,ASY ....

SYAMS

!( MaJtahari) SUMt M3kkiyyllh Sunt :1!.h,,9'~ ~ ]:5, !1.Y!1!1!

'~~gdiill: ,me:zy,eb,mt ,Nil1na A,Il.tIJY tUlg ,$lafNl!~1Jr'4h J!1.gj Mtt!mp&nyaya~ . ..,

Dtmt ma~o!lbo!lri dan cnJ,M}'ll'I:rl}1a di ,aogt btrri. '~QS. 9'1, n .,11, lmJa'll: .. pnblla ,l'/1Jetlgiring,in"/tl. (QS.,9~ :2)d6Itt siangrl:{NrlMII1 J\nctiOimj:m,kk:tUuJya. (QS, '9U ;3) danmtliam ap,tlbiia .mmoraup,itlJl';IIf. {OS, 'lI 1:4) d(lJ! la~. sma p~b,tti'ttrrn. Itya, (QS. 9].::$,) dan b,rm# £en.apfmgbal1~rmttJ:'Jd. (QS. 91:6)oo.l1}r.wrr ~~' penyc1njJumdlflmya (dp,ma,ttnya)" (QS.'!Il~f} J1!~ka AUdh m:r!Rgtlbam:kan ke:jl4@ ,#~ #I~{fil,lan) kefia~~kan ,dan kelai_nn. ('QS. 91.:8) settm;ggt.lJJtlya'

http://www.shirotholmustaqim.wordpress.com

91. 1\5Y· SYAMS

bml'l.fJt1Jgla}j orang yang IntnJlldkttn. jiu,VJ itu, (QS.91 :'9') dati ~ffllttgg,Ub.nya .memgilah ora:g;grang I1U!n.goflorinJ';cl. (QS. (JI1:10)

M~jahld mM;g:lt~: .I{~~J ,,"'~j , ~Demi .~ndan,~ Jiplttgi han.·lI yak • .:.in.u.nya.. Stldornglian Qotu:d!ab meng~ukall: ~ (i.~j' ·"Pdl!.a pagi lmri. OJ yakni. :o.i.u:g secara keselurulmn. Ibau I:uir mmgat.akan. i.$wa ymg benaradalah dle.ngmmengatakan: "Allah belS"@mpahde.npn matihari dan sianMY<l;r .~~ s= matabari yang paling tamp~ jelasadalahpada siang 11m." ~ ti,: b~l ~!:J , "lAm bJlian ap:lbiJa mwg,inngirt!p," Mujibd. mmgil:tilbut "Ydmi wengii.utlnY.:li." Sed:mgk:m. Q:atildall.memgatak:.w: "Yikm ji1k3. mengikutwya pa&:. m~ambulm plJ!mama, jika.m::tJtUJ.m tenggelomt maka l'embulm U:OUD. mw:lCl!ll. IDbm~ Ziid meagarrakml"Bulan m~ngik;uitmya pada pelite.nga!t(l.!D. fenam;)! Seti;lip bU!l<1!,!4,K"emudim mat*:uimengikutb::iya, di !ltm.a bolan melill,' dah:Ulmnya paw perteng;Wan teralhir' setiap bulan;"

Dan. Hrmw-Nya; ~ ~;G.. ~~l J~~J , fI/Jan s.r~gapabiJa mrn.ampakkan· nj'lt.." I¥flJjahidmenga~:ak3:ll.' "ilerslnar." Sedangkan Q3!t.il.da~ mengi11:3Jka:m "~ u~~ ~l! )L-+IG ~ Zlan ~.ian:g .apabila: menampa:kkannya. • jim:::a. diJ1iPUiCl oldl ~;i,Ol;,[!g." IbrJ!u];lit.~r~e'Dgat:,*;m: oiSebaJgiOU1l'e!:!'dud.~ Arab .mend:sirk:an. hal rersebur dClJJg;an peo:gertlan:~lk:a siwg :menyeimuti.ge]ap,.' kareaa dalalah

~ .. · · k D· k ak -il!:

p'em~i~ m~ _)~5<Uil,a._. apat saj'\l __ at_ .. an, J~ ~a o~gy:;mg menpa-

kim!. Itu meoaf'sukiUl,; ~. ~~. 111, J~IJ} ~~tj Sf _. . .- m.ma:mpakk4mj;)la~·'"

de.llgmJi pmgnu:hm bemt.w;gun; in~~.akm Jelbilil 4m akJIl benarpuli pe-

:Il::1i.fsir.t:!'Dy:1 ter!h::1id:tpl1rm21n Allm Ta':i!]:u ~L...i:I' - .. ~ 1,;1 .. HI':; ~ "Dan maiam ~·tl -'~<l ~ 11,- ... ~··t; '-:\)J"; :>'>n~''''--Y~' ~L _.- l~!"lli ~iI!i:k .L~. k t, ··~~'L ~J~/ld~. O··]~L,

(J.1"au •. {:j:. """'·'-·'rl.fil.t ... , _ ..... a ... it!'i.i!I!] _=_ ID, g.;mj. _1I.!0lI.. _. ~_u a: tJ _ .,en

~3.~en<1i. ittl. mengen31 Hr.m<1in-NyOi;; .~ L.Ji~ l~i} ;_~iJ ,"DIm. $.iang apabUa r~JeJlampakhnnya, " Muj~1 mmgatak;w; "y.wg .:i.e'm:ilclan itu5ama.s~epen:i fitmm Allab l'a'ala; .~. ~ I~.I.J"- P~J jo 'Van. Sid#.'i, apabila terang benderitng. ~

(QS. AU.aih 2)." - -

Sll!dangku Ihnu §.iIJ:dr~ehih me.milih untukmemgembalTh.::rn. db'amir (kata g;mti) dodam.~emu<Uiya j,tU p\<1ida: IDilitilharj,. br~a Im.!S penye'butaoo:ya. Dan meo;~enall nrm<iuMIab Ta'dot; tf: ";~L;""'I .. H(; , "Dan maiam apabila mttm.tu.flpf.itya," tne[\eka JD.e[)gatak:un:"Y~kr:li jik'a'malam. mflll!.Il.Wip'i mat:ah9i:ri, y.utl,l s_ m;1Jt:iliari ~erb.e_s(!hinw seiu:n;m uftd<: menJadligelap."

:F~rman Allah 1'ilI~ala:t l'i.\~ G.J ~~J .~;Tkn.til:n'gitsenapemb.in~l1' :trya, " kau maa di da!lamii1l)'l1tlrli m~l]cikupkemtmgki.nan s@itlagai! mashdar den,gm pengf:rtian,.·'Dan ];tng~t dan pembmg:un'l1:mlyiil," Yillng deuu.ki:all .. im mempi1bn penclapat Qatadah. Dm mW'llllt~m j,ugakaua maa t.er:sebut berani. man (sb,p;tJ. de.llgao pe:o~enla~. "L1!ngit dan. y;t~g memlbafig!!!l~fiYili.~, . .Dim yang llerc(lkhir lini m~tUpaka!l! p'e'i!l!d<l!pa~ M~j.;iliid. lKooMia p'~ge:n:iiMil, timebUi 5du:g berhubw~. D~ ;<l!taat·bi~" betard peru!'l!ggiM., Demiki;an pula fi~aIl A nab T a';il~ ~. u.'-l.~J .f~y,) .: ~. "lAm bMmi $(li!1;a penghamp'a:r1'iJl.1Ira." Mujahid. Q3itadah, .ad&Dhahhn, ~Sudw" ats.Tsauri., Abu S~a1iIi,. d:m.. Ibau

.Z.;ild lIIl,eIJigOlitakm ~Gn_;J. iJe:!'Olni rneng paling popwe4'.,.rOO~f:rt'.im. ittu pwa ymgdi dMl. ymg ,dilk.e:oID olen P!aJr::I .ahlihihau,

Flrmm .Mlili. T:a/:U!~, of If,.1~(;j, ~j f ,rrDan jiwa .S~na ptm:yemtpumaJlrl-

n~ ~. yakni pe.ru::ipu.an:o.ya ~g ~e.m.HJUfIDli • ' tegal!: paM6trah p_n,g lurus,

S{ldaagikm firmm"NyI!l, .~ !,t1J;<.G W: ' '~Maka Al/g;' mfMgilka/tlit.m kqmda jlwinl O'ata~) kifll.$ik~ .d¢~ km;k~4'~, "y~i1i Di~ menp!!rahk~lI ktlpada kekeJ~MlJ d'aml. k.et:.1!kw.~m. AfIi:illrya>D]~ me41.id~ kepadlanya seil'ilI~

melJiwl}ukkm b'pada,~;t &:t~rl~ mlt~r'" M~~:ti firtrul;l'l~N~,

~ G'~j L...i~;"; ~!j. ~ Allah m,engilhamka.n k~da jiwa .i.tu(jaian)

kif.ttSi'kandttn kf1aR,'WaI'trl',." ]iboll 'A~hllS ~g)lt;tk:a:m~j)iil mea]:el~~~g

b~ii.k d!li!J! ~g ·b1ilt . a," De,miki~itI pula yil!lg d;i~a:m'p;a[kanciteb

Muj:ahid, Qatadah '~k, dan ~t!i"Ts~,];!r.i. IlJlDi~ Jan:!' ;J;M!lJ~~i,t:il!"~

daJi. Ab'l.!iA:s~d a&-D,ii!IilJ, diilbe.i:ka!~'[rni'ilifl h]1l a1·H!tltshllin pem1i:lberkata, kepadlaJ.{u, "T:I!h~en:~aullipjl y:.mg dlilie.£jil!llbw, ~, cliupa}'g~ ol~ ~L mmucia di S:JGi m~ :!!kart dilberi.lnn .kGpU!;l~ ·~.l)lh.merek~ ~ dl!bertak,ll" i!;!l[l!pW!a ke'reJilpilll. ba.g! raereka, baik kete[,IJlll1il. }'U1g t;t:!MiJe.]a!.\l. ootupwt yaog.llkim mefe'.kllte:rim~ dru:i lIF~ ~g d!!ba'?t~.riM! N~ mJ~~, MU!h~ .:i. ~ ~~~plil~. :hujjili.bs.gi. merek:t?" J\.ku knaLn: "'I' el:i1<pl ada.~ y;mgii:e!;m ditet~pb hllJgi mexeJka. ~ Di;:li benmy~,. ~ AIJ~~~g tlIemiki:an. iru befi!p~kG~-haHrou?l" ·D~"bf!rb[:a, mll!k\Ji.l!m beear-beaar nel'ikejlllt: men" dell\~m.ya. H..a berkarta, ]alu kWk1lJtilim kep<lidm.y~."T~d:JIk ad~ S,e5:~t.1/!. rWfi. mel!amkm. DiAlI .png m.endp~k~_n dOUJ m¢rlglll!!SalInya, ~ ddal!: akilf!l dimintai ~sj;i,W'~1P ,,~ ~pa YMlJg,Dh keffj:ak~l tetillpili .me.I1eb J"lDg:1lm dJim!nl;tl ~~g ~awah," Dia hefkalt:l, ~Mud!d-muilahaR All!llb :m~hni;l~1I;,"iij)j~i!J'J ~e,. mIlggUml"ll mUDe:tmya kiep~.~];! fl:l,iJ,y.t tl.t!I,t,ttikmeaguJi aikillmu OOD.W3Slilmly:t ada, ~r;1!!lg ciar.i Mtl1Z,inili. iUwJIlh~. (lJat;:m.g ~epa(hRasu1ullotll ~ $Srlt)"lli i:le:namya,. "\~ralitari. ~llI]uJjl;llih. iJ~~im;wa meRurut IH:ndapatmu t~.~an;g ;1!(l'a yalll~ dik;el"J~JIlin ,~ dill!S~~ l!lmrt!I3it: m;l!nwia di. sana, adaLih. rer.llIatlJ! }'<mg ~;lJ,tifma[lkm atas :rnJJeJ:'eka dan. bel"laktl billgi m~.reka ll;,~t~:ii.f~ ]':iilf1g~ehh leb.ii::! du]~;ilcla llit!ii~.m $~'i.il!iirfl11}IUg i:b\e.l'l'!ka.mima dlari apa ymg dibawa oleh NjllJi ~~l'f!h :m !OlerU. diltieg::l1Sikm. nujj<ah at~ .melik~?" BeJhl.1!.!. mtnJaw!lb, ~TIf!~ilIp!i sesut1J. tiebb. ditGUlipkail ",~01S mereka, ~ Or,arng jIll bf'l!1aaY<lJ' ~lahl UIJJiui1 apa, bmi ibet1l!mai?" B~liil\1menjll.w:ab, "lBarang8.iap<l. d:i,ciiPukD. Gleh J1Jbh l;!tl.u.k, ~a1aih .saw diad kedlllakiea1l.!aw..[111l }'1!L1lg QJ!S~M;m. i;L!l'~.j';1!. nan :yan,g mem~9j1t~ !bal!.t~~~ut "er.dapal.di dahm. KUtalOllll]]aIh T:I'ah:

~ ti.S~, ~J~ w~ !J"lr 1;j ,.,.,"'J) ~Da~ jft'~ fmapen~'e'mpum<1~jJl; mab:

Afhh 11:i&lgilW.9;lka~ ~"iiWa. #11, {}It/tmlke/ilSM dan ket~. 'J'Dmway;tl\" kan o:Ieih. Ahmad cl.rn. Mmlirn.,

,li;_:il!!lllj'.a." D~Ln.Jah Ylll'I,I!:

Qleb JI11lIy'ontasahii, tili~f

fi:tm;m AIl~ T:;1'ak., ~ ~~.; .y~ ~j,111S"1 ,:; ~\~.~ ~''Se!'j11f2Pb.J¥1; bcnmtJJ~ ol'#l;lgl:ang mewmdk4Ti jiWtJittl, daft fli!l~nwlll~ ff:lfffl,:&ilab Omtiz jfIa:i1.g menga~a7.injll.<1." Ada.kemitlllgkmm I:W it'1iJ ibe!:l!!lll ib~nm,tI!rn.g1ih. IQlmag

'91. ASY • SYAMS

)":wg menyucika dliJrmya, y:mw d,tmgan.ment;1;a6 AIDlib, $e'b:tg,;UDl!~a yang: dlilemuk.ak3!l'.l. oldru. Q2t;3dah. dan me.mbersihlk:l:D.m~. d.a!n "khhk ~~rcd,a d~ berbap hal y.ang hiaa, Hoilsenada juga diriW3Yl1.Jk;w.da:ri ¥;uiabJd, '[~ri~mjl\ dan Sa'id. binJ ubair. Om squmwJirmm.Ny:t! ~ ~, -t ;":'1 ,1";:' .,r,}J ,;~r~ ~. "'Sesutlggrdmrya hrnlntll.ngfah orang y.oang meml;enihlian din (den§anberiman.! dan diaittgP.t N4ma Rdbb·n:ya~.14lu dhuhalilt. "!(QS. Al-A 'b,a: 14·15).

~ 1j,l!-$ .; :"'''"~J' , "Dan J~Nn"".hnya menrgil.m orang ~11(g mengt1tori· ny,L" Y akni .mengot:Qm.y~" y.tiUlmembiILWitil:;w. melet:akk~}'a pada pomi, .memglllnakan. dan. mmjalllM.;m dan ptltunj,Uk :se.rungga.diill. herlim~ar~m~i;ilt

d.m me~ggalka!l ~aata!1 krepada .AU. oili. d!;1!,!], mungi::_in j memp'!D1:yai

peng~;; I;If~rUf[n.:m:d" ORDg yagg, disucikOlJl j~wmyaJ. o~ '.~ dan mewgj.· lab onmg,o.rn.D;g; yangjiw:an:ya. dibll;3l[ koror eleh-Nya, S.eb~a yang ,di· samp;alkm. oleh akAI!J1fi dan. 'AI bin Abi ThaIhaih dart [ibnu 'AJbbilS. Imam Ah.n:ud meriw:3.y:ttkarn d:.ui ZMd hili A:r:qam"di:a be:rbta: ""Rast1!l!uU.m jfi ~clah. berubda!

"Ya A]lah ,_ii," .. ~ "1. "11'."<11 .<11 11'ub ~rndW1l.-: k ~.'~ .. ~I~~M •• ·· "'~,.' 'k~'''~''''''~ Ie, ~~C" L,.

_ .. ~-~.-, ...... '-_.g5'''''''_J.~ .. ,11; .. ~eLI.I~_ .. -l!: ~~ep .. .Qrf! . U wn .. I ..... <rni , Uil:iJI ,lI.e-

malasm.juga. kemam, pengewt,~oor dian adzabkubllf.Ya A1JaJl, b~rik!mlili kenkwa;m.~ada jiw.ak:u dan ,sudkanlah; ,sesu[JJgguhnY';a.ElJIgka:u s~:bai.k~balk R .. .b b yang :menyucikaruJ,ya" ,Engkaw Pdill!d~:Ilgs,eka1~gU!S Peuguasmya .. Y 3. A.J1ah, semngguhn.ya. ,aku ber.illdiU.:ngk!~adill.Mu dari h:ltd yang cldak pernu, khusyu' dim dart jiwa YlUIgddik peffi:ilh. .Witl'.r:lS:I.pU:l!.S, j~ga ilmu yMlig ridak belmmfaau serta do'a ymg utiak, ·clika!b~1kan.'"

Zaid b.erk:!1ta: ·'buh:dlah.~ pe.rnah .Wien~ial"lw do'a itu ~epad:a kami dan bmJjlufi ,mempebj>trinya." Dil'Iway:lltkw oleh Muslim.

91. ASY - SYAMS

X>S*1

(Kaum) Tsamud telah mendustakan (Rasulnya) karena mereka melampaui batas, (QS. 91:11) keUka bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, (QS. 91:12) lalu Rasul Allah (Shalih) her-kala kepada mereka: "(Biarkanlab) unta betina Allah dan minumannya," (QS. 91:13) Lalu mereka mendustakannya dan meuyembelib unta itu, maka Rabb mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyama-ratakan mereka (dengan tanab), (QS. 91:14) dan Allah tidak takut terbadap akWat tindakanNya itu. (QS. 91:15)

Allah Ta'ala mengabarkan tentang kisah bum Tsamud, di mana mereka mendusrakan Rasul-Rasul mereka yang disebabkan karena adanya kesewenangwenangan dan melampaui batas dalam diri mereka, Oleh karena itu, Allah menimpakan kedustaan dalam diri mereka terhadap petunjuk dan keyakinan yang dibawa oleh Rasul mereka~. 0( iJ,u:;.\ ~I:'\' "Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, "yakni kabilah yang paling celaka, yaitu Qadar bin Salif yang telah membunuh unra, yang tidak lain dia adalah Uhaimar Tsamu?, Dialah Y;1Qg pernah di£nnankan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya: ~ ';,t\ ~ >.:.. Jo~ ~G jj;G , "Kemudian mereka memanggil kawan mereka, laiu dia pun datang lali« menyemhelibnya," dan ayat seterusnya. (QS. Al-Qamar: 29). Orang ini sangat mulia dan dihormati oleh kaumnya sekaligus sebagai pernimpin yang diraati. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari 'Abdullah bin Zam'ah, dia berkata: "Rasulullah ~ pernah berkhutbah, la1u beliau menyinggung masalah unta (unta Shalih) dan menyebutkan orang yang menyembelihnya, ill mana beliau bersabda:

J 1. j r:. .._t ". ... .. ~ r'

« .~) 1/:1 ~ ~J J_ ~ ~! F?~'y'-j ~ ~ -? (1A~1 ~ ')\ ~~ )))

'Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, Bangkitlah seseorang yang besar, yang paling disegani di tengah-tengah kaumnya, seperti Abu Zam'ali."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab at- Tafsiir dan juga Muslim di dalam kitab Shifatun Naar. Juga at-Tirmidzi dan an-Nasa-i dalam kitab atTafiiir pada kitab Sunan keduanya.

~) I J'" .- .--

Firman Allah Ta'ala: <{ ~I J,r--J ~ J~, "Lalu Rasul Allah berkata

kepada mereka, "yakni Nabi Shalih p. « 11 uL..S , "Unta bet ina Allah. " Maksudnya, j~1fhkan diri kalian dari unta Alfah dan janganlah kalian menggangunya, ( ~t,.L) , "Dan minumannya. " Maksudnya, janganlah kalian berlebihan dalam meminumnya, karena ia rnempunyai jatah minum satu hari dan kalian p~ mempunyai jatah minum satu han tertentu, Allah Ta'ala berfirman: 4 \.J, J_?:.. ;;£.j , "Lalu mereka mendustakannya dan menyembelib unta itu, " yakni mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul kepada mereka, sehingga sikap mereka itu dibalas dengan hukuman berupa penyembelihan

bfsir tbnu Katsir [uz 30

483

I

91. ASY SY.AMS

~~.~~!na. ymg~e]wrLn"Olleh . .MW1. ~f.!b~wm ~h1!.P.l ~da.:kd.~ b~giI merek~. seb!ligrn ~bil~ hi;iii~ a~~ m.e.rib. ~ ;+.~ ~~ .. ~ r~~' ~~. Rah.h ~ m.embit1~l u;j~d~ d~ahi~"ymmbemMkailili A1lath~t3ll .rne..l:eh &3in ~:t~!~mp.m. ~ebmallaflili. a'l:ms m.e~i!! •. ~ lii~ ~ "Lain A1W.~.ara~l\l: m~I(dmp: tan.:tAj ;;~ Dill rn.enJ~I:J!IlIk~ it!.l! tumn k'ep:ada. m.e.reh !!~.~ ~[',,".-, Q~101.dabmen,g~takaD''':K.~ pemab l:llieil:lJde~~r bahw~ Uh~:i:ma:Jr Tsamlllld. t:idak m~ye.mbEil:ib. ~Dlta.b,etma hu nwbml::tti(pll.'l[i) d:iikutioJeh. atl!ali;~!:!k (Iano:rmg~nmg dJeW\a$a di ~".1irn mereka, ]a1ci.~.lilki.l!Ila1;lp~ :p~:!f~.rn:pl!<l1Jl diaDlurn.rn!lm~b. Set~,b!b k:li!1JmR}!':3I rk;~" :m~llIyem:bel:ihny a ma1\:.a .AUai:l.n!t:E!.yot_muatotkan mereb. deil:ligllll. nH~

aeas dios:a y.mg tel!a!h. me~eh Ld.~~,~ .

D~ f~!D~N}'~ .. ~ ::J~ .:~) P "Dan AUtih tiJak taiJjt,. oj ·dan. juga dlibaol. de..1lgm ~I;;,.; :;I!J,;2 ,: (i,.~) ""urhadap akiMt tin~"Ny.t ittf. "lihnu 'AhD:Ill rn~I1gar[akani "AHahti&;k lIodi:U!t nerbdap ttmJtrnaEI dati :!il!;!.P~pw:I. jlllgtll. ~

u D~b~~ okng;m.=~lJmk;!f! ~ Nell :H~~. Ah' Arne, IihlM!l~~!~. ·~{!.:;m !lilKt!~-l.

! Dib:iell de~ .. rn~pRcJblif~O'!dh.NHu·.~ [b!!!~ 'A_I!Ii.J,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful