BULETINUL CONSTRUCTIILOR

,

Vol. 14

1998

1. PRESCRIPTII TEHNICE

,

• "Normativ privind calculul coeflcientilor globali de izolare termica la cladlrile de locuit", indicativ C107/1-97, aprobat de

MLPAT cu ordinul nr.24/N din 19 februarie 1997 2

• "Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu alta destinatie decat cele de locuit ", indicativ C107/2-97, aprobat de MLPAT cu ordinul nr.24/N din

19 februarie 1997 35

• Ghid pentru calculul pertorrnantelor termotehnice ale cladirilor de locuit", indicativ C 107/4-97, aprobat de MLPAT cu or-

dinul nr.24/N din 19 februarie 1997 67

Editat de:

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructll ~i Economia Constructiilor Bucuresti - Sos.Pantelimon nr.266' Telefon: 2 551020; 2 55 22 50/176 - redactls 1116 - difuzare

Toate drepturile asupra acestei editii sunt rezervate INCERC Bucuresti.

Nu este perrnisa reproducerea inteqrala sau partiala a materialelor din Buletinul Constructiilor tara consirntarnamul scris al INCERC

1

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE $1 AMENAJARII TERITORIULUI

OROIN nr. 24/NI

din 19.02.1997

MINISTERUl. LUCRARILOR PUBLICE $1 AMENAJARII TERITORIULUI

OIRECTIA COOROONARE, CERCETARE STIINTIFICA 81 REGLEMENTARI TEHNICE PENTRU CONSTRUCTII '

NORMATIV

PRIVIND CALCULUL COEFICIENTILOR GLOBALI DE IZOLARE TERMICA LA CLADIRILE DE LOCUIT Indicativ C 107/1 -1997

A vand in vedere:

- Avizele Consiliului Tehnico - Stiintific nr.156/96; 205/96; 206/96

- In temeiul H.G. nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Arnenaiarii Teritoriului,

- In conformitate cu Hotararea Parlamentului nr. 12/1996 si a Oecretului nr.591/1996,

- Ministrul Lucrarilor Publice si Arnenajarii Teritoriului emite urrnatorul

Elaborat de:

INSTITUTUL DE PROIECTARE, CERCETARE $1 TEHNICA DE CALCUL IN CONSTRUCTII - SA

OROIN

Art. 1 - Se aproba:

"Normativ privind calculul coeficientulu! global de izolare terrnica la cladiri de locuit" Indicativ C 107 1 1-97, "Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu alta destinatie decat cele de locuit" Indicativ C 107/2-97,

"Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladlrilor" Indicativ C 107/3-97,

"Ghid pentru calculul perforrnantelor termotehnice al cladirilor de locuit" Indicativ C 107/4-97

"Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructii in contact cu solul: Indicativ C1 07/5-97

Art. 2 -Reqlernentarile de la art.1 intra in vigoare la data publicarf in Buletinul Constructiilor.

Art. 3 -Directia Programe de Cercetare si Reqlernentari Tehnice va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

MINISTRU

Director general:

Responsabillucrare:

ing. $ERBAN STANESCU ing. MIHAELA GEORGESCU

Elaboratori:

ing. MOSES DRIMER

ing. MIHAELA GEORGESCU

Avizat de:

DIRECTIA PROGRAME DE CERCETARE $1 REGLEMENTARI TEHNICE

Director: ing. OCTAVIAN MANOIU

Responsabil de lucrare MLPAT: arh. DOROTEIA COCHECI

NICOLAE NOICA

2

3

NORMATIV PRMND CALCULUL COEFlCIEN'fILOR GLOBAU DE IZOlARE TERMICA LA ClADIRILE DELOCUrr

IndIcaIIv C10711 -1997

1.5. Respectarea prevederilor prezentelor reqiernentari tehnice este o co~di.lie:. obli~~torie. a~at pentru elaboratorii proiectelor, pentru spec~ah~tll ,:,en!lcat.on ~I experti atestati (exiqenta E), cat si pentru investiton ~I executanti, conform prevederilor din "Legea privind calitatea In constructii'' - nr. 10/1995. V~ri~icc;trea proiecte~or sub aspectul 'exigenlelor de izolatie termica ~I de econorrue de energie este obligatorie la obtinerea

autorizatiei de constructie. '

1.6. Veritlcarea coeficientului global de izolare terrnica nu anuleaza obligativitatea efectuarii tuturor celorlalte verificari termotehnice cerute de leqislatia In vigoare.

1.7. Prezentele reqlernentari tehnice se vor utiliza lrnpreuna cu urrnatoarele acte normative:

[1] C1 07/3 - 97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor

[2] C107/5 - 97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie In contact cu solul.

[3] C1 07/4 - 97 Ghid pentru calculul pertorrnantelor termotehnice ale cladirilor de locuit

1. OBIECT $1 DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prevederile prezentelor raqlementari tehnice stabilesc modul de calcul al coeficientului global de izolare terrnica (G) care axprirna pierderile totale de caldura la cladirile de 10- cuit.

Reglementarile tehnice cuprind, de asemenea, valorile normate maxime ale coeficientilor globali de izolare termica (GN), care se admit la cladirile de locuit.

1.2. Prezentele reqlernentari urrnaresc ca, at at prin conceptia cornplexa initiala a cladirii (conflquratie, procent de vitrare,etc.), cat si prin modul de alcatuire a elementelor de constructie perimetrale si detaliilor, sa se limiteze pierderile de caldura In exploatare, In vederea reducerii consumului de energie pentru tncalztre a cl adir ilor de locuit

1.3. Prevederile prezentelor reglementari se aplica la toate tipurile de cladlri de locuit ~i anume:

- cladiri de locuit individuale (case unifamiliale, cuplate sau Insiruite, tip duplex, s.a.):

- cladiri de locuit cu mai multe apartamente;

- camine si internate;

- unitati de cazare din hotel uri ~i moteluri.

Reglementarile se retera at at la cladirile noi, cat si la cladlrile existente care urrneaza a fi supuse lucrarilor de reabilitare si de modernizare.

Cladirile de locuit avand magazine sau spat!i cu alte destinatil la anumite niveluri, vor fi considerate exclusiv aceste spatii, avand In vedere sl pierderile de caldura prin suprafelele adiacente.

1.4. Coeticientii globali de izolare terrnlca - G - au In vedere: -pierderile de caldura prin transfer termic, aferente tuturor supratetelor perimetrale, care delirniteaza volumul incalzlt al cladirii;

-pierderile de caldura aferente unor conditii normale de re-

irnprospatare a aerului interior; ,

-pierderile de caldura suplimentare datorate intiltr atiei In exces a aerului exterior, prin rosturile tarnplariei.

Coetictentii globali nu lin seama de aportul solar ~i nici de aportul de caldura datorat ocuparil locuintelor.

2. TERMENI, SIMBOLURI, ~I UNITiql DE MASURA Sin:~olurile si unitatile de rnasura ale principalilor termeni utilizati In prezentele reqlernentari tehnice sunt date In tabelul 1. ~e foloseste sistemul international de unitatl de rnasura (SI), In care:

1 W = 0,860 kcal/h = 1 J/s

1 rn" KIW = 1 ,163 rn'h DC/kcal

1 W/(m3 K) = 0,860 kcal/(m3h DC) 1Wh = 3600 J = 0,860 kcal

Elaborat de:

INSTITUJUL DE PROIE',.CTARE, CERCETARE $1 TEHNICA DE CALCUL IN CONSTRUCTII

I.P.C.T. - S.A. Bucuresti .

Aprobat de:

MLF AT - DGRAT - DPCRT cu orcin nr. 24/N

din 19.021997

SIMBOLURI, $1 UNITATI DE MASURA TABELUL 1
SIMBOLUL TERMENUL RELATIA DE UNITATI DE
DEFINIRE MAsuRA
1 2 3 4
P Perimetrul cladirii - m
A - Aria de transfer termic. -
- Aria anvelopei. m'
Ac Aria construita a cladirii - m'
V Volumul interior, lncalzit - m'
al cladirii.
N Nurnaru' de niveluri - -
r, Temperatura spatiilor - °C
netncalzlte.
T, Temperatura exterioara - "C
de calcul
T, Temperatura interioara - °C
de cal cui 4

5

1 2 3 4
.n Dfferenla lntre temperatura T,-T, K
exterioara i?i cea interioara de calcul
c, Capacitatea calorica masica la - J/(kgK)
loresiune constants, a aerului
p, Densitatea aoarenta a aerului - kg/m'
R'm RezistenJa termica specifica m2K./W
corectata, medie, a unui element de -
consnucne, pe ansamblul cladirii
Coeficientul de transfer termic 1
u, corectat, mediu, al unui element de R'm W/(m'K)
consnucfie. pe ansamblul cladirii,
L Coeficientul de cuplaj termic al unui AU'm= ~, W/K
element de constructle
<P Fluxul termic A·(T,-T) W
R'm
t Factorul de corectie a temperaturilor T,-T, -
exterioare L'1T
n Viteza de ventilare (numarul de - h"
schimburi de aer pe ora).
G Coeficientul global de izolare - W/(m'K)
termica a cladirii.
GN Coeficientul global normat de - W/(m3K)
izolare terrnica a cladirii G

[W/(m3K)]

(1 )

1 factorul de corectie a temperaturilor exterioare [-]; v volumul interior, tncalzit, al cladirii [m'];

R'm rezistenta terrnica specitica corectata, medie, pe ansamblul cladirii, a unui element de constructie[m2KJ\1V];

A aria elementului de constructie [m2], avand rezistenta terrnica R'm;

n viteza de ventilare naturals a cladirii, respectiv numarul de schimburi de aer pe ora [h"];

3.2. Cladirea - in conceptia prezentelor reglementari - reprezinta un ansamblu de apartamente, spatii de circulatie sl alte spatii comune, delimitat de 0 serie de suprafete care alcatuiesc anvelopa cladirii ~i prin care au loc pierderile de caldura,

Anvelopa cladirii sspara volumul lncalzit al cladirii de: - aerul exterior;

- sol (Ia placi in contact direct cu solul, amplasate fie peste cota

terenului sistematizat, fie sub aceasta cota, precum si la peretii in contact cu solu I);

- lncapen anexa ale cladirii propriu-zise, neincalzite sau mult mai putin tncalzite, separate de volumul cladirii prin pereti sau I si plansee, termoizolate in mod corespunzator (exemplu: garaje, magazii, subsoluri tehnice sau cu boxe, pivnite, poduri, camere de pubele, verande, balcoane ~i logii lnchise cu tarnplarie exterioara, s.a.):

- spatii care fac parte din volumul constructiv al cladini, dar care au alte functiuni sau destinatii (exemplu: spatii comerciale la parterul cladirilor de locuit, birouri, s.a.);

- alte cladin, avand peretii adiacenti separati de cladirea considerata, prin rosturi.

Rosturile antiseismice, de dilatatie sau de tasare, atat cele deschise (care nu au prevazuts rnasuri de izolare lata de aerul exterior), cat si cele inchise (Ia care se prevad masuri speciale de etansare ~i izolare terrnica pe contur), constituie - de regula - limite ale volumului cladirii, iar suprafetele peretilor adiacenti rosturilor fac parte din anvelopa cladir!l, Fac exceptie situatiile lei care rosturile sunt amplasate in interiorul unui volum unitar din punct de vedere functional (de exemplu rosturi la carnine, internate sau, uneori, chiar la unefe ctadiri de locuit): in aceste cazuri rosturile sunt de tip inchis, volumul cladirii se calculeaza fara a tine seama de existenta rosturilor, iar suprafata eventualilor pereti adiacenti rosturilor nu seinclud in anvelopa cladiril. La cladirile compuse din mai multe sectiuni icase de scara) fara rosturi intre ele, volumul si respectiv anvelopa cladirii se calculeaza pentru ansarnblul acestor sectiuni.

In mod similar, la ctadlrile de locuit individuale, cuplate sau lnsirulte, fara rosturi, volumul si anvelopa se determina pentru ansamblul cladirii.

La cladirile fara rosturi, peretii dintre sectiuni si dintre locuintele cuplate sau lnsiruite, nu se constdera ca tacand parte din anvelopa cladirilor.

3.3. Aria anvelopei cladirii - A - se calculeaza cu relatia:

A='i.Aj [m2] (3)

in care:

A aria anvelopei, reprezentand suma tuturor ariilor elementelor de constructie perimetrale ale cladirli, prin care au loc pierderile de caldura:

3. DETERMINAREA COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMICA (G)

3.1. Coeficientul global de izolare termica a unei cladiri (G), in ansamblu, reprezinta suma pierderilor de caldura realizate prin transmisie directa prin aria anvelopei cladir!i, pentru 0 diferenta de temperatura lntre interior l?i exterior de 1 K, raportata la volumul cladirii, la care se adauqa pierderile de caldura aferente relmprospatarii aerului interior, precum 9i cele datorate lnfiltratiilor suplimentare de aer rece.

Coeficientul global de izolare terrnica se calculeaza cu relatia:

In care:

L coeficientul de cuplaj termic, calculat cu relatia:

A L='R'

m

[W IK]

(2)

6

7

Aj ariile elementelor de constructie care intra in alcatuirea anvelopei

cladirii si anume:

• supratata opaca a psretilor exteriori;

• supratetele adiacente rosturilor deschise si I sau inchise ;

• suprafetele ferestrelor si usilor exterioare, precum ~i ale peretilor

exteriori vitrati ~i ale luminatoarelor;

• suprafata planseelor de peste ultimul nivel, sub terase;

• supratata planseelor de peste ultimul nivel, sub poduri;

• supratata planseelor de peste pivnite si subsoluri neincalzite:

• supratata placilor in contact cu solul:

• suprafata peretilor in contact cu solul;

• suprafata planseelor care delirniteaza cladirea la partea inferioara, de exterior (Ia bowindouri, ganguri de trecere, etc.);

• supratata peretilor si a planseelor care sapara volumul cladirii, de spatii adiacente neincalzite sau mult mai putin lncalzite, precum si de spatii avand alte destinatii, etc.

Ariile care alcatuiesc anvelopa unei cladin (A) se determina astfel:

• ariile peretilor se calculeaza pe baza urrnatoarelor dimensiuni:

- pe orizontala, pe baza dimensiunilor interioare ale peretilor exteriori sau ale celor de la rosturi (Iungimile in plan marcate cu linie qroasa in fig. 1);

- pe verticala, intre tata supsrioara a pardoselii de la primul nivel lncalzit, pan a la tavanul ultimului nivel incalzit (inallimea H = 2:H, in fig.2).

• ariile tarnplariei exterioare se iau in calcul pe baza dimensiunilor nominale ale golurilordin pereti (fig.1 ~i2);

• ariile orizontale (terase, plansee sub poduri, plansee peste subsoluri, placi pe sol, s.a.) se calculeaza pe baza dimensiunilor conturului interior al peretilor care alcatuiesc anvelopa cladirii (fig.1);

• in cazul supraletelor inclinate, la determinarea supratetelor orizontale si verticale se va line seama de aceasta inclinare.

A~a cum rezulta din fig.3, aria anvelopei se determina avand in vedere exclusiv suprafetele interioare ale elementelor de constructie perimetrale, iqnorand existenta elementelor de constructie interioare (peretii interiori structurali si nestructurali, precum si planseele intermediare) .

3.4. Volumul cladirii - V - reprezinta volumul delimitat pe contur de supratetele perimetrale care alcatuiesc anvelopa cladirii, si care sunt precizate la punctuI3.3.

Volumul cladirii - V - reprezinta volumul incatzit al cladiri], cuprinzand atat Incaperile incalzite direct (cu elemente de lncalzire), cat si lncaperile Incalzits indirect (fara elemente de incalzire), dar la care caldura patrunde prin peretii adiacenti, lipsiti de 0 termoizolatie semnificativa. In acest sens se considera ca tacand parte din volumul cladirii: carnar], debarale. vestibuluri. holuri de intrars, cas a scarii, putulttttulul ~i alte spatii comune.

Mansardele precum ~i lncaperlle de la subsol, lncalzite la temperaturi apropiate de temperatura predorninanta a cladirii. se includ in volumul cladirii.

Nu se includ In volumul cladirii:

<, )",
tl} ~
r- --- H .. J <, -~ ~
~ 'lilJ
t t ~ ~ ,~~
--'f"H 'ZH 'If I c;& ., '"'.1)
-I.I~ -r~f '~<~c:
-t~ Cl ~\
1-- l1...">~\
cfu(0 T l'- -k~l: _~
'---<:! :::, ~ QJ QJ
r.:: . Ii , >"'J : i (>"') : r"J ~---" '-' ro"::·· _
[..] _rio I I '') ~ ~/) ~·t"
I' ~'~ s-; -..),~ 1::
.. i'.J Cl c,--._ •
) ~ D,'1 t:: trf:
I~ ~ Q ~~t~~'
~ ro '0"8 '11 c:
~ "'~
® ~ I I I I
-..l'1l-tJ"- ::t: 1 ,,~

_ - _ -- --.-!F

-tp~

8

rppn t.. .~
~
~ ~
-~ <;
.~ ~
T I ~" ~ ~
- ~
ro flJ
....... ~
"::l
....':;:1:: f1J
'11~ .~
~I @ .... I@ I..jt.l._ t:
~.!2 t::CJ
! -t 'lit:
<, ~<lJ
L --g ,~§~
~ '~.(;,.~
''''', t:: <,
~~a,,1lJ
'" ::: t::f::"\;;
.t::h k~-tJQj
... 1\
~ --l~<"_ 9

o In .....

I 11

~

o lS)

-

10

. ....._
<l.J
§-
<;
~
c::.
ro <,
c, ~
~ ~
'~ .1l.l
"::) ~
., G_~
"? t~
e-
OJ
.~ ~~
t: (j
-B e{J
~ '§ 't:
.-...~
.'- '" V)
..... ~ ~
--....
........ . ~. f2
-o ~G
~
&:> '"ll-e)
0')
.~
~ - tncaperile cu temperaturi mult mai mici decat temperatura predominanta a cladirii, de exemplu camerele de pubele;

- verandele, precum si balcoanele si logiile, chiar in situatia in care ele sunt inchise cu tarnplarie exterioara .

La cladirile cu terasa, in cazul in care casa scari: se ridica peste cot a qenerala a planseului terasei, peretii exteriori ai acesteia se considera ca elemente ale anvelopei cladirii.

La cladirile cu acoperis inclinat, in situatiile in care casa scar!i continua peste cota qenerala a planseului podului, ca elemente delimitatoare, spre exterior, se considers peretii dintre casa scarf ~i pod $i planseul sau acoperisul de peste casa scarii.

La casa scarf de la parter, precum si la holurile de intrare in cladire care au planseul inferior denivelat, determinarea volumului si a ariei anvelopei, precum si a ariilor tuturor elementelor de constructie care separa aceste spatii, de subsol ~i de aerul exterior (pereti, plansse, rampe, podeste), se face cu luarea in consideratis a acestei denivelari,

3.5. Hezistentele termice corectate, medii pe ansamblul cladirii, ale elementelor de constructie (R'm) se determine pe baza prevederilor din [1], [2] ~i [3], cu luarea in consideratie a influentei tuturor puntilor termice asupra rezistentelor termice unidirectlonale, in camp curent (R).

3.5.1. Principalele punti term ice care trebuie sa fie avute in vedere la determinarea valorilor H', sunt urrnatoarels:

• la pereti: stalpi, grinzi, centuri, placi de balcoane, logii $i bowindouri, buiandrugi, stalpisori, colturi siconturul tarnplariei:

• la planseele de la terase si de la poduri: atice, cornise, streasini, cosuri si ventilatii;

• la planseele de peste subsol, termoizolate la partea superioara: peretii structurali si nestructurali de la parter si zona de racordare cu soclul;

• la ptanseele de peste subsol, termoizolate la partea interioara: peretii structurali si nestructurali de la subsol, grinzile (daca r.u sunt termoizolate) $i zona de racordare cu soclul;

• la placile in contact cu solul: zona de racordarea cu soclul, precum si toate zonele cu termoizolatla intrerupta:

• la planseele care delirniteaza volumul cladirii la partea interioara, de aerul exterior: grinzi (daca nu sunt termoizolate), centuri, precum ~i zona de racordare cu peretii adiacenti.

3.5.2. Hezistentele termice corectate, medii, ale suprafetelor opace ale elementelor de constructie, se deterrnina pe baza metodei coeficientitor specifici liniari $i punctuali de transfer termic, in conformitate cu relatiile de calcul din cap. 7 din [1] ~i [2] si a tabelelor 1...73 din [1] si 1...18 din [2].

3.5.3. La faze Ie preliminare de proiectare, inftuenta puntilor termice se poate evalua printr-o reducere qlobala a rezistentetor termice urudirectionale (in camp curent), astfel:

• la pereti exteriori

• la terase ~i plansee sub poduri

• la plansee peste subsoluri si sub bowindouri

• la rosturi

20 45%

15 25%

25 35%

10 20%

11

It, _

In care:

T, temperatura exterioara conventionala de calcul pentru perioada rece a anului, care se considera In conformitate cu harta de zonare climatica a teritoriului Romaniei, pentru perioada de iarna, din anexa 0 din [1], astfel:

T,-T, ,=-T,-T,

[-]

(4)

3.B. La pierderile de caldura prin transfer termic se adauqa pierderile aferente unor conditii normale de reimprospatare a aerului interior, precum si pierderile suplimentare de caldura , aferente infiltratiei In exces a aerului exterior, care poate patrunde prin rosturile tarnplane! Aceste pierderi, raportate la volumul cladirii V si la diferenta de temperatura L'lT = T,-T" au valoarea 0,34 n[W/m3K], In care:

n viteza de ventilare naturala a cladirii, respectiv nurnarul de

schimburi de aer pe ora [h-1]

0,34 reprezinta produsul dintre capacitatea calorica rnasica si densitatea aparenta a aerului:

ca=1 OOOW·s/(kg· K)

Pa=1 ,23 kq/rn'

ca 'Pa=1230 W's/(m3K)=1230:3600=0,34 Wh/(m3K) Valorile n se iau din anexa 1, cu urmatoarele precizari:

Valoarea n=0,5 hreprezinta nurnarul minim de schimburi de aer pe ora necesar pentru reimprospatarea aerului interior In vederea asiqurani unor conditii normale de microclimat.

Aceste schimburi normale de aer se realizeaza:

- prin inerentele neetanseitati ale tarnplariei:

- prin deschiderea ferestrelor si usilor exterioare;

- prin eventualele sisteme speciale de ventilare naturala (de exemplu

clapete reglabile pentru priza de aer proaspat si alte clapete sau canale verticale de ventilatie pentru eliminarea aerului viciat).

• Pierderile suplimentare de caldura datorate infiltratiei In exces a aerului exterior sunt 0 consecinta directa a modului' de realizare a etanseitatii rosturilor dintre cercevelele si tocurile tarnplariei exterioare. Aceste pierderi sunt legate de actiunea vantului, precum si de curentii de aer interiori ~i exteriori, si sunt In functie de urrnatorii factori:

- expunerea cladirii (sirnpla sau dubla) sub aspectul infiltratiilor de aer, respectiv cu apartamente avand ferestre pe una sau pe doua tatade:

- gradul de adapostire a cladirii, prin existenta unor obstacole In calea vantulul ~i a curentilor de aer;

- gradul de permeabilitate a cladirii, In functie de modul de etansare a tarnplariei exterioare.

Valorile n din anexa 1 cuprind ambele componente ale naturii

• pierderilor de caldura, astteltncat numarul de schimburi de aer variaza de la valoarea minima de 0,5 h -1 (fara infiltratii In exces) la valori de 1,0 ..... 1,5 h-1, In cazul unor infiltratii suplimentare mari:

La cladiri avand mai multe feluri de tarnplari! exterioare, valoarea n se

• deterrnina prin interpolare, In functie de ponderea ariilor diferitelor tipuri de tarnplarii.

3.5.4. La faze Ie intermediare de proiectare se admite utilizarea metodei simplificate din anexa H din [1],care consta In determinarea mediei aritmetice a rezistentelor term ice calculate pe zone dispuse para lei pe fluxul termic si pe straturi dispuse perpendicular pe fluxul termic.

3.5,5. Hezistentele termice ale tamplariei exterioare, luminatoarelor si peretilor exteriori vitrati se vor considera conform prevederilor din cap. 9 si din anexa I din [1].

3.6. Pentru rnarirea gradului de confort termic la cladirile de locuit, precum ~i In vederea reducerii consumului de energie In exploatare, rezistentele term ice H', determinate conform pct. 3.5. trebuie sa fie mai mari decat valorile R'm,n din anexa 3.

3.7. Factorul de corectie a temperaturilor exterioare se calculeaza cu relatia:

Zonal T,=-12°C Zonall Te=-15°C Zonalll Te=-1SoC ZonalV T,=-21°C

T, temperatura interioara conventionala de calcul pe timpul iernii, care la cladirile de locuit se considera temperatura predominanta a lncaperilor:

T,=+20°C

T, temperatura In spatule nelncalzite din exteriorul anvelopei, determinate pe baza unui calcul al bilantutui termic, efectuat In conformitate cu prevederile din [1] si [2].

Tj temperatura In mediul din exteriorul anvelopei care poate fi:

T,=T, sau T,= r,

Pentru calcule In faze preliminare de proiectare, valorile , se pot considera:

,=0,9 la rosturi deschise ~i la poduri;

,=0,5 la rosturi lnchise. la subsoluri nelncalzite ~i la pivnite, la camere de pubele, precum si la alte spatii adiacente nelncalzite sau avand alte destinatii;

,=O,S la verande, balcoane si logii lnchise cu tamplarie exterioara,

t =0,9 la tamplaria exterioara orevazuta cu obloane la tata exterioara, La elementele de constructie care separa mediul interior (Ti) de mediul exterior, rezulta ,= 1 ,0.

3.9. Primul termen al relatiei de calcul (1) po ate fi determinat cu relatia:

I( L ") I<l> '

--' -' = --'- [w/(m3K)]

V V'L'lT

(5)

12

13

in care: _ Ao(T,-T) $,- R'm

[W]

(6)

ale supratetelor Ac de la nivella nivel.

3.10 Hezistenta terrnica medie a anvelopei se poate calcula cu relatia:

R>3_ [m'k/w] (7)

I(L,o,,)

4. DETERMINAREA COEFICIENTULUI GLOBAL NORMAT DE IZOLARE TERMICA (GN)

6. RECOMANDARI PRIVIND UNELE POSIBILITATI DE IMBUNATATIRE A COMPORTARII TERMOTEHNICE '!;,I DE REDUCERE A VALORII COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMICA LA CLADIRILE DE LOCUIT

in care:

Ac aria construita a cladiril, rnasurata pe conturul exterior al peretilor

de tatada (exclusiv logiile 9i balcoanele) la fiecare nivel al cladirii [m"]:

Acma, cea mai mare valoare Ac din cladire [m"]

In acest caz valoarea N poate rezulta ca nurnar zecimal, incadrarea in anexa 2 urrnand a se face prin interpolare.

5. VERIFICAREA NIVELULUI DE IZOLARE TERMICA GLOBALA Nivelul de izolarea terrnica qlobala este corespunzator, daca se realizeaza conditia:

G~G'N [W/m3K] (9)

Posibilitatile de realizare a acestei conditii trebuie sa fie atent analizate inca de la faze Ie preliminare ale proiectului, atunci cane se face conceptia complexa a cladirit, cand inca se mai poate interveni asupra contlquratiei in plan si pe verticala a constructiei, precum si asupra parametrilor ei geometrici.

Principalii factori geomatrici, care intluenteaza asupra coeficintului global G, sunt urrnatorii:

• RaportuIP/A"incare:

P perimetrul cladirii, rnasurat pe conturul exterior al peretilor de

Iatada:

Ac aria in plan a cladir!i, lirnitata de perimetru (aria consruita).

• Gradul de vitrare, exprimat prin raportul dintre aria tamplariei exterioare 9i aria totala a peretilor exteriori (partea opaca + partea vitrata):

• Retragerile gabaritice, existenta bowindourilor, precum si alte variatii

[-]

(8)

Pentru trnbunatatlrea cornportarn termotehnice a cladiritor de locuit si pentru reduce rea valorii coeficientului global de izolare terrnica, se recornanda aplicarea urrnatoarelor rnasu ri:

La alcatuirea generala a cladirii

• la stabilirea pozitiilor si dimensiunilor tarnplariei exterioare se va avea in vedere atat orientarea cardinala, cat si orientarea fat a de directia vanturilor dominante, tinand seama si de existenta cladirilor invecinate; desi nu se considers in calcuie, ferestrele orientate spre sud au un aport solar semnificativ;

• pentru reduce rea pierderilor de caldura spre spatiile de circulatie cornuna, se vor prevedea windfanguri la intrarile in ctadiri, aparate de inchidere automata a usilor de intrare in cladiri, termoizolatii la usile de intrare in apartamente, incalzirea spatiilor comune la temperaturi apropiate de temperatura din locuinte, s.a.:

• la peretii interiori ai carnarilor aerisite direct, se vor prevedea masuri de termoizolare.

La alcatuirea elementelor de constructie perimetrale:

• se vor utiliza solutii cu rezistente term ice specifice sporite, cu utilizarea materialelor termoizolante eficiente (polistiren, vata rninerala.s.a.):

• se vor utiliza solutii trnbunatatite de tarnptarie sxtenoara, cu cel putin 3

randuri de geamuri sau cu geamuri termoizolante; ,

• se va urrnari eliminarea totala sau reducerea in cat mai mare rnasura a puntilor termice de orice fel, in special In zonele de intersectii a elementelor de constructie (colturl, socluri, cornlse, atice), cat si la balcoane, logii, bowindouri si In jurul golurilor de ferestre si U9i de balcon.s.a.:

• se interzice utilizarea tamplariilor cu tocuri si cercevele din aluminiu fara intreruperea puntilor termice.

In vederea reducerii infiltratiilor de aer rece

• la tarnplaria exterioara se vor lua rnasuri de etansare corespunzatoare a rosturilordintre tocuri 9i conturul golurilordin pereti:

• se va utiliza exclusiv tamplarie de buna calitate si prevazuta cu garnituri de etansara;

• suprafetele vitrate, luminatoarele si tarnplaria fixa vor fi prevazute cu solutii de etansare care sa excluda orice tnfiltratli:

• la psretii din panouri mari prefabricate, rosturile dintre panouri vor fi exclusiv de tip "inchis" si vor fi etansate cu chituri de calitate corsspunzatoare, care sa confere 0 siquranta deplina, atat fala de infiltratiile de apa, cat 9i tata de infiltratiile de aer;

• la elementele perimetrale opace nu se vor utiliza solutii constructive caracterizate printr-o permeabilitate la aer ridicata.

Coeficientul global normat de izolare terrnica este stabilit functie de:

• nurnarul de niveluri (N)

• raportul dintre aria anvelopei 9i volumul cladirii (AN).

Valorile coeficientilor globali norrnati - valabili pentru toate zonele climatice - sunt date in anexa 2.

La cladirile avand supratete construite diferite de la nivella nivel (de ex. la cladirile cu retrageri gabaritice), precum si la cele cu spatii avand alte destinatii decat locuinte la unele niveluri sau portiuni de niveluri, pentru nurnarul de niveluri N se va calcula 0 valoare conventionala, cu relatia:

14

15

ANEXA 1

ANEXA 2

NUMARUL SCHIMBURILOR DE AER PE ORA - n - (h-') LA CLADIRILE DE LOCUIT

(conform INCERC - Bucuresti)

COEFICIEN!I GLOBAL! NORMA!I DE IZOLARE TERMICA GN [W/(m3 K)] LA CLADIRI DE LOCUIT

CLASA DE ADAPOSTIRE

nsadapostite: Cladiri foarte lnalte, cladirl la periferia oraselor si in piete.

mode rat adapostite: Cladiri in interiorul oraselor, cu minimum 3 cladiri in apropiere.

adapostlte: Cladiri in centrul oraselor, cladir: in paduri.

NUMARUL AN GN NUMARUL AN GN
DE NIVELURI m'/m3 W/(m3K) DE NIVELURI m'/m3 W/(m3K)
N N
0,80 0,77 0,25 0,46
n R&:; n R1 n ~n 0_50
non n AI; o.ss o !'>4
1 0,95 0,88 4 0,40 0,58
1 00 091 045 0.61
1,05 0,93 0,50 0,64
>1.10 0,95 >0,55 0,65
0,45 0,57 0,20 0,43
o I;n n R1 o ?!'> 047
nl'\&:; n RR n ~n n &:;1
2 060 070 5 035 055
065 072 040 059
0,70 0,74 0,45 0,61
>0 75 075 >0 50 063
0.30 0,49 0,15 0,41
o ~5 05~ O?O 045
040 n !'>7 n ?&:; n 4q
3 0,45 0,61 ~10 0,30 0,53
a 50 065 035 056
0,55 0,67 0,40 0,58
>0,60 0,68 >0,45 >0,59 CLASA DE
CATEGORIA CLASA DE PERMEABILITATE
CLADIRII ADAPOSTIRE
ridicata medie scazuta
Cladiri individuale neadapostite 1,5 0,8 0,5
(case unifamiliale, moderat adapostite 1,1 0,6 0,5
cuplate sau Insiruita,
s.a.) adapostite 0,7 0,5 0,5
neadapostits 1,2 0,7 0.5
dubla
expu- moderat adapostits 0,9 0,6 0,5
Cladiri cu mai nere
adapostits 0,6 0,5 0,5
multe
apartamente, neadapostite 1,0 0,6 0,5
carnine, sirnpla
internate, s.a, expu- moderat adapostits 0,7 0,5 0,5
nere
adapostite 0,5 0,5 0,5 CLASA DE PERMEABILITATE:

ridicata: Cladir! cu tarnplarie exterioara tara masuri de etansare, medie: Cladiri cu tarnplarie exterioara cu garnituri de etansare, scazuta: Cladiri cu ventilare controlata si cu tarnplane exterioara

prevazuta cu rnasuri speciale de etansare

NOTA:

1 - Pentru alte valori A I V si N, se interpoleaza liniar.

2 - La cladirile care se vor proiecta dupa 1.01.1998 se reduc cu 10% 3 - La cladirile existente care urrneaza a fi reabilitate :;;i modernizate,

valorile din tabel au caracter de recomandare.

16

17

,""

ANEXA 3

EXEMPLE DE CALCUL EXEMPLU DE CALCUL NR. 1

REZISTENTE TERM ICE MINIME R'm." ALE ELEMENTELOR DE CONSTRUCTIE, PE ANSAMBLUL CLADIRII

Sa se verifice coeficientul global de izolare terrnica pentru 0 cladire de locuit individuala, cuplata, la 0 Iaza preliminara de proiectare.

Cladirea are parter, este alcatuita conform fig. I. si este arnplasata intr-un cartier din Bucuresti.

inallimea ltbera a parterului - intre tata superioara a pardoselii si tavan - este de 2,55 m.

Cladirea se proiecteaza in cursul anului 1997.

a) Determinarea caracteristicilor geom_etrice ale cladirii:

Aria placil pe sol (A,) ~i a planseului sub pod (AJ:

A,=A2=17,80011 ,80 - 201,20011,00=183,64 m" Perimetrul cladirli:

P=2 0(11,80+ 17,80+201,20)=64,00 m [naltimea parterului:

H=2,55m

Aria tarnplariei exterioare:

A3=201 ,8001 ,50+201 ,2001 ,50+800,6000,60+200,9001 ,50+ +202,1001,50+6000,9002,40=33,84 m"

Aria peretilor exteriori:

A4=poH -A3

A4=64,0002,55 - 33,84=129,36 rn' Aria anvelopei:

A=20183,64+33,84+ 129,36=530,48 rn" Volumul cladirii:

V=A 1 oH=183,6402,55=468,282 m"

b) Determinarea coeficientului G pe baza valorilor R'min:

Se utilizeaza valorile minime R'm = R'min conform anexei 3, pentru cladlri proiectate pana la 1.01.1998, $i anume:

pereti exteriori R'm=1 ,20 m2KIW

tamplarie exterioara R'm=0,40 m2KIW

planseu pod R'm=2,00 m2KIW

placa pe sol R'm=3,00 m2KIW

Cu aceste valori, in tabelul 11, se deterrnina termenul ~[(A o,)/R 'ml:

R'm<n [m2KIW]
Nr.crt. ELEMENTUL DE CLADIRI PROIECTATE
CONSTRUCTIE
pana la 1.01-1998 dupa 1.01.1998
Pereti exteriori (exclusiv supratstele 1,20 1,40
1 vitrate, inclusiv peretii adiacenti
rosturilor deschise)
2 Tarnplarie sxterioara 0,40 0,50
3 Plan see peste ultimul nivel, sub 2,00 3,00
terase sau poduri
4 Plansee peste subsoluri neincalzite 1,10 1,65
si pivnite
5 Pereti adiacenti rosturilor inchise 0,90 1,10
Plan see care delimiteaza cladirea la 3,00 4,50
6 partea inferioara, de exterior (Ia
bowindouri, gang uri de trecere, s.a.)
7 Placi pe sol (peste CTS) 3,00 4,50
Placi la partea inlerioara a 4,20 4,80
8 demisolurilor sau a subsolurilor
Incalzite (sub CTS)
Psreti exteriori, sub CTS, la 2,00 2,40
9 demisolurile sau la subsolurile
Incalzlte TABELUL 11

NOTA:

La cladirila existente care urrneaza a fi reabilitate i?i modernizate, valorile din tabel au caracter de recomandare.

R'min Ao,
Elementul de A r ~
Nr.crt. constructls
m2 m'KNJ - W/K
1 Placa de sol 183,64 3,00 - 61,213
2 Planseu sub pod 183,64 2,00 0,9 82,638
3 T arnplarie exterioara 33,84 0,40 - 84,600
4 Pereti exteriori 129,36 1,20 - 107,800
TOTAL 530,48 1,58 - 336,251 18

19

+

SSP

3

Pentru viteza de ventilare n, se considera: cladire individuala;

moderat adapostita (In interiorul unui oras, eu minimum 3 cladln In apropiere);

clasa de permeabilitate ridicata (tamplarie exterioara fara masuri de etansare).

Conform anexei 1, se considera: n=1 ,1 h

Hezulta : 336 251

G ' +034·1 1 =0718+0374

468,28 ' " ,

G=1,092W/(m3K)

Se determina:

AN 530,48 1 13 2/ 3

= 468,282 =, m m

Conform anexei 2, pentru N = 19i AN = 1,13> 1,10 GN=0,95 W/(m3K)

Rezulta G>GN; In consecinta, trebuie sa se ia unele rnasuri de reducere a pierderilor de caldura, c)Determinareaeoeficientului G<GN:

Se actioneaza numai asupra tamplariei exterioare, astfel:

• ferestrele 9i usile de baleon de la eamerele de zi 9i de la dormitoare se prevad a se realiza din tarnplarie dubla, din lemn, cu un geam termoizolant si un geam obisnuit (R'=0,55 m2KIW), cu garnituri de etansare:

celelalte ferestre se prevad a se executa din tarnplarie dubla din lemn, cu geamuri obi9nuite(R'=0,43 m2KIW), fara garnituri de etansare:

usa de intrare este din lemn, opaca, avand R'=0,39 m2KIW, fara garnituri de etansare.

In tabelul 12 se calculeaza rezistenta terrnica medie a

tamplariei: TABELUL 12

....,1 (>0;,

~I

!<:l

I;;:;~ A

I iii' , ,_+-I 1-+

I: _W·81 -r+ . -

I · j_

Jt~=~~qo~_'2 ~o_~;_ --¥20~;'

~' 1'1'

....,' 6! i ' •

r-----~~.-----~'-+',

A - A

TMPL.ARiE /VfT€RIOARA /. 90 A '240 em

2. 90. (~O em

s. /'20. I sa CI71

~ 180. ,~O eM

5. 2'0« ,~O em

6. 60. 60 em

7. ~O« 240 Gh>

A R' NR'
Nr.crt, Tipul tamplariei
m' m'KJW W/K
1 Usa de intrare 2,16 0,39 5,538
2 Tarnplarie dubla obisnuita 6,48 0,43 15,070
3 T amplane dubla cu geam 25,20 0,55 45,818
termoizolant
TOTAL 33,84 0,509 66,426
. - Hezistenta terrnica rnedie:

R' = ~ = 33,84 =0 509 m'KIW

m I(AlR') 66,426 '

Se deterrnina noua valoare I[(A"L}/R'ml:

I[(A"L}/R'ml=336,251 - (84,600 - 66,426}=318,077 W/K

21

20

Se determina din anexa 1, noua valoare n, prin interpolare lntre n=O,6 (clasa de permeabilitate medie) ~i n=1, 1 (clasa de permeabilitate ridicata), astfel:

n=0,6 h-' A=25,20m2

n=1,1 h-' A=8,64 rn'

8,64 _,

n=0,6 + (1,1-0,6) = 0,728 h

8,64+25,20

Se recalculeaza valoarea G:

_ 318,077 +0,34'0728=0679+0,248

G- 468,282 ' ,

G=0,927W/(m3K)

Hezulta: G<GN

in concluzie, in condltiile realizarii efective a valorilor R'm?:: R'moe la peretii exteriori, la planseul de sub pod precum si la placa de pe sol, se obtine un coeficient global de izolare termica, mai mic decat coeficientul corespunzator normal.

d) Verificarea preliminara a elementelor de constructie d1) Pereti exteriori

Reducere maxima posibila:

R~R'moe 100 = 2,7;~;8000 100=27,0% d3) Placa pe sol

1) Zidarie din blocuri BCA-GBN50 cu rosturi obisnuite

p=825 kq/m" ......... /.=0,34 W / (mK) 2) Mortar de ciment

p=1800 kg/m3 /,=0,93 W / (mK)

1) Mortar de ciment

p=1800 kq/rn" 1.=0,93 W / (mK)

~1 ~'Z ~o,oo ~ .. 2) Polistiren celular

~j~mjjl .. t p=20 kg/m3 /,=0,044 W / (mK)

I-;~--: '0 \_.<J ~i ~ 3~ Beton arm~t _

:~ 'P-2500 kg/~ '.""'."""'" /,-1,74 W / (mK)

-l}J~ ~ -=+- 4) Umplutura pietris

I p=1800 kq/rn" /,=0,70 W / (mK)

If 5 5) Urnplutura parnant .1.=2,00 W / (mK)

Grosimea de calcul a stratului termoizolant tine seama de abaterea negativa adrnisa: d=48mm - 3mm=45mm.

Conform [2], rezistenta terrnica specitica corectata R' se calculeaza cu relatia:

~ =2-.(T,-Tp)+ 't'.p

Rm R T,-T. A,

@~:.·.:tif·.········-··,· ~ @

2 ....

-:.~.-';

In care:

R= 1 + 1 + 0,45 + 0,05 = 1 544 m' KIW

8 24 0,34 0,93 '

Reducere maxima posibila:

R-R'm,n 1,544-1,200 0

-R-- 100 = 1,544 100=22,3 10

Este necesara 0 tratare foarte atenta a puntilor termice astfel lncat reducerea rezistentei term ice unidirectionale sa nu depaseasca 22%. d2) Plam;;eu sub pod

3 2 ® 1~ Beton arm~t ._

~ p-2500 kg/m A-1 ,74 W/(mK)

.... ' 2) Placi rig ide din fibre de bazalt tip PB 160

~ p=160 kg/m3 /,=0,05 W/(mK)

~ 3) Mortar de ciment

-3 1 ® p=1800 kg/m3 "-=0,93 W/(mK)

T,=+20°C T.=-15°C (zona II climatica)

Tp=+10°C (zona II clirnatica)

dp,=3,00m

dp,=4,00 m

/'p,=2,00 W/(mK)

"p,=4,OO W/(mK)

a,=6W/(m'K)

d si I, = grosimile ~i conductivitatile termice ale tuturor straturilor intre cota ±O,OO si CTS.

P=64,00 m (pct.a)

A,=183,64 m' (pct.a)

Rezulta:

R=~+ 0,055 ~ +0,15 + 0,10 0,10 3,00 + 4,00 =4028m'KIW

6 0,93 0,044 1,74 0,70 +2,00 +2,00 4,00 '

[20-(+10)] 64,00

- + -- .'t'

R'm 3,00 4,028 [20-(-15)] 183,64

22

23

0,3333=0,0709+0,3485 \}'

Hezulta valoarea maxima adrnisa pentru coeficientul liniar de transfer termic:

\}' max=0,2624/0,3485=0,753 W/(mK)

In consecinta, trebuie realizat un detaliu al soclului care sa conduce la aceasta valoare maxima.

In cele de mai sus s-a neglijat efectul, relativ redus, alintreruperii continuitatii stratului orizontal termoizolant in dreptul peretilor interiori, structurali ~i nestructurali.

Pentru a tine seama ~i de acest efect, se va adopta un detaliu de soclu avand \},~0,6570,70 W/(mK). EXEMPLU-DE-CALCULNR.2

Sa se verifice coeficientul global de izolare terrnica pentru 0 cladire de locuit cu P+2E !?i subsol tehnic general, arnplasata In centrul orasului Pitesti,

Cladirea are 6 apartamente !?i este alcatuita conform fig.11.1 9i 11.2.

Tarnplaria exterioara este dubla, din lemn, iar usa de intrare in cladire, precum !?i cea de acces in subsol - sirnpla, rnetalica: tarnplaria nu este prevazuta cu garnituri de etansare. Temperatura in subsol, deterrnlnata pe baza de bilant termic, este Tu=+5°C.

Verificarea se face la faza finala de proiectare, care se elaboreaza in cursul anului 1997.

a) Determinarea-caracteristicilor-geometrice-ale-cladirij_;

Se aplica prevederile din cap.6 din [1] !?i ale pct.3.3. si 3.4. din prezentul normativ:

• Aria peretilor exteriori (partea opaca + tarnplaria) P=(21 ,05+11 ,75)·2=65,60 m

H=2,55+2 ·2,80=8, 15m

La produsul P·H se adauqa aria peretilor exteriori din zona denivelata de la intrare:

A,+A2=65,60·8, 15+ 1 ,05(3,05+2-a,60) A,+A2=539,10 rn'

Aria tamplariei dubie, din lemn A2,=4,05·6+2, 16·9+2,97·6+1,44·8+0,36·12 A2,=77,40 m'

• Aria tarnplariei simple, metal ice (usa de intrare in cladire) A22=1 ,80·2,10=3,78 m"

• Aria totala a tarnplariei exterioare (A2) A2= 77,40+3,78=81 ,18 rn'

• Aria partii opace a peretilor exteriori (A,) A,=539,1 0-81,18=457,92 rn"

• Aria planseului terasa (A3)

A3=9,35·21 ,05+0,60·2·10,85+2 ·3,05 -a,60

24

<q+

r~!~-

"I"

+

25

10

I

!Xl

26

i
---+-_._
14I §I
"
":(
-~ j
i:::: I
~ ~!
l.lI
:>- ~I •

-~
~ ~
....
'<I: ~ '"
,~ 41 ~
~~ ~ ~
Q,:~
~-~ Vi
I.'i ~~ ~
~.~ " ~ ~
~'~ i ~ ~
~
~ -~
-~ ~ T-

~I

I -r'_

~i ~

27

A,=213,50 m'

• Aria planseului peste subsol (A4)

La aria terasei se adauqa diferenta rezultata ca urmare a lnclinarii rampelor dintre cote Ie -1 ,05!,>i + 1,375 (fig, 11.3.)

A, =213,50+(2,24·1 ,20+ 1,40·1,85) ·(1/0,85-1)

A, = 214,43 rn'

Din aceasta arie totala, aria notata cu A42 in fig. 11.3. nu este prevazuta cu strat termoizolant.

A42=3,75.3,05+(214,43-213,50)=12,37 rn'

A41=214,43-12,37=202,06 rn'

• Aria peretilor interiori dintre volurnul lncaizit si subsol (A5) Aceasta arie se calculeaza in cadrul figurii 11.3. A5=12,39 m'

Tn aceasta arie se include si usa de acces in subsol (1,60 rn'), care se asirnileaza cu 0 zona de perete interior.

• Aria totala a anvelopei A=A, +A2+A,+A,+A5

A=457,92+81, 18+213,50+214,43+ 12,39 A=979,42m2

• Volumul interior, tncalzit, al cladiri! (V), (vezi si fig. 11.3.) V=A,.H+(Ac-Ab)1 ,85-Aa·1 ,20+ 1,15·1,05·3,05 V=213,50·8, 15+2, 12·1,85-2,04·1,20+1,15·1,05·3,05 V=1745,18m'

b) Determinarea rezistentelortermice specifice unidirectionale (R..l Caracteristicile termotehnice ale materialelor se iau din anexa A din [1] 1) Pereti exteriori

3) Plam;;eu terasa

1) Beton armat (pozitia 6)

p=2500 kg/m' 1_=1,74 W 1 (mK)

2) Polistirer celular (pozitia 72)

p=20 kg/m t.=0,044W/(mK)

3) Mortar de ciment

p=1800 kg/m' 1_=0,93 W 1 (mK)

4) Beton simplu (pozitia 6)

p=2400 kg/m' , 1_=1,62 W / (mK)

5) Hidroizolatia bituminoasa (pozitiile 5 !,'i 76)

p=1100 kg 1m' 1.=0,17 W / (mK)

6) Pietris (pozitia 35)

p=1800 kg/m' " , 1_=0,70 W 1 (mK)

Pentru stratul de polistiren celular se considera in calcul grosimea: d=15-0,5=14,5 cm

R=2.+!_+ 0,15 + 0,12 + 0,035 + 0,145 0,005 0,04 8241,741,620,930,044+0,17+0,70

R=3, 746 m2KIW

4) Plan~eu peste subsol

4.1. Plan~eu cu strat termoizolant

1) Beton armat (pozitia 6)

p=2500 kg/m' 1.=1,74 W / (mK)

2) Polistiren celular (pozitia 72)

p=20 kg/m' 1_=0,044W/(mK)

3) Mortar de ciment (pozitia 15)

p=1800 kg/m' 1.=0,93 W / (mK)

Pentru stratul de polistiren celular, in calcul, se considera grosimea: d=6-0,5=5,5 cm

Se neglijeaza covorul din PVC.

R=~+.2_+ 0,15 + 0,055 + 0,045

6 12 1,74 0,044 0,93

R=1 ,634 m2KIW

4.2. Plan~eu tara strat termoizolant

R=! +2_+ 0,15 + 0,045

6 =0,384 m2KIW

12 1,74 0,93

5. Pereti interiori (fig. II. 3.)

• Supratata A, (2,04 rn')

Zidarie de caramizi GVP (24cm) + mortar (2x2cm)

~~ ~:l

1 au.soL. I

1 )Zidarie din caramiz: cu gauri verticale, tip 1 GVP (pozitia 64)

p=1380 kg/m' 1.=0,60 WI (mK)

12)Polistiren celular (pozitia 72)

, p=20 kg/m' i.=0,044W/(mK)

~>i.!J:_~'-"t!-'m"--2 3) Mortar de ciment

.+---'=-~f!l p=1800 kg/m' .... " ......... ).=0,93 WI (mK)

3+1--t=:1 t-t.\::=~~+r::fJ £){r;

1 ~

Pentru stratul de polistiren celular se considera in calcul grosimea minima posibila, avand in vedere abate rea admisa (± 5mm) fata de grosimea nominata de 85 mm.

d=85-5=80 mm

R= 2. +2_+ 0,355 + 0,08 + 0,05 =2 630 m2KIW

8 24 0,60 0,044 0,93 '

2) Tamplaria exterioara

• Tarnplarie dubta, din lemn

• Tarnplarie sirnpla, rnetalica

R=0,43m2K 1 W R=O, 17m2K / W

28

29

1 1 0,24 0,04 ,

R=-+-+-- + -- =0651 m KJW

8 12 0,60 0,93 '

• Suprafstele Ab si A, (3,28 rn')

Beton armat (30 crnj-rnortar (2 ern)

1 1 0,30 0,02 ° 402 'KJW

R=8-+12+ 174 + 093 =, m

, , ,

• Suprafetels Ad si Ae (5,47 m )

Zidarie din cararnizi GVP (11,5 crnj-rnortar (2x2 ern)

R-l +.1+ 0,115 +0,04 =0 443m'KIW

- 8 12 0,60 0,93 '

• Tarnplarie u~a (1 ,60 rn') R=O, 17 m'KJW

DETERMINAREA VALORILOR L('-I'ol) PE ANSAMBLUL CLADIRII TABELUL 11.1

c) Determinarea rezistentelortermice specifice corectate (R')

Se utlhzeaza metoda coeficientilor specifici liniari ~i punctuali de transfer termic; calculul se face pentru elementele de constructie cu punti termice: pereti exteriori, planseu terasa si planseu peste subsol. Detaliile constructive caracteristice cladirii analizate sunt prezentate in figurile 11.1. si 11.2. ~i sunt notate astfel:

1 6 - sectiuni orizontale (fig 11.1.)

7 28 - sectiuni verticale (fig. 11.2.)

Coeficientii '-I' se ext rag din tabelele continute in [1], direct sau prin interpolare.

Pentru coeficientii 6,7, si 26 ... 28, care au 0 pondere redusa, valorile '-I' se stabilesc prin cornparatie cu alti coeficienti similari, dar la un nivel acoperitor.

Lungimile I aferente coeficientilor '-I' s-au determinat astfel:

• coeficientii nr. 1 .. .4 - considerand inaltlmea H=8, 15 m;

• coeficientli nr. 5,6, 12 ... 16 si 21...28; aferente tarnplariei exterioare - considerand dimensiunile nominale ale ferestrelor si usilor:

• coeficientii nr. 1 ° si 11 - considerand lungimea efectiva a peretilor interiori respectivi, exclusiv golurile de usi;

• restul coeficisntilor - considerand lungimile destasurate din cadrul ariei A,.

Valorile '-I' si lungimile I aferente se dau in tabelul 11.1, tabel in cadrul caruia se calculeaza si valorile '-1'.1 ~i L('-I'.I).

Coeficientul punctual de transfer termic, aferent agrafelor ~6 s-au preluat din tabelul71 si are valoarea:

X=0,0039 W/K

Nurnarul de agrafe s-a determinat considerand 4 buc/m': 4.A,=40457,92=1832 buc

LX=0,0039 01832=7, 145 W/K

Se aplica relatia (7) din [1]:

.1 =1 + L('-I'°l) + LX [W/(m'K)]

R' R A A

Pe baza valorilor A, R, L('-I'ol) ~i LX determinate mai sus, in tabelull1.2. se determina rezistentele termice corectate R'.

ELEMENTUL DE Tip coef. Tabel din 'P I 'P 01
CONSTRUCTIE 'P [11 W/mK m W/K
1 2 0,01 32,60 0,326
2 4 0,09 199,80 17,982
3 15 -0,15 65,20 -9,780
4 15 -0,11 67,30 -7,403
5 52 0,15 104,00 15,600
6 - 0,43 4,20 1,806
7 - 0,48 2,45 1,176
9 41 0,16 57,75 9,240
12 53 0,13 50,40 6,552
13 55 0,40 31,20 12,480
14 55 0,17 31,20 5,304
PERETI 15 55 0,36 1,80 0,648
EXTERIORI 16 55 0,18 1,80 0,324
17 31 0,24 46,40 11,136
19 23 0,19 89,20 16,948
20 23 0,29 89,20 25,868
21 56 0,34 7,20 2,448
22 56 0,40 7,20 2,880
23 54 0,10 1,80 0,180
25 32 0,39 19,20 7,488
27 - 0,45 1,80 0,810
28 - 0,30 1,80 0,540
TOTAL 122,553
18 I 31 0,34 46,40 15,776
PLAN$E_U 24 I 32 0,29 19,20 5,568
TERASA TOTAL 21,344
8 41 0,20 57,75 11,550
10 46 0,10 61,48 6,148
PLAN$EU PESTE 11 46 0,20 92,50 18,500
SUBSOL 26 - 0,25 3,60 0,900
TOTAL 37,098 DETERMINAREA REZISTENTELOR TERMICE CORECTATE R' TABELUL 11.2

ELEMENTUL DE A R L('Pol) LX R'
nr.crt. CONSTRUCTIE
m' m'KIW W/K W/K m2KIW
1 Pereti exteriori 457,92 2,630 122,553 7,145 1,51
3 Planseu terasa 213,50 3,746 21,344 - 2,72
4 Planseu peste subsol 202,06 1,634 37,098 - 1,257 30

31

d) Determinarea rezistentelor termice medii (R'ml

Rezistentele termice corectate obtinute pentru pereti exteriori si pentru planseul terasa reprezinta rezistentele medii pe clad ire (R'=R'm).

La planseul de peste subsol, valoarea R'=1 ,257 m2KJW se Ioloseste In continuare In tabelul 11.3, In care se calculeaza rezistenta terrnica corectata medie (R'm), a Intregului planseu (zona cu strat termoizotant-zona tara strat termoizolant), folosind relatia (10) din [1]:

R' =~ [m2K/w]

m L(AlR')

DETERMINAREA REZISTENTEI TERMICE R'm LA PLAN~EUL PESTE SUBSOL

e) Determinarea coeticientului global de izolare termica (G) Se utilizeaza relatia (1) din prezentul normativ:

1 AOt [W/( 3

G=VOL R' +0,340n m K)]

m

Factorul de corectie a temperaturilor exterioare se calculeaza cu relatia (4) din prezentul normativ:

_ (T,-TJ _ (20-5) _ 15 _ 043

t- (T,-Te) -[20-(-15)] - 35 - ,

Valoarea L[(AOt)/R'm] se calculeaza in tabelull1.6.

TABELUL 11.6

TABELUL 11.3

A R'm t (A',)/R'm
nr.crt. ELEMENTUL DE
CONSTRUqlE m' m'KIW - W/K
1 Pereti exteriori 457,92 1,51 1,00 303,26
2 Tamplarie exterioara 81,18 0,40 1,00 202,95
3 Planseu terasa 213,50 2,72 1,00 78,49
4 Planseu peste subsol 214,43 1,11 0,43 83,07
5 Pereti interiori adiacenti 12,39 0,37 0,43 14,40
subsolului
TOTAL 979,42 1,43 - 682,17 A R' AIR'
SUPRAFATA
m' m'KIW W/K
• Cu strat termoizolant 202,6 1,257 160,748
• Fara strat termoizolant 12,37 0,384 32,213
TOTAL 214,43 1.11 192,961 Hezistentele termice medii la tarnplaria exterioara si la peretii interiori adiacenti subsolului se calculeaza In cadrul tabelelor 11.4 ~i 11.5

DETERMINAREA REZISTENTEI TERM ICE R'm LA T AMPLARIA

EXTERIOARA TABELUL 11.4

A R' AIR'
FELUL TAMPLARIE
m' m'K/W WIK
• Dubla din lemn 77.40 0,43 180.000
• Simpla, metalica 3.78 0,17 22,235
TOTAL 81,18 0,40 202,235 Viteza de ventilare n se deterrnina pe baza anexei 1 din prezentul normativ avand in vedere urmatoarele caracteristici:

• cladire adapostita (in centrul orasului):

• cladire cu mai multe apartamente, cu dubla orientare;

• clasa de perrneabilitate-ridicata (tarnplarie tara rnasuri de etansare).

Hezulta:

n=0,6h'

G= 682,17 + 034006=039+0,20

1745,18 ' , ,

G= 0,59 W/m3K

DETERMINAREA REZISTENTEI TERMICE R'm LA PERETII INTERIORI ADIACENTI SUBSOLULUI

T ABELUL 11.5

A R' AIR'
SUPRAFATA m' m'KIW W/K
A. 2,04 0,651 3,134
Ab+A, 3,28 0,402 8,159
A,+A. 5,47 0,443 12,348
U~a 1,60 0,170 9,411
TOTAL 12,39 0,37 33,052 f) Comparatie cu valorile normate GN si R'm'n

Coeficientul global normat de izolare terrnica (GN) se extrage din anexa 2 a prezentului normativ, In functie de:

• nurnarul de niveluri: N=3;

• raportul:AN=979,42:1745,18=0,56

• anul elaboraril proiectului: 1997.

32

33

Rezulta:

GN=O,67 W/m3K

Se respecta conditia (9) din prezentul normativ, deoarece:

G<GN

In tabelul 11.7 se prezinta comparativ valorile R'm realizate si valorile R'm;n prevazute in anexa 3 a prezentului normativ, pentru cladirt de locuit proiectate pan a la 1.01 .1998

REZISTENTELE TERMICE R' m ~i R'min TABELUL 11.7

R'm R'moo
nr.crt. ELEMENTUL DE CONSTRUCTIE
m'KNV
1 Pereti exteriori 1,51 1,20
2 Tarnplarie exterioarii 0,40 0,40
3 Planseu terasii 2,72 2,00
4 Planseu peste subsol 1,11 1,10
5 Pereti interiori adiacenti subsolului 0,37 0) NORMATIV

PENTRU CALCULUL COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMICA LA

CLADIRI CU ALTA DESTINATIE DECAT CELE DE LOCUIT INDICATIV C10712-97

*) Nu se normeaza

Rezulta ca la toate elementele de constructie se respecta conditia (29) din [1 J, prescrisa si la pct.3.6. din prezentul normativ:

Elaborat de INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII $1 ECONOMIA CONSTRUCTIILOR

g) Rezistenta termica medie a anvelopei.

Hezistenta termica medie a anvelopei se deterrnina cu relatia (7):

'i..A

R'm= 'i..(AR~)

R' = 979,42 = 1,43 rn'k/w m 682,17

DIRECTOR DEPARTAMENT: ..

$EF LABORATOR: .

RESPONSABIL TEMA: .

Dr.ing. $erban PETRE LAZAR fiz. Constanta MARIN PERIANU fiz. Constanta MARIN PERIANU ing. Mian TABREA

34

35

NORMATIV PENTRU CALCULUL COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMICA LA CLADIRI CU ALTA DESTINATIE DECAl LOCUIREA

Indicativ

C 107/2 - 97

CUPRINS

1 GENERALITATI 37

1.1 Obiect 37

1.2 Conventii 38

1.3 Clasificarea cladirilor cu alta destinatie decat cea de

locuire 39

2. CALCULUL COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE

TERMICA EFECTIV, G1 40

3. CALCULUL COEFICIENTULUI GLOBAL G1 DE

REFERINTA 41

3.1. Belatia qenerala de calcul 41

3.2. Valorile coeficientitor de control a,b,c,d,e 42

3.3. Aporturile solare 43

ANEXA A: REGLEMENTARI TEHNICE CONEXE 45

ANEXA B: CLASA DE INERTIE TERMICA .

B1: CALCULUL CLASEI DE INERTIE TERMICA ..

B2: EXEMPLU DE CALCUL AL INERTIEI TERM ICE .. 46

ANEXA C: INDICELE SOLAR 59

C1: CALCULUL INDICELUI SOLAR 59

C2: EXEMPLU DE CALCUL AL fNAL TIMII MEDII

PONDERATE $1 AL COEFICIENTULUI c 63

ANEXA D: EXEMPLU DE CALCUL AL COEFICIENTULUI

G1ref 66

GENERALITATI

1.1 Obiect

Prezentul normativ are ca obiect stabilirea metodei de calcul a caracteristicii de pertorrnanta termoenergetica qlobala a cladirilor cu alta destinatie decat locuirea, al carer regim de Inaltime nu depaseste P+ 10 etaje.

Aceasta caracteristica este denurnita «COEFICIENT GLOBAL DE IZOLARE TERMIC.A », este notata cu simbolul G1 9i are unitatea de rnasura W/(m3K).

Verificarea criteriului de satisfacere a exiqentei de pertorrnanta termoenergetica qlobala a unei cladiri cu alta destinatie dedit locuirea, sau a unei parti de cladire, se face pe baza relatiei:

G1 :::;G1 ref

Coeficientul G1 este un indicator conventional al nivelului de pertorrnanta termoenergetica «de iarna», al unei cladiri in ansamblul ei, sau al unei parti de cladire, distincta din punct de vedere functional.

Prin calculul coeficientului global de reterlnta G1 ref se stabilesc perforrnantele termoenergetice ale cladirii conform proiectului de arhitectura, perform ante ce trebuie asigurate prin proiectul de executie ~i mentinute pe toata durata de viata a cladirii.

Coeficientul global de izolare terrnica, G1, al unei cladir: sau al unei parti de cladire reprezinta pierderile orare de caldura prin transmisie prin elementele de inchidere ale acesteia, pentru 0 diterenta de temperatura de un grad intre interior 9i exterior, raportate la volumul incalzit al acesteia.

Elaborat de:

INSTITUTUL DE CERCETARIIN CONSTRUCTII ~I ECONOMIA CONSTRUCTIILOR INCERC

Aprobat de:

MLPAT

cu ordinul nr.24/N din 19.02.1997

36

37

Pe langa pertorrnanta termoenergetica globala, cladirea in ansamblu :;;i elementele de inchidere trebuie sa raspunda :;;i celorlalte criterii de pertorrnanta privind confortul interior din punct de vedere termotehnic si transferul de caldura si rnasa prin elementele de inchidere, conform leqislatiei in vigoare.

Prevederile prezentului normativ se aplica la proiectarea, verificarea :;;i expertizarea proiectelor noi de cladiri cu alta destinatie decat cea de locuire :;;i are caracter de recomandare pentru amenajari sau rnodernlzari ale cladlrllor existente. Prezentul normativ cuprinde:

-metoda de calcul a coeficientului global G1 efectiv, pe baza proiectului de cladlre, pentru stabilirea pertormantei termoenergetice globale reale ale acesteia;

-metoda de calcul a coeficientului global de reterinta, G1 ref, pe baza coeficieotllor de control ai elementelor de inchidere, stabiliti prin prezentul normativ in tunctle de tipul de cladire si zona clirnatica :;;i pe baza supratetelor aferente acestor elemente.

1.2.2 Volumul neincalzit

Spatiile reprezentand plvnite, garaje, subsoluri tehnice, ganguri (durhiuri), poduri, etc., care nu sunt prevazute cu elemente de Incalzire si nici nu indeplinesc conditiile de la pct.1.2.1 sunt considerate ca "nejncalzite".

Volumul ocupat de un windfang sau sas nu este considerat ca tacand parte din volumul Incalzit,

1.3 Clasificarea cladirilor cu alta destinatie decat cea de locuire Oladirile la care se aplica prevederile prezentului normativ se impart in doua categorii:

- cladiri de categoria 1, in care intra cladirlle cu "ocupare continuat sl cladirile cu "ocupare discontinua" de clasa de inertie mare (definita conform anexei 8);

cladir] de categoria 2, in care intra cladirile cu "ocupare discontinua'cu exceptia celor din clasa de inertia mare.

Cladirile cu "ocupare continua" sunt acele cladiri a carer functionalitate impune ca temperatura mediului interior sa nu scada (in intervalul "ora 0 - ora 7") cu mai mult de rc sub valoarea normal a de exploatare. Din aceasta categorie fac parte: cresele, internatele, spitalele, etc.

Cladirile cu "ocupare discontinua" sunt acele cladirt a carer functionalitate permite ca abaterea de la temperatura norrnala de exploatare sa fie mai mare de T'C pe 0 perioada de 10 ore pe zi, din care cel putin 5 ore in intervalul "ora 0 - ora 7". Din aceasta categorie fac parte: scolile, amfiteatrele, salile de spectacole, cladirite administrative, restaurantele, cladirile industriale cu unul sau doua schimburi, etc., de clasa de inertie medie :;;i mica (definite conform anexei 8).

De asemenea, permeabilitatea la aer a elementelor de inchidere ale unei cladiri trebuie sa fie astfel incat rata de ventilare suplirnentara (calculata conform ST AS 647217 in raport cu rata de ventilare specifica (conform «Norrnativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii, in functie de activitatile destasurate, in regim de vara - iarna») sa nu fie mai mare, in medie, de 0,2 schimburi pe ora, in sezonul de incalzire.

1.2 Conventii

2. CALCULUL COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMICA EFECTIV, G1

1.2.1 Volum incalzit

Prin conventie, pe lang a spatiile incalzlte direct, sunt considerate "incalzite" :;;i holurile, camerele de depozitare, dulapurile din pereti, spatiile de circulatie cornuna, scarile, ascensoarele, daca sunt in comunicare cu spatiile incalzite sau sunt situate la un nivel unde majoritatea spatiilor sunt incalzite, chiar daca ele nu sunt prevazute cu elemente de lncalzlre.

v

Coeficientul global efectiv G1 al unei cladiri sau al unei parti dintr-o ctadire se calculeaza cu relatia:

G1=2. .[ ~i·(AJ·8J) ] , [W/(m3K)]

V Rmi

In care:

- volumul lncalzit al cladirii sau partii de cladire, calculat conform "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladlrllor u si " Ghid pentru calculul pertorrnantelor termotehnice ale cladirilor de locuit", exprimat in rn" ;

(2)

Volumul ocupat de 0 vitrina face parte din volumul incalzit chiar daca este despartit de acesta printr-un geam si, in acest caz, se considera ca. peretele exterior al volumului lncalzit este geamul exterior al vitrinei.

38

39

- aria supratetei elementului de constructie j, prin care se produce schimb de caldura, calculata conform "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale ctadirilor" si "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu solul", exprimata in m";

- factor de corectie a diferentei de temperatura Intre mediile separate de elementul de constructie j, calculat conform "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladinlor" si "Ghid pentru calculul pertorrnantelor termotehnice ale claoirilor de locuit" ;

Rml - rezistenta terrnica specltica corectata, medie, a elementului

de constructie j, calculata conform "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor' ~i "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu solul", exprirnata In m2KfW;

NOTA: Un perete este considerat transparent sau translucid daca factorul de transmisie a luminii corespunzator acestui element este cel putin 0,15. In caz contrar el este considerat opac.

V - volumul incalzit. calculat pe baza dimensiunilor exterioare ale

cladini, exprimatfn m':

a.b.c.d.e - coeticienti de control pentru elementele de constructie rnentionate mal sus, ale carer valori sunt date In tabeiele 1 ~12, in tunctie de:

• categoria de cladire: categoria 1 sau categoria 2;

• tipul de cladire:

• zona clirnatica: definita conform STAS 6472/2.

3. CALCULUL COE_FIGIENTULUI GLOBAL G1 O_E R.t::FI;_BI~_T A

3.1. RelaJi~nerala de calcul

Valoarea lirnita a coeficientului global G1, denurnita coeficient global de reterinta, G1 ref,se calculeaza cu relatia :

G1ref=1N[A,Ia+A/b+A/c+d'P+A/e] [W/(m3K)] (3)

In care:

A, - aria suprafetelor componentelor opace ale peretilor verticali

care fac cu planul orizontal un unghi mai mare de 60°, aflati In contact cu extenorul sau cu un spatiu neincalzit, exprirnata in rn", calculata luand In considerare dimensiunile interax.

A, - aria supraletelor planseelor de la ultimul nivel (orizontale sau

care fac cu planul orizontal un unghi mal mic de 60'). aflate In contact cu exteriorul sau cu un spatiu neincalzit. calcutata iuand in considerare dimensiunile interax, exprirnata in rn':

Al -aria supratetelor planseeror inferioare aflate In contact cu

exteriorul sau cu un spatiu neincatzit. calculate luand in considerare dimensiunile interax, exprirnata In rn":

P - perimetrul exterior al spatiurui incalztt aferent cladirii, aflat In

contact cu solul sau inqropat, exprimat in rn:

A4 - aria suprafetelor peretilor transparenti sau translucizi aflaf In

contact cu exteriorul sau cu un spatiu nelncatzit, calculata luand In considerare dimensiunile nominale ale golului din perete, exprirnata in rn":

40

41

3.2 Valorile coeficienlilor de control a,b,c,~

Tabelul2 Valorile coeficientilor a,b,c,d,e pentru cladiri de categoria 2

Tabelul1_ Valorile coeficientilor a,b,c,d,e pemru cladiri de categoria 1

Zona a b c d e
Tipul de cladire clirnatica [m'KIW] (m'KIW] [m'KJW] (mKIW] [m'KJW]
I 1,05 2,45 1,30 1,40 0,39
Pouclinlci,
dispensare II 1,15 2,70 1,40 1,40 0,39
crese
III 1,25 2,95 1,50 1,40 0,43
I 0,75 2,00 0,90 1,40 0,39
Cladiri de
tnvatamant $i II 0,80 2,25 1,00 1,40 0,39
pentru sport
III 0,85 2,45 1,10 1,40 0,43
I 0,75 2,00 0,90 1,40 0,30
Birouri 0,80 2,25 1,00 1,40 0,30
cladiri comerciale II
si hoteliere
III 0,85 2,45 1,10 1,40 0,30
0,55 1,40 0,85 1,40 0,25
I
Alte cladiri
(industriale cu 0,60 1,50 0,90 1,40 0,25
regim normal de II
exploatare) 0,65 1,60 0,95 1,40 0,25
III Tipul de cladire Zona a b c d e
clirnatica (m'KIW] [m'KIW] [m2K1W] [mKIW] [m'KIW]
1,30 2,30 1,50 1,30 0,39
I
Spitale, 1,40 2.50 1,60 1,30 0,39
crese :;oi II
policlinici
III 1,50 2,70 1,70 1,30 0,43
I 0,90 2,30 0,90 1,30 0,39
Cladiri de
invatamant :;oi II 1,00 2,50 1,00 1,30 0,39
pentru sport
III 1,10 2,70 1,10 1,30 0,43
I 0,80 2,10 0,90 1,30 0,30
Birouri
cladiri comerciale II 0,90 2,30 1,00 1,30 0,30
:;oi hoteliere
III 1,00 2,50 1,10 1,30 0,30
I 0,65 1,80 0,90 1,30 0,25
Alte cladiri
(industriale cu II 0,70 2,00 1,00 1,30 0,25
regim normal de
exploatare)
III 0,75 2,20 1,10 1,30 0,25 3,3 Aporturi solare

Pentru cladirile la care supratata peretilor transparenti sau translucizi reprezinta cel putin 50% din supratata elementelor verticale de Inchidere, coeficientul global de referinta G1 ref poate fi rnarit cu 0 cantitate, ~G1 ref, a carei valoare este data In tabelul nr. 3, In functie de categoria cladirii, de indicele solar, Is, determinat conform anexei C ~i eventual de inertia terrnica a cladirii (determinata conform anexei B),

42 43

1.STAS 7109

ANEXAA REGLEMENTARI TEHNICE CONEXE

"Termotehnica constructiilor, Terminologie, simboluri si unitali de rnasura"

Tabelul nr. 3

! Tipul Inertia Indice!e solar, Is [m] !
Categoria cladirli , cladirii terrnica pan,) L1 0,009 de 18. 0OlC) o 02~~,', C>d;
ta ';,J19
Cliidlri I
pentru Oarecare 0 0,06 0,12 I
sport I
Cladiri de Mica 0 0,03 0,06
categoria 1
Alte Medie ° 0,05 0,10 ~
cladiri
i
Mare ° 0.05 0,12
-
Ciadiri
pentru I 0,03 I 0,06
sport. oarecare, °
Cladiri de si scoli
categoria 2 oarecarel
A!te 0 0,04 I 0,08
cladiri
I -_ 2.STAS 6472/2

3.STAS 6472/4

4.STAS 6472!7

5.STAS 13149

6.STAS 4908

7.C 107/1

8. ***

9. ***

10. ***

11. ***

44

"Fizica constructiilor. Higrotermica. Parametrii climatici exteriori"

"Fizica constructiilor. Termotehnica. Comportarea la difuzia vaporilor de apa a elementelor de constructie"

"Fizica constructlilor. Termotehnica. Calculul perrneabilitatii la aer a elementelor ~i materialelor de constructii"

"Fizica constructiilor. Termotehnica. Ambiante termice moderate. Calculul indicilor PMV sl PPO"

"Arii ~i volume conventionale"

"Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare terrnica la cladirile de locuit"

"Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructle ale cladirilor"

"Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie In contact cu solul"

"Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit"

"Normativ privind igiena cornpozttiei aerului In spatii cu diverse destlnatii, in functie de activitatile destasurate, in regim de vara - iarna"

45

ANEXA B

CLASA DE INERTIE TERMICA

Tabelul B.1

Clasa de inertie

B.1 CALCULUL CLASEI DE INERTIE TERMICA

Stabilirea clasei de inertie a cladirilor cu alta destmatie decat locuirea este necesara pentru determinarea tncadrarf in categoria 1 sau 2.

(~mJ'A,) Inertia terrruca
Raportul I\:
kg/m2
Pana la 149 mica
De la 150 la 399 medie
400 sl mai mult mare La determinarea clasei de inertie calculul se face astfel:

- pe fntreaga cladire, daca aria destasurata a spatiulut incalzit corespunzator cladlrfl analizate este mai mica sau egala cu 200m2;

- in caz contrar, pe 0 portiune mai restransa, considerate reprezentativa pentru acea ctadire sau parte de cladlre.

B.1.1 Modul de stabilire a clasei de lnertle terrnica

B.1.2 Modul de evaluare a masei unitare, mj

Clasa de lnertie terrnica a unei cladiri sau parti de cladire se stablleste conform tabelului B.1 de mai jos, in functie de valoarea raportului:

Modul in care se calculeaza masa unitara a elementelor de constructie este prezentat schematic in figurile B.1.1 ... B.1 .12. In aceste figuri:

(B.1 )

-schema

-schema

reprezinta un element de constructie fara lzolatie sau cu iz otatie distribuita;

",...,..,...".",,.,,,,.,"" reprezlnta un element de constructie cu un strat izolant distinct (interior, exteriorsau median);

----- rnarcheza portiunea de element de constructie care intervine in inertia terrnica.

in care:

mj - masa unltara a fiecarui element de constructie component j, care intervine in inertia terrnica a acestuia, calcu.ata conform B.1.2 (vezi fig. B.1.1 .... B.1.12), in kg/m2;

Aj - aria utila a fiecarui element de constructie j, deterrninata pe baza dimensiunilor interioare ale acestuia, in rn':

Ad - aria destasurata a cladirf sau partii de cladlre analizate, calculata conform STAS 4908, in rn'.

-linia

NOT A: Un strat din structura unui element de constructie se considerti strat izolant daca este realizat dintr-un material cu conductivitatea termica mai mica de 0,065 W/(mK) $i cu grosimea astfel Incat rezistente specifica la permeabilitatea termice a lui sa fie mai mare de 0,5 (m2K)/w.

46

47

B.1.2.1Element de constructie exterior

Daca elementul de constructie nu are izolatie terrnica sau are izolatie terrnica distribuita (de exemplu: perete din zidarie de caramida), se calculeaza jurnatate din masa unitara a acestuia (m/2) (vezi figurile B.1.1 a; B.1.1 c; B.1.2a; B.1 .3a).

B.1.2.4 Element de constructie interior

(caz ce intervine atunci cand calculul se face pentru cladirea In ansamblu)

Se ia In considerare masa peretelui (m), limitandu-se aceasta masa la 300 kg/m2 (vezi figurile B.1.11 a; B.1.11 b; B.1.12a; B.1.12b).

B.1.2.5 Element de constructie interior sau exterior placat la interior cu un strat care Impiedica contactul cu aerul

Pentru elementele de constructie interioare sau exterioare placate la interior cu un strat care impiedica contactul cu aerul (ca de exemplu tavane suspendate, pi acari interioare, Imbracaminti de pardoseli, etc.) masa ce se ia In considerare la determinarea clasei de inertie terrnica se calculeaza cu formula:

150 I (1 +Rst) - pentru elementele interioare 300 I (1 +Rst) - pentru elementele exterioare

unde Rst este rezistenta specifica la permeabilitatea terrnica a stratului de placare.

Daca elementul de constructie contine un strat izolant distinct, se calculeaza numai masa partii de element situata pana la supratata interioara a stratului izolant (m;nt) (vezi fig uri Ie B.1.1 b; B.1.1d; B.1.2b; B.1.3b).

B.1.2.2Element de constructie In contact cu solul, cu un spatiu Inchis Ingropat sau cu un subsol tehnic

Daca elementul de constructle nu are izolatie terrnica (de exemplu un planseu peste parnant fara izolatie sau cu izolatie verticala de jur Imprejur sau un planseu peste subsol tehnic), se considera masa unitara de 150 kg/m2, oricare ar fi structura elementului (vezi figurile B.1.4a; B.1.5a; B.1.6a).

Daca elementul de constructie contine un strat izolant distinct (de exemplu un planseu direct peste pam ant cu izolatie terrnica orlzontala sau un planseu cu izolatie terrnica peste un subsol tehnic), se calculeaza numai masa unitara a partii de element situata pan a la supratata lnterioara stratului izolant (m;nt) (vezi figurile B.1.4b; B.1.5b; B.1.6b).

B.1.2.3Element de constructie In contact cu un spatiu de aceea~i natura sau cu un spatiu fnchis nefngropat (casa scarii, spall!.! tehnic, depozit, etc.)

(caz ce intervine atunci cand calculul se face pentru 0 portiune reprezentativa a cladirii sau partii de cladire analizate)

Daca elementul de constructie nu are izolatie terrnica (cazul general al peretilor 9i planseelor fntre spatit de aceeasi natura) sau are izotans terrnica distribuita (de exemplu un perete din zidarie de caramlda), se calculeaza jurnatate din masa lui (m/2) (vezi figurile B.1.7a; B.1.8a; B.1.9a; B.1.1 Oa).

Daca elementul are un strat izolant distinct, se calculeaza numai masa partii de element situata pan a la supratata interioara a stratului izolant, corespunzatoare spatiului respectiv (rn) (vezi figurile B.1.7b; B.1.8b; B.1.9b; B.1.1 Ob).

Aceste mase m/2 sau rn., se limiteaza la 150 kg/m2.

B.2 EXEMPLU DE CALCUL AL INERTIEI TERMICE POLlCLlNICA

Se considera 0 cladire de policlinica, conform fig. B.2.1.

Cotele din figura se relera la dimensiunile interax dintre elementele de constructie, atat pe orizontala cat sl pe verticala. Aria desfasurata a spatlului lncalzit al cladirf este:

2x29,30x1 0,70=627,02 m2>200 rn'

In acest caz, calculul se va face pe 0 unitate functionaia reprezentativa, respectiv cabinetul de consultatii,

Unitatea Iunctionala (cabinetul de consultant) este prezentat fn fig. B.2.2.

Elementele de Inchidere ale acestei unitati tuncttonale sunt:

- un perete exterior cu gol de tereastra, avand urrnatoarea structura 9i dimensiuni (fig.B.2.2.a):

• tencuiala exterioara din mortar de ciment - var de 2 cm grosime;

• zidarie de caramida plina de 36,5 cm grosime;

48

49

• tencuiala interioara din mortar de eiment-var de 1,5 em grosime;

• gol de fereastra 2, 1 0 x 1 ,50 m, eu supratata de 3,15 m":

• Inaltirne perete (lumina): 3,00 m;

• lungime perete (lumina): 3,35 m;

• supratata utila perete exterior: 3,00 x3,35 -2,10 x 1,50 =6,90 rn"

- un planseu superior, avand urmatoarea structure si

dimensiuni (fig. B.2.2.d):

• pardoseala din mozaie de 3 em grosime;

• placa din beton armat de 12 em grosime;

• lungime placa superioara (lumina): 4,20 m;

• lalime placa superioara (lumina): 3,35 m;

• supratata utila placa superioara: 4,20 x 3,35 = 14,07 m'

Aria desfasurata a unitatti functionale este:

Ad = 3,60 x 4,45 = 16,02 rn'

Din ealeulele prezentate In tabelul B.2 rezulta ca raportul

rm,oA, are valoarea de 730,14> 400, deei unitatea functionala Ad

anatizata se incadreaza In elasa de inertia terrnica mare.

- doi pereti interiori transversali plini, avand urrnatoarea

structura si dimensiuni (fig.B.2.2.b):

• tencuiala interioara din mortar de eiment-var de 1,5 em grosime;

• zidarie de earamida plina de 24 em grosime;

• tencuiala interioara din mortar de eiment-var de 1 ,5 em grosime;

• Inaltirne perete (lumina): 3,00 m;

• lungime perete (lumina): 4,20 m;

• supratata utila perete interior transversal: 3,00 x 4,20 = 12,60 m'

- un perete interior longitudinal eu gol de usa, avand

urrnatoarea structura sl dimensiuni (fig. B.2.2.b):

• tencuiala interioara din mortar de eiment-var de 1,5 em grosime;

• zidarie de earamida plina de 24 em grosime;

• tencuiala interloara din mortar de eiment-var de 1 ,5 em grosime;

• gol de u!,ia 0,90 x 2,10 m, eu supratata de 1,89 m':

• Inallime perete (lumina): 3,00 m;

• lungime perete (lumina): 3,35 m;

• supratata utila perete interior longitudinal: 3,00 x 3,35 -0,90 x2, 10 =8,16 rn'

- un planseu inferior, avand urrnatoarea structura si

dimensiuni (fig.B.2.2.e):

• pardoseala din mozaie de 3 em grosime;

• placa din beton sirnplu de 12 em grosime;

• lungime placa lnterioara (lumina): 4,20 m;

• lalime placa inferioara (lumina): 3,35 m;

• supratata utila placa inferioara 4,20 x 3,35 = 14,07 rn'

Tabelul B 2

Perete Pereti Planseu Planseu Im,oA, Inertia
exterior interiori inferior superior '-- termica
A.
(vezi fig. (vezi fig. (vezi fig. (vezi fig.
B.2.2.a) B.2.2.b) B.2.2.c) B.2.2.dl
0,02x1700 0,015x1700 0,03x1900 0,03x1900
Masa =34 =25,5 =57 =57
unitara 0,365x1800 0,24x1800 0,12x2400 0,12x2500
=657 =432 =288 =300
m, 0,015x1700 0,015x1700
(kg/m2) =25,5 =25,5
......................... ......................... ......................... .........................
Total 716 5 Total 483 Total 345 Total 357
Masa
unitara 358,25 150 150 150
considerata
(kg/m2)
Supratata
utila a 6,90 33,36 14,07 14,07
!elementelor
(rn')
rn-A 2471,92 5004 2110,5 2110,5 730,14 mare 50

51

l! ELEMENTE DE OONSTRUCTIE EXTERIOARE a)

-- 1

,---------1

1~$f}~1

1~t. m/2

1nt.

d)

c)

ext~

ext.

m/2

Fig •. B.l.1

Acoperll}LU"i

a)

b)

ext.

ext.

int.

52

a)

ext.

m/2

F1g~B.l!3 Plan~ee peste pasaje aooperite

2~ EIBMENTE DE OONSTRUarIE IN CONTAC'.r ClT SOLOL, SPjTIU Il'iClUS ImROPAT. SUBSOL ~HNIC

~~

I' . 0 •••••••• ' ••• , • '1

1'/'/ . '-. ///.... ///.' //~

1- . /// '" /// ".- /// .,: ///1

/~~\Y77\\v77'.

150 ltg/m2

Fig. B.1._4 Plalllilee peste sol

Flg~ B',l.5 Plall/iee peste aubac L te.b.lIic

53

3. BLBJIIIlD DB OOIS~ROCnJ I1l OOB~C~ au OB SPAfIU »:1 ACRASI lL\~

a)

&/2

'1 •• B.l.? Pl 1ntr. douA ap&t11

C. ao 1 .. turl

54

.)

b)

U6!, ~1:1S PeRU 4upIrU~orl 11lt;re dod. ~.tll 4e aoeea,l ~atar'

.)

b)

716: B:l!9 Ple, •• p.ate spa1jll1 8l1prat01'Btl DMDoUslt

b)

55

.) b)
....
..
1J:It. •
.. ..
~ •
""
:a
0
lal; • .'3
...

""
~
rot ....
P1&: B:l!ll · ....
... ..
~ i~
=~
~ rot 0
~ ..
• D D
b) c ..
.) ~ .... .
0 ~=
lit ,t:l ...
i! i 0 D
..:~
.......
.., ..

'g t 0 0
.... 0
illl;! 1c1i: ~ 0
....
..
t:It
.. 0 0
.po
:a
0
III
II • 0 0 4: BLIIlD'D DB Q)1'eTRtJOTIE IlITUIOjU (OAI CB II'rBiVDi £'fU1faI O£llD CALOUIAJL U ., ",OB PB OUDIUA Il'I' AlfW(BLU)

56

" .

N • IQ

57

r- ,-.. ,...
.0 1'1 ,.... •
.. 0 0 ..
.. .
CD '"
~ .0 ., .
..... .0
lGI ot
'" o 01 ,oj
CI 0 ~f 0
~ .... .. l', CI
1<'\ Po ....
r4 ~ .,' Po
• 0
IX: • CI '~'I ......
':I -< IX: II '"
0 ~ 0 III 't:N
H H 0 00
It: ..... IX: ..... P: '<1 " HS
0 .... r4 .... r4 .. 'I IX:
H Po Eo< Po ~ aI -." :::4lCU
III Z Po ;.: .. 13';;1
r.-
Eo< H XlI H
tJ '<1 • 'j ~ CD
H ..... .. III
!3 a ::>0
A XlI :1 ~~
A .. E< E<
H Eo< H XlIE< _, jCl :z, :z,
N Z N o:z, .: P- H H
H H ,
-'- P<.
ij Y ,~ ttG'~ iiJ --v2-
~%:
~ " '" ANEXAC INDICELE SOLAR

C.1 CALCULUL INDICELUI SOLAR

Indicele solar Is, este rnanrnea ce caracterizeaza capacitatea unei cladiri sau a unei parti de cladire de a capta energia solara, EI se calculeaza cu relatia:

~(A) 'S; '0))

15= -) --:-:-_

V

[m']

(C.1 )

In care:

~ - suma produselor Aj • S; • 0j calculate pentru fiecare din peretii transparenti sau translucizi verticali sau care fac un unghi mai mare de 60° In raport cu planul orizontal;

Aj - supratata peretelui transparent sau translucid, rnasurata prin proiectie Intr-un plan paralel cu elementul respectiv, In m":

Sj - factorul solar al peretelui transparent sau translucid, care este dat de raportul dintre energia solara transrnisa prin acest perete :;;i energia solara incldenta, determinat conform pet, C.1.1.

0, - coeficient ce caracterizeaza conditia de receptare a energiei sol are pe 0 Iatada, determinat conform pct. C.1.2.; V - volurnul incalzit al cladirii sau partii de cladire considerate, in m", determinat conform pct.3.1.

u ------- r-- - --------r
11\
s
0 H
~ H
E< 11\1
1<'\ 8 -<
/ r4 E< 1<'\,
• :z, '"'1 0:
/ H :> 1<\ '
.. "l III i
II -< Z !
.0 <> 0
..... <>
....
:rl
--ozr1i
I
:] ------ il
1-
<;;,017 C.1.1 Valoarea factorului solar S

Factorul solar se stabileste In functie de natura tamplariei, tipul elementului vitrat, tipul de tarnplarie, categoria de cladire si pozitia elementului vitrat In raport cu peretele, conform tabelului C.1.

Valorile din tabel se retera la elemente vitrate utilizate In mod curent, prevazute cu geamuri din sticla clara. Pentru elemente vitrate netraditionale, cu sticle speciale, valorile factorului solar vor fi luate din documentele de certificare a acestor produse.

58

59

in valorile date ale taotorului solar este luata in considerare eventuala umbrire data de buiandrugi si de spaletil verticali. Aceasta explica de ce factorul solar al unui element vitrat pozitionat la tata exterioara a peretelui este mai mare decat cel at elementului vitrat pozitionat la tata interioara a peretelui.

Elementele vitrate montate in pereti subtin (a carer grosime este BXT

apropiata de grosimea elementelui vitrat) sunt considerate ca montate la tata exterioara a peretelui.

Modul de pozitionare a elementului vitrat in raport cu peretele este prezentat in fig. C.1 .

Tabelul nr.C.1 Il'fT

Cladiri cu ocupare Cladiri cu ocupare
continua discontinua
Natura Tipul Tipul de Pozitia Pozitia
tarnplariei elementului tarnplarie
vitrat La tala La tata La fata La tala
interioara extenoara intenoara extenoara
a peretelui a peretelui a peretelui a peretelui
simpla 0,51 0,56 0,53 0,59
Fereastra cuplata 0,44 0,48 0.46 0.51
dubla 0,44 0,44 0,46 0,46
Tarnplarie simpla 0,53 0,59 0,56 0,62
din lemn cu Usa cu
deschidere geam tara cuplata 0,46 0,51 0,48 0,53
pe balamale tab lie dubla 0,46 0,46 0,48 0,48
sau qlisanta simpta 0,46 0,51 0,49 0,54
Usa cu
geam cu cuplata 0,40 0.44 0,42 0,46
tablia dubla 0,40 0.40 0,42 0,42
simpla 0.58 0,64 0,60 0,67
Fereastra cuplata 0.50 0,55 0,52 0,58
Tarnplarie dubla 0,50 0,50 0,52 0.52
metalica sirnpla 0,64 0,71
culisanta Usa cu 0,60 0,67
geam tara cuplata 0,52 0,58 0,55 0,61
tablie dubla 0,52 0,52 0,55 0,55
sirnpla 0,54 0,60 0,57 0,63
Tamplarje Fereastra cuptata 0,47 0,52 0,49 0,54
metalica dubla 0,47 0,47 0,49 0,49
cu
deschidere Usa cu simpla 0,56 0,62 0,59 0,65
pe balamale geam tara cuplata 0,48 0,53 0,51 0,56
tab lie dubla 0,48 0,48 0,51 0,51
Tarnplarie rnetalica s.rnpla - 0,62 0,69
pentru hale industriale dubta 0,53 0,53 a) 1a taia LDterloara a peratelul

It) 18 fa~a exterloara a paretalul

Flg~ C.l Pozl~lonarea tampliirlel

60

61

C.1.2 Determinarea coeficientului (J

Coeficientul (J pentru un element vitrat se deterrnina in functie de orientarea lui si inallimea obstacolelor ce pot umbri elem~ntul. Pentru orientarea vest, coeficientul (J depinde si de modul de ocupare a cladirii, tinandu-se seam a de faptul ca energia solara primita pe 0 Iatada este mai bine recuperata in spatiile cu ocupare continua decat in cele cu ocupare discontinua.

Valorile coeficientului (J sunt date in tabelul nr. C.2in functie de inaltimea obstacolelor, de orientarea elementului sl, pentru orientarea vest, de modul de ocupare a cladirii,

Tabelul nr. C.2

Orientarea elementului vitrat

Tabelul nr.C.3

~ --_- _ ,----_ .. __ . ----- _------.--

234

Sectorul de azimut

de la SV la SE

0,10 0,40 0,40 0,10

--------------- .---_ --_----- _- .-_---. ----

~~ ~~ ~~ Q~

0,20 0,30

0.05 0.20

de la SE la NE

de la SV la NV de la NE la NV

0,30

0,45

0,20 0,30

Calculul se etectueaza tatada cu tatada, prin amplasarea centrului geometric al flecareia. Totodata, daca 0 parte a tatadei are 0 umbrire net diferita de a restului tatadei, ea se trateaza separat.

C.2 EXEMPLU DE CALCUL AL iNALTIMIl MEDII PONDERATEm AL COEFICIENTULUI cr

Consideram portiunea ret rasa ABCD a ctadirii reprezentate in fig.C.3, pentru care obstacolele sunt constituite din cladirea atlata vis -3. vis si partea iesita in atara a cladirti insasi.

Inallimea Orientarea elementului
medie de la SV la NV
ponderata de la SV de la SE de la NE
a la SE la NE ocupare ocupare laNV
obstacolelor continua discontinua
pana la 15' 1 0,6 0,6 0,4 0,3
de la 15 0,8 0,4 0,4
la 25' 0,3 0,2
25' $i mai ° ° ° ° °
mult Inaltimea medie ponderata a obstacolelor este suma Inaltirnilor medii din cele patru sectoare de azimut, notate 1, 2, 3, 4 specificate in fig.C.2., deterrninata conform exemplului de la pct.C.2.

2

SUD

3

4

Fig. C.2

PLAN

. .....

....

.............. [:4:; l~

l:3.}···· .

.. · .. ·::21:··:·:·,

JO! LA.;

Fig. C.3

Coeficientii de ponderare a Inaltirnilor corespunzatoars celor patru zone de azimut sunt conform tabelul nr. C.3.

Pentru determinarea lnaltlmii medii ponderate si al coeficientului (J pentru portiunea ABCD se procedeaza astfel:

- Se fixeaza pozitia centrului geometric al portiunii considerate (In plan vertical si orizontal).

62

63

- Se decupeaza carnpul vizual al centrului geometric in cele patru sectoare de azimut (vezi fig.C.3).

- Se mascara lnaltimlle unghiulare (a) ale obstacolelor corespunzatoare fiecarui sector de azimut, pe intreg sectorul (conform fig.CA), prin figurarea acestor Inaltimi unghiulare Intro diagrama ce reda profilul obstacolelor vazute din centrul geometric al tatadei respective, ca in fig.C.5.

.........

.......

.................................... ii.:t .: ·:::::;,,,

- Pentru fiecare din cele patru sectoare de azimut se determine din diaqrarna inaltimea medie unqhiulara a obstacolelor aferente.

- Se inmulteste inallimea medie unqhiulara a obstacolelor din fiecare sector de azimut cu coeficientul de ponderare corespunzator, luat din tabelul C.3.

- Se determine Inaltirnea medie ponderata a obstacolelor aferente tatadei analizate ca surna a inallimilor medii unghiulare ponderate din cele patru sectoare de azimut.

- Valoarea coeficientului (J se extrage din tabelul C.2. in functie de Inaltimea medie ponderata determinata ca mai sus ~i de orientarea tatadei,

Considerand ca se discuta 0 cladire cu ocupare continua, calculul lnaltimil medii ponderate si a coeficientului (J corespunzator este prezentat in tabelul CA.

!SECTIUNEI

Fig. CA

Tabelul nr. C.4.

Inaltimea obstacolelor 90'

Sectorul d e azimut
1 2 3 4
Inallimea medie ° 8,5 18 52
Coeficientut de ponderare 0,30 0,45 0,20 0,05
Produsul ° 3,8 3,6 2,6
Inaltimea medie ponderata 1 °
Valoarea lui cr 0,6

60'
/'

3~'

_I -
0' _I 2

Fig. C.5

64

3

4

Sectorul de azimut

65

ANEXA D

EXEMPLU DE CALCUL AL COEFICIENTULUI G1ref POLICLINICA

Se consicera aceeasi cladire de policlinica, conform fig. B.2.1, pentru care s-a calculat In ANEXA B inertia terrnica.

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CLADIRII (vezi fig.B.2.1 )

Supratata (m') Coloanele Coloanele
Tipul de Coeficientii 1 :2 1X2
sau
element de control (W/K) (W/K)
perimetrul (m)
0 1 2 3 4
pereti exteriori 381,15 a=1,40 272,25
planseu de 313,51 b=2,50 125,40
acoperis
planseu la nivelul 313,51 c=1,60 195,94
parterului
perimetrui exterior 82 d=1,30 106,60
supratata vitrata 119.11 e=0.39 305,41 Categoria : I

Zona climatica : II

• supratata peretilor exteriori : 381, 15m2

2x[2x8x(3,60x3, 17 - 2,1 Ox1 ,50))+2x2x4,45x3, 17+2x[2x(1 ,80x x3,17 -1,55x3,05))=381,15 m'

• suprafata planseutul de acoperis : 313,51 m"

29,30x10,70 = 313,51 m'

• suprafata planseului la nivelul parterului : 313,51 m"

29,30x10,70=313,51 rn"

• supratata vitrata : 119,11 rn"

2x2x8x2,1 Ox1 ,50+2x2x1 ,55x3,05=119, 11 m2

• perimetrul exterior : 82 m

2x[(29,30+0,50)+(10,70+0,50))=82 m

• volumul Incalzit : 2196,14 rn"

2x[(29,30+0,50)x(1 0, 70+0,50)x(3, 17+0, 12))=2196, 14 rn'

L = 1005,60 W/K

In tabelul 0.1 sunt prezentate rezultatele calculelor pentru determinarea coeficientului G1 ref al cladin! descrise mai sus.

1 1005,60 3

G1ref =- .~= = 0,458 W/(m K)

V 2196,14

66

67

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE $1 AMENAJARII TERITORIULUI

DIRECTIA COORDONARE, CERCETARE $TIINTIFICA $1 REGLEMENTARI TEHNICE PENTRU cONSTRUCTl1

GHID

PENTRU CALCULUL PERFORMANTELOR TERMOTEHNICE ALE CLADIRILOR DE LOCUIT

Indicativ C 107/4 -1997

Elaborat de:

INSTITUTUL DE PROIECTARE, CERCETARE $1 TEHNICA DE CALCUL iN CONSTRUCTII- SA

Director general:

Responsabillucrare:

ing. $ERBAN STANESCU ing. MIHAELA GEORGESCU

Elaboratori:

ing. MOSES DRIMER

ing. MIHAELA GEORGESCU

DIRECTIA PROGRAME DE CERCETARE $1 REGLEMENTARI TEHNICE

Director:

Responsabil de lucrare MLPAT:

ing. OCTAVIAN MANOIU arh. DOROTEIA COCHECI

68

CUPRINS:

1 2. 3. 4 5. 6. 7. 8

GENERALITATI 70

ACTE NORMATIVE CONEXE 71

DEFINITII $1 SIMBOLURI 71

CARACTERISTICI TERMOTEHNICE 73

TEMPERATURI DE CALCUL 73

DiMENSIUNI DE CALCUL 74

DETERMINAREA REZISTENTELOR TERMICE ·· .. ······77

DETERMINAREA TEMPERATURILOR SUPERFICIALE 80

COMPORTAREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCTIE LA

9

DIFUZIA VAPORILOR DE APA 81

10. STABILITATEA TERMICA A ELEMENTELOR DE

CONSTRUCTIE SI A INCApERILOR 84

11. REZISTENTELE TERM ICE $1 TEMPERATURI

SUPERFIC;ALE NORMATE 85

12. DETERMINAREA $1 VERIFICAREA COEFICIENTULUI

GLOBAL DE IZOLARE TERMICA 87

ANEXE:

fisa a flsa b fisa c fisa d

Rezistente termice specifice 91

Temperaturi superficiale ·· .. ····· .. ····· .. ···· .. 92

Stabilitate termica 93

Coeficientul global de izolare terrnica 94

EXEMPLE DE CALCUL

69

GHID PENTRU CALCULUL PERFORMANTELOR Indicativ

___ T_E_R_M_O-,--T_E_H_N_IC.=..::.E.:_;A.::L=.E-=.C.::LA:..;.- =-DI:..:._R:.:_:IL::..:O:..;.R..::...D=-E=-=-LO.::_C.=...:_UI:..;.T __ L- ~_1 0_7 ',!:_97

1. GENERALITATI

1.1 Prezentul ghid se retera la determinarea ~i la verificarea pertorrnantelor termotehnice ale cladirilor de locuit.

1.2 Pe Ifmga cladirile de locuit individuale (case unifamiliale, cuplate, inslruite, duplex, s.a.) si cele cu mai multe apartamente, ghidul se utntzeaza si la camine si internate, precum si la unitatile de cazare din hoteluri si moteluri.

1.3 Ghidul este destinat a fi utilizat In principal la proiectarea cladirilor de locuit noi, dar po ate fi utilizat si la proiectarea lucrarilor de reabilitare si de modernizare a cladirilor de locuit existente.

1.4 Prezentul ghid este destinat In principal proiectantuor (arhitecti, ingineri de constructii si de instalatii) si specialistuor verificatori si experti atestati (exiqenta E).

1.5 Pe Ifmga verificartle cu caracter termotehnic, pe baza prevederilor din prezentul ghid se calculeaza toate datele necesare deterrninarli necesarului de caldura de calcul, In vederea proiectarii instalatiilor de lncalzire din cladirile de locuit.

1.6 Prevederile prezentului ghid sunt corelate cu normativele [1],[2] si [3],

cat si cu:

• standardul [4] modificat In conformitate cu anexa K din [1];

• instructiunile tehnice [6];

• normativul [7].

1.7 Conceptia ~i proiectarea elementelor de constructe din punct de vedere termotehnic si termoenergetic, are ca obiective satisfacerea urrnatoarelor exiqente de perforrnanta:

a) verificarea rezistentelor termice specifice realizate, in raport cu valorile normate;

b) verificarea absentei pericolului de condensare a vaporilor de apa pe supratata interioara a elementelor de constructie:

c) verificarea lipsei acumutarii de apa de la an la an In structura interioara a elementelor de constructie si eliminarea posibilitati! umezirii excesive a materialelor termoizolante ;

d) verificarea stabilitatii term ice a elementelor de constructie ~i a lncaperilor:

e) verificarea cuantumului coeficientului global de izolare terrnica a cladiri', In raport cu valoarea norrnata.

1.8 Cu exceptia exiqentei de la pet. d) de mai sus, care se refera si la perioada de vara, toate celelalte exiqente se refera exclusiv la perioada de iarna,

Elaboratde: Aprobat de:

INSTITUTUL pe PAOIECTARE, CERCETARE lill TEHNICA MLPAT-DGRAT-DPCRT

DE CALCUL IN CONSTRUCTII cu ordinul nr.24/N

I.P.C.T.:§ABucure:;;ti din 19.02.1997

70

1.9 Cu exceptia exiqentei de la pct. d) de mai sus, care presupune calcule In regim termic nestationar, toate celelalte exiqente se verifica In conditiile unui regim stationar.

1.10 Verificarea termotehnica a cladirilor de locuit, pe baza prevederilor din prezentul ghid, se face la trei nivele:

• ge ansamblul cUidirii, prin verificarea rezistentelor termice specifice medii ale tuturor elementelor de constructie care alcatuiesc anvelopa cladirii si prin verificarea cuantumului coeficientului global de izolare terrnica, ambele pe considerente termoenergetice.

• ge fiecare incapere, prin verificarea rezistentelor termice specifice corectate, pe considerente de confort, precum 9i pentru obtinerea datelor necesare proiectarii instalatiei de incalzire.

• verlflcar] generale, pentru satisfacerea exiqentslor b), c) si d) de la pet 1.7. de mai sus.

2. ACTE NORMATIVE CONEXE

Prezentul GHID se va utiliza trnpreuna cu urrnatoarele raqlementari tehnice:

[1] C 107/3-97 [2] C 107/5-97

- Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor.

- Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu solul.

- Ghid pentru calculul necesarului de caldura de calcul si al necesarului de caldura ale cladirilor.

- Fizica constructiilor. Termotehnica Comportarea elementelor de constructe la difuzia vaporilor de apa. Prescriptii de calcul (cu modificarile din anexa K din [1 J).

- Fizica constructiilor Arnbiante termice moderate. Determinarea indicilor PMV si PPD ~i nivele de perforrnanta pentru arnbiante.

- lnstructiuni tehnice provizorii pentru proiectarea la stabilitate terrnica a elementelor de Inchidere ale cladirilor.

- Normativ privind calculul coeficierrtilor globali de izolare terrnica la cladirile de locuit.

[3]

[4] STAS 6472/4-89

[5] STAS 13149-93

[6] NP 200-89

[7] C 107/1-97

3. DEFINITII $1 SIMBOLURI

3.1 Definitlile, termenii ~i simbolurile utilizate in prezentul ghid, sunt date in [1], [2] si [7].

3.2 Majoritatea simbolurilor folosite sunt In conformitate cu SR ISO 7345: 1994 si cu STAS 737 1 10-87; pentru unii termeni s-au mentinut simbolurile prevazute In ST AS 7109-86

71

3.3

~a tendinta ge~erala s-a urrnant adoptarea In cea mai mare rnasura a slmbolu.nlc:r utill7ate I,n standardele si normative Ie ISO:;>i CEN.

Se prezmta mal JOs cateva din principalele simboluri adoptate: temperatura (In varianta 8)

diferenta de temperaturi

arie

volum

4 CARACTERISTICI TERMOTEHNICE

4.1 Principalele caracteristici termotehnice ale materialelor care intra in alcatuirea elementelor de constructie sunt urrnatoarele:

- densitatea aparenta P [kg/m3]

- conductivitatea termica i. [W/(mK)]

- capacitatea calorica rnasica c [J/(kgK)]

- coeficientul de asimilare terrnica s [W/(m2K)]

4.2 Toate aceste caracteristici termotehnice sunt date In anexa A din [1]. 4.3 Conductivitatea termica este cea mai irnportanta caracterisfica termotehnica ~i este utilizata atat la determinarea rezistentelor termice specifice ale straturilor (R,=d/l.), cat ~i la determinarea indicelui inertiei termice (D=R,·s).

4.4 Caracteristicile termotehnice ale solurilor sunt date in [2]. in mod curent, conductivitatea terrnica a parnantului se considera )'0=2.0 W/(mK) pe adancirnsa de 3 m de la suprafata terenului sistematizat si i.p=4,OW/(mK) sub aceasta adancirne.

4.5 Coeficientul de asimilare terrnica se utilizeaza la determinarea inertiei termice si a stabilitatii elementelor de constructie: el se determinarn functie de principalele caracteristici ale materialelor:

s=8,5·103• Vi.·c·p [W/(m2K)] (1)

4.6 Conductivitatile term ice echivalente ale straturilor cvasiomogene se deterrnina pe baza relatiilor de calcul din[1], cap. 7.2.

5 TEMPERATURI DE CALCUL

5.1 Temperaturile exterioare conventionale de calcul (Te), pentru perioada de iarna.In functie de cele 4 zone climatice ale Hornaniei (I,II,III,IV), se iau din [1], anexa D.

5.2 Temperaturile exterioare conventionale de calcul pentru perioada de vara, se iau din STAS 6472/2-83 "Fizica constructiilor. Higrotermica. Parametri clirnatici exteriori."

5.3 Temperaturile interioare conventionale de calcul pentru incaperite incalzite din cadrul cladinlor de locuit, pentru perioada de iarna (T), se iau din[3]. Temperatura intenoara predorninanta la cladirile de locuit se considera, pentru perioada de iarna, T,=+20 DC.

5A Temperatura aerului interior. pentru perioada de vara, se considera in calcule, conform [6], de +25 "C.

5.5 Temperaturile spatiilor ~i lncaperilor neincalzite (TJ, din interiorul sau din exteriorul anvelopei, se deterrnina pe baza unui calcul al bilantului termic.

Acest calcul este obligatoriu la ultima taza de proiectare.

La calculul bilantului termic se tine seama, obligatoriu, de viteza de ventilare naturale a tncaperilor.

5.6 Helatiile de calcul a temperaturilor Te, se dau in [1]. iar pentru temperatura subsolului neincalzit, in [2].

5.7 La fazele preliminare de proiectare se admite utilizarea temperaturilor T, din exteriorul anvelopei, date in tabelull.

5.8 Factorul de corectie a temperaturilor exterioare (r) se stabileste pentru a putea aduna coeficientn de cuplaj L, aterenti diferitelor elemente de constructe ale unei cladiri, elemente care sspara volumul interior al

3.4 T

"'T A

V

R" rezistenta terrnica superticiala interioara (1/0.,) R" rezistenta terrnica superficiala exterioara (1 /uE) I. conductivitate tsrrnlca

p densitate aparent

(j), umiditate relativa a aerului interior

n viteza de ventilare naturals

8, temperatura punctului de roua

r factor de corectie a temperaturilor exterioare

o indicele inertiei termice

<1> flux termic .

R rezistenta terrnica unldirectionala R' rezistenta terrnica corectata

U coeficient de transfer termic unidirectional U' coeficient de transfer termic corectat

L coeficient de cuplaj termic

't' coeficient liniar de transfer termic

X coeficient pu nctual de transfer termic G coeficient global de izolare terrnica

3.5 Se ~au mai jos simbolurile corespondente utilizate in prescriptnls

tehnice elaborate anterior:

A(S) R(RcJ 't'(k') <1>(0)

8Jr,) R'(R',,) X(k") R'aec(Raoec)

n(N) U(k) ,(8) R'm (Rom)

3.6 Atat In prezentul ghid, cat si in normativele [1]. [2]:;>i [7], se utilizeaza in

principal, urmatorii indici: '

i interior (lncalzlt) w apa

e exterior r roua, condens

u spatiu nelncalztt m mediu

p parnant min minimum

si supratata intenoara max maximum

se supratata exterioara nec necesar

a aer ech echivalent

v vapori, apa evaporata adm admisibil

3.7 Se tolosests sistemul international de unitati de rnasura (SI), cu

urmatoarsts preclzan: '

• pentru temperaturi, se utilizeaza exclusiv grade Celsius (DC), iar pentru diterente de temperaturi - Kelvini (K);

• pentru timp, se utilizeaza pe langa secunda (s) ~i ora (h); pentru putere, se utilizeaza atat W, cat st J/s.

72

73

5.9

cladirii, de diverse medii exterioare, caracterizate prin temperaturi diferite.

Factorul de corectie a temperaturilor exterioare T, se calculeaza cu

relatia: T,-T, [_]

T= - (2)

l;-T.

Temperatura mediului din exteriorul anvelopei TJ poate fi egala cu

temperatura exterioara (T,), cu temperatura unor spatii neincalzite (TJ sau chiar cu temperatura unor spatii mai putin Incalzite.

Pentru valorile TJ din tabelull, In acelasi tabel se dau si valorile factorului de corectie T.

Temperaturile In sol (T,) la adancirnea de 7m de la suprafata terenului sistematizat se considera constante In tot cursul anului si sunt egale cu valorile din tabelull.

Intre aceste temperaturi si temperaturile exterioare, se considera ca temperaturile In sol au 0 variatie biliniara.

TEMPERATURI CONVENTIONALE DE CALCUL LA CLADIRI DE LOCUIT rei

TABELUL I

r, SPATIUL ZONA CLIMATIC}\.
T
I II III IV
T, Mediul exterior ·12 -15 -18 -21 1.0
Rosturi deschise
·9 -12 -15 -18 0.9
Poduri
To Rosturi Inchise
Subsoluri neincalzite si pivnite +5 +3 +1 -1 0.5
Spatii adiacente nelncalzite, spatii
avarid alte destinatii
T, Pamant, la adancirnea de 7m de la +11 +10 +9 +8
cota terenului sistematizat 6 DIMENSIUNI DE CALCUL

6.1 Ca principiu general, suprafetels elementelor de constructis perimetrale care alcatuissc impreuna anvelopa cladiril, se delimiteaza de mediile exterioare prin felele interioare ale elementelor de constructie.

6.2 In cazul calculelor care se fac Qe ansamblul cladirii (verificarea rezistentelor term ice medii R'm si a coeficientului global de izolare terrnica G), este necesar a se determina numai ariile care fac parte din anvelopa cladirii, iqnorand existenta elementelor interioare de constructie: peretii interiori structurali si nestructurali, precum si planseele intermediare (fig.3).

6.3 In cazul calculelor care se fac pe Incaperi (determinarea rezistentslor termice specifice corectate R'), aria anvelopei se Imparte prin planuri orizontale si verticale, care trec prin axele geometrice ale placilor plan-

74

75

t.. ,OJ
~ i::
'@ ~
.~ ~
~ ~
- ~
('Q ClJ
-.. IlJ
:;, -r-,
~t '1l
'l~ ~
l.it:l_ t
~.~ t::t::J
rot::
...... 4./
<, ~<l.J
~ (S::§~
~ "<t;.Q
I~.~t::<..
• 1llQ.j
~~1;
..... 4l~i) <U
.ti. I) I 1
~ ~ ..... c,... e

~

I II

~

IT" 1 11
rf, [ I I ~
. n; l--i-- •
. , I
~i I :~ 0
In
~ I .... +
~ i •
~
4 I ...
. '<::l I
C N
N ....
0 ..
IS)
._._
I "J
II
~ 11 76

.,
~
~
~
c::.
to <,
c, ~
-Q ~
...... .Ill
~ ~
. ~
"> ti.._......__
r- ~ 2
QJ ~~
.f: ~t.l
t::
~ e~
~ '§ .r::
.,.~
.~ ." ""'
-::::. ~ ~
. ", .~.~
-o
~ ~~
":> ci-ci
C'r')
. t:l-.
li:: seelor intermediare si respectiv ale peretilor interiori structurali si nestructurali (fig.1 ~i 2).

Lungimile, inaltimile ;;i ariile, pe ansamblul cladirii, se deterrnina ~i se verifica cu relatiile:

P=LI,; H=LHJ; A=LAJ•

Lungimile puntilor termice liniare se mascara In cadrul ariilor determinate mai sus; in consecinta ele sunt delimitate la extrernitati de conturut suprafetelor respective.

In cazul supratetelor inclinate, ariile lor se vor masura in planul acestor supratete (fig 3b).

Ariile tarnptanei exterioare se considers in calcule, pe baza dimensiunilor nominale ale golurilor din pereti (fig.1 si 2).

Volumele incaperilor se calculeaza pe baza ariilor ~i a lnaltimilor determinate conform pet. 6.3 si fig. 1 ~i 2 .

Volumul cladirii - V . reprezinta volumul interior, incalzit, al cladirii (fig 3b) si este delimitat de aria anvelopei; este egal cu suma volumelor tuturor incaperllor din cladire: V=LVJ

7 DETERMINAREA REZISTENTELOR TERM ICE

7.1 Rezistentele termice ale elementelor de constructie se definesc cu

relatia qenerala: (T. T )'A

R= J k

<t>

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

(3)

7.2

in care:

<t> fluxul termic care strabate aria A;

A aria de transfer termic;

TJ, T, temperaturile de 0 parte si de alta a elementului de constructie . Toate rezistentele termice determinate in cadrul prezentului ghid, ca si in cadrul normativelor [1] si [2], sunt raportate la ~T = T,-Te, cu exceptia acelor elemente de constructie care separa spatiu' interior de un spatiu adiacent nelncalzit, la care rezistentele termice sunt raportate la diferenta de temperatura (T,-T,}.Rezistentele term ice ale tuturor elementelor termice aflate in contact cu solul, sunt raportate la diterenta de temperatura ~ T = T,-Te .

Hezistentele termice specifice ale elementelor de constructie omogene sau cvasiomogene, precum si rezistentele termice in camp curent ale elementelor de constructia neomogene, se calculeaza in ipoteza unui calcul unidirectional, cu relatia qenerala:

R=R"+LR,+LRa+R,, [m2KIW] in care:

R

7.3

(4)

7.4

rezistenta terrnica unidirectionala;

rezistentele termice superficiale, conform [1] si [2]; rezistetele termice ale straturilor omogene sau cvasiomogene, componente (R,=df)~);

Ra rezistentele termice ale straturilor de aer neventilat sau foarte

slab ventilat (anexa E din [1]).

in tabelulll, se prezinta valorile rezistentelor term ice unidirectionaie R, ale unor elemente de constructie, si anume a peretilor structurali ~i nestructurali din tabelele 1 ... 73 din [1].

77

CARACTERISTICILE TERMOTEHNICE ALE UNOR PERETI STRUCTURALI$1 NESTRUCTURAU

TABELUL II

1 2 3 4 5 6
0,80 1,208 16.4 80
27,5
0,60 1.304 16,6 81
ZIDARIE DIN 0,80 1,708 17.4 85
CARAMIZI 30
(11,5+11,5cm) 0,60 1.804 17,6 86
+TERMOIZO· 0.80 2,208 18,0 88
LATIE 32,5 0,60 2.304 18,1 89
LA PERETI 0,80 2,708 18,4 90
NESTRUCTU· 35
RALI 0,60 2,804 18,5 91
0,80 3,208 18,6 91
37,5 18.7
0,60 3,304 92 CARACTERISTICI
ALCATUIRE Grosime-d - J_ R T, qi , ..
cm W/(mK) m'K/W -c %
1 2 3 4 5 6
0,80 0,520 11,6 58
25 0,70 0,563 12,2 61
0,60 0,620 12,9 63
0,50 0,700 13,7 67
0,80 0,583 12,5 62
30 0,70 0,635 13,1 65
0,60 0,704 13,8 67
0,50 0,800 14,5 70
0,80 0,677 13,5 60
ZIDARIE DIN 37,5 0,70 0,742 14,1 69
CARAMIZI
0,60 0,829 14,7 71
0,50 0,950 15,4 75
0,80 0,770 14,3 70
45 0.70 0,849 14,8 72
0,60 0,954 15,4 75
0.50 1,100 16,0 78
0,80 0,833 14,7 71
50 0,70 0,920 15,2 74
0,60 1,037 15,8 77
0,50 1,200 16,4 80
25 0,35 0,935 15.3 75
0,25 1,220 16,4 80
30 0,35 1,077 15,9 77
0,25 1,420 16,9 82
ZIDARIE DIN 35 0,35 1,220 16,4 80
BLOCURI 0,25 1,620 17,3 85
B.CA 40 0,35 1,363 16,8 82
0,25 1,820 17,6 86
45 0,35 1,506 17,1 83
0,25 2,020 17,8 87
50 0,35 1,649 17,3 85
0,25 2,220 18,0 88
40 0,80 1,364 16,8 82
0,60 1,512 17,1 83
ZIDARIE DIN 42,5 0,80 1,864 17,6 86
CARAMIZI 0,60 2,012 17,8 87
(24+ 11 ,5cm)
+TERMOIZO- 45 0,80 2,364 18,1 89
LATIE 0,60 2,512 18,2 89
LA PERETI 47,5 0,80 2,864 18,4 90
STRUCTURALI 0,60 3,012
18,5 91
50 0,80 3,364 18,7 92
0,60 3,512 18,8 93 <p, max = umiditatea relative a aerului interior pana la care nu apare fenomenul de condens,

OBSERVATII:

• Valorile R s-au calculat pe baza dimensiunilor efective ale tuturor straturilor (inclusiv tencuielile), conform desenelor din tabelele 1... 73 din [1] . Pentru tencuieli s-a considerat grosimea totala de 5 cm ~i

i.=0,93 W/(mK),

• La zidariile din cararnizi, grosimea "d" raprezinta grosimea nominata, rnodulata a peretilor, Grosimea efectiva este mai mica cu 1 cm.

• Pentru stratul termoizolant s-au considerat grosimile: 3,5; 6,0; 8,5; 12,0 si 13,5 cm si 1.=0,05 W/(mK),

7.5 Rezistentele termice specifice corectate ale elementelor de constructie neomogene se pot determina cu un grad ridicat de exactitate, pe baza unui calcul bidimensional (20) sau tridimesional (3~) al carnpurilor de

temperaturi.

Practic si concret, se utihzeaza metoda coeficientilor liniari ('-I') ~i

punctuali (z) de transfer termic.

Se utilizeaza relatia qsnerala de calcul:

U'=!_=!_+ L('-I'·I) + LX [W/m2K] (5)

In care: R' R A A

A aria de transfer termic (rn'):

I lungimea puntilor term ice liniare (m);

'-I' coeficie ntii Ii n iari de transfer term ic [W I( mK)]; X ooeficientii punctuali de transfer termic [W/K].

7,6 Ca urmare a irnposibiutatii de a elimina din elementele de constructie a tuturor puntilor termice, rszulta ca toate elementele de constructe, chiar si cele aparent omogene, sunt, In realitate elemente neomogene (exista colturi, centuri, buiandrugi, s.a., toate inevitabile).

7.7 De regula, coeficientii punctuali de transfer termic aferenti lntersectiilor dintre puntile termice liniare, se pot neglija, astlel tncat In calcule se introduc, de regula, doar coeficientii Z aterenti legaturilor punctuale, uniform distribuite. dintre straturi (ancore din otel inoxidabil sau ploturi din beton armat).

7.8 In tabelele 1 .,.73 din [1], se dau valorile unor coeficienti '-I' ~i X. pentru 0 serie de detalii uzuale, utilizate la elementele de constructe

supraterane

78

79

Coeficientii se introduc in relatiile de calcul cu semnullor algebric. Coeficientti pozitivi conduc la rnicsorarea rezistentslor termice, iar cei negativi, la majorarea lor, in cornparatie cu rezistentele termice unidirectionale.

Pentru valori intermediare, coeficientii se deterrnina prin interpolare sau ~xtrapolare. Coeficientii nu sunt in functie de zona curnatica,

In detaliu, calculele cu metoda coeficientilor specifici de transfer termic, se fac pe baza preclzarilor din [1], cap. 7.

7.9 Pentru elementele de constructie in contact cu solul coeficientii '¥ se

dau in tabelele 1 ... 18 din [2]. . "

Pentru peretii in contact cu solul, in locul coeficientilor de transfer !ermic, tabelele contin direct valorile rezistentstor term ice corectate R'. In detaliu, calculul elementelor de constructie in contact cu solul se

face pe baza precizarilor din [2], cap.7.' ,

7.10 Pentru faze preliminare de proiectare, determinarea rezistentei term ice corectate se poate face cu metoda aproxirnativa data in anexa H din [1]. 7.11 Rezistentele termice ale elementelor de constructie vitrate se iau direct din tabelele din[1], sau se calculeaza conform precizarilor din anexa I, din [1].

7.12 In cazurile in care in tabelele din [1] si [2] nu se gasesc coeficientf '¥ aferenti unor anumite detalii de alcatuire a elementelor de constructie valoarea acestora se determina pe baza calculului numeric automat al campurilor de temperaturi, conform indicatiilor din anexa J din [1] si din anexa C din [2].

7.13 Pentru determinarea oricarei rezistente termice specifice medii (pe anumite zone sau pe intreaga clad ire ), se tolosaste relatia generala:

R' - LA - ~ - .....I:A_ [rn"

7.14 m- a - L(AoU') - L( A ) KIW] (6)

In fisa [a], se prezinta "fuccesiunea calculelor care trebuie sa fie efectuate pentru determinarea rezistentelortermice specifice corectate. 8 DETERMINAREA TEMPERATURILOR SUPERFICIALE

8.1 Temperaturile superficiale, pe fat a interioara a elementelor de constructe perimetrale, se deterrnina:

a) in camp curent, in ipoteza unui flux ~i a unui calcul unidirectional, folosind relatia:

T =T- T,-Te '

SI I uj.R

(7)

8.3 In tabelul II, pe langa valorile R rnentionate la pct. 7.4., pentru peretii structurali ;;i nestructurali din tabelele 1 ... 73 din [1], s-au calculat urrnatoarele caracteristici -in camp curent:

• temperaturile T" in camp curent;

• umiditatea relativa interioara pan a la care nu apare fenomenul de condens (<.1J,m,,)'

8.4 In tabelele 1 ... 73 din cadrul normativului [1],precum si in tabelele 1.. .18 din normativul [2],se dau valorile temperaturilor minime T" moo' rezu Itate din calcu lu I carnpu rilor de tem peratu ri.

Valorile din tabele sunt valabile pentru zona" clirnatica si pentru 0 temperatura interioara T,=+20°C.

Pentru alte conditii de temperatura (T'e si T',), temperatura minima (T'"m,n) se poate determina cu relatia:

" T'"m,n= T',- T~~~' (T,-Ts,m,n) [DC] (8)

In care: ' e

T,=+20°C

Te=-15°C

8.5 Temperatura superficiala medie, aterenta supratetei interioara a unui element de constructie avand 0 rezistenta terrnica specitica corectata

R', se poate determina cu relatia: T-T

T"m= T,- ~ ['C] (9)

8.6 Pentru un grad mai mare de asigurare tata de riscul de aparitie a condensului superficial la calculul automat al carnpufui de temperaturi se pot considera urmatoarele valori ale coeficientului de transfer termic superficial a,:

a, =4 W/(m2K) -tnjumatetea superioara a lncaperilor a, = 3 W/(m2K) -in jurnatatea inferioara a lncaperilor

8.7 In fisa [b] se prezinta succesiunea calculelor care trebuie sa fie efectuate pentru determinarea ~i pentru verificarea temperaturilor superficiale T, pe supratetele interioare ale elementelor de constructie perimetrale.

9 COMPORTAREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCTIE LA DIFUZIA VAPORILOR DE APA

9.1 Comportarea elementelor de constructie la difuzia vaporilor de apa, se stabileste pe baza prevederilor din ST AS 6472/4-89 [4] si a rnodificarilor din anexa K din [1].

9.2 Conform prevederilor din [4], comportarea unui element de constructie la difuzia vaporilor de apa este corespunzatoare daca:

a) cantitatea de apa proven ita din condensarea vaporilor in masa elementului de constructie in perioada rece a anului (rn.), este mai mica decat cant ita tea de apa care s-ar putea evapora in perioada calda a anului (rn.):

mw<m, [kg/m2] (10)

b) cresterea urniditatii relative masice (L\W),la starsitul perioadei de condens interior, nu dspaseste valoarea maxima adrnisibila:

in care:

R rezistenta terrnica specifica unidtrectlonala [m2K1W].

b) in dreptul puntilor termice de orice fel, exclusiv pe baza unui calcul automat al carnpului, plan sau spatial, de temperaturi.

8.2 In cazul unui element de constructis adiacent unui spatiu nelncalzlt, avanc temperatura Te determinata pe baza unui calcul de bilant termic in relatia de mai sus, in locul termenului (T,-Te)' se introduce diferent~

de temperatura (T,- Te). '

80

81

-
...J
1000mw ~ ~ E ~
fl.W= pod. <!'.Wadm [%) (11 ) ~ <la] <f!-
in care:
densitatea aoarenta a materialului care s-a umezit prin I- aJ
P f- -e a ;~
condensare [kg/m'); "" a '" a co a :5 ::
<X: .J <f!- co -er a '" q a "0
dw grosimea stratului de material in care se produce acumulare a: Lll- C'i 0;; .n C'i ~ 0 0 0 0 '00- ·N
f- aJ C
de apajrn]. (/) E '6
+ - <Xl " co -e "" a a 0) en ·iii a
9.3 Valorile maxi me normate fl.W'dm se dau in tabelul1 din (4). <t: (0 '" en N en ;;;_ a a N a e
'<X: E <Xl_ N a 0_ a Lll a "ffi
Z N N N N a 0 0 N Cl
9.4 In calcule se considera urrnatoarete temperaturi exterioare medii 0 0 NE E .~
N
anuale: ~ r- en u
1<X: -" N C') ::::l
zonal clirnatica T.m=+10,5°C ;;: (0 en ~ Lll co a a Lll '§
a: E' C') 0) '" a a a a aJ
a a q a a
1<X: 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 "0 ti
zona II clirnatica T,m=+9,5°C 0 letS ·iii-
«i
zona III clirnatica T.m=+7,5°C W 0 aJ
zona IV clirnatica T.m=+6,5°C o I <X: C') ~ en ~ '" 0) a a " .o ·c ~
wo... <f if!. co co ... a a a $
N 0;; "" C'i N 0 0 0 0 0 0
9.5 iI<X: x
Umiditatea relativa a aerului exterior se considsra: aJ N
1<X: W letS ·0
- media anuala ([,.=80% 00 = 0) '" r-, ... 0) ,.._ ca E
co ,.._ '" 2
-in perioada rece a anului ([,.=85% -a: <t: E en ;;; -e a co ~ '" en N 0) ·S
NO z en Lll Lll '" '" Lll '" N o
9.6 Verificarile fac fie baza calcului numeric utilizand 0 N N N N N N a 0 N N c e:>
se pe automat, ~....J N ·'E $ E
programul de calcul CONOl, care da direct valorile m., m., ;:"'W:;;i fl.Wadm, °iI r- ~ ::::l
-0 a r-- '" a eo a a 0) a a o letS
r-- a ... r--
fie manual, pe baza relatiilor de calcul din (4). ....Jo... E' N 0) co r-- Lll a a a a a N
<X: <X: a a a a a a a a a SZ etS
9.7 Pentru peretii exteriori ai cladirilor de locuit, realizati dintr-un singur strat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 aJ
~> _s Cf)
omogen sau cvasiomogen, cu eventuale tencuieli, nu este necesara etS
f-<X: ~ Q_
verificarea prin calcul a cornportarii la difuzia vaporilor de apa ; fac 0- en r-- ,.._ r-- ~ a a a N E
:::IN .s ;,R 0) W eo t:_ N_ o a a 0 etS
exceptie peretii exteriori ai incaperilor cu urniditati relative ale aerului a:i2 0;; "" N 0 0 0 0 0 CX)
ci aJ
interior de peste 60%. (sauna, uscatorii, spalatorii, s.a.), f-- II Cf)
{/)o c< ·Ui-
9.8 Oeterminarea rezistentei la permeabilitate la vapori (RJ a elementelor a: <X: -c r-- eo a co '" ... io a so '" ::::l letS
E 0) r-- io co N_ O) so 0) '" io U c
O....J Z co Lll_ ... N io Lll Lll ...
de constructls, se face pe baza coeficientilor MJ din (4), tabelul 2 ~i a ....Jf- 0 N N N N 0 0 '" N ·N ~
N ~ :~
factorilor 1/Ko din (1). anexa A:;;i din (4), tabelul3. f=.z - ·E
w<X: 0> letS 0
-" a N N "" Lll
a:....J co io 0) co "" W a a a N l«i a.
wO E co Lll "" '" '" a a a a o
a a a a a a a q a a aJ
o...b! 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 C "0
-0 '6 .~
iI~ tre '0 .~ :§
1<X: a: ~o. E N C\J lea . c
f-W .~ ~ E 0 a "0 aJ·-
a:f- .QQ) ·N E"O
0 "C ::l._lC'C!
0... w !:gj~a5
~ ::;; 6~ q co o. Lll C ~ aJ E
(ij Lll a en en a Lll_ aJ Cl N ._
0 E.!!! C'i w· 0;; C'i C'i u:i co C'i ~~~ e
0 ~ 0
0 cr: 2 .~
C) r--- E ~C\J~Cl
<X: c U aJ E
W ~ en en '" '" ~~.~ o
a: a en a a en a
"" N -e r-: en ... N -e r-- io ~ I~ 8_ ~
<X: Q) ... ... "" ...
0 0. -~etSaJ
u::: ':5 == ~.?i5 ~"O.
0: w f-. aJ - "0 letS
F- Z <t: « ID .s etS :g
W :5 wcr: cr: > :=; letS ~ E
> cr:<t: wo
0 -..J zo a: u ca .~ letS
N f--::J ~~ UJ (ij 'S ~ l(ij
6 ~..J ~ogrou
..Jw '<t:
::;; 00 f-- O~aJ~aJ
cr: c, <t: T"""_C\I"O
w >
f--
82 83 9.9 In tabelul III se prezinta rezultatele calculelor efectuate privind c~~port~rea la condens interior a peretilor structurali din zidarie de caramlda + strat termoizolant, utilizati in cadrul tabelelor 1 ... 73 din [1].

10 S1 AB~LlT ATEA TERMICA A ELEMENTELOR DE CONSTRUCTIE $1 A INCAPERILOR

VALOR I NORMATE PENTRU APRECIEREA STABILITATII

TERM ICE LA CLADIRILE DE LOCUIT '

TABELULV

1. STABILITATEA TERMICA A ELEMENTELOR DE CONSTRUCTIE

10.1 Criteriile de performanta ale stabilitatii termice sunt:

• Pentru elemente de constructii:

coeficientul de amortizare 'vT pentru iarna si vara

coeficientul de defazaj E pentru vara

coeficientul de stabilitate <1>, pentru iarna

• Pentru lncaperi:

ampli~udinea de oscilatie a temperaturii aerului interior AT, (pentru iarna !?I vara).

10.2 Calculele s~ etectueaza in conformitate cu fisa [c] alaturata, cu ajutorul proqramului d~ calcul automat RENESTL!?i al relatiilor de calcul din [6]. 10.3 ln tabelele tv si Vse dau:

• valo~i!e minime D si R pentru care nu este necesara verificarea la stabilitate termica la cladirile de locuit (tabeluIIV);

• valorile normate pentru aprecierea stabilitatii term ice la cladirile de

locuit (tabelul V): '

1) stabilitatea terrnica a elementelor de constructie:

2) stabilitatea terrnica a lncapertlor, ' ,

1 0.4 Pent~~. proiec!a~ea .!?i ~entru verificarea stabilitatii termice, pentru ?On_.9ltll ?e va~a :;;1. de iarna, a elementelor de constructie perimetrale si a incaperilor cladirilor de IOCUlt, se vor utiliza Instructiunile NP 200 -1989

~]. '

VALORI MINIME
ELEMENTUL DE CONSTRUCTIE v E <1>,
T
- ore -
Zona ooaca a peretilor exteriori 15 8 5
Planseul peste ultimul nivel 1- sub terase 25 10 6
(partea opaca) \- sub poduri 10 8 3
- " - 2. STABILITATEA TERMICAA INCAPERILOR Amplitudinea de oscilatie a temperaturii interioare

TABELULIV

11 REZISTENTE TERMICE $1 TEMPERATURI SUPERFICIALE NORMATE

11.1 Rezistentele term ice si temperaturile superficiale determinate pe baza prevederilor din capitolele 7 si 8 din prezentul ghid, trebuie sa fie comparate cu valorile corespunzatoare normate.

11.2 Rezistentele termice specifice sunt normate astfel:

• pe considerente igienico - sanitare si de confort, in mod indirect, prin limitarea diterentelor de temperaturi intre temperatura aerului interior si temperatura superticiala interloara, medie, aferenta fiecarei incaperi in parte si fiecarui tip de element de constructie:

llT,m.,=T-T"m [K] (12)

• pe considerente termoenergetice, in mod direct, prin stabilirea unor valori minime R'mm ale rezistentelortermice specifice corectate, medii pe cladire, pentru fiecare tip de element de constructie.

11.3 Valorile II T, max pe baza carora se calculeaza valorile rezistentelor termice specifice necesare R',., se dau in [1], iar pentru elementele de constructie in contact cu solul, in [2].

Rezistenta terrnica specifica nscesara se calculeaza cu relatia:

llT

R'nec= [m2KIW] (13)

uiLl.T,max

In cazul unui element de constructie adiacent unui spatiu nalncalzit avand temperatura TeO in loc de llT=T,-T., in relatla (13) se introduce diferenta de temperatura (T,- TJ.

Valorile R'm" se dau In tabelul VI din prezentul ghid, cu precizarea ca valorile sunt diferite, in functie de perioada cand se proiecteaza

cladirile, astfel:

- cladiri proiectate pan a la 1.01.1998;

- cladiri proiectate dupa 1.01.1998.

La cladirile existente care urrneaza a fi reabilitate !?i modernizate,

valorile din tabelul VI au caracter de recomandare.

11.4

VALOR I MINIME D $1 R PENTRU CARE NU ESTE NECESARA VERIFICAREA LA STABILITATE TERMICA LA CLADIRILE DE LOCUIT

VALORI MINIME
ELEMENTUL DE CONSTRUqlE D R
- m'KJW
Zona opaca a peretilor exteriori 3,0 1,875
- sub terase 3,5 3,125
Planseul peste ultimul nivel
- sub poduri 2,5 1,250 84

85

REZISTENTE TERM ICE MINIME R'mln ALE ELEMENTELOR DE CONSTRUCTIE , PE ANSAMBLUL CLADIRII TABELULVI

12 DETERMINAREA ~I VERIFICAREA COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMICA

12.1 Determinarea si verificarea coeficientului global de izolare terrnica seface pe baza prevederilor din normativul [7].

12.2 Coeficientul global de izolare termica se calculeaza cu relatia:

G= L:(\"L) +0,34n [W/(m3K)] (15)

In care:

L coeficientul de cuplaj termic, calculat cu relatia:

L=AlR'm [W/K] (16)

r factorul de corectie a temperaturilor exterioare [-];

V volumul interior, tncalzit, al cladirii [m3];

H', rezistenta terrnica specifica corectata, medie, pe ansamblul ctadirii, a unui element de constructie [m2K1W];

A aria elementului de constructie [m2], avand rszistenta terrnica R'm;

n viteza de ventilare naturala a cladirii, respectiv nurnarul de schimburi de aer pe ora [h'].

12.3 Ariile elementelor de constructie pe ansamblul cladirii, precum si aria anvelopei, se mascara pe conturul fetelor interioare ale elementelor de constructie perimetrale (fig.1 si 2).

Asa cum rezulta din fig.3, dimensiunile de calcul pe ansamblul cladiril se stabilesc prin ignorarea elementelor de constructie interioare. Volumul interior, incalzit, al cladirii, se calculeaza ca volumul delimitat de anvelopa cladirii.

12.4 Factorul de corectie a temperaturilor exterioare se calculeaza cu relatia (2), pe baza prevederilor de la pct. 5.5 ... 5.8 din prezentul ghid.

Pentru calcule In faze preliminare de proiectare, se pot utiliza valorile r din tabelull din prezentul ghid ~i de la pct.3.7. din [7].

12.5 Hezistentele termice corectate medii R'm, se deterrnina In conformitate cu prevederile din capitolul7 din prezentul ghid, precum si din [1] si [2]. Pentru primele faze de proiectare, se poate utiliza metoda de calcul din [1], anexa H.

Pentru ultima taza de proiectare, valorile H', se vor determina cu un grad mai ridicat de precizie, prin utilizarea coeficientilor liniari ('f') si punctuali (x) de transfertermic, care se dau In tabelele din [1] si din [2].

12.6 Rezisten!ele termice ale supratetelor vitrate se vor considera conform prevederilor din [1], inclusiv din anexa I.

12.7 Viteza de ventilare, respectiv nurnarul de schimburi de aer pe ora n, se va lua din tabelul VII.

R' min [m'KIWJ
Nr. ELEMENTUL DE CONSTRUCTIE
crt. CLAolRI PROIECTATE
1 prf,nf ci~8 ~1upa
1 .1998
Pereti exteriori (exclusiv suprafetele
1 vitrate, inclusiv peretii adiacenti 1,20 1,40
rosturilor deschise) , ,
2 T amplaris exterioara 0,40 0,50
3 Plansee peste ultimul nivel, sub 2,00 3,00
terase sau poduri
4 Plansee peste subsoluri neincalzite 1,10 1,65
:;;i pivnite
5 Pereti adiacenti rosturilor inchise 0,90 1,10
Plansee care delimiteaza cladirea la
6 partea inferioara.de exterior (Ia 3,00 4,50
bowindouri, ganguri de trecere, s.a.)
7 Placi pe sol (peste CTS) 3,00 4,50
8 Placi la partea inferioara a demisolurilor 4,20 4,80
sau a subsolurilor Incalzite (sub CTS)
9 Pereti exteriori, sub CTS, la 2,00 2,40
demisolurile sau la subsolurile incalzite 11.5 Temperaturile superficiale se limiteaza inferior astfel tncat sa nu apara fenomenul de condens pe suprafata interioara a elementelor de constructie:

T"m,,:?:e, re] (14)

in care e, este temperatura punctului de roua.

Pentru cladiri de locuit, In conditiile unei temperaturi interioare de calcul T, = +20 "C si a unei urniditati relative a aerului umed interior cp,=60%, temperatura punctului de roua este e,=12°e.

11.6 Valorile temperaturilor superficiale medii pe incapere (T5im) se hrniteaza indirect prin normarea indicatorilor globali de confort termic PMV si PPD, precum si a indicatorilor specifici disconfortului local, conform [5]:

• temperatura suprafetei pardoselii;

• variatia pe verticala a temperaturii aerului;

• asimetria temperaturii radiante.

86

87

12.8 Coeficientul global normat de izolare termica GN se ia din tabelul VIII, In f~ncl!e de nurnarut de niveluri N si de raportu! dintre aria anvelopst A ~I volumul cladirii V.

COEFICIENTI GLOBAL! NORM~TI DE IZOLARE TERMICA GN, [W/(m3K)] LA CLADIRI DE LOCUIT

TABELUL VIII

NUMARUL SCHIMBUt:ULOR DE AER PE ORA - n - (h") LA CLADIRI DE LOCUIT

(conform INCERC)

TABELULVII

AN GN NUMARUL DE AN GN
NUMARUL DE
NIVELURI N m21 m' W/(m3K) NIVELURI N m21 rn' W/(m3K
0,80 0,77 0,25 0,46
0,85 0,81 0,30 0,50
0,90 0,85 0,35 0,54
1 0,95 0.88 4 0,40 0,58
1,00 0,91 0,45 0,61
1,05 0,93 0,50 0,64
>1,10 0,95 >0,55 0,65
0,45 0,57 0,20 0,43
0,50 0,61 0,25 0,47
0.55 0,66 0,30 0,51
2 0,60 0,70 5 0,35 0,55
0,65 0,72 0,40 0,59
0,70 0,74 0,45 0,61
>0,75 0,75 >0,50 0.63
0,30 0,49 0,15 0,41
0.35 0,53 0,20 0,45
0,40 0,57 0,25 0,49
3 0,45 0,61 ~10 0,30 0,53
0.50 0,65 0,35 0,56
0,55 0,67 0,40 0,58
>0,60 0,68 ;:>:0,45 0,59 CATEGORIA CLASA DE CLASA DE
CLADIRII ADApOSTIRE PERMEABILITATE
ridicata medie scazuta
Cladiri individuale neadaposnts 1,5 0,8 0,5
(case unifamiliale, moderat adapostits 1,1
cuplate sau 0,6 0,5
In~iruite, l? a.) acapostite 0,7
0,5 0,5
neadapostita 1,2 0,7 0,5
dubla
Cladiri cu expu- moderat adapostits 0,9 0,6 0,5
mai rnults nere
apartamente, adaooents 0,6 0,5 0,5
carnine,
internate, s.a, neadapostits 1,0 0,6 0,5
sirnpla
expu- moderat aoaposnte 0,7 0,5 0,5
nere
adapostits 0,5 0,5 0,5
- CLASA DE ADAPOSTIRE:

neadaposttta, Cladir! foarte inalte, cladiri la periferia oraselor

~i in piete. '

moderat adapostits: Cladir! in interiorul oraselor, cu minimum 3 cladiri in apropiere.

adapostits: Cladiri in centrul oraselor, cladiri in paduri.

NOTA

0entru alte valori AN si N, se interpoleaza liniar.

2 - La cladirile care se yo; proiecta dupa 1.01.1998, valorile GN se reduc cu 10%.

3 - La cladirile existente care urrneaza a fi reabilitate si modernizate, valorile din tabel au caracter de recomandare.

12.9 Nivelul de izolare termlca globala este corespunzator daca se realizeaza conditia:

G~GN' [W/m3KJ (17)

12.10 Principalii factori geometrici care influenteaza asupra coeficientului global G sunt urrnatoru:

• raportul P/Ac, In care:

P perimetrul cladirii, rnasurat pe conturul exterior peretilor de tatada:

~ aria In plan a cladirii, lirnitata de perimetru (aria construlta).

CLASA DE PERMEABILITATE:

ridicata Cladiri cu tarnplaria exterioara fara rnasurl de etansara,

medie Cladiri cu tarnplaris exterioara cu garnituri de etansara.

scazuta Cladiri cu ventilare controlata ~i cu tarnptans exterioara prevazuta cu rnasun speciale de etansare.

88

89

• gradul de vitrare, exprimat prin raportul:

v=~

ln care. (~+Ap) [-] (18)

~ a~ia tamplariei exterioare l?i a altor suprafete vitrate;

Ap a.na zonelor opace ale peretilor exteriori.

12.11 La pnma,faza de proiectare se recomanda a se face un rim calcul ~onsl~era_nd valorile R'm c_:onform tabelului VI. In functie Je valoarea

d o~ttrnuta, se actloneaza asupra planurilor de arhitectura a gradului

e VI rare, etc. '

12.12 Succesiunea calculelor se recomanda a se efectua pe baza fisei [d].

REZISTENTE TERMICE SPECIFICE I fi~a a I

Determinarea rezistentelor termice specifice - cea mai irnportanta l?i mai dificilJ. problema termotehnica.

Aceasta, ca urmare a numeroaselor tipuri de punti existente in elementele de constructie l?i a influentei lor semnificative asupra rezlstentei term ice.

Metodele de calcul folosite sunt in functie de inforrnatiile disponibile si de precizia necesara, corelate cu faze Ie de proiectare.

METODELE DE CALCUL FOLOSITE DEPIND DE:

METODA APROXIMATIVA LA FAZE PRELIMINARE METODA SIMPLIFICATA

LA FAZE INTERMEDIARE

METODE EXACTE

Exact FAZA FINALA LA FAZA FINALA

METODE DE CALCUL A REZISTENTELOR TERMICE SPECIFICE CORECTATE (R'):

1.METODA APROXIMATIVA

- Reducerea qlobata a rezistentelor termice unidirectionaie R din camp curent - pct.3.5.3 din [7].

- Media aritmetica a rezistentelor termice determinate pe zone dispuse paralel cu fluxul termic si pe straturi dispuse perpendicular pe fluxul termicanexa I din [1].

- Metoda coeficientilor specifici liniari ('t') si punctuali (x) de transfer termic, pe baza relatiilor de calcul din cap.7 [1] 9i [2]l?i a tabelelor 1 ... 73 din [1]9i 1 ... 18 din [2].

- Metoda carnpurilor plane (2D) de temperaturi pe baza calcului numeric automat din anexa J din [1]l?i din anexa Cdin [2].

2.METODA SIMPLIFICATA

3.METODE EXACTE

VERIFICARI NECESARE

90

1.Compararea cu rezistentele termice necesare R'cec determinate in functie de valorile I'i T,m" (verificare la fiecare lncapere).

2.Compararea rezistentelor termice medii H', cu valorile R'm'c stabilite pe considerente de economie de energie (verificare pe ansamblul cladirii).

3.Compararea coeficientilor globali de izolare terrnica G cu valorile normate GN (verificare pe ansamblul cladirii).

91

TEMPERATURI SUPERFICIALE

STABILITATEA TERMICA

fisa b 1

DETERMINARI

VERIFICARI

DA ! ELEMENTUL DE CONSTRUCTIE 1 NU

r-------~--~~~--------I r--p~e-re~II-~~'P~la~C~im-c~o~nt~~=~c~U=SO~IUJI-------'

- Peret; exterlor~ supraterani _ Plan~ee peste subsol

- Plansee terasa _ Tilmplarle extenoara

- Plansee pod. _ Ptansee la bowlndoun

- Acoperis cu strat de aer vennlat _ Pereti la rosturi inchlse

- Peretl la rosturi deschise

~) Temperaturi T,; in camp curen si acoperitor In alte zone cu latirni relativ mari, ~e exemplu in dreptul stalpi90rilor, 9 rinzilor, ~.a.)

L'lT T=T- __

" , a,R

!Adiacent spatiilor neincalzita, L'lT se Inlocuie9te ~u (T,-TJ

Se pot aprecia urmatoarele pertorrnants:

qt.'rna> }

TeiTIln

r.,

lor apace ale SE CA\..CULEAZA:
lui intermediar • Rezistenja tsrmlca unidirec~onala R
.Indicale Inerjiel term ice 0
~
,200 $1 SECOMPARA.:
• cu valonle minlme din TABELUL IV
1

D "Om. o e o.,
si sau
R~R~" R<Rm,
T 1

STOP
Calculut nu mai este n~esar SE CALCULEAZA
deoarece stabiutatea lermlca este • v, si • cu programul RENESTL
asigurata • <1>. manual. conform [6J, cap.6A,
relajiile 26 ... 32 51 label 6
J
r SE RESPECTA TOATE VALORILE MINIME DIN J
TABELUL V.1.? SE CALCULEAZA:

• Masa specifica (m) a zone peretslui exterior, planseu si eel at terasei

• Gradul de vitrare (v)

pana lacare T,,2:8.

~) Temperaturi T"m;n In dreptul punlilor Tabele 1...73 din [1]

1...18 din [2]

pentru detalii uzuale:

direct din tabelele pentru T,=20'C 9! Te=-15'C h-?in tabele + relatia (8) pentru alte temperatur

I' 9iT'e '

aproximativ din tabele + relatia (17) din [1]. gentru coltun formate la intersectia a 3 planuri. Il-alcul numeric automat 20' (plan), pentru ~~talii ale puntitor term ice liniare care nu se ~asesc In tabele 9i / sau pentru alte conditi specials:

direct, pentru orice valori T, 9i Te;

direct, pentru un grad mai mare de asigurare, ponsiderand:

r = 4W/(m2K), in jurnatatsa superioara 9i

~, = 3W/(m2K), In lurnatatea interioara c Incaperilor

jCalculul numeric automat 3D (spatial), pentru punti term ice punctuale care nu se gasesc lr abele si / sau pentru alte conditn speciale:

pentru colturi formate la intersectla a 3 planur 2 pere\i+tavan sau 2 pereti + pardoseala; pentru intersectla a doua punti termice liniare; pentru ancore metal ice sau ploturi din b.a. care

hu se gasesc In tabele.

G) Temperaturi TSi m;n aferenta supratetet

nterioare a unui element de ~onstruclie dintr-o Incapere:

[r,m=T'-aL'l;, (18)

~diacent spatiilor nelncalzits, L'l T se Inlocuie!?tecu (T,-TJ

• Se com para cu mm," = 100 respecnv 300 kglm' -Sa com para cu vm3~=O,65

Se verifica exiqenta:

T,.~8,

in care 8,:

- din anexa B din [1]. in tunctie de T, si (j),;

- prin calcul, conf. pct. 14.3 !?i anexa C din [1]

sau

V?VmD

~ I

I

STOP STABILITATEA TER~ICA ESTE ASIGURATA

SEALEGE:

o incapere curenta reprezentativa CU orientarea cea mai detavorabila

L SE CALCULEAlA:

A,,, manual, conform [6], din cap.7. rala\iile 37 ... 43

iSe verlflca exiqentels. indicii globali de conton ~nnic PMV ~i PPD. indicatJrii disconfortulu ocat:

SE RESPECTA AMBELE VALOR I MAXIME DIN TABELUL V.2. ?

• emperatura pardoselii;

• ~aria\ a pe verticalii. c empuaturii aerului;

• ~sirnE.tria ternperaturn adiante.

NU

SE MODI FICA ALCATUIREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCTI!;

DA STABILITATEA TER~ICA ESTE ASIGURATA

92

93

COEFICIENTUL GLOBAL DE IZOLARE

SUCCESIUNEA CALCULELOR

1. Stabilirea planurilor si sectiunilor verticale caracteristice ale cladirii, cu precizarea conturului spatiilor lncalzite,

2. Calculul ariilor tuturor elementeior de constructe perimetrale (AI)'

3. Calculul ariei anvelopei (A=IA) si a volumului ciadirii (V).

4. Determinarea ternperaturilor T, (prin bilant termic).

5. Determinarea factorilor de corectie 'I'

6. Determinarea rezistentelor termice corectate medii R'm,.

7. Stabilirea nurnarului de schimburi de aer pe ora n (tabelul VII).

8. Calcululin cadrul unui tabel a expresiei:

I(~ ',,)

9.Se diilculeaza:

1 (A,)

G= V 'I R'm + 0,34n

10. Se calculeaza: I(AN):;;i apoi GN (tabel VIII). ..

11. Se compare G cu GN.

12. Se calculeaza R'm pe ansamblul anvelopei cu relatia (7) din [7].

Nr. ELEMENTUL DE A R'm T A'T/R'm
crt. CONSTRUCTIE m' m'KIW - KIW
1 curenti 1.0
f--- Perell exteriori verande. logii
2 balcoane inchise X
3 peste subsol X
neincalzit
f---
4 terasa 1.0
f---
5 Plansee pod X
f---
6 sub bowindouri 1.0
r-- peste oep.
7 pebele X
8 ceschis X
f---
9 inch is X
10 Tarnplarie curenta 1.0
f---
11 exterioara cu obloane ext. X
12 Pereti subsol netncalzit X
r--
13 interiori aepozl1 X
pubele. s.a.
14 extenon 1,0
peste CTS
f--- Pereti ex enon
15 subsol incalzit sub CTS 1,0
f---
16 intenon (ta 1,0
subsol partial)
17 pe sol 1,0
f--- Placa Inferioara
18 (subsol tncalzlt) 1,0
TOTAL -::'A - - -::'(A-,/R'm) EXEMPLE DE CALCUL

94

95

EXEMPLU DE CALCUL I

Sa se faca toate verificarile termotehnice la a cladire de locuit parter, cuprinzand doua apartamente de cats trei camere (fig.1).

Cladirea are subsol general ~i terasa necirculabtla.

Structura de rezistenta a cladirii este alcatuita din pereti structurali din zidarie de cararnida plina de 25 cm grosime si plansee din beton arrnat monolit de 15 ern grosime. Alcatuirea elementelor de constructto perimetrale se da In fig. 2 si 3; ferestrele sunt din lernn, dubla, cu deschidere interioara, cu geamuri obisnuits si cu garnituri de etansare. Cladirea este amplasata la periferia unui eras din zona II clirnatica. Calculele termotehnice se vor face pe baza prevederilor din "Ghidul pentru calculul pertorrnantolor termotehnice ale cladintor de locuit". Temperatura de calcul In subsol, determinata pe baza unui bilant termic, este T"=+2, 5 DC. Avand In vedere simetria cladirii, toate calculele se vor efectua pentru un apartament (pana in axu I de simetrie).

Proiectul de executis al cladirii se Intocmeste in anu11997.

1 DETERMINAREAARIILOR

Pe baza dimensiunilor din fig.1 si 2 ~i a prevederilor din (1) cap.6, se calculeaza In tabelele 1 si 2 ariile elementelor de constructia perimetrale, aferente fiecarei lncaperi in parte, precum si pe ansamblu cladirii.

Aria totala a anvelopei este:

A=71 ,815+2x90, 1 01 =252,017 rn' Volumul total al cladlrll este:

V=11, 75x7, 675x2, 65=238, 980 rn'

96

97

I ..,., t-

01

.2

IL

___l_ c!! -+

."

98

99

DETERMINAREA SUPRAFETELOR TERASEI $1 A PLAN$EULUI PEStE SUBSOL TABEl l

2 DETERMINAREA REZISTENTELOR TERMICE SPECIFICE CORECTATE

a PERETII EXTERIORI

--------- ---;- -------'1-zidarie din caramizi pline

MQ\ , ~=1800kg/m3

® J!J ~.' onform anexei A PO. z.63 din [1]

/"=0,80 W/(mK)

1 '5=9,51 W/(m'K)

s 3 ~-polistiren celular 8=20 kg/m3

~ conform anexei A poz. 72

r"~l 1j5l_g_4 v"=0,044 W/(mK)

311 I.,.lf-.* ~=0,30 W/(m'K)

., 3-mortar de ciment 8=1800 kg/m3

conform anexei A poz.15

1,=0,93 W/(mK~

s=1 0,08 W/(m K)

U 1
fNCA- DESTINATIA DIMENSIUNI (m) SUPRA-
PEREA FATA
LONG IT. TRANSV. (rn")
1 camera de zi 4,200 5,875 24,675
2 dormitor 4,200 3,990 16,758
3 dormitor 3,475 3,990 13,865
4 bucatarie 3,475 3,040 11,714
1,210 0,950
5 vestibul 3,475 1,885 6,550
6 carnara 2,265 0,950 2,152
7 debara 1,660 1,885 3,129
8 baie 2,990 1,885 5,636
9 degajament 1,815 1,885 3,421
10 degajament 1,210 1,885 2,201
TOTAL 7,675 11,75 90,101 Pentru stratul de polistiren celular se oonsidera i~ calcul grosi_r:nea minima posibila, avand in vedere abaterea admisa (±5mm) tata de

grosimea nominata de 84mm

d=84-5=79 mm

DETERMINAREA SUPRAFETELOR PERETILOR EXTERIORI $1 A TAMPLARIEI EXTERIOARE TABElUl2

0,355 0,079 0,05

R= __ + __ + _- + + - =2,459m2KIW

0,80 0,044 0,93 8 24

0,355 0,079 005

0=--9,51 + _- 0,30+ -' -10,08 =5,301

0,80 0,044 0.93

In tabelul 3 se dau coenctentu W, lungimile aferente (I) si '!alorile L:(wol) pentru fiecare tncapere precum $i pentru intreaga cladire. Pentru coeficientii W se considers urmatoarele valori [1]:

! DIMENSIUNI PERETI (m) SUPRAFETE (rrr)
iNcA-
PEREA LUNGIME iNALTIME PERETI +
TAMPLARIE TAMPLARIE PERETI
1 4,200 11,130 4,050 7,080
2 4,200 11,130 2,700 8,430
3 7,465 19,782 2,700 17,082
4 6,515 2,65 17,265 1,440 15,825
5 1,885 4,995 2,100 2,895
6 0,950 2,518 0,240 2,278
7 1,885 4,995 0,240 4,755
TOTAL 27,100 2,65 71,815 13,470 58,345 a -INTERSECTIE -cu stalpisor -tabel2 -w=0,01 w/(moK)

b -COLT • ' _ -cu stalptso« -tabel4 -w=0,09 w/(mok)

c -GlAF TAMPlARIE-fara narvura -tabeI52-w=0,06 w/(m-K)

d -SOlBANC _ -asize 7,5 em -tabeI53-\jI=O,17 w/(m-K)

e -ATIC TERASA -a=d'=15 em -tabeI31-w=0,27 w/(m-K)

f -BUIANORUG -h=50em d'=15em -tabeI32-\rO,38 w/(m-K)

9h -BUIANORUG -h=70em d'=15cm -tabeI32-1[.c=0,40 w/(m-K)

-SOClU -d'=5cm d,=10em -tabeI41-Ij.c=0,17 w/(m-K)

100

101

0: o a:

UJ fX UJ

i= UJ a:

UJ Cl...

« _J

er:

UJ f« fo UJ a: o o UJ o u:: o UJ Cl... (/)

UJ o

~

a:

UJ f-

a: o _J

UJ f-Z UJ f(/)

N UJ a:

« UJ a: -c z

:::2: a:

UJ fUJ o

C'l ~ C\I C\I tOIL!)
.J <.eler: ~ to ..- co to to C\I Ol
:) ~ co ..- 1'--_ I L!) Ol I'-- to ""
C\I L!) 0 , , C\I
.J Lei to- ..- 10
~ ..- ..- N .- C"i .-
~ ~
C\I co co L!) .- L!) (')
~ er: ~ .,.-- to L!) Ol to ~ L!)
E C\I (')- ~- ~- "" ~ L!) , , ,
.,.-- ,.- .,.-- T"" .,.-- - -
.- .,.--
L!) .,.-- to Ol (') C\I ~
::, C\I (') co to
Q" co_ l'-- to Ol Ol ~
to I'-- to to , , ,
E 0 0 0" 0 c:i 0 0

~I« -- ,.- I'-- C\I L!)
~ Ol CO 0
0 0 to ~ to to C\I
"T (') C\I C\I (') C\I C\I , , ,
W 0 0- 0 0 0 0 0
0 0 C\I L!) L!) L!)
« E CO (') CO C\I CO L!)
0 ~- 0 CO Ol I'-- L!) ~
r-: 1'--- Lei CO_ C\I I'-- , , (')
CO ,.- ,.- C\I N ~ ct:i
~ L!)
~ I'-- L!) C\I ~ ex) 0 CO ~
3- ~ (') CO I'-- I'-- to ,.- ~ Ol
;;:r CO L!) "T CO 0_ to 0_ , ~ ,
N N ~ C"i cO
,.- 0 .,.--
,.-
..c I'-- 0 0 L!) I..') L!) L!) 0 I'--
,.- C\I C\I to ,.- CO L!) CO ,.- (')
0 ~ ~ ~ L!) CO Ol cq_ cO ~ ,
r-: cO 0 0
- ,.- C\I ~
iOl 0 0 0 0 0
"T 0 0
, , , C\I_ 0 ~-I ~- 0 0
0 - "" ,
,.- ,.- 01 0 C'5
f--- -r-
CO 0 0 0 ~
(') I'-- CO_ CO_ 0
0 N , , , , (') Ol
- .,.-- .,.-- cO (')
f--- N
E I
_J I'-- 0 0 L!) L!) io L!) 0 to
OJ Q" C\I ~ ~ to ,.- CO LO
- ::J to L!) CO CO 0
:::::i E 0 ,.- C\I- (') CO 0 ~ cq_ ,
~ Lei Lei - I'--
-c f--- [ 0 ,.- ,.- "T
CJ f-
Z UJ I'-- 0 0 0 0 0 0 ,.-
0 -0 -, ,.- I'-- co_ cq_ 0
::J tr 0 C\I- C\I_ , ~ ~ (') ,.-
_J ,.- ,.- ,.- 0 0 cO ~ ,
~ ,.-
to 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o 0 0
0 0 ~ C\I C\I_ C\I 0 CO
0 C"i C"i C"i N ~ cO 0_ ,
,.- .,.--
I--- .,.-- ,.-
Ol 0 0 0 ~
_Q 0 , , (') (') CD L!)
0 Lei Lei , , , 0 Ol ,
~ .,.-- 0
,.- 0 0 L!) L!) L!) 0 C\I
0 (') L!)
Cll (') to to to to "" .,.--
0 Lei Lei N C\I- , C\I ,
N N ,.-
C\I 0
V3l::l3dV:JN! .,.-- C\I (') ~ L!) to I'-- H 8
3- w In calcule se tine seama si de legaturile metal ice realizate din agrate 06 (4 buc.rrn").

Conform tabelului 71 din [1] x=0,0044 W/K

Rezisten\a tarrnica specifica corectata se calculeaza cu ralatiile:

2:('+'1) 1

U'= -- + -- +4x

A R

U'= 2:('+'1) + _1_ +4.00044= 2:('+'1) +0424

A 2,459' A'

R'= .L

U'

Pe ansamblul cladin]:

16,494 2

U'= 58,345 +0,424=0,283+0,424=0,707 W/(m K)

R'=R' = _1 _ =1 41 m2KIW

m 0,707 '

Valoarea R', se poate determina /verifica ~i cu relatia:

R' = 2:A = 58,345 =1 41 m'KIW

m 2:A 41 239 '

R' '

R' 1.41 0

-i 100 = 2459 ·100=57,3Yo

Rezisten\a la transfer terrnic necesara din considerente igienicosanitare si de contort este:

R' = L'lT

ceo u,'L'lT

in care:

L'l T,m ax =4k - tabelul VI din [1]

Rezulta:

R' = 20+ 15 =1,094 m'KIW

ceo 8.4

Toate valorile R' aferente tncaperilor 1 ",7 sunt mai mari decat R'cec'

102

103

Toate ferestrele se realizeaza din tarnplarie dubla, cu tocuri ~i cercevele din lemn. Conform tabelului V din [1]

R'=0,43 m2KIW

Usile de intrare in cladire se vor executa deasemenea din lemn si vor f astfel alcatuite Incat sa se obtina 0 rezistenta terrnica specifica de cel putin 0,39 m'K/W, respectandu-se astfel conditia prevazuta In tabeiul VII din [1]. si anume:

R';::0.39 m2KIW

Hezistenta terrnica specifica medie se calculsaza cu relatia:

R' __ 13.47 2'

m ----,;__---- =0,42 m K/W

2,10 11.37

0,39 + 0,43

c) TERASA

b) TAMPLARIA EXTERIOARA

CARACTERISTICILE TERMOTEHNICE ALE MATERIALELOR

TABELUL 4

NR .. MATERIALUL

POZITIA 1) /, s

DiN [1] ,--~~+-- ~---~~- -~ ~ ANEXA Ai kg 1m3 'w I (mk) WI (m2K)

I

!

1 iBETON .A,RMAT 6 2500 I 1,74 16,25

---t-~--~~ ~---- ----- ~----.:------- _-l--- ~--- -~-.--~~

2 'SETON SIMPLU 7 2400 I 1,62 15.36

" --~-~-~---~--~---T-~-----r------~--"

- 3 :P~;-~STIREN CELULAR 72 : 20 ' 0,044 0,30

_ .. ~ L_ .. .;.. -------

Caracteristicile termotehnice ale materialelor care intra in alcatuirea terasei sunt date In tabelul4.

Pentru hidroizolatie si bariera de vapori s-a considerat un strat de bitum de 1 Omm grosime totala. Grosimea medie a stratului de beton de panta, considerata In calcul, at at pentru ansamblul cladin! cat ~i pentru fiecare lncapere In parte, este:

4 :MORTAR DE CIMENT 15· 1800 : 0,93 10,08

__ --+ __ ~ _____L ~ . __ -- -----

---~-----------~--- I

5 !SITUM 5 1100 0,17 3,37

~6IPIETRI$~~-----~----~~~-~' _~8~~0,70_ 8.74

R= 0,15 + ~ + 0,15 + 0,04 + 0,01 + 0,04 +j_+.1=3,888m'K/W

1,74 1,62 0,044 0,93 0,17 0,70 8 24

0,1 5 0, 11 0,1 5 0.04

D=1 ,7 4 ·16,25+ 1,62 ·1 5,36+0,044.0,30+ 0,93 ·10,08+

0,01 0.04

+-.3,37+ 0,70 ·8,74=4,598

0,i7

Conform detaliilor, pe conturul terasei, la racordarea cu aticul, sunt

u rrnatorii coeficienti liniari de transfer termic IjJ [1]:

e-spalet a=d'=15cm - tabel31 1jJ=0,35W/(m·K)

f- buiandrug h=50cm d'=15cm - tabel32 IjJ=O,31 W/(m ·K)

g-buiandrug h=70cmd'=15cm - tabel32 1jJ=0,35W/(m·K)

120

d=150- _- = 110 mm

3

Grosimea nornlnala a stratului de polistiren este 156mm; considerand 0 abatere adrnisa de ±6 mm, rezulta:

d=156-6=150mm

104

105

TABELUL 5

Valorea R'm se poate determina/verifica si cu relatia:

R' = IA =90,101/32,259=2,79m'KIW

en A

I( R' )

R' 2,79

Rm'100= 3,888 '100=71,7%

Hezistenta la transfer termic necesara din cons ide rente igienicosanitare ~i de confort este:

~T 35 0

R',,,= a;-'~T,ma<= 8'3 =1,458m~KIW

Toatevalorile R' din tabelul5sunt mai mari decat R',e,'

DETERMINAREA REZISTENTELOR TERMJCE SPECIFICE CORECTATE R' LA TERASA

-c LUNGIMI I (m) I('t'I) A
w
IT: DETALIUL I ('1-'1) A r;:- U' R' R'
w
0... e f 9
Ie:( 'I-'=[W/(mK)]
0 W/K m2 W/(m'K) m'KfW W/K
z 0,35 0,31 0,31
1 1,50 2,70 - 1,362 124,67: 0,055 0,312 3,205 7,699
2 2,40 1,80 - 1,398 16,758 0,083 0.340 2,941 5,698
3 5,665 1,80 - 2,541 13,86: 0,183 0,440 2,273 6,100
4 5,315 - 1,20 2,232 11, 71 ~ 0,191 0,448 2,232 5,248
5 0,885 - 1,00 0,620 6,550 0,095 0,352 2,841 2,305
6 0,55 - 0,40 0,317 2,152 0,147 0,404 2,475 0,869
7 1,485 - 0,40 0,643 3,129 0,205 0,462 2,165 1,445
8 - - - - 5,636 - 0,257 3,888 1,449
9 - - - - 3,421 - 0,257 3,888 0,880
10 - - - - 2,201 - 0,257 3,888 0,566
II 17,80( 6,300 3,000 - - - - - -
'I-' 'II 6,230 1,953 0.930 9,113 - - - - -
I - - - - 190,101 - - - 32,25S d) PLAN$EUL PESTE SUBSOL

HOIC'TA,q ~ POJ.i$Tili!.'"

t!II'fGl'lr CELVljJIi'

Caracteristicile termotehnice ale materialelor utilizate se dau in tabelul4.

Pentru stratul de polistiren in ealeul se considera grosimea initiala (108mm), redusa cu abate rea maxima adrnisa (±5mm):

d=1 08-5=1 03 mm

0,15 0,103 0,047 1 1 2

R= - +-- +-- +-+- =2728m KIW

1,74 0,044 0,93 6 12 '

Conform detaliilor se considera urrnatorii coeficienti 'I-' [1]:

h -SOCLU -d'=5em d2=10em -labeI41-'t'=0,20 W/(m4<) i -PERETE DESP. -d=6,5em d'=10cm-tabeI46-'t'=0,11 W/(m4<) i -PERETE INTERIOR-d=24em d'=1 Oem -tabeI46-'t'=0,25 W/(m4<)

La partea inferioara a usii de intrare in cladire (det.m), in absanta unui eoefieienl '1-', se considera, aeoperilor, suma coeficientilor '1-', si '1-'2 din tabelul41 :

'1-'=0,17 +0,20=0,37 W/(m'K)

Hezistenta terrnica specifica corectata se calculeaza eu relatiile:

U'= I('I-"I) +2.. = 2.:('1-"1) +_1_ = I('I-"I) +0.257

, 1 A R A 3,888 A

R=-

Pe a~'samblul cladirii:

U'= ici~1~~ +0,257=0,101 +0,257=0,358 W/(m'K)

R'=R'm=0,d58 =2,79 m'KJW

106

107

DETERMINAREA REZISTENTELOR TERM ICE SPECIFICE CORECTATE R' LA PLAN$EUL PESTE SUBSOL

TABELUL 6

Valorea H', se poate determina /veriflca si cu relatia:

R' = 'i..A = 90,101 =1 71 m'KIW

m 'i..( ~, ) 52,477 '

R'm 1,61

-·100= _- ·100=62 7%

R 2,728 '

Rezistenta la transfer termic necesara din considerente igienicosanitare ~i de confort, se deterrnina cu relatia:

R' = T,-Tu , in care

nee UI.~ T,ma)(

0:{ LUNGIMI 1 (rn) I
iu
a: DETAUUL 'i..('f1i) A 'i..(lJl1) U' I R' A
w
0... h i j m ---;:- R'
10:{ If'[wl(mk)]
o
,~ 0,20 0,11 0,25 0,37 W/K m' W/(m2K) m'KJW W/K
1 4,200 - 15,OS - 4,602 24,675 I 1,808 13,648
0,186,0,553
2 4,200 3,05 7,98 - 3,170 16,758 0,189 0,556 1,799 9,315
3 17,465 2,4513,99 - 12,760 13,005 0,199 0,566 1,767 7,847
4 6,515 3,50 3,99 - 2,686 11,714 0,229 0,596 1,678 6,981
5 0,885 1,15 3,56 1,00 1,564 6,5ED 0,239 0,60611,650 3,970
6 0,950 4,07 - - 0,638 2,152 0,296 0,663 1,508 1,427
7 1,885 2,72 1,66 - 1,091 3,1~ 0,349 0,716 1,397 2,240
8 - 3,92 4,87 - 1,649 sess 0,293 0,660 1,515 3,720
9 - 1,85 1,70 - 0,628 3,421 0,184\0,551 1,815 1,8851
j
10 - 1,25 2,00 - 0,637 2,201 02891°,656 1,524 1,444
1 I
26,10 .1
D 23,96\44,00 1,00 - - - - - -
If' ·'i..1 5,220 2,635 11,200 0,370 19,421'; I I
- - - - -
'i.. - - I - - - 100,101 - - - 52.4771
. - .. - - - T,=+20°C

Tu=+2,5°C (determinata prin bilan] termic) t. T, max=2k-conform tabelului VI din [1] a,=6W/m'K

R' = 20-2,5 =1 458 m'KIW

,.0 6.2 '

Toate valorile R' din tabelul 6, cu exceptia valorii aferente lncaperii 7 (debara), sunt mai mari decat rezistenta terrnica necesara R',.o·

Pentru incaperea 7 conform pet, 13.4 din [1]

t. T, m,,=2+ 1 =3K

~i in consecinta

R'neo=(20-2,5)/6·3=0,972 m'KIW

Hezistenta tsrmica corectata aferenta lncaperii 7 este R'=1 ,397 m'KIW > R'n.o

3. VERIFICAREA REZISTENTELOR TERMICE MEDII ALE ELEMENTELOR DE CONSTRUCTII PERIMETRALE

in tabelul7 se prezinta comparativ valorile H', determinate in cap.2, si valorile mini me admise in tabelul VI din GHID, corespunzatoare etapei 1 (cliidiri proiectate pan a la 1.01.1998).

Hezistenta termica specifica corectata se calculeaza cu relatia:

U'- 'i..(O/·I) .:!_ _ 'i..(O/·I) _1 __ 'i..(O/·I) , ~_ '

- A +R- A +2,728- A +O,3bf

Pe ansamblul cladirii:

U'=1 9,425:90, 1 01 +0,367=0,216+0,367=0,583 W/(m2K)

R' R' 1 2K

= Im= 0583 =1,71 m IW

108

109

VERIFICAREA REZISTENTELOR TERM ICE MEDII PE ANSAMBLUL CLADIRII

TABELUL 7

Coeficientul global de izolare termica se calculeaza cu relatia:

I(L'(3)

G= -v +0,34n, in care

V=238, 980 m' A=252,017 rn'

n=0,8 - conf. tabelului VII din GHID pentru cladiri individuale avand: c!asa de adapostire - cladiri neadapostite

clasa de permeabilitate - medie (tarnplarie cu garnituri de etansare)

----------------,------------_-----------,

ELEMENTUL DE CONSTRUCTIEi--- _~"'----_.~ ._~m" __ ... __

, m2KIW i m2KIW

PERETI EXTERIORI 1,41 i 1,20

-.- .. --'- ... - .. ----.- .. ---- ... --. ---r---- --_L_. .

, TAMPLARIE EXTERIOARA ! 0,42 ' 0,40

-TERASA--- '------- '--,-~2~79 --+---2,00--

~pD\~i$~uP-ESTE~U~~OL·=_~·-=1:7I~=;~=.~1, 1 0 _-==

G= 132,089 +0,34oQ,8=0,553+0,272

238,980

La toate elementele de constructie se respects conditia: R'm2:R'm,r

P=0,825 W/m3KI

Coeficientul global normat de izolare terrnica, este, conform tabelului VIII (etapa I), pentru N=1 ~iAN=0,1055:

GN=0,932 W/m3K

Hezulta ca este respectata relatia: G~GN

4 VERIFICAREA COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMICA In tabelul8 se calculeaza expresia:

I(L·(3)=I( ~m,(3) [W/K]

La planseul peste subsol:

= .L:L._ = 20-2, 5 =~ = 0 5

T T,-T. 20+15 35 '

5 VERIFICAREA RISCULUI DE CONDENS PE SUPRAFATA INTERIOARA A ELEMENTELOR DE CONSTRUCTIE

In tabelul9 se calculeaza temperaturile T" in camp, cu relatia:

T,-T.

T,,=T,--, R a,'

La planseul peste subsol, in loc de T. se prevede T,

DETERMINAREA TEMPERATURILOR T" iN CAMP CURENT TABELUL 9

T, (+:) c, R T" <1>,
ELEMENTUL DE max
CONSTRUCTIE "C ~/(m2K m'KJW 'C %
PERETI EXTERIORI 2,459 18,2
-15 8
TERASA 20 3,888 18,9 >85
PLAN$EU PESTE SUBSOL +2,5 6 2,728 18,9 DETERMINAREA COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMICA

TABELUL 8

A·o I

ELEMENTUL DE 'A R'm i (3 ! R' •

CONSTRUCTIE r--2 ·---;KIW--r----,:--I--W/Km-i

, ,m m , ,

c-----_~, '-----.---t----,-----/-----....;..._--.--:

: PERETI EXTERIORI i 58,345 1,41 i 1,0 • 41,379 i

1 : I

LTAMPLARIE EXTERIOARA i 13,4!~ 0,42 1,0 i 32,071 i

i TERASA r 90,101 2.79 i 1,0 '32,294;

!P[_AN$EU PESTE SUBSOL ~01- 01-1-'0,026,3451

, '---- ,--,---- ' --l-

i T02~'=_ ._ !252,~~._-_.· .1132,0891

In tabelul 10 se prezinta temperaturile T, min extrase din tabelele 1 ... 73 din [1], corespunzatoare det. a ... j.

110

111

TABElUl10

b TERASA

Verificarea s-a facut cu programul de calcul CONOl, In urrnatoarele

ipoteze. . .

• 0 bariera de vapori dintr-un strat de carton asfaltat + un strat de difuzie din carton perforat + doua straturi de bitum, toate amplasate peste betonul de panta:

• hidroizolatia alcatuita din doua straturi de tesatura din fibre de sticla + un strat d~ trnpaslitura din fibre de sticta + patru straturi de bitum.

A rezultat: mw=0,097 kg/m2 mv=0.260 kg/m2

m.ern

DETERMINAREA TEMPERATURllORT.,mln

TABEL T" ~. TABEL T" ~,
DETA- DIN max DETA- DIN max
L1UL [1) QC % L1UL [1) QC %
a 2 17,6 >85 f 32 11,4 57,7
b 4 14,7 71,5 9 32 11,5 58,1
c 52 16,3 79,1 h 41 13,4 65,8
d 53 15,2 74,0 i 46 17,7 >85
e 31 10,8 55,4 j 46 16,5 80,0 100'mw

L'i = =

w b.d

100'0,097 =3,23% 20'0,15

Cu exceptia detaliilor e,f si 9 (coltul orizontal dintre tavan $i peretele exterior), se respecta relatia:

T,,2::9, In care 9,=+12OC (conform anexei B din [1] pentru T,=+20°C si ~,=60%

In tabelele 9 si 10 se prezinta de asemenea urniditatile relative ale aerului interior incepand de la care exista riscul de condens pe supratata interioara a elementelor de constructe perimetrale.

Avand In vedere ca la detaliile e,f, si 9 riscul de condens apare la ~,>55% $i ca acesta este limitat pe zone de latime rsdusa, se apreciaza ca detaliile sunt corespunzatoare: aceste detalii se pot trnbunatati prin rnicsorarea grosimii con solei de beton armat de la 15cm la 8-1 Ocm.

6 VERIFICAREA COMPORTARII ElEMENTELOR DE CONSTRUCTIE LA DIFUZIA VAPORILOR DE APA

Pe baza datelor din tabelulill din prezentul GHIO, rezulta urrnatoarele.

a) PERETI EXTERIORI

• Cantitatea de apa proven ita din condensarea vaporilor de apa In perioada rece a anului - m, = 0,083 kq/m'

• Cantitatea de apa care se poate evapora in perioada calda a anului - mv=2,547 kg/m2

Hezulta rn.ern,

In consecinta nu exista pericolul acurnularii progresive, de la an la an, a apei, In interiorul peretelui exterior.

Crestererea umiditatii relative masice a stratului de polistiren la starsitut perioadei de condensare este:

100'mw 100'0,083

tJ.W= o-d = 20'0,085 =4,86%

tJ.Wadm=15%

Rezu Ita tJ. W<tJ. ve.;

Fata de cele de mai sus nu este necesara nici 0 bariera de vapori.

tJ.w.dm=15% tJ.W<D.Wadm

7 VERIFICAREA STABILITATIl TERM ICE

Conform pct. 5.5 din [6] - lnstructiuni NP200 - 1989 verificarea la stabilitatea tsrrnica nu este necesara daca elementele de constructe se caracterizeaza prin valori R si 0 mai mari decat cele din tabelullV din prezentul GHiO.

Valorile R si 0 realizate la peretii exteriori si la terasa s-au calculat In

capitolul2 . _

VERIFICAREA STABILIT ATII TERMICE

TABElUl11

ELEMENTUL R (m'KIW) D
DE VALOARE VALOARE
CONSTRUCTIE REALIZAT MINIMA REALIZAT MINIMA
CONF.TAB.IV CONF.TAB.IV
PERETI EXTERIORI 2,459 1,875 5,301 3,0
TERAS)\. 3,888 3,125 4,598 3.5 Din compararea valorilor R si D din tabel rezulta ca stabilitatea termic~ pe timp de iarna si de vara este asiqurata, fara a mai fi necesara determinarea prin calcul a coeficientilor VTf S si <1>,.

Verificarea criteriului de perforrnanta ATi nu este necesara deoarece nu sunt realizate conditiile pravazute la pct.5.7 din [6] pentru care acaasta verificare este obligatorie.

112

113

EXEMPLU DE CALCUL II

Sa se verifice din punct de vedere termotehnic placa ~i peretii exteriori de la subsolul Incalzit al unei cladiri de locuit avand planul de arhitectura conform fig. 4 ~i ssctiunea transversals conform fig.5.

Sa se calculeze parametrii care urrneaza a fi utilizati la determinarea necesarului de caldura, in vederea proiectarii instalatiilor de incalzire. Ferestrele sunt din lemn, duble. cu deschidere interioara.

Cladirea este amplasata in zona II clirnatica.

Se considera: Te=-15°C. Tp=+ 10°C, T,=+20°C, L'1T =35K, L'1Tp=1 OK Cladirea se proiecteaza in cursul anului 1997.

17q. 4

PLAN SlISSOL

<:l
'"
..:$
® I
I
'"
~
(j)
~
'1-'
25 8S0 I
61
1.80 l ~ 11.6'0 5
~o 1
9.25 'Jo II
ro. ZO ~ 8o/~

5. Coso scdri!

LEG~ND.4

f. #o!J!Jy room

f Eameco de oosfer' 3. Holl

115

I

~ !

, j I ~t I ~.~_3_j_~1

- i - r::t:'

~ I

" I

u, '

1 i

1\11 I

I '

J+ ~

t 0.00

I

~I

~'I ~I

-k~~~

1='7' 5

SEcTIUNE 8-8

116

1 DETERMINAREA REZISTENTELOR TERMICE SPECIFICE UNIDIRECTIONALE

Caracteristicile termotehnice ale materialelor utilizate se iau din anexa "A" a NORMATIVULUI [1]

a PERETII SUBSOLULUI

1. Beton armat 8=2500 kg/m3 1.=1,74 W/(mK) - poz. 6

2. Hidroizolatie bituminoasa 8=1100 kg/m'

1.=0,1217 W/(mK) - poz.5 si 76

3. vata minerala PB 160 8=160kg/m'

;,=0,050 W/(mK) - poz.23

4. Zidarie din cararnizi pline 8=1800 kg/m3

1.=0,80 W/(mK) - poz.63

5. Mortar de ciment 8=1800 kg/m3

/,=0,93 W/(mK) - poz.15

Tencuiala extericara de 3cm grosime se prevede numai peste CTS Grosimea de 100mm a stratului termoizolant reprezinta grosimea nominala, sqala cu 11 Omm, redusa cu abate rea negativa admisa. d3=110-10=100mm

1 1 0,25 0,002 0,10 0,115 0,04 2

Ro=-+-+- +--+-'- + -- + -=2,509m KIW

8 24 1,74 0,17 0,050 0,80 0,93 (pesteCTS)

R3=2,509-( O~~~~ + ;4 )=2,435 m2KIW (sub CTS)

b PLACA INFERIOARA A SUBSOLULUI 6.

8 5 7

Pietris p=1800 kg/m3

/,=0,70 W/(mK) - poz. 35 Polistiren celular p=20kg/m'

/,=0,044 W/(mK) - poz.72 CovorPVC

p=1800 kg/m'

1,=0,38 W/(mK) - poz.75

1,2 ~i 5 ca la peretele exterior

\ts io.s
4.5~ 7.
I 10
t !t

8.
1 2 G 117

Pentru stratul de polistiren celular, avand grosimea nominata eqala cu 108 mm, se considers grosimea de calcul recusa CLi abaterea negativa adrnisa:

d,=1 08-8=1 OOmm

In conformitate cu "NORMATIVUL PRIVIND CALCULUL TERMOTEHNIC AL ELEMENTELOR DE CONSTRUCTIE IN CONTACT CU SOLUL", pentru umplutura de parnant si pentru parnantul natural pe adancimea de 3,00m de la CTS se considera 1~,=2,0 W(mK), iar in continuare, pan a la adancirnea de 7,00 de la CTS se considera '~p=4,0 W/(mK)

1 0,003 0,045 0,10 0,002 0,10 0,10 1,20 4,00

R,=-+--+ --+--+--+--+--+-+-

6 0,38 0,93 0,044 0,17 1,74 0,70 2,00 4,00

b PLACA INFERIOARA A SUBSOLULUI

Pentru coeficientul specific liniar de transfer termic \II de pe conturul cladirii se utilizeaza valorile \112 din tabelul 11 din [2], pentru h=1,60m

(z=1 ,45m) ~i d3=1 Ocm. .'

Coeficientul Y2 se calculeaza prin interpolare, In functie de R2: \lf2=0.19-

(0,19-0,16) (4.308-3,95)=0,18 W/(mK)

1

R'2= 1_ t.Tp + I('t'°l)

R2t.T A2

1

R'

2 _1_ 0.1Q. + 0,18037,8

4.308 35 89.262

=7,02m'K/W

PERETI EXTERIORI SUB CTS . , . . _ . ,.

c Pentru determinarea rezistentei terrnice R s se utinzeaza valorile R s din

tabelul11 din [2], pentru h=160m (z=1 ,45m). . '. Valoarea R'3 se calculeaza prin interpolare, In functie de R2 ~I R3·

R',=2,26+(2,72-2,26) (2,435 - 2,38)

R'3=2,29 m'K;W. . _ . ..

Pentru colturile cladirii (1=401,45 = 5,80 m), se considera, pnn asirnilare

~i acopsritor: \11=0,09 W/(mK).

1

_________ 02,29 =0,97802,29

R'3=

1 + 2,2900,0905,80 54,81

2 DETERMINAREA REZISTENTELOR TERMICE SPECIFICE

CORECTATE PE ANSAMBLUL SUBSOLULUI a SUPRAFETE~! LUNGIMI DE CALCUL

• Placasubsolului A2=9,2509,65=89,262 rn'

• Perete exterior sub CTS A,=2(9,25+9,65) 01.45=54,81 rn'

Tarnplarie exterioara A,=(401.80+201 ,20+0,90)00,90=9,45 m'

• Perete exterior peste CTS A,=2(9,25+9,65) 01,55 - 9,45=49, 14 m'

• Perimetru 1=2(9,25+9,65)=37,80 m

• Glafuri orizontale ferestre 1=401,80+201,20+0,90=10,50 m

• Glafuri verticale ferestre 1=207'0,90=12,60 m

• Colturi perete ext. peste CTS 1=401,55=6,20 m

• Colturi perete ext. sub CTS 1=401,45=5,80 m

d PERETI EXTERIORI PESTE CTS

Se utilizeaza tabelele cu coeticienti 't' din [1]: tabel23 tabel55 tabel53 tabel52

tabel 4

• la ferestre oriz. sus

• la ferestre oriz. jos

• la ferestre vertical

• la colt vertical

\11=0,22 W/(mK) \11=0,30 W/(mK) w=0,17 W/(mK) w=0,06 W/(mK) w=0,09 W/(mK)

• la colt tavan

118

119

Se calculeaza 2: 'f' 01:

• COLTTAVAN

• COL TURI VERTICALE

• GLAFURI ORIZONT ALE

• GLAFURI VERTICALE

(37,80-10,50)00,22 6,2000,09

10,500 (0,30+0,17) 12,6000,06

=6,006 =0,558 =4,935 =0,756

2:= 12,255

3 DETERMINAREA REZISTENTELOR TERMICE SPECIFICE CORECT ATE AFERENTE iNCAPERILOR

a PLACA INFERIOARA A SUBSOLULUI

TABELUL12

R>2,509° -------- 1 + 2,509012,255

R'o=1,54m2KIW 49,14

=°,61502,509

A2=aob I R',
INCApE- a b 'f'2=0,18
REA
m m2 m m2KIW
1 6,625 5,025 33,921 11,65 7,735
2 4,060 4,625 18,778 8,685 6,686
3 2,565 4,625 11,863 2,565 9,502
4 2,625 2,725 7,153 5,350 4,976
5 2,625 6,925 18,177 9,550 6,215
TOTAL 9,25 9,650 89.262 37,800 7,02 e PERETI EXTERIORI SUBSOL iN ANSAMBLU Se utitizeaza relatia:

R'm= A3+Ao'

A3 Ao R': + -R'

3 a

54,81+49,14 103,95

R'm=

54,81 49,14

2,24 + 1,54 R'm=1 ,84 m2KJW

= -=-=-~-

56,378

* * *

Se utilizeaza relatia: 1

Calculele efectuate In cadrul acestui capitol se fac In aceasta rnaniera numai In situatia in care nu sunt necesare determinarea valorilor R' aferente fiecarei lncaperi.

In caz contrar, valorile R' aferente intregii cladiri se obtin etectuand calculele conform capitolului 3.

R'2= _!_ ""To + 2:('f'21)

_ R2 ""T A2

mcare:

R'2=4,308 m'KJW

\jJ2=0, 18 W/(m 0 K) (Ia intersectia lntre pardossala 9i peretii exteriori) Helatia rezulta:

1

R'2= 1 10 0,18 2:1

--0- +

4,308 35 A2

Verificarea se face prin determinarea valorii R'2 pe ansamblul cladirii, pe 2cai:

• cu relatia de mai sus, considerand valorile'T' si "AU aferente intregii cladiri:

2: A,

89,262

=7,02m2k/w

• cu relatia: R'2= ---:-A2

2:R'

2

=

12,723

1?n

121

TABELUL14

b PERETI EXTERIORI SUB CTS

TABELUL3

I
fNCA- I, z, I,· z, A, Ao 'f'[w/(mk)] 2:('f'I) R',
PE-
REA 0,22 0,09 0,47 0,06
m m' m W/K m'KIW
1 11,6SC 18,058 4,86 13,198 6,25 1,55 5,40 5,40 4,376 1,370
2 8,685 113,462 2,70 10,762 5,685 1,55 3,00 3,60 3,016 1,473
3 2,565 1,55 3,976 1,08 2,896 1,365 1,20 1,80 0,972 1,362
4 5,350 8,292 0,81 7,482 4,45 1,55 0,90 1,80 1,650 1,615
5 9,550 14,802 - 14,802 9,55 1,55 - 2,241 1,818
OTAl 37,80 1,55 58,59 9,45 ~9,140 27,30 6,20 10,50 12,60 2,25' 1,54
, . - Se utitizeaza relatia:

, l'

R ,=R, L 'P.I In care: Ro=2,509 m2KMI

1+R, =s:

Verificarea se face prin determinarea valorii H', pe ansamblul cladirii, cu

relatia LAo 49,14

R' - ---, -- =1,54m'KMI c- ,,& - 31841

..... Rio I

13 A,=I,oZ I R'
INCApE- Z 'V=0,09 a
REA
m m2 m m'KMI
I
1 11,650 16,893 1,45 2,250 I
2 8,685 12,593 1,45 2,237
3 2,565 1,45 3,719 - 2,290
4 5,350 7,758 1,45 2,205
5 9,550 13,847 1,45 2,242
TOTAL 37,80 1,45 54,81 5,80 2,24 I
I Se utilizeaza relatia:

1 R'3=2,29 -----

1 + _2_,2-::9 _. 't'_o_1

A,

d PERETI EXTERIORI SUBSOL IN ANSAMBLU Se utilizeaza re!atia:

R'= A3+AO'

A3 + A,

R'3 R'o

TABELUL15

In care: 1.If=0,09W/(moK)

(Ia colturile verticale dintre peretii exteriori) Hezulta relatia :

, 1

R3=2,29 I

1+0,206 A

3

Verificarea se face prin determinarea valorii R'3 pe ansamblul cladirii, cu

LA, 54,81

relatia: R'3= -( A ) = -- = 2,24 m2KMI

L if 24,456

,

c PERETI EXTERIORI PESTE CTS

Se considers urrnatoarele valori l.If(conf,2d)

• Colt tavan 1.If=0,22W/(moK)

• Colturi verticale 1.If=0,09 W/(mo K)

• Glafuri orizontale ferestre 1.If=0,30+0,17=0,47W/(moK) (superior-Interior)

• Glafuri verticale ferestre 1.If=0,06 W/(moK)

A3 A, A R'3 R', R'
fNCA- TOTAL PERETI
PEREA sub CTS peste CTS TOTAL sub CTS peste CTS SUBSOL
m' m2KN.J m'KN.J
1 16,893 13,198 30,091 2,250 1,370 1,755
2 12,593 10,762 23,355 2,237 1,473 1,805
3 3,719 2,896 6,615 2,290 1,362 1,764
4 7,758 7,482 15,240 2,205 1,615 1,870
5 13,847 14,802 28,649 2,242 1,818 2,001
TOTAL 54,810 49,140 103,950 2,24 1,54 1,84 123

4 COMPARAREA CU REZISTENTELE TERM ICE NORMATE a REZISTENTE TERM ICE NECESARE

Hezistentele termice necesare din considerente iqienico-sanitare si de confort R 'coo se determine In tabelul16 cu relatia:

R',.,=~ a,~T,ma,

5 VERIFICAREA TEMPERATURILOR SUPERFICIALE

In care valorile ~T,x.a, se iau din tabelullV din [2]. In tabe! se dau si cele mai mici valori R' aferente lncapertlor, selectate din tabelele 12, 13, 14 ~15. TABELUL16

Oin tabelul 11 din [2] pentru colt orizontal - pardoseala, precum si din tabelele din [1] rnentionate la cap. 2d pentru celelalte detalii, se extrag temperaturile T"mi':

• COLTORIZONTAL- PAROOSEALA

• COqORIZONTAL- TAVAN

• COLT VERTICAL

• GLAF ORIZONT AL SUPERIOR

• GLAF ORIZONTAL INFERIOR

• GLAF VERTICAL

T,~.c=15,3°C T,.m,,=16,3'C T,,,w,=15,2°C

ELEMENTUL .'IT .'IT,,"", 0., R'"" VALOR I
DE MINIME
CONSTRUCTIE K I W/(m'K) m'K/W
PLACA INFERIOARA 1,5 6 3,89 R', 4,97
A SUBSOLULUI
SUB CTS 3,5 1,25 R 2,20
PERETI PESTE 35
EXTERIOR CTS 8 R', 1,,36
ANSAMBLU 4.0 1,09 R' 11,75
SUBSOL
, In toate cazurile se rsspecta relatia H', 2 R'"."

La coitut de la intersectia pardoselii cu supratetele interioare ale peretilor, In lipsa unui calcul spatial al carnpului de temperaturi, temperatura T" se deterrnina cu relatia:

T,'ool\ = 1,3 T"mi' - 0,3 T,

=1,3·15,1-0,3·20=13,6°C

La locuinte, umiditatea relativa a aerului interior se considera $,=60%, rezultand 0 temperatura de condens:

8,=+12°C

Oin compararea temperaturilor T" de mai sus cu temperatura punctului de roua e" rezulta ca, In toate cazurile:

T,,>8,

6 VERIFICAREASTABILITATIITERMICE

Se verifica numai zona de peste CTS a peretilor exteriori:

Rc=2,509 m2KIW (cap.1 a)

0=°,251625+°,002337+°,1°066+°,1159,51+°,0410,08

° 1,74' 0,17' 0,05' 0.80 0,93

00=5,495

Avand in vedere ca:

Ro> 1 ,875 m2KIW !,li

00>3,0

verificarea la stabilitatea terrnica nu mai este necesara. (conf. tabellV din prezentul ghid)

7 DATE PENTRU PROIECT AREA INST ALATIEI DE iNCALZIRE Pentru determinarea necesarului de caldura de calcul, se solecteaza urrnatoarels date:

a Suprafetele A2 din tabelul12 b Suprafetele A3 din tabelul13

c Suprafetele A, si Ao din tabelul14

d Lungimile I ale conturului exterior al subsolului, aferente fiecarei tncaperi, din tabelul12.

e Rezistenta terrnica unidirectionala a placii inferioare a subsolului

R2=4,308 m2KIW

In to ate cazunle, rezistentele term ice specifice corectate sunt mai mari decat rezistentele term ice necesare.

b REZISTENTELE TERMICE MINIME

Hezistentele termice minime din considerente termo-energetice R'm,,normate pentru cladirile proiectate In anul1997 - se iau din tabelul VI. In tabelul 17 se prezinta aceste valori In comparatie, cu rezistentele termice medii, pe ansamblul cladirf R'm, determinate In tabelele 12,

13, 14$i 15. TABELUL 17

ELEMENTUL R'm," rr,
DE
CONSTRUqlE m'K/W
PLACA INFERIOARA 4.20 7,02
A SUBSOLULUI
SUB CTS 2.00 2,24
PERETI PESTECTS 1,20
EXTERIORI 1,54
ANSAMBLU SUBSOL 1,20 1,84
, 124

125

Hezistentele termice specifice corectate ale peretilor subsolului sub ers (R'3) si peste ers (R'o), aferente fiecarei lncapen, din tabelele 13 ~i14.

9 Coeficientul liniar de transfer termic, corespunzator conturului exterior al subsolului \jf2 = 0,18 W/(mK).

Redactor: Alexandra MURGU

Tiparit la: PROCESS COLOR Tel/Fax: 335 96 88; 335 86 87 092 - 228 523

126

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful