CREDINŢA PRIN CARE TRĂIESC

CREDINŢA PRIN CARE TRĂIESC
Texte biblice inspiratoare şi doctrinale cu un comentariu inspirat

de Ellen G. White singura ei carte dedicată în exclusivitate studiului doctrinelor biblice
CREDINŢA PRIN CARE TRĂIESC PREFAŢA Prin publicarea acestui volum devoţional, va fi satisfăcută o cerere exprimată adesea, de a se efectua o grupare de texte alese din comentariile sorei E. G.White, asupra adevărurilor de bază ale creştinismului. Doctrinele principale ale credinţei creştine, susţinute prin texte alese cu grijă din Scriptură şi Spiritul Profeţiei, sunt prezentate aici, nu ca şi declaraţii teologice, ci ca adevăruri spirituale cu privire la lucrarea de mântuire îndeplinită pentru noi de Isus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru. Trebuie să remarcăm faptul că acest volum oferă mult mai mult decât inspiraţie. În el se găsesc informaţii vitale pentru tinerii noştri şi pentru toţi cititorii acestei cărţi. O credinţă pe care n-o cunoaştem şi n-o înţelegem nu poate fi împărtăşită altora. A spune altora ceva presupune a cunoaşte mai întâi tu însuţi acel lucru. În această carte devoţională a E. G.White, textele din Scriptură sunt prezentate ca autoritate de bază. Biblia vorbeşte lămurit despre adevărurile fundamentale. Comentariile autoarei vorbesc pe larg despre adevărurile Sfintei Scripturi şi le înalţă , făcându-le mai personale şi aducând învăţăturile în inimă. În acest volum auzim Sfânta Scriptură vorbind şi deasemenea auzim vorbind Spiritul Profeţiei. Cele două se află pe locul şi în relaţia cuvenită, Biblia exprimând adevărurile doctrinale, iar Spiritul Profeţiei oferind comentariul. Pentru găsirea unor expuneri potrivite ale E. G.White, cu privire la doctrina biblică, redactorii au consultat lucrările publicate de autoare, în care apar afirmaţii reprezentative scrise de ea. Reţineţi totuşi faptul că, pe lângă binecunoscutele comentarii, sunt prezentate aici şi altele mai puţin cunoscute, dar nu mai puţin convingătoare. Sunt incluse în materialul suplimentar al sorei E. G.White, folosit în Comentariile Biblice ale Adventiştilor de Ziua a Şaptea, porţiuni din articole apărute în “Instructorul tineretului”, ”Semnele timpului”, ”Review and Herald”, şi un număr de expuneri anterioare, nepublicate. Deoarece fiecare lectură zilnică este limitată la o singură pagină tipărită, mult material foarte valoros tratând subiecte apropiate n-a putut fi folosit şi din când în când au fost necesare omisiuni din textele citate. Omisiunile sunt marcate prin semnele de punctuaţie obişnuite. Deseori, se citează pe o singură pagină, cinci sau şase lucrări din care s-au extras fragmentele. În unele locuri, acolo unde o afirmaţie se face numai printr-o frază sau două, redactorii au respectat cu credincioşie gândurile exprimate în context şi le-au prezentat într-o astfel de formă, încât să reprezinte cu fidelitate ideile comunicate sorei White, de către Spiritul Sfânt. “Credinţa prin care trăiesc” a fost compilată sub conducerea Consiliului de administraţie a publicaţiilor E. G.White, care răspunde de îngrijirea şi publicarea scrierilor E. G.White. Lucrarea a fost efectuată în armonie cu instrucţiunile sorei White, date administratorilor care se îngrijesc de tipărirea unor compilaţii din scrierile ei.

Dorinţa sinceră a editorilor şi a administratorilor proprietăţii E. G.WHITE este ca scurtele solii zilnice privitoare la adevărurile pline de inspiraţie ale credinţei creştine, să servească drept călăuză zilnică şi ca o încurajare pentru fiecare cititor.

CUPRINS

Ianuarie: ........................ Cuvântul şi lucrările lui Dumnezeu Februarie: ............................ Cei trei reprezentanţi ai cerului Martie: .............................................. Satan şi marea amăgire Aprilie: ........................................... Remediul lui Dumnezeu Mai: ................................................... Pocăinţă şi viaţă nouă Iunie: ................................................ Aici şi în viaţa veşnică Iulie: ............................................. Sanctuarul lui Dumnezeu August: .............................................. Umblând ca şi Hristos Septembrie: .. Căminul care-L are în mijlocul său pe Hristos Octombrie: .............................................. O biserică curăţită Noiembrie: ................................ Înfruntând ultima încercare Decembrie: .......................................... Biruinţa Evangheliei IANUARIE CUVÂNTUL ŞI LUCRĂRILE LUI DUMNEZEU Biblia - o călăuză desăvârşită 1 Ianuarie

O LUMINĂ PE CĂRAREA MEA
“Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea.” Ps. 119:5 Noi toţi avem nevoie de o călăuză prin multele stâmtorări în viaţă, întocmai cum şi marinarul are nevoie de un cârmaci iscusit, care să-l treacă peste bancuri de nisip sau peste locuri stâncoase. Dar unde să găsim o astfel de călăuză? Iubiţi fraţi eu vă îndrept atenţia către Biblie. (1) Dumnezeu ne-a dăruit Cuvântul Său ca să fie o candelă pentru picioarele noastre, o lumină pe cărarea noastră. Învăţăturile pe care le găsim aici, sunt strâns legate de prosperitatea noastră în toate relaţiile vieţii... Biblia ne prezintă cel mai mare standard al dreptăţii şi nedreptăţii, definind în mod clar păcatul şi sfinţenia. Numai principiile ei de viaţă, străbătând ca un fir de aur întreaga noastră viaţă, ne păzesc de încercări şi ispite. Biblia este o hartă, pe care ne sunt trasate pietrele kilometrice ale adevărului. Acei care sunt familiarizaţi cu această hartă vor fi în stare să păşească cu siguranţă pe calea datoriei, oriunde ar fi chemaţi să meargă. (2) Dacă credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu este pierdută, atunci sufletul nu mai are nici o siguranţă, nici o călăuză. Tineretul apucă pe căile care îl îndepărtează de Dumnezeu şi de viaţa veşnică. Nelegiuirea care se răspândeşte pretutindeni în zilele noastre, se datoreşte în mare parte tocmai acestei cauze. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu este dat la o parte, atunci, odată cu acesta se leapădă şi puterea acestuia de a ţine în frâu patimile murdare ale inimii fireşti. (3) Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu este făcut sfătuitorul nostru, când cercetăm Scripturile pentru a găsi lumină, îngerii cereşti vin lângă noi pentru a ne impresiona mintea şi pentru a ne lumina priceperea, astfel încât se poate spune cu adevărat: ”Descoperirea Cuvintelor Tale dă lumină...” Ps.119:130 (4) Cuvântul lui Dumnezeu este lumină şi adevăr. El este în stare să călăuzească fiecare pas pe cărarea care duce la cetatea lui Dumnezeu. (5) Biblia - o călăuză desăvârşită 2 Ianuarie

SCUTUL MEU ÎN FAŢA ISPITEI
“Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.” Ps.119:11 Dacă nu vrem să fim călăuziţi greşit de eroare şi minciună, inima trebuie să fie preocupată cu adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu va înzestra mintea cu armele puterii divine, pentru a birui pe vrăjmaşi. Fericit este omul care, atunci când este

ispitit, îşi dă seama că mintea sa este bogată în cunoaşterea Scripturilor, care găseşte în făgăduinţele lui Dumnezeu adăpost. ”Strâng Cuvântul Tău”, zice psalmistul, ”în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.”(6) Acest cuvânt trebuie să fie veşnic în inima noastră şi pe buzele noastre. “Stă scris” trebuie să fie ancora noastră. Acei care fac din Cuvântul lui Dumnezeu sfetnicul lor, înţeleg slăbiciunile inimii omeneşti şi puterea harului lui Dumnezeu de a supune orice pornire rea şi nesfinţită. Inimile lor sunt neîncetat stăpânite de spiritul rugăciunii, şi sunt ocrotiţi de îngerii cei sfinţi. Când vrăjmaşul năvăleşte asupra lor ca un potop, Spiritul lui Dumnezeu ridică pentru ei o stavilă împotriva lui. În inima lor este armonie, pentru că influenţa preţioasă şi puternică a adevărului îi călăuzeşte. (7) Cuvântul lui Dumnezeu este un canal de comunicare cu Dumnezeul Cel viu. Cel care se hrăneşte cu acest Cuvânt, va ajunge rodnic în toate faptele bune. El... va fi descoperitorul minelor bogate ale adevărului; el va trebui să lucreze cu siguranţă pentru a descoperi comoara ascunsă. Când el este înconjurat de ispite, Duhul Sfânt îl va inspira cu acele cuvinte de care are nevoie chiar în acel moment, iar El le va putea folosi în avantajul său. (8) Trebuie să fim şi mai familiarizaţi cu Biblia. Vom putea închide uşa multor ispite, dacă vom memora versete din Scriptură. Să barăm calea ispitelor cu un ‘stă scris’. Vom fi confruntaţi cu lupte care încearcă credinţa şi curajul nostru, dar ele ne vor întări dacă vom birui prin harul pe care Isus vrea să ni-l dea. Dar noi trebuie să credem; trebuie să apucăm făgăduinţele, fără a ne îndoi de ele. (9) Biblia - o călăuză desăvârşită 3 Ianuarie

FĂGĂDUINŢELE BIBLIEI SUNT PENTRU MINE
“În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt “da”; de aceea şi “amin” pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu." 2 Cor. 1:20 Biblia este preţioasa grădină a lui Dumnezeu, iar făgăduinţele sale sunt crinii, trandafirii şi garoafele. (10) Cât de mult doresc ca noi toţi să credem făgăduinţele lui Dumnezeu... Nu trebuie să privim în inima noastră pentru vreo senzaţie de bucurie ca dovadă că suntem acceptaţi de cer, ci trebuie să luăm făgăduinţele lui Dumnezeu şi să spunem: ”Ele sunt ale mele, Domnul lasă Duhul Său să locuiască în mine. Eu primesc lumină; pentru că făgăduinţa Lui spune: ‘Crede că vei primi lucrurile pentru care te-ai rugat şi le vei avea.’ Prin credinţă ajung dincolo de val şi mă sprijin de Hristos, puterea mea. Mulţumesc lui Dumnezeu că am un Mântuitor." (11) Scripturile trebuie să fie primite ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu către noi, nu numai scris, ci şi rostit. Când cei năpăstuiţi veneau la Hristos, El a privit nu numai la acei care i-au cerut ajutorul, ci şi la toţi acei, care de-a lungul secolelor, vor veni la El, fiind şi ei în necaz şi având aceeaşi credinţă. Când El i-a spus paraliticului: ”Fiule, bucurăte, iertate îţi sunt păcatele”, când i-a spus femeii din Capernaum: ”Fiică, fii liniştită, credinţa ta te-a vindecat, mergi în pace", El a vorbit şi altor necăjiţi şi altor împovăraţi de păcat, care aveau să caute ajutorul Său. La fel stau lucrurile cu toate făgăduinţele Cuvântului lui Dumnezeu. Prin ele, El ne vorbeşte fiecăruia personal, adresându-ni-se tot atât de direct ca şi când am asculta chiar glasul Său. Prin aceste făgăduinţe Hristos ne dă har şi putere. Ele sunt frunze din pomul care este “pentru vindecarea neamurilor." Primite, asimilate, ele trebuie să fie puterea caracterului, inspiraţia şi sprijinul vieţii. (12) Să prindă tinerii braţul puterii infinite. Credinţa creşte prin exersare. Hrăniţi-vă cu făgăduinţele; fiţi mulţumiţi de a vă sprijini pe făgăduinţele simple ale Cuvântului lui Dumnezeu. (13) Păstraţi în cămăruţele memoriei, cuvintele preţioase ale lui Hristos. Ele trebuie să fie socotite, ca fiind mai valoroase decât aurul şi argintul. (14) O carte de inspiraţie divină 4 Ianuarie

CARTE CU ÎNVĂŢĂTURI PENTRU ÎNTREAGA OMENIRE
“Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit dela Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” 2 Petru 1:21 Dumnezeu a încredinţat omului mărginit scrierea Cuvântului Său divin, inspirat. Acest Cuvânt, redactat sub forma Vechiului şi a Noului Testament, este cartea de călăuză pentru locuitorii lumii căzute, lăsat lor prin testament, pentru ca, studiindu-L şi ascultând de preceptele Sale, nici unul să nu se rătăcească în drumul către cer. (15) Biblia ne spune că ea vine de la Dumnezeu; şi totuşi ea a fost scrisă de mâini omeneşti; diversitatea stilurilor diferitelor cărţi, relevă individualitatea diferiţilor săi scriitori. Adevărurile descoperite sunt toate “insuflate de Dumnezeu”(2 Tim.3:16); şi totuşi ele sunt exprimate în limbajul oamenilor. Adică Fiinţa Supremă şi Infinită a iluminat prin Duhul Său mintea şi inima servilor Săi; El le-a dat vise şi viziuni; El le-a arătat simboluri şi chipuri; la rândul lor, aceştia din urmă au îmbrăcat gândurile lui Dumnezeu în cuvântul omenesc. (16) Domnul vorbeşte fiinţelor omeneşti într-un limbaj imperfect, pentru ca simţurile degenerate, percepţia pământească, greoaie a fiinţelor pământeşti, să poată înţelege cuvintele Sale. Astfel se dovedeşte bunăvoinţa lui Dumnezeu. El

pentru că ideile infinite nu pot fi redate perfect prin mijloacele mărginite ale gândirii omeneşti. dar aceasta cere răbdare.. Ele trebuie să fie căutate. În timp ce Vechiul Testament îndreaptă atenţia către Jertfa adevărată. trebuie dezgropate cu eforturi obositoare. vede o unitate spirituală. cum a fost arătat în Lege şi descoperit de profeţi. El le-a călăuzit duhul în alegerea a ceea ce trebuiau să spună şi să scrie... vor cerceta Scripturile cu o inimă pregătită de a primi inspiraţiile divine. Oamenii au scris aşa cum au fost îndemnaţi de Duhul Sfânt." 2 Tim. Amândouă conţin adevăruri. Hristos este comoara Noului Testament. În viaţa.. nu într-o formă continuă de exprimări neîntrerupte.. şi în acelaşi timp i-a făcut capabili de a o împlini.şi până la făgăduinţa cea mai de pe urmă. în tinereţe şi la maturitate.22:12. Slava puţin luminoasă a dispensaţiunii iudaice. după plăcerea lor. Dar acei ale căror inimi sunt în armonie cu adevărul. (24) Domnul Isus spune despre Scripturile Vechiului Testament şi cu atât mai mult este aceasta valabilă pentru cele ale Noului Testament . mai clară. Aceasta nu se explică prin aceea că Biblia ar fi dificilă. şi-şi fac datoria.că “ele mărturisesc despre Mine”(Ioan 5:39). El a dat oamenilor Cuvântul Său ca o revelaţie a Sa. trebuie să i se acorde atenţie. (18) O carte de inspiraţie divină 5 Ianuarie BIBLIA DIN CER “Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut. Ea a fost scrisă de fiinţe omeneşti. aşa cum au prezis profeţiile. Sufletul iluminat. (17) Dumnezeu a destinat Biblia să fie o carte de învăţături pentru întreaga omenire. şi să fie studiată în toate timpurile. Aceşti oameni au fost inspiraţi de Duhul Sfânt. Acesta este mijlocul de comunicare între Dumnezeu şi om. ”Iată. a pregătit prin Duhul Său oameni pentru această datorie. moartea şi învierea Sa. meditaţie şi rugăciune pentru a putea descoperi firul preţios de aur. Adevărurile Bibliei sunt ca nişte mărgăritare ascunse. Scripturile au fost date oamenilor. cum a fost simbolizat prin serviciul jertfelor." 2 Cor. în Noul Testament Îl găsim pe Mântuitorul revelat. strălucirea măririi Tatălui este atât vechi cât şi nou.3:16. În timp ce studiem Vechiul Testament. şi cum a fost descoperit de Spiritul Sfânt. este comoara Vechiului Testament. Acei care privesc numai la suprafaţa Scripturilor. nu mai puţin decât Noului Testament. a venit. (22) Nu există nici o contradicţie între Vechiul şi Noul Testament... în Providenţa Sa. şi se îndoiesc de autoritatea Scripturilor. pentru cercetătorul serios. aşa cum susţin mulţi oameni. Una nu este completă fără cealaltă. să îndrepte. a căror însemnătate mai adâncă este descoperită din ce în ce mai mult. în copilărie.) Dacă dorim să cunoaştem bine pe Mântuitorul. mulţi citesc şi înţeleg Biblia.. iar Noul asupra Vechiului Testament. Copilul lui Dumnezeu care ascultă. şi El totuşi. a dispensaţiunii creştine.. De la primul raport cu privire la creaţiune -”căci. care crede. cu cunoştinţa lor superficială despre care ei cred că este foarte profundă. Încredinţate vaselor de lut. ci fragment cu fragment. Vechiul Testament aruncă lumină asupra Noului Testament.. aceste comori au rămas totuşi dumnezeieşti. pline de har şi adevăr. a văzut ocazia potrivită pentru a impresiona omul în vremuri şi locuri diferite. Biblia. găseşte în ea [ în mărturia lui Dumnezeu] ocazia de a admira măreţia unei puteri divine. În loc ca exprimările Bibliei să fie exagerate. Nu totdeauna există o ordine perfectă sau o unitate aparentă în Scripturi.. expresiile puternice se pleacă înaintea măreţiei gândurilor. Cuvântul lui Dumnezeu cuprinde atât Scripturile Vechiului Testament cât şi ale Noului Testament. de-a lungul generaţiilor.. vom găsi revărsându-se izvoare vii. pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi. aşa cum a fost făcut cunoscut patriarhilor. Ap. nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El”. simbolizat prin jertfe tipice. (23) Hristos. Din cauza imperfecţiunii înţelegerii omeneşti a limbajului sau a îndărădniciei minţii omeneşti. Fiecare dintre ele este descoperirea măririi lui Dumnezeu în Hristos. întrega Biblie ne vorbeşte despre Hristos. nu răspunde măreţelor idei ale lui Dumnezeu. un fir maiestuos de aur străbătând întrega Biblie. (20) O carte de inspiraţie divină 6 Ianuarie TOATĂ BIBLIA ESTE INSPIRATĂ “Toată Biblia este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe. Da. după cum Dumnezeu. să mustre. să dea înţelepciune şi neprihănire. acolo unde cititorul neatent nu va găsi decât deşert. Noul Testament arată că Mântuitorul. deşi pana scriitorului a ales limbajul cel mai expresiv prin care să redea adevărurile educaţiei mai înalte. a fost urmată de slava mai strălucitoare.4:7 Astfel a plăcut lui Dumnezeu să comunice adevărul Său lumii prin unelte omeneşti. (21) Vechiului Testament. citim despre lucrările Sale şi ascultăm vocea Sa (Ioan 1:3. Mântuitorul nostru.. pricepută în a ocoli adevărul. vorbesc despre contradicţii în Biblie. În Vechiul Testament găsim prezentată Evanghelia Mântuitorului care avea să vină. Eu vin curând”.întâmpină fiinţele omeneşti decăzute acolo unde se află ele. atunci să studiem Sfintele Scripturi. (19) Scriitorii Bibliei au trebuit să-şi exprime gândurile într-un limbaj omenesc. (25) . desăvârşită în simplitatea ei.

Biblia trebuie prezentată ca fiind Cuvântul Veşnicului Dumnezeu. cât şi pentru cel bogat. Sunt oameni care se străduiesc să fie originali.. care s-a unit cu oamenii răi pentru a face ca orice trăsătură a divinităţii să fie învăluită în nori şi întunecime.. (26) Întunecimea spirituală a acoperit pământul şi un întuneric gros pe oameni. cuprinde taine ce niciodată nu vor putea fi pe deplin înţelese de către fiinţele mărginite. aşa cum există." Mat.. ci numai ceea ce am putea noi înţelege. Motivele omeneşti şi închipuirile inimii omeneşti răstălmăcesc inspiraţia Cuvântului lui Dumnezeu şi ceea ce trebuie să fie primit ca sigur. Dumnezeu este de necuprins. înainte. adâncul bogăţiei. “în El sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.. vor învăţa întruna. Cu cât cercetăm mai mult Biblia. este învăluit într-un nor de misticism. nu le-a înţeles.12:6 În Cuvântul Său. n-ar purta dovezile clare ale divinităţii Sale. (27) Această Carte Sfântă a rezistat atacurilor lui Satan. şi totuşi niciodată comorile înţelepciunii. Eu primesc Biblia exact aşa cum este. Sfintele Scripturi trebuie să fie primite ca având o autoritate absolută..2:3) Şi în veacurile nesfârşite. Ne mai mirăm atunci văzând că şi în lumea spirituală sunt taine pe care de asemenea nu le putem cuprinde? (30) Tainele Bibliei. Dacă ea n-ar fi conţinut nimic din nepătrunsul caracter al lui Dumnezeu. şi cât de neînţelese sunt căile Lui. care se cred mai înţelepţi decât ce stă scris. aşa cum le găsesc în toată Biblia. sugerând ceea ce spune sau vrea să spună Domnul. Dumnezeu a dat oamenilor cunoştinţele necesare mântuirii.O carte de inspiraţie divină 7 Ianuarie O DESCOPERIRE INFAILIBILĂ “Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate.. tainele vor dispărea. (32) În lumina care străluceşte de la tron. Atunci Dumnezeu n-ar mai fi fost nicidecum Fiinţa Supremă. pentru ei n-ar mai exista posibilitatea unor noi descoperiri ale adevărului. 11:33 Cuvântul lui Dumnezeu ca şi caracterul divinului lor Autor. dar cuvintele Mele nu vor trece." Rom. şi le va descoperi ceea ce n-ar fi putut înţelege când erau pe pământ. dacă măreţia şi maiestatea Sa ar fi putut fi înţelese de minţile limitate. atunci Biblia. Eu cred în afirmaţiile Lui. ei sunt ca un om care se zbate în mocirlă. ajungând la limitele cunoaşterii şi ale dezvoltării. odată ajunşi la acest punct. Să mulţumim lui Dumnezeu că lucrurile nu stau astfel.. iar omul. Nici un om nu poate îmbunătăţi Biblia... ca fiind Cuvântul Inspirat.. curăţit de şapte ori. 24:35 El [Hristos] îndrepta atenţia la Sfânta Scriptură ca la o autoritate indiscutabilă. sunt descoperitorul învăţăturilor şi încercarea experienţei. cu atât mai adâncă este convingerea noastră că ea este Cuvântul Viului Dumnezeu. iar înţelepciunea omenească se proşterne în faţa maiestăţii descoperirii divine..o hartă sau o carte de călăuză pentru familia omenească pentru a le arăta calea către cer. un argint lămurit în cuptor de pământ. cei mântuiţi vor cerceta continuu. ca o descoperire infailibilă a voinţei Sale. Ele sunt măsura de atins în ce priveşte caracterul. de aceea înţelepciunea lor este nebunie. Dacă ar fi fost posibil pentru fiinţele create să ajungă la o completă înţelegere a lui Dumnezeu şi a lucrării Lui. neînstare să scape. (29) În lumea naturală suntem în permanenţă înconjuraţi de taine pe care nu le putem aprofunda.. iar sufletul va fi umplut cu uimire în faţa simplităţii lucrurilor pe care niciodată.. foarte mulţi pun la îndoială autenticitatea şi adevărul Scripturilor.. iar noi trebuie să facem la fel. Nimic nu este întemeiat în mod clar şi limpede. ale bunătăţii şi puterii Sale nu se pot epuiza." Ps. (33) O carte de inspiraţie divină 9 Ianuarie CARTEA CARE DĂINUIE “Cerul şi pământul vor trece. nici ale creşterii cunoştinţei şi nici o mai mare dezvoltare a minţii şi a caracterului. înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui. Ea se potriveşte pentru toate vârstele şi clasele sociale. Dar Domnul a ocrotit această Carte Sfântă prin puterea Sa dumnezeiască. Căutând să tălmăcească tainele ascunse din veşnicii de omul muritor.. Acest fapt este unul din semnele deosebite ale zilelor din urmă. ca sfârşit al tuturor problemelor şi ca temelie a toată credinţa. Noi mulţumim lui Dumnezeu pentru că Biblia este întocmită atât pentru omul sărac. dar care le spune altora cum să iasă din mocirla în care se găsesc şi ei înşişi. (31) Hristos îi va călăuzi pe cei mântuiţi la râul de viaţă. Mulţi.. păstrând-o în forma aceasta . (28) O carte de inspiraţie divină 8 Ianuarie TAINELE NU LE PUTEM ÎNŢELEGE “O. Aceasta este o reprezentare potrivită pentru oamenii care spun că ei se apucă să corecteze erorile din Biblie. pe o temelie solidă.”(Col. sunt printre cele mai puternice dovezi ale inspiraţiei Sale divine. atunci. ar fi încetat să mai progreseze. (34) .

(44) ..... El a fost părtaş la soarta oamenilor şi totuşi a fost Fiul fără prihană al lui Dumnezeu." În loc de a ne baza pe cuvântul altora. El ne îndeamnă să “gustăm şi să vedem ce bun este Domnul. Ei trebuie să înveţe din experienţa înălţării şi căderii naţiunilor. ei au pierdut din vedere pe cele nevăzute şi veşnice. prin credinţă. o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. plin de har şi de adevăr. şi ne bucurăm de plinătatea iubirii Sale.. va rămâne în veci. Cartea lui Dumnezeu.. milos." Ps. şi a locuit printre noi. dar tot ce este zidit pe Stânca neclintită a Cuvântului lui Dumnezeu. Este privilegiul nostru de a ajunge mai sus şi tot mai sus pentru descoperiri mai clare ale caracterului lui Dumnezeu.. inima şi sufletul vor fi transformate după chipul sfinţeniei Sale. pune în practică principiile ei în viaţă. El nu numai că citeşte Biblia. ba chiar o sută de mii de Biblii. adevărul făgăduinţelor Sale. realitatea Cuvântului Său. şi în acelaşi timp ca să-L descopere pe Tatăl nostru Ceresc. (36) Cuvântul lui Dumnezeu este singurul lucru neclintit. dar “cuvintele Mele nu vor trece. totdeauna atent cu alţii. întărite pentru veşnicie. compătimitor. ”Biblia este o nicovală de care s-au sfărâmat multe ciocane. fiinţelor omeneşti decăzute. (42) Puterea de viaţă a Cuvântului 11 Ianuarie HRISTOS." Noi putem să avem în noi înşine dovada că Biblia este cu adevărat . Şi noi am privit slava Sa. în adevăr descoperirea Domnului Hristos. o vei osândi”(Is. Dumnezeu ne invită să experimentăm pentru noi. el şi-a deschis ferestrele sufletului pentru lumina Soarelui Neprihănirii. noi trebuie. aşa cum este prezentată clar pe paginile Sfintelor Scripturi. înainte de marea criză finală. Şi noi am privit slava Lui. Sau. dovada experienţei. El este temelia sigură.." Domnul zice: ”Orice armă făurită împotriva Ta va fi fără putere şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva Ta. dar n-au putut-o distruge. folosind cuvintele unui reformator din primele veacuri." (Ioan 3:33) Unul ca acesta poate mărturisi în mod sigur: ”Eu am avut nevoie de ajutor şi l-am găsit în Domnul Hristos.8). (43) Tot ceea ce omului îi este necesar să cunoască.” Milioane de oameni s-au unit în lupta contra Bibliei. făcute cu credincioşie şi neprihă-nire”(Is. ei vor ajunge să cunoască pe Dumnezeu. Îmbrăcând natura omenească. plin de har şi de adevăr. a însetat şi a obosit. Mă întrebi de ce cred eu în Domnul Hristos? Pentru că el este pentru mine un Mântuitor Divin." Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate.” (37) “Cuvântul lui Dumnezeu. (35) În acest timp. cât de fără valoare este slava lumească... el experimentează puterea învăţăturii ei. rămâne în veac. toate poruncile Lui sunt adevărate. Pe măsură ce ne apropiem de Domnul Hristos. (39) Creştinul ştie în cine şi-a pus încrederea. De ce cred eu în Sfânta Scriptură? Pentru că în ea am găsit glasul lui Dumnezeu vorbind sufletului meu.. Voi dovedi că ajunge un singur om pentru a o răsturna. Evanghelistul Ioan zice: ”Şi Cuvântul S-a făcut trup.Necredinciosul Voltaire zicea: ”Am obosit să aud spunându-se mereu că doisprezece oameni au pus temeliile religiei creştine. Ps. Ei au experimentat pentru ei înşişi realitatea Cuvântului Său. El a flămânzit. (40) Şi oricine a trecut de la moarte la viaţă este în stare să adeverească faptul “că Dumnezeu spune adevărul. ferice de omul care se încrede în El. din câte cunoaşte lumea. (38) O carte de inspiraţie divină 10 Ianuarie DOVADA EXPERIENŢEI “Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul. la fel ca şi fraţii Săi. El a fost făcut în toate privinţele.40:8. Pentru cele pieritoare.” Ioan 1:14 Isus este numit Cuvântul lui Dumnezeu. Isus Hristos a venit pentru a fi una cu omul. Astfel. ca şi înainte de prima nimicire a lumii. o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.. Orice nevoie mi-a fost împlinită şi foamea sufletului meu a fost satisfăcută. referitor la Biserica creştină. El aprobă Legea Tatălui. oamenii sunt captivaţi de plăceri şi de urmărirea satisfacerii poftelor senzuale. El a devenit carne chiar aşa cum suntem şi noi. În lumina Sa vedem lumină până când mintea.54:17). Tot ce este clădit pe autoritatea omenească se va prăbuşi. unde în timpul lui Voltaire se găseau numai o sută de exemplare. ei sacrifică bogăţiile nepieritoare. (41) Tineretul să facă din Cuvântul lui Dumnezeu. cât şi a celor mai neînvăţaţi . Noi trebuie să fim siguri că nu urmăm nişte poveşti născocite de iscusinţa omenească.. CUVÂNTUL VIU “Şi Cuvântul S-a făcut trup. îndoielile şi întunericul vor dispărea în lumina prezenţei Sale. sau poate cunoaşte despre Dumnezeu a fost descoperit în viaţa şi în caracterul Fiului Său. se găsesc astăzi zece mii. şi a locuit printre noi. Acum Biblia este pentru mine. Blând.şi anume. 34:8 Există o dovadă care este la îndemâna tuturor . adevărul făgăduinţelor Sale! Ei au gustat şi ştiu că Domnul este bun.Cuvântul lui Dumnezeu şi că Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu.atât a celor mai cultivaţi.117:7. Acolo.. El a fost întreţinut prin hrană şi întărit prin somn. ”Cerul şi pământul va trece” a zis Isus. Absorbiţi de cele văzute şi trecătoare. să încercăm toate acestea. personal. El nu numai că a auzit de neprihănirea lui Hristos.. dă pe faţă spiritul ei şi arată puterea ei binefăcătoare în inimă. El reprezenta caracterul lui Dumnezeu şi fără încetare era angajat în slujba lui Dumnezeu şi a omului. printr-o cunoştinţă experimentală.. hrană pentru minte şi suflet.

iar puterile adormite până aici. deoarece ei se ţin cu statornicie de doctrinele adevărului. el devine o nouă creatură. atunci vor fi trezite idei noi. El luminează. dar este cu totul altceva a o considera ceea ce este în realitate . (52) Cuvântul nimiceşte natura firească. Numai prin viaţa pe care o dă Dumnezeu pot trăi plantele şi animalele.” Ps. ca să ne ajute la o mai bună înţelegere a adevărurilor ascunse ale vieţii spirituale. Cuvântul care este viaţa noastră. adică prin Cuvântul lui Dumnezeu. Prin transformarea săvârşită prin harul Său. vor fi deşteptate spre a conlucra împreună cu Dumnezeu. A considera Cuvântul lui Dumnezeu mai puţin decât aceasta. (53) De aici înainte noi nu mai suntem ai noştri pentru că am fost cumpăraţi cu un preţ. ci dintr-una care nu poate putrezi. este de a-L lua pe Dumnezeu ca Sfătuitor. numai prin viaţa ce vine de la Dumnezeu. iar inima primeşte asemănările divine. Hristos era pentru lume. ci cu sângele scump al lui Hristos. viu şi “care rămâne în veac”. Spiritul şi lucrarea lui Hristos trebuie să devină spiritul şi lucrarea ucenicilor Săi. Descoperitorul Adevărului. (50) Puterea de viaţă a Cuvântului 13 Ianuarie NĂSCUT PRIN CUVÂNT “Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi. Iubirea ia locul urii. în acei care primesc principiile sfinte ale Cuvântului lui Dumnezeu. Toată înţelepciunea şi iscusinţa omului nu este în stare să dea viaţă nici chiar celui mai mic lucru din natură. (45) Prin studierea Bibliei. sfânt. însemnează a-L lepăda.Urmaşii lui Hristos trebuie să fie părtaşi ai experienţelor Sale. ”Că ştiţi că nu cu lucruri pieritoare. În acest fel se iau ilustraţii din viaţa naturală. semănate de gospodar. poate lua fiinţă viaţa spirituală în inimile oamenilor. care ne descoperă Cuvântul.. Duhul Sfânt vine la om ca un Mângâietor. Cuvântul este făcut trup şi locuieşte printre noi.. chipul lui Dumnezeu este întipărit în ucenici. prin Cuvântul lui Dumnezeu care este viu şi rămâne în veac” 1 Petru 1:23 Schimbarea inimii prin care devenim copii ai lui Dumnezeu în Biblie. grăbindu-se să concluzioneze că. (46) Puterea de viaţă a Cuvântului 12 Ianuarie SECRETUL PUTERII “Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău. care a fost curat.” (1 Petru 1:18. este numită naştere. Această nouă naştere... Cuvântul care trebuie să modeleze faptele. Unii sunt în pericol. nepătat. care sunt duh şi viaţă. Fără ajutorul Divin ei nu vor fi în stare de a stăpâni patimile omeneşti şi pofta. gândurile. Ea mai este comparată şi cu încolţirea seminţei bune. şi El ne iubeşte aşa cum iubeşte pe Fiul Său. ”nu din sămânţă pieritoare. Mulţi ţin adevărul în curtea din afară.” Singura siguranţă pentru tineretul care trăieşte în aceste vremuri de corupţie.Cuvântul Viului Dumnezeu. (47) Cuvântul lui Dumnezeu este un cercetător al caracterului şi al motivelor. cuvintele şi cugetele noastre. cu argint sau cu aur. Mântuitorul lumii a lăsat un exemplu sfânt. care se află în spatele acestui Cuvânt. sufletul convertit mănâncă carnea şi bea sângele Fiului lui Dumnezeu. a i se acorda atenţie în măsura în care este în de acord cu spiritul vremii şi cu poziţia noastră în lume. faptele. poate realiza. fapt pe care El Însuşi îl socoteşte ca primirea şi împlinirea Cuvintelor Sale. sunt deja în posesia binecuvântărilor despre care aceste doctrine spun că se revarsă peste cel ce primeşte adevărul. curat pentru toţi oamenii. (49) Adevărul trebuie să pătrundă până în cele mai adânci locuri ale sufletului şi să îndepărteze tot ce este străin de spiritul lui Hristos. Nu trebuie să gândim că citirea Cuvântului poate realiza pentru noi ceea ce numai Acela. să se înalţe către cer strigătul serios din toata inima: ”Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea?” Iar tânărul să-şi plece urechea şi să-şi modeleze inima pentru a asculta sfatul care este dat ca răspuns: ”Îndreptându-se după Cuvântul Tău. pământească şi împărtăşeşte o nouă viaţă în Hristos Isus. prin puterea lui Hristos şi să reflecte însuşirile dumnezeieşti. Prin El a fost semănată în inimile oamenilor sămânţă nepieritoare a adevărului . ci din sămânţă nepieritoare”. Ei trebuie să se schimbe după asemănarea Sa. Trebuie să citim acest Cuvânt cu inima şi cu mintea deschise pentru a primi soliile pe care Dumnezeu ni le va da. Ei trebuie să-şi însuşească Cuvântul lui Dumnezeu. un miros de viaţă spre viaţă. Tot astfel. (48) În aceste primejdioase zile de pe urmă când ispita viciului şi ale corupţiei se află la tot pasul. Noi suntem ca nişte copii născuţi în familia lui Dumnezeu. (54) Puterea de viaţă a Cuvântului 14 Ianuarie . Când adevărurile dumnezeieşti sunt întipărite în inimă prin Spiritul Sfânt. aţi fost răscumpăraţi.19) Prin acest simplu act al credinţei noastre în Dumnezeu. În Hristos se află tocmai ajutorul de care au nevoie. pentru ca toate izvoarele inimii să poată fi ca florile pline de parfum. iar apoi golul trebuie să fie umplut cu trăsăturile caracterului Său. (51) Când adevărul devine un principiu durabil în viaţă. un miros plăcut.119:9 Este una a trata Biblia ca pe o carte de precepte morale bune.Cuvântul lui Dumnezeu. este urmarea primirii lui Hristos ca şi Cuvânt al lui Dumnezeu. înalţă şi aduce nemurire tuturor acelora care ascultă de pretenţiile divine. Principiile sfinte ale adevărului nu au o influenţă care să controleze cuvintele. Duhul Sfânt a dat naştere unei vieţi noi în inima noastră. atunci sufletul va fi “născut a doua oară”.

beţivul a devenit un om serios. vouă.preţioasă carte! (58) Puterea de viaţă a Cuvântului 15 Ianuarie VIAŢĂ ÎN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU “Duhul este acela care dă viaţă.. După cum trebuie să mâncăm pentru noi înşine ca să fim hrăniţi. sufletul. Cuvântul Tău este adevărul”. cu inima flămânzind după pâinea vieţii. se află viaţa lui Dumnezeu Însuşi.. invitându-vă să mergeţi înainte. pentru inimă. Este lăsat în puterea fiecăruia de a alege subiectele care să ocupe cugetele şi să formeze caracterul. Cel ce primeşte prin credinţă Cuvântul. în care se află ascunsă viaţa plantei. cercetaţi Scripturile şi trăiţi prin fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. (Matei 4:4) Mintea. În acelaşi chip se află viaţă şi în Cuvântul lui Dumnezeu. acceptat de conştiinţă.. învăţătura şi avertismentul sunt ale mele. tot astfel trebuie să primim Cuvântul pentru noi înşine. Sufletele care s-au născut după asemănarea lui Satana. celor pe care curând îi voi întâlni în jurul tronului lui Dumnezeu. iar desfrânatul un om curat. Slăbiciunile copilăriei . care va deveni în voi un izvor de apă care curge în viaţa veşnică? Vreţi să aduceţi roade spre slava lui Dumnezeu? Vreţi să aduceţi la viaţă şi pe alţii? Atunci. de a studia Biblia. Biblia . Şi orice suflet trebuie să primească viaţă din Cuvântul lui Dumnezeu. omul nu va trăi numai cu pâine. Ea deschide înaintea voastră o cărare. pentru conştiinţă. Numai prin Cuvântul Său. (55) Viaţa lui Hristos care dă viaţă lumii. încăpăţânarea. Se formează şi se consolidează obiceiuri de stăpânire de sine.. Ei au îndepărtat egoismul. care călăuzeşte la ascultarea de poruncile Sale. în numele lui Isus. sunt clădite din hrana care ni se dă..” Ioan 6:63 Orice sămânţă are în sine germenul vieţii. Omul va trăi ”cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”. ea se va dovedi nu numai stâlp de nor ziua. tot aşa şi viaţa spirituală este susţinută prin Cuvântul lui Dumnezeu. Acest Cuvânt împărtăşeşte putere. ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. creştem în har şi în cunoştinţa adevărului. Biblia ... Profanul a devenit evlavios. astfel împărtăşită. (59) Prin părtăşia cu acest Cuvânt. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană şi sângele Meu este cu adevărat o băutură. mergeţi pe el” (Is.” În fiecare poruncă şi în fiecare făgăduinţă a Cuvântului lui Dumnezeu se află putere. (57) Tinerilor. este în Cuvântul Său. prin care poate fi adusă la îndeplinire porunca şi împlinită făgăduinţa. se află în Cuvântul lui Dumnezeu. (60) În puterea Sa bărbaţii şi femeile au sfărâmat lanţurile obiceiurilor păcătoase. el aduce cu sine viaţa celui Infinit. primit în suflet. Ea este solia lui Dumnezeu către voi... (61) Vreţi să fiţi transformaţi după chipul Divin? Vreţi să beţi din apa pe care Hristos v-o va da. Rugăciunea şi făgăduinţa. carnea nu foloseşte la nimic. trebuie să devină experienţele mele. vă adresez un apel. Fiecare poruncă este o făgăduinţă. După cum viaţa fizică este susţinută prin hrană. voinţă şi viaţă. care duce sus şi tot mai sus. egoismul. puterea noastră spirituală creşte. primeşte în mod direct viaţa şi caracterul lui Dumnezeu. cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh şi Viaţă. are viaţă veşnică.voi nu-i cunoaşteţi valoarea! Ea este o carte pentru minte.HRANĂ PENTRU SUFLETUL MEU “Isus i-a răspuns: ”Este scris. Depinde numai de noi cu ce le vom hrăni.30:21) Hristos S-a rugat: ”Sfinţeşte-i prin adevărul Tău. Hristos zice: ”Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi viaţă. care vă învaţă.irascibilitatea. patimile . Viaţa. el dă viaţă.. Îndreptăţirea şi sfinţirea sufletului vostru se va face prin credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu. (56) Energia creatoare care a chemat lumile la viaţă.” Ioan 6:54-55 .” Luca 4:4 Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie hrana noastră spirituală.dispar. şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. prin Cuvântul Său a liniştit marea şi a înviat morţii. Lăsaţi ca Biblia să fie pentru voi glasul lui Dumnezeu. ci şi stâlp de foc noaptea. Experienţele arătate în Cuvântul lui Dumnezeu. cuvintele pripite. Făcând astfel. au fost transformate după chipul lui Dumnezeu. iar în locul lor se dezvoltă bună-cuviinţa maturităţii creştine a bărbaţilor şi femeilor. Cuvântul lui Dumnezeu. (Ioan 17:17) (62) Puterea de viaţă a Cuvântului 16 Ianuarie O MASĂ PUSĂ ÎNAINTEA MEA “Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu. şi spune: ”Iată drumul. la fel este şi întreţinută. Hristos a vindecat bolile şi a alungat demonii. prezentată într-un mod atât de simplu încât o înţelege şi un copilaş. Isus îmi adresează mie făgăduinţele şi avertismentele Sale.

.. conlucrăm cu Dumnezeu în biruirea ispitelor lui Satana. ca pe nişte frunze din pomul vieţii. vă rog fierbinte să credeţi cu toată inima aceasta. (74) .” Ev. spre a se împărtăşi din darurile puse la masă." Nouă ne aparţine fiecare făgăduinţă din Cuvântul lui Dumnezeu. însemnează a face voia lui Dumnezeu. atât cele materiale. Nouă ne-au fost date “făgăduinţe nespus de mari şi scumpe. credeţi că El vă primeşte. vor afla că au un Tată acolo sus. Învăţând totdeauna de la Învăţătorul divin. Toată puterea vi se va da vouă. Toţi acei care vin cu inima sinceră a unui copilaş. El n-a putut să se împotrivească ispitei decât prin Cuvânt. (64) Veniţi la apa de viaţă şi beţi. nu va fi hrănit. atunci când Isus vă invită? Oh! dacă aveţi un Tată în curţile cereşti de sus. 11:3 Numai Cuvântul lui Dumnezeu ne dă un raport autentic despre creaţiunea lumii noastre. (69) Hristos ne-a arătat cum se realizează aceasta. înclinaţiile moştenite şi cultivate spre rău sunt îndepărtate din caracter. În timp ce copiii fericiţi s-au adunat în jurul mesei. aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Tot astfel putem fi şi noi. (Ioan 6:37) În timp ce veniţi la El. iar noi suntem făcuţi o putere vie spre bine. Nu puteţi pieri niciodată. nu sunt numai opera mâinilor Sale. dar. Nici chiar printr-un gând nu S-a supus ispitei. ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti. după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Acesta dă sufletului vigoare nemuritoare. desăvârşeşte experienţa şi aduce bucurie care va dăinui veşnic. (71) Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea 18 Ianuarie LUMILE ADUSE LA VIAŢĂ PRIN CREAŢIUNE “Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu.. El doreşte să vă facă părtaşi ai darurilor şi binecuvântărilor Sale. Aceasta se înţelege prin a mânca trupul şi a bea sângele Fiului lui Dumnezeu. toate.. (63) Fiecare trebuie să-şi însuşească binecuvântările pentru propriul său suflet. Prin ce mijloc a biruit El în lupta cu Satana? Prin Cuvântul lui Dumnezeu. niciodată. pământul şi toate lucrurile de pe el. deoarece a făgăduit aceasta. (68) Nu trebuie să mai existe în noi nici o înclinaţie spre păcat. (66) Puterea de viaţă a Cuvântului 17 Ianuarie UNIŢI CU DIVINITATEA “Prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe. la invitaţia tatălui binevoitor. au apărut înaintea Domnului Dumnezeu. nu-l voi da afară”. pentru că toate lucrurile îşi primesc utilitatea şi frumuseţea lor din acelaşi izvor.. “Pe cel ce vine la Mine. El era pregătit de luptă prin locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt. Dimpotrivă. Ele toate mărturisesc despre lucrarea mâinilor Sale de la semeţul munte şi măreţul ocean şi până la micuţa scoică de pe ţărmul mării. este lipsită de orice temei. (70) Luaţi făgăduinţele Sale. (67) “Vine stăpânitorul lumii acesteia”. Iar El a venit să ne facă părtaşi de natura lui dumnezeiască. la glasul Lui şi au fost făcute pentru propriul Său scop. cresc puternici în puterea lui Dumnezeu. El a fost invitat să intre în casă. ci au luat fiinţă prin suflarea gurii Sale. Făptura omenească a lui Hristos era unită cu aceea dumnezeiească. prin studierea Cuvântului. “el n-are nimic în Mine. sau dacă nu. pentru ca oamenilor să nu le fie teamă că nu vor putea birui din cauza neputinţelor firii omeneşti. trist. păcatul nu mai are putere asupra noastră. împărtăşindu-ne în fiecare zi din natura Sa. (65) Acei care se hrănesc cu acest Cuvânt făcând din el o parte a oricărei fapte şi a oricărei trăsături de caracter. de la cel mai falnic cedru din Liban şi până la isopul de pe zid. Cerurile şi toată oştirea lor. Vom muri de foame dacă nu ne vom hrăni cu hrana fizică şi vom pierde puterea şi vitalitatea spirituală dacă nu ne hrănim cu pâinea spirituală. Dumnezeu nu a depins de o materie preexistentă. un copil cerşetor. cât şi cele spirituale. ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti. flămând. el s-a întors înapoi. Apa vieţii este fără plată pentru toţi. ci la puterea Cuvântului. a spus Isus. Marele Maestru Arhitect scrie numele Său pe tot ce a creat. Nu staţi deoparte să suferiţi de sete. În crearea lumii noastre. Câtă vreme suntem legaţi de El prin credinţă.”(Ioan 14:30) În El nu se găsea nimic care să răspundă la amăgirile lui Satan. stătea în pragul casei. zicând: “Eu nu am nici un tată acolo... Dacă devenim părtaşi de fire dumnezeiască." Vreţi să luaţi această poziţie. Este privilegiul tuturor de a se împărtăşi de pâinea din cer. dobândind astfel putere spirituală.. Vom sta de-o parte. există unitate în diversitatea lor. Când sunteţi atacaţi de ispite. (73) În timp ce există o individualitate şi varietate în natură.” 2 Petru 1:4 Mântuitorul a luat asupra Sa slăbiciunile omeneşti şi a trăit o viaţă fără de păcat. Ştiţi bine că nu sunteţi hrăniţi privind doar la o masă bogată şi la alţii cum mănâncă. unde o familie fericită se adunase. El nu S-a lăsat ademenit de păcat. în timp ce faceţi aceasta.Viaţa veşnică însemnează a primi elementele de viaţă din Sfânta Scriptură. “Masa a fost pregătită iar Hristos vă invită la ospăţ.”Stă scris” a spus El. (72) Teoria că Dumnezeu nu a creat materia atunci când a creat lumea. şi zicând: ”El nu pregăteşte aceasta pentru mine?” Obişnuiam să cântăm un imn care descria un ospăţ. nu priviţi la împrejurări sau la slăbiciuni personale. refuzând darurile Sale.

în toată slava lui. La toate le-a dat un nume. (78) Frumuseţile naturii au un limbaj care ne vorbeşte neîncetat. ei nu torc. mugurii şi florile. rânduind stele strălucitoare pe firmament. Dar pentru mintea neajutorată a omului învăţăturile naturii nu pot să însemne decât contradicţie şi confuzie. în simplitatea lor. n-a îmbrăcat Tatăl nostru ceresc. Numai în lumina revelaţiei poate fi înţeleasă natura cu adevărat “prin credinţă înţelegem. în timp ce priveşte la lucrările mâinilor Sale. tot astfel fiecare suflet convertit să mărturisească despre măsura luminii care i-a fost încredinţată lui. (77) De ce. numai aici poate mintea să găsească odihnă. Priviţi la nestematele de lumină care. 1:11) (76) Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea 19 Ianuarie NATURA VORBEŞTE DESPRE DUMNEZEU “Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii.. râul care clocoteşte. dar milioane de minţi sunt atât de limitate încât nu pot preţui această comoară. pentru a le da mărturie despre slava infinită.1:1) Dornică de a găsi răspuns la întrebările sale. Înţelepciunea vorbea ochiului lor şi era primită în inima lor.” Is.toate ne invită să le acordăm atenţie şi să medităm la ele. n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. cele mai plăcute simţurilor. cartea naturii.. zburând ca porumbelul la corabie. Dumnezeu le-a făcut pentru binele omului. i s-a lăsat încă multă frumuseţe. aşa de mare e puterea şi tăria Lui.. pomii falnici. (75) Cercetătorii cei mai zeloşi ai ştiinţei sunt constrânşi să recunoască în natură lucrarea puterii infinite. El vă îndreaptă atenţia spre florile de pe câmp. dedesupt. şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în şir oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume. Câmpurile verzi. El doreşte ca noi să cercetăm lucrările infinite. şi în diferitele lucruri din natură pe care Dumnezeu le-a arătat ochiului nostru. El iubeşte frumuseţea caracterului. nu poate fi egalată de măiestria omenească. căci ei comunicau cu Dumnezeu în lucrările creaţiunii Sale. este o dovadă a iubirii lui Dumnezeu şi trebuie să ne înveţe o lecţie de credinţă şi încredere în El. pământul cu culoarea maro sau gri? El a ales culorile care erau cele mai odihnitoare. El doreşte ca copiii Săi să preţuiască lucrările Sale şi să se desfăteze în simplitatea frumuseţii cu care a împodobit căminul lor pământesc. ca şi aurul preţios. în timp ce noi studiem lucrările Sale. şi pe măsură ce răspândeşte lumina. (82) Dumnezeu cheamă fiinţele create de El să-şi întoarcă atenţia de la confuzia şi învălmăşeala din jurul lor. căderea ploii. Totuşi. toate cele create erau o expresie a cugetării lui Dumnezeu. şi priviţi la măreţia firmamentului. nici nu ţes. şi mai presus de tot ce este atractiv în lumea din afară. Urechea care ascultă poate auzi şi înţelege soliile lui Dumnezeu prin lucrările din natură. Acolo există bogăţie de slavă. Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi firmamentul arată lucrarea mâinilor Sale.. soarele.. din ea vom dobândi idei mai înălţătoare despre maiestatea. (84) Nu trebuie doar să privim cerurile. Cât de mult se bucură inima şi cât de mult se reînviorează spiritul împovărat privind pământul înveşmântat în veşminte de culoare verde viu. (81) Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea 20 Ianuarie CERURILE VORBESC “Ridicaţi-vă ochii sus.” Luca 12:27 În desăvârşirea lor originală. luna şi stelele de pe cer . în spate şi pretutindeni se află Iubirea Infinită. după mobilă şi îmbrăcăminte. 40:26 Marea carte a lui Dumnezeu. O părticică din cer este descoperită simţurilor noastre. (83) Ieşiţi afară într-o noapte. iubiţi tineri. trebuie să le considerăm ca fiind lucrarea lui Dumnezeu. este deschisă pentru ca noi s-o studiem. după picturi costisitoare." “La început Dumnezeu” (Gen. iar din acest studiu să învăţăm să iubim. (85) Fiecare stea strălucitoare pe care Dumnezeu a pus-o pe cer ascultă de porunca Sa şi răspândeşte o anumită măsură de lumină pentru a face minunate cerurile noaptea. şi să contemple lucrarea mâinilor Sale. a căror frumuseţe. Pentru Adam şi Eva în căminul lor din Eden. că una nu lipseşte. Există o lecţie în raza de soare. făcând ca toate lucrurile să împlinească “orice dorinţă de bunătate. dovedind omului că această unică lume nu este decât o fărâmă din creaţiunea lui Dumnezeu. strălucesc pe cer. natura era plină de cunoştinţa lui Dumnezeu şi le oferea plinătatea învăţăturii divine. totuşi vă spun că nici Solomon. Pământul de acum este desfigurat şi mânjit de păcat. Corpurile cereşti sunt vrednice a fi contemplate. aceasta va creşte şi va deveni din ce în ce mai .. să venerăm şi să ascultăm pe Dumnezeu. chiar în această stare desfigurată şi profanată.El a făcut noaptea. (79) Voi care tânjiţi după frumuseţi artificiale pe care numai bogăţia le poate plăti.”(2 Tes. fiecare mugur care se deschide şi fiecare floare care înfloreşte. slava şi iubirea Lui nemărginită. El vrea ca noi să cultivăm puritatea şi simplitatea adevăratului farmec al florilor. norii care trec. îngerii lui Dumnezeu vor sta lângă noi pentru a ne lumina minţile şi a le păzi de înşelătoriile satanice. ascultaţi la glasul Învăţătorului Divin. Deasupra. (80) El este un iubitor al frumosului. Fiecare fir de iarbă. Inima deschisă poate fi impresionată cu dragostea şi slava lui Dumnezeu.

este o dovadă a purtării Sale de grijă.strălucitoare. 33:6 Deoarece cartea naturii şi cartea revelaţiei poartă semnătura autentică a aceleaşi minţi maestre... au condus totuşi la un presupus conflict între ştiinţă şi revelaţie. Aceasta este o ştiinţă falsă şi nu este susţinută de Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura declară că lucrarea de creaţiune a fost isprăvită. (91) Nu prin propria sa energie produce pământul belşugul său. atât de obişnuite în jurul nostru. însăşi lucrarea de creaţiune. în faţa lui Dumnezeu. ne mişcăm şi avem fiinţă.. (Isaia 60:1) (86) Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea 21 Ianuarie CREAŢIUNE ŞI NU EVOLUŢIE “Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui. O astfel de concluzie este eronată în întregime. (92) Dumnezeul cerului este continuu la lucru. Este adevărat că vestigiile găsite în pământ dovedesc existenţa de oameni.. mărturisesc despre Dumnezeu. Înainte de Potop. Hristos zice: ”Tatăl meu lucrează până acum. 1:17 În ceea ce priveşte acest pământ. (87) Raportul Sfânt declară referitor la fiecare zi succesivă a creaţiunii.. (88) În ceea ce priveşte. ci Dumnezeul naturii trebuie să fie preamărit. animale şi plante mult mai mari decât cele cunoscute acum. Aceste neînsemnate lucruri. şi Eu de asemeni lucrez”(Ioan 5:17). O. (96) Mâna care susţine lumile în spaţiu..33:9). porunceşte şi ce porunceşte. mâna care păstrează rânduirea lor ordonată şi lucrarea neobosită a tuturor lucrurilor din întregul Univers al lui Dumnezeu. O mână nevăzută călăuzeşte planetele în mişcarea lor pe cer... fiecare frunză. mărturia divină este: ”Căci El zice şi se face. era incomparabil superioară. pornind de la fenomene observate în natură... fiecare floare şi fiecare copăcel. este mâna care a fost pironită pe cruce pentru noi.” Col.. 4:3) Dar puterea lui Dumnezeu se manifestă încă prin aceea că susţine lucrurile create de El.. s-a distrus suprafaţa pământului. (90) Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea 22 Ianuarie TOATĂ NATURA SUSŢINUTĂ DE DUMNEZEU “El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El. Puterea Lui creatoare este tot atât de nepătrunsă ca şi existenţa Sa. dezvoltarea florei şi faunei. fiică a Sionului “scoală-te. că aceasta a constat dintr-o seară şi o dimineaţă..” Gen. în El trăim. ia fiinţă”(Ps... să apară frunzele şi să înflorească fiecare floare. în mod greşit făcute. au avut loc mari modificări. (97) Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea 23 Ianuarie OPERA DE ÎNCORONARE A CREAŢIUNII “Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său. fiecare pulsaţie a inimii. Natura este serva Creatorului ei.. (94) Lucrarea mâinilor lui Dumnezeu în natură nu însemnează că trebuie să considerăm natura drept Dumnezeu. Aceste lucruri. (95) În natură se desfăşoară continua lucrare a Tatălui şi a Fiului. 1:27 . şi cu scopul de a adapta Biblia la această presupusă descoperire a ştiinţei.. Prin puterea Sa este făcută vegetaţia să crească. l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. ştiinţa omenească nu poate descoperii tainele Celui Prea Înalt. Dar referitor la aceste lucruri istoria biblică oferă explicaţii ample. (89) Dumnezeu nu a descoperit oamenilor niciodată modul exact în care a săvârşit lucrarea creaţiunii. răspândiţi razele de lumină pe care le-aţi primit din cer. Se pretinde că au fost necesari milioane de ani...”(Ev. se consideră că zilele Creaţiunii au fost perioade de timp nedefinit. ne învaţă lecţia că nu există nimic de care Dumnezeul Infinit să n-aibă ştire. La Potop. Fiecare respiraţie. Fiece picătură de ploaie şi fiecare fulg de zăpadă.. ci El le foloseşte continuu ca unelte ale Sale. la fel ca toate celelalte zile care au urmat. pentru ca pământul să evolueze din haos.” Ps. Lăsaţi lumina voastră să strălucească. Cât de mult timp era necesar pentru evoluţia pământului din haos. sunt astfel multe mărturii tăcute dovedind adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. şi odată cu reorganizarea scoarţei terestre. aceleia care a fost cunoscută după aceea. şi că fenomenele din natură sunt guvernate în armonie cu legi fixe. ele nu pot vorbi decât în armonie. (93) Mulţi învaţă că materia posedă puterea vitală. Dumnezeu nu anulează legile Sale şi nici nu lucrează contrar lor. şi an de an îşi continuă mişcarea sa de rotaţie în jurul Soarelui. În timp ce natura este o expresie a gândului lui Dumnezeu nu natura. în care nici chiar însuşi Dumnezeu nu se poate amesteca. Deducţiile. s-au conservat multe dovezi ale existenţei vieţii anterioare. că nimic nu este prea neînsemnat pentru atenţia Sa. măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii.. care astfel putea chema la existenţă lumi nenumărate?. luminează-te. căci lumina ta vine şi slava Domnului răsare peste tine.. fiecare fir de iarbă.

este un dar foarte preţios. făcută după chipul lui Dumnezeu”. Toate erau desăvârşite. Eva era cu ceva mai mică la statură. şi să pună în mijlocul ei pe unul ca domn al frumosului pământ în tinereţea sa. cu cât avea să trăiască mai mult. (98) După ce pământul cu toată diversitatea de plante şi animale de pe el a fost chemat la existenţă. o viaţă smulsă dintr-o lume a păcatului şi alipită de viaţa lui Hristos. într-o servire sfântă. şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. trebuie să-I fie înapoiate Lui într-o servire bucuroasă. demne de Autorul lor dumnezeiesc. pe care o zidise şi o făcuse. pentru că El le-a răscumpărat prin propriul Său sânge preţios şi toate-I aparţin. pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui. influenţa noastră. “un fiu al lui Dumnezeu. (107) Ce este viaţa voastră? Trebuie cândva. este cea mai nobilă dintre lucrurile create de El. şi că s-ar fi dezvoltat încet prin diferite etape ale evoluţiei.. ci veşnice.. cu atât mai mult să descopere chipul Său . ci pentru că El simţi bună plăcere în roadele înţelepciunii şi bunătăţii Sale şi în descoperirile măririi Sale..” Gen. facultăţile tale. Deşi făcut din ţărâna pământului. Şi Dumnezeu ”S-a repauzat în ziua a şaptea de toate lucrările pe care le-a făcut.. Nici o viaţă nu rămâne fără rezultat. talentele noastre. (101) Când Adam ieşi din mâna Creatorului. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o... Când omul ieşi din mâna Creatorului Său. . El este Creatorul şi Izvorul vieţii. (103) Viaţa este o manifestare a iubirii lui Dumnezeu.” Dumnezeu privi cu satisfacţie la lucrarea mâinilor Sale. El nu S-a repauzat pentru că ar fi fost obosit. el era în natura sa fizică. iar trupul mai mult decât îmbrăcămintea. El este Autorul vieţii de sus. toate date nouă de Dumnezeu. facultăţile noastre. încât nu oferă nici o ocazie pentru vreo concluzie greşită. atunci vom sta cu El în slavă. Întrebarea esenţială pentru noi este: Este viaţa noastră întreţesută cu viaţa lui Isus? (105) Ce este viaţa creştină? Ea este o viaţă salvată. opera de încoronare a Creatorului şi acela pentru care pământul era pregătit atât de minunat... (100) După fiinţele îngereşti. pentru a trăi.cu atât mai pe deplin să reflecte slava lui Hristos. În şase zile. Genealogia familiei noastre omeneşti. atunci când va reveni. Şi în timp ce suntem încă în această lume. familia omenească.Aici este arătată în mod lămurit originea neamului omenesc. A nu te preda lui Dumnezeu înseamnă hoţie. totuşi chipul ei era nobil şi plin de frumuseţe. Îi vom preda lui Dumnezeu. Adam era. El îmbrăcă întreaga lume în veşmântul frumuseţii şi o umplu cu lucruri folositoare pentru oameni. mentală şi spirituală. moluşte şi patrupede în dezvoltare. Înălţimea lui Adam era mult mai mare decât aceea a oamenilor care locuiesc azi pământul. şi depinde de El. Faţa sa radia de sănătate şi strălucea de viaţă şi bucurie. ci merge înapoi la Marele Creator. iar raportul dumnezeiesc este atât de simplu redat. (104) Fiecare trebuie să se gândească la solemna întrebare: Ce înseamnă viaţa mea pentru Dumnezeu şi pentru semenii mei? Nici un om nu trăieşte pentru sine. Era scopul lui Dumnezeu ca omul.. nu se coboară cu originea ei la o serie de germeni. când veni spre a-şi încorona opera Sa măreaţă.” Luca 12:23 Viaţa noastră ne-a fost dată de Dumnezeu. (106) Dacă viaţa noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. trupul tău... el era maiestos în statură şi desvârşit în simetrie. Dumnezeu pretinde sufletul tău. Noi suntem ai Lui prin Creaţiune şi. tot aşa cum frunza depinde de ramură. Este un dar pe care Dumnezeu ni l-a încredinţat spre păstrare. El care a întins cerul înstelat deasupra noastră şi care. Fiecare suflet se află sub obligaţia de a trăi o viaţă de creştin. (99) Nu există nici un motiv care să ne determine să credem că omul ar proveni din formele inferioare ale regnului animal sau vegetal. (108) Sabatul lui Dumnezeu 25 Ianuarie INSTITUIT LA CREAŢIUNE “În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse. (102) Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea 24 Ianuarie CE ESTE VIAŢA TA? “Viaţa este mai mult decât hrana. marea operă a Creaţiunii fu terminată. aşa după cum se poate vedea în lumina jertfei Fiului lui Dumnezeu. asemenea Făcătorului Său. Avem viaţa de la El. aşa după cum ne-o redă inspiraţia divină. Individualitatea noastră. totuşi. a fost în stare să creeze şi o fiinţă demnă de mâna care îi dădu viaţă. El cree toate minunile uscatului şi ale mării. cu cea mai nobilă măiestrie. să vă puneţi această întrebare şi să-i daţi şi răspunsul. 2:2-3 Marele Iehova puse temeliile pământului. a colorat florile câmpului. toate facultăţile pe care El ni le-a încredinţat.. omul. Scopul şi idealul vieţii nu este de a ne asigura avantaje temporare. a fost adus pe scena de activitate. pe care au dorit s-o aibă fiinţele create după asemănarea Sa. care a umplut cerul cu minunile puterii Sale. fără îndoială şi prin răscumpărare.

Ca semn al puterii Sale sfinţitoare. Iar noi. repetă chemarea Lui: ”Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă”(Matei 11. adică o deosebi ca zi de odihnă pentru om. să fie umplută de iubire şi adorare pentru Creatorul Său. în melodia mării. găsim mângâiere. este conducătorul Bisericii.. ea nu a fost rânduită de autoritate omenească. În timp ce ne atrage atenţia către pacea Edenului care a fost pierdută. să fie un semn între Mine şi ei. Dumnezeu a dat lumii un semn de aducere aminte. şi să trezească în el recunoştinţă.După ce Dumnezeu se odihni în ziua a şaptea. şi a încredinţat-o omului pentru a o păstra. Creatorul Cerului şi al pământului. deoarece toate lucrările de care se bucura veneau din mâna Creatorului. (117) .” Ps. (115) Respectarea Sabatului este mijlocul rânduit de Dumnezeu pentru a păstra cunoaşterea de El şi pentru a deosebi pe supuşii Săi loiali de călcătorii Legii Sale.. iar ei sunt lucrarea mâinilor Sale şi supuşii autorităţii Sale.. şi dreptatea Lui ţine în veci. şi pentru ca inima sa. fără a face în această zi nici o lucrare lumească. El a zis: ”Le-am dat şi Sabatele Mele. 20:12). în cer şi pe pământ.. în totul o sărbătoare de amintire şi a fost dată întregii omeniri.. Această întocmire era deci. pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul care-i sfinţesc”.28). El este dat tuturor acelora pe care îi sfinţeşte Hristos. o faptă de recunoştinţă şi plină de mulţumire faţă de Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El”(Ioan 1:1-3) Şi deoarece Sabatul este o amintire a lucrării creaţiunii. Sabatul este un semn al puterii lui Hristos de a ne sfinţi. El o sfinţi. trebuia să se repauzeze în această zi sfântă. El declară că Acela care a creat toate lucrurile. El avea de trebuinţă să dea la o parte interesele şi năzuinţele sale proprii într-o zi din cele şapte.. urmând exemplul dat de Creator. această instituţie. El a făcut şi Sabatul. şi Cuvântul era cu Dumnezeu. şi prin care sunt ţinute toate lucrurile. în răcoarea zilei. Tot astfel şi omul. poate să pretindă veneraţie din partea noastră. Pentru toţi acei care primesc Sabatul ca un semn al puterii creatoare şi mântuitoare a lui Hristos. Dumnezeu văzu că Sabatul era necesar pentru om chiar în Paradis. Când admirăm puterea Lui în natură. el va fi o desfătare. atunci a fost pusă şi temelia Sabatului.. El l-a pus la o parte ca un semn de aducere aminte a Creaţiunii. să mediteze la marea operă a creaţiunii lui Dumnezeu. şi ne aduce în legătură cu Creatorul. dovedindu-L că este Creator şi Sfinţitor. şi poruncită prin Cuvântul Său veşnic. Dar El a sfinţit ziua în care S-a odihnit.. pentru ca să poată medita la puterea şi bunătatea Sa. ei se desfată în El. să fie ca un semn între Mine şi ei. şi nu se bazează pe tradiţii omeneşti. pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul care-i sfinţesc. Pe bună dreptate. (112) Dumnezeu. Sabatul îi îndrumă către lucrările creaţiunii ca o dovadă a marii Lui puteri de a mântui. Respectarea lui trebuia să fie. văzând dovezile înţelepciunii şi bunătăţii lui Dumnezeu. semnul care deosebeşte pe poporul lui Dumnezeu când iese din lume şi intră în odihna cerească. ca tată şi reprezentant al întregii familii omeneşti. respectând Sabatul. el ne vorbeşte despre pacea restabilită prin Mântuitorul. care a vorbit cu Adam în Eden.. prin urmare. Sabatul este dat tuturor acelora care prin Hristos devin o parte a Israelului lui Dumnezeu. În cântecul păsărelelor. că El este Creatorul şi Stăpânitorul lor legitim. (110) Sabatul lui Dumnezeu 26 Ianuarie O SFÂNTĂ ADUCERE AMINTE “El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui. deoarece Cuvântul care a creat toate lucrurile. 111:4 În Eden. şi aceasta este ziua a şaptea. Deosebind astfel Sabatul. El nu a pus de-o parte o zi oarecare din cele şapte zile. (109) Când au fost puse temeliile pământului. Sabatul a fost încredinţat lui Adam. a dat omului şase zile în care să lucreze.. punând binecuvântarea Sa pe ziua a şaptea. privind cerul şi pământul. ea a fost întocmită de Cel Îmbătrânit de zile. dovedim că recunoaştem pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul cel Viu. 20:12 După cum Sabatul a fost un semn care deosebea pe Israel când a ieşit din Egipt ca să intre în Canaan. atunci n-ar mai exista nici un ateu sau idolatru. Văzând pe Hristos în Sabat. el este o dovadă a iubirii şi puterii lui Hristos. putem încă auzi glasul Lui. Sabatul atrage gândurile noastre la natură. (116) Acesta [Sabatul] aparţine lui Hristos. (113) Dacă Sabatul ar fi fost întotdeauna păzit cu sfinţenie. în foşnetul pomilor.”Ezech. “La început era Cuvântul. Nu era nici o umbră ceremonială într-însul şi nimic din ceea ce ar da a se înţelege că el ar fi fost restrâns numai asupra unui singur popor. El avea nevoie de un Sabat care să-i amintească în mod viu de Dumnezeu. Deorece El a făcut toate lucrurile. Deoarece vorbind către Israel. ci o zi specială. Fiecare lucru din natură. dă viaţă şi sufletului. (114) Sabatul lui Dumnezeu 27 Ianuarie UN SEMN SPECIAL “Le-am dat şi Sabatele Mele. tot astfel este el şi acum. pentru ca. şi că prin puterea Lui noi suntem împăcaţi cu Dumnezeu. “îi fac sfinţi”(Ezech. (111) Toate lucrurile au fost create prin Fiul lui Dumnezeu... din partea tuturor celor ce locuiesc pe pământ. Sabatul arată spre El. Dumnezeu institui o amintire a operei Sale creatoare.

. se dă naştere la confuzie şi grabă.8) În tot timpul săptămânii trebuie să păstrăm în minte Sabatul şi să facem pregătiri ca să-l respectăm conform poruncii. De aceea El zice: ”Adu-ţi aminte de ziua Sabatului ca s-o sfinţeşti. (120) Trebuie să păzim cu gelozie hotarele Sabatului.. Domnul declară: “Adu-ţi aminte. În această zi trebuie trezită orice energie a sufletului. 20:8 Chiar la începutul poruncii a patra.. (123) În Sabat. trebuie să fie date la o parte. Sabatul să nu fie folosit pentru a ne repara îmbrăcămintea. crezând că vom primi odihnă şi nădejde. Înainte de apusul soarelui. membrii familiei să se adune ca să citească Cuvântul lui Dumnezeu. nu va fi lăsată pentru Sabat. În cursul săptămânii. dimineaţa. Vineri să fie terminată toată pregătirea pentru Sabat. El l-a pus de-o parte pentru om. este un timp sfânt şi consacrat. (121) Sabatul lui Dumnezeu 29 Ianuarie SFINŢIT PENTRU ÎNCHINARE “Mă bucur când mi se zice: ”Haidem la Casa Domnului. (122) Tot cerul serbează Sabatul. 122:1 Dumnezeu ne-a dat toate cele şase zile în care să ne facem lucrarea noastră. dar Şi-a păstrat o singură zi pentru Sine. (118) Sabatul lui Dumnezeu 28 Ianuarie PREGĂTIRE PENTRU ZIUA SFÂNTĂ “Adu-ţi aminte de ziua Sabatului ca s-o sfinţeşti. Nici o datorie care va aparţine celor şase zile de lucru. 20. Astfel. În această zi toate neînţelegerile dintre fraţi. energiile noastre nu vor fi epuizate în munca pentru cele vremelnice.”Exod. (Iac. (125) Trebuie să nutrim şi să cultivăm un spirit de adevărată adorare. sau îi vor uita însemnătatea ei sfântă. dar nu într-un mod nepăsător şi fără a face nimic. zăpăceală şi nerăbdare. lumină şi pace de la Isus Hristos.. un spirit de consacrare pentru ziua sfântă. considerând Sabatul desfătarea lor îngerii îi binecuvântau în mod deosebit cu lumină şi sănătate şi le dădeau putere deosebită. lucrurile trecătoare nu vor fi lăsate să înăbuşe pe cele spirituale. pentru a umbla după distracţii sau a ne îndeletnici cu orice altă ocupaţie lumească. ca să-l serbeze ca o zi de adorare. Într-un spirit umilit. Îndepărtaţi orice amărăciune. Dacă se scoală târziu. Mântuitorul nostru? Putem privi la El prin credinţă. El a sfinţit şi binecuvântat ziua a şaptea. să cânte şi să se roage. Îngerii dovedeau interes şi o deosebită veneraţie pentru această instituţie divină. noi să fim prea obosiţi. binecuvântată a Domnului. ”mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii. o zi când trebuie să lăsăm de-o parte toate problemele lumeşti şi să ne îndreptăm cugetele spre Dumnezeu şi cer. Sabatul este profanat. (119) Încă unei probleme trebuie să i se acorde atenţie în ziua de pregătire. Nu uitaţi că orice clipă din această zi. explicaţi copiilor voştri lucrarea voastră şi scopul ei. din familie sau din comunitate. şi puneţi-i să ia parte şi ei la pregătirea de a ţine Sabatul conform poruncii. Această zi trebuie să fie pentru noi o zi de binecuvântare. ca să fiţi vindecaţi”." El ştia că în mijlocul multor griji şi greutăţi oamenii vor fi ispitiţi să caute scuze pentru neîndeplinirea tuturor cerinţelor legii. mânie şi răutate din suflet. familia trebuie să se scoale devreme. (127) Sabatul lui Dumnezeu 30 Ianuarie CEA MAI FERICITĂ ZI DIN SĂPTĂMÂNĂ .. pentru a lua parte la serviciul Său.Sabatul este brăţara de aur care uneşte pe Dumnezeu cu poporul Său. Vedeţi ca toată îmbrăcămintea să fie gata şi toată mâncarea pregătită. (126) Întreg cerul mi-a fost înfăţişat privind şi urmărind Sabatul la acei care recunosc pretenţiile poruncii a patra şi păzesc Sabatul. printr-o strictă consacrare a spiritului şi care se străduiau să facă cât mai plăcute orele sfinte. pentru a pregăti mâncarea. astfel în ziua în care Domnul S-a odihnit şi desfătat. Trebuie să ne adunăm împreună. În felul acesta se dă naştere la sentimente nesfinţite în familie. orice lucrare obişnuită trebuie lăsată la o parte şi toate ziarele lumeşti să dispară din faţa ochilor. Pe acei care sfinţeau în inimile lor pe Domnul Dumnezeu.” Ps. El doreşte să învioreze şi să binecuvinteze orice suflet.5:16) Înainte de apusul soarelui. (124) Sabatul este timpul lui Dumnezeu. Când Sabatul este păstrat astfel în amintire.”(Exod. căci nu trebuie să ne întâlnim oare cu Dumnezeu şi cu Hristos. devine o povară şi ajunge să fie mai mult de temut decât iubit. Părinţilor. serbând Sabatul potrivit celor mai bune facultăţi ale lor şi să onoreze pe Dumnezeu..

58:13-14 Iubirea lui Dumnezeu a aşezat un hotar necesităţilor de a munci.” 1 Cor. 66:23 Cât de minunat a fost pământul când a fost făcut de mâna Creatorului! Dumnezeu a prezentat în faţa Universului o lume în care nici chiar ochiul Său atotvăzător nu putea găsi o pată sau o mânjitură. realizată prin Hristos. decât petrecând o parte din acestă zi în aer liber. slăvindu-L. Şi asemenea celorlalte precepte ale Decalogului... A fost planul lui Dumnezeu ca membrii familiei să fie asociaţi la muncă şi studiu. de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi. ca să sfinţeşti pe Domnul. (133) Sabatul.zice Domnul. (128) Sabatul şi familia au fost la fel instituite în Eden.. prin care sunt toate lucrurile şi prin El şi noi. şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării. Dumnezeu a privit la lucrarea mâinilor Sale.. ei sunt determinaţi săL iubească. nu jucându-se.. şi un singur Domn: Isus Hristos. Cum pot primi copiii o cunoştinţă mai dreaptă despre Dumnezeu. Atâta vreme cât există cerul şi pământul. nici o disarmonie. ziua sfântă de odihnă a lui Dumnezeu va fi onorată de toată suflarea de sub soare. el păstrează pentru familie ocazia pentru comuniunea cu El.. şi a Mieluşelului.“Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului. locuitorii pământului nou. Sabatul n-a fost numai pentru Israel. ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea Sfântă. din Sabat în Sabat. Sabatul va fi şi mai departe. mai mult decât în oricare alta.8:6 . dacă Sabatul va fi desfătarea ta. un semn al puterii Creatorului. atunci te vei putea desfăta în Domnul. În această zi... şi a declarat că este “foarte bună”. iar lumea vegetală era fără pată sau stricăciune. (132) O parte din timpul acestei zile. În timp ce caracterul atrăgător al lui Dumnezeu dă pe faţă iubire. neîndeletnicindu-te cu treburile tale.faceţi ca el să fie ziua cea mai plăcută. înaintea Mea .o . te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov. În fiecare Sabat. înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile”(Mat. Despre Legea aceasta din care face parte porunca a patra. Fiind rânduit pentru om. Nu exista nici o boală care să afecteze omul sau animalul. toţi trebuie să aibă ocazia de a petrece în natură. cea mai binecuvântată din toată săptămâna. se vor închina înaintea Mea. (130) A alina durerea celor suferinzi. în vecii vecilor. originea sa se află în timpul acela când “stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie şi când toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie”(Iov 38:7). 5:18). (135) Sabatul a fost sfinţit la creaţiune. (136) Dumnezeu ne învaţă să ne adunăm în Casa Sa ca să ne împărtăşim de însuşirile dragostei Sale desăvârşite. (131) Deoarece Sabatul este o aducere aminte a puterii creatoare. Fiecare parte a creaţiunii îşi ocupa locul destinat ei şi răspundea scopului pentru care a fost creată. slăvit. nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege. Aceasta va pregăti pe locuitorii pământului pentru locuinţele pe care Hristos S-a dus să le pregătească pentru acei care-L iubesc. a încuraja pe cei trişti. . Hristos zice: ”Câtă vreme nu va trece cerul şi pământul. vor fi călăuziţi a-L considera ca pe un Tată iubitor şi plin de bunătate. (137) FEBRUARIE CEI TREI REPREZENTANŢI AI CERULUI Minunatul Părinte 1 Februarie IUBITUL NOSTRU TATĂ CERESC “Totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl. ci pentru lumea întreagă. În propria Sa zi. căci gura Domnului a vorbit. el este mai presus de toate celelalte zile. ci în compania părinţilor lor? Lăsaţi ca minţile lor tinere să mediteze la Dumnezeu în minunatul decor al naturii. (129) Ziua sfântă de odihnă a lui Dumnezeu a fost făcută pentru om. Nu exista nici o confuzie. Pacea şi bucuria sfântă umplea pământul. este o lucrare a iubirii care onorează ziua sfântă a lui Dumnezeu. ei se vor aduna în Sanctuar. Acolo. iar în planul lui Dumnezeu ele sunt strâns legate împreună. spre onoarea Aceluia care şade pe tron. (134) Sabatul lui Dumnezeu 31 Ianuarie SERBAT ÎN VEŞNICIE “În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat va veni orice făptură să se închine. Şi atunci când Edenul va înflori din nou pe pământ. El a fost făcut cunoscut omului în Eden.” Is. în adorare şi recreaţie. El aşeză asupra Sabatului mâna Sa plină de îndurare. şi nededându-te la flecării. ne este cu putinţă să trăim viaţa din Eden. este veşnic obligatoriu. şi dacă-L vei cinsti neurmând căile tale. zice Domnul. În timp ce privesc la minunatele lucruri pe care El le-a creat pentru fericirea omului. şi faptele de milă sunt în desăvârşită armonie cu scopul acesteia. şi de la o lună nouă la alta. ziua când trebuie să ne familiarizăm cu Dumnezeu prin lucrările Sale. cu natura şi unul cu altul.” Is. bunăvoinţă şi gingăşie. spre a se uni cu toţii în cântări de laudă şi de mulţumire.

deoarece. dar iubirea lui Dumnezeu este mult mai mare. datorită păcatelor omului. teoria aceasta este una dintre cele mai primejdioase înşelăciuni. învăluind-o în nori înfricoşaţi. Tatăl este plinătatea dumnezeirii şi este nevăzut privirii muritoare. căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău. a tot adevărul. Strălucirea Slavei Tatălui “şi întipărirea Fiinţei Lui”. Părinţii iubesc pe copiii lor. în supunere şi adorare. A fi amabili faţă de cei nemulţumitori şi răi. ne-a vorbit prin Fiul Său.”(Rom. nici naşterea sau naţionalitatea.. căci a ridica vălul care acoperă prezenţa dumnezeiască. Doamne. orice inimă trebuie să fie adânc impresionată. a Ta Doamne este Domnia. este primită de mulţi dintre cei care pretind a crede Scripturile..ca pe o fiinţă înfiorătoare. este o Fiinţă personală. El mi-a spus că este ca şi El dar că eu nu puteam privi persoana Sa. folosind un nume nou. cu toate acestea. Tatăl nu poate fi descris prin lucrurile de pe pământ.” Ev. El rânduieşte orice lucru în dreptate şi noi nu trebuie să fim nemulţumiţi şi neîncrezători. nu putem înţelege decât atât cât găseşte El cu cale să ne descopere... ci numai iubirea . dovezi sigure prin care fiii Celui Prea Înalt îşi dau pe faţă poziţia lor solemnă.11:33) Este o dovadă a milostivirii Sale că El Îşi ascunde puterea Sa. mai largă şi mai profundă decât poate fi vreodată iubirea omenească. 29:11 Dumnezeu este Tatăl nostru. (1) El [Isus]. nu poate pătrunde adâncimea lucrurilor lui Dumnezeu. Isus a venit în lumea aceasta ca Mântuitor personal.. răsună ca o muzică în urechile Sale. (4) Minunatul Părinte 2 Februarie MAIESTATEA ŞI MĂREŢIA LUI “A Ta este. atunci El locuieşte în toţi oamenii.. plini de mister şi de întunecime. Ca Mântuitor personal S-a şi înălţat la ceruri şi tot ca Mântuitor personal.. acestea sunt semnele de recunoaştere ale familiei împărăteşti a cerului. în loc să o vadă ca pe un Tată. L-am întrebat pe Isus dacă Tatăl Său este ca şi El. însemnează moarte.. nici privilegiile religioase. căci Tu Te înalţi ca un Stăpân mai presus de orice!” 1 Cron.Dumnezeu este Tatăl nostru. El ne invită să avem o mai mare încredere în El. şi pentru a ajunge la sfinţenie. milos şi compătimitor şi fiecare copil care crede în El. trebuie să ne încredinţăm braţului Său atotputernic. Păgânismul învaţă pe oameni să privească Fiinţa Supremă. Acum omul poate doar să năzuiască spre marginile acelei vaste întinderi şi să dea frâu liber imaginaţiei sale. dar oricât de frumos ar fi îmbrăcată. Folosind acest Nume. (10) Ca fiinţă personală. dincolo de aceasta. care revarsă asupra copiilor Săi darul iubirii Sale. El care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui. (8) Adevărata reverenţă faţă de Dumnezeu este inspirată de un simţ al măreţiei Lui infinite. Nici o minte muritoare nu poate pătrunde taina în care locuieşte şi lucrează Cel Atotputernic. pentru că aşa se descoperă. Dumnezeu S-a descoperit în Fiul Său. Despre procedurile Sale cu noi şi despre motivele care-L determină la aceasta. “dacă ai privi o singură dată slava Sa. de nici o religie. Se referea la Conducătorul Universului. mijloceşte în curţile cereşti. (6) Nu trebuie să îndrăznim cu încumetare a întinde mâna pentru a da la o parte vălul în spatele căruia este ascunsă Maiestatea Sa. veşnicia şi slava. de conştienţa prezenţei Lui. acelei inimi care este plină de iubire. Dacă Dumnezeu este o esenţă care umple întreaga natură. care ne iubeşte şi ne poartă de grijă ca şi copiilor Săi. 1:1-3 Dumnezeu este Spirit. nu ne recomandă pe noi ca membrii ai familiei divine. La sfârşitul acestor zile. a toată ştiinţa. mai mult ca pe un obiect de groază decât de iubire .o iubire care îmbrăţişează întreaga omenire. Apostolul exclamă: ”Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Sale. (9) Minunatul Părinte 3 Februarie UN DUMNEZEU PERSONAL “Dumnezeu. puterea şi măreţia.. Nu poziţia pământească. ai muri într-o clipă. La persoana Tatălui n-am putut privi deoarece era acoperit de un nor de lumină de slavă.. (11) Văzui un tron pe care stătea Tatăl şi Fiul. (7) Iehova este temelia a toată înţelepciunea.. marele Împărat al Universului. decât de cea din Biblie." (12) Teoria că Dumnezeu este o esenţă care umple întreaga natură. care suferă sub blestemul lui Dumnezeu... (2) Folosirea acestui nume când vorbim cu Dumnezeu sau despre El. Acestea sunt simple lucruri pământeşti. decât are un copil în tatăl său pământesc. Priveam la înfăţişarea lui Isus şi admiram persoana Sa iubitoare. Cu acest sentiment despre Cel Nevăzut. (5) Dumnezeu nu poate fi comparat cu lucrurile făcute de mâna Sa. ci să ne plecăm înaintea Lui. Omul cu capacităţile lui finite. El ne va descoperi prin planurile Sale atât cât El găseşte de bine ca să ştim.. zise El. a făcut curăţirea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte.. este un semn al încrederii noastre faţă de El şi o garanţie a raportului şi a înrudirii Sale cu noi. . când rugăm pe Dumnezeu pentru binecuvântarea Sa. El este deasemenea. Tatăl nostru.. (3) O astfel de descriere a lui Dumnezeu nu a fost dată lumii niciodată. mărirea. a face bine în mod dezinteresat. este obiectul grijii Sale deosebite. care trebuie îmblânzită prin jertfe.

dă pe faţă omul! Câţi din cei care îşi iau titlul acesta. Putem căuta să pricepem aceasta cu mintea. El nu şi-a ascuns dragostea Sa cea mare. copii ai lui Iacov.. (16) Acei care îşi dau seama de măreţia şi maiestatea lui Dumnezeu vor rosti numele Lui cu o teamă sfântă.. El stă pe tronul Său. de câte ori ambiţia lumească. plin de bunătate şi credincioşie. cine este El.”Ps. Nu uita.. de aceea. El ordonă ceea ce Providenţa Sa vede ca fiind cel mai bine. Numele Său este sfânt şi înfricoşat. mărturiseşte despre slava Sa. Toate lucrurile sunt deschise privirii Sale divine.23:10) Scriptura mărturiseşte despre Dumnezeu: ”Sfânt şi înfricoşat este numele Lui. Dumnezeu există din totdeauna. Descoperirea lui Isus pe care Dumnezeu a dat-o în Cuvântul Său. Nimeni nu trebuie să se avânte în speculaţii.90:2). Ei profanează numele Lui rostind inutil şi ireverenţios în rugăciunile lor cuvintele: “Dumnezeule Atotputernic”. voi. unde este El. ele vor fi relevate în adevărata lor importanţă. trebuie să fie întrebuinţat cu reverenţă şi teamă.. răzvrătirea şi păcatul. este pentru noi. (13) Minunatul Părinte 4 Februarie SFÂNT ŞI VENERABIL ESTE NUMELE LUI “A trimis poporului Său izbăvirea. Eu nu Mă schimb.. acestea sunt subiecte pe care nu trebuie să ne încumetăm sau să îndrăznim a le atinge. nu nesocoti. trebuie să ne prezentăm cu adoraţie în faţa Domnului şi Creatorului nostru. Onoarea tronului Său este pusă ca şi garantă pentru împlinirea Cuvântului Său faţă de noi. în nici un fel. El este infinit şi omniprezent. (19) Minunatul Părinte 5 Februarie CREDINCIOS ŞI ADEVĂRAT “Căci Eu sunt Domnul. (23) Minunatul Părinte 6 Februarie MINUNATA SA DRAGOSTE ARĂTATĂ . Psalmistul declara: ”Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea.. cu privire la natura Sa. Aici tăcerea este elocventă. reprezintă rău numele şi caracterul lui Dumnezeu! Vai. n-ar repeta El cuvintele: ”Să nu vă numiţi Învăţători.omul nu are altceva de făcut. nu necinsti scaunul de domnie al slavei Tale. dar treptat. desfiinţează necesitatea ispăşirii şi fac din om propriul său Mântuitor.”(Ex.. Acei care le primesc sunt în mare pericol de a fi aduşi în cele din urmă să privească întreaga Biblie ca fiind o închipuire.14:21) El Însuşi a făgăduit că va lua seama la strigătul nostru. El este Marele Eu Sunt. La El nu este schimbare şi nici umbră de mutare. încet la mânie. înconjurat de aceia care poartă titlul de “Sfinţitul” sau “Prea Sfinţitul”. Cu cât mai mult noi. Existenţa tainelor în planurile Sale... nu rupe legământul Tău cu noi. El locuieşte într-o lumină de care nu te poţi apropia. (18) Numele Domnului este plin de îndurare şi milostiv.7) Despre Biserica lui Hristos. păcătoase. îşi dă seama cel mai bine de incapacitatea fiinţelor omeneşti de a explica natura Creatorului. El este Cel Prea Înalt şi Minunat care locuieşte în veşnicie. Heruvimii şi serafimii strălucitori şi sfinţi se apropie de tronul Său cu adoraţie sfântă. Cel Atotştiutor este mai presus de orice discuţie. ”Eu Sunt Domnul.cuvinte sublime şi sfinte care nu trebuie să iasă de pe buzele noastre decât pe un ton supus şi cu un sentiment de teamă. 111:9 Niciodată. Eu nu mă schimb” zice El. Cel care în viaţa de fiecare zi păstrează cea mai strânsă comuniune cu Dumnezeu şi care are cea mai profundă cunoştinţă despre El.33:16) Acest nume este dat oricărui urmaş al lui Hristos..13:8). din splendoarea Sa şi din liniştea eternităţii.... ca să o cercetăm.. Noi am păcătuit împotriva Lui şi nu merităm favoarea Sa. dar mai departe nu trebuie să pătrundem. despotismul şi păcatele cele mai josnice au fost ascunse sub veşmintele brodate ale unei slujbe înalte şi sfinte. Tu eşti Dumnezeu” (Ps.. (15) Unii consideră umilitor a se ruga lui Dumnezeu într-un mod obişnuit. fiinţe mărginite. din veşnicie în veşnicie. care stă la temelia întregii Sale proceduri cu copiii Săi.. a aşezat legământul Său în veci. decât să dezvolte puterea din interiorul său. azi şi în veci”(Ev. (14) Am văzut că numele sfânt al lui Dumnezeu. (21) Dumnezeu nu vrea să I se ceară socoteală pentru căile şi lucrările Sale.. El este “acelaşi ieri. Îngerii îşi acoperă feţele lor înaintea prezenţei Sale.34:6. Nici unul din cuvintele noastre nu poate descrie splendoarea şi maiestatea Sa. 3:6 În ceea ce priveşte personalitatea şi prerogativele lui Dumnezeu. (20) Mai presus de nebunia de pe pământ.” Mal. căci Unul Singur este Învăţătorul vostru: Hristos”? (Mat. n-aţi fost nimiciţi. noi nu trebuie să întrebuinţăm cu uşurinţă titlul sau numele lui Dumnezeu... stă scris: ”Şi iată cum Îl vor numi: ”Domnul neprihănirea noastră”(Ier. nici un om nu poate să-L vadă şi să trăiască." Cărei fiinţe omeneşti i se potriveşte acest titlu? Cât de puţin din înţelepciunea şi neprihănirea pe care o arată titlu. Aceste teorii (Panteism etc. atunci când vom veni la El mărturisindu-ne păcatul şi nevrednicia noastră. iertând fărădelegea.) urmărite până la concluzia lor logică.. (17) Dacă Hristos ar fi astăzi pe pământ.. (22) Curcubeul din jurul tronului Său este o asigurare că Dumnezeu este credincios. ba încă El însuşi a pus pe buzele noastre cea mai minunată rugăminte: ”Pentru numele Tău.”(Ier.

Inima care este influenţată de acest principiu sfânt. este la îndemână un caracter sfânt şi o viaţă asemănătoare cu a lui Hristos.” Ioan 3:1 Inima lui Dumnezeu tânjeşte după copiii Săi pământeşti. (24) Când căutăm un limbaj potrivit... după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. pentru că ea este desăvârşită în fiecare parte a ei. cu o dragoste mai puternică decât moartea. când sunt puse alături de dragostea nemărginită şi de nesecat a lui Dumnezeu. putem să ne rugăm. Dacă un lucru merită să fie făcut. Şi suntem! Lumea nu ne cunoaşte pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Totuşi când studiem Biblia şi medităm asupra vieţii lui Hristos şi a planului de răscumpărare. Dumnezeu va pune aprobarea Sa asupra voastră. să ne numim copii ai lui Dumnezeu. se revarsă asupra noastră nesecatul râu al bunătăţii lui Dumnezeu. În tăcere. de sub puterea lui Satan. după cum şi Tatăl nostru din ceruri este desăvârşit.“Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl. zi de zi.. Dacă lucraţi în felul acesta... face pe om nedesăvârşit şi îi închide în faţă poarta sfintei cetăţi. simţim că suntem nişte copilaşi care gânguresc primele lor cuvinte. şi totuşi ea va rămâne nemărginită. Un cusur. dar toate bine făcute. în cer şi pe pământ. să nu piară.”(1 Ioan 3:1) În străduinţa de a descrie această dragoste. va fi înălţată deasupra oricărui lucru egoist. Dacă dorim să fim desăvârşiţi. (26) Minunatul Părinte 7 Februarie DESĂVÂRŞIT ÎN TOATE CĂILE LUI “Voi fiţi dar desăvârşiţi. atunci merită să fie făcut cu toată inima. puteţi cerceta cu sârguinţă Scripturile ca să o înţelegeţi.. Nu există scuză pentru păcat.. În toată oastea celor mântuiţi nu se va vedea nici un cusur.. Lucrarea ispititorului nu trebuie să fie socotită ca o scuză pentru vreo faptă rea. nu există . această dragoste trebuie să fie strâns întreţesută în viaţa creştinului.. aşa şi urmaşii Lui trebuie să fie desăvârşiţi în viaţa lor. prin care să scriem dragostea lui Dumnezeu. După cum Fiul omului a fost desăvârşit în viaţa Sa. Orice aţi face. oricât de mică. pentru ca oricine crede în El." Putem face numai aşa cum au făcut apostolii. Această dragoste este dincolo de posibilităţile oricărei limbi de a o descrie.”(Mat. Limba n-o poate rosti. prea lipsite de vlagă. Tocmai scuzele acestea conduc la păcat. şi atunci punem jos pana şi zicem: ”Nu. dacă este cultivat în loc să fie învins. găsim cuvinte prea slabe. pentru a-l feri de păcat.. nu sunt decât o picătură de apă faţă de oceanul nemărginit. Idealul caracterului creştin este asemănarea cu Hristos. prea departe de natura acestui subiect. Planul de Mântuire urmăreşte refacerea noastră integrală.5:48 Lucrarea lui Dumnezeu este desăvârşită ca întreg. (25) Toată dragostea părintească care s-a revărsat din generaţie în generaţie prin canalul inimilor omeneşti. (27) Idealul lui Dumnezeu pentru copiii Săi este mai înalt decât cel mai înalt gând la care poate ajunge o minte omenească. prin acel unic dar. Pentru fiecare copil pocăit şi credincios al lui Dumnezeu. Voi puteţi cugeta la ea în fiecare zi din viaţa voastră. puteţi să vă adunaţi orice putere şi destoinicie pe care v-a dat-o Dumnezeu. 25:21) (29) Fiul cel veşnic 8 Februarie DARUL LUI DUMNEZEU PENTRU NEAMUL OMENESC “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Satan jubilează când aude că aşa numiţii urmaşi ai lui Hristos aduc scuze pentru nedesăvârşirile caracterului lor. în străduinţa voastră de a înţelege dragostea şi milostivirea Tatălui Ceresc. ci să aibă viaţa veşnică. El dă formă firicelului de iarbă cu o grijă tot atât de mare ca şi când ar face o lume. (28) Un caracter bine echilibrat este format din diferite fapte. aparte.” 1 Ioan 3:1 Dragostea este principiul care stă la temelia guvernării lui Dumnezeu. Voi puteţi studia această dragoste veacuri de-a rândul şi totuşi niciodată nu veţi pătrunde pe deplin lungimea şi lăţimea... (30) Prin acest dar. este dată pentru a ne încânta sufletul. să spunem: ”Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. aceasta nu poate fi descrisă. condeiul n-o poate descrie. adâncimea şi înălţimea dragostei lui Dumnezeu manifestată prin oferirea Fiului Său ca să moară pentru lume. Soarele şi luna au fost create de El. Totdeauna Hristos îndepărtează sufletul zdrobit de la păcat. Fiecare floare cu culorile şi parfumul ei plăcut. încât a dat pe singurul Său Fiu. pentru că în această problemă. El a venit să nimicească lucrările diavolului şi a luat măsuri ca Duhul Sfânt să fie dat oricărui suflet care se pocăieşte. trebuie să fim credincioşi în săvârşirea lucrurilor mici.” Mat. faceţi cu credincioşie. tăcerea singură este elocventă. iar Hristos vă va spune într-o zi: ”Bine rob bun şi credincios. aceste mari teme se vor descoperi priceperii noastre din ce în ce mai mult. Dându-L pe singurul Său Fiu ne-a dat întreg cerul într-un singur dar. toate izvoarele duioşiei care au pornit din sufletele oamenilor. El ne invită ca prin credinţă în El să ajungem la slava caracterului lui Dumnezeu. Nici chiar veşnicia n-o va putea descoperi vreodată pe deplin .

de la început. înţelegea Evanghelia. pe care să n-o fi creat El. Dumnezeu a toate. (41) “Hristos a fost Cel care. Fiul lui Dumnezeu. Adam. prin acel nemărginit dar. un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui”(Is. El ne asigură că n-a existat niciodată un timp când El să nu fi fost într-o strânsă legătură cu Dumnezeul cel veşnic. Vorbind despre existenţa Sa veşnică. El este legat de noi pentru veşnicie. înainte de a fi lumea. pentru ca prin înălţarea Sa la tronul lui Dumnezeu să-i poată deasemenea ridica pe acei care cred în El. ci şi să moară ca jertfă pentru noi. Şi de la El a venit orice strălucire a măririi cereşti. (33) Fiul cel veşnic 9 Februarie EXISTENŢA SA.lumina lumii .”(1 Ioan 5:12) Dumnezeirea lui Hristos este o asigurare pentru credincios că va avea viaţa veşnică. El a fost splendoarea de nespus a cerului. Domnul Isus Hristos. El a fost o fiinţă supusă morţii. ”Cine are pe Fiul are viaţă. binecuvântat pe vecie. să poată da viaţa şi să poată să aducă nemurirea la lumină. Totul este oferit omului. neîmprumutată. El a fost comandantul fiinţelor inteligente cereşti şi a primit omagiul adoraţiei îngerilor ca un drept al Său.. (39) Fiul cel veşnic 10 Februarie MARELE “EU SUNT” “Dumnezeu a zis lui Moise: ”Eu sunt Cel ce sunt. El a fost Acela care S-a descoperit patriarhilor. (34) Hristos este din totdeauna. prin Sine. încât a dat pe singurul Său Fiu. dar El de bună voie Şi-a jerfit viaţa. întruparea lui Hristos şi ispăşirea pe care a făcut-o trebuie să fie vestită oricărui fiu şi fiice a lui Adam. 3:14 În Hristos este viaţa originală.. Însuşi Fiul lui Dumnezeu.” Ioan 17:5 Hristos a fost una cu Tatăl înainte de a fi conceput planul de creaţiune al lumii. a vorbit lui Moise zicând: ”Eu sunt Cel ce sunt. fără a fi obligat să moară. Fiul divin al lui Dumnezeu. infinit şi omniprezent. Aceasta era garanţia că Dumnezeu va împlini Cuvântul Său. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. şi totuşi una cu Tatăl. El şi-a jertfit viaţa pentru ca omul să nu moară pentru veşnicie.o stea care împodobeşte firmamentul." (40) Toată comunicaţia dintre cer şi neamul omenesc decăzut nu era întreţinută decât prin Hristos.. a existat din veşnicie ca o persoană distinctă. El este lumina care străluceşte în întuneric făcând acest plan plin de splendoarea măreţiei divine. m-a trimis la voi. unicul Fiu născut al lui Dumnezeu.” Ex. El L-a oferit neamului omenesc decăzut. iar neamul omenesc este strâns la sânul Iubirii Infinite. Isus era lumina poporului Său .9:6). Ca să ne asigure de planul Său imutabil de pace. Ca membru al familiei omeneşti. El a purtat păcatele lumii. Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ”Cel ce se numeşte “Eu Sunt”. peste sufletul Lui divin. din rugul aprins de pe Muntele Horeb. În planul de mântuire. . Hristos aminteşte sufletului de vremurile nesfârşite. pe pământ. şi a dus-o în cerul prea înalt. pentru ca făcând astfel. Mântuitorul S-a legat de omenire printr-o legătură care niciodată nu se va rupe.. putea să înfrunte puterea morţii şi să refuze să ajungă sub stăpânirea ei.. (35) Hristos a fost mai presus de toate Dumnezeu.. (36) El a fost egal cu Dumnezeu. Existenţa lui Hristos. Hristos este Alfa şi Omega. Dumnezeu a adoptat natura omenească în persoana Fiului Său.”(Ioan 3:16) El L-a dat nu numai pentru a purta păcatele noastre. dădu primilor noştri părinţi făgăduinţa răscumpărării. înainte de întruparea Lui.. Dumnezeu a dat pe singurul Său Fiu. DIN VEŞNICIE “Şi acum Tată..încă mai înainte de a fi venit în haina omenească. pentru ca toate aceste binecuvântări să poată să se reverse din plinătatea lui Dumnezeu. Nu există hrană pe masa noastră pe care El să n-o fi făcut pentru întreţinerea vieţii noastre." Aceasta a fost garanţia eliberării lui .. (37) Dar S-a umilit şi a luat asupra Lui natura muritoare. În natura Sa divină. care a strălucit peste locuitorii pământului. (38) Această taină minunată. să devină un membru al familiei omeneşti şi să păstreze pentru totdeauna natura Sa omenească. Prima rază de lumină care pătrunse prin întunericul în care păcatul învăluise lumea. Cerul este învelit în haina omenească. El a fost cu Dumnezeu din veşnicii. dar ca Dumnezeu El a fost temelia vieţii în lume. în cea mai înaltă accepţiune a cuvântului. ”Căci un copil ni s-a născut. Cel dintâi şi Cel de pe urmă.. m-a trimis la voi. la un loc cu El pe tronul Său. Viaţa lui dumnezeiască n-ar putea fi socotită printr-un calcul omenesc. veni de la Hristos. proslăveşte-Mă la Tine Însuţi cu slava pe care o aveam la Tine.. şi a îndurat pedeapsa care s-a abătut ca un munte.. (32) Hristos S-a coborât într-o neasemuită umilinţă. (31) Luând natura noastră asupra Lui." Şi a adăugat: ”Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ”Cel ce se numeşte “Eu Sunt”. nu se evaluează cu ajutorul cifrelor. Emblema lui Hristos există pe orice lucru din natură. El S-a jertfit de bună voie. El a fost răstignit pe cruce. El a murit.

Rădăcina şi Vlăstarul lui David şi Luceafărul strălucitor de dimineaţă. S-a manifestat prin neajutoratul copilaş din iesle. Care erau aceste urmări. blândul şi umilul Mântuitor.. El a venit cu o ereditate ca aceasta. a fost dovedit neprihănit în Duhul. (53) El putea să păcătuiască. “Eu sunt. în ce priveşte neprihănirea naturii umane a lui Hristos. căci vine stăpânitorul lumii acesteia. nu te teme. a fost crezut în lume. Era Acela despre care proorociseră proorocii cu mult mai înainte. iar omul şi Dumnezeu. (43) Şi nouă ne zice El: ”Eu sunt Păstorul Cel Bun. Dacă viaţa lui Hristos ar fi fost atinsă de păcat.” ”Eu sunt calea. (56) Isus n-a îngăduit vrăjmaşului să-L târască în mocirla necredinţei sau să-L împingă în mizeria deznădejdii sau disperării. Nimic n-avem noi de suportat pe care să nu-l fi îndurat El. egal cu Tatăl în demnitate şi măreţie..”1 Tim. Eu sunt chezăşia fiecărei făgăduinţi.”(1 Tim.” “Dumnezeu cu noi” este garanţia eliberării noastre din păcat. şi fără pată. Acesta era Silo. este Dumnezeu “arătat în trup.Israel. Cel ce a fost arătat în trup. cu toate responsabilităţile ei. (44) Fiul Cel veşnic 11 Februarie CREATORUL ÎNTRUPAT “Şi fără îndoială mare este taina evlaviei. El a fost atins de sentimentul slăbiciunilor noastre şi a fost ispitit în toate împrejurările. Această putere de a birui. Hristos şi Biserica ar fi fost fără speranţă. (46) Pentru a putea duce la bun sfârşit intenţia Sa de iubire pentru neamul omenesc decăzut. El era dorinţa tuturor naţiunilor de pe pământ. ca să împartă cu noi grijile şi ispitele şi să ne dea pildă de o viaţă fără de păcat." ”Eu sunt Pâinea vieţii. vreo intenţie rea. au devenit una. Totuşi El era bucuros să se coboare de la înălţimea unuia care era egal cu Dumnezeu. a fost propovăduit printre neamuri. el putea să atingă doar călcâiul Său.. (52) El este Fratele nostru supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi. (55) Hristos n-a putut fi adus în situaţia de a ceda puterii ispitei nici măcar cu un cuget.. din copilărie. şi totuşi să-şi păstreze sufletul nealterat de păcat. Şi totuşi “El n-a cunoscut păcatul. nu cred că El a luat într-adevăr asupra Lui natura omenească. dar fără a avea patimile pe care le avem noi.. El a îmbrăcat haina omenească. Ca singurul fără prihană.. tot aşa cum s-a abătut şi asupra lui Adam. trăsăturile drepte ale caracterului Său. Hristos a afirmat despre Sine: ”Vine stăpânitorul lumii acesteia. (45) Hristos a fost una cu Tatăl. a făcut rugăciunea o necesitate şi un privilegiu.. (54) Luând asupra Lui natura omului în starea lui decăzută." El a fost “Mielul fără cusur." . speranţa neamului omenesc ar fi pierit. către care arăta primul altar de pe poarta Edenului. (47) Cât de mare este contrastul între divinitatea lui Hristos şi neajutoratul prunc din ieslea Betleemului! Cum putem noi cuprinde distanţa între Dumnezeul Atotputernic şi acest prunc neputincios! Şi totuşi Creatorul lumilor. El a fost supus slăbiciunilor şi neputinţelor de care este înconjurat omul. a luat asupra Sa natura omenească. El n-are nimic în Mine. a fost văzut de îngeri. şi în această putere a putut El să suporte toate ispitele pe care Satana le-a adus asupra Lui. El putea să cadă. El a îndurat luptele şi tortura sufletului într-o lume de păcat. câtuşi de puţin.”Ioan 14:30 N-ar trebui să avem nici o îndoială. a fost înălţat în slavă.. Mult mai presus decât orice înger. după cum şi noi suntem. Hristos n-a luat parte câtuşi de puţin la păcatele ei." Dacă Satana ar fi putut să-L ispitească pe Hristos să păcătuiască. care acceptă prin credinţă. (48) Pentru Fiul lui Dumnezeu ar fi fost o umilinţă aproape fără margini ca să ia natura omului chiar şi atunci când Adam se afla inocent în Eden. El S-a declarat ca fiind: “Eu Sunt” Pruncul din Betleem. (58) . (49) Acei care pretind că n-a fost posibil pentru Hristos să păcătuiască. Dar. De aceea. El a primit urmările marii legi a eredităţii. cu posibilitatea căderii în ispită... El a devenit os din oasele noastre şi carne din carnea noastră. Pacificatorul. Natura lui omenească. n-a fost oare Hristos ispitit de Satana nu numai în pustie. adevărul şi viaţa. atunci când rasa umană fusese slăbită de patru mii de ani de păcat. dar şi în întreaga Sa viaţă. până la vârsta bărbăţiei? (50) Hristos Mântuitorul nostru.3:16) (42) Acest Prunc neştiutor era sămânţa făgăduită. Ca şi oricare copil al lui Adam. Mânia divină s-ar fi abătut asupra lui Hristos.. şi totuşi purtând haina omenească! Divinitatea şi omenescul s-au întrepătruns într-un mod tainic. se poate vedea în istoria strămoşilor săi pământeşti. când a devenit “asemenea oamenilor”. natura Lui S-a depărtat de rău. el ar fi vătămat viaţa Salvatorului.. El în care a fost plinătatea dumnezeirii. El n-are nimic în Mine.3:16 Întruparea lui Hristos este taina tainelor. Dar Isus S-a întrupat în corp omenesc. Dar aşa după cum era profeţit. El o dă oricărui fiu şi fiice a lui Adam. (51) Fiul cel veşnic 12 Februarie VIAŢA LUI NEPRIHĂNITĂ “Nu voi mai vorbi mult cu voi. (57) Natura omenească a lui Hristos a fost unită cu divinitatea. dar în El n-a existat nici măcar pentru o clipă.

El are puterea de a oferi omului îndreptăţirea şi mântuirea deplină. Omenescul a murit. ca reprezentant al neamului omenesc. El dădea socoteală în faţa Judecătorului Universului. pentru că Hristos a fost una cu Tatăl.” Rom. este tot atât de mult o persoană. Hristos a suferit agonia morţii în cele mai umilitoare împrejurări pe care ni le poate oferi viaţa.Fiul cel veşnic 13 Februarie EL A MURIT PENTRU NOI “Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoşi. dar divinitatea n-a murit. în raport cu relaţia sa cu acest subiect. (68) Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 15 Februarie A TREIA PERSOANĂ A DUMNEZEIRII “Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Duhului Sfânt. deşi oastea cerului putea să-L salveze. Amin. Orice alt adevăr este înzestrat cu influenţă şi putere. avea să rămână în mormânt un timp hotărât. ci va avea viaţa veşnică. este izvorul de viaţă. să-i facă lucrarea ca nişte sclavi ai lui.. atunci când cercetăm Scripturile .Hristos şi El crucificat.. este un Mare Doctor acolo. declarând: ”Eu Sunt învierea şi viaţa. pe când stătea deasupra mormântului cumpărat de Iosif.”2 Cor. Şi-a dezvelit pieptul pentru lovitura morţii. El purta păcatele lumii şi numai Tatăl Lui putea să-L elibereze. El a luat-o înapoi şi o dă oamenilor. Viaţa pe care El şi-a dat-o.13:14 Noi trebuie să fim conştienţi de faptul că Spiritul Sfânt.. şi s-o aibă din belşug. În virtutea acestei ispăşiri. El a fost în acea închisoare de piatră ca un prizonier al justiţiei divine. este o dovadă sigură a triumfului sfinţilor lui Dumnezeu. Îngerii au suferit cu Hristos. Dar El s-a ridicat din mormânt. Numai El care are nemurirea locuind în lumină şi viaţă putea spune: ”Am putere să-mi dau viaţa şi am putere să o iau înapoi. un sacrificiu desăvârşit în faţa lui Dumnezeu. (60) Hristos S-a supus crucificării. aleg să se aşeze pe ei înşişi sub stăpânirea lui Satana. să fie cu voi toţi. Dumnezeu Insuşi a fost crucificat cu Hristos. ca să poată birui moartea. pentru că îi aparţine Lui." (67) Învierea şi înălţarea Domnului nostru. El şi-a dat preţioasa Lui viaţă. să vadă şi să împărtăşească cu El slava Sa. iar miliardele de îngeri care au venit să vadă cum îşi ia înapoi viaţa pe care Şi-a dat-o.” Ioan 10:10 Învierea lui Isus a fost un model al învierii finale a tuturor celor care au adormit în El. după cum este şi Dumnezeu. e consacrat lui Dumnezeu. dar şi o garanţie că cerul este deschis pentru acei care îşi spală veşmintele caracterului şi le albesc în sângele Mielului. El care a trecut prin moarte pentru a nimici pe cel care are puterea morţii. (64) Fiul cel veşnic 14 Februarie ÎNVIEREA LUI ISUS ŞI NOUA VIAŢĂ “Hoţul nu vine decât să fure... Şi totuşi pentru ei Şi-a jertfit Hristos viaţa. (59) Când Hristos Şi-a plecat capul şi a murit..” (66) Hristos este viaţa însăşi.. fântâna vieţii. El este izvorul. “Eu am venit” a zis El. Este un balsam în Galaad. El a luat stâlpii împărăţiei lui Satan cu El în pământ. . (61) El care a murit pentru păcatele lumii. Isus S-a înălţat la Tatăl.. Sufletului paralizat de păcat i se poate dărui viaţă prin lucrarea săvârşită pe cruce de Autorul Mântuirii noastre. Hristos a murit pentru noi.. El declară că are viaţă în El Insuşi ca să învie pe cine vrea El. (65) El care a spus: ”Îmi dau viaţa ca s-o iau înapoi” a ieşit din mormânt la viaţa care era în El Însuşi. Acel care va crede în El ca într-un Mântuitor personal. El l-a biruit pe Satan. pe Calvar..5:8 Există un mare adevăr central care trebuie întotdeauna păstrat în minte. Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug. (63) Preţul mântuirii omului a fost plătit şi orice are el şi este stropit cu sângele Lui Hristos.”ca oile să aibă viaţă. nu va pieri. pe când era îmbrăcat cu natura omenească. acei care nu doresc să-L aibă pe acest Om care să guverneze viaţa lor. au auzit cuvintele Sale de biruinţă. iar Dumnezeu îi va aduce pe acei care reflectă chipul Său. În divinitatea Sa. a luat vina şi pedeapsa omului şi a oferit în favoarea omului. asupra morţii şi mormântului. Acei care-l leapădă pe Hristos. Hristos avea puterea de a nimici legăturile morţii. să junghie şi să prăpădească. (62) El S-a identificat pe Sine cu interesele noastre.” Hristos a fost învestit cu dreptul de a da nemurirea.

Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul. să cunoaştem un Prieten veşnic căruia îi este milă de noi. Această binecuvântare făgăduită. altfel el n-ar putea dovedi spiritelor noastre şi cu spiritele noastre. Fap. Această binecuvântare toţi pot s-o aibă. va fi proporţională cu dorinţa şi credinţa noastră dată pe faţă pentru aceasta. dacă este cerută prin credinţă. să fie milos. acolo încât să-şi vadă propriile defecte de caracter. iar promisiunea aceasta ne aparţine nouă tot atât de mult ca şi primilor ucenici. activ şi independent. Din cauza aceasta. Nici un principiu intangibil.. precum şi cu felul în care vom folosi lumina şi cunoştinţa ce ne va fi dată.11:4). altfel El n-ar putea cerceta tainele care stau ascunse în mintea lui Dumnezeu. amabil. (79) Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 17 Februarie O PREZENŢA TAINICĂ “Vântul bate încotro vrea şi-i auzi vuietul.2:13).Spiritul Sfânt are o personalitate. (77) Când Duhul Sfânt locuieşte în inimă. El are o cunoştinţă profundă şi un interes personal în toată lucrarea mâinilor Lui. şi totuşi prin Duhul Său El este omniprezent. lucrarea bisericii apostolice. El.” Ioan 3:8 Bunătatea lui Dumnezeu este de neînţeles pentru noi. Dumnezeu a lucrat prin Spiritul Său Sfânt prin intermediul mijloacelor omeneşti pentru împlinirea scopului Său. judecata şi metodele omeneşti nu pot stabili margini lucrării Sale. nici nu primesc darul ceresc.. Dumnezeul cerului foloseşte Spiritul Său după buna Sa plăcere. Puterea lui Dumnezeu aşteaptă să fie cerută şi primită. este ca un izvor de apă care se revarsă spre viaţa veşnică. (73) Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 16 Februarie DARUL LUI DUMNEZEU PENTRU VOI “Pocăiţi-vă” le-a zis Petru. Noi trebuie să fim în slujba Domnului. jerfa lui Hristos ar fi fost fără folos. Ei nu-şi predau sufletul pentru a fi călăuziţi de solii divini. ci în plinătatea puterii divine. putere şi îmbărbătare. a creat sufletul omului cu capacitatea de a cunoaşte şi a iubi. Trebuie să . Dar mulţi nu vor să se supună la aşa ceva. Ea se dă cu bogăţiile harului lui Hristos şi El este gata să dea fiecărui suflet atât cât poate el să primească. (69) Spiritul Sfânt este un lucrător liber.. Duhul Sfânt este dat numai acelora care caută pe Dumnezeu cu umilinţă şi se lasă conduşi şi luminaţi de El. sau să propună căi prin care acesta să lucreze. El nu poate lăsa neîmplinite dorinţele sufletului.. Aceeaşi putere care i-a susţinut pe patriarhi care a dat credinţă şi curaj lui Caleb şi Iosua şi care a făcut folositoare. va sprijini credinţa copiilor lui Dumnezeu prin toate epocile. dar nu şti de unde vine şi nici încotro merge. (78) Duhul Sfânt dăruieşte dragoste. nu poate satisface necesităţile şi dorul fiinţelor omeneşti în această viaţă de tristeţe. în favoarea neamului omenesc căzut. Avem nevoie să cunoaştem un braţ atotputernic care ne va ridica. că noi suntem copiii ai Lui Dumnezeu.. El trebuie să fie deasemenea o persoană divină. aduce cu sine toate celelalte binecuvântări. era uluitoare. apoi veţi primi darul Duhul Sfânt”. pace. noi avem şi mai mare nevoie astăzi. ”Tronul Domnului este în ceruri”(Ps.. mai mult decât pot spune vântului: ”Îţi ordon să baţi într-o anumită direcţie şi să sufli aşa sau aşa. bucurie.”şi fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. durere şi luptă cu păcatul. Dacă ei au avut nevoie de aceasta atunci. iar fără acesta. şi să ierte pe alţii după cum el însuşi vrea să fie iertat. (75) Măsura Duhului Sfânt pe care o vom primi. (74) Noi ar trebui să ne rugăm pentru revărsarea Duhului Sfânt tot atât de serios cum s-au rugat ucenicii în Ziua Cincizecimii. Ei doresc să se conducă singuri. iar raţiunea omenească. (76) Sunt mulţi care cred şi mărturisesc a pretinde promisiunea Domnului. Nu este suficient a crede în Lege şi în puterea ei. Dumnezeu lucrează prin Duhul în poporul Său “şi voinţa şi îndeplinirea după buna Lui plăcere”(Fil. iar supunerea oamenilor sub această captivitate satanică. Puterea răului a crescut de-a lungul secolelor. nici o esenţă impersonală sau o simplă abstracţie. să compătimească pe alţii pentru slăbiciunile lor. Spiritul Sfânt trebuia să fie dat ca un mijloc de înviorare. ei vorbesc despre Hristos şi despre Spiritul Sfânt şi totuşi fără nici un folos. (70) De la început. (71) Spiritul Sfânt a fost cel mai înalt dintre toate darurile pe care El [Isus] îl putea cere de la Tatăl Său. pentru proslăvirea poporului Său. 2:38 Hristos a promis darul Duhului Sfânt bisericii Sale. Noi nu putem pune Spiritul Sfânt în slujba noastră. el va conduce pe om. . (72) Spiritul Sfânt este un ajutor eficient în restabilirea chipului lui Dumnezeu în sufletul omenesc. Făcătorul tuturor lucrurilor. Păcatul putea fi respins şi biruit numai prin puterea celei de-a treia persoane a Dumnezeirii care n-a venit cu energie diferită. în lucruri care nu simt mila şi niciodată nu aud strigătul după ajutor.

crează o nouă fiinţă după chipul lui Dumnezeu. ajunge Mângâietor. găsindu-se într-un anumit loc sau pentru că avea legătură personală cu Hristos. ca să poată curge apa curată. Religia Bibliei este. haina evlaviei. Lucrarea Lui este să lămurească şi să susţină adevărul. Izvorul inimii trebuie să fie curăţit înainte. dându-le o interpretare omenească. El se află totdeauna la dreapta noastră. Hristos a dat Duhul Său ca o putere divină... când împrejurările sunt întunecoase şi viitorul plin de tulburări. Referitor la astfel de taine. o formă a evlaviei.. (88) Acei care sunt sub influenţa Duhului lui Dumnezeu. care niciodată nu pot fi găsite în neadevăr. Viaţa creştină nu înseamnă o modificare sau o îmbunătăţire a celei vechi. putem avea certitudinea că puterea transformatoare a lui Dumnezeu a transformat omul dinăuntru. Numai prin Duhul. (81) Natura Duhului Sfânt este o taină.. ca să ne sprijine. care sunt prea adânci pentru a fi accesibile înţelegerii omeneşti. curat. Oriunde am fi. dar ale cărui efecte sunt văzute şi simţite în mod clar.. Răsculătorul şi încăpăţânatul devine umilit şi asemenea lui Hristos. cuvintele şi faptele lor vor fi lipsite de făţărnicie. ceea ce a fost săvârşit de către Mântuitorul lumii. inima este rea. În mijlocul confuziei create de doctrina amăgitoare. Dar tocmai în acest mod ni S-a descoperit Dumnezeu în Cuvântul Său.. (87) Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 19 Februarie MÂNGÂIETOR ŞI ÎNVĂŢĂTOR “Dar Mângâietorul. imoralul devine serios. vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. Spiritul lui Dumnezeu va fi o călăuză şi un adăpost pentru acei care nu s-au împotrivit dovezilor evidente ale adevărului. de a birui toate pornirile moştenite şi cele cultivate spre rău şi de a imprima caracterul Său asupra bisericii Sale.” Ioan 14:26 Duhul Sfânt este reprezentantul lui Hristos. inima este curăţită. aşa este Duhul lui Dumnezeu în lucrarea Sa asupra inimii omeneşti. era spre binele lor [al ucenicilor] să meargă la Tatăl şi să trimită Duhul Sfânt ca Înlocuitor al Său pe pământ. este o viaţă cu desăvârşire nouă. adică Duhul Sfânt pe care-l va trimite Tatăl. beţivul. (84) Ca şi vântul care este invizibil. Duhul Sfânt vorbeşte oamenilor prin Scripturi şi întipăreşte adevărul în inimă. iar noi ne simţim fără putere şi singuri. în orice loc. Mângâietorul este numit “Duhul Adevărului". Prin Duhul Sfânt credinciosul devine un părtaş al naturii divine. Adevărul aduce mângâiere şi pace.strângem o mână caldă. iar pentru inima nerenăscută este cu neputinţă de înţeles. (85) Nechibzuitul şi îndărătnicul devine serios. tăcerea este de aur. Înţelepciunea lumească a încercat să explice. dar fără trup omenesc şi independent de acesta. să ne înalţe şi să ne îmbărbăteze. iar gândurile. 5:5 Prin natura ei. Oamenii având vederi fanteziste pot alătura pasaje din Scriptură. Această schimbare poate fi înfăptuită numai prin lucrarea activă a Duhului Sfânt. zămisleşte o nouă viaţă în suflet. (89) . pentru că dragostea Lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Hristos nu putea fi personal. oriunde am merge. nici o minte omenească nu poate înţelege pe deplin aceasta. La început.” Rom. ci o transformare a naturii omeneşti.. cumpătat. este făcut părtaş al naturii divine prin puterea Duhului Sfânt. Nimeni nu mai putea spune că are un avantaj. (83) Duhul este acel care face eficace. De aceea. (80) Lucrurile spirituale trebuie gândite spiritual. Prin Duhul. pe baza unor principii ştiinţifice.”(Iov 14:4) Nici o invenţie omenească nu poate găsi remediu pentru sufletul păcătos. va conduce sufletul în labirintul scepticismului. în toate întristările şi în toate necazurile. iar după aceea. Oamenii nu o pot explica pentru că Domnul nu le-a descoperit-o.. Viaţa creştină este aceea în care mori faţă de eul personal şi faţă de păcat. El locuieşte în inimă ca Duh al adevărului. Cel mai mic progres în acest sens. Mântuitorul putea fi în legătură cu toţi. ci calmi. să ne ajute. iar necredinciosul crede. Mintea omenească nu poate înţelege aceste taine. Împrejurările ne pot despărţi de orice prieten pământesc. pe care nici un ochi omenesc nu o poate vedea. în Numele Meu. încearcă o imposibilitate. nu vor fi fanatici.. Nu există nici o siguranţă pentru cineva care are doar o religie după lege. Oricând şi în orice loc. să ne încredem într-o inimă plină de gingăşie. Când vedem aceste schimbări în caracter. Acea putere regeneratoare.. în mod simplu. Mângâietorul va fi trimis ca răspuns la rugăciunea credinţei. Cei împietriţi se căiesc de păcatele lor. Împiedicat de corpul omenesc. influenţa Duhului Sfânt asupra inimii. şi “cum ar putea să iasă dintr-o fiinţă necurată un om curat? Nu poate să iasă nici unul. dar nici împrejurarea nici depărtarea nu ne pot despărţi de Mângâietorul ceresc. dar acceptarea acestor vederi nu va consolida biserica. statornici. Mizerabilul. (82) Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 18 Februarie UNEALTĂ ÎN LUCRAREA DE MÂNTUIRE “Însă nădejdea aceasta nu înşală. (86) Cel care priveşte la Hristos cu o credinţă naturală ca a unui copil. Cel care încearcă să dobândească cerul prin străduinţele lui de a ţine legea.

bucuria. ca la ceva misterios. şi când este respins. au viaţă veşnică. nedefinit. este preţios în ochii Săi . este începutul vieţii veşnice. şi El în el. (100) Dumnezeu nu vrea să piară nimeni. Oh. sau pot fi neascultători şi în acest caz vor suferi consecinţele. dar spiritul Său Sfânt este aproape de noi în orice loc. Le este permis să acţioneze liber. pacea. Dându-ne seama că Mângâietorul locuieşte în noi. este mai uşor a repeta aceasta a doua oară. El lucrează în şi prin oricine îl primeşte pe Hristos. îndelunga răbdare. Ei pot fi ascultători prin numele şi harul Mântuitorului nostru. orice femeie şi orice copil care nu se află sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. (92) Cei care-L văd pe Hristos în adevăratul Său caracter. când acest spirit este apreciat. Iubirea lui Hristos va umple golul ce apare după înlăturarea eului. (95) Hristos este reprezentat prin Duhul Sfânt. care avertizează. este sub influenţa vrăjilor lui Satana şi prin cuvintele şi exemplul lor.” Apoi urmează a secera roadele răsărite din sămânţa necredinţei şi a opunerii. noi trebuie să ne punem încrederea în Dumnezeu. iar Hristos niciodată nu va părăsi sufletul pentru care a murit. Dar prima dată omul se opune invitaţiei Duhului Sfânt. A fost plătit un preţ infinit. Acei în care locuieşte Duhul. (102) Nu există nici o speranţă pentru o viaţă mai curată.mai preţios decât o lume întreagă. gingăşia. Hristos locuieşte în noi. rămâne în El. înseamnă a te împărtăşi de viaţa lui Hristos. vor duce şi pe alţii în rătăcire. este pregătită pentru seceră. când suntem copleşiţi de ispite. va aduce lumină şi mai mare. El umple pe cel care-L primeşte cu trăsăturile lui Hristos. (99) Nu este în intenţia lui Dumnezeu ca vreun om să piară. El nu îngăduie să vină vreo întunecime în faţa ochilor omului.. decât prin supunerea sufletului lui Hristos.Orice bărbat. Păcatul împotriva Duhului Sfânt este păcatul refuzului continuu de a răspunde la invitaţia de căinţă. mai nobile. Orice nouă victorie câştigată asupra eului.” 1 Ioan 3:24 Duhul Sfânt este respiraţia vieţii spirituale în suflet. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni La dat. (96) Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 21 Februarie NU ÎNTRISTAŢI DUHUL “Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. că niciodată nu vom fi lăsaţi singuri în luptă. 4:30 “Conştiinţa este glasul lui Dumnezeu. (94) Duhul Sfânt trebuie să fie totdeauna prezent cu cel credincios. va netezi calea pentru biruinţe mai înalte. Dacă în mod individual am înţeles acest adevăr. prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Orice victorie este o sămânţă semănată pentru viaţa veşnică. Prin Duhul. când acei stăpâniţi de Spiritul Sfânt comunică şi altora energia cu care au fost umpluţi. (103) Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu 22 Februarie DUMNEZEU ESTE IUBIRE . bunătatea. Când suntem asaltaţi de vrăjmaş. A te împărtăşi de Duhul. şi-L primesc în inimă. cât de nemărginite sunt rezervele divine. Duhul lui Dumnezeu este întristat. dau pe faţă roadele Duhului: dragostea. Pe de altă parte.. O ispită odată biruită. Procedând astfel. şi existând un precedent. Orice suflet iertat de păcat. credinţa. ei au liberul arbitru. fermă faţă de adevăr şi dovezile Sale.” Ef. iar Duhul lui Dumnezeu primit în inimă prin credinţă. va da naştere la o şi mai mare putere de biruinţă a doua oară. auzit în mijlocul luptei dintre plăcerile omeneşti. Păcătosul se distruge singur prin propria-i lipsă de căinţă. el este o împotrivire hotărâtă. pentru că avem garanţia cuvântului Său.. şi mai uşor a treia oară şi mult mai uşor a patra oară. (93) Noi nu-L vedem pe Hristos şi-I vorbim. ce recoltă a păcatelor îngăduite.. noi avem nevoie de mai multă seriozitate. (101) Nimeni n-are voie să privească la păcatul împotriva Duhului Sfânt. niciodată nu ne vom simţi singuri. o coardă invizibilă este atinsă care electrizează totul. putem înţelege pe deplin. (98) Păcatul hulei împotriva Duhului Sfânt nu este orice cuvânt sau faptă pripită. (90) Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 20 Februarie DUHUL CARE LOCUIEŞTE ÎN SUFLET “Cine păzeşte poruncile Lui. (97) Oamenii au puterea de a stinge Duhul lui Dumnezeu. orice rază de lumină preţuită. (91) Duhul Sfânt va intra în inima care nu se mândreşte. care să nu poată fi străpunsă.

din momentul când acesta a început prima dată în cer şi până la înfrângerea finală a răsculării şi a îndepărtării totale a păcatului. iar mila în judecată. vor afla că binecuvântările lor vor fi schimbate în blesteme. Beţivul este dispreţuit. atunci orice gură ar fi oprită în lauda ei. Ei servesc unui dumnezeu fals. ziua şi noaptea.. o mărturie a iubirii neschimbătoare a lui Dumnezeu. dar Dumnezeu apreciază toate lucrurile aşa cum sunt ele în realitate. că Dumnezeu ar fi putut face mai mult decât a făcut pentru a-Şi arăta dragostea Lui faţă de fiii oamenilor. suferinţa şi moartea Fiului lui Dumnezeu. urmează una alteia într-o perfectă succesiune. dacă ei ar putea prinde o ima-gine a Eternităţii.35 Dumnezeu este nepărtinitor. În lumina acestui fapt. trăind în acest mic atom al unei lumi. sau ne închinăm unui idol pe care l-am ales în locul lui? Dumnezeu este un Dumnezeu al adevărului. al milei şi al compasiunii gingaşe. Dumnezeu are nenumărate lumi care ascultă de legile Lui şi care sunt călăuzite spre slava Sa.” 1 Ioan 4:8 Dumnezeu este iubire. Dragostea. Orice lucru bun pe care-l avem. nici un păcat nu este mic în faţa lui Dumnezeu. este un dar al iubirii. legea Sa. îndreptaţi-le privirea spre Calvar.imposibil pentru ei de a deveni din nou părtaşi ai vieţii spirituale. Nici o faptă din viaţa omului nu este necunoscută Făcătorului nostru.. iar florile înfloresc.” Fap. se ivesc frunzele. (105) Istoria marelui conflict între bine şi rău. ci desconsideră pretenţiile lui Dumnezeu. nici o speranţă pentru o viaţă mai bună.” Naum 1:7 Dumnezeu este un Dumnezeu a toată înţelepciunea. este deasemenea. deaceea Hristos a luat asupra Lui păcatul neascultării şi a suferit în locul păcătosului. deoarece fără acest sacrificiu era imposibil pentru neamul omenesc de a scăpa de sub puterea ruinătoare a păcatului şi de a fi restabilită comuniunea cu fiinţele sfinte . (111) Gravitatea păcatului poate fi apreciată numai în lumina crucii.. Mântuitorul nostru. şi cunoaşte pe cei ce se încred în El. tot aşa cum făceau şi servii lui Baal. şi că în orice neam. fiecare moment din viaţă. (112) Lăsaţi sufletul să fie ridicat de pe pământul plin de păcat să contemple pe Dumnezeul a toată bunătatea. atunci ne închinăm Dumnezeului adevărat. văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Prin Cuvântul Lui creşte vegetaţia. cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El. El este un Dumnezeu îngăduitor şi îndelung răbdător. orice rază de soare sau torent de ploaie.“Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dragoste.10:34.. (110) Dumnezeu nu consideră toate păcatele de aceeaşi gravitate. în Hristos. (107) Dumnezeu a dăruit lumii noastre. (108) Mii de oameni au o concepţie falsă despre Dumnezeu şi caracterul Său. Aşa a fost şi va fi totdeauna. (104) Prin puterea Lui. niciodată nu se va putea spune de către locuitorii lumilor necăzute. Când oamenii pretind că Dumnezeu este prea bun pentru a-l lepăda pe păcătos. în aprecierile Sale există diferite grade de vinovăţie. (114) Nimic nu se poate întâmpla în Univers fără ştirea Lui. El a făcut un sacrificiu care depăşeşte orice calcul. El este nemărginit în înţelepciune. El este un Dumnezeu al iubirii. pentru o clipă dincolo de sfera viziunii sfinte. dar care în nici un fel nu va lăsa nepedepsit păcatul. vara şi iarna. care e omniprezent. pentru că ele sunt contrare caracterului Său mărinimos. Dar acestea sunt păcatele care sunt jignitoare în faţa lui Dumnezeu. ca şi la om. Judecata omului este părtinitoare. Dacă aşa este fiinţa pe care noi o adorăm şi cu al cărei caracter vrem să ne asemănăm. mila şi dragostea. (106) Prin dăruirea lui Hristos. semănatul şi seceratul. (109) Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu 23 Februarie NICI O PĂRTINIRE “Apoi Petru a început să vorbească şi a zis: ”În adevăr. nepreţuitul dar . decât prin predarea sufletului lui Hristos. în natură. Ne închinăm noi Dumnezeului adevărat aşa cum este El descoperit în Cuvântul Său. în timp ce mândria. imperfectă. fiecare bucată de hrană. nimeni nu-L poate înţelege. s-a descoperit inima Tatălui. sunt iubire. Acei care au lumină şi nu-i urmează. acelei dragoste neegoiste care constituie atmosfera universului necăzut. aşa încât nimic nu-i va vătăma pe copiii Săi ascultători şi încrezători. dreptate şi bunătate. (113) Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu 24 Februarie NESFÂRŞITA ÎNŢELEPCIUNE ŞI BUNĂTATE “Domnul este bun. În afară de Hristos. invidia trec prea adesea fără să fie mustrate. Astfel El este descoperit în Fiul său. Orice manifestare a puterii creatoare este o expresie a iubirii infinite. şi declară că nu este nici o scăpare de sub puterea acestuia. toate confirmă ticăloşia păcatului. Natura Lui. sunt limitaţi. pentru că nu exista alt mod în care omul putea fi salvat. Dacă oamenii ar putea privi. El este un loc de scăpare în ziua necazului. Dreptatea şi mila sunt caracteristicile guvernării Sale. Evenimentul de pe Calvar a avut loc. egoismul. Aceeaşi putere care supune valurile furioase .dându-L pe Unicul Său Fiu născut. Oamenii. şi se spune că păcatul lui îl va exclude din cer. În timp ce Satana născoceşte tot timpul răul. dar deşi în ochii oamenilor nu există deosebire între un lucru uşuratic sau o faptă rea. Domnul Dumnezeul nostru guvernează toate.

ca răspuns la rugăciunea umilă. El le iubeşte pe toate şi nu face nici o deosebire. să-şi mărturisească păcatele şi să se roage unul pentru celălalt. existente. spre slava numelui Său. De aici înainte. prin Duhul Său. ca într-un Dumnezeu care şi aude rugăciunea dar şi răspunde rugăciunii. Era o prezenţă personală. (119) Când Hristos s-a înălţat la cer.. Unirea lor cu El era mai strânsă decât atunci când era personal cu ei. El a promis că atunci când ei vin împreună Să-L caute. "Lăsaţi la o parte jugul .nu va ascunde de noi cunoştinţele de care avem nevoie pentru a procura hrana pentru nevoile copiilor Săi. vom fi îmbrăcaţi cu putere.”(Ps. Copiii lui Dumnezeu trebuie să se lovească de încercări şi situaţii dificile. El este totdeauna lângă tine. dar ca şi copiii noi putem să-L iubim şi să-L ascultăm. să luăm aminte la cuvintele pe care Le-a rostit: ”Opriţivă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu. Prezenţa lui Hristos în inimă este o putere de viaţă întărind întreaga fiinţă. “şi au priceput că fuseseră cu Hristos”(Fap. Facem noi bine când suntem neîncrezători? De ce să fim nerecunoscători şi neîncrezători? Isus este prietenul nostru. Noi nu putem face nimic. El va fi în mijlocul lor. dacă mă voi culca în locuinţa morţilor. Lumina. El care l-a creat pe om. El invită pe cel obosit şi împovărat de griji: ”Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. Când Mântuitorul locuieşte în noi. iată-Te şi acolo” Ps. astfel încât ochii lor sunt orbiţi în faţa multor binecuvântări. El ţi se va descoperi ca Unul care poate să te ajute în orice situaţie critică. dragostea şi puterea lui Hristos. dar El compătimeşte cel mai mult pe acei care sunt chemaţi să poarte cele mai grele poveri ale vieţii. (118) Deşi Dumnezeu nu locuieşte în locaşuri făcute de mâna omului totuşi El onorează cu prezenţa Sa adunările poporului Său. Dumnezeu spune unuia ca şi celuilalt: ”Până aici să vii şi să nu treci mai departe. pătrunzând tot Universul! Dacă mă voi sui în cer. plină de iubire şi lumină.4:13) Tot ceea ce a fost pentru ucenicii Săi. se află într-o poziţie în care îi poate binecuvânta.ale mării. puterea Lui devine proprietatea noastră.. În loc de a face speculaţii cu privire la natura sau principiile Sale. El însuşi le-a rânduit pentru ei. Atunci când ajungem în situaţii dificile. căci El Însuşi îngrijeşte de voi. sentimentul prezenţei Sale era încă cu urmaşii Săi. pentru ca astfel ei să înveţe să se încreadă numai în El. iată-Te şi acolo. Este de folos lui Dumnezeu de a dezamăgi speranţele lor şi a zădărnici planurile lor. Obstacolele pe care le întâlnesc. (123) Unii totdeauna anticipează răul. că acei care sunt ascultători.46:10) (116) Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu 25 Februarie PREZENŢA DIVINĂ VEŞNIC CU NOI “Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer. deoarece ei sunt atât de plini de mândrie şi orgoliu. care pretind recunoştinţa lor. omnipotent. Unde este acel om sau femeie sau copil căruia Dumnezeu să nu-i poarte de grijă? Unde este locul pustiu pe care Dumnezeu să nu-l umple? Unde este dorinţa pe care altcineva decât Dumnezeu o poate împlini?”(115) “Noi suntem la fel de ignoranţi faţă de Dumnezeu ca şi copiii. poate ţine în frâu toate puterile rebeliunii şi crimei.frunzele pomului vieţii . singurul izvor de putere. Ei se înalţă pe sine. Ei ar trebui să accepte cu un spirit de bucurie soarta lor. îi despart de El deoarece ei se trezesc tulburaţi şi nemulţumiţi. strălucea prin ei astfel încât oamenii zărindu-i se minunau." Nu vom găsi niciodată un loc unde să nu fie prezent şi Dumnezeu. care l-a înzestrat cu minunatele facultăţi fizice. dacă mă voi culca în locuinţa morţilor. prin Duhul Său. în loc de a-i conduce să caute ajutorul lui Dumnezeu. (121) Să nu simţi niciodată că Hristos este departe. învăţătura şi înţelepciunea lor. sau exagerează greutăţile. Hristos doreşte şi astăzi să fie pentru copiii Săi. El care ne-a dat Cuvântul Lui . Hristos avea să rămână întotdeauna în inimile copiilor. amintindu-şi că lucrurile pe care lumea le desconsideră. independent de puterea pe care ne-o dă El. dar care nu ne ajută să trecem prin ele.139:7-8 Psalmistul înfăţişează prezenţa celui Infinit. (120) Noi putem fi tari în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Ai încredere în El. Noi n-ar trebui să stăruim într-o grijă de încercări care ne supără şi ne istoveşte. urmărind procedura lui Dumnezeu cu creaturile Sale. preamărind puterea. nu va opri nimic din ceea ce îi este necesar pentru menţinerea vieţii. (122) Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu 26 Februarie GRIJA LUI GINGAŞĂ ŞI IUBITOARE “Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre." (117) Domnul Dumnezeu." El asigură poporul Său. El va fi un ajutor prezent pentru toţi acei care-I servesc în loc de a-şi servi lor. fiind de fapt cel mai mare favor al lor. zice: ”Eu sunt cu tine. Toate puterile noastre sunt de la Dumnezeu. care domneşte în ceruri. Tu eşti acolo. mentale şi spirituale.” 1 Petru 5:7 Dumnezeu poartă de grijă tuturor creaturilor Sale. El îşi descoperă puterea şi înţelepciunea. Primindu-L pe Hristos. pe care i-a dăruit-o. tot cerul este interesat pentru fericirea noastră. şi frica noastră întristează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Prezenţa Lui iubitoare te înconjoară. Tu eşti acolo." “Ce lecţii de umilinţă şi credinţă putem învăţa. Dumnezeu nu poate face decât puţin pentru copiii oamenilor.

(1 Sam. Noi toţi suntem o parte din marea ţesătură a omenirii. Principiile care domnesc în cer. Vom şti că dragostea infinită a rânduit experienţele care păreau cele mai chinuitoare. El nu şi-ar fi petrecut timpul şlefuindu-ne. vom vedea cea mai perfectă şi mai minunată armonie. prin creaţiune. dacă acesta va duce la proslăvirea Sa. (132) Nici o deosebire de naţionalitate. (135) Dumnezeu este Tatăl şi Conducătorul.” Rom. acceptând să fiţi călăuziţi de înţelepciunea Lui şi să ascultaţi în toate lucrurile. şi luaţi jugul Meu şi învăţaţi de la Mine. recunoaşteţi că sunteţi copiii Lui. (134) Dragostea Lui e atât de întinsă. sau la prosperitatea semenilor voştri. îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos. aceeaşi dragoste care animă îngerii. (126) Tot ceea ce ne face să fim nedumeriţi.8:28 Faptul că noi suntem chemaţi să trecem prin încercări. Taina îndurării se va desfăşura înaintea noastră. (124) Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu 27 Februarie PROVIDENŢA SALVATOARE A LUI DUMNEZEU “De altă parte ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. El este Făcătorul întregii omeniri. din care îşi trage numele orice familie. rămâne în Hristos. în ceruri şi pe pământ. încrede-te în călăuzirea Lui care va păzi paşii prea iubiţilor Săi.” Efes. El nu are nevoie să reziste în faţa răului. ca şi conlucrători cu El. Toţi oamenii sunt o singură familie. ştiind că dragostea Lui e neschimbătoare. Hristos a venit pentru a dărâma orice zid de despărţire. toţi membrii ai unei singure familii. despre care noi nu ştim nimic. Lucrurile greu de înţeles îşi vor găsi explicaţia.11:28-29) Noi putem găsi odihnă şi pace la Dumnezeu. Veţi accepta planul Lui pentru viaţa voastră ca şi copii ai lui Dumnezeu. (131) Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu 28 Februarie IUBITOR AL TUTUROR OAMENILOR “Iată de ce zic. familia Lui. Vă veţi bucura să faceţi orice lucru. Numindu-L pe Dumnezeu Tatăl nostru. Acei care acceptă unicul principiu de a servi lui Dumnezeu mai presus de orice. (128) Tatăl nostru cel Ceresc are o mie de căi de a se îngriji de noi. Nenorocirea care caută să-l lovească. atât de deplină încât pătrunde oriunde. Nimic nu-l poate atinge decât ceea ce este îngăduit de Domnul. (133) El a venit ca să arate că darul milei şi al dragostei Lui este tot atât de neîngrădit ca şi aerul. El şlefuieşte numai piatra preţioasă. (125) Dumnezeu nu conduce pe copiii Săi altfel de cum ei ar alege să fie conduşi. şi toţi sunt una prin mântuire. pentru ca orice suflet să poată avea acces liber la Dumnezeu. şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. tron care e înconjurat de curcubeul făgăduinţei. trebuie să domnească şi pe pământ. care-l înconjoară cu prezenţa Lui. atât de adâncă. în ceea ce priveşte providenţa lui Dumnezeu în lume va fi lămurit. Aceasta îi scoate de sub influenţa lui Satana pe toţi acei care au fost dezamăgiţi prin înşelăciunile lui şi-i aşează în apropierea tronului lui Dumnezeu. (137) MARTIE . Dacă El nu vedea în noi ceva bun prin care să poată să-şi proslăvească numele Său. şi toate lucrurile care sunt îngăduite “lucrează împreună pentru binele acelora care iubesc pe Dumnezeu. pe care El doreşte să-l dezvolte. dacă ar putea vedea sfârşitul de la început şi dacă ar putea înţelege măreţia scopului pe care au fost chemaţi să-l ducă la bun sfârşit. El nu modelează pietre nepreţioase în cuptorul Lui. deoarece Hristos este apărătorul lui. trebuie atât cât e posibil. El va călăuzi paşii noştri.2:9) (130) În măsura în care noi încredinţăm Lui căile noastre. să fie reprodusă şi pe pământ. Acolo unde minţile noastre descopereau numai confuzie şi promisiuni neîmplinite. (136) Dacă voi Îl numiţi pe Dumnezeu Tatăl vostru. noi recunoaştem ca fraţi ai noştri pe toţi copiii Săi. pentru că Eu sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre”(Mat. oricât de umilitor. Orice vine peste el. cade asupra Mântuitorului.3:14 Principiul dragostei lui Dumnezeu determină renunţarea la egoism. veţi apăra onoarea Lui. Va fi bucuria voastră de a recunoaşte şi a onora legătura voastră cu Tatăl şi cu orice membru al familiei Sale. caracterul Lui. lucrarea Lui ca şi pe lucrurile de cel mai mare interes pentru voi. nu e recunoscută de Dumnezeu. aceeaşi puritate şi sfinţenie care domneşte în cer. pentru a desfiinţa orice încăpere din curtea templului. vine de la Hristos. rasă sau castă. dovedeşte că Domnul Isus vede ceva preţios în noi. (129) Ca un copilaş.grijilor şi a preocupărilor lumeşti pe care vi l-aţi pus pe gâtul vostru. (127) Cel care este umplut cu Duhul lui Hristos. vor găsi că nedumeririle dispar lăsând să se vadă o cărare curată înaintea picioarelor lor. lumina sau ploile torenţiale care ne împrospătează pământul.

Nu este Satan primul mare apostat? (3) Orice lucru rău îşi găseşte originea şi sprijinul pe tronul lui Lucifer. El era una cu Tatăl. Când. fiind mai strălucitoare şi mai minunată în jurul său decât în jurul celorlalţi îngeri. prin a cărui putere sunt câştigate. şi de atunci şi până astăzi. Această mândrie ambiţioasă a dus la apostazia lui. era un heruvim acoperitor. când toţi îngerii s-au închinat lui Isus. al doilea în onoare după Fiul lui Dumnezeu. lucrarea apostaziei şi a înălţării de sine a continuat pe pământ. Lucifer dorea să fie primul în putere şi autoritate. păcatele voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să vă asculte. el a îndrăznit să râvnească la onoarea care se cuvenea numai lui Dumnezeu. era blând având întipărită pe el fericirea. Ţinuta lui era nobilă şi maiestuoasă. (8) .”Prov.”Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi El nu va lăsa să fie urmată de nici un necaz. se va găsi că este îndepărtat de la harul lui Dumnezeu. să deţină conducerea cerului. Dar cel care dă tot şi face totul pentru Hristos. distins prin desăvârşirea sa.” Prov. (4) Păcatul şi primul răsculător 2 Martie AMBIŢIA ADUCE ÎNTRISTARE “Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie urmată de nici un necaz..” (7) Păcatul şi primul răsculător 3 Martie MÂNDRIA MERGE ÎNAINTEA CĂDERII “Mândria merge înaintea pieirii şi trufia merge înaintea căderii. Nemulţumit de poziţia lui. Fiul iubit al lui Dumnezeu. satisfacerea ambiţiei omeneşti şi îngăduirea dorinţelor şi a speranţelor egoiste. De ce să fie Hristos onorat mai presus de el? (5) În cer. şi prin aceleaşi mijloace caută el să-l nimicească pe om. deşi era onorat mai presus de oştile cereşti. nici o greşeală în guvernarea divină. Lucifer era invidios şi gelos pe Isus Hristos.SATAN ŞI MAREA RĂSCOALĂ Păcatul şi primul răsculător 1 Martie ÎNCEPUTUL RĂSCOALEI “Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru. a cărui apariţie nu poate fi explicată. O lumină deosebită radia de pe chipul său. inexplicabil.10:22 Lucifer. şi în acest plan. arătând o puternică inteligenţă. a-l scuza înseamnă a-l apăra. Deşi toată slava sa era de la Dumnezeu.” Is. Înfăţişarea lui era perfectă. recunoscându-I supremaţia. acest puternic înger a ajuns să pretindă că aceasta i-ar aparţine lui însuşi. atunci ar înceta a mai fi păcat.16:18 Satana a căzut datorită ambiţiei sale de a fi egal cu Dumnezeu. Satana a reuşit să determine căderea primilor noştri părinţi. (1) Nimic nu este mai clar în Scriptură decât faptul că Dumnezeu. Dacă s-ar putea găsi o scuză. el s-a străduit să-şi asigure serviciul şi loialitatea lor.. El dorea să intre în sfaturile şi planurile divine de unde a fost exclus datorită propriei sale incapacităţi ca fiinţă creată de a înţelege înţelepciunea Celui Infinit. în nici un caz. înainte ca îngerii să fie creaţi. n-a fost răspunzător de apariţia păcatului. (2) Primul păcătos a fost acela pe care Dumnezeu l-a onorat mai mult. (6) Cel care face din preamărirea de sine scopul său. înainte de răscoala sa. că n-a existat o retragere arbitrară a harului divin. el a câştigat mulţi îngeri de partea sa. El este simbolizat prin prinţul luminii prosperând în putere şi splendoare. Fruntea lui era înaltă şi lată. 59:2 Păcatul îşi are originea în Satan care s-a răsculat împotriva guvernării lui Dumnezeu. totuşi Hristos. avea întâietatea peste toate cetele îngereşti. care să fi dat ocazie începerii răscoalei.. la fel ca al celorlalţi îngeri. Prin ispita poftei şi a ambiţiei. În loc de a-L face pe Dumnezeu să fie cel mai de preţ în sentimentele şi credinţa tuturor fiinţelor create. a fost un înger înălţat şi preamărit. înalta autoritate şi dreptul la guvernare. Cu timpul Satana a ajuns să dorească preamărirea de sine. Totuşi. va cunoaşte împlinirea deplină a făgăduinţei. Este misterios. împreună cu oastea sa apostaziată. Chipul lui. el dorea să fie Dumnezeu. aproape ca El Însuşi. dar inima îi era plină de invidie şi ură. Păcatul este un intrus. Înainte de căderea lui. sau dacă s-ar putea arăta o cauză pentru existenţa lui.. el s-a închinat împreună cu ei. au determinat ruina omenirii. adevăratele comori şi bucurii. a fost exclus din curţile lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut bun şi minunat.

şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. să nu faceţi niciodată o afirmaţie falsă. Lucifer dorea să aibă puterea lui Dumnezeu.... (14) Învăţăţi de la Mine. Orice afirmaţie intenţionat echivocă. la început i-a fost teamă să-şi dezvăluie intenţiile şi presupunerile minţii sale. (20) Păcatul şi primul răsculător 5 Martie PĂCATUL .145:17). pentru că spiritul Celui Prea Înalt se manifestă într-o slujire neegoistă. Dar mândria îl ţinea pe loc. El a căutat pentru sine locul cel mai înalt. pentru că mândria. având mijlocul încins cu adevărul. înaintea binecuvântărilor infinite ale Cerului.6:14 Dumnezeu a îngăduit lui Satan să-şi continue lucrarea până ce spiritul nemulţumirii s-a maturizat într-o răscoală pe faţă. El a căutat să câştige stăpânirea asupra fiinţelor cereşti. închide inima. El a văzut că “Domnul este drept în toate căile Lui şi milostiv în toate faptele Sale”(Ps. El n-a văzut încotro se îndreaptă. un gest al mâinii. El a căutat să atribuie iubirii Creatorului. (10) Ori de câte ori mândria şi ambiţia sunt îngăduite. . prin faptul că se slujea de aceeaşi poruncă. ”Mândria merge înaintea pieirii. că el trebuie să le recunoască. pentru ca adevărata lor natură şi tendinţă să poată fi văzută de toţi. Spiritul de necredinţă şi nemulţumire niciodată n-a fost cunoscut înainte în cer. (11) Mândria din inimă este o trăsătură de caracter îngrozitoare.CEVA FOARTE IMORAL “Pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos. El a continuat să-şi apere propria sa opinie şi în final s-a compromis în marea luptă împotriva Creatorului Său.. (18) Orice intenţie de a înşela constituie neadevăr. va face la fel. aşa cum făcea tot cerul. Toate faptele sale erau atât de îmbrăcate în mister. fiind nesimţitoare. totuşi. şi orice fiinţă care e animată de spiritul lui. adică societatea îngerilor lui Dumnezeu care niciodată n-au păcătuit. (16) Complotul era atât de subtil încât nu putea fi dezvăluit în faţa oastei cereşti în adevăratul său caracter.11:29) (15) Păcatul şi primul răsculător 4 Martie PAVĂZĂ ÎMPOTRIVA NEADEVĂRULUI “Staţi gata dar.” a zis Hristos.. heruvimul acoperitor. dar nu şi caracterul Lui. Ei trebuie să se sfătuiască unul cu altul. încingeţi-vă cu adevărul. (12) Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie supuşi unul altuia. (9) Dacă Lucifer ar fi vrut să fie într-adevăr ca Cel Prea Înalt. Acest spirit era ceva nou.. (17) Mi-a fost poruncit să avertizez pe toţi acei care fac afirmaţii mincinoase că ei îi servesc celui care a fost un mincinos de la început..7:13 În marea Sa îndurare.. o expresie a feţei se poate spune o minciună. şi astfel a fost război în cer. manierele frumoase. potrivit caracterului Său divin. (Mat. Eu vă spun la toţi. toţi cei mândri şi cei care săvârşesc nelegiure. misterios. ceva inexplicabil. Lucifer era convins că a greşit.”Rom. Dumnezeu l-a suportat multă vreme pe Lucifer.. tot atât de bine ca şi prin cuvinte. încât era dificil a dezvălui îngerilor adevărata natură a lucrării lui. referitoare la planurile lui Dumnezeu.Păcatul îşi are originea în egoism. (13) Dumnezeu urăşte mândria şi. ca să-l convingă de eroarea lui. Lucifer. Printr-o privire. Dar au fost făcute eforturi pe care numai dragostea şi înţelepciunea infinită le putea face. viaţa este distrusă." Acesta este un adevăr valabil în familie. Astfel. straniu. Orice lucru simplu el îl învăluia în mister şi printr-o denaturare vicleană arunca îndoială asupra celor mai clare afirmaţii ale lui Iehova. să le depărteze de la Creatorul lor şi să primească închinarea lor. El a ajuns în momentul în care aproape că luă hotărârea de a se reîntoarce. orice aluzie sau insinuare premeditată pentru a exprima o impresie eronată sau exagerată. biserică şi naţiune. a dorit să fie primul în cer. el a câştigat un mare avantaj. Ascunzându-se într-o manta a neadevărului. I-a fost dovedit că nemulţumirea lui nu-şi găsea justificare şi el a fost lăsat să vadă care era consecinţa dacă persista în apostazie. pentru că Eu sunt blând şi smerit cu inima. chiar prezentarea faptelor reale într-o asemenea manieră ca să ducă în eroare constituie o minciună. Puterea lui de a înşela era foarte mare. că legile divine sunt drepte. pentru ca golul unuia să fie completat de plinătatea celuilalt. el n-a renunţat la ele. (19) Ar trebui să ne străduim continuu a imita societatea căreia curând dorim să ne alăturăm. n-ar fi părăsit poziţia pe care o avea în cer. vor fi scoşi din rădăcini şi arşi în ziua de apoi.. Însuşi Lucifer n-a fost la început pe deplin conştient de natura adevărată a sentimentelor sale. Era strategia lui de a uimi cu argumente subtile.” Efes. Era necesar ca planurile lui să fie pe deplin dezvoltate. propriile sale cusururi. Caracterul ar trebui să fie sfânt. cuvintele fără intenţie rea şi astfel vom progresa pas cu pas până ce vom fi pregătiţi pentru preschimbare. Daţi la o parte toate minciunile şi exagerările. iar Satana a fost exclus împreună cu acei care nu au rămas loiali guvernării lui Dumnezeu. el L-a prezentat pe Dumnezeu într-o lumină nefavorabilă. atribuindu-I Lui dorinţa pentru preamărire de sine. Să ne ferim de neadevăr care se dezvoltă în acela care-l cultivă.

s-a dezvăluit lupta între bine şi rău. între Dumnezeu şi Satan. (28) Peste cei răi. (21) Valoarea infinită a sacrificiului cerut pentru mântuirea noastră descoperă faptul că păcatul este un rău înspăimântător. de a evita păcatul şi pedeapsa acestuia.11:6) (29) În timp ce viaţa este moştenirea celor drepti. Cuvântul lui Dumnezeu spune: ”Nenorocirea nu va veni de două ori. Lucrarea de ruină a lui Satan s-a sfârşit pentru totdeauna. Toată pedeapsa legii a fost ispăşită. moartea este partea celor răi. Această experienţă avea să dovedească faptul că de existenţa lui Dumnezeu este legată bunăstarea tuturor fiinţelor create de El. moartea şi răul” (Deut. Acum creaturile lui Dumnezeu sunt salvate pentru totdeauna de prezenţa şi ispitele lui.. Când Judecătorul întregului pământ îi va cere socoteală lui Satana: ”De ce te-ai revoltat împotriva Mea şi Mi-ai răpit supuşii împărăţiei Mele?”.15:3) (23) La execuţia finală a judecăţii. Dumnezeu va distruge la sfârşit pe toţi cei care au respins harul Său.pentru toate fiinţele necăzute. nu este cea rostită asupra lui Adam.” Rom.” (Ioan 17:3) (25) Păcatul şi primul răsculător 7 Martie RĂZVRĂTIREA VA FI NIMICITĂ “Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satan sub picioarele voastre. (24) Cel care-şi alege o cale de neascultare faţă de Legea lui Dumnezeu îşi hotărăşte singur soarta viitoare.”(Apoc. iar în ce priveşte procedura cu păcatul. va apăra dragostea lui Dumnezeu şi va restabili onoarea Lui înaintea Universului. (22) Păcatul şi primul răsculător 6 Martie VIAŢA SAU MOARTEA? “Fiindcă plata păcatului este moartea.o mărturie continuă despre natura păcatului şi consecinţele îngrozitoare ale acestuia. Orice gură va fi închisă şi toate oştile răzvrătirii vor fi aduse la tăcere. Adevărul va triumfa la sfârşit asupra minciunii. Supunerea faţă de Dumnezeu şi ascultarea de Legea lui sfântă aduce un rezultat sigur: ”Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Niciodată nu va mai fi păcatul. iar Dumnezeu va nimici vrăjmaşul. rădăcina şi ramura .”(Naum 1:9) O creaţiune probată şi încercată. vede sfârşitul de la început. Uniţi fiind cu dreptatea.. Şase mii de ani a lucrat după dorinţa lui. A fost scopul Lui nu numai de a înfrânge revolta. iar cerul şi pământul rostesc dreptatea lui Iehova.. pretenţiile dreptăţii au fost satisfăcute. plouă cărbuni. avem o putere pe care Satan nu o poate birui.30:15) Moartea la care se face referire în aceste citate. (26) Hristos l-a biruit pe Satana în favoarea noastră.. ca martor la sentinţă. Dreptatea are o putere divină. dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică prin Domnul nostru Isus Hristos. chiar o moarte veşnică. Întregul univers va fi martor la natura şi consecinţele păcatului. El este mai puternic decât Satan şi curând îl va zdrobi sub picioarele noastre. umplând pământul cu durere şi cauzând întristare prin tot Universul. Moise a zis lui Israel: ”Iată îţi pun astăzi înainte viaţa şi binele. întregului Univers. planurile Lui erau departe de a fi pătrunse şi înţelese. pentru ca toată omenirea să sufere pedeapsa păcatului său. de a nu se lăsa amăgite cu privire la natura păcatului. 6:23 Dumnezeul cel Infinit şi Atotştiutor. autorul păcatului nu va putea invoca nici o scuză. Urmările domniei lui Satana. care la început a adus teamă îngerilor şi dezonoare lui Dumnezeu. Astfel. se va vedea că nu există nici o cauză pentru păcat. ci şi de a demonstra întregului Univers natura apostaziei. Întreaga creaţiune a gemut şi a trecut prin valea plângerii. Se va vedea că toţi acei care leapădă principiile divine se aşează de partea lui Satana în lupta împotriva lui Hristos. Aici se vorbeşte despre a doua moarte care este pusă în contrast cu viaţa veşnică. efectele sale asupra oamenilor şi îngerilor aveau să arate care sunt roadele depărtării de autoritatea divină. Amin. Nimicirea totală a acestuia. 16:20 De când Adam şi-a predat mintea planului lui Satan. va declara: ”Drepte şi adevărate sunt căile Tale. el seamănă în fire pământească şi va secera plata păcatului.Apostazia lui Satan avea să fie o lecţie pentru Univers prin toate veacurile viitoare . Când prinţul acestei lumi va fi judecat şi toţi acei care s-au unit cu el vor împărtăşi soarta lui. un vânt dogoritor: iată paharul de care au ei parte..Satan fiind rădăcina şi urmaşii săi ramurile. (31) . foc şi pucioasă. (27) Din îndurare pentru Univers. Împărate al neamurilor.”(Ps.” Rom.. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi. niciodată nu va mai părăsi credincioşia faţă de Acela al cărui caracter a fost pe deplin dezvăluit înaintea lor. (30) În focul mistuitor de la sfârşit sunt distruşi cei răi. istoria acestei teribile experienţe a apostaziei avea să rămână o veşnică mărturie .

de dragul Lui. orice încercare suportată. Adam. (33) În ciuda sofistăriilor lui Satan care ne sugerează contrariul. el a hotărât să împărtăşească soarta ei. ajungând în acest fel păcătoşi nemuritori. Acestea nu sunt poveşti stupide.” Prov. (37) Căderea omului şi mântuirea 10 Martie PRIMA FĂGĂDUINŢĂ DE MÂNTUIRE “Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie. (35) Din cauza păcatului.. A dat apoi fructul soţului ei.. orice biruinţă câştigată asupra ispitei. iar apoi să-i determine să se împărtăşească şi din pomul vieţii pentru ca ei să poată trăi veşnic în păcat şi neascultare. calea lui Satana pare atractivă.” Gen. ca să fie fericiţi pe vecie. Se întruni un sfat pentru a hotărî ce era de făcut cu perechea vinovată. El a fost exclus din cer. dar căile înţelepciunii sunt nişte căi plăcute. A fost planul premeditat al lui Satana ca Adam şi Eva să n-asculte de Dumnezeu. şi-a dat seama că a pierdut pentru totdeauna curăţia şi slava cerului. (34) Căderea omului şi mântuirea 9 Martie CALEA CELOR STRICAŢI “O minte sănătoasă câştigă bunăvoinţă.. ci adevăruri..3:17) Fiecare faptă de ascultare faţă de Hristos. El s-a sfătuit cu îngerii răi şi au întocmit un plan de a lupta împotriva guvernării lui Dumnezeu.. Călcând poruncile lui Dumnezeu. că nu este chiar aşa cum a zis Domnul. El a simţit că soţia lui trebuia să moară. îngerii sfinţi şi cu Isus. fiecare faptă de lepădare a eului. şi astfel păcatul să fie veşnic.. omul va pierde cerul şi o veşnicie de fericire. şi-a făcut planul de a-i distruge. datorită dragostei pe care i-o purta Evei. Toate lecţiile pe care Dumnezeu le-a lăsat să fie înregistrate în Cuvântul Lui.. plecând urechea la şoaptele ispititorului. şi chiar îndrăznind să se îndoiască de ceea ce a zis Dumnezeu: ”În ziua în care vei mânca din el. Întreg cerul a fost tulburat. împreună cu cei care au căzut cu el. între sămânţa ta şi sămânţa ei... El ne va conduce cu siguranţă. Noi trebuie să ne plecăm inimile noastre pentru a şti care este adevărul. Cuprins de o cumplită descurajare. să atragă asupra lor mânia Lui. (32) Căderea omului şi mântuirea 8 Martie ÎNDĂRĂTNICIA OMULUI “O. pe calea celui rău nu este decât remuşcare amară şi grijă apăsătoare. Dar îngeri sfinţi au fost trimişi ca să-i alunge din grădină. apoi zăbovind în jurul pomului. iar tu îi vei zdrobi călcâiul.. vei muri negreşit. 3:15 . Toate harfele amuţiră. Dacă noi îl acceptăm pe Hristos ca şi călăuză a noastră. ei şi copiii lor. Ele au fost lăsate pentru a ne salva de la dezamăgire. Când Adam şi Eva au fost aşezaţi în minunata grădină. este totdeauna un dezastru a nu asculta de Dumnezeu. şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice” (Prov. Aceasta îţi va zdrobi capul. Îngerilor le era teamă că oamenii vor mânca din pomul vieţii. este un pas către slava finală a biruinţei. dar calea celor stricaţi este pietroasă. Ea a cutezat să n-asculte. Eu întreb de care parte staţi voi? (36) Este adevărat. Adam pierdu Edenul. 13:15 Vestea despre căderea omului străbătu cerul. Ei trebuiau să fie despărţiţi.” Deut. ispitindu-l în acest fel. Îngerii fură cuprinşi de mâhnire şi îşi aruncară coroanele de pe cap." Ea s-a gândit. Prima dată ea a greşit depărtându-se de soţul ei. poate. Mântuitorul lumii. Orice contrazice Cuvântul lui Dumnezeu. de-ar rămânea ei cu aceeaşi inimă ca să se teamă de Mine şi să păzească toate poruncile Mele. Satan şi-a început lucrarea cu Eva.. putem fi siguri că vine de la Satana.. O luptă părea că se desfăşoară în mintea lui. Pe calea largă.Scopul vieţii tale ar trebui să fie pregătirea ta pentru a fi gata să te uneşti cu mântuiţii. Imediat au fost însărcinaţi îngeri care să păzească drumul ce ducea la pomul vieţii. determinând-o să nu asculte de Creator. sunt pentru învăţătura şi avertizarea noastră.. poarta poate că e împodobită cu flori dar sunt spini pe cărare. Atunci Satan s-a bucurat foarte mult. în timp ce o altă ceată de îngeri a primit porunca să păzească drumul către pomul vieţii. iar ei au fost excluşi din Paradis. Dragostea lui pentru Eva era puternică. El a luat fructul şi repede a mâncat din el.. “Calea celor stricaţi este pietroasă. a călcat legea lui Dumnezeu şi a căzut împreună cu ea. Făcuse şi pe alţii să sufere prin căderea lui.. dar este numai o amăgire. Am văzut cum o întristare a venit peste chipul lui Adam. Ea a întins mâna.5:29 După ce Satana a fost exclus din cer. a luat fructul şi a mâncat.. Neglijarea lor va aduce ruinarea noastră. Dar Dumnezeu a zis că îi va alunga pe păcătoşi din grădină. Satana era foarte bucuros. El părea surprins şi speriat.

care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti în locurile cereşti în Hristos. îngerii s-au adunat în jurul Lui şi privindu-L şi auzind strigătul Lui. în făgăduinţa: ”Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta. cu care a murit pe crucea de pe Calvar. Fiul lui Dumnezeu s-a oferit pe Sine ca garanţie pentru neamul omenesc. Astfel patriarhii au primit speranţa mântuirii. Voi sta în locul omului. în dragoste. Hristos n-a făcut singur marele sacrificiu.” Efes. a fost dată promisiunea divină că sămânţa femeii va zdrobi capul şarpelui. Ei au crezut în făgăduinţa preţioasă a lui Dumnezeu şi au fost salvaţi de la pierzare veşnică. să nu piară. Acesta de asemenea. păcatul lor. pentru ca oricine crede în El. Este slava Prinţului vieţii şi cele mai puternice eforturi ale omului nu pot pătrunde aceasta. Primul a fost legământul harului făcut cu omul în Eden." Această declaraţie. Adam şi tovarăşa lui de viaţă au fost asiguraţi că în ciuda păcatului lor mare totuşi nu erau la dispoziţia lui Satan. În El. ci să aibă viaţă veşnică. între sămânţa ta şi sămânţa ei. Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţiei tale după tine. zicând: “Să cadă asupra Mea pedeapsa. Lui Adam şi Evei le-a părut rău şi s-au căit pentru vina lor. tot aşa există şi două legăminte. Luceafărul speranţei lumina întunecatul viitor. cealaltă provizorie şi temporară. (44) Cu cât studiem mai mult acest subiect. peste viitor. El a existat din veşnicii şi este numit legământul veşnic. Acesta a fost împlinirea legământului făcut între El şi Tatăl Lui înainte de întemeirea lumii. (40) Deşi tristeţea şi întunericul atârnau ca un văl al morţii. Moartea lui Hristos pe cruce a făcut cu putinţă lui Dumnezeu să accepte şi să ierte orice suflet care se căieşte. Tot atât de repede cum a păcătuit Adam.17:7 Aşa după cum Biblia prezintă două legi. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât a dat pe unicul Său Fiu născut. El va mai avea o şansă. Hristos. Legământul harului a fost făcut înainte de întemeierea lumii. dacă oamenii vor fi biruiţi de sofistăria lui Satan. Fiul lui Dumnezeu S-a oferit să ispăşească. a fost o făgăduinţă pentru ei. ei puteau deveni din nou copiii lui Dumnezeu. Cu mâinile strânse Ei S-au angajat în legământul solemn ca Hristos să devină o garanţie pentru neamul omenesc. Însăşi îngerii doresc să înţeleagă această temă minunată şi misterioasă. acest legământ le aduce iertare şi ajutorul harului lui Dumnezeu pentru ascultarea viitoare prin credinţă în Hristos. Aşa cum Dumnezeu a existat din totdeauna. Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. una neschimbătoare şi veşnică. Legământul cu Avraam a păstrat de asemenea autoritatea Legii lui Dumnezeu. Astfel Avraam a înţeles aceasta şi s-a încrezut în Hristos pentru iertarea păcatelor. Tuturor oamenilor. (42) În timp ce Ispăşitorul divin era pe cruce. Evanghelia a fost predicată întâi lui Adam de către Hristos. totuşi în făgăduinţa Mântuitorului. mântuirea neamului omenesc. un plan prin care El caută să-l restabilească pe om în starea lui de neprihănire de la început. cu aceeaşi putere de a înfrunta condamnarea rostită asupra vinovatului. Domnul s-a arătat lui Avraam şi a zis: ”Eu sunt Dumnezeul Cel Atotputernic. cu atât mai profund îl vom înţelege şi totuşi sunt taine pe care nu le vom putea pătrunde studiind slava Mântuitorului.”(Gen. Aceasta îţi va zdrobi capul. (43) Mântuirea neamului omenesc a fost mereu tema sfaturilor cereşti.22:18) Această promisiune indica spre Hristos." Tatăl şi Fiul S-au învoit să satisfacă pretenţiile legământului veşnic. În timp ce prezicea război între om şi Satana. Hristos ştia că trebuia să sufere. rostită în prezenţa primilor noştri părinţi. O perioadă de probă avea să fie îngăduită pentru ei şi prin căinţă şi credinţă în Hristos. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii.” Gen.. cu condiţia credincioşiei faţă de Legea lui Dumnezeu. Domnul şi-a manifestat voinţa Sa în planul de mântuire." (39) Tot atât de repede cum a apărut păcatul.Prima asigurare de mântuire i-a fost comunicată omului în declaraţia rostită asupra lui Satan în grădină. 1:3-4 Încă de la căderea în păcat. Fiul lui Dumnezeu a stat între vii şi morţi. a venit şi un Mântuitor. umblă . ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui. (38) În clipa când omul a acceptat ispitele lui Satan şi a făcut chiar lucrurile pe care Dumnezeu îi spusese să nu le facă. tot atât de sigur e şi faptul că totdeauna manifestarea harului Său pentru omenire a fost o desfătare a Înţelepciunii veşnice. Acelaşi legământ a fost înnoit lui Avraam. aceasta mărturisea de asemenea că la sfârşit puterea marelui adversar avea să fie zdrobită. acesta va fi un legământ veşnic în puterea căruia. Domnul a zis: ”Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie. (41) Căderea omului şi mântuirea 11 Martie UN MÂNTUITOR DIN VEŞNICIE “Binecuvântat să fie Dumnezeu. şi totuşi acceptă să ia locul omului. au întrebat foarte emoţionaţi: ”Nu-L va salva Domnul Iehova?” Apoi cineva a zis: ”Domnul a jurat şi nu se va căi. (45) Căderea omului şi mântuirea 12 Martie PLANUL LUI DUMNEZEU PENTRU RĂSCUMPĂRAREA OMULUI “Voi pune legământul Meu între Mine şi tine din neam în neam. le-a făgăduit viaţa veşnică. cu propria Sa viaţă. când după căderea în păcat. iar tu îi vei zdrobi călcâiul.. Această credinţă i-a fost socotită lui ca neprihănire.

care L-a creat pe om. şi că fără Hristos era cu neputinţă pentru ei a păstra Legea lui Dumnezeu. Căci tot pământul este al Meu.. dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu.a fost stabilită între Dumnezeu şi Israel la Sinai.17:1. şi repede au încheiat legământul cu Dumnezeu. şi acum. Dumnezeu le-a dat [israeliţilor] legea Sa. şi prezentat mai târziu prin serviciul jertfelor.. (47) Pentru noi există speranţă numai dacă ne punem sub legământul avraamic.. Deut. Avraam a privit la Isus care este autorul şi desăvârşitorul credinţei noastre. Principiile vechiului legământ erau: ”ascultă şi trăieşte”. Cu durere şi uimire ascultau la cuvintele Lui. îngerii aveau şi ei partea lor de făcut în planul de mântuire.2:16 O altă înţelegere .. descoperit în legământul avraamic.. În puterea Mântuitorului tu poţi fi mai mult decât biruitor. Totuşi.”(Gen. iar nu prin faptele Legii. 1:14 Planul. văzându-şi păcătoşenia lor şi nevoia lor de iertare...PRIETENII ŞI PĂZITORII NOŞTRI “Nu sunt toţi oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?” Ev. şi s-au închinat adorând un chip cioplit. care este legământul harului prin credinţă în Hristos Isus.numită în Biblie vechiul legământ . Lev. făgăduindu-le mari binecuvântări dacă o vor respecta: ”Acum. ci numai prin credinţa în Isus Hristos. să sufere tristeţea. (49) Singurul mijloc de salvare e dat prin legământul avraamic.”(Ex. a implicat tot cerul în acest sacrificiu infinit.înaintea Mea şi fii fără prihană. şi este numit al doilea sau “noul legământ”.27:26) Noul legământ a fost întemeiat pe făgăduinţe mai bune .. ei aveau să fie duhuri slujitoare trimise ca să slujească pe acei care vor moşteni mântuirea.” Gal..24:7) Ei au fost martori la proclamarea legii în acea teribilă spendoare şi au tremurat de groază înaintea muntelui.”(Ezech. încât să simtă nevoia Mântuitorului. orânduielile Mele şi Legile mele. singurul prin care putea fi asigurată mântuirea omului. este lucrarea fiinţelor curate şi fără păcat din curţile de sus. ca să fim neprihăniţi prin credinţă în Hristos. un neam sfânt. deoarece sângele prin care acesta a fost întărit a fost vărsat după sângele primului legământ. ei au fost aduşi acolo. Ei aveau să păzească pe robii harului de puterea îngerilor răi şi de întunericul pe care Satana mereu îl arunca în jurul lor..”(Ex. Ceea ce inimile egoiste ar privi ca un serviciu umilitor .20:11. 26:5).19:5-6) Poporul nu şi-a dat seama de starea păcătoasă a propriilor lor inimi. Ei nu puteau nădăjdui în graţia lui Dumnezeu prin legământul pe care l-au nesocotit. Sufletele slabe şi tremurânde care au multe defecte de caracter sunt ţinta lor deosebită. numai El. şi a fost întărită prin sângele jertfei. dar “blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia şi nu le va face. Îngerii s-au oferit să se jertfească ei pentru om. şi să vină în legătură cu degradarea pământului. ei au zis: ”Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul. a păzit poruncile Mele. Simţindu-se în stare a-şi dobândi propria lor îndreptăţire. veţi fi ai Mei dintre toate popoarele pământului. Hristos a fost făcut “pentru puţină vreme mai prejos decât îngerii din pricina morţii pe care a suferit-o”(Ev. (51) Îngerii sunt totdeauna prezenţi acolo unde este mai mare nevoie de ei. De aceea el este numit legământul veşnic. lângă acei care au cele mai grele lupte de dus cu eul şi ale căror împrejurări sunt cele mai descurajatoare. pentru că a existat în mintea lui Dumnezeu din veşnicii. (48) Căderea omului şi mântuirea 13 Martie NEPUTINŢA OMULUI DE A SE SALVA SINGUR “Totuşi pentru că ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii. şi cu toate acestea numai câteva săptămâni au trecut.. până când au călcat legământul lor cu Dumnezeu. ocara şi moartea pe pământ. Evanghelia propăvăduită lui Avraam prin care el a avut speranţă este aceeaşi Evanghelie care este predicată pentru noi astăzi. ”omul care le va împlini va trăi prin ele”. pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii. (54) . când le spunea cum trebuia să coboare din curăţia şi pacea cerului. Legământul cu Avraam a fost întărit prin sângele lui Hristos..de a sluji acelora care sunt nenorociţi şi inferiori la caracter în toate privinţele. "Mărturia lui Dumnezeu faţă de servul lui credincios a fost: ”Avraam a ascultat de porunca Mea şi a păzit ce i-am poruncit.promisiunea iertării păcatelor şi a harului lui Dumnezeu care să reînnoiască inima şi so aducă în armonie cu principiile legii lui Dumnezeu. Îngerii nu s-au putut bucura când Hristos le-a expus planul de mântuire pentru că au văzut că mântuirea omului trebuie să-L coste pe Conducătorul lor iubit dureri inexprimabile.”Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi. De asemenea. (53) Dumnezeu şi Hristos şi îngerii cereşti se luptă cu tine.2:9) Deoarece El trebuie să ia asupra Lui natura omenească. (46) Legământul harului nu este un adevăr nou. (52) Toţi îngerii cerului sunt uniţi în lucrarea de a aduce omului comorile nemărginite din lumea mai bună.. avea puterea de a-l mântui.18:5. să-L întărească şi să-L aline în suferinţele prin care avea să treacă." . (50) Căderea omului şi mântuirea 14 Martie ÎNGERII . Dar viaţa unui înger nu putea plăti datoria.. am crezut şi noi în Hristos Isus. puterea Lui nu era egală cu a lor şi ei trebuia să-i slujească.

. dar prin jerfa Fiului Său.. fiind o descoperire a voinţei Sale.A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu 15 Martie PORUNCILE LUI DUMNEZEU SUNT ADEVĂRATE “Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate. (55) Îngerii erau călăuziţi de Lege. sau dacă Eu vorbesc de la Mine. nimic n-a fost schimbat. nici o iotă. când ne spijinim pe meritele lui Hristos. (62) Satana. s-a deschis o cale prin care să ne reîntoarcem la Dumnezeu. 111:7-8 Legea lui Dumnezeu a existat înainte de a fi creat omul.. ca un Mântuitor care iartă păcatul. iar ultimele şase . să strice singura poruncă din cele zece care îndrumă spre adevăratul Dumnezeu. El s-a gândit să schimbe vremile şi legea.. dăinuieşte în veci în ceruri”. Creatorul cerurilor şi al pământului. Nici o poruncă n-a fost desfiinţată. El [Satana] le-a zis îngerilor răi. între cei care mărturiseau a fi prietenii lui Hristos. Dumnezeu le-a făcut cunoscută Legea Sa. El a schimbat Sabatul din ziua a şaptea în prima zi a săptămânii.7:25 Satana nu putea împiedica planul de mântuire. Prin harul lui Hristos ei pot fi în stare să asculte de Legea Tatălui. altfel Adam n-ar fi putut păcătui. După căderea lui Adam. lucrând prin conducătorii neconsacraţi ai bisericii. El şi ai lui s-au bucurat că greşelile pe care ei le-au pus la cale au fost atât de bine primite. Dumnezeu ne-a oferit un etalon de ascultare. (63) Domnul a stabilit în mod clar drumul care duce la cetatea lui Dumnezeu. El a rostit pe Muntele Sinai cele zece porunci sfinte ale Lui. dar le-a fost repetată de Iehova.2: 2-3) şi în locul lui să onoreze sărbătoarea ţinută de păgâni ca “ziua venerabilă a soarelui”. şi a încercat să îndepărteze vechiul Sabat. El [Satana] a spus îngerilor răi că va face chiar răstignirea şi învierea să fie în avantajul lui. primele patru porunci definesc datoria noastră faţă de Dumnezeu. (61) A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu 16 Martie SCHIMBAREA PORUNCILOR “El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt. Vrăjmaşul a tot binele a schimbat semnul. că Legea lui Dumnezeu nu era desăvârşită şi că binele universului. ca o mărturie plină de credincioşie în cer.. principiile Legii n-au fost schimbate ci au fost pentru totdeauna rânduite şi clar formulate. Aceasta n-a fost scrisă numai atunci. Satana i-a condus pe slujitorii săi să încerce să schimbe Sabatul. pretindea schimbarea ei. Astfel Satana a folosit învierea pentru a servi scopului său. Această Lege dezvăluie toată datoria familiei omeneşti. să creadă că Legea celor zece porunci a încetat de asemenea la moartea lui Hristos. El dorea ca acei care mărturiseau credinţa în Isus şi credeau că legile care reglementau servicul jerfelor la evrei au încetat la moartea lui Hristos. va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt şi se va încumeta să schimbe vremile şi Legea. Satana a căzut deoarece a călcat principiile guvernării lui Dumnezeu.. noi vom primi tot sprijinul pe care-l dorim. făcute cu credincioşie şi neprihănire.. Subminând Legea. cu dorinţa de a ne înălţa şi a ne înnobila.” Ioan 7:17 .. Satana le-a prezentat înaintea lor învierea măreaţă a lui Isus şi le-a spus că prin învierea Lui în prima zi a săptămânii. Isus a fost crucificat şi a înviat a treia zi.119:89) (58) De la început marea luptă s-a dat asupra legii lui Dumnezeu. ridicând în locul lui unul fals . va ajunge să cunoască. (60) Când ne încredem pe deplin în Dumnezeu. (Ps. O PERSOANĂ CU CONŞTIINŢA LIBERĂ “Dacă vrea cineva să facă voia Lui.. toate poruncile Lui sunt adevărate pentru vecie.” Ps. (64) A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu 17 Martie OMUL.. întreaga familie omenească a devenit călcătoare a Legii lui Dumnezeu. trebuie să existe pentru veşnicie. dar marele apostat a schimbat semnul. (57) “Legea lui Dumnezeu. ziua pe care Dumnezeu a binecuvântat-o şi a sfinţit-o (Gen. După ce Adam şi Eva au fost creaţi. că cele zece porunci erau aşa de clare că mulţi ar crede că sunt încă legaţi în ascultare faţă de ele. o copie a caracterului Său.datoria noastră faţă de semenul nostru. de aceea el trebuia să caute să strice porunca a patra care îndreaptă privirea la Viul Dumnezeu. astfel încât acesta indica spre calea neascultării ca şi când aceasta ar fi calea spre fericire.” Dan. el urmărea să răstoarne autoritatea Autorului ei. a schimbat porunca a patra. Psalmistul zice: ”Cuvântul Tău. (59) Prin ispitirile lui Satana. Satana a căutat să demonstreze că Dumnezeu era nedrept. Doamne. dacă învăţătura este de la Dumnezeu. adaptate pentru om în starea sa decăzută. Într-o spendoare teribilă în mijlocul tunetelor şi fulgerelor. (56) Din dragoste.un sabat fals.

deasupra ispitelor care ne conduc la păcat. Domnul l-a ales pe Avraam.119:18 Isus Hristos este slava legii. orânduirile Mele şi legile Mele.33:18) Lui Moise i-a fost descoperit caracterul lui Dumnezeu.” Ps." (75) Legea cerului totdeauna este plină de îndurare. nu discern lucrurile minunate care pot fi văzute în legea lui Dumnezeu. Dar. Dar cel care primeşte dreptatea Legii în Hristos este în armonie cu cerul.. ajutor. Neemia zice: ”Te-ai pogorât pe muntele Sinai. în planul lui Dumnezeu totul a fost pregătit ca omul să nu fie sub influenţa propriilor lui porniri. gingăşie. înnobilând pe alţii. pentru că el nu-l poate constrânge pe om să păcătuiască. (74) În Lege fiecare detaliu reprezintă caracterul Dumnezeului infinit.. astfel încât sufletul să fie umplut cu dragostea divină. Dumnezeu a pregătit suficiente resurse pentru ca omul niciodată să nu fie învins în lupta cu Satana." Nu există pace în nedreptate. amabilitate..26:5) Referitor la Legea rostită pe Sinai. Convertirea este o lucrare pe care cei mai mulţi n-o preţuiesc. să foloseşti puterile date de Dumnezeu. (76) . Razele strălucitoare ale Soarelui dreptăţii trebuie să fie răspândite de misionarii Lui peste minţile păcătoşilor. cu siguranţă că el ar fi căzut dacă ar fi fost lăsat astfel. le-ai vorbit din înălţimea cerului şi le-ai dat porunci drepte. Nici o ispită. Omul este liber. nici o încercare nu e îngăduit să vină peste el. iar Noe i-a învăţat pe urmaşii lui cele zece porunci. la care să nu poată rezista. ”Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta. dar el trebuie să lase la latitudinea lor dacă vor face sau nu." Mulţi. El îi poate ispiti şi face păcatul să pară ademenitor şi plăcut. despre care El zice: “Avraam a ascultat de porunca Mea şi a păzit ce i-am cerut. Ei n-au văzut ce i-a fost descoperit lui Moise când el s-a rugat: ”Arată-mi slava Ta”(Ex..”Ps... Legea a fost păstrată de Noe şi familia lui. (65) Satan este marele autor al păcatului. desăvârşirea lui Dumnezeu. (73) A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu 19 Martie MINUNATE LUCRURI ÎN LEGEA LUI DUMNEZEU “Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale.. care. să ducă lupta împotriva puterilor întunericului în propria lui putere finită. (72) Primită în Hristos.119:165 Adam i-a învăţat pe urmaşii lui Legea lui Dumnezeu..9:13) Iar Pavel spune: ”Legea este sfântă. Prin păcat. a păzit poruncile Mele. Dumnezeu te cheamă să-ţi afirmi libertatea.”(Neem. şi nu li se întâmplă nici o nenorocire. Deoarece oamenii din nou s-au depărtat de Dumnezeu.7:12) (70) Întreaga lume va fi judecată după Legea morală.Omul a fost creat ca persoană cu conştiinţa liberă. (71) Noi vedem în aceasta bunătatea lui Dumnezeu. ca un supus liber al împărăţiei cereşti. Când o acceptăm în Hristos. să accepte sau să refuze. şi aceasta s-a transmis din tată în fiu generaţii de-a rândul. după ocaziile pe care le-au avut de a o cunoaşte prin înţelepciune. puţini au fost cei care au acceptat-o şi au ascultat-o.”(Rom. Tu poţi să refuzi să fii supus puterii răului. dreaptă şi bună. cu conştiinţa liberă răscumpărată cu un preţ infinit. legi adevărate şi orânduiri minunate. Nu e un lucru neînsemnat să transformi un suflet pământesc. (69) A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu 18 Martie ÎN ARMONIE CU CERUL “Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta. (67) Ca fiinţă mântuită. prin tradiţie sau prin Cuvântul scris.. dar el niciodată nu este adus într-o asemenea situaţie încât cedarea la rău să devină o necesitate. sub propriile lui puteri limitate.. La fel ca locuitorii tuturor celorlalte lumi. el trebuie să fie supus la proba ascultării. descoperind omului principiile neschimbătoare ale dreptăţii. cei păcătoşi se luptă cu Dumnezeu. Legea este o mărturie a înţelepciunii lui Dumnezeu. lumea a ajuns atât de decăzută încât era necesar să fie curăţată de corupţie. şi că nici un motiv pământesc nu te va convinge să nu recunoşti Legea divină a celor zece porunci. pentru ca ei să poată fi conduşi acolo încât să zică: ”Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale. aceasta devine înţelepciunea noastră. caută să-i apere de relele care sunt consecinţa păcatului. iar porunca este sfântă. (68) Lasă ca un scop măreţ şi consecvent să te călăuzească şi hotărăşte în puterea şi harul lui Dumnezeu că de aici înainte tu vei trăi pentru El. căruia îi place păcatul şi să-l aduci acolo încât să înţeleagă dragostea de nepătruns a lui Hristos. prin potop. Ea ne înalţă deasupra puterii dorinţelor şi tendinţelor fireşti. Legea lui Dumnezeu lucrează în noi desăvârşirea caracterului care ne va aduce bucurie în veşnicii. totuşi aceasta nu scuză pe nici un om de a păcătui. puterea de atracţie a harului Său. deoarece. (66) Totul a fost pregătit. şi nu li se întâmplă nici o nenorocire.”(Gen.

. veţi păzi poruncile Mele. aceasta devine gândul nostru.”(Luca 10:27) (83) Legea lui Dumnezeu nu este ceva nou. şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui”(Luca 2:14) ei mărturiseau principiile legii pe care El a venit s-o proslăvească şi s-o preamărească. iar conştiinţa este luminată şi făcută sensibilă.. iar consecinţa sigură este ruina şi moartea. Tinerii au nevoie de o clară înţelegere a Legii lui Dumnezeu. dacă sunt ascultate. Nu este sfinţenia creată. Dumnezeu cheamă pe fiecare om să-şi reia lucrul neglijat. (Mat. Dumnezeu i-a onorat făcându-i păzitorii şi depozitarii Legii Sale. caracterul lui Dumnezeu şi stabileşte clar toată datoria omului. Curând după ce se întorc cu respect şi seriozitate la sfintele Scripturi lumina din cer le va descoperi minunatele lucruri ale Legii lui Dumnezeu. Cel care îl iubeşte cu adevărat pe Dumnezeu şi pe aproapele său este acela care arată milă celui sărac. declară deasemenea că Legea este “sfântă. învăţăturile divine vor dăinui. Viaţa de ascultare a Mântuitorului a păstrat pretenţiile Legii.7:29) (81) Când prin credinţă în Isus Hristos. exprimând milă. după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. cuprind datoria omului faţă de Dumnezeu şi faţă de semenul său. bunătate şi dragoste. (85) Azi Dumnezeu dă ocazie oamenilor să arate dacă iubesc pe aproapele lor. Păcătosul îşi atrage singur pedeapsa asupra lui. cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău. Interdicţiile ei reprezintă garanţii sigure pentru fericire." (80) Legea este o expresie a gândului lui Dumnezeu.5:18) Soarele care străluceşte în ceruri. Legea a fost exemplificată practic în viaţa lui Hristos.”Ioan 15:10 Legea lui Dumnezeu este singurul etalon adevărat al desăvârşirii morale. face tot ce poate mai bine şi caută să păstreze calea Domnului. (82) A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu 21 Martie MARELE PRINCIPIU AL LEGII “Dacă Mă iubiţi.. ele au fost date pentru instruirea şi conducerea tuturor. păzind cele zece porunci. (84) În instrucţiunile Legii Sale sfinte. îşi păstrează pretenţiile asupra fiinţelor omeneşti.. cuprinzătoare şi autoritare. ci sfinţenia făcută de cunoscut. veţi rămânea în dragostea Mea. dar acesta avea să rămână un adevăr sacru pentru întreaga lume.. sunt martorii lui Dumnezeu că Legea lui Dumnezeu este neschimbătoare şi veşnică. Dumnezeu doreşte ca noi să fim fericiţi şi El ne-a dat învăţăturile Legii Sale. El a zis despre Sine: ”Eu am păzit poruncile Tatălui Meu.. Adevărurile care au constituit lucruri prea grele pentru a fi înţelese de marii înţelepţi sunt înţelese de copiii lui Hristos. Dumnezeu a dat un mod desăvârşit de a trăi. celui suferind. În predica de pe munte.”Ioan 14:15 Legea n-a fost dată... Când la naşterea lui Hristos îngerii cântau: ”Slavă lui Dumnezeu în locurile prea Înalte. El a declarat că până la încheierea timpului această lege. pentru a acoperi păcatul sufletului pocăit şi ascultător. cu tot sufletul tău. Toţi cei care ascultă ca El. Orice faptă păcătoasă se răsfrânge asupra păcătosului. ”Este mai lesne să treacă cerul şi pământul. celui vătămat. Noi nu trebuie să-L privim pe Dumnezeu ca şi când El ar aştepta să-l pedepsească pe păcătos pentru păcatul lui. orice schimbare făcută în ea este o greşeală. omul. Câtă vreme nu va trece cerul şi pământul. Propriile lui fapte generează situaţii care au adus un rezultat sigur. Alegând păcatul. Hristos a venit să proslăvească şi să preamărească Legea.”(Luca 16:17) Din moment ce Legea lui Dumnezeu este sfântă. şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi. (78) Prin ascultare de această Lege.. (79) A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu 20 Martie EXEMPLUL LUI ISUS ÎN PĂZIREA LEGII “Dacă păziţi poruncile Mele. pământul solid pe care locuiţi. Învăţăturile Decalogului sunt pentru toată omenirea..” (Rom. Acei care n-ascultă de poruncile lui Dumnezeu şi învaţă şi pe alţii să facă la fel. sunt condamnaţi de Isus. desăvârşirea lui Hristos este atribuită păcătosului. Ea prezintă neamul omenesc decăzut. cu toată inima ta. când o primim în Hristos. Zece învăţături scurte.. pentru ca ascultându-le să putem fi fericiţi. În propria Lui viaţă. Este un cod de principii. acelora care sunt gata să moară. (77) Legea celor zece porunci nu trebuie privită la fel de mult prin prisma interdicţiilor. lucrează în el o schimbare a caracterului şi face mult mai uşor să păcătuiască a doua oară. El a arătat cum cerinţele Legii se extind dincolo de fapte şi vizează gândurile şi intenţiile inimii.. dreaptă şi bună. a dat un exemplu de ascultare faţă de Legea lui Dumnezeu. spiritul este întărit. înainte ca să se fi întâmplat toate aceste lucruri. El a răspuns: ”Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul Tău. să caute să restabilească în omenire chipul moral al lui Dumnezeu. cât prin cea a milei. Deşi acestea pot dispărea. nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege. toate se întemeiază pe marele principiu fundamental al dragostei. excusiv ca un favor evreilor. oamenii se despart de Dumnezeu închizându-şi canalul binecuvântărilor. (86) . decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege. după puterile sale. a dovedit că Legea poate fi ţinută de om şi a arătat desăvârşirea caracterului prin cultivarea ascultării. neschimbată în nici o iotă sau frântură de slovă.Legea lui Dumnezeu trebuie să fie preamărită înaintea oamenilor.

suflete ruinate şi robite de Satana..1:5-6. Nu-ţi pierde speranţa. Învăţătorul e acelaşi în ambele dispensaţiuni. (96) Hristos a fost trimis pe pământ pentru a reprezenta pe Dumnezeu în caracter. Pentru că toate pornesc de la El “în care nu este nici o schimbare nici umbră de mutare.. vor fi mântuite pentru a împărtăşi slava libertăţii fiilor lui Dumnezeu. Legea este rădăcina. ”nimic nu-i sănătos. supunându-l în totul voinţei lui Dumnezeu. Dar în zadar.. leapădă Vechiul Testament despre care Hristos a zis: ”Tocmai ele mărturisesc despre Mine.1:17 De la căderea lui Adam a fost un obicei al lumii de a păcătui. pentru că amândouă sunt părţi inseparabile ale aceluiaşi întreg.” (Ioan 14:15) (87) Credinţa şi Evanghelia 22 Martie STAREA NOASTRĂ NEAJUTORATĂ ÎN PĂCAT “Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi. dar înainte de a fi schimbat în neprihănire.." (99) Evanghelia Noului Testament nu este standardul Vechiului Testament coborât pentru a satisface plăcerile păcătosului şi a-l mântui în păcatele lui. pogorându-se de la Tatăl luminilor. Dumnezeu pretinde ascultare de la toţi copiii Săi. o deplină ascultare faţă de toate poruncile Sale. noi trebuie să ne predăm în totul Lui.”Iac. nenorocire şi de lanţurile păcatului. purificat.Cele zece porunci. iar Evanghelia este dezvăluirea Legii. (100) Credinţa şi Evanghelia 24 Martie MULT HAR PENTRU ASCULTARE . de fapt leapădă Noul Testament. şi a transmis lui Moise învăţăturile Legii ceremoniale. Duhul Sfânt descrie starea noastră astfel: ”Morţi în greşeli şi în păcate”." (92) Credinţa şi Evanghelia 23 Martie EVANGHELIA PENTRU AMBELE DISPENSAŢIUNI “Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus. şi păcatul este fărădelege” (1 Ioan 3:4) Scopul lui Dumnezeu este de a ne salva din păcat. în care nu este nici schimbare. Caută-L ca pe Acela care doreşte să fie găsit de tine.. Principiile guvernării Sale sunt aceleaşi. Puterea Lui va ajuta slăbiciunii tale. Pretenţiile lui Dumnezeu sunt aceleaşi. sau Evanghelia fără Lege. garantate nouă. ”Dacă Mă iubiţi.." Noi suntem prinşi în cursa lui Satana. 2 Tim..”(Ioan 5:39) Lepădând Vechiul Testament. (91) Făgăduinţa lui Dumnezeu este: ”Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi.. fără Evanghelie. Sufletul deformat trebuie să fie transformat. Sufletele noastre sunt neputincioase. (97) Mulţi care pretind a crede şi predica Evanghelia. (88) Prin natura noastră suntem înstrăinaţi de Dumnezeu. sunt zece făgăduinţe. noi am fost despărţiţi de Dumnezeu. Nici un om nu poate prezenta Legea lui Dumnezeu. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi. (90) El îl va elibera pe cel robit care este ţinut în această stare de slăbiciune. Lasă ca inima ta recunoscătoare care bâjbâie cu nesiguranţă să se întoarcă la El... Legea este întruchiparea Evangheliei. Lupta împotriva eului este cea mai mare luptă care s-a dat vreodată. acei luptători descurajaţi să privească sus. Is. este acelaşi care a rostit predica de pe munte. ”tot capul e bolnav şi toată inima suferă de moarte”. care să-i conducă în armonie cu Dumnezeu şi se străduiesc s-o obţină. Simţul păcatului a otrăvit izvoarele vieţii. El Însuşi a fost Evanghelia. Harul Lui e suficient pentru a supune păcatul.2:26) Dumnezeu doreşte ca să ne vindece. Când păcatul se luptă pentru stăpânire.. ”de care au fost prinşi ca să-i facă voia. nici umbră de mutare. zice Domnul. să ne pună în libertate. priviţi spre Mântuitorul.. Dă-I mâna şi lasă-L să te călăuzească. o reînnoire a întregii noastre naturi. 29:13-14 Prin păcat. iar Evanghelia este floarea înmiresmată şi fructul pe care-l poartă. (89) Mulţi îşi dau seama de neajutorarea lor.2:1. sufletul trebuie supus lui Dumnezeu. Predarea eului. şi este pentru binele nostru să ştim ce este păcatul.”(Efes. cere luptă. (95) Evanghelia este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu.” Ier... (98) Acela care a dat Legea pe Sinai.. Ioan zice: ”Oricine face păcat. ei tânjesc după acea viaţă spirituală. (94) Prin Evanghelie. Dar pentru că acesta pretinde o transformare completă. dacă Mă veţi căuta cu toată inima voastră. veţi păzi poruncile Mele.. dacă Mă veţi căuta cu toată inima voastră. dacă ascultăm de Legea care guvernează universul. Totdeauna El este aproape. Prezenţa Lui iubitoare te înconjoară. face şi fărădelege.

orice aspiraţie este darul lui Dumnezeu.”(Fil. făcându-L pe Hristos Mântuitorul nostru personal. (103) Influenţa speranţei Evangheliei nu-l va conduce pe păcătos acolo încât să vadă mântuirea lui Hristos ca o problemă a harului gratuit.2:12-13)(105) “Pentru copilul ascultător al lui Dumnezeu poruncile sunt o desfătare. Existenţa şi puterea lui Dumnezeu. dreptatea Lui. acum se desfată în învăţăturile sfinte. credinţa primeşte de la Dumnezeu viaţa care singură poate produce o adevărată creştere şi eficienţă. Credinţa este aceea care ne aduce în posesia acestora. în locul slăbiciunii noastre.11:6 Credinţa nu este numai o anumită cunoaştere.85:10). ci este esenţa lucrurilor nădăjduite. în timp ce el continuă să trăiască în neascultare faţă de Legea lui Dumnezeu..” Ev. (110) Credinţa şi Evanghelia 26 Martie CUM ESTE FĂCUTĂ CREDINŢA DESĂVÂRŞITĂ “Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte este moartă în ea însăşi. pentru că nu sunteţi sub lege.credinţa care lucrează prin dragoste şi curăţă sufletul. sufletul strigă după o putere din afară şi mai presus de el. nici o nedreptate nu va scăpa necondamnată.. (102) Ascultarea de orânduirile şi poruncile Lui. (108) Când vorbim de credinţă. 2:17 Lepădarea păcatului este o faptă a sufletului însuşi. acolo unde inima este predată Lui.”(Rom. sunt inseparabile. înseamnă restabilirea desăvârşită a omului. mărturia lucrurilor nevăzute.crezând că El ne iubeşte şi ştie ce este cel mai bine pentru noi. numai devenind una cu Hristos. ci o supunere a voinţei Lui.8:1) (109) Credinţa nu câştigă nimic pentru noi. curăţia sunt subliniate ca fiind secretele succesului vieţii noastre. sentimentele îndreptate spre El.“Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. în loc de a alege propriul nostru drum. în locul păcătoşeniei noastre. El îşi va reforma căile lui.. Moartea lui Hristos n-a schimbat. sunt lucruri pe care chiar şi Satana şi oştile lui nu le pot nega. Legea lui Dumnezeu nu va scuza nici o faptă rea. În locul ignoranţei noastre.”(Ps. Păcatul poate triumfa numai prin. distrugerea libertăţii sufletului. ”Bunătatea şi credincioşia se întâlnesc. cinstea. Aceste porunci. statorniceşte Legea lui Dumnezeu. Credinţa nu este numai o încredere în Cuvântul lui Dumnezeu. credinţa ne conduce să alegem calea Lui. sunt viaţa noastră. ”Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă după plăcerea Lui şi voinţă şi înfăptuire. ci după îndemnurile Duhului. dreptatea şi mila se sărută. Vieţile noastre. şi prin lucrarea Duhului Sfânt puterile nobile ale sufletului sunt reumplute cu tărie. Morala Evangheliei nu cunoaşte nici un alt etalon decât desăvârşirea caracterului divin. Biblia zice: ”Şi dracii cred şi se înfioară”. . mântuirea noastră. ea acceptă înţelepciunea Lui." (106) Credinţa şi Evanghelia 25 Martie CREDINŢA CARE LUCREAZĂ “Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui. dar aceasta este Legea divină care liberează orice captiv. ci sub har. sau anulat Legea sau să micşoreze în vreun fel Legea celor zece porunci. Oamenii pot ajunge liberi..”Rom. dar aceasta nu e credinţa adevărată. este împlinită în cei care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti. Astfel." Dar noi suntem rugaţi stăruitor: ”Duceţi până la capăt mântuirea voastră cu frică şi cutremur. fericirea noastră.”(Ioan 15:10) Viaţa lui reprezintă pentru noi un exemplu de ascultare şi servire. tăria Lui. exclamând împreună cu psalmistul: ”Cât de mult iubesc Legea Ta. Adevărul. Iar inima care în starea ei nerenăscută nu e supusă Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună. ascultate. Există un fel de încredere care este total deosebită de credinţă. Supunerea faţă de voinţa lui Hristos.6:14 Este sofistăria lui Satana că moartea lui Hristos a înlocuit Legea cu harul. toată ziua mă gândesc la ea”(Ps. (101) Fiecare poruncă a lui Dumnezeu este o hotărâre a harului dragostei şi a puterii salvatoare. există o deosebire la care trebuie să ne gândim. suntem deja ai Lui. aşa şi salvarea noastră din murdăria păcatului este desăvârşită. este viaţa şi prosperitatea poporului Său. adevărul Cuvântului Său. (107) Credinţa este încredere în Dumnezeu . noi înşine. Acel har preţios oferit oamenilor prin sângele Mântuitorului. Credinţa recunoaşte stăpânirea Lui şi acceptă binecuvântările acesteia. El zice: ”Eu am păzit poruncile Tatălui Meu. Viaţa lui Hristos a fost o perfectă împlinire a oricărei învăţături din Lege. ea este darul lui Dumnezeu pe care îl putem primi şi împărtăşi. În marea lui nevoie. pentru a rupe legăturile păcatului. acolo e credinţă . pacea noastră. Orice îndemn bun. inima este reînnoită după chipul lui Dumnezeu. va deveni loial lui Dumnezeu prin puterea primită de la Mântuitor şi va duce o viaţă nouă şi curată. (104) Aşa după cum jertfa dată pentru noi a fost desăvârşită.119:97) Iar dreptatea Legii.” Iac. Când omul se supune lui Hristos. De la căderea omului guvernarea morală a lui Dumnezeu şi a harul Său. sufletul este adus sub controlul Legii. Prin această credinţă. Acestea merg mână în mână prin toate dispensaţiunile. Numai Dumnezeu poate reînnoi inima.

nu poate fi zelos în fapte bune şi nu este atent de a se abţine de la rău. Roadele lui Dumnezeu. sunt: dragostea. prin toţi acei care sunt astfel mărturisitori. inima miloasă şi sufletul umil. iar Duhul lui Dumnezeu locuieşte în ei. Omul îşi va arăta toată credinţa pe care o are.. (111) Credinţa adevărată. faptele noastre n-au nimic a face cu mântuirea noastră.. Prima este aceea de a se uita la propriile lor fapte încrezându-se în ceea ce pot face ei. Dragostea Lui va conduce la ascultare desăvârşită. Aceasta e tot ce ai de făcut. că ascultarea nu este o simplă conformare exterioară.3:31 “Credinţa nu este un narcotic. pentru mântuire." (118) Credinţa în Hristos care salvează sufletul nu este cea pe care o întâlneşti la mulţi. acei care pretind a păstra legile lui Dumnezeu. este o întruchipare al marelui principiu al iubirii şi este deci. Cel a cărui inimă este încă pângărită de păcat. nu apar în vieţile lor. Nu poţi tu să vezi ce temelie tare e sub puterile tale când îl primeşti pe Hristos? Dumnezeu a acceptat jertfa Fiului Său ca o ispăşire deplină pentru păcatele lumii. arată-ţi credinţa prin faptele tale. răbdarea. ”Îi veţi cunoaşte după roadele lor”(Mat." (115) “Mulţi care ezită cu groază să facă vreun păcat mare.mai ales acei care abia au ajuns să se încreadă în harul Lui. Dar pretinsul popor al lui Dumnezeu nu-şi sprijină credinţa lor pe faptele lor. dominând în inimă şi dirijând viaţa. ea va conduce la o desăvârşită ascultare faţă de Legea lui Dumnezeu. că din moment ce numai prin credinţă ajungem părtaşi ai harului lui Hristos. ci un serviciu din dragoste. trebuie să se păzească în mod deosebit. Adevăraţii credincioşi umblă după Duhul. El ştie că timpul lui e scurt şi el a coborât cu mare putere pentru a face lucrarea răului în de acord cu credinţa lui. Legea lui Dumnezeu este o expresie tocmai a naturii lui Dumnezeu.. şi aceasta Satana o ştie. adevăratul lor caracter. pacea.. El lucrează. necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi? Căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri după cum este scris. pentru că ei nu aduc nici un rod preţios.2:23-24 “Toţi acei care se unesc cu Biserica. Dumnezeu este dezonorat înaintea lumii.. ci va da naştere la credinţa care va lucra. “crede numai în Hristos şi vei fi salvat. cele mai bune unelte ale sale în timp ce ei sunt neschimbaţi în inimă şi viaţă. (114) Credinţa şi Evanghelia 27 Martie NE CONTRAZICEM CU MĂRTURIA NOASTRĂ? “Tu care te făleşti cu Legea. gingăşia.” “Ce socoteală vor trebui să dea la ziua finală a judecăţii. Dimpotrivă întărim Legea.Îţi dai seama de păcătoşenia ta? Dispreţuieşti tu păcatul? Atunci aminteşte-ţi că dreptatea lui Hristos e a ta dacă tu o vei prinde cu toată puterea ta. Dar aceste mici păcate ruinează viaţa de evlavie din suflet. nimeni nu poate spune unde ajung. vor dezvolta în timp. Cealaltă extremă nu mai puţin periculoasă.. totuşi se prind cu atâta lăcomie de bunurile acestei lumi ca şi când lumea ar ţine o mie de ani cum e acum. că scenele istoriei pământului sunt pe sfârşite? Dacă este aşa. Cel care încearcă să devină desăvârşit prin propriile lui fapte de ţinere a Legii. aşa cum este făcută în cer. Dar Scriptura declară că prin fapte este făcută desăvârşită credinţa şi că “fără fapte de ascultare. ne poate face desăvârşiţi." (116) Un ucenic adevărat al lui Hristos va căuta să imite Modelul divin.." În timp ce adevărata credinţă se încrede pe deplin în Hristos. Numai harul lui Hristos prin credinţă. El va învăţa să facă voia lui Dumnezeu pe pământ. (113) Crezi tu că sfârşitul tuturor lucrurilor e aproape. . chiar în timp ce ei nesocoteau o parte din poruncile Lui. în timp ce vieţile lor contrazic mărturisirea lor. (119) Există două erori faţă de care copiii lui Dumnezeu . Ei cred că timpul e foarte scurt. amabilitatea.”Rom. ci un stimulent.7:16) Roadele preţioase ale evlaviei: cumpătarea. este aceea că credinţa în Hristos eliberează pe om de ţinerea Legii lui Dumnezeu. crede”. ei sunt. pentru a se pune în armonie cu Dumnezeu. Privirea îndreptată spre Calvar nu va linişti sufletul în neîndeplinirea datoriei. încearcă imposibilul. ”Crede.. bucuria. În toate timpurile au existat oameni care au pretins a avea dreptul la favorul lui Dumnezeu. este strigătul lor.. sunt conduşi acolo încât privesc păcatul în lucrurile mici ca fiind nesemnificativ. credinţa e moartă. Dar contează aici. şi faptele lor sunt într-un atât de evident contrast cu credinţa lor încât ei sunt o piatră de poticnire pentru necredincioşi şi piatra de încercare pentru credincioşi. dragostea şi mila. care se sprijină în întregime pe Hristos se va manifesta prin ascultare faţă de toate pretenţiile lui Dumnezeu. dar nu şi cu Domnul. (117) Credinţa şi Evanghelia 28 Martie CREDINŢA ANULEAZĂ ASCULTAREA? “Deci prin credinţă desfiinţăm noi legea? Nicidecum." (112) Satan crede şi se cutremură.. Picioarele care păşesc pe o cărare ce se depărtează de calea cea adevărată. Ei rodesc numai spini şi mărăcini. îndelung răbdarea.. purificând sufletul de orice egoism.. nu este prudent în a-şi lepăda eul şi a înălţa crucea lui Hristos.”Rom. Nu este grijuliu cu limba lui nesupusă.

" În fiecare zi noi putem progresa în desăvârşirea caracterului creştin. ci este darul lui Dumnezeu. Fii sfânt.. Progresul continuu în cunoştinţe şi virtute. Acea Lege a celor zece porunci. (124) O. (120) Aşa cum a fost Isus în natura omenească. El nu ne-a condamnat. Fără a ţine seama de rătăcirile noastre. tot mai sfânt. "Nu există nimic rău în Lege.2:8-9 Harul este un atribut al lui Dumnezeu manifestat faţă de fiinţele omeneşti care nu-l merită. ca voi să folosiţi cel mai bine ocaziile voastre. Toţi acei care aleg să respire această atmosferă dătătoare de viaţă. Legătura voastră cu biserica. În loc de a elibera pe om de ascultare.. starea voastră de păcătoşi condamnaţi. cum a trăit Mântuitorul. la fiecare pas înaintând spre cer. Vom sta ca şi popor deosebit al lui Dumnezeu. căci îmi scoţi inima la larg. (125) În darul nemărginit al Fiului Său.temelia guvernării Lui.. şi vei nu ajunge sub stăpânirea şi controlul lui Satana. averea voastră. şi eu mă rog. sau vom călca în picioare Legea lui Dumnezeu şi nu vom zice că e obligatorie? Legea Lui este ecoul propriei Sale voci. dar acesta a fost trimis în căutarea noastră. Deşi păcatele noastre au meritat să fie condamnate. (132) Razele strălucitoare ale luminii cereşti. Sunteţi în Hristos? (123) Sunteţi voi în Hristos? Nu sunteţi. altruismul vostru. modul în care fraţii voştri vă privesc.. în cer şi pe pământ. nobilă. al cărui caracter este vrednic de laudă şi de urmat. Realizări măreţe şi sfinte ne sunt accesibile. dragi tineri.119:32 Cele zece porunci sfinte. În puterea Lui. Voi trebuie să vă sprijiniţi în totul pe harul Său mântuitor. fără acesta tot efortul omului este zadarnic. El nu ne tratează după meritele noastre. este scopul lui Dumnezeu pentru noi. (133) Noi câştigăm putere umblând în lumină ca să putem avea energie de a umbla pe calea poruncilor lui Dumnezeu. tot atât de reală ca şi aerul care se mişcă în jurul globului pământesc. Dacă există ceva bun în voi. An după an El a fost îngăduitor cu slăbiciunea şi îndărătnicia noastră. au făcut de cunoscut lumii faptul că El a avut putere asupra întregii moşteniri omeneşti. Nu prin fapte. sau legat de voi. vor trăi şi vor creşte la statura de bărbaţi şi femei în Isus Hristos.”Ef. Dumnezeu a învăluit întreaga lume cu o atmosferă a harului. oferind tuturor invitaţia: ”Vino mai sus. sau orice altceva din voi. Nu sunteţi. (126) Hristos a murit pentru noi. care ne dă posibilitatea să fim ascultători. de o experienţă zilnică care armonizează cu învăţăturile Lui. (131) După cum stelele ne spun că există o mare lumină în cer cu a cărei mărire ele sunt făcute strălucitoare. nu va forma o legătură de unire între sufletul vostru şi Hristos. neputinţa voastră. (134) Avem nevoie în continuu de o descoperire mereu nouă a lui Hristos. Şi aceasta nu vine de la voi. dacă preamăriţi şi glorificaţi eul. mâna Lui este încă întinsă. dacă nu recunoaşteţi greşeala. aşa vrea Dumnezeu să fie urmaşii Săi. (128) Caracterul lui Dumnezeu descoperit 30 Martie A FACE RUGĂCIUNI PENTRU O EXPERIENŢĂ MAI MARE “Alerg pe calea poruncilor Tale. nu vor fi de nici un folos dacă nu credeţi în El. ”Primiţi şi cultivaţi orice rază trimisă din cer şi calea voastră va fi tot mai strălucitoare până în ziua desăvârşirii. strălucesc pe calea voastră. aşa creştinii trebuie să dovedească faptul că există un Dumnezeu pe tronul Universului. (127) Prin harul lui Hristos noi putem duce la bun sfârşit orice cere Dumnezeu. este aceea care ne face părtaşi ai harului lui Hristos. de aţi putea pricepe bogăţia peste măsură a harului şi a puterii care aşteaptă ca voi s-o cereţi.." (129) Dumnezeu din cer a pus o binecuvântare peste acei care ţin poruncile Lui Dumnezeu. talentele voastre. evlavia voastră. prin credinţă. noi trebuie să ducem o viaţă curată. (135) Caracterul lui Dumnezeu descoperit 31 Martie . deşi poate părea astfel. ca să nu se laude nimeni. Putem dobândi o creştere a puterii.. (121) Caracterul lui Dumnezeu descoperit 29 Martie MARELE ELEMENT AL PUTERII MÂNTUITOARE “Căci prin har aţi fost mântuiţi. rostite de Hristos pe muntele Sinai. se datoreşte pe deplin harului unui Mântuitor milos. Aceasta sună: ”Fă şi trăieşte. credinţa. a celei mai mari iubiri care poate fi arătată omului este vocea lui Dumnezeu din ceruri vorbind sufletului în făgăduinţa: “Fă aceasta. Naşterea voastră. (122) Harul divin este marele element al puterii salvatoare.” Ps. Noi nu l-am căutat.

şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. care purifică viaţa şi înnobilează caracterul. (1) Moartea lui Hristos pe cruce a fost un act de supunere voioasă. Trebuie să aibă loc o nouă naştere. ”Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit Fiului Său iubit. (5) Noi nu putem măsura cât de mult mai adânci ar fi chinurile noastre. pe care era neputincios în sine a le obţine şi a strigat: ”O nenorocitul de mine. căci pentru el sunt o nebunie. Acea suferinţă. ruşinea noastră cu meritul Lui. trebuie să existe o putere lucrătoare dinăuntru. (137) Înainte ca oamenii să poată fi schimbaţi din păcat în neprihănire.53:5 Sângele lui Hristos este antidotul veşnic pentru păcat.. zdrobit pentru fărădelegile noastre. Acea putere este Hristos. nu ne-ar fi înconjurat cu braţul Său omenesc de simpatie şi dragoste şi nu ne-ar fi ridicat.. Nici o invenţie omenească nu poate găsi un remediu pentru sufletul păcătos. întunecată de umbra morţii şi de blestem. Pedeapsa care ne dă pace..7:24) Acesta este strigătul care porneşte din inimile împovărate din toate locurile şi în toate timpurile. (2) Isus. dar este un prieten care ţine la tine mai mult decât un frate. pentru ca puterea lui Hristos să rămână în Mine”. acea agonie este preţul mântuirii voastre... mântuirii. şi moarte. El a murit ca să poată spăla păcatele noastre. ca să ne poată îmbrăca cu dreptatea Lui. să unim slăbiciunile noastre cu puterea Lui. o nouă viaţă de sus. Prin meritele Lui (ale Apărătorului nostru) avem iertare şi pace.” (Ioan 1:29) (138) APRILIE REMEDIUL LUI DUMNEZEU PENTRU PĂCAT Hristos este suficient 1 Aprilie MÂNTUITORUL OAMENILOR “Dar El era străpuns pentru păcatele noastre. inima Lui oricând e deschisă. este o amăgire fatală.. altfel.”(Ioan 1:4. Păcatele noastre erau amestecate în el. pe Hristos care a purtat păcatele noastre în propriul Său trup. oricând simţitoare la durerea omenească.. unde să putem locui în lumină. (8) . şi viaţa era lumina oamenilor. şi nici nu le poate înţelege. neştiinţa noastră cu înţelepciunea Lui." Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele.” Prov.4:12) Apostolul Pavel tânjea după neprihănirea şi dreptatea.2:14) Despre Hristos stă scris: ”În El era viaţa. îi face spre nenorocirea lui. căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.18:24 Isus este prietenul păcătosului. Pentru toţi există numai un răspuns: ”Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. o reînnoire a minţii prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu. nouă ne-a fost pregătit ca să-l bem.PUTEREA MÂNTUITOARE A LUI ISUS “Şi El mi-a zis: Harul Meu îţi este de ajuns. Această legătură cu Dumnezeu îl face pe om potrivit pentru împărăţia măreaţă a cerului. (6) Hristos este suficient 2 Aprilie PRIETENUL PĂCĂTOSULUI “Cine îşi face mulţi prieteni.”Is. (1 Cor. cât de mult mai mari durerile noastre. (136) Fanatismul în ascultarea Legii nu va îngădui nici unui om să intre în împărăţia cerului. pentru că trebuiesc judecate duhovniceşte”. a devenit un “om al durerilor” pentru ca noi să putem fi făcuţi părtaşi ai bucuriei veşnice. Putem să ne bucurăm în speranţă. în aceasta n-ar fi existat nici un merit. El I-a îngăduit să părăsească sânul iubirii Sale.12:9 Scumpul nostru Mântuitor ne-a invitat să ne unim cu El. şi a le atrage la Dumnezeu. într-o lume murdărită şi ruinată de păcat. să vină dintr-o lume de o măreţie de nedescris. dacă Isus. pentru că dreptatea n-ar fi pedepsit în locul păcătosului. 2 Cor.. şi să ne facă potriviţi pentru societatea din cer. a căzut peste El. Numai harul Său poate însufleţi facultăţile moarte ale sufletului. cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?”(Rom. (4) Paharul amar. în care trebuie să fim mântuiţi. plin de har şi adevăr.... Ideea că e necesar a dezvolta numai ceea ce e bun în om de la natură. El are toată puterea. (3) Priviţi crucea şi jerfa înălţată pe ea. (7) În persoana lui Hristos zărim pe Dumnezeul veşnic angajat într-o acţiune de nemărginită milă pentru omul căzut. adoraţia îngerilor pentru a suferi ruşine." ”Căci nu este sub cer alt nume dat oamenilor. Fap. o fiinţă inocentă care ar fi fost gata să poarte pedeapsa. Dar scumpul nostru Mântuitor a luat paharul de la buzele noastre şi l-a băut El Însuşi şi în locul acestuia ne-a dat paharul. atât în cer cât şi pe pământ.. la neprihănire.

. împrospătează şi înviorează sufletul. Hristos urăşte păcatul. iar oamenii s-au ridicat.. fântâna va seca.Hristos a venit în acestă lume pentru a arăta că primind putere de sus.." Din această sursă el poate trage putere şi har. ispitit şi căzut. nu-l vor mai atrage.. (11) Dacă-i dăm drumul lui Isus. te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta. Isus i-a adresat cuvinte de o mai gingaşă compasiune. şi încredinţează corabia lor în mâinile omului neputincios. Hristos este puternicul vindecător al sufletului bolnav de păcat. Nu vă încredinţaţi în grija oamenilor.. are nevoie de Cârmaciul Divin pe vas. “un izvor de apă curgând în viaţă veşnică. Primitorul devine dătător. vor veni la Hristos şi vor bea..zice Domnul . sau încearcă ei înşişi să o cârmuiască. repede se căieşte. Putem bea şi iar bea. Cel în care locuieşte Hristos are în el însuşi fântâna de binecuvântare. (12) Cel care caută să-şi potolească setea din izvorul acestei lumi. dornici de a bea din apa vieţii. voi fi un împlinitor al voinţei Lui.” Ioan 4:14 Mulţi suferă de boli ale sufletului mai mult decât de boli ale trupului şi nu vor mai găsi alinare până ce nu vor veni la Hristos. ci ziceţi: ”Domnul este ajutorul meu”.. oricât de fără valoare ar fi fost el. Numai Unul singur poate împlini această dorinţă.. gata pentru a-L urma pe Mântuitorul. Ei tânjesc după ceva care să satisfacă nevoia sufletului. Credinţa este prinderea de mână a lui Hristos... Unui astfel de om. bolnav. El a putut spune oricui a vrut: ”Urmează-Mă” şi Cel căruia i s-a adresat. Pretutindeni oamenii sunt nesatisfăcuţi. orice dependenţă omenească va dispare. Bogăţiile. Oamenii urăsc păcătosul în timp ce iubesc păcatul. în veac nu-i va fi sete... (13) Cel care bea din apa vieţii. aşezându-le înainte asigurarea că pot deveni nevinovate şi inocente. Strigătul constant al inimii sale este: Mai mult din Tine!” Iar Acela care descoperă sufletului această necesitate. Harul lui Hristos în suflet este ca un izvor în deşert curgând să reîmprospăteze pe toţi şi făcând pe acei care sunt gata să piară. de aceea nu poate fi zădărnicită. se va preface în el într-un izvor de apă. va bea.. când ameninţă uraganul. aşteaptă să satisfacă foamea şi setea acestuia. ”voi căuta sfatul Lui.. fără să caute să folosească remediul vindecător pentru oricare suflet. gata să ierte. mulţi oameni renunţă la Pilotul lor. pentru că îngerii lui Dumnezeu erau de partea lor şi aveau să le dea biruinţă. ajungând la un asemenea caracter. ba încă apa pe care i-o voi da Eu. Apoi de cele mai multe ori urmează dezastrul şi naufragiul.” Este tot atât de imposibil pentru noi de a primi pricepere de la . care ar dovedi că sunt copii ai lui Dumnezeu. Cel care a gustat din dragostea Lui Hristos va dori în continuu mai mult aceasta.te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi. La sunetul glasului Său. suficient pentru toate nevoile sale. şi veşnic vom găsi apă proaspătă. dar numai ca să înseteze iar. Adesea El a întâlnit pe acei care au ajuns sub stăpânirea lui Satan şi care n-aveau nici o putere pentru a scăpa din cursa lui. dar nu va mai căuta nimic altceva. dacă însetează. Harul divin pe care numai El singur îl poate împărţi. Pe aceştia i-a încurajat să persevereze. descurajat..” Ps. Credinţa priveşte dincolo de necazuri şi se prinde tare de cele nevăzute. care curăţă. dar când apare furtuna. plăcerea lumii. Dar Mântuitorul nostru este o fântână de nesecat. Cu toate acestea vocea lui Dumnezeu spune clar: ”Mergi înainte" . nu mai avem nimic altceva de care să ne putem ţine. şi să-i călăuzească paşii pe ea. 32:8 Adesea viaţa creştină este asaltată de pericole şi datoria pare greu de îndeplinit. (14) Hristos este suficient 4 Aprilie ÎNDRUMĂTORUL ŞI CĂLĂUZA MEA “Eu .. asigurându-i că vor birui. Harul fără sfârşit ce se revarsă continuu în torente îi binecuvintează pe cei care. navigând pe marea vieţii. spiritul lăcomiei şi al ambiţiei a părăsit inima. El n-a trecut pe lângă nici un suflet. să încurajeze. care va ţâşni în viaţă veşnică.. ”lumina tuturor popoarelor”este Hristos. Orice izvor. (10) Hristos este suficient 3 Aprilie UN IZVOR DE VIAŢĂ “Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu. Necesitatea lumii. este ca apa de viaţă. să aşeze pe cel rătăcit pe calea sfinţeniei. Dragostea creştină este înceată la mânie. iar robia şi moartea înapoi. s-a ridicat şi L-a urmat. Imaginaţia zugrăveşte ruina ameninţătoare. cuvinte de care avea nevoie şi care puteau fi înţelese. devine o fântână a vieţii. dar iubeşte pe păcătos. înainte. Farmecul lumii vrăjite a fost rupt. Rezervorul se va goli. Acesta va fi spiritul tuturor celor care-L urmează. (15) Orice corabie. (9) Singurul fără păcat compătimeşte slăbiciunea păcătosului.. onorurile. El a căutat să trezească speranţă în cele mai aspre şi nepromiţătoare suflete. iar Cârmaciul este învinuit pentru că ia lăsat în voia apelor atât de periculoase. Alteori i-a întâmpinat pe cei care duceau o luptă strânsă cu vrăjmaşul sufletelelor.. în orice situaţie neprevăzută. chiar de Cel Atotputernic. omul poate duce o viaţă nepătată. izvorul vieţii.

de ce M-ai părăsit?”(Matei 27:46) Povara păcatului. Dar dacă noi refuzăm să facem aceasta. Voi puteţi spune: ”Ştiu că sunt un păcătos şi acesta e motivul pentru care am nevoie de un Mântuitor. şi totuşi oferindu-Se pe Sine ca înlocuitor pentru păcătos. şi de a Te face sfătuitorul şi călăuzitorul meu . Nu există păcate pe care nu le va ierta în şi prin Domnul Hristos. (23) La Dumnezeu găseşti intrare prin Hristos Isus. Dumnezeu nu poate ierta păcatele cu preţul dreptăţii. (16) Hristos este suficient 5 Aprilie SÂNGELE DE SACRIFICIU AL LUI HRISTOS “Căci ştiţi că nu cu lucruri preţioase. luând asupra noastră responsabilitatea. vom fi pierduţi. Dacă păcătosul se sprijină aici cu o credinţă sinceră. în grădina Ghetsimani. cu argint sau cu aur. Stăruiţi înaintea lui Dumnezeu pentru a vă fi de folos acel sânge. Există numai un singur canal care e accesibil tuturor şi prin acel canal o bogată şi abundentă iertare aşteaptă pe cel pocăit şi căit. pentru ca să ne poată mântui de condamnarea legii. Sângele Lui este singurul remediu pentru păcat.. Lucraţi sub călăuzirea divină. totuşi El şi-a luat asupra sufletului Său păcatele întregii lumi. ”Lăsaţi ca slava Domnului să fie prima voastră consideraţie.”(1 Petru 1:18) Oh. El a purtat pedeapsa celui vinovat. Aceste învăţături au fost predate cu mii de ani în urmă poporului ales al lui Dumnezeu şi repetate în diferite simboluri şi forme. învaţă-mă. cât de uşor ar fi putut fi obţinute prin El. pe carel moşteni-serăţi de la părinţii voştri..o.. fără luminarea divină. că fără vărsare de sânge nu există iertare de păcate. ca jertfă ispăşitoare a noastră. mintea. că lucrarea adevărului poate fi întărită în inima fiecăruia. sufletul. ci cu sângele scump al lui Hristos . Aceasta a smuls de pe buzele Lui. de aceea. El a fost socotit un călcător.. Voi aţi fost aleşi de Hristos. sunt al Tău pentru că m-ai mântuit. neprihănirii şi adevărului Său. Eu Te vreau pe Tine. dar eu aduc înaintea lui Dumnezeu sângele atotispăşitor al Mielului neprihănit al lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. (18) Priviţi-L în pustie. iar păcatele cele mai întunecate sunt iertate. prin sângele Lui. (22) Nu e voinţa lui Dumnezeu ca voi să fiţi neîncrezători şi să vă chinuiţi sufletele cu teama că Dumnezeu nu vă va primi pentru că sunteţi păcătoşi şi necredincioşi. Nu vă încredeţi în oameni. Dreptatea pretinde suferinţele omului. el e sigur de iertare şi aceasta pe deplin şi fără plată. pentru că El a devenit înlocuitorul omului. (24) Hristos ne cheamă să lăsăm păcatele noastre asupra Lui.. pe cruce! Fiul fără cusur al lui Dumnezeu a luat asupră-Şi povara păcatului. singurul prin care iartă El păcatele.. aţi fost răscumpăraţi. strigătul de durere: ”Dumnezeul Meu. cu argint sau cu aur aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire. Neprihănit.”(Hagai 2:8) Dar păcătosul nu putea fi răscumpărat decât prin sângele preţios al lui Dumnezeu.” N-am nici o valoare sau bunătate în virtutea căreia să pot pretinde mântuirea.. care zice: ”Al Meu este argintul şi al Meu este aurul. Spuneţi-I: ”Sunt al Tău pentru că m-ai creat. (21) Hristos este suficient 6 Aprilie ÎNDREPTĂŢIŢI PRIN SÂNGELE SĂU “Deci cu atât mai mult. Dumnezeu a câştigat voinţa. (25) Spălat în sângele Mielului 7 Aprilie . cum a fost pentru dumnezeii din Egipt de a apăra pe cei care se încredeau în ei. Acesta este singurul meu apărător. Putem cădea pe Hristos. când suntem socotiţi neprihăniţi.. a simţit în sufletul Său teribila despărţire pe care o face păcatul între Dumnezeu şi om. să mă înveţi. dar Hristos a suferit ca Dumnezeu. (19) “Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare. 5:9 Dumnezeu cere credinţă în Hristos. dar El iartă păcatele şi aceasta pe deplin. Voi aţi fost mântuiţi prin sângele preţios al Mielului. Gândurile rele şi faptele păcătoase ale fiecărui fiu şi fiice a lui Adam au adus pedeapsa asupra Lui.” 1 Petru 1:18-19 Asupra lui Hristos. Respect autoritatea omenească şi sfatul fraţilor mei. acum. care a fost una cu Dumnezeu. toate meritele şi neprihănirea Lui au fost făcute accesibile omului căzut şi oferite ca un dar. a tuturor. pentru ca influenţa voastră să nu conducă pe alţii pe căi oprite. sunt cele care au zdrobit inima Fiului lui Dumnezeu. vom fi mântuiţi prin El de mânia Lui Dumnezeu. sentimentele. Am făcut un legământ cu Tine. Purtătorul de păcat.“Mielul fără cusur şi fără prihană. simţul proporţiilor sale uriaşe.. El n-a avut nevoie de nici o suferinţă expiatoare pentru Sine. o Dumnezeule. Aceasta e singura speranţă a păcătosului. piatra vie şi să ne zdrobim. Lăsaţi ca fiecare faptă a vieţii voastre să fie sfinţită printr-o străduinţă sfântă de a face voia Domnului. (20) Revărsând întreaga comoară a cerului în această lume.om. Nevinovat.. oricărei fiinţe omeneşti. dar eu nu pot depinde în totul de ei. poate în orice plan al vieţii mele. al despărţirii pe care o produce între suflet şi Dumnezeu. de a primi etalonul divin al caracterului. (17) Urând păcatul cu o ură nespusă. toate suferinţele Lui au fost pentru noi..”Rom. dacă ar fi acestea suficiente pentru a câştiga mântuirea omului. Dumnezeul Meu. dându-ne prin Hristos tot cerul. Vina oricărui păcat apăsa asupra sufletului divin al Mântuitorului lumii. ca Înlocuitor şi Garant al nostru a fost pusă vina noastră. dacă acea piatră cade peste noi ne va nimici. dar. El.. Mijlocitorul.

8:1 Dacă păcătoşii pot fi conduşi. Duhul vă invită astăzi: ”Veniţi cu întreaga voastră inimă la Isus. dar ne şi bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Apoi credeţi că El face aceasta deoarece a promis.. Celui mai mare vinovat nu trebuie să-i fie teamă că Dumnezeu nu-l va ierta. el poate tresălta de bucurie deplină. El a fost socotit ca şi călcător. (36) . a fost doar condamnare şi moarte pentru păcătos. a devenit păcat pentru noi. să fiţi eliberaţi. dacă ei pot să-şi formeze o viziune clară despre Mântuitorul crucificat. iar divinitatea a dat cea mai mare valoare suferinţei omenescului în Isus pentru ca întreaga lume să poată fi iertată prin credinţa în Înlocuitorul. După cum voi vă apropiaţi de El cu credinţă şi căinţă. aşa se va apropia El de voi cu milă şi iertare. ci după îndemnurile Duhului. să fiţi curăţaţi.” Rom. şi rugaţi-vă ca El să nu fi murit în zadar pentru voi. de a fi purtătorul pedepsei pentru păcatele noastre. El S-a oferit să suporte durerile omului. Prin Hristos păcătosul se poate reîntoarce la credinţa în Dumnezeu. credeţi numai că Dumnezeu este ajutorul vostru. pentru ca să poată să-i răscumpere din blestemul legii. care n-a cunoscut păcatul.” (Is. Îngenunchind în credinţă la cruce.PACE PRIN INTERMEDIUL CRUCII “Acum nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus. (34) Păcatul întregii lumi a fost pus asupra lui Isus. Banii nu o pot cumpăra. de preot şi de jertfă. El joacă un rol dublu de dătător şi de dar..nici o putere de a apăra pe vinovat de pedeapsă. şi păstrarea în acelaşi timp a demnităţii şi onoarei legii. pentru că datorită plinătăţii jertfei divine. a fost aruncat asupra Lui. Legea prin ea însăşi. Armonia cu Dumnezeu. (26) Deoarece cugetul vostru a fost însufleţit de Duhul Sfânt. El. (28) Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru darul Fiului Său iubit. înţelepciunea nu poate ajunge la ea. încât ultima abia a fost simţită de El. şi puteţi pretinde binecuvântarea Lui. vina şi nenorocirea lui şi priviţi asupra lui cu dezgust. din puterea. pedeapsa Legii va fi achitată. El vrea să restabilească în om chipul Său moral.. Este privilegiul nostru să mergem la Isus şi să fim curăţiţi şi să stăm înaintea Legii fără ruşine sau remuşcare. ”fără bani şi fără plată. (29) Spălat în sângele Mielului 8 Aprilie O MINUNATĂ ÎNLOCUIRE “Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii.ce puteţi voi face pentru a le obţine? Voi aveţi nevoie de pacea şi iubirea Cerului în suflet... niciodată nu puteţi spera. . asemănarea cu El. prin care am căpătat împăcare. el a ajuns la cel mai înalt loc pe care-l poate atinge omul. dezbrăcându-se pe Sine. dar în ea nu există putere de a ierta sau mântui. Cu siguranţă. atunci ei vor înţelege profunda milă a lui Dumnezeu şi păcătoşenia păcatului.." Aşa după cum aţi citit promisiunile amintiţi-vă că ele sunt expresia dragostei şi milei nemărginite. Dar Dumnezeu v-o oferă în dar. El îndură pedeapsa judecătorească pentru vinovăţie şi deveni El Însuşi păcat pentru om. (32) Păcatul. care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti. (35) Spălat în sângele Mielului 9 Aprilie O ISPĂŞIRE DESĂVÂRŞITĂ “Şi nu numai atât.” Gal. (27) Când la piciorul crucii păcătosul priveşte la Cel care a murit pentru a-l mântui. El Însuşi Şi-a asumat caracterul de judecător pentru purtătorul de păcat.. (30) Fără Hristos. până când a gemut sub greutatea lui. de trăsăturile iubitoare ale unui tată. Aceasta n-are nici o calitate de a mântui . atât de urât privirii Sale. (31) Vinovăţia oamenilor a fost atribuită lui Hristos Ca înlocuitor şi Garant pentru om. (33) Dumnezeu îngădui Fiului Său.55:1) Mergeţi la El şi cereţi ca El să vă spele de păcate şi să vă dea o inimă nouă.. Călcarea Legii lui Dumnezeu a făcut moartea lui Hristos esenţială pentru mântuirea omului. raţiunea nu o poate procura. 5:11 Plinătatea jerfei lui Hristos este dovedită prin purtarea de către El a păcatelor întregii lumi. pentru că păcatele lui sunt iertate. În această situaţie dragostea Lui se prezintă neamului răsculat în cel mai minunat mod. aţi văzut ceva din răul păcatului. să vi-o asiguraţi prin propriile voastre eforturi. astfel încât să privească în modul cel mai serios la cruce. Voi vreţi să fiţi iertaţi. făcându-se blestem pentru noi fiindcă este scris: ‘Blestemat este oricine e atârnat pe lemn’. Agonia deznădăjduită a Fiului lui Dumnezeu a fost în aşa măsură mai mare ca durerea lui fizică. 3:13 Este de competenţa Legii să condamne.” Rom.

Hristos. Adam l-a văzut pe Hristos în animalul fără cusur. De la creaţiune. Dumnezeu n-a făcut infinitul sacrificiu. pentru a salva fiinţele omeneşti. singura jertfă pentru păcat. avem la Tatăl un Mijlocitor. Hristos este singurul purtător de păcat. 1:7 Harul lui Hristos poate îndreptăţi pe păcătos fără nici un merit sau pretenţie. El ne invită să punem toată grija noastră asupra Lui. În El.” Efes. Îndreptăţirea este o deplină şi desăvârşită iertare a păcatului. numai prin credinţa în sângele Lui. tradiţiile şi născocirile prin care oamenii speră să câştige mântuirea. suferind pedeapsa pentru călcarea de către el a Legii lui Iehova. pe Isus Hristos Cel neprihănit. El a plătit preţul pentru răscumpărarea păcătosului. (43) Legea celor zece porunci trăieşte şi va trăi de-a lungul veşniciei. El ne va da odihnă. câştigată cu un preţ atât de mare.. Hristos a zis: ”Dar dacă cineva a păcătuit. Nu există nimic în credinţă. Ei nu sunt decât oameni.. ele să poată sta nevinovate înaintea tronului lui Dumnezeu. Credinţa nu poate îndepărta vina noastră. El vede ca într-o oglindă slava Domnului. iertarea păcatelor. (37) Preotul Cel Prea Înalt a făcut singurul sacrificiu care va fi de nepreţuit.” Efes. Legea morală a constituit o parte esenţială din planul divin al lui Dumnezeu şi a fost tot atât de neschimbătoare ca El însuşi. pentru a îngădui omului de a desfiinţa poruncile Sale în această viaţă şi în viaţa viitoare veşnică.”(1 Ioan 2:1) El îi va mântui pe deplin pe toţi acei care vin la El în credinţă. înaltă şi adâncă. Tipurile şi umbrele.. (39) Fratele mai mare al neamului nostru stă pe tronul cel veşnic. Toate altarele şi jertfele. în acel moment el este iertat. Preoţii şi conducătorii nu au nici un drept de a se interpune între Hristos şi sufletele pentru care a murit. Dar Legea lui Dumnezeu n-a fost crucificată cu Hristos. Astăzi el [Satan] amăgeşte fiinţele omeneşti în ce priveşte Legea lui Dumnezeu. dându-L pe unicul Său Fiu născut. pentru că El ne poartă la inima Lui. care a intrat odată pentru toţi în Locul Sfânt. întinsă. păcătosul să poată desluşi marea jertfă.... El priveşte la fiecare suflet care-şi întoarce faţa spre El ca Mântuitor. nu mai păstrează nici o virtute după moartea lui Hristos pe cruce. care să-i confere puterea de a ne mântui. (41) Spălat în sângele Mielului 10 Aprilie TIPUL ÎNTÂLNEŞTE ANTITIPUL “Dar acum în Hristos Isus. Sistemul tipic de jertfe şi daruri a fost stabilit pentru ca prin aceste servicii. Această Lege este expresia caracterului lui Dumnezeu. credinciosul vede o eficacitate atât de largă. de la ruina veşnică. 2:13 Poporul lui Dumnezeu. Cu toate acestea. cât priveşte partea lui. El va purta deasemenea povara de griji şi tristeţi. voi. ”pentru ca prin credinţa în El. Întreaga organizare a sistemului tipic a fost întemeiată pe Hristos.. Ei înşişi sunt păcătoşi. ca şi când ar avea însuşirile Mântuitorului şi ar fi în stare să ierte călcarea şi păcatul.. pe care El îl numeşte comoara Lui deosebită a fost privilegiat cu două sisteme de legi: cele morale şi cele ceremoniale. Legea ceremonială a fost măreaţă. (44) El [Isus] Şi-a dat viaţa Sa preţioasă şi neprihănită. Tămâia care este adusă astăzi de către oameni. sunt erori. iar el nu mai trebuie să se îndoiască nici o clipă de iertarea harului lui Dumnezeu. . Îndreptăţirea vine prin meritele lui Isus Hristos.” (45) Spălat în sângele Mielului 11 Aprilie RĂSCUMPĂRARE ŞI IERTARE “În El avem răscumpărarea. (42) Necesitatea serviciului de jertfe şi daruri. (40) Cea mai grea povară pe care o purtăm este povara păcatului. Legea lui Dumnezeu îşi va menţine caracterul ei solemn atât cât va dura tronul lui Iehova..În ispăşirea făcută pentru el.. (38) Rugăciunea şi destăinuirea trebuie aduse numai Aceluia. nu au nici cea mai mică importanţă pentru Dumnezeu. liturghiile care se rostesc pentru salvarea sufletelor din purgatoriu. În momentul în care un păcătos îl primeşte pe Hristos prin credinţă. vinovate. încât sufletul lui este umplut cu laudă şi mulţumire. darurile şi jertfele. umbra a ajuns realul. care odinioară eraţi depărtaţi. prin sângele Lui. El va lua greutatea de pe umerii noştri istoviţi. în moartea lui Hristos. după bogăţiile harului Său. aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. Legea ceremonială corespundea unui scop particular în planul lui Hristos pentru mântuirea neamului omenesc.. Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor acelora care cred. vede o mântuire atât de desăvârşită. poate Isus să-l îndreptăţească pe credincios.... şi este schimbat în acelaşi chip prin Duhul Domnului. Dreptatea lui Hristos este atribuită lui. lumii noastre. a încetat când tipul a întâlnit antitipul.

fiecărui suflet care flămânzeşte şi însetează să o primească. aşa cum aceasta va străluci pe calea sa. răbdători. cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. Omul durerilor. El trebuie să ajungă acolo încât să renunţe la toate păcatele lui şi să primească treptat lumină. fără bani şi fără plată”. Iar dacă el urmează pe Isus. pentru că “toate poruncile Sale sunt drepte. a fost aceea că o simplă acceptare a adevărului. Ei n-au crezut şi n-au iubit adevărul. iar iubirea este lumina şi viaţa lui Dumnezeu." (47) Îndreptăţiţi prin dreptatea Lui 12 Aprilie INDREPTĂŢIREA DE SINE ESTE INSUFICIENTĂ “Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor.119:172) iar. El crede în făgăduinţele lui Dumnezeu. Atunci formele exterioare ale religiei vor armoniza cu curăţenia interioară a creştinului. încrede-te în Dumnezeu. Dar Isus zice: ”Eu sunt Pâinea Vieţii. Mulţi consideră o garanţie. de aceea n-au primit puterea şi harul care vin prin sfinţirea adevărului..” (Ps. dispreţuit. şi cine crede în Mine. faptul că ei sunt creştini pentru simplul fapt că sunt de acord cu anumite dogme teologice. ”dragostea este împlinirea Legii. făcută prin sângele lui Hristos. Vom dori să fim orice sau nimic. Apoi adevărul divin va înălţa gândurile şi va înnobila viaţa.. transpirând cu picături mari de sânge.. dat lui numai de dragul lui Hristos. Noi primim dreptatea primindu-L pe El. lucrând pentru a-l mântui pe cel pierdut.Păcătosul nu se poate sprijini pe propriile sale fapte bune. (49) Îndreptăţiţi prin dreptatea Lui 13 Aprilie SĂTURAŢI CU NEPRIHĂNIREA LUI “Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire căci ei vor fi săturaţi. el apucă prin credinţă asigurarea mare şi fără plată. pioşi. iar pacea lui va fi pe măsura credinţei şi a încrederii lui. Dreptatea lui Dumnezeu este întruchipată în Hristos.62:5) . răutate. Ier.” Mat. ci ea este dată fără plată.”(Rom. Sufletul tulburat poate găsi pace prin credinţa în Hristos. să îndurăm încercarea. prin influenţa lor este o cursă pentru lume. Dar ei nu au pus adevărul în viaţa practică. căci de la El îmi vine nădejdea”. ca modalitate de îndreptăţire. obişnuit cu suferinţa. Simplu. şi ”iată Numele pe care i-l voi da: ”Domnul Neprihanirea noastră”. Fariseii pretindeau că sunt copiii lui Avraam şi se lăudau că ei cunoşteau profeţiile lui Dumnezeu.6:35) Cu cât îl cunoaştem mai mult pe Dumnezeu. este o cursă pentru cei ce cred astfel. lăcomie de câştig şi cea mai josnică ipocrizie. 5:20 Cea mai mare amăgire a raţiunii omeneşti în vremea lui Hristos. (Is.23:6) Nici un sol omenesc nu poate asigura ceea ce va sătura foamea şi setea sufletului.”(1 Ioan 4:16) Aceasta e în de acord cu Legea lui Dumnezeu. Aceasta nu aduce cu sine roadele neprihănirii. Un element divin conlucrează cu cel omenesc când sufletul tinde după Dumnezeu.. constituie îndreptăţire. zice Domnul”. se obţine dreptatea. ca acelea ale fariseilor ipocriţi. dar dacă aceasta nu-i face sinceri. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată. Oamenii pot pretinde credinţă în adevăr. Încă mai există acelaşi pericol. cu toate acestea. ruşinea sau persecuţia. îndreptăţire şi răscumpărare. (Ioan. suflete.13:10) Dreptatea este iubire. de dragul Lui. Oamenii păcătoşi devin drepţi numai dacă au credinţă în Dumnezeu şi păstrează o vie legătură cu El. luat în râs.55:1) ”Dreptatea lor este a Mea. (Ps. Dreptatea pe care a vestit-o Hristos este conformarea inimii şi a vieţii cu voinţa descoperită a lui Dumnezeu. În toată experienţa omenească o cunoaştere teoretică a adevărului s-a dovedit a fi insuficientă pentru mântuirea sufletului. eul nu va mai striga nici o clipă pentru a fi recunoscut. amabili.când vedem aceasta. (48) Mântuirea este darul fără plată al lui Dumnezeu pentru credincios. care prin Hristos sunt făcute pentru el sfinţire. nu prin daruri sau jertfe. va umbla cu umilinţă în lumină şi răspândind lumină şi altora. Atunci ceremoniile cerute în serviciul lui Dumnezeu nu vor fi ceremonii fără înţeles. abstinenţi. batjocorit. mergând din cetate în cetate până ce misiunea lui a fost îndeplinită. El nu poate prezenta faptele lui bune ca un argument pentru mântuirea sufletului său. ”Voi toţi cei însetaţi..” Mat. iar inima doritoare poate zice: ”Da. aşa încât să putem face un serviciu din inimă pentru Stăpân.5:6 Neprihănirea este sfinţenie.. iar “Dumnezeu este iubire. veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte.”. nu va înseta niciodată”. vom fi ruşinaţi de răceala. ca şi Dumnezeu. Ne vom bucura să purtăm crucea ca şi Isus. avantajele acestea nu i-au păzit de egoism. cu atât mai înalt va fi idealul nostru de caracter şi cu atât mai serioasă va fi dorinţa noastră de a reflecta chipul Lui. Privind la Isus. Nu prin lupte grele sau trudă obositoare. (46) Să-şi aţintească ochii păcătosul pocăit asupra “Mielului lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. şi pe cruce murind în agonie . Când Îl vedem pe Isus. (Is. letargia şi egoismul nostru.54:17. când privim la El în Ghetsimani.

cu scopul de a obţine binecuvântarea harului lui Dumnezeu. pur. este un gând preţios.” Rom. Se crede că pocăinţa este o lucrare pe care păcătosul trebuie s-o facă pentru el însuşi. oamenii care mai repede şi-ar fi jerfit viaţa decât să facă în mod conştient o faptă rea. Harul pocăinţei vine prin El şi de la El vine îndreptăţirea. (Col.” (Rom. n-are nici un cusur. Ei cred că păcătosul trebuie să-şi procure pentru sine un caracter potrivit. Oamenii care au trăit cel mai aproape de Dumnezeu. Această dreptate poate fi a noastră. este mărgăritarul de mare preţ. Petru a prezentat în mod clar faptul că pocăinţa este darul lui Dumnezeu. ci va şi asculta de poruncile Legii. nu se laudă cu propriile lor fapte bune. (53) Îndreptăţiţi prin dreptatea Lui 15 Aprilie DREPTATEA LUI HRISTOS ESTE ÎNDESTULĂTOARE “Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. ca să o poată primi. Mântuirea cu sângele ei răscumpărător. 2:10)(50) Hristos este Marele depozitar al neprihănirii care îndreptăţeşte şi al harului care sfinţeşte. Nu este nici o deosebire.” Fap. Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui. Cu rugăciunea el [păcătosul pocăit] va uni credinţa şi nu numai că va crede.. despre ea mărturisesc Legea şi proorocii şi anume. pentru că el ştie că dacă oamenii îl primesc pe deplin. Dacă noi suntem atraşi la Hristos. ci ca dar de la Dumnezeu. dar s-au încrezut pe deplin în dreptatea lui Hristos: aşa va fi cu toţi acei care privesc la Hristos. ca un mărgăritar alb. pentru toţi cei ce cred în El. în măsura în care omul răspunde la această chemare... Domnul va împlini cuvântul Său şi va da Duhul Sfânt ca să conducă la pocăinţă. păcatul lui a fost iertat. El va renunţa la toate obiceiurile şi tovărăşiile care încearcă să-i depărteze inima de Dumnezeu.. dar Petru nu a uitat niciodată experienţa teribilă a umilinţei sale. El n-a găsit nimic în el cu care să se laude. pentru că doar inima frântă şi căită e primită de Dumnezeu. şi crezând în făgăduinţă. să o ceară. ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor. sunt pregătiţi pentru a fi îmbrăcaţi cu dreptatea lui Hristos. el zice: ”Pe acest Isus. puterea lui va fi sfărâmată. numai harul lui Hristos poate fi de ajutor. 5:9-10) A fost buna plăcere a Tatălui ca în Hristos “să locuiască toată plinătatea” şi “în El voi aveţi totul deplin”. Când oamenii văd propria lor nimicnicie. iar răspunsul Duhului totdeauna este: ”Mult mai mult. nici o pată." Pocăinţa nu e mai puţin darul lui Dumnezeu. Dar în timp ce e adevărat că pocăinţa trebuie să preceadă iertarea. Apostolul Petru a devenit un slujitor credincios al lui Hristos şi a fost onorat într-o mare măsură cu lumină şi putere divină. el se va apropia de Hristos cu scopul de a se putea pocăi. totuşi păcătosul nu se poate aduce pe sine la pocăinţă. neprihănirea dată de Dumnezeu. Când era în faţa mai marilor preoţi şi a saducheilor. n-a pretins vreodată a fi fără păcat. decât iertarea şi îndreptăţirea şi ea nu poate fi pusă în practică decât dacă e dată sufletului prin Hristos. (56) Gândul că dreptatea lui Hristos ne este atribuită nouă. Când dorinţa sinceră îi trezeşte pe oameni să se roage. (55) Dreptatea lui Hristos. Vorbind despre Hristos. Ei nu şi-au pus nici o încredere în carne. 3:21-22 Ce este îndreptăţirea prin credinţă? Este lucrarea lui Dumnezeu de a arunca slava omului în noroi şi a face pentru om ceea ce nu e în puterea lui să facă pentru sine. Primul pas spre Hristos este făcut la chemarea Duhului lui Dumnezeu. n-au pretins dreptatea lor proprie. care vine prin credinţa în Isus Hristos. (54) Acei pe care cerul îi recunoaşte ca neprihăniţi.. Toţi pot veni la El şi să primească din plinătatea Lui. Duşmanul lui Dumnezeu şi al omului nu doreşte ca acest adevăr să fie prezentat în mod clar. El trebuie să creadă că cuvântul lui Hristos este adevărat. şi-au mărturisit păcătoşenia propriei lor naturi. comoară inestimabilă. aşa cum este. (57) Îndreptăţiţi prin dreptatea Lui 16 Aprilie NEPRIHĂNIREA LUI DOBÂNDITĂ PRIN CREDINŢĂ . nu pentru vreun merit al nostru..1:19. că pentru slăbiciunea caracterului care a cauzat căderea lui.Strigătul continuu al inimii este: ”Mai mult din Tine”. aceasta este prin puterea şi meritul Lui. oamenii pe care Dumnezeu i-a binecuvântat cu lumină şi putere divină. Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor. (51) Îndreptăţiţi prin dreptate 14 Aprilie PRIMII PAŞI ÎN ÎNDREPTĂŢIRE “Pe acest Isus. nici o vină. el a participat în mod activ la înălţarea bisericii lui Hristos. ca să dea lui Israel pocăinţă şi iertarea păcatelor. nu se vor ruga în zadar. 5:31 Mulţi nu înţeleg care sunt primii paşi în lucrarea de mântuire.. cu scopul de a veni la Hristos. sau să se pregătească pe sine pentru a veni la Hristos. fără întârziere.. şi L-a făcut Domn şi Mântuitor. totuşi el a ştiut bine. (52) Cine doreşte să devină pocăit cu adevărat? Ce trebuie să facă el? El trebuie să vină la Isus. Niciunul dintre apostoli sau profeţi. fără Lege.

am intrat în această stare de har. nu e o simplă încuviinţare a raţiunii. celui ce nu lucrează. că Dumnezeu a creat o Lege pe care oamenii nu o pot respecta. nelipsindu-ne nimic. Domnul atribuie credinciosului îndreptăţirea lui Hristos şi îl socoteşte neprihănit înaintea universului. ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit. el e declarat neprihănit. a arătat că . dreptatea noastră. ci de ceea ce crede Dumnezeu despre Hristos. El a coborât pe acest pământ şi printr-o viaţă de ascultare.” Rom. aşteptând venirea Domnului nostru.”(2 Cor. fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă. ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Prin ascultarea Sa desăvârşită.” Is. Înlocuitorul nostru. El zice: ”Eu am venit să chem nu pe cei neprihăniţi.61:10 Numai haina pe care Hristos Însuşi a pregătit-o poate să ne facă potriviţi pentru a sta în prezenţa lui Dumnezeu.12:2 Hristos a venit în lume pentru a contracara minciuna lui Satan. Domnul vede nu haina din frunze de smochin. Lui îi datorăm faptul că. (61) Noi nu trebuie să fim preocupaţi de ceea ce crede despre noi Hristos şi Dumnezeu. căci M-a acoperit cu haina izbăvirii. ”El L-a făcut păcat pentru noi.. în care suntem. Hristos. (60) Acei care îl primesc pe Hristos. harul s-a înmulţit şi mai mult. Hristos îl va pune asupra fiecărui suflet pocăit şi credincios. inventat de om. sunt văzuţi de Dumnezeu nu ca fiind în Adam. Când ne supunem pe noi înşine lui Hristos." Eu sunt un păcătos. (62) Indreptăţiţi prin dreptatea Lui 18 Aprilie VOIA LUI DUMNEZEU “Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia. raţiunea devine una cu raţiunea Lui. ci pe cei păcătoşi. şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. zice El să cumperi de la Mine.”(Rom. care este haina propriei Sale dreptăţi. nu goliciunea şi diformitatea păcatului. Acest veşmânt. De către Acela care spune adevărul.” Rom. este mânjit de păcat. 5:21) Prin pocăinţă şi credinţă scăpăm de păcat şi privim la Domnul. Hristos lucrează împotriva puterii păcatului. El pune asupra lui Hristos fărădelegea oricărui suflet care crede.. El a murit şi a înviat pentru îndreptăţirea mea şi El mă va mântui acum. iar El a murit pe crucea de pe Golgota. Dar Hristos a păzit fiecare pretenţie a legii. cea bună. Marea lucrare care este săvârşită pentru păcătosul care e murdărit şi pângărit de păcat.5:1-2) (58) “Dumnezeu a făcut mari provizii pentru ca noi să putem sta neprihăniţi în harul Său.. Dar Fiul lui Dumnezeu “S-a arătat ca să ia păcatele noastre. dar Hristos a venit să-l caute şi să-l mântuiască pe cel care era pierdut.." (59) Îndreptăţiţi prin dreptatea Lui 17 Aprilie ÎMBRĂCAŢI ÎN DREPTATEA LUI “Mă bucur în Domnul şi sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu. plăcută şi desăvârşită. El priveşte la noi ca la copiii Săi dragi. ca pe fii şi fiice ale lui Dumnezeu. ”Toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită”(Is. gândurile sunt aduse sub controlul Său. prin credinţă. reprezentantul păcătosului. avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. iar unde păcatul s-a înmulţit. ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre. care e ascultarea desăvârşită de Legea lui Iehova. Îmbrăcând haina omenească. inima noastră e unită cu inima Lui. care îmbrăţişează pe Hristos ca pe un Mântuitor personal. Făcându-ne drepţi prin dreptatea lui Hristos care ne-a fost atribuită. Păcătosul pieritor poate zice: ”Sunt un păcătos pierdut. ci propria Sa haină a dreptăţii. noi trăim viaţa Lui. haine albe ca să te îmbraci cu ele”." Păcatul e definit ca fiind “călcarea Legii”(1 Ioan 3:54). ci ca fiind în Isus Hristos. “Deci. înlocuitorul şi garantul lui. credinţa pe care o are îi este socotită ca neprihănire. a clădit un caracter neprihănit. El transferă păcatele sale lui Isus. ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu. în natura Sa omenească. “Te sfătuiesc. (Ap. Eu nu am nevoie să mai rămân nici o clipă nemântuit. El a făcut cu putinţă pentru fiecare fiinţă omenească să păzească poruncile lui Dumnezeu.. şi acest caracter El se oferă să ni-l împărtăşească nouă. şi în El nu este păcat. ţesut în atelierul ceresc. n-are în El nici un fir de aţă. pentru a mă mântui pe mine. este lucrarea de îndreptăţire.. Dumnezeu ne consideră îndreptăţiţi şi ne tratează ca atare. voinţa se contopeşte cu voinţa Lui. Isus a suferit “Cel drept pentru cei nedrepţi”. ea este credinţa înrădăcinată în inimă. ca noi să fim neprihănirea Lui Dumnezeu în El. Eu accept iertarea pe care El a făgăduit-o.64:10) Tot ceea ce putem face noi înşine.3:18) Acest veşmânt. să se pocăiască. Aceasta e ceea ce înseamnă a fi îmbrăcat cu haina dreptăţii lui Hristos.“Pe când. 4:5 Credinţa care este spre mântuire nu e o credinţă ocazională. Atunci privind la noi. încredinţată că El poate mântui pe deplin pe toţi care vin la Dumnezeu prin El.

(71) Aşa numita credinţă care nu face fapte prin dragoste şi nu curăţă sufletul. (65) Acei care umblă chiar aşa cum a umblat Hristos. amabili. Ei vor vedea cu Hristos munca sufletului Său şi vor fi mulţumiţi. împotriva necredinţei. sunt făcuţi capabili a urma exemplul Lui. ci este rezultatul unei permanente muriri faţă de păcat. gingaşi. Viaţa şi caracterul Său. ci se întoarce de la neascultare la ascultare faţă de porunci. o zi.”(Iacov 2:24) Avraam L-a crezut pe Dumnezeu. acei care plâng pentru suflete cum a plâns El pentru ele. (63) În toate faptele Sale dumnezeieşti. În studiul vieţii Sale. aşa păcatele lui sunt iertate. (64) Tinerii au nevoie să păstreze veşnic înaintea lor calea pe care a urmat-o Hristos. Prima este recomandarea noastră către cer.”(Iac. prin El şi vom mai învăţa. pentru că credinţa fără fapte este moartă. Mântuitorul lumii zice: ”Eu nu pot face nimic de la Mine Însumi. (72) Sfinţiţi prin viaţa Lui 20 Aprilie SFINŢIREA .” Ioan 17:19 Dreptatea prin care suntem îndreptăţiţi ne este atribuită.. şi al unei trăiri continue pentru Hristos. (65) Sfinţiţi prin viaţa Lui 19 Aprilie CREDINŢA DOVEDITĂ PRIN FAPTE “Dar va zice cineva: ”Tu ai credinţa şi eu am faptele. vor intra în bucuria Domnului lor. şi prin fapte credinţa a ajuns desăvârşită. discerne jertfa lui Hristos în favoarea lui şi acceptă această jertfă ca unica lui speranţă în această viaţă şi în viaţa viitoare. ci pentru el însuşi. că el poate fi socotit un om de încredere al cerului şi că nu e un răsculător. dacă vrem să ne continuăm drumul împotriva curentului. când el nu mai continuă să trăiască în păcat. devenind părtaş al naturii divine şi biruind lumea prin luptele de fiecare zi. şi s-a străduit să arate că adevărata credinţă nu poate exista fără faptele corespunzătoare.LUCRARE DE O VIAŢĂ ÎNTREAGĂ “Şi Eu Însumi Mă sfinţesc pentru ei. (68) În timp ce Dumnezeu poate fi drept şi totuşi să îndreptăţească pe păcătos. 2:18 Partea pe care trebuie s-o facă omul în mântuirea sufletului este a crede în Isus Hristos ca într-un Mântuitor desăvârşit. prin meritele lui Hristos.”(Ioan 5:30. 10:18) Tot ce fac este îndeplinirea sfatului şi voinţei Tatălui Meu ceresc. Aceasta este îndreptăţirea prin credinţă. (79) Mulţi comit greşeala de a încerca să definească în amănunt punctele subtile ale deosebirii între îndreptăţire şi sfinţire. (75) Sfinţirea nu este o lucrare de o clipă. El a arătat că e posibil pentru om de a asculta de lege. ci de-o viaţă întreagă. care sunt răbdători. disciplină severă şi luptă serioasă vom birui." Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu. Numai prin efort îndelungat şi perseverent. nici un om nu-şi poate acoperi sufletul cu hainele dreptăţii lui Hristos. credinţa adevărată săvârşeşte o lucrare adevărată în credincios. întrun mod desăvârşit.. Noi avem nevoie de credinţa lui Avraam în zilele noastre. De ce încercăm să fim mult mai pretenţioşi decât Inspiraţia divină asupra problemei vitale a îndreptăţirii prin credinţă?(74) După cum păcătosul căit. dreptatea prin care suntem sfinţiţi ne este împărtăşită. în timp ce în mod conştient păcătuieşte sau îşi neglijează datoriile cunoscute. pocăit înaintea lui Dumnezeu. (67) Hristos atribuie neprihănirea şi dreptatea Lui păcătosului care crede. (76) .2:22) Astfel. Acei care îl primesc pe Hristos ca pe Mântuitorul lor.Dumnezeu n-a făcut o lege pe care omul să n-o poată respecta. Credinţa şi ascultarea. pentru a lumina întunericul care se adună în jurul nostru. oprind lumina plăcută a dragostei lui Dumnezeu şi împiedicând creşterea spirituală. Este prezentată experienţa lui Avraam: ”Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui. cum omul e socotit neprihănit prin fapte şi nu prin credinţă. ei încearcă adesea să aducă propriile lor idei şi speculaţii. iar credinţa lui i-a fost socotită ca neprihănire. Cerul va triumfa. blânzi şi umili cu inima. Cum ştim că el a crezut? Faptele lui dovedesc caracterul credinţei lui. nu va îndreptăţi nici un om. ele nu pot depăşi ceea ce a suferit Hristos. pentru că golul făcut în cer prin căderea lui Satan şi a îngerilor săi va fi umplut de mântuiţii Domnului. este o mărturie fidelă a îndeplinirii scopurilor lui Dumnezeu pentru om. Credinţa noastră trebuie să fie roditoare prin fapte bune. nu pentru alţi oameni. devenind părtaşi ai naturii Sale divine. Aceasta nu este câştigată printr-un sentiment de fericire. (70) Credinţa şi faptele sunt două vâsle pe care trebuie să le folosim la fel. ”Vedeţi dar.” Iac. Istoria vieţii pământeşti de fiecare zi a lui Isus. În definirea acestor doi termeni. sunt o dezvăluire sau o reprezentare a desăvârşirii de caracter pe care omul o poate atinge. Prin meritele lui Hristos. a doua este potrivirea noastră pentru cer. ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr. aduc o experienţă trainică şi de valoare. vom învăţa cât de mult va face Dumnezeu pentru copiii Săi." Arată-mi credinţa ta fără fapte şi eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele. (69) Apostolul Iacov a văzut pericolul care va apare în urma prezentării acestui subiect al îndreptăţirii prin credinţă. că oricât de mari ar fi încercările noastre. acei care se înjugă cu Hristos şi ridică poverile Lui. trăind în ascultare faţă de fiecare precept din Lege. omul va arăta prin ascultarea lui. o oră. Greşelile nu pot fi îndreptate şi nici reformarea caracterului nu poate fi făcută prin eforturi slabe şi intermitente.

mentală şi morală pentru ca să putem aduce lui Dumnezeu trupurile noastre . Noi putem face greşeli. păcătosul găseşte pace cu Dumnezeu prin sângele jertfei.” Ev. Conformarea cu lumea înseamnă asemănarea cu lumea în păstrarea modelului lumesc. avem la Tatăl un Mijlocitor. iar când este mustrat pentru păcatul lui. dându-şi seama de imperfecţiunea caracterului lor. Învăţăturile şi obiceiurile lumeşti sărăcesc spiritualitatea din inimă şi viaţă.. La aceştia eu le-aş zice: ”nu vă întoarceţi în deznădejde. (87) Toate păcatele. nu suntem lepădaţi şi respinşi de Dumnezeu. Conversaţia cu Dumnezeu şi contemplarea lucrurilor de sus transformă sufletul după chipul lui Hristos. a ne îmbrăca să fie de aşa fel încât să păstreze sănătatea fizică.. inspiră omului duşmănie faţă de Satan. Nici un om nu poate servi în acelaşi timp lumii şi lui Isus Hristos. pentru că Hristos va lucra cu noi. Iubitul apostol Ioan zicea: “Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dumnezeul Tău Te-a uns cu undelemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarăşii Tăi. (81) Nu există conformare faţă de lume şi armonie cu Hristos. N-ar trebui să vorbiţi atât de mult despre voi înşivă pentru că aceasta nu va întări pe nimeni.” “Dar dacă cineva a păcătuit. pentru neprihănire şi sfinţire adevărată.. ci este un principiu viu. dar nu trebuie să ne descurajăm. omul ar căuta să fie în captivitatea lui Satan. un sclav gata oricând a împlini ordinele lui. se abate de la calea dreaptă. neprihănită. de unde-L aşteptăm pe Mântuitorul. (80) Harul pe care Hristos îl sădeşte în suflet.. Adevărata sfinţire este o lucrare zilnică.”(Ioan 16:27) El doreşte să vă împace cu El. pentru că atunci când el vede greşeala lui. să vedeţi neprihănirea şi sfinţenia Lui reflectată în voi.1:9 Viaţa creştină abia a început. Oricine e văzut că urăşte păcatul în loc de a-l iubi. (86) Există cazuri. El care a început o lucrare bună în voi. Aceasta presupune că obiceiurile noastre de a mânca. Există un antagonism de neîmpăcat între Hristos şi lume. el se întoarce din nou şi-şi aţinteşte privirea spre Isus şi faptul că el a greşit nu-l face mai puţin drag inimii lui Dumnezeu. oricine rezistă şi supune acele pasiuni care-l stăpânesc. nu suntem proscrişi. o emoţie sau înşiruire de cuvinte. Dacă studiem şi îl ascultăm. dacă uită pentru moment a privi continuu spre Hristos.. atunci când prin pocăinţă. Hristos este la dreapta lui Dumnezeu şi intervine pentru noi." ”Căci Însuşi Tatăl vă iubeşte. (83) Lăsaţi inima voastră să fie modelată şi înduplecată sub influenţa divină a Duhului lui Dumnezeu. (78) Nu există sfinţire spontană. ci schimbă greşeala în biruinţă. pe Isus Hristos Cel neprihănit.. (84) Sfinţiţi prin viaţa Lui 22 Aprilie “DACĂ CINEVA A PĂCĂTUIT. În timp ce acei din jurul nostru pot fi neroditori şi angajaţi în căutarea de plăceri şi nebunie.... Chiar dacă suntem biruiţi de vrăjmaş. activ care e prezent în viaţa de fiecare zi. care ţine atât cât durează viaţa. sufletul caută pe Dumnezeu pentru iertare şi pace. (88) Sfinţiţi prin viaţa Lui 23 Aprilie . dar vom urî păcatul care a pricinuit chinurile Fiului lui Dumnezeu. pot fi biruite prin puterea Duhului Sfânt. (82) Cât de puţini sunt cei ce pot spune: ”Eu sunt mort faţă de lume. sunt gata să se îndoiască dacă inimile lor au fost într-adevăr reînnoite de Duhul Sfânt. Vorbiţi despre Hristos şi lăsaţi eul să vă părăsească. scoate în evindenţă faptul că e sub influenţa unui principiu care vine în întregime din cer. nu vom mai avea plăcere pentru păcat. (79) Sfinţiţi prin viaţa Lui 21 Aprilie A URÎ PĂCATUL “Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea. Iar dacă voi vă veţi supune Lui. pe Isus Hristos Cel neprihănit.. noi comunicăm cu cerul." Adesea va trebui să ne plecăm şi să plângem la picioarele lui Isus datorită defectelor şi greşelilor noastre." (77) Biblia este marea putere în transformarea caracterului. El ştie că el are legătură cu Mântuitorul.” 1 Ioan 2:1 Când suntem îmbrăcaţi cu dreptatea lui Hristos.Aceasta [sfinţirea] nu e o simplă teorie. Dar noul principiu din suflet crează luptă acolo unde până acum era pace. avem la Tatăl un Mijlocitor. Dar dacă cineva a păcătuit. de aceea Dumnezeule. Fără acest har al pocăinţei şi această putere reînnoitoare. plăcută lui Dumnezeu. (85) Dacă cineva care. o va desăvârşi până în ziua lui Isus Hristos. fiind într-o legătură zilnică cu Dumnezeu. de faptul că viaţa lor e greşită. el nu umblă supărat şi să se plângă de Dumnezeu. totuşi.. lăsaţi-l să fie ascuns în Hristos. nu este datorită faptului că el păcătuieşte intenţionat. viaţa pe care o trăiesc acum este prin credinţă în Fiul lui Dumnezeu. Puterea pe care Hristos o împărtăşeşte. când acei care au gustat dragostea iertătoare a lui Hristos şi care în realitate doresc să fie copiii lui Dumnezeu.nu ca pe o jertfă pângărită prin obiceiuri greşite. a bea. ci ”ca pe o jertfă vie.. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu lucrează în inimă supunând orice trăsătură nesfinţită. îl face pe om capabil de a rezista tiranului şi uzurpatorului.

.. Aceste daruri cereşti nu vin într-un moment. care iubeşte sincer şi se teme de Dumnezeu. el va fi tot mai capabil a înţelege adevărurile măreţe şi înnobilatoare ale Cuvântului lui Dumnezeu. dragostea frăţească şi iubirea de oameni sunt treptele scării.. roada neprihănirii.. ele sunt dobândite prin ani de experienţă dar orice căutător cinstit şi sincer. aceasta e adevărata sfinţire. (93) Curajul. în Hristos. îngerii urmăresc dezvoltarea caracterului tău." Această asigurare e făcută pentru noi prin meritul dreptăţii lui Hristos. iar credinciosul are în el pace şi bucurie în Duhul Sfânt. iar Dumnezeu ne cheamă să urcăm această scară.. (94) Copil al lui Dumnezeu. Aici e punctul în care mulţi sunt duşi în eroare. Dar când se apropie iarna şi când gerul îi înfăşoară în haina lui de gheaţă. cum se lămureşte aurul şi argintul. nu suntem capabili să facem deosebirea între cei veşnic verzi şi alţi copaci.. Un om nu este înălţat în ochii lui Dumnezeu. va curăţi pe fiii lui Levi. biruind propriile lor tendinţe păcătoase şi care caută sfinţirea din inimă nu au nici o pretenţie lăudăroasă de sfinţenie. dar agăţându-se tremurător de braţul Lui. cunoştinţa. îi va lămuri. Când încercările şi încurcăturile vin asupra bisericii. criteriul lor de apreciere. Ei fac emoţiile. Ei văd păcatul ca fiind foarte păcătos. nu sunt o dovadă că o persoană este sau nu sfinţită. neprihănirea Lui. astfel că El este făcut pentru noi înţelepciune şi neprihănire. odihna şi liniştea pe vecie” (Is. sau socotit de El ca având bunătate pentru că are bogăţii pământeşti. sunt necesare. Credinţa. până când. Când se simt în culmea fericirii. Astfel se va întâmpla cu toţi acei care umblă în umilinţă. va topi şi va curăţi argintul. (97) . adevăratul neprihănit. Lucrarea neprihănirii va fi pacea. (91) Sfinţiţi prin viaţa Lui 24 Aprilie SCARA CE DUCE LA NEPRIHĂNIRE “Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia. sfinţire şi mântuire. În timp ce acei care sunt încrezători în sine şi se încred în propria lor neprihănire a caracterului. vor afla că neliniştea şi frământarea sunt toate îndepărtate. privind spre Hristos. Meritul Lui. sunt complet ignoranţi de lucrarea harului asupra inimii. Dar noi nu putem face aceasta în timp ce ne împovărăm cu comorile pământeşti. răbdarea. urcând treaptă după treaptă pe scară. prin cunoaşterea Celui care ne-a chemat prin slava şi puterea Lui.32:17). sunt atribuite sufletului care crede. evlavia. abia atunci zelul statornic şi afecţiunile fierbinţi ale adevăraţilor urmaşi ai lui Hristos sunt date pe faţă. înfrânarea. (89) Vara. urcând pas cu pas la înălţimea lui Hristos. virtutea. agăţându-ne de Hristos. Dacă vrem să dobândim o experienţă curată în a ne urca. Sfinţirea biblică nu constă într-o emoţie puternică. de aceea fii atent la căile tale. (96) Sfinţiţi prin viaţa Lui 25 Aprilie BUCURIE ŞI PACE ÎN DUHUL SFÂNT “Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură. cei veşnic verzi sunt repede de deosebit. Ei lasă la o parte raţiunea şi judecata şi se sprijină în totul pe sentimentele lor. Ei însetează şi flămânzesc după neprihănire. tăria sufletească. dezgolind unii copaci de minunatul lor frunziş. În măsura în care progresează în viaţa divină. Nu există mântuire în stăpânirile şi împrejurările pământeşti.. ci neprihănire.ÎNCERCAREA CARACTERULUI “El va şedea. Noi înşine greşim când punem convenienţele şi avantajele personale înaintea lucrurilor lui Dumnezeu.. Acei care vor experimenta schimbarea rostită în aceste cuvinte. contemplându-le. (95) A iubi pe Dumnezeu mai presus de orice şi pe aproapele nostru ca pe noi înşine. Sufletul lui va fi umplut cu un dor nespus de a cunoaşte plinătatea acelei iubiri care întrece cunoştinţa. când privim departe copacii din pădure.” Rom.” Mal.. (92) Noi suntem mântuiţi.. dovedeşte că eşti în dragostea lui Dumnezeu. Sentimentele de fericire sau absenţa bucuriei. credinţa şi implicit încrederea în puterea de a mântui a lui Dumnezeu.. toţi îmbrăcaţi cu o minunată manta verde. bazându-şi pretenţia lor la sfinţire pe emoţiile pe care le-au experimentat în diferite situaţii. neîncrezători în sine. pace şi bucurie în Duhul Sfânt.” 2 Petru 1:3 Isus este scara către cer. îşi pierd haina falsă a neprihănirii lor când sunt supuşi la furtuna încercării. ”Voi pune Duhul Meu în voi. iar ei vor găsi odihnă pentru sufletele lor. 3:3 Mulţi care pretind sfinţirea. Acei care urcă trebuie să-şi pună cu tărie picioarele pe treptele scării. va deveni părtaş al naturii divine.. şi vor aduce Domnului daruri neprihănite. poartă haina dreptăţii lui Hristos atât în situaţii de prosperitate cât şi în vremuri grele. trebuie să părăsim orice piedică din spate. pretind că sunt sfinţiţi. ei cântăresc cuvintele şi faptele tale. va fi schimbat şi va fi în stare să reflecte chipul Mântuitorului Său. Acei care se luptă cu ispitele de fiecare zi.14:17 Făgăduinţele sunt: ”Vă voi da o inimă nouă”. (90) E nevoie de proba timpului pentru a descoperi aurul curat al iubirii şi al credinţei în caracter.

nu sentiment 26 Aprilie CE ESTE CREDINŢA? “Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. ca sentimentele să fie aduse la un înalt nivel de excitaţie şi nici nu e necesar. creştinii pot avea bucuria comuniunii cu Hristos. El va realiza pentru tine mai mult decât un cuceritor. Fericirea care e găsită în motive egoiste. de adevărul făgăduinţelor Sale. pentru ca El să ne poată face fericiţi. ea trece. trezeşte în inima rugătorului un aşa conflict. Când Hristos lasă binecuvântările Sale asupra noastră. care zice: ”Ferice de cel cu fărădelegea iertată”(Ps. Fiecare ar trebui să facă aceasta ca pe o lucrare personală între Dumnezeu şi propriul său suflet. pe care îndurătorul Mântuitor le aude cu milă. Dar tu zici: ”Dacă aş şti numai că El e Mântuitorul meu! Bine. putem totuşi să ne bucurăm privind viaţa de dincolo. ce dovadă vrei? Doreşti un sentiment sau o emoţie deosebită care să-ţi . Crede! Crede! zice sufletul meu. Când practicăm o credinţă personală. va primi binecuvântarea Lui ca răspuns. Aceasta nu e credinţa care pretinde favorul cerului fără a se supune condiţiilor pe baza cărora e asigurat harul. Credinţa pretinde făgăduinţele lui Dumnezeu şi aduce roade în ascultare. prin Acela care te-a iubit. Aceste principii nobile nu trebuie socotite prea curate şi sfinte pentru a fi trăite în viaţa de fiecare zi. în mod firesc crede pe Domnul pe Cuvânt şi reuşeşte să se unească cu Mântuitorul. încât strigăte puternice şi lacrimi apar involuntar la el. (104) Dumnezeu ne invită să ne convingem de realitatea Cuvântului Său. Încumetarea. Ei pot avea lumina dragostei Lui. convertirea sufletului prin credinţă. (99) Credinţă. (103) Ce departe suntem de a reprezenta caracterul lui Hristos. a umbla umil cu Domnul. Numai acel care are o credinţă adevărată este ferit de încumetare. (98) Este pace în credinţă şi bucurie în Duhul Sfânt.32:1). rugăciunile noastre să fie zgomotoase sau însoţite de gesticulaţii. El a murit pe Calvar pentru a ne mântui. crezând că marea Lui dragoste îi va salva de consecinţele păcatului lor. pentru a-şi scuza păcatul. inimile noastre nu vor fi la fel de reci ca gheaţa. Fiecare pas în viaţă poate să ne apropie de Isus. Dar trebuie să ne însuşim meritele Lui printr-o credinţă vie şi să-L considerăm ca Mântuitor al nostru. dar în serviciul lui Dumnezeu este bucurie şi satisfacţie.Domnul doreşte ca toţi fiii şi fiicele Sale să fie fericiţi.. (101) A rămâne în credinţă înseamnă a înlătura emoţia şi dorinţele egoiste. (102) Credinţă. crezând că Dumnezeu va duce la bun sfârşit planurile şi intenţiile Lui în inima şi viaţa voastră. El ne roagă: ”Gustaţi şi vedeţi ce bun e Domnul. o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. dar le foloseşte aşa cum a făcut Satan. Ele sunt adevăruri care ajung până la cer şi ating veşnicia.. Adevărata credinţă în nici un fel nu e înrudită cu încumetarea. el nu e lăsat pradă regretelor zadarnice şi dezamăgirilor. iar sufletul e umplut de singurătate şi tristeţe. Credinţa adevărată îşi are temelia în promisiunile şi asigurările Bibliei... Chiar dacă nu avem parte de plăcerile acestei vieţi. creştinul nu e lăsat să umble pe căi nesigure.11:1 Nu e esenţial pentru manifestarea credinţei.10:17 Adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu corespund marii necesităţi practice a omului. El e în stare să păstreze ceea ce ai încredinţat încrederii Lui. crede! Odihneşte-te în Dumnezeu. Credinţa i-ar fi condus pe primii noştri părinţi să se încreadă în dragostea lui Dumnezeu şi să asculte de poruncile Sale. ca pentru a ne face auziţi de Domnul. şi de asemenea. iar încrederea în Dumnezeu aduce bucurie.”(Ps. în afară de calea datoriei este dezechilibrată. plini de pace şi ascultători.” Ev. ca şi când numai el singur ar fi în această lume. noi ar trebui să înălţăm mulţumiri şi laude scumpului Său nume. de asemenea pretinde făgăduinţele. Cel care. Totdeauna s-au împlinit. Dar Isus nu uită să răspundă la tăcuta rugăciune în credinţă. cu îndoiala şi ispita. poate să ne dea o mai profundă experienţă a dragostei Lui şi poate să ne aducă un pas mai aproape de binecuvântatul cămin al păcii. Totdeauna se împlinesc. (100) Credinţa nu e o emoţie. vom fi în stare să înţelegem semnificaţia cuvintelor psalmistului. nu sentiment 27 Aprilie CREDINŢA VINE PRIN FĂGĂDUINŢE “Astfel credinţa vine în urma auzirii. Ele trebuie să pătrundă în toate lucrurile mici din viaţă. Încumetarea a condus la călcarea Legii Sale." (105) Mântuitorul nostru vrea ca noi să păstrăm o legătură strânsă cu El. e adevărat că sentimentul de vinovăţie al celui căit este adeseori atât de mare încât o căinţă pe măsura păcatului său îi cauzează o stare de agonie din care găseşte scăpare în strigăte şi gemete.34:8) El zice: ”Cereţi şi veţi căpăta”(Ioan 16:24) Făgăduintele Lui vor fi împlinite. Credinţa aduce pace. dar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos” Rom. mângâierea continuă a prezenţei Lui. a vă însuşi făgăduinţele Lui şi a apela la ele în orice ocazie. fiindcă încumetarea este credinţa falsă a lui Satan. E adevărat că Satan de multe ori. totuşi influenţa lor vitală trebuie împletită în experienţa omenească. Dar chiar aici. schimbătoare şi trecătoare.

înaintea şi înapoia voastră. în dragoste. (108) Credinţă. Acei ale căror vieţi au fost ascunse cu Hristos. de către apostolul Pavel.inima ta. cu totul. 4:12). Consacră-te lui Dumnezeu dimineaţa. Străduiţi-vă că puterea lui Satan e peste voi. Prin comuniunea cu El.dând şi luând. Domnul. Păcatele care tind să pună stăpânire pe om trebuie combătute şi biruite. în veci. Tu trebuie să dai totul . Eu pun toate planurile mele la picioarele Tale. trebuie să existe un proces viguros de renunţare la eu în paralel cu un proces de sfinţire. credeţi în Isus ca Mântuitor al vostru. cât de serios ar trebui să ne străduim să ajungem acolo! Eu vă sfătuiesc. El nu e numai autorul ci şi desăvârşitorul credinţei noastre. nu sentiment 29 Aprilie CEL DREPT VA TRĂI PRIN CREDINŢĂ “Astfel. în Împărăţia lui Dumnezeu. fă ca aceasta să fie prima ta preocupare. ar trebui dat şi tinerilor de azi: ”Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea.. voinţa ta. când veniţi la El cu sinceritate. după cum providenţa Lui îţi va descoperi. Tu însuţi nu poţi ispăşi păcatele tale sau să-ţi schimbi inima. o Doamne. iar cunoştinţa voinţei lui Dumnezeu duce la progresul lucrării de sfinţire. neprihănirea ta. de dragul lui Hristos.10:38) Tu te-ai predat lui Dumnezeu. iar dacă nu vă smulgeţi de sub puterea Lui. aşa să şi umblaţi în El." Aceasta e o problemă de fiecare zi. Sfinţirea nu barează căile sufletului spre cunoaştere. Astfel zi cu zi tu poţi să-ţi predai viaţa în mâinile lui Dumnezeu şi în acest mod viaţa ta va fi modelată din ce în ce mai mult după viaţa lui Hristos. ci dezvoltă mintea şi o inspiră să caute adevărul ca pe o comoară ascunsă. nu sentiment 28 Aprilie LUPTA BUNĂ A CREDINŢEI “Luptă-te lupta cea bună a credinţei. Spune-I Lui toate planurile tale. Foloseşte-mă azi în slujba Ta. la Tine. rămânând în El .” 1 Tim. şi l-ai luat pe Hristos ca pe Mântuitorul tău. Hristos este primul şi ultimul. oră de oră.2:6) “Cel neprihănit va trăi prin credinţă. Credeţi că El este gata să vă ajute prin harul Său.dovedească că Hristos este al tău? E aceasta mai demnă de încredere decât credinţa curată în făgăduinţele lui Dumnezeu? N-ar fi mai bine să iei făgăduinţele binecuvântate ale lui Dumnezeu şi să ţi le aplici ţie. ci la fiecare pas de pe cale. apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. în curăţie” (1 Tim.. acei care pe acest pământ s-au luptat lupta bună a credinţei. (109) Credinţă. ar trebui analizate fiecare şi comparate cu marele etalon al neprihănirii şi în lumina reflectată de Cuvântul lui Dumnezeu. să locuiască în inima ta. Rugăciunea ta să fie: ”Ia-mă. Domnul.. lăsând întreaga ta povară pe ele? Aceasta e credinţa. plinătatea tuturor binecuvântărilor.”(Col. după cum aţi primit pe Isus Hristos. şi prin aceasta faptele vor dovedi că Isus locuieşte în inimă.să-ţi dea putere să asculţi. Există un cer şi o. în fiecare zi. Zi de zi. în credinţă. Col. (106) Credinţă. Locuieşte cu mine şi lasă ca toată lucrarea mea să se împlinească în Tine.vom creşte în har. Duşmanul e la dreapta şi la stânga.pe Hristos. să fie puterea ta. ajutorul tău veşnic .”(Ev. nu sentiment 30 Aprilie CREDINŢA ESTE BIRUINŢĂ . aşa să şi umblaţi în El”. pentru a-I servi şi a-L asculta.. Voi trebuie să vă luptaţi lupta bună a credinţei. Străduiţi-vă pentru că aveţi de câştigat o coroană. şi voi trebuie să-l călcaţi în picioare. Întrebi: ”Cum trebuie să locuiesc în Hristos?” În acelaşi fel cum L-ai primit la început. bucuria noastră. ei ar trebui să reziste în mod hotărât şi să biruiască.predă-te Lui ca să asculţi de toate cerinţele Lui şi tu trebuie să iei tot . tu crezi că el va face toate aceste lucruri pentru tine. prin credinţă. toate depind de unirea noastră cu Hristos. ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire. El trebuie să fie cu noi nu numai la începutul şi sfârşitul căii noastre. în fiecare oră. 6:12 Sfatul serios dat lui Timotei. vor străluci alături de slava Mântuitorului. moştenite sau cultivate. pentru a nu se abate de la împlinirea datoriei. (107) Curând vom fi martorii încoronării Împăratului nostru. dar predându-te lui Dumnezeu. 2:6 Creşterea noastră în har. Trăsăturile de caracter nesfinţite. în purtare. pentru a fi îndeplinite sau pentru a renunţa la ele. veţi fi paralizaţi şi ruinaţi. ”Astfel cum aţi primit pe Isus Hristos. Trebuie să fiţi luptători pentru coroana vieţii. prin puterea lui Hristos. Prin credinţă devii al lui Hristos şi prin credinţă trebuie să creşti în El . pentru a fi al lui în întregime. serviciul tău .

2:19 Condiţiile pentru a avea mila lui Dumnezeu sunt simple. Nu e nevoie să facem lungi şi obositoare pelerinaje sau să îndurăm penitenţe groaznice pentru a ne recomanda sufletele Dumnezeului din cer.. avem un Prieten compătimitor. recunoaşte că ai fost necredincioasă Domnului Dumnezeului tău”. facem un pas greşit." Adevărat vorbeşte Neemia. ne face în stare să lăsăm de-o parte prezentul. Rugaţi-vă neîncetat. o haină de laudă în locul unui duh mâhnit.4:4) ”Bucuraţi-vă totdeauna. (112) Putem cere mult de la Bunul nostru Părinte ceresc. o licărire din curăţia lui Hristos. ci cel care mărturiseşte şi părăseşte păcatul lui va găsi milă. nu va fi o schimbare adevărată în viaţă.18) (110) Dumnezeu e în stare şi doreşte să împartă servilor săi toată puterea de care au nevoie şi să le dea înţelepciunea necesară diferitelor lor trebuinţe. iubesc pe Dumnezeu şi îi servesc va fi reînnoită zi de zi.. un untdelemn de bucurie în locul plânsului.72:12) (111) Credinţa. la dreapta lui Dumnezeu.”(1 Tes. (113) Puterea acelora care în credinţă. până ce nu am lepădat păcatul din inimă. singurul care le poate ierta şi greşelile voastre unul altuia. mai mult decât suficient. avem o Călăuză care să ne îndrume pe drumul nostru.5:16. Prin credinţă Îl vedem pe Isus.”(Ier. şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii. iarăşi zic bucuraţi-vă”(Fil. oricare ar fi încurcătura noastră. aşteptările acelora care îşi pun încrederea în El. iar spiritul lui este copleşit şi umilit sub influenţa Duhului pătrunzător al lui Dumnezeu. Prin credinţă zărim locurile pe care Isus s-a dus să le pregătească pentru cei care-L iubesc. ori care ar fi necazul nostru. putem să avem încredere în El şi astfel să preamărim numele Său.”(Is. Nu voi arunca privire întunecoasă asupra voastră.. sunt arătate vederii sale. vor fi lămurite. de biruinţă şi bucurii în Dumnezeu. servul lui Dumnezeu: ”Bucuria Domnului este tăria noastră. (114) MAI POCĂINŢĂ ŞI VIAŢĂ NOUĂ Căinţa şi mărturisirea 1 Mai ADEVĂRATA CĂINŢĂ PENTRU PĂCAT “Pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se şteargă păcatele.. Căci El va izbăvi pe săracul care strigă şi pe nenorocitul care n-are ajutor. avem un Sfătuitor sigur. ”Recunoaşte-ţi numai nelegiuirea. pătrunzând în suflet. tu trebuie să-ţi recunoşti greşeala..”(Neem. (1) Pocăinţa înseamnă părere de rău pentru păcat şi lepădarea acestuia. căci sunt milostiv. drepte şi echitabile. unde toate lucrurile care acum ne pun în încurcătură.8:10) Pavel zice: ”Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul. prin care el desconsideră Legea lui Dumnezeu.5:16) Mărturisiţivă păcatele lui Dumnezeu. Prin credinţă vedem haina şi coroana pregătită pentru biruitor şi auzim cântecul celor mântuiţi. El este credincios şi drept.” 1 Ioan 1:9 Apostolul zice: ”Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi curăţiţi.3:13) ”Celor întristaţi din Sion”. El s-a hotărât să le dea o “cunună împărătească. Domnul nu ne cere să facem lucruri grele pentru a ni se ierta păcatele. este credinţa noastră.”(Ps. Putem crede în Dumnezeu.. descoperă în mod distinct orice pată de murdărie şi lasă descoperite nedesăvârşirile şi defectele caracterului omenesc. şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii. El va împlini. Hristos nu ne părăseşte.“Pentru că oricine e născut din Dumnezeu biruieşte lumea. necurăţia buzelor.”(Iac. scoate în evidenţă dorinţele nesfinţite. Această tristeţe anunţa o bucurie care va fi un izvor viu în suflet. ca să vină de la Domnul vremile de înviorare. ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. Apoi tu trebuie să cauţi iertarea . Oricare ar fi situaţia noastră.. este credinţa noastră. pierderea grea sau singurătatea în care am fi. Dacă ţi-ai jignit prietenul sau aproapele. Dacă predăm vieţile noastre în slujba Sa. infidelitatea inimii. (2) O rază din slava lui Dumnezeu. pentru ca apoi să ne părăsească.61:3) (4) Căinţa şi mărturisirea 2 Mai MĂRTURISIREA SINCERĂ E ESENŢIALĂ “Dacă ne mărturisim păcatele. (3) Lacrimile de pocăinţă nu sunt altceva decât picăturile de ploaie care preced strălucirea soarelui sfinţeniei. stând ca Mijlocitor al nostru. Isus nu ne cheamă să-L urmăm. cu poverile şi grijile sale şi să privim la minunata viaţă de apoi. Faptele de neascultare ale păcătosului. în loc de cenuşă. niciodată nu vom fi în vreo situaţie pentru care Dumnezeu să nu fi făcut asigurare. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.” 1 Ioan 5:4 Viaţa creştinului ar trebui să fie o viaţă de credinţă. ”Oricine e născut din Dumnezeu biruieşte lumea. iar datoria lui este de a te ierta cu mărinimie.” Fap. sau să ispăşim păcatele noastre.. Dacă în ignoranţa noastră. Noi nu vom renunţa la păcat dacă nu vedem păcătoşenia lui.

Urechea Lui e deschisă la strigătul sufletului căit. Găseşti plăcere în păzirea poruncilor lui Dumnezeu. sau tânguirea din inimă să fie făcută cunoscută.. îşi găseşte drum către Dumnezeul milei infinite. ci îi place îndurarea.. chiar plăpândă.. deoarece fratele pe care l-ai rănit este proprietatea lui Dumnezeu şi jignindu-l pe el. dar dacă îţi umileşti inima şi-ţi mărturiseşti păcatele încrezându-te în meritele Mântuitorului crucificat şi înviat. care nu poate judeca în mod corect. Doar cel care rămâne în Hristos este un creştin. sau pot avea un caracter public. să biruiască ispita. David a avut o viziune corectă a iertării.” Mica 7:18 Iertarea lui Dumnezeu nu este numai un simplu act judiciar prin care ne absolvă de condamnare.. niciodată nu e nutrită o dorinţă sinceră după Dumnezeu. până când inima lui nu e continuu umplută de Duhul lui Dumnezeu. îndurarea lui Hristos merge să se unească cu harul care lucrează asupra sufletului omenesc.. stând îmbrăcat în veşminte murdare înaintea îngerului Domnului." Apoi a zis lui Iosua: “Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi te îmbrac cu haine de sărbătoare. ”Oricine rămâne în El.”(Ps. (10) Iertare şi primire 4 Mai FIII ŞI FIICELE LUI DUMNEZEU “Dar tuturor celor ce L-au primit adică celor ce cred în Numele Lui. Dar toate mărturisirile ar trebui să fie clare şi la obiect. marele preot Iosua. nu păcătuieşte. El te va ierta şi te va curăţa de toate nelegiuirile. pentru că rezultatul este aşa cum judecata luminată a fiinţelor finite nu poate prevedea. chiar şovăitoare. iar omul este purificat şi curăţat. (5) Multe.. o statornică încredere în Dumnezeu. În minunata profeţie simbolică a lui Zaharia. Până când gândul lui Dumnezeu nu devine gândul oamenilor. Înseamnă a fi unit cu Hristos.”(Zaharia 3:7) . reprezintă pe păcătos. O simplă mărturisire a evlaviei e fără importanţă. (6) Mărturisirea care este destăinuirea cămăruţelor tainice ale sufletului.. niciodată nu e vărsată o lacrimă chiar în taină. Înseamnă a avea o credinţă simplă. Niciodată nu e înălţată o rugăciune. (7) Păcatele pot să pară cât munţii înaintea ta. numai lui Isus decât dacă ne destăinuim omului finit care greşeşte. povestea pe care numai Dumnezeu ar trebui s-o audă. Chiar înainte ca rugăciunea să fie înălţată. le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Doreşte după plinătatea harului lui Hristos.”(1 Ioan 3:16) Dumnezeu are putere de a păzi sufletul care este în Hristos şi care e ispitit. Adevărata mărturisire..”(Is. are totdeauna un caracter specific.”Ioan 1:12 Prin credinţă în Isus Hristos. ci recâştigare din păcat. El se va grăbi să te îmbrăţişeze în braţele iubirii Sale infinite. Şi i-au pus o mitră curată pe cap şi l-au îmbrăcat în haine. care ierţi nelegiuirea şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? El nu-Şi ţine mânia pe vecie. Dumnezeu va fi mai bine preamărit dacă mărturisim corupţia interioară şi tainică din inimă.. situaţie în care ar trebui mărturisite în public. (8) Iertare şi primire 3 Mai SEMNIFICAŢIA IERTĂRII “Care Dumnezeu este ca Tine..61:10) “Dar dacă vei umbla pe căile Mele” zice Domnul.chiar printre îngerii sfinţi care înconjoară tronul Lui. Nu vă destăinuiţi urechilor omeneşti. El are un principiu care locuieşte în suflet şi care-l face în stare pe cel care-l acceptă. adevărul e primit în inimă. fără ca Duhul lui Dumnezeu să n-aibă ştire de aceasta. Tatăl Tău cel ceresc te va dezbrăca de hainele murdărite de păcat. prin numele şi meritele iubitului Său Fiu.. ele pot fi greşeli care ar trebui mărturisite persoanelor care au fost jignite prin ele. ai păcătuit împotriva Creatorului tău. încât trebuie aduse numai înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeule.. Aceasta înseamnă mai mult decât simplul fapt de a fi înregistrat în cartea bisericii. multe mărturisiri n-ar trebui spuse niciodată în auzul muritorilor.51:10) Dacă tu faci chiar acum un pas spre El în căinţă. pune în mine un duh nou şi statornic.. pentru că e imposibil a-l ridica pe om altfel decât prin cunoştinţa de Dumnezeu.”(Zaharia 3:4-5) Chiar aşa te va îmbrăca Dumnezeu cu hainele mântuirii şi te va acoperi cu “mantaua izbăvirii. şi recunoaşte păcatele particulare.. fiindcă sunt . Aceasta nu e numai iertare pentru păcat. orice efort de a se curăţi pe sine va fi fără folos.”te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. (11) Întrebarea pe care trebuie să v-o puneţi este: ”Sunt eu creştin?” A fi creştin înseamnă a fi mult mai mult decât înţeleg mulţi. este ştiută de El.lui Dumnezeu. când s-a rugat: ”Zideşte în mine o inimă curată. Lasă ca inima ta să fie umplută cu nemărginită dorinţă după neprihănirea Lui. Ele pot avea o astfel de natură. Înseamnă a avea o încredere de copil în Tatăl vostru ceresc. recunoscând toate păcatele de care sunteţi vinovaţi. Iar cuvântul rostit de Domnul este: ”Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el. Este revărsarea iubirii mântuitoare care transformă inima. Chiar prima sforţare din inimă de a-L atinge pe Dumnezeu.

ci după cum iertăm. să locuiască în voi şi prin voi să descopere dragostea renăscută de sus. cum veţi sta în faţa dosarului cu ocupaţia voastră necredincioasă?. Nu căutaţi scuze pentru faptul că nu aţi dat lui Dumnezeu ce se cuvenea.preceptele lui Dumnezeu. Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor. Dacă nu serviţi cu fidelitate lui Dumnezeu acum. vă sfătuiesc să cugetaţi la greşeala voastră.. atât timp cât se spune astăzi.” Ezech. Creştinul. întrerupe prin aceasta singurul canal prin care poate primi îndurare de la Dumnezeu. Este corect pentru noi să restituim nu numai ce am luat. nu vă împietriţi inimile. Noi nu suntem iertaţi pentru că noi iertăm. noi trebuie să ne ducem la acei cu care am vorbit despre el şi să retragem declaraţiile calomnioase. să-şi umilească inimile prin căinţă şi mărturisire. chiar dacă ar fi în limitele legii. viaţa divină. (15) Nimic nu poate justifica un spirit neiertător. reprezentarea caracterului Său şi nu pot fi modificate aşa cum nu poate fi modificat nici caracterul lui Dumnezeu? Respecţi tu şi iubeşti Legea lui Iehova? (12) Ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu. şi să înapoiem ce am luat atât cât ne stă în putere. Temelia întregii iertări se găseşte în dragostea nemeritată a lui Dumnezeu. Începeţi chiar acum să lucraţi ca nişte creştini. Dacă în timpul acestei vieţi ei sunt credincioşi lui Dumnezeu. veţi fi judecaţi şi cu ce măsură măsuraţi. Dacă aţi refuzat să trăiţi în mod cinstit cu Dumnezeu.. numai dacă şi noi iertăm altora. (19) Nu va mai dura mult până la încheierea timpului de încercare. nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. Dacă ne apropiem de Dumnezeu. poartă o mărturie mincinoasă împotriva caracterului unui Dumnezeu sfânt. ”iar numele Lui va fi pe frunţile lor. (13) Celor care-L primesc. Ei nu trebuie să se mulţumească cu mai puţin decât neprihănirea. care va inspira speranţă în cei fără speranţă. a îndepărta greşelile. veţi fi judecaţi’.. Dacă nu se poate face acesta în căinţă umilă să rugaţi pe Dumnezeu ca pentru meritele lui Hristos. dar prin atitudinea noastră faţă de alţii..6:14-15) Cel care e neiertător. Valurile îndurării divine se revarsă în sufletul păcătosului şi de la el spre sufletele altora. 33:15 Nici o pocăinţă nu este adevărată dacă nu determină în viaţă o reformaţiune. Isus a adăugat: ”Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. chiar dacă şi-au mărturisit sau nu greşeala lor. fără îndoială. trebuie să reprezinte în faţa lumii modul în care Domnul nostru ar conduce problemele de afaceri. dacă am lezat influenţa lui în orice fel. iar acea dragoste nu poate atinge inima noastră. le dă putere de a deveni fiii şi fiicele lui Dumnezeu pentru ca la sfârşit Dumnezeu să-i poată primi. (17) Iertare şi primire 6 Mai RESTITUIREA ESTE NECESARĂ “Dacă cel rău dă înapoi zălogul. noi suntem îndreptăţiţi să nu le acordăm iertarea noastră." “După ce a terminat de rostit rugăciunea “Tatăl nostru”.. iar dacă e posibil să o corectaţi. (20) Iertare şi primire 7 Mai . În iertarea lui Dumnezeu inima celui păcătos este condusă foarte aproape de inima nemărginită a dragostei infinite.. şi care tratează aceste probleme într-o manieră nedreaptă. vi se va măsura." (16) Lăsaţi pe Hristos.”(Mat. să vă ierte datoria. în afacerile vieţii sale. întoarce ce a răpit. creştinii ar trebui să se străduiască să atingă înalta ţintă pusă înaintea lor în Evanghelie.” Mat.22:4) Şi care e fericirea cerului decât a vedea pe Dumnezeu? Ce bucurie mai mare poate avea păcătosul mântuit prin harul lui Hristos decât a privi chipul lui Dumnezeu şi de a-L cunoaşte ca Tată?”(14) Iertare şi primire 5 Mai IERTAŢI ÎN MĂSURA ÎN CARE IERTĂM “Căci cu ce judecată judecaţi.. să locuiască împreună cu El în toată veşnicia. trebuie să restituim. primim iertare numai cu condiţia ca şi noi să fim voioşi să dăm pe faţă iertare faţă de alţii. trebuie să ne mărturisim greşeala. şi care aduce pace cerească inimii zdrobite de păcat. nu va muri. cât timp a fost în posesia noastră. dar noi trebuie să avem un spirit de compasiune faţă de acei care ne-au greşit. Dragostea lui Dumnezeu este aceea care ne conduce la El. În orice tranzacţie el trebuie să dovedească faptul că Dumnezeu este Învăţătorul său. Hristos zice: ‘Cu ce judecată judecaţi. Dacă am vătămat pe alţii prin vreo chestiune de afaceri nedreaptă. fără a naşte dragostea pentru fraţii noştri. Este partea lor. Acei care pretind că sunt urmaşii lui Hristos.”(Ap. urmează învăţăturile care dau viaţă şi nu săvârşeşte nici o nelegiuire va trăi negreşit.. dovedim dacă ne-am însuşit pentru noi înşine acea dragoste: “De aceea. ”Sfinţire lui Dumnezeu” trebuie să fie scris pe jurnalele de fiecare zi şi în registre şi pe poliţele de schimb. dacă am înşelat în meserie sau am păgubit pe cineva. N-ar trebuie să credem că până când acei care ne-au jignit nu-şi mărturisesc greşeala. 7:2 “Putem primi iertarea lui Dumnezeu. dacă am contrafăcut cuvintele lui. Dacă am depus fără voie o mărturie falsă. drept şi încrezător. Cel care este nemilos faţă de alţii dovedeşte prin acesta că nu este părtaş la harul iertător al lui Dumnezeu. (18) Dacă am păgubit sau vătămat pe fratele nostru în vreun fel. ci şi ceea ce s-ar fi acumulat dacă am fi utilizat corect şi înţelept acel lucru. Acum până ce nu e prea târziu. la sfârşit vor vedea faţa Lui.

. aşa cum este şi la noi.VENIŢI AŞA CUM SUNTEŢI “Poate un etiopian să-şi schimbe pielea. să ne lege rănile noastre. Dacă îţi vezi păcătoşenia. decât a nutri o astfel de idee despre Tatăl nostru ceresc. cugetul tău. Îndepărtaţi suspiciunea că făgăduinţele lui Dumnezeu n-au semnificaţie pentru voi. neajutoraţi. Aici greşesc mii de oameni.. şi să cădem la picioarele Lui în căinţă. care prin propria Sa ispăşire a asigurat omului un depozit de putere morală.” Ioan 15:4 Fiecare persoană.13:23 Dumnezeu nu consideră toate păcatele ca fiind la fel de mari. (24) Predă-te lui Hristos. Cel care cade în păcate mai ordinare. tot aşa nici voi nu puteţi aduce roadă dacă nu rămâneţi în Mine. dar oricât de neînsemnat pare în ochii omului un păcat sau altul. individual. El le oferă viaţa şi nu moartea. de a şti că iertarea este fără plată. Dumnezeule. vei fi biruitor în lupta vieţii şi te vei ridica la slavă şi mărire în viaţa mai bună decât aceasta.. în căinţă? Îndepărtaţi astfel de gânduri. nici un păcat nu este mic în ochii lui Dumnezeu.” Ps. ajutor există numai în Dumnezeu. poate fi curăţită şi maturizată. după aprecierea Lui există grade de vinovăţie. Beţivul e dispreţuit şi se spune că păcatul lui va face imposibilă intrarea lui în cer. Ei nu-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Puteţi crede că atunci când păcătosul amărât tânjeşte să se reîntoarcă să-şi lepede păcatele. poate avea sentimentul ruşinii sau al sărăciei sale şi poate simţi nevoia sa de harul lui Hristos. Ele sunt pentru orice păcătos pocăit. (25) Iertare şi primire 9 Mai UNIREA CU HRISTOS “Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămânea în voi. prin credinţă şi prin ascultare.. Judecata omului este parţială. nebunia. Nu trebuie să aşteptăm pentru convingeri mai puterince pentru ocazii mai bune. Nimic nu poate răni mai mult sufletul vostru. care greşeşte. E slava Sa să ne înconjoare cu braţele iubirii Sale.. şi se referă la orice păcat. El îi dă privilegiul unei alte încercări. Te-aştepţi să devii mai bun prin propriile tale eforturi?. refuzând să nutrească spiritul Său şi să urmeze exemplul Său. ei nu cred că Isus îi iartă personal. fără întârziere.” Ier. Cât de mulţi sunt acei care cred că nu sunt suficient de buni pentru a veni la Hristos. 51:1 Să ne amintim că toţi facem greşeli. . Veniţi cu toată inima voastră la Hristos şi puteţi cere binecuvântarea Lui. poate aduce într-o stare de sănătate puterile tale morale şi intelectuale. fiecărui fiu şi fiice a lui Adam. luminat şi făcut ager şi curat. dacă nu rămâne în viţă. păcătoşi. în timp ce mândria. nu aştepta ca tu însuţi să te faci mai bun. Puterea şi harul au fost asigurate prin Hristos. Noi trebuie să venim la Hristos aşa cum suntem. Inima ta poate fi încălzită cu dragostea lui Dumnezeu. Pentru noi. După îndurarea Ta cea mare. chiar aşa cum suntem. de a fi aduse de către solii îngereşti fiecărui suflet care crede. voinţa ta făcută dreaptă şi sfinţită. dar mândria nu simte nici o necesitate şi în acest fel închide inima în faţa lui Hristos şi a binecuvântărilor infinite pe care El a venit să le dea.. să ne curăţescă de orice murdărie. dar Dumnezeu apreciază toate lucrurile aşa cum sunt ele în realitate. sau intră într-o legătură personală cu Hristos prin renunţare la eu. dependenţi. care a murit pentru el. sau un pardos să-şi schimbe petele? Tot aşa aţi putea să faceţi binele. supusă controlului Duhului lui Dumnezeu. Putem veni cu toată slăbiciunea. Nimeni nu e atât de păcătos încât să nu poată găsi putere. chiar bărbaţii şi femeile care au avut ani de experinţă. Tu poţi să faci ce vrei. prin puterea harului Său. păcătoşenia noastră. Dumnezeu îl opreşte cu asprime de a veni la picioarele Sale. apoi vei fi într-adevăr fericit. Este privilegiul tuturor acelora care se supun condiţiilor. în bunătatea ta. egoismul şi zgârcenia prea adesea trec nemustrate. Nu putem face nimic pentru noi înşine. renunţă la a face răul şi învaţă să faci bine. acelei iubiri neegoiste care este tocmai atmosfera universului necăzut.. numai El. înţelegerea ta. şterge fărădelegile mele.. sau pentru caractere mai evlavioase. pentru că ele sunt contrare bunăvoinţei caracterului Său. curăţie şi neprihănire în Isus. şi să-i îmbrace cu hainele albe ale neprihănirii. dar Dumnezeu nu-i leapădă datorită greşelilor lor. prin propriile sale fapte sau îndepărtează pe Hristos de la ea. Dacă acum doreşti să te hotărăşti. După cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine." (22) Iertare şi primire 8 Mai O IERTARE PERSONALĂ “Ai milă de mine. imperfectă. voi care sunteţi deprinşi să faceţi răul?. nu va ezita să folosească toată această putere spre binele lor. greşesc adesea. (23) Isus doreşte să venim la El. Dar acestea sunt păcatele care în mod deosebit sunt dezgustătoare lui Dumnezeu. (24) El. El aşteaptă să-i dezbrace de hainele lor pătate şi murdărite cu păcat.

în care locuieşte toată plinătatea. urmărind fiecare cale a sufletului unde Satan ar putea găsi acces. se găsesc în neprihănirea lui Hristos. prin credinţă. Aceasta e o relaţie de o totală dependenţă ce trebuie sădită în inima îngâmfată. să alegem pe Hristos pentru că El ne-a ales mai întâi pe noi.. cu hotărâre să se împotrivească oricărei înclinaţii spre păcat.. curăţiţi. înainte ca el să poată fi un credincios în Isus. Apoi el poate primi darul pe care Dumnezeu aşteaptă să i-l dea. este că noi nu suntem bucuroşi să ne umilim inimile noastre mândre şi să ne supunem condiţiilor. (32) Singurul motiv pentru care noi nu putem avea iertarea păcatelor trecute. în fiecare clipă. (36) Schimbarea inimii. şi a-şi mărturisi greşelile cu lacrimi şi amărăciune în suflet. Domnul ne vrea înălţaţi. (27) Trebuie să câştigăm biruinţa asupra eului. Orice. nu poate găsi nici o cale atât de nobilă ca aceea de a se căi în mod sincer. El primeşte căinţa noastră. Tu nai nevoie să-ţi satisfaci curiozitatea. Orice suflet care luptă ştie cât de aspre. dar atât demnitatea noastră pentru cer.” Mat. ce bucurie trebuie să simţim pentru că Dumnezeu este milos. ce recunoştinţă. înobilaţi. atunci Domnul îl poate face pe om o creatură nouă. E o lucrare tainică şi mulţi care pretind a fi urmaşii lui Hristos nu ştiu nimic despre aceasta. cât să ai o lumină nouă. Nicodim a venit la Domnul cu intenţia de a intra în discuţie cu El.. nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. Aceasta cere Dumnezeu de la el. să crucificăm înclinaţiile şi poftele trupeşti şi apoi începe unirea sufletului cu Hristos. şi urmarea lui Isus. Învăţăturile care cădeau de pe buzele Mântuitorului. l-au impresionat foarte mult şi el a dorit să înveţe mai mult din aceste minunate adevăruri. şi promite că dacă luăm din puterea Lui pentru a face pace cu El. cât şi caracterul potrivit pentru cer.5:3 Toţi acei care simt profunda lor sărăcie din suflet.. este dificil.. Nimic nu e reţinut de la sufletul care simte nevoia sa.. (34) Jertfa cea mai scumpă şi mai plăcută în ochii lui Dumnezeu este o inimă umilită prin renunţarea la eu. care simt că n-au nimic bun în ei. Prin curaj. în blândeţea şi umilinţa lui Hristos. Această unire cu Hristos trebuie să fie făcută de acei care din fire sunt în vrăjmăşie cu Hristos. (26) Tendinţele rele ale omenirii sunt greu de biruit.”(Ps. aceasta poate fi conservată numai printr-un efort continuu. căci a lor este Împărăţia cerurilor. cât de o renaştere spirituală. orice înclinaţie firească a sufletului se opune schimbării din încrederea în sine şi mândrie. printr-o legătură zilnică. Mândria şi iubirea de sine se împotrivesc Duhului lui Dumnezeu. ”Dumnezeule Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită. Tu trebuie să primeşti o inimă nouă de sus. printr-o osteneală continuă. deoarece standardul şi preceptele lumii se interpun în mod constant între suflet şi etalonul sfânt al lui Dumnezeu. El nu primeşte nimic mai puţin decât o inimă zdrobită şi un duh mâhnit. care va încerca fiecare caracter în marea zi a judecăţii finale. vom face pace cu El. sârguincios. Luptele sunt obositoare. iar când noi venim la El cu inimile zdrobite şi cu Duhul mâhnit. (29) Jertfele plăcute lui Dumnezeu.Noi trebuie fiecare pentru sine. pentru că El înţelege slăbiciunile noastre şi ispitele noastre. tu nu ai nevoie atât de mult de cunoştinţe teoretice.. Fiecare creştin trebuie să vegheze continuu. principiile de bază ale adevărului. dar Isus i-a etalat simplu.. respectând principiile de bază ale marelui Său etalon moral. Dar dacă dorim să mergem pe calea ce duce la viaţa . dar nu ca pe singurul conducător al inimilor. se predă controlului lui Dumnezeu. Domnul nu poate face nimic pentru restabilirea omului. El i-a zis lui Nicodim. poate fi înfăptuită numai prin lucrarea efectivă a Duhului Sfânt. Asemenea altora el a fost tulburat de învăţătura lui Isus. El are deplin acces la Acela. el poate câştiga biruinţa. referitor la creşterea în har. înainte să poţi aprecia lucrurile cereşti.51:17) Omul trebuie să fie golit de eu. (30) Când omul a păcătuit împotriva unui Dumnezeu sfânt şi îndurător. Hristos trebuie să rămână în el şi el în Hristos. Când eul este îndepărtat. (28) Născut de sus 10 Mai AJUTOR PENTRU CEI SĂRACI ÎN DUH “Ferice de cei săraci în duh. adevărat îţi spun că dacă un om nu se naşte din nou. Ei Îl acceptă în mod convenţional pe Mântuitorul. putem aduce roadele Duhului Sfânt.. sunt un duh zdrobit. simbolizată prin naşterea din nou. După ce această unire e formată. Ah. în cel mai deplin înţeles al cuvântului. serios.” Ioan 3:3 Nicodim a avut o poziţie de mare încredere în naţiunea iudaică. El trebuie să se roage pentru ajutor divin şi în acelaşi timp. cât de amare sunt aceste conflicte. (33) Dumnezeu este foarte milos. (31) Inima mândră se străduieşte să câştige mântuirea. pot găsi neprihănire şi putere privind la Isus. până când convins de propria lui slăbiciune şi dezbrăcat de încrederea de sine. prin înălţarea crucii. (35) Născut de sus 11 Mai O SCHIMBARE A INIMII E NECESARĂ “Drept răspuns Isus i-a zis: ”Adevărat.. Numai printr-o unire personală cu Hristos.

El renunţă la plăcerile lui dintâi. lucrează o întreagă transformare în caracterul fiinţei umane. sunt subordonate acestei reguli şi etalon. El urăşte păcatul şi zdrobindu-şi inima înaintea lui Dumnezeu. cea mai mare minune care se poate întâmpla? Ce nu poate face omul. El s-a căit amar după aceea. Acesta reprezintă o scrisoare scrisă lui de la Dumnezeu. Cel mai umil om.. el trebuie să nutrească blândeţe şi umilinţă.. ca sfătuitor al său. ca nu cumva să-şi dezonoreze modelul. pentru că El este izvorul tuturor darurilor desăvârşite. Numai prin exercitarea unei credinţe vii suntem în siguranţă. îmbrăţişează pe Hristos ca viaţa şi bucuria sufletului său. iubi şi slăvi pe Cel care l-a mântuit prin sângele Său preţios. o nouă voinţă. neglijarea datoriilor cunoscute. (38) Nu este renaşterea omului. faptele sale. Nu e un lucru uşor să transformi o minte pământească. ca un copilaş sunt oameni care vor fi învăţaţi de Dumnezeu. Când înţelege aceste lucruri. (45) Născut de sus 14 Mai . noi sentimente. Roadele sunt văzute într-o viaţă schimbată. care se strică după poftele înşelătoare.”(Matei 26:56) Iar înflăcăratul. corpul. Viaţa lui este o expresie a vieţii lui Hristos. Dacă pentru o clipă uită de influenţa sa. de o neprihănire şi o sfinţenie pe care o dă adevărul. şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu. cuvintele sale. eliberaţi de murdăria păcatului. o indignare adevărată va cuprinde sufletul. Nu există nici o strădanie pentru locul cel mai înalt. (43) Când harul transformator al lui Hristos este asupra inimii. purtând pecetea veşniciei.” Mat. trebuie să nu ascultăm la şoaptele eului.veşnică. dar acest exemplu ar trebui să-i avertizeze pe toţi de a se feri de încredere în sine şi de făţărnicie. care era neînţeles şi neinteresant este ales acum ca studiu al său. prin harul dat lui de Dumnezeu. suntem “născuţi din nou”. cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. 4:22. este văzut acum în splendoarea şi slava sa şi el îl contemplă ca pe viitorul său cămin. pune în mine un duh nou şi statornic. şi captivat de tainele cereşti. un nou interes. Domnul nu se bazează pe talentele omului. Cuvântul lui Dumnezeu. Numele lui Isus este scris pe tot ce e spus şi făcut. care prima dată nu-l atrăgea. sufletul şi duhul lui Dumnezeu şi se va retrage din compania lui Satan. regretele lui. Nimic nu e mai dezgustător pentru Dumnezeu decât un duh îngâmfat. (37) Puterea deosebită a Duhului Sfânt. prin puterea lui Hristos.51:10) În măsura în care primim lumina divină şi conlucrăm cu inteligenţele cereşti. Are o minte nouă. El lucrează cu teamă şi tremurând. trebuie să se prindă de Hristos ca de unica sa speranţă. Eul este lepădat.. (41) În mod constant. în timp ce. Cuvintele şi faptele exprimă dragostea Mântuitorului. va distruge credinţa şi va despărţi sufletul de Dumnezeu. dorinţele lui şi dragostea. îşi pune în pericol propriul suflet şi sufletele altora. dacă-l iubeşte pe Dumnezeu şi are teamă de El . făcându-o o creatură nouă în Isus Hristos. acasă sau altundeva. Apoi se va preda pe sine.. Domnul poate folosi un astfel de om deoarece el nu se străduieşte să se modeleze pe sine după propriul său etalon. Gândurile sale. viaţa lui dinainte îi apare dezgustătoare şi de nesuferit. Încercarea a venit pentru Petru când pe neaşteptate s-a ivit vijelia peste ucenici prin umilirea Conducătorului lor. trebuie să-l rugăm fierbinte pe Tatăl nostru ceresc: ”Zideşte în mine o inimă curată. l-a pus în mijlocul lor şi le-a zis: ”Adevărat vă spun că dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi. cu hotărâre apucă făgăduinţele lui şi-şi întăreşte sufletul apropiindu-se de ele. Cerul. El tremură în faţa poruncilor şi a avertizărilor pe care le conţine. dar. (40) Oamenii care se umilesc pe sine. În viaţa lui Petru găsim o lecţie tristă care ar trebui să fie o învăţătură pentru toţi care pretind a fi urmaşi ai lui Hristos.24 Convertirea este o lucrare pe care cei mai mulţi nu o apreciază.”(Ps. Dar comiterea conştientă a oricărui păcat. deoarece păcătosul a neglijat atât de mult timp marea mântuire pe care Dumnezeu a asigurat-o pentru el. 18:2-3 Cel mai neajutorat păcătos. încrezut în sine şi îngâmfat. toate sunt schimbate. unde îl va vedea. astfel ca sufletul să fie pătruns de dragostea divină. repede L-a lepădat pe Domnul său. declarând el însuşi că este gata să-L urmeze pe Maestrul său la închisoare şi la moarte. el şi-a susţinut fidelitatea şi zelul său constant. iubitoare de păcat şi s-o aduci acolo încât să înţeleagă dragostea de nespus a lui Dumnezeu. Mântuitorul l-a avertizat cu credinţă de pericolul care-l pândeşte. (42) Născut de sus 13 Mai O VIAŢĂ CU TOTUL NOUĂ “Cu privire la felul vostru de viaţă din trecut să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi. În umilinţă şi căinţă. dacă vrea să aibă duhul lui Hristos. care prin credinţă apucă puterea divină? (39) Născut de sus 12 Mai BINECUVÂNTĂRI ASUPRA OMULUI UMIL “Isus a chemat la El un copilaş. zelosul şi îngâmfatul Petru. Dureroase sunt cuvintele scrise de pana inspiraţiei: ”Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.. Dumnezeule.. Faptele de sfinţenie care îi apăreau ca obositoare sunt acum desfătarea sa. este posesorul darurilor cereşti. (44) Toţi au nevoie să înţeleagă procesul de convertire.” Efes.

S-ar cuveni să fim sfinţi. Duhul lui Hristos. fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Apostolul zice: ”Astfel dar. care în diferite ocazii.. Ei trebuie să aibă harul Său. după cum aţi primit pe Hristos Isus. După cum. (47) Nimeni nu poate fi omnipotent dar toţi pot să se curăţească de ticăloşia cărnii şi a duhului.ca să ne rugăm potrivit voinţei lui Dumnezeu. Sfinţirea nu este o stare de extaz. prinde repede viaţă. nu te îndepărta de El. luptătoare..” Ps. când vă rugaţi să credeţi că l-aţi şi primit şi-l veţi avea. ne vom apropia de ţinta care a fost arătată fiecăruia în Hristos Isus. este într-adevăr sfânt. nu te retrage. ca răspuns la rugăciunea prin credinţă. cum mă voi trezi. voi vedea faţa Ta. Este privilegiul nostru să mergem la Isus să fim curăţiţi şi să stăm înaintea legii fără ruşine. iar când înţelegem deplina semnificaţie a acestei stări şi ne supunem inima pentru a face lucrarea lui Dumnezeu pentru a fi sfinţi. 3:16 Isus zice: ”De aceea vă spun că orice lucru veţi cere. în orice situaţie neprevăzută. există o condiţie . până când eul nu este răstignit. E o slăbiciune a omenirii de a-şi răsfăţa egoismul. Numai Hristos poate modela din nou caracterul care a fost ruinat prin păcat. înseamnă a te bizui pe Dumnezeu plin de încredere şi a te repauza în dragostea Lui. predându-te lui Dumnezeu şi crezându-L pe El. sau mustrări de cuget. (48) Dumnezeu cere de la toţi desăvârşire spirituală.acestea sunt momentele când. m-am predat Lui”. înseamnă a face voia Tatălui nostru ceresc. în mijlocul răutăţii din lume şi le face cu putinţă să-şi vadă propriile lor neajunsuri şi greşeli. mă voi sătura de chipul Tău. Dar ei pot cere chiar acum binecuvântarea lui Dumnezeu.SFINŢIREA VIEŢII “Urmăriţi pacea cu toţii şi sfinţirea. ca şi reprezentanţi ai lui Dumnezeu. iar viitorul încurcat. înjoseşte caracterul şi ruinează sufletul. El a venit pentru a îndepărta demonii care au stăpânit voinţa. Duhul Sfânt naşte o nouă viaţă în inima ta. niciodată nu putem fi sfinţiţi aşa cum Dumnezeu este sfânt.2:6) Unora li se pare că ei trebuie să fie încercaţi şi trebuie să dovedească lui Dumnezeu că sunt reformaţi înainte ca să poată cere binecuvântarea Lui. trebuie să năzuiască spre desăvârşire şi niciodată. Aceasta e o parte a eului care nu e de folos nimănui. iar El te iubeşte cum îl iubeşte şi pe Fiul Său.”(Marcu 11:24) Pentru această făgăduinţă. iar noi ne simţim neajutoraţi şi singuri .7:15 Isus a venit să restabilească în om chipul Făcătorului său. desăvârşindu-şi sfinţirea în frica de Dumnezeu. nu-şi dau seama de acest lucru şi sunt ultimii care se laudă cu propria lor bunătate. Prin acest simplu act de a crede pe Dumnezeu. înseamnă a trăi cu orice cuvânt rostit de Dumnezeu. (46) Faptul că cineva manifestă exaltare spirituală în ocazii deosebite. când perspectiva pare întunecată. (51) Născut de sus 16 Mai UIMITOAREA TRANSFORMARE DE CARACTER “Dar eu în nevinovăţia mea. (50) Duhul dă puterea care sprijină sufletele perseverente. chiar aşa cum Dumnezeu e sfânt. deoarece e o trăsătură firească de caracter. Tu eşti ca un copil născut în familia lui Dumnezeu. pentru a le ajuta neputinţelor lor. şi cere-i Lui să-ţi dea Duhul Său şi să te ţină prin harul Său. (52) Domnul Isus face încercări asupra inimii omeneşti prin manifestarea milei şi a abundenţei harului Său. Noi avem tendinţe înnăscute spre rău. Dar este voia lui Dumnezeu să ne curăţească de păcat. să vă facă să vă întăriţi în putere. aşa să şi umblaţi în El. Acei cărora le-a fost dată lumină şi ocazii. El săvârşeşte transformări atât de uimitoare încât Satana cu toate laudele lui de victorie. nu e o mărturie concludentă că este un creştin. ci este o deplină supunere a voinţei lui Dumnezeu. Dacă această trăsătură de caracter este îngăduită. şi a trăit viaţa noastră pentru a ne arăta că putem fi ca şi El.. Astfel putem să ne rugăm pentru aceste binecuvântări să credem că le primim şi să mulţumim lui Dumnezeu că le-am primit.” Efes. În tristeţe şi nenorocire. niciodată să nu micşoreze etalonul desăvârşirii pentru a scuza tendinţele spre rău moştenite şi cultivate. aşa cum El este sfânt. înseamnă a ne încrede în Dumnezeu în încercări. Duhul Sfânt aduce pace în inimă.” Ev.12:14 Nu oricine pretinde a fi sfânt. Există în omenire o tendinţă spre o imaginaţie suspicioasă. devii copilul Lui. cu toată confederaţia lui unită împotriva lui . prin Duhul Lui în omul din lăuntru. Domnul cere fiecărui suflet să fie neprihănit şi sfânt. în întuneric ca şi la lumină.”(Col.. Acum că te-ai predat lui Isus. ci zi de zi spune: ”Sunt al lui Hristos. Acei care sunt înregistraţi ca sfinţi în cărţile cerului. altfel nu vor rezista răului. să ne facă copiii Săi şi să ne facă în stare a trăi o viaţă sfântă. Hristos a luat asupra Lui natura noastră omenească. ca potrivit cu bogăţia slavei Sale. aşa trebuie să şi trăieşti în El. Dar până când nu îndepărtăm tot egoismul. (49) Născut de sus 15 Mai ÎNTĂRIŢI PRIN DUHUL “Şi-L rog.

primesc limpezirea.3:12) Îngropaţi cu El în botez 18 Mai “ACESTA ESTE FIUL MEU PREA IUBIT” “Şi îndată ce a fost botezat. calomnie. ură. Botezul simbolizează adevărata convertire prin reînnoirea Duhului Sfânt.. Faţa Lui înălţată a fost glorificată cum n-au mai văzut ei niciodată înainte.6:4 Isus nu a primit botezul ca o mărturisire a vinovăţiei Sale proprii. cedând. (53) Ei au fost curăţiţi în cuptorul durerii. ”Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu. după cum Hristos. Pentru că au fost părtaşi ai suferinţelor lui Hristos. Îngerii lui Dumnezeu. Ei L-au urmat prin lupte chinuitoare. Lumina care a căzut prin porţile deschise peste capul Mântuitorului nostru. nu le pot pricepe.. curăţirea prin lucrarea Duhului Sfânt.3:14-15) Iar Ioan. serafimii şi heruvimii. dezvoltă caractere după asemănarea divină. pentru a juca un rol important în îndeletnicirile şi plăcerile cerului. în nădejde. Cu toate păcatele şi slăbiciunile noastre. Poporul stătea tăcut. privesc cu uimire şi bucurie cum oamenii odată căzuţi. Viaţa Lui de suferinţă şi suferinţa Lui răbdătoare după botezul Lui.3:17) Cuvântul care a fost rostit de Isus la Iordan. (55) Îngropaţi cu El în botez 17 Mai EXEMPLUL DOMNULUI NOSTRU “Noi deci. au fost de asemenea un exemplu pentru noi.. ”El ne-a înfiat. stă privindu-le ca pe nişte cetăţi de necucerit în faţa sofistăriilor şi a amăgirilor lui. Ele sunt pentru el taine de neînţeles. Mântuitorul nostru pentru ca odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui.. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: ”Acesta este Fiul Meu prea iubit în care Îmi găsesc plăcerea. El a văzut cerurile deschise şi Duhul pogorându-Se peste El ca un porumbel.. ai slavei Sale. a trebuit să facă aceleaşi lucruri pe care trebuie să le facem noi. Prin propria lor experienţă dureroasă au învăţat ce înseamnă răul păcatului cu dezgust. îmbrăţişează omenirea. îi umileşte în proprii lor ochi şi le umple inimile cu recunoştinţă şi laudă pe care acei care n-au căzut niciodată. El s-a identificat cu păcătoşii. Spălarea a fost îngroparea cu Hristos în apă.”(Col. El a fost exemplul nostru în împlinirea tuturor cerinţelor pentru mântuirea neamului păcătos. pe care L-a vărsat din belşug peste noi prin Isus Hristos. în care Îmi găsesc plăcerea.Dumnezeu şi a legilor guvernării Sale. privind pe Hristos.”(Tit 3:4-8) “Omul a fost adus din nou în graţia lui Dumnezeu prin spălarea reînnoirii. Dragostea Lui a îmbrăţişat omul şi a ajuns în înălţimile cerului. am fost îngropaţi împreună cu El. Hristos priveşte asupra poporului Său ca la recompensa tuturor suferinţelor Sale. Sentimentul sacrificiului infinit făcut pentru îndepărtarea lui. asemănătoare cu moartea Sa. Botezul trebuia să cuprindă întreaga lume păcătoasă care prin căinţă şi credinţă avea să fie iertată. să umblaţi după lucrurile de sus unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.”(Mat. Isus a ieşit afară din apă. sunt potriviţi pentru a fi părtaşi cu El. în Prea Iubitul Lui”(Efes. căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. a înviat din morţi. au făgăduit să trăiască o viaţă nouă. să ne facem. Înfăţişarea Lui a fost scăldată în lumina care înconjoară chiar tronul lui Dumnezeu. noi nu suntem lepădaţi ca fiind fără valoare. De dragul lui Isus au îndurat împotrivire. moştenitori ai vieţii veşnice. 1:6) Slava care repauza pe Hristos este o garanţie a dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Deşi fără păcat. (56) Hristos ca şi cap al omenirii. ”Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos. Şi din clipa aceea cerurile s-au deschis şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni. Dumnezeu a vorbit lui Isus ca reprezentant al nostru.”(Marcu 1:10) Solemnitatea prezenţei divine a repauzat asupra adunării. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire. (54) În curăţenia lor nealterată şi în desăvârşirea lor nepătată. Din cerurile deschise. făcând lucrurile pe care trebuie să le facem noi şi făcând lucrarea pe care trebuie să o facem noi. prin botezul în moartea Lui. marele nucleu de la care radiază toată slava. sub îndrumarea lui Isus. Ioan s-a dat înapoi exclamând: ”Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine şi Tu vii la mine?” Drept răspuns Isus i-a zis: ”Lasă-Mă acum. Adevărat este cuvântul acesta şi vreau să spun apăsat aceste lucruri. 3:16-17 Deoarece Isus a cerut să fie botezat. El a purtat păcatele întregii lumi. simbolizând că toţi acei care se căiesc de călcarea Legii lui Dumnezeu." (57) “Acei care au fost îngropaţi cu Hristos în botez şi au fost ridicaţi în chip asemănător cu învierea Lui. a umilinţei şi dragostei Sale şi ca la adaosul slavei Sale . copii ai urgiei. Ei iubesc mult pentru că li s-a iertat mult. pentru a fi fii şi fiice ale lui Dumnezeu. pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. prin slava Tatălui. nu la cele de pe pământ.” Mat.Hristos. va cădea şi asupra . o voce s-a auzit zicând: ”Acesta e Fiul Meu prea iubit. puteri trimise pentru a coopera cu oamenii. ei au suportat renunţarea la eu şi au experimentat dezamăgiri amare. ci pentru îndurarea Lui prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. L-a condus pe Mântuitor în Iordan şi L-a îngropat sub apă “şi îndată când ieşea Isus din apă.” Rom.”(Mat. tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. Mântuitorul nostru şi dragostea Lui de oameni.. Gândiţi-vă la lucrurile de sus.

El trebuie să considere toate problemele lumeşti.”(2 Petru 1:2) Lucrarea este arătată înaintea fiecărui suflet care şi-a mărturisit credinţa în Isus Hristos. declară public că ei au lepădat serviciul lui Satan şi au devenit membrii ai familiei împărăteşti. (68) Îngropaţi cu El în botez 21 Mai PĂŞIND PE URMELE SALE . Vocea care a vorbit lui Isus. ni s-a deschis o uşă de comunicare cu cerul . Ei au ascultat porunca: ”De aceea: “Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei. Acest jurământ este legământul lor de credinţă. Dumnezeu întreabă pe acei care au luat numele Său: Cum folosiţii puterile care au fost răscumpărate prin moartea Fiului Meu? Faceţi voi tot ce vă stă în putinţă de a vă ridica la o treaptă mai înaltă înţelegerea spirituală? Vă potriviţi voi interesele şi acţiunile în armonie cu pretenţiile importante ale veşniciei? (64) Botezul este cel mai solemn act de renunţare la lume.” (Ier. astfel încât cel mai păcătos. credinţa şi botezul sunt treptele necesare în convertire. După ce creştinii se supun ritualului solemn al botezului. sunt mutuale. al Fiului şi al Duhului Sfânt omul este pus în mormântul său de apă. îngropat cu Hristos în botez şi se ridică din apă pentru a trăi o viaţă nouă de credincioşie faţă de Dumnezeu.noastră. Obligaţiile cuprinse în înţelegerea spirituală făcută la botez. au fost botezaţi în moartea Lui?” Rom. lui Hristos şi Duhului Sfânt. aceste puteri vă vor ajuta în orice situaţie neprevăzută. Dacă fiinţele omeneşti îşi fac partea lor printr-o ascultare din toată inima. Am fost îngropaţi în asemănarea morţii lui Hristos şi am fost înviaţi în asemănarea învierii Sale şi trebuie să trăim o viaţă nouă.o uşă pe care nici o mână de om sau putere satanică n-o poate închide. au făgăduit să lucreze cu toată seriozitatea pentru mântuirea păcătoşilor. secundare acestei noi relaţii. ele sunt nevăzute. (61) Hristos a făcut botezul un semn al intrării în Împărăţia Sa spirituală. pentru a dobândi favorurile creştine. Apa acoperă pe cei ce se botează şi în prezenţa întregului univers ceresc este făcută făgăduinţa reciprocă. (59) Îngropaţi cu El în botez 19 Mai NĂSCUT DIN APĂ ŞI DIN DUH “Drept răspuns Isus a zis: ”Adevărat. cel mai nevoiaş. prin mărturisire este mort faţă de viaţa de păcat. El l-a făcut o condiţie absolută la care trebuie să se conformeze toţi care doresc să fie cunoscuţi ca fiind sub autoritatea Tatălui.. Fiului şi Duhului Sfânt.. (65) Noi am murit faţă de lume. credinciosul trebuie să-şi amintească mereu că el este consacrat lui Dumnezeu. ele au dreptul să se roage: ”Lasă să fie cunoscut. (66) În primul capitol din a doua epistolă a lui Petru.” Ioan 3:5 Hristos se referea aici la botezul cu apă şi reînnoirea inimii de Duhul lui Dumnezeu. Toţi pot avea un cămin în locaşurile pe care Isus S-a dus să le pregătească. Doamne. “Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos. lucrează în planul adunării. zice Domnul Cel Atotputernic”. (2 Cor. 6:3 Acei care au luat parte la ritualul solemn al botezului au făgăduit să caute lucrurile care sunt sus. Eu vă voi fi Tată şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice. înainte de a intra pe poarta împărăţiei spirituale a lui Dumnezeu. (60) Pocăinţa. chiar la intrarea lor în viaţa de creştin. el trebuie să primească sigiliul numelui divin: ”Domnul Neprihănirea Noastră. unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu.. dar prezente." Faptul că aţi fost botezaţi în Numele Tatălui. cel mai asuprit şi dispreţuit poate găsi intrare la Tatăl. Mântuitorul nostru a deschis calea. zice Domnul. Cele trei mari puteri din cer sunt martore. nu vă atingeţi de ce este necurat şi vă voi primi. 23:6) Acei care sunt botezaţi în întreitul nume al Tatălui. În numele Tatălui. copii ai Împăratului ceresc. nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. 6:17-18) (62) De aici înainte. adevărat îţi spun că dacă un om nu se naşte din nou. Viaţa noastră trebuie să fie strâns unită cu viaţa lui Hristos. Fiului şi Duhului Sfânt. (67) Dacă suntem fideli legământului nostru. este o asigurare că dacă veţi cere ajutorul lor. Dacă omul. spune fiecărui suflet credincios: “Acesta este copilul Meu prea iubit în care Îmi găsesc plăcerea. Fiului şi Duhului Sfânt. prin botez. Eul. El înregistrează jurământul pe care l-au făcut de a fi devotaţi Lui. dacă ne rugăm pentru ajutor pentru a rezista ispitei.. (63) Îngropaţi cu El în botez 20 Mai BOTEZAŢI ÎN MOARTEA ŞI ÎNVIEREA SA “Nu ştiţi că toţi câţi au fost botezaţi în Isus Hristos. Înainte ca omul să poată găsi un cămin în biserică. este prezentată lucrarea progresivă în viaţa de creştin." Şi pentru ei a fost îndeplinită făgăduinţa: “Vă voi primi. Întregul capitol este o lecţie de importanţă deosebită. Dumnezeu S-a pus garant de a lucra în favoarea lui în planul înmulţirii. că eşti Dumnezeu în Israel.

. daţi ocazia lui Dumnezeu de a lucra cu Duhul Sfânt al Său.2:10) Cel care caută sincer după adevăr. trebuie să înţeleagă. 22:16 Sunt mulţi în ziua de azi. Primul lui botez nu-l satisface acum. El. El a făcut asigurări depline.. aţi înviat împreună cu Hristos. iar cerinţele poruncii a patra se descoperă conştiinţei.. de ce ar ezita cineva să-şi predea inima lui Dumnezeu. cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric. (72) Este privilegiul şi datoria fiecărui creştin de a avea o bogată şi abundentă experienţă în lucrurile lui Dumnezeu. El respectă Legea lui Dumnezeu. unindu-se cu acei care pretind a fi urmaşii Lui?(70) Toţi acei care studiază viaţa lui Hristos şi practică învăţăturile Sale vor deveni asemenea lui Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu este clar. având lumina adevărului. primeşte botezul şi fii spălat de păcatele tale. ci va avea lumina vieţii." . Mântuitorul nepătat şi neprihănit al omului. Toţi care au inspiraţia divină sunt persoane de încredere ale Evangheliei. Aceasta include toţi credincioşii în Hristos până la sfârşitul timpului. ca să poată învia pentru a trăi o viaţă nouă. şi toţi care sunt rebotezaţi dacă au o idee clară despre această problemă. Unii din aceştia sunt copii foarte buni. nu putem cădea. ucenicilor Săi. dreaptă şi bună şi se pocăieşte de păcatul său.. Împuternicirea Mântuitorului pentru ucenici se referea la toţi credincioşii. Datoria de a îndemna la aceasta aparţine numai lui Dumnezeu.. Lumina a fost la îndemâna lui. Iac. prin botez. Pentru că niciodată nu vă voi părăsi. ca fiind sfântă.“Dacă deci. El s-a văzut un păcătos. umblând pe căile pe care pretinde de la păcătos să meargă pentru a deveni copil al lui Dumnezeu şi moştenitor al cerului. Lucraţi în credinţă. pe deplin conştient. să umblaţi după lucrurile de sus. Mântuitorul lumii. Ei vor da pe faţă trăinicia caracterului.”(Ioan 8:12) Fiecare pas de credinţă şi ascultare. S-a coborât pentru a umbla pe căile pe care e necesar să umble păcătosul pentru convertire.... Deoarece. Influenţa lor va fi ca a Lui. şi doreşte din nou să fie îngropat cu Hristos.. Col.. La aceşti tineri. Vi se cere să vă pocăiţi. că Domnul cere dragoste neîmpărţită. care au învăţat să respecte Sabatul din tinereţe. iar Hristos l-a rugat să cerceteze Scripturile. chemând Numele Domnului. una din poruncile Legii lui Dumnezeu. Deoarece umblă cu umilinţă pe calea ascultării făcând voia lui Dumnezeu. Roadele aduse mărturisesc despre caracterul pomului. asupra sufletelor. ”Eu sunt Lumina lumii. a dat omului un exemplu. Aceasta este o problemă faţă de care fiecare. eu sunt împuternicită să le spun: ”Căiţi-vă şi fiţi convertiţi. Dacă Hristos. Hristos a fost cu totul neprihănit. (73) Îngropaţi cu El în botez 23 Mai PORUNCA DOMNULUI NOSTRU “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. înainte de botez. să credeţi şi să fiţi botezaţi. şi a luat asupră-şi răspunderea pentru reuşita ei. ei se văd pe sine păcătoşi faţă de Dumnezeu. ei se amăgesc pe sine că sunt aproape cum trebuie. strălucind pe cărarea sa şi în umilinţă.. să mărturisească că este un păcătos şi să-şi arate credinţa sa în jertfa ispăşitoare a lui Hristos.” Mat.28:19 Astfel le-a dat Hristos împuternicire. în vieţile lor nu sunt păcate prea mari. (71) Îngropaţi cu El în botez 22 Mai CÂND ESTE POTRIVITĂ REBOTEZAREA “Şi acum ce zăboveşti? Scoală-te. o vor considera ca atare. Atât timp cât ascultăm cuvântul Său şi lucrăm în legătură cu El. Este nevoie de o convertire desăvârşită faţă de adevăr. ei exercită o influenţă care pledează pentru cauza lui Dumnezeu şi pentru desăvârşirea lucrării Sale. (69) Sunt copii. El a experimentat o nouă moarte faţă de păcat.. unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu”. ”Păcatul este călcarea Legii”. ca scuză pentru păcat. condamnat de Legea lui Dumnezeu. astfel că omul va fi perfect convins şi satisfăcut în ce priveşte acest pas mai departe. El le-a poruncit: ”Mergeţi la toate neamurile. şi cel care va “greşi într-o singură poruncă. Toţi care au . dar ei nu simt nici o convingere profundă de păcat şi nici o nevoie pentru căinţă faţă de păcat. cât privesc lucrurile vremelnice. aduce sufletul într-o mai strânsă legătură cu Lumina lumii. Aceasta este [rebotezarea] o chestiune care trebuie să fie gândită ca un favor şi o binecuvântare. trebuie să ia o poziţie în temere de Dumnezeu.. Este o greşeală fatală a presupune că lucrarea de salvare a sufletelor depinde numai de persoane cu răspundere în comunitate. credincioşi datoriei. Trăirea adevărului este esenţială. se va face vinovat de toate” (1 Ioan 3:4. ca să vi se şteargă păcatele. 3:1 Toţi care încep o viaţă nouă. pentru îndeplinirea lucrării. Mergeţi la cele mai îndepărtate locuri locuite de pe glob. Când înţelegerea este luminată. care au călcat fără voie. nu va invoca necunoaşterea Legii. în care nu există întunecime. Prin credinţă invocă sângele ispăşitor al lui Hristos şi apucă făgăduinţa iertării.” Fap. prin vorbe şi fapte.

să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. Cel din urmă.7) Încrezându-ne mereu în Hristos. Nu vă cer nimic altceva.16:24) Eu sunt călăuza pe calea ce duce la renunţare de sine. este urzeala şi bătătura. şi să se înveselească în lume. în toate lucrurile. Acei care au fost îngropaţi cu Hristos în botez trebuie să se trezească la o viaţă nouă. vor refuza oamenii să-L urmeze pe Domnul lor şi să împărtăşească abnegaţia şi sacrificiul Său?. trebuie să fim ca El pe pământ. sufletul. Am ajuns schimbaţi în caracter. Părtaşi fiind la măreaţa mântuire. Pentru această lucrare a fost consacrată biserica. Ei au apelat la duce pentru a spune dacă. Bătrânul soldat a replicat: “Domnilor. El va veni la noi “ca o ploaie.” 2 Cor. (74) Noi trebuie să fim canale consacrate prin care viaţa cerească să curgă spre alţii.. Isus Hristos este totul pentru noi. domolind şi îmblânzind întreaga noastră natură.”(Osea 14:5. Este robul mai mare decât Domnul? . mulţimea ar crede şi Lar urma. care ne iubeşte şi care S-a jertfit pentru noi.”cu tămăduirea sub aripile Lui. pentru ca prin sărăcia Lui să putem fi făcuţi bogaţi. şi ar striga: ”Dacă cineva voieşte să vină după Mine.” Luca 9:23 Temelia planului de Mântuire a fost pusă pe jertfă. ci Isus trăieşte în noi. Cel mai bun din tot. Chipul Lui este imprimat pe ochiul sufletului şi influenţează fiecare clipă din viaţa noastră. Prin contemplare suntem armonizaţi cu asemănarea divină. pe care Isus a venit din cer ca să le-o aducă. care este ordinul ce vi s-a dat? Succesul nu este pentru voi o întrebare ce se discută. Viaţa lui Hristos pe pământ a fost neegoistă. Soarele Dreptăţii. Duhul Său. urmaşii Mei. Dar Isus nu voieşte să vină la noi decât având caracterul celui blând şi răstignit. (75) Ducele de Wellington a fost odată prezent într-un loc unde o parte din creştini discutau posibilitatea de succes în lucrarea misionară printre păgâni. care e capul nostru. vă dau un exemplu în propria Mea viaţă. (78) Consacrarea şi experienţa creştină 25 Mai LUÂNDU-NE CRUCEA “Apoi a zis tuturor: ”Dacă voieşte cineva să vină după Mine. Dragostea Lui ne înconjoară. caracterul Său. astfel de eforturi ar fi putut aduce succes pe măsura eforturilor. (81) . ca ploaia de primăvară care udă pământul”. dar Hristos este un Mântuitor viu. să se lepede de Sine.. (Osea 6:3) “Ca soare al Dreptăţii. ea a fost caracterizată de umilinţă şi sacrificiu. pentru că inima. câştigată pentru ei printr-o jertfă infinită. Dacă citesc poruncile voastre. Eul este mort. (77) Dacă ne păstrăm minţile îndreptate spre Hristos. mintea sunt luminate de chipul Său. Toţi care împărtăşesc această mântuire." Vom “înflori ca via şi vom avea faima vinului din Liban. prin Fiul lui Dumnezeu. El va răsări asupra noastră.. Cuvintele lui Hristos sunt duh şi viaţă. chiar cu chipul lui Hristos. desăvârşirea cerului trebuie să fie puterea voastră. Dacă El ar pune la o parte umilinţa şi suferinţele Lui. Vom reflecta strălucirea şi voioşia razelor dreptăţii Sale. imaginea soarelui va apare în oricare lucru pe care îl privim. Crucea este cea care răstigneşte înclinaţiile fireşti şi voinţa. de fiecare zi. (80) Isus este modelul nostru. să ne centrăm gândurile asupra eului. iar noi trebuie să zidim pe acestă temelie. Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: ”Dacă voieşte cineva să vină după Mine. şi va fi ucenicul Meu”. Sunteţi consacraţi lucrării de a face cunoscută Evanghelia mântuirii. ascultaţi de porunca dată!”(76) Consacrarea şi experienţa creştină 24 Mai SCHIMBAŢI PRIN CONTEMPLARE “Noi toţi privim cu faţa descoperită ca într-o oglindă slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui. Dacă vrem să fim cu El în cer. vor urma exemplul adevăratului Model. Isus Hristos. Dacă privim doar un moment soarele când străluceşte mai tare. vom creşte în El. să cureţe şi să întărească inimile. decât ceea ce Eu. ca în Mântuitorul nostru personal. (79) Lepădarea eului şi crucea se află în calea oricărui urmaş al lui Hristos. Hristos a fost piatra din capul unghiului. prin Duhul Domnului. al dragostei Lui.. Domnilor. caracterul este modelat după asemănarea divină. Noi contemplăm caracterul Său şi astfel El este în toate gândurile noastre. să se lepede de sine. Fiecare trebuie să aibă un spirit de abnegaţie şi sacrificiu de sine. ţesătura întregii noastre fiinţe. noi nu mai trăim. Tot astfel se întâmplă când privim la Isus: orice lucru pe care-l privim reflectă chipul Său.”(Mal.”(Mat. să se mulţumească pe sine. Noi nu putem astfel. Noi nu mai putem vedea altceva sau să vorbim despre altceva. Cel dintâi. dând o mărturie vie despre viaţa lui Hristos. înfrumuseţează orice lucru. când ne întoarcem privirea.3:18 În timp ce mintea stăruie asupra lui Hristos. din slavă în slavă. şi toţi care iau asupra lor acest legământ sfânt sunt astfel angajaţi să fie conlucrători cu Hristos. ele sună astfel: ‘Mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la fiecare făptură’. după părerea lui. Domnul vostru. şi El este nădejdea slavei. şi să Mă urmeze. să-şi ia crucea în fiecare zi.4:2) Vom “înflori ca crinul. Isus a părăsit curţile regeşti şi a devenit sărac. Duhul Sfânt trebuie să însufleţească şi să umple toată biserica.acceptat viaţa lui Hristos sunt meniţi să lucreze pentru salvarea semenilor lor. Cugetele sunt pătrunse de un sentiment al bunătăţii Lui. la toţi cei cu care ne însoţim.

pentru că ei vor fi săturaţi. Voinţa trebuie exercitată pe drumul drept. de fleacuri. iar 99% lumeşti. vor hotărî asupra viitorului lor. nu va fi suficient. pentru timp şi veşnicie. Ei vor vorbi despre ceea ce Spiritul lui Dumnezeu le va insufla. (86) Nu vom fi mici. acest fapt se va da pe faţă în conversaţii.Să-L urmăm pe Mântuitor în simplitatea şi abnegaţia Sa. Exerciţiul va aduce putere. fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede.1:16 Mulţi dintre tineri nu au spiritul lui Isus. (88) Consacrarea şi experienţa creştină 27 Mai A NU-ŢI FI RUŞINE DE ISUS “Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos. niciodată să nu fiţi găsiţi de partea vrăjmaşului. de o vieţuire sfântă. firească a unei vieţi sfinte. Să-L preamărim pe omul de pe Calvar prin cuvinte şi printr-o viaţă sfântă. Vreau să fiu al lui Hristos cu toată inima. este cea mai convingătoare predică ce poate fi adusă în favoarea creştinismului. (89) Noi trebuie să discutăm despre mila şi dragostea amabilă a lui Dumnezeu. Dacă mintea şi inima sunt pline de dragostea lui Dumnezeu. înălţimea şi adâncimea dragostei desăvârşite.” Rom. dar un exemplu evlavios. Viaţa lor îi condamnă. poate da naştere la contradicţie. Dacă în mod serios voiesc să fie drepţi.”(Mat. pentru a satisface sufletul care flămânzeşte şi însetează după neprihănire. vor cere tot ajutorul pe care-l pot primi de la creştinii mai cu experienţă. pe care toţi ar trebui să-l aibă dacă sunt mântuiţi. Ascultaţi la cuvintele lui Isus: ”Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează după neprihănire. Argumentul chiar când e incontestabil. Influenţa companiei pe care o întreţin. De aceea. în rugăciune.” Ps. Bucuros vor fi ajutaţi de ei. 2:13 . (84) Tinerii cultivă obiceiuri care. ci să cunoaştem voia Lui Dumnezeu. despre adâncurile de nepătruns ale iubirii Mântuitorului. dacă mintea noastră se ocupă cu lucrurile spirituale. “Voi sunteţi lumina lumii. Ei ştiu că nu trăiesc aşa cum trebuie să trăiască creştinii.5:14) Credinţa voastră trebuie să fie descoperită ca un adevăr preţios. Mulţi pretinşi creştini urmează un aşa drum încât pierd amândouă lumile. toate înclinaţiile fireşti dobândesc biruinţa în loc să câştige Duhul lui Dumnezeu şi mântuirea. vor fi asemeni luminii strălucitoare. din punct de vedere spiritual. (82) Şi tuturor care-L preamăresc şi se ţin după Hristos. Cuvintele noastre trebuie să fie cuvinte de laudă şi mulţumire.119:101 Ne apropiem de sfârşitul timpului şi dorim acum nu să satisfacem gusturile şi obiceiurile lumeşti. Trebuie să vă deprindeţi mintea să mediteze la lucrurile spirituale. Vreau să cunosc lungimea şi lăţimea. să vedem ce spun Scripturile iar apoi să umblăm în de acord cu lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu. anturajele pe care şi le formează şi principiile adoptate îi vor însoţi în viaţă.”(Mat. Ei o vor manifesta în cântare.5:6) Prin Hristos sunt făcute asigurări mari. crucea este o garanţie a coroanei nemuririi pe care o vor primi. de aceea nu au încredere în Dumnezeu sau în biserică. întâi a Iudeului apoi a Grecului. Nu va fi o problemă dificilă a împărtăşi ceea ce face parte din viaţa noastră spirituală. are o putere înaintea căreia este imposibil să te împotriveşti. A fi pe jumătate creştin şi pe jumătate lumesc vă face să fiţi a suta parte creştin. (92) Consacrarea şi experienţa creştină 28 Mai EXERCITAREA DREAPTĂ A VOINŢEI “Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă după plăcerea Lui şi voinţa şi înfăptuirea. ca să păzesc Cuvântul Tău. Lipsa de credinţă. nu se vor ruşina şi nici nu se vor teme să poarte crucea înaintea acelora care au mai multă experienţă decât ei. (85) Fiecare vom fi. Acei care într-adevăr au credinţa lui Isus. Noi trebuie să ne luptăm lupta bună a credinţei şi să fim găsiţi “neclintiţi.” Fil. este cea care-i face pe tineri să decadă. (90) Niciodată să nu vă fie ruşine de credinţa voastră. Vieţile acelora care şi-au format obiceiurile drepte şi sunt credincioşi în îndeplinirea oricărei datorii. totdeauna sporind în lucrurile Domnului. O dragoste pentru lucrurile spirituale trebuie să fie încurajată. aşa cum ne-am format obiceiurile. în 9 din 10 cazuri. Dragostea lui Dumnezeu nu este în inimile lor. dacă vreţi să creşteţi în har şi în cunoştinţa adevărului. (87) Mintea trebuie educată şi disciplinată pentru a iubi curăţenia. revărsând raze de lumină pe cărarea altora. Dar numai să ne rugăm pentru aceasta şi legat de aceasta. (83) Consacrarea şi experienţa creştină 26 Mai CULTIVÂND OBICEIURI SĂNĂTOASE “Îmi ţin piciorul departe de orice drum rău. inimile care sunt încălzite de dragostea lui Dumnezeu nu vor fi împiedicate în calea creştină.”(1 Corinteni 15:58) (91) Influenţa naturală.

după soiul ei. orice cuvânt este o sămânţă care va rodi. o viaţă de biruinţă asupra apetitului şi a poftelor trupeşti. iar unul nu poate horărî pentru altul ce cale va alege... orice faptă de indulgenţă faţă de eu.” Gal. Dumnezeu nu distruge nici un om. oamenii au devenit instrumentele nedreptăţii. Ei nu se ridică la acel nivel la care să supună voinţa lor lui Dumnezeu. 29:13) Întreaga inimă trebuie supusă lui Dumnezeu. efectul urmează cauzei cu o siguraţă fără greş. este cu putinţă oricui. aducând toate celelalte facultăţi sub conducerea ei. până când orice obraz deveni îmbujorat şi orice voce se înălţă să laude pe Dumnezeu. Acum e timpul semănatului pentru voi. ceea ce semănaţi. (93) Credinţa adevărată trebuie să lucreze cu voinţa. ci este puterea de decizie care lucrează în copiii oamenilor spre ascultare de Dumnezeu sau spre neascultare. Mulţi vor fi pierduţi în timp ce nădăjduiesc şi doresc să fie creştini. îşi are soarta şi locul lui pentru că marea lucrare a lui Dumnezeu după planul Său.. Astfel fiecare faptă de invidie. fraţilor. (96) O viaţă curată şi nobilă. respect faţă de sine. Iubirea de bani. Dar aceste legături de sclavie trebuie rupte. Orice faptă de profundă amabilitate.. dacă Mă veţi căuta cu toată inima. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Dorinţele pentru bunătate şi sfinţenie sunt drepte în măsura în care sunt manifestate. neşovăitoare a lui Dumnezeu.. Ei uită că universul ceresc aşteaptă să-i facă soli ai binecuvântărilor asupra lumii. în mod individual trebuie să facem alegerea. dar dacă vă opriţi aici. este o sămânţă care va răsări într-o rădăcină a amărăciunii. îmbărbătaţi-vă în Domnul. oricine dintre voi. Dar ei nu sunt constrânşi să urmeze această cale. voinţa omenească şovăitoare cu voinţa omnipotentă. va aduce o recoltă asemănătoare. (Ev. Toţi erau foarte trişti. Fiecare sămânţă semănată dă naştere unei culturi. Voinţa nu este un simţ sau o înclinaţie. aceea va şi secera. simpatiei şi dragostei. nu vă vor folosi la nimic.”(Ier. Reputaţia şi onoarea lumească sunt adorate de o altă clasă." Aceste cuvinte el le repetă mereu. care nu se leapădă de tot ce are. Mamona este idolul multora. dorinţa de îmbogăţire. Ei nu aleg acum să fie creştini. Ce seamănă omul. mereu. comodă şi liberă de responsabilitate este idolul altora. Cel care trăieşte pentru eu. (94) Mântuitorul zice: ”Tot aşa. aceea veţi şi secera. (98) Orice om în istorie. de aceea mulţi vor fi pângăriţi. harul lui Dumnezeu. Noi. (100) Orice faptă. seamănă în fire pământească şi din aceasta va secera puterezirea." . Oricine îşi înăbuşă mustrările de conştiinţă seamănă sămânţa necredinţei şi aceasta va produce o recoltă sigură.” Iosua 1:9 După trecerea timpului din 1844 un număr de fraţi şi surori au fost adunaţi într-o întrunire. Ei n-au nevoie să devină instrumente ale nedreptăţii mai mult decât avea nevoie Cain. şi că Domnul Isus este o sursă inepuizabilă din . este lanţul de aur care-i leagă de Satan. niciodată nu se va putea realiza în voi acea schimbare. Viaţa de egoism. Care va fi recolta? (102) Consacrarea şi experienţa creştină 30 Mai NU VĂ PIERDEŢI NĂDEJDEA “Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: ”Întăreşte-te şi îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi. iubire de sine. Toţi avem nevoie să semănăm seminţele compasiunii. nu poate fi ucenicul Meu. Seceratul va da mărturie despre ceea ce a fost semănat. Nu suntem copii ai lui Dumnezeu. deoarece vom secera ceea ce semănăm. (95) Domnul n-are un scop să ne mântuiască cu grămada. (97) Consacrarea şi experienţa creştină 29 Mai TIMPUL DE SEMĂNAT AL VIEŢII “Nu vă înşelaţi. pentru că dezamăgirea a fost amarnică. Unii privesc la aparenţele neplăcute şi descurajatoare şi de aceea descurajarea pune stăpânire pe ei. prin care trebuie să fim făcuţi după asemănarea Lui. Nu putem fi pe jumătate ai Domnului şi pe jumătate lumeşti. Refuzând primul avertisment de la Dumnezeu. (101) Dragi prieteni tineri. va fi dusă la capăt de către oameni care s-au pregătit să umple locurile pentru bine şi rău. (99) Oamenii îşi exercită liber propria lor voinţă în deacord cu caracterul aflat sub modelarea lui Dumnezeu. În contrast cu dreptatea.” (Luca 14:33) Trebuie renunţat la orice lucru care îndepărtează inima de Dumnezeu. La fel este şi în viaţa omenească. 6:7 În legile lui Dumnezeu din natură. Curând un om veni.12:15). de ascultare sau de lepădare a eului se va transmite şi altora şi prin ei la alţii de asemeni. care-şi va uni slăbiciunea lui. răutate sau neînţelegere.Făgăduinţa lui Dumnezeu este: ”Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi. Voinţa este puterea guvernantă în natura omului. Azi eu spun fiecărui lucrător pentru Stăpân: ”Îmbărbătează-te în Domnul. Faraon semănă seminţele îndărătniciei şi a secerat îndărătnicie. Orice trăsătură de egoism. strigând: ”Îmbărbătaţi-vă în Domnul. sau cu caracterul aflat sub conducerea clară a lui Satana. sau altfel. până nu suntem cu totul ai Lui. căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Unul câte unul trebuie să ne însuşim în suflet.

rugăciunea şi lucrul. Ei nu trebuie să se descurajeze pentru nimic. dacă sufletele vor să fie mântuite. este bine că s-a născut. care a iubit plata fărădelegii. deşi păcătoşi. dându-şi pe Unicul Său Fiu născut pentru a achita răscumpărarea omului.”(2 Petru 2:15) Aici e o clasă pe care apostolul o avertizează: ”Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii. Dar credinţa noastră trebuie să răzbată prin această umbră. (104) Hristos n-a căzut nici nu S-a descurajat. ca să căpătăm o inimă înţeleaptă. Disperarea este păcătoasă şi neînţeleaptă. Niciodată nu va fi astfel încât umbra lui Satan să nu fie de-a curmezişul căii noastre. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu înseamnă viaţa veşnică. când aparenţele par cele mai neplăcute. pentru cel care le păzeşte. căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră. Omul care apreciază timpul ca fiind ziua sa de lucru. Dumnezeu este capabil şi bucuros să reverse din belşug asupra slujitorilor Săi.. iar urmaşii Săi trebuie să manifeste o credinţă de aceeaşi natură răbdătoare. acei care au cunoscut odată calea vieţii şi s-au bucurat în adevăr. Dar timpul risipit niciodată nu mai poate fi recuperat. În capitolul doi din epistola a doua a lui Petru. este dată şi explicaţia: ”După ce au părăsit calea cea dreaptă. (103) Nădejdea şi curajul sunt esenţiale unui serviciu desăvârşit pentru Dumnezeu. după buna plăcere a voinţei Sale. odată în har şi totdeauna în har. ca aleşi ai lui Dumnezeu. după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la primirea sfântă care le fusese dată. alegere fără condiţii. nici pentru a tolera păcatul. Acei care pier. După istoria unora care au urmat o cale greşită.” 2 Petru 1:10 În consiliul din cer a fost luată măsura ca oamenii. Credinţa şi activitatea vor aduce încredere şi satisfacţie care vor spori zi de zi. Astfel vrăjmaşul caută să ascundă lumina strălucind de la Soarele Dreptăţii.care fiinţele omeneşti pot să-şi tragă putere şi bărbăţie. Pentru un astfel de om. nici timp pentru plăcerile egoiste. Pentru nici un dar pe care l-a dat.. ci trebuie să nădăjduiască pentru orice.. Acestea sunt roadele credinţei. şi suntem sub cea mai solemnă obligaţie de a o folosi spre slava Sa. UN TALANT VALOROS “Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele. De aceea este nevoie de o hotărâre. . să nu piară în neascultarea lor. deoarece au fost făcute mari asigurări. Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi. ca înlocuitor şi garant al lor. Nu putem chema înapoi nici măcar o clipă. Aveţi credinţă în Dumnezeu. Nu avem timp de irosit. căci dacă faceţi lucrul acesta. (107) IUNIE AICI ŞI ÎN VIAŢA VEŞNICĂ Talanţi pentru toţi 1 Iunie TIMPUL. Viaţa este prea scurtă pentru a fi risipită. Suntem avertizaţi să răscumpărăm timpul. Nu există în Cuvântul lui Dumnezeu. de convertire zilnică a lui Dumnezeu. rămân totdeauna în har.. decât pentru timpul nostru. fac aceasta împotriva unui lămurit: ”Aşa zice Domnul. Acum trebuie să ne pregătim pentru judecata amănunţită.credinţa. Hristos a privit fiecare clipă ca fiind preţioasă şi noi ar trebui s-o privim la fel.” Ps. decât. Toţi care caută să susţină doctrina predestinării. nu vă temeţi. hotărâţi mai dinainte spre a fi înfiaţi ca şi copii prin Isus Hristos. nemuritoare. sunt în pericol de a cădea prin apostazie şi să fie pierduţi. (105) Ţinta ce trebuie atinsă 31 Mai UN MOD DE ASIGURARE AL VIEŢII PENTRU NOI “De aceea fraţilor. Dar Scripturile lămuresc faptul că. pentru El. Valoarea timpului depăşeşte orice calcul. cu lanţul de aur al iubirii Sale nemărginite. ci prin credinţa în Hristos. primesc o poliţă de asigurare a vieţii veşnice. să poată deveni aleşii lui Dumnezeu. Nu e nevoie de disperare şi teamă. Pentru cei întristaţi există un remediu sigur . Familia omenească abia a început să trăiască când a şi început să moară. vor pieri pentru că refuză să fie înfiaţi ca şi copii ai lui Dumnezeu prin Hristos Isus. Hristos i-a legat de tronul lui Dumnezeu.90:12 Timpul nostru aparţine lui Dumnezeu.” (2 Petru 2:21) Adevărul trebuie acceptat. În zilele cele mai întunecoase. puterea de care au nevoie pentru probă şi încercare. se va pregăti pentru o viaţă care este veşnică. au rătăcit şi au urmat calea lui Balaam. conform căreia ajunşi odată în har. nu va cere socoteală mai amănunţită. Singura cale prin care putem răscumpăra timpul este de a face cel mai mult din ceea ce rămâne. Avem doar câteva zile de probă în care să ne pregătim pentru veşnicie. Acum este timpul să ne formăm caracterele pentru viaţa viitoare. Fiecare clipă este a Lui. de a fi conlucrători cu Dumnezeu în marele Său plan de mântuire." (106) Depinde de cursul vostru de acţiune dacă vă veţi asigura sau nu binecuvântările revărsate asupra acelora care. fiul lui Bosor. acest subiect este explicat în mod clar şi lămurit... nu veţi aluneca niciodată.

oricare ar fi caracterul muncii. dându-ni-L pe Isus. ce pot fi irosite în discuţii fără scop. care-i va pregăti pentru aproape orice situaţie de influenţă şi utilitate. Cu El. El le dă putere să câştige bogăţie. El a trăit nu pentru a-Şi plăcea Lui. băutură pentru cei însetaţi şi haine pentru cei goi. El a făcut unul deosebit. Trebuie să stăm ca oameni minuţioşi. puţine acolo. Un scop hotărât. Slujiţi Domnului. El a fost Fiul Dumnezeului infinit. Ocazia pe care o avem acum de a vorbi sufletelor nevoiaşe. el poate nu e pregătit. dintr-o clipă în alta. ne-a dat toate lucrurile care să ne bucure pe deplin. va fi un lucrător sârguincios. timpul petrecut în călătorii cu tramvaiul sau cu trenul. Aceasta e cel mai mare blestem care chinuie lumea noastră. trebuie să-i folosim pentru onoarea şi slava lui Dumnezeu. El a venit în lume ca şi arhitect al caracterelor şi în acest mod toată lucrarea Lui a fost desăvârşită. orele de dimineaţă adesea sunt pierdute în pat. Dumnezeu poate zice aceluia: ”Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul”. (6) Talanţi pentru toţi 4 Iunie O CONŞTIINŢĂ TREZITĂ . origine modestă sau împrejurări nefavorabile. şi datorită neglijenţei noastre. dar despre acest singur pom. Când au pus separat o parte pentru scopuri religioase şi de caritate. Dar banul nu este mai de valoare decât nisipul exceptând cazurile când e oferit pentru necesităţile vieţii. 12:11 Viaţa lui Hristos din primii Săi ani a fost o viaţă de activitate serioasă. Meseria lui a fost semnificativă.3:9-10 Acest verset ne învaţă că Dumnezeu. În mâinile copiilor lui Dumnezeu. că pretenţia Sa trebuie să fie prima noastră consideraţie. Cultivarea spiritului nu trebuie să fie împiedicată de sărăcie. în marea zi a judecăţii? (1) Talanţi pentru toţi 2 Iunie UN REMEDIU PENTRU TRÂNDĂVIE “În sârguinţă fiţi fără preget. Dar aici e o greşeală. Exercitarea puterii voinţei va face ca mâinile să se mişte cu dexteritate. (2) Este datoria fiecărui creştin de a-şi forma obiceiuri de ordine. ei privesc ceea ce a rămas.. dar între pomi. De folosirea corectă a timpului nostru depinde succesul nostru în dobândirea cunoştinţelor şi a culturii spirituale. Lasă numai clipele să fie preţuite ca o comoară. În grădină El a făcut să crească orice pom care era plăcut la vedere şi bun de mâncat. Ca administratori credincioşi. El a adus aceeaşi desăvârşire ca în caracterele pe care le-a transformat prin puterea Sa divină. Din oricare Adam şi Eva puteau mânca liberi . îi va face pe oameni capabili să dobândească cunoştinţe şi disciplină spirituală. Aici era încercarea recunoştinţei şi a loialităţii lor faţă de Dumnezeu.Fiecare clipă este purtătoare de consecinţe veşnice. iar lucrul niciodată nu e făcut.. Fiţi plini de râvnă cu Duhul. (5) Dumnezeu le-a dat oamenilor resurse. se va vedea dacă iubim pe Dumnezeu mai presus de orice şi pe aproapele nostru ca pe noi înşine. aceştia sunt hrană pentru flămânzi. Banii au mare valoare deoarece pot face lucruri bune. ca aparţinându-le lor. pentru a fi folosită după cum cred ei.dacă se lua o carte în mână şi aceste perioade de timp erau folosite pentru studiu..” Rom. hărnicie stăruitoare şi o atentă economie a timpului. căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug şi teascurile tale vor geme de must” Prov.”(Luca 12:20) Cum vom da socoteală lui Dumnezeu. totuşi a lucrat în meseria de dulgher cu tatăl său.. Aici este explicat un principiu care este evident în toate procedurile lui Dumnezeu cu oamenii. pentru binecuvântarea altora şi pentru înaintarea cauzei lui Hristos. şi că o binecuvântare specială va însoţi pe toţi acei care onorează această pretenţie. (3) Biblia nu dă nici o împuternicire trândăviei. câte nu se puteau realiza. În toată lucrarea Sa laică. Tot ceea ce avem este al Domnului şi suntem răspunzători faţă de El pentru felul în care folosim ceea ce ne-a încredinţat. Dumnezeu a zis: ”Să nu mâncaţi din acesta”. Unii cred că numai o parte din bunurile lor sunt ale lui Dumnezeu. aceasta este pentru că mintea şi inima nu sunt puse în lucrare. gata pentru datorie. ca dătător al tuturor favorurilor are o pretenţie de la toţi. Puţine clipe aici. clipele de aşteptare pentru masă. citit sau gândite atent. Banii noştri nu ne-au fost daţi pentru ca să putem să ne onorăm şi să ne preamărim pe noi înşine. poate că niciodată nu se va mai ivi. În folosirea fiecărui ban. El i-a înconjurat cu orice lucru care putea să le servească spre fericirea lor şi i-a rugat să-L recunoască ca posesor al tuturor lucrurilor. Nu există nici o scuză pentru lucru de mântuială. promptitudine şi perfecţiune. sau aşteptând în staţie. Astfel Domnul ne-a dat cele mai bogate comori ale cerului. sau pentru cei întârziaţi la întâlnire . Domnul a aşezat primii noştri părinţi în grădina Eden. Iosif. Când cineva este la lucru. (4) Talanţi pentru toţi 3 Iunie ADEVĂRATA VALOARE A BANILOR “Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot avutul tău. El este modelul nostru. Fiecare bărbat sau femeie care este cu adevărat convertit.

Cât de repede posibil.” 1 Cor. îl va folosi cu economie şi va simţi ca o datorie să economisească pentru a putea da. (10) Este de-a dreptul o nebunie să amâni să faci pregătiri pentru viaţa viitoare. în această viaţă. este lucrarea providenţei lui Dumnezeu. Acei cărora le încredinţezi talanţii tăi. De asemenea a făcut de Crăciun o donaţie de 125 dolari. nemuritoare. până aproape de ultima oră a vieţii.. până când vine timpul când trebuie să încredinţezi altora funcţia de administrator. poate nu-i folosesc aşa de bine cum i-ai folosi tu. Cum cutează cei bogaţi să-şi asume un aşa mare risc. Prin credinţă în puterea lui Dumnezeu este uimitor cât de puternic poate ajunge un om slab.” Luca 19:17 Talanţii folosiţi sunt înmulţiţi.. Un alt frate a dat notă pentru 1000 de dolari. iar dacă procedăm astfel. atunci când va cere. Când va începe judecata. reprezintă un înlocuitor mizerabil faţă de binecuvântările veşnice. (9) Averea adunată nu este numai nefolositoare. Cel care îşi dă seama de faptul că talantul lui este un dar de la Dumnezeu. era un om fericit. pe o cale umilă şi spune ceea ce ştie. dacă vrem să ne asigurăm viaţa viitoare. a virtuţii şi a efortului perseverent. Succesul nu este rezultatul şansei sau a destinului. În marea zi a lui Dumnezeu." Şi-a ridicat privirea ca şi cum ar zice: ”Este acesta modul potrivit în care să scrii un angajament lui Dumnezeu?” “Da” a continuat el. îndepărtând simţămintele de la comoara cerească. fiindcă ai fost credincios în puţine lucruri. iar un altul a dat o notă de plată de 300 de dolari. primeşte cârmuirea a zece cetăţi. mai degrabă predau morţii decât lui Dumnezeu. în fapte bune şi jertfe dezinteresate pentru Dumnezeu.. promit să plătesc. mărturia acesteia despre talanţii nefolosiţi şi ocaziile neglijate va condamna pe cel ce o are. Toţi trebuie să fim bogaţi în fapte bune.15:34 Un progres hotărât s-a făcut în biserică în ceea ce priveşte spiritualitatea. dragostea creştină şi activitatea. şi-a luat nota de plată şi şi-a plătit zecimea casierului bisericii. (8) Moştenirile trecătoare. În câteva zile. promit să plătesc suma de 571. Mulţi au mărturisit că ei n-au achitat zecimea de mulţi ani. . aceasta va fi un lucru practic. dar după ce şi-a mărturisit păcatul. dar în timp ce noi le folosim pe cele pe care le avem.”Fap. daţi-I înapoi. Este de asemenea o mare greşeală a amâna să răspunzi pretenţiilor lui Dumnezeu pentru dăruirea faţă de cauza Sa.. N-am primit eu binecuvântări de la Dumnezeu zi după zi? Nu m-au păzit îngerii? Nu m-a binecuvântat Domnul pe mine cu toate binecuvântările spirituale şi vremelnice? Pentru valoarea primită. Au fost rostite discursuri despre păcatul de a jefui pe Dumnezeu în zecimi şi daruri. Cel care începe cu puţină cunoştinţă. aşteptând să-i achite în câteva săptămâni.. casierului bisericii.. fiecărui om i se va plăti după faptele sale. dar s-a aşezat şi a început să scrie: ”Pentru valoarea primită. Procedând astfel mulţi lucrează chiar împotriva planului lui Dumnezeu lămurit în mod clar în Cuvântul Său. El va conlucra cu noi pentru a spori şi întări fiecare talent. Un frate a zis că doi ani de zile n-a plătit zecimea şi era disperat. în fiecare zi. Dacă L-aţi jefuit pe Domnul. şi noi ştim că Dumnezeu nu poate binecuvânta pe cei care-L înşeală şi că biserica trebuie să sufere datorită păcatului acestor membri." El credea că era o pretenţie cam ciudată. vom avea daruri mai mari spre a le folosi.“Veniţi-vă în fire cum se cuvine şi nu păcătuiţi! Căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Domnul doreşte ca noi să folosim fiecare dar pe care-l avem.. Servii lui Dumnezeu trebuie să-şi manifeste voinţa lor...50 dolari. (11) Talanţi pentru toţi 6 Iunie CREDINCIOŞI ÎN LUCRURI MICI “El i-a zis: ”Bine rob bun.. cu povara lor să treacă în veşnicie? (7) Talanţi pentru toţi 5 Iunie O BUNĂVOINŢĂ VIE “În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că lucrând astfel. care Însuşi a zis: ”Este mai ferice să dai decât să primeşti. ca şi când le-ar fi teamă că pot pierde ocazia favorabilă. a prins curaj: ”Ce trebuie să fac?” Eu i-am zis: ”Dă o notă casierului bisericii. iar pe Dumnezeu ca pe proprietarul absolut căruia trebuie să-I predăm ceea ce este al Lui.. cât de hotărâte pot deveni strădaniile lui. spre ruşinea voastră o spun. Nu vreţi să restituiţi Domnului ceea ce este al Lui. şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus. În acestă viaţă. El nu ne înzestrează în mod supranatural cu aptitudini care ne lipsesc. trebuie să folosească clipele de aur şi să lucreze cu toată puterea lor. iar cărţile vor fi deschise. cât de bogate în rezultate mari. răsplata credinţei şi a precauţiei. reparaţi trecutul.." După ce a făcut tot ce a putut cât îl privea pe el.. înainte ca acestea. trebuie să ajutaţi pe cei slabi. Acei care aşteaptă până la moarte. înainte ca să cedeze averea lor. iar apoi rugaţi-L pe Mântuitorul să vă ierte. pentru valoarea primită. evlavia. Dacă vor să facă bine. 20:35 Trebuie să ne vedem pe noi înşine ca pe nişte administratori ai Domnului. averea este o cursă pentru suflet. ci este un blestem..

făcând imposibil de a închina lui Dumnezeu un serviciu desăvârşit. Omul care a neglijat să-şi valorifice talantul său. Unirea omului cu natura şi cu Dumnezeu. (17) Viaţa naturală este ocrotită clipă de clipă prin puterea divină. care trăieşte în micuţa gâză ce pluteşte în briza verii. de a le schilodi prin obiceiuri care duc la ruină.100:3 Lucrarea creaţiunii nu poate fi explicată prin ştiinţă. care zoreşte zborul rândunicii şi hrăneşte puii de corb care ţipă. nu pot să nu impresioneze mintea şi să nu modeleze caracterul. pentru a ne păstra în viaţă. (19) O măreaţă lecţie se învaţă. Toţi trebuie să lucreze pentru ei înşişi. (12) Divinul Dătător de viaţă 7 Iunie IZVORUL VIEŢII “Căci la Tine este izvorul vieţii. Aceste mici datorii vor ajunge de cea mai preţioasă influenţă în lucrarea Lui. toată natura îi va apare lămurită. Ele sunt vase dependente de viaţa lui Dumnezeu. Toată puterea dătătoare de viaţă este de la El. Nici chiar trupurile noastre nu sunt ale noastre proprii de a face ce voim cu ele. toţi se adapă din Izvorul vieţii. cât de bucuros l-ar face. Dacă ar putea face un lucru mare. (13) Tinerii trebuie să înţeleagă adâncimea adevărului fundamental al afirmaţiei Biblice. clipă de clipă. Ce ştiinţă poate explica misterul vieţii?(16) Viaţa este un dar al lui Dumnezeu. lucrează de asemenea în om. (14) O însufleţire misterioasă pătrunde în toată natura . va găsi întreaga comoară cerească. A călca legea Sa fizică. pentru înmulţirea lor. Cu cât caută mai mult să răspândească lumină. Aceasta no avem de la oameni. va îndeplini lucrarea stabilită. Domnul probează caracterele. De la serafimul cel mai măreţ. Prin credincioşie în datoriile mici." Ps. în de acord cu ceea ce le dictează propria lor conştiinţă. Acel singur talant. În împărţirea darurilor.o viaţă care susţine lumile nenumărate. s-a dovedit a fi un serv necredincios. (15) Divinul Dătător de viaţă 8 Iunie EL NE POARTĂ DE GRIJĂ ÎN FIECARE CLIPĂ “Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut ai Lui suntem. imediat începe un proces de vindecare.. a revelat puterea care lucrează continuu în favoarea omului. Oricât de mic ar fi talantul tău. Pentru toate creaturile Sale. Prin solii din natură. clipă de clipă. o viaţă manifestată în armonie cu voinţa Creatorului. deoarece de la El avem viaţa. ascunzând banii stăpânul Său. Dumnezeu este Acela care îl vindecă. oră de oră. Aici ei greşesc. a ne zidi şi a ne restabili. vreuna din părţile organismului suferă o vătămare. oră de oră. când înţelegem relaţia noastră cu Dumnezeu şi relaţia Lui cu noi. Prin viaţa Lui existăm noi. stăpânirea universală a legii. sunt lucrări ale unei puteri opuse. suferinţa şi moartea. i-ar fi îngropat la fel ca şi pe primul. Când cineva se vindecă de o boală. Vieţile noastre şi toate facultăţile noastre Îi aparţin Lui. De la El porneşte toată viaţa. Dumnezeu are un loc pentru acesta. la fiinţa cea mai umilă. Suntem ai Lui prin creaţiune şi prin mântuire. Boala. trebuie să lucrăm pentru întregirea lor. iar Dumnezeu va lucra pentru noi. este puterea lui Dumnezeu. dar El este viaţa oricărui lucru care trăieşte. spre sănătate şi voioşie. Dumnezeu este reparatorul. Celui care învaţă astfel să înţeleagă aceste învăţături." Nu numai că El este originea a tot. Când. pentru a-l sprijini şi a-l vindeca. care face mugurul să înflorească iar floarea să rodească. Dumnezeu lucrează zi de zi. ei se cred îndreptăţiţi să nu facă nimic. toate darurile Lui tind spre viaţă. o viaţă de şcoală. Acesta a fost cel cu darul cel mai mic. Satan este distrugătorul. lumea este o carte de lecţii.o viaţă susţinută prin primirea vieţii lui Dumnezeu. Legile care guvernează bătăile inimii. care spune că Dumnezeu “este izvorul vieţii. Dacă ar fi primit cinci talanţi. Dar puterea care lucrează prin aceşti soli. În ceea ce priveşte responsabilitatea şi influenţa noastră. în aerul plăcut şi curat în hrana care zideşte trupurile noastre şi susţine puterea noastră. Omul [din parabolă] care a primit un talant s-a dus şi l-a îngropat în pământ.” Ps. solii naturii lucrează pentru a restabili starea de sănătate. Numai în armonie cu El poate fi găsit domeniul adevărat de lucru. ci numai de la Dumnezeu. (18) Mântuitorul în minunile Sale. spirituală sau morală înseamnă a ieşi din armonia cu universul. totuşi nu e susţinută printr-un miracol direct. folosit cu înţelepciune.în timp ce caută cu sârguinţă după cunoştinţe mai mari. care şi-a lăsat talantul neroditor. Dacă nu sunt pervertite prin păcat. El ne poartă de . dar pentru că ei pot servi numai în lucrurile mici. consecinţele păcatului. Aici este dat un avertisment tuturor celor care simt că micimea talentelor lor îi scuză de la serviciul pentru Hristos. (20) Avem o individualitate şi o identitate care ne este proprie. Aceeaşi putere care susţine natura. ci prin utilizarea binecuvântărilor accesibile nouă. cu atât va primi mai multă lumină. Nimeni nu-şi poate înlocui identitatea cu a altuia. suntem răspunzători în faţa lui Dumnezeu. reglând curgerea fluxului vieţii în organism sunt legi ale puternicei Inteligenţe care are autoritate asupra sufletului. aşteptând cererea sa. noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui. Viaţa Lui este cea pe care o primim în strălucirea soarelui. condiţia este aceeaşi . 36:9 Toate fiinţele create trăiesc prin voia şi puterea lui Dumnezeu. prin lumina Ta vedem lumina. prin toată veşnicia.

Prin toată veşnicia. puterea şi dragostea lui Dumnezeu. cu cât trăia mai mult. Dumnezeu priveşte în micuţa sămânţă pe care El Însuşi a întocmit-o şi vede tăinuită în ea minunata floare.” Is. Dacă rămânea loial lui Dumnezeu. (24) Numai o viaţă ne este acordată. chipul divin a fost pătat. (23) Divinul Dătător de viaţă 10 Iunie O SINGURĂ VIAŢĂ “Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale. a lucra pentru El. să fie buni şi să facă binele.3:14 După ce a fost creat. îi voi povăţui pe cărări neştiute de ei. chipul Făcătorului Său. ca să putem înainta pe o cale neprimejdioasă şi sigură. Puterile fizice ale omului au fost slăbite. A restabili în om chipul Făcătorului Său. cu realităţile ei solemne şi ne dă pricepere asupra temelor nemuritoare. mintală şi spirituală. Vast era orizontul oferit pentru folosirea lor. măreţ era câmpul deschis cercetării lor. în căutarea unui lucru vrednic. ca la modelul după care trebuie să fie şlefuiţi.cu atât mai pe deplin să reflecte slava Creatorului. 42:16 . nepieritoare. arbustul sau falnicul copac. Toate facultăţile sale erau apte de a fi dezvoltate. Astfel. Capacitatea şi vigoarea lor trebuiau continuu să sporească.minunile Aceluia a cărui ştiinţă este desăvârşită”(Iov 37:16) a stârnit cercetarea omului. este cea mai măreaţă năzuinţă a vieţii. a deveni asemenea cu El. am fi murit. trebuie să o nutrească ei . iată ce voi face şi nu-i voi părăsi. Dumnezeu ne-a dat planul Său pentru viaţa noastră şi El doreşte să atingem cel mai înalt grad de perfecţiune. (22) A-L onora pe Hristos. sunt pe vecie pierdute. Suntem cu totul dependenţi de Dumnezeu. dar totuşi omul n-a fost lăsat fără speranţă. de angajarea serioasă a tuturor capacităţilor noastre. voi preface întunericul în lumină înaintea lor şi locurile strâmbe în locuri netede. Odată pierdute. şi a fost scopul Său ca omul. şi să le folosească în mod corect. el ar fi continuat să dobândească noi comori de cunoştinţe.o dorinţă de a face mai bună lumea în care trăiesc ei.1:26). Dumnezeu ne aşează înainte veşnicia.aceasta trebuia să fie lucrarea mântuirii. Prin dragostea şi harul infinit a fost pus la cale planul mântuirii şi a fost asigurată o viaţă de probă. 12:1 Viaţa este tainică şi sfântă. Dar prin neascultare acest privilegiu a fost pierdut. până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii. Adam purta în natura sa fizică. El vrea ca noi să creştem continuu în sfinţire. Misterele universului văzut . Comuniunea strânsă cu Făcătorul său faţă-n faţă. El vede toate posibilităţile în fiecare fiinţă umană. vederea lui spirituală întunecată. astfel încât să aducă cel mai mare câştig? Ce pot face mai mult pentru slava lui Hristos şi pentru avantajul semenilor mei? (25) Divinul Dătător de viaţă 11 Iunie DINCOLO DE SCENELE VIEŢII “Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei. (21) Divinul Dătător de viaţă 9 Iunie MAREA PROBLEMĂ A VIEŢII “Alerg spre ţintă pentru premiul chemării cereşti. înnobilator. Râvna sfântă pe care a revelat-o El în viaţă. a minţii şi a sufletului pentru a putea fi realizat scopul divin prin crearea lui . în fericire şi rodnicie. Fil. a sprijini dezvoltarea trupului. a lui Dumnezeu în Hristos Isus”. a-L readuce la desăvârşirea în care a fost creat. să descopere izvoare proaspete de fericire şi să aibă o tot mai clară idee despre înţelepciunea. Este manifestarea lui Dumnezeu Însuşi. Trebuie să fie ambiţia lor de a se distinge în toate lucrurile neegoiste. cu atât mai mult să dea pe faţă chipul Său . şi aproape şters. Toţi au aptitudini pe care trebuie să fie învăţaţi să le considere ca trăsături sfinte şi să le aprecieze ca daruri ale lui Dumnezeu. marele obiectiv al vieţii. Suntem aici pentru un scop. Din ce în ce mai mult ar fi reflectat slava Creatorului. măreţe şi nobile. această comuniune ar fi fost pentru vecie. iar întrebarea pe care trebuie să şi-o pună fiecare este: ”Cum pot să-mi folosesc mai bine viaţa. când vei zice: ”Nu găsesc nici o plăcere în ei. El prezintă adevărul valoros. Prin păcat. El doreşte ca ei să se bucure de tot ce este util şi valoros în această viaţă. Lăsaţi-i să privească la Hristos. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său”(Gen. El doreşte ca tinerii să dezvolte fiecare putere a fiinţei lor şi să folosească fiecare facultate. dacă eram lăsaţi să o conducem noi doar un moment. El păstrează vie maşinăria vieţii. izvorul a toată viaţa. asigurându-şi o comoară cerească pentru viaţa viitoare. Aceasta e lucrarea la care sunt chemaţi. a fost privilegiul lui. cea mai mare bucurie a ei. Comorile sunt situaţiile favorabile care cu toată seriozitatea trebuie valorificate.grijă în fiecare clipă. Aceasta este problema educaţiei. El a ajuns supus morţii. capacitatea lui intelectuală a fost redusă.” Ecl.

nici înţelepciune. a fost însemnat pe paginile istoriei şi putem fi siguri că tot ce a fost prezis pentru timpul viitor se va împlini cu exactitate. trebuie să o acceptăm. înapoia. ”Tot ce găseşte mâna ta să facă. iar pe alţii privându-i de favorurile Sale. să luminaţi sufletele. văzând lucrurile prezentului în lumina veşniciei. vorbă sau faptă din viaţa noastră. În fiecare loc se poate găsi cineva care are nevoie de ajutorul pe care-l putem da. dar nici o comoară pământească nu trebuie să fie partea voastră dumnezeul vostru sau mântuitorul vostru.. Venirea lui Hristos nu schimbă caracterele noastre.” Col.” Ecl. fă cu toată puterea ta! Căci în locuinţa morţilor în care mergi nu mai este nici lucrare.. dar nu determină nici o schimbare în caracter. Toţi îşi decid soarta prin propria lor alegere. pare în mare măsură să fie determinat de puterea. El îi încearcă pe bogaţi. veţi imita exemplul Lui. voi slujiţi Domnului Hristos. înălţarea şi căderea imperiilor. Fiecărei naţiuni şi fiecărui individ Dumnezeu i-a stabilit un loc în marele Său plan. Avem nevoie să cercetăm împlinirea scopurilor lui Dumnezeu în istoria naţiunilor şi să putem aprecia la adevărata lor valoare lucrurile văzute şi lucrurile nevăzute.”(Ps. până acum. pe unii într-un fel pe alţii în alt fel. Dar în Cuvântul lui Dumnezeu cortina e dată la o parte şi atunci vedem. El are motive să ne trimită spre locul spre care au fost îndreptate picioarele noastre. 3:26) (29) Divinul Dătător de viaţă 13 Iunie CĂUTÂND COMOARA CEREASCĂ “Gândiţi-vă la lucrurile de sus. Plăcută sau neplăcută trebuie să împlinim datoria care e cea mai apropiată. Aspectul evenimentelor. (26) Divinul Dătător de viaţă 12 Iunie TRĂIEŞTE CÂT TIMP MAI AI O ŞANSĂ “Tot ce găseşte mâna ta să facă. nici ştiinţă. Dacă Domnul doreşte ca noi să ducem un mesaj la Ninive. treziţi-vă din somnul vieţii.62:10) Ele au valoare când sunt folosite pentru binele altora şi slava lui Dumnezeu. El încearcă pe unii dându-le darurile Sale bogate. Ceea ce facem din noi în timpul de probă. deoarece este alegerea lui Dumnezeu pentru noi. iar Dumnezeu îi conduce pe toţi pentru îndeplinirea scopurilor Sale. Când omul foloseşte în mod util aceste daruri Dumnezeu e mulţumit. să vadă dacă Îl vor iubi pe Dumnezeu. 3:2 Domnul descoperă aprecierea relativă a omului. Vom fi confruntaţi cu fiecare gând. să fie ca şi Hristos. În mijlocul luptei şi freamătului naţiunilor. Hristos a fost un lucrător nu pentru Sine. (27) Să ne amintim că. nu la cele de pe pământ. în timp ce lucrarea pe care trebuie să o facem. (31) . şi pe aproapele lor ca pe ei înşişi. pentru ca. un lucru mult mai solemn este să trăieşti. Dacă sunteţi creştini. ne spune unde suntem azi în scurgerea veacurilor şi la ce ne putem aştepta în timpul ce urmează. Vă rog fierbinte. nu mai este nici lucrare. nici chibzuială. toate îndrumările voinţei Lui. Dătătorul.”(Rom. fă cu toată puterea ta.. Căci în locuinţa mortilor în care mergi. mai presus de orice schimbare. aceea vom rămâne pentru toată veşnicia. Oamenii şi naţiunile sunt măsuraţi cu firul cu plumb în mâinile Aceluia care nu greşeşte. (28) Oricare ar fi soarta lucrării în care ne-am angajat. Istoria pe care marele Eu Sunt a însemnat-o în Cuvântul Său. (30) Dumnezeu încearcă pe oameni. 9:10 E un lucru solemn să mori. puterii şi pasiunilor omeneşti. să lucraţi pentru mântuirea semenilor voştri şi lucrarea voastră va suporta cercarea focului. Căutaţi să sprijiniţi biruinţa crucii. apar ca fiind dependente de voinţa şi dibăcia omului. cu duhul! Slujiţi Domnului. nici chibzuială.. aceasta doar le fixează pentru totdeauna. ambiţia sau capriciul lui. Atunci El poate să-i încredinţeze responsabilităţi mai mari. nici ştiinţă.”(Col. deasupra şi în toată întinderea oricărei înaintări sau dări înapoi a intereselor. cum trimişii Celui Atotmilostiv împlinesc în mod tăcut şi liniştit.În ananele istoriei omeneşti creşterea naţiunilor. Este prea târziu ca să mai consacraţi puterea creierului. dar. Tot ce profeţia a prezis că se va întâmpla. ci pentru alţii. a oaselor şi a muşchilor. Mă adresez la membrii bisericii să fie creştini. El ne-a avertizat: ”Când cresc bogăţiile nu vă lipiţi inimile de ele. Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă să fim: ”În sârguinţă fiţi fără preget! Fiţi plini de râvnă. nu-i va face plăcere să mergem la Iope sau Capernaum. poate nu e alegerea noastră. Să nu vă găsească ultima zi lipsiţi de comoara cerească. 12:11) ”Ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. Moartea aduce dezintegrarea corpului. nici înţelepciune. să le dăm cea mai valoroasă şi mai nobilă utilizare. de la veşnicia din trecut la veşnicia din viitor. Acela care tronează deasupra fiecărui individ conduce întâmplările de pe pământ. în ce priveşte timpul şi veşnicia. unind inel după inel în lanţul profetic. ca să putem învăţa care este adevăratul scop al vieţii. pământul şi cerul. servirii de sine.

Nu ştim cât de curând putem fi chemaţi să renunţăm la lume şi la toate avantajele ei.. prin exersare pentru viaţa cerească.”(Ps. de dragul vostru. devine mai dornic ca oricând de a dobândi tot ce se poate câştiga.” Deut. Conducătorul cerului şi Dătătorul Legii şi cu Isus Hristos.22:11) Suntem pregătiţi? Ne-am familiarizat cu Dumnezeu. mila noastră ar fi mai mare şi am cere ceea ce n-ar fi cel mai bine pentru Domnul să ne dea. Perdeaua e gata să fie ridicată. Înainte de moartea băiatului meu cel mai mare. El se odihneşte în Isus. Ne-am rugat şi am crezut că Domnul ne-ar cruţa dragul nostru copilaş. mergi Tu însuţi şi mamă. pe care-L iubiţi şi pe care-L iubesc. Dar ce dor îmi este de el. acestă stăruinţă. el îşi îndreaptă orice gând. Cazul său a fost considerat critic şi el ne-a chemat la patul său şi ne-a zis: “Tată şi mamă. serv credincios al lui Isus Hristos. după îndurarea Lui cea mare: căci El nu necăjeşte cu plăcere. acest zel trebuie să caracterizeze truditorii pentru bogăţiile cereşti.Ţinta lor e pentru câştig pământesc. şi în acest scop îşi îndreaptă toate puterile lor.. exemplul nostru: ”Eu Te-am proslăvit pe pământ. căutând slava. aşa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. În virtutea obişnuinţei. va suna porunca: ”Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe. am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac. cine este întinat să se întineze şi mai departe. cât de potrivit este pentru muritorii de rând să se supună la fel înţelepciunii şi voinţei lui Dumnezeu. mi-a fost luat şi-am fost lăsată să lucrez singură." Lui îi era teamă. ar înţelege şi s-ar gândi la ce li se va întâmpla.. Dacă e spre binele meu şi slava Numelui Său ca viaţa mea să se încheie aici. cine este fără prihană să trăiască mai departe fără prihană şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe. voi spune că e bine sufletului meu. până ce Dătătorul de viaţă va veni să-i trezească pe iubiţii lui scumpi.103:14) El cunoaşte inima noastră. şi pentru oricine. pe care L-a trimis în lume ca reprezentant al Său? Când se încheie viaţa noastră vom fi în stare să spunem. ce a spus Hristos. Veşnicia se derulează înaintea noastră.”Plângeri 3:32-33 Când fiul meu cel mai mare a avut 16 ani. la o slavă nemuritoare. care a trăit alături de mine 36 de ani. Oricare facultate ar putea fi cultivată la cel mai înalt nivel posibil. când mâhneşte pe cineva. Dacă Isus. Toată această energie. dar a murit şi a fost lăsat să se odihnească în Isus. Mulţi vor fi lăsaţi să doarmă înainte ca încercarea de foc a timpului strâmtorării să vină asupra lumii. Să nu-i lăsăm să lucreze în zadar. Nu am lacrimi să vărs deasupra mormântului său.Omul lumesc pofteşte lucrurile care nu le are. că dacă ne-am pleca genunchii împreună.. Apoi soţul meu. această hărnicie după putere pământească. Moartea lui a fost o grea lovitură pentru noi. Mântuitorul nostru. copilaşul meu a fost bolnav. trebuie să fie o lecţie pentru cei care pretind a fi copiii lui Dumnezeu.. S-a rugat: ”Tată. 32:29 “Domnul “nu necăjeşte cu plăcere. voi fi bucuros. ”totuşi nu cum voiesc Eu..”(Ap. (34) Răstimpul de linişte 15 Iunie LUMINĂ ÎN ÎNTRISTĂRI “Ci.. această fermitate. pentru că viaţa lui a fost ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. nemuritoare. Am făcut cunoscut Numele Tău”? (Ioan 17:4-6) Îngerii lui Dumnezeu caută să ne atragă de la eul nostru şi de la lucrurile pământeşti. (33) Avem doar un scurt timp de viaţă aici şi nu ştim cât de curând săgeata morţii. şi pentru importanţa mult mai mare şi veşnică a slavei. şi aici se vede înţelepciunea lor. dacă este cu putinţă. va fi greu pentru voi să vă despărţiţi de fiul vostru cel mai mare. . Obiceiurile şi practicile omului lumesc în stăruinţa şi puterile lui. nici nu mâhneşte bucuros pe copiii oamenilor. şi a adăugat. N-am primit nici o dovadă că fiul nostru s-ar vindeca. Oh. poate lovi inimile noastre. Fiii acestei lumi sunt mai înţelepţi în lucrul lor decât fiii luminii. şi de a-şi folosi pentru sine orice ocazie de a-şi înmulţi bogăţia. depărtează de la Mine paharul acesta”. El a murit. nici nu mâhneşte bucuros pe copiii oamenilor. onoarea şi nemurirea. pentru că El citeşte fiecare secret al sufletului.”(Plângeri 3:33) “Cum se îndură un tată de copiii lui.. Tată. Îşi aduce aminte că suntem ţărână.”(Ps. este rezultatul pervertirii puterilor sale spre un scop greşit. Se îndură iarăş de el. punându-şi toată încrederea în Isus. El recunoaşte sfârşitul de la început. pe moarte. acum socotit în viaţă. Doar câţiva ani scurţi. Mântuitorul lumii. (32) Răstimpul de linişte 14 Iunie SĂGEATA MORŢII “Dacă ar fi înţelepţi. şi pe măsură ce îmbătrâneşte. ci cum voieşti Tu”(Matei 26:39). mergeţi şi rugaţi-vă.103:13) ”Căci El ştie din ce suntem făcuţi. Dacă Domnul vede de bine să-mi cruţe viaţa. dar a fost o biruinţă chiar în moarte. a fost afectat de o boală. orice scop în direcţia de a-şi face provizii pe viitor. Apoi veţi primi un răspuns în de acord cu voinţa Mântuitorului meu.

" ”Căci David nu s-a suit în ceruri” (Fap. Petru. Dumnezeu mi-a dat o viziune în noaptea Sabatului trecut. cu tovarăşa ta. şi o vei întâlni peste puţină vreme. Am văzut că nu trebuie să ne necăjim pentru ea..Domnul adesea ne-a înştiinţat că mulţi din cei micuţi sunt puşi la odihnă. (37) Viaţa fizică nu este veşnică sau nemuritoare. se întorc în pământ şi în aceeaşi zi le pier şi planurile”(Ps... 2:29. Dumnezeu va fi soarele şi adăpostul tău.. care ca şi chinul veşnic. intraţi în fericire şi lăudând pe Dumnezeu cu o limbă nemuritoare. copii. ei se vor odihni de ostenelile lor. nemurire şi viaţă veşnică. Ce spune Scriptura. pentru că Dumnezeu. Nădăjduieşte în Dumnezeu şi bucură-te. Să ai numai credinţă. şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de astăzi. Numai prin înviere şi în virtutea faptului că Hristos a înviat. Îi vom întâlni şi-i vom cunoaşte în curţile cereşti. ordinelor raţiunii şi sentimentelor noastre de umanitate. Răstimpul de linişte 17 Iunie OMUL UN SIMPLU MURITOR “Fi-va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fi-va el curat înaintea Celui ce l-a făcut?”Iov 4:17 Omul este doar un muritor şi deşi se simte prea înţelept pentru a-l accepta pe Isus. ca fiind în cer. (36) *) Cuvinte adresate unui soţ şi copiilor la pierderea celei ce le-a fost soţie şi mamă. căci faptele lor îi urmează. ne-am rugat lui Dumnezeu să te ocrotească şi să te întărească ca să rezişti în faţa pierderii. pe care o voi scrie. Dragă frate. ea se va odihni în timpul strâmtorării şi tot ce puteam jeli era faptul că am fost privaţi de compania ei. Ci cel viu. O. veţi ţine voi seama de avertismentul ei credincios pe care vi l-a dat cât timp a fost cu voi şi nu veţi lăsa toate rugăciunile pe care le-a înălţat lui Dumnezeu pentru voi. înaintea timpului strâmtorării. s-a opus învăţăturilor din Scriptură.. Predaţi-vă inima lui Dumnezeu şi să nu aveţi linişte până ce nu ştiţi că-l iubiţi pe Isus. Păstrează adevărul şi împreună cu ea vei fi încununat cu slavă. Mi-a fost greu să cred şi mi-e greu să cred şi acum.000. (39) Pe greşeala fundamentală a nemuririi naturale se bazează doctrina care propagă conştienţa după moarte .”(Is. Am văzut că ea a fost pecetluită şi s-a ridicat la glasul lui Dumnezeu. Îl înştiinţez pe fratele F.146:4) Când ca răspuns la rugăciunea lui.. Omul nu are putere asupra vieţii lui. dovedeşte că neprihăniţii nu merg în cer după moarte.*) Vestea morţii soţiei tale m-a copleşit. poate David să stea la sfârşit la dreapta lui Dumnezeu. (35) (Experienţa personală a sorei White. Puneţi-vă încrederea în Domnul şi nu vă fie teamă.. Ne vom vedea copiii din nou. el va rămâne doar un muritor. Da. Cuvântul lui Dumnezeu nu învaţă că. Suportă încercarea bine şi vei primi o cunună a slavei. (40) Răstimpul de linişte 18 Iunie STAREA OMULUI ÎN TIMPUL MORŢII . este prezentată aici pentru încurajarea tuturor acelora care trebuie să sufere pierderea celor dragi) (Redactorii) Răstimpul de linişte 16 Iunie MORŢII NOŞTRI BINECUVÂNTAŢI “Şi am auzit un glas din cer. zice Duhul.”Ap.o doctrină. Mormântul o poate păstra doar puţin timp. în necazuri. referitor la aceste lucruri? David declară că omul nu este conştient în moarte: ”Suflarea lor trece. 18:19) Teologia populară îi prezintă pe cei morţi neprihăniţi. Întristează-te nu ca cei care n-au nici o speranţă. nu moartea Te măreşte şi cei ce s-au pogorât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioşia Ta.14:13 Aproape că nu ştiu ce să-ţi spun. la arătarea lui Isus. dar Ezechia n-a putut vedea nici o perspectivă glorioasă în moarte. Dătătorul vieţii o ia din nou. Nemurirea este o caracteristică doar a lui Dumnezeu. Dumnezeu va fi alături de tine în adânca ta nenorocire şi încercare. frate dragă. Dumnezeu va fi cu tine şi te va sprijini. împăratul recunoscător a înălţat lui Dumnezeu un tribut de rugăciune pentru marea Sa milă şi îndurare: ”Căci nu locuinţa morţilor Te laudă. să fie ca apa care udă pământul? Fiţi gata să-L întâlniţi pe Isus şi totul va fi bine. a stat în picioare pe pământ şi a fost cu cei 144. (38) Niciunde. onoare.34) Faptul că David rămâne în mormânt până la înviere. care zicea: ”Scrie: Ferice de acum încolo de morţii care mor în Domnul. Noi nu vom înceta să ne rugăm pentru ca binecuvântările lui Dumnezeu să fie asupra familiei tale şi asupra ta. Am văzut că moartea ei era spre bine. a declarat că patriarhul David ”a murit şi a fost îngropat. viaţa lui Ezechia a fost prelungită 15 ani. şi pe ceilalţi copii să se pregătească să-L întâlnească pe Isus şi atunci vor întâlni iarăş pe mama lor şi niciodată nu vor mai fi despărţiţi.. în ziua Cincizecimii. da cel viu Te laudă ca mine astăzi. sufletul omului e nemuritor.

“Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri, dar cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nici o răsplată, fiindcă şi pomenirea li se uită. Şi dragostea lor şi ura lor şi pizma lor, de mulţi ani au pierit şi niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare.” Ecl. 9:5-6 Teoria nemuririi sufletului a fost una din acele doctrine false pe care Roma, împrumutându-le de la păgâni, le-a introdus în religia creştină. Martin Luther le-a numit cu termenul de “fabule monstruoase care fac parte din gunoiul de decrete papale ale Romei." Comentând cuvintele lui Solomon din Eclesiastul, care spun că cel mort nu mai ştie nimic, Reformatorul zice: "... Solomon a judecat că morţii sunt adormiţi şi nu mai simt nimic. Pentru că morţii stau acolo necunoscând nici zilele, nici anii, dar când sunt treziţi li se va părea că au dormit doar o clipă. (41) Martirul Tyndale, referindu-se la starea morţilor, a declarat: ”Mărturisesc deschis că eu nu sunt convins că ei sunt deja în starea deplină în care e Hristos, sau în care sunt îngerii aleşi ai lui Dumnezeu. Acesta nu e un punct al credinţei mele; pentru că dacă ar fi aşa, eu nu văd decât că predicarea învierii trupului ar fi un lucru în zadar. (42) În deacord cu credinţa populară, mântuiţii din cer ştiu tot ce se petrece pe pământ şi în mod deosebit ştiu tot ce se petrece cu vieţile prietenilor lor pe care i-au lăsat în urmă. Dar cum ar putea fi pentru cei morţi, un izvor de fericire, să ştie necazurile celor vii, să-i vadă îndurând toate tristeţile şi dezamăgirile şi chinul vieţii? Şi cât de neînchipuit de revoltătoare este credinţa că, curând după ce suflarea de viaţă părăseşte trupul, sufletul celui nepocăit este încredinţat flăcărilor iadului! La ce chinuri groaznice trebuie să fie supuşi acei care văd pe prietenii lor intrând în mormânt nepregătiţi şi păşind într-o veşnicie de durere şi păcat? (43) Hristos înfăţişează moartea copiilor Săi credincioşi, ca un somn. Viaţa lor e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu şi până ce ultima trâmbiţă va suna, acei care mor, vor dormi în El. (44) Răstimpul de linişte 19 Iunie

O GENEROZITATE ÎN DREPTATEA LUI DUMNEZEU
“Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă.” Mat.10:28 Cât de respingătoare oricărui sentiment de dragoste şi milă şi chiar simţului nostru de dreptate este doctrina că morţii cei răi sunt chinuiţi cu foc şi pucioasă într-un iad care arde veşnic; că pentru păcatele unei vieţi pământeşti scurte, trebuie să îndure chinul atât timp cât va trăi Dumnezeu... Unde se găsesc astfel de învăţături, în paginile Cuvântului lui Dumnezeu? Vor fi lăsaţi mântuiţii din cer, pradă sentimentelor de milă şi compasiune şi chiar sentimentelor omeneşti obişnuite? Trebuie să fie aceştia schimbaţi pentru indiferenţa celor nepăsători sau pentru cruzimea celor sălbatici? Nu, nu! aceasta nu e o învăţătură din cartea lui Dumnezeu... Teoria chinului veşnic este una din doctrinele false care constituie vinul ticăloşiei din Babilon. (45) Când privim în ce culori false a zugrăvit Satan caracterul lui Dumnezeu, ne mai putem mira că milosul nostru Creator e privit cu groază şi chiar şi urât? (46) Principiile bunătăţii, milei şi dragostei, învăţate şi exemplificate de Mântuitorul nostru sunt o copie a voinţei şi caracterului lui Dumnezeu... Dumnezeu judecă drept pe cei răi, pentru binele universului şi chiar pentru binele acelora care sunt pedepsiţi de judecăţile Lui. Acei care l-au ales pe Satana ca şi conducătorul lor şi care au fost stăpâniţi de puterea lui, nu sunt pregătiţi a intra în împărăţia lui Dumnezeu. Ar putea ei suporta slava lui Dumnezeu şi a Mielului? Nu, nu; le-au fost asiguraţi ani de probă, pentru ca să-şi poată forma caractere pentru cer; dar ei niciodată nu şi-au educat mintea să iubească curăţenia; niciodată n-au învăţat limbajul cerului; iar acum este prea târziu. (47) Pentru păcat, oriunde ar fi, Dumnezeul nostru este un foc mistuitor.”(Ev. 12:29) În toţi acei care se supun puterii Sale, Duhul lui Dumnezeu va mistui păcatul. Dar dacă oamenii se ţin de păcat, ei vor deveni una cu el. Atunci, slava lui Dumnezeu, care distruge păcatul, trebuie să-i distrugă şi pe ei. (48) Răstimpul de linişte 20 Iunie

PARTEA CELOR RĂI
“Iată, că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul Meu. Sufletul care păcătuieşte, acela va muri.” Ezech. 18:4 fiului este al Meu, tot aşa şi sufletul tatălui este al

În timp ce viaţa este moştenirea celor neprihăniţi, moartea este partea celor răi. (49) Sufletul care păcătuieşte va suferi o moarte veşnică - o moarte care va dura în veci, din care nu va mai exista speranţa de înviere; iar apoi mânia lui Dumnezeu se va potoli. (50)

A fost o minune pentru mine faptul că Satan a reuşit atât de bine să-i facă pe oameni să creadă că cuvintele lui Dumnezeu: ”Sufletul care păcătuieşte acela va muri”, înseamnă că sufletul care păcătuieşte nu va muri, ci va trăi veşnic în suferinţă. Îngerul a zis: ”Viaţa este viaţă; fie în durere fie în fericire. Moartea este fără durere, fără bucurie, fără ură." (51) Hristos a îndurat o moarte chinuitoare în cele mai umilitoare împrejurări pe care le-am putea avea în viaţă. El a renunţat la viaţa Lui scumpă, pentru ca să poată birui moartea. El S-a înălţat din mormânt, iar miliardele de îngeri, care au venit să-L vadă, luându-şi viaţa pe care a predat-o, au auzit cuvintele Lui de bucurie trium-fătoare, pe când stătea deasupra mormântului lui Iosif, proclamând: “Eu sunt învierea şi viaţa”. (Ioan 11:25) S-a răspuns la întrebarea: ”Dacă un om moare, va trăi el din nou?” Purtând pedeapsa pentru păcat, coborându-Se în mormânt, Hristos a luminat mormântul pentru toţi cei care mor în credinţă. Dumnezeu în haina omenească a adus viaţa şi nemurirea să lumineze prin Evanghelie. Prin moarte Hristos a asigurat viaţa veşnică pentru toţi acei care cred în El. Prin moarte a condamnat pe autorul păcatului şi al necredinţei, să sufere pedeapsa păcatului - moartea veşnică. Posesorul şi dătătorul vieţii veşnice, Hristos a fost singurul care a putut birui moartea. El este Mântuitorul nostru. (52) Hristos este însăşi viaţa. El, care a trecut prin moarte, ca să distrugă pe cel ce are puterea morţii, este Izvorul a toată vitalitatea. Este un balsam şi un medic în Galaad. (53) Nemurirea prin Hristos 21 Iunie

NEMURIREA NATURALĂ - O MINCIUNĂ
“Comorile câştigate cu o limbă mincinoasă sunt o deşertăciune care fuge, şi ele duc la moarte.” Prov. 21:6 Marea minciună originală pe care Satan i-a spus-o Evei în Eden: ”Cu siguranţă nu veţi muri”, a fost prima predică despre nemurirea sufletului. Această predică a fost încununată de succes, iar apoi au urmat consecinţele îngrozitoare. El a adus minţile acolo încât să accepte lecţia ca adevăr, iar preoţii o predică, o cântă şi se roagă pentru ea. (54) După cădere, Satan i-a rugat pe îngerii săi să depună eforturi deosebite pentru a insufla credinţa în nemurirea naturală a omului; şi reuşind să-i determine pe oameni să accepte această eroare, ei trebuiau să-i conducă pe oameni acolo încât să ajungă la concluzia că păcătosul va trăi într-o mizerie veşnică. Acum, prinţul întunericului, lucrând prin solii săi, Îl prezintă pe Dumnezeu ca pe un tiran răzbunător declarând că El îi aruncă în iad pe toţi acei care nu-L iubesc şi-i face să simtă totdeauna mânia Lui... O numeroasă clasă care este revoltată de doctrina chinului veşnic, sunt conduşi la eroare în cealaltă extremă. Ei văd că Scripturile Îl prezintă pe Dumnezeu ca pe o fiinţă iubitoare şi îndurătoare şi nu pot crede că El va încredinţa creaturile Sale flăcărilor unui iad care arde veşnic. Dar, susţinând că sufletul este în mod firesc nemuritor, ei nu văd o altă alternativă decât aceea că toată omenirea, în final, va fi mântuită. Mulţi privesc ameninţările din Biblie, ca fiind desemnate numai pentru a-i face pe oameni să asculte de teamă, neputând fi împlinite în mod literal. Astfel păcătosul poate trăi în plăcere egoistă, ignorând pretenţiile lui Dumnezeu şi totuşi aşteptând ca în final să primească favorul Lui. “Dumnezeu a dat oamenilor o declaraţie despre caracterul Său şi despre modul Lui de a proceda cu păcatul." ..”Pe toţi cei răi îi va nimici.”(Ps.145:20) Totuşi toate manifestările dreptăţii recompensatoare vor fi în concordanţă perfectă cu caracterul lui Dumnezeu, ca o fiinţă plină de îndurare, îndelung răbdătoare, binevoitoare... Şi toţi care au o idee dreaptă despre aceste calităţi, Îl vor iubi, deoarece sunt atraşi spre El, în admiraţie faţă de trăsăturile Sale. (55) Nemurirea prin Hristos 22 Iunie

ACUM ESTE TIMPUL LUI DUMNEZEU
“Căci El zice: ”La vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii.” 2 Cor. 6:2 Dumnezeu a ordonat legi pentru guvernare, nu numai pentru fiinţele ce au viaţă, ci pentru toate fenomenele din natură. Toate lucrurile sunt guvernate de legi fizice, ce nu pot fi desconsiderate. Ca şi îngerii, locuitorii din Eden au fost puşi la încercare; starea lor fericită putea fi păstrată numai cu condiţia de a rămâne credincioşi legilor Creatorului. Ei puteau să asculte şi să trăiască, sau să nu asculte şi să piară. Dumnezeu i-a făcut depozitarii binecuvântărilor bogate dar dacă nu ţineau seama de voinţa Lui, El care nu a cruţat nici îngerii care au păcătuit, nu poate să-i cruţe nici pe ei; păcatul va aduce pierderea dreptului la darurile Sale şi va aduce asupra lor mizeria şi ruina. (56) Adam şi Eva au călcat legea lui Dumnezeu. Acest fapt a adus cu sine necesitatea de a fi excluşi din Eden şi de a fi izolaţi de pomul vieţii pentru că a mânca din acesta, după păcătuirea lor, ar fi însemnat perpetuarea veşnică a păcatului. Moartea a intrat în lume datorită păcatului. Dar Hristos Şi-a dat viaţa pentru ca omul să poată avea un alt timp de probă. El n-a murit pe cruce pentru a desfiinţa Legea lui Dumnezeu, ci pentru a asigura omului o a doua perioadă de

probă. El n-a murit pentru a face păcatul nemuritor, ci pentru a-Şi asigura dreptul de a-l distruge pe cel care are puterea morţii, care este diavolul. (57) Este imposibil oamenilor să-şi asigure mântuirea sufletului după moarte. Această viaţă este singura perioadă acordată omului în care să se pregătească pentru veşnicie. (58) Timpul de probă este garantat tuturor pentru ca toţi să-şi poată forma caractere pentru viaţa veşnică. Tuturor le va fi dată o ocazie pentru a se hotărî pentru viaţă sau moarte. Timpul de probă al acelora care aleg să trăiască o viaţă de păcat şi neglijează marea mântuire oferită lor, se termină când serviciul lui Hristos se încheie, chiar înainte de venirea Lui pe norii cerului. (59) Acum este ora de încercare. Acum este ziua mântuirii. Acum, acum este timpul lui Dumnezeu. (60) Nemurirea prin Hristos 23 Iunie

HRISTOS, PRIMUL ROD
“Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre oameni. Dar acum Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.”1 Cor.15:19-20 Hristos a înviat din morţi ca pârgă a celor adormiţi. El a fost antitipul snopului de legănat, iar învierea Lui a avut loc chiar în ziua în care snopul de legănat trebuia prezentat înaintea Domnului. Timp de mai mult de o mie de ani a fost serbat acest rit simbolic. De pe câmpurile de recoltă, primele spice ale grânelor coapte erau adunate, iar când poporul mergea la Ierusalim la Paşti, snopul primelor roade era legănat ca o jertfă de mulţumire, înaintea Domnului. Numai după serbarea acestui rit putea începe secerişul, iar grânele să fie adunate în snop; snopul consacrat lui Dumnezeu simboliza recolta. Astfel Hristos - pârga, simboliza marea recoltă spirituală ce trebuia adunată pentru împărăţia lui Dumnezeu. Învierea Lui este Modelul şi garanţia învierii tuturor celor drepţi, care au murit. (61) Învierea lui Isus a fost un model a învierii finale a tuturor celor adormiţi în El. Trupul înviat al Mântuitorului, comportarea Lui, accentul vorbirii Sale, toate erau familiare urmaşilor Săi. De o manieră asemănătoare, vor învia şi acei care dorm în Isus. Vom cunoaşte pe prietenii noştri, chiar aşa cum ucenicii L-au cunoscut pe Isus. Deşi puteau fi deformaţi, bolnavi, desfiguraţi în această viaţă muritoare, totuşi în trupurile lor înviate şi slăvite, identitatea lor individuală va fi perfect conservată, iar noi vom recunoaşte în feţele ce radiau lumina strălucitoare de la faţa lui Isus, trăsăturile celor pe care-i iubim. (62) La a doua Sa venire, toţi morţii cei drepţi vor auzi vocea Lui şi vor învia la viaţa măreaţă, nemuritoare. Aceeaşi putere va înălţa biserica Lui şi o va slăvi cu El deasupra tuturor împărăţiilor, deasupra tuturor puterilor deasupra oricărui nume ştiut, nu numai în această lume, ci deasemenea, în lumea viitoare. (63) El ne va primi cu cinste. Ni se va da o cunună de slavă care nu se veştejeşte niciodată. (64) Nemurirea prin Hristos 24 Iunie

MOARTEA, ÎNGHIŢITĂ DE BIRUINŢĂ
“Chiar în cortul acesta deci, gemem apăsaţi; nu că dorim să fim dezbrăcaţi de trupul acesta, ci să fim îmbrăcaţi cu trupul celalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi, să fie înghiţit de viaţă.” 2 Cor.5:4 Dătătorul de viaţă vine să rupă lanţurile mormintelor. El îi va învia pe captivi şi va proclama: ”Eu sunt învierea şi viaţa." (65) Niciunde în sfintele Scripturi nu se găseşte afirmaţia că la moarte cei drepţi îşi primesc răsplata sau că cei răi îşi primesc pedeapsa. Patriarhii şi profeţii n-au lăsat o astfel de asigurare. Hristos şi apostolii Săi n-au făcut nici o aluzie la aceasta. Biblia învaţă în mod clar că cei morţi nu merg imediat în cer. Ei sunt înfăţişaţi ca dormind până la înviere. Chiar în ziua în care sfoara de argint e desfăcută iar vasul de aur spart, gândurile omului pier. Cei care se coboară în mormânt nu mai ştiu nimic din ce se petrece sub soare. Binecuvântată odihnă pentru drepţii osteniţi. Timpul, fie el lung sau scurt, lor li se va părea doar o clipă. Ei dorm şi sunt treziţi de trâmbiţa lui Dumnezeu la slava nemuritoare. “Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire, iar trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: ‘Moartea a fost înghiţită de biruinţă.’ (1 Cor.15:52-54) Deoarece ei sunt treziţi din somnul lor adânc, ei încep să gândească chiar din clipa în care s-au oprit. Ultima senzaţie a fost durerea morţii, ultimul gând că se coboară sub puterea mormântului. Când ei învie din mormânt, primul gând de bucurie va fi repetat în strigătul tulburător: ”Unde îţi este biruinţa moarte? Unde îţi este boldul moarte?”(1 Cor.15:55) (66) Chinurile morţii au fost ultimele lucruri pe care le-au simţit. Când se trezesc, toate durerile au dispărut. Porţile cetăţii lui Dumnezeu se răsucesc din balamalele lor, iar răscumpăraţii lui Dumnezeu intră printre heruvimi şi serafimi. Hristos le urează: ”Bun venit”, şi pune asupra lor binecuvântarea Lui: ”Bine rob bun şi credincios, intră în bucuria stăpânului tău.”(Mat.25:21)(67)

Nemurirea prin Hristos

25 Iunie

O ÎNVIERE SPECIALĂ
“Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţă veşnică, alţii pentru ocară şi ruşine veşnică.” Daniel 12:2 La miezul nopţii, Dumnezeu îşi manifestă puterea pentru salvarea poporului Său. Soarele se iveşte şi străluceşte în toată puterea lui. Semne şi minuni urmează repede în succesiune. Cei răi privesc cu groază şi uimire asupra scenei în timp ce cei drepţi privesc cu bucurie solemnă semnele mântuirii lor. Totul din natură pare că şi-a schimbat mersul. Fluviile au încetat să mai curgă. Norii negri, grei, apar şi se izbesc unul de altul. În mijlocul cerurilor învolburate există un singur loc luminos de o slavă de nespus, de unde vine glasul lui Dumnezeu ca zgomotul mai multor ape, zicând: ”S-a isprăvit.”(Ap.16:17) Acel glas cutremură cerurile şi pământul. E un mare cutremur de pământ, aşa de tare cum de când este omul pe pământ, n-a fost cutremur aşa mare.”(Ap.16:18) Întregul pământ se înalţă şi se umflă ca valurile mării. Suprafaţa lui este deschisă. Chiar temeliile sale par să fie date la o parte. Mormintele sunt deschise şi “mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se trezesc, unii pentru viaţă veşnică, alţii pentru ruşine şi ocară veşnică.”(Dan.12:2) Toţi care au murit în credinţa soliei îngerului al treilea ies glorificaţi din morminte, să audă legământul de pace al lui Dumnezeu cu acei care au păstrat Legea Sa. (68) Acei care au murit în credinţă sub solia îngerului al treilea, ţinând Sabatul, ies din aşternuturile lor de ţărână. (69) Şi cei ce L-au străpuns (Ap.1:7) acei care au jignit şi au batjocorit chinurile morţii lui Hristos şi cei mai înverşunaţi adversari ai adevărului Său şi ai poporului Său, sunt înviaţi pentru a-L vedea în slava Sa şi a vedea onoarea aşezată asupra celor credincioşi şi ascultători. Glasul lui Dumnezeu este auzit din cer, vestind ziua şi ora venirii lui Hristos şi proclamând legământul Său veşnic poporului Său. Iar când binecuvântarea este rostită asupra celor care au onorat pe Dumnezeu ţinând Sabatul Său sfânt, se aude un mare strigăt de biruinţă se aude. (70) Nemurirea prin Hristos 26 Iunie

ÎNVIEREA SPRE NEMURIRE
“Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El.” 1 Tes.4:14 Pentru credincios, Hristos este învierea şi viaţa. În Mântuitorul nostru este restabilită viaţa care a fost pierdută prin păcat; pentru că El are viaţa în Sine, şi învie pe cine doreşte El, fiind învestit cu dreptul de a da nemurirea. Viaţa pe care a jertfit-o în haina omenească, o ia înapoi şi o dă oamenilor. (71) Când Hristos vine să-i adune la Sine pe cei care au fost credincioşi, va suna ultima trâmbiţă şi întregul pământ de la culmile cele mai înalte ale munţilor, la cele mai de jos ascunzişuri ale celor mai adânci galerii, o vor auzi. Drepţii morţi vor auzi sunetul ultimei trâmbiţe şi vor ieşi din mormintele lor. (72) Toţi ies din mormintele lor cu aceeaşi statură ca şi atunci când au intrat în mormânt. Adam, care stă printre mulţimea înviată este foarte înalt şi are o înfăţişare impunătoare, fiind doar cu puţin mai mic ca Fiul lui Dumnezeu. El prezintă un contrast izbitor faţă de oamenii ultimei generaţii; din acel punct de vedere este arătată marea degenerare a neamului omenesc. Dar toţi înviază cu prospeţimea şi vigoarea veşnicei tinereţi. Corpul acesta muritor şi supus stricăciunii, lipsit de plăcuta-i înfăţişare, mânjit altădată de păcat, se face acum perfect, frumos şi nemuritor. Toate defectele şi diformităţile sunt lăsate în mormânt. Având din nou acces la pomul vieţii în Edenul de mult pierdut, mântuiţii vor creşte la plinătatea staturii neamului în slava de la început. Drepţii în viaţă sunt schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din ochi.”(1 Cor.15:52) La glasul lui Dumnezeu au fost proslăviţi, acum ei sunt făcuţi nemuritori şi cu sfinţii înviaţi sunt răpiţi să-L întâlnească pe Domnul lor în văzduh. Copilaşii sunt duşi de îngerii sfinţi în braţele mamelor lor. Prietenii mult timp despărţiţi prin moarte, sunt uniţi veşnic şi cu cântece de bucurie se înalţă împreună spre cetatea lui Dumnezeu. (73) Toţi morţii cei drepţi, de la neprihănitul Abel la ultimul sfânt care a murit, se vor trezi la viaţa glorioasă şi nemuritoare. (74) Nemurirea prin Hristos 27 Iunie

ÎNVIEREA SPRE OSÂNDA VEŞNICĂ
“Fiindcă cei răi vor fi nimiciţi, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul, vor stăpâni ţara.” Ps. 37:9

“La sfârşitul celor o mie de ani va avea loc a doua înviere. Atunci cei răi vor fi în viaţă şi se vor înfăţişa înaintea lui Dumnezeu. Astfel, scriitorul Apocalipsei, după ce descrie învierea celor drepţi zice: ”Ceilalţi morţi n-au înviat până nu sau sfârşit cei o mie de ani.”(Ap.20:5) (75) La prima înviere toţi au ieşit în haină nemuritoare, dar la a doua înviere semnele blestemului sunt evidente peste toţi. Regi şi nobili de pe pământ, nenorociţi şi prăpădiţi, învăţaţi şi neînvăţaţi, toţi au venit împreună. Toţi privesc la Fiul omului, chiar şi acei oameni care L-au dispreţuit şi L-au batjocorit, care au pus cununa de spini pe fruntea lui sfântă şi care L-au bătut cu trestia, privesc la El în toată maiestatea Sa împărătească. Acei care au bătut cuie în mâinile şi picioarele Lui privesc acum semnele răstignirii Sale. Acei care L-au împuns în coastă privesc semnele cruzimii lor pe trupul lui şi ştiu că El este chiar Acel pe care L-au răstignit şi pe care L-au batjocorit în sfârşeala agoniei Lui. Iar apoi se înalţă un prelung geamăt de agonie, deoarece ei fug să se ascundă de prezenţa Regelui regilor şi de Domnul domnilor. Toţi caută să se ascundă între stânci, să se apere de slava îngrozitoare a Celui pe care ei L-au batjocorit. Şi copleşiţi şi îndureraţi de maiestatea şi slava Sa de nespus, ei cu toţii îşi înalţă glasurile şi cu o claritate teribilă, exclamă: “Binecuvântat să fie cel ce vine în Numele Domnului.”(Ps.118:26) (76) Foc va coborî de la Dumnezeu din cer şi-i va nimici pe cei răi, se vor arde rădăcinile şi ramurile. Satana este rădăcina, iar copiii săi sunt ramurile. (77) Soarta celor răi este hotărâtă de propria lor alegere. Excluderea lor din cer, este de bună voie în ce-i priveşte pe ei, şi dreaptă şi plină de îndurare, în ce-L priveşte pe Dumnezeu. (78) Speranţa învierii 28 Iunie

VINE DĂTĂTORUL DE VIAŢĂ
“Dacă omul odată mort ar putea să mai învieze aş mai trage nădejde în tot timpul suferinţelor mele, până când mi se va schimba starea în care mă găsesc.”Iov 14:14 Dătătorul vieţii va deştepta posesiunea lui câştigată, la prima înviere şi până la acea oră triumfătoare, când ultima trâmbiţă va suna şi marea oaste se va înălţa spre biruinţa veşnică, fiecare sfânt care doarme va fi păstrat în siguranţă şi va fi păzit ca un preţios giuvaier, care e cunoscut lui Dumnezeu după nume. Prin puterea Mântuitorului care a locuit în ei pe când erau în viaţă şi pentru că erau părtaşi ai naturii divine, au fost înviaţi. (79) Speranţele noastre cele mai de preţ adesea sunt nimicite aici. Iubiţii noştri ne sunt smulşi de către moarte. Noi le închidem ochii, şi-i pregătim pentru mormânt şi-i aşezăm departe de vederea noastră. Dar speranţa ne încurajează duhurile noastre. Nu suntem despărţiţi pentru totdeauna, ci îi vom întâlni pe iubiţii noştri care dorm în Isus. Ei se vor reîntoarce de pe terenul vrăjmaşului. Dătătorul vieţii vine. Miliarde de îngeri sfinţi Îl însoţesc în drumul Lui. El distruge legăturile morţii, rupe lanţurile mormântului, pretinşii captivi se înalţă sănătoşi şi în frumuseţea nemuritoare. (80) Identitatea noastră personală, este conservată în înviere, deşi nu aceleaşi particule de materie sau substanţă materială cu care au intrat în mormânt. La înviere fiecare om va avea propriul său caracter. Dumnezeu, la timpul Său, îi va vizita pe cei morţi, dându-le din nou suflarea vieţii şi poruncind oaselor fără viaţă să trăiască. (81) Familia va fi reîntregită. Când privim la moartea noastră, putem să ne gândim la dimineaţa când trâmbiţa lui Dumnezeu va suna, când: ”Morţii vor învia nesupuşi putrezirii, iar noi vom fi schimbaţi” (1 Corinteni 15:52)(82) Ultimile urme prelungite ale blestemului păcatului vor fi îndepărtate, iar cei credincioşi în Hristos se vor ivi,”în frumuseţea Domnului Dumnezeului nostru”, reflectând în minte, suflet şi trup chipul desăvârşit al Domnului lor. (83) Suntem noi gata, astfel încât, dacă vom adormi să adormim cu speranţa în Isus Hristos? (84) Speranţa învierii 29 Iunie

SPERANŢĂ ÎN ÎNTRISTARE
“Nu voim fraţilor să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să vă întristaţi ca ceilalţi care n-au nădejde” 1 Tes. 4:13 Celor năpăstuiţi, le spun să fie bine încredinţaţi în speranţa dimineţii învierii. Apele din care aţi băut sunt tot atât de amare cum au fost apele de la Mara din pustie pentru copiii lui Israel, dar Isus poate să le facă atât de dulci prin dragostea Lui. Dumnezeu a pregătit un balsam pentru orice rană. Există un balsam în Galaad, există şi un medic acolo. Vreţi voi să studiaţi acum Scripturile, aşa cum n-aţi făcut-o niciodată până acum? Căutaţi pe Domnul pentru înţelepciune în orice situaţie critică. În orice încercare, rugaţi pe Isus să vă arate drumul pentru a ieşi din încurcăturile voastre, apoi ochii voştri vor fi deschişi pentru a vedea remediul, şi pentru a aplica situaţiei voastre făgăduinţele vindecătoare care au fost menţionate în Cuvântul Său. În acest fel, vrăjmaşul nu va găsi nici o ocazie de a vă conduce în întristare şi necredinţă, ci în loc de aceasta, veţi avea credinţă, speranţă şi curaj în Domnul. Duhul Sfânt vă va da o judecată clară pentru ca să puteţi vedea şi să vă însuşiţi fiecare binecuvântare care va lucra ca un antidot al durerii, ca o ramură a vindecării pentru fiecare înghiţitură de amărăciune care e pusă pe buzele voastre. Fiecare înghiţitură amară va fi amestecată cu dragostea lui Isus şi

în loc de a vă plânge de amărăciune, vă veţi da seama că dragostea lui Isus şi harul Său sunt atât de amestecate cu tristeţea încât aceasta a fost transformată într-o bucurie calmă, sfântă. Când Henry White, fiul nostru cel mare a murit, el a zis: ”Un pat al durerii este un loc preţios când avem prezenţa lui Isus." Când suntem obligaţi să bem apele amare, întoarceţi-vă de la amărăciune spre lucrurile scumpe şi strălucitoare. În încercare, harul poate da sufletului omenesc asigurare, iar când stăm lângă patul morţii şi vedem cum creştinii pot îndura suferinţa şi să treacă prin valea morţii, ne întărim, şi nu slăbim şi nici nu ne descurajăm conducând sufletele la Isus. (85) Speranţa învierii 30 Iunie

CÂND VIAŢA VEŞNICĂ ÎNCEPE
“Şi mărturisirea este aceasta: ”Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţă; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţă.” 1 Ioan 5:11-12 “Isus a declarat: ”Eu sunt învierea şi viaţa." În Isus este viaţa originală, neîmprumutată, nederivată. ”Cine are pe Fiul are viaţă." Divinitatea lui Hristos este garanţia vieţii veşnice pentru credincioşi.”Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi." Pentru credincioşi, moartea este un lucru minor. Hristos vorbeşte despre moarte ca şi cum ar fi doar o clipă. ”Dacă păzeşte cineva Cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea, în veac nu va gusta moartea.”(Ioan 8:51-52) Pentru creştin, moartea nu este decât un somn, o clipă de linişte şi întuneric. Viaţa e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu şi “când se va arăta Hristos viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.”(Coloseni 3:4) (87) El care Însuşi a murit pe cruce, a stat ca un biruitor al mormântului şi Şi-a afirmat dreptul şi puterea de a da viaţă veşnică. (88) “Eu îl voi învia în ziua de apoi.”(Ioan 6:40) Hristos a devenit una cu noi la trup, pentru ca noi să putem deveni una cu El în Duh. În virtutea acestei uniri, vom ieşi din mormânt - nu numai ca o manifestare a puterii lui Hristos, ci pentru că prin credinţă, viaţa Lui a devenit viaţa noastră. Acei care-L văd pe Hristos şi adevăratul Său caracter şi-L primesc în inimă, au viaţă veşnică. Prin Duhul, locuieşte Hristos în noi; iar Duhul lui Dumnezeu acceptat în inimă prin credinţă, este începutul vieţii veşnice. (89) Isus zice: ”Dacă cineva însetează să vină la Mine şi să bea." Cel însetat să vină: ”Şi oricine voieşte să ia apa vieţii în dar." ”Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într-un izvor de apă, care va tâşni în viaţa veşnică." (Ioan 7:37; Ap.22:17; Ioan 4:14)(90) IULIE SANCTUARUL LUI DUMNEZEU Sfinţenia preoţiei divine 1 Iulie

DOMNUL ESTE ÎN ACEST LOC
“Iacov s-a trezit din somn şi a zis: ”Cu adevărat, Domnul este în locul acesta şi eu n-am ştiut." I-a fost frică şi a zis: ”Cât de înfricoşat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor.” Gen. 28:16-17 Adevăratul respect pentru Dumnezeu este inspirat de un simţ al infinitei Sale măreţii şi de conştienţa prezenţei Sale. Cu acest simţ al Celui Nevăzut, orice inimă trebuie să fie adânc impresionată. Ora şi locul rugăciunii sunt sfinte, deoarece, Dumnezeu este acolo. Şi după cum respectul este manifestat în atitudine şi comportare, sentimentul care-l inspiră va fi aprofundat: ”Numele Lui este sfânt şi înfricoşat”, zice psalmistul." (Ps.111:9) Îngerii îşi acopăr feţele când rostesc acel nume. Atunci cu cât respect ar trebui să rostească buzele noastre acest nume, noi care suntem căzuţi şi păcătoşi! Bine trebuie să fie cântărite de către bătrâni şi tineri acele cuvinte ale Scripturii care arată cum trebuie considerat locul marcat de prezenţa deosebită a lui Dumnezeu.”Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt,”(Ex.3:5) i-a ordonat Domnul lui Moise din rugul arzător. (1) Dumnezeu este preamărit şi sfânt şi pentru sufletul umil, care crede, casa Lui pe pământ, locul unde poporul Său Îl întâlneşte pentru a-L adora, este ca poarta cerului. Cântecele de laudă, cuvintele rostite de slujitorii lui Hristos, sunt mijloacele stabilite de Dumnezeu pentru a pregăti un popor pentru biserica de sus, pentru locul de închinare mai nobil, în care nimic ce e necurat, nu poate intra... Dumnezeu vede orice gând sau faptă necuviincioasă, iar acestea sunt notate în cărţile cerului. Nimic nu este ascuns dinaintea ochiului Său atotvăzător. Dacă v-aţi format într-o oarecare măsură obiceiuri de nepăsare şi indiferenţă, în casa lui Dumnezeu, străduiţi-vă să le corectaţi. Practicaţi respectul până ce acesta devine o parte din voi înşivă. (2)

Domnul oştirilor. nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?”(Rom. sfinte. Aceştia trebuie să-şi amintească faptul că se află în prezenţa Aceluia pe care-L adoră serafimii. Tare disperaţi pot fi când îşi văd propria lor slăbiciune şi nevrednicie în contrast cu neprihănirea şi frumuseţea măreţului caracter al lui Hristos. (7) Sfinţenia prezenţei divine 4 Iulie DUHUL.”Hab. (4) Acei care se adună pentru a se închina Lui. A avut loc o mare schimbare. pierd repede influenţa lor asupra minţilor şi inimilor noastre şi sunt coborâte la nivelul lucrurilor obişnuite.Sfinţenia preoţiei divine 2 Iulie TĂCEŢI ÎNAINTEA LUI “Domnul este însă în templul Lui cel sfânt. este privilegiul vostru de a slăvi pe Dumnezeu pe pământ. înălţându-l mai presus de orice lucru trecător. el a strigat: ”Sunt pierdut. Dar dacă. Lucrurile valoroase. dar se vede expus aceleiaşi condamnări. Atotputernicului şi Sfântului Dumnezeu.”Isaia 6:5 Privind slava Domnului. Pentru a face aceasta trebuie să vă depărtaţi minţile de la lucrurile ce sunt superficiale. care locuieşte în lumina intangibilă. Cât de fără însemnătate i se păreau acum înţelepciunea şi talentele sale. ÎN TEMPLUL SUFLETULUI “Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?”1 Cor. trebuie să îndepărteze orice lucru rău. Tot pământul să tacă înaintea Lui. pe care a rosit-o asupra lor. (6) Sfinţenia preoţiei divine 3 Iulie CURĂŢIREA DE PĂCAT “Atunci am zis: Vai de mine! Sunt pierdut căci sunt un om cu buze necurate. Casa este sanctuarul pentru familie. 7:24) Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care-l luase cu cleştele de pe altar! Mi-a atins gura cu el şi a zis: ”Iată. care ne unesc cu Dumnezeu. va fi săvârşită şi în ei. ci în mai rău. privind asupra sfinţeniei şi maiestăţii sanctuarului. adunarea lor nu va avea nici un efect. 3:16 . locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul. care va influenţa inima lor. dacă îşi vor umili sufletele înaintea lui Dumnezeu. El s-a mulţumit cu o ceremonie rece şi fără viaţă în închinarea la Dumnezeu şi n-a ştiut aceasta până când Domnul nu i-a dat o viziune. a fost în mare măsură părăsit. iar lucrarea făcută pentru Isaia. Ei sunt favorizaţi de a vedea prin credinţă lucrarea care se desfăşoară în sanctuarul ceresc. nu în mai bine. (3) În numele lui Isus putem veni înaintea Lui cu încredere. dar biserica este sanctuarul pentru adunare... în obiceiurile şi deprinderile oamenilor în legătură cu închinarea religioasă. ca şi cum s-ar adresa unui egal sau chiar unuia inferior lor. Felul în care s-a văzut pe sine. Respectul pe care oamenii l-au avut în trecut faţă de sanctarul unde se întâlneau cu Dumnezeu la serviciul sfânt. profetul Isaia a fost uimit şi fiind copleşit de un simţ al propriei slăbiciuni şi nevrednicii. dar nu trebuie să ne apropiem de El cu îndrăzneala îngâmfării ca şi cum ar fi la acelaşi nivel cu noi. Curcubeul făgăduinţei este deasupra tronului. vor primi imprimarea modelului Domnului. Unii se adresează Marelui.6:6-7) Viziunea dată lui Isaia reprezintă starea poporului lui Dumnezeu în ultimele zile. îndreptându-le spre acelea care sunt de o valoare veşnică. Cu toate acestea Dumnezeu Însuşi a lăsat rânduiala serviciului Său. atunci va fi speranţă pentru ei. atingându-se cărbunele acesta de buzele tale. (5) Dragi prieteni tineri. 2:20 De la caracterul sacru care a fost atribuit sanctuarului pământesc. Unii se poartă în casa Lui într-un mod pe care nu şi l-ar permite în camera de audienţă a unui conducător pământesc." Isaia a acuzat pe alţii de păcat. Privind prin credinţă în Sfânta Sfintelor şi văzând lucrarea lui Hristos din Sanctuarul ceresc. poate fi exprimat în cuvintele apostolului Pavel: ”O. ei înţeleg că sunt un popor cu buze necurate. Dacă nu I se închină în duh şi în adevăr şi în frumuseţea sfinţeniei. frivole şi fără importanţă. la fel ca şi Isaia. creştinii pot învăţa felul în care ei trebuie să privească locul unde Domnul întâlneşte pe poporul Său. nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău ispăşit. un popor ale cărui buze adesea au vorbit cu îngâmfare şi a cărui talente n-au fost sfinţite şi întrebuinţate spre slava lui Dumnezeu. iar cămăruţa sau locul restrâns este cel mai tainic loc pentru închinarea individuală." (Is.

Eu stau la uşă şi bat.9:25) . Marele nostru Preot. Numai Hristos poate curăţi templul sufletului. voi intra la el. În toate Domnul dorea ca poporul Său să citească scopul pentru sufletul omenesc. pe care tabernacolul trebuia să-i înveţe.. Dar El nu va intra cu forţa. dar El zice: ”Iată. şi Eu voi locui în mijlocul lor. Prin Hristos trebuia să se împlinească scopul pentru care tabernacolul a fost un simbol . de la serafimul strălucitor şi sfânt.”(Exod. ”Să-L primiţi pentru Mine de la orice . Din cauza păcatului fiinţa umană a încetat să mai fie un templu pentru Dumnezeu. deasupra locului de îndurare.o reprezentare în miniatură a templului ceresc unde Hristos. între chipurile îngerilor adoratori. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide. Întunecată şi murdărită prin păcat. ca loc de locuire pentru Dumnezeu. Curţile templului de la Ierusalim. Dumnezeu locuieşte în omenire şi prin harul Său. Prin curăţirea templului de cumpărătorii şi vânzătorii lumeşti. scopul lui Dumnezeu a fost ca orice fiinţă creată. prin serviciul jertfei . i-a descoperit idealul măreţ al caracterului Său. cu preoţii îmbrăcaţi într-un alb imaculat şi în tainicul mister din locul din interior. să dea daruri bune copiilor lor. obiceiurile rele care corup sufletul. grămada de păcate care au luat în stăpânire inima. Moise a fost îndrumat să facă toate lucrurile în deacord cu modelul lucrurilor din cer. Dar evreii n-au înţeles semnificaţia locaşului pe care-l priveau cu atât de multă mândrie.. Descoperirea de pe Sinai.” Ex. n-a mai revelat slava Celui Divin. (9) Sanctuarul în Vechiul Testament 5 Iulie SCOPUL SANCTUARULUI “Să-Mi facă un locaş sfânt. putea doar să-i facă să înţeleagă nevoia lor şi neputinţa lor. El nu vine în inimă ca în templul din vechime.. şi locul acela va fi sfinţit de slava Mea. scopul cerului este îndeplinit.Din veşnicii. pentru că El zice: ”Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor. a fost nevoie de o mare cantitate de cel mai preţios şi mai scump material. Acelaşi scop. cu pereţii lui de aur cu heruvimii. slava celui Prea Sfânt. a fost explicat de apostolul Pavel vorbind prin Duhul Sfânt: ”Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu.3:16-17) (11) Sanctuarul în Vechiul Testament 6 Iulie UN TEMPLU CONSTRUIT PRIN DARURI “Vorbeşte copiilor lui Israel: ”Să-Mi aducă un dar. ”şi ei vor fi poporul Meu. la materialele care trebuiau folosite şi la fiecare piesă de mobilier pe care trebuia să o conţină.era lecţia iertării păcatului şi puterea de ascultare spre viaţă. Pentru construirea sanctuarului au fost necesare mari şi îndelungi pregătiri. îngenunchiaţi. 25:8 “Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel şi voi fi Dumnezeul lor. Dar prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. pe acela îl va nimici Dumnezeu. după ce Şi-a oferit viaţa ca jertfă.”(2 Cor. decât sunt părinţii.. prin ei înşişi.”(Ap. căci Templul lui Dumnezeu este sfânt. mult după aceea. să-L primeşti pentru Mine de la orice om care-l va da cu tragere de inimă.9:24). Nici un om nu poate să îndepărteze el însuşi.”Exod.. pline de un comerţ nesfânt. când a fost dată Legea de pe Sinai. au reprezentat cu adevărat templul inimii. până la om. “chipurile locurilor din cer”(Ev. 29:45. prin Mântuitorul. de poftele egoiste. şi aşa sunteţi şi voi.6:16) Prezenţa Lui va curăţi şi va sfinţi sufletul astfel încât acesta poate fi un templu sfânt pentru Domnul şi ”un locaş al lui Dumnezeu prin Duhul.acel locaş măreţ. Isus a vestit misiunea Sa de a curăţi inima de murdăria păcatului. cu mireasma tămâiei care arde veşnic umplând totul.”(1 Cor. totuşi Domnul a acceptat numai daruri de bunăvoie.”(Efeseni 2:22) (8) Domnul este mai bucuros să dea Duhul Sfânt acelora care-I servesc Lui. O altă lecţie. Astfel lui Israel.25:2 Dumnezeu Însuşi i-a dat lui Moise planul construcţiei [sanctuarului] cu indicaţii speciale cu privire la mărime şi formă. Dumnezeu l-a chemat pe munte şi i-a descoperit lucrurile cereşti şi după asemănarea lor a fost modelat Tabernacolul cu tot ce-i aparţinea.43) În clădirea Sanctuarului. să fie un templu în care să locuiască Creatorul.3:20) El nu va veni numai pentru o singură zi. Dar acest ideal erau neputincioşi a-l atinge.. Ei nu s-au predat pe sine ca temple sfinte pentru Duhul Sfânt. inima omului devine din nou templul Său. trebuia să mijlocească în favoarea păcătosului. Locaşurile sfinte construite de mâini omeneşti trebuiau să fie “chipurile adevăratului locaş”(Ev. Lor le-a fost arătat pe munte modelul. Dumnezeu a prevăzut ca templul de la Ierusalim să fie o mărturie perpetuă pentru înaltul destin deschis oricărui suflet. pe care El a dorit să-l facă locul Său de locuire.

”bunătatea şi credincioşia se întâlnesc. pentru toată slujba lui şi pentru veşmintele sfinte. dar care n-a fost ţinut de nici o mână omenească. Orice era în legătură cu îmbrăcămintea şi conduita preoţilor trebuia să fie de aşa natură încât să imprime privitorului un simţ al sfinţeniei lui Dumnezeu.”(Ex. a fost stabilită o vestimentaţie deosebită pentru preoţi: “Fratelui tău Aaron să-i faci haine sfinte ca să-i slujească de cinste şi podoabă. acesta este acum. ba chiar mai mult decât puteau folosi.. a fost marele etalon al neprihănirii şi judecăţii.. şi au adus brăţări. Înaintea lui. Fiecare a adus prinosul de aur. Tot poporul şi-a dat asentimentul: ”Toţi cei cu tragere de inimă şi bunăvoinţă au venit şi au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii. Un sceptru a fost purtat. Manifestările Împăratului invizibil au fost măreţe şi nespus de sublime." Ev. de păcat şi păcătoşi." (Ps. seminţia lui Levi a fost pusă de-o parte.22) Oamenii. fără pată. bărbaţi. ca şi atunci când numai El a fost recunoscut ca Împărat al lui Israel. pentru serviciul Sanctuarului. pentru serviciul Sanctuarului. nu suntem scuzaţi. păstrată cu sfinţenie în chivot. curăţirea finală a universului. Domnul a acceptat seminţia lui Levi. şi odată în fiecare an. pe care-l închinase Domnului. că jertfele primei dispensaţiuni au făcut loc jertfei neprihănite pentru păcat. dacă dovedim dispreţ faţă de acea perioadă. datorită ispăşirii. În zilele lui Avraam.au continuat să aducă darurile lor. prin tipuri şi umbre. femei şi copii ." (Ev. caracterul sacru al adorării Sale şi curăţenia pretinsă acelora care veneau în prezenţa Sa. (14) Legea lui Dumnezeu. toţi cei cu tragere de inimă. Tabernacolul şi templul lui Dumnezeu pe pământ au fost construite după originalul din cer. Au venit îndată bărbaţii şi femeile. ci şi slujba preoţilor trebuia să fie chipul şi umbra lucrurilor cereşti. a fost un simbol al lui Iehova Însuşi.28:2) a fost instrucţiunea divină dată lui Moise. PREOT ŞI ÎMPĂRAT “Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: Sfânt.aceasta a fost porunca divină repetată adunării de către Moise. Toţi care iubesc închinarea la Dumnezeu şi care preţuiesc binecuvântarea prezenţei Sale sfinte. Aceasta era puterea biruitoare la luptă a Israeliţilor. Numai Aaron şi fiii săi au fost îngăduiţi să fie preoţi înaintea lui Dumnezeu.. (18) Meritele jertfei Sale [a lui Isus] sunt suficiente pentru a fi aduse înaintea Tatălui. despărţit de păcătoşi şi înălţat mai presus de ceruri. idolii au fost doborâţi şi pentru modul nechibzuit în care a fost privit. în locul întâiului născut din tot Israelul. Devotamentul faţă de Dumnezeu şi un spirit de sacrificiu au fost primele condiţii în pregătirea unui locaş pentru Cel Prea Înalt...7:26 Prin instrucţiunea divină. În vremurile de la început. Preot şi Împărat. în lucrarea lui Hristos pentru mântuirea noastră. În jurul Sanctuarului şi a serviciilor sale solemne.8:5) (17) Oamenii erau învăţaţi în fiecare zi. N-a existat nici o perioadă în care Dumnezeu să fi îngăduit dovezi mai mari despre maiestatea Sa măreaţă şi grandioasă ca şi atunci când a fost recunoscut ca şi Conducător al lui Israel.96:6 De la creaţiunea şi căderea omului şi până acum a avut loc o continuă desfăşurare a planului lui Dumnezeu pentru mântuirea prin Hristos a neamului căzut. acoperit de tronul îndurării şi conţinând Legea sfântă a lui Dumnezeu. Astfel.. Preoţia. în favoarea noastră. Acum. (16) Sanctuarul în Vechiul Testament 8 Iulie MÂNTUITOR. (12) Dacă a existat vreodată un timp când trebuie făcute sacrificii. minţile lor erau îndreptate spre evenimentele finale ale marei lupte dintre Hristos şi Satan. (13) Sanctuarul în Vechiul Testament 7 Iulie MĂREŢIE ŞI STRĂLUCIRE ÎN LOCAŞUL SĂU “Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei Lui." Ps. unii au pierit.35:21. preoţia a fost recunoscută ca drept de moştenire al fiului întâi născut. Niciodată în lumea noastră n-a dat Dumnezeu dovezi mai evidente despre supremaţia Sa. restului seminţiei le era încredinţată administraţia tabernacolului. fiecare bărbat era preotul căminului său. Nu numai Sanctuarul însuşi. simbolizată prin serviciul sanctuarului. marile adevăruri referitoare la a doua venire a lui Hristos ca Mântuitor. era asigurată iertarea păcătosului pocăit. Chivotul sfânt. bătrânii şi tinerii. În deacord cu slujba lor. (19) . dar deasupra legii era tronul îndurării. peste care se descoperea prezenţa lui Dumnezeu. şi de pe care. dreptatea şi pacea se sărută. în mod mistic s-au adunat adevăruri grandioase care trebuiau să fie descoperite de-a lungul generaţiilor. nevinovat. a fost totuşi limitată la familia lui Aaron. până când acei care erau însărcinaţi cu lucrarea au constatat că aveau suficient. slava şi podoaba sunt în locaşul Său.85:10) (15) În timp ce ne bucurăm azi că a venit Mântuitorul nostru.om care-l va da cu tragere de inimă” . vor manifesta acelaşi spirit de sacrificiu în pregătirea locaşului unde El se poate întâlni cu ei." (Ex. Jertfele şi darurile ritualului mozaic îndreptau spre un serviciu mai bun chiar spre unul ceresc. Acea Lege a rostit moartea asupra călcătorului.

Înaintea perdelei Sfintei Sfintelor. decât prin oricare act al serviciului zilnic. Marele lor Preot. care mijloceşte pentru ei în Sanctuarul ceresc. Mirosul de tămâie. preotul privea prin credinţă la tronul de har pe care nu-l putea zări. simbolizând astfel consacrarea zilnică a naţiunii lui Iehova.. care trebuia să Se ofere pe Sine “ca Miel fără cusur şi fără prihană. preotul era adus mai direct în prezenţa lui Dumnezeu. reprezintă meritele şi mijlocirea lui Hristos. copiii lui Dumnezeu trebuie să-şi îndrepte rugăciunile lor spre Hristos." 1 Tim.simboluri indicând spre Marele Mijlocitor prin care păcătoşii se pot apropia de Iehova. încât preotul era obligat să se retragă spre uşa sanctuarului. el privea spre chivot şi în timp ce se înălţa mirosul tămâiei. (22) Prin serviciul arderii tămâiei. împreună cu jertfa de mâncare. cât şi pâinea pentru punerea înainte..1:15 . pentru îndurarea lui Dumnezeu. slava lui Dumnezeu cobora deasupra tronului de har şi umplea Sfânta Sfintelor şi adesea umplea astfel ambele încăperi. un serviciu care se făcea în fiecare zi şi unul o dată pe an. Acest fapt trebuie să-l considerăm ca cel mai preţios privilegiu. Deasemenea. ca o jertfă vie. darul tămâierii pe altarul de aur şi daruri speciale pentru păcate individuale. şi este singurul care poate face ca închinarea fiinţelor păcătoase să fie primită de Dumnezeu." Rom. În fiecare dimineaţă şi seară era jertfit pe altar un miel de un an.. Serviciul zilnic consta în darul pentru arderea de tot. dimineaţa şi seara. pâinea vieţii. indicau la Hristos. Dumnezeu a ordonat în mod deosebit ca orice jertfă adusă pentru serviciul sanctuarului trebuie să fie fără cusur. El zice: ”Vă îndemn dar fraţilor. iar înaintea Sfintei un altar pentru ispăşire continuă. înălţându-se cu rugăciunile lui Israel. A fost numită pâinea pentru punerea înainte deoarece a fost necurmat înaintea feţei Domnului." Efes. era parţial vizibilă din prima încăpere. Numai o jertfă fără cusur putea fi un simbol al neprihănirii Sale desăvârşite. nevăzut de om. în timp ce o dată pe an serviciul era făcut în Sfânta Sfintelor. plăcută lui Dumnezeu.. cea mai mare binecuvântare. (24) Sanctuarul din Vechiul Testament 11 Iulie HRISTOS A MURIT PENTRU FIECARE ÎN PARTE “O. Atât mana. După cum în acest serviciu simbolic. îngenunchinând dimineaţa şi seara pentru a căuta iertare pentru păcatele săvârşite şi a-şi prezenta cerinţele lor pentru binecuvântările de care au nevoie. În timp ce Dumnezeu condamnă o simplă rânduială de ceremonii. fără spirit de adorare." Orele fixate pentru jertfa de dimineaţă şi de seară erau conside-rate ca sfinte şi au ajuns să fie respectate ca moment pentru închinare prin toată naţiunea iudaică. (21) Sanctuarul în Vechiul Testament 10 Iulie PARFUMUL PLĂCUT AL NEPRIHĂNIRII “Trăiţi în dragoste.. adevărat şi cu totul vrednic de primit este Cuvântul care zice: ”Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe păcătoşi. era un altar de mijlocire continuă. care se manifesta desupra tronului de har. (20) Sanctuarul în Vechiul Testament 9 Iulie O CONSACRARE ZILNICĂ LUI DUMNEZEU “Vă îndemn dar fraţilor.12:1 Serviciul Sanctuarului consta din două părţi. aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. oferită vreodată omului păcătos. Când preotul ardea tămâie înaintea lui Dumnezeu. după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi. luni noi şi sărbători deosebite.Avem acces liber la sângele expiator al lui Hristos. În acel obicei creştinii au un exemplu pentru rugăciunea de dimineaţă şi de seară. sfântă. existau daruri pentru Sabate. neprihănirea lui desăvârşită. care se afla veşnic în prezenţa lui Dumnezeu pentru noi. plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. care prin credinţă e atribuită poporului Său.”Ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. dintre care cel dintâi sunt eu. Dumnezeu trebuia să fie apropiat . tot aşa. El priveşte cu mare plăcere la acei care-L iubesc. şi Singurul prin care harul şi Mântuirea pot fi asigurate pentru sufletul pocăit. Aceasta era o recunoaştere a dependenţei omului de Dumnezeu atât pentru hrana trupească cât şi pentru cea spirituală şi că aceasta e primită numai prin mijlocirea Lui Hristos.. credincios. Deoarece perdeaua dinăuntru sanctuarului nu se întindea până la partea de sus a locaşului. Serviciul zilnic era făcut la altarul arderii jertfei în curtea tabernacolului şi în locul sfânt. 5:2 Pâinea pentru punerea înainte era păstrată înaintea Domnului ca o jertfă continuă. Prin sânge şi prin tămâie. sfântă. pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie. şi dependenţa lor continuă de sângele ispăşitor al lui Hristos. slava lui Dumnezeu. să aduceţi trupurile voastre." (1 Petru 1:19) Apostolul Pavel indică la aceste jertfe ca o ilustrare a ceea ce trebuie să devină urmaşii lui Hristos.

îmbrăcat în veşmintele albe imaculate. transferându-le astfel în mod simbolic. Dumnezeu a ordonat să se facă ispăşire pentru fiecare din locurile sfinte ca şi pentru altar. Trebuia să fie fără prihană sau cusur şi să nu fi tras niciodată la jug.16:19) Odată pe an în marea zi a ispăşirii. a cărui răscumpărare este plătită cu un preţ infinit. Şi aici din nou era simbolizat Hristos. 9:13. (25) Hristos în Templul original 12 Iulie JERTFA DE BUNĂVOIE A LUI HRISTOS “Atunci a zis: ”Iată-Mă că vin! În sulul cărţii este scris despre Mine! Vreau să fac voia Ta. Numai Hristos era liber de pretenţiile Legii pentru a încerca să mântuiască neamul păcătos.23. Dumnezeule şi Legea Ta este în fundul inimii Mele. Această junincă trebuia să fie roşie. păcatul era transferat în mod simbolic asupra sanctuarului. preotul.. purtând coroana şi mantia Lui regească. Acesta era “o asemănare pentru vremurile de acum când se aduc daruri şi jertfe”. sau chivotul şi şarpele de aramă indică în mod deosebit spre marea jertfă a lui Hristos. Păcătosul pocăit aducea jertfa sa la uşa tabernacolului şi punându-şi mâinile deasupra capului victimei îşi mărturisea păcatele.." Ps. prin sânge. trupul străpuns. . gata să primească pocăinţă şi să răspundă la rugăciunile poporului Său. culoare ce era un simbol al sângelui. pentru ororile din Ghetsimani şi pentru umilinţa şi agonia de pe Calvar. Dar El a ales să schimbe toate bogăţiile. Marele nostru Preot. preotul intra în Sfânta Sfintelor pentru curăţirea Sanctuarului. În unele situaţii sângele nu era dus în Sfânta. ca să slujiţi Dumnezeului celui viu. picioarele zdrobite. Toţi care veneau în contact în orice fel cu cel mort erau consideraţi necuraţi din punct de vedere ceremonial.. Isus putea să rămână la dreapta Tatălui Său. onoarea şi slava din cer pentru sărăcia omenirii şi poziţia Sa de mare conducător.14 Juninca [roşie] de jertfă era dusă afară din tabără şi ucisă în modul cel mai impresionant. El a declarat unei lumi căzute că El a venit pentru a fi Mântuitorul lor şi-i îndeamnă să accepte mântuirea pe care le-o oferă El." Ev. Păcatele lui Israel fiind astfel transferate asupra Sanctuarului.40:7.. vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte... ca soli inteligenţi ai lui Dumnezeu.Cea mai importantă parte a slujbei zilnice era serviciul făcut în favoarea fiecărei persoane.. Aşa a fost serviciul care a continuat zi de zi tot timpul anului. care a fost ridicat nu de om.. în spatele căreia se afla chivotul ce conţinea Legea pe care a călcat-o păcătosul. aşa cum curgea din corpul victimei şi stropea spre templu de şapte ori. Apoi. Mâinile rănite. Ambele ceremonii simbolizau transferul păcatului de la păcătos asupra sanctuarului. (26) Hristos în Templul original 13 Iulie SÂNGELE FOLOSIT CONTINUU “Căci dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci stropită peste cei întinaţi.. O. Juninca. Fiul lui Dumnezeu care a venit de bunăvoie să desăvârşească lucrarea de ispăşire. şi astfel “să-l cureţe şi să-l sfinţească de necurăţiile copiilor lui Israel. cu cât mai mult sângele lui Hristos. Această jertfă era o junincă roşie şi simboliza o jertfă mai bună care trebuia să-i răscumpere din murdăria păcatului. erau sub acest jug al obligaţiei.. nici un sacrificiu personal al lor nu putea ispăşi de vină pe omul căzut. Acea junincă.2) (24) El Se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu.. ci pentru toată omenirea. asupra jertfei nevinovate...9:9. Nu exista nici un jug obligatoriu pe care trebuia să-l poarte deoarece El era independent şi deasupra legii.. completa slujba din tot timpul anului. trebuia să imprime convingător în minţile evreilor faptul că moartea a venit datorită păcatului. Astfel Hristos a suferit în afara porţilor Ierusalimului deoarece Calvarul era în afara zidurilor cetăţii." (Lev. iar carnea trebuia mâncată de preot. pentru a-i curăţi de profanarea ceremonială. iar sângele era dus de preot în Sfânta şi stropit înaintea perdelei. Serviciul săvârşit acolo. cu propriile sale mâini omora animalul." (Ev. Aceasta era o jertfă ocazională pentru curăţirea tuturor acelora care în mod necesar sau accidental au atins un mort. fiind omorâtă în modul cel mai solemn. Sanctuarul pământesc a fost construit după modelul arătat pe munte.8 Copiii lui Israel au fost învăţaţi în vechime să aducă o jertfă pentru întreaga adunare. aceste două locuri sfinte erau “chipurile lucrurilor care sunt în ceruri”. Aceasta trebuia să arate că Hristos n-a murit numai pentru evrei. este “un slujitor al locului prea sfânt şi al adevăratului cort. Sfânta era pătată şi astfel a fost nevoie de o lucrare specială pentru îndepărtarea păcatelor. Îngerii. Hristos. pledează în mod elocvent pentru omul căzut. ce coborâre fără pereche! Nici timpul nici evenimentele nu pot micşora eficacitatea jertfei expiatoare. Acest fapt. lua sângele în mâinile lui. Prin această ceremonie. îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului. 8. ci de Domnul.

în ceruri ca slujitor al Locului prea sfânt şi al adevăratului cort. Şi acolo. este că avem un Mare Preot. dar aceasta este făcută după instrucţiunea dată de Dumnezeu şi poartă o profundă semnificaţie care nu şi-a pierdut aplicabilitatea până în timpul nostru. Hristos. (32) Fratele mai mare al neamului nostru se află pe tronul veşnic.. după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. simbolizat de chivotul sfânt construit de Moise pentru a păstra Legea lui Dumnezeu. ceea ce semnifica o jertfă deplină şi îmbelşugată. iar în al doilea rând. Unii pot privi la această jertfire a junincii ca la o ceremonie fără importanţă.. 9:12 În primăvara anului 31. dar noi privim la Isus. simbolizat de cădelniţa de aur şi altarul de tămâiere din Sanctuarul de pe pământ. Iar Ioan mărturiseşte că el a văzut acesta în cer. vin să fac voia Ta. nu mai are nevoie să aştepte venirea Marelui Preot. (35) Sanctuarul din cer este chiar centrul serviciului lui Hristos în favoarea omului.2 Întrebarea: Ce este Sanctuarul? este în mod clar lămurită de Scripturi.. Sângele lui Hristos este util. cât de important este pentru ca ce trăiesc între pericolele zilelor din urmă şi sunt expuşi ispitelor lui Satana. intră în locul Sfânt (Sfânta) pentru a curăţi sanctuarul. de sus până jos. care este înaintea scaunului de domnie.. Omenirea păcătoasă. ca o copie a lucrurilor cereşti. care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi.. şi era făcută ca o curăţire de păcat.8:1. (36) . aşa cum e folosit în Biblie. ci cu însuşi sângele Său. Această perdea era semnificativă pentru naţiunea iudaică. în templu existau martori care au văzut materialul greu şi tare. după ce a căpătat o răscumpărare veşnică pentru noi!” (Ev. pentru a revărsa asupra ucenicilor Săi avantajele ispăşirii Sale." Ev." (Ap. (33) Hristos în Templul original 15 Iulie CENTRUL SERVICIULUI SĂU “Punctul cel mai însemnat al celor spuse. nu cu sânge de ţapi şi de viţei.8:3) Aici profetului i-a fost îngăduit să privească prima încăpere a sanctuarului din cer şi el a văzut acolo “şapte lămpi de foc” şi “altarul de aur”. din purpură şi aur şi era de o lungime şi lăţime deosebită. adevărata Jertfă. tipul a întâlnit antitipul.11:19) şi el a privit înăuntru după perdea la Sfânta Sfintelor. care a fost ridicat nu de om. unde Isus a intrat cu propriul Său sânge. întristată. dar trebuie să fie aplicat continuu.. că o cale nouă şi vie a fost deschisă neamului căzut şi că tot serviciul jertfelor s-a încheiat în acea mare jertfă a Fiului lui Dumnezeu. Din nou “Templul lui Dumnezeu a fost deschis” (Ap. Drumul spre Sfânta Sfintelor este deschis. Termenul de Sanctuar. la ”tabernacolul adevărat” din cer. a fost jertfit pe Calvar. Dacă în vechime era necesar ca cei necuraţi să fie curăţiţi prin sângele stropit. să aibă sângele lui Hristos folosit zilnic pentru inimile lor. Acest act semnifica în faţa universului ceresc şi a unei lumi corupte prin păcat. Deoarece apostolul Ioan a văzut în viziune o imagine a templului lui Dumnezeu din cer. pe altarul de aur. 9:12)(30) Duhul Sfânt care S-a pogorât în ziua Cincizecimii a îndreptat minţile ucenicilor de la sanctuarul pământesc la cel ceresc. i s-a dat tămâie multă. sângele este adus în serviciul reîmpăcării omului cu Dumnezeu. Această ceremonie era repetată de şapte ori.. (29) În moartea Fiului lui Dumnezeu. Era făcută din cel mai scump material. Aici el a zărit chivotul legământului." (Ap.. el a zărit acolo “şapte lămpi de foc." Ev.. La moartea lui Hristos. Acest serviciu interesează fiecare suflet care trăieşte pe pământ. Preoţia pământească s-a terminat.4:5) El a văzut un înger care avea o cădelniţă de aur. ci de Domnul. se referă în primul rând la tabernacolul construit de Moise. Astfel Hristos în propria Sa neprihănire după vărsarea sângelui Său preţios. (34) Locurile sfinte din Sanctuarul din cer sunt reprezentate prin două încăperi din Sanctuarul de pe pământ. Moise a făcut sanctuarul pământesc după modelul ce i-a fost arătat.. În momentul în care Hristos Şi-a dat duhul.Capul junincii era ars până se făcea cenuşă." ”Cu Însuşi sângele Său a intrat El” “odată pentru totdeauna în Locul Prea Sfânt. Dumnezeule. Apoi cenuşa era adunată de o persoană care nu a atins corpul mort şi pusă într-un vas ce conţinea apă dintr-un loc cu apă curgătoare. Fiul lui Dumnezeu vine aşa cum zice Cuvântul Său: “Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine).10:7.. De aici înainte. Acolo este sfârşitul tuturor darurilor şi jertfelor pentru păcat. (28) Când Hristos a strigat pe cruce: ”S-a sfârşit”. Mântuitorul avea să îndeplinească rolul de preot şi mijlocitor în Sfânta Sfintelor.. (27) Hristos în Templul original 14 Iulie ÎN LOCUL SFÂNT “Şi a intrat odată pentru totdeauna în Locul prea Sfânt. (31) Ochii oamenilor au fost îndreptaţi spre adevărata jertfă pentru păcatele lumii.”Tabernacolul adevărat” din cer este sanctuarul noului legământ. spre care indica Sanctuarul pământesc. perdeaua din templu a fost despicată în două. Această persoană curată şi nevinovată lua apoi o ramură de cedru îmbrăcată în pânză stacojie şi un mănunchi de isop şi stropea conţinutul din vas asupra Cortului şi adunării poporului. slujitorul noului legământ. înaintea scaunului de domnie. Pavel învaţă că acel model era Sanctuarul adevărat care este în cer. rupt de mâini nevăzute. serviciul preînchipuitor sa sfârşit. ca s-o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor. O cale nouă şi vie este pregătită pentru toţi.

Satana lucrează pentru a câştiga controlul asupra întregii minţi şi el va birui. capătă îndurare.. Fiecare privire şi cuvânt al Său ne invită la mărturisire." Ev." (Ev. Prin moartea Lui. (37) Hristos în Templul original 16 Iulie SE ÎNFĂŢIŞEAZĂ ÎN CER.. În toată forţa satanică nu există nici o putere de a birui un suflet. Jertfa Lui este desăvârşită şi ca Mijlocitor al nostru El îndeplineşte lucrarea întocmită de El. iar prin mijlocirea Lui. Putem aduce păcatele şi necazurile noastre la picioarele Sale. De aceea. ci a intrat chiar în cer.Când Hristos S-a înălţat la cer..40:20)(39) Hristos în Templul original 18 Iulie ADEVĂRATUL MIJLOCITOR “Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos. Mântuirea omului este săvârşită de către cer la un preţ infinit..12:9) Nimeni să nu-şi privească defectele ca fiind incurabile. Hristos ne-a dat trupul Său zdrobit pentru a redobândi moştenirea lui Dumnezeu. pot fi aduse înaintea lui Dumnezeu. ca să se înfăţişeze acum. De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. prin ascultarea Sa. care se predă lui Hristos cu o încredere copilărească." Ev. PENTRU NOI “Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească. înaintea lui Dumnezeu. Hristos a intervenit pentru salvarea neamului căzut.. Dumnezeu le va da har şi credinţă pentru a le birui. mijloceşte Conducătorul mântuirii nostre pentru noi. pentru a da omului un alt timp de probă. şi declară tuturor care doresc să-L urmeze “harul Meu îţi este de ajuns.." (2 Cor. Noi avem totdeauna un Prieten la tribunalul ceresc. acestea se înalţă la Dumnezeu ca un miros bine plăcut. pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei. după învierea Sa. Mijlocirea lui Hristos în favoarea omului din Sanctuarul de sus este tot atât de importantă în planul de mântuire. nu ca un solicitant. Hristos a făgăduit El Însuşi să fie înlocuitorul şi garantul nostru şi El nu neglijează pe nimeni." (Prov. Prin viaţa Sa neprihănită. dorinţele sincere ale tuturor acelora care vin la El prin credinţă. 9:24 Problema sanctuarului. El S-a înălţat ca Mijlocitor al nostru. ”El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin. ci ca un cuceritor prezentând biruinţa Sa. va privi cu milă şi compătimire asupra fiecărui suflet care-şi dă seama că nu poate să se salveze el însuşi. Isus a deschis calea spre tronul Tatălui. (38) Hristos în Templul original 17 Iulie MÂNTUIREA DESĂVÂRŞITĂ PENTRU COPIII LUI “Dar El. Iar acum. jertfa făcută este echivalentă celor mai mari pretenţii ale Legii lui Dumnezeu care a fost călcată. dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele.7:24.25 Tot felul de asigurări au fost făcute pentru infirmităţile noastre şi mereu am fost încurajaţi de a veni la Hristos.2:5 . s-ar grăbi să-şi mărturisească şi să părăsească păcatele lor. Prin credinţă trebuie să intrăm dincolo de perdea. El. fără a-Şi da sufletul Său la moarte în favoarea lor. Jertfa este pe deplin acceptată. iar iertarea acoperă toate păcatele. fiindcă rămâne “în veac” are o preoţie care nu poate trece de la unul la altul. 28:13) Dacă acei care îşi ascund şi-şi scuză greşelile ar putea vede cum Satana se bucură de aceasta. Stropite cu mireasma neprihănirii Sale. El nu va privi la nici un rugător tremurând. ”unde [Hristos] a intrat pentru noi ca înainte mergător. pentru noi." 1 Tim. el caută permanent să amăgească pe urmaşii lui Hristos cu sofistăriile lui ce duc la moarte. S-a înălţat s-o desăvârşească în cer. El care nu putea suporta să vadă fiinţele omeneşti expuse mâniei veşnice. pentru că El ne iubeşte. Toţi au nevoie să ştie care e poziţia şi lucrarea Marelui lor Preot. cum batjocoreşte el pe Hristos şi pe îngerii sfinţi cu purtarea lor atunci. “Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte.6:20) Acolo e reflectată lumina de pe crucea de pe Calvar. Dar Isus invocă în favoarea lor mâinile Sale rănite. ţinând înaintea lui Dumnezeu cădelniţa care conţine propriile Sale merite neprihănite şi rugăciunile. El a început acea lucrare pe care. ca şi moartea Lui pe cruce. nu va ezita să angajeze această putere în favoarea noastră. Prin defectele din caracter." (Is. după chipul adevăratului locaş de închinare. El va forma şi va modela caracterele noastre după voia Sa. pe care e imposibil pentru ei să le biruiască. trupul Lui zdrobit. Acolo putem dobândi o înţelegere mai clară a tainelor mântuirii. fără să-l ridice. mărturisirile şi mulţumirile poporului Său. prin moartea Sa pe crucea de pe Calvar. trebuie înţeleasă în mod clar de poporul lui Dumnezeu. care prin însăşi ispăşirea Sa a asigurat omului o rezervă infinită de putere morală.

care sunt în ceruri. Hristos. nu numai iertare şi îndreptăţire deplină şi desăvârşită. trebuie să se realizeze cu sânge: ”în primul sanctuar cu sângele animalelor şi în cel de-al doilea cu sângele lui Hristos. şi fără vărsare de sânge nu este iertare! Dar. ci a intrat chiar în cer. Dar putea exista ceva în cer. (48) Dar cum se putea înţelege această legătură a păcatului cu sanctuarul. există o lucrare de ispăşire pentru îndepărtarea păcatelor din . înaintea lui Dumnezeu.. înainte ca lucrarea lui Hristos pentru mântuirea oamenilor să fie desăvârşită.. aşteptând să îndeplinească porunca Lui. dar o singură clipă petrecută uşuratic. pe Isus Hristos. iar tu trebuie să vii şi să prezinţi cazul tău Tatălui. trebuia să fie o curăţire de păcat. în toată desăvârşirea ei. ca noi să ne dăm seama de valoarea fiecărei clipe. (51) El. zicând: ”Eu am luat locul păcătosului. pledează cu mai mare putere. a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui. (50) Atunci. dar totuşi păcatele lor au rămas în cărţile cerului. ca să se înfăţişeze acum pentru noi. 9:22. cere pentru poporul Său. tot aşa.9:24) Timp de 18 secole a fost săvârşită această lucrare de mijlocire în prima încăpere a sanctuarului.. Pavel zice: ”Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească. Cel mare sau cel mic.23 Ce înseamnă curăţirea Sanctuarului? Faptul că există un astfel de serviciu în legătură cu sanctuarul pământesc. Isus trăieşte veşnic pentru a mijloci pentru noi. (42) El ne prezintă Tatălui. care este singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi om. păcatele tuturor adevăraţilor pocăiţi vor fi şterse din cărţile cerului.În lucrarea de mijlocire a lui Hristos. (45) Gândeşte-te la acest mare fapt că Hristos nu încetează să se angajeze în lucrarea Sa solemnă din sanctuarul ceresc." Ev. Cel neprihănit. El nu va folosi mărturisirea ta umilită în folosul Său. şi cu toate că ai păcătuit. mijloceşte pentru noi. prin Isus Hristos. păcatele poporului erau transferate simbolic asupra sanctuarului pământesc prin sângele jertfei pentru păcat. (40) El stă să mijlocească pentru tine. (44) Gândeşte la Isus. este specificat în Vechiul Testament. niciodată nu va fi recuperată. nu izolat. atât în serviciul preînchipuitor cât şi în cel real. Sângele lui Hristos a pledat în favoarea credincioşilor pocăiţi." (47) Curăţirea nu consta într-o îndepărtare a necurăţiilor fizice. în virtutea sângelui ispăşitor al lui Hristos. Curăţirea. în timp ce. după chipul adevăratului locaş de închinare." Dan. ci priveşte la Mine. mărturiseşte aceasta lui Hristos. pretinzând că suntem victimele lui. ”îmbrăcaţi cu veşmintele albe”ale propriului Său caracter." (1 Ioan 2:1) Hristos este Mântuitorul tău. ci înconjurat de zeci de zeci de mii de îngeri cereşti. au asigurat acelaşi ajutor.. 7:13 După înălţarea Sa la cer. avem la Tatăl un Mijlocitor. care să trebuiască să fie curăţit? În Evrei capitolul 9 este explicată în mod clar atât curăţirea Sanctuarului pământesc. au trebuit curăţite în chipul acesta. Şi după cum curăţirea tipică era realizată prin îndepărtarea păcatelor cu care fusese murdărit sanctuarul. În felul acesta poţi găsi acces la Dumnezeu. Pentru aceasta este nevoie de o examinare a cărţilor pentru a stabili cine sunt aceia care. şi deci. Dacă ai păcătuit într-un mod particular. trebuie să lase o impresie adâncă asupra inimii. cât şi a celui ceresc. trebuia ca înseşi lucrurile cereşti să fie curăţite cu jertfe mai bune decât acestea.. prin pocăinţă de păcate şi credinţă în Hristos sunt desemnaţi a beneficia de împărtăşirea Lui. Dacă Satana pledează cu glas tare împotriva sufletelor noastre. dacă ridici povara lui Hristos vei fi angajat într-o lucrare asemănătoare cu acea a viului Conducător. asupra sanctuarului ceresc prin sângele lui Hristos. După cum în serviciul simbolic era o lucrare de ispăşire la sfârşitul anului. iar dacă tu porţi jugul lui Hristos. prezentând propriul Său sânge în fiecare moment înaintea tronului de har. Nu te uita la acest copil îndărătnic. pentru că aceasta trebuia să fie făcută cu sânge. (52) Trăind în ceasul judecăţii 20 Iulie HRISTOS ÎNAINTEA CELUI ÎMBĂTRÂNIT DE ZILE “M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un Fiu al omului. în cer sau pe pământ?(49) După cum în vechime. tot astfel curăţirea sanctuarului ceresc trebuie să fie îndeplinită prin îndepărtarea sau ştergerea păcatelor care au fost înregistrate în el. cazul tău nu este fără speranţă. El pledează pentru noi înaintea lui Dumnezeu. ”Dar dacă cineva a păcătuit. dragostea lui Dumnezeu S-a descoperit oamenilor şi îngerilor. El este Marele Preot care pledează în favoarea ta. Şi El îi roagă să meargă şi să lucreze pentru omul cel mai slab care şi-a pus încrederea în Dumnezeu. ci şi un loc pe tronul Său şi o parte în slava Sa. bogatul sau săracul. deoarece chipurile lucrurilor. sângele lui Hristos. (46) Trăind în ceasul judecăţii 19 Iulie LUCRURILE CEREŞTI CURĂŢITE “Şi după Lege. Mântuitorul nostru Şi-a început lucrarea ca Mare Preot.." (43) Lucrarea lui Hristos în sanctuarul de sus. le-a asigurat iertarea şi împăcarea cu Dumnezeu. aproape totul este curăţit cu sânge. El este în locul Său Sfânt." (Ev. tot aşa şi păcatele noastre sunt transferate de fapt. în marea zi a judecăţii.

rangul sau bogăţia. El vine la Cel Îmbătrânit de zile pentru a primi stăpânirea şi slava şi o împărăţie care Îi vor fi date la sfârşitul serviciului de Mijlocitor.20:12 “Mă uitam ”zice profetul Daniel. în număr de “zece mii de ori zece mii şi mii de mii”(Ap. (60) Curând vom fi cântăriţi în balanţa Sanctuarului.. Mii de mii de slujitori Îi slujeau şi zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. Deşi oştile iadului pot încerca să le smulgă de pe temeliile lor şi să triumfe la gândul că au reuşit.o lucrare de judecată." (57) Credinţa noastră cu privire la soliile primului. Aceasta explică dezamăgirea noastră din 1844. Iar îngerii sfinţi ca şi slujitori şi martori.. Primii 490 de ani din cei 2300 s-au încheiat atunci. Însoţit de îngerii cereşti Marele nostru Preot intră în Sfânta Sfintelor. (56) S-a găsit că cele 2300 de zile au început atunci când porunca lui Artaxerxe pentru restaurarea şi rezidirea Ierusalimului a intrat în vigoare. şi acolo Se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu “şi acolo săvârşeşte lucrarea judecăţii de cercetare şi face ispăşire pentru toţi acei care sunt arătaţi ca fiind îndreptăţiţi a fi părtaşi la binecuvântările ei. Marile indicatoare pe care le-am pus. dragoste pentru Hristos. Dumnezeul nostru.. poziţia. care este izvorul vieţii şi al Legii. aşa cum o găsim relatată în cuvintele îngerului.7:9." (Dan. totuşi nu reuşesc. H. Acesta e serviciul care a început când s-au sfârşit cele 2300 zile. La acea dată. “Şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un Fiu al omului. (53) Curăţirea sanctuarului implică o lucrare de cercetare . 8:14 Trebuie să fim cercetători serioşi ai profeţiei. 1810 ani se întind până în 1844.. este Cel care prezidează judecata. El.Sanctuar. în toamna anului 457. sunt neclintite. Şaptezeci de săptămâni sau 490 de ani. ca şi munţii veşnici. spuse profetului Daniel. a fost corectă.. S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile. sunt descrierile aceluiaşi eveniment. pentru curăţirea sanctuarului.10) Astfel i-a fost arătată profetului în viziune. Marele nostru Preot mijloceşte pentru poporul Său. neprihănire. după ceea ce sunt în nobleţe. (55) Trăind în ceasul judecăţii 21 Iulie SEMNALUL DE ÎNCEPERE A JUDECĂŢII “Şi el mi-a zis: ”Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi.." (Dan. în 1844. trebuiau să se refere în mod deosebit la evrei. Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor din Sanctuarul ceresc. Tatăl. a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui. răsplata Sa e cu El pentru a da oricărui om după faptele sale. oamenii vor fi judecaţi de Dumnezeul Atotvăzător. arătându-ne că Sanctuarul care trebuia să fie curăţit nu era pe pământ. Această lucrare trebuie să fie îndeplinită înainte de venirea lui Hristos ca să mântuie poporul Său.5:11) sunt de faţă la acest mare tribunal. Atunci îngerul a zis: ”Sanctuarul va fi curăţit. Intrarea lui Hristos în Sfânta Sfintelor.curăţirea Sanctuarului. La terminarea acestei perioade. descrisă de Hristos în parabola celor 10 fecioare din Matei 25. iar ucenicii s-au întors spre Neamuri în anul 34. ci că atunci. după cum am presupus noi. (59) Poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă acum ochii îndreptaţi asupra Sanctuarului ceresc unde. a existat o armonie perfectă în desfăşurarea evenimentelor profeţite şi explicate în Daniel 9:25-27. Şi un Îmbătrânit de zile a şezut jos. nu este a doua Sa venire pe pământ. Putem studia mult şi trebuie să cercetăm continuu Scripturile ca să vedem dacă aceste lucruri sunt într-adevăr astfel. Acest subiect răspândeşte o mare lumină asupra lucrării şi situaţiei noastre prezente." Dan. aşa cum e descrisă în Daniel 7:13 şi intrarea Domnului în Templul Său. şi mai rămân 1810. Această venire şi nu a doua Sa venire pe pământ.. de asemenea acest lucru e simbolizat de intrarea Mirelui la nuntă. vestită în Daniel 8:14. Aceşti piloni ai adevărului stau fermi. nemişcaţi de toate eforturile oamenilor unite cu acelea ale lui Satan şi ale oştilor sale. până când s-au aşezat nişte scaune de domnie. marea şi solemna zi când caracterele şi vieţile oamenilor vor fi cercetate înaintea Judecătorului a tot pământul şi fiecărui om i se va da “după faptele lui. iar în dreptul numelui nostru va fi notată sentinţa judecăţii. a fost prezisă în profeţie că are loc la sfârşitul celor 2300 de zile.7:13) Venirea lui Hristos descrisă aici." Cel Îmbătrânit de zile este Dumnezeu.. care este prezentată în viziunile lui Daniel şi Ioan. prezisă de Maleahi. unde săvârşeşte lucrarea de încheiere a serviciul Său preoţesc. Considerând această dată punctul de pornire. AŢINTIŢI LA HRISTOS “O. Din anul 34 d. prin persecuţia Lui. naţiunea ebraică şi-a pecetluit soarta prin lepădarea lui Hristos. nu trebuie să ne odihnim până ce nu ne lămurim pe deplin în ceea ce priveşte problema Sanctuarului. nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi. şi nu ştim ce să facem. (54) În ziua judecăţii finale. ca Mare Preot al nostru. (61) . dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!” 2 Cron. (58) Trăind în ceasul judecăţii 22 Iulie OCHII NOŞTRI. după Hristos. nu vor influenţa cu nimic cazul cuiva. pentru că atunci când vine.. Marele Preot a intrat în Sfânta Sfintelor pentru a îndeplini ultima parte din lucrarea Sa solemnă . apoi sfântul Locaş va fi curăţit. care înaintează împotriva noastră. celui de al doilea şi celui de al treilea înger. venirea Fiului omului înaintea Celui Îmbătrânit de zile. şi ne dă o dovadă de netăgăduit că Dumnezeu ne-a condus în experienţa noastră din trecut.

ci vor sta să mărturisească împotriva păcătosului. Atât cei vii cât şi cei morţi trebuie să fie judecaţi “după faptele lor. fie rău. Isus le-a zis ucenicilor Săi: ”Bucuraţi-vă căci numele voastre sunt scrise în ceruri. singurele cazuri judecate." Ecl. Nu suntem mântuiţi cu grămada. uzând de o cercetare atât de exactă şi amănunţită ca şi cum n-ar mai exista altă fiinţă pe pământ. fiecare faptă egoistă.3:3) (66) Trăind în ceasul judecăţii 25 Iulie ŞTERGEREA PĂCATELOR “Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe.încheierea celor 2300 de zile . sunt cele ale adevăratului popor al lui Dumnezeu. şi judecaţi după faptele lor." (Mal. Există o luptă serioasă înaintea tuturor care vor să biruiască tendinţele rele. este o lucrare individuală.a început lucrarea de cercetare şi de ştergere a păcatelor. înaintea lui Dumnezeu. atunci totul va fi bine pentru tine. Cărţile de înregistrare din cer în care sunt înregistrate numele şi faptele oamenilor. fiecare datorie neîmplinită şi orice păcat ascuns." Ecl.." Ap. clipele irosite.11:9 La timpul fixat pentru judecată . nimeni nu ştie cât de curând. cu consecinţele ei vaste. apar în registru fără greşeală. Deşi toate naţiunile trebuie să se înfăţişeze la judecată. totuşi El va examina cazul fiecărei persoane. faptele lor de iubire." (Luca 10:20) Pavel vorbeşte despre tovarăşii săi credincioşi de lucru: ”ale căror nume sunt scrise în cartea vieţii. umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi. Judecata are loc acum în Sanctuarul de sus. Mijlocitorul nostru prezintă cazurile fiecărei generaţii succesive şi termină cu cei în viaţă.. după cele scrise în cărţile acelea. dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată." (Fil. vieţile tuturor acelora care au crezut în Isus sunt prezentate înaintea lui Dumnezeu.12:14 În marea zi a ispăşirii finale şi a judecăţii de cercetare.în 1844 . Orice faptă a omului este prezentată înaintea lui Dumnezeu." (65) Păcatele care n-au trezit remuşcări şi n-au fost lepădate." (Marcu 13:33) ”Dacă nu veghezi. influenţa exercitată spre bine sau rău. Fiecare trebuie să fie încercat şi găsit fără pată sau zbârcitură sau orice altceva de felul acesta. ocaziile nefructificate. Fiecare nume este menţionat.20:12) (64) Judecătorul a zis: ”Toţi vor fi îndreptăţiţi după credinţa lor.3:5 După ce se deschid cărţile de înregistrare la judecată. se va trece la cazurile celor în viaţă. Judecata celor răi constituie o parte separată şi distinctă şi are loc în ultima perioadă. Începând cu acei care au trăit la început pe pământ. Toţi acei care şi-au luat vreodată asupra lor numele lui Hristos trebuie să treacă prin cercetarea amănunţită. care caută să câştige stăpânire. nu vor fi iertate şi nici şterse din cărţi.. Scopurile şi motivele ascunse. (62) Dacă numele tău este înregistrat în cartea vieţii Mielului.3:16) Cuvintele lor de credinţă.. fie bine. Mulţi ani s-a desfăşurat această lucrare.." (Ap. În această perioadă. Lucrarea de pregătire. fiecare caz cercetat amănunţit. Curând. În prezenţa maiestuoasă a lui Dumnezeu." (Ap. Fii gata şi nerăbdător pentru a-ţi mărturisi greşelile şi părăseşte-le pentru ca greşelile şi păcatele tale să poată merge înainte la judecată şi să fie şterse. în care sunt înregistrate faptele bune” pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc numele Lui. voi veni ca un hoţ şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine. Unele nume . (63) Trăind în ceasul judecăţii 24 Iulie FIECARE VIAŢĂ ESTE CERCETATĂ “Bucură-te tinere în tinereţea ta. toate sunt notate de îngerul care înregistrează. Mustrările şi avertismentele trimise din cer.4:3) O carte de aducere aminte este scrisă înaintea lui Dumnezeu. De asemenea există o carte unde sunt înregistrate păcatele oamenilor... vieţile noastre trebuie să fie cercetate. mai presus de orice este de datoria fiecărui suflet de a da atenţie.. avertismentului Mântuitorului: ”Vegheaţi şi rugaţi-vă. în ziua lui Dumnezeu.Trăind în ceasul judecăţii 23 Iulie JUDECAŢI DUPĂ CELE SCRISE ÎN CĂRŢI “Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. căci nu ştiţi când va fi ceasul acela. vor hotărî sentinţa judecăţii. tăinuit cu dibăcie.. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui. fii cu inima veselă cât eşti tânăr. sunt înregistrate în cer.. În dreptul fiecărui nume din cărţile cerului este înregistrat cu o precizie extraordinară fiecare cuvânt rău. Cartea vieţii conţine numele acelora care au intrat vreodată în serviciul lui Dumnezeu. Neprihănirea şi devotamentul unuia nu vor compensa lipsa acestor calităţi la altul.

pe “milostivul şi credinciosul lor Mare Preot. pentru a fi restabiliţi în căminul din Eden şi încununaţi ca moştenitori de drept cu El Însuşi la “prima stăpânire. (72) În timp ce păcatele credincioşilor pocăiţi sunt îndepărtate din Sanctuar. După cum preotul. purtând păcatele lui Israel. şi care prin credinţă invocă sângele lui Hristos ca jertfă ispăşitoare pentru ei. Satan îi acuză înaintea lui Dumnezeu ca şi călcători de Lege.. care păreau flăcările arzătoare ale unui foc: ”Marea Carte a Cerului. Mijlocitorul divin pledează în apărarea acelora care au biruit prin credinţă în sângele Său. cam pe la ora două. (71) Puţini. mâinile Sale rănite. începătorul şi instigatorul păcatului... erau scrise alte păcate. zicând: ”Îi cunosc pe nume.. era trimis în pustiu.. Duhul Domnului a venit peste mine şi am văzut scenele din timpul judecăţii care se apropie. Isus nu scuză păcatul lor. pentru ei.. a fost deschisă. conţinând numele acelora care pretind a crede adevărul." În timp ce Isus îi apără pe aleşii harului Său. O clasă era notată ca fiind povară pentru pământ. În timp ce aceste persoane erau numite. va apare “fără păcat spre mântuire” pentru a binecuvânta cu viaţă veşnică pe poporul Său care-L aşteaptă. va pune toate aceste păcate asupra lui Satan. fără locuitori. iar ale altora vin pe urmă. (69) Toţi trebuie să fie judecaţi după lucrurile scrise în cărţi şi să fie răsplătiţi după faptele lor. înfăţişarea lor strălucea de o bucurie sfântă. iar înregistrarea faptelor lor bune va fi ştearsă din cartea de aducere aminte a lui Dumnezeu. va fi ţinut legat o mie de ani pe pământ. (70) În serviciul simbolic. la încheierea lucrării Sale ca Mijlocitor. care va fi pustiu. ”pe un pământ nelocuit”. altele sunt respinse. Această judecată nu are loc când moare omul. una câte una. O altă carte a fost deschisă.sunt acceptate." Efeseni 5:16 În dimineaţa zilei de 23 octombrie 1879. în care erau înregistrate păcatele acelora care mărturisesc adevărul." Una din aceste cărţi. În timp ce Cel Sfânt de pe tron răsfoia rar paginile Marii Cărţi. . numele lor vor fi şterse din cartea vieţii. (68) Sfârşitul păcatului 26 Iulie O JUDECATĂ ANTERIOARĂ “Păcatele unor oameni sunt cunoscute şi merg înainte la judecată. contemplându-L pe Acela care a preluat cazul lor. Această clasă şi-a făcut din eul lor scopul suprem lucrând numai pentru interesele egoiste. pentru a fi iertaţi de păcatele lor. Marea zi a executării judecăţii lui Dumnezeu. păcatele lor vor fi şterse şi ei înşişi vor fi socotiţi vrednici de viaţă veşnică. Câteva cărţi erau înaintea Lui şi pe coperţile fiecăreia era scris cu litere de aur. marele preot după ce făcea ispăşirea pentru Israel. li se scrie iertare în dreptul numelui lor din cărţile cerului deoarece au devenit părtaşi ai neprihănirii lui Hristos. ieşea şi binecuvânta adunarea. Deoarece caracterele lor s-au găsit în armonie cu Legea lui Dumnezeu. Zece mii de ori zece mii au fost adunaţi înaintea unui tron mare pe care sta o persoană de o înfăţişare maiestuoasă.. şi va suferi la sfârşit întreaga pedeapsă pentru păcat în flăcările care-i va arde pe toţi cei răi. Aşa şi Hristos. da. părea că a venit. necăite sau neiertate.. Numele lor stă scris în cartea vieţii şi referitor la ei stă scris: ”Ei vor umbla împreună cu Mine îmbrăcaţi în alb fiindcă sunt vrednici” (Ap. numai puţini din mulţimea oamenilor care trăiesc pe pământ vor fi mântuiţi spre viaţă veşnică.. dar arată pocăinţa şi credinţa lor şi invocând iertare. (73) Sfârşitul păcatului 27 Iulie TIMPUL SE ÎNCHEIE “Răscumpăraţi vremea căci zilele sunt rele. Când unii au păcate ce rămân în cartea de înregistrare. iar ochii Săi se opreau o clipă asupra indivizilor." 1 Tim.3:4)(67) Creştinii pot zilnic să-şi cultive credinţa.. Când judecata de cercetare se termină. există o lucrare specială de curăţire. este imposibil ca păcatele oamenilor să fie şterse înainte de judecata la care sunt cercetate cazurile lor. tot aşa şi Hristos. tot aşa şi Satan purtând vina pentru toate păcatele pe care le-a determinat să le facă poporul lui Dumnezeu. Tuturor celor care s-au pocăit cu adevărat de păcat. El ridică înaintea Tatălui şi a îngerilor sfinţi. în timp ce mulţimea celor care nu şi-au desăvârşit sufletul în ascultare de adevăr vor fi pentru a doua moarte.. Hristos va veni. Ţapul ispăşitor.5:24 Lucrarea judecăţii de cercetare şi ştergerea păcatelor trebuie să fie îndeplinită înainte de a doua venire a Domnului. de îndepărtare a păcatului din poporul lui Dumnezeu de pe pământ. Din moment ce morţii trebuie să fie judecaţi după lucrurile scrise în cărţi. iar răsplata Lui va fi cu El pentru a da fiecărui om după faptele sale." . pentru îndepărtarea păcatelor din Sanctuar. le mărturisea asupra capului ţapului ispăşitor. iar faptele lor bune menţionate. Sub păcatul general al egoismului. privirea Lui părea că arde în sufletele lor şi în acelaşi moment fiecare cuvânt şi faptă a vieţii lor trecea pe dinaintea minţii lor atât de clar ca şi cum ar fi fost notate înaintea privirii lor cu litere de foc.

(76) Cazul fiecărui suflet va fi decis. aceasta se va întâmpla dintr-o dată. Timpul de probă pentru toţi se încheie când apărarea păcătosului se retrage şi când se îmbracă hainele răzbunării. (75) Când Hristos se ridică de pe tronul din Locul Prea Sfânt. Mi-au fost trimise scrisori. Deoarece îngerii lui Dumnezeu încetează să mai ţină în frâu vânturile aprige ale pasiunii omeneşti. (84) Sfârşitul păcatului 30 Iulie . Întreaga lume va fi implicată întro ruină mai groaznică decât acea care a venit asupra Ierusalimului. nespus de bucuroasă că ziua lui Dumnezeu n-a venit încă şi că acea preţioasă perioadă de probă în care să ne pregătim pentru veşnicie ne este încă asigurată. cât timp e ziuă...22:11 Dumnezeu nu ne-a descoperit când se va încheia această solie (a îngerului al treilea) sau când se va încheia timpul de probă. Atunci stăpânirea Duhului lui Dumnezeu este retrasă de pe pământ. pentru că vine noaptea când nici un om nu mai poate lucra." Daniel declară că atunci când a venit Cel Îmbătrânit de zile “judecata a fost dată Sfinţilor Celui Prea Înalt. dar vom fi învinuiţi de neglijarea datoriilor bune şi nobile impuse nouă de Dumnezeul iubirii. dacă suntem credincioşi. şi este înregistrată în dreptul numelui lor în cartea morţii. să se sfinţească şi mai departe." (1 Cor. şi cine este sfânt. cine este întinat. începătorul răului nu va putea aduce nici o scuză. să trăiască şi mai departe fără prihană. între prima şi a doua înviere.6:23) Uniţi cu Hristos ei judecă pe cei răi comparându-le faptele cu Biblia şi hotărând fiecare caz în de acord cu faptele săvârşite în trup. după cum a prezis şi Pavel “sfinţii vor judeca lumea. Interdicţia care a fost pusă asupra celor răi este îndepărtată. să se întineze şi mai departe. (74) Sfârşitul păcatului 28 Iulie CÂND TIMPUL DE PROBĂ SE ÎNCHEIE “Cine este nedrept. întrebându-mă dacă am vreo lumină deosebită cu privire la timpul de probă. că acum este timpul să lucrăm." Apoi cartea a fost închisă. Apostolul Pavel se referă la această judecată ca la un eveniment ce urmează celei de a doua veniri a lui Hristos: ”Să nu judecaţi nimic înainte de vreme. toate elementele de luptă vor fi lăsate libere.20:4) În această vreme. Apoi. Satan va arunca apoi pe locuitorii pământului într-un ultim mare necaz.Apoi s-a pus întrebarea: ”De ce nu v-aţi spălat veşmintele caracterului şi nu vi le-aţi albit în sângele Mielului? N-aţi vrut să fiţi părtaşi cu El la suferinţele Sale şi nu puteţi fi acum părtaşi ai slavei Sale. iar Satan are stăpânire deplină asupra nepocăiţilor. Atunci lucrarea pentru păcătoşi va fi încheiată. Care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. (77) În acel timp îngrozitor. li s-au încredinţat bunurile Domnului şi au fost găsiţi necredincioşi pentru încrederea ce li s-a acordat. până va veni Domnul. Hristos vine curând. li s-a dat judecata.. Defectele caracterelor noastre vor fi date la iveală şi se va şti apoi că toţi acei care sunt astfel condamnaţi au avut lumină şi cunoştinţă. într-un timp când ne aşteptăm cel mai puţin.6:3) (83) Când Judecătorul a tot pământul. (81) Nu vom auzi o învinuire împotriva noastră pentru păcatele pe care le-am făcut." 1 Cor.. şi celor ce au şezut pe ele. partea celor răi este împărţită după faptele lor. va acea loc judecata celor răi. Îşi dezbracă hainele de Mijlocitor şi îmbracă veşmintele răzbunării în locul hainelor preoţeşti. şi m-am trezit încă pe pământ." (Ap. până va veni Domnul." (Daniel 7:22) În acest timp sfinţii domnesc ca împăraţi şi preoţi ai lui Dumnezeu. Orice gură va fi închisă şi toate oştile răsculării vor fi aduse la tăcere. vom fi adunaţi în împărăţia cerului. Nu ştim cât de repede se poate încheia timpul nostru de probă. (80) Sfârşitul păcatului 29 Iulie SFINŢII VOR JUDECA LUMEA “De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme. imprevizibil. îi va cere lui Satan: ”De ce te-ai răsculat împotriva Mea şi M-ai jefuit de servii împărăţiei Mele?”. descoperind slava înspăimântătoare a Fiului lui Dumnezeu. la sfârşit. Atunci fiecare îşi va primi lauda de la Dumnezeu. Ioan zice în Apocalips: ”Şi am văzut nişte scaune de domnie. (82) Satan şi îngerii săi sunt judecaţi de Hristos şi poporul Său. Apoi scena a trecut. iar eu am răspuns că am de dus numai această solie. (79) Când timpul de probă se încheie. 4:5 În timpul celor o mie de ani. să fie nedrept şi mai departe. şi nu va mai exista sânge ispăşitor care să cureţe de păcat." Ap. cine este fără prihană. iar mantaua a căzut de pe Cel ce sta pe tron. neprihăniţii trebuie să trăiască înaintea unui Dumnezeu sfânt fără nici un mijlocitor. Dar noi putem avea azi un raport curat în cer şi ştim că Dumnezeu ne primeşte şi în sfârşit. Pavel zice: ”Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri?”(1 Cor.

PLANURILE LUI SATAN
“Fiţi treji şi vegheaţi pentru că protivnicul vostru diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită." 1 Petru 5:8 Este periculos a te încrede în sentimente sau impresii; acestea sunt călăuze nesigure. Legea lui Dumnezeu este singurul etalon desăvârşit al neprihănirii. Prin această Lege va fi judecat caracterul. Dacă o persoană care se interesează de mântuire ar întreba: ”Ce trebuie să fac pentru a moşteni viaţa veşnică”, învăţătorii moderni ai sfinţirii i-ar răspunde: ”Crede numai că Isus te mântuieşte." Când I-a fost pusă lui Hristos această întrebare, El a răspuns: ”Ce este scris în Lege? Cum citeşti?" Iar când cel care a pus întrebarea a răspuns: ”Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta... Şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi." Isus a zis: ”Bine ai răspuns; fă aşa şi vei avea viaţă veşnică." (Luca 10:26-28) (85) Nici o valoare nu are simpla mărturisire de a crede în Hristos; numai dragostea dovedită prin fapte este socotită adevărată. Totuşi numai dragostea are valoare în faţa cerului. Egoismul ascuns al oamenilor stă descoperit în cărţile cerului. Trist este jurnalul pe care-l poartă îngerii la cer. Fiinţe inteligente, pretinşii urmaşi ai lui Hristos, sunt absorbiţi de dorinţa câştigurilor lumeşti, sau de desfătarea în plăcerile pământeşti. Bani, timp şi putere sunt sacrificate pentru mândrie şi îngăduinţă de sine; dar puţine sunt clipele consacrate rugăciunii, studiului Scripturilor, umilirii sufletului sau mărturisirii păcatului. Satana inventează planuri nenumărate pentru a ne ocupa minţile, pentru ca ele să nu fie ocupate cu lucrări cu care s-ar cuveni să fie cel mai familiarizate. Arhiamăgitorul urăşte marile adevăruri care scot la iveală o jertfă ispăşitoare şi un Mijlocitor Atotputernic. El ştie că biruinţa lui depinde de faptul de a abate minţile de la Isus şi de la adevărul Lui. Acei care vor să împărtăşească avantajele mijlocirii Mântuitorului, nu trebuie să-şi permită să amestece nimic cu datoria lor de a-şi desăvârşi neprihănirea în temere de Dumnezeu. (86) Sfârşitul păcatului 31 Iulie

STATORNICI ÎN ADEVĂRUL PREZENT
“De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea măcar că le ştiţi şi sunteţi tari în adevărul pe care-l aveţi." 2 Petru 1:12 Noi credem fără îndoială, că Hristos va veni curând. Acest fapt nu e o fabulă pentru noi, este o realitate. Nu avem nici o îndoială, şi nici n-am avut de-a lungul anilor, că aceste doctrine pe care le respectăm noi astăzi reprezintă adevărul prezent şi faptul că noi ne apropiem de judecată. Noi ne pregătim pentru a-L întâlni pe Acela, care, însoţit de un cortegiu de îngeri sfinţi, trebuie să se ivească pe norii cerului pentru a da celor credincioşi şi drepţi nemurirea. Când vine El, nu trebuie să ne curăţească de păcate, să îndepărteze defectele din caracterele noastre sau să ne vindece de infirmităţile temperamentelor sau dispoziţiilor noastre. Dacă se va realiza vreodată pentru noi această lucrare, ea va fi desăvârşită pe deplin, înainte de acest timp. Când vine Domnul, acei care sunt sfinţi vor fi sfinţi şi mai departe. Acei care şi-au păstrat trupurile şi spiritele în neprihănire, în sfinţire şi onoare, vor primi atunci nemurirea. Dar acei care sunt nedrepţi, nesfinţiţi şi murdari, vor rămâne la fel pe vecie. Nu se va mai face nici o sforţare pentru ei, pentru a le îndepărta defectele şi pentru a le da caractere sfinte. Atunci Şlefuitorul nu va mai continua lucrarea Sa de şlefuire, sau de a îndepărta păcatele şi decăderea lor. Acum e timpul când această lucrare trebuie să fie desăvârşită pentru noi. (87) Dumnezeu îl încearcă şi-l pune la probă pe poporul Său. Caracterul se dezvoltă. Îngerii cântăresc valoarea morală, şi ţin o înregistrare a tuturor faptelor copiilor oamenilor. Acest Dumnezeu care citeşte inima oricui, va aduce la lumină lucrurile ascunse ale întunericului - unde sunt adesea cel mai puţin bănuite, pentru ca acele pietre de poticnire care au stânjenit progresul adevărului să poată fi îndepărtate. (88) Nu va exista nici un timp de probă în viitor, în care să ne pregătim pentru veşnicie. În această viaţă trebuie să ne îmbrăcăm cu haina dreptăţii lui Hristos. Aceasta este unica noastră ocazie pentru a ne forma caractere pentru căminul pe care Hristos l-a pregătit pentru acei care împlinesc poruncile Sale. (89)

AUGUST UMBLÂND CA ŞI HRISTOS Imitându-L pe Hristos 1 August

ISUS, MODELUL NOSTRU DESĂVÂRŞIT
“Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus." 1 Ioan 2:6

Avem înaintea noastră cel mai măreţ, cel mai sfânt exemplu. În cuget, vorbă şi faptă, Isus a fost neprihănit. Caracteristica a tot ce a făcut El, era desăvârşirea... El ne îndreaptă spre cărarea pe care a urmat-o El, zicând: ”Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze." (Mat.16:24) (1) Hristos uneşte în persoana Sa plinătatea şi desăvârşirea dumnezeirii şi plinătatea şi desăvârşirea omenescului fără de păcat. El a fost supus tuturor ispitelor de care a fost asaltat Adam şi a biruit aceste ispite, deoarece în natura Sa omenească, S-a sprijinit de puterea divină. Acest subiect merită mult mai multă meditaţie decât i se acordă.Ţinta creştinilor este prea joasă. Ei se mulţumesc cu o experienţă spirituală superficială şi de aceea au numai o lumină slabă când... ar putea discerne mai clar minunata neprihănire a naturii omeneşti a lui Hristos, care se ridică mult deasupra a toată măreţia şi puterea omenească. Viaţa lui Hristos este o descoperire a ceea ce fiinţele omeneşti căzute, pot deveni prin unirea şi legătura frăţească cu natura divină... Bărbaţi şi femei invocă multe scuze pentru înclinaţia lor spre păcat. Păcatul este prezentat ca un lucru inevitabil, un rău care nu poate fi biruit. Dar păcatul nu e ceva inevitabil. Hristos a trăit în această lume din fragedă copilărie până la vârsta bărbăţiei şi în acel timp El a întâlnit şi a rezistat tuturor ispitelor de care este asaltat omul. El este un Model desăvârşit în copilărie, tinereţe şi bărbăţie. (2) Viaţa lui Hristos a arătat ce poate face omenirea fiind părtaşă naturii divine. Tot ce a primit Hristos de la Dumnezeu şi noi putem avea, de asemenea: ”Cereţi şi veţi primi." ... Lasă ca viaţa ta să fie strâns împletită prin legături ascunse cu viaţa lui Isus. (3) Prima dată, lucrurile dintâi 2 August

RELIGIA MAI PRESUS DE ORICE
“Isus i-a răspuns: ”Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă." Matei 22:37.38 Este necesar ca tinerii să-şi dea seama că au nevoie de o experienţă adâncă în lucrurile lui Dumnezeu. O simplă lucrare de suprafaţă nu ne va fi de nici un folos. Aveţi nevoie să aduceţi în inima voastră lumina Cuvântului lui Dumnezeu ca săL puteţi căuta ca şi cu o candelă aprinsă. (4) Mulţi pretind că sunt de partea Domnului dar nu sunt; influenţa tuturor faptelor lor este de partea lui Satana. Prin ce mijloace vom constata de partea cui suntem? Cine ne posedă inima? Cu cine sunt gândurile noastre? Cu cine dorim să stăm de vorbă? Cine posedă cele mai calde afecţiuni şi cele mai bune puteri ale noastre? Dacă suntem de partea Domnului, gândurile noastre sunt cu El şi cele mai plăcute cugete ale noastre sunt ale Lui. Nu avem nici o prietenie cu lumea; am consacrat Lui tot ce avem şi suntem. Tânjim să purtăm chipul Lui, să respirăm duhul Său, să facem voia Lui şi să-I fim plăcuţi în toate lucrurile? (5) Religia Bibliei nu este o influenţă printre multe altele, ci influenţa ei este supremă, depăşind şi controlând orice altă influenţă. Religia Bibliei trebuie să-şi exercite stăpânirea asupra vieţii şi comportamentului. Aceasta nu trebuie să fie ca un adaos de culoare, aplicată ici şi colo pe pânze, ci trebuie să pătrundă întreaga viaţă ca şi când pânza ar fi fost înmuiată într-o culoare până ce orice fir de aţă din material ar fi colorat într-o nuanţă intensă durabilă care nu se decolorează. (6) Religia lui Hristos este un material trainic, alcătuit dintr-un număr infinit de fire ţesute împreună cu delicateţe şi măiestrie. Numai prin înţelepciunea pe care o dă Dumnezeu putem ţese corect acest material. Încrezându-ne în noi înşine noi aducem în el fire ale egoismului şi astfel modelul este stricat. (7) Toţi să se întrebe în mod serios: ”Sunt un creştin adevărat? Port eu semnele adevărate ale creştinismului? Fac eu ce este cel mai bine pentru a desăvârşi un caracter după modelul divin?”(8) Religia adevărată este o copie a lui Hristos. (9) Prima dată, lucrurile dintâi 3 August

DESPĂRŢIŢI DE LUME
“Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău." Ioan 17:15 Mulţi care mărturisesc a fi creştini, sunt bine reprezentaţi prin viţa care se târăşte pe pământ şi-şi încolăceşte cârceii în jurul rădăcinilor şi a lucrurilor mărunte care se întind în drumul ei. Tuturor acestora le este adresată solia: “Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul." (2 Cor.6:17) Legăturile voastre care vă leagă de orice lucru pământesc, trebuie să fie tăiate. Este imposibil pentru voi să fiţi uniţi cu cei decăzuţi şi totuşi să fiţi neprihăniţi. (10) O, dacă tinerii şi-ar da seama că ei pot creşte ca nişte plante valoroase în grădina Domnului... Lăsaţi legăturile fine ale sentimentelor să se împletească în jurul lui Isus, pentru a primi hrană de la El; şi în loc de a vă târî pe acest pământ, întoarceţi-vă faţa spre Soarele Dreptăţii, pentru ca să puteţi primi razele divine de lumină. Zi de zi creşteţi apropiindu-vă de chipul Său şi deveniţi părtaşi ai naturii divine, pentru ca la sfârşit să puteţi fi găsiţi neprihăniţi în paradisul lui Dumnezeu... Întăriţi-vă sufletul pe stânca veşnică; pentru că numai la Hristos va fi siguranţă. (11)

O unire cu Hristos printr-o credinţă vie este durabilă iar orice altă unire trebuie să piară... Dar această unire cere ceva din partea noastră. Trebuie să depunem eforturi chinuitoare de lepădare de eu, tot aşa cum trebuie să lucrăm pentru unire. Mândria, egoismul, vanitatea, lăcomia - adică păcatul sub toate aspectele sale - trebuie biruite dacă dorim să ne unim cu Hristos. Motivul pentru care mulţi găsesc că viaţa de creştin este foarte grea şi pentru care sunt atât de nestatornici, este că ei încearcă să se unească cu Hristos fără a se despărţi de aceşti idoli pe care îi nutresc. (12) Dorim noi să acceptăm condiţia care e pusă în Cuvântul Lui - despărţirea de lume?... Consacrarea noastră lui Dumnezeu trebuie să fie un principiu viu întreţesut cu viaţa, care conduce la sacrificiul de sine şi la renunţarea la eu. Acesta trebuie să fie la baza tuturor gândurilor noastre şi să fie un izvor al oricărei fapte. Acesta ne va ridica deasupra lumii şi ne va despărţi de influenţa ei nefastă. (13) Prima dată, lucrurile dintâi 4 August

SIGURANŢA NUMAI ÎNTR-O GÂNDIRE DREAPTĂ
“Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii." Prov.4:23 “Ceea ce gândeşte un om în inima sa, aceea şi este." Prov.23:7 Multe gânduri alcătuiesc istoria nescrisă a unei singure zile; aceste gânduri au mult de a face cu formarea caracterului. Gândurile noastre trebuie să fie păzite cu stricteţe, pentru că un gând necurat lasă o urmă adâncă în suflet. Un gând rău lasă o urmă rea în minte. Dacă gândurile sunt curate şi sfinte, omul este mai bun din pricină că le-a nutrit. Prin ele, pulsul spiritual capătă mai multă agerime, iar puterea de a face bine este mărită. Şi după cum o picătură de ploaie pregăteşte calea pentru alta, în umezirea pământului, tot aşa şi un gând bun pregăteşte calea pentru un altul. (14) Obiceiurile rele de a gândi, odată acceptate, devin o putere despotică ce ţintuieşte mintea ca într-o strânsoare de oţel. (15) Nu trebuie să îngăduim gândurile să hoinărească. Ele trebuie să fie ţinute strâns, aduse în robia ascultării de Hristos. Aţintiţi-le la cele sfinte. Apoi, prin harul Domnului Hristos, ele vor fi curate şi drepte. Avem nevoie de a simţi, fără încetare, puterea înnobilatoare a gândurilor curate. Unica siguranţă pentru orice suflet este de a gândi bine. (16) Minţile noastre ajung la nivelul lucrurilor cu care se ocupă gândurile noastre, iar dacă ne gândim la lucrurile pământeşti, atunci nu vom putea fi impresionaţi de cele cereşti. Am fi mult mai avantajaţi meditând la mila, bunătatea şi iubirea lui Dumnezeu; dar vom suferi mare pierdere ocupându-ne cu acele lucruri care sunt pământeşti şi trecătoare. (17) Deşi în jurul nostru s-ar putea să fie o atmosferă infectă şi coruptă, nu trebuie să respirăm miasmele ei otrăvitoare, ci putem să trăim respirând aerul curat al cerului. Noi putem închide orice intrare închipuirilor necurate şi gândurilor nesfinte, înălţând inima, fiinţa noastră în prezenţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni sincere. Cei ale căror inimi sunt deschise ca să primească sprijinul şi binecuvântarea lui Dumnezeu, vor umbla într-o atmosferă mai sfântă decât aceea a pământului şi vor avea o continuă comuniune cu cerul. (18) Prima dată, lucrurile dintâi 5 August

SCHIMBAŢI PRIN CERCETAREA CUVÂNTULUI
“Şi ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire." 1 Petru 2:2 Nici un bărbat, nici o femeie sau tânăr nu poate atinge desăvârşirea creştină, neglijând studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Prin cercetarea atentă cu grijă a Cuvântului Său, vom asculta de porunca lui Hristos: ”Cercetaţi Scripturile pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine." (Ioan 5:39) Această cercetare îl face pe cercetător capabil să observe atent Modelul... Modelul trebuie să fie examinat adesea şi cu atenţie, cu scopul de aL imita. În timp ce cineva se familiarizează cu istoria Mântuitorului, descoperă defecte propriului său caracter; neasemănarea sa cu Hristos este atât de mare încât el vede că nu poate fi un urmaş al Său fără a se face o mare schimare în viaţa Sa. El studiază în continuare, cu dorinţa de a fi asemenea Marelui său Exemplu. El reţine expresiile, spiritul iubitului Său Maestru, este transformat prin contemplare. (19) Toate filozofiile naturii omeneşti au dus la confuzie şi ocară atunci când Dumnezeu nu a fost recunoscut ca fiind totul în tot. Dar credinţa inspirată de Dumnezeu dă tărie şi nobleţe de caracter. Dacă se stăruieşte asupra bunătăţii, harului şi iubirii Sale, puterea de înţelegere a adevărului va fi tot mai pătrunzătoare; dorinţa după curăţenia inimii şi claritatea cugetării va fi tot mai sfântă. Sufletul, sălăşluind în atmosfera curată a cugetării sfinte, este preschimbat prin legătura cu Dumnezeu adusă de studierea Cuvântului Său. Adevărul este atât de întins, atât de cuprinzător, atât de profund, atât de mare, încât eul este pierdut din vedere. Inima este îmblânzită şi subjugată, ajungând la umilinţă, bunătate şi iubire. (20) Biblia... instruieşte mintea să se lupte cu cele mai adânci probleme şi să urmărească cele mai largi cercetări. Ea înflăcărează inteligenţa. Ea mântuieşte sufletul... Ia-o ca o oglindă a ta. Ea va fi un instructor credincios, descoperind greşelile şi defectele din caracterul tău. Ea va întări orice trăsătură bună. (21) Cuvântul care descoperă vina păcatului are o putere asupra inimii omeneşti de a-l face pe om drept şi a-l păstra aşa. (22) Prima dată, lucrurile dintâi 6 August

Există putere în acea rugăciune care e înălţată dintr-o inimă convinsă de propria ei slăbiciune şi care tânjeşte încă în mod serios după acea putere care vine de la Dumnezeu. Vegheaţi ca nu cumva. vom avea o continuă prospeţime în viaţa noastră de credinţă. De aceea v-a poruncit să vă rugaţi. în numele lui Isus. Aduceţi cazul vostru înaintea lui Dumnezeu. plăcută şi trainică va fi influenţa care porneşte de la Acela. Ei sunt prea grăbiţi. Nu vă pierdeţi curajul.. lucrurile dintâi 7 August COMUNIUNEA INIMII CU DUMNEZEU “Nădăjduieşte în Domnul!Fii tare.. trebuie să vă faceţi partea voastră: Veghere şi rugăciune. El ne va descoperi personal tainele Sale. ca să-l întărească şi să-l sprijine în lupta cu Satan.VEGHERE ŞI RUGĂCIUNE “Faceţi în toată vremea. Unica ta siguranţă este în a trăi asemenea unui străjer. A vă ruga corect. Cel care printr-o credinţă simplă. Mergeţi în odaia voastră sau într-un loc retras şi cereţi Tatălui. Rugăciunile noastre vor lua forma unei conversaţii cu Dumnezeu. (27) Dacă totdeauna păstrăm pe Domnul înaintea noastră. Vegheaţi ca nu cumva pasiunile rele să vă biruie. ca şi când am discuta cu un prieten. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toţi sfinţii." (Ps. pace şi fericire. ei trec prin cercul prezenţei iubitoare a lui Hristos. În al doilea rând. (28) Prima dată. (24) Prima dată. El nu v-a lăsat să faceţi voi singuri aceasta.. Veghează şi te roagă neîncetat. nu ajung să primească binecuvântarea unei adevărate comuniuni cu Dumnezeu. adică să stăm jos în compania Lui . în loc ca voi să le stăpâniţi. care a fost ispitit şi ştie cum să-i ajute pe cei ispitiţi.. vegheaţi şi rugaţi-vă.46:10) Mulţi. Adeseori vom avea sentimentul plăcut. dar v-a oferit un mijloc ca să puteţi obţine ajutor.. pentru putere şi veţi simţi că nu sunteţi lăsaţi să lucraţi singuri lucrarea de biruinţă. iar influenţa voastră să fie un miros de moarte şi nu unul de viaţă.. .. Isus nu v-ar fi poruncit aceasta. Vegheaţi ca nu cumva să vorbiţi fără chibzuială... a sta mereu în compania Sa de aceasta avem noi nevoie. Ei se întorc la lucru tot cu sarcinile lor. El ne îndeamnă să ne deosebim şi să ne alăturăm Lui. îşi va aduna raze de lumină divină. lucrurile dintâi 8 August PLINĂTATEA BUCURIEI “Îmi vei arăta cărarea vieţii. plin de bucurie.. Poruncile divine ne cer să ne oprim de la acele fapte care ar aduce suferinţe. care vede în ascuns.27:14 Lumea este stăpânită de o încordare cum nu s-a mai văzut vreodată mai înainte. dezamăgiri şi care ar închide pentru noi calea fericirii cereşti. El ştie prea bine că voi înşivă nu puteţi birui multe ispite ale vrăjmaşului şi multe curse întinse pentru picioarele voastre. Nu rămânerea de o clipă în prezenţa Sa. trebuie să vă rugaţi. În mijlocul acestei goane nebune. se află o putere teribilă care absoarbe cu totul corpul. Dumnezeu vorbeşte. înaintea Feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta. Oh. dar neaşteptând vreun sfat." (Marcu 13:33) Prima dată voi trebuie să vegheaţi.. ce mijloc minunat de a ne feri să nu cedăm ispitei şi să nu cădem în cursele lumii! (23) “Luaţi seama. al prezenţei lui Isus. a cărui ureche e deschisă la rugăciunea înălţată din inimă. 6:18 Rugăciunea şi vegherea sunt necesare pentru înaintarea în viaţa dumnezeiască." Ps. păstrează comuniunea cu Dumnezeu. prin Isus. pe un ton violent şi nerăbdător. în însăşi lupta pentru existenţă." Ps.. să vă ajute. sufletul trebuie să caute pe Dumnezeu. ci legătura personală cu Hristos. Rugăciunea serioasă şi fierbinte va fi auzită şi va primi răspuns. în credinţă orice lucru aveţi nevoie. să deveniţi uşuratici şi neserioşi." Efes. (29) Cerul întreg este interesat în fericirea omului. (25) Nu doar un răgaz de-o clipă pentru a fi în prezenţa Sa.. tot felul de rugăciuni şi cereri.. îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul.iată nevoia noastră. Vegheaţi ca nu cumva mândria să găsească loc în inima voastră. În distracţie. Rugăciunea abate atacurile lui Satan. în strângerea de bani. înseamnă să cereţi lui Dumnezeu. şi totuşi cu zel. Dar înainte ca să puteţi aştepta acest ajutor. mintea şi sufletul. ci o legătură personală cu Hristos. Dumnezeu vă va ajuta. Părintele nostru ceresc nu închide căile bucuriei nici uneia din creaturile Sale. Aruncaţi-vă la picioarele lui Isus. chiar atunci când se consacră. (26) Calm. în lupta după putere. Cu paşi grăbiţi. prin Duhul. Ei nu au timp să rămână cu Învăţătorul divin. ”Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu. Îngerii vor veghea asupra voastră. poate rămânând o clipă înăuntru acestui cerc sfânt. dacă nu era o necesitate reală. îngăduind inimilor noastre să se reverse în mulţumiri şi laudă pentru El. până când sufletul vostru se va încrede cu certitudine în El.16:11 Religia lui Hristos este bucurie.

batjocurile nu-l jignesc. poate fi jertfit prin necumpătare în mâncare şi . Iar noi trebuie să fim conlucrători cu El atât pentru sănătatea sufletului cât şi a corpului. faptele vor exprima respect pentru lucrurile spirituale şi veşnice. doresc ca toate lucrurile să-ţi meargă bine. trebuie să fie îndemnul cel mai ales pentru îngrijirea şi pentru creşterea puterii corpului nostru. la care cei neascultători de voinţa Lui nu pot ajunge vreodată. ca o putere vie. (31) Nu se poate descrie în cuvinte pacea şi bucuria pe care le are cel ce crede pe Dumnezeu pe cuvânt. şi-ţi vor aduce multă pace. Reiese de aici că acel timp este bine întrebuinţat care este folosit la statornicirea şi păstrarea sănătăţii fizice şi mintale. ca să fim în stare să facem cel mai mare bine posibil. Orice facultate dăruită nouă de Creator trebuie să fie cultivată până la cea mai înaltă treaptă a desăvârşirii. pe care Dumnezeu ni l-a încredinţat şi despre legile prin care el poate fi păstrat într-o stare de sănătate bună? (39) Sănătatea se poate câştiga numai prin obiceiuri sănătoase de vieţuire.. Zi cu zi. Şi aceasta ne face să urmărim anumite interese şi să trezim interes. muzica plină de bucurie. (38) Există o legătură intimă între suflet şi corp şi pentru a ajunge la o desăvârşire morală şi spirituală. Corpul este templul în care Dumnezeu doreşte să locuiască. dar el nu slăbeşte." (Ps. (37) Un puternic templu trupesc 10 August SĂNĂTATEA ESTE RĂSPLATA OBICEIURILOR SĂNĂTOASE “Fiule. El îţi vindecă toate bolile tale. (30) Acei care rămân în Isus. vor fi fericiţi. Orice călcare. Aceasta este tăria evlaviei care. (36) Dorinţa lui Dumnezeu pentru fiecare om este arătată în cuvintele: ”Prea iubitule. vom suferi consecinţele inevitabile. O nobleţe supusă va caracteriza vocea. care e alimentat de izvoare nesecabile. El îţi izbăveşte viaţa din groapă. Dacă facem aşa. 6:19 Printr-un tablou minunat şi impresionant." ( 3 Ioan 2) El este Cel ce “iartă toate păcatele tale. un locaş în care să se descopere slava Lui. Pentru a dobândi un caracter puternic şi armonios. muşchi şi fibră a corpului. deşi greu de explicat. şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău. nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele! Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale. ca un loc în care să sălăşluiască numai gânduri înalte şi nobile. (32) În acei care au religiunea lui Hristos.El. sare din stâncă în stâncă şi înviorează pe cei obosiţi. Ce studiu ar putea fi mai important pentru cei tineri. însetaţi şi împovăraţi. (33) Un puternic templu trupesc 9 August LOCUL UNDE SĂLĂŞLUIEŞTE DUMNEZEU “Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt. Adevărata bucurie a vieţii celui credincios este aceea de a avea în inima sa pe Hristos. O inimă care primeşte Cuvântul lui Dumnezeu.." Prov.. (35) Cea dintâi datorie a noastră faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii noştri este dezvoltarea personală. încercările mai aspre. răsună de pe buzele lor. a cărui apă rece şi murmurândă. care locuieşte în voi. el trebuie să fie ţinut curat. trebuie exercitate şi cultivate atât puterile corporale cât şi cele spirituale. puterea şi bucuria unei tinereţi nesfârşite se vor vedea mereu. ispitele sale mai tari.2 Legile naturii sunt legile lui Dumnezeu.3:1. să-i înţelegem nevoile şi să ne îndeplinim partea noastră în apărarea ei de orice stricăciune şi întinare. lucrătoare şi morală. [Mântuitorul lumii] cere din partea noastră să îndeplinim numai acele îndatoriri care vor conduce paşii noştri pe înălţimile binecuvântării. şi El ne îndeamnă să o studiem. Eul este răstignit. Înfricoşător şi minunat a lucrat Creatorul în făptura omenească. nici ca o fântână stricată. Legile care guvernează organismul nostru fizic au fost scrise de Dumnezeu pe fiecare nerv. din neatenţie sau voită a acestei legi. nădejdea slavei. şi pe care l-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?” 1 Cor. Vigoarea. Nu putem risca să pipernicim sau să schimbăm vreuna din funcţiile corpului sau minţii noastre. pentru că în aceeaşi măsură primeşte şi tărie pentru nevoia sa. bucuroşi şi veseli în Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu arată atenţia pe care El o acordă organismului nostru fizic şi răspunderea care ne revine în ceea ce priveşte păstrarea lui în cea mai bună stare. Dar acest capital mai preţios decât orice capital bancar. iar muzica.103:3. (34) Cunoştinţa că omul trebuia să fie un templu pentru Dumnezeu. El te încununează cu bunătate şi îndurare. este un păcat faţă de Creatorul nostru. ci ca un râu de munte. trebuie să respectăm legile care guvernează corpul nostru. căci va fi inspirată de la tronul lui Dumnezeu. tot atât de dumnezeeşti ca şi preceptele Decalogului. aceasta se va da pe faţă ca un principiu regenerator şi atotpătrunzător. datoriile sale devin mai grele. nu este ca un lac ce se evaporă. care seacă. Încercările nu-l tulbură.. decât acela care tratează despre organismul minunat..4) Mai presus de orice Dumnezeu vrea ca noi “să fim sănătoşi”-sănătoşi la corp şi suflet. totuşi nu e mai puţin simţită şi aducătoare de bucurie.

dar spunem că în ţările în care fructele. (53) . O persoană a cărei minte este liniştită şi mulţumită în Dumnezeu.. Ascultarea de legile sănătăţii trebuie să devină o chestiune de datorie personală. care nu sunt procurate printr-o dietă excitantă. Dacă oamenii ar fi ascultat veşnic de poruncile Decalogului. încât pentru a-i zdrobi puterea. (46) Curajul.. fiecare personal." (49) Dacă satisfacerea apetitului avea să aibă o influenţă atât de puternică asupra neamului omenesc. şi nu avem dreptul să facem cu ele ce ne place. sau prin menţinerea organelor în inactivitate." (Prov. El a răspândit înaintea lui roadele pământului . când nu se pot amuza pe seama plăcerilor excitante. simpatia. spre a fi “spre slava lui Dumnezeu. singura noastră speranţă de a recâştiga Edenul stă numai în tăgăduirea hotărâtă a poftei şi a patimilor. este sănătate pentru corp şi putere pentru suflet. A şti că avem un Prieten care niciodată nu ne părăseşte. pentru a putea birui cum a biruit Hristos! Puterea ispitei de a satisface un apetit stricat. aşa cum sunt adesea cei din lume. este un privilegiu care niciodată nu poate fi exprimat prin cuvinte. Fiul lui Dumnezeu a trebuit să postească pentru om aproape şase săptămâni de zile. Fructele. zarzavaturile. acum nu mai prezintă siguranţă. n-ar fi astăzi blestemul de boală care inundă lumea. şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice. (52) Noi nu am trasat o linie precisă care să fie urmată în dietă. (48) Chiar şi faptul firesc de a mânca şi a bea trebuie făcut. (51) Dumnezeu i-a procurat omului mijloace pentru satisfacerea unui apetit nepervertit. aduc sănătate şi prelungesc viaţa. Noi trebuie să răspundem. Noi înşine trebuie să suferim urmările legii călcate. (40) Sănătatea trebuie să fie păzită cu aceeaşi sfinţenie ca şi caracterul. fără condimente şi grăsimi diverse..băutură. este într-adevăr o satisfacţie. un spirit vesel. găsesc că “evlavia este folositoare în toate lucrurile. Dar acei care umblă pe cărarea sfinţeniei şi a înţelepciunii. (47) Un puternic templu trupesc 12 August A MÂNCA PENTRU SĂNĂTATE ŞI FERICIRE “Deci fie că beţi.. (41) Corpurile noastre sunt proprietatea răscumpărată a lui Hristos. reprezintă cea mai sănătoasă dietă. Evlavia nu este contrară legilor sănătăţii.. a oricărui gând şi motiv: supunerea întregii făpturi. înaintea lui Dumnezeu. Mărinimosul nostru Tată ceresc zice că din acestea putem mânca nestingheriţi. având făgăduinţa vieţii de acum şi a celei ce are să vină. De aceea. speranţa. (50) După cum primii noştri părinţi au pierdut Edenul prin satisfacerea poftei. care atât de des epuizează forţele vitale şi cauzează boli nervoase. pe care Dumnezeu le-a pus în fiinţa lor. atunci ce lucrare trebuie să facă un creştin. pregătite cu lapte sau smântână. este pe cărarea sănătăţii. (43) Omul înţelept zice despre înţelepciune: ”Căile ei sunt nişte căi plăcute.. fie că mâncaţi. la noi. încurcăturii şi a depărtării excesive.o varietate bogată de hrană care este plăcută la gust şi nutritivă pentru organism. întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare. Binecuvântarea deosebită care repauzează peste cel ce o primeşte este sănătate şi putere. Dacă mâncarea de carne a fost sănătoasă vreodată.3:17) Mulţi au impresia că devotamentul faţă de Dumnezeu este în detrimentul sănătăţii şi al fericirii pline de voioşie în relaţiile sociale din viaţă. ca individ faţă de corpul pe care mi l-a dat Dumnezeu?”(42) Un puternic templu trupesc 11 August SĂNĂTATE ÎN ASCULTARE DE LEGEA LUI DUMNEZEU “Căci deprindearea trupească este de puţin folos. ci este în armonie cu ele. hrana carnată nu este o hrană potrivită pentru poporul lui Dumnezeu. Trebuie a renunţa la plăcerile preferate." 1 Cor:10:31 Iată un principiu care stă la temelia oricărei fapte. dau o putere de a rezista şi vigoare intelectului. fie că faceţi altceva. să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. trebuie să-şi dea seama de obligaţia lor de a asculta de aceste legi.. călăuzirii Duhului lui Dumnezeu." Ei sunt bucuroşi când trăiesc plăcerile adevărate ale vieţii şi nu sunt chinuiţi de regretele zadarnice ale orelor irosite în zadar şi nici de întristarea sau groaza minţii." 1 Tim. iubirea. Toţi acei care înţeleg legile sănătăţii. cerealele şi nucile sunt din abundenţă. cât şi ca spirit. O minte mulţumită.4:8 Sănătatea se găseşte în ascultare de Legea lui Dumnezeu. (45) Cunoştinţa facerii de bine este cel mai bun remediu pentru corpurile şi minţile bolnave.. nu se pune întrebarea: ”Care este obiceiul lumii?” ci “Cum mă voi purta eu. atât ca fizic. pe când evlavia este folositoare în orice privinţă. Aceasta întăreşte sufletul împotriva îndoielii. credinţa. poate fi apreciată numai meditând la durerea nemărginită suferită de Hristos în acea lungă postire în pustie. trândăvia trebuie biruită. Ele. căruia putem să-I încredinţăm toate secretele sufletului nostru. de obiceiurile şi deprinderile noastre. cerealele. A avea convingerea că ochii Domnului ne urmăresc şi că urechile Lui sunt deschise la rugăciunile noastre. pregătite în mod simplu. Asigurarea aprobării lui Dumnezeu va sprijini sănătatea fizică.

. tremurături şi multe alte rele. insomnie. palpitaţii. ele nu fac altceva decât să distrugă forţele vieţii. ca să-i ocupe mintea.. la modelul Său original omul trebuie să trăiască din produsele naturale ale pământului. Inspiraţiile profunde şi complete de aer curat. natura fizică va fi mereu în conflict cu natura spirituală. (58) Cumpătarea adevărată ne învaţă să renunţăm cu totul la orice lucru vătămător şi să folosim raţional ceea ce este sănătos. folosindu-se stimulente care excită energiile epuizate. există o pierdere de putere fizică şi mentală. spasmodic. Hrana necumpătată se războieşte împotriva sănătăţii şi a păcii. 2:15 Una din cele dintâi legi ale existenţei. multe altele de felul acesta irită stomacul. (56) Condimentele sunt dăunătoare prin însăşi natura lor. Ceaiul şi cafeaua nu hrănesc corpul. Cu toate acestea viaţa Lui a fost o viaţă de deplină sănătate. deoarece este imposibil să faci un marş vioi fără ca plămânii să lucreze şi să se umple cu aer. singura cale sigură este de a nu le atinge. a nu le gusta şi a nu umbla cu ele. (63) Cei cu ocupaţii sedentare. vara şi iarna. (64) Domnul Isus era un lucrător serios şi constant.În repetate rânduri mi-a fost arătat că Dumnezeu încearcă să ne conducă înapoi. (55) Sănătatea.. este activitatea. Dumnezeu a hotărât lucrul ca o binecuvântare pentru om. în fiecare zi. (60) Un puternic templu trupesc 14 August BINECUVÂNTARE ÎN ACTIVITATEA FIZICĂ “Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului. Sub orice formă ar fi folosit el lasă urmări asupra organismului. El era reprezentat prin mielul de jertfă “fără cusur şi fără pată. Tutunul este o otravă care acţionează lent. piperul. caracterul şi chiar viaţa sunt în pericol. prin ascultare de Legile Sale. Când creierul este solicitat în mod continuu. Astfel se naşte o luptă între trăsăturile nobile şi cele josnice ale omului." (1 Petru 1:19) La corp şi la suflet. Şi la corp şi la spirit.. Mersul pe jos este preferabil călăriei sau plimbării cu trăsura. la un efort nefiresc. El era exemplul a ceea ce a vrut Dumnezeu să fie toţi oamenii. (65) Un puternic templu trupesc 15 August VINO DE-O PARTE ŞI ODIHNEŞTE-TE “Isus le-a zis: ”Veniţi singuri la o parte. stimulează pofta de mâncare şi face ca mistuirea să fie mai completă. cafeaua. Folosirea lui aţâţă setea după băuturi tari şi în multe cazuri pune temelia pentru patima beţiei. el este cu atât mai primejdios cu cât efectele lui sunt lente şi la început greu de observat." Căci erau mulţi care veneau şi se duceau. Fiecare organ din corp are lucrarea sa bine stabilită de dezvoltarea căreia depinde puterea Sa. (59) Duhul lui Dumnezeu nu poate să ne vină în ajutor şi să ne sprijine în desăvârşirea caracterului creştin. Interesele cele mai înalte ale fiinţei omeneşti sunt primejduite prin îngăduirea poftelor pe care cerul nu le aprobă.. (61) Locuitorilor Edenului le-a fost încredinţată îngrijirea grădinii “să o cultive şi să o păzească" .. pas cu pas. înfierbântă sângele şi-l umple de impurităţi. Muştarul.. trebuie să facă mişcare în aer liber.. ca s-o lucreze şi s-o păzească." 1 Petru 2:11 Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează în mod clar. şi ei nu aveau vreme nici să mănânce." Gen. oţetul. murăturile." Marcu 6:31 . Continua întrebuinţare a acestor excitanţi ai nervilor este urmată de durere de cap... că până nu practicăm înfrânarea poftelor carnale. Activitatea normală a tuturor organelor dă vitalitate şi viaţă. (54) Un puternic templu trupesc 13 August ABSTINENŢA DE LA PLĂCERILE DĂUNĂTOARE “Prea iubiţilor. înăbuşă sufletul. Ele îi dau culoare vie şi îl trimit ca un curent de viaţă în toate regiunile corpului. este înşelător şi foarte dăunător. Adam îşi găsea una din cele mai înalte plăceri ale existenţei sale sfinte. aromatizantele. într-o activitate fizică şi spirituală. tutunul şi băuturile alcoolice. O bună respiraţie calmează nervii. inactivitatea aduce degenerare şi moarte. indigestie. Plămânii sunt antrenaţi în mişcare sănătoasă. Niciodată n-a trăit printre oameni vreun om împovărat de atâtea răspunderi.. Înclinaţiile josnice. atâta timp cât noi îngăduim ca poftele noastre să ne vatăme sănătatea.. ori de câte ori este timp favorabil. să vă feriţi de poftele pământeşti care se războiesc cu sufletul. deoarece pune în mişcare mai mulţi muşchi. (57) În ceea ce priveşte ceaiul. (62) O folosire proporţională a tuturor organelor şi facultăţilor din organism este esenţială pentru activitatea fiecăruia... să-i întărească corpul şi să-i dezvolte capacităţile. vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători. puternice şi active. în timp ce alte organe ale maşinăriei vii sunt inactive. într-un loc pustiu şi odihniţi-vă puţin. pe lângă aceasta ea mai aduce un somn sănătos şi reînviorător. umplu plămânii cu oxigen şi curăţă sângele.

. vor fi de cel mai mare folos. să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu. dispoziţia şi cunoştinţa. Recreaţia în aer liber. să dea o mărturie vie. mulţi au fost conduşi încet... că puterea adevăratei evlavii este de folos la toţi.. încet. pentru a nu duce aceste suflete pe calea ispitei. ”Şi Eu Însumi Mă sfinţesc pentru ei..." (Ioan 17:19) Îi iubiţi voi suficient pe acei cu care vă asociaţi.. (77) Căldura prieteniei adevărate.. (74) Prin alegerea companiilor viciate. Trebuie să facem ca sufletele noastre să fie interesate în toate lucrurile binecuvântate pe care Dumnezeu ni le-a oferit din abundenţă. perioade de timp pentru recreaţie şi perioade de timp pentru meditaţie. este o pregustare a bucuriei cereşti. în această viaţă şi în viaţa veşnică. stând acolo unde companiile viciate nu vor putea corupe inimile noastre. neîmpiedicată. de la calea virtuţii în adâncurile neascultării şi desfrânării. putem uita infirmităţile.. Cei care vor stărui în ascultare de legile ei vor fi răsplătiţi cu sănătate în corp şi la minte. Şi tocmai după tăria prieteniei va fi şi mărimea influenţei pe care prietenii o exercită unul asupra altuia. îmbrăcămintea şi vorbirea lor. binecuvânta şi întări unul pe altul. (67) Există moduri de recreaţie care sunt foarte sănătoase atât pentru minte cât şi pentru corp. (73) Tot astfel lucrează Satan şi acum cu cel mai mare succes. Care este calitatea iubirii voastre? Are ea trăsătura aceea care să-i facă mai creştini pe acei care se asociază cu voi? Va avea aceasta tendinţa de a aduce material solid în construirea caracterului lor? (79) Dumnezeu cere de la toţi urmaşii Săi. iar puterile minţii.. putem fi voioşi şi să înălţăm lui Dumnezeu cântări din inimă.. pentru a nu-i încuraja să adopte o conduită glumeaţă şi neserioasă care înăbuşă cugetele serioase în ce priveşte mântuirea lor? Cultivaţi voi o evlavie personală. face din momentele noastre de recreaţie ceea ce implică acest nume . Orele de cea mai mare bucurie pentru El erau acelea. sau dacă îşi îngăduie să devină nepăsători şi necredincioşi. îşi face lucrarea ei bine şi cu înţelepciune. în toate ocupaţiile vieţii lor..119:63 Este firesc a căuta prietenia altora. O dragoste pentru suflet care se desparte de plăcerile egoiste şi practică aspra lepădare a eului.momente de adevărată zidire pentru corp. a înnobila şi a sfinţi pe acei cu care ne asociem. într-o vreme. spre bine sau spre rău. (69) Aer curat. cu scopul de a înălţa. astfel încât să renunţaţi la dorinţa voastră pentru distracţie şi la plăcerea voastră egoistă. (76) Mai bună decât toată prietenia lumii este prietenia celor mântuiţi prin Hristos.acestea sunt adevăratele remedii. abstinenţă.. lumina soarelui." Ps. sufletului şi corpului sunt istovite. Pentru că astfel este neglijată evlavia personală. (70) El [Domnul Isus] găsea ocazie de recreaţie în mijlocul scenelor naturii. când se putea retrage de la lucru. (68) Pentru sănătatea şi fericirea noastră. Natura. contemplarea lucrărilor lui Dumnezeu în natură. exerciţiu. tinerii trebuie să caute a se întovărăşi cu acei care se trudesc să ajungă mai sus.. atât cât este posibil.. În timp ce ne rugăm “şi nu ne duce pe noi în ispită”. trebuie să ieşim din casele noastre şi să petrecem din timpul nostru în aer liber.El [Isus] n-a stăruit de ucenicii Săi să muncească fără încetare. Trebuie să ne rezervăm perioade pentru odihnă. să meargă pe câmp să mediteze în liniştea văilor şi să cultive comuniunea cu Dumnezeu pe coastele munţilor sau printre arborii pădurii.. Urmaşii lui Hristos trebuie să se despartă de lume şi să nu caute a intra în legătură cu cei din lume. (78) În legătură cu alţii 17 August INFLUENŢA VOASTRĂ CONTEAZĂ “Aceasta este porunca Mea... Fiecare îşi va găsi sau îşi va face tovarăşi. decât atunci când li se oferă ocazie să facă bine.. dietă potrivită. pentru a ispiti pe urmaşii lui Hristos la păcat. Ei se pot zidi. ”Veniţi de o parte. Nu este un lucru înţelept să fii fără încetare sub povara lucrului şi a agitaţiei. minte şi suflet. s-ar fi gândit că e imposibil pentru ei să cadă.. în care. iubitoare care uneşte inimile.. (80) . cu paşi siguri. (71) Noi putem. spuse El către cei obosiţi şi apăsaţi. pot face această tovărăşie sau o binecuvântare sau un blestem. În mod individual. Şi meditând asupra bogatelor mărturii ale dragostei şi grijii Sale.. făcându-i să intre în relaţie cu nelegiuiţii şi să participe la petrecerile lor. Persoane tinere care sunt introduse într-o altă societate. ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.. într-un limbaj lămurit prin purtarea.. tratamente cu apă. încredere şi puterea lui Dumnezeu . (72) În legătură cu alţii 16 August PRIETENIA PRIETENILOR LUI HRISTOS “Sunt prieten cu toţi cei ce se tem de Tine şi cu cei ce păzesc poruncile Tale. modelându-şi comportamentul.. (75) Putem refuza să fim corupţi. trebuie să facem tot posibilul pentru a evita ispita. pentru ca prietenii voştri tineri să vă poată urma pe cărarea pe care-i conduceţi spre ascultarea de Dumnezeu?.. Noi nu putem fi prea hotărâţi în a evita să ne asociem cu acei care exercită o influenţă care ne îndepărtează de Dumnezeu. odihnă." Ioan 15:12 De ce calitate este această dragoste?. şi odihniţi-vă puţin”. (66) Trebuie avut grijă pentru a avea un program ordonat pentru somn şi pentru lucru. ei vor exercita numai o influenţă demoralizatoare.

curaj şi putere proaspătă ca să putem şi mai pe deplin să înălţăm vieţile noastre spre curăţie.16:8 Pentru orice lucru la care ne cere Hristos să renunţăm. ridicole. ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia. sau la roade rele." Coloseni 4:6 Cum se poate. tuturor acelora care ajung sub influenţa lor. Nimeni nu poate socoti câte păcate se fac prin rostirea de cuvinte uşuratice. fără sens. Deseori. vor răspândi lumină şi bucurie oriunde vor fi. răspândind curente vii. Lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care-L iubesc vor constitui subiect de discuţie. (92) O minte luminată şi pătrunzătoare va găsi destule subiecte de conversaţie şi recreaţie care vin dintr-un izvor nu numai nevinovat dar şi instructiv. care aduc viaţă şi bucurie oriunde curg. iar drăgălăşenia şi curăţia cerului sunt împărtăşite prin ei. făcând-o de folos celor din jur.. sau să bareze drumul spre rodnicie. care să distrugă sentimentul demnităţii personale. când este El la dreapta mea. aşezaţi-L pe Domnul înaintea voastră ca sfătuitor şi întrebaţi-L: ”Îi va place aceasta lui Isus? Va mări aceasta dragostea mea pentru Prietenul meu cel mai bun? Va aduce aceasta întristare iubitului Meu Mântuitor? Mă va despărţi aceasta de compania Lui? Mă va însoţi Isus în societatea în care găsesc plăcere. (89) În legătură cu alţii 19 August CEVA MAI BUN “Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. este mai dăunător în lume.. (82) Puteţi să vă înconjuraţi sufletele cu o atmosferă care va fi ca şi zefirul din Edenul ceresc. Cu cât contemplăm mai mult lucrurile cereşti. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu trebuie ca. vor avea bucurie şi pace. cu atât mai mult vom avea noi bucurii şi cu atât mai mult. inima noastră va fi plină de mulţumiri faţă de Creatorul nostru generos.Un caracter creştin superficial. Prietenul vostru cel mai bun. pentrucă pretinşii creştini îi conduc greşit pe alţii. este datoria noastră de a schimba subiectul conversaţiei dacă e posibil. dar prin ele nu se atinge binele cel mai înalt... dar nu uşuratici. nimic serios. Când rostim cuvinte fără sens şi stupide. El ne oferă în loc ceva mai bun. de prisos? Satana urmăreşte să obţină un avantaj asupra acelora care vorbesc într-un mod nechibzuit. (94) Acei care cu adevărat se bucură de dragostea lui Dumnezeu. (86) Când vă faceţi un prieten. încurajăm şi pe alţii să-şi permită acelaşi fel de conversaţie. căi şi plăceri care poate nu se par a fi rele. (87) Cât de mulţumit ar fi Mântuitorul să-i audă pe urmaşii Săi discutând despre preţioasele Sale lecţii de învăţătură şi să ştie că au găsit desfătare în lucrurile sfinte. sunt ocrotiţi în mod sigur." (1 Petru 1:10) Dumnezeu vrea ca noi să fim fericiţi. deoarece ei sunt legaţi de Dumnezeu şi cer.. Ei se pot bucura de recreaţii care nu slăbesc mintea şi nu pervertesc sufletul. El doreşte să pună un nou cântec pe buzele noastre. Oricine locuieşte în Dumnezeu locuieşte în dragoste. (83) În legătură cu alţii 18 August CUVINTE DE HAR “Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har. Aceasta va îndrepta cugetele lui spre Isus. (85) El [Dumnezeu] doreşte ca noi să fim veseli. să strecurăm cuvinte sau să aducem în discuţie un subiect care va schimba conversaţia. Această legătură nu poate fi înăbuşită. tinerii ţin la unele lucruri.. Toţi acei care s-au familiarizat cu adevărat cu iubirea şi compătimirea gingaşă a Tatălui nostru ceresc. Dragostea lui Isus este în inimă ca un izvor de apă.. pretinzând că Îl reprezintă pe Cel al cărui nume îl poartă. nici un gând despre lucrurile lui Dumnezeu?” (91) Creştinii au la dispoziţia lor multe izvoare de fericire şi ei pot spune cu exactitate care sunt plăcerile îngăduite şi care sunt cele neîngăduite.. adevărată evlavie şi sfinţire. nu mă clatin. El spune fiecăruia dintre noi: ”Ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt. moştenirea celor sfinţi. Prezenţa şi influenţa lor vor fi pentru oameni ca parfumul dulce al florilor. (81) Dumnezeu este iubire. unde nu va nimic religios." Ps. care nu vor dezamăgi şi nu vor lăsa întristare prin influenţa lor. trebuie să fie cuvinte curate. decât un caracter lumesc.. Când înclinaţia firească vă îndeamnă în direcţia satisfacerii unei dorinţe egoiste. Fiecare cuvânt pe care-l rostiţi este ca o sămânţă care va încolţi şi va da naştere sau la roade bune. (88) Pierdem mult nediscutând mai mult despre Isus şi despre cer. să rostească atât de multe cuvinte nefolositoare. ţâşnind în viaţa veşnică. fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Ce poate aduce fericire mai mare. Dacă pot să-L ia pe Isus cu ei şi păstrează un spirit de rugăciune. dreasă cu sare. unde totul va fi lumină şi veselie.. de lumina strălucitoare a prezenţei Sale? (95) . Singurele cuvinte care trebuie să se desprindă de pe buzele noastre. Ceea ce este în inimă este şi pe buze. chiar o laudă înălţată Dumnezeului nostru. decât a te bucura de pacea lui Hristos. (90) Să nu îngăduiţi niciodată ca distracţiile sau prieteniile altora să se interpună între voi şi Isus. (93) În toate momentele noastre de recreaţie putem strânge din Izvorul divin de tărie. (84) Când suntem în compania acelora care îşi îngăduie conversaţii nebuneşti. desăvârşite. discret. Niciodată religia nu a avut menirea de a face pe cineva nemulţumit. ca mulţi care mărturisesc numele lui Hristos. lăsaţi ca lauda lui Dumnezeu să fie pe buzele voastre şi în inima voastră.

. El nu va fi găsit la teatru. Prin meritele dreptăţii lui Hristos atribuite. El a declarat că. (100) În legătură cu alţii 21 August COMORI ÎN BANCA CERULUI “Religiunea curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru. va exista un constrast evident. mulţi ucenici tineri nu trec de simplul alfabet al experienţei creştine.. un răspuns sincer la întrebare. Tocmai pentru că lucrarea aceasta este neglijată. când va veni Hristos. al discuţiei despre Hristos şi al lucrurilor sfinte. trebuie să cultivaţi sentimente de simpatie şi compasiune.25 Răspunsul lui Hristos a fost. politeţea. de a-L face de cunoscut pe Isus. Când corpul suferind a fost uşurat. Energia neobosită. trebuie să închidem orice uşă prin care ispititorul poate avea acces la noi.1:27 Simpatiile gingaşe ale Mântuitorului nostru au fost nutrite pentru omenirea căzută şi suferindă." 1 Ioan 2:15 Între întrunirile urmaşilor lui Hristos. Dacă iubeşte cineva lumea. (99) Dacă ne aventurăm pe terenul lui Satana. Acelora care pledează pentru aceste distracţii.. este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume.În legătură cu alţii 20 August ÎNCHIZÂND UŞA ISPITEI “Nu iubiţi lumea. când le-a vorbit Hristos şi le-a zis: ”Iertate îţi sunt păcatele”. pentru a fi păstrat la loc sigur. nutrind un dezgust pentru munca folositoare şi o tendinţă de a evita datoriile şi răspunderile vieţii practice.. (96) Plăcerile lumeşti strică minţile şi pentru veselia lor de o clipă. (102) Orele petrecute atât de des în distracţii care nu reconfortează nici trupul nici sufletul ar trebui petrecute căutând să-i ajutăm pe aceia care sunt în nevoie... cu pacea. noi le răspundem: ”Noi nu ne putem permite să participăm la ele. (104) Dragostea. pentru recreaţii creştine şi cele lumeşti pentru plăcere şi distracţie. devin dezgustătoare şi nesatisfăcătoare. Atunci El le-a zis: ”Daţi dar. Aceasta este o ocazie de a vesti Evanghelia. poate fi îndrumată pe canale prin care ar curge râuri de binecuvântări. Văduva. (98) Adevăratul creştin nu va dori niciodată să intre în nici un loc de distracţie sau să participe la vreo discuţie.acestea nu se pierd niciodată. nu sunt mai puţin dăunătoare.. au devenit şcoli de brutalitate. deşi nu atât de brutale. o lucrare ale cărei urmări să ţină cât veşnicia. sau nu?. needucată şi necunoscută. deoarece trăiau sub ocrotirea puterii romane. cuvintele şi faptele lor de bunătate vor fi descoperite şi vor fi păstraţi în veacurile nesfârşite. El nu se va uni cu cei care dansează şi nici nu-şi va permite nici o altă plăcere amăgitoare care îndepărtează pe Hristos din minte. trebuiau să dea acelei puteri . între vecini. (101) O grupă de credincioşi poate fi săracă. la care nu poate să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu. speranţa şi mângâierea tuturor oamenilor. Nici un creştin n-ar dori să întâlnească moartea într-un asemenea loc. (105) În legătură cu alţii 22 August DUMNEZEU ŞI CEZARUL “Se cuvine să plătim bir Cezarului." Iac. nu avem nici o asigurare că vom fi ocrotiţi de sub puterea lui. dragostea Tatălui nu este în El.. cu toate urmările grozave ale acestora.. care de-atâtea ori este un izvor de primejdie pentru tineri. Atât cât depinde de noi.. Dacă doriţi să fiţi urmaşii Săi.. orfanul. În felul acesta este deschisă uşa către desfrâu şi risipă. mirosul plăcut al unor asemenea cuvinte şi fapte este plăcut în veşnicie.. Ţinând în mână banul roman pe care erau imprimate numele şi chipul Cezarului.. Nici unul n-ar dori să fie găsit acolo. cum este fotbalul şi boxul. În locul rugăciunii. se vor auzi de pe buzele lumeşti râsul stupid şi conversaţia uşuratică. Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Inima este deschisă şi puteţi turna balsamul ceresc. (103) Fiecare ocazie de a ajuta un frate care se află în nevoie. (97) Multe din distracţiile populare. totdeauna vor avea nevoie de ajutor. sau de a ajuta cauza lui Dumnezeu în răspândirea adevărului este un mărgăritar pe care îl putem trimite din timp şi depozita în banca cerului. bolnavul şi muribundul. jertfirea de sine . Alte jocuri atletice. în numele lui Isus din Nazaret. datorită excesului la care se ajunge cu ele. Când cei aleşi ai lui Dumnezeu sunt schimbaţi din moarte în nemurire. dar în Hristos ea poate face în familie. Astfel ele stimulează iubirea după plăcere şi excitare. în biserică şi chiar în locurile mai depărtate. Ideea este de a avea în vedere valoarea timpului..." Luca 20:22. în sala de biliard sau la popice. mulţi sacrifică prietenia cerului. iubirea şi bucuria pe care le aduce aceasta. nici lucrurile din lume. Dar curând aceste lucruri alese pentru desfătare.. ei ar fi putut să o ţină aprinsă ajutând pe cei lipsiţi. Lumina care a strălucit în inima lor.

Trebuie să mergem înainte în numele lui Hristos şi să apărăm adevărurile încredinţate nouă. Există o fascinaţie diabolică în literatura lui Satan. Aceasta este o puternică armă cu care dărâmă o credinţă religioasă simplă. dacă sunt desfăşurate corespunzător nu aduc vătămare. (114) Tineri şi tinere. Acei care iubesc poruncile lui Dumnezeu se vor conforma fiecărei legi bune pe pământ. El este un încântător dibaci. tot ce este vrednic de cinste. Dar.. înfierbântă imaginaţia. (119) . atunci e numai muzică şi cântec. ca să citiţi cărţi cu teme necredinciose." Fil..... Seminţele fărădelegii sunt semănate şi împrăştiate. (107) Înţelepciunea şi autoritatea legii divine sunt supreme. Cântecele uşuratice. sunt adesea o sursă de nenorocire. dacă e folosită bine. orice faptă bună şi orice laudă. vedea sau auzi ceea ce le-ar putea sugera gânduri nesfinţite. tot ce este curat.. (111) Multe din publicaţiile populare din prezent sunt pline de ştiri senzaţionale care îi învaţă pe tineri răutatea şi-i conduce pe calea pierzării. Cele zece precepte ale lui Iehova sunt temelia tuturor legilor drepte şi bune. şi toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. iar cântăreţii au doar puţine gânduri de adorare pentru Dumnezeu. Instrumentele muzicale le răpesc timpul care ar trebui devotat rugăciunii. Spuneţi în mod ferm: ”Nu-mi voi irosi timpul preţios citind ceea ce nu-mi va fi de nici un folos şi ceea ce mă va face numai incapabil de a fi de folos altora. atât timp cât aceasta nu venea în conflict cu o datorie mai înaltă. aceea să vă însufleţescă. dar dacă e folosită rău." (Fapt. Deasupra pământului nou-creat.. citiţi literatura care vă va da adevărata cunoştinţă şi care va constitui un ajutor pentru întreaga famillie.sprijinul impus. (106) Noi trebuie să recunoaştem stăpânirile omeneşti ca pe o întocmire dumnezeiască şi să învăţăm ca o datorie sfântă supunerea faţă de ele . Dar când pretenţiile lor vin în contrazicere cu pretenţiile lui Dumnezeu. Talentul muzical prea adesea hrăneşte mândria şi ambiţia pentru afirmare. face ca mintea să nu fie pregătită pentru lucruri de folos. El vă va fi prieten şi călăuză. bunătatea lui Dumnezeu. tot ce este vrednic de primit. tot ce este vrednic de iubit. (113) Nu vă îngăduiţi să deschideţi coperţile unei cărţi care este dubioasă. (108) Nu ni se cere să ne împotrivim autorităţilor. care îi pândeşte ca să-i piardă. (116) Religia de fiecare zi 24 August MELODIA DIN INIMĂ “Vorbiţi între voi cu cântări de laudă. cu atât vi se va părea mai frumoasă şi cu atât veţi avea mai puţină plăcere pentru literatura uşoară.20) Împărăţia noastră nu este în această lume. ei trebuie să se ferească de a citi. (112) Cititorii de ficţiune se lasă în voia unui rău care le nimiceşte spiritualitatea... Un “Aşa zice Domnul” nu trebuie dat la o parte printr-un “aşa zice statul.. Voi închide ochii în faţa lucrurilor frivole şi păcătoase.. tot ce este drept. bucăţile muzicale populare care sunt la ordinea zilei par potrivite gustului lor.. Nimeni nu trebuie să se mire că rezultatul este o recoltă de crime. Atunci când oamenii ne interzic să facem această lucrare. căci ele conţin o otravă ca cea a viperei. în primul rând lui Dumnezeu. să captiveze şi încântă mintea." (Iov 38:7) Astfel şi inimile omeneşti în legătură cu cerul au preamărit prin cântări de laudă.. au o ureche pătrunzătoare pentru muzică şi Satana ştie ce organe să aţâţe. (117) Tinerii şi tinerele. Legaţi acest volum preţios de inima voastră." Coroana lui Hristos trebuie înălţată mai presus de diadema suveranilor pământeşti. Noi Îl aşteptăm pe Domnul nostru din ceruri să vină pe pământ. Muzica...atât timp cât ele acţionează în cadrul legitim. iar când cerul vine în legătură cu pământul. Cei care sunt abia copii ca vârstă sunt de fapt bătrâni în cunoaşterea crimelor. cu psalmi şi cu cântări duhovniceşti şi cântaţi şi aduceţi din toată inima. deşi supuşi paşnici faţă de legile ţării. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie recunoscut ca fiind mai presus de orice legislaţie omenească. 5:19 Melodiile de laudă sunt atmosfera cerului.. Ei sunt incitaţi la rău de povestirile pe care le citesc. tot ce este adevărat. 4:8 Acei care nu doresc să cadă pradă uneltirilor lui Satana trebuie să-şi păzească bine căile sufletului... pentru a întemeia împărăţia Sa veşnică.4:19. dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. umbrind frumuseţea paginii sfinte. este un blestem teribil. ei trebuiau să dea ascultare. laudă lui Dumnezeu. aşa cum se afla sub graţia dimineţii” izbucneau cântări de bucurie. este o mare binecuvântare. Niciodată să nu vă simţiţi suficient de tari. putem spune împreună cu apostolii: ”Judecaţi voi înşivă. Ea aţâţă dar nu dăruieşte acea putere şi curaj pe care creştinul nu le poate găsi decât la tronul harului. Răul acesta dă naştere unei excitări nesănătoase.. astfel încât Hristos nu este dorit. atunci să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Satana duce tineretul captiv. (110) Religia de fiecare zi 23 August TINERII CREŞTINI ŞI CĂRŢILE LOR “Încolo fraţii mei. (118) Distracţiile muzicale care. Noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut şi auzit. îndepărtează sufletul de la rugăciune şi îl face neputincios pentru cele spirituale." (115) Cu cât studiaţi mai des şi mai sârguincios Biblia." Efes..

modestie şi curăţie din toate punctele de vedere .. este tot o binecuvântare de la Dumnezeu şi să pună de o parte zecimea. Nici o podoabă exterioară nu poate fi comparată în valoare sau frumuseţe cu acel “spirit blând şi liniştit”. bani care ar trebui să fie folosiţi pentru cauza lui Dumnezeu. El doreşte ca îmbrăcămintea noastră să fie nu numai îngrijită şi sănătoasă. folosiţi-l spre slava Sa.”inul subţire. (128) Religia de fiecare zi 26 August O ZECIME PENTRU DUMNEZEU “Orice zeciuială din pământ. În el sunt unite simplitatea şi utilitatea. este a Domnului. ca şi prin toate celelalte lucruri. (131) Zecimea din venitul nostru este “sfântă pentru Domnul. În timp ce este modestă şi simplă." 1 Petru 3:3. Casele. alb şi curat”. ci să fie omul ascuns al inimii în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit. pentru alt scop. pentru că este de origine dumnezeească." (1 Cor. al Domnului. (127) Este bine a iubi şi a dori frumosul. Aceasta înseamnă economie. (122) Religia de fiecare zi 25 August FRUMUSEŢEA CARE DĂINUIE “Podoaba voastră să nu fie podoaba din afară. pentru a fi cu sfinţenie. (133) Religia din fiecare zi 27 August .Toţi trebuie să-şi ia timp pentru cultivarea vocii.. este un lucru închinat Domnului. El le-a pus în posesia oamenilor. îmbrăcămintea noastră trebuie să fie de bună calitate. pământurile.. pe care îl vor purta toţi sfinţii pe acest pământ. în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor.4 Prin îmbrăcăminte.16:2) (130) Fiecare să-şi examineze în mod regulat venitul său care. (124) Este bine să se cumpere un material bun şi acesta să fie bine lucrat. a cărei notă fundamentală este aducerea de mulţumiri. 27:30 Dându-L pe Isus. care va fi pentru ea un scut contra a mii de primejdii. (121) Acei care se unesc în cer cu corul îngeresc în cântările lor de slavă trebuie să înveţe de pe pământ muzica Cerului. fie din rodul pomilor. este privilegiul nostru de a-L onora pe Creator. Acest fond n-ar trebui să fie folosit în nici un caz. astfel încât să poată aduce laude lui Dumnezeu cu o voce clară şi plăcută. Înfăţişarea noastră. Roadele pământului. totuşi. recoltele îmbelşugate. Tot ce avem trebuie consacrat lui Dumnezeu. Valabilitatea ambelor este declarată de acesta. Practicaţi economia atunci când cheltuiţi pentru îmbrăcăminte." Lev. trebuie să fie caracterizată prin îngrijire. Domnul ne-a împărţit cele mai de preţ bijuterii ale cerului. dar Dumnezeu pretinde de la noi ca să iubim mai întâi frumuseţea care nu piere niciodată. după câştigul lui. pe lângă darurile şi jertfele care trebuie să fie aduse în casa Mea. Toţi trebuie să-l susţină cu credinţă şi curaj. iar în lumea viitoare el va fi pentru ei paşaportul de liberă trecere la palatul Împăratului. şi dragostea. Toţi pot simţi că pot contribui fiecare cu partea lui la aducerea la îndeplinire a preţiosului plan de mântuire. Talentul de a putea cânta este un dar de la Dumnezeu. fie din roadele pământului. aceasta va face mult în a înconjura pe o tânără cu acea atmosferă de sfântă rezervă. orice femeie şi orice tânăr poate deveni administrator al Domnului şi poate fi un agent pentru a împlini nevoile tezaurului Domnului." Noul Testament nu modifică legea zecimii. El ne-a dat toate lucrurile care să ne înveselească pe deplin. Acest veşmânt îi va face chiar aici frumoşi şi plăcuţi. banii. ce va putea. Orice bărbat.. ce parte neînsemnată şi ce recompensă ruşinoasă pentru aceea ce a costat atât de mult! De pe crucea de pe Golgota Hristos ne cheamă la o supunere necondiţionată. ca un fond separat. comorile de aur şi argint sunt darurile Lui. cât de mică pare aceasta în faţa spiritului meu! Cât de deşartă este străduinţa de a măsura cu regulile matematice timpul. ci şi potrivită şi să vină bine. (120) Să ne amintim că rugăciunile noastre sunt însoţite de corurile oastei cereşti de sus. (126) El [Isus] va trimite în suflet razele strălucitoare ale Soarelui Dreptăţii care va împărtăşi vieţii spirituale frumuseţea şi mirosul bine plăcut. (123) Când o onestă simplitate în îmbrăcăminte este unită cu o purtare modestă. Apostolul zice: ”Fiecare din voi să pună de o parte acasă. nu se cere o învăţătură înaltă pentru a-l înţelege şi a-l aduce la îndeplinire. care în ochii lui Dumnezeu este de mare preţ.. (132) Eu vorbesc despre rânduiala zecimii.. El ne cere să-L recunoaştem ca Dătător al tuturor lucrurilor şi pentru acest motiv El zice: ”Din toate lucrurile voastre Eu Îmi rezerv a zecea parte. acesta trebuie să fie consacrat numai pentru sprijinirea lucrării de predicare a Evangheliei. El va îmbogăţi caracterul cu podoaba unui duh blând şi umil. care stă în împletitura părului. nici pe cea a Sabatului. hrana şi îmbrăcămintea." (129) Planul lui Dumnezeu în sistemul zecimii este minunat în simplitatea şi armonia sa. (125) Atunci când mintea este concentrată în a-i plăcea doar lui Dumnezeu. vor dispare toate podoabele inutile. care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. faţă de o dragoste şi o jertfă care este de nemăsurat şi incalculabilă.. Zecime pentru Hristos! Oh. Dar garniturile scumpe nu sunt necesare şi a le îngădui înseamnă a cheltui pentru satisfacerea eului. în culori potrivite şi cum se cuvine pentru serviciul divin..

ci se îmbărbătează unii pe alţii. deschisă la oferirea unui dar.. deoarece făcând astfel..." “El n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea." Ioan 3:16. căci “pe cine dă cu bucurie. (143) Noi trebuie să profităm de orice ocazie de a ne aşeza pe calea binecuvântărilor. una din condiţiile bunului lor mers. şi predicaţi Evanghelia la orice făptură. iar binefacerea să fie înţeleasă ca o datorie de creştin.9:7 Nu numai zecimile noastre.18:20) Vă puteţi îngădui să alegeţi plăcerea voastră şi să vă lipsiţi de binecuvântare? (141) Dacă creştinii s-ar aduna unii cu alţii. vor fi binecuvântaţi. primele roade din toate bogăţiile Sale. ci trebuie să aducem şi un dar în visteria Sa. ne va da mai mulţi.. îl iubeşte Dumnezeu!" 2 Cor." (145) . Săracii să nu îngăduie sentimentul umil că darurile lor sunt atât de mici încât nu merită a fi luate în seamă.10:25 Niciodată să nu nutriţi gândul că puteţi fi creştini şi totuşi să vă retrageţi în voi înşivă. Este spre binele vostru să fiţi chiar acolo unde Hristos a spus că va fi şi El. că a dat pe singurul lui Fiu. (140) Mulţi susţin că nu este absolut nici o pierdere să meargă la un concert şi să neglijeze adunarea de rugăciune. dimpotrivă. (135) Contribuţiile cerute de la evrei. vor fi în mare parte determinate de experienţele de viaţă ale acelora cu care vă întovărăşiţi. Dacă-I înapoiem talanţii pe care ni i-a dat spre păstrare. cu cât vedeţi că ziua se apropie. rece şi zgârcită. Cei rămaşi trebuie să biruiască prin sângele Mieluşelului şi prin Cuvântul mărturiei lor. şi cu atât mai mult. pentru scopuri religioase şi de binefacere. Fiecare reprezintă o parte din marea familie a omenirii. ajungeau până la un sfert din veniturile lor.17 Dragostea lui Dumnezeu îmbrăţişează întreaga omenire. iar ei vor fi reînsufleţiţi." Ev. iar natura şi felul experienţei voastre de viaţă. era de aşteptat ca acest fapt să-i aducă în starea de sărăcie. cu inimi pline de voioşie. asupra unora ca aceştia se va repauza binecuvântarea lui Dumnezeu. O carte de aducere aminte este scrisă pentru acei care nu părăsesc adunările. păstrând astfel deschis canalul. vorbind unul altuia despre iubirea lui Dumnezeu şi despre preţioasele adevăruri ale mântuirii. (139) Religia de fiecare zi 28 August PE CĂRAREA BINECUVÂNTĂRII “Să nu părăsim adunarea noastră.JERTFELE DE RECUNOŞTINŢĂ “Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău. (134) Domnul cere ca să fie strânse daruri în anumite timpuri rânduind lucrurile astfel ca dăruirea să devină o obişnuinţă. (142) Toţi trebuie să aibă ceva de spus pentru Domnul. Orice strădanie pe care o facem pentru Hristos va fi răsplătită de El. nu trebuie să aibă timp să adoarmă egoistă. ci ca lumea să fie mântuită prin El. sau de silă. pe care Dumnezeu le pretinde ca ale Sale trebuie să I le dăm cu credincioşie. Să nu părăsim adunările noastre. spiritul de recunoştinţă şi dragostea săvârşesc acest lucru. ca să-l consacrăm lui Isus. (136) Nu măreţia darului face jertfa bine plăcută lui Dumnezeu. sau să lipsească de la adunările unde servii lui Dumnezeu sunt rânduiţi să vestească o solie din ceruri. şi fiecare datorie pe care o săvârşim în numele Lui va contribui la propria noastră fericire. dar respectarea cu credincioşie a acestor prescripţii era. Râul trebuie să curgă neîncetat. dând însărcinare ucenicilor. Să aducem Creatorului nostru... ca şi toate ocaziile în care se face o lucrare personală cu sufletele. Hristos. ci să ne îndemnăm unii pe alţii. toate acestea sunt ocazii rânduite de Dumnezeu pentru a ne dărui ploaia timpurie şi ploaia târzie. spune: ”Mergeţi în toată lumea.." Marcu 16:15 “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dumnezeu se află numai printre acei care se adună pentru a vorbi despre onoarea şi mărirea Lui şi pentru a mărturisi despre puterea Sa. Inima.. (137) Sumele mici economisite prin fapte de sacrificiu vor face mai mult pentru înălţarea cauzei lui Dumnezeu. intenţia inimii. prin fapte de binefacere. Cu astfel de taxe grele pe venitul poporului. decât pot face sumele mari care nu au necesitat o jertfire de sine. cele mai valoroase bunuri ale noastreşi serviciul nostru cel mai bun şi sfânt. cum au unii obicei. atunci inimile lor s-ar înviora şi ei s-ar întări unul pe celălalt. Când ne adunăm fiecare să aibă un cuvânt de spus. (144) Religia de fiecare zi 29 August BRAŢUL AJUTĂTOR AL LUI DUMNEZEU “Apoi le-a zis: ”Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. (Mat. Isus a spus: ”Acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu sunt şi Eu în mijlocul lor". Convocările comunităţii. până când se va ivi a doua ocazie de a dărui. (138) Nimic nu e prea valoros pentru noi. ca o jertfă de recunoştinţă. cum sunt adunările în corturi sau în locaşul bisericii.

Braţul ajutător al lui Dumnezeu . Deodată el ezită. Câmpurile pustii din întreaga lume. Orice dar primit trebuie folosit pentru propăşirea Numelui Său.. dar există un loc şi o lucrare pentru fiecare.. Nu trăiţi singuri pe pământ. deasupra pădurilor singuratice prin care treceam în călătoria noastră." Această scenă mi se înfăţişă ca şi curcubeul făgăduinţei lui Noe.. sunt chemaţi şi să lucreze pentru mântuirea semenilor lor. ei vor intra în serviciul Maestrului. Orice povară care ni se cere să o purtăm a purtat-o El Însuşi.o pictură pictată de Marele Artist pe canavaua mişcătoare a cerurilor. de a vedea suflete salvate va fi dată pe faţă şi de dânşii. Îngeri ai harului păreau că şoptesc: ”Priviţi sus! Această măreţie este doar o licărire din lumina care se revarsă de la tronul lui Dumnezeu. Dumnezeu le va da putere de sus. iar raze din splendoarea interioară străfulgerau prin acestea. ca purpura de culoarea chihlimbarului şi sângerii. El le va da înţelepciune şi cunoştinţe. nereţinând nimic. în timp ce călătoream de la Christiania din Norvegia. De-a lungul întregului drum. pentru a-L împărţi altora. (146) Hristos doreşte să-i folosească pe tineri în serviciul Său. Despre acei care-L urmează." Is. dar foarte adâncă. Satan a pregătit capcane pentru picioarele celor imprudenţi şi prea încrezători." (Ioan 10:28) (151) . O legătură personală cu El aduce lumină. solicită cerul pentru a trimite lucrători. Isus este lumina şi viaţa voastră. cu buzele atinse de cărbunele aprins de pe altarul divin. Avea încredere în călăuza sa şi păşea fără teamă pe urmele sale. Poate fi abrupt şi colţuros." Ev. Ca şi copii ai lui Dumnezeu. picioarele şi limbile convertite.. este privilegiul nostru de a privi totdeauna sus. (149) Privind la Isus 30 August PRIVIŢI MEREU ÎN SUS! “Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre. Sufletul rămâne în Dumnezeu. mergând cu credincioşie pretutindeni. ca şi acelora mai în vârstă. Nu toţi pot ocupa aceeaşi poziţie. speranţă şi putere. pacea şi siguranţa pentru totdeauna. splendoarea inimaginabilă a continuat să lumineze recele cel nordic . Dumnezeul tău. iar apoi. deoarece îndrăzneţul muntean păşi peste o prăpastie îngustă. Cu minţile. deoarece drumul este sfinţit de paşii Săi. (148) Bărbaţilor tineri. în care poate turna preţiosul ulei al Duhului. îşi revărsau măreţia peste tot cerul. Inimile lor vor fi în armonie cu inima lui Hristos. Ultimele raze ale soarelui care se apropia de asfinţit. continuând lucrarea până la desăvârşire. urcând tot mai sus în cer. aşteptând servul credincios. îl rugă să-l urmeze.Toţi cei ce sunt chemaţi la viaţă în Hristos. lumina lui Hristos aduce pace în templul sufletului. la Göteborg în Suedia. a dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. făcându-mă în stare să apuc asigurarea grijii statornice a lui Dumnezeu şi să privesc mai departe la cerul tihnit. Călătorul încă ezită. Părea ca zâmbetul lui Dumnezeu deasupra tuturor căminelor pământeşti. pregătindu-i pentru serviciu. zicându-i pe un ton sigur: ”Apucă-mi mâna. îi este dată putere pentru obţinerea unor rezultate nebănuite. niciodată aceasta nu-ţi va da drumul. Dar urmându-ne Călăuza. Priviţi sus şi zăriţi prin credinţă locaşurile din căminul ceresc. Nimeni nu le va smulge din mâna Mea. mâinile. Cărarea nu este uşoară. Limba este insuficientă pentru a ilustra splendoarea acestuia. El are nevoie de misionari. Unul mai mare decât orice călăuză omenească vă cheamă să-L urmaţi peste culmile răbdării şi sacrificiului de sine. până când se părea că porţile cetăţii lui Dumnezeu au fost lăsate întredeschise. care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: ”Nu te teme de nimic. razele strălucitoare ale prezenţei Sale inundă odăile sufletului. El zice: “Niciodată nu vor pieri. 41:13 Sorele strălucea scânteietor pe zăpada orbitoare de pe unul din cei mai înalţi munţi din Alpi. Dragi prieteni tineri.acesta este ceea ce puteţi fi dacă vă veţi preda Lui.. (147) Fiecăruia care I se predă Domnului pentru servire. Timp de două ore.. Eu îţi vin în ajutor. picioarele Sale au îngropat spinii. Dumnezeu va face lucruri mari. Dacă tot timpul Îl avem în vedere. să-L păstraţi pe Hristos veşnic în faţa voastră. care pentru bucuria care-I era pusă înainte. dar călăuza îl încurajă. adică la Isus. devenind tot mai strălucitoare. dar El a trecut pe aici. chipul Său este întipărit în inimă şi se va descoperi în viaţa de fiecare zi. deasupra munţilor colţuroşi. Dacă noi continuăm să-L privim. putem călători fără nici o teamă. păstrând ochiul credinţei aţintit la Hristos. ce păreau ca argintul şi aurul. (150) Privind în sus 31 August MÂNA CARE NICIODATĂ NU SE ÎNDEPĂRTEAZĂ “Căci Eu sunt Domnul. Dacă tinerii se vor preda lui Dumnezeu. în timp ce un călător îşi urma călăuza de-a lungul unei cărări înguste.12:2 Câţiva ani în urmă. Numai în acest mod puteţi să vă menţineţi ochii îndreptaţi spre slava lui Dumnezeu. pentru a face drumul mai uşor pentru noi. El îi va face vase de cinste. a suferit crucea. Aceeaşi dorinţă pe care a avut-o El. Pentru aceştia. deşi cărarea îi era necunoscută până acum." Dragi prieteni tineri. am avut favoarea vederii celui mai măreţ apus din câte mi-au fost date să văd vreodată. femeilor tinere. întinzându-i mâna. Toate nedumeririle şi temerile sunt încredinţate lui Isus. Dacă se vor consacra Lui.

că adevărata fericire nu se află în satisfacerea mândriei şi a luxului.. “Căci nimeni nu-şi urăşte corpul său propriu.. “Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea” (Ev. asemănătoare aceluia ce le fusese dat. nu ar fi putut să-i satisfacă dorinţa după înţelegere şi societate.. (4) Căminul clădit de Dumnezeu 2 septembrie PRIMA CĂSĂTORIE “Domnul Dumnezeu a zis: “Nu este bine ca omul să fie singur.. atunci căsătoria este o binecuvântare. (152) Prin exercitarea unei credinţe vii astăzi. (6) Căminul clădit de Dumnezeu 3 septembrie .o astfel de tovarăşă care să i se potrivească şi să poată fi una cu el în iubire şi înţelegere. os din oasele sale. ea a fost destinată să fie deopotrivă cu el. pentru că Dumnezeu a făcut posibil pentru noi să fim biruitori în fiecare zi. el trebuia să fie o fiinţă sociabilă. în comparaţie cu moştenirea care i-a fost dată distinsului Adam? (3) Grădina Eden era un simbol a ceea ce dorea Dumnezeu să devină întregul pământ.opera mâinilor celui mai mare Maestru Arhitect. ea trebuie să fie un al doilea eu pentru el. (1) Scopul lui Dumnezeu a fost ca omul să-şi găsească fericirea ocupându-se cu îngrijirea lucrurilor create de El şi ca nevoile sale de hrană să fie asigurate de fructele pomilor din grădină (2) În căminul perechii sfinte era o lecţie pentru toate timpurile . nu era un palat luxos. Astăzi trebuie să căutăm pe Dumnezeu şi să nu ne lăsăm mulţumiţi fără prezenţa Sa. În decursul timpului. Astfel. sunteţi pregătiţi. nu i-ar fi adus fericirea desăvârşită. ar cultiva o mai mare simplitate. Ca o parte a bărbatului. cea mai duioasă şi cea mai sfântă din câte există pe pământ. în temere de Dumnezeu şi cu respectul cuvenit faţă de răspunderile ei. spre răsărit şi a pus acolo pe omul pe care îl întocmise.. am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. 13:4) Ea a fost unul din cele dintâi daruri date de Dumnezeu omului şi una din cele două întocmiri pe care Adam le-a luat cu sine peste pragul Paradisului după cădere." Efeseni 5:29 Dumnezeu a oficiat prima sărbătoare a nunţii. care ne mai este acordată.. noi trebuie să biruim pe vrăjmaş. scenele grandioase şi ocupaţiile încântătoare ale Edenului. în mândria lor. Scopul ei a fost de a fi o binecuvântare pentru omenire. carne din carnea sa. pământul cu florile sale delicate şi cu covorul său de un verde viu era podeaua sa. Fără societate. dacă Hristos ar veni astăzi.. ea păzeşte curăţenia şi fericirea neamului omenesc." Gen. tot pământul ar fi fost umplut cu căminuri şi şcoli.. Nu trebuie să facem în câteva ore un lucru de-o viaţă. Chiar relaţiile sale cu îngerii. satisface necesităţile sociale ale omului şi înalţă demnitatea sa corporală. ci fiecare îl hrăneşte şi-l încălzeşte. Cerul albastru era acoperişul ei. ca fiind inferioară lui. Pereţii acesteia erau îmbrăcaţi cu cea mai grandioasă podoabă . 2:18 Omul nu a fost creat ca să locuiască în singurătate. să întemeieze alte căminuri. (154) SEPTEMBRIE CĂMINUL CARE-L ARE ÎN MIJLOCUL SĂU PE HRISTOS Căminul clădit de Dumnezeu 1 septembrie CĂMINUL DIN EDEN “Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden. Ce sunt proprietăţile chiar ale celor mai bogaţi. spirituală şi morală. dar nici să fie călcată de el în picioare. aceasta dovedeşte ce legătură sfântă şi ce simpatie reciprocă trebuie să domnească în această relaţie. Oamenii. Nu trebuie să privim viitorul cu teamă. Dumnezeu Însuşi dădu lui Adam o tovarăşă. Când principiile dumnezeieşti sunt recunoscute şi urmate în această relaţie. Eva a fost creată dintro coastă luată din Adam. Să veghem. iar scopul Său era ca atunci când familia omenească se va înmulţi. ca şi când aceasta ar fi ultima zi din viaţă. care să fie asemenea lui . această întocmire are ca autor al ei pe Creatorul Universului. El îi prevăzu o tovarăşă .Zilnic trebuie să săvârşim lucrarea care aparţine zilei respective. ramurile pline cu frunze. 2:8 Acel cămin [patria primilor noştri părinţi] împodobit de însăşi mâna lui Dumnezeu. Dacă oamenii . dar Dumnezeu l-a pus pe Adam într-o grădină. unde s-ar fi studiat Cuvântul şi lucrările lui Dumnezeu şi unde şcolarii ar fi fost pregătiţi tot mai pe deplin ca să reflecte în veacurile nesfârşite lumina cunoştinţei slavei Sale. (5) Legătura familiei este cea mai strânsă. ci în împărtăşirea cu Dumnezeu prin operele Sale create. atunci ei ar corespunde mult mai bine scopului pentru care au fost creaţi. Nu exista nici o fiinţă de aceeaşi fire cu el care să-l iubească şi să poată fi iubită de el.un ajutor potrivit pentru el . pentru a fi iubită şi ocrotită de el. (153) Dacă astăzi sunteţi împăcaţi cu Dumnezeu. îşi găsesc plăcerea în clădiri grandioase şi costisitoare şi se laudă cu faptele mâinilor lor proprii." Gen. Aceasta era locuinţa lui. ceea ce arăta că ea nu trebuie să-l stăpânească ca şi cap. ale pomilor maiestuos împodobiţi erau baldachinul ei. să lucrăm şi să ne rugăm astăzi. Şi ea este cu adevărat o binecuvântare oricând se păşeşte cu înţelepciune în legământul căsătoriei.

ci un singur trup. degeaba lucrează cei ce o zidesc. va fi în armonie cu Hristos care locuieşte în inima soţului. afară numai de pricină de curvie. deoarece nu a fost pusă încă la probă. era o lege de cea mai mare binecuvântare şi dezvoltare pentru oameni. atunci în cămin va fi unire şi dragoste. Atunci sufletul unuia se va împleti cu sufletul celuilalt. Ei se vor strădui împreună.. iar privegherea lor sfântă va sfinţi camera maritală. nici soţul şi nici soţia să nu nutrească gândul că unirea lor este o greşeală sau o dezamăgire. Continuaţi cu cele dintâi atenţii. leagă destinele celor două persoane cu legături pe care nimic altceva. să făgăduiască în mod solemn să se iubească unul pe altul. Cultivaţi tot ce este mai nobil în voi şi grăbiţi-vă de a recunoaşte însuşirile bune ale celuilalt. 121-128) Cel mai minunat model al cerului este un cămin unde cel ce conduce este Duhul Domnului. (15) Chiar dacă se pot ivi greutăţi. (8) Afecţiunea poate fi tot atât de curată ca şi cristalul şi atrăgătoare în nevinovăţia ei. în faţa Universului ceresc. mai degrabă decât s-o ceară. (11) (Vezi Căminul Advent capitolul 18 “Datorii şi privilegii maritale p. dragostea voastră reciprocă va fi mai adâncă şi mai tainică.. (13) În predica de pe munte. Deci ce a împreunat Dumnezeu. Fie ca mirele şi mireasa. Să se manifeste iubire şi îngăduinţă reciprocă între voi. Aici şi-au avut originea lor căsătoria şi Sabatul. necazuri sau descurajări. nu le poate desface. Luaţi-vă timp să cercetaţi cum puteţi spori fericirea unul altuia. 2:24 Dumnezeu a rânduit că trebuie să existe armonie şi iubire desăvârşită între cei doi care se căsătoresc. zilnic va deveni mai profundă şi mai puternică atunci când e supusă încercării. nădejdea slavei. amândouă întocmirile fiind rânduite spre mărirea lui Dumnezeu şi spre fericirea oamenilor. Şi în timp ce dragostea voastră pentru El creşte. bărbaţii şi femeile trebuie să se reconsacre lui Dumnezeu.. Încurajaţi-vă pe toate căile unul pe altul. (9) Dacă într-adevăr în inimă locuieşte Hristos. şi astfel dragostea voastră pentru El.. Ca şi orice alt dar al lui Dumnezeu încredinţat omului. în loc de a fi sfârşitul iubirii. aşa cum a rânduit Dumnezeu. (7) În jurul fiecărei familii este un cerc sfânt care trebuie să fie păstrat neatins. (14) La începutul vieţii de căsnicie. Ceea ce Tatăl ceresc Însuşi a declarat ca bun. Luaţi-vă hotărârea de a fi tot ce este cu putinţă să fiţi unul faţă de altul. să ajungă în locaşurile pe care Hristos S-a dus să le pregătească pentru acei care Îl iubesc. să nu îngăduie altcuiva să împărtăşească lucrurile tainice care sunt numai ale lor. Îngerii lui Dumnezeu vor fi musafiri în cămin. El a zis: “Dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa nevasta.. cel din urmă şi cel mai bun din orice. (16) Căminul clădit de Dumnezeu 5 septembrie LĂSAŢI PE DUMNEZEU SĂ CONDUCĂ “Dacă nu zideşte Domnul o casă. iar cele două vieţi vor fi în armonie.” Ps. va fi doar începutul ei”. nu ar putea exista nici un motiv pentru desfacerea unei căsătorii. Fiecare să dăruiască iubire. afară de adulter. Priviţi continuu la El." Gen. (10) Numai acolo unde domneşte Hristos poate exista iubire profundă. Când Dumnezeu a unit mâinile perechii sfinte în căsătorie. degeaba veghează cel ce o păzeşte. căsătoria a fost degradată prin păcat. cât şi soţia. Faceţi din Hristos cel dintâi. Înlăuntrul acestui cerc nici o altă persoană nu are dreptul să pătrundă. Atât soţul. (12) Căminul clădit de Dumnezeu 4 septembrie O UNIRE PE VIAŢĂ “Aşa că numai sunt doi.UNIREA A DOUĂ VIEŢI “De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup. preacurveşte. omul să nu despartă." Matei 19:6 Legământul căsătoriei . dar totuşi poate fi superficială. 127:1 . dacă nu păzeşte Domnul o cetate... îi dă prilej să preacurvească şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat.. dar scopul Evangheliei este de a o aduce iarăşi înapoi la curăţia şi frumuseţea ei originală. Acolo unde domneşte Duhul lui Dumnezeu nu va exista nici o discuţie despre nepotriviri în legături de căsătorie. atunci a făcut El cunoscută legea căsătoriei pentru toţi fiii lui Adam până la sfârşitul timpului. adevărată şi neegoistă.” Matei 5:32 Isus îndreaptă atenţia ascultătorilor Săi către instituirea căsătoriei la creaţiune. să luptaţi luptele vieţii. Isus declară lămurit că. Atunci căsătoria. Hristos care locuieşte în inima soţiei. decât moartea.

Dumnezeu... doreşte ca pământul să fie plin cu bucurie şi pace. El l-a creat pe om pentru a fi fericit şi El tânjeşte să umple inima omenească, cu pacea cerului. El vrea ca familiile de pe pământ să fie un simbol al marii familii de sus. (17) Căminurile creştine întemeiate şi conduse în deacord cu planul lui Dumnezeu sunt printre cele mai eficiente mijloace ale Sale pentru formarea caracterului creştin şi pentru înaintarea lucrării Sale. (18) Căminul trebuie făcut să fie tot ceea ce implică acest cuvânt. Acesta trebuie să fie o părticică de cer pe pământ, un loc unde afecţiunile sunt cultivate în loc de a fi înăbuşite sistematic. Fericirea noastră depinde de cultivarea iubirii, a simpatiei şi a curtuaziei reciproce. (19) Faceţi astfel încât Hristos să poată intra în căminul vostru ca un musafir aşteptat. Faceţi-L să fie astfel încât oamenii să cunoască faptul că aţi fost cu Isus şi aţi învăţat de la El. Căminul în care membrii sunt creştini amabili şi curtenitori, exercită o influenţă bună de mare răsunet. Alte familii vor observa rezultatele obţinute de un astfel de cămin şi vor urma acest exemplu pentru a-şi păzi căminurile de influenţe rele. Îngerii cerului vizitează adesea căminul în care domneşte voinţa lui Dumnezeu. Sub puterea harului divin, o astfel de casă devine un loc de reîntărire pentru pelerinii trudiţi şi istoviţi. Eul este jertfit. Se formează obiceiuri sănătoase. Există o recunoaştere atentă a drepturilor celorlalţi. La cârmă stă credinţa care lucrează şi curăţă sufletul, conducând întreaga gospodărie. (20) Cea mai puternică dovadă a puterii creştine care poate fi arătată lumii, este o familie bine ordonată şi bine educată. Aceasta va recomanda adevărul aşa cum nimic altceva nu o poate face pentru că aceasta este o mărturie vie a puterii ei practice asupra inimii. (21) Întemeiat pe iubire 6 septembrie

IUBIREA CARE DĂINUIE
“Apele cele mari nu pot să stingă dragostea şi râurile n-ar putea s-o înece de ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreţ." Cânt. cânt. 8:7 Iubirea este un dar preţios pe care îl primim de la Isus. Iubirea curată şi sfântă nu este un sentiment, ci un principiu. Aceia care sunt mânaţi de adevărata iubire, nu sunt fără judecată, nici orbi. (22) Iubirea divină care porneşte de la Hristos, niciodată nu nimiceşte iubirea omenească, ci o cuprinde. Prin aceasta, iubirea omenească este şlefuită şi curăţată, înălţată şi înnobilată. Iubirea omenească nu poate să-şi aducă roadele preţioase până când nu este unită cu natura divină şi învăţată să crească spre cer. (23) Iubirea adevărată nu este o pasiune puternică, aprigă, impetuoasă. Din contră, ea are un caracter liniştit şi profund. Ea nu se uită la cele din afară şi este atrasă numai de trăsături bune. Ea este înţeleaptă şi pricepută, iar consacrarea ei este reală şi durabilă. (24) Inimile care sunt umplute cu dragostea lui Hristos, niciodată nu pot să se depărteze prea mult. Religia este dragoste, iar căminul creştin este locul unde trebuie să domnească dragostea şi unde aceasta să-şi găsească expresia în cuvinte şi fapte de bunătate chibzuită şi de politeţe serviabilă. (25) Căminurile noastre trebuie să fie un Betel, iar inimile noastre un altar sfânt. Oriunde este nutrită în suflet dragostea lui Dumnezeu, acolo va fi pace, lumină şi bucurie. (26) Isus doreşte să vadă căsătorii şi căminuri fericite. (27) Bărbaţii şi femeile pot atinge idealul lui Dumnezeu pentru ei, dacă vor lua pe Domnul Hristos ca ajutor. Ceea ce înţelepciunea omenească nu poate face, va îndeplini harul Său pentru acei care se predau Lui în încredere plină de iubire. Providenţa Lui poate uni inimile cu legături care sunt de obârşie cerească. Iubirea nu va fi un simplu schimb de cuvinte dulci şi linguşitoare. Războiul ceresc ţese o urzeală şi o bătătură mai fină, dar mai trainică decât sunt în stare să ţeasă războaiele de pe pământ. Materialul nu este o pânză ţesută, ci o împletitură ce va rezista la încercare, la purtare şi la greutăţi. Inimile se vor uni prin legăturile de aur ale unei iubiri dăinuitoare. (28) Întemeiat pe iubire 7 septembrie

MULT MAI DE PREŢ DECÂT MĂRGĂRITARELE
“Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea şi nu duce lipsă de venituri.” Prov. 31:10,11 Fericirea căminului depinde în mare măsură de cea care este soţie şi mamă. (29) Tânărul să caute ca aceea care va sta alături de el, să fie pregătită să poarte partea ei din poverile vieţii, a cărei influenţă să-l înnobileze şi să-l înalţe şi care îl va face fericit prin iubirea ei (30) Căsătoria nu este doar o idilă; ea îşi are dificultăţile ei reale şi amănuntele ei familiale. Soţia nu trebuie să se considere o păpuşă care să fie îngrijită, ci o femeie, una care să poarte pe umeri poveri reale şi nu închipuite şi să ducă o viaţă chibzuită, înţeleaptă, considerând că există alte lucruri la care să se gândească decât la sine. (31) O cunoaştere a datoriilor familiale este de nepreţuit pentru orice femeie. Există nenumărate familii a căror fericire este distrusă de nepriceperea celei care este soţie şi mamă. (32)

Fiecare fată trebuie să înveţe să îngrijească de problemele familiale ale căminului, să fie gospodină, menajeră şi croitoreasă. Ea trebuie să se priceapă la toate acele lucruri pe care trebuie să le ştie o stăpână a casei. (33) Dacă este necesar, o tânără se poate lipsi de limba franceză sau algebră, sau chiar de pian, dar este de absolută nevoie ca ea să înveţe să facă pâine bună, să croiască îmbrăcăminte care să vină bine şi să împlinească cu pricepere multe datorii care aparţin treburilor gospodăreşti. (34) “O nevastă pricepută este un dar de la Domnul”. (Prov. 19:14) “Inima bărbatului se încrede în ea...” “Ea îşi deschide gura cu înţelepciune şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei şi nu mănâncă pâinea leneviei. Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând: “Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate“. Prov. 31:11,12,28,29. Cel care găseşte o astfel de soţie “găseşte un lucru bun şi capătă har de la Domnul. “ (35) Întemeiat pe iubire 8 septembrie

DRAGOSTEA REZISTĂ ÎNCERCĂRII
“El m-a dus în casa lui de ospăţ şi dragostea era steagul lui fluturat peste mine.” Cânt. cânt. 2:4 Înainte de a-şi da mâna în căsătorie, fiecare femeie trebuie să se întrebe dacă acela cu care ea este în perspectivă să-şi unească destinul, este vrednic pentru ea. Care este raportul vieţii sale din trecut? Este viaţa lui curată? Este dragostea pe care el o exprimă de un caracter nobil şi înălţător, sau este doar o patimă şi o emoţie? Are el trăsături de caracter care să o facă fericită? Poate găsi ea adevărata pace şi bucurie în afecţiunile lui? I se va îngădui ei să-şi păstreze individualitatea sa, sau trebuie să-şi supună judecata şi conştiinţa ei sub stăpânirea bărbatului ei? Ca o ucenică a lui Hristos, ea nu este a ei însăşi, ci este cumpărată cu un preţ. Poate onora ea poruncile Mântuitorului mai presus de orice? Vor fi păstrate curate şi sfinte trupul, sufletul, gândurile şi intenţiile ei? Aceste chestiuni au o înrâurire vitală asupra bunului mers al fiecărei femei care intră în legătură de căsătorie. (36) Dacă aveţi fericirea de a avea părinţi temători de Dumnezeu, cereţi-le sfatul. Aduceţi în faţa lor nădejdile şi planurile voastre; primiţi învăţăturile pe care ei le-au învăţat din experienţele vieţii lor şi veţi fi feriţi de multe dureri. Mai presus de orice faceţi-L pe Hristos Sfătuitorul vostru. Cercetaţi Cuvântul Său cu rugăciune. Sub o astfel de călăuzire tânăra să primească de tovarăş în viaţă numai pe acela care are trăsături de caracter curate şi bărbăteşti, pe acela care este sârguincios, cinstit şi care are idealuri înalte în viaţă, pe acela care iubeşte pe Dumnezeu şi se teme de El. (37) Inima tânjeşte după iubirea omenească, dar această iubire nu este suficient de puternică sau suficient de curată, sau de preţioasă pentru a ţine locul iubirii lui Hristos. Numai în Mântuitorul poate soţia să găsească înţelepciune, putere şi har pentru a întâmpina grijile, răspunderile şi necazurile vieţii. Ea trebuie să-L facă puterea şi călăuza ei. Femeia să se predea lui Hristos înainte de a se dărui vreunui prieten pământesc şi să nu intre în nici o relaţie care este contrară acestui principiu. (38) Numai în Domnul Hristos se poate încheia sigur, legământul de căsătorie. Iubirea omenească trebuie să-şi primească legăturile cele mai strânse, din iubirea dumnezeiască. Numai acolo unde domneşte Domnul Hristos, poate fi o iubire adâncă, adevărată şi neegoistă. (39) Întemeiat pe iubire 9 septembrie

STRĂLUCIRE SAU ÎNTUNECIME
“Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?” 2 Cor. 6:14 Unul din cele mai mari pericole care se abat asupra poporului lui Dumnezeu de astăzi, este acela al unirii cu cei necredincioşi, mai ales al unirii în căsătorie cu necredincioşii. (40) Sute au jertfit pe Hristos şi cerul din cauza căsătoriei cu persoane necredincioase... Fericirea şi prosperitatea vieţii de căsătorie depinde de unirea părţilor. Cum poate cel firesc să fie în armonie cu unul care a ajuns să aibă cugetul lui Hristos?... Există o continuă nepotrivire de gusturi, de înclinaţii şi scopuri. Dacă cel credincios, prin alipirea sa statornică de principii nu câştigă pe cel nepocăit, atunci aşa cum se întâmplă de obicei, el se descurajează şi îşi vinde principiile sale religioase, pentru o biată tovărăşie cu unul care nu are nici o legătură cu cerul. (41) Acei care mărturisesc a crede adevărul calcă în picioare voinţa lui Dumnezeu, atunci când se căsătoresc cu necredincioşii; ei pierd favoarea sa şi fac amară lucrarea pentru pocăinţă. Partea necredincioasă poate avea un caracter moral excelent; dar faptul că el sau ea nu a răspuns la cerinţele lui Dumnezeu şi a neglijat o mântuire atât de mare, este un motiv suficient pentru a nu încheia o astfel de unire. (42) Raportul Inspirat, zice despre Solomon: “... nevestele i-au plecat inima spre alţi dumnezei şi inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului Său”. 1 Regi 11:4 Fie ca amintirea tristă a apostaziei lui Solomon să avertizeze fiecare suflet pentru a evita aceeaşi prăpastie. (43)

Dacă bărbaţii şi femeile obişnuiesc să se roage de două ori pe zi, înainte de a se gândi la căsătorie, ei trebuie să se roage de patru ori pe zi, atunci când se gândesc să facă un astfel de pas. Căsătoria este ceva care va influenţa viaţa voastră, atât în această lume, cât şi în cea viitoare. (44) Dacă nu doreşti să ai un cămin din care umbrele să nu se mai îndepărteze niciodată, nu te uni cu unul care este vrăjmaş al lui Dumnezeu. (45) Întemeiat pe iubire 10 septembrie

O TOVĂRĂŞIE CARE FUNCŢIONEAZĂ
“Căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului.” Efes. 5:23 “Domnul l-a autorizat pe bărbat ca şi cap al soţiei, pentru a fi protectorul ei. El reprezintă legătura familiei (engl. house-band) unindu-i pe membri, tot astfel cum şi Hristos este capul bisericii şi Mântuitorul trupului simbolic. Fiecare bărbat care pretinde a iubi pe Dumnezeu să studieze cu atenţie cerinţele lui Dumnezeu referitoare la poziţia sa. Autoritatea lui Hristos este manifestată prin înţelepciune cu toată amabilitatea şi blândeţea; tot astfel să-şi exercite şi soţul puterea şi să imite marele Cap al bisericii. (46) Tatăl trebuie să-şi amintească că o mare parte din povara educării copiilor săi zace asupra mamei... Aceasta ar trebui să trezească sentimentele sale cele mai nobile şi să-l determine a se îngriji pentru uşurarea poverilor ei. El trebuie s-o încurajeze a se sprijini pe marea sa iubire. (47) Nici soţul şi nici soţia nu trebuie să încerce să exercite asupra celuilalt un control arbitrar. Să nu căutaţi să siliţi pe celălalt să se supună dorinţelor voastre. Voi nu puteţi face aceasta şi totuşi să mai aveţi iubire unul pentru altul. Fiţi buni, răbdători, îngăduitori, indulgenţi şi curtenitori. Prin îndurarea lui Dumnezeu, voi puteţi izbuti să vă faceţi unul pe altul fericiţi, aşa după cum aţi făgăduit cu ocazia legământului căsătoriei. (48) Căsătoria, o unire pe viaţă, este simbolul unirii dintre Hristos şi biserica Sa. Spiritul pe care Hristos îl manifestă faţă de biserica Sa este spiritul pe care soţul şi soţia trebuie să-l manifeste unul faţă de celălalt. Dacă ei Îl iubesc pe Dumnezeu mai presus de orice, ei se vor iubi unul pe altul în Domnul... Prin tăgăduirea lor de sine şi prin jertfirea de sine, ei vor fi o binecuvântare unul pentru altul... Dumnezeu doreşte ca cel mai fericit loc de pe pământ să fie căminul, o copie fidelă a căminului ceresc. Purtând răspunderile căsătoriei în cămin, legând interesele lor de Isus Hristos, spriji-nindu-se pe braţul Său şi pe asigurările Sale, bărbatul şi femeia se pot bucura de fericire în această unire pe care o călăuzesc îngerii lui Dumnezeu. Căsătoria nu micşorează utilitatea lor, ci o întăreşte. (49) Întemeiat pe iubire 11 septembrie

REGI ŞI REGINE
“Prin înţelepciune se înalţă o casă şi prin pricepere se întăreşte.” Prov. 24:3 Planul lui Dumnezeu pentru Israel, era astfel întocmit ca fiecare familie să aibă o casă la ţară cu destul pământ pe care să-l lucreze. Astfel le erau date oamenilor şi mijloacele şi încurajarea la o viaţă utilă, harnică pentru a putea trăi din munca lor proprie şi nici unul din planurile oamenilor nu s-a dovedit mai bun decât acesta. (50) Pământul are binecuvântări ascunse în adâncurile lui, pentru acei care au curaj, voinţă şi perseverenţă de a-i aduna comorile. Părinţii, tatăl şi mama, care au o bucată de pământ şi un cămin confortabil, sunt regi şi regine. (51) O locuinţă costisitoare, mobilierul bogat, strălucirea, luxul şi viaţa uşoară, nu oferă condiţiile în totul necesare pentru o viaţă fericită şi folositoare. Domnul Isus a venit pe pământul acesta pentru a săvârşi cea mai mare lucrare care a fost făcută vreodată printre oameni. El a venit ca ambasador al lui Dumnezeu, pentru a ne arăta cum să trăim, astfel încât să dăm cele mai bune roade în viaţă. Care au fost condiţiile alese de Veşnicul Părinte pentru Fiul Său? O locuinţă ascunsă undeva printre dealurile Galileii, o familie care se întreţinea prin muncă cinstită şi care dovedea respect faţă de muncă, o viaţă de simplitate, luptă zilnică cu greutăţile şi cu necazuri, jertfire de sine, economie şi servire răbdătoare şi voioasă, ceasul de studiu lângă mama lui, din pergamentul desfăşurat al Scripturii, liniştea zorilor şi amurgului prin valea verde, sfintele servicii ale naturii, studiul creaţiunii şi al providenţei şi legătura strânsă a sufletului cu Dumnezeu - toate acestea erau condiţiile şi privilegiile primei părţi a vieţii Domnului Isus... Cea dintâi ţintă a voastră să fie aceea de a vă face un cămin plăcut. Străduiţi-vă să vă procuraţi lucrurile acelea bune care uşurează munca şi susţin sănătatea şi starea bună a casei... Mobilaţi-vă casele cu lucruri simple şi utile, lucruri rezistente care pot fi uşor păstrate curat şi care pot să fie înlocuite fără mare cheltuială. Dând dovadă de bun gust puteţi face ca un cămin simplu să fie atrăgător şi plăcut, dacă iubirea şi mulţumirea se dau pe faţă. (52) Întemeiat pe iubire 12 septembrie

COMOARA CARE ÎNCUNUNEAZĂ CĂMINUL

Vrăjmaşul sufletelor înţelege aceasta mult mai bine decât înţeleg mulţi părinţi.... ce va trebui să păzim cu privire la copil şi ce va fi de făcut?’ ” Judec.. (58) Cel mai fericit loc de pe pământ 13 septembrie CE FEL DE MOŞTENIRE? “Manoah a zis: ‘Acum dacă se va împlini cuvântul Tău. (59) Copilul va fi influenţat spre bine sau spre rău. (53) Atunci când familia este alcătuită din doi membri. (69) Dacă înainte de naşterea copilului ei.. Ambii părinţi transmit asupra copilului lor trăsăturile lor spirituale şi corporale şi propriile lor înclinaţii şi pofte. (54) Grija şi afecţiunea faţă de copiii care depind de noi îndepărtează asprimea din natura noastră.” Luca 2:40 Isus este exemplul nostru..“Nevasta ta este ca o viţă roditoare înlăuntrul casei tale şi copiii tăi sunt ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale. ştiind că dacă ea nu rezistă acestora. Am luat mulţi copii în grijă şi am simţit întotdeauna că asocierea cu simplitatea copilăriei a reprezentat o mare binecuvântare pentru mine. el a făcut o experienţă preţioasă şi plină de învăţătură despre iubirea minunată a lui Dumnezeu pentru oameni şi despre încrederea pe care fiii lui Dumnezeu o puteau pune în Tatăl lor Ceresc.. Prezenţa unui copil în cămin îndulceşte şi înfrumuseţează viaţa.. Dar dacă ea rămâne cu statornicie fidelă faţă de bine. dacă doreşte bunăstarea copilului ei. Ea însăşi trebuie să fie guvernată de principii şi trebuie să practice cumpătarea şi tăgăduirea de sine.. dacă este amabilă. prin obiceiurile mamei. irascibilă. la acei care au nevoie să fie mai veseli şi mai liniştiţi. Chiar din anii tinereţii Sale a fost stăpânit de o singură ţintă: să trăiască pentru a face pe alţii fericiţi. Din gura ei şi din scrierile profeţilor. (57) Sufletul copilaşului care crede în Hristos este tot atât de preţios în ochii Săi precum sunt îngerii din jurul scaunului Său de domnie.. pentru studierea Cuvântului lui Dumnezeu.” (63) Cel mai fericit loc de pe pământ 14 septembrie MODEL PENTRU COPII ŞI TINERI “Iar Pruncul creştea şi se întărea. (62) Mama care este un învăţător vrednic pentru copilul ei trebuie ca. el a fost atras într-o legătură mai intimă cu Dumnezeu. şi nu există copii. ea poate influenţa copilul.. este nevoie de o veghere permanentă. Fiii şi fiicele voastre sunt membri mai tineri ai familiei lui Dumnezeu. înainte de naşterea lui să-şi formeze obiceiuri de tăgăduire şi stăpânire de sine. ne arată cum priveşte Creatorul nostru această problemă. Înţelegerea. răbdarea şi dragostea care sunt necesare în tratarea copiilor vor reprezenta o binecuvântare în orice cămin. deoarece ea transmite propriile ei calităţi. ne face buni şi înţelegători şi are o influenţă în dezvoltarea calităţilor nobile din caracterul nostru” (55) După naşterea primului său fiu Enoh a dobândit o experienţă şi mai înaltă. pentru a-i instrui şi educa pentru cer. ea va transmite copilului ei aceste trăsături de caracter. 128:3 Copiii şi tinerii sunt comoara deosebită a lui Dumnezeu. caracterul copilului ei va purta semnele modului ei greşit de a se comporta. (61) Atât taţii cât şi mamele iau parte la această răspundere. El a înţeles mai lămurit obligativitatea şi răspunderea sa ca şi copil al lui Dumnezeu.” Ps. pentru ca egoismul să nu obţină supremaţie pentru ca să nu deveniţi voi înşivă centrul pretinzând atenţia.. Ele vor îmblânzi şi vor supune trăsăturile de caracter moştenite.. pentru a fi puse în practică răbdarea. El este Modelul pentru toţi copiii şi tinerii. era plin de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era peste El. El i-a încredinţat purtării voastre de grijă.. când a simţit adorarea gingăşiei propriei sale inimi pentru întâiul său născut. El aduce ispite asupra mamei.. Fiecare tată şi fiecare mamă trebuie să-şi pună întrebarea: “Ce trebuie să facem pentru copilul ce se va naşte?” Efectul influenţelor dinainte de naştere e foarte puţin luat în consideraţie de mulţi. 13:12 Cuvintele rostite soţiei lui Manoah conţin un adevăr pe care mamele de astăzi ar trebui să-l studieze. El a învăţat despre lucrurile cereşti.. dar instrucţiunea pe care cerul a dat-o acestor părinţi evrei. trăsăturile ei de caracter mai slabe sau mai puternice. pretenţioasă. (65) . Cunoaşterea adâncă a Sfintelor Scripturi dovedeşte câtă stăruinţă a depus El în anii tinereţii Sale. ea este nestatornică. El o va face în stare să transmită copiilor ei calităţi care îi va ajuta să aibă succes în această viaţă şi să dobândească viaţa veşnică. Un copil crescut în temere de Domnul este o binecuvântare. dacă este egoistă. stăpânirea de sine şi adevărata iubire.. grija şi interesul pe care nu simţiţi nici o obligaţie să le acordaţi altora. Singura speranţă a mamei este în Dumnezeu. (64) Mama Sa I-a fost primul învăţător omenesc. Ea nu va căuta în zadar pentru ajutor. Ea poate alerga la El pentru a-I cere milă şi putere. bună şi neegoistă. În viaţa petrecută în căminul părintesc. Şi când a văzut iubirea copilului faţă de tatăl său. (56) Am un interes deosebit de gingaş faţă de toţi copiii. încrederea sa nevinovată în ocrotirea acestuia.

niciodată nu trebuie să se uite faptul că şi tatăl are partea sa de împlinit în educarea şi instruirea copilului său.. cu Tatăl Său ceresc. El a fost ajutorul mamei Lui. Primii ani ai Mântuitorului au fost ani folositori. Ea nu are ca scriitorul. de şlefuire şi finisare îi aparţinea mamei.. toate aveau un farmec deosebit pentru El.. stâncile colţuroase şi dealurile veşnice. El a fost tot atât de conştiincios în împlinirea datoriilor Sale în cămin sau atunci când lucra la dulgherie. trebuie să fie educat pentru El. ca pictorul.”(Col. nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri. Dumnezeu a încredinţat fiecărei mame o sarcină sfântă. “educă-i pentru Mine. fără paradă sau îngâmfare. (76) Cel mai fericit loc de pe pământ 16 septembrie MIJLOCUL DE UNIRE AL FAMILIEI “Şi voi părinţilor. să-l cioplească în marmură. A fost ca o rază de soare plăcută în mijlocul căminului. este necesar ca influenţa tatălui unită cu cea a mamei. chipul divin. zideşte-le un caracter minunat. “Ia pe acest fiu. El trebuie să ia povara mai mare asupra lui. Retras dintre oameni comunica în aceste locuri singuratice.. asemenea unui palat ca să poată străluci în curţile Domnului pe vecie. (75) Împăratul pe tronul său nu are de făcut o lucrare mai nobilă decât aceea a mamei. să-i stăpânească. zice El.” Ps. să-i conducă. Nici o altă lucrare nu i se poate asemui în importanţă. Lăsaţi ca liniştea voastră sufletească să ajute la restabilirea în ei. Copilul Îi aparţine lui Dumnezeu şi încă de când este prunc în braţele mamei. Printr-o disciplină gingaşă. (74) Există un Dumnezeu sus. Şi-a făcut lucrul Lui cu credincioşie şi voioşie. (70) În copiii încredinţaţi grijii Sale. pe această fiică”. fetele noastre ca nişte stâlpi.. Un înger n-ar putea cere o misiune mai nobilă. Tăcerea e de aur şi va face mai mult pentru a aduce pocăinţa. făcând tot ce-i stă în putere pentru a-i conduce pe copiii săi la Dumnezeu. Caracterul copilului trebuie să fie dezvoltat.” (67) Este favorul preţios. iar lumina şi slava de la tronul Său se revarsă asupra mamei credincioase care se străduieşte să-şi educe copiii pentru a se împotrivi influenţei răului. în cămin. Şi prin aceasta unindo strâns.. să le fie o călăuză bună. Păsările. rostind vorbe aspre de supărare.” (71) Această lucrare de modelare. decât orice cuvinte spuse.. nu trebuie să-i lase neastâmpăraţi numai în grija mamei. învăţături tot atât de dăinuitoare ca şi veşnicia. (78) Când copiii îşi pierd controlul de sine şi rostesc cuvinte pătimaşe.. Satan este satisfăcut atunci când părinţii îşi irită copiii.. copacii maiestuoşi şi munţii semeţi.. Mai cu seamă pe măsură ce copiii cresc. 6:4 Deoarece mare este lucrarea mamei. 42:1) (69) Cel mai fericit loc de pe pământ 15 septembrie CEA MAI NOBILĂ LUCRARE “Fiii noştri sunt ca nişte odrasle care cresc în tinereţea lor. (66) Viaţa lui Hristos a fost umilă. prin ajutorul lui Dumnezeu. 3:21)." Ef. (79) . părinţii trebuie să tacă o vreme. prin Duhul Sfânt: “Iată Robul Meu pe care-L sprijinesc.. Mama trebuie să întipărească pe tabla inimii. el nu va slăbi interesul pentru copiii Săi. mamele îşi pot lega copiii de inima lor. de întruchipat în cuvinte puternice un cuget nobil şi nici ca muzicianul să exprime prin melodie. iar prezenţa mamei trebuie să fie cea mai mare atracţie a lui. Ea nu are. prin cuvinte şi fapte pline de iubire. care fac podoaba caselor împărăteşti. de pictat pe pânză un chip frumos. Încă din copilărie a fost un model de ascultare şi hărnicie. ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului. (77) Un tată creştin este mijlocul de unire al familiei sale.. El a trăit sub cerul liber. un sentiment frumos. învăţând să urmeze exemplul Său. Ceea ce are ea de făcut este ca.. florile naturale care împodobeau câmpiile cu frumuseţea lor strălucitoare... (68) Orice tânăr care urmează exemplul de credincioşie şi ascultare al lui Hristos în căminul său modest. Trebuie să se străduiască să-i păzească de tovărăşii nesănătoase. În puterea ei stă modelarea caracterelor copiilor săi. sau ca sculptorul. poate pretinde acele cuvinte spuse lui de Tatăl. a unei stări sufleteşti bune. (Is. 144:12 Cea mai duioasă legătură pământească este aceea dintre mamă şi copilul ei. Mama este regina căminului ei.”Părinţi. (72) Educaţia copilului este cea mai nobilă lucrare încredinţată vreodată muritorilor.. Puterile Sale morale erau întărite prin meditaţie şi comuniune cu Dumnezeu... în viaţa Sa modestă. ca şi atunci când lucrarea Sa publică de predicator era săvârşită. Tatăl care are băieţi. legându-i aproape de tronul lui Dumnezeu. nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri.. al părinţilor de a conlucra în educarea copiilor cum să-şi însuşească bucuria vieţii lui Hristos. pentru ca ei să fie pregătiţi pentru viaţa mai înaltă.În tinereţea Sa. să dezvolte într-un suflet omenesc. nemuritoare. Alesul Meu în care îşi găseşte plăcere sufletul Meu”. El a lucrat cu tatăl Lui în meseria de dulgher. împlinind datoriile umile pe care a fost chemat a le îndeplini. săpaţi frumos. (73) Căminul trebuie să fie pentru copil locul cel mai atrăgător din lume. ca să nu-şi piardă nădejdea. El însuşi trebuie să se facă tovarăşul şi prietenul lor. În cea mai mare parte a vieţii Sale..

. iubitoare. pentru bunăstarea copiilor săi.. fără a-i mustra cu asprime sau a-i cicăli. conversaţia voioasă. (84) O conducere schimbătoare .acestea reprezintă o mare parte din binecuvântările şi fericirile vieţii. procedaţi cu băgare de seamă şi împliniţi ceea ce spuneţi fără a vă abate la stânga sau la dreapta. (80) Cel mai fericit loc de pe pământ 17 septembrie ŢINÂND FRÂNELE CONDUCERII “Copii. cât şi mamele trebuie să-şi alipească pe copiii lor de ei. În cămin influenţa ei trebuie să fie foarte mare. trebuie să se străduiască. familia va fi fericită”. Spuneţi ceea ce doriţi calm. Dar atunci când Legea divină n-a mai fost ascultată. ascultaţi în Domnul de părinţii voştri. au luat naştere. (92) Faptele de amabilitate vor uni inimile şi le vor aduce mai aproape de inima Aceluia de la care izvorăşte fiecare pornire de generozitate. (87) Influenţa combinată a autorităţiii şi a iubirii. sunt necesare disciplinei în orice familie. singur. acei în care locuieşte Hristos. Viitorul prosper al copilului pretinde o disciplină amabilă. (89) Răutatea. Atât timp cât Legea lui Dumnezeu este onorată în căminurile noastre pământeşti. la rândul său. părinte şi copii. prin legăturile puternice ale stimei.. nemulţumirea şi supărarea închid uşa căminului. cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos. vor face posibilă păstrarea hotărâtă. Fiecare. dar amabilă a frânelor conducerii familiei. (88) Cel mai fericit loc de pe pământ 18 septembrie FUNIILE DE MĂTASE ALE DRAGOSTEI “Dimpotrivă fiţi buni unii cu alţii. iar altădată una care a fost condamnată . atât taţii. (82) Mama este regina căminului. tatăl trebuie să vadă dacă sămânţa preţioasă nu este cumva înăbuşită de creşterea răului. dar hotărâtă. Ea trebuie să-şi conducă gospodăria cu înţelepciune şi având demnitatea ei de femeie. 4:32 Principiul inspirat de porunca: “Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească” (Rom.Printr-o călăuzire amabilă şi raţională. răbdător. 12:10) stă chiar la temelia fericirii în familie.. Învăţaţi-i prin principii şi exemple că spiritul lui Hristos este spiritul de a face bine." Ef. să mulţumească şi să facă fericiţi pe membrii familiei. (94) . miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul. toate familiile lui Dumnezeu au fost sfinte şi fericite. fraţi şi surori. decât cele mai rare podoabe ce pot fi cumpărate cu aur. Micile atenţii. irascibile şi dezbinare. faptele de iubire. dezbinarea. (90) Manierele fine. În timp ce mamele caută să întipărească principii bune. vor fi înconjuraţi de o atmosferă dumnezeiască. iar copiii sunt supuşii ei. Am văzut că îngerii lui Dumnezeu se vor depărta de căminul în care există cuvinte neplăcute. (91) Iubirea gingaşă trebuie să fie totdeauna cultivată între soţ şi soţie. căci este drept. amabilitatea trebuie să fie exprimată nu printr-o indulgenţă necugetată. recunoştinţei şi dragostei şi să trezească în inimile lor tinere o dorinţă serioasă pentru adevăr şi dreptate.odată păstrând o direcţie fermă. Copiii trebuie să-şi respecte şi să-şi cinstească părinţii. Atât timp cât această lege a fost regula de viaţă. Un ochi care urmăreşte slava lui Dumnezeu şi ceea ce-I datorează copiii noştri. Înainte de a fi suficient de matur pentru a raţiona. micile fapte de iubire şi jertfire de sine care se revarsă din viaţă tot la fel de discret precum parfumul unei flori . ce raze de blândeţe şi de frumuseţe străluceau din viaţa zilnică a Mântuitorului nostru! Ce bunătate se revărsa din prezenţa Sa! Acelaşi spirit va fi descoperit în copiii Săi. Este imposibil a descrie răul care rezultă din lăsarea copilului după bunul său plac. (93) O. (81) Una din primele lecţii pe care trebuie să le înveţe un copil este lecţia ascultării. feţele lor vor străluci de lumina lui Hristos şi vor lumina cărarea pentru picioarele şchiopătânde şi obosite. Disciplina sa mai severă este necesară pentru ca cei mici să poată învăţa statornicia şi autocontrolul. iar o parte din locuitorii cerului au căzut. (83) Încăpăţânarea nu trebuie lăsată niciodată să treacă nemustrată. gelozia. 6:1 Voinţa lui Dumnezeu este legea cerului. el poate fi învăţat să asculte. Părinţii trebuie să-şi înveţe copiii într-un mod plăcut. (85) O fermitate uniformă şi o cârmuire lipsită de patimă. căutând să-şi lege de ei inimile celor mici cu funiile de mătase ale dragostei.este o ruinare pentru copil." Ef. Veşmintele albe ale curăţiei lor vor răspândi parfumul bine plăcut al grădinii lui Dumnezeu. Tatăl creştin lucrează amabil. invidia. (86) Pretenţiile părinţilor trebuie să fie totdeauna rezonabile. vor lega inimile copiilor de părinţii lor prin funiile de mătase ale iubirii şi vor contribui mai mult la crearea unei atmosfere plăcute în familie. ci printr-o îndrumare înţeleaptă. iar părinţii trebuie să manifeste răbdare. ne va păzi de a slăbi disciplina şi a sprijini răul. Sfătuiţi-vă să întoarceţi inimile lor spre razele strălucitoare ale Soarelui dreptăţii. în faţa lui Isus. pe orice cale. Orice cuvânt de mânie trebuie să fie împiedicat şi nu trebuie să existe nici chiar aparenţa lipsei de iubire a unora faţă de alţii. bunăvoinţă şi iubire faţă de copiii lor.

participând la planurile lor. 49:25 Tinerii sunt ţinte ale atacurilor speciale ale lui Satan. În inima oricărui creştin serios se naşte întrebarea: “De ce. (105) Faţă de copiii lor. cu siguranţă că va apare pe el o cultură de neghină. aceasta revarsă un farmec în jurul celor mai umile munci şi-i uneşte pe lucrătorii de pe pământ cu fiinţele sfinte care fac voia lui Dumnezeu în cer.. Cei mai mari trebuie să fie sprijinul părinţilor lor. (99) Pregătirea pentru căminul ceresc 20 septembrie “VOI SCĂPA PE FIII TĂI” “Da. (102) Unul din semnele zilelor de pe urmă este neascultarea copiilor faţă de părinţii lor. iubire şi îngrijire şi ei trebuie să răspundă la aceste multe faceri de bine. Dumnezeu vă va ajuta. El este Păstorul cel Bun care este oricând gata să caute oaia pierdută." (104) Isus iubeşte copiii şi tinerii. Prea târziu îşi văd ei greşeala lor teribilă. copiii nu vor întârzia să răspundă aşteptărilor lor. părinţii stau în locul lui Dumnezeu şi ei vor trebui să dea socoteală dacă au fost credincioşi faţă de sarcina încredinţată lor.Cel mai fericit loc de pe pământ 19 septembrie LUCRÂND ÎMPREUNĂ “Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos. La fel se petrec lucrurile şi cu copiii. purtând partea lor din poverile familiei şi aducând în familia lor toată fericirea cu putinţă. lupta continuă fără încetare. căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.” Gal. împărţind responsabilităţile şi poverile. de ce. vrăjmaşul sufletelor poate să exercite asupra tineretului nostru o putere atât de mare şi de nestăpânit?” Motivul este evident: Părinţii îşi neglijează responsabilitatea lor solemnă. Dacă ogorul inimii rămâne necultivat. ci. dând naştere unei recolte pe care părinţii o vor secera cu regret amar. rătăcită. (97) Aprobarea lui Dumnezeu planează printr-o asigurare plină de iubire asupra copiilor care iau parte cu bucurie la datoriile vieţii din gospodărie. A împlini orice datorie ca pentru Domnul. pentru a le arăta că preţuiesc ajutorul lor. şi voi scăpa pe fii tăi. cu cât mai plăcută şi mai onorabilă li s-ar părea munca lor. o mare parte din timp. copiii voştri vor creşte spre binecuvântarea şi onoarea voastră. (106) Părinţi creştini.. în felul acesta. Taţii şi mamele să-şi rezerve timp pentru a-şi învăţa copiii. 6:2 “Copiii. (103) Păcatul răsculării împotriva autorităţii părinteşti stă chiar la temelia mizeriei şi a crimei din lumea de azi. că doresc să le câştige încrederea. Mamele pot face preţioase micile ajutoare ale copiilor lor. ca şi părinţii. O mulţime de tineri sunt biruiţi de avalanşa copleşitoare a răului. ei sunt mai fericiţi dacă sunt angajaţi într-o lucrare utilă. Lor li se dă hrană. fiţi loiali în încrederea voastră. acum şi în veşnicie. distracţiile lor nevinovate sunt gustate cu o mai mare plăcere după împlinirea cu succes a sarcinilor lor. au de îndeplinit datorii însemnate în familie. prada celui puternic îi va fi luată şi cel prins de asupritor va scăpa. El vede pe Satan respins în eforturile sale de a-i birui. zice Domnul. şi nu-i opriţi. că se bucură de compania lor şi procedând astfel. (107) Pregătire pentru căminul ceresc 21 septembrie COPILAŞII POT FI CREŞTINI “Şi Isus le-a zis: Lăsaţi copilaşii să vină la Mine. Munca întăreşte atât muşchii cât şi mintea. împărţind poverile tatălui şi mamei. (100) Oriunde privim. (98) Dacă copiii ar fi învăţaţi să privească rânduiala umilă a datoriilor zilnice ca pe ceva rânduit lor de Dumnezeu." Is. căci Eu voi lupta împotriva vrăjmaşilor tăi. Nu numai că se va uşura povara părinţilor şi copiii vor primi o instruire practică de o valoare inestimabilă. (95) Chiar şi cei mici trebuie să fie instruiţi să ia parte la lucrarea de fiecare zi şi trebuie făcuţi să simtă că ajutorul lor este necesar şi este apreciat. egoism şi mândrie care încolţesc foarte repede. Satan îşi seamănă seminţele sale de tristeţe şi ură. (96) Munca este bună pentru copii. dar Mântuitorul are cea mai gingaşă simpatie pentru ei şi-şi trimite îngerii să-i păzească şi să-i ocrotească. îmbrăcăminte. Mulţi dintre tineri se află într-un pericol iminent datorită nenumăratelor ispite. ah. (101) Dacă un teren nu este cultivat. se vor întări relaţiile familiale şi se vor adânci temeliile caracterului. Călăuziţi de El. pe un teren al învăţăturilor biblice creştine. Ei trebuie să fie învăţaţi că sunt o parte din tăria căminului." Matei 19:14 .

5:3 Dacă a existat vreodată un timp când orice cămin trebuie să fie un cămin de rugăciune. dreptatea şi îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. ei pot fi membri ai căminului de credinţă şi pot avea cea mai preţioasă experienţă. l-au înzestrat cu o comoară mai preţioasă decât bogăţiile tuturor veacurilor. decât în povestirile Bibliei? În aceste simple pagini.. potrivit ocaziei şi diversificat din timp în timp.7 Oferindu-ne Cuvântul Său. unde se poate găsi ceva care să aibă o aşa influenţă asupra inimii. Lăsaţi la o parte orice lucru trecător. (121) . În căminul nostru cântam laude lui Dumnezeu. prin rugăciune serioasă şi credinţă stăruitoare să facă un gard protector în jurul copiilor lor.. Tatăl nostru Ceresc nu a trecut cu vederea pe copii. (108) Aveam 11 ani când am primit adevărul.. ca cele mai importante evenimente din Scriptură care au legătură cu lecţia. să creadă şi să asculte de Tatăl său ceresc." Deut. (118) Pregătire pentru căminul ceresc 23 septembrie CELE MAI PLĂCUTE ORE ALE ZILEI “Doamne. (112) Dacă li se dă o educaţie adevărată. Părinţi. care învăţând pe copil să-i iubească. când te vei culca şi când te vei scula. Atât părinţii cât şi copiii vor avea avantaj din acest studiu. Defectele de caracter ale copilăriei . zicând: “Iată. Se formează şi se întăresc deprinderile stăpânirii de sine." Is. îl învaţă să iubească. (120) Orele de închinare de dimineaţă şi de seară trebuie să fie cele mai plăcute şi mai aducătoare de ajutor din toată ziua. auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept. când vei pleca în călătorie. împreună cu copiii voştri. să fie înfiat în familia Sa. dreptate şi îndelungă răbdare înfăţişează copilului iubirea. Acestui Duh Îi place să se adreseze copiilor cărora le descoperă comorile şi frumuseţile Cuvântului. ceva atât de bine potrivit încât să deştepte interesul celor mici. dar asiguraţi-vă că sufletul este hrănit cu pâinea vieţii” (116) Multe sunt avantajele dobândite din desfătarea sufletului în Cuvântul lui Dumnezeu. Am avut părinţi evlavioşi care au căutat pe orice cale să-şi familiarizeze copiii cu Tatăl lor ceresc. fapt care va sta ca o barieră împotriva ispitelor vrăjmaşului. Acordaţi o atenţie deosebită studiului Scripturilor în familiile voastre. 8:18 (114) Pregătire pentru căminul ceresc 22 septembrie ONORÂND CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU “Şi poruncile acestea pe care ţi le dau astăzi. Este bine ca să înţelegem că în aceste momente nu trebuie să se ivească nici un gând neliniştitor sau de răutate.dispar. (113) Părinţii să lucreze cu dragoste. că părinţii şi copiii se adună ca să se întâlnească cu Isus şi să invite pe îngerii sfinţi să vină în cămin... iar în locul lor se dezvoltă calităţile de bărbaţi şi femei creştine. Părinţii care dau copilului un asemenea dar. (109) Copiii sunt cei mai sensibili la învăţăturile Evangheliei.Dumnezeu doreşte ca fiecare copilaş să fie al Lui. Eram opt copii în familie şi fiecare ocazie era folosită de părinţi pentru a ne conduce acolo încât să ne predăm inima lui Isus. (115) Şcoala de Sabat oferă părinţilor şi copiilor o ocazie preţioasă pentru studiul Cuvântului lui Dumnezeu. părinţii a căror blândeţe. În tot ce au scris oamenii. dar nu ca o obligaţie. Făgăduinţele rostite de Marele Învăţător vor captiva simţurile şi vor însufleţi sufletul copilului cu putere spirituală divină. să înveţe şi deseori să repete Legea lui Dumnezeu. până când cu bucurie pot veni la Dumnezeu. cu timpul se va familiariza cu lucrurile divine. egoismul. acum este acel timp. 6:6. eu şi copiii pe care mi i-a dat Domnul. (117) Este necesar să recunoaştem Duhul Sfânt ca şi călăuzitor al nostru. să fie învăţate pe de rost. sunt lămurite marile principii ale Legii lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie onorat prin jertfele de mulţumire. ci ca un privilegiu. Copiii trebuie să fie învăţaţi să respecte şi să adore ora de rugăciune. (110) Fericiţi sunt părinţii ale căror vieţi sunt o adevărată reflectare a dumnezeirii. inimile lor sunt deschise având o experienţă pe măsura anilor lor. să le ai în inima ta. Astfel mintea receptivă. credinţă şi rugăciune pentru căminul lor. Deşi tineri fiind. În fiecare dimineaţă şi seară ne rugam Domnului în familie. cuvinte necugetate. copiii foarte tineri pot dobândi o viziune clară a condiţiei lor de păcătoşi şi a căii de mântuire prin Hristos. astfel încât făgăduinţele şi poruncile lui Dumnezeu să trezească în copii mulţumire şi recunoştinţă. să aibă încredere în părinţi şi să-i asculte. fapte pătimaşe . (119) În fiecare cămin creştin.irascibilitatea. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă. dimineaţa şi seara.. îndărădnicia.. Toţi să participe la citirea Bibliei. Procedaţi astfel. Acest serviciu de cult să fie scurt şi plin de viaţă. consacraţi în fiecare zi puţin timp pentru studiul lecţiilor din Şcoala de Sabat. (111) Niciodată să nu îngăduiţi copiilor voştri să presupună că ei nu sunt copiii lui Dumnezeu până când nu sunt destul de mari pentru a primi botezul. o comoară care dăinuie cât veşnicia." Ps.. Este datoria părinţilor creştini ca dimineaţa şi seara.

(128) Să învăţăm acum cântecul îngerilor ca să-l putem cânta atunci când ne vom alătura cetelor lor strălucitoare. Sunt puţine căi. de mult uitat.La serviciul divin din cămin. Veniţi în umilinţă. glasul rugăciunii şi al cântărilor de laudă trebuie să marcheze încheierea orelor sfinte şi să invite prezenţa lui Dumnezeu ca să poarte grijă de ei în timpul săptămânii care vine. are puterea de a însufleţi o idee. Faceţi ca în familie să se audă cântece şi anume cântece plăcute şi sfinte.. în dragoste şi teamă de Dumnezeu? (123) Pregătire pentru căminul ceresc 24 septembrie CÂNTÂND PE CALEA VIEŢII “Ferice de poporul care cunoaşte sunetul trâmbiţei.. (130) Şcoala de Sabat şi serviciul divin. (131) Gândul copiilor despre Sabat trebuie să fie împletit cu frumuseţea lucrurilor care se văd în natură.. care mijloceşte în Sanctuar pentru poporul Său şi îşi oferă meritele Sale în favoarea lor. părinţii trebuie să meargă cu copiii lor la plimbare. pentru imprimarea cuvintelor Lui în minte. şi atunci ispitele îşi pierd puterea. El este unul din mijloacele cele mai bune pentru a imprima adevărul în inimă. (134) Când apune soarele. grija Domnului. şi de a încuraja conlucrarea armonioasă. sunt toate rezultatul neascultării de Dumnezeu. Arătaţi-le că păcatul a fost cel care a stricat lucrarea desăvârşită a lui Dumnezeu.. Descrieţi-le opera solemnă a creaţiunii lui Dumnezeu. şi să nu lase acolo nici o binecuvântare? Cu siguranţă că nu. deşi stricat prin blestemul păcatului. Imnurile Sale de laudă." Ezech. (129) Pregătire pentru căminul ceresc 25 septembrie CEA MAI MINUNATĂ ZI “Sfinţiţi Sabatele Mele. În mijlocul lucrurilor frumoase ale naturii. Fericit tatăl şi fericită mama care pot învăţa pe copii prin ilustraţiile din cartea deschisă a naturii şi care pot să se adune sub copacii verzi. Timpul rămas pentru familie. în aer proaspăt şi curat spre a cerceta Cuvântul lui Dumnezeu spre a cânta Tatălui ceresc cântări de laudă. mai pline de succes. Oh. totuşi ne descoperă încă bunătatea lui Dumnezeu.." Ps. ce lucrare se află înaintea voastră! Veţi ţine voi seama de aceasta.. 20:20 Sabatul trebuie să fie făcut atât de interesant în familiile noastre. Un astfel de cântec are o putere uimitoare. Va trece Domnul din cer pe lângă astfel de cămine. care umblă în lumina feţei Tale. Povestiţi-le că atunci când pământul a ieşit din mâinile Sale. Orice floare. ei erau învioraţi de sublimele melodii ieşite de pe buzele Sale. pentru minunata mântuire oferită. slavă şi laudă lui Dumnezeu şi Mielului.. instrucţiunile simple şi curate din Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. unui suflet greu apăsat şi gata să-şi piardă orice speranţă. Instruiţi-i pe copii să-şi înalţe cuvintele lor simple de rugăciune. Ei aud darurile de mulţumire şi rugăciunea de credinţă şi vor duce cererile lor Mântuitorului. Cât de adesea. (125) Cu cântece de bucurie întâmpina El lumina dimineţii. încât revenirea lui în fiecare săptămână să fie întâmpinată cu bucurie. iar când tovarăşii Săi se plângeau de oboseala muncii. 89:15 După cum fiii lui Israel. . (132) Când vremea este frumoasă. Solii îngereşti vor păzi copiii care sunt astfel consacraţi lui Dumnezeu. ca să ştiţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.. atunci va exista o armonizare între puterile divine şi omeneşti. pe câmp şi prin păduri. speranţă şi veselie. păreau că izgonesc îngerii cei răi şi asemenea fumului de tămâie. poate fi făcut ca cel mai sfânt şi mai preţios timp din toate orele Sabatului. să-şi facă plăcută viaţa lor de pelerini... căci spinii şi mărăcinii. istorisiţi-le care este scopul instituirii Sabatului. El are puterea să biruie firea cea aspră şi needucată. Deseori Îşi exprimă bucuria inimii Sale cântând psalmi şi cântări cereşti. El asculta la ciripitul vesel al ciocârliei. umpleau locul cu mireasmă. (122) Învăţăturile minunate din povestirile şi parabolele Bibliei.. (127) Glasurile îngerilor din cer se unesc cu glasurile copiilor lui Dumnezeu de pe pământ. tot astfel şi azi Dumnezeu îndeamnă pe fiii Săi ca în acelaşi fel. el era sfânt şi măreţ. implorând fierbinte pentru ei. Îndemnaţi-i să privească cum pământul. grijile şi durerea şi moartea. în timpul călătoriei prin pustiu. închinat Dumnezeului ei cu care îşi unea glasul său în laudă şi mulţumire. şi prin credinţă legaţi-i la altar. căci ele sunt un semn între Mine şi voi. (133) Dacă putem cultiva în noi o frumuseţe a sufletului corespunzătoare frumuseţii naturii din jurul nostru. memoria îi reaminteşte vreun cuvânt al Domnului. Spuneţi-le că Dumnezeu găseşte plăcere în rugăciunea lor. cu o inimă plină de gingăşie şi cu un simţ al pericolelor şi ispitelor din faţa voastră şi a copiilor voştri. îşi înveseleau calea cântând imnuri sfinte. atunci când aceştia aduc onoare.. decât repetarea lor prin cântec.. Doamne. ocupă numai o parte din Sabat. constituie hrana spirituală pentru voi şi pentru copiii voştri. copiii trebuie să înveţe să se roage şi să se încreadă în Dumnezeu. orice ramură şi orice pom corespundea scopului Creatorului lor. El întreţinea legătură cu cerul prin cântec. (124) Isus a pus tact şi voie bună în lucrarea Sa. (126) Cântecul este o armă pe care o putem folosi totdeauna împotriva descurajării. un cântec din copilărie. iar atunci vor fi mai puţine cuvinte urâte şi mai multă bucurie.. Deseori locuitorii din Nazaret Îi auzeau vocea înălţându-se în laude şi mulţumiri către Dumnezeu.

. care doresc după compătimire şi cuvinte pline de bunătate. Mulţi dintre ei stau la răscruce. (142) Căminurile noastre trebuie să fie un loc de scăpare pentru tineretul ispitit. Fiecare faptă de milă produce muzică. iar în viitor le va da dreptul de a intra în palatul Împăratului. Tinerii aceştia au nevoie de o mână întinsă cu simpatie. (138) Constituţia fizică a lui Isus. acestea sunt ocazii minunate. Acest veşmânt. Primeşti astfel tovărăşia fiinţelor cereşti. îmbrăcaţi în alb.. pe care-l vor purta toţi sfinţii de pe pământ. că în timp ce îşi deschid minţile. 20:11 Mai bun decât orice altă moştenire de bogăţie pe care o puteţi da copiilor voştri. 22:6 ... căci unii. (136) Lecţiile învăţate. (135) Pregătire pentru căminul ceresc 26 septembrie VEŞMÂNTUL ÎMPĂRĂTESC DIN CER “Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui. şi să săvârşească fapte iubitoare şi de ajutor pentru alţii. Dacă. atenţia trebuie acordată dezvoltării fizice. Pentru acei care doresc să facă din familia lor o binecuvântare pentru alţii.. 13:4 Simpatiile noastre trebuie să treacă dincolo de hotarele eului şi de zidurile familiei. (146) Căminul care dăinuie 28 septembrie UN CERC CE SE MĂREŞTE CONTINUU “Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni nu se va abate de la ea”. ziua zilelor.. prin ea au găzduit fără să ştie pe îngeri. pentru că sunt vrednici”. părinţii pot face din Sabat ziua cea mai plină de bucurie din săptămână. o minte integră şi un caracter nobil. pretutindeni în jurul nostru sunt suflete care se pierd fără Hristos şi Dumnezeu doreşte ca noi să lucrăm pentru ele pe orice cale posibilă. după modelul dat lor. astfel încât. Toţi cei care îl vor primi. (143) Timpul de rugăciune face impresie asupra acelora care primesc găzduire şi chiar o vizită poate însemna salvarea unui suflet de la moarte. Dacă aveţi un cămin plăcut. (141) Noi suntem într-o lume păcătoasă şi plină de ispite. Această podoabă îi vor face aici plăcuţi şi iubiţi. va fi darul unui corp sănătos. ziua cea sfântă şi onorată a Domnului”. decât toată învăţătura şi educaţia anilor de mai târziu. ei trebuie să se îmbrace cu frumuseţea caracterului Său. invitaţi la voi pe tinerii fără cămin. ca şi Hristos. se oferă gratuit fiecărei fiinţe omeneşti... strălucitor şi curat” (Apoc. după respect şi serviabilitate. (139) Învăţaţi tineretul şi pe copiii cei mici să-şi aleagă acel veşmânt ceresc care este ţesut în războiul ceresc . îi invităm în căminul nostru şi-i vom înconjura cu influenţe înviorătoare şi ajutătoare. primeşti îngeri nevăzuţi. hotărăşte alegerea care va forma soarta lor atât acum. pot să crească puternici în duh. Ele spun bun venit oricărui nou venit.“in subţire. Vin cu laude pe buze. cât şi în veşnicie. iar în cer se aude ecoul laudelor. cu o instruire religioasă adecvată. obiceiurile formate în timpul anilor de pruncie şi copilărie. pe acei care au nevoie de ajutor.. Aceasta le crează copiilor şi tinerilor o situaţie favorabilă. ca pe o desfătare. Învăţaţi pe copii. au mai mult de-a face cu formarea caracterului şi cu drumul vieţii. (144) Purtaţi-vă astfel ca vizitatorii să vadă că ne străduim să ne conformăm voinţei lui Hristos. ca şi dezvoltarea Lui spirituală." În copilărie şi tinereţe. orice impresie. îl vor primi şi-l vor îmbrăca încă de aici." Ev. 19:8). (137) Dumnezeu n-a oprit nici o binecuvântare care este necesară formării caracterului copiilor şi tinerilor. să primească gândurile curate şi iubitoare.În felul acesta. ne este prezentată în aceste cuvinte: “copilul creştea şi se înălţa în statură. în tinereţea lui Isus. 3:4) (140) Căminul care dăinuie 27 septembrie UN LOC DE SCĂPARE “Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi. Făgăduinţa Sa este: “Ei vor umbla împreună cu Mine. Ei pot călăuzi pe copiii lor ca să-L considere. Locurile lui de petrecere sunt făcute să fie strălucitoare şi atrăgătoare.. Chiar atmosfera dintr-un adevărat cămin creştin este aceea de pace şi linişte. (Apoc. caracterul nepătat al lui Hristos. încât să le asigure o bună temelie pentru o sănătate puternică în anii următori. Părinţii trebuie să-şi instruiască în aşa fel copiii în obiceiurile bune de a mânca şi a bea. Ele aduc o atmosferă sfântă de bucurie şi pace. dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană” Prov. Pretutindeni în jurul nostru sunt tineri lipsiţi de familie şi mulţi a căror familie n-are putere ajutătoare şi înălţătoare şi mulţi dintre ei se lasă duşi pe căi rele. a se îmbrăca şi a lucra. mulţi şi-ar întoarce paşii bucuros şi ar porni pe cărarea ce duce la cer. Orice influenţă. Un astfel de exemplu nu va fi fără efect (145) Când deschizi uşa pentru cei nevoiaşi şi suferinzi ai lui Hristos. Răul îi ademeneşte. Prov.

Dacă gospodăriile pretinşilor creştini ar avea un caracter religios. şi să se simtă atraşi de ceea ce este bun şi adevărat. va şti cum să facă să prospere fericirea aceleia pe care şi-a ales-o ca tovarăşă de viaţă. Există familii în care acest principiu e pus în practică şi căminuri în care se aduce lui Dumnezeu închinare. Rugaţi-vă în privinţa acestei probleme.Taţii şi mamele trebuie să simtă că asupra lor planează datorii de a călăuzi înclinaţiile tinerilor. Lăsaţi ca fiecare pas spre o unire în căsătorie.. dacă arde în continuu. (148) Acei care se gândesc la căsătorie. să modeleze caracterele copiilor încă de la vârsta cea mai fragedă. Ei trebuie . Astfel sunt însămânţate principii mai nobile de viaţă şi în alte familii şi o influenţă înălţătoare lucrează în societate. iar cel ce iese dintr-o astfel de familie pentru a sta în fruntea propriei sale familii. fără vină în mijlocul unui neam ticălos şi stricat. de a mulţumi şi onora pe Dumnezeu. trebuie să cultivăm religia în cămin. Iubirea va fi păstrată caldă în inimă.. Locaşurile pe care Isus S-a dus să le pregătească.” Is. Ele ar fi cu adevărat lumina lumii. dar fiţi cu băgare de seamă să nu iubiţi orbeşte. cu totul deosebită în caracter. într-o politeţe plăcută şi dezinteresată. (153) Acel care în cămin trăieşte ca un creştin. poate să fie mijlocul de a aprinde multe alte lămpi. Poate că iubiţi. este ceea ce-l va face atrăgător în locaşurile cereşti." Fil. armonia. este influenţa exercitată asupra inimii şi vieţii oamenilor de către un adevărat cămin. să fie caracterizat de modestie... 26:2 Viaţa de pe pământ este începutul vieţii din cer. Dacă vom deschide inimile şi căminurile noastre pentru a primi principii dumnezeieşti de vieţuire. caractere care-i vor ajuta la rândul lor să-şi formeze astfel de caractere. frumuseţe şi rodnicie. şi în care domneşte o adevărată iubire. trebuie să fie nutrite cu stăruinţă în fiecare zi până când aceste preţioase lucruri rămân în inima acelora care alcătuiesc familia. iar darurile şi binecuvântările harului Său se revarsă asupra rugăciunilor ca roua dimineţii.. simplitate. când trece prin încercări grele. dragostea şi fericirea. Când tinerii ies dintr-un astfel de cămin.. reflectând frumuseţea adevăratelor principii de viaţă. sinceritate şi de un scop serios. le împărtăşesc şi altora. Sfera noastră de influenţă poate părea strâmtă. Adevărata iubire este un principiu înălţător şi sfânt. cum se cuvine. trebuie să construiţi în această viaţă caractere care vă vor ajuta să vă pregătiţi copiii pentru viaţa viitoare nemuritoare.. acolo unde acum este sărăcie şi uscăciune. membri ai familiei împărăteşti. (154) O lumină. 2:15 Misiunea căminului se întinde dincolo de cercul restrâns al membrilor familiei. vor primi numai pe acei care sunt drepţi. (152) Din orice cămin creştin trebuie să se răspândească o lumină sfântă. în aşa fel ca ei să se întovărăşească cu astfel de persoane care să le fie adevăraţi soţi şi soţii. Prin credincioşie faţă de datoria din familia părintească. tineretul trebuie să se pregătească pentru propria-i familie. Ea trebuie să se reverse în toate relaţiile casnice şi să se dea pe faţă în atenţii gingaşe. de acea iubire care porneşte numai dintr-un simplu impuls şi care se stinge pe neaşteptate. Căminul creştin trebuie să fie un loc de studiu. politeţe şi iubire creştină. (155) Căminul care dăinuie 30 septembrie UN BUN VENIT ÎN CĂMINUL CERESC “Deschideţi porţile ca să intre neamul cel neprihănit şi credincios. ducând viaţă.. rugăciuni ca un miros bine plăcut. (156) Noi suntem copiii Împăratului ceresc. astfel ca ei să fie curaţi şi nobili. luaţi ca sfătuitori pe Dumnezeu şi pe părinţii voştri temători de Dumnezeu. Dacă dorim să ne bucurăm de fericirea veşnică. Mult mai puternică decât orice predică ce se poate rosti. (151) Căminul care dăinuie 29 septembrie O LUMINĂ STRĂLUCITOARE ŞI SFÂNTĂ “Ca să fiţi fără prihană şi curaţi. (158) Dacă aici manifestăm caracterul lui Hristos păzind toate poruncile lui Dumnezeu. vom deveni canale pentru râuri de vindecare. Toţi pot vedea că într-o astfel de familie domneşte o influenţă care are o bună înrâurire asupra copiilor şi că Dumnezeul lui Avraam este cu ei.. care iubesc şi ascultă cuvintele Sale.. moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos. atunci ele ar exercita o influenţă puternică spre bine. (159) . Din aceste familii se înalţă către Dumnezeu dimineaţa şi seara. curaţi. încât nu vă va fi ruşine să-i vedeţi ca părinţi.. (149) Tineri prieteni. în care străluciţi ca nişte lumini în lume... (147) Taţi şi mame. Învăţaţi-i să practice tăgăduirea de sine şi să dea pe faţă amabilitate. să cântărească fiecare sentiment şi să urmărească fiecare dezvoltare a caracterului celui cu care se gândesc să-şi unească destinul vieţii lor. purtând grija propriilor lor copii şi transmiţându-le lor propriile voastre trăsături. lucrurile pe care ei le-au învăţat aici. Pasul pe care trebuie să-l faceţi este unul din cei mai importanţi din viaţa voastră şi nu trebuie făcut cu grabă. Pacea. va fi o lumină strălucitoare pretutindeni. totuşi avem posibilităţi minunate folosind cu credincioşie ocaziile în propriile noastre căminuri. copii ai lui Dumnezeu. oricât de mică. vom fi fericiţi şi binecuvântaţi văzând locaşurile pe care Isus S-a dus să le pregătească.. (157) Ceea ce va face caracterul atrăgător în cămin.

Comuniunea sfântă cu fiinţele sfinte. “În El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor” Ioan 1:4. de pomii unduitori şi de izvoarele de viaţă. este o trădare faţă de Acela. (1) Hristos “a iubit biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea. cetatea de scăpare pe care el o păstrează într-o lume răsculătoare. El nu a părăsit comunitatea Sa. (160) Acolo se va exercita în modul cel mai profund şi mai dulce. Nimic în această lume nu este atât de drag inimii lui Dumnezeu cum este biserica Sa. 49:15. iar părinţii şi copiii vor intra. În toate timpurile au existat suflete credincioase care au alcătuit comunităţile pământeşti şi în toate timpurile a avut ." Nu! Nici un singur suflet care îşi pune încrederea în El." Is. de căminul nostru ceresc acea lume de frumuseţi pe care nici un artist nu o poate zugrăvi şi nici o limbă muritoare nu o poate descrie. viaţa socială armonioasă. Isus Însuşi asigură uleiul pentru aceste lămpi care ard. unde El doreşte atât de mult să-şi descopere puterea Sa care transformă inimile. De la Hristos porneşte toată lumina acesteia. “Orice legătură omenească întreruptă poate fi Prietenii între ei necredincioşi pot deveni Mamele pot să uite de-ai lor a se-ngriji Cerul şi pământul odată nu vor mai fi Dar dragostea lui Iehova în veci nu va pieri” (4) Obiectul atenţiei supreme a cerului 2 octombrie O CETATE DE SCĂPARE “Da. 5:25 Acesta este preţul sângelui Său.. “totuşi Eu nu te voi uita cu nici un chip. totuşi Eu nu te voi uita cu nici un chip. Adevărul este inspirat şi ocrotit de Dumnezeu şi el va birui asupra tuturor împotrivirilor. Domnul Dumnezeu Atotputernic şi Mielul sunt lumina acesteia. Ea este locul de privelişte al harului Său. Legea Sa este în strânsă legătură cu tronul Său şi nici o putere a întunericului nu o poate distruge. de la o generaţie la alta.. El nu părăseşte poporul Lui. de oraşul strălucitor şi de cântăreţii îmbrăcaţi în alb. Nu este voia Lui ca politica lumească să păteze raportul ei." În faţa lor porţile se vor ridica. Nici un sfeşnic. l-a dorit ca locuinţă a Lui şi a zis: “Acesta este locul Meu de odihnă pe vecie. Nici un singur nor nu a venit asupra ei. El este Cel care aprinde focul. De la un secol la altul. ci i-a arătat în profeţie viitorul şi tot ceea ce profeţii Săi luminaţi au prezis prin Spiritul Său. Timp de secole de întuneric spiritual. Orice trădare faţă de comunitate." Ef.14 Dumnezeu a păstrat comunitatea Sa timp de secole de prigonire.Fie ca tot ceea ce este minunat în căminul nostru pământesc să ne amintească de râul de cristal şi câmpiile verzi. s-a împlinit.. 132:13. Dumnezeu se gândeşte cu duioşie la copiii Săi şi păstrează o carte de amintire înaintea Sa să nu uite niciodată pe copiii purtării Sale de grijă. ca să fie biruiţi de ispitele lui Satan.toate acestea fac parte din experienţele vieţii viitoare. comunitatea lui Dumnezeu a fost asemenea unei cetăţi pe munte. Aceasta este depozitarul comorilor Sale şi staulul turmei Lui. Domnul a ales Sionul. Iată că te-am săpat pe mâinile Mele şi zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei. nici un împotrivitor nu s-a ridicat împotriva lucrării Sale.16 Biserica lui Hristos este foarte preţioasă în ochii Săi. Fiul divin al lui Dumnezeu este văzut umblând prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur. de luptă şi de întuneric. pentru care El să nu fi luat măsuri. care a răscumpărat omenirea cu sângele Fiului Său întâi născut. (162) OCTOMBRIE O BISERICĂ CURĂŢITĂ Obiectul atenţiei supreme a cerului 1 octombrie SCUMP INIMII LUI DUMNEZEU “Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează şi să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita. (161) Este privilegiul părinţilor să-şi ia copiii cu ei la porţile cetăţii lui Dumnezeu spunând: “Am încercat să-mi instruiesc copiii să iubească pe Domnul. (2) Uneori pare că Domnul a uitat de pericolele bisericii Sale şi de rănile pe care i le-a făcut vrăjmaşul. Dar Dumnezeu n-a uitat.. Totul s-a întâmplat aşa cum El a prevăzut mai dinainte. s-au descoperit într-însa învăţăturile curate ale cerului. voi locui în el căci l-am dorit” Ps. unirea sfântă care strânge la un loc întreaga familie din cer şi de pe pământ . (3) Dumnezeu declară că chiar dacă o mamă îşi poate uita copilul ei. pe care El să nu-l fi prevăzut de mai înainte. să facă voia Lui şi să-L slăvească. nu va fi uitat. iubirea şi simpatia pe care Dumnezeu a sădit-o în suflet. (5) Comunitatea este fortăreaţa lui Dumnezeu. nici o biserică nu străluceşte de la sine. Toate intenţiile Sale se vor împlini.

Căpitanul nu era gata de a face aceasta. 43:2 Dumnezeu are o biserică pe pământ. Lăsaţi pe Dumnezeu să poarte de grijă lucrării Sale. (14) . Căpitanul vasului stătea lângă pilot şi şi-a exprimat teama în legătură cu direcţia în care era orientat vasul. stai la cârmă.. Mii de suflete au îmbrăţişat adevărul vestit de William Miller. dovedea că solia era din cer. şi arătau motivul pentru care ei aşteptau pe Domnul lor în 1844. dar ei ştiau că nu puteau s-o manevreze.. Iar când s-a dat solia solemnă de a fugi de mânia viitoare. Pentru El. ambarcaţiunea nobilă în care se află poporul Lui. (10) Dumnezeu trimise pe îngerul Său . Dumnezeu l-a chemat să părăsească ferma sa. care este poporul Său ales care păzeşte poruncile Sale. conducând pe ascultătorii săi prin toate profeţiile până la a doua venire a lui Hristos. când acesta a luat cârma: “Vrei să treci la cârmă?”. 14:6. (6) Dumnezeu iubeşte pe copiii Săi cu o dragoste nemărginită.. Dacă problemele necesită ajustare la conducerea lucrării.." N-avem motiv să credem că Dumnezeu ne va scoate biruitori?.. când El se va reîntoarce pe pământ pentru a lua la Sine pe poporul Său.. atât în convertirea păcătoşilor cât şi în renaşterea vieţii spirituale între creştini. zicând cu glas tare: ‘Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă. Când crezi că lucrarea este în pericol.” Is.. au recunoscut starea lor decăzută şi cu lacrimi amare şi durere sufletească profundă..7 Un agricultor cu suflet drept şi inimos.Dumnezeu păzitori. iar servii lui Dumnezeu se ridicau în spiritul şi puterea lui Ilie pentru a vesti solia.. să ne fie teamă că lucrarea nu va avea succes.. au primit solia ispăşitoare. a fost omul special ales de Dumnezeu să fie în fruntea propovăduirii despre a doua venire a lui Hristos.. văzând moartea cu ochii. i-a rugat pilotul. iar porţile iadului nu putea birui pe poporul Lui. Cutremurându-se William Miller. şi va îndrepta orice greşeală. (12) Credincioşii lămureau. iar când ei au trebuit să depună armătura.. (9) O mişcare ce împlineşte profeţia 4 octombrie SOLIA CEASULUI JUDECĂŢII “Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică. eu voi fi cu tine.” Apoc.. pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului. “Vreţi să treceţi la cârmă?”. (11) Binecuvântarea specială a Domnului. lucrarea au reluat-o alţii. El nu conduce mlădiţe rătăcite. s-au umilit înaintea lui Dumnezeu.. iar valurile mării ne aruncau dintr-o parte într-alta ca pe nişte mingi. roagă-te: ”Doamne. Nu puteţi să înţelegeţi cu mintea voastră limitată lucrarea providenţei lui Dumnezeu. până la liman.. cel mai scump lucru de pe pământ este biserica Sa. Aceasta vesteşte un adevăr care trebuie să fie vestit până ce mijlocirea Mântuitorului va înceta... Scapă-ne de primejdie. s-a stârnit o furtună asupra noastră. ci un popor. care au dat o mărturie credincioasă generaţiei lor. Dumnezeu este la cârma lucrării şi El va pune totul în ordine.. dacă vei merge prin foc. dar care dorea în mod sincer să cunoască adevărul. Pasagerii erau înspăimântaţi şi mulţi strigau de teamă. El a văzut că locuitorii pământului trăiau în perioada scenelor finale ale istoriei lumii. îl rugă pilotul. care fusese ispitit să pună la îndoială autoritatea Sfintelor Scripturi. (7) Obiectul atenţiei supreme a Cerului 3 octombrie DUMNEZEU SE VA ÎNGRIJI DE BISERICA SA “Dacă vei trece prin ape. spre a-l călăuzi în cercetarea profeţiilor. Apoi câţiva pasageri au devenit neliniştiţi şi spuneau că le este teamă că pilotul îi va lovi de stânci. mulţi dintre cei care erau uniţi cu bisericile. Dumnezeu se va îngriji de aceasta. Aceşti păzitori au dat solia de avertizare. una aici şi una acolo. (13) Solia: “A sosit ceasul judecăţii Lui” indică spre lucrarea de încheiere a serviciului lui Hristos pentru mântuirea oamenilor. Du-ne în siguranţă în port. Să avem încredere că Dumnezeu călăuzeşte în siguranţă. căci a venit ceasul judecăţii Lui. nu te va arde şi flacăra nu te va aprinde.. Cu mulţi ani în urmă. a trimis pe îngerii Săi pentru servirea comunităţii Sale.. deoarece ştia că nu are experienţă la acest capitol. Împotrivitorii lor nu puteau aduce nici o dovadă contra argumentelor lor puternice. După un timp pilotul a venit la bord. dar ei nu ştiau aceasta.. a început să desfăşoare în faţa oamenilor tainele împărăţiei lui Dumnezeu.. şi râurile nu te vor îneca. (8) Nu este necesar să ne îndoim. Dumnezeu a adus pe aceşti martori într-o relaţie de legământ cu Sine. când am călătorit de la Portland Maine la Boston.

Lucrarea apostaziei nu şi-a ajuns pe deplin culmea ei. ca să creadă o minciună. au văzut că. pentru că a îmbătat toate naţiunile cu vinul mâniei curviei ei. ei constatară că nu există nici o dovadă în Scripturi. care există în bisericile care alcătuiesc Babilonul.. până când nu se va fi împlinit aceasta şi până când nu se va fi realizat în totul unirea Bisericii cu lumea în întreaga creştinătate. dar găsiră în Biblie explicaţia deplină despre Sanctuar. al doilea şi a zis: ‘A căzut. Satan va lucra cu toată puterea şi cu toată amăgirea nedreptăţii. Continuând însă să lepede adevărurile speciale pentru zilele noastre." Ea nu a îmbătat încă toate naţiunile. ca pregătire pentru venirea Sa. în loc să vină pe pământ la sfârşitul celor 2300 de zile în 1844. dar căderea aceasta nu era deplină. Cercetând în direcţia aceasta.. Biblia spune că înainte de venirea Domnului. (18) O mişcare ce împlineşte profeţia 6 octombrie A CĂZUT BABILONUL “Apoi a urmat un alt înger. Cu toată întunecimea spirituală şi înstrăinarea de Dumnezeu. Cheia aceasta deschidea vederii un complet sistem de adevăruri.. era sanctuarul. (15) Adventiştii credeau şi ei că pământul sau o parte din el. vor fi lăsaţi să primească lucrarea rătăcirii. Domnul Hristos a intrat atunci în Sfânta Sfintelor din Sanctuarul ceresc. (16) Astfel cei ce au urmat după lumina cuvântului. Căci aveţi nevoie de răbdare. pe care să se sprijine credinţa populară că pământul era Sanctuarul. a căzut Babilonul." Apoc. majoritatea urmaşilor adevăraţi ai lui Hristos se găsesc încă în ele. (17) Urmând Domnului în credinţă ei înţeleseseră de asemenea şi lucrarea de încheiere a bisericii.. pentru că au refuzat lumina soliei advente. să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit. El avea acum o mai clară înţelegere cu privire la întâia şi a doua solie îngerească şi erau pregătiţi să primească şi să ducă lumii solia îngerului al treilea din Apocalips 14. Dar solia îngerului al doilea nu s-a terminat în 1844. Lucrarea aceasta se va face în mod progresiv.O mişcare ce împlineşte profeţia 5 octombrie LUMINĂ PRIN ÎNTUNERIC “Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire. iar deplina împlinire a cuvintelor din Apoc. cetatea cea mare care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei’. Mulţi din ei n-au auzit niciodată adevărul special pentru timpul prezent. Ei credeau că lucrarea de curăţire a Sanctuarului însemna curăţirea pământului cu foc la ziua de apoi şi că aceasta va avea loc la a doua venire. De aici trăgeau concluzia că Domnul va veni în anul 1844. Căderea Babilonului nu va fi deplină." Ev. Totuşi. 10:35. despre natura lui.. Credincioşii ştiau că Cuvântul lui Dumnezeu nu va da greş. şi unde căderea bisericilor fusese mai rapidă. Acum ei au privit din nou în Sfânta Sfintelor la Marele lor Preot Milos. dovedind că Dumnezeu conduse marea Mişcare Adventă.36 Subiectul acesta privitor la Sanctuar este cheia înţelegerii misterului dezamăgirii din 1844. 14:8 Solia îngerului al doilea din Apocalips 14 a fost predicată întâi în vara anului 1844 şi atunci se referea mai direct la bisericile din Statele Unite. în strânsă legătură şi armonizând între ele. 14:8 este încă o chestiune de viitor. a căzut Babilonul. numai felul cum interpretau ei profeţia putea fi greşit.. unde solia judecăţii fusese vestită în cercuri mai largi şi fusese respinsă peste tot. ele au căzut din ce în ce mai jos. ca după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu. Dar anul 1844 trecuse şi Domnul nu se arătase. care curând avea să vină ca Împărat şi Mântuitor. Bisericile au ajuns atunci la decăderea morală. încă nu se poate spune: “A căzut. iar cei care nu au primit iubirea adevărului. dar în ce consta oare greşeala?. despre locul aşezării Sale şi despre serviciile din el. ca să fie mântuiţi. spre a îndeplini lucrarea de încheiere a ispăşirii. (19) O mişcare ce împlineşte profeţia 7 octombrie ULTIMA AVERTIZARE SOLEMNĂ .

(27) Sigiliul Legii lui Dumnezeu se află în porunca a patra. aduce în atenţie atât numele. să acorde atenţie soliei. “Chipul fiarei reprezintă acea formă de protestantism decăzut care se va arăta când bisericile protestante vor căuta ajutorul puterii civile pentru impunerea cu forţa a dogmelor lor. fără pată. scriitorii papistaşi citează: “Chiar schimbarea Sâmbetei în Duminică”.3 Pecetea Dumnezeului Celui Viu va fi pusă numai pe acei care au în caracter asemănarea lui Hristos.. (20) Simbolul acesta [fiara] aşa cum au crezut cei mai mulţi protestanţi. ci o întemeiere pe adevăr. reprezintă papalitatea. Această solie avea ca scop să avertizeze pe copiii lui Dumnezeu." Efes. astfel încât semnul nu poate fi îndepărtat îndată ce poporul lui Dumnezeu este sigilat şi pregătit pentru cernere.adică semnul fiarei? (21) Ţinerea Duminicii nu este încă semnul fiarei şi nu va fi până când nu se va da decretul duminical.’ ” Apoc. nici copacii. 14:9. cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea." Ezech. va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu. Ei vor ajunge în armonie cu Legea sfântă a lui Dumnezeu. va veni sfârşitul.. El pretinde de la fiecare persoană înzestratră cu capacitatea de a raţiona. nemulţumitori şi nesfinţiţi. (25) Aşa cum se imprimă pecetea în ceară. pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul care-i sfinţesc. judecăţile lui Dumnezeu sunt acum pe pământ. Dumnezeu declară: “Le-am dat şi Sabatele Mele să fie un semn între Mine şi ei. ca să ştim ce va veni. tot astfel cum a fost pus un semn pe uşiorii uşii locuinţelor evreilor. Se va pune un semn pe fiecare dintre copiii lui Dumnezeu. (24) O mişcare ce împlineşte profeţia 8 octombrie CINE VA PRIMI PECETEA LUI DUMNEZEU “Şi am văzut un alt înger. Ca semn al puterii Bisericii Catolice. Aceasta mărturiseşte despre El că este Creatorul cerurilor şi al pământului arătând astfel pretenţia Lui la respect şi adorare din partea tuturor. aşa cum era şi vechiul Israel. pentru a feri poporul de nimicirea generală.” (22) Şi aceasta nu se va întâmpla până când chestiunea nu va fi pusă clar înaintea oamenilor care sunt determinaţi să aleagă între poruncile lui Dumnezeu şi poruncile oamenilor. astfel acei care continuă să calce Legea lui Dumnezeu vor primi “semnul fiarei.. atât din punct de vedere intelectual. Dar deoarece oamenii sunt neascultători. (28) Israeliţii au mânjit uşiorii uşii cu sânge ca să arate că ei sunt proprietatea lui Dumnezeu. În afară de acest precept nu mai există nimic în Decalog care să arate prin a cui autoritate este dată Legea. care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. Tot astfel copiii lui Dumnezeu de astăzi vor purta semnul pe care l-a hotărât Dumnezeu. turnat neamestecat în paharul mâniei Lui. (30) O mişcare ce împlineşte profeţia 9 octombrie IDEALUL LUI DUMNEZEU PENTRU BISERICA SA “Ca să înfăţişeze înaintea Lui această biserică slăvită.. solia adevărului ar fi fost dusă la toţi oamenii care locuiesc pe întreaga suprafaţă a pământului. zicând: ‘Nu vătămaţi pământul.. al treilea şi a zis cu glas tare: ‘Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei..“Apoi a urmat un alt înger. 20:12 (29) Îndată ce poporul lui Dumnezeu este sigilat pe frunte şi aceasta nu este vreun sigiliu sau semn care poate fi văzut..” (23) Când Dumnezeu trimite oamenilor avertismente atât de importante încât ele sunt reprezentate ca îngeri sfinţi. ci sfântă şi fără prihană. 5:27 Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. nici marea.. determinându-i pe oameni să se închine acestui sabat fals. timpul de probă este prelungit pentru ca toţi să . tot astfel şi sufletul primeşte imprimarea Duhului lui Dumnezeu şi păstrează chipul lui Hristos. şi primeşte semnul ei pe mână sau pe frunte. Dacă poporul lui Dumnezeu ar fi umblat după sfatul Său. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri. dar totuşi îndelung răbdător cu păcatele şi greşelile poporului Său din această generaţie. arătându-le ceasul de încercare şi de groază care le stă în faţă”.. atunci El a trimis un alt înger puternic cu o a treia solie pe pământ. decât semnul puterii Bisericii Catolice .. Ce este atunci schimbarea Sabatului. Numai această poruncă. fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. zburând prin mijlocul cerului. până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!’ “ Apoc. (26) Ascultarea de principiile poruncilor lui Dumnezeu este aceea care modelează caracterul după asemănarea divină.10 Când serviciul lui Isus a fost terminat în Sfânta şi El a intrat în Sfânta Sfintelor şi a stat în faţa Chivotului care conţinea Legea lui Dumnezeu.. Într-adevăr a şi început deja. lucrarea lui Dumnezeu ar fi înaintat. 7:2. cât şi titlul Dătătorului Legii. cât şi spiritual.. dintre cele zece.

" Apoc. le-a îndreptat atenţia asupra celor zece porunci. pregătind un popor pentru prima venire a lui Hristos. (31) Fiecare suflet. (36) Mânia Satanei sporeşte cu cât timpul se scurtează." Mal . Toţi acei care primesc sigiliul trebuie să fie fără pată înaintea lui Dumnezeu . cât şi supuşii vor fi la fel amăgiţi. fiindcă ştie că are puţină vreme. atunci caracterele lor vor rămâne curate şi nepătate pentru veşnicie. Vizionarul de pe insula Patmos. în timp ce cei patru îngeri ţin cele patru vânturi. ca să nimicească pe poporul lui Dumnezeu. trebuie să ne luptăm şi noi pentru a pregăti calea pentru cea de a doua venire a lui Hristos.. Acum este timpul de pregătire. Sigiliul lui Dumnezeu nu va fi pus niciodată pe frunţile bărbaţilor şi femeilor cu limbi mincinoase sau cu inimi înşelătoare. să pregătească calea pentru prima venire a lui Hristos. (31) Ce faceţi voi fraţilor. în marea lucrare de pregătire? Acei care se unesc cu lumea. Când se va da decretul şi pecetea va fi întipărită. vă voi trimite pe proorocul Ilie. declară: “Şi balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţiei ei. Nu trebuie a se considera religia ca ceva întâmplător. căci a venit ceasul judecăţii Lui. care se umilesc înaintea lui Dumnezeu îşi curăţesc sufletele prin ascultare de adevăr . Prin aceşti agenţi. la timpul sfârşitului.6 Cuvintele de încheiere ale lui Maleahi sunt o profeţie referitoare la lucrarea care trebuia făcută la prima venire şi care trebuie făcută la a doua venire a lui Hristos.aceştia vor primi pecetea cerească şi se pregătesc să primească sigiliul lui Dumnezeu pe frunţile lor. privind peste multe secole în viitor. rostită cu glas tare. el a pus stăpânire asupra bisericilor apostaziate. Lucrarea lui Dumnezeu a fost întârziată." Cu acelaşi zel care l-a caracterizat pe profetul Ilie şi pe Ioan Botezătorul. ca nu cumva la venirea Mea să lovesc ţara cu blestem. Unica lor speranţă se află în mâinile lui Dumnezeu. După cum Ioan Botezătorul. unicul lor refugiu va fi rugăciunea. individual. 4:5. atât timp cât ei ţin o strânsă legătură cu Isus. Mulţi n-au auzit adevărul. (39) Acei care trebuie să pregătească drumul pentru a doua venire a lui Hristos sunt reprezentaţi de credinciosul Ilie. el va aţâţa stăpânirile nelegiuite ale pământului. După cum el a influenţat naţiunile păgâne să nimicească pe Israel. 12:12 Acei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus vor simţi furia balaurului şi a oştilor lui. înainte de a veni ziua Domnului. timpul sigilării a fost amânat. şi asupra membrilor comunităţii Sale de pe pământ zace o răspundere solemnă. după cum Ioan a venit în spiritul şi puterea lui Ilie. (33) Acum este timpul să ne hotărâm şi să facem alegerea. ca dovadă a puterii demonilor făcători de minuni. sunt acei care stârnesc răutatea lui Satan şi-i măresc furia. El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor. spre a-i întări în rătăcire şi a-i grăbi să se unească cu Satana în ultima sa luptă contra guvernării cereşti. care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos. triumful lui ar fi desăvârşit. (41) Ceasul judecăţii lui Dumnezeu a sosit. El niciodată nu poate să-i slăbească. 12:17 Unii dintre cei ce trăiesc astăzi pe pământ vor vedea aceste cuvinte împlinindu-se. Acei care sunt neîncrezători în ei înşişi. dacă oamenii doresc să aibă un loc în familia lui Dumnezeu. Dumnezeu pretinde de la solii săi să proclame legea în spiritul şi puterea lui Ilie. dacă doreşte să primească sigiliul viului Dumnezeu. Spirite de diavoli vor merge la împăraţii pământului şi la toată lumea. dar există o mică ceată care se împotriveşte supremaţiei lui. trebuie să audă Cuvântul Domnului şi să-L împlinească întocmai. (35) Experienţele şi cercările prin care a trecut poporul lui Dumnezeu în zilele Esterei nu au fost ceva propriu numai pentru acea generaţie. (40) În acest timp de apropiată apostazie generală.ca nişte candidaţi ai cerului. (34) O mişcare ce împlineşte profeţia 10 octombrie ÎNCERCAREA BISERICII “De aceea bucuraţi-vă ceruri şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi pământ şi mare. iar lucrarea sa de amăgire şi de distrugere îşi ajunge culmea în timpul strâmtorării. căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare.poată auzi ultima solie de har. tot astfel şi în viitorul apropiat. Semne îngrozitoare cu caracter supranatural se vor arăta în curând pe cer. Dacă el ar putea să-i şteargă de pe faţa pământului. tot astfel trebuie şi noi să vestim cu glas sigur solia: “Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă. Dar Domnul le va da ocazie de a-l auzi şi a se pocăi." Apoc. (38) Adevăruri care ies în evidenţă 11 octombrie ILIE ŞI BISERICA MODERNĂ “Iată. (37) Acei care caută adevărul ca ei să-l poată asculta. Satan numără lumea printre supuşii lui. de a da un avertisment acelora care stau pe povârnişul unui prăpăd veşnic (42) . atât cârmuitorii. ziua aceea mare şi înfricoşată. primesc pecetea lumii şi se pregătesc pentru primirea semnului fiarei..

din cauza dispreţului universal... va face legile (statului n... nobilă şi înălţătoare trebuie să se desprindă de pe buzele lor? “De aceea eu iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul. aşa cum i-a înzestrat pe acei care în ziua Cincizecimii au auzit cuvintele mântuirii. Pentru a împlini această poruncă. “Şi El a dat pe unii apostoli.) să constrângă oamenii la păzirea zilei întâi a săptămânii." Ef.. Domnul făgăduieşte prin proorocul Ioel o manifestare specială a Duhului Sfânt (Ioel 2:28) Această profeţie s-a împlinit în parte cu ocazia pogorârii Duhului Sfânt în ziua rusaliilor. trebuie să iubeşti cel mai mult pe Dumnezeu şi să nutreşti această dragoste faţă de toate creaturile pe care le-a făcut El. în vederea lucrării de slujire. a cărei înrâurire asupra inimilor nu va rămâne fără efect. Omul fărădelegii care s-a gândit să schimbe vremurile şi Legea şi care totdeauna a asuprit pe poporul lui Dumnezeu. când o mărturie neşovăitoare. pentru zidirea trupului lui Hristos. Dacă reţineţi lumina pe care aţi primit-o. pe alţii păstori şi învăţători. care vor însoţi încheierea propovăduirii Evangheliei.. da." Ps.. (54) Dumnezeu va înzestra astăzi femei şi bărbaţi cu putere de sus. Dar poporul lui Dumnezeu trebuie să stea neclintit de partea Lui. (44) Domnul are un loc pentru fiecare în marele Său plan.. 4:13 (51) Nu toţi oamenii primesc aceleaşi daruri. atunci este timpul pentru fiecare adevărat urmaş al lui Hristos . Pavel spune că darurile şi manifestările Duhului au fost revărsate în biserică. dar adevărata lor posedare depinde de primirea din partea noastră a Spiritului lui Dumnezeu. 12:17 În capitolul 12 din Apocalips este prezentată marea luptă dintre ascultare şi neascultare. (45) Adevăruri care ies în evidenţă 12 octombrie O BISERICĂ CE PĂZEŞTE SABATUL “Şi balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţiei ei.7. 12:1. dar fiecărui serv al Domnului îi este făgăduit un dar al Duhului. pe alţii prooroci. (48) Vine timpul când poporul lui Dumnezeu va simţi mâna persecuţiei. (56) Adevăruri care ies în evidenţă 14 octombrie . dimpotrivă cel mai sărac şi mai neştiutor ucenic al lui Hristos este unit cu Domnul şi posedă darurile Spiritului. pentru că acesta este chiar motivul care trebuie să ne determine să ne rugăm cu toată inima. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. la starea de om mare. oamenii vor păzi toate poruncile Decalogului. Păzind porunca a patra în spirit şi adevăr. Chiar în ceasul de acum. dar ea se va împlini pe deplin în manifestările harului divin. deoarece ei păzesc cu sfinţenie ziua a şaptea.. Duhul şi harul Său sunt pentru toţi acei care au nevoie de ele şi-L cred pe cuvânt. pentru desăvârşirea sfinţilor. care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Hristos. Dar când.. Pentru un timp ca acesta Biserica trebuie să fie în mod special dotată cu harul şi puterea divină nu mai puţin decât în zilele apostolilor. el va avea o putere. Vor îngădui Adventiştii de Ziua a Şaptea să le scadă devotamentul atunci când toate facultăţile şi puterile lor trebuie să fie puse de partea Domnului. Nimeni altcineva. fraţilor.” 1 Cor.. 119:27 Atunci când Legea lui Dumnezeu este cea mai batjocorită şi mai dispreţuită. trad. nu voiesc să fiţi în necunoştinţă. (50) Adevăruri care ies în evidenţă 13 octombrie DARURILE DUHULUI “În ce priveşte darurile duhovniceşti." Apoc. la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos. eu nu voi fi un trădător. (52) Domnul are nevoie de tot felul de oameni iscusiţi. cînd Dumnezeu ar fi foarte mult preamărit şi onorat prin credincioşia mea. (46) Semnul ascultării este păzirea Sabatului cuprins în porunca a patra. pe alţii evanghelişti. ci numai voi înşivă puteţi face lucrarea voastră. 4:11.” (Ef. (49) Nimeni să nu cedeze ispitei şi să devină mai puţin zelos în respectarea Legii lui Dumnezeu datorită dispreţului cu care este privită aceasta. Pe asemenea oameni El îi face canale prin care se revarsă asupra universului cele mai nobile influenţe. cu tot sufletul şi cu tot cugetul: “Este vremea ca Domnul să lucreze căci ei calcă Legea Ta” Ps.12) (53) În strânsă legătură cu scenele finale ale zilei celei mari a lui Dumnezeu.Fiecare poate face ceva în lucrare. 119:126 De aceea.. să stea fără şovăire pentru credinţa dată sfinţilor odată pentru totdeauna. (55) Aceste daruri ne aparţin deja nouă în Hristos. (43) Datoria noastră nu poate fi pusă asupra altora. mai mult decât aurul curat. dacă nu a lucrat cu zel şi fără egoism pentru salvarea sufletelor.. unii vor fi lăsaţi în întuneric prin neglijenţa voastră. până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu.. Nimănui nu i se va spune că este nevinovat înaintea lui Dumnezeu.. (47) Sabatul este o piatră de încercare pentru această generaţie.

Eu am istorisit această viziune credincioşilor. sunt descoperitorul învăţăturilor şi piatra de încercare a vieţii religioase. Mi se părea că sunt înconjurată de lumină şi mă ridicam tot mai sus şi mai sus de pe pământ.” Is. Solia mea este de a vă trezi şi a vă ruga să vă reformaţi vieţile şi să încetaţi răscularea voastră împotriva Dumnezeului Universului. Spiritul lui Dumnezeu însoţea mărturia şi solemnitatea veşniciei repauza asupra noastră. care urmă curând după cea dintâi. mi-au fost arătate cercările prin care va trebui să trec şi că era de datoria mea să merg şi să spun altora ceea ce Dumnezeu mi-a descoperit. afară de descoperirile care urmau să fie incluse în Sfânta Scriptură. ci pentru a mângâia pe poporul Său şi pentru a îndrepta pe acei care se abat de la adevărul Bibliei.. Pe când ne rugam puterea lui Dumnezeu a venit asupra mea. tot Eu îţi vin în ajutor.” (62) Eu nu scriu pentru a-mi face cunoscute propriile idei. Pe această cărare călătorea poporul advent către cetatea sfântă. Dar el mi-a zis: “Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi. 19:10 . 41:10 Nu mult după trecerea timpului din 1844.. Eu eram stăpânită de o teamă nespusă. Luaţi Cuvântul lui Dumnezeu şi vedeţi dacă sunteţi în armonie cu El. mi-a fost dată prima viziune. să fiu aleasă ca uneltă prin care Dumnezeu să dea lumină poporului Său. căci Eu sunt Dumnezeul tău. (59) Există unii care sunt bucuroşi să vă lase să dormiţi liniştiţi în siguranţă omenească.. Ele constituie măsura de atins în ce priveşte caracterul. ca această povară să fie luată de la mine şi să fie pusă asupra unuia mai capabil decât mine.. Eram în vizită la o soră scumpă în Hristos. Căci mărturia lui Isus este Duhul proorociei. Lui Dumnezeu închină-te. nu au încetat de a comunica lumină oamenilor în chip individual. Noi. sunt raze de lumină care strălucesc de la tronul ceresc. EU SUNT CU TINE” “Nu te teme. Duhul Sfânt.. Domnul este acela care dă soliile... Eu te întăresc.. căci Eu sunt cu tine. Duhul şi puterea Mea vor fi cu tine. care erau pe deplin încredinţaţi că era de la Dumnezeu." La auzul acestor cuvinte mi-am ridicat ochii şi am văzut o cărare dreaptă şi îngustă.. În acelaşi chip şi după încheierea Sfintelor Scripturi. În veacurile când au fost date scrierile Vechiului şi Noului Testament. “este să duci solia Mea. nu a făcut fără rost pentru ei prezenţa continuă şi îndrumările Duhului Sfânt. Faptul că Dumnezeu a descoperit oamenilor voinţa Sa prin Cuvântul Său. a avertiza şi a mângâia pe copiii lui Dumnezeu.. de a lumina. eram îngenuncheate la altarul familial. toate femei. Dumnezeu a dat oamenilor cunoştinţele necesare mântuirii. Duhul Sfânt trebuie să continue lucrarea Sa. Sfintele Scripturi trebuie să fie primite ca având o autoritate absolută. dar ceva mai sus. (57) Dumnezeu .. M-am rugat cu seriozitate mai multe zile de-a rândul şi chiar până noaptea târziu.. cinci." Ap. Se pomeneşte de profeţi în epoci diferite ale căror cuvinte nu au fost înregistrate. bătrânii voştri vor visa visuri şi tinerii voştri vor avea vedenii. a făgăduit că va da viziuni în zilele de pe urmă.” Ioel 2:28 În Cuvântul Său. M-am întors să văd poporul adventist din lume. (63) Adevăruri care ies în evidenţă 16 octombrie MĂRTURIA LUI ISUS “Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin. pentru a o duce. Cele scrise sunt ceea ce Dumnezeu mi-a descoperit în viziune. (58) Când Duhul lui Dumnezeu mi-a descoperit marile adevăruri din Cuvântul Său şi scenele trecutului şi viitorului. fiii şi fiicele voastre vor prooroci.GLASUL PROFETULUI ÎN ZILELE NOASTRE “După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură. ca o infailibilă descoperire a voinţei Sale. o fiinţă atât de tânără şi slabă. Este caracterul tău gata de a suporta cercarea cerească? (60) Adevăruri care ies în evidenţă 15 octombrie “NU TE TEME . dar nu-l puteam găsi.. nu te uita cu îngrijorare. gândindu-mă cum se face că eu. “Lucrarea ta”. am fost rugată să fac cunoscut şi celorlalţi ceea ce mi-a fost revelat.... m-a învăţat El. a cărei inimă era strâns legată cu a mea.. Atunci o voce mi-a zis: “Priveşte încă odată. întinsă sus deasupra lumii. care păstrează mărturia lui Isus. (61) Mântuitorul meu m-a desemnat să fiu solul Său... nu pentru a aduce o nouă credinţă. Dar lumina datoriei nu se schimbă. cum n-o mai simţisem până atunci. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare. Într-o a doua viziune. dar eu am o lucrare diferită de aceasta.

prin Mărturii Dumnezeu a simplificat marile adevăruri date deja şi le-a adus în faţa poporului pe calea aleasă de El. şi el îşi îndoieşte eforturile. ci să întipărească mai viu în inimă adevărurile inspiraţiei. ca pe un fel de fanatism. învăţătură peste învăţătură. Când Iacob şi Ioan ceruseră să li se dea locul de frunte. dat pentru alte cazuri.” Ioan 13:16 În viaţa şi învăţăturile Sale.. pentru ca toţi să fie lăsaţi fără scuză. dar.. Idealul acesta al slujirii. ce scuză putem aduce? (67) Adevăruri care ies în evidenţă 17 octombrie CERCETAŢI TOATE LUCRURILE “Nu stingeţi Duhul. atunci n-ar fi fost necesare Mărturiile.. cu privire la voinţa Sa şi la felul cum ei trebuie să umble.21. este măreţia umilinţei. pentru ca minunata simplitate a adevărului să poată impresiona pe toţi. “În timpurile vechi.. sunt întâlnite cazurile aproape la toţi. El slujeşte fără încetare altora. adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său.. Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.” Prov. El a trăit Legea lui Dumnezeu şi prin exemplul Său a arătat cum să ascultăm de ea. care îşi are originea în Dumnezeu.. (70) Chiar ultima amăgire a lui Satan va fi de a face fără efect mărturiile Duhului lui Dumnezeu. să fie slujitorul vostru” Matei 20:26. Această lucrare sau este de la Dumnezeu sau nu este. Singura distincţie se găseşte în devoţiunea slujirii altora. Voi nu sunteţi familiarizaţi cu Scripturile.. sunt puse la îndoială şi lepădate. pentru ca prin pilda Sa să înveţe pe alţii ce înseamnă a sluji. Datoria omului faţă de Dumnezeu şi semenii săi este lămurită în mod deosebit în Cuvântul lui Dumnezeu. Păcatele de care ei trebuie să se ferească sunt arătate. (72) Respectarea tuturor orânduielilor 18 octombrie SERVUL OMULUI “Adevărat. Lucrarea mea. “Când nu este nici o descoperire dumnezeiască. Dumnezeu l-a încredinţat Fiului Său. (69) Faceţi ca Mărturiile să fie judecate după roadele lor. vor fi făcute în stare să facă deosebirea între ele. (66) Dacă le desconsiderăm [avertismentele din Mărturii]. astfel ca ei să privească ceea ce poartă numele de viziune. ca să-i trezească şi să le întipărească în minte.. De multe ori încercase Isus să stabilească acest principiu între ucenici. poate fi găsit aici. Dumnezeu a vorbit oamenilor prin gura profeţilor şi apostolilor. prin contrastul care există între ceea ce este fals şi ceea ce este adevăr. descoperite deja. nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. temelia oricărei educaţii. pentru a dezgusta poporul. Întreaga Sa viaţă a fost stăpânită de legea slujirii. În împărăţia mea nu are loc principiul preferinţei şi al supremaţiei. cu dorinţa de a ajunge standardul Bibliei şi desăvârşirea creştină. Dar nu sunt mulţi între voi care ştiu în realitate ce conţin Mărturiile.. 29:18. (65) Am luat preţioasa Biblie şi am înconjurat-o cu diferite Mărturii pentru Comunitate. 5:19. Nu dispreţuiţi proorociile.Mai presus de toate celelalte cărţi Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie marele nostru studiu. În aceste zile însă El le vorbeşte prin Mărturiile Spiritului Său. Hristos a dat o desăvârşită pildă de slujire neegoistă. El va aduce viziuni false.. dar numai puţini dintre voi ascultă de lumina dată. poporul este fără frâu. să vă mustre şi să vă sfătuiască prin mărturiile date şi să vă întipărească în minte importanţa adevărului Cuvântului Său. poartă sau pecetea lui Dumnezeu. (64) [Mărturiile] nu au menirea de a micşora Cuvântul lui Dumnezeu. Nici un adaos nu s-a adus adevărului. sau pe cea a vrăjmaşului. Satan ştie că cei amăgiţi nu se vor opri aici. în împrejurări asemănătoare cu ale lor. care au fost crezute odată. pentru a tulbura încrederea poporului rămăşiţei lui Dumnezeu în adevărata mărturie.. Dumnezeu nu face nimic în tovărăşie cu Satan. În această privinţă nu poate exista o lucrare pe jumătate. Mărturiile sunt sau de la Spiritul lui Dumnezeu sau de la diavolul.. N-a existat niciodată un timp în care Dumnezeu să fi învăţat pe poporul Său cu mai multă stăruinţă ca acum. care devine incurabilă şi sfârşeşte cu pieirea. ci de a-L preamări şi a atrage minţile spre El . am zis eu. (68) Instrucţiunea care a fost dată în primele zile ale soliei trebuie să fie păstrată ca o îndrumare sigură de urmat în aceste zile de pe urmă. Sfatul pe care ei îl doresc. Dacă aţi fi făcut din Cuvântul lui Dumnezeu studiul vostru. Domnul vrea să vă avertizeze. pentru a îndruma greşit şi pentru a amesteca adevărul cu neadevărul. Prin faptul că a creat lumea şi că menţine toate lucrurile. dar sufletele sincere." 1 Tes. Mărturiile scrise nu au ca scop să dea o lumină nouă. până ce îi trânteşte într-o răsculare pe faţă. Lui Isus i s-a dat să stea în fruntea omenirii. El a spus: “Oricine vrea să fie mai mare între voi. Singura măreţie. (73) . (71) Când Mărturiile. Care este spiritul învăţăturilor lor? Care a fost rezultatul influenţei lor? Toţi cei ce doresc pot face cunoştinţă cu roadele acestor viziuni. În felul acesta. Dumnezeu a găsit cu cale să vă dea poruncă peste poruncă. Aici. Dumnezeu nu trăieşte pentru Sine. Satan va lucra ingenios în diferite moduri şi prin diferiţi agenţi.

va doborî orice piedică ce a provocat dezbinare şi înstrăinare. Hristos însuşi ne-a lăsat un exemplu de umilinţă. Duhul este acela care aduce convingerea în inimă. nu doar actul exterior al curăţiei. ferice de voi dacă le faceţi. această ceremonie trebuie să preceadă împărtăşirea cu simbolurile morţii Domnului.” Ioan 13:17 Ritualul spălării picioarelor a fost instituit ca serviciu religios. (74) Respectarea tuturor orânduielilor 19 octombrie EXEMPLUL LUI ISUS ÎN UMILINŢĂ “Deci dacă Eu. cu excepţia lui Iuda. Unul egal cu Dumnezeu. Mintea va fi umplută cu energie şi ţâşnind în activitate şi viaţă. El aşteaptă pe cei pocăiţi şi cu inima zdrobită. să-l coboare de pe piscurile înălţării de sine. Pentru că Eu v-am dat o pildă. Aceasta este lecţia pe care Domnul dorea s-o înveţe şi s-o practice toţi. să scoată pe om din egoismul lui. care îl va face să slujească pe fratele său. iar Hristos le-a descoperit tuturor că El îl ştia pe Iuda că este trădătorul Domnului său şi că spălarea picioarelor nu era o rânduială prin care să se cureţe sufletul de această murdărie morală. Dacă inima era curăţită.” (75) Ceremonia spălării picioarelor ilustrează în modul cel mai evident necesitatea adevăratei umilinţe. El a spălat picioarele lui Iuda. Tot ce a dorit Hristos să spună referitor la această rânduială. Trebuia să fie practicată de ucenici pentru ca totdeauna să păstreze în minte învăţătura Lui despre umilinţă şi slujire. copiii lui Dumnezeu sunt aduşi într-o sfântă legătură unul cu altul. Îngerii cereşti sunt de faţă.. pentru că Duhul Sfânt ni le va reaminti. Pentru ca poporul Său să nu fie amăgit de egoismul care locuieşte în inima firească şi care se întăreşte prin satisfacerea eului. Atunci când această rânduială este corect sărbătorită. Hristos este prezent prin Duhul Său. Dacă ştiţi aceste lucruri. El este de faţă pentru a convinge inima. Dumnezeu doreşte ca noi să înţelegem întreaga însemnătate a acestui act. în acest sens. Când Israelul modern respectă rânduiala sfântă.. Prin fapta Domnului. Ea trebuie să ne descopere marele adevăr că Hristos este un exemplu a ceea ce trebuie să fim noi." Cu această ocazie Iuda a venit cu o inimă de trădător.. ci curăţia inimii lor era încercată prin acest serviciu umilitor.. dar a spus: “Nu toţi sunteţi curaţi. de a căuta locul cel mai de frunte şi deseori. El nu ar fi putut lăsa acest mare subiect în sarcina omului. Această rânduială a fost dată spre folosul ucenicilor lui Hristos. Oriunde este sărbătorită. Când Hristos a serbat această rânduială cu ucenicii Săi. Această problemă el a considerat-o de o atât de mare însemnătate prin rezultatele ei. acest act revela tot ce era esenţial.” (Ioan 13:15.17) El a plănuit ca prin aceasta să încerce starea adevărată a inimii şi minţii acelora care au luat parte la acea ceremonie. Domnul şi Învăţătorul vostru v-am spălat picioarele şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora. Această ceremonie este de mare însemnătate pentru noi. Hristos este de faţă prin Duhul Său cel Sfânt pentru a pune sigiliul asupra întocmirilor Sale. de a lucra pentru sine. sunt de faţă soli nevăzuţi de ochi omeneşti. În timp ce ucenicii se luptau pentru locul cel mai de frunte. s-au convins de aceasta. a spălat picioarele ucenicilor Săi. toţi. încât El Însuşi. are ca scop să îndepărteze neînţelegerile acestea. la umilinţa inimii. (80) Când credincioşii se adună să serbeze sfintele rânduieli..Rânduiala spălării picioarelor este o rânduială de servire. El [Isus] a zis: “V-am dat o pildă ca să faceţi şi voi cum v-am făcut Eu.. această ceremonie a umilinţei a devenit una din rânduielile consacrate. în relaţiile noastre unul cu altul. Aceşti vizitatori nevăzuţi sunt prezenţi la orice ocazie de felul acesta.” Ioan 13:14. (76) Împăcarea unuia cu altul este lucrarea pentru care a fost instituită spălarea picioarelor. pentru a se ajuta şi binecuvânta unul pe altul.. Păcatele săvârşite vor ieşi mai bine în evidenţă. Izvoarele sufletului vor fi deschise. în împărăţia făgăduită. (78) Respectarea tuturor orânduielilor 20 octombrie O DOVADĂ DE CREDINCIOŞIE “Dacă ştiţi aceste lucruri. Hristos Însuşi S-a încins şi a săvârşit slujba de rob spălând picioarele acelora care Îl numeau Domn. A fost dat ca un mijloc prin care să se testeze şi să se dovedească loialitatea copiilor lui Dumnezeu. Rânduiala care precede Cina Domnului. ferice de voi dacă le faceţi. ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu.15 În om există tendinţa de a se preţui pe sine mai mult decât pe fratele lui.. Astfel vom fi şi noi convinşi când Hristos va vorbi inimilor noastre.. nici un gând de întristare. este cuprins în cuvintele pe care le-a rostit El: “V-am dat o pildă ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu. Hristos instituia acum o slujbă religioasă. Ea ne arată că întreaga viaţă trebuie să fie o viaţă de servire umilă şi credincioasă. aceasta aduce cu sine bănuieli rele şi amărăciune. Nu-i scapă nici o privire. Lecţia nu se referă doar la acest act." . prin harul Său. (79) Hristos a dat de înţeles ucenicilor Săi că spălarea picioarelor nu îndepărta păcatele lor. Totul . decât înainte. (77) După ce spălase picioarele ucenicilor.

11:26 .. Slujba rânduită de Hristos trebuia să fie respectată de urmaşii Lui în toate ţările şi în toate timpurile. a luat paharul şi li l-a dat zicând: “Acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele Meu.este pregătit pentru primirea unui astfel de suflet. Serviciul pregătitor a cuprins toate acestea.. Nu trebuie să-şi amintească neînţelegerile cu fraţii lor. cu gândul ne alăturăm la scena împărtăşirii din camera de sus. Când ucenicii Domnului se adună în jurul mesei Sale. fie că sunt descurajatoare. (86) Respectarea tuturor orânduielilor 23 octombrie ORI DE CÂTE ORI MÂNCAŢI ŞI BEŢI. înţelegem mai bine măreţia şi însemnătatea jertfei adusă de Maiestatea cerului. mărturisirea păcatelor. Ei nu trebuie să stea în umbra crucii. Când primim pâinea şi vinul care simbolizează trupul frânt al lui Hristos şi sângele Lui vărsat. deoarece mândria şi adorarea de sine nu pot să crească în sufletul care păstrează o vie amintire a celor petrecute pe Golgota.27. pecetluit cu sângele Lui. Acest adevăr l-a rostit Hristos la Cina cea de taină. când Domnul S-a întâlnit cu ucenicii Săi. În inimile şi pe buzele noastre vor fi laude pentru Dumnezeu şi pentru Miel. El le-a încredinţat Noul Legământ prin care toţi cei care Îl primesc devin copii ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos.. (83) Dumnezeu n-a lăsat oamenilor să spună cine trebuie să ia parte la asemenea ocazii. după ce au mâncat.” Ioan 14:27 (85) Jertfa ispăşitoare este deplină şi îndeajuns. Acum ei vin să se întâlnească cu Hristos. să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea. împăcarea neînţelegerilor. Nu acesta era scopul lui. Cercetarea de sine." Deoarece “oricine mănâncă din pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic. vestiţi moartea Domnului până va veni El!” 1 Cor.. Dar serviciul de împărtăşire nu trebuie să fie o ocazie de întristare. 11:21. Privind la Mântuitorul răstignit.” Luca 22:20 Împărţind cu ucenicii pâinea şi vinul. Trebuie să-şi deschidă sufletul înaintea razelor strălucitoare ale Soarelui Dreptăţii. Pare că trecem şi noi prin grădina consacrată prin agonia Aceluia care a purtat păcatele lumii.. Acesta este Noul Legământ.. deşi nevăzut ei urmează să audă cuvintele: ”Vă las pacea Mea. fie că sunt înălţătoare. Iar săvârşirea sacramentului trebuia să amintească ucenicilor jertfa Sa nemărginită adusă prin fiecare în parte ca o părticică din marele întreg al neamului omenesc căzut.” 1 Cor. iar gândul despre Golgota trezeşte în inima noastră o emoţie vie şi sfântă.” Luca 22:19 La ultimul Paşte. Nu trebuie să se ocupe de experienţele lor religioase trecute. îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi. ci în lumina ei mântuitoare. nu trebuie să-şi amintească şi nici să deplângă slăbiciunile lor. Hristos S-a obligat să le fie Mântuitor. pentru a fi respectată în amintirea morţii Sale. Hristos ne este arătat ca răstignit între noi. Pentru acei care îl beau în credinţă. Prin acest Legământ primesc orice binecuvântare pe care cerul o poate da pentru viaţa aceasta şi pentru cea viitoare. (81) Respectarea tuturor orânduielilor 21 octombrie ÎN AMINTIREA MEA “Apoi a luat o pâine şi după ce a mulţumit lui Dumnezeu a frânt-o şi le-a dat-o ucenicilor zicând: “Acesta este trupul Meu care se dă pentru voi. vor fi binecuvântaţi în mare măsură. în acest pahar există puterea făcătoare de pace şi curăţitoare a sufletului. Pentru că cine poate să citească inimile? Cine poate deosebi grâul de neghină? “Fiecare să se cerceteze pe sine însuşi şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta. Hristos S-a obligat să le fie Răscumpărător. FĂCUT ÎN SÂNGELE MEU “Tot astfel. care a fost vărsat pentru mulţi. Planul Mântuirii este slăvit înaintea noastră. Acesta este balsamul din Galaad. vă dau pacea Mea. Acest act al legământului trebuie să fie ratificat cu sângele lui Hristos. Acela care a spălat picioarele lui Iuda doreşte să spele orice inimă de mânjitura păcatului. Toţi acei care vin cu credinţă în El. Suntem şi noi martori la lupta prin care s-a câştigat împăcarea noastră cu Dumnezeu. conştienţi pe deplin că El este de faţă. care se varsă pentru voi. a instituit Cina Domnului în locul Paştelui. nu v-o dau cum o dă lumea. pentru iertarea păcatelor. dacă nu deosebeşte trupul Domnului. (84) Respectarea tuturor orânduielilor 22 octombrie LEGĂMÂNTUL CEL NOU. “Pentru că ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta. pe care Dumnezeu l-a dat pentru restabilirea sănătăţii şi vigorii în sufletul lovit de păcat. Cu inima curăţită prin sângele prea scump al lui Hristos. (82) Sărbătoarea naţională a iudeilor trebuia să fie pentru totdeauna desfiinţată. s-au făcut în totul.29 Împărţind cu ucenicii pâinea şi vinul.

pentru a călăuzi lumea spre cer. Cina Domnului nu trebuie să fie serbată doar ocazional sau o dată pe an. ci dimpotrivă ele sunt dovada cea mai puternică despre caracterul ei neschimbător. tot astfel cum a făcut Hristos prin moartea şi îngroparea Sa şi este scos din apă în mod asemănător învierii Sale. Acea izbăvire era o reprezentare tipică a marii ispăşiri pe care Hristos a făcut-o prin jertfa vieţii Sale. un fapt măreţ şi veşnic. cât şi de pe pământ erau active în dimineaţa primei zile din săptămână El S-a sculat din mormânt pentru a-Şi relua lucrarea Sa de a-i învăţa pe ucenici. Ori de câte ori se întâlneau pentru a pomeni moartea Lui. n-ar fi făcut ca iubirea Lui să aibă efect pentru noi. atunci răstignirea ar fi fost evenimentul cel mai potrivit. Ea trebuie să reprezinte o parte din cer aici pe pământ. vestiţi moartea Domnului până va veni El. ci va fi respectat în toată eternitatea.” Această Împărăţie nu are nici un principiu care să se asemene cu cele din lume. distinct faţă de toate religiile de azi. prin credinţa în puterea lui Dumnezeu. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei. şi să răspândească lumina divină pe calea sufletelor rătăcite." Col. îngroparea şi învierea lui Hristos. De un preţ ce nu poate fi exprimat în cuvinte. vestiţi moartea Domnului până va veni El. Hristos a zis: “Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta.Mântuirea oamenilor depinde de o continuă aplicare. comemorează prin botezul său.. în mod public şi astfel să depună mărturie: Eu Îl accept pe Hristos ca Mântuitor al meu. Dumnezeu S-a repauzat în ziua a şaptea. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie un popor deosebit în caracter şi obiceiuri faţă de lume. a fost pentru ei gândul: “Ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta. prin botez şi înviaţi în El şi împreună cu El. El S-a jertfit pentru mine ca să fiu salvat de la moarte. Eu am văzut că Sabatul nu va fi desfiinţat niciodată. El caută să păstreze viu în mintea ucenicilor. pentru a trăi o viaţă nouă în Isus Hristos.. a stabilit un semn de aducere aminte a frângerii trupului Său şi a vărsării sângelui Său pentru păcatele lumii. Dar . până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu. spunând: “Pentru că oridecâteori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta. Isus. dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău şi vei umbla pe căile Lui. (87) Această rânduială nu trebuie să fie exclusivă. ci mai des decât Paştele anual. (91) Biserica luptătoare 25 octombrie NUMELE PE CARE NI L-A DAT DOMNUL “Vei fi pentru Domnul un popor Sfânt.. El se coboară în apă. Fiecare trebuie să ia parte la ea. sângele legământului celui nou. (90) Am văzut că ceata îngerilor a fost umplută de uimire la vederea suferinţelor şi a morţii Regelui Măririi. ei au găsit mângâiere în speranţa că el va reveni. 2:21 Hristos S-a odihnit în mormânt în ziua Sabatului şi când fiinţele sfinte.10 Dacă dorim să ajungem moştenitori ai cerului.. a binecuvântat-o şi a sfinţit-o.. tocmai acest lucru. înainte de moartea Sa. Sabatul a fost instituit în Paradis înainte de căderea în păcat. Numai prin faptul că El a murit pentru noi putem să privim cu bucurie la a doua Lui venire... a sângelui curăţitor al lui Hristos. aşa cum n-am mai făcut până acum. Dar acest lucru nu sfinţeşte prima zi a săptămânii. de toţi sfinţii mântuiţi şi de întreaga ceată îngerească spre onoarea marelui Creator.” 1 Cor. Domnul Şi-a pus biserica Sa ca o lumină în lume. dacă ar fi trebuit să fie sărbătorit vreunul din aceste evenimente. îşi reaminteau cum “El a luat un pahar şi după ce a mulţumit lui Dumnezeu li l-a dat zicând: Beţi toţi din el căci acesta este sângele Meu. printr-o zi de odihnă. pentru izbăvirea finală a poporului Său. Toate popoarele vor vedea că tu porţi Numele Domnului şi se vor teme de tine. mai sfântă pe care s-o facem. pentru inimile lor.. Iubirea şi unirea dintre frate şi frate trebuie să fie cimentate şi făcute veşnice prin iubirea lui Isus. aşa cum mulţi vor vrea s-o facă. atât din cer. (88) Serviciul de împărtăşire arată către a doua venire a lui Hristos. personal. (89) Respectarea tuturor orânduielilor 24 octombrie BOTEZUL ŞI PATIMILE LUI HRISTOS “Fiind îngropaţi împreună cu El. Există pentru noi o lucrare mai măreaţă. De aceea. Şi nimic mai puţin decât moartea lui Hristos. prin rânduiala Sfintei Cine. pentru ei nu era nici o minune că Prinţul vieţii şi Domnul Măririi avea să rupă legăturile morţii şi să iasă din închisoarea Sa. 28:9. Jertfa Lui este centrul nădejdii noastre. Ei trebuie să fie modele în ce priveşte evlavia personală şi faptele bune. ca un biruitor triumfător. trebuie să fim în legământ cu Dumnezeu şi să angajăm orice facultate a fiinţei noastre pentru a câştiga suflete pentru Hristos." Matei 26:27-29 În necazul lor. 11:26 Iar credinciosul pocăit. Sufletele noastre nu se pot uni cu Dumnezeu decât prin Hristos. şi a fost respectat de Adam şi Eva şi de toate cetele îngereşti. (92) . moartea. care parcurge treptele necesare în convertire.” Deut. Această rânduială solemnă comemorează un eveniment mult mai măreţ decât eliberarea copiilor lui Israel din Egipt. făcând din ea un Sabat." Hristos a instituit slujba aceasta pentru ca să ne poată vorbi despre iubirea lui Dumnezeu. Prin urmare. care se varsă pentru mulţi spre iertarea păcatelor. care L-a înviat din morţi. Dar eu am văzut că niciunul din aceste evenimente n-a fost hărăzit pentru schimbarea sau desfiinţarea Legii lui Dumnezeu.

Ei nu poartă crucea printr-o adevărată lepădare şi jertfă de sine. “Deschide uşa”. Eu nu pot aproba spiritul şi lucrarea voastră. pentru că aţi murdări cerul cu înţelepciunea voastră nesfinţită.. te sfătuiesc să cumperi de la Mine. dacă inimile lor sunt luminate de Hristos. Ne pare rău că sunt membri în biserică ce au defecte de caracter. Eu. (98) Există un mare număr de pretinşi creştini care nu-L urmează cu adevărat pe Isus. (97) Biserica luptătoare 27 octombrie BOGĂŢII PENTRU LAODICEENI “Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc ca să te îmbogăţeşti şi haine albe ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale şi doctorie pentru ochi.. posesorul comorilor spirituale “şi tratează cu Mine problema ta." Ca un negustor ceresc. vei fi numit ‘Dregător de spărturi’. ca să te îmbogăţeşti şi haine albe ca să te îmbraci şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale." Is.” (101) Sfatul Martorului Credincios este plin de încurajare şi mângâiere. Există două influenţe opuse care se exercită continuu asupra membrilor din biserică. nu puteţi fi mântuiţi. El deschide comorile Sale. 58:12 N-are Dumnezeu o Biserică vie? El are o biserică. Ei n-au nevoie să încerce să strălucească. (95) Sunt mulţi care privesc să vadă ce solie aduceţi. Acesta este numele pe care ni l-a dat Domnul.” (100) Isus merge din uşă în uşă stând înaintea fiecărui templu al sufletului.. dar aceasta este o biserică militantă şi nu o biserică triumfătoare. nu-şi vor îndrepta armele lor împotriva bisericii luptătoare. care. Ca o săgeată din tolba Domnului. aduce persoane care nu sunt convertite. În timp ce Domnul aduce în biserică pe acei care sunt cu adevărat convertiţi. Să nu-i credeţi. pretinzând că sunt creştini devotaţi ei ţes în războiul caracterelor lor atât de multe fire ale propriei lor imperfecţiuni. nici în clocot. Acei care pornesc să vestească o solie pe propria lor răspundere. Eu stau la uşă şi bat. în timp ce pretind a fi învăţaţi şi conduşi de Dumnezeu. Deşi există rele în biserică şi vor fi până la sfârşitul lumii. Există numai o biserică în lume care în timpul de faţă stă la spărtură şi drege zidurile. Acei care îşi dau seama de ceea ce înseamnă acest conflict. Întreaga lume este plină de ură împotriva acelora care proclamă obligativitatea respectării Legii lui Dumnezeu. nu trebuie să se angajeze în nici o luptă de rând.. Voi nu lucraţi în de acord cu Exemplul divin. (94) Numele de Adventist de ziua a şaptea poartă în frunte semnele caracteristice ale credinţei noastre şi va convinge pe orice suflet care întreabă. face o lucrare în armonie cu cel care este pârâtorul fraţilor. Strălucirea va apare. O influenţă lucrează pentru curăţirea bisericii. fiecare adevărat ucenic va descoperi lumii pe Hristos ca pe un Mântuitor iertător de păcate. nu este nevoie ca ei să ajute această strălucire. Deoarece sunteţi încropiţi trebuie să vă scuip din gura Mea”. iar cealaltă pentru a strica poporul lui Dumnezeu. ci sunteţi plini de trufie deşartă. În realitate nu sunteţi nici reci. nu. Poporul lui Dumnezeu trebuie să primească acum lumina şi s-o răspândească. În timp ce Hristos seamănă sămânţa bună.Voi sunteţi o privelişte în faţa lumii. în acelaşi timp. Deşi fac mare caz.. Satan. Fiţi siguri că aceşti oameni sunt de partea marelui amăgitor.. Dacă nu vă pocăiţi.. De aceea noi trebuie să privim veşnic spre Hristos. Satan seamănă buruieni. denunţând-o ca fiind Babilon. (102) . Nu ne este. Voi urmaţi un model al propriei voastre fantezii. fac încă o lucrare specială a lor din aceea că dărâmă ceea ce a zidit Dumnezeu ani de-a rândul. (96) Biserica luptătoare 26 octombrie ZIDITORI. zice marele negustor. rezidind pe vechile dărâmături şi orice om care atrage atenţia lumii şi a altor biserici la această biserică. (93) Suntem Adventişti de Ziua a Şaptea. credinţei şi dragostei şi să fie bogate în comorile cereşti. NU DISTRUGĂTORI “Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte. el va străpunge pe călcătorii Legii lui Dumnezeu şi-i va aduce la pocăinţă către Dumnezeu şi la credinţă în Domnul nostru Isus Hristos. aceştia nu fac voia lui Dumnezeu. 3:18 Solia către biserica Laodiceană este aplicabilă tuturor care au avut marea lumină şi multe ocazii şi totuşi nu le-au preţuit... Ne este ruşine de numele nostru? Noi spunem: Nu. ‘Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit’. Hristos zice despre ei: “Voi vă lăudaţi că sunteţi bogaţi că aţi crescut în presupusa cunoştinţă spirituală. veţi face impresie bună şi veţi conduce sufletele pe calea neprihănirii... biserica din aceste zile de pe urmă trebuie să fie lumina acestei lumi care este murdărită şi demoralizată de păcat. Mântuitorul tău. ci cu toate puterile lor se vor lupta împreună cu poporul lui Dumnezeu împotriva confederaţiei răului. vei ridica din nou temeliile străbune. iar biserica ce este credincioasă lui Iehova.. Dacă sunteţi credincioşi Dumnezeului vostru care v-a încredinţat lucrarea. (99) Martorul credincios a zis: “Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc. Bisericile încă pot obţine aurul adevărului. încât modelul minunat este desfigurat. Acesta scoate în evidenţă adevărul care trebuie să fie o încercare pentru biserici. declarând: “Iată. ca să-ţi ungi ochii şi să vezi." Apoc. a îngerilor şi a oamenilor.

Oamenii nutresc însuşirile marelui arhiamăgitor. Oamenii întrebuinţează mijloacele Sale pentru satisfacerea egoismului lor. dar pentru ochiul Celui Atotştiutor.. Sute.. trebuie să fie purtat în toată lumea. vorbind şi lucrând în armonie cu Duhul lui Dumnezeu. nu numai prin răpirea drepturilor oamenilor. Cum se face că acestei somaţii nu-i urmează decât puţine suflete? Este poate pentru că mulţi se scuză cu faptul că nu se află la amvon? Aceştia pot şti că afară de amvon trebuie făcută o mare lucrare de către mii de membri laici devotaţi Domnului. 14:12). Veghetori cereşti văd pământul plin de violenţă şi de crimă. Tot ce pot să apuce este pus în serviciul lăcomiei lor. iar Domnul Hristos ar veni iarăşi pe acest pământ. potrivit capacităţilor sale. atunci întreaga lume ar fi avertizată în curând. Totul este în agitaţie în lumea noastră. stau încă fără de lucru în târg. în orbia lor.7. (105) Fiecare om trebuie să stea în locul său. care nu sunt deosebiţi prin punerea mâinilor pentru misiunea de predicator. Bogăţia se câştigă prin tot felul de răpiri. În viziunile despre lucrurile viitoare. ba şi mii dintre cei ce au auzit solia mântuirii. care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin credinţa lui Isus”.. Ei aveau pecetea viului Dumnezeu pe frunţile lor şi el a zis: “Aici este răbdarea sfinţilor care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. (106) Biserica luptătoare 29 octombrie EVANGHELIA PENTRU ÎNTREAGA LUME “Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. trebuie îmbărbătaţi de acei asupra cărora Domnul a pus răspunderi mai mari. care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. Dumnezeu va trimite pe mulţi în via Sa." Apoc. Atunci va veni sfârşitul. Lui i-a fost arătată această închinare la demoni. ci şi ale lui Dumnezeu.” (103) Acest stindard distinctiv: “Aici este răbdarea sfinţilor. Este o greşeală fatală a presupune că lucrarea pentru salvarea de suflete ar depinde numai de predicatori. profetul Ioan vede această scenă. şi i se părea că toată lumea sta pe marginea prăpastiei. 22:17 Avertismentul de a da această invitaţie este adresat comunităţii întregi. Oamenii se laudă. (104) Acesta nu este timpul de a coborî stindardul nostru şi a ne ruşina de credinţa noastră. Satan îşi face cu zel planurile sale pentru marea luptă finală. astfel încât fiecare să lucreze pentru El. Către aceştia. până la încheierea timpului de încercare. 8:32 . ci L-a dat pentru noi toţi. Conducătorii din comunitatea lui Dumnezeu trebuie să ştie că însărcinarea Mântuitorului este dată la toţi cei ce cred în numele Său. fiind plin de elementele care au distrus Sodoma. în ţara lor natală şi în afara ţării lor potrivit însărcinării biblice. Oricine a auzit invitaţia: “Vino” s-o lase să răsune peste munţi şi văi. deşi ar putea fi activi în vreo ramură oarecare a lucrării. Încă de mult timp aşteaptă Dumnezeu ca spiritul servirii să pună stăpânire asupra întregii comunităţi. cu minunatele progrese şi cu înalta lor cultură. Dorinţa după bogăţie şi desfrânare ia proporţii. stă descoperit. Hristos strigă: ”Mergeţi şi voi în via Mea” Matei 20:6. cu putere şi slavă mare. a văzut ceata poporului lui Dumnezeu care păzeşte poruncile Sale. Dar norul mâniei dreptăţii pluteşte asupra lor.. Ei au ajuns plini de spiritul lui. 14:12 Ne aflăm în pragul unor evenimente mari şi solemne. “Duhul şi Mireasa zic vino! Şi cine aude să zică: Vino!” Apoc. (Apoc. Dacă membrii comunităţii lui Dumnezeu ar face lucrarea încredinţată lor în câmpurile lipsite.. cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile!” Rom.Biserica luptătoare 28 octombrie UN POPOR CARE PĂZEŞTE LEGEA LUI DUMNEZEU “Aici este răbdarea sfinţilor. Credincioşii umili şi devotaţi asupra cărora Domnul viei a pus sarcina pentru suflete. dar pe când el privea cu cel mai adânc interes. Profeţiile se împlinesc. când fiecare va trebui să treacă de o parte sau alta. gândind. lăuntrul lor plin de vinovăţie şi stricăciune." Matei 24:14 “Răspunderea pentru înaintarea şi aducerea la îndeplinire a acestei însărcinări nu planează numai asupra predicatorilor cu binecuvântare.. O istorie stranie şi plină de evenimente se raportează în cărţile cerului. Orice suflet care a primit pe Hristos e chemat ca să lucreze pentru mântuirea semenilor săi.” (107) Biserica luptătoare 30 octombrie IUBIREA NAŞTE IUBIRE “El care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său.

” (Mat. va duce şi în viitor la urmarea unei căi asemănătoare împotriva acelora care vor să-şi păstreze credincioşia lor faţă de Dumnezeu. “nici să nu vă numiţi Învăţători.." Matei 23:8. Hristos a întemeiat Biserica Sa pe Stânca cea vie. Stânca aceasta este El Însuşi . Noi stăruim în ce priveşte banii care sunt cheltuiţi pentru lucruri care nu sunt necesare.. cu siguranţă va stârni mânia lui Satan. Ei s-ar fi supus dorinţei Domnului lor şi ar fi onorat pe acela pe care l-ar fi ales El... lucrările Lui sunt desăvârşite... Ce anume face să fie necesare aceste cereri frecvente? Nu o rapidă creştere a întreprinderilor misionare? Câtă vreme sunt suflete de mântuit interesul nostru faţă de salvarea de suflete nu trebuie să fie micşorat.." Matei 16:18 Cuvântul “Petru” înseamnă “piatră” . Renunţaţi la orice cheltuială extravagantă. Noi suntem martorii lui Hristos şi nu trebuie să îngăduim ca interese şi planuri lumeşti să absoarbă timpul şi atenţia noastră. nu i-am fi găsit adeseori certându-se cine să fie mai mare. Petru nu a fost stânca pe care biserica a fost întemeiată. Nu risipiţi banii voştri în cumpărarea de lucruri care nu sunt necesare.Acei care sunt cu adevărat convertiţi. pentru mântuirea a ceea ce este pierdut.. Membrii bisericilor noastre să nu se plângă pentru faptul că atât de des sunt invitaţi să dea. dar multe sume mici fac un total mare. “Capul oricărui bărbat este Hristos”. (108) Biserica luptătoare 31 octombrie ZIDIT PE STÂNCĂ “Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile locuinţei morţilor nu o vor birui... Timp de şase mii de ani credinţa s-a zidit pe Hristos. dar toţi pot pune în fiecare săptămână ceva deoparte pentru Domnul. Lucrarea de predicare a Evangheliei trebuie să fie susţinută prin tăgăduire de sine şi prin sacrificiu. 11:3. Timp de şase mii de ani. dar ea a stat neclintită.23 (119) În prezenţa lui Dumnezeu şi a tuturor inteligenţelor cereşti. deoarece Unul este Învăţătorul vostru. Iubirea pentru sufletele pierdute a adus pe Isus Hristos la crucea de pe Golgota. plinătatea celui ce plineşte totul în toţi.. vor distribui pentru înaintarea lucrării mijloacele pe care El le-a pus în mâinile lor. Împotriva bisericii clădită pe o stâncă de felul acesta. Dumnezeu care a pus totul sub picioarele Mântuitorului. şi tu şi casa tatălui tău veţi pieri. Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?” Estera 4:14 Oricine care vede caracterul respingător al păcatului şi prin putere de sus se împotriveşte ispitei. 2:12 (111) NOIEMBRIE ÎNFRUNTÂND ULTIMA ÎNCERCARE Zile zbuciumate ne stau în faţă 1 noiembrie PENTRU O VREME CA ACEASTA “Căci dacă vei tăcea acum.. ei îşi adună o comoară care va fi a lor. Biserica este clădită pe Acela pe care nu-L putea birui locuinţa morţilor. ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. (1) Acelaşi spirit care în secolele trecute a condus la prigonirea bisericii credincioase.. intră în bucuria stăpânului Tău. Capul ei. se vor dovedi cei mai slabi.. care este trupul Lui. (109) Dacă Isus ar fi dat o putere specială unuia dintre ucenicii Săi mai mult ca altora.. În aceasta poate să se încreadă şi cel mai slab.. Părinţii să înveţe pe copiii lor să-şi economisească bănuţii pentru a-i da Domnului. Unii poate nu vor fi în stare să dea o sumă mare.... Iubirea de suflete ne va conduce la tăgăduirea de noi înşine şi la sacrificiu." “Ferice de toţi câţi se încred în El.” 1 Cor. ajutorul lor. Biserica nu poate să-şi reducă sarcina fără a tăgădui pe Domnul ei. Ps.o piatră care se rostogoleşte. Şi atunci când urmaşii lui Hristos Îi înapoiază Domnului ceea ce este al Lui Însuşi. Poate gândiţi că aceste sume nici nu înseamnă mult. Nu vă permiteţi nimic ce este doar pentru paradă." Deut. “le-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Ef. Porţile iadului l-au biruit când a tăgăduit pe Domnul Său cu jurământ. torentele şi furtunile mâniei satanice au lovit în Stânca mântuirii noastre. Să aibă loc o dăruire sistematică din partea tuturor. dacă nu fac pe Hristos. Hristos. 32:4. este prezenţa vie a lui Hristos în biserică. ea trebuie să asculte de Hristos. Sunt în joc interese superioare. porţile locuinţei morţilor nu pot să biruiască. Stânca în care trebuie să credem. Domnul “este Stânca.. când vor auzi cuvintele: “Bine slugă bună şi credincioasă.. iar acei care se socotesc cei mai tari.. 1:22.propriul Său corp.10.. Şi copiii să-şi facă partea lor. . În loc de a rândui pe unul de a fi şeful celorlalţi Hristos a zis ucenicilor: “Voi să nu vă numiţi Rabi”. Biserica este clădită pe Hristos ca temelie a ei.. Banii voştri înseamnă mântuirea sufletelor. frânt şi zdrobit pentru noi. 25:21) Bucuria de a vedea suflete mântuite pentru veşnicie va fi răsplata tuturor acelora care calcă pe urmele Mântuitorului lor. în prezenţa oştilor nevăzute ale locuinţei morţilor.

Este mare nevoie de o examinare de sine serioasă.. (7) Şiretenia lui Satan nu va scădea. “Şi astăzi sunt mulţi oameni care sunt stăpâniţi de duhurile rele. măgulindu-se că nici un rău n-ar fi pe această cale. Pentru a nu-şi pierde popularitatea şi poziţia. Cu cât mai bine şi mai sigur este să ne apropiem de Dumnezeu. câtă dibăcie şi câtă viclenie se exercită ca să-i facă pe pretinşii urmaşi ai lui Hristos să se unească cu lumea şi să caute a-şi găsi fericirea în plăcerile ei. legislatorii vor ceda cererilor după o lege duminicală. dar fără să-şi dea seama. strălucind din Cuvântul Său.. conversaţia noastră este despre cele cereşti. O. sau am încă o inimă firească. Estera 4:14 (3) Zile zbuciumate ne stau în faţă 2 noiembrie PUTEREA NEMILOASĂ A VRĂJMAŞULUI “Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. cu iluzia că pe calea aceasta se poate câştiga ceva bun. Curăţiţi-vă mâinile păcătoşilor. 2:11 Solomon zice: “Cel ce se încrede în propria sa inimă este fără minte." Şi sunt sute din aceştia care se află printre mărturisitorii religioşi. falsă şi plină de dezamăgire. cât de mulţi oameni din diferite sectoare ale vieţii. În felul acesta cei neprevăzători merg direct în cursa lui.. de ar cheltui ei mai puţin din timp cu aranjarea îmbrăcăminţii şi cu conversaţia deşartă. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El Se va apropia de voi. atunci când doresc. (6) Cel care simte pericolul veghează ca nu cumva să întristeze Duhul Sfânt. iau parte la petreceri şi la nebunii. Fireşte temelia speranţei voastre în viaţa veşnică nu poate fi pusă prea sigur. Prin grai şi prin scris. O. se aşează sub influenţa lui Satan. Cum pot eu să suport gândul că cei mai mulţi dintre tinerii din această generaţie nu vor fi găsiţi demni pentru viaţa veşnică.. ei vor căuta să-i facă să se lepede de credinţa lor.8. Păcatele nemărturisite sau poftele stăpânitoare pot să-i ţină captivi tot atât de neajutoraţi cum era şi îndrăcitul din Capernaum. de unde aşteptăm pe Mântuitorul. cu atât suntem în mai mare siguranţă. Mulţi oameni glumesc cu păcatul. crezând că pot renunţa la el. Împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi de la voi. pentru ca lumina curată. sau am o minte stricată? Sunt eu reînnoit în Hristos.(2) Cuvintele lui Mardoheu către Estera. întrebându-se fiecare: “Sunt eu sănătos. (5) Cărarea lui Satan este cea mai largă şi cea mai amăgitoare. ca să le dea o experienţă sănătoasă. Neavând un “aşa zice Scriptura”.. de ar înceta mai bine sunetul muzicii instrumentale. ei vor recurge la măsuri de constrângere ca să înlocuiască lipsa de dovezi. oameni cu inima împărţită. în cămin. în afaceri. în timp ce este grea. stăpânit de cel rău. iar apoi să se îndepărteze de Dumnezeu. 4:7. Toţi acei care în mod conştient ignoră poruncile lui Dumnezeu. sunt poate plini de deşertăciune. miniştri şi membri ai bisericii. Şi totuşi. văd în mica ceată care ţine porunca Sabatului.” 2 Cor. (9) . şi ar înălţa rugăciunile lor serioase din tot sufletul către Dumnezeu. închid uşa în faţa lui Isus.. şi-şi conduce victimele sale la violenţă şi crimă. va fi proporţională cu viclenia şi şiretlicurile lui. stăpâniţi de spiritul prigonirii vor conspira împotriva lor. deoarece Satan urăşte şi îi este frică de prezenţa lui Dumnezeu. Pe acest câmp de luptă se va da ultima mare bătălie din marele conflict dintre adevăr şi rătăcire. tot aşa cum era acel om din Capernaum. Aceasta este făcută să pară cea mai atractivă. Apostolul zice: “Noi însă nu suntem în necunoştinţă de amăgirile lui [Satan]". Dar acei care se tem de Dumnezeu nu pot primi o întocmire care violează o prescripţie a Decalogului. să poată vindeca rănile făcute de păcat în suflet. în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. lăsând în schimb să intre acest monstru îngrozitor care este Satan. pentru ca ei să nu-şi mai piardă atât de mult din timpul lor preţios cu satisfacerea fanteziei lor. (4) Satan este dumnezeul acestei lumi. curăţiţi-vă inima. în biserică. un Mardoheu în poartă. călăuzind-o la păcat. deoarece el ştie că Lui nu-I place lucrarea sa.. Lucrarea lui Hristos trebuie să distrugă puterea lui asupra copiilor oamenilor. îmbrăcată cu o nouă haină pe dinafară? Prezentaţi-vă în faţa marelui tribunal şi în lumina lui Dumnezeu cercetaţi şi vedeţi dacă nu cumva există încă vreun păcat pe care nu l-aţi lepădat încă. În timp ce acei care sunt în jurul nostru. Guvernatori. câtă iscusinţă.. şi prin cuvinte batjocoritoare. influenţa lui perverteşte simţurile. prin vicleniile lui Satan. sunt vrăjiţi până acolo încât se văd stăpâniţi de o voinţă mai puternică decât a lor. pentru neprihănire şi adevărată sfinţire. O. pot fi aplicate oamenilor şi tinerilor de astăzi: “Cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie!”." Iac. (8) Zile zbuciumate ne stau în faţă 3 noiembrie AMĂGIREA DEŞERTĂCIUNII “Ca să nu lăsăm pe Satan să aibă un câştig de la noi. Ei nu pot să scape de puterea ei misterioasă. prin laude şi ameninţări. stăpâneşte mintea omenească. El seamănă discordie şi întuneric în mintea omenească. Cu cât suntem mai aproape de Dumnezeu. pe care să-l aducă împotriva apărătorilor Sabatului biblic. împotriva iudeilor. sufletul strigă după Dumnezeu pentru iertare şi pace. căci nu suntem în neştiinţă de planurile lui. Astăzi vrăjmaşii bisericii adevărate. dar înţelepciunea dată oamenilor printr-o legătură vie cu Izvorul a toată lumina şi cunoştinţa divină. Satan va ridica învinuire împotriva minorităţii care refuză să primească obiceiuri şi tradiţii populare. Rugaţi-vă cum nu v-aţi rugat niciodată mai înainte.Edictul care va fi dat la urmă împotriva rămăşiţei poporului lui Dumnezeu se va asemăna foarte mult cu cel dat de Ahaşveroş. ca să nu fiţi duşi în rătăcire.

(14) De ce sunt oamenii atât de nedoritori a se încrede în El. Celor care doresc să se facă rugăciuni pentru însănătoşirea lor. Vor fi auzite glasuri zicând: “Aici este Hristosul” sau “Acolo este”.” Iac. Mulţi sunt lăsaţi să adoarmă în Domnul.15) (15) Dar înălţarea unei astfel de rugăciuni este un act foarte solemn. ci din păcatele voastre.. după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. “Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii Bisericii şi să se roage pentru el.Îndepărtaţi păcatul din inimile voastre.. este un mincinos şi adevărul nu este în el. ci nişte rugăminţi. Dorinţele şi interesele noastre ar trebui să ajungă să fie cuprinse în voinţa Sa. Isus a murit ca să vă mântuiască nu în păcatele voastre. ca să fiţi vindecaţi. de aceea Mi-am făcut faţa ca o cremene ştiind că nu voi fi dat de ruşine. credinţa noastră va fi încercată la maximum. Sunt cazuri când Domnul lucrează în mod hotărât prin puterea Sa divină şi face pe om sănătos. nici nu ascultă de Legea Sfântă. El zice: “Eu am păzit poruncile Tatălui Meu. iar Domnul îl va însănătoşi. constituie un păcat şi că pentru a primi ajutor de la Dumnezeu. care nu trebuie săvârşit fără o bună chibzuire. El îi alege pe acei care n-au băut din apele de viaţă a căror suflete sunt însetate după ceva nou şi straniu şi care mereu sunt gata să bea din orice fântână care li se oferă. Trebuie să lăsăm ca şi răbdarea să-şi facă lucrarea ei desăvârşită. Dacă acei prin care se fac vindecări sunt dispuşi ca pe baza acestor manifestări să-şi scuze călcarea Legii lui Dumnezeu şi continuă să trăiască în neascultare. dacă cerem ceva după voia Lui. Dar nu toţi bolnavii sunt vindecaţi.. (12) Este necesar să fim ancoraţi în Hristos. care pun credinţa la încercare.. sunt spre binele nostru. ei trebuie să-şi mărturiasescă păcatele şi să le părăsească. referitor la datoria noastră în caz de boală. nu pot fi sfinţiţi. Dimpotrivă aceasta este puterea făcătoare de minuni a marelui amăgitor. Eu Îmi cunosc oile Mele şi ele Mă cunosc pe Mine. (11) Zile zbuciumate ne stau în faţă 4 noiembrie CERCETAREA GLASULUI PĂSTORILOR “Eu sunt Păstorul cel bun. Aceste experienţe. Mulţi fac mare caz pretinzând că sunt sfinţi şi se laudă cu minunile pe care le fac.” (Iacov 5: 14. Ştim că Dumnezeu ne ascultă. îi vor fi iertate. deşi au putere oricât de mare.. înrădăcinaţi şi întemeiaţi în credinţă... În El există balsam vindecător pentru orice boală. şi care poate vindeca orice boală printr-o atingere. Credinţa se întăreşte prin exercitare. Acei care calcă în picioare Legea şi se apreciază pe ei înşişi după un standard al propriei lor amăgiri. cât şi a legilor morale ale lui Dumnezeu. aceasta nu este drept. Cel care l-a făcut pe om. amindindu-ne că Scriptura are făgăduinţe mari pentru cei ce aşteaptă cu răbdare ajutorul Domnului. fără a dovedi supunere faţă de voinţa Sa..” Isaia 50:7 . gata de a asculta de toate pretenţiile lui Dumnezeu? Ioan îi cercetează pe cei ce pretind a fi copii ai lui Dumnezeu: ”Cel care zice ‘Îl cunosc’ şi nu păzeşte poruncile Lui. Satan lucrează prin unelte.. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. în timp ce ei nu respectă acest mare standard al neprihănirii. Trebuie să fim cu băgare de seamă faţă de pretinsa sfinţenie care îngăduie călcarea Legii lui Dumnezeu. Dar ca să insistăm la Domnul cu cererile noastre. Dumnezeu va fi ajutorul poporului Său. 5:16 Hristos este astăzi acelaşi doctor milos cum a fost în timpul misiunii Sale pe pământ. că atât călcarea legilor naturale. vindecând pe cei bolnavi. ascultători... printr-un cuvânt sau o privire? Cine este mai vrednic de încrederea noastră decât Acela care a făcut un sacrificiu atât de mare pentru mântuirea noastră? Domnul nostru ne-a dat instrucţiuni precise. (13) Zile zbuciumate ne stau în faţă 5 noiembrie RUGĂCIUNE PENTRU BOLNAVI “Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii.. Dar prin a cui putere sunt făcute aceste vindecări? Sunt ochii lor deschişi la călcările lor de Lege? Este poziţia lor ca a unor copii umili.” 1 Ioan 2:4.” Ioan 10:14 Fiecare din noi va fi aspru ispitit. Când ajutorul omenesc eşuează." El călăuzeşte oile Sale pe calea ascultării cu umilinţă de Legea lui Dumnezeu. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav. (10) Dragi tineri. de aceea nu M-am ruşinat.. Cererile noastre nu trebuie să fie nişte porunci. “Glasul unui străin” este glasul unuia care nici nu respectă.. trebuie să li se dea lămuriri.. (16) Zile zbuciumate ne stau în faţă 6 noiembrie SPIRITUL ADEVĂRATULUI EROISM “Dar Domnul Dumnezeu M-a ajutat. pentru că păcatul a cauzat moartea Fiului lui Dumnezeu. aceasta nu înseamnă că această putere mare o au de la Dumnezeu. prin apostolul Iacov. dar nu trebuie să le credem. iar dacă a făcut păcate. dreaptă şi bună a lui Dumnezeu.. Avem dovezi de netăgăduit despre glasul Adevăratului Păstor care ne cheamă să-L urmăm.

. o preocupare în viaţă. întocmai cum acul busolei arată polul. 5:6 Mi-a fost arătat Satan cum era el odată. Nu este puţin lucru a fi un creştin recunoscut şi primit de Dumnezeu. dimpotrivă. Să fiţi siguri că nici una din loviturile Sale nu sunt de prisos. Eu am văzut că el a căzut din ce în ce mai adânc. grijă. Această băutură amară poate fi îndulcită prin răbdare. suferinţe şi strâmtorări. să depună mai multă stăruinţă şi să biruiască sentimentele copilăreşti. nenorocire. care au nevoie de o lucrare îndelungată de şlefuire. (22) Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită 8 noiembrie SIGURANŢĂ ŞI VIGILENŢĂ “De aceea să nu dormim ca ceilalţi. vom birui orice ispită prin harul Său. va săvârşi lucrarea destinată asupra inimilor acelora care o primesc. Scopurile valoroase avute totdeauna în vedere şi orice gând şi faptă trebuie să tindă spre realizarea lor.. are o putere electrizantă asupra celorlalţi. Dar un spirit de adevărat eroism îi va ajuta să le biruiască. Toate hotărârile lor rămân doar simple vorbe. Când l-am văzut.. Toate puterile minţii trebuie mobilizate. ca înger fericit şi măreţ. Fiecare trebuie să aibă un scop. Un zâmbet se observa pe faţa lui care m-a făcut să mă . dar perseverează şi în loc de a permite ca drumul său să fie barat. Trăsăturile sale sunt încă nobile. Astfel de persoane au nevoie să se educe pe sine. Asemenea oameni sunt adevăraţi eroi. Toţi acei care-L urmează pe Domnul trebuie să aştepte să întâmpine dezamăgiri.” 1 Petru 4:12. totuşi îşi înfrânează patima şi iartă vrăjmaşilor Săi. căci el este încă un înger. Dar expresia feţei sale e plină de suferinţă. dar deşi totdeauna au de gând să facă ceva. Numai El poate desăvârşi această lucrare. Ei trebuie să ia o hotărâre ca viaţa lor să nu fie irosită cu lucruri de nimic. Mulţi exagerează dificultăţile aparente. Apoi mi-a fost arătat cum este astăzi. care a venit peste voi ca să vă încerce. Privirea sa era vicleană şi arăta multă fineţe. ură. Nu trebuie să fiţi surprinşi dacă Dumnezeu foloseşte dalta şi ciocanul pentru a îndepărta defectele din caracterele voastre. Domnul îngăduie ca poporul Său să fie supus la cele mai teribile ispite. pentru a realiza ceea ce este început.13 Urmaşii Domnului Hristos cunosc numai puţin din comploturile urzite contra lor de către Satan cu îngerii săi. ci pentru că aceasta este neapărat necesar pentru biruinţa lor finală. Cel mai puternic om. Totdeauna să existe o statornicie în scopul urmărit. El are încă o statură regească. stătea cu bărbia pe mâna stângă. este acela care deşi simţitor la nedreptate. amăgire şi de toate răutăţile.. bucuraţi-vă. ca ceva ciudat care a dat peste voi. ci să veghem şi să fim treji. nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru. nu pentru că El S-ar bucura de întristarea şi suferinţele lor. (18) Zile zbuciumate ne stau în faţă 7 noiembrie PUNEREA LA PROBĂ A CARACTERULUI NOSTRU “Prea iubiţilor. Adevărata mărime şi nobleţe a unui om se măsoară prin puterea simţurilor stăpânite de el şi nu prin puterea simţurilor care îl stăpânesc. totuşi dacă ne vom pune încrederea în Dumnezeu. niciodată nu realizează ceea ce s-au hotărât. confundă patima puternică şi nestăpânită cu tăria de caracter. făcând loc astfel desnădejdii.. (19) Prin înţelepciunea puternică a adevărului lui Dumnezeu. Statura sa era înaltă. Ea poate că întâmpină greutăţi în lucrarea sa.” (17) Exemplul unei persoane energice are mare influenţă. Trebuie să ne încingem cu toată armătura lui Dumnezeu şi să fim în orice moment gata pentru a lupta împotriva puterilor întunericului. iar apoi să-l facă. Poate sunteţi pietre colţuroase. Pe orice cărare există spini. iar fruntea trasă înapoi.. (29) Dumnezeu mi-a arătat că El a dat poporului Său o băutură amară pentru a-i curăţi şi lămuri. statornicie şi rugăciuni şi . Ochii săi erau ieşiţi înainte. nemulţumire. Mulţi iau hotărâri bune.. Mulţi tineri. întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos.. (21) Domnul mi-a arătat că harul Său va fi cu noi în toate încercările noastre şi deşi acestea vor fi mai mari ca oricând. dar carnea atârna de pe mâinile sale şi de pe faţa sa. Eu am privit cu o deosebită atenţie acea figură care a fost odată atât de nobilă.Tăria de caracter constă din două lucruri: puterea voinţei şi puterea stăpânirii de sine. Părea a fi cufundat în gânduri. iar apoi încep să se compătimească. am fost luaţi din cariera acestei lumi şi aduşi în atelierul Domnului ca să fim şlefuiţi pentru locaşurile din Templul Său.. În felul acesta şi Dumnezeu va fi onorat şi preamărit. dar adevărul este că acela care este stăpânit de patimile Sale este un om slab." 1 Tes. iar gândurile să fie educate în direcţia scopului urmărit. În această lucrare ciocanul şi dalta trebuie să-şi facă partea lor şi abia apoi urmează finisarea. deşi căzut. răutate. Nu vă răzvrătiţi împotriva acestei lucrări a harului. până ce orice însuşire bună s-a stricat şi toate înclinaţiile rele s-au dezvoltat în el. Dar Domnul din cer va dejuca toate aceste planuri şi va veghea la îndeplinirea scopurilor Sale adânci. ca să vă bucuraţi şi să vă veseliţi şi la arătarea salvei Lui.. Lăsaţi-i ca ei să hotărască să ducă la bun sfârşit un lucru. ea dărâmă toate obstacolele. înainte de a fi pregătiţi a ocupa locaşurile pe care Dumnezeu le-a destinat pentru noi.

în necromaţii şi ghicitorii de astăzi.. duhurile se arată oamenilor. (25) Uneori. sau săvârşesc fapte pe care le făcuseră în timpul vieţii lor. cine este acesta. Dacă s-ar putea da la o parte vălul de la ochii noştri. atunci am vedea pe îngerii cei răi întrebuinţând scamatoriile lor pentru a amăgi şi a distruge. Ei merg cu toţii spre pieire. (23) Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie pregătit a rezista vrăjmaşului viclean. astfel încât individualitatea celui mai slab este absorbită şi supusă în totul de către cel mai tare. el va fi în stare să-şi dovedească puterea lui superioară. cu viteza fulgerului. o formă de vindecare prin influenţa minţii. care este viaţa şi mântuirea noastră. amăgesc încă mereu pe fiii oamenilor prin minciunile lor.. Avantajul pe care-l câştigă prin ştiinţa care aparţine minţii omeneşti este imens. sunt priviţi cu o anumită idolatrie şi pentru mulţi cuvântul lor are mai mare greutate decât Cuvântul lui Dumnezeu. Prin această aşa numită ştiinţă. acesta era plin de răutate şi viclenie satanică. Se părea ca şi când toată lumea ar fi fost în el şi nici unul nu ar fi lipsit. (28) Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie pregătit pentru a se împotrivi acestor spirite cu adevăruri biblice.cutremur. stricând lucrarea lui Dumnezeu. dacă ne împotrivim lui şi-l înfruntăm. Orice alt mijloc de apărare este în totul zadarnic. Acei care pretind în felul acesta că ar fi spiritele celor morţi. Prin acest mijloc. De aceea paşii lui Satan sunt fără zgomot şi mişcările sale le face pe furiş. Cel care atrage la sine minţile altora." Apoi el îmi arată pe conducător. Numai dacă Hristos rămâne în el. 20:6 Vrăjitorii timpurilor păgâne îşi au corespondentul lor în mediile spiritiste. Ia seama la aceste ştiinţe dragă cititor." Coloseni 2:8 Există. avem nevoie să fim călăuziţi. În timp ce se crede că spiritul unui om influenţează extraordinar pe altele. Tocmai de această rezistenţă se teme Satan. Şi în timp ce acei care sunt devotaţi acestor ştiinţe se proslăvesc pe sine datorită lucrărilor măreţe şi bune pe care afirmă că le fac.. chiar cel mai slab sfânt este mai mult decât un rival faţă de el şi faţă de toţi îngerii lui şi la încercarea forţelor lor. dacă nu vom fi pregătiţi. El este conducătorul în chip de înger de lumină. care este unul din cele mai eficiente mijloace ce lucrează spre rău. iar noi trebuie să ţinem piept la toate. Ea nu conduce pe om la Domnul." Lev. tinde să-i despartă pe aceştia de Domnul. după datina oamenilor. (30) În aceste zile când scepticismul şi necredinţa apar frecvent îmbrăcate într-un veşmânt ştiinţific. că morţii nu ştiu nimic şi că acei care apar sub înfăţişarea lor nu sunt decât spirite de demoni. (29) Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită 10 noiembrie O FORMĂ PERICULOASĂ DE VINDECARE PRIN REMEDIU SPIRITIST “Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu amăgirea deşartă.. El a luat captivă întreaga lume. . El cunoaşte mai bine decât noi limitele puterii sale şi cât de uşor poate fi biruit. El nu are nici o putere în sine de a se opune cu succes rezistenţă împotriva răului. Prin puterea divină. Astfel o persoană ajunge să stăpânească voinţa altei persoane. poate îndrăzni omul a se împotrivi unui vrăjmaş atât de grozav. ei cunosc prea puţin puterea diavolească pe care o nutresc. Astfel ele fac pe oameni să creadă că amicii lor morţi ar fi îngeri care plutesc în jurul lor şi comunică cu ei.. Aici întocmai ca un şarpe el se strecoară pe nesimţite. marele nostru vrăjmaş amăgeşte mii de oameni cu voinţa lui. iar după ce a prins victima în laţurile sale.. El a zis: “Acesta este Satan. Satan care este gata să fructifice orice anturaj. Mi-a fost arătat un tren care mergea cu viteza fulgerului. zâmbetul lui este fioros. după învăţăturile începătoare ale lumii şi nu după Hristos. care era maiestuos şi frumos la vedere şi asupra căruia priveau toţi călătorii şi îi arătau respect.. mintea unuia este adusă sub stăpânirea minţii altuia.. pentru că lupta dintre Hristos şi Satan nu s-a sfârşit încă. Dar această aşa numită ştiinţă este întemeiată pe principii false. Îngerul a zis: “Ei sunt legaţi în snopi pentru a fi arşi. îmbrăcând chipul amicilor lor care au murit şi povestesc evenimente care au legătură cu viaţa lor. atunci vom fi amăgiţi şi biruiţi. Mă simţeam în mare încurcătură şi am întrebat pe îngerul meu conducător. iar bateriile sale sunt camuflate.. printr-o credinţă vie. Acest zâmbet apare pe faţa sa când este sigur de prada sa. influenţând dorinţele sale şi întărindu-l cu putere de sus. se furişează în suflet şi lucrează cu toată puterea. Îngerul mi-a poruncit să priveasc cu atenţie şi eu mi-am îndreptat privirea spre acel tren. (24) Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită 9 noiembrie GLASURILE MISTERIOASE DIN ZILELE NOASTRE “Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi şi la ghicitori ca să curvească după ei. (26) Am văzut cu câtă repeziciune a fost răspândită această amăgire [spiritismul]. care este adevăratul izvor al vieţii şi al puterii. Îmi voi întoarce faţa împotriva omului aceluia şi-l voi nimici din mijlocul poporului lui. Glasurile misterioase care vorbeau în Endor şi Efes.. Omul este robul lui Satan şi este înclinat din fire să urmeze sugestiilor şi poruncilor lui..” (27) Aceste amăgiri vor lua proporţii..

. când umblă să cerceteze legăturile dintre ştiinţă şi revelaţie. 4:3 Cu iuţeală oamenii se vor înrola sub steagul pe care şi l-au ales. orice cultură adevărată duce la ascultare faţă de stăpânirea Sa.. este redusă şi imperfectă. (35) Dumnezeu este autorul ştiinţei. filozofia omenească a căutat să cerceteze şi să explice taine şi mistere care nu vor fi înţelese niciodată. ele ne conduc la Dumnezeu învăţându-ne câte ceva din înţelepciunea şi generozitatea legilor prin care lucrează El. în timp ce cealaltă tabără trece cu repeziciune sub stindardul primului mare apostat. Unii urmăresc.. În multe cazuri imaginaţia este captivată de descoperirea ştiinţifică. El este la lucru pentru a perverti simţurile prin sentimente stricate şi schimbă pietrele de hotar. Corect înţelese. Mulţimile vor fi astfel înşelate prin respingerea adevărului şi vor accepta contrafacerea. dar nu aduce din studiul ei nimic care să vină în conflict cu descoperirea divină. cărora “le este păstrată negura întunericului.. iar oamenii sunt măguliţi de conştienţa propriei lor puteri. care se vor ridica în comunitate şi care vor fi primiţi ca adevăraţi de către mulţi dintre fraţii lor de credinţă. cât şi la cele spirituale. dacă ea te depărtează de învăţăturile înţelepte”. Dumnezeu a îngăduit ca un potop de lumină să se reverse asupra lumii prin descoperirile ştiinţei şi ale artelor. Feriţi-vă de ei. “Încetează fiule. (Prov. sau după mărturisirea lor solemnă. (31) Îndepărtaţi de la voi orice lucru care are în el iz de hipnotism. Ştiinţa mântuirii este cea mai importantă materie ce trebuie să fie învăţată în şcoala pregătitoare de pe pământ. Ei caută un Dumnezeu în ceea ce este omenesc. ştiinţa prin care lucrează agenţii satanici. dar înţelepciunea lui Hristos este cu mult mai de dorit şi mai esenţială.ÎN MOD GREŞIT NUMITĂ ASTFEL “Timotee. (34) Dumnezeu este temelia tuturor lucrurilor. Împreună. (33) Pentru mulţi. aşteptând cu nerăbdare şi urmărind mişcările conducătorilor lor. (36) O cunoştinţă despre adevărata ştiinţă este puternică." 2 Petru 2:17 (41) Sunt picioarele noastre bine întemeiate pe stânca neclintită a Cuvântului lui Dumnezeu? Suntem noi oare pregătiţi să stăm cu statornicie în păzirea şi apărarea poruncilor lui Dumnezeu şi a credinţei lui Isus? (42) Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită 13 noiembrie SUNTEŢI ÎN PRIMEJDIE? . Orice ştiinţă adevărată este în armonie cu operele Sale. (38) Satan este totdeauna în alertă pentru a înşela şi a induce în eroare.. de aceea mulţi nu sunt în stare să pună de acord vederile lor ştiinţifice cu spusele Scripturii. dar chiar cele mai strălucite minţi dacă nu sunt conduse după Cuvântul lui Dumnezeu în cercetările lor." Oamenii au încercat să fie mai înţelepţi decât Creatorul lor. Ştiinţa deschide privirii noastre minuni noi. (37) Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită 12 noiembrie LUPI ÎN HAINE DE OAIE “Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă." 2 Tim.. Ceea ce este omenesc este socotit a fi dumnezeiesc. să mai asculţi învăţătura.Neglijarea rugăciunii îi conduce pe oameni la încrederea în propria lor putere şi deschide uşa ispitei. prin păzirea poruncilor Sale? (40) Aceşti învăţători mincinoşi. cad în rătăcire. sunt comparaţi de către apostol cu nişte “fântâni fără apă.” 1 Tim. 19:27) Ce solie vestesc aceşti învăţători? Vă călăuzeşte ea să-L onoraţi pe Dumnezeu şi să vă temeţi de El? Vă determină ea să arătaţi iubirea voastră faţă de El. Înţelepciunea lui Solomon este de dorit.. (39) Învăţători mincinoşi se vor ridica spre a vă abate de la calea cea îngustă şi de la poarta cea strâmtă. păzeşte ce ţi s-a încredinţat. cunoştinţa pe care Isus personal a venit să ne-o împărtăşească este o putere încă şi mai mare. Nu ni se spune că îi vom cunoaşte după cuvântările lor frumoase. în timp ce cunoaşterea ştiinţei este puternică.. Mulţi iau simple teorii şi speculaţii drept fapte ştiinţifice şi cred că Cuvântul lui Dumnezeu trebuie verificat cu învăţăturile “ştiinţei pe nedrept numită astfel. ci ei trebuie să fie judecaţi după Cuvântul lui Dumnezeu. punându-şi inscripţia sa falsă pe indicatoarele pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru a arăta calea cea dreaptă. ştiinţa şi Cuvântul scris sunt în armonie şi fiecare revarsă lumină asupra celeilalte. 6:20 Cunoştinţa omenească. chiar atunci când umblă îmbrăcaţi în haine de oi. pe dinăuntru ei sunt lupi răpitori. aşteaptă şi lucrează pentru venirea Domnului nostru. (32) Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită 11 noiembrie ŞTIINŢA . Dar. fereşte-te de flecăriile lumeşti şi de împotrivirile ştiiţei. atât cu privire la cele materiale. iar Satan personifică ceea ce ei caută. pe nedrept numită astfel. nişte nori alungaţi de furtună”. ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. El foloseşte orice pare atractiv pentru a-i atrage pe oameni pe calea cea largă a neascultării. ea pătrunde atmosfera şi cercetează noi adâncimi. studiile ştiinţifice au fost un blestem.

. cei răi vor face răul şi niciunul din cei răi nu va înţelege.. voi găsi o altă direcţie de lucru pentru creierul activ şi mâinile ocupate. Hrăneşte-te cu făgăduinţe.. Ascultarea Sa desăvârşită faţă de Legea lui Dumnezeu.. fiind preocupaţi de organizarea în partide a acelora care se opun legii lui Dumnezeu. făcându-i să-şi piardă încrederea în Dumnezeu şi să se despartă de iubirea Sa. Ei doresc să se simtă pe deplin capabili de a plănui şi hotărî pentru sine. prin argumentele puternice ale crucii. Oamenii s-au unit pentru a se împotrivi Domnului oştirilor.. Hristos nu va îngădui niciodată ca vreun suflet care pretinde ocrotirea Sa în pocăinţă şi credinţă. El duce pe oameni la necredinţă. să treacă sub puterea vrăjmaşului. el stă înaintea lui Dumnezeu.. chiar până la moartea pe cruce.” Zah. Pune-ţi întrebarea: Îmi servesc eu Stăpânul. vor face pace cu Mine.. I-a dat toată puterea în cer şi pe pământ şi El pretinde de la Tatăl Său milă şi ispăşire pentru vinovăţia lor... În veşmintele lui murdare de păcate şi mărturisindu-şi păcatele. El apără cauza lor şi biruieşte pe învinuitorul lor. 3:7. Cuvântul Său este pentru noi o garanţie: “Să se apuce de tăria Mea. dar Satan zice: “Eu voi schimba porunca lui Hristos. 12:10. (45) . iau poziţie alături de aceste partide. Agenţii lui Satan în formă omenească sunt pe pământ. prin care ei îmi vor servi mie.. El ştie că acei care caută pe Dumnezeu cu seriozitate şi cer iertare şi har. Avocatul nostru prezintă o apărare eficientă în favoarea tuturor acelora care. chiar în această lume şi apoi vor sta printre îngerii care sunt în jurul tronului lui Dumnezeu. Pretinşii credincioşi ca şi necredincioşii declaraţi. Dar Isus.“Cine dintre voi se teme de Domnul." Daniel 12:10 “Biserica trebuie să lupte şi va lupta împotriva duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi. Lupta se dă în jurul fiecărui suflet care este salvat de sub puterea celui rău şi al cărui nume este trecut în cartea vieţii Mieluşelului. te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici.. şi va face pace cu Mine. Aceste confederaţii vor continua până ce Hristos va părăsi locul Său de mijlocire înaintea tronului harului şi va îmbrăca hainele răzbunării. Mâna Domnului le-a fost întinsă cu cea mai duioasă compasiune şi dragoste. şi-i voi ocupa mintea cu interese lumeşti. prin pocăinţă şi credinţă I-au încredinţat Lui păstrarea sufletelor lor." Promisiunea dată lui Iosua este dată la toţi: “Dacă vei păzi poruncile Mele. Prin nenumărate planuri viclene şi cu cea mai mare iscusinţă şi cruzime. pe Domnul Isus Hristos? Sau îmi satisfac plăcerea mea. fii mulţumit să te sprijini pe Dumnezeu.. Ţi-a dat Domnul lumină că pretinde de la tine să faci o anumită lucrare? Dacă este aşa.. Voi pune în umbră interesele veşnice din faţa acestui tineret. nu este prudent să fii neascultător. dar ei nu caută să se încreadă în El. el se străduieşte să-şi asigure condamnarea lor. Apucă mâna puterii infinite. Îi voi lega cu vrăji lumeşti ca şi cu nişte funii din cele mai fine. Nici unul nu va fi primit din familia lui Satan în familia lui Dumnezeu fără să provoace cea mai înverşunată împotrivire din partea celui rău.” Apoc. Sunt eu pe calea datoriei mele? Binecuvântările lui Dumnezeu vor fi peste acei care sunt tocmai acolo unde planul lui Dumnezeu doreşte ca ei să fie. de aceea el le pune în faţă păcatele lor. “care îi învinuieşte înaintea lui Dumnezeu ziua şi noaptea.. Îngerii lui Dumnezeu vor umbla alături de fiecare dintre ei.. uitând să împlinesc voia lui Dumnezeu şi să aduc onoare Numelui Său Sfânt? Vrei să schimbi fără întârziere această ordine a lucrurilor? Vrei să alegi să serveşti lui Dumnezeu? Atunci Isus te invită să ai credinţă. ca să-i descurajeze. el îi ispiteşte să calce legea Sa şi apoi îi pretinde ca prizonieri ai lui şi tăgăduieşte lui Hristos dreptul de a-i smulge din mâinile lui. El i-a binecuvântat cu talente pe care să le folosească spre slava Sa. dar cei pricepuţi vor înţelege. cercetaţi relaţiile voastre de afaceri şi întrebaţi-vă: Sunt eu acolo unde doreşte Dumnezeu să fiu? . Omul nu se poate apăra singur împotriva învinuirilor lui. vor face pace cu Mine” Isaia 27:5 În Apocalips el [Satan] este declarat ca “pârâtorul fraţilor”. să asculte glasul robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină. pentru că eşti în pericol de a-ţi pierde sufletul. Tineri bărbaţi şi femei. vor căpăta. Domnul marchează o cale pe care doreşte ca ei să meargă. prin rugăciune şi căutări în Scripturi şi să vadă dacă nu cumva voinţa şi înclinaţiile lor îi îndepărtează de cerinţele lui Dumnezeu. Agenţi satanici există în fiecare oraş.. pentru a face o anumită lucrare pentru Stăpân..” (44) Staţi ca şi eroi! 15 noiembrie DUŞMANI VĂZUŢI ŞI NEVĂZUŢI “Mulţi vor fi curăţiţi. albiţi şi lămuriţi..” Tineretul să-şi examineze în mod critic motivele lor. da. Credinţa creşte prin exercitare. a căror putere de a lega va ajunge la sfârşit ca a unor funii de oţel şi va fi legat în serviciul meu. Nu mai aştepta nici o clipă în necredinţă. Gândeşte-te serios la partea ta de lucru. (43) Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită 14 noiembrie APUCÂND PUTEREA LUI DUMNEZEU “Afară numai dacă vor căuta ocrotirea Mea. să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui!” Isaia 50:10 Sunt mulţi tineri care umblă în întuneric şi n-au nici o lumină. să facă pace cu Mine.

Ispititorul nu are putere să stăpânească voinţa omului sau să silească un suflet la păcat.. încât să dobândească un avantaj din .. el va izbuti să o împiedice.. În acele biserici pe care va izbuti să le supună puterii sale amăgitoare.Dumnezeu a descoperit ce va avea loc în zilele din urmă. (50) Dacă Satan a fost atât de viclean la început. după dobândirea unei experienţe de mii de ani? Cu toate acestea.. Mulţi. el i-a determinat pe oameni să-l înfăţişeze astfel încât vederea chipului său să nu provoace groaza. Spiritul şi puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate asupra copiilor Săi. Redeşteptarea credinţei şi a temerii de Dumnezeu se va face numai dacă Legea lui Dumnezeu va fi restabilită în poziţia pe care trebuie să o aibă. sau smochine din mărăcini? Tot aşa orice pom bun face roade bune. cum trebuie să fie el acum. Dar poporul lui Dumnezeu trebuie să stea tare pentru El. se va da pe faţă ceea ce se crede a fi un mare interes religios. el poate să-şi dirijeze în aşa fel ispitele sale. diformă sau pocită. dar când vor vorbi se va da pe faţă spiritul balaurului.. Mărturisirile lor sunt blânde şi creştineşti în aparenţă. Acum nu este timpul de a lăsa minţile noastre să fie ocupate cu lucruri de mică importanţă. dar pomul rău face roade rele. Mişcarea duminicală îşi va face acum drum prin întuneric. spre a pregăti un popor pentru a doua venire a Domnului.. El se bucură foarte mult când se vede zugrăvit ca o fiinţă ridicolă sau respingătoare.." Matei 7:16." Ier. Astfel se explică lipsa de spirit şi de putere de la Dumnezeu. când zice că el serveşte Domnului cu toată umilinţa." Fap. provocând o contrafacere a ei. şi aşa veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. dar el nu poate corupe. căutând să arate oamenilor amăgirile celui rău şi să le prezinte pe Hristos. Dumnezeu şi îngerii sfinţi şi toţi acei care trăiesc în ascultare de întreaga voinţă a Domnului. (46) Vine timpul când poporul lui Dumnezeu va simţi mânia persecuţiei pentru că sfinţeşte ziua a şaptea. care cer lepădare de sine şi renunţare la lume. “Aşa zice Domnul: Staţi în drumuri.17 Înainte de venirea judecăţilor asupra pământului. Duşmanul sufletelor omeneşti doreşte să împiedice lucrarea aceasta.. (49) Pentru a-şi deghiza mai bine caracterul său real şi planurile sale.. Şi Domnul va lucra în favoarea lor. El poate aduce chinuri de moarte. Conducătorii ascund însă scopul lor adevărat şi unii dintre acei care se unesc cu această mişcare nu văd încotro duce acest curent de jos. Este de datoria noastră de a face tot ce ne stă în putere pentru a abate primejdia ameninţătoare. În timpul acela mulţi se vor despărţi de acele biserici în care iubirea de lume a luat locul iubirii de Dumnezeu şi de Cuvântul Său. (47) Staţi ca şi eroi! 16 noiembrie REÎNSUFLEŢIRI ADEVĂRATE ŞI FALSE “Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Oriunde oamenii neglijează studierea Bibliei întorcându-se de la adevărurile ei clare şi cercetătoare de suflet. atât din slujitorii bisericilor cât şi din popor. va face să se alcătuiască legi în care să se impună ţinerea zilei întâi a săptămânii. va avea loc printre oamenii lui Dumnezeu o aşa redeşteptare a vechii evlavii cum nu s-a mai văzut din timpurile apostolilor. vor primi cu bucurie marile adevăruri pe care le-a rânduit Dumnezeu să fie vestite în timpul acesta... dar el poate vedea faptele noastre şi auzi cuvintele noastre şi din cunoştinţa sa îndelungată despre familia omenească. jumătate animal şi jumătate om. dar nu poate murdări. 20:19 Din zilele lui Adam până astăzi. Acei care au fost avertizaţi despre evenimentele care le stau în faţă nu trebuie să aştepte liniştiţi sosirea furtunii. O idee greşită despre caracterul.. Omul păcatului care a plănuit să schimbe timpurile şi Legile. (51) Toţi acei care sunt în mod activ angajaţi în lucrarea lui Dumnezeu. Satan şi-a exercitat mereu puterile pentru a apăsa şi distruge. şi înainte de a începe o astfel de lucrare. care a apăsat totdeauna pe poporul lui Dumnezeu. (52) Satan nu poate citi gândurile noastre. Culeg oamenii struguri din spini. în redeşteptările din zilele noastre. acolo putem fi siguri că nu se revarsă binecuvântarea lui Dumnezeu. pentru ca poporul Său să poată fi pregătit să stea împotriva furtunii de prigoană şi de mânie. durata continuă şi veşnică şi despre obligativitatea Legii lui Dumnezeu. El poate aduce dureri şi suferinţe. vor ajunge să se unească cu Pavel în mărturisirea lui. cu multe lacrimi şi în mijlocul încercărilor. sunt mai înţelepţi decât el. a dus la mari greşeli în ceea ce priveşte pocăinţa şi sfinţenia şi a avut ca rezultat coborârea standardului de pietate în biserică. el va face să pară că Dumnezeu a revărsat binecuvântare specială. pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. ci numai râsete şi glume. arătând lămurit că El este Dumnezeul dumnezeilor. El se pregăteşte acum pentru ultima sa luptă împotriva bisericii. 6:16 (48) Staţi ca şi eroi! 17 noiembrie SARCINI ŞI LUPTĂ “Am slujit Domnului cu toată smerenia. care este calea cea bună şi umblaţi în ea. dar cu multe lacrimi şi ispite... măgulindu-se cu gândul că Dumnezeu va ocroti pe credincioşii Săi în ziua necazului. uitaţi-vă şi întrebaţi care sunt cărările cele vechi.

. care a fost înfiinţată şi poruncită prin puterea bisericii Romano-Catolice. după ea urmează în mod sigur dedarea la pofte. Ocupaţia sa este să aţâţe naţiunile la război. Prin accidente şi mari nenorociri. cu ploi de piatră şi cicloane. grămezi în valea judecăţii. cât şi în America. dar rana ei de moarte a fost vindecată. dacă n-am şti că putem găsi adăpost şi scăpare în puterea cu mult mai mare a Mântuitorului nostru. copii. Când i s-a îngăduit să aducă suferinţe asupra lui Iov.” Ioel 3:14 Profeţia din Apocalips 13. pe care Roma papală o prezintă ca un semn special al recunoaşterii puterii ei supreme.. (59) Staţi ca şi eroi! 20 noiembrie . în valea judecăţii. dar el a fost respins şi biruit în fiecare luptă. Satan are mare plăcere de război. El distruge recolta gata coaptă. N-avem nici o clipă de pierdut. iar urmarea este foametea şi lipsa. căci astfel poate cel mai bine să abată minţile oamenilor de la lucrarea de pregătire pentru a sta la ziua judecăţii lui Dumnezeu." Apostolul Pavel spune clar că omul fărădelegii va continua până la a doua venire. Satan lucrează prin elementele naturii. nenorocirile venind una după alta.” (Apoc. pe mare şi pe uscat. una împotriva alteia. această profeţie se va împlini când Statele Unite vor impune cu forţa respectarea Duminicii. în fiecare loc şi în diferite forme Satan îşi exercită puterea sa distrugătoare. prin inundaţii şi cutremure. Ioan 8:44 (55) Ispitele sale duc mulţimi întregi la ruină. Statele Unite sunt puterea reprezentată prin fiara cu două coarne ca de miel şi. Domnul Hristos dă putere tuturor celor care o cer. arată că puterea reprezentată prin fiara cu coarne asemănătoare cu ale unui miel va face “pământul şi locuitorii de pe el să se închine” papalităţii. Oh. 1:7 Satan a fost de la început un ucigaş. Dumnezeu este cel care apără creaturile Sale şi face zid în jurul lor contra puterii distrugătorului.." .. Cel rău nu poate pătrunde cu forţa prin garda de îngeri sfinţi pe care Dumnezeu i-a rânduit în jurul poporului Său. Atât în Europa. cirezi. ca să ducă în grânarele sale o cât mai bogată recoltă de suflete nepregătite.. El a studiat secretele laboratoarelor naturii şi foloseşte toată puterea ca să conducă el puterile naturii. de ne-am controla cuvintele şi faptele! (53) Satan a asaltat pe Domnul Hristos cu cele mai furioase şi mai viclene ispite. (57) Staţi ca şi eroi! 19 noiembrie ÎN CEASUL JUDECĂŢII “Vin grămezi. simbolizată acolo prin fiara care este “asemenea unei pantere. (56) Puterea şi răutatea Satanei şi a oştilor sale ar fi în stare să ne înspăimânte în mod cu totul justificat.” Iov. Profeţia prezice o restabilire a puterii ei. să facă un chip pentru fiara care are rana” şi să facă pe toţi cei mari şi mici. Luptele acelea au fost purtate în favoarea noastră.defectele caracterului nostru. zice profetul." Fiara cu două coarne urmează să zică locuitorilor de pe pământ. sunt departe de a fi fost distruse. pe cât îi permite Dumnezeu.. “Am văzut unul din capetele ei rănit ca de moarte. creştinii aduc închinare papalităţii prin ţinerea duminicii. case. Statele Unite nu vor fi singure.. Şi tot pământul se minuna după fiară. liberi şi robi. Dar cei ce urmează lui Hristos sunt totdeauna în siguranţă sub ocrotirea Sa. Dar în închinarea lor faţă de papalitate. Şi cât de des îi îngăduim noi să afle secretul felului în care ne poate birui. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a avertizat contra primejdiei care ne ameninţă.. prin încăierări şi vărsări de sânge. Puterea şi influenţa Romei papale în ţările care recunoşteau pe vremuri supremaţia ei. El împrăştie în aer miasmele ucigătoare şi mii de oameni mor astfel de molime... Şi tot pământul se minuna după fiară. 13:3) Primirea rănii de moarte vorbeşte despre lovitura dată papalităţii la 1798. conflicte şi vărsări de sânge. căci războiul trezeşte în om cele mai rele patimi şi astfel aruncă cu grămada în noaptea veşniciei victimele sale înnămolite în noroiul viciului şi în sânge. După aceea. Aceste plăgi vor ajunge din ce în ce mai dese şi mai dezastruoase. Îngeri care se disting prin putere sunt trimişi din cer în apărarea acestora. să primească semnul fiarei. Dacă nu se va lua seama la aceste avertismente. Acele biruinţe ne dau şi nouă puterea de a birui. Necumpătarea detronează raţiunea. cât de repede i-au fost spulberate turme. căci ziua Domnului este aproape. (54) Staţi ca şi eroi! 18 noiembrie ATACURILE LUI SATAN ÎMPOTRIVA TRUPULUI “Domnul a zis Satanei: ‘De unde vii?’ Şi Satan a răspuns Domnului: ‘De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el’. că “rana ei de moarte a fost vindecată. bogaţi şi săraci. (58) Acum trebuie să căutăm după o vie şi profundă experienţă în lucrurile lui Dumnezeu.. prin îngrozitoare furtuni. abia când va fi prea târziu pentru a mai scăpa de cursă. lumea protestantă va vedea care sunt în realitate scopurile Romei.

. Satan ştie bine că şi cel mai slab suflet care rămâne în Hristos este mai mult decât un rival de luptă pentru oştile întunericului... Puterea care însoţeşte solia nu va face decât să-i facă mai înverşunaţi pe împotrivitorii ei. prin aceasta ei s-au despărţit de Domnul şi au fost lăsaţi să simtă puterea nimicitorului. (61) Staţi ca şi eroi! 21 noiembrie SIGURANŢA NUMAI ÎN ASCULTARE “Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Vestitorii vor fi pregătiţi pentru aceasta mai mult prin ungerea Duhului Sfânt. Numai prin umilă încredere în Dumnezeu şi prin ascultare de toate poruncile Sale. Satan este dibaci în citarea textelor din Scriptură. Oameni ai credinţei şi ai rugăciunii se vor vedea constrânşi a ieşi cu zel să vestească cuvintele pe care li le dă Dumnezeu. Rezultatele înspăimântătoare ale impunerii preceptelor bisericeşti de către autorităţile civile. atunci se vor petrece lucruri grozave." Ez. se va recurge la lege împotriva celor ce păzesc poruncile lui Dumnezeu. Totdeauna. unii din ei vor fi aruncaţi în închisoare. Săvârşirea intenţionată a unui păcat cunoscut. Dar blestemul pe care nu i-a fost îngăduit lui Balaam să-l rostească împotriva poporului lui Dumnezeu. Nimeni nu poate servi lui Dumnezeu fără să provoace opoziţia oştilor întunericului.toate vor fi demascate. alţii vor fi exilaţi.. Această relaţie cu Mântuitorul va face ca poporul lui Dumnezeu să fie în stare să rabde până la sfârşit.. Pentru înţelepciunea omenească toate acestea par acum imposibile. de a ne ţine tare de Domnul. pe timpul acela. toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi. trebuie să zicem cu credinţă Domnului în rugăciune: “Nu ne duce pe noi în ispită. (60) Care a fost puterea acelora care în trecut au suferit persecuţia de dragul lui Hristos? Aceasta a constat în unirea cu Hristos. fără rugăciune. când i-a amăgit la păcat. Acolo sunt descoperite vicleniile ispititorului şi mijloacele prin care putem să ne împotrivim lui cu succes.” (62) Când Balaam. era credincios faţă de Dumnezeu şi atâta timp cât ei au continuat să asculte de Legea Lui. amăgit de bogata răsplată făgăduită..ZILE GRELE DE PERSECUŢIE “De altfel. a făcut descântece împotriva lui Israel şi prin jertfe aduse Domnului a încercat să blesteme pe poporul Său.. Se vor împlini literal cuvintele lui Pavel când a zis: “Toţi cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Isus. (65) .. vor fi prigoniţi. iar alţii trataţi ca sclavi. iar Balaam a fost silit să exclame: “Cum să blestem eu pe cel ce nu-l blesteamă Dumnezeu?" Numeri 23:8 Poporul Israel. Spiritul lui Dumnezeu a împiedicat răul pe care dorea să-l rostească. 3:12 Când vine timpul să fie vestită [solia îngerului al treilea] cu mare putere. Domnul va lucra prin unelte umile. decât prin vreo educaţie în şcoli şi institute înalte. Păcatele Babilonului vor fi arătate pe faţă. Se va retrage de la oameni şi ei vor rămâne sub conducerea lui Satan. care acum le ţine pe toate în frâu. (64) Ultima chemare a harului 22 noiembrie O ALTĂ REVĂRSARE A DUHULUI SFÂNT “Le voi face pe ele şi împrejurimile dealului Meu o pricină de binecuvântare.” 2 Tim. falsul profet a izbutit mai târziu să-l aducă asupra lor. în această lucrare. Mişcarea pentru impunerea cu forţa a serbării duminicii." Pentru că apărătorii adevărului refuză să ţină duminica. Biserica va apela la braţul tare al puterii statului. aduce la tăcere mărturia glasului Duhului Sfânt şi desparte sufletul de Dumnezeu. le voi trimite ploaie la vreme şi aceasta va fi o ploaie binecuvântată. dar când spiritul lui Dumnezeu. (63) Nimeni să nu se amăgească crezând că Dumnezeu îi va ierta şi-i va binecuvânta pe acei care calcă în picioare una din pretenţiile Sale. conducând minţile acelora care se consacră în serviciul Său." 1 Petru 3:12 Nici un om nu poate fi sigur nici măcar o zi. devenind din ce în ce mai îndrăzneaţă şi mai hotărâtă. nici o putere din cer sau de pe pământ nu putea să-i biruiască. prin care el speră să ne facă să ne împiedicăm şi să cădem. revărsarea năvalnică a spiritismului. Dar faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul. În mod deosebit trebuie să cerem de la Dumnezeu în rugăciune pricepere ca să înţelegem Cuvântul Său. papistaşii se vor uni cu Protestanţii. având grijă să ne păzim de vicleşugurile lui Satan. Trebuie să studiem Biblia cu o inimă umilită şi să nu pierdem niciodată din vedere. progrese ascunse dar repetate ale puterii papale . Prin aceste avertismente solemne poporul va fi trezit. putem fi mereu în siguranţă. cu tâlmăcirea lui proprie. 34:26 Domnul a hotărât ca tineretul să fie mâna Sa ajutătoare. Când au călcat poruncile lui Dumnezeu. sau un ceas.

(70) Ultima chemare a harului 24 noiembrie REVĂRSAREA PLOII TÂRZII “Cereţi de la Domnul ploaie. Cereţi-o. Numai acei care trăiesc lumina pe care o au. 10:1 În Răsărit ploaia timpurie se revarsă în timpul semănatului. făcând să cadă foc din cer pe pământ înaintea oamenilor. cât de repede ar fi dusă în lumea întreagă solia Mântuitorului răstignit. ploaia târzie nu poate desăvârşi sămânţa. revărsarea darurilor spirituale va avea loc într-o măsură deosebită pentru a pregăti comunitatea pentru venirea Fiului Omului. studiind Cuvântul lui Dumnezeu şi lucrările Lui şi însuşindu-şi învăţăturile servirii credincioase. înălţat şi care este gata să revină! (66) Marea lucrare a Evangheliei nu se va încheia cu o mai mică manifestare a puterii lui Dumnezeu decât aceea care a caracterizat începuturile ei... reprezintă harul spiritual care pregăteşte biserica pentru venirea Fiului Omului. Trebuie să aibă loc o continuă dezvoltare a virtuţii creştine. vor primi lumină mai mare... căci El vă va da ploaie la vreme. Inima trebuie să fie golită de orice murdărie şi curăţită pentru a face cu putinţă locuirea în ea a Duhului.. Sub influenţa ploii dătătoare de viaţă. ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele şi vă trimite o ploaie îmbelşugată. Ploaia târzie. Revărsarea Spiritului e comparată cu căderea ploii târzii. Dar până ce n-a căzut ploaia timpurie nu va fi viaţă. reprezentat prin ploaia timpurie. iar copiii sinceri ai lui Dumnezeu rup legăturile care îi ţineau captivi. pe de altă parte. crescând ca şi Daniel în familia sa. În timp ce noi dorim binecuvântarea ploii timpurii." Zah. cât printr-o profundă convingere. Servii lui Dumnezeu. Cu o asemenea oştire.. iar firul verde nu va răsări. solia va fi dată de mii de glasuri pe tot pământul. Domnul foloseşte aceste ilustraţii din natură pentru a reprezenta lucrarea Spiritului Sfânt. Nu trebuie să existe nici o neglijare a harului.Mulţi tineri de azi. Şi Satan va lucra cu minuni mincinoase. Profeţiile care s-au împlinit prin revărsarea ploii timpurii la începutul predicării Evagheliei . (68) Ultima chemare a harului 23 noiembrie PLOAIA TIMPURIE A DUHULUI LUI DUMNEZEU “Şi voi copii ai Sionului. Fiecare persoană trebuie să-şi dea seama de propriile ei nevoi.. se vor împlini din nou prin ploaia târzie... Dacă nu progresăm zilnic în practicarea virtuţiilor creştine active. mlădiţa delicată încolţeşte. El Îşi va dovedi puterea în favoarea lor. Solia va fi adusă. un continuu progres în experienţa creştină. încât fiecare să ia poziţie pentru sau împotriva adevărului. profeţii evrei au prezis revărsarea darului spiritual asupra comunităţii lui Dumnezeu într-o măsură extraordinară. în săli de judecată sau la curţile împăraţilor ca matori ai Împăratului împăraţilor. fără ploaie târzie.. Acum razele luminii pătrund pretutindeni. făcută de Duhul Sfânt. să pierdem din vedere faptul că. Se vor săvârşi minuni. Primii ucenici s-au pregătit pentru revărsarea Duhului Sfânt la ziua Cincizecimii prin mărturisirea şi părăsirea păcatelor. Harul divin este necesar la început. Totuşi noi avem făgăduinţa că puţin timp înainte de sfârşitul lumii.. pe care ar putea-o alcătui tinerii noştri... Noi trebuie să căutăm graţia Sa cu toată inima. Astfel locuitorii pământului vor fi aduşi într-o aşa situaţie. Nu vă lăsaţi în nădejdea că ploaia va cădea de la sine. Până când ploile timpurii nu-şi fac lucrarea lor. cu feţele luminate şi strălucind de sfântă consacrare. prin derularea naturală a anotimpurilor. aşa cum a făcut-o cu primii Săi ucenici în ziua Rusaliilor... căzând aproape de încheierea sezonului. care să umple spicele şi să coacă grânele. dar noi nu o vom discerne şi nici nu o vom primi. ca să se poată revărsa peste noi torentele harului. trebuie să fie făcută acum. Aceeaşi lucrare. Trebuie să profităm de orice ocazie de a . care în ţările orientale cade în vremea semănatului şi la timpul secerişului. bolnavii vor fi vindecaţi şi semne şi minuni vor urma pe credincioşi. nu trebuie. desăvârşind recolta de pe pământ. adevărul este văzut în toată claritatea lui. bine pregătiţi. pentru toată verdeaţa de pe câmp." Ioel 2:23 Prin simbolul ploii timpurii şi ploii târzii. face să se coacă grânele şi le pregăteşte pentru secerat. (67) Dumnezeu are o lucrare pentru poporul Său. vă va trimite ploaia timpurie şi târzie ca odinioară.. pe care să o aducă la îndeplinire pentru lume. vor ajunge să stea în adunări legislative. prin rugăciune serioasă şi consacrându-se lui Dumnezeu. recolta n-ar fi gata pentru secerat şi munca semănătorului ar fi în zadar. Ea este necesară pentru ca sămânţa să poată germina. în ploaia târzie. Revărsarea Spiritului în zilele apostolilor era începutul ploii timpurii şi cât de măreţ era succesul. (69) Ploaia târzie. iar dacă ei vor lucra în armonie unul cu altul şi cu cerul.. nu atât de mult prin argumente. Aceasta poate cădea în inimile celor din jurul nostru. la încheierea lucrării de vestire a Evangheliei. harul divin este indispensabil la fiecare pas al înaintării şi numai harul divin poate desăvârşi lucrarea. nu vom recunoaşte manifestările Duhului Sfânt. bucuraţi-vă şi veseliţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru. se vor grăbi din loc în loc să vestească solia din cer. dar într-o măsură mai mare..

care n-au fost sfinţiţi prin trăirea adevărului. izvorul puterii lui. să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu. (73) O lucrare de întindere mondială cu o putere neobişnuită. după cum ne-a promis Dumnezeu.” (Apoc.." Ev. pentru a pătrunde chiar până în măduva şi sufletul poftelor pământeşti.” (72) Ultima chemare a harului 25 noiembrie MAREA STRIGARE A ÎNGERULUI AL TREILEA “După aceea. urmară strigării şi părăsiră bisericile. vor părăsi credinţa şi vor trece în rândurile opoziţiei. Poporul lui Dumnezeu va fi pregătit prin aceasta pentru a putea rezista în ceasul încercării. Lucrarea acestui înger vine tocmai la timp potrivit spre a se ataşa la marea lucrare finală a soliei îngerului al treilea. Minţi care au fost înclinate spre cugete uşuratice au nevoie de schimbare. 18:20 Adunările bisericii. Ei nu sunt pregătiţi pentru amăgirile lui Satan. sunt şi Eu în mijlocul lor. Lumina care înconjura sufletele aşteptânde. cu evlavie şi cu frică." Mat. Singura noastră siguranţă constă într-o continuă lepădare a eului şi dependenţă de Hristos. (77) Domnul vine foarte curând. Eu am văzut o mare lumină strălucind asupra lor.ne aşeza în calea binecuvântărilor. Lumina care înconjura pe acest înger pătrundea pretutindeni. Domnul nu va ierta pe acei care cunosc adevărul. (71) Spiritul Sfânt va veni asupra tuturor acelora care se roagă pentru pâinea vieţii. Îngerii au fost trimişi spre a sprijini în lucrarea Sa pe îngerul cel puternic trimis din cer. (75) Ultima chemare a harului 26 noiembrie NECLINTIŢI ÎN VREMEA DE CRIZĂ “Fiindcă am primit dar o împărăţie care nu se poate clătina.. (81) Ultima chemare a harului 27 noiembrie . iar când el s-a coborât. (79) Când se apropie furtuna. reprezintă ocaziile rânduite de Dumnezeu de a dărui ploaia timpurie şi ploaia târzie.. Unindu-se cu lumea şi împărtăşindu-se din spiritul ei. iar cei din biserici care aveau ceva lumină şi care încă nu auziseră şi nu lepădaseră cele trei solii. vom primi aceasta." Apoc. pentru a o împărtăşi şi tovarăşilor lor.. despărţindu-se astfel de Dumnezeu. iar eu am auzit glasuri care pătrundeau pretutindeni: “Ieşiţi din mijlocul ei poporul meu. care altă dată se bucurau în credinţa adevărului. Ei au pierdut din vedere propriile lor slăbiciuni şi nevoia lor continuă de puterea divină. adăugându-se la aceasta toate răutăţile care s-au strecurat în biserici de la 1844 încoace. Ele au şi venit. care va veni curând peste el. modestia şi o dependenţă conştientă de Dumnezeu pentru primirea ploii timpurii care să ne desăvârşească. (76) Cel mai mare pericol al omului constă în amăgirea de sine. 18:2) Solia vestită de îngerul al doilea a fost repetată. să-şi unească glasul cu îngerul al treilea şi să dea putere şi tărie soliei lui. (74) Îngerului i se dădu putere şi strălucire mare. (78) Nu trebuie să spunem: “Primejdiile zilelor din urmă în curând vor veni peste noi”. (80) Trăim în vremuri zbuciumate. a căzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor. mulţi dintre credincioşii soliei îngerului al treilea. Bărbaţi de talent şi cu o conduită plăcută. în biserica de acasă şi toate ocaziile în care se face lucrarea personală pentru suflete. o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte. Avem nevoie acum de sabia Domnului. o închisoare a oricărui duh necurat. iar el striga cu glas tare: “A căzut. adunările în tabere. aceştia ajung să vadă lucrurile cam în aceeaşi lumină.. pătrundea pretutindeni. 18:1 Am văzut un alt înger puternic care a fost trimis să coboare pe pământ. dacă în vorbe şi fapte nu ascultă de poruncile Sale. care creşte până ce devine o mare strigare. acesta va lucra în noi umilinţa. întrebuinţează acum puterile lor ca să amăgească pe alţii şi să-i ducă în rătăcire. Pe măsură ce noi Îl căutăm pe Dumnezeu pentru a ne dărui Spiritul Sfânt. Dacă ne rugăm pentru binecuvântarea credinţei. Acum este timpul să se depună un efort serios pentru a birui înclinaţiile fireşti ale inimii de carne. Gândurile trebuie concentrate asupra lui Dumnezeu. La fiecare adunare la care participăm trebuie să înălţăm rugăciuni ca Dumnezeu să dăruiască chiar acum căldură şi ploaie sufletelor noastre. Hristos a spus: “Căci acolo unde sunt adunaţi doi sau trei în Numele Meu.. o închinare plăcută. am văzut pogorându-se din cer un alt înger. sunt în pericol de a se încrede în ei înşişi. Ei ajung cei mai înverşunaţi duşmani ai fraţilor lor de altădată. vremuri când orice lucru ce poate fi clătinat va fi clătinat. tolerarea mulţumirii de sine. pământul a fost luminat de slava sa. iar noi suntem în faţa scenelor prăpădului. 12:28 Acei care-L primesc pe Hristos şi la cea dintâi mărturisire zic: “Eu sunt salvat. Slava lui Dumnezeu plana asupra sfinţilor care aşteptau cu răbdare şi vesteau fără teamă ultima solie solemnă şi căderea Babilonului. iar când vine încercarea ei sunt pregătiţi să aleagă partea uşoară şi populară. care avea o mare putere. iar ei s-au unit spre a vesti fără teamă solia îngerului al treilea. este prezentată aici. Ei somau poporul lui Dumnezeu să iasă din Babilon pentru a scăpa de soarta grozavă a acestuia.. a dorinţelor şi pasiunilor. şi pământul s-a luminat de slava lui." .

lucrarea de pedepsire este o lucrare “străină” de firea Sa. celui nelegiuit. 34:6. vede acest timp prezentându-i-se în viziune. se vor deştepta şi vor recunoaşte necesitatea de a fi fost ciopliţi şi bine pregătiţi pentru a putea fi întrebuinţaţi la clădire. defăimarea de Dumnezeu şi cea mai josnică nerecunoştinţă. pe care toţi trebuie să o aibă.” Ex. Eu am văzut că nici unul din acei care nu au câştigat biruinţa asupra fiecărui cuvânt nedrept şi asupra oricărei fapte nedrepte nu se vor putea împărtăşi de “reînviorare. şi fiindcă îţi voi face astfel. lăcomia şi idolatria crescândă. Creşterea rapidă a cifrelor ne arată că timpul judecăţilor lui Dumnezeu aproape a sosit! (85) Pentru bunul şi milostivul nostru Dumnezeu.PREGĂTEŞTE-TE SĂ ÎNTÂLNEŞTI PE DUMNEZEUL TĂU “De aceea îţi voi face astfel Israele. (83) Eu am văzut că mulţi neglijau pregătirea atât de necesară şi priveau la timpul de “reînviorare” şi la “ploaia târzie” care să-i pregătească pentru a putea rezista la ziua lui Dumnezeu şi să poată trăi înaintea Sa. pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău.7." Dan. iar caracterele lor trebuie curăţite de păcat. 33:11 Dar El “nimica nu lasă nepedepsit. Dar mânia. va face să reintre în drepturile ei autoritatea Legii Sale călcată în picioare. 12:1 . şi aceasta va fi o moarte groaznică pentru că ei vor simţi agonia pe care Hristos a simţit-o pe cruce. zice Domnul. (82) Veşmintele lor trebuie să fie fără pată. Atunci nu se mai face nici un apel la milostivirea Sa pentru ei. dar nici pe cel nelegiuit nu-l lasă nepedepsit. (87) Judecăţile de pe pământ 29 noiembrie O VREME DE STRÂMTORARE “În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail. Acei care nu se lasă a fi avertizaţi de profeţi. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit. Popoarelor din această generaţie li s-au dat dovezi despre o milostivire neîntrecută. Şi din această cauză ei nu au putut primi reînviorarea. Israele!” Amos 4:12 Mulţi nu-şi dau seama cum trebuie să fie pentru a putea sta. noi trebuie să ne apropiem din ce în ce mai mult de Domnul şi să căutăm cu toată seriozitatea a dobândi această pregătire. Atunci îşi vor da ei seama că au pierdut viaţa veşnică şi moştenirea nemuritoare. care neglijează a-şi curăţi sufletele prin ascultare de întregul adevăr şi care cred că starea lor ar fi mai bună decât e în realitate. dar când cifrele ajung la o anumită sumă fixată de Dumnezeu. ocrotitorul copiilor poporului Tău. cât de mulţi am văzut fără nici un scut în timpul strâmtorării! Ei au neglijat pregătirea necesară. în timp ce păcatele credincioşilor pocăiţi sunt îndepărtate din sanctuar." “Domnul este încet la mânie. înaintea Domnului fără Mare Preot în Sanctuar. când vor trece prin timpul strâmtorării.. ei trebuie să ajungă biruitori în lupta cu răul." De aceea. O.." Ezech. Cel nemărginit ţine încă cont de toate popoarele. Cât timp mai există încă milostivirea Sa care cheamă la pocăinţă. înaintea Sa. şi anume. Ele aproape şi-au încheiat contul lor cu Dumnezeu. Contul se încheie. (86) După ce Dumnezeu a făcut tot ce se putea face pentru mântuirea oamenilor. ca să-şi facă lucrarea lui ciudată şi să-Şi împlinească lucrul. În timp ce judecata de cercetare se continuă în cer. (84) Ultima chemare a harului 28 noiembrie LUCRAREA NEOBIŞNUITĂ A LUI DUMNEZEU “Căci Domnul se va scula ca la muntele Peraţim şi se va mânia ca în valea Gabaonului. căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare. Eu nu am plăcere de moartea. prin stropirea cu sânge. se începe administrarea mâniei Sale. iar îngăduinţa dumnezeiască încetează. faţă de care El a dovedit atâta îndelungă răbdare şi pe care nu-l va lovi până ce n-a umplut măsura fărădelegii în conturile ţinute de Dumnezeu. în acelaşi timp trebuie să aibă loc o lucrare specială de curăţire şi îndepărtare a păcatelor din poporul lui Dumnezeu de pe pământ. pentru a putea trăi în faţa unui Dumnezeu atât de sfânt. moartea va fi partea lor. cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Criza finală se apropie repede. acest cont rămâne încă deschis. “Viu sunt. de a executa judecata. Acei care primesc sigiliul viului Dumnezeu şi sunt ocrotiţi în timpul strâmtorării trebuie să reflecte în mod desăvârşit chipul Domnului Isus. Profetul privind peste veacurile care aveau să urmeze. 28:12 Cu o exactitate care nu poate greşi. Prin harul lui Dumnezeu şi prin silinţele lor continue. oricine va fi găsit scris în carte. stau scrise în dreptul numelor lor. care ne face capabili pentru luptă şi să putem sta la ziua cea mare a Domnului. Să ne aducem aminte că Dumnezeu este sfânt şi că numai fiinţe sfinte vor putea locui în veci. Dar poporul. Naum 1:3 Prin fapte teribile săvârşite pe drept. la timpul când vor veni plăgile. lucrul Lui nemaiauzit!” Is. dacă ei dovedesc încă prin vieţile lor că dispreţuiesc harul oferit. va bea în cele din urmă cupa mâniei neamestecată cu har. Asprimea răsplătirii care aşteaptă pe cei ce calcă Legea poate fi înţeleasă din neplăcerea pe care o are El.

au fost asemenea la caracter cu cele mai teribile şi de mai mare întindere care vor veni asupra lumii. Profetul. Satan va arunca pe locuitorii pământului în marea strâmtorare finală. pe pământ. Poporul lui Dumnezeu va fi cufundat în acele dureri şi suferinţe care sunt numite de profet.10) Plăgile trimise asupra Egiptului. s-au făcut sânge. Sângele Mijlocitor al Domnului Hristos apără pe păcătos de măsura deplină cuvenită vinovăţiei sale. nu-i voi părăsi. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu a luat sfârşit. (89) Judecăţile de pe pământ 30 noiembrie ULTIMELE ŞAPTE PLĂGI “Cei nenorociţi şi cei lipsiţi caută apă şi nu este. ." “Şi râurile şi izvoarele apelor. Eu Domnul îi voi asculta. Îngerii se grăbesc în toate direcţiile în cer. Trăiţi şi umblaţi în armonie cu timpul solemn al revenirii Fiului omului. înviorarea de la faţa Domnului şi sunt pregătiţi pentru ceasul încercării.” (Apoc. (88) Numai acei care au inima şi mîinile curate vor putea rezista în acel timp de încercare. căruia ei mereu I s-au împotrivit.. judecăţile venite asupra oamenilor erau amestecate cu milă. Trebuie să întrebuinţăm orele noastre libere pentru cercetarea Bibliei care ne va judeca la Ziua judecăţii. Acum este timpul când cei patru îngeri încă ţin cele patru vânturi.." Atunci Isus încetează lucrarea Sa de mijlocire în Sanctuarul din cer. căci altfel locuitorii pământului ar fi distruşi toţi dintr-o dată. Păcătoşii au depăşit graniţele puse cercării lor. cei ce au dovedit credincioşie faţă de învăţăturile divine. zice: “Se făcu rana rea şi pricinuitoare de durere pe oameni. a fost retras de la ei. ei nu mai au nici o apărare contra celui rău. îngerii vor apăra pe cei drepţi şi se vor îngriji de nevoile lor. când Dumnezeu tocmai voia să elibereze pe Israel. cele ce sunt în mare. Timp de o sută douăzeci de ani răsună în urechile păcătoşilor îndemnul de a se pocăi. Ei au primit “ploaia târzie”. au fost primite cu aceeaşi îndoială şi necredinţă. Aceste plăgi nu sunt generale. pentru pecetluirea chemării şi alegerii noastre.. (Apoc.Când se încheie solia îngerului al treilea. care ameninţa pe cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi care primesc semnul ei. li se usucă limba de sete... care va fi în viaţă. care au semnul fiarei şi se închină chipului ei.” Luca 17:26 Avertismentele Domnului adresate din veac în veac lumii. spiritul lui Dumnezeu. mânia lui Dumnezeu va fi vărsată. Neprotejaţi de harul divin.. Lăsaţi ca poruncile lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus Hristos să stăpânească continuu cugetele voastre pentru ca gândurile lumeşti şi grijile lumeşti să fie înlăturate. atunci se va vărsa mânia neamestecată. Înainte de încheierea timpului de probă.. Prin intermediul îngerilor va exista o comunicare continuă între cer şi pământ.. pentru ca mânia lui Dumnezeu să nu se manifeste prin nimicirea lor. Ei vor umbla în lumina ce se revarsă de la tronul lui Dumnezeu. imediat înainte de liberarea finală a poporului lui Dumnezeu. dar . atunci harul nu mai intervine în favoarea locuitorilor vinovaţi ai pământului. Totuşi. dar dreptatea lui Dumnezeu este deplin dovedită prin ele." Is. El le-a descoperit mai întâi planul Său. au primit “sigiliul viului Dumnezeu. pentru a da oamenilor ocazie să se întoarcă de la păcatele lor. ei nu vor fi lăsaţi să piară. 16:2-4) E adevărat că aceste urgii sunt teribile. Eu Dumnezeul lui Israel. pe fruntea şi în inimile noastre. Poporul lui Dumnezeu şi-a terminat lucrarea. Dar această solie de avertizare li se păru o poveste şi nu au luat-o în seamă. (90) Este imposibil de imaginat experienţa poporului lui Dumnezeu. adică a timpului de har.. Celui ce a umblat în dreptate îi este dată făgăduinţa că “pâinea îi va fi dată şi apa nu-i va lipsi. plăgile acestea sunt cele mai îngrozitoare din câte au cunoscut muritorii vreodată... Un înger întors de pe pământ aduce vestea că lucrarea lui s-a făcut. neamestecată cu milă. din faţa lor. 14:9. Timpul sigilării este foarte scurt şi curând va fi trecut. descriind acele plăgi teribile. 33:16 (92) DECEMBRIE BIRUINŢA EVANGHELIEI Profeţiile se împlinesc 1 decembrie CA PE VREMEA LUI NOE “Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului. ca de mort şi orice suflare de viaţă a murit.. Dar la judecata de apoi. a dispreţuit iubirea Sa şi a călcat în picioare Legea Sa sfântă. În timp ce nelegiuiţii mor de foame şi de molimă. printr-un potop.. Acum este timpul ca Legea lui Dumnezeu să fie scrisă în mintea. ele să fie subiectul vostru de meditaţie. Lumea a respins mila Lui.. (91) Poporul lui Dumnezeu nu va fi scutit de suferinţe. când vaiurile din trecut şi slava cerească vor fi amestecate." . 41:17 Când Domnul Isus încetează lucrarea Sa de mijlocire în Sanctuarul din cer..” Is. El acum Îşi ridică mâinile şi zice cu glas tare: “S-a făcut. Când din cauza fărădelegilor Domnul hotărâse să nimicească lumea antediluviană.. timpul strâmtorării lui Iacov." Şi marea “se făcu sânge. prin servii Săi.. Când vă culcaţi şi când vă sculaţi.

preînchipuind lucrul acesta. ei caută ca biserica să se bucure de prosperitate şi slavă. care până aici nu lăsase să cadă nici măcar o picătură de ploaie. El bate pe cei care sunt credincioşi faţă de Domnul lor.. Dar ce zice cuvântul Inspiraţiei? “O prăpădenie neaşteptată va veni peste ei. Orice inimă cu adevărat pocăită se va strădui să ajungă la această unire. (5) Domnul se va scula să zguduie teribil pământul. Printre nelegiuiţi va domni o armonie amăgitoare. (4) Domnul retrage de pe pământ restricţiile Sale şi în curând va fi moarte şi prăpăd." “Mâine vom face tot ca azi. gelozie şi certuri ucigătoare. şi viteazul ţipă cu amar. ca durerile naşterii peste femeia însărcinată. este aproape şi vine în graba mare! Da este aproape Ziua cea amarnică a Domnului." Oamenii socotesc îndepărtată venirea Domnului. Incendii vor izbucni pe neaşteptate şi nici o sforţare omenească nu va fi în stare să le stingă. rostite pe Muntele Măslinilor: “Luaţi seama la voi înşivă. cel care leapădă adevărul. Ei râd de avertismente. bolta albastră a cerului. nu ia în râs ideea celei de a doua veniri a Lui. şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Dar necredinţa lor nu a împiedicat împlinirea evenimentului prezis. În felul acesta se va răspunde la rugăciunea lui Hristos ca ucenicii Săi să fie una. care nu ascunde decât în parte o dizarmonie neîncetată. prin purtarea şi cuvintele lui. Când strigă pace şi linişte.." Apoc. se uneşte cu lumea în căutarea de plăceri. Ei zic: “Pace şi linişte." Ţefania 1:14 Ne apropiem de sfârşitul timpului. După cum contemporanii lui Noe “n-au ştiut nimic până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi. 5:3 Robul cel rău zice în inima lui: “Domnul meu zăboveşte să vină!” El nu spune că Hristos nu va veni. a cruzimii şi a săvârşirii de rele împotriva bogaţilor care s-au înălţat împotriva celor săraci. Interpretează semnele timpului. livezile înverzite prin roua dulce a nopţii. Domnul ne-a avertizat despre evenimentele care aveau să aibă loc. o creştere a crimelor. Mii de vapoare vor fi scufundate în adâncurile mării. Is. în tot timpul şi rugaţi-vă ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea. Hristos a declarat că va fi o necredinţă asemănătoare la a doua Sa venire. când oamenii caută să câştige bani fără să ţină seama de principii. şi nu va fi chip de scăpare. de vrajbă. dar numai din Biblie nu. 16:15. Vom vedea tulburări în toate părţile. Corăbii vor merge la fund şi vieţi omeneşti vor fi sacrificate cu milioanele. Adevărul care locuieşte în inimile credincioşilor va duce la o armonizare binecuvântată şi fericită. Hristos vine ca un hoţ." 1 Tes. încurcături. Când batjocoritorul. ciocniri şi moarte fără o cât de scurtă . ba încă şi mai rău. tot aşa”. Cu îngâmfare se spune: “Toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii." 2 Petru 3:4. Dar Hristos zice: “Iată Eu vin ca un hoţ. Servul cel rău mănâncă şi bea cu beţivii. Dezastrele pe căile ferate vor ajunge din ce în ce mai dese.39) (1) Cu solemnitate ni se aduc de-a lungul veacurilor cuvintele de avertizare ale Domnului.” (2) Profeţiile se împlinesc 2 decembrie CRAINICII CARE VESTESC PACEA “Când vor zice: ‘Pace şi linişte’ atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei. Dar în inimă. distrugeri. Agenţi omeneşti sunt instruiţi şi folosesc puterea lor învederată pentru a pune în funcţiune cea mai puternică maşinărie de rănire şi ucidere. (Matei 24. Tocmai în timpul când lumea întreabă cu batjocură: “Unde este făgăduinţa venirii Lui?” se împlinesc semnele." Ca şi preoţii şi învăţătorii dinaintea căderii Ierusalimului. Ne vom afunda şi mai mult în iubirea de plăceri. el declară că venirea Domnului întârzie. gânduri stricate pun stăpânire pe minte. Ei sunt întăriţi în viaţa lumească şi în nepăsare. Palatele pământului vor fi mistuite de furia flăcărilor.Aceşti batjocoritori luau ca mărturie natura: succesiunea invariabilă a anotimpurilor. a devenit îndrăzneţ. El izgoneşte din mintea altora convingerea că Domnul vine în curând. Mi-a fost arătat că judecăţile de pedepsire ale lui Dumnezeu sunt deja pe pământ. vine deodată nimicirea. În împotrivirea lor contra voinţei şi adevărului lui Dumnezeu ei sunt sfâşiaţi de ură. aşa după cum El este una cu Tatăl. Influenţa lui duce pe oameni la o amăgire neglijentă şi sfidătoare." “Vegheaţi dar. Pasiuni fireşti. (3) Profeţiile se împlinesc 3 decembrie SEMNE PE PĂMÂNT ŞI PE MARE “Ziua cea mare a Domnului este aproape. când cercetătorul caută cunoştinţe de tot felul.. ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia. Cei care sunt lipsiţi de protecţia lui Dumnezeu nu vor afla siguranţă în nici un loc şi în nici o poziţie. poveşti?” Ei declarau cu dispreţ că predicatorul dreptăţii nu era decât un exaltat entuziast şi îşi văzură de drumul lor absorbiţi mai mult decât oricând în satisfacerea plăcerilor vinovate şi hotărâţi să rămână în căile lor rele. “va fi şi la venirea Fiului omului”. zice Isus. 56:12. strigau cu glas tare: “Nu spune el oare. Acei care beau din acelaşi izvor de binecuvântări se vor apropia mai strâns unii de alţii. Venirea lui Hristos va fi o surpriză pentru învăţătorii mincinoşi..

Încă puţin şi El va şterge orice lacrimă din ochii noştri. astfel încât inima şi mintea vor fi impresionate de caracterul pe care trebuie să-l dezvolte toţi." Un lucru va fi cu siguranţă înţeles din studiul Apocalipsei: că legătura dintre Dumnezeu şi poporul Său este strânsă şi hotărâtă.33 Mântuitorul prezintă semnele venirii Sale şi mai mult fixează timpul când va apare cel dintâi semn. să căutăm pe Dumnezeu câtă vreme poate fi găsit.” Matei 24:45 . înţelegem ce reprezintă această carte pentru noi.” (Luca 21:28) Profeţiile se împlinesc 5 decembrie STUDIAŢI PROFEŢIILE! “Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape. să vă uitaţi în sus. Fiindcă vor veni mulţi în numele Meu şi vor zice: “Eu sunt Hristosul! Şi vor înşela pe mulţi. Numai acela poate dura care este în legătură cu planul Său şi care dă pe faţă caracterul Său. iar luna să nu-şi mai dea lumina. iar puterile cerului vor fi clătinate. asemenea căreia lumea n-a mai văzut până acum . credincioşii vor avea o experienţă religioasă cu totul deosebită. Din ele învăţăm cât de fără valoare este fastul exterior şi mărirea lumească.” (8) Dar Hristos nu a descoperit ziua şi ceasul venirii Sale. stelele vor cădea din cer. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Această carte cuprinde lucruri atât de măreţe încât cuprind nemurirea şi este plină de har astfel că toţi cei care o citesc şi o cercetează cu seriozitate primesc binecuvântarea acordată acelora care “aud cuvintele acestei profeţii şi păstrează lucrurile care sunt scrise în ea. Babilonul. Cartea Apocalipsa începe cu o poruncă pentru noi şi anume de a înţelege învăţăturile pe care ea le conţine. (13) Revenirea Domnului nostru 6 decembrie ACTUL CULMINANT AL AMĂGIRII “Drept răspuns Isus le-a zis: “Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. vor avea loc pe marile linii de comunicaţie. este o taină a lui Dumnezeu. (12) Să acordăm mai mult timp studiului Bibliei.. timpul cercării este pe sfârşite. Timpul exact al celei de a doua veniri a Fiului omului.. în viziunea sa. Principiile Sale sunt singurele lucruri statornice din câte cunoaşte lumea noastră. Tot aşa şi voi. 1:3 Cărţile lui Daniel şi Apocalipsa ne lămuresc cu privire la ridicarea şi căderea naţiunilor. Încă puţin şi El ne va înfăţişa “fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale. Apoi stelele aveau să cadă din cer.. (11) Când cartea lui Daniel şi Apocalipsul vor fi mai bine înţelese.” Matei 24:29-31 Hristos a declarat că la sfârşitul persecuţiei papale.o putere şi măreţie care pentru oamenii de astăzi ar părea atât de stabile şi durabile . este chiar la uşi. (6) Profeţiile se împlinesc 4 decembrie SEMNE ÎN CER “De la smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa ştiţi că vara este aproape. Când . cu toată puterea şi splendoarea sa. când veţi vedea toate aceste lucruri să ştiţi că Fiul omului este aproape. pentru a înţelege fericirea care trebuie să fie răsplata curăţiei din inimă.” Iuda 24 De aceea când a prezentat semnele venirii Sale. este chiar la uşi. Sfârşitul este aproape. toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.” (Iac. şi să vă ridicaţi capetele. Domnul îi va binecuvânta pe toţi acei care vor căuta cu umilinţă şi sfială să înţeleagă ceea ce este descoperit în Apocalipsa. pentru că izbăvirea voastră se apropie. El a zis: “Când vor începe să se întâmple aceste lucruri. luna nu va mai da lumina ei. 1:10) Tot astfel a dispărut şi împărăţia Medo-Persiei. O." După acest semn. când veţi vedea toate aceste lucruri.prevestire. Greciei şi a Romei. Şi tot astfel vor pieri toate popoarele a căror temelie nu este în Dumnezeu.. să ştiţi că Fiul Omului este aproape. (7) Astfel s-a împlinit ultimul semn premergător revenirii lui Hristos şi cu privire la care Isus spuse ucenicilor Săi: “Tot aşa şi voi.. “Îndată după acele zile de necaz soarele se va întuneca. Ioan.a dispărut aproape fără urmă! A dispărut “ca floarea ierbii. soarele avea să se întunece. în mijlocul nostru va putea fi văzută o mare redeşteptare.” Matei 24:32. Noi nu înţelegem Cuvântul aşa cum ar trebui. (9) Încă puţin şi vom vedea pe Împărat în frumuseţea Lui." Apoc. a văzut cerul “cum sta strâns ca un pergament şi toate insulele s-au mutat din locurile lor şi nelegiuiţii s-au ascuns în peşteri şi în munţi de prezenţa Fiului omului. Lor le vor fi arătate porţile deschise ale cerului..

când iată. nici încercările nu le puteau . în timp ce în toate părţile. încât să nu se ia după cele ce par dovezi pentru simţurile lor? Într-o asemenea criză se vor ţine ei tare de Biblie şi numai de Biblie? (15) Revenirea Domnului nostru 7 decembrie SALVAŢI DIN CALEA VIOLENŢEI “Voi însă veţi cânta ca în noaptea când se prăznuieşte sărbătoarea.." Tit 2:13 Unul din adevărurile cele mai glorioase şi mai solemne dintre toate adevărurile descoperite în Biblie este acela care vesteşte cea de a doua venire a lui Hristos. că El va reveni. vor fi la adăpost faţă de această puternică amăgire care captivează lumea. Biserica a mărturisit timp de veacuri că aşteaptă venirea Mântuitorului ca împlinire a speranţelor ei. care se roagă. asemănându-se felului cum este descris Fiul lui Dumnezeu de către Ioan în Apocalips. lumină înaintea ucenicilor viitorul şi umplu inimile lor cu o bucurie şi nădejde pe care tristeţea nu le puteau înăbuşi. Învăţătura despre a doua venire a lui Hristos este cheia de bază a Sfintei Scripturi. Venirea Domnului a reprezentat în toate veacurile speranţa adevăraţilor Săi urmaşi. Norii negri şi mânioşi care acopereau cerul se despart iar ei. Ochii mei Îl vor vedea şi nu ai altuia”. El este în pustie. zicând: “Iată-i vin. de o orbitoare strălucire." Matei 24:24-27. zicând: “Uitaţi-vă în sus!” şi ridicând ochii spre cer. companii de oameni înarmaţi. Căci după cum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus. el prezintă o parte din aceleaşi adevăruri cereşti pline de har. pentru încheierea marii lucrări a mântuirii. el vindecă bolile din popor şi apoi dându-se drept Hristos. Apoi un curcubeu.. În cuvinte amabile şi compătimitoare. Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor.. Numai cei ce au studiat cu stăruinţă Scripturile şi au primit iubirea adevărului..cer mereu în rugăciune protecţia divină.. Ei au păstrat cuvântul răbdării Mele. să nu mergeţi.. iar buzele palide şi tremurânde ale celor ce au ţinut cu tărie credinţa izbucnesc într-un strigăt de biruinţă..unii în celulele închisorilor. atunci în diferite ţări se va produce o mişcare simultană pentru distrugerea lor. (16) Revenirea Domnului nostru 8 decembrie “VINO.. se pregătesc pentru lucrarea lor de ucidere... pe muntele Măslinilor. spre Stânca lui Israel.. El este în odăiţe ascunse. Cu strigăte de triumf.. Poporul lui Dumnezeu aude atunci o voce clară şi melodioasă. Ea va fi cunoscută peste tot pământul deodată şi văzută de toată lumea. să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu” (Ioan 17:24). iată. (17) Patriarhul Iov. asemenea lui Ştefan. Acum marele amăgitor va face să apară ca şi cum Hristos ar fi venit. iar de pe buzele Sale ei aud cererea prezentată Tatălui înaintea sfinţilor îngeri: “Tată. se arată pe cer şi pare că încercuieşte fiecare grupă de credincioşi. pretinde că a schimbat Sabatul în duminică şi va porunci ca toţi să sfinţească ziua pe care el a binecuvântat-o. De aceea. În diferite părţi ale pământului.. mai des decât întunericul nopţii celei mai întunecate. în noaptea marii sale nenorociri. (14) Mântuitorul a avertizat poporul său. Dar este oare poporul lui Dumnezeu acum atât de bine întemeiat pe Cuvântul Său." Is. ca să se ducă la muntele Domnului. văd mărirea lui Dumnezeu şi pe Fiul Omului stând pe tronul Său. ei văd curcubeul făgăduinţei.. La miezul nopţii Dumnezeu Îşi va arăta puterea Sa pentru salvarea poporului Său.. Voi vedea totuşi pe Dumnezeu. deodată se lasă asupra pământului un întuneric des.. vin! Sfinţii nevinovaţi şi fără pată. privind ţintă spre cer. Această venire nu este cu putinţă să fie contrafăcută. Strigătul de triumf va răsuna în văzduh: “A venit Hristos! A venit Hristos!” Oamenii vor cădea la pământ în adorare înaintea lui. veţi fi cu inima veselă ca cel ce merge în sunetul flautului. alţii ascunşi în locuri singuratice prin păduri şi prin munţi . Satan se va arăta printre oameni ca o fiinţă maiestuoasă.. ei vor umbla printre îngeri”.. mulţimile de oameni răi sunt pe punctul de a se năpusti asupra prăzii lor. în vreme ce drepţii văd acum cu bucurie solemnă semnele liberării lor. DOAMNE ISUSE” “Aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. cu batjocuri şi blesteme. Soarele se arată strălucind în toată puterea sa. Semne şi minuni urmează unele după altele în repede succesiune. să nu credeţi... Pe chipul Său divin ei văd semnele umilirii Sale. pe care le rostea Mântuitorul.Ca act de încoronare a marii opere de amăgire. (Iov 19:25-27) Făgăduinţa dată de Mântuitorul la despărţire. mânaţi de oşti de îngeri răi. Poporul lui Dumnezeu . aşa va fi şi venirea Fiului Omului. 30:29 Când păzitorii poruncilor lui Dumnezeu vor fi scoşi de sub scutul legilor omeneşti. Nelegiuiţii se uită cu spaimă şi cu înmărmurire la scena aceasta.. vreau ca acolo unde sunt Eu. Satan însuşi va personifica pe Domnul Hristos. dacă vă vor zice: “Iată. Iarăşi se aude o voce melodioasă şi triumfătoare. şi a prezis clar felul celei de a doua veniri a Sa: “Se vor ridica hristoşi mincinoşi.. strigă cu încredere neclintită: “Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că se va ridica la urmă pe pământ.

“îmi este peste măsură de dulce şi preţioasă. Atunci se aude vocea lui Isus. El era înconjurat de o societate tot atât de vrăjmaşă dreptăţii ca şi aceea care ne înconjoară pe noi. Cerurile se înfăşoară ca un sul de pergament. Din cauza înmulţirii fărădelegii.slăbi. zicea Baxter. ci vine ca Biruitor. iar chipul Său purta pecetea divină." Şi “oştile din cer Îl urmau”... ca să judece vii şi morţii. “Această lume învechită nu mai este departe de sfârşitul ei”. exprimă rugăciunea bisericii din tot timpul pelerinajului ei: “Amin. Şi n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. scurtimea timpului pare a fi invocată ca motiv de a căuta neprihănirea. nici o minte muritoare nu-şi poate închipui strălucirea aceea. în cer şi pe pământ. 19:11. Naum 2:10) Drepţii strigă tremurând: “Cine va putea sta?” Cântarea îngerilor încetează şi se face o tăcere solemnă. încoronarea dorinţelor şi aspiraţiilor sufletului lor. Calea poporului lui Dumnezeu trebuie să fie tot în sus şi înainte spre biruinţă. El îşi instruia cugetele ca să se reverse pe acest canal.14) Cu imnuri în melodii cereşti. El este un simbol pentru sfinţii care trăiesc în mijlocul primejdiilor şi corupţiilor zilelor din urmă. “Aceasta este ziua pe care trebuie s-o dorească toţi drept credincioşii. Pentru ascultarea Sa credincioasă de Dumnezeu. pământul se cutremură înaintea Lui şi fiecare munte şi insulă se mişcă din locul lor. învăluit în flacără de foc. Conversaţiile sale erau despre lucrurile cereşti.“zecimi de mii de zeci de mii şi mii de mii. Să fie oare necesar ca grozăviile zilei lui Dumnezeu să ne fie puse în faţă pentru a ne constrânge să facem fapte de dreptate? Cazul lui Enoh este în faţa noastră." Şi El are pe haina Sa şi pe coapsa Sa scris un nume: “Împăratul Împăraţilor şi Domnul Domnilor.” Ps. Enoh însă era ispitit ca şi noi. vor fi luaţi la cer. este lucrarea de credinţă şi caracteristica sfinţilor. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. grăbeşte venirea acestei zile fericite!” (18) Revenirea Domnului nostru 9 decembrie ÎMPĂRATUL APARE ÎN PERSOANĂ “Dumnezeul nostru vine şi nu tace. Primejdiile zilelor din urmă se îngrămădesc în jurul nostru. Îl însoţesc pe cale. tot aşa ca şi a noastră. El strigă spre ceruri sus şi spre pământ ca să judece pe poporul Său. căci ea va fi împlinirea lucrării pentru mântuirea lor. Nu mai vine acum ca “omul durerilor”. Firmamentul pare umplut cu figuri strălucitoare . pe care s-o aştepte toţi. Calvin îndemnă pe creştini “să nu ezite a dori cu ardoare ziua revenirii lui Isus Hristos." . În mijlocul suferinţelor şi prigonirilor. după care toţi ar trebui să suspine. Atmosfera pe are o respira el era mânjită de păcat şi corupţie. Nici o coroană de spini nu mai răneşte acum capul Său cel sfânt." Ev. Acum însă. vino Doamne Isuse” Apoc.4 Regele regilor se coboară pe nor. 11:5 Trăim într-o generaţie pervertită. Ei vor fi răpiţi din această lume păcătoasă şi coruptă către bucuriile curate ale cerului. Tot astfel şi credincioşii care trăiesc acum şi rămân statornici." Pe stâncile de pe insula Patmos. dragostea multora s-a răcit.într-o vastă şi nenumărată mulţime. Eu vin curând!” şi răspunsul său arzător. genunchii tremură. când murdăria morală inunda totul în jurul lui.” (Ier. Strălucirea Lui este ca lumina însăşi”. (Apoc." Asupra celor ce au lepădat harul lui Dumnezeu.4) Pe măsură ce norul cel viu vine tot mai aproape ochii tuturor pot să vadă pe Prinţul vieţii. “Măreţia Lui acopere cerul şi pământul este plin de slava Lui. cu toate acestea el şi-a educat cugetul spre consacrare şi iubire curată. 30:6. “Inimile se topesc. Faţa sa era luminată de lumina care strălucea de pe faţa lui Isus. cade groaza deznădejdii veşnice. Totuşi el ducea o viaţă sfântă. “Ideea revenirii Domnului”. (19) Isus vine în frunte ca un puternic Biruitor. ucenicul cel mult iubit de Isus a auzit făgăduinţa: “Iată. 3:3. ca să bea cupa amară a ruşinii şi a suferinţei. (Hab. “Credincios şi Adevărat”. ca să nu vadă moartea. Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani. zicea Melanchton. 50:3.. iar feţele tuturor se fac negre ca fundul căldării. ca evenimentul cel mai fericit pentru ei”." (20) Revenirea Domnului nostru 10 decembrie PREGĂTIRE PENTRU ÎNĂLŢAREA LA CER “Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ. sfinţii îngeri . 19:16 La arătarea Sa “toate feţele îngălbenesc." “Doamne. 22:20. (21) . el a fost luat la cer. Înaintea Lui merge un foc mistuitor şi împrejurul Lui o furtună puternică. această perspectivă a arătării în mărire a “marelui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Isus Hristos” a rămas “fericita speranţă. “judecă şi Se războieşte cu dreptate. ci o diademă de mărire împodobeşte fruntea Sa divină. El a umblat cu Dumnezeu sute de ani. Tot astfel şi noi putem să rămânem curaţi şi nestricaţi." Apoc." “A iubi revenirea lui Hristos. El a trăit într-o generaţie coruptă. zicând: “Harul Meu vă este îndestulător." Nici o pană omenească nu poate zugrăvi această scenă. Faţa Sa răspândeşte o strălucire mai puternică decât a “soarelui la amiază.

Înăuntrul cetăţii era tot ce poate încânta ochiul. Acei care au trăit în păcat vor rămâne păcătoşi mai departe. Isus vine! Dar nu ca să domnească ca un prinţ trecător.. pe care toţi îl iubeau foarte mult. o coroană pentru fiecare sfânt.” Is. înaintea distrugerii pământului prin foc. În cetate era un tron de mare slavă. simbolizează înălţarea tuturor sfinţilor în viaţă. aducând din cetate coroane de slavă. Isus vine! Dar nu să ia seama la nenorocirile omenirii sau să asculte pe păcătosul vinovat mărturisindu-şi păcatul şi nici să-l ierte. de pe pământ. 25:9. (24) Revenirea Domnului nostru 12 decembrie O CUNUNĂ PENTRU FIECARE SFÂNT “Ferice de cel ce rabdă ispita. pline de recunoştinţă şi fiecare mână atinse cu îndemânare corzile harfei.. Apoi L-am văzut pe Isus conducând pe poporul Său la pomul vieţii. deoarece atunci cazul fiecăruia va fi fost hotărât pentru viaţă sau moarte. plini de fructe. De asemenea. nici întristare. ce iubire! Ce iubire minunată!” Cel mai înflăcărat limbaj nu reuşeşte să descrie slava cerului sau adâncurile fără egal ale iubirii Mântuitorului. pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. În locul nemiloasei cununi de spini care să-I străpungă tâmplele.. Nimeni dintre acei care-L iubesc cu adevărat. nu va regreta că El va veni iarăşi. Căci după ce a fost găsit bun. În pomul vieţii erau fructe de cea mai aleasă frumuseţe din care sfinţii puteau să se împărtăşească liberi. Atunci când Isus ceru coroanele. Ei contemplau pretutindeni o mare slavă." (25) Captivitatea lui Satan 13 decembrie SATAN LEGAT PENTRU O MIE DE ANI . care şi L-au făcut Prietenul lor şi care au dorit venirea Lui. din care se revărsa un râu cu apa vieţii. o cunună de slavă orbitoare împodobeşte fruntea Lui sfântă. făcând să răsune o muzică melodioasă în tonuri ample şi desăvârşite. nici plânset şi nici durere. Pe ambele părţi ale acestui râu se afla pomul vieţii. fiind acum înconjurat de o splendoare mult mai mare. El vine cu slava Tatălui Său. străduieşte-te să faci o pregătire serioasă pentru a-L întâlni pe Isus. eu las tocul jos şi exclam: “Oh. Transportată de splendoarea neîntrecută şi de slava măreaţă. va primi cununa vieţii. îi va schimba pe sfinţii cei vii spre o nemurire glorioasă şi împreună cu sfinţii. bunul Isus aşează coroanele pe capetele sfinţilor.. ci un veşmânt mai alb decât zăpada. cu numele acestuia scris pe ea. limpede ca cristalul. Acei care şi-au mărturisit păcatele cât timp Isus era în Sanctuar. El va învia pe drepţii cei morţi. preţioasă a fost făgăduinţa dată acelor ucenici întristaţi. de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând spre cer. Limba este prea neputincioasă pentru a încerca o descriere a cerului. Sfinţii vor fi glorificaţi în prezenţa acelora care i-au urât pentru ascultarea loială faţă de poruncile drepte ale lui Dumnezeu. vor fi iertaţi pentru păcatele lor. (22) Revenirea Domnului nostru 11 decembrie ACEST ISUS SE VA REÎNTOARCE “Şi au zis: “Bărbaţi galileeni.." Fapte 1:11 Îngerii rămaşi pe muntele Măslinilor după înălţarea lui Hristos..” Iacov 1:12 Am văzut un foarte mare număr de îngeri. Când scena îmi apare înaintea ochilor sunt cuprinsă de uimire.. Nu va mai fi nici moarte. iar pe malurile râului se aflau alţi pomi atrăgători.Înălţarea lui Enoh la cer. preţioasă este această făgăduinţă pentru oricare adevărat urmaş al lui Hristos. Apoi Isus a privit asupra sfinţilor mântuiţi prin El. Îngerii conducători dădură tonurile şi apoi toate vocile au fost înălţate în laude fericite. pentru ca atunci când El se va arăta. vei auzi veşnic glasul Său glorios şi vei vedea mereu persoana Sa atrăgătoare. însoţit de toţi îngerii sfinţi care-L însoţesc în drumul Său.. Isus vine aşa cum S-a înălţat la cer. de o strălucire orbitoare. îngerii le prezentară înaintea Sa şi cu însăşi mâna Sa dreaptă. Necazurile voastre s-au sfârşit. acesta este Dumnezeul nostru în care avem încredere că ne va mântui. repetară în faţa ucenicilor făgăduinţa revenirii Sale în glorie: “Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer” (23) Într-adevăr. chiar înainte de distrugerea lumii prin potop.. El nu va purta o simplă haină fără cusătură.. Atunci viaţa veşnică va fi a ta şi vei fi împreună cu Hristos părtaş al slavei Sale. va lua împărăţia dată de Dumnezeu. El spuse cu vocea Sa melodioasă pătrunzătoare: “Privesc lucrarea sufletului Meu şi Sunt mulţumit. că ei vor vedea din nou pe Isus. Dragă tinere cititor. să poţi exclama cu bucurie: “Iată. Această slavă bogată este a voastră ca să vă bucuraţi veşnic. faţa lor strălucea de slavă şi aţintindu-şi ochii Săi plini de iubire asupra lor.

Am auzit strigăte de biruinţă de la îngeri şi de la sfinţii răscumpăraţi. pe un munte mare şi înalt. (Apoc. o oaste puternică. şi celor ce au şezut pe ele. după ce descrie învierea drepţilor zice: “Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani”. Ce fericire de nedescris este pregătită pentru acei care vor fi mântuiţi prin Hristos şi ce cumplite nenorociri pentru acei care dispreţuiesc şi refuză marea Sa mântuire”. pentru a pribegi în sus şi în jos pe faţa sfâşiată a pământului şi să vadă rezultatele răscoalei lui împotriva legii lui Dumnezeu. 6:3 În timpul celor o mie de ani dintre prima şi cea de a doua înviere. li s-a dat judecata. Când coboară cu maiestate înspăimântătoare. Ioan. Domnul Hristos ia pe poporul Său sus în cetatea lui Dumnezeu.. (27) Captivitatea lui Satan 14 decembrie NOI ÎI VOM JUDECA PE ÎNGERI “Nu ştiţi că noi îi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia. (Iuda 6) La sfârşitul celor o mie de ani. fără număr. Limitat numai la pământ." 1 Cor. deoarece ei nu urmau să mai fie necăjiţi şi ispitiţi de Satan şi deoarece locuitorii altor lumi fuseseră scăpaţi de prezenţa şi de ispitele lui. Ce contrast faţă de cei sculaţi la întâia înviere! Drepţii au fost îmbrăcaţi cu frumuseţe şi tinereţe nemuritoare. Ei ies din morminte.2 “La venirea Domnului păcătoşii sunt nimiciţi de pe faţa pământului . Tot pământul se prezintă atunci ca o pustietate goală. are loc judecata nelegiuiţilor. .. În timpul acesta Satan suferă foarte mult.şi hotărăsc cazul fiecăruia după faptele făcute în trup.6) Acesta este timpul când. ca nisipul mării. 24:22) (28) Pedeapsa pentru călcarea Legii lui Dumnezeu este proporţională cu preţul plătit pentru mântuirea păcatelor. Dar atunci va fi lipsit de puterea lui şi va fi lăsat să cugete la partea pe care a îndeplinit-o de la căderea lui şi să aştepte cu cutremur şi groază viitorul înfiorător. iar după multe zile vor fi pedepsiţi." “Ei vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani. 21:10 La sfârşitul celor o mie de ani. fără locuitori." Apoc. Aici trebuia să fie restrâns. pe şarpele cel vechi. Biblia . el nu va avea privilegiul de a colinda pe la alte planete. Domnul Hristos vine iar pe pământ. Şi mi-a arătat cetatea sfântă. Atunci nelegiuiţii vor fi înviaţi din morţi şi aduşi înaintea lui Dumnezeu pentru a se executa judecata scrisă.“Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare. zice: “Am văzut nişte scaune de domnie." Apoc. 20:5) Dar Isaia zice despre nelegiuiţi: “Aceştia vor fi strânşi ca prizonieri şi adunaţi în groapă şi închişi în închisoare. comparând faptele lor cu Cartea Legii. care se pogora din cer de la Dumnezeu.” (Apoc. Ruinele oraşelor şi satelor distruse de cutremur. (26) Aceasta trebuie să fie locuinţa lui Satan şi a îngerilor lui timp de o mie de ani. stânci colţuroase aruncate de valurile mării sau rupte din pământ stau răspândite pe suprafaţa lui în vreme ce mari prăpăstii arată locul de unde au fost munţii mutaţi din temeliile lor. El porunceşte nelegiuiţilor morţi să se scoale ca să-şi primească osânda. (29) Captivitatea lui Satan 15 decembrie COBORÂREA NOULUI IERUSALIM “Şi m-a dus în Duhul. În acest timp drepţii domnesc ca regi şi preoţi ai lui Dumnezeu. Nelegiuiţii însă poartă urmele bolii şi ale morţii. 20:4. care sunt ca zece mii de instrumente muzicale.mistuiţi de suflarea gurii Sale şi distruşi de strălucirea măririi Lui. Ierusalimul. ci şi-au părăsit locuinţa El i-a păstrat în lanţuri veşnice în întuneric pentru judecata zilei celei mari”. (1 Cor. Timp de o mie de ani poate să se bucure de roadele blestemului pe care l-a pricinuit. 6:2) Împreună cu Hristos ei judecă pe păcătoşi. copacii dezrădăcinaţi. va avea loc a doua înviere. 20:1. care este Diavolul şi Satan şi l-a legat pentru o mie de ani. Apoi partea de pedeapsă pe care trebuie să o sufere ei este măsurată potrivit cu faptele lor şi este scrisă în dreptul numelui lor în cartea morţii.” (Is. ca să ispitească şi să tulbure pe cei ce n-au căzut. Şi Satan şi îngerii săi sunt judecaţi de Hristos şi de poporul Său. pornirile lui rele au fost puse la lucru fără încetare. De la căderea lui. când trebuie să sufere pentru tot răul pe care l-a săvârşit şi să fie pedepsit pentru toate păcatele pe care le-a pricinuit. iar pământul rămâne gol. El a pus mâna pe balaur. Astfel scriitorul Apocalipsei. după cum zice Pavel “sfinţii vor judeca lumea”. Sfântul apostol Pavel zice: “Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri?” Iar Iuda zice: “Pe îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia. în Apocalipsa. El este însoţit de oştile celor mântuiţi şi urmat de o suită de îngeri.

2:10.." “Şi vor sta picioarele Lui în ziua aceea pe Muntele Măslinilor. 2 Petru 3:10) Suprafaţa pământului pare o masă topită de căldură. Tatăl. Doamne. ruină şi moarte.. asigurându-i că puterea sa i-a scos din morminte. A venit ziua ca ele să ardă ca un cuptor. Împărate al Sfinţilor. (32) Foc se coboară de la Dumnezeu din cer. Când înviază nelegiuiţii şi când vede marea lor mulţime de partea sa. Muntele Măslinilor se va despica prin mijloc. Profetul zice: “Atunci vei veni Tu.. întregul univers. dar se va dovedi că “moartea este plata păcatului”. Când ochii Domnului Isus se îndreaptă asupra nelegiuiţilor. Satan pare paralizat când priveşte mărirea şi maiestatea Domnului Hristos.Ochii tuturor din această mulţime sunt întorşi să privească mărirea Fiului lui Dumnezeu.. iar Domnul Hristos cu poporul Său şi cu îngerii intră în sfânta cetate. Dumnezeul Meu şi toţi sfinţii împreună cu Tine.4) Când Noul Ierusalim. 14:5. El care odată fusese heruvim acoperitor îşi aduce aminte de unde a căzut. cât şi treptele succesive ale marelui plan al mântuirii. adică pentru a se sustrage de la păzirea poruncilor lui Dumnezeu şi a aţâţa la răscoală împotriva Lui. învestit cu maiestate şi putere supremă. Armele ascunse în adâncul lui ies la iveală." (Obadia 16) (34) Atunci se va vedea că răscularea lui Satan contra lui Dumnezeu a adus ruina Sa proprie şi nimicirea tuturor acelora care au preferat să devină supuşii Săi.. Păcatul şi păcătoşii vor pieri cu rădăcină şi ramuri (Mal. le ştergi numele pentru totdeauna şi pe vecie. Flăcări mistuitoare izbucnesc din fiecare din aceste abisuri ameţitoare. Un asemenea timp n-ar mai folosi la nimic. El şi-a format puterile sale pentru împotrivire şi luptă contra lui Dumnezeu. El. un vast lac de foc clocotitor...11 În faţa tuturor locuitorilor pământului şi ai cerului adunaţi. În cele din urmă se dă ordin de înaintare şi oştile nenumărate pornesc înainte. Elementele se topesc de cădura dogoritoare. (Zah. cât de schimbat şi cât de degradat se vede acum.. Chiar şi stâncile sunt în flăcări.!” Satan vede că răzvrătirea provocată de el cu bună ştiinţă. Ei nu mai au un nou timp de har în care să-şi îndrepte defectele vieţii din trecut.. (Rom.. 15:3 (31) Captivitatea lui Satan 17 decembrie NIMICIREA LUI SATAN ŞI A CELOR RĂI “Tu pedepseşti neamurile. adică acolo de unde.... 9:5 Acum Satan se pregăteşte pentru ultima mare luptă pentru supremaţie.. ei sunt fără scuză şi sentinţa morţii eterne este rostită pentru ei. Întreaga lume a păcătoşilor stă acum la bara de judecată a lui Dumnezeu sub învinuirea de înaltă trădare faţă de guvernământul Domnului.. care a fost serafim strălucitor “fiu al zorilor”. Dacă li s-ar mai da un al doilea timp de har. curăţenia pacea şi armonia din ceruri ar fi pentru el suprema tortură. atât cei credincioşi." Fil. Cu un glas strigă oştile nelegiuiţilor: “Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!” Nu iubirea pentru Domnul Isus îi inspiră să declare astfel. care este în faţa Ierusalimului. Ei n-au pe nimeni care să pledeze pentru ei." Ps. el este aşezat pe locul curăţit şi pregătit a-L primi. şi se va face o vale foarte mare”. Având în vedere toate faptele mari ale luptei milenare. Şi acum Satan se pleacă la pământ şi mărturiseşte că sentinţa pronunţată de Dumnezeu este dreaptă. (30) Captivitatea lui Satan 16 decembrie SUPREMAŢIA LUI ISUS “Pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri.. spre Răsărit. (Mal. are loc încoronarea finală a Fiului lui Dumnezeu. 4:1. “Vor fi ca şi când n-ar fi fost niciodată. O viaţă întreagă de călcare a Legii nu a îmblânzit inimile lor." Apoc. în splendoarea Sa orbitoare se coboară din cer.. 4:1). ei devin conştienţi de fiecare păcat pe care l-au săvârşit cândva. l-a făcut nevrednic şi nepotrivit pentru cer.. recunosc şi declară în deplin acord: “Drepte şi adevărate sunt căile Tale. Armatele Satanei înconjoară cetatea şi se pregătesc de atac. Regele regilor rosteşte sentinţa asupra acelor ce au dus viaţă de rebeli împotriva guvernării Sale şi execută dreptatea asupra celor ce au călcat Legea Lui şi au apăsat şi prigonit pe poporul Său. Deasupra tronului se arată crucea şi ca într-un film apar scenele ispitirii lui Adam şi ale căderii în păcat.. Domnul Hristos Se coboară pe Muntele Măslinilor. 6:23) Se va pune capăt pentru totdeauna păcatului cu toată mizeria şi stricăciunea . Pe pământ se produc mari crăpături... cât şi cei răzvrătiţi. El i-a măgulit că vor dobândi mult bine din călcarea legii.. iar pământul şi toate lucrurile de pe el vor fi arse de tot. Iar acum. iar urmaşii săi ramurile. Forţa adevărului sileşte îndărădnicele lor buze să rostească aceste cuvinte.. cu aceeaşi duşmănie faţă de Domnul Hristos şi cu acelaşi spirit de rebeliune. după înviere S-a înălţat la cer şi unde îngerii au repetat făgăduinţa revenirii Sale. Acum văd cu toţii că plata păcatului nu este o plăcută independenţă şi viaţă veşnică. ci este robie.” (33) Satan şi toţi cei ce i s-au alăturat în răzvrătire vor fi nimiciţi. el n-ar fi întrebuinţat de ei decât tot ca primul. de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu. Învinuirea şi reproşul pe care el se silise să le arunce asupra lui Dumnezeu se întorc cu toată greutatea asupra lui. ci să continue până la urmă marea sa luptă. atunci speranţele lui reînvie şi el se hotărăşte să nu se lase. El se prezintă amăgiţilor săi supuşi ca mântuitor.. Căci aşa cum au fost puşi în morminte aşa înviază nelegiuiţii. Satan fiind rădăcina. că Isus Hristos este Domnul. nimiceşti pe cel rău. Acuzaţiile sale împotriva bunătăţii şi dreptăţii lui Dumnezeu sunt acum reduse la tăcere.

20:6) În vreme ce Dumnezeu este pentru cei nelegiuiţi un foc mistuitor.. fiţi gata! Voi trebuie să fiţi mult mai bine pregătiţi decât sunteţi acum. acela Nelegiuiţii îşi primesc plata pe pământ. Trebuie să ne tăgăduim pe noi înşine. va moşteni această strălucire şi va fi pentru totdeauna în prezenţa lui Isus şi va cânta cu sfinţii îngeri.” (Apoc. Cuvântul pe care l-am vestit eu. (38) În vreme ce pământul este învăluit de focul răzbunării lui Dumnezeu.. numele lor l-ai şters pentru totdeauna şi pe vecie." Eu i-am acompaniat la cântările lor de laudă. unde nici un fur nu le poate fura şi nici moliile nu le pot strica. 4:17 După aceea mi s-a arătat strălucirea cerului. care iubeşte pe Dumnezeu şi păzeşte poruncile Sale şi rămâne credincioasă până la sfârşit. Îngerii cântau cu glasuri dulci. 19:6) Focul care consumă şi mistuie pe nelegiuiţi curăţă pământul. este acum răscumpărat. rădăcina şi urmaşii săi. Dar nu va exista nici un iad care să chinuiască pe veci şi să păstreze mereu în faţa ochilor celor mântuiţi tabloul grozav al urmărilor păcatului.. când el ajunge patria veşnică a celor mântuiţi." Jertfiţi totul pentru Domnul. cei drepţi stau în siguranţă în Cetatea cea Sfântă. Îngerul zise: “Ceata cea mică. are îl va osândi în ziua de apoi. dacă vreţi mai târziu să fiţi părtaşi măririi Sale. “ca vocea multor ape şi ca vocea de tunete puternice“ se aude zicând: “Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru Cel Atotputernic a început să împărăţească”. (41) Lucrarea mântuirii nu este un joc de copil ca să te apuci de ea când vrei şi s-o laşi când nu-ţi mai place. în timp ce alţii vor suferi multe zile. spre mărirea Sa. Toţi sunt pedepsiţi “potrivit cu faptele lor. de urgie şi de aprindere a mâniei. 37:29 (40) Captivitatea lui Satan 19 decembrie O GREUTATE VEŞNICĂ DE SLAVĂ “Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi o greutate veşnică de slavă. puneţi totul pe altarul Lui. le-au pus la picioarele lui Isus şi strigau cu glas plăcut: “Aleluia. mărire Ţie. Îngerul a zis către ei: Vreţi să scăpaţi de cele şapte plăgi din urmă? Vreţi să intraţi în strălucire şi să moşteniţi tot ce a pregătit Dumnezeu pentru acei care Îl iubesc şi sunt binevoitori să sufere pentru El? Fiţi gata. Ea înseamnă o hotărâre statornică. Dreptatea lui Dumnezeu este satisfăcută. rădăcină şi ramură . “Adunaţi-vă comori în cer. “Cea de a doua moarte nu are putere asupra acelora care au luat parte la prima înviere. el este pus să sufere nu numai pentru propria sa răscoală. (42) Un cer nou şi un pământ nou 20 decembrie TRĂIND VIAŢA DIN EDEN . Apoi ochii mei au fost întorşi de la această strălucire şi îndreptaţi către rămăşiţa care se afla pe pământ. avutul vostru şi toate bunurile voastre . (Ps. Ps. Voi trebuie să fiţi aici părtaşi suferinţelor lui Hristos. “căci ziua Domnului vine plină de groază. Numai cei ce stăruiesc în facerea de bine vor primi viaţa veşnică şi răsplata nemuririi." Păcatele iertate ale drepţilor fiind aruncate asupra Satanei. Planul de la început al lui Dumnezeu cu crearea pământului s-a îndeplinit acum. (36) Captivitatea lui Satan 18 decembrie DREPTATEA LUI DUMNEZEU “Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte Cuvintele Mele.” Ioan 12:48 cine-l osândi. Pedeapsa lui va fi mult mai mare. Psalmistul zice: “Pierdut-ai pe cei nelegiuiţi. Căci “drepţii vor moşteni pământul şi vor locui în el pe veci”. dar planul acesta avea temelii prea adânci. Totul era plăcut şi măreţ.. Numai cel ce rabdă până la sfârşit va fi mântuit. Unii vor fi distruşi într-o clipă. S-au dus vrăjmaşii! N-au rămas din ei decât nişte dărâmături veşnice”. 9:5. (37) În flăcările curăţitoare. El însuşi trebuia să moară iar împărăţia sa să fie dată lui Isus. fiţi gata.) (35) El [Satan] sperase să dărâme planul mântuirii.. Glasul unei mari mulţimi.” (Ps. (Apoc. decât a acelora pe care el i-a amăgit.Satan. Orice urmă de blestem este ştearsă. lăsând numai pe Isus să apară în noi. având totdeauna mărirea Lui înaintea ochilor noştri." Cerul este destul de ieftin dacă îl câştigăm prin suferinţă. să murim în fiecare zi. şi comorile care se află acolo pregătite pentru cei credincioşi. 84:11) (39) Un strigăt de preamărire şi de triumf general se ridică în întregul univers.. ca să prefacă pământul în pustiu şi să stârpească pe păcătoşi de pe el. El este pentru poporul său “un soare şi un scut.6.. nelegiuiţii sunt în cele din urmă distruşi. Tot ce fusese pierdut prin păcat.ca o jertfă vie. După ce pier toţi cei ce au căzut prin amăgirile lui. apoi încetând ei au luat coroanele de pe capetele lor." 2 Cor. o străduinţă neîncetată şi aceasta va câştiga biruinţa în cele din urmă.pe care el a adus-o. el tot va mai trăi şi va suferi mai departe”. iar sfinţii şi toată oastea îngerească rostesc cu voce tare: “Amin”. o greutate veşnică de slavă.. aveam un simţământ nespus de fericit de mărirea care mă înconjura. supranaturală. ci şi pentru toate păcatele la care i-a ispitit pe copiii lui Dumnezeu să le facă. pe voi înşivă. ramurile. Aceasta era o slavă peste măsură de mare. spre mărirea Mieluşelului şi oridecâteori îmi deschideam gura.

Dumnezeu zice despre el: “Te voi preface în cenuşă pe pământ.. din mâna Lui pornesc raze şi acolo este ascunsă tăria Lui”. Profetul de pe Patmos.. (43) Un cer nou şi un pământ nou 21 decembrie RAZELE STRĂLUCITOARE ALE SLAVEI “Strălucirea Lui este ca lumina soarelui. Stăpânirea pe care o posedă odată Adam. pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră şi marea nu mai era. vom intra în bucuria şi înţelepciunea fiinţelor necăzute. în coasta Sa împunsă de suliţă şi pe mânile şi picioarele Sale străpunse de piroane. ci şi pământul ajunsese prin păcat sub puterea celui rău şi trebuia recâştigat prin planul mântuirii. Dar darurile vieţii viitoare sunt absolute şi veşnice. Restabilit înaintea Sa. iar la urmă a fost luat." Ef. Vreau să fiu asemenea Celui Prea Înalt”. Isaia 52:6 Toate comorile universului vor fi deschise cercetării copiilor lui Dumnezeu. Dar Fiul lui Dumnezeu Şi-a propus să vină pe pământul acesta ca să plătească pedeapsa păcatului să se răscumpere în felul acesta... Dorinţa de înălţare a lui Lucifer îl făcuse să zică: “Vreau să-mi înalţ tronul deasupra stelelor lui Dumnezeu. am văzut coborându-se din cer. 2:14. gătită ca o mireasă.. noul Ierusalim. Nu va mai fi nici tânguire. Is.. câmpul ei de studiu universul. Şi moartea nu va mai fi.. Fiul lui Dumnezeu a trecut prin porţile mormântului. Ioan.. pentru ca “prin moarte să desfiinţeze şi să distrugă pe acela care avea puterea morţii adică pe Diavolul” Ev.14.” Apoc. sfârşindu-se planul de mântuire.. nici durere. nici ţipăt. (45) Crucea de pe Golgota arată întregului univers că Legea este de neschimbat. cetatea sfântă. O ramură a acestei şcoli a fost întemeiată în Eden. va şti în ziua aceea că Eu vorbesc şi zic: “Iată-Mă”. Privind pe Hristos venit în mărire. dar şi că plata păcatului este moartea.“Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou. 1:14. (44) Nu numai omul. “Nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” (Ef..." Ezech... şi nu vei mai exista în veci.. dar să recâştige şi stăpânirea pierdută. Marea luptă. Ce suntem noi acum în caracter şi servirea noastră faţă de Dumnezeu este imaginea sigură a ceea ce va fi. pentru că lucrurile dintâi au trecut. Pe fruntea Sa rănită de cununa de spini. pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră”. şi acolo este ascunsă puterea Sa. 14:13. Apostolul Pavel se referă la aceasta [recâştigarea stăpânirii pierdute] ca la “răscumpărarea moştenirii câştigate. în scurgerea lor. Viaţa de pe pământ este începutul vieţii din cer. descrie în felul următor aşezarea şcolii viitoare: “Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou. 3:20) din veşnicii în veşnicii vor fi împărţite darurile lui Dumnezeu.. s-a terminat atunci şi finala desfiinţare a răutăţii şi a păcatului rămâne definitivă. (47) Un cer nou şi un pământ nou 22 decembrie MOARTEA NU VA MAI FI .. Habacuc 3:4 Satan deveni “dumnezeul acestei lumi” (2 Cor. pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră. la fel ca la început.. lucrarea din viaţa noastră de aici este formarea pentru lucrarea de acolo.” (46) Crucea lui Hristos va constitui ştiinţa şi cântarea mântuiţilor în toată veşnicia. împodobită pentru bărbatul ei. omul va fi din nou învăţat de Dumnezeu. 4:4) prin mijloacele lui eficace de a abate pe oameni de la calea ascultării. Strigătul de pe cruce al Domnului “S-a sfârşit” a fost sentinţa de moarte rostită asupra lui Satan. va reîncepe educaţia în şcoala edenică. Şi noi ne vom împărtăşi de comorile dobândite în cursul veacurilor şi care au fost folosite în contemplarea lucrurilor mâinilor lui Dumnezeu. Cu o plăcere de nespus. vor continua să aducă mai multe descoperiri măreţe. O singură amintire despre păcat rămâne în veci şi anume: bunul nostru Mântuitor va purta pe vecie semnele răstignirii Sale pentru noi. se vor păstra pe veci urmele crudelor urmări ale păcătuirii. Şi eu. de la Dumnezeu. care durase atât de mult. a trecut în mâinile uzurpatorului. (Apoc. profetul zice: “Strălucirea Sa este ca strălucirea soarelui.NICIODATĂ! “El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Iar anii veşniciei. 21:1 Cerul este o şcoală.. 21:4 . învăţătorul ei este Cel Nemărginit." Apoc. 21:1) Fiecare urmă de blestem este ştearsă...19 “Am văzut un cer nou şi un pământ nou. educaţia de pe pământ este o iniţiere în principiile cerului. “Poporul meu va cunoaşte Numele Meu. 28:18. raze strălucitoare ies din mâna Sa. nu numai omul." Apoc. 21:2 Dăruirea pomului vieţii în Eden a fost condiţionată.

. în chip întunecos”. (Apoc. Acolo nu va mai fi simţită oboseală în împlinirea voii lui Dumnezeu şi în a aduce laudă Numelui Său. nici bocet de nădejdi sfărmate şi de afecţiuni îngropate. În curând vom fi martori la încoronarea Împăratului nostru. porţile cetăţii sunt din aur încrustat cu perle. a îngerilor sfinţi şi a lui Isus. El va putea asculta muzica naturii şi urechile sale nu vor auzi nici o . (Apoc. care este pentru cei răscumpăraţi. care nu va păli niciodată. 21:11 (49) Străzile cetăţii sunt pavate cu aur curat.. 13:12 Vedem faţa lui Dumnezeu reflectată ca prin oglindă. “Nici un locuitor nu zice: ‘Sunt bolnav. Aceia a căror viaţă a fost cu Hristos. urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit. când va dispare orice urmă de păcat. aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. nici de lună. Doresc să vă spun că merită să câştigăm cerul. (51) Să ne străduim să facem totul.. Lăsaţi credinţa aceasta să vă călăuzească pe cărarea îngustă care duce prin porţile cetăţii lui Dumnezeu în marele viitor.. Acolo nici un hoţ nu se va apropia. (48) Un cer nou şi un pământ nou 23 decembrie CAPITALA LUMII “Cetatea n-are trebuinţă nici de soare.. (52) Un cer nou şi un pământ nou 24 decembrie DOUĂ LUMI COMPARATE “Dar după cum este scris: “Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut. ca o piatră de iaspis. dar care întrece cu mult strălucirea soarelui la amiază.. oricât ne-ar costa. Aceasta să fie speranţa care să încânte inimile noastre. Eu le consider pe toate ca fiind lucrarea Creatorului. fără vreun văl întunecos. Să facem ca loviturile care ne chinuiesc atât de dureros să devină pline de învăţătură. nu vor fi cortegii funerare. Vom sta înaintea Lui şi vom privi mărirea feţei Sale. Cei mântuiţi vor umbla mereu în mărirea fără soare a unei zile perpetue. 21:23 Acolo este Noul Ierusalim." Apoc.. Mântuitorul lumii. Vei avea o coroană nepieritoare pe care niciodată nu vei fi în pericol de a o pierde. acei care pe acest pământ au luptat lupta cea bună a credinţei vor străluci de slava Răscumpărătorului în împărăţia lui Dumnezeu.. dar atunci Îl vom vedea faţă în faţă.” (Is. dar plăcută. Acela care ne-a iubit atât de mult încât să moară pentru noi ne-a zidit o cetate .” Is. nici molia sau rugina nu le va distruge. Dar ştiu că dacă iubesc pe Dumnezeu şi păzesc poruncile Sale.’ Poporul care locuieşte acolo capătă iertarea fărădelegilor lui. în lucrările Lui din natură şi în procedările providenţei Sale cu oamenii. cu ajutorul microscopului.În căminul celor mântuiţi nu vor fi lacrimi. “În cetate n-am văzut nici un Templu. “Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă. pentru că Domnul Dumnezeu. nici de lumina soarelui. priviţi în sus şi faceţi credinţa voastră să sporească fără încetare. Nu va dura mult până vom vedea pe Acela în care sunt adunate speranţele noastre de viaţă veşnică. învăţându-ne să stăruim de a înainta către semnul premiului înaltei noastre chemări în Hristos. Scopul vieţii voastre trebuie să fie a vă forma un caracter desăvârşit pentru a putea intra în compania celor mântuiţi. În curând veşmintele întristării vor fi schimbate cu haine de nuntă. 62:3.. Vom simţi totdeauna frăgezimea unei eterne dimineţi. În veci nu se va mai auzi vaiet de întristare. (53) Acolo. şi întregul pământ se va înfăţişa “în frumuseţea Domnului Dumnezeului nostru”. Cel Atotputernic. căci slava lui Dumnezeu şi făclia ei este Mielul” Apoc. ca şi Mielul. Şi în faţa Lui toate încercările şi suferinţele acestei vieţi vor fi ca nimic.. Bogăţiile strânse aici pot fi folosite." 1 Cor. “cunună strălucitoare în mâna Domnului şi o diademă regală în mâna Dumnezeului tău. pentru a dobândi cerul şi a deveni părtaşi ai naturii divine. sunt Templul ei”. niciodată nu am mai dori să trăim din nou pe pământ. nici semne de doliu. când perdeaua care întunecă vederea noastră va fi ridicată şi ochii noştri vor vedea acea lume minunată despre care nu ne facem decât o idee slabă. pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina”. Mărirea lui Dumnezeu şi a Mieluşelului inundă sfânta Cetate cu o lumină puternică. atunci ce câmp va fi deschis cercetării noastre! Acolo cercetătorul ştiinţei va putea citi rapoartele creaţiunii şi nu va observa nici o urmă a păcatului. 21:22) Copiii lui Dumnezeu au acolo privilegiul de a sta în comuniune directă cu Tatăl şi cu Fiul. 1 Cor. Credinţa noastră să străbată prin orice nor de întunecime şi să-L privească pe Acela care a murit pentru păcatele lumii.. capitala noului pământ glorificat. care e pregătită pentru mine în cer. ca s-o lumineze. (59) În cetatea lui Dumnezeu “nu va mai fi noapte.Noul Ierusalim este locul nostru de odihnă. El a deschis porţile Paradisului pentru toţi acei care-L primesc şi cred în El... 22:5) Lumina soarelui va fi întrecută de o lumină care nu e supărătoare pentru ochi. 2:9 Mi-a fost arătată slava lumii veşnice. “Lumina ei era ca o piatră prea scumpă. Dacă am putea vedea doar o imagine a cetăţii cereşti. 33:24) Un râu bogat de fericire va curge şi se va adânci pe măsură ce veşnicia se desfăşoară mai departe. străvezie ca şi cristalul." Nimeni nu va avea nevoie şi nu va dori repaus. Să fim încurajaţi de gândul că Domnul trebuie să vină în curând. nemărginitul viitor de slavă. Priviţi în sus. “Acum vedem ca într-o oglindă. acum cercetată de departe cu telescopul.. Să cerem cât se poate de stăruitor fericitul viitor. există o greutate veşnică de slavă mult mai mare. Sunt peisaje minunate pe pământ şi mă bucur de toate aceste privelişti fermecătoare din natură. Mergem spre casă. iar. când vom privi măreţia cerurilor.

stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp” 2 Tim. (55) Limba omenească este incapabilă să descrie răsplătirea celor drepţi. (57) Dacă nu primim religia lui Hristos hrănindu-ne cu Cuvântul lui Dumnezeu. membri ai familiei împărăteşti. Nici cei care vor fi înviaţi din morţi şi nici acei care vor fi răpiţi la cer fără să fi gustat moartea. stelele dimineţii vor cânta împreună." (62) Paradisul restabilit la sfârşit 27 decembrie CERUL ÎNCEPE PE PĂMÂNT . Celor care susţin idei contrare acestei declaraţii clare a lui Hristos. tăcerea este elocventă. educându-ne gusturile pentru a iubi lucrurile lumeşti.. Nu este necesar pentru noi să facem speculaţii referitor la starea noastră viitoare. Vorbiţi despre acea viaţă care va dura atât cât va trăi Dumnezeu şi în felul acesta veţi uita micile voastre necazuri şi dureri. va vedea scris în mod foarte vizibil numele lui Dumnezeu. despre minunatul cer. eu vreau să le spun: “În asemenea chestiuni. dar nu trebuie să îngăduim imaginaţiei noastre să întocmească doctrine privitoare la lucruri care nu sunt descoperite.. Este îngâmfare a îngădui presupuneri şi teorii referitoare la chestiuni pe care Dumnezeu nu le-a făcut cunoscut în Cuvântul Său. mare sau cer nu va mai găsi nici un semn al răului. Acele lucruri care sunt descoperite. Nu puneţi la temelie lemn. Lupta a trecut. sunt pentru noi şi pentru copiii noştri. iar copiii lui Dumnezeu vor striga de bucurie în timp ce Dumnezeu şi Hristos se vor uni pentru a proclama: “Acolo nu va mai fi păcat şi moartea nu va mai fi”. Toate necazurile şi luptele s-au sfârşit. Ştiinţa cerului va fi o taină pentru minţile noastre. Toţi vor fi o familie unită.. Glasurile îngerilor şi muzica harfelor lor nu ne vor plăcea.. Ele trebuie să lămurească pentru totdeauna problema căsătoriilor şi a naşterilor pe noul pământ.în universul cel vast. Ei vor fi ca îngerii lui Dumnezeu. ci vor fi ca îngerii în ceruri. (58) Noi trebuie să avem o viziune a viitorului şi a fericirii din cer.” “Propovăduieşte Cuvântul. nu se vor căsători. îmbrăcată cu veşmintele laudei şi mulţumirii. Dacă va consacra timp pentru meditaţie atunci fiecare om poate şti dacă el este pe calea îngustă sau pe cea largă care duce la moarte şi-n iad. 21:7 Nici un om nu păcătuieşte în cer. avem nevoie să fim modelaţi şi şlefuiţi prin influenţa transformatoare a harului Său. Şi nici nu trebuie să apreciem stările de lucruri în viaţa viitoare luând ca referinţă pe cele din viaţa aceasta. (61) Un cer nou şi un pământ nou 26 decembrie SPECULAŢII DESPRE VIAŢA VIITOARE “Căci după ce vom învia din morţi.. Îmi este arătat că fabulele spirituale captivează pe mulţi. Tuturor care îşi îngăduie aceste închipuiri nesfinte. (54) Să lăsăm imaginaţia noastră să ne înfăţişeze căminul celor mântuiţi şi să nu uităm că el va fi mult mai măreţ decât poate imaginaţia cea mai strălucită să şi-l închipuie. Nici o minte mărginită nu poate înţelege măreţia Paradisului lui Dumnezeu.. În diferite daruri pe care Dumnezeu le-a aşezat în natură noi nu putem vedea decât cea mai slabă licărire a slavei Sale... El n-a făcut nici o descoperire referitor la aceste gânduri. atunci nu vom fi îndreptăţiţi a intra în cetatea lui Dumnezeu.. opriţi-vă îndată! Voi sunteţi pe un teren interzis. fericită. Doctrina care susţine că se vor naşte copii pe noul pământ nu face parte din “cuvântul sigur al proorociei. doresc să le spun: “Opriţi-vă! de dragul lui Hristos. dar acei care cred Scripturile nu pot accepta astfel de doctrine. fân sau paie: propriile voastre presupuneri şi speculaţii de pe urma cărora nimeni n-are nici un folos. iar noi nu trebuie să facem speculaţii privitor la ele. Acolo.. (59) Atunci.. La priveliştea aceasta. ca să putem fi potriviţi pentru societatea îngerilor cereşti. Nici un om nu intră în cer legat la ochi. cei răscumpăraţi salută pe cei care i-au călăuzit la Mântuitorul Cel Înălţat. (56) Un cer şi un pământ nou 25 decembrie FERICIREA DIN CER “Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. toate naţiunile nu vor avea altă lege decât legea cerului." Cuvintele lui Hristos sunt prea clare pentru a fi înţelese greşit. (69) Trebuie să dobândim obiceiul de a conversa despre lucrurile din cer. În toate lucrurile create el va recunoaşte o singură semnătură . noi nu vom putea aprecia fluxul de viaţă curat. Domnul a avut în vedere şi a asigurat tot ce este necesar pentru fericirea noastră din viaţa viitoare. Aceasta va putea fi cunoscută numai de aceia care o vor privi. 4:2. Hristos n-a tăinuit nici un adevăr esenţial pentru mântuirea noastră. Trăind cu hrană pământească.. noi nu vom fi potriviţi pentru curţile cereşti.melodie plângătoare sau plină de durere. Avem nevoie să flămânzim şi să însetăm după neprihănirea lui Hristos. în timp ce cei răscumpăraţi stau în jurul tronului lui Dumnezeu.. Cântece de biruinţă umplu tot cerul. ceresc care circulă în cer. nici nu se vor însura." Apoc.. Eu voi fi Dumnezeul lui şi el va fi fiul Meu.” Marcu 12:25 Sunt astăzi oameni care cred că se vor face căsătorii şi că vor fi naşteri pe noul pământ. nici nu se vor mărita. Lăsaţi ca mintea voastră să fie atrasă la Dumnezeu. iar pe pământ.

Un neam omenesc nou va umbla cu El în alb. şi în această venire.. fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori. Is.. în case fără grijă şi în adăposturi liniştite. Acolo. va fi primit în Paradisul lui Dumnezeu. 32:18 Nu se va mai auzi vorbindu-se de silnicie în ţara ta. Dar ce sunt toate acestea în faţa celor viitoare? Ei stau acolo “înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi noapte în templul Lui. Şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor”. Invidie. în case fără grijă şi în adăposturi liniştite. Pomul vieţii îşi produce roadele sale în fiecare lună. pustietatea se va veseli şi va înflori ca trandafirul”.” Matei 11:28 Cerul trebuie să înceapă pe acest pământ. Şi caracterul care exprimă mărirea .. dacă voieşte să-şi termine cu succes alergarea şi să ajungă la nemurire. Is. poporul lui Dumnezeu.. Pe acele câmpii paşnice alături de râurile vii. Pentru că Mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie. Domnul Hristos a asigurat pe ucenicii Săi. cugete rele. 60:18 “Vor zidi case şi le vor locui. El va scoate de acolo o viaţă şi un caracter model spre mărirea Lui. 55:13. iar frunzele pomului servesc spre sănătatea naţiunilor. 11:6 (67) Paradisul restabilit la sfârşit 29 decembrie ALERGAREA PENTRU VIAŢA VEŞNICĂ “Şi noi dar..” Is. şi le va mâna un copilaş”. îi va duce la izvoarele apei vieţii şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor”. Acolo câmpii întinse se ondulează cu coline de o mare frumuseţe şi munţii lui Dumnezeu îşi înalţă falnic vârfurile lor. Is. Viaţa ni se pare un nod încurcat. pacea căci se încrede în Tine”. vor sădi vii şi le vor mânca rodul. Is. Păstorul ceresc conduce turma Sa la izvoarele de apă vie. să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte” Ev. care atâtea veacuri au trăit ca străini şi călători vor găsi o patrie statornică şi un cămin permanent. În supunere desăvârşită este odihnă desăvârşită. limpezi ca şi cristalul. 12:1 În scrisoarea către evrei se scoate în evidenţă că o intenţie curată ar trebui să caracterizeze alergarea creştinului pentru câştigarea vieţii veşnice. calomnii şi lăcomie . cu atât mai mare va fi fericirea noastră. (63) Acei care iau pe Hristos pe cuvânt şi-şi predau sufletul lor purtării Sale de grijă şi viaţa lor ca El s-o conducă. 35:1 “În locul spinului se va înălţa chiparosul. Cu cât ne aflăm mai mult în cerul strălucirii.22 “Acolo. Acolo sunt fluvii care curg permanent. (64) Când poporul lui Dumnezeu va fi umplut cu blândeţe şi gingăşie ei îşi vor da seama că stindardul Lui deasupra lor este iubire. Cei ce primesc învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu nu rămân cu totul în necunoştinţă de aceste locuinţe cereşti. pustia şi ţara fără apă se vor bucura. În Biblie se spune că cei mântuiţi vor moşteni o ţară. 26:3. în locul mărăcinilor va creşte mirtul”.“Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. Nimic din lume nu poate să-i întristeze când Isus îi înveseleşte cu prezenţa Sa. nici de pustiire şi prăpăd în ţinutul tău.” Is. Binecuvântarea cerului nu poate însoţi pe nici un om care violează principiile veşnice ale dreptăţii. “Poporul Meu va locui în locuinţa păcii. vor afla pace şi linişte. Apoc. (65) Când umblăm cu Isus în această viaţă. . da. 7:15-17 (66) Paradisul restabilit la sfârşit 28 decembrie CERUL. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele. Orice obicei sau faptă care duce la păcat şi care aduce dezonoare trebuie îndepărtat oricât ne-ar costa aceasta. iar Cel care stă pe scaunul de domnie Îşi va întinde peste ei cortul Lui.. cu atât şi chiar mai multă slavă ne va descoperi şi cu cât vom cunoaşte pe Dumnezeu mai mult. cerul începe de aici. va fi Păstorul lor. Is. Domnul zice: “Celui cu inima tare Tu-i chezăşuieşti pacea.. căci este vrednic. Cerul este o neîncetată apropiere de Dumnezeu prin Hristos. Noi răspundem la chemarea Sa: “Veniţi şi învăţaţi de la Mine”. Is.caracterul lui Hristos. 56:21. ci vei numi zidurile tale “mântuire” şi porţile tale “laudă”. iar fructul Lui va fi dulce pentru gustul lor. putem fi umpluţi cu iubirea Lui şi mulţumiţi cu prezenţa Lui. începem viaţa veşnică.. copaci aruncându-şi umbrele lor pe cărările pregătite pentru cei mântuiţi ai lui Dumnezeu. că Se duce să le pregătească locuinţe în casa Tatălui. 32:18 Teama ca nu cumva viitoarea moştenire să nu pară prea materială a determinat pe mulţi să spiritualizeze adevărurile privitoare la ceea ce aşteptăm ca viitor cămin al nostru. UN LOC ADEVĂRAT “Poporul Meu va locui în locuinţa păcii. dar predându-ne înţeleptului Maestru .lucrător. iar alături de ele. Când intrăm în odihnă prin Hristos. Ei vor face un cer aici pe pământ în care să se pregătească pentru cerul de sus. Un singur păcat nutrit este îndeajuns pentru a înjosi caracterul şi pentru a duce şi pe alţii în rătăcire.de toate aceste poveri trebuie să se descarce creştinul. răutate. Tot ce poate să poarte natura omenească putem primi încă de aici. nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul. “Lupul va locui împreună cu mielul şi pardosul se va culca împreună cu iedul.

de pe pământ. o mână sau a se scoate un ochi. Şi plini de bucurie ating harfele lor de aur. ei îşi vor lua continuu zborul neobosit spre lumile îndepărtate... Acolo nu va mai fi nici un vrăjmaş crud şi viclean. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat.. (68) Paradisul restabilit la sfârşit 30 decembrie RĂSPLATA PENTRU SUFLETELE BIRUITOARE “Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac şi în veci de veci. când ei se vor aduna în jurul tronului lui Dumnezeu şi al Mielului. ei au fost părtaşi cu Hristos la suferiţele Lui. ei au fost lucrători împreună cu El în planul de mântuire şi sunt cu El la bucuria de a vedea sufletele mântuite în împărăţia lui Dumnezeu pentru ca acolo să preamărească pe Dumnezeu în decursul veşniciei. rămâne în picioare. Iar în viaţa viitoare. oricât ar fi de pământească şi păcătoasă. Pe măsură ce Domnul Isus deschide înaintea lor comorile tainei mântuirii şi uimitoarele fapte mari săvârşite în marea luptă a Domnului cu Satan.. aceia sunt găsiţi scrişi în cartea de viaţă a Mielului. Alergarea nu este pentru cei iuţi. totuşi se vede lucrarea celei mai mari bucurii şi celei mai înalte educaţii. pentru a putea fi admiraţi şi măguliţi de oameni. Toate comorile universului vor fi prezentate deschis spre studiere.. pot câştiga. copiii lui Dumnezeu de pe pământ ajung să facă cunoştinţă cu bucuriile şi înţelepciunea fiinţelor necăzute în păcat. ei sunt acceptaţi de Dumnezeu în faţa întregului univers.. Viaţa noastră se va măsura cu viaţa lui Dumnezeu”. nu vor avea loc cu cei mântuiţi. dar numele lor nu era scris în cartea vieţii Mielului. a căror inimă s-a dat înapoi de la ceartă şi dezbinare. neîmpiedicată de îngrădirile firii noastre omeneşti păcătoase. în focul care nu se stinge. Nici unul care depune seriozitate şi stăruinţă nu va rămâne fără succes. (71) Paradisul restabilit la sfârşit 31 decembrie PĂMÂNTUL VA FI PLIN DE CUNOŞTINŢA LUI DUMNEZEU “Căci pământul va fi plin de cunoştinţa lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care-l acoperă. (70) Un creştin a zis odată că atunci când va ajunge în cer se aşteaptă să aibă acolo trei motive de a se mira. şi totuşi se vor prezenta mereu noi înălţimi de atins. se vor termina.“Dacă mâna ta te face să cazi în păcat. Nici unul dintre cei ce împlinesc condiţiile nu va fi înşelat la sfârşitul alergării... 3:14 Glorioasă va fi răsplata acordată pentru lucrătorii credincioşi.. decât să ai două picioare şi să fii aruncat în gheenă. Dacă pentru a scăpa corpul de la moarte trebuie a se tăia un picior. Acolo dobândirea cunoştinţelor nu va mai obosi mintea şi nu va mai epuiza energiile. Acolo fiecare facultate a omului va fi dezvoltată la maximum şi fiecare capacitate sporită până la desăvârşire.. taie-o. cele mai grandioase aspiraţii şi cele mai înalte ambiţii sfinte vor fi realizate.” Is. încercările. Acolo. necazurile şi încurcăturile pe care leam avut aici pe pământ. . este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop. cele mai mari întreprinderi vor fi duse mereu înainte spre progres. inimile celor mântuiţi vibrează de o devoţiune şi mai mare şi mai frecventă.. Nu aşa se întâmplă însă în alergarea creştină.. Mulţi dintre acei care au avut poziţii înalte ca şi creştini pe pământ. Liberaţi de slăbiciunile muritorilor. este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă . (72) Acolo. noi adevăruri de înţeles. (69) Dacă lucrarea cuiva . 11:9 Când vom intra în Împărăţia lui Dumnezeu pentru a trăi în veşnicie. se găseşte la lucru cea mai mare bucurie şi cea mai înaltă educaţie ce se poate găsi”. Deşi lumea i-a considerat ca fiind oameni fără importanţă. minţi nemuritoare vor contempla cu nespus de mare şi crescândă bucurie minunile puterii creatoare şi tainele minunate ale iubirii care ne-a mântuit. decât să ai două mâini şi să mergi în gheenă. “Nu vă cunosc” sunt cuvintele triste pe care Hristos le adresează unor astfel de oameni.” Marcu 9:43-45. care niciodată n-au făcut o lucrare mai mare cu scopul de a fi lăudaţi de oameni. Dar acei a căror viaţă a fost făcută minunată prin fapte mici de amabilitate. ale sufletului şi ale trupului. Ei se împărtăşesc acum din tezaurele de cunoştinţă şi de înţelepciune câştigate în cursul veacurilor prin contemplarea şi studierea lucrărilor lui Dumnezeu. nu vor fi găsiţi ca făcând parte din fericita gloată care va înconjura tronul.. Cu bucurie de nespus. mântuiţilor lui Dumnezeu. Se va mira să găsească pe unii pe care nu s-a aşteptat să-i vadă acolo. Se va mira să nu vadă pe aceia pe care s-a aşteptat să-i vadă acolo şi în sfârşit se va mira să vadă în Paradisul lui Dumnezeu un aşa păcătos nevrednic ca el. care să ispitească pe oameni şi să-i amăgească să uite pe Dumnezeu. cu cât mai serios ar trebui să se ostenească creştinii ca să lepede păcatul care aduce moartea omului! Chiar după o tăgăduire de sine destul de serioasă şi o disciplină aspră alergătorii de la vechile curse de întrecere nu erau încă siguri de biruinţă. el va primi o răsplată”. Ei au dorit să facă o lucrare mare. intonează puternice cântări triumfale de preamărire a Mântuitorului nostru. 12:3 În viaţa noastră de aici. prin cuvinte duioase de iubire şi simpatie. nici lupta pentru cei puternici. 1 Cor. noi obiecte care să atragă puterile minţii. Acei care au avut cunoştiinţă şi talent şi totuşi au găsit plăcere în lupta nesfântă." Dan... Toţi acei care prin puterea harului dumnezeiesc îşi aduc viaţa în armonie cu voinţa lui Hristos. noi minuni de admirat. şi zeci de mii de zecimi de mii şi mii de voci unite.. Atât cel mai slab cât şi cel mai puternic dintre sfinţi poate purta coroana măririi nemuritoare. taie-l.

.pt.H. . The 1T .Counsels on Health Cug.A. Ellen G.S. White.A. neumbrită acum de nimic. .Parabolele Domnului P. vol.P. . .L.M.pt. The Redemption .S. .Southern Watchman.Temperance WM . . .Istoria Mântuirii I.H.Slujitorii Evangheliei 1 SG .H.T. Noul Testament) C. .L. părinţi. the SG. .(V. toate cele însufleţite şi cele neînsufleţite. .T. . S.Mărturii Speciale P.F.Bible Echo. 2-4) Sabat Book 1 (2 SM for Book II) profesori şi studenţi Anointed One Paginile din paranteză reprezintă echivalentul în traducerea română a diverselor publicaţii. .Solii ptr. .Review and Herald.S. .Educaţia Ev.Ghidul Copilului H.S.T.Semnele Timpului S.Sp. . .Hristos Lumina Lumii H.Mărturii ptr. 1-9 Te .T.Străbătând Veacurile S. . The S. The BE .pt.Comentarii Biblice (Vechiul.S. Şcoala de 1 SM. S.Cugetări (Predica de pe C. White L. . .Patriarhi şi Profeţi P.Sfaturi ptr.Experienţe şi Viziuni F.Instructorul Tineretului Letter .Counsels on Stewardship D.Un singur puls de armonie şi veselie bate prin întreaga creaţiune.c. Ellen M. . vols.Ev.T. Tineret Sp. White Hristos Regilor Teachings of Christ.D. De la cel mai mic atom până la lumea cea mai mare. toate declară că Dumnezeu este iubire! (73) ABREVIERILE AUCR .Istoria Faptelor I.Welfare Ministry munte) creştine Bulletin SDA Missions Apostolilor G.S.Istoria profeţilor şi R. .Special Testimonies S.Redemption: or.Medical Ministry MS . . lumină şi fericire prin toate nesfârşitele spaţii nemărginite.Spiritual Gifts.C.W.Historical Sketches of I.E.V. .L.R.Fundamentele educaţiei F. . .Selected Messages.T.Căminul Advent C. .My Life Today M.Scrisori. .. Surse biblice IANUARIE .Marele Medic M. . The S. .Life Sketches of.Sanctified Life.C. etc.M.Ellen G.Australasian Union Conference Record.F.m. N.P.V. 1 (2 SL .General Conference G.B. The C. De la Domnul care le-a creat pe toate curge viaţă.Fii şi fiice GCB . The RH. . .Calea către Hristos C.Dietă şi Hrană Ed. Manuscript M.) . for. .Remnant Church. . . .Evanghelizare E. în deplina lor frumuseţe şi bucurie.Testimonies vol.

S.88 (85) 26. 81 (75) 15. 576 (568) 44. 1902 41. 41 (21) 4.pt. MS. R. 20 21.S.H. 1889 11. 6 T. 160 (148) 8. 1895 63. 5.P. mart. C.pt. 1. dec.S. 1903 66. 1893 14.T. 576 (568-569) 46. I. 1 SM 15-17 28. S. Ed. R.pt.P. Ed.c. 122 (102-103) 13.F. P. S.H.1.M. iunie 1. vii.H. 126 (82) 22.S. 5 T. martie 25. I. 390 (288) 57. 38 (18) 60. 5 T. sept.c.A. R. RH. S. S. 126-127 (105-106) 58. S. 2 T. 126-128 (83-84) 25.H. 4.pt. S. 148 (108) 38.S. M.NT. 8 T. S. S.c.c. 5 CB 1124 (lipseşte în trad.H.c. 1882 7. 207 61. 6 T.L.V. RH martie 19. AUCR oct. 8 T. 183 (154) 37. 391 (288) 54. 1 SM 16 16. C. oct. 67 (64-65) 52. v.S. 6 CB 1095 (CB. mai 13. 1908 3. T. C. 320-322 (252-254) 43.D. Ed. 172 (144) 62.E. 1906 56. 69 (50) 19. 1880 59.D. (586) 20. 378 47. C. H. martie. vii (586-587) 27. 1895 9. 286 (227) 45.171) 24. 51-52 (50) 55. vi. română) 33. 11. S. 1 SM 15-18 29.L. M. 1897 51. S. 109. 1901 49. PD.H.D.c. S. C.H. 1884 10.462 23.H. S. 5 T 264 (254) 2.T. 5. P. 260 (218) 48. 1 SM 22 18. 1.P.T. R.H. 1901 64.L. Ed. 106-109 (104-108) 30.V. P. 288 (229) 39. P.T. S. Sept. C. 1908 . 288 (229) 36. 1 SM 19. T. 4. S. 39-40 (19) 35. 409 (345) 50.V.H. Ed.H. 111-112 (111) 40. I.vi (586) 17. 23. 1.V. iun. oct.c. 1889 65.D.P. H. 461 6. 8 T.L. 328 (259) 34. RH Iunie 11. 442 5. 1889 12.V. F. 112 (111) 42.T. Cug. martie 29. 25. C. 170 (143) 32.V. 106-107 (104) 31. 520 (406) 53.

C. 4 CB.T. 288. VT. 17. 44-45 (37-38) 101. iun. 198 (156) 117. PP. 281. H. 353-356 (325-328) 120. C. Ed.T. 114 (120) 97. Ed.T. 281-283 (204) 137.48 (40-43) 110. 17) 81. 529 123. 2 T. I. M. 357 (328) 125. G. I. 123 (88) 69.c. PP. 207 (147) 131. 7 CB. 362 (333) 124.pt. 66 (55) 72.L. 1087 (C. 1894 109.H. 336 (382) 115. 246) 87. 251 (211-212) 129. 7 108. 6 T. Ed.D. 32a. PP. The Wactman dec. 4 CB.L. 349 (321) 116. 18 (7) 78. VT.Sp.B. M.M. PP. 129 (107-108) 90. 128-129 (107) 88. iul. 1897 126. 180 (156) 68. 134 (111) 77.S. 199) 76. 1153 (CB. 5 CB. Ed. 24 1898 80. 106. 16. 15 (10) 103.282 (204) 113. 532 135.T. H. Letter 41. PP. 6 T. 6 T. 351 (323) 119. 34. 6 T. PP. 3 CB. apr. 1877 85. 1894 104. 1087 (CB.B.L. 5 CB. I. 136 (121) 114.P. 5 CB. 943 (CB. Redemption 46 132. V. 8 T.L. 21. 21. Ed. 130-131 (110) 92. 113 (119) 91. MS. Ed.L. 6 T.L. 1087 (CB. S.L. 1154 (C. H. RH. PP.L.L.100. 1145 (CB. S. N. 704-705 (593) 128. 234) 84.T. 85 (83) 82. I. H.L. G. P. Letter 164. 1194 127. I. Ed. 6 T. 1904 136.67. 368 (339) .584 (491-492) 134.L. Ed. VT. 356 (328) 122. 260 (207) 94. 250-251 (212) 130. 251 (212) 133. M. 8 T. 99 (82) 93. 114 (120) 95. 16) 83. NT. 263 (210) 96. mart. 6 T. Ed. 48 (43) 112. 47.99. 21. 123 (89) 71. 8 T.T. NT.V.C. 1145 (CB. 8 T.m. 1907 102.289 (208-209) 118.M. 263-264) 70. H. 17) 79. Ed.L. 21. H. PP. M. 258-259 (206) 74. N. iun. 2 T.T. 132 (110) 98. MS. 1907 75.121. 112 (117) 89. 4 CB. 234) 86. 455 (371) 111. iun. 13 73. 1900 105.T. 583. 1894 107.

106.B.L. M. H.H.N.N.B.B. M. Cug.58. 1082 (C. 230 (210. Ev.T.B. S.B. S. 929 (C.367 (415-417) 42. 54) 67. 152) 46. M. Cug.B.729) 27.m. 240) 59.T. aug. Cug.180 26.FEBRUARIE 1. 429 (366) 14. Ev. 1. 107 (79) 6.E.B.V. 1126 (C.pt.L.M.T. 6 C. S. 804 (589) 66. 54) 63. H. M. 24. 1084 (C.pt. 5 C. 925 (C. F. 72) 37.N. 616 (381. H.V.T.L. 5 CB.N. 5 CB.N. 311-312 (225) 29.T.T. M.145 (119) 28.L. 54 (38-39) 13. 24. H.79) 20.B.N. C. E.B. 1895 47. 5 C. 72) 35. 178 (161) 10.382) 36. 5 CB 1108 (C.T. 5 T.P. 179. 4. 1128 (C.302 (293) 8.N. 8 T. Cug. 1130 (C.N.B.75 (55-56) 5. 49 (35) 50. Redemption 101 23.145 (119) 30.T.N. 615 (381) 38. 5 C.1114 (C. S.144. 202 (170) 54. 613 (453) 19. 1114 (C. 75) 55. Ev. 179 34.L.B.353) 11.T. 73) 39.B.N.N.T. E. 5 C. 6 CB. 23 (17) 24. 418. 152) 40. 117 (84) 52.c.B. 122 (95) 16. 413 (352. 153.B. 176 (159) 17. 92 21.T. H. H.B. 7 C. 237) 64. 1082 (C.L.L. 5 C. sept.1113.L. 5 T.N.S. 6 C. 243) 51.Ev.B.T. 1131 (C.B. F.Ev. 122 (95) 18.158) 60. 8 T. 1900 65. 25-26 (19) 33.T. 7 C.T.L. 7 CB 927 (CB. 6 T. 530 (392) 41. 428. Cug. 74 (55) 3. 50) 62. M. 614 (380) 7.M.L.B.T.57.B.N. E.107 (78. 366. 1126 (C.L. 301.B. 21 (18) 31. P. 1131 (C. 77) 49. 417 (356) 22.T. 78. 142 (92) 4. 24 (18) 43.L.L.T. P. 1897 25.419 (358) 12.T.N. S.L. iunie 10.T.M.B. 78) 56.79) 53.L.211) . 1127 (C. H.L.B. 615.T. H.N.L.T. 144. H. 5 C. 1902 48. I. 106 (78) 15. 52 (37) 44. 74.B. S.L. 2 T. iul.N. N.B.M.T. H.25 (18-19) 45.V. 740 (728.L. 288 (228) 32.B.T. 6 CB 1079 (C. 1903 2. S.B.E.L.148) 9.61. 5 CB.D.

B.Ev. 66 115. 3 C. 1907 109. 1896 76. 3 C. 289 (263) 90. 616. nov. 805 (539) 92.L. 672 (497) 75.B.P.S.H. 4 T. mai 5. I. 172 (173.131.L.133 (110.B. 1093 (C. 25.P.1153.V. 57 (39) 108. 46 (38) 135. R.M.H. 279 (221) 117.T. M.M.F. H. M.Ev. P.F.B. 22. 194) 95. 177) 116. 19. 71 (53) 129. 1894 96. 4 T. 33 (32) 107. 671 (495) 85. H. 8.T. R.B. P. 73-75 (72-74) 121.H. 1892 80. 67 74.L. 3 T. 111) 97. 278 (214) 91. 1038 (C.T. H. Ev.B. dec. 1053 (C.H. 370 (259) 136. 32 (29) 104. 75 (56) 106. mart. 1910 71.c.T. R.111) 81.294 (332) 125. Ev. H.T.L. 5 T. 105 (77) 133. 29.B.B. ian. 1093 (C. C. 85 (70) 123. 50 (31) 120. 585 (605) 82.L.L. aug. Cug.S. dec. C.L. 57 (55) 86. R. P. C. S. 132. 8 T.101. 1892 88. mart. H. S. R.B.c. 120 (115) 98. 25) 103. 13.A.L. M. H.L. 479 (415) 127.T. 481 (417) 130.L. 12. RH. Cug. Ed. 30 (27) 112.T. 9 T.L. 1112 (C. 52 (34) 83.L. aug.B.198) 118. 148) 79. S.32 (29) 113.N. 1896 93. 1896 77. S. 2 C.H. P. 31.N.M.c.V.c.A.pt. 6 C.N. 1889 114.B.pt.T.B. S. 388 (285) 94. 174 (166. P.T. 1141 (C. S. I. 199 (172) 124. 53 (35) 72. 268 (276) .V. H. 369-370 (259) 134.H. 1907 119. 288 (179) 87. C.B. 471 (409) 126.M. R. Cug.H.25) 100.L. H. 293.Ev.P.617 (382) 70. M.P. 669-671 (494) 89.L. P.H. M. iunie 2.H. 479 (415) 132.T. 1154 (C. 5 T. 71 (50) 122. 120 (115) 102.174) 111. 9 T.167) 110. 3. 672 (497) 78.L.68. 5 C. 5 C. 286 (257) 69.N.M.L.c.P. 33 (32) 105. 172 (123) 84. S.H. 7 T. 286 (257) 128.pt.B. 5 T. 24. H.L. C. S. M.R.H. 671 (495) 73.L. 6 C.M.T.R.R. I. 174 (157) 99.

377 (390) 13.B.79 (79. 1 SG. ST. 69 (68) 60. 82. 1 S. 1892 51. 526 (527) 28. 435. S.80) 24. mai 30.P. 8.T.V. 66 (61) 23. 702 (692) 9. 5. iun. 1901 43.T. S.V. 338 (384) 61. I. 82. S. P.106 (77) MARTIE 1. 492. 1143 (C. 21-22 36. 132 (132) 15. 4 T.N. 4 CB.P.P.V. 1916 53. RH.43 (36) 22. P. 41. 105. P.L. ST.G. 376 26. P. 1 T. 371.P.P. S.B. 1900 27. 230) 18.66 (64) 39.P. F. iun. S.B. 18-21 34. 1889 33. P. 1891 48. S. 1163 (C. 3 T. 145) 49. 6. ST. 65. 7 C. 1 CB.B.P.P.B. 1895 5.L. 1884 62.T. 376 (389) 16.262) 4.371 (420. 1912 58.P. P. I. P. 1880 57.T. 370. 251) 45.1900 19.T. 1 T. 21. S. apr. 78.421) 47. 60 (39) 8.M. ST. 672 (550) 30.E. 13.B. Cug. 503. 14.P. 1 CB. MS. 12. 1171-1172 . 128.65 (62.G. Cug.V. 1890 54. 309 (351) 20.T. H.R.35) 17.504 (412) 25.137. 6 T.33 7. 24.Sp. 4 CB. 262) 2.N. MS.V. S.B.L. 434 (352) 59.140 (101. 1903 55. S. 6 C. 46) 56. aug.P.V. Letter 43. P. apr. 1.V. 202 14. 544 (445) 31. 64. M. 32. ian.S.L.V. 4 CB. P. I. iun. 216 (208) 21. 1 S. 1077 (C. 1162 (C.V.V. 109-111 63. 39. 1084 42. S.421) 50.493 (402) 3. 934 (C. 10.T. P.pt. 15. 1897 46.14. 4 CB. H.63) 52.102) 38. P. 4 T.T. 55 (52) 35. 41 (34. MS.436 (323) 11. 52 (35) 64. 1 CB. S. 1085 40. 673 (551) 32. 141 (125) 37.372 (420. P.T. 543 (445) 29. ST.22 (16) 10. RH. 60 (39) 12.V.B.P. 261.T.R. sept. ian 9.M. 1900 44. P. 5 T. 139. 1104 (C.V. W. ian 21.

3 C.309 (223) 82. 1894 70. 1073 (C.L. 2 T. 8. 538 124.424) 100.B.395) 86.B. 2 T.B. 43 (41) 93. S. 161 (139) 123.B. P.pt.H. 197) 103.65. S. 426 (363) 122.D. 4 T. MS. 1080 (C. R.E. 301 (205) 129.Ev. oct.N. P.E. I. 46) 131.H.P. 1104 (C. 17.pt. 157) 79. C. 1891 75. P.B.V. M. 1876 108. 68 (66) 127. I.T. 9.B. 1900 112. 20.L. MS. P.T. 259 (236) 109. 505 (394. 3 C. 46) 76.B. 1104.N. 1 C. 1072 (C. 1152 (C.B. P. 139) 101. 6 C.T.B.1105 (C. 60-61 (46) 96. ST.M. 135 83.T.V.H.P.T.M.B. 1887 117. 6 C.M. 1881 72. 1903 80.V. 1 C.P. F. 3. Cug. 47) 130. sept. 22.N. Letter 42. RH.V. M. ST.A.30 (25) 69.332 (377) 66.B. 1 C.T. mart.B.N. 73 (74) 113. 48.91. 24.T.T. C. 59-61 (58) 121.c. MS 1.B. ian. 1 C.B. I. 305 (346) 84.B. MS.P. 6 C. 1153 (C.T. 1120 (C. 1110 (C. H.B. iul.c. P. M.295 (304) 105. 704 (666) 115. 84-85 (69) 92. 1 C. 1898 94. S.B.B.P.T.H. P. 373 (423. W. 451. 23a.M. 1881 102.H. 49 87. 363-365 (412-413) 71. 17 (17) 126. 1120 (C. 139) 120. iun. I. nov.S.N.V.B.85 (69) 89. 1085 (C. mart. 161 (139) 128.F. 6 C. 195) 107. 1878 118. 192) 74.M.V.H.B. Cug. 1896 73.T.V.B.B.M.M.T. C. 294 (249) 67. R.c.49 (47) 125. 80 81. 1893 77. 73) 104. M.H.H.46) 85. 29.T. 150) 111. S.c.T.L.M. 308. RH. 1 T. 476 (388) .T. 206) 68. 294. 63. 5 T.T. 262 97. sept. 61 (46) 95. 1893 119. 388 (381) 78. 6 C.N.V. 162 (136) 114.B. 8.c. R. 5 T. M. C. M.B. 1104 (C. M. 1 C.B. 6 C. C. 47) 88.P. 1.D. 1105 (C. 331. oct. 128 (84) 99. 503 (437) 132.64 (62) 110.452 (389) 106. 43 (41) 90. 1878 116. 84. S.B. 9. 1896 98. 21. F.T. 20. 5 T. 1105 (C.T.V.B.B.

N.440 (327) 48.B.H. 4.M. 348. 233) 46. 502 12. Letter 192. 6 C. 462 (346) 11. C. ST.F. 22. 6 C.Ev. I.1095 (CB. C. 5 C. H. 1892 38. 18-21 (17-18) 51.44. 3 T. 913 (C. S.T. 1899 57. 433 (430) 8. 1912 36.A. 7 CB.D.N. 66) 50. 1906 37. 7 C. 912. MS 32a. 55 (54) 30. C. 479 (442) 5.312 (213. Cug. 1900 32.L.T. 18. 1889 2. 30. 209-210 (163) 29. iul. 1 SM.B. 1895 26. H. 398 52.N. 13 (10) 20. 4.236) 15. P. 170) 31. 1900 3. 2 T.349 17. dec. 16 (17) 137. ST. 22.M. 1889 13.L.N.D.B.L. M. 25.19 (15.c. I.L. 8. 3 T.133. 195 (138) 15. 1877 138. P. 1116 (C.1094. 1892 24.26 (19. 187 (132) 14. Letter 2. 4 T. H.D.L.F. aug. 9.1071 (CB.41. 32 (27) 134.138) 47. 439.pt. aug.B.L. ST. S. 49-51 (47-49) 28.L.16) APRILIE 1.L. 1887 60. 1122 (C. ST. I.39. mart.200) 45. 28. 1900 23. 309.M. iul.Ser.E.N.310 (224) 49.c. 1904 9. 21. 11. S. I. 326 (320) 22. H. nov. 160 (107) 56. 25.A.20) 10. 1889 34. MS. 103 (1893 ed.c. ST.B. iul. 1913 19.T. 502 (435) 21. 6 C. RH. ST.L.T. 914 (C.Ev. ian. F. 209 (162) 27.214) 61. 246 (217) 35. C. H.M.H. H.T.H. M.H. 1894 . 7 CB.L.B.B. C. 13. MS. M.) 58.170) 40. 393 54.N.B. 137. 13.H.Sp. C.c.913 (C. ian 27. 1094 (C.T. 58. 8. 73 (61) 6. 225 33.170) 43.M.B. ST. 6 T.A. M.c. nov. 436 (434) 135.NT. 503 (437) 136. 6 C. 316. 1 SM 391-394 59. P.No. 753 (553) 18. M. 71 (59-60) 42. 1 SM. Sp. 311.B.62 55. 1 SM. 221) 25.T. 5 T. dec.H. RH.L. 390-391 53.T. 262 (235.B.317 (308) 7.L. RH.B.T. ST.NT.14 (9-10) 4.

B. 147 (135) 94. RH nov. C.c.H. 1906 96.M. 319 (270) 114. 37 (35) 2. mai 23. I. W. 69. C. 1913 82. 124. 272) 67. I. sept. C. 1070 (C. 9 T. 1890 107. 6 C. 560 (440) 77. 320.c.H. 300. 23. 566 (444.c. 2 T. 16 66.B. 1890 68. D. 29 (26) 4. 1890 97. S. 12. S.A. GCB.T. 1898 73. 136. S.H. 274.B. 11 91. 5 T.N.V. 114 (83.342 103. Cug. 260 (236. 390) 111.63) 104. MS 48.N. S.A. (253) 71. 7 C.101 (62. 341. 1095 (C. 29. dec. S. febr. SL.260 (237) 113. H. 1899 89. 23 (29) 3. 1896 87. 12 92.B.38 (36-37) 6. I.c. 19.H.T. 95. 1893 . 2.H. 1893 98. C. 29. F.L.B. I. mart. 4. 35 (29) 74.275) 12.F. 10 80.H.c. mai 12.L.263 (239) 112.N. S.301 (219) 5. 6 C.125 (124) 99. S. SL. 206. P. 9-10 90. F.T. 645 (636-637) 7. S. 165 (142) 78. 136) 76. C. 2 T.70 (67) 110. 2 T.84) 10. 7 C.H. ST.V.N.c.T.Ev. 1889 105. 1912 65.c.Ev. 1 C. apr. 262. 1877 101. 145 (122) 84.L. 6 T.E. ST. P.pt. apr. 1072 (C.207 (139) 11. ian. I.1890 70. 22. 7 CB.137 108. sept.c.H. MS 1a. RH. 24.Ev.W. 2 T.T. 100.B. iul. 477.171) 100. mai 19. 37.39) 93. 64 (62-63) 88.T. RH. 338 (261) 86. (37) 8. 1901 63. 111 (111) 106.B.B. 319-320 (270. 287 (258) 109. R. 949 (C. 262 (236) MAI 1.B. 23. S.H. 25.c.T.pt. C. 1899 69.D.V.Ev. C.T.D.T.T.T.62. ST. 259. C.445) 9.H. 1895 83.H. RH.N. 1893 64. 138) 75. 321 (271) 85.D. P. mai 18.E. 316 72.pt. 951 (C. RH.478 (389. S. RH. 936 (C. ST. mai 18. S.T.B. 100 (62) 79. C. SL.237) 102. mai 31.B. 470 (384) 81.F.

H. 142) 68. 152 (134) 40. 300 (218) 33. 240 (233) 35. 9. Ev. 30. 564-565 (475) 23. 3 T.L.D. 51 (34) 48. ST. ST.19 (14) 56. 6 C. 2 T. M. M. 40-41 (41) 71. 142) 66. 8 (10) 30. 51.49.L. 1885 47. M.13.114 (83) 16. 1. 636 (628) 34.476 (388) 74.V. 9 T. 26. 313 (6 T.L. 20.360) 15. Ev.L.Sp. 4 T. Ev.pt. 167.R.B. H. 18. iun.L.121) 37.T.L. Cug. 278 (214) 45. 172 (123) 61. 143) 69.N. 5 T. febr. 115 (102. H.390 (338. 1878 41. 1075 (C.B.436 (305) 32.103) 77.L. S.T. Ev. 317 (245) 65. 88-89) 72.171 (120. 1900 26. 16. S. MS. H. 1900 58. 1900 46. I.L.pt.T. 1902 24. M.S.L. 251 (167) 17.D. 1074 (C.B.T. H.P.c. Cug. C. mai 21. 73 (57) 14.L. S.388 (383) 80.N.307 (189-190) 62.pt.52 (50. 91 (83) 63. 1878 43. MS 57.S.L.115 18.T. S. 70 (1900) 67. 555. MS 1. R. 99-100 21. 111 (78) 57. I. P.Sp. S. MS 56. H.Sp. 37.L.556 (411) 19.H.T. 5 T. 2 T. C. 258 59.339) 78. 46.A. 435.L. H. 421 (359.B. 280 (203) 31.c.14) 54.F.38 (28) 53.L. 51 (34) 52. 822 (602) 75. P. S. P. 2 T. 59 (44) 20. 52-55 (51-53) 25.H. 388.c. C. 316 (192) 64.L. Ev. 239.L. H. 5 T. 510 (316) 36.H. 372-375 (226) 73.B.47 (45) 27.51) 51.21 (18) 76. I. 1897 38. dec. 1899 42. 30. 114. 475. H.L. 6 C. Letter 9. 10. 6 C. RH. 3 T. MS. 67 (40) 79. 1074 (C. 18 (13.B. 9 T.L. oct. H. Sept.M. Letter 9.V. 47-48 (46) 29. 1899 50.T. C.A. S. 111-113 (78-80) 60.F.N. 308 (190) 70. 294. 651 (548) . 6 T.31 (27) 22. 113. 1884 28. Cug. Ev. Cug.Ev. 1902 39.295 (249-259) 44. 649-650 (539) 55.pt. RH. 306. 387.

393) 35. 1 T. 114 82.H. 1912 38.D.481 (497) 9. H. 176 (152) 98.178. Ed. 414 (354) 17. 4 T.c. 264-266 (225) 89. P. 235) 5.D.H. 1 T.467 (461) 28.242) 104. 363 (557) 103. 344 (235) 4. 452 (467) 87.259 26. 95-98 8. C.150.F.N. 284 (221) 19.M. S.154) 27. 261 (251) 32.H. 15. 343.184 (146. ST febr.481 (496 12. M.L. 397. 480.198) 107.D. 5 T.1115 (CB. 342. M. 4 T.A. 785 (576) 14. P.M. I.D. 2 T. Ed. oct. 1900 101. M.398 (339) 25.R.D. 197.pt.T.S. S.S. 99-100 (81) 16.L. C. LS.T.266) IUNIE 1. P. M.81. 5 C. 41 18.242) 11. 17. 1104 (C. P.13. 166 (146) 83. 40) 100.D. 520.248) 13. 23 84.51) 22. 56 (50.L. 265. 5 T. 77) 39. 944 (CB.M.N. 480.Ev. Te.M. 1895 97.NT.S.B.376 34. M. H.521 (514) 92.M. 511 (399) 93. 297 (248) 24. 84. 466. 7 CB. 5 T. 353-355. 454 (392. 513 (507) 95. CH. 5 T. Ed.198 (167) 15.N. P.266 (241. 344 (234. 360 (243-245. 6 CB. 2 SM. 85 (54) 102. 345 (236) 3. 43 (41) 94.F.B. 2 T.B. 258. R.473 (410) 29. 426 (441) 86. 506 (500-501) 85.173. 351 (241) 7. 137 26.31. 352 (241. 338 (230) 91.T.16 (10-11) 23. 13. P. M.264 37. Ed.1114. P. 113 (94) 20. 154 (151) 90. C. C. P.D. 5 T. 44-48 (42-46) 96. 4 T.A.21. I. P. 9 T.343 (233. C. 164 (114) 105. 472.P. D. P.T. Ed. 375.S.85 (53) 99.D.234) 2.H. CH. 4 T. 1130 (C. 112. P. 3 T. I. 481 (498) 10. nov. 346 (237) 30. 679 (502) 106.D.5 C.D. 264 (224) 88. 2 SM.M.L.c. 149 33. 265.B.D. 65 6. 344 (329) . 4 T. 263. P.

L.36 (28. H. E. 218 (164) 52. 1110 (C. 314 (356) 11. S. 349 68. S.pt.F. 263 (175) 59.Sp.L.B.A.L. 785.V.L. apr.V. 9. 22.537. H.R.223) 8.V. 52 (36) 78.34) 10.L.V. 6 C.637 (521) 69.N.L. P.786 (576) 62.L.B. 541-543 (443-444) 48. P. 691 (582) 60. 637.1139 (C. H. 48) 75. 1092 (C.L. 252 (284) 5.B. 1902 65. 2 T. 787 (577) 88.V. E. I. 230.274 86. 349 85. 1906 83. 549 (449) 42.L. 543 (444. 4 CB.528) 74.L.T.524) 71.V. 230) 80. 265 (204) 7. 534. 661 (541) 76.53 (49. P. 161. 787 (577) 64.P. 388 (285) 90.V. E. 167) 63. H.B.L. E. 645 (528) 84.B.V. Ed. 644.B.266 (204.V.T.B.205) 3. S. 6 T. S.645 (527. M. N.L.V. 285 (212) 70.29) 12. 35. 107 (76) 49. 636. 545. S. 50 (31) 6. S. S. 6 C. H.L.T. 6 T.640 (522.V.N.50) 57. S.134 (119-120) 58. 6 T. P.440.L. ST iul. 51 (36) 51. 342 (327) 55. 343.V.V.V.536 (438) 46. 909 (C. 5 C. 230 (212) 54. S.pt. 2 T.T. 530 (392) 87. 6 C.V. 527 (390) 45. 535. 216) 73. 544 (445) 50.40. 292 (179) 77. 265. S. R. 1 T. S.V.444) 56.344 (389-390) 13. 273. M. 1138. 52. S. 5 T. S.B. E.L. 491 4.V.N.L.T.49 (30) 2.B. 2 SM. S. H.L. H. nov.T.445) 79.541(437.L. 536 (439) 47.B. 1143 (C. 547 (447) 43. 133. 7 C.T.546 (446.T.H. S. 168) 66.L. H.D. M. P.T.231 (212) 53.L.R. H. S. 1093 (CB.L.L.P. 550 (450) 67. 450 (415) .T.V.B. P. 549. 4 C.V. 786.V. H. 530 (392) 89.447) 41.167.P. H.L.V. 50 (33.L.787 (576) 72. 48.168) 82. 545 (446) 44. PP.N. I.V. 454 (339) IULIE 1. 1858 81. 1093 (C.V. 102 (86) 61. S.162 (115) 9.B. S.

691 (581) 77. S. ST. 485. 384-387 (398-400) 75.358 (403.685 (482) 19. ST. 591 (498) 42. 417. 16. nov.T. 2 T.L. 1891 62. 684. E.L.489 (399.125.mart.V. 12.345) 54. 1897 38. 377 49.486 (396) 72.58) 21. S.V. 4 T. 223 (139) 61. ST.396) 70.P. 2. S. PP.H. 22.V. R. 331 (323. Ev.503) 79. S. RH. 699 (487) 29.V.V. 401.P. P. 410 (332. 111 (96) 45.V. S.418 (338.342. 350-352 (396-398) 18.S. P. 8 T. 386 (399) 66. Ev. S. S. 1910 41. P.V. oct. apr. 425 (344) 74. 5 T.B. 1883 26.N. 486 (396) 65. S. 488 (398) 37. S. S.124 (124.V.T.V.139) 57. 16. RH mai 29. 614 (502.pt. 1886 15. R.S.V. P.M. 353 (400) 24.121.P. 354-356 (401-403) 25. 2 T.c. 349 (395) 16.B.404) 52.121-123 (123-125) 28.B.V.B. mart. ST. P.V. S.S. P.D. 1902 34.392) 60. 12. 1896 69.S. Cug.pt. 4 T. ST. 422 (342) 55.415 (336) 36.S.P. CH. ST apr. 19.339) 48. 4 T.T. P.499) 39. 989 (C. 479.394) 63.333) 58.V. nov. 1885 71. P. 1900 46. 222. 354 (401) 23.V.R. 260 (68) 32. S.480 (391.P. C. 9. I.H.484 (394) 68. iul. 156. 417 (338) 35. 1894 76. 486-490 (396-400) 67. 488.M. 36 (34) 20.T. 21.120. S. H.156 (104-105) 40. 2.B. 201 (224) 78. H.128) 27. mart. 485 (395. 4 T. 418 (339) 50. S. 420.P.426 (341. 7 C. 414.P.V. 112 47.V. 483. 1109 (C.B.402 (339) 73. 484 (395) 53.H. S. M. 374 43.V. sept. 1902 56. 757 (556) 31. I. S. 2 T. 1111 (C. S. S.V. 5 C.V.L. 1 C. 352-354 (398-399) 22.14. 480-482 (392. 76. S.421. 328) .R. SV.L. S. 166 (118) 33. P. EV.V. 378 51. 357. S.1886 17.N.324) 64.223 (138. 46-47) 30. 223 (139) 59. 9 (10) 44. 314 (248) 80. P.

626 (648) 32. Ed.H.S. 201 (193) 27. 47) 44. CH 450 55.c. 4 T. I.pt. I.1143.B. FE. RH ian.81. 3. 262 (222) 6. 180.B. 487. 8. 200. Ed. 660. 144 (109) 15. 310 (268) 43. P. 1911 3. 1895 7.T. 601 (691. 3. 17 (15) 20.S. 271 (237) 36.96) 13. CH 107 37. S. Letter 2. 186) 46. 196. 1880 22.692) 40.H. M. CH 114. D. Letter 2. MS 31.pt.T.488 (397) 87. 2 T. 1855 25.B.T. Letter 2.T. S. RH apr.B. 56 (59) 50.M. 6 C. C.1144 (C.M.V.V. 1902 8.D. 99 (97) 19.T. 113. I. I. 491 (492) 52. 5 T. 30. 130 (85) 34.T. 47 (45) 31. 1895 9.pt. P.B. 1886 47. 179) 10. 1900 14. 6 C.B. M.219) 26.N. 149 (98) 4. 1 T. 661 (541) 84.661 (541) 82. 5 C.N. iun.181) 11. 201 (169) 35. 1105 (C. 1886 86. 2 T.M. 84 (85) 49.466 (402) 21. D. 260. 1 C. 1895 5. S.95. 129. 503 (412) 85.N. 491 (426) 17. 3 C.P. M.S. MS 4.H. Ed.V. 288 (94.251) 38. 3 T.M. 200. 250 (85.M. 4 T. 283 (240) 24.B. CH 627 45. 1100 (C. 177) 18.115 53. 332. 197 (166) 39. P. 261 (218. RH. S. 147 42. 355 (300) 88. 1893 12.M. 1898 28. 26.D. S. S.T. 1893 83.B. nov. ST.V.V. ian. 5 T.B. 2. M. 1101 (C.P. S. 159 (140) 54. 5. P.pt. 1146 (C. 98 (75) 33. 579 (572) 30. 319 (218) AUGUST 1. 3 T.V. 486 (486) 51. M.T. S. 8. 166) 29.B. 382 (337) .81 (72) 23.Sp.H.NT. 9 T.333 (319) 89.T. 1102 (CB. M.T.B.c. 46. RH mart. aug. 3 T. 1906 2. oct. M.T. 465. 2 T. C. 422 41. P. 80. 6 C. oct.D. 241 (211) 48. 402 16.D. 408.

27. P.T. 3 T.E. 84 93. 325-328 (280-282) 58.P.T.211 (177) 99.P. 1890 80. 1894 92. Letter 10.T.A.L. S. 276 (254) 104. mart.M. 64 (45) 116. 518 (405) 112.T. 238) 65. 4 T.230) 86. 361. M. 515.pt. 360 (309) 79. 655 (607. M.D.N. I. 26. 336. 144 (129) 121. iul. 360 (344) 111.L.F. 50 (45) 63.M. 1 T.L. M. 1895 82. H.D.M.A. M.M. M.L.C.44) 72.A.E. P.E.P.362 (345) 109. S.pt. M.pt. M.M.A. I. 6 C. 274 (211) 117. 374 (259) 78. R. 521 98. 161 (135) 118. S. 497 (470) 119.A. 296. 1890 96. 418 64. S. 342 89. 1895 85.516 100.B. dec. feb. F.362 (264) 67. H.P. 249 (243) 105.F. RH iul. 9 T.B. P. 240.A. 335 (288) 59. 653 (676) 94. 210. 1900 87. I. 4 T. 84. 272 (210) 114.M. 57 (51) 61. 580. Letter 10. G. 244 (181) 123.F. S. 367 (337) 122. 1 T. F.M.S. Cug. 19. 364 (282) 95. 93 115. G.pt. I. 69 (48) 110. S. Letter 2. D. 1889 88.pt. Ed. 678) 74. 363 (281) 83. S.M.L. 640. 587. 272 (210.T. 7 T. 7 T.pt.T. 444.pt.56. 494 68.641 (474) 103.420 .F.297 (248) 91.T.H. Ed. 127 (107) 71.T. 25. 445 (382) 113. H. WM 26 102. 6 T. 118 (86) 101.459 (525) 75.pt. 4 T.T. M. 1902 62. F. 361.337 97. Letter 6a. M.H. 156) 90. 337 (229. 27. 602 (445) 107. 270 106. 6 T. 423 (325) 77.S. 69 (48) 108. Ed. 413.M.S. 211 (178) 73. 581 (601) 81.P. I.L. Letter 2. 1890 120. 398 60. 335 (288) 57. I. 52 (43. C. 458. P. 653 (676) 69. 51 (41) 66. 224 76. F. 4 T. S. 1 T. Ed. 1085 (C. 1871 70. C.C. C.

1902 150. 99 28. 1893 128. 46 (31) 10.89) 144.115 (88. 1876 140. 160 (137) 149. 74 138. mart. P.D. I. M. 101. 63.A.pt.T. 9. C. 507 (524) 14. 7 T. 158 (139) 139. C.P.M. 102. 5 T. E.P. 200 (192) 154. Ed.50 (45) 4. 362 (310) 29. 539 (541) 20. S. P. S.T.C. 306 (294) 30. P. 46 (39. 120 (123) 134. G. C. 111 32. 204 147.M. 2 T. 3 T. 523. 360 (309) 17. 290 (197) 18.T. 4 T.D. C.H. 3 T. C. 49.T. 356. I. I. 524 (409) 129. 1 T.T. C. 1891 SEPTEMBRIE 1.T. 1902 152. 9.c. 5 T. C.F. Cug. I. 81 132.V. 1902 148. M. 1889 153. 527 (605) 137.S. ian. 103. 110. 119.A.A. 9 T.M. I. mart. 645 (668) 127.A.E.124. mart.A. 361 (309) 9. 508 (442. 388. P. 140. 4 T. 301.141 (107) 142. 17. C. 4 T.P.A.443) 145. febr. 120 11. 273 (251) 146. 133 (113) 25. C. oct. 65 130. 73.M. S. M.M. C.M. 394 (389) 136. 335 (327-328) 26.P. 1902 151. MS 36. 5 T.S.A. 358 (306) 23.A. 19 27. 3 T. P.A. 26.308) 31. 23. M.S. 120 16.T. 6 T. 362 (355) 12.M. 304 (314) 22. 1910 135. 393. nov.A.S. 6 T. P. 190 (141) 141 S. 1904 21. 27 3.40) 6. C. 22 (16.T. febr.389 (383) 131. F. 99 24. 430 (396) 19. 1. M. M.T. 7 T.Sp. C.17) 5. 13. Ed.64 (48) 15.421 126. 359 (307. 74 . C. 66 133. 15 13. 114. 15. mai 1. M. M. 420. 4 T. 248 (210) 125. 49 (45) 2. C. 157. R. I.357 (303) 7.H.103 8. 102 (199) 143.

S.H. 21. ST. Cug. Cug.S. 231 (195) 55. C. 216 (182) 35. 14. R.A. P. 287 (241) 83. 79 82.S. C. 1902 74.P.T. 2 C.M. 561 (646) 61. C. 1. 231 77. C. iul. H.L. febr.S.M.F. 183. S. 1902 80.L. C.A. 394 (336) 96. sept. 307 (294. S. 532 (534) 87.M. Ed. 26.P. 137) 44. 10. 1 T. 1902 62.A.V. 70 (48) 66. C. 290 69.L. 377. 308 89. 135 (98) 95. 359 (307) 38.A.pt.M. 82 (61) 94.M.P. H. 102 50. 2 C. 218 (188) 60. C. 2 T. M. M. C. 361 (309) 49. S.C.E. 1873 68. 507. 1 T.M.T.A.M.pt.H. 505 (522) 43.M. 362 (355) 37. 362 (355) 39. 161 58. 5 T. M. 279 59.A. M. 427 92.B.T. 358 (306) 40. 376 (321) 72. F. D. Ed. 574 (660) .A.A. M. 647 (545) 56. 91 34. 74 (51) 70.295) 48.A. 5 T.307 (295) 91.P.P. R. M. 74 (51) 65. M.H. 286 98. 215 47.A. 310 86.159) 51. 194) 41. 185 (158. nov. S.B.T.P. 1892 93. M.A. C. 1895 67. C.A. 4 T. S. 508 (524) 42.A. 378 (321) 76. 1881 78.B.A. 84 (86) 57.T. 158. 232 84.M. C. 8.B. 160. H. P. 426. 95. 5 T. M. nov. 10. 326. 460 (353) 45. 421 90.pt.H. 363 (356) 46. ian. 1905 97. M.E.L. 153 71. 1902 79. I. P. 3 T. 8.L. nov.M. G.V.A. 2 T. 359 (308) 36.T. 1031 (C.T.T.P.pt. 388 (331) 75. I. P. ST. 148 99. nov. C. S. D. 112 85. C. C. 159 88.L. iul.33. 219 (188) 64. 561 (646) 63. 280 54.327 52. I. 234 73. 28. 1000 (C. 365-370 (313-315) 53. C. 4 T. 1881 81.T. febr.

S. 450 146. Ed.S. Letter 75. 204) 3.pt.C. S.355 (303) 144. S. S. 110. oct.C. 110 121. 481 159.C. 358 (329) 132. 229 104.168 (149) 125. 6 T. P.C. 1009 (C. 251 (212) 133. 1908 111.S. 545 161. G. 187 140.M.T.P. 13 OCTOMBRIE 1.T.M. 167. Ed. 499 113. 1892 160. 380 (324) 138. 1 T. 1. 1898 149. 354 (303) 142.P. 2 C. 196 (132) 115. P.M. 41. S. H. 590 (414) . I.B.B. M. 3. 207 (188) 101.T. 1. 6 T. 639 (473) 147.Ev. I.V.T. 6 CB. 1875 107. nov. 144 (155-156) 154. 376 (320. 5 C.pt. 352 (302) 153. 2 T. S. 249 (210) 141.M. 400 (380. 3.pt. G. Ed. P. 348 (319) 143. G.pt. 39 155. 176 (192-193) 148. 304) 156. 1881 102.P.M. 207 118.L. 23. 1118 (C.A. 250. 1892 158. 1902 108.M.N. 14. 1902 106. Ed. Letter 132.S.P. M.P. M. S. G. 1894 139.P.100.L.N. ian. S. 14. 6 T.E. M.B. C. 289 (327) 130. 169 109.P. 246 129.S. nov.C. 254 (222) 128. 321) 112. 375. M. S. 359 (307) 152.307) 150.T. H. 358 (329) 134. M. S. C.B. 585 (492) 131. 1900 135.M.pt. Ed. 185 (155) 116. 1. 6 T.M.T.T. Ed. aug. 306.D. 366 (313) 137. 355 (303. P. 104 151.T.P. 6 T. 73 (50) 126. 58) 127. F. P. 110 123. G.S. M. 1117 (C.R.T.H.L. 506 124.A. M. 172 119. 14. 144 (155) 120. M.L.P. 101) 105. 2.T.A. 1902 103.C. 307 157. nov.T.pt. C. ian. ian. S. P. 359 (306. 359 (330) 136. R.M. 347 (319) 145. S. 186 (156) 122. M.42 (36) 117. Ed. C. 195. S. 381) 114.M. 307 (255) 162. 354.S. G. nov.S.B.T.

A. 166 (112. 78 (58) 59.B. Letter 12. 6 T. 7 CB.V. 229. 105 (89) 39. 422. 18. S. 291 (268) 54.B.B. 981 (C. 5 T.V.B.H. 13. 389. 665. 14. 1 T.363) 22.N.448(355. 6 T. 11 (4-5) 7. 464 (459) 45. 317) 48. 330 (340) 5.B. ix. 472. 298 68. S. 62 (62) 41. 308. 11. 661 (652) 69. 449 (366) 24.587) 58.361.V.V. 4 C.H. M. S. 716 (504) 43. R. 32 63. ix (588) 52.N.V.V.V. S.R. 327. Letter 106. 5 T. 5 T.Sp. 7 C.969 (C.N. 975 (C.436 (535) 15. 52 28. 1 SM.R. 8 T.V. S.T. 977 (C.V. 22.F. 970 (C.B. 974 (C. 671 (662) 71. 321) 23.T.D.N.317) 51.T. 1892 10. 7 C. 260) 31. P.445. RH iul. 5 T. 656 66.V. 1905 40.B.N. 7 C. S. 605. 131 (121) 65. 1184 (C. 391 (316) 13.T. 67 (65) 64. 21. 1897 32.T.624 (510) 38.V. S.T. 409-411 (332-334) 17. SW mart.V. 2 T. 58-62 (60-62) 62. 4 T. ST febr. S. 981. 435. 301) 27. 317 (254) 11. 298) 42.B. viii. 1896 49.A.V. 1910 29. 5 T.B.D. 7 C.N. vii. 308) 47.B.B. E. R.309) 50. 605 (424) 37. 5 T. 432 (350) 19. 329.T.299) 30. viii (586.V. 2 T. E.V.B. ST iun.B.230. 5 T.113) 8.B.B. 237 (179) 14.F. P. 623. 20 (15) 56. 9 T. 12 (5) 6. I. E. S.V. 216 (207) 33. 4 C.233 12. 423 (342) 18. 7 C.V.D. S. I.4. P.V. 1161 (C.B. E. S. E.T. 439. x (589) 55. 3 T. MS 20. 328 (222) 57. iun. 510 67. 37 (34) 46. 58 (42) 35. S. 594 (487) 25. 8 T.V. xi (590) 60. P. 20.B. S. 1907 70. sept. 1890 .982 (C. 395 (388) 44.V. 327 (221) 53. 7 C. 5 T.V. 61 (17) 9. S. 254 (192) 21. F.V.N. 390 (315-316) 20.V. S. 968. P.T.26. 1899 34. S.F. 1911 61. 473 (467-468) 36. 423 (343) 16.

5. H.L. 7 C.M. 605. 9 T.B. 656. RH aug. E. RH apr.425) 3.T.N. H. ian.T. 224 (215) 96. 5 C. 5 T.B. M. I. 937 (C. 5 C. 1102 (C.T. 963 (C. 965 (C.B. E. 88.49-51(30-31.A.NT.L.153 (114. I. 5 C. 294 (284. 287) 99. 961 (C. 14.L. 111 (82.L. 965 (C.V. 6 T.L.83) 108.B.B. 1897 12. 33) 14. Ev. 37) 87. 1886 19. 7 C. 413. 1873 83.L. 294) 101.B. 659. R. 1898 89. 227-231 (198-201) 17. RH iul.A. oct. H. 47 (32) 22.256) 8.B.N. H. 1138. 291) 100. 17. 5 T. 6 T.45.414 (307. H.414 (307-308) 110.B.F. ST. H. 672 (663 73.N. iul. R. 22. 1890 93. 528 (433) 20.B. 1888 97. M.B.B.B.L. 1 T. 105.15 (13.T. 7 C. Ev. 7 C. 1902 21.B.B.308) NOIEMBRIE 1.L.B. 2 T. 275 (170) 78.L. 1884 11.661 (487.L. 7 CB.B. ST nov.L. 1908 5. 15. 321 (313) 4.H. 1898 94.217 (163) 92.650 (480) 74. 1113 (C. 1099 (C. apr.46. 15.V.N. 53-59 (48-54) 109.14) 104. H. R.89) 75.H.T. 7 C. 965.N.89) 81.L. 293. 290 (226) . R. M.H. H.B. 1885 13.C. 656 (487) 82.1139 (C. 228 88.34-35) 98. I.B. 16. 5 C. 226 (197) 15. 650 (480) 79.H.L. 110. I.V. 89) 77. mai 31. 652 (481) 84.606 (424. 5 C. 507 (414) 2. 53) 91. R.L. 1910 9.L.115) 24. 4. H. 152. 216.L. mai. 5 C. 3 SG. 457 16. 294) 103.Sp.T.660 (488)) 90.B. 144 (132-133) 106.F.B.R.T.N. C.L.B. 255. 1139 (C.L. 46 (32) 23. 1877 6. mai 24.H.657 (486. 1138 (C.T.N.M.B. 656. RH nov.N:T. E.T. E.T.487) 86. 414 (308) 111. R. H. P. 1880 7.285) 25.L. 6. S. 143-145 (121-123) 10.V. 5 T. 58 95. S.966 (CB.72.L.L.H. 21. 26. ST ian. 649. 413.N. 6 T.488) 85. 29. iul.V.295) 102.T. 275 (170) 80. 650 (481) 76.V. 656 (679) 18.NT. H.L. 4 T. 293 (270) 107.N.

I. 42 46. S.T. M.352 32. 1910 77.P.B.V.V.V.V. 578.390) 49. 277. 452 (446) 47. 608 (498) 81. 5 T. 613.V.T. S. S.514) 87. 145 (105) 41.P. 64 (45) 66. 364. S. S.685 (789) 27. S. 58 (41) 90.Sp. 517 (423) 58.H.464. 1904 92. 263 (67) 28. 627-629 (514-515) 91. E. P. 1910 69. 510 (417) 53.612 (501) 68.V. 242 (212) 31. 589.Sp. E. S. 6 C.V.53) 85. 337 (383) 56. 328 (250) 54.V.497. S. 5 T. S. S.V. aug. 510 (417) 55. 230 (205) 48.V.442) 71. mart. ian. 611 (500) 75. R. Ed. S.B.614.34. 229.pt. 315 (249) 78. S. 351.H. 115 (121-122) 36. 1910 52. 8 T.P.pt.475) 59. E.271 (220. 510 (417) 50.29. E. 530 (434) 63.579. 18. 611.V. 206) 40. 365 39. 471 (465) 45. M.478(378.V. 13. E.504) 89. 5.500) 61. 1120 (C. 30. M. M. 71 (52) 83. RH febr.V. 9 T.507 (441.F. 6 T.V. ian. I.V. S.V. 208. 515 DECEMBRIE . 4. 1884 88. 1893 44. 90 (83) 73.227) 67.V. S. 262.V. S. 606-610 (496. S. Cug.616 (502. 506-509(440-443) 72. 426 37. 535 (418.V. 470. 7 T.Sp.V. 506.278 (206) 76. S.V. P.V. 629. 1911 62. 6 T. 262 (66. 2 SM. 594 (486) 43.379. 2 SM. S.419) 42.T.P. S.465. 54. R.V. 590 (482) 57.V.26. 8 T. 601 (492) 60.M. 71 (52.A.V. Letter 119.N.S. R. E. S.434) 64. I. aug.V.P. 209 (200) 86. P. E. 516 (422) 51. 23. 315 (250) 80. 529.S. S. 350 33. S. ST nov. 277 (206) 74. S.V. 627 (513.pt. 8 T. S. S.581 (473.67) 30.V.V. 1882 65.T. 332 (304) 82.H. 5 T. S.55 (37) 70. 62 (56) 79. 425 (344) 84.F. 9. 9 T. 684. 522 (427) 35.530 (433.A. 19 38.

86.L. 682 (480) 45. M. H. 636 (471) 3. S.P.V.673 (551) 34. 7 T.V.L. 301 (240) 24. H.M.H. apr. Ed.T. 673 (551) 38. S.87 (84) 56.L. 641 (525) 21. 1854 25. 1899 58. 121.V.256) 44.67 (48) 42. 341 (387) 36. S. S. H. S.V. 429 40. 331.V.39. 99-101 63.L.V.103) 22. S.L. S. oct.677 (554) 52.V. 131 (97) 64. H.V. Ed. HS 146 62.m. I.642 (525. S. P.L.L.90 (68) 7.664 (543) 33.V. 1897 59. S. I. S.414 26. 632 (468) 11. 8 T. S.1. 672. C. E. 632. 44 (32) 60. S. E. 178 (134) 37. 337.V.T.301.L.554) .L. 8 T. 641. S.V.R.552) 41.V.V. M. 548 (382) 12. 625 (512) 16.542) 29.332 (241. 299. 50 (40) 6.661 (541.L.M. 99-101 (95) 5. 302 (239) 18. mai 4.504.338 (273) 2.M.255.Sp. 114 (103) 13. S. 290 (216) 28. M. S. S.551) 47. 663.L. 2 T. H. 430. 67 (65) 46. iul. 503. S. 31. 635 (470) 4. S.V. 331 (241) 65.625 (511-512) 15. 1906 30. 61 23. H.633 (468) 10. 66. 1878 51. 676 (553) 50.P. 631.632 (468) 8. 24.242) 67.Sp. 635-636 (520-521) 17. 624. 662.L.674 (551.253) 55.M.L. I.V. 1888 53. S.431 57. 673. 7 T. 663 (542-543) 31. 413. P. 666-671 (545-547) 32.V. I.L. 2 T. 89. 1889 54. P. S. S. 113 (102) 14. 676 (552.122 (102. 660.L. 286-288 (257-258) 49. 763 (561) 35.V. 8.307 (251. 657 (538) 27.526) 20. S. 102 (86) 43. 303 (252. E. ST ian 31. 299.V. S.V. S. R. ian.V.pt.V. S.R.V. P. 334 (270) 9.T.V.302.674 (412. H.V. I. 651 (533) 48.L. 42 (42) 61.T. H. 674.V.V. 27. 5 T. 8 T. BE. 9 T.c. S.302-304 (239-241) 19. 101. 676. 131 (97) 66.T. apr. S.H.

..................... 24.................................................. Tainele nu le putem înţelege ........................................................ I........F................................................................................. Uniţi cu divinitatea ......... Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea Lumile aduse la viaţă prin creaţiune ............................. 1890 72.................. Toată natura susţinută de Dumnezeu ............... O sfântă aducere aminte ... Cerurile vorbesc ...................................................................................o călăuză desăvârşită O lumină pe cărarea mea .................................................................... 678 (554) IANUARIE CUVÂNTUL ŞI LUCRĂRILE LUI DUMNEZEU Biblia .......................................... O descoperire infailibilă ... 8 Făgăduinţele Bibliei sunt pentru mine ....................................................... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FEBRUARIE CEI TREI REPREZENTANŢI AI CERULUI Minunatul Părinte Iubitul nostru Tată ceresc .............V..............................................................313 (242-243) 69............ Hrană pentru sufletul meu ..... Maiestatea şi măreţia Lui ............. Cea mai fericită zi din săptămână ... 309 (257) 70. Un semn special ............................. Sabatul lui Dumnezeu Instituit la creaţiune .......................................................................... 9 O carte de inspiraţie divină Carte cu învăţături pentru întreaga omenire ...................................................... O măsură pusă înaintea mea .. 9 T.......................... Minunata Sa dragoste....... 285 (256) 71................................................................................................................................................................ Ed............................... Desăvârşit în toate căile Lui ....................... Născut prin Cuvânt ..................................................................... Viaţă în Cuvântul lui Dumnezeu .......A................... Cartea care dăinuie ............................ Toată Biblia este inspirată ................................... ST febr......................................... Sfânt şi venerabil este numele Lui ............................. 6..................... 312............................................................................................................................... 1903 73.... Ce este viaţa ta? ........................................................ Creaţiune şi nu evoluţie .............................................................. GCB apr.............................................. Secretul puterii ................. Dovada experienţei .................................. 7 Scutul meu în faţa ispitei .......... Un Dumnezeu personal .................... 677. Puterea de viaţă a Cuvântului Hristos Cuvântul viu ......................... Natura vorbeşte despre Dumnezeu .................................. Pregătire pentru ziua sfântă .................................................................. Sfinţit pentru închinare .. Credincios şi adevărat .. Opera de încoronare a creaţiunii ................................ Biblia din cer .................... 38 39 40 41 42 43 44 ........... S............................68......................................... Serbat în veşnicie .................... arătată ...................................

... 63 Providenţa salvatoare a lui Dumnezeu ......................................................... o persoană cu conştiinţa liberă .................................................. Viaţa lui neprihănită .............................. 92 Credinţa anulează ascultarea? .................................. 80 Schimbarea poruncilor ..................................................................... Răzvrătirea va fi nimicită .... 93 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... din veşnicie ...... 81 Omul.............. Un Mântuitor din veşnicie .......................................................................................................................................... Viaţa sau moartea? ... Ambiţia aduce întristare ............... 84 Exemplul lui Isus în păzirea Legii ............................ Creatorul Intrupat ..... 89 Credinţa care lucrează ...... Neputinţa omului de a se salva singur .............ceva foarte imoral ......................................... Căderea omului şi mântuirea Îndărătnicia omului ............................................................ 60 Nesfârşita înţelepciune şi bunătate ............................................................................................. Îngerii ....................................................................................................................... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu Poruncile lui Dumnezeu sunt adevărate ................................................................... 45 46 47 48 49 50 51 Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu A treia personală a dumnezeirii ........................................................... 57 Nu întristaţi Duhul ................... 62 Grija lui gingaşă şi iubitoare ......................... Păcatul ................................................................ 82 În armonie cu cerul .............................................................................. 53 O prezenţă tainică ...................................................................................................................................... 54 Unealtă în lucrarea de mântuire ................................. 85 Marele principiu al Legii ...................... 59 Nici o părtinire ..................... El a murit pentru noi ................... 83 Minunatele lucruri în Legea lui Dumnezeu .................... 90 Cum este făcută credinţa desăvârşită ... 61 Prezenţa divină veşnic cu noi ........... 52 Darul lui Dumnezeu pentru voi ............................... Învierea lui Isus şi noua viaţă ............. 91 Ne contrazicem cu mărturia noastră? .............. Mândria merge înaintea căderii .................................. Existenţa Sa.. Marele “Eu sunt” ................................................................ 65 MARTIE SATAN ŞI MAREA RĂSCOALĂ Păcatul şi primul răsculător Începutul răscoalei .......................................... 87 Evanghelia pentru ambele dispensaţiuni ............................................. 55 Mângâietor şi învăţător ........ Pavăză împotriva neadevărului ................... 88 Mult har pentru ascultare ............ Prima făgăduinţă de mântuire ............ 58 Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu Dumnezeu este iubire ................................................................................... 64 Iubitor al tuturor oamenilor .......... 86 Credinţa şi Evanghelia Starea noastră neajutorată în păcat .............................................................................Fiul cel veşnic Darul lui Dumnezeu pentru neamul omenesc ............................................................................... 56 Duhul care locuieşte în suflet ........................................... Calea celor stricaţi ...................................................................... Planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omului ...........................prietenii şi păzitorii noştri ...

.......... O ispăşire desăvârşită ......... 128 Iertare şi primire Semnificaţia iertării ...... Scara ce duce la neprihănire .............................................................................................. Îmbrăcaţi în dreptatea Lui ..... Sfinţiţi prin viaţa Lui Credinţa dovedită prin fapte ............. 96 APRILIE REMEDIUL LUI DUMNEZEU PENTRU PĂCAT Hristos este suficient Mântuitorul oamenilor ........................................................................................................... Îndreptăţiţi prin dreptatea Lui Îndreptăţirea de sine este insuficientă .................................................................................. nu sentiment Ce este credinţa? ........................................ Prietenul păcătosului .lucrare de o viaţă întreagă ................................................................ Dreptatea lui Hristos este îndestulătoare ...... A urî păcatul ........................ 131 ............................................. Voia lui Dumnezeu .................................................................... Un izvor de viaţă .................. Îndrumătorul şi călăuza mea .......................................... 127 Mărturisirea sinceră e esenţială ........................................................................ Îndreptăţiţi prin sângele Său .........................................” ................................. Bucurie şi pace în Duhul Sfânt ............ 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 MAI POCĂINŢĂ ŞI VIAŢĂ NOUĂ Căinţa şi mărturisirea Adevărata căinţă pentru păcat ............................. Răscumpărare şi iertare ....... Lupta bună a credinţei ................................................................ Sângele de sacrificiu al lui Hristos ................................................................. Credinţa este biruinţă ........ Credinţă............................................ Încercarea caracterului ....... Spălat în săngele Mielului Pace prin intermediul crucii ............................................................................. “Dacă cineva a păcătuit .................................... Sfinţirea ..... Săturaţi cu neprihănirea Lui . Cel drept va trăi prin credinţă ............................................ Tipul întâlneşte antitipul ............ 95 Puterea mântuitoare a lui Isus .......................................................................................................... 130 Iertaţi în măsura în care iertăm ......................................................... Primii paşi în îndreptăţire ............................................................................................................................................................................................................ O minunată înlocuire .......................... Credinţa vine prin făgăduinţe .. 129 Fiii şi fiicele lui Dumnezeu .......................Caracterul lui Dumnezeu descoperit Marele element al puterii mântuitoare ............................................................................................ 94 A face rugăciuni pentru o experienţă mai mare ........................... Neprihănirea Lui dobândită prin credinţă ....................................................................................................................

...................................................... “Aceasta este fiul Meu Prea Iubit” ....................... O bunăvoinţă vie ........................ A nu-ţi fi ruşine de Isus ........................ Binecuvântări asupra omului unil ............................................. Consacrarea şi experienţa creştină Schimbaţi prin contemplare .................................................................................................................................................................................................................................. O conştiinţă trezită ....................................................................................................................... un talant valoros .. Timpul de semănat al vieţii ....................................................................... O iertare personală ...................................................................... O singură viaţă ............................................................... O schimbare a inimii e necesară ................................................................... Întăriţi prin Duhul .......... Porunca Domnului nostru .................. Dincolo de scenele vieţii ........................................ El ne poartă de grijă în fiecare clipă ....................... Exercitarea dreaptă a voinţei ..................................................... Nu vă pierdeţi nădejdea ....................................... Un remediu pentru trândăvie ............... Credincioşi în lucruri mici .. Uimitoarea transformare de caracter .................................................................. Luându-ne crucea .......................................................... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 .... Divinul Dătător de viaţă Izvorul vieţii ......... Unirea cu Hristos ............................ Botezaţi în moartea şi învierea Sa ................................................................ Când este potrivită rebotezarea ....... Sfinţirea vieţii ............................................... Adevărata valoare a banilor ............................................................................................................................... Îngropaţi cu El în botez Exemplul Domnului nostru ................................................................. Marea problemă a vieţii .................................................................................. Cultivând obiceiuri sănătoase .................................................. Păşind pe urmele Sale ..................... Veniţi aşa cum sunteţi .......................................................Restituirea este necesară ...................................................................... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 Ţinta ce trebuie atinsă Un mod de asigurare al vieţii pentru noi ....................................... O viaţă cu totul nouă .......................................... Năcut din apă şi din Duh ............... 157 IUNIE AICI ŞI ÎN VIAŢA VEŞNICĂ Talanţi pentru toţi Timpul........... 132 133 134 135 Născut de sus Ajutor pentru cei săraci ...........................................................

............... Morţii noştri binecuvântaţi ................................................................. Mântuirea desăvârşită pentru copiii Lui ........................................................................ Un templu construit prin daruri . Tăceţi înaintea Lui .......................................................................... Mântuitor.........Trăieşte cât timp mai ai o şansă .................................................... Nemurirea prin Hristos Nemurirea naturală ............... Semnalul de începere a judecăţii ........................................... Ochii noştri............................................ Sanctuarul în Vechiul Testament Scopul Sanctuarului ............................................................ Măreţie şi strălucire în locaşul Său ...o minciună .............................................................................. Starea omului în timpul morţii .............. Judecaţi după cele scrise în cărţi .... aţintiţi la Hristos .............................................. Învierea spre osânda veşnică ................................................................................ Adevăratul mijlocitor .................................... 187 IULIE SANCTUARUL LUI DUMNEZEU Sfinţenia preoţiei divine Domnul este în acest loc ............ 185 Speranţă în întristare .................................................................................................. pentru noi ...... Învierea spre nemurire ............... Parfumul plăcut al nemuririi .. Acum este timpul lui Dumnezeu ....................... Fiecare viaţă este cercetată ...................................... Trăind în ceasul judecăţii Lucrurile cereşti curăţite .............. Hristos înaintea celui îmbătrânit de zile ... Căutând comoara cerească ............................. primul rod ....................... preot şi împărat ........... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ........................................ Duhul....................... Se înfăţişează în cer...................................................................... Hristos a murit pentru fiecare în parte ...... 186 Când viaţa veşnică începe ............................................................................................... Centrul serviciului Său ..................................... Răstimpul de linişte Săgeata morţii ................................ Partea celor răi .......................................... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 Speranţa învierii Vine Dătătorul de viaţă .... O generozitate în dreptatea lui Dumnezeu ........................................... Hristos............................... În locul sfânt ....... O înviere specială ............................................................................................................ Sângele folosit continuu ............................................................. O consacrare zilnică lui Dumnezeu ...................................................... Curăţirea de păcat ......................................................... Omul un simplu muritor .................. înghiţită de biruinţă ........... Hristos în Templul original Jertfa de bunăvoie a lui Hristos ............................................................................................................................................................................................................................... în templul sufletului .................................................. Lumină în întristări .................................. Moartea........................................................

......... 212 Sfârşitul păcatului O judecată anterioară .............. O zecime pentru Dumnezeu ..................................................................................................................... Un puternic templu trupesc Locul unde sălăşluieşte Dumnezeu ...................... Cuvinte de har ......................... Abstinenţa de la plăcerile dăunătoare ....... Închizând uşa ispitei ..................................... Comori în banca cerului ............................................................... A mânca pentru sănătate şi fericire ....................................................... Plinătatea bucuriei .... Despărţiţi de lume . Frumuseţea care dăinuie .............................................. Veghere şi rugăciune ...................................................................... Mâna care niciodată nu se îndepărtează ........ Prima dată............... Pe cărarea binecuvântării .. Braţul ajutător al lui Dumnezeu ............... Binecuvântare în activitatea fizică ................ Vino de-o parte şi odihneşte-te ..... Dumnezeu şi cezarul ................................... Sătătate în ascultare de Legea lui Dumnezeu ............................. Ceva mai bun ........................................................................ Când timpul de probă se încheie ............................................................................. 213 214 215 216 217 218 AUGUST UMBLÂND CA ŞI HRISTOS Imitându-L pe Hristos Isus.................................................... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 SEPTEMBRIE CĂMINUL CARE-L ARE ÎN MIJLOCUL SĂU PE HRISTOS ...................................................... Sfinţii vor judeca lumea ............... Religia de fiecare zi Tinerii creştini şi cărţile lor ............................................Ştergerea păcatelor ........ Privind la Isus Priviţi mereu în sus! ...................................................... Influenţa voastră contează ................................... Comuniunea inimii cu Dumnezeu ....................... În legătură cu alţii Prietenia prietenilor lui Hristos ...................................................... Schimbaţi prin cercetarea cuvântului ................................. Timpul se încheie ..................... Sănătatea este răsplata obiceiurilor sănătoase ......................................................................................................................... Planurile lui Satan ...................... lucrurile dintâi Religia mai presus de orice ................................................. Siguranţa numai într-o gândire dreaptă ........................................................................................................ Jertfele de rcunoştinţă .............................................................. Modelul nostru desăvârşit ................................................................................................................................................................................... Statornici în adevărul prezent ....................................................... Melodia din inimă ................................................................................

........................................................................................ Copilaşii pot fi creştini ..... O tovărăşie care funcţionează .................... Căminul care dăinuie Un loc de scăpare ................................ 290 O Biserică ce păzeşte Sabatul ............................................................... Funiile de mătase ale dragostei ...................... 280 O cetate de scăpare .. Ţinând frânele conducerii .............................................Căminul clădit de Dumnezeu Căminul din Eden ................................................................................. 283 284 285 286 287 288 289 Adevăruri care ies în evidenţă Ilie şi Biserica modernă ................................ Ultima avertizare solemnă ........................ 292 .......................................................................................................................... Unirea a două vieţi ........... Prima căsătorie ............................... 291 Darurile Duhului .. Lumină prin întuneric ....................... O limină strălucitoare şi sfântă ................................... Cea mai minunată zi ........................................................... Mijlocul de unire al familiei ...................... Cea mai nobilă lucrare ...................................... Întemeiat pe iubire Iubirea care dăinuie .............................................................. Cântând pe calea vieţii ............................................................................................................................................................................ Comoara care încununează căminul .............................................................................. 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 OCTOMBRIE O BISERICĂ CURĂŢITĂ Obiectul atenţiei supreme a cerului Scump inimii lui Dumnezeu ....................................................................... Încercarea Bisericii ................... O unire pe viaţă ...... Un bun venit în căminul ceresc ............................ Un cerc ce se măreşte continuu ............................................... 281 Dumnezeu se va îngriji de biserica Sa .................................................................. Lucrând împreună ............................................................................................................................................................... Strălucire sau întunecime ... 282 O mişcare ce împlineşte profeţia Solia ceasului judecăţii ............................................................. Pregătirea pentru căminul ceresc “Voi scăpa pe fiii tăi” .................................................................................................................................................................................... Dragostea rezistă încercării ...... Lăsaţi pe Dumnezeu să conducă .................................... Cel mai fericit lor de pe pământ Ce fel de moştenire? ....................................................... Model pentru copii şi tineri .......................................................................................................... Onorând cuvântul lui Dumnezeu ................................ Veşmântul împărătesc din cer ....................................... A căzut Babilonul .......................................................................................................... Mult mai de preţ decât mărgăritarele .............. Regi şi regine ... Cine va primi pecetea lui Dumnezeu ............................................................. Idealul lui Dumnezeu pentru Biserica Sa . Cele mai plăcute ore ale zilei .......

....................... 329 Zile grele de persecuţie ......................................................................................................... Evanghelia pentru întreaga lume .................................................... Cercetaţi toate lucrurile . 323 Apucând puterea lui Dumnezeu ...................... Biserica luptătoare Numele pe care ni l-a dat Domnul ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 330 Siguranţa numai în ascultare .................... 331 Ultima chemare a harului O altă revărsare a Duhului Sfânt ..... Ziditori....................... Punerea la probă a caracterului nostru ...........................Glasul profetului în zilele noastre ....... 328 În ceasul judecăţii ................................................................................................. Botezul şi patimile lui Hristos ............ 321 Lupi în haine de oaie ............................................................... Marea strigare a îngerului al treilea .. Cercetarea glasului păstorilor .................... 332 333 334 335 336 .................................. Spiritul adevăratului eroism ............ 327 Atacurile lui Satan împotriva trupului .................................. Revărsarea ploii târzii ........................................................................... 322 Sunteţi în primejdie? .......................................................... “Nu te teme.. Legământul cel nou... 319 O formă periculoasă de vindecare prin remediu spiritist ............................... 326 Sarcini şi luptă ......... Bogăţii pentru laodiceeni .................................................. Puterea nemiloasă a vrăjmaşului .... Amăgirea deşertăciunii ................. nu distrugători ................................................. . Iubirea naşte iubire ......................................................... În amintirea mea ............................................................. Eu sunt cu tine” .................................................................................................... 320 Ştiinţa .................. 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 NOIEMBRIE ÎNFRUNTÂND ULTIMA ÎNCERCARE Zile zbuciumate ne stau în faţă Pentru o vreme ca aceasta .................................................. Respectarea tuturor orânduielilor Servul omului ....................... 318 Glasurile misterioase din zilele noastre ............. Ploaia timpurie a Duhului lui Dumnezeu ..................................................................................................................................................................................................... Mărturia lui Isus .......... Exemplul lui Isus în umilinţă ................... 311 312 313 314 315 316 317 Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită Siguranţă şi vigilenţă ................................... Un popor care păzeşte Legea lui Dumnezeu .....................................................în mod greşit numită astfel ......... Ori de câte ori mâncaţi şi beţi..... Rugăciune pentru bolnavi ................................ Zidit pe stâncă ............... Neclintiţi în vreme de criză ........................................................................ făcut în sângele Meu .................... O dovadă de credincioşie .............................. 324 Staţi ca şi eroi! Duşmani văzuţi şi nevăzuţi ........... 325 Reînsufleţiri adevărate şi false .................

........................................................................ 2 2:24 .....................................................................Aug......... 17 .. Capitala lumii . Mortea nu va mai fi niciodată ................. Acest Isus se va reîntoarce . 1 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 .............. Răsplata pentru sufletele biruitoare ............. Nimicirea lui Satan şi a celor răi .... Razele strălucitoare ale slavei .Sept............................................................. Coborârea noului Ierusalim ................................... Pregătire pentru înălţarea la cer ........Iul........................... Pământul va fi plin de cunoştinţa lui Dumnezeu ................................................................................................................ Dreptatea lui Dumnezeu ......................... 3 ............................................................. Salvaţi din calea violenţei .............Ian..................................... Geneza 1:27 ..... O cunună pentru fiecare sfânt . Împăratul apare în persoană ................................................................................... 14 2:18 . Studiaţi profeţiile ........ 12 28:16..............Sept................................. O greutate veşnică de slavă ...................................................... Supremaţia lui Isus ........ Două lumi comparate ............................................. Alergarea pentru viaţa veşnică .................................................................................................................... Revenirea Domnului nostru Actul culminant al amăgirii .........................Sept............................ Paradisul restabilit la sfârşit Cerul începe pe pământ ......................................................... Captivitatea lui Satan Satan legat pentru o mie de ani ................................... 340 DECEMBRIE BIRUINŢA EVANGHELIEI Profeţiile se împlinesc Ca pe vremea lui Noe ................. 10 17:7 ...........Mar............................................... Fericirea din cer .Mar....................................................Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău ....................Ian..... Un cer nou şi un pământ nou Trăind viaţa din Eden ............. Crainicii care vestesc pacea ............................................................................... 3 3:15 .................. Semne în cer ...................................... 1 2:15 ................................ Noi îi vom judeca pe îngeri ................. Semne pe pământ şi pe mare ................ “Vino............................................ Speculaţii despre viaţa viitoare ............................. un loc adevărat ............................... 23 2:2.. 339 Ultimele şapte plăgi ......... 338 Judecăţile de pe pământ O vreme de strâmtorare ............................... Cerul...................................................... Domne Isuse” .... 25 2:8 ............... 337 Lucrarea neobişnuită a lui Dumnezeu .......................

Iul. 4 .Sept. 17 12:6 . 23 9:5 . 4 33:6 . 7 37:9 . 22 Estera 4:14 .Iun.Ian. 17 14:14 .Ian. 28 Psalmii 5:3 .Oct. 26 111:7.Apr.Feb.Iun.Iul.Nov. 7 100:3 . 8 . 12 50:3.Iul.Ian. 1 Iov 1:7 . 25 32:29 . 7 32:8 . 9 51:1 .Mar. 7 16:8 . 22 28:9. 24 90:12 .Dec. 8 . 26 Deuteronomul 5:29 . 8 17:15 .Nov.Mai 8 89:15 . 8 6:6.Exodul 3:14 .Iul.Iun. 5 Leviticul 20:6 .Aug.Ian.Mai 16 27:14 . 19 16:11 . 15 111:9 .Aug.Iun.Ian.Sept. 9 27:30 -Aug. 13 1 Cronici 29:11 .Feb.Dec. 1 96:6 . 7 . 4 . 14 Iosua 1:9 .Iun. 2 2 Cronici 20:12 . 10 .Sept. 10 36:9 . 27 40:7. 18 4:17 . 28 25:2 . 21 34:8 . 8 111:4 . 6 25:8 .Nov.Iul.Feb.Mar. 10 20:8 .Mai 30 Judecători 13:12 -Sept.Iun.Aug.Iun.

Oct.Apr.Oct. 8 .Martie 3 18:24 .Mar. 15 Proverbe 3:1.Apr.Ian. 30 119:63 . 13 53:5 . 31 Ieremia 13:23 .Ian. 11 31:10. 1 119:165 .Mai 26 119:105 . 1 58:12 .Iunie 18 9:10 .Martie 22 Plâng.Dec. 20 41:10 . 29 127:1 . 15 41:13 .Mart. 2 119:18 . 5 128:3 . 30 27:5 .Sept.Sept.Nov.Ian. 30 42:16 .Dec. 17 66:23 . 3 49:15.Dec.Martie 2 13:15 . 8 8:7 .Sept. 14 28:21 .Iulie 23 Cântarea Cântărilor 2:4 . 19 119:32 . 12 132:13.14 . 28 30:29 .Oct.Nov. lui Ieremia 3:32-33 . 28 40:26 .Nov.Mai 7 29:13.Aug.Oct. 26 21:6 .Feb.Iunie 10 12:14 .Martie 9 16:18 .Aug. 18 122:1 .10 .Sept.nov.Iunie 12 11:9 .Iunie 11 43:2 . 1 49:25 .Iunie 21 22:6 . 16 119:101 . 4 10:22 .1 61:10 .Aprilie 2 20:11 .Iulie 3 11:9 .Sept. 14 .Mar. 28 24:3 .11 . 6 Isaia 6:5 .Iulie 24 12:1 .2 .Aug. 31 41:17 .7 Eclesiastul 9:5.Mar. 30 59:2 . 26 58:13 .Sept.Sept.Ian.Ian. 10 3:9.Iunie 3 4:23 . 6 50:10 .Oct. 20 50:7 . 12 119:11 .Sept.Ian.Iunie 15 .Sept. 7 32:18 .Nov. 2 139:7.16 .6 .Ian.Sept. 25 144:12 .119:9 .Aug. 31 26:2 .Sept.

Iunie 19 . 21 Ţefania 1:14 .Ian.Mai 6 34:26 .Mai 18 5:3 . 19 Amos 4:12 . 11 Matei 3:16. 25 33:15 .Iulie 2 3:4 . 21 12:1 .Nov. 24 Habacuc 2:20 .Mai 5 7:16.Feb.Mai 3 Naum 1:7 .Febr.Nov. 24 Maleahi 3:3 .Nov.17 . 22 Daniel 7:13 .Ezechiel 18:4 . 5 4:5. 27 20:20 .Nov.Iulie 20 7:25 .Apr.17 _ Nov. 13 5:20 . 12 5:48 . 23 3:6 .6 . 7 7:2 .Nov.Oct.Iunie 20 20:12 . 27 Mica 7:18 . 30 12:10 .Mai 10 5:6 . 15 Ioel 2:23 .Iunie 25 12:3 . 16 10:28 . 3 Zaharia 10:1 .Dec.Apr.Nov.Sept.Iul.Feb. 14 3:14 .Martie 16 8:14 .Dec. 23 2:28 .Oct.Apr. 29 12:2 .Dec.Nov.

Oct.Nov.Mai 9 15:10 .Mai 25 12:23 .Dec.Mai 12 19:6 .Nov.33 . 17 3:16 .Oct. 8 4:14 .Aug.Mai 1 5:31 . 16 3:19 .Febr. 20 Faptele Apostolilor 1:11 .Sept. 4 19:14 . 9 28:19 .Mai 4 1:14 .Ian.Aug. 29 Luca 2:40 .Mai 23 Marcu 6:31 .Mart. 9 17:15 .55 .Ian. 11 3:3 . 17 .Oct.mart. 18 13:14.Febr.38 .Oct.Febr. 15 7:17 .Mai 19 3:8 .15 .35 . 1 19:17 . 2 24:4. 29 24:32. 20 15:12 .Dec.Apr. 12 15:4 .Sept.Ian.Apr. 19 14:30 .3 .Iunie 6 20:22. 16 6:63 . 23 20:19 . 17 17:5 .Febr.11:28 . 19 13:16 .Sept. 31 18:2.Apr. 20 14:15 . 27 16:18 . 3 6:54. 18 13:17 . 14 10:14 .Ian. 24 12:27 . 6 24:14 . 4 24:35 .Aug.Aug. 14 10:34.Oct.Ian.5 .25 . 3 17:19 .Ian.Mart. 15 12:25 . 21 22:37. 21 22:20 .Febr. 26 16:15 . 22 22:19 .Febr.Oct.Febr. 19 17:26 . 14 9:23 . 17 10:10 .Dec.Mai 11 3:5 .Dec.Dec. 14 4:4 . 4 12:48 .Dec. 22 Ioan 1:12 .Aug.Ian.Oct.Aug. 21 14:26 .Dec. 11 2:38 .Feb.

Apr.Dec.Martie 5 8:1 . 15 Galateni 2:16 . 4 4:5 .Febr. 27 11:33 .Oct. 14 6:19 .Iul.4 .Mai 22 Romani 1:16 .Iunie 23 15:34 . 19 5:4 .24 .martie 13 3:13 . 22 6:14 .Iunie 2 14:17 .Apr.Ian. 16 5:5 . 24 6:2 .Martie 27 3:13 .Apr.Apr.Ian.Iun.20 . 9 8:6 .Sept.Iunie 5 22:16 . 8 12:1 .Apr. 3 2:11 .Apr.Febr. 23 12:1. 11 .Aug. 7 8:28 . 5 4:17 .Aug.Dec. 24 3:16 . 13 15:19. 18 12:11 .Martie 28 3:21. 29 6:3 .Febr.Martie 31 13:14 .mart.Aug.Oct.Oct.Martie 7 1 Corinteni 2:9 .Mai 17 6:14 .Mai 20 6:4 .Iul.Iunie 4 2 Corinteni 1:20 . 25 16:20 . 19 6:7 .Febr.Sept.Dec.Martie 24 6:23 . 12 11:26 .mai 29 Efeseni 1:3.Nov.Ian.Apr. 27 12:9 . 9 12:2 . 15 4:5 . 18 5:8 . 13 5:9 . 27 8:32 .Iul.Apr. 6 5:11 .Mai 27 2:23.Iun.20:35 .7 .Febr.Mai 24 4:7 . 3 3:18 . 8 6:2 . 1 10:31 .Apr. 9 6:3 . 30 10:17 .Martie 6 7:13 . 9 9:7 .22 .

Mai 28 2:15 .Nov.Aug. 17 6:4 .Nov.Iunie 9 4:8 .Apr.Sept. 6 4:3 . 23 Coloseni 1:17 .Nov.9 . 26 6:12 . 11 4:8 . 10 5:27 .Dec. 8 .Oct.Aug. 28 3:16 .Iunie 26 5:3 .Mai 21 3:2 . 9 6:1 . 12 Tit 2:13 .Iul 10 5:16 . 16 6:14 .Sept.Febr. 21 4:32 .Aug.Apr.Mart.Ian. 2 5:6 . 4 6:18 . 11 2 Timotei 3:12 . 20 3:16 .11 . 10 2:12 .Febr. 16 2:13 . 29 3:14 .Sept.1:7 .Ian. 24 3:1 .Iul. 28 6:20 . 18 5:2 .15 .Apr. 10 3:14. 13 4:6 .Iunie 29 4:14 .Aug.Aug. 8 5:19-21 . 24 5:23 .Nov.Sept.Iulie 11 2:5 .Dec.Sept.Iulie 18 3:16 .Febr.Mai 13 4:30 .Mai 15 4:22-24 .Nov.Dec.Martie 29 2:13 . 29 2:8 . 11 2:8.Apr. 18 1 Tesaloniceni 4:13 . 6 Filipeni 2:10. 27 5:19 .Oct.Oct. 22 2:6 .Iun. 11 5:24 .Iul. 17 1 Timotei 1:15 .

Apr.Febr. 10 11:6 .36 .Iunie 30 . 21 2:17 .Febr.Apr.Aug.Apr.Apr.Ian. 20 3:1 .12 .Ian. 31 1:21 .Iul.4 .19 .13 .Aug. 12 1:17 . 2 5:16 . 6 3:24 . 5 2:11 . 19 9:24 .Iul.Nov. 13 3:3.Ian. 22 5:4 .Febr. 13 9:22-23 . 20 4:8 .25 . 24 1:4 .Apr. 30 12:14 . 22 2:6 .Iul. 17 7:26 .Sept.Martie 14 7:24. 25 3:12 .Nov. 28 10:35. 15 9:12 .Aug.iul. 16 10:25 .Martie 23 1:27 . 26 11:3 . 18 11:5 .Martie 25 12:1 . 5 1 Petru 1:18.Dec.Martie 26 2:18 .2 . 26 13:2 . 8 8:1.Iul.Feb.Nov.Apr.Mai 31 1:12 . 29 12:2 .Iul.Evrei 1:1-3 . 21 4:12. 14 9:13-14 .Aug. 13 2:2 .Apr.Oct.Nov. 1 2:15 . 3 1:9 . 4 1 Ioan 1:9 .Nov. 7 5:7 .Dec.Dec.Aug. 21 1:14 . 19 4:7.Aug. 17 1:10 .Aug. 30 2 Petru 1:3 . 30 5:11. 5 1:23 . 26 5:8 .Ian.Iul.Febr.Iul.Aug. 27 Iacov 1:12 .Mai 2 2:1 .8 . 5 11:1 .Iul.Mai 14 12:28 .

2 .Dec. 25 19:10 .Iunie 16 18:1 .Iul.7 .Dec.Iul. 7 14:12 .3 .Oct.Oct. 28 14:13 .10 . 25 3:18 .Oct. 16 20:1.Dec. 5 3:5 .Oct.Dec.Dec.Apocalipsa 1:3 . 20 21:4 .Dec. 12 14:6. 25 21:10 . 8 12:12 .Nov. 15 21:23 . 28 .Oct. 22 21:7 .Oct. 10 12:17 . 6 14:9. 13 21:1 .Oct.Dec.Oct. 23 22:11 . 4 14:8 . 27 7:2.Oct.