You are on page 1of 15

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH

OBJEKTIF TINGKATAN 4 & 5

Pada akhir Tingkatan 4 dan 5, murid dapat:

1. Menggunakan pengalaman dan pengetahuan serta kemahiran dalam Asas Seni Reka
untuk menghasilkan kerja yang bermutu.

2. Berkomunikasi secara visual melalui hasil kerja seni.

3. Memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya Seni Visual.

4. Menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik, dan teknologi untuk merekacipta


barangan kraf dan produk Seni Visual yang berkualiti.

5. Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan dan sumber di dalamnya.

6. Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi, disiplin dan kemahiran dalam bidang
Seni Visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan serta kerjaya.

7. Menentukan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain seperti sains dan teknologi.

8. Membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya Seni Visual.

9. Menjadikan bidang Seni Visual sebagai prospek kerjaya.

10. Menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh Seni Visual dalam konteks perkembangan
sejarah Seni Visual di Malaysia dan antarabangsa.

11. Menggunakan teknologi maklumat dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

12. Membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa.

28
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM
Tingkatan 4&5

Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
1 Penghasilan Seni Memahami proses, gubahan dan Murid menghasilkan kerja seni berdasarkan idea dan proses melalui:
Visual fungsi Seni Visual serta a. mesej/kandungan
berkomunikasi dalam semua b. pengwujudan idea
1.1 Asas Seni bidang seni berkaitan: c. olahan idea
Reka a. Idea dan proses
(diaplikasikan i. mesej / kandungan Lukisan dengan pelbagai media dan teknik.
secara ii. pengwujudan idea Media seperti:
bersepadu iii. olahan idea i. pensel
dalam b. Olahan karya ii. pensel warna
penghasilan i. Asas Seni Reka iii. pen
Seni Visual) ii. media iv. dakwat
iii. teknik penghasilan v. arang
1.2 Seni Halus vi. krayon
a. Lukisan Aras 1 vii. pastel
b. Catan i. Mengaplikasi Asas Seni viii. perisian komputer
c. Arca Reka dalam aktiviti Seni Teknik pelukisan:
d. Cetakan Halus. i. garisan kontor
ii. Membuat karya seni ii. garisan beralun
secara kritis dan kreatif. iii. garisan lorek
iii. Mengintepretasi iv. garisan silang pangkah
maklumat yang akan
digunakan dalam Catan dengan pelbagai media dan teknik.
penghasilan kerja. Contoh lukisan yang
Media seperti: menggunakan media
i. cat air arang
Aras 2
i. Berkomunikasi melalui ii. cat minyak
aktiviti yang dihasilkan. iii. cat poster
ii. Menjalankan aktiviti iv. akrilik
secara terancang. v. media campuran
29
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
iii. Membandingbeza jenis Teknik:
komunikasi visual. i. impasto
ii. scumbling
Aras 3 iii. glazing
i. Menyatakan keindahan, iv. hard-edge
keharmonian alam dan v. pointerlism
masyarakat serta vi. kolaj
berusaha vii. media campuran
memeliharanya melalui contoh arca darip ada
pernyataan karya yang Arca dengan menggunakan pelbagai media dan teknik: Plast er Of Paris
dihasilkan. menggunakan t eknik
ii. Menyedari kegiatan dan Media seperti: luakan
hasil Seni Visual yang i. simen
mencerminkan nilai ii. logam
masyarakat. iii. media campuran
iii. Mengguna perisian Teknik:
komputer dalam aspek i. acuan
pembelajaran Seni ii. luakan
Halus. iii. timbulan
iv. Memahami cara iv. kinetik
membuat kemasan v. instalasi
untuk se suatu vi. site-specific
persembahan atau vii. robotik
pameran.
Cetakan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik:
Media seperti:
i. kayu
ii. media campuran
iii. plastik/perspek
iv. kepingan zink
v. foto emulsi

30
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

Teknik:
i. timbulan
ii. kolagrafi
iii. gurisan
iv. guris kering
v. cetakan sutera saring (serigrafi)
Contoh cetakan sutera sar ing
d. Apresiasi seni menggunakan emulsi foto seb agai
e. Portfolio (pilihan berfokus) halangan. Pro ses cetakan bergantung
kepad a bilangan blok. Dalam contoh di
bawah, empat blo k digunakan bagi
memperolehi hasil akhir (no. 6)
1

2 3

4 5

Contoh hasil cetakan kayu 6

31
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

1.3 Komunikasi Memahami proses mereka Murid menghasilkan reka bentuk


Visual bentuk: a. Identiti Korporat
a. Mengenalpasti masalah b. Reka Bentuk Penerbitan
a. Reka Bentuk (spesifikasi) c. Kaligrafi
Grafik b. Kajian dan penyelidikan d. Tipografi
- Idea Murid menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea
b. Multimedia - Cara penyelesaian dan proses melalui:
c. Proses membuat i. mengenalpasti masalah (spesifikasi)
- Proses ii. penyelidikan (idea)
- Teknik iii. proses membuat
d. Penilaian semula iv. penilaian semula

Aras 1 Alat dan media:


i. Menggunakan perisian i. pensel
komputer dalam ii. pensel warna
pembelajaran grafik dan iii. pen
multimedia. iv. pen teknikal
ii. Menggunakan pelbagai v. pen ruling
jenis muka taip. vi. pen manuskrip
iii. Mengaplikasi Asas Seni vii. cat air
Reka secara kritis dan viii. cat poster
kreatif dalam pencarian ix. dakwat
idea serta penghasilan x. arang
kerja Seni Visual. xi. krayon
xii. pastel
Aras 2 xiii. tempera
i. Menginterpretasi xiv. media campuran
maklumat dan xv. berus
memperkembangkan xvi. set geometri
daya imaginasi melalui xvii. komputer
eksperimentasi gayaan. xviii. perisian komputer

32
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
ii. Menghasilkan karya 2D Teknik:
dan 3D dengan
menggunakan alat, i. lukisan
bahan, dan teknik yang ii. kecatan (painterly)
sesuai. iii. lipatan
iii. Mengolah hasil kerja iv. berbantukan komputer Contoh hasil gubahan d engan komputer
dengan memberi
perhatian kepada:
x Kadar banding
x Reka letak
x Muka taip
x Satah
x Imbangan

Aras 3
i. Berkomunikasi melalui
aktiviti dan hasil karya.
ii. Menggunakan
kemahiran komputer
untuk meningkatkan
daya kreativiti dan
proses re ka bentuk.
iii. Menyediakan portfolio
persembahan serta
mendokumentasi
pengetahuan secara
jujur dan teratur.

33
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

1.4 Reka Bentuk Memahami konsep dan proses a. Menghasilkan reka bentuk produk 2D dan 3D berdasarkan:
reka bentuk industri berkaitan: x Masalah
x Reka Bentuk a. Mengenalpasti masalah x Kajian dan penyelidikan
Industri (spesifikasi) x Proses membuat
b. Kajian dan penyelidikan x Penilaian semula
- Idea
- Cara penyelesaian Membuat reka bentuk (model) seperti:
c. Proses membuat x Perabot
- Proses x Produk domestik
- Teknik
x Automobil
d. Penilaian semula

Aras 1 b. Apresiasi seni


i. Mengaplikasi maklumat
c. Aktiv iti Pengayaan
dan membuat
d. Penyediaan Portfolio
interpretasi.
ii. Menggunakan perisian
komputer secara
berkesan dalam kerja-
kerja mudah.
iii. Memahami dan
mengetahui keperluan
konsumer.

Aras 2
i. Memilih, mengumpul,
menyusun, dan
mempersembahkan
maklumat dalam
portfolio.
ii. Membuat reka bentuk

34
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2D berdasarkan trend
semasa/masa depan.
iii. Menyesuaikan reka
bentuk mengikut cita
rasa dan kehendak
semasa/masa depan.
iv. Menggunakan alat dan
bahan serta teknik untuk
membuat model.

Aras 3
i. Membuat reka bentuk
(3D) berdasarkan trend
semasa/masa depan.
ii. Mengaitkan nilai tambah
Seni Visual dalam
bidang lain.
iii. Menyatakan secara
berkesan tentang hasil
kerja.

Nota:

Menyelesaikan masalah mereka bentuk produk perabot, produk


domestik dan produk automobil dalam 2D dan 3D.

35
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

x Reka Bentuk Mengetahui dan memahami Murid menghasilkan kerja berdasarkan:


Persekitaran prinsip asas Hiasan Dalaman x Masalah
- Hiasan seperti berikut: x Kajian dan penyelidikan
Dalaman  fungsi x Proses membuat
 kedudukan x Penilaian semula

 ruang Membuat reka bentuk hiasan dalaman seperti:


 ukuran
x lakaran, pelan, dan lukisan perspektif
 pencahayaan
x model
 pengudaraan x memperagakan hasil
 ruang pergerakan
a. Apresiasi seni
 su sun atur
 perabot b. Penyediaan Portfolio
 warna
 su sunan
 hiasan.

Aras 1
i. Memahami beberapa
prinsip asas dalam
Hiasan Dalaman.
ii. Membuat lakaran idea
menunjukkan prinsip
Hiasan Dalaman.

Aras 2
i. Mengetahui konsep
ruang (lokasi) yang

36
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
boleh dibangunkan
dengan mengambil kira
aspek prinsip Hiasan
Dalaman.
ii. Proses penyimpanan
maklumat dan proses
kerja melalui portfolio.
iii. Mengaplikasi
pengetahuan Asas Seni
Reka dalam merancang,
menyusun, menggubah,
dan menghias ruang
dalaman dengan
mengambil kira
beberapa aspek seperti:
 ke selamatan
 ekonomi
 cita rasa
 budaya
iv. Mengetahui cara
menyediakan pelan
lantai, lukisan perspektif
dan model.

Aras 3
i. Menyedari kepentingan
dan menghargai
keindahan serta
keharmonian Seni Visual
dalam kehidupan.
ii. Membuat lakaran dan
lukisan trend masa
depan berkaitan reka

37
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
bentuk hiasan dalaman
seperti ruang, perabot,
warna, kegemaran, dan
sebagainya.
ii. Membuat model dengan
menggunakan alat,
bahan dan teknik yang
se suai.
iii. Membuat kemasan.
iv. Menyimpan dokumen
dalam portfolio.

- Landskap Murid dapat mengetahui dan a. Murid menghasilkan kerja berdasarkan:


memahami x Masalah
x Elemen dalam landskap dan x Kajian dan penyelidikan
persekitaran seperti berikut: x Proses membuat
- tanah x Penilaian semula
- tumbuhan
- lokasi Membuat reka bentuk landskap seperti:
- aliran x lakaran dan lukisan dalam bentuk 2D
- perhubungan x model 3D
x memperagakan hasil
Aras 1
i. Menggubah imej visual b. Penyediaan Portfolio
dalam bentuk 2D dan
3D. c. Apresiasi Seni

Aras 2
i. Mengetahui cara
membuat lukisan
perspektif, menyediakan
pelan, dan rangka
model.

38
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

Aras 3
i. Mengaplikasi
pengetahuan Asas Seni
Reka dalam merancang,
menyusun, menggubah
dan menghias model
landskap dan
persekitaran dengan
mengambil kira aspek:
- fungsi
- lokasi kompos
- ukuran
- cuaca setempat
- suasana
- jenis tumbuhan Pokok
- saliran buah
- perhubungan rendah
- cita rasa dan budaya
- ekonomi
ii. Mengetahui alat, bahan Kawasan
Batas permainan
dan teknik untuk bunga
membuat model kanak-
landskap. k k
iii. Proses penyimpanan Pagar
maklumat dan proses
kerja melalui portfolio.
iv. Membuat kerja secara S – Pohon Renek
sistematik. G – Bunga
F – Pohon berbunga
T – Pokok
W – Tasik

39
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

1.5 Kraf Mempelajari proses penghasilan Menghasilkan barangan kraf dengan menggunakan bahan, alat dan
Tradisional kraf untuk menjadikan mata teknik tertentu:
dan Dimensi barang (end product).
Baru (pilihan x Kajian
berfokus) Aras 1 x Bahan
i. Mengenalpasti pelbagai
x Alat
x Tembikar motif merekacorak
x Teknik
x Anyaman dalam membuat kraf.
x Proses
x Ukiran Kayu ii. Mengetahui alat, bahan,
x Tekat teknik, dan proses
x Batik penghasilan kraf.
x Tenunan iii. Mengetahui reka corak
kraf dengan memberi
perhatian kepada fungsi,
nilai budaya, dan
kemasan.

Aras 2
i. Merekacorak/
merekabentuk
barangan kraf dengan
menggunakan alat,
bahan, dan teknik
khusu s.
ii. Mengetahui sejarah
batik dan tenunan
tempatan serta
serantau.
iii. Mengenali beberapa
tokoh kraf.

40
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

Aras 3
i. Merekaganti alat, bahan,
dan teknik yang sesuai
dalam penghasilan
barangan kraf.
ii. Menghasilkan kraf
dimensi baru yang
berasaskan kraf pilihan.
iii. Mengetahui
perkembangan teknologi
pembuatan kraf
tradisional dan pribumi
serta menghargai
sumbangan dan hasil
karya tokoh kraf
tradisional.
iv. Menyediakan portfolio
proses dan portfolio
persembahan.
v. Kemasan kerja.

41
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Sejarah dan Apresiasi Mengetahui hubungkait karya a. kajian maklumat
2
Seni Visual seni visual dengan pembinaan b. persembahan
budaya bangsa. c. pameran
Perkembangan Seni d. perbincangan
Visual di Malaysia Aras 1 e. dokumentasi maklumat (portfolio
i. Mengumpul maklumat – pilihan berfokus)
x Seni Visual berkaitan perkembangan f. apresiasi seni
dan Seni Visual berhubung g. lawatan
Pembentukan kebudayaan, ritual,
Negara sejarah dan semangat
Bangsa patriotisme.
x Kenderaan
x Seni Bina Aras 2
x Pakaian i. Membincang
sumbangan individu, Pago-pago
instituisi dan organisasi
terhadap Seni Visual.

Aras 3
i. Membuat pernyataan
berkenaan keaslian dan
identiti mengenai karya,
seni rakyat, seni bina,
kenderaan, dan pakaian
dalam konteks:
 sejarah
 bentuk
 pengaruh
 proses
 fungsi
 sumbangan Syed Ahm ad Jamal Gunung Ledang/Tanjung Kupang
ii. Mendokumentasi
maklumat.

42