CREDINŢA PRIN CARE TRĂIESC

CREDINŢA PRIN CARE TRĂIESC
Texte biblice inspiratoare şi doctrinale cu un comentariu inspirat

de Ellen G. White singura ei carte dedicată în exclusivitate studiului doctrinelor biblice
CREDINŢA PRIN CARE TRĂIESC PREFAŢA Prin publicarea acestui volum devoţional, va fi satisfăcută o cerere exprimată adesea, de a se efectua o grupare de texte alese din comentariile sorei E. G.White, asupra adevărurilor de bază ale creştinismului. Doctrinele principale ale credinţei creştine, susţinute prin texte alese cu grijă din Scriptură şi Spiritul Profeţiei, sunt prezentate aici, nu ca şi declaraţii teologice, ci ca adevăruri spirituale cu privire la lucrarea de mântuire îndeplinită pentru noi de Isus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru. Trebuie să remarcăm faptul că acest volum oferă mult mai mult decât inspiraţie. În el se găsesc informaţii vitale pentru tinerii noştri şi pentru toţi cititorii acestei cărţi. O credinţă pe care n-o cunoaştem şi n-o înţelegem nu poate fi împărtăşită altora. A spune altora ceva presupune a cunoaşte mai întâi tu însuţi acel lucru. În această carte devoţională a E. G.White, textele din Scriptură sunt prezentate ca autoritate de bază. Biblia vorbeşte lămurit despre adevărurile fundamentale. Comentariile autoarei vorbesc pe larg despre adevărurile Sfintei Scripturi şi le înalţă , făcându-le mai personale şi aducând învăţăturile în inimă. În acest volum auzim Sfânta Scriptură vorbind şi deasemenea auzim vorbind Spiritul Profeţiei. Cele două se află pe locul şi în relaţia cuvenită, Biblia exprimând adevărurile doctrinale, iar Spiritul Profeţiei oferind comentariul. Pentru găsirea unor expuneri potrivite ale E. G.White, cu privire la doctrina biblică, redactorii au consultat lucrările publicate de autoare, în care apar afirmaţii reprezentative scrise de ea. Reţineţi totuşi faptul că, pe lângă binecunoscutele comentarii, sunt prezentate aici şi altele mai puţin cunoscute, dar nu mai puţin convingătoare. Sunt incluse în materialul suplimentar al sorei E. G.White, folosit în Comentariile Biblice ale Adventiştilor de Ziua a Şaptea, porţiuni din articole apărute în “Instructorul tineretului”, ”Semnele timpului”, ”Review and Herald”, şi un număr de expuneri anterioare, nepublicate. Deoarece fiecare lectură zilnică este limitată la o singură pagină tipărită, mult material foarte valoros tratând subiecte apropiate n-a putut fi folosit şi din când în când au fost necesare omisiuni din textele citate. Omisiunile sunt marcate prin semnele de punctuaţie obişnuite. Deseori, se citează pe o singură pagină, cinci sau şase lucrări din care s-au extras fragmentele. În unele locuri, acolo unde o afirmaţie se face numai printr-o frază sau două, redactorii au respectat cu credincioşie gândurile exprimate în context şi le-au prezentat într-o astfel de formă, încât să reprezinte cu fidelitate ideile comunicate sorei White, de către Spiritul Sfânt. “Credinţa prin care trăiesc” a fost compilată sub conducerea Consiliului de administraţie a publicaţiilor E. G.White, care răspunde de îngrijirea şi publicarea scrierilor E. G.White. Lucrarea a fost efectuată în armonie cu instrucţiunile sorei White, date administratorilor care se îngrijesc de tipărirea unor compilaţii din scrierile ei.

Dorinţa sinceră a editorilor şi a administratorilor proprietăţii E. G.WHITE este ca scurtele solii zilnice privitoare la adevărurile pline de inspiraţie ale credinţei creştine, să servească drept călăuză zilnică şi ca o încurajare pentru fiecare cititor.

CUPRINS

Ianuarie: ........................ Cuvântul şi lucrările lui Dumnezeu Februarie: ............................ Cei trei reprezentanţi ai cerului Martie: .............................................. Satan şi marea amăgire Aprilie: ........................................... Remediul lui Dumnezeu Mai: ................................................... Pocăinţă şi viaţă nouă Iunie: ................................................ Aici şi în viaţa veşnică Iulie: ............................................. Sanctuarul lui Dumnezeu August: .............................................. Umblând ca şi Hristos Septembrie: .. Căminul care-L are în mijlocul său pe Hristos Octombrie: .............................................. O biserică curăţită Noiembrie: ................................ Înfruntând ultima încercare Decembrie: .......................................... Biruinţa Evangheliei IANUARIE CUVÂNTUL ŞI LUCRĂRILE LUI DUMNEZEU Biblia - o călăuză desăvârşită 1 Ianuarie

O LUMINĂ PE CĂRAREA MEA
“Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea.” Ps. 119:5 Noi toţi avem nevoie de o călăuză prin multele stâmtorări în viaţă, întocmai cum şi marinarul are nevoie de un cârmaci iscusit, care să-l treacă peste bancuri de nisip sau peste locuri stâncoase. Dar unde să găsim o astfel de călăuză? Iubiţi fraţi eu vă îndrept atenţia către Biblie. (1) Dumnezeu ne-a dăruit Cuvântul Său ca să fie o candelă pentru picioarele noastre, o lumină pe cărarea noastră. Învăţăturile pe care le găsim aici, sunt strâns legate de prosperitatea noastră în toate relaţiile vieţii... Biblia ne prezintă cel mai mare standard al dreptăţii şi nedreptăţii, definind în mod clar păcatul şi sfinţenia. Numai principiile ei de viaţă, străbătând ca un fir de aur întreaga noastră viaţă, ne păzesc de încercări şi ispite. Biblia este o hartă, pe care ne sunt trasate pietrele kilometrice ale adevărului. Acei care sunt familiarizaţi cu această hartă vor fi în stare să păşească cu siguranţă pe calea datoriei, oriunde ar fi chemaţi să meargă. (2) Dacă credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu este pierdută, atunci sufletul nu mai are nici o siguranţă, nici o călăuză. Tineretul apucă pe căile care îl îndepărtează de Dumnezeu şi de viaţa veşnică. Nelegiuirea care se răspândeşte pretutindeni în zilele noastre, se datoreşte în mare parte tocmai acestei cauze. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu este dat la o parte, atunci, odată cu acesta se leapădă şi puterea acestuia de a ţine în frâu patimile murdare ale inimii fireşti. (3) Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu este făcut sfătuitorul nostru, când cercetăm Scripturile pentru a găsi lumină, îngerii cereşti vin lângă noi pentru a ne impresiona mintea şi pentru a ne lumina priceperea, astfel încât se poate spune cu adevărat: ”Descoperirea Cuvintelor Tale dă lumină...” Ps.119:130 (4) Cuvântul lui Dumnezeu este lumină şi adevăr. El este în stare să călăuzească fiecare pas pe cărarea care duce la cetatea lui Dumnezeu. (5) Biblia - o călăuză desăvârşită 2 Ianuarie

SCUTUL MEU ÎN FAŢA ISPITEI
“Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.” Ps.119:11 Dacă nu vrem să fim călăuziţi greşit de eroare şi minciună, inima trebuie să fie preocupată cu adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu va înzestra mintea cu armele puterii divine, pentru a birui pe vrăjmaşi. Fericit este omul care, atunci când este

ispitit, îşi dă seama că mintea sa este bogată în cunoaşterea Scripturilor, care găseşte în făgăduinţele lui Dumnezeu adăpost. ”Strâng Cuvântul Tău”, zice psalmistul, ”în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.”(6) Acest cuvânt trebuie să fie veşnic în inima noastră şi pe buzele noastre. “Stă scris” trebuie să fie ancora noastră. Acei care fac din Cuvântul lui Dumnezeu sfetnicul lor, înţeleg slăbiciunile inimii omeneşti şi puterea harului lui Dumnezeu de a supune orice pornire rea şi nesfinţită. Inimile lor sunt neîncetat stăpânite de spiritul rugăciunii, şi sunt ocrotiţi de îngerii cei sfinţi. Când vrăjmaşul năvăleşte asupra lor ca un potop, Spiritul lui Dumnezeu ridică pentru ei o stavilă împotriva lui. În inima lor este armonie, pentru că influenţa preţioasă şi puternică a adevărului îi călăuzeşte. (7) Cuvântul lui Dumnezeu este un canal de comunicare cu Dumnezeul Cel viu. Cel care se hrăneşte cu acest Cuvânt, va ajunge rodnic în toate faptele bune. El... va fi descoperitorul minelor bogate ale adevărului; el va trebui să lucreze cu siguranţă pentru a descoperi comoara ascunsă. Când el este înconjurat de ispite, Duhul Sfânt îl va inspira cu acele cuvinte de care are nevoie chiar în acel moment, iar El le va putea folosi în avantajul său. (8) Trebuie să fim şi mai familiarizaţi cu Biblia. Vom putea închide uşa multor ispite, dacă vom memora versete din Scriptură. Să barăm calea ispitelor cu un ‘stă scris’. Vom fi confruntaţi cu lupte care încearcă credinţa şi curajul nostru, dar ele ne vor întări dacă vom birui prin harul pe care Isus vrea să ni-l dea. Dar noi trebuie să credem; trebuie să apucăm făgăduinţele, fără a ne îndoi de ele. (9) Biblia - o călăuză desăvârşită 3 Ianuarie

FĂGĂDUINŢELE BIBLIEI SUNT PENTRU MINE
“În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt “da”; de aceea şi “amin” pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu." 2 Cor. 1:20 Biblia este preţioasa grădină a lui Dumnezeu, iar făgăduinţele sale sunt crinii, trandafirii şi garoafele. (10) Cât de mult doresc ca noi toţi să credem făgăduinţele lui Dumnezeu... Nu trebuie să privim în inima noastră pentru vreo senzaţie de bucurie ca dovadă că suntem acceptaţi de cer, ci trebuie să luăm făgăduinţele lui Dumnezeu şi să spunem: ”Ele sunt ale mele, Domnul lasă Duhul Său să locuiască în mine. Eu primesc lumină; pentru că făgăduinţa Lui spune: ‘Crede că vei primi lucrurile pentru care te-ai rugat şi le vei avea.’ Prin credinţă ajung dincolo de val şi mă sprijin de Hristos, puterea mea. Mulţumesc lui Dumnezeu că am un Mântuitor." (11) Scripturile trebuie să fie primite ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu către noi, nu numai scris, ci şi rostit. Când cei năpăstuiţi veneau la Hristos, El a privit nu numai la acei care i-au cerut ajutorul, ci şi la toţi acei, care de-a lungul secolelor, vor veni la El, fiind şi ei în necaz şi având aceeaşi credinţă. Când El i-a spus paraliticului: ”Fiule, bucurăte, iertate îţi sunt păcatele”, când i-a spus femeii din Capernaum: ”Fiică, fii liniştită, credinţa ta te-a vindecat, mergi în pace", El a vorbit şi altor necăjiţi şi altor împovăraţi de păcat, care aveau să caute ajutorul Său. La fel stau lucrurile cu toate făgăduinţele Cuvântului lui Dumnezeu. Prin ele, El ne vorbeşte fiecăruia personal, adresându-ni-se tot atât de direct ca şi când am asculta chiar glasul Său. Prin aceste făgăduinţe Hristos ne dă har şi putere. Ele sunt frunze din pomul care este “pentru vindecarea neamurilor." Primite, asimilate, ele trebuie să fie puterea caracterului, inspiraţia şi sprijinul vieţii. (12) Să prindă tinerii braţul puterii infinite. Credinţa creşte prin exersare. Hrăniţi-vă cu făgăduinţele; fiţi mulţumiţi de a vă sprijini pe făgăduinţele simple ale Cuvântului lui Dumnezeu. (13) Păstraţi în cămăruţele memoriei, cuvintele preţioase ale lui Hristos. Ele trebuie să fie socotite, ca fiind mai valoroase decât aurul şi argintul. (14) O carte de inspiraţie divină 4 Ianuarie

CARTE CU ÎNVĂŢĂTURI PENTRU ÎNTREAGA OMENIRE
“Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit dela Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” 2 Petru 1:21 Dumnezeu a încredinţat omului mărginit scrierea Cuvântului Său divin, inspirat. Acest Cuvânt, redactat sub forma Vechiului şi a Noului Testament, este cartea de călăuză pentru locuitorii lumii căzute, lăsat lor prin testament, pentru ca, studiindu-L şi ascultând de preceptele Sale, nici unul să nu se rătăcească în drumul către cer. (15) Biblia ne spune că ea vine de la Dumnezeu; şi totuşi ea a fost scrisă de mâini omeneşti; diversitatea stilurilor diferitelor cărţi, relevă individualitatea diferiţilor săi scriitori. Adevărurile descoperite sunt toate “insuflate de Dumnezeu”(2 Tim.3:16); şi totuşi ele sunt exprimate în limbajul oamenilor. Adică Fiinţa Supremă şi Infinită a iluminat prin Duhul Său mintea şi inima servilor Săi; El le-a dat vise şi viziuni; El le-a arătat simboluri şi chipuri; la rândul lor, aceştia din urmă au îmbrăcat gândurile lui Dumnezeu în cuvântul omenesc. (16) Domnul vorbeşte fiinţelor omeneşti într-un limbaj imperfect, pentru ca simţurile degenerate, percepţia pământească, greoaie a fiinţelor pământeşti, să poată înţelege cuvintele Sale. Astfel se dovedeşte bunăvoinţa lui Dumnezeu. El

nu mai puţin decât Noului Testament. ”Iată. El le-a călăuzit duhul în alegerea a ceea ce trebuiau să spună şi să scrie. pricepută în a ocoli adevărul. cum a fost arătat în Lege şi descoperit de profeţi. să mustre. acolo unde cititorul neatent nu va găsi decât deşert.3:16. De la primul raport cu privire la creaţiune -”căci. (20) O carte de inspiraţie divină 6 Ianuarie TOATĂ BIBLIA ESTE INSPIRATĂ “Toată Biblia este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe. Noul Testament arată că Mântuitorul. aceste comori au rămas totuşi dumnezeieşti. după cum Dumnezeu. strălucirea măririi Tatălui este atât vechi cât şi nou. un fir maiestuos de aur străbătând întrega Biblie. aşa cum susţin mulţi oameni. În timp ce studiem Vechiul Testament. Adevărurile Bibliei sunt ca nişte mărgăritare ascunse... nu într-o formă continuă de exprimări neîntrerupte. este comoara Vechiului Testament. nu răspunde măreţelor idei ale lui Dumnezeu. pentru că ideile infinite nu pot fi redate perfect prin mijloacele mărginite ale gândirii omeneşti. să dea înţelepciune şi neprihănire. dar aceasta cere răbdare.. Ele trebuie să fie căutate. în Noul Testament Îl găsim pe Mântuitorul revelat.întâmpină fiinţele omeneşti decăzute acolo unde se află ele. Amândouă conţin adevăruri.22:12.. În loc ca exprimările Bibliei să fie exagerate. simbolizat prin jertfe tipice. Scripturile au fost date oamenilor. Fiecare dintre ele este descoperirea măririi lui Dumnezeu în Hristos. Aceşti oameni au fost inspiraţi de Duhul Sfânt. găseşte în ea [ în mărturia lui Dumnezeu] ocazia de a admira măreţia unei puteri divine. În timp ce Vechiul Testament îndreaptă atenţia către Jertfa adevărată. Ea a fost scrisă de fiinţe omeneşti. În viaţa.şi până la făgăduinţa cea mai de pe urmă. de-a lungul generaţiilor. Biblia. expresiile puternice se pleacă înaintea măreţiei gândurilor. (21) Vechiului Testament. a venit. Da. În Vechiul Testament găsim prezentată Evanghelia Mântuitorului care avea să vină. El a dat oamenilor Cuvântul Său ca o revelaţie a Sa. nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El”. care crede. iar Noul asupra Vechiului Testament. pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi.. a fost urmată de slava mai strălucitoare. Sufletul iluminat. Copilul lui Dumnezeu care ascultă. mai clară. Cuvântul lui Dumnezeu cuprinde atât Scripturile Vechiului Testament cât şi ale Noului Testament. (22) Nu există nici o contradicţie între Vechiul şi Noul Testament. Încredinţate vaselor de lut. pline de har şi adevăr. şi cum a fost descoperit de Spiritul Sfânt. Nu totdeauna există o ordine perfectă sau o unitate aparentă în Scripturi.. meditaţie şi rugăciune pentru a putea descoperi firul preţios de aur. (24) Domnul Isus spune despre Scripturile Vechiului Testament şi cu atât mai mult este aceasta valabilă pentru cele ale Noului Testament . şi se îndoiesc de autoritatea Scripturilor. a dispensaţiunii creştine. moartea şi învierea Sa. pentru cercetătorul serios.. Acesta este mijlocul de comunicare între Dumnezeu şi om. cum a fost simbolizat prin serviciul jertfelor. deşi pana scriitorului a ales limbajul cel mai expresiv prin care să redea adevărurile educaţiei mai înalte.. vorbesc despre contradicţii în Biblie." 2 Tim. Vechiul Testament aruncă lumină asupra Noului Testament. a căror însemnătate mai adâncă este descoperită din ce în ce mai mult.4:7 Astfel a plăcut lui Dumnezeu să comunice adevărul Său lumii prin unelte omeneşti. aşa cum au prezis profeţiile. Dar acei ale căror inimi sunt în armonie cu adevărul. a văzut ocazia potrivită pentru a impresiona omul în vremuri şi locuri diferite. vede o unitate spirituală. întrega Biblie ne vorbeşte despre Hristos. trebuie dezgropate cu eforturi obositoare. (19) Scriitorii Bibliei au trebuit să-şi exprime gândurile într-un limbaj omenesc. ci fragment cu fragment. citim despre lucrările Sale şi ascultăm vocea Sa (Ioan 1:3. Una nu este completă fără cealaltă. şi în acelaşi timp i-a făcut capabili de a o împlini." 2 Cor.. a pregătit prin Duhul Său oameni pentru această datorie. Aceasta nu se explică prin aceea că Biblia ar fi dificilă. Ap. şi să fie studiată în toate timpurile. şi El totuşi. (25) . Din cauza imperfecţiunii înţelegerii omeneşti a limbajului sau a îndărădniciei minţii omeneşti. în Providenţa Sa. cu cunoştinţa lor superficială despre care ei cred că este foarte profundă. vor cerceta Scripturile cu o inimă pregătită de a primi inspiraţiile divine. Acei care privesc numai la suprafaţa Scripturilor.. în tinereţe şi la maturitate. mulţi citesc şi înţeleg Biblia.. Eu vin curând”. să îndrepte.) Dacă dorim să cunoaştem bine pe Mântuitorul. vom găsi revărsându-se izvoare vii. (18) O carte de inspiraţie divină 5 Ianuarie BIBLIA DIN CER “Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut. (23) Hristos. aşa cum a fost făcut cunoscut patriarhilor. atunci să studiem Sfintele Scripturi. Slava puţin luminoasă a dispensaţiunii iudaice. Hristos este comoara Noului Testament.că “ele mărturisesc despre Mine”(Ioan 5:39). desăvârşită în simplitatea ei. Oamenii au scris aşa cum au fost îndemnaţi de Duhul Sfânt. trebuie să i se acorde atenţie. şi-şi fac datoria. în copilărie. (17) Dumnezeu a destinat Biblia să fie o carte de învăţături pentru întreaga omenire. după plăcerea lor... Mântuitorul nostru.

(26) Întunecimea spirituală a acoperit pământul şi un întuneric gros pe oameni. (28) O carte de inspiraţie divină 8 Ianuarie TAINELE NU LE PUTEM ÎNŢELEGE “O. sunt printre cele mai puternice dovezi ale inspiraţiei Sale divine. neînstare să scape." Ps. ca sfârşit al tuturor problemelor şi ca temelie a toată credinţa. (32) În lumina care străluceşte de la tron. atunci Biblia. cei mântuiţi vor cerceta continuu.. (34) . şi le va descoperi ceea ce n-ar fi putut înţelege când erau pe pământ.O carte de inspiraţie divină 7 Ianuarie O DESCOPERIRE INFAILIBILĂ “Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate. şi cât de neînţelese sunt căile Lui. ca o descoperire infailibilă a voinţei Sale. dacă măreţia şi maiestatea Sa ar fi putut fi înţelese de minţile limitate.. Noi mulţumim lui Dumnezeu pentru că Biblia este întocmită atât pentru omul sărac. cuprinde taine ce niciodată nu vor putea fi pe deplin înţelese de către fiinţele mărginite." Rom. iar sufletul va fi umplut cu uimire în faţa simplităţii lucrurilor pe care niciodată. (33) O carte de inspiraţie divină 9 Ianuarie CARTEA CARE DĂINUIE “Cerul şi pământul vor trece. aşa cum există. adâncul bogăţiei. Căutând să tălmăcească tainele ascunse din veşnicii de omul muritor. Dumnezeu este de necuprins. şi totuşi niciodată comorile înţelepciunii. Acest fapt este unul din semnele deosebite ale zilelor din urmă. 24:35 El [Hristos] îndrepta atenţia la Sfânta Scriptură ca la o autoritate indiscutabilă. iar înţelepciunea omenească se proşterne în faţa maiestăţii descoperirii divine. iar noi trebuie să facem la fel." Mat. foarte mulţi pun la îndoială autenticitatea şi adevărul Scripturilor. Dacă ea n-ar fi conţinut nimic din nepătrunsul caracter al lui Dumnezeu. n-ar purta dovezile clare ale divinităţii Sale. Eu cred în afirmaţiile Lui. Mulţi. care se cred mai înţelepţi decât ce stă scris. înainte.. Sunt oameni care se străduiesc să fie originali.. care s-a unit cu oamenii răi pentru a face ca orice trăsătură a divinităţii să fie învăluită în nori şi întunecime. Cu cât cercetăm mai mult Biblia. este învăluit într-un nor de misticism. păstrând-o în forma aceasta . Nimic nu este întemeiat în mod clar şi limpede. Ne mai mirăm atunci văzând că şi în lumea spirituală sunt taine pe care de asemenea nu le putem cuprinde? (30) Tainele Bibliei... Eu primesc Biblia exact aşa cum este.”(Col. Aceasta este o reprezentare potrivită pentru oamenii care spun că ei se apucă să corecteze erorile din Biblie. Ele sunt măsura de atins în ce priveşte caracterul. sunt descoperitorul învăţăturilor şi încercarea experienţei. cât şi pentru cel bogat. pe o temelie solidă.. tainele vor dispărea. Să mulţumim lui Dumnezeu că lucrurile nu stau astfel.. nu le-a înţeles.. (31) Hristos îi va călăuzi pe cei mântuiţi la râul de viaţă. Sfintele Scripturi trebuie să fie primite ca având o autoritate absolută. ale bunătăţii şi puterii Sale nu se pot epuiza. dar care le spune altora cum să iasă din mocirla în care se găsesc şi ei înşişi. odată ajunşi la acest punct. sugerând ceea ce spune sau vrea să spună Domnul. Nici un om nu poate îmbunătăţi Biblia. Motivele omeneşti şi închipuirile inimii omeneşti răstălmăcesc inspiraţia Cuvântului lui Dumnezeu şi ceea ce trebuie să fie primit ca sigur. (29) În lumea naturală suntem în permanenţă înconjuraţi de taine pe care nu le putem aprofunda. Biblia trebuie prezentată ca fiind Cuvântul Veşnicului Dumnezeu. ci numai ceea ce am putea noi înţelege.. pentru ei n-ar mai exista posibilitatea unor noi descoperiri ale adevărului.. de aceea înţelepciunea lor este nebunie. ajungând la limitele cunoaşterii şi ale dezvoltării. ei sunt ca un om care se zbate în mocirlă. (27) Această Carte Sfântă a rezistat atacurilor lui Satan.. Dumnezeu a dat oamenilor cunoştinţele necesare mântuirii. 11:33 Cuvântul lui Dumnezeu ca şi caracterul divinului lor Autor. un argint lămurit în cuptor de pământ.. dar cuvintele Mele nu vor trece. Ea se potriveşte pentru toate vârstele şi clasele sociale. vor învăţa întruna...2:3) Şi în veacurile nesfârşite. nici ale creşterii cunoştinţei şi nici o mai mare dezvoltare a minţii şi a caracterului. “în El sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. iar omul.o hartă sau o carte de călăuză pentru familia omenească pentru a le arăta calea către cer. Dacă ar fi fost posibil pentru fiinţele create să ajungă la o completă înţelegere a lui Dumnezeu şi a lucrării Lui. curăţit de şapte ori. înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui.12:6 În Cuvântul Său. ca fiind Cuvântul Inspirat. cu atât mai adâncă este convingerea noastră că ea este Cuvântul Viului Dumnezeu. ar fi încetat să mai progreseze.. aşa cum le găsesc în toată Biblia. Dar Domnul a ocrotit această Carte Sfântă prin puterea Sa dumnezeiască. atunci. Atunci Dumnezeu n-ar mai fi fost nicidecum Fiinţa Supremă.

referitor la Biserica creştină. El nu numai că a auzit de neprihănirea lui Hristos. cât de fără valoare este slava lumească. şi a locuit printre noi. CUVÂNTUL VIU “Şi Cuvântul S-a făcut trup. va rămâne în veci. prin credinţă. hrană pentru minte şi suflet. din câte cunoaşte lumea." Noi putem să avem în noi înşine dovada că Biblia este cu adevărat . El a devenit carne chiar aşa cum suntem şi noi. ei vor ajunge să cunoască pe Dumnezeu. (42) Puterea de viaţă a Cuvântului 11 Ianuarie HRISTOS. Ei au experimentat pentru ei înşişi realitatea Cuvântului Său. a însetat şi a obosit. inima şi sufletul vor fi transformate după chipul sfinţeniei Sale.. rămâne în veac. Îmbrăcând natura omenească. se găsesc astăzi zece mii. o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.şi anume. Este privilegiul nostru de a ajunge mai sus şi tot mai sus pentru descoperiri mai clare ale caracterului lui Dumnezeu.. făcute cu credincioşie şi neprihă-nire”(Is." În loc de a ne baza pe cuvântul altora. îndoielile şi întunericul vor dispărea în lumina prezenţei Sale. înainte de marea criză finală.. toate poruncile Lui sunt adevărate.54:17). Voi dovedi că ajunge un singur om pentru a o răsturna. şi în acelaşi timp ca să-L descopere pe Tatăl nostru Ceresc. (36) Cuvântul lui Dumnezeu este singurul lucru neclintit. Absorbiţi de cele văzute şi trecătoare. folosind cuvintele unui reformator din primele veacuri. ”Biblia este o nicovală de care s-au sfărâmat multe ciocane. Acolo. (44) . Noi trebuie să fim siguri că nu urmăm nişte poveşti născocite de iscusinţa omenească. fiinţelor omeneşti decăzute. Dumnezeu ne invită să experimentăm pentru noi. pune în practică principiile ei în viaţă. Acum Biblia este pentru mine. (39) Creştinul ştie în cine şi-a pus încrederea.. aşa cum este prezentată clar pe paginile Sfintelor Scripturi. Şi noi am privit slava Sa. Evanghelistul Ioan zice: ”Şi Cuvântul S-a făcut trup. Ps. De ce cred eu în Sfânta Scriptură? Pentru că în ea am găsit glasul lui Dumnezeu vorbind sufletului meu. plin de har şi de adevăr. el şi-a deschis ferestrele sufletului pentru lumina Soarelui Neprihănirii. la fel ca şi fraţii Săi. El nu numai că citeşte Biblia. ei sacrifică bogăţiile nepieritoare. adevărul făgăduinţelor Sale.. El a flămânzit.Cuvântul lui Dumnezeu şi că Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu... Isus Hristos a venit pentru a fi una cu omul.atât a celor mai cultivaţi. dar “cuvintele Mele nu vor trece. Cartea lui Dumnezeu. El ne îndeamnă să “gustăm şi să vedem ce bun este Domnul.. dar n-au putut-o distruge. În lumina Sa vedem lumină până când mintea. el experimentează puterea învăţăturii ei." (Ioan 3:33) Unul ca acesta poate mărturisi în mod sigur: ”Eu am avut nevoie de ajutor şi l-am găsit în Domnul Hristos. (35) În acest timp.. Tot ce este clădit pe autoritatea omenească se va prăbuşi. Blând. personal. (40) Şi oricine a trecut de la moarte la viaţă este în stare să adeverească faptul “că Dumnezeu spune adevărul.. şi a locuit printre noi. şi ne bucurăm de plinătatea iubirii Sale. dovada experienţei.." Ps. ba chiar o sută de mii de Biblii. o vei osândi”(Is..” Ioan 1:14 Isus este numit Cuvântul lui Dumnezeu. totdeauna atent cu alţii.” (37) “Cuvântul lui Dumnezeu. Pe măsură ce ne apropiem de Domnul Hristos. El a fost întreţinut prin hrană şi întărit prin somn. printr-o cunoştinţă experimentală. ca şi înainte de prima nimicire a lumii. Orice nevoie mi-a fost împlinită şi foamea sufletului meu a fost satisfăcută. El a fost părtaş la soarta oamenilor şi totuşi a fost Fiul fără prihană al lui Dumnezeu. dă pe faţă spiritul ei şi arată puterea ei binefăcătoare în inimă. (43) Tot ceea ce omului îi este necesar să cunoască. Astfel. sau poate cunoaşte despre Dumnezeu a fost descoperit în viaţa şi în caracterul Fiului Său. adevărul făgăduinţelor Sale! Ei au gustat şi ştiu că Domnul este bun. compătimitor. unde în timpul lui Voltaire se găseau numai o sută de exemplare. dar tot ce este zidit pe Stânca neclintită a Cuvântului lui Dumnezeu. în adevăr descoperirea Domnului Hristos. realitatea Cuvântului Său. ferice de omul care se încrede în El. întărite pentru veşnicie. ”Cerul şi pământul va trece” a zis Isus.8). o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.. (41) Tineretul să facă din Cuvântul lui Dumnezeu.. El este temelia sigură. 34:8 Există o dovadă care este la îndemâna tuturor ." Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate. Sau.." Domnul zice: ”Orice armă făurită împotriva Ta va fi fără putere şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva Ta. oamenii sunt captivaţi de plăceri şi de urmărirea satisfacerii poftelor senzuale. ei au pierdut din vedere pe cele nevăzute şi veşnice. Pentru cele pieritoare. Ei trebuie să înveţe din experienţa înălţării şi căderii naţiunilor.. plin de har şi de adevăr. El aprobă Legea Tatălui.40:8. milos.117:7.” Milioane de oameni s-au unit în lupta contra Bibliei. cât şi a celor mai neînvăţaţi . Mă întrebi de ce cred eu în Domnul Hristos? Pentru că el este pentru mine un Mântuitor Divin.Necredinciosul Voltaire zicea: ”Am obosit să aud spunându-se mereu că doisprezece oameni au pus temeliile religiei creştine. să încercăm toate acestea. noi trebuie. El reprezenta caracterul lui Dumnezeu şi fără încetare era angajat în slujba lui Dumnezeu şi a omului. El a fost făcut în toate privinţele. (38) O carte de inspiraţie divină 10 Ianuarie DOVADA EXPERIENŢEI “Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul. Şi noi am privit slava Lui.

Numai prin viaţa pe care o dă Dumnezeu pot trăi plantele şi animalele. vor fi deşteptate spre a conlucra împreună cu Dumnezeu. poate lua fiinţă viaţa spirituală în inimile oamenilor. Cuvântul care trebuie să modeleze faptele. Prin El a fost semănată în inimile oamenilor sămânţă nepieritoare a adevărului . pământească şi împărtăşeşte o nouă viaţă în Hristos Isus.. Toată înţelepciunea şi iscusinţa omului nu este în stare să dea viaţă nici chiar celui mai mic lucru din natură. numai prin viaţa ce vine de la Dumnezeu.Cuvântul lui Dumnezeu. poate realiza.” Singura siguranţă pentru tineretul care trăieşte în aceste vremuri de corupţie. cuvintele şi cugetele noastre. Iubirea ia locul urii. în acei care primesc principiile sfinte ale Cuvântului lui Dumnezeu. Fără ajutorul Divin ei nu vor fi în stare de a stăpâni patimile omeneşti şi pofta. (50) Puterea de viaţă a Cuvântului 13 Ianuarie NĂSCUT PRIN CUVÂNT “Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi. el devine o nouă creatură. sufletul convertit mănâncă carnea şi bea sângele Fiului lui Dumnezeu. nepătat.” (1 Petru 1:18. În Hristos se află tocmai ajutorul de care au nevoie. este numită naştere. A considera Cuvântul lui Dumnezeu mai puţin decât aceasta. care ne descoperă Cuvântul. (45) Prin studierea Bibliei.119:9 Este una a trata Biblia ca pe o carte de precepte morale bune. dar este cu totul altceva a o considera ceea ce este în realitate . care se află în spatele acestui Cuvânt.Urmaşii lui Hristos trebuie să fie părtaşi ai experienţelor Sale. viu şi “care rămâne în veac”. grăbindu-se să concluzioneze că. atunci vor fi trezite idei noi. înalţă şi aduce nemurire tuturor acelora care ascultă de pretenţiile divine. Nu trebuie să gândim că citirea Cuvântului poate realiza pentru noi ceea ce numai Acela. (48) În aceste primejdioase zile de pe urmă când ispita viciului şi ale corupţiei se află la tot pasul. Când adevărurile dumnezeieşti sunt întipărite în inimă prin Spiritul Sfânt. semănate de gospodar. ci cu sângele scump al lui Hristos. Noi suntem ca nişte copii născuţi în familia lui Dumnezeu. Prin transformarea săvârşită prin harul Său. (49) Adevărul trebuie să pătrundă până în cele mai adânci locuri ale sufletului şi să îndepărteze tot ce este străin de spiritul lui Hristos. Hristos era pentru lume. iar inima primeşte asemănările divine. Cuvântul este făcut trup şi locuieşte printre noi. ci din sămânţă nepieritoare”. Principiile sfinte ale adevărului nu au o influenţă care să controleze cuvintele. Această nouă naştere. Ei trebuie să se schimbe după asemănarea Sa. aţi fost răscumpăraţi. un miros de viaţă spre viaţă.. atunci sufletul va fi “născut a doua oară”. şi El ne iubeşte aşa cum iubeşte pe Fiul Său. Mântuitorul lumii a lăsat un exemplu sfânt. (51) Când adevărul devine un principiu durabil în viaţă. Unii sunt în pericol. El luminează. Tot astfel. (53) De aici înainte noi nu mai suntem ai noştri pentru că am fost cumpăraţi cu un preţ. Ea mai este comparată şi cu încolţirea seminţei bune. prin puterea lui Hristos şi să reflecte însuşirile dumnezeieşti. Cuvântul care este viaţa noastră.Cuvântul Viului Dumnezeu. faptele. Trebuie să citim acest Cuvânt cu inima şi cu mintea deschise pentru a primi soliile pe care Dumnezeu ni le va da. sfânt. ”nu din sămânţă pieritoare. (46) Puterea de viaţă a Cuvântului 12 Ianuarie SECRETUL PUTERII “Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău.” Ps. deoarece ei se ţin cu statornicie de doctrinele adevărului. să se înalţe către cer strigătul serios din toata inima: ”Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea?” Iar tânărul să-şi plece urechea şi să-şi modeleze inima pentru a asculta sfatul care este dat ca răspuns: ”Îndreptându-se după Cuvântul Tău. este urmarea primirii lui Hristos ca şi Cuvânt al lui Dumnezeu. În acest fel se iau ilustraţii din viaţa naturală. ca să ne ajute la o mai bună înţelegere a adevărurilor ascunse ale vieţii spirituale. (54) Puterea de viaţă a Cuvântului 14 Ianuarie . gândurile. Descoperitorul Adevărului.. iar apoi golul trebuie să fie umplut cu trăsăturile caracterului Său. care sunt duh şi viaţă. Mulţi ţin adevărul în curtea din afară. (52) Cuvântul nimiceşte natura firească. chipul lui Dumnezeu este întipărit în ucenici. ci dintr-una care nu poate putrezi.19) Prin acest simplu act al credinţei noastre în Dumnezeu. curat pentru toţi oamenii.. Duhul Sfânt a dat naştere unei vieţi noi în inima noastră. însemnează a-L lepăda. Duhul Sfânt vine la om ca un Mângâietor. cu argint sau cu aur. ”Că ştiţi că nu cu lucruri pieritoare. (47) Cuvântul lui Dumnezeu este un cercetător al caracterului şi al motivelor. iar puterile adormite până aici. care a fost curat. fapt pe care El Însuşi îl socoteşte ca primirea şi împlinirea Cuvintelor Sale. un miros plăcut. pentru ca toate izvoarele inimii să poată fi ca florile pline de parfum. sunt deja în posesia binecuvântărilor despre care aceste doctrine spun că se revarsă peste cel ce primeşte adevărul. Ei trebuie să-şi însuşească Cuvântul lui Dumnezeu. prin Cuvântul lui Dumnezeu care este viu şi rămâne în veac” 1 Petru 1:23 Schimbarea inimii prin care devenim copii ai lui Dumnezeu în Biblie. adică prin Cuvântul lui Dumnezeu. Spiritul şi lucrarea lui Hristos trebuie să devină spiritul şi lucrarea ucenicilor Săi. a i se acorda atenţie în măsura în care este în de acord cu spiritul vremii şi cu poziţia noastră în lume. este de a-L lua pe Dumnezeu ca Sfătuitor.

voinţă şi viaţă. egoismul. sufletul. (61) Vreţi să fiţi transformaţi după chipul Divin? Vreţi să beţi din apa pe care Hristos v-o va da. Slăbiciunile copilăriei .. prin care poate fi adusă la îndeplinire porunca şi împlinită făgăduinţa... Lăsaţi ca Biblia să fie pentru voi glasul lui Dumnezeu. (57) Tinerilor. tot aşa şi viaţa spirituală este susţinută prin Cuvântul lui Dumnezeu. patimile . Omul va trăi ”cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”. el aduce cu sine viaţa celui Infinit. care va deveni în voi un izvor de apă care curge în viaţa veşnică? Vreţi să aduceţi roade spre slava lui Dumnezeu? Vreţi să aduceţi la viaţă şi pe alţii? Atunci. Rugăciunea şi făgăduinţa.30:21) Hristos S-a rugat: ”Sfinţeşte-i prin adevărul Tău.voi nu-i cunoaşteţi valoarea! Ea este o carte pentru minte. primeşte în mod direct viaţa şi caracterul lui Dumnezeu.dispar. este în Cuvântul Său. (Ioan 17:17) (62) Puterea de viaţă a Cuvântului 16 Ianuarie O MASĂ PUSĂ ÎNAINTEA MEA “Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu. (55) Viaţa lui Hristos care dă viaţă lumii. Experienţele arătate în Cuvântul lui Dumnezeu. ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Ei au îndepărtat egoismul. de a studia Biblia. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană şi sângele Meu este cu adevărat o băutură. Şi orice suflet trebuie să primească viaţă din Cuvântul lui Dumnezeu.. Numai prin Cuvântul Său. Se formează şi se consolidează obiceiuri de stăpânire de sine. prin Cuvântul Său a liniştit marea şi a înviat morţii. în care se află ascunsă viaţa plantei. are viaţă veşnică. Sufletele care s-au născut după asemănarea lui Satana. celor pe care curând îi voi întâlni în jurul tronului lui Dumnezeu. Cel ce primeşte prin credinţă Cuvântul. se află în Cuvântul lui Dumnezeu.” Luca 4:4 Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie hrana noastră spirituală. creştem în har şi în cunoştinţa adevărului. au fost transformate după chipul lui Dumnezeu. pentru inimă.” Ioan 6:63 Orice sămânţă are în sine germenul vieţii.irascibilitatea. tot astfel trebuie să primim Cuvântul pentru noi înşine. primit în suflet. care duce sus şi tot mai sus. Fiecare poruncă este o făgăduinţă.” Ioan 6:54-55 . el dă viaţă. puterea noastră spirituală creşte. în numele lui Isus. astfel împărtăşită. încăpăţânarea. învăţătura şi avertismentul sunt ale mele. omul nu va trăi numai cu pâine. carnea nu foloseşte la nimic. beţivul a devenit un om serios. mergeţi pe el” (Is. sunt clădite din hrana care ni se dă. Este lăsat în puterea fiecăruia de a alege subiectele care să ocupe cugetele şi să formeze caracterul.. la fel este şi întreţinută. acceptat de conştiinţă.. În acelaşi chip se află viaţă şi în Cuvântul lui Dumnezeu. Isus îmi adresează mie făgăduinţele şi avertismentele Sale. care călăuzeşte la ascultarea de poruncile Sale. Acest Cuvânt împărtăşeşte putere. iar desfrânatul un om curat. ci şi stâlp de foc noaptea. Ea este solia lui Dumnezeu către voi. Făcând astfel. Îndreptăţirea şi sfinţirea sufletului vostru se va face prin credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu. (Matei 4:4) Mintea.. Ea deschide înaintea voastră o cărare. Hristos a vindecat bolile şi a alungat demonii. iar în locul lor se dezvoltă bună-cuviinţa maturităţii creştine a bărbaţilor şi femeilor. se află viaţa lui Dumnezeu Însuşi. După cum trebuie să mâncăm pentru noi înşine ca să fim hrăniţi. vouă. (60) În puterea Sa bărbaţii şi femeile au sfărâmat lanţurile obiceiurilor păcătoase. Biblia . După cum viaţa fizică este susţinută prin hrană. care vă învaţă. ea se va dovedi nu numai stâlp de nor ziua. cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh şi Viaţă.. invitându-vă să mergeţi înainte. cu inima flămânzind după pâinea vieţii. Hristos zice: ”Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi viaţă. prezentată într-un mod atât de simplu încât o înţelege şi un copilaş.. Depinde numai de noi cu ce le vom hrăni. şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. cuvintele pripite. pentru conştiinţă.HRANĂ PENTRU SUFLETUL MEU “Isus i-a răspuns: ”Este scris. trebuie să devină experienţele mele. cercetaţi Scripturile şi trăiţi prin fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. (56) Energia creatoare care a chemat lumile la viaţă. Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia . Profanul a devenit evlavios. (59) Prin părtăşia cu acest Cuvânt. şi spune: ”Iată drumul.preţioasă carte! (58) Puterea de viaţă a Cuvântului 15 Ianuarie VIAŢĂ ÎN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU “Duhul este acela care dă viaţă. Cuvântul Tău este adevărul”.” În fiecare poruncă şi în fiecare făgăduinţă a Cuvântului lui Dumnezeu se află putere. Viaţa. vă adresez un apel..

împărtăşindu-ne în fiecare zi din natura Sa. (63) Fiecare trebuie să-şi însuşească binecuvântările pentru propriul său suflet. un copil cerşetor. nu sunt numai opera mâinilor Sale. el s-a întors înapoi. nu priviţi la împrejurări sau la slăbiciuni personale. (71) Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea 18 Ianuarie LUMILE ADUSE LA VIAŢĂ PRIN CREAŢIUNE “Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu. toate. cresc puternici în puterea lui Dumnezeu. Nu staţi deoparte să suferiţi de sete. Dimpotrivă. dobândind astfel putere spirituală. El n-a putut să se împotrivească ispitei decât prin Cuvânt. “el n-are nimic în Mine. Învăţând totdeauna de la Învăţătorul divin.” 2 Petru 1:4 Mântuitorul a luat asupra Sa slăbiciunile omeneşti şi a trăit o viaţă fără de păcat. Dumnezeu nu a depins de o materie preexistentă. Este privilegiul tuturor de a se împărtăşi de pâinea din cer. vă rog fierbinte să credeţi cu toată inima aceasta. ca pe nişte frunze din pomul vieţii. desăvârşeşte experienţa şi aduce bucurie care va dăinui veşnic. El doreşte să vă facă părtaşi ai darurilor şi binecuvântărilor Sale. Ele toate mărturisesc despre lucrarea mâinilor Sale de la semeţul munte şi măreţul ocean şi până la micuţa scoică de pe ţărmul mării. şi zicând: ”El nu pregăteşte aceasta pentru mine?” Obişnuiam să cântăm un imn care descria un ospăţ. există unitate în diversitatea lor. (65) Acei care se hrănesc cu acest Cuvânt făcând din el o parte a oricărei fapte şi a oricărei trăsături de caracter. dar. flămând. Toţi acei care vin cu inima sinceră a unui copilaş. atunci când Isus vă invită? Oh! dacă aveţi un Tată în curţile cereşti de sus. trist. (69) Hristos ne-a arătat cum se realizează aceasta. refuzând darurile Sale. (64) Veniţi la apa de viaţă şi beţi. după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. sau dacă nu. “Masa a fost pregătită iar Hristos vă invită la ospăţ. (66) Puterea de viaţă a Cuvântului 17 Ianuarie UNIŢI CU DIVINITATEA “Prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe.. În timp ce copiii fericiţi s-au adunat în jurul mesei. nu va fi hrănit. pentru că toate lucrurile îşi primesc utilitatea şi frumuseţea lor din acelaşi izvor. “Pe cel ce vine la Mine. Câtă vreme suntem legaţi de El prin credinţă. Vom muri de foame dacă nu ne vom hrăni cu hrana fizică şi vom pierde puterea şi vitalitatea spirituală dacă nu ne hrănim cu pâinea spirituală.. Iar El a venit să ne facă părtaşi de natura lui dumnezeiască. prin studierea Cuvântului. El a fost invitat să intre în casă. au apărut înaintea Domnului Dumnezeu. Acesta dă sufletului vigoare nemuritoare. unde o familie fericită se adunase.. Dacă devenim părtaşi de fire dumnezeiască. este lipsită de orice temei. deoarece a făgăduit aceasta. pentru ca oamenilor să nu le fie teamă că nu vor putea birui din cauza neputinţelor firii omeneşti. stătea în pragul casei. (72) Teoria că Dumnezeu nu a creat materia atunci când a creat lumea. (70) Luaţi făgăduinţele Sale.”(Ioan 14:30) În El nu se găsea nimic care să răspundă la amăgirile lui Satan. spre a se împărtăşi din darurile puse la masă. ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti. Vom sta de-o parte. El nu S-a lăsat ademenit de păcat. credeţi că El vă primeşte. (67) “Vine stăpânitorul lumii acesteia”. Nouă ne-au fost date “făgăduinţe nespus de mari şi scumpe. pământul şi toate lucrurile de pe el. Aceasta se înţelege prin a mânca trupul şi a bea sângele Fiului lui Dumnezeu. ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti. în timp ce faceţi aceasta. înclinaţiile moştenite şi cultivate spre rău sunt îndepărtate din caracter. nu-l voi da afară”. Tot astfel putem fi şi noi. Prin ce mijloc a biruit El în lupta cu Satana? Prin Cuvântul lui Dumnezeu... Cerurile şi toată oştirea lor. conlucrăm cu Dumnezeu în biruirea ispitelor lui Satana. În crearea lumii noastre. niciodată. păcatul nu mai are putere asupra noastră. vor afla că au un Tată acolo sus. iar noi suntem făcuţi o putere vie spre bine. Când sunteţi atacaţi de ispite. Marele Maestru Arhitect scrie numele Său pe tot ce a creat. 11:3 Numai Cuvântul lui Dumnezeu ne dă un raport autentic despre creaţiunea lumii noastre. Nici chiar printr-un gând nu S-a supus ispitei.. la glasul Lui şi au fost făcute pentru propriul Său scop. (68) Nu trebuie să mai existe în noi nici o înclinaţie spre păcat. a spus Isus. Toată puterea vi se va da vouă. (74) . El era pregătit de luptă prin locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt.” Ev. Făptura omenească a lui Hristos era unită cu aceea dumnezeiească. cât şi cele spirituale. atât cele materiale.Viaţa veşnică însemnează a primi elementele de viaţă din Sfânta Scriptură. (73) În timp ce există o individualitate şi varietate în natură.. ci au luat fiinţă prin suflarea gurii Sale. Apa vieţii este fără plată pentru toţi. ci la puterea Cuvântului. Nu puteţi pieri niciodată.”Stă scris” a spus El.. zicând: “Eu nu am nici un tată acolo. aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. la invitaţia tatălui binevoitor. (Ioan 6:37) În timp ce veniţi la El." Nouă ne aparţine fiecare făgăduinţă din Cuvântul lui Dumnezeu." Vreţi să luaţi această poziţie. de la cel mai falnic cedru din Liban şi până la isopul de pe zid. însemnează a face voia lui Dumnezeu. Ştiţi bine că nu sunteţi hrăniţi privind doar la o masă bogată şi la alţii cum mănâncă.

în simplitatea lor. în toată slava lui. din ea vom dobândi idei mai înălţătoare despre maiestatea. zburând ca porumbelul la corabie. (81) Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea 20 Ianuarie CERURILE VORBESC “Ridicaţi-vă ochii sus. Acolo există bogăţie de slavă.” Is. ascultaţi la glasul Învăţătorului Divin. O părticică din cer este descoperită simţurilor noastre. căci ei comunicau cu Dumnezeu în lucrările creaţiunii Sale. ei nu torc. Câmpurile verzi. nici nu ţes. Inima deschisă poate fi impresionată cu dragostea şi slava lui Dumnezeu. 40:26 Marea carte a lui Dumnezeu.. Deasupra. natura era plină de cunoştinţa lui Dumnezeu şi le oferea plinătatea învăţăturii divine. aşa de mare e puterea şi tăria Lui.toate ne invită să le acordăm atenţie şi să medităm la ele. dedesupt. cartea naturii. El vă îndreaptă atenţia spre florile de pe câmp. Pentru Adam şi Eva în căminul lor din Eden. pomii falnici. în spate şi pretutindeni se află Iubirea Infinită. n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. şi în diferitele lucruri din natură pe care Dumnezeu le-a arătat ochiului nostru. dar milioane de minţi sunt atât de limitate încât nu pot preţui această comoară. şi pe măsură ce răspândeşte lumina. râul care clocoteşte. Numai în lumina revelaţiei poate fi înţeleasă natura cu adevărat “prin credinţă înţelegem. cele mai plăcute simţurilor. Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi firmamentul arată lucrarea mâinilor Sale. El doreşte ca noi să cercetăm lucrările infinite. (78) Frumuseţile naturii au un limbaj care ne vorbeşte neîncetat. este deschisă pentru ca noi s-o studiem. pentru a le da mărturie despre slava infinită. (83) Ieşiţi afară într-o noapte. după picturi costisitoare. (79) Voi care tânjiţi după frumuseţi artificiale pe care numai bogăţia le poate plăti. (84) Nu trebuie doar să privim cerurile.. în timp ce noi studiem lucrările Sale. ca şi aurul preţios. Priviţi la nestematele de lumină care. (77) De ce. strălucesc pe cer. şi priviţi la măreţia firmamentului. tot astfel fiecare suflet convertit să mărturisească despre măsura luminii care i-a fost încredinţată lui.. (75) Cercetătorii cei mai zeloşi ai ştiinţei sunt constrânşi să recunoască în natură lucrarea puterii infinite. Există o lecţie în raza de soare. şi mai presus de tot ce este atractiv în lumea din afară. chiar în această stare desfigurată şi profanată. să venerăm şi să ascultăm pe Dumnezeu." “La început Dumnezeu” (Gen. nu poate fi egalată de măiestria omenească.. Cât de mult se bucură inima şi cât de mult se reînviorează spiritul împovărat privind pământul înveşmântat în veşminte de culoare verde viu. pământul cu culoarea maro sau gri? El a ales culorile care erau cele mai odihnitoare.. Înţelepciunea vorbea ochiului lor şi era primită în inima lor. Urechea care ascultă poate auzi şi înţelege soliile lui Dumnezeu prin lucrările din natură. (85) Fiecare stea strălucitoare pe care Dumnezeu a pus-o pe cer ascultă de porunca Sa şi răspândeşte o anumită măsură de lumină pentru a face minunate cerurile noaptea. rânduind stele strălucitoare pe firmament. 1:11) (76) Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea 19 Ianuarie NATURA VORBEŞTE DESPRE DUMNEZEU “Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. este o dovadă a iubirii lui Dumnezeu şi trebuie să ne înveţe o lecţie de credinţă şi încredere în El. El iubeşte frumuseţea caracterului. El vrea ca noi să cultivăm puritatea şi simplitatea adevăratului farmec al florilor. slava şi iubirea Lui nemărginită. Dumnezeu le-a făcut pentru binele omului. Corpurile cereşti sunt vrednice a fi contemplate. luna şi stelele de pe cer . (80) El este un iubitor al frumosului. n-a îmbrăcat Tatăl nostru ceresc. dovedind omului că această unică lume nu este decât o fărâmă din creaţiunea lui Dumnezeu. trebuie să le considerăm ca fiind lucrarea lui Dumnezeu. (82) Dumnezeu cheamă fiinţele create de El să-şi întoarcă atenţia de la confuzia şi învălmăşeala din jurul lor. iar din acest studiu să învăţăm să iubim. după mobilă şi îmbrăcăminte. îngerii lui Dumnezeu vor sta lângă noi pentru a ne lumina minţile şi a le păzi de înşelătoriile satanice. Totuşi.” Luca 12:27 În desăvârşirea lor originală.”(2 Tes. toate cele create erau o expresie a cugetării lui Dumnezeu. aceasta va creşte şi va deveni din ce în ce mai .El a făcut noaptea. fiecare mugur care se deschide şi fiecare floare care înfloreşte. numai aici poate mintea să găsească odihnă. a căror frumuseţe. Pământul de acum este desfigurat şi mânjit de păcat. că una nu lipseşte. făcând ca toate lucrurile să împlinească “orice dorinţă de bunătate. şi să contemple lucrarea mâinilor Sale. La toate le-a dat un nume.. i s-a lăsat încă multă frumuseţe. şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în şir oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume. căderea ploii.1:1) Dornică de a găsi răspuns la întrebările sale. în timp ce priveşte la lucrările mâinilor Sale. norii care trec. totuşi vă spun că nici Solomon. mugurii şi florile. Dar pentru mintea neajutorată a omului învăţăturile naturii nu pot să însemne decât contradicţie şi confuzie. El doreşte ca copiii Săi să preţuiască lucrările Sale şi să se desfăteze în simplitatea frumuseţii cu care a împodobit căminul lor pământesc. iubiţi tineri. soarele. Fiecare fir de iarbă.

(94) Lucrarea mâinilor lui Dumnezeu în natură nu însemnează că trebuie să considerăm natura drept Dumnezeu.strălucitoare..” Col. Dar referitor la aceste lucruri istoria biblică oferă explicaţii ample.33:9). şi odată cu reorganizarea scoarţei terestre.. au condus totuşi la un presupus conflict între ştiinţă şi revelaţie. aceleia care a fost cunoscută după aceea... că nimic nu este prea neînsemnat pentru atenţia Sa. Aceste neînsemnate lucruri. Fiece picătură de ploaie şi fiecare fulg de zăpadă. (87) Raportul Sfânt declară referitor la fiecare zi succesivă a creaţiunii.. Aceste lucruri. s-au conservat multe dovezi ale existenţei vieţii anterioare.. în faţa lui Dumnezeu. (95) În natură se desfăşoară continua lucrare a Tatălui şi a Fiului. animale şi plante mult mai mari decât cele cunoscute acum. fiecare floare şi fiecare copăcel. Lăsaţi lumina voastră să strălucească. la fel ca toate celelalte zile care au urmat. fiecare fir de iarbă. care astfel putea chema la existenţă lumi nenumărate?..”(Ev. 4:3) Dar puterea lui Dumnezeu se manifestă încă prin aceea că susţine lucrurile create de El. ne mişcăm şi avem fiinţă. în El trăim. La Potop.. au avut loc mari modificări. O. pornind de la fenomene observate în natură. să apară frunzele şi să înflorească fiecare floare. căci lumina ta vine şi slava Domnului răsare peste tine. (96) Mâna care susţine lumile în spaţiu. era incomparabil superioară. O astfel de concluzie este eronată în întregime. pentru ca pământul să evolueze din haos. fiecare pulsaţie a inimii.. mărturia divină este: ”Căci El zice şi se face.” Gen.. şi că fenomenele din natură sunt guvernate în armonie cu legi fixe. sunt astfel multe mărturii tăcute dovedind adevărul Cuvântului lui Dumnezeu.. Hristos zice: ”Tatăl meu lucrează până acum. s-a distrus suprafaţa pământului. (Isaia 60:1) (86) Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea 21 Ianuarie CREAŢIUNE ŞI NU EVOLUŢIE “Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui. O mână nevăzută călăuzeşte planetele în mişcarea lor pe cer. şi Eu de asemeni lucrez”(Ioan 5:17). Cât de mult timp era necesar pentru evoluţia pământului din haos.. (89) Dumnezeu nu a descoperit oamenilor niciodată modul exact în care a săvârşit lucrarea creaţiunii. ştiinţa omenească nu poate descoperii tainele Celui Prea Înalt... Deducţiile. şi an de an îşi continuă mişcarea sa de rotaţie în jurul Soarelui. Se pretinde că au fost necesari milioane de ani. însăşi lucrarea de creaţiune. în mod greşit făcute. l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Puterea Lui creatoare este tot atât de nepătrunsă ca şi existenţa Sa. Fiecare respiraţie. 1:17 În ceea ce priveşte acest pământ. este mâna care a fost pironită pe cruce pentru noi. În timp ce natura este o expresie a gândului lui Dumnezeu nu natura.. (88) În ceea ce priveşte. Este adevărat că vestigiile găsite în pământ dovedesc existenţa de oameni.. este o dovadă a purtării Sale de grijă. se consideră că zilele Creaţiunii au fost perioade de timp nedefinit. (93) Mulţi învaţă că materia posedă puterea vitală.. ne învaţă lecţia că nu există nimic de care Dumnezeul Infinit să n-aibă ştire. şi cu scopul de a adapta Biblia la această presupusă descoperire a ştiinţei. (90) Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea 22 Ianuarie TOATĂ NATURA SUSŢINUTĂ DE DUMNEZEU “El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El. 1:27 .. Dumnezeu nu anulează legile Sale şi nici nu lucrează contrar lor. (91) Nu prin propria sa energie produce pământul belşugul său. ele nu pot vorbi decât în armonie. mâna care păstrează rânduirea lor ordonată şi lucrarea neobosită a tuturor lucrurilor din întregul Univers al lui Dumnezeu. fiecare frunză. ci Dumnezeul naturii trebuie să fie preamărit. (97) Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea 23 Ianuarie OPERA DE ÎNCORONARE A CREAŢIUNII “Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său. porunceşte şi ce porunceşte. răspândiţi razele de lumină pe care le-aţi primit din cer. Natura este serva Creatorului ei. luminează-te. că aceasta a constat dintr-o seară şi o dimineaţă... în care nici chiar însuşi Dumnezeu nu se poate amesteca. dezvoltarea florei şi faunei. (92) Dumnezeul cerului este continuu la lucru. Scriptura declară că lucrarea de creaţiune a fost isprăvită. 33:6 Deoarece cartea naturii şi cartea revelaţiei poartă semnătura autentică a aceleaşi minţi maestre. atât de obişnuite în jurul nostru.. ia fiinţă”(Ps.” Ps. fiică a Sionului “scoală-te. măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Prin puterea Sa este făcută vegetaţia să crească. Înainte de Potop. ci El le foloseşte continuu ca unelte ale Sale.. Aceasta este o ştiinţă falsă şi nu este susţinută de Cuvântul lui Dumnezeu. mărturisesc despre Dumnezeu.

Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o. El care a întins cerul înstelat deasupra noastră şi care. Şi în timp ce suntem încă în această lume. Scopul şi idealul vieţii nu este de a ne asigura avantaje temporare. să vă puneţi această întrebare şi să-i daţi şi răspunsul.. a fost adus pe scena de activitate. A nu te preda lui Dumnezeu înseamnă hoţie. . şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. El cree toate minunile uscatului şi ale mării. într-o servire sfântă. toate facultăţile pe care El ni le-a încredinţat.. pe care au dorit s-o aibă fiinţele create după asemănarea Sa. Nici o viaţă nu rămâne fără rezultat. Toate erau desăvârşite. pe care o zidise şi o făcuse. “un fiu al lui Dumnezeu. Este un dar pe care Dumnezeu ni l-a încredinţat spre păstrare. aşa după cum ne-o redă inspiraţia divină.. pentru a trăi. El este Creatorul şi Izvorul vieţii. Şi Dumnezeu ”S-a repauzat în ziua a şaptea de toate lucrările pe care le-a făcut. fără îndoială şi prin răscumpărare. totuşi chipul ei era nobil şi plin de frumuseţe. pentru că El le-a răscumpărat prin propriul Său sânge preţios şi toate-I aparţin. El îmbrăcă întreaga lume în veşmântul frumuseţii şi o umplu cu lucruri folositoare pentru oameni.cu atât mai pe deplin să reflecte slava lui Hristos. totuşi. trebuie să-I fie înapoiate Lui într-o servire bucuroasă. el era în natura sa fizică. toate date nouă de Dumnezeu. pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui.. facultăţile tale. (108) Sabatul lui Dumnezeu 25 Ianuarie INSTITUIT LA CREAŢIUNE “În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse. Genealogia familiei noastre omeneşti. demne de Autorul lor dumnezeiesc. a colorat florile câmpului. Adam era. (106) Dacă viaţa noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. o viaţă smulsă dintr-o lume a păcatului şi alipită de viaţa lui Hristos. cu atât mai mult să descopere chipul Său ..” Luca 12:23 Viaţa noastră ne-a fost dată de Dumnezeu. Eva era cu ceva mai mică la statură. El este Autorul vieţii de sus. a fost în stare să creeze şi o fiinţă demnă de mâna care îi dădu viaţă.. iar raportul dumnezeiesc este atât de simplu redat. familia omenească.. ci pentru că El simţi bună plăcere în roadele înţelepciunii şi bunătăţii Sale şi în descoperirile măririi Sale. aşa după cum se poate vedea în lumina jertfei Fiului lui Dumnezeu.” Gen. (100) După fiinţele îngereşti. nu se coboară cu originea ei la o serie de germeni. El nu S-a repauzat pentru că ar fi fost obosit. (102) Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea 24 Ianuarie CE ESTE VIAŢA TA? “Viaţa este mai mult decât hrana. şi să pună în mijlocul ei pe unul ca domn al frumosului pământ în tinereţea sa. (104) Fiecare trebuie să se gândească la solemna întrebare: Ce înseamnă viaţa mea pentru Dumnezeu şi pentru semenii mei? Nici un om nu trăieşte pentru sine. Noi suntem ai Lui prin Creaţiune şi. ci veşnice. Când omul ieşi din mâna Creatorului Său. Avem viaţa de la El. trupul tău. făcută după chipul lui Dumnezeu”. (101) Când Adam ieşi din mâna Creatorului. cu cea mai nobilă măiestrie. Înălţimea lui Adam era mult mai mare decât aceea a oamenilor care locuiesc azi pământul. Era scopul lui Dumnezeu ca omul. ci merge înapoi la Marele Creator. facultăţile noastre. omul. atunci vom sta cu El în slavă. În şase zile. Întrebarea esenţială pentru noi este: Este viaţa noastră întreţesută cu viaţa lui Isus? (105) Ce este viaţa creştină? Ea este o viaţă salvată. este cea mai nobilă dintre lucrurile create de El. tot aşa cum frunza depinde de ramură.. iar trupul mai mult decât îmbrăcămintea. (103) Viaţa este o manifestare a iubirii lui Dumnezeu. opera de încoronare a Creatorului şi acela pentru care pământul era pregătit atât de minunat. talentele noastre. care a umplut cerul cu minunile puterii Sale. 2:2-3 Marele Iehova puse temeliile pământului. asemenea Făcătorului Său. (107) Ce este viaţa voastră? Trebuie cândva. el era maiestos în statură şi desvârşit în simetrie. influenţa noastră. Îi vom preda lui Dumnezeu..” Dumnezeu privi cu satisfacţie la lucrarea mâinilor Sale. Faţa sa radia de sănătate şi strălucea de viaţă şi bucurie. Dumnezeu pretinde sufletul tău. (98) După ce pământul cu toată diversitatea de plante şi animale de pe el a fost chemat la existenţă.. Deşi făcut din ţărâna pământului. Fiecare suflet se află sub obligaţia de a trăi o viaţă de creştin. când veni spre a-şi încorona opera Sa măreaţă. marea operă a Creaţiunii fu terminată. cu cât avea să trăiască mai mult. încât nu oferă nici o ocazie pentru vreo concluzie greşită. atunci când va reveni. şi depinde de El. este un dar foarte preţios.Aici este arătată în mod lămurit originea neamului omenesc. şi că s-ar fi dezvoltat încet prin diferite etape ale evoluţiei... mentală şi spirituală. Individualitatea noastră. moluşte şi patrupede în dezvoltare. (99) Nu există nici un motiv care să ne determine să credem că omul ar proveni din formele inferioare ale regnului animal sau vegetal.

poate să pretindă veneraţie din partea noastră.”Ezech. este conducătorul Bisericii. şi pentru ca inima sa.. el este o dovadă a iubirii şi puterii lui Hristos. fără a face în această zi nici o lucrare lumească. în melodia mării. Pe bună dreptate. (109) Când au fost puse temeliile pământului. Sabatul îi îndrumă către lucrările creaţiunii ca o dovadă a marii Lui puteri de a mântui. văzând dovezile înţelepciunii şi bunătăţii lui Dumnezeu.” Ps. găsim mângâiere. în răcoarea zilei. El avea nevoie de un Sabat care să-i amintească în mod viu de Dumnezeu. El a făcut şi Sabatul. deoarece Cuvântul care a creat toate lucrurile. atunci n-ar mai exista nici un ateu sau idolatru. şi nu se bazează pe tradiţii omeneşti. tot astfel este el şi acum. a dat omului şase zile în care să lucreze.. Deoarece vorbind către Israel. şi prin care sunt ţinute toate lucrurile. Creatorul Cerului şi al pământului. El l-a pus la o parte ca un semn de aducere aminte a Creaţiunii. (115) Respectarea Sabatului este mijlocul rânduit de Dumnezeu pentru a păstra cunoaşterea de El şi pentru a deosebi pe supuşii Săi loiali de călcătorii Legii Sale. El declară că Acela care a creat toate lucrurile. punând binecuvântarea Sa pe ziua a şaptea. şi să trezească în el recunoştinţă. Dumnezeu a dat lumii un semn de aducere aminte. Toate lucrurile au fost făcute prin El şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El”(Ioan 1:1-3) Şi deoarece Sabatul este o amintire a lucrării creaţiunii. el va fi o desfătare.. Pentru toţi acei care primesc Sabatul ca un semn al puterii creatoare şi mântuitoare a lui Hristos. şi poruncită prin Cuvântul Său veşnic. şi a încredinţat-o omului pentru a o păstra. (110) Sabatul lui Dumnezeu 26 Ianuarie O SFÂNTĂ ADUCERE AMINTE “El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui. Dumnezeu văzu că Sabatul era necesar pentru om chiar în Paradis.. “La început era Cuvântul. Această întocmire era deci. (116) Acesta [Sabatul] aparţine lui Hristos. Tot astfel şi omul. urmând exemplul dat de Creator. (111) Toate lucrurile au fost create prin Fiul lui Dumnezeu. în foşnetul pomilor. iar ei sunt lucrarea mâinilor Sale şi supuşii autorităţii Sale. trebuia să se repauzeze în această zi sfântă. atunci a fost pusă şi temelia Sabatului. 111:4 În Eden. El este dat tuturor acelora pe care îi sfinţeşte Hristos. Ca semn al puterii Sale sfinţitoare. şi aceasta este ziua a şaptea. El nu a pus de-o parte o zi oarecare din cele şapte zile. şi ne aduce în legătură cu Creatorul. 20:12). în cer şi pe pământ. pentru ca să poată medita la puterea şi bunătatea Sa. În cântecul păsărelelor. şi Cuvântul era cu Dumnezeu. El avea de trebuinţă să dea la o parte interesele şi năzuinţele sale proprii într-o zi din cele şapte. Fiecare lucru din natură. putem încă auzi glasul Lui. (114) Sabatul lui Dumnezeu 27 Ianuarie UN SEMN SPECIAL “Le-am dat şi Sabatele Mele. El a zis: ”Le-am dat şi Sabatele Mele. Dar El a sfinţit ziua în care S-a odihnit. dă viaţă şi sufletului. să mediteze la marea operă a creaţiunii lui Dumnezeu. Dumnezeu institui o amintire a operei Sale creatoare. în totul o sărbătoare de amintire şi a fost dată întregii omeniri. El o sfinţi. Sabatul atrage gândurile noastre la natură. deoarece toate lucrările de care se bucura veneau din mâna Creatorului. Iar noi. dovedim că recunoaştem pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul cel Viu.. Sabatul arată spre El. Când admirăm puterea Lui în natură.. (117) . semnul care deosebeşte pe poporul lui Dumnezeu când iese din lume şi intră în odihna cerească. În timp ce ne atrage atenţia către pacea Edenului care a fost pierdută.. şi că prin puterea Lui noi suntem împăcaţi cu Dumnezeu. ca tată şi reprezentant al întregii familii omeneşti. (113) Dacă Sabatul ar fi fost întotdeauna păzit cu sfinţenie. Nu era nici o umbră ceremonială într-însul şi nimic din ceea ce ar da a se înţelege că el ar fi fost restrâns numai asupra unui singur popor. respectând Sabatul. Respectarea lui trebuia să fie. ea nu a fost rânduită de autoritate omenească. Sabatul este dat tuturor acelora care prin Hristos devin o parte a Israelului lui Dumnezeu. (112) Dumnezeu. să fie ca un semn între Mine şi ei. pentru ca. repetă chemarea Lui: ”Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă”(Matei 11.28). dovedindu-L că este Creator şi Sfinţitor. din partea tuturor celor ce locuiesc pe pământ.După ce Dumnezeu se odihni în ziua a şaptea. să fie umplută de iubire şi adorare pentru Creatorul Său. el ne vorbeşte despre pacea restabilită prin Mântuitorul. Deorece El a făcut toate lucrurile. să fie un semn între Mine şi ei. “îi fac sfinţi”(Ezech... Sabatul a fost încredinţat lui Adam. ea a fost întocmită de Cel Îmbătrânit de zile. o faptă de recunoştinţă şi plină de mulţumire faţă de Dumnezeu. Sabatul este un semn al puterii lui Hristos de a ne sfinţi. adică o deosebi ca zi de odihnă pentru om. prin urmare. ci o zi specială. că El este Creatorul şi Stăpânitorul lor legitim. care a vorbit cu Adam în Eden. ei se desfată în El. 20:12 După cum Sabatul a fost un semn care deosebea pe Israel când a ieşit din Egipt ca să intre în Canaan.. privind cerul şi pământul. pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul care-i sfinţesc. Văzând pe Hristos în Sabat.. Deosebind astfel Sabatul. şi dreptatea Lui ţine în veci.. această instituţie. pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul care-i sfinţesc”.

crezând că vom primi odihnă şi nădejde.. (123) În Sabat. (126) Întreg cerul mi-a fost înfăţişat privind şi urmărind Sabatul la acei care recunosc pretenţiile poruncii a patra şi păzesc Sabatul. (Iac. ca să-l serbeze ca o zi de adorare. considerând Sabatul desfătarea lor îngerii îi binecuvântau în mod deosebit cu lumină şi sănătate şi le dădeau putere deosebită. (124) Sabatul este timpul lui Dumnezeu. (127) Sabatul lui Dumnezeu 30 Ianuarie CEA MAI FERICITĂ ZI DIN SĂPTĂMÂNĂ . El a sfinţit şi binecuvântat ziua a şaptea. Nu uitaţi că orice clipă din această zi. căci nu trebuie să ne întâlnim oare cu Dumnezeu şi cu Hristos. 122:1 Dumnezeu ne-a dat toate cele şase zile în care să ne facem lucrarea noastră.. dar Şi-a păstrat o singură zi pentru Sine.. printr-o strictă consacrare a spiritului şi care se străduiau să facă cât mai plăcute orele sfinte. pentru a umbla după distracţii sau a ne îndeletnici cu orice altă ocupaţie lumească. (122) Tot cerul serbează Sabatul. un spirit de consacrare pentru ziua sfântă. (125) Trebuie să nutrim şi să cultivăm un spirit de adevărată adorare. lucrurile trecătoare nu vor fi lăsate să înăbuşe pe cele spirituale. mânie şi răutate din suflet. De aceea El zice: ”Adu-ţi aminte de ziua Sabatului ca s-o sfinţeşti. 20. ca să fiţi vindecaţi”. Când Sabatul este păstrat astfel în amintire. noi să fim prea obosiţi. Îndepărtaţi orice amărăciune. (121) Sabatul lui Dumnezeu 29 Ianuarie SFINŢIT PENTRU ÎNCHINARE “Mă bucur când mi se zice: ”Haidem la Casa Domnului. El l-a pus de-o parte pentru om. (119) Încă unei probleme trebuie să i se acorde atenţie în ziua de pregătire. să cânte şi să se roage.” Ps. familia trebuie să se scoale devreme.. În această zi trebuie trezită orice energie a sufletului. este un timp sfânt şi consacrat. dar nu într-un mod nepăsător şi fără a face nimic. orice lucrare obişnuită trebuie lăsată la o parte şi toate ziarele lumeşti să dispară din faţa ochilor. Domnul declară: “Adu-ţi aminte. dimineaţa. Înainte de apusul soarelui. energiile noastre nu vor fi epuizate în munca pentru cele vremelnice. se dă naştere la confuzie şi grabă. Vedeţi ca toată îmbrăcămintea să fie gata şi toată mâncarea pregătită. În cursul săptămânii. serbând Sabatul potrivit celor mai bune facultăţi ale lor şi să onoreze pe Dumnezeu. Părinţilor.5:16) Înainte de apusul soarelui. În felul acesta se dă naştere la sentimente nesfinţite în familie. Această zi trebuie să fie pentru noi o zi de binecuvântare. ”mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii. Sabatul este profanat. Nici o datorie care va aparţine celor şase zile de lucru. Astfel. nu va fi lăsată pentru Sabat. membrii familiei să se adune ca să citească Cuvântul lui Dumnezeu. În această zi toate neînţelegerile dintre fraţi. pentru a pregăti mâncarea. sau îi vor uita însemnătatea ei sfântă. o zi când trebuie să lăsăm de-o parte toate problemele lumeşti şi să ne îndreptăm cugetele spre Dumnezeu şi cer. Îngerii dovedeau interes şi o deosebită veneraţie pentru această instituţie divină.Sabatul este brăţara de aur care uneşte pe Dumnezeu cu poporul Său. Vineri să fie terminată toată pregătirea pentru Sabat. devine o povară şi ajunge să fie mai mult de temut decât iubit. Într-un spirit umilit. din familie sau din comunitate. Pe acei care sfinţeau în inimile lor pe Domnul Dumnezeu. (120) Trebuie să păzim cu gelozie hotarele Sabatului. Sabatul să nu fie folosit pentru a ne repara îmbrăcămintea. lumină şi pace de la Isus Hristos. zăpăceală şi nerăbdare. Mântuitorul nostru? Putem privi la El prin credinţă. trebuie să fie date la o parte. Dacă se scoală târziu. pentru a lua parte la serviciul Său. El doreşte să învioreze şi să binecuvinteze orice suflet. 20:8 Chiar la începutul poruncii a patra. explicaţi copiilor voştri lucrarea voastră şi scopul ei. şi puneţi-i să ia parte şi ei la pregătirea de a ţine Sabatul conform poruncii." El ştia că în mijlocul multor griji şi greutăţi oamenii vor fi ispitiţi să caute scuze pentru neîndeplinirea tuturor cerinţelor legii.”(Exod. (118) Sabatul lui Dumnezeu 28 Ianuarie PREGĂTIRE PENTRU ZIUA SFÂNTĂ “Adu-ţi aminte de ziua Sabatului ca s-o sfinţeşti.. binecuvântată a Domnului.. astfel în ziua în care Domnul S-a odihnit şi desfătat. Trebuie să ne adunăm împreună.”Exod.8) În tot timpul săptămânii trebuie să păstrăm în minte Sabatul şi să facem pregătiri ca să-l respectăm conform poruncii.

spre a se uni cu toţii în cântări de laudă şi de mulţumire. (137) FEBRUARIE CEI TREI REPREZENTANŢI AI CERULUI Minunatul Părinte 1 Februarie IUBITUL NOSTRU TATĂ CERESC “Totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl.” 1 Cor. slăvit. zice Domnul. În timp ce privesc la minunatele lucruri pe care El le-a creat pentru fericirea omului. decât petrecând o parte din acestă zi în aer liber. ci pentru lumea întreagă. Sabatul n-a fost numai pentru Israel. prin care sunt toate lucrurile şi prin El şi noi. din Sabat în Sabat. Dumnezeu a privit la lucrarea mâinilor Sale. El aşeză asupra Sabatului mâna Sa plină de îndurare. Şi atunci când Edenul va înflori din nou pe pământ. mai mult decât în oricare alta. Fiecare parte a creaţiunii îşi ocupa locul destinat ei şi răspundea scopului pentru care a fost creată. ziua când trebuie să ne familiarizăm cu Dumnezeu prin lucrările Sale. 58:13-14 Iubirea lui Dumnezeu a aşezat un hotar necesităţilor de a munci..zice Domnul. 5:18). şi faptele de milă sunt în desăvârşită armonie cu scopul acesteia. Fiind rânduit pentru om. este o lucrare a iubirii care onorează ziua sfântă a lui Dumnezeu. originea sa se află în timpul acela când “stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie şi când toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie”(Iov 38:7). ne este cu putinţă să trăim viaţa din Eden. şi nededându-te la flecării. locuitorii pământului nou. el păstrează pentru familie ocazia pentru comuniunea cu El.“Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului. şi de la o lună nouă la alta. În fiecare Sabat. te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov. ca să sfinţeşti pe Domnul. El a fost făcut cunoscut omului în Eden. (136) Dumnezeu ne învaţă să ne adunăm în Casa Sa ca să ne împărtăşim de însuşirile dragostei Sale desăvârşite. (132) O parte din timpul acestei zile. Nu exista nici o boală care să afecteze omul sau animalul. nu jucându-se. ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea Sfântă.o . căci gura Domnului a vorbit. Sabatul va fi şi mai departe. se vor închina înaintea Mea. În această zi. bunăvoinţă şi gingăşie. înaintea Mea . un semn al puterii Creatorului. nici o disarmonie. (133) Sabatul. 66:23 Cât de minunat a fost pământul când a fost făcut de mâna Creatorului! Dumnezeu a prezentat în faţa Universului o lume în care nici chiar ochiul Său atotvăzător nu putea găsi o pată sau o mânjitură. (130) A alina durerea celor suferinzi. Atâta vreme cât există cerul şi pământul. A fost planul lui Dumnezeu ca membrii familiei să fie asociaţi la muncă şi studiu. este veşnic obligatoriu. iar în planul lui Dumnezeu ele sunt strâns legate împreună. ci în compania părinţilor lor? Lăsaţi ca minţile lor tinere să mediteze la Dumnezeu în minunatul decor al naturii. În propria Sa zi.. .faceţi ca el să fie ziua cea mai plăcută. În timp ce caracterul atrăgător al lui Dumnezeu dă pe faţă iubire. Nu exista nici o confuzie. a încuraja pe cei trişti. realizată prin Hristos. vor fi călăuziţi a-L considera ca pe un Tată iubitor şi plin de bunătate. slăvindu-L... Aceasta va pregăti pe locuitorii pământului pentru locuinţele pe care Hristos S-a dus să le pregătească pentru acei care-L iubesc. (131) Deoarece Sabatul este o aducere aminte a puterii creatoare. (134) Sabatul lui Dumnezeu 31 Ianuarie SERBAT ÎN VEŞNICIE “În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat va veni orice făptură să se închine. Hristos zice: ”Câtă vreme nu va trece cerul şi pământul. de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi. şi un singur Domn: Isus Hristos. cea mai binecuvântată din toată săptămâna. toţi trebuie să aibă ocazia de a petrece în natură. ziua sfântă de odihnă a lui Dumnezeu va fi onorată de toată suflarea de sub soare. spre onoarea Aceluia care şade pe tron... în vecii vecilor. Pacea şi bucuria sfântă umplea pământul.8:6 . (135) Sabatul a fost sfinţit la creaţiune. atunci te vei putea desfăta în Domnul. şi dacă-L vei cinsti neurmând căile tale. Cum pot primi copiii o cunoştinţă mai dreaptă despre Dumnezeu. ei sunt determinaţi săL iubească. nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege. (129) Ziua sfântă de odihnă a lui Dumnezeu a fost făcută pentru om. iar lumea vegetală era fără pată sau stricăciune. neîndeletnicindu-te cu treburile tale. şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării. şi a declarat că este “foarte bună”.” Is. şi a Mieluşelului. el este mai presus de toate celelalte zile. în adorare şi recreaţie.. Despre Legea aceasta din care face parte porunca a patra. cu natura şi unul cu altul..” Is. (128) Sabatul şi familia au fost la fel instituite în Eden. dacă Sabatul va fi desfătarea ta. ei se vor aduna în Sanctuar. înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile”(Mat. Acolo. Şi asemenea celorlalte precepte ale Decalogului.

veşnicia şi slava. este un semn al încrederii noastre faţă de El şi o garanţie a raportului şi a înrudirii Sale cu noi." (12) Teoria că Dumnezeu este o esenţă care umple întreaga natură. Folosind acest Nume. (3) O astfel de descriere a lui Dumnezeu nu a fost dată lumii niciodată. Cu acest sentiment despre Cel Nevăzut. (11) Văzui un tron pe care stătea Tatăl şi Fiul. mijloceşte în curţile cereşti. orice inimă trebuie să fie adânc impresionată. 1:1-3 Dumnezeu este Spirit. a toată ştiinţa. Apostolul exclamă: ”Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Sale.. Dacă Dumnezeu este o esenţă care umple întreaga natură. răsună ca o muzică în urechile Sale... marele Împărat al Universului. dincolo de aceasta. nici privilegiile religioase. Isus a venit în lumea aceasta ca Mântuitor personal. Ca Mântuitor personal S-a şi înălţat la ceruri şi tot ca Mântuitor personal. “dacă ai privi o singură dată slava Sa.. este obiectul grijii Sale deosebite. Doamne.. atunci El locuieşte în toţi oamenii. plini de mister şi de întunecime. (7) Iehova este temelia a toată înţelepciunea. Priveam la înfăţişarea lui Isus şi admiram persoana Sa iubitoare. nu ne recomandă pe noi ca membrii ai familiei divine. în loc să o vadă ca pe un Tată... zise El. puterea şi măreţia. folosind un nume nou. acestea sunt semnele de recunoaştere ale familiei împărăteşti a cerului.. 29:11 Dumnezeu este Tatăl nostru. de nici o religie. când rugăm pe Dumnezeu pentru binecuvântarea Sa. El ne invită să avem o mai mare încredere în El.. Tatăl nostru. Păgânismul învaţă pe oameni să privească Fiinţa Supremă. nici naşterea sau naţionalitatea. Acestea sunt simple lucruri pământeşti. decât are un copil în tatăl său pământesc. nu poate pătrunde adâncimea lucrurilor lui Dumnezeu.” Ev. pentru că aşa se descoperă. ne-a vorbit prin Fiul Său. mai largă şi mai profundă decât poate fi vreodată iubirea omenească. (4) Minunatul Părinte 2 Februarie MAIESTATEA ŞI MĂREŢIA LUI “A Ta este. în supunere şi adorare. nu putem înţelege decât atât cât găseşte El cu cale să ne descopere.. cu toate acestea. care ne iubeşte şi ne poartă de grijă ca şi copiilor Săi. El care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui. (10) Ca fiinţă personală. . L-am întrebat pe Isus dacă Tatăl Său este ca şi El. este primită de mulţi dintre cei care pretind a crede Scripturile. (5) Dumnezeu nu poate fi comparat cu lucrurile făcute de mâna Sa. a Ta Doamne este Domnia. a făcut curăţirea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte. decât de cea din Biblie. ai muri într-o clipă. dar iubirea lui Dumnezeu este mult mai mare. (1) El [Isus]. (9) Minunatul Părinte 3 Februarie UN DUMNEZEU PERSONAL “Dumnezeu. a tot adevărul. care trebuie îmblânzită prin jertfe. El este deasemenea. (6) Nu trebuie să îndrăznim cu încumetare a întinde mâna pentru a da la o parte vălul în spatele căruia este ascunsă Maiestatea Sa. Se referea la Conducătorul Universului. căci a ridica vălul care acoperă prezenţa dumnezeiască. (8) Adevărata reverenţă faţă de Dumnezeu este inspirată de un simţ al măreţiei Lui infinite. dar oricât de frumos ar fi îmbrăcată. A fi amabili faţă de cei nemulţumitori şi răi.Dumnezeu este Tatăl nostru. milos şi compătimitor şi fiecare copil care crede în El... Acum omul poate doar să năzuiască spre marginile acelei vaste întinderi şi să dea frâu liber imaginaţiei sale. ci numai iubirea . care revarsă asupra copiilor Săi darul iubirii Sale. trebuie să ne încredinţăm braţului Său atotputernic. însemnează moarte. căci Tu Te înalţi ca un Stăpân mai presus de orice!” 1 Cron. de conştienţa prezenţei Lui. dovezi sigure prin care fiii Celui Prea Înalt îşi dau pe faţă poziţia lor solemnă. care suferă sub blestemul lui Dumnezeu. Omul cu capacităţile lui finite. căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău. Nu poziţia pământească. este o Fiinţă personală. (2) Folosirea acestui nume când vorbim cu Dumnezeu sau despre El. mai mult ca pe un obiect de groază decât de iubire . acelei inimi care este plină de iubire. La sfârşitul acestor zile.. Despre procedurile Sale cu noi şi despre motivele care-L determină la aceasta.. datorită păcatelor omului. Părinţii iubesc pe copiii lor. învăluind-o în nori înfricoşaţi. Tatăl este plinătatea dumnezeirii şi este nevăzut privirii muritoare.. a face bine în mod dezinteresat. deoarece. Nici o minte muritoare nu poate pătrunde taina în care locuieşte şi lucrează Cel Atotputernic.11:33) Este o dovadă a milostivirii Sale că El Îşi ascunde puterea Sa. şi pentru a ajunge la sfinţenie. Strălucirea Slavei Tatălui “şi întipărirea Fiinţei Lui”. La persoana Tatălui n-am putut privi deoarece era acoperit de un nor de lumină de slavă.o iubire care îmbrăţişează întreaga omenire. El mi-a spus că este ca şi El dar că eu nu puteam privi persoana Sa.”(Rom. teoria aceasta este una dintre cele mai primejdioase înşelăciuni. El ne va descoperi prin planurile Sale atât cât El găseşte de bine ca să ştim. Dumnezeu S-a descoperit în Fiul Său. ci să ne plecăm înaintea Lui.ca pe o fiinţă înfiorătoare. El rânduieşte orice lucru în dreptate şi noi nu trebuie să fim nemulţumiţi şi neîncrezători.. Tatăl nu poate fi descris prin lucrurile de pe pământ. mărirea.

a aşezat legământul Său în veci. Onoarea tronului Său este pusă ca şi garantă pentru împlinirea Cuvântului Său faţă de noi.. este pentru noi. Îngerii îşi acoperă feţele lor înaintea prezenţei Sale.. ele vor fi relevate în adevărata lor importanţă. despotismul şi păcatele cele mai josnice au fost ascunse sub veşmintele brodate ale unei slujbe înalte şi sfinte. El este Cel Prea Înalt şi Minunat care locuieşte în veşnicie. atunci când vom veni la El mărturisindu-ne păcatul şi nevrednicia noastră. noi nu trebuie să întrebuinţăm cu uşurinţă titlul sau numele lui Dumnezeu. (21) Dumnezeu nu vrea să I se ceară socoteală pentru căile şi lucrările Sale. acestea sunt subiecte pe care nu trebuie să ne încumetăm sau să îndrăznim a le atinge. 3:6 În ceea ce priveşte personalitatea şi prerogativele lui Dumnezeu. (17) Dacă Hristos ar fi astăzi pe pământ. (23) Minunatul Părinte 6 Februarie MINUNATA SA DRAGOSTE ARĂTATĂ . Aici tăcerea este elocventă. trebuie să ne prezentăm cu adoraţie în faţa Domnului şi Creatorului nostru. El este “acelaşi ieri. El stă pe tronul Său. Noi am păcătuit împotriva Lui şi nu merităm favoarea Sa.. Existenţa tainelor în planurile Sale. La El nu este schimbare şi nici umbră de mutare. Cel care în viaţa de fiecare zi păstrează cea mai strânsă comuniune cu Dumnezeu şi care are cea mai profundă cunoştinţă despre El.7) Despre Biserica lui Hristos. mărturiseşte despre slava Sa. (14) Am văzut că numele sfânt al lui Dumnezeu. nu necinsti scaunul de domnie al slavei Tale.”(Ex.. El este infinit şi omniprezent.23:10) Scriptura mărturiseşte despre Dumnezeu: ”Sfânt şi înfricoşat este numele Lui. din veşnicie în veşnicie. Heruvimii şi serafimii strălucitori şi sfinţi se apropie de tronul Său cu adoraţie sfântă..14:21) El Însuşi a făgăduit că va lua seama la strigătul nostru. ba încă El însuşi a pus pe buzele noastre cea mai minunată rugăminte: ”Pentru numele Tău. n-aţi fost nimiciţi.” Mal.. cine este El. azi şi în veci”(Ev. El locuieşte într-o lumină de care nu te poţi apropia. nu rupe legământul Tău cu noi.. păcătoase.90:2). plin de bunătate şi credincioşie. Acei care le primesc sunt în mare pericol de a fi aduşi în cele din urmă să privească întreaga Biblie ca fiind o închipuire.omul nu are altceva de făcut.. nu nesocoti. căci Unul Singur este Învăţătorul vostru: Hristos”? (Mat. dă pe faţă omul! Câţi din cei care îşi iau titlul acesta. Putem căuta să pricepem aceasta cu mintea. cu privire la natura Sa.. de câte ori ambiţia lumească. îşi dă seama cel mai bine de incapacitatea fiinţelor omeneşti de a explica natura Creatorului. stă scris: ”Şi iată cum Îl vor numi: ”Domnul neprihănirea noastră”(Ier.. El este Marele Eu Sunt.”(Ier.. Ei profanează numele Lui rostind inutil şi ireverenţios în rugăciunile lor cuvintele: “Dumnezeule Atotputernic”.. în nici un fel. (20) Mai presus de nebunia de pe pământ.. Eu nu Mă schimb. ca să o cercetăm. Toate lucrurile sunt deschise privirii Sale divine. răzvrătirea şi păcatul.. reprezintă rău numele şi caracterul lui Dumnezeu! Vai. Psalmistul declara: ”Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea. care stă la temelia întregii Sale proceduri cu copiii Săi. de aceea. (16) Acei care îşi dau seama de măreţia şi maiestatea lui Dumnezeu vor rosti numele Lui cu o teamă sfântă. (18) Numele Domnului este plin de îndurare şi milostiv. (15) Unii consideră umilitor a se ruga lui Dumnezeu într-un mod obişnuit. din splendoarea Sa şi din liniştea eternităţii.. (13) Minunatul Părinte 4 Februarie SFÂNT ŞI VENERABIL ESTE NUMELE LUI “A trimis poporului Său izbăvirea. încet la mânie. Cel Atotştiutor este mai presus de orice discuţie.. fiinţe mărginite. dar mai departe nu trebuie să pătrundem.. Nu uita. (22) Curcubeul din jurul tronului Său este o asigurare că Dumnezeu este credincios. copii ai lui Iacov. El nu şi-a ascuns dragostea Sa cea mare.34:6. Nici unul din cuvintele noastre nu poate descrie splendoarea şi maiestatea Sa. iertând fărădelegea. Descoperirea lui Isus pe care Dumnezeu a dat-o în Cuvântul Său. nici un om nu poate să-L vadă şi să trăiască. dar treptat. Aceste teorii (Panteism etc. Dumnezeu există din totdeauna. Tu eşti Dumnezeu” (Ps.”Ps. 111:9 Niciodată. voi. înconjurat de aceia care poartă titlul de “Sfinţitul” sau “Prea Sfinţitul”.. desfiinţează necesitatea ispăşirii şi fac din om propriul său Mântuitor. Nimeni nu trebuie să se avânte în speculaţii. ”Eu Sunt Domnul. decât să dezvolte puterea din interiorul său.. Numele Său este sfânt şi înfricoşat.) urmărite până la concluzia lor logică.. (19) Minunatul Părinte 5 Februarie CREDINCIOS ŞI ADEVĂRAT “Căci Eu sunt Domnul..13:8).33:16) Acest nume este dat oricărui urmaş al lui Hristos. trebuie să fie întrebuinţat cu reverenţă şi teamă." Cărei fiinţe omeneşti i se potriveşte acest titlu? Cât de puţin din înţelepciunea şi neprihănirea pe care o arată titlu. El ordonă ceea ce Providenţa Sa vede ca fiind cel mai bine. Cu cât mai mult noi. n-ar repeta El cuvintele: ”Să nu vă numiţi Învăţători. unde este El. Eu nu mă schimb” zice El.cuvinte sublime şi sfinte care nu trebuie să iasă de pe buzele noastre decât pe un ton supus şi cu un sentiment de teamă.

Inima care este influenţată de acest principiu sfânt. de sub puterea lui Satan. prea departe de natura acestui subiect. să spunem: ”Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. faceţi cu credincioşie. dar toate bine făcute.5:48 Lucrarea lui Dumnezeu este desăvârşită ca întreg. 25:21) (29) Fiul cel veşnic 8 Februarie DARUL LUI DUMNEZEU PENTRU NEAMUL OMENESC “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. nu sunt decât o picătură de apă faţă de oceanul nemărginit. aşa şi urmaşii Lui trebuie să fie desăvârşiţi în viaţa lor. prin care să scriem dragostea lui Dumnezeu.. când sunt puse alături de dragostea nemărginită şi de nesecat a lui Dumnezeu. Fiecare floare cu culorile şi parfumul ei plăcut. Dacă lucraţi în felul acesta. atunci merită să fie făcut cu toată inima. în străduinţa voastră de a înţelege dragostea şi milostivirea Tatălui Ceresc. să ne numim copii ai lui Dumnezeu. putem să ne rugăm. Limba n-o poate rosti. Nici chiar veşnicia n-o va putea descoperi vreodată pe deplin . toate izvoarele duioşiei care au pornit din sufletele oamenilor." Putem face numai aşa cum au făcut apostolii.. aceasta nu poate fi descrisă. aparte. pentru că în această problemă. Orice aţi face.. încât a dat pe singurul Său Fiu. dacă este cultivat în loc să fie învins. Şi suntem! Lumea nu ne cunoaşte pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.”(Mat.” Ioan 3:1 Inima lui Dumnezeu tânjeşte după copiii Săi pământeşti. pentru că ea este desăvârşită în fiecare parte a ei. Această dragoste este dincolo de posibilităţile oricărei limbi de a o descrie. condeiul n-o poate descrie. (30) Prin acest dar. ci să aibă viaţa veşnică. Voi puteţi studia această dragoste veacuri de-a rândul şi totuşi niciodată nu veţi pătrunde pe deplin lungimea şi lăţimea. iar Hristos vă va spune într-o zi: ”Bine rob bun şi credincios. Pentru fiecare copil pocăit şi credincios al lui Dumnezeu.. aceste mari teme se vor descoperi priceperii noastre din ce în ce mai mult.. El ne invită ca prin credinţă în El să ajungem la slava caracterului lui Dumnezeu. Un cusur. cu o dragoste mai puternică decât moartea. pentru ca oricine crede în El. tăcerea singură este elocventă.. (28) Un caracter bine echilibrat este format din diferite fapte. (27) Idealul lui Dumnezeu pentru copiii Săi este mai înalt decât cel mai înalt gând la care poate ajunge o minte omenească. trebuie să fim credincioşi în săvârşirea lucrurilor mici. oricât de mică. Lucrarea ispititorului nu trebuie să fie socotită ca o scuză pentru vreo faptă rea.” 1 Ioan 3:1 Dragostea este principiul care stă la temelia guvernării lui Dumnezeu.”(1 Ioan 3:1) În străduinţa de a descrie această dragoste. (24) Când căutăm un limbaj potrivit. va fi înălţată deasupra oricărui lucru egoist.. Dumnezeu va pune aprobarea Sa asupra voastră. Voi puteţi cugeta la ea în fiecare zi din viaţa voastră. adâncimea şi înălţimea dragostei lui Dumnezeu manifestată prin oferirea Fiului Său ca să moară pentru lume. zi de zi. Dacă dorim să fim desăvârşiţi. Dacă un lucru merită să fie făcut. după cum şi Tatăl nostru din ceruri este desăvârşit. (25) Toată dragostea părintească care s-a revărsat din generaţie în generaţie prin canalul inimilor omeneşti. (26) Minunatul Părinte 7 Februarie DESĂVÂRŞIT ÎN TOATE CĂILE LUI “Voi fiţi dar desăvârşiţi. Dându-L pe singurul Său Fiu ne-a dat întreg cerul într-un singur dar. simţim că suntem nişte copilaşi care gânguresc primele lor cuvinte. Nu există scuză pentru păcat. după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.. această dragoste trebuie să fie strâns întreţesută în viaţa creştinului. prea lipsite de vlagă. puteţi să vă adunaţi orice putere şi destoinicie pe care v-a dat-o Dumnezeu. El dă formă firicelului de iarbă cu o grijă tot atât de mare ca şi când ar face o lume.. El a venit să nimicească lucrările diavolului şi a luat măsuri ca Duhul Sfânt să fie dat oricărui suflet care se pocăieşte. puteţi cerceta cu sârguinţă Scripturile ca să o înţelegeţi.. Totuşi când studiem Biblia şi medităm asupra vieţii lui Hristos şi a planului de răscumpărare. În tăcere. în cer şi pe pământ. Satan jubilează când aude că aşa numiţii urmaşi ai lui Hristos aduc scuze pentru nedesăvârşirile caracterului lor. Idealul caracterului creştin este asemănarea cu Hristos. este dată pentru a ne încânta sufletul. este la îndemână un caracter sfânt şi o viaţă asemănătoare cu a lui Hristos. pentru a-l feri de păcat. şi totuşi ea va rămâne nemărginită. Soarele şi luna au fost create de El. În toată oastea celor mântuiţi nu se va vedea nici un cusur.. prin acel unic dar.. face pe om nedesăvârşit şi îi închide în faţă poarta sfintei cetăţi. Totdeauna Hristos îndepărtează sufletul zdrobit de la păcat. găsim cuvinte prea slabe.” Mat. Planul de Mântuire urmăreşte refacerea noastră integrală. să nu piară. Tocmai scuzele acestea conduc la păcat. După cum Fiul omului a fost desăvârşit în viaţa Sa. nu există . se revarsă asupra noastră nesecatul râu al bunătăţii lui Dumnezeu.“Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl. şi atunci punem jos pana şi zicem: ”Nu.

Nu există hrană pe masa noastră pe care El să n-o fi făcut pentru întreţinerea vieţii noastre. dădu primilor noştri părinţi făgăduinţa răscumpărării. care a strălucit peste locuitorii pământului. 3:14 În Hristos este viaţa originală.”(Ioan 3:16) El L-a dat nu numai pentru a purta păcatele noastre. la un loc cu El pe tronul Său. pentru ca făcând astfel. să devină un membru al familiei omeneşti şi să păstreze pentru totdeauna natura Sa omenească. dar ca Dumnezeu El a fost temelia vieţii în lume. El este legat de noi pentru veşnicie. El S-a jertfit de bună voie. Ca să ne asigure de planul Său imutabil de pace. înainte de întruparea Lui. (41) “Hristos a fost Cel care. Hristos este Alfa şi Omega. nu se evaluează cu ajutorul cifrelor. Prima rază de lumină care pătrunse prin întunericul în care păcatul învăluise lumea. Fiul divin al lui Dumnezeu. Ca membru al familiei omeneşti. Dumnezeu a adoptat natura omenească în persoana Fiului Său. Mântuitorul S-a legat de omenire printr-o legătură care niciodată nu se va rupe. El ne asigură că n-a existat niciodată un timp când El să nu fi fost într-o strânsă legătură cu Dumnezeul cel veşnic. pentru ca toate aceste binecuvântări să poată să se reverse din plinătatea lui Dumnezeu. binecuvântat pe vecie. dar El de bună voie Şi-a jerfit viaţa. El a fost cu Dumnezeu din veşnicii. a vorbit lui Moise zicând: ”Eu sunt Cel ce sunt. iar neamul omenesc este strâns la sânul Iubirii Infinite..9:6). înainte de a fi lumea." (40) Toată comunicaţia dintre cer şi neamul omenesc decăzut nu era întreţinută decât prin Hristos. m-a trimis la voi. Aceasta era garanţia că Dumnezeu va împlini Cuvântul Său. veni de la Hristos. Însuşi Fiul lui Dumnezeu. El a murit. ”Cine are pe Fiul are viaţă. Hristos aminteşte sufletului de vremurile nesfârşite. pe pământ. şi a îndurat pedeapsa care s-a abătut ca un munte. Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ”Cel ce se numeşte “Eu Sunt”. încât a dat pe singurul Său Fiu. Cerul este învelit în haina omenească. prin Sine. întruparea lui Hristos şi ispăşirea pe care a făcut-o trebuie să fie vestită oricărui fiu şi fiice a lui Adam. Cel dintâi şi Cel de pe urmă. ”Căci un copil ni s-a născut. Adam. pentru ca prin înălţarea Sa la tronul lui Dumnezeu să-i poată deasemenea ridica pe acei care cred în El. unicul Fiu născut al lui Dumnezeu.încă mai înainte de a fi venit în haina omenească.. El a fost o fiinţă supusă morţii. El şi-a jertfit viaţa pentru ca omul să nu moară pentru veşnicie. El L-a oferit neamului omenesc decăzut.”(1 Ioan 5:12) Dumnezeirea lui Hristos este o asigurare pentru credincios că va avea viaţa veşnică. (36) El a fost egal cu Dumnezeu. Dumnezeu a toate. şi a dus-o în cerul prea înalt.. şi totuşi una cu Tatăl... (39) Fiul cel veşnic 10 Februarie MARELE “EU SUNT” “Dumnezeu a zis lui Moise: ”Eu sunt Cel ce sunt. Existenţa lui Hristos. El a fost răstignit pe cruce. pe care să n-o fi creat El. să poată da viaţa şi să poată să aducă nemurirea la lumină. Emblema lui Hristos există pe orice lucru din natură. proslăveşte-Mă la Tine Însuţi cu slava pe care o aveam la Tine. Dumnezeu a dat pe singurul Său Fiu. (35) Hristos a fost mai presus de toate Dumnezeu.. El a fost Acela care S-a descoperit patriarhilor. (32) Hristos S-a coborât într-o neasemuită umilinţă. din rugul aprins de pe Muntele Horeb. (33) Fiul cel veşnic 9 Februarie EXISTENŢA SA. Domnul Isus Hristos. un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui”(Is.” Ioan 17:5 Hristos a fost una cu Tatăl înainte de a fi conceput planul de creaţiune al lumii." Şi a adăugat: ”Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ”Cel ce se numeşte “Eu Sunt”. În natura Sa divină. putea să înfrunte puterea morţii şi să refuze să ajungă sub stăpânirea ei. El a fost splendoarea de nespus a cerului.o stea care împodobeşte firmamentul. Vorbind despre existenţa Sa veşnică.” Ex. Fiul lui Dumnezeu. peste sufletul Lui divin. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea... înţelegea Evanghelia.lumina lumii . m-a trimis la voi. (34) Hristos este din totdeauna. Şi de la El a venit orice strălucire a măririi cereşti.. El a fost comandantul fiinţelor inteligente cereşti şi a primit omagiul adoraţiei îngerilor ca un drept al Său. ci şi să moară ca jertfă pentru noi.. În planul de mântuire. fără a fi obligat să moară. în cea mai înaltă accepţiune a cuvântului. (31) Luând natura noastră asupra Lui. . prin acel nemărginit dar. Isus era lumina poporului Său . (38) Această taină minunată. Totul este oferit omului. Viaţa lui dumnezeiască n-ar putea fi socotită printr-un calcul omenesc." Aceasta a fost garanţia eliberării lui .. neîmprumutată. El este lumina care străluceşte în întuneric făcând acest plan plin de splendoarea măreţiei divine. de la început. El a purtat păcatele lumii. infinit şi omniprezent. a existat din veşnicie ca o persoană distinctă. DIN VEŞNICIE “Şi acum Tată.. (37) Dar S-a umilit şi a luat asupra Lui natura muritoare.

. El în care a fost plinătatea dumnezeirii. (55) Hristos n-a putut fi adus în situaţia de a ceda puterii ispitei nici măcar cu un cuget.... dar şi în întreaga Sa viaţă. Şi totuşi “El n-a cunoscut păcatul. Pacificatorul. Această putere de a birui. El a devenit os din oasele noastre şi carne din carnea noastră. cu posibilitatea căderii în ispită.3:16 Întruparea lui Hristos este taina tainelor.3:16) (42) Acest Prunc neştiutor era sămânţa făgăduită. şi totuşi să-şi păstreze sufletul nealterat de păcat. n-a fost oare Hristos ispitit de Satana nu numai în pustie. El era dorinţa tuturor naţiunilor de pe pământ.” “Dumnezeu cu noi” este garanţia eliberării noastre din păcat. a luat asupra Sa natura omenească. câtuşi de puţin... Ca singurul fără prihană.”Ioan 14:30 N-ar trebui să avem nici o îndoială. Hristos a afirmat despre Sine: ”Vine stăpânitorul lumii acesteia. a făcut rugăciunea o necesitate şi un privilegiu. (56) Isus n-a îngăduit vrăjmaşului să-L târască în mocirla necredinţei sau să-L împingă în mizeria deznădejdii sau disperării. adevărul şi viaţa. El putea să cadă.. dar în El n-a existat nici măcar pentru o clipă.. a fost văzut de îngeri. natura Lui S-a depărtat de rău. când a devenit “asemenea oamenilor”.. cu toate responsabilităţile ei. şi în această putere a putut El să suporte toate ispitele pe care Satana le-a adus asupra Lui. se poate vedea în istoria strămoşilor săi pământeşti. Dacă viaţa lui Hristos ar fi fost atinsă de păcat." . ca să împartă cu noi grijile şi ispitele şi să ne dea pildă de o viaţă fără de păcat. “Eu sunt. şi totuşi purtând haina omenească! Divinitatea şi omenescul s-au întrepătruns într-un mod tainic." ”Eu sunt Pâinea vieţii. El a îndurat luptele şi tortura sufletului într-o lume de păcat. a fost dovedit neprihănit în Duhul. El a fost supus slăbiciunilor şi neputinţelor de care este înconjurat omul. a fost înălţat în slavă. El o dă oricărui fiu şi fiice a lui Adam. El a fost atins de sentimentul slăbiciunilor noastre şi a fost ispitit în toate împrejurările.”1 Tim. au devenit una. Care erau aceste urmări. (53) El putea să păcătuiască. blândul şi umilul Mântuitor. care acceptă prin credinţă. Hristos şi Biserica ar fi fost fără speranţă. (51) Fiul cel veşnic 12 Februarie VIAŢA LUI NEPRIHĂNITĂ “Nu voi mai vorbi mult cu voi. (54) Luând asupra Lui natura omului în starea lui decăzută. El n-are nimic în Mine. (43) Şi nouă ne zice El: ”Eu sunt Păstorul Cel Bun. Acesta era Silo. trăsăturile drepte ale caracterului Său.Israel.. nu te teme. dar fără a avea patimile pe care le avem noi. şi fără pată. către care arăta primul altar de pe poarta Edenului. speranţa neamului omenesc ar fi pierit. egal cu Tatăl în demnitate şi măreţie. S-a manifestat prin neajutoratul copilaş din iesle. vreo intenţie rea. Dar. după cum şi noi suntem. Rădăcina şi Vlăstarul lui David şi Luceafărul strălucitor de dimineaţă. Ca şi oricare copil al lui Adam. Eu sunt chezăşia fiecărei făgăduinţi. Cel ce a fost arătat în trup. Nimic n-avem noi de suportat pe care să nu-l fi îndurat El. El a primit urmările marii legi a eredităţii. El a îmbrăcat haina omenească. (47) Cât de mare este contrastul între divinitatea lui Hristos şi neajutoratul prunc din ieslea Betleemului! Cum putem noi cuprinde distanţa între Dumnezeul Atotputernic şi acest prunc neputincios! Şi totuşi Creatorul lumilor.” ”Eu sunt calea." Dacă Satana ar fi putut să-L ispitească pe Hristos să păcătuiască. Totuşi El era bucuros să se coboare de la înălţimea unuia care era egal cu Dumnezeu. a fost propovăduit printre neamuri. nu cred că El a luat într-adevăr asupra Lui natura omenească. (44) Fiul Cel veşnic 11 Februarie CREATORUL ÎNTRUPAT “Şi fără îndoială mare este taina evlaviei. el putea să atingă doar călcâiul Său. Dar aşa după cum era profeţit. (46) Pentru a putea duce la bun sfârşit intenţia Sa de iubire pentru neamul omenesc decăzut. (48) Pentru Fiul lui Dumnezeu ar fi fost o umilinţă aproape fără margini ca să ia natura omului chiar şi atunci când Adam se afla inocent în Eden.. Mânia divină s-ar fi abătut asupra lui Hristos. până la vârsta bărbăţiei? (50) Hristos Mântuitorul nostru.”(1 Tim. (58) . (49) Acei care pretind că n-a fost posibil pentru Hristos să păcătuiască. El a venit cu o ereditate ca aceasta. din copilărie. Hristos n-a luat parte câtuşi de puţin la păcatele ei. (45) Hristos a fost una cu Tatăl.. căci vine stăpânitorul lumii acesteia. Era Acela despre care proorociseră proorocii cu mult mai înainte. Dar Isus S-a întrupat în corp omenesc. în ce priveşte neprihănirea naturii umane a lui Hristos. tot aşa cum s-a abătut şi asupra lui Adam. Natura lui omenească. a fost crezut în lume. De aceea. (57) Natura omenească a lui Hristos a fost unită cu divinitatea. Mult mai presus decât orice înger. atunci când rasa umană fusese slăbită de patru mii de ani de păcat. este Dumnezeu “arătat în trup." El a fost “Mielul fără cusur. (52) El este Fratele nostru supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi. El n-are nimic în Mine. iar omul şi Dumnezeu. el ar fi vătămat viaţa Salvatorului. El S-a declarat ca fiind: “Eu Sunt” Pruncul din Betleem.

El declară că are viaţă în El Insuşi ca să învie pe cine vrea El. să fie cu voi toţi. atunci când cercetăm Scripturile . Numai El care are nemurirea locuind în lumină şi viaţă putea spune: ”Am putere să-mi dau viaţa şi am putere să o iau înapoi. ca să poată birui moartea.” (66) Hristos este viaţa însăşi. Hristos a suferit agonia morţii în cele mai umilitoare împrejurări pe care ni le poate oferi viaţa. El dădea socoteală în faţa Judecătorului Universului. El este izvorul. acei care nu doresc să-L aibă pe acest Om care să guverneze viaţa lor.”2 Cor. pentru că Hristos a fost una cu Tatăl.. iar miliardele de îngeri care au venit să vadă cum îşi ia înapoi viaţa pe care Şi-a dat-o. Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug. În divinitatea Sa. Isus S-a înălţat la Tatăl. Acel care va crede în El ca într-un Mântuitor personal. Viaţa pe care El şi-a dat-o.. (68) Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 15 Februarie A TREIA PERSOANĂ A DUMNEZEIRII “Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Duhului Sfânt." (67) Învierea şi înălţarea Domnului nostru. Şi-a dezvelit pieptul pentru lovitura morţii. e consacrat lui Dumnezeu.Fiul cel veşnic 13 Februarie EL A MURIT PENTRU NOI “Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoşi. dar divinitatea n-a murit. El are puterea de a oferi omului îndreptăţirea şi mântuirea deplină.” Ioan 10:10 Învierea lui Isus a fost un model al învierii finale a tuturor celor care au adormit în El. este izvorul de viaţă. . aleg să se aşeze pe ei înşişi sub stăpânirea lui Satana. (61) El care a murit pentru păcatele lumii. Hristos a murit pentru noi. El a luat stâlpii împărăţiei lui Satan cu El în pământ. un sacrificiu desăvârşit în faţa lui Dumnezeu. (59) Când Hristos Şi-a plecat capul şi a murit.” Hristos a fost învestit cu dreptul de a da nemurirea. Amin. declarând: ”Eu Sunt învierea şi viaţa.. este o dovadă sigură a triumfului sfinţilor lui Dumnezeu.. deşi oastea cerului putea să-L salveze. El şi-a dat preţioasa Lui viaţă. El care a trecut prin moarte pentru a nimici pe cel care are puterea morţii. Orice alt adevăr este înzestrat cu influenţă şi putere. (62) El S-a identificat pe Sine cu interesele noastre. ci va avea viaţa veşnică.5:8 Există un mare adevăr central care trebuie întotdeauna păstrat în minte. pe când era îmbrăcat cu natura omenească.Hristos şi El crucificat. Dumnezeu Insuşi a fost crucificat cu Hristos. să vadă şi să împărtăşească cu El slava Sa. au auzit cuvintele Sale de biruinţă.. Omenescul a murit. dar şi o garanţie că cerul este deschis pentru acei care îşi spală veşmintele caracterului şi le albesc în sângele Mielului. (64) Fiul cel veşnic 14 Februarie ÎNVIEREA LUI ISUS ŞI NOUA VIAŢĂ “Hoţul nu vine decât să fure. după cum este şi Dumnezeu.. iar Dumnezeu îi va aduce pe acei care reflectă chipul Său. să-i facă lucrarea ca nişte sclavi ai lui. (63) Preţul mântuirii omului a fost plătit şi orice are el şi este stropit cu sângele Lui Hristos. asupra morţii şi mormântului. Şi totuşi pentru ei Şi-a jertfit Hristos viaţa. ca reprezentant al neamului omenesc.. Sufletului paralizat de păcat i se poate dărui viaţă prin lucrarea săvârşită pe cruce de Autorul Mântuirii noastre. Hristos avea puterea de a nimici legăturile morţii.”ca oile să aibă viaţă. pentru că îi aparţine Lui. este tot atât de mult o persoană. (60) Hristos S-a supus crucificării.. El purta păcatele lumii şi numai Tatăl Lui putea să-L elibereze.13:14 Noi trebuie să fim conştienţi de faptul că Spiritul Sfânt. fântâna vieţii. în raport cu relaţia sa cu acest subiect. nu va pieri. Acei care-l leapădă pe Hristos. să junghie şi să prăpădească.. avea să rămână în mormânt un timp hotărât. În virtutea acestei ispăşiri. Dar El s-a ridicat din mormânt. a luat vina şi pedeapsa omului şi a oferit în favoarea omului. “Eu am venit” a zis El.. Este un balsam în Galaad. Îngerii au suferit cu Hristos. pe Calvar. (65) El care a spus: ”Îmi dau viaţa ca s-o iau înapoi” a ieşit din mormânt la viaţa care era în El Însuşi. şi s-o aibă din belşug. este un Mare Doctor acolo.” Rom. El l-a biruit pe Satan. El a fost în acea închisoare de piatră ca un prizonier al justiţiei divine. El a luat-o înapoi şi o dă oamenilor. pe când stătea deasupra mormântului cumpărat de Iosif.

dacă este cerută prin credinţă. şi să ierte pe alţii după cum el însuşi vrea să fie iertat. a creat sufletul omului cu capacitatea de a cunoaşte şi a iubi. (76) Sunt mulţi care cred şi mărturisesc a pretinde promisiunea Domnului. (79) Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 17 Februarie O PREZENŢA TAINICĂ “Vântul bate încotro vrea şi-i auzi vuietul. Puterea lui Dumnezeu aşteaptă să fie cerută şi primită. în lucruri care nu simt mila şi niciodată nu aud strigătul după ajutor. noi avem şi mai mare nevoie astăzi. în favoarea neamului omenesc căzut. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul. Făcătorul tuturor lucrurilor. nici o esenţă impersonală sau o simplă abstracţie. El nu poate lăsa neîmplinite dorinţele sufletului. Noi trebuie să fim în slujba Domnului. (75) Măsura Duhului Sfânt pe care o vom primi. va fi proporţională cu dorinţa şi credinţa noastră dată pe faţă pentru aceasta.” Ioan 3:8 Bunătatea lui Dumnezeu este de neînţeles pentru noi.. El are o cunoştinţă profundă şi un interes personal în toată lucrarea mâinilor Lui. să cunoaştem un Prieten veşnic căruia îi este milă de noi. Dar mulţi nu vor să se supună la aşa ceva. iar fără acesta.. (78) Duhul Sfânt dăruieşte dragoste. aduce cu sine toate celelalte binecuvântări.. şi totuşi prin Duhul Său El este omniprezent. mai mult decât pot spune vântului: ”Îţi ordon să baţi într-o anumită direcţie şi să sufli aşa sau aşa. El trebuie să fie deasemenea o persoană divină. Dumnezeu a lucrat prin Spiritul Său Sfânt prin intermediul mijloacelor omeneşti pentru împlinirea scopului Său. Dumnezeul cerului foloseşte Spiritul Său după buna Sa plăcere.2:13). judecata şi metodele omeneşti nu pot stabili margini lucrării Sale. el va conduce pe om. precum şi cu felul în care vom folosi lumina şi cunoştinţa ce ne va fi dată. Nici un principiu intangibil. .. El. Păcatul putea fi respins şi biruit numai prin puterea celei de-a treia persoane a Dumnezeirii care n-a venit cu energie diferită. iar supunerea oamenilor sub această captivitate satanică. 2:38 Hristos a promis darul Duhului Sfânt bisericii Sale. altfel el n-ar putea dovedi spiritelor noastre şi cu spiritele noastre. bucurie.. că noi suntem copiii ai Lui Dumnezeu. jerfa lui Hristos ar fi fost fără folos. Nu este suficient a crede în Lege şi în puterea ei. durere şi luptă cu păcatul. Ei nu-şi predau sufletul pentru a fi călăuziţi de solii divini. apoi veţi primi darul Duhul Sfânt”. iar promisiunea aceasta ne aparţine nouă tot atât de mult ca şi primilor ucenici. (73) Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 16 Februarie DARUL LUI DUMNEZEU PENTRU VOI “Pocăiţi-vă” le-a zis Petru. ci în plinătatea puterii divine. (74) Noi ar trebui să ne rugăm pentru revărsarea Duhului Sfânt tot atât de serios cum s-au rugat ucenicii în Ziua Cincizecimii. să compătimească pe alţii pentru slăbiciunile lor.”şi fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Dacă ei au avut nevoie de aceasta atunci. (70) De la început. este ca un izvor de apă care se revarsă spre viaţa veşnică. Ei doresc să se conducă singuri. Fap. Din cauza aceasta. Această binecuvântare toţi pot s-o aibă.11:4). dar nu şti de unde vine şi nici încotro merge. Noi nu putem pune Spiritul Sfânt în slujba noastră. Avem nevoie să cunoaştem un braţ atotputernic care ne va ridica. Trebuie să . Puterea răului a crescut de-a lungul secolelor. nu poate satisface necesităţile şi dorul fiinţelor omeneşti în această viaţă de tristeţe. acolo încât să-şi vadă propriile defecte de caracter. activ şi independent. pentru proslăvirea poporului Său. Aceeaşi putere care i-a susţinut pe patriarhi care a dat credinţă şi curaj lui Caleb şi Iosua şi care a făcut folositoare. amabil. altfel El n-ar putea cerceta tainele care stau ascunse în mintea lui Dumnezeu. (72) Spiritul Sfânt este un ajutor eficient în restabilirea chipului lui Dumnezeu în sufletul omenesc. sau să propună căi prin care acesta să lucreze. lucrarea bisericii apostolice. nici nu primesc darul ceresc. Spiritul Sfânt trebuia să fie dat ca un mijloc de înviorare. ei vorbesc despre Hristos şi despre Spiritul Sfânt şi totuşi fără nici un folos. Duhul Sfânt este dat numai acelora care caută pe Dumnezeu cu umilinţă şi se lasă conduşi şi luminaţi de El. ”Tronul Domnului este în ceruri”(Ps. (69) Spiritul Sfânt este un lucrător liber. (71) Spiritul Sfânt a fost cel mai înalt dintre toate darurile pe care El [Isus] îl putea cere de la Tatăl Său. Dumnezeu lucrează prin Duhul în poporul Său “şi voinţa şi îndeplinirea după buna Lui plăcere”(Fil. (77) Când Duhul Sfânt locuieşte în inimă. putere şi îmbărbătare. să fie milos. iar raţiunea omenească. pace. Ea se dă cu bogăţiile harului lui Hristos şi El este gata să dea fiecărui suflet atât cât poate el să primească.. Această binecuvântare făgăduită.Spiritul Sfânt are o personalitate. va sprijini credinţa copiilor lui Dumnezeu prin toate epocile. era uluitoare.

Mângâietorul va fi trimis ca răspuns la rugăciunea credinţei. Oricând şi în orice loc. ca să poată curge apa curată. când împrejurările sunt întunecoase şi viitorul plin de tulburări. Izvorul inimii trebuie să fie curăţit înainte. Mintea omenească nu poate înţelege aceste taine. (85) Nechibzuitul şi îndărătnicul devine serios. în orice loc. aşa este Duhul lui Dumnezeu în lucrarea Sa asupra inimii omeneşti. care niciodată nu pot fi găsite în neadevăr. să ne ajute. cumpătat. Împrejurările ne pot despărţi de orice prieten pământesc. influenţa Duhului Sfânt asupra inimii. Mântuitorul putea fi în legătură cu toţi. Prin Duhul Sfânt credinciosul devine un părtaş al naturii divine. ajunge Mângâietor. Viaţa creştină nu înseamnă o modificare sau o îmbunătăţire a celei vechi. în toate întristările şi în toate necazurile. Împiedicat de corpul omenesc. iar gândurile. Lucrarea Lui este să lămurească şi să susţină adevărul.. Religia Bibliei este. iar după aceea. găsindu-se într-un anumit loc sau pentru că avea legătură personală cu Hristos.” Rom.” Ioan 14:26 Duhul Sfânt este reprezentantul lui Hristos. iar necredinciosul crede. Oriunde am fi. încearcă o imposibilitate. Mizerabilul. ca să ne sprijine. dar ale cărui efecte sunt văzute şi simţite în mod clar. ci calmi. tăcerea este de aur.. El locuieşte în inimă ca Duh al adevărului. Nu există nici o siguranţă pentru cineva care are doar o religie după lege. 5:5 Prin natura ei. iar noi ne simţim fără putere şi singuri. să ne încredem într-o inimă plină de gingăşie. Dar tocmai în acest mod ni S-a descoperit Dumnezeu în Cuvântul Său. La început. care sunt prea adânci pentru a fi accesibile înţelegerii omeneşti. iar pentru inima nerenăscută este cu neputinţă de înţeles. inima este rea.. dându-le o interpretare omenească. Acea putere regeneratoare.. (88) Acei care sunt sub influenţa Duhului lui Dumnezeu.. ci o transformare a naturii omeneşti. Cel care încearcă să dobândească cerul prin străduinţele lui de a ţine legea. cuvintele şi faptele lor vor fi lipsite de făţărnicie. de a birui toate pornirile moştenite şi cele cultivate spre rău şi de a imprima caracterul Său asupra bisericii Sale. dar fără trup omenesc şi independent de acesta. El se află totdeauna la dreapta noastră. nu vor fi fanatici. putem avea certitudinea că puterea transformatoare a lui Dumnezeu a transformat omul dinăuntru. (82) Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 18 Februarie UNEALTĂ ÎN LUCRAREA DE MÂNTUIRE “Însă nădejdea aceasta nu înşală. Viaţa creştină este aceea în care mori faţă de eul personal şi faţă de păcat. curat. Oamenii având vederi fanteziste pot alătura pasaje din Scriptură. inima este curăţită. în mod simplu. va conduce sufletul în labirintul scepticismului. (80) Lucrurile spirituale trebuie gândite spiritual. era spre binele lor [al ucenicilor] să meargă la Tatăl şi să trimită Duhul Sfânt ca Înlocuitor al Său pe pământ. (89) . vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. oriunde am merge. În mijlocul confuziei create de doctrina amăgitoare.. pe baza unor principii ştiinţifice. statornici. adică Duhul Sfânt pe care-l va trimite Tatăl. (81) Natura Duhului Sfânt este o taină. Cei împietriţi se căiesc de păcatele lor. pentru că dragostea Lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Duhul Sfânt vorbeşte oamenilor prin Scripturi şi întipăreşte adevărul în inimă. (86) Cel care priveşte la Hristos cu o credinţă naturală ca a unui copil. Spiritul lui Dumnezeu va fi o călăuză şi un adăpost pentru acei care nu s-au împotrivit dovezilor evidente ale adevărului. Cel mai mic progres în acest sens. o formă a evlaviei. Hristos nu putea fi personal. să ne înalţe şi să ne îmbărbăteze. (87) Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 19 Februarie MÂNGÂIETOR ŞI ÎNVĂŢĂTOR “Dar Mângâietorul.strângem o mână caldă. (83) Duhul este acel care face eficace.. Prin Duhul. dar acceptarea acestor vederi nu va consolida biserica. dar nici împrejurarea nici depărtarea nu ne pot despărţi de Mângâietorul ceresc.”(Iov 14:4) Nici o invenţie omenească nu poate găsi remediu pentru sufletul păcătos.. crează o nouă fiinţă după chipul lui Dumnezeu. Mângâietorul este numit “Duhul Adevărului". nici o minte omenească nu poate înţelege pe deplin aceasta. Când vedem aceste schimbări în caracter. şi “cum ar putea să iasă dintr-o fiinţă necurată un om curat? Nu poate să iasă nici unul. Referitor la astfel de taine. ceea ce a fost săvârşit de către Mântuitorul lumii. beţivul... Nimeni nu mai putea spune că are un avantaj. Înţelepciunea lumească a încercat să explice. pe care nici un ochi omenesc nu o poate vedea. Oamenii nu o pot explica pentru că Domnul nu le-a descoperit-o. Această schimbare poate fi înfăptuită numai prin lucrarea activă a Duhului Sfânt. este făcut părtaş al naturii divine prin puterea Duhului Sfânt. imoralul devine serios. Adevărul aduce mângâiere şi pace. zămisleşte o nouă viaţă în suflet. în Numele Meu. Hristos a dat Duhul Său ca o putere divină. (84) Ca şi vântul care este invizibil. De aceea. este o viaţă cu desăvârşire nouă. Numai prin Duhul. haina evlaviei. Răsculătorul şi încăpăţânatul devine umilit şi asemenea lui Hristos.

care să nu poată fi străpunsă. este mai uşor a repeta aceasta a doua oară. (101) Nimeni n-are voie să privească la păcatul împotriva Duhului Sfânt.. gingăşia. care avertizează. pentru că avem garanţia cuvântului Său. Dându-ne seama că Mângâietorul locuieşte în noi. cât de nemărginite sunt rezervele divine. când acei stăpâniţi de Spiritul Sfânt comunică şi altora energia cu care au fost umpluţi. putem înţelege pe deplin. îndelunga răbdare. orice rază de lumină preţuită. este pregătită pentru seceră. sau pot fi neascultători şi în acest caz vor suferi consecinţele. El lucrează în şi prin oricine îl primeşte pe Hristos. iar Duhul lui Dumnezeu primit în inimă prin credinţă. (96) Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 21 Februarie NU ÎNTRISTAŢI DUHUL “Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Orice nouă victorie câştigată asupra eului. niciodată nu ne vom simţi singuri.. Acei în care locuieşte Duhul. Orice victorie este o sămânţă semănată pentru viaţa veşnică. mai nobile. va netezi calea pentru biruinţe mai înalte. noi trebuie să ne punem încrederea în Dumnezeu. este începutul vieţii veşnice. (97) Oamenii au puterea de a stinge Duhul lui Dumnezeu. (103) Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu 22 Februarie DUMNEZEU ESTE IUBIRE . Dacă în mod individual am înţeles acest adevăr. Păcătosul se distruge singur prin propria-i lipsă de căinţă. bunătatea. nedefinit.” Ef. dar spiritul Său Sfânt este aproape de noi în orice loc. Procedând astfel. Oh. prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. auzit în mijlocul luptei dintre plăcerile omeneşti. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni La dat. El umple pe cel care-L primeşte cu trăsăturile lui Hristos. O ispită odată biruită.mai preţios decât o lume întreagă. dau pe faţă roadele Duhului: dragostea. Păcatul împotriva Duhului Sfânt este păcatul refuzului continuu de a răspunde la invitaţia de căinţă. credinţa.Orice bărbat. (91) Duhul Sfânt va intra în inima care nu se mândreşte. Duhul lui Dumnezeu este întristat.. Hristos locuieşte în noi. au viaţă veşnică. că niciodată nu vom fi lăsaţi singuri în luptă. (93) Noi nu-L vedem pe Hristos şi-I vorbim. o coardă invizibilă este atinsă care electrizează totul. Când suntem asaltaţi de vrăjmaş.” 1 Ioan 3:24 Duhul Sfânt este respiraţia vieţii spirituale în suflet. noi avem nevoie de mai multă seriozitate. iar Hristos niciodată nu va părăsi sufletul pentru care a murit.. bucuria. rămâne în El. Iubirea lui Hristos va umple golul ce apare după înlăturarea eului.” Apoi urmează a secera roadele răsărite din sămânţa necredinţei şi a opunerii. şi existând un precedent. înseamnă a te împărtăşi de viaţa lui Hristos. (102) Nu există nici o speranţă pentru o viaţă mai curată. (94) Duhul Sfânt trebuie să fie totdeauna prezent cu cel credincios. este sub influenţa vrăjilor lui Satana şi prin cuvintele şi exemplul lor. Dar prima dată omul se opune invitaţiei Duhului Sfânt. va da naştere la o şi mai mare putere de biruinţă a doua oară. 4:30 “Conştiinţa este glasul lui Dumnezeu. şi când este respins. A te împărtăşi de Duhul. Le este permis să acţioneze liber. Prin Duhul. este preţios în ochii Săi . şi mai uşor a treia oară şi mult mai uşor a patra oară. Orice suflet iertat de păcat. (90) Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 20 Februarie DUHUL CARE LOCUIEŞTE ÎN SUFLET “Cine păzeşte poruncile Lui. ei au liberul arbitru. fermă faţă de adevăr şi dovezile Sale. va aduce lumină şi mai mare. decât prin supunerea sufletului lui Hristos. (100) Dumnezeu nu vrea să piară nimeni. ce recoltă a păcatelor îngăduite. Ei pot fi ascultători prin numele şi harul Mântuitorului nostru. (92) Cei care-L văd pe Hristos în adevăratul Său caracter. orice femeie şi orice copil care nu se află sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. când suntem copleşiţi de ispite. şi-L primesc în inimă. când acest spirit este apreciat. (99) Nu este în intenţia lui Dumnezeu ca vreun om să piară. Pe de altă parte. şi El în el. A fost plătit un preţ infinit. (98) Păcatul hulei împotriva Duhului Sfânt nu este orice cuvânt sau faptă pripită. El nu îngăduie să vină vreo întunecime în faţa ochilor omului. el este o împotrivire hotărâtă. vor duce şi pe alţii în rătăcire. ca la ceva misterios. (95) Hristos este reprezentat prin Duhul Sfânt. pacea.

(106) Prin dăruirea lui Hristos. În lumina acestui fapt. iar florile înfloresc. Acei care au lumină şi nu-i urmează. decât prin predarea sufletului lui Hristos. tot aşa cum făceau şi servii lui Baal. Dacă aşa este fiinţa pe care noi o adorăm şi cu al cărei caracter vrem să ne asemănăm. suferinţa şi moartea Fiului lui Dumnezeu. este deasemenea.” Naum 1:7 Dumnezeu este un Dumnezeu a toată înţelepciunea. Când oamenii pretind că Dumnezeu este prea bun pentru a-l lepăda pe păcătos. care e omniprezent. îndreptaţi-le privirea spre Calvar. Natura Lui. invidia trec prea adesea fără să fie mustrate. în aprecierile Sale există diferite grade de vinovăţie. o mărturie a iubirii neschimbătoare a lui Dumnezeu. Orice lucru bun pe care-l avem. (113) Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu 24 Februarie NESFÂRŞITA ÎNŢELEPCIUNE ŞI BUNĂTATE “Domnul este bun. imperfectă. iar mila în judecată. El este un loc de scăpare în ziua necazului. cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El.. El este un Dumnezeu îngăduitor şi îndelung răbdător. urmează una alteia într-o perfectă succesiune. ca şi la om. (114) Nimic nu se poate întâmpla în Univers fără ştirea Lui. pentru o clipă dincolo de sfera viziunii sfinte.“Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dragoste.” 1 Ioan 4:8 Dumnezeu este iubire. legea Sa.. se ivesc frunzele. dacă ei ar putea prinde o ima-gine a Eternităţii. în timp ce mândria.. aşa încât nimic nu-i va vătăma pe copiii Săi ascultători şi încrezători. în natură. deoarece fără acest sacrificiu era imposibil pentru neamul omenesc de a scăpa de sub puterea ruinătoare a păcatului şi de a fi restabilită comuniunea cu fiinţele sfinte . nici un păcat nu este mic în faţa lui Dumnezeu.10:34. Orice manifestare a puterii creatoare este o expresie a iubirii infinite. în Hristos. al milei şi al compasiunii gingaşe. atunci orice gură ar fi oprită în lauda ei. trăind în acest mic atom al unei lumi. El a făcut un sacrificiu care depăşeşte orice calcul. Dumnezeu are nenumărate lumi care ascultă de legile Lui şi care sunt călăuzite spre slava Sa. Oamenii. fiecare moment din viaţă.” Fap. El este nemărginit în înţelepciune. Mântuitorul nostru. (107) Dumnezeu a dăruit lumii noastre. vara şi iarna. În afară de Hristos. (109) Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu 23 Februarie NICI O PĂRTINIRE “Apoi Petru a început să vorbească şi a zis: ”În adevăr. şi declară că nu este nici o scăpare de sub puterea acestuia. niciodată nu se va putea spune de către locuitorii lumilor necăzute. În timp ce Satana născoceşte tot timpul răul. vor afla că binecuvântările lor vor fi schimbate în blesteme. (111) Gravitatea păcatului poate fi apreciată numai în lumina crucii. din momentul când acesta a început prima dată în cer şi până la înfrângerea finală a răsculării şi a îndepărtării totale a păcatului. nici o speranţă pentru o viaţă mai bună. orice rază de soare sau torent de ploaie. pentru că ele sunt contrare caracterului Său mărinimos. Dragostea. dreptate şi bunătate.dându-L pe Unicul Său Fiu născut. Evenimentul de pe Calvar a avut loc. Astfel El este descoperit în Fiul său. egoismul. Prin Cuvântul Lui creşte vegetaţia. Ei servesc unui dumnezeu fals. Aceeaşi putere care supune valurile furioase . dar Dumnezeu apreciază toate lucrurile aşa cum sunt ele în realitate. Dreptatea şi mila sunt caracteristicile guvernării Sale. toate confirmă ticăloşia păcatului. sunt iubire. văd că Dumnezeu nu este părtinitor. (104) Prin puterea Lui. şi că în orice neam. ci desconsideră pretenţiile lui Dumnezeu. Ne închinăm noi Dumnezeului adevărat aşa cum este El descoperit în Cuvântul Său. Beţivul este dispreţuit. Aşa a fost şi va fi totdeauna. (112) Lăsaţi sufletul să fie ridicat de pe pământul plin de păcat să contemple pe Dumnezeul a toată bunătatea. El este un Dumnezeu al iubirii. pentru că nu exista alt mod în care omul putea fi salvat. semănatul şi seceratul. s-a descoperit inima Tatălui. Nici o faptă din viaţa omului nu este necunoscută Făcătorului nostru. Domnul Dumnezeul nostru guvernează toate. dar deşi în ochii oamenilor nu există deosebire între un lucru uşuratic sau o faptă rea. că Dumnezeu ar fi putut face mai mult decât a făcut pentru a-Şi arăta dragostea Lui faţă de fiii oamenilor. acelei dragoste neegoiste care constituie atmosfera universului necăzut. Judecata omului este părtinitoare. fiecare bucată de hrană. şi se spune că păcatul lui îl va exclude din cer. Dacă oamenii ar putea privi. sunt limitaţi.imposibil pentru ei de a deveni din nou părtaşi ai vieţii spirituale. nimeni nu-L poate înţelege. deaceea Hristos a luat asupra Lui păcatul neascultării şi a suferit în locul păcătosului. şi cunoaşte pe cei ce se încred în El. atunci ne închinăm Dumnezeului adevărat. (108) Mii de oameni au o concepţie falsă despre Dumnezeu şi caracterul Său. dar care în nici un fel nu va lăsa nepedepsit păcatul. (110) Dumnezeu nu consideră toate păcatele de aceeaşi gravitate. Dar acestea sunt păcatele care sunt jignitoare în faţa lui Dumnezeu. sau ne închinăm unui idol pe care l-am ales în locul lui? Dumnezeu este un Dumnezeu al adevărului. mila şi dragostea.. (105) Istoria marelui conflict între bine şi rău. este un dar al iubirii. ziua şi noaptea.35 Dumnezeu este nepărtinitor. nepreţuitul dar .

Este de folos lui Dumnezeu de a dezamăgi speranţele lor şi a zădărnici planurile lor. vom fi îmbrăcaţi cu putere.46:10) (116) Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu 25 Februarie PREZENŢA DIVINĂ VEŞNIC CU NOI “Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer. (118) Deşi Dumnezeu nu locuieşte în locaşuri făcute de mâna omului totuşi El onorează cu prezenţa Sa adunările poporului Său. independent de puterea pe care ne-o dă El. El îşi descoperă puterea şi înţelepciunea. Ai încredere în El. El le iubeşte pe toate şi nu face nici o deosebire.. Toate puterile noastre sunt de la Dumnezeu. El însuşi le-a rânduit pentru ei. dar El compătimeşte cel mai mult pe acei care sunt chemaţi să poarte cele mai grele poveri ale vieţii.nu va ascunde de noi cunoştinţele de care avem nevoie pentru a procura hrana pentru nevoile copiilor Săi. Când Mântuitorul locuieşte în noi.ale mării. Obstacolele pe care le întâlnesc. El va fi un ajutor prezent pentru toţi acei care-I servesc în loc de a-şi servi lor. Tu eşti acolo. astfel încât ochii lor sunt orbiţi în faţa multor binecuvântări. El ţi se va descoperi ca Unul care poate să te ajute în orice situaţie critică. deoarece ei sunt atât de plini de mândrie şi orgoliu. nu va opri nimic din ceea ce îi este necesar pentru menţinerea vieţii. Copiii lui Dumnezeu trebuie să se lovească de încercări şi situaţii dificile. iată-Te şi acolo” Ps. Era o prezenţă personală. (121) Să nu simţi niciodată că Hristos este departe. urmărind procedura lui Dumnezeu cu creaturile Sale. (119) Când Hristos s-a înălţat la cer. să-şi mărturisească păcatele şi să se roage unul pentru celălalt.frunzele pomului vieţii . Lumina. singurul izvor de putere. omnipotent. amintindu-şi că lucrurile pe care lumea le desconsideră.”(Ps. "Lăsaţi la o parte jugul ." Nu vom găsi niciodată un loc unde să nu fie prezent şi Dumnezeu. El a promis că atunci când ei vin împreună Să-L caute. existente. (123) Unii totdeauna anticipează răul." (117) Domnul Dumnezeu. sau exagerează greutăţile. Hristos doreşte şi astăzi să fie pentru copiii Săi. pătrunzând tot Universul! Dacă mă voi sui în cer. Noi n-ar trebui să stăruim într-o grijă de încercări care ne supără şi ne istoveşte. ca într-un Dumnezeu care şi aude rugăciunea dar şi răspunde rugăciunii. Primindu-L pe Hristos. Dumnezeu spune unuia ca şi celuilalt: ”Până aici să vii şi să nu treci mai departe. mentale şi spirituale. care pretind recunoştinţa lor. Hristos avea să rămână întotdeauna în inimile copiilor. se află într-o poziţie în care îi poate binecuvânta. Unde este acel om sau femeie sau copil căruia Dumnezeu să nu-i poarte de grijă? Unde este locul pustiu pe care Dumnezeu să nu-l umple? Unde este dorinţa pe care altcineva decât Dumnezeu o poate împlini?”(115) “Noi suntem la fel de ignoranţi faţă de Dumnezeu ca şi copiii. prin Duhul Său. dragostea şi puterea lui Hristos. dar ca şi copiii noi putem să-L iubim şi să-L ascultăm. fiind de fapt cel mai mare favor al lor. pe care i-a dăruit-o. care domneşte în ceruri. spre slava numelui Său. dacă mă voi culca în locuinţa morţilor. care l-a înzestrat cu minunatele facultăţi fizice. Prezenţa Lui iubitoare te înconjoară. Facem noi bine când suntem neîncrezători? De ce să fim nerecunoscători şi neîncrezători? Isus este prietenul nostru. El care l-a creat pe om. că acei care sunt ascultători." “Ce lecţii de umilinţă şi credinţă putem învăţa. şi frica noastră întristează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Noi nu putem face nimic. Ei se înalţă pe sine.4:13) Tot ceea ce a fost pentru ucenicii Săi. (120) Noi putem fi tari în Domnul şi în puterea tăriei Lui. El este totdeauna lângă tine. puterea Lui devine proprietatea noastră.” 1 Petru 5:7 Dumnezeu poartă de grijă tuturor creaturilor Sale. Unirea lor cu El era mai strânsă decât atunci când era personal cu ei. îi despart de El deoarece ei se trezesc tulburaţi şi nemulţumiţi. dar care nu ne ajută să trecem prin ele. căci El Însuşi îngrijeşte de voi. preamărind puterea. Atunci când ajungem în situaţii dificile. El invită pe cel obosit şi împovărat de griji: ”Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. tot cerul este interesat pentru fericirea noastră. Dumnezeu nu poate face decât puţin pentru copiii oamenilor. De aici înainte. Tu eşti acolo.. “şi au priceput că fuseseră cu Hristos”(Fap. prin Duhul Său. strălucea prin ei astfel încât oamenii zărindu-i se minunau. iată-Te şi acolo. Ei ar trebui să accepte cu un spirit de bucurie soarta lor." El asigură poporul Său. pentru ca astfel ei să înveţe să se încreadă numai în El. în loc de a-i conduce să caute ajutorul lui Dumnezeu. dacă mă voi culca în locuinţa morţilor. El va fi în mijlocul lor. poate ţine în frâu toate puterile rebeliunii şi crimei. ca răspuns la rugăciunea umilă. învăţătura şi înţelepciunea lor. Prezenţa lui Hristos în inimă este o putere de viaţă întărind întreaga fiinţă. În loc de a face speculaţii cu privire la natura sau principiile Sale. sentimentul prezenţei Sale era încă cu urmaşii Săi. El care ne-a dat Cuvântul Lui . (122) Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu 26 Februarie GRIJA LUI GINGAŞĂ ŞI IUBITOARE “Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre.139:7-8 Psalmistul înfăţişează prezenţa celui Infinit. să luăm aminte la cuvintele pe care Le-a rostit: ”Opriţivă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu. zice: ”Eu sunt cu tine. plină de iubire şi lumină.

din care îşi trage numele orice familie. Veţi accepta planul Lui pentru viaţa voastră ca şi copii ai lui Dumnezeu. (135) Dumnezeu este Tatăl şi Conducătorul. şi luaţi jugul Meu şi învăţaţi de la Mine. (134) Dragostea Lui e atât de întinsă. care-l înconjoară cu prezenţa Lui. (125) Dumnezeu nu conduce pe copiii Săi altfel de cum ei ar alege să fie conduşi. despre care noi nu ştim nimic. El nu are nevoie să reziste în faţa răului. oricât de umilitor. (124) Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu 27 Februarie PROVIDENŢA SALVATOARE A LUI DUMNEZEU “De altă parte ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. în ceruri şi pe pământ.2:9) (130) În măsura în care noi încredinţăm Lui căile noastre. Noi toţi suntem o parte din marea ţesătură a omenirii. pentru că Eu sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre”(Mat. încrede-te în călăuzirea Lui care va păzi paşii prea iubiţilor Săi. Acei care acceptă unicul principiu de a servi lui Dumnezeu mai presus de orice. Hristos a venit pentru a dărâma orice zid de despărţire. (137) MARTIE . îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos. şi toate lucrurile care sunt îngăduite “lucrează împreună pentru binele acelora care iubesc pe Dumnezeu. (1 Sam. aceeaşi puritate şi sfinţenie care domneşte în cer. ştiind că dragostea Lui e neschimbătoare. (127) Cel care este umplut cu Duhul lui Hristos. nu e recunoscută de Dumnezeu. în ceea ce priveşte providenţa lui Dumnezeu în lume va fi lămurit. lucrarea Lui ca şi pe lucrurile de cel mai mare interes pentru voi. Lucrurile greu de înţeles îşi vor găsi explicaţia. rămâne în Hristos. dovedeşte că Domnul Isus vede ceva preţios în noi. (126) Tot ceea ce ne face să fim nedumeriţi. Acolo unde minţile noastre descopereau numai confuzie şi promisiuni neîmplinite. caracterul Lui.” Rom. pentru a desfiinţa orice încăpere din curtea templului. El va călăuzi paşii noştri. Taina îndurării se va desfăşura înaintea noastră. familia Lui. Nimic nu-l poate atinge decât ceea ce este îngăduit de Domnul. vom vedea cea mai perfectă şi mai minunată armonie. pentru ca orice suflet să poată avea acces liber la Dumnezeu. veţi apăra onoarea Lui. aceeaşi dragoste care animă îngerii. dacă acesta va duce la proslăvirea Sa. prin creaţiune. noi recunoaştem ca fraţi ai noştri pe toţi copiii Săi. (129) Ca un copilaş. recunoaşteţi că sunteţi copiii Lui. vor găsi că nedumeririle dispar lăsând să se vadă o cărare curată înaintea picioarelor lor. dacă ar putea vedea sfârşitul de la început şi dacă ar putea înţelege măreţia scopului pe care au fost chemaţi să-l ducă la bun sfârşit. trebuie să domnească şi pe pământ. Va fi bucuria voastră de a recunoaşte şi a onora legătura voastră cu Tatăl şi cu orice membru al familiei Sale. şi toţi sunt una prin mântuire. (131) Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu 28 Februarie IUBITOR AL TUTUROR OAMENILOR “Iată de ce zic. rasă sau castă. atât de adâncă. Principiile care domnesc în cer. sau la prosperitatea semenilor voştri. El nu şi-ar fi petrecut timpul şlefuindu-ne. Vom şti că dragostea infinită a rânduit experienţele care păreau cele mai chinuitoare. El este Făcătorul întregii omeniri. tron care e înconjurat de curcubeul făgăduinţei. El nu modelează pietre nepreţioase în cuptorul Lui. lumina sau ploile torenţiale care ne împrospătează pământul. deoarece Hristos este apărătorul lui. toţi membrii ai unei singure familii.” Efes. El şlefuieşte numai piatra preţioasă. (132) Nici o deosebire de naţionalitate. Orice vine peste el. Toţi oamenii sunt o singură familie. acceptând să fiţi călăuziţi de înţelepciunea Lui şi să ascultaţi în toate lucrurile.11:28-29) Noi putem găsi odihnă şi pace la Dumnezeu. (136) Dacă voi Îl numiţi pe Dumnezeu Tatăl vostru. (128) Tatăl nostru cel Ceresc are o mie de căi de a se îngriji de noi.grijilor şi a preocupărilor lumeşti pe care vi l-aţi pus pe gâtul vostru. cade asupra Mântuitorului. atât de deplină încât pătrunde oriunde. Numindu-L pe Dumnezeu Tatăl nostru. trebuie atât cât e posibil.3:14 Principiul dragostei lui Dumnezeu determină renunţarea la egoism. Aceasta îi scoate de sub influenţa lui Satana pe toţi acei care au fost dezamăgiţi prin înşelăciunile lui şi-i aşează în apropierea tronului lui Dumnezeu. Nenorocirea care caută să-l lovească. Vă veţi bucura să faceţi orice lucru.8:28 Faptul că noi suntem chemaţi să trecem prin încercări. pe care El doreşte să-l dezvolte. (133) El a venit ca să arate că darul milei şi al dragostei Lui este tot atât de neîngrădit ca şi aerul. să fie reprodusă şi pe pământ. ca şi conlucrători cu El. Dacă El nu vedea în noi ceva bun prin care să poată să-şi proslăvească numele Său. vine de la Hristos. şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.

În loc de a-L face pe Dumnezeu să fie cel mai de preţ în sentimentele şi credinţa tuturor fiinţelor create. el s-a străduit să-şi asigure serviciul şi loialitatea lor. prin a cărui putere sunt câştigate. era blând având întipărită pe el fericirea. la fel ca al celorlalţi îngeri. recunoscându-I supremaţia.”Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi El nu va lăsa să fie urmată de nici un necaz. adevăratele comori şi bucurii. care să fi dat ocazie începerii răscoalei.16:18 Satana a căzut datorită ambiţiei sale de a fi egal cu Dumnezeu. El este simbolizat prin prinţul luminii prosperând în putere şi splendoare. a fost un înger înălţat şi preamărit. au determinat ruina omenirii. că n-a existat o retragere arbitrară a harului divin. se va găsi că este îndepărtat de la harul lui Dumnezeu.”Prov. înainte de răscoala sa. a-l scuza înseamnă a-l apăra. Când. păcatele voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să vă asculte.” Is. lucrarea apostaziei şi a înălţării de sine a continuat pe pământ.. Dacă s-ar putea găsi o scuză. Prin ispita poftei şi a ambiţiei. (4) Păcatul şi primul răsculător 2 Martie AMBIŢIA ADUCE ÎNTRISTARE “Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie urmată de nici un necaz. El era una cu Tatăl. Cu timpul Satana a ajuns să dorească preamărirea de sine. a fost exclus din curţile lui Dumnezeu. el a câştigat mulţi îngeri de partea sa.SATAN ŞI MAREA RĂSCOALĂ Păcatul şi primul răsculător 1 Martie ÎNCEPUTUL RĂSCOALEI “Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru. Chipul lui. a cărui apariţie nu poate fi explicată. El dorea să intre în sfaturile şi planurile divine de unde a fost exclus datorită propriei sale incapacităţi ca fiinţă creată de a înţelege înţelepciunea Celui Infinit. Dumnezeu l-a făcut bun şi minunat. fiind mai strălucitoare şi mai minunată în jurul său decât în jurul celorlalţi îngeri. (2) Primul păcătos a fost acela pe care Dumnezeu l-a onorat mai mult. (8) . satisfacerea ambiţiei omeneşti şi îngăduirea dorinţelor şi a speranţelor egoiste. el a îndrăznit să râvnească la onoarea care se cuvenea numai lui Dumnezeu. în nici un caz. aproape ca El Însuşi. Satana a reuşit să determine căderea primilor noştri părinţi. înainte ca îngerii să fie creaţi. atunci ar înceta a mai fi păcat. Totuşi. acest puternic înger a ajuns să pretindă că aceasta i-ar aparţine lui însuşi.” Prov. al doilea în onoare după Fiul lui Dumnezeu. distins prin desăvârşirea sa. n-a fost răspunzător de apariţia păcatului.. (6) Cel care face din preamărirea de sine scopul său. Înainte de căderea lui. şi de atunci şi până astăzi. totuşi Hristos. dar inima îi era plină de invidie şi ură. înalta autoritate şi dreptul la guvernare. să deţină conducerea cerului. avea întâietatea peste toate cetele îngereşti. deşi era onorat mai presus de oştile cereşti. când toţi îngerii s-au închinat lui Isus. el dorea să fie Dumnezeu. împreună cu oastea sa apostaziată. el s-a închinat împreună cu ei. Înfăţişarea lui era perfectă. nici o greşeală în guvernarea divină. şi în acest plan. Este misterios. Păcatul este un intrus. va cunoaşte împlinirea deplină a făgăduinţei. sau dacă s-ar putea arăta o cauză pentru existenţa lui. Nu este Satan primul mare apostat? (3) Orice lucru rău îşi găseşte originea şi sprijinul pe tronul lui Lucifer.. Fruntea lui era înaltă şi lată.. Nemulţumit de poziţia lui. (1) Nimic nu este mai clar în Scriptură decât faptul că Dumnezeu. Lucifer era invidios şi gelos pe Isus Hristos. Această mândrie ambiţioasă a dus la apostazia lui. Dar cel care dă tot şi face totul pentru Hristos. De ce să fie Hristos onorat mai presus de el? (5) În cer. inexplicabil. arătând o puternică inteligenţă. Deşi toată slava sa era de la Dumnezeu. era un heruvim acoperitor. Fiul iubit al lui Dumnezeu. O lumină deosebită radia de pe chipul său. 59:2 Păcatul îşi are originea în Satan care s-a răsculat împotriva guvernării lui Dumnezeu. Ţinuta lui era nobilă şi maiestuoasă.10:22 Lucifer. Lucifer dorea să fie primul în putere şi autoritate. şi prin aceleaşi mijloace caută el să-l nimicească pe om.” (7) Păcatul şi primul răsculător 3 Martie MÂNDRIA MERGE ÎNAINTEA CĂDERII “Mândria merge înaintea pieirii şi trufia merge înaintea căderii.

(10) Ori de câte ori mândria şi ambiţia sunt îngăduite. Ei trebuie să se sfătuiască unul cu altul.. Lucifer era convins că a greşit. va face la fel. I-a fost dovedit că nemulţumirea lui nu-şi găsea justificare şi el a fost lăsat să vadă care era consecinţa dacă persista în apostazie. vor fi scoşi din rădăcini şi arşi în ziua de apoi.” Efes.. Daţi la o parte toate minciunile şi exagerările. Lucifer. straniu. Eu vă spun la toţi. Caracterul ar trebui să fie sfânt.. la început i-a fost teamă să-şi dezvăluie intenţiile şi presupunerile minţii sale. Lucifer dorea să aibă puterea lui Dumnezeu. Orice lucru simplu el îl învăluia în mister şi printr-o denaturare vicleană arunca îndoială asupra celor mai clare afirmaţii ale lui Iehova. El n-a văzut încotro se îndreaptă. toţi cei mândri şi cei care săvârşesc nelegiure.6:14 Dumnezeu a îngăduit lui Satan să-şi continue lucrarea până ce spiritul nemulţumirii s-a maturizat într-o răscoală pe faţă. el a câştigat un mare avantaj. el n-a renunţat la ele. (12) Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie supuşi unul altuia.. (13) Dumnezeu urăşte mândria şi. Puterea lui de a înşela era foarte mare. Spiritul de necredinţă şi nemulţumire niciodată n-a fost cunoscut înainte în cer.145:17). . că legile divine sunt drepte. potrivit caracterului Său divin. biserică şi naţiune. (9) Dacă Lucifer ar fi vrut să fie într-adevăr ca Cel Prea Înalt. încingeţi-vă cu adevărul. El a căutat pentru sine locul cel mai înalt. cuvintele fără intenţie rea şi astfel vom progresa pas cu pas până ce vom fi pregătiţi pentru preschimbare. El a continuat să-şi apere propria sa opinie şi în final s-a compromis în marea luptă împotriva Creatorului Său.CEVA FOARTE IMORAL “Pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos.. ”Mândria merge înaintea pieirii.” a zis Hristos. pentru ca adevărata lor natură şi tendinţă să poată fi văzută de toţi. să nu faceţi niciodată o afirmaţie falsă. Acest spirit era ceva nou.. propriile sale cusururi. pentru ca golul unuia să fie completat de plinătatea celuilalt. să le depărteze de la Creatorul lor şi să primească închinarea lor. şi orice fiinţă care e animată de spiritul lui. El a văzut că “Domnul este drept în toate căile Lui şi milostiv în toate faptele Sale”(Ps. chiar prezentarea faptelor reale într-o asemenea manieră ca să ducă în eroare constituie o minciună. şi astfel a fost război în cer.. viaţa este distrusă. ca să-l convingă de eroarea lui.. Orice afirmaţie intenţionat echivocă. pentru că Eu sunt blând şi smerit cu inima. el L-a prezentat pe Dumnezeu într-o lumină nefavorabilă. (18) Orice intenţie de a înşela constituie neadevăr. pentru că mândria. că el trebuie să le recunoască. (16) Complotul era atât de subtil încât nu putea fi dezvăluit în faţa oastei cereşti în adevăratul său caracter. iar Satana a fost exclus împreună cu acei care nu au rămas loiali guvernării lui Dumnezeu. El a căutat să câştige stăpânirea asupra fiinţelor cereşti. manierele frumoase. Ascunzându-se într-o manta a neadevărului.Păcatul îşi are originea în egoism. atribuindu-I Lui dorinţa pentru preamărire de sine. a dorit să fie primul în cer. Să ne ferim de neadevăr care se dezvoltă în acela care-l cultivă. închide inima. şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. misterios. Printr-o privire. aşa cum făcea tot cerul. (17) Mi-a fost poruncit să avertizez pe toţi acei care fac afirmaţii mincinoase că ei îi servesc celui care a fost un mincinos de la început. prin faptul că se slujea de aceeaşi poruncă. (20) Păcatul şi primul răsculător 5 Martie PĂCATUL . El a ajuns în momentul în care aproape că luă hotărârea de a se reîntoarce. El a căutat să atribuie iubirii Creatorului. Dumnezeu l-a suportat multă vreme pe Lucifer. orice aluzie sau insinuare premeditată pentru a exprima o impresie eronată sau exagerată. adică societatea îngerilor lui Dumnezeu care niciodată n-au păcătuit. dar nu şi caracterul Lui. tot atât de bine ca şi prin cuvinte. pentru că spiritul Celui Prea Înalt se manifestă într-o slujire neegoistă. Dar au fost făcute eforturi pe care numai dragostea şi înţelepciunea infinită le putea face. o expresie a feţei se poate spune o minciună. un gest al mâinii. totuşi. (Mat.”Rom. Era strategia lui de a uimi cu argumente subtile. n-ar fi părăsit poziţia pe care o avea în cer. ceva inexplicabil. (14) Învăţăţi de la Mine. (11) Mândria din inimă este o trăsătură de caracter îngrozitoare. Astfel. încât era dificil a dezvălui îngerilor adevărata natură a lucrării lui. fiind nesimţitoare.7:13 În marea Sa îndurare. având mijlocul încins cu adevărul. referitoare la planurile lui Dumnezeu. Dar mândria îl ţinea pe loc. Era necesar ca planurile lui să fie pe deplin dezvoltate." Acesta este un adevăr valabil în familie. înaintea binecuvântărilor infinite ale Cerului.. (19) Ar trebui să ne străduim continuu a imita societatea căreia curând dorim să ne alăturăm. heruvimul acoperitor. Însuşi Lucifer n-a fost la început pe deplin conştient de natura adevărată a sentimentelor sale.. Toate faptele sale erau atât de îmbrăcate în mister.11:29) (15) Păcatul şi primul răsculător 4 Martie PAVĂZĂ ÎMPOTRIVA NEADEVĂRULUI “Staţi gata dar.

de a evita păcatul şi pedeapsa acestuia. nu este cea rostită asupra lui Adam.o mărturie continuă despre natura păcatului şi consecinţele îngrozitoare ale acestuia. Orice gură va fi închisă şi toate oştile răzvrătirii vor fi aduse la tăcere. (24) Cel care-şi alege o cale de neascultare faţă de Legea lui Dumnezeu îşi hotărăşte singur soarta viitoare. (21) Valoarea infinită a sacrificiului cerut pentru mântuirea noastră descoperă faptul că păcatul este un rău înspăimântător. ca martor la sentinţă.. dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică prin Domnul nostru Isus Hristos. El este mai puternic decât Satan şi curând îl va zdrobi sub picioarele noastre. s-a dezvăluit lupta între bine şi rău.. Adevărul va triumfa la sfârşit asupra minciunii. (28) Peste cei răi.30:15) Moartea la care se face referire în aceste citate. chiar o moarte veşnică. Dreptatea are o putere divină. Uniţi fiind cu dreptatea. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi. plouă cărbuni. (31) . 6:23 Dumnezeul cel Infinit şi Atotştiutor. Întregul univers va fi martor la natura şi consecinţele păcatului. moartea este partea celor răi... el seamănă în fire pământească şi va secera plata păcatului. autorul păcatului nu va putea invoca nici o scuză. Niciodată nu va mai fi păcatul. Împărate al neamurilor.15:3) (23) La execuţia finală a judecăţii. va apăra dragostea lui Dumnezeu şi va restabili onoarea Lui înaintea Universului.Satan fiind rădăcina şi urmaşii săi ramurile. (22) Păcatul şi primul răsculător 6 Martie VIAŢA SAU MOARTEA? “Fiindcă plata păcatului este moartea. planurile Lui erau departe de a fi pătrunse şi înţelese.”(Apoc. 16:20 De când Adam şi-a predat mintea planului lui Satan. (26) Hristos l-a biruit pe Satana în favoarea noastră. foc şi pucioasă.Apostazia lui Satan avea să fie o lecţie pentru Univers prin toate veacurile viitoare . istoria acestei teribile experienţe a apostaziei avea să rămână o veşnică mărturie . un vânt dogoritor: iată paharul de care au ei parte. avem o putere pe care Satan nu o poate birui. Lucrarea de ruină a lui Satan s-a sfârşit pentru totdeauna. întregului Univers.” (Ioan 17:3) (25) Păcatul şi primul răsculător 7 Martie RĂZVRĂTIREA VA FI NIMICITĂ “Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satan sub picioarele voastre. moartea şi răul” (Deut. (27) Din îndurare pentru Univers. pentru ca toată omenirea să sufere pedeapsa păcatului său. vede sfârşitul de la început.. iar în ce priveşte procedura cu păcatul. Cuvântul lui Dumnezeu spune: ”Nenorocirea nu va veni de două ori.11:6) (29) În timp ce viaţa este moştenirea celor drepti. Moise a zis lui Israel: ”Iată îţi pun astăzi înainte viaţa şi binele. Urmările domniei lui Satana. Când Judecătorul întregului pământ îi va cere socoteală lui Satana: ”De ce te-ai revoltat împotriva Mea şi Mi-ai răpit supuşii împărăţiei Mele?”. umplând pământul cu durere şi cauzând întristare prin tot Universul. va declara: ”Drepte şi adevărate sunt căile Tale. Şase mii de ani a lucrat după dorinţa lui. efectele sale asupra oamenilor şi îngerilor aveau să arate care sunt roadele depărtării de autoritatea divină. Întreaga creaţiune a gemut şi a trecut prin valea plângerii. Acum creaturile lui Dumnezeu sunt salvate pentru totdeauna de prezenţa şi ispitele lui. Dumnezeu va distruge la sfârşit pe toţi cei care au respins harul Său. Se va vedea că toţi acei care leapădă principiile divine se aşează de partea lui Satana în lupta împotriva lui Hristos. iar cerul şi pământul rostesc dreptatea lui Iehova. Amin. ci şi de a demonstra întregului Univers natura apostaziei.” Rom. Astfel. între Dumnezeu şi Satan. A fost scopul Lui nu numai de a înfrânge revolta. de a nu se lăsa amăgite cu privire la natura păcatului.”(Ps.pentru toate fiinţele necăzute. Supunerea faţă de Dumnezeu şi ascultarea de Legea lui sfântă aduce un rezultat sigur: ”Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. se va vedea că nu există nici o cauză pentru păcat. niciodată nu va mai părăsi credincioşia faţă de Acela al cărui caracter a fost pe deplin dezvăluit înaintea lor. iar Dumnezeu va nimici vrăjmaşul. (30) În focul mistuitor de la sfârşit sunt distruşi cei răi. rădăcina şi ramura . Aici se vorbeşte despre a doua moarte care este pusă în contrast cu viaţa veşnică. Nimicirea totală a acestuia.. pretenţiile dreptăţii au fost satisfăcute.” Rom. care la început a adus teamă îngerilor şi dezonoare lui Dumnezeu.”(Naum 1:9) O creaţiune probată şi încercată. Această experienţă avea să dovedească faptul că de existenţa lui Dumnezeu este legată bunăstarea tuturor fiinţelor create de El. Toată pedeapsa legii a fost ispăşită. Când prinţul acestei lumi va fi judecat şi toţi acei care s-au unit cu el vor împărtăşi soarta lui.

ajungând în acest fel păcătoşi nemuritori.. determinând-o să nu asculte de Creator. plecând urechea la şoaptele ispititorului. calea lui Satana pare atractivă. El părea surprins şi speriat. Ei trebuiau să fie despărţiţi. Aceasta îţi va zdrobi capul. O luptă părea că se desfăşoară în mintea lui. vei muri negreşit. Satana era foarte bucuros. Prima dată ea a greşit depărtându-se de soţul ei. 13:15 Vestea despre căderea omului străbătu cerul. (37) Căderea omului şi mântuirea 10 Martie PRIMA FĂGĂDUINŢĂ DE MÂNTUIRE “Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie. ca să fie fericiţi pe vecie. Adam pierdu Edenul. în timp ce o altă ceată de îngeri a primit porunca să păzească drumul către pomul vieţii. şi-a făcut planul de a-i distruge.. poate. Întreg cerul a fost tulburat.. între sămânţa ta şi sămânţa ei. Eu întreb de care parte staţi voi? (36) Este adevărat. El a simţit că soţia lui trebuia să moară. Când Adam şi Eva au fost aşezaţi în minunata grădină. a luat fructul şi a mâncat. El s-a sfătuit cu îngerii răi şi au întocmit un plan de a lupta împotriva guvernării lui Dumnezeu. Făcuse şi pe alţii să sufere prin căderea lui. (32) Căderea omului şi mântuirea 8 Martie ÎNDĂRĂTNICIA OMULUI “O. şi-a dat seama că a pierdut pentru totdeauna curăţia şi slava cerului. Acestea nu sunt poveşti stupide. Călcând poruncile lui Dumnezeu. datorită dragostei pe care i-o purta Evei. Ea a întins mâna. şi astfel păcatul să fie veşnic. dar calea celor stricaţi este pietroasă. (35) Din cauza păcatului.3:17) Fiecare faptă de ascultare faţă de Hristos. a călcat legea lui Dumnezeu şi a căzut împreună cu ea. este un pas către slava finală a biruinţei.. dar căile înţelepciunii sunt nişte căi plăcute. pe calea celui rău nu este decât remuşcare amară şi grijă apăsătoare. Imediat au fost însărcinaţi îngeri care să păzească drumul ce ducea la pomul vieţii. Orice contrazice Cuvântul lui Dumnezeu. este totdeauna un dezastru a nu asculta de Dumnezeu. Pe calea largă. că nu este chiar aşa cum a zis Domnul.. Noi trebuie să ne plecăm inimile noastre pentru a şti care este adevărul. Mântuitorul lumii.. îngerii sfinţi şi cu Isus. să atragă asupra lor mânia Lui. putem fi siguri că vine de la Satana. de-ar rămânea ei cu aceeaşi inimă ca să se teamă de Mine şi să păzească toate poruncile Mele..." Ea s-a gândit. apoi zăbovind în jurul pomului. împreună cu cei care au căzut cu el. dar este numai o amăgire. şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice” (Prov. orice încercare suportată.. Cuprins de o cumplită descurajare. Toate lecţiile pe care Dumnezeu le-a lăsat să fie înregistrate în Cuvântul Lui.” Gen. fiecare faptă de lepădare a eului. orice biruinţă câştigată asupra ispitei. Neglijarea lor va aduce ruinarea noastră. ci adevăruri. Ea a cutezat să n-asculte.. poarta poate că e împodobită cu flori dar sunt spini pe cărare. ei şi copiii lor.5:29 După ce Satana a fost exclus din cer. Atunci Satan s-a bucurat foarte mult.” Deut. (33) În ciuda sofistăriilor lui Satan care ne sugerează contrariul. de dragul Lui. omul va pierde cerul şi o veşnicie de fericire. iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Am văzut cum o întristare a venit peste chipul lui Adam.. Se întruni un sfat pentru a hotărî ce era de făcut cu perechea vinovată. şi chiar îndrăznind să se îndoiască de ceea ce a zis Dumnezeu: ”În ziua în care vei mânca din el. (34) Căderea omului şi mântuirea 9 Martie CALEA CELOR STRICAŢI “O minte sănătoasă câştigă bunăvoinţă. iar ei au fost excluşi din Paradis.. ispitindu-l în acest fel. iar apoi să-i determine să se împărtăşească şi din pomul vieţii pentru ca ei să poată trăi veşnic în păcat şi neascultare. “Calea celor stricaţi este pietroasă. Îngerii fură cuprinşi de mâhnire şi îşi aruncară coroanele de pe cap. A fost planul premeditat al lui Satana ca Adam şi Eva să n-asculte de Dumnezeu. Dar Dumnezeu a zis că îi va alunga pe păcătoşi din grădină. A dat apoi fructul soţului ei. Toate harfele amuţiră. Adam. Satan şi-a început lucrarea cu Eva. 3:15 .. Dragostea lui pentru Eva era puternică. Ele au fost lăsate pentru a ne salva de la dezamăgire. sunt pentru învăţătura şi avertizarea noastră. El a luat fructul şi repede a mâncat din el.. Dar îngeri sfinţi au fost trimişi ca să-i alunge din grădină. El a fost exclus din cer. Îngerilor le era teamă că oamenii vor mânca din pomul vieţii. Dacă noi îl acceptăm pe Hristos ca şi călăuză a noastră. El ne va conduce cu siguranţă..” Prov. el a hotărât să împărtăşească soarta ei.Scopul vieţii tale ar trebui să fie pregătirea ta pentru a fi gata să te uneşti cu mântuiţii..

Evanghelia a fost predicată întâi lui Adam de către Hristos. totuşi în făgăduinţa Mântuitorului. ci să aibă viaţă veşnică. dacă oamenii vor fi biruiţi de sofistăria lui Satan. Domnul s-a arătat lui Avraam şi a zis: ”Eu sunt Dumnezeul Cel Atotputernic. Însăşi îngerii doresc să înţeleagă această temă minunată şi misterioasă. Moartea lui Hristos pe cruce a făcut cu putinţă lui Dumnezeu să accepte şi să ierte orice suflet care se căieşte. Legământul cu Avraam a păstrat de asemenea autoritatea Legii lui Dumnezeu.17:7 Aşa după cum Biblia prezintă două legi. peste viitor. Acesta de asemenea. un plan prin care El caută să-l restabilească pe om în starea lui de neprihănire de la început.”(Gen. Tot atât de repede cum a păcătuit Adam. (43) Mântuirea neamului omenesc a fost mereu tema sfaturilor cereşti. În timp ce prezicea război între om şi Satana. Adam şi tovarăşa lui de viaţă au fost asiguraţi că în ciuda păcatului lor mare totuşi nu erau la dispoziţia lui Satan. îngerii s-au adunat în jurul Lui şi privindu-L şi auzind strigătul Lui. Acesta a fost împlinirea legământului făcut între El şi Tatăl Lui înainte de întemeirea lumii. Fiul lui Dumnezeu S-a oferit să ispăşească.” Gen. O perioadă de probă avea să fie îngăduită pentru ei şi prin căinţă şi credinţă în Hristos. le-a făgăduit viaţa veşnică.. a venit şi un Mântuitor. Domnul a zis: ”Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie.22:18) Această promisiune indica spre Hristos. (42) În timp ce Ispăşitorul divin era pe cruce. în dragoste. (38) În clipa când omul a acceptat ispitele lui Satan şi a făcut chiar lucrurile pe care Dumnezeu îi spusese să nu le facă. mântuirea neamului omenesc. ei puteau deveni din nou copiii lui Dumnezeu. una neschimbătoare şi veşnică. a fost dată promisiunea divină că sămânţa femeii va zdrobi capul şarpelui. Hristos n-a făcut singur marele sacrificiu. Este slava Prinţului vieţii şi cele mai puternice eforturi ale omului nu pot pătrunde aceasta. şi totuşi acceptă să ia locul omului. să nu piară. cu aceeaşi putere de a înfrunta condamnarea rostită asupra vinovatului. Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. Luceafărul speranţei lumina întunecatul viitor. ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui. (44) Cu cât studiem mai mult acest subiect. tot atât de sigur e şi faptul că totdeauna manifestarea harului Său pentru omenire a fost o desfătare a Înţelepciunii veşnice. Aceasta îţi va zdrobi capul." (39) Tot atât de repede cum a apărut păcatul. Ei au crezut în făgăduinţa preţioasă a lui Dumnezeu şi au fost salvaţi de la pierzare veşnică. Fiul lui Dumnezeu a stat între vii şi morţi. Astfel Avraam a înţeles aceasta şi s-a încrezut în Hristos pentru iertarea păcatelor. Cu mâinile strânse Ei S-au angajat în legământul solemn ca Hristos să devină o garanţie pentru neamul omenesc. păcatul lor. Voi sta în locul omului. tot aşa există şi două legăminte. Fiul lui Dumnezeu s-a oferit pe Sine ca garanţie pentru neamul omenesc. (45) Căderea omului şi mântuirea 12 Martie PLANUL LUI DUMNEZEU PENTRU RĂSCUMPĂRAREA OMULUI “Voi pune legământul Meu între Mine şi tine din neam în neam. rostită în prezenţa primilor noştri părinţi. Domnul şi-a manifestat voinţa Sa în planul de mântuire. care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti în locurile cereşti în Hristos. cu propria Sa viaţă.” Efes. aceasta mărturisea de asemenea că la sfârşit puterea marelui adversar avea să fie zdrobită. Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţiei tale după tine." Această declaraţie.Prima asigurare de mântuire i-a fost comunicată omului în declaraţia rostită asupra lui Satan în grădină.. în făgăduinţa: ”Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta. cealaltă provizorie şi temporară." Tatăl şi Fiul S-au învoit să satisfacă pretenţiile legământului veşnic. (40) Deşi tristeţea şi întunericul atârnau ca un văl al morţii. Legământul harului a fost făcut înainte de întemeierea lumii. Primul a fost legământul harului făcut cu omul în Eden. Acelaşi legământ a fost înnoit lui Avraam. acest legământ le aduce iertare şi ajutorul harului lui Dumnezeu pentru ascultarea viitoare prin credinţă în Hristos. iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Lui Adam şi Evei le-a părut rău şi s-au căit pentru vina lor. El va mai avea o şansă. Hristos. cu care a murit pe crucea de pe Calvar. (41) Căderea omului şi mântuirea 11 Martie UN MÂNTUITOR DIN VEŞNICIE “Binecuvântat să fie Dumnezeu. zicând: “Să cadă asupra Mea pedeapsa. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Hristos ştia că trebuia să sufere. cu atât mai profund îl vom înţelege şi totuşi sunt taine pe care nu le vom putea pătrunde studiind slava Mântuitorului. au întrebat foarte emoţionaţi: ”Nu-L va salva Domnul Iehova?” Apoi cineva a zis: ”Domnul a jurat şi nu se va căi. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât a dat pe unicul Său Fiu născut. Tuturor oamenilor. În El. între sămânţa ta şi sămânţa ei. Această credinţă i-a fost socotită lui ca neprihănire. a fost o făgăduinţă pentru ei. El a existat din veşnicii şi este numit legământul veşnic. umblă . când după căderea în păcat. 1:3-4 Încă de la căderea în păcat. acesta va fi un legământ veşnic în puterea căruia. Aşa cum Dumnezeu a existat din totdeauna. cu condiţia credincioşiei faţă de Legea lui Dumnezeu. pentru ca oricine crede în El. Astfel patriarhii au primit speranţa mântuirii.

. şi s-au închinat adorând un chip cioplit. descoperit în legământul avraamic. văzându-şi păcătoşenia lor şi nevoia lor de iertare.promisiunea iertării păcatelor şi a harului lui Dumnezeu care să reînnoiască inima şi so aducă în armonie cu principiile legii lui Dumnezeu. pentru că a existat în mintea lui Dumnezeu din veşnicii. (48) Căderea omului şi mântuirea 13 Martie NEPUTINŢA OMULUI DE A SE SALVA SINGUR “Totuşi pentru că ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii. 26:5). şi să vină în legătură cu degradarea pământului.a fost stabilită între Dumnezeu şi Israel la Sinai. dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu. Lev. încât să simtă nevoia Mântuitorului.17:1.”(Ex. (53) Dumnezeu şi Hristos şi îngerii cereşti se luptă cu tine.numită în Biblie vechiul legământ .19:5-6) Poporul nu şi-a dat seama de starea păcătoasă a propriilor lor inimi. deoarece sângele prin care acesta a fost întărit a fost vărsat după sângele primului legământ. care L-a creat pe om.. iar nu prin faptele Legii..înaintea Mea şi fii fără prihană.. veţi fi ai Mei dintre toate popoarele pământului. să sufere tristeţea.PRIETENII ŞI PĂZITORII NOŞTRI “Nu sunt toţi oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?” Ev. pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii. Dumnezeu le-a dat [israeliţilor] legea Sa. Îngerii nu s-au putut bucura când Hristos le-a expus planul de mântuire pentru că au văzut că mântuirea omului trebuie să-L coste pe Conducătorul lor iubit dureri inexprimabile. până când au călcat legământul lor cu Dumnezeu.. (54) . Principiile vechiului legământ erau: ”ascultă şi trăieşte”. ei au fost aduşi acolo. a păzit poruncile Mele.20:11. şi a fost întărită prin sângele jertfei. Ei aveau să păzească pe robii harului de puterea îngerilor răi şi de întunericul pe care Satana mereu îl arunca în jurul lor. Simţindu-se în stare a-şi dobândi propria lor îndreptăţire. (50) Căderea omului şi mântuirea 14 Martie ÎNGERII . care este legământul harului prin credinţă în Hristos Isus. Îngerii s-au oferit să se jertfească ei pentru om. dar “blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia şi nu le va face.”(Ex. ei aveau să fie duhuri slujitoare trimise ca să slujească pe acei care vor moşteni mântuirea. şi că fără Hristos era cu neputinţă pentru ei a păstra Legea lui Dumnezeu. Avraam a privit la Isus care este autorul şi desăvârşitorul credinţei noastre. a implicat tot cerul în acest sacrificiu infinit.de a sluji acelora care sunt nenorociţi şi inferiori la caracter în toate privinţele. ocara şi moartea pe pământ.”Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi. făgăduindu-le mari binecuvântări dacă o vor respecta: ”Acum.24:7) Ei au fost martori la proclamarea legii în acea teribilă spendoare şi au tremurat de groază înaintea muntelui. puterea Lui nu era egală cu a lor şi ei trebuia să-i slujească. (51) Îngerii sunt totdeauna prezenţi acolo unde este mai mare nevoie de ei.2:16 O altă înţelegere . şi este numit al doilea sau “noul legământ”. ci numai prin credinţa în Isus Hristos. numai El. avea puterea de a-l mântui. îngerii aveau şi ei partea lor de făcut în planul de mântuire.”(Gen. când le spunea cum trebuia să coboare din curăţia şi pacea cerului. (46) Legământul harului nu este un adevăr nou. Căci tot pământul este al Meu. Hristos a fost făcut “pentru puţină vreme mai prejos decât îngerii din pricina morţii pe care a suferit-o”(Ev. Legământul cu Avraam a fost întărit prin sângele lui Hristos. ei au zis: ”Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul. De aceea el este numit legământul veşnic.. am crezut şi noi în Hristos Isus. "Mărturia lui Dumnezeu faţă de servul lui credincios a fost: ”Avraam a ascultat de porunca Mea şi a păzit ce i-am poruncit.2:9) Deoarece El trebuie să ia asupra Lui natura omenească." . ca să fim neprihăniţi prin credinţă în Hristos.. Cu durere şi uimire ascultau la cuvintele Lui. (47) Pentru noi există speranţă numai dacă ne punem sub legământul avraamic. (52) Toţi îngerii cerului sunt uniţi în lucrarea de a aduce omului comorile nemărginite din lumea mai bună...27:26) Noul legământ a fost întemeiat pe făgăduinţe mai bune . Sufletele slabe şi tremurânde care au multe defecte de caracter sunt ţinta lor deosebită. orânduielile Mele şi Legile mele. este lucrarea fiinţelor curate şi fără păcat din curţile de sus. De asemenea. Dar viaţa unui înger nu putea plăti datoria. să-L întărească şi să-L aline în suferinţele prin care avea să treacă. şi repede au încheiat legământul cu Dumnezeu...” Gal. lângă acei care au cele mai grele lupte de dus cu eul şi ale căror împrejurări sunt cele mai descurajatoare. Totuşi. În puterea Mântuitorului tu poţi fi mai mult decât biruitor. Evanghelia propăvăduită lui Avraam prin care el a avut speranţă este aceeaşi Evanghelie care este predicată pentru noi astăzi.18:5. şi cu toate acestea numai câteva săptămâni au trecut. singurul prin care putea fi asigurată mântuirea omului.. Ceea ce inimile egoiste ar privi ca un serviciu umilitor .. (49) Singurul mijloc de salvare e dat prin legământul avraamic. ”omul care le va împlini va trăi prin ele”. şi acum. şi prezentat mai târziu prin serviciul jertfelor..”(Ezech. un neam sfânt. Deut. 1:14 Planul. Ei nu puteau nădăjdui în graţia lui Dumnezeu prin legământul pe care l-au nesocotit.

un sabat fals. el urmărea să răstoarne autoritatea Autorului ei. După căderea lui Adam. ca o mărturie plină de credincioşie în cer.. a schimbat porunca a patra. ridicând în locul lui unul fals .. cu dorinţa de a ne înălţa şi a ne înnobila. va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt şi se va încumeta să schimbe vremile şi Legea. (61) A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu 16 Martie SCHIMBAREA PORUNCILOR “El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt. Satana i-a condus pe slujitorii săi să încerce să schimbe Sabatul.datoria noastră faţă de semenul nostru. Satana a căutat să demonstreze că Dumnezeu era nedrept..” Ioan 7:17 ..7:25 Satana nu putea împiedica planul de mântuire. pretindea schimbarea ei. dăinuieşte în veci în ceruri”. Isus a fost crucificat şi a înviat a treia zi. că Legea lui Dumnezeu nu era desăvârşită şi că binele universului. El [Satana] le-a zis îngerilor răi. (Ps.. trebuie să existe pentru veşnicie. lucrând prin conducătorii neconsacraţi ai bisericii. Vrăjmaşul a tot binele a schimbat semnul. Dumnezeu le-a făcut cunoscută Legea Sa. El dorea ca acei care mărturiseau credinţa în Isus şi credeau că legile care reglementau servicul jerfelor la evrei au încetat la moartea lui Hristos. când ne spijinim pe meritele lui Hristos. dacă învăţătura este de la Dumnezeu.. Această Lege dezvăluie toată datoria familiei omeneşti. El s-a gândit să schimbe vremile şi legea. După ce Adam şi Eva au fost creaţi.” Dan. între cei care mărturiseau a fi prietenii lui Hristos. Satana a căzut deoarece a călcat principiile guvernării lui Dumnezeu. (57) “Legea lui Dumnezeu. ca un Mântuitor care iartă păcatul.. dar le-a fost repetată de Iehova. ziua pe care Dumnezeu a binecuvântat-o şi a sfinţit-o (Gen. să strice singura poruncă din cele zece care îndrumă spre adevăratul Dumnezeu. nimic n-a fost schimbat. Astfel Satana a folosit învierea pentru a servi scopului său. Creatorul cerurilor şi al pământului. El şi ai lui s-au bucurat că greşelile pe care ei le-au pus la cale au fost atât de bine primite. astfel încât acesta indica spre calea neascultării ca şi când aceasta ar fi calea spre fericire. altfel Adam n-ar fi putut păcătui. (63) Domnul a stabilit în mod clar drumul care duce la cetatea lui Dumnezeu. s-a deschis o cale prin care să ne reîntoarcem la Dumnezeu. o copie a caracterului Său. Nici o poruncă n-a fost desfiinţată. primele patru porunci definesc datoria noastră faţă de Dumnezeu. El a schimbat Sabatul din ziua a şaptea în prima zi a săptămânii. El [Satana] a spus îngerilor răi că va face chiar răstignirea şi învierea să fie în avantajul lui. Aceasta n-a fost scrisă numai atunci. principiile Legii n-au fost schimbate ci au fost pentru totdeauna rânduite şi clar formulate. de aceea el trebuia să caute să strice porunca a patra care îndreaptă privirea la Viul Dumnezeu. (59) Prin ispitirile lui Satana.A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu 15 Martie PORUNCILE LUI DUMNEZEU SUNT ADEVĂRATE “Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate. dar marele apostat a schimbat semnul. (55) Îngerii erau călăuziţi de Lege. El a rostit pe Muntele Sinai cele zece porunci sfinte ale Lui. toate poruncile Lui sunt adevărate pentru vecie. întreaga familie omenească a devenit călcătoare a Legii lui Dumnezeu. făcute cu credincioşie şi neprihănire.. va ajunge să cunoască.. O PERSOANĂ CU CONŞTIINŢA LIBERĂ “Dacă vrea cineva să facă voia Lui. adaptate pentru om în starea sa decăzută.119:89) (58) De la început marea luptă s-a dat asupra legii lui Dumnezeu. să creadă că Legea celor zece porunci a încetat de asemenea la moartea lui Hristos. (64) A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu 17 Martie OMUL. Prin harul lui Hristos ei pot fi în stare să asculte de Legea Tatălui. nici o iotă.2: 2-3) şi în locul lui să onoreze sărbătoarea ţinută de păgâni ca “ziua venerabilă a soarelui”. că cele zece porunci erau aşa de clare că mulţi ar crede că sunt încă legaţi în ascultare faţă de ele. sau dacă Eu vorbesc de la Mine.. Psalmistul zice: ”Cuvântul Tău. iar ultimele şase . Satana le-a prezentat înaintea lor învierea măreaţă a lui Isus şi le-a spus că prin învierea Lui în prima zi a săptămânii. 111:7-8 Legea lui Dumnezeu a existat înainte de a fi creat omul. dar prin jerfa Fiului Său. Doamne. Într-o spendoare teribilă în mijlocul tunetelor şi fulgerelor. Dumnezeu ne-a oferit un etalon de ascultare. (60) Când ne încredem pe deplin în Dumnezeu.” Ps. şi a încercat să îndepărteze vechiul Sabat. (56) Din dragoste. noi vom primi tot sprijinul pe care-l dorim. (62) Satana. fiind o descoperire a voinţei Sale. Subminând Legea.

119:165 Adam i-a învăţat pe urmaşii lui Legea lui Dumnezeu. El îi poate ispiti şi face păcatul să pară ademenitor şi plăcut. le-ai vorbit din înălţimea cerului şi le-ai dat porunci drepte." Mulţi. şi că nici un motiv pământesc nu te va convinge să nu recunoşti Legea divină a celor zece porunci. Convertirea este o lucrare pe care cei mai mulţi n-o preţuiesc." Nu există pace în nedreptate. iar Noe i-a învăţat pe urmaşii lui cele zece porunci. sub propriile lui puteri limitate. ca un supus liber al împărăţiei cereşti. după ocaziile pe care le-au avut de a o cunoaşte prin înţelepciune.Omul a fost creat ca persoană cu conştiinţa liberă. totuşi aceasta nu scuză pe nici un om de a păcătui. Când o acceptăm în Hristos. Deoarece oamenii din nou s-au depărtat de Dumnezeu. (72) Primită în Hristos. să ducă lupta împotriva puterilor întunericului în propria lui putere finită. desăvârşirea lui Dumnezeu. prin tradiţie sau prin Cuvântul scris. nici o încercare nu e îngăduit să vină peste el.7:12) (70) Întreaga lume va fi judecată după Legea morală.. înnobilând pe alţii. şi nu li se întâmplă nici o nenorocire. (76) .119:18 Isus Hristos este slava legii.... gingăşie. care. iar porunca este sfântă. (65) Satan este marele autor al păcatului.. descoperind omului principiile neschimbătoare ale dreptăţii.. Dumnezeu te cheamă să-ţi afirmi libertatea. Legea este o mărturie a înţelepciunii lui Dumnezeu. Dar cel care primeşte dreptatea Legii în Hristos este în armonie cu cerul. să accepte sau să refuze.. deasupra ispitelor care ne conduc la păcat. el trebuie să fie supus la proba ascultării. căruia îi place păcatul şi să-l aduci acolo încât să înţeleagă dragostea de nepătruns a lui Hristos. aceasta devine înţelepciunea noastră. Nici o ispită.. Tu poţi să refuzi să fii supus puterii răului. la care să nu poată rezista. Ei n-au văzut ce i-a fost descoperit lui Moise când el s-a rugat: ”Arată-mi slava Ta”(Ex.. (66) Totul a fost pregătit. Prin păcat. cei păcătoşi se luptă cu Dumnezeu. nu discern lucrurile minunate care pot fi văzute în legea lui Dumnezeu. puterea de atracţie a harului Său. puţini au fost cei care au acceptat-o şi au ascultat-o. Domnul l-a ales pe Avraam. (69) A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu 18 Martie ÎN ARMONIE CU CERUL “Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta. caută să-i apere de relele care sunt consecinţa păcatului. pentru că el nu-l poate constrânge pe om să păcătuiască. Dar.. prin potop.33:18) Lui Moise i-a fost descoperit caracterul lui Dumnezeu. Ea ne înalţă deasupra puterii dorinţelor şi tendinţelor fireşti. Dumnezeu a pregătit suficiente resurse pentru ca omul niciodată să nu fie învins în lupta cu Satana. Legea a fost păstrată de Noe şi familia lui. Razele strălucitoare ale Soarelui dreptăţii trebuie să fie răspândite de misionarii Lui peste minţile păcătoşilor.9:13) Iar Pavel spune: ”Legea este sfântă.”(Rom. (67) Ca fiinţă mântuită. orânduirile Mele şi legile Mele. lumea a ajuns atât de decăzută încât era necesar să fie curăţată de corupţie. (68) Lasă ca un scop măreţ şi consecvent să te călăuzească şi hotărăşte în puterea şi harul lui Dumnezeu că de aici înainte tu vei trăi pentru El. Nu e un lucru neînsemnat să transformi un suflet pământesc. (73) A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu 19 Martie MINUNATE LUCRURI ÎN LEGEA LUI DUMNEZEU “Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale.” Ps." (75) Legea cerului totdeauna este plină de îndurare.”(Neem. astfel încât sufletul să fie umplut cu dragostea divină. în planul lui Dumnezeu totul a fost pregătit ca omul să nu fie sub influenţa propriilor lui porniri. legi adevărate şi orânduiri minunate. cu siguranţă că el ar fi căzut dacă ar fi fost lăsat astfel.”Ps. Omul este liber. şi nu li se întâmplă nici o nenorocire. dar el trebuie să lase la latitudinea lor dacă vor face sau nu.26:5) Referitor la Legea rostită pe Sinai. dar el niciodată nu este adus într-o asemenea situaţie încât cedarea la rău să devină o necesitate. despre care El zice: “Avraam a ascultat de porunca Mea şi a păzit ce i-am cerut. pentru ca ei să poată fi conduşi acolo încât să zică: ”Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale. (71) Noi vedem în aceasta bunătatea lui Dumnezeu. şi aceasta s-a transmis din tată în fiu generaţii de-a rândul. ajutor. (74) În Lege fiecare detaliu reprezintă caracterul Dumnezeului infinit. deoarece.”(Gen. Neemia zice: ”Te-ai pogorât pe muntele Sinai. amabilitate. cu conştiinţa liberă răscumpărată cu un preţ infinit. a păzit poruncile Mele. ”Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta. Legea lui Dumnezeu lucrează în noi desăvârşirea caracterului care ne va aduce bucurie în veşnicii. dreaptă şi bună. să foloseşti puterile date de Dumnezeu. La fel ca locuitorii tuturor celorlalte lumi.

ci sfinţenia făcută de cunoscut. El a zis despre Sine: ”Eu am păzit poruncile Tatălui Meu. celui vătămat. declară deasemenea că Legea este “sfântă. orice schimbare făcută în ea este o greşeală. iar conştiinţa este luminată şi făcută sensibilă. cuprinzătoare şi autoritare. după puterile sale. a dovedit că Legea poate fi ţinută de om şi a arătat desăvârşirea caracterului prin cultivarea ascultării. Viaţa de ascultare a Mântuitorului a păstrat pretenţiile Legii. Dumnezeu i-a onorat făcându-i păzitorii şi depozitarii Legii Sale. după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui." (80) Legea este o expresie a gândului lui Dumnezeu. pentru a acoperi păcatul sufletului pocăit şi ascultător... Curând după ce se întorc cu respect şi seriozitate la sfintele Scripturi lumina din cer le va descoperi minunatele lucruri ale Legii lui Dumnezeu. a dat un exemplu de ascultare faţă de Legea lui Dumnezeu. Ea prezintă neamul omenesc decăzut. cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău. El a arătat cum cerinţele Legii se extind dincolo de fapte şi vizează gândurile şi intenţiile inimii.5:18) Soarele care străluceşte în ceruri.Legea lui Dumnezeu trebuie să fie preamărită înaintea oamenilor. (79) A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu 20 Martie EXEMPLUL LUI ISUS ÎN PĂZIREA LEGII “Dacă păziţi poruncile Mele..7:29) (81) Când prin credinţă în Isus Hristos. excusiv ca un favor evreilor. dreaptă şi bună. veţi rămânea în dragostea Mea. cu tot sufletul tău. Adevărurile care au constituit lucruri prea grele pentru a fi înţelese de marii înţelepţi sunt înţelese de copiii lui Hristos.. oamenii se despart de Dumnezeu închizându-şi canalul binecuvântărilor. Când la naşterea lui Hristos îngerii cântau: ”Slavă lui Dumnezeu în locurile prea Înalte. Cel care îl iubeşte cu adevărat pe Dumnezeu şi pe aproapele său este acela care arată milă celui sărac. neschimbată în nici o iotă sau frântură de slovă. Deşi acestea pot dispărea. În predica de pe munte. (84) În instrucţiunile Legii Sale sfinte. şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”Ioan 14:15 Legea n-a fost dată. Interdicţiile ei reprezintă garanţii sigure pentru fericire. îşi păstrează pretenţiile asupra fiinţelor omeneşti. să caute să restabilească în omenire chipul moral al lui Dumnezeu. ”Este mai lesne să treacă cerul şi pământul.. bunătate şi dragoste.. Alegând păcatul. Acei care n-ascultă de poruncile lui Dumnezeu şi învaţă şi pe alţii să facă la fel. Propriile lui fapte generează situaţii care au adus un rezultat sigur.. Dumnezeu a dat un mod desăvârşit de a trăi.”Ioan 15:10 Legea lui Dumnezeu este singurul etalon adevărat al desăvârşirii morale. Orice faptă păcătoasă se răsfrânge asupra păcătosului. Dumnezeu cheamă pe fiecare om să-şi reia lucrul neglijat. spiritul este întărit. dar acesta avea să rămână un adevăr sacru pentru întreaga lume.”(Luca 10:27) (83) Legea lui Dumnezeu nu este ceva nou. caracterul lui Dumnezeu şi stabileşte clar toată datoria omului. sunt martorii lui Dumnezeu că Legea lui Dumnezeu este neschimbătoare şi veşnică. Legea a fost exemplificată practic în viaţa lui Hristos. Hristos a venit să proslăvească şi să preamărească Legea. cât prin cea a milei. şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui”(Luca 2:14) ei mărturiseau principiile legii pe care El a venit s-o proslăvească şi s-o preamărească. pământul solid pe care locuiţi. exprimând milă. Câtă vreme nu va trece cerul şi pământul. Zece învăţături scurte.. Toţi cei care ascultă ca El. iar consecinţa sigură este ruina şi moartea. desăvârşirea lui Hristos este atribuită păcătosului. lucrează în el o schimbare a caracterului şi face mult mai uşor să păcătuiască a doua oară. sunt condamnaţi de Isus. învăţăturile divine vor dăinui. Păcătosul îşi atrage singur pedeapsa asupra lui.. (77) Legea celor zece porunci nu trebuie privită la fel de mult prin prisma interdicţiilor..” (Rom. păzind cele zece porunci. cuprind datoria omului faţă de Dumnezeu şi faţă de semenul său.”(Luca 16:17) Din moment ce Legea lui Dumnezeu este sfântă. Dumnezeu doreşte ca noi să fim fericiţi şi El ne-a dat învăţăturile Legii Sale. Nu este sfinţenia creată. când o primim în Hristos. decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege. pentru ca ascultându-le să putem fi fericiţi. cu toată inima ta. ele au fost date pentru instruirea şi conducerea tuturor.. (Mat. veţi păzi poruncile Mele. Este un cod de principii. (78) Prin ascultare de această Lege. înainte ca să se fi întâmplat toate aceste lucruri. face tot ce poate mai bine şi caută să păstreze calea Domnului. (85) Azi Dumnezeu dă ocazie oamenilor să arate dacă iubesc pe aproapele lor. dacă sunt ascultate. Învăţăturile Decalogului sunt pentru toată omenirea. aceasta devine gândul nostru. El a declarat că până la încheierea timpului această lege. acelora care sunt gata să moară. Tinerii au nevoie de o clară înţelegere a Legii lui Dumnezeu. omul. În propria Lui viaţă.. (82) A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu 21 Martie MARELE PRINCIPIU AL LEGII “Dacă Mă iubiţi. nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege. celui suferind. Noi nu trebuie să-L privim pe Dumnezeu ca şi când El ar aştepta să-l pedepsească pe păcătos pentru păcatul lui. (86) . El a răspuns: ”Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul Tău. toate se întemeiază pe marele principiu fundamental al dragostei.

vor fi mântuite pentru a împărtăşi slava libertăţii fiilor lui Dumnezeu.. Simţul păcatului a otrăvit izvoarele vieţii. Lasă ca inima ta recunoscătoare care bâjbâie cu nesiguranţă să se întoarcă la El. Is. (100) Credinţa şi Evanghelia 24 Martie MULT HAR PENTRU ASCULTARE .Cele zece porunci.. fără Evanghelie. Legea este întruchiparea Evangheliei. (97) Mulţi care pretind a crede şi predica Evanghelia. iar Evanghelia este floarea înmiresmată şi fructul pe care-l poartă. şi păcatul este fărădelege” (1 Ioan 3:4) Scopul lui Dumnezeu este de a ne salva din păcat.”Iac. nici umbră de mutare.. Dar în zadar. (90) El îl va elibera pe cel robit care este ţinut în această stare de slăbiciune. Ioan zice: ”Oricine face păcat. este acelaşi care a rostit predica de pe munte. şi a transmis lui Moise învăţăturile Legii ceremoniale.. noi trebuie să ne predăm în totul Lui.. garantate nouă." Noi suntem prinşi în cursa lui Satana. Dumnezeu pretinde ascultare de la toţi copiii Săi.. nenorocire şi de lanţurile păcatului. Sufletul deformat trebuie să fie transformat.2:1. iar Evanghelia este dezvăluirea Legii. ”tot capul e bolnav şi toată inima suferă de moarte”... 29:13-14 Prin păcat. purificat. suflete ruinate şi robite de Satana.. în care nu este nici schimbare.. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi.”(Ioan 5:39) Lepădând Vechiul Testament.” (Ioan 14:15) (87) Credinţa şi Evanghelia 22 Martie STAREA NOASTRĂ NEAJUTORATĂ ÎN PĂCAT “Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi. ”de care au fost prinşi ca să-i facă voia. (96) Hristos a fost trimis pe pământ pentru a reprezenta pe Dumnezeu în caracter. Nu-ţi pierde speranţa. leapădă Vechiul Testament despre care Hristos a zis: ”Tocmai ele mărturisesc despre Mine. sau Evanghelia fără Lege. dar înainte de a fi schimbat în neprihănire. (94) Prin Evanghelie. noi am fost despărţiţi de Dumnezeu. dacă ascultăm de Legea care guvernează universul. sunt zece făgăduinţe.. 2 Tim. Duhul Sfânt descrie starea noastră astfel: ”Morţi în greşeli şi în păcate”.. pentru că amândouă sunt părţi inseparabile ale aceluiaşi întreg. cere luptă. (88) Prin natura noastră suntem înstrăinaţi de Dumnezeu.1:5-6. acei luptători descurajaţi să privească sus. Nici un om nu poate prezenta Legea lui Dumnezeu. Prezenţa Lui iubitoare te înconjoară. Principiile guvernării Sale sunt aceleaşi. zice Domnul. de fapt leapădă Noul Testament. Pretenţiile lui Dumnezeu sunt aceleaşi.. Totdeauna El este aproape. (98) Acela care a dat Legea pe Sinai. Dar pentru că acesta pretinde o transformare completă.1:17 De la căderea lui Adam a fost un obicei al lumii de a păcătui. Predarea eului. Caută-L ca pe Acela care doreşte să fie găsit de tine. ei tânjesc după acea viaţă spirituală. Puterea Lui va ajuta slăbiciunii tale. Sufletele noastre sunt neputincioase. să ne pună în libertate. Legea este rădăcina." (92) Credinţa şi Evanghelia 23 Martie EVANGHELIA PENTRU AMBELE DISPENSAŢIUNI “Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus. Pentru că toate pornesc de la El “în care nu este nici o schimbare nici umbră de mutare. Când păcatul se luptă pentru stăpânire. ”nimic nu-i sănătos. priviţi spre Mântuitorul. face şi fărădelege..2:26) Dumnezeu doreşte ca să ne vindece.” Ier. Dă-I mâna şi lasă-L să te călăuzească.. El Însuşi a fost Evanghelia.”(Efes. o reînnoire a întregii noastre naturi. o deplină ascultare faţă de toate poruncile Sale. sufletul trebuie supus lui Dumnezeu. pogorându-se de la Tatăl luminilor. Harul Lui e suficient pentru a supune păcatul. (91) Făgăduinţa lui Dumnezeu este: ”Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi. dacă Mă veţi căuta cu toată inima voastră. dacă Mă veţi căuta cu toată inima voastră.. care să-i conducă în armonie cu Dumnezeu şi se străduiesc s-o obţină. ”Dacă Mă iubiţi." (99) Evanghelia Noului Testament nu este standardul Vechiului Testament coborât pentru a satisface plăcerile păcătosului şi a-l mântui în păcatele lui. Lupta împotriva eului este cea mai mare luptă care s-a dat vreodată. (95) Evanghelia este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. supunându-l în totul voinţei lui Dumnezeu. veţi păzi poruncile Mele. şi este pentru binele nostru să ştim ce este păcatul. Învăţătorul e acelaşi în ambele dispensaţiuni. (89) Mulţi îşi dau seama de neajutorarea lor.

sufletul este adus sub controlul Legii.“Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră. Biblia zice: ”Şi dracii cred şi se înfioară”. (103) Influenţa speranţei Evangheliei nu-l va conduce pe păcătos acolo încât să vadă mântuirea lui Hristos ca o problemă a harului gratuit. mărturia lucrurilor nevăzute.”Rom. (107) Credinţa este încredere în Dumnezeu .. El îşi va reforma căile lui. nici o nedreptate nu va scăpa necondamnată. Existenţa şi puterea lui Dumnezeu.6:14 Este sofistăria lui Satana că moartea lui Hristos a înlocuit Legea cu harul. acolo unde inima este predată Lui. în loc de a alege propriul nostru drum. dar aceasta nu e credinţa adevărată. Legea lui Dumnezeu nu va scuza nici o faptă rea. în timp ce el continuă să trăiască în neascultare faţă de Legea lui Dumnezeu.” Iac. ci este esenţa lucrurilor nădăjduite. făcându-L pe Hristos Mântuitorul nostru personal. statorniceşte Legea lui Dumnezeu. (108) Când vorbim de credinţă. Păcatul poate triumfa numai prin. Credinţa nu este numai o încredere în Cuvântul lui Dumnezeu.credinţa care lucrează prin dragoste şi curăţă sufletul. Acel har preţios oferit oamenilor prin sângele Mântuitorului. (102) Ascultarea de orânduirile şi poruncile Lui. fericirea noastră. Moartea lui Hristos n-a schimbat. credinţa ne conduce să alegem calea Lui. Morala Evangheliei nu cunoaşte nici un alt etalon decât desăvârşirea caracterului divin. exclamând împreună cu psalmistul: ”Cât de mult iubesc Legea Ta. ascultate.8:1) (109) Credinţa nu câştigă nimic pentru noi. curăţia sunt subliniate ca fiind secretele succesului vieţii noastre..2:12-13)(105) “Pentru copilul ascultător al lui Dumnezeu poruncile sunt o desfătare. tăria Lui. ci o supunere a voinţei Lui. Acestea merg mână în mână prin toate dispensaţiunile. ci sub har. pentru că nu sunteţi sub lege. dreptatea şi mila se sărută. în locul slăbiciunii noastre. pentru a rupe legăturile păcatului. . El zice: ”Eu am păzit poruncile Tatălui Meu. şi prin lucrarea Duhului Sfânt puterile nobile ale sufletului sunt reumplute cu tărie. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. dar aceasta este Legea divină care liberează orice captiv. sunt viaţa noastră. va deveni loial lui Dumnezeu prin puterea primită de la Mântuitor şi va duce o viaţă nouă şi curată. ci după îndemnurile Duhului. Aceste porunci. Credinţa recunoaşte stăpânirea Lui şi acceptă binecuvântările acesteia.11:6 Credinţa nu este numai o anumită cunoaştere. acolo e credinţă . În marea lui nevoie.crezând că El ne iubeşte şi ştie ce este cel mai bine pentru noi. Oamenii pot ajunge liberi. Credinţa este aceea care ne aduce în posesia acestora. dreptatea Lui. este împlinită în cei care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti. (110) Credinţa şi Evanghelia 26 Martie CUM ESTE FĂCUTĂ CREDINŢA DESĂVÂRŞITĂ “Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte este moartă în ea însăşi. toată ziua mă gândesc la ea”(Ps. sufletul strigă după o putere din afară şi mai presus de el. sunt inseparabile. există o deosebire la care trebuie să ne gândim. sunt lucruri pe care chiar şi Satana şi oştile lui nu le pot nega. noi înşine." (106) Credinţa şi Evanghelia 25 Martie CREDINŢA CARE LUCREAZĂ “Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui. Există un fel de încredere care este total deosebită de credinţă. Când omul se supune lui Hristos. credinţa primeşte de la Dumnezeu viaţa care singură poate produce o adevărată creştere şi eficienţă. sau anulat Legea sau să micşoreze în vreun fel Legea celor zece porunci. orice aspiraţie este darul lui Dumnezeu.”(Ioan 15:10) Viaţa lui reprezintă pentru noi un exemplu de ascultare şi servire. ”Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă după plăcerea Lui şi voinţă şi înfăptuire. ea este darul lui Dumnezeu pe care îl putem primi şi împărtăşi. Adevărul. Iar inima care în starea ei nerenăscută nu e supusă Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună. adevărul Cuvântului Său. ”Bunătatea şi credincioşia se întâlnesc.”(Fil. aşa şi salvarea noastră din murdăria păcatului este desăvârşită.”(Rom.119:97) Iar dreptatea Legii. acum se desfată în învăţăturile sfinte. Numai Dumnezeu poate reînnoi inima. Vieţile noastre.” Ev. cinstea." Dar noi suntem rugaţi stăruitor: ”Duceţi până la capăt mântuirea voastră cu frică şi cutremur. inima este reînnoită după chipul lui Dumnezeu. Orice îndemn bun. este viaţa şi prosperitatea poporului Său. distrugerea libertăţii sufletului. în locul păcătoşeniei noastre.85:10). suntem deja ai Lui. Astfel. (104) Aşa după cum jertfa dată pentru noi a fost desăvârşită. De la căderea omului guvernarea morală a lui Dumnezeu şi a harul Său.. ea acceptă înţelepciunea Lui.. numai devenind una cu Hristos. Viaţa lui Hristos a fost o perfectă împlinire a oricărei învăţături din Lege. înseamnă restabilirea desăvârşită a omului. mântuirea noastră. (101) Fiecare poruncă a lui Dumnezeu este o hotărâre a harului dragostei şi a puterii salvatoare. pacea noastră. În locul ignoranţei noastre. sentimentele îndreptate spre El. Supunerea faţă de voinţa lui Hristos. 2:17 Lepădarea păcatului este o faptă a sufletului însuşi. Prin această credinţă.”(Ps.

trebuie să se păzească în mod deosebit.Îţi dai seama de păcătoşenia ta? Dispreţuieşti tu păcatul? Atunci aminteşte-ţi că dreptatea lui Hristos e a ta dacă tu o vei prinde cu toată puterea ta. Dar contează aici. (119) Există două erori faţă de care copiii lui Dumnezeu . dominând în inimă şi dirijând viaţa. pacea.. pentru a se pune în armonie cu Dumnezeu. acei care pretind a păstra legile lui Dumnezeu. pentru că ei nu aduc nici un rod preţios. Cel care încearcă să devină desăvârşit prin propriile lui fapte de ţinere a Legii.. Dar pretinsul popor al lui Dumnezeu nu-şi sprijină credinţa lor pe faptele lor. că din moment ce numai prin credinţă ajungem părtaşi ai harului lui Hristos.2:23-24 “Toţi acei care se unesc cu Biserica. este strigătul lor. este aceea că credinţa în Hristos eliberează pe om de ţinerea Legii lui Dumnezeu. iar Duhul lui Dumnezeu locuieşte în ei. (113) Crezi tu că sfârşitul tuturor lucrurilor e aproape. amabilitatea." (118) Credinţa în Hristos care salvează sufletul nu este cea pe care o întâlneşti la mulţi. ei sunt. Nu poţi tu să vezi ce temelie tare e sub puterile tale când îl primeşti pe Hristos? Dumnezeu a acceptat jertfa Fiului Său ca o ispăşire deplină pentru păcatele lumii. nu apar în vieţile lor. în timp ce vieţile lor contrazic mărturisirea lor. Ei rodesc numai spini şi mărăcini. ci va da naştere la credinţa care va lucra. inima miloasă şi sufletul umil. bucuria. Dragostea Lui va conduce la ascultare desăvârşită. Aceasta e tot ce ai de făcut.. purificând sufletul de orice egoism.. credinţa e moartă. ”Îi veţi cunoaşte după roadele lor”(Mat. că scenele istoriei pământului sunt pe sfârşite? Dacă este aşa. sunt: dragostea. nimeni nu poate spune unde ajung.." (116) Un ucenic adevărat al lui Hristos va căuta să imite Modelul divin.7:16) Roadele preţioase ale evlaviei: cumpătarea.. (117) Credinţa şi Evanghelia 28 Martie CREDINŢA ANULEAZĂ ASCULTAREA? “Deci prin credinţă desfiinţăm noi legea? Nicidecum. sunt conduşi acolo încât privesc păcatul în lucrurile mici ca fiind nesemnificativ.. pentru mântuire. care se sprijină în întregime pe Hristos se va manifesta prin ascultare faţă de toate pretenţiile lui Dumnezeu. Adevăraţii credincioşi umblă după Duhul. Ei cred că timpul e foarte scurt. “crede numai în Hristos şi vei fi salvat." În timp ce adevărata credinţă se încrede pe deplin în Hristos.. este o întruchipare al marelui principiu al iubirii şi este deci. prin toţi acei care sunt astfel mărturisitori. răbdarea.” “Ce socoteală vor trebui să dea la ziua finală a judecăţii. Cel a cărui inimă este încă pângărită de păcat. Roadele lui Dumnezeu. îndelung răbdarea. dragostea şi mila. Nu este grijuliu cu limba lui nesupusă. încearcă imposibilul.”Rom.. ”Crede. El ştie că timpul lui e scurt şi el a coborât cu mare putere pentru a face lucrarea răului în de acord cu credinţa lui.. nu poate fi zelos în fapte bune şi nu este atent de a se abţine de la rău. Dimpotrivă întărim Legea. crede”.”Rom. aşa cum este făcută în cer. Prima este aceea de a se uita la propriile lor fapte încrezându-se în ceea ce pot face ei. Dar aceste mici păcate ruinează viaţa de evlavie din suflet. vor dezvolta în timp. În toate timpurile au existat oameni care au pretins a avea dreptul la favorul lui Dumnezeu.mai ales acei care abia au ajuns să se încreadă în harul Lui. gingăşia. faptele noastre n-au nimic a face cu mântuirea noastră. nu este prudent în a-şi lepăda eul şi a înălţa crucea lui Hristos. că ascultarea nu este o simplă conformare exterioară. necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi? Căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri după cum este scris. cele mai bune unelte ale sale în timp ce ei sunt neschimbaţi în inimă şi viaţă. şi faptele lor sunt într-un atât de evident contrast cu credinţa lor încât ei sunt o piatră de poticnire pentru necredincioşi şi piatra de încercare pentru credincioşi. dar nu şi cu Domnul. ea va conduce la o desăvârşită ascultare faţă de Legea lui Dumnezeu. Numai harul lui Hristos prin credinţă. Legea lui Dumnezeu este o expresie tocmai a naturii lui Dumnezeu. adevăratul lor caracter. Dar Scriptura declară că prin fapte este făcută desăvârşită credinţa şi că “fără fapte de ascultare. Cealaltă extremă nu mai puţin periculoasă." (115) “Mulţi care ezită cu groază să facă vreun păcat mare. chiar în timp ce ei nesocoteau o parte din poruncile Lui. Dumnezeu este dezonorat înaintea lumii. ne poate face desăvârşiţi. . Omul îşi va arăta toată credinţa pe care o are. El va învăţa să facă voia lui Dumnezeu pe pământ.. El lucrează. (114) Credinţa şi Evanghelia 27 Martie NE CONTRAZICEM CU MĂRTURIA NOASTRĂ? “Tu care te făleşti cu Legea.3:31 “Credinţa nu este un narcotic. Picioarele care păşesc pe o cărare ce se depărtează de calea cea adevărată.." (112) Satan crede şi se cutremură. totuşi se prind cu atâta lăcomie de bunurile acestei lumi ca şi când lumea ar ţine o mie de ani cum e acum. (111) Credinţa adevărată. ci un stimulent. Privirea îndreptată spre Calvar nu va linişti sufletul în neîndeplinirea datoriei. arată-ţi credinţa prin faptele tale. şi aceasta Satana o ştie. ci un serviciu din dragoste.

oferind tuturor invitaţia: ”Vino mai sus. Naşterea voastră. tot mai sfânt. Şi aceasta nu vine de la voi.. ”Primiţi şi cultivaţi orice rază trimisă din cer şi calea voastră va fi tot mai strălucitoare până în ziua desăvârşirii. sau legat de voi." (129) Dumnezeu din cer a pus o binecuvântare peste acei care ţin poruncile Lui Dumnezeu. dacă preamăriţi şi glorificaţi eul. altruismul vostru. (132) Razele strălucitoare ale luminii cereşti. dar acesta a fost trimis în căutarea noastră. de aţi putea pricepe bogăţia peste măsură a harului şi a puterii care aşteaptă ca voi s-o cereţi. este aceea care ne face părtaşi ai harului lui Hristos." În fiecare zi noi putem progresa în desăvârşirea caracterului creştin. nu vor fi de nici un folos dacă nu credeţi în El. averea voastră. talentele voastre. Acea Lege a celor zece porunci. (120) Aşa cum a fost Isus în natura omenească. Vom sta ca şi popor deosebit al lui Dumnezeu. nu va forma o legătură de unire între sufletul vostru şi Hristos. noi trebuie să ducem o viaţă curată. starea voastră de păcătoşi condamnaţi. evlavia voastră. la fiecare pas înaintând spre cer. vor trăi şi vor creşte la statura de bărbaţi şi femei în Isus Hristos. Putem dobândi o creştere a puterii. şi vei nu ajunge sub stăpânirea şi controlul lui Satana. sau orice altceva din voi. căci îmi scoţi inima la larg. nobilă. sau vom călca în picioare Legea lui Dumnezeu şi nu vom zice că e obligatorie? Legea Lui este ecoul propriei Sale voci. Noi nu l-am căutat.119:32 Cele zece porunci sfinte. tot atât de reală ca şi aerul care se mişcă în jurul globului pământesc.. prin credinţă.. se datoreşte pe deplin harului unui Mântuitor milos. Dacă există ceva bun în voi. El nu ne tratează după meritele noastre. (128) Caracterul lui Dumnezeu descoperit 30 Martie A FACE RUGĂCIUNI PENTRU O EXPERIENŢĂ MAI MARE “Alerg pe calea poruncilor Tale. şi eu mă rog.. ca voi să folosiţi cel mai bine ocaziile voastre. Progresul continuu în cunoştinţe şi virtute. (126) Hristos a murit pentru noi. dacă nu recunoaşteţi greşeala. Toţi acei care aleg să respire această atmosferă dătătoare de viaţă. (122) Harul divin este marele element al puterii salvatoare. (133) Noi câştigăm putere umblând în lumină ca să putem avea energie de a umbla pe calea poruncilor lui Dumnezeu. în cer şi pe pământ. Legătura voastră cu biserica.” Ps. rostite de Hristos pe muntele Sinai. deşi poate părea astfel. dragi tineri. În loc de a elibera pe om de ascultare. Deşi păcatele noastre au meritat să fie condamnate. ci este darul lui Dumnezeu. al cărui caracter este vrednic de laudă şi de urmat. (131) După cum stelele ne spun că există o mare lumină în cer cu a cărei mărire ele sunt făcute strălucitoare. În puterea Lui. (134) Avem nevoie în continuu de o descoperire mereu nouă a lui Hristos. credinţa. An după an El a fost îngăduitor cu slăbiciunea şi îndărătnicia noastră. (125) În darul nemărginit al Fiului Său. au făcut de cunoscut lumii faptul că El a avut putere asupra întregii moşteniri omeneşti. aşa vrea Dumnezeu să fie urmaşii Săi. Aceasta sună: ”Fă şi trăieşte..temelia guvernării Lui. fără acesta tot efortul omului este zadarnic. Nu sunteţi. (124) O.. Fii sfânt.”Ef. aşa creştinii trebuie să dovedească faptul că există un Dumnezeu pe tronul Universului. este scopul lui Dumnezeu pentru noi. ca să nu se laude nimeni. (127) Prin harul lui Hristos noi putem duce la bun sfârşit orice cere Dumnezeu. El nu ne-a condamnat. Sunteţi în Hristos? (123) Sunteţi voi în Hristos? Nu sunteţi. modul în care fraţii voştri vă privesc. Voi trebuie să vă sprijiniţi în totul pe harul Său mântuitor. strălucesc pe calea voastră. care ne dă posibilitatea să fim ascultători. "Nu există nimic rău în Lege. (135) Caracterul lui Dumnezeu descoperit 31 Martie . mâna Lui este încă întinsă. cum a trăit Mântuitorul. Fără a ţine seama de rătăcirile noastre. Nu prin fapte. (121) Caracterul lui Dumnezeu descoperit 29 Martie MARELE ELEMENT AL PUTERII MÂNTUITOARE “Căci prin har aţi fost mântuiţi.2:8-9 Harul este un atribut al lui Dumnezeu manifestat faţă de fiinţele omeneşti care nu-l merită. Realizări măreţe şi sfinte ne sunt accesibile. a celei mai mari iubiri care poate fi arătată omului este vocea lui Dumnezeu din ceruri vorbind sufletului în făgăduinţa: “Fă aceasta. Dumnezeu a învăluit întreaga lume cu o atmosferă a harului. de o experienţă zilnică care armonizează cu învăţăturile Lui. neputinţa voastră.

”Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu.7:24) Acesta este strigătul care porneşte din inimile împovărate din toate locurile şi în toate timpurile. căci pentru el sunt o nebunie. în care trebuie să fim mântuiţi. nu ne-ar fi înconjurat cu braţul Său omenesc de simpatie şi dragoste şi nu ne-ar fi ridicat. pentru că trebuiesc judecate duhovniceşte”. cât de mult mai mari durerile noastre. pe Hristos care a purtat păcatele noastre în propriul Său trup..” (Ioan 1:29) (138) APRILIE REMEDIUL LUI DUMNEZEU PENTRU PĂCAT Hristos este suficient 1 Aprilie MÂNTUITORUL OAMENILOR “Dar El era străpuns pentru păcatele noastre. o reînnoire a minţii prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Acea suferinţă.”Is. Prin meritele Lui (ale Apărătorului nostru) avem iertare şi pace.. (2) Isus." Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele.. 2 Cor. căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită. îi face spre nenorocirea lui. care purifică viaţa şi înnobilează caracterul. şi a le atrage la Dumnezeu. neştiinţa noastră cu înţelepciunea Lui.53:5 Sângele lui Hristos este antidotul veşnic pentru păcat. pentru ca puterea lui Hristos să rămână în Mine”. şi moarte. atât în cer cât şi pe pământ.4:12) Apostolul Pavel tânjea după neprihănirea şi dreptatea.2:14) Despre Hristos stă scris: ”În El era viaţa. nouă ne-a fost pregătit ca să-l bem.PUTEREA MÂNTUITOARE A LUI ISUS “Şi El mi-a zis: Harul Meu îţi este de ajuns." ”Căci nu este sub cer alt nume dat oamenilor. Dar scumpul nostru Mântuitor a luat paharul de la buzele noastre şi l-a băut El Însuşi şi în locul acestuia ne-a dat paharul. ruşinea noastră cu meritul Lui. cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?”(Rom. (1 Cor...12:9 Scumpul nostru Mântuitor ne-a invitat să ne unim cu El. El I-a îngăduit să părăsească sânul iubirii Sale. altfel. (136) Fanatismul în ascultarea Legii nu va îngădui nici unui om să intre în împărăţia cerului. El a murit ca să poată spăla păcatele noastre. inima Lui oricând e deschisă. (4) Paharul amar. Dumnezeu a îngăduit Fiului Său iubit. Ideea că e necesar a dezvolta numai ceea ce e bun în om de la natură. a devenit un “om al durerilor” pentru ca noi să putem fi făcuţi părtaşi ai bucuriei veşnice.. în aceasta n-ar fi existat nici un merit. oricând simţitoare la durerea omenească. acea agonie este preţul mântuirii voastre. a căzut peste El. (5) Noi nu putem măsura cât de mult mai adânci ar fi chinurile noastre. să vină dintr-o lume de o măreţie de nedescris. şi să ne facă potriviţi pentru societatea din cer. Putem să ne bucurăm în speranţă. Trebuie să aibă loc o nouă naştere. Numai harul Său poate însufleţi facultăţile moarte ale sufletului. (7) În persoana lui Hristos zărim pe Dumnezeul veşnic angajat într-o acţiune de nemărginită milă pentru omul căzut. dar este un prieten care ţine la tine mai mult decât un frate. Pedeapsa care ne dă pace. Păcatele noastre erau amestecate în el.. şi viaţa era lumina oamenilor. (137) Înainte ca oamenii să poată fi schimbaţi din păcat în neprihănire. (8) . pentru că dreptatea n-ar fi pedepsit în locul păcătosului. Această legătură cu Dumnezeu îl face pe om potrivit pentru împărăţia măreaţă a cerului. El are toată puterea. zdrobit pentru fărădelegile noastre. o nouă viaţă de sus. şi nici nu le poate înţelege. dacă Isus. (3) Priviţi crucea şi jerfa înălţată pe ea. pe care era neputincios în sine a le obţine şi a strigat: ”O nenorocitul de mine. o fiinţă inocentă care ar fi fost gata să poarte pedeapsa. ca să ne poată îmbrăca cu dreptatea Lui.18:24 Isus este prietenul păcătosului. şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. (1) Moartea lui Hristos pe cruce a fost un act de supunere voioasă.. întunecată de umbra morţii şi de blestem.”(Ioan 1:4. Nici o invenţie omenească nu poate găsi un remediu pentru sufletul păcătos. trebuie să existe o putere lucrătoare dinăuntru.” Prov. adoraţia îngerilor pentru a suferi ruşine.. Fap. Acea putere este Hristos. unde să putem locui în lumină. Pentru toţi există numai un răspuns: ”Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. la neprihănire.. într-o lume murdărită şi ruinată de păcat. (6) Hristos este suficient 2 Aprilie PRIETENUL PĂCĂTOSULUI “Cine îşi face mulţi prieteni. este o amăgire fatală.. să unim slăbiciunile noastre cu puterea Lui.. mântuirii. plin de har şi adevăr.

Harul divin pe care numai El singur îl poate împărţi. Pe aceştia i-a încurajat să persevereze. s-a ridicat şi L-a urmat.” Ioan 4:14 Mulţi suferă de boli ale sufletului mai mult decât de boli ale trupului şi nu vor mai găsi alinare până ce nu vor veni la Hristos. izvorul vieţii.. ajungând la un asemenea caracter. suficient pentru toate nevoile sale. aşezându-le înainte asigurarea că pot deveni nevinovate şi inocente. omul poate duce o viaţă nepătată. devine o fântână a vieţii. iar robia şi moartea înapoi. şi încredinţează corabia lor în mâinile omului neputincios... bolnav.. ci ziceţi: ”Domnul este ajutorul meu”. împrospătează şi înviorează sufletul. Cel în care locuieşte Hristos are în el însuşi fântâna de binecuvântare. aşteaptă să satisfacă foamea şi setea acestuia. gata să ierte. şi veşnic vom găsi apă proaspătă... dacă însetează. Primitorul devine dătător.. (9) Singurul fără păcat compătimeşte slăbiciunea păcătosului. chiar de Cel Atotputernic. dar când apare furtuna... Apoi de cele mai multe ori urmează dezastrul şi naufragiul. Putem bea şi iar bea. El n-a trecut pe lângă nici un suflet. nu mai avem nimic altceva de care să ne putem ţine. Adesea El a întâlnit pe acei care au ajuns sub stăpânirea lui Satan şi care n-aveau nici o putere pentru a scăpa din cursa lui.. sau încearcă ei înşişi să o cârmuiască.. în veac nu-i va fi sete. care curăţă. El a putut spune oricui a vrut: ”Urmează-Mă” şi Cel căruia i s-a adresat...te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi. Alteori i-a întâmpinat pe cei care duceau o luptă strânsă cu vrăjmaşul sufletelelor. când ameninţă uraganul.. Hristos este puternicul vindecător al sufletului bolnav de păcat. iar Cârmaciul este învinuit pentru că ia lăsat în voia apelor atât de periculoase. dornici de a bea din apa vieţii. de aceea nu poate fi zădărnicită. voi fi un împlinitor al voinţei Lui. Orice izvor. va bea. te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta. (10) Hristos este suficient 3 Aprilie UN IZVOR DE VIAŢĂ “Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu. ispitit şi căzut. să aşeze pe cel rătăcit pe calea sfinţeniei. El a căutat să trezească speranţă în cele mai aspre şi nepromiţătoare suflete. în orice situaţie neprevăzută. pentru că îngerii lui Dumnezeu erau de partea lor şi aveau să le dea biruinţă. ”voi căuta sfatul Lui. Cel care a gustat din dragostea Lui Hristos va dori în continuu mai mult aceasta. orice dependenţă omenească va dispare. ba încă apa pe care i-o voi da Eu. Harul fără sfârşit ce se revarsă continuu în torente îi binecuvintează pe cei care.” Este tot atât de imposibil pentru noi de a primi pricepere de la . Necesitatea lumii." Din această sursă el poate trage putere şi har. Oamenii urăsc păcătosul în timp ce iubesc păcatul. Isus i-a adresat cuvinte de o mai gingaşă compasiune. descurajat. este ca apa de viaţă. Pretutindeni oamenii sunt nesatisfăcuţi. Numai Unul singur poate împlini această dorinţă. Ei tânjesc după ceva care să satisfacă nevoia sufletului. iar oamenii s-au ridicat. asigurându-i că vor birui. Dragostea creştină este înceată la mânie. dar nu va mai căuta nimic altceva. (12) Cel care caută să-şi potolească setea din izvorul acestei lumi. Credinţa este prinderea de mână a lui Hristos. se va preface în el într-un izvor de apă. care ar dovedi că sunt copii ai lui Dumnezeu. “un izvor de apă curgând în viaţă veşnică. Rezervorul se va goli. Credinţa priveşte dincolo de necazuri şi se prinde tare de cele nevăzute. ”lumina tuturor popoarelor”este Hristos. fără să caute să folosească remediul vindecător pentru oricare suflet. să încurajeze.. cuvinte de care avea nevoie şi care puteau fi înţelese... navigând pe marea vieţii. Imaginaţia zugrăveşte ruina ameninţătoare. Nu vă încredinţaţi în grija oamenilor. (14) Hristos este suficient 4 Aprilie ÎNDRUMĂTORUL ŞI CĂLĂUZA MEA “Eu . vor veni la Hristos şi vor bea. gata pentru a-L urma pe Mântuitorul.. (11) Dacă-i dăm drumul lui Isus. La sunetul glasului Său.Hristos a venit în acestă lume pentru a arăta că primind putere de sus. (13) Cel care bea din apa vieţii. înainte. Cu toate acestea vocea lui Dumnezeu spune clar: ”Mergi înainte" . oricât de fără valoare ar fi fost el.” Ps. Unui astfel de om. are nevoie de Cârmaciul Divin pe vas. spiritul lăcomiei şi al ambiţiei a părăsit inima. Strigătul constant al inimii sale este: Mai mult din Tine!” Iar Acela care descoperă sufletului această necesitate. Dar Mântuitorul nostru este o fântână de nesecat. (15) Orice corabie. plăcerea lumii. şi să-i călăuzească paşii pe ea.. Farmecul lumii vrăjite a fost rupt. dar iubeşte pe păcătos. Hristos urăşte păcatul. Acesta va fi spiritul tuturor celor care-L urmează. nu-l vor mai atrage.zice Domnul . care va ţâşni în viaţă veşnică. repede se căieşte. Harul lui Hristos în suflet este ca un izvor în deşert curgând să reîmprospăteze pe toţi şi făcând pe acei care sunt gata să piară. dar numai ca să înseteze iar. onorurile. mulţi oameni renunţă la Pilotul lor. fântâna va seca. Bogăţiile. 32:8 Adesea viaţa creştină este asaltată de pericole şi datoria pare greu de îndeplinit.

cu argint sau cu aur. şi totuşi oferindu-Se pe Sine ca înlocuitor pentru păcătos. a tuturor. Dumnezeul Meu. (20) Revărsând întreaga comoară a cerului în această lume.” 1 Petru 1:18-19 Asupra lui Hristos. (23) La Dumnezeu găseşti intrare prin Hristos Isus. iar păcatele cele mai întunecate sunt iertate.o. singurul prin care iartă El păcatele. sentimentele. sufletul.. toate meritele şi neprihănirea Lui au fost făcute accesibile omului căzut şi oferite ca un dar. poate în orice plan al vieţii mele. Nu vă încredeţi în oameni. pe carel moşteni-serăţi de la părinţii voştri. El a purtat pedeapsa celui vinovat. ca jertfă ispăşitoare a noastră.. Vina oricărui păcat apăsa asupra sufletului divin al Mântuitorului lumii. Lucraţi sub călăuzirea divină. pentru ca influenţa voastră să nu conducă pe alţii pe căi oprite.. Voi puteţi spune: ”Ştiu că sunt un păcătos şi acesta e motivul pentru care am nevoie de un Mântuitor. toate suferinţele Lui au fost pentru noi. Am făcut un legământ cu Tine. dar eu aduc înaintea lui Dumnezeu sângele atotispăşitor al Mielului neprihănit al lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. acum. (24) Hristos ne cheamă să lăsăm păcatele noastre asupra Lui. Nevinovat. Dreptatea pretinde suferinţele omului. piatra vie şi să ne zdrobim. ci cu sângele scump al lui Hristos . oricărei fiinţe omeneşti. pentru că El a devenit înlocuitorul omului. care zice: ”Al Meu este argintul şi al Meu este aurul.”(1 Petru 1:18) Oh.. ca Înlocuitor şi Garant al nostru a fost pusă vina noastră. că lucrarea adevărului poate fi întărită în inima fiecăruia. Mijlocitorul. Neprihănit. sunt al Tău pentru că m-ai mântuit. luând asupra noastră responsabilitatea.. (19) “Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare. Dumnezeu nu poate ierta păcatele cu preţul dreptăţii. Gândurile rele şi faptele păcătoase ale fiecărui fiu şi fiice a lui Adam au adus pedeapsa asupra Lui. dându-ne prin Hristos tot cerul.. El.. neprihănirii şi adevărului Său. El n-a avut nevoie de nici o suferinţă expiatoare pentru Sine. (16) Hristos este suficient 5 Aprilie SÂNGELE DE SACRIFICIU AL LUI HRISTOS “Căci ştiţi că nu cu lucruri preţioase. sunt cele care au zdrobit inima Fiului lui Dumnezeu. de ce M-ai părăsit?”(Matei 27:46) Povara păcatului.. prin sângele Lui. (17) Urând păcatul cu o ură nespusă. Există numai un singur canal care e accesibil tuturor şi prin acel canal o bogată şi abundentă iertare aşteaptă pe cel pocăit şi căit. Spuneţi-I: ”Sunt al Tău pentru că m-ai creat. aţi fost răscumpăraţi. Stăruiţi înaintea lui Dumnezeu pentru a vă fi de folos acel sânge. Dacă păcătosul se sprijină aici cu o credinţă sinceră. (22) Nu e voinţa lui Dumnezeu ca voi să fiţi neîncrezători şi să vă chinuiţi sufletele cu teama că Dumnezeu nu vă va primi pentru că sunteţi păcătoşi şi necredincioşi. a simţit în sufletul Său teribila despărţire pe care o face păcatul între Dumnezeu şi om. Aceasta e singura speranţă a păcătosului. în grădina Ghetsimani. Dumnezeu a câştigat voinţa. Putem cădea pe Hristos. Voi aţi fost mântuiţi prin sângele preţios al Mielului.om. pentru ca să ne poată mântui de condamnarea legii.. totuşi El şi-a luat asupra sufletului Său păcatele întregii lumi. învaţă-mă. de a primi etalonul divin al caracterului. Aceasta a smuls de pe buzele Lui. dar eu nu pot depinde în totul de ei. când suntem socotiţi neprihăniţi.” N-am nici o valoare sau bunătate în virtutea căreia să pot pretinde mântuirea. Sângele Lui este singurul remediu pentru păcat. o Dumnezeule. Nu există păcate pe care nu le va ierta în şi prin Domnul Hristos. el e sigur de iertare şi aceasta pe deplin şi fără plată. strigătul de durere: ”Dumnezeul Meu. cum a fost pentru dumnezeii din Egipt de a apăra pe cei care se încredeau în ei. cât de uşor ar fi putut fi obţinute prin El. Acesta este singurul meu apărător. că fără vărsare de sânge nu există iertare de păcate. (21) Hristos este suficient 6 Aprilie ÎNDREPTĂŢIŢI PRIN SÂNGELE SĂU “Deci cu atât mai mult.. şi de a Te face sfătuitorul şi călăuzitorul meu . care a fost una cu Dumnezeu. al despărţirii pe care o produce între suflet şi Dumnezeu. dacă acea piatră cade peste noi ne va nimici. 5:9 Dumnezeu cere credinţă în Hristos. (18) Priviţi-L în pustie.. Eu Te vreau pe Tine. Respect autoritatea omenească şi sfatul fraţilor mei. Aceste învăţături au fost predate cu mii de ani în urmă poporului ales al lui Dumnezeu şi repetate în diferite simboluri şi forme. Purtătorul de păcat. Voi aţi fost aleşi de Hristos. dacă ar fi acestea suficiente pentru a câştiga mântuirea omului. să mă înveţi. fără luminarea divină. vom fi pierduţi. cu argint sau cu aur aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire.”(Hagai 2:8) Dar păcătosul nu putea fi răscumpărat decât prin sângele preţios al lui Dumnezeu. dar. (25) Spălat în sângele Mielului 7 Aprilie . Lăsaţi ca fiecare faptă a vieţii voastre să fie sfinţită printr-o străduinţă sfântă de a face voia Domnului. simţul proporţiilor sale uriaşe. de aceea. ”Lăsaţi ca slava Domnului să fie prima voastră consideraţie.”Rom.. El a fost socotit un călcător. dar Hristos a suferit ca Dumnezeu. pe cruce! Fiul fără cusur al lui Dumnezeu a luat asupră-Şi povara păcatului. Dar dacă noi refuzăm să facem aceasta. vom fi mântuiţi prin El de mânia Lui Dumnezeu. mintea. dar El iartă păcatele şi aceasta pe deplin.“Mielul fără cusur şi fără prihană.

În această situaţie dragostea Lui se prezintă neamului răsculat în cel mai minunat mod. El S-a oferit să suporte durerile omului.nici o putere de a apăra pe vinovat de pedeapsă. şi puteţi pretinde binecuvântarea Lui. şi păstrarea în acelaşi timp a demnităţii şi onoarei legii. de preot şi de jertfă. Călcarea Legii lui Dumnezeu a făcut moartea lui Hristos esenţială pentru mântuirea omului. atunci ei vor înţelege profunda milă a lui Dumnezeu şi păcătoşenia păcatului. raţiunea nu o poate procura. aţi văzut ceva din răul păcatului. El îndură pedeapsa judecătorească pentru vinovăţie şi deveni El Însuşi păcat pentru om.” (Is. Este privilegiul nostru să mergem la Isus şi să fim curăţiţi şi să stăm înaintea Legii fără ruşine sau remuşcare.. Duhul vă invită astăzi: ”Veniţi cu întreaga voastră inimă la Isus. de trăsăturile iubitoare ale unui tată. aşa se va apropia El de voi cu milă şi iertare. prin care am căpătat împăcare.. (31) Vinovăţia oamenilor a fost atribuită lui Hristos Ca înlocuitor şi Garant pentru om. şi rugaţi-vă ca El să nu fi murit în zadar pentru voi. 5:11 Plinătatea jerfei lui Hristos este dovedită prin purtarea de către El a păcatelor întregii lumi. el a ajuns la cel mai înalt loc pe care-l poate atinge omul. (33) Dumnezeu îngădui Fiului Său. El a fost socotit ca şi călcător. Agonia deznădăjduită a Fiului lui Dumnezeu a fost în aşa măsură mai mare ca durerea lui fizică.55:1) Mergeţi la El şi cereţi ca El să vă spele de păcate şi să vă dea o inimă nouă. După cum voi vă apropiaţi de El cu credinţă şi căinţă. dar în ea nu există putere de a ierta sau mântui.. a devenit păcat pentru noi. El.. Apoi credeţi că El face aceasta deoarece a promis. el poate tresălta de bucurie deplină. credeţi numai că Dumnezeu este ajutorul vostru. înţelepciunea nu poate ajunge la ea. să fiţi eliberaţi. să vi-o asiguraţi prin propriile voastre eforturi. (29) Spălat în sângele Mielului 8 Aprilie O MINUNATĂ ÎNLOCUIRE “Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii. El vrea să restabilească în om chipul Său moral. pentru ca să poată să-i răscumpere din blestemul legii. dacă ei pot să-şi formeze o viziune clară despre Mântuitorul crucificat. (35) Spălat în sângele Mielului 9 Aprilie O ISPĂŞIRE DESĂVÂRŞITĂ “Şi nu numai atât.PACE PRIN INTERMEDIUL CRUCII “Acum nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus.. asemănarea cu El." Aşa după cum aţi citit promisiunile amintiţi-vă că ele sunt expresia dragostei şi milei nemărginite.. Prin Hristos păcătosul se poate reîntoarce la credinţa în Dumnezeu. dar ne şi bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. astfel încât să privească în modul cel mai serios la cruce.. de a fi purtătorul pedepsei pentru păcatele noastre. a fost aruncat asupra Lui. dezbrăcându-se pe Sine. făcându-se blestem pentru noi fiindcă este scris: ‘Blestemat este oricine e atârnat pe lemn’. să fiţi curăţaţi.” Rom.” Gal. Celui mai mare vinovat nu trebuie să-i fie teamă că Dumnezeu nu-l va ierta. care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti. 3:13 Este de competenţa Legii să condamne. a fost doar condamnare şi moarte pentru păcătos. (30) Fără Hristos. Cu siguranţă. pentru că datorită plinătăţii jertfei divine. El joacă un rol dublu de dătător şi de dar. (27) Când la piciorul crucii păcătosul priveşte la Cel care a murit pentru a-l mântui. (26) Deoarece cugetul vostru a fost însufleţit de Duhul Sfânt. Armonia cu Dumnezeu. niciodată nu puteţi spera. pentru că păcatele lui sunt iertate. iar divinitatea a dat cea mai mare valoare suferinţei omenescului în Isus pentru ca întreaga lume să poată fi iertată prin credinţa în Înlocuitorul. pedeapsa Legii va fi achitată. Aceasta n-are nici o calitate de a mântui . (36) . din puterea. ci după îndemnurile Duhului. Îngenunchind în credinţă la cruce. El Însuşi Şi-a asumat caracterul de judecător pentru purtătorul de păcat. Banii nu o pot cumpăra. încât ultima abia a fost simţită de El. (28) Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru darul Fiului Său iubit. ”fără bani şi fără plată.ce puteţi voi face pentru a le obţine? Voi aveţi nevoie de pacea şi iubirea Cerului în suflet. (32) Păcatul. până când a gemut sub greutatea lui. (34) Păcatul întregii lumi a fost pus asupra lui Isus.” Rom. atât de urât privirii Sale. . 8:1 Dacă păcătoşii pot fi conduşi. Legea prin ea însăşi. Voi vreţi să fiţi iertaţi.. care n-a cunoscut păcatul. Dar Dumnezeu v-o oferă în dar. vina şi nenorocirea lui şi priviţi asupra lui cu dezgust.

(43) Legea celor zece porunci trăieşte şi va trăi de-a lungul veşniciei. Cu toate acestea. voi.. încât sufletul lui este umplut cu laudă şi mulţumire. Hristos a zis: ”Dar dacă cineva a păcătuit. în acel moment el este iertat. care să-i confere puterea de a ne mântui. care odinioară eraţi depărtaţi. El a plătit preţul pentru răscumpărarea păcătosului. Ei nu sunt decât oameni. prin sângele Lui.”(1 Ioan 2:1) El îi va mântui pe deplin pe toţi acei care vin la El în credinţă. Legea ceremonială corespundea unui scop particular în planul lui Hristos pentru mântuirea neamului omenesc. cât priveşte partea lui. El vede ca într-o oglindă slava Domnului. poate Isus să-l îndreptăţească pe credincios. Întreaga organizare a sistemului tipic a fost întemeiată pe Hristos. Legea ceremonială a fost măreaţă. Sistemul tipic de jertfe şi daruri a fost stabilit pentru ca prin aceste servicii. El ne va da odihnă. (44) El [Isus] Şi-a dat viaţa Sa preţioasă şi neprihănită. de la ruina veşnică. dându-L pe unicul Său Fiu născut.. Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor acelora care cred. câştigată cu un preţ atât de mare.. tradiţiile şi născocirile prin care oamenii speră să câştige mântuirea. (42) Necesitatea serviciului de jertfe şi daruri. El va lua greutatea de pe umerii noştri istoviţi. pentru a salva fiinţele omeneşti.. nu mai păstrează nici o virtute după moartea lui Hristos pe cruce. (41) Spălat în sângele Mielului 10 Aprilie TIPUL ÎNTÂLNEŞTE ANTITIPUL “Dar acum în Hristos Isus. aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. Toate altarele şi jertfele. Ei înşişi sunt păcătoşi. (38) Rugăciunea şi destăinuirea trebuie aduse numai Aceluia. (39) Fratele mai mare al neamului nostru stă pe tronul cel veşnic.. Dreptatea lui Hristos este atribuită lui. umbra a ajuns realul. În El. Nu există nimic în credinţă. şi este schimbat în acelaşi chip prin Duhul Domnului. pe Isus Hristos Cel neprihănit. Preoţii şi conducătorii nu au nici un drept de a se interpune între Hristos şi sufletele pentru care a murit.. vede o mântuire atât de desăvârşită. iertarea păcatelor. În momentul în care un păcătos îl primeşte pe Hristos prin credinţă. înaltă şi adâncă. . sunt erori.În ispăşirea făcută pentru el. Legea lui Dumnezeu îşi va menţine caracterul ei solemn atât cât va dura tronul lui Iehova. Îndreptăţirea este o deplină şi desăvârşită iertare a păcatului. Dar Legea lui Dumnezeu n-a fost crucificată cu Hristos.” Efes. Hristos. Această Lege este expresia caracterului lui Dumnezeu.. numai prin credinţa în sângele Lui. vinovate. pe care El îl numeşte comoara Lui deosebită a fost privilegiat cu două sisteme de legi: cele morale şi cele ceremoniale. iar el nu mai trebuie să se îndoiască nici o clipă de iertarea harului lui Dumnezeu. a încetat când tipul a întâlnit antitipul. pentru că El ne poartă la inima Lui. credinciosul vede o eficacitate atât de largă. suferind pedeapsa pentru călcarea de către el a Legii lui Iehova.. darurile şi jertfele.. El ne invită să punem toată grija noastră asupra Lui. El priveşte la fiecare suflet care-şi întoarce faţa spre El ca Mântuitor. Astăzi el [Satan] amăgeşte fiinţele omeneşti în ce priveşte Legea lui Dumnezeu.. liturghiile care se rostesc pentru salvarea sufletelor din purgatoriu. nu au nici cea mai mică importanţă pentru Dumnezeu. păcătosul să poată desluşi marea jertfă.. Tămâia care este adusă astăzi de către oameni.” Efes. care a intrat odată pentru toţi în Locul Sfânt. Adam l-a văzut pe Hristos în animalul fără cusur. avem la Tatăl un Mijlocitor. 1:7 Harul lui Hristos poate îndreptăţi pe păcătos fără nici un merit sau pretenţie. singura jertfă pentru păcat. Hristos este singurul purtător de păcat. ”pentru ca prin credinţa în El. Credinţa nu poate îndepărta vina noastră. Legea morală a constituit o parte esenţială din planul divin al lui Dumnezeu şi a fost tot atât de neschimbătoare ca El însuşi. lumii noastre. 2:13 Poporul lui Dumnezeu. în moartea lui Hristos.. întinsă. după bogăţiile harului Său. Dumnezeu n-a făcut infinitul sacrificiu. De la creaţiune. (37) Preotul Cel Prea Înalt a făcut singurul sacrificiu care va fi de nepreţuit. Îndreptăţirea vine prin meritele lui Isus Hristos.. pentru a îngădui omului de a desfiinţa poruncile Sale în această viaţă şi în viaţa viitoare veşnică.” (45) Spălat în sângele Mielului 11 Aprilie RĂSCUMPĂRARE ŞI IERTARE “În El avem răscumpărarea.. ca şi când ar avea însuşirile Mântuitorului şi ar fi în stare să ierte călcarea şi păcatul. El va purta deasemenea povara de griji şi tristeţi. (40) Cea mai grea povară pe care o purtăm este povara păcatului. Tipurile şi umbrele. ele să poată sta nevinovate înaintea tronului lui Dumnezeu.

Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată. Dar ei nu au pus adevărul în viaţa practică. Omul durerilor. de dragul Lui. eul nu va mai striga nici o clipă pentru a fi recunoscut. Noi primim dreptatea primindu-L pe El.5:6 Neprihănirea este sfinţenie.54:17. prin influenţa lor este o cursă pentru lume. ca acelea ale fariseilor ipocriţi.13:10) Dreptatea este iubire. Oamenii păcătoşi devin drepţi numai dacă au credinţă în Dumnezeu şi păstrează o vie legătură cu El. (49) Îndreptăţiţi prin dreptatea Lui 13 Aprilie SĂTURAŢI CU NEPRIHĂNIREA LUI “Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire căci ei vor fi săturaţi. se obţine dreptatea. el apucă prin credinţă asigurarea mare şi fără plată. iar inima doritoare poate zice: ”Da. aşa încât să putem face un serviciu din inimă pentru Stăpân. letargia şi egoismul nostru.. (46) Să-şi aţintească ochii păcătosul pocăit asupra “Mielului lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Ier. nu prin daruri sau jertfe. El trebuie să ajungă acolo încât să renunţe la toate păcatele lui şi să primească treptat lumină. Mulţi consideră o garanţie. de aceea n-au primit puterea şi harul care vin prin sfinţirea adevărului.23:6) Nici un sol omenesc nu poate asigura ceea ce va sătura foamea şi setea sufletului.”. ca şi Dumnezeu. cu atât mai înalt va fi idealul nostru de caracter şi cu atât mai serioasă va fi dorinţa noastră de a reflecta chipul Lui. avantajele acestea nu i-au păzit de egoism. nu va înseta niciodată”.62:5) . vom fi ruşinaţi de răceala. pioşi. căci de la El îmi vine nădejdea”. Ei n-au crezut şi n-au iubit adevărul. răbdători. dat lui numai de dragul lui Hristos. amabili. lăcomie de câştig şi cea mai josnică ipocrizie.6:35) Cu cât îl cunoaştem mai mult pe Dumnezeu. Iar dacă el urmează pe Isus.. ”dragostea este împlinirea Legii.. El crede în făgăduinţele lui Dumnezeu. Dreptatea pe care a vestit-o Hristos este conformarea inimii şi a vieţii cu voinţa descoperită a lui Dumnezeu. iar iubirea este lumina şi viaţa lui Dumnezeu. transpirând cu picături mari de sânge. faptul că ei sunt creştini pentru simplul fapt că sunt de acord cu anumite dogme teologice. fiecărui suflet care flămânzeşte şi însetează să o primească.când vedem aceasta. În toată experienţa omenească o cunoaştere teoretică a adevărului s-a dovedit a fi insuficientă pentru mântuirea sufletului.. încrede-te în Dumnezeu. luat în râs. Atunci formele exterioare ale religiei vor armoniza cu curăţenia interioară a creştinului. pentru că “toate poruncile Sale sunt drepte. când privim la El în Ghetsimani. cu toate acestea." (47) Îndreptăţiţi prin dreptatea Lui 12 Aprilie INDREPTĂŢIREA DE SINE ESTE INSUFICIENTĂ “Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor. fără bani şi fără plată”. Privind la Isus. Sufletul tulburat poate găsi pace prin credinţa în Hristos. batjocorit. (48) Mântuirea este darul fără plată al lui Dumnezeu pentru credincios. (Is.”(1 Ioan 4:16) Aceasta e în de acord cu Legea lui Dumnezeu. constituie îndreptăţire.119:172) iar. Un element divin conlucrează cu cel omenesc când sufletul tinde după Dumnezeu. ci ea este dată fără plată. Când Îl vedem pe Isus.. ruşinea sau persecuţia. Vom dori să fim orice sau nimic. Dreptatea lui Dumnezeu este întruchipată în Hristos.55:1) ”Dreptatea lor este a Mea. zice Domnul”. făcută prin sângele lui Hristos. abstinenţi. Nu prin lupte grele sau trudă obositoare. şi pe cruce murind în agonie . este o cursă pentru cei ce cred astfel. Ne vom bucura să purtăm crucea ca şi Isus. aşa cum aceasta va străluci pe calea sa. îndreptăţire şi răscumpărare. a fost aceea că o simplă acceptare a adevărului. să îndurăm încercarea.” Mat. (Ioan. Dar Isus zice: ”Eu sunt Pâinea Vieţii. suflete. Oamenii pot pretinde credinţă în adevăr. lucrând pentru a-l mântui pe cel pierdut.Păcătosul nu se poate sprijini pe propriile sale fapte bune. mergând din cetate în cetate până ce misiunea lui a fost îndeplinită. ”Voi toţi cei însetaţi. Simplu. El nu poate prezenta faptele lui bune ca un argument pentru mântuirea sufletului său. dispreţuit. ca modalitate de îndreptăţire. şi ”iată Numele pe care i-l voi da: ”Domnul Neprihanirea noastră”. (Is. dar dacă aceasta nu-i face sinceri. Atunci ceremoniile cerute în serviciul lui Dumnezeu nu vor fi ceremonii fără înţeles.” Mat. răutate. şi cine crede în Mine.” (Ps. iar “Dumnezeu este iubire. Aceasta nu aduce cu sine roadele neprihănirii. cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. va umbla cu umilinţă în lumină şi răspândind lumină şi altora.”(Rom. 5:20 Cea mai mare amăgire a raţiunii omeneşti în vremea lui Hristos. Încă mai există acelaşi pericol. veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte. Apoi adevărul divin va înălţa gândurile şi va înnobila viaţa. Fariseii pretindeau că sunt copiii lui Avraam şi se lăudau că ei cunoşteau profeţiile lui Dumnezeu.. iar pacea lui va fi pe măsura credinţei şi a încrederii lui. care prin Hristos sunt făcute pentru el sfinţire. (Ps. obişnuit cu suferinţa.

Se crede că pocăinţa este o lucrare pe care păcătosul trebuie s-o facă pentru el însuşi. dar s-au încrezut pe deplin în dreptatea lui Hristos: aşa va fi cu toţi acei care privesc la Hristos. ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor. ci va şi asculta de poruncile Legii.1:19. Când dorinţa sinceră îi trezeşte pe oameni să se roage. (55) Dreptatea lui Hristos. fără întârziere. n-au pretins dreptatea lor proprie. nu se laudă cu propriile lor fapte bune. El n-a găsit nimic în el cu care să se laude. despre ea mărturisesc Legea şi proorocii şi anume. Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui. decât iertarea şi îndreptăţirea şi ea nu poate fi pusă în practică decât dacă e dată sufletului prin Hristos. Vorbind despre Hristos.. nu se vor ruga în zadar. totuşi păcătosul nu se poate aduce pe sine la pocăinţă. Cu rugăciunea el [păcătosul pocăit] va uni credinţa şi nu numai că va crede." Pocăinţa nu e mai puţin darul lui Dumnezeu. şi crezând în făgăduinţă. El trebuie să creadă că cuvântul lui Hristos este adevărat. 2:10)(50) Hristos este Marele depozitar al neprihănirii care îndreptăţeşte şi al harului care sfinţeşte. el zice: ”Pe acest Isus. nici o pată. ca să dea lui Israel pocăinţă şi iertarea păcatelor. el a participat în mod activ la înălţarea bisericii lui Hristos. oamenii pe care Dumnezeu i-a binecuvântat cu lumină şi putere divină. Ei cred că păcătosul trebuie să-şi procure pentru sine un caracter potrivit.. ca un mărgăritar alb. iar răspunsul Duhului totdeauna este: ”Mult mai mult. Dacă noi suntem atraşi la Hristos. pentru că doar inima frântă şi căită e primită de Dumnezeu. ca să o poată primi. cu scopul de a obţine binecuvântarea harului lui Dumnezeu. Ei nu şi-au pus nici o încredere în carne. Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor.. 5:31 Mulţi nu înţeleg care sunt primii paşi în lucrarea de mântuire. şi-au mărturisit păcătoşenia propriei lor naturi. pur. păcatul lui a fost iertat. aceasta este prin puterea şi meritul Lui. (56) Gândul că dreptatea lui Hristos ne este atribuită nouă. n-a pretins vreodată a fi fără păcat. (54) Acei pe care cerul îi recunoaşte ca neprihăniţi. şi L-a făcut Domn şi Mântuitor. că pentru slăbiciunea caracterului care a cauzat căderea lui. Mântuirea cu sângele ei răscumpărător. El va renunţa la toate obiceiurile şi tovărăşiile care încearcă să-i depărteze inima de Dumnezeu. Niciunul dintre apostoli sau profeţi. Nu este nici o deosebire. oamenii care mai repede şi-ar fi jerfit viaţa decât să facă în mod conştient o faptă rea. Oamenii care au trăit cel mai aproape de Dumnezeu. pentru că el ştie că dacă oamenii îl primesc pe deplin.” Fap. Primul pas spre Hristos este făcut la chemarea Duhului lui Dumnezeu. totuşi el a ştiut bine. comoară inestimabilă. Petru a prezentat în mod clar faptul că pocăinţa este darul lui Dumnezeu. Duşmanul lui Dumnezeu şi al omului nu doreşte ca acest adevăr să fie prezentat în mod clar. Când era în faţa mai marilor preoţi şi a saducheilor. aşa cum este. care vine prin credinţa în Isus Hristos. (52) Cine doreşte să devină pocăit cu adevărat? Ce trebuie să facă el? El trebuie să vină la Isus. sunt pregătiţi pentru a fi îmbrăcaţi cu dreptatea lui Hristos. Harul pocăinţei vine prin El şi de la El vine îndreptăţirea. Domnul va împlini cuvântul Său şi va da Duhul Sfânt ca să conducă la pocăinţă. puterea lui va fi sfărâmată. în măsura în care omul răspunde la această chemare.Strigătul continuu al inimii este: ”Mai mult din Tine”. sau să se pregătească pe sine pentru a veni la Hristos. (53) Îndreptăţiţi prin dreptatea Lui 15 Aprilie DREPTATEA LUI HRISTOS ESTE ÎNDESTULĂTOARE “Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. cu scopul de a veni la Hristos.” Rom. ci ca dar de la Dumnezeu. Toţi pot veni la El şi să primească din plinătatea Lui.. Dar în timp ce e adevărat că pocăinţa trebuie să preceadă iertarea. nu pentru vreun merit al nostru. să o ceară. Când oamenii văd propria lor nimicnicie. este mărgăritarul de mare preţ. (57) Îndreptăţiţi prin dreptatea Lui 16 Aprilie NEPRIHĂNIREA LUI DOBÂNDITĂ PRIN CREDINŢĂ .” (Rom. nici o vină. (Col. este un gând preţios. 5:9-10) A fost buna plăcere a Tatălui ca în Hristos “să locuiască toată plinătatea” şi “în El voi aveţi totul deplin”.. pentru toţi cei ce cred în El. numai harul lui Hristos poate fi de ajutor. (51) Îndreptăţiţi prin dreptate 14 Aprilie PRIMII PAŞI ÎN ÎNDREPTĂŢIRE “Pe acest Isus.. 3:21-22 Ce este îndreptăţirea prin credinţă? Este lucrarea lui Dumnezeu de a arunca slava omului în noroi şi a face pentru om ceea ce nu e în puterea lui să facă pentru sine. el se va apropia de Hristos cu scopul de a se putea pocăi. Această dreptate poate fi a noastră... n-are nici un cusur. dar Petru nu a uitat niciodată experienţa teribilă a umilinţei sale. Apostolul Petru a devenit un slujitor credincios al lui Hristos şi a fost onorat într-o mare măsură cu lumină şi putere divină. neprihănirea dată de Dumnezeu. fără Lege.

ci ca fiind în Isus Hristos.64:10) Tot ceea ce putem face noi înşine. avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. ci propria Sa haină a dreptăţii..3:18) Acest veşmânt. el e declarat neprihănit. “Deci. gândurile sunt aduse sub controlul Său.” Rom. Când ne supunem pe noi înşine lui Hristos. Isus a suferit “Cel drept pentru cei nedrepţi”. dreptatea noastră. Făcându-ne drepţi prin dreptatea lui Hristos care ne-a fost atribuită. în care suntem. nelipsindu-ne nimic. Hristos îl va pune asupra fiecărui suflet pocăit şi credincios. voinţa se contopeşte cu voinţa Lui. iar unde păcatul s-a înmulţit. El a coborât pe acest pământ şi printr-o viaţă de ascultare. aşteptând venirea Domnului nostru. Marea lucrare care este săvârşită pentru păcătosul care e murdărit şi pângărit de păcat.”(Rom. El transferă păcatele sale lui Isus. Domnul vede nu haina din frunze de smochin. ca noi să fim neprihănirea Lui Dumnezeu în El. a clădit un caracter neprihănit. şi acest caracter El se oferă să ni-l împărtăşească nouă. iar El a murit pe crucea de pe Golgota. Hristos. ca pe fii şi fiice ale lui Dumnezeu. cea bună. nu e o simplă încuviinţare a raţiunii.” Is.. Atunci privind la noi.“Pe când. El a murit şi a înviat pentru îndreptăţirea mea şi El mă va mântui acum. pentru a mă mântui pe mine. este mânjit de păcat. reprezentantul păcătosului. Dar Hristos a păzit fiecare pretenţie a legii. Îmbrăcând haina omenească. ”Toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită”(Is. plăcută şi desăvârşită. ci de ceea ce crede Dumnezeu despre Hristos. Dumnezeu ne consideră îndreptăţiţi şi ne tratează ca atare.. încredinţată că El poate mântui pe deplin pe toţi care vin la Dumnezeu prin El. ”El L-a făcut păcat pentru noi.12:2 Hristos a venit în lume pentru a contracara minciuna lui Satan. ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu.”(2 Cor. ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre. ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit. în natura Sa omenească. El pune asupra lui Hristos fărădelegea oricărui suflet care crede. 4:5 Credinţa care este spre mântuire nu e o credinţă ocazională. El priveşte la noi ca la copiii Săi dragi. ţesut în atelierul ceresc." Eu sunt un păcătos. zice El să cumperi de la Mine. dar Hristos a venit să-l caute şi să-l mântuiască pe cel care era pierdut. De către Acela care spune adevărul. celui ce nu lucrează.61:10 Numai haina pe care Hristos Însuşi a pregătit-o poate să ne facă potriviţi pentru a sta în prezenţa lui Dumnezeu. El zice: ”Eu am venit să chem nu pe cei neprihăniţi.5:1-2) (58) “Dumnezeu a făcut mari provizii pentru ca noi să putem sta neprihăniţi în harul Său. Eu nu am nevoie să mai rămân nici o clipă nemântuit. care îmbrăţişează pe Hristos ca pe un Mântuitor personal.” Rom. să se pocăiască. şi în El nu este păcat.. este lucrarea de îndreptăţire. raţiunea devine una cu raţiunea Lui. Lui îi datorăm faptul că. nu goliciunea şi diformitatea păcatului. credinţa pe care o are îi este socotită ca neprihănire. Domnul atribuie credinciosului îndreptăţirea lui Hristos şi îl socoteşte neprihănit înaintea universului. Păcătosul pieritor poate zice: ”Sunt un păcătos pierdut. am intrat în această stare de har. haine albe ca să te îmbraci cu ele”. Hristos lucrează împotriva puterii păcatului. El a făcut cu putinţă pentru fiecare fiinţă omenească să păzească poruncile lui Dumnezeu. sunt văzuţi de Dumnezeu nu ca fiind în Adam.. Eu accept iertarea pe care El a făgăduit-o. (62) Indreptăţiţi prin dreptatea Lui 18 Aprilie VOIA LUI DUMNEZEU “Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia. ci pe cei păcătoşi. care este haina propriei Sale dreptăţi. că Dumnezeu a creat o Lege pe care oamenii nu o pot respecta. care e ascultarea desăvârşită de Legea lui Iehova. noi trăim viaţa Lui." (59) Îndreptăţiţi prin dreptatea Lui 17 Aprilie ÎMBRĂCAŢI ÎN DREPTATEA LUI “Mă bucur în Domnul şi sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu. Înlocuitorul nostru. Dar Fiul lui Dumnezeu “S-a arătat ca să ia păcatele noastre. ea este credinţa înrădăcinată în inimă. “Te sfătuiesc.. (Ap. (60) Acei care îl primesc pe Hristos. înlocuitorul şi garantul lui. fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă. şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. (61) Noi nu trebuie să fim preocupaţi de ceea ce crede despre noi Hristos şi Dumnezeu. a arătat că . Aceasta e ceea ce înseamnă a fi îmbrăcat cu haina dreptăţii lui Hristos. căci M-a acoperit cu haina izbăvirii. n-are în El nici un fir de aţă. inima noastră e unită cu inima Lui. Acest veşmânt. 5:21) Prin pocăinţă şi credinţă scăpăm de păcat şi privim la Domnul." Păcatul e definit ca fiind “călcarea Legii”(1 Ioan 3:54). prin credinţă. inventat de om. Prin ascultarea Sa desăvârşită. harul s-a înmulţit şi mai mult. ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei.

a doua este potrivirea noastră pentru cer. prin El şi vom mai învăţa. amabili. Prin meritele lui Hristos. pentru a lumina întunericul care se adună în jurul nostru." Arată-mi credinţa ta fără fapte şi eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele. discerne jertfa lui Hristos în favoarea lui şi acceptă această jertfă ca unica lui speranţă în această viaţă şi în viaţa viitoare. în timp ce în mod conştient păcătuieşte sau îşi neglijează datoriile cunoscute. Cum ştim că el a crezut? Faptele lui dovedesc caracterul credinţei lui. iar credinţa lui i-a fost socotită ca neprihănire. Acei care îl primesc pe Hristos ca pe Mântuitorul lor. trăind în ascultare faţă de fiecare precept din Lege. devenind părtaş al naturii divine şi biruind lumea prin luptele de fiecare zi. pentru că credinţa fără fapte este moartă. Viaţa şi caracterul Său. (67) Hristos atribuie neprihănirea şi dreptatea Lui păcătosului care crede. disciplină severă şi luptă serioasă vom birui. sunt făcuţi capabili a urma exemplul Lui. În definirea acestor doi termeni. nu pentru alţi oameni. blânzi şi umili cu inima. acei care se înjugă cu Hristos şi ridică poverile Lui. devenind părtaşi ai naturii Sale divine. (68) În timp ce Dumnezeu poate fi drept şi totuşi să îndreptăţească pe păcătos.” Ioan 17:19 Dreptatea prin care suntem îndreptăţiţi ne este atribuită. pentru că golul făcut în cer prin căderea lui Satan şi a îngerilor săi va fi umplut de mântuiţii Domnului.” Iac. aduc o experienţă trainică şi de valoare. şi prin fapte credinţa a ajuns desăvârşită. (65) Sfinţiţi prin viaţa Lui 19 Aprilie CREDINŢA DOVEDITĂ PRIN FAPTE “Dar va zice cineva: ”Tu ai credinţa şi eu am faptele. Noi avem nevoie de credinţa lui Avraam în zilele noastre.2:22) Astfel. (69) Apostolul Iacov a văzut pericolul care va apare în urma prezentării acestui subiect al îndreptăţirii prin credinţă. că el poate fi socotit un om de încredere al cerului şi că nu e un răsculător. (63) În toate faptele Sale dumnezeieşti. şi s-a străduit să arate că adevărata credinţă nu poate exista fără faptele corespunzătoare.”(Iac. ”Vedeţi dar. ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr. vor intra în bucuria Domnului lor. (64) Tinerii au nevoie să păstreze veşnic înaintea lor calea pe care a urmat-o Hristos. (75) Sfinţirea nu este o lucrare de o clipă. Greşelile nu pot fi îndreptate şi nici reformarea caracterului nu poate fi făcută prin eforturi slabe şi intermitente. credinţa adevărată săvârşeşte o lucrare adevărată în credincios. Ei vor vedea cu Hristos munca sufletului Său şi vor fi mulţumiţi. (79) Mulţi comit greşeala de a încerca să definească în amănunt punctele subtile ale deosebirii între îndreptăţire şi sfinţire. ei încearcă adesea să aducă propriile lor idei şi speculaţii. ele nu pot depăşi ceea ce a suferit Hristos. De ce încercăm să fim mult mai pretenţioşi decât Inspiraţia divină asupra problemei vitale a îndreptăţirii prin credinţă?(74) După cum păcătosul căit. cum omul e socotit neprihănit prin fapte şi nu prin credinţă.”(Iacov 2:24) Avraam L-a crezut pe Dumnezeu.”(Ioan 5:30.. întrun mod desăvârşit. ci pentru el însuşi. gingaşi. oprind lumina plăcută a dragostei lui Dumnezeu şi împiedicând creşterea spirituală. ci se întoarce de la neascultare la ascultare faţă de porunci. care sunt răbdători. Credinţa şi ascultarea. (70) Credinţa şi faptele sunt două vâsle pe care trebuie să le folosim la fel. (72) Sfinţiţi prin viaţa Lui 20 Aprilie SFINŢIREA . nu va îndreptăţi nici un om." Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu. Prima este recomandarea noastră către cer. nici un om nu-şi poate acoperi sufletul cu hainele dreptăţii lui Hristos.LUCRARE DE O VIAŢĂ ÎNTREAGĂ “Şi Eu Însumi Mă sfinţesc pentru ei. omul va arăta prin ascultarea lui. şi al unei trăiri continue pentru Hristos. prin meritele lui Hristos. vom învăţa cât de mult va face Dumnezeu pentru copiii Săi. o zi. În studiul vieţii Sale. este o mărturie fidelă a îndeplinirii scopurilor lui Dumnezeu pentru om.Dumnezeu n-a făcut o lege pe care omul să n-o poată respecta. sunt o dezvăluire sau o reprezentare a desăvârşirii de caracter pe care omul o poate atinge. Este prezentată experienţa lui Avraam: ”Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui. Aceasta este îndreptăţirea prin credinţă. pocăit înaintea lui Dumnezeu. 2:18 Partea pe care trebuie s-o facă omul în mântuirea sufletului este a crede în Isus Hristos ca într-un Mântuitor desăvârşit. o oră. ci de-o viaţă întreagă. Mântuitorul lumii zice: ”Eu nu pot face nimic de la Mine Însumi. 10:18) Tot ce fac este îndeplinirea sfatului şi voinţei Tatălui Meu ceresc. aşa păcatele lui sunt iertate.. când el nu mai continuă să trăiască în păcat. Cerul va triumfa. El a arătat că e posibil pentru om de a asculta de lege. dreptatea prin care suntem sfinţiţi ne este împărtăşită. Aceasta nu este câştigată printr-un sentiment de fericire. Numai prin efort îndelungat şi perseverent. (65) Acei care umblă chiar aşa cum a umblat Hristos. (76) . (71) Aşa numita credinţă care nu face fapte prin dragoste şi nu curăţă sufletul. ci este rezultatul unei permanente muriri faţă de păcat. că oricât de mari ar fi încercările noastre. Istoria vieţii pământeşti de fiecare zi a lui Isus. acei care plâng pentru suflete cum a plâns El pentru ele. împotriva necredinţei. Credinţa noastră trebuie să fie roditoare prin fapte bune. dacă vrem să ne continuăm drumul împotriva curentului.

El ştie că el are legătură cu Mântuitorul. Dumnezeul Tău Te-a uns cu undelemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarăşii Tăi. ci schimbă greşeala în biruinţă.1:9 Viaţa creştină abia a început. omul ar căuta să fie în captivitatea lui Satan. fiind într-o legătură zilnică cu Dumnezeu. un sclav gata oricând a împlini ordinele lui. Dar dacă cineva a păcătuit.” Ev. (85) Dacă cineva care. nu suntem lepădaţi şi respinşi de Dumnezeu. (83) Lăsaţi inima voastră să fie modelată şi înduplecată sub influenţa divină a Duhului lui Dumnezeu. să vedeţi neprihănirea şi sfinţenia Lui reflectată în voi. El care a început o lucrare bună în voi. nu este datorită faptului că el păcătuieşte intenţionat. o va desăvârşi până în ziua lui Isus Hristos. avem la Tatăl un Mijlocitor.." ”Căci Însuşi Tatăl vă iubeşte. Cuvântul lui Dumnezeu lucrează în inimă supunând orice trăsătură nesfinţită.. totuşi. îl face pe om capabil de a rezista tiranului şi uzurpatorului. de unde-L aşteptăm pe Mântuitorul. (79) Sfinţiţi prin viaţa Lui 21 Aprilie A URÎ PĂCATUL “Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea. noi comunicăm cu cerul. Iubitul apostol Ioan zicea: “Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar noul principiu din suflet crează luptă acolo unde până acum era pace. scoate în evindenţă faptul că e sub influenţa unui principiu care vine în întregime din cer. avem la Tatăl un Mijlocitor.. atunci când prin pocăinţă. Nici un om nu poate servi în acelaşi timp lumii şi lui Isus Hristos. el nu umblă supărat şi să se plângă de Dumnezeu..”(Ioan 16:27) El doreşte să vă împace cu El. Aceasta presupune că obiceiurile noastre de a mânca. oricine rezistă şi supune acele pasiuni care-l stăpânesc. se abate de la calea dreaptă. (87) Toate păcatele.. (81) Nu există conformare faţă de lume şi armonie cu Hristos." (77) Biblia este marea putere în transformarea caracterului. iar când este mustrat pentru păcatul lui. viaţa pe care o trăiesc acum este prin credinţă în Fiul lui Dumnezeu. nu vom mai avea plăcere pentru păcat. Adevărata sfinţire este o lucrare zilnică.. Oricine e văzut că urăşte păcatul în loc de a-l iubi. când acei care au gustat dragostea iertătoare a lui Hristos şi care în realitate doresc să fie copiii lui Dumnezeu. dacă uită pentru moment a privi continuu spre Hristos. ci este un principiu viu. care ţine atât cât durează viaţa.” “Dar dacă cineva a păcătuit. de faptul că viaţa lor e greşită. (80) Harul pe care Hristos îl sădeşte în suflet. Noi putem face greşeli. plăcută lui Dumnezeu. pe Isus Hristos Cel neprihănit. Vorbiţi despre Hristos şi lăsaţi eul să vă părăsească.. Fără acest har al pocăinţei şi această putere reînnoitoare. Chiar dacă suntem biruiţi de vrăjmaş. ci ”ca pe o jertfă vie. N-ar trebui să vorbiţi atât de mult despre voi înşivă pentru că aceasta nu va întări pe nimeni. Nu. (84) Sfinţiţi prin viaţa Lui 22 Aprilie “DACĂ CINEVA A PĂCĂTUIT. inspiră omului duşmănie faţă de Satan. Puterea pe care Hristos o împărtăşeşte. Dacă studiem şi îl ascultăm.." Adesea va trebui să ne plecăm şi să plângem la picioarele lui Isus datorită defectelor şi greşelilor noastre. Învăţăturile şi obiceiurile lumeşti sărăcesc spiritualitatea din inimă şi viaţă. neprihănită. Există un antagonism de neîmpăcat între Hristos şi lume..” 1 Ioan 2:1 Când suntem îmbrăcaţi cu dreptatea lui Hristos. (86) Există cazuri. păcătosul găseşte pace cu Dumnezeu prin sângele jertfei.. Iar dacă voi vă veţi supune Lui. lăsaţi-l să fie ascuns în Hristos. el se întoarce din nou şi-şi aţinteşte privirea spre Isus şi faptul că el a greşit nu-l face mai puţin drag inimii lui Dumnezeu. În timp ce acei din jurul nostru pot fi neroditori şi angajaţi în căutarea de plăceri şi nebunie. nu suntem proscrişi. a bea. sunt gata să se îndoiască dacă inimile lor au fost într-adevăr reînnoite de Duhul Sfânt.Aceasta [sfinţirea] nu e o simplă teorie. Conformarea cu lumea înseamnă asemănarea cu lumea în păstrarea modelului lumesc. o emoţie sau înşiruire de cuvinte. pentru că Hristos va lucra cu noi. pentru că atunci când el vede greşeala lui. dar vom urî păcatul care a pricinuit chinurile Fiului lui Dumnezeu.nu ca pe o jertfă pângărită prin obiceiuri greşite. pentru neprihănire şi sfinţire adevărată. Conversaţia cu Dumnezeu şi contemplarea lucrurilor de sus transformă sufletul după chipul lui Hristos. (82) Cât de puţini sunt cei ce pot spune: ”Eu sunt mort faţă de lume.. de aceea Dumnezeule. dar nu trebuie să ne descurajăm. Hristos este la dreapta lui Dumnezeu şi intervine pentru noi. (88) Sfinţiţi prin viaţa Lui 23 Aprilie .. a ne îmbrăca să fie de aşa fel încât să păstreze sănătatea fizică. sufletul caută pe Dumnezeu pentru iertare şi pace. pe Isus Hristos Cel neprihănit. dându-şi seama de imperfecţiunea caracterului lor. mentală şi morală pentru ca să putem aduce lui Dumnezeu trupurile noastre . (78) Nu există sfinţire spontană. pot fi biruite prin puterea Duhului Sfânt. La aceştia eu le-aş zice: ”nu vă întoarceţi în deznădejde. activ care e prezent în viaţa de fiecare zi.

ci neprihănire. ele sunt dobândite prin ani de experienţă dar orice căutător cinstit şi sincer. Dacă vrem să dobândim o experienţă curată în a ne urca. evlavia. când privim departe copacii din pădure. (91) Sfinţiţi prin viaţa Lui 24 Aprilie SCARA CE DUCE LA NEPRIHĂNIRE “Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia. (93) Curajul. îşi pierd haina falsă a neprihănirii lor când sunt supuşi la furtuna încercării. ”Voi pune Duhul Meu în voi. Sfinţirea biblică nu constă într-o emoţie puternică. neprihănirea Lui. pace şi bucurie în Duhul Sfânt. în Hristos. nu sunt o dovadă că o persoană este sau nu sfinţită. îi va lămuri. ei cântăresc cuvintele şi faptele tale. (97) . prin cunoaşterea Celui care ne-a chemat prin slava şi puterea Lui. iar credinciosul are în el pace şi bucurie în Duhul Sfânt. cunoştinţa. şi vor aduce Domnului daruri neprihănite. dragostea frăţească şi iubirea de oameni sunt treptele scării. Acei care se luptă cu ispitele de fiecare zi. Dar noi nu putem face aceasta în timp ce ne împovărăm cu comorile pământeşti. astfel că El este făcut pentru noi înţelepciune şi neprihănire. care iubeşte sincer şi se teme de Dumnezeu. sau socotit de El ca având bunătate pentru că are bogăţii pământeşti. Credinţa. Sentimentele de fericire sau absenţa bucuriei. sunt necesare. În măsura în care progresează în viaţa divină. sunt atribuite sufletului care crede. va deveni părtaş al naturii divine..14:17 Făgăduinţele sunt: ”Vă voi da o inimă nouă”. 3:3 Mulţi care pretind sfinţirea. înfrânarea. agăţându-ne de Hristos. odihna şi liniştea pe vecie” (Is. Dar când se apropie iarna şi când gerul îi înfăşoară în haina lui de gheaţă. Lucrarea neprihănirii va fi pacea.ÎNCERCAREA CARACTERULUI “El va şedea.. nu suntem capabili să facem deosebirea între cei veşnic verzi şi alţi copaci. (95) A iubi pe Dumnezeu mai presus de orice şi pe aproapele nostru ca pe noi înşine. Un om nu este înălţat în ochii lui Dumnezeu.” Mal.. trebuie să părăsim orice piedică din spate. îngerii urmăresc dezvoltarea caracterului tău. Acei care urcă trebuie să-şi pună cu tărie picioarele pe treptele scării. pretind că sunt sfinţiţi... Noi înşine greşim când punem convenienţele şi avantajele personale înaintea lucrurilor lui Dumnezeu.. bazându-şi pretenţia lor la sfinţire pe emoţiile pe care le-au experimentat în diferite situaţii.. dar agăţându-se tremurător de braţul Lui. privind spre Hristos. dezgolind unii copaci de minunatul lor frunziş. poartă haina dreptăţii lui Hristos atât în situaţii de prosperitate cât şi în vremuri grele. neîncrezători în sine. iar ei vor găsi odihnă pentru sufletele lor. Aceste daruri cereşti nu vin într-un moment. Acei care vor experimenta schimbarea rostită în aceste cuvinte.” 2 Petru 1:3 Isus este scara către cer. roada neprihănirii. (89) Vara. În timp ce acei care sunt încrezători în sine şi se încred în propria lor neprihănire a caracterului. de aceea fii atent la căile tale. va topi şi va curăţi argintul. Ei fac emoţiile. (96) Sfinţiţi prin viaţa Lui 25 Aprilie BUCURIE ŞI PACE ÎN DUHUL SFÂNT “Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură. Astfel se va întâmpla cu toţi acei care umblă în umilinţă. abia atunci zelul statornic şi afecţiunile fierbinţi ale adevăraţilor urmaşi ai lui Hristos sunt date pe faţă. iar Dumnezeu ne cheamă să urcăm această scară. urcând pas cu pas la înălţimea lui Hristos. sunt complet ignoranţi de lucrarea harului asupra inimii. tăria sufletească. contemplându-le. cei veşnic verzi sunt repede de deosebit. virtutea. Meritul Lui. Ei însetează şi flămânzesc după neprihănire. biruind propriile lor tendinţe păcătoase şi care caută sfinţirea din inimă nu au nici o pretenţie lăudăroasă de sfinţenie. Ei lasă la o parte raţiunea şi judecata şi se sprijină în totul pe sentimentele lor. aceasta e adevărata sfinţire. vor afla că neliniştea şi frământarea sunt toate îndepărtate. (90) E nevoie de proba timpului pentru a descoperi aurul curat al iubirii şi al credinţei în caracter. va curăţi pe fiii lui Levi.. el va fi tot mai capabil a înţelege adevărurile măreţe şi înnobilatoare ale Cuvântului lui Dumnezeu. (94) Copil al lui Dumnezeu. cum se lămureşte aurul şi argintul. urcând treaptă după treaptă pe scară. toţi îmbrăcaţi cu o minunată manta verde... Când se simt în culmea fericirii. până când. Ei văd păcatul ca fiind foarte păcătos. adevăratul neprihănit. Aici e punctul în care mulţi sunt duşi în eroare." Această asigurare e făcută pentru noi prin meritul dreptăţii lui Hristos.. (92) Noi suntem mântuiţi. Nu există mântuire în stăpânirile şi împrejurările pământeşti. credinţa şi implicit încrederea în puterea de a mântui a lui Dumnezeu.32:17). dovedeşte că eşti în dragostea lui Dumnezeu. criteriul lor de apreciere. sfinţire şi mântuire. va fi schimbat şi va fi în stare să reflecte chipul Mântuitorului Său. Sufletul lui va fi umplut cu un dor nespus de a cunoaşte plinătatea acelei iubiri care întrece cunoştinţa. Când încercările şi încurcăturile vin asupra bisericii.. răbdarea.” Rom.

Aceasta nu e credinţa care pretinde favorul cerului fără a se supune condiţiilor pe baza cărora e asigurat harul. El ne roagă: ”Gustaţi şi vedeţi ce bun e Domnul.. Credinţa i-ar fi condus pe primii noştri părinţi să se încreadă în dragostea lui Dumnezeu şi să asculte de poruncile Sale. Totdeauna se împlinesc. El e în stare să păstreze ceea ce ai încredinţat încrederii Lui. creştinii pot avea bucuria comuniunii cu Hristos. crede! Odihneşte-te în Dumnezeu. Încumetarea a condus la călcarea Legii Sale.32:1). inimile noastre nu vor fi la fel de reci ca gheaţa. ca şi când numai el singur ar fi în această lume.10:17 Adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu corespund marii necesităţi practice a omului. şi de asemenea. poate să ne dea o mai profundă experienţă a dragostei Lui şi poate să ne aducă un pas mai aproape de binecuvântatul cămin al păcii. nu sentiment 27 Aprilie CREDINŢA VINE PRIN FĂGĂDUINŢE “Astfel credinţa vine în urma auzirii. Când Hristos lasă binecuvântările Sale asupra noastră. o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. a vă însuşi făgăduinţele Lui şi a apela la ele în orice ocazie.11:1 Nu e esenţial pentru manifestarea credinţei. ce dovadă vrei? Doreşti un sentiment sau o emoţie deosebită care să-ţi . crezând că Dumnezeu va duce la bun sfârşit planurile şi intenţiile Lui în inima şi viaţa voastră. Cel care. iar sufletul e umplut de singurătate şi tristeţe. Fiecare pas în viaţă poate să ne apropie de Isus. ca pentru a ne face auziţi de Domnul. Adevărata credinţă în nici un fel nu e înrudită cu încumetarea.” Ev. El va realiza pentru tine mai mult decât un cuceritor. Chiar dacă nu avem parte de plăcerile acestei vieţi. Totdeauna s-au împlinit. Dar trebuie să ne însuşim meritele Lui printr-o credinţă vie şi să-L considerăm ca Mântuitor al nostru. crezând că marea Lui dragoste îi va salva de consecinţele păcatului lor. de adevărul făgăduinţelor Sale.. totuşi influenţa lor vitală trebuie împletită în experienţa omenească. nu sentiment 26 Aprilie CE ESTE CREDINŢA? “Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. E adevărat că Satan de multe ori. rugăciunile noastre să fie zgomotoase sau însoţite de gesticulaţii. Ei pot avea lumina dragostei Lui. Când practicăm o credinţă personală.Domnul doreşte ca toţi fiii şi fiicele Sale să fie fericiţi. iar încrederea în Dumnezeu aduce bucurie. putem totuşi să ne bucurăm privind viaţa de dincolo. (100) Credinţa nu e o emoţie.”(Ps. vom fi în stare să înţelegem semnificaţia cuvintelor psalmistului. noi ar trebui să înălţăm mulţumiri şi laude scumpului Său nume. (99) Credinţă.. pentru a-şi scuza păcatul. cu îndoiala şi ispita. e adevărat că sentimentul de vinovăţie al celui căit este adeseori atât de mare încât o căinţă pe măsura păcatului său îi cauzează o stare de agonie din care găseşte scăpare în strigăte şi gemete. pe care îndurătorul Mântuitor le aude cu milă. Aceste principii nobile nu trebuie socotite prea curate şi sfinte pentru a fi trăite în viaţa de fiecare zi. Numai acel care are o credinţă adevărată este ferit de încumetare. (103) Ce departe suntem de a reprezenta caracterul lui Hristos. schimbătoare şi trecătoare. Fericirea care e găsită în motive egoiste. fiindcă încumetarea este credinţa falsă a lui Satan. dar le foloseşte aşa cum a făcut Satan. trezeşte în inima rugătorului un aşa conflict. de asemenea pretinde făgăduinţele. Fiecare ar trebui să facă aceasta ca pe o lucrare personală între Dumnezeu şi propriul său suflet. Dar Isus nu uită să răspundă la tăcuta rugăciune în credinţă. va primi binecuvântarea Lui ca răspuns. care zice: ”Ferice de cel cu fărădelegea iertată”(Ps. plini de pace şi ascultători. Crede! Crede! zice sufletul meu. pentru ca El să ne poată face fericiţi. Încumetarea. (98) Este pace în credinţă şi bucurie în Duhul Sfânt. încât strigăte puternice şi lacrimi apar involuntar la el. Credinţa pretinde făgăduinţele lui Dumnezeu şi aduce roade în ascultare." (105) Mântuitorul nostru vrea ca noi să păstrăm o legătură strânsă cu El. mângâierea continuă a prezenţei Lui. (101) A rămâne în credinţă înseamnă a înlătura emoţia şi dorinţele egoiste. convertirea sufletului prin credinţă. Dar chiar aici. dar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos” Rom. Dar tu zici: ”Dacă aş şti numai că El e Mântuitorul meu! Bine. (102) Credinţă. creştinul nu e lăsat să umble pe căi nesigure. Ele sunt adevăruri care ajung până la cer şi ating veşnicia. Credinţa adevărată îşi are temelia în promisiunile şi asigurările Bibliei. ca sentimentele să fie aduse la un înalt nivel de excitaţie şi nici nu e necesar. (104) Dumnezeu ne invită să ne convingem de realitatea Cuvântului Său. ea trece.34:8) El zice: ”Cereţi şi veţi căpăta”(Ioan 16:24) Făgăduintele Lui vor fi împlinite. prin Acela care te-a iubit. a umbla umil cu Domnul. El a murit pe Calvar pentru a ne mântui. în afară de calea datoriei este dezechilibrată. Ele trebuie să pătrundă în toate lucrurile mici din viaţă. el nu e lăsat pradă regretelor zadarnice şi dezamăgirilor.. în mod firesc crede pe Domnul pe Cuvânt şi reuşeşte să se unească cu Mântuitorul. Credinţa aduce pace. dar în serviciul lui Dumnezeu este bucurie şi satisfacţie.

”(Ev. El trebuie să fie cu noi nu numai la începutul şi sfârşitul căii noastre. nu sentiment 29 Aprilie CEL DREPT VA TRĂI PRIN CREDINŢĂ “Astfel. pentru a fi al lui în întregime. prin puterea lui Hristos. Străduiţi-vă pentru că aveţi de câştigat o coroană. Prin comuniunea cu El. ar trebui dat şi tinerilor de azi: ”Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea. iar dacă nu vă smulgeţi de sub puterea Lui. fă ca aceasta să fie prima ta preocupare. Credeţi că El este gata să vă ajute prin harul Său. serviciul tău . pentru a nu se abate de la împlinirea datoriei. nu sentiment 30 Aprilie CREDINŢA ESTE BIRUINŢĂ . (109) Credinţă. moştenite sau cultivate. apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. în fiecare zi. Consacră-te lui Dumnezeu dimineaţa. ci la fiecare pas de pe cale. Tu trebuie să dai totul . la Tine. Zi de zi. în curăţie” (1 Tim. nu sentiment 28 Aprilie LUPTA BUNĂ A CREDINŢEI “Luptă-te lupta cea bună a credinţei. voinţa ta. ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire. dar predându-te lui Dumnezeu. Prin credinţă devii al lui Hristos şi prin credinţă trebuie să creşti în El . prin credinţă. în credinţă. Voi trebuie să vă luptaţi lupta bună a credinţei. Hristos este primul şi ultimul." Aceasta e o problemă de fiecare zi. (106) Credinţă. lăsând întreaga ta povară pe ele? Aceasta e credinţa. Foloseşte-mă azi în slujba Ta. ar trebui analizate fiecare şi comparate cu marele etalon al neprihănirii şi în lumina reflectată de Cuvântul lui Dumnezeu. cât de serios ar trebui să ne străduim să ajungem acolo! Eu vă sfătuiesc. aşa să şi umblaţi în El. Domnul. Duşmanul e la dreapta şi la stânga. Străduiţi-vă că puterea lui Satan e peste voi.. cu totul. în purtare. acei care pe acest pământ s-au luptat lupta bună a credinţei.inima ta..pe Hristos. să locuiască în inima ta. pentru a-I servi şi a-L asculta. 2:6 Creşterea noastră în har. Acei ale căror vieţi au fost ascunse cu Hristos. trebuie să existe un proces viguros de renunţare la eu în paralel cu un proces de sfinţire. toate depind de unirea noastră cu Hristos. şi voi trebuie să-l călcaţi în picioare. Sfinţirea nu barează căile sufletului spre cunoaştere. Locuieşte cu mine şi lasă ca toată lucrarea mea să se împlinească în Tine. Rugăciunea ta să fie: ”Ia-mă. Trebuie să fiţi luptători pentru coroana vieţii.”(Col. ei ar trebui să reziste în mod hotărât şi să biruiască. ci dezvoltă mintea şi o inspiră să caute adevărul ca pe o comoară ascunsă. în dragoste. Există un cer şi o. în Împărăţia lui Dumnezeu.vom creşte în har. Eu pun toate planurile mele la picioarele Tale. (108) Credinţă.. Trăsăturile de caracter nesfinţite. Spune-I Lui toate planurile tale. după cum aţi primit pe Isus Hristos. iar cunoştinţa voinţei lui Dumnezeu duce la progresul lucrării de sfinţire. o Doamne. 4:12). (107) Curând vom fi martorii încoronării Împăratului nostru. bucuria noastră. Col. vor străluci alături de slava Mântuitorului.să-ţi dea putere să asculţi. în fiecare oră. 6:12 Sfatul serios dat lui Timotei. în veci. când veniţi la El cu sinceritate. plinătatea tuturor binecuvântărilor. neprihănirea ta. veţi fi paralizaţi şi ruinaţi. oră de oră. pentru a fi îndeplinite sau pentru a renunţa la ele. ajutorul tău veşnic . de dragul lui Hristos..10:38) Tu te-ai predat lui Dumnezeu. Domnul. tu crezi că el va face toate aceste lucruri pentru tine. şi prin aceasta faptele vor dovedi că Isus locuieşte în inimă. El nu e numai autorul ci şi desăvârşitorul credinţei noastre. şi l-ai luat pe Hristos ca pe Mântuitorul tău. Tu însuţi nu poţi ispăşi păcatele tale sau să-ţi schimbi inima. Întrebi: ”Cum trebuie să locuiesc în Hristos?” În acelaşi fel cum L-ai primit la început. rămânând în El .2:6) “Cel neprihănit va trăi prin credinţă. de către apostolul Pavel. după cum providenţa Lui îţi va descoperi.dând şi luând. înaintea şi înapoia voastră. aşa să şi umblaţi în El”.” 1 Tim. credeţi în Isus ca Mântuitor al vostru. să fie puterea ta. ”Astfel cum aţi primit pe Isus Hristos. Păcatele care tind să pună stăpânire pe om trebuie combătute şi biruite.predă-te Lui ca să asculţi de toate cerinţele Lui şi tu trebuie să iei tot . Astfel zi cu zi tu poţi să-ţi predai viaţa în mâinile lui Dumnezeu şi în acest mod viaţa ta va fi modelată din ce în ce mai mult după viaţa lui Hristos.dovedească că Hristos este al tău? E aceasta mai demnă de încredere decât credinţa curată în făgăduinţele lui Dumnezeu? N-ar fi mai bine să iei făgăduinţele binecuvântate ale lui Dumnezeu şi să ţi le aplici ţie.

nu va fi o schimbare adevărată în viaţă. Hristos nu ne părăseşte. necurăţia buzelor. ca să vină de la Domnul vremile de înviorare. Noi nu vom renunţa la păcat dacă nu vedem păcătoşenia lui. unde toate lucrurile care acum ne pun în încurcătură. 2:19 Condiţiile pentru a avea mila lui Dumnezeu sunt simple. Dacă ţi-ai jignit prietenul sau aproapele.. este credinţa noastră. până ce nu am lepădat păcatul din inimă. drepte şi echitabile.5:16. iar spiritul lui este copleşit şi umilit sub influenţa Duhului pătrunzător al lui Dumnezeu.3:13) ”Celor întristaţi din Sion”.”(Ps. sau să ispăşim păcatele noastre. de biruinţă şi bucurii în Dumnezeu. un untdelemn de bucurie în locul plânsului. servul lui Dumnezeu: ”Bucuria Domnului este tăria noastră.” 1 Ioan 5:4 Viaţa creştinului ar trebui să fie o viaţă de credinţă. şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii. ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. tu trebuie să-ţi recunoşti greşeala. o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. ”Oricine e născut din Dumnezeu biruieşte lumea. iarăşi zic bucuraţi-vă”(Fil. iar datoria lui este de a te ierta cu mărinimie.”(Ier. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. aşteptările acelora care îşi pun încrederea în El.8:10) Pavel zice: ”Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul. El este credincios şi drept. Isus nu ne cheamă să-L urmăm.” Fap. şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii. (1) Pocăinţa înseamnă părere de rău pentru păcat şi lepădarea acestuia. (2) O rază din slava lui Dumnezeu.”(1 Tes. la dreapta lui Dumnezeu. sunt arătate vederii sale. căci sunt milostiv. singurul care le poate ierta şi greşelile voastre unul altuia. ori care ar fi necazul nostru. avem un Prieten compătimitor. niciodată nu vom fi în vreo situaţie pentru care Dumnezeu să nu fi făcut asigurare.”(Is.”(Iac. descoperă în mod distinct orice pată de murdărie şi lasă descoperite nedesăvârşirile şi defectele caracterului omenesc. Prin credinţă zărim locurile pe care Isus s-a dus să le pregătească pentru cei care-L iubesc. avem un Sfătuitor sigur.61:3) (4) Căinţa şi mărturisirea 2 Mai MĂRTURISIREA SINCERĂ E ESENŢIALĂ “Dacă ne mărturisim păcatele. Nu e nevoie să facem lungi şi obositoare pelerinaje sau să îndurăm penitenţe groaznice pentru a ne recomanda sufletele Dumnezeului din cer. Căci El va izbăvi pe săracul care strigă şi pe nenorocitul care n-are ajutor..4:4) ”Bucuraţi-vă totdeauna. pentru ca apoi să ne părăsească. Dacă predăm vieţile noastre în slujba Sa.” 1 Ioan 1:9 Apostolul zice: ”Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi curăţiţi. oricare ar fi încurcătura noastră. Nu voi arunca privire întunecoasă asupra voastră. Dacă în ignoranţa noastră. Putem crede în Dumnezeu. vor fi lămurite. Prin credinţă vedem haina şi coroana pregătită pentru biruitor şi auzim cântecul celor mântuiţi. El va împlini. facem un pas greşit." Adevărat vorbeşte Neemia.72:12) (111) Credinţa.18) (110) Dumnezeu e în stare şi doreşte să împartă servilor săi toată puterea de care au nevoie şi să le dea înţelepciunea necesară diferitelor lor trebuinţe. recunoaşte că ai fost necredincioasă Domnului Dumnezeului tău”. ”Recunoaşte-ţi numai nelegiuirea.. prin care el desconsideră Legea lui Dumnezeu.. putem să avem încredere în El şi astfel să preamărim numele Său.“Pentru că oricine e născut din Dumnezeu biruieşte lumea.”(Neem. Apoi tu trebuie să cauţi iertarea .. Domnul nu ne cere să facem lucruri grele pentru a ni se ierta păcatele. El s-a hotărât să le dea o “cunună împărătească. Faptele de neascultare ale păcătosului.5:16) Mărturisiţivă păcatele lui Dumnezeu. în loc de cenuşă. este credinţa noastră. Prin credinţă Îl vedem pe Isus. scoate în evidenţă dorinţele nesfinţite. (113) Puterea acelora care în credinţă. cu poverile şi grijile sale şi să privim la minunata viaţă de apoi. Această tristeţe anunţa o bucurie care va fi un izvor viu în suflet. o licărire din curăţia lui Hristos. (3) Lacrimile de pocăinţă nu sunt altceva decât picăturile de ploaie care preced strălucirea soarelui sfinţeniei. mai mult decât suficient. iubesc pe Dumnezeu şi îi servesc va fi reînnoită zi de zi... (112) Putem cere mult de la Bunul nostru Părinte ceresc. stând ca Mijlocitor al nostru. Rugaţi-vă neîncetat. (114) MAI POCĂINŢĂ ŞI VIAŢĂ NOUĂ Căinţa şi mărturisirea 1 Mai ADEVĂRATA CĂINŢĂ PENTRU PĂCAT “Pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se şteargă păcatele. pierderea grea sau singurătatea în care am fi. Oricare ar fi situaţia noastră. ci cel care mărturiseşte şi părăseşte păcatul lui va găsi milă.. avem o Călăuză care să ne îndrume pe drumul nostru. infidelitatea inimii. pătrunzând în suflet. ne face în stare să lăsăm de-o parte prezentul.

. recunoscând toate păcatele de care sunteţi vinovaţi. deoarece fratele pe care l-ai rănit este proprietatea lui Dumnezeu şi jignindu-l pe el.lui Dumnezeu. până când inima lui nu e continuu umplută de Duhul lui Dumnezeu.”(Zaharia 3:4-5) Chiar aşa te va îmbrăca Dumnezeu cu hainele mântuirii şi te va acoperi cu “mantaua izbăvirii.”(Is. reprezintă pe păcătos. sau tânguirea din inimă să fie făcută cunoscută. (10) Iertare şi primire 4 Mai FIII ŞI FIICELE LUI DUMNEZEU “Dar tuturor celor ce L-au primit adică celor ce cred în Numele Lui.. sau pot avea un caracter public. prin numele şi meritele iubitului Său Fiu. situaţie în care ar trebui mărturisite în public..”(1 Ioan 3:16) Dumnezeu are putere de a păzi sufletul care este în Hristos şi care e ispitit. fiindcă sunt ..51:10) Dacă tu faci chiar acum un pas spre El în căinţă. chiar şovăitoare. multe mărturisiri n-ar trebui spuse niciodată în auzul muritorilor. niciodată nu e vărsată o lacrimă chiar în taină. Dumnezeule. numai lui Isus decât dacă ne destăinuim omului finit care greşeşte.”(Zaharia 3:7) .chiar printre îngerii sfinţi care înconjoară tronul Lui. Aceasta nu e numai iertare pentru păcat. adevărul e primit în inimă. Dumnezeu va fi mai bine preamărit dacă mărturisim corupţia interioară şi tainică din inimă. Tatăl Tău cel ceresc te va dezbrăca de hainele murdărite de păcat. care nu poate judeca în mod corect.. Adevărata mărturisire. să biruiască ispita. le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. este ştiută de El. pune în mine un duh nou şi statornic. povestea pe care numai Dumnezeu ar trebui s-o audă. Chiar înainte ca rugăciunea să fie înălţată.. ci îi place îndurarea." Apoi a zis lui Iosua: “Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi te îmbrac cu haine de sărbătoare. când s-a rugat: ”Zideşte în mine o inimă curată. fără ca Duhul lui Dumnezeu să n-aibă ştire de aceasta. David a avut o viziune corectă a iertării. Lasă ca inima ta să fie umplută cu nemărginită dorinţă după neprihănirea Lui. Doar cel care rămâne în Hristos este un creştin. ai păcătuit împotriva Creatorului tău. (5) Multe. Este revărsarea iubirii mântuitoare care transformă inima. O simplă mărturisire a evlaviei e fără importanţă. (11) Întrebarea pe care trebuie să v-o puneţi este: ”Sunt eu creştin?” A fi creştin înseamnă a fi mult mai mult decât înţeleg mulţi. îndurarea lui Hristos merge să se unească cu harul care lucrează asupra sufletului omenesc.. stând îmbrăcat în veşminte murdare înaintea îngerului Domnului. În minunata profeţie simbolică a lui Zaharia. iar omul este purificat şi curăţat. Şi i-au pus o mitră curată pe cap şi l-au îmbrăcat în haine. Iar cuvântul rostit de Domnul este: ”Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el. orice efort de a se curăţi pe sine va fi fără folos. ci recâştigare din păcat. şi recunoaşte păcatele particulare. Niciodată nu e înălţată o rugăciune.. care ierţi nelegiuirea şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? El nu-Şi ţine mânia pe vecie.”(Ps.. ”Oricine rămâne în El. marele preot Iosua. nu păcătuieşte. Înseamnă a fi unit cu Hristos. chiar plăpândă. Dar toate mărturisirile ar trebui să fie clare şi la obiect. (8) Iertare şi primire 3 Mai SEMNIFICAŢIA IERTĂRII “Care Dumnezeu este ca Tine. El are un principiu care locuieşte în suflet şi care-l face în stare pe cel care-l acceptă. are totdeauna un caracter specific.61:10) “Dar dacă vei umbla pe căile Mele” zice Domnul.. Înseamnă a avea o credinţă simplă. Înseamnă a avea o încredere de copil în Tatăl vostru ceresc. (7) Păcatele pot să pară cât munţii înaintea ta. pentru că rezultatul este aşa cum judecata luminată a fiinţelor finite nu poate prevedea. Chiar prima sforţare din inimă de a-L atinge pe Dumnezeu. Aceasta înseamnă mai mult decât simplul fapt de a fi înregistrat în cartea bisericii. Urechea Lui e deschisă la strigătul sufletului căit... Ele pot avea o astfel de natură. o statornică încredere în Dumnezeu.. îşi găseşte drum către Dumnezeul milei infinite.”Ioan 1:12 Prin credinţă în Isus Hristos. încât trebuie aduse numai înaintea lui Dumnezeu. (6) Mărturisirea care este destăinuirea cămăruţelor tainice ale sufletului. ele pot fi greşeli care ar trebui mărturisite persoanelor care au fost jignite prin ele. niciodată nu e nutrită o dorinţă sinceră după Dumnezeu. Până când gândul lui Dumnezeu nu devine gândul oamenilor.” Mica 7:18 Iertarea lui Dumnezeu nu este numai un simplu act judiciar prin care ne absolvă de condamnare. Doreşte după plinătatea harului lui Hristos.. El te va ierta şi te va curăţa de toate nelegiuirile. pentru că e imposibil a-l ridica pe om altfel decât prin cunoştinţa de Dumnezeu. Găseşti plăcere în păzirea poruncilor lui Dumnezeu. El se va grăbi să te îmbrăţişeze în braţele iubirii Sale infinite. dar dacă îţi umileşti inima şi-ţi mărturiseşti păcatele încrezându-te în meritele Mântuitorului crucificat şi înviat.”te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Nu vă destăinuiţi urechilor omeneşti.

Valurile îndurării divine se revarsă în sufletul păcătosului şi de la el spre sufletele altora. dacă am lezat influenţa lui în orice fel.. atât timp cât se spune astăzi. Este partea lor. Acum până ce nu e prea târziu. 7:2 “Putem primi iertarea lui Dumnezeu. Noi nu suntem iertaţi pentru că noi iertăm. dar prin atitudinea noastră faţă de alţii. În iertarea lui Dumnezeu inima celui păcătos este condusă foarte aproape de inima nemărginită a dragostei infinite. În orice tranzacţie el trebuie să dovedească faptul că Dumnezeu este Învăţătorul său." (16) Lăsaţi pe Hristos. Creştinul. Isus a adăugat: ”Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. şi care tratează aceste probleme într-o manieră nedreaptă.6:14-15) Cel care e neiertător. Ei nu trebuie să se mulţumească cu mai puţin decât neprihănirea. Dragostea lui Dumnezeu este aceea care ne conduce la El. Acei care pretind că sunt urmaşii lui Hristos. în afacerile vieţii sale. ci şi ceea ce s-ar fi acumulat dacă am fi utilizat corect şi înţelept acel lucru. viaţa divină. Dacă am vătămat pe alţii prin vreo chestiune de afaceri nedreaptă. cât timp a fost în posesia noastră. (15) Nimic nu poate justifica un spirit neiertător. Hristos zice: ‘Cu ce judecată judecaţi. trebuie să restituim.preceptele lui Dumnezeu. poartă o mărturie mincinoasă împotriva caracterului unui Dumnezeu sfânt. chiar dacă ar fi în limitele legii. 33:15 Nici o pocăinţă nu este adevărată dacă nu determină în viaţă o reformaţiune. Dacă am depus fără voie o mărturie falsă. întoarce ce a răpit. dar noi trebuie să avem un spirit de compasiune faţă de acei care ne-au greşit. să locuiască împreună cu El în toată veşnicia. iar dacă e posibil să o corectaţi. (13) Celor care-L primesc. chiar dacă şi-au mărturisit sau nu greşeala lor. Dacă aţi refuzat să trăiţi în mod cinstit cu Dumnezeu. cum veţi sta în faţa dosarului cu ocupaţia voastră necredincioasă?. să vă ierte datoria. numai dacă şi noi iertăm altora. creştinii ar trebui să se străduiască să atingă înalta ţintă pusă înaintea lor în Evanghelie. nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. Dacă ne apropiem de Dumnezeu. întrerupe prin aceasta singurul canal prin care poate primi îndurare de la Dumnezeu. fără îndoială. Începeţi chiar acum să lucraţi ca nişte creştini. (18) Dacă am păgubit sau vătămat pe fratele nostru în vreun fel.22:4) Şi care e fericirea cerului decât a vedea pe Dumnezeu? Ce bucurie mai mare poate avea păcătosul mântuit prin harul lui Hristos decât a privi chipul lui Dumnezeu şi de a-L cunoaşte ca Tată?”(14) Iertare şi primire 5 Mai IERTAŢI ÎN MĂSURA ÎN CARE IERTĂM “Căci cu ce judecată judecaţi. reprezentarea caracterului Său şi nu pot fi modificate aşa cum nu poate fi modificat nici caracterul lui Dumnezeu? Respecţi tu şi iubeşti Legea lui Iehova? (12) Ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu. urmează învăţăturile care dau viaţă şi nu săvârşeşte nici o nelegiuire va trăi negreşit. Nu căutaţi scuze pentru faptul că nu aţi dat lui Dumnezeu ce se cuvenea. ”iar numele Lui va fi pe frunţile lor. ”Sfinţire lui Dumnezeu” trebuie să fie scris pe jurnalele de fiecare zi şi în registre şi pe poliţele de schimb.. Dacă nu se poate face acesta în căinţă umilă să rugaţi pe Dumnezeu ca pentru meritele lui Hristos. dovedim dacă ne-am însuşit pentru noi înşine acea dragoste: “De aceea. ci după cum iertăm.”(Mat.”(Ap. veţi fi judecaţi şi cu ce măsură măsuraţi. a îndepărta greşelile. să locuiască în voi şi prin voi să descopere dragostea renăscută de sus. trebuie să reprezinte în faţa lumii modul în care Domnul nostru ar conduce problemele de afaceri. Cel care este nemilos faţă de alţii dovedeşte prin acesta că nu este părtaş la harul iertător al lui Dumnezeu. Este corect pentru noi să restituim nu numai ce am luat. să-şi umilească inimile prin căinţă şi mărturisire.. la sfârşit vor vedea faţa Lui.. şi care aduce pace cerească inimii zdrobite de păcat. dacă am înşelat în meserie sau am păgubit pe cineva.. iar acea dragoste nu poate atinge inima noastră. vă sfătuiesc să cugetaţi la greşeala voastră. N-ar trebuie să credem că până când acei care ne-au jignit nu-şi mărturisesc greşeala. (20) Iertare şi primire 7 Mai . primim iertare numai cu condiţia ca şi noi să fim voioşi să dăm pe faţă iertare faţă de alţii. nu va muri. (19) Nu va mai dura mult până la încheierea timpului de încercare. dacă am contrafăcut cuvintele lui. şi să înapoiem ce am luat atât cât ne stă în putere. vi se va măsura. trebuie să ne mărturisim greşeala. Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor. Dacă nu serviţi cu fidelitate lui Dumnezeu acum.” Ezech. care va inspira speranţă în cei fără speranţă." “După ce a terminat de rostit rugăciunea “Tatăl nostru”. nu vă împietriţi inimile.. Temelia întregii iertări se găseşte în dragostea nemeritată a lui Dumnezeu. (17) Iertare şi primire 6 Mai RESTITUIREA ESTE NECESARĂ “Dacă cel rău dă înapoi zălogul... drept şi încrezător.” Mat. noi trebuie să ne ducem la acei cu care am vorbit despre el şi să retragem declaraţiile calomnioase. le dă putere de a deveni fiii şi fiicele lui Dumnezeu pentru ca la sfârşit Dumnezeu să-i poată primi. veţi fi judecaţi’. fără a naşte dragostea pentru fraţii noştri. Dacă în timpul acestei vieţi ei sunt credincioşi lui Dumnezeu. noi suntem îndreptăţiţi să nu le acordăm iertarea noastră.

în căinţă? Îndepărtaţi astfel de gânduri. Dacă acum doreşti să te hotărăşti. Noi trebuie să venim la Hristos aşa cum suntem. pentru că ele sunt contrare bunăvoinţei caracterului Său. El le oferă viaţa şi nu moartea.. şi să cădem la picioarele Lui în căinţă. Nu putem face nimic pentru noi înşine. sau pentru caractere mai evlavioase. Dumnezeu îl opreşte cu asprime de a veni la picioarele Sale. chiar bărbaţii şi femeile care au avut ani de experinţă. prin credinţă şi prin ascultare. Judecata omului este parţială.. Îndepărtaţi suspiciunea că făgăduinţele lui Dumnezeu n-au semnificaţie pentru voi. şi se referă la orice păcat. prin puterea harului Său. Puteţi crede că atunci când păcătosul amărât tânjeşte să se reîntoarcă să-şi lepede păcatele.” Ioan 15:4 Fiecare persoană.VENIŢI AŞA CUM SUNTEŢI “Poate un etiopian să-şi schimbe pielea. dacă nu rămâne în viţă. 51:1 Să ne amintim că toţi facem greşeli. (23) Isus doreşte să venim la El. poate aduce într-o stare de sănătate puterile tale morale şi intelectuale.” Ier. să ne lege rănile noastre. El îi dă privilegiul unei alte încercări. care greşeşte. vei fi biruitor în lupta vieţii şi te vei ridica la slavă şi mărire în viaţa mai bună decât aceasta. (25) Iertare şi primire 9 Mai UNIREA CU HRISTOS “Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămânea în voi. Aici greşesc mii de oameni.. Beţivul e dispreţuit şi se spune că păcatul lui va face imposibilă intrarea lui în cer. voi care sunteţi deprinşi să faceţi răul?. Dacă îţi vezi păcătoşenia. El aşteaptă să-i dezbrace de hainele lor pătate şi murdărite cu păcat. de a şti că iertarea este fără plată. dar Dumnezeu apreciază toate lucrurile aşa cum sunt ele în realitate. Veniţi cu toată inima voastră la Hristos şi puteţi cere binecuvântarea Lui. (24) El. renunţă la a face răul şi învaţă să faci bine. cugetul tău. Nimic nu poate răni mai mult sufletul vostru. sau intră într-o legătură personală cu Hristos prin renunţare la eu. fiecărui fiu şi fiice a lui Adam. E slava Sa să ne înconjoare cu braţele iubirii Sale. Nimeni nu e atât de păcătos încât să nu poată găsi putere. Inima ta poate fi încălzită cu dragostea lui Dumnezeu. . refuzând să nutrească spiritul Său şi să urmeze exemplul Său. nebunia. După îndurarea Ta cea mare. care a murit pentru el. nici un păcat nu este mic în ochii lui Dumnezeu." (22) Iertare şi primire 8 Mai O IERTARE PERSONALĂ “Ai milă de mine. Cel care cade în păcate mai ordinare. (24) Predă-te lui Hristos. chiar aşa cum suntem. prin propriile sale fapte sau îndepărtează pe Hristos de la ea. După cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine. care prin propria Sa ispăşire a asigurat omului un depozit de putere morală. tot aşa nici voi nu puteţi aduce roadă dacă nu rămâneţi în Mine. fără întârziere. neajutoraţi. înţelegerea ta.. Pentru noi. decât a nutri o astfel de idee despre Tatăl nostru ceresc. supusă controlului Duhului lui Dumnezeu. voinţa ta făcută dreaptă şi sfinţită. Este privilegiul tuturor acelora care se supun condiţiilor. Cât de mulţi sunt acei care cred că nu sunt suficient de buni pentru a veni la Hristos. în bunătatea ta. să ne curăţescă de orice murdărie. numai El. Tu poţi să faci ce vrei. acelei iubiri neegoiste care este tocmai atmosfera universului necăzut. individual. şi să-i îmbrace cu hainele albe ale neprihănirii.. păcătoşi.” Ps. şterge fărădelegile mele.13:23 Dumnezeu nu consideră toate păcatele ca fiind la fel de mari. în timp ce mândria.. Puterea şi harul au fost asigurate prin Hristos. greşesc adesea. luminat şi făcut ager şi curat. egoismul şi zgârcenia prea adesea trec nemustrate. curăţie şi neprihănire în Isus. Ele sunt pentru orice păcătos pocăit. sau un pardos să-şi schimbe petele? Tot aşa aţi putea să faceţi binele. poate fi curăţită şi maturizată. Te-aştepţi să devii mai bun prin propriile tale eforturi?. Dumnezeule. imperfectă. dar Dumnezeu nu-i leapădă datorită greşelilor lor... ei nu cred că Isus îi iartă personal. Putem veni cu toată slăbiciunea. Dar acestea sunt păcatele care în mod deosebit sunt dezgustătoare lui Dumnezeu. nu va ezita să folosească toată această putere spre binele lor. de a fi aduse de către solii îngereşti fiecărui suflet care crede. după aprecierea Lui există grade de vinovăţie. nu aştepta ca tu însuţi să te faci mai bun. Ei nu-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt. poate avea sentimentul ruşinii sau al sărăciei sale şi poate simţi nevoia sa de harul lui Hristos. aşa cum este şi la noi. Nu trebuie să aşteptăm pentru convingeri mai puterince pentru ocazii mai bune. păcătoşenia noastră. apoi vei fi într-adevăr fericit. dependenţi. dar oricât de neînsemnat pare în ochii omului un păcat sau altul. dar mândria nu simte nici o necesitate şi în acest fel închide inima în faţa lui Hristos şi a binecuvântărilor infinite pe care El a venit să le dea. ajutor există numai în Dumnezeu.

se găsesc în neprihănirea lui Hristos. E o lucrare tainică şi mulţi care pretind a fi urmaşii lui Hristos nu ştiu nimic despre aceasta. Aceasta e o relaţie de o totală dependenţă ce trebuie sădită în inima îngâmfată. nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. respectând principiile de bază ale marelui Său etalon moral. vom face pace cu El. dar Isus i-a etalat simplu.” Ioan 3:3 Nicodim a avut o poziţie de mare încredere în naţiunea iudaică. cât de o renaştere spirituală. serios. înainte să poţi aprecia lucrurile cereşti. Nimic nu e reţinut de la sufletul care simte nevoia sa. atunci Domnul îl poate face pe om o creatură nouă. Aceasta cere Dumnezeu de la el. Orice. în care locuieşte toată plinătatea. El i-a zis lui Nicodim. Mândria şi iubirea de sine se împotrivesc Duhului lui Dumnezeu. Tu trebuie să primeşti o inimă nouă de sus. El are deplin acces la Acela.. El primeşte căinţa noastră.” Mat. ”Dumnezeule Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită. care va încerca fiecare caracter în marea zi a judecăţii finale. Nicodim a venit la Domnul cu intenţia de a intra în discuţie cu El. Luptele sunt obositoare. în blândeţea şi umilinţa lui Hristos. deoarece standardul şi preceptele lumii se interpun în mod constant între suflet şi etalonul sfânt al lui Dumnezeu. cât să ai o lumină nouă. care simt că n-au nimic bun în ei. Când eul este îndepărtat. Numai printr-o unire personală cu Hristos. să crucificăm înclinaţiile şi poftele trupeşti şi apoi începe unirea sufletului cu Hristos. Învăţăturile care cădeau de pe buzele Mântuitorului. După ce această unire e formată. iar când noi venim la El cu inimile zdrobite şi cu Duhul mâhnit. Ei Îl acceptă în mod convenţional pe Mântuitorul. nu poate găsi nici o cale atât de nobilă ca aceea de a se căi în mod sincer. putem aduce roadele Duhului Sfânt. şi urmarea lui Isus. Orice suflet care luptă ştie cât de aspre.. (31) Inima mândră se străduieşte să câştige mântuirea. Tu nai nevoie să-ţi satisfaci curiozitatea. ce recunoştinţă. sunt un duh zdrobit. tu nu ai nevoie atât de mult de cunoştinţe teoretice. este că noi nu suntem bucuroşi să ne umilim inimile noastre mândre şi să ne supunem condiţiilor. Prin curaj. curăţiţi. printr-o osteneală continuă. (27) Trebuie să câştigăm biruinţa asupra eului. căci a lor este Împărăţia cerurilor. Dar dacă dorim să mergem pe calea ce duce la viaţa .”(Ps. înobilaţi. până când convins de propria lui slăbiciune şi dezbrăcat de încrederea de sine. printr-o legătură zilnică. (36) Schimbarea inimii. prin credinţă. (30) Când omul a păcătuit împotriva unui Dumnezeu sfânt şi îndurător. se predă controlului lui Dumnezeu.. (32) Singurul motiv pentru care noi nu putem avea iertarea păcatelor trecute. pot găsi neprihănire şi putere privind la Isus. este dificil. Asemenea altora el a fost tulburat de învăţătura lui Isus. pentru că El înţelege slăbiciunile noastre şi ispitele noastre.. sârguincios. să alegem pe Hristos pentru că El ne-a ales mai întâi pe noi. El nu primeşte nimic mai puţin decât o inimă zdrobită şi un duh mâhnit. dar atât demnitatea noastră pentru cer. şi promite că dacă luăm din puterea Lui pentru a face pace cu El. aceasta poate fi conservată numai printr-un efort continuu. (29) Jertfele plăcute lui Dumnezeu. principiile de bază ale adevărului. El trebuie să se roage pentru ajutor divin şi în acelaşi timp. referitor la creşterea în har. dar nu ca pe singurul conducător al inimilor. l-au impresionat foarte mult şi el a dorit să înveţe mai mult din aceste minunate adevăruri. poate fi înfăptuită numai prin lucrarea efectivă a Duhului Sfânt. (26) Tendinţele rele ale omenirii sunt greu de biruit. Hristos trebuie să rămână în el şi el în Hristos. Fiecare creştin trebuie să vegheze continuu.. cât de amare sunt aceste conflicte. Această unire cu Hristos trebuie să fie făcută de acei care din fire sunt în vrăjmăşie cu Hristos. înainte ca el să poată fi un credincios în Isus. urmărind fiecare cale a sufletului unde Satan ar putea găsi acces. în cel mai deplin înţeles al cuvântului. (35) Născut de sus 11 Mai O SCHIMBARE A INIMII E NECESARĂ “Drept răspuns Isus i-a zis: ”Adevărat. simbolizată prin naşterea din nou. Domnul nu poate face nimic pentru restabilirea omului.. ce bucurie trebuie să simţim pentru că Dumnezeu este milos. Ah. adevărat îţi spun că dacă un om nu se naşte din nou. orice înclinaţie firească a sufletului se opune schimbării din încrederea în sine şi mândrie. (34) Jertfa cea mai scumpă şi mai plăcută în ochii lui Dumnezeu este o inimă umilită prin renunţarea la eu. prin înălţarea crucii. în fiecare clipă. Apoi el poate primi darul pe care Dumnezeu aşteaptă să i-l dea.5:3 Toţi acei care simt profunda lor sărăcie din suflet. (28) Născut de sus 10 Mai AJUTOR PENTRU CEI SĂRACI ÎN DUH “Ferice de cei săraci în duh. (33) Dumnezeu este foarte milos.Noi trebuie fiecare pentru sine... cu hotărâre să se împotrivească oricărei înclinaţii spre păcat.. şi a-şi mărturisi greşelile cu lacrimi şi amărăciune în suflet. el poate câştiga biruinţa..51:17) Omul trebuie să fie golit de eu. Domnul ne vrea înălţaţi. cât şi caracterul potrivit pentru cer.

l-a pus în mijlocul lor şi le-a zis: ”Adevărat vă spun că dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi. iubitoare de păcat şi s-o aduci acolo încât să înţeleagă dragostea de nespus a lui Dumnezeu.. un nou interes. În umilinţă şi căinţă... Domnul nu se bazează pe talentele omului. cea mai mare minune care se poate întâmpla? Ce nu poate face omul. Roadele sunt văzute într-o viaţă schimbată. (38) Nu este renaşterea omului. dacă vrea să aibă duhul lui Hristos.51:10) În măsura în care primim lumina divină şi conlucrăm cu inteligenţele cereşti. ca sfătuitor al său. şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu. îmbrăţişează pe Hristos ca viaţa şi bucuria sufletului său. o nouă voinţă. ca un copilaş sunt oameni care vor fi învăţaţi de Dumnezeu. Faptele de sfinţenie care îi apăreau ca obositoare sunt acum desfătarea sa. Cel mai umil om. sunt subordonate acestei reguli şi etalon. Domnul poate folosi un astfel de om deoarece el nu se străduieşte să se modeleze pe sine după propriul său etalon. iubi şi slăvi pe Cel care l-a mântuit prin sângele Său preţios. Dar comiterea conştientă a oricărui păcat. Nu e un lucru uşor să transformi o minte pământească. Gândurile sale. Cuvintele şi faptele exprimă dragostea Mântuitorului. pune în mine un duh nou şi statornic. astfel ca sufletul să fie pătruns de dragostea divină. încrezut în sine şi îngâmfat. care era neînţeles şi neinteresant este ales acum ca studiu al său. o indignare adevărată va cuprinde sufletul. Apoi se va preda pe sine. trebuie să-l rugăm fierbinte pe Tatăl nostru ceresc: ”Zideşte în mine o inimă curată. care prima dată nu-l atrăgea. este văzut acum în splendoarea şi slava sa şi el îl contemplă ca pe viitorul său cămin. va distruge credinţa şi va despărţi sufletul de Dumnezeu. dorinţele lui şi dragostea. (43) Când harul transformator al lui Hristos este asupra inimii. declarând el însuşi că este gata să-L urmeze pe Maestrul său la închisoare şi la moarte. El renunţă la plăcerile lui dintâi. Eul este lepădat. El tremură în faţa poruncilor şi a avertizărilor pe care le conţine. (40) Oamenii care se umilesc pe sine.”(Ps. Cerul. deoarece păcătosul a neglijat atât de mult timp marea mântuire pe care Dumnezeu a asigurat-o pentru el. el trebuie să nutrească blândeţe şi umilinţă.” Efes. Încercarea a venit pentru Petru când pe neaşteptate s-a ivit vijelia peste ucenici prin umilirea Conducătorului lor. (41) În mod constant. noi sentimente. (42) Născut de sus 13 Mai O VIAŢĂ CU TOTUL NOUĂ “Cu privire la felul vostru de viaţă din trecut să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi.. Are o minte nouă. Cuvântul lui Dumnezeu.veşnică. El urăşte păcatul şi zdrobindu-şi inima înaintea lui Dumnezeu.24 Convertirea este o lucrare pe care cei mai mulţi nu o apreciază. lucrează o întreagă transformare în caracterul fiinţei umane. pentru că El este izvorul tuturor darurilor desăvârşite. Nimic nu e mai dezgustător pentru Dumnezeu decât un duh îngâmfat. viaţa lui dinainte îi apare dezgustătoare şi de nesuferit. în timp ce. el şi-a susţinut fidelitatea şi zelul său constant. cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. zelosul şi îngâmfatul Petru. toate sunt schimbate. purtând pecetea veşniciei. repede L-a lepădat pe Domnul său. Mântuitorul l-a avertizat cu credinţă de pericolul care-l pândeşte. sufletul şi duhul lui Dumnezeu şi se va retrage din compania lui Satan. cuvintele sale. şi captivat de tainele cereşti. regretele lui. de o neprihănire şi o sfinţenie pe care o dă adevărul. faptele sale. făcându-o o creatură nouă în Isus Hristos. Acesta reprezintă o scrisoare scrisă lui de la Dumnezeu.” Mat. care se strică după poftele înşelătoare. În viaţa lui Petru găsim o lecţie tristă care ar trebui să fie o învăţătură pentru toţi care pretind a fi urmaşi ai lui Hristos. (37) Puterea deosebită a Duhului Sfânt. neglijarea datoriilor cunoscute.. Numai prin exercitarea unei credinţe vii suntem în siguranţă. Dumnezeule. ca nu cumva să-şi dezonoreze modelul. Dacă pentru o clipă uită de influenţa sa. (44) Toţi au nevoie să înţeleagă procesul de convertire.”(Matei 26:56) Iar înflăcăratul. dacă-l iubeşte pe Dumnezeu şi are teamă de El . acasă sau altundeva. suntem “născuţi din nou”. Dureroase sunt cuvintele scrise de pana inspiraţiei: ”Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit. unde îl va vedea. El lucrează cu teamă şi tremurând.. dar acest exemplu ar trebui să-i avertizeze pe toţi de a se feri de încredere în sine şi de făţărnicie. care prin credinţă apucă puterea divină? (39) Născut de sus 12 Mai BINECUVÂNTĂRI ASUPRA OMULUI UMIL “Isus a chemat la El un copilaş. (45) Născut de sus 14 Mai . 4:22. cu hotărâre apucă făgăduinţele lui şi-şi întăreşte sufletul apropiindu-se de ele. dar. prin harul dat lui de Dumnezeu. eliberaţi de murdăria păcatului. trebuie să se prindă de Hristos ca de unica sa speranţă. trebuie să nu ascultăm la şoaptele eului. corpul. este posesorul darurilor cereşti. Numele lui Isus este scris pe tot ce e spus şi făcut. Viaţa lui este o expresie a vieţii lui Hristos. 18:2-3 Cel mai neajutorat păcătos. Nu există nici o strădanie pentru locul cel mai înalt. prin puterea lui Hristos. Când înţelege aceste lucruri. El s-a căit amar după aceea. îşi pune în pericol propriul suflet şi sufletele altora.

ca şi reprezentanţi ai lui Dumnezeu. Hristos a luat asupra Lui natura noastră omenească. nu te îndepărta de El.. şi cere-i Lui să-ţi dea Duhul Său şi să te ţină prin harul Său. m-am predat Lui”. aşa să şi umblaţi în El. până când eul nu este răstignit. prinde repede viaţă. iar noi ne simţim neajutoraţi şi singuri . aşa cum El este sfânt..” Efes. fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Duhul lui Hristos. în mijlocul răutăţii din lume şi le face cu putinţă să-şi vadă propriile lor neajunsuri şi greşeli. înseamnă a face voia Tatălui nostru ceresc.. iar viitorul încurcat. Prin acest simplu act de a crede pe Dumnezeu. desăvârşindu-şi sfinţirea în frica de Dumnezeu.” Ev. Dar până când nu îndepărtăm tot egoismul. mă voi sătura de chipul Tău. (50) Duhul dă puterea care sprijină sufletele perseverente. Este privilegiul nostru să mergem la Isus să fim curăţiţi şi să stăm înaintea legii fără ruşine. (52) Domnul Isus face încercări asupra inimii omeneşti prin manifestarea milei şi a abundenţei harului Său.SFINŢIREA VIEŢII “Urmăriţi pacea cu toţii şi sfinţirea. Ei trebuie să aibă harul Său. este într-adevăr sfânt. Acei cărora le-a fost dată lumină şi ocazii. să ne facă copiii Săi şi să ne facă în stare a trăi o viaţă sfântă. devii copilul Lui. în întuneric ca şi la lumină. 3:16 Isus zice: ”De aceea vă spun că orice lucru veţi cere. altfel nu vor rezista răului. (51) Născut de sus 16 Mai UIMITOAREA TRANSFORMARE DE CARACTER “Dar eu în nevinovăţia mea. când perspectiva pare întunecată. şi a trăit viaţa noastră pentru a ne arăta că putem fi ca şi El. voi vedea faţa Ta. ca potrivit cu bogăţia slavei Sale. luptătoare.12:14 Nu oricine pretinde a fi sfânt. chiar aşa cum Dumnezeu e sfânt. Dar ei pot cere chiar acum binecuvântarea lui Dumnezeu. Numai Hristos poate modela din nou caracterul care a fost ruinat prin păcat. nu e o mărturie concludentă că este un creştin. sau mustrări de cuget. (49) Născut de sus 15 Mai ÎNTĂRIŢI PRIN DUHUL “Şi-L rog. când vă rugaţi să credeţi că l-aţi şi primit şi-l veţi avea. înseamnă a te bizui pe Dumnezeu plin de încredere şi a te repauza în dragostea Lui.. în orice situaţie neprevăzută.”(Col. Domnul cere fiecărui suflet să fie neprihănit şi sfânt. iar când înţelegem deplina semnificaţie a acestei stări şi ne supunem inima pentru a face lucrarea lui Dumnezeu pentru a fi sfinţi. care în diferite ocazii. Tu eşti ca un copil născut în familia lui Dumnezeu. Dar este voia lui Dumnezeu să ne curăţească de păcat. pentru a le ajuta neputinţelor lor. iar El te iubeşte cum îl iubeşte şi pe Fiul Său. După cum. (46) Faptul că cineva manifestă exaltare spirituală în ocazii deosebite.acestea sunt momentele când. (48) Dumnezeu cere de la toţi desăvârşire spirituală. ci zi de zi spune: ”Sunt al lui Hristos. predându-te lui Dumnezeu şi crezându-L pe El. Astfel putem să ne rugăm pentru aceste binecuvântări să credem că le primim şi să mulţumim lui Dumnezeu că le-am primit.2:6) Unora li se pare că ei trebuie să fie încercaţi şi trebuie să dovedească lui Dumnezeu că sunt reformaţi înainte ca să poată cere binecuvântarea Lui. E o slăbiciune a omenirii de a-şi răsfăţa egoismul. Acum că te-ai predat lui Isus. după cum aţi primit pe Hristos Isus. nu te retrage. Acei care sunt înregistraţi ca sfinţi în cărţile cerului. înjoseşte caracterul şi ruinează sufletul. Sfinţirea nu este o stare de extaz. Duhul Sfânt aduce pace în inimă. (47) Nimeni nu poate fi omnipotent dar toţi pot să se curăţească de ticăloşia cărnii şi a duhului. Noi avem tendinţe înnăscute spre rău. Duhul Sfânt naşte o nouă viaţă în inima ta. prin Duhul Lui în omul din lăuntru. să vă facă să vă întăriţi în putere. Aceasta e o parte a eului care nu e de folos nimănui. niciodată să nu micşoreze etalonul desăvârşirii pentru a scuza tendinţele spre rău moştenite şi cultivate.ca să ne rugăm potrivit voinţei lui Dumnezeu. există o condiţie . Există în omenire o tendinţă spre o imaginaţie suspicioasă. Dacă această trăsătură de caracter este îngăduită. ci este o deplină supunere a voinţei lui Dumnezeu. aşa trebuie să şi trăieşti în El. ca răspuns la rugăciunea prin credinţă. În tristeţe şi nenorocire. niciodată nu putem fi sfinţiţi aşa cum Dumnezeu este sfânt. El săvârşeşte transformări atât de uimitoare încât Satana cu toate laudele lui de victorie. Apostolul zice: ”Astfel dar. înseamnă a trăi cu orice cuvânt rostit de Dumnezeu. ne vom apropia de ţinta care a fost arătată fiecăruia în Hristos Isus. S-ar cuveni să fim sfinţi. nu-şi dau seama de acest lucru şi sunt ultimii care se laudă cu propria lor bunătate. cu toată confederaţia lui unită împotriva lui .7:15 Isus a venit să restabilească în om chipul Făcătorului său. cum mă voi trezi. deoarece e o trăsătură firească de caracter.” Ps.”(Marcu 11:24) Pentru această făgăduinţă. trebuie să năzuiască spre desăvârşire şi niciodată. El a venit pentru a îndepărta demonii care au stăpânit voinţa. înseamnă a ne încrede în Dumnezeu în încercări.

Mântuitorul nostru şi dragostea Lui de oameni. simbolizând că toţi acei care se căiesc de călcarea Legii lui Dumnezeu. a trebuit să facă aceleaşi lucruri pe care trebuie să le facem noi. Sentimentul sacrificiului infinit făcut pentru îndepărtarea lui. ”El ne-a înfiat. Ioan s-a dat înapoi exclamând: ”Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine şi Tu vii la mine?” Drept răspuns Isus i-a zis: ”Lasă-Mă acum. Ei L-au urmat prin lupte chinuitoare. Poporul stătea tăcut.” Rom. făcând lucrurile pe care trebuie să le facem noi şi făcând lucrarea pe care trebuie să o facem noi. pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Hristos priveşte asupra poporului Său ca la recompensa tuturor suferinţelor Sale." (57) “Acei care au fost îngropaţi cu Hristos în botez şi au fost ridicaţi în chip asemănător cu învierea Lui. va cădea şi asupra .”(Mat. Deşi fără păcat. ei au suportat renunţarea la eu şi au experimentat dezamăgiri amare. Lumina care a căzut prin porţile deschise peste capul Mântuitorului nostru. Ei iubesc mult pentru că li s-a iertat mult. Prin propria lor experienţă dureroasă au învăţat ce înseamnă răul păcatului cu dezgust.. Botezul simbolizează adevărata convertire prin reînnoirea Duhului Sfânt. Isus a ieşit afară din apă.Dumnezeu şi a legilor guvernării Sale. a umilinţei şi dragostei Sale şi ca la adaosul slavei Sale . pe care L-a vărsat din belşug peste noi prin Isus Hristos.”(Col.” Mat. copii ai urgiei. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: ”Acesta este Fiul Meu prea iubit în care Îmi găsesc plăcerea. (56) Hristos ca şi cap al omenirii. 3:16-17 Deoarece Isus a cerut să fie botezat. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire. primesc limpezirea. tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. să ne facem. pentru a fi fii şi fiice ale lui Dumnezeu. pentru a juca un rol important în îndeletnicirile şi plăcerile cerului. serafimii şi heruvimii. au fost de asemenea un exemplu pentru noi. (55) Îngropaţi cu El în botez 17 Mai EXEMPLUL DOMNULUI NOSTRU “Noi deci. ai slavei Sale. nu la cele de pe pământ.3:14-15) Iar Ioan. puteri trimise pentru a coopera cu oamenii. Dragostea Lui a îmbrăţişat omul şi a ajuns în înălţimile cerului. (54) În curăţenia lor nealterată şi în desăvârşirea lor nepătată. căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.”(Marcu 1:10) Solemnitatea prezenţei divine a repauzat asupra adunării. au făgăduit să trăiască o viaţă nouă. noi nu suntem lepădaţi ca fiind fără valoare. dezvoltă caractere după asemănarea divină. după cum Hristos. ”Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos.Hristos. Înfăţişarea Lui a fost scăldată în lumina care înconjoară chiar tronul lui Dumnezeu. El a văzut cerurile deschise şi Duhul pogorându-Se peste El ca un porumbel. a înviat din morţi. Viaţa Lui de suferinţă şi suferinţa Lui răbdătoare după botezul Lui.3:12) Îngropaţi cu El în botez 18 Mai “ACESTA ESTE FIUL MEU PREA IUBIT” “Şi îndată ce a fost botezat. ”Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu. calomnie. în Prea Iubitul Lui”(Efes. privesc cu uimire şi bucurie cum oamenii odată căzuţi. Îngerii lui Dumnezeu.”(Mat. Spălarea a fost îngroparea cu Hristos în apă. nu le pot pricepe. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni. să umblaţi după lucrurile de sus unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Adevărat este cuvântul acesta şi vreau să spun apăsat aceste lucruri. asemănătoare cu moartea Sa. moştenitori ai vieţii veşnice. Şi din clipa aceea cerurile s-au deschis şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. privind pe Hristos. în nădejde. El a purtat păcatele întregii lumi. Faţa Lui înălţată a fost glorificată cum n-au mai văzut ei niciodată înainte. sub îndrumarea lui Isus. Mântuitorul nostru pentru ca odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui. o voce s-a auzit zicând: ”Acesta e Fiul Meu prea iubit.3:17) Cuvântul care a fost rostit de Isus la Iordan. am fost îngropaţi împreună cu El. stă privindu-le ca pe nişte cetăţi de necucerit în faţa sofistăriilor şi a amăgirilor lui. Cu toate păcatele şi slăbiciunile noastre.. El s-a identificat cu păcătoşii. Gândiţi-vă la lucrurile de sus. cedând. Ele sunt pentru el taine de neînţeles. sunt potriviţi pentru a fi părtaşi cu El. El a fost exemplul nostru în împlinirea tuturor cerinţelor pentru mântuirea neamului păcătos. ci pentru îndurarea Lui prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt.. marele nucleu de la care radiază toată slava. Dumnezeu a vorbit lui Isus ca reprezentant al nostru.”(Tit 3:4-8) “Omul a fost adus din nou în graţia lui Dumnezeu prin spălarea reînnoirii. îi umileşte în proprii lor ochi şi le umple inimile cu recunoştinţă şi laudă pe care acei care n-au căzut niciodată. Din cerurile deschise.. curăţirea prin lucrarea Duhului Sfânt. De dragul lui Isus au îndurat împotrivire.. 1:6) Slava care repauza pe Hristos este o garanţie a dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Botezul trebuia să cuprindă întreaga lume păcătoasă care prin căinţă şi credinţă avea să fie iertată.. în care Îmi găsesc plăcerea. ură. prin botezul în moartea Lui. prin slava Tatălui.6:4 Isus nu a primit botezul ca o mărturisire a vinovăţiei Sale proprii. L-a condus pe Mântuitor în Iordan şi L-a îngropat sub apă “şi îndată când ieşea Isus din apă. (53) Ei au fost curăţiţi în cuptorul durerii. Pentru că au fost părtaşi ai suferinţelor lui Hristos. îmbrăţişează omenirea.

zice Domnul. “Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos. 6:3 Acei care au luat parte la ritualul solemn al botezului au făgăduit să caute lucrurile care sunt sus. cel mai asuprit şi dispreţuit poate găsi intrare la Tatăl. unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. (68) Îngropaţi cu El în botez 21 Mai PĂŞIND PE URMELE SALE . astfel încât cel mai păcătos. au fost botezaţi în moartea Lui?” Rom." Şi pentru ei a fost îndeplinită făgăduinţa: “Vă voi primi. El trebuie să considere toate problemele lumeşti. îngropat cu Hristos în botez şi se ridică din apă pentru a trăi o viaţă nouă de credincioşie faţă de Dumnezeu. El l-a făcut o condiţie absolută la care trebuie să se conformeze toţi care doresc să fie cunoscuţi ca fiind sub autoritatea Tatălui. că eşti Dumnezeu în Israel. (65) Noi am murit faţă de lume. Apa acoperă pe cei ce se botează şi în prezenţa întregului univers ceresc este făcută făgăduinţa reciprocă. Dumnezeu S-a pus garant de a lucra în favoarea lui în planul înmulţirii. Ei au ascultat porunca: ”De aceea: “Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei. dacă ne rugăm pentru ajutor pentru a rezista ispitei. credinciosul trebuie să-şi amintească mereu că el este consacrat lui Dumnezeu. dar prezente. nu vă atingeţi de ce este necurat şi vă voi primi. Înainte ca omul să poată găsi un cămin în biserică. Toţi pot avea un cămin în locaşurile pe care Isus S-a dus să le pregătească. Eul. Vocea care a vorbit lui Isus. Am fost îngropaţi în asemănarea morţii lui Hristos şi am fost înviaţi în asemănarea învierii Sale şi trebuie să trăim o viaţă nouă. prin botez. chiar la intrarea lor în viaţa de creştin. spune fiecărui suflet credincios: “Acesta este copilul Meu prea iubit în care Îmi găsesc plăcerea. 23:6) Acei care sunt botezaţi în întreitul nume al Tatălui. copii ai Împăratului ceresc.. pentru a dobândi favorurile creştine.” (Ier. Fiului şi Duhului Sfânt. ele au dreptul să se roage: ”Lasă să fie cunoscut. (66) În primul capitol din a doua epistolă a lui Petru. Acest jurământ este legământul lor de credinţă. După ce creştinii se supun ritualului solemn al botezului." Faptul că aţi fost botezaţi în Numele Tatălui.. Întregul capitol este o lecţie de importanţă deosebită. Mântuitorul nostru a deschis calea.. declară public că ei au lepădat serviciul lui Satan şi au devenit membrii ai familiei împărăteşti.”(2 Petru 1:2) Lucrarea este arătată înaintea fiecărui suflet care şi-a mărturisit credinţa în Isus Hristos. cel mai nevoiaş. al Fiului şi al Duhului Sfânt omul este pus în mormântul său de apă. (63) Îngropaţi cu El în botez 20 Mai BOTEZAŢI ÎN MOARTEA ŞI ÎNVIEREA SA “Nu ştiţi că toţi câţi au fost botezaţi în Isus Hristos. Obligaţiile cuprinse în înţelegerea spirituală făcută la botez. lui Hristos şi Duhului Sfânt. înainte de a intra pe poarta împărăţiei spirituale a lui Dumnezeu. Dacă fiinţele omeneşti îşi fac partea lor printr-o ascultare din toată inima. lucrează în planul adunării. În numele Tatălui. Dumnezeu întreabă pe acei care au luat numele Său: Cum folosiţii puterile care au fost răscumpărate prin moartea Fiului Meu? Faceţi voi tot ce vă stă în putinţă de a vă ridica la o treaptă mai înaltă înţelegerea spirituală? Vă potriviţi voi interesele şi acţiunile în armonie cu pretenţiile importante ale veşniciei? (64) Botezul este cel mai solemn act de renunţare la lume. prin mărturisire este mort faţă de viaţa de păcat. secundare acestei noi relaţii. 6:17-18) (62) De aici înainte. este o asigurare că dacă veţi cere ajutorul lor. (60) Pocăinţa.noastră. el trebuie să primească sigiliul numelui divin: ”Domnul Neprihănirea Noastră. (2 Cor. Eu vă voi fi Tată şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice. ni s-a deschis o uşă de comunicare cu cerul . adevărat îţi spun că dacă un om nu se naşte din nou. (59) Îngropaţi cu El în botez 19 Mai NĂSCUT DIN APĂ ŞI DIN DUH “Drept răspuns Isus a zis: ”Adevărat. Fiului şi Duhului Sfânt.. (61) Hristos a făcut botezul un semn al intrării în Împărăţia Sa spirituală. Fiului şi Duhului Sfânt. este prezentată lucrarea progresivă în viaţa de creştin. credinţa şi botezul sunt treptele necesare în convertire. El înregistrează jurământul pe care l-au făcut de a fi devotaţi Lui.o uşă pe care nici o mână de om sau putere satanică n-o poate închide. au făgăduit să lucreze cu toată seriozitatea pentru mântuirea păcătoşilor. Dacă omul. (67) Dacă suntem fideli legământului nostru. Cele trei mari puteri din cer sunt martore. Viaţa noastră trebuie să fie strâns unită cu viaţa lui Hristos. nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. ele sunt nevăzute. zice Domnul Cel Atotputernic”. Doamne.” Ioan 3:5 Hristos se referea aici la botezul cu apă şi reînnoirea inimii de Duhul lui Dumnezeu. aceste puteri vă vor ajuta în orice situaţie neprevăzută. sunt mutuale.

. Dacă Hristos. El a făcut asigurări depline. care au învăţat să respecte Sabatul din tinereţe. asupra sufletelor. El. strălucind pe cărarea sa şi în umilinţă. nu putem cădea. care au călcat fără voie. Mântuitorul lumii. Prin credinţă invocă sângele ispăşitor al lui Hristos şi apucă făgăduinţa iertării.. Pentru că niciodată nu vă voi părăsi.. ei se amăgesc pe sine că sunt aproape cum trebuie. pentru îndeplinirea lucrării. ”Păcatul este călcarea Legii”." . o vor considera ca atare. Aceasta include toţi credincioşii în Hristos până la sfârşitul timpului. Toţi care au inspiraţia divină sunt persoane de încredere ale Evangheliei. Datoria de a îndemna la aceasta aparţine numai lui Dumnezeu. înainte de botez.” Mat. şi doreşte din nou să fie îngropat cu Hristos.” Fap. şi cel care va “greşi într-o singură poruncă. Toţi care au . cât privesc lucrurile vremelnice. Atât timp cât ascultăm cuvântul Său şi lucrăm în legătură cu El. El a experimentat o nouă moarte faţă de păcat. La aceşti tineri. unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu”.. Ei vor da pe faţă trăinicia caracterului. Lucraţi în credinţă.... El s-a văzut un păcătos. El respectă Legea lui Dumnezeu. Vi se cere să vă pocăiţi. Unii din aceştia sunt copii foarte buni. ei exercită o influenţă care pledează pentru cauza lui Dumnezeu şi pentru desăvârşirea lucrării Sale. că Domnul cere dragoste neîmpărţită. să mărturisească că este un păcătos şi să-şi arate credinţa sa în jertfa ispăşitoare a lui Hristos. Este o greşeală fatală a presupune că lucrarea de salvare a sufletelor depinde numai de persoane cu răspundere în comunitate. Aceasta este [rebotezarea] o chestiune care trebuie să fie gândită ca un favor şi o binecuvântare. iar cerinţele poruncii a patra se descoperă conştiinţei. unindu-se cu acei care pretind a fi urmaşii Lui?(70) Toţi acei care studiază viaţa lui Hristos şi practică învăţăturile Sale vor deveni asemenea lui Hristos. dar ei nu simt nici o convingere profundă de păcat şi nici o nevoie pentru căinţă faţă de păcat. (72) Este privilegiul şi datoria fiecărui creştin de a avea o bogată şi abundentă experienţă în lucrurile lui Dumnezeu. prin vorbe şi fapte. pe deplin conştient. în care nu există întunecime.. prin botez. nu va invoca necunoaşterea Legii. trebuie să înţeleagă. Roadele aduse mărturisesc despre caracterul pomului. El le-a poruncit: ”Mergeţi la toate neamurile.. (69) Sunt copii. ca să vi se şteargă păcatele.“Dacă deci. iar Hristos l-a rugat să cerceteze Scripturile. chemând Numele Domnului. Primul lui botez nu-l satisface acum. trebuie să ia o poziţie în temere de Dumnezeu. şi toţi care sunt rebotezaţi dacă au o idee clară despre această problemă. Când înţelegerea este luminată. să umblaţi după lucrurile de sus. ca scuză pentru păcat. Deoarece. (71) Îngropaţi cu El în botez 22 Mai CÂND ESTE POTRIVITĂ REBOTEZAREA “Şi acum ce zăboveşti? Scoală-te.”(Ioan 8:12) Fiecare pas de credinţă şi ascultare. (73) Îngropaţi cu El în botez 23 Mai PORUNCA DOMNULUI NOSTRU “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. ”Eu sunt Lumina lumii. credincioşi datoriei. având lumina adevărului. ca fiind sfântă. Hristos a fost cu totul neprihănit.2:10) Cel care caută sincer după adevăr. daţi ocazia lui Dumnezeu de a lucra cu Duhul Sfânt al Său. şi a luat asupră-şi răspunderea pentru reuşita ei. cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric. ci va avea lumina vieţii. aduce sufletul într-o mai strânsă legătură cu Lumina lumii. dreaptă şi bună şi se pocăieşte de păcatul său. Lumina a fost la îndemâna lui. 22:16 Sunt mulţi în ziua de azi. ei se văd pe sine păcătoşi faţă de Dumnezeu. Col.. ucenicilor Săi. condamnat de Legea lui Dumnezeu. de ce ar ezita cineva să-şi predea inima lui Dumnezeu. astfel că omul va fi perfect convins şi satisfăcut în ce priveşte acest pas mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu este clar. 3:1 Toţi care încep o viaţă nouă. umblând pe căile pe care pretinde de la păcătos să meargă pentru a deveni copil al lui Dumnezeu şi moştenitor al cerului. Este nevoie de o convertire desăvârşită faţă de adevăr.28:19 Astfel le-a dat Hristos împuternicire. primeşte botezul şi fii spălat de păcatele tale.. aţi înviat împreună cu Hristos. eu sunt împuternicită să le spun: ”Căiţi-vă şi fiţi convertiţi. a dat omului un exemplu. Aceasta este o problemă faţă de care fiecare. Mergeţi la cele mai îndepărtate locuri locuite de pe glob. Trăirea adevărului este esenţială. ca să poată învia pentru a trăi o viaţă nouă. Influenţa lor va fi ca a Lui. Deoarece umblă cu umilinţă pe calea ascultării făcând voia lui Dumnezeu. în vieţile lor nu sunt păcate prea mari. S-a coborât pentru a umbla pe căile pe care e necesar să umble păcătosul pentru convertire.. se va face vinovat de toate” (1 Ioan 3:4.. Iac. să credeţi şi să fiţi botezaţi. una din poruncile Legii lui Dumnezeu. Mântuitorul nepătat şi neprihănit al omului. Împuternicirea Mântuitorului pentru ucenici se referea la toţi credincioşii.

sufletul. care ne iubeşte şi care S-a jertfit pentru noi. caracterul Său. este urzeala şi bătătura. ea a fost caracterizată de umilinţă şi sacrificiu. Pentru această lucrare a fost consacrată biserica. să-şi ia crucea în fiecare zi. Eul este mort. Soarele Dreptăţii. să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.4:2) Vom “înflori ca crinul. Cel dintâi. dând o mărturie vie despre viaţa lui Hristos. Domnilor. Viaţa lui Hristos pe pământ a fost neegoistă.”cu tămăduirea sub aripile Lui. după părerea lui. domolind şi îmblânzind întreaga noastră natură. Isus Hristos. (79) Lepădarea eului şi crucea se află în calea oricărui urmaş al lui Hristos. Cugetele sunt pătrunse de un sentiment al bunătăţii Lui. (74) Noi trebuie să fim canale consacrate prin care viaţa cerească să curgă spre alţii. Cel din urmă. Dragostea Lui ne înconjoară. Isus Hristos este totul pentru noi. din slavă în slavă. câştigată pentru ei printr-o jertfă infinită. (81) . şi să se înveselească în lume. (77) Dacă ne păstrăm minţile îndreptate spre Hristos. ţesătura întregii noastre fiinţe.”(Osea 14:5. care e capul nostru. Vom reflecta strălucirea şi voioşia razelor dreptăţii Sale.. să se lepede de sine.3:18 În timp ce mintea stăruie asupra lui Hristos..” Luca 9:23 Temelia planului de Mântuire a fost pusă pe jertfă. Acei care au fost îngropaţi cu Hristos în botez trebuie să se trezească la o viaţă nouă. vor urma exemplul adevăratului Model. Este robul mai mare decât Domnul? . Chipul Lui este imprimat pe ochiul sufletului şi influenţează fiecare clipă din viaţa noastră. vom creşte în El. pentru că inima. vă dau un exemplu în propria Mea viaţă. şi toţi care iau asupra lor acest legământ sfânt sunt astfel angajaţi să fie conlucrători cu Hristos. mulţimea ar crede şi Lar urma. El va veni la noi “ca o ploaie. caracterul este modelat după asemănarea divină. înfrumuseţează orice lucru.. Dacă citesc poruncile voastre. (75) Ducele de Wellington a fost odată prezent într-un loc unde o parte din creştini discutau posibilitatea de succes în lucrarea misionară printre păgâni. şi va fi ucenicul Meu”. şi El este nădejdea slavei. (78) Consacrarea şi experienţa creştină 25 Mai LUÂNDU-NE CRUCEA “Apoi a zis tuturor: ”Dacă voieşte cineva să vină după Mine. să cureţe şi să întărească inimile. pentru ca prin sărăcia Lui să putem fi făcuţi bogaţi.”(Mal. Toţi care împărtăşesc această mântuire. imaginea soarelui va apare în oricare lucru pe care îl privim." Vom “înflori ca via şi vom avea faima vinului din Liban.” 2 Cor. Duhul Său. pe care Isus a venit din cer ca să le-o aducă. când ne întoarcem privirea. care este ordinul ce vi s-a dat? Succesul nu este pentru voi o întrebare ce se discută.7) Încrezându-ne mereu în Hristos. iar noi trebuie să zidim pe acestă temelie. Cuvintele lui Hristos sunt duh şi viaţă. Noi contemplăm caracterul Său şi astfel El este în toate gândurile noastre. mintea sunt luminate de chipul Său. ca ploaia de primăvară care udă pământul”. de fiecare zi. ca în Mântuitorul nostru personal. Fiecare trebuie să aibă un spirit de abnegaţie şi sacrificiu de sine. (80) Isus este modelul nostru. desăvârşirea cerului trebuie să fie puterea voastră. Părtaşi fiind la măreaţa mântuire. Bătrânul soldat a replicat: “Domnilor. Sunteţi consacraţi lucrării de a face cunoscută Evanghelia mântuirii. şi să Mă urmeze. Isus a părăsit curţile regeşti şi a devenit sărac. vor refuza oamenii să-L urmeze pe Domnul lor şi să împărtăşească abnegaţia şi sacrificiul Său?. Hristos a fost piatra din capul unghiului. să se lepede de Sine. Prin contemplare suntem armonizaţi cu asemănarea divină. (Osea 6:3) “Ca soare al Dreptăţii.”(Mat. Dacă vrem să fim cu El în cer. să ne centrăm gândurile asupra eului. Domnul vostru. ci Isus trăieşte în noi. trebuie să fim ca El pe pământ. noi nu mai trăim. şi ar striga: ”Dacă cineva voieşte să vină după Mine. în toate lucrurile. chiar cu chipul lui Hristos. Noi nu mai putem vedea altceva sau să vorbim despre altceva. Tot astfel se întâmplă când privim la Isus: orice lucru pe care-l privim reflectă chipul Său. Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: ”Dacă voieşte cineva să vină după Mine. Noi nu putem astfel. Ei au apelat la duce pentru a spune dacă. decât ceea ce Eu. urmaşii Mei. ascultaţi de porunca dată!”(76) Consacrarea şi experienţa creştină 24 Mai SCHIMBAŢI PRIN CONTEMPLARE “Noi toţi privim cu faţa descoperită ca într-o oglindă slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui. Dacă El ar pune la o parte umilinţa şi suferinţele Lui. la toţi cei cu care ne însoţim. ele sună astfel: ‘Mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la fiecare făptură’. Cel mai bun din tot. Am ajuns schimbaţi în caracter.16:24) Eu sunt călăuza pe calea ce duce la renunţare de sine. să se mulţumească pe sine. Duhul Sfânt trebuie să însufleţească şi să umple toată biserica. prin Duhul Domnului. Nu vă cer nimic altceva. Dar Isus nu voieşte să vină la noi decât având caracterul celui blând şi răstignit. dar Hristos este un Mântuitor viu..acceptat viaţa lui Hristos sunt meniţi să lucreze pentru salvarea semenilor lor. Crucea este cea care răstigneşte înclinaţiile fireşti şi voinţa. Dacă privim doar un moment soarele când străluceşte mai tare. El va răsări asupra noastră. astfel de eforturi ar fi putut aduce succes pe măsura eforturilor. prin Fiul lui Dumnezeu. al dragostei Lui.

1:16 Mulţi dintre tineri nu au spiritul lui Isus.5:6) Prin Hristos sunt făcute asigurări mari. (89) Noi trebuie să discutăm despre mila şi dragostea amabilă a lui Dumnezeu. de aceea nu au încredere în Dumnezeu sau în biserică. pe care toţi ar trebui să-l aibă dacă sunt mântuiţi. A fi pe jumătate creştin şi pe jumătate lumesc vă face să fiţi a suta parte creştin. Vreau să cunosc lungimea şi lăţimea. are o putere înaintea căreia este imposibil să te împotriveşti. vor cere tot ajutorul pe care-l pot primi de la creştinii mai cu experienţă. 2:13 . Cuvintele noastre trebuie să fie cuvinte de laudă şi mulţumire. vor hotărî asupra viitorului lor. în 9 din 10 cazuri. Trebuie să vă deprindeţi mintea să mediteze la lucrurile spirituale. anturajele pe care şi le formează şi principiile adoptate îi vor însoţi în viaţă. Influenţa companiei pe care o întreţin. Dacă în mod serios voiesc să fie drepţi. Argumentul chiar când e incontestabil. dar un exemplu evlavios. revărsând raze de lumină pe cărarea altora. să vedem ce spun Scripturile iar apoi să umblăm în de acord cu lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu. (87) Mintea trebuie educată şi disciplinată pentru a iubi curăţenia. firească a unei vieţi sfinte.” Rom. de fleacuri. Viaţa lor îi condamnă. întâi a Iudeului apoi a Grecului. (82) Şi tuturor care-L preamăresc şi se ţin după Hristos.”(Mat. Dragostea lui Dumnezeu nu este în inimile lor. nu va fi suficient.” Ps. este cea care-i face pe tineri să decadă. Ascultaţi la cuvintele lui Isus: ”Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează după neprihănire. iar 99% lumeşti.5:14) Credinţa voastră trebuie să fie descoperită ca un adevăr preţios.” Fil. pentru timp şi veşnicie. Dacă mintea şi inima sunt pline de dragostea lui Dumnezeu. nu se vor ruşina şi nici nu se vor teme să poarte crucea înaintea acelora care au mai multă experienţă decât ei. Să-L preamărim pe omul de pe Calvar prin cuvinte şi printr-o viaţă sfântă. O dragoste pentru lucrurile spirituale trebuie să fie încurajată. fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. acest fapt se va da pe faţă în conversaţii. (88) Consacrarea şi experienţa creştină 27 Mai A NU-ŢI FI RUŞINE DE ISUS “Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos. dacă vreţi să creşteţi în har şi în cunoştinţa adevărului.Să-L urmăm pe Mântuitor în simplitatea şi abnegaţia Sa. înălţimea şi adâncimea dragostei desăvârşite. Voinţa trebuie exercitată pe drumul drept. ci să cunoaştem voia Lui Dumnezeu. despre adâncurile de nepătruns ale iubirii Mântuitorului. inimile care sunt încălzite de dragostea lui Dumnezeu nu vor fi împiedicate în calea creştină. ca să păzesc Cuvântul Tău. (85) Fiecare vom fi. Mulţi pretinşi creştini urmează un aşa drum încât pierd amândouă lumile.119:101 Ne apropiem de sfârşitul timpului şi dorim acum nu să satisfacem gusturile şi obiceiurile lumeşti. Nu va fi o problemă dificilă a împărtăşi ceea ce face parte din viaţa noastră spirituală. toate înclinaţiile fireşti dobândesc biruinţa în loc să câştige Duhul lui Dumnezeu şi mântuirea. “Voi sunteţi lumina lumii. totdeauna sporind în lucrurile Domnului. vor fi asemeni luminii strălucitoare. Vieţile acelora care şi-au format obiceiurile drepte şi sunt credincioşi în îndeplinirea oricărei datorii. Ei o vor manifesta în cântare. este cea mai convingătoare predică ce poate fi adusă în favoarea creştinismului. Lipsa de credinţă. (86) Nu vom fi mici. în rugăciune. de o vieţuire sfântă.”(1 Corinteni 15:58) (91) Influenţa naturală. De aceea. (83) Consacrarea şi experienţa creştină 26 Mai CULTIVÂND OBICEIURI SĂNĂTOASE “Îmi ţin piciorul departe de orice drum rău. din punct de vedere spiritual. dacă mintea noastră se ocupă cu lucrurile spirituale. Bucuros vor fi ajutaţi de ei. niciodată să nu fiţi găsiţi de partea vrăjmaşului. Ei vor vorbi despre ceea ce Spiritul lui Dumnezeu le va insufla. pentru a satisface sufletul care flămânzeşte şi însetează după neprihănire. Dar numai să ne rugăm pentru aceasta şi legat de aceasta. Noi trebuie să ne luptăm lupta bună a credinţei şi să fim găsiţi “neclintiţi. crucea este o garanţie a coroanei nemuririi pe care o vor primi. poate da naştere la contradicţie. Vreau să fiu al lui Hristos cu toată inima. Ei ştiu că nu trăiesc aşa cum trebuie să trăiască creştinii. Exerciţiul va aduce putere. (92) Consacrarea şi experienţa creştină 28 Mai EXERCITAREA DREAPTĂ A VOINŢEI “Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă după plăcerea Lui şi voinţa şi înfăptuirea.”(Mat. Acei care într-adevăr au credinţa lui Isus. (84) Tinerii cultivă obiceiuri care. aşa cum ne-am format obiceiurile. (90) Niciodată să nu vă fie ruşine de credinţa voastră. pentru că ei vor fi săturaţi.

dar dacă vă opriţi aici. care nu se leapădă de tot ce are. Astfel fiecare faptă de invidie. efectul urmează cauzei cu o siguraţă fără greş. (97) Consacrarea şi experienţa creştină 29 Mai TIMPUL DE SEMĂNAT AL VIEŢII “Nu vă înşelaţi. Ei nu se ridică la acel nivel la care să supună voinţa lor lui Dumnezeu. Reputaţia şi onoarea lumească sunt adorate de o altă clasă." . (95) Domnul n-are un scop să ne mântuiască cu grămada. La fel este şi în viaţa omenească. căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. ci este puterea de decizie care lucrează în copiii oamenilor spre ascultare de Dumnezeu sau spre neascultare. de ascultare sau de lepădare a eului se va transmite şi altora şi prin ei la alţii de asemeni. orice faptă de indulgenţă faţă de eu. Ce seamănă omul. îşi are soarta şi locul lui pentru că marea lucrare a lui Dumnezeu după planul Său. Unii privesc la aparenţele neplăcute şi descurajatoare şi de aceea descurajarea pune stăpânire pe ei. comodă şi liberă de responsabilitate este idolul altora. este o sămânţă care va răsări într-o rădăcină a amărăciunii. Nu putem fi pe jumătate ai Domnului şi pe jumătate lumeşti. Ei uită că universul ceresc aşteaptă să-i facă soli ai binecuvântărilor asupra lumii. Toţi erau foarte trişti." Aceste cuvinte el le repetă mereu. Dar ei nu sunt constrânşi să urmeze această cale. Voinţa nu este un simţ sau o înclinaţie.” Iosua 1:9 După trecerea timpului din 1844 un număr de fraţi şi surori au fost adunaţi într-o întrunire. seamănă în fire pământească şi din aceasta va secera puterezirea. Noi. şi că Domnul Isus este o sursă inepuizabilă din . prin care trebuie să fim făcuţi după asemănarea Lui. pentru că dezamăgirea a fost amarnică. aducând toate celelalte facultăţi sub conducerea ei. respect faţă de sine. Orice trăsătură de egoism. oamenii au devenit instrumentele nedreptăţii. sau cu caracterul aflat sub conducerea clară a lui Satana. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. nu poate fi ucenicul Meu. (94) Mântuitorul zice: ”Tot aşa. răutate sau neînţelegere. (98) Orice om în istorie. Faraon semănă seminţele îndărătniciei şi a secerat îndărătnicie. voinţa omenească şovăitoare cu voinţa omnipotentă. Oricine îşi înăbuşă mustrările de conştiinţă seamănă sămânţa necredinţei şi aceasta va produce o recoltă sigură. (99) Oamenii îşi exercită liber propria lor voinţă în deacord cu caracterul aflat sub modelarea lui Dumnezeu. oricine dintre voi. este cu putinţă oricui. aceea veţi şi secera. Nu suntem copii ai lui Dumnezeu. fraţilor. aceea va şi secera. orice cuvânt este o sămânţă care va rodi. neşovăitoare a lui Dumnezeu. până când orice obraz deveni îmbujorat şi orice voce se înălţă să laude pe Dumnezeu. în mod individual trebuie să facem alegerea. Refuzând primul avertisment de la Dumnezeu. Dar aceste legături de sclavie trebuie rupte. Ei nu aleg acum să fie creştini.”(Ier. Viaţa de egoism. Ei n-au nevoie să devină instrumente ale nedreptăţii mai mult decât avea nevoie Cain... În contrast cu dreptatea.” Gal. Unul câte unul trebuie să ne însuşim în suflet. dacă Mă veţi căuta cu toată inima. care-şi va uni slăbiciunea lui. (101) Dragi prieteni tineri. Dorinţele pentru bunătate şi sfinţenie sunt drepte în măsura în care sunt manifestate. (Ev. dorinţa de îmbogăţire. Mamona este idolul multora. până nu suntem cu totul ai Lui. Toţi avem nevoie să semănăm seminţele compasiunii. Cel care trăieşte pentru eu. iubire de sine. Mulţi vor fi pierduţi în timp ce nădăjduiesc şi doresc să fie creştini. Dumnezeu nu distruge nici un om. deoarece vom secera ceea ce semănăm. sau altfel. Azi eu spun fiecărui lucrător pentru Stăpân: ”Îmbărbătează-te în Domnul. după soiul ei. iar unul nu poate horărî pentru altul ce cale va alege. de aceea mulţi vor fi pângăriţi. ceea ce semănaţi. Iubirea de bani.” (Luca 14:33) Trebuie renunţat la orice lucru care îndepărtează inima de Dumnezeu. va fi dusă la capăt de către oameni care s-au pregătit să umple locurile pentru bine şi rău. este lanţul de aur care-i leagă de Satan. 6:7 În legile lui Dumnezeu din natură. Care va fi recolta? (102) Consacrarea şi experienţa creştină 30 Mai NU VĂ PIERDEŢI NĂDEJDEA “Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: ”Întăreşte-te şi îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi. Orice faptă de profundă amabilitate.. o viaţă de biruinţă asupra apetitului şi a poftelor trupeşti. Voinţa este puterea guvernantă în natura omului. Curând un om veni. Acum e timpul semănatului pentru voi. (96) O viaţă curată şi nobilă. (100) Orice faptă. (93) Credinţa adevărată trebuie să lucreze cu voinţa. strigând: ”Îmbărbătaţi-vă în Domnul. mereu. Fiecare sămânţă semănată dă naştere unei culturi. harul lui Dumnezeu. Seceratul va da mărturie despre ceea ce a fost semănat.12:15). va aduce o recoltă asemănătoare. 29:13) Întreaga inimă trebuie supusă lui Dumnezeu.. simpatiei şi dragostei. îmbărbătaţi-vă în Domnul.Făgăduinţa lui Dumnezeu este: ”Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi. niciodată nu se va putea realiza în voi acea schimbare.. nu vă vor folosi la nimic.

dându-şi pe Unicul Său Fiu născut pentru a achita răscumpărarea omului.. Acei care pier. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu înseamnă viaţa veşnică. Dar credinţa noastră trebuie să răzbată prin această umbră. rămân totdeauna în har. ca să căpătăm o inimă înţeleaptă. se va pregăti pentru o viaţă care este veşnică. Ei nu trebuie să se descurajeze pentru nimic. decât. Familia omenească abia a început să trăiască când a şi început să moară. Toţi care caută să susţină doctrina predestinării.” 2 Petru 1:10 În consiliul din cer a fost luată măsura ca oamenii. Credinţa şi activitatea vor aduce încredere şi satisfacţie care vor spori zi de zi. nici timp pentru plăcerile egoiste. primesc o poliţă de asigurare a vieţii veşnice. să nu piară în neascultarea lor. (103) Nădejdea şi curajul sunt esenţiale unui serviciu desăvârşit pentru Dumnezeu. hotărâţi mai dinainte spre a fi înfiaţi ca şi copii prin Isus Hristos. În capitolul doi din epistola a doua a lui Petru. Fiecare clipă este a Lui. Dar Scripturile lămuresc faptul că. nemuritoare. nu vă temeţi. (105) Ţinta ce trebuie atinsă 31 Mai UN MOD DE ASIGURARE AL VIEŢII PENTRU NOI “De aceea fraţilor. Nu putem chema înapoi nici măcar o clipă. odată în har şi totdeauna în har. iar urmaşii Săi trebuie să manifeste o credinţă de aceeaşi natură răbdătoare. nici pentru a tolera păcatul. De aceea este nevoie de o hotărâre. cu lanţul de aur al iubirii Sale nemărginite. Acum este timpul să ne formăm caracterele pentru viaţa viitoare. ca înlocuitor şi garant al lor. pentru cel care le păzeşte. după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la primirea sfântă care le fusese dată. ci trebuie să nădăjduiască pentru orice. rugăciunea şi lucrul. conform căreia ajunşi odată în har. Acestea sunt roadele credinţei. deoarece au fost făcute mari asigurări. deşi păcătoşi. Pentru cei întristaţi există un remediu sigur . Dumnezeu este capabil şi bucuros să reverse din belşug asupra slujitorilor Săi. nu va cere socoteală mai amănunţită. Astfel vrăjmaşul caută să ascundă lumina strălucind de la Soarele Dreptăţii." (106) Depinde de cursul vostru de acţiune dacă vă veţi asigura sau nu binecuvântările revărsate asupra acelora care. Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi. decât pentru timpul nostru. UN TALANT VALOROS “Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele. căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră. Singura cale prin care putem răscumpăra timpul este de a face cel mai mult din ceea ce rămâne. Aveţi credinţă în Dumnezeu. când aparenţele par cele mai neplăcute.. Pentru un astfel de om. După istoria unora care au urmat o cale greşită.. acei care au cunoscut odată calea vieţii şi s-au bucurat în adevăr. şi suntem sub cea mai solemnă obligaţie de a o folosi spre slava Sa. Valoarea timpului depăşeşte orice calcul. fac aceasta împotriva unui lămurit: ”Aşa zice Domnul. Suntem avertizaţi să răscumpărăm timpul. care a iubit plata fărădelegii. au rătăcit şi au urmat calea lui Balaam. pentru El..credinţa.. este bine că s-a născut. de convertire zilnică a lui Dumnezeu.”(2 Petru 2:15) Aici e o clasă pe care apostolul o avertizează: ”Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii. puterea de care au nevoie pentru probă şi încercare. de a fi conlucrători cu Dumnezeu în marele Său plan de mântuire. Avem doar câteva zile de probă în care să ne pregătim pentru veşnicie. să poată deveni aleşii lui Dumnezeu. vor pieri pentru că refuză să fie înfiaţi ca şi copii ai lui Dumnezeu prin Hristos Isus. Disperarea este păcătoasă şi neînţeleaptă. Niciodată nu va fi astfel încât umbra lui Satan să nu fie de-a curmezişul căii noastre. ci prin credinţa în Hristos. În zilele cele mai întunecoase. Nu e nevoie de disperare şi teamă.” Ps. Viaţa este prea scurtă pentru a fi risipită. (104) Hristos n-a căzut nici nu S-a descurajat. Nu există în Cuvântul lui Dumnezeu.90:12 Timpul nostru aparţine lui Dumnezeu.. Dar timpul risipit niciodată nu mai poate fi recuperat. . Nu avem timp de irosit. nu veţi aluneca niciodată. fiul lui Bosor. Hristos a privit fiecare clipă ca fiind preţioasă şi noi ar trebui s-o privim la fel. Omul care apreciază timpul ca fiind ziua sa de lucru. după buna plăcere a voinţei Sale.care fiinţele omeneşti pot să-şi tragă putere şi bărbăţie. sunt în pericol de a cădea prin apostazie şi să fie pierduţi. (107) IUNIE AICI ŞI ÎN VIAŢA VEŞNICĂ Talanţi pentru toţi 1 Iunie TIMPUL. Pentru nici un dar pe care l-a dat. căci dacă faceţi lucrul acesta. alegere fără condiţii. Hristos i-a legat de tronul lui Dumnezeu. ca aleşi ai lui Dumnezeu.” (2 Petru 2:21) Adevărul trebuie acceptat. dacă sufletele vor să fie mântuite. acest subiect este explicat în mod clar şi lămurit. este dată şi explicaţia: ”După ce au părăsit calea cea dreaptă. Acum trebuie să ne pregătim pentru judecata amănunţită.

câte nu se puteau realiza. timpul petrecut în călătorii cu tramvaiul sau cu trenul. (2) Este datoria fiecărui creştin de a-şi forma obiceiuri de ordine. Aceasta e cel mai mare blestem care chinuie lumea noastră. Lasă numai clipele să fie preţuite ca o comoară. şi datorită neglijenţei noastre. Trebuie să stăm ca oameni minuţioşi. Când au pus separat o parte pentru scopuri religioase şi de caritate. oricare ar fi caracterul muncii. promptitudine şi perfecţiune. El a trăit nu pentru a-Şi plăcea Lui. Dar aici e o greşeală. (4) Talanţi pentru toţi 3 Iunie ADEVĂRATA VALOARE A BANILOR “Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot avutul tău. Exercitarea puterii voinţei va face ca mâinile să se mişte cu dexteritate. puţine acolo. Din oricare Adam şi Eva puteau mânca liberi .”(Luca 12:20) Cum vom da socoteală lui Dumnezeu. Ocazia pe care o avem acum de a vorbi sufletelor nevoiaşe. băutură pentru cei însetaţi şi haine pentru cei goi. Tot ceea ce avem este al Domnului şi suntem răspunzători faţă de El pentru felul în care folosim ceea ce ne-a încredinţat. căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug şi teascurile tale vor geme de must” Prov. (3) Biblia nu dă nici o împuternicire trândăviei. pentru binecuvântarea altora şi pentru înaintarea cauzei lui Hristos. aceasta este pentru că mintea şi inima nu sunt puse în lucrare. dar despre acest singur pom. Banii au mare valoare deoarece pot face lucruri bune. orele de dimineaţă adesea sunt pierdute în pat. citit sau gândite atent.. Dumnezeu a zis: ”Să nu mâncaţi din acesta”. Un scop hotărât. ce pot fi irosite în discuţii fără scop. În mâinile copiilor lui Dumnezeu. De folosirea corectă a timpului nostru depinde succesul nostru în dobândirea cunoştinţelor şi a culturii spirituale. El le dă putere să câştige bogăţie. El a venit în lume ca şi arhitect al caracterelor şi în acest mod toată lucrarea Lui a fost desăvârşită. Domnul a aşezat primii noştri părinţi în grădina Eden. origine modestă sau împrejurări nefavorabile. În folosirea fiecărui ban..dacă se lua o carte în mână şi aceste perioade de timp erau folosite pentru studiu. Dar banul nu este mai de valoare decât nisipul exceptând cazurile când e oferit pentru necesităţile vieţii. va fi un lucrător sârguincios. Slujiţi Domnului. Când cineva este la lucru. În grădină El a făcut să crească orice pom care era plăcut la vedere şi bun de mâncat. Ca administratori credincioşi. (6) Talanţi pentru toţi 4 Iunie O CONŞTIINŢĂ TREZITĂ . Cultivarea spiritului nu trebuie să fie împiedicată de sărăcie. În toată lucrarea Sa laică.Fiecare clipă este purtătoare de consecinţe veşnice. ei privesc ceea ce a rămas.” Rom. se va vedea dacă iubim pe Dumnezeu mai presus de orice şi pe aproapele nostru ca pe noi înşine. clipele de aşteptare pentru masă. Meseria lui a fost semnificativă. hărnicie stăruitoare şi o atentă economie a timpului. Puţine clipe aici.3:9-10 Acest verset ne învaţă că Dumnezeu. (5) Dumnezeu le-a dat oamenilor resurse. dându-ni-L pe Isus. gata pentru datorie. dintr-o clipă în alta. 12:11 Viaţa lui Hristos din primii Săi ani a fost o viaţă de activitate serioasă. Fiţi plini de râvnă cu Duhul. pentru a fi folosită după cum cred ei. Unii cred că numai o parte din bunurile lor sunt ale lui Dumnezeu. dar între pomi. ca aparţinându-le lor. şi că o binecuvântare specială va însoţi pe toţi acei care onorează această pretenţie. Banii noştri nu ne-au fost daţi pentru ca să putem să ne onorăm şi să ne preamărim pe noi înşine. îi va face pe oameni capabili să dobândească cunoştinţe şi disciplină spirituală. El i-a înconjurat cu orice lucru care putea să le servească spre fericirea lor şi i-a rugat să-L recunoască ca posesor al tuturor lucrurilor. Dumnezeu poate zice aceluia: ”Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul”. El a făcut unul deosebit. Nu există nici o scuză pentru lucru de mântuială. poate că niciodată nu se va mai ivi. iar lucrul niciodată nu e făcut. Aici era încercarea recunoştinţei şi a loialităţii lor faţă de Dumnezeu. sau aşteptând în staţie. el poate nu e pregătit. că pretenţia Sa trebuie să fie prima noastră consideraţie. El a adus aceeaşi desăvârşire ca în caracterele pe care le-a transformat prin puterea Sa divină. trebuie să-i folosim pentru onoarea şi slava lui Dumnezeu. ca dătător al tuturor favorurilor are o pretenţie de la toţi. care-i va pregăti pentru aproape orice situaţie de influenţă şi utilitate. Aici este explicat un principiu care este evident în toate procedurile lui Dumnezeu cu oamenii. Cu El. totuşi a lucrat în meseria de dulgher cu tatăl său. Astfel Domnul ne-a dat cele mai bogate comori ale cerului. sau pentru cei întârziaţi la întâlnire . ne-a dat toate lucrurile care să ne bucure pe deplin.. Iosif. Fiecare bărbat sau femeie care este cu adevărat convertit. El este modelul nostru. El a fost Fiul Dumnezeului infinit.. aceştia sunt hrană pentru flămânzi. în marea zi a judecăţii? (1) Talanţi pentru toţi 2 Iunie UN REMEDIU PENTRU TRÂNDĂVIE “În sârguinţă fiţi fără preget.

Cel care începe cu puţină cunoştinţă. Acei cărora le încredinţezi talanţii tăi. aşteptând să-i achite în câteva săptămâni. Un alt frate a dat notă pentru 1000 de dolari.“Veniţi-vă în fire cum se cuvine şi nu păcătuiţi! Căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu.. Domnul doreşte ca noi să folosim fiecare dar pe care-l avem. mai degrabă predau morţii decât lui Dumnezeu. pe o cale umilă şi spune ceea ce ştie. Acei care aşteaptă până la moarte. iar un altul a dat o notă de plată de 300 de dolari.” Luca 19:17 Talanţii folosiţi sunt înmulţiţi. Nu vreţi să restituiţi Domnului ceea ce este al Lui. dar s-a aşezat şi a început să scrie: ”Pentru valoarea primită. daţi-I înapoi... Au fost rostite discursuri despre păcatul de a jefui pe Dumnezeu în zecimi şi daruri. casierului bisericii. îndepărtând simţămintele de la comoara cerească. dragostea creştină şi activitatea. iar apoi rugaţi-L pe Mântuitorul să vă ierte.. mărturia acesteia despre talanţii nefolosiţi şi ocaziile neglijate va condamna pe cel ce o are. până când vine timpul când trebuie să încredinţezi altora funcţia de administrator. Cum cutează cei bogaţi să-şi asume un aşa mare risc. averea este o cursă pentru suflet. . cu povara lor să treacă în veşnicie? (7) Talanţi pentru toţi 5 Iunie O BUNĂVOINŢĂ VIE “În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că lucrând astfel. promit să plătesc suma de 571. Mulţi au mărturisit că ei n-au achitat zecimea de mulţi ani. Procedând astfel mulţi lucrează chiar împotriva planului lui Dumnezeu lămurit în mod clar în Cuvântul Său. În câteva zile.. a virtuţii şi a efortului perseverent. N-am primit eu binecuvântări de la Dumnezeu zi după zi? Nu m-au păzit îngerii? Nu m-a binecuvântat Domnul pe mine cu toate binecuvântările spirituale şi vremelnice? Pentru valoarea primită.” 1 Cor. este lucrarea providenţei lui Dumnezeu. Dacă L-aţi jefuit pe Domnul. fiecărui om i se va plăti după faptele sale. Succesul nu este rezultatul şansei sau a destinului.. 20:35 Trebuie să ne vedem pe noi înşine ca pe nişte administratori ai Domnului. în fapte bune şi jertfe dezinteresate pentru Dumnezeu. (11) Talanţi pentru toţi 6 Iunie CREDINCIOŞI ÎN LUCRURI MICI “El i-a zis: ”Bine rob bun. şi noi ştim că Dumnezeu nu poate binecuvânta pe cei care-L înşeală şi că biserica trebuie să sufere datorită păcatului acestor membri." Şi-a ridicat privirea ca şi cum ar zice: ”Este acesta modul potrivit în care să scrii un angajament lui Dumnezeu?” “Da” a continuat el. şi-a luat nota de plată şi şi-a plătit zecimea casierului bisericii. iar cărţile vor fi deschise. în fiecare zi. înainte ca acestea. trebuie să folosească clipele de aur şi să lucreze cu toată puterea lor. înainte ca să cedeze averea lor. cât de bogate în rezultate mari. El nu ne înzestrează în mod supranatural cu aptitudini care ne lipsesc. poate nu-i folosesc aşa de bine cum i-ai folosi tu. iar dacă procedăm astfel. Este de asemenea o mare greşeală a amâna să răspunzi pretenţiilor lui Dumnezeu pentru dăruirea faţă de cauza Sa.. iar pe Dumnezeu ca pe proprietarul absolut căruia trebuie să-I predăm ceea ce este al Lui. dar după ce şi-a mărturisit păcatul.." El credea că era o pretenţie cam ciudată.. Toţi trebuie să fim bogaţi în fapte bune.. promit să plătesc. era un om fericit. îl va folosi cu economie şi va simţi ca o datorie să economisească pentru a putea da. dacă vrem să ne asigurăm viaţa viitoare. Cât de repede posibil.15:34 Un progres hotărât s-a făcut în biserică în ceea ce priveşte spiritualitatea. şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus. spre ruşinea voastră o spun. Un frate a zis că doi ani de zile n-a plătit zecimea şi era disperat. pentru valoarea primită. ci este un blestem.. reprezintă un înlocuitor mizerabil faţă de binecuvântările veşnice." După ce a făcut tot ce a putut cât îl privea pe el. până aproape de ultima oră a vieţii.. De asemenea a făcut de Crăciun o donaţie de 125 dolari. Prin credinţă în puterea lui Dumnezeu este uimitor cât de puternic poate ajunge un om slab. nemuritoare. fiindcă ai fost credincios în puţine lucruri. cât de hotărâte pot deveni strădaniile lui. reparaţi trecutul. El va conlucra cu noi pentru a spori şi întări fiecare talent. a prins curaj: ”Ce trebuie să fac?” Eu i-am zis: ”Dă o notă casierului bisericii. (9) Averea adunată nu este numai nefolositoare. dar în timp ce noi le folosim pe cele pe care le avem. trebuie să ajutaţi pe cei slabi. în această viaţă. primeşte cârmuirea a zece cetăţi. atunci când va cere. Când va începe judecata.. (8) Moştenirile trecătoare.. În acestă viaţă. răsplata credinţei şi a precauţiei. evlavia.50 dolari. (10) Este de-a dreptul o nebunie să amâni să faci pregătiri pentru viaţa viitoare. Cel care îşi dă seama de faptul că talantul lui este un dar de la Dumnezeu. aceasta va fi un lucru practic. ca şi când le-ar fi teamă că pot pierde ocazia favorabilă. Dacă vor să facă bine. vom avea daruri mai mari spre a le folosi.”Fap. care Însuşi a zis: ”Este mai ferice să dai decât să primeşti. Servii lui Dumnezeu trebuie să-şi manifeste voinţa lor. În marea zi a lui Dumnezeu.

(17) Viaţa naturală este ocrotită clipă de clipă prin puterea divină. Omul [din parabolă] care a primit un talant s-a dus şi l-a îngropat în pământ. pentru a ne păstra în viaţă. Ce ştiinţă poate explica misterul vieţii?(16) Viaţa este un dar al lui Dumnezeu. oră de oră. Ele sunt vase dependente de viaţa lui Dumnezeu. deoarece de la El avem viaţa. Dacă nu sunt pervertite prin păcat. Prin credincioşie în datoriile mici. Nimeni nu-şi poate înlocui identitatea cu a altuia. trebuie să lucrăm pentru întregirea lor. va îndeplini lucrarea stabilită. i-ar fi îngropat la fel ca şi pe primul.o viaţă care susţine lumile nenumărate. cu atât va primi mai multă lumină. care trăieşte în micuţa gâză ce pluteşte în briza verii. când înţelegem relaţia noastră cu Dumnezeu şi relaţia Lui cu noi. în de acord cu ceea ce le dictează propria lor conştiinţă. Acel singur talant. totuşi nu e susţinută printr-un miracol direct. pentru a-l sprijini şi a-l vindeca. ci numai de la Dumnezeu." Ps. prin toată veşnicia. care zoreşte zborul rândunicii şi hrăneşte puii de corb care ţipă. (12) Divinul Dătător de viaţă 7 Iunie IZVORUL VIEŢII “Căci la Tine este izvorul vieţii. Domnul probează caracterele. Legile care guvernează bătăile inimii. spre sănătate şi voioşie. dar pentru că ei pot servi numai în lucrurile mici. Nici chiar trupurile noastre nu sunt ale noastre proprii de a face ce voim cu ele. ascunzând banii stăpânul Său. suntem răspunzători în faţa lui Dumnezeu. aşteptând cererea sa.în timp ce caută cu sârguinţă după cunoştinţe mai mari. pentru înmulţirea lor. clipă de clipă. Dar puterea care lucrează prin aceşti soli. cât de bucuros l-ar face. Aici este dat un avertisment tuturor celor care simt că micimea talentelor lor îi scuză de la serviciul pentru Hristos. (15) Divinul Dătător de viaţă 8 Iunie EL NE POARTĂ DE GRIJĂ ÎN FIECARE CLIPĂ “Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut ai Lui suntem. Acesta a fost cel cu darul cel mai mic. Dumnezeu este reparatorul. s-a dovedit a fi un serv necredincios. va găsi întreaga comoară cerească. care face mugurul să înflorească iar floarea să rodească. Aceeaşi putere care susţine natura. De la serafimul cel mai măreţ. este puterea lui Dumnezeu. Pentru toate creaturile Sale. folosit cu înţelepciune.100:3 Lucrarea creaţiunii nu poate fi explicată prin ştiinţă. (13) Tinerii trebuie să înţeleagă adâncimea adevărului fundamental al afirmaţiei Biblice. Aici ei greşesc. Omul care a neglijat să-şi valorifice talantul său. Cu cât caută mai mult să răspândească lumină. toate darurile Lui tind spre viaţă. Când. imediat începe un proces de vindecare. Unirea omului cu natura şi cu Dumnezeu. a ne zidi şi a ne restabili. noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui. Dumnezeu lucrează zi de zi.o viaţă susţinută prin primirea vieţii lui Dumnezeu. În împărţirea darurilor. El ne poartă de . a revelat puterea care lucrează continuu în favoarea omului. în aerul plăcut şi curat în hrana care zideşte trupurile noastre şi susţine puterea noastră. Satan este distrugătorul. toată natura îi va apare lămurită. condiţia este aceeaşi . În ceea ce priveşte responsabilitatea şi influenţa noastră. stăpânirea universală a legii. la fiinţa cea mai umilă. Oricât de mic ar fi talantul tău. Suntem ai Lui prin creaţiune şi prin mântuire. Dumnezeu este Acela care îl vindecă. (20) Avem o individualitate şi o identitate care ne este proprie. Vieţile noastre şi toate facultăţile noastre Îi aparţin Lui. nu pot să nu impresioneze mintea şi să nu modeleze caracterul. Aceste mici datorii vor ajunge de cea mai preţioasă influenţă în lucrarea Lui. ci prin utilizarea binecuvântărilor accesibile nouă. lumea este o carte de lecţii. Când cineva se vindecă de o boală. iar Dumnezeu va lucra pentru noi. Dumnezeu are un loc pentru acesta. făcând imposibil de a închina lui Dumnezeu un serviciu desăvârşit. solii naturii lucrează pentru a restabili starea de sănătate. Numai în armonie cu El poate fi găsit domeniul adevărat de lucru. (19) O măreaţă lecţie se învaţă. 36:9 Toate fiinţele create trăiesc prin voia şi puterea lui Dumnezeu. Aceasta no avem de la oameni. spirituală sau morală înseamnă a ieşi din armonia cu universul. Prin solii din natură. de a le schilodi prin obiceiuri care duc la ruină. Toţi trebuie să lucreze pentru ei înşişi. reglând curgerea fluxului vieţii în organism sunt legi ale puternicei Inteligenţe care are autoritate asupra sufletului.. (14) O însufleţire misterioasă pătrunde în toată natura . Toată puterea dătătoare de viaţă este de la El. Dacă ar putea face un lucru mare. o viaţă manifestată în armonie cu voinţa Creatorului. ei se cred îndreptăţiţi să nu facă nimic. prin lumina Ta vedem lumina. sunt lucrări ale unei puteri opuse. (18) Mântuitorul în minunile Sale." Nu numai că El este originea a tot. care spune că Dumnezeu “este izvorul vieţii. clipă de clipă. oră de oră. vreuna din părţile organismului suferă o vătămare. Viaţa Lui este cea pe care o primim în strălucirea soarelui. Boala. consecinţele păcatului. A călca legea Sa fizică. lucrează de asemenea în om. suferinţa şi moartea. dar El este viaţa oricărui lucru care trăieşte. De la El porneşte toată viaţa. toţi se adapă din Izvorul vieţii. Dacă ar fi primit cinci talanţi. care şi-a lăsat talantul neroditor. o viaţă de şcoală. Celui care învaţă astfel să înţeleagă aceste învăţături. Prin viaţa Lui existăm noi.” Ps.

a-L readuce la desăvârşirea în care a fost creat. 12:1 Viaţa este tainică şi sfântă. înnobilator. Aceasta este problema educaţiei. Dar prin neascultare acest privilegiu a fost pierdut. iată ce voi face şi nu-i voi părăsi. A restabili în om chipul Făcătorului Său. este cea mai măreaţă năzuinţă a vieţii. izvorul a toată viaţa. El păstrează vie maşinăria vieţii.o dorinţă de a face mai bună lumea în care trăiesc ei. în căutarea unui lucru vrednic. ca la modelul după care trebuie să fie şlefuiţi. Dacă rămânea loial lui Dumnezeu. asigurându-şi o comoară cerească pentru viaţa viitoare. Din ce în ce mai mult ar fi reflectat slava Creatorului. dacă eram lăsaţi să o conducem noi doar un moment.” Ecl. voi preface întunericul în lumină înaintea lor şi locurile strâmbe în locuri netede. Adam purta în natura sa fizică.minunile Aceluia a cărui ştiinţă este desăvârşită”(Iov 37:16) a stârnit cercetarea omului. Fil. chipul Făcătorului Său. şi a fost scopul Său ca omul. această comuniune ar fi fost pentru vecie. Prin toată veşnicia. cu atât mai mult să dea pe faţă chipul Său . Suntem aici pentru un scop. puterea şi dragostea lui Dumnezeu. a lucra pentru El. iar întrebarea pe care trebuie să şi-o pună fiecare este: ”Cum pot să-mi folosesc mai bine viaţa. Misterele universului văzut . Prin păcat. nepieritoare. şi aproape şters. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său”(Gen. vederea lui spirituală întunecată.aceasta trebuia să fie lucrarea mântuirii. (21) Divinul Dătător de viaţă 9 Iunie MAREA PROBLEMĂ A VIEŢII “Alerg spre ţintă pentru premiul chemării cereşti. a deveni asemenea cu El. Dumnezeu priveşte în micuţa sămânţă pe care El Însuşi a întocmit-o şi vede tăinuită în ea minunata floare. Comuniunea strânsă cu Făcătorul său faţă-n faţă. Odată pierdute. El doreşte ca tinerii să dezvolte fiecare putere a fiinţei lor şi să folosească fiecare facultate. Puterile fizice ale omului au fost slăbite. 42:16 . a sprijini dezvoltarea trupului.1:26). Toate facultăţile sale erau apte de a fi dezvoltate.grijă în fiecare clipă. când vei zice: ”Nu găsesc nici o plăcere în ei. El a ajuns supus morţii. astfel încât să aducă cel mai mare câştig? Ce pot face mai mult pentru slava lui Hristos şi pentru avantajul semenilor mei? (25) Divinul Dătător de viaţă 11 Iunie DINCOLO DE SCENELE VIEŢII “Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei. a minţii şi a sufletului pentru a putea fi realizat scopul divin prin crearea lui . (23) Divinul Dătător de viaţă 10 Iunie O SINGURĂ VIAŢĂ “Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale. mintală şi spirituală. marele obiectiv al vieţii. Trebuie să fie ambiţia lor de a se distinge în toate lucrurile neegoiste. Dumnezeu ne aşează înainte veşnicia. Dumnezeu ne-a dat planul Său pentru viaţa noastră şi El doreşte să atingem cel mai înalt grad de perfecţiune.3:14 După ce a fost creat. Râvna sfântă pe care a revelat-o El în viaţă. El doreşte ca ei să se bucure de tot ce este util şi valoros în această viaţă. chipul divin a fost pătat. el ar fi continuat să dobândească noi comori de cunoştinţe. (22) A-L onora pe Hristos. Prin dragostea şi harul infinit a fost pus la cale planul mântuirii şi a fost asigurată o viaţă de probă. să fie buni şi să facă binele. (24) Numai o viaţă ne este acordată. El vede toate posibilităţile în fiecare fiinţă umană. în fericire şi rodnicie. Aceasta e lucrarea la care sunt chemaţi. măreţ era câmpul deschis cercetării lor. îi voi povăţui pe cărări neştiute de ei. Este manifestarea lui Dumnezeu Însuşi. Toţi au aptitudini pe care trebuie să fie învăţaţi să le considere ca trăsături sfinte şi să le aprecieze ca daruri ale lui Dumnezeu. până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii. am fi murit. de angajarea serioasă a tuturor capacităţilor noastre. trebuie să o nutrească ei . Capacitatea şi vigoarea lor trebuiau continuu să sporească. şi să le folosească în mod corect. măreţe şi nobile. El vrea ca noi să creştem continuu în sfinţire. cea mai mare bucurie a ei. El prezintă adevărul valoros. Lăsaţi-i să privească la Hristos.cu atât mai pe deplin să reflecte slava Creatorului. ca să putem înainta pe o cale neprimejdioasă şi sigură. sunt pe vecie pierdute. cu realităţile ei solemne şi ne dă pricepere asupra temelor nemuritoare.” Is. să descopere izvoare proaspete de fericire şi să aibă o tot mai clară idee despre înţelepciunea. a fost privilegiul lui. Suntem cu totul dependenţi de Dumnezeu. cu cât trăia mai mult. capacitatea lui intelectuală a fost redusă. Astfel. dar totuşi omul n-a fost lăsat fără speranţă. arbustul sau falnicul copac. Comorile sunt situaţiile favorabile care cu toată seriozitatea trebuie valorificate. Vast era orizontul oferit pentru folosirea lor. a lui Dumnezeu în Hristos Isus”.

mai presus de orice schimbare. ne spune unde suntem azi în scurgerea veacurilor şi la ce ne putem aştepta în timpul ce urmează. fă cu toată puterea ta! Căci în locuinţa morţilor în care mergi nu mai este nici lucrare. În fiecare loc se poate găsi cineva care are nevoie de ajutorul pe care-l putem da. nici înţelepciune. pentru ca. să fie ca şi Hristos.. aceea vom rămâne pentru toată veşnicia. să le dăm cea mai valoroasă şi mai nobilă utilizare.”(Ps. Tot ce profeţia a prezis că se va întâmpla. iar Dumnezeu îi conduce pe toţi pentru îndeplinirea scopurilor Sale. să luminaţi sufletele. Căci în locuinţa mortilor în care mergi. toate îndrumările voinţei Lui. Acela care tronează deasupra fiecărui individ conduce întâmplările de pe pământ. ambiţia sau capriciul lui. trebuie să o acceptăm. dar. El îi încearcă pe bogaţi. nu mai este nici lucrare.. În mijlocul luptei şi freamătului naţiunilor. 3:26) (29) Divinul Dătător de viaţă 13 Iunie CĂUTÂND COMOARA CEREASCĂ “Gândiţi-vă la lucrurile de sus. Vom fi confruntaţi cu fiecare gând. El încearcă pe unii dându-le darurile Sale bogate. să lucraţi pentru mântuirea semenilor voştri şi lucrarea voastră va suporta cercarea focului.În ananele istoriei omeneşti creşterea naţiunilor. Moartea aduce dezintegrarea corpului. Venirea lui Hristos nu schimbă caracterele noastre. a oaselor şi a muşchilor. (27) Să ne amintim că. Dacă Domnul doreşte ca noi să ducem un mesaj la Ninive. Oamenii şi naţiunile sunt măsuraţi cu firul cu plumb în mâinile Aceluia care nu greşeşte. Mă adresez la membrii bisericii să fie creştini. Dar în Cuvântul lui Dumnezeu cortina e dată la o parte şi atunci vedem. (31) . El ne-a avertizat: ”Când cresc bogăţiile nu vă lipiţi inimile de ele. Plăcută sau neplăcută trebuie să împlinim datoria care e cea mai apropiată. nici ştiinţă. nici înţelepciune. poate nu e alegerea noastră. să vadă dacă Îl vor iubi pe Dumnezeu. Dătătorul. Istoria pe care marele Eu Sunt a însemnat-o în Cuvântul Său. Vă rog fierbinte. pe unii într-un fel pe alţii în alt fel. veţi imita exemplul Lui.62:10) Ele au valoare când sunt folosite pentru binele altora şi slava lui Dumnezeu. Hristos a fost un lucrător nu pentru Sine. Fiecărei naţiuni şi fiecărui individ Dumnezeu i-a stabilit un loc în marele Său plan. 12:11) ”Ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. deoarece este alegerea lui Dumnezeu pentru noi. 3:2 Domnul descoperă aprecierea relativă a omului. Când omul foloseşte în mod util aceste daruri Dumnezeu e mulţumit.”(Col. Aspectul evenimentelor.. voi slujiţi Domnului Hristos. dar nu determină nici o schimbare în caracter. deasupra şi în toată întinderea oricărei înaintări sau dări înapoi a intereselor. a fost însemnat pe paginile istoriei şi putem fi siguri că tot ce a fost prezis pentru timpul viitor se va împlini cu exactitate. pare în mare măsură să fie determinat de puterea.” Col. un lucru mult mai solemn este să trăieşti. ca să putem învăţa care este adevăratul scop al vieţii. ci pentru alţii. Avem nevoie să cercetăm împlinirea scopurilor lui Dumnezeu în istoria naţiunilor şi să putem aprecia la adevărata lor valoare lucrurile văzute şi lucrurile nevăzute. Este prea târziu ca să mai consacraţi puterea creierului. (26) Divinul Dătător de viaţă 12 Iunie TRĂIEŞTE CÂT TIMP MAI AI O ŞANSĂ “Tot ce găseşte mâna ta să facă. Să nu vă găsească ultima zi lipsiţi de comoara cerească. Toţi îşi decid soarta prin propria lor alegere. şi pe aproapele lor ca pe ei înşişi. puterii şi pasiunilor omeneşti. apar ca fiind dependente de voinţa şi dibăcia omului. nu la cele de pe pământ. nu-i va face plăcere să mergem la Iope sau Capernaum. treziţi-vă din somnul vieţii. (30) Dumnezeu încearcă pe oameni. cum trimişii Celui Atotmilostiv împlinesc în mod tăcut şi liniştit. ”Tot ce găseşte mâna ta să facă. aceasta doar le fixează pentru totdeauna. 9:10 E un lucru solemn să mori. nici ştiinţă.” Ecl. nici chibzuială.. iar pe alţii privându-i de favorurile Sale. nici chibzuială. Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă să fim: ”În sârguinţă fiţi fără preget! Fiţi plini de râvnă. cu duhul! Slujiţi Domnului. pământul şi cerul. în ce priveşte timpul şi veşnicia. de la veşnicia din trecut la veşnicia din viitor. dar nici o comoară pământească nu trebuie să fie partea voastră dumnezeul vostru sau mântuitorul vostru. unind inel după inel în lanţul profetic. înapoia. Atunci El poate să-i încredinţeze responsabilităţi mai mari. până acum. Căutaţi să sprijiniţi biruinţa crucii. Dacă sunteţi creştini. văzând lucrurile prezentului în lumina veşniciei. Ceea ce facem din noi în timpul de probă. vorbă sau faptă din viaţa noastră. El are motive să ne trimită spre locul spre care au fost îndreptate picioarele noastre. în timp ce lucrarea pe care trebuie să o facem. (28) Oricare ar fi soarta lucrării în care ne-am angajat. fă cu toată puterea ta. servirii de sine.”(Rom. înălţarea şi căderea imperiilor.

cine este fără prihană să trăiască mai departe fără prihană şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe. Toată această energie. punându-şi toată încrederea în Isus. voi spune că e bine sufletului meu. Obiceiurile şi practicile omului lumesc în stăruinţa şi puterile lui. cine este întinat să se întineze şi mai departe. Conducătorul cerului şi Dătătorul Legii şi cu Isus Hristos. prin exersare pentru viaţa cerească. depărtează de la Mine paharul acesta”.”(Plângeri 3:33) “Cum se îndură un tată de copiii lui. devine mai dornic ca oricând de a dobândi tot ce se poate câştiga. (34) Răstimpul de linişte 15 Iunie LUMINĂ ÎN ÎNTRISTĂRI “Ci. Oh. nici nu mâhneşte bucuros pe copiii oamenilor. pentru că viaţa lui a fost ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.Ţinta lor e pentru câştig pământesc. la o slavă nemuritoare.”Plângeri 3:32-33 Când fiul meu cel mai mare a avut 16 ani. mila noastră ar fi mai mare şi am cere ceea ce n-ar fi cel mai bine pentru Domnul să ne dea. şi de a-şi folosi pentru sine orice ocazie de a-şi înmulţi bogăţia. cât de potrivit este pentru muritorii de rând să se supună la fel înţelepciunii şi voinţei lui Dumnezeu. este rezultatul pervertirii puterilor sale spre un scop greşit.. Ne-am rugat şi am crezut că Domnul ne-ar cruţa dragul nostru copilaş. Apoi veţi primi un răspuns în de acord cu voinţa Mântuitorului meu. mergeţi şi rugaţi-vă. mi-a fost luat şi-am fost lăsată să lucrez singură. această fermitate. şi pentru importanţa mult mai mare şi veşnică a slavei. şi a adăugat.103:13) ”Căci El ştie din ce suntem făcuţi. şi pe măsură ce îmbătrâneşte. Să nu-i lăsăm să lucreze în zadar. am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac. după îndurarea Lui cea mare: căci El nu necăjeşte cu plăcere. exemplul nostru: ”Eu Te-am proslăvit pe pământ. ”totuşi nu cum voiesc Eu. că dacă ne-am pleca genunchii împreună. . şi aici se vede înţelepciunea lor. Cazul său a fost considerat critic şi el ne-a chemat la patul său şi ne-a zis: “Tată şi mamă. care a trăit alături de mine 36 de ani. El recunoaşte sfârşitul de la început. El se odihneşte în Isus. şi pentru oricine. Îşi aduce aminte că suntem ţărână. S-a rugat: ”Tată. Moartea lui a fost o grea lovitură pentru noi. serv credincios al lui Isus Hristos. În virtutea obişnuinţei. a fost afectat de o boală.. căutând slava. pentru că El citeşte fiecare secret al sufletului. el îşi îndreaptă orice gând. mergi Tu însuţi şi mamă. Mântuitorul lumii. pe care-L iubiţi şi pe care-L iubesc. orice scop în direcţia de a-şi face provizii pe viitor. 32:29 “Domnul “nu necăjeşte cu plăcere.. Tată. ci cum voieşti Tu”(Matei 26:39). Am făcut cunoscut Numele Tău”? (Ioan 17:4-6) Îngerii lui Dumnezeu caută să ne atragă de la eul nostru şi de la lucrurile pământeşti. când mâhneşte pe cineva. Mulţi vor fi lăsaţi să doarmă înainte ca încercarea de foc a timpului strâmtorării să vină asupra lumii. copilaşul meu a fost bolnav. nici nu mâhneşte bucuros pe copiii oamenilor..” Deut. (32) Răstimpul de linişte 14 Iunie SĂGEATA MORŢII “Dacă ar fi înţelepţi. Dacă Domnul vede de bine să-mi cruţe viaţa. va fi greu pentru voi să vă despărţiţi de fiul vostru cel mai mare. Doar câţiva ani scurţi. acest zel trebuie să caracterizeze truditorii pentru bogăţiile cereşti. Fiii acestei lumi sunt mai înţelepţi în lucrul lor decât fiii luminii.22:11) Suntem pregătiţi? Ne-am familiarizat cu Dumnezeu. Apoi soţul meu. Nu am lacrimi să vărs deasupra mormântului său. dar a fost o biruinţă chiar în moarte.”(Ps.103:14) El cunoaşte inima noastră. (33) Avem doar un scurt timp de viaţă aici şi nu ştim cât de curând săgeata morţii. şi în acest scop îşi îndreaptă toate puterile lor. voi fi bucuros. Veşnicia se derulează înaintea noastră. de dragul vostru. Mântuitorul nostru... Nu ştim cât de curând putem fi chemaţi să renunţăm la lume şi la toate avantajele ei. Dar ce dor îmi este de el. Dacă e spre binele meu şi slava Numelui Său ca viaţa mea să se încheie aici. aşa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. nemuritoare. trebuie să fie o lecţie pentru cei care pretind a fi copiii lui Dumnezeu. acestă stăruinţă. acum socotit în viaţă. până ce Dătătorul de viaţă va veni să-i trezească pe iubiţii lui scumpi. onoarea şi nemurirea. Dacă Isus." Lui îi era teamă. Oricare facultate ar putea fi cultivată la cel mai înalt nivel posibil. această hărnicie după putere pământească...Omul lumesc pofteşte lucrurile care nu le are. Se îndură iarăş de el. Perdeaua e gata să fie ridicată. pe care L-a trimis în lume ca reprezentant al Său? Când se încheie viaţa noastră vom fi în stare să spunem. Înainte de moartea băiatului meu cel mai mare. dar a murit şi a fost lăsat să se odihnească în Isus. dacă este cu putinţă.”(Ps. va suna porunca: ”Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe. El a murit. pe moarte.”(Ap. poate lovi inimile noastre. ce a spus Hristos. ar înţelege şi s-ar gândi la ce li se va întâmpla. N-am primit nici o dovadă că fiul nostru s-ar vindeca.

Îl înştiinţez pe fratele F. Nemurirea este o caracteristică doar a lui Dumnezeu. (36) *) Cuvinte adresate unui soţ şi copiilor la pierderea celei ce le-a fost soţie şi mamă. Dragă frate. Dumnezeu va fi cu tine şi te va sprijini. Predaţi-vă inima lui Dumnezeu şi să nu aveţi linişte până ce nu ştiţi că-l iubiţi pe Isus. care ca şi chinul veşnic.”Ap. cu tovarăşa ta. Mi-a fost greu să cred şi mi-e greu să cred şi acum. pe care o voi scrie. care zicea: ”Scrie: Ferice de acum încolo de morţii care mor în Domnul. sufletul omului e nemuritor. ne-am rugat lui Dumnezeu să te ocrotească şi să te întărească ca să rezişti în faţa pierderii. 2:29. Întristează-te nu ca cei care n-au nici o speranţă. şi pe ceilalţi copii să se pregătească să-L întâlnească pe Isus şi atunci vor întâlni iarăş pe mama lor şi niciodată nu vor mai fi despărţiţi. referitor la aceste lucruri? David declară că omul nu este conştient în moarte: ”Suflarea lor trece. ca fiind în cer.. O. (38) Niciunde. (35) (Experienţa personală a sorei White. Mormântul o poate păstra doar puţin timp. frate dragă. Dumnezeu mi-a dat o viziune în noaptea Sabatului trecut.Domnul adesea ne-a înştiinţat că mulţi din cei micuţi sunt puşi la odihnă. Numai prin înviere şi în virtutea faptului că Hristos a înviat. Să ai numai credinţă. se întorc în pământ şi în aceeaşi zi le pier şi planurile”(Ps. Dumnezeu va fi alături de tine în adânca ta nenorocire şi încercare.146:4) Când ca răspuns la rugăciunea lui. (39) Pe greşeala fundamentală a nemuririi naturale se bazează doctrina care propagă conştienţa după moarte . Dumnezeu va fi soarele şi adăpostul tău. la arătarea lui Isus. Suportă încercarea bine şi vei primi o cunună a slavei.34) Faptul că David rămâne în mormânt până la înviere. 18:19) Teologia populară îi prezintă pe cei morţi neprihăniţi. intraţi în fericire şi lăudând pe Dumnezeu cu o limbă nemuritoare.. viaţa lui Ezechia a fost prelungită 15 ani.14:13 Aproape că nu ştiu ce să-ţi spun. Noi nu vom înceta să ne rugăm pentru ca binecuvântările lui Dumnezeu să fie asupra familiei tale şi asupra ta. onoare. înaintea timpului strâmtorării. Răstimpul de linişte 17 Iunie OMUL UN SIMPLU MURITOR “Fi-va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fi-va el curat înaintea Celui ce l-a făcut?”Iov 4:17 Omul este doar un muritor şi deşi se simte prea înţelept pentru a-l accepta pe Isus.”(Is. zice Duhul.. da cel viu Te laudă ca mine astăzi.000. Petru. ei se vor odihni de ostenelile lor." ”Căci David nu s-a suit în ceruri” (Fap. ea se va odihni în timpul strâmtorării şi tot ce puteam jeli era faptul că am fost privaţi de compania ei. poate David să stea la sfârşit la dreapta lui Dumnezeu. a stat în picioare pe pământ şi a fost cu cei 144. Am văzut că moartea ei era spre bine. Am văzut că ea a fost pecetluită şi s-a ridicat la glasul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu învaţă că. în necazuri. în ziua Cincizecimii. şi o vei întâlni peste puţină vreme.o doctrină. împăratul recunoscător a înălţat lui Dumnezeu un tribut de rugăciune pentru marea Sa milă şi îndurare: ”Căci nu locuinţa morţilor Te laudă..*) Vestea morţii soţiei tale m-a copleşit. pentru că Dumnezeu. s-a opus învăţăturilor din Scriptură. el va rămâne doar un muritor. Păstrează adevărul şi împreună cu ea vei fi încununat cu slavă. nemurire şi viaţă veşnică. nu moartea Te măreşte şi cei ce s-au pogorât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioşia Ta. Da.. este prezentată aici pentru încurajarea tuturor acelora care trebuie să sufere pierderea celor dragi) (Redactorii) Răstimpul de linişte 16 Iunie MORŢII NOŞTRI BINECUVÂNTAŢI “Şi am auzit un glas din cer. veţi ţine voi seama de avertismentul ei credincios pe care vi l-a dat cât timp a fost cu voi şi nu veţi lăsa toate rugăciunile pe care le-a înălţat lui Dumnezeu pentru voi. Ce spune Scriptura. ordinelor raţiunii şi sentimentelor noastre de umanitate. Ci cel viu.. Omul nu are putere asupra vieţii lui. (40) Răstimpul de linişte 18 Iunie STAREA OMULUI ÎN TIMPUL MORŢII . copii. a declarat că patriarhul David ”a murit şi a fost îngropat.. să fie ca apa care udă pământul? Fiţi gata să-L întâlniţi pe Isus şi totul va fi bine. Am văzut că nu trebuie să ne necăjim pentru ea. Puneţi-vă încrederea în Domnul şi nu vă fie teamă. Îi vom întâlni şi-i vom cunoaşte în curţile cereşti. dovedeşte că neprihăniţii nu merg în cer după moarte. (37) Viaţa fizică nu este veşnică sau nemuritoare. şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de astăzi. căci faptele lor îi urmează.. Nădăjduieşte în Dumnezeu şi bucură-te. Dătătorul vieţii o ia din nou. dar Ezechia n-a putut vedea nici o perspectivă glorioasă în moarte. Ne vom vedea copiii din nou.

“Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri, dar cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nici o răsplată, fiindcă şi pomenirea li se uită. Şi dragostea lor şi ura lor şi pizma lor, de mulţi ani au pierit şi niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare.” Ecl. 9:5-6 Teoria nemuririi sufletului a fost una din acele doctrine false pe care Roma, împrumutându-le de la păgâni, le-a introdus în religia creştină. Martin Luther le-a numit cu termenul de “fabule monstruoase care fac parte din gunoiul de decrete papale ale Romei." Comentând cuvintele lui Solomon din Eclesiastul, care spun că cel mort nu mai ştie nimic, Reformatorul zice: "... Solomon a judecat că morţii sunt adormiţi şi nu mai simt nimic. Pentru că morţii stau acolo necunoscând nici zilele, nici anii, dar când sunt treziţi li se va părea că au dormit doar o clipă. (41) Martirul Tyndale, referindu-se la starea morţilor, a declarat: ”Mărturisesc deschis că eu nu sunt convins că ei sunt deja în starea deplină în care e Hristos, sau în care sunt îngerii aleşi ai lui Dumnezeu. Acesta nu e un punct al credinţei mele; pentru că dacă ar fi aşa, eu nu văd decât că predicarea învierii trupului ar fi un lucru în zadar. (42) În deacord cu credinţa populară, mântuiţii din cer ştiu tot ce se petrece pe pământ şi în mod deosebit ştiu tot ce se petrece cu vieţile prietenilor lor pe care i-au lăsat în urmă. Dar cum ar putea fi pentru cei morţi, un izvor de fericire, să ştie necazurile celor vii, să-i vadă îndurând toate tristeţile şi dezamăgirile şi chinul vieţii? Şi cât de neînchipuit de revoltătoare este credinţa că, curând după ce suflarea de viaţă părăseşte trupul, sufletul celui nepocăit este încredinţat flăcărilor iadului! La ce chinuri groaznice trebuie să fie supuşi acei care văd pe prietenii lor intrând în mormânt nepregătiţi şi păşind într-o veşnicie de durere şi păcat? (43) Hristos înfăţişează moartea copiilor Săi credincioşi, ca un somn. Viaţa lor e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu şi până ce ultima trâmbiţă va suna, acei care mor, vor dormi în El. (44) Răstimpul de linişte 19 Iunie

O GENEROZITATE ÎN DREPTATEA LUI DUMNEZEU
“Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă.” Mat.10:28 Cât de respingătoare oricărui sentiment de dragoste şi milă şi chiar simţului nostru de dreptate este doctrina că morţii cei răi sunt chinuiţi cu foc şi pucioasă într-un iad care arde veşnic; că pentru păcatele unei vieţi pământeşti scurte, trebuie să îndure chinul atât timp cât va trăi Dumnezeu... Unde se găsesc astfel de învăţături, în paginile Cuvântului lui Dumnezeu? Vor fi lăsaţi mântuiţii din cer, pradă sentimentelor de milă şi compasiune şi chiar sentimentelor omeneşti obişnuite? Trebuie să fie aceştia schimbaţi pentru indiferenţa celor nepăsători sau pentru cruzimea celor sălbatici? Nu, nu! aceasta nu e o învăţătură din cartea lui Dumnezeu... Teoria chinului veşnic este una din doctrinele false care constituie vinul ticăloşiei din Babilon. (45) Când privim în ce culori false a zugrăvit Satan caracterul lui Dumnezeu, ne mai putem mira că milosul nostru Creator e privit cu groază şi chiar şi urât? (46) Principiile bunătăţii, milei şi dragostei, învăţate şi exemplificate de Mântuitorul nostru sunt o copie a voinţei şi caracterului lui Dumnezeu... Dumnezeu judecă drept pe cei răi, pentru binele universului şi chiar pentru binele acelora care sunt pedepsiţi de judecăţile Lui. Acei care l-au ales pe Satana ca şi conducătorul lor şi care au fost stăpâniţi de puterea lui, nu sunt pregătiţi a intra în împărăţia lui Dumnezeu. Ar putea ei suporta slava lui Dumnezeu şi a Mielului? Nu, nu; le-au fost asiguraţi ani de probă, pentru ca să-şi poată forma caractere pentru cer; dar ei niciodată nu şi-au educat mintea să iubească curăţenia; niciodată n-au învăţat limbajul cerului; iar acum este prea târziu. (47) Pentru păcat, oriunde ar fi, Dumnezeul nostru este un foc mistuitor.”(Ev. 12:29) În toţi acei care se supun puterii Sale, Duhul lui Dumnezeu va mistui păcatul. Dar dacă oamenii se ţin de păcat, ei vor deveni una cu el. Atunci, slava lui Dumnezeu, care distruge păcatul, trebuie să-i distrugă şi pe ei. (48) Răstimpul de linişte 20 Iunie

PARTEA CELOR RĂI
“Iată, că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul Meu. Sufletul care păcătuieşte, acela va muri.” Ezech. 18:4 fiului este al Meu, tot aşa şi sufletul tatălui este al

În timp ce viaţa este moştenirea celor neprihăniţi, moartea este partea celor răi. (49) Sufletul care păcătuieşte va suferi o moarte veşnică - o moarte care va dura în veci, din care nu va mai exista speranţa de înviere; iar apoi mânia lui Dumnezeu se va potoli. (50)

A fost o minune pentru mine faptul că Satan a reuşit atât de bine să-i facă pe oameni să creadă că cuvintele lui Dumnezeu: ”Sufletul care păcătuieşte acela va muri”, înseamnă că sufletul care păcătuieşte nu va muri, ci va trăi veşnic în suferinţă. Îngerul a zis: ”Viaţa este viaţă; fie în durere fie în fericire. Moartea este fără durere, fără bucurie, fără ură." (51) Hristos a îndurat o moarte chinuitoare în cele mai umilitoare împrejurări pe care le-am putea avea în viaţă. El a renunţat la viaţa Lui scumpă, pentru ca să poată birui moartea. El S-a înălţat din mormânt, iar miliardele de îngeri, care au venit să-L vadă, luându-şi viaţa pe care a predat-o, au auzit cuvintele Lui de bucurie trium-fătoare, pe când stătea deasupra mormântului lui Iosif, proclamând: “Eu sunt învierea şi viaţa”. (Ioan 11:25) S-a răspuns la întrebarea: ”Dacă un om moare, va trăi el din nou?” Purtând pedeapsa pentru păcat, coborându-Se în mormânt, Hristos a luminat mormântul pentru toţi cei care mor în credinţă. Dumnezeu în haina omenească a adus viaţa şi nemurirea să lumineze prin Evanghelie. Prin moarte Hristos a asigurat viaţa veşnică pentru toţi acei care cred în El. Prin moarte a condamnat pe autorul păcatului şi al necredinţei, să sufere pedeapsa păcatului - moartea veşnică. Posesorul şi dătătorul vieţii veşnice, Hristos a fost singurul care a putut birui moartea. El este Mântuitorul nostru. (52) Hristos este însăşi viaţa. El, care a trecut prin moarte, ca să distrugă pe cel ce are puterea morţii, este Izvorul a toată vitalitatea. Este un balsam şi un medic în Galaad. (53) Nemurirea prin Hristos 21 Iunie

NEMURIREA NATURALĂ - O MINCIUNĂ
“Comorile câştigate cu o limbă mincinoasă sunt o deşertăciune care fuge, şi ele duc la moarte.” Prov. 21:6 Marea minciună originală pe care Satan i-a spus-o Evei în Eden: ”Cu siguranţă nu veţi muri”, a fost prima predică despre nemurirea sufletului. Această predică a fost încununată de succes, iar apoi au urmat consecinţele îngrozitoare. El a adus minţile acolo încât să accepte lecţia ca adevăr, iar preoţii o predică, o cântă şi se roagă pentru ea. (54) După cădere, Satan i-a rugat pe îngerii săi să depună eforturi deosebite pentru a insufla credinţa în nemurirea naturală a omului; şi reuşind să-i determine pe oameni să accepte această eroare, ei trebuiau să-i conducă pe oameni acolo încât să ajungă la concluzia că păcătosul va trăi într-o mizerie veşnică. Acum, prinţul întunericului, lucrând prin solii săi, Îl prezintă pe Dumnezeu ca pe un tiran răzbunător declarând că El îi aruncă în iad pe toţi acei care nu-L iubesc şi-i face să simtă totdeauna mânia Lui... O numeroasă clasă care este revoltată de doctrina chinului veşnic, sunt conduşi la eroare în cealaltă extremă. Ei văd că Scripturile Îl prezintă pe Dumnezeu ca pe o fiinţă iubitoare şi îndurătoare şi nu pot crede că El va încredinţa creaturile Sale flăcărilor unui iad care arde veşnic. Dar, susţinând că sufletul este în mod firesc nemuritor, ei nu văd o altă alternativă decât aceea că toată omenirea, în final, va fi mântuită. Mulţi privesc ameninţările din Biblie, ca fiind desemnate numai pentru a-i face pe oameni să asculte de teamă, neputând fi împlinite în mod literal. Astfel păcătosul poate trăi în plăcere egoistă, ignorând pretenţiile lui Dumnezeu şi totuşi aşteptând ca în final să primească favorul Lui. “Dumnezeu a dat oamenilor o declaraţie despre caracterul Său şi despre modul Lui de a proceda cu păcatul." ..”Pe toţi cei răi îi va nimici.”(Ps.145:20) Totuşi toate manifestările dreptăţii recompensatoare vor fi în concordanţă perfectă cu caracterul lui Dumnezeu, ca o fiinţă plină de îndurare, îndelung răbdătoare, binevoitoare... Şi toţi care au o idee dreaptă despre aceste calităţi, Îl vor iubi, deoarece sunt atraşi spre El, în admiraţie faţă de trăsăturile Sale. (55) Nemurirea prin Hristos 22 Iunie

ACUM ESTE TIMPUL LUI DUMNEZEU
“Căci El zice: ”La vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii.” 2 Cor. 6:2 Dumnezeu a ordonat legi pentru guvernare, nu numai pentru fiinţele ce au viaţă, ci pentru toate fenomenele din natură. Toate lucrurile sunt guvernate de legi fizice, ce nu pot fi desconsiderate. Ca şi îngerii, locuitorii din Eden au fost puşi la încercare; starea lor fericită putea fi păstrată numai cu condiţia de a rămâne credincioşi legilor Creatorului. Ei puteau să asculte şi să trăiască, sau să nu asculte şi să piară. Dumnezeu i-a făcut depozitarii binecuvântărilor bogate dar dacă nu ţineau seama de voinţa Lui, El care nu a cruţat nici îngerii care au păcătuit, nu poate să-i cruţe nici pe ei; păcatul va aduce pierderea dreptului la darurile Sale şi va aduce asupra lor mizeria şi ruina. (56) Adam şi Eva au călcat legea lui Dumnezeu. Acest fapt a adus cu sine necesitatea de a fi excluşi din Eden şi de a fi izolaţi de pomul vieţii pentru că a mânca din acesta, după păcătuirea lor, ar fi însemnat perpetuarea veşnică a păcatului. Moartea a intrat în lume datorită păcatului. Dar Hristos Şi-a dat viaţa pentru ca omul să poată avea un alt timp de probă. El n-a murit pe cruce pentru a desfiinţa Legea lui Dumnezeu, ci pentru a asigura omului o a doua perioadă de

probă. El n-a murit pentru a face păcatul nemuritor, ci pentru a-Şi asigura dreptul de a-l distruge pe cel care are puterea morţii, care este diavolul. (57) Este imposibil oamenilor să-şi asigure mântuirea sufletului după moarte. Această viaţă este singura perioadă acordată omului în care să se pregătească pentru veşnicie. (58) Timpul de probă este garantat tuturor pentru ca toţi să-şi poată forma caractere pentru viaţa veşnică. Tuturor le va fi dată o ocazie pentru a se hotărî pentru viaţă sau moarte. Timpul de probă al acelora care aleg să trăiască o viaţă de păcat şi neglijează marea mântuire oferită lor, se termină când serviciul lui Hristos se încheie, chiar înainte de venirea Lui pe norii cerului. (59) Acum este ora de încercare. Acum este ziua mântuirii. Acum, acum este timpul lui Dumnezeu. (60) Nemurirea prin Hristos 23 Iunie

HRISTOS, PRIMUL ROD
“Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre oameni. Dar acum Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.”1 Cor.15:19-20 Hristos a înviat din morţi ca pârgă a celor adormiţi. El a fost antitipul snopului de legănat, iar învierea Lui a avut loc chiar în ziua în care snopul de legănat trebuia prezentat înaintea Domnului. Timp de mai mult de o mie de ani a fost serbat acest rit simbolic. De pe câmpurile de recoltă, primele spice ale grânelor coapte erau adunate, iar când poporul mergea la Ierusalim la Paşti, snopul primelor roade era legănat ca o jertfă de mulţumire, înaintea Domnului. Numai după serbarea acestui rit putea începe secerişul, iar grânele să fie adunate în snop; snopul consacrat lui Dumnezeu simboliza recolta. Astfel Hristos - pârga, simboliza marea recoltă spirituală ce trebuia adunată pentru împărăţia lui Dumnezeu. Învierea Lui este Modelul şi garanţia învierii tuturor celor drepţi, care au murit. (61) Învierea lui Isus a fost un model a învierii finale a tuturor celor adormiţi în El. Trupul înviat al Mântuitorului, comportarea Lui, accentul vorbirii Sale, toate erau familiare urmaşilor Săi. De o manieră asemănătoare, vor învia şi acei care dorm în Isus. Vom cunoaşte pe prietenii noştri, chiar aşa cum ucenicii L-au cunoscut pe Isus. Deşi puteau fi deformaţi, bolnavi, desfiguraţi în această viaţă muritoare, totuşi în trupurile lor înviate şi slăvite, identitatea lor individuală va fi perfect conservată, iar noi vom recunoaşte în feţele ce radiau lumina strălucitoare de la faţa lui Isus, trăsăturile celor pe care-i iubim. (62) La a doua Sa venire, toţi morţii cei drepţi vor auzi vocea Lui şi vor învia la viaţa măreaţă, nemuritoare. Aceeaşi putere va înălţa biserica Lui şi o va slăvi cu El deasupra tuturor împărăţiilor, deasupra tuturor puterilor deasupra oricărui nume ştiut, nu numai în această lume, ci deasemenea, în lumea viitoare. (63) El ne va primi cu cinste. Ni se va da o cunună de slavă care nu se veştejeşte niciodată. (64) Nemurirea prin Hristos 24 Iunie

MOARTEA, ÎNGHIŢITĂ DE BIRUINŢĂ
“Chiar în cortul acesta deci, gemem apăsaţi; nu că dorim să fim dezbrăcaţi de trupul acesta, ci să fim îmbrăcaţi cu trupul celalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi, să fie înghiţit de viaţă.” 2 Cor.5:4 Dătătorul de viaţă vine să rupă lanţurile mormintelor. El îi va învia pe captivi şi va proclama: ”Eu sunt învierea şi viaţa." (65) Niciunde în sfintele Scripturi nu se găseşte afirmaţia că la moarte cei drepţi îşi primesc răsplata sau că cei răi îşi primesc pedeapsa. Patriarhii şi profeţii n-au lăsat o astfel de asigurare. Hristos şi apostolii Săi n-au făcut nici o aluzie la aceasta. Biblia învaţă în mod clar că cei morţi nu merg imediat în cer. Ei sunt înfăţişaţi ca dormind până la înviere. Chiar în ziua în care sfoara de argint e desfăcută iar vasul de aur spart, gândurile omului pier. Cei care se coboară în mormânt nu mai ştiu nimic din ce se petrece sub soare. Binecuvântată odihnă pentru drepţii osteniţi. Timpul, fie el lung sau scurt, lor li se va părea doar o clipă. Ei dorm şi sunt treziţi de trâmbiţa lui Dumnezeu la slava nemuritoare. “Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire, iar trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: ‘Moartea a fost înghiţită de biruinţă.’ (1 Cor.15:52-54) Deoarece ei sunt treziţi din somnul lor adânc, ei încep să gândească chiar din clipa în care s-au oprit. Ultima senzaţie a fost durerea morţii, ultimul gând că se coboară sub puterea mormântului. Când ei învie din mormânt, primul gând de bucurie va fi repetat în strigătul tulburător: ”Unde îţi este biruinţa moarte? Unde îţi este boldul moarte?”(1 Cor.15:55) (66) Chinurile morţii au fost ultimele lucruri pe care le-au simţit. Când se trezesc, toate durerile au dispărut. Porţile cetăţii lui Dumnezeu se răsucesc din balamalele lor, iar răscumpăraţii lui Dumnezeu intră printre heruvimi şi serafimi. Hristos le urează: ”Bun venit”, şi pune asupra lor binecuvântarea Lui: ”Bine rob bun şi credincios, intră în bucuria stăpânului tău.”(Mat.25:21)(67)

Nemurirea prin Hristos

25 Iunie

O ÎNVIERE SPECIALĂ
“Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţă veşnică, alţii pentru ocară şi ruşine veşnică.” Daniel 12:2 La miezul nopţii, Dumnezeu îşi manifestă puterea pentru salvarea poporului Său. Soarele se iveşte şi străluceşte în toată puterea lui. Semne şi minuni urmează repede în succesiune. Cei răi privesc cu groază şi uimire asupra scenei în timp ce cei drepţi privesc cu bucurie solemnă semnele mântuirii lor. Totul din natură pare că şi-a schimbat mersul. Fluviile au încetat să mai curgă. Norii negri, grei, apar şi se izbesc unul de altul. În mijlocul cerurilor învolburate există un singur loc luminos de o slavă de nespus, de unde vine glasul lui Dumnezeu ca zgomotul mai multor ape, zicând: ”S-a isprăvit.”(Ap.16:17) Acel glas cutremură cerurile şi pământul. E un mare cutremur de pământ, aşa de tare cum de când este omul pe pământ, n-a fost cutremur aşa mare.”(Ap.16:18) Întregul pământ se înalţă şi se umflă ca valurile mării. Suprafaţa lui este deschisă. Chiar temeliile sale par să fie date la o parte. Mormintele sunt deschise şi “mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se trezesc, unii pentru viaţă veşnică, alţii pentru ruşine şi ocară veşnică.”(Dan.12:2) Toţi care au murit în credinţa soliei îngerului al treilea ies glorificaţi din morminte, să audă legământul de pace al lui Dumnezeu cu acei care au păstrat Legea Sa. (68) Acei care au murit în credinţă sub solia îngerului al treilea, ţinând Sabatul, ies din aşternuturile lor de ţărână. (69) Şi cei ce L-au străpuns (Ap.1:7) acei care au jignit şi au batjocorit chinurile morţii lui Hristos şi cei mai înverşunaţi adversari ai adevărului Său şi ai poporului Său, sunt înviaţi pentru a-L vedea în slava Sa şi a vedea onoarea aşezată asupra celor credincioşi şi ascultători. Glasul lui Dumnezeu este auzit din cer, vestind ziua şi ora venirii lui Hristos şi proclamând legământul Său veşnic poporului Său. Iar când binecuvântarea este rostită asupra celor care au onorat pe Dumnezeu ţinând Sabatul Său sfânt, se aude un mare strigăt de biruinţă se aude. (70) Nemurirea prin Hristos 26 Iunie

ÎNVIEREA SPRE NEMURIRE
“Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El.” 1 Tes.4:14 Pentru credincios, Hristos este învierea şi viaţa. În Mântuitorul nostru este restabilită viaţa care a fost pierdută prin păcat; pentru că El are viaţa în Sine, şi învie pe cine doreşte El, fiind învestit cu dreptul de a da nemurirea. Viaţa pe care a jertfit-o în haina omenească, o ia înapoi şi o dă oamenilor. (71) Când Hristos vine să-i adune la Sine pe cei care au fost credincioşi, va suna ultima trâmbiţă şi întregul pământ de la culmile cele mai înalte ale munţilor, la cele mai de jos ascunzişuri ale celor mai adânci galerii, o vor auzi. Drepţii morţi vor auzi sunetul ultimei trâmbiţe şi vor ieşi din mormintele lor. (72) Toţi ies din mormintele lor cu aceeaşi statură ca şi atunci când au intrat în mormânt. Adam, care stă printre mulţimea înviată este foarte înalt şi are o înfăţişare impunătoare, fiind doar cu puţin mai mic ca Fiul lui Dumnezeu. El prezintă un contrast izbitor faţă de oamenii ultimei generaţii; din acel punct de vedere este arătată marea degenerare a neamului omenesc. Dar toţi înviază cu prospeţimea şi vigoarea veşnicei tinereţi. Corpul acesta muritor şi supus stricăciunii, lipsit de plăcuta-i înfăţişare, mânjit altădată de păcat, se face acum perfect, frumos şi nemuritor. Toate defectele şi diformităţile sunt lăsate în mormânt. Având din nou acces la pomul vieţii în Edenul de mult pierdut, mântuiţii vor creşte la plinătatea staturii neamului în slava de la început. Drepţii în viaţă sunt schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din ochi.”(1 Cor.15:52) La glasul lui Dumnezeu au fost proslăviţi, acum ei sunt făcuţi nemuritori şi cu sfinţii înviaţi sunt răpiţi să-L întâlnească pe Domnul lor în văzduh. Copilaşii sunt duşi de îngerii sfinţi în braţele mamelor lor. Prietenii mult timp despărţiţi prin moarte, sunt uniţi veşnic şi cu cântece de bucurie se înalţă împreună spre cetatea lui Dumnezeu. (73) Toţi morţii cei drepţi, de la neprihănitul Abel la ultimul sfânt care a murit, se vor trezi la viaţa glorioasă şi nemuritoare. (74) Nemurirea prin Hristos 27 Iunie

ÎNVIEREA SPRE OSÂNDA VEŞNICĂ
“Fiindcă cei răi vor fi nimiciţi, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul, vor stăpâni ţara.” Ps. 37:9

“La sfârşitul celor o mie de ani va avea loc a doua înviere. Atunci cei răi vor fi în viaţă şi se vor înfăţişa înaintea lui Dumnezeu. Astfel, scriitorul Apocalipsei, după ce descrie învierea celor drepţi zice: ”Ceilalţi morţi n-au înviat până nu sau sfârşit cei o mie de ani.”(Ap.20:5) (75) La prima înviere toţi au ieşit în haină nemuritoare, dar la a doua înviere semnele blestemului sunt evidente peste toţi. Regi şi nobili de pe pământ, nenorociţi şi prăpădiţi, învăţaţi şi neînvăţaţi, toţi au venit împreună. Toţi privesc la Fiul omului, chiar şi acei oameni care L-au dispreţuit şi L-au batjocorit, care au pus cununa de spini pe fruntea lui sfântă şi care L-au bătut cu trestia, privesc la El în toată maiestatea Sa împărătească. Acei care au bătut cuie în mâinile şi picioarele Lui privesc acum semnele răstignirii Sale. Acei care L-au împuns în coastă privesc semnele cruzimii lor pe trupul lui şi ştiu că El este chiar Acel pe care L-au răstignit şi pe care L-au batjocorit în sfârşeala agoniei Lui. Iar apoi se înalţă un prelung geamăt de agonie, deoarece ei fug să se ascundă de prezenţa Regelui regilor şi de Domnul domnilor. Toţi caută să se ascundă între stânci, să se apere de slava îngrozitoare a Celui pe care ei L-au batjocorit. Şi copleşiţi şi îndureraţi de maiestatea şi slava Sa de nespus, ei cu toţii îşi înalţă glasurile şi cu o claritate teribilă, exclamă: “Binecuvântat să fie cel ce vine în Numele Domnului.”(Ps.118:26) (76) Foc va coborî de la Dumnezeu din cer şi-i va nimici pe cei răi, se vor arde rădăcinile şi ramurile. Satana este rădăcina, iar copiii săi sunt ramurile. (77) Soarta celor răi este hotărâtă de propria lor alegere. Excluderea lor din cer, este de bună voie în ce-i priveşte pe ei, şi dreaptă şi plină de îndurare, în ce-L priveşte pe Dumnezeu. (78) Speranţa învierii 28 Iunie

VINE DĂTĂTORUL DE VIAŢĂ
“Dacă omul odată mort ar putea să mai învieze aş mai trage nădejde în tot timpul suferinţelor mele, până când mi se va schimba starea în care mă găsesc.”Iov 14:14 Dătătorul vieţii va deştepta posesiunea lui câştigată, la prima înviere şi până la acea oră triumfătoare, când ultima trâmbiţă va suna şi marea oaste se va înălţa spre biruinţa veşnică, fiecare sfânt care doarme va fi păstrat în siguranţă şi va fi păzit ca un preţios giuvaier, care e cunoscut lui Dumnezeu după nume. Prin puterea Mântuitorului care a locuit în ei pe când erau în viaţă şi pentru că erau părtaşi ai naturii divine, au fost înviaţi. (79) Speranţele noastre cele mai de preţ adesea sunt nimicite aici. Iubiţii noştri ne sunt smulşi de către moarte. Noi le închidem ochii, şi-i pregătim pentru mormânt şi-i aşezăm departe de vederea noastră. Dar speranţa ne încurajează duhurile noastre. Nu suntem despărţiţi pentru totdeauna, ci îi vom întâlni pe iubiţii noştri care dorm în Isus. Ei se vor reîntoarce de pe terenul vrăjmaşului. Dătătorul vieţii vine. Miliarde de îngeri sfinţi Îl însoţesc în drumul Lui. El distruge legăturile morţii, rupe lanţurile mormântului, pretinşii captivi se înalţă sănătoşi şi în frumuseţea nemuritoare. (80) Identitatea noastră personală, este conservată în înviere, deşi nu aceleaşi particule de materie sau substanţă materială cu care au intrat în mormânt. La înviere fiecare om va avea propriul său caracter. Dumnezeu, la timpul Său, îi va vizita pe cei morţi, dându-le din nou suflarea vieţii şi poruncind oaselor fără viaţă să trăiască. (81) Familia va fi reîntregită. Când privim la moartea noastră, putem să ne gândim la dimineaţa când trâmbiţa lui Dumnezeu va suna, când: ”Morţii vor învia nesupuşi putrezirii, iar noi vom fi schimbaţi” (1 Corinteni 15:52)(82) Ultimile urme prelungite ale blestemului păcatului vor fi îndepărtate, iar cei credincioşi în Hristos se vor ivi,”în frumuseţea Domnului Dumnezeului nostru”, reflectând în minte, suflet şi trup chipul desăvârşit al Domnului lor. (83) Suntem noi gata, astfel încât, dacă vom adormi să adormim cu speranţa în Isus Hristos? (84) Speranţa învierii 29 Iunie

SPERANŢĂ ÎN ÎNTRISTARE
“Nu voim fraţilor să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să vă întristaţi ca ceilalţi care n-au nădejde” 1 Tes. 4:13 Celor năpăstuiţi, le spun să fie bine încredinţaţi în speranţa dimineţii învierii. Apele din care aţi băut sunt tot atât de amare cum au fost apele de la Mara din pustie pentru copiii lui Israel, dar Isus poate să le facă atât de dulci prin dragostea Lui. Dumnezeu a pregătit un balsam pentru orice rană. Există un balsam în Galaad, există şi un medic acolo. Vreţi voi să studiaţi acum Scripturile, aşa cum n-aţi făcut-o niciodată până acum? Căutaţi pe Domnul pentru înţelepciune în orice situaţie critică. În orice încercare, rugaţi pe Isus să vă arate drumul pentru a ieşi din încurcăturile voastre, apoi ochii voştri vor fi deschişi pentru a vedea remediul, şi pentru a aplica situaţiei voastre făgăduinţele vindecătoare care au fost menţionate în Cuvântul Său. În acest fel, vrăjmaşul nu va găsi nici o ocazie de a vă conduce în întristare şi necredinţă, ci în loc de aceasta, veţi avea credinţă, speranţă şi curaj în Domnul. Duhul Sfânt vă va da o judecată clară pentru ca să puteţi vedea şi să vă însuşiţi fiecare binecuvântare care va lucra ca un antidot al durerii, ca o ramură a vindecării pentru fiecare înghiţitură de amărăciune care e pusă pe buzele voastre. Fiecare înghiţitură amară va fi amestecată cu dragostea lui Isus şi

în loc de a vă plânge de amărăciune, vă veţi da seama că dragostea lui Isus şi harul Său sunt atât de amestecate cu tristeţea încât aceasta a fost transformată într-o bucurie calmă, sfântă. Când Henry White, fiul nostru cel mare a murit, el a zis: ”Un pat al durerii este un loc preţios când avem prezenţa lui Isus." Când suntem obligaţi să bem apele amare, întoarceţi-vă de la amărăciune spre lucrurile scumpe şi strălucitoare. În încercare, harul poate da sufletului omenesc asigurare, iar când stăm lângă patul morţii şi vedem cum creştinii pot îndura suferinţa şi să treacă prin valea morţii, ne întărim, şi nu slăbim şi nici nu ne descurajăm conducând sufletele la Isus. (85) Speranţa învierii 30 Iunie

CÂND VIAŢA VEŞNICĂ ÎNCEPE
“Şi mărturisirea este aceasta: ”Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţă; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţă.” 1 Ioan 5:11-12 “Isus a declarat: ”Eu sunt învierea şi viaţa." În Isus este viaţa originală, neîmprumutată, nederivată. ”Cine are pe Fiul are viaţă." Divinitatea lui Hristos este garanţia vieţii veşnice pentru credincioşi.”Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi." Pentru credincioşi, moartea este un lucru minor. Hristos vorbeşte despre moarte ca şi cum ar fi doar o clipă. ”Dacă păzeşte cineva Cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea, în veac nu va gusta moartea.”(Ioan 8:51-52) Pentru creştin, moartea nu este decât un somn, o clipă de linişte şi întuneric. Viaţa e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu şi “când se va arăta Hristos viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.”(Coloseni 3:4) (87) El care Însuşi a murit pe cruce, a stat ca un biruitor al mormântului şi Şi-a afirmat dreptul şi puterea de a da viaţă veşnică. (88) “Eu îl voi învia în ziua de apoi.”(Ioan 6:40) Hristos a devenit una cu noi la trup, pentru ca noi să putem deveni una cu El în Duh. În virtutea acestei uniri, vom ieşi din mormânt - nu numai ca o manifestare a puterii lui Hristos, ci pentru că prin credinţă, viaţa Lui a devenit viaţa noastră. Acei care-L văd pe Hristos şi adevăratul Său caracter şi-L primesc în inimă, au viaţă veşnică. Prin Duhul, locuieşte Hristos în noi; iar Duhul lui Dumnezeu acceptat în inimă prin credinţă, este începutul vieţii veşnice. (89) Isus zice: ”Dacă cineva însetează să vină la Mine şi să bea." Cel însetat să vină: ”Şi oricine voieşte să ia apa vieţii în dar." ”Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într-un izvor de apă, care va tâşni în viaţa veşnică." (Ioan 7:37; Ap.22:17; Ioan 4:14)(90) IULIE SANCTUARUL LUI DUMNEZEU Sfinţenia preoţiei divine 1 Iulie

DOMNUL ESTE ÎN ACEST LOC
“Iacov s-a trezit din somn şi a zis: ”Cu adevărat, Domnul este în locul acesta şi eu n-am ştiut." I-a fost frică şi a zis: ”Cât de înfricoşat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor.” Gen. 28:16-17 Adevăratul respect pentru Dumnezeu este inspirat de un simţ al infinitei Sale măreţii şi de conştienţa prezenţei Sale. Cu acest simţ al Celui Nevăzut, orice inimă trebuie să fie adânc impresionată. Ora şi locul rugăciunii sunt sfinte, deoarece, Dumnezeu este acolo. Şi după cum respectul este manifestat în atitudine şi comportare, sentimentul care-l inspiră va fi aprofundat: ”Numele Lui este sfânt şi înfricoşat”, zice psalmistul." (Ps.111:9) Îngerii îşi acopăr feţele când rostesc acel nume. Atunci cu cât respect ar trebui să rostească buzele noastre acest nume, noi care suntem căzuţi şi păcătoşi! Bine trebuie să fie cântărite de către bătrâni şi tineri acele cuvinte ale Scripturii care arată cum trebuie considerat locul marcat de prezenţa deosebită a lui Dumnezeu.”Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt,”(Ex.3:5) i-a ordonat Domnul lui Moise din rugul arzător. (1) Dumnezeu este preamărit şi sfânt şi pentru sufletul umil, care crede, casa Lui pe pământ, locul unde poporul Său Îl întâlneşte pentru a-L adora, este ca poarta cerului. Cântecele de laudă, cuvintele rostite de slujitorii lui Hristos, sunt mijloacele stabilite de Dumnezeu pentru a pregăti un popor pentru biserica de sus, pentru locul de închinare mai nobil, în care nimic ce e necurat, nu poate intra... Dumnezeu vede orice gând sau faptă necuviincioasă, iar acestea sunt notate în cărţile cerului. Nimic nu este ascuns dinaintea ochiului Său atotvăzător. Dacă v-aţi format într-o oarecare măsură obiceiuri de nepăsare şi indiferenţă, în casa lui Dumnezeu, străduiţi-vă să le corectaţi. Practicaţi respectul până ce acesta devine o parte din voi înşivă. (2)

a fost în mare măsură părăsit. dar se vede expus aceleiaşi condamnări. privind asupra sfinţeniei şi maiestăţii sanctuarului. (3) În numele lui Isus putem veni înaintea Lui cu încredere. dacă îşi vor umili sufletele înaintea lui Dumnezeu. Ei sunt favorizaţi de a vedea prin credinţă lucrarea care se desfăşoară în sanctuarul ceresc. îndreptându-le spre acelea care sunt de o valoare veşnică. (7) Sfinţenia prezenţei divine 4 Iulie DUHUL. (4) Acei care se adună pentru a se închina Lui. va fi săvârşită şi în ei. sfinte. atunci va fi speranţă pentru ei. pe care a rosit-o asupra lor. 7:24) Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care-l luase cu cleştele de pe altar! Mi-a atins gura cu el şi a zis: ”Iată. (5) Dragi prieteni tineri. care locuieşte în lumina intangibilă. iar cămăruţa sau locul restrâns este cel mai tainic loc pentru închinarea individuală. Domnul oştirilor. nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău ispăşit.Sfinţenia preoţiei divine 2 Iulie TĂCEŢI ÎNAINTEA LUI “Domnul este însă în templul Lui cel sfânt. atingându-se cărbunele acesta de buzele tale.. El s-a mulţumit cu o ceremonie rece şi fără viaţă în închinarea la Dumnezeu şi n-a ştiut aceasta până când Domnul nu i-a dat o viziune. (6) Sfinţenia preoţiei divine 3 Iulie CURĂŢIREA DE PĂCAT “Atunci am zis: Vai de mine! Sunt pierdut căci sunt un om cu buze necurate. dar biserica este sanctuarul pentru adunare. în obiceiurile şi deprinderile oamenilor în legătură cu închinarea religioasă. un popor ale cărui buze adesea au vorbit cu îngâmfare şi a cărui talente n-au fost sfinţite şi întrebuinţate spre slava lui Dumnezeu. Dar dacă. profetul Isaia a fost uimit şi fiind copleşit de un simţ al propriei slăbiciuni şi nevrednicii.6:6-7) Viziunea dată lui Isaia reprezintă starea poporului lui Dumnezeu în ultimele zile. Casa este sanctuarul pentru familie. 2:20 De la caracterul sacru care a fost atribuit sanctuarului pământesc." Isaia a acuzat pe alţii de păcat.”Isaia 6:5 Privind slava Domnului. înălţându-l mai presus de orice lucru trecător. este privilegiul vostru de a slăvi pe Dumnezeu pe pământ. 3:16 . ca şi cum s-ar adresa unui egal sau chiar unuia inferior lor. Respectul pe care oamenii l-au avut în trecut faţă de sanctarul unde se întâlneau cu Dumnezeu la serviciul sfânt. care ne unesc cu Dumnezeu. Felul în care s-a văzut pe sine. Unii se poartă în casa Lui într-un mod pe care nu şi l-ar permite în camera de audienţă a unui conducător pământesc. ci în mai rău. nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?”(Rom." (Is. Privind prin credinţă în Sfânta Sfintelor şi văzând lucrarea lui Hristos din Sanctuarul ceresc. el a strigat: ”Sunt pierdut. Unii se adresează Marelui. Cât de fără însemnătate i se păreau acum înţelepciunea şi talentele sale. locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul. Tare disperaţi pot fi când îşi văd propria lor slăbiciune şi nevrednicie în contrast cu neprihănirea şi frumuseţea măreţului caracter al lui Hristos. pierd repede influenţa lor asupra minţilor şi inimilor noastre şi sunt coborâte la nivelul lucrurilor obişnuite. Pentru a face aceasta trebuie să vă depărtaţi minţile de la lucrurile ce sunt superficiale. Atotputernicului şi Sfântului Dumnezeu. Tot pământul să tacă înaintea Lui. trebuie să îndepărteze orice lucru rău. creştinii pot învăţa felul în care ei trebuie să privească locul unde Domnul întâlneşte pe poporul Său. iar lucrarea făcută pentru Isaia. Curcubeul făgăduinţei este deasupra tronului. dar nu trebuie să ne apropiem de El cu îndrăzneala îngâmfării ca şi cum ar fi la acelaşi nivel cu noi. Lucrurile valoroase. nu în mai bine. adunarea lor nu va avea nici un efect. Dacă nu I se închină în duh şi în adevăr şi în frumuseţea sfinţeniei. frivole şi fără importanţă. ei înţeleg că sunt un popor cu buze necurate. vor primi imprimarea modelului Domnului. poate fi exprimat în cuvintele apostolului Pavel: ”O.”Hab. la fel ca şi Isaia. A avut loc o mare schimbare. ÎN TEMPLUL SUFLETULUI “Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?”1 Cor. Cu toate acestea Dumnezeu Însuşi a lăsat rânduiala serviciului Său. Aceştia trebuie să-şi amintească faptul că se află în prezenţa Aceluia pe care-L adoră serafimii. care va influenţa inima lor..

până la om. ”şi ei vor fi poporul Meu. Numai Hristos poate curăţi templul sufletului. Dar acest ideal erau neputincioşi a-l atinge. obiceiurile rele care corup sufletul.”(1 Cor. pe care El a dorit să-l facă locul Său de locuire.. şi Eu voi locui în mijlocul lor. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide. pe care tabernacolul trebuia să-i înveţe. inima omului devine din nou templul Său. ca loc de locuire pentru Dumnezeu. trebuia să mijlocească în favoarea păcătosului. prin Mântuitorul.”(2 Cor.. prin serviciul jertfei . îngenunchiaţi. Prin Hristos trebuia să se împlinească scopul pentru care tabernacolul a fost un simbol .o reprezentare în miniatură a templului ceresc unde Hristos. Nici un om nu poate să îndepărteze el însuşi. “chipurile locurilor din cer”(Ev. când a fost dată Legea de pe Sinai. Dumnezeu locuieşte în omenire şi prin harul Său. pe acela îl va nimici Dumnezeu.era lecţia iertării păcatului şi puterea de ascultare spre viaţă.”(Ap. 25:8 “Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel şi voi fi Dumnezeul lor.Din veşnicii. Dar El nu va intra cu forţa. Moise a fost îndrumat să facă toate lucrurile în deacord cu modelul lucrurilor din cer. la materialele care trebuiau folosite şi la fiecare piesă de mobilier pe care trebuia să o conţină.acel locaş măreţ. de poftele egoiste. Marele nostru Preot. şi aşa sunteţi şi voi. În toate Domnul dorea ca poporul Său să citească scopul pentru sufletul omenesc. să-L primeşti pentru Mine de la orice om care-l va da cu tragere de inimă. voi intra la el. decât sunt părinţii. să fie un templu în care să locuiască Creatorul. Astfel lui Israel. El nu vine în inimă ca în templul din vechime. Pentru construirea sanctuarului au fost necesare mari şi îndelungi pregătiri. Dumnezeu l-a chemat pe munte şi i-a descoperit lucrurile cereşti şi după asemănarea lor a fost modelat Tabernacolul cu tot ce-i aparţinea. Isus a vestit misiunea Sa de a curăţi inima de murdăria păcatului. Descoperirea de pe Sinai. Prin curăţirea templului de cumpărătorii şi vânzătorii lumeşti.. Locaşurile sfinte construite de mâini omeneşti trebuiau să fie “chipurile adevăratului locaş”(Ev. grămada de păcate care au luat în stăpânire inima.” Ex. Acelaşi scop. au reprezentat cu adevărat templul inimii. pline de un comerţ nesfânt. între chipurile îngerilor adoratori. Din cauza păcatului fiinţa umană a încetat să mai fie un templu pentru Dumnezeu. a fost nevoie de o mare cantitate de cel mai preţios şi mai scump material. cu pereţii lui de aur cu heruvimii. după ce Şi-a oferit viaţa ca jertfă. Eu stau la uşă şi bat. de la serafimul strălucitor şi sfânt. pentru că El zice: ”Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor. Dar evreii n-au înţeles semnificaţia locaşului pe care-l priveau cu atât de multă mândrie.25:2 Dumnezeu Însuşi i-a dat lui Moise planul construcţiei [sanctuarului] cu indicaţii speciale cu privire la mărime şi formă. cu mireasma tămâiei care arde veşnic umplând totul. (9) Sanctuarul în Vechiul Testament 5 Iulie SCOPUL SANCTUARULUI “Să-Mi facă un locaş sfânt.”Exod. slava celui Prea Sfânt. Dar prin întruparea Fiului lui Dumnezeu.3:16-17) (11) Sanctuarul în Vechiul Testament 6 Iulie UN TEMPLU CONSTRUIT PRIN DARURI “Vorbeşte copiilor lui Israel: ”Să-Mi aducă un dar.9:25) .. Întunecată şi murdărită prin păcat. prin ei înşişi. dar El zice: ”Iată.. putea doar să-i facă să înţeleagă nevoia lor şi neputinţa lor.43) În clădirea Sanctuarului. n-a mai revelat slava Celui Divin. deasupra locului de îndurare. Curţile templului de la Ierusalim.6:16) Prezenţa Lui va curăţi şi va sfinţi sufletul astfel încât acesta poate fi un templu sfânt pentru Domnul şi ”un locaş al lui Dumnezeu prin Duhul. scopul lui Dumnezeu a fost ca orice fiinţă creată. scopul cerului este îndeplinit. Ei nu s-au predat pe sine ca temple sfinte pentru Duhul Sfânt. i-a descoperit idealul măreţ al caracterului Său..”(Efeseni 2:22) (8) Domnul este mai bucuros să dea Duhul Sfânt acelora care-I servesc Lui. Dumnezeu a prevăzut ca templul de la Ierusalim să fie o mărturie perpetuă pentru înaltul destin deschis oricărui suflet. cu preoţii îmbrăcaţi într-un alb imaculat şi în tainicul mister din locul din interior. a fost explicat de apostolul Pavel vorbind prin Duhul Sfânt: ”Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu.9:24). Lor le-a fost arătat pe munte modelul. totuşi Domnul a acceptat numai daruri de bunăvoie. mult după aceea. ”Să-L primiţi pentru Mine de la orice . să dea daruri bune copiilor lor. şi locul acela va fi sfinţit de slava Mea. 29:45. căci Templul lui Dumnezeu este sfânt.3:20) El nu va veni numai pentru o singură zi. O altă lecţie.”(Exod.

Un sceptru a fost purtat. Înaintea lui. până când acei care erau însărcinaţi cu lucrarea au constatat că aveau suficient. a fost stabilită o vestimentaţie deosebită pentru preoţi: “Fratelui tău Aaron să-i faci haine sfinte ca să-i slujească de cinste şi podoabă." (Ex. pe care-l închinase Domnului. (13) Sanctuarul în Vechiul Testament 7 Iulie MĂREŢIE ŞI STRĂLUCIRE ÎN LOCAŞUL SĂU “Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei Lui. slava şi podoaba sunt în locaşul Său." (Ps.35:21. În jurul Sanctuarului şi a serviciilor sale solemne. peste care se descoperea prezenţa lui Dumnezeu. era asigurată iertarea păcătosului pocăit. În zilele lui Avraam. bătrânii şi tinerii." (Ev. idolii au fost doborâţi şi pentru modul nechibzuit în care a fost privit. pentru serviciul Sanctuarului. pentru toată slujba lui şi pentru veşmintele sfinte. ca şi atunci când numai El a fost recunoscut ca Împărat al lui Israel.7:26 Prin instrucţiunea divină. şi de pe care. Numai Aaron şi fiii săi au fost îngăduiţi să fie preoţi înaintea lui Dumnezeu. Preoţia. Jertfele şi darurile ritualului mozaic îndreptau spre un serviciu mai bun chiar spre unul ceresc. unii au pierit. ba chiar mai mult decât puteau folosi. Acum. (18) Meritele jertfei Sale [a lui Isus] sunt suficiente pentru a fi aduse înaintea Tatălui. preoţia a fost recunoscută ca drept de moştenire al fiului întâi născut. curăţirea finală a universului. Devotamentul faţă de Dumnezeu şi un spirit de sacrificiu au fost primele condiţii în pregătirea unui locaş pentru Cel Prea Înalt. (14) Legea lui Dumnezeu. fiecare bărbat era preotul căminului său. pentru serviciul Sanctuarului. păstrată cu sfinţenie în chivot. (12) Dacă a existat vreodată un timp când trebuie făcute sacrificii. Manifestările Împăratului invizibil au fost măreţe şi nespus de sublime. caracterul sacru al adorării Sale şi curăţenia pretinsă acelora care veneau în prezenţa Sa. acesta este acum. acoperit de tronul îndurării şi conţinând Legea sfântă a lui Dumnezeu. ci şi slujba preoţilor trebuia să fie chipul şi umbra lucrurilor cereşti. a fost un simbol al lui Iehova Însuşi.au continuat să aducă darurile lor." Ev. în lucrarea lui Hristos pentru mântuirea noastră. PREOT ŞI ÎMPĂRAT “Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: Sfânt. Au venit îndată bărbaţii şi femeile. toţi cei cu tragere de inimă. dar care n-a fost ţinut de nici o mână omenească.om care-l va da cu tragere de inimă” .96:6 De la creaţiunea şi căderea omului şi până acum a avut loc o continuă desfăşurare a planului lui Dumnezeu pentru mântuirea prin Hristos a neamului căzut. a fost marele etalon al neprihănirii şi judecăţii.. Toţi care iubesc închinarea la Dumnezeu şi care preţuiesc binecuvântarea prezenţei Sale sfinte. în mod mistic s-au adunat adevăruri grandioase care trebuiau să fie descoperite de-a lungul generaţiilor. şi odată în fiecare an.22) Oamenii.”(Ex. dar deasupra legii era tronul îndurării. prin tipuri şi umbre. Astfel. bărbaţi. Fiecare a adus prinosul de aur. nevinovat. ”bunătatea şi credincioşia se întâlnesc. dreptatea şi pacea se sărută. marile adevăruri referitoare la a doua venire a lui Hristos ca Mântuitor. Acea Lege a rostit moartea asupra călcătorului. de păcat şi păcătoşi.28:2) a fost instrucţiunea divină dată lui Moise.. Tot poporul şi-a dat asentimentul: ”Toţi cei cu tragere de inimă şi bunăvoinţă au venit şi au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii. femei şi copii . datorită ispăşirii.. Chivotul sfânt. În deacord cu slujba lor. a fost totuşi limitată la familia lui Aaron.. Aceasta era puterea biruitoare la luptă a Israeliţilor. că jertfele primei dispensaţiuni au făcut loc jertfei neprihănite pentru păcat. despărţit de păcătoşi şi înălţat mai presus de ceruri. (19) . Preot şi Împărat. seminţia lui Levi a fost pusă de-o parte. În vremurile de la început. vor manifesta acelaşi spirit de sacrificiu în pregătirea locaşului unde El se poate întâlni cu ei. în favoarea noastră. Orice era în legătură cu îmbrăcămintea şi conduita preoţilor trebuia să fie de aşa natură încât să imprime privitorului un simţ al sfinţeniei lui Dumnezeu. fără pată. în locul întâiului născut din tot Israelul. Niciodată în lumea noastră n-a dat Dumnezeu dovezi mai evidente despre supremaţia Sa. N-a existat nici o perioadă în care Dumnezeu să fi îngăduit dovezi mai mari despre maiestatea Sa măreaţă şi grandioasă ca şi atunci când a fost recunoscut ca şi Conducător al lui Israel. Tabernacolul şi templul lui Dumnezeu pe pământ au fost construite după originalul din cer. dacă dovedim dispreţ faţă de acea perioadă.. simbolizată prin serviciul sanctuarului. Nu numai Sanctuarul însuşi.aceasta a fost porunca divină repetată adunării de către Moise. şi au adus brăţări.85:10) (15) În timp ce ne bucurăm azi că a venit Mântuitorul nostru. minţile lor erau îndreptate spre evenimentele finale ale marei lupte dintre Hristos şi Satan." Ps..8:5) (17) Oamenii erau învăţaţi în fiecare zi. nu suntem scuzaţi. (16) Sanctuarul în Vechiul Testament 8 Iulie MÂNTUITOR. Domnul a acceptat seminţia lui Levi. restului seminţiei le era încredinţată administraţia tabernacolului.

(22) Prin serviciul arderii tămâiei. copiii lui Dumnezeu trebuie să-şi îndrepte rugăciunile lor spre Hristos. Aceasta era o recunoaştere a dependenţei omului de Dumnezeu atât pentru hrana trupească cât şi pentru cea spirituală şi că aceasta e primită numai prin mijlocirea Lui Hristos. slava lui Dumnezeu. dimineaţa şi seara. luni noi şi sărbători deosebite. împreună cu jertfa de mâncare. Serviciul zilnic era făcut la altarul arderii jertfei în curtea tabernacolului şi în locul sfânt.12:1 Serviciul Sanctuarului consta din două părţi. simbolizând astfel consacrarea zilnică a naţiunii lui Iehova. existau daruri pentru Sabate. cea mai mare binecuvântare. fără spirit de adorare. să aduceţi trupurile voastre. credincios. pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie. Când preotul ardea tămâie înaintea lui Dumnezeu. preotul era adus mai direct în prezenţa lui Dumnezeu. cât şi pâinea pentru punerea înainte. darul tămâierii pe altarul de aur şi daruri speciale pentru păcate individuale. În timp ce Dumnezeu condamnă o simplă rânduială de ceremonii.. (21) Sanctuarul în Vechiul Testament 10 Iulie PARFUMUL PLĂCUT AL NEPRIHĂNIRII “Trăiţi în dragoste. 5:2 Pâinea pentru punerea înainte era păstrată înaintea Domnului ca o jertfă continuă. sfântă. care se afla veşnic în prezenţa lui Dumnezeu pentru noi. Deoarece perdeaua dinăuntru sanctuarului nu se întindea până la partea de sus a locaşului. el privea spre chivot şi în timp ce se înălţa mirosul tămâiei. Dumnezeu trebuia să fie apropiat . În acel obicei creştinii au un exemplu pentru rugăciunea de dimineaţă şi de seară.. El priveşte cu mare plăcere la acei care-L iubesc. şi Singurul prin care harul şi Mântuirea pot fi asigurate pentru sufletul pocăit. După cum în acest serviciu simbolic. şi este singurul care poate face ca închinarea fiinţelor păcătoase să fie primită de Dumnezeu. (20) Sanctuarul în Vechiul Testament 9 Iulie O CONSACRARE ZILNICĂ LUI DUMNEZEU “Vă îndemn dar fraţilor. Acest fapt trebuie să-l considerăm ca cel mai preţios privilegiu. adevărat şi cu totul vrednic de primit este Cuvântul care zice: ”Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe păcătoşi." Orele fixate pentru jertfa de dimineaţă şi de seară erau conside-rate ca sfinte şi au ajuns să fie respectate ca moment pentru închinare prin toată naţiunea iudaică. El zice: ”Vă îndemn dar fraţilor..1:15 ." Rom. nevăzut de om. indicau la Hristos.. În fiecare dimineaţă şi seară era jertfit pe altar un miel de un an. iar înaintea Sfintei un altar pentru ispăşire continuă. neprihănirea lui desăvârşită.Avem acces liber la sângele expiator al lui Hristos. preotul privea prin credinţă la tronul de har pe care nu-l putea zări. plăcută lui Dumnezeu. Deasemenea. aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. în timp ce o dată pe an serviciul era făcut în Sfânta Sfintelor. era parţial vizibilă din prima încăpere. îngenunchinând dimineaţa şi seara pentru a căuta iertare pentru păcatele săvârşite şi a-şi prezenta cerinţele lor pentru binecuvântările de care au nevoie. Mirosul de tămâie. dintre care cel dintâi sunt eu. ca o jertfă vie. Serviciul zilnic consta în darul pentru arderea de tot." (1 Petru 1:19) Apostolul Pavel indică la aceste jertfe ca o ilustrare a ceea ce trebuie să devină urmaşii lui Hristos.”Ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. slava lui Dumnezeu cobora deasupra tronului de har şi umplea Sfânta Sfintelor şi adesea umplea astfel ambele încăperi. reprezintă meritele şi mijlocirea lui Hristos. plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Prin sânge şi prin tămâie. Dumnezeu a ordonat în mod deosebit ca orice jertfă adusă pentru serviciul sanctuarului trebuie să fie fără cusur. înălţându-se cu rugăciunile lui Israel. care prin credinţă e atribuită poporului Său. Atât mana. tot aşa. sfântă.. (24) Sanctuarul din Vechiul Testament 11 Iulie HRISTOS A MURIT PENTRU FIECARE ÎN PARTE “O.. oferită vreodată omului păcătos. care se manifesta desupra tronului de har." 1 Tim." Efes. încât preotul era obligat să se retragă spre uşa sanctuarului. decât prin oricare act al serviciului zilnic. pâinea vieţii. Numai o jertfă fără cusur putea fi un simbol al neprihănirii Sale desăvârşite. Înaintea perdelei Sfintei Sfintelor. care trebuia să Se ofere pe Sine “ca Miel fără cusur şi fără prihană. Marele lor Preot. A fost numită pâinea pentru punerea înainte deoarece a fost necurmat înaintea feţei Domnului. şi dependenţa lor continuă de sângele ispăşitor al lui Hristos. pentru îndurarea lui Dumnezeu. era un altar de mijlocire continuă. un serviciu care se făcea în fiecare zi şi unul o dată pe an.simboluri indicând spre Marele Mijlocitor prin care păcătoşii se pot apropia de Iehova. după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi. care mijloceşte pentru ei în Sanctuarul ceresc.

Marele nostru Preot.Cea mai importantă parte a slujbei zilnice era serviciul făcut în favoarea fiecărei persoane. Apoi. Păcatele lui Israel fiind astfel transferate asupra Sanctuarului... Numai Hristos era liber de pretenţiile Legii pentru a încerca să mântuiască neamul păcătos. preotul intra în Sfânta Sfintelor pentru curăţirea Sanctuarului.. pentru a-i curăţi de profanarea ceremonială. Păcătosul pocăit aducea jertfa sa la uşa tabernacolului şi punându-şi mâinile deasupra capului victimei îşi mărturisea păcatele.. îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului." Ps. cu propriile sale mâini omora animalul. Această jertfă era o junincă roşie şi simboliza o jertfă mai bună care trebuia să-i răscumpere din murdăria păcatului.23. vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte.. transferându-le astfel în mod simbolic. în spatele căreia se afla chivotul ce conţinea Legea pe care a călcat-o păcătosul. Îngerii. lua sângele în mâinile lui. nici un sacrificiu personal al lor nu putea ispăşi de vină pe omul căzut. Trebuia să fie fără prihană sau cusur şi să nu fi tras niciodată la jug. gata să primească pocăinţă şi să răspundă la rugăciunile poporului Său. a cărui răscumpărare este plătită cu un preţ infinit. prin sânge. şi astfel “să-l cureţe şi să-l sfinţească de necurăţiile copiilor lui Israel.. Sanctuarul pământesc a fost construit după modelul arătat pe munte. culoare ce era un simbol al sângelui." (Lev.. preotul. (25) Hristos în Templul original 12 Iulie JERTFA DE BUNĂVOIE A LUI HRISTOS “Atunci a zis: ”Iată-Mă că vin! În sulul cărţii este scris despre Mine! Vreau să fac voia Ta. este “un slujitor al locului prea sfânt şi al adevăratului cort. Serviciul săvârşit acolo. onoarea şi slava din cer pentru sărăcia omenirii şi poziţia Sa de mare conducător.. pledează în mod elocvent pentru omul căzut. completa slujba din tot timpul anului. În unele situaţii sângele nu era dus în Sfânta. ci pentru toată omenirea. erau sub acest jug al obligaţiei. iar carnea trebuia mâncată de preot.14 Juninca [roşie] de jertfă era dusă afară din tabără şi ucisă în modul cel mai impresionant. Nu exista nici un jug obligatoriu pe care trebuia să-l poarte deoarece El era independent şi deasupra legii. asupra jertfei nevinovate. iar sângele era dus de preot în Sfânta şi stropit înaintea perdelei. aceste două locuri sfinte erau “chipurile lucrurilor care sunt în ceruri”.. Dar El a ales să schimbe toate bogăţiile. Aşa a fost serviciul care a continuat zi de zi tot timpul anului. Şi aici din nou era simbolizat Hristos. Dumnezeule şi Legea Ta este în fundul inimii Mele. trupul străpuns. pentru ororile din Ghetsimani şi pentru umilinţa şi agonia de pe Calvar. Prin această ceremonie. Mâinile rănite. El a declarat unei lumi căzute că El a venit pentru a fi Mântuitorul lor şi-i îndeamnă să accepte mântuirea pe care le-o oferă El. ca să slujiţi Dumnezeului celui viu. ci de Domnul. Juninca. păcatul era transferat în mod simbolic asupra sanctuarului.2) (24) El Se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu.16:19) Odată pe an în marea zi a ispăşirii. ce coborâre fără pereche! Nici timpul nici evenimentele nu pot micşora eficacitatea jertfei expiatoare. cu cât mai mult sângele lui Hristos. Acest fapt. ca soli inteligenţi ai lui Dumnezeu. Ambele ceremonii simbolizau transferul păcatului de la păcătos asupra sanctuarului." (Ev. Hristos.. Aceasta trebuia să arate că Hristos n-a murit numai pentru evrei.. O. Isus putea să rămână la dreapta Tatălui Său. sau chivotul şi şarpele de aramă indică în mod deosebit spre marea jertfă a lui Hristos. . care a fost ridicat nu de om.40:7. Fiul lui Dumnezeu care a venit de bunăvoie să desăvârşească lucrarea de ispăşire. aşa cum curgea din corpul victimei şi stropea spre templu de şapte ori.. Astfel Hristos a suferit în afara porţilor Ierusalimului deoarece Calvarul era în afara zidurilor cetăţii. Toţi care veneau în contact în orice fel cu cel mort erau consideraţi necuraţi din punct de vedere ceremonial. Sfânta era pătată şi astfel a fost nevoie de o lucrare specială pentru îndepărtarea păcatelor. Acesta era “o asemănare pentru vremurile de acum când se aduc daruri şi jertfe”. Dumnezeu a ordonat să se facă ispăşire pentru fiecare din locurile sfinte ca şi pentru altar.9:9. Această junincă trebuia să fie roşie.8 Copiii lui Israel au fost învăţaţi în vechime să aducă o jertfă pentru întreaga adunare. Aceasta era o jertfă ocazională pentru curăţirea tuturor acelora care în mod necesar sau accidental au atins un mort. 9:13. îmbrăcat în veşmintele albe imaculate. fiind omorâtă în modul cel mai solemn. picioarele zdrobite.." Ev.. 8. purtând coroana şi mantia Lui regească. trebuia să imprime convingător în minţile evreilor faptul că moartea a venit datorită păcatului. (26) Hristos în Templul original 13 Iulie SÂNGELE FOLOSIT CONTINUU “Căci dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci stropită peste cei întinaţi. Acea junincă.

ci de Domnul. sângele este adus în serviciul reîmpăcării omului cu Dumnezeu.. serviciul preînchipuitor sa sfârşit. i s-a dat tămâie multă. după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. iar în al doilea rând.. în templu existau martori care au văzut materialul greu şi tare. dar noi privim la Isus. pentru a revărsa asupra ucenicilor Săi avantajele ispăşirii Sale. adevărata Jertfă. Dacă în vechime era necesar ca cei necuraţi să fie curăţiţi prin sângele stropit.. Era făcută din cel mai scump material. Pavel învaţă că acel model era Sanctuarul adevărat care este în cer. 9:12)(30) Duhul Sfânt care S-a pogorât în ziua Cincizecimii a îndreptat minţile ucenicilor de la sanctuarul pământesc la cel ceresc. vin să fac voia Ta.. Apoi cenuşa era adunată de o persoană care nu a atins corpul mort şi pusă într-un vas ce conţinea apă dintr-un loc cu apă curgătoare. ceea ce semnifica o jertfă deplină şi îmbelşugată. este că avem un Mare Preot. slujitorul noului legământ. cât de important este pentru ca ce trăiesc între pericolele zilelor din urmă şi sunt expuşi ispitelor lui Satana.8:3) Aici profetului i-a fost îngăduit să privească prima încăpere a sanctuarului din cer şi el a văzut acolo “şapte lămpi de foc” şi “altarul de aur”. Deoarece apostolul Ioan a văzut în viziune o imagine a templului lui Dumnezeu din cer." Ev. că o cale nouă şi vie a fost deschisă neamului căzut şi că tot serviciul jertfelor s-a încheiat în acea mare jertfă a Fiului lui Dumnezeu. (36) . (35) Sanctuarul din cer este chiar centrul serviciului lui Hristos în favoarea omului. (29) În moartea Fiului lui Dumnezeu.2 Întrebarea: Ce este Sanctuarul? este în mod clar lămurită de Scripturi. Preoţia pământească s-a terminat.4:5) El a văzut un înger care avea o cădelniţă de aur. Mântuitorul avea să îndeplinească rolul de preot şi mijlocitor în Sfânta Sfintelor. Sângele lui Hristos este util. (31) Ochii oamenilor au fost îndreptaţi spre adevărata jertfă pentru păcatele lumii. din purpură şi aur şi era de o lungime şi lăţime deosebită. perdeaua din templu a fost despicată în două. Termenul de Sanctuar. Fiul lui Dumnezeu vine aşa cum zice Cuvântul Său: “Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine). el a zărit acolo “şapte lămpi de foc. Dumnezeule. dar aceasta este făcută după instrucţiunea dată de Dumnezeu şi poartă o profundă semnificaţie care nu şi-a pierdut aplicabilitatea până în timpul nostru. simbolizat de cădelniţa de aur şi altarul de tămâiere din Sanctuarul de pe pământ.11:19) şi el a privit înăuntru după perdea la Sfânta Sfintelor. În momentul în care Hristos Şi-a dat duhul. Hristos.. nu mai are nevoie să aştepte venirea Marelui Preot.10:7.Capul junincii era ars până se făcea cenuşă. (34) Locurile sfinte din Sanctuarul din cer sunt reprezentate prin două încăperi din Sanctuarul de pe pământ. Aici el a zărit chivotul legământului. Drumul spre Sfânta Sfintelor este deschis.. care a fost ridicat nu de om. Această perdea era semnificativă pentru naţiunea iudaică. a fost jertfit pe Calvar. Şi acolo.8:1.... simbolizat de chivotul sfânt construit de Moise pentru a păstra Legea lui Dumnezeu. La moartea lui Hristos. (28) Când Hristos a strigat pe cruce: ”S-a sfârşit”. aşa cum e folosit în Biblie. de sus până jos. pe altarul de aur." (Ap. unde Isus a intrat cu propriul Său sânge. Acolo este sfârşitul tuturor darurilor şi jertfelor pentru păcat.. Unii pot privi la această jertfire a junincii ca la o ceremonie fără importanţă. (33) Hristos în Templul original 15 Iulie CENTRUL SERVICIULUI SĂU “Punctul cel mai însemnat al celor spuse. Acest serviciu interesează fiecare suflet care trăieşte pe pământ. Moise a făcut sanctuarul pământesc după modelul ce i-a fost arătat. ca o copie a lucrurilor cereşti. se referă în primul rând la tabernacolul construit de Moise. Din nou “Templul lui Dumnezeu a fost deschis” (Ap. De aici înainte. Omenirea păcătoasă. care este înaintea scaunului de domnie. Astfel Hristos în propria Sa neprihănire după vărsarea sângelui Său preţios. după ce a căpătat o răscumpărare veşnică pentru noi!” (Ev. intră în locul Sfânt (Sfânta) pentru a curăţi sanctuarul.. Această persoană curată şi nevinovată lua apoi o ramură de cedru îmbrăcată în pânză stacojie şi un mănunchi de isop şi stropea conţinutul din vas asupra Cortului şi adunării poporului. (27) Hristos în Templul original 14 Iulie ÎN LOCUL SFÂNT “Şi a intrat odată pentru totdeauna în Locul prea Sfânt." (Ap. spre care indica Sanctuarul pământesc. (32) Fratele mai mare al neamului nostru se află pe tronul veşnic." ”Cu Însuşi sângele Său a intrat El” “odată pentru totdeauna în Locul Prea Sfânt. întristată. Acest act semnifica în faţa universului ceresc şi a unei lumi corupte prin păcat. ca s-o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor. 9:12 În primăvara anului 31. ci cu însuşi sângele Său. tipul a întâlnit antitipul. Această ceremonie era repetată de şapte ori.. la ”tabernacolul adevărat” din cer. să aibă sângele lui Hristos folosit zilnic pentru inimile lor.”Tabernacolul adevărat” din cer este sanctuarul noului legământ. dar trebuie să fie aplicat continuu. în ceruri ca slujitor al Locului prea sfânt şi al adevăratului cort. înaintea scaunului de domnie. care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi. şi era făcută ca o curăţire de păcat. rupt de mâini nevăzute." Ev. nu cu sânge de ţapi şi de viţei. O cale nouă şi vie este pregătită pentru toţi. Iar Ioan mărturiseşte că el a văzut acesta în cer.

El nu va privi la nici un rugător tremurând. dorinţele sincere ale tuturor acelora care vin la El prin credinţă. el caută permanent să amăgească pe urmaşii lui Hristos cu sofistăriile lui ce duc la moarte. pe care e imposibil pentru ei să le biruiască. şi declară tuturor care doresc să-L urmeze “harul Meu îţi este de ajuns." Ev.25 Tot felul de asigurări au fost făcute pentru infirmităţile noastre şi mereu am fost încurajaţi de a veni la Hristos. ”El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin. trebuie înţeleasă în mod clar de poporul lui Dumnezeu. Dar Isus invocă în favoarea lor mâinile Sale rănite. care prin însăşi ispăşirea Sa a asigurat omului o rezervă infinită de putere morală. Jertfa este pe deplin acceptată. Putem aduce păcatele şi necazurile noastre la picioarele Sale. ţinând înaintea lui Dumnezeu cădelniţa care conţine propriile Sale merite neprihănite şi rugăciunile. Mântuirea omului este săvârşită de către cer la un preţ infinit. fără să-l ridice. după chipul adevăratului locaş de închinare.." (Is. Prin defectele din caracter. Prin credinţă trebuie să intrăm dincolo de perdea. (38) Hristos în Templul original 17 Iulie MÂNTUIREA DESĂVÂRŞITĂ PENTRU COPIII LUI “Dar El. PENTRU NOI “Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească. Isus a deschis calea spre tronul Tatălui. Hristos a intervenit pentru salvarea neamului căzut. pentru noi. trupul Lui zdrobit. Fiecare privire şi cuvânt al Său ne invită la mărturisire. Toţi au nevoie să ştie care e poziţia şi lucrarea Marelui lor Preot.. ca şi moartea Lui pe cruce. (37) Hristos în Templul original 16 Iulie SE ÎNFĂŢIŞEAZĂ ÎN CER. prin moartea Sa pe crucea de pe Calvar. cum batjocoreşte el pe Hristos şi pe îngerii sfinţi cu purtarea lor atunci. El S-a înălţat ca Mijlocitor al nostru. ci a intrat chiar în cer. ci ca un cuceritor prezentând biruinţa Sa.Când Hristos S-a înălţat la cer. pentru a da omului un alt timp de probă. Hristos a făgăduit El Însuşi să fie înlocuitorul şi garantul nostru şi El nu neglijează pe nimeni. s-ar grăbi să-şi mărturisească şi să părăsească păcatele lor. El. după învierea Sa. Hristos ne-a dat trupul Său zdrobit pentru a redobândi moştenirea lui Dumnezeu.40:20)(39) Hristos în Templul original 18 Iulie ADEVĂRATUL MIJLOCITOR “Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos. Noi avem totdeauna un Prieten la tribunalul ceresc. jertfa făcută este echivalentă celor mai mari pretenţii ale Legii lui Dumnezeu care a fost călcată.. El a început acea lucrare pe care.." (2 Cor. acestea se înalţă la Dumnezeu ca un miros bine plăcut. Prin viaţa Sa neprihănită. dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele. S-a înălţat s-o desăvârşească în cer. “Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte." 1 Tim. înaintea lui Dumnezeu. ca să se înfăţişeze acum. mărturisirile şi mulţumirile poporului Său..7:24. Satana lucrează pentru a câştiga controlul asupra întregii minţi şi el va birui. nu va ezita să angajeze această putere în favoarea noastră. capătă îndurare. pot fi aduse înaintea lui Dumnezeu. Jertfa Lui este desăvârşită şi ca Mijlocitor al nostru El îndeplineşte lucrarea întocmită de El. Mijlocirea lui Hristos în favoarea omului din Sanctuarul de sus este tot atât de importantă în planul de mântuire. El va forma şi va modela caracterele noastre după voia Sa. El care nu putea suporta să vadă fiinţele omeneşti expuse mâniei veşnice." (Prov. care se predă lui Hristos cu o încredere copilărească. 9:24 Problema sanctuarului.. Prin moartea Lui." (Ev. va privi cu milă şi compătimire asupra fiecărui suflet care-şi dă seama că nu poate să se salveze el însuşi. De aceea. fiindcă rămâne “în veac” are o preoţie care nu poate trece de la unul la altul." Ev. mijloceşte Conducătorul mântuirii nostre pentru noi. 28:13) Dacă acei care îşi ascund şi-şi scuză greşelile ar putea vede cum Satana se bucură de aceasta. pentru că El ne iubeşte. Iar acum.2:5 . ”unde [Hristos] a intrat pentru noi ca înainte mergător. De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. iar prin mijlocirea Lui. pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei. prin ascultarea Sa.6:20) Acolo e reflectată lumina de pe crucea de pe Calvar. În toată forţa satanică nu există nici o putere de a birui un suflet. iar iertarea acoperă toate păcatele. Acolo putem dobândi o înţelegere mai clară a tainelor mântuirii. fără a-Şi da sufletul Său la moarte în favoarea lor.12:9) Nimeni să nu-şi privească defectele ca fiind incurabile. nu ca un solicitant. Dumnezeu le va da har şi credinţă pentru a le birui. Stropite cu mireasma neprihănirii Sale.

9:24) Timp de 18 secole a fost săvârşită această lucrare de mijlocire în prima încăpere a sanctuarului." (47) Curăţirea nu consta într-o îndepărtare a necurăţiilor fizice. Dacă Satana pledează cu glas tare împotriva sufletelor noastre." Ev. pretinzând că suntem victimele lui. ca să se înfăţişeze acum pentru noi. a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui. Curăţirea. zicând: ”Eu am luat locul păcătosului. Cel neprihănit. asupra sanctuarului ceresc prin sângele lui Hristos. tot aşa şi păcatele noastre sunt transferate de fapt." (Ev. prezentând propriul Său sânge în fiecare moment înaintea tronului de har. în cer sau pe pământ?(49) După cum în vechime. cât şi a celui ceresc. prin Isus Hristos.." Dan. dar totuşi păcatele lor au rămas în cărţile cerului. ci a intrat chiar în cer." (43) Lucrarea lui Hristos în sanctuarul de sus. atât în serviciul preînchipuitor cât şi în cel real. El este Marele Preot care pledează în favoarea ta. au trebuit curăţite în chipul acesta. este specificat în Vechiul Testament. cere pentru poporul Său. Şi după cum curăţirea tipică era realizată prin îndepărtarea păcatelor cu care fusese murdărit sanctuarul. care sunt în ceruri. păcatele poporului erau transferate simbolic asupra sanctuarului pământesc prin sângele jertfei pentru păcat. Mântuitorul nostru Şi-a început lucrarea ca Mare Preot. păcatele tuturor adevăraţilor pocăiţi vor fi şterse din cărţile cerului. tot aşa. trebuie să lase o impresie adâncă asupra inimii. (40) El stă să mijlocească pentru tine. trebuia ca înseşi lucrurile cereşti să fie curăţite cu jertfe mai bune decât acestea. (45) Gândeşte-te la acest mare fapt că Hristos nu încetează să se angajeze în lucrarea Sa solemnă din sanctuarul ceresc. nu izolat. El pledează pentru noi înaintea lui Dumnezeu. deoarece chipurile lucrurilor. În felul acesta poţi găsi acces la Dumnezeu. dacă ridici povara lui Hristos vei fi angajat într-o lucrare asemănătoare cu acea a viului Conducător. care să trebuiască să fie curăţit? În Evrei capitolul 9 este explicată în mod clar atât curăţirea Sanctuarului pământesc. pentru că aceasta trebuia să fie făcută cu sânge. dar o singură clipă petrecută uşuratic. Hristos. (52) Trăind în ceasul judecăţii 20 Iulie HRISTOS ÎNAINTEA CELUI ÎMBĂTRÂNIT DE ZILE “M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un Fiu al omului. înainte ca lucrarea lui Hristos pentru mântuirea oamenilor să fie desăvârşită. ci înconjurat de zeci de zeci de mii de îngeri cereşti. După cum în serviciul simbolic era o lucrare de ispăşire la sfârşitul anului. Dar putea exista ceva în cer. şi deci. nu numai iertare şi îndreptăţire deplină şi desăvârşită. în timp ce. cazul tău nu este fără speranţă. aşteptând să îndeplinească porunca Lui. le-a asigurat iertarea şi împăcarea cu Dumnezeu. 7:13 După înălţarea Sa la cer. bogatul sau săracul. Isus trăieşte veşnic pentru a mijloci pentru noi. (42) El ne prezintă Tatălui. Sângele lui Hristos a pledat în favoarea credincioşilor pocăiţi. aproape totul este curăţit cu sânge. înaintea lui Dumnezeu. Pavel zice: ”Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească. iar tu trebuie să vii şi să prezinţi cazul tău Tatălui. şi cu toate că ai păcătuit. ”îmbrăcaţi cu veşmintele albe”ale propriului Său caracter. El nu va folosi mărturisirea ta umilită în folosul Său. trebuia să fie o curăţire de păcat. (50) Atunci. în virtutea sângelui ispăşitor al lui Hristos.. sângele lui Hristos. pe Isus Hristos. Pentru aceasta este nevoie de o examinare a cărţilor pentru a stabili cine sunt aceia care. mijloceşte pentru noi. ”Dar dacă cineva a păcătuit. iar dacă tu porţi jugul lui Hristos. ci priveşte la Mine. Nu te uita la acest copil îndărătnic. avem la Tatăl un Mijlocitor. 9:22. trebuie să se realizeze cu sânge: ”în primul sanctuar cu sângele animalelor şi în cel de-al doilea cu sângele lui Hristos. pledează cu mai mare putere. (48) Dar cum se putea înţelege această legătură a păcatului cu sanctuarul. există o lucrare de ispăşire pentru îndepărtarea păcatelor din . şi fără vărsare de sânge nu este iertare! Dar." (1 Ioan 2:1) Hristos este Mântuitorul tău. au asigurat acelaşi ajutor.. Dacă ai păcătuit într-un mod particular. El este în locul Său Sfânt.. (46) Trăind în ceasul judecăţii 19 Iulie LUCRURILE CEREŞTI CURĂŢITE “Şi după Lege. Cel mare sau cel mic. după chipul adevăratului locaş de închinare. niciodată nu va fi recuperată. Şi El îi roagă să meargă şi să lucreze pentru omul cel mai slab care şi-a pus încrederea în Dumnezeu. tot astfel curăţirea sanctuarului ceresc trebuie să fie îndeplinită prin îndepărtarea sau ştergerea păcatelor care au fost înregistrate în el. (51) El.23 Ce înseamnă curăţirea Sanctuarului? Faptul că există un astfel de serviciu în legătură cu sanctuarul pământesc. mărturiseşte aceasta lui Hristos.. care este singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi om. (44) Gândeşte la Isus. în toată desăvârşirea ei. prin pocăinţă de păcate şi credinţă în Hristos sunt desemnaţi a beneficia de împărtăşirea Lui. dragostea lui Dumnezeu S-a descoperit oamenilor şi îngerilor.În lucrarea de mijlocire a lui Hristos.. ci şi un loc pe tronul Său şi o parte în slava Sa. ca noi să ne dăm seama de valoarea fiecărei clipe. în marea zi a judecăţii.

ci că atunci. Şaptezeci de săptămâni sau 490 de ani. aşa cum o găsim relatată în cuvintele îngerului. (61) .. Această venire şi nu a doua Sa venire pe pământ. Considerând această dată punctul de pornire. şi mai rămân 1810. Acesta e serviciul care a început când s-au sfârşit cele 2300 zile. care înaintează împotriva noastră.5:11) sunt de faţă la acest mare tribunal. vestită în Daniel 8:14. sunt descrierile aceluiaşi eveniment. 8:14 Trebuie să fim cercetători serioşi ai profeţiei. care este izvorul vieţii şi al Legii. în număr de “zece mii de ori zece mii şi mii de mii”(Ap. rangul sau bogăţia. şi acolo Se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu “şi acolo săvârşeşte lucrarea judecăţii de cercetare şi face ispăşire pentru toţi acei care sunt arătaţi ca fiind îndreptăţiţi a fi părtaşi la binecuvântările ei.Sanctuar. a fost prezisă în profeţie că are loc la sfârşitul celor 2300 de zile. (54) În ziua judecăţii finale. Iar îngerii sfinţi ca şi slujitori şi martori. a existat o armonie perfectă în desfăşurarea evenimentelor profeţite şi explicate în Daniel 9:25-27. Mii de mii de slujitori Îi slujeau şi zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. Şi un Îmbătrânit de zile a şezut jos. Putem studia mult şi trebuie să cercetăm continuu Scripturile ca să vedem dacă aceste lucruri sunt într-adevăr astfel.7:13) Venirea lui Hristos descrisă aici.. unde săvârşeşte lucrarea de încheiere a serviciul Său preoţesc. prezisă de Maleahi. nu este a doua Sa venire pe pământ." Cel Îmbătrânit de zile este Dumnezeu. marea şi solemna zi când caracterele şi vieţile oamenilor vor fi cercetate înaintea Judecătorului a tot pământul şi fiecărui om i se va da “după faptele lui. oamenii vor fi judecaţi de Dumnezeul Atotvăzător. (60) Curând vom fi cântăriţi în balanţa Sanctuarului. (56) S-a găsit că cele 2300 de zile au început atunci când porunca lui Artaxerxe pentru restaurarea şi rezidirea Ierusalimului a intrat în vigoare. după cum am presupus noi. dragoste pentru Hristos.10) Astfel i-a fost arătată profetului în viziune. (53) Curăţirea sanctuarului implică o lucrare de cercetare . nu vor influenţa cu nimic cazul cuiva. venirea Fiului omului înaintea Celui Îmbătrânit de zile. neprihănire. poziţia. Intrarea lui Hristos în Sfânta Sfintelor. Primii 490 de ani din cei 2300 s-au încheiat atunci. Dumnezeul nostru. a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui.o lucrare de judecată.. H. apoi sfântul Locaş va fi curăţit.. iar în dreptul numelui nostru va fi notată sentinţa judecăţii. Însoţit de îngerii cereşti Marele nostru Preot intră în Sfânta Sfintelor. AŢINTIŢI LA HRISTOS “O. sunt neclintite. Tatăl. La terminarea acestei perioade. El. şi nu ştim ce să facem. în toamna anului 457. (55) Trăind în ceasul judecăţii 21 Iulie SEMNALUL DE ÎNCEPERE A JUDECĂŢII “Şi el mi-a zis: ”Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi. Marele nostru Preot mijloceşte pentru poporul Său. Marile indicatoare pe care le-am pus. a fost corectă. dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!” 2 Cron. după Hristos." (Dan. după ceea ce sunt în nobleţe. Aceşti piloni ai adevărului stau fermi. nemişcaţi de toate eforturile oamenilor unite cu acelea ale lui Satan şi ale oştilor sale.20:12 “Mă uitam ”zice profetul Daniel." (Dan. S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile. Deşi oştile iadului pot încerca să le smulgă de pe temeliile lor şi să triumfe la gândul că au reuşit. Aceasta explică dezamăgirea noastră din 1844. ca Mare Preot al nostru." (57) Credinţa noastră cu privire la soliile primului. şi ne dă o dovadă de netăgăduit că Dumnezeu ne-a condus în experienţa noastră din trecut. arătându-ne că Sanctuarul care trebuia să fie curăţit nu era pe pământ. Din anul 34 d. spuse profetului Daniel. “Şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un Fiu al omului. (58) Trăind în ceasul judecăţii 22 Iulie OCHII NOŞTRI. Marele Preot a intrat în Sfânta Sfintelor pentru a îndeplini ultima parte din lucrarea Sa solemnă .curăţirea Sanctuarului. Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor din Sanctuarul ceresc. nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi. trebuiau să se refere în mod deosebit la evrei.. descrisă de Hristos în parabola celor 10 fecioare din Matei 25. pentru că atunci când vine. 1810 ani se întind până în 1844. răsplata Sa e cu El pentru a da oricărui om după faptele sale.." Dan. ca şi munţii veşnici.. Această lucrare trebuie să fie îndeplinită înainte de venirea lui Hristos ca să mântuie poporul Său. aşa cum e descrisă în Daniel 7:13 şi intrarea Domnului în Templul Său. El vine la Cel Îmbătrânit de zile pentru a primi stăpânirea şi slava şi o împărăţie care Îi vor fi date la sfârşitul serviciului de Mijlocitor. La acea dată. totuşi nu reuşesc. de asemenea acest lucru e simbolizat de intrarea Mirelui la nuntă. nu trebuie să ne odihnim până ce nu ne lămurim pe deplin în ceea ce priveşte problema Sanctuarului. Acest subiect răspândeşte o mare lumină asupra lucrării şi situaţiei noastre prezente. pentru curăţirea sanctuarului. Atunci îngerul a zis: ”Sanctuarul va fi curăţit. este Cel care prezidează judecata. în 1844.7:9. până când s-au aşezat nişte scaune de domnie. celui de al doilea şi celui de al treilea înger. (59) Poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă acum ochii îndreptaţi asupra Sanctuarului ceresc unde. prin persecuţia Lui. naţiunea ebraică şi-a pecetluit soarta prin lepădarea lui Hristos.. iar ucenicii s-au întors spre Neamuri în anul 34. care este prezentată în viziunile lui Daniel şi Ioan..

în 1844 .. Judecata celor răi constituie o parte separată şi distinctă şi are loc în ultima perioadă. căci nu ştiţi când va fi ceasul acela. Fiecare trebuie să fie încercat şi găsit fără pată sau zbârcitură sau orice altceva de felul acesta. clipele irosite. (62) Dacă numele tău este înregistrat în cartea vieţii Mielului.. înaintea lui Dumnezeu. în ziua lui Dumnezeu. umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi. totuşi El va examina cazul fiecărei persoane.. Mustrările şi avertismentele trimise din cer. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui." (Marcu 13:33) ”Dacă nu veghezi. cu consecinţele ei vaste. este o lucrare individuală.3:3) (66) Trăind în ceasul judecăţii 25 Iulie ŞTERGEREA PĂCATELOR “Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu suntem mântuiţi cu grămada. toate sunt notate de îngerul care înregistrează." (65) Păcatele care n-au trezit remuşcări şi n-au fost lepădate. fiecare faptă egoistă... Atât cei vii cât şi cei morţi trebuie să fie judecaţi “după faptele lor. voi veni ca un hoţ şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine." Ecl." (Luca 10:20) Pavel vorbeşte despre tovarăşii săi credincioşi de lucru: ”ale căror nume sunt scrise în cartea vieţii. Unele nume . influenţa exercitată spre bine sau rău. Cărţile de înregistrare din cer în care sunt înregistrate numele şi faptele oamenilor. Cartea vieţii conţine numele acelora care au intrat vreodată în serviciul lui Dumnezeu. după cele scrise în cărţile acelea. Fiecare nume este menţionat. avertismentului Mântuitorului: ”Vegheaţi şi rugaţi-vă..încheierea celor 2300 de zile .11:9 La timpul fixat pentru judecată . Deşi toate naţiunile trebuie să se înfăţişeze la judecată." (Fil. Orice faptă a omului este prezentată înaintea lui Dumnezeu. în care sunt înregistrate faptele bune” pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc numele Lui. sunt cele ale adevăratului popor al lui Dumnezeu. Lucrarea de pregătire.a început lucrarea de cercetare şi de ştergere a păcatelor.3:16) Cuvintele lor de credinţă.4:3) O carte de aducere aminte este scrisă înaintea lui Dumnezeu. vieţile tuturor acelora care au crezut în Isus sunt prezentate înaintea lui Dumnezeu." (Mal. atunci totul va fi bine pentru tine. singurele cazuri judecate. şi judecaţi după faptele lor.. fiecare caz cercetat amănunţit. apar în registru fără greşeală. fii cu inima veselă cât eşti tânăr. Scopurile şi motivele ascunse. De asemenea există o carte unde sunt înregistrate păcatele oamenilor." (Ap. În dreptul fiecărui nume din cărţile cerului este înregistrat cu o precizie extraordinară fiecare cuvânt rău. (63) Trăind în ceasul judecăţii 24 Iulie FIECARE VIAŢĂ ESTE CERCETATĂ “Bucură-te tinere în tinereţea ta. Isus le-a zis ucenicilor Săi: ”Bucuraţi-vă căci numele voastre sunt scrise în ceruri.. dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. fie rău. Există o luptă serioasă înaintea tuturor care vor să biruiască tendinţele rele. Fii gata şi nerăbdător pentru a-ţi mărturisi greşelile şi părăseşte-le pentru ca greşelile şi păcatele tale să poată merge înainte la judecată şi să fie şterse.12:14 În marea zi a ispăşirii finale şi a judecăţii de cercetare. În prezenţa maiestuoasă a lui Dumnezeu. În această perioadă. fie bine. uzând de o cercetare atât de exactă şi amănunţită ca şi cum n-ar mai exista altă fiinţă pe pământ. Curând. ocaziile nefructificate. Neprihănirea şi devotamentul unuia nu vor compensa lipsa acestor calităţi la altul. Începând cu acei care au trăit la început pe pământ." Ap. vieţile noastre trebuie să fie cercetate." Ecl. vor hotărî sentinţa judecăţii. mai presus de orice este de datoria fiecărui suflet de a da atenţie.Trăind în ceasul judecăţii 23 Iulie JUDECAŢI DUPĂ CELE SCRISE ÎN CĂRŢI “Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Judecata are loc acum în Sanctuarul de sus. fiecare datorie neîmplinită şi orice păcat ascuns.20:12) (64) Judecătorul a zis: ”Toţi vor fi îndreptăţiţi după credinţa lor. tăinuit cu dibăcie. ci vor sta să mărturisească împotriva păcătosului. sunt înregistrate în cer. Mijlocitorul nostru prezintă cazurile fiecărei generaţii succesive şi termină cu cei în viaţă. care caută să câştige stăpânire. faptele lor de iubire. se va trece la cazurile celor în viaţă. nimeni nu ştie cât de curând.. Mulţi ani s-a desfăşurat această lucrare. nu vor fi iertate şi nici şterse din cărţi.." (Ap.3:5 După ce se deschid cărţile de înregistrare la judecată. Toţi acei care şi-au luat vreodată asupra lor numele lui Hristos trebuie să treacă prin cercetarea amănunţită.

înfăţişarea lor strălucea de o bucurie sfântă. Numele lor stă scris în cartea vieţii şi referitor la ei stă scris: ”Ei vor umbla împreună cu Mine îmbrăcaţi în alb fiindcă sunt vrednici” (Ap. O clasă era notată ca fiind povară pentru pământ.. în timp ce mulţimea celor care nu şi-au desăvârşit sufletul în ascultare de adevăr vor fi pentru a doua moarte.. pentru a fi restabiliţi în căminul din Eden şi încununaţi ca moştenitori de drept cu El Însuşi la “prima stăpânire." Efeseni 5:16 În dimineaţa zilei de 23 octombrie 1879. pe “milostivul şi credinciosul lor Mare Preot. Duhul Domnului a venit peste mine şi am văzut scenele din timpul judecăţii care se apropie." . numele lor vor fi şterse din cartea vieţii.. Această judecată nu are loc când moare omul. iar ale altora vin pe urmă..3:4)(67) Creştinii pot zilnic să-şi cultive credinţa." 1 Tim. începătorul şi instigatorul păcatului. care păreau flăcările arzătoare ale unui foc: ”Marea Carte a Cerului. Tuturor celor care s-au pocăit cu adevărat de păcat. care va fi pustiu. Câteva cărţi erau înaintea Lui şi pe coperţile fiecăreia era scris cu litere de aur. dar arată pocăinţa şi credinţa lor şi invocând iertare. purtând păcatele lui Israel. Când judecata de cercetare se termină. În timp ce Cel Sfânt de pe tron răsfoia rar paginile Marii Cărţi. cam pe la ora două." În timp ce Isus îi apără pe aleşii harului Său. O altă carte a fost deschisă. da. ieşea şi binecuvânta adunarea. Această clasă şi-a făcut din eul lor scopul suprem lucrând numai pentru interesele egoiste. numai puţini din mulţimea oamenilor care trăiesc pe pământ vor fi mântuiţi spre viaţă veşnică. pentru a fi iertaţi de păcatele lor. pentru îndepărtarea păcatelor din Sanctuar. tot aşa şi Hristos. . Satan îi acuză înaintea lui Dumnezeu ca şi călcători de Lege. iar faptele lor bune menţionate. (69) Toţi trebuie să fie judecaţi după lucrurile scrise în cărţi şi să fie răsplătiţi după faptele lor.. (71) Puţini. Sub păcatul general al egoismului. părea că a venit. fără locuitori. Din moment ce morţii trebuie să fie judecaţi după lucrurile scrise în cărţi. zicând: ”Îi cunosc pe nume." Una din aceste cărţi. ”pe un pământ nelocuit”. de îndepărtare a păcatului din poporul lui Dumnezeu de pe pământ.. După cum preotul. păcatele lor vor fi şterse şi ei înşişi vor fi socotiţi vrednici de viaţă veşnică. în care erau înregistrate păcatele acelora care mărturisesc adevărul. Când unii au păcate ce rămân în cartea de înregistrare. iar răsplata Lui va fi cu El pentru a da fiecărui om după faptele sale. şi va suferi la sfârşit întreaga pedeapsă pentru păcat în flăcările care-i va arde pe toţi cei răi. Deoarece caracterele lor s-au găsit în armonie cu Legea lui Dumnezeu. altele sunt respinse. necăite sau neiertate. Marea zi a executării judecăţii lui Dumnezeu. va apare “fără păcat spre mântuire” pentru a binecuvânta cu viaţă veşnică pe poporul Său care-L aşteaptă.5:24 Lucrarea judecăţii de cercetare şi ştergerea păcatelor trebuie să fie îndeplinită înainte de a doua venire a Domnului.. la încheierea lucrării Sale ca Mijlocitor. va fi ţinut legat o mie de ani pe pământ. le mărturisea asupra capului ţapului ispăşitor. Isus nu scuză păcatul lor. (70) În serviciul simbolic. iar înregistrarea faptelor lor bune va fi ştearsă din cartea de aducere aminte a lui Dumnezeu. El ridică înaintea Tatălui şi a îngerilor sfinţi. pentru ei.. a fost deschisă. va pune toate aceste păcate asupra lui Satan. În timp ce aceste persoane erau numite. Zece mii de ori zece mii au fost adunaţi înaintea unui tron mare pe care sta o persoană de o înfăţişare maiestuoasă. contemplându-L pe Acela care a preluat cazul lor. erau scrise alte păcate.. (68) Sfârşitul păcatului 26 Iulie O JUDECATĂ ANTERIOARĂ “Păcatele unor oameni sunt cunoscute şi merg înainte la judecată. Aşa şi Hristos. privirea Lui părea că arde în sufletele lor şi în acelaşi moment fiecare cuvânt şi faptă a vieţii lor trecea pe dinaintea minţii lor atât de clar ca şi cum ar fi fost notate înaintea privirii lor cu litere de foc. Ţapul ispăşitor. există o lucrare specială de curăţire. tot aşa şi Satan purtând vina pentru toate păcatele pe care le-a determinat să le facă poporul lui Dumnezeu. conţinând numele acelora care pretind a crede adevărul. Hristos va veni.. marele preot după ce făcea ispăşirea pentru Israel. iar ochii Săi se opreau o clipă asupra indivizilor. (72) În timp ce păcatele credincioşilor pocăiţi sunt îndepărtate din Sanctuar. şi care prin credinţă invocă sângele lui Hristos ca jertfă ispăşitoare pentru ei. este imposibil ca păcatele oamenilor să fie şterse înainte de judecata la care sunt cercetate cazurile lor. una câte una.sunt acceptate. (73) Sfârşitul păcatului 27 Iulie TIMPUL SE ÎNCHEIE “Răscumpăraţi vremea căci zilele sunt rele. mâinile Sale rănite. li se scrie iertare în dreptul numelui lor din cărţile cerului deoarece au devenit părtaşi ai neprihănirii lui Hristos. Mijlocitorul divin pledează în apărarea acelora care au biruit prin credinţă în sângele Său.. era trimis în pustiu.

6:3) (83) Când Judecătorul a tot pământul. Ioan zice în Apocalips: ”Şi am văzut nişte scaune de domnie. Timpul de probă pentru toţi se încheie când apărarea păcătosului se retrage şi când se îmbracă hainele răzbunării. şi nu va mai exista sânge ispăşitor care să cureţe de păcat. Deoarece îngerii lui Dumnezeu încetează să mai ţină în frâu vânturile aprige ale pasiunii omeneşti. iar Satan are stăpânire deplină asupra nepocăiţilor.22:11 Dumnezeu nu ne-a descoperit când se va încheia această solie (a îngerului al treilea) sau când se va încheia timpul de probă. să se întineze şi mai departe. Nu ştim cât de repede se poate încheia timpul nostru de probă. Îşi dezbracă hainele de Mijlocitor şi îmbracă veşmintele răzbunării în locul hainelor preoţeşti.6:23) Uniţi cu Hristos ei judecă pe cei răi comparându-le faptele cu Biblia şi hotărând fiecare caz în de acord cu faptele săvârşite în trup. până va veni Domnul." 1 Cor.Apoi s-a pus întrebarea: ”De ce nu v-aţi spălat veşmintele caracterului şi nu vi le-aţi albit în sângele Mielului? N-aţi vrut să fiţi părtaşi cu El la suferinţele Sale şi nu puteţi fi acum părtaşi ai slavei Sale. dar vom fi învinuiţi de neglijarea datoriilor bune şi nobile impuse nouă de Dumnezeul iubirii." (Ap. la sfârşit." Apoi cartea a fost închisă. Atunci lucrarea pentru păcătoşi va fi încheiată. pentru că vine noaptea când nici un om nu mai poate lucra. iar eu am răspuns că am de dus numai această solie. (77) În acel timp îngrozitor.. (79) Când timpul de probă se încheie. începătorul răului nu va putea aduce nici o scuză. li s-au încredinţat bunurile Domnului şi au fost găsiţi necredincioşi pentru încrederea ce li s-a acordat. (81) Nu vom auzi o învinuire împotriva noastră pentru păcatele pe care le-am făcut. Mi-au fost trimise scrisori. Atunci fiecare îşi va primi lauda de la Dumnezeu. (76) Cazul fiecărui suflet va fi decis. Care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Orice gură va fi închisă şi toate oştile răsculării vor fi aduse la tăcere. între prima şi a doua înviere. partea celor răi este împărţită după faptele lor.. Interdicţia care a fost pusă asupra celor răi este îndepărtată.20:4) În această vreme. toate elementele de luptă vor fi lăsate libere. Întreaga lume va fi implicată întro ruină mai groaznică decât acea care a venit asupra Ierusalimului. după cum a prezis şi Pavel “sfinţii vor judeca lumea. aceasta se va întâmpla dintr-o dată. vom fi adunaţi în împărăţia cerului. Apoi. cine este fără prihană. Satan va arunca apoi pe locuitorii pământului într-un ultim mare necaz. Hristos vine curând. şi m-am trezit încă pe pământ.. cine este întinat." (1 Cor. cât timp e ziuă. dacă suntem credincioşi. într-un timp când ne aşteptăm cel mai puţin. şi este înregistrată în dreptul numelui lor în cartea morţii. întrebându-mă dacă am vreo lumină deosebită cu privire la timpul de probă. (80) Sfârşitul păcatului 29 Iulie SFINŢII VOR JUDECA LUMEA “De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme. Atunci stăpânirea Duhului lui Dumnezeu este retrasă de pe pământ. să se sfinţească şi mai departe. şi cine este sfânt. (75) Când Hristos se ridică de pe tronul din Locul Prea Sfânt. (84) Sfârşitul păcatului 30 Iulie . că acum este timpul să lucrăm. imprevizibil. Pavel zice: ”Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri?”(1 Cor. 4:5 În timpul celor o mie de ani. li s-a dat judecata. şi celor ce au şezut pe ele." Daniel declară că atunci când a venit Cel Îmbătrânit de zile “judecata a fost dată Sfinţilor Celui Prea Înalt. iar mantaua a căzut de pe Cel ce sta pe tron. să trăiască şi mai departe fără prihană." Ap. (82) Satan şi îngerii săi sunt judecaţi de Hristos şi poporul Său. va acea loc judecata celor răi. Apoi scena a trecut.. să fie nedrept şi mai departe. neprihăniţii trebuie să trăiască înaintea unui Dumnezeu sfânt fără nici un mijlocitor. Dar noi putem avea azi un raport curat în cer şi ştim că Dumnezeu ne primeşte şi în sfârşit. Defectele caracterelor noastre vor fi date la iveală şi se va şti apoi că toţi acei care sunt astfel condamnaţi au avut lumină şi cunoştinţă. Apostolul Pavel se referă la această judecată ca la un eveniment ce urmează celei de a doua veniri a lui Hristos: ”Să nu judecaţi nimic înainte de vreme. până va veni Domnul. (74) Sfârşitul păcatului 28 Iulie CÂND TIMPUL DE PROBĂ SE ÎNCHEIE “Cine este nedrept." (Daniel 7:22) În acest timp sfinţii domnesc ca împăraţi şi preoţi ai lui Dumnezeu. nespus de bucuroasă că ziua lui Dumnezeu n-a venit încă şi că acea preţioasă perioadă de probă în care să ne pregătim pentru veşnicie ne este încă asigurată. descoperind slava înspăimântătoare a Fiului lui Dumnezeu. îi va cere lui Satan: ”De ce te-ai răsculat împotriva Mea şi M-ai jefuit de servii împărăţiei Mele?”.

PLANURILE LUI SATAN
“Fiţi treji şi vegheaţi pentru că protivnicul vostru diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită." 1 Petru 5:8 Este periculos a te încrede în sentimente sau impresii; acestea sunt călăuze nesigure. Legea lui Dumnezeu este singurul etalon desăvârşit al neprihănirii. Prin această Lege va fi judecat caracterul. Dacă o persoană care se interesează de mântuire ar întreba: ”Ce trebuie să fac pentru a moşteni viaţa veşnică”, învăţătorii moderni ai sfinţirii i-ar răspunde: ”Crede numai că Isus te mântuieşte." Când I-a fost pusă lui Hristos această întrebare, El a răspuns: ”Ce este scris în Lege? Cum citeşti?" Iar când cel care a pus întrebarea a răspuns: ”Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta... Şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi." Isus a zis: ”Bine ai răspuns; fă aşa şi vei avea viaţă veşnică." (Luca 10:26-28) (85) Nici o valoare nu are simpla mărturisire de a crede în Hristos; numai dragostea dovedită prin fapte este socotită adevărată. Totuşi numai dragostea are valoare în faţa cerului. Egoismul ascuns al oamenilor stă descoperit în cărţile cerului. Trist este jurnalul pe care-l poartă îngerii la cer. Fiinţe inteligente, pretinşii urmaşi ai lui Hristos, sunt absorbiţi de dorinţa câştigurilor lumeşti, sau de desfătarea în plăcerile pământeşti. Bani, timp şi putere sunt sacrificate pentru mândrie şi îngăduinţă de sine; dar puţine sunt clipele consacrate rugăciunii, studiului Scripturilor, umilirii sufletului sau mărturisirii păcatului. Satana inventează planuri nenumărate pentru a ne ocupa minţile, pentru ca ele să nu fie ocupate cu lucrări cu care s-ar cuveni să fie cel mai familiarizate. Arhiamăgitorul urăşte marile adevăruri care scot la iveală o jertfă ispăşitoare şi un Mijlocitor Atotputernic. El ştie că biruinţa lui depinde de faptul de a abate minţile de la Isus şi de la adevărul Lui. Acei care vor să împărtăşească avantajele mijlocirii Mântuitorului, nu trebuie să-şi permită să amestece nimic cu datoria lor de a-şi desăvârşi neprihănirea în temere de Dumnezeu. (86) Sfârşitul păcatului 31 Iulie

STATORNICI ÎN ADEVĂRUL PREZENT
“De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea măcar că le ştiţi şi sunteţi tari în adevărul pe care-l aveţi." 2 Petru 1:12 Noi credem fără îndoială, că Hristos va veni curând. Acest fapt nu e o fabulă pentru noi, este o realitate. Nu avem nici o îndoială, şi nici n-am avut de-a lungul anilor, că aceste doctrine pe care le respectăm noi astăzi reprezintă adevărul prezent şi faptul că noi ne apropiem de judecată. Noi ne pregătim pentru a-L întâlni pe Acela, care, însoţit de un cortegiu de îngeri sfinţi, trebuie să se ivească pe norii cerului pentru a da celor credincioşi şi drepţi nemurirea. Când vine El, nu trebuie să ne curăţească de păcate, să îndepărteze defectele din caracterele noastre sau să ne vindece de infirmităţile temperamentelor sau dispoziţiilor noastre. Dacă se va realiza vreodată pentru noi această lucrare, ea va fi desăvârşită pe deplin, înainte de acest timp. Când vine Domnul, acei care sunt sfinţi vor fi sfinţi şi mai departe. Acei care şi-au păstrat trupurile şi spiritele în neprihănire, în sfinţire şi onoare, vor primi atunci nemurirea. Dar acei care sunt nedrepţi, nesfinţiţi şi murdari, vor rămâne la fel pe vecie. Nu se va mai face nici o sforţare pentru ei, pentru a le îndepărta defectele şi pentru a le da caractere sfinte. Atunci Şlefuitorul nu va mai continua lucrarea Sa de şlefuire, sau de a îndepărta păcatele şi decăderea lor. Acum e timpul când această lucrare trebuie să fie desăvârşită pentru noi. (87) Dumnezeu îl încearcă şi-l pune la probă pe poporul Său. Caracterul se dezvoltă. Îngerii cântăresc valoarea morală, şi ţin o înregistrare a tuturor faptelor copiilor oamenilor. Acest Dumnezeu care citeşte inima oricui, va aduce la lumină lucrurile ascunse ale întunericului - unde sunt adesea cel mai puţin bănuite, pentru ca acele pietre de poticnire care au stânjenit progresul adevărului să poată fi îndepărtate. (88) Nu va exista nici un timp de probă în viitor, în care să ne pregătim pentru veşnicie. În această viaţă trebuie să ne îmbrăcăm cu haina dreptăţii lui Hristos. Aceasta este unica noastră ocazie pentru a ne forma caractere pentru căminul pe care Hristos l-a pregătit pentru acei care împlinesc poruncile Sale. (89)

AUGUST UMBLÂND CA ŞI HRISTOS Imitându-L pe Hristos 1 August

ISUS, MODELUL NOSTRU DESĂVÂRŞIT
“Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus." 1 Ioan 2:6

Avem înaintea noastră cel mai măreţ, cel mai sfânt exemplu. În cuget, vorbă şi faptă, Isus a fost neprihănit. Caracteristica a tot ce a făcut El, era desăvârşirea... El ne îndreaptă spre cărarea pe care a urmat-o El, zicând: ”Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze." (Mat.16:24) (1) Hristos uneşte în persoana Sa plinătatea şi desăvârşirea dumnezeirii şi plinătatea şi desăvârşirea omenescului fără de păcat. El a fost supus tuturor ispitelor de care a fost asaltat Adam şi a biruit aceste ispite, deoarece în natura Sa omenească, S-a sprijinit de puterea divină. Acest subiect merită mult mai multă meditaţie decât i se acordă.Ţinta creştinilor este prea joasă. Ei se mulţumesc cu o experienţă spirituală superficială şi de aceea au numai o lumină slabă când... ar putea discerne mai clar minunata neprihănire a naturii omeneşti a lui Hristos, care se ridică mult deasupra a toată măreţia şi puterea omenească. Viaţa lui Hristos este o descoperire a ceea ce fiinţele omeneşti căzute, pot deveni prin unirea şi legătura frăţească cu natura divină... Bărbaţi şi femei invocă multe scuze pentru înclinaţia lor spre păcat. Păcatul este prezentat ca un lucru inevitabil, un rău care nu poate fi biruit. Dar păcatul nu e ceva inevitabil. Hristos a trăit în această lume din fragedă copilărie până la vârsta bărbăţiei şi în acel timp El a întâlnit şi a rezistat tuturor ispitelor de care este asaltat omul. El este un Model desăvârşit în copilărie, tinereţe şi bărbăţie. (2) Viaţa lui Hristos a arătat ce poate face omenirea fiind părtaşă naturii divine. Tot ce a primit Hristos de la Dumnezeu şi noi putem avea, de asemenea: ”Cereţi şi veţi primi." ... Lasă ca viaţa ta să fie strâns împletită prin legături ascunse cu viaţa lui Isus. (3) Prima dată, lucrurile dintâi 2 August

RELIGIA MAI PRESUS DE ORICE
“Isus i-a răspuns: ”Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă." Matei 22:37.38 Este necesar ca tinerii să-şi dea seama că au nevoie de o experienţă adâncă în lucrurile lui Dumnezeu. O simplă lucrare de suprafaţă nu ne va fi de nici un folos. Aveţi nevoie să aduceţi în inima voastră lumina Cuvântului lui Dumnezeu ca săL puteţi căuta ca şi cu o candelă aprinsă. (4) Mulţi pretind că sunt de partea Domnului dar nu sunt; influenţa tuturor faptelor lor este de partea lui Satana. Prin ce mijloace vom constata de partea cui suntem? Cine ne posedă inima? Cu cine sunt gândurile noastre? Cu cine dorim să stăm de vorbă? Cine posedă cele mai calde afecţiuni şi cele mai bune puteri ale noastre? Dacă suntem de partea Domnului, gândurile noastre sunt cu El şi cele mai plăcute cugete ale noastre sunt ale Lui. Nu avem nici o prietenie cu lumea; am consacrat Lui tot ce avem şi suntem. Tânjim să purtăm chipul Lui, să respirăm duhul Său, să facem voia Lui şi să-I fim plăcuţi în toate lucrurile? (5) Religia Bibliei nu este o influenţă printre multe altele, ci influenţa ei este supremă, depăşind şi controlând orice altă influenţă. Religia Bibliei trebuie să-şi exercite stăpânirea asupra vieţii şi comportamentului. Aceasta nu trebuie să fie ca un adaos de culoare, aplicată ici şi colo pe pânze, ci trebuie să pătrundă întreaga viaţă ca şi când pânza ar fi fost înmuiată într-o culoare până ce orice fir de aţă din material ar fi colorat într-o nuanţă intensă durabilă care nu se decolorează. (6) Religia lui Hristos este un material trainic, alcătuit dintr-un număr infinit de fire ţesute împreună cu delicateţe şi măiestrie. Numai prin înţelepciunea pe care o dă Dumnezeu putem ţese corect acest material. Încrezându-ne în noi înşine noi aducem în el fire ale egoismului şi astfel modelul este stricat. (7) Toţi să se întrebe în mod serios: ”Sunt un creştin adevărat? Port eu semnele adevărate ale creştinismului? Fac eu ce este cel mai bine pentru a desăvârşi un caracter după modelul divin?”(8) Religia adevărată este o copie a lui Hristos. (9) Prima dată, lucrurile dintâi 3 August

DESPĂRŢIŢI DE LUME
“Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău." Ioan 17:15 Mulţi care mărturisesc a fi creştini, sunt bine reprezentaţi prin viţa care se târăşte pe pământ şi-şi încolăceşte cârceii în jurul rădăcinilor şi a lucrurilor mărunte care se întind în drumul ei. Tuturor acestora le este adresată solia: “Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul." (2 Cor.6:17) Legăturile voastre care vă leagă de orice lucru pământesc, trebuie să fie tăiate. Este imposibil pentru voi să fiţi uniţi cu cei decăzuţi şi totuşi să fiţi neprihăniţi. (10) O, dacă tinerii şi-ar da seama că ei pot creşte ca nişte plante valoroase în grădina Domnului... Lăsaţi legăturile fine ale sentimentelor să se împletească în jurul lui Isus, pentru a primi hrană de la El; şi în loc de a vă târî pe acest pământ, întoarceţi-vă faţa spre Soarele Dreptăţii, pentru ca să puteţi primi razele divine de lumină. Zi de zi creşteţi apropiindu-vă de chipul Său şi deveniţi părtaşi ai naturii divine, pentru ca la sfârşit să puteţi fi găsiţi neprihăniţi în paradisul lui Dumnezeu... Întăriţi-vă sufletul pe stânca veşnică; pentru că numai la Hristos va fi siguranţă. (11)

O unire cu Hristos printr-o credinţă vie este durabilă iar orice altă unire trebuie să piară... Dar această unire cere ceva din partea noastră. Trebuie să depunem eforturi chinuitoare de lepădare de eu, tot aşa cum trebuie să lucrăm pentru unire. Mândria, egoismul, vanitatea, lăcomia - adică păcatul sub toate aspectele sale - trebuie biruite dacă dorim să ne unim cu Hristos. Motivul pentru care mulţi găsesc că viaţa de creştin este foarte grea şi pentru care sunt atât de nestatornici, este că ei încearcă să se unească cu Hristos fără a se despărţi de aceşti idoli pe care îi nutresc. (12) Dorim noi să acceptăm condiţia care e pusă în Cuvântul Lui - despărţirea de lume?... Consacrarea noastră lui Dumnezeu trebuie să fie un principiu viu întreţesut cu viaţa, care conduce la sacrificiul de sine şi la renunţarea la eu. Acesta trebuie să fie la baza tuturor gândurilor noastre şi să fie un izvor al oricărei fapte. Acesta ne va ridica deasupra lumii şi ne va despărţi de influenţa ei nefastă. (13) Prima dată, lucrurile dintâi 4 August

SIGURANŢA NUMAI ÎNTR-O GÂNDIRE DREAPTĂ
“Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii." Prov.4:23 “Ceea ce gândeşte un om în inima sa, aceea şi este." Prov.23:7 Multe gânduri alcătuiesc istoria nescrisă a unei singure zile; aceste gânduri au mult de a face cu formarea caracterului. Gândurile noastre trebuie să fie păzite cu stricteţe, pentru că un gând necurat lasă o urmă adâncă în suflet. Un gând rău lasă o urmă rea în minte. Dacă gândurile sunt curate şi sfinte, omul este mai bun din pricină că le-a nutrit. Prin ele, pulsul spiritual capătă mai multă agerime, iar puterea de a face bine este mărită. Şi după cum o picătură de ploaie pregăteşte calea pentru alta, în umezirea pământului, tot aşa şi un gând bun pregăteşte calea pentru un altul. (14) Obiceiurile rele de a gândi, odată acceptate, devin o putere despotică ce ţintuieşte mintea ca într-o strânsoare de oţel. (15) Nu trebuie să îngăduim gândurile să hoinărească. Ele trebuie să fie ţinute strâns, aduse în robia ascultării de Hristos. Aţintiţi-le la cele sfinte. Apoi, prin harul Domnului Hristos, ele vor fi curate şi drepte. Avem nevoie de a simţi, fără încetare, puterea înnobilatoare a gândurilor curate. Unica siguranţă pentru orice suflet este de a gândi bine. (16) Minţile noastre ajung la nivelul lucrurilor cu care se ocupă gândurile noastre, iar dacă ne gândim la lucrurile pământeşti, atunci nu vom putea fi impresionaţi de cele cereşti. Am fi mult mai avantajaţi meditând la mila, bunătatea şi iubirea lui Dumnezeu; dar vom suferi mare pierdere ocupându-ne cu acele lucruri care sunt pământeşti şi trecătoare. (17) Deşi în jurul nostru s-ar putea să fie o atmosferă infectă şi coruptă, nu trebuie să respirăm miasmele ei otrăvitoare, ci putem să trăim respirând aerul curat al cerului. Noi putem închide orice intrare închipuirilor necurate şi gândurilor nesfinte, înălţând inima, fiinţa noastră în prezenţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni sincere. Cei ale căror inimi sunt deschise ca să primească sprijinul şi binecuvântarea lui Dumnezeu, vor umbla într-o atmosferă mai sfântă decât aceea a pământului şi vor avea o continuă comuniune cu cerul. (18) Prima dată, lucrurile dintâi 5 August

SCHIMBAŢI PRIN CERCETAREA CUVÂNTULUI
“Şi ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire." 1 Petru 2:2 Nici un bărbat, nici o femeie sau tânăr nu poate atinge desăvârşirea creştină, neglijând studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Prin cercetarea atentă cu grijă a Cuvântului Său, vom asculta de porunca lui Hristos: ”Cercetaţi Scripturile pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine." (Ioan 5:39) Această cercetare îl face pe cercetător capabil să observe atent Modelul... Modelul trebuie să fie examinat adesea şi cu atenţie, cu scopul de aL imita. În timp ce cineva se familiarizează cu istoria Mântuitorului, descoperă defecte propriului său caracter; neasemănarea sa cu Hristos este atât de mare încât el vede că nu poate fi un urmaş al Său fără a se face o mare schimare în viaţa Sa. El studiază în continuare, cu dorinţa de a fi asemenea Marelui său Exemplu. El reţine expresiile, spiritul iubitului Său Maestru, este transformat prin contemplare. (19) Toate filozofiile naturii omeneşti au dus la confuzie şi ocară atunci când Dumnezeu nu a fost recunoscut ca fiind totul în tot. Dar credinţa inspirată de Dumnezeu dă tărie şi nobleţe de caracter. Dacă se stăruieşte asupra bunătăţii, harului şi iubirii Sale, puterea de înţelegere a adevărului va fi tot mai pătrunzătoare; dorinţa după curăţenia inimii şi claritatea cugetării va fi tot mai sfântă. Sufletul, sălăşluind în atmosfera curată a cugetării sfinte, este preschimbat prin legătura cu Dumnezeu adusă de studierea Cuvântului Său. Adevărul este atât de întins, atât de cuprinzător, atât de profund, atât de mare, încât eul este pierdut din vedere. Inima este îmblânzită şi subjugată, ajungând la umilinţă, bunătate şi iubire. (20) Biblia... instruieşte mintea să se lupte cu cele mai adânci probleme şi să urmărească cele mai largi cercetări. Ea înflăcărează inteligenţa. Ea mântuieşte sufletul... Ia-o ca o oglindă a ta. Ea va fi un instructor credincios, descoperind greşelile şi defectele din caracterul tău. Ea va întări orice trăsătură bună. (21) Cuvântul care descoperă vina păcatului are o putere asupra inimii omeneşti de a-l face pe om drept şi a-l păstra aşa. (22) Prima dată, lucrurile dintâi 6 August

Veghează şi te roagă neîncetat." (Marcu 13:33) Prima dată voi trebuie să vegheaţi. păstrează comuniunea cu Dumnezeu. Rugăciunea abate atacurile lui Satan. El ne va descoperi personal tainele Sale. dar neaşteptând vreun sfat. ca şi când am discuta cu un prieten. prin Duhul. Nu vă pierdeţi curajul. El nu v-a lăsat să faceţi voi singuri aceasta.. Ei nu au timp să rămână cu Învăţătorul divin. dacă nu era o necesitate reală. ci o legătură personală cu Hristos. Dar înainte ca să puteţi aştepta acest ajutor. Mergeţi în odaia voastră sau într-un loc retras şi cereţi Tatălui. a cărui ureche e deschisă la rugăciunea înălţată din inimă.. îşi va aduna raze de lumină divină. în credinţă orice lucru aveţi nevoie. în însăşi lupta pentru existenţă. a sta mereu în compania Sa de aceasta avem noi nevoie. Ei sunt prea grăbiţi. Aduceţi cazul vostru înaintea lui Dumnezeu. pace şi fericire. ei trec prin cercul prezenţei iubitoare a lui Hristos. În al doilea rând. pe un ton violent şi nerăbdător. înaintea Feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta.iată nevoia noastră. (24) Prima dată. mintea şi sufletul. sufletul trebuie să caute pe Dumnezeu. dar v-a oferit un mijloc ca să puteţi obţine ajutor.27:14 Lumea este stăpânită de o încordare cum nu s-a mai văzut vreodată mai înainte. Adeseori vom avea sentimentul plăcut. Vegheaţi ca nu cumva mândria să găsească loc în inima voastră.." Efes. Isus nu v-ar fi poruncit aceasta. Vegheaţi ca nu cumva să vorbiţi fără chibzuială. Vegheaţi ca nu cumva pasiunile rele să vă biruie. Ei se întorc la lucru tot cu sarcinile lor. ci legătura personală cu Hristos.16:11 Religia lui Hristos este bucurie. înseamnă să cereţi lui Dumnezeu. 6:18 Rugăciunea şi vegherea sunt necesare pentru înaintarea în viaţa dumnezeiască. plăcută şi trainică va fi influenţa care porneşte de la Acela. trebuie să vă rugaţi. plin de bucurie. în strângerea de bani. vom avea o continuă prospeţime în viaţa noastră de credinţă. . poate rămânând o clipă înăuntru acestui cerc sfânt." Ps. tot felul de rugăciuni şi cereri. De aceea v-a poruncit să vă rugaţi. vegheaţi şi rugaţi-vă. care vede în ascuns. pentru putere şi veţi simţi că nu sunteţi lăsaţi să lucraţi singuri lucrarea de biruinţă. Dumnezeu vă va ajuta. ca să-l întărească şi să-l sprijine în lupta cu Satan. Cu paşi grăbiţi. În mijlocul acestei goane nebune. Aruncaţi-vă la picioarele lui Isus.. în loc ca voi să le stăpâniţi.. chiar atunci când se consacră.. adică să stăm jos în compania Lui .. ce mijloc minunat de a ne feri să nu cedăm ispitei şi să nu cădem în cursele lumii! (23) “Luaţi seama. În distracţie. lucrurile dintâi 7 August COMUNIUNEA INIMII CU DUMNEZEU “Nădăjduieşte în Domnul!Fii tare. în numele lui Isus." (Ps.46:10) Mulţi. în lupta după putere. Dumnezeu vorbeşte. (29) Cerul întreg este interesat în fericirea omului. îngăduind inimilor noastre să se reverse în mulţumiri şi laudă pentru El. (25) Nu doar un răgaz de-o clipă pentru a fi în prezenţa Sa. iar influenţa voastră să fie un miros de moarte şi nu unul de viaţă.. Rugăciunea serioasă şi fierbinte va fi auzită şi va primi răspuns. să deveniţi uşuratici şi neserioşi. Rugăciunile noastre vor lua forma unei conversaţii cu Dumnezeu.VEGHERE ŞI RUGĂCIUNE “Faceţi în toată vremea. (27) Dacă totdeauna păstrăm pe Domnul înaintea noastră. ”Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu. care a fost ispitit şi ştie cum să-i ajute pe cei ispitiţi. al prezenţei lui Isus. Nu rămânerea de o clipă în prezenţa Sa. şi totuşi cu zel. Unica ta siguranţă este în a trăi asemenea unui străjer. se află o putere teribilă care absoarbe cu totul corpul. prin Isus. Vegheaţi ca nu cumva. Oh. trebuie să vă faceţi partea voastră: Veghere şi rugăciune.. îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul. Părintele nostru ceresc nu închide căile bucuriei nici uneia din creaturile Sale. Poruncile divine ne cer să ne oprim de la acele fapte care ar aduce suferinţe. dezamăgiri şi care ar închide pentru noi calea fericirii cereşti. Cel care printr-o credinţă simplă. El ştie prea bine că voi înşivă nu puteţi birui multe ispite ale vrăjmaşului şi multe curse întinse pentru picioarele voastre.. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toţi sfinţii." Ps. A vă ruga corect.... El ne îndeamnă să ne deosebim şi să ne alăturăm Lui. (26) Calm. să vă ajute. nu ajung să primească binecuvântarea unei adevărate comuniuni cu Dumnezeu. lucrurile dintâi 8 August PLINĂTATEA BUCURIEI “Îmi vei arăta cărarea vieţii. (28) Prima dată. Există putere în acea rugăciune care e înălţată dintr-o inimă convinsă de propria ei slăbiciune şi care tânjeşte încă în mod serios după acea putere care vine de la Dumnezeu.. Îngerii vor veghea asupra voastră. până când sufletul vostru se va încrede cu certitudine în El.

căci va fi inspirată de la tronul lui Dumnezeu. El te încununează cu bunătate şi îndurare. ca o putere vie. (38) Există o legătură intimă între suflet şi corp şi pentru a ajunge la o desăvârşire morală şi spirituală. trebuie să respectăm legile care guvernează corpul nostru." Prov. Ce studiu ar putea fi mai important pentru cei tineri. sare din stâncă în stâncă şi înviorează pe cei obosiţi. (31) Nu se poate descrie în cuvinte pacea şi bucuria pe care le are cel ce crede pe Dumnezeu pe cuvânt. el trebuie să fie ţinut curat. [Mântuitorul lumii] cere din partea noastră să îndeplinim numai acele îndatoriri care vor conduce paşii noştri pe înălţimile binecuvântării. O nobleţe supusă va caracteriza vocea. Corpul este templul în care Dumnezeu doreşte să locuiască. trebuie exercitate şi cultivate atât puterile corporale cât şi cele spirituale. Vigoarea. iar muzica.4) Mai presus de orice Dumnezeu vrea ca noi “să fim sănătoşi”-sănătoşi la corp şi suflet. batjocurile nu-l jignesc. care e alimentat de izvoare nesecabile. tot atât de dumnezeeşti ca şi preceptele Decalogului. poate fi jertfit prin necumpătare în mâncare şi . aceasta se va da pe faţă ca un principiu regenerator şi atotpătrunzător. lucrătoare şi morală. Dacă facem aşa. şi pe care l-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?” 1 Cor. şi El ne îndeamnă să o studiem. Pentru a dobândi un caracter puternic şi armonios. decât acela care tratează despre organismul minunat. nădejdea slavei. Zi cu zi." (Ps.. care locuieşte în voi. trebuie să fie îndemnul cel mai ales pentru îngrijirea şi pentru creşterea puterii corpului nostru. pe care Dumnezeu ni l-a încredinţat şi despre legile prin care el poate fi păstrat într-o stare de sănătate bună? (39) Sănătatea se poate câştiga numai prin obiceiuri sănătoase de vieţuire. (34) Cunoştinţa că omul trebuia să fie un templu pentru Dumnezeu.. un locaş în care să se descopere slava Lui. (32) În acei care au religiunea lui Hristos. Orice călcare. (35) Cea dintâi datorie a noastră faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii noştri este dezvoltarea personală. este un păcat faţă de Creatorul nostru. bucuroşi şi veseli în Dumnezeu. Încercările nu-l tulbură. ci ca un râu de munte. nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele! Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale. însetaţi şi împovăraţi. totuşi nu e mai puţin simţită şi aducătoare de bucurie.3:1. care seacă..2 Legile naturii sunt legile lui Dumnezeu. şi-ţi vor aduce multă pace. El îţi vindecă toate bolile tale. Aceasta este tăria evlaviei care. doresc ca toate lucrurile să-ţi meargă bine. El îţi izbăveşte viaţa din groapă. să-i înţelegem nevoile şi să ne îndeplinim partea noastră în apărarea ei de orice stricăciune şi întinare. a cărui apă rece şi murmurândă. (30) Acei care rămân în Isus. 6:19 Printr-un tablou minunat şi impresionant.El. Reiese de aici că acel timp este bine întrebuinţat care este folosit la statornicirea şi păstrarea sănătăţii fizice şi mintale. dar el nu slăbeşte. faptele vor exprima respect pentru lucrurile spirituale şi veşnice." ( 3 Ioan 2) El este Cel ce “iartă toate păcatele tale. Cuvântul lui Dumnezeu arată atenţia pe care El o acordă organismului nostru fizic şi răspunderea care ne revine în ceea ce priveşte păstrarea lui în cea mai bună stare. ca să fim în stare să facem cel mai mare bine posibil. Nu putem risca să pipernicim sau să schimbăm vreuna din funcţiile corpului sau minţii noastre. muşchi şi fibră a corpului. nici ca o fântână stricată. pentru că în aceeaşi măsură primeşte şi tărie pentru nevoia sa. muzica plină de bucurie. vom suferi consecinţele inevitabile. (33) Un puternic templu trupesc 9 August LOCUL UNDE SĂLĂŞLUIEŞTE DUMNEZEU “Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt. deşi greu de explicat. (36) Dorinţa lui Dumnezeu pentru fiecare om este arătată în cuvintele: ”Prea iubitule.. din neatenţie sau voită a acestei legi. şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău. Şi aceasta ne face să urmărim anumite interese şi să trezim interes. Legile care guvernează organismul nostru fizic au fost scrise de Dumnezeu pe fiecare nerv. Iar noi trebuie să fim conlucrători cu El atât pentru sănătatea sufletului cât şi a corpului. (37) Un puternic templu trupesc 10 August SĂNĂTATEA ESTE RĂSPLATA OBICEIURILOR SĂNĂTOASE “Fiule. Adevărata bucurie a vieţii celui credincios este aceea de a avea în inima sa pe Hristos. vor fi fericiţi. O inimă care primeşte Cuvântul lui Dumnezeu. datoriile sale devin mai grele. ca un loc în care să sălăşluiască numai gânduri înalte şi nobile. Înfricoşător şi minunat a lucrat Creatorul în făptura omenească. ispitele sale mai tari. Orice facultate dăruită nouă de Creator trebuie să fie cultivată până la cea mai înaltă treaptă a desăvârşirii. la care cei neascultători de voinţa Lui nu pot ajunge vreodată. nu este ca un lac ce se evaporă.103:3.. încercările mai aspre. puterea şi bucuria unei tinereţi nesfârşite se vor vedea mereu. Eul este răstignit. Dar acest capital mai preţios decât orice capital bancar. răsună de pe buzele lor.

hrana carnată nu este o hrană potrivită pentru poporul lui Dumnezeu. pe care Dumnezeu le-a pus în fiinţa lor. întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare. (45) Cunoştinţa facerii de bine este cel mai bun remediu pentru corpurile şi minţile bolnave.. găsesc că “evlavia este folositoare în toate lucrurile... şi nu avem dreptul să facem cu ele ce ne place. (46) Curajul. atunci ce lucrare trebuie să facă un creştin. la noi. n-ar fi astăzi blestemul de boală care inundă lumea." 1 Cor:10:31 Iată un principiu care stă la temelia oricărei fapte. Fiul lui Dumnezeu a trebuit să postească pentru om aproape şase săptămâni de zile. când nu se pot amuza pe seama plăcerilor excitante. Noi înşine trebuie să suferim urmările legii călcate. aşa cum sunt adesea cei din lume. credinţa. (50) După cum primii noştri părinţi au pierdut Edenul prin satisfacerea poftei. pregătite cu lapte sau smântână. şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice. încât pentru a-i zdrobi puterea. pentru a putea birui cum a biruit Hristos! Puterea ispitei de a satisface un apetit stricat. aduc sănătate şi prelungesc viaţa. Aceasta întăreşte sufletul împotriva îndoielii. (53) . să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. a oricărui gând şi motiv: supunerea întregii făpturi. de obiceiurile şi deprinderile noastre. un spirit vesel. care atât de des epuizează forţele vitale şi cauzează boli nervoase. pregătite în mod simplu. Evlavia nu este contrară legilor sănătăţii. simpatia. (40) Sănătatea trebuie să fie păzită cu aceeaşi sfinţenie ca şi caracterul. Binecuvântarea deosebită care repauzează peste cel ce o primeşte este sănătate şi putere. ci este în armonie cu ele." Ei sunt bucuroşi când trăiesc plăcerile adevărate ale vieţii şi nu sunt chinuiţi de regretele zadarnice ale orelor irosite în zadar şi nici de întristarea sau groaza minţii. nu se pune întrebarea: ”Care este obiceiul lumii?” ci “Cum mă voi purta eu. El a răspândit înaintea lui roadele pământului . care nu sunt procurate printr-o dietă excitantă. căruia putem să-I încredinţăm toate secretele sufletului nostru. dar spunem că în ţările în care fructele. Dacă oamenii ar fi ascultat veşnic de poruncile Decalogului. (41) Corpurile noastre sunt proprietatea răscumpărată a lui Hristos. singura noastră speranţă de a recâştiga Edenul stă numai în tăgăduirea hotărâtă a poftei şi a patimilor. pe când evlavia este folositoare în orice privinţă. trebuie să-şi dea seama de obligaţia lor de a asculta de aceste legi. A avea convingerea că ochii Domnului ne urmăresc şi că urechile Lui sunt deschise la rugăciunile noastre. este într-adevăr o satisfacţie. Ascultarea de legile sănătăţii trebuie să devină o chestiune de datorie personală.. cerealele. fie că faceţi altceva. O minte mulţumită.o varietate bogată de hrană care este plăcută la gust şi nutritivă pentru organism. reprezintă cea mai sănătoasă dietă. sau prin menţinerea organelor în inactivitate. Toţi acei care înţeleg legile sănătăţii. De aceea.băutură." 1 Tim." (Prov. (47) Un puternic templu trupesc 12 August A MÂNCA PENTRU SĂNĂTATE ŞI FERICIRE “Deci fie că beţi. spre a fi “spre slava lui Dumnezeu. fiecare personal.4:8 Sănătatea se găseşte în ascultare de Legea lui Dumnezeu.3:17) Mulţi au impresia că devotamentul faţă de Dumnezeu este în detrimentul sănătăţii şi al fericirii pline de voioşie în relaţiile sociale din viaţă." (49) Dacă satisfacerea apetitului avea să aibă o influenţă atât de puternică asupra neamului omenesc. Noi trebuie să răspundem. poate fi apreciată numai meditând la durerea nemărginită suferită de Hristos în acea lungă postire în pustie. atât ca fizic. este un privilegiu care niciodată nu poate fi exprimat prin cuvinte. fără condimente şi grăsimi diverse. trândăvia trebuie biruită. fie că mâncaţi. acum nu mai prezintă siguranţă. A şti că avem un Prieten care niciodată nu ne părăseşte. (52) Noi nu am trasat o linie precisă care să fie urmată în dietă. înaintea lui Dumnezeu. zarzavaturile. speranţa. ca individ faţă de corpul pe care mi l-a dat Dumnezeu?”(42) Un puternic templu trupesc 11 August SĂNĂTATE ÎN ASCULTARE DE LEGEA LUI DUMNEZEU “Căci deprindearea trupească este de puţin folos. O persoană a cărei minte este liniştită şi mulţumită în Dumnezeu. Ele.. (51) Dumnezeu i-a procurat omului mijloace pentru satisfacerea unui apetit nepervertit. Mărinimosul nostru Tată ceresc zice că din acestea putem mânca nestingheriţi.. iubirea. dau o putere de a rezista şi vigoare intelectului. Trebuie a renunţa la plăcerile preferate. având făgăduinţa vieţii de acum şi a celei ce are să vină. este sănătate pentru corp şi putere pentru suflet. (48) Chiar şi faptul firesc de a mânca şi a bea trebuie făcut. cerealele şi nucile sunt din abundenţă. Dacă mâncarea de carne a fost sănătoasă vreodată. Asigurarea aprobării lui Dumnezeu va sprijini sănătatea fizică.. Fructele. (43) Omul înţelept zice despre înţelepciune: ”Căile ei sunt nişte căi plăcute. călăuzirii Duhului lui Dumnezeu. Dar acei care umblă pe cărarea sfinţeniei şi a înţelepciunii. este pe cărarea sănătăţii.. cât şi ca spirit. încurcăturii şi a depărtării excesive.

Inspiraţiile profunde şi complete de aer curat. Activitatea normală a tuturor organelor dă vitalitate şi viaţă. (59) Duhul lui Dumnezeu nu poate să ne vină în ajutor şi să ne sprijine în desăvârşirea caracterului creştin. Fiecare organ din corp are lucrarea sa bine stabilită de dezvoltarea căreia depinde puterea Sa. că până nu practicăm înfrânarea poftelor carnale. ca s-o lucreze şi s-o păzească. trebuie să facă mişcare în aer liber. pe lângă aceasta ea mai aduce un somn sănătos şi reînviorător. este activitatea. aromatizantele. caracterul şi chiar viaţa sunt în pericol. murăturile. într-o activitate fizică şi spirituală. ori de câte ori este timp favorabil. Interesele cele mai înalte ale fiinţei omeneşti sunt primejduite prin îngăduirea poftelor pe care cerul nu le aprobă. El era reprezentat prin mielul de jertfă “fără cusur şi fără pată. (60) Un puternic templu trupesc 14 August BINECUVÂNTARE ÎN ACTIVITATEA FIZICĂ “Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului.. singura cale sigură este de a nu le atinge. spasmodic. în fiecare zi. (55) Sănătatea... Când creierul este solicitat în mod continuu. (65) Un puternic templu trupesc 15 August VINO DE-O PARTE ŞI ODIHNEŞTE-TE “Isus le-a zis: ”Veniţi singuri la o parte. insomnie. Cu toate acestea viaţa Lui a fost o viaţă de deplină sănătate. Niciodată n-a trăit printre oameni vreun om împovărat de atâtea răspunderi. (62) O folosire proporţională a tuturor organelor şi facultăţilor din organism este esenţială pentru activitatea fiecăruia. într-un loc pustiu şi odihniţi-vă puţin. Ceaiul şi cafeaua nu hrănesc corpul. înfierbântă sângele şi-l umple de impurităţi. la un efort nefiresc. (56) Condimentele sunt dăunătoare prin însăşi natura lor. O bună respiraţie calmează nervii. inactivitatea aduce degenerare şi moarte. în timp ce alte organe ale maşinăriei vii sunt inactive. (64) Domnul Isus era un lucrător serios şi constant. stimulează pofta de mâncare şi face ca mistuirea să fie mai completă. Continua întrebuinţare a acestor excitanţi ai nervilor este urmată de durere de cap. Ele îi dau culoare vie şi îl trimit ca un curent de viaţă în toate regiunile corpului. tremurături şi multe alte rele. Mersul pe jos este preferabil călăriei sau plimbării cu trăsura. Muştarul." (1 Petru 1:19) La corp şi la suflet. folosindu-se stimulente care excită energiile epuizate. natura fizică va fi mereu în conflict cu natura spirituală. (58) Cumpătarea adevărată ne învaţă să renunţăm cu totul la orice lucru vătămător şi să folosim raţional ceea ce este sănătos. tutunul şi băuturile alcoolice.În repetate rânduri mi-a fost arătat că Dumnezeu încearcă să ne conducă înapoi.. să vă feriţi de poftele pământeşti care se războiesc cu sufletul. puternice şi active. Astfel se naşte o luptă între trăsăturile nobile şi cele josnice ale omului. palpitaţii.. deoarece pune în mişcare mai mulţi muşchi. Sub orice formă ar fi folosit el lasă urmări asupra organismului. înăbuşă sufletul." 1 Petru 2:11 Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează în mod clar. Înclinaţiile josnice. multe altele de felul acesta irită stomacul. ca să-i ocupe mintea. cafeaua. (57) În ceea ce priveşte ceaiul. ele nu fac altceva decât să distrugă forţele vieţii. indigestie.. la modelul Său original omul trebuie să trăiască din produsele naturale ale pământului. a nu le gusta şi a nu umbla cu ele. este înşelător şi foarte dăunător." Marcu 6:31 . atâta timp cât noi îngăduim ca poftele noastre să ne vatăme sănătatea... (63) Cei cu ocupaţii sedentare. Dumnezeu a hotărât lucrul ca o binecuvântare pentru om. el este cu atât mai primejdios cu cât efectele lui sunt lente şi la început greu de observat. există o pierdere de putere fizică şi mentală. (54) Un puternic templu trupesc 13 August ABSTINENŢA DE LA PLĂCERILE DĂUNĂTOARE “Prea iubiţilor. şi ei nu aveau vreme nici să mănânce. pas cu pas. oţetul.. 2:15 Una din cele dintâi legi ale existenţei. Şi la corp şi la spirit. Plămânii sunt antrenaţi în mişcare sănătoasă... El era exemplul a ceea ce a vrut Dumnezeu să fie toţi oamenii.. vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători. Folosirea lui aţâţă setea după băuturi tari şi în multe cazuri pune temelia pentru patima beţiei. să-i întărească corpul şi să-i dezvolte capacităţile. umplu plămânii cu oxigen şi curăţă sângele. (61) Locuitorilor Edenului le-a fost încredinţată îngrijirea grădinii “să o cultive şi să o păzească" ." Gen. Adam îşi găsea una din cele mai înalte plăceri ale existenţei sale sfinte.." Căci erau mulţi care veneau şi se duceau. prin ascultare de Legile Sale. deoarece este imposibil să faci un marş vioi fără ca plămânii să lucreze şi să se umple cu aer. piperul. vara şi iarna. Tutunul este o otravă care acţionează lent. Hrana necumpătată se războieşte împotriva sănătăţii şi a păcii..

modelându-şi comportamentul. mulţi au fost conduşi încet. ”Veniţi de o parte. Trebuie să ne rezervăm perioade pentru odihnă. în care.. este o pregustare a bucuriei cereşti.. într-o vreme.. (66) Trebuie avut grijă pentru a avea un program ordonat pentru somn şi pentru lucru. putem fi voioşi şi să înălţăm lui Dumnezeu cântări din inimă.. iar puterile minţii... (74) Prin alegerea companiilor viciate. (75) Putem refuza să fim corupţi. Orele de cea mai mare bucurie pentru El erau acelea. Ei se pot zidi.acestea sunt adevăratele remedii. s-ar fi gândit că e imposibil pentru ei să cadă. dietă potrivită.El [Isus] n-a stăruit de ucenicii Săi să muncească fără încetare. (76) Mai bună decât toată prietenia lumii este prietenia celor mântuiţi prin Hristos. tinerii trebuie să caute a se întovărăşi cu acei care se trudesc să ajungă mai sus. perioade de timp pentru recreaţie şi perioade de timp pentru meditaţie. pot face această tovărăşie sau o binecuvântare sau un blestem. pentru a nu duce aceste suflete pe calea ispitei." Ioan 15:12 De ce calitate este această dragoste?. ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.. Şi meditând asupra bogatelor mărturii ale dragostei şi grijii Sale. Natura. atât cât este posibil. de la calea virtuţii în adâncurile neascultării şi desfrânării. când se putea retrage de la lucru. lumina soarelui. ei vor exercita numai o influenţă demoralizatoare. sau dacă îşi îngăduie să devină nepăsători şi necredincioşi. O dragoste pentru suflet care se desparte de plăcerile egoiste şi practică aspra lepădare a eului. (78) În legătură cu alţii 17 August INFLUENŢA VOASTRĂ CONTEAZĂ “Aceasta este porunca Mea. îşi face lucrarea ei bine şi cu înţelepciune. (73) Tot astfel lucrează Satan şi acum cu cel mai mare succes. să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu.119:63 Este firesc a căuta prietenia altora. spuse El către cei obosiţi şi apăsaţi. pentru ca prietenii voştri tineri să vă poată urma pe cărarea pe care-i conduceţi spre ascultarea de Dumnezeu?. sufletului şi corpului sunt istovite. Noi nu putem fi prea hotărâţi în a evita să ne asociem cu acei care exercită o influenţă care ne îndepărtează de Dumnezeu... Cei care vor stărui în ascultare de legile ei vor fi răsplătiţi cu sănătate în corp şi la minte... (77) Căldura prieteniei adevărate. odihnă... făcându-i să intre în relaţie cu nelegiuiţii şi să participe la petrecerile lor.. face din momentele noastre de recreaţie ceea ce implică acest nume . putem uita infirmităţile. iubitoare care uneşte inimile. încredere şi puterea lui Dumnezeu . exerciţiu. Nu este un lucru înţelept să fii fără încetare sub povara lucrului şi a agitaţiei. a înnobila şi a sfinţi pe acei cu care ne asociem." Ps.. trebuie să ieşim din casele noastre şi să petrecem din timpul nostru în aer liber. Recreaţia în aer liber. Pentru că astfel este neglijată evlavia personală. stând acolo unde companiile viciate nu vor putea corupe inimile noastre. vor fi de cel mai mare folos. să meargă pe câmp să mediteze în liniştea văilor şi să cultive comuniunea cu Dumnezeu pe coastele munţilor sau printre arborii pădurii. neîmpiedicată. abstinenţă. În mod individual. În timp ce ne rugăm “şi nu ne duce pe noi în ispită”. contemplarea lucrărilor lui Dumnezeu în natură. pentru a nu-i încuraja să adopte o conduită glumeaţă şi neserioasă care înăbuşă cugetele serioase în ce priveşte mântuirea lor? Cultivaţi voi o evlavie personală. trebuie să facem tot posibilul pentru a evita ispita. încet. într-un limbaj lămurit prin purtarea. îmbrăcămintea şi vorbirea lor. Şi tocmai după tăria prieteniei va fi şi mărimea influenţei pe care prietenii o exercită unul asupra altuia. cu paşi siguri.. Persoane tinere care sunt introduse într-o altă societate. binecuvânta şi întări unul pe altul. pentru a ispiti pe urmaşii lui Hristos la păcat.. Care este calitatea iubirii voastre? Are ea trăsătura aceea care să-i facă mai creştini pe acei care se asociază cu voi? Va avea aceasta tendinţa de a aduce material solid în construirea caracterului lor? (79) Dumnezeu cere de la toţi urmaşii Săi. spre bine sau spre rău.. (80) . Fiecare îşi va găsi sau îşi va face tovarăşi. (69) Aer curat. în toate ocupaţiile vieţii lor. (67) Există moduri de recreaţie care sunt foarte sănătoase atât pentru minte cât şi pentru corp.. dispoziţia şi cunoştinţa. astfel încât să renunţaţi la dorinţa voastră pentru distracţie şi la plăcerea voastră egoistă... Urmaşii lui Hristos trebuie să se despartă de lume şi să nu caute a intra în legătură cu cei din lume. (71) Noi putem. în această viaţă şi în viaţa veşnică. (70) El [Domnul Isus] găsea ocazie de recreaţie în mijlocul scenelor naturii... tratamente cu apă." (Ioan 17:19) Îi iubiţi voi suficient pe acei cu care vă asociaţi. că puterea adevăratei evlavii este de folos la toţi. (72) În legătură cu alţii 16 August PRIETENIA PRIETENILOR LUI HRISTOS “Sunt prieten cu toţi cei ce se tem de Tine şi cu cei ce păzesc poruncile Tale. şi odihniţi-vă puţin”. cu scopul de a înălţa.. Trebuie să facem ca sufletele noastre să fie interesate în toate lucrurile binecuvântate pe care Dumnezeu ni le-a oferit din abundenţă. minte şi suflet. să dea o mărturie vie.momente de adevărată zidire pentru corp.. decât atunci când li se oferă ocazie să facă bine.. (68) Pentru sănătatea şi fericirea noastră. ”Şi Eu Însumi Mă sfinţesc pentru ei.

ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia. fără sens.. (82) Puteţi să vă înconjuraţi sufletele cu o atmosferă care va fi ca şi zefirul din Edenul ceresc. Singurele cuvinte care trebuie să se desprindă de pe buzele noastre. (86) Când vă faceţi un prieten. tinerii ţin la unele lucruri. Această legătură nu poate fi înăbuşită. dar nu uşuratici. sau la roade rele. când este El la dreapta mea. Dragostea lui Isus este în inimă ca un izvor de apă. de prisos? Satana urmăreşte să obţină un avantaj asupra acelora care vorbesc într-un mod nechibzuit. ca mulţi care mărturisesc numele lui Hristos. (84) Când suntem în compania acelora care îşi îngăduie conversaţii nebuneşti. (85) El [Dumnezeu] doreşte ca noi să fim veseli. El spune fiecăruia dintre noi: ”Ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt. chiar o laudă înălţată Dumnezeului nostru. ţâşnind în viaţa veşnică. făcând-o de folos celor din jur. deoarece ei sunt legaţi de Dumnezeu şi cer. este mai dăunător în lume. desăvârşite. (83) În legătură cu alţii 18 August CUVINTE DE HAR “Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har. (89) În legătură cu alţii 19 August CEVA MAI BUN “Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. sau să bareze drumul spre rodnicie. cu atât mai mult vom avea noi bucurii şi cu atât mai mult. Nimeni nu poate socoti câte păcate se fac prin rostirea de cuvinte uşuratice." Coloseni 4:6 Cum se poate. nimic serios. Prietenul vostru cel mai bun. aşezaţi-L pe Domnul înaintea voastră ca sfătuitor şi întrebaţi-L: ”Îi va place aceasta lui Isus? Va mări aceasta dragostea mea pentru Prietenul meu cel mai bun? Va aduce aceasta întristare iubitului Meu Mântuitor? Mă va despărţi aceasta de compania Lui? Mă va însoţi Isus în societatea în care găsesc plăcere. adevărată evlavie şi sfinţire. nici un gând despre lucrurile lui Dumnezeu?” (91) Creştinii au la dispoziţia lor multe izvoare de fericire şi ei pot spune cu exactitate care sunt plăcerile îngăduite şi care sunt cele neîngăduite. (93) În toate momentele noastre de recreaţie putem strânge din Izvorul divin de tărie. Când înclinaţia firească vă îndeamnă în direcţia satisfacerii unei dorinţe egoiste. discret. trebuie să fie cuvinte curate.. să strecurăm cuvinte sau să aducem în discuţie un subiect care va schimba conversaţia. unde totul va fi lumină şi veselie. (88) Pierdem mult nediscutând mai mult despre Isus şi despre cer.. tuturor acelora care ajung sub influenţa lor.. iar drăgălăşenia şi curăţia cerului sunt împărtăşite prin ei. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu trebuie ca. dar prin ele nu se atinge binele cel mai înalt. care nu vor dezamăgi şi nu vor lăsa întristare prin influenţa lor. Toţi acei care s-au familiarizat cu adevărat cu iubirea şi compătimirea gingaşă a Tatălui nostru ceresc.." Ps. sunt ocrotiţi în mod sigur. El doreşte să pună un nou cântec pe buzele noastre. pretinzând că Îl reprezintă pe Cel al cărui nume îl poartă. Ceea ce este în inimă este şi pe buze. moştenirea celor sfinţi. Prezenţa şi influenţa lor vor fi pentru oameni ca parfumul dulce al florilor. care aduc viaţă şi bucurie oriunde curg.16:8 Pentru orice lucru la care ne cere Hristos să renunţăm. vor avea bucurie şi pace. Oricine locuieşte în Dumnezeu locuieşte în dragoste. (81) Dumnezeu este iubire. răspândind curente vii. Lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care-L iubesc vor constitui subiect de discuţie." (1 Petru 1:10) Dumnezeu vrea ca noi să fim fericiţi. Ei se pot bucura de recreaţii care nu slăbesc mintea şi nu pervertesc sufletul. de lumina strălucitoare a prezenţei Sale? (95) . încurajăm şi pe alţii să-şi permită acelaşi fel de conversaţie. fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. (90) Să nu îngăduiţi niciodată ca distracţiile sau prieteniile altora să se interpună între voi şi Isus. vor răspândi lumină şi bucurie oriunde vor fi. decât un caracter lumesc.. Când rostim cuvinte fără sens şi stupide. curaj şi putere proaspătă ca să putem şi mai pe deplin să înălţăm vieţile noastre spre curăţie. lăsaţi ca lauda lui Dumnezeu să fie pe buzele voastre şi în inima voastră. dreasă cu sare. este datoria noastră de a schimba subiectul conversaţiei dacă e posibil. pentrucă pretinşii creştini îi conduc greşit pe alţii. Cu cât contemplăm mai mult lucrurile cereşti. Aceasta va îndrepta cugetele lui spre Isus. (87) Cât de mulţumit ar fi Mântuitorul să-i audă pe urmaşii Săi discutând despre preţioasele Sale lecţii de învăţătură şi să ştie că au găsit desfătare în lucrurile sfinte. Niciodată religia nu a avut menirea de a face pe cineva nemulţumit. Deseori.. Ce poate aduce fericire mai mare. inima noastră va fi plină de mulţumiri faţă de Creatorul nostru generos. (94) Acei care cu adevărat se bucură de dragostea lui Dumnezeu. care să distrugă sentimentul demnităţii personale. Dacă pot să-L ia pe Isus cu ei şi păstrează un spirit de rugăciune. ridicole. decât a te bucura de pacea lui Hristos...Un caracter creştin superficial. Fiecare cuvânt pe care-l rostiţi este ca o sămânţă care va încolţi şi va da naştere sau la roade bune. căi şi plăceri care poate nu se par a fi rele. unde nu va nimic religios. (92) O minte luminată şi pătrunzătoare va găsi destule subiecte de conversaţie şi recreaţie care vin dintr-un izvor nu numai nevinovat dar şi instructiv. nu mă clatin. să rostească atât de multe cuvinte nefolositoare. El ne oferă în loc ceva mai bun..

(98) Adevăratul creştin nu va dori niciodată să intre în nici un loc de distracţie sau să participe la vreo discuţie.. orfanul.. în sala de biliard sau la popice. sau de a ajuta cauza lui Dumnezeu în răspândirea adevărului este un mărgăritar pe care îl putem trimite din timp şi depozita în banca cerului. (104) Dragostea. dragostea Tatălui nu este în El. Nici unul n-ar dori să fie găsit acolo.25 Răspunsul lui Hristos a fost.acestea nu se pierd niciodată. Dacă iubeşte cineva lumea. când va veni Hristos. Lumina care a strălucit în inima lor. El nu va fi găsit la teatru.." Iac. Astfel ele stimulează iubirea după plăcere şi excitare. Ideea este de a avea în vedere valoarea timpului. în numele lui Isus din Nazaret.. În locul rugăciunii. un răspuns sincer la întrebare. Inima este deschisă şi puteţi turna balsamul ceresc. Atât cât depinde de noi. Când cei aleşi ai lui Dumnezeu sunt schimbaţi din moarte în nemurire. mirosul plăcut al unor asemenea cuvinte şi fapte este plăcut în veşnicie. datorită excesului la care se ajunge cu ele. Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu." Luca 20:22. care de-atâtea ori este un izvor de primejdie pentru tineri. bolnavul şi muribundul. Dacă doriţi să fiţi urmaşii Săi. (103) Fiecare ocazie de a ajuta un frate care se află în nevoie... Nici un creştin n-ar dori să întâlnească moartea într-un asemenea loc. totdeauna vor avea nevoie de ajutor.1:27 Simpatiile gingaşe ale Mântuitorului nostru au fost nutrite pentru omenirea căzută şi suferindă.. (101) O grupă de credincioşi poate fi săracă... nu avem nici o asigurare că vom fi ocrotiţi de sub puterea lui. noi le răspundem: ”Noi nu ne putem permite să participăm la ele.. În felul acesta este deschisă uşa către desfrâu şi risipă. Prin meritele dreptăţii lui Hristos atribuite. Aceasta este o ocazie de a vesti Evanghelia. jertfirea de sine . de a-L face de cunoscut pe Isus. se vor auzi de pe buzele lumeşti râsul stupid şi conversaţia uşuratică. dar în Hristos ea poate face în familie. deoarece trăiau sub ocrotirea puterii romane. (97) Multe din distracţiile populare. este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume.. (100) În legătură cu alţii 21 August COMORI ÎN BANCA CERULUI “Religiunea curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru. mulţi ucenici tineri nu trec de simplul alfabet al experienţei creştine. al discuţiei despre Hristos şi al lucrurilor sfinte. cu pacea.. în biserică şi chiar în locurile mai depărtate. nutrind un dezgust pentru munca folositoare şi o tendinţă de a evita datoriile şi răspunderile vieţii practice. nici lucrurile din lume. au devenit şcoli de brutalitate. cuvintele şi faptele lor de bunătate vor fi descoperite şi vor fi păstraţi în veacurile nesfârşite. politeţea. pentru a fi păstrat la loc sigur. El a declarat că. (105) În legătură cu alţii 22 August DUMNEZEU ŞI CEZARUL “Se cuvine să plătim bir Cezarului. deşi nu atât de brutale. devin dezgustătoare şi nesatisfăcătoare. Dar curând aceste lucruri alese pentru desfătare. trebuie să închidem orice uşă prin care ispititorul poate avea acces la noi. speranţa şi mângâierea tuturor oamenilor.. Tocmai pentru că lucrarea aceasta este neglijată. Alte jocuri atletice. Atunci El le-a zis: ”Daţi dar.. cum este fotbalul şi boxul. trebuie să cultivaţi sentimente de simpatie şi compasiune.În legătură cu alţii 20 August ÎNCHIZÂND UŞA ISPITEI “Nu iubiţi lumea. pentru recreaţii creştine şi cele lumeşti pentru plăcere şi distracţie. când le-a vorbit Hristos şi le-a zis: ”Iertate îţi sunt păcatele”. Energia neobosită.." 1 Ioan 2:15 Între întrunirile urmaşilor lui Hristos. Ţinând în mână banul roman pe care erau imprimate numele şi chipul Cezarului. va exista un constrast evident. sau nu?. El nu se va uni cu cei care dansează şi nici nu-şi va permite nici o altă plăcere amăgitoare care îndepărtează pe Hristos din minte. (102) Orele petrecute atât de des în distracţii care nu reconfortează nici trupul nici sufletul ar trebui petrecute căutând să-i ajutăm pe aceia care sunt în nevoie. Când corpul suferind a fost uşurat. poate fi îndrumată pe canale prin care ar curge râuri de binecuvântări.. mulţi sacrifică prietenia cerului. trebuiau să dea acelei puteri . (96) Plăcerile lumeşti strică minţile şi pentru veselia lor de o clipă. needucată şi necunoscută. la care nu poate să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu. cu toate urmările grozave ale acestora. o lucrare ale cărei urmări să ţină cât veşnicia. iubirea şi bucuria pe care le aduce aceasta. Văduva. Acelora care pledează pentru aceste distracţii. nu sunt mai puţin dăunătoare. ei ar fi putut să o ţină aprinsă ajutând pe cei lipsiţi. între vecini. (99) Dacă ne aventurăm pe terenul lui Satana.

4:19.... dacă e folosită bine. Spuneţi în mod ferm: ”Nu-mi voi irosi timpul preţios citind ceea ce nu-mi va fi de nici un folos şi ceea ce mă va face numai incapabil de a fi de folos altora. iar cântăreţii au doar puţine gânduri de adorare pentru Dumnezeu. Noi Îl aşteptăm pe Domnul nostru din ceruri să vină pe pământ. care îi pândeşte ca să-i piardă.. (110) Religia de fiecare zi 23 August TINERII CREŞTINI ŞI CĂRŢILE LOR “Încolo fraţii mei. Ea aţâţă dar nu dăruieşte acea putere şi curaj pe care creştinul nu le poate găsi decât la tronul harului... Noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut şi auzit. Instrumentele muzicale le răpesc timpul care ar trebui devotat rugăciunii.atât timp cât ele acţionează în cadrul legitim. este o mare binecuvântare." (Fapt. bunătatea lui Dumnezeu. Niciodată să nu vă simţiţi suficient de tari. şi toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. astfel încât Hristos nu este dorit. (114) Tineri şi tinere." Fil. tot ce este vrednic de iubit. Trebuie să mergem înainte în numele lui Hristos şi să apărăm adevărurile încredinţate nouă. Răul acesta dă naştere unei excitări nesănătoase. umbrind frumuseţea paginii sfinte. Dar. Muzica. cu psalmi şi cu cântări duhovniceşti şi cântaţi şi aduceţi din toată inima. Satana duce tineretul captiv. Aceasta este o puternică armă cu care dărâmă o credinţă religioasă simplă. (112) Cititorii de ficţiune se lasă în voia unui rău care le nimiceşte spiritualitatea. aşa cum se afla sub graţia dimineţii” izbucneau cântări de bucurie. Deasupra pământului nou-creat.. aceea să vă însufleţescă." (115) Cu cât studiaţi mai des şi mai sârguincios Biblia. ei trebuie să se ferească de a citi. Legaţi acest volum preţios de inima voastră. Un “Aşa zice Domnul” nu trebuie dat la o parte printr-un “aşa zice statul. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie recunoscut ca fiind mai presus de orice legislaţie omenească.. tot ce este drept. Talentul muzical prea adesea hrăneşte mândria şi ambiţia pentru afirmare. tot ce este vrednic de cinste. tot ce este vrednic de primit. (116) Religia de fiecare zi 24 August MELODIA DIN INIMĂ “Vorbiţi între voi cu cântări de laudă. atunci e numai muzică şi cântec... (113) Nu vă îngăduiţi să deschideţi coperţile unei cărţi care este dubioasă.20) Împărăţia noastră nu este în această lume. este un blestem teribil. sunt adesea o sursă de nenorocire. iar când cerul vine în legătură cu pământul.sprijinul impus. deşi supuşi paşnici faţă de legile ţării. atât timp cât aceasta nu venea în conflict cu o datorie mai înaltă. (108) Nu ni se cere să ne împotrivim autorităţilor. (119) . bucăţile muzicale populare care sunt la ordinea zilei par potrivite gustului lor. citiţi literatura care vă va da adevărata cunoştinţă şi care va constitui un ajutor pentru întreaga famillie. în primul rând lui Dumnezeu. tot ce este adevărat. El vă va fi prieten şi călăuză. face ca mintea să nu fie pregătită pentru lucruri de folos.. înfierbântă imaginaţia. (106) Noi trebuie să recunoaştem stăpânirile omeneşti ca pe o întocmire dumnezeiască şi să învăţăm ca o datorie sfântă supunerea faţă de ele .. 4:8 Acei care nu doresc să cadă pradă uneltirilor lui Satana trebuie să-şi păzească bine căile sufletului. au o ureche pătrunzătoare pentru muzică şi Satana ştie ce organe să aţâţe. vedea sau auzi ceea ce le-ar putea sugera gânduri nesfinţite. ca să citiţi cărţi cu teme necredinciose. Nimeni nu trebuie să se mire că rezultatul este o recoltă de crime. (117) Tinerii şi tinerele. (111) Multe din publicaţiile populare din prezent sunt pline de ştiri senzaţionale care îi învaţă pe tineri răutatea şi-i conduce pe calea pierzării.. Cei care sunt abia copii ca vârstă sunt de fapt bătrâni în cunoaşterea crimelor. orice faptă bună şi orice laudă. atunci să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Cele zece precepte ale lui Iehova sunt temelia tuturor legilor drepte şi bune. Dar când pretenţiile lor vin în contrazicere cu pretenţiile lui Dumnezeu.. El este un încântător dibaci. (118) Distracţiile muzicale care. Cântecele uşuratice. Atunci când oamenii ne interzic să facem această lucrare. putem spune împreună cu apostolii: ”Judecaţi voi înşivă. dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. laudă lui Dumnezeu." Coroana lui Hristos trebuie înălţată mai presus de diadema suveranilor pământeşti. dar dacă e folosită rău.. îndepărtează sufletul de la rugăciune şi îl face neputincios pentru cele spirituale. pentru a întemeia împărăţia Sa veşnică. (107) Înţelepciunea şi autoritatea legii divine sunt supreme. cu atât vi se va părea mai frumoasă şi cu atât veţi avea mai puţină plăcere pentru literatura uşoară." Efes. căci ele conţin o otravă ca cea a viperei. dacă sunt desfăşurate corespunzător nu aduc vătămare.. Acei care iubesc poruncile lui Dumnezeu se vor conforma fiecărei legi bune pe pământ.. tot ce este curat.." (Iov 38:7) Astfel şi inimile omeneşti în legătură cu cerul au preamărit prin cântări de laudă.. Există o fascinaţie diabolică în literatura lui Satan. Seminţele fărădelegii sunt semănate şi împrăştiate. ei trebuiau să dea ascultare. să captiveze şi încântă mintea.. Voi închide ochii în faţa lucrurilor frivole şi păcătoase. 5:19 Melodiile de laudă sunt atmosfera cerului. Ei sunt incitaţi la rău de povestirile pe care le citesc.

modestie şi curăţie din toate punctele de vedere . ca şi prin toate celelalte lucruri. este privilegiul nostru de a-L onora pe Creator. pământurile. astfel încât să poată aduce laude lui Dumnezeu cu o voce clară şi plăcută. îmbrăcămintea noastră trebuie să fie de bună calitate. În el sunt unite simplitatea şi utilitatea. ce parte neînsemnată şi ce recompensă ruşinoasă pentru aceea ce a costat atât de mult! De pe crucea de pe Golgota Hristos ne cheamă la o supunere necondiţionată.”inul subţire. Acest fond n-ar trebui să fie folosit în nici un caz. Acest veşmânt îi va face chiar aici frumoşi şi plăcuţi. ci să fie omul ascuns al inimii în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit. pentru a fi cu sfinţenie. şi dragostea. pentru că este de origine dumnezeească. dar Dumnezeu pretinde de la noi ca să iubim mai întâi frumuseţea care nu piere niciodată. Toţi trebuie să-l susţină cu credinţă şi curaj. nu se cere o învăţătură înaltă pentru a-l înţelege şi a-l aduce la îndeplinire. El ne cere să-L recunoaştem ca Dătător al tuturor lucrurilor şi pentru acest motiv El zice: ”Din toate lucrurile voastre Eu Îmi rezerv a zecea parte." Noul Testament nu modifică legea zecimii. pe care îl vor purta toţi sfinţii pe acest pământ.. Casele." Lev.. în culori potrivite şi cum se cuvine pentru serviciul divin. (128) Religia de fiecare zi 26 August O ZECIME PENTRU DUMNEZEU “Orice zeciuială din pământ. este a Domnului. fie din rodul pomilor. orice femeie şi orice tânăr poate deveni administrator al Domnului şi poate fi un agent pentru a împlini nevoile tezaurului Domnului. a cărei notă fundamentală este aducerea de mulţumiri. Înfăţişarea noastră. Roadele pământului. În timp ce este modestă şi simplă.Toţi trebuie să-şi ia timp pentru cultivarea vocii. alb şi curat”. Orice bărbat. este tot o binecuvântare de la Dumnezeu şi să pună de o parte zecimea. aceasta va face mult în a înconjura pe o tânără cu acea atmosferă de sfântă rezervă. (132) Eu vorbesc despre rânduiala zecimii.4 Prin îmbrăcăminte. (121) Acei care se unesc în cer cu corul îngeresc în cântările lor de slavă trebuie să înveţe de pe pământ muzica Cerului. care va fi pentru ea un scut contra a mii de primejdii. recoltele îmbelşugate. al Domnului." 1 Petru 3:3. pe lângă darurile şi jertfele care trebuie să fie aduse în casa Mea. cât de mică pare aceasta în faţa spiritului meu! Cât de deşartă este străduinţa de a măsura cu regulile matematice timpul. Talentul de a putea cânta este un dar de la Dumnezeu. este un lucru închinat Domnului." (1 Cor. vor dispare toate podoabele inutile. (123) Când o onestă simplitate în îmbrăcăminte este unită cu o purtare modestă. în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor. El va îmbogăţi caracterul cu podoaba unui duh blând şi umil. banii. faţă de o dragoste şi o jertfă care este de nemăsurat şi incalculabilă. hrana şi îmbrăcămintea. acesta trebuie să fie consacrat numai pentru sprijinirea lucrării de predicare a Evangheliei. după câştigul lui.. care în ochii lui Dumnezeu este de mare preţ. (120) Să ne amintim că rugăciunile noastre sunt însoţite de corurile oastei cereşti de sus. bani care ar trebui să fie folosiţi pentru cauza lui Dumnezeu. (124) Este bine să se cumpere un material bun şi acesta să fie bine lucrat. pentru alt scop. care stă în împletitura părului.. Toţi pot simţi că pot contribui fiecare cu partea lui la aducerea la îndeplinire a preţiosului plan de mântuire. iar în lumea viitoare el va fi pentru ei paşaportul de liberă trecere la palatul Împăratului. Tot ce avem trebuie consacrat lui Dumnezeu. comorile de aur şi argint sunt darurile Lui.. Apostolul zice: ”Fiecare din voi să pună de o parte acasă. (126) El [Isus] va trimite în suflet razele strălucitoare ale Soarelui Dreptăţii care va împărtăşi vieţii spirituale frumuseţea şi mirosul bine plăcut.16:2) (130) Fiecare să-şi examineze în mod regulat venitul său care.. Valabilitatea ambelor este declarată de acesta. (131) Zecimea din venitul nostru este “sfântă pentru Domnul.. El ne-a dat toate lucrurile care să ne înveselească pe deplin. (133) Religia din fiecare zi 27 August . (125) Atunci când mintea este concentrată în a-i plăcea doar lui Dumnezeu. 27:30 Dându-L pe Isus. folosiţi-l spre slava Sa. Practicaţi economia atunci când cheltuiţi pentru îmbrăcăminte. nici pe cea a Sabatului. (122) Religia de fiecare zi 25 August FRUMUSEŢEA CARE DĂINUIE “Podoaba voastră să nu fie podoaba din afară. Zecime pentru Hristos! Oh. ce va putea. El doreşte ca îmbrăcămintea noastră să fie nu numai îngrijită şi sănătoasă. ca un fond separat. El le-a pus în posesia oamenilor. Nici o podoabă exterioară nu poate fi comparată în valoare sau frumuseţe cu acel “spirit blând şi liniştit”. (127) Este bine a iubi şi a dori frumosul. ci şi potrivită şi să vină bine. care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.. fie din roadele pământului." (129) Planul lui Dumnezeu în sistemul zecimii este minunat în simplitatea şi armonia sa. Dar garniturile scumpe nu sunt necesare şi a le îngădui înseamnă a cheltui pentru satisfacerea eului. Domnul ne-a împărţit cele mai de preţ bijuterii ale cerului. Aceasta înseamnă economie. totuşi. trebuie să fie caracterizată prin îngrijire.

iar ei vor fi reînsufleţiţi.18:20) Vă puteţi îngădui să alegeţi plăcerea voastră şi să vă lipsiţi de binecuvântare? (141) Dacă creştinii s-ar aduna unii cu alţii. (139) Religia de fiecare zi 28 August PE CĂRAREA BINECUVÂNTĂRII “Să nu părăsim adunarea noastră. deschisă la oferirea unui dar. era de aşteptat ca acest fapt să-i aducă în starea de sărăcie. cele mai valoroase bunuri ale noastreşi serviciul nostru cel mai bun şi sfânt. ci se îmbărbătează unii pe alţii. spune: ”Mergeţi în toată lumea. (138) Nimic nu e prea valoros pentru noi. îl iubeşte Dumnezeu!" 2 Cor. (143) Noi trebuie să profităm de orice ocazie de a ne aşeza pe calea binecuvântărilor. ajungeau până la un sfert din veniturile lor.10:25 Niciodată să nu nutriţi gândul că puteţi fi creştini şi totuşi să vă retrageţi în voi înşivă. şi cu atât mai mult. primele roade din toate bogăţiile Sale. cu inimi pline de voioşie. deoarece făcând astfel. ca o jertfă de recunoştinţă. până când se va ivi a doua ocazie de a dărui. iar binefacerea să fie înţeleasă ca o datorie de creştin.17 Dragostea lui Dumnezeu îmbrăţişează întreaga omenire. (Mat. sau de silă.. (134) Domnul cere ca să fie strânse daruri în anumite timpuri rânduind lucrurile astfel ca dăruirea să devină o obişnuinţă. ne va da mai mulţi. pentru scopuri religioase şi de binefacere." Marcu 16:15 “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. spiritul de recunoştinţă şi dragostea săvârşesc acest lucru.JERTFELE DE RECUNOŞTINŢĂ “Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău. vor fi binecuvântaţi. ca să-l consacrăm lui Isus." Ioan 3:16. dimpotrivă. intenţia inimii. Fiecare reprezintă o parte din marea familie a omenirii. Să nu părăsim adunările noastre. toate acestea sunt ocazii rânduite de Dumnezeu pentru a ne dărui ploaia timpurie şi ploaia târzie. căci “pe cine dă cu bucurie. Cei rămaşi trebuie să biruiască prin sângele Mieluşelului şi prin Cuvântul mărturiei lor. cu cât vedeţi că ziua se apropie. şi predicaţi Evanghelia la orice făptură. iar natura şi felul experienţei voastre de viaţă. Dacă-I înapoiem talanţii pe care ni i-a dat spre păstrare. Când ne adunăm fiecare să aibă un cuvânt de spus. ci să ne îndemnăm unii pe alţii.. cum sunt adunările în corturi sau în locaşul bisericii.9:7 Nu numai zecimile noastre. pe care Dumnezeu le pretinde ca ale Sale trebuie să I le dăm cu credincioşie. vorbind unul altuia despre iubirea lui Dumnezeu şi despre preţioasele adevăruri ale mântuirii." Ev. Hristos. (137) Sumele mici economisite prin fapte de sacrificiu vor face mai mult pentru înălţarea cauzei lui Dumnezeu.. ci trebuie să aducem şi un dar în visteria Sa. Să aducem Creatorului nostru. (142) Toţi trebuie să aibă ceva de spus pentru Domnul. (136) Nu măreţia darului face jertfa bine plăcută lui Dumnezeu. O carte de aducere aminte este scrisă pentru acei care nu părăsesc adunările. (144) Religia de fiecare zi 29 August BRAŢUL AJUTĂTOR AL LUI DUMNEZEU “Apoi le-a zis: ”Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. sau să lipsească de la adunările unde servii lui Dumnezeu sunt rânduiţi să vestească o solie din ceruri... decât pot face sumele mari care nu au necesitat o jertfire de sine. şi fiecare datorie pe care o săvârşim în numele Lui va contribui la propria noastră fericire. Isus a spus: ”Acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu sunt şi Eu în mijlocul lor".. că a dat pe singurul lui Fiu. Râul trebuie să curgă neîncetat." (145) . rece şi zgârcită. Cu astfel de taxe grele pe venitul poporului. Dumnezeu se află numai printre acei care se adună pentru a vorbi despre onoarea şi mărirea Lui şi pentru a mărturisi despre puterea Sa. păstrând astfel deschis canalul. dând însărcinare ucenicilor. cum au unii obicei. ca şi toate ocaziile în care se face o lucrare personală cu sufletele. (135) Contribuţiile cerute de la evrei.. nu trebuie să aibă timp să adoarmă egoistă. una din condiţiile bunului lor mers. Inima. Săracii să nu îngăduie sentimentul umil că darurile lor sunt atât de mici încât nu merită a fi luate în seamă. dar respectarea cu credincioşie a acestor prescripţii era. Este spre binele vostru să fiţi chiar acolo unde Hristos a spus că va fi şi El. asupra unora ca aceştia se va repauza binecuvântarea lui Dumnezeu." “El n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea. ci ca lumea să fie mântuită prin El. vor fi în mare parte determinate de experienţele de viaţă ale acelora cu care vă întovărăşiţi. Orice strădanie pe care o facem pentru Hristos va fi răsplătită de El. prin fapte de binefacere.. Convocările comunităţii. atunci inimile lor s-ar înviora şi ei s-ar întări unul pe celălalt. (140) Mulţi susţin că nu este absolut nici o pierdere să meargă la un concert şi să neglijeze adunarea de rugăciune.

păstrând ochiul credinţei aţintit la Hristos. iar raze din splendoarea interioară străfulgerau prin acestea. Dumnezeul tău. Nu toţi pot ocupa aceeaşi poziţie. deasupra pădurilor singuratice prin care treceam în călătoria noastră. Câmpurile pustii din întreaga lume. Îngeri ai harului păreau că şoptesc: ”Priviţi sus! Această măreţie este doar o licărire din lumina care se revarsă de la tronul lui Dumnezeu.." Dragi prieteni tineri. Dacă noi continuăm să-L privim. zicându-i pe un ton sigur: ”Apucă-mi mâna. de a vedea suflete salvate va fi dată pe faţă şi de dânşii. chipul Său este întipărit în inimă şi se va descoperi în viaţa de fiecare zi. Deodată el ezită. deoarece îndrăzneţul muntean păşi peste o prăpastie îngustă.. El zice: “Niciodată nu vor pieri. pentru a-L împărţi altora. Sufletul rămâne în Dumnezeu. Braţul ajutător al lui Dumnezeu .. El îi va face vase de cinste. Limba este insuficientă pentru a ilustra splendoarea acestuia. Timp de două ore. devenind tot mai strălucitoare. în care poate turna preţiosul ulei al Duhului.o pictură pictată de Marele Artist pe canavaua mişcătoare a cerurilor. Orice povară care ni se cere să o purtăm a purtat-o El Însuşi.. picioarele şi limbile convertite. Cărarea nu este uşoară. ca purpura de culoarea chihlimbarului şi sângerii. niciodată aceasta nu-ţi va da drumul. a dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. iar apoi. Inimile lor vor fi în armonie cu inima lui Hristos. am avut favoarea vederii celui mai măreţ apus din câte mi-au fost date să văd vreodată." (Ioan 10:28) (151) . O legătură personală cu El aduce lumină. pregătindu-i pentru serviciu. putem călători fără nici o teamă. în timp ce călătoream de la Christiania din Norvegia. (146) Hristos doreşte să-i folosească pe tineri în serviciul Său. deoarece drumul este sfinţit de paşii Săi. Părea ca zâmbetul lui Dumnezeu deasupra tuturor căminelor pământeşti. în timp ce un călător îşi urma călăuza de-a lungul unei cărări înguste. picioarele Sale au îngropat spinii. Orice dar primit trebuie folosit pentru propăşirea Numelui Său. Pentru aceştia. îl rugă să-l urmeze. Călătorul încă ezită. dar foarte adâncă. De-a lungul întregului drum. Avea încredere în călăuza sa şi păşea fără teamă pe urmele sale. întinzându-i mâna. Dacă tot timpul Îl avem în vedere. (148) Bărbaţilor tineri. ca şi acelora mai în vârstă. Nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Dumnezeu va face lucruri mari.." Această scenă mi se înfăţişă ca şi curcubeul făgăduinţei lui Noe. dar El a trecut pe aici. El le va da înţelepciune şi cunoştinţe. Numai în acest mod puteţi să vă menţineţi ochii îndreptaţi spre slava lui Dumnezeu. să-L păstraţi pe Hristos veşnic în faţa voastră. care pentru bucuria care-I era pusă înainte. sunt chemaţi şi să lucreze pentru mântuirea semenilor lor." Is. 41:13 Sorele strălucea scânteietor pe zăpada orbitoare de pe unul din cei mai înalţi munţi din Alpi. razele strălucitoare ale prezenţei Sale inundă odăile sufletului. Nu trăiţi singuri pe pământ. pacea şi siguranţa pentru totdeauna. dar călăuza îl încurajă. Dacă se vor consacra Lui.. mâinile.12:2 Câţiva ani în urmă. Despre acei care-L urmează.Toţi cei ce sunt chemaţi la viaţă în Hristos. Unul mai mare decât orice călăuză omenească vă cheamă să-L urmaţi peste culmile răbdării şi sacrificiului de sine. până când se părea că porţile cetăţii lui Dumnezeu au fost lăsate întredeschise. Dragi prieteni tineri. Eu îţi vin în ajutor. care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: ”Nu te teme de nimic. Priviţi sus şi zăriţi prin credinţă locaşurile din căminul ceresc. deasupra munţilor colţuroşi. Dumnezeu le va da putere de sus. continuând lucrarea până la desăvârşire. Ultimele raze ale soarelui care se apropia de asfinţit. îşi revărsau măreţia peste tot cerul. pentru a face drumul mai uşor pentru noi. solicită cerul pentru a trimite lucrători. mergând cu credincioşie pretutindeni. Ca şi copii ai lui Dumnezeu. a suferit crucea. Aceeaşi dorinţă pe care a avut-o El. nereţinând nimic. (150) Privind în sus 31 August MÂNA CARE NICIODATĂ NU SE ÎNDEPĂRTEAZĂ “Căci Eu sunt Domnul. cu buzele atinse de cărbunele aprins de pe altarul divin. El are nevoie de misionari. făcându-mă în stare să apuc asigurarea grijii statornice a lui Dumnezeu şi să privesc mai departe la cerul tihnit. urcând tot mai sus în cer. Dar urmându-ne Călăuza. la Göteborg în Suedia. lumina lui Hristos aduce pace în templul sufletului. (147) Fiecăruia care I se predă Domnului pentru servire.acesta este ceea ce puteţi fi dacă vă veţi preda Lui. dar există un loc şi o lucrare pentru fiecare. este privilegiul nostru de a privi totdeauna sus. Satan a pregătit capcane pentru picioarele celor imprudenţi şi prea încrezători. Poate fi abrupt şi colţuros. Cu minţile. ei vor intra în serviciul Maestrului." Ev. splendoarea inimaginabilă a continuat să lumineze recele cel nordic . Toate nedumeririle şi temerile sunt încredinţate lui Isus. deşi cărarea îi era necunoscută până acum. ce păreau ca argintul şi aurul. (149) Privind la Isus 30 August PRIVIŢI MEREU ÎN SUS! “Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre. speranţă şi putere. adică la Isus. aşteptând servul credincios. femeilor tinere. îi este dată putere pentru obţinerea unor rezultate nebănuite. Dacă tinerii se vor preda lui Dumnezeu. Isus este lumina şi viaţa voastră.

Astăzi trebuie să căutăm pe Dumnezeu şi să nu ne lăsăm mulţumiţi fără prezenţa Sa. atunci ei ar corespunde mult mai bine scopului pentru care au fost creaţi. (6) Căminul clădit de Dumnezeu 3 septembrie . Aceasta era locuinţa lui. Eva a fost creată dintro coastă luată din Adam. (153) Dacă astăzi sunteţi împăcaţi cu Dumnezeu. sunteţi pregătiţi. (154) SEPTEMBRIE CĂMINUL CARE-L ARE ÎN MIJLOCUL SĂU PE HRISTOS Căminul clădit de Dumnezeu 1 septembrie CĂMINUL DIN EDEN “Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden. 2:8 Acel cămin [patria primilor noştri părinţi] împodobit de însăşi mâna lui Dumnezeu.. Când principiile dumnezeieşti sunt recunoscute şi urmate în această relaţie. asemănătoare aceluia ce le fusese dat. “Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea” (Ev. ca fiind inferioară lui. (152) Prin exercitarea unei credinţe vii astăzi. unde s-ar fi studiat Cuvântul şi lucrările lui Dumnezeu şi unde şcolarii ar fi fost pregătiţi tot mai pe deplin ca să reflecte în veacurile nesfârşite lumina cunoştinţei slavei Sale. ar cultiva o mai mare simplitate. spirituală şi morală. pentru că Dumnezeu a făcut posibil pentru noi să fim biruitori în fiecare zi. Dacă oamenii ." Gen. el trebuia să fie o fiinţă sociabilă. să întemeieze alte căminuri.. Fără societate. tot pământul ar fi fost umplut cu căminuri şi şcoli. Nu trebuie să privim viitorul cu teamă. îşi găsesc plăcerea în clădiri grandioase şi costisitoare şi se laudă cu faptele mâinilor lor proprii. aceasta dovedeşte ce legătură sfântă şi ce simpatie reciprocă trebuie să domnească în această relaţie. ci în împărtăşirea cu Dumnezeu prin operele Sale create. Să veghem. dar Dumnezeu l-a pus pe Adam într-o grădină. nu ar fi putut să-i satisfacă dorinţa după înţelegere şi societate. ale pomilor maiestuos împodobiţi erau baldachinul ei. Ca o parte a bărbatului. în mândria lor. care să fie asemenea lui . Chiar relaţiile sale cu îngerii. Pereţii acesteia erau îmbrăcaţi cu cea mai grandioasă podoabă . Ce sunt proprietăţile chiar ale celor mai bogaţi. În decursul timpului.opera mâinilor celui mai mare Maestru Arhitect. pământul cu florile sale delicate şi cu covorul său de un verde viu era podeaua sa. atunci căsătoria este o binecuvântare. dar nici să fie călcată de el în picioare. această întocmire are ca autor al ei pe Creatorul Universului. în temere de Dumnezeu şi cu respectul cuvenit faţă de răspunderile ei. (1) Scopul lui Dumnezeu a fost ca omul să-şi găsească fericirea ocupându-se cu îngrijirea lucrurilor create de El şi ca nevoile sale de hrană să fie asigurate de fructele pomilor din grădină (2) În căminul perechii sfinte era o lecţie pentru toate timpurile . “Căci nimeni nu-şi urăşte corpul său propriu. Oamenii. 2:18 Omul nu a fost creat ca să locuiască în singurătate. iar scopul Său era ca atunci când familia omenească se va înmulţi. Cerul albastru era acoperişul ei.Zilnic trebuie să săvârşim lucrarea care aparţine zilei respective. ea a fost destinată să fie deopotrivă cu el.. cea mai duioasă şi cea mai sfântă din câte există pe pământ. os din oasele sale. El îi prevăzu o tovarăşă . să lucrăm şi să ne rugăm astăzi. (5) Legătura familiei este cea mai strânsă.. nu i-ar fi adus fericirea desăvârşită. Nu exista nici o fiinţă de aceeaşi fire cu el care să-l iubească şi să poată fi iubită de el. care ne mai este acordată. Scopul ei a fost de a fi o binecuvântare pentru omenire. (4) Căminul clădit de Dumnezeu 2 septembrie PRIMA CĂSĂTORIE “Domnul Dumnezeu a zis: “Nu este bine ca omul să fie singur. Dumnezeu Însuşi dădu lui Adam o tovarăşă. dacă Hristos ar veni astăzi.. Şi ea este cu adevărat o binecuvântare oricând se păşeşte cu înţelepciune în legământul căsătoriei." Efeseni 5:29 Dumnezeu a oficiat prima sărbătoare a nunţii. ci fiecare îl hrăneşte şi-l încălzeşte. 13:4) Ea a fost unul din cele dintâi daruri date de Dumnezeu omului şi una din cele două întocmiri pe care Adam le-a luat cu sine peste pragul Paradisului după cădere. satisface necesităţile sociale ale omului şi înalţă demnitatea sa corporală. ramurile pline cu frunze. ca şi când aceasta ar fi ultima zi din viaţă. am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Nu trebuie să facem în câteva ore un lucru de-o viaţă. ceea ce arăta că ea nu trebuie să-l stăpânească ca şi cap. ea păzeşte curăţenia şi fericirea neamului omenesc.că adevărata fericire nu se află în satisfacerea mândriei şi a luxului... Astfel. ea trebuie să fie un al doilea eu pentru el.. scenele grandioase şi ocupaţiile încântătoare ale Edenului. pentru a fi iubită şi ocrotită de el. noi trebuie să biruim pe vrăjmaş." Gen. în comparaţie cu moştenirea care i-a fost dată distinsului Adam? (3) Grădina Eden era un simbol a ceea ce dorea Dumnezeu să devină întregul pământ.un ajutor potrivit pentru el . nu era un palat luxos. spre răsărit şi a pus acolo pe omul pe care îl întocmise.o astfel de tovarăşă care să i se potrivească şi să poată fi una cu el în iubire şi înţelegere. carne din carnea sa.

mai degrabă decât s-o ceară. Atunci căsătoria.. Ca şi orice alt dar al lui Dumnezeu încredinţat omului.UNIREA A DOUĂ VIEŢI “De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup. amândouă întocmirile fiind rânduite spre mărirea lui Dumnezeu şi spre fericirea oamenilor. îi dă prilej să preacurvească şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat. decât moartea. Luaţi-vă hotărârea de a fi tot ce este cu putinţă să fiţi unul faţă de altul. (10) Numai acolo unde domneşte Hristos poate exista iubire profundă. va fi doar începutul ei”. dacă nu păzeşte Domnul o cetate. 2:24 Dumnezeu a rânduit că trebuie să existe armonie şi iubire desăvârşită între cei doi care se căsătoresc. Faceţi din Hristos cel dintâi. preacurveşte. dar totuşi poate fi superficială. nu ar putea exista nici un motiv pentru desfacerea unei căsătorii. (15) Chiar dacă se pot ivi greutăţi. (7) În jurul fiecărei familii este un cerc sfânt care trebuie să fie păstrat neatins.. (13) În predica de pe munte. să luptaţi luptele vieţii. Înlăuntrul acestui cerc nici o altă persoană nu are dreptul să pătrundă. Acolo unde domneşte Duhul lui Dumnezeu nu va exista nici o discuţie despre nepotriviri în legături de căsătorie. leagă destinele celor două persoane cu legături pe care nimic altceva. era o lege de cea mai mare binecuvântare şi dezvoltare pentru oameni. cel din urmă şi cel mai bun din orice. Deci ce a împreunat Dumnezeu. cât şi soţia. să nu îngăduie altcuiva să împărtăşească lucrurile tainice care sunt numai ale lor. Cultivaţi tot ce este mai nobil în voi şi grăbiţi-vă de a recunoaşte însuşirile bune ale celuilalt. Ei se vor strădui împreună.. Atât soţul. afară numai de pricină de curvie. aşa cum a rânduit Dumnezeu. ci un singur trup. nu le poate desface. (16) Căminul clădit de Dumnezeu 5 septembrie LĂSAŢI PE DUMNEZEU SĂ CONDUCĂ “Dacă nu zideşte Domnul o casă. necazuri sau descurajări. Priviţi continuu la El.” Ps." Matei 19:6 Legământul căsătoriei .” Matei 5:32 Isus îndreaptă atenţia ascultătorilor Săi către instituirea căsătoriei la creaţiune.. (12) Căminul clădit de Dumnezeu 4 septembrie O UNIRE PE VIAŢĂ “Aşa că numai sunt doi. Fie ca mirele şi mireasa. Încurajaţi-vă pe toate căile unul pe altul. (9) Dacă într-adevăr în inimă locuieşte Hristos. (11) (Vezi Căminul Advent capitolul 18 “Datorii şi privilegii maritale p. deoarece nu a fost pusă încă la probă. să ajungă în locaşurile pe care Hristos S-a dus să le pregătească pentru acei care Îl iubesc. degeaba veghează cel ce o păzeşte. atunci în cămin va fi unire şi dragoste. omul să nu despartă. dragostea voastră reciprocă va fi mai adâncă şi mai tainică. Aici şi-au avut originea lor căsătoria şi Sabatul. Fiecare să dăruiască iubire." Gen. Să se manifeste iubire şi îngăduinţă reciprocă între voi... 127:1 . şi astfel dragostea voastră pentru El. să făgăduiască în mod solemn să se iubească unul pe altul. iar privegherea lor sfântă va sfinţi camera maritală. atunci a făcut El cunoscută legea căsătoriei pentru toţi fiii lui Adam până la sfârşitul timpului. nici soţul şi nici soţia să nu nutrească gândul că unirea lor este o greşeală sau o dezamăgire. adevărată şi neegoistă. dar scopul Evangheliei este de a o aduce iarăşi înapoi la curăţia şi frumuseţea ei originală. căsătoria a fost degradată prin păcat.. în loc de a fi sfârşitul iubirii. bărbaţii şi femeile trebuie să se reconsacre lui Dumnezeu. nădejdea slavei. Isus declară lămurit că. Hristos care locuieşte în inima soţiei. afară de adulter. iar cele două vieţi vor fi în armonie. Continuaţi cu cele dintâi atenţii. în faţa Universului ceresc.. Atunci sufletul unuia se va împleti cu sufletul celuilalt. zilnic va deveni mai profundă şi mai puternică atunci când e supusă încercării. degeaba lucrează cei ce o zidesc. va fi în armonie cu Hristos care locuieşte în inima soţului. (14) La începutul vieţii de căsnicie. Ceea ce Tatăl ceresc Însuşi a declarat ca bun. (8) Afecţiunea poate fi tot atât de curată ca şi cristalul şi atrăgătoare în nevinovăţia ei. El a zis: “Dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa nevasta. Îngerii lui Dumnezeu vor fi musafiri în cămin. Când Dumnezeu a unit mâinile perechii sfinte în căsătorie. Luaţi-vă timp să cercetaţi cum puteţi spori fericirea unul altuia. Şi în timp ce dragostea voastră pentru El creşte. 121-128) Cel mai minunat model al cerului este un cămin unde cel ce conduce este Duhul Domnului.

Dumnezeu... doreşte ca pământul să fie plin cu bucurie şi pace. El l-a creat pe om pentru a fi fericit şi El tânjeşte să umple inima omenească, cu pacea cerului. El vrea ca familiile de pe pământ să fie un simbol al marii familii de sus. (17) Căminurile creştine întemeiate şi conduse în deacord cu planul lui Dumnezeu sunt printre cele mai eficiente mijloace ale Sale pentru formarea caracterului creştin şi pentru înaintarea lucrării Sale. (18) Căminul trebuie făcut să fie tot ceea ce implică acest cuvânt. Acesta trebuie să fie o părticică de cer pe pământ, un loc unde afecţiunile sunt cultivate în loc de a fi înăbuşite sistematic. Fericirea noastră depinde de cultivarea iubirii, a simpatiei şi a curtuaziei reciproce. (19) Faceţi astfel încât Hristos să poată intra în căminul vostru ca un musafir aşteptat. Faceţi-L să fie astfel încât oamenii să cunoască faptul că aţi fost cu Isus şi aţi învăţat de la El. Căminul în care membrii sunt creştini amabili şi curtenitori, exercită o influenţă bună de mare răsunet. Alte familii vor observa rezultatele obţinute de un astfel de cămin şi vor urma acest exemplu pentru a-şi păzi căminurile de influenţe rele. Îngerii cerului vizitează adesea căminul în care domneşte voinţa lui Dumnezeu. Sub puterea harului divin, o astfel de casă devine un loc de reîntărire pentru pelerinii trudiţi şi istoviţi. Eul este jertfit. Se formează obiceiuri sănătoase. Există o recunoaştere atentă a drepturilor celorlalţi. La cârmă stă credinţa care lucrează şi curăţă sufletul, conducând întreaga gospodărie. (20) Cea mai puternică dovadă a puterii creştine care poate fi arătată lumii, este o familie bine ordonată şi bine educată. Aceasta va recomanda adevărul aşa cum nimic altceva nu o poate face pentru că aceasta este o mărturie vie a puterii ei practice asupra inimii. (21) Întemeiat pe iubire 6 septembrie

IUBIREA CARE DĂINUIE
“Apele cele mari nu pot să stingă dragostea şi râurile n-ar putea s-o înece de ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreţ." Cânt. cânt. 8:7 Iubirea este un dar preţios pe care îl primim de la Isus. Iubirea curată şi sfântă nu este un sentiment, ci un principiu. Aceia care sunt mânaţi de adevărata iubire, nu sunt fără judecată, nici orbi. (22) Iubirea divină care porneşte de la Hristos, niciodată nu nimiceşte iubirea omenească, ci o cuprinde. Prin aceasta, iubirea omenească este şlefuită şi curăţată, înălţată şi înnobilată. Iubirea omenească nu poate să-şi aducă roadele preţioase până când nu este unită cu natura divină şi învăţată să crească spre cer. (23) Iubirea adevărată nu este o pasiune puternică, aprigă, impetuoasă. Din contră, ea are un caracter liniştit şi profund. Ea nu se uită la cele din afară şi este atrasă numai de trăsături bune. Ea este înţeleaptă şi pricepută, iar consacrarea ei este reală şi durabilă. (24) Inimile care sunt umplute cu dragostea lui Hristos, niciodată nu pot să se depărteze prea mult. Religia este dragoste, iar căminul creştin este locul unde trebuie să domnească dragostea şi unde aceasta să-şi găsească expresia în cuvinte şi fapte de bunătate chibzuită şi de politeţe serviabilă. (25) Căminurile noastre trebuie să fie un Betel, iar inimile noastre un altar sfânt. Oriunde este nutrită în suflet dragostea lui Dumnezeu, acolo va fi pace, lumină şi bucurie. (26) Isus doreşte să vadă căsătorii şi căminuri fericite. (27) Bărbaţii şi femeile pot atinge idealul lui Dumnezeu pentru ei, dacă vor lua pe Domnul Hristos ca ajutor. Ceea ce înţelepciunea omenească nu poate face, va îndeplini harul Său pentru acei care se predau Lui în încredere plină de iubire. Providenţa Lui poate uni inimile cu legături care sunt de obârşie cerească. Iubirea nu va fi un simplu schimb de cuvinte dulci şi linguşitoare. Războiul ceresc ţese o urzeală şi o bătătură mai fină, dar mai trainică decât sunt în stare să ţeasă războaiele de pe pământ. Materialul nu este o pânză ţesută, ci o împletitură ce va rezista la încercare, la purtare şi la greutăţi. Inimile se vor uni prin legăturile de aur ale unei iubiri dăinuitoare. (28) Întemeiat pe iubire 7 septembrie

MULT MAI DE PREŢ DECÂT MĂRGĂRITARELE
“Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea şi nu duce lipsă de venituri.” Prov. 31:10,11 Fericirea căminului depinde în mare măsură de cea care este soţie şi mamă. (29) Tânărul să caute ca aceea care va sta alături de el, să fie pregătită să poarte partea ei din poverile vieţii, a cărei influenţă să-l înnobileze şi să-l înalţe şi care îl va face fericit prin iubirea ei (30) Căsătoria nu este doar o idilă; ea îşi are dificultăţile ei reale şi amănuntele ei familiale. Soţia nu trebuie să se considere o păpuşă care să fie îngrijită, ci o femeie, una care să poarte pe umeri poveri reale şi nu închipuite şi să ducă o viaţă chibzuită, înţeleaptă, considerând că există alte lucruri la care să se gândească decât la sine. (31) O cunoaştere a datoriilor familiale este de nepreţuit pentru orice femeie. Există nenumărate familii a căror fericire este distrusă de nepriceperea celei care este soţie şi mamă. (32)

Fiecare fată trebuie să înveţe să îngrijească de problemele familiale ale căminului, să fie gospodină, menajeră şi croitoreasă. Ea trebuie să se priceapă la toate acele lucruri pe care trebuie să le ştie o stăpână a casei. (33) Dacă este necesar, o tânără se poate lipsi de limba franceză sau algebră, sau chiar de pian, dar este de absolută nevoie ca ea să înveţe să facă pâine bună, să croiască îmbrăcăminte care să vină bine şi să împlinească cu pricepere multe datorii care aparţin treburilor gospodăreşti. (34) “O nevastă pricepută este un dar de la Domnul”. (Prov. 19:14) “Inima bărbatului se încrede în ea...” “Ea îşi deschide gura cu înţelepciune şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei şi nu mănâncă pâinea leneviei. Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând: “Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate“. Prov. 31:11,12,28,29. Cel care găseşte o astfel de soţie “găseşte un lucru bun şi capătă har de la Domnul. “ (35) Întemeiat pe iubire 8 septembrie

DRAGOSTEA REZISTĂ ÎNCERCĂRII
“El m-a dus în casa lui de ospăţ şi dragostea era steagul lui fluturat peste mine.” Cânt. cânt. 2:4 Înainte de a-şi da mâna în căsătorie, fiecare femeie trebuie să se întrebe dacă acela cu care ea este în perspectivă să-şi unească destinul, este vrednic pentru ea. Care este raportul vieţii sale din trecut? Este viaţa lui curată? Este dragostea pe care el o exprimă de un caracter nobil şi înălţător, sau este doar o patimă şi o emoţie? Are el trăsături de caracter care să o facă fericită? Poate găsi ea adevărata pace şi bucurie în afecţiunile lui? I se va îngădui ei să-şi păstreze individualitatea sa, sau trebuie să-şi supună judecata şi conştiinţa ei sub stăpânirea bărbatului ei? Ca o ucenică a lui Hristos, ea nu este a ei însăşi, ci este cumpărată cu un preţ. Poate onora ea poruncile Mântuitorului mai presus de orice? Vor fi păstrate curate şi sfinte trupul, sufletul, gândurile şi intenţiile ei? Aceste chestiuni au o înrâurire vitală asupra bunului mers al fiecărei femei care intră în legătură de căsătorie. (36) Dacă aveţi fericirea de a avea părinţi temători de Dumnezeu, cereţi-le sfatul. Aduceţi în faţa lor nădejdile şi planurile voastre; primiţi învăţăturile pe care ei le-au învăţat din experienţele vieţii lor şi veţi fi feriţi de multe dureri. Mai presus de orice faceţi-L pe Hristos Sfătuitorul vostru. Cercetaţi Cuvântul Său cu rugăciune. Sub o astfel de călăuzire tânăra să primească de tovarăş în viaţă numai pe acela care are trăsături de caracter curate şi bărbăteşti, pe acela care este sârguincios, cinstit şi care are idealuri înalte în viaţă, pe acela care iubeşte pe Dumnezeu şi se teme de El. (37) Inima tânjeşte după iubirea omenească, dar această iubire nu este suficient de puternică sau suficient de curată, sau de preţioasă pentru a ţine locul iubirii lui Hristos. Numai în Mântuitorul poate soţia să găsească înţelepciune, putere şi har pentru a întâmpina grijile, răspunderile şi necazurile vieţii. Ea trebuie să-L facă puterea şi călăuza ei. Femeia să se predea lui Hristos înainte de a se dărui vreunui prieten pământesc şi să nu intre în nici o relaţie care este contrară acestui principiu. (38) Numai în Domnul Hristos se poate încheia sigur, legământul de căsătorie. Iubirea omenească trebuie să-şi primească legăturile cele mai strânse, din iubirea dumnezeiască. Numai acolo unde domneşte Domnul Hristos, poate fi o iubire adâncă, adevărată şi neegoistă. (39) Întemeiat pe iubire 9 septembrie

STRĂLUCIRE SAU ÎNTUNECIME
“Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?” 2 Cor. 6:14 Unul din cele mai mari pericole care se abat asupra poporului lui Dumnezeu de astăzi, este acela al unirii cu cei necredincioşi, mai ales al unirii în căsătorie cu necredincioşii. (40) Sute au jertfit pe Hristos şi cerul din cauza căsătoriei cu persoane necredincioase... Fericirea şi prosperitatea vieţii de căsătorie depinde de unirea părţilor. Cum poate cel firesc să fie în armonie cu unul care a ajuns să aibă cugetul lui Hristos?... Există o continuă nepotrivire de gusturi, de înclinaţii şi scopuri. Dacă cel credincios, prin alipirea sa statornică de principii nu câştigă pe cel nepocăit, atunci aşa cum se întâmplă de obicei, el se descurajează şi îşi vinde principiile sale religioase, pentru o biată tovărăşie cu unul care nu are nici o legătură cu cerul. (41) Acei care mărturisesc a crede adevărul calcă în picioare voinţa lui Dumnezeu, atunci când se căsătoresc cu necredincioşii; ei pierd favoarea sa şi fac amară lucrarea pentru pocăinţă. Partea necredincioasă poate avea un caracter moral excelent; dar faptul că el sau ea nu a răspuns la cerinţele lui Dumnezeu şi a neglijat o mântuire atât de mare, este un motiv suficient pentru a nu încheia o astfel de unire. (42) Raportul Inspirat, zice despre Solomon: “... nevestele i-au plecat inima spre alţi dumnezei şi inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului Său”. 1 Regi 11:4 Fie ca amintirea tristă a apostaziei lui Solomon să avertizeze fiecare suflet pentru a evita aceeaşi prăpastie. (43)

Dacă bărbaţii şi femeile obişnuiesc să se roage de două ori pe zi, înainte de a se gândi la căsătorie, ei trebuie să se roage de patru ori pe zi, atunci când se gândesc să facă un astfel de pas. Căsătoria este ceva care va influenţa viaţa voastră, atât în această lume, cât şi în cea viitoare. (44) Dacă nu doreşti să ai un cămin din care umbrele să nu se mai îndepărteze niciodată, nu te uni cu unul care este vrăjmaş al lui Dumnezeu. (45) Întemeiat pe iubire 10 septembrie

O TOVĂRĂŞIE CARE FUNCŢIONEAZĂ
“Căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului.” Efes. 5:23 “Domnul l-a autorizat pe bărbat ca şi cap al soţiei, pentru a fi protectorul ei. El reprezintă legătura familiei (engl. house-band) unindu-i pe membri, tot astfel cum şi Hristos este capul bisericii şi Mântuitorul trupului simbolic. Fiecare bărbat care pretinde a iubi pe Dumnezeu să studieze cu atenţie cerinţele lui Dumnezeu referitoare la poziţia sa. Autoritatea lui Hristos este manifestată prin înţelepciune cu toată amabilitatea şi blândeţea; tot astfel să-şi exercite şi soţul puterea şi să imite marele Cap al bisericii. (46) Tatăl trebuie să-şi amintească că o mare parte din povara educării copiilor săi zace asupra mamei... Aceasta ar trebui să trezească sentimentele sale cele mai nobile şi să-l determine a se îngriji pentru uşurarea poverilor ei. El trebuie s-o încurajeze a se sprijini pe marea sa iubire. (47) Nici soţul şi nici soţia nu trebuie să încerce să exercite asupra celuilalt un control arbitrar. Să nu căutaţi să siliţi pe celălalt să se supună dorinţelor voastre. Voi nu puteţi face aceasta şi totuşi să mai aveţi iubire unul pentru altul. Fiţi buni, răbdători, îngăduitori, indulgenţi şi curtenitori. Prin îndurarea lui Dumnezeu, voi puteţi izbuti să vă faceţi unul pe altul fericiţi, aşa după cum aţi făgăduit cu ocazia legământului căsătoriei. (48) Căsătoria, o unire pe viaţă, este simbolul unirii dintre Hristos şi biserica Sa. Spiritul pe care Hristos îl manifestă faţă de biserica Sa este spiritul pe care soţul şi soţia trebuie să-l manifeste unul faţă de celălalt. Dacă ei Îl iubesc pe Dumnezeu mai presus de orice, ei se vor iubi unul pe altul în Domnul... Prin tăgăduirea lor de sine şi prin jertfirea de sine, ei vor fi o binecuvântare unul pentru altul... Dumnezeu doreşte ca cel mai fericit loc de pe pământ să fie căminul, o copie fidelă a căminului ceresc. Purtând răspunderile căsătoriei în cămin, legând interesele lor de Isus Hristos, spriji-nindu-se pe braţul Său şi pe asigurările Sale, bărbatul şi femeia se pot bucura de fericire în această unire pe care o călăuzesc îngerii lui Dumnezeu. Căsătoria nu micşorează utilitatea lor, ci o întăreşte. (49) Întemeiat pe iubire 11 septembrie

REGI ŞI REGINE
“Prin înţelepciune se înalţă o casă şi prin pricepere se întăreşte.” Prov. 24:3 Planul lui Dumnezeu pentru Israel, era astfel întocmit ca fiecare familie să aibă o casă la ţară cu destul pământ pe care să-l lucreze. Astfel le erau date oamenilor şi mijloacele şi încurajarea la o viaţă utilă, harnică pentru a putea trăi din munca lor proprie şi nici unul din planurile oamenilor nu s-a dovedit mai bun decât acesta. (50) Pământul are binecuvântări ascunse în adâncurile lui, pentru acei care au curaj, voinţă şi perseverenţă de a-i aduna comorile. Părinţii, tatăl şi mama, care au o bucată de pământ şi un cămin confortabil, sunt regi şi regine. (51) O locuinţă costisitoare, mobilierul bogat, strălucirea, luxul şi viaţa uşoară, nu oferă condiţiile în totul necesare pentru o viaţă fericită şi folositoare. Domnul Isus a venit pe pământul acesta pentru a săvârşi cea mai mare lucrare care a fost făcută vreodată printre oameni. El a venit ca ambasador al lui Dumnezeu, pentru a ne arăta cum să trăim, astfel încât să dăm cele mai bune roade în viaţă. Care au fost condiţiile alese de Veşnicul Părinte pentru Fiul Său? O locuinţă ascunsă undeva printre dealurile Galileii, o familie care se întreţinea prin muncă cinstită şi care dovedea respect faţă de muncă, o viaţă de simplitate, luptă zilnică cu greutăţile şi cu necazuri, jertfire de sine, economie şi servire răbdătoare şi voioasă, ceasul de studiu lângă mama lui, din pergamentul desfăşurat al Scripturii, liniştea zorilor şi amurgului prin valea verde, sfintele servicii ale naturii, studiul creaţiunii şi al providenţei şi legătura strânsă a sufletului cu Dumnezeu - toate acestea erau condiţiile şi privilegiile primei părţi a vieţii Domnului Isus... Cea dintâi ţintă a voastră să fie aceea de a vă face un cămin plăcut. Străduiţi-vă să vă procuraţi lucrurile acelea bune care uşurează munca şi susţin sănătatea şi starea bună a casei... Mobilaţi-vă casele cu lucruri simple şi utile, lucruri rezistente care pot fi uşor păstrate curat şi care pot să fie înlocuite fără mare cheltuială. Dând dovadă de bun gust puteţi face ca un cămin simplu să fie atrăgător şi plăcut, dacă iubirea şi mulţumirea se dau pe faţă. (52) Întemeiat pe iubire 12 septembrie

COMOARA CARE ÎNCUNUNEAZĂ CĂMINUL

caracterul copilului ei va purta semnele modului ei greşit de a se comporta.. Şi când a văzut iubirea copilului faţă de tatăl său.” Luca 2:40 Isus este exemplul nostru. răbdarea şi dragostea care sunt necesare în tratarea copiilor vor reprezenta o binecuvântare în orice cămin. (58) Cel mai fericit loc de pe pământ 13 septembrie CE FEL DE MOŞTENIRE? “Manoah a zis: ‘Acum dacă se va împlini cuvântul Tău. el a fost atras într-o legătură mai intimă cu Dumnezeu. el a făcut o experienţă preţioasă şi plină de învăţătură despre iubirea minunată a lui Dumnezeu pentru oameni şi despre încrederea pe care fiii lui Dumnezeu o puteau pune în Tatăl lor Ceresc. dar instrucţiunea pe care cerul a dat-o acestor părinţi evrei.. ce va trebui să păzim cu privire la copil şi ce va fi de făcut?’ ” Judec. pentru a-i instrui şi educa pentru cer. (64) Mama Sa I-a fost primul învăţător omenesc.. (56) Am un interes deosebit de gingaş faţă de toţi copiii. (54) Grija şi afecţiunea faţă de copiii care depind de noi îndepărtează asprimea din natura noastră.. El aduce ispite asupra mamei. Vrăjmaşul sufletelor înţelege aceasta mult mai bine decât înţeleg mulţi părinţi. În viaţa petrecută în căminul părintesc. (53) Atunci când familia este alcătuită din doi membri. 128:3 Copiii şi tinerii sunt comoara deosebită a lui Dumnezeu. Ea însăşi trebuie să fie guvernată de principii şi trebuie să practice cumpătarea şi tăgăduirea de sine. ne arată cum priveşte Creatorul nostru această problemă. ea va transmite copilului ei aceste trăsături de caracter. deoarece ea transmite propriile ei calităţi.. trăsăturile ei de caracter mai slabe sau mai puternice. Ea poate alerga la El pentru a-I cere milă şi putere.. Chiar din anii tinereţii Sale a fost stăpânit de o singură ţintă: să trăiască pentru a face pe alţii fericiţi. pentru ca egoismul să nu obţină supremaţie pentru ca să nu deveniţi voi înşivă centrul pretinzând atenţia. dacă este amabilă. Din gura ei şi din scrierile profeţilor.. la acei care au nevoie să fie mai veseli şi mai liniştiţi. Înţelegerea. Fiii şi fiicele voastre sunt membri mai tineri ai familiei lui Dumnezeu. (65) . Cunoaşterea adâncă a Sfintelor Scripturi dovedeşte câtă stăruinţă a depus El în anii tinereţii Sale.. prin obiceiurile mamei. pentru a fi puse în practică răbdarea. pretenţioasă...” Ps. dacă doreşte bunăstarea copilului ei. Fiecare tată şi fiecare mamă trebuie să-şi pună întrebarea: “Ce trebuie să facem pentru copilul ce se va naşte?” Efectul influenţelor dinainte de naştere e foarte puţin luat în consideraţie de mulţi.. irascibilă. El i-a încredinţat purtării voastre de grijă. (59) Copilul va fi influenţat spre bine sau spre rău. încrederea sa nevinovată în ocrotirea acestuia.. Un copil crescut în temere de Domnul este o binecuvântare. Singura speranţă a mamei este în Dumnezeu. 13:12 Cuvintele rostite soţiei lui Manoah conţin un adevăr pe care mamele de astăzi ar trebui să-l studieze. (62) Mama care este un învăţător vrednic pentru copilul ei trebuie ca. El o va face în stare să transmită copiilor ei calităţi care îi va ajuta să aibă succes în această viaţă şi să dobândească viaţa veşnică. (57) Sufletul copilaşului care crede în Hristos este tot atât de preţios în ochii Săi precum sunt îngerii din jurul scaunului Său de domnie. El a înţeles mai lămurit obligativitatea şi răspunderea sa ca şi copil al lui Dumnezeu.. El a învăţat despre lucrurile cereşti. Ea nu va căuta în zadar pentru ajutor. ea este nestatornică. (61) Atât taţii cât şi mamele iau parte la această răspundere.“Nevasta ta este ca o viţă roditoare înlăuntrul casei tale şi copiii tăi sunt ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale. stăpânirea de sine şi adevărata iubire. când a simţit adorarea gingăşiei propriei sale inimi pentru întâiul său născut.. ea poate influenţa copilul. grija şi interesul pe care nu simţiţi nici o obligaţie să le acordaţi altora. şi nu există copii. El este Modelul pentru toţi copiii şi tinerii. Am luat mulţi copii în grijă şi am simţit întotdeauna că asocierea cu simplitatea copilăriei a reprezentat o mare binecuvântare pentru mine. era plin de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era peste El.. dacă este egoistă. Ambii părinţi transmit asupra copilului lor trăsăturile lor spirituale şi corporale şi propriile lor înclinaţii şi pofte. ştiind că dacă ea nu rezistă acestora.” (63) Cel mai fericit loc de pe pământ 14 septembrie MODEL PENTRU COPII ŞI TINERI “Iar Pruncul creştea şi se întărea. Prezenţa unui copil în cămin îndulceşte şi înfrumuseţează viaţa.. Dar dacă ea rămâne cu statornicie fidelă faţă de bine. ne face buni şi înţelegători şi are o influenţă în dezvoltarea calităţilor nobile din caracterul nostru” (55) După naşterea primului său fiu Enoh a dobândit o experienţă şi mai înaltă. este nevoie de o veghere permanentă. Ele vor îmblânzi şi vor supune trăsăturile de caracter moştenite.. pentru studierea Cuvântului lui Dumnezeu. înainte de naşterea lui să-şi formeze obiceiuri de tăgăduire şi stăpânire de sine. (69) Dacă înainte de naşterea copilului ei. bună şi neegoistă.

(66) Viaţa lui Hristos a fost umilă. iar prezenţa mamei trebuie să fie cea mai mare atracţie a lui. (75) Împăratul pe tronul său nu are de făcut o lucrare mai nobilă decât aceea a mamei. Tăcerea e de aur şi va face mai mult pentru a aduce pocăinţa. (74) Există un Dumnezeu sus.. El a trăit sub cerul liber. 6:4 Deoarece mare este lucrarea mamei.. Mama trebuie să întipărească pe tabla inimii.. “educă-i pentru Mine. Trebuie să se străduiască să-i păzească de tovărăşii nesănătoase. Caracterul copilului trebuie să fie dezvoltat. pe această fiică”.” (67) Este favorul preţios.. sau ca sculptorul. de pictat pe pânză un chip frumos. este necesar ca influenţa tatălui unită cu cea a mamei. Păsările. iar lumina şi slava de la tronul Său se revarsă asupra mamei credincioase care se străduieşte să-şi educe copiii pentru a se împotrivi influenţei răului. Încă din copilărie a fost un model de ascultare şi hărnicie. să-i stăpânească. să-l cioplească în marmură. ca pictorul.. Alesul Meu în care îşi găseşte plăcere sufletul Meu”. (79) . (70) În copiii încredinţaţi grijii Sale. “Ia pe acest fiu. zideşte-le un caracter minunat. prin cuvinte şi fapte pline de iubire. 3:21). un sentiment frumos.... El a fost tot atât de conştiincios în împlinirea datoriilor Sale în cămin sau atunci când lucra la dulgherie. El trebuie să ia povara mai mare asupra lui. mamele îşi pot lega copiii de inima lor. Retras dintre oameni comunica în aceste locuri singuratice. nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri.. (72) Educaţia copilului este cea mai nobilă lucrare încredinţată vreodată muritorilor. care fac podoaba caselor împărăteşti. Ceea ce are ea de făcut este ca. să dezvolte într-un suflet omenesc. Tatăl care are băieţi. Lăsaţi ca liniştea voastră sufletească să ajute la restabilirea în ei. învăţături tot atât de dăinuitoare ca şi veşnicia. El însuşi trebuie să se facă tovarăşul şi prietenul lor. părinţii trebuie să tacă o vreme. Un înger n-ar putea cere o misiune mai nobilă. (76) Cel mai fericit loc de pe pământ 16 septembrie MIJLOCUL DE UNIRE AL FAMILIEI “Şi voi părinţilor. fetele noastre ca nişte stâlpi. făcând tot ce-i stă în putere pentru a-i conduce pe copiii săi la Dumnezeu.. învăţând să urmeze exemplul Său. Satan este satisfăcut atunci când părinţii îşi irită copiii. chipul divin. Şi prin aceasta unindo strâns. În cea mai mare parte a vieţii Sale. Primii ani ai Mântuitorului au fost ani folositori. pentru ca ei să fie pregătiţi pentru viaţa mai înaltă. nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri." Ef. asemenea unui palat ca să poată străluci în curţile Domnului pe vecie.... (Is. (73) Căminul trebuie să fie pentru copil locul cel mai atrăgător din lume. Printr-o disciplină gingaşă.. de întruchipat în cuvinte puternice un cuget nobil şi nici ca muzicianul să exprime prin melodie. prin ajutorul lui Dumnezeu. fără paradă sau îngâmfare. stâncile colţuroase şi dealurile veşnice. copacii maiestuoşi şi munţii semeţi. Ea nu are ca scriitorul.În tinereţea Sa. decât orice cuvinte spuse. A fost ca o rază de soare plăcută în mijlocul căminului.” (71) Această lucrare de modelare. ca să nu-şi piardă nădejdea. florile naturale care împodobeau câmpiile cu frumuseţea lor strălucitoare.. cu Tatăl Său ceresc. să-i conducă. să le fie o călăuză bună. 42:1) (69) Cel mai fericit loc de pe pământ 15 septembrie CEA MAI NOBILĂ LUCRARE “Fiii noştri sunt ca nişte odrasle care cresc în tinereţea lor. Mai cu seamă pe măsură ce copiii cresc. Şi-a făcut lucrul Lui cu credincioşie şi voioşie. împlinind datoriile umile pe care a fost chemat a le îndeplini.. (77) Un tată creştin este mijlocul de unire al familiei sale. ca şi atunci când lucrarea Sa publică de predicator era săvârşită. poate pretinde acele cuvinte spuse lui de Tatăl. El a fost ajutorul mamei Lui. Nici o altă lucrare nu i se poate asemui în importanţă. săpaţi frumos. ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului.. nemuritoare.”(Col. În puterea ei stă modelarea caracterelor copiilor săi. 144:12 Cea mai duioasă legătură pământească este aceea dintre mamă şi copilul ei. în viaţa Sa modestă. trebuie să fie educat pentru El.. (68) Orice tânăr care urmează exemplul de credincioşie şi ascultare al lui Hristos în căminul său modest. rostind vorbe aspre de supărare.” Ps. în cămin. Dumnezeu a încredinţat fiecărei mame o sarcină sfântă. niciodată nu trebuie să se uite faptul că şi tatăl are partea sa de împlinit în educarea şi instruirea copilului său. legându-i aproape de tronul lui Dumnezeu. al părinţilor de a conlucra în educarea copiilor cum să-şi însuşească bucuria vieţii lui Hristos. zice El. toate aveau un farmec deosebit pentru El. Copilul Îi aparţine lui Dumnezeu şi încă de când este prunc în braţele mamei. nu trebuie să-i lase neastâmpăraţi numai în grija mamei. Ea nu are.”Părinţi. el nu va slăbi interesul pentru copiii Săi. a unei stări sufleteşti bune.. Mama este regina căminului ei.. El a lucrat cu tatăl Lui în meseria de dulgher. de şlefuire şi finisare îi aparţinea mamei. prin Duhul Sfânt: “Iată Robul Meu pe care-L sprijinesc. Puterile Sale morale erau întărite prin meditaţie şi comuniune cu Dumnezeu. (78) Când copiii îşi pierd controlul de sine şi rostesc cuvinte pătimaşe.

. Este imposibil a descrie răul care rezultă din lăsarea copilului după bunul său plac. iar o parte din locuitorii cerului au căzut. sunt necesare disciplinei în orice familie. Copiii trebuie să-şi respecte şi să-şi cinstească părinţii. atât taţii. (90) Manierele fine. Viitorul prosper al copilului pretinde o disciplină amabilă. feţele lor vor străluci de lumina lui Hristos şi vor lumina cărarea pentru picioarele şchiopătânde şi obosite. iar părinţii trebuie să manifeste răbdare. Atât timp cât această lege a fost regula de viaţă. prin legăturile puternice ale stimei. Părinţii trebuie să-şi înveţe copiii într-un mod plăcut.Printr-o călăuzire amabilă şi raţională. 6:1 Voinţa lui Dumnezeu este legea cerului. ce raze de blândeţe şi de frumuseţe străluceau din viaţa zilnică a Mântuitorului nostru! Ce bunătate se revărsa din prezenţa Sa! Acelaşi spirit va fi descoperit în copiii Săi. la rândul său. (83) Încăpăţânarea nu trebuie lăsată niciodată să treacă nemustrată. (94) . Disciplina sa mai severă este necesară pentru ca cei mici să poată învăţa statornicia şi autocontrolul. fraţi şi surori. faptele de iubire. nemulţumirea şi supărarea închid uşa căminului. iar altădată una care a fost condamnată . recunoştinţei şi dragostei şi să trezească în inimile lor tinere o dorinţă serioasă pentru adevăr şi dreptate. În timp ce mamele caută să întipărească principii bune. Un ochi care urmăreşte slava lui Dumnezeu şi ceea ce-I datorează copiii noştri. dezbinarea. Fiecare. căci este drept. Veşmintele albe ale curăţiei lor vor răspândi parfumul bine plăcut al grădinii lui Dumnezeu. În cămin influenţa ei trebuie să fie foarte mare. conversaţia voioasă.odată păstrând o direcţie fermă. (88) Cel mai fericit loc de pe pământ 18 septembrie FUNIILE DE MĂTASE ALE DRAGOSTEI “Dimpotrivă fiţi buni unii cu alţii. miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul.acestea reprezintă o mare parte din binecuvântările şi fericirile vieţii. Ea trebuie să-şi conducă gospodăria cu înţelepciune şi având demnitatea ei de femeie." Ef. vor face posibilă păstrarea hotărâtă. invidia. bunăvoinţă şi iubire faţă de copiii lor. dar hotărâtă. (92) Faptele de amabilitate vor uni inimile şi le vor aduce mai aproape de inima Aceluia de la care izvorăşte fiecare pornire de generozitate. (93) O. 12:10) stă chiar la temelia fericirii în familie. Spuneţi ceea ce doriţi calm. decât cele mai rare podoabe ce pot fi cumpărate cu aur. ci printr-o îndrumare înţeleaptă. iar copiii sunt supuşii ei. Atât timp cât Legea lui Dumnezeu este onorată în căminurile noastre pământeşti. pe orice cale. Înainte de a fi suficient de matur pentru a raţiona. ascultaţi în Domnul de părinţii voştri. au luat naştere. dar amabilă a frânelor conducerii familiei. părinte şi copii.este o ruinare pentru copil.. Învăţaţi-i prin principii şi exemple că spiritul lui Hristos este spiritul de a face bine. (86) Pretenţiile părinţilor trebuie să fie totdeauna rezonabile. Am văzut că îngerii lui Dumnezeu se vor depărta de căminul în care există cuvinte neplăcute. Tatăl creştin lucrează amabil. acei în care locuieşte Hristos. Orice cuvânt de mânie trebuie să fie împiedicat şi nu trebuie să existe nici chiar aparenţa lipsei de iubire a unora faţă de alţii. Dar atunci când Legea divină n-a mai fost ascultată. vor lega inimile copiilor de părinţii lor prin funiile de mătase ale iubirii şi vor contribui mai mult la crearea unei atmosfere plăcute în familie. cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos. pentru bunăstarea copiilor săi.. în faţa lui Isus. fără a-i mustra cu asprime sau a-i cicăli. cât şi mamele trebuie să-şi alipească pe copiii lor de ei.. vor fi înconjuraţi de o atmosferă dumnezeiască. (81) Una din primele lecţii pe care trebuie să le înveţe un copil este lecţia ascultării. micile fapte de iubire şi jertfire de sine care se revarsă din viaţă tot la fel de discret precum parfumul unei flori . procedaţi cu băgare de seamă şi împliniţi ceea ce spuneţi fără a vă abate la stânga sau la dreapta." Ef. amabilitatea trebuie să fie exprimată nu printr-o indulgenţă necugetată. iubitoare. Sfătuiţi-vă să întoarceţi inimile lor spre razele strălucitoare ale Soarelui dreptăţii. (85) O fermitate uniformă şi o cârmuire lipsită de patimă. (82) Mama este regina căminului. (87) Influenţa combinată a autorităţiii şi a iubirii. tatăl trebuie să vadă dacă sămânţa preţioasă nu este cumva înăbuşită de creşterea răului. (80) Cel mai fericit loc de pe pământ 17 septembrie ŢINÂND FRÂNELE CONDUCERII “Copii. să mulţumească şi să facă fericiţi pe membrii familiei. gelozia. trebuie să se străduiască. (84) O conducere schimbătoare . Micile atenţii. ne va păzi de a slăbi disciplina şi a sprijini răul. el poate fi învăţat să asculte. răbdător. căutând să-şi lege de ei inimile celor mici cu funiile de mătase ale dragostei. singur. (91) Iubirea gingaşă trebuie să fie totdeauna cultivată între soţ şi soţie. 4:32 Principiul inspirat de porunca: “Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească” (Rom. irascibile şi dezbinare. (89) Răutatea. toate familiile lui Dumnezeu au fost sfinte şi fericite. familia va fi fericită”.

Nu numai că se va uşura povara părinţilor şi copiii vor primi o instruire practică de o valoare inestimabilă. (99) Pregătirea pentru căminul ceresc 20 septembrie “VOI SCĂPA PE FIII TĂI” “Da. se vor întări relaţiile familiale şi se vor adânci temeliile caracterului. Lor li se dă hrană.." Matei 19:14 . împărţind poverile tatălui şi mamei. vrăjmaşul sufletelor poate să exercite asupra tineretului nostru o putere atât de mare şi de nestăpânit?” Motivul este evident: Părinţii îşi neglijează responsabilitatea lor solemnă. ca şi părinţii. că doresc să le câştige încrederea. A împlini orice datorie ca pentru Domnul. (95) Chiar şi cei mici trebuie să fie instruiţi să ia parte la lucrarea de fiecare zi şi trebuie făcuţi să simtă că ajutorul lor este necesar şi este apreciat. Munca întăreşte atât muşchii cât şi mintea. aceasta revarsă un farmec în jurul celor mai umile munci şi-i uneşte pe lucrătorii de pe pământ cu fiinţele sfinte care fac voia lui Dumnezeu în cer. îmbrăcăminte. El vede pe Satan respins în eforturile sale de a-i birui. iubire şi îngrijire şi ei trebuie să răspundă la aceste multe faceri de bine. Dumnezeu vă va ajuta. 6:2 “Copiii. (97) Aprobarea lui Dumnezeu planează printr-o asigurare plină de iubire asupra copiilor care iau parte cu bucurie la datoriile vieţii din gospodărie. Satan îşi seamănă seminţele sale de tristeţe şi ură. (106) Părinţi creştini. Mamele pot face preţioase micile ajutoare ale copiilor lor. fiţi loiali în încrederea voastră. (107) Pregătire pentru căminul ceresc 21 septembrie COPILAŞII POT FI CREŞTINI “Şi Isus le-a zis: Lăsaţi copilaşii să vină la Mine. Prea târziu îşi văd ei greşeala lor teribilă. Taţii şi mamele să-şi rezerve timp pentru a-şi învăţa copiii. 49:25 Tinerii sunt ţinte ale atacurilor speciale ale lui Satan. (96) Munca este bună pentru copii. copiii voştri vor creşte spre binecuvântarea şi onoarea voastră. cu cât mai plăcută şi mai onorabilă li s-ar părea munca lor. copiii nu vor întârzia să răspundă aşteptărilor lor. pe un teren al învăţăturilor biblice creştine. şi nu-i opriţi." (104) Isus iubeşte copiii şi tinerii. că se bucură de compania lor şi procedând astfel. părinţii stau în locul lui Dumnezeu şi ei vor trebui să dea socoteală dacă au fost credincioşi faţă de sarcina încredinţată lor. (98) Dacă copiii ar fi învăţaţi să privească rânduiala umilă a datoriilor zilnice ca pe ceva rânduit lor de Dumnezeu. o mare parte din timp. Călăuziţi de El. La fel se petrec lucrurile şi cu copiii. (105) Faţă de copiii lor. căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei. Cei mai mari trebuie să fie sprijinul părinţilor lor. rătăcită. ci. ah. şi voi scăpa pe fii tăi. (102) Unul din semnele zilelor de pe urmă este neascultarea copiilor faţă de părinţii lor. lupta continuă fără încetare.. zice Domnul. cu siguranţă că va apare pe el o cultură de neghină. (101) Dacă un teren nu este cultivat. O mulţime de tineri sunt biruiţi de avalanşa copleşitoare a răului. Dacă ogorul inimii rămâne necultivat. pentru a le arăta că preţuiesc ajutorul lor. egoism şi mândrie care încolţesc foarte repede. căci Eu voi lupta împotriva vrăjmaşilor tăi. Mulţi dintre tineri se află într-un pericol iminent datorită nenumăratelor ispite. în felul acesta. dând naştere unei recolte pe care părinţii o vor secera cu regret amar.” Gal. În inima oricărui creştin serios se naşte întrebarea: “De ce. purtând partea lor din poverile familiei şi aducând în familia lor toată fericirea cu putinţă. (103) Păcatul răsculării împotriva autorităţii părinteşti stă chiar la temelia mizeriei şi a crimei din lumea de azi. El este Păstorul cel Bun care este oricând gata să caute oaia pierdută. împărţind responsabilităţile şi poverile. prada celui puternic îi va fi luată şi cel prins de asupritor va scăpa. distracţiile lor nevinovate sunt gustate cu o mai mare plăcere după împlinirea cu succes a sarcinilor lor. dar Mântuitorul are cea mai gingaşă simpatie pentru ei şi-şi trimite îngerii să-i păzească şi să-i ocrotească. de ce." Is. ei sunt mai fericiţi dacă sunt angajaţi într-o lucrare utilă. Ei trebuie să fie învăţaţi că sunt o parte din tăria căminului. au de îndeplinit datorii însemnate în familie.Cel mai fericit loc de pe pământ 19 septembrie LUCRÂND ÎMPREUNĂ “Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos. acum şi în veşnicie. (100) Oriunde privim. participând la planurile lor.

ceva atât de bine potrivit încât să deştepte interesul celor mici. (108) Aveam 11 ani când am primit adevărul. (119) În fiecare cămin creştin.. Astfel mintea receptivă. (115) Şcoala de Sabat oferă părinţilor şi copiilor o ocazie preţioasă pentru studiul Cuvântului lui Dumnezeu. astfel încât făgăduinţele şi poruncile lui Dumnezeu să trezească în copii mulţumire şi recunoştinţă. (118) Pregătire pentru căminul ceresc 23 septembrie CELE MAI PLĂCUTE ORE ALE ZILEI “Doamne. care învăţând pe copil să-i iubească.. (110) Fericiţi sunt părinţii ale căror vieţi sunt o adevărată reflectare a dumnezeirii. sunt lămurite marile principii ale Legii lui Dumnezeu. cuvinte necugetate. Defectele de caracter ale copilăriei . l-au înzestrat cu o comoară mai preţioasă decât bogăţiile tuturor veacurilor. Părinţii care dau copilului un asemenea dar.Dumnezeu doreşte ca fiecare copilaş să fie al Lui. cu timpul se va familiariza cu lucrurile divine. să aibă încredere în părinţi şi să-i asculte. Atât părinţii cât şi copiii vor avea avantaj din acest studiu. fapt care va sta ca o barieră împotriva ispitelor vrăjmaşului. (111) Niciodată să nu îngăduiţi copiilor voştri să presupună că ei nu sunt copiii lui Dumnezeu până când nu sunt destul de mari pentru a primi botezul. că părinţii şi copiii se adună ca să se întâlnească cu Isus şi să invite pe îngerii sfinţi să vină în cămin. ei pot fi membri ai căminului de credinţă şi pot avea cea mai preţioasă experienţă. În tot ce au scris oamenii. până când cu bucurie pot veni la Dumnezeu. (113) Părinţii să lucreze cu dragoste. (109) Copiii sunt cei mai sensibili la învăţăturile Evangheliei.. să fie înfiat în familia Sa. Procedaţi astfel. În fiecare dimineaţă şi seară ne rugam Domnului în familie. Dumnezeu trebuie să fie onorat prin jertfele de mulţumire. Se formează şi se întăresc deprinderile stăpânirii de sine." Is. decât în povestirile Bibliei? În aceste simple pagini.. acum este acel timp. unde se poate găsi ceva care să aibă o aşa influenţă asupra inimii. credinţă şi rugăciune pentru căminul lor. eu şi copiii pe care mi i-a dat Domnul. Lăsaţi la o parte orice lucru trecător. (120) Orele de închinare de dimineaţă şi de seară trebuie să fie cele mai plăcute şi mai aducătoare de ajutor din toată ziua. Acest serviciu de cult să fie scurt şi plin de viaţă. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă.. Acordaţi o atenţie deosebită studiului Scripturilor în familiile voastre. îndărădnicia. dar nu ca o obligaţie.dispar. Este bine ca să înţelegem că în aceste momente nu trebuie să se ivească nici un gând neliniştitor sau de răutate. ci ca un privilegiu. împreună cu copiii voştri. zicând: “Iată. (117) Este necesar să recunoaştem Duhul Sfânt ca şi călăuzitor al nostru. fapte pătimaşe .irascibilitatea. îl învaţă să iubească. Eram opt copii în familie şi fiecare ocazie era folosită de părinţi pentru a ne conduce acolo încât să ne predăm inima lui Isus. Părinţi. consacraţi în fiecare zi puţin timp pentru studiul lecţiilor din Şcoala de Sabat. În căminul nostru cântam laude lui Dumnezeu. inimile lor sunt deschise având o experienţă pe măsura anilor lor. copiii foarte tineri pot dobândi o viziune clară a condiţiei lor de păcătoşi şi a căii de mântuire prin Hristos. potrivit ocaziei şi diversificat din timp în timp. dreptate şi îndelungă răbdare înfăţişează copilului iubirea. 6:6.. dimineaţa şi seara. Acestui Duh Îi place să se adreseze copiilor cărora le descoperă comorile şi frumuseţile Cuvântului." Deut.. dar asiguraţi-vă că sufletul este hrănit cu pâinea vieţii” (116) Multe sunt avantajele dobândite din desfătarea sufletului în Cuvântul lui Dumnezeu. să fie învăţate pe de rost. Făgăduinţele rostite de Marele Învăţător vor captiva simţurile şi vor însufleţi sufletul copilului cu putere spirituală divină. iar în locul lor se dezvoltă calităţile de bărbaţi şi femei creştine. părinţii a căror blândeţe. Am avut părinţi evlavioşi care au căutat pe orice cale să-şi familiarizeze copiii cu Tatăl lor ceresc. Deşi tineri fiind.. Este datoria părinţilor creştini ca dimineaţa şi seara. Toţi să participe la citirea Bibliei. Copiii trebuie să fie învăţaţi să respecte şi să adore ora de rugăciune. să le ai în inima ta. când te vei culca şi când te vei scula. o comoară care dăinuie cât veşnicia. (121) . ca cele mai importante evenimente din Scriptură care au legătură cu lecţia. dreptatea şi îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. prin rugăciune serioasă şi credinţă stăruitoare să facă un gard protector în jurul copiilor lor. (112) Dacă li se dă o educaţie adevărată. să creadă şi să asculte de Tatăl său ceresc." Ps. 8:18 (114) Pregătire pentru căminul ceresc 22 septembrie ONORÂND CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU “Şi poruncile acestea pe care ţi le dau astăzi. când vei pleca în călătorie.7 Oferindu-ne Cuvântul Său. egoismul. auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept. 5:3 Dacă a existat vreodată un timp când orice cămin trebuie să fie un cămin de rugăciune. Tatăl nostru Ceresc nu a trecut cu vederea pe copii. să înveţe şi deseori să repete Legea lui Dumnezeu.

" Ezech. (125) Cu cântece de bucurie întâmpina El lumina dimineţii. căci spinii şi mărăcinii. (131) Gândul copiilor despre Sabat trebuie să fie împletit cu frumuseţea lucrurilor care se văd în natură.. Cât de adesea.La serviciul divin din cămin. cu o inimă plină de gingăşie şi cu un simţ al pericolelor şi ispitelor din faţa voastră şi a copiilor voştri." Ps. şi de a încuraja conlucrarea armonioasă. şi prin credinţă legaţi-i la altar. glasul rugăciunii şi al cântărilor de laudă trebuie să marcheze încheierea orelor sfinte şi să invite prezenţa lui Dumnezeu ca să poarte grijă de ei în timpul săptămânii care vine. păreau că izgonesc îngerii cei răi şi asemenea fumului de tămâie. să-şi facă plăcută viaţa lor de pelerini. şi atunci ispitele îşi pierd puterea. în timpul călătoriei prin pustiu. ei erau învioraţi de sublimele melodii ieşite de pe buzele Sale. Descrieţi-le opera solemnă a creaţiunii lui Dumnezeu. iar atunci vor fi mai puţine cuvinte urâte şi mai multă bucurie. (133) Dacă putem cultiva în noi o frumuseţe a sufletului corespunzătoare frumuseţii naturii din jurul nostru. pentru minunata mântuire oferită. 20:20 Sabatul trebuie să fie făcut atât de interesant în familiile noastre.. Fericit tatăl şi fericită mama care pot învăţa pe copii prin ilustraţiile din cartea deschisă a naturii şi care pot să se adune sub copacii verzi. pe câmp şi prin păduri. de mult uitat. Orice floare. umpleau locul cu mireasmă. sunt toate rezultatul neascultării de Dumnezeu. în dragoste şi teamă de Dumnezeu? (123) Pregătire pentru căminul ceresc 24 septembrie CÂNTÂND PE CALEA VIEŢII “Ferice de poporul care cunoaşte sunetul trâmbiţei. . Doamne. căci ele sunt un semn între Mine şi voi. Oh. pentru imprimarea cuvintelor Lui în minte. Faceţi ca în familie să se audă cântece şi anume cântece plăcute şi sfinte. deşi stricat prin blestemul păcatului. Deseori locuitorii din Nazaret Îi auzeau vocea înălţându-se în laude şi mulţumiri către Dumnezeu. (128) Să învăţăm acum cântecul îngerilor ca să-l putem cânta atunci când ne vom alătura cetelor lor strălucitoare. (134) Când apune soarele. ce lucrare se află înaintea voastră! Veţi ţine voi seama de aceasta. El asculta la ciripitul vesel al ciocârliei.. atunci va exista o armonizare între puterile divine şi omeneşti. poate fi făcut ca cel mai sfânt şi mai preţios timp din toate orele Sabatului. totuşi ne descoperă încă bunătatea lui Dumnezeu.. tot astfel şi azi Dumnezeu îndeamnă pe fiii Săi ca în acelaşi fel. Va trece Domnul din cer pe lângă astfel de cămine. Solii îngereşti vor păzi copiii care sunt astfel consacraţi lui Dumnezeu. (127) Glasurile îngerilor din cer se unesc cu glasurile copiilor lui Dumnezeu de pe pământ. constituie hrana spirituală pentru voi şi pentru copiii voştri. istorisiţi-le care este scopul instituirii Sabatului. (124) Isus a pus tact şi voie bună în lucrarea Sa. instrucţiunile simple şi curate din Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Timpul rămas pentru familie. (132) Când vremea este frumoasă.. Sunt puţine căi. iar când tovarăşii Săi se plângeau de oboseala muncii... speranţă şi veselie. Deseori Îşi exprimă bucuria inimii Sale cântând psalmi şi cântări cereşti. Veniţi în umilinţă. Povestiţi-le că atunci când pământul a ieşit din mâinile Sale. copiii trebuie să înveţe să se roage şi să se încreadă în Dumnezeu. grijile şi durerea şi moartea. încât revenirea lui în fiecare săptămână să fie întâmpinată cu bucurie... (130) Şcoala de Sabat şi serviciul divin. atunci când aceştia aduc onoare.. Spuneţi-le că Dumnezeu găseşte plăcere în rugăciunea lor. slavă şi laudă lui Dumnezeu şi Mielului. un cântec din copilărie. Arătaţi-le că păcatul a fost cel care a stricat lucrarea desăvârşită a lui Dumnezeu. Un astfel de cântec are o putere uimitoare. El are puterea să biruie firea cea aspră şi needucată. implorând fierbinte pentru ei. Îndemnaţi-i să privească cum pământul. care umblă în lumina feţei Tale. are puterea de a însufleţi o idee. 89:15 După cum fiii lui Israel. În mijlocul lucrurilor frumoase ale naturii. El întreţinea legătură cu cerul prin cântec. grija Domnului. închinat Dumnezeului ei cu care îşi unea glasul său în laudă şi mulţumire.. (129) Pregătire pentru căminul ceresc 25 septembrie CEA MAI MINUNATĂ ZI “Sfinţiţi Sabatele Mele.. El este unul din mijloacele cele mai bune pentru a imprima adevărul în inimă. îşi înveseleau calea cântând imnuri sfinte.. unui suflet greu apăsat şi gata să-şi piardă orice speranţă. Imnurile Sale de laudă. (126) Cântecul este o armă pe care o putem folosi totdeauna împotriva descurajării. Ei aud darurile de mulţumire şi rugăciunea de credinţă şi vor duce cererile lor Mântuitorului. el era sfânt şi măreţ. în aer proaspăt şi curat spre a cerceta Cuvântul lui Dumnezeu spre a cânta Tatălui ceresc cântări de laudă. care mijloceşte în Sanctuar pentru poporul Său şi îşi oferă meritele Sale în favoarea lor. decât repetarea lor prin cântec. ca să ştiţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.. mai pline de succes. Instruiţi-i pe copii să-şi înalţe cuvintele lor simple de rugăciune. părinţii trebuie să meargă cu copiii lor la plimbare. (122) Învăţăturile minunate din povestirile şi parabolele Bibliei. memoria îi reaminteşte vreun cuvânt al Domnului. ocupă numai o parte din Sabat. orice ramură şi orice pom corespundea scopului Creatorului lor. şi să nu lase acolo nici o binecuvântare? Cu siguranţă că nu.

îmbrăcaţi în alb. Dacă. Locurile lui de petrecere sunt făcute să fie strălucitoare şi atrăgătoare. strălucitor şi curat” (Apoc. (138) Constituţia fizică a lui Isus.. ca pe o desfătare. orice impresie." În copilărie şi tinereţe. (137) Dumnezeu n-a oprit nici o binecuvântare care este necesară formării caracterului copiilor şi tinerilor. a se îmbrăca şi a lucra.. o minte integră şi un caracter nobil.“in subţire. pentru că sunt vrednici”. dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană” Prov.. prin ea au găzduit fără să ştie pe îngeri. Un astfel de exemplu nu va fi fără efect (145) Când deschizi uşa pentru cei nevoiaşi şi suferinzi ai lui Hristos. Ele spun bun venit oricărui nou venit. părinţii pot face din Sabat ziua cea mai plină de bucurie din săptămână. şi să săvârşească fapte iubitoare şi de ajutor pentru alţii. cu o instruire religioasă adecvată. în tinereţea lui Isus. Acest veşmânt. se oferă gratuit fiecărei fiinţe omeneşti. (139) Învăţaţi tineretul şi pe copiii cei mici să-şi aleagă acel veşmânt ceresc care este ţesut în războiul ceresc . Prov. 3:4) (140) Căminul care dăinuie 27 septembrie UN LOC DE SCĂPARE “Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi. pe care-l vor purta toţi sfinţii de pe pământ. ne este prezentată în aceste cuvinte: “copilul creştea şi se înălţa în statură.. Pretutindeni în jurul nostru sunt tineri lipsiţi de familie şi mulţi a căror familie n-are putere ajutătoare şi înălţătoare şi mulţi dintre ei se lasă duşi pe căi rele. iar în cer se aude ecoul laudelor. Răul îi ademeneşte.În felul acesta. Toţi cei care îl vor primi. (Apoc.. Această podoabă îi vor face aici plăcuţi şi iubiţi. Ele aduc o atmosferă sfântă de bucurie şi pace. ca şi dezvoltarea Lui spirituală. invitaţi la voi pe tinerii fără cămin. (144) Purtaţi-vă astfel ca vizitatorii să vadă că ne străduim să ne conformăm voinţei lui Hristos. căci unii. astfel încât. cât şi în veşnicie. 20:11 Mai bun decât orice altă moştenire de bogăţie pe care o puteţi da copiilor voştri. Tinerii aceştia au nevoie de o mână întinsă cu simpatie." Ev. Fiecare faptă de milă produce muzică. pretutindeni în jurul nostru sunt suflete care se pierd fără Hristos şi Dumnezeu doreşte ca noi să lucrăm pentru ele pe orice cale posibilă. Primeşti astfel tovărăşia fiinţelor cereşti. Vin cu laude pe buze. (136) Lecţiile învăţate. pot să crească puternici în duh. (143) Timpul de rugăciune face impresie asupra acelora care primesc găzduire şi chiar o vizită poate însemna salvarea unui suflet de la moarte. caracterul nepătat al lui Hristos.. încât să le asigure o bună temelie pentru o sănătate puternică în anii următori. care doresc după compătimire şi cuvinte pline de bunătate. Chiar atmosfera dintr-un adevărat cămin creştin este aceea de pace şi linişte. (146) Căminul care dăinuie 28 septembrie UN CERC CE SE MĂREŞTE CONTINUU “Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni nu se va abate de la ea”. după modelul dat lor. acestea sunt ocazii minunate. primeşti îngeri nevăzuţi. să primească gândurile curate şi iubitoare. ziua cea sfântă şi onorată a Domnului”. că în timp ce îşi deschid minţile. va fi darul unui corp sănătos. ei trebuie să se îmbrace cu frumuseţea caracterului Său. 13:4 Simpatiile noastre trebuie să treacă dincolo de hotarele eului şi de zidurile familiei. pe acei care au nevoie de ajutor. hotărăşte alegerea care va forma soarta lor atât acum. obiceiurile formate în timpul anilor de pruncie şi copilărie. Orice influenţă. (141) Noi suntem într-o lume păcătoasă şi plină de ispite. Dacă aveţi un cămin plăcut. iar în viitor le va da dreptul de a intra în palatul Împăratului. îi invităm în căminul nostru şi-i vom înconjura cu influenţe înviorătoare şi ajutătoare. 19:8).. îl vor primi şi-l vor îmbrăca încă de aici. (142) Căminurile noastre trebuie să fie un loc de scăpare pentru tineretul ispitit. Ei pot călăuzi pe copiii lor ca să-L considere. Învăţaţi pe copii. Aceasta le crează copiilor şi tinerilor o situaţie favorabilă. Pentru acei care doresc să facă din familia lor o binecuvântare pentru alţii. Mulţi dintre ei stau la răscruce. decât toată învăţătura şi educaţia anilor de mai târziu. (135) Pregătire pentru căminul ceresc 26 septembrie VEŞMÂNTUL ÎMPĂRĂTESC DIN CER “Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui. au mai mult de-a face cu formarea caracterului şi cu drumul vieţii. mulţi şi-ar întoarce paşii bucuros şi ar porni pe cărarea ce duce la cer.. atenţia trebuie acordată dezvoltării fizice.. ziua zilelor.. Părinţii trebuie să-şi instruiască în aşa fel copiii în obiceiurile bune de a mânca şi a bea. 22:6 . Făgăduinţa Sa este: “Ei vor umbla împreună cu Mine. ca şi Hristos. după respect şi serviabilitate.

. ducând viaţă. Adevărata iubire este un principiu înălţător şi sfânt. de acea iubire care porneşte numai dintr-un simplu impuls şi care se stinge pe neaşteptate. este influenţa exercitată asupra inimii şi vieţii oamenilor de către un adevărat cămin. (152) Din orice cămin creştin trebuie să se răspândească o lumină sfântă. 2:15 Misiunea căminului se întinde dincolo de cercul restrâns al membrilor familiei. rugăciuni ca un miros bine plăcut. de a mulţumi şi onora pe Dumnezeu. cu totul deosebită în caracter. Locaşurile pe care Isus S-a dus să le pregătească. într-o politeţe plăcută şi dezinteresată.. să fie caracterizat de modestie.. astfel ca ei să fie curaţi şi nobili. (159) ." Fil. Învăţaţi-i să practice tăgăduirea de sine şi să dea pe faţă amabilitate. (158) Dacă aici manifestăm caracterul lui Hristos păzind toate poruncile lui Dumnezeu. cum se cuvine. luaţi ca sfătuitori pe Dumnezeu şi pe părinţii voştri temători de Dumnezeu. să modeleze caracterele copiilor încă de la vârsta cea mai fragedă. (157) Ceea ce va face caracterul atrăgător în cămin. Există familii în care acest principiu e pus în practică şi căminuri în care se aduce lui Dumnezeu închinare. Iubirea va fi păstrată caldă în inimă.. acolo unde acum este sărăcie şi uscăciune. Prin credincioşie faţă de datoria din familia părintească. fără vină în mijlocul unui neam ticălos şi stricat. Lăsaţi ca fiecare pas spre o unire în căsătorie. tineretul trebuie să se pregătească pentru propria-i familie. frumuseţe şi rodnicie. totuşi avem posibilităţi minunate folosind cu credincioşie ocaziile în propriile noastre căminuri. dar fiţi cu băgare de seamă să nu iubiţi orbeşte. atunci ele ar exercita o influenţă puternică spre bine. dacă arde în continuu. Din aceste familii se înalţă către Dumnezeu dimineaţa şi seara. iar cel ce iese dintr-o astfel de familie pentru a sta în fruntea propriei sale familii. Toţi pot vedea că într-o astfel de familie domneşte o influenţă care are o bună înrâurire asupra copiilor şi că Dumnezeul lui Avraam este cu ei. vor primi numai pe acei care sunt drepţi. caractere care-i vor ajuta la rândul lor să-şi formeze astfel de caractere. copii ai lui Dumnezeu. Dacă dorim să ne bucurăm de fericirea veşnică. Ei trebuie . poate să fie mijlocul de a aprinde multe alte lămpi. membri ai familiei împărăteşti. iar darurile şi binecuvântările harului Său se revarsă asupra rugăciunilor ca roua dimineţii. Când tinerii ies dintr-un astfel de cămin. Căminul creştin trebuie să fie un loc de studiu. Rugaţi-vă în privinţa acestei probleme. 26:2 Viaţa de pe pământ este începutul vieţii din cer. Poate că iubiţi. dragostea şi fericirea. curaţi.. trebuie să fie nutrite cu stăruinţă în fiecare zi până când aceste preţioase lucruri rămân în inima acelora care alcătuiesc familia. să cântărească fiecare sentiment şi să urmărească fiecare dezvoltare a caracterului celui cu care se gândesc să-şi unească destinul vieţii lor. vom fi fericiţi şi binecuvântaţi văzând locaşurile pe care Isus S-a dus să le pregătească.” Is. Pacea. Mult mai puternică decât orice predică ce se poate rosti.. care iubesc şi ascultă cuvintele Sale. (147) Taţi şi mame. Ea trebuie să se reverse în toate relaţiile casnice şi să se dea pe faţă în atenţii gingaşe. le împărtăşesc şi altora... încât nu vă va fi ruşine să-i vedeţi ca părinţi. (156) Noi suntem copiii Împăratului ceresc.. (148) Acei care se gândesc la căsătorie. purtând grija propriilor lor copii şi transmiţându-le lor propriile voastre trăsături. politeţe şi iubire creştină. şi în care domneşte o adevărată iubire. Ele ar fi cu adevărat lumina lumii.Taţii şi mamele trebuie să simtă că asupra lor planează datorii de a călăuzi înclinaţiile tinerilor. Astfel sunt însămânţate principii mai nobile de viaţă şi în alte familii şi o influenţă înălţătoare lucrează în societate.. Dacă vom deschide inimile şi căminurile noastre pentru a primi principii dumnezeieşti de vieţuire. armonia. moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos. Pasul pe care trebuie să-l faceţi este unul din cei mai importanţi din viaţa voastră şi nu trebuie făcut cu grabă. lucrurile pe care ei le-au învăţat aici. va şti cum să facă să prospere fericirea aceleia pe care şi-a ales-o ca tovarăşă de viaţă.. (155) Căminul care dăinuie 30 septembrie UN BUN VENIT ÎN CĂMINUL CERESC “Deschideţi porţile ca să intre neamul cel neprihănit şi credincios. reflectând frumuseţea adevăratelor principii de viaţă. sinceritate şi de un scop serios. oricât de mică. în care străluciţi ca nişte lumini în lume. trebuie să construiţi în această viaţă caractere care vă vor ajuta să vă pregătiţi copiii pentru viaţa viitoare nemuritoare. (151) Căminul care dăinuie 29 septembrie O LUMINĂ STRĂLUCITOARE ŞI SFÂNTĂ “Ca să fiţi fără prihană şi curaţi. Sfera noastră de influenţă poate părea strâmtă. şi să se simtă atraşi de ceea ce este bun şi adevărat. trebuie să cultivăm religia în cămin.. Dacă gospodăriile pretinşilor creştini ar avea un caracter religios. simplitate.. va fi o lumină strălucitoare pretutindeni. vom deveni canale pentru râuri de vindecare. în aşa fel ca ei să se întovărăşească cu astfel de persoane care să le fie adevăraţi soţi şi soţii. este ceea ce-l va face atrăgător în locaşurile cereşti.. când trece prin încercări grele. (149) Tineri prieteni. (154) O lumină. (153) Acel care în cămin trăieşte ca un creştin.

Fiul divin al lui Dumnezeu este văzut umblând prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur. Dumnezeu se gândeşte cu duioşie la copiii Săi şi păstrează o carte de amintire înaintea Sa să nu uite niciodată pe copiii purtării Sale de grijă. (5) Comunitatea este fortăreaţa lui Dumnezeu. unirea sfântă care strânge la un loc întreaga familie din cer şi de pe pământ . Comuniunea sfântă cu fiinţele sfinte. “În El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor” Ioan 1:4. Orice trădare faţă de comunitate. ci i-a arătat în profeţie viitorul şi tot ceea ce profeţii Săi luminaţi au prezis prin Spiritul Său. care a răscumpărat omenirea cu sângele Fiului Său întâi născut. De la Hristos porneşte toată lumina acesteia. să facă voia Lui şi să-L slăvească. de oraşul strălucitor şi de cântăreţii îmbrăcaţi în alb.14 Dumnezeu a păstrat comunitatea Sa timp de secole de prigonire. cetatea de scăpare pe care el o păstrează într-o lume răsculătoare. Adevărul este inspirat şi ocrotit de Dumnezeu şi el va birui asupra tuturor împotrivirilor." În faţa lor porţile se vor ridica. (1) Hristos “a iubit biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea. Totul s-a întâmplat aşa cum El a prevăzut mai dinainte. (160) Acolo se va exercita în modul cel mai profund şi mai dulce." Is. de la o generaţie la alta. viaţa socială armonioasă.16 Biserica lui Hristos este foarte preţioasă în ochii Săi. În toate timpurile au existat suflete credincioase care au alcătuit comunităţile pământeşti şi în toate timpurile a avut . comunitatea lui Dumnezeu a fost asemenea unei cetăţi pe munte." Nu! Nici un singur suflet care îşi pune încrederea în El. Nici un singur nor nu a venit asupra ei. pe care El să nu-l fi prevăzut de mai înainte. De la un secol la altul. nici o biserică nu străluceşte de la sine. l-a dorit ca locuinţă a Lui şi a zis: “Acesta este locul Meu de odihnă pe vecie. s-au descoperit într-însa învăţăturile curate ale cerului. de luptă şi de întuneric. El este Cel care aprinde focul. voi locui în el căci l-am dorit” Ps. Nu este voia Lui ca politica lumească să păteze raportul ei. (162) OCTOMBRIE O BISERICĂ CURĂŢITĂ Obiectul atenţiei supreme a cerului 1 octombrie SCUMP INIMII LUI DUMNEZEU “Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează şi să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita. El nu părăseşte poporul Lui. ca să fie biruiţi de ispitele lui Satan. este o trădare faţă de Acela. Toate intenţiile Sale se vor împlini. Legea Sa este în strânsă legătură cu tronul Său şi nici o putere a întunericului nu o poate distruge... nu va fi uitat. Isus Însuşi asigură uleiul pentru aceste lămpi care ard.. Iată că te-am săpat pe mâinile Mele şi zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei. iubirea şi simpatia pe care Dumnezeu a sădit-o în suflet. Nici un sfeşnic. Aceasta este depozitarul comorilor Sale şi staulul turmei Lui. 49:15. s-a împlinit. pentru care El să nu fi luat măsuri. “Orice legătură omenească întreruptă poate fi Prietenii între ei necredincioşi pot deveni Mamele pot să uite de-ai lor a se-ngriji Cerul şi pământul odată nu vor mai fi Dar dragostea lui Iehova în veci nu va pieri” (4) Obiectul atenţiei supreme a cerului 2 octombrie O CETATE DE SCĂPARE “Da. El nu a părăsit comunitatea Sa. Ea este locul de privelişte al harului Său. 132:13. 5:25 Acesta este preţul sângelui Său. de căminul nostru ceresc acea lume de frumuseţi pe care nici un artist nu o poate zugrăvi şi nici o limbă muritoare nu o poate descrie. nici un împotrivitor nu s-a ridicat împotriva lucrării Sale. Domnul Dumnezeu Atotputernic şi Mielul sunt lumina acesteia. totuşi Eu nu te voi uita cu nici un chip. “totuşi Eu nu te voi uita cu nici un chip. (3) Dumnezeu declară că chiar dacă o mamă îşi poate uita copilul ei. Domnul a ales Sionul. (161) Este privilegiul părinţilor să-şi ia copiii cu ei la porţile cetăţii lui Dumnezeu spunând: “Am încercat să-mi instruiesc copiii să iubească pe Domnul. (2) Uneori pare că Domnul a uitat de pericolele bisericii Sale şi de rănile pe care i le-a făcut vrăjmaşul. Dar Dumnezeu n-a uitat. Nimic în această lume nu este atât de drag inimii lui Dumnezeu cum este biserica Sa. iar părinţii şi copiii vor intra. unde El doreşte atât de mult să-şi descopere puterea Sa care transformă inimile.toate acestea fac parte din experienţele vieţii viitoare." Ef.. de pomii unduitori şi de izvoarele de viaţă.Fie ca tot ceea ce este minunat în căminul nostru pământesc să ne amintească de râul de cristal şi câmpiile verzi. Timp de secole de întuneric spiritual.

.. i-a rugat pilotul. Dumnezeu l-a chemat să părăsească ferma sa.. Apoi câţiva pasageri au devenit neliniştiţi şi spuneau că le este teamă că pilotul îi va lovi de stânci. stai la cârmă. Dumnezeu este la cârma lucrării şi El va pune totul în ordine. (13) Solia: “A sosit ceasul judecăţii Lui” indică spre lucrarea de încheiere a serviciului lui Hristos pentru mântuirea oamenilor. atât în convertirea păcătoşilor cât şi în renaşterea vieţii spirituale între creştini.. Căpitanul vasului stătea lângă pilot şi şi-a exprimat teama în legătură cu direcţia în care era orientat vasul. Aceasta vesteşte un adevăr care trebuie să fie vestit până ce mijlocirea Mântuitorului va înceta. dar care dorea în mod sincer să cunoască adevărul. şi râurile nu te vor îneca. a trimis pe îngerii Săi pentru servirea comunităţii Sale.. (6) Dumnezeu iubeşte pe copiii Săi cu o dragoste nemărginită.." N-avem motiv să credem că Dumnezeu ne va scoate biruitori?. 43:2 Dumnezeu are o biserică pe pământ. să ne fie teamă că lucrarea nu va avea succes. până la liman. (10) Dumnezeu trimise pe îngerul Său . (8) Nu este necesar să ne îndoim. nu te va arde şi flacăra nu te va aprinde. care este poporul Său ales care păzeşte poruncile Sale. Pentru El. s-a stârnit o furtună asupra noastră.. zicând cu glas tare: ‘Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă.. căci a venit ceasul judecăţii Lui. mulţi dintre cei care erau uniţi cu bisericile. Împotrivitorii lor nu puteau aduce nici o dovadă contra argumentelor lor puternice.Dumnezeu păzitori.. când acesta a luat cârma: “Vrei să treci la cârmă?”. Aceşti păzitori au dat solia de avertizare. Dacă problemele necesită ajustare la conducerea lucrării. iar valurile mării ne aruncau dintr-o parte într-alta ca pe nişte mingi. a început să desfăşoare în faţa oamenilor tainele împărăţiei lui Dumnezeu. văzând moartea cu ochii.. Cutremurându-se William Miller. Du-ne în siguranţă în port.. au primit solia ispăşitoare.. Iar când s-a dat solia solemnă de a fugi de mânia viitoare. El nu conduce mlădiţe rătăcite. spre a-l călăuzi în cercetarea profeţiilor. Dumnezeu a adus pe aceşti martori într-o relaţie de legământ cu Sine. După un timp pilotul a venit la bord. Când crezi că lucrarea este în pericol. au recunoscut starea lor decăzută şi cu lacrimi amare şi durere sufletească profundă. (7) Obiectul atenţiei supreme a Cerului 3 octombrie DUMNEZEU SE VA ÎNGRIJI DE BISERICA SA “Dacă vei trece prin ape. Nu puteţi să înţelegeţi cu mintea voastră limitată lucrarea providenţei lui Dumnezeu. dar ei nu ştiau aceasta. când El se va reîntoarce pe pământ pentru a lua la Sine pe poporul Său.. a fost omul special ales de Dumnezeu să fie în fruntea propovăduirii despre a doua venire a lui Hristos. Căpitanul nu era gata de a face aceasta. 14:6. lucrarea au reluat-o alţii. (14) . eu voi fi cu tine.” Apoc... dovedea că solia era din cer. (12) Credincioşii lămureau. una aici şi una acolo. deoarece ştia că nu are experienţă la acest capitol.. îl rugă pilotul. conducând pe ascultătorii săi prin toate profeţiile până la a doua venire a lui Hristos. şi va îndrepta orice greşeală. cel mai scump lucru de pe pământ este biserica Sa. s-au umilit înaintea lui Dumnezeu. care fusese ispitit să pună la îndoială autoritatea Sfintelor Scripturi. când am călătorit de la Portland Maine la Boston. iar când ei au trebuit să depună armătura. Scapă-ne de primejdie. dacă vei merge prin foc.. Să avem încredere că Dumnezeu călăuzeşte în siguranţă. roagă-te: ”Doamne. şi arătau motivul pentru care ei aşteptau pe Domnul lor în 1844.. Cu mulţi ani în urmă. Dumnezeu se va îngriji de aceasta. Pasagerii erau înspăimântaţi şi mulţi strigau de teamă. care au dat o mărturie credincioasă generaţiei lor. ci un popor. iar servii lui Dumnezeu se ridicau în spiritul şi puterea lui Ilie pentru a vesti solia.” Is. Lăsaţi pe Dumnezeu să poarte de grijă lucrării Sale. dar ei ştiau că nu puteau s-o manevreze.7 Un agricultor cu suflet drept şi inimos. “Vreţi să treceţi la cârmă?”.. Mii de suflete au îmbrăţişat adevărul vestit de William Miller.... pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului. (9) O mişcare ce împlineşte profeţia 4 octombrie SOLIA CEASULUI JUDECĂŢII “Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică. iar porţile iadului nu putea birui pe poporul Lui. ambarcaţiunea nobilă în care se află poporul Lui. (11) Binecuvântarea specială a Domnului. El a văzut că locuitorii pământului trăiau în perioada scenelor finale ale istoriei lumii.

(16) Astfel cei ce au urmat după lumina cuvântului. Domnul Hristos a intrat atunci în Sfânta Sfintelor din Sanctuarul ceresc. care curând avea să vină ca Împărat şi Mântuitor. până când nu se va fi împlinit aceasta şi până când nu se va fi realizat în totul unirea Bisericii cu lumea în întreaga creştinătate. (18) O mişcare ce împlineşte profeţia 6 octombrie A CĂZUT BABILONUL “Apoi a urmat un alt înger. 14:8 este încă o chestiune de viitor. El avea acum o mai clară înţelegere cu privire la întâia şi a doua solie îngerească şi erau pregătiţi să primească şi să ducă lumii solia îngerului al treilea din Apocalips 14.. Acum ei au privit din nou în Sfânta Sfintelor la Marele lor Preot Milos. ca pregătire pentru venirea Sa. Mulţi din ei n-au auzit niciodată adevărul special pentru timpul prezent." Ea nu a îmbătat încă toate naţiunile. De aici trăgeau concluzia că Domnul va veni în anul 1844. ca după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu. al doilea şi a zis: ‘A căzut. Cu toată întunecimea spirituală şi înstrăinarea de Dumnezeu.O mişcare ce împlineşte profeţia 5 octombrie LUMINĂ PRIN ÎNTUNERIC “Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire. a căzut Babilonul. (17) Urmând Domnului în credinţă ei înţeleseseră de asemenea şi lucrarea de încheiere a bisericii.36 Subiectul acesta privitor la Sanctuar este cheia înţelegerii misterului dezamăgirii din 1844.. Cheia aceasta deschidea vederii un complet sistem de adevăruri. despre natura lui. Ei credeau că lucrarea de curăţire a Sanctuarului însemna curăţirea pământului cu foc la ziua de apoi şi că aceasta va avea loc la a doua venire.. Dar solia îngerului al doilea nu s-a terminat în 1844. vor fi lăsaţi să primească lucrarea rătăcirii. ei constatară că nu există nici o dovadă în Scripturi. era sanctuarul. ca să fie mântuiţi. cetatea cea mare care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei’. iar deplina împlinire a cuvintelor din Apoc. şi unde căderea bisericilor fusese mai rapidă. despre locul aşezării Sale şi despre serviciile din el. dar căderea aceasta nu era deplină. majoritatea urmaşilor adevăraţi ai lui Hristos se găsesc încă în ele. Lucrarea apostaziei nu şi-a ajuns pe deplin culmea ei. Căderea Babilonului nu va fi deplină. pentru că a îmbătat toate naţiunile cu vinul mâniei curviei ei.. (15) Adventiştii credeau şi ei că pământul sau o parte din el. numai felul cum interpretau ei profeţia putea fi greşit. 10:35. au văzut că. pe care să se sprijine credinţa populară că pământul era Sanctuarul. Bisericile au ajuns atunci la decăderea morală. Lucrarea aceasta se va face în mod progresiv. spre a îndeplini lucrarea de încheiere a ispăşirii. (19) O mişcare ce împlineşte profeţia 7 octombrie ULTIMA AVERTIZARE SOLEMNĂ . ele au căzut din ce în ce mai jos. pentru că au refuzat lumina soliei advente." Apoc. Satan va lucra cu toată puterea şi cu toată amăgirea nedreptăţii. 14:8 Solia îngerului al doilea din Apocalips 14 a fost predicată întâi în vara anului 1844 şi atunci se referea mai direct la bisericile din Statele Unite.. Cercetând în direcţia aceasta. Totuşi. care există în bisericile care alcătuiesc Babilonul. unde solia judecăţii fusese vestită în cercuri mai largi şi fusese respinsă peste tot. în strânsă legătură şi armonizând între ele. Continuând însă să lepede adevărurile speciale pentru zilele noastre." Ev. a căzut Babilonul. în loc să vină pe pământ la sfârşitul celor 2300 de zile în 1844. să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit. Dar anul 1844 trecuse şi Domnul nu se arătase.. Biblia spune că înainte de venirea Domnului. încă nu se poate spune: “A căzut. iar cei care nu au primit iubirea adevărului. dar în ce consta oare greşeala?. Credincioşii ştiau că Cuvântul lui Dumnezeu nu va da greş. Căci aveţi nevoie de răbdare. ca să creadă o minciună. dovedind că Dumnezeu conduse marea Mişcare Adventă. dar găsiră în Biblie explicaţia deplină despre Sanctuar.

(27) Sigiliul Legii lui Dumnezeu se află în porunca a patra. reprezintă papalitatea. cât şi titlul Dătătorului Legii.. Aceasta mărturiseşte despre El că este Creatorul cerurilor şi al pământului arătând astfel pretenţia Lui la respect şi adorare din partea tuturor. Dar deoarece oamenii sunt neascultători. astfel acei care continuă să calce Legea lui Dumnezeu vor primi “semnul fiarei. aduce în atenţie atât numele. turnat neamestecat în paharul mâniei Lui. nici copacii. să acorde atenţie soliei. ca să ştim ce va veni.10 Când serviciul lui Isus a fost terminat în Sfânta şi El a intrat în Sfânta Sfintelor şi a stat în faţa Chivotului care conţinea Legea lui Dumnezeu.. care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. tot astfel cum a fost pus un semn pe uşiorii uşii locuinţelor evreilor. Numai această poruncă. 7:2. cât şi spiritual. (28) Israeliţii au mânjit uşiorii uşii cu sânge ca să arate că ei sunt proprietatea lui Dumnezeu. 5:27 Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. “Chipul fiarei reprezintă acea formă de protestantism decăzut care se va arăta când bisericile protestante vor căuta ajutorul puterii civile pentru impunerea cu forţa a dogmelor lor. tot astfel şi sufletul primeşte imprimarea Duhului lui Dumnezeu şi păstrează chipul lui Hristos. Dumnezeu declară: “Le-am dat şi Sabatele Mele să fie un semn între Mine şi ei. Dacă poporul lui Dumnezeu ar fi umblat după sfatul Său.. zicând: ‘Nu vătămaţi pământul. Ei vor ajunge în armonie cu Legea sfântă a lui Dumnezeu.. determinându-i pe oameni să se închine acestui sabat fals..’ ” Apoc. arătându-le ceasul de încercare şi de groază care le stă în faţă”. ci sfântă şi fără prihană. (25) Aşa cum se imprimă pecetea în ceară. al treilea şi a zis cu glas tare: ‘Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei. aşa cum era şi vechiul Israel. 20:12 (29) Îndată ce poporul lui Dumnezeu este sigilat pe frunte şi aceasta nu este vreun sigiliu sau semn care poate fi văzut. În afară de acest precept nu mai există nimic în Decalog care să arate prin a cui autoritate este dată Legea. pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul care-i sfinţesc. Această solie avea ca scop să avertizeze pe copiii lui Dumnezeu. şi primeşte semnul ei pe mână sau pe frunte. (20) Simbolul acesta [fiara] aşa cum au crezut cei mai mulţi protestanţi. zburând prin mijlocul cerului. timpul de probă este prelungit pentru ca toţi să . pentru a feri poporul de nimicirea generală.. solia adevărului ar fi fost dusă la toţi oamenii care locuiesc pe întreaga suprafaţă a pământului.. ci o întemeiere pe adevăr.3 Pecetea Dumnezeului Celui Viu va fi pusă numai pe acei care au în caracter asemănarea lui Hristos. Ce este atunci schimbarea Sabatului.” (22) Şi aceasta nu se va întâmpla până când chestiunea nu va fi pusă clar înaintea oamenilor care sunt determinaţi să aleagă între poruncile lui Dumnezeu şi poruncile oamenilor. fără pată. nici marea. Se va pune un semn pe fiecare dintre copiii lui Dumnezeu.. Într-adevăr a şi început deja. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri.. dar totuşi îndelung răbdător cu păcatele şi greşelile poporului Său din această generaţie. atât din punct de vedere intelectual.adică semnul fiarei? (21) Ţinerea Duminicii nu este încă semnul fiarei şi nu va fi până când nu se va da decretul duminical. (24) O mişcare ce împlineşte profeţia 8 octombrie CINE VA PRIMI PECETEA LUI DUMNEZEU “Şi am văzut un alt înger. astfel încât semnul nu poate fi îndepărtat îndată ce poporul lui Dumnezeu este sigilat şi pregătit pentru cernere.. fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu.. atunci El a trimis un alt înger puternic cu o a treia solie pe pământ. decât semnul puterii Bisericii Catolice . (30) O mişcare ce împlineşte profeţia 9 octombrie IDEALUL LUI DUMNEZEU PENTRU BISERICA SA “Ca să înfăţişeze înaintea Lui această biserică slăvită. va veni sfârşitul. 14:9. judecăţile lui Dumnezeu sunt acum pe pământ.” (23) Când Dumnezeu trimite oamenilor avertismente atât de importante încât ele sunt reprezentate ca îngeri sfinţi." Ezech. lucrarea lui Dumnezeu ar fi înaintat. El pretinde de la fiecare persoană înzestratră cu capacitatea de a raţiona. Tot astfel copiii lui Dumnezeu de astăzi vor purta semnul pe care l-a hotărât Dumnezeu. scriitorii papistaşi citează: “Chiar schimbarea Sâmbetei în Duminică”. (26) Ascultarea de principiile poruncilor lui Dumnezeu este aceea care modelează caracterul după asemănarea divină.." Efes. cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea. dintre cele zece. până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!’ “ Apoc.“Apoi a urmat un alt înger. nemulţumitori şi nesfinţiţi. Ca semn al puterii Bisericii Catolice.

ca să nimicească pe poporul lui Dumnezeu. iar lucrarea sa de amăgire şi de distrugere îşi ajunge culmea în timpul strâmtorării. (41) Ceasul judecăţii lui Dumnezeu a sosit. (35) Experienţele şi cercările prin care a trecut poporul lui Dumnezeu în zilele Esterei nu au fost ceva propriu numai pentru acea generaţie. în marea lucrare de pregătire? Acei care se unesc cu lumea. dar există o mică ceată care se împotriveşte supremaţiei lui." Mal . în timp ce cei patru îngeri ţin cele patru vânturi. (31) Ce faceţi voi fraţilor. Semne îngrozitoare cu caracter supranatural se vor arăta în curând pe cer.poată auzi ultima solie de har. El niciodată nu poate să-i slăbească." Cu acelaşi zel care l-a caracterizat pe profetul Ilie şi pe Ioan Botezătorul. ca dovadă a puterii demonilor făcători de minuni. dacă doreşte să primească sigiliul viului Dumnezeu. Sigiliul lui Dumnezeu nu va fi pus niciodată pe frunţile bărbaţilor şi femeilor cu limbi mincinoase sau cu inimi înşelătoare. spre a-i întări în rătăcire şi a-i grăbi să se unească cu Satana în ultima sa luptă contra guvernării cereşti. cât şi supuşii vor fi la fel amăgiţi. el a pus stăpânire asupra bisericilor apostaziate.6 Cuvintele de încheiere ale lui Maleahi sunt o profeţie referitoare la lucrarea care trebuia făcută la prima venire şi care trebuie făcută la a doua venire a lui Hristos. Satan numără lumea printre supuşii lui. (37) Acei care caută adevărul ca ei să-l poată asculta. trebuie să audă Cuvântul Domnului şi să-L împlinească întocmai. înainte de a veni ziua Domnului. căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare. triumful lui ar fi desăvârşit. Când se va da decretul şi pecetea va fi întipărită. După cum el a influenţat naţiunile păgâne să nimicească pe Israel. Acum este timpul de pregătire.ca nişte candidaţi ai cerului. (36) Mânia Satanei sporeşte cu cât timpul se scurtează. după cum Ioan a venit în spiritul şi puterea lui Ilie. Prin aceşti agenţi. care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos. fiindcă ştie că are puţină vreme." Apoc. rostită cu glas tare. ziua aceea mare şi înfricoşată. declară: “Şi balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţiei ei. Mulţi n-au auzit adevărul. Lucrarea lui Dumnezeu a fost întârziată. (39) Acei care trebuie să pregătească drumul pentru a doua venire a lui Hristos sunt reprezentaţi de credinciosul Ilie. atât cârmuitorii. (40) În acest timp de apropiată apostazie generală. ca nu cumva la venirea Mea să lovesc ţara cu blestem. Vizionarul de pe insula Patmos. (38) Adevăruri care ies în evidenţă 11 octombrie ILIE ŞI BISERICA MODERNĂ “Iată. (31) Fiecare suflet. trebuie să ne luptăm şi noi pentru a pregăti calea pentru cea de a doua venire a lui Hristos. dacă oamenii doresc să aibă un loc în familia lui Dumnezeu. (33) Acum este timpul să ne hotărâm şi să facem alegerea. unicul lor refugiu va fi rugăciunea. tot astfel şi în viitorul apropiat." Apoc. le-a îndreptat atenţia asupra celor zece porunci. să pregătească calea pentru prima venire a lui Hristos. individual. Toţi acei care primesc sigiliul trebuie să fie fără pată înaintea lui Dumnezeu . El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor. Spirite de diavoli vor merge la împăraţii pământului şi la toată lumea. care se umilesc înaintea lui Dumnezeu îşi curăţesc sufletele prin ascultare de adevăr . atât timp cât ei ţin o strânsă legătură cu Isus. timpul sigilării a fost amânat. şi asupra membrilor comunităţii Sale de pe pământ zace o răspundere solemnă. Dumnezeu pretinde de la solii săi să proclame legea în spiritul şi puterea lui Ilie. (34) O mişcare ce împlineşte profeţia 10 octombrie ÎNCERCAREA BISERICII “De aceea bucuraţi-vă ceruri şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi pământ şi mare. vă voi trimite pe proorocul Ilie. căci a venit ceasul judecăţii Lui. la timpul sfârşitului. Dar Domnul le va da ocazie de a-l auzi şi a se pocăi. 4:5. el va aţâţa stăpânirile nelegiuite ale pământului. de a da un avertisment acelora care stau pe povârnişul unui prăpăd veşnic (42) . Acei care sunt neîncrezători în ei înşişi. 12:17 Unii dintre cei ce trăiesc astăzi pe pământ vor vedea aceste cuvinte împlinindu-se. Unica lor speranţă se află în mâinile lui Dumnezeu. privind peste multe secole în viitor. După cum Ioan Botezătorul. sunt acei care stârnesc răutatea lui Satan şi-i măresc furia. Nu trebuie a se considera religia ca ceva întâmplător. atunci caracterele lor vor rămâne curate şi nepătate pentru veşnicie. primesc pecetea lumii şi se pregătesc pentru primirea semnului fiarei... tot astfel trebuie şi noi să vestim cu glas sigur solia: “Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă. 12:12 Acei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus vor simţi furia balaurului şi a oştilor lui.aceştia vor primi pecetea cerească şi se pregătesc să primească sigiliul lui Dumnezeu pe frunţile lor. Dacă el ar putea să-i şteargă de pe faţa pământului. pregătind un popor pentru prima venire a lui Hristos.

da. 12:1. atunci este timpul pentru fiecare adevărat urmaş al lui Hristos . eu nu voi fi un trădător. aşa cum i-a înzestrat pe acei care în ziua Cincizecimii au auzit cuvintele mântuirii. va face legile (statului n. 4:13 (51) Nu toţi oamenii primesc aceleaşi daruri. Dar când. Vor îngădui Adventiştii de Ziua a Şaptea să le scadă devotamentul atunci când toate facultăţile şi puterile lor trebuie să fie puse de partea Domnului. (46) Semnul ascultării este păzirea Sabatului cuprins în porunca a patra... Nimeni altcineva. Dacă reţineţi lumina pe care aţi primit-o.Fiecare poate face ceva în lucrare. Duhul şi harul Său sunt pentru toţi acei care au nevoie de ele şi-L cred pe cuvânt.. Pavel spune că darurile şi manifestările Duhului au fost revărsate în biserică. dimpotrivă cel mai sărac şi mai neştiutor ucenic al lui Hristos este unit cu Domnul şi posedă darurile Spiritului. care vor însoţi încheierea propovăduirii Evangheliei.” (Ef. (50) Adevăruri care ies în evidenţă 13 octombrie DARURILE DUHULUI “În ce priveşte darurile duhovniceşti. (48) Vine timpul când poporul lui Dumnezeu va simţi mâna persecuţiei.) să constrângă oamenii la păzirea zilei întâi a săptămânii... nobilă şi înălţătoare trebuie să se desprindă de pe buzele lor? “De aceea eu iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul. (56) Adevăruri care ies în evidenţă 14 octombrie . dar ea se va împlini pe deplin în manifestările harului divin." Ps. cu tot sufletul şi cu tot cugetul: “Este vremea ca Domnul să lucreze căci ei calcă Legea Ta” Ps. 4:11. când o mărturie neşovăitoare. Dar poporul lui Dumnezeu trebuie să stea neclintit de partea Lui. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu. (43) Datoria noastră nu poate fi pusă asupra altora. “Şi El a dat pe unii apostoli.. pentru că acesta este chiar motivul care trebuie să ne determine să ne rugăm cu toată inima. unii vor fi lăsaţi în întuneric prin neglijenţa voastră. pe alţii evanghelişti.7. cînd Dumnezeu ar fi foarte mult preamărit şi onorat prin credincioşia mea. trebuie să iubeşti cel mai mult pe Dumnezeu şi să nutreşti această dragoste faţă de toate creaturile pe care le-a făcut El. trad. Omul fărădelegii care s-a gândit să schimbe vremurile şi Legea şi care totdeauna a asuprit pe poporul lui Dumnezeu." Ef.. Păzind porunca a patra în spirit şi adevăr. oamenii vor păzi toate poruncile Decalogului.. nu voiesc să fiţi în necunoştinţă. la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos. pe alţii păstori şi învăţători. dacă nu a lucrat cu zel şi fără egoism pentru salvarea sufletelor. a cărei înrâurire asupra inimilor nu va rămâne fără efect. pentru zidirea trupului lui Hristos. (55) Aceste daruri ne aparţin deja nouă în Hristos. pe alţii prooroci. la starea de om mare. 119:27 Atunci când Legea lui Dumnezeu este cea mai batjocorită şi mai dispreţuită.. (47) Sabatul este o piatră de încercare pentru această generaţie. Nimănui nu i se va spune că este nevinovat înaintea lui Dumnezeu. dar adevărata lor posedare depinde de primirea din partea noastră a Spiritului lui Dumnezeu. (54) Dumnezeu va înzestra astăzi femei şi bărbaţi cu putere de sus. (45) Adevăruri care ies în evidenţă 12 octombrie O BISERICĂ CE PĂZEŞTE SABATUL “Şi balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţiei ei.. Pe asemenea oameni El îi face canale prin care se revarsă asupra universului cele mai nobile influenţe. pentru desăvârşirea sfinţilor... deoarece ei păzesc cu sfinţenie ziua a şaptea.12) (53) În strânsă legătură cu scenele finale ale zilei celei mari a lui Dumnezeu. (52) Domnul are nevoie de tot felul de oameni iscusiţi. 12:17 În capitolul 12 din Apocalips este prezentată marea luptă dintre ascultare şi neascultare. el va avea o putere. din cauza dispreţului universal..” 1 Cor. în vederea lucrării de slujire. mai mult decât aurul curat.. dar fiecărui serv al Domnului îi este făgăduit un dar al Duhului.. Pentru a împlini această poruncă. (44) Domnul are un loc pentru fiecare în marele Său plan. care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Hristos. Pentru un timp ca acesta Biserica trebuie să fie în mod special dotată cu harul şi puterea divină nu mai puţin decât în zilele apostolilor. să stea fără şovăire pentru credinţa dată sfinţilor odată pentru totdeauna. ci numai voi înşivă puteţi face lucrarea voastră. fraţilor. Chiar în ceasul de acum. Domnul făgăduieşte prin proorocul Ioel o manifestare specială a Duhului Sfânt (Ioel 2:28) Această profeţie s-a împlinit în parte cu ocazia pogorârii Duhului Sfânt în ziua rusaliilor. 119:126 De aceea. (49) Nimeni să nu cedeze ispitei şi să devină mai puţin zelos în respectarea Legii lui Dumnezeu datorită dispreţului cu care este privită aceasta." Apoc.

În acelaşi chip şi după încheierea Sfintelor Scripturi. ca această povară să fie luată de la mine şi să fie pusă asupra unuia mai capabil decât mine.. (59) Există unii care sunt bucuroşi să vă lase să dormiţi liniştiţi în siguranţă omenească. Pe această cărare călătorea poporul advent către cetatea sfântă. EU SUNT CU TINE” “Nu te teme. de a lumina.. sunt raze de lumină care strălucesc de la tronul ceresc. Cele scrise sunt ceea ce Dumnezeu mi-a descoperit în viziune. (57) Dumnezeu .GLASUL PROFETULUI ÎN ZILELE NOASTRE “După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură.. Într-o a doua viziune. întinsă sus deasupra lumii.” Ioel 2:28 În Cuvântul Său. Căci mărturia lui Isus este Duhul proorociei. Se pomeneşte de profeţi în epoci diferite ale căror cuvinte nu au fost înregistrate. ci pentru a mângâia pe poporul Său şi pentru a îndrepta pe acei care se abat de la adevărul Bibliei. Atunci o voce mi-a zis: “Priveşte încă odată. Spiritul lui Dumnezeu însoţea mărturia şi solemnitatea veşniciei repauza asupra noastră. eram îngenuncheate la altarul familial. (58) Când Duhul lui Dumnezeu mi-a descoperit marile adevăruri din Cuvântul Său şi scenele trecutului şi viitorului. sunt descoperitorul învăţăturilor şi piatra de încercare a vieţii religioase. Eu te întăresc. nu au încetat de a comunica lumină oamenilor în chip individual.. care urmă curând după cea dintâi. Domnul este acela care dă soliile.. bătrânii voştri vor visa visuri şi tinerii voştri vor avea vedenii. Dumnezeu a dat oamenilor cunoştinţele necesare mântuirii. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.. Duhul Sfânt trebuie să continue lucrarea Sa. Sfintele Scripturi trebuie să fie primite ca având o autoritate absolută. M-am întors să văd poporul adventist din lume. 19:10 . dar eu am o lucrare diferită de aceasta. “este să duci solia Mea. a cărei inimă era strâns legată cu a mea. (63) Adevăruri care ies în evidenţă 16 octombrie MĂRTURIA LUI ISUS “Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin. Este caracterul tău gata de a suporta cercarea cerească? (60) Adevăruri care ies în evidenţă 15 octombrie “NU TE TEME ." La auzul acestor cuvinte mi-am ridicat ochii şi am văzut o cărare dreaptă şi îngustă.. Eu am istorisit această viziune credincioşilor. În veacurile când au fost date scrierile Vechiului şi Noului Testament. ca o infailibilă descoperire a voinţei Sale. M-am rugat cu seriozitate mai multe zile de-a rândul şi chiar până noaptea târziu. să fiu aleasă ca uneltă prin care Dumnezeu să dea lumină poporului Său. tot Eu îţi vin în ajutor... cinci. dar ceva mai sus. am fost rugată să fac cunoscut şi celorlalţi ceea ce mi-a fost revelat.. căci Eu sunt Dumnezeul tău. Dar el mi-a zis: “Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi. Solia mea este de a vă trezi şi a vă ruga să vă reformaţi vieţile şi să încetaţi răscularea voastră împotriva Dumnezeului Universului. “Lucrarea ta”. nu pentru a aduce o nouă credinţă.. Luaţi Cuvântul lui Dumnezeu şi vedeţi dacă sunteţi în armonie cu El. mi-au fost arătate cercările prin care va trebui să trec şi că era de datoria mea să merg şi să spun altora ceea ce Dumnezeu mi-a descoperit. 41:10 Nu mult după trecerea timpului din 1844. nu te uita cu îngrijorare. Pe când ne rugam puterea lui Dumnezeu a venit asupra mea. Ele constituie măsura de atins în ce priveşte caracterul.." Ap. dar nu-l puteam găsi. Mi se părea că sunt înconjurată de lumină şi mă ridicam tot mai sus şi mai sus de pe pământ.. Faptul că Dumnezeu a descoperit oamenilor voinţa Sa prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt. Dar lumina datoriei nu se schimbă. căci Eu sunt cu tine. care păstrează mărturia lui Isus. a făgăduit că va da viziuni în zilele de pe urmă.. care erau pe deplin încredinţaţi că era de la Dumnezeu. cum n-o mai simţisem până atunci. o fiinţă atât de tânără şi slabă. Lui Dumnezeu închină-te. afară de descoperirile care urmau să fie incluse în Sfânta Scriptură. (61) Mântuitorul meu m-a desemnat să fiu solul Său.. nu a făcut fără rost pentru ei prezenţa continuă şi îndrumările Duhului Sfânt.” Is.. Noi.. m-a învăţat El. Eu eram stăpânită de o teamă nespusă. toate femei.. gândindu-mă cum se face că eu. fiii şi fiicele voastre vor prooroci.. Duhul şi puterea Mea vor fi cu tine.” (62) Eu nu scriu pentru a-mi face cunoscute propriile idei. mi-a fost dată prima viziune. a avertiza şi a mângâia pe copiii lui Dumnezeu. pentru a o duce. Eram în vizită la o soră scumpă în Hristos.

prin contrastul care există între ceea ce este fals şi ceea ce este adevăr. Lui Isus i s-a dat să stea în fruntea omenirii. (71) Când Mărturiile. pentru a dezgusta poporul. Întreaga Sa viaţă a fost stăpânită de legea slujirii. Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun. (68) Instrucţiunea care a fost dată în primele zile ale soliei trebuie să fie păstrată ca o îndrumare sigură de urmat în aceste zile de pe urmă. Datoria omului faţă de Dumnezeu şi semenii săi este lămurită în mod deosebit în Cuvântul lui Dumnezeu. Idealul acesta al slujirii. poporul este fără frâu. Aici. Singura măreţie... pentru ca prin pilda Sa să înveţe pe alţii ce înseamnă a sluji. Dacă aţi fi făcut din Cuvântul lui Dumnezeu studiul vostru." 1 Tes. dar. ce scuză putem aduce? (67) Adevăruri care ies în evidenţă 17 octombrie CERCETAŢI TOATE LUCRURILE “Nu stingeţi Duhul.. 29:18.21. prin Mărturii Dumnezeu a simplificat marile adevăruri date deja şi le-a adus în faţa poporului pe calea aleasă de El. ca să-i trezească şi să le întipărească în minte. Lucrarea mea. Mărturiile sunt sau de la Spiritul lui Dumnezeu sau de la diavolul. Prin faptul că a creat lumea şi că menţine toate lucrurile.. 5:19. poate fi găsit aici. Hristos a dat o desăvârşită pildă de slujire neegoistă. Dumnezeu l-a încredinţat Fiului Său. Singura distincţie se găseşte în devoţiunea slujirii altora. De multe ori încercase Isus să stabilească acest principiu între ucenici. pentru a tulbura încrederea poporului rămăşiţei lui Dumnezeu în adevărata mărturie. care devine incurabilă şi sfârşeşte cu pieirea.. poartă sau pecetea lui Dumnezeu. El a spus: “Oricine vrea să fie mai mare între voi. am zis eu. În felul acesta. sau pe cea a vrăjmaşului. învăţătură peste învăţătură.. În aceste zile însă El le vorbeşte prin Mărturiile Spiritului Său. Care este spiritul învăţăturilor lor? Care a fost rezultatul influenţei lor? Toţi cei ce doresc pot face cunoştinţă cu roadele acestor viziuni. (65) Am luat preţioasa Biblie şi am înconjurat-o cu diferite Mărturii pentru Comunitate. Această lucrare sau este de la Dumnezeu sau nu este. în împrejurări asemănătoare cu ale lor. pentru ca minunata simplitate a adevărului să poată impresiona pe toţi. sunt întâlnite cazurile aproape la toţi.. “În timpurile vechi. Păcatele de care ei trebuie să se ferească sunt arătate. El slujeşte fără încetare altora. În împărăţia mea nu are loc principiul preferinţei şi al supremaţiei. nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Voi nu sunteţi familiarizaţi cu Scripturile. Nu dispreţuiţi proorociile. şi el îşi îndoieşte eforturile. cu privire la voinţa Sa şi la felul cum ei trebuie să umble. “Când nu este nici o descoperire dumnezeiască. (66) Dacă le desconsiderăm [avertismentele din Mărturii]. temelia oricărei educaţii. adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său. Dumnezeu nu trăieşte pentru Sine. până ce îi trânteşte într-o răsculare pe faţă. ca pe un fel de fanatism.. (69) Faceţi ca Mărturiile să fie judecate după roadele lor. ci să întipărească mai viu în inimă adevărurile inspiraţiei. descoperite deja.. pentru ca toţi să fie lăsaţi fără scuză. Domnul vrea să vă avertizeze. Sfatul pe care ei îl doresc.. Dumnezeu a vorbit oamenilor prin gura profeţilor şi apostolilor. Când Iacob şi Ioan ceruseră să li se dea locul de frunte. Satan va lucra ingenios în diferite moduri şi prin diferiţi agenţi. El va aduce viziuni false.” Prov. să fie slujitorul vostru” Matei 20:26. cu dorinţa de a ajunge standardul Bibliei şi desăvârşirea creştină. dar sufletele sincere.Mai presus de toate celelalte cărţi Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie marele nostru studiu. N-a existat niciodată un timp în care Dumnezeu să fi învăţat pe poporul Său cu mai multă stăruinţă ca acum. (72) Respectarea tuturor orânduielilor 18 octombrie SERVUL OMULUI “Adevărat. Nici un adaos nu s-a adus adevărului. Satan ştie că cei amăgiţi nu se vor opri aici. pentru a îndruma greşit şi pentru a amesteca adevărul cu neadevărul. El a trăit Legea lui Dumnezeu şi prin exemplul Său a arătat cum să ascultăm de ea. să vă mustre şi să vă sfătuiască prin mărturiile date şi să vă întipărească în minte importanţa adevărului Cuvântului Său. Dumnezeu a găsit cu cale să vă dea poruncă peste poruncă. (73) .” Ioan 13:16 În viaţa şi învăţăturile Sale. (64) [Mărturiile] nu au menirea de a micşora Cuvântul lui Dumnezeu.. atunci n-ar fi fost necesare Mărturiile. care au fost crezute odată. care îşi are originea în Dumnezeu. Dar nu sunt mulţi între voi care ştiu în realitate ce conţin Mărturiile. vor fi făcute în stare să facă deosebirea între ele. (70) Chiar ultima amăgire a lui Satan va fi de a face fără efect mărturiile Duhului lui Dumnezeu. ci de a-L preamări şi a atrage minţile spre El . sunt puse la îndoială şi lepădate. dar numai puţini dintre voi ascultă de lumina dată. astfel ca ei să privească ceea ce poartă numele de viziune. este măreţia umilinţei.. dat pentru alte cazuri. Dumnezeu nu face nimic în tovărăşie cu Satan. În această privinţă nu poate exista o lucrare pe jumătate. Mărturiile scrise nu au ca scop să dea o lumină nouă.

ci curăţia inimii lor era încercată prin acest serviciu umilitor. Astfel vom fi şi noi convinşi când Hristos va vorbi inimilor noastre. Când Hristos a serbat această rânduială cu ucenicii Săi. Această ceremonie este de mare însemnătate pentru noi. încât El Însuşi." .. Când Israelul modern respectă rânduiala sfântă. (79) Hristos a dat de înţeles ucenicilor Săi că spălarea picioarelor nu îndepărta păcatele lor.. nu doar actul exterior al curăţiei. Păcatele săvârşite vor ieşi mai bine în evidenţă. Mintea va fi umplută cu energie şi ţâşnind în activitate şi viaţă.17) El a plănuit ca prin aceasta să încerce starea adevărată a inimii şi minţii acelora care au luat parte la acea ceremonie. Dumnezeu doreşte ca noi să înţelegem întreaga însemnătate a acestui act. s-au convins de aceasta. toţi. Hristos instituia acum o slujbă religioasă. acest act revela tot ce era esenţial. Nu-i scapă nici o privire. A fost dat ca un mijloc prin care să se testeze şi să se dovedească loialitatea copiilor lui Dumnezeu.” Ioan 13:17 Ritualul spălării picioarelor a fost instituit ca serviciu religios. Hristos este de faţă prin Duhul Său cel Sfânt pentru a pune sigiliul asupra întocmirilor Sale. a spălat picioarele ucenicilor Săi. ferice de voi dacă le faceţi. Hristos este prezent prin Duhul Său. Îngerii cereşti sunt de faţă. pentru că Duhul Sfânt ni le va reaminti. Unul egal cu Dumnezeu. aceasta aduce cu sine bănuieli rele şi amărăciune. Tot ce a dorit Hristos să spună referitor la această rânduială. copiii lui Dumnezeu sunt aduşi într-o sfântă legătură unul cu altul..” Ioan 13:14. de a căuta locul cel mai de frunte şi deseori. Dacă ştiţi aceste lucruri. Aceşti vizitatori nevăzuţi sunt prezenţi la orice ocazie de felul acesta. ferice de voi dacă le faceţi. În timp ce ucenicii se luptau pentru locul cel mai de frunte. (74) Respectarea tuturor orânduielilor 19 octombrie EXEMPLUL LUI ISUS ÎN UMILINŢĂ “Deci dacă Eu. prin harul Său.. decât înainte. Lecţia nu se referă doar la acest act. dar a spus: “Nu toţi sunteţi curaţi. pentru a se ajuta şi binecuvânta unul pe altul. cu excepţia lui Iuda. Această rânduială a fost dată spre folosul ucenicilor lui Hristos.. Totul . să scoată pe om din egoismul lui. în relaţiile noastre unul cu altul. (80) Când credincioşii se adună să serbeze sfintele rânduieli. în acest sens. în împărăţia făgăduită. Pentru ca poporul Său să nu fie amăgit de egoismul care locuieşte în inima firească şi care se întăreşte prin satisfacerea eului. (78) Respectarea tuturor orânduielilor 20 octombrie O DOVADĂ DE CREDINCIOŞIE “Dacă ştiţi aceste lucruri. Ea trebuie să ne descopere marele adevăr că Hristos este un exemplu a ceea ce trebuie să fim noi. El aşteaptă pe cei pocăiţi şi cu inima zdrobită. Prin fapta Domnului. nici un gând de întristare. (76) Împăcarea unuia cu altul este lucrarea pentru care a fost instituită spălarea picioarelor. Izvoarele sufletului vor fi deschise. El este de faţă pentru a convinge inima. această ceremonie trebuie să preceadă împărtăşirea cu simbolurile morţii Domnului. iar Hristos le-a descoperit tuturor că El îl ştia pe Iuda că este trădătorul Domnului său şi că spălarea picioarelor nu era o rânduială prin care să se cureţe sufletul de această murdărie morală. Pentru că Eu v-am dat o pildă.” (75) Ceremonia spălării picioarelor ilustrează în modul cel mai evident necesitatea adevăratei umilinţe. să-l coboare de pe piscurile înălţării de sine. are ca scop să îndepărteze neînţelegerile acestea. va doborî orice piedică ce a provocat dezbinare şi înstrăinare. Ea ne arată că întreaga viaţă trebuie să fie o viaţă de servire umilă şi credincioasă. El nu ar fi putut lăsa acest mare subiect în sarcina omului.Rânduiala spălării picioarelor este o rânduială de servire. Oriunde este sărbătorită. Hristos Însuşi S-a încins şi a săvârşit slujba de rob spălând picioarele acelora care Îl numeau Domn.. Hristos însuşi ne-a lăsat un exemplu de umilinţă. această ceremonie a umilinţei a devenit una din rânduielile consacrate. sunt de faţă soli nevăzuţi de ochi omeneşti. Rânduiala care precede Cina Domnului.. Atunci când această rânduială este corect sărbătorită. Această problemă el a considerat-o de o atât de mare însemnătate prin rezultatele ei. care îl va face să slujească pe fratele său. El [Isus] a zis: “V-am dat o pildă ca să faceţi şi voi cum v-am făcut Eu. Trebuia să fie practicată de ucenici pentru ca totdeauna să păstreze în minte învăţătura Lui despre umilinţă şi slujire.. Dacă inima era curăţită. este cuprins în cuvintele pe care le-a rostit El: “V-am dat o pildă ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu. El a spălat picioarele lui Iuda. Aceasta este lecţia pe care Domnul dorea s-o înveţe şi s-o practice toţi." Cu această ocazie Iuda a venit cu o inimă de trădător. de a lucra pentru sine.. (77) După ce spălase picioarele ucenicilor.” (Ioan 13:15. la umilinţa inimii. ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu. Duhul este acela care aduce convingerea în inimă. Domnul şi Învăţătorul vostru v-am spălat picioarele şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora.15 În om există tendinţa de a se preţui pe sine mai mult decât pe fratele lui.

iar gândul despre Golgota trezeşte în inima noastră o emoţie vie şi sfântă. Cu inima curăţită prin sângele prea scump al lui Hristos. Suntem şi noi martori la lupta prin care s-a câştigat împăcarea noastră cu Dumnezeu. în acest pahar există puterea făcătoare de pace şi curăţitoare a sufletului. înţelegem mai bine măreţia şi însemnătatea jertfei adusă de Maiestatea cerului. 11:21. pecetluit cu sângele Lui. Slujba rânduită de Hristos trebuia să fie respectată de urmaşii Lui în toate ţările şi în toate timpurile. Serviciul pregătitor a cuprins toate acestea. Acesta este balsamul din Galaad. Pare că trecem şi noi prin grădina consacrată prin agonia Aceluia care a purtat păcatele lumii.. Acest act al legământului trebuie să fie ratificat cu sângele lui Hristos. mărturisirea păcatelor. împăcarea neînţelegerilor.. Toţi acei care vin cu credinţă în El. FĂCUT ÎN SÂNGELE MEU “Tot astfel. Trebuie să-şi deschidă sufletul înaintea razelor strălucitoare ale Soarelui Dreptăţii. dacă nu deosebeşte trupul Domnului. pentru a fi respectată în amintirea morţii Sale. a luat paharul şi li l-a dat zicând: “Acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele Meu. vor fi binecuvântaţi în mare măsură. Cercetarea de sine. Hristos ne este arătat ca răstignit între noi. deoarece mândria şi adorarea de sine nu pot să crească în sufletul care păstrează o vie amintire a celor petrecute pe Golgota. care se varsă pentru voi. după ce au mâncat. Prin acest Legământ primesc orice binecuvântare pe care cerul o poate da pentru viaţa aceasta şi pentru cea viitoare. Hristos S-a obligat să le fie Răscumpărător. Pentru acei care îl beau în credinţă. Hristos S-a obligat să le fie Mântuitor. Când primim pâinea şi vinul care simbolizează trupul frânt al lui Hristos şi sângele Lui vărsat. vă dau pacea Mea. 11:26 . Acest adevăr l-a rostit Hristos la Cina cea de taină. a instituit Cina Domnului în locul Paştelui. Nu acesta era scopul lui.. deşi nevăzut ei urmează să audă cuvintele: ”Vă las pacea Mea. În inimile şi pe buzele noastre vor fi laude pentru Dumnezeu şi pentru Miel. vestiţi moartea Domnului până va veni El!” 1 Cor. Planul Mântuirii este slăvit înaintea noastră. pe care Dumnezeu l-a dat pentru restabilirea sănătăţii şi vigorii în sufletul lovit de păcat. “Pentru că ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta. Privind la Mântuitorul răstignit." Deoarece “oricine mănâncă din pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic.este pregătit pentru primirea unui astfel de suflet. Nu trebuie să se ocupe de experienţele lor religioase trecute. care a fost vărsat pentru mulţi. Pentru că cine poate să citească inimile? Cine poate deosebi grâul de neghină? “Fiecare să se cerceteze pe sine însuşi şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta. fie că sunt înălţătoare. (84) Respectarea tuturor orânduielilor 22 octombrie LEGĂMÂNTUL CEL NOU. Ei nu trebuie să stea în umbra crucii. Când ucenicii Domnului se adună în jurul mesei Sale.. Iar săvârşirea sacramentului trebuia să amintească ucenicilor jertfa Sa nemărginită adusă prin fiecare în parte ca o părticică din marele întreg al neamului omenesc căzut. (86) Respectarea tuturor orânduielilor 23 octombrie ORI DE CÂTE ORI MÂNCAŢI ŞI BEŢI. (81) Respectarea tuturor orânduielilor 21 octombrie ÎN AMINTIREA MEA “Apoi a luat o pâine şi după ce a mulţumit lui Dumnezeu a frânt-o şi le-a dat-o ucenicilor zicând: “Acesta este trupul Meu care se dă pentru voi. pentru iertarea păcatelor. ci în lumina ei mântuitoare. Acela care a spălat picioarele lui Iuda doreşte să spele orice inimă de mânjitura păcatului. fie că sunt descurajatoare. îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi. (83) Dumnezeu n-a lăsat oamenilor să spună cine trebuie să ia parte la asemenea ocazii.” Luca 22:20 Împărţind cu ucenicii pâinea şi vinul. (82) Sărbătoarea naţională a iudeilor trebuia să fie pentru totdeauna desfiinţată. Acum ei vin să se întâlnească cu Hristos..” Luca 22:19 La ultimul Paşte..” 1 Cor. conştienţi pe deplin că El este de faţă. s-au făcut în totul. El le-a încredinţat Noul Legământ prin care toţi cei care Îl primesc devin copii ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos. Dar serviciul de împărtăşire nu trebuie să fie o ocazie de întristare.” Ioan 14:27 (85) Jertfa ispăşitoare este deplină şi îndeajuns. să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea. nu v-o dau cum o dă lumea. Nu trebuie să-şi amintească neînţelegerile cu fraţii lor. cu gândul ne alăturăm la scena împărtăşirii din camera de sus. Acesta este Noul Legământ.29 Împărţind cu ucenicii pâinea şi vinul. când Domnul S-a întâlnit cu ucenicii Săi.27. nu trebuie să-şi amintească şi nici să deplângă slăbiciunile lor.

. moartea. de toţi sfinţii mântuiţi şi de întreaga ceată îngerească spre onoarea marelui Creator. în mod public şi astfel să depună mărturie: Eu Îl accept pe Hristos ca Mântuitor al meu. De un preţ ce nu poate fi exprimat în cuvinte. ci mai des decât Paştele anual. Dumnezeu S-a repauzat în ziua a şaptea.. pentru izbăvirea finală a poporului Său." Matei 26:27-29 În necazul lor." Hristos a instituit slujba aceasta pentru ca să ne poată vorbi despre iubirea lui Dumnezeu. pentru inimile lor. Acea izbăvire era o reprezentare tipică a marii ispăşiri pe care Hristos a făcut-o prin jertfa vieţii Sale. şi să răspândească lumina divină pe calea sufletelor rătăcite. atât din cer. n-ar fi făcut ca iubirea Lui să aibă efect pentru noi. (92) . ci va fi respectat în toată eternitatea. a stabilit un semn de aducere aminte a frângerii trupului Său şi a vărsării sângelui Său pentru păcatele lumii.Mântuirea oamenilor depinde de o continuă aplicare.” 1 Cor. personal. Jertfa Lui este centrul nădejdii noastre. Dar acest lucru nu sfinţeşte prima zi a săptămânii. Domnul Şi-a pus biserica Sa ca o lumină în lume. ca un biruitor triumfător." Col. sângele legământului celui nou. Fiecare trebuie să ia parte la ea.. Toate popoarele vor vedea că tu porţi Numele Domnului şi se vor teme de tine. Prin urmare. un fapt măreţ şi veşnic. (87) Această rânduială nu trebuie să fie exclusivă. prin credinţa în puterea lui Dumnezeu. care L-a înviat din morţi. Ei trebuie să fie modele în ce priveşte evlavia personală şi faptele bune. Sufletele noastre nu se pot uni cu Dumnezeu decât prin Hristos. mai sfântă pe care s-o facem. (90) Am văzut că ceata îngerilor a fost umplută de uimire la vederea suferinţelor şi a morţii Regelui Măririi. pentru ei nu era nici o minune că Prinţul vieţii şi Domnul Măririi avea să rupă legăturile morţii şi să iasă din închisoarea Sa. a fost pentru ei gândul: “Ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta. care se varsă pentru mulţi spre iertarea păcatelor. vestiţi moartea Domnului până va veni El. tocmai acest lucru. trebuie să fim în legământ cu Dumnezeu şi să angajăm orice facultate a fiinţei noastre pentru a câştiga suflete pentru Hristos. vestiţi moartea Domnului până va veni El. El S-a jertfit pentru mine ca să fiu salvat de la moarte. Eu am văzut că Sabatul nu va fi desfiinţat niciodată. Iubirea şi unirea dintre frate şi frate trebuie să fie cimentate şi făcute veşnice prin iubirea lui Isus.. 2:21 Hristos S-a odihnit în mormânt în ziua Sabatului şi când fiinţele sfinte. dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău şi vei umbla pe căile Lui. Cina Domnului nu trebuie să fie serbată doar ocazional sau o dată pe an.. printr-o zi de odihnă. 11:26 Iar credinciosul pocăit. Ori de câte ori se întâlneau pentru a pomeni moartea Lui. Ea trebuie să reprezinte o parte din cer aici pe pământ.. 28:9. comemorează prin botezul său. înainte de moartea Sa. Sabatul a fost instituit în Paradis înainte de căderea în păcat. tot astfel cum a făcut Hristos prin moartea şi îngroparea Sa şi este scos din apă în mod asemănător învierii Sale. care parcurge treptele necesare în convertire. (88) Serviciul de împărtăşire arată către a doua venire a lui Hristos. (89) Respectarea tuturor orânduielilor 24 octombrie BOTEZUL ŞI PATIMILE LUI HRISTOS “Fiind îngropaţi împreună cu El. îngroparea şi învierea lui Hristos.10 Dacă dorim să ajungem moştenitori ai cerului. cât şi de pe pământ erau active în dimineaţa primei zile din săptămână El S-a sculat din mormânt pentru a-Şi relua lucrarea Sa de a-i învăţa pe ucenici. distinct faţă de toate religiile de azi. spunând: “Pentru că oridecâteori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta. (91) Biserica luptătoare 25 octombrie NUMELE PE CARE NI L-A DAT DOMNUL “Vei fi pentru Domnul un popor Sfânt. aşa cum mulţi vor vrea s-o facă. ei au găsit mângâiere în speranţa că el va reveni. făcând din ea un Sabat. El caută să păstreze viu în mintea ucenicilor.” Deut.. ci dimpotrivă ele sunt dovada cea mai puternică despre caracterul ei neschimbător. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie un popor deosebit în caracter şi obiceiuri faţă de lume. atunci răstignirea ar fi fost evenimentul cel mai potrivit. a sângelui curăţitor al lui Hristos. Numai prin faptul că El a murit pentru noi putem să privim cu bucurie la a doua Lui venire. Există pentru noi o lucrare mai măreaţă. Dar . Şi nimic mai puţin decât moartea lui Hristos. şi a fost respectat de Adam şi Eva şi de toate cetele îngereşti. De aceea. a binecuvântat-o şi a sfinţit-o.” Această Împărăţie nu are nici un principiu care să se asemene cu cele din lume. prin rânduiala Sfintei Cine. îşi reaminteau cum “El a luat un pahar şi după ce a mulţumit lui Dumnezeu li l-a dat zicând: Beţi toţi din el căci acesta este sângele Meu. până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu. Această rânduială solemnă comemorează un eveniment mult mai măreţ decât eliberarea copiilor lui Israel din Egipt.. aşa cum n-am mai făcut până acum. Dar eu am văzut că niciunul din aceste evenimente n-a fost hărăzit pentru schimbarea sau desfiinţarea Legii lui Dumnezeu. pentru a trăi o viaţă nouă în Isus Hristos. Hristos a zis: “Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. El se coboară în apă. dacă ar fi trebuit să fie sărbătorit vreunul din aceste evenimente. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei. pentru a călăuzi lumea spre cer. prin botez şi înviaţi în El şi împreună cu El. Isus.

aceştia nu fac voia lui Dumnezeu. fiecare adevărat ucenic va descoperi lumii pe Hristos ca pe un Mântuitor iertător de păcate. 3:18 Solia către biserica Laodiceană este aplicabilă tuturor care au avut marea lumină şi multe ocazii şi totuşi nu le-au preţuit. vei ridica din nou temeliile străbune. NU DISTRUGĂTORI “Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte. pentru că aţi murdări cerul cu înţelepciunea voastră nesfinţită.. El deschide comorile Sale. “Deschide uşa”. Strălucirea va apare. Acesta scoate în evidenţă adevărul care trebuie să fie o încercare pentru biserici. Există numai o biserică în lume care în timpul de faţă stă la spărtură şi drege zidurile. (94) Numele de Adventist de ziua a şaptea poartă în frunte semnele caracteristice ale credinţei noastre şi va convinge pe orice suflet care întreabă. Acei care îşi dau seama de ceea ce înseamnă acest conflict. (93) Suntem Adventişti de Ziua a Şaptea. iar biserica ce este credincioasă lui Iehova. Există două influenţe opuse care se exercită continuu asupra membrilor din biserică. dar aceasta este o biserică militantă şi nu o biserică triumfătoare.. nu. (97) Biserica luptătoare 27 octombrie BOGĂŢII PENTRU LAODICEENI “Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc ca să te îmbogăţeşti şi haine albe ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale şi doctorie pentru ochi. care. ci sunteţi plini de trufie deşartă. Ei nu poartă crucea printr-o adevărată lepădare şi jertfă de sine." Is. dacă inimile lor sunt luminate de Hristos. ci cu toate puterile lor se vor lupta împreună cu poporul lui Dumnezeu împotriva confederaţiei răului. nu-şi vor îndrepta armele lor împotriva bisericii luptătoare. denunţând-o ca fiind Babilon.Voi sunteţi o privelişte în faţa lumii. În timp ce Domnul aduce în biserică pe acei care sunt cu adevărat convertiţi.. Satan. Eu. ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. Satan seamănă buruieni.. Mântuitorul tău. Fiţi siguri că aceşti oameni sunt de partea marelui amăgitor. nu trebuie să se angajeze în nici o luptă de rând. face o lucrare în armonie cu cel care este pârâtorul fraţilor." Apoc. declarând: “Iată.. Hristos zice despre ei: “Voi vă lăudaţi că sunteţi bogaţi că aţi crescut în presupusa cunoştinţă spirituală. ca să te îmbogăţeşti şi haine albe ca să te îmbraci şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale. zice marele negustor.. nu puteţi fi mântuiţi. vei fi numit ‘Dregător de spărturi’. el va străpunge pe călcătorii Legii lui Dumnezeu şi-i va aduce la pocăinţă către Dumnezeu şi la credinţă în Domnul nostru Isus Hristos. Poporul lui Dumnezeu trebuie să primească acum lumina şi s-o răspândească. nici în clocot. rezidind pe vechile dărâmături şi orice om care atrage atenţia lumii şi a altor biserici la această biserică. aduce persoane care nu sunt convertite. Ne este ruşine de numele nostru? Noi spunem: Nu. Acei care pornesc să vestească o solie pe propria lor răspundere. Dacă sunteţi credincioşi Dumnezeului vostru care v-a încredinţat lucrarea." Ca un negustor ceresc.. ‘Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit’. Acesta este numele pe care ni l-a dat Domnul.” (101) Sfatul Martorului Credincios este plin de încurajare şi mângâiere. în acelaşi timp. (98) Există un mare număr de pretinşi creştini care nu-L urmează cu adevărat pe Isus.. posesorul comorilor spirituale “şi tratează cu Mine problema ta. Ne pare rău că sunt membri în biserică ce au defecte de caracter. Eu nu pot aproba spiritul şi lucrarea voastră. Ei n-au nevoie să încerce să strălucească. Să nu-i credeţi.” (100) Isus merge din uşă în uşă stând înaintea fiecărui templu al sufletului. Deşi fac mare caz. biserica din aceste zile de pe urmă trebuie să fie lumina acestei lumi care este murdărită şi demoralizată de păcat. te sfătuiesc să cumperi de la Mine. Întreaga lume este plină de ură împotriva acelora care proclamă obligativitatea respectării Legii lui Dumnezeu. credinţei şi dragostei şi să fie bogate în comorile cereşti. fac încă o lucrare specială a lor din aceea că dărâmă ceea ce a zidit Dumnezeu ani de-a rândul. Voi nu lucraţi în de acord cu Exemplul divin. Dacă nu vă pocăiţi. De aceea noi trebuie să privim veşnic spre Hristos. pretinzând că sunt creştini devotaţi ei ţes în războiul caracterelor lor atât de multe fire ale propriei lor imperfecţiuni. Bisericile încă pot obţine aurul adevărului. veţi face impresie bună şi veţi conduce sufletele pe calea neprihănirii. (102) . nu este nevoie ca ei să ajute această strălucire. (99) Martorul credincios a zis: “Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc. iar cealaltă pentru a strica poporul lui Dumnezeu. 58:12 N-are Dumnezeu o Biserică vie? El are o biserică. în timp ce pretind a fi învăţaţi şi conduşi de Dumnezeu.. încât modelul minunat este desfigurat. (96) Biserica luptătoare 26 octombrie ZIDITORI.. Ca o săgeată din tolba Domnului.. Deşi există rele în biserică şi vor fi până la sfârşitul lumii. Voi urmaţi un model al propriei voastre fantezii. O influenţă lucrează pentru curăţirea bisericii. Deoarece sunteţi încropiţi trebuie să vă scuip din gura Mea”. a îngerilor şi a oamenilor. În timp ce Hristos seamănă sămânţa bună. Eu stau la uşă şi bat. Nu ne este. În realitate nu sunteţi nici reci. (95) Sunt mulţi care privesc să vadă ce solie aduceţi..

Bogăţia se câştigă prin tot felul de răpiri. O istorie stranie şi plină de evenimente se raportează în cărţile cerului. iar Domnul Hristos ar veni iarăşi pe acest pământ. cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile!” Rom. cu putere şi slavă mare. nu numai prin răpirea drepturilor oamenilor. care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. Oamenii întrebuinţează mijloacele Sale pentru satisfacerea egoismului lor. Atunci va veni sfârşitul. (105) Fiecare om trebuie să stea în locul său. Dorinţa după bogăţie şi desfrânare ia proporţii. În viziunile despre lucrurile viitoare. potrivit capacităţilor sale. Orice suflet care a primit pe Hristos e chemat ca să lucreze pentru mântuirea semenilor săi. Hristos strigă: ”Mergeţi şi voi în via Mea” Matei 20:6. care nu sunt deosebiţi prin punerea mâinilor pentru misiunea de predicator. Oricine a auzit invitaţia: “Vino” s-o lase să răsune peste munţi şi văi. 14:12). până la încheierea timpului de încercare. în ţara lor natală şi în afara ţării lor potrivit însărcinării biblice. Satan îşi face cu zel planurile sale pentru marea luptă finală. atunci întreaga lume ar fi avertizată în curând. astfel încât fiecare să lucreze pentru El. Ei au ajuns plini de spiritul lui. (Apoc. stă descoperit. (106) Biserica luptătoare 29 octombrie EVANGHELIA PENTRU ÎNTREAGA LUME “Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. când fiecare va trebui să treacă de o parte sau alta. şi i se părea că toată lumea sta pe marginea prăpastiei. stau încă fără de lucru în târg. care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin credinţa lui Isus”. Oamenii se laudă.7.... (104) Acesta nu este timpul de a coborî stindardul nostru şi a ne ruşina de credinţa noastră. a văzut ceata poporului lui Dumnezeu care păzeşte poruncile Sale." Apoc. 8:32 . trebuie îmbărbătaţi de acei asupra cărora Domnul a pus răspunderi mai mari. vorbind şi lucrând în armonie cu Duhul lui Dumnezeu. Tot ce pot să apuce este pus în serviciul lăcomiei lor.Biserica luptătoare 28 octombrie UN POPOR CARE PĂZEŞTE LEGEA LUI DUMNEZEU “Aici este răbdarea sfinţilor. Dumnezeu va trimite pe mulţi în via Sa. Dacă membrii comunităţii lui Dumnezeu ar face lucrarea încredinţată lor în câmpurile lipsite. 22:17 Avertismentul de a da această invitaţie este adresat comunităţii întregi. 14:12 Ne aflăm în pragul unor evenimente mari şi solemne. Lui i-a fost arătată această închinare la demoni. Către aceştia.. Este o greşeală fatală a presupune că lucrarea pentru salvarea de suflete ar depinde numai de predicatori. Dar norul mâniei dreptăţii pluteşte asupra lor.. ba şi mii dintre cei ce au auzit solia mântuirii. Profeţiile se împlinesc. ci L-a dat pentru noi toţi. dar pentru ochiul Celui Atotştiutor. “Duhul şi Mireasa zic vino! Şi cine aude să zică: Vino!” Apoc." Matei 24:14 “Răspunderea pentru înaintarea şi aducerea la îndeplinire a acestei însărcinări nu planează numai asupra predicatorilor cu binecuvântare. Sute. deşi ar putea fi activi în vreo ramură oarecare a lucrării. dar pe când el privea cu cel mai adânc interes.” (107) Biserica luptătoare 30 octombrie IUBIREA NAŞTE IUBIRE “El care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său. lăuntrul lor plin de vinovăţie şi stricăciune. Conducătorii din comunitatea lui Dumnezeu trebuie să ştie că însărcinarea Mântuitorului este dată la toţi cei ce cred în numele Său. gândind. cu minunatele progrese şi cu înalta lor cultură.” (103) Acest stindard distinctiv: “Aici este răbdarea sfinţilor. fiind plin de elementele care au distrus Sodoma. trebuie să fie purtat în toată lumea. Totul este în agitaţie în lumea noastră. Încă de mult timp aşteaptă Dumnezeu ca spiritul servirii să pună stăpânire asupra întregii comunităţi. profetul Ioan vede această scenă.. Credincioşii umili şi devotaţi asupra cărora Domnul viei a pus sarcina pentru suflete. Ei aveau pecetea viului Dumnezeu pe frunţile lor şi el a zis: “Aici este răbdarea sfinţilor care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. Cum se face că acestei somaţii nu-i urmează decât puţine suflete? Este poate pentru că mulţi se scuză cu faptul că nu se află la amvon? Aceştia pot şti că afară de amvon trebuie făcută o mare lucrare de către mii de membri laici devotaţi Domnului. în orbia lor. ci şi ale lui Dumnezeu. Oamenii nutresc însuşirile marelui arhiamăgitor. Veghetori cereşti văd pământul plin de violenţă şi de crimă.

Porţile iadului l-au biruit când a tăgăduit pe Domnul Său cu jurământ. Stânca în care trebuie să credem. Membrii bisericilor noastre să nu se plângă pentru faptul că atât de des sunt invitaţi să dea. “Capul oricărui bărbat este Hristos”.23 (119) În prezenţa lui Dumnezeu şi a tuturor inteligenţelor cereşti. iar acei care se socotesc cei mai tari.. dar ea a stat neclintită." Matei 23:8.. dar toţi pot pune în fiecare săptămână ceva deoparte pentru Domnul. Timp de şase mii de ani....propriul Său corp.. Capul ei. Hristos a întemeiat Biserica Sa pe Stânca cea vie. Hristos.. (1) Acelaşi spirit care în secolele trecute a condus la prigonirea bisericii credincioase. 32:4. ei îşi adună o comoară care va fi a lor.. va duce şi în viitor la urmarea unei căi asemănătoare împotriva acelora care vor să-şi păstreze credincioşia lor faţă de Dumnezeu.. care este trupul Lui. Nu risipiţi banii voştri în cumpărarea de lucruri care nu sunt necesare. Biserica nu poate să-şi reducă sarcina fără a tăgădui pe Domnul ei. pentru mântuirea a ceea ce este pierdut. În aceasta poate să se încreadă şi cel mai slab. Ps.. ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Şi atunci când urmaşii lui Hristos Îi înapoiază Domnului ceea ce este al Lui Însuşi.o piatră care se rostogoleşte. 25:21) Bucuria de a vedea suflete mântuite pentru veşnicie va fi răsplata tuturor acelora care calcă pe urmele Mântuitorului lor. se vor dovedi cei mai slabi. în prezenţa oştilor nevăzute ale locuinţei morţilor. nu i-am fi găsit adeseori certându-se cine să fie mai mare. Dumnezeu care a pus totul sub picioarele Mântuitorului. “nici să nu vă numiţi Învăţători... Noi stăruim în ce priveşte banii care sunt cheltuiţi pentru lucruri care nu sunt necesare. Sunt în joc interese superioare. Stânca aceasta este El Însuşi . ajutorul lor. Lucrarea de predicare a Evangheliei trebuie să fie susţinută prin tăgăduire de sine şi prin sacrificiu...” (Mat.. Ef. Să aibă loc o dăruire sistematică din partea tuturor. Părinţii să înveţe pe copiii lor să-şi economisească bănuţii pentru a-i da Domnului. este prezenţa vie a lui Hristos în biserică." Matei 16:18 Cuvântul “Petru” înseamnă “piatră” . Poate gândiţi că aceste sume nici nu înseamnă mult. . Biserica este clădită pe Acela pe care nu-L putea birui locuinţa morţilor. Nu vă permiteţi nimic ce este doar pentru paradă. 1:22.. 2:12 (111) NOIEMBRIE ÎNFRUNTÂND ULTIMA ÎNCERCARE Zile zbuciumate ne stau în faţă 1 noiembrie PENTRU O VREME CA ACEASTA “Căci dacă vei tăcea acum.Acei care sunt cu adevărat convertiţi. 11:3. cu siguranţă va stârni mânia lui Satan. dacă nu fac pe Hristos. Renunţaţi la orice cheltuială extravagantă. Iubirea pentru sufletele pierdute a adus pe Isus Hristos la crucea de pe Golgota. lucrările Lui sunt desăvârşite. Împotriva bisericii clădită pe o stâncă de felul acesta... Biserica este clădită pe Hristos ca temelie a ei.. ea trebuie să asculte de Hristos. Ce anume face să fie necesare aceste cereri frecvente? Nu o rapidă creştere a întreprinderilor misionare? Câtă vreme sunt suflete de mântuit interesul nostru faţă de salvarea de suflete nu trebuie să fie micşorat. În loc de a rândui pe unul de a fi şeful celorlalţi Hristos a zis ucenicilor: “Voi să nu vă numiţi Rabi”.10.. Iubirea de suflete ne va conduce la tăgăduirea de noi înşine şi la sacrificiu. plinătatea celui ce plineşte totul în toţi.. Noi suntem martorii lui Hristos şi nu trebuie să îngăduim ca interese şi planuri lumeşti să absoarbă timpul şi atenţia noastră. dar multe sume mici fac un total mare. şi tu şi casa tatălui tău veţi pieri." Deut. Unii poate nu vor fi în stare să dea o sumă mare. Ei s-ar fi supus dorinţei Domnului lor şi ar fi onorat pe acela pe care l-ar fi ales El. Domnul “este Stânca.. Timp de şase mii de ani credinţa s-a zidit pe Hristos. (109) Dacă Isus ar fi dat o putere specială unuia dintre ucenicii Săi mai mult ca altora. torentele şi furtunile mâniei satanice au lovit în Stânca mântuirii noastre. Şi copiii să-şi facă partea lor. Petru nu a fost stânca pe care biserica a fost întemeiată. Banii voştri înseamnă mântuirea sufletelor. când vor auzi cuvintele: “Bine slugă bună şi credincioasă. porţile locuinţei morţilor nu pot să biruiască. intră în bucuria stăpânului Tău." “Ferice de toţi câţi se încred în El. deoarece Unul este Învăţătorul vostru.. frânt şi zdrobit pentru noi. (108) Biserica luptătoare 31 octombrie ZIDIT PE STÂNCĂ “Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile locuinţei morţilor nu o vor birui. vor distribui pentru înaintarea lucrării mijloacele pe care El le-a pus în mâinile lor. “le-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii.” 1 Cor.. Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?” Estera 4:14 Oricine care vede caracterul respingător al păcatului şi prin putere de sus se împotriveşte ispitei.

Toţi acei care în mod conştient ignoră poruncile lui Dumnezeu. conversaţia noastră este despre cele cereşti. miniştri şi membri ai bisericii. iar apoi să se îndepărteze de Dumnezeu. 4:7. ei vor căuta să-i facă să se lepede de credinţa lor. sunt vrăjiţi până acolo încât se văd stăpâniţi de o voinţă mai puternică decât a lor. dar înţelepciunea dată oamenilor printr-o legătură vie cu Izvorul a toată lumina şi cunoştinţa divină.. Rugaţi-vă cum nu v-aţi rugat niciodată mai înainte. Neavând un “aşa zice Scriptura”. să poată vindeca rănile făcute de păcat în suflet. şi-şi conduce victimele sale la violenţă şi crimă. Pentru a nu-şi pierde popularitatea şi poziţia. văd în mica ceată care ţine porunca Sabatului. atunci când doresc. de ar înceta mai bine sunetul muzicii instrumentale.” 2 Cor. şi ar înălţa rugăciunile lor serioase din tot sufletul către Dumnezeu.. 2:11 Solomon zice: “Cel ce se încrede în propria sa inimă este fără minte. deoarece el ştie că Lui nu-I place lucrarea sa. se aşează sub influenţa lui Satan." Şi sunt sute din aceştia care se află printre mărturisitorii religioşi.. Păcatele nemărturisite sau poftele stăpânitoare pot să-i ţină captivi tot atât de neajutoraţi cum era şi îndrăcitul din Capernaum. Estera 4:14 (3) Zile zbuciumate ne stau în faţă 2 noiembrie PUTEREA NEMILOASĂ A VRĂJMAŞULUI “Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. câtă dibăcie şi câtă viclenie se exercită ca să-i facă pe pretinşii urmaşi ai lui Hristos să se unească cu lumea şi să caute a-şi găsi fericirea în plăcerile ei.. va fi proporţională cu viclenia şi şiretlicurile lui. cât de mulţi oameni din diferite sectoare ale vieţii. în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Fireşte temelia speranţei voastre în viaţa veşnică nu poate fi pusă prea sigur. sunt poate plini de deşertăciune. de unde aşteptăm pe Mântuitorul. pentru neprihănire şi adevărată sfinţire. (9) . Mulţi oameni glumesc cu păcatul.8.. În timp ce acei care sunt în jurul nostru. în timp ce este grea. cu iluzia că pe calea aceasta se poate câştiga ceva bun. Prin grai şi prin scris. deoarece Satan urăşte şi îi este frică de prezenţa lui Dumnezeu. sau am încă o inimă firească. îmbrăcată cu o nouă haină pe dinafară? Prezentaţi-vă în faţa marelui tribunal şi în lumina lui Dumnezeu cercetaţi şi vedeţi dacă nu cumva există încă vreun păcat pe care nu l-aţi lepădat încă. “Şi astăzi sunt mulţi oameni care sunt stăpâniţi de duhurile rele. Şi totuşi. Dar acei care se tem de Dumnezeu nu pot primi o întocmire care violează o prescripţie a Decalogului. ca să le dea o experienţă sănătoasă. legislatorii vor ceda cererilor după o lege duminicală. O. oameni cu inima împărţită.Edictul care va fi dat la urmă împotriva rămăşiţei poporului lui Dumnezeu se va asemăna foarte mult cu cel dat de Ahaşveroş. în cămin. iau parte la petreceri şi la nebunii. ei vor recurge la măsuri de constrângere ca să înlocuiască lipsa de dovezi.(2) Cuvintele lui Mardoheu către Estera. Lucrarea lui Hristos trebuie să distrugă puterea lui asupra copiilor oamenilor. Aceasta este făcută să pară cea mai atractivă. câtă iscusinţă. strălucind din Cuvântul Său. (6) Cel care simte pericolul veghează ca nu cumva să întristeze Duhul Sfânt. lăsând în schimb să intre acest monstru îngrozitor care este Satan. pot fi aplicate oamenilor şi tinerilor de astăzi: “Cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie!”. stăpâneşte mintea omenească. Curăţiţi-vă mâinile păcătoşilor. falsă şi plină de dezamăgire. Astăzi vrăjmaşii bisericii adevărate. măgulindu-se că nici un rău n-ar fi pe această cale. crezând că pot renunţa la el." Iac. stăpânit de cel rău. În felul acesta cei neprevăzători merg direct în cursa lui. întrebându-se fiecare: “Sunt eu sănătos. ca să nu fiţi duşi în rătăcire.. sufletul strigă după Dumnezeu pentru iertare şi pace. prin vicleniile lui Satan. sau am o minte stricată? Sunt eu reînnoit în Hristos. El seamănă discordie şi întuneric în mintea omenească. Cum pot eu să suport gândul că cei mai mulţi dintre tinerii din această generaţie nu vor fi găsiţi demni pentru viaţa veşnică. (5) Cărarea lui Satan este cea mai largă şi cea mai amăgitoare. (7) Şiretenia lui Satan nu va scădea. închid uşa în faţa lui Isus. pentru ca lumina curată. influenţa lui perverteşte simţurile. în biserică. călăuzind-o la păcat. Cu cât mai bine şi mai sigur este să ne apropiem de Dumnezeu. pentru ca ei să nu-şi mai piardă atât de mult din timpul lor preţios cu satisfacerea fanteziei lor. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El Se va apropia de voi. O. Cu cât suntem mai aproape de Dumnezeu. Este mare nevoie de o examinare de sine serioasă.. tot aşa cum era acel om din Capernaum. pe care să-l aducă împotriva apărătorilor Sabatului biblic. în afaceri. şi prin cuvinte batjocoritoare. cu atât suntem în mai mare siguranţă. prin laude şi ameninţări. Împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi de la voi. un Mardoheu în poartă. de ar cheltui ei mai puţin din timp cu aranjarea îmbrăcăminţii şi cu conversaţia deşartă. O. căci nu suntem în neştiinţă de planurile lui. Satan va ridica învinuire împotriva minorităţii care refuză să primească obiceiuri şi tradiţii populare. dar fără să-şi dea seama. Pe acest câmp de luptă se va da ultima mare bătălie din marele conflict dintre adevăr şi rătăcire. curăţiţi-vă inima. împotriva iudeilor. stăpâniţi de spiritul prigonirii vor conspira împotriva lor. Apostolul zice: “Noi însă nu suntem în necunoştinţă de amăgirile lui [Satan]". Ei nu pot să scape de puterea ei misterioasă. (8) Zile zbuciumate ne stau în faţă 3 noiembrie AMĂGIREA DEŞERTĂCIUNII “Ca să nu lăsăm pe Satan să aibă un câştig de la noi.. Guvernatori. (4) Satan este dumnezeul acestei lumi.

Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. “Glasul unui străin” este glasul unuia care nici nu respectă. În El există balsam vindecător pentru orice boală. gata de a asculta de toate pretenţiile lui Dumnezeu? Ioan îi cercetează pe cei ce pretind a fi copii ai lui Dumnezeu: ”Cel care zice ‘Îl cunosc’ şi nu păzeşte poruncile Lui. deşi au putere oricât de mare... ci nişte rugăminţi..” 1 Ioan 2:4. iar dacă a făcut păcate. care nu trebuie săvârşit fără o bună chibzuire.. Cererile noastre nu trebuie să fie nişte porunci. cât şi a legilor morale ale lui Dumnezeu. de aceea nu M-am ruşinat. Dar nu toţi bolnavii sunt vindecaţi. Ştim că Dumnezeu ne ascultă. ca să fiţi vindecaţi. aceasta nu înseamnă că această putere mare o au de la Dumnezeu. nu pot fi sfinţiţi. aceasta nu este drept.. ci din păcatele voastre. Satan lucrează prin unelte... Trebuie să lăsăm ca şi răbdarea să-şi facă lucrarea ei desăvârşită. “Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii Bisericii şi să se roage pentru el.. iar Domnul îl va însănătoşi. de aceea Mi-am făcut faţa ca o cremene ştiind că nu voi fi dat de ruşine. Eu Îmi cunosc oile Mele şi ele Mă cunosc pe Mine.15) (15) Dar înălţarea unei astfel de rugăciuni este un act foarte solemn. Dimpotrivă aceasta este puterea făcătoare de minuni a marelui amăgitor. El zice: “Eu am păzit poruncile Tatălui Meu. trebuie să li se dea lămuriri. (13) Zile zbuciumate ne stau în faţă 5 noiembrie RUGĂCIUNE PENTRU BOLNAVI “Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii.. Dacă acei prin care se fac vindecări sunt dispuşi ca pe baza acestor manifestări să-şi scuze călcarea Legii lui Dumnezeu şi continuă să trăiască în neascultare. dreaptă şi bună a lui Dumnezeu. 5:16 Hristos este astăzi acelaşi doctor milos cum a fost în timpul misiunii Sale pe pământ.. El îi alege pe acei care n-au băut din apele de viaţă a căror suflete sunt însetate după ceva nou şi straniu şi care mereu sunt gata să bea din orice fântână care li se oferă.Îndepărtaţi păcatul din inimile voastre. (14) De ce sunt oamenii atât de nedoritori a se încrede în El. după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Mulţi sunt lăsaţi să adoarmă în Domnul. Isus a murit ca să vă mântuiască nu în păcatele voastre. amindindu-ne că Scriptura are făgăduinţe mari pentru cei ce aşteaptă cu răbdare ajutorul Domnului. vindecând pe cei bolnavi.. este un mincinos şi adevărul nu este în el. Aceste experienţe. (11) Zile zbuciumate ne stau în faţă 4 noiembrie CERCETAREA GLASULUI PĂSTORILOR “Eu sunt Păstorul cel bun. Dorinţele şi interesele noastre ar trebui să ajungă să fie cuprinse în voinţa Sa. dar nu trebuie să le credem. Credinţa se întăreşte prin exercitare. ei trebuie să-şi mărturiasescă păcatele şi să le părăsească. Dar prin a cui putere sunt făcute aceste vindecări? Sunt ochii lor deschişi la călcările lor de Lege? Este poziţia lor ca a unor copii umili.” Iac. nici nu ascultă de Legea Sfântă.. sunt spre binele nostru. (16) Zile zbuciumate ne stau în faţă 6 noiembrie SPIRITUL ADEVĂRATULUI EROISM “Dar Domnul Dumnezeu M-a ajutat.. Trebuie să fim cu băgare de seamă faţă de pretinsa sfinţenie care îngăduie călcarea Legii lui Dumnezeu. pentru că păcatul a cauzat moartea Fiului lui Dumnezeu. îi vor fi iertate. şi care poate vindeca orice boală printr-o atingere. Avem dovezi de netăgăduit despre glasul Adevăratului Păstor care ne cheamă să-L urmăm. Acei care calcă în picioare Legea şi se apreciază pe ei înşişi după un standard al propriei lor amăgiri. care pun credinţa la încercare.” Isaia 50:7 .. Celor care doresc să se facă rugăciuni pentru însănătoşirea lor. Dumnezeu va fi ajutorul poporului Său. printr-un cuvânt sau o privire? Cine este mai vrednic de încrederea noastră decât Acela care a făcut un sacrificiu atât de mare pentru mântuirea noastră? Domnul nostru ne-a dat instrucţiuni precise.. dacă cerem ceva după voia Lui. Când ajutorul omenesc eşuează. fără a dovedi supunere faţă de voinţa Sa.” Ioan 10:14 Fiecare din noi va fi aspru ispitit. referitor la datoria noastră în caz de boală. înrădăcinaţi şi întemeiaţi în credinţă. prin apostolul Iacov.. Sunt cazuri când Domnul lucrează în mod hotărât prin puterea Sa divină şi face pe om sănătos. Mulţi fac mare caz pretinzând că sunt sfinţi şi se laudă cu minunile pe care le fac. constituie un păcat şi că pentru a primi ajutor de la Dumnezeu. că atât călcarea legilor naturale. Cel care l-a făcut pe om. (10) Dragi tineri. (12) Este necesar să fim ancoraţi în Hristos. în timp ce ei nu respectă acest mare standard al neprihănirii." El călăuzeşte oile Sale pe calea ascultării cu umilinţă de Legea lui Dumnezeu. Dar ca să insistăm la Domnul cu cererile noastre. Vor fi auzite glasuri zicând: “Aici este Hristosul” sau “Acolo este”. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav. ascultători.” (Iacov 5: 14. credinţa noastră va fi încercată la maximum.

” (17) Exemplul unei persoane energice are mare influenţă.. ură. Trebuie să ne încingem cu toată armătura lui Dumnezeu şi să fim în orice moment gata pentru a lupta împotriva puterilor întunericului. Statura sa era înaltă. înainte de a fi pregătiţi a ocupa locaşurile pe care Dumnezeu le-a destinat pentru noi. Mulţi exagerează dificultăţile aparente. Astfel de persoane au nevoie să se educe pe sine. deşi căzut. Să fiţi siguri că nici una din loviturile Sale nu sunt de prisos. Cel mai puternic om. Eu am privit cu o deosebită atenţie acea figură care a fost odată atât de nobilă. iar apoi să-l facă. Scopurile valoroase avute totdeauna în vedere şi orice gând şi faptă trebuie să tindă spre realizarea lor. dimpotrivă. ci pentru că aceasta este neapărat necesar pentru biruinţa lor finală. dar carnea atârna de pe mâinile sale şi de pe faţa sa. Trăsăturile sale sunt încă nobile. În felul acesta şi Dumnezeu va fi onorat şi preamărit. este acela care deşi simţitor la nedreptate. confundă patima puternică şi nestăpânită cu tăria de caracter. Dar un spirit de adevărat eroism îi va ajuta să le biruiască. stătea cu bărbia pe mâna stângă.... pentru a realiza ceea ce este început. (18) Zile zbuciumate ne stau în faţă 7 noiembrie PUNEREA LA PROBĂ A CARACTERULUI NOSTRU “Prea iubiţilor. Toate hotărârile lor rămân doar simple vorbe. Asemenea oameni sunt adevăraţi eroi.. Nu este puţin lucru a fi un creştin recunoscut şi primit de Dumnezeu. Nu vă răzvrătiţi împotriva acestei lucrări a harului. Părea a fi cufundat în gânduri. nemulţumire. care au nevoie de o lucrare îndelungată de şlefuire. Această băutură amară poate fi îndulcită prin răbdare. Privirea sa era vicleană şi arăta multă fineţe. Dar expresia feţei sale e plină de suferinţă. nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru. Ochii săi erau ieşiţi înainte. suferinţe şi strâmtorări. Totdeauna să existe o statornicie în scopul urmărit. amăgire şi de toate răutăţile. iar apoi încep să se compătimească. Lăsaţi-i ca ei să hotărască să ducă la bun sfârşit un lucru. El are încă o statură regească. Domnul îngăduie ca poporul Său să fie supus la cele mai teribile ispite. ci să veghem şi să fim treji. Pe orice cărare există spini. totuşi dacă ne vom pune încrederea în Dumnezeu. bucuraţi-vă. dar deşi totdeauna au de gând să facă ceva. făcând loc astfel desnădejdii. ea dărâmă toate obstacolele. Ei trebuie să ia o hotărâre ca viaţa lor să nu fie irosită cu lucruri de nimic. (29) Dumnezeu mi-a arătat că El a dat poporului Său o băutură amară pentru a-i curăţi şi lămuri." 1 Tes.. dar perseverează şi în loc de a permite ca drumul său să fie barat. am fost luaţi din cariera acestei lumi şi aduşi în atelierul Domnului ca să fim şlefuiţi pentru locaşurile din Templul Său. întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos. care a venit peste voi ca să vă încerce.Tăria de caracter constă din două lucruri: puterea voinţei şi puterea stăpânirii de sine. iar gândurile să fie educate în direcţia scopului urmărit. Numai El poate desăvârşi această lucrare. statornicie şi rugăciuni şi . Apoi mi-a fost arătat cum este astăzi. (22) Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită 8 noiembrie SIGURANŢĂ ŞI VIGILENŢĂ “De aceea să nu dormim ca ceilalţi. Adevărata mărime şi nobleţe a unui om se măsoară prin puterea simţurilor stăpânite de el şi nu prin puterea simţurilor care îl stăpânesc. (21) Domnul mi-a arătat că harul Său va fi cu noi în toate încercările noastre şi deşi acestea vor fi mai mari ca oricând. Dar Domnul din cer va dejuca toate aceste planuri şi va veghea la îndeplinirea scopurilor Sale adânci. ca să vă bucuraţi şi să vă veseliţi şi la arătarea salvei Lui.. Toţi acei care-L urmează pe Domnul trebuie să aştepte să întâmpine dezamăgiri. totuşi îşi înfrânează patima şi iartă vrăjmaşilor Săi.. 5:6 Mi-a fost arătat Satan cum era el odată.. până ce orice însuşire bună s-a stricat şi toate înclinaţiile rele s-au dezvoltat în el. Eu am văzut că el a căzut din ce în ce mai adânc. Poate sunteţi pietre colţuroase. În această lucrare ciocanul şi dalta trebuie să-şi facă partea lor şi abia apoi urmează finisarea. iar fruntea trasă înapoi. are o putere electrizantă asupra celorlalţi. ca ceva ciudat care a dat peste voi. Ea poate că întâmpină greutăţi în lucrarea sa. Mulţi tineri. nu pentru că El S-ar bucura de întristarea şi suferinţele lor. va săvârşi lucrarea destinată asupra inimilor acelora care o primesc. ca înger fericit şi măreţ. întocmai cum acul busolei arată polul. Mulţi iau hotărâri bune. o preocupare în viaţă.. Nu trebuie să fiţi surprinşi dacă Dumnezeu foloseşte dalta şi ciocanul pentru a îndepărta defectele din caracterele voastre. dar adevărul este că acela care este stăpânit de patimile Sale este un om slab. să depună mai multă stăruinţă şi să biruiască sentimentele copilăreşti. niciodată nu realizează ceea ce s-au hotărât. răutate. vom birui orice ispită prin harul Său.13 Urmaşii Domnului Hristos cunosc numai puţin din comploturile urzite contra lor de către Satan cu îngerii săi. grijă. Când l-am văzut. (19) Prin înţelepciunea puternică a adevărului lui Dumnezeu. Toate puterile minţii trebuie mobilizate.” 1 Petru 4:12. Un zâmbet se observa pe faţa lui care m-a făcut să mă . Fiecare trebuie să aibă un scop. nenorocire. căci el este încă un înger.

Acest zâmbet apare pe faţa sa când este sigur de prada sa. atunci am vedea pe îngerii cei răi întrebuinţând scamatoriile lor pentru a amăgi şi a distruge. El este conducătorul în chip de înger de lumină." Coloseni 2:8 Există. care este adevăratul izvor al vieţii şi al puterii. acesta era plin de răutate şi viclenie satanică. amăgesc încă mereu pe fiii oamenilor prin minciunile lor. El a luat captivă întreaga lume. care era maiestuos şi frumos la vedere şi asupra căruia priveau toţi călătorii şi îi arătau respect. Aici întocmai ca un şarpe el se strecoară pe nesimţite. (23) Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie pregătit a rezista vrăjmaşului viclean. Ea nu conduce pe om la Domnul. El a zis: “Acesta este Satan.. Dar această aşa numită ştiinţă este întemeiată pe principii false. (28) Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie pregătit pentru a se împotrivi acestor spirite cu adevăruri biblice. Tocmai de această rezistenţă se teme Satan. avem nevoie să fim călăuziţi.cutremur. iar noi trebuie să ţinem piept la toate. printr-o credinţă vie.. Mă simţeam în mare încurcătură şi am întrebat pe îngerul meu conducător. Dacă s-ar putea da la o parte vălul de la ochii noştri. 20:6 Vrăjitorii timpurilor păgâne îşi au corespondentul lor în mediile spiritiste. Acei care pretind în felul acesta că ar fi spiritele celor morţi. sau săvârşesc fapte pe care le făcuseră în timpul vieţii lor. poate îndrăzni omul a se împotrivi unui vrăjmaş atât de grozav.. Orice alt mijloc de apărare este în totul zadarnic. Numai dacă Hristos rămâne în el.. cu viteza fulgerului. Prin puterea divină. În timp ce se crede că spiritul unui om influenţează extraordinar pe altele. Avantajul pe care-l câştigă prin ştiinţa care aparţine minţii omeneşti este imens. stricând lucrarea lui Dumnezeu. (24) Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită 9 noiembrie GLASURILE MISTERIOASE DIN ZILELE NOASTRE “Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi şi la ghicitori ca să curvească după ei. Astfel ele fac pe oameni să creadă că amicii lor morţi ar fi îngeri care plutesc în jurul lor şi comunică cu ei. cine este acesta. Glasurile misterioase care vorbeau în Endor şi Efes. Prin acest mijloc. Prin această aşa numită ştiinţă. iar bateriile sale sunt camuflate. El nu are nici o putere în sine de a se opune cu succes rezistenţă împotriva răului. chiar cel mai slab sfânt este mai mult decât un rival faţă de el şi faţă de toţi îngerii lui şi la încercarea forţelor lor. El cunoaşte mai bine decât noi limitele puterii sale şi cât de uşor poate fi biruit. pentru că lupta dintre Hristos şi Satan nu s-a sfârşit încă. Ia seama la aceste ştiinţe dragă cititor. (26) Am văzut cu câtă repeziciune a fost răspândită această amăgire [spiritismul]. iar după ce a prins victima în laţurile sale." Apoi el îmi arată pe conducător. tinde să-i despartă pe aceştia de Domnul. influenţând dorinţele sale şi întărindu-l cu putere de sus. (30) În aceste zile când scepticismul şi necredinţa apar frecvent îmbrăcate într-un veşmânt ştiinţific. Îmi voi întoarce faţa împotriva omului aceluia şi-l voi nimici din mijlocul poporului lui.” (27) Aceste amăgiri vor lua proporţii." Lev.. (29) Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită 10 noiembrie O FORMĂ PERICULOASĂ DE VINDECARE PRIN REMEDIU SPIRITIST “Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu amăgirea deşartă. Îngerul a zis: “Ei sunt legaţi în snopi pentru a fi arşi.. după învăţăturile începătoare ale lumii şi nu după Hristos. după datina oamenilor. Îngerul mi-a poruncit să priveasc cu atenţie şi eu mi-am îndreptat privirea spre acel tren... Ei merg cu toţii spre pieire.. că morţii nu ştiu nimic şi că acei care apar sub înfăţişarea lor nu sunt decât spirite de demoni. dacă ne împotrivim lui şi-l înfruntăm. Omul este robul lui Satan şi este înclinat din fire să urmeze sugestiilor şi poruncilor lui. el va fi în stare să-şi dovedească puterea lui superioară. Cel care atrage la sine minţile altora. Şi în timp ce acei care sunt devotaţi acestor ştiinţe se proslăvesc pe sine datorită lucrărilor măreţe şi bune pe care afirmă că le fac.. Se părea ca şi când toată lumea ar fi fost în el şi nici unul nu ar fi lipsit.. care este viaţa şi mântuirea noastră. zâmbetul lui este fioros.. (25) Uneori. o formă de vindecare prin influenţa minţii. în necromaţii şi ghicitorii de astăzi. care este unul din cele mai eficiente mijloace ce lucrează spre rău. Mi-a fost arătat un tren care mergea cu viteza fulgerului. ei cunosc prea puţin puterea diavolească pe care o nutresc. mintea unuia este adusă sub stăpânirea minţii altuia. astfel încât individualitatea celui mai slab este absorbită şi supusă în totul de către cel mai tare. îmbrăcând chipul amicilor lor care au murit şi povestesc evenimente care au legătură cu viaţa lor. Astfel o persoană ajunge să stăpânească voinţa altei persoane. duhurile se arată oamenilor. se furişează în suflet şi lucrează cu toată puterea. dacă nu vom fi pregătiţi. . marele nostru vrăjmaş amăgeşte mii de oameni cu voinţa lui. atunci vom fi amăgiţi şi biruiţi. Satan care este gata să fructifice orice anturaj. De aceea paşii lui Satan sunt fără zgomot şi mişcările sale le face pe furiş. sunt priviţi cu o anumită idolatrie şi pentru mulţi cuvântul lor are mai mare greutate decât Cuvântul lui Dumnezeu.

Ştiinţa mântuirii este cea mai importantă materie ce trebuie să fie învăţată în şcoala pregătitoare de pe pământ. Împreună. Ei caută un Dumnezeu în ceea ce este omenesc. Orice ştiinţă adevărată este în armonie cu operele Sale. pe dinăuntru ei sunt lupi răpitori. El este la lucru pentru a perverti simţurile prin sentimente stricate şi schimbă pietrele de hotar. Nu ni se spune că îi vom cunoaşte după cuvântările lor frumoase. ştiinţa prin care lucrează agenţii satanici. prin păzirea poruncilor Sale? (40) Aceşti învăţători mincinoşi. cad în rătăcire. ştiinţa şi Cuvântul scris sunt în armonie şi fiecare revarsă lumină asupra celeilalte. când umblă să cerceteze legăturile dintre ştiinţă şi revelaţie." Oamenii au încercat să fie mai înţelepţi decât Creatorul lor. care se vor ridica în comunitate şi care vor fi primiţi ca adevăraţi de către mulţi dintre fraţii lor de credinţă. păzeşte ce ţi s-a încredinţat. Ceea ce este omenesc este socotit a fi dumnezeiesc. În multe cazuri imaginaţia este captivată de descoperirea ştiinţifică. (33) Pentru mulţi. Corect înţelese. în timp ce cunoaşterea ştiinţei este puternică. ea pătrunde atmosfera şi cercetează noi adâncimi. Mulţi iau simple teorii şi speculaţii drept fapte ştiinţifice şi cred că Cuvântul lui Dumnezeu trebuie verificat cu învăţăturile “ştiinţei pe nedrept numită astfel. dar înţelepciunea lui Hristos este cu mult mai de dorit şi mai esenţială. în timp ce cealaltă tabără trece cu repeziciune sub stindardul primului mare apostat. chiar atunci când umblă îmbrăcaţi în haine de oi. nişte nori alungaţi de furtună”. (31) Îndepărtaţi de la voi orice lucru care are în el iz de hipnotism. orice cultură adevărată duce la ascultare faţă de stăpânirea Sa. de aceea mulţi nu sunt în stare să pună de acord vederile lor ştiinţifice cu spusele Scripturii. (38) Satan este totdeauna în alertă pentru a înşela şi a induce în eroare.. (37) Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită 12 noiembrie LUPI ÎN HAINE DE OAIE “Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă.. atât cu privire la cele materiale. (34) Dumnezeu este temelia tuturor lucrurilor. studiile ştiinţifice au fost un blestem. sau după mărturisirea lor solemnă. El foloseşte orice pare atractiv pentru a-i atrage pe oameni pe calea cea largă a neascultării. punându-şi inscripţia sa falsă pe indicatoarele pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru a arăta calea cea dreaptă. Unii urmăresc. Feriţi-vă de ei.Neglijarea rugăciunii îi conduce pe oameni la încrederea în propria lor putere şi deschide uşa ispitei. să mai asculţi învăţătura. (32) Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită 11 noiembrie ŞTIINŢA . (35) Dumnezeu este autorul ştiinţei.” 1 Tim.. dar chiar cele mai strălucite minţi dacă nu sunt conduse după Cuvântul lui Dumnezeu în cercetările lor.. iar oamenii sunt măguliţi de conştienţa propriei lor puteri. 4:3 Cu iuţeală oamenii se vor înrola sub steagul pe care şi l-au ales. (39) Învăţători mincinoşi se vor ridica spre a vă abate de la calea cea îngustă şi de la poarta cea strâmtă. pe nedrept numită astfel. fereşte-te de flecăriile lumeşti şi de împotrivirile ştiiţei. iar Satan personifică ceea ce ei caută. (Prov. ele ne conduc la Dumnezeu învăţându-ne câte ceva din înţelepciunea şi generozitatea legilor prin care lucrează El. Înţelepciunea lui Solomon este de dorit.ÎN MOD GREŞIT NUMITĂ ASTFEL “Timotee. Mulţimile vor fi astfel înşelate prin respingerea adevărului şi vor accepta contrafacerea. filozofia omenească a căutat să cerceteze şi să explice taine şi mistere care nu vor fi înţelese niciodată." 2 Tim. cărora “le este păstrată negura întunericului. aşteaptă şi lucrează pentru venirea Domnului nostru. Dumnezeu a îngăduit ca un potop de lumină să se reverse asupra lumii prin descoperirile ştiinţei şi ale artelor. este redusă şi imperfectă. (36) O cunoştinţă despre adevărata ştiinţă este puternică. 19:27) Ce solie vestesc aceşti învăţători? Vă călăuzeşte ea să-L onoraţi pe Dumnezeu şi să vă temeţi de El? Vă determină ea să arătaţi iubirea voastră faţă de El. cât şi la cele spirituale... “Încetează fiule. Ştiinţa deschide privirii noastre minuni noi. ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. 6:20 Cunoştinţa omenească. sunt comparaţi de către apostol cu nişte “fântâni fără apă." 2 Petru 2:17 (41) Sunt picioarele noastre bine întemeiate pe stânca neclintită a Cuvântului lui Dumnezeu? Suntem noi oare pregătiţi să stăm cu statornicie în păzirea şi apărarea poruncilor lui Dumnezeu şi a credinţei lui Isus? (42) Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită 13 noiembrie SUNTEŢI ÎN PRIMEJDIE? . Dar. ci ei trebuie să fie judecaţi după Cuvântul lui Dumnezeu. aşteptând cu nerăbdare şi urmărind mişcările conducătorilor lor... dar nu aduce din studiul ei nimic care să vină în conflict cu descoperirea divină. dacă ea te depărtează de învăţăturile înţelepte”. cunoştinţa pe care Isus personal a venit să ne-o împărtăşească este o putere încă şi mai mare.

prin argumentele puternice ale crucii. Sunt eu pe calea datoriei mele? Binecuvântările lui Dumnezeu vor fi peste acei care sunt tocmai acolo unde planul lui Dumnezeu doreşte ca ei să fie. el îi ispiteşte să calce legea Sa şi apoi îi pretinde ca prizonieri ai lui şi tăgăduieşte lui Hristos dreptul de a-i smulge din mâinile lui. Apucă mâna puterii infinite. Nu mai aştepta nici o clipă în necredinţă... 12:10. prin rugăciune şi căutări în Scripturi şi să vadă dacă nu cumva voinţa şi înclinaţiile lor îi îndepărtează de cerinţele lui Dumnezeu. vor căpăta.. Pune-ţi întrebarea: Îmi servesc eu Stăpânul. prin pocăinţă şi credinţă I-au încredinţat Lui păstrarea sufletelor lor.. Gândeşte-te serios la partea ta de lucru. prin care ei îmi vor servi mie.. cei răi vor face răul şi niciunul din cei răi nu va înţelege..” Tineretul să-şi examineze în mod critic motivele lor. dar cei pricepuţi vor înţelege. Pretinşii credincioşi ca şi necredincioşii declaraţi.. ca să-i descurajeze. pentru a face o anumită lucrare pentru Stăpân. Agenţi satanici există în fiecare oraş. să treacă sub puterea vrăjmaşului. 3:7. Cuvântul Său este pentru noi o garanţie: “Să se apuce de tăria Mea.. să asculte glasul robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină... cercetaţi relaţiile voastre de afaceri şi întrebaţi-vă: Sunt eu acolo unde doreşte Dumnezeu să fiu? . Voi pune în umbră interesele veşnice din faţa acestui tineret. “care îi învinuieşte înaintea lui Dumnezeu ziua şi noaptea. nu este prudent să fii neascultător. fii mulţumit să te sprijini pe Dumnezeu. albiţi şi lămuriţi.. Îi voi lega cu vrăji lumeşti ca şi cu nişte funii din cele mai fine. dar Satan zice: “Eu voi schimba porunca lui Hristos. făcându-i să-şi piardă încrederea în Dumnezeu şi să se despartă de iubirea Sa. Hrăneşte-te cu făgăduinţe. te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Lupta se dă în jurul fiecărui suflet care este salvat de sub puterea celui rău şi al cărui nume este trecut în cartea vieţii Mieluşelului." Promisiunea dată lui Iosua este dată la toţi: “Dacă vei păzi poruncile Mele. pentru că eşti în pericol de a-ţi pierde sufletul.. Prin nenumărate planuri viclene şi cu cea mai mare iscusinţă şi cruzime. Omul nu se poate apăra singur împotriva învinuirilor lui.. Hristos nu va îngădui niciodată ca vreun suflet care pretinde ocrotirea Sa în pocăinţă şi credinţă. voi găsi o altă direcţie de lucru pentru creierul activ şi mâinile ocupate. Ţi-a dat Domnul lumină că pretinde de la tine să faci o anumită lucrare? Dacă este aşa. să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui!” Isaia 50:10 Sunt mulţi tineri care umblă în întuneric şi n-au nici o lumină.” Apoc..“Cine dintre voi se teme de Domnul. chiar în această lume şi apoi vor sta printre îngerii care sunt în jurul tronului lui Dumnezeu. El ştie că acei care caută pe Dumnezeu cu seriozitate şi cer iertare şi har. El duce pe oameni la necredinţă. el stă înaintea lui Dumnezeu. Aceste confederaţii vor continua până ce Hristos va părăsi locul Său de mijlocire înaintea tronului harului şi va îmbrăca hainele răzbunării. Agenţii lui Satan în formă omenească sunt pe pământ.” Zah. Tineri bărbaţi şi femei. de aceea el le pune în faţă păcatele lor. şi va face pace cu Mine." Daniel 12:10 “Biserica trebuie să lupte şi va lupta împotriva duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi. vor face pace cu Mine.. şi-i voi ocupa mintea cu interese lumeşti. fiind preocupaţi de organizarea în partide a acelora care se opun legii lui Dumnezeu. Mâna Domnului le-a fost întinsă cu cea mai duioasă compasiune şi dragoste. În veşmintele lui murdare de păcate şi mărturisindu-şi păcatele. dar ei nu caută să se încreadă în El.. vor face pace cu Mine” Isaia 27:5 În Apocalips el [Satan] este declarat ca “pârâtorul fraţilor”. a căror putere de a lega va ajunge la sfârşit ca a unor funii de oţel şi va fi legat în serviciul meu. el se străduieşte să-şi asigure condamnarea lor. da. uitând să împlinesc voia lui Dumnezeu şi să aduc onoare Numelui Său Sfânt? Vrei să schimbi fără întârziere această ordine a lucrurilor? Vrei să alegi să serveşti lui Dumnezeu? Atunci Isus te invită să ai credinţă. Domnul marchează o cale pe care doreşte ca ei să meargă. să facă pace cu Mine.” (44) Staţi ca şi eroi! 15 noiembrie DUŞMANI VĂZUŢI ŞI NEVĂZUŢI “Mulţi vor fi curăţiţi. (45) . chiar până la moartea pe cruce. pe Domnul Isus Hristos? Sau îmi satisfac plăcerea mea. Dar Isus. El i-a binecuvântat cu talente pe care să le folosească spre slava Sa. Avocatul nostru prezintă o apărare eficientă în favoarea tuturor acelora care. Nici unul nu va fi primit din familia lui Satan în familia lui Dumnezeu fără să provoace cea mai înverşunată împotrivire din partea celui rău. Îngerii lui Dumnezeu vor umbla alături de fiecare dintre ei. Ei doresc să se simtă pe deplin capabili de a plănui şi hotărî pentru sine. El apără cauza lor şi biruieşte pe învinuitorul lor. Ascultarea Sa desăvârşită faţă de Legea lui Dumnezeu. iau poziţie alături de aceste partide... Credinţa creşte prin exercitare. Oamenii s-au unit pentru a se împotrivi Domnului oştirilor. (43) Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită 14 noiembrie APUCÂND PUTEREA LUI DUMNEZEU “Afară numai dacă vor căuta ocrotirea Mea. I-a dat toată puterea în cer şi pe pământ şi El pretinde de la Tatăl Său milă şi ispăşire pentru vinovăţia lor.

(52) Satan nu poate citi gândurile noastre.. care cer lepădare de sine şi renunţare la lume. În acele biserici pe care va izbuti să le supună puterii sale amăgitoare.. va avea loc printre oamenii lui Dumnezeu o aşa redeşteptare a vechii evlavii cum nu s-a mai văzut din timpurile apostolilor. pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. “Aşa zice Domnul: Staţi în drumuri." Fap. atât din slujitorii bisericilor cât şi din popor. Oriunde oamenii neglijează studierea Bibliei întorcându-se de la adevărurile ei clare şi cercetătoare de suflet. Omul păcatului care a plănuit să schimbe timpurile şi Legile. el poate să-şi dirijeze în aşa fel ispitele sale.. în redeşteptările din zilele noastre. după dobândirea unei experienţe de mii de ani? Cu toate acestea. dar cu multe lacrimi şi ispite. Mişcarea duminicală îşi va face acum drum prin întuneric. vor primi cu bucurie marile adevăruri pe care le-a rânduit Dumnezeu să fie vestite în timpul acesta. pentru ca poporul Său să poată fi pregătit să stea împotriva furtunii de prigoană şi de mânie. arătând lămurit că El este Dumnezeul dumnezeilor. care este calea cea bună şi umblaţi în ea. El poate aduce dureri şi suferinţe. durata continuă şi veşnică şi despre obligativitatea Legii lui Dumnezeu. Acum nu este timpul de a lăsa minţile noastre să fie ocupate cu lucruri de mică importanţă. El se bucură foarte mult când se vede zugrăvit ca o fiinţă ridicolă sau respingătoare. dar pomul rău face roade rele. când zice că el serveşte Domnului cu toată umilinţa.. măgulindu-se cu gândul că Dumnezeu va ocroti pe credincioşii Săi în ziua necazului. Culeg oamenii struguri din spini. a dus la mari greşeli în ceea ce priveşte pocăinţa şi sfinţenia şi a avut ca rezultat coborârea standardului de pietate în biserică." Matei 7:16. dar nu poate murdări... O idee greşită despre caracterul.Dumnezeu a descoperit ce va avea loc în zilele din urmă. ci numai râsete şi glume. jumătate animal şi jumătate om. sunt mai înţelepţi decât el.. Acei care au fost avertizaţi despre evenimentele care le stau în faţă nu trebuie să aştepte liniştiţi sosirea furtunii. vor ajunge să se unească cu Pavel în mărturisirea lui. El se pregăteşte acum pentru ultima sa luptă împotriva bisericii. se va da pe faţă ceea ce se crede a fi un mare interes religios.17 Înainte de venirea judecăţilor asupra pământului. acolo putem fi siguri că nu se revarsă binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar poporul lui Dumnezeu trebuie să stea tare pentru El. În timpul acela mulţi se vor despărţi de acele biserici în care iubirea de lume a luat locul iubirii de Dumnezeu şi de Cuvântul Său. El poate aduce chinuri de moarte. care a apăsat totdeauna pe poporul lui Dumnezeu. cu multe lacrimi şi în mijlocul încercărilor. Spiritul şi puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate asupra copiilor Săi. Mărturisirile lor sunt blânde şi creştineşti în aparenţă. şi înainte de a începe o astfel de lucrare. Satan şi-a exercitat mereu puterile pentru a apăsa şi distruge. dar el nu poate corupe." Ier. dar el poate vedea faptele noastre şi auzi cuvintele noastre şi din cunoştinţa sa îndelungată despre familia omenească. Duşmanul sufletelor omeneşti doreşte să împiedice lucrarea aceasta. sau smochine din mărăcini? Tot aşa orice pom bun face roade bune. dar când vor vorbi se va da pe faţă spiritul balaurului. va face să se alcătuiască legi în care să se impună ţinerea zilei întâi a săptămânii. el va face să pară că Dumnezeu a revărsat binecuvântare specială. cum trebuie să fie el acum. el i-a determinat pe oameni să-l înfăţişeze astfel încât vederea chipului său să nu provoace groaza. Redeşteptarea credinţei şi a temerii de Dumnezeu se va face numai dacă Legea lui Dumnezeu va fi restabilită în poziţia pe care trebuie să o aibă... încât să dobândească un avantaj din . Şi Domnul va lucra în favoarea lor. spre a pregăti un popor pentru a doua venire a Domnului. (51) Toţi acei care sunt în mod activ angajaţi în lucrarea lui Dumnezeu. Ispititorul nu are putere să stăpânească voinţa omului sau să silească un suflet la păcat. căutând să arate oamenilor amăgirile celui rău şi să le prezinte pe Hristos. (50) Dacă Satan a fost atât de viclean la început. (46) Vine timpul când poporul lui Dumnezeu va simţi mânia persecuţiei pentru că sfinţeşte ziua a şaptea. Conducătorii ascund însă scopul lor adevărat şi unii dintre acei care se unesc cu această mişcare nu văd încotro duce acest curent de jos.. 20:19 Din zilele lui Adam până astăzi. el va izbuti să o împiedice. diformă sau pocită. Este de datoria noastră de a face tot ce ne stă în putere pentru a abate primejdia ameninţătoare. Astfel se explică lipsa de spirit şi de putere de la Dumnezeu. 6:16 (48) Staţi ca şi eroi! 17 noiembrie SARCINI ŞI LUPTĂ “Am slujit Domnului cu toată smerenia. provocând o contrafacere a ei. (47) Staţi ca şi eroi! 16 noiembrie REÎNSUFLEŢIRI ADEVĂRATE ŞI FALSE “Îi veţi cunoaşte după roadele lor.. uitaţi-vă şi întrebaţi care sunt cărările cele vechi. (49) Pentru a-şi deghiza mai bine caracterul său real şi planurile sale. Mulţi... şi aşa veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.. Dumnezeu şi îngerii sfinţi şi toţi acei care trăiesc în ascultare de întreaga voinţă a Domnului.

iar urmarea este foametea şi lipsa. în fiecare loc şi în diferite forme Satan îşi exercită puterea sa distrugătoare. căci astfel poate cel mai bine să abată minţile oamenilor de la lucrarea de pregătire pentru a sta la ziua judecăţii lui Dumnezeu.. Dar în închinarea lor faţă de papalitate. După aceea. Statele Unite nu vor fi singure. (59) Staţi ca şi eroi! 20 noiembrie . (58) Acum trebuie să căutăm după o vie şi profundă experienţă în lucrurile lui Dumnezeu. grămezi în valea judecăţii. El a studiat secretele laboratoarelor naturii şi foloseşte toată puterea ca să conducă el puterile naturii. Ocupaţia sa este să aţâţe naţiunile la război. Şi cât de des îi îngăduim noi să afle secretul felului în care ne poate birui. Atât în Europa. Necumpătarea detronează raţiunea. că “rana ei de moarte a fost vindecată. Şi tot pământul se minuna după fiară. pe care Roma papală o prezintă ca un semn special al recunoaşterii puterii ei supreme. liberi şi robi. Îngeri care se disting prin putere sunt trimişi din cer în apărarea acestora. simbolizată acolo prin fiara care este “asemenea unei pantere. dar el a fost respins şi biruit în fiecare luptă." Apostolul Pavel spune clar că omul fărădelegii va continua până la a doua venire. pe cât îi permite Dumnezeu.” Iov. (56) Puterea şi răutatea Satanei şi a oştilor sale ar fi în stare să ne înspăimânte în mod cu totul justificat." Fiara cu două coarne urmează să zică locuitorilor de pe pământ. Acele biruinţe ne dau şi nouă puterea de a birui. căci ziua Domnului este aproape. Profeţia prezice o restabilire a puterii ei. 13:3) Primirea rănii de moarte vorbeşte despre lovitura dată papalităţii la 1798.. Statele Unite sunt puterea reprezentată prin fiara cu două coarne ca de miel şi. pe mare şi pe uscat. cu ploi de piatră şi cicloane. Domnul Hristos dă putere tuturor celor care o cer. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a avertizat contra primejdiei care ne ameninţă.. Dacă nu se va lua seama la aceste avertismente. Puterea şi influenţa Romei papale în ţările care recunoşteau pe vremuri supremaţia ei.” (Apoc. bogaţi şi săraci. (57) Staţi ca şi eroi! 19 noiembrie ÎN CEASUL JUDECĂŢII “Vin grămezi. prin încăierări şi vărsări de sânge. Satan are mare plăcere de război. după ea urmează în mod sigur dedarea la pofte. Oh. dar rana ei de moarte a fost vindecată. căci războiul trezeşte în om cele mai rele patimi şi astfel aruncă cu grămada în noaptea veşniciei victimele sale înnămolite în noroiul viciului şi în sânge. Şi tot pământul se minuna după fiară. Aceste plăgi vor ajunge din ce în ce mai dese şi mai dezastruoase. Satan lucrează prin elementele naturii. dacă n-am şti că putem găsi adăpost şi scăpare în puterea cu mult mai mare a Mântuitorului nostru. Dumnezeu este cel care apără creaturile Sale şi face zid în jurul lor contra puterii distrugătorului.” Ioel 3:14 Profeţia din Apocalips 13. în valea judecăţii. una împotriva alteia. prin inundaţii şi cutremure. cirezi. sunt departe de a fi fost distruse. Luptele acelea au fost purtate în favoarea noastră. de ne-am controla cuvintele şi faptele! (53) Satan a asaltat pe Domnul Hristos cu cele mai furioase şi mai viclene ispite. nenorocirile venind una după alta. 1:7 Satan a fost de la început un ucigaş. Cel rău nu poate pătrunde cu forţa prin garda de îngeri sfinţi pe care Dumnezeu i-a rânduit în jurul poporului Său.. cât şi în America.. case. zice profetul. El distruge recolta gata coaptă. să primească semnul fiarei. să facă un chip pentru fiara care are rana” şi să facă pe toţi cei mari şi mici. conflicte şi vărsări de sânge. lumea protestantă va vedea care sunt în realitate scopurile Romei. copii. El împrăştie în aer miasmele ucigătoare şi mii de oameni mor astfel de molime. Ioan 8:44 (55) Ispitele sale duc mulţimi întregi la ruină. arată că puterea reprezentată prin fiara cu coarne asemănătoare cu ale unui miel va face “pământul şi locuitorii de pe el să se închine” papalităţii.... N-avem nici o clipă de pierdut. creştinii aduc închinare papalităţii prin ţinerea duminicii. Prin accidente şi mari nenorociri. această profeţie se va împlini când Statele Unite vor impune cu forţa respectarea Duminicii. “Am văzut unul din capetele ei rănit ca de moarte. cât de repede i-au fost spulberate turme.. prin îngrozitoare furtuni.. abia când va fi prea târziu pentru a mai scăpa de cursă. (54) Staţi ca şi eroi! 18 noiembrie ATACURILE LUI SATAN ÎMPOTRIVA TRUPULUI “Domnul a zis Satanei: ‘De unde vii?’ Şi Satan a răspuns Domnului: ‘De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el’.. ca să ducă în grânarele sale o cât mai bogată recoltă de suflete nepregătite. Când i s-a îngăduit să aducă suferinţe asupra lui Iov. Dar cei ce urmează lui Hristos sunt totdeauna în siguranţă sub ocrotirea Sa.defectele caracterului nostru." . care a fost înfiinţată şi poruncită prin puterea bisericii Romano-Catolice.

nici o putere din cer sau de pe pământ nu putea să-i biruiască. Satan este dibaci în citarea textelor din Scriptură. Săvârşirea intenţionată a unui păcat cunoscut. (63) Nimeni să nu se amăgească crezând că Dumnezeu îi va ierta şi-i va binecuvânta pe acei care calcă în picioare una din pretenţiile Sale. Această relaţie cu Mântuitorul va face ca poporul lui Dumnezeu să fie în stare să rabde până la sfârşit. când i-a amăgit la păcat. Dar blestemul pe care nu i-a fost îngăduit lui Balaam să-l rostească împotriva poporului lui Dumnezeu. iar alţii trataţi ca sclavi. atunci se vor petrece lucruri grozave. Prin aceste avertismente solemne poporul va fi trezit. Domnul va lucra prin unelte umile. Păcatele Babilonului vor fi arătate pe faţă. Oameni ai credinţei şi ai rugăciunii se vor vedea constrânşi a ieşi cu zel să vestească cuvintele pe care li le dă Dumnezeu. unii din ei vor fi aruncaţi în închisoare. amăgit de bogata răsplată făgăduită. (64) Ultima chemare a harului 22 noiembrie O ALTĂ REVĂRSARE A DUHULUI SFÂNT “Le voi face pe ele şi împrejurimile dealului Meu o pricină de binecuvântare. progrese ascunse dar repetate ale puterii papale . Se va retrage de la oameni şi ei vor rămâne sub conducerea lui Satan. (61) Staţi ca şi eroi! 21 noiembrie SIGURANŢA NUMAI ÎN ASCULTARE “Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. trebuie să zicem cu credinţă Domnului în rugăciune: “Nu ne duce pe noi în ispită. Se vor împlini literal cuvintele lui Pavel când a zis: “Toţi cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Isus.. pe timpul acela. dar când spiritul lui Dumnezeu. prin care el speră să ne facă să ne împiedicăm şi să cădem. fără rugăciune. Numai prin umilă încredere în Dumnezeu şi prin ascultare de toate poruncile Sale.toate vor fi demascate. Dar faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul. toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi.” (62) Când Balaam. le voi trimite ploaie la vreme şi aceasta va fi o ploaie binecuvântată. devenind din ce în ce mai îndrăzneaţă şi mai hotărâtă. vor fi prigoniţi.. sau un ceas." Pentru că apărătorii adevărului refuză să ţină duminica. Mişcarea pentru impunerea cu forţa a serbării duminicii. Nimeni nu poate servi lui Dumnezeu fără să provoace opoziţia oştilor întunericului. Biserica va apela la braţul tare al puterii statului.. conducând minţile acelora care se consacră în serviciul Său. era credincios faţă de Dumnezeu şi atâta timp cât ei au continuat să asculte de Legea Lui.ZILE GRELE DE PERSECUŢIE “De altfel. Când au călcat poruncile lui Dumnezeu.. 3:12 Când vine timpul să fie vestită [solia îngerului al treilea] cu mare putere. având grijă să ne păzim de vicleşugurile lui Satan.” 2 Tim.." 1 Petru 3:12 Nici un om nu poate fi sigur nici măcar o zi. Acolo sunt descoperite vicleniile ispititorului şi mijloacele prin care putem să ne împotrivim lui cu succes. Spiritul lui Dumnezeu a împiedicat răul pe care dorea să-l rostească. Puterea care însoţeşte solia nu va face decât să-i facă mai înverşunaţi pe împotrivitorii ei. de a ne ţine tare de Domnul. care acum le ţine pe toate în frâu. În mod deosebit trebuie să cerem de la Dumnezeu în rugăciune pricepere ca să înţelegem Cuvântul Său. Satan ştie bine că şi cel mai slab suflet care rămâne în Hristos este mai mult decât un rival de luptă pentru oştile întunericului. 34:26 Domnul a hotărât ca tineretul să fie mâna Sa ajutătoare.. decât prin vreo educaţie în şcoli şi institute înalte.. se va recurge la lege împotriva celor ce păzesc poruncile lui Dumnezeu." Ez. a făcut descântece împotriva lui Israel şi prin jertfe aduse Domnului a încercat să blesteme pe poporul Său. (65) .. Rezultatele înspăimântătoare ale impunerii preceptelor bisericeşti de către autorităţile civile. alţii vor fi exilaţi. falsul profet a izbutit mai târziu să-l aducă asupra lor. Totdeauna. prin aceasta ei s-au despărţit de Domnul şi au fost lăsaţi să simtă puterea nimicitorului. Pentru înţelepciunea omenească toate acestea par acum imposibile. putem fi mereu în siguranţă. în această lucrare. Trebuie să studiem Biblia cu o inimă umilită şi să nu pierdem niciodată din vedere. revărsarea năvalnică a spiritismului. papistaşii se vor uni cu Protestanţii. Vestitorii vor fi pregătiţi pentru aceasta mai mult prin ungerea Duhului Sfânt. iar Balaam a fost silit să exclame: “Cum să blestem eu pe cel ce nu-l blesteamă Dumnezeu?" Numeri 23:8 Poporul Israel. cu tâlmăcirea lui proprie. aduce la tăcere mărturia glasului Duhului Sfânt şi desparte sufletul de Dumnezeu. (60) Care a fost puterea acelora care în trecut au suferit persecuţia de dragul lui Hristos? Aceasta a constat în unirea cu Hristos.

Trebuie să profităm de orice ocazie de a .. Aceeaşi lucrare. reprezintă harul spiritual care pregăteşte biserica pentru venirea Fiului Omului..Mulţi tineri de azi. căzând aproape de încheierea sezonului. iar dacă ei vor lucra în armonie unul cu altul şi cu cerul. dar noi nu o vom discerne şi nici nu o vom primi.. adevărul este văzut în toată claritatea lui. Sub influenţa ploii dătătoare de viaţă. vă va trimite ploaia timpurie şi târzie ca odinioară. Dacă nu progresăm zilnic în practicarea virtuţiilor creştine active. Trebuie să aibă loc o continuă dezvoltare a virtuţii creştine. pe de altă parte. nu trebuie. (70) Ultima chemare a harului 24 noiembrie REVĂRSAREA PLOII TÂRZII “Cereţi de la Domnul ploaie. la încheierea lucrării de vestire a Evangheliei. Nu vă lăsaţi în nădejdea că ploaia va cădea de la sine. El Îşi va dovedi puterea în favoarea lor. nu atât de mult prin argumente. Nu trebuie să existe nici o neglijare a harului. harul divin este indispensabil la fiecare pas al înaintării şi numai harul divin poate desăvârşi lucrarea.. reprezentat prin ploaia timpurie.. dar într-o măsură mai mare.." Zah. Aceasta poate cădea în inimile celor din jurul nostru. Solia va fi adusă. Domnul foloseşte aceste ilustraţii din natură pentru a reprezenta lucrarea Spiritului Sfânt. făcând să cadă foc din cer pe pământ înaintea oamenilor. aşa cum a făcut-o cu primii Săi ucenici în ziua Rusaliilor. Dar până ce n-a căzut ploaia timpurie nu va fi viaţă. se vor împlini din nou prin ploaia târzie. cât de repede ar fi dusă în lumea întreagă solia Mântuitorului răstignit. face să se coacă grânele şi le pregăteşte pentru secerat. înălţat şi care este gata să revină! (66) Marea lucrare a Evangheliei nu se va încheia cu o mai mică manifestare a puterii lui Dumnezeu decât aceea care a caracterizat începuturile ei. Totuşi noi avem făgăduinţa că puţin timp înainte de sfârşitul lumii. Numai acei care trăiesc lumina pe care o au." Ioel 2:23 Prin simbolul ploii timpurii şi ploii târzii. (67) Dumnezeu are o lucrare pentru poporul Său. căci El vă va da ploaie la vreme. pentru toată verdeaţa de pe câmp... recolta n-ar fi gata pentru secerat şi munca semănătorului ar fi în zadar. revărsarea darurilor spirituale va avea loc într-o măsură deosebită pentru a pregăti comunitatea pentru venirea Fiului Omului. profeţii evrei au prezis revărsarea darului spiritual asupra comunităţii lui Dumnezeu într-o măsură extraordinară.. Revărsarea Spiritului în zilele apostolilor era începutul ploii timpurii şi cât de măreţ era succesul. iar copiii sinceri ai lui Dumnezeu rup legăturile care îi ţineau captivi. prin rugăciune serioasă şi consacrându-se lui Dumnezeu. ca să se poată revărsa peste noi torentele harului. Ploaia târzie. Şi Satan va lucra cu minuni mincinoase. în săli de judecată sau la curţile împăraţilor ca matori ai Împăratului împăraţilor. ploaia târzie nu poate desăvârşi sămânţa. studiind Cuvântul lui Dumnezeu şi lucrările Lui şi însuşindu-şi învăţăturile servirii credincioase. 10:1 În Răsărit ploaia timpurie se revarsă în timpul semănatului. Astfel locuitorii pământului vor fi aduşi într-o aşa situaţie. să pierdem din vedere faptul că. cât printr-o profundă convingere. Inima trebuie să fie golită de orice murdărie şi curăţită pentru a face cu putinţă locuirea în ea a Duhului. Revărsarea Spiritului e comparată cu căderea ploii târzii. Fiecare persoană trebuie să-şi dea seama de propriile ei nevoi. Servii lui Dumnezeu. (68) Ultima chemare a harului 23 noiembrie PLOAIA TIMPURIE A DUHULUI LUI DUMNEZEU “Şi voi copii ai Sionului. Noi trebuie să căutăm graţia Sa cu toată inima. Harul divin este necesar la început. vor ajunge să stea în adunări legislative.. solia va fi dată de mii de glasuri pe tot pământul. bine pregătiţi.. Primii ucenici s-au pregătit pentru revărsarea Duhului Sfânt la ziua Cincizecimii prin mărturisirea şi părăsirea păcatelor. Cu o asemenea oştire. prin derularea naturală a anotimpurilor.. bolnavii vor fi vindecaţi şi semne şi minuni vor urma pe credincioşi.. în ploaia târzie. care să umple spicele şi să coacă grânele. nu vom recunoaşte manifestările Duhului Sfânt. mlădiţa delicată încolţeşte. vor primi lumină mai mare. Ea este necesară pentru ca sămânţa să poată germina. desăvârşind recolta de pe pământ. care în ţările orientale cade în vremea semănatului şi la timpul secerişului.. încât fiecare să ia poziţie pentru sau împotriva adevărului. (69) Ploaia târzie... trebuie să fie făcută acum. un continuu progres în experienţa creştină. iar firul verde nu va răsări. bucuraţi-vă şi veseliţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru. pe care să o aducă la îndeplinire pentru lume.. cu feţele luminate şi strălucind de sfântă consacrare. Acum razele luminii pătrund pretutindeni. pe care ar putea-o alcătui tinerii noştri. Cereţi-o. făcută de Duhul Sfânt. Până când ploile timpurii nu-şi fac lucrarea lor.. fără ploaie târzie. Profeţiile care s-au împlinit prin revărsarea ploii timpurii la începutul predicării Evagheliei . ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele şi vă trimite o ploaie îmbelşugată. se vor grăbi din loc în loc să vestească solia din cer. Se vor săvârşi minuni. crescând ca şi Daniel în familia sa. În timp ce noi dorim binecuvântarea ploii timpurii.

vremuri când orice lucru ce poate fi clătinat va fi clătinat. iar cei din biserici care aveau ceva lumină şi care încă nu auziseră şi nu lepădaseră cele trei solii. Hristos a spus: “Căci acolo unde sunt adunaţi doi sau trei în Numele Meu.. iar el striga cu glas tare: “A căzut. iar ei s-au unit spre a vesti fără teamă solia îngerului al treilea. Slava lui Dumnezeu plana asupra sfinţilor care aşteptau cu răbdare şi vesteau fără teamă ultima solie solemnă şi căderea Babilonului. o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte. 18:2) Solia vestită de îngerul al doilea a fost repetată. vor părăsi credinţa şi vor trece în rândurile opoziţiei. Unindu-se cu lumea şi împărtăşindu-se din spiritul ei. mulţi dintre credincioşii soliei îngerului al treilea. tolerarea mulţumirii de sine. iar când vine încercarea ei sunt pregătiţi să aleagă partea uşoară şi populară. a dorinţelor şi pasiunilor.. acesta va lucra în noi umilinţa. despărţindu-se astfel de Dumnezeu. adăugându-se la aceasta toate răutăţile care s-au strecurat în biserici de la 1844 încoace. modestia şi o dependenţă conştientă de Dumnezeu pentru primirea ploii timpurii care să ne desăvârşească. Ei au pierdut din vedere propriile lor slăbiciuni şi nevoia lor continuă de puterea divină." Apoc. este prezentată aici. (76) Cel mai mare pericol al omului constă în amăgirea de sine. 18:1 Am văzut un alt înger puternic care a fost trimis să coboare pe pământ. (74) Îngerului i se dădu putere şi strălucire mare. care creşte până ce devine o mare strigare. Îngerii au fost trimişi spre a sprijini în lucrarea Sa pe îngerul cel puternic trimis din cer. urmară strigării şi părăsiră bisericile. Dacă ne rugăm pentru binecuvântarea credinţei. 18:20 Adunările bisericii.ne aşeza în calea binecuvântărilor." Mat. care avea o mare putere.. Poporul lui Dumnezeu va fi pregătit prin aceasta pentru a putea rezista în ceasul încercării. izvorul puterii lui. care altă dată se bucurau în credinţa adevărului.. Lumina care înconjura sufletele aşteptânde. Lumina care înconjura pe acest înger pătrundea pretutindeni. (79) Când se apropie furtuna..” (Apoc." . sunt şi Eu în mijlocul lor. (80) Trăim în vremuri zbuciumate. şi pământul s-a luminat de slava lui. (73) O lucrare de întindere mondială cu o putere neobişnuită. dacă în vorbe şi fapte nu ascultă de poruncile Sale. Eu am văzut o mare lumină strălucind asupra lor. vom primi aceasta. o închisoare a oricărui duh necurat. Ei nu sunt pregătiţi pentru amăgirile lui Satan. să-şi unească glasul cu îngerul al treilea şi să dea putere şi tărie soliei lui. Ei ajung cei mai înverşunaţi duşmani ai fraţilor lor de altădată. o închinare plăcută. pământul a fost luminat de slava sa. Ele au şi venit. Pe măsură ce noi Îl căutăm pe Dumnezeu pentru a ne dărui Spiritul Sfânt. Singura noastră siguranţă constă într-o continuă lepădare a eului şi dependenţă de Hristos. să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu. cu evlavie şi cu frică. sunt în pericol de a se încrede în ei înşişi. (81) Ultima chemare a harului 27 noiembrie . aceştia ajung să vadă lucrurile cam în aceeaşi lumină. Acum este timpul să se depună un efort serios pentru a birui înclinaţiile fireşti ale inimii de carne. (75) Ultima chemare a harului 26 noiembrie NECLINTIŢI ÎN VREMEA DE CRIZĂ “Fiindcă am primit dar o împărăţie care nu se poate clătina. după cum ne-a promis Dumnezeu. (78) Nu trebuie să spunem: “Primejdiile zilelor din urmă în curând vor veni peste noi”. pentru a pătrunde chiar până în măduva şi sufletul poftelor pământeşti." Ev. iar noi suntem în faţa scenelor prăpădului. 12:28 Acei care-L primesc pe Hristos şi la cea dintâi mărturisire zic: “Eu sunt salvat. pătrundea pretutindeni. (71) Spiritul Sfânt va veni asupra tuturor acelora care se roagă pentru pâinea vieţii. adunările în tabere. în biserica de acasă şi toate ocaziile în care se face lucrarea personală pentru suflete. întrebuinţează acum puterile lor ca să amăgească pe alţii şi să-i ducă în rătăcire. Gândurile trebuie concentrate asupra lui Dumnezeu. Domnul nu va ierta pe acei care cunosc adevărul. Lucrarea acestui înger vine tocmai la timp potrivit spre a se ataşa la marea lucrare finală a soliei îngerului al treilea. iar când el s-a coborât. care n-au fost sfinţiţi prin trăirea adevărului. reprezintă ocaziile rânduite de Dumnezeu de a dărui ploaia timpurie şi ploaia târzie. Avem nevoie acum de sabia Domnului..” (72) Ultima chemare a harului 25 noiembrie MAREA STRIGARE A ÎNGERULUI AL TREILEA “După aceea. pentru a o împărtăşi şi tovarăşilor lor. a căzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor. iar eu am auzit glasuri care pătrundeau pretutindeni: “Ieşiţi din mijlocul ei poporul meu. Minţi care au fost înclinate spre cugete uşuratice au nevoie de schimbare. Bărbaţi de talent şi cu o conduită plăcută.. (77) Domnul vine foarte curând. care va veni curând peste el. am văzut pogorându-se din cer un alt înger. Ei somau poporul lui Dumnezeu să iasă din Babilon pentru a scăpa de soarta grozavă a acestuia. La fiecare adunare la care participăm trebuie să înălţăm rugăciuni ca Dumnezeu să dăruiască chiar acum căldură şi ploaie sufletelor noastre.

Israele!” Amos 4:12 Mulţi nu-şi dau seama cum trebuie să fie pentru a putea sta. pentru a putea trăi în faţa unui Dumnezeu atât de sfânt. (86) După ce Dumnezeu a făcut tot ce se putea face pentru mântuirea oamenilor. la timpul când vor veni plăgile. 28:12 Cu o exactitate care nu poate greşi. 12:1 . Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit. noi trebuie să ne apropiem din ce în ce mai mult de Domnul şi să căutăm cu toată seriozitatea a dobândi această pregătire. pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău. ei trebuie să ajungă biruitori în lupta cu răul. Acei care primesc sigiliul viului Dumnezeu şi sunt ocrotiţi în timpul strâmtorării trebuie să reflecte în mod desăvârşit chipul Domnului Isus. acest cont rămâne încă deschis. Dar poporul. zice Domnul. Cel nemărginit ţine încă cont de toate popoarele. va face să reintre în drepturile ei autoritatea Legii Sale călcată în picioare. Profetul privind peste veacurile care aveau să urmeze." Dan. Atunci nu se mai face nici un apel la milostivirea Sa pentru ei. faţă de care El a dovedit atâta îndelungă răbdare şi pe care nu-l va lovi până ce n-a umplut măsura fărădelegii în conturile ţinute de Dumnezeu. Ele aproape şi-au încheiat contul lor cu Dumnezeu. vede acest timp prezentându-i-se în viziune. 33:11 Dar El “nimica nu lasă nepedepsit. dar nici pe cel nelegiuit nu-l lasă nepedepsit. înaintea Sa. defăimarea de Dumnezeu şi cea mai josnică nerecunoştinţă. (83) Eu am văzut că mulţi neglijau pregătirea atât de necesară şi priveau la timpul de “reînviorare” şi la “ploaia târzie” care să-i pregătească pentru a putea rezista la ziua lui Dumnezeu şi să poată trăi înaintea Sa. şi aceasta va fi o moarte groaznică pentru că ei vor simţi agonia pe care Hristos a simţit-o pe cruce. iar caracterele lor trebuie curăţite de păcat. (87) Judecăţile de pe pământ 29 noiembrie O VREME DE STRÂMTORARE “În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail. în timp ce păcatele credincioşilor pocăiţi sunt îndepărtate din sanctuar. Naum 1:3 Prin fapte teribile săvârşite pe drept. Să ne aducem aminte că Dumnezeu este sfânt şi că numai fiinţe sfinte vor putea locui în veci. oricine va fi găsit scris în carte. se începe administrarea mâniei Sale. lucrul Lui nemaiauzit!” Is.7. celui nelegiuit. de a executa judecata. care ne face capabili pentru luptă şi să putem sta la ziua cea mare a Domnului.PREGĂTEŞTE-TE SĂ ÎNTÂLNEŞTI PE DUMNEZEUL TĂU “De aceea îţi voi face astfel Israele.” Ex. Şi din această cauză ei nu au putut primi reînviorarea. se vor deştepta şi vor recunoaşte necesitatea de a fi fost ciopliţi şi bine pregătiţi pentru a putea fi întrebuinţaţi la clădire. stau scrise în dreptul numelor lor. Acei care nu se lasă a fi avertizaţi de profeţi. O. în acelaşi timp trebuie să aibă loc o lucrare specială de curăţire şi îndepărtare a păcatelor din poporul lui Dumnezeu de pe pământ. Eu am văzut că nici unul din acei care nu au câştigat biruinţa asupra fiecărui cuvânt nedrept şi asupra oricărei fapte nedrepte nu se vor putea împărtăşi de “reînviorare. (84) Ultima chemare a harului 28 noiembrie LUCRAREA NEOBIŞNUITĂ A LUI DUMNEZEU “Căci Domnul se va scula ca la muntele Peraţim şi se va mânia ca în valea Gabaonului." “Domnul este încet la mânie. moartea va fi partea lor. va bea în cele din urmă cupa mâniei neamestecată cu har. pe care toţi trebuie să o aibă. Creşterea rapidă a cifrelor ne arată că timpul judecăţilor lui Dumnezeu aproape a sosit! (85) Pentru bunul şi milostivul nostru Dumnezeu. când vor trece prin timpul strâmtorării. 34:6.. şi fiindcă îţi voi face astfel. Popoarelor din această generaţie li s-au dat dovezi despre o milostivire neîntrecută. Asprimea răsplătirii care aşteaptă pe cei ce calcă Legea poate fi înţeleasă din neplăcerea pe care o are El. (82) Veşmintele lor trebuie să fie fără pată. cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. cât de mulţi am văzut fără nici un scut în timpul strâmtorării! Ei au neglijat pregătirea necesară. În timp ce judecata de cercetare se continuă în cer.. Eu nu am plăcere de moartea. Cât timp mai există încă milostivirea Sa care cheamă la pocăinţă. Atunci îşi vor da ei seama că au pierdut viaţa veşnică şi moştenirea nemuritoare. dacă ei dovedesc încă prin vieţile lor că dispreţuiesc harul oferit. Prin harul lui Dumnezeu şi prin silinţele lor continue." De aceea. Criza finală se apropie repede. iar îngăduinţa dumnezeiască încetează. căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare. prin stropirea cu sânge. “Viu sunt." Ezech. Dar mânia. ocrotitorul copiilor poporului Tău. ca să-şi facă lucrarea lui ciudată şi să-Şi împlinească lucrul. care neglijează a-şi curăţi sufletele prin ascultare de întregul adevăr şi care cred că starea lor ar fi mai bună decât e în realitate. înaintea Domnului fără Mare Preot în Sanctuar. dar când cifrele ajung la o anumită sumă fixată de Dumnezeu. lăcomia şi idolatria crescândă. lucrarea de pedepsire este o lucrare “străină” de firea Sa. Contul se încheie. şi anume.

ele să fie subiectul vostru de meditaţie. pe pământ. mânia lui Dumnezeu va fi vărsată. din faţa lor. zice: “Se făcu rana rea şi pricinuitoare de durere pe oameni. Îngerii se grăbesc în toate direcţiile în cer. Prin intermediul îngerilor va exista o comunicare continuă între cer şi pământ. s-au făcut sânge. ei nu mai au nici o apărare contra celui rău. El acum Îşi ridică mâinile şi zice cu glas tare: “S-a făcut. Eu Dumnezeul lui Israel. Profetul. Timp de o sută douăzeci de ani răsună în urechile păcătoşilor îndemnul de a se pocăi. (90) Este imposibil de imaginat experienţa poporului lui Dumnezeu. Ei vor umbla în lumina ce se revarsă de la tronul lui Dumnezeu. îngerii vor apăra pe cei drepţi şi se vor îngriji de nevoile lor. Timpul sigilării este foarte scurt şi curând va fi trecut.. printr-un potop. Poporul lui Dumnezeu şi-a terminat lucrarea.. 14:9. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu a luat sfârşit." Is." . Ei au primit “ploaia târzie”. Dar această solie de avertizare li se păru o poveste şi nu au luat-o în seamă. Aceste plăgi nu sunt generale. Când din cauza fărădelegilor Domnul hotărâse să nimicească lumea antediluviană. au fost primite cu aceeaşi îndoială şi necredinţă. Un înger întors de pe pământ aduce vestea că lucrarea lui s-a făcut.” (Apoc. Trebuie să întrebuinţăm orele noastre libere pentru cercetarea Bibliei care ne va judeca la Ziua judecăţii. pentru a da oamenilor ocazie să se întoarcă de la păcatele lor. timpul strâmtorării lui Iacov. neamestecată cu milă.Când se încheie solia îngerului al treilea.. Când vă culcaţi şi când vă sculaţi... Neprotejaţi de harul divin. 16:2-4) E adevărat că aceste urgii sunt teribile. cele ce sunt în mare.” Luca 17:26 Avertismentele Domnului adresate din veac în veac lumii.. judecăţile venite asupra oamenilor erau amestecate cu milă. când vaiurile din trecut şi slava cerească vor fi amestecate. pentru pecetluirea chemării şi alegerii noastre. căruia ei mereu I s-au împotrivit.. a fost retras de la ei.. plăgile acestea sunt cele mai îngrozitoare din câte au cunoscut muritorii vreodată. Celui ce a umblat în dreptate îi este dată făgăduinţa că “pâinea îi va fi dată şi apa nu-i va lipsi. nu-i voi părăsi. adică a timpului de har. Poporul lui Dumnezeu va fi cufundat în acele dureri şi suferinţe care sunt numite de profet. Lăsaţi ca poruncile lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus Hristos să stăpânească continuu cugetele voastre pentru ca gândurile lumeşti şi grijile lumeşti să fie înlăturate.” Is." Atunci Isus încetează lucrarea Sa de mijlocire în Sanctuarul din cer. Sângele Mijlocitor al Domnului Hristos apără pe păcătos de măsura deplină cuvenită vinovăţiei sale. Satan va arunca pe locuitorii pământului în marea strâmtorare finală.. Trăiţi şi umblaţi în armonie cu timpul solemn al revenirii Fiului omului. au fost asemenea la caracter cu cele mai teribile şi de mai mare întindere care vor veni asupra lumii. Păcătoşii au depăşit graniţele puse cercării lor. El le-a descoperit mai întâi planul Său.. descriind acele plăgi teribile. (Apoc. atunci harul nu mai intervine în favoarea locuitorilor vinovaţi ai pământului. Lumea a respins mila Lui. ei nu vor fi lăsaţi să piară. spiritul lui Dumnezeu. (89) Judecăţile de pe pământ 30 noiembrie ULTIMELE ŞAPTE PLĂGI “Cei nenorociţi şi cei lipsiţi caută apă şi nu este. În timp ce nelegiuiţii mor de foame şi de molimă.. Înainte de încheierea timpului de probă. ca de mort şi orice suflare de viaţă a murit. care au semnul fiarei şi se închină chipului ei. imediat înainte de liberarea finală a poporului lui Dumnezeu. care va fi în viaţă.. care ameninţa pe cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi care primesc semnul ei. li se usucă limba de sete. prin servii Săi. dar dreptatea lui Dumnezeu este deplin dovedită prin ele. cei ce au dovedit credincioşie faţă de învăţăturile divine.10) Plăgile trimise asupra Egiptului. Dar la judecata de apoi.. pentru ca mânia lui Dumnezeu să nu se manifeste prin nimicirea lor. când Dumnezeu tocmai voia să elibereze pe Israel. au primit “sigiliul viului Dumnezeu.. 33:16 (92) DECEMBRIE BIRUINŢA EVANGHELIEI Profeţiile se împlinesc 1 decembrie CA PE VREMEA LUI NOE “Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului. Acum este timpul când cei patru îngeri încă ţin cele patru vânturi. atunci se va vărsa mânia neamestecată.. Eu Domnul îi voi asculta. 41:17 Când Domnul Isus încetează lucrarea Sa de mijlocire în Sanctuarul din cer. (88) Numai acei care au inima şi mîinile curate vor putea rezista în acel timp de încercare. pe fruntea şi în inimile noastre. Totuşi. înviorarea de la faţa Domnului şi sunt pregătiţi pentru ceasul încercării. Acum este timpul ca Legea lui Dumnezeu să fie scrisă în mintea. . a dispreţuit iubirea Sa şi a călcat în picioare Legea Sa sfântă. dar .." “Şi râurile şi izvoarele apelor.. căci altfel locuitorii pământului ar fi distruşi toţi dintr-o dată." Şi marea “se făcu sânge. (91) Poporul lui Dumnezeu nu va fi scutit de suferinţe.

nu ia în râs ideea celei de a doua veniri a Lui. încurcături. şi nu va fi chip de scăpare. a devenit îndrăzneţ." 2 Petru 3:4. Cei care sunt lipsiţi de protecţia lui Dumnezeu nu vor afla siguranţă în nici un loc şi în nici o poziţie. Corăbii vor merge la fund şi vieţi omeneşti vor fi sacrificate cu milioanele. gelozie şi certuri ucigătoare. Orice inimă cu adevărat pocăită se va strădui să ajungă la această unire. ei caută ca biserica să se bucure de prosperitate şi slavă. a cruzimii şi a săvârşirii de rele împotriva bogaţilor care s-au înălţat împotriva celor săraci. (Matei 24. vine deodată nimicirea. ba încă şi mai rău. Dar ce zice cuvântul Inspiraţiei? “O prăpădenie neaşteptată va veni peste ei. el declară că venirea Domnului întârzie. 56:12. După cum contemporanii lui Noe “n-au ştiut nimic până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi. gânduri stricate pun stăpânire pe minte. Ei sunt întăriţi în viaţa lumească şi în nepăsare." “Vegheaţi dar.. aşa după cum El este una cu Tatăl.39) (1) Cu solemnitate ni se aduc de-a lungul veacurilor cuvintele de avertizare ale Domnului. cel care leapădă adevărul. Servul cel rău mănâncă şi bea cu beţivii. Mi-a fost arătat că judecăţile de pedepsire ale lui Dumnezeu sunt deja pe pământ. care până aici nu lăsase să cadă nici măcar o picătură de ploaie. Hristos a declarat că va fi o necredinţă asemănătoare la a doua Sa venire.. Mii de vapoare vor fi scufundate în adâncurile mării. distrugeri. ciocniri şi moarte fără o cât de scurtă . dar numai din Biblie nu." “Mâine vom face tot ca azi." Oamenii socotesc îndepărtată venirea Domnului. Tocmai în timpul când lumea întreabă cu batjocură: “Unde este făgăduinţa venirii Lui?” se împlinesc semnele.. (5) Domnul se va scula să zguduie teribil pământul. Dar Hristos zice: “Iată Eu vin ca un hoţ. preînchipuind lucrul acesta. Hristos vine ca un hoţ. de vrajbă. şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Acei care beau din acelaşi izvor de binecuvântări se vor apropia mai strâns unii de alţii. Adevărul care locuieşte în inimile credincioşilor va duce la o armonizare binecuvântată şi fericită.” (2) Profeţiile se împlinesc 2 decembrie CRAINICII CARE VESTESC PACEA “Când vor zice: ‘Pace şi linişte’ atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei. care nu ascunde decât în parte o dizarmonie neîncetată. zice Isus. rostite pe Muntele Măslinilor: “Luaţi seama la voi înşivă. Venirea lui Hristos va fi o surpriză pentru învăţătorii mincinoşi. poveşti?” Ei declarau cu dispreţ că predicatorul dreptăţii nu era decât un exaltat entuziast şi îşi văzură de drumul lor absorbiţi mai mult decât oricând în satisfacerea plăcerilor vinovate şi hotărâţi să rămână în căile lor rele.. Printre nelegiuiţi va domni o armonie amăgitoare. Influenţa lui duce pe oameni la o amăgire neglijentă şi sfidătoare. În felul acesta se va răspunde la rugăciunea lui Hristos ca ucenicii Săi să fie una. ca durerile naşterii peste femeia însărcinată. bolta albastră a cerului." 1 Tes. ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia. Ei râd de avertismente. Dar în inimă. Cu îngâmfare se spune: “Toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii." Ţefania 1:14 Ne apropiem de sfârşitul timpului. livezile înverzite prin roua dulce a nopţii. El izgoneşte din mintea altora convingerea că Domnul vine în curând. Palatele pământului vor fi mistuite de furia flăcărilor. şi viteazul ţipă cu amar. când cercetătorul caută cunoştinţe de tot felul. Când strigă pace şi linişte. Agenţi omeneşti sunt instruiţi şi folosesc puterea lor învederată pentru a pune în funcţiune cea mai puternică maşinărie de rănire şi ucidere. Is. Interpretează semnele timpului. Incendii vor izbucni pe neaşteptate şi nici o sforţare omenească nu va fi în stare să le stingă.Aceşti batjocoritori luau ca mărturie natura: succesiunea invariabilă a anotimpurilor. Dar necredinţa lor nu a împiedicat împlinirea evenimentului prezis. tot aşa”. prin purtarea şi cuvintele lui." Ca şi preoţii şi învăţătorii dinaintea căderii Ierusalimului. Când batjocoritorul. se uneşte cu lumea în căutarea de plăceri. Vom vedea tulburări în toate părţile. (3) Profeţiile se împlinesc 3 decembrie SEMNE PE PĂMÂNT ŞI PE MARE “Ziua cea mare a Domnului este aproape. este aproape şi vine în graba mare! Da este aproape Ziua cea amarnică a Domnului. Ei zic: “Pace şi linişte. Pasiuni fireşti. strigau cu glas tare: “Nu spune el oare. o creştere a crimelor. (4) Domnul retrage de pe pământ restricţiile Sale şi în curând va fi moarte şi prăpăd. 5:3 Robul cel rău zice în inima lui: “Domnul meu zăboveşte să vină!” El nu spune că Hristos nu va veni. În împotrivirea lor contra voinţei şi adevărului lui Dumnezeu ei sunt sfâşiaţi de ură." Apoc. în tot timpul şi rugaţi-vă ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea. Dezastrele pe căile ferate vor ajunge din ce în ce mai dese. 16:15. Ne vom afunda şi mai mult în iubirea de plăceri. Domnul ne-a avertizat despre evenimentele care aveau să aibă loc. El bate pe cei care sunt credincioşi faţă de Domnul lor. când oamenii caută să câştige bani fără să ţină seama de principii. “va fi şi la venirea Fiului omului”.

a dispărut aproape fără urmă! A dispărut “ca floarea ierbii.. (6) Profeţiile se împlinesc 4 decembrie SEMNE ÎN CER “De la smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa ştiţi că vara este aproape. şi să vă ridicaţi capetele. în mijlocul nostru va putea fi văzută o mare redeşteptare. Domnul îi va binecuvânta pe toţi acei care vor căuta cu umilinţă şi sfială să înţeleagă ceea ce este descoperit în Apocalipsa. soarele avea să se întunece. Timpul exact al celei de a doua veniri a Fiului omului. Din ele învăţăm cât de fără valoare este fastul exterior şi mărirea lumească. Lor le vor fi arătate porţile deschise ale cerului. Greciei şi a Romei. în viziunea sa. este chiar la uşi. să ştiţi că Fiul Omului este aproape.. Babilonul. luna nu va mai da lumina ei. Noi nu înţelegem Cuvântul aşa cum ar trebui. să căutăm pe Dumnezeu câtă vreme poate fi găsit. când veţi vedea toate aceste lucruri să ştiţi că Fiul omului este aproape.. toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă. Sfârşitul este aproape.” (8) Dar Hristos nu a descoperit ziua şi ceasul venirii Sale.." Un lucru va fi cu siguranţă înţeles din studiul Apocalipsei: că legătura dintre Dumnezeu şi poporul Său este strânsă şi hotărâtă. Când . a văzut cerul “cum sta strâns ca un pergament şi toate insulele s-au mutat din locurile lor şi nelegiuiţii s-au ascuns în peşteri şi în munţi de prezenţa Fiului omului. să vă uitaţi în sus.. El a zis: “Când vor începe să se întâmple aceste lucruri.. Încă puţin şi El va şterge orice lacrimă din ochii noştri. vor avea loc pe marile linii de comunicaţie. Apoi stelele aveau să cadă din cer. credincioşii vor avea o experienţă religioasă cu totul deosebită. Principiile Sale sunt singurele lucruri statornice din câte cunoaşte lumea noastră.” (Iac. (11) Când cartea lui Daniel şi Apocalipsul vor fi mai bine înţelese. Această carte cuprinde lucruri atât de măreţe încât cuprind nemurirea şi este plină de har astfel că toţi cei care o citesc şi o cercetează cu seriozitate primesc binecuvântarea acordată acelora care “aud cuvintele acestei profeţii şi păstrează lucrurile care sunt scrise în ea." Apoc.” Matei 24:29-31 Hristos a declarat că la sfârşitul persecuţiei papale. iar luna să nu-şi mai dea lumina. (9) Încă puţin şi vom vedea pe Împărat în frumuseţea Lui.” Matei 24:32. este o taină a lui Dumnezeu. 1:3 Cărţile lui Daniel şi Apocalipsa ne lămuresc cu privire la ridicarea şi căderea naţiunilor. Fiindcă vor veni mulţi în numele Meu şi vor zice: “Eu sunt Hristosul! Şi vor înşela pe mulţi. (13) Revenirea Domnului nostru 6 decembrie ACTUL CULMINANT AL AMĂGIRII “Drept răspuns Isus le-a zis: “Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. stelele vor cădea din cer. pentru a înţelege fericirea care trebuie să fie răsplata curăţiei din inimă. pentru că izbăvirea voastră se apropie.” Iuda 24 De aceea când a prezentat semnele venirii Sale. este chiar la uşi. asemenea căreia lumea n-a mai văzut până acum . Tot aşa şi voi. Ioan. Cartea Apocalipsa începe cu o poruncă pentru noi şi anume de a înţelege învăţăturile pe care ea le conţine. astfel încât inima şi mintea vor fi impresionate de caracterul pe care trebuie să-l dezvolte toţi. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. când veţi vedea toate aceste lucruri.o putere şi măreţie care pentru oamenii de astăzi ar părea atât de stabile şi durabile .33 Mântuitorul prezintă semnele venirii Sale şi mai mult fixează timpul când va apare cel dintâi semn.prevestire. iar puterile cerului vor fi clătinate.” Matei 24:45 . 1:10) Tot astfel a dispărut şi împărăţia Medo-Persiei. “Îndată după acele zile de necaz soarele se va întuneca. timpul cercării este pe sfârşite. cu toată puterea şi splendoarea sa. Încă puţin şi El ne va înfăţişa “fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale. (7) Astfel s-a împlinit ultimul semn premergător revenirii lui Hristos şi cu privire la care Isus spuse ucenicilor Săi: “Tot aşa şi voi. Numai acela poate dura care este în legătură cu planul Său şi care dă pe faţă caracterul Său. (12) Să acordăm mai mult timp studiului Bibliei. Şi tot astfel vor pieri toate popoarele a căror temelie nu este în Dumnezeu.” (Luca 21:28) Profeţiile se împlinesc 5 decembrie STUDIAŢI PROFEŢIILE! “Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape. înţelegem ce reprezintă această carte pentru noi. O." După acest semn.

În cuvinte amabile şi compătimitoare. se arată pe cer şi pare că încercuieşte fiecare grupă de credincioşi. Poporul lui Dumnezeu aude atunci o voce clară şi melodioasă. Apoi un curcubeu.. aşa va fi şi venirea Fiului Omului. DOAMNE ISUSE” “Aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. Satan se va arăta printre oameni ca o fiinţă maiestuoasă. (14) Mântuitorul a avertizat poporul său. iată. asemănându-se felului cum este descris Fiul lui Dumnezeu de către Ioan în Apocalips. zicând: “Iată-i vin. ei văd curcubeul făgăduinţei. (16) Revenirea Domnului nostru 8 decembrie “VINO." Matei 24:24-27. companii de oameni înarmaţi. Poporul lui Dumnezeu . care se roagă. Ea va fi cunoscută peste tot pământul deodată şi văzută de toată lumea. în timp ce în toate părţile. să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu” (Ioan 17:24). (17) Patriarhul Iov. El este în odăiţe ascunse. ca să se ducă la muntele Domnului. strigă cu încredere neclintită: “Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că se va ridica la urmă pe pământ. văd mărirea lui Dumnezeu şi pe Fiul Omului stând pe tronul Său.. în noaptea marii sale nenorociri.. pe muntele Măslinilor. Nelegiuiţii se uită cu spaimă şi cu înmărmurire la scena aceasta. spre Stânca lui Israel. el vindecă bolile din popor şi apoi dându-se drept Hristos.. mânaţi de oşti de îngeri răi. încât să nu se ia după cele ce par dovezi pentru simţurile lor? Într-o asemenea criză se vor ţine ei tare de Biblie şi numai de Biblie? (15) Revenirea Domnului nostru 7 decembrie SALVAŢI DIN CALEA VIOLENŢEI “Voi însă veţi cânta ca în noaptea când se prăznuieşte sărbătoarea. Acum marele amăgitor va face să apară ca şi cum Hristos ar fi venit. cu batjocuri şi blesteme. Voi vedea totuşi pe Dumnezeu. Satan însuşi va personifica pe Domnul Hristos. nici încercările nu le puteau . el prezintă o parte din aceleaşi adevăruri cereşti pline de har. dacă vă vor zice: “Iată. mai des decât întunericul nopţii celei mai întunecate." Is. Venirea Domnului a reprezentat în toate veacurile speranţa adevăraţilor Săi urmaşi. atunci în diferite ţări se va produce o mişcare simultană pentru distrugerea lor. veţi fi cu inima veselă ca cel ce merge în sunetul flautului.cer mereu în rugăciune protecţia divină. Numai cei ce au studiat cu stăruinţă Scripturile şi au primit iubirea adevărului." Tit 2:13 Unul din adevărurile cele mai glorioase şi mai solemne dintre toate adevărurile descoperite în Biblie este acela care vesteşte cea de a doua venire a lui Hristos. deodată se lasă asupra pământului un întuneric des. Ochii mei Îl vor vedea şi nu ai altuia”. În diferite părţi ale pământului. se pregătesc pentru lucrarea lor de ucidere. Semne şi minuni urmează unele după altele în repede succesiune.. Norii negri şi mânioşi care acopereau cerul se despart iar ei. zicând: “Uitaţi-vă în sus!” şi ridicând ochii spre cer. Pe chipul Său divin ei văd semnele umilirii Sale.. El este în pustie. La miezul nopţii Dumnezeu Îşi va arăta puterea Sa pentru salvarea poporului Său. De aceea. mulţimile de oameni răi sunt pe punctul de a se năpusti asupra prăzii lor. asemenea lui Ştefan.. şi a prezis clar felul celei de a doua veniri a Sa: “Se vor ridica hristoşi mincinoşi. Biserica a mărturisit timp de veacuri că aşteaptă venirea Mântuitorului ca împlinire a speranţelor ei. privind ţintă spre cer.. lumină înaintea ucenicilor viitorul şi umplu inimile lor cu o bucurie şi nădejde pe care tristeţea nu le puteau înăbuşi...... Această venire nu este cu putinţă să fie contrafăcută. pretinde că a schimbat Sabatul în duminică şi va porunci ca toţi să sfinţească ziua pe care el a binecuvântat-o.. când iată. alţii ascunşi în locuri singuratice prin păduri şi prin munţi . că El va reveni. de o orbitoare strălucire.Ca act de încoronare a marii opere de amăgire. vor fi la adăpost faţă de această puternică amăgire care captivează lumea.. Iarăşi se aude o voce melodioasă şi triumfătoare.. să nu credeţi.. Cu strigăte de triumf. pe care le rostea Mântuitorul.. Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor... Căci după cum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus. Ei au păstrat cuvântul răbdării Mele. Învăţătura despre a doua venire a lui Hristos este cheia de bază a Sfintei Scripturi. ei vor umbla printre îngeri”. (Iov 19:25-27) Făgăduinţa dată de Mântuitorul la despărţire.unii în celulele închisorilor. 30:29 Când păzitorii poruncilor lui Dumnezeu vor fi scoşi de sub scutul legilor omeneşti. Strigătul de triumf va răsuna în văzduh: “A venit Hristos! A venit Hristos!” Oamenii vor cădea la pământ în adorare înaintea lui. iar buzele palide şi tremurânde ale celor ce au ţinut cu tărie credinţa izbucnesc într-un strigăt de biruinţă. vin! Sfinţii nevinovaţi şi fără pată. să nu mergeţi. Soarele se arată strălucind în toată puterea sa. pentru încheierea marii lucrări a mântuirii. iar de pe buzele Sale ei aud cererea prezentată Tatălui înaintea sfinţilor îngeri: “Tată. vreau ca acolo unde sunt Eu. în vreme ce drepţii văd acum cu bucurie solemnă semnele liberării lor... Dar este oare poporul lui Dumnezeu acum atât de bine întemeiat pe Cuvântul Său.

sfinţii îngeri . 19:16 La arătarea Sa “toate feţele îngălbenesc." Şi “oştile din cer Îl urmau”." Nici o pană omenească nu poate zugrăvi această scenă. el a fost luat la cer. cu toate acestea el şi-a educat cugetul spre consacrare şi iubire curată." Şi El are pe haina Sa şi pe coapsa Sa scris un nume: “Împăratul Împăraţilor şi Domnul Domnilor. (Apoc." Apoc. (21) . scurtimea timpului pare a fi invocată ca motiv de a căuta neprihănirea.14) Cu imnuri în melodii cereşti. Enoh însă era ispitit ca şi noi. ca să bea cupa amară a ruşinii şi a suferinţei. 22:20. genunchii tremură. Totuşi el ducea o viaţă sfântă. învăluit în flacără de foc.4 Regele regilor se coboară pe nor.." . “Inimile se topesc." “Doamne. Strălucirea Lui este ca lumina însăşi”. Nu mai vine acum ca “omul durerilor”." (20) Revenirea Domnului nostru 10 decembrie PREGĂTIRE PENTRU ÎNĂLŢAREA LA CER “Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ. iar chipul Său purta pecetea divină. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Primejdiile zilelor din urmă se îngrămădesc în jurul nostru. “Credincios şi Adevărat”. vor fi luaţi la cer. pe care s-o aştepte toţi. în cer şi pe pământ. El strigă spre ceruri sus şi spre pământ ca să judece pe poporul Său. ca evenimentul cel mai fericit pentru ei”. ci o diademă de mărire împodobeşte fruntea Sa divină.4) Pe măsură ce norul cel viu vine tot mai aproape ochii tuturor pot să vadă pe Prinţul vieţii. Tot astfel şi credincioşii care trăiesc acum şi rămân statornici. este lucrarea de credinţă şi caracteristica sfinţilor. El era înconjurat de o societate tot atât de vrăjmaşă dreptăţii ca şi aceea care ne înconjoară pe noi. după care toţi ar trebui să suspine. Atunci se aude vocea lui Isus. El a umblat cu Dumnezeu sute de ani. căci ea va fi împlinirea lucrării pentru mântuirea lor. grăbeşte venirea acestei zile fericite!” (18) Revenirea Domnului nostru 9 decembrie ÎMPĂRATUL APARE ÎN PERSOANĂ “Dumnezeul nostru vine şi nu tace. Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani. ci vine ca Biruitor. “Această lume învechită nu mai este departe de sfârşitul ei”. ucenicul cel mult iubit de Isus a auzit făgăduinţa: “Iată. 50:3. Nici o coroană de spini nu mai răneşte acum capul Său cel sfânt. “îmi este peste măsură de dulce şi preţioasă.slăbi. Din cauza înmulţirii fărădelegii. Firmamentul pare umplut cu figuri strălucitoare . vino Doamne Isuse” Apoc. El îşi instruia cugetele ca să se reverse pe acest canal. “Măreţia Lui acopere cerul şi pământul este plin de slava Lui. (Hab. Ei vor fi răpiţi din această lume păcătoasă şi coruptă către bucuriile curate ale cerului. pământul se cutremură înaintea Lui şi fiecare munte şi insulă se mişcă din locul lor." “A iubi revenirea lui Hristos. zicea Baxter. tot aşa ca şi a noastră. (19) Isus vine în frunte ca un puternic Biruitor. Pentru ascultarea Sa credincioasă de Dumnezeu. El a trăit într-o generaţie coruptă. Îl însoţesc pe cale. Naum 2:10) Drepţii strigă tremurând: “Cine va putea sta?” Cântarea îngerilor încetează şi se face o tăcere solemnă. În mijlocul suferinţelor şi prigonirilor. Şi n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase.. “Aceasta este ziua pe care trebuie s-o dorească toţi drept credincioşii. Tot astfel şi noi putem să rămânem curaţi şi nestricaţi. Calea poporului lui Dumnezeu trebuie să fie tot în sus şi înainte spre biruinţă. nici o minte muritoare nu-şi poate închipui strălucirea aceea.. ca să judece vii şi morţii. când murdăria morală inunda totul în jurul lui. Eu vin curând!” şi răspunsul său arzător.” Ps." Pe stâncile de pe insula Patmos. Cerurile se înfăşoară ca un sul de pergament. zicând: “Harul Meu vă este îndestulător. 3:3. “Ideea revenirii Domnului”. exprimă rugăciunea bisericii din tot timpul pelerinajului ei: “Amin." Asupra celor ce au lepădat harul lui Dumnezeu. Calvin îndemnă pe creştini “să nu ezite a dori cu ardoare ziua revenirii lui Isus Hristos. 11:5 Trăim într-o generaţie pervertită.într-o vastă şi nenumărată mulţime. această perspectivă a arătării în mărire a “marelui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Isus Hristos” a rămas “fericita speranţă. încoronarea dorinţelor şi aspiraţiilor sufletului lor. Să fie oare necesar ca grozăviile zilei lui Dumnezeu să ne fie puse în faţă pentru a ne constrânge să facem fapte de dreptate? Cazul lui Enoh este în faţa noastră. cade groaza deznădejdii veşnice. zicea Melanchton. Conversaţiile sale erau despre lucrurile cereşti.” (Ier. iar feţele tuturor se fac negre ca fundul căldării. Atmosfera pe are o respira el era mânjită de păcat şi corupţie. dragostea multora s-a răcit. “judecă şi Se războieşte cu dreptate. 30:6." Ev.“zecimi de mii de zeci de mii şi mii de mii. Înaintea Lui merge un foc mistuitor şi împrejurul Lui o furtună puternică. El este un simbol pentru sfinţii care trăiesc în mijlocul primejdiilor şi corupţiilor zilelor din urmă. Faţa Sa răspândeşte o strălucire mai puternică decât a “soarelui la amiază. Acum însă. ca să nu vadă moartea. 19:11. Faţa sa era luminată de lumina care strălucea de pe faţa lui Isus.

Acei care şi-au mărturisit păcatele cât timp Isus era în Sanctuar.. nici întristare.. 25:9." (25) Captivitatea lui Satan 13 decembrie SATAN LEGAT PENTRU O MIE DE ANI . El vine cu slava Tatălui Său.Înălţarea lui Enoh la cer. îngerii le prezentară înaintea Sa şi cu însăşi mâna Sa dreaptă. de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând spre cer. străduieşte-te să faci o pregătire serioasă pentru a-L întâlni pe Isus. îi va schimba pe sfinţii cei vii spre o nemurire glorioasă şi împreună cu sfinţii. Înăuntrul cetăţii era tot ce poate încânta ochiul. să poţi exclama cu bucurie: “Iată. El va învia pe drepţii cei morţi.. Atunci când Isus ceru coroanele. chiar înainte de distrugerea lumii prin potop. Isus vine aşa cum S-a înălţat la cer.. fiind acum înconjurat de o splendoare mult mai mare. (24) Revenirea Domnului nostru 12 decembrie O CUNUNĂ PENTRU FIECARE SFÂNT “Ferice de cel ce rabdă ispita. făcând să răsune o muzică melodioasă în tonuri ample şi desăvârşite. În locul nemiloasei cununi de spini care să-I străpungă tâmplele. ci un veşmânt mai alb decât zăpada. În pomul vieţii erau fructe de cea mai aleasă frumuseţe din care sfinţii puteau să se împărtăşească liberi. pe care toţi îl iubeau foarte mult. o coroană pentru fiecare sfânt.. aducând din cetate coroane de slavă. pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Transportată de splendoarea neîntrecută şi de slava măreaţă. Isus vine! Dar nu să ia seama la nenorocirile omenirii sau să asculte pe păcătosul vinovat mărturisindu-şi păcatul şi nici să-l ierte. care şi L-au făcut Prietenul lor şi care au dorit venirea Lui. Apoi Isus a privit asupra sfinţilor mântuiţi prin El.” Is. (22) Revenirea Domnului nostru 11 decembrie ACEST ISUS SE VA REÎNTOARCE “Şi au zis: “Bărbaţi galileeni. va primi cununa vieţii. În cetate era un tron de mare slavă. o cunună de slavă orbitoare împodobeşte fruntea Lui sfântă. Pe ambele părţi ale acestui râu se afla pomul vieţii. El spuse cu vocea Sa melodioasă pătrunzătoare: “Privesc lucrarea sufletului Meu şi Sunt mulţumit. că ei vor vedea din nou pe Isus. Necazurile voastre s-au sfârşit. Limba este prea neputincioasă pentru a încerca o descriere a cerului. nu va regreta că El va veni iarăşi. Sfinţii vor fi glorificaţi în prezenţa acelora care i-au urât pentru ascultarea loială faţă de poruncile drepte ale lui Dumnezeu. Dragă tinere cititor. Nimeni dintre acei care-L iubesc cu adevărat. Când scena îmi apare înaintea ochilor sunt cuprinsă de uimire. pline de recunoştinţă şi fiecare mână atinse cu îndemânare corzile harfei. vor fi iertaţi pentru păcatele lor. eu las tocul jos şi exclam: “Oh. deoarece atunci cazul fiecăruia va fi fost hotărât pentru viaţă sau moarte. înaintea distrugerii pământului prin foc. acesta este Dumnezeul nostru în care avem încredere că ne va mântui. preţioasă a fost făgăduinţa dată acelor ucenici întristaţi.” Iacov 1:12 Am văzut un foarte mare număr de îngeri.. limpede ca cristalul. din care se revărsa un râu cu apa vieţii. El nu va purta o simplă haină fără cusătură.. de pe pământ. De asemenea. Nu va mai fi nici moarte. vei auzi veşnic glasul Său glorios şi vei vedea mereu persoana Sa atrăgătoare.. Ei contemplau pretutindeni o mare slavă. ce iubire! Ce iubire minunată!” Cel mai înflăcărat limbaj nu reuşeşte să descrie slava cerului sau adâncurile fără egal ale iubirii Mântuitorului. Căci după ce a fost găsit bun. Atunci viaţa veşnică va fi a ta şi vei fi împreună cu Hristos părtaş al slavei Sale. preţioasă este această făgăduinţă pentru oricare adevărat urmaş al lui Hristos. repetară în faţa ucenicilor făgăduinţa revenirii Sale în glorie: “Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer” (23) Într-adevăr. faţa lor strălucea de slavă şi aţintindu-şi ochii Săi plini de iubire asupra lor. Această slavă bogată este a voastră ca să vă bucuraţi veşnic. plini de fructe.. bunul Isus aşează coroanele pe capetele sfinţilor. de o strălucire orbitoare. Apoi L-am văzut pe Isus conducând pe poporul Său la pomul vieţii. nici plânset şi nici durere.. va lua împărăţia dată de Dumnezeu. Îngerii conducători dădură tonurile şi apoi toate vocile au fost înălţate în laude fericite. iar pe malurile râului se aflau alţi pomi atrăgători. pentru ca atunci când El se va arăta. simbolizează înălţarea tuturor sfinţilor în viaţă. cu numele acestuia scris pe ea. Acei care au trăit în păcat vor rămâne păcătoşi mai departe." Fapte 1:11 Îngerii rămaşi pe muntele Măslinilor după înălţarea lui Hristos. Isus vine! Dar nu ca să domnească ca un prinţ trecător. însoţit de toţi îngerii sfinţi care-L însoţesc în drumul Său.

Sfântul apostol Pavel zice: “Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri?” Iar Iuda zice: “Pe îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia. Aici trebuia să fie restrâns.. Am auzit strigăte de biruinţă de la îngeri şi de la sfinţii răscumpăraţi. care sunt ca zece mii de instrumente muzicale.6) Acesta este timpul când. (26) Aceasta trebuie să fie locuinţa lui Satan şi a îngerilor lui timp de o mie de ani. ca nisipul mării. În timpul acesta Satan suferă foarte mult. El este însoţit de oştile celor mântuiţi şi urmat de o suită de îngeri. (27) Captivitatea lui Satan 14 decembrie NOI ÎI VOM JUDECA PE ÎNGERI “Nu ştiţi că noi îi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia. Ioan. 6:3 În timpul celor o mie de ani dintre prima şi cea de a doua înviere. 20:1. când trebuie să sufere pentru tot răul pe care l-a săvârşit şi să fie pedepsit pentru toate păcatele pe care le-a pricinuit. fără număr. Biblia . (29) Captivitatea lui Satan 15 decembrie COBORÂREA NOULUI IERUSALIM “Şi m-a dus în Duhul. Ierusalimul. 6:2) Împreună cu Hristos ei judecă pe păcătoşi. Apoi partea de pedeapsă pe care trebuie să o sufere ei este măsurată potrivit cu faptele lor şi este scrisă în dreptul numelui lor în cartea morţii. Limitat numai la pământ. Dar atunci va fi lipsit de puterea lui şi va fi lăsat să cugete la partea pe care a îndeplinit-o de la căderea lui şi să aştepte cu cutremur şi groază viitorul înfiorător.şi hotărăsc cazul fiecăruia după faptele făcute în trup. 20:5) Dar Isaia zice despre nelegiuiţi: “Aceştia vor fi strânşi ca prizonieri şi adunaţi în groapă şi închişi în închisoare. iar pământul rămâne gol. Domnul Hristos ia pe poporul Său sus în cetatea lui Dumnezeu. 20:4. pornirile lui rele au fost puse la lucru fără încetare." Apoc." Apoc. o oaste puternică. De la căderea lui. care este Diavolul şi Satan şi l-a legat pentru o mie de ani. are loc judecata nelegiuiţilor. şi celor ce au şezut pe ele. pe un munte mare şi înalt." 1 Cor. Ce contrast faţă de cei sculaţi la întâia înviere! Drepţii au fost îmbrăcaţi cu frumuseţe şi tinereţe nemuritoare. pentru a pribegi în sus şi în jos pe faţa sfâşiată a pământului şi să vadă rezultatele răscoalei lui împotriva legii lui Dumnezeu. Atunci nelegiuiţii vor fi înviaţi din morţi şi aduşi înaintea lui Dumnezeu pentru a se executa judecata scrisă.2 “La venirea Domnului păcătoşii sunt nimiciţi de pe faţa pământului . (Apoc. Şi Satan şi îngerii săi sunt judecaţi de Hristos şi de poporul Său. comparând faptele lor cu Cartea Legii. Astfel scriitorul Apocalipsei. iar după multe zile vor fi pedepsiţi. copacii dezrădăcinaţi. Domnul Hristos vine iar pe pământ. 24:22) (28) Pedeapsa pentru călcarea Legii lui Dumnezeu este proporţională cu preţul plătit pentru mântuirea păcatelor. va avea loc a doua înviere. care se pogora din cer de la Dumnezeu. Nelegiuiţii însă poartă urmele bolii şi ale morţii.” (Apoc. în Apocalipsa. El a pus mâna pe balaur. li s-a dat judecata. În acest timp drepţii domnesc ca regi şi preoţi ai lui Dumnezeu. Ruinele oraşelor şi satelor distruse de cutremur. stânci colţuroase aruncate de valurile mării sau rupte din pământ stau răspândite pe suprafaţa lui în vreme ce mari prăpăstii arată locul de unde au fost munţii mutaţi din temeliile lor. . deoarece ei nu urmau să mai fie necăjiţi şi ispitiţi de Satan şi deoarece locuitorii altor lumi fuseseră scăpaţi de prezenţa şi de ispitele lui. (Iuda 6) La sfârşitul celor o mie de ani. după cum zice Pavel “sfinţii vor judeca lumea”. Timp de o mie de ani poate să se bucure de roadele blestemului pe care l-a pricinuit. ci şi-au părăsit locuinţa El i-a păstrat în lanţuri veşnice în întuneric pentru judecata zilei celei mari”. El porunceşte nelegiuiţilor morţi să se scoale ca să-şi primească osânda.mistuiţi de suflarea gurii Sale şi distruşi de strălucirea măririi Lui. fără locuitori. Şi mi-a arătat cetatea sfântă. 21:10 La sfârşitul celor o mie de ani. el nu va avea privilegiul de a colinda pe la alte planete. pe şarpele cel vechi. zice: “Am văzut nişte scaune de domnie.” (Is. ca să ispitească şi să tulbure pe cei ce n-au căzut. după ce descrie învierea drepţilor zice: “Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani”. Când coboară cu maiestate înspăimântătoare.“Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare. (1 Cor. Tot pământul se prezintă atunci ca o pustietate goală. Ce fericire de nedescris este pregătită pentru acei care vor fi mântuiţi prin Hristos şi ce cumplite nenorociri pentru acei care dispreţuiesc şi refuză marea Sa mântuire”.." “Ei vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani. Ei ies din morminte.

cât şi treptele succesive ale marelui plan al mântuirii. Acum văd cu toţii că plata păcatului nu este o plăcută independenţă şi viaţă veşnică. care este în faţa Ierusalimului. iar pământul şi toate lucrurile de pe el vor fi arse de tot. Învinuirea şi reproşul pe care el se silise să le arunce asupra lui Dumnezeu se întorc cu toată greutatea asupra lui." Fil." (Obadia 16) (34) Atunci se va vedea că răscularea lui Satan contra lui Dumnezeu a adus ruina Sa proprie şi nimicirea tuturor acelora care au preferat să devină supuşii Săi. învestit cu maiestate şi putere supremă. Muntele Măslinilor se va despica prin mijloc. l-a făcut nevrednic şi nepotrivit pentru cer. ei devin conştienţi de fiecare păcat pe care l-au săvârşit cândva. spre Răsărit. adică pentru a se sustrage de la păzirea poruncilor lui Dumnezeu şi a aţâţa la răscoală împotriva Lui..!” Satan vede că răzvrătirea provocată de el cu bună ştiinţă. Întreaga lume a păcătoşilor stă acum la bara de judecată a lui Dumnezeu sub învinuirea de înaltă trădare faţă de guvernământul Domnului.. (30) Captivitatea lui Satan 16 decembrie SUPREMAŢIA LUI ISUS “Pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri.... El şi-a format puterile sale pentru împotrivire şi luptă contra lui Dumnezeu. (Zah.. el n-ar fi întrebuinţat de ei decât tot ca primul. Armatele Satanei înconjoară cetatea şi se pregătesc de atac. ci este robie. El. Forţa adevărului sileşte îndărădnicele lor buze să rostească aceste cuvinte. ei sunt fără scuză şi sentinţa morţii eterne este rostită pentru ei. Domnul Hristos Se coboară pe Muntele Măslinilor.." Ps.. ruină şi moarte.. A venit ziua ca ele să ardă ca un cuptor. El i-a măgulit că vor dobândi mult bine din călcarea legii.. Doamne. Căci aşa cum au fost puşi în morminte aşa înviază nelegiuiţii. Regele regilor rosteşte sentinţa asupra acelor ce au dus viaţă de rebeli împotriva guvernării Sale şi execută dreptatea asupra celor ce au călcat Legea Lui şi au apăsat şi prigonit pe poporul Său. Iar acum.” (33) Satan şi toţi cei ce i s-au alăturat în răzvrătire vor fi nimiciţi. Satan fiind rădăcina. curăţenia pacea şi armonia din ceruri ar fi pentru el suprema tortură." Apoc. iar urmaşii săi ramurile. recunosc şi declară în deplin acord: “Drepte şi adevărate sunt căile Tale. Dumnezeul Meu şi toţi sfinţii împreună cu Tine. cât de schimbat şi cât de degradat se vede acum. El care odată fusese heruvim acoperitor îşi aduce aminte de unde a căzut. Pe pământ se produc mari crăpături. Împărate al Sfinţilor. Acuzaţiile sale împotriva bunătăţii şi dreptăţii lui Dumnezeu sunt acum reduse la tăcere.. are loc încoronarea finală a Fiului lui Dumnezeu.. Profetul zice: “Atunci vei veni Tu. Dacă li s-ar mai da un al doilea timp de har. Flăcări mistuitoare izbucnesc din fiecare din aceste abisuri ameţitoare. În cele din urmă se dă ordin de înaintare şi oştile nenumărate pornesc înainte. Ei n-au pe nimeni care să pledeze pentru ei. Armele ascunse în adâncul lui ies la iveală. după înviere S-a înălţat la cer şi unde îngerii au repetat făgăduinţa revenirii Sale.... Ei nu mai au un nou timp de har în care să-şi îndrepte defectele vieţii din trecut.4) Când Noul Ierusalim. Cu un glas strigă oştile nelegiuiţilor: “Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!” Nu iubirea pentru Domnul Isus îi inspiră să declare astfel.. Şi acum Satan se pleacă la pământ şi mărturiseşte că sentinţa pronunţată de Dumnezeu este dreaptă. şi se va face o vale foarte mare”. Păcatul şi păcătoşii vor pieri cu rădăcină şi ramuri (Mal. Elementele se topesc de cădura dogoritoare.Ochii tuturor din această mulţime sunt întorşi să privească mărirea Fiului lui Dumnezeu. atunci speranţele lui reînvie şi el se hotărăşte să nu se lase. Având în vedere toate faptele mari ale luptei milenare. iar Domnul Hristos cu poporul Său şi cu îngerii intră în sfânta cetate. asigurându-i că puterea sa i-a scos din morminte. (Rom. 9:5 Acum Satan se pregăteşte pentru ultima mare luptă pentru supremaţie.." “Şi vor sta picioarele Lui în ziua aceea pe Muntele Măslinilor. Un asemenea timp n-ar mai folosi la nimic. 4:1.11 În faţa tuturor locuitorilor pământului şi ai cerului adunaţi. O viaţă întreagă de călcare a Legii nu a îmblânzit inimile lor. “Vor fi ca şi când n-ar fi fost niciodată... cu aceeaşi duşmănie faţă de Domnul Hristos şi cu acelaşi spirit de rebeliune. că Isus Hristos este Domnul.. 2:10. nimiceşti pe cel rău. întregul univers. El se prezintă amăgiţilor săi supuşi ca mântuitor. de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu. atât cei credincioşi.. (Mal. care a fost serafim strălucitor “fiu al zorilor”. Când înviază nelegiuiţii şi când vede marea lor mulţime de partea sa. dar se va dovedi că “moartea este plata păcatului”. Satan pare paralizat când priveşte mărirea şi maiestatea Domnului Hristos. el este aşezat pe locul curăţit şi pregătit a-L primi. adică acolo de unde. 14:5. un vast lac de foc clocotitor.. 2 Petru 3:10) Suprafaţa pământului pare o masă topită de căldură. 6:23) Se va pune capăt pentru totdeauna păcatului cu toată mizeria şi stricăciunea . 4:1)... Când ochii Domnului Isus se îndreaptă asupra nelegiuiţilor. Deasupra tronului se arată crucea şi ca într-un film apar scenele ispitirii lui Adam şi ale căderii în păcat. ci să continue până la urmă marea sa luptă. Chiar şi stâncile sunt în flăcări. în splendoarea Sa orbitoare se coboară din cer. 15:3 (31) Captivitatea lui Satan 17 decembrie NIMICIREA LUI SATAN ŞI A CELOR RĂI “Tu pedepseşti neamurile. cât şi cei răzvrătiţi. (32) Foc se coboară de la Dumnezeu din cer. Tatăl. le ştergi numele pentru totdeauna şi pe vecie.

(37) În flăcările curăţitoare. Toţi sunt pedepsiţi “potrivit cu faptele lor. unde nici un fur nu le poate fura şi nici moliile nu le pot strica. (41) Lucrarea mântuirii nu este un joc de copil ca să te apuci de ea când vrei şi s-o laşi când nu-ţi mai place.6. Orice urmă de blestem este ştearsă. care iubeşte pe Dumnezeu şi păzeşte poruncile Sale şi rămâne credincioasă până la sfârşit. Glasul unei mari mulţimi.ca o jertfă vie. dacă vreţi mai târziu să fiţi părtaşi măririi Sale. ramurile. rădăcina şi urmaşii săi. (Ps." 2 Cor. (36) Captivitatea lui Satan 18 decembrie DREPTATEA LUI DUMNEZEU “Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte Cuvintele Mele. Trebuie să ne tăgăduim pe noi înşine. avutul vostru şi toate bunurile voastre . 20:6) În vreme ce Dumnezeu este pentru cei nelegiuiţi un foc mistuitor. în timp ce alţii vor suferi multe zile. el este pus să sufere nu numai pentru propria sa răscoală.. 19:6) Focul care consumă şi mistuie pe nelegiuiţi curăţă pământul. Dreptatea lui Dumnezeu este satisfăcută. Cuvântul pe care l-am vestit eu. cei drepţi stau în siguranţă în Cetatea cea Sfântă. (38) În vreme ce pământul este învăluit de focul răzbunării lui Dumnezeu. Căci “drepţii vor moşteni pământul şi vor locui în el pe veci”. acela Nelegiuiţii îşi primesc plata pe pământ. aveam un simţământ nespus de fericit de mărirea care mă înconjura. (Apoc. lăsând numai pe Isus să apară în noi." Cerul este destul de ieftin dacă îl câştigăm prin suferinţă. Ps. puneţi totul pe altarul Lui. are îl va osândi în ziua de apoi.. Numai cei ce stăruiesc în facerea de bine vor primi viaţa veşnică şi răsplata nemuririi. dar planul acesta avea temelii prea adânci. “Cea de a doua moarte nu are putere asupra acelora care au luat parte la prima înviere. mărire Ţie. Ea înseamnă o hotărâre statornică. având totdeauna mărirea Lui înaintea ochilor noştri. şi comorile care se află acolo pregătite pentru cei credincioşi.. Îngerii cântau cu glasuri dulci. 9:5. Îngerul zise: “Ceata cea mică. o greutate veşnică de slavă. ci şi pentru toate păcatele la care i-a ispitit pe copiii lui Dumnezeu să le facă. el tot va mai trăi şi va suferi mai departe”. fiţi gata. este acum răscumpărat." Jertfiţi totul pentru Domnul. iar sfinţii şi toată oastea îngerească rostesc cu voce tare: “Amin”." Păcatele iertate ale drepţilor fiind aruncate asupra Satanei. le-au pus la picioarele lui Isus şi strigau cu glas plăcut: “Aleluia. Voi trebuie să fiţi aici părtaşi suferinţelor lui Hristos. Planul de la început al lui Dumnezeu cu crearea pământului s-a îndeplinit acum. supranaturală. 84:11) (39) Un strigăt de preamărire şi de triumf general se ridică în întregul univers. Aceasta era o slavă peste măsură de mare.) (35) El [Satan] sperase să dărâme planul mântuirii. Totul era plăcut şi măreţ. Tot ce fusese pierdut prin păcat. să murim în fiecare zi. nelegiuiţii sunt în cele din urmă distruşi. Dar nu va exista nici un iad care să chinuiască pe veci şi să păstreze mereu în faţa ochilor celor mântuiţi tabloul grozav al urmărilor păcatului. Pedeapsa lui va fi mult mai mare. de urgie şi de aprindere a mâniei. “ca vocea multor ape şi ca vocea de tunete puternice“ se aude zicând: “Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru Cel Atotputernic a început să împărăţească”. apoi încetând ei au luat coroanele de pe capetele lor.pe care el a adus-o. o străduinţă neîncetată şi aceasta va câştiga biruinţa în cele din urmă. “Adunaţi-vă comori în cer.. După ce pier toţi cei ce au căzut prin amăgirile lui.." Eu i-am acompaniat la cântările lor de laudă.Satan. “căci ziua Domnului vine plină de groază.” (Ps. Îngerul a zis către ei: Vreţi să scăpaţi de cele şapte plăgi din urmă? Vreţi să intraţi în strălucire şi să moşteniţi tot ce a pregătit Dumnezeu pentru acei care Îl iubesc şi sunt binevoitori să sufere pentru El? Fiţi gata. (42) Un cer nou şi un pământ nou 20 decembrie TRĂIND VIAŢA DIN EDEN . pe voi înşivă. decât a acelora pe care el i-a amăgit. rădăcină şi ramură .. spre mărirea Mieluşelului şi oridecâteori îmi deschideam gura. 37:29 (40) Captivitatea lui Satan 19 decembrie O GREUTATE VEŞNICĂ DE SLAVĂ “Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi o greutate veşnică de slavă. Numai cel ce rabdă până la sfârşit va fi mântuit. El însuşi trebuia să moară iar împărăţia sa să fie dată lui Isus. 4:17 După aceea mi s-a arătat strălucirea cerului. va moşteni această strălucire şi va fi pentru totdeauna în prezenţa lui Isus şi va cânta cu sfinţii îngeri..” Ioan 12:48 cine-l osândi. ca să prefacă pământul în pustiu şi să stârpească pe păcătoşi de pe el. când el ajunge patria veşnică a celor mântuiţi. Psalmistul zice: “Pierdut-ai pe cei nelegiuiţi. Unii vor fi distruşi într-o clipă.” (Apoc. fiţi gata! Voi trebuie să fiţi mult mai bine pregătiţi decât sunteţi acum.. Apoi ochii mei au fost întorşi de la această strălucire şi îndreptaţi către rămăşiţa care se afla pe pământ. numele lor l-ai şters pentru totdeauna şi pe vecie. El este pentru poporul său “un soare şi un scut. spre mărirea Sa. S-au dus vrăjmaşii! N-au rămas din ei decât nişte dărâmături veşnice”.

Isaia 52:6 Toate comorile universului vor fi deschise cercetării copiilor lui Dumnezeu. dar să recâştige şi stăpânirea pierdută. şi nu vei mai exista în veci. Habacuc 3:4 Satan deveni “dumnezeul acestei lumi” (2 Cor. câmpul ei de studiu universul. vom intra în bucuria şi înţelepciunea fiinţelor necăzute. descrie în felul următor aşezarea şcolii viitoare: “Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou. Iar anii veşniciei. pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră”. în coasta Sa împunsă de suliţă şi pe mânile şi picioarele Sale străpunse de piroane. Marea luptă.. şi acolo este ascunsă puterea Sa. omul va fi din nou învăţat de Dumnezeu. 4:4) prin mijloacele lui eficace de a abate pe oameni de la calea ascultării. Vreau să fiu asemenea Celui Prea Înalt”. 3:20) din veşnicii în veşnicii vor fi împărţite darurile lui Dumnezeu. 1:14. Pe fruntea Sa rănită de cununa de spini." Apoc. (43) Un cer nou şi un pământ nou 21 decembrie RAZELE STRĂLUCITOARE ALE SLAVEI “Strălucirea Lui este ca lumina soarelui. pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră şi marea nu mai era. din mâna Lui pornesc raze şi acolo este ascunsă tăria Lui”." Ezech. vor continua să aducă mai multe descoperiri măreţe. 21:1) Fiecare urmă de blestem este ştearsă. Strigătul de pe cruce al Domnului “S-a sfârşit” a fost sentinţa de moarte rostită asupra lui Satan. iar la urmă a fost luat. pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră. noul Ierusalim. a trecut în mâinile uzurpatorului. Nu va mai fi nici tânguire. dar şi că plata păcatului este moartea.” Apoc. 14:13.. pentru ca “prin moarte să desfiinţeze şi să distrugă pe acela care avea puterea morţii adică pe Diavolul” Ev.. 21:1 Cerul este o şcoală. care durase atât de mult. se vor păstra pe veci urmele crudelor urmări ale păcătuirii. nici ţipăt. 21:2 Dăruirea pomului vieţii în Eden a fost condiţionată. Ioan. Restabilit înaintea Sa." Apoc. s-a terminat atunci şi finala desfiinţare a răutăţii şi a păcatului rămâne definitivă. Cu o plăcere de nespus. va şti în ziua aceea că Eu vorbesc şi zic: “Iată-Mă”. Şi moartea nu va mai fi. raze strălucitoare ies din mâna Sa. Şi noi ne vom împărtăşi de comorile dobândite în cursul veacurilor şi care au fost folosite în contemplarea lucrurilor mâinilor lui Dumnezeu. Ce suntem noi acum în caracter şi servirea noastră faţă de Dumnezeu este imaginea sigură a ceea ce va fi. 28:18. nu numai omul.. (Apoc... va reîncepe educaţia în şcoala edenică.. Dorinţa de înălţare a lui Lucifer îl făcuse să zică: “Vreau să-mi înalţ tronul deasupra stelelor lui Dumnezeu...“Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou. (47) Un cer nou şi un pământ nou 22 decembrie MOARTEA NU VA MAI FI . ci şi pământul ajunsese prin păcat sub puterea celui rău şi trebuia recâştigat prin planul mântuirii. profetul zice: “Strălucirea Sa este ca strălucirea soarelui..19 “Am văzut un cer nou şi un pământ nou. 2:14. Dar darurile vieţii viitoare sunt absolute şi veşnice. pentru că lucrurile dintâi au trecut. de la Dumnezeu.." Ef.. cetatea sfântă. sfârşindu-se planul de mântuire. Şi eu. Dar Fiul lui Dumnezeu Şi-a propus să vină pe pământul acesta ca să plătească pedeapsa păcatului să se răscumpere în felul acesta..14. Privind pe Hristos venit în mărire. Is.. împodobită pentru bărbatul ei.NICIODATĂ! “El va şterge orice lacrimă din ochii lor.. Apostolul Pavel se referă la aceasta [recâştigarea stăpânirii pierdute] ca la “răscumpărarea moştenirii câştigate. Dumnezeu zice despre el: “Te voi preface în cenuşă pe pământ. Viaţa de pe pământ este începutul vieţii din cer. Fiul lui Dumnezeu a trecut prin porţile mormântului. nici durere. Profetul de pe Patmos.. învăţătorul ei este Cel Nemărginit. educaţia de pe pământ este o iniţiere în principiile cerului... în scurgerea lor. Stăpânirea pe care o posedă odată Adam. O singură amintire despre păcat rămâne în veci şi anume: bunul nostru Mântuitor va purta pe vecie semnele răstignirii Sale pentru noi. 21:4 . lucrarea din viaţa noastră de aici este formarea pentru lucrarea de acolo. gătită ca o mireasă. (44) Nu numai omul.. (45) Crucea de pe Golgota arată întregului univers că Legea este de neschimbat. “Nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” (Ef. la fel ca la început.” (46) Crucea lui Hristos va constitui ştiinţa şi cântarea mântuiţilor în toată veşnicia. O ramură a acestei şcoli a fost întemeiată în Eden. am văzut coborându-se din cer. “Poporul meu va cunoaşte Numele Meu..

(59) În cetatea lui Dumnezeu “nu va mai fi noapte... Mărirea lui Dumnezeu şi a Mieluşelului inundă sfânta Cetate cu o lumină puternică. “Nici un locuitor nu zice: ‘Sunt bolnav. “cunună strălucitoare în mâna Domnului şi o diademă regală în mâna Dumnezeului tău. (Apoc. 22:5) Lumina soarelui va fi întrecută de o lumină care nu e supărătoare pentru ochi. “Lumina ei era ca o piatră prea scumpă. Doresc să vă spun că merită să câştigăm cerul. când va dispare orice urmă de păcat. atunci ce câmp va fi deschis cercetării noastre! Acolo cercetătorul ştiinţei va putea citi rapoartele creaţiunii şi nu va observa nici o urmă a păcatului.Noul Ierusalim este locul nostru de odihnă. Să facem ca loviturile care ne chinuiesc atât de dureros să devină pline de învăţătură. niciodată nu am mai dori să trăim din nou pe pământ. 21:11 (49) Străzile cetăţii sunt pavate cu aur curat. În curând vom fi martori la încoronarea Împăratului nostru. ca o piatră de iaspis. care este pentru cei răscumpăraţi. (53) Acolo. 62:3. există o greutate veşnică de slavă mult mai mare. (Apoc. În veci nu se va mai auzi vaiet de întristare. Vom simţi totdeauna frăgezimea unei eterne dimineţi. aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. nemărginitul viitor de slavă. Eu le consider pe toate ca fiind lucrarea Creatorului. dar atunci Îl vom vedea faţă în faţă. 2:9 Mi-a fost arătată slava lumii veşnice. În curând veşmintele întristării vor fi schimbate cu haine de nuntă. fără vreun văl întunecos. Mântuitorul lumii. acei care pe acest pământ au luptat lupta cea bună a credinţei vor străluci de slava Răscumpărătorului în împărăţia lui Dumnezeu. 21:22) Copiii lui Dumnezeu au acolo privilegiul de a sta în comuniune directă cu Tatăl şi cu Fiul. acum cercetată de departe cu telescopul. “Acum vedem ca într-o oglindă. Lăsaţi credinţa aceasta să vă călăuzească pe cărarea îngustă care duce prin porţile cetăţii lui Dumnezeu în marele viitor. Scopul vieţii voastre trebuie să fie a vă forma un caracter desăvârşit pentru a putea intra în compania celor mântuiţi.. 21:23 Acolo este Noul Ierusalim. Să fim încurajaţi de gândul că Domnul trebuie să vină în curând. 1 Cor. nici de lumina soarelui. Sunt peisaje minunate pe pământ şi mă bucur de toate aceste privelişti fermecătoare din natură. El a deschis porţile Paradisului pentru toţi acei care-L primesc şi cred în El. nici de lună. care e pregătită pentru mine în cer. în lucrările Lui din natură şi în procedările providenţei Sale cu oamenii. sunt Templul ei”. pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina”. oricât ne-ar costa. cu ajutorul microscopului. ca şi Mielul. (48) Un cer nou şi un pământ nou 23 decembrie CAPITALA LUMII “Cetatea n-are trebuinţă nici de soare.. porţile cetăţii sunt din aur încrustat cu perle. priviţi în sus şi faceţi credinţa voastră să sporească fără încetare.. Să cerem cât se poate de stăruitor fericitul viitor. nici bocet de nădejdi sfărmate şi de afecţiuni îngropate. Vei avea o coroană nepieritoare pe care niciodată nu vei fi în pericol de a o pierde.” Is.În căminul celor mântuiţi nu vor fi lacrimi." Apoc. El va putea asculta muzica naturii şi urechile sale nu vor auzi nici o . nici semne de doliu." 1 Cor. 33:24) Un râu bogat de fericire va curge şi se va adânci pe măsură ce veşnicia se desfăşoară mai departe. 13:12 Vedem faţa lui Dumnezeu reflectată ca prin oglindă. învăţându-ne să stăruim de a înainta către semnul premiului înaltei noastre chemări în Hristos. pentru a dobândi cerul şi a deveni părtaşi ai naturii divine. nu vor fi cortegii funerare. Şi în faţa Lui toate încercările şi suferinţele acestei vieţi vor fi ca nimic.. iar.. Dacă am putea vedea doar o imagine a cetăţii cereşti.. care nu va păli niciodată.. Acolo nu va mai fi simţită oboseală în împlinirea voii lui Dumnezeu şi în a aduce laudă Numelui Său. “Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă.." Nimeni nu va avea nevoie şi nu va dori repaus. ca s-o lumineze. Bogăţiile strânse aici pot fi folosite. (51) Să ne străduim să facem totul. Mergem spre casă. dar plăcută. Cel Atotputernic. Acolo nici un hoţ nu se va apropia. când vom privi măreţia cerurilor.. Cei mântuiţi vor umbla mereu în mărirea fără soare a unei zile perpetue. căci slava lui Dumnezeu şi făclia ei este Mielul” Apoc. a îngerilor sfinţi şi a lui Isus. (52) Un cer nou şi un pământ nou 24 decembrie DOUĂ LUMI COMPARATE “Dar după cum este scris: “Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut.’ Poporul care locuieşte acolo capătă iertarea fărădelegilor lui.” (Is. străvezie ca şi cristalul. Priviţi în sus. Nu va dura mult până vom vedea pe Acela în care sunt adunate speranţele noastre de viaţă veşnică. când perdeaua care întunecă vederea noastră va fi ridicată şi ochii noştri vor vedea acea lume minunată despre care nu ne facem decât o idee slabă. în chip întunecos”. capitala noului pământ glorificat. Aceia a căror viaţă a fost cu Hristos. Vom sta înaintea Lui şi vom privi mărirea feţei Sale.. Acela care ne-a iubit atât de mult încât să moară pentru noi ne-a zidit o cetate . dar care întrece cu mult strălucirea soarelui la amiază. Dar ştiu că dacă iubesc pe Dumnezeu şi păzesc poruncile Sale. nici molia sau rugina nu le va distruge. şi întregul pământ se va înfăţişa “în frumuseţea Domnului Dumnezeului nostru”. pentru că Domnul Dumnezeu. Aceasta să fie speranţa care să încânte inimile noastre.. Credinţa noastră să străbată prin orice nor de întunecime şi să-L privească pe Acela care a murit pentru păcatele lumii.. urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit. “În cetate n-am văzut nici un Templu.

Celor care susţin idei contrare acestei declaraţii clare a lui Hristos. stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp” 2 Tim. (54) Să lăsăm imaginaţia noastră să ne înfăţişeze căminul celor mântuiţi şi să nu uităm că el va fi mult mai măreţ decât poate imaginaţia cea mai strălucită să şi-l închipuie.. 4:2. Toate necazurile şi luptele s-au sfârşit.. despre minunatul cer.." (62) Paradisul restabilit la sfârşit 27 decembrie CERUL ÎNCEPE PE PĂMÂNT . El n-a făcut nici o descoperire referitor la aceste gânduri. Acele lucruri care sunt descoperite. Lupta a trecut. Glasurile îngerilor şi muzica harfelor lor nu ne vor plăcea.” “Propovăduieşte Cuvântul. educându-ne gusturile pentru a iubi lucrurile lumeşti. ca să putem fi potriviţi pentru societatea îngerilor cereşti. nu se vor căsători. membri ai familiei împărăteşti. eu vreau să le spun: “În asemenea chestiuni. îmbrăcată cu veşmintele laudei şi mulţumirii. Hristos n-a tăinuit nici un adevăr esenţial pentru mântuirea noastră. Cântece de biruinţă umplu tot cerul. În toate lucrurile create el va recunoaşte o singură semnătură . iar pe pământ." Apoc. (59) Atunci. dar nu trebuie să îngăduim imaginaţiei noastre să întocmească doctrine privitoare la lucruri care nu sunt descoperite. Doctrina care susţine că se vor naşte copii pe noul pământ nu face parte din “cuvântul sigur al proorociei... (58) Noi trebuie să avem o viziune a viitorului şi a fericirii din cer... cei răscumpăraţi salută pe cei care i-au călăuzit la Mântuitorul Cel Înălţat. atunci nu vom fi îndreptăţiţi a intra în cetatea lui Dumnezeu. noi nu vom putea aprecia fluxul de viaţă curat. 21:7 Nici un om nu păcătuieşte în cer. noi nu vom fi potriviţi pentru curţile cereşti. Îmi este arătat că fabulele spirituale captivează pe mulţi. În diferite daruri pe care Dumnezeu le-a aşezat în natură noi nu putem vedea decât cea mai slabă licărire a slavei Sale.. Toţi vor fi o familie unită. Nici cei care vor fi înviaţi din morţi şi nici acei care vor fi răpiţi la cer fără să fi gustat moartea. în timp ce cei răscumpăraţi stau în jurul tronului lui Dumnezeu. ceresc care circulă în cer. dar acei care cred Scripturile nu pot accepta astfel de doctrine. avem nevoie să fim modelaţi şi şlefuiţi prin influenţa transformatoare a harului Său.. Ei vor fi ca îngerii lui Dumnezeu. Eu voi fi Dumnezeul lui şi el va fi fiul Meu. iar copiii lui Dumnezeu vor striga de bucurie în timp ce Dumnezeu şi Hristos se vor uni pentru a proclama: “Acolo nu va mai fi păcat şi moartea nu va mai fi”. La priveliştea aceasta. fân sau paie: propriile voastre presupuneri şi speculaţii de pe urma cărora nimeni n-are nici un folos. Nu puneţi la temelie lemn. mare sau cer nu va mai găsi nici un semn al răului. opriţi-vă îndată! Voi sunteţi pe un teren interzis.. (57) Dacă nu primim religia lui Hristos hrănindu-ne cu Cuvântul lui Dumnezeu." Cuvintele lui Hristos sunt prea clare pentru a fi înţelese greşit. doresc să le spun: “Opriţi-vă! de dragul lui Hristos. (69) Trebuie să dobândim obiceiul de a conversa despre lucrurile din cer. Vorbiţi despre acea viaţă care va dura atât cât va trăi Dumnezeu şi în felul acesta veţi uita micile voastre necazuri şi dureri. Nici un om nu intră în cer legat la ochi. Nu este necesar pentru noi să facem speculaţii referitor la starea noastră viitoare. stelele dimineţii vor cânta împreună. Ele trebuie să lămurească pentru totdeauna problema căsătoriilor şi a naşterilor pe noul pământ. iar noi nu trebuie să facem speculaţii privitor la ele.” Marcu 12:25 Sunt astăzi oameni care cred că se vor face căsătorii şi că vor fi naşteri pe noul pământ. Dacă va consacra timp pentru meditaţie atunci fiecare om poate şti dacă el este pe calea îngustă sau pe cea largă care duce la moarte şi-n iad. Este îngâmfare a îngădui presupuneri şi teorii referitoare la chestiuni pe care Dumnezeu nu le-a făcut cunoscut în Cuvântul Său. Avem nevoie să flămânzim şi să însetăm după neprihănirea lui Hristos. (55) Limba omenească este incapabilă să descrie răsplătirea celor drepţi.în universul cel vast. nici nu se vor însura. Şi nici nu trebuie să apreciem stările de lucruri în viaţa viitoare luând ca referinţă pe cele din viaţa aceasta. Aceasta va putea fi cunoscută numai de aceia care o vor privi. nici nu se vor mărita. toate naţiunile nu vor avea altă lege decât legea cerului. Nici o minte mărginită nu poate înţelege măreţia Paradisului lui Dumnezeu. sunt pentru noi şi pentru copiii noştri. (56) Un cer şi un pământ nou 25 decembrie FERICIREA DIN CER “Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. fericită. va vedea scris în mod foarte vizibil numele lui Dumnezeu. Tuturor care îşi îngăduie aceste închipuiri nesfinte. Domnul a avut în vedere şi a asigurat tot ce este necesar pentru fericirea noastră din viaţa viitoare.. Trăind cu hrană pământească..melodie plângătoare sau plină de durere. (61) Un cer nou şi un pământ nou 26 decembrie SPECULAŢII DESPRE VIAŢA VIITOARE “Căci după ce vom învia din morţi. tăcerea este elocventă.. Ştiinţa cerului va fi o taină pentru minţile noastre. Acolo. ci vor fi ca îngerii în ceruri. Lăsaţi ca mintea voastră să fie atrasă la Dumnezeu..

Is. răutate. vor sădi vii şi le vor mânca rodul. cerul începe de aici. Pomul vieţii îşi produce roadele sale în fiecare lună. Invidie.de toate aceste poveri trebuie să se descarce creştinul. 35:1 “În locul spinului se va înălţa chiparosul. iar Cel care stă pe scaunul de domnie Îşi va întinde peste ei cortul Lui.. Nimic din lume nu poate să-i întristeze când Isus îi înveseleşte cu prezenţa Sa. Acolo sunt fluvii care curg permanent. Is. pacea căci se încrede în Tine”.” Is. Binecuvântarea cerului nu poate însoţi pe nici un om care violează principiile veşnice ale dreptăţii. Apoc. pustietatea se va veseli şi va înflori ca trandafirul”. şi le va mâna un copilaş”. 32:18 Nu se va mai auzi vorbindu-se de silnicie în ţara ta. Şi caracterul care exprimă mărirea .. Viaţa ni se pare un nod încurcat. Cu cât ne aflăm mai mult în cerul strălucirii. fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori. Un singur păcat nutrit este îndeajuns pentru a înjosi caracterul şi pentru a duce şi pe alţii în rătăcire. 7:15-17 (66) Paradisul restabilit la sfârşit 28 decembrie CERUL. Is. Acolo. UN LOC ADEVĂRAT “Poporul Meu va locui în locuinţa păcii. Când intrăm în odihnă prin Hristos. limpezi ca şi cristalul.. Domnul zice: “Celui cu inima tare Tu-i chezăşuieşti pacea. Cei ce primesc învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu nu rămân cu totul în necunoştinţă de aceste locuinţe cereşti.lucrător. Is. în case fără grijă şi în adăposturi liniştite.” Is. care atâtea veacuri au trăit ca străini şi călători vor găsi o patrie statornică şi un cămin permanent. calomnii şi lăcomie .. (65) Când umblăm cu Isus în această viaţă. 60:18 “Vor zidi case şi le vor locui. 55:13. (64) Când poporul lui Dumnezeu va fi umplut cu blândeţe şi gingăşie ei îşi vor da seama că stindardul Lui deasupra lor este iubire. 11:6 (67) Paradisul restabilit la sfârşit 29 decembrie ALERGAREA PENTRU VIAŢA VEŞNICĂ “Şi noi dar. căci este vrednic. îi va duce la izvoarele apei vieţii şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor”. în locul mărăcinilor va creşte mirtul”. El va scoate de acolo o viaţă şi un caracter model spre mărirea Lui. poporul lui Dumnezeu. şi în această venire. În Biblie se spune că cei mântuiţi vor moşteni o ţară.“Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă.22 “Acolo. în case fără grijă şi în adăposturi liniştite.. dar predându-ne înţeleptului Maestru . Is. . 26:3. vor afla pace şi linişte. Tot ce poate să poarte natura omenească putem primi încă de aici. În supunere desăvârşită este odihnă desăvârşită. 32:18 Teama ca nu cumva viitoarea moştenire să nu pară prea materială a determinat pe mulţi să spiritualizeze adevărurile privitoare la ceea ce aşteptăm ca viitor cămin al nostru. cu atât şi chiar mai multă slavă ne va descoperi şi cu cât vom cunoaşte pe Dumnezeu mai mult. iar alături de ele. Dar ce sunt toate acestea în faţa celor viitoare? Ei stau acolo “înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi noapte în templul Lui. Acolo câmpii întinse se ondulează cu coline de o mare frumuseţe şi munţii lui Dumnezeu îşi înalţă falnic vârfurile lor. Domnul Hristos a asigurat pe ucenicii Săi. începem viaţa veşnică. copaci aruncându-şi umbrele lor pe cărările pregătite pentru cei mântuiţi ai lui Dumnezeu. Is. Păstorul ceresc conduce turma Sa la izvoarele de apă vie. nici de pustiire şi prăpăd în ţinutul tău. “Lupul va locui împreună cu mielul şi pardosul se va culca împreună cu iedul.” Matei 11:28 Cerul trebuie să înceapă pe acest pământ. 56:21. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele.. Ei vor face un cer aici pe pământ în care să se pregătească pentru cerul de sus. 12:1 În scrisoarea către evrei se scoate în evidenţă că o intenţie curată ar trebui să caracterizeze alergarea creştinului pentru câştigarea vieţii veşnice. să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte” Ev.caracterul lui Hristos. dacă voieşte să-şi termine cu succes alergarea şi să ajungă la nemurire. că Se duce să le pregătească locuinţe în casa Tatălui. cu atât mai mare va fi fericirea noastră. Orice obicei sau faptă care duce la păcat şi care aduce dezonoare trebuie îndepărtat oricât ne-ar costa aceasta. “Poporul Meu va locui în locuinţa păcii. Pe acele câmpii paşnice alături de râurile vii. iar fructul Lui va fi dulce pentru gustul lor. putem fi umpluţi cu iubirea Lui şi mulţumiţi cu prezenţa Lui. (63) Acei care iau pe Hristos pe cuvânt şi-şi predau sufletul lor purtării Sale de grijă şi viaţa lor ca El s-o conducă. cugete rele.. Cerul este o neîncetată apropiere de Dumnezeu prin Hristos. Un neam omenesc nou va umbla cu El în alb. pustia şi ţara fără apă se vor bucura. va fi Păstorul lor. va fi primit în Paradisul lui Dumnezeu. da. Pentru că Mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie.. iar frunzele pomului servesc spre sănătatea naţiunilor. nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul. Noi răspundem la chemarea Sa: “Veniţi şi învăţaţi de la Mine”. Şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor”. ci vei numi zidurile tale “mântuire” şi porţile tale “laudă”.

oricât ar fi de pământească şi păcătoasă. 1 Cor.” Is... Dar acei a căror viaţă a fost făcută minunată prin fapte mici de amabilitate. ei îşi vor lua continuu zborul neobosit spre lumile îndepărtate. şi zeci de mii de zecimi de mii şi mii de voci unite.. decât să ai două mâini şi să mergi în gheenă... Acolo dobândirea cunoştinţelor nu va mai obosi mintea şi nu va mai epuiza energiile. Toate comorile universului vor fi prezentate deschis spre studiere. Alergarea nu este pentru cei iuţi. în focul care nu se stinge. el va primi o răsplată”. Nici unul dintre cei ce împlinesc condiţiile nu va fi înşelat la sfârşitul alergării. Iar în viaţa viitoare. Pe măsură ce Domnul Isus deschide înaintea lor comorile tainei mântuirii şi uimitoarele fapte mari săvârşite în marea luptă a Domnului cu Satan. (71) Paradisul restabilit la sfârşit 31 decembrie PĂMÂNTUL VA FI PLIN DE CUNOŞTINŢA LUI DUMNEZEU “Căci pământul va fi plin de cunoştinţa lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care-l acoperă. care să ispitească pe oameni şi să-i amăgească să uite pe Dumnezeu. Acolo fiecare facultate a omului va fi dezvoltată la maximum şi fiecare capacitate sporită până la desăvârşire. noi adevăruri de înţeles. (70) Un creştin a zis odată că atunci când va ajunge în cer se aşteaptă să aibă acolo trei motive de a se mira. taie-l. o mână sau a se scoate un ochi.. Toţi acei care prin puterea harului dumnezeiesc îşi aduc viaţa în armonie cu voinţa lui Hristos. nu vor fi găsiţi ca făcând parte din fericita gloată care va înconjura tronul. Nici unul care depune seriozitate şi stăruinţă nu va rămâne fără succes.... dar numele lor nu era scris în cartea vieţii Mielului. . minţi nemuritoare vor contempla cu nespus de mare şi crescândă bucurie minunile puterii creatoare şi tainele minunate ale iubirii care ne-a mântuit. noi minuni de admirat. ei au fost lucrători împreună cu El în planul de mântuire şi sunt cu El la bucuria de a vedea sufletele mântuite în împărăţia lui Dumnezeu pentru ca acolo să preamărească pe Dumnezeu în decursul veşniciei. ei sunt acceptaţi de Dumnezeu în faţa întregului univers. Liberaţi de slăbiciunile muritorilor. prin cuvinte duioase de iubire şi simpatie. 11:9 Când vom intra în Împărăţia lui Dumnezeu pentru a trăi în veşnicie. se vor termina. inimile celor mântuiţi vibrează de o devoţiune şi mai mare şi mai frecventă. Şi plini de bucurie ating harfele lor de aur.. copiii lui Dumnezeu de pe pământ ajung să facă cunoştinţă cu bucuriile şi înţelepciunea fiinţelor necăzute în păcat. 3:14 Glorioasă va fi răsplata acordată pentru lucrătorii credincioşi.. pot câştiga. Se va mira să găsească pe unii pe care nu s-a aşteptat să-i vadă acolo.“Dacă mâna ta te face să cazi în păcat. decât să ai două picioare şi să fii aruncat în gheenă. este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă . (72) Acolo.. Ei se împărtăşesc acum din tezaurele de cunoştinţă şi de înţelepciune câştigate în cursul veacurilor prin contemplarea şi studierea lucrărilor lui Dumnezeu. totuşi se vede lucrarea celei mai mari bucurii şi celei mai înalte educaţii. Dacă pentru a scăpa corpul de la moarte trebuie a se tăia un picior. Deşi lumea i-a considerat ca fiind oameni fără importanţă. aceia sunt găsiţi scrişi în cartea de viaţă a Mielului. mântuiţilor lui Dumnezeu. Acolo. (69) Dacă lucrarea cuiva . Ei au dorit să facă o lucrare mare.. ale sufletului şi ale trupului... necazurile şi încurcăturile pe care leam avut aici pe pământ.” Marcu 9:43-45. noi obiecte care să atragă puterile minţii. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat." Dan. Acolo nu va mai fi nici un vrăjmaş crud şi viclean. se găseşte la lucru cea mai mare bucurie şi cea mai înaltă educaţie ce se poate găsi”. este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop. cele mai grandioase aspiraţii şi cele mai înalte ambiţii sfinte vor fi realizate. (68) Paradisul restabilit la sfârşit 30 decembrie RĂSPLATA PENTRU SUFLETELE BIRUITOARE “Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac şi în veci de veci. Atât cel mai slab cât şi cel mai puternic dintre sfinţi poate purta coroana măririi nemuritoare. ei au fost părtaşi cu Hristos la suferiţele Lui. cu cât mai serios ar trebui să se ostenească creştinii ca să lepede păcatul care aduce moartea omului! Chiar după o tăgăduire de sine destul de serioasă şi o disciplină aspră alergătorii de la vechile curse de întrecere nu erau încă siguri de biruinţă. nici lupta pentru cei puternici. a căror inimă s-a dat înapoi de la ceartă şi dezbinare. 12:3 În viaţa noastră de aici. de pe pământ. şi totuşi se vor prezenta mereu noi înălţimi de atins. Nu aşa se întâmplă însă în alergarea creştină. Se va mira să nu vadă pe aceia pe care s-a aşteptat să-i vadă acolo şi în sfârşit se va mira să vadă în Paradisul lui Dumnezeu un aşa păcătos nevrednic ca el. cele mai mari întreprinderi vor fi duse mereu înainte spre progres. taie-o. când ei se vor aduna în jurul tronului lui Dumnezeu şi al Mielului. Mulţi dintre acei care au avut poziţii înalte ca şi creştini pe pământ. Cu bucurie de nespus. pentru a putea fi admiraţi şi măguliţi de oameni.. intonează puternice cântări triumfale de preamărire a Mântuitorului nostru. nu vor avea loc cu cei mântuiţi. neîmpiedicată de îngrădirile firii noastre omeneşti păcătoase. care niciodată n-au făcut o lucrare mai mare cu scopul de a fi lăudaţi de oameni. încercările. “Nu vă cunosc” sunt cuvintele triste pe care Hristos le adresează unor astfel de oameni. Acei care au avut cunoştiinţă şi talent şi totuşi au găsit plăcere în lupta nesfântă. rămâne în picioare. Viaţa noastră se va măsura cu viaţa lui Dumnezeu”.

Experienţe şi Viziuni F. .Spiritual Gifts.Semnele Timpului S.Marele Medic M. De la Domnul care le-a creat pe toate curge viaţă.c.E.Mărturii Speciale P.Scrisori.Străbătând Veacurile S.H.S.Calea către Hristos C.Mărturii ptr. . The RH.Sfaturi ptr. White Hristos Regilor Teachings of Christ.pt.Remnant Church.L. . . White L. The 1T . .R. . The Redemption . vol.T.Istoria profeţilor şi R.Medical Ministry MS . .T.T.P. for. . The S.A.(V.. . . N.L.Selected Messages. lumină şi fericire prin toate nesfârşitele spaţii nemărginite.pt.Hristos Lumina Lumii H.Redemption: or.Cugetări (Predica de pe C.H. .V.C. Şcoala de 1 SM.Special Testimonies S.S.S. . . etc.A.P. .Evanghelizare E.Southern Watchman.Fii şi fiice GCB .Sp. .F.Căminul Advent C.S. De la cel mai mic atom până la lumea cea mai mare.Patriarhi şi Profeţi P. Surse biblice IANUARIE .Welfare Ministry munte) creştine Bulletin SDA Missions Apostolilor G.Counsels on Stewardship D.Educaţia Ev. S. . . .S. . .B.Counsels on Health Cug. Ellen M. The BE .Life Sketches of.M.Dietă şi Hrană Ed.Bible Echo.D.T.T.Australasian Union Conference Record. toate declară că Dumnezeu este iubire! (73) ABREVIERILE AUCR .Review and Herald.T. The C.Solii ptr. .Ghidul Copilului H.H. .Ev. 1-9 Te .S.C.Historical Sketches of I. . părinţi. neumbrită acum de nimic.Temperance WM . the SG.Istoria Mântuirii I.M. Manuscript M. .Fundamentele educaţiei F. . Tineret Sp. în deplina lor frumuseţe şi bucurie. .Un singur puls de armonie şi veselie bate prin întreaga creaţiune.General Conference G.Istoria Faptelor I. .L.Sanctified Life.Comentarii Biblice (Vechiul. . vols. . . S. . . White. .My Life Today M.Instructorul Tineretului Letter . The S.Testimonies vol. .Parabolele Domnului P.W. Ellen G.V.pt.Ellen G.) . toate cele însufleţite şi cele neînsufleţite. . 2-4) Sabat Book 1 (2 SM for Book II) profesori şi studenţi Anointed One Paginile din paranteză reprezintă echivalentul în traducerea română a diverselor publicaţii.F. .Slujitorii Evangheliei 1 SG . 1 (2 SL . Noul Testament) C.m.

C.H. vii (586-587) 27. 23. 1889 11. S. 1903 66. Ed. 148 (108) 38.D. (586) 20.pt. 1895 9. v. 67 (64-65) 52. I.L. martie 25. C. 320-322 (252-254) 43.M. 106-107 (104) 31.c. 1 SM 22 18. C. P. oct. S.H. 1908 3. vii. 207 61.pt. R. 126-128 (83-84) 25. Ed. 81 (75) 15. 6 T. 25.H. sept. S. 1 SM 15-17 28. 5. S. 170 (143) 32. 51-52 (50) 55. 5 CB 1124 (lipseşte în trad.D. 172 (144) 62. 1893 14.S. M. Ed. T.c. 41 (21) 4. Ed. 1880 59.T. 1889 12. 391 (288) 54.H. 8 T. 378 47. 1895 63. română) 33. oct.V. 260 (218) 48. 286 (227) 45. 390 (288) 57. 5 T.D.L. 1901 49.c. Ed. 38 (18) 60. 39-40 (19) 35.H. 409 (345) 50. 1889 65. 1884 10. M.pt.P.P. S. 69 (50) 19. mai 13.c. S.V. iun.1. 1 SM 16 16. S.L.D.171) 24. S. C.H. 1 SM 19. 1897 51. 288 (229) 36. C. Sept.H.A. 4.T. C. S. R. 111-112 (111) 40. RH martie 19. P. I. 461 6. 442 5. mart. 288 (229) 39. 106-109 (104-108) 30.T. 1902 41. 6 T. RH Iunie 11. H. S.c. 5 T 264 (254) 2. 112 (111) 42.L. 126 (82) 22.H.vi (586) 17.S. 1882 7. vi.H.S. H. MS. 4.c. AUCR oct. R.F. RH. 1 SM 15-18 29. 8 T.pt.H. 11. PD. 8 T. 1.88 (85) 26. 20 21. martie 29. 122 (102-103) 13. P.T. R. 1. Cug. S.S. S. 160 (148) 8.V. 1901 64.S. 576 (568-569) 46.V. 1908 . 109. 1.H.E. S. 576 (568) 44. T. I. 126-127 (105-106) 58.T. C. S. martie. 1906 56.c. 520 (406) 53.462 23.V.NT.P. P. 183 (154) 37. 2 T. iunie 1. 5 T. S.P. 5. 328 (259) 34. 6 CB 1095 (CB.V. dec. F.

1877 85.121.B. NT. 17) 79. 132 (110) 98. 455 (371) 111.L. 4 CB. 199) 76. 704-705 (593) 128. Ed. 1900 105. The Wactman dec. Letter 41. 8 T.M. 234) 86. PP. H. 1145 (CB. 246) 87.T. 32a. 532 135. MS. 136 (121) 114. RH. S.pt.48 (40-43) 110. 5 CB. 943 (CB. C. Ed. 351 (323) 119. VT. M. PP. 6 T.L. 1194 127. 198 (156) 117. 17. 6 T. PP. 368 (339) . 3 CB.584 (491-492) 134.L. I. 130-131 (110) 92. 113 (119) 91. Ed. M. 6 T.L. 21. 18 (7) 78. 180 (156) 68. Ed. V. 1145 (CB. 2 T. 48 (43) 112. Redemption 46 132. 1894 107.L. 529 123. M. 1153 (CB. H.B. I. S. PP.c. H.Sp. 356 (328) 122. 47.S. 66 (55) 72. 281-283 (204) 137. 8 T. 21.P. iun. Letter 164. 114 (120) 97. 1897 126.289 (208-209) 118. Ed. 258-259 (206) 74. 16) 83. 260 (207) 94. 44-45 (37-38) 101. Ed. iun.282 (204) 113. Ed. N. 1907 75. P.T. 8 T. 6 T. H. mart.67. iul. 6 T. 362 (333) 124. PP.L. G. iun. 21. M.99.L. 281. 99 (82) 93.T.m.100.H. 5 CB. 13 73. 263-264) 70. 134 (111) 77. 7 CB.L. 5 CB. 21. Ed. 234) 84. VT. 1894 109. MS. 7 108.T. 129 (107-108) 90.L. 353-356 (325-328) 120. 1907 102. VT.C. G. 288. 4 CB. 85 (83) 82. 1904 136. 17) 81. Ed. 6 T. 1087 (CB. I. 1154 (C. H.T. 583. PP.L. NT. apr. H. 8 T.M. 2 T. PP.L. 251 (212) 133. 207 (147) 131. 349 (321) 116. I.T. I. 336 (382) 115.T. 106. 123 (89) 71. Ed.C. 24 1898 80. 123 (88) 69. 4 CB. 250-251 (212) 130. 263 (210) 96. 1087 (CB. 114 (120) 95. 1894 104. 128-129 (107) 88.D. 112 (117) 89. 1087 (C. 15 (10) 103. PP.T. 16. 357 (328) 125. 251 (211-212) 129. 34. N. 6 T.V.L.

78) 56.25 (18-19) 45. 5 CB 1108 (C. 1902 48.B. 929 (C. 54) 63.B. 311-312 (225) 29.158) 60.B. 616 (381. aug. 54 (38-39) 13.75 (55-56) 5.180 26.B.L.T. P. 5 C. H.N. 122 (95) 16. 230 (210. 8 T. 418.N. Ev. H. 117 (84) 52.T. S. 1126 (C. 1084 (C. 50) 62.T. H. M.729) 27.B. 613 (453) 19. 24 (18) 43. P.D.N.L. 614 (380) 7.T. 1895 47. I. 7 C. 243) 51. iul. 530 (392) 41. S. 54) 67.B.B. 179.L. 1130 (C.211) .B. M. 5 CB. S. 78. 615.V. 366.79) 20. 237) 64.419 (358) 12. 5 C.N. 6 C. F.M. H.T.L.302 (293) 8.L.M. sept.T. 5 T. 106. 1131 (C.B.T. 6 T. H. H. 72) 35.E.B. 21 (18) 31. 52 (37) 44.B. 49 (35) 50.T.N.V. 1128 (C. M.382) 36. 5 C.N.B.L. 1900 65.B. 25-26 (19) 33.353) 11.B. 73) 39. 615 (381) 38. N.c. 1082 (C.145 (119) 30. M. C. 24.144.L.T. 144. 925 (C.N.V. Cug. 7 CB 927 (CB.L. S.B.Ev. 202 (170) 54.T.N.58. 74 (55) 3.FEBRUARIE 1.M.S.B. 24.T.61. 152) 40. 5 C.N. 5 T.pt. E. 740 (728. 5 CB.Ev. 1114 (C.148) 9. 153.H.T. 72) 37. 178 (161) 10.N. 74.T. 429 (366) 14. 1897 25. 1. 7 C.L. 804 (589) 66.P. 288 (228) 32.57. 6 CB. Ev.79) 53.T.L.T.L.B. 106 (78) 15. 240) 59.E. Cug.B.B. 8 T. 428.N.L. H. 77) 49. Cug. Cug. F.N.T. M. S. S.B. 1127 (C. Redemption 101 23.N. E.M. H. 179 34.1113. 23 (17) 24. 6 C.N. iunie 10. H. 301. 1903 2. 5 CB.T.L. 4.367 (415-417) 42. 5 C.pt.145 (119) 28. 152) 46.N.L. Cug. Ev. 92 21. 122 (95) 18. 417 (356) 22. 2 T.L.B.B.1114 (C.T. 1082 (C. 107 (79) 6.L.B.L. 75) 55. S. 176 (159) 17.B. H. E.T.B.T.T.T.L. 413 (352.107 (78. 1131 (C.N. 5 C.T.L. 142 (92) 4.L. 6 CB 1079 (C. M.m. 1126 (C.B.

R.P. 286 (257) 128.L.pt. 805 (539) 92. 1038 (C.T. 1907 119. P.M. 3 C. 33 (32) 105. mart. 585 (605) 82. 174 (157) 99. R. C. 293. 671 (495) 85. S.c.L.S. M. 148) 79.T.167) 110.T. 1896 77. R.M. 481 (417) 130. aug.L. Ed. 1053 (C.Ev. H. C.L.R. 3 T. C. 172 (123) 84. S. 194) 95. 5 T. 8 T. 1892 88. 1910 71. ian. 33 (32) 107. 1896 93. 5 T.68. H. 286 (257) 69. 669-671 (494) 89.H. Cug.131. aug.N. H. 9 T.B.M. P. 3.S.Ev. 479 (415) 132.M. 369-370 (259) 134.L. 4 T. 1154 (C.T.L.R.H.H. 1896 76. mai 5. 111) 97.H.B. 370 (259) 136. 73-75 (72-74) 121. 278 (214) 91. R. 75 (56) 106. P. 53 (35) 72. 2 C.H. 1141 (C. 199 (172) 124. 6 C. 7 T. 105 (77) 133.T. 71 (53) 129.A. S. R.T. 30 (27) 112. 289 (263) 90.B. iunie 2.L.L. 71 (50) 122. 57 (55) 86. 8. I.N. 479 (415) 127. 46 (38) 135. 12. 120 (115) 102. 120 (115) 98.B. 1889 114. 3 C. H.L.L.c.H. 1894 96.H. 1892 80.133 (110. 177) 116. 1093 (C. 671 (495) 73. 9 T.N. H. M.F.B. R. 32 (29) 104.B. P.T.B. 132. S. 4 T.L. H.B.V. 67 74. 25.L. C.B. 471 (409) 126. 672 (497) 75.H. 268 (276) .32 (29) 113. dec.c. I. 13. M. nov. 388 (285) 94.B. M. S.L. 279 (221) 117. 52 (34) 83.Ev.H. M.H.pt.L.B. 174 (166. 616.L.F. S. dec. I.L. H. Ev.B.101. 1093 (C. 22.pt. R.N.L.P.B. 288 (179) 87.174) 111. 66 115. P.111) 81. 5 C.294 (332) 125. Cug. 172 (173. 29. H. 1112 (C.V.c.T. 24.1153. mart.A.M. 5 C.P. 31. H.25) 100. S. 672 (497) 78. RH. Cug.T. 6 C.M. 25) 103.198) 118.617 (382) 70. 19. 1907 109. 50 (31) 120.B.c.H. 5 T. P. C.T.P. 85 (70) 123. S.L.P. Ev. 57 (39) 108.T.V. M.

251) 45. 21-22 36. ST. 1903 55. 230) 18. 1171-1172 . MS.L. 673 (551) 32. ST.L. 1 CB.B.P. 1104 (C. 41 (34. 24.S.P. sept. S. 82. 1 CB. 1916 53. 672 (550) 30.R. H.79 (79.V.22 (16) 10. P. P. 1077 (C.L. 544 (445) 31.B. 1912 58. 13. 1 SG. 309 (351) 20. 6. 1 T. 376 26. 15.pt. Cug. 1900 27.V.63) 52. 139.V. 526 (527) 28. 55 (52) 35. apr. 377 (390) 13.V. 14. 1884 62.102) 38.V. 64.80) 24. S.T.33 7. iun. apr. P. 4 CB. S. P. 52 (35) 64.G. RH. 6 C.E.T.V. ST.65 (62. 1895 5. 5 T.T. 1901 43. 4 CB. MS. 371.P.M. 128.106 (77) MARTIE 1.B. Cug.43 (36) 22.1900 19. 32. S.B. 1162 (C. 69 (68) 60.R.P.P. 934 (C. ST. 1 CB. 370. I.L.P. S.Sp.P. mai 30. ian.436 (323) 11.V. ST. 434 (352) 59. 12.140 (101. 21. 503.T. 109-111 63. P. 1897 46. 39. 435.P.P. 141 (125) 37. 132 (132) 15. aug. 60 (39) 8. 7 C.B. 202 14. 5. 105. W.137. H. 1892 51. 1 T.T.M.N. 261. S. MS. 543 (445) 29.B. 1890 54. 1 S.421) 50. 4 CB. S. 4 T. 18-21 34. 46) 56. F. 216 (208) 21.V.V.493 (402) 3. P. 66 (61) 23. P. 4 T.P. 492. 145) 49. 1085 40.372 (420.V. I. 3 T. 376 (389) 16. 10. M. 1880 57. S. 1891 48.T. P. S.T. 338 (384) 61. P. 8. S.371 (420. 262) 2. iun.N.504 (412) 25.G.T. Letter 43.B.14.66 (64) 39.V. 1. 1084 42. 1163 (C. ian 21.T. 4 CB.35) 17. iun. 60 (39) 12.P. 65.421) 47.P.V.T. 6 T. 702 (692) 9. P. RH. 41.B.262) 4. P. 1889 33. I. 78. P. P. 1143 (C. S. 1 S. ian 9. 1900 44. 82.

47) 130. 48.M.B. 294 (249) 67.T.B. 1 C.H.T. 1881 102. 5 T.P.B. 2 T. 1080 (C. 1878 118. 192) 74. 139) 101.A. 2 T. C. iul. 6 C. 426 (363) 122. 9.H. 23a. 49 87. 6 C. Letter 42. 17 (17) 126. 21.P.B.1105 (C.B.B. 47) 88.P. 1894 70. 162 (136) 114. I. 5 T.H. 1104 (C.E.B. 1893 77.N. ian. F.P. 43 (41) 90. 60-61 (46) 96. S. H.395) 86.T. 308. 476 (388) .pt.B. P. 3 C.T.M. 704 (666) 115. 1891 75. 139) 120.c.V.65.M.E. 43 (41) 93.M. 68 (66) 127. P. 5 T. 84-85 (69) 92. R. iun. 1152 (C. C.309 (223) 82. mart. 22. 1881 72. 61 (46) 95. 84. 1 C. 206) 68. 1 C. 157) 79. 1. C. 6 C.B. 150) 111. 6 C.332 (377) 66.V. I.V.B. 46) 131.c.N. I. W. 505 (394.H.46) 85.V. 262 97. 197) 103. C. 3. 1104.B. 1893 119.424) 100. 1105 (C. RH. M.B.B. 195) 107. 1876 108. MS. 63.c. 1110 (C. M.D. 4 T. P. R. 29.49 (47) 125.B.64 (62) 110.T.B.V.T. ST. M. oct.H.Ev. M. 1 C. sept.V.V.c.D. S.N. 294. 3 C. 388 (381) 78.N.B. 73) 104.85 (69) 89.B. 1887 117.H. 1104 (C. 503 (437) 132. 128 (84) 99. MS. 161 (139) 128.L.L. 373 (423.B. P. 24. oct.T.B. 1896 73.V. P. 59-61 (58) 121. nov. sept.30 (25) 69.91.B.B. 363-365 (412-413) 71. 8. 6 C. 1085 (C.T. S. 1153 (C. 259 (236) 109. 1105 (C. 20. 8. 1 T. P. 1878 116. 1896 98.T.452 (389) 106.T.M. RH. 451. ST.P. Cug. 1898 94.B.P. 1120 (C.T.F. I.N. P. 6 C.B.M.L. S. 17. M. MS. 1 C.T. R. mart. F. 305 (346) 84.M.T.B.B. 1073 (C. 538 124. 1120 (C.T. Cug. 9.S.pt. 135 83.M.B. S. 301 (205) 129. 73 (74) 113. 1900 112. 46) 76. 331.B.T.T.T. M.T. MS 1. 161 (139) 123. M. C.295 (304) 105.c.B. 1072 (C.V. 20.H. 1 C.H. 1903 80. 80 81.N.

14 (9-10) 4. 4.62 55.L. 262 (235. RH. 1894 . 311. 22.E. 479 (442) 5.T. 1900 32. 7 CB. 3 T. ST.L.26 (19.N.19 (15.B. 25.H. P. 5 T. 439.A. 1892 38. F.T.T. 1 SM 391-394 59. 170) 31. ST. 5 C. 66) 50. MS. 58.M. C. 18.T. Letter 192.H. 1 SM.N. 1895 26.F. 1 SM.NT.L.1094.Ev. 502 (435) 21. 1912 36. H. dec.T.L. 233) 46. 32 (27) 134. Sp.T. 1904 9.D. dec. 1 SM.B.c. 195 (138) 15.41. nov.L.133. C.No.L.312 (213.) 58. S. 398 52. S. ST. 4. 1899 57.B. Cug.T. iul.c. 209-210 (163) 29. H. iul.B. P.H. nov. 6 C. 316.N. 390-391 53.L.A. 309.A.20) 10. 16 (17) 137. 1094 (C. 6 C. ST.214) 61.N. I. 11.M. 13. 3 T.16) APRILIE 1. 6 C. 393 54.138) 47.N. I. 7 CB. 1889 13.c. 73 (61) 6. M.L. 209 (162) 27. 8. MS 32a.913 (C.L.NT. 103 (1893 ed.440 (327) 48.H.317 (308) 7. 436 (434) 135.M. RH. C. M.B. ST. 913 (C. C. 7 C. 137.B.Ser. 4 T. 1116 (C. C.B. ian. 6 T. 9. ST.D.H. P. iul. M. H. 225 33. 8. 187 (132) 14. 462 (346) 11. 1889 2. 55 (54) 30. 1906 37. 753 (553) 18. 6 C. 221) 25.F. H. H. 1122 (C. M.1071 (CB.B.B. ian 27. C. 1877 138. 160 (107) 56.N. 1892 24.349 17. 1900 23. 22. Letter 2. 21.M. 503 (437) 136. MS.39. H. 326 (320) 22. 914 (C.pt. mart. 2 T. 246 (217) 35. 25. 502 12. 28.44.c. RH. ST. 1913 19.H. 13 (10) 20.T. 433 (430) 8.Ev.310 (224) 49.B.236) 15. 49-51 (47-49) 28. 1887 60. ST.200) 45.T. aug.D. I. 30. S. aug. 912.L. M.Sp.B.170) 40.170) 43. I.M. 1900 3. 71 (59-60) 42.B.L.c. 1889 34. 18-21 (17-18) 51. 13.L. 348.1095 (CB.

63) 104.T.101 (62.137 108.T. 165 (142) 78.H. 1893 . mai 18. 4. RH nov.T.T. 29 (26) 4. 6 C.T. 95. C.A. SL. 7 CB. (37) 8. SL.237) 102. S.pt. GCB. 316 72. 645 (636-637) 7. mai 31. ST.L.c. 138) 75. 338 (261) 86. 1890 68. 35 (29) 74.F. RH. C. 1906 96. 2 T. 262.E.D.478 (389.T. sept.342 103. 12 92.D. 136. 1913 82.B.T. 262 (236) MAI 1. 5 T. 147 (135) 94. 566 (444. S.F. 341.H.84) 10. 2 T. 1877 101.B.V.62. 9-10 90. RH.N.B. 1070 (C. 1901 63.125 (124) 99. 470 (384) 81. 319-320 (270. C.B.Ev.301 (219) 5. 1890 107. RH.T. 1095 (C.38 (36-37) 6. 2 T. mai 23. 272) 67. C. 100 (62) 79. I. I.L. 29. 1893 64. 10 80.T. ST. SL. 23. S. H.B. 477. F.M.H. 951 (C. 9 T. F. C. 321 (271) 85. 936 (C. C. 319 (270) 114.39) 93. 12. 1889 105. 390) 111. R. 145 (122) 84. 7 C.B.H. S.T. 1898 73. 287 (258) 109.pt.c. 37.H. S. mai 19. 114 (83.N. RH. I. MS 1a. apr. 2 T.B. ST. Cug.T.1890 70. S. 1899 89. P. febr.pt.Ev.H. mart. 111 (111) 106. 124. 29.A.c.H.c. 206. C.H.N. RH.L. S.H. 100. 136) 76.c. W. 259. mai 18.Ev.c. 560 (440) 77. 23. 1895 83. 25.260 (237) 113. 1899 69.B.B. 320. 37 (35) 2. (253) 71. 69. 23 (29) 3. S. iul.207 (139) 11. MS 48. 19.H. ST.Ev. I. ian.263 (239) 112.c. 22. 16 66. dec. 1893 98. 11 91. 64 (62-63) 88.c. 300.171) 100.N. 1890 97.275) 12. 2.70 (67) 110.B. apr. 1896 87.V. P. S.W. 6 C. C. 1912 65.445) 9. C. 260 (236. mai 12.T. S. 949 (C. 24.c. 6 T. 1072 (C. P. sept. D. S.H. 274.B.D. I. 1 C.V.N.E. 7 C.

167. 1899 42. 308 (190) 70.T.339) 78. Ev. 1902 39.H. 2 T.21 (18) 76. 8 (10) 30.307 (189-190) 62.H.L.388 (383) 80. 510 (316) 36.556 (411) 19. 2 T. MS 56. MS 1.pt.S. Letter 9.13. I. 26. ST. H. 1878 41. 1900 46. 91 (83) 63.F. M. 313 (6 T.T. 278 (214) 45.M. 111 (78) 57.436 (305) 32. S.L.19 (14) 56.N. 6 T.N. MS. 18. M.Sp. C.L. C. 435. H. Ev. 258 59. 651 (548) . 294. M.L. C.Ev. febr.31 (27) 22. R. 67 (40) 79. Letter 9. S.L. 1074 (C.A. 372-375 (226) 73.B.103) 77.L.V. 1074 (C.L. 115 (102.295 (249-259) 44. 18 (13. 9 T. 1902 24. 1075 (C. 240 (233) 35. 143) 69.L. 172 (123) 61. 114. 1899 50.L. 47-48 (46) 29.14) 54.S. 3 T. I. 251 (167) 17. I. H. Ev.47 (45) 27.H. 421 (359. 99-100 21. 46.360) 15. 51 (34) 48. H.476 (388) 74. 51. Sept. Ev.N. 73 (57) 14. 387.52 (50. S. 1897 38. RH.L.B. 555. 316 (192) 64. 239.Sp.c.L. 1.390 (338. Ev.B.115 18. S.114 (83) 16.T. H. Cug. 16. 2 T. 152 (134) 40. MS. 5 T. S.P.B. 70 (1900) 67.B.38 (28) 53.R. 52-55 (51-53) 25. 5 T. 3 T. H.L.H. 9. 636 (628) 34. 1885 47.Sp. 564-565 (475) 23.L. MS 57.L. 317 (245) 65. 475. 6 C.T.T. dec.B. RH. 20.L.T. S. 37.L. 822 (602) 75. H. 1900 58. C. 306.171 (120. Cug. P. 300 (218) 33. 5 T. 30. 30. 388. 142) 66. 649-650 (539) 55. S. M.D.V. 142) 68. H. 59 (44) 20.51) 51.c. H.121) 37.L.A. 6 C. Cug. 1878 43. 280 (203) 31. 51 (34) 52. 6 C. 88-89) 72. 40-41 (41) 71. ST.T. Ev.F. mai 21. 1884 28.pt. Cug. oct.c. 1900 26. 4 T.49.pt.pt. 113. 10.D.L. P. 9 T. iun. P. 111-113 (78-80) 60.

Ed. 41 18.21.259 26. 112. 5 T. 23 84. I.F. 679 (502) 106. P.L.c.242) 11. P.178. 344 (329) . 13.B. 1895 97.5 C.198 (167) 15.H.H.A.343 (233.S.D.L. 4 T. 338 (230) 91. 2 T. 95-98 8. 2 SM.242) 104. P.393) 35.85 (53) 99. 481 (498) 10. H. nov. 480. 520.M.173.398 (339) 25. 65 6. C. I. oct.T. 5 T. 352 (241. 40) 100.M. 44-48 (42-46) 96.M.T. 265. 944 (CB.198) 107.D.M. Te.248) 13. H. 114 82.473 (410) 29.P.T. I.51) 22. 17. 5 T. 4 T. 261 (251) 32.L. 6 CB. S.pt.c. CH. 1 T. 43 (41) 94.S. 344 (235) 4. 2 T. M. 345 (236) 3. 511 (399) 93. 265.1114. 9 T. C. 343.31. M. M.B. 197. 297 (248) 24. 363 (557) 103.16 (10-11) 23.N.H. S. 77) 39. 2 SM. 1104 (C. 5 T. 137 26. 85 (54) 102.D. M. 264-266 (225) 89.234) 2. 351 (241) 7. P.A. 397. 164 (114) 105. 258. 284 (221) 19.B.150.H.521 (514) 92.D. 360 (243-245.D. 454 (392. 375. 426 (441) 86. M.264 37.81.T. Ed.R.NT. Ed. P. C. 113 (94) 20. LS.M. 15. 4 T.184 (146. 1900 101. ST febr. 56 (50.376 34.467 (461) 28. 7 CB. 346 (237) 30. 154 (151) 90.481 (496 12.F. Ed. 353-355.Ev. 480. P.S. 263.481 (497) 9. P. 344 (234. P.13. D. P.D. 1912 38. 5 C.1115 (CB. Ed. 513 (507) 95. 99-100 (81) 16. CH. 1 T. 5 T. P. 1130 (C.D. M.S.L. 84. 466. 149 33.266 (241.N. 506 (500-501) 85. 342. 4 T.B.D. 235) 5. P. 4 T. 785 (576) 14. 472. P.M. C. R. 414 (354) 17. 452 (467) 87.266) IUNIE 1. 166 (146) 83.N.D.D.154) 27.D. 3 T. C. 264 (224) 88. 176 (152) 98.

S.L.B.1139 (C.V. 6 C. P.T. 6 T. 645 (528) 84.V.L. 22. ST iul. S. 263 (175) 59.R.L. PP. 4 C. 534.447) 41. 1138. P. I.T.L.537. 536 (439) 47. 48) 75.53 (49. 636. 342 (327) 55. H.B.786 (576) 62. 1110 (C.D. 9. 349 85.B.B.637 (521) 69. N.T.L. 5 C.N. S.N.L. 909 (C.V.V.N.645 (527.V.V. 544 (445) 50. 454 (339) IULIE 1. 786.L. 6 T.P.L.L.L. 691 (582) 60.223) 8. 285 (212) 70. 230 (212) 54.T. 48. H. 661 (541) 76. H.L. M.Sp. S.H.168) 82.445) 79.167. nov. Ed. 51 (36) 51. S. 530 (392) 89.L. 1092 (C. apr.L.344 (389-390) 13. E.B. 52 (36) 78. S.50) 57.L.36 (28.V. 6 C. S. 6 C. 547 (447) 43. 168) 66. 1143 (C. 1093 (CB.F.V.V. E.274 86. 2 T.787 (576) 72. H. 252 (284) 5. 6 T. 52.V.B. 535. 7 C.B. 1906 83. 491 4. 35. 2 T. S. I.L. H. 167) 63. 107 (76) 49. 388 (285) 90. 4 CB. E.A.P.440.162 (115) 9. E.T. S.V.T. 349 68.134 (119-120) 58. 545 (446) 44. P. 50 (33. 1902 65. P. 2 SM.L. 549.541(437.546 (446. S.V. H.L. 787 (577) 64. 787 (577) 88. P. S. 637.V.V. 541-543 (443-444) 48.T.B. 785. 550 (450) 67.B. 314 (356) 11. S.266 (204.444) 56.B.49 (30) 2.L. 644. 216) 73.L. 102 (86) 61. R. 265. M.L.L. 230) 80.pt. 273.V. 1 T.29) 12.V.205) 3.34) 10. 527 (390) 45. P. 1093 (C. 230.T. H.640 (522.V.pt.R. 545.V. S.V.V. S. H. 1858 81. S.N.V.B. 549 (449) 42.B.V. 265 (204) 7. S. 218 (164) 52. 161.P.40.T. S.524) 71.L. 50 (31) 6. 292 (179) 77. H. 543 (444. M. S.536 (438) 46. 450 (415) . 343.L.V.T.L. 133. 5 T. H. E. 530 (392) 87.528) 74.231 (212) 53. H.

ST. 352-354 (398-399) 22.14.M. S. 16.415 (336) 36. 425 (344) 74. S. 417 (338) 35. 591 (498) 42. 1897 38.503) 79.pt.V.139) 57.396) 70. M. H.1886 17. R.480 (391. EV. RH mai 29.mart. 2.R.P. 357.333) 58. 699 (487) 29. 486-490 (396-400) 67. iul. 2 T.394) 63.D.402 (339) 73.V. S.B. 1910 41. 479.P.P.P. 354 (401) 23.M.P. S. 223 (139) 59. P. 377 49. 374 43.S.404) 52. I. ST apr. 1902 34.S. 2 T.V. P. P. 989 (C. P.V. ST. 76. nov.426 (341.V. 111 (96) 45.B. mart. S.V. Ev.421. 4 T. S. S.V.S.223 (138. S.486 (396) 72. Ev. 260 (68) 32. 4 T. 485. 12.489 (399. 691 (581) 77. 328) . PP. ST.H. R. 331 (323. 354-356 (401-403) 25. 401.345) 54. 2. 484 (395) 53. C.685 (482) 19. P. 384-387 (398-400) 75. 112 47. E. 1896 69. 1885 71. 488 (398) 37. 418 (339) 50.V.58) 21.pt. 350-352 (396-398) 18.B. P.125.358 (403. 414. 4 T. 5 T. P.484 (394) 68. S.V. 314 (248) 80.339) 48. S.128) 27. 422 (342) 55.V.S.T.120. S. 9. oct. mart. apr. P. S. 1109 (C. 485 (395.V. 1111 (C. 16. 21. Cug. 420. ST. 166 (118) 33. 19. 12. 2 T. 488.324) 64. 480-482 (392.R. S. 22. CH. 410 (332. 201 (224) 78. 7 C. 1883 26.V.T.T. S.L. 156.342. 417.H. I. 684.N.156 (104-105) 40. 4 T. 614 (502.H.392) 60. 353 (400) 24. S.N.121.P.V.121-123 (123-125) 28. 5 C.418 (338. 483. 9 (10) 44. 36 (34) 20. S. 1 C. 222. RH. 1891 62. 1900 46.V.L. S.499) 39.P. 223 (139) 61.T. 386 (399) 66. S.V. nov. 8 T. P. SV.B. 486 (396) 65. S.V. 349 (395) 16.L. 1894 76. ST.V.124 (124.B.V.c. H.B.S.V.V. S. 757 (556) 31.L. 46-47) 30. S. 378 51. 1902 56. 1886 15. P. sept.

2 T.661 (541) 82.V. 47 (45) 31. 408. 177) 18.T.P. 241 (211) 48. 288 (94.B. 8. 149 (98) 4. S. 99 (97) 19.D. 159 (140) 54. S. 6 C. 491 (492) 52. 98 (75) 33.M.B.N. M. C.115 53. CH 114. 6 C. 6 C.S. 1893 83.95.Sp.219) 26. RH. S.B. M. P. P. I. 129.1143. 601 (691.S. MS 31.1144 (C.T. I. Letter 2.B.pt.T.96) 13.B. 197 (166) 39. 503 (412) 85. 5 T.M.pt.c. FE.T.V.M. 1146 (C. M.T.488 (397) 87. I.V. 1911 3. 1855 25. 1101 (C. 1895 5. 201 (193) 27. 382 (337) .D.T. 80. D. 4 T.NT.B. P. 1895 7. Ed. 166) 29.V. 486 (486) 51. 17 (15) 20. 319 (218) AUGUST 1.N. 3. 1 T.M.466 (402) 21.251) 38. S. 8. 4 T. 271 (237) 36. Ed. 1895 9.V. 626 (648) 32. aug.M. 1893 12.pt.T. S.H. 260.181) 11. RH apr. RH ian. 1900 14. 355 (300) 88. 491 (426) 17. M. 465. 402 16.B. 144 (109) 15. 661 (541) 84.D. CH 450 55. 1 C. S. 5.H. ian. 5 T. 179) 10.B. 660.333 (319) 89.T. CH 107 37.N.T.B. C. D.P. M.B.pt. 9 T.T. 250 (85.D. 147 42. P. nov. 2.M. 3 C. Letter 2. 201 (169) 35. Ed. 196.81.H. 56 (59) 50. 3 T. 186) 46. 283 (240) 24. 47) 44. 46. 5 C.H. RH mart. 310 (268) 43. 2 T. P. S. 3 T. 1886 47. 261 (218.S. 1886 86. 84 (85) 49. 422 41. oct.692) 40.T. 1898 28.B. 332. MS 4. Letter 2. 1100 (C. M. 1105 (C.V. 1880 22. 200. 200. CH 627 45. S. oct. 1906 2. 3.c. 579 (572) 30. 1102 (CB.81 (72) 23. M. 180. 113. 26. iun. 3 T. 2 T. I. 30. ST. 130 (85) 34. 262 (222) 6. 487. 1902 8.

249 (243) 105. 336.M.F.T.pt.E. feb. 4 T. mart.56.T. M. G.A. 653 (676) 69. S. 7 T.516 100. Letter 10. M. 64 (45) 116. 1 T. Letter 2.F. I. M. M.S. S.211 (177) 99. 51 (41) 66. 69 (48) 110.L. P. 9 T. Ed. 118 (86) 101. 50 (45) 63. dec. 161 (135) 118. 1890 120. 144 (129) 121. 1895 85. M. iul. I.459 (525) 75. S. S. Ed. Letter 6a. H. S.L. 325-328 (280-282) 58. 1902 62.297 (248) 91.M. M. 27.P. 224 76.T.H.L. M. 69 (48) 108. I.H. 84. I.pt. 127 (107) 71. 335 (288) 57. 26. P.P.M. RH iul. 296. 52 (43. F.337 97. 602 (445) 107. 276 (254) 104. 494 68.T.pt. 458. 1085 (C. G. C. 238) 65. F.M. 272 (210) 114.F.pt.A.A. 360 (309) 79. 1895 82.L. 57 (51) 61. 27. WM 26 102. 1889 88. 580.T.S.L. I.T.A. 25.B.P.A.T. P. 445 (382) 113. Letter 2. 1 T. 6 T.T.641 (474) 103. 367 (337) 122. 6 C. 211 (178) 73. 93 115. H. H. 413. 274 (211) 117. 19.P. 581 (601) 81. 444. 515. 1871 70.E. 363 (281) 83.pt. 1890 80. 518 (405) 112.pt. 374 (259) 78.pt. Cug.L. 7 T. 6 T. 1900 87. 335 (288) 59. R. C.230) 86. 244 (181) 123. I.M. 398 60. 4 T. 1894 92. F. Ed. 84 93.C. 361. 418 64. 4 T.C. 361. 360 (344) 111.M.A.362 (345) 109. S. 4 T. Letter 10. 210.M. 587. 423 (325) 77. 521 98.M. 156) 90.420 .P.M. C.S.N. 678) 74. 653 (676) 94. Ed. 364 (282) 95. 1 T. 3 T.44) 72. M. 640.B. 270 106. 272 (210. P. D. 240. 655 (607. S. M.E. S.D.T. 497 (470) 119.D.362 (264) 67. 1890 96. F. 337 (229. 342 89.F.pt.

65 130.A.115 (88.357 (303) 7. nov. 99 24. mart. R. 361 (309) 9. 99 28. 5 T. 81 132.T.D. 120 11. 1902 152. 304 (314) 22. 362 (355) 12. Cug.T. 1.A. 4 T. 119. M. 1910 135. 388. 362 (310) 29. 358 (306) 23. 13.P.E. 4 T. Ed. 49 (45) 2.308) 31. 74 138. 645 (668) 127. C.124. 101.M.50 (45) 4. 1889 153.89) 144. 1902 150. 15 13. G.S. 26. 6 T. P. 527 (605) 137. 420. 158 (139) 139. E. S. 190 (141) 141 S.A. C. 430 (396) 19. 359 (307. I. I.H.P.A. 306 (294) 30. C. febr.S.D. 133 (113) 25. 46 (39. 4 T. C. febr. 63.T. C. 204 147. 200 (192) 154. 1 T. 4 T.T. oct.443) 145. 74 . 3 T.V. ian. M. 17. I. C.A. 5 T.pt. M.141 (107) 142. 9.Sp. 248 (210) 125. C. 335 (327-328) 26. mart. 508 (442. mart.M.A. C.421 126. C. 1902 148.C. 9. 393.40) 6. 19 27. 290 (197) 18. 394 (389) 136. M. 7 T.P. 6 T. 102.103 8.T.T. 9 T.T. 140. C. 23. I. 1904 21. 120 16. 539 (541) 20. 523. S. 66 133. C. M. F. P. P.17) 5.c. 3 T. 22 (16. C.M. Ed. 2 T. C. 360 (309) 17.M.F. M.H. S. 120 (123) 134.T. I. 111 32.T. 3 T.S. 301. 103. 46 (31) 10. 1893 128. 160 (137) 149. 15. 102 (199) 143. 157. M. M.A. 356. MS 36. 27 3.389 (383) 131. 110.A. 114. mai 1. 1902 151.M. 524 (409) 129. P. 273 (251) 146. 49.A. P. C.64 (48) 15. 5 T.M. 1876 140.M. 7 T. 507 (524) 14.A. P. 73. I. 1891 SEPTEMBRIE 1.S.P.

359 (307) 38. 307 (294. nov.T. 460 (353) 45. D. 1895 67.P. C. 95. R. 5 T.A. 161 58. Ed.B.P. M. 505 (522) 43.M. C. 8. 1873 68.E. 158. 1031 (C. C. M. iul. H. 279 59. 2 C. 376 (321) 72. 185 (158.A. 8.pt.L.V. 4 T. 74 (51) 65.307 (295) 91. Cug. 280 54. 159 88. 135 (98) 95. 388 (331) 75. M. P.S. 2 T.A. 82 (61) 94. 1. C. S.T. 79 82.T. C. nov. Ed.pt. D. I. 148 99. 1881 78. 358 (306) 40. C. 561 (646) 61. H.L.M. G. 112 85.A. S. 216 (182) 35. 2 T.L. H. 426. 421 90.pt. 2 C. 215 47. 359 (308) 36. F.B. 26.295) 48. 21. Cug. 361 (309) 49.S. febr. 218 (188) 60. 4 T.H. 377.M.33.A.M. 1905 97.A. 231 77. 1 T.T. S. ST.T.A.B.M.L.H. 91 34. 365-370 (313-315) 53.P. 310 86.A. 183.P. M. M.E. 102 50. 362 (355) 39.T. 290 69. C. 561 (646) 63. 647 (545) 56.327 52.P. C. sept. C. 10.L. 1 T.L. I.A.M. C.M. 14.S. 1902 79.159) 51. S. 74 (51) 70. ST.A. S. C. 394 (336) 96.M. 308 89.A. 137) 44. 3 T. 287 (241) 83. 1892 93. 378 (321) 76. 70 (48) 66. 362 (355) 37. nov. 507. 10. R. 286 98. S. 1902 74.P.P. 232 84.H.T.T.H. 1902 80.A.A. C. M.V. M. 231 (195) 55. 508 (524) 42. P.pt. 5 T.B.A.C. 5 T. 234 73. M. 1000 (C. 1881 81.T. ian. S. iul. 427 92. C. P. C. I. 1902 62. 84 (86) 57. M.F. P. 363 (356) 46. M. febr. 160. 194) 41.M. 326. 574 (660) . 153 71. 28. 219 (188) 64.M. nov.A. C. 532 (534) 87.

1902 103. 3. Ed. 250.C. 41. 3.M. 1118 (C.L. 254 (222) 128. 2. 207 (188) 101.P.B. R. 366 (313) 137. 6 T. 358 (329) 134. 1881 102.M. 110 123. Ed.pt. 167.P. 639 (473) 147. 229 104. G.P. S.S. 348 (319) 143. 6 T. 321) 112. 6 CB. 187 140. P. aug. 1902 106. 481 159.355 (303) 144. 1898 149. 400 (380. 1117 (C. 2 C. S. 307 157.T. C.T.M. 2 T.P. 104 151. 185 (155) 116. I. 6 T. 352 (302) 153. 204) 3. 246 129. C.S. M.T.307) 150. 5 C.pt. Ed. 359 (330) 136. 1009 (C. Letter 75. S. 13 OCTOMBRIE 1. 39 155.L. 58) 127.T.pt.B. 251 (212) 133. Ed. M. 359 (307) 152.M.N.T. 450 146. 355 (303. P.M. G.T.T. M.M. S. 23. 14. P. H. 358 (329) 132. Letter 132. ian. 110 121. 1900 135. M. 307 (255) 162. 304) 156. F. nov. Ed. 169 109.T. 499 113.P. 1908 111. 347 (319) 145. 196 (132) 115.C.P. 195. 6 T. 172 119. G. S.P.pt. 1 T. 110. G. 375. 506 124. 380 (324) 138. 545 161. G. 207 118.M. Ed. 144 (155) 120. M.pt. 354 (303) 142. 1875 107. oct.E. S. C.M.B. M.H.B.B.A. I. 1.N. 306.T.C. 144 (155-156) 154.T.P. 376 (320.A. M.M. nov. 1. ian.Ev. 73 (50) 126.S.168 (149) 125. S. S. S.T. 176 (192-193) 148. G. P. ian. P. 1. S. M. 1892 160. C. S. nov. Ed.100. 14.S. 6 T.C.T. 354. S. 1894 139.R. S.C. H. 381) 114.S. 1902 108. 1892 158.S. 359 (306. P. 14.V.M. 289 (327) 130.A.42 (36) 117. 249 (210) 141.P.C. M. M.L.pt. 590 (414) . 585 (492) 131. nov. 101) 105. 186 (156) 122.L.D.S.

13.T. 671 (662) 71. 981.B.969 (C. 1 SM. 20.N. 7 C. 1890 . 439. S. 423 (343) 16.T. 968. 432 (350) 19. F.982 (C. S. 7 C. 328 (222) 57. 981 (C.T. 665. 5 T. 8 T.624 (510) 38. 4 C.113) 8.N.230. 1892 10. 2 T. 317 (254) 11. 389.363) 22.4. 5 T. viii. 5 T.445.233 12. 390 (315-316) 20.V. 11. 317) 48. 14.V.B. 7 C. 301) 27. 970 (C. vii. 435. 594 (487) 25.T.V.B.A. 330 (340) 5. S. 20 (15) 56.B.B. 661 (652) 69. 52 28. 391 (316) 13.448(355.V. S. 8 T.D. 1184 (C. M.317) 51.V.V. 298 68. R. 5 T.T. 975 (C. ix. 1910 29.V. 422. 5 T.V.299) 30. 12 (5) 6.V. 6 T.V. P.N. 18. S.V.T.V. 9 T.436 (535) 15. SW mart. 974 (C. 21.V. sept. E. 254 (192) 21. 656 66. 5 T. S.F. 308.V. 1911 61. I. 22.B. Letter 12. iun. 409-411 (332-334) 17. 510 67. P. 78 (58) 59. S. S.N.R. 131 (121) 65.309) 50.587) 58.H.N. 605. 1161 (C. 298) 42.A. I.V. 6 T. 327 (221) 53. 105 (89) 39.F.B.N.V. 61 (17) 9. 58 (42) 35. ix (588) 52.T. xi (590) 60. 449 (366) 24. 623. 321) 23. 216 (207) 33.B. S. 2 T. 67 (65) 64. 58-62 (60-62) 62.V.R. S.B. 472. 1905 40. 3 T.D.B. viii (586.V. 327.H.B. P. E.B. 7 C. S. 423 (342) 18.B. S.V. 1907 70. 464 (459) 45.T.B. P. 4 T. 605 (424) 37. 395 (388) 44.B.26. 62 (62) 41.N. 7 C.V. 5 T.B.F. 473 (467-468) 36. S. ST febr. 1899 34. 4 C. 308) 47. ST iun. 1897 32. P. 291 (268) 54.T. 7 CB. 7 C. 329. 237 (179) 14. E.D. S.B. 1896 49. 229. 32 63. 37 (34) 46. 716 (504) 43. 260) 31. S. MS 20. R. E. 11 (4-5) 7. RH iul. Letter 106. x (589) 55. 166 (112.V.361.V. E. 5 T.V. 977 (C.Sp. 1 T. S.

5 T. 1138.L.T. 414 (308) 111.L.H. 1886 19. 413. 224 (215) 96.966 (CB. mai. I. 605.L.425) 3. 227-231 (198-201) 17. 287) 99. P. 26. 3 SG.T. 89) 77. 457 16.R. 652 (481) 84. RH aug.L. 9 T.414 (307. 22. ST nov.L. 110.B. 293 (270) 107.650 (480) 74. S. 965 (C.B. 672 (663 73. 4.N.C.N.T. 965 (C.M. E.285) 25. R. 294 (284. 1139 (C.B. 111 (82. M.B. 7 C. 46 (32) 23. 656. 88.B.T.L.L. 152.B.L. RH apr.N.89) 81. 528 (433) 20. ian. RH iul. 53) 91. 5 T.414 (307-308) 110.83) 108.A.L.N:T. RH nov. 53-59 (48-54) 109. mai 31.B. 507 (414) 2. 226 (197) 15. Ev.B.660 (488)) 90.L. 21. 321 (313) 4. E.606 (424. 1888 97. oct. M.N. 1908 5. 937 (C.B. apr. 1898 94. 5 C. I. 290 (226) .15 (13. R. 650 (481) 76. 7 C. H.B. 965.L. M.F. 216. 656.1139 (C. 659. 37) 87.H.T.N. 4 T.H.L. R.NT. 5 C.45.B.308) NOIEMBRIE 1.B.L. H. 413.M.46.B. 291) 100.V.L. R.Sp. 650 (480) 79. 6 T.L. 1885 13. 5 T.L. 5 C. 1898 89.T. 294) 103. 656 (487) 82. E. 1910 9.487) 86. 17.657 (486. 1877 6.B. E. 255. 1138 (C. 6. H. 275 (170) 78. 1099 (C.N. R.49-51(30-31. 294) 101.B. H.B.V.72.H. H. 33) 14.T. 5 C. C. 14. 1113 (C. 1890 93.L. 275 (170) 80. 58 95. 6 T. 5 C. 105.B.89) 75.T. ST. 1873 83.H. 293.L. ST ian.L. H. iul. 5 C. 1 T. 143-145 (121-123) 10. I. 7 C. 649. 144 (132-133) 106.V. 47 (32) 22.B.L.115) 24.B. 7 C. 1902 21.256) 8. Ev. H. 7 CB. 228 88.L. 6 T.217 (163) 92. mai 24. 5. 656 (679) 18.N.N.14) 104. 1880 7. H.488) 85.T. 1897 12.T.A. S. I.V. 15.B. H. 29. 15.F. 1102 (C. R. 2 T.N.V.34-35) 98. 1884 11.L.T.V.B. 963 (C. 16. iul.H.B.NT.295) 102. 961 (C.153 (114. 7 C.661 (487. H. H.

6 C. 315 (249) 78. 58 (41) 90.514) 87. 90 (83) 73.N. 364. S. 230 (205) 48.614. 522 (427) 35. 1120 (C.V.pt. 517 (423) 58. 315 (250) 80. 8 T.390) 49. 470. aug.V.V. 452 (446) 47. 426 37. S.V. 611 (500) 75. aug.685 (789) 27.29.V.V. 351. 145 (105) 41. S.P.T.34. 206) 40. S. 19 38. S. R.V. 6 T. 608 (498) 81.F. E. 208.67) 30. 515 DECEMBRIE . 510 (417) 50.M. 277. I. 337 (383) 56. Cug. 115 (121-122) 36. 1911 62.V. 506.616 (502. 627-629 (514-515) 91. ST nov. 506-509(440-443) 72.V.379. 627 (513. S. 516 (422) 51. E. 64 (45) 66. 1910 69.B. 277 (206) 74. 9 T.465. 1910 77.T. 535 (418. S.P. 471 (465) 45. S. 71 (52.55 (37) 70.V. RH febr.V. 9.464.507 (441. R. 2 SM.T. E. 5.A.pt.434) 64. M.V. 5 T.478(378.227) 67. M. 530 (434) 63. 8 T. S. 30.F. mart. M. Letter 119.V.500) 61.S. 71 (52) 83. 209 (200) 86. I. S. S.T. 613.V. S.442) 71. S. 263 (67) 28. S. S. Ed. 589. 13. 6 T.530 (433. S. 601 (492) 60. 365 39. 42 46. 2 SM. 54. 62 (56) 79. 8 T. 425 (344) 84. 350 33.278 (206) 76.Sp.V.H.V. 606-610 (496.612 (501) 68.Sp. ian. 262.Sp. 529.V.P.497. 229.pt. 23.419) 42. S.V. S.271 (220. 7 T. 5 T. ian. P.475) 59.V.S.581 (473. E. S. 510 (417) 53. 332 (304) 82. R. 9 T.V.V. S. P.504) 89.V. I.H. M. E.H.P. S. 242 (212) 31.V. 684. 1882 65. S.V.53) 85. 629. S.P.352 32. 1904 92.V. 578. 262 (66. 590 (482) 57. 1893 44. 1884 88. S. 594 (486) 43. 1910 52. S. S. 328 (250) 54. P. 510 (417) 55. E.V. 18. 611. E.V.V.A.579. 5 T.26.V.B. 4.

L. H. 331 (241) 65. P. H.554) .L.632 (468) 8. 635-636 (520-521) 17. apr.V. S. 290 (216) 28. S. 2 T. S.V. I. 27.M. 641. 331.L. S. I. 99-101 63. 676.674 (551.T. 641 (525) 21. S.V. iul. 632 (468) 11.504. S. 676 (552.L. 676 (553) 50. S. 1854 25. 548 (382) 12.255.301.90 (68) 7.V. 302 (239) 18.414 26.V. S.526) 20. C. S.L.642 (525.R.m.L. 763 (561) 35. H. 301 (240) 24. 44 (32) 60. 2 T. H.256) 44. 1906 30.P. 635 (470) 4.87 (84) 56. Ed. I.T.39.V. E. P. E. 303 (252.338 (273) 2. S.674 (412. 682 (480) 45. M.V.L.V. 1897 59.673 (551) 34. S. S. 651 (533) 48. 131 (97) 66. S.Sp.M. HS 146 62. 1899 58. S. ST ian 31.V. 334 (270) 9.M. R.L. 67 (65) 46. H. 86.302-304 (239-241) 19. 66. BE. 663. S. 114 (103) 13. 662.67 (48) 42. 663 (542-543) 31.332 (241.661 (541. P.552) 41. 632. 5 T.V. S.V.V. 121. 178 (134) 37. 131 (97) 64.253) 55.V. 413.T. H.V.H. S. 337. 113 (102) 14. 31.L. 42 (42) 61. 9 T. 636 (471) 3.L. 625 (512) 16.V.L. 631. S.V.L. H.V. 1889 54. apr. 430. 8 T. 666-671 (545-547) 32. S.pt. I.551) 47.V. 657 (538) 27.T. 674. 673.431 57. S. 299. I. 299. E.T.L. 24. 8 T. S.122 (102. 286-288 (257-258) 49. 673 (551) 38.V. 7 T. 429 40. 99-101 (95) 5. ian.V.677 (554) 52. 624. M. S. 61 23.103) 22.633 (468) 10.Sp. 50 (40) 6. 89. 503.L. S. 660.H. S. 7 T. 341 (387) 36.1.V. M.V.c.L.P. 672.625 (511-512) 15. H. oct.V.R.307 (251. 102 (86) 43.M. 1888 53. 8.V. 1878 51.V.242) 67. P. S.542) 29. 101. S. mai 4. S.664 (543) 33.302. 8 T. Ed.V.L.

........ Sfânt şi venerabil este numele Lui ............. Cartea care dăinuie ....................... Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea Lumile aduse la viaţă prin creaţiune ..........................................................................................................................F............. O măsură pusă înaintea mea ..... Toată Biblia este inspirată .............. 6.................. Ed.......... 9 O carte de inspiraţie divină Carte cu învăţături pentru întreaga omenire .................... 1903 73........... 9 T............... Cea mai fericită zi din săptămână .......................................................................................... Toată natura susţinută de Dumnezeu ........................o călăuză desăvârşită O lumină pe cărarea mea ......... 285 (256) 71.............................. Ce este viaţa ta? ..................................A.........................................V............68.......................... Un semn special ................................................... Minunata Sa dragoste.................. Uniţi cu divinitatea ................. S........ Născut prin Cuvânt .................................... Serbat în veşnicie ............................ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FEBRUARIE CEI TREI REPREZENTANŢI AI CERULUI Minunatul Părinte Iubitul nostru Tată ceresc ......................... Dovada experienţei ............................................. 309 (257) 70.......... Creaţiune şi nu evoluţie .......................................................................................................................................... 8 Făgăduinţele Bibliei sunt pentru mine ......... arătată ...... GCB apr.. 312.......... I. Biblia din cer .............................................................................................................................................................................. ST febr........................................................................................................................................................... Hrană pentru sufletul meu ............................................................ Credincios şi adevărat ........................................ 678 (554) IANUARIE CUVÂNTUL ŞI LUCRĂRILE LUI DUMNEZEU Biblia ....................... 677................. 1890 72.......................................... Maiestatea şi măreţia Lui ........................ Sabatul lui Dumnezeu Instituit la creaţiune ............... Sfinţit pentru închinare ......................... 38 39 40 41 42 43 44 ... Desăvârşit în toate căile Lui ........................... O sfântă aducere aminte ....... Opera de încoronare a creaţiunii ............................................................................ Puterea de viaţă a Cuvântului Hristos Cuvântul viu ................. Cerurile vorbesc ........................................................................................................ Secretul puterii . 7 Scutul meu în faţa ispitei .................... O descoperire infailibilă ........................................................... Viaţă în Cuvântul lui Dumnezeu ...................... Natura vorbeşte despre Dumnezeu ................................... Tainele nu le putem înţelege ...313 (242-243) 69................................ 24........... Un Dumnezeu personal .................................... Pregătire pentru ziua sfântă ............................

....... din veşnicie .................... Viaţa sau moartea? .......................................................................................................... 61 Prezenţa divină veşnic cu noi ........................................................................................................... 65 MARTIE SATAN ŞI MAREA RĂSCOALĂ Păcatul şi primul răsculător Începutul răscoalei ............................... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu Poruncile lui Dumnezeu sunt adevărate ... 84 Exemplul lui Isus în păzirea Legii ....... 91 Ne contrazicem cu mărturia noastră? .............................. El a murit pentru noi .................. Existenţa Sa....................... 80 Schimbarea poruncilor ..............................Fiul cel veşnic Darul lui Dumnezeu pentru neamul omenesc .................. 63 Providenţa salvatoare a lui Dumnezeu ............................... 89 Credinţa care lucrează .................... 58 Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu Dumnezeu este iubire ........... 92 Credinţa anulează ascultarea? ................................. Răzvrătirea va fi nimicită ....ceva foarte imoral ............................. Păcatul ...... 60 Nesfârşita înţelepciune şi bunătate ...................................... 57 Nu întristaţi Duhul ............ 87 Evanghelia pentru ambele dispensaţiuni .................... Creatorul Intrupat ......................................................................................................................... 54 Unealtă în lucrarea de mântuire .... 64 Iubitor al tuturor oamenilor ............................. 90 Cum este făcută credinţa desăvârşită ................. Îngerii ......................................................................... Mândria merge înaintea căderii .......... Prima făgăduinţă de mântuire ................................................................................... Învierea lui Isus şi noua viaţă .................................................................. 59 Nici o părtinire .............................. Viaţa lui neprihănită ...............prietenii şi păzitorii noştri .. Căderea omului şi mântuirea Îndărătnicia omului ....... 93 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 82 În armonie cu cerul .... Planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omului ....... 45 46 47 48 49 50 51 Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu A treia personală a dumnezeirii ............ 86 Credinţa şi Evanghelia Starea noastră neajutorată în păcat .......................................................................................................... Marele “Eu sunt” .............................................................................. 81 Omul. Calea celor stricaţi ............... Pavăză împotriva neadevărului ..... 52 Darul lui Dumnezeu pentru voi ................................. 56 Duhul care locuieşte în suflet ............................................................................................................................................................................................ o persoană cu conştiinţa liberă ................. Neputinţa omului de a se salva singur ......................................................... 55 Mângâietor şi învăţător ............................................. Ambiţia aduce întristare ....................................... 83 Minunatele lucruri în Legea lui Dumnezeu ... 88 Mult har pentru ascultare .................... 85 Marele principiu al Legii ............................................................................................................ 62 Grija lui gingaşă şi iubitoare ................................................................................................................................................................ 53 O prezenţă tainică .............................................................. Un Mântuitor din veşnicie ..............................

.................... Neprihănirea Lui dobândită prin credinţă ........................... Prietenul păcătosului ................... Săturaţi cu neprihănirea Lui ............................................................................... Primii paşi în îndreptăţire ......................... Sfinţirea ........................ 127 Mărturisirea sinceră e esenţială ....... nu sentiment Ce este credinţa? .. 131 ............................................................................................. Lupta bună a credinţei . Încercarea caracterului ......................................................................................................................................................................... Bucurie şi pace în Duhul Sfânt .. O ispăşire desăvârşită ................................................................. Credinţă........................................ Voia lui Dumnezeu ............................................................................................................... A urî păcatul ...........................................Caracterul lui Dumnezeu descoperit Marele element al puterii mântuitoare .. Credinţa vine prin făgăduinţe ...... 129 Fiii şi fiicele lui Dumnezeu .......................................... 95 Puterea mântuitoare a lui Isus .......................................................................................... Îndrumătorul şi călăuza mea .............. Sfinţiţi prin viaţa Lui Credinţa dovedită prin fapte .......................................... Răscumpărare şi iertare ................................................. O minunată înlocuire .................................................................. 130 Iertaţi în măsura în care iertăm ............................................. 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 MAI POCĂINŢĂ ŞI VIAŢĂ NOUĂ Căinţa şi mărturisirea Adevărata căinţă pentru păcat ........lucrare de o viaţă întreagă .................................................. Îndreptăţiţi prin sângele Său ............................................................. Scara ce duce la neprihănire ........................................ Sângele de sacrificiu al lui Hristos ...................................... Spălat în săngele Mielului Pace prin intermediul crucii ........................................................................................... Cel drept va trăi prin credinţă ..............” ........................................................................ 128 Iertare şi primire Semnificaţia iertării ................. Îmbrăcaţi în dreptatea Lui ........................ Dreptatea lui Hristos este îndestulătoare ................. Un izvor de viaţă ......................................................................................................... 94 A face rugăciuni pentru o experienţă mai mare ...................................................................... “Dacă cineva a păcătuit .............................. 96 APRILIE REMEDIUL LUI DUMNEZEU PENTRU PĂCAT Hristos este suficient Mântuitorul oamenilor ............... Credinţa este biruinţă .................................. Tipul întâlneşte antitipul ......................................................... Îndreptăţiţi prin dreptatea Lui Îndreptăţirea de sine este insuficientă ..................

........................................................................................................... O schimbare a inimii e necesară .............................................................................................. un talant valoros ................................................................................................................. 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 Ţinta ce trebuie atinsă Un mod de asigurare al vieţii pentru noi .......................................................................... A nu-ţi fi ruşine de Isus ................ Binecuvântări asupra omului unil .................................................................................................................... 132 133 134 135 Născut de sus Ajutor pentru cei săraci . “Aceasta este fiul Meu Prea Iubit” ................................... Cultivând obiceiuri sănătoase .................. Credincioşi în lucruri mici .............................................. Dincolo de scenele vieţii .............. 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ................................ El ne poartă de grijă în fiecare clipă ........ O conştiinţă trezită ............................................................. Luându-ne crucea ........ O singură viaţă ................ Năcut din apă şi din Duh ....................................................................................................................................................................... 157 IUNIE AICI ŞI ÎN VIAŢA VEŞNICĂ Talanţi pentru toţi Timpul....................................................................................................................................Restituirea este necesară ........................................... Păşind pe urmele Sale ........................... Uimitoarea transformare de caracter .............................................................. Divinul Dătător de viaţă Izvorul vieţii .. Consacrarea şi experienţa creştină Schimbaţi prin contemplare .............. Întăriţi prin Duhul ...................................... Marea problemă a vieţii ....................... Timpul de semănat al vieţii ................................................................ O bunăvoinţă vie ......... Veniţi aşa cum sunteţi ........................ Îngropaţi cu El în botez Exemplul Domnului nostru ...................................................................................................................... Când este potrivită rebotezarea ............................................................ Porunca Domnului nostru ........... Adevărata valoare a banilor .................. Nu vă pierdeţi nădejdea .................................................................................................................................. O iertare personală ............................................. Un remediu pentru trândăvie ....................................... Unirea cu Hristos ....... O viaţă cu totul nouă ...... Sfinţirea vieţii .......... Botezaţi în moartea şi învierea Sa .... Exercitarea dreaptă a voinţei ...............................................................................................

.......................................... Semnalul de începere a judecăţii ...... aţintiţi la Hristos ..... Sângele folosit continuu .................................................................... Judecaţi după cele scrise în cărţi .................................... Mântuirea desăvârşită pentru copiii Lui .................. Ochii noştri............................................................. Sanctuarul în Vechiul Testament Scopul Sanctuarului ....................................... 187 IULIE SANCTUARUL LUI DUMNEZEU Sfinţenia preoţiei divine Domnul este în acest loc ............................................ înghiţită de biruinţă ................................ pentru noi ............................................. Duhul............................... Acum este timpul lui Dumnezeu ........................................................................... Se înfăţişează în cer....... Fiecare viaţă este cercetată ........................................................ Adevăratul mijlocitor .............................................................................. Starea omului în timpul morţii ........................... Nemurirea prin Hristos Nemurirea naturală ............................................. Parfumul plăcut al nemuririi .................................................... Învierea spre nemurire ............................................................................... Centrul serviciului Său ..... O consacrare zilnică lui Dumnezeu ......................................................................... în templul sufletului ....... O înviere specială .. 186 Când viaţa veşnică începe ................................................... Mântuitor............... 185 Speranţă în întristare ...................................... Hristos a murit pentru fiecare în parte ................. Hristos înaintea celui îmbătrânit de zile ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Învierea spre osânda veşnică ................................................................... Partea celor răi ............... Hristos.......................... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 .......... Moartea..................................................................................................................................... Măreţie şi strălucire în locaşul Său ........................................................ În locul sfânt ...................... Morţii noştri binecuvântaţi .............................................................................. primul rod ... Curăţirea de păcat ................ Un templu construit prin daruri . Tăceţi înaintea Lui .................. 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 Speranţa învierii Vine Dătătorul de viaţă ................... Lumină în întristări .....Trăieşte cât timp mai ai o şansă ....................................... Răstimpul de linişte Săgeata morţii ................................................................................ O generozitate în dreptatea lui Dumnezeu ............. preot şi împărat ...... Trăind în ceasul judecăţii Lucrurile cereşti curăţite ...o minciună ........................ Hristos în Templul original Jertfa de bunăvoie a lui Hristos .............................................................. Omul un simplu muritor .......................... Căutând comoara cerească ......................

..................... Influenţa voastră contează ....................................................................................................... Braţul ajutător al lui Dumnezeu .......Ştergerea păcatelor .................... Mâna care niciodată nu se îndepărtează ........................... O zecime pentru Dumnezeu ........ lucrurile dintâi Religia mai presus de orice . Privind la Isus Priviţi mereu în sus! ....................................................................................................................................... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 SEPTEMBRIE CĂMINUL CARE-L ARE ÎN MIJLOCUL SĂU PE HRISTOS ........................................................................................ Despărţiţi de lume ................ Planurile lui Satan ............................................ 212 Sfârşitul păcatului O judecată anterioară .................................................... Sătătate în ascultare de Legea lui Dumnezeu .................................... Pe cărarea binecuvântării .............................................. Sfinţii vor judeca lumea ........ Un puternic templu trupesc Locul unde sălăşluieşte Dumnezeu ............................................. Dumnezeu şi cezarul ......................... 213 214 215 216 217 218 AUGUST UMBLÂND CA ŞI HRISTOS Imitându-L pe Hristos Isus........... Frumuseţea care dăinuie ................................. A mânca pentru sănătate şi fericire .......................................................... Melodia din inimă ... Când timpul de probă se încheie ................. Statornici în adevărul prezent ...................................................................................................................................... Religia de fiecare zi Tinerii creştini şi cărţile lor ..................................... Veghere şi rugăciune ........ Ceva mai bun ........................................................................................... Prima dată......................................... În legătură cu alţii Prietenia prietenilor lui Hristos .................................. Siguranţa numai într-o gândire dreaptă ....................................................................................................................................................................................................... Jertfele de rcunoştinţă ................................. Comuniunea inimii cu Dumnezeu ............ Binecuvântare în activitatea fizică ........................................ Abstinenţa de la plăcerile dăunătoare ..... Închizând uşa ispitei ....... Cuvinte de har ........ Comori în banca cerului .......................................... Sănătatea este răsplata obiceiurilor sănătoase ........................... Schimbaţi prin cercetarea cuvântului ....................................................................................................... Plinătatea bucuriei ...................... Modelul nostru desăvârşit ..................................................................................................... Vino de-o parte şi odihneşte-te ................................ Timpul se încheie .............................

........................................ Cel mai fericit lor de pe pământ Ce fel de moştenire? ........ Un cerc ce se măreşte continuu ............................................................................................... 281 Dumnezeu se va îngriji de biserica Sa ............... Funiile de mătase ale dragostei ........................................................................................................................... 282 O mişcare ce împlineşte profeţia Solia ceasului judecăţii ...... Model pentru copii şi tineri .............. O limină strălucitoare şi sfântă ........................ Întemeiat pe iubire Iubirea care dăinuie ....... Căminul care dăinuie Un loc de scăpare ...................................................... Dragostea rezistă încercării ................................. Ţinând frânele conducerii ....................... Cântând pe calea vieţii .......................................... O tovărăşie care funcţionează ...................................................... 280 O cetate de scăpare ........................... Lăsaţi pe Dumnezeu să conducă ............................................................................................................... Copilaşii pot fi creştini ....Căminul clădit de Dumnezeu Căminul din Eden .................................................................................................................................... Un bun venit în căminul ceresc ........................................ 283 284 285 286 287 288 289 Adevăruri care ies în evidenţă Ilie şi Biserica modernă ........................................ 291 Darurile Duhului ............... Strălucire sau întunecime ......................... Prima căsătorie ........................................................................................................................................................... O unire pe viaţă ......................... Lumină prin întuneric .................................................................... Unirea a două vieţi . Cea mai nobilă lucrare ........................................................ A căzut Babilonul .................................................................................................................................... Cele mai plăcute ore ale zilei ................................................................................................................................................................................................................ Mijlocul de unire al familiei ............................................................................................ 292 ............................................. Onorând cuvântul lui Dumnezeu ..... Mult mai de preţ decât mărgăritarele .... Cea mai minunată zi ............ Încercarea Bisericii .............................. Ultima avertizare solemnă .............. 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 OCTOMBRIE O BISERICĂ CURĂŢITĂ Obiectul atenţiei supreme a cerului Scump inimii lui Dumnezeu ........................................... Veşmântul împărătesc din cer ........................ Idealul lui Dumnezeu pentru Biserica Sa ........................................ Comoara care încununează căminul ..................................................................................................................... 290 O Biserică ce păzeşte Sabatul ............................................................ Cine va primi pecetea lui Dumnezeu ....................................................... Pregătirea pentru căminul ceresc “Voi scăpa pe fiii tăi” ........................................ Lucrând împreună ............ Regi şi regine .....

..... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 NOIEMBRIE ÎNFRUNTÂND ULTIMA ÎNCERCARE Zile zbuciumate ne stau în faţă Pentru o vreme ca aceasta ......................... Eu sunt cu tine” ................................. 324 Staţi ca şi eroi! Duşmani văzuţi şi nevăzuţi .......................................................................................................... Ploaia timpurie a Duhului lui Dumnezeu ............. Iubirea naşte iubire ....................................................................................................................... Amăgirea deşertăciunii ....................... 326 Sarcini şi luptă ................................................................................................................... 323 Apucând puterea lui Dumnezeu ............... Evanghelia pentru întreaga lume ................................ Rugăciune pentru bolnavi ......................................................... “Nu te teme................................................................. nu distrugători . Punerea la probă a caracterului nostru ................ Zidit pe stâncă ............ Legământul cel nou.. În amintirea mea ................................. Marea strigare a îngerului al treilea ......... 329 Zile grele de persecuţie ................... Puterea nemiloasă a vrăjmaşului .......................................................................................................................................................... Cercetarea glasului păstorilor ............................................ 325 Reînsufleţiri adevărate şi false ... 330 Siguranţa numai în ascultare ................ 328 În ceasul judecăţii ............ 319 O formă periculoasă de vindecare prin remediu spiritist ...................... Ziditori.................................................................... Un popor care păzeşte Legea lui Dumnezeu .......................................................................................... 311 312 313 314 315 316 317 Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită Siguranţă şi vigilenţă .................................................................. 332 333 334 335 336 ..... Neclintiţi în vreme de criză ............ 321 Lupi în haine de oaie .................................................................. Respectarea tuturor orânduielilor Servul omului .................................................................................................... Cercetaţi toate lucrurile .... Biserica luptătoare Numele pe care ni l-a dat Domnul .................................................................. 322 Sunteţi în primejdie? ................... 318 Glasurile misterioase din zilele noastre ..........în mod greşit numită astfel ............ Revărsarea ploii târzii ............................................................................ Spiritul adevăratului eroism .................................................... Bogăţii pentru laodiceeni ......................... Botezul şi patimile lui Hristos .................................. Exemplul lui Isus în umilinţă ........................ Mărturia lui Isus .......................................... făcut în sângele Meu .................. 327 Atacurile lui Satan împotriva trupului ... Ori de câte ori mâncaţi şi beţi......................................................... O dovadă de credincioşie .............. 331 Ultima chemare a harului O altă revărsare a Duhului Sfânt ......................Glasul profetului în zilele noastre ............................................................................................................................................... .......... 320 Ştiinţa ................................

. 1 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 .......... Semne pe pământ şi pe mare ........ Un cer nou şi un pământ nou Trăind viaţa din Eden ................................ Răsplata pentru sufletele biruitoare ............................. Razele strălucitoare ale slavei ................................Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău .......................... Paradisul restabilit la sfârşit Cerul începe pe pământ ..... un loc adevărat ...........................Aug......... Acest Isus se va reîntoarce ................................................. O cunună pentru fiecare sfânt ....Ian.................................. 10 17:7 ......................................... Revenirea Domnului nostru Actul culminant al amăgirii ............................................. Împăratul apare în persoană ..................................................................................... Domne Isuse” .................................. 339 Ultimele şapte plăgi ...................... 17 .................... Capitala lumii ..................................................... 2 2:24 .............. Alergarea pentru viaţa veşnică ..............Sept..... 337 Lucrarea neobişnuită a lui Dumnezeu ...................... Mortea nu va mai fi niciodată ................................ Dreptatea lui Dumnezeu .................. 3 3:15 ...................... Studiaţi profeţiile ........................ Geneza 1:27 .... Coborârea noului Ierusalim .................................................... Cerul... Speculaţii despre viaţa viitoare .................................. 23 2:2............................................. 1 2:15 ................................................................... Captivitatea lui Satan Satan legat pentru o mie de ani ............Iul... Semne în cer .................. Nimicirea lui Satan şi a celor răi .............. 14 2:18 ... 3 ............................................................ 340 DECEMBRIE BIRUINŢA EVANGHELIEI Profeţiile se împlinesc Ca pe vremea lui Noe . Pământul va fi plin de cunoştinţa lui Dumnezeu ...................................................................................................................................... “Vino............................................... Supremaţia lui Isus .....Mar............................................................................................................ Pregătire pentru înălţarea la cer ................................... Două lumi comparate ......................................................Sept...................... Noi îi vom judeca pe îngeri . 338 Judecăţile de pe pământ O vreme de strâmtorare ............................................................................. Salvaţi din calea violenţei .......... Fericirea din cer ....... Crainicii care vestesc pacea ...............................................Sept......................... O greutate veşnică de slavă .................Ian............... 12 28:16...Mar.............................. 25 2:8 .................................

Iun.Iul. 8 . 17 14:14 . 21 34:8 .Dec. 7 37:9 . 22 Estera 4:14 .Mai 16 27:14 .Sept.Nov. 8 111:4 .Iun.Dec. 10 36:9 . 1 Iov 1:7 .Aug. 7 . 8 . 12 50:3. 8 6:6.Exodul 3:14 .Ian. 10 .Iul.Ian. 4 . 7 16:8 .Iul.Iun. 5 Leviticul 20:6 . 2 2 Cronici 20:12 .Mai 30 Judecători 13:12 -Sept.Ian.Feb. 14 Iosua 1:9 .Sept. 24 90:12 .Oct.Feb. 28 Psalmii 5:3 .Nov.Nov.Mar. 7 100:3 .Iun. 26 111:7. 22 28:9.Aug. 15 111:9 .Iul. 28 25:2 .Iul.Ian. 7 32:8 .Apr. 9 51:1 . 9 27:30 -Aug. 10 20:8 .Sept. 19 16:11 . 1 96:6 . 18 4:17 . 4 33:6 . 8 17:15 .Iun. 17 12:6 .Mai 8 89:15 . 23 9:5 . 6 25:8 .Feb.Mar.Iun.Ian.Aug. 4 .Iun. 13 1 Cronici 29:11 . 25 32:29 . 26 Deuteronomul 5:29 . 27 40:7.

12 119:11 .Sept. 15 Proverbe 3:1.Sept.Ian. 13 53:5 . 2 119:18 .Ian.Dec.Ian. 1 119:165 . 25 144:12 . 7 32:18 .Mar.Sept.Sept. 30 27:5 .Iulie 24 12:1 . 1 58:12 .6 .7 Eclesiastul 9:5.Iunie 15 .Iunie 21 22:6 .Sept.Sept. 30 42:16 .Martie 22 Plâng.Iulie 3 11:9 . 12 132:13.nov. 11 31:10.Iulie 23 Cântarea Cântărilor 2:4 . 29 127:1 .Iunie 11 43:2 . lui Ieremia 3:32-33 .Martie 9 16:18 . 20 41:10 . 31 Ieremia 13:23 .Ian.Mai 26 119:105 .1 61:10 . 8 . 6 Isaia 6:5 .Sept.Sept.Mart.Mar.Iunie 10 12:14 . 1 49:25 . 18 122:1 . 10 3:9. 28 24:3 .Oct. 14 28:21 . 31 41:17 .Oct. 20 50:7 .Nov. 16 119:101 .Ian.16 . 30 119:63 . 8 8:7 . 31 26:2 . 28 30:29 . 28 40:26 .Iunie 18 9:10 . 19 119:32 .10 .Aug. 17 66:23 . 2 139:7.Mar.Oct.Iunie 12 11:9 .Nov.Dec.2 . 30 59:2 .Martie 2 13:15 .Aug. 14 .Apr. 3 49:15. 6 50:10 .Apr.Sept.Sept.Aprilie 2 20:11 . 5 128:3 .Ian.Mai 7 29:13. 4 10:22 .Oct.Dec. 26 58:13 .Oct. 26 21:6 .Iunie 3 4:23 .119:9 .14 .Aug.Nov. 15 41:13 .Aug.Martie 3 18:24 .11 .Feb.Ian.Sept.Nov.

29 12:2 . 24 Maleahi 3:3 . 23 3:6 .Febr.17 _ Nov.Iulie 2 3:4 . 12 5:48 .Mai 18 5:3 . 27 20:20 .Ezechiel 18:4 .Nov. 14 3:14 .Nov.Nov.Iunie 20 20:12 .Mai 5 7:16.Nov. 16 10:28 . 15 Ioel 2:23 . 22 Daniel 7:13 . 21 Ţefania 1:14 . 30 12:10 .Iulie 20 7:25 .Oct.Nov. 21 12:1 .Mai 3 Naum 1:7 . 27 Mica 7:18 . 24 Habacuc 2:20 .Apr.6 . 25 33:15 . 19 Amos 4:12 .Feb.Apr.Iunie 19 .Mai 10 5:6 .Apr.Mai 6 34:26 . 23 2:28 .Nov.Iunie 25 12:3 . 7 7:2 . 13 5:20 .Feb.Ian.Oct.Martie 16 8:14 .17 .Nov.Dec. 3 Zaharia 10:1 .Sept.Iul. 5 4:5. 11 Matei 3:16.Dec.Dec.

Dec.Ian.mart. 4 24:35 .Dec.Aug.Mai 9 15:10 . 15 7:17 .Apr.Sept.Febr. 17 10:10 .Oct.Mai 4 1:14 . 21 22:20 . 20 Faptele Apostolilor 1:11 .Nov.Dec.Oct. 24 12:27 . 9 28:19 . 22 Ioan 1:12 . 16 6:63 .Aug.Ian. 14 10:14 . 8 4:14 .Oct.35 .33 . 23 20:19 .Ian. 16 3:19 . 26 16:15 .5 . 9 17:15 . 17 .55 .Mai 23 Marcu 6:31 .Oct. 14 9:23 .Apr.Febr.Aug.Mai 25 12:23 .Febr.Mai 11 3:5 . 17 17:5 .Dec.11:28 .Sept. 11 3:3 .Mai 19 3:8 . 1 19:17 .Aug.38 . 27 16:18 .Aug.Mai 1 5:31 . 18 13:17 .Febr. 29 Luca 2:40 .Mart. 18 13:14.Feb. 3 6:54. 4 19:14 .Ian.Febr. 29 24:32.25 . 14 4:4 . 11 2:38 .Dec. 4 12:48 . 17 3:16 .Oct.Aug. 20 14:15 .Iunie 6 20:22.Oct. 22 22:19 . 2 24:4.3 .Apr.Ian. 14 10:34.15 . 31 18:2.Ian. 20 15:12 . 12 15:4 .Febr.Febr. 15 12:25 .Mai 12 19:6 .Dec.Oct. 19 13:16 . 21 22:37. 19 14:30 .Mart.Nov. 3 17:19 . 21 14:26 . 6 24:14 . 19 17:26 .Sept.Dec.Ian.

16 5:5 .Dec. 27 8:32 .Oct.martie 13 3:13 . 27 12:9 .Apr. 15 4:5 .Mai 20 6:4 .Febr. 9 8:6 .20 .Sept.Apr. 1 10:31 .Mai 24 4:7 . 13 5:9 . 23 12:1.Ian.4 .24 . 18 12:11 .Aug. 13 15:19.Nov. 24 3:16 .Ian.mai 29 Efeseni 1:3. 9 6:3 . 3 3:18 .Apr. 8 12:1 .Febr. 7 8:28 . 25 16:20 .Apr.Ian.Apr.Sept.Iunie 5 22:16 .Apr.Apr.Martie 27 3:13 . 14 6:19 . 24 6:2 .Iun.Dec.Mai 22 Romani 1:16 . 5 4:17 .Febr.mart. 29 6:3 .Dec. 9 12:2 .Mai 17 6:14 .20:35 . 19 5:4 .Martie 7 1 Corinteni 2:9 .Apr.Martie 5 8:1 . 11 .Febr.Aug.Martie 28 3:21.22 .Apr. 12 11:26 . 27 11:33 .Iunie 2 14:17 . 22 6:14 .Iul.Oct.Mai 27 2:23. 19 6:7 .Martie 24 6:23 .Martie 31 13:14 .Martie 6 7:13 . 15 Galateni 2:16 . 30 10:17 . 8 6:2 . 4 4:5 . 6 5:11 .7 . 9 9:7 .Febr.Iul. 3 2:11 .Iunie 23 15:34 . 18 5:8 .Aug.Iul.Iun.Iunie 4 2 Corinteni 1:20 .Oct.

Nov.Aug. 18 5:2 .Iulie 18 3:16 . 20 3:16 .Aug. 9 6:1 . 10 3:14.Mai 21 3:2 .Iunie 26 5:3 . 11 2 Timotei 3:12 . 8 5:19-21 .Mai 28 2:15 .Ian.Nov. 11 4:8 . 4 6:18 . 26 6:12 . 10 2:12 .Iun. 16 2:13 .Aug. 28 6:20 . 29 2:8 . 21 4:32 .Aug.1:7 .Iul. 22 2:6 .Dec.Nov.Dec.Ian. 17 6:4 .Iunie 9 4:8 .Iulie 11 2:5 . 6 Filipeni 2:10.Iul 10 5:16 .Iunie 29 4:14 .11 .Iul. 10 5:27 .Apr.Febr. 28 3:16 . 2 5:6 . 17 1 Timotei 1:15 .Mai 15 4:22-24 . 11 2:8. 16 6:14 . 24 3:1 .Nov.Sept.Febr.Oct.Dec.Mai 13 4:30 . 27 5:19 . 11 5:24 . 12 Tit 2:13 . 24 5:23 .Aug.Apr.Febr. 8 . 6 4:3 .Mart.Oct. 29 3:14 .Nov.Oct.Apr. 23 Coloseni 1:17 . 13 4:6 .9 . 18 1 Tesaloniceni 4:13 .Sept.Apr.Sept.Sept.Martie 29 2:13 .15 .Sept.

15 9:12 .Aug. 28 10:35. 4 1 Ioan 1:9 .Apr. 19 4:7.Aug.Dec.Iul.19 . 26 11:3 . 13 9:22-23 . 22 2:6 .Aug.Apr.Aug.Febr.Mai 31 1:12 .4 . 2 5:16 . 27 Iacov 1:12 . 5 11:1 .Iul.Ian.Febr. 5 1:23 . 13 2:2 .Mai 2 2:1 .Nov.Nov. 3 1:9 .Iul.Aug. 7 5:7 .Martie 14 7:24. 20 3:1 .8 . 18 11:5 . 16 10:25 . 10 11:6 . 25 3:12 . 17 1:10 . 26 5:8 .Evrei 1:1-3 .Mai 14 12:28 .Nov. 17 7:26 . 24 1:4 .Nov. 22 5:4 . 26 13:2 .36 . 20 4:8 . 6 3:24 .Ian. 30 12:14 .Nov. 8 8:1.Iul. 5 2:11 . 30 5:11.Apr.Iunie 30 .Ian.25 .Ian.Apr.Martie 23 1:27 . 21 4:12.Dec. 29 12:2 .Febr.Febr.12 .Iul.Oct. 21 1:14 . 31 1:21 .Feb.Sept.2 . 21 2:17 . 13 3:3.Aug. 14 9:13-14 .Iul. 1 2:15 .Dec.Martie 25 12:1 . 30 2 Petru 1:3 .Apr. 12 1:17 .Iul.Iul.Aug.Martie 26 2:18 .13 . 5 1 Petru 1:18.Aug. 19 9:24 .Apr.iul.Apr.

8 12:12 . 5 3:5 .Oct. 10 12:17 .Dec.Iunie 16 18:1 .10 .Dec. 7 14:12 . 12 14:6. 25 19:10 .Iul.Dec.Dec.7 .Oct. 16 20:1.3 .Oct. 28 .Apocalipsa 1:3 .Oct. 22 21:7 . 13 21:1 .Oct.Oct. 15 21:23 . 25 3:18 .Dec. 28 14:13 .Iul.Oct.2 . 20 21:4 . 25 21:10 .Nov. 4 14:8 .Oct. 23 22:11 . 27 7:2.Oct.Dec. 6 14:9.Dec.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful