40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â!

- A 1
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
M!C I!C
Ðanh hanh nhân...........................................................................3
Ðanh mì chIôn fôm........................................................................4
Ðanh frôI nuoc...............................................................................5
Ðanh dâ u xanh nuong ..................................................................6
Ðanh da Ion...................................................................................7
Ðanh quy Iac .................................................................................8
Ðanh doo........................................................................................9
Ðanh fraI mân huong cam..........................................................11
Ðanh dâu fây...............................................................................13
SandvIch kop fhjf nguôI.............................................................14
Ðanh phô maI ..............................................................................15
Ðanh chocoIafo nhân nho ...........................................................16
Ðanh fôm Ha NôI ........................................................................18
Ðanh da y kop cha ........................................................................19
Ðanh dua moIon..........................................................................20
Ðanh uof fhjf nuo ng ...................................................................22
Ðanh cuô n nhân fhjf...................................................................23
Ðanh khuôn chocoIafo ................................................................24
Ðanh nuong mân va cam............................................................26
Ðanh xôp .....................................................................................27
Ðanh chuôI ..................................................................................28
Ðanh gôI ThaI..............................................................................29
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 2
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ðanh ca rôf hoa qua ....................................................................30
Ðanh mì fIôu ...............................................................................31
Ðanh gafô dua.............................................................................32
Ðanh ca chIôn..............................................................................33
Ðanh khoaI nuong.......................................................................34
Ðanh da o dua ..............................................................................35
Ðanh chuôI NagasarI ..................................................................36
Ðanh sandvIch ngua van ...........................................................37
Ðanh fao fIan...............................................................................38
Ðanh nuong chocoIafo.................................................................39
Ðanh ngan sao ............................................................................40
Ðanh no vung..............................................................................42
Ðanh cuô n xu c xich.....................................................................43
Cach phu kom Iôn banh..............................................................44
Ðanh cropo ..................................................................................45
Ðanh gôI ......................................................................................46
CIub SandvIch............................................................................47
Ðanh fhjf cuôn ............................................................................48
SandvIch cuôn ca hôI..................................................................49

40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 3
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH HANH NHÂN
Thuong fhu c mon banh na y kom voI nuoc fra no ng râf ngon.
Nôu duoc bao quan fô f, banh hanh nhân co fhô dung ca fhang.
Nguyïn liïåu:
- 200 g bôf mì.
- 150 g mo, fhang Iây nuoc.
- 150 g duong.
- 1 muông ca phô fhuôc fIôu man.
- 2 fru ng ga, Iuôc chin, Iây Iong do.
- 1 ông vanI.
- 50 g Iac hoac haf dIôu rang.
Thûå c hiïån:
Rây bôf mì vao mâm. Cho duong, mo nuoc, Iong do fru ng, fhuô c
fIôu man vao, nhôI fhâf ky. ! bôf frong 2 gIo .
Vo bôf fhanh fung vIôn bang qua quâf, ân dof.
Ðaf banh vao khuôn co fhoa dâu, ân haf dIô u hoac Iac vao chô
Iom o gIu a.
Cho banh vao Io nuong khoang 20 phu f fo I khI chin vang.
Thûúãng thûá c:
Ðanh chin, nôI va xôp. Ðô nguôI, cho vao hôp dây kin, dung
dân.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 4
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH MÌ CHIÐN TOM
Ðây so Ia mon qua kha bâf ngo danh cho ban bo frong bua fIôc
nho muI vj kha hâ p dân va Ia mIông.
Nguyïn liïåu:
- 5 Iaf banh mì sandvIch, dô noI fhoang khoang 1 gIo cho so
maf
- 200 g fôm su, boc vo, cho vao côI gIa nhuyôn
- ToI bam nhuyôn
- Rau mu I fhaI nhuyôn
- Vung frang
- Ðôf nang, dâu an, fuong of, muôI, fIôu
Thûå c hiïån:
ThaI banh mì fha nh fung mIông hình chu nhâf 2x5 cm, hoac
fha I mIô ng vua an fhoo y ban.
Trôn fôm voI foI, rau mu I, muôI, fIôu va if bôf nang
Tro f fôm Iôn banh mì
Ian phâ n fôm vu a frof qua vung
Cho dâu vao chao. Ðâu no ng, dô Iua frung bình, cho ba nh mì da
fro f fôm vao chIôn vang
Chuân bj khan gIâ y fhâm dâu. Vof banh ra, dô rao dâu.
Thûúãng thûá c:
Mon banh mì chIôn gIo n don kom vo I fuong o f. Ðung nong hay
nguô I dôu ngon.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 5
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH TROI N!OC
Mon banh fruyôn fhô ng cua nga n xua dâf VIôf không chI xuâf
hIôn vao nhung ngay ra m fhang 8 hay Tôf Ðoan ngo. Thuong fhu c
mIông banh frôI ngof ngao, dâm vj gung, fhom muI vung frong caI
Ianh dâu mua cung Ia môf dIôu "co Iy".
Chuêín bõ:
- 500 g bôf nôp, nhôI voI nuoc âm cho doo mjn.
- 800 g duong caf fra ng.
- 1 cu gu ng nho, dâp dâp, hoac fhaI Iaf mong.
- 500 g dâu xanh, ngâm mô m, daI vo.
- 500 g dua nao, vaf Iây nuoc côf.
- Vung rang vang fhom.
- Mo nuoc.
- Hanh Ia gIa naf.
Thûå c hiïån:
Nâu dâu xanh voI nuoc gIa o dua cho môm, fan nhuyô n, xao voI
if mo, cho hanh Ia , nôm chuf muôI, duong.
ChIa nhân fhanh fung vIôn bang qua chanh |khoang 50 vIôn).
ChIa bôf nôp fhanh 50 vIôn. Ðoc bôf nôp bôn ngoaI nhân dâu,
fha banh vao nuoc Ia dun sôI, Iuôc dôn khI banh nôI Iôn Ia chin.
Nâu nuo c duong cho fan, rôI fha banh frôI vao, cho gung.
Thûúãng thûá c
Muc ra chon, chan nuoc cô f dua va rac chuf vung.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 6
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH ÐÂ! XANH N!ONC
Ðanh fhom muI dâu xanh ngây vj sua va boo cua du a nao. VoI
chIôc banh nay ban so co môf mon an frang mIông hâ p dân va fhu vj.
Nguyïn liïåu:
- 500 g dâu xanh, daI vo.
- 400 g duong fra ng.
- 500 g dua nao, nhôI voI nuoc âm, Iây 300 mI nuoc cô f.
- 3 fru ng ga.
- 3 fhìa xup sua dac.
- 100 g bôf mì.
- 1 ông vanI.
Thûå c hiïån:
Cho dâu xanh vao nôI hâp chin, xay nhuyôn.
Trôn dô u dâu xanh voI nuoc cô f dua, duong, fru ng ga, sua, vanI
sao cho fan duong.
Thoa dâu vao khuôn, Iof gIây mong duoI day nôI. Ðô hôn ho p
frôn vao khuôn, cho vao Io nuong khoang 30 phu f, banh va ng dôu.
Thûúãng thûá c:
Ðanh chin dô nguôI. Co fhô cho vao fu Ianh.
Nôu muôn ngon hon: khI banh chin, dang con nong, fhoa if bo
fhom Iôn maf banh.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 7
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH ÐA ION
Mon nay fuy don gIan, nhung kha hâp dân. Va dIôu quan fro ng
Ia co no, fhu c don fra ng mIông cua gIa dình ban so phong phu hon.
Nguyïn liïåu:
Böåt baánh
- 300g bôf nang.
- 300 g duong fra ng.
- 100 g Ia dua, Iây nuoc côf.
- 500 g dua nao, Iây 300 mI nuoc cô f.
- 1 ông vanI.
- Phâm mau xanh.
Nhên baá nh
- 300 g àêåu xanh.
- 250 g duong fra ng.
- 50 g bôf gao.
Thûå c hiïån:
Cho bôf nang vao fhau sach, cho nuoc cô f du a, nuo c côf Ia dua
va duong vao khuây dôu, hoa fan.
Ðâu xanh nâu chin, xay nhuyôn. Sôn dâu xanh voI duong, nuo c
côf dua, bôf gao pha Ioang, dao dôu, dâu xanh so dac sanh IaI.
Ðaf cho Iôn bôp, doI nuo c sôI, dô khuôn nhôm fron co fhoa dâu
vao. Cho môf muôI bôf vao khuôn hâp gân chin |maf bôf co n uo f), cho
Iop dâu xanh Iôn frôn. Ðâu chin, cho fIôp Iop bôf Iôn frôn.
Thûúãng thûá c:
Ðô nguôI, Iây ra khoI khuôn.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 8
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH Q!Y IAC
Ðanh cu ng dô Iam va co môf vj kha dac bIôf. Ðan co fhô du ng
nhung chIôc banh nay Iam mon frang mIông.
Nguyïn liïåu:
- 200 g Iac.
- 200 g dâu fuong.
- 200 g duong.
- Ðâu fhuc vâf.
- Ðôf Iam banh |bôf dao).
Thûå c hiïån:
Iac rang chin, bo vo, gIa dâp, dâu fuong xay nhuyôn.
Trôn dôu Iac, dâu fuong duong cu ng 2 fhìa nho bôf va 1 fhìa
dâu. Ðanh fhâf nhuyô n hôn hop rôI nan fha nh fung vIôn fron va cho
vao khuôn banh fhanh hình banh.
Ðô banh ra khoI khuôn, xôp vao Io nuo ng, nuong frong Io 10
phu f o nhIôf dô fhâp.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 9
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH ÐÐO
Trong fIôf fhu maf mo nay, ban co fhô frô faI Ia m banh vao
nhung ngay nghI. ChIô c banh nay ban co fhô Ia mon qua fhân fhIôf
cho ban bo va gIa dình ban.
Nguyïn liïåu:
Voã baánh:
- Ðôf gao nôp rang |1 kg), duong |1,5 kg), Iong frang fru ng vjf |1
qua), nuoc hoa buoI.
Nhên baá nh:
+ Nhân fhâp câ m: mu f bi |250 g), muf son |150 g), Iap xuong
|50 g), vung |50 g), xa xiu |200 g), mo fhjf |200 g).
+ Nhân dâu, fru ng: dâu xanh |400 g), duong caf |400 g), haf son
|100 g), fru ng vjf muôI |14 caI), ruou fra ng |1 fhìa), nuoc gung |1
fhìa), mo nuoc.
Thûå c hiïån:
Nuoc duong: Iong frang danh fan cho va o nuoc quây dôu, Iuoc
sach, cho vao xoong cu ng duong va nuo c Ia, nâu sôI, vof bof fhuong.
Khoang 20 phuf dô nuoc côf chanh vao nâu fhôm 30-40 phuf nha c
xuông, vof bof nhung không quâ y dua, nôu quây so bj IaI duong,
duong nâu xong co n IaI khoang 1,5 kg.
Nhên: 2 loaåi
+ Thâp câm: mo Iuôc chin, xaf ha f Iu u uop duong, mu f bi xaf
haf Iuu, vung rang, fhjf xa xiu, Iap xuong |xaf haf Iu u), frô n fâf ca
voI mô f if duong va bôf nôp rang |50 g), xong va f fhanh fu ng nam
dôu nhau.
+ Nhân fru ng: dâu xanh daI vo, nuoc côf, quôf nhuyô n, haf dua,
vung, ha f dIôu, haf son |xaf haf Iu u), fru ng vjf muô I Iây Iong do rua
sach cho nuoc ruo u, gung vao ngâm khoang 10 phu f, vo f ra cho môf
fhìa duong, fhìa mo dom hâp dô 15 phuf Iây ra dô nguôI.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 10
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Cho dâu, duong, mo bac Iôn bôp sôI gân dac cho haf son, dIô u,
vung, du a frôn dôu nhac xuông rây bôf banh doo, nuoc hoa buoI hoac
vanI vao.
Voã baánh: hoaâ àûúâ ng nûúác vúái böåt, duâ ng àuä a quêåy nhanh, àïì u,
mõn, cho ra mêm lùn sú qua bôf ao, caf bôf ra fhanh fung phâ n nho.
Cho vao khuôn, ngoaI bôf frong nhân om chaf, Iây banh ra.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 11
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH TRAI MÂN H!ONC CAM
Can mIông banh môm xôp cu ng vj mân gIon ngof Iân mu I cam
fhom maf con gì fhu bang.
Nguyïn liïåu:
- 300 g bôf mì.
- 4 qua mân My.
- 200 g kom fuoI.
- 100 g muf cam.
- 300 g duong caf.
- 10 qua fru ng ga.
- 150 g bo.
Thûå c hiïån:

Mân mua o cua hang ban fra I cây nhâp ngoaI
hoac o cho Ðôn Thanh. Rua sach, Iau khô. Iây 2
fra I caf Iam haI, bo haf, xaf Ia f mong. 2 fraI con IaI
Iây mu I dao xo Iam 4, fach bo vo va haf, cung xaf
Iaf mong. Ðô haI mon mân ra fu ng dIa rIông.

Chuân bj mô f caI fô Ion rôI dô bôf mì vao fô,
fIôp dôn Ia bo, duong danh dôu. Iân Iuof dâp
fru ng, fa ch Iây Io ng do cho fIôp vao bôf. Ðung may
danh fru ng hoac fay danh dôu. Ðanh dôn khI fhây
bôf dây doo vang fIôp fuc cho mâ n da fach bo vo
vao frôn dôu rôI dô vao khuôn dom nuong.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 12
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com

Tach banh ra khoI khuôn. Iây kom fuoI phô f
dôu Iôn maf banh. Ðu ng fhìa ca phô muc mu f cam
|nôu dac qua, co fhô nâ u chay) fra I dôu Iôn maf
banh. Can fung mIông mân Iôn |môI mIông cach
nhau 2 cm). Cho kom fhua vao ông nan duong
xoan ôc xung quanh. Ðô Ianh.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 13
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH ÐÂ! TÂY
Mau do mong cu a nhu ng qua dâu fây chin kôf hop cu ng ma u
fra ng fInh khIôf cua kom va bo da fao cho chIôc banh mô f suc hâp
dân fuyô f voI. VoI chIôc banh nay ban so co môf mon an frang mIô ng
fhu vj.
Nguyïn liïåu:
- 500 g duong caf fra ng.
- 500 g frung ga.
- 500 g bôf mì.
- 500 g dâu fuoI, rua sach, caf dôI.
- 1 Iif kom fuoI.
- 50 g muf dâu nâ u Iong.
Thûå c hiïån:
Trôn dôu duong, frung, bôf vao fhô. Ðanh hô n hop dô n khI fhâ f
nôI va co mau vang nha f.
Sau do , dô hôn hop ra khuôn co phôf bôf va bo.
Cho khuôn vao Io nuong o nhIô f dô 170 dô C khoang 30 phuf.
Ðung fam xam fhu vao banh. Nôu fam khô Ia banh chin. Iâ y banh
ra khuôn va dô nguôI.
Kom fuoI danh nôI
Ðanh bông Ian caf fhanh 3 Iop, phôf kom fuoI o Iop gIua va
ngoaI fha nh banh.
Thûúãng thûá c:
Cho banh ra dIa. Xôp dâu fây fhoo hình fro n Iôn maf banh.
Phô f mu f dâu Iôn dâu fuoI. Ðung Ia nh.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 14
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
SANÐWICH KÐP THIT NC!OI
Ðô dôI khâu vj cho bua an gIa dình ban co fhô chuân bj môf bu a
an foan dô nguôI. Nhanh gon ma vân dam bao ngon mIông cho moI
fha nh vIôn.
Nguyïn liïåu:
- 5 Iaf fhjf nguôI: 50 g.
- 5 mIông pho maf gouda: 50 g.
- 3 Ia xa Iach: 30 g.
- 4 Iaf dua chuô f: 40 g.
- 4 Iaf ca chua: 40 g.
- 3 Iaf of xanh Ða Iaf: 20 g.
- 6 khoanh hanh fây: 20 g.
- 1 fhìa ca phô mu faf.
- 1 fhìa ca phô bo.
- 65 g banh mì.
Thûå c hiïån:
Phô f bo va mu faf Iôn maf frong cu a Iaf banh mì. TIô p do, xôp
Iôn maf frong cu a Iaf banh mì, fhoo fhu fu: fhjf nguôI, pho maf, ca
chua, dua chuô f, hanh fây, of xanh, xa Iach.
Ðây Ia f banh mì con IaI Iôn frôn.
Thûúãng thûá c:
Ðay ra dIa, frang fri voI Ia xa Ia ch xoan. Ðu ng fhôm muôI fIôu
nôu fhich.
Nôn an ngay. Nôu dô Iâu, ca chua so chay nuoc, không ngon.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 15
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH PHO MAI
Ðanh phô maI râf fhich hop dô frang mIô ng frong bua an hay
mu ng sInh nhâf.
Nguyïn liïåu:
- 300 g phô maI.
- 100 g duong caf.
- 5 Iong do fru ng ga.
- 1 hu su a chua Yomosf.
- 1 qua chanh, Iây vo xanh bao nho.
- 350 g kom fuoI.
- 10 g châf Iam dông |koo gaIonfIno).
- 125 sua fuoI.
- 1 banh bông Ian.
Thûå c hiïån:
Ðanh bông Ian caf Iaf mo ng chung 1 cm. Ðung 1 mIông dô Io f
duoI day khuôn.
Kom fuoI danh hoI dung.
Trôn chung phô maI, Iong do fru ng ga, sua chua, duong caf.
Ðanh fan dôu rôI cho kom fuoI, sua fuoI va vo chanh vao.
Hâp cach fhuy dô Iam fan hop châf Iam dông, rôI cho vao hôn
hop frôn.
Thûúãng thûá c:
Ðô hôn hop phô maI ra khuôn da Iof san banh bông Ian. Câf vao
fu Ianh, cho dôn khI dông cung Ia du ng duo c.
Co fhô frang fri voI dâu fuoI.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 16
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH CHOCOIATÐ NHÂN NHO
Huong vj fuyôf voI cua mo n frang mIông so Iam bua an cua gIa
dình ban fhôm phân hâp dân.
Nguyïn liïåu:
- 250 gr bôf mì.
- 150 g nho khô.
- 200 g chocoIafo.
- 50 g bôf cacao.
- 300 g duong.
- 4 Iong do fru ng ga.
- 100 g bo.
Thûå c hiïån:

Nho khô ngâm voI chu f nuoc âm cho no rôI dô rao
nuoc. Tuy vao so fhich ma ban co fhô fhôm nhIôu nho
khô, nhIôu bôf chocoIafo. Ðô bôf mì, nho khô, duong, bo,
bôf chocoIafo |dô danh mô f if chocoIafo Iam Iop ao cua
banh) va chuf xiu nuoc vao fô rôI quây fhâ f dôu fay.

Trung ga dâp fach bo Iong frang con Iong do vo
rIông ra chon. TIô p fu c cho Iong do vao hôn hop bôf
quây fhâf nhIôu Iân dô frôn dôu moI fhu. Sau khI bôf da
danh dô u, Iây môf caI khuôn rôI dô hôn hop bôf vao,
nuong chung 15-20 phuf.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 17
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com

ÐoI banh nguôI gap ra môf caI dIa dô frang fri.
Hoa bôf cacao voI sua dac, duong, nâu sôI do I nuoc sanh
dac IaI fhì nha c xuông. Cung Iam fuong fu nhu vây voI
chocoIafo. ÐoI haI fhu ây nguôI fhì Iây môf caI fhìa Iân
Iuof muc chocoIafo phôf khap maf banh rô I fuoI cacao
Iôn sau.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 18
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH TOM HA NOI
Ðây Ia mon an duoc coI Ia dac san cua dâf Ha fha nh. KhI co
khach fu xa vô, nguoI fhu dô fhuong fhô f daI mon banh fôm hô Tây.
Nôu ban không co dIôu kIôn dân kha ch ra ha ng fhì voI công fhu c sau,
ban cu ng co fhô Ia m duoc mon an fuyôf voI nay.
Nguyïn liïåu:
- 500 gr fôm dâf.
- 300 gr khoaI Iang bi.
- 2 fru ng vjf.
- 200 gr bôf mì.
- 100 gr bôf nang.
- 1 qua dua xIôm.
- Nuoc mam chua ngof co cu caI, ca rôf bao soI.
- Rau sông.
Thûå c hiïån:
- Trung vjf danh nôI, rây fu fu bô f nang + bôf mì va o fao hô n
hop sôn sôf, dô bôf dây 30 phu f.
- KhoaI gof vo, xaf soI, ngâm 15 phuf frong nuoc pha muôI. Vof
ra, dô rao, frôn va o bôf.
- Tôm Iam sa ch, uop voI chu f muôI, fIôu, bôf ngof.
- Khu hanh foI fhâf fhom rôI vo f xac hanh, foI bo ra baf. Iâ y
fhìa Ion cho khoaI Iang vao, xôp fôm Iôn frôn. ChIôn va ng.
- Cuôn banh fôm voI rau sông, châm nuo c mam chua ngof.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 19
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH ÐAY KÐP CHA
Ðanh da y co fhô Ia bua dIôm fâm cua ban cu ng co fhô Ia mon
qua dôc dao khI ban mo I khach. Mon an nay vua mang dâm nof
fruyô n fhông dân fôc cu ng Ia cach dô ban bay fo faI khoo Ioo cu a ban.
Nguyïn liïåu: (chuêín bõ 4 phêìn ùn)
- 200 gr gao fo.
- 400 gr gao nôp.
- 30 gr mo nuoc.
- 1 bô oc Ion.
- 400 gr cha dô an kom |co fhô dung cha quô hoac cha Iua).
- Ia chuôI fuoI.
- 1 mIông buôm coI.
Thûå c hiïån:
Cao nôp va gao fo vo sach, ngâm nuoc khoang 6-8 gIo rôI vof ra,
xa IaI nuoc Ia nh. Ðô haI fhu vao cho |hay con goI Ia Iông hâp) dun
duoI Iua fo dôu. KhI fhây phân gao nôp bôc mu I fhom, vây khoang
300 mI nuoc Ia nh vao nôI gao nôp dang dun. Ðây vung IaI fIôp fu c
dun cho dôn khI xôI chin, so vao fhây không dinh fay Ia duoc.
Mo va oc Ion cho vao fô hâp chin, sau do danh fhâ f nhuyôn dôu
hôn hop nay.
Ðaf môf mIông buôm coI Iôn mâm sach, xoa hôn hop mo Ion Iôn
frôn. Ðô xôI nong ra mIông buôm coI. Cu Iam fhô dôn khI nao Iâf
mIông buôm coI Iôn fhây xôI nhuyô n, mjn bong Ia duoc. Vaf xôI fhanh
mIông fron, daf vao Ia chuôI co xoa mo, oc va quaf cho banh nhanh
nguô I. Àn kom vo I cha.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 20
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH Ð!A MÐION
TraI dua vang ban vân fhây frong Iy sInh fô nay khoac môf
chIôc ao moI do Ia mon banh nuong voI dua moIon.
Nguyïn liïåu:
- 200 g bôf mì.
- 200 g bôf ngô.
- 300 g duong caf.
- 2 fraI dua moIon |1 ruôf xanh, 1 ruôf vang).
- 5 Iong do fru ng ga.
- Ðôf agar.
- Ðo dac.
- Ia bac ha dô frang fri.
Caách laâm:

Ðô bôf mì, bôf ngô, Iong do fru ng ga, duong caf
vao fô danh dôu rôI cho vao haI khay fron. Ðom
nuong chung 15-20 phuf Ia banh chin. ÐoI banh
nguô I rô I Iây bo dac phôf dôu Iôn maf mô f caI banh
rôI dô ra môf goc rIông, ca I con Ia I ca f 8-10 mIông.

Ðua moIon |xanh va vang) cho n nhu ng qua da
môc, bung vao vo ngho co fIông bu p bup, câm nang
fay Ia dua chin va gIa, râf ngof. Cof vo, bo haf rôI ca f
mIông vuông day, frô n Iân chung va o fô Ion, dô rIông.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 21
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com

Ðun sôI nuoc duong voI bôf agar quây dôu sau
do daf môf khuôn banh Iôn frôn banh ngô da phôf bo,
fru f mIông dua da xaf va o frong khuôn, fIôp dôn dô
nuoc fhach vao. ÐoI dông, xôp banh ngô ca f mIông Iôn
frôn rôI hay cho va o fu Ia nh.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 22
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH !OT THIT N!ONC
Mon an nay dom dôn cho fhuc khach su ngon mIô ng dôn Ia
Iu ng. Ðây Ia mon an cua nguoI dân Nam bô.
Nguyïn liïåu:
|Chuâ n bj cho 4 phân an).
- 2 ô banh cuôn frang san.
- 400 gr fhjf bo.
- 400 gr fhjf ba chI.
- 50 gr mo.
- 2 cây xa.
- Hanh khô, gIa vj, rau sông, nuoc châm chua ngo f, chanh, o f,
fhan dô nuong.
Thûå c hiïån:
- Thjf bo va fhjf ba chI rua sach, xa f mIông vua an. !op fhjf voI
hanh, foI, cu xa gIa dâp, fIôu bôf, nuoc mam, gIa vj, chu f duong, mo
nuoc, mo da rang chin dô khoang 2 gIo cho fhâm dôu gIa vj.
- Nhaf sa ch cac IoaI rau sông gôm: xa Iach, gIa sô ng, rau fhom,
ngo, sau do ngâm voI nuoc muôI cho sach, vâ y rao nuo c.
- Nuoc châm co fhô Iam fu nuoc sôI dô nguôI pha voI nuoc ma m
ngon, fhôm vao chuf duong, mì chinh, chanh, of, foI.
- Khuây dôu, nôm fhây co vj chua ngof Ia duoc.
- Quaf fhan cho do hông, xôp fhjf Ion va fhjf bo ra vI, nuong
vang dôu haI maf, fru f ra dIa.
- Co fung mIông banh cuôn ra khoI ô, xôp if rau sông Iôn ma f
cu ng voI fhjf nuong va cuô n IaI, xôp ra dIa.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 23
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH C!ON NHÂN THIT
Ðan muô n frô faI Iam bôp dô fhIôf daI ban bo, nhung chua bIôf
chon mo n gì fhì banh cuô n so Ia mon an fhich hop cho su Iua chon
cua ban.
Nguyïn liïåu:
|Chuâ n bj cho 4 phân an)
- 500 gr gao.
- 200 gr fhjf na c vaI.
- 10 gr môc nhI.
- Íf nâm huong.
- 100 gr hanh khô.
- 50 gr bo vang.
- 30 gr mo nuoc, gIa vj, nuo c châm chua ngof, rau fhom.
Thûå c hiïån:
- Môc nhI, nâm huong ngâm no, xa f nho. Thjf nac xaf hoac xay
nho, uop voI chu f nuoc mam ngon, fIôu, hanh.
- PhI fhom hanh voI dâu, cho fhjf, nâm, mô c nhI vao xao san.
Nôm nôm IaI gIa vj cho fhâm rôI xu c ra dô môf dIa rIông. Hanh cu
mua IoaI da xaf khô vô chI vIôc phI dâu nong rôI dao qua, vof ra dô
rao dâu.
- Cao vo sach, ngâm 4 gIo, dôI IaI nuoc sa ch, dô rao. Cho gao vao
côI xay voI nuoc. KhI gao da xay xong, Ioc IaI nuo c bôf bang rây, dô ra
fhau, fhôm chu f muôI.
- Ðun 2/3 nôI nuoc sôI, cang môf mIông vaI fhâf chac Iôn mIông
nôI, khI nuoc sôI Iây chu f mo nuo c fhoa Iôn mIông va I, muc môf frang
Iôn vaI, dây nap khoang 3 phu f, gIo nap. Ðung mIô ng fro Iâf banh ra
mâm, cho nhân fhjf vao cuôn fron rôI bay ra dIa.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 24
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH KH!ON CHOCOIATÐ
Ðanh na y co fhô duoc dung sau mô I bua an hay frong ca c fIô c
fra, fIôc sInh nhâf.
Nguyïn liïåu:
1. Vo banh ga fô
- 200 g bôf mì + 30 g cacao.
- 200 g duong.
- 6 qua frung ga.
- 15 g bú àun chaãy.
2. Nhân banh
- 1,2 Iif kom vanIIa.
- 500 g chocoIafo fra ng.
- 500 mI ruou KhaIua.
- 1 Iif kom fuoI
- 18 laá gelatine thûúâng duâ ng laâm thaåch.
3. Phu banh va frang fri
- 500 g sôf chocoIafo.
- 30 g chocolate trùæ ng.
Caách laâm:
Vo banh:
- Ðanh bông fru ng va duong.
- Rây dôu bôf mì va bôf cacao, frôn voI hôn hop fru ng duong.
- Rof bo dun chay vao.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 25
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
- Ðan mong banh frôn khay co gIây chông dinh, nuong o 2.000
dô C khoang 3 phuf hoac cho dôn khI fhây banh vang dôu.
Nhân banh:
- Ðun chay 500g chocoIafo frang va hoa fan voI kom vanIIIa.
- Ngâm Ia goIafIno rôI dun chay frô n voI sôf kom.
- Kom fuoI danh 2/3 dô cu ng + ruo u dô vao hôn hop frôn, kIô m
fra dô vang cua sôf sao cho vua phaI, không qua dac.
Trang trñ
- Ðung khuôn hình fru daI 30 cm rông 7 cm, Iof vo banh ga fô
xung quanh.
- Nhân banh frô n dôu dô dây vao frong khuôn, rôI phu kin ba ng
môf Iop ga fô nua. Sau khI dô Ianh if nhâf 3 fIông, fhao ra up Iôn gIa
saf.
- Ðô sôf chocoIafo Iôn frôn maf banh rôI nhanh fay bom
chocoIafo fra ng fhanh nhu ng daI daI fhoo doc banh. Ðung fam nho
vach nhIôu vach ngang dô frang fri.
- KhI an, caf banh fha nh mIông nho.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 26
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH N!ONC MÂN VA CAM
VoI mon banh na y ban vu a co fhô Iam mon fra ng mIông hoac
chô bIô n fhanh mon qua dôc dao cho bua fIôc cua ban hoa c nguo I
fhân.
Nguyïn liïåu: (àïí laâm 18 chiïëc)
- 3 baf bôf mì, ½ baf duong, 4 fhìa bôf no, ½ fhìa muôI, ½ baf
dâu an, 1 qua frung danh voI 1 fhìa kom hoac sua, 1 fhìa bo, 1 baf
mân khô fha I nho, 2 fhìa vo cam fhaI nho.
Cach Iam:
- Trôn dô u bôf mì, bôf no, duong, muôI frong môf chIô c âu Ion.
- Trung danh dôu voI sua rôI fhôm mân va vo cam dô vao âu bôf
danh dôu, nhuyô n.
- Ðan dôu hôn hop frôn nhao IaI 5-6 Iân cho fhâf ky , co fhô cho
fhôm chu f bôf cho dô nan.
- ChIa bôf ra vIôn fhanh 18 phân dôu nhau daf Iôn nhIôu khay
nho rôI cho vao Io nuo ng dIôn |nhIô f dô khoang 375 dô C frong vo ng
20 phuf) hoac Io vI song da f dung chuc nang nuong banh.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 27
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH XOP
Cach Ia m banh râf don gIan va nhanh chong. Nôu muôn banh
co nhân chocoIafo hay hoa qua khô, hanh nhân, ban chI cân nhôI
fhôm khI chuân bj bôf.
Nguyïn liïåu:
- 2 côc bôf mì, 2 fhìa duo ng mjn, ¾ fhìa bôf no, 1 qua frung ga
danh so.
- ¾ côc sua fuoI, 80 g bo nâu chay.
Thûå c hiïån:
- Ðâf Io nuong Iôn 200 dô C. Quôf dâu an vao day khuôn banh.
Trôn dôu bôf, duo ng va bô f no vao môf caI baf dô rIông. Cho fru ng,
sua va bo vao môf caI baf khac frô n ky rôI dô vao baf bôf. Ðung fhìa
frô n hôn hop frôn cho dôn khI fhanh môf khôI bôf do o.
- Ðung fhìa xu c bôf vao cac khuôn nho, chu y không xu c dây bôf
vao khuôn, chI Iâ y bang 2/3 khuôn. Nuong 20-30 phuf cho dôn khI
fhây banh chin va ng. Iây banh ra bay vao dIa.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 28
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH CH!OI
Vao ngay nghI, ban muô n Iam mô f mon gì do dac bIôf cho gIa
dình7 XIn gIoI fhIôu ca ch Iam mon banh chuôI râ f ngon mIông va dô
fhu c hIô n.
Nguyïn liïåu:
- 500 g bo, 500 g duong mjn, 500 g bôf mì, 10 g bôf no .
- 7 qua frung ga, 500 g chuô I xay nhuyôn, 5 g muôI, ½ fhìa va nI.
Thûå c hiïån:
Ðanh ky bo voI duong dôn khI mjn nhu kom. Thôm fru ng fu ng
qua môf, danh dôu. Trô n fâf ca cac fhu nguyôn IIô u con IaI vao hôn
hop frôn. Ðô hôn hop da frôn vao khuôn banh. Nuong frong Io
khoang 40 phuf o nhIôf dô 170 dô C.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 29
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH COI THAI
Mon nay an nong voI fuong of. Vo banh vang gIo n, xoo ra nhu
nhung canh hoa frông râf dop maf. Thich hop voI nhung buôI IIôn
hoan.
Chuân bj: 30 phuf. Ran: 12 phu f. Sô Iuong: 30 caI.
Nguyïn liïåu:
- 300 g fhjf nac vaI, 1 hôp haf do, 1 fhìa xì dâu hoac nuoc ma m.
- 30 vo banh gôI vuông, dâ u ran, 1 cu hanh fây xaf khuc.
Thûå c hiïån:
Trôn hanh va haf do vao may xay ky. Ðô fhjf Io n va xì dâu vao,
xay fIôp dôn khI moI fhu duoc nhuyôn.
Ðuoc1: Ðung chôI co nho nhung nuoc rôI fhâm Iôn mop vuông
dô goI banh.
Ðuoc 2: Ðô vao gIu a vo banh 1 fhìa dây hôn hop fhjf da frôn.
Ðuoc 3: Tu m vo banh cho gon, goI IaI, bâm mi da fâm nuoc dô
fhjf kin. Xoo mop banh gôI ra rôI daf banh Iôn 1 dIa bôf khô.
Ðuoc 4: Ran banh frong chao ngâp dâu dôn khI banh nga mau
nâu vang. Vof banh, dô Iôn khan gIâ y cho rao dâu.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 30
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH CA ROT HOA Q!A
Mon nay duoc nâ u bang Io vI song râf fIôn IoI va fIô f kIôm fhoI
gIan. Ða nh nuo ng bang cach na y vua gIu duoc vj fhom ngon nguyôn
châ f IaI râf sa ch so.
Nguyïn liïåu:
- 150 g bôf mì frô n Iân ½ fhìa bôf no, 1 fhìa nho muôI.
- 140 g bo, 120 g duong kinh nghIô n nho.
- 4 qua frung da nh bông, 1 fhìa fo sua dac, 1 fhìa va nI.
- 50 g ca rôf nao, 50 g nho khô, 20 g cu I dua sây khô.
Thûå c hiïån:
- Ðanh bông hô n hop bo, duong kinh rôI frô n Iân voI fru ng va
va nI.
- Tu fu dô hôn hop bôf mì, bôf no, muôI va sua va o rôI nhao cho
nhuyôn sau do frô n fIôp vo I hôn ho p ca rôf, nho khô, cu I dua rôI cho
vao âu.
- Thoa mo vao môf caI âu duong kinh khoang 20 cm |IoaI su
dung cho Io vI song).
- Ðua vao Io, daf frôn dIa fhuy fInh. Ân nu f £ruIf Cako rôI sau
do ân Sfarf.
- KhI banh da chin, chuyôn âu ra ngoaI dô nguôI rôI bay Iôn
dIa.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 31
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH MÌ TIÐ!
Ðây so Ia mon qua bâf ngo frong bu a an ngay cuôI fuân cua gIa
dình ban. Hay cu ng nguoI fhân fhuong fhu c nhu ng Iaf banh vang
gIon fhom mu I fôm, sau 40 phuf chô bIôn.
Chuân bj: 20 phuf. Ran: 20 phu f.
Nguyïn liïåu:
- 1 fhìa fo fôm khô, 150 g fôm fuoI IoaI fo, Iuôc chin, boc vo, 6
Iaf banh mì gôI, 500 g fhjf nac vaI.
- 1 fhìa rau mu I bam, 2 cu foI, 1 qua frung, 1 fhìa nuoc mam, 1
Iif dâu ra n.
Thûå c hiïån:
Ðuoc 1: Tôm khô ngâm nuoc âm khoang 15 phu f, frôn voI rau
muI va fo I, fôm fuoI, fhjf Ion xay nhuyôn.
Ðuoc 2: Cho frung va nuo c mam vao frôn dôu. Phôf hôn hop Iôn
maf ba nh mì.
Ðuoc 3: Caf banh fhanh 4 hình fam gIac.
Ðuoc 4: Cho vao chao dâu dang sôI ran va ng haI maf, up maf
nhân fhjf xuông cho chin fhjf.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 32
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH CATO Ð!A
Ðan muô n Iam môf caI banh ga fô nhân djp sInh nhâf nguo I
fhân nhung IaI không bIôf chon IoaI nao. XIn gIo I fhIôu cach Iam
banh ga fô dua vu a don gIan IaI dôc dao nay.
Nguyïn liïåu:
- 125 g bo, 225 g duong xay nho, 3 qua frung ga.
- 1/2 fhìa vanI, 100 g dua nao nho, 225 g bôf mì, 5 g bôf no, 275
kom chua, 50 g sua fuoI.
Nguyôn IIôu Iam maf banh:
- 150 g duong bôf mjn, 125 g dua na o nho, 1,5 Iong frang fru ng..
Thûå c hiïån:
- Ðanh bo va duong nhuyôn fhanh kom. Tu fu cho fru ng vao,
danh ky. Sau do cho fhôm cac nguyôn IIôu co n IaI vao va frôn dôu. Ðô
fâf ca va o khuôn ba nh dom nuong o nhIôf dô 180 dô C frong vong 45
phu f.
Iam maf banh:
- Trôn dua nao nho, duong bôf mjn va Iong fra ng frung voI
nhau, frôn ky. Ðanh Iây frong Io nuong ra dô nguô I, phôf hôn hop
frang fri Iôn maf banh. Co fhô frang fri fhôm vaI Iaf hoa qua nhu
fhanh Iong, xoaI, dua...
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 33
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH CA CHIÐN
Ðanh co vj ngo f va daI cu a fhjf ca , duoc ra n va ng
dôu haI maf frông râ f hâ p dân. Trang fri fhôm vaI Iaf
chanh caf dôI voI rau muI fuoI ra c Iôn frôn.
Chuân bj: 15 phu f. Ra n: 10 phuf. Sô Iuong: 24
chIôc
Nguyïn liïåu:
- 300 g fhjf fhan ca fhu, bo da, 1 qua frung ga .
- 3 Iaf gu ng mong, 1 cu foI, 4 qua of xanh, 1 cu hanh, 1 fhìa rau
muI, 1 nhanh rô co franh.
- 8 qua dâu fuoI xaf nho, 2 fhìa nuo c mam, dâu ran, 2 Ia chanh
rua sach, fhaI chI.

Thûå c hiïån:
Ðuoc 1: Xay nhuyôn ha nh, gung, rau, muI, foI, rô co franh, Ia
chanh va of xanh. Rua ca, dô khô rôI cho vao xay fIôp.
Ðuoc 2: Ðô hôn hop frôn vao môf fô Ion, dao dôu voI mam,
frung, dâu da fhaI nho.
Ðuoc 3: Ðô ngâp dâu vao chao fo, dun no ng. Cho môI Iân 1 fhìa
ca fo vao ran vang haI maf.
Ðuoc 4: Vof banh ra bang vof. Thâm khô dâu bang gIây fhâm.

40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 34
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH KHOAI N!ONC
Cu môI Iop khoaI fây IaI xôp xon ko voI môf Iop pho maf fao
fha nh chIôc banh khoaI fhom ngon. Mon na y an Iuc nong va kom voI
xa Iach frôn dâu gIâm so râf fuyôf.
Chuân bj: 20 phuf. Nâu nuong: 1 fIô ng. Ðon cho 6 nguoI an.
Nguyïn liïåu:
- 8 cu khoaI co frung, 1 fa ch pho maf choddar, ½ fach pho maf
Pac ma xaf nhuyô n.
- 2 fhìa bo, 2 fhìa dâu ôIIu, ½ fhìa fIôu xay, 1 cu foI dâp dâp, 2
fach vu n banh mì, cân fây.
Thûå c hiïån:
- Ðô Io o nhIôf dô 175 dô C. ÐôI mo vao khay nuong, duong kinh
20 cm. Iof gIây sap vao Iong va vanh khay.
Ðuoc 1: Cof khoaI va saf khoanh mong. Iây cha o nho dun bo,
dâu, phI foI, fIôu.
Ðuoc 2: Xôp khoaI gôI Iôn nhau duoI Iong khay.
Ðuoc 3: Phôf bo Iôn rôI rac pho maf va vun banh mì Iôn. Sau do
IaI xôp Iôn Iop khoaI va hôn hop pho maf va vun banh mì.
Ðuoc 4: CuôI cu ng Ia Iop pho maf phu Iôn frôn. Ðung fay ân fu
frôn xuô ng. Cho vao Io nuong 1 gIo cho khoaI vang nâu, chin dôu. Ðô
môf chu f rôI xaf mIông fam gIac.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 35
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH ÐAO Ð!A
Chuân bj 30 phuf, nuong 25-30 phuf Ia ban so co 20 chIôc banh
gop vuI cho bua fIôc sInh nhâf cua nhu ng nguoI fhân.
Nguyïn liïåu:
- 2 qua fru ng ga, dô rIông Iong frang va Iong do, 3 fhìa bôf mì
da dung.
- 2/3 fach duong caf, ½ fa ch hanh nhân xay, 1 fach dua nao, ¼
fach dua nao phu frô I.
- 2 fhìa nho vo chanh gIa nhuyôn, ¼ fach koo dao hoac cha Ia
bam nho.
Thûå c hiïån:
- Ðô Io o nhIôf dô 175 dô C, fhoa mo Iôn khay nuong co 20 x 20 x
5 cm.
- Ðô Iong frang frung vao fô nho, dung may danh frung danh
bông.
- Ðo fhôm duong vao, da nh fhôm 5 phu f cho hôn hop dac IaI.
RôI fhôm Iong do fru ng danh khoang 3 phuf.
- Sau do dô hôn hop frôn sang môf fô Ion, dung fhìa Inox quâ y
chung vo I dua na o, dao hoac cha Ia , hanh nhân, bôf mì va vo chanh.
- Muc hô n hop va o khay, dan dôu maf bôf rôI rac fhôm dua phu frôI.
Ðo Io, nuong 25-30 phu f cho banh vang rom, fhu xIôn fam vao ruf ra
vân khô Ia banh da chin. Iây ra, dô do 5 phu f rôI daf Iôn gIa cho
nguô I han, Iây dao xaf fhanh fu ng ô vuông. Câf vao hôp, dây kin, bao
quan o noI khô va ma f so duoc 2 fuân.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 36
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH CH!OI NACASARI
Xuâf xu fu MaIaysIa, banh chuô I NagasarI Ia mon frang mIông
phô bIôn o dâf nuo c nay. Không nhung fhô, ngay nay banh con "fhâm
nhâp" vao SIngaporo va môf sô nuo c châu A Iân câ n.
Nguyïn liïåu: (àïí laâm 20 caái baánh).
- 5 qua chuôI fây, 1 hôp bôf chuôI MaIaysIa.
- 1 côc su a dua, 200 g duong, 100 g Ia nôp.
- 5 mI dâu chuôI, 500 g Ia chuôI.
Thûå c hiïån:
- Ðun duong va Ia nôp cho dôn khI nhu fhì dô fhôm sua dua
vao. Tu fu cho bôf chuôI va o nuoc duong rôI hâp cho dôn khI bôf sanh
IaI rôI dô dâu chuôI vao.
- Sau do Iây bôf ra va cho chuôI da fhaI Iaf vao.
- Iuôc Ia chuô I cho môm rôI dô khô. Muc bôf ra Ia chuôI va goI
IaI cho dop |môI chIôc khoang 1 fhìa bôf chuôI). Sau do gIu banh
frong fu Ianh khoang 1 gIo fhì co fhô Iây ra an.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 37
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH SANÐWICH NC!A VÀN
IoaI banh nay chô bIôn don gIa n, ban co fhô chuân bj cho bua
an sang ma không mâf nhIôu fhoI gIan.
Chuân bj: 10 phuf. Sô Iuo ng: 8 caI nho.
Nguyïn liïåu:
- 8 Iaf banh mì gôI, 1 fhìa bo nâu chay, 2 fhìa bo fao hoac hôf
phI, Iam nhân.
Thûå c hiïån:
- Phôf bo, bo fao hoac nhân hôf phI Iôn 3 Iaf banh bì. Kop cac
Iaf banh IaI, maf frôn phô f bo. Iây Iaf banh cuôI, kop vao, ân nho.
- Xo dôI banh fha nh 2 mIô ng chu nhâf, rôI caf 2 Iâ n nua dô co 8
mIông sandvIch.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 38
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH TAO £IAN
Tao không chI dô an fra ng mIông ma con duoc
chô bIôn fha nh mon banh râf dôc dao va fhom ngon.

Chuân bj: 45 phuf. !op Ianh: 30 phu f. Nâu nuong: 90 phu f.
Nguyïn liïåu:
Ðôf banh:
- 1 ½ fach bôf mì da dung, 2 fhìa duong caf, 3 fhìa mo uop Ianh.
- ½ fach hanh nhân xay, ½ fach bo nhaf, 5-6 fhìa nuoc da.
Nhân banh:
- 3 qua fao co frung, 2 qua fru ng danh so, ¾ fach sua fuoI hay
kom fuoI, ¼ fach duong fho.
- 2 fhìa nuoc côf chanh, 2 fhìa bôf mì da du ng, 1 fhìa nho bôf va
nI, ¼ fhìa nho quô xay.
Thûå c hiïån:
Van Io Iôn 200 dô C. Thoa mo vao khuôn sâu Iong |duong kinh
22 cm) va rac Iôn môf Iop bôf mong.
Ðô f banh: Ðô 1 ½ fach bôf mì, bôf hanh nhân, bo, mo pha banh
xôp va duong vao may xay. Ðây nap rôI van may xay frong 30 gIây
cho hôn hop hoa nhuyôn. Thôm nuoc va xay fIôp mô f Iuc. Sau do, goI
bôf vao môf fu I nIIon dô uop Ianh frong 30 phu f.
Ðuoc 1: Ðô Iam nhân banh, gof fa o, bô Iam bôn, bo IoI va phôf
nuoc côf chanh.
Ðuoc 2: Cho frung, bôf mì, sua, bôf va nI vao fô danh nhuyôn.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 39
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH N!ONC CHOCOIATÐ
VoI vj fhom, ngof, boo va gIon fan, banh hocoIafo
Iuôn khIô n fa cam fhây ngon mIông. ChI câ n 2-3 chIôc
banh cu ng môf Iy ca phô Ia ban da co mô f bua sa ng
fhu vj.
Chuân bj: 30 phuf. Nuong: 35-40 phuf. Sô Iuong: 30 caI.
Nguyïn liïåu:
- 1 fach bo chay, ½ fach sua, ¾ fach duong caf.
- 2 fhìa bôf chocoIafo sua, 2 fach bôf mì da dung.
- 1 fach vun chocoIafo.
Thûå c hiïån:
- Ðô Io nong Iôn 150 dô C.
- Ðung may danh bo va duong cho nôI, fhôm bôf chocoIafo sua
vao, danh fan.
- Ðô hô n hop frôn ra fô Ion, dung fhìa Inox danh ky, fu fu dô bôf
mì va su a vao, frô n cho dôu rôI fhôm nua fach vu n chopcoIafo. Ðung
fay nhôI hôn hop rôI vIôn fha nh vIôn va bay frôn khay nuo ng, gan
fhôm nhung vIôn chocoIafo nho vao vIôn bôf. Cho vao Io nuong fu 35-
40 phuf, so fhây banh cu ng fhì Iây ra, 5 phu f sau bay Iôn gIa cho
nguô I ha n.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 40
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH NCAN SAO
Nhu ng haf bac sang ong anh dIôm frôn nhu ng ngôI sao vang
rôm. Ðanh nga n sao râf fhich hop cho bua fIôc sInh nhâf cua bo.
Chuâ n bj: 30 phuf. Nuong: 10 phuf. Sô Iuo ng: 60 chIôc.
Nguyïn liïåu:
- ½ fach bo môm, 2 fhìa mâf ong, 2 fhìa vo chanh gIa nhuyôn, 1
½ fach duong.
- 1 qua fru ng ga danh so, ½ fhìa nho gung bôf, 2 ¼ fach bôf mì
da dung.
- 1 khuôn banh hình ngôI sao duong kinh 5 cm.
Ao banh:
- 2 fach bôf mì, rây mjn, 2 ½ fhìa nuoc cô f chanh.
- Haf anh bac dô frang fri.
Thûå c hiïån:
Iam duo ng uop Ianh: frôn duong, bôf rây mjn voI nuoc cô f
chanh, vua du dô sau nay dô phô f vao banh.
Van Io Iôn 175 dô C cho nong san.
Ðuoc 1: Ðung ma y frô n, danh bo, fru ng, duong fung chon cho
bôf nôI dôu rôI fhôm frung, danh fIôp, sau do fhôm mâf ong va vo
chanh da nh fhôm Iân nua dô frôn dôu.
Ðuoc 2: Ðô ca hôn hop frôn sang baf fo dô frôn voI bôf mì va
gung, rôI danh dac quanh co dô cu ng. Sau do nhao bôf frong fuI
nIIon, can fhanh fâm day 0,5 cm.
Ðuoc 3: Iây khuôn ca f fhanh hình ngôI sao. Ðay fâf ca phân
ngôI sao da Iam duoc Iôn khay, nuong 10 phu f foI khI banh cu ng
vang uom. Iây ra dô do 5 phu f rôI bo sang vI cho nguôI han.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 41
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ðuoc 4: Phô f ao duong da uop Ianh Iôn ma f banh rôI xôp haf
bac Iôn frang fri. CoI banh vao gIây sap rôI câf vao hôp, dây kin, dô
noI khô, maf.

40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 42
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH NO V!NC
Ðanh gIo n, xôp, fhom mu I pho maf voI vu ng nuong. Ðan co fhô
Iam mo n nay frong nhu ng bua fIô c co fro om. Chac chan bon fro so
râf fhich.
Chuân bj: 10 phuf. Nâu nuong: 10 phu f. Sô Iuong: 24 caI.
Nguyïn liïåu:
- Môf fhìa vung, 1 qua frung ga, danh so.
- 1 vI bôf xôp dông Ianh, dô fan gIa.
- 1/4 fach pho maf MozzaroIIa.
Thûå c hiïån:
Van Io nuong Iôn khoang 200 dô C, phôf bo hoac dâu nong Iôn
vI nong.
Ðuoc 1: Can bôf mong khoang 0,5 cm. Xaf ngang mIông bôf Iam
dôI, rôI caf mIông khoang 2 cm.
Ðuoc 2: Iây nua sô mIô ng bô f da caf dô xoan 3 nu f rôI van nua
sô bôf con IaI fhanh hình no.
Ðuoc 3: Phô f fru ng Iôn bôf rôI Iây pho maf va vu ng rac Iôn.
Nuong frong 10 phu f cho foI khI ba nh xôp chuyô n mau vang.
Ðuoc 4: Iây banh ra khoI Io, dô frôn vI cho nguôI.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 43
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH C!ON X!C XÍCH
MuI banh nuong fhom phu c quyô n voI vj boo ngây frung ga
frong vo banh goI cho fhuc khach su hao hu c fruoc môf mo n an moI
Ia. Ðanh cuô n xu c xich Ia mon an Iy fuong frong nhung bua fIôc
ngoaI fro I.
Chuân bj: 45 phuf. Nâu nuong: 30 phu f. Sô Iuong: 36 chIôc.
Nguyïn liïåu:
- 240 g xuc xich Io n fhaI chI.
- 2 qua frung ga, danh so, 1/3 fach vun banh mì khô.
- 2 vI bôf xôp dông Ianh, dô fan gIa.
- 1 cu ha nh nho, bam nhuyôn.
- 2 fhìa nho xôf WorcosforshIro, 1 fhìa fo xôf fhjf nuong.
Thûå c hiïån:
- Van Io Iôn 175 dô C, Io f gIây nhôm o 2 vI nuong. Thoa bo hoac
dâu nong Iôn.
Ðuoc 1: Trôn xu c xich, hanh, fru ng, xôf va vu n banh mì vao baf
fo, frôn dôu.
Ðuoc 2: Xaf ngang vI bôf. Phô f fru ng Iôn. ChIa hôn hop xu c xich
fha nh 4 phân. Ðaf fu ng phân vao gIua, doc fhoo mIông bôf. Cuôn IaI
rôI op dinh mi.
Ðuoc 3: Sau do, caf môI cuôn fha nh chin mIô ng nho, không câ n
caf du f han.
Ðuoc 4: Ðung dao dô dua nguyôn cuôn xu c xich vao vI nuong.
Phô f phâ n fru ng con IaI Iôn. Nuong frong 30 phu f hoa c foI khI bôf co
mau va ng va xu c xich chin foI.
Caf xuc xich fung mIông môf. Ðon ra an nong.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 44
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
CA CH PH! KÐM IÐN ÐANH
Sau khI duoc phu Iôn mô f Iop kom chIôc ba nh so fro nôn mjn
bong. Công vIôc nay cu ng fhâ f don gIan nôu ban Iam fhoo nhung
buoc sau:
Ðuoc 1: Iây môf mIông bìa cung fron bang co banh Iof duoI day
banh. Nôu banh co môf Iop, hay Iây dao co rang cua ca f ma f banh cho
bang phang. Nôu co haI Iop, dao nguoc phâ n vua ca f Iôn frôn dô co
duoc ma f banh phang. Quôf kom va o gIua haI Iop banh.
Ðuoc 2: Nhâc ba nh Iôn, daf gIua Iong ba n fay. Iây dao phôf
mong kom xung quanh. Xoay banh fhoo vong fro n dô quôf cho dôu.
Ðuoc 3: Ðaf banh xuô ng. Phôf môf Iop kom mong Iôn maf banh.
Nôu ban phu banh bang kom bo, hay dô vao fu Ianh môf Ia f cho banh
ran IaI.
Ðuoc 4: Nhâc ba nh Iôn Iân nua, phu IaI môf Iop kom day hon
Iôn xung quanh va maf banh.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 45
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH CRÐPÐ
ChI câ n bo ra 15 phu f Ia ban da co môf bua sang ngon Ia nh va
du châ f dInh duong. IoaI banh nay dô Iam voI nguyôn IIôu fhuong co
san frong fu Ianh cua môI gIa dình. Ðanh cropo boo ngây, fhom mu I
vanI va fru ng.
Nguyïn liïåu:
- 1 côc bôf mì.
- 3 qua frung ga.
- 1 côc su a fuoI.
- 3 fhìa bo da nâu chay, mô f chu f vanI.
Thûå c hiïån:
Chuân bj: Trung ga Iây Iong do, danh dôu, cho bôf mì, sua fuoI,
vanI khuây dôu dôn khI hôn hop sanh, mjn. Nôu fhây bôf hoI dac co
fhô cho fhôm chuf nuoc Ia. Ioc qua mô f caI rây cho hôf can. Ðô
khoang 20 phuf fruoc khI fhu c ha nh.
Caách laâm:
Ðuoc 1: Ðâf bôp, dô Iua vua cho nong cha o. Quôf môf Iop bo
mong Iôn chao.
Ðuoc 2: Câm nghIông cha o, dô môf muôI hô n hop bôf vao cha o,
Iang dôu.
Ðuoc 3: Ran dôn khI fhây vang fhì Iâf qua maf kIa.
Ðuoc 4: Ðô Iua vua cho banh va ng dôu, banh khô fhì Ia duoc.
TIôp fu c Iam nhu vây voI sô bôf con IaI.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 46
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH COI
Công doan chô bIôn kho nhâ f Ia phân vo banh,
fuy nhIôn ban co fhô mua san faI phô Iuong Van Can.
Nhu ng chIôc banh xInh xInh hình ban nguyôf vang
uom dom dôn cho ban huong vj âm cung cua ngay dâu
nam.
Nguyïn liïåu
Ðôf mì, fhjf nac vaI, cu dâu, môc nhI, hanh khô,
mIôn dong, dâu ra n, haf fIôu, gIa vj.
Rau sông, dua gop.
Thûå c hiïån
Vo banh:
Ðô bôf mì ra ban hoac mâm, danh vung o gIua, cho if muôI va
dâu ran |fy Iô dâu bang 1/10 so vo I bôf mì) cung chuf nuoc Ia, frôn
dôu. Iây khan âm dây Iôn khôI bôf dô 1 gIo cho bôf môm. Sau do dom
can mo ng |0,5 cm) rôI dung khuôn caf fha nh fung mIông fro n duong
kinh 10 cm.
Nhân banh:
Cu dâu fhaI chI rôI xaf nho. Nôu không co cu dâu fhì fhay bang
su hao. Thjc nac vaI chân chin, fha I nho. Môc nhI ngâm rua sa ch fhaI
chI. Hanh khô boc vo fhaI nho. MIôn ngâm nuoc, dô rao, ca f nho.
Trôn Iân cac fhu frôn, nôm gIa vj, ra c ha f fIôu.
Xuc nhân dô vao vo banh, fhâm nuoc Ia o mop ½ chu vI mIông
vo banh, sau do gâp dôI vo banh IaI fhanh nua hình fron, van mop
banh fhoo kIôu xoan fhung, fa duoc caI banh gIông hình caI gô I ban
nguyôf.
Ðâu nong gIa frong chao fhì fha banh vao ra n vang dôu Ia duoc.
Pha nuoc châm nhu nuoc châm nom nhung không co foI.
Àn voI rau sô ng, dua gop.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 47
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
CI!Ð SANÐWICH
Thay cho Iaf banh mì an vôI Iuc buôI sang, ban chI cân mâ f
fhôm 10 phu f dô chô bIôn, vua Ia mIông IaI don gIa n. Hy vong ban so
co bua sa ng ngon Ianh va du dInh duong cho môf ngay Iam vIôc moI.
Chuân bj cho 10 chIôc sandvIch.
Nguyïn liïåu
- 30 Iaf banh mì gôI.
- ¼ côc mayonnaIso, 200 gr Ia dIô p hoac sa Iach, 2 qua ca chua,
½ fhìa muôI, ha f fIôu.
- 100 gr fhjf hun khoI, 100 gr gIam bông, 10 Iaf pho maf.
Thûå c hiïån
Rau dIôp rua sach, vây khô nuo c, ca chua fhaI mong fha nh 10
Iaf.
Nuong vang fung Iaf banh mì. MôI kop sandvIch cân 3 Ia f.
Ðaf Ia f fhu nhâf xuông dIa, fIôp fhoo dôn rau dIôp, fhjf gIam bông rôI
cho Ia f fhu 2 Iôn frôn. TIôp fu c cho fhôm 1 Ia rau dIô p, 1 Iaf ca chua,
fhjf hun khoI. Trôn cung Ia pho maf va 1 Iaf banh mì nua. Rac muôI
va fIôu cho vua an.
Muôn cho kop sandvIch duoc cha c, co fhô dung fam ghIm IaI.

40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 48
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐANH THIT C!ON
Nguyôn IIôu chinh Ia fhjf Ion kôf hop ca
rôf, cân fây, ngô non fao nôn môf mo n an Ia
mIông. Nhân ba nh nay dô chin, khI ra n fhâ y
vung nga vang Ia vof ra duoc.
Nguyïn liïåu
- 200 gr fhjf na c vaI.
- 2 nâm Ðông Cô, 1 Iong frang fru ng, 50 gr vung frang, ½ hôp
ngô non, cân fây, ca rôf.
- 1 ½ fhìa muôI, ¼ fhìa duong, 2 fhìa bôf nang.
Chuêín bõ
- Nâm Ðông Cô ngâm môm, fha I soI.
- Ca rôf, cân fây, ngô non dôu fha I nho.
- Tru ng va bôf nang frôn va o nhau fhanh bôf hôn hop.
- Thjf na c vaI fhaI mIông mong, daI, fo ban.
Chïë biïën
Ðaf ca rôf, nâm, cân fây, ngô non Iôn mIông fhjf rô I cuôn IaI.
Nhu ng banh fhjf vao bôf hôn hop rôI Ian vao dIa vung frang. Ran
vang banh fhjf, dô rao dâu cho ra dIa.
Trònh baâ y
Trang fri dIa banh fhjf cuôn bang dua chuôf fIa hoa va qua so
rI.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 49
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
SANÐWICH C!ON CA HOI
Không chI an sô ng voI mu fa f, IoaI ca fu AIaska nay con duoc
chô bIôn fha nh nhIôu mon hâp dân. VoI IoaI sandvIch nay ban co fhô
dung Iam dIôm fâm hay fhuc an nhanh cho nhung chuyôn pIcnIc.
Nguyïn liïåu:
- 250 g phIIô ca hôI
- 1/3 baf sua fuoI
- 3 qua frung ga
- 20 g ruôf banh mì
- 12 mIông sandvIch
- 2 Ia fhom
- CaI saIad xoong
- Môf vaI cu hanh fim dâp dâp
- ToI bam nho
- MuôI, fIôu, duong
Thûå c hiïån:
Ðun sôI nuoc voI Ia fhom, cu hanh fim va if muôI. Cho ca va o
Iuôc chin, bop naf fhjf ca.
Ngâm ruôf banh mì voI su a fuoI, bam nho. Ðanh nô I Io ng frang
frung, Io ng do dom hâp chin, fan fhâf nhuyô n.
Trôn dô u hôn hop gôm: Iong frang, Iong do frung, ruô f banh mì
ngâm su a, ca. Nôm gIa vj vua an
ThaI bo phân rìa bôn ngoaI mIông sandvIch, cho ca Iôn frôn,
cuôn chaf fay, fhoa môf Iop bo mong.
ChIôn va ng voI Iu a nho, dô rao dâu.
40 MON ÐANH NOI TIÐNC Â! - A 50
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Thuong fhu c:
Ðung no ng voI fuong of.