1

MARKETING
Ghid pentru antreprenori, instructori ºi consultanþi

Silvia Harnãu Elena Bognibova Igor Morozov

Biblioteca antreprenorului Chiºinãu * 2003

BIZPRO-Moldova
1

2
CZU 658.8:338.22 (036) H 30

MARKETING

Seria de ghiduri “Biblioteca antreprenorului” Marketing
Lucrare apãrutã cu suportul Proiectului BIZPRO – Moldova “Dezvoltarea întreprinderilor mici ºi mijlocii din Republica Moldova”, finanþat de USAID La elaborarea lucrãrii au contribuit: Sergiu Botezatu, Manager de proiecte, USAID John Nielson, Director de proiect, BIZPRO–Moldova Larisa Bugaian, Consilier de proiect - Dezvoltarea abilitãþilor de afaceri, BIZPRO–Moldova Tatiana Batuºchin, Consilier de proiect - Dezvoltarea abilitãþilor de afaceri, BIZPRO–Moldova Autor-coordonator: Larisa Bugaian - dr. în ºt. economice, conferenþiar universitar Autori: Silvia Harnãu - dr. în ºtiinþe economice, conferenþiar universitar ASEM, directorul Centrului de Semioticã Economicã (cap. I-IV) Elena Bognibova - dr. în ºtiinþe tehnice, consultant PROBIZNET (cap. II) Igor Morozov - dr. în ºtiinþe tehnice, consultant PROBIZNET (cap. V) Recenzent: Vasile Golovco - expert marketolog Redactor Silvia Harnãu

Descrierea CIP a Camerei Naþionale a Cãrþii Harnãu, Silvia Mareketing: Ghid pentru antreprenori, instructori ºi consultanþi / Silvia Harnãu, Elena Bognibova, Igor Morozov - Ch.: S.n., 2003 (Bons Offices). - 92 p. ISBN 9975-928-43-9 700 ex. 658.8:338.2 (036)

ISBN 9975-928-43-9

© Proiectul BIZPRO-Moldova

BIZPRO-Moldova
2

MARKETING

3

Dragi antreprenori,
Visul de a deveni proprietarul unei afaceri îl au mulþi oameni. Iniþiind o afacere ºi gestionând-o cu succes, faceþi ca visul sã devinã realitate. Dar între vis ºi realitate existã o distanþã care poate fi depãºitã printr-o planificare minuþioasã. Ca începãtori, veþi avea nevoie de un plan care Vã va permite sã Vã atingeþi scopul prin crearea unui business profitabil. Seria ghidurilor “Biblioteca antreprenorului” Vã va fi suport pentru iniþierea afacerii, Vã va înarma cu cunoºtinþe de bazã în management, marketing, finanþe ºi evidenþa afacerii, legislaþie. Deci, ghidul Vã va permite: a sã evaluaþi fezabilitatea ideii de afaceri, sã determinaþi problemele care ar putea afecta realizarea ideii a sã determinaþi necesarul de finanþare pentru a începe afacerea a sã cercetaþi piaþa ºi concurenþii a sã elaboraþi un plan de afaceri a sã accesaþi suportul legislativ pentru micul business. Ghidurile din seria vizatã au urmãtoarele titluri: 1. Din start cu idei optime de afaceri 2. Marketing 3. Finanþele ºi evidenþa contabilã a afacerii 4. Planificarea afacerii 5. Aspecte juridice ale antreprenoriatului.

Dragi instructori, consultanþi,
Antreprenorul are nevoie de Dumneavoastrã. Are nevoie de acea ghidare strict necesarã oricui la un început de drum. Are nevoie de inspiraþie, de sprijin în depãºirea barierelor cauzate fie de lipsa de cunoºtinþe, fie de lipsa de experienþã. Ghidurile Vã vor ajuta sã Vã revizuiþi cunoºtinþele, pentru a deveni o bunã cãlãuzã pentru antreprenori. În aceste lucrãri, suportul teoretic este asistat de studii de caz, exerciþii ºi teste practice, exemple de planuri de afaceri, care vor ajuta antreprenorul sã capete abilitãþi specifice de business pentru diverse domenii de activitate. Abordarea sistemicã stã la baza elaborãrii fiecãrui modul. Seria ghidurilor din “Biblioteca antreprenorului” este un rezultat al colaborãrii Proiectului BIZPRO-Moldova “Dezvoltarea întreprinderilor mici ºi mijlocii din Republica Moldova”, finanþat de Agenþia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaþionalã (USAID), cu instructori experimentaþi în domeniul instruirii pentru antreprenori. Aceastã serie apare atât la cererea întreprinzãtorilor începãtori, cât ºi a instructorilor. Obiectivul seriei este de a oferi suport tuturor celor care doresc sã înveþe singuri sau sã-i instruiascã pe alþii. John Nielson, Director de Proiect BIZPRO-Moldova

BIZPRO-Moldova
3

... POZIÞIONARE ....25 SEGMENTAREA PIEÞEI ..................... 21 Ce este piaþa? ..................................................................................................................... 7 1................................... 16 OBIECTIVE ............................................... 28 COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI ....................... 20 Ce se înþelege prin noþiunea de produs? .......................................... 16 Ce este mediul extern? ............. INTRODUCERE ÎN STUDIUL MARKETINGULUI ............................................................................................................................................................................................................................ 22 Dimensiunile pieþei întreprinderii ....................................... 18 Tipuri de cerere ...................................................................................... 29 BIZPRO-Moldova 4 .............................................................................................................. teste ................................................................... NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà ................................................25 CONCURENÞÃ................................................................................................................................................25 Condiþiile unei segmentãri eficiente ....................... 17 CEREREA ªI OFERTA ...................... 16 MEDIUL EXTERN AL FIRMEI ....................................................... 21 Tipuri de pieþe ...................................................................................................................................................................................................... 20 PIAÞA ªI COMPONENTELE EI ...... 15 Indrumãri metodice .............................................................................................................................................................................25 Ce este segmentarea pieþei? .................................................... COMPETITIVITATE.................... 26 Ce este competitivitatea? ................................................................... 23 Ce reprezint㠓niºa” de piaþã? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................28 Ce se înþelege prin “consum”?..................................................................................................................................................................................... 26 Tipuri de concurenþã .................................................................................................................................... 7 STRUCTURA ............................. 7 OBIECTIVELE GHIDULUI ................................................................. 11 CE ESTE MARKETINGUL? ..................................................................................................... exerciþii........................................................................................................................... 20 Ce se înþelege prin noþiunea de serviciu? ................................................... 12 UNDE........................................................................................................ 20 PRODUSE ªI SERVICII... ................ 15 2.......... 27 Ce reprezintã poziþionarea produsului/serviciului?....................................................... 14 Cuvinte-cheie ............ 18 Oferta .......................................................................................................... 13 TIPURI DE MARKETING ªI DOMENII DE APLICARE ............... 14 IN CE MÃSURà MARKETINGUL TE AJUTà Sà FACI BANI? ....................28 Caracteristicile ºi ierarhizarea nevoilor de consum................................... 11 OBIECTIVE .................................................................................... CÂND ªI CUM SE APLICÃ? ................................. 15 Intrebãri.. 11 FUNCÞIILE MARKETINGULUI ................................................................4 CUPRINS MARKETING INTRODUCERE ......................................... 22 Piaþa întreprinderii ......................................... 16 Relaþiile întreprinderii cu mediul extern ...............................................

........................ 46 PROGRAMUL DE MARKETING ...................... 54 5 BIZPRO-Moldova 5 ...................................................................... 48 3........................................................................................................ 35 Ce este politica de produs? ........................................................................................................................................... 33 Tipuri de strategii ............................................... 32 Ce este politica de marketing a unei întreprinderi? ............... 33 Conceptul de marketing-mix ........................................................................................................................................................................................................... teste ........................................... 49 ESENÞA CERCETÃRILOR DE MARKETING ................ 36 Ciclul de viaþã al produselor ............................................................................................. 41 POLITICA DE PREÞ ......................... 38 Criterii de evaluare a oportunitãþii de lansare pe piaþã a unui nou produs ................................................................................................................................................................................... .............................. 53 STUDII CALITATIVE ªI STUDII CANTITATIVE ................................................ 30 CE REPREZINTÃ CERCETAREA DE MARKETING? ......................................................................................... 51 METODE DE CERCETARE ......................................... 49 Utilitatea cercetãrii de marketing ........................................................... 47 In ce constã programul de marketing? ............................ exerciþii............................................................................................................................................................ 39 Strategii de produs .............. 44 In ce constã politica de preþ? ............. 32 Ce este strategia de marketing? ... 49 Ce reprezintã cercetarea de marketing? ........................................................................................................................................................... 54 Ce sunt studiile calitative? ................29 Ce este comportamentul consumatorului? ........................................................................... 49 OBIECTIVE ....................................................................................................... 37 Relaþia produs-ambalaj ........................ 47 Întrebãri................................... 35 POLITICA DE PRODUS ................................................................................................................................................................................................................ 49 Tipologia cercetãrilor de marketing ........................................ 44 Funcþiile distribuþiei ................................................................................................. 44 Ce este politica de distribuþie? ........... DE CE TREBUIE SÃ ªTIM CINE....................................................................................................................................................................... 52 Observarea .............................................. 52 Ancheta .....................MARKETING Cine poate fi numit consumator? ...................... 46 POLITICA PROMOÞIONALÃ ........................................................................................ 35 Ce reprezintã gama de produse? ...................................................................................................................................................................................... 44 POLITICA DE DISTRIBUÞIE ...................................................................................................... 51 ETAPELE CERCETÃRII DE MARKETING ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 46 Ce este politica promoþionalã?..................... 32 Direcþii de investigare .......... CÂND ªI CE VREA? .................................................................................................................................... 45 Canale ºi reþele de distribuþie ......... 45 Logistica mãrfurilor (distribuþia fizicã) ................................. 46 Strategii distribuþionale ................................................................................ 50 De unde ne informãm? ............................................................ 53 Experimentul .......... 32 IN CE CONSTÃ MIXUL DE MARKETING? .......................................30 Factorii care influenþeazã comportamentul consumatorului .................................................................

........................ 72 OBIECTIVE ................... exerciþii............................................................................................. 81 RELAÞIA VÂNZÃTOR .................................................................................................................................. 75 Stimularea vânzãtorului ............ 65 Promovarea vânzãrilor ............................. 66 Manifestãrile promoþionale .......................... 85 ANEXE .......................................................... 66 Relaþiile publice ..................................... 54 Ce reprezintã eºantionul ºi sondajul de opinie?.............................................................. 67 Forþele de vânzare ................................. 76 Ce trebuie sã luaþi în considerare în elaborarea planului de vânzãri? ......................... 59 DE CE ANUME TREBUIE SÃ ÞINEM CONT ÎN EFECTUAREA UNUI STUDIU DE MARKETING? . 72 CUM SÃ NE ALEGEM PERSONALUL ªI CUM SÃ-L ORGANIZÃM ? .................................................................................. 77 ELEMENTELE DE BAZÃ ALE COMERÞULUI ..................................................................................................................................................................................................................................................... 74 Selecþia .... 87 BIZPRO-Moldova 6 .................................................................................................................................................................................. teste .... 63 OBIECTIVE .... exerciþii....................................................................................................... teste ........... 76 De ce trebuie sã planificãm vânzãrile? ............. 73 Cãutarea candidaturilor .................................... 80 CE ESTE MERCHANDISINGUL? .......CLIENT................... teste ...................................................... 82 PROCESUL DE VÂNZARE ªI RECLAMAÞIILE ............................................................................ 75 Integrarea agentului de vânzãri în întreprindere .................................................................................................................................................. 71 5............................................................................................................................ ARTA VÃNZÃRII .......................................................................................... 78 Ce sã facem ca sã vinem mai mult pe zi? ..............6 MARKETING Tehnici de investigare în cadrul studiilor calitative ..................................................................................................................................................................................................................................................................... CUM SÃ DEVENIM CUNOSCUÞI ªI SÃ NE MENÞINEM PE PIAÞÃ ............................................... 56 Cum sã alcãtuim un chestionar? ....................................................................................................... 83 Intrebãri................. 65 Publicitatea .............................................................. exerciþii.................................................................................................................... 56 Ancheta pe Internet ................................................................................................................................................................................................. 78 CE PRESUPUN VÂNZÃRILE EFECTIVE? ...................................... 84 BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................................ 67 Avantajele ºi dezavantajele mijloacelor de comunicare în masã .......................................... 75 Evaluarea muncii vânzãtorului ........................................................ 75 PLANIFICAREA VÂNZÃRILOR ......................... 60 Intrebãri................ 74 Perioada de probã ..................................................................................... 72 Determinarea necesitãþilor .............................. 63 FORMELE ACTIVITÃÞII PROMOÞIONALE ........................................................................................................................... 68 Intrebãri................................................................................................................................. 73 Calitãþile unui bun vânzãtor ............... 63 CE ESTE POLITICA PROMOÞIONALÃ? ............. 78 Orientarea spre client ................................................................. 62 4.................................................................................... 74 Preselecþia . 79 Determinarea axei strategico-tactice ..................................................................................................................................

este nevoie de marketing”. STRUCTURA Ghidul cuprinde cinci compartimente distincte.se axeazã mai întâi pe prezentarea separatã a elementelor care formeazã baza limbajului de marketing. prin prisma autorilor acestui ghid. în contextul ansamblului. cât ºi celor care vor îndruma paºii micilor întreprinzãtori aflaþi la început de drum. vom avea numai de câºtigat. ci o strictã necesitate. totodatã. nu uitaþi!) lucrarea este alcãtuitã într-o cheie pe înþelesul tuturor. care sã le uºureze fie activitatea de business (în cazul antreprenorilor) fie munca de formatori/ consultanþi (la nivel didactic) a Convingerea participanþilor c㠓a face marketing” nu este un lux. cu modul în care viitorul instructor/ consultant ar trebui sã-ºi formuleze expunerea a Conºtientizarea necesitãþii de “adaptare” a teoriei de import la specificul autohton. OBIECTIVELE GHIDULUI a Familiarizarea cititorului cu principalele concepte ºi noþiuni de marketing ºi. Pentru cã. stimularea dezvoltãrii unei gândiri de marketing conforme cu realitãþile naþionale a Punerea la dispoziþia cursanþilor a unui material didactic complex. datoritã lui. la trei întrebãri fireºti. poþi avea mereu succes. “Unde ºi când se aplicã?”. fãrã o bunã cunoaºtere a esenþei ºi rolului fiecãruia nu poate fi construit angrenajul strategico-tactic. acordându-i atenþia cuvenitã. de la sensurile ce se ascund în spatele unor cuvinte specifice domeniului. Modul lor de înlãnþuire urmãreºte firul logic de la simplu la complex.“Noþiuni-cheie pentru succesul afacerii Dumneavoastr㔠.“Introducere în studiul marketingului” . având menirea sã explice de ce. pe scurt. iar apoi. dacã faci marketing. o garanþie a succesului pe termen lung. fie cã altele le aud pentru prima datã. destinat atât antreprenorilor. la aplicarea lor în practica de business.încearcã sã rãspundã. Ghidul pe care îl propunem se doreºte a fi un instrument util. pe care ºi le va pune orice persoanã cãreia i se va spune: “Pentru ca afacerea Dumitale sã aibã un start bun ºi sã prospere. BIZPRO-Moldova 7 . Fie cã unele persoane ºtiu deja semnificaþia noþiunilor care se vor pune în discuþie. “In ce mãsurã te ajutã sã faci bani?” Capitolul II . dar în acelaºi timp accesibil. totodatã.INTRODUCERE 7 INTRODUCERE Marketingul este una din acele componente indispensabile fãrã de care nici o afacere nu poate cu adevãrat prospera. pe evidenþierea relaþiilor dintre ele. s-a considerat oportunã o astfel de abordare ºi pentru ca audienþii sã poatã avea la sfârºitul ciclului de instruire o viziune unitarã. Capitolul I . Este o realitate de care trebuie sã þinem cont pentru cã. Deºi acordã partea leului teoriei (care este fundamentul practicii. Respectiv: “Ce este marketingul?”. poþi obþine profituri mari cu investiþii mici ºi de ce.

. cei care sunt dispuºi sã aloce fonduri nu ºtiu exact ce trebuie sã investigheze ºi cum. adaptat la segmentele ce se pot forma în cadrul unei grupe de cursanþi. elementul de noutate al cursului (factori ce pot crea dificultãþi de receptare).... efectul acestuia fiind cu mult diminuat. Prin urmare.. interesul pentru curs poate scãdea.. alcãtuit din viitorii formatori/ consultanþi de marketing ºi unul indirect...... vor putea fi convingãtori în faþa antreprenorilor.mmmmmmmmmm Din punct de vedere cantitativ ....... Fie cã este vorba de relaþia vânzãtor-client în magazin ori de agentul comercial de teren care trebuie sã-ºi prezinte marfa. Capitolul V.. dar la fel de important. ele pot fi prezentate sau omise de cãtre aceºtia... Sub aspect metodic. demonstrându-le utilitatea în raport cu relaþia avantaje-costuri....8 MARKETING Capitolul III . Prin urmare.. fãrã o raportare directã la configuraþia segmentelor... sugerãm aplicarea alternativã a mai multor metode de predare... în funcþie de capacitatea de receptare a celor cãrora li se vor adresa la momentul predãrii.. Unii agenþi economici o refuzã din cauza pãrerii preconcepute c㠓aºa ceva e prea scump pentru noi” (fãrã sã þinã cont de existenþa unor metode cu buget redus) sau din cauza necunoaºterii avantajelor pe care ea le oferã pentru dezvoltarea afacerii. are menirea de a spulbera îndoielile cu privire la rolul major al publicitãþii în promovarea afacerii.. aceºtia...Totodatã. iar pe de alta. În plan autohton ... luând în considerare... informaþia trebuie înþeleasã ºi preluatã corect pentru a putea fi transmisã mai departe fãrã distorsiuni. Aceastã BIZPRO-Moldova 8 ...... REPERE DIDACTICE In elaborarea ghidului s-a pornit de la premisa cã existã douã segmente destinatare ale informaþiei: unul direct. Aºadar. cunoºtinþele de marketing îºi demonstreazã cu prisosinþã utilitatea. considerãm strict necesarã abordarea de cãtre instructor a unui stil elastic. în calitate de audienþi. “Arta vânzãrii” reprezintã o sintezã cu evident caracter aplicativ a materialului teoretic prezentat anterior.... Pentru cã. pentru o mai bunã percepere a materiei.. lucrarea de faþã cuprinde unele blocuri cu caracter explicativ care sunt destinate în mod special formatorilor. fãrã devieri esenþiale sub aspectul conþinutului.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ...mmmmmmmmmmm Din punctul de vedere al formei de prezentare...“De ce trebuie sã ºtim cine. mai tineri sau mai în vârstã).. durata relativ redusã de timp... la rândul lor.. cu un nivel mai înalt sau mai scãzut de pregãtire. acest compartiment aratã cum poate fi folositã informaþia acumulatã în procesul de vânzare-cumpãrare. respectiv segmentul de antreprenori din sfera businessului mic ºi mijlociu care fac primii paºi în afaceri.. Pe de altã parte... când ºi ce vrea?” .nu este suficient de relevantã importanþa cercetãrii de marketing. j Capitolul IV explicã dintr-o perspectivã psiho-comunicaþional㠓Cum sã devenim cunoscuþi pe piaþã”. Ar fi de dorit sã se acorde importanþa cuvenitã fiecãruia. prin tratarea subiectului doar la modul general...... acest capitol are scopul de a prezenta cursanþilor metodele ºi tehnicile de cercetare.jjjjjjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh......dacã e sã vorbim despre regulã . atât antreprenori din sfera serviciilor cât ºi a producerii.. Prin urmare. pe de o parte. În consecinþã. (E posibil sã se afle în salã..abordeazã o “problemã spinoas㔠încã pentru sfera businessului mic ºi mijlociu.

. explicaþiile mai complexe alternând cu dezbateri pe marginea temei în discuþie.. s-a considerat oportunã prezentarea în anexe a metodologiei specifice. totodatã. am ar fi: § § § § Exemplificãrile cu ajutorul aparaturii audio-video Difuzarea de materiale didactice tipãrite Utilizarea computerului Intercalarea ... Ne referim la îmbinarea manierei clasice de expunere... Evaluarea cunoºtinþelor Evaluarea cunoºtinþelor se va face într-o atmosferã destinsã. studiul de caz . pe bazã de slaiduri.. materia putând fi parcursã în 8. printr-o prezentare expresivã... la obiect ºi pe materialele ajutãtoare xeroxate ce le vor fi înmânate cursanþilor (fãcându-se.... în vederea optimizãrii demersului aplicativ.... ln cadrul orelor cu caracter strict aplicativ se pot practica: § Dezbaterile...... chiar pe parcursul prelegerii. Autorii 9 BIZPRO-Moldova 9 ... raporate la un subiect sau altul al temei în discuþie. Durata cursului Cursul are o structurã elasticã.. numãrul acþiunilor cu caracter practic va creºte direct proportional cu timpul afectat fiecãrui ciclu. încã din sala de curs... pe explicaþii scurte. prin dialog ºi teste cu variante. spre exemplu.... De asemenea.cu adaptarea exemplelor la domeniul de activitate al segmentului destinatar § Exerciþii ce îmbinã cunoºtinþele teoretice cu creativitatea.. trimiteri la acestea). a unor pasaje esenþiale din structura discursului enunþat. In cazul duratei de 16 ºi 24 de ore.. Avându-se în vedere faptul cã studiul de caz de marketing este diferit de cel de management... se va pune accentul pe prezentarea schematicã...............în discursul pur teoretic a unor exemple adecvate tematicii care.... se poate mãri ºi volumul informaþiei teoretice. perceperea mai rapidã a esenþei subiectului § Stimularea dialogului. In cazul unei durate reduse. 16 ºi 24 ore........... cu preceptele pedagogiei diferenþiate ºi avantajele noilor tehnologii..... permit momente de relaxare ºi.. atunci când se impun scurte momente de relaxare § Efectuarea unor sondaje de opinie ad-hoc.....INTRODUCERE alternanþã are menirea de a stimula memorizarea fãrã efort.

10 Cele MARKETING 0 porunci ale 1 ces! Marketingului suc e ele mereu nt d þi co e þ i a v e a e Þin º i v § Trebuie sã fii devotat programului tãu de marketing § Trebuie sã vezi acest program ca o investiþie § Trebuie sã ai grijã ca programul sã fie consecvent § Trebuie sã faci potenþialii clienþi sã aibã încredere în firma ta § Trebuie sã ai rãbdare § Trebuie sã ai grijã ca marketingul tãu sã cuprindã o diversitate de proceduri § Trebuie sã înþelegi cã profiturile sunt subordonate vânzãrilor § Trebuie sã îþi desfãºori activitatea astfel încât sã fii accesibil ºi convenabil pentru clienþii tãi § Trebuie sã ai un element de originalitate în marketingul tãu § Trebuie sã ai o metodã de a mãsura eficienþa armelor tale Jay Conrad Levinson .“Guerilla marketing” BIZPRO-Moldova 10 .

Este de origine anglo-saxonã ºi a apãrut pentru prima datã în 1902. cu cunoºtinþe care sã ne ajute sã aflãm ce.diferite metode de marketing al bunurilor”. supranumit ºi “pãrintele marketingului modern” propunea în 1992 urmãtoarea definiþie: m Marketingul reprezintã mecanismul economic ºi social prin care indivizii ºi grupurile obþin ceea ce le trebuie ºi ceea ce doresc prin mijlocirea producerii ºi schimbului de bunuri ºi servicii.INTRODUCERE ÎN STUDIUL MARKETINGULUI 11 CAPITOLUL I OBIECTIVE INTRODUCERE ÎN STUDIUL MARKETINGULUI a Acceptarea de cãtre cursanþi a ideii c㠓a face marketing” nu este un lux. s-au formulat numeroase definiþii. iar celebrul industriaº H. forþa motrice care stã la baza activitãþii de marketing este nevoia umanã. A fost preluat fãrã traducere în toate limbile. Aºadar. nu “sã vindem ceea ce producem” CE ESTE MARKETINGUL? Cuvântul “marketing” . Profesorul american Philip Kotler. cui ºi cum trebuie sã oferim în procesul schimbului. a achiziþiona ca urmare a stimulãrii dorinþei de cumpãrare.. Termenul provine de la “market” care înseamnã piaþã ºi de la verbul “to market” . ci bine pregãtit. modele ºi aplicaþii cu care auditoriul nu a fost familiarizat pânã în momentul predãrii a Câºtigarea de cãtre instructor a încrederii antreprenorilor veniþi la curs a Depãºirea de cãtre aceºtia a unor bariere psihologice (specifice adulþilor care ºiau pierdut deprinderea de a mai sta în banca de elev) a Conºtientizarea ideii cã trebuie sã producem “ceea ce se vinde”. respectiv .SUA. cu condiþia ca aceasta sã fie neagrã”. În întîmpinarea acesteia nu se vine însã oricum. a vinde ºi. a depãºit deja un veac de existenþã. cu înþelesul care a dat ºi denumirea disciplinei.a desfãºura tranzacþii de piaþã. în Buletinul Universitãþii Michigan . ci presupune un ansamblu de acþiuni strict necesare iniþierii ºi dezvoltãrii unei afaceri de succes a Pregãtirea terenului pentru receptarea fãrã dificultãþi a unor concepte. Ford spunea: “Clientul poate cumpãra un autoturism de orice culoare doreºte. în funcþie de stadiul de evoluþie al acestei noi ºtiinþe ºi de raporturile ei cu practica dintr-o perioadã de timp sau alta. când.. De-a lungul vremii. Descriindu-se obiectul de studiu al unui curs universitar privind distribuþia bunurilor.. Nu mai trãim în epoca de început a marketingului când era la modã sloganul “Vindem ceea ce se produce”. a fost folosit în expresia: “. Noul BIZPRO-Moldova 11 .

cu un pronunþat caracter instrumental. prin: a realizarea de produse sau servicii a schimbul acestora prin intermediul tranzacþiilor de piaþã PRODUCÞIE RE IZA IAL ERC COM ROLUL MARKETINGULUI ÎN CADRUL FIRMEI CER DEZ CETA VOL RE TAR E CE ESTE R A M K E T CLIENT I N G Clientul se aflã în centrul preocupãrilor firmei iar marketingul are un rol integrator PE RS ON AL E. 21.12] FUNCÞIILE MARKETINGULUI Marketingul are patru funcþii de bazã § Cercetarea pieþei. despre comportamentul consumatorului. Pentru cã numai dacã þinem cont de schimbãrile ce au loc în mediul tehnologic spre exemplu. ºi a unei alte “zicale” la modã astãzi pe toate meridianele: “Nu suntem satisfãcuþi pânã când nici Dumneavoastrã. lansat în 1952 de firma american㠓General Electric” pune pe primul plan clientul . la ora actualã.12 MARKETING concept de marketing.reprezintã funcþiapremisã. § Creºterea continuã a capacitãþii de adaptare a firmei la cerinþele mediului sãu de piaþã . Aºadar.Este o funcþie-mijloc. a nevoilor de utilizare sau consum . nu sunteþi mulþumiþi”. p. traim în epoca lui “Producem ceea ce se vinde”. § Satisfacerea superioarã a nevoilor de consum reprezintã una din cele douã funcþii-obiectiv ale marketingului. Aceastã funcþie mobilizeazã resursele umane. Nu putem lua o decizie corectã fãrã a avea informaþii exacte despre ceea ce se întîmplã pe piaþã. respectiv. materiale ºi financiare ale firmei pentru a rãspunde cât mai bine exigenþelor prin mãrfurile pe care le produce ºi / sau comercializeazã. care sã ne garanteze succesul acþiunii ºi menþinerea pe piaþã . Axarea pe ceea ce înseamnã venirea în întâmpinarea BIZPRO-Moldova 12 . Prin urmare. clienþii. în mediul concurenþial. “a face marketing” înseamnã: a obþine profit din satisfacerea necesitãþilor ºi dorinþelor clientului. despre cel cãruia îi adresãm produsele ºi serviciile noastre.E NÞ T INA ILITA F AB NT CO [cf. care dã prioritate consumatorului. punctul de pornire a oricãrei strategii de marketing. orientarea spre producþie din prima jumãtate a secolului XX lasã loc alteia.n În concluzie. numai dacã þinem cont de configuraþia cererii putem rãspunde prin cea mai adecvatã ofertã. Acesta este ridicat la rangul de “Rege” ºi dicteazã noile reguli de joc.

ci ºi în educarea gusturilor acestora. tacticilor ºi strategiilor de marketing CÂND? CUM? BIZPRO-Moldova 13 .Este cea de-a doua funcþie-obiectiv. Or aceasta. CÂND ªI CUM SE APLICÃ? UNDE? Pe fiecare segment al activitãþii de producere ºi comercializare Din momentul în care ne-am hotãrât sã lansãm pe piaþã un produs sau serviciu ºi pânã când marfa noastrã ajunge la consumatorul final Prin folosirea corectã. comercializare. Ea se aflã.INTRODUCERE ÎN STUDIUL MARKETINGULUI clientului presupune un rol activ nu numai în aflarea preferinþelor. Pentru cã orice client nesatisfãcut este purtãtor de informaþie negativã. 15-16). în urma acþiunilor noastre . ele condiþionânduse reciproc. 21.obiectiv Maximizarea profitului UNDE. Dacã.j mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Cercetarea pieþei. profitul va scãdea cu rapiditate. prestãri-servicii . jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj § Maximizarea profitului . a nevoilor de utilizare a nevoilor de utilizare sau de consum sau consum Funcþie-premisã 13 FUNCÞIILE MARKETINGULUI Creºterea continuã a capacitãþii de adaptare a firmei la cerinþele mediului sãu de piaþã Funcþie-mijloc Satisfacerea superioarã a nevoilor Funcþii . p. în strânsã concordanþã cu prima. rãspânditã în regimul numit popular “de la gurã la ureche” poate zãdãrnici într-o clipã eforturile unor ani de muncã asiduã (cf. în studierea tipului de nevoi ºi a configuraþiei psihologice a segmentelor de consumatori. Cu cât o firmã va gãsi cele mai adecvate mijloace de a rãspunde pe mãsura cerinþelor pieþei. într-un ritm cu mult mai accelerat decât a crescut pânã la un moment dat. în menþinerea unor raporturi de consens la nivel relaþional.fie cã este vorba despre producþie. cu atât îºi va putea forma în timp util o clientelã proprie. care îi va spori profitul ºi o va ajuta sã facã faþã concurenþei. Cercetarea pieþei.consumatorul/ utilizatorul nu este mulþumit. fidelã pe termen lung. conform noului concept de marketing. în modul ºi la momentul oportun a tehnicilor.

MARKETINGUL PRODUSELOR TEXTILE etc. INDUSTRIALE Marketingul orientat geografic MARKETING INTERN MARKETINGUL BUNURILOR DE CONSUM Marketingul orientat dupã categorii de mãrfuri MARKETINGUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII AGROMARKETING MARKETING INDUSTRIAL MARKETING TURISTIC Marketingul orientat dupã ramurile de activitate economicã MARKETINGUL TRANSPORTURILOR MARKETING FINANCIAR etc.14 Conceptul general de marketing MARKETING TIPURI DE MARKETING ªI DOMENII DE APLICARE MARKETING Marketingul orientat dupã scop MARKETING ECONOMIC MARKETING SOCIAL MARKETING INTERNATIONAL MARKETINGUL MATERIILOR PRIME MARKETINGUL ECHIPAM. dacã: a In calitate de patron/ manager ai noþiuni elementare de marketing pentru a ºti cum .sã te menþii pe piaþã a Inþelegi cã acolo unde situaþia îþi depãºeºte competenþele e bine sã accepþi un sacrificiu financiar ºi sã faci apel la specialiºti consacraþi în domeniu BIZPRO-Moldova 14 .sã direcþionezi corect acþiunile la începutul afacerii . FUNCÞIILE MARKETINGULUI Marketingul unor grupe de produse MARKETINGUL PRODUSELOR ALIMENTARE MARKETINGUL PRODUSELOR ELECTRONICE IN CE MÃSURà MARKETINGUL TE AJUTà Sà FACI BANI? În foarte mare mãsurã.

sã se implice în dialog. Si în cazul unuia ºi a celuilalt recapitularea dinamicã reprezintã cea mai potrivitã modalitate de a vedea dacã audientul este pregãtit pentru intrarea în esenþa problemei. In funcþie de “semnele” pe care le primim ca rãspuns la întrebãrile noastre. Marketingul este: a) o artã b) o ºtiinþã c) o nouã opticã economicã d) un ansamblu de metode ºi tehnici e) o cheie a succesului în afaceri 2. dând singur rãspunsul la întrebãri. De asemenea. In ce constã esenþa noului concept de marketing? 3. “timpii morþi” pot fi evitaþi prin alternarea elementelor recapitulative cu exemple de businessmani moldoveni care au reuºit datoritã marketingului ºi cu reformularea invitaþiei la dialog.INTRODUCERE ÎN STUDIUL MARKETINGULUI CUVINTE-CHEIE a a a a a marketing concept de marketing flux de bunuri ºi servicii schimb nevoi de utilizare/ consum a a a a a client/ consumator/ utilizator maximizarea profitului funcþie-premisã funcþie-mijloc funcþie-obiectiv 15 ÎNDRUMÃRI METODICE Capitolul introductiv reprezint㠓piatra de încercare” atât a formatorului cât ºi a consultantului care urmeazã sã convingã antreprenorul începãtor de utilitatea marketingului în dezvoltarea unui business eficient. Cercetarea pieþei. In ce categorie se va încadra marketingul turistic? BIZPRO-Moldova 15 . De ce anume depinde maximizarea profitului? 7. vom vedea unde anume ºi în ce mãsurã trebuie de insistat. Ce înseamn㠓a face marketing”? 5. a nevoilor de utilizare sau consum este o funcþie: a) obiectiv b) premisã c) mijloc 6. In cazul în care auditoriul nu este încã dispus s㠓spargã gheaþa”. ci producem ceea ce se vinde”? 4. Care este înþelesul expresiei: “Nu vindem ceea ce producem. ar fi de dorit ca în aceastã primã fazã. EXERCIÞII. ÎNTREBÃRI. instructorul sã nu prelungeascã momentele de tãcere. TESTE 1.

spre exemplu. este o greºealã.fie cã vrem sau nu . se pot delimita douã grupãri distincte ale componentelor acestui tip de mediu: micromediul ºi macromediul întreprinderii. dar într-un loc incomod pentru clientelã. trebuie sã înþeleagã faptul cã nu comoditatea. reducerea distanþelor se aflã pe prim plan. cum ºi cât de des se schimbã ei în imediata noastrã vecinãtate. cineva vrea sã-ºi deschidã un magazin mai aproape de casa unde locuieºte. trebuie sã ºtim mai întâi cine ne înconjoarã. a Inþelegerea rolului funcþional al fiecãrui element în cadrul mecanismului de marketing. numai venind în întâmpinarea consumatorului ºi lucrând în spiritul “calitãþii ca strict necesar” afacerea le poate cu adevãrat prospera. Pentru cã relaþiile dintre întreprindere ºi “actorii” din afarã îºi pun amprenta pe întreaga activitate de marketing. de multitudinea de elemente aflate în continuã miºcare care îl formeazã.trebuie sã ne confruntãm. Ce este mediul extern al firmei? Mediul extern reprezintã un ansamblu de factori ºi forþe aflate în exteriorul firmei capabile sã influenþeze declanºarea. Dacã. Factorii ºi forþele externe pot influenþa în mod direct sau indirect asupra asupra activitãþii firmei. metodelor ºi tehnicilor marketingului modern. Prin urmare. MEDIUL EXTERN AL FIRMEI Firma. desigur). este dependentã de mediul sãu extern. a Formarea deprinderilor de aplicare în practicã a principiilor. a Punerea bazelor necesare pentru evaluarea situaþiilor caracetristice micului business. aceasta este strict dependentã de configuraþia mediului extern. În consecinþã. dezvoltarea sau blocarea schimburilor de mãrfuri pe pieþele pe care activeazã. de forþele ce pot afecta în sens pozitiv sau negativ performanþele economice ale întreprinderii (a investi într-un teren / clãdire pentru magazin situat(ã) aproape de casã. care sunt factorii cu care . BIZPRO-Moldova 16 . pentru a putea acþiona adecvat în diferite situaþii. indiferent de profilul ºi dimensiunile ei. ci rentabilitatea afacerii. menþinerea. în funcþie de caracterul acþiunilor lor. din perspectiva gândirii de marketing. Or. a Conºtientizarea de cãtre cursanþi a faptului cã.16 CAPITOLUL II OBIECTIVE MARKETING NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà a Familiarizarea auditoriului cu denumirea ºi sensurile principalelor noþiuni ale limbajului specific.

Se disting douã mari categorii: relaþii de piaþã ºi relaþii de concurenþã. normele de convieþuire socialã.Lumea financiarã .Mijoacele de comunicare în masã .se clasificã. Antreprenorul este obligat sã þinã cont de rezultatele în dinamicã ale unor cercetãri privind evoluþia produsului intern brut (PIB). la rândul lor. . Dupã obiectul relaþiilor: BIZPRO-Moldova 17 . Clientela. La baza acestuia stã inovaþia. Mediul socio-cultural .Marele public (purtãtorul opiniei publice) 17 Macromediul Principalele elemente necontrolabile de cãtre firmã ºi care formeazã macromediul sunt: Mediul demografic . Toate acestea influenþeazã în mod direct comportamentul consumatorului în raport cu serviciile ºi produsele oferite de cãtre întreprindere. stilurile de viaþã.reflectã cadrul general al progresului economico-social al unei þãri la un moment dat. de contribuþia anumitor ramuri la crearea produsului naþional net (PNN). spre exemplu. Mediul natural .Administraþia publicã . Organismele publice . societãþi de investiþii.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà Micromediul Principalele elemente care formeazã micromediul sunt: Funizorii. respectiv. Concurenþa. factorul uman reprezentând pentru orice întreprindere un purtãtor de cerere. Mediul tehnologic . rata inflaþiei ºi.bãnci. de fluctuaþiile coºului de consum. acþionari . trebuie sã þinã cont de cele mai noi realizãri de ordin tehnic din domeniul în care activeazã. Relaþiile de piaþã . ecologiºti etc.cuprinde populaþia ºi structurile sale.este format din totalitatea resurselor naturale ale unei þãri. indiferent dacã se aflã la început de drum sau pe o treaptã mai înaltã de dezvoltare a afacerii. o foarte mare pondere o au informaþiile care vizeaz㠓sãnãtatea economic㔠a þãrii.cuprinde: totalitatea valorilor culturale ale unei þãri. dupã mai multe criterii: a). organizaþiile sociale ºi culturale. Mai exact. Relaþiile întreprinderii cu mediul extern Un întreg ansamblu relaþional guverneazã raporturile firmei cu mediul sãu extern. de evoluþia preþurilor. antreprenorul va ºti dacã este oportunã sau nu lansarea afacerii din perspectiva: stabilitãþii politice. arta. a constrângerilor guvenamentale. educaþia. Mediul politico-legislativ . Mediul economic . limba. Intermediarii. iar antreprenorul. de nivelul solicitãrilor de credite etc. a mecanismului juridic.analiza acestor douã direcþii strâns legate între ele va oferi informaþii relevante privitor la spectrul politic ºi libertãþile juridice dintr-o anumitã perioadã de timp. religia.în începerea ºi menþinerea unei afaceri.Grupurile de interese .Asociaþii de consumatori.

sunt determinate. CÂND ªI CUM SE APLICà ?aspectul Situaþie în care consumatorii manifestã reacþii negative faþã de un anumit produs sau serviciu. Dupã gradul de concentrare: MARKETING . de raportul cerere-ofertã. în special. Antreprenorul trebuie sã se adapteze la dorinþele ºi necesitãþile clientelei. Datã fiind importanþa deosebitã pe care o are în evoluþia afacerii.permanente. periodice.temporale (concentrarea activitãþii într-o anumitã perioadã de timp) Relaþiile de concurenþã . p. pentru cã numai aºa va putea obþine profitul preconizat. Prin urmare. de gradul de echilibrare a acestor doi factori în dependenþã de modul de plasare pe piaþã a unui agent sau altul. Respectiv. în cazul angajatorilor poate fi vorba de o cerere negativã raportatã la fumãtori. Dupã frecvenþa relaþiilor: . Dupã profilul agenþilor de piaþã: . Cerere negativã UNDE.de transmitere / receptare de mesaje ºi informaþii . lucrãri dentare. de prestãri de servicii pe care o face un client cãtre furnizori Tipuri de cerere In cartea sa “Managementul marketingului” . 44-45) vãzutã prin prisma practicii.de vânzare . fiind dispuºi chiar sã plãteascã o anumitã sumã pentru a-l evita (operaþii. considerãm oportun sã o prezentãm pe scurt în cele ce urmeazã. Altfel spus.cumpãrare .de transmitere/ receptare de informaþii b).cu furnizorii ºi prestatorii de servicii (de cumpãrare) . Acþiune ce exprimã nevoile economice ale pieþei Solicitare de anumite cantitãþi de produse. alcoolici.cu beneficiarii (de vânzare) . una o determinã pe cealaltã.18 . din unghiul de vedere nu al teoriei pure ci al aplicaþiei de marketing. Conform noului concept de marketing însã. cererea dicteazã oferta. Philip Kotler propune o interesantã clasificare a tipurilor de cerere (10. CEREREA ªI OFERTA Cererea ºi ofera reprezintã cele douã elemente cu structurã de cameleon (pentru cã îºi schimbã permanent aspectul) care dicteazã alcãtuirea strategiei de marketing a unei firme pe termen scurt.dimensionale (mãrimea tranºelor în acþiunile de vânzare-cumpãrare) . acestui tip de relaþii i s-a rezervat pe parcursul ghidului un subcapitol aparte. persoane cu antecedente penale). BIZPRO-Moldova 18 .cu organismele ºi instituþiile de stat c). ocazionale d). CERERE a). mediu sau pe termen lung. b). ea putând fi de un real folos micului întreprinzãtor moldovean în înþelegerea raportului cerere-ofertã.

în modul ºi la momentul oportun. Poate fi cerere pentru maºini cu consum redus de combustibil sau pentru þigãri care nu sunt dãunãtoare sãnãtãþii. aceastã cerere latentã pânã mai ieri. ceea ce poate contribui fie la slaba exploatare a capacitãþilor de producþie.mai sau septembrie-octombrie. sau chiar de la o orã la alta. este mai mare cererea de bilete de odihnã la mare începând cu luna iulie. De exemplu. De exemplu. Acesta constã dintr-un ansamblu de strategii. Kotler recomandã creºterea nivelului calitativ al produselor ºi serviciilor ºi mãsurarea permanentã a gradului de satisfacþie a clientelei. fermierii se pot arãta indiferenþi în ceea ce priveºte un nou tip de îngrãºãmânt chimic. Supracerere Se poate vorbi de supracerere atunci când unele întreprinderi se confruntã cu o cerere mai mare decât capacitatea sau dorinþa lor de a o satisface. Cerere latentã Kotler pune accentul pe faptul cã numeroºi consumatori pot resimþi nevoi care nu pot fi satisfãcute de nici unul din produsele sau serviciile existente pe piaþã la un moment dat. tehnici ºi tactici menite sã modifice structura cererii prin preþuri flexibile. publicitate. De exemplu. pentru a se lua cea mai bunã hotãrâre în privinþa produsului sau serviciului respectiv. fie la suprasolicitarea lor. Trebuie însã sã se investigheze. Dar înscrierile pe liste se accelereau vertiginos în timp ce capacitatea de producþie a 19 BIZPRO-Moldova 19 .NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà Lipsa cererii Consumatorii-þintã pot manifesta lipsã de interes faþã de produs. ca acesta sã corespundã nevoilor ºi intereselor consumatorului. (In ultimul timp ºi pe piaþa moldoveneascã a þigãrilor se constatã o avalanºã de sortimente noi care au din ce în ce mai puþinã nicotinã. în ceea ce priveºte volumul afacerilor pe care le realizeazã. ºi filtre care protejeazã din ce în ce mai bine fumãtorul. Deci. înainte de începuturile tranziþiei. In acest caz. antreprenorul va trebui sã afle cum sã scoatã în evidenþã avantajele produsului respectiv în aºa fel. decât în perioada aprilie . începe sã fie satisfãcutã ºi în plan autohton) Cerere în scãdere Scãderea cererii este un fapt cu care se confruntã întreprinderile de orice tip. de la o zi la alta. Cerere fluctuantã Existã cerere care variazã de la un anotimp la altul. Pentru creºterea cererii ºi în afara perioadelor de vârf. alte stimulente de ordin promoþional. Cerere completã Este o formã de cerere care satisface atât oferta pieþei. o nouã metodã de însãmânþare etc. în þãrile socialiste se stãtea ani în ºir la rând pentru autoturisme. cauzele ce au dus la scãderea cererii. cât ºi pe comerciant. la un moment dat. Sarcina marketologilor este de a menþine cererea la acelaºi nivel în condiþiile diversificãrii preferinþelor de consum ºi a unei concurenþe în creºtere. se face apel la sincromarketing. prin intermediul cercetãrilor de marketing.

un titlu de valoare etc.20 MARKETING fabricilor rãmânea aceeaºi sau. intangibil.era în continuã scãdere. 16. restrângerea publicitãþii ºi a serviciilor prestate). engeneeringconsulting. Acesta include în conþinutul sãu multiple activitãþi ce pot fi efectuate de cãtre furnizor/ producãtor (vânzãri de mãrfuri. pentru satisfacerea anumitor nevoi sociale ale acestora sau pentru efectuarea unor activitãþi care nu se materializeazã în produse (ex: realizarea de servicii de transport. cum s-a întâmplat în multe cazuri . Cerere pentru produse contraindicate Produsele dãunãtoare sãnãtãþii atrag o serie de eforturi organizate pentru descurajarea consumului lor. OFERTà a) Acþiunea de a oferi spre vânzare un bun. (Cf. (Ex. în activitatea de marketing se întâlneºte ºi termenul de “ofertã complexã”. 196) PRODUSE ªI SERVICII Ce se înþelege prin noþiunea de produs? Produsele sunt: Bunuri materiale rezultate în urma procesului de muncã ce .pot fi oferite pe o piaþã în vederea atragerii atenþiei celor interesaþi pentru achiziþionare. de ocrotire a sãnãtãþii etc. b) A etala o marfã. de tipul: prezentarea efectelor dãunãtoare ale acestora. de reparaþii diverse. p. prin intrumente specifice. iar serviciile prin caracterul lor nematerial. se poate spune cã produsele se caracterizeazã prin materialitate. informaþii. utilizare sau consum Ce se înþelege prin noþiunea de serviciu? Serviciile sunt: Activitãþi oferite de cãtre persoane calificate ºi specializate în diverse domenii. prestãri de diverse servicii. Rolul marketingului în acest caz este de a-i face pe oameni sã renunþe la un lucru sau un obicei la care þin. Acesta constã în gãsirea celor mai eficiente mijloace de a reduce temporar sau permanent cererea. De aceea. In general. De asemenea. de aprovizionare cu materiale.pot satisface o nevoie sau o dorinþã .) Prin urmare. altor persoane. consumatorul este un fel de “Toma BIZPRO-Moldova 20 . Pentru diminuarea cererii (inclusiv prin descurajarea clientelei) s-a folosit aºa numitul procedeu “demarketing”. creºterea preþurilor. acestea din urmã sunt cu mult mai greu de promovat pe piaþã. a prezenta un produs/serviciu pentru a putea fi cunoscut ºi pentru a se vinde. preþuri foarte mari sau reducerea disponibilitãþii produsului respectiv. asistenþã tehnico-juridicã etc.

reprezintã categoria economicã ce înglobeazã bunurile ºi serviciile ºi care exprimã totalitatea acþiunilor fãcute de producãtor ºi cumpãrãtor în vederea efectuãrii schimbului. Piaþã actualã a concurenþilor Piaþã actualã a întreprinderii Nonconsumatorii relativi Nonconsumatorii absoluþi Piaþa potenþialã a întreprinderii Piaþa actualã specializatã Piaþa potenþialã specializatã BIZPRO-Moldova 21 . dimensiunile posibile ale pieþei. a lui “ce ar putea fi”. mai concretã. confruntarea dintre cerere ºi ofertã. înainte de a lansa afacerea. asupra conceptului de piaþã abordat pe de o parte din perspectiva lui “ce este”. Din aceastã cauzã este de dorit ca viitorul antreprenor. Principiul “Nu cred pânã nu vãd” se aplicã însã cu mult mai frecvent în mediul autohton. la un moment dat. Respectiv: totalitatea tranzacþiilor efective ce au avut loc deja în cadrul procesului de schimb. sã încerce sã rãspundã la urmãtoarele douã întrebãri: a Voi putea fi oare fi suficient de convingãtor pentru a-mi vinde serviciul? a Sunt destul de competent în domeniu pentru a ºti cum sã prestez ºi ce sã cer de la angajaþii mei? Dacã rãspunsul nu este pozitiv ºi la a doua întrebare. dacã produsul poate fi pipãit ºi întors pe toate pãrþile. Sensurile care se ascund însã în spatele acestei noþiuni sunt multiple ºi depind de perspectiva din care o privim. la un moment dat. limitele extreme ale “terenului” unde urmeazã sã aibã loc. din cauza conservatorismului accentuat ce persistã în mentalitatea consumatorului/ utilizatorului moldovean. destul de insensibil încã la mesajul publicitar. 21 Teoria economicã generalã spune cã: piaþa . Piaþa efectivã reflectã Piaþa potenþialã exprimã dimensiunile reale ale pieþei. Marketingul oferã o viziune cu mult mai practicã.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà necredinciosul” care are permanent nevoie de dovezi privind valoarea mãrfii. Respectiv. ca rezultat al confruntãrii dintre cerere ºi ofertã. Or. iar pe de altã parte. ar fi de dorit ca întreprinzãtorul sã studieze în mod aprofundat tehnicile specifice de lansare pe piaþã a serviciilor ºi de promovare constantã a lor pe toatã durata activitãþii. PIAÞA ªI COMPONENTELE EI Ce este piaþa? Cea mai simplã definiþie indicã faptul cã piaþa este locul de întâlnire al cererii cu oferta. aduce în prim-plan distincþia dintre: piaþa efectivã ºi piaþa potenþialã. este mai greu sã explici cât de eficient poate fi ceva “pe care nu poþi pune mâna”.

bursã. respectiv: consumatori individuali. producãtori de bunuri economice. adresându-se unor categorii distincte de agenþi economici. indiferent de întreprinderea în numele cãreia apare pe piaþã. an etc. Ea reflectã gradul de pãtrundere în consum a unui anumit tip de produs/ serviciu. precum ºi posibilitãþile prezente ºi viitoare de desfacere a acestuia. piaþa presupune existenþa unui bun economic ce constituie obiectul tranzacþiei de vânzare-cumpãrare unor subiecþi ai procesului de schimb (vânzãtor ºi cumpãrãtor) unui cadru economico-geografic unde are loc tranzacþia (magazin. Avându-se în vedere faptul cã un anumit tip de produs/ serviciu ce caracterizeazã activitatea unei firme se poate întâlni ºi în oferta alteia. intermediari. instituþii ºi organisme publice. sãptãmânã. lunã. etc. pentru un spaþiu geografic anumit O PIAÞà Tipuri de pieþe Pieþe de consum Formate din consumatori individuali Pieþe industriale Formate din agenþi economici care cumpãrã pentru producerea de noi mãrfuri Pieþe de distribuþie Reprezentate de agenþi care cumpãrã pentru vânzare Pieþe internaþionale Formate din cumpãrãtori aflaþi peste hotare PIATA INTREPRINDERII O firmã poate activa pe piaþã atât în calitate de vânzãtor (ofertant de produse ºi/ sau servicii. Poziþia ei în ansamblul schimburilor de mãrfuri este determinatã de locul pe care îl ocupã în cadrul pieþei globale.) unei anumite unitãþi de timp (zi. BIZPRO-Moldova 22 . Piaþa întreprinderii reprezintã: spaþiul economico-geografic în care aceasta îºi oferã spre vânzare produsele ºi serviciile sale.22 MARKETING Indiferent însã din ce unghi de vedere este abordatã.) unei confruntãri pentru stabilirea preþului se determinã pentru un produs sau o clasã de produse. se poate vorbi ºi despre o piaþã a produsului/ serviciului. cât ºi în calitate de cumpãrãtor de bunuri.

volumul vânzãrilor b). Capacitatea efectivã a pieþei .volumul cererii .care constã din volumul tranzacþiilor de vânzarecumpãrare realizate într-o anumitã perioadã de timp. 1 Î Î P P pr. Piaþa întreprinderii Cazul C: Piaþa produsului este formatã din pieþele mai multor întreprinderi O atare relaþie apare când mai multe întreprinderi apar în cadrul procesului de schimb cu produse/ servicii similare 3Î Î P pr. fiecare categorie de piaþã deþine o cotã parte din cealaltã. pr. Dimensiunile pieþei întreprinderii Pentru a-ºi evalua corect ºansele de dezvoltare ºi menþinere a afacerii. 2 Î Cazul D: Pieþele întreprinderilor se întrepãtrund cu pieþele produselor/ serviciilor Ca urmare a interferenþelor. Acestea sunt: a). Piaþa întreprinderii 23 Cazul A: Piaþa întreprinderii = piaþa produsului/ servicului Identificarea pieþei întreprinderii cu piaþa produsului are loc în cazul când firma deþine monopolul unui anumit produs/ serviciu Cazul B: Piaþa întreprinderii este constituitã din pieþe ale mai multor produse/ servicii Este situaþia tipicã pentru întreprinderea care deþine monopolul mai multor produse/ servicii (fiecare produs/ serviciu acoperã o anumitã parte din piaþa întreprinderii) Piaþa produsului serviciului Piaþa întreprinderii 1P 3P 2P Piaþa produsului/ serv. fiecare antreprenor trebuie sã cunoascã dimensiunile pieþei propriei întreprinderi.volumul exporturilor/ importurilor . Capacitatea potenþialã a pieþei .cei care în prezent nu se BIZPRO-Moldova 23 .volumul ofertei . 1Î 2Î Piaþa întrepr.numãrul de cumpãrãtori .reprezintã volumul maxim al vânzãrilor pe care le-ar putea avea întreprinderea într-o perioadã determinatã de timp. Acesta este strict dependent de numãrul nonconsumatorilor relativi . Mãsurarea ei se realizeazã cu ajutorul urmãtorilor indicatori: .NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRÃ Identificarea ºi analizarea corectã a raporturilor dintre piaþa firmei ºi piaþa produsului/ serviciului este deosebit de importantã pentru elaborarea unei politici de marketing eficiente.

Intensitatea concurenþei însã mai exact.potenþialul de absorbþie al pieþei . Mãsurarea capacitãþi potenþiale a se face tot prin intermediul unor indicatori specifici.este.al frecvenþei cererii . fiind foarte gustoase ºi având un ambalaj atractiv. Ea reprezintã partea pe care o deþine întreprinderea din piaþa globalã (a ramurii din piaþa naþionalã sau internaþionalã). Structura pieþei întreprinderii este formatã din grupurile de consumatori/ utilizatori cãrora le sunt destinate produsele/serviciile noastre. numite în terminologia specific㠓segmente” trebuie evaluatã din urmãtoarele unghiuri de vedere: . Combinatul “Franzeluþa” a decis diversificarea gamei de produse ºi lansarea unor noi tipuri de ambalaj. are o mare importanþã pentru: .intensitatea concurenþei care se manifestã pe piaþa globalã Toþi aceºti trei factori au o pondere relativ egalã în ceea ce priveºte puterea de influenþã asupra creºterii.al preferinþelor pentru anumite produse sau servicii din oferta întreprinderii Numai diferenþierea acþiunilor de marketing în funcþie de cerinþele segmentului destinatar poate garanta succesul afacerii. Cunoaºterea exactã a avantajelor pe care le oferã o zonã sau alta.poate duce în ritm alert la schimbarea raportului de forþe pe piaþa globalã. care vizeazã localizarea în teritoriu a acþiunilor de vânzare-cumpãrare pe care întreprinderea le deruleazã.al mãrimii cumpãrãturii specifice . Dacã pânã în 1999 Combinatul de panificaþie “Franzeluþa” SA deþinea cea mai mare cotã în sfera produselor de cofetãrie-patiserie. BIZPRO-Moldova 24 .potenþialul uman al întreprinderii . Cota de piaþã .potenþialul material ºi financiar al acesteia . menþinerii sau scãderii cotei de piaþã.amplasarea spaþiului de depozitare ºi a magazinelor. Din pãcate însã. pentru cã e foarte greu sã se reducã decalajul creat “peste noapte” . dupã un timp destul de îndelungat. concluzia care se impune este urmãtoarea: orice nou concurent care apare trebuie luat în considerare la momentul oportun.într-un timp deseori mai scurt decât a fost necesar pentru lansarea ºi dezvoltarea afacerii. din 2000 ea a început sã scadã considerabil.efectivul ºi structura nonconsumatorilor relativi c).determinarea structurii ofertei . de fapt. Vechia zical㠓buturuga micã rãstoarnã carul mare” s-a dovedit cât se poate de realã ºi în mediul concurenþial autohton. neevaluarea corectã a acesteia . dar care pot deveni consumatori efectivi ai produselor/ serviciilor noastre. e). mãrimea relativã a capacitãþii pieþei.24 MARKETING manifestã din diverse motive. Ponderea cotei de piaþã depinde de: . Or. ca urmare a ignorãrii micilor producãtori care au acaparat o parte serioasã a pieþei prin lansarea de produse nespecifice (în special pe bazã de friºcã).fermã sau spontanã .al formelor de manifestare a cererii .potenþialul de export . Aria pieþei . Configuraþia acestor grupuri. d). In ciuda conservatorismului consumatorului moldovean. Drept urmare.este o dimensiune spaþialã. respectiv: . în care vânzãrile la aceste tipuri de produse au scãzut vertiginos.miºcarea fizicã a mãrfurilor . acestea au fost rapid acceptate.

SEGMENTAREA PIEÞEI Ce este segmentarea pieþei? divizarea pieþei în segmente distincte care implicã folosirea unor multiple strategii de marketing ce au ca punct de pornire: factori lingvistici. de la un produs la altul Condiþiile unei segmentãri eficiente 1 2 3 4 Mãrimea fiecãrui segment trebuie sã fie mãsurabilã Segmentul ales trebuie sã fie accesibil Segmentul trebuie sã fie suficient de distinct. tehnologici etc. pentru a putea aduce avantaje competitive Segmentul trebuie sã poatã aduce venitul adecvat. educaþionali. a transportului lor la domiciliu. Rezumat în imagini Pieþe locale Piaþã de masã Niiºe de piaþã Piaþã segmentatã BIZPRO-Moldova 25 . 25 Segmentarea este: Ea se efectueazã în baza unor ••Indicatori generali de piaþ㠕 Indicatori specifici de produs care variazã de la o situaþie particularã la alta. service ante ºi post-vânzare. demografici. constând din: garantarea siguranþei mãrfurilor comandate. geografici. cu urmãtoarea condiþie: ca aceºtia sã efectueze o serie de servicii suplimentare.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà Ce reprezint㠓niºa” de piaþã? Niºa reprezintã: Un segment de piaþã constituit dintr-un grup restrâns de consumatori dispuºi sã plãteascã sume mai mari comercianþilor. respectiv.

pentru a ºti la ce se poate aºtepta din partea rivalilor de piaþã. În acest caz. ca ºi cum ar denumi unul ºi acelaºi fenomen. pentru a nu cãdea el însuºi în greºealã. este oportun. existã acte normative care vizeazã concurenþa. In funcþie de tipul de nevoi ºi de modalitãþile de satisfacere a acestora. ca în majoritatea þãrilor lumii. dar în mãsurã diferitã. Când se oferã produse similare care satisfac aceleaºi nevoi.care vizeazã.cea care face apel la diverse practici necinstite. COMPETITIVITATE. aceasta este strict dependentã de configuraþia mediului concurenþial. Deseori se fac confuzii între primii doi.26 CONCURENÞÃ. POZIÞIONARE MARKETING Asocierea acestor trei termeni ca generic pentru un alt compartiment nu este întâmplãtoare. Iar în ceea ce priveºte poziþionarea produsului sau serviciului. diferenþierea se face. Concurenþã neloialã . acestea se încalcã frecvent dar antreprenorul începãtor trebuie sã le cunoascã din douã motive: în primul rând. Din pãcate. se disting douã categorii de concurenþã: a). douã situaþii: 1. sancþionate de lege. Concurenþã loialã . ªi în Republica Moldova. b) Concurenþa indirectã . calitatea produselor va fi cea care va face diferenþierea. existã: a). Prin urmare. Ca forme de concurenþã neloialã se înregistreazã frecvent în mediul autohton: BIZPRO-Moldova 26 . înlocuindu-se o noþiune cu alta. In funcþie de aspectul legal sau nelegal al practicilor concurenþiale. iar în al doilea rând. pentru acapararea unor pieþe Iar sistemul relaþiilor de concurenþã este reprezentat de: “Ansamblul raporturilor de interacþiune în care intrã agenþii economici în lupta pentru asigurarea surselor de aprovizionare ºi a pieþelor de desfacere” (8. 2. din purã ignoranþã. credem. p. Concurenþa directã . de regulã. concurenþa este definitã ca: Rivalitate realizatã cu mijloace economice între producãtori ºi comercianþi pentru producerea ºi desfacerea unor mãrfuri. sã facem diferenþierea cuvenitã.ce are ca element distinctiv oferirea de produse/servicii diferite care satisfac aceleaºi nevoi sau nevoi diferite. Intr-o atare situaþie. la rândul sãu.adicã cea care se înscrie în normele juridico-etice prevãzute de legislaþia în vigoare b). 59) Tipuri de concurenþã Rivalitatea dintre întreprinderi are ca obiect aceleaºi nevoi de consum sau nevoile diferite ale aceluiaºi segment de clientelã. Când douã sau mai multe întreprinderi apar pe piaþã cu bunuri identice sau cu diferenþe nesemnificative ºi sunt menite sã satisfacã aceleaºi nevoi. Conform literaturii de specialitate. prin intermediul imaginii de marcã.

acþiuni denigratoare la adresa concurenþilor . Privitã din punct de vedere microeconomic. a întreprinderii. performanþele întreprinderii sunt dependente de realizãrile la nivel de ramurã ºi de competitivitatea þãrii pe plan înternaþional. consumatorii moldoveni au fost deseori înºelaþi de firmele care distribuiau ciocolata turceasc㠓Nuss”. INDICATORI DE COMPETITIVITATE Creºterea pieþei Sezonalitatea ºi fluctuaþiile pieþei Condiþiile de competitivitate Restricþiile de piaþã Stabilitatea politicã ºi economicã Divizarea pieþei Capacitatea ºi abilitãþile de marketing Corespunderea produsului Marjele de contribuþie Imaginea Poziþia tehnologicã Calitatea produsului Suportul de piaþã Calitatea distribuitorilor 27 BIZPRO-Moldova 27 . Existã o strânsã interdependenþã între nivelele de competitivitate. Pe de altã parte. deºi existã o lege “antidumping”).în funcþie de nivelul la care se referã o anumitã problemã . Ce este competitivitatea? Termenul de competitivitate poate fi raportat .la o þarã (naþiune). .practicarea unor preþuri joase cu sacrificarea propriului profit (acest procedeu se numeºte “dumping” ºi este destul de des întâlnit pe pieþele noastre. este vorba de aºa numita “concurenþã parazitarã”. ea reprezintã: Capacitatea produsului. la o întreprindere sau un produs. Efectul este imediat.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà . Competitivitatea este o noþiune ce poate fi folositã doar într-un context comparativ. deseori se pun în circulaþie informaþii inexacte despre activitatea concurenþilor.crearea intenþionatã a confuziilor de marcã în scopul obþinerii de avantaje. Aceasta avea o denumire asemãnãtoare cu produsul “Nuts” al celebrei firme “Nestle” ºi un ambalaj aproape identic. de a se menþine pe piaþã cu ajutorul unui ansamblu de caracteristici care îi asigurã un avantaj faþã de produsele similare concurente.încãlcarea legilor .în special a celor cu privire la comerþ ºi producþia de mãrfuri. la o ramurã. sau faþã de întreprinderile cu obiect de activitate similar care se adreseazã cu precãdere aceluiaºi segment de consumatori/ utilizatori. la îndatoririle fiscale. Pe de o parte. . calitatea produsului/ serviciului determinã posibilitãþile întreprinderii de a face faþã concurenþei. . Acest fapt dã posibilitatea de practicare a unor preþuri mai joase ca urmare a costurilor reduse ºi fraudelor fiscale. La începuturile tranziþiei. iar eforturile depuse în timp pentru anularea lui sunt mari ºi cositisitoare.cu ajutorul mass-media. Altfel spus.

sociologice. folosirea unei pãrþi din venit pentru cumpãrarea de produse ºi servicii. In cele ce urmeazã.atunci când vizeazã poziþia pe care am dori s-o avem pe piaþã COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI Studierea comportamentului consumatorului reprezintã un ansamblu de acþiuni strict necesare pentru înþelegerea celui cãruia urmeazã sã-i destinãm produsele ºi serviciile noastre. procesul de utilizare a produselor ºi serviciilor pentru satisfacerea unor nevoi materiale ºi spirituale. dacã va considera de cuviinþã. iar pe de altã parte. antreprenorul. urmând sã-ºi aprofundeze cunoºtinþele. asociate celor economice. BIZPRO-Moldova 28 .când reflectã situaþia din momentul evaluãrii DINAMICà . p. Aºadar. printr-un curs suplimentar specializat. ºi cunoºtinþe psihologice. vom încerca sã facem o sintezã a principalelor repere care se referã la acest subiect. de regulã. pe de o parte.în raport cu produsele concurenþilor ºi cu nevoile clientelei sub aspect temporal: PASIVà . numai investigarea nevoilor ca punct de pornire al acþiunilor de marketing îl poate face pe antreprenor sã dirijeze fluxul de mãrfuri în conformitate cu cererea. Este o etapã indispensabilã alcãtuirii strategiilor de marketing ºi necesitã. consumul reprezintã. necesitatea de a obþine un produs în vederea consumului.în cadrul gamei EXTERNà .28 Ce reprezintã poziþionarea produsului / serviciului? MARKETING Poziþionarea este ansamblul de imagine care îi permite consumatorului sã situeze ºi sã distingã produsele/ serviciile unei întreprinderi de produsele/ serviciile altei întreprinderi în mediul concurenþial INTERNà . Ce este consumul? In esenþã. 146) Sfera pieþei Cerere de consum Circuitul “nevoie-consum” Din schema de mai sus rezultã cã elementul care declanºeazã circuitul de consum este nevoia. Sfera consumului Nevoi de consum SEGMENTAREA PIEÞEI Consum efectiv Cumpãrare de mãrfuri (8. anticipând evoluþia acesteia ºi diminuând riscul de eºec.

biologic.elasticitate .. dragoste.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà Caracteristicile ºi ierarhizarea nevoilor de consum Nevoile se concretizeazã prin: a. Cea care a rezistat în timp. respect de sine.ele cresc ºi se diversificã permanent. odihnã etc. social.. Stimã ºi respect de sine Necesitãþi sociale Necesitãþi legate de siguranþã Necesitãþi fiziologice Cine poate fi numit consumator? Drept consumator poate fi considerat orice subiect economic al cãrui comportament este îndreptat spre satisfacerea nevoilor individuale sau ale microgrupului din care face parte.. psihologic). apartenenþã la grup Protecþia în faþa pericolului. devenind un principal punct de reper în marketingul ºi managementul modern. ele se pot ierarhiza într-o ordine a prioritãþilor.nevoile nu sunt constante pentru aceeaºi trebuinþã. sete.reproductibilitate . care diferã de la individ la individ. Diferitele categorii de nevoi se aflã în relaþii de: asociere. necesitãþi legate de siguranþã. care repartizeazã trebuinþele pe cinci nivele: necesitãþi fiziologice. este aºa numita “piramidã a lui Maslow”.dinamism pronunþat . respect din partea altora Prietenie. necesitând adaptarea continuã a întreprinzãtorului la noua lor configuraþie a. substituire sau indiferenþã. ameninþãrii ºi privãrii Foame. în literatura de specialitate au apãrut diverse ierarhizãri. a. Totodatã. demnitate. pe mãsura satisfacerii lor. In funcþie de o multitudine de factori (de ordin: economic. BIZPRO-Moldova 29 . 29 Ierarhizarea nevoilor umane dupã Maslow Autorealizare Atingerea performanþelor proprii prin creativitate ºi dezvoltare continuã Autonomie. în special datoritã progresului ºtiinþifico-tehnic.satisfacerea unei nevoi dã naºtere altora. autorealizare. Ele descresc.

Fiecãrei etape a procesului decizional îi corespunde o anumitã formã de comportament manifest. implicit. atitudinilor ºi deciziilor acestuia privind utilizarea veniturilor sale pentru cumpãrãri de mãrfuri. factorii psihologici ºi factorii personali. Etapele procesului decizional Decizia de cumpãrare Evaluarea pro. sunt: factorii culturali. asupra capacitãþii lui decizionale. trebuie avute în vedere ca obiect de investigare urmãtoarele dimensiuni comportamentale: a a a a a a Motivele de cumpãrare sau de noncumpãrare Preferinþele cumpãrãtorului Intenþiile de cumpãrare Deprinderile de cumpãrare Obiceiurile de consum Imaginea pe care ºi-a format-o consumatorul despre anumite mãrfuri Evaluarea proInþeleAdapta. mai exact care sã vizeze atât actul de cumpãrare cât ºi cel de consum. (Asupra acestui tip de cercetare ne vom opri în capitolul urmãtor). C.Dorinþa Evaluarea cosAdapta.poseda tului re la lui nevoi Interes Inþelegere Decizia de cumpãrare In cazul efectuãrii unui studiu complex privind consumatorul. BIZPRO-Moldova 30 . servicii ºi pentru economii (Cf. factorii sociali.dusului/ Dorinþa EvaluaFactorii care influenþeazã comportamentul consumatorului gere re la rea cosserviciu.dusului/ de a serviciu. 8. p.de a Interes nevoi acþioneazã înposedapozitiv sau negativ asupra tului lui Principalii factori de influenþã care sens comportamentului consumatorului.157 ) Ca metodã de bazã în investigarea comportamentului consumatorului se folosesc studiile motivaþionale care au drept scop explicarea mecanismului decizional care vizeazã achiziþia ºi consumul.30 Ce este comportamentul consumatorului? MARKETING Comportamentul consumatorului este definit drept totalitatea actelor.

Clasele sociale Real㠖 ceea ce credem în mod real despre noi Propria imagine  Ideal㠖 ceea ce am vrea sã fim Imaginea altora – ceea ce cred alþii despre noi FACTORII PSIHOLOGICI .Normele .Stilul de viaþã . bãuturi alcoolice.Motivaþia .Situaþia materialã .Orientarea cãtre alþi . puternici factori de influenþã a deciziilor la nivel de familie sunt bunicii ºi copiii Decizii luate de: Grupurile de referinþã Un grup poate fi numit de referinþã atunci când un individ se identificã într-o atât de mare mãsurã cu grupul.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà FACTORII CULTURALI 31 .Percepþia .Valorile culturale .Atitudinile FACTORII PERSONALI . tutun Împreunã (fiecare are influenþã relativ egalã) : excursii.Personalitatea BIZPRO-Moldova 31 .Ocupaþia . încât ia multe din valorile. cosmetice si medicamente Predominant de soþ : articole de reparaþii. bunuri de folosinþã îndelungatã Autonom: soþul ºi soþia iau aproximativ aceleaºi decizii. dar separat unul de celãlalt De asemenea.Subcultura . îmbrãcãminte pentru copii.Orientarea spre sine .Orientarea spre tradiþie FACTORII SOCIALI Familia Predominant de soþie: produse alimentare. atitudinile ºi comportamentul membrilor sãi. concedii.

Intr-adevãr. materiale ºi financiare. Datã fiind. dinamica fenomenelor) sau se poate axa pe un anumit fenomen sau categorie de piaþã .) . Ce este politica de marketing a unei întreprinderi? Politica de marketing constã dintr-un cumul de strategii. a mesteca. Axa în jurul cãreia se “construieºte” o politicã este strategia. conjuncturã. mediul legislativ. pe de o parte. pe de o parte. dimensiuni.Pe lângã aspectele psihologice ºi socio-economice specifice care constituie obiectul principal de cercetare.Studiul mediului intern al întreprinderii . paºii concreþi pe care trebuie sã-i facã aceasta într-un moment sau altul al stadiului de dezvoltare. BIZPRO-Moldova 32 . mixer. adicã de: politica de produs. obiectivele. un stil propriu. în mod selectiv sau în ansamblu. care. utilitatea cercetãrilor de marketing pentru dezvoltarea întreprinderii. în funcþie de necesitãþile pe care le resimte firma la un moment dat. o anumitã imagine care o singularizeazã. iar pe de alta. asociatã cu “marketing”. tehnologic. sugereazã ideea de amestec.respectiv: analiza resurselor umane. IN CE CONSTà MIXUL DE MARKETING? Mixturã. mediul instituþional. în spatele acestui termen se ascude îmbinarea într-un tot unitar a patru subansamble strategico-tactice numite politici de marketing. strategiile ºi politicile de dezvoltare. tactici ºi tehnici ce vizeazã. capacitatea de adaptare a firmei la obiectivele trasate etc. iar pe de alta practicarea acestora la scarã foarte redusã de cãtre întreprinzãtorii autohtoni. Este vorba despre “cei 4 P”.Studiul comportamentului consumatorului . . pânã la materializarea lor în cadrul consumului. direcþiile de perspectivã ale întreprinderii. Direcþii de investigare . Totul depinde de cât de realist este formulatã politica în raport cu potenþialul firmei ºi cu realitãþile din mediul ei extern.Studiul nevoilor de consum . a amesteca. dar care poate fi perceputã de consumatori în sens pozitiv sau negativ. cultural etc.care poate sã vizeze aspectele ei generale (caracteristici. de plasare (distribuþie) ºi promovare (comunicare).Studiul pieþei .32 CE REPREZINTà CERCETAREA DE MARKETING? MARKETING “Cercetare de marketing” este un termen generic ce înglobeazã mai multe categorii instrumental-investigative. capacitate. structurã. de preþ. De la identificarea nevoilor ºi a corelaþiilor dintre ele. Din aceastã familie de cuvinte provine ºi noþiunea de “mix”. tot în aceastã categorie se înscrie ºi investigarea drepturilor consumatorilor/ utilizatorilor. s-a considerat oportunã rezervarea unui capitol aparte pentru abordarea mai pe larg a unui atare subiect. pe o piaþã sau alta. . de “ceva combinat cu altceva” vizând în mod direct activitatea de marketing. la care antreprenorul poate sã facã apel. Modul în care combinã strategiile ºi utilizeazã instrumentarul specific îi conferã firmei o anumitã personalitate.Studiul altor componente ale mediului extern care influenþeazã în mod direct sau indirect asupra activitãþii întreprinderii (evoluþia ramurii în cadrul cãreia firma activeazã.acesta are un spectru larg de investigare.

acþionând în cadrul unor pieþe dinamice.când întreprinderea se adreseazã fiecãrui segment în parte Deºi se înscrie în optica de marketing. aplicarea neadecvatã a unei strategii poate distruge întreg eºafodajul afacerii construit cu trudã ºi sacrificii.când întreprinderea se limiteazã la un segment sau la un numãr restrâns de segmente. respectiv.când întreprinderea se adreseazã pieþei în mod global Adicã. fie sã-i consolideze poziþia pe piaþã. uneori ani îndelungaþi. utilizarea ei este destul de redusã. sau potenþialul firmei nu permite extinderea strategia restrângerii . se situazã deja la cote de acceptabilitate destul de ridicate strategia menþinerii . întrucît “fuga” de pe piaþã cotravine într-un fel. 1. nu þine cont de segmentele existente în cadrul ei . 3. Tipuri de strategii Strategiile de marketing au o diversitate pronunþatã ºi se clasificã dupã multiple criterii. strategia diferenþiatã .adicã a dezvoltãrii activitãþii de piaþã Este practicatã de firmele care. la “cazurile” unor firme cunoscute publicului larg ce acþioneazã în mediul autohton. cea mai des utilizatã strategie. principiilor de marketing. din localitatea/regiunea unde se desfãºoarã cursul. sau când oferta este cu puþin depãºitã de cerere (marketing nesegmentat). Prezentãm în cele ce urmeazã câteva blocuri de variante strategice. mai ales atunci când este vorba despre reorientarea întreprinderii sau despre o piaþã aflatã în regres ca urmare a progresului ºtiinþifico-tehnic 2. Aplicarea unei variante strategice sau a alteia rãmâne la discreþia personalului managerial al firmei.oportunã pentru firmele care deþin un anumit monopol pe piaþã. în consecinþã. însoþite de scurte explicaþii. din cauza divizãrii pieþei în foarte multe straturi. atunci când va expune aceastã temã în faþa antreprenorului începãtor. In funcþie de poziþia întreprinderii faþã de structurile pieþei se delimiteazã: strategia nediferenþiatã . sã facã referiri la situaþii concrete. Dar ea se aplicã totuºi. In funcþie de poziþia întreprinderii faþã de dinamica pieþei (cf. Ea vizeazã un ansamblu de acþiuni “cu bãtaie lungã”. In funcþie de poziþia întreprinderii faþã de schimbãrile pieþei se poate vorbi despre: 33 BIZPRO-Moldova 33 . Este cea mai “comod㔠pentru firmã ºi. Pentru cã. sã se opteze anume pentru “reþeta” corespunzãtoare posibilitãþilor întreprinderii ºi momentului oportun. menite fie sã-i lanseze un produs/ serviciu.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà Ce este strategia de marketing? Strategia de marketing reprezintã principalele direcþii de activitate spre care se orienteazã întreprinderea. Ar fi de dorit însã ca formatorul. Este important însã.283) se disting: strategia creºterii .sau “strategia de supravieþuire” Se face mai rar apel la acest tip de strategie. Atenþia se concentraezã doar asupra acelor zone de piaþã în care existã ºanse mai mari de fructificare a potenþialului (marketing selectiv). p.aplicabilã în cazul când sau piaþa este saturatã. Se foloseºte cu precãdere de cãtre firmele care activeazã pe pieþe relativ puþin segmentate (marketing segmentat) strategia concentratã . 8.

în funcþie de nivelul exigenþelor fiecãruia. (In esenþã. de asemenea.în cazul în când.este specificã acelor întreprinderi capabile sã se racordeze la schimbãri ºi. Privitã dintr-un alt unghi de vedere. ulterior vânzãrii. se apeleazã la strategia menþinerii cotei de piaþã sau . de urmãrire. implicit.presupune venirea în întâmpinarea exigenþelor pieþei. care implicã atât prevederea schimbãrilor cât ºi adaptarea imediatã la acestea. strategia “niºerului “. CÂND ªI CUM SE APLICà ?aspectul strategia ºalangerului . BIZPRO-Moldova 34 . O strategie de “pândã”. cu unul bun. apar unele defecþiuni de utilizare înlocuiesc operativ ºi gratuit accesoriul sau chiar produsul defect.este strategia poziþiei secundare faþã de lider. strategia exigenþei reduse . un standard de calitate scãzut. fiind totodatã specificã întreprinderilor cu potenþial redus. cu un rating mediu sau scãzut. Este specificã firmelor de prestigiu (în special axate pe bunuri de folosinþã îndelungatã) care pun accentul pe calitate ºi care . implicit. la noile cerinþe ale pieþei.dacã este evident cã nu se poate face faþã concurenþei . pot fi luate în considerare: strategia liderului de piaþã .marcheazã starea de aºteptare. Spre deosebire de strategia adaptivã. ªi într-un caz ºi în celãlalt. 5. creºterea rapidã a cotei de piaþã) strategie defensivã . firma tinzând spre statutul de lider. cu notorietate. ci ºi rapiditatea cu care firma reuºeºte sã facã faþã cerinþelor impuse de noua configuraþie a mediului ei extern. cãrora le rãspund diferenþiat. nu numai existenþa capacitãþii de adaptare este foarte importantã.34 MARKETING strategia adaptivã . introduce produse noi. satisfacerea acestora la un nivel foarte înalt. 4. poziþionarea firmei în contextul concurenþial genereazã trei tipuri de strategii care. cu rating ridicat ºi. Liderul “dã tonul” în schimbarea preþurilor. strategia pasivã . de regulã. când este vorba de strategia pasivã se subânþelege o adaptare întârziatã ºi foarte lentã ca proces în sine. de fapt.presupune. pentru deþinerea celei mai mari cote valorice.vizeazã ocuparea celei mai oportune niºe de piaþã. strategia exigenþei medii .este specificã întreprinderilor cu potenþial mediu. UNDE. In funcþie de poziþia întreprinderii faþã de exigenþele pieþei se delimiteazã: strategia exigenþei ridicate . Poate fi aplicatã ºi în cazuri de penurie.presupune menþinerea sau restrângerea pânã la retragerea de pe piaþã ºi este specificã firmelor mai modeste. (Se urmãreºte.vizeazã lupta pentru obþinerea supremaþiei de piaþã.la strategia restrângerii cotei de piaþã). fie de “noii veniþi” care îºi pot etala anumite avantaje certe faþã de concurenþi. Ele þin cont de diferenþierile ce existã între segmentele de cumpãrãtori. favorizat de o slabã concurenþã a ofertanþilor. Desigur. In funcþie de poziþia întreprinderii faþã de nivelul competiþiei existã strategie ofensivã . având o arie largã de acoperire pe piaþã. De regulã. dispune de reþea proprie de distribuþie. respectiv.este folositã în special fie de întreprinderile bine poziþionate în cadrul pieþei. o astfel de strategie poate avea un grad de agresivitate foarte ridicat.

de solicitãrile pieþei ºi de conjunctura ei. Dar. structura ºi evoluþia gamei de produse ºi servicii ce constituie obiectul de activitate al firmei pentru o anumitã perioadã de timp. în raportarea lui la un anumit standard calitativ.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà Axa strategicã a unei întreprinderi se poate modifica de la o etapã de evoluþie la alta. (cazul Republicii Moldova) alternanþa strategicã devine un fapt obiºnuit. 2. Activitatea de inovaþie . Deºi. pe de o parte de posibilitãþile ºi obiectivele întreprinderii la un moment dat. teoretic. accentul se pune pe politica de produs. iar pe de alta. PRODUS 35 PROMOVARE PROMOVARE PLASARE PLASARE PREÞ POLITICA DE PRODUS Ce este politica de produs? Prin politica de produs se înþelege un ansamblu de strategii. racordarea la noile tehnologii. la tendinþele pe care le manifestã concurenþii direcþi ºi indirecþi. protecþia juridicã a produsului. Activitatea de modelare a produsului . cât ºi a celor de import. diversificarea gamei de materii prime. Politica de produs înglobeazã o multitudine de acþiuni diverse. care se referã la: 1. înmãnunchiate într-un ansamblu bine dozat. printr-un ansamblu de acþiuni bine determinate. un mix de marketing este rezultatul unor acþiuni specifice. iar pe de altã parte. implicit. Asigurarea legalã a produsului . Ea se materializeazã în conduita întreprinderii. atunci când firma acþioneazã întrun mediu turbulent.constã în conceperea ºi realizarea de prototip sau machetã a produsului ºi. de regulã. In Republica Moldova existã un cadru juridic adecvat care permite atât protecþia mãrfurilor autohtone. În esenþã.priveºte crearea unui climat propice în toate compartimentele firmei pentru: cercetare ºi producþie. toþi cei “4 P” au ºanse egale de a juca “rolul principal”. Principalele instrumentele de protecþie vizate de legislaþia naþionalã sunt: BIZPRO-Moldova 35 . 3. tactici ºi tehnici care vizeazã dimensiunile. raportatã pe de o parte la cerinþele mediului de piaþã. unde pot apãrea evenimente neprevãzute ce nu se înscriu în obiºnuitul calcul de risc. Conceptul de marketing-mix Aºa cum o prãjiturã gustoasã este rezultatul amestecãrii de cãtre o gospodinã priceputã a anumitor ingrediente în cantitãþi strict delimitate. faþã de celelalte este strict dependentã. tot aºa. predominanþa unei componente a mixului. dezvoltarea service-ului.In cadrul acestei etape întreprinderea trebuie sã asigure.

se referã la modul de comportament al decidenþilor faþã de produsele uzate moral ºi cu un nivel scãzut de rentabilitate 5.brevetele de invenþie . Recomandãm formatorilor ºi consultanþilor sã accentueze în faþa cursanþilor/clienþilor (când e vorba de consultanþã) importanþa înregistrãrii mãrcii. Este necesar sã cunoaºtem dimensiunile gamei pentru: . Profitând de faptul cã firma în cauzã a deschis mai multe magazine specializate. Anturaj Lux etc.modelele de utilitate . o “linie” vizând asocierea produselor numai pe criterii de înrudire a materiilor prime folosite sau ale tehnologiei de fabricaþie. Ce reprezintã gama de produse? Prin “gamã de produse” se înþelege un grup de mãrfuri care au ca numitor comun materia primã folositã ºi/ sau tehnologia de fabricaþie precum ºi o destinaþie comunã de utilizare. în cinci ani de activitate pe piaþa mobilei ºi-a câºtigat pe bunã dreptate statutul de lider al calitãþii. ideii de protecþie a mãrcii nu i se acordã pe scarã largã importanþa cuvenitã. în mediul antprenorial autocton.desenele industriale Cele mai reprezentative instituþii cu caracter protectiv abilitate de stat sunt: . Datele necesare se pot gãsi în formã detaliatã pe site-ul specializat al AGEPI. inclusiv la taxele în vigoare.care este datã de numãrul de linii de produse pe care le are în componenþã a profunzimea gamei .datã de numãrul produselor tuturor liniilor.denumirea de origine . practicând concurenþa neloialã anumite firme preiau parþial (dar în mãsurã considerabilã) fragmente din denumiri bine cunoscute pe piaþã. pentru diferite segmente-þintã de consumatori (Anturaj Office. o întreprindere concurentã ºi-a luat ulterior numele de “Anturaj-Nou”.Agenþia Naþionalã pentru Drepturile de Autor Cea mai des uzitatã formã de protejare a mãrfii o constituie înregistrarea mãrcii de care se ocupã ACEPI. Ca “instrument de convingere” poate fi adus în discuþie cazul “Anturaj MobiGrup” care. Ele îºi sporesc prin fraudã vânzãrile sub umbrela unor mãrci notorii.mostrele gustative . Gama se caracterizeazã prin dimensiuni specifice: a lãrgimea gamei . Din pãcate. acest fapt poate aduce prejudicii materiale ºi morale în unele situaþii greu sau chiar imposibil de reparat dacã firma “mam㔠nu ºi-a asigurat protecþia. fãcând referiri la formalitãþile ce trebuie îndeplinite ºi. Aceasta oferã mobilã de comandã total diferitã ca aspect ºi calitate ºi profitã din plin de acþiunile promoþionale ale firmei Anturaj MobiGrup. Dar obþinerea de cãtre firma Anturaj MobiGrup a certificatului de protecþie a mãrcii i-a dat acesteia dreptul de a beneficia de denumirea aleasã iniþial. de comerþ ºi de servicii .drepturile de autor .vizeazã politica sortimentalã a firmei.pentru compararea la nivel naþional a ofertelor pentru diferite categorii de produse.mãrcile de fabricã. 4.). BIZPRO-Moldova 36 .36 MARKETING .Agenþia Naþionalã pentru Protecþia Proprietãþii Industriale (AGEPI) . Or. Alcãtuirea gamei de produse a firmei producãtoare .aprecierea comparativã a douã sau mai multe firme care fabricã aceleaºi produse . Se cunosc suficiente cazuri când. Atitudinea faþã de produsele vechi .datã de numãrul de produse distincte pe care le are o linie de produse a lungimea gamei . O gamã cuprinde mai multe linii de produse.

Maturitate 5. Turbulenþã 4. considerãm oportunã prezentarea ciclului de viaþã în cinci etape. inclusiv cu referiri valabile pentru fiecare componentã a mixului. Lansare 2. mai ales într-un mediu foarte instabil. Se caracterizeazã prin: creºterea lentã a vânzãrilor ºi un efort de marketing foarte susþinut. turbulenþa. tizând cãtre 0. Cei care .vor considera inutilã introducerea acestei faze în planificarea strategicã. Mai exact. pe de o parte. caracterul aplicativ al acestei lucrãri. Alþii însã. atâta timp cât preþul de vânzare acoperã cheltuielile variabile Creºtere (cheltuielile fixe fiind deja amortizate). mai multã claritate ºi permite. Aceastã fragmentare dã. dupã pãrerea noastrã. pentru a-ºi permite ºi ei pãtrunderea pe piaþã. Date fiind. creºterea. maturitatea ºi declinul. iar pe de alta instabilitatea accentuatã din mediul autohton ce culmineazã cu prelungite faze de turbulenþã. plasatã între creºtere ºi maturitate. Aceastã fazã începe în momentul în care rata de creºtere (deºi pozitivã) începe sã se diminueze. la propriul interes . faciliteazã adaptarea acestora la schimbãrile uneori foarte mari ce pot avea loc la confluenþa dintre creºtere ºi maturitate. o pot omite. Concurenþii încep sã invadeze piaþa. Vânzãrile scad vertiginos. Inovatorul se aflã în situaþie de monopol. dar acest fapt poate sã nu împiedice firmele prezente pe piaþã sã fie rentabile. militeazã pentru introducerea unei a cincea faze.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà EXEMPLU DE GAMà DE PRODUSE COSMETICE CREME Linia 1 MACHIAJ Linia 2 37 ªAMPON Linia 3 LOÞIUNI SOLARE Linia 4 de zi de noapte hidratantã pentru ochi demachiant fond de ten fard rimel ruj de buze creion dermatograf pt. Creºtere 3. majoritatea autorilor menþioneazã 4 etape de viaþã ale produselor: lansarea. pãr uscat pt. Tinde sã creascã ºi numãrul intermediarilor distribuitori (angrosiºti ºi detailiºti). determinate în special de “paºii” mai hotãrâþi sau mai timizi ai concurenþei. pãr gras pt. imitatorii-urmaºi aºteptând ca acesta “sã smântâneascã oalele”.raportat la propria afacere . Creºte cererea. Incepe când un produs nou se lanseazã pe o piaþã nouã. pãr normal pt. Pe parcursul perioadei de maturitate volumul vânzãrilor se stabilizeazã. revizuirea tacticilor de piaþã. Notã: 1. pãr vopsit expunere totalã grad 15 grad 8 grad 2 pentru copii LÃRGIME LUNGIME = TOATE PRODUSELE Ciclul de viaþã al produselor In literatura de specialitate. Declin BIZPRO-Moldova 37 PROFUNZIME . pt. spãlãri frecv.

sociale ºi personale) ale produsului în rândul cumpãrãtorilor. Declin Reducerea gamei. Distribuþie deschisã. Scãderea preþurilor în cazul concurenþei prin preþ. Maturitate Alegerea unei stategii de “smântânire” (preþuri ridicate) sau a unei strategii de penetrare (preþuri joase). cognitive. Relaþii publice. Imaginea produsului . Gamã limitatã. sau a unei strategii de creºtere. rezistenþã la acþiunea factorilor de mediu) instrucþiunile de folosinþã. Preþuri promoþionale. Publicitate foare clar direcrea vânzãrilor. service etc.rea vânzãrilor. Obiectiv: fidelizarea Obiectiv: fidelizarea consumatorilor. Publicitate direcþionatã spre “consumatorii inovatori”.care cuprind caracteristicile merceologice ale produsului ºi ambalajului sãu. privite prin prisma substanþei materiale a acestora. a plângerilor consumatorilor. în acelaºi timp un intermediar între produsul propriu-zis ºi consumator. Promovare. un colportor de informaþie care poate “vorbi” atât despre alte componente corporale. afective. Maturitate Pregãtirea produselor succesoare. densitate. licenþa. PRET Distribuþie deschisã.ambalaj In viziunea de marketing. POLITICA DE PRODUS PLASARE Distribuþie exclusivã sau selectivã. MARKETING 2.38 1. Producãtorul trebuie sã controleze reaprovizionarea distribuitorilor ºi nivelul stocurilor lor. 4. pentru creºterea cererii. Pãrãsirea unor puncte de vânzare marginaºe. Prime pentru distribuitori.este o componentã motivaþionalã ºi constituie ansamblul reprezentãrilor (mentale. Maturitate Lãrgirea câmpului de distribuþie. eventual. sensibilã. 5.: structurã ºi conþinut. Componentele acorporale . Modificarea anumitor caracteristici ale produsului pentru a-l diferenþia de cele ale concurenþilor. PROMOVARE Cheltuieli ridicate pentru lansarea produsului. plus serviciile care însoþesc produsul (instalare.Buget redus.însumeazã elemente ce nu au un corp material. de importanþa mai micã sau mai mare care se acordã ambalajului. Distribuþie deschisã. PREÞ Stabilitate sau tendinþã de scãdere. 3. greutate. formã. Facilitãþi acordate anumitor distribuitori pentru a frâna intrarea pe piaþã a produselor concurente. Alegerea fie a unei strategii de scãdere a preþurilor.) 2. Componentele corporale . Publicitate de întreþine. consumatorilor.Diferenþiere mai evidentã faþã de modelele anterioare. Marje pentru distribuitori încã destul de ridicate.reprezintã ansamblul informaþiilor transmise de producãtor sau distribuitor cumpãrãtorului potenþial 4. Lansare PRODUS Accent pe calitatea produsului. Ambalajul este în primul rând o componentã corporalã. cât ºi despre cele acorporale. Comunicare de masã . ca: marca. Revenirea la o distribuþie selectivã ºi specializatã. 3. termen de garanþie. Accent pe promova. Nu se mai fac nici schimbãri de ordin tehnic nici de culoare. Scãderea preþurilor în cazul concurenþei prin preþ. raportate la necesitãþile ºi doleanþele segmentului de consumatori vizat. Dar este. Tendinþã de lãrgire a gamei. Comunicaþiile privitoare la produs . Turbulenþã Innoirea modelelor. protecþia juridicã. în funcþie de relevanþa fiecãrei categorii de componente. Totodatã. în funcþie de fidelitatea clientelei. cu marje ridicate acordate distribuitorilor. Comunicare de masã . depinde imaginea de ansamblu despre produs. Creºtere Imbunãtãþirea tehnicilor ca urmare a primelor studii privind gradul de satisfacere a clientelei. precum ºi a funcþionalitãþii lor (ex. mm Relaþia produs . a sugestiilor ºi. periodicã sau permanentã. BIZPRO-Moldova 38 . þionatã.. Stabilizarea marjelor. Eºantioane plus agenþi de teren. Este vorba despre: 1. 4. un produs este mai atractiv sau mai puþin atractiv.

Poate individualiza produsul diferenþiindu-l de mãrfurile concurente. cât ºi din punct de vedere funcþional). 24. mijloacelor ºi obiectivelor acestuia din urmã se concretizeazã (cf.nn) Criterii de evaluare a oportunitãþii de lansare pe piaþã a unui nou produs Inainte de a ieºi pe piaþã cu un produs nou.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRÃ Ambalajul poate atrage sau poate respinge. din mai multe perspective. încercând sã rãspundã la urmãtoarele întrebãri: BIZPRO-Moldova 39 . poate face asocieri de marcã. întrucât. multe produse moldoveneºti de calitate înaltã au un grad scãzut de atractivitate din cauza ambalajului necorespunzãtor (atât din punct de vedere estetic.ambalaj vãzutã prin prisma funcþiilor. sã facã o analizã aprofundatã. se impune ca firma. Meritã de insistat asupra acestui fapt. 46) în urmãtoarea schemã: 39 Prin prezentare atractivã Faciliteazã vânzãrile În conformitate cu standardele Asigurã menþinerea calitãþii Creeazã unitatea de transport Bilanþ global pozitiv Durata de viatã Adaptare la produs Fragilitatea relativã Specificul produsului Focuri Adaptare la condiþiile de transport Transport Manipulare Depozitare Lovituri Vibraþii Refrigerare FUNCÞII Asigurã distribuþia MIJLOACE Adaptarea ambalajului la nevoile consumatorilor Rentabilitatea Alegerea celor mai performante circuite logistice Analiza costurilor la toate stadiile de distribuþie Bilanþ global pozitiv Adaptarea la diverse pieþe Gãsirea de noi pieþe Adaptarea la preferinþele consumatorilor OBIECTIVE Pieþe externe (în cazul mk internaþional . a oportunitãþii de lansare. p. indiferent de tipul ºi mãrimea ei. O sintezã a relaþiilor produs .

materiile prime de muncã 2.nivelul de rentabilitate al firmei ? DISPUNE FIRMA DE RESURSELE FINANCIARE SOLICITATE DE NOUL PRODUS NECESARE PENTRU .câºtigarea unei poziþii mai bune pe piaþã .încadrarea suplimentarã a forþei de muncã ? 2.nivelul de noutate .estimarea duratei sale de viaþã ? .materialele accesorii ? . Creºtere PRODUS 4.achiziþionarea de noi utilaje .40 Criterii Variante de întrebãri PERFORMANÞELE NOULUI PRODUS CORESPUND CERINÞELOR ? . p. 313) BIZPRO-Moldova 40 . Maturitate NOUL PRODUS RÃSPUNDE STRATEGIILOR DE PIAÞà ALE FIRMEI PRIVIND .accesibilitatea preþului .elaborarea unor noi tehnologii .câºtigarea de noi segmente de consumatori .utilajul necesar de fabricaþie CRITERII ECONOMICOFINANCIARE NOUL PRODUS SE ÎNCADREAZà ÎN .posibilitãþile tehnologice .aspectul estetic MARKETING CRITERII TEHNICE PRET RESURSELE DISPONIBILE SATISFAC CERINÞELE IMPUSE DE NOUL PRODUS PRIVIND POLITICA DE PRODUS .pãstrarea sau îmbunãtãþirea imaginii firmei în rândul consumatorilor POT FI SATISFÃCUTE CERINÞELE CONSUMATORILOR PRIVIND .realizarea unei rentabilitãþi a acestuia pe un termen prestabilit (Adaptare dupã 8.creºterea capacitãþii competitive ? PREÞ .necesarul de forþã . Creºtere .diferenþierea faþã de oferta existentã ? CRITERII DE MARKETING CONDIÞIILE PIEÞEI CÃREIA I SE ADRESEAZà PRODUSUL PERMIT .funcþionalitatea Rãspunsurile vor viza: .aspectul ergonomic .

a strategia înnoirii sortimentale . prin reducerea lãrgimii sau a profunzimii acesteia.se referã pe de o parte la programarea dinamicii calitãþii ºi diferenþierea acesteia în raport cu specificul cererrii.este vorba despre adaptarea structurii gamei de mãrfuri a întreprinderii la cerinþele specifice unei anumite pieþe sau unui anumit segment de consumatori. a strategia diferenþierii calitative a produselor . 142] O viziune mai puþin tradiþionalã asupra ansamblului strategic privind gama de produse sau servicii propune Boston Consulting Group care. verticalã sau lateralã) a strategia de adaptare . Aceasta implicã modificãri de ordin tehnic. dupã 26 p. fie diminuarea gamei. structura ºi dinamica gamei sale de mãrfuri. dimensional sau de condiþionare.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà Strategii de produs mm In funcþie de dimensiunile. centrându-ºi atenþia pe echilibrul de gamã.constã în diversificarea gamei de produse (pe orizontalã.scoaterea de pe piaþã fie a unor produse uzate moral ori cu cerere scãzutã. Sintetizãm în schema de mai jos ansamblul principalelor elemente care trebuie luate în considerare atunci când se construieºte axa strategicã a politicii de produs/ serviciu: Probleme de conducere 41 Decizia privind linia de produse Ciclurile de viaþã Produse Decizii privind produsul/serviciul Servicii  • Caracteristici Caracteristici Mãrci •Mãrci Ambalare •Ambalare Garanþie •Garanþie Service •Service Calitate •Calitate Strategii Plan service _Plan service Tip de serviciu _Fel service Sistem de _Sistem de livrare prestare Amplasãri _Amplasãri Niveluri de _Niveluri calitate calitate [adapt. întreprinderea poate opta pentru una sau mai multe din urmãtoarele variante strategice: a strategia de selecþie . funcþional. Prezentãm BIZPRO-Moldova 41 . a strategia de creºtere a dimensiunilor gamei .care se materializeazã în crearea de noi linii de produse în cadrul gamei existente. a dezvoltat o matrice de creºtere a segmentului de piaþã.

a). (Or. în funcþie de specificul afacerii. câini.G. sunt clasificate într-o matrice de portofoliu de afaceri. are aceeaºi cotã ca ºi urmãtorul competitor.C.s.a. Pentru utilizarea cu succes a metodei mai susmenþionate este necesarã delimitarea activitãþilor firmei în unitãþi strategice de afaceri (u. toate u.s. “Staruri” sunt numiþi liderii ce dispun de cote mari de piaþã ºi rate ridicate de creºtere a pieþei.0 reflectã faptul cã u.s. valoarea BIZPRO-Moldova 42 . stele. are o cotã de piaþã de trei ori mai mare decât urmãtorul cel mai mare competitor).s.0 înseamnã cã u. BCG clasificã afacerile în funcþie de rata de creºtere a pieþei ºi de cota de piaþã.G din convingerea cã aceasta poate fi adaptatã ºi utilizatã cu succes în sfera businessului autohton. avanseazã urmãtoarea ipotezã: a Firma cu cea mai mare cotã de piaþã în raport cu competitorii trebuie sã fie capabilã sã producã la cele mai scãzute costuri a Firmele cu o cotã de piaþã scãzutã în raport cu competitorii vor fi producãtori la costuri ridicate Pornind de la aceastã premisã.a. (De exemplu: o ratã de 1.42 MARKETING pe scurt esenþa metodei B. Metoda B. 3. dupã cum urmeazã: RATA DE CREªTERE A PIEÞEI MARE Matricea B.C. vaci cu lapte.C.a. Ei “produc” numerar în cantitãþi foarte mari. “Stele”.G.a dispune de o jumãtate de cotã din urmãtorul cel mai mare competitor. Stelele “Vedete”. Apoi. o ratã de 0. cât ºi cele potenþiale.s. s-a fãcut ºi clasificarea produselor/ afacerilor în patru categorii: semne de întrebare.5 aratã cã u. Incertitudini Stele (Staruri/ vedete) Maidanezi Vaci cu lapte (Pietre de moarã) MICà COTA DE PIAÞà MARE Matricea ia în considerare atât unitãþile strategice de afaceri curente.

sã ajungã la stadiul de câini. dar câºtigurile sunt reduse. apoi se transformã în vaci cu lapte.vizeazã menþinerea poziþiei curente. Vacile cu lapte Creºterea scãzutã a pieþei ºi o cotã de piaþã ridicatã reprezintã semnele distinctive ale “vacilor cu lapte”. “pietre de moar㔠sunt numite produsele care au atât cota de piaþã. sã determine mãrimea sumelor ce se vor aloca. Poziþionarea lor necompetitivã nu este generatoare de profituri. ele cer mai mult numerar decât pot produce. existã riscul ca aceºti “copii-problem㔠sã absoarbã în ritm alert numerarul pe termen scurt transformându-se în câini . asociate obiectivelor firmei. þinând cont de faptul cã. Utilizeazã mult numerar. a celor de cercetare ºi a desponibilitãþilor pentru investiþii în alte produse. Scoaterea . deºi se aflã pe pieþe în creºtere. In cazul în care cota unei stele se reduce pentru cã a obþinut mult numerar pe termen scurt sau au crescut preþurile creând o “umbrelã pentru concurenþi”. numite ºi “copiii-problem㔠sunt produse care. o firmã trebuie sã echilibreze afacerea în fiecare zonã. cât ºi rata de creºtere foarte scãzute. au o pondere scãzutã a pieþei. urmând ca aceste previziuni. Din cauza creºterii. Construirea . Incertitudinile Semnele de întrebare.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà unui produs sau serviciu este reflectatã de fluxul de numerar pe care îl genereazã) Acesta urmeazã a fi reinvestit în capital circulant ºi fix.constã în investirea pentru viitor. iar poziþia sa competitivã trebuie Stelele menþinutã. în timp ce au nevoi scãzute pentru reinvestire. datã fiind “productivitatea” înaltã de avantaje. Surplusul mare de numerar permite plata dividendelor ºi a dobânzii.generarea de numerar pe termen scurt. Produsele “stele” reprezintã cea mai bunã ºansã de profit disponibilã pentru o firmã. Câinii “Câini”. Pentru a supravieþui pe termen lung. în timp. ulterior. ca urmare a cotei de piaþã reduse. Boston Consulting Group propune în acest sens 4 strategii la care întreprinzãtorii pot face apel: 1. Cei care se ocupã cu planificarea strategicã a firmei. pentru ca. Menþinerea . Multe unitãþi strategice de afaceri se transformã de la o etapã la alta: încep ca semne de întrebare. 2. fãrã a neglija însã câºtigul pe termen scurt . în cazul acestor produse se impune o protecþie maximã. afacerile îºi schimbã poziþia. 26-28]. au datoria de a prevedea combinaþiile viitoare ale afacerilor din fiecare zonã.pe mãsurã ce creºterea va încetini. în final. a cheltuielilor indirecte. Dacã nu se modificã cota de piaþã.24. 3. Câºtigurile lor ridicate plus amortizarea constituie intrãri in numerar ridicate.p. 4. Prin urmare.vinderea sau lichidarea [cf. devin stele. Recoltarea . 43 BIZPRO-Moldova 43 .timp în care poziþia pe piaþã trebuie îmbunãtãþitã. steaua va deveni pânã la urmã un câine.

) BIZPRO-Moldova 44 .44 POLITICA DE PREÞ MARKETING In ce constã politica de preþ? Politica de preþ este cea de-a doua D componentã a mixului.compania turcomoldoveneasc㠓Moldcell”. 2.) . în modul ºi la momentul oportun.Deplasarea mãrfurilor pe un traseu de piaþã de la producãtor la consumator . de conjunctura ºi dinamica pieþei. care reprezintã lanþul proceselor operative prin care trec mãrfurile . (Am optat pentru formula “politicã de distribuþie” ºi nu de “plasare” întrucât acesta este termenul generic conscrat în literatura de specialitate când e vorba de ansamblul strategicotactic de profil). personal etc. In dependenþã de acesta (implicit de evaluarea corectã a costurilor ºi a capacitãþii de cumpãrare a segmentului destinatar) demersurile firmei în cadrul schimbului pot avea succes.Aparatul tehnic ce contribuie la realizarea proceselor specifice (dotãri. a unui cumul de acþiuni specifice ce se desfãºoarã în intervalul dintre încheierea procesului de producþie ºi intrarea mãrfii în posesia consumatorului final. Dar atât produsul. Prin urmare. în baza unui plan bine determinat. implicit. tactici ºi tehnici care îi permite firmei sã-ºi modeleze preþurile în funcþie de dimensiunile cererii. Obiectivele politicii de preþ Principalele obiective ale politicii de preþ sunt: 1.Distribuþia fizicã. Intenþia de a “smântâni piaþa” (sau “a lua caimacul”) prin lansarea unor produse cu preþ ridicat. Este cazul intrãrii pe piaþa autohtonã a operatorului de telefonie mobil㠓Voxtel”. Aceste acþiuni specifice vizeazã: . care s-a lansat cu sloganul “Pentru toþi ºi fiecare!” POLITICA DE DISTRIBUÞIE Ce este politica de distribuþie? In primul rând este unul din cei 4 “P” .Ansamblul operaþiunilor care marcheazã trecerea mãrfii de la un agent de piaþã la altul pânã la intrarea ei în sfera consumului (vânzare. consignaþie etc. prin politicã de distribuþie se subânþelege efectuarea. Un exemplu concludent este strategia aplicatã de cel de-al doilea operator de telefonie mobilã . politica de preþ ar putea fi definitã ca fiind acel ansamblu de strategii. Pãtrunderea extensivã pe piaþã .cu aºa-numitele “preþuri de penetrare” destul de accesibile segmentelor largi de consumatori. concesiune.poziþionate în a doua jumãtate a piramidei lui Maslow .ºi. Fãrã produs/ serviciu nu poate exista politicã de marketing. indispensabilã în alcãtuirea strategiei de piaþã. destinat segmentelor foarte pretenþioase . cu mare capacitate de platã. cumpãrare.ºi se referã la plasarea mãrfurilor. cât ºi distribuþia ºi acþiunile promoþionale au un preþ. supranumitã ºi “logistica mãrfurilor”. Aºadar. sau nu.

a). canalele pot fi scurte sau lungi. Lungimea unui canal de distribuþie se referã la numãrul de intermediari prin care mãrfurile trec de la producãtor la consumatorul final. Funcþiile comerciale a). Grupajul 4. Funcþiile materiale. Funcþiile comerciale Funcþiile comerciale se referã la: informaþiile privind produsul pe parcursul distribuþional. lãþime ºi adâncime. concesionarea. cu perioada de detenþie a mãrfii. de regulã. Transportul 2. Lungimea canalelor de distribuþie PRODUCÃTOR DE BUNURI DE CONSUM PRODUCÃTOR DE BUNURI INDUSTRIALE Canale scurte Agenþi Canale lungi Canale scurte Comercianþi cu ridicata Distribuitori industriali Canale lungi Comercianþi cu amãnuntul Agenþi Consumatori Utilizatori industriali BIZPRO-Moldova 45 . Reþeaua de distribuþie reprezintã anamblul canalelor prin care producãtorul îºi distribuie marfa. Un canal de distribuþie se caracterizeazã prin trei dimensiuni: lungime.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà Funcþiile distribuþiei Funcþiile distribuþiei sunt divizate în douã categorii: a). Ele au în vedere deci ºi costurile de depozitare. la rândul lor se împart în spaþiale ºi temporale. respectiv finanþarea ºi riscurile de stocaj. mai multe canale pentru acelaºi tip de marfã). vânzarea-cumpãrarea produsului. Canale ºi reþele de distribuþie Prin canal de distribuþie se înþelege: traseul jalonat de intermediari (care îndeplinesc diverse funcþii) parcurs de un produs pentru a ajunge la consumatorul final. Frahtarea 3. de regulã. direct proporþionale. Asortimentarea Funcþiile temporale vizeazã stocajul. Funcþiile materiale In cadrul funcþiilor materiale se disting 5 funcþii spaþiale: 45 1. serviciile conexe etc. (Un fabricant foloseºte. In funcþie de numãrul de intermediari care se interpun între aceºtia doi. b). care. Trierea 5.

46

MARKETING Lãþimea unui canal este condiþionatã de numãrul de unitãþi prin care se face distribuirea unui produs în cadrul fiecãrei etape. Adâncimea canalului este exprimatã de gradul de apropiere al distribuitorului de punctele de consum. Cel mai adânc canal presupune aducerea mãrfurilor la domiciliul clientului. Având în vedere cã distribuþia mãrfurilor reprezintã unul din instrumentele competitivitãþii întreprinderii, alegerea canalelor de distribuþie trebuie fãcutã cu maximã responsabilitate, pentru cã este, în esenþã, o decizie strategicã. Logistica mãrfurilor (distribuþia fizicã) In logistica mãrfurilor se înscriu: - Transportul produselor - Programarea ºi controlul stocurilor - Manipularea fizicã a produselor - Depozitarea Strategii distribuþionale Opþiunea strategicã se face în funcþie de unele criterii care vizeazã procesul distribuþional: In funcþie de dimensiunile canalului se disting umãtoarele variante strategice: - distribuþia directã (producãtor-beneficiar) - distribuþia prin canale scurte (cu o singurã verigã intermediarã) - distribuþia prin canale lungi cu douã sau mai multe verigi intermediare. In funcþie de anvergura distribuþiei se poate opta pentru: - distribuþie extensivã - care presupune o difuzare pe scarã largã a produselor, prin diverse categorii de intermediari - distribuþie selectivã - caracterizatã printr-un numãr redus de intermediari, de regulã specializaþi în difuzarea anumitor categorii de produse - distribuþie exclusivã - cu un singur intermediar care devine - sub diverse forme singurul distribuitor al produsului respectiv. In funcþie de gradul de participare a firmei în activitatea canalului de distribuþie se poate vorbi despre: - distribuþie prin aparatul propriu - distribuþie prin intermediari-exclusiv - distribuþie combinatã prin aparat propriu ºi prin intermediari Dupã gradul de control asupra distribuþiei existã strategii cu grad de control ridicat, mediul ºi scãzut.
POLITICA PROMOÞIONALÃ

Ce este politica promoþionalã? Politica promoþionalã, cunoscutã ºi sub denumirea de politicã de comunicare, însumeazã o serie de activitãþi menite, pe de o parte, sã atragã un numãr cât mai

BIZPRO-Moldova
46

NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà mare de consumatori spre produsele oferite, declanºând acþiunea de cumpãrare, iar pe de altã parte, menite sã contribuie la sporirea eficienþei economice a actului de comercializare. Ea informeazã, convinge, sporeºte vânzãrile. Dat fiind faptul cã, în mediul autohton, a investi în promovarea pe piaþã a produsului sau serviciului reprezintã încã o excepþie ºi nu o regulã (ca ºi în cazul cercetãrilor de marketing, de altfel), autorii au considerat oportunã prezentarea mai detaliatã a acestei componente a mixului, în capitolul intitulat: “Cum sã devenim cunoscuþi pe piaþã?” PROGRAMUL DE MARKETING In ce constã programul de marketing? Programul reprezintã o planificare riguroasã a tuturor activitãþilor de marketing ale întreprinderii. El este, totodatã, un instrument de concretizare a politicii de marketing. Alcãtuirea lui presupune o înlãnþuire logicã a etapelor ºi o prezentare detaliatã a conþinutului fiecãreia. Programul poate cuprinde acþiuni pe termen scurt, mediu ºi lung. Etapele programului de marketing sunt:
a). Cercetarea complexã, pe de o parte, a condiþiilor care determinã adoptarea programului, iar pe de altã parte, a condiþiilor în care acesta urmeazã sã fie pus în aplicare. Elaborarea diagnosticului de marketing.
DIAGNOSTICUL DE MARKETING

47

Intreprindere

Mediu economic, politico-social, demografic socio-psohologic, ecologic, legal, tehnologic

Misiune Obiective Strategii

Mixul de marketing

Acþiuni comerciale

Organizare Structurã Culturã

Resurse Competente

Cerere (consumatori)

Ofertã (concurenti)

Intermediari
Furnizori Distribuitori

S

FORÞE (Strenghts)

W

SLÃBICIUNI (Weaknesses)
Strategii

O

OPORTUNITÃÞI (Opportunites)

T

AMENINÞÃRI (Threats)

Diagnostic, previziuni

b). Alegerea obiectivelor programului c). Stabilirea planului de acþiuni d). Intocmirea bugetului e). Adoptarea programului de marketing

BIZPRO-Moldova
47

48
CUVINTE - CHEIE
- mediul extern al firmei - micromediu, macromediu - cerere ºi ofertã - prosus/ serviciu - concurenþã - competitivitate - poziþionare - concurenþã directã - concurenþã indirectã - concurenþã loialã - concurenþã neloialã - dumping - piaþã efectivã - piaþã potenþialã - cotã de piaþã - segmentarea pieþei - niºã de piaþã - nonconsumatori absoluþi - nonconsumatori relativi - comportamentul consumatorului - piaþa întreprinderii, a produsului - ciclul de viaþã al produselor - ambalaj - marca de fabricã

MARKETING

- ierarhizarea nevoilor - politicã de preþ - politicã de distribuþie - canal de distribuþie - reþea de distribuþie - intermediar - logistica mãrfurilor - politicã promoþionalã - program de marketing - diagnostic de marketing - analiza SWOT

ÎNTREBÃRI, EXERCIÞII, TESTE
1. Din macromediu fac parte: a). furnizorii b). mediul cultural c). concurenþii d). mediul tehnologic e). mediul legislativ (alegeþi variantele corecte) 2.. Faceþi diferenþierile cuvenite între produse ºi servicii 3. Ce asocieri se pot face între concurenþã ºi competitivitate ºi care sunt diferenþele dintre aceste douã noþiuni? 4. Ce reprezintã dumpingul? Cunoaºteþi cazuri de aplicare a dumpingului în mediul autohton? 5. Ce tip de relaþie concurenþialã existã între un vânzãtor de articole de îmbrãcãminte ºi un vânzãtor de þesãturi? 6. Faceþi distincþie între nonconsumatorii relativi ºi nonconsumatorii absoluþi. Exemplificaþi aceste categorii în cazul pieþei produselor de uz casnic 7. Þinând cont de ceea ce cunoaºteþi despre cei doi operatori de telefonie mobil㠓Voxtel” ºi “Moldcel”, imaginaþi un scurt istoric al relaþiei concurenþiale dintre aceºtia, vãzutã prin prisma segmentãrii pieþei ºi a piramidei lui Maslow. 8. Care sunt etapele procesului decizional? 9. Ce direcþii de investigare sunt caracteristice cercetãrii de marketing? Indicatori 10. Faceþi diferenþierea cuvenitã între politica de marketing, strategia de marketing ºi tactica de marketing. Daþi câte un exemplu pentru fiecare categorie 11. In funcþie de poziþia întreprinderii faþã de dinamica pieþei, strategiile de piaþã se pot grupa în. a)... b)...., c)..... 12. In ce constã conceptul de marketing-mix? 13. Grupaþi în categoriile care vizeazã componentele produsului urmãtoarele elemente: a). volumul produsului, b). marca, c). preþul, d). greutatea, e). numele produsului, f). culoarea, g). marca, h). instrucþiunile de folosinþã, i). termenul de garanþie, j). forma produsului, j). componentele cognitive ale imaginii. (A - componente corporale, B - componente acorporale, C - comunicaþiile privind produsul, D - imaginea produsului) 14. In funcþie de nivelul preþurilor, firma poate opta pentru una din urmãtoarele tipuri de orientãri strategice: a)... b)...., c)..... 15. Care sunt dimensiunile canalelor de distribuþie ºi prin ce se caracterizeazã fiecare? 16. Ce reprezintã analiza SWOT? 17. Care din urmãtoarele activitãþi pot fi considerate ca fiind specifice marketingului: a). fabricaþia, b). cercetarea pieþei, c) aprovizionrea d). testarea tehnicã ?

BIZPRO-Moldova
48

în scopul de a intra. pentru: a A hotãrî ce sã producem ºi cum sã deservim a A determina care este cel mai potrivit moment pentru lansarea pe piaþã a A înþelege cum sã facem faþã concurenþei a A întreþine o imagine favorabilã firmei a A spori profitul BIZPRO-Moldova 49 . metode ºi tehnici de investigare specifice. CÂND ªI CE VREA? 49 CAPITOLUL III OBIECTIVE DE CE TREBUIE Sà ªTIM CINE. de a se menþine sau de a ieºi de pe piaþã. Aceste acþiuni au menirea de a evalua performanþele firmei. specificarea. condiþiile de piaþã. analiza ºi interpretarea informaþiilor de marketing.precum ºi necesitatea adaptãrii tehnicilor tradiþionale la specificul mediului autohton. în baza unor concepte.DE CE TREBUIE Sà ªTIM CINE. ESENÞA CERCETÃRILOR DE MARKETING Ce reprezintã cercetarea de marketing? Cercetarea ar putea fi definitã ca fiind un ansamblu de acþiuni prin intermediul cãrora se efectueazã mãsurarea. a Conºtientizarea de cãtre cursanþi a rolului principal pe care îl joacã cercetarea de marketing în asigurarea succesului afacerii. culegerea. comportamentul consumatorului. CÂND ªI CE VREA? a Prezentarea avantajelor pe care le oferã cercetarea de marketing pentru activitatea întreprinderii a Explicarea rolului ºi eficacitãþii fiecãrui instrument de cercetare. PROMOVARE • Selectare media • Proiectare modele • Compensaþii vânzãri • Control PRODUS • Noi produse • Scoaterea produselor vechi • Modificãri CONSUMATORI • Nevoi ºi motivaþii • Grad de satisfacere a nevoilor • Comportament • Nivel de protecþie CERCETAREA DE MARKETING ªI “ÞIINÞELE” EI PIEÞE • Verificare • Intrare • Ieºire PREÞ • Relaþia preþ/ cerere • Analiza rentabilitãþii DISTRIBUÞIE • Localizare • Canale ºi reþele • Politici Utilitatea cercetãrii de marketing Avem nevoie sã facem apel la cercetarea de marketing.

mediu ºi lung ale fenomenelor de marketing.care se desfãºoarã în mod sistematic Cercetãri periodice .sunt. antreprenorul poate. pentru cercetarea eficacitãþii unui mesaj publicitar etc. pentru ca.) Cercetãrile explicative . cercetãrile se grupeazã în: Cercetãri permanente . metode statistice de analizã ºi previziune etc. In esenþã. pentru a familiariza cursantul cu terminologia de profil. ce au ca principal obiectiv identificarea coordonatelor fenomenului “de cercetat”.care se bazeazã pe investigarea unor studii statistice diverse ºi a unor documentaþii ce au legãturã cu fenomenul supus cercetãrii Cercetãri de teren .) Cercetãrile descriptive . în cazul în care va face apel la o firmã specializatã sã ºtie ce anume sã cearã a se executa. a In funcþie de obiectul cercetãrii se disting: cercetãri exploratorii. corelând. totodatã.vizeazã elaborarea. instrumentale.) BIZPRO-Moldova 50 . descriptive. cercetãrile pot fi: Cercetãri de birou . analize statistice Cercetãrile instrumentale . Este un studiu cu mult mai complex. definirea ipotezelor care urmeazã a fi demonstrate prin cercetãri ulterioare. In funcþie de intersele firmei sale. în baza unor criterii bine determinate.50 Tipologia cercetãrilor de marketing MARKETING Avându-se în vedere multitudinea de procese ºi fenomene pe care cercetarea de marketing le abordeazã.desfãºurate la anumite intervale de timp Cercetãri ocazionale . se descrie ceea ce se întâmplã într-un anumit loc ºi într-un interval de timp anume (Spre exemplu se poate descrie un produs/ serviciu. care se bazeazã pe interdependenþa elementelor ºi pe evoluþia lor în timp. sã facã apel la una sau mai multe dintre acestea. se pot delimita mai multe tipuri de studii ce se grupeazã în diverse categorii. Ele se materializeazã prin: studii pilot.care nu se repetã în timp (spre exemplu.se referã nemijlocit la fenomenul care face obiectul studiului. Cercetãrile predictive .recoltarea datelor se face prin investigarea efectivã pe teren.spre deosebire de cele descriptive. experimente de laborator. iar pe de alta. fac trimitere la cauzele care au generat un anumit fenomen de marketing. pãrþile componente ale unui canal de distribuþie etc. ºi nu la cauzele care l-au generat. a In funcþie de frecvenþa desfãºurãrii.stau la baza unor previziuni pe termen scurt. de fapt. explicative (cauzale) ºi predictive Cercetãrile exploratorii . testarea ºi utilizarea anumitor instrumente ºi metode de cercetare (chestionare. niºte studii preliminare. un magazin al concurenþilor. a In funcþie de locul de desfãºurare. aºadar. Considerãm oportunã prezentarea tipologiilor din douã motive: pe de o parte. fiecare gen de cercetare cu preþurile care i se propun. pentru lansarea pe piaþã a unui anumit produs sau serviciu. pentru a-ºi atinge scopurile. teste psihologice.

51 b). a Externe – surse din afara întreprinderii: biblioteci. CÂND ªI CE VREA? De unde ne informãm? a). pentru elaborarea bugetului cercetãrii. elaborarea planului de cercetare efectivã. iar pe de altã parte. 3. 2. întreg eºafodajul cercetãrii va fi compromis. efectuarea raportului de cercetare). Dacã nu este bine fundamentatã. colectarea datelor. evidenþiind relevanþa surselor. determinând natura ºi conþinutul informaþiilor necesare ºi. 4. în care se iau hotãrâri de ordin tactic. De asemenea. rapoartele (de birou) unor cercetãri anterioare. 5. sau la varianta restrînsã (formularea problemei. pentru estimarea eficienþei rezultatelor investigaþiei. Alegerea surselor de informaþii Este etapa care vizeazã deciziile privitoare la tipul. anticiparea rãspunsurilor la problema în cauzã. presã scrisã. materiale publicitare de firmã etc. Prezentãm varianta completã a “lanþului” cercetãrii. BIZPRO-Moldova 51 . sistematizarea ºi analiza datelor. privitoare la metodele de culegere ºi sistematizare. organizaþii comerciale de afaceri ºi servicii. 1. Din surse primare (de teren) a Reprezentanþi ai asociaþiilor comerciale a Experþi de la diverse organisme interne ºi internaþionale a Public cumpãrãtor / consumatori/ utilizatori a Personal de conducere ETAPELE CERCETÃRII DE MARKETING O cercetare complexã de marketing însumeazã multiple etape a cãror succesiune urmeazã modelul urcuºului în trepte. fiºiere de clientelã. determinarea surselor de informare. Identificarea ºi formularea problemei. sursa. camere de comerþ. una ajutând la parcurgerea celeilalte. natura ºi forma datelor ce urmeazã a fi colectate. indiferent de calitatea înaltã a abordãrii celorlate etape. televiziune. Estimarea prealabilã a valorii informaþiei ce va fi obþinutã prin cercetare Aceastã fazã este fundamentalã pe de o parte. fiºe tehnice. Dar. Definirea exactã a scopului este echivalentul unui start luat corect de cãtre un sportiv.DE CE TREBUIE Sà ªTIM CINE. Definirea scopului cercetãrii Aceastã primã etapã constituie baza piramidei în trepte. documente financiar-contabile etc. implicit. în cazul când firma nu dispune de o echipã proprie de cercetare (fapt ce i-ar permite controlul fiecãrei acþiuni). lãsând la latitudinea antreprenorului sã aprecieze dacã va face apel la aceasta. este importantã ºi formularea ipotezelor. respectiv. Elaborarea obiectivelor ºi ipotezelor A doua treaptã se situeazã la nivel operaþional. Selectarea modalitãþii de culegere ºi sistematizare a informaþiilor Reprezintã faza pregãtitoare pentru recoltarea informaþiei. într-o competiþie foarte importantã pentru cariera sa. cataloage. Din surse secundare a Interne – informaþii din interiorul firmei. numai o strânsã colaborare între executantul cercetãrii ºi beneficiarul ei poate asigura reuºita.

Timpul ºi modul de aºteptare la rând . Subiectul nu ºtie cã e observat sau înregistrat Se face cu ajutorul aparatelor de înregistrare audio-video Exemplu . BIZPRO-Moldova 52 .52 6.Fluxul traficului Folosirea staþiilor de radio ºi TV pentru observarea clienþilor PRET Observarea prin dispozitive mecanice Simularea . care recomandã folosirea acestei metode în combinaþie cu altele (necesitã timp îndelungat de observare. ce reprezintã baza actului decizional ºi. reacþiile clienþilor. rezultatele. când. vor putea constitui ulterior obiectul unei analize comparative. concluziile. Se face apel atât la metode cantitative cât ºi calitative. pânã la evaluarea ei din punctul de vedere al reprezentativitãþii ºi validitãþii. motivaþia este destul de greu de dedus). ancheta ºi experimentul OBSERVAREA Tipul de observare Observarea directã Forma de manifestare Se face la locul de desfãºurare. 8. cum ºi unde va prelua informaþia. obiectivelor ºi metodelor folosite. Analiza trebuie fãcutã cu mult discernãmânt ºi competenþã. pot fi supraveghiaþi fãrã opreliºti. obiectivã. Redactarea studiului ºi elaborarea concluziilor Raportul de cercetare. Existã însã ºi unele dezavantaje. de la cumularea informaþiei recoltate de diverºi operatori. neºtiind cã sunt observaþi. Se observã ce se vinde. care sunt enunþate din perspectiva obiectivelor formulate iniþial ºi a ipotezelor urmãrite.Cumpãrarea anumitor produse . Prelucrarea datelor cuprinde mai multe blocuri de operaþiuni.Studiul reacþiei vânzãtorilor Crearea unei situaþii artificiale dar . eºantionul poate sã nu fie edificator. METODE DE CERCETARE Ca metode de cercetare sunt folosite în practicã observarea. Analiza ºi interpretarea informaþiilor Este o etapã cu un grad de complexitate ºi responsabilitate foarte ridicat. nu necesitã cooperarea subiecþilor. eventual. 9. 7. Se face apel la metode statistice specifice. în schimb aceºtia. cuprinde: o scurtã prezentare a scopului. încercându-se a se gãsi un rãspuns pentru fiecare ipotezã formulatã în faza a doua a cercetãrii. referiri la cercetãrile viitoare care. de regulã.Studiul reacþiei clienþilor la care se înscrie în parametrii acþiunile de convingere ale realitãþii vânzãtorului La capitolul avantaje despre observare se pot afirma urmãtoarele: cã este puþin costisitoare. corelate cu cele recent finalizate. Colectarea datelor MARKETING Reuºita operaþiunilor caracteristice acestei etape este strict dependentã de cine.

sunt necesari cercetãtori instruiþi. cost ridicat. nu pot fi clarificate unele neânþelegeri. Dacã privim însã din punct de vedere practic. timp îndelungat de rãspuns. ratã ridicatã a refuzului de cooperare. respectiv: posibilitatea de inexistenþã a telefoanelor. Tipul de anchetã Interviuri personale Forma de manifestare Se contacteazã direct persoanele intervievate. unele informaþii putând fi deformate. flexibilitatea ridicatã. durata relativ scurtã a convorbirii. CÂND ªI CE VREA? ANCHETA 53 Ancheta se manifestã ca metodã de cercetare sub trei forme: interviurile personale. în categoria avantaje se poate înscrie doar un singur atu din punct de vedere pur teoretic: accesibilitatea ºi rapiditatea de abordare în teritoriu. Dezavantaje: poate fi foarte costisitor. de observare a reacþiilor persoanelor intervievate. control scãzut al celor ce completeazã chestionarele. interviurile prin telefon ºi interviurile prin poºtã. rapiditatea rãspunsurilor. Tipul de anchetã Interviuri prin poºtã Forma de manifestare Prin poºtã se trimit subiecþilor chestionare imprimate pentru a le completa Avantaje: probabilitate mai mare de onestitate datoritã distanþei (neaflãrii faþã-n faþã cu operatorul). mediul nu este cel normal. solicitându-li-se colaborarea Ca avantaje citãm: posibilitatea de explicare a întrebãrilor neclare. posibilitatea de abordare în teritoriu. informaþiile nu sunt distorsionate de intervievator. Douã sunt dezavantajele esenþiale.). miºcãri ale corpului. operatorii trebuie instruiþi. tendinþe de menþinere a distanþelor etc. nu sunt flexibile. iar pentru evitarea subiectivitãþii. o serie de cheltuieli. ºi ambele vizeazã direct sau indirect costurile: aceastã metodã presupune cheltuieli mari când anchetarea are loc în teritoriu. BIZPRO-Moldova 53 .DE CE TREBUIE SÃ ªTIM CINE. mai multe sunt dezavantajele. EXPERIMENTUL Tipul de experiment Testul de laborator Forma de manifestare Experiment condus într-un mediu în care toate variabilele pot fi controlate pentru a li se studia efectele Avantaje: Grad ridicat de control. reducerea fãrã dificultãþi a celor care refuzã cooperarea. de asemenea. Tipul de anchetã Interviuri prin telefon Forma de manifestare Telefonul înlocuieºte contactul direct cu persoana Spre deosebire de tipul de anchetã mai susmenþionat. iar trainingul lor implicã. Dezavantaje: ratã scãzutã de rãspuns. faptul cã nu se pot observa reacþiile nonverbale ale intervievaþilor (priviri.

fãcându-se apel. a “presupune”. reuniunile de grup (focus grup). este bine ca antreprenorul sã efectueze atât studii documentare. a denumirilor. în limita cunoºtinþelor pe care le are ºi a fondurilor pe care este dispus sã le aloce. pentru obþinerea de informaþii. tehnicile de facilitare ºi tehnicile de observare a comportamentului. utilizatori. Repere didactice pentru a avea o viziune complexã fie asupra fenomenelor de piaþã. numite adeseori ºi motivaþionale. Totodatã.Semidirecþionat . au ca obiect analiza motivaþiilor. totodatã. distribuitori etc. Cele mai des întâlnite în practica de marketing sunt: interviul. Complexitatea lor impune folosirea unor tehnici specifice care fac apel la psihologie. Printre acestea se înscriu metodele de investigare a motivaþiilor. psihanalizã ºi sociologie. de explicare a faptelor. a temelor de comunicare publicitarã Tehnicile de observare a comportamentului Se pot aplica fãrã sau cu utilizarea de mijloace video BIZPRO-Moldova 54 . de regulã. desigur. a cauzelor profunde ale comportamentului indivizilor implicaþi în actul schimbului: vânzãtori.. de regulã.durata nu depãºeºte o orã Focus-grup Se foloseºte. la o serie de metode care permit obþinerea directã a datelor. Tehnici de investigare în cadrul studiilor calitative Interviul . Ce sunt studiile calitative? Studiile calitative. Ele reprezintã un prim pas doar. de teren ºi. psihiatrie. pentru: testarea în grup a conceptelor de produs. fie asupra comportamentului consumatorului sau a altei probleme care vizeazã interesele firmei. cumpãrãtori. cât ºi studii de teren cantitative ºi calitative. Aºadar. cuantificã. comportamentelor ºi opiniilor. al doilea pas. Atragem însã atenþia cã a investi în cercetarea de marketing înseamn㠓a ºti” cu adevãrat ce ai de fãcut ºi nu “a ghici”. într-o atare categorie metodologicã se înscriu ºi cele care numãrã.54 Tipul de experiment Testul de teren Forma de manifestare Experiment condus într-un mediu real MARKETING STUDII CALITATIVE ªI STUDII CANTITATIVE Informaþiile interne ºi cele obþinute din sursele documentare externe. nu sunt suficiente pentru rezolvarea unor probleme de ordin comercial. constituindu-l recurgerea la sursele primare.

testul de marcã .). de cuvinte ºi imagini .testele “oarbe” . un animal sau o altã persoanã ºi rãspunde la întrebãri în funcþie de ceea ce îºi închipuie cã este . Ar fi de dorit ca formatorii ºi consultanþii cãrora le este în primul rând dedicat acest ghid sã insiste asupra abordãrii ambelor tipuri de studii. a).folosesc la determinarea contribuþiei unor componente ale produselor în declanºarea deciziei de cumpãrare.pornind de la diferite imagini neclare sau incomplete se construieºte o povestire accesibilã. Or.testele de asociere .subiecþii trebuie sã identifice un anumit produs. teste de recunoaºtere . (Variantele se pot diferenþia prin mãrime.testele de frustrare . care îºi schimbã mereu clientela. studiile motivaþionale.testul TAT . dintr-un grup de mãrfuri de acelaºi fel realizate de producãtori diferiþi. întrucât. înþelegând utilitatea cercetãrii de marketing.DE CE TREBUIE Sà ªTIM CINE. BIZPRO-Moldova 55 .se foloseºte pentru alegerea celei mai bune variante de produs. Nu putem sã rãspundem în mod adecvat la necesitãþile ºi dorinþele consumatorului dacã nu ºtim cum gândeºte.testul de magazin .(testul de apercepþie tematicã. testele de acceptare verificã reacþiile vizibile. atunci când ar putea fi mai multe forme oportune gata de lansare.Testele proiective .asocieri de cuvinte. ajungând pânã la investigarea subconºtientului. CÂND ªI CE VREA? Tehnicile de facilitare 55 . prototip sau serie pilot. ne pot ajuta sã înþelegem care sunt principalele caracteristici ale segmentul de consumatori vizat ºi. Tematica testului poate fi legatã de un produs sau o linie de produse. implicit. în general. pe înþelesul tuturor .subiecþii trebuie sã identifice fiecare produs (fãrã elemente de identificare) ºi sã-l introducã într-un recipient corespunzãtor firmei producãtoare .persoana interogatã îºi imagineazã cã este un obiect. de un magazin. în care factorul psihologic joacã rolul principal. fac apel ºi la alte modalitãþi de investigare decât cele de tip cantitativ reprezentate.jocul de roluri . teste de încadrare . de un ansamblu de mãrci concurente .percepþia filtratã prin experienþa individualã interioarã) Testul are menirea de a dezvãlui motivaþiile consumatorului ºi alegerile sale posibile pe o anumitã temã. care au caracter strict motivaþional. cum putem sã stimulãm dorinþa de cumpãrare. Autorii au considerat oportunã prezentarea mai detaliatã a tehnicilor de tip calitativ.psihodrama . Spre deosebire de tehnicile proiective. culoare etc.se referã la magazinul mobil. în plan autohton puþini sunt antreprenorii care. conºtiente pe care le au consumatorii veniþi în contact cu produsul.de obicei se testeazã popularitatea relativã a mai multor mãrci sau audienþa unei campanii publicitatre axate pe imaginea de marcã . prin sondajul de opinie. ce gândeºte ºi ce vrea de la noi.Testele de acceptare este vorba despre testarea variantelor de produs aflate în faza de concept. .testul de magazin-caravanã . de imagini. vãzute ca douã pãrþi complementare ale aceluiaºi întreg. . expuse fãrã ambalaj sau etichetã b). greutate. Apercepþie .analogia .

limitarea la douã variante ar “forþa nota”) BIZPRO-Moldova 56 .reprezintã una dintre cele mai des folosite tehnici pentru studiile de teren de tip cantitativ. însã: o libertate prea mare stricã. prea multe întrebãri deschise riscã sã-l facã sã renunþe sã parcurgã textul pânã la sfârºit.când cercetãtorul este cel care alege procedura. cu un grad de precizie ridicat. 2. pozitive dar insuficiente în opinia multora. . ALEGEREA METODEI DE EªANTIONARE Poate fi: eºantionare aleatorie . Important este sã se obþinã un volum mare de informaþie. . Intrebãrile deschise lasã o libertate totalã de rãspuns. . . DEFINIREA EªANTIONULUI Cercetãtorul trebuie sã determine mai întâi “populaþia” de referinþã (clienþi. Totul depinde de modul cum formulãm întrebãrile ºi de aºezarea lor în paginã. . pe un eºantion relativ mic. vânzãtori. Aþi cumpãrat mobilã în ultimii doi ani*? (Abordare simplã ºi clarã) Consideraþi cã drepturile Dumneavoastrã de consumator sunt apãrate? Da Da Nu Nu (Date fiind demersurile fãcute în ultimul an în direcþia protecþiei consumatorului. . .când selecþia se face la întâmplare. Deci. . .). . Atenþie. nici cantitativ. Existã trei tipuri de întrebãri: deschise. fiecare element al colectivitãþii având aceeaºi probabilitate de a fi inclus în eºantion ºi eºantionare nealeatorie .Aceastã procedurã de alegere a grupului reprezentativ de persoane cuprinde urmãtoarele etape: 1. . STABILIREA MÃRIMII EªANTIONULUI Aceasta depinde de natura informaþiilor cerute.56 Ce reprezintã eºantionul ºi sondajul de opinie? MARKETING Eºantionul . . El se efectueazã în baza unui set de întrebãri numit chestionar ce este adresat unui eºantion reprezentativ. Ce pãrere aveþi despre situaþia economicã actualã? . Sondajul de opinie . pun în dificultate respondentul prin inexistenþa unei “cãi de mijloc”. magazine cu amãnuntul etc. . poate deruta subiectul. . Deducþiile respective se extind apoi la toþi clienþii existenþi sau potenþiali. Etapele eºantionãrii . închise dihotomice (adicã doar cu douã variante de rãspuns) ºi închise cu alegere multiplã (mai multe variante). 3. uneori. dar. . . Repere didactice Intrebãrile închise dichotomice sunt mai “comode”. Nu limiteazã nici din punct de vedere calitativ. Cum sã alcãtuim un chestionar? Nu este chiar atât de dificil de alcãtuit un chestionar. . antrepozite. pe cât s-ar pãrea. . .Este un grup de persoane fizice sau juridice pe care cercetãtorii îl folosesc pentru a face deducþii.

fãrã a se neglija nivelul de percepþie al segmentului destinatar. a Intrebãrile trebuie sã fie: scurte ºi clare sub aspectul formei. multitudinea de întrebãri “aruncate” pe hârtie este redusã la maximum ºi se gãsesc cele mai bune variante de punere a textului într-o cheie adecvatã. Validarea întrebãrilor .Dacã în etapa precedentã nu s-au pus bariere de ordin cantitativ ºi estetico-lingvistic. implicit pregãtirea ºi mediul de provenienþã. Efecte de ordonare: . sã nu existe omisiuni care pot deforma mesajul. pentru a mãri gradul de accesibilitate. poate fi luat un set de alte întrebãri. CÂND ªI CE VREA? Intrebãrile închise cu alegere multiplã au mai multe variante de rãspuns. efectele care decurg dintr-un mod de aºezare sau altul. cât pe conþinut.Se are în vedere modul de intercalare a întrebãrilor. In aceastã etapã se pune accentul nu atât pe forma întrebãrilor. Formularea întrebãrilor . acum. Ordonarea ºi gruparea întrebãrilor . ºi un altul specialiºtilor din economia naþionalã. precum ºi cele care solicitã într-un grad înalt memoria respondentului a O singurã problemã. trebuie sã facã obiectul întrebãrii 3.Ca punct de pornire în formularea întrebãrilor din chestionar. asupra necesarului de informaþii ºi a configuraþiei eºantionului.efectul succesiunii pâlnie. implicit. spre exemplu. precise sub aspectul conþinutului a Totodatã. ca cei care alcãtuiesc chestionarul sã aibã în vedere toate variantele posibile de rãspuns. Un fel de întrebãri vor fi destinate unui segment “pestriþ” de consumatori. ºi nu mai multe. Consideraþi cã nivelul preþurilor din magazinul nostru este: Mare Mic Moderat 57 Etapele alcãtuirii chestionarului 1. la care trebuie sã rãspundã în primul rând anchetatorul ºi care vizeazã în acelaºi timp cercetarea în ansamblu.Dupã ce s-a concluzionat asupra tipului de respondenþi.DE CE TREBUIE Sà ªTIM CINE. e bine sã se evite întrebãrile prea “tehnice”. accesibilã segmentului destinatar. se redacteazã o primã listã (provizorie) de întrebãri. respectiv: se începe cu o întrebare generalã. respectiv: De ce fel de informaþii avem nevoie? Cine le poate oferi? Unde sã le gãsim? Ce ne poate împiedica sã le obþinem? 2. Validarea se face în funcþie de urmãtoarele trei criterii: a Inteligibilitatea întrebãrilor (capacitatea de a fi înþelese) a Capabilitatea (capacitatea de a li se putea rãspunde) a Confidenþialitatea ºi sinceritatea rãspunsurilor (capacitatea de a genera un rãspuns sincer) 4. Este foarte important în acest caz. anticipate ºi prestabilite. Definirea obiectivelor cercetãrii . succesiune care face ordonarea de la general la particular. continuându-se cu altele cu un grad de specificitate din ce în ce mai ridicat (“Cum apreciaþi magazinele “Fidesco?” “Cum BIZPRO-Moldova 57 . oportunitatea aºezãrii uneia înaintea alteia ºi.

. acesta se referã la trecerea de la o anumitã temã la alta... Intrebãrile care trateazã aceeaºi problemã se asociazã într-un bloc unitar. Dacã rãspunsul este afirmativ. prin intermediul unei fraze de legãturã Reguli de ordonare: .La începutul chestionarului se pune. Formatele mai mici sunt preferabile celor mari. chestionarul fiind stucturat pe capitole. de tipul “Stimate Doamne (Domniºoare).se recomandã alternarea unor întrebãri mai complicate cu unele mai relaxante. o foaie A4 pliatã în douã ºi scrisã pe toate pãrþile. va fi mai atractivã decât o foaie A4 nepliatã. de regulã.58 MARKETING apreciaþi calitatea produselor din magazinele Fidesco?“ “Cum apreciaþi preþurile din magazinele “Fidesco” raportate la calitatea produselor?”) . cu întrebãri pe ambele pãrþi. cum ar fi: starea civilã. încadrarea în câmpul muncii etc. de la particular la general . Formatul chestionarului Deºi aparent conteazã mai puþin. Acestea ating unele probleme sensibile. de regulã. Chiar dacã la început s-a folosit expresia “Vã multumim anticipat” .chestionarul se începe cu o frazã introductivã . ocupaþie. formula “Chestionarul este anonim!” . a). forma. care relevã clar dacã subiectul poate sau nu furniza informaþia doritã. au o mare importanþã în sporirea sau diminuarea gradului de atractivitate al chestionarului.efectul ordinii invers cronologice.: dacã se cerceteazã piaþa florilor ambalate în ghiveci de plastic: “Vã ocupaþi cu vânzarea florilor în ghiveci de plastic?” . BIZPRO-Moldova 58 . (Ex. nivelul de venit. care pune în temã respondentul cu tematica ºi scopul sondajului de opinie. e bine de gãsit o formulã adecvatã ºi în final. culoarea ºi calitatea hîrtiei.multumiri de încheiere. în cazul întrebãrilor care fac apel la succesiunea în timp a evenimentelor (se recomandã începerea cu cel mai recent ºi mai lesne de amintit. sex etc. întrucît de “forþa” cuvintelor depinde completarea chestionarului sau abandonarea lui.efectul de tranziþie. Formatul “cãrticicã”. este preferabil de amplasat chiar în partea de sus a paginii. Dacã nu. totuºi.. mai ales atunci când este vorba de un eºantion eterogen.efectul de pâlnie rãsturnatã. ajungându-se pânã la cel mai îndepãrtat în timp). el se încheie. care. nu înaine de a se cere câteva date personale de tipul: vârstã. Este foarte important acest prim mod de adresare.). în mod nejustificat acesta din urmã are îndoieli mari. pentru manifestarea gratitudinii faþã de cel care a completat. (A nu se neglija importanþa formulei de adresare: dacã eºantionul cuprinde ºi femei ºi bãrbaþi. . Stimaþi Domni. care se foloseºte. se poate continua completarea chestionarului.) Deºi operatorul de teren asigurã prin viu grai respondentul de anonimitatea chestionarului. abia la sfârºit se pun întrebãrile de identificare ºi clasificare. o întrebare-filtru . încã din start. Respectiv. . . practica a dovedit cã. este indicat de fãcut o adresare particularã reprezentanþilor ambelor sexe. care presupune o ordonare inversã.gruparea pe criterii tematice. Or. amplasate mai înainte ar putea crea disconfort subiectului ºi diminua sinceritatea rãspunsurilor la celelalte întrebãri. modul de amplasare în paginã a textului.

DE CE TREBUIE Sà ªTIM CINE. plasarea unui chestionar pe pagina web asigurã: rapiditatea completãrii. d). Indicaþiile “Incercuiþi.” etc. Chiar dacã.. Alcãtuitorii trebuie sã evite ruperea frazelor în bucãþi amplasate pe pagini diferite. deci plãtesc o taxã pe orã. Un corp de literã foarte mic va crea dificultãþi de lecturã. evident) trebuie numerotate. Pentru cã rãspunsurile se bazeazã pe simplul voluntariat al respondenþilor. este de bun augur când pagina se sfîrºeºte cu o întrebare incitantã ºi relaxantã în acelaºi timp. se marcheazã fie prin litere îngroºate. efectuarea de sondaje de opinie prin Internet nu mai constituie o problemã. Din moment ce firma care are un site ºi oricum alocã niºte sume pentru întreþinerea lui. chestionarul are un numãr sau un cod) c). f). dacã vrea sã-ºi dezvolte afacerea. e). Foarte multi utilizatori frecventeazã Internet cafe-urile. f). Chestionarele se pot trimite ºi prin e-mail. este datat. Aceeaºi lizibilitate trebuie sã se manifeste ºi în cazul alegerii fonturilor. Dar. Paginile (dacã sunt mai multe. ºi materialul sã fie citeþ. Acestea oferã. Si în cazul Internet-ului. Instrucþiunile speciale.. Acest fapt poate provoca mari confuzii ºi enerva respondentul.. din pãcate încã mai este consideratã în mediul autohton de cãtre unii agenþi drept o pierdere de timp ºi de bani. Orice chestionar care “se respect㔠are un titlu. Chestionarele mai pot fi plasate ºi pe site-urile anumitor asociaþii profesionale. machetarea trebuie fãcutã în aºa fel încât pagina “sã respire”. antreprenorul îºi desfãºoarã activitatea în mediul rural ºi/ sau.”.. Corpul de literã. Ancheta pe Internet La ora actualã. Spaþierea. 59 BIZPRO-Moldova 59 . Identitatea chestionarului.”. este presatã de timp. Din contra. localizat ºi poartã însemnele de identitate ale celor care organizeazã ancheta.. conteazã însã foarte mult gradul de atractivitate al chestionarului. trebuie puse imediat sub întrebarea propriu-zisã ºi evidenþiate printrun corp de lierã diferit.”. Numerotarea ºi sublinierile.. (In unele cazuri. care creazã dispoziþia necesarã pentru a întoarce pagina. In ciuda lipsei de spaþiu. pe care le oferã sondajul prin Internet în raport cu sondajul tradiþional care impune costuri ridicate în pregptirea operatorilor de teren ºi în achitarea serviciilor acestora. pentru cã numai contactul direct cu un eºantion-pilot (de încercare) relevã unele neajunsuri ale chestionarului care. “Marcaþi. costurile de difuzare se diminueazã considerabil. nu este neapãrat necesar ca el/ firma lui sã controleze “pulsul” completãrii chestionarelor. Continuitatea. Numai o formulare ºi o formatare interesantã poate genera dorinþa de rãspuns. nu are acces la Internet din diverse motive. ale unor organizaþii/ programe internaþionale de business care activeazã în Republica Moldova. de regulã spaþiu gratuit de expunere. sã presupunem.. pentru a continua. fie prin sublinieri. O poate face cu ajutorul unui intermediar (plãtit cu o sumã infimã sau în regim gratuit) . la prima vedere poate pãrea fãrã cusur. Pentru cã marea majoritate a populaþiei care deschide un site. Luarea în considerare a aceastei faze de testare a chestionarului dã dovadã de profesionalism.. sã nu implice eforturi mari din partea respondentului. iar instrucþiunile speciale. precizie atât în colectarea datelor cât ºi în analiza lor. “Numerotaþi. CÂND ªI CE VREA? b).. “Ierarhizaþi. Testarea chestionarului Este o etapã foarte importantã care. trecerile de la un tip de întrebãri la altul. Important este sã înþeleagã avantajele inclusiv de ordin financiar. Indrãznim sã susþinem contrariul.

Protejarea industriei locale . OFERTÃ LOCALÃ ªI EXTERNÃ Identificarea concurenþilor (locali ºi strãini) .. etichetare Studiul produselor concurente ..Protecþia consumatorilor . dezvoltare comercialã a zonei) Nivelele de protecþie .Mãrci reprezentate Studiul normelor.Caracteristici comerciale ºi tehnice . design. influenþe ale statelor vecine CINE? comportament) Prescriptori (Importanþa influenþei lor) Importatori.analiza cotelor de piaþã .60 60 DE CE ANUME TREBUIE SÃ ÞINEM CONT ÎN EFECTUAREA UNUI STUDIU DE MARKETING? CERERE Consumatori (Identificare. cotelor.Poziþionare . Studiul CÂT? . constrângerilor tarifare. condiþionare. MARKETING .Marcã DISTRIBUÞIE Studiul reþelelor de comercializare CONSTRÂNGERI ADMINISTRATIVE Identificarea autoritãþilor ºi grupurilor de presiune Ministere. achiziþie.Studiul preþului psihologic Importanþa pieþei Importanþa concurenþei . licenþelor. detailiºti. comerþ integrat ºi asociat CE? Grad de satisfacere a nevoilor Produsul ideal Compoziþie..taxelor . centrale de angrosiºti. sindicate de ramurã.studiul preþului de vânzare Studiul punctelor de vânzare Studiul marjelor practicate .Asortiment . organisme normatoare.Nume .Origine .Studiul gamelor propuse Studiul produselor comercializate prin reþea . nomenclatoarelor de produse.Incurajarea implementãrii noilor tehnologii etc.costurilor de lansare BIZPRO-Moldova DE CE? Studiul motivaþiilor de cumpãrare Motivaþia de implantare a concurenþilor Explicarea ponderii reþelelor (Distribuþie geograficã a clientelei. laboratoare de certificare.Cerere actualã ºi viitoare .

Calitate. distribuþie Strãinã . al concurenþei Clientela-þintã Concurenþa satisface sau nu clientela? Prescriptori-þintã .Marje. comisioane.Notorietate etc. design .Sediu . CÂND ªI CE VREA? CERERE OFERTÃ LOCALÃ ªI EXTERNÃ Localizarea concurenþei Localã . preþuri . saloane etc.Studiul procedurilor ºi al intermediarilor Obiceiuri Sezonalitatea vânzãrilor Perioada de cumpãrare Evoluþia reþelelor Timp de licenþiere Istoric ºi evoluþie probabilã a constrîngerilor 61 .producþie. Cointeresarea reþelei Colocvii. al suporturilor.loc de implant DISTRIBUÞIE Localizarea distribuþiei .Studiul promovãrii lor Licenþiere .BIZPRO-Moldova UNDE? CUM? CÂND? 61 DE CE TREBUIE SÃ ªTIM CINE.Credite . Probleme de monopol Data implantãrii Evoluþia probabilã comercializare .Studiul reþelelor de . stocaj.Puncte de vânzare CONSTRÂNGERI ADMINISTRATIVE Localizarea organelor administrative Localizarea punctelor de certificare Localizarea clientelei Studiul mass-media.

TESTE 1. Enumeraþi etapele cercetãrii de marketing 4. Asocieri de imagini h). Testele proiective reprezintã a). Selectivã a pieþei ce e) antreneazã subiecþii cu ajutorul unor instrumente cum f). Modul de asociere a produselor în cumpãrare d). Atitudinea faþã de produsele noi 6. O cercetare complexã de marketing poate fi efectuatã numai pe baza investigaþiilor de tip cantitativ c). Nu antreneazã sunt: g). Totalã de cercetare b). Tehnici c). O cercetare complexã de marketing poate fi efectuatã pe baza studiilor documentare ºi a studiilor de teren – calitative ºi cantitative 5.CHEIE cercetãri exploratorii cercetãri instrumentale cercetãri explicative cercetãri predictive cercetãri de teren cercetãri de birou surse primare surse secundare program de cercetare colectarea datelor prelucrarea datelor simularea ancheta experiment studii calitative - MARKETING studii cantitative interviu focus-grup teste proiective teste de acoperire eºantion chestionar testarea chestionarului ÎNTREBÃRI.62 CUVINTE . Care din urmãtoarele afirmaþii este corectã? a). Specificaþi care este diferenþa între sursele primare ºi susrsele secundare? 3. Care din urmãtoarele obiective ale unei cercetãri motivaþionale se referã la deprinderile de cumpãrare? a). EXERCIÞII. Care sunt „þintele” cercetãrii de marketing? 2. Fidelitatea faþã de mãrfurile de o anumitã marcã b). Intenþia de cumpãrare a unei anumite mãrfi c). O cercetare complexã de marketing poate fi efectuatã numai pe baza investigaþiilor de tip calitativ b). Asocieri de cuvinte BIZPRO-Moldova 62 . Metode d).

în mod constant.face apel la ansamblul semnelor ce individualizeazã un produs.CUM Sà DEVENIM CUNOSCUÞI ªI Sà NE MENÞINEM PE PIAÞà 63 CAPITOLUL IV OBIECTIVE CUM Sà DEVENIM CUNOSCUÞI ªI Sà NE MENÞINEM PE PIAÞÃ? a Convingerea antreprenorilor veniþi la curs cã promovarea produsului/ serviciului reprezintã un instrument strict necesar pentru lansarea ºi dezvoltarea firmei.Publicitate . în special din businessul mic.Relaþii publice . “N-am nevoie de reclamã.Cei ce fac parte din categoria “n-am nevoie” (ºi nu este exclus ca formatorii sã îi aibã pe unii drept cursanþi).implicã tehnici cu ancorare psihologicã. De aceea. CE ESTE POLITICA PROMOÞIONALÃ? Politica promoþionalã este. considerând cã vor putea face faþã concurenþei numai prin “vocea” produslui/ serviciului pe care îl oferã. ºi nu atunci când devine evidentã intrarea în faza de declin.variabillã cantitativã . când. o gamã.Promovarea vânzãrilor . cu ajutorul instrumentelor promoþionale. Piaþa þintã Produs Preþ Promovare Distribuþie Publicitate tradiþionalã Forþele de vânzare Publicitate prin Internet Utilizarea mãrcilor Promovarea vânzãrilor Relaþiile publice În funcþie de natura ºi rolul lor în sistemul comunicaþional al firmei. cât ºi menþinerea pe piaþã.variabilã calitativã (publicitate prin mijloace tradiþionale ºi prin Internet) . nu se gândesc ºi la un eventual regres. o întreprindere etc. dubla întrebare din titlu vizeazã atât lansarea. Deci. în virtutea poziþiei bune pe care o ocupã pe piaþã la un moment dat. care genereazã efecte pe termen lung . activitãþile promoþionale se pot clasifica în: . în procesul de predare se ajunge la acest capitol. se lovesc de acest refuz categoric. spus pe o tonalitate ce nu lasã loc pentru replici. agenþii publicitari care încearcã sã obþinã o comandã de la vreo firmã. un ansamblu de acþiuni menite sã faciliteze comunicarea întreprinderiii cu exponenþii mediului sãu extern. BIZPRO-Moldova 63 . cã trebuie sã investeascã în acþiuni promoþionale încã de la începutul afacerii. în esenþã. c㠓adversarii” nu stau pe loc ºi cã poziþia de astãzi pote fi pierdutã mâine. eu îmi vând marfa oricum!” Deseori.Utilizarea mãrcilor . ar fi oportun de reamintit cã mediul concurenþial este în continuã schimbare.

... BIZPRO-Moldova 64 ... Mijloacele de transmitere a mesajului.. negociere.. actori celebri prezintã mesaje a cãror sursã adevãratã este Pepsi-Cola. este þinta mesajului. Dacã existã feed-back.) ºi nepersonale (televiziunea.. promotorul comunicãrii. deci..... de asemenea. Fiecare tip de acþiuni mai susmenþionat are la bazã principiile ºi metodele teoriei comunicãrii ºi informaþiei... încheiere de contracte.. Ultimul element menþionat este zgomotul (bruiajul). feed-back-ul. reprezintã procesul prin care receptorul extrage esenþa din mesajul transmis.. Schewe le clasificã în: canale personale (ex. el poate fi un individ. trimiþînd un rãspuns. vînzãtorii etc. un rol de primã importanþã.. În Marketing-principii ºi strategii.. mesajul...... constatînd cã ritmul de întrepãtrundere al celor douã tipuri de canale este astãzi din ce în ce mai rapid.. Feed-back-ul (reacþia de rãspuns) mãsoarã.. cu ajutorul claselor de semne acceptate de modelul integrat semioticã/teoria comunicãrii . un grup sau o organizaþie (de ex. uneori.Manifestãrile promoþionale .. sponsor... respectiv.. mai mult sau mai puþin subtilã. presa scrisã etc.. cã.... comunicarea kinezicã (limbajul corpului).... de fapt. sursa este confundatã cu persoana care prezintã mesajul (cu emiþãtorul)........ o agenþie guvernamentalã.. proxemicã (în cazul distanþei fizice dintre oameni) ºi tactilã (atingerea) transmit o cantitate informaþionalã suplimentarã. deci publicul... înseamnã cã: mesajul a fost corect transmis ºi corect conceput. cât ºi pe termen lung. în cadrul comunicãrii de marketing apar o serie de simboluri ºi semne ce joacã...... Liderii de opinie..481)... în funcþie de canalul de transmitere.. sportivi.. Mesajul reprezintã ideea care trebuie transmisã de la sursã la receptor.. Receptorul. un grup sau o organizaþie. vînzãtorii au nevoie de persoane convingãtoare atunci când comunicã mesajul. Poate fi reprezentatã de un individ... un muzeu). radioul. eficienþa comunicãrii.. argumentare. acþiunea inversã.atât din semne lingvistice.... Chrysler sau Ford. radioul....Forþele de vânzare ... canalele de transmitere. canalele de vehiculare a mesajului pot fi: vocea umanã.. El este format dacã e sã decodificãm versiunea lui Schewe. De asemenea. Schewe defineºte comunicarea ca fiind “procesul schimbului de informaþie” (24 p. Astfel. destinatarul l-a perceput. receptorul. Astfel.... însã. a devenit receptor ºi a reacþionat. în marketing.. Codificarea ºi decodificarea . Ch.. Atrage atenþia. ..apar ca douã operaþiuni complementare: prima este tratatã drept procesul prin care sursa “prepar㔠încãrcãtura de semne ºi simboluri a mesajului.. Dacã într-un mesaj obiºnuit cuvintele ocupã întotdeauna primul loc. trãsãturile distinctive ale produsului sau serviciului oferit. codificarea ºi decodificarea. ziarele.variabilã cantitativã ºi calitativã care are atât efecte imediate... televiziunea.... care poate diminua eficacitatea comunicãrii.... cu impact cantitativ ºi care au un impact considerabil asupra formãrii imaginii întreprinderii..ansamblu de tehnici folosite în acþiunile de: demonstrare... cât ºi din semne artificiale elaborate........64 MARKETING ... Dupã pãrerea lui Schewe Sursa este iniþiatorul... “cheie” asupra comunicãrii: sursa.. cadrul de recepþie ºi gradul de percepere a destinatarului... Aºadar. El propune viziunea celor ºapte elemente .. panourile de afiºaj).. cele mai relevante mesaje promoþionale includ imormaþii despre: numele mãrcii... Decodificarea...

funcþia culturalã .publicitatea poate modifica comportamente. de informare.influenþeazã din ce în ce mai mult ºi în mediul autohton.de comunicare. firmã.CUM Sà DEVENIM CUNOSCUÞI ªI Sà NE MENÞINEM PE PIAÞà 65 Receptor Sursã Codificare Mesaj Canal Decodificare Factori perturbatori Mesaj de rãspuns (feed-back) Circuitul comunicaþional FORMELE ACTIVITÃÞII PROMOÞIONALE Publicitatea Publicitatea reprezintã acel ansamblu de acþiuni care au ca scop prezentarea unui mesaj în legãturã cu un produs.funcþia persuasivã . publicitatea poate distrage atenþia de la preþ. tehnici tot mai rafinate pentru atingerea acestui scop . de cãtre orice susþinãtor (plãtitor identificat). este o “portavoce” a progresului ºtiinþifico-tehnic .funcþia economicã .funcþia politicã . Ea este un instrument menit sã informeze publicul despre activitatea întreprinderii ºi sã declanºeze reacþia de cumpãrare (sub formã de feed-back). publicitatea poate fi: a de produs/ serviciu a de marcã a instituþionalã BIZPRO-Moldova 65 . este factorul care influenþeazã în cel mai direct mod luarea deciziei de cumpãrare. de a sensibiliza consumatorii asupra puterii lor de influenþã . marcã. stimulând astfel competitivitatea. Formele publicitãþii: In funcþie de obiectul pe care îl promoveazã. De asemenea. iar pe de altã parte poate sensibiliza consumatorul în materie de preþuri. de transmitere de informaþii . pe toate meridianele. Publicitatea faciliteazã rãspândirea ideilor noi. Funcþiile publicitãþii: . atât indivizii.în dependenþã de modul de alcãtuire a mesajului.mesajele publicitare bine formulate ºi din punct de vedere artistic dezvoltã simþul estetic. dezvoltând. personalitate PRET sau eveniment. . serviciu. de a propune ºi impune modele.funcþia socialã . cât ºi instituþiile sociale.are capacitatea de a educa.

mai ales de sãrbãtori 2.Cinematograful . afiºul (folosite în cazul utilizãrii tehnicilor de publicitate exterioarã) .) sau servicii suplimentare.la fiecare târg organizat la Complexul Expoziþional “Moldexpo”.Televiziunea .respectiv. spre exemplu. Ele se grupeazã în trei categorii: . (Vom reveni la aceastã tehnicã în capitolul urmãtor) 6.66 MARKETING Tehnici ºi canale publicitare: . cu mass-media. vei primi unul gratuit”). obiecte (brichete. la îndemâna micului întreprinzãtor. cataloage. 5. sau pentru a anunþa o ofertã promoþionalã. adicã vânzarea simultanã a douã sau mai multe produse la un preþ total inferior celui la care ar putea fi luat fiecare produs separat. Concursurile publicitare .Tehnici folosite în relaþiile cu mass media . Ca rãspuns la întrebarea “Ce reprezintã promovarea vânzãrilor?” se poate spune cã este: un ansamblu de tehnici de stimulare. Forme de promovare a vânzãrilor 1.vizeazã întreþinerea de relaþii cordiale cu organele ce reprezintã mijloace de comunicare în masã. cu persoane care deþin influenþã la difverse nivele.reprezintã un ansamblu de tehnici de semnalare pentru a stimula interesul clientelei spre un anumit raion.Presa . broºuri.Tehnici de primire . reviste) . Relaþiile publice Aceastã formã de promovare implicã o activitate consecventã desfãºuratã de cãtre întreprindere. pixuri. Promovarea vânzãrilor A apãrut ºi în contextul economic autohton acea sfidare a legilor matematice pe care a lansat-o marketingul.instrumente ale publicitãþii directe. Recomandãm instructorilor sã sublinieze faptul cã publicitatea gratuitã este o formã de promovare necositisitoare ºi eficientã. pliante. Vânzãrile grupate . de impulsionare ºi creºtere a vânzãrii de bunuri ºi servicii. ce ar trebui pe deplin exploatatã. 3. Publicitatea la locul vânzãrii . respectiv. 1 + 1 = 3.se axeazã pe crearea celor mai bune condiþii de vânzare. agende ºi calendare.Tipãrituri.Radioul Canale . tombole 4. Cadourile promoþionale . Merchandisingul . precum ºi transmiterea prin BIZPRO-Moldova 66 . se organizeazã concursuri.se referã la crearea condiþiilor pentru organizarea ºi desfãºurarea unor manifestãri . care se materializeazã în menþinerea unor contacte permanente cu diferite categorii de public. Reducerile de preþ . publicaþiile periodice (ziare. scrisori personale . sacoºe etc. prospecte.reprezintã prime. (“Dacã vei cumpãra douã produse. Este vorba despre una din formele de promovare a vânzãrilor care câºtigã din ce în ce mai mult teren.Panoul publicitar.

negociere. vânzare. conferinþe de presã etc).Tehnicile legate de evocarea unor evenimente speciale . Forþele de vânzare Sunt considerate una din pîrghiile cele mai eficiente în desfãºurarea dialogului dintre firmã ºi agenþii pieþei. care.sponsorizarea beneficiazã ºi în þara noastrã de un cadru legislativ adecvat care vizeazã reducerea cotelor de impozitare pentru firma care a alocat anumite sume în favoarea unor activitãþi non-profit. pot aduce beneficii considerabile fimei la nivel de: prospectare. Se urmãreºte menþinerea unui climat exterior favorabil întreprinderii.participarea la târguri ºi expoziþii . a unui flux informaþional constant cãtre public. Manifestãrile promoþionale . 67 BIZPRO-Moldova 67 . (Comunicate de presã. interviuri.sponsorizarea . înceheiere de contracte. stimulate în mod corespunzãtor. în modul ºi la momentul oportun.Acestea marcheazã aniversãrile de firmã. . inaugurarea unui obiectiv economic etc.CUM Sà DEVENIM CUNOSCUÞI ªI Sà NE MENÞINEM PE PIAÞà intermediul acestora. Forþele de vânzare sunt reprezentate de persoane cu abilitãþi comunicaþionale evidente.

producþie rapidã a mesajului DEZAVANTAJE .acþiuni de sponsoring .dificultate de a obþine plasamente bune în grila de programe .acoperire naþionalã . mai mult la persoanele în vârstã inactive .68 68 AVANTAJELE ªI DEZAVANTAJELE MIJLOACELOR DE COMUNICARE ÎN MASÃ MEDIA AVANTAJE .influenþã importantã asupra forþelor de vânzare ºi distribuþie .neselectiv sociodemografic .vitezã ºi flexibilitate .reacþie psihologicã favorabilã a consumatorilor .audienþã perman.efect psihologic favorabil .acoperire naþionalã .mijloc reactiv.marketing direct eficace .valorizarea produsului .mijloc dinamic ºi incitativ .perisabilitate rapidã a mesajului . de notorietate.vizualizarea produsului ºi demonstraþii .posibilitãþi de acþiune la nivel regional (Televiziuni locale) .puternicã selectivitate sociodemograficã . potrivit cu activitatea de masã.mijloc de forþã.selectivitate geograficã a radiourilor locale .costuri relativ reduse .neadaptabil unei acþiuni de lungã duratã .costuri ridicate OBSERVAÞII ne u izi v le Te . în ciuda costului ridicat o di Ra .implicã mari cheltuieli . putând fi utilizat local sau naþional pentru susþinerea unui eveniment sau reþele BIZPRO-Moldova MARKETING . restrictiv în materie de argumentãri .proces dificil de producere a mesajului .penetrare rapidã în cãmine .mijloc puþin explicativ.slabã activitate sociodemograficã .

producþie rapidã a mesajului .Frecvenþã ridicatã de contact .mijloc suplu -posibilitatea “creãrii” evenimentelor .BIZPRO-Moldova 69 CUM Sà DEVENIM CUNOSCUÞI ªI Sà NE MENÞINEM PE PIAÞà MEDIA AVANTAJE Ziare -puternicã selectivitate geograficã .grad de acceptabilitate ridicat DEZAVANTAJE OBSERVAÞII sa re isã P r sc .risc de calitate joasã a reproducerii .costuri ridicate de confecþionare ºi amplasare .producþie rapidã a mesajului .cvadricromie de slabã calitate .mijloc reactiv.Grad de acceptabilitate ridicat .mijloc eficace în cadrul campanielor de anvergurã 69 .slabã calitate a reproducerii .posibilitatea unei argumentãri detaliate .mijloc suplu -posibilitatea “creãrii” evenimentelor . putând fi utilizat local sau naþional pentru susþinerea unui eveniment sau reþele l ju a ot l an da P ra st -Vizualizare în culori a mesajului .posibilitatea unei argumentãri detaliate .grad de acceptabilitate ridicat Reviste -puternicã selectivitate geograficã .slabã vizualizare .duratã scurtã de viaþã a mesajului .

adesea condiþii proaste de proiecþie . restrictiv în materie de argumentãri .valorizarea mesajului.Impact puternic al memorizãrii .bunã calitate a reproducerii .mijloc de comunicare foarte scump .mijloc lent .acoperire naþionalã .vizualizare în culori a mesajului . miºcare .implicã mari cheltuieli .neadaptabil unei acþiuni de lungã duratã . de capitalã .mijloc excelent pentru o lansare cu concept simplu a m e in C .puternicã selectivitate geograficã .mijloc puþin explicativ.sezonalitatea frecventãrii cinematografelor . ideal pentru atingerea segmentului-þintã BIZPRO-Moldova MARKETING .frecvenþã ridicatã DEZAVANTAJE OBSERVAÞII ª FI A .puternicã selectivitate geograficã .imposibilitatea stãpânirii programãrii . mai ales.mijloc cu o puternicã valorizare.vizualizare în culori ºi demonstraþii .proces dificil de producere a mesajului .neselectiv sociodemografic .70 70 MEDIA AVANTAJE .Mediu foarte selectiv la audienþa tânãrã urbanã ºi.

CUM SÃ DEVENIM CUNOSCUÞI ªI SÃ NE MENÞINEM PE PIAÞÃ CUVINTE - CHEIE politicã promoþionalã publicitate promovarea vânzãrilor relaþii publice utilizarea mãrcilor manifestãri promoþionale forþe de vânzare emiþãtor, sursã receptor mesaj feed-back zgomot sponsorizare

71

ÎNTREBÃRI, EXERCIÞII, TESTE 1. Care din urmãtoarele tipuri de acþiuni sunt forme de promovare a vânzãrilor? a). Reducerile de preþ b). Participarea la târguri ºi expoziþii c). Sponsorizarea d). Concursurile ºi tombolele e). Tehnicile de primire f). Cadourile promoþionale 2. Care ar fi, la nivel de firmã, diferenþa dintre publicitate ºi relaþiile publice? 3. Care sunt funcþiile publicitãþii? Indicaþi un obiectiv imediat ºi un obiectiv de duratã în comunicarea promoþionalã realizatã de un mic producãtor de mãrfuri de uz casnic 4. De regulã, au semnificaþia de cadou publicitar: a). Pliantul ºi prospectul b). Catalogul de prestigiu Indicatori c). Agendele ºi calendarele d). Broºurile e). Agendele ºi prospectele 5. Alegeþi din lista de mai jos canalul publicitar care prezintã urmãtoarele dezavantaje: selectivitatea în general scãzutã a destinatarilor mesajelor ºi costuri mari de difuzare a programelor publicitare: a). Radioul b). Publicitatea exterioarã c). Broºurile, agendele d). Televiziunea e). Cinematograful 6. Pornind de la specificul propriei afaceri, gândiþi-vã care ar fi cele mai oportune modalitãþi de promovare ºi de ce?

BIZPRO-Moldova
71

72
CAPITOLUL V
OBIECTIVE

MARKETING

ARTA VÂNZÃRII

a Familiarizarea audienþilor cu strategiile, tacticile ºi tehnicile de vânzare, fãcânduse uz de noþiunile de marketing prezentate în capitolele anterioare a Convingerea cursanþilor cã acþiunile ce formeazã ansamblul procesului de vânzare nu trebuie fãcute la întâmplare, ci în baza unui plan bine determinat a Stimularea abilitãþilor de negociere a Relevarea importanþei pe care o are alegerea unei echipei de vânzãri dupã criterii specifice ºi prezentarea celor mai eficiente tehnici de recrutare pentru businessul autohton a Crearea deprinderilor de formulare corectã a recomandãrilor, în baza reclamaþiilor clientelei CUM Sà NE ALEGEM PERSONALUL ªI CUM SÃ-L ORGANIZÃM ? De ce “Arta Vânzãrii” ºi nu “Tehnici de vânzare”? Se ºtie cã arta, necesitã neapãrat talent, aptitudini speciale care nu sunt la îndemâna oricãrui individ. Aceasta sã însemne cã nu poþi vinde dacã nu ai talent? ªi în acest caz e suficient talentul? Iatã câteva întrebãri pe care ºi le poate pune oricine citeºte genericul acestui capitol. Autorii au optat pentru cuvântul artã pentru a atrage atenþia cã nu oricine poate face vânzãri eficiente, cã, pe lângã stãpânirea unor strategii, tactici ºi tehnici specifice, este nevoie ºi de acel “ceva” în plus care face dintr-un simplu colportor de informaþie despre marfã un instrument de convingere. Vînzãtorul devine un actor a cãrui scenã este magazinul, toneta, chioºcul sau, în cazul agenþilor de teren, acel spaþiu nefamiliar (ºi de fiecare datã altul) la care trebuie sã se adapteze permanent. Da, este important ce spune, dar ponderea mai mare îi revine lui cum spune, cum transmite - prin intermediul limbajului verbal ºi nonverbal - esenþa mesajului. Din pãcate însã, în businessul mic din Republica Moldova majoritatea întreprinzãtorilor sunt nevoiþi sã fie ºi patroni ºi vânzãtori. In cazul afacerilor de familie este mai simplu, pentru cã poate fi ales acel membru care dispune de abilitãþi de comunicare relevante, la care se pot adãuga ºi cunoºtinþele necesare privind vânzãrile. Dar dacã nu existã aceastã posibilitate, iar posesorul de capital nu rãspunde cerinþelor, este preferabilã angajarea de personal corespunzãtor (un lucrãtor sau mai mulþi, în funcþie de buget, de obiectivele ºi de anvergura afacerii) chiar dacã, în aparenþã, deseori implicarea cuiva “din afar㔠apare ca un sacrificiu financiar inutil. Indiferent dacã e vorba de businessul mic, mijlociu sau mare, eficienþa se bazeazã pe competenþã. UNDE, CÂND ªI CUM SE APLICà ? Pornind de la premisa cã vânzãtorul este o persoanã care de obicei acþioneazã singur, dar în deplinã concordanþã cu interesele firmei ºi cã factorul uman este forþa motrice a unui feed-back eficient în materie de vânzãri, începem acest ultim capitol al ghidului cu câteva informaþii referitoare la recrutarea ºi managementul personalului.

BIZPRO-Moldova
72

ARTA VÃNZÃRII Determinarea necesitãþilor Fiecare întreprinzãtor ºtie (sau ar trebui sã ºtie) foarte exact de ce tip de vânzãtor are nevoie, în funcþie de specificul afacerii. Patru criterii de bazã sunt luate în considerare, de regulã, atunci când se alcãtuieºte fiºa de post: 1. Ce urmeazã a se vinde? - Existã diferenþe foarte mari în modalitãþile de abordare a clientelei ºi, totodatã, de negociere, în funcþie de tipul de produs. Nu este totuna sã vinzi accesorii de computer unei clientele specializate, îmbrãcãminte sau produse alimentare pentru publicul larg. 2. Gradul de autonomie care i se acordã vânzãtorului, în funcþie de obiceiurile, de cultura întreprinderii (unele firme acordã foarte multã autonomie, dându-i angajatului posibilitatea sã-ºi manifeste la maximum spiritul de iniþiativã, altele planificã totul pânã în cele mai mici amãnunte, limitându-l). 3. Echipa în care angajatul se va încadra - gradul de compatibilitate al noului membru cu grupul deja format este un element esenþial pentru menþinerea ºi, implicit, ridicarea nivelului de eficienþã. 4. Perspectivele de avansare - întreprinderea poate angaja un candidat în funcþia de vânzãtor fãrã perspective de evoluþie, dar poate avea în vedere ºi dezvoltarea acestuia, experienþa dobânditã în acest post servindu-i atât lui cât ºi firmei, pe viitor. 5. Aptitudinile de vânzãtor eficient - Intrunirea acelor condiþii strict necesare pentru atragerea ºi convingerea clientului de a cumpãra anume de la firma noastrã nu nu de la concurenþi. Calitãþile unui bun vânzãtor Denumirea calitãþii Competenþã ºi experienþã Aptitudini de comunicare Calitãþi morale Calitãþi psihologice Caracteristici Cunoaºterea tehnicilor de negociere, a PIEÞE caracteristicilor de produs, a pieþelor specifice etc. Amabilitate, capacitatea de a asculta clientul ºi de a vorbi la momentul oportun, spirit de echipã Onestitate, seriozitate, rãbdare, tenacitate, entuziasm, discreþie Incredere în sine, capacitate de convingere, spirit de iniþiativã, simþul responsabilitãþii, capacitate de adaptare Aspect plãcut, îngrijit, sãnãtate bunã, energie Educaþie, capacitate de analizã ºi sintezã, gândire logicã, intuiþie, spirit metodic, spirit creativ, memorie bunã

73

Calitãþi fizice Calitãþi intelectuale

BIZPRO-Moldova
73

asociaþii profesionale. In cadrul lui se poate afla tocmai persoana pe care o cãutãm. totodatã. ci ºi potenþialul candidat. de cãtre un psiholog cu experienþã în recrutarea personalului). a domeniului de activitate ºi a postului (denumirea exactã a funcþiei. anunþul trebuie sã cuprindã: . Desigur. în aceleaºi condiþii ca pentru un candidat extern. Or. Preselecþia Preselecþia este strict necesarã pentru eliminarea candidaturilor mai puþin interesante ºi constã din: analiza CV-urilor.74 MARKETING Cãutarea candidaturilor Surse interne . a formularelor speciale (dacã este cazul) ºi a scrisorilor de motivare . sectorul de vânzare. perspective de avansare în carierã) . dacã mesajul nostru nu are o rezonanþã atractivã. lucrând pe o altã funcþie. De regulã. întrucât.Nu trebuie neglijat mediul intern al firmei. Rezultatele la proba eliminatorie se dau în baza unei grile de concurs alcãtuite din criterii stabilite de cãtre conducerea firmei (ºi. sau pierderea lui. “proba de foc” pentru un viitor agent de vânzãri. considerãm oportun sã schiþãm câteva linii directoare pentru alcãtuirea unui anunþ.o descriere pe scurt a principalelor calitãþi pe care trebuie sã le întruneascã potenþialul candidat la postul respectiv (nivel de educaþie. Ar fi de dorit ca ºi în plan autohton sã se facã mai des apel la teste psihologice. Modul cum este alcãtuit mesajul (atât la nivel de formã cât ºi de conþinut) poate fi un element ajutãtor în ceea ce priveºte conturarea personalitatãþii candidatului. candidatul apare în faþa unei comisii formate din membri ai echipei de conducere a întreprinderii. nu numai ofertantul are dreptul la alegere. instituþii de învãþãmânt superior. (Ar fi bine ca întreprinzãtorii autohtoni sã nu neglijeze . oficii specializate în plasarea forþei de muncã (private sau de stat).rolul acestor “scrisori” care explicã de ce candidatul vrea sã obþinã postul în cauzã. aptitudini speciale.aºa cum se întîmplã adesea . în primul rând. BIZPRO-Moldova 74 . depinde câºtigarea postului. de fapt. propria forþã de muncã. Aºadar. De cât de convingãtor va ºti sã-ºi punã în valoare calitãþile. colegii specializate. totodatã poate servi drept instrument de control al datelor înscrise în CV. referiri la modul de remunerare. o mai mare claritate în vederea departajãrii candidaþilor. Drept urmare. site-uri Internet (deja funcþioneazã trei site-uri unde întreprinzãtorii moldoveni îºi pot plasa anunþurile). studii de caz. Acestea nu fac decât sã releve mai bine personalitatea solicitantului. existã riscul de a fi preferatã o firmã concurentã. Surse externe . Selecþia Aceastã etapã este.Acestea sunt multiple ºi se concretizeazã în: anunþuri de presã. relaþii ale întreprinderii cu diverse persoane fizice sau juridice (implicit recomandãri) etc. eventual permis de conducere etc. Anunþul de presã reprezintã cel mai frecvent mod de atragere a canditaturilor în Republica Moldova. experienþã. pot de multe ori sã nu aibã legãturã directã cu angajarea.). Pentru cã aºa numitul “interviu” îl pune în situaþia de a trebui sã-ºi “vând㔠. nu a avut cum sã-ºi manifeste aptitudinile strict necesare unui agent de vânzãri. dând. probe tehnice. cînd aceasta îºi poate permite. statutul în cadrul întreprinderii. Aceasta îl supune unui “tir de întrebãri”care. ea trebuie testatã însã. Un avantaj demn de luat în considerare îl constituie faptul cã persoana este deja cunoscutã conducerii întreprinderii.o prezentare rapidã ºi incitantã a întreprinderii.. vârstã. pentru a fi eficace. dar care. aparent.

Integrarea agentului de vânzãri în întreprindere a Incheierea contractului de angajare . atmosfera din interiorul firmei îi este convenabilã sau nu.implicit. cazare etc.primele de vânzare .conducerea firmei trebuie sã-ºi rezerve o marjã de rãbdare potrivitã cu gradul de experienþã al angajatului. este bine de încheiat un contract pentru o perioadã de probã de pânã la trei luni (nu un contract pe o perioadã nedeterminatã) pentru a-l verifica pe noul angajat în procesul muncii. Un echipament de magazin sau de teren adecvat ºi un set de materiale promoþionale relevante îi vor facilita contactul cu clientela.Aceasta se va face în funcþie de aria de acoperire a agentului de vânzãri (magazin.pentru a atinge cote ridicate de eficienþã. a segmentelor þintã de clientelã.avantaje în naturã. în funcþie de vânzãri.evaluarea noilor necesitãþi ale agenþilor de vânzãri (noile tehnologii îºi spun cuvântul) .proporþionalã cu rezultatele obþinute . modalitãþile cele mai adecvate personalitãþii acestuia. .remunerarea pe bazã de comision . de tipul: atragerii de noi clienþi.remunerarea fixã . . chioºc. tonetã.ARTA VÃNZÃRII Perioada de probã Chiar dacã este vorba despre o firmã la început de drum. a regulamentului de ordine interioarã. promovãri Evaluarea muncii vânzãtorului Procedurile de control. a echipei din care persoana va face parte. respectiv de evaluare. recompense. deplasare pe teren).alte modalitãþi de remunerare .evaluarea rezultatelor ºi a calitãþii muncii .prima se acordã atunci când vânzãtorul a atins un obiectiv specific trasat de conducerea întreprinderii. pentru a vedea cum se adapteazã la cerinþele firmei ºi cum reprezintã interesele acesteia. vânzãtorul trebuie sã beneficieze de condiþii de lucru care sã-i faciliteze reuºita. Prima poate fi fixã sau variabilã de la caz la caz. care sã nu-l facã s㠓batã pasul pe loc”. plata transportului. recompense ºi promovãri . în general.recunoaºterea calitãþii muncii . au mai multe obiective: . Existã defecte care. Stimularea vânzãtorului Intreprinzãtorul trebuie sã aleagã pentru stimularea vânzãtorului.îmbunãtãþirea condiþiilor de lucru 75 BIZPRO-Moldova 75 . a Determinarea sectoarelor de vânzare . Este necesarã o prezentare detaliatã a întreprinderii. Pe de altã parte ºi agentul de vânzãri are posibilitatea de a vedea dacã întreprinderea se achitã de obligaþiile asumate ºi dacã. .trasarea unor noi directive pentru echipa de vânzare (vânzãtor) . convenirea modalitãþilor de platã ºi a salariului de funcþie.calcularea elementelor de remunerare . care a selectat un singur agent de vânzãri ºi chiar dacã acesta pare atât de convenabil încât apare teama de a nu-l pierde. este de bun augur stimularea printr-un salariu fix (mai ales pentru agenþii de teren).condiþiile de muncã . la care se pot adãuga sau nu cote procentuale. .în condiþiile mediului turbulent existent în Republica Moldova. nu ies la ivealã decât dupã o anumitã perioadã de timp. a Crearea premiselor pentru acomodare . Iatã câteva din cele mai des folosite intrumente cu caracter stimulativ: . atingerii unei anumite cifre de afaceri etc.felicitãri verbale sau scrise.atribuirea de prime. oricât de riguros ar fi fost concursul.

cumpãrãtori noi. ETAPELE ORGANIZÃRII PROCESULUI DE VÂNZARE ETAPA I ETAPA a II-a ETAPA a III-a Elaborarea planului de vânzare dupã planul de marketing Colectarea ºi analiza informaþiei despre piaþã ºi clientelã Organizarea ºi educarea personalului de vânzare Determinarea factorilor principali ai comerþului Desfãºurarea activitãþii comerciale efective Controlul permanent asupra procesului de vânzare Existã obiective generale . CÂND ªI CUM SE APLICà ? Pentru stabilirea obiectivelor ºi configurarea celui mai oportun ansamblu strategicotactic. Cãutarea rezervelor pieþei (segmente noi). diversificarea asortimentului.creºterea vânzãrilor stradale. regiuni noi) Protejarea pieþei ºi stabilirea relaþiilor forte cu consumatorii. a celor de la târguri ºi expoziþii etc. Obiectivele planului de vânzare: Abordarea pieþei (produse noi. ºi obiective particulare . mãrirea cotei de piaþã etc. lipsa consumatorilor.). în aºa fel încât sã obþinem mâine (în anii viitori) rezultatele dorite. Utilizarea mai eficientã a potenþialului firmei ºi creºterea rentabilitãþii vânzãrilor Lichidarea motivelor care provoacã pierderi (program slab de vânzare. De ce este necesar un plan de vânzare? UNDE.creºterea volumului de vânzãri.76 PLANIFICAREA VÂNZÃRILOR De ce trebuie sã planificãm vânzãrile? MARKETING Planificarea reprezintã ceea ce trebuie realizat astãzi (în anul curent). cheltuieli mari. ameliorarea situaþiei pe piaþã ºi creºterea permanentã acotei proprii de piaþã. nivelul profesional scãzut al personalului. etc. BIZPRO-Moldova 76 .

Rezultatele vânzãrii ºi controlul: a analiza factorilor interni ºi externi ai comerþului. 2 .) a distanþiile de transportare a produselor în puncte de vânzare. Mãrimea ºi tendinþele pieþei: a mãrimea totalã în valoare ºi volum a produselor/serviciilor Dumneavoastrã a rata de creºtere a comerþului în sfera în care activaþi a cota produselor de import pe piaþã. Care sunt forþele motrice în sfera comerþului în care activaþi? Trebuie luaþi în consideraþie urmãtorii factori: a reglementãrile guvernamentale privind comerþul a punctele forte ºi slabe ale concurenþilor a beneficiile cumpãrãtorului a ratele de aplicare a produsului a canalele de distribuþie a gradul de dezvoltare a infrastructurii ( drumuri. Structura segmentelor de piaþã în care activaþi: a politiciile de vânzare ale concurenþilor a grupurile de clienþi (permanenþi ºi temporari) a agenþi. 3 . BIZPRO-Moldova 77 . 5 . depozite. etc. Tacticii de vânzare pe fiecare segment al pieþei ( produsului): a tactica în domeniul preþului a tactica pentru produsul a tactica de distribuþie a tactica de promovare a produselor. 4 . distribuitori ºi eficacitatea canalelor de vânzare a mãrfurilor a poziþia produselor companiei a strategii ºi tacticii de vânzare.ARTA VÃNZÃRII 77 Ce trebuie sã luaþi în considerare în elaborarea planului de vânzãri 1 .

4. pregãtirea materialelor de reclamã. Ce elemente de ordin general trebuie luate în considerare? Reglementãrile guvernamentale ale comerþului. Cum sã cãutãm clienþii potenþiali? Diferite metode de studiere a comportamentului consumatorilor (vezi capitole precedente). ritmul de creºtere al comerþului în sfera de activitate. etc. gradul de dezvoltare al infrastructurii (drumuri. laturile forte ºi slabe ale concurenþilor. mass media. pentru a desfãºura acþiuni de vânzare eficiente. documentele pentru desfãºurarea negocierilor comerciale. În ce mod sã stabilim contacte cu partenerii ºi cum facem schimbul de informaþii? Persoanele care pot furniza informaþii necesare. rata generalã a profitului în ramura respectivã. etc. beneficiile cumpãrãtorului. chioºcuri. O bunã deservire oferã posibilitatea de creºtere a preþului la marfã fãrã pierderi în vânzare. cota produselor de import pe piaþã. Care sunt caracteristicile esenþiale ale pieþii? Volumul produselor (serviciilor) livrate. BIZPRO-Moldova 78 . distanþele de transportare ale produselor la magazine. Deservirea clienþilor de cãtre Dumneavoastrã trebuie sã fie mai bunã decât a concurenþilor din douã motive: 1. etc. analiza situaþionalã etc. Acest fapt va fideliza clientela pe care o aveþi deja ºi va atrage clienþi noi 2. persoanele de decizie de la firmele respective.etc. formele de vânzare ale produsului. Deservirea la nivel înalt este avantajul Dumeavoastrã în faþa concurenþilor. depozite. 3. dimensiunea ºi tendinþele pieþii. determinarea tipurilor principale de clienþi. Rezultatele vânzãrii ºi controlul activitãþii: Analiza factorilor interni ºi externi ai comerþului (cu aplicarea metodei de analizã SWOT). CE PRESUPUN VÂNZÃRILE EFECTIVE? Orientarea spre client Personalul Dumnevoastrã trebuie sã fie orientat spre buna deservire a clienþilor în scopul creãrii unei atmosfere destinse ºi amabile pe parcursul procesului de vânzare. canalele de distribuþie. este nevoit sã rãspundã la urmãtoarele întrebãri: 1. marketingul direct. 4. analiza PORTFOLIO.). 2. elaborarea contractelor.78 ELEMENTELE DE BAZà ALE COMERÞULUI MARKETING Orice întreprinzãtor.

eticheta etc. cercetarea nevoilor ºi dorinþelor consumatorilor potenþiali. sã determinaþi atât motivaþiile lor evidente. La aceastã etapã influenþaþi emoþiile clienþilor întrucât ele au un rol principal în procesul de vânzare (factorii subiectivi: amabilitate. Din aceastã cauzã faceþi apel la factorii subiectiv la finalul convorbirilor cu clienþii. Explicarea caracteristicilor ºi particularitãþilor produselor /serviciilor în detaliu ºi pe înþelesul clientelei.preþul cantitatea. Prezentaþi avantajele mãrfurilor. broºuri. specificaþii tehnice etc. Pentru a clarifica aceste motive formulaþi un ºir de întrebãri. adresaþi-le clientelei ºi ascultaþi cu atenþie rãspunsurile. 2. sinceritate. Stabilirea relaþiilor de încredere dintre vânzãtor ºi client. etc. Prin urmare. au poziþii mai slabe în vânzare. BIZPRO-Moldova 79 .ARTA VÃNZÃRII Unde sã cãutãm clienþii noi? De ce scade vânzarea? 79 Orientarea vânzãrii spre satisfacerea cerinþelor clientelei presupune: a Definirea cerinþelor pieþei ºi delimitarea consumatorilor potenþiali a Studiul comportamentului consumatorilor ºi a metodelor de influenþare a acestora a Segmentarea pieþei ºi localizarea niºei pe care decidem sã o ocupãm pentru o perioadã de lungã duratã CUM SÃ NE ALEGEM PERSONALUL a mesajelor noastre de reclamã în raport cu a Diferenþierea produselor ºi ªI CUM SÃ-L ORGANIZÃM ? diversitatea cerinþelor ºi a pârghiilor de vânzare. CÂND ªI CUM SE APLICÃ ? Explicaþi toate caracteristicile ºi funcþiile produselor/serviciilor Dumneavoastrã prin intermediul materialelor de reclamã (prospecte. trebuie sã studiaþi necesitãþile si dorinþele clienþilor. ambalajul. cât ºi cele ascunse. UNDE. 3. etc). buclete. Procesul comercial impune în primul rând. Clientul nu cumpãrã produse sau servicii ca obiect fizic/nematerial. Ele vã vor ajuta sã vindeþi mai bine. Factorii obiectivi . Finalizarea convorbirilor cu clienþii la momentul potrivit. el cumpãrã în primul rând avantaj (profit) pentru satisfacerea nevoilor 4. Ce sã facem ca sã vindem mai mult pe zi? Comerþul efectiv prespune patru etape ale procesului de stimulare a vânzãrii pentru fiecare client: 1.).

marketing direct . Existã o legãturã eficientã între managerii ºi vânzãtorii firmei? 3. Politica de promovare 1. Creºterea permanentã a calitãþii. Stabiliþi obiectivele ºi strategiile de vânzare în conformitate cu planul de marketing general 1. Elaborarea reclamei eficiente. 2. 3. selectivã ºi exclusivã) 4. Procesele de vânzare þin cont de intercorelarea dintre costuri. Stimilarea vânzãrii prin diferite metode. cerere ºi criteriile de competivitate? Tactica pentru preþ. Studiaþi nevoile ºi dorinþele consumatorilor prin intermediul instrumentelor de marketing 3. Politica de preþ 1. Tacticiile de vânzare se elaboreazã pe baza mixului de marketing (marketing . Protejarea mãrcii ºi formarea imaginii. etc. recomandãm pentru manageri ºase etape pentru elaborarea axei strategico-tactice: 1. 2. etc. Din aceastã cauzã.80 Determinarea axei strategico-tactice MARKETING Într-o companie micã planul de vânzare (ºi planul de marketing) este de obicei pregãtit de managerul . Determinaþi metodele de atragere a clienþilor la firma pe care o conduceþi (reclama. El elaboreazã strategiile ºi obiectivele generale pentru activitatea comercialã. Linia de producere satisface obiectivele de vânzare în particular ºi de marketing în general? 2. Flexibilitatea permanentã a preþurilor. Politica de plasare (distribuþie) 1. Diferenþierea preþurilor ºi rabaturilor. 2. 3.etc. 3. Preþurile cresc sau scad pe piaþã? BIZPRO-Moldova 80 . Faceþi analiza pieþei ºi întreprinderii pe bazã analizei situaþionale ºi analizei SWOT (a se vedea capitole precedente) 2. etc.mix): Politica de produs 1.proprietar. Perfecþionarea canalelor de distribuþie. etc.). Formarea PR-lui pozitiv. Ce elemente de bazã trebuie luate în considerare la elaborarea tacticii? Tactica pentru produs: rãspundeþi la întrebãrile urmãtoare: 1. Prestarea serviciilor postvânzare. 3. rãspundeþi la întrebãrile urmãtoare: 1. Selectaþi strategia efectivã de acoperire a pieþei pentru businessul Dumneavoastrã pe baza analizei strategiilor de distribuþie (intensivã. 2. Optimizarea preþurilor pe piaþã. Ce produsele e bine sã vindem pe piaþã din partea firmei? 4. Dirijarea efectivã a agenþilor. Stabilirea logisticii.

în calitãþile potrivite. Merchandisingul este complexul de mãsuri pentru promovarea ºi stimularea vânzãrii mãrfurilor. Consumatorii vor fi satisfãcuþi în magazin dacã li se oferã: Marfa potrivitã. la timpul potrivit. Existã schimb de informaþie efectiv între firmã ºi distribuitori? Tactica pentru promovare: rãspundeþi la întrebãrile urmãtoare: 1. în sensul promovãrii vânzãrii ºi utilizãrii anumitor produse ºi servicii. Prin urmare. instalarea mãrfurilor în magazin în mod corect.ARTA VÃNZÃRII 2. ambalajului în spaþiul comercial 4. Care sunt preþurile sezoniere? Tactica pentru distribuþie: rãspundeþi la întrebãrile urmãtoare: 1. Existã logisticã optimã sau nu? 3. Merchandisingul este arta vânzãrii. Cum sã stabilim preþurile ºi rabaturile? 4. Ce termeni comerciali vor fi aplicaþi? 4. în primul rând la magazin. amenajarea locului de vânzare în diferite culori pentru crearea unei ambianþe plãcute. Ce canalele de distribuþie vor fi folosite? 2. la preþul potrivit. Compania este proactivã în relaþiile cu publicul (PR)? CE ESTE MERCHANDISINGUL? Merchandisingul este o cercetare a dezvoltãrii vânzãrii ºi utilizãrii mãrfurilor ºi serviciilor printr-o mai bunã prezentare ºi publicitate în rândul consumatorilor. printr-un apel corespunzãtor. Cum trebuie sã utilizãm tehnicile de vânzare directã? 4. de livrare. în procesul de cumpãrare al mãrfurilor ºi serviciilor 2. mãrcii. Existã sau nu existã flexibilitatea preþurilor? 3. Merchandisingul are scopul de a influienþa a supra consumatorului care se aflã la locul de vânzare UNDE. CÂND ªI CUM SE APLICÃ ? 3. esenþa merchandisingului are patru caracteristici de bazã: 1. Care sunt factorii ce determinã deciziile cu privire la stimularea vânzãrii? 3. Cât de eficiente sunt activitãþile de reclamã? 2. de platã a produselor ºi serviciilor. Activitatea de merchandising este o parte a activitãþii de marketing care acþioneazã asupra consumatorilor. 81 BIZPRO-Moldova 81 . Prin intermediul merchandisingului produsele ºi serviciile sunt puse în valoare prin variate acþiuni menite sã evidenþieze condiþiile de preþ. Merchandisingul presupune elementele urmãtoare: utilarea efectivã a locului de vânzare.

Pentru antreprenorii din businessul mic recomandãm cinci paºi esenþiali pentru procesul de vânzare: Repere ºi determinaþi tipul lui (dominant. . dependent. ºi nu al concurenþei.). BIZPRO-Moldova 82 . este importantã înþelegerea necesitãþilor cumpãrãtorilor ºi modul pe care obiºnuiesc sã-l foloseascã pentru alegerea unui produs. Metodele eficiente de atragere a clienþilor: . sinceritate.Pregãtiþi anunþuri de reclamã. 3 Coordonaþi activitatea Dumneavoastrã cu procesul de vânzare (faceþi în primul rând reclama firmei ºi produselor ºi mai apoi prezentaþi mãrfurile ºi serviciile).Cãutarea clienþilor . Toþi cumpãrãtorii din þarã au anumite nevoi ºi dorinþe.Satisfacerea necesitãþilor clientelei . etc. etc. punerea întrebãrilor deschise.82 RELAÞIA VÂNZÃTOR-CLIENT Cum se stabileºte relaþia vânzãtor-client? MARKETING În centrul procesului de vânzare se aflã cumpãrãtorul. direct) 1 Evaluaþi clientuldidactice 2 Atrageþi atenþia ºi câºtigaþi încrederea clientului prin intermediul instrumentelor de comunicare (amabilitate.Prezentarea avantajelor mãrfurilor ºi serviciilor . la aviziere de reclamã.Convingerea clienþilor . Demonstraþi posibilitãþile ºi avantajele produselor/ serviciilor Dumneavoastrã pentru cumpãrãtorii potenþiali. Indeferent de natura lor.κi satisface cerinþele proprii . sceptic.Faceþi prezentãri de mãrfuri (servicii) In diverse locuri de vânzare ºi la expoziþii. la coloane.Vrea sã-ºi satisfacã cerinþele prin cumpãrare . Cele mai multe elemente de planului de vânzare sunt proiectate pentru a influenþa cumpãrãtorul sã aleagã un produs al firmei. Plasaþi aceste anunþuri în magazin. ºi folosiþi presa localã (aproximativ 4 sau 6 informaþii scurte). 5 Finalizaþi convorbirea la momentul potrivit ºi stabiliþi contacte permanente cu clientul.Stabilirea relaþiilor permanente cu clienþii . dupã cum puteþi vedea în tabelul de mai jos: Vânzãtor . Ei sunt diferiþi de la o piaþã la alta. 4 Argumentaþi mai eficient avantajele produselor/serviciilor pentru client în corelaþie cu interesele lui ºi nevoile ascunse.Cumpãrã mãrfuri ºi servicii . toþi cumpãrãtorii parcurg un proces similar de alegere a unui produs sau serviciu.Cautã relaþii permanente cu vânzãtorii Client În orice situaþie de marketing. atmosfera plãcutã.Are nevoie . la târguri etc.

manifestãri culturale etc. telefonul. BIZPRO-Moldova 83 . tombole etc. cadouri. Vânzarea din uºã în uºã este limitatã de personalul firmei ºi produselor livrate. Din aceastã cauzã este necesarã crearea unei fiºe speciale pentru fiecare client permanent. De obicei. cupoane. la cosmeticã.Sponsorizaþi concursuri sportive. Aceasta este o primã sursã potenþialã de extindere a afacerilor. PROCESUL DE VÂNZARE ªI RECLAMAÞIILE Reclamaþiile nu sunt obstacole pentru executarea tranzacþiilor. vânzarea din uºã în uºã este efectivã la mãrfuri de uz casnic. atunci când persoanele care iau decizii pot fi contactate rapid ºi identificate uºor cu ajutorul cãrþilor de telefon. spre exemplu. Internetul.Stimulaþi cumpãrãtorii care au atras în magazinul Dumneavoastrã circa 10 clienþii noi (folosiþi în acest scop rabaturi. caracteristice clienþilor firmei. Regula 20 : 80 Multe companii vor descoperi cã 20% din clienþii lor sunt responsabili pentru 80% din volumul total al vânzãrilor.Folosiþi marketingul direct (poºta directã. Utilizaþi reclamaþiile pentru ªI CUM SÃ-L atragerea clienþilor! ORGANIZÃM ? ªi nu uitaþi 83 Studiaþi clienþii proprii! O companie îºi începe activitatea prin cãutarea clienþilor proprii. faxul. Firma care sposorizeazã trebuie sã ia în consideraþie. . etc.). vânzarea „din uºã în uºã”) Eficienþa vânzãrilor prin poºtã depinde de eficacitatea sistemului poºtal ºi colectarea corespunzãtoare a produselor livrate. vânzãrile prin telefon pot fi un instrument util de marketing. Aceste 20% din clienþi sunt. de regulã. popularitatea sportului respectiv. Ele exprimã interesul partenerului faþã de oferta Dumneavoastrã ºi caracterizeazã punctele slabe în argumentarea firmei pe parcursul procesului de vânzare. O importanþã deosebitã are procesul de determinare a trãsãturilor tipice. clienþii permanenþi. în marketingul local. importanþa acþiunii culturale etc. chiar ºi la nivel de afaceri.ARTA VÃNZÃRII . .

ar trebui modificate unele produse? · Activitãþile legate de producþie se bazeazã ferm pe costuri. respectiv clienþii noºtri. s-a marcat felul în care ne vede concurenþa respectiv clienþii acesteia. sau sã se adaoge altele noi. BIZPRO-Moldova 84 . EXERCIÞII.CHEIE Arta vânzãrii Aptitudini de comunicare Anunþ de presã Scrisoare de motivare Agent de vânzãri Perioadã de probã Planificarea vânzãrilor - MARKETING Vânzãri efective Orientare spre client Tactici de vânzare Merchandising ÎNTREBÃRI. dupã exemplul dîn tabel. TESTE · Cum apreciazã cumpãratorii compania ºi produsele Dumneavoastrã? · Care sunt punctele forte ºi slabe ale mãrfurilor/servicilor Dumneavoastrã? · Existã o legãturã eficientã între marketing ºi produs? · Ar trebuie sã se renunþe la unele produse. cerere ºi criterii de competivitate? Analizaþi atuurile ºi slãbiciunile ce apar în procesul de vânzare a produselor Dumneavoastrã. Indicatori Cu Cu s-a marcat felul cum ne vedem noi.84 CUVINTE .

Tehnici comerciale moderne. Adãscãliþei. INFRA-M. Bucureºti. Bucureºti. D. 6. De asemenea. Bucureºti. Marketingul spaþiilor de vânzare. Marin. Marketer. Stoian. Editura ASE. Economicã. Ed. Marketing. Lumina Lex. M. 2. Mirela. Bucureºti. 1. Ed. . Quebec.Le marketing.Cercetãri de marketing: conþinutul. Teora. Dorobanþu Horia . 1997 11. 9. 2000 15. Ed.Iaºi. Teodorescu. Manole.Economie contemporanã: ce este tranziþia? Bucureºti. Victor. 8. 4. 1999 Bãlan.BIBLIOGRAFIE 85 BIBLIOGRAFIE Toate titlurile mai jos menþionate figureazã în fondul documentar al Bibliotecii Academiei de Studii Economice din Chiºinãu. Virgil .Bucureºti. Marketing ºi publicitate în afacerea independentã. 1984 Belostecinic. 1992 Florescu. Robert . 2000. Angela . Bucureºti. Moºteanu. Ed. 2001 12. Bucureºti.2000 Beckman. Bucureºti. 3.Concurenþa: Ghidul afacerilor performante. Carmen . Chiºinãu.Marketing. 5. Niþã.Marketing: principy i strategia: ucuebnik dla vuzov. Competitivitate. Economica. Editura ASE. Dinu .Marketing industrial. Polirom.Sisteme de protecþie a consumatorilor . Henry . Kurtiz. Grigore .Managementul marketingului.Limbajul publicitãþii . Ed. ASEM. Luca Alexandru . Marketer. Kotler.Concurenþã.Comportamentul consumatorului: o abordare instrumentalã. 1999 Brânzã. Assael. majoritatea pot fi gãsite atât la librãriile ºi tonetele de carte din capitalã. 1992 Goddard. Philip .. Morar.Marketing . 1993 14. 2002 10. 7.Bucureºti. Marketer. 1999 Cãtoiu. Braºov. Aurel. Nicolae . Constantin . Ghid practic pentru marketing ºi publicitate cu buget redus. Iacob. Constantin. Tatiana . 1999 BIZPRO-Moldova 85 . rolul. Editura Uranus. Editura Ecran Magazin. 2000 13. tipologia ºi procesul cercetãrii de marketing. precum ºi în cele din alte localitãþi ale republicii. Moskva.

Sasu Constantin. Gheaorghe . Internat. Polirom. Polirom. Ed. Purcãrea Ana . Bucureºti. Bucureºti. ªtefan. Iaºi.86 MARKETING 16. Niþã.L. Uranus.F.Marketingul serviciilor: teorie ºi practicã. SC. Ed.Bucureºti. Iaºi. Sasu Constantin . 1999 17. Economicã. tehnicã. Bucureºti. 2001 20. 1994 22. Editura Polirom. Caluschi Cezar . Orzan. Chiºinãu. S. 1998 24. Valericã . Atitudine pentru calitate.Sisteme informatice de marketing . Andrieº. Economica. Bucureºti.Arta Vânzãrii. Ed. Prutianu. 2000 26.. “Moldova 21”: strategia naþionalã pentru dezvoltare durabilã. Prutianu. Popescu Marius .Marketing internaþional. Expert. Bucureºti.Cercetarea de marketing. Adriana . Al . Bucureºti. Ziglar Zig . 2000 19. Uranus.Managementul marketingului serviciilor editorial-poligrafice. 2000 28.R. Amalteia. 1999 25. Nicolae. Ed. Munteanu Corneliu.Marketing. Bucureºti. 2001 27.Inteligenþa Marketing Plus.Ambalajul.Dicþionar de marketing ºi de afaceri. Constantin. 2002 BIZPRO-Moldova 86 . ªtefan. Radu . Pop. Petrescu. Anastasiei Bogdan . Iaºi. Zaiþ. Gheorghieni. Olteanu. Didacticã ºi pedagogicã. Ed.Elemente de marketing direct.Comunicarea integratã de marketing. Ed. 2000 18. 1999 21. Marius . 2002 23.

va putea fi utilizatã fãrã dificultãþi. pentru a asimila în mod cât mai complex posibil situaþia prezentatã. a se utiliza cea dintâi. “Cazul” constã din prezentarea unei situaþii sau a unui eveniment care presupune o alegere. de asemenea.ANEXE REZOLVAREA “CAZULUI” DE MARKETING Studiul de caz ºi-a câºtigat pe parcursul câtorva decenii. pentru început. Este bine. Ponderea unor situaþii concrete prezentate în întreaga lume în cadrul orelor practice de marketing a devenit cu mult mai mare decât cea a dezbaterii. O datã lejer. sub multiplele ei aspecte. care rezultã dintr-o analizã metodicã ºi sistematicã. Îl ajutã sã capete siguranþa necesarã posturii de decident. 3. ce-a dea doa metodã.. aflat într-o situaþie realã. mai degrabã. Dar. fãrã eforturi. Prin urmare. statutul de procedurã clasicã de aplicare a cunoºtinþelor în procesul economico-didactic. Studiul de caz îl antreneazã pe micul întreprinzãtor aflat la început de drum în luarea deciziilor. Cazul trebuie citit de mai multe ori. aceastã metodã didacticã are un grad de dificultate mai ridicat în raport cu altele. Rezumarea principalelor elemente Existã douã modalitãþi pentru a rezuma principalele elemente ale unui caz. iar a doua oarã mai atent. în activitatea unei firme. Cursantul. dar care necesitã un anumit antrenament. de a-l stimula sã rezolve probleme diferite. Astfel. în ghidul de faþã s-a considerat oportun a se insera câteva repere privind procedura de analizã a “cazurilor”. mai succintã. poate ºi el întîmpina greutãþi. o astfel de prezentare nu se limiteazã numai la faptele în sine ci furnizeazã. Determinarea problemei (problemelor). cât ºi la intuiþie. de la bun început. Etapele soluþionãrii cazului Ansamblul de acþiuni ce duce la soluþionarea unui caz cuprinde ºase etape. Rezumarea principalelor elemente 2. In general. Concluziile 5. ar trebui sã aibã acces. 4. sã-ºi asume dificila misiune de a cãlãuzi discipolul. în ciuda acestora. 1. având ca premisã metodologia propusã de marketologii canadieni Beckman. Analiza 87 BIZPRO-Moldova 87 . pentru a se face o impresie generalã asupra situaþiei. Pentru cã formatorul nu trebuie sã prezinte pur ºi simplu exemple pe care sã le integreze într-un cadru dinainte stabilit ci. studiul de caz prezintã avantaje: a permite antreprenorului sã se implice în situaþii apropiate de realitate a îl obligã sã facã apel atât la cunoºtinþe. Kurtiz ºi Boone. Din anumite puncte de vedere. Prin urmare. a rezolva un caz înseamnã a aborda o problemã asemãnãtoare cu cele întâlnite în mod frecvent în realitate. de a-l ajuta sã-ºi formeze capacitatea de a face faþã unor situaþii noi. a testelor cu ºi fãrã variante. acest procedeu reprezintã o acþiune intelectualã complexã. ulterior. Analiza 1. anumite informaþii suplimentare la care decidentul. pânã când decidentul va cãpãta o anumitã exerienþã. Determinarea problemei (problemelor) 6.

sã se prezinte cel puþin douã puncte de vedere diferite. d). Aceasta poate sã însemne: a reformularea principalelor elemente ale cazului. cu ajutorul datelor sau a raþionamentului logic. Este de prisos strãdania de a enumera elementele în ordinea prezentãrii 2.. lipsitã de sentimente. Aceasta nu înseamnã cã soluþiile decidentului vor fi “apãrate” fãrã entuziasm. Pe lângã faptul cã trebuie sã fie fondatã pe faptele prezentate. pe scurt. mãsurile ce se impun a fi luate. în vederea soluþionãrii problemei. Este strict necesar ca analiza sã fie obiectivã ºi deci. BIZPRO-Moldova 88 . b). demonstrând buna fundamentare a concluziilor sale. Determinarea problemei Trebuie sã se discearnã ºi sã se exprime clar problema de rezolvat. (Nu este sufiecient sã se scrie într-un raport: “argumentele invocate demonstreazã cã.determinarea acesteia de cãtre discipol 3. Concluziile In expunerea concluziilor se va relua. 4. Cursantul va trebui sã facã o analizã detaliatã. 6.88 a). Recomandãrile Decidentul enunþã în mod schematic. e). cu principalele dificultãþi pe care decidentul le întâmpinã în rezolvarea cazului. implicit. c). Se recomandã efectuarea unei schiþe în scris. Scrierea unui scurt rezumat de un paragraf care sã descrie compania ºi factorii care vizeazã în mod direct problema de rezolvat 2. Punerea în practicã Aceastã ultimã etapã cuprinde descrierea pe scurt a modului în care pot fi puse în practicã. în mãsura posibilitãþilor. Este de dorit ca pentru toate problemele indicate spre soluþionare. dacã problema nu a fost formulatã în mod explicit . Analiza a). Profunzimea analizei constã în alternarea elementelor principale cu cele secundare ºi în probarea fiecãrui enunþ. în baza studiului primit a menþionarea anumitor momente-cheie subliniate în sala de curs de cãtre instructor a sau. Este vorba de etapa cea mai importantã a soluþionãrii unui caz. argumentarea trebuie.. a a a a a natura întreprinderii principalele produse concurenþa pieþele canalele de distribuþie b). relevarea ºi clasarea logicã a principalelor elemente prezentate De reþinut: MARKETING 1. sã fie logicã ºi sã decurgã dintr-un raþionament just. conform urmãtoarelor categorii: a a a a strategiile de preþ structura serviciilor de vânzãri politicile de gestionare a personalului de vânzare etc. fiecare element al argumentãrii. Aceastã analizã trebuie sã fie în concordanþã cu informaþia oferitã ºi.”) 5. în cadrul unei întreprinderi concrete. In aceastã analizã va trebui sã se þinã cont atât de avantajele cât ºi de dezavantajele care condiþioneazã decizia. la momentul oportun. Ele trebuie regrupate logic. dupã o analizã amãnunþitã a tuturor posibilitãþilor. în plus. recomandãrile fãcute de cãtre cursant.

1994). 6.727 din 27. 3. 10. 7.1995 (Publicat în ediþia oficial㠓Tratate internaþionale”. retragerea din circulaþie a produselor falsificate si nimicirea produselor (proceselor. 11. 5-6 din 21.1068 din 20. volumul 16. serviciilor) ce prezintã pericol pentru viaþa si sãnãtatea consumatorilor ºi pentru mediul ambiant Nr. volumul 21.06.1993 ( Publicat în ediþia oficial㠓Tratate internaþionale”.640 din 29.53-54 din 28.12.547 din 04.70).Moldova nr. Hotãrîrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepþionarea mãrfurilor conformitãþii si calitãtii în Republica Moldova Nr.01.12.95 (Monitorul Oficial al R.06. Metrologie ºi Certificare ºi Departamentul Standarde.01. Metrologie ºi Supraveghere Tehnicã al Republicii Moldova din 12. 1999.09.03. Metrologie ºi Supraveghere Tehnicã al Republicii Moldova (MOLDOVASTANDARD) ºi Comitetul Federaþiei Ruse pentru Standardizare. Hotãrîrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire la sistarea fabricarii si (sau) comercializãrii (executãrii.09.9/284.137-138 din 27. volumul 21.10.Moldova nr. pag.07.10. metrologiei ºi certificãrii din 27.1992 (Publicat în ediþia oficial㠓Tratate internaþionale”.ANEXE Lista actelor normative ce vizeazã activitatea de MARKETING 1.2 din 17. 12.74 (Monitorul Oficial al R.1999).182). Convenþie asupra prescripþiei extensive în materie de vînzare-cumpãrare internaþionalã de mãrfuri din 14.7 din 30.07. Hotãrîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la mãsurile de coordonare ºi reglementare cãtre Stat a preþurilor (tarifelor) Nr. 5. metrologiei ºi certificãrii din 13.Moldova nr. Acord între Guvernul Republicii Moldova ºi Guvernul Federaþiei Ruse privind colaborarea în domeniul standardizãrii. 9.94 (Monitor nr. 89 2. Hotãrîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la efectuarea certificãrii producþiei în Republica Moldova Nr.77) Acord cu privire la înfãptuirea lucrãrilor coordonate de certificare între Comitetul Federaþiei Ruse pentru Standardizare.2000 (Monitorul Oficial al R.1995. prestãrii) produselor (proceselor. Metrologie ºi Certificare (GOSSTANDARTUL RUSIEI) referitor la schimbul reciproc ºi difuzarea documentelor normative din 05.22-23 din 12.92 (Monitor Oficial nr.414 din 13.98 (Monitorul Oficial al R. de calitate inferioarã.92.1998).2000).08. 1999. pag. Hotãrîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la reevaluarea mãrfurilor de larg consum ºi producþiei în legãturã cu liberalizarea preþurilor nr.01. Acord între Departamentul Standarde.03. Hotãrîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la funcþiile de bazã ºi structura Departamentului de Stat pentru Standarde. Decretul Preºedintelui Republicii Moldova cu privire la unele mãsuri suplimentare de protecþie socialã a populaþiei Republicii în condiþiile liberalizãrii preþurilor Nr. serviciilor) nestandardizate. 4. 1999. 1992). Acord privind promovarea politicii concordate în domeniul standardizãrii.1300 din 31. Metrologie si Supraveghere Tehnicã Nr. pag.Moldova nr.91 BIZPRO-Moldova 89 .05. 8.1995).

Moldova nr. Hotãrîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea “Regulilor de funcþionare a reþelei de comerþ ambulant” ºi a “Regulilor de comerþ în pieþele din Republica Moldova” Nr. Legea Republicii Moldova cu privire la comerþul interior Nr. volumul 13.06. 21. (Monitorul Oficial al R.2 din 28.11. BIZPRO-Moldova 90 . 17.72-73 din 07.06.11.1997).Moldova nr.31/318 din 23.48 din 24.02. 18.2001). 15.10 din 10.14 din 19.02.45 din 16. Ministerul de Finanþe Instrucþiuni cu privire la modul de calculare ºi platã a Taxei pe Valoarea Adãugatã Nr.Moldova nr.29-30/7 din 01.07. Inspectoratul Fiscal de Stat Instrucþiune cu privire la reþinerea impozitului pe venit la sursa de platã Nr.2001).02.157-159/427 din 21.99 din 26.1996).12. 22.02.1995).837 din 17.2001 (Monitorul Oficial al R. cu modificãrile incluse prin “Protocolul privind modificarea Convenþiei cu privire la prescripþia extinctivã în materie de vînzarecumpãrare internaþionalã de mãrfuri”.2000 ).517 din 18.119-120/838 din 21.2000 (Monitorul Oficial al R.03.5-8/ 10 din 10.05.57/13 din 18.2001 (Monitorul Oficial al R.02. 24.Moldova nr.Moldova nr.2002).2002).2000).95 (Monitorul Oficial al R. Ministerul Finanþelor Instrucþiune privind modul de ridicare a mijloacelor bãneºti în numerar.2001 (Monitorul Oficial al R.01.01. 25. inclusiv în valutã strãinã. Legea Republicii Moldova Legea reglementãrii de stat a activitãþii comerciale externe Nr.1993).96 ( Monitorul Oficial al R. 16. Inspectoratul Fiscal de Stat Instrucþiune cu privire la modul de calculare ºi achitare a impozitului pe venit de cãtre persoanele ce practicã activitate de antreprenoriat din 29.58/10 din 10.Moldova nr.21-24/72 din 27. 14. Hotãrîrea Parlamentului Republicii Moldova pentru aderarea Republicii Moldova la “Convenþia cu privire la prescripþia extinctivã în materie de vinzare-cumpãrare internaþionalã de marfuri”.118 Nr.2000 (Monitorul Oficial al R. 23.Moldova nr.98 (Monitorul Oficial).1996 cu modificãri din 2001). 820-XIV din 17.2000.06.14 din 19. (Publicatã în ediþia oficial㠓Tratate internaþionale”.6/54 din 23.01.1997). compensatorii ºi de salvgardare Nr.97 Monitorul Oficial al R. Legea Republicii Moldova cu privire la mãsurile antidumping.1214-XIII din 25.93 (Monitor nr.01.09. Hotãrîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la modul de reglementare a preþurilor (tarifelor) la producþia întreprinderilor monopoliste Nr. Hotãrîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la unele mãsuri ce þin de aderarea Republicii Moldova la Organizaþia Mondialã a Comerþului ºi coordonarea politicii comerþului exterior al Statului Nr. Inspectoratul Fiscal de Stat Instrucþiune cu privire la reþinerea impozitului pe venit la sursa de platã Nr.05.Moldova nr.96 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.12. care se aflã în seiful casei plãtitorului sau într-o încãpere izolatã a acestei case precum ºi în reþeaua lui comercialã ºi modul de urmãrire a sumelor debitoare ale plãtitorului din 27.Moldova nr.12. pag.1031-XIV din 08.09.01. 20.01.Moldova nr. 19.90 MARKETING 13.1999.749-XIII din 23. Legea Republicii Moldova cu privire la asociaþiile obºteºti Nr.96 (Monitorul Oficial al R.

05.67-68/555 din 16.10. Ministerul de Finanþe Regulament cu privire la modul de exploatare a maºinelor de casã ºi control cu memorie fiscalã din 24.1996). Legea Republicii Moldova.ANEXE 26.109-110/209 din 10.426-XIII din 04. 29.12.98 (Monitorul Oficial al R.97 (Monitorul Oficial al R. 39. 31.04.06.07.Moldova nr.106-108/765 din 24.2001). Legea Republicii Moldova cu privire la publicitate Nr.95 (Monitorul Oficial al R.102-103 din 23.05. Protocol între Departamentul Standarde.04.08.07.Moldova nr.1252-XIV din 28. 41.749XIII din 23.73-74/241 din 23. Metrologie ºi Supraveghere Tehnicã al Republicii Moldova ºi Institutul Turc pentru Standarde din 13. 36.814 pag. 91 BIZPRO-Moldova 91 .596-XV din 01.2000 (Monitorul Oficial al R.2000 (Monitorul Oficial al R.07.160-162/1201 din 23.2001 (Monitorul Oficial al R. Legea Republicii Moldova cu privire la Camera de Comerþ ºi Industrie Nr.08.08.12.Moldova nr.97 (Monitorul Oficial al R.06. 38. Legea Republicii Moldova privind licenþierea unor genuri de activitate Nr. 30.1150-XIV din 20.47/562 din 24.Moldova nr. Legea Republicii Moldova cu privire la patenta de întreprinzãtor Nr.96 .Moldova nr.1999.Moldova nr.1997). Legea Republicii Moldova a Contabilitãþii Nr.02.Moldova nr. 40.154-156/1156 din 14.393XIV din 13. 37.1453-XII din 25. legea cooperaþiei de consum Nr.1163-XIII din 24.1335-XIII din 01.09.95 (Monitorul Oficial al R.10.590-XIII din 22.10. ) 32.73-77/343 din 15. Moldova nr.09.72-73/485 din 06.05.Moldova nr.62/522 din 18.08.Moldova nr.Moldova nr.12.2000 (Monitorul Oficial al R.11-12/116 din 22.07. 28.31/318 din 23. Legea Republicii Moldova cu privire la codul fiscal Nr.Moldova nr.108-109/836 din 06.Moldova nr. 34.95 (Monitorul Oficial al R.1149-XIV din 20.1999 (Monitorul Oficial al R.VI) a fost republicat în Monitorul Oficial nr.98 (Monitorul Oficial al R.12.2000). Notã: Codul fiscal (tilul I.II.82-83/669 din 11. Legea Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Nr.2000 (Monitorul Oficial al R. 43.11.451-XV din 30.93 (Monitorul Oficial al R.06.09. Legea Republicii Moldova cu privire la filantropie ºi sponsorizare Nr. Legea Republicii Moldova cu privire la franchising Nr. 1996).Moldova nr.07.1103-XIV din 30. Legea Republicii Moldova Legea serviciului în organele vamale Nr.IV.521-XIII din 07.2000). pag.99 27.166-168/1205 din 31. volumul 21.04.97 ( Monitorul Oficial al R.1993 (Publicat in editia oficiala “Tratate internationale”.1997 Monitorul Oficial al R.07. 35.1997).2000.11.93-XIV din 15.09.02.10/281 din 30.07. Legea Republicii Moldova cu privire la standardizare Nr.III.Moldova nr. Departamentul Republicii Moldova Legea cu privire la comerþul interior Nr. cu privire la protecþia concurenþei Nr. Notã: În Codul vamal sintagma “Departamentul Controlului Vamal” se înlocuieºte cu sintagma “Departamentul Vamal” conform Legii nr. 42.2000). Legea Republicii Moldova.2).2000 ).1998).2001 art. Legea Republicii Moldova privind protecþia consumatorilor Nr.1995.12.1227-XIII din 27.2001). Ministerul Finanþelor Regulamentul cu privire la aplicarea taxei pe valoarea adãugatã din 01. 33. 1999.Moldova nr.1998).361).1993).

92 NOTES MARKETING BIZPRO-Moldova 92 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful