www.meheszet.

hu

,

.2o,epÍtve:

1952

5B. Évro YA M , L

2 o 1 0 . M ÁJU S

ARA: 395 F 0RI NT

@

ao!::::::::=

-.-

o DEcEMBER| AP|TERAPIAAP|MoND|AN Az RAJBEFooÁs
ANYAJELOLO SZIN 2O1O

A JóH|SZEMŰsÉo A MÉz Ánn. KÉMlruÁnil ll. . rruoló uRÁGPoR NÉLrÜt uÉHÉszKEDÉs NINcs . geszÉuÜr rraÉHrszrn uŰvELETTAN nnro

. A ,,PADl.iRit-" M|ND|G LEHET FEL ÁLLN!... V|RAGPoRKALAUZ

. EGYEs rozÉnorrÜ |NFoRMÁclo lvovÉruvrr nnÉnorzŐ HnrÁsn

. RpnóHlnorrÉs royÜnuŰrooÉs vÉoruuÉnrru n uÉHrr

VIRAGPORKALAUZ

Látogatoban

KOLONCOS LEGYEZOFU(Filipendula vulgaris) jriniusban, méhek Réteken' virágzikmájus, tiilgyerdökben a nektárt ésvirágport is gyÍijtenek rÓIa. GyÓgyniivényként iuaszto, vizelethajtÓ lázcsillapítÓ hatásria teája.A rőzsafélék és családjába tartozik. gt japonica) JRpÁt,t Rs (Chaenomeles virá9ri cserjét' KertekbenelöszeretetteliiItetik ezt a tíizpiros amelyikkoraivirágzásával segít nektárésvirágporgyíÍjtésében' a Magassága méhelnket repcevirágzás a mel|ettls erösen vonzza. 1-1,5méter. Erösen tiiviseságai miatt védösiivényként, kerítéskéntiiltethetö a méhes is kiiriil.

(Padus MAJUSFAV. ZELNICEMEGGY avium) ERNY s sÁnun (ornithogalum umbellatum) keresik Nevezikmé9madártejnek Nektárjáért virágporáért is. és a méhek. AprilistÓ|már virágzikaz erdókben, mezöktin. a jÓ niivény tavaszi A liliomfé!ék családjába tartoző kis hagymás kiegészítés. Nemesített formájátkertbenis iiltetik. 2 nyílik. Kedve|t kerti fa, lecsiingö,fiiÉtis virágzatamájusban Erösen illatozővirágaita méhek virágporáért nektárjáért és járják.Diirzsiilés il|atra hatásáraa kérge keseríimandula emlékeztet' használták. Fekete, régebben gyÓgyászatban a gyi,imiilcsétmadarak bogyÓszeríi kedvelik. a
JoZSEF rorór És szÓvto: SEBEsTYÉN

SZEGYENTABLA
2010. MAJUS

ára ohiszemriség
bírÓ anyagiakkal Ezt a cikket nem a szíÍkiis írtam, méhésztársak kipe|lengérezése cé|jábÓl mindenkl: méhek aki hanem hogymegértse azért, Vagy fog|alkozik szakérte|em, szorgalom tartásával és veszélybe hiányamiatt elveszíti srilyos ál|ományát, más riipktirzetben tartozkodÓ sodorhat azonos méhészeteketA méhekröl is. valÓ gondoskodás
heÍt| biztos, hogy elsösorban pénzkérdés.

rffi

ajnos nem vagJrunk egyformák. Sokféle méhész \ \-/ van ebben az országban. Van, aki munkahelyi elfoglaltsága mellett is sikerrel méhészkedik akár tcjbb százas állománnyal, mások pedig munkanélktili léttikre sem gondozzák kellóen méheiket.Ezt a helyzetet illusztrálja a ktjvetkezó torténet. Veszprém megyében, Bakonynánán anyagi nehézségekkel ktiszktjdik az a méhész, akinél a mellékelt fotÓkat készitettem. Kurucz Mihdly édesapjátÓl tanulta a méhészkedés fortélyait. Annak rendje-modja szerint át is vette tóle idóvel a gazdaságot. Sajnos a szakértelme nem párosult a kello (ésegyben teljesen elvárhato) szorgalommal, így állományát rtivid idon beltil sikertilt elveszítenie.Szorult anyagi helyzetében csak halasztott fizetésseltudon méheket vásárolni, persze az idokrizben elhunyt édesapját ismero méhésztársak segítettek neki. Volt, aki méheket,volt, aki fias kereteket, felszerelést, utánfutÓt' méhlakásokat adott neki kolcstin, mondván, néhány napon beltil kifizeti, vagy visszahozza. Ennek megfelelóen a ,,Kurucz méhészetben''megje1-t

ugyanugy me$találtuk az cireg molyrágta lépeket, mint ahoAki méhek tartásával gyan azokra már ósszel is ráfoglalkozik szakér- bukkantunk (2. kép). és telem, vagyszorgalom A helyszíni bejárást ktivetóen számonhiányamiatt elveszíti felkeresttik a méhészt, állományát, sri|yos ve. kérttikaz el nem végzettfeladatokat. Persze a szokásos választ szélybe sodorhatazo. kaptuk: ,,Majd holnap kimegyek nos rtipktirzetben tarés rendbe teszem a tertiletet'' tÓzkodÓ más méhésze. mondta. teket is. Nem hittem neki. A látottak alapján azonnal írtam egy feljehalentek a kiikinbozo monogram- tak a rágcsálÓk, a rablÓ méhek lentéstaz állategészségtigyi tÓságnak, kénem az eset rendkímal ellátott kaptárak, keretek és ésaz egyébnem kívánatos látogatÓk. A méhcsaládok elégeté- v{il szigoru szankcionálását. egyéb felszerelésitárgyak. Kíváncsian vár{uk a fejleményeAz idó kozben telt és senki sekor nyitott $odor mégmárcius derekán sem volt betemetve. A ket. Egy biztos: az eset szaklapholnem kapott semmit az ígért mikbol vasy a pénzból. Persze kaptárak melletti horhosban egy ban, néwel torténó me$elente,,barátunk',az e|ozo évek gya- valamikor kidobott kaptár he- téseis se$íthetaz ijgy megoldákorlatához hasonloan idóktjz- vert í1. kép), me|ynek falán és sában. ben megint csak 'leharcolta" az az anyarácsokon lépmaradváTÓth Péter állományát. Mit jelent ez? A ta- nyokat találtunk. A termeló har)MME Veszprém megyei valy osszel végzett méhegész- madik telephelyén a már ttízifa értékkelsem bírÓ kaptárakban szaktanacsadő ségtigyivizsgálat az ilyen.olyan mÓdon osszetarhált állományban nyulÓs ktlltésrothadástés sztirnyen atkaferttjzott méhcsaládokat talált. Az állategészségtigyi hatÓság a beteg családokat zárel is pusztította,a térségben A mézfogyasztok, mézvásárlÓk ktizt is egyre kozkedveltebb latot hirdetett ki. A ttirténetszomoru folytatása, hogyKurucz ur ,,mézpumpa''kedvezményes áron beszerezhetó, amíg a készlet tart! Mézpumpa + fém, méhsejt-mintás tetó a pumpa-fumegmaradt méheit még az ösz rattal + pumpa-toldafolyamán elpusztította az atka. lék: 400 Ft/db. 20 daA méhegészségtigyi felelós felrab vásárlása esetén hívta a figyelmét arra, hogy az elpusztult családok lépkészletét, l0o/o engedmény! 50 darab vásárlása felett a járványhelyzetre valo tekintovábbi kedvezmény! tettel,ki kell olvasztani, a haszMegrendelhetó a (+36)nálhatatlan kaptárakat el kell 1-29l-9077 számon. égetni,a használhatoakat pedig Az ár a postai szállítás ki kell fertótleníteni. koltségét nem tartaISajnos a fentiekból semmi mazzal. sem torténtmeg. Márciusban az EIóre a korszerúbb, illetékesfelelóssel bejártuk,,bapraktikus mézadagorátunk'' mindhárom telephelyét. lásért! Ott késztiltek a mellékelt fotok. Segíts k, hogy fogyassza a fogyasztÓ! A lakatlan kaptárakba ki-be jár-

PiacozÓ méhészek, figyelem! vásározÓ és Itt tavaszi a szezon!

lette például az MME 2006. március 22. k zgytilését. A Magyar Ertelmezó SzÓtár szeNem szeretnékaz idók zben a rint egy-ery emberi nemzedékkirégi nevéreátkeresztelkedett 0Mfejlódéséhez egy ember ltónyi ME t<jrténetében részletesen elidóre. azaz 25-35 esztendŐre van mélyedni, de a fentiek az eryestisztikség.Nos, ilyen szemsztigból let majd' napra pontosan 24 esznézve éppen egy embertiltőnyi tendővel késóbbi ktild ttgyuléidó telt el a Magyar Méhészek sén,2010.március 27-éntitlottek Egyestiletének1984. évi (uijá)ala- fel bennem. A politikai rendszer kulása ota. Azelsó cMl szerveze- idók zben valtozott, a KGST hetek egyike volt ez, mégjavában lyett az EU ta$ai letttink. A méaz a]Iamszocializmus éveiben.A hésztársadalom helyzete azonmézpiacon sikeriilt meg[ rni a ban - a maplYar mezógazdaság Hungaronektár korábbi egyed- t bbi ágazatához képest legauralmát ésa trjbbcsatornás felválábbis -, napjainkban is kedvezősárlás kialakulásával javult a mé- nek mondhatÓ. A ktildtittgyulést hészek helyzete. Mégis, késó es- nem tarkították már vaskos ''betébenyilÓ parázs vitákjellemezszÓlások'', az egyestileti rendezték akkoriban az MME ktildt'tt- vény a parlamentarizmus szabágytiléseit,nem egyszerjutott vállyai szerint zqjlott. Negyedszázad ságos helyzetbe az egiyestilet. multán ismét terítékre kertilt a Mégis sikeres időszak vo|t ez, hi2ol3. évi Apimondia, aminek szen az tij szervezetnek saját kín- rendezésére hazánk is pályázott, ján-kárán kellett megtanulnia az ám a jogot Ukrajna nyerte el. A Kordokumentum 2006: Elpusztult méheka zsákban tinallÓsággal j árÓ felelósséget. létszámában és anyagi helyzeté- ésa méheskocsi előtt - muta(ia Ferenczi Mihrily ésfelesége Magyarországon az MME ben (2009-ben 333 milliÓ forint A SZERZO FELVETELE megszervezése elótt eg} éwel, bevétel mellett 36 milliÓ forint 1983-ban rendezték az Apieredmény) egyaránt megerós - trjrtént Magyarors zágon, amely szervezet vezetóitól. Ezérta helymondiát, a méhészek világtaláldritt szervezet helyzete azonban háromezer méhcsaládot érin- ben jarÓ méhészekvégrehajtási kozÓját. (ZárÓjelben ugyan, de nehezebb, mint korábban bármitett; 840 méhcsalád teljesen el- eljárást indítottak. Ha ez sikerteide kívánkozik: mind az egyesti- kor volt. Napjainkban ugyanis pusztult, ezernélt<ibbpedig su- len lesz, akkor ujabb per, ismételt let, mind az Apimondia szerve- nem a méhészektorzsalkodnak lyosan károsodott. idóhuzás krjvetkezhet. ,,Esktizésében oroszlánrészt vállalt elsósorban, hanem a méz minóHiába azonban az ítélótábla sz m,vicclapba illó máramitorszaklapunk e$}kori felelős szer- ségével vannak vissza-viss zatéro jogerős határozata, a vétkesek ténettink'' * kommentálta a mékesztője, Nikouitz Antal.) Igy gondok. Nem csoda,ho$y az OMnem fizetnek - tudtam meg a heik ellen félévtizedetorténtmevisszatekintve, sikeres volt tehát ME idei munkatervében hangsu- Tolna megyei és a helyi méhész rényletet az eryik károsult. a nyolcvanas évtized a magyar lyos szerepet kapott a mézhamiméhésztársadalom számára. sítás elleni kiizdelem. Ktiltin sen találkozÓ keretébenrésztvettem Ennek ellenérefelbolydult méh- azért. mert a tiltott antibiotikua ,,bizonyítottan jÓl mtiktidó kashoz hasonlítva, a Méhészet mok mézbe keri'ilésében ma$ukOlvasÓink ktjztil ttibben is rea- egyestilet'' ktizgytilésén. Az uj tudÓsítÓj a mégis fesztiltségekkel nak a méhészeknek felelőssége $áltak az idei márciusi számunk a vezetés szép tervein kívtil száés indulatokkal teli jelzóvel il. is fennáll. e hasábjain ktjzzétett Mézpar- mos, a ,,kaotikus helyzetet" k lament Egyestilet cimri gondo- vetó, az ujrakezdésseltisszefiigrint kártérítést, az osszegt r- latkísérletre. támo$atÓ és az gó gond is felszínre kertilt. Ezek és A meg 19 aggályokat kifejezó visszhango - megoldásához, valamint a Mézvényeskamatát ítélte (Mint ismeretesa kat egyaránt koszontim. A véle- ut Egyesiilet és a Mézlovagméhésznek. 2006 nyarán ttirtént méhmérge- mények ztime Óvott egy ujabb rendek Sztivetsége kapcsolatáHelybenhagytaa Pécsi Ítetotau- zésról 200619. számában a kétes eredménnyel járÓ ,,gitt- nak rendezéséhezsikereket kíla a február végén hozott jog- Méhészet beszámolt.) is eg}rlet''szetvezésétól.A legmarvánok. Remélem,mielőbb a maerós határozatában Paks k ra A TolnaMegyei Bíroságelsó- kánsabban talán Bírő Márton, a gyar méz népszerrisítésére ssznyéki méhészeknek korábban foku ítélete szerint a harmad- Magyar Mézut Egyestilet nem- pontosíthaqják eróiket' amelymegítélt termelójogellene- réghivatalban lévó vezetóje fo- nek eredményeiről a Méhészet trjbbmint 30 milliÓ fo- rendrialperes rintoskártérítést. A táblabírÓság sen használtfel 300 grammfip- galmazott, miszerint: ,,arra ké- szaklapban is beszámolhatunk. btintetótanácsa megalapozott- ronil hatÓanyag mezőgazdasá- rem a tisztelt főszerkesztó urat, A mézkedveló fogyasztÓkat nak találta az tigybenkorábban gi vegyszert,s ezzel k zrehatott hogy a tóle telhetó mÓdon in- egyesító cMl mozgalom, a Az eljárÓ Tolna Megyei BírÓság a méhpusztulásban. elsóren- kább a már meglévó ésbizonyí- ,,Mézparlament Eg}esiilet'' ped ntését, miszerint a paksi dii alpereskft.-t azértmarasz- tottan jÓl m ktidó egyestiletet dig egyelóre a jtivő - a méhéSánchegySzóló l(ft. ésegy ma- talta el a bírÓság, merta cég vá- segítse a munkájával, mint egy szeket a hazai mézétvág} ntivegánszemély felelós a 2006 nya- sároltameg a Regent80 WG ne- uglyanabban a cipóben járÓ bi- léserévénérintó _ zenéje. rán, Paks k rnyékén tÖrtént vri permetszert. 2006 juniusá- zonytalant prÓbáljon megvalÓméhpusztulásért. keresettel ban a vepivszerezés az ed- sítani.'' Nos, Balassagf,rarmaton A után Az tisszeállítást készítette: egyezóentisszesen milliÓ fo- digi legnagyobb méhmérgezés legutÓbbi Ipolymenti Méhésza 31 Diigei Imre

Emberiiltönyi id

Visszhang

He|yben hagyták' járnak he|yben

Kíudncsianuárom észreuételeiket szaklapunkkal, annak rouataiual, cikkeiuelkapcsolatban.Véleményiiket kijzijlt elérhetóségekre, a dogei@unet.hu uagy az impresszumban e-mail-re kiildjék,illetue szíueskeiljenek felhíuni a (00) (so)-267-6447 -es mobilon. -

VARROAELLENHATEKONYAN
2010. MfuUS

áthatol a méhsejteken, a paraés zitát szaporodási helyéntámadja. A termékfó hatÓanyaga a természetbenis gyakran elófordulÓ hangyasav, ami a méhek és sok más rovar' például a hangyák mérgében me$találhatÓ. is A BASF ésa kanadai méhészek létrehozott által NoD ApiaryProducts társaság eddigpélda nélkÍili Elónye egyszeni éshatékony alkalmazhatÓságában rejlik: a telje|entettbe a mézelöméhek egyÍ.ittmtiktidést jes szezonban használhatÓ, és egészségmegörzésének e|ósegítése érdekében. sem a mézben,sem a méhviaszA megá|lapodás hogyeurÓpaiméhészek célja, ban nem hagy nyomot. A méhészámárais elérhetövé tegyék ma viIágszerte a szek nagy romére a termék alkalmazása felettébbegyszer és gazdasági a legnagyobb kárt okoző méhkártevó parazita, Varroadestructor a atka e|lenhatékony a hagyományos mÓdszereknél sokkal gyorsabb (+Z nap helyett védelmet jtÓ megoldást. ny 3 nap).Az USA-ban, Kanadában mennyiben a fertózést a mézeló méhek száma, ami jeésFranciaországban végzettternem észlelik idóben és lentós mértékben atka puszti- méktesztekkiválÓ eredménnyel az nem kezelik megfelelóen, tásának tudhatÓ be. zárultak, a Varroa destructor paa Varroa destructor teljes méhA BASF és a NOD egytitEniirazita ellen az MAQS 970lo-ban családok pusztulását okozhatja. kodésének kertileredményeként eredményesvédelmet nyujtott. A szakértók becsléseiszerint az het a piacra a fejlődó méhlárvá- A termék tervezésében a élelmiszerek minteg} harmadá- kon élósktidó Vanoa atkát cél- BASF és a NoD mellett maguk nak elóállításához sztikséges a zottan elpusztítani képes ,,Mite az érintettek, méhészek részt a is méhek beporzÓ tevékenysége. A Away- Quick Strip" (MAQS). A vettek, sót a BASF-en beltil mi is vadon éló ntivények beporzásá- kaptárba helyezendó biolÓ giailag számos ktiltinbtjzó divíziÓ szakval a méheka biodiverzitáshoz is lebomlÓ Ecoflex@ m anyagbÓl mai tudását éstermékeitcitv znag}rmértékben hozzájárulnak. késziilt,,csíkok''n vényi cukor- ttik a siker érdekében, mondta Az utÓbbi években azonban viral kevert hangyasavat tartal- Markus Heldt, a BASF Agrolágszerte számottevóen cstikkent maznak. A termék hatÓanya$a divíziÓjának eln ke. - Célunk,

EgyiittmtÍki'dés védelmében a méhek

hogy az uj termék segítségével hatékony éstudományos alapokon nyugvÓ megoldást találjunk a mézeló méhek pusztulásának problémájára.Az MAQS piaci bevezetéseis abbéli meggyózódéstinket tÍikrtjzi, hogy a méhek egészsé$e a mezógazés daság nagyon szorosan osszefiigg - tette hozzá. A NOD Apiary Products vezérigazgatÓja, Dauid Vander Dussen ugy tapasztalta,ho$y noha a kétcégmind méretében, mind fó tevékenységi tertiletében jelentósen ktiltjnbozik egiyrnástÓl, az értékei kozosek. Mindannyian meg vagyunk gyóződve a biodiverzitás, valamint a mézeló méhek e$észségmegórzésének kiemelt fontosságárÓl - mondta. Az MAQS-csíkok márjelenleg is kaphatÓk Kanadában és az Egyestilt Államokban. A kétcég egytittmiikodésének célja, ho gy az eurÓpai méhészek számára is elérhetó legyen legkésóbb 2 éven beltil. További informáciÓk a védekezésról a www.miteawav.com oldalon találhatÓk.

rffi

mEz. uLíG Kft.
Megye NÓgrád része északi NÓgráddéli része Szabolcs-SzaÜnár-Bereg része déli Gvor-lt'losonVas.Zala. \'eszprém Név UJ R.cDos Gnron UJ BÁmos L,lszli FrRrNc UJ KovÁcs Zoner llEnnsr FEnrncz Tnrles BocoeN AKos VÁrEZsorr V,qnca Jizsrp ErErGnron DENtsIEn Llszli lrnrn Llszri RrvAl ATu'c Lakcím 2646 Drégelypalánk, u. 8. Honti 3060 PásztÓ, Petófi 60. u. 462l Fényeslitke, Kossuth 72. u. 4033 Debrecen, Zwingliu. 3. l113 Budapest, Tornaváru. 12.

Címtink 2100 Gtidiillő, Isaszegi 93. ut Tel. (2 423.013, : 8). -0|4 Í28)-423 Fax:(28)423-0rz E-mail honeyworld@vnet.hu :

Méz-, méhészetitermékés bioméz-felajánlás kérem a - listán esetén, hívja illetékes találhatÓ tertiletileg felvásárlÓt
(+rc)-Ílo)-zz9.0401, (+:0)-(zo)-zg1-564l, (06)-(35)-567-oeo (+r0)-(zo).sz (+36)-(20)-886-8428 4.9035,

Szabolcs-SzaÜrrár-Bereg része UJ Tiru Zor.rer északi Pest. Budapest, Bács-Kiskun része CzEnuLas ÚJ Isrvnr'r északi

(+3 6)-(20)-a tel, (oo)-(+s)-++z-o: 55-T I
(+ 6) (3 -s55-43ts, (06) -(52)-3 -87 3 - o) 42 I (+36)-(20)-e78-8818

Soproni 33. u. Bercsényi63. 9900 Ktirmend, u. 8624 BalatonszánzÓ, Pipacs 26. u. 7200 DombÓvár, u l II/4. Gyár

9436

(06)-(ee)-3 r0,(+36)-(30)-e3e-4e6 70-3 l
(06)-(94)-41l-573, (+36)-(30)-520.8085 (06)-(84)-362-696, (+36)-(ro)-0lo-qsgs (+36)-(70)-6|4-2973, (+36)-(70)-614-2907

Somory, Tolna
Baranya, Tolna Jász-Nagykun-Szolnok, Pest Bonod-Abauj-Zemplen Pest, Budapest Heves Hajdu-Bihar Méztizem

Csongrád, Békes, Bács-Kiskun déli része VÁfl FEnENc

6800 HÓdmezóvásárh., Balassa 44. (06)-(62)-241-234,(+36)-(30)-279-7686 u. (+36)-(30)-935-8837 5231 Fegyvernek, G.u. 28/C. (06)-(56)-480-085, GyÓni Doma}ráza, Gy.u. l. DÓzsa 3624 Dunavanány, 2336 Bajnok 4. u. A]debró' Arpádut 52 3353 2677 Herencsény, u. 4. Petófi (oo)-(+g)-++0-025, (+36)-(30|-2|8-2707 (+36)-(20)-563-7645 (+36)-(30)-360-1875 (+:0)-(ro)-gl0-0085, (06)-(52)-342-878 (06)-(35)-357-078, (+36)-(:o)-+ro-oggz

KovÁcsrun Juon 4033Debrecen, Nlcy Zwingliu. 3.

propolisz, Virá9por' fo|yamatos méhviasz felvásárlása

BESZEUK U

Jut eszembe... a mézes csemegékrcíl
A klasszikus méz mellettmár se szeri,se száma diÓs a kii|tinbozömézzel késziilt ételeknek, egyre s inkábbaz ita|oknak. gasztronőmiában elötérbe A is keriilt az édes egy étterem íz, étlapján mézzel a pá|inkának elkészített is sii|tekmelletta mézes ott a helye. indítunk, mézpá|cikával, a Újdonsággal hogy aztána mostanában rijrafelfedezettmézbor után egy klasszikus mézes csemegéve|, a mézeska!áccsal zárjunk. Beszéljlik meg.
méz szépen magátÓl belefolyik, ha hideg, akkor eryszer en belenyomjuk, bár a méz hideg itaI. Mi a mézpdlcika, hogyan kell lokban lassan oldÓdik. Egy pálkészíteni? cikában 13 granrm méz van. - A mézpálcika egy adag tea, HasználhatÓ még pékáruhoz, kávé, kakaÓ vagy bármilyen itat mtizlihez, fagyihoz. Nem folyik, édesítésére használhatÓ és ele- nem t rik, ktinnyedén magunkgendő, tehát tulajdonképpen egy nál tarthatÓ. Virágporpálcikát is adag méz. A mézet kis szálakba készíttink, tartalma eglJrszer en t ltitik (1. kép),így esy pillanat kiszÓrhatÓ a szálbÓl! a|attltozzá lehet jutni a mézben 3. Mi a teendö, ha bekistdlévó energiához, ásványi anyalyosotlik a méz? gokhoz, vitaminokhoz és cuk- Erre mégnem volt példa ésa rokhoz. TartÓs energiát ad. Gye- vevők sem panaszkodtalq de egy rekeknek cukrozott nyalÓka he- egyszer 35-38 C-fokos, néhány Iyett ajánlott! Bárhová magá- perces vízfiirdő megoldja a probval viheti az ember, kirándulni, lémát! Nem lesz sem a méznek munkába, iskolába, autÓvezesem a csomagolásnak baja. téshez, kerékpározásnál, bármia. Me$ik ueuók r igéttyli a lyen sportolásnál felhasználhamézpalcikdt? tÓ, mint édesség, mint ener- Legfőbb vásárlÓim a ryerés gia! Készítése során melegítjtik a mekes családok, a gyerekek ebmézet,hogy folyÓs legyen, mqid ben a formában szívesebbenfokis mrianyag szálakba ttiltjtik, gyasztják a mézet.SokaktÓl halmelynek lehegesztjiik a végeit. lom, hogy így sokkal k nnyebb 2. Hogg kell fogyasztani a ké- veliik megetetni, nem folyik, szítményt? nem csÖp $, ésnem olyan nagy - Ha csak nassolni, szívogat- adag, hogy ne tudná megenni a ni szeretnénk, az egytk végét gyerek. A kisebbek finom édesfelbon$uk ésmáris hozzáférhe- ségként fogyasztják, ésk nnyen tó. Ha valamilyen ital ízesítésé- megeszik azt amézada$ot, amit re szeretnénk használni, mindegyébként a sziilők beléjtik kétvégétfelnyíltjuk ésbeleállítakarnának eróltetni. EMhetik juk az italba. Ha meleg az ital, a az iskolába tízÓrai vagy uzson-

K érdez BakaJános, vá|aszo| Daru lstván,Mátrai Mézbor Kft.

Kérdez MEHESZET' a Baka János méhész.

Típusváltás kiárusítás miatti
CsomagolÓanyag Db/raklap 350 g tiveg (280 ml) 230g maci tetóvel 750g tiveg (580 ml) 3225dbl raklap Mennyiség Egységár M x3225 (aaraktap) 22 Ft/db+ áfa 47 zsikx 200=9400
16 Ft/db + áfa 16x 1775 (to raklap) 29'25 Ft/db + áfa

2oodb/ zsák
1775db raklap

Érdeklódni lehet:Í06|.(24|-483 -t22

I. Milyen a mézbotnakualő jő minóségúméz,felhasznalhatő- e ere a fe delez é ól sszegyújt tt? sb - VéIeményem szerint minőségi mézbor készítéséhez minőségi akácmézet kell hasznalni. Hallottam már ilyen célra naprafor$Ó- ésrepcemézfelhasználásárÓI is, teljesen biztos, hogy ezekból a mézekból is csak a jÓ minóségu használhatÓ fel. A fedelezesból származo méz ilyen célra a]kalmatlan, a viasz íze a borban is me$elenhet. Minőségi termékhez minőségi alapanyag kell. 2. Milyen mézbor kategőrtdkat kiilijnb ztetttnk meg, éujána mellé. Kisebb vásárlÓeró, de rat, termötdj, fehér uagy u(ir s, nagyobb mennyiségeket vásáuan-e ezeknek jelentósége, ha rolnak az ajándékcsomagokat mézbonÓl beszél nk? készító cégek, Mikulásra vir- A fehérésa vÖrJs kategÓria $ácsnak, karácsonyra céges a mézbor esetén is megktiltinajándékba'tea, kávé melléstb. A b ztethetó. Az é{árat éstermóméhészekis veszik, ajándékba táj, mint megktilonbtiztető jelvagy fesztiválokon osztogatni, leg alkalmazása, nem jellemzö. népszerrisíteni mézet.Sporto- A Mátrai borvidék megfelelő a lÓk, éttermek,szállodák is vásáalapanyagot biztosít mézbor rolnak tólem, elónye, hosy késztéséhez, pl. a Sik]Ósi is de k nnyen szállíthatÓ futánal teljesen alkalmas erre a célra. vagy postával, nem t rik Össze, Ezeknél sokkal fontosabb a felmint az tiveg. használt szólő fqitag.a. Édesebb, 5. Hogy értékesíti mézpál- gytimÖlcstis, illatosabb szóló a cikőt? kell hozzá, mint az lrsai Olivér - Van egy weboldalam, fóvagY Muscat Ottonel. ként azon kereszttil értékesítek, 3. Hog1an késziil a mézbor és sokat reklámozok, ktilÖnféle mennyiben mds, mint a mézzel kiadványokban, rijságokban ízesítettbor? Mennyiben hasonhirdetek, google hirdetéseketis Iít és mennyiben kiil nb zik a használok. Szinte minden hét- mézborkészítése borokétől? mds végén elmegyek esy-egy na- Magyarországon olyan mézgyobb vásárba, fesztiválra, bort, mézzel ízesítettbort lehet rendezvényre, legyen az szakelóállítani, amely szőlóból kémai vagly sem. Az ország minsztil, hivatalos elnevezése mézden részébeigyekszek valamizel ízesített boralap ital. |3lyen formában eljutni egyszer, l4olo-osalkoholtartalma a normál hogy megismerjék a mézpálci- borok szokásos 9-12olo-osalkokát az emberek, s persze a k{il- holtartalmáná] kicsit ma$asabb, fÖldi eladás is legalább ilyen mely azonban nem haladha{ia fontos. lsmeróstikon, régebbi meg a 150/o-ot, mert akkor már vevóimen kereszttil is prÓbálnem bornak minőstil. s más szigorubb szabályok szerint lehet kozom, megmutatom, megkÓstoltatom veltik, ajándékba csak elóiillítani, értékesíteni. A adok az tiveges méz mellé né- mézbor ebben az értelemben hány szálat. Térvemegy egysé- olyan szőlőből késziiltbortjelent, ami mézzel egy tt van érlelve. $es, 5-10 szálas kis dobozos kiszerelés, valamint hogy az is- Meg kell várni, hogy kifor$a makolák btiféiben - melyek egyre $át a must az elsó fejtésigésutáinkább egészséges élelmiszere- na kell hozzáadni a mézet és az ket árusítanak - is megvásárolesetleges fiiszereket. 0lyan mézhatÓ legyen. Nagy előny még, bor elóállítását, amely nem tarhogy a fajtamézeket is meg le- talmaz szólőt, tehát tisztán mézhet vele ismertetni a fogyaszből késztil,a hazaijogszabályok tÓkkal, és nem kell belóle kilÓ nem tesznek lehetóvé. Elóállítása számra venni. során a mézet felhígítjak' majd

- A jÓ minőségimézeskalács kelendóek. Az udvarlÓ, ked- készítik, hogy legyen ideje elkészítéséhez brizalisztre és veskedő érzelmeket kifejező megpuhulni, utána készítika rozslisztre egyaránt sziikség formák díszítésének lelke t bbi stiteményt,az ételekets a van. Rozslisztnélkiilnem is le- mindig a felirat.Más az anyÓs- végiil a frissen stilteket.Az év het jÓ mézeskalácsot készíteni. nak késztiltés más az udvar- t bbi részében fogy, legkeis A fiiszerek ktiztil a kardamom lásra szánt díszítés, amint más vésbé nyári melegben. fora A és a fahéj a legfontosabbíz- a budapesti,bécsi és a mtin- mára késztiltek a vásározási me$határozÓk. Egyes gyártÓk a cheni díszítés. ajándék Az attÓl idószakhozk<ithetően tavasztÓl készkeveréket vásárolják' míg Iesz értékes, hogy személyes, ószig kelendöek. s mások maguk keverik vaglyke- a formára késztiltdíszített mé5. Melyek a legkeresettebb vertetik ki azt. A mézeskalács zeskalács kifejezetten szemé- ízek,csomagoldsok, jellemzi mi legfontosabb Összetevője azon- lyesjellegri ajándék, forma és az drakat? a ban a méz. Készítéséhezaro- a felirat által kifejezett érzeaz -Érdemleges ktilÖnbségek másabb,illatosabbmézek leg- lemmel a méhészet a mézes- az ízekre a és vonatkozÓ kereslet tejobbak, ezek tudnak hannoni- kalács-készítés munkájá- kintetében kézi nincsenek.Mivel a zálni a fiiszeres tésztával. Az val. A hagyományaikhoz ra- mézsem olcsÓ, ez tennészeteerósen aromás vagy az olyan gaszkodÓ Németországbana sen me$elenik a kész mézeskajellegtelen ízti mézek,mint az mézeskalács a legfontosabb lács árában is. A termék értékéakác vagy selyemkÓrÓ, erre a vásári ajándék mégma is, mint nek legmeghatározÓbb részét a me$felelő élesztő segítségevel célrakevésbé ajánlottak.Min- volt nálunk is a régebbi idők- méz rész teszi ki. A Magyar e1.esztik, mely során a méz cudenkinek megvan a maga re- ben. Fontostudni, hogy a fehér ÉlelmiszerkÖnyv előírása szekortartalma alakul át alkohollá. ceptje,technolÓgiája, amivel a tésztábÓl késztilt,pirosra fes- rint a mézeskalács tÖmegének Szloviikiában ennek a mézbor- terméketegyedivétudja tenni. tett ttikr s szív viszont nem legalább 2oo|o-a kell, hogy meZ nak az előii]lítása lehetséges, Nincs két egyforma m hely. mézeskalács. legyen, 5-2oolo ktiztjtt mézes amint Ausztriában is engedélye- Régen már a tésztábÓlbe lehe4 Mi jellemzi a keresletet, ta- jellegtineknevezhető,s ez alatt zett eg} me$határozott mennyijellegrinek se lehet tett azonosítani annak készítő- pasztalhatő-e ualamilyen iitó- mégmézes ségig az otthoni palinkafőzés. jét,ma inkább a díszítések, fel- szakossőg, hogyan adja el a nevezni a készítményt. Egyes Nrílunk mindkettő tilos. iratok segítenek ebben. termékeket? nasy élelmiszer-áruházakban 4. Ki drusíthat, kik és hol udpihentetés, 2. Tésztagyurds, - Amint a méhészkedésnek, kaphatÓ mézeskalácsnak túnó sdroljdk legink bb a mézbort? gy a mézeskalács-készítésnek beuonds.Mit termékek valÓjában nem is formdzds, síités, - sqiát foryasztásraery meg- kell tudni a mézeskaldcs készí- is megvan a magaritmusa,idő- azok, mert nincs benntik méz, határozott mennyiségerejéiga téséról? szaki keresletváltozása.A leg- így fontos, hogy vásárlás előtt szőlőből késziiltbor' íry a mézsorán az első lé- fontosabbidőszak a karácsony, győződjtink meg arrÓl, hogy - A készítés bor is engedély nélktilelőállítha- pésaz alapanyagok tisszekeve- hiszen az iinnep nem is képzel- valÓban tartalmaz-emézet. tÓ, árusításaszakhatÓságienge- rése, homogenizálása. keve- hetó el nélktile.A háziasszoA délyekhezkÖt tt. A mézbortaz rékkímélése érdekében las- nyok karácsony elött egy héttel ezt Malya Péter ízeketkedvelők vásárolják. subb keveró mozgással kell véédes Sokanviszik ajándékba, ezért ér- gezni. Az Összeállt tésztátezdemeselegánsabb iivegbepalac- után h vÖshelyenpihentetik,ez kozni. Méhészeti rendezvénye- alatt az idő alatt alakul ki a tészken es mézvásárokon lehetmeg- ta vázszerkezete.TÖbbféle pivásárolni, valamint néhány kti- hentetésiidő ismert, van ahol l92B. auguszfus l9-én ZalalÖnleges borszaktizletben. zárt fahordÓba egy hétre,egly egerszegensztiletett ésitt éltele 5. Hogyan jÓ fogyasztani a hÓnapra vagy akár féléweis eléletét. Asztalosnak tanult. A mézbort hogyan kapcsolődik teszik azt. Pihentetésután a és helyr Asztalosipari Sztivetaz étkezéshez? tésztát átg}rurjak'majd nyujtkezetnélkezdett, amely késóbb - A mézbor édes, így fo- ják, kisztirják' stitőlemezre heZala Butor ryárként mrikÖgyasztása inkább étkezés után, lyezik éskisiitik. Kihtilés után a dÖtt ésettől a válla]attÓl ment stiteménymellé ajánlott. Hő- hagyományos puszedlit tojásos nyugdíjba, m vezetóként. mérséklete legyen 11-12fokos, cukormázzal vonják be, mely 1950-től méheszkedett. Kezdetinkább kortyolgatásra valÓ ital. védi a kiszáradástÓl, a formára ben Zalába vándorolt, alftildi, baranyai méheszeknek seÉleterőt-vitalitástfokozÓ hatá- késztilteket tóliikkapta az első méheketésleste el a tudományt. díszítik. csomagoA $Ített, Éveksorán 1l0 családra szaporítottaméhcsaládjait, sa miatt már az Ókorban afrodi- lás után a levegötől elzárva a akiknek a lakást saját mrihelyébenkészítette. 60-as evektól A ziákumként tartották számon. tészta visszapuhul. vándorolt. Pergetéskor azegészcsaládjára, az unokákra is Természetesen tisztán kell fo3. Melyek a legelterjedtebb számíthatott, ktiltintisen Imre fiára, aki továbbviszí a gazgyasztani, frÖccsnek, forralt form k? daságot. Az utolsÓ napig dolgozott, tevékenykedett. bornak nem valÓ. Igényesebb -A legkelendőbba hagyoHosszu évekenát az ÁFÉSZ Méhészeti Szakcsopor(iának borkulturát feltételezfogyasz- mányos kerek forma, egyszer a pénziigyeit intézte tisztességgel,társadalmi munkában. tÓja részéről. díszítéssel. Az ajándékjelleA 80-as évekk zepénaz ujiáalakult helyi Méhészeg!}estig ekból a legkelendóbbek a let egyik alapítÓ ta$a volt. Elktjtelezett híve az egyestileI KérdezDaru lstván, vá|aszo| szívalakriak'ktilÖnbiizóméretti életnek az országos tisszefogásnak. Zalae$ersze$és és A i Vanső Tibor íigyvezetö, Vani- ben a karácsonyi, hrisvétifiguKdrnyeke Meheszeti Eryestilet tiszteletbeli ta$a ésPapája rák, a családi események a és l lint Edesipari l(fr., méhész. is volt. 2009. decemberében kísérttik utolsÓ u(iára, már a gyerekeknek szánt mese- (2. fiinti illatos májusi akácerdőból viryáz ésfigyel rank. l. Milyen a jő mézeskaldcs kép)és állatfigurák. A régebalapanyag:a rozsliszt, a méz,a bi formákbÓl a pÓlyás baba, a Marton Zo|tán Z&KME elntik papucs' a huszár még ma is Júszerek?

Fábiánlmre 1928-2009

nevelés, felnőtt méheksztivea teinek me$ julása, vagyis a méhek e nélktil nem léteznek.Ki kell emelni, hogy a virágporbÓl nyert fehérjék nem eryenérték ek a viasz, a méhpempő a és méhméreg értékével. virágpor A kiemelten fontos A fehérjedris mennyisége élelem fehédetartalma nÖvényfajtánAz az anvanevelésben. anya álca fejlödésiszakaszában kéntváltozik: a kukorica virágA é!e|em nagyaz igény méhpempőre.fehérjedris a porában a fehérje 4,5o/o, gsera vezet, hiányaaz á|ca,,aIultáp!áltságához.' A méhcsaládok virág. tyánfa virágporának fehérjetarminöségíi anya. ennekktivetkezménye a gyengébb talrna |4olo, f zé 33olo, moa a por nélkiilpusztu. 30,2 A kÖzeléA virágpor hiánya a fontos por ttibbi Észét fiasítás a |ásravannakíté|ve! gyorÓcserjéé 1o/o. virágpor apacsaládnáI azt idézhetielő, ben elraktározzik, majd konzerVirágpornélkii| nincs 27 elemből áll ésvalamennyinek megvana magafontosszerepe a hogy a család leáll a herékne- valiák A méhek sejtek2l3 réa méhészkedés. méhek norrrá]isntivekedésében, velésével,és a nyár ktizepén szét tt'ltik meg viragponal. fejlődésében egészségében. és megkezdika kaptárbÓl a ki zé- Ezeket a sejteketa silÓval tudjuk van fehérjére' Nem találhatÓ más természetes A siiket, mivel a herék t bb vi- risszehasonlítani. virágpor el- napjríig sztikségiik rágport fogyasztanak, mint a helyezesea fiasításktirÍilsegíta a garabnirigytik kialakulásaig. E élelem,amelyben ilyen magas ki dolgozÓ méhek.Tudjuk' hogy dafka méheknek'hogy ryorsan mirigyjelentőségét kell emel- koncentrátumban és számban tri, mivel ennek vannakjelentápanyagok,mint á amelyek megtaláljak azoknál a heréknél, ter- virágporban. segítségével fejlödésiikelső 6-z napjáignem a fehérjét' Avirágpor átlagoskémiai tiszmelik a dajka méfogyasztanakelegendőfehéd e- ezáltal jahek a méhpempőt szetétele: 34,80o/o cukor, 1,580/o dus táplálékot, szapo- vítiak a fiirt kevesebb ása fiasításrészére. zsír,2l,74olofehé{e,2,43olo rítÓanyaguklesz az anyák be- melegét.A tejsav, A garatuirigy a ványi anyagok és3,06o/o párzásánál. virágporos adja. mézből vagy a ami a virágpor keserriízét lépek elósegítikaméhA o/o-ok tisszeadása után 63,61o/ocukorszirupbÓl Nektár, mézésvirágpor virágpor nélktil ot kapunk' ami a száraz anyagok családbana nem tudja ,,ter- Összetételét a tÖbbi részét adja, A méheknonrrá]is életéhez és hő megtarmékét''előállíta- a víztartalom teszi ki. A virágfejlődéséhez biztosítsunk szá- tását a fiasi normális fejlődémukra elegendó mennyiségtiés tás részére. Avirágporlegfőbb ér- ni, ami azt jelenti, hogy a fiasí- polTaa fiasítás séhez télvégén kora tavasza és és tás minősége minőségti olyan élelmet,amely téke méhek a számára a fehérje ryenge lesz. mivel ebben szal van sztikség, fehérjét' szénhidrátot, zsírt, ásvá- a telítetlenzsír. az időszakban a család e$észséA méhek életiiksorán eBYen- A fehérje szerepe nyi sÓkat, vitaminokat ésvizet ges eryedei leryengtilnek, amitartalmaz.Ez az élelemnekÍár- lőtlentil táplálkoznak virágpora kti- Itt szeretném figyelmet felhív- vel számo|1i kell beteleléskor bÓl' mézbőlés virágporbÓl áll. A ra|,az első nap, kikeléstiket lévővirágpor fon- ésa virágponal teli lépekszétméz és a nektár biztosí{iaszá- vetően nagy mennyiségben ni a sejtekben leginkább vesznek magukhoz virágport, tosságára,illetve a friss virágpor osztásánál. mukra a szénhidrátot' A méhcsaládok virágpor nélés szóló- ésgy miilcscukor formá- majd a kaptáron kív li munká- jelentőségére annak a főbb jában, amely a hő tartásáhozés kig nem fogyasztják. A méhé- Összetevőire: fehérjére, a annak ktil pusztulásravannak ítélve! a mozgásukhoz kell. A tÖbbi szek elk vetik azt a jÓvátehetet- jelentőségérea méhészetben.Virágpor nélktilnincs méhészanyagot' amely az életfeltételek- len hibát a család rendezésekor, Azt mindig tartsuk szem előtt, kedés. tevődik Össze munkájukhozsztikséges, hogy avirágponal teli kereteket hogy a fehérjéből a hez és Milan Jacimovic eltávolítjak, mint,,fe1esleges'' a méhtesteésaz élővilág (mint virágporbÓl kapjak. méhész, anyaneveló írását Már régÓtaismert,hory az ember is), vagyis ahol nincs A virágponol azt mondják, keretet. KővágÓ Karoly nincs életsem. hogy az ,,élet akik a kaptárban fehérje' szikrája'', amely- a fiatal méhek, (Murakeresztur)fordította Fehérje nélktilnincs fiasítástól a teljes nÖvényvilág,ezen nem tudják a pempővel etetni a kereszttilaz élővilág fennmara- fiasítást, alapvetően halálra A virágdása ftigg. Nincs más készít- vannak ítélve. tartalék ménya természetben, amelyben porhoz nincs bejárásuk' mivel ezek az elemek olyan kiegyen- nem találják a készletet. sulyozottan képviselve lennéTaposÓrács (hi. 30 nek, mint a virágporban. A vi- Évente ki|ő giénikus4i. rágpor nemcsak a fehérjék' a deszkába me. a zsírokésaz ásványi sÓk fő for- A friss virágporhoz képest sejne}tilőtérbe rása, hanem sok vitaminé is, tekben lévó sterilebbeta méhek rostasziivethektinnyebbenemészti. azoké, amelyek a méhpempő- szervezete tyett) es anyaben megtalálhatÓk. E virágpor háromszortáplálÓbb nics bármílyen A be5nijttitt virágpor ery re- a frissnélés kilencszer táplámeg. méretben széta fiatal méhekazonnal el- lÓbb bármilyen virágport herendelhetö! kezdik feldolgozni a fiasításÉ- lyettesítóanyagnál.Egy sejtben mg szére. pempő fó alkotÓ elemei 100-170 a virágpor mennyiA Újdonság: fém 1 amelyet a fiasítás etetésére sége, kg kb. 7000 sejtbenfér sziiktető! használnak - a felsőtorok-mi- el. Erősebb méhcsaládegy év Hívjon, érdeklódjiin: Finrigel János, TÖkÖl. .iry, fehérje Ész,a másik a ga- alatt tÖbbmint 30 kg virágport Tel.: (+3 -(70l-226- 43 40, vagy (06)- (24)- 47e -28e. 6) " ratnirigy' a szénhidrát. AvirágSyujt rissze.

nélkíil Vi rágpor nincsméhészkedés

A virágpor mennyisége kissé csiikken,ha a sejtekben tároljiík. Annak ellenére, hogy a sejtekben lévő virágponnaka tápértéke a friss virágporéhozképest magasabb, mégisjobban az ÖsztÖnzíaz anyát a petézésre. A méheknek életiikelsó hét az

Taposo. anyarács, sztiktetti és

I'ii

I

:'. ti i r :r

ii

I :

TENNIVALOK IDOSZERU

EmIékeztetcí
Az évi'ti'dlk hönapja a |egtiibberöfeszítestkiiveteli reménnyel tiilt is tö|[ink, de egybena legnagyobb el mindannyiunkat.kimagaslÓ A eredményhez azonban jÓl kiválÓ eröben lévő, felkévített méhcsa|ádok mellett sok szerencsére kedvez idöjárásra, böséges méh|egelöre, mérgezések,egyéb és károk betegségek, elkerli|ésére sziikégvan.Az idöjárás e|lennem - is nekiinkis van sokattehetiink,de a ti'bbi tényezöbe nk. be|eszÓlásu ttibb-kevesebb
A vállalkozÓ szellemri méhéAszek az idénis nekivágtaka repcefiildek'meghÓdításának', dacolva az egyre aggasztÓbb méreteketÖltő lopásveszéllyel. Ez a méhlege|ó ország egyes az részein, itt' a Tiszántulon is így ritkán ad kimagaslÓ hozamot,de a gytimtilcs es az akác ktiztitti idószak kittiltésevel, vibőséges rágportermelésével a méhek és számára oly kedvelt nektárhozamával hozzájára| a családok fejlódéséhez sok szépmíilép és ki. építésérealkalmat teremt. is Az anyak tervszer , legalább háromévenkénti cseÉjéhez idejébenel kell kezdeni az anyanevelést, hacsaknem akanrnk a véletlenre, az alkalmankénti biilha$}atkozni.Bár a csőmentésre piírzása hazai nag;y természetes méhs r ségmellett kevesbé befolyasolhatÓ,mé$s4ján|21g5 x kiválÓ tulajdonságiu daÚkacsaládok kiválasztása mellett - a herenevelésre figyelmet fordítais ni. Az allomanyunkban erre a célrais jelÖUtinkki arra érdemes családokat' míga ttibbibenrendszeresen vágiuk ki a herefiasítást. Az eI zó évikristályos mézet jÓval' minimum 2 héttel akác az elótt le kell fedelezni, hogy a méhekneklegiyenidejiik a feldolgozásra, ellenkezó esetben majd el kell venni az érintett lépeket, vagy az akác pergetése alatt tiryelni kell É, hogy az ilyen sejteketne nyissuk fel. Főhordasra érettaz a család' amelyik a viÉgzás előtt 10-12 nappallegalább a feszketbőségesen fedi ésminimum 7-8 nary keretkiterjedtfiassalrendelkezik Ha ez nincs meg, célszer még ery kieryenlítést végezniaz állományban, valamint választani kell valamilyen mézeltetesi mÓdSzert,his2gaeryjÓ technolÓ$ával akar 50 sziizalekos,vasr még naryobb hozamnÖvekedest elís érhettink. tinmagában keves, Az

Föhordásra érettaz a család,amelyika virágzás elött 10-12 nappa| Iegalább fésza ket böségesen fedi és minimum 7-8 nagykeret kiterjedtfiassa! rendelkezik.
ha akácra sok dolgozÓ zsong a kaptárban, hanem megfelelő mennyiségtisriijtő' tehát 3 hetesnélidósebb méhrevan sziikség.Ezérta kieryenlítéskor arra is kell tisrelni, hory a ryengébb jelentő vicsa]ádokata főhordiíst rágzáshoz ktizeledve már nem elégnyitott fiassal erősíteni,hanem fedett fiasok, vary kikelt mehekkellenek nekik. visszamaradását A méhcsalád sok tényező okozha(ia' a rossz idöjáníson es az éhezesen kívtil betegség' mér$ezes, rossz anya' keves télimeht<imeg' vary roszszul elvégzettanyacsere, va]amint a fiasítas zavartalan ter. jeszkedésére Ól berendezett, nemj keret, vary alka|matlanméretri fészelr Ha második akácra is vándorlunk" vary a főhordas utián ktizvetlentil jÓ gnijtési lehetőségkínálkozik' nem praltijelentős korlátozákus a fiasítiás sa.V anya visszafogásával, mert a kíjarÓ méhekmájusban nary igénybwételnek vannak kitéve,

ezért hamarabb elpusztulnak Ellenkezö esetben megapetézés feleló idejti mérseklesével nagyobb hozamotérhetíink mert el, kevesebbdajkaméhre lesz sztikség' tiibb dolgozÓ foglalatoskodhat a ne}tárbegrrijteswel ésfeldolgozasával.A fészekelktiltinítéséneknary előnye továbbá, hory mézelvételkor nem kell az anyára tiryelni, x2 akác végére a koÉbbi fias lépekbeis előszeretettel gyujtenek a méhelr,ezért ak'ír a keretek hazaszállítása után, otthon is lehet perge ni. A megfelelőidőben ésmÓdon végrehajtott teljes anyátlanításes a nyitott fiasok elvételeis jÓ' de drasztikus mÓdszer, a m velet nagytapasztalatot kíván,es csak abban az esetbenhelyénvalÓ,ha kÖanetleniila fóhordás után nem viírhatÓ fontosabbméhlegelö. A mézkamrák megnyitásáfa' a kaptar berendezesére számtalan mÓd letezik az erős trizdelestőlés átfiiggesztestőla lefejlesztesen át a feszekhelycseresmézeltetesig. Mindegrik mÓdszerrel alta]ában arra tiirelsztink" hory a rajzasi laz feleledesétmegelözz.ils fóhordás a]att ne leryen hrl sok a fiasítasterjedelme,elegendó helyet biztosítsunka begnilő nek. gnijtörisárinét tárnak és méhek a a lehető legtovább fenntartsuk. Mínélkisebb a kaptar' annál nehezebbezen elvárások tiibbségének megfelelni.Ha keves a hely, a srüjtes intenzitrísaalábbhagy' a család megszorul,ra$zanikezd, es a nektrár érlelesehez sincs elég lépfeliilet A nagy, illetve a bővíthetőkaptrírak előnyei ilyenkor mutatkoznak meg leginkíbb. Serkentő pelgetessel jelentősen fokozni leheta mehekgnijtőkedvét,de azig. kapott hígabb mé. zet csak a kesőbb termeltsrinivel lehet feljavítani,a kesőbbi viszszaetetés érleltetes es nem javasolt es nehezenkivitelezhető' kiha véve, kerettelesríitt vettiik el. A legiobb termelesi fogasnak akácon azt a kaptárcseÉsiisszeriipítesttartom, amit nehany eve pzekas mehesztán ismertetett Észletesen Méheszet a hasábjain. A technolÓ$a lényegertividen, (ery hory a családokatketteserrel erős,ery ryengébb család)nkjuk le, majd felváltva, hol az egyik' hol a másik kaptárra riipí{iiik ra mindkétcsalád kijfuÓ me}eit az eryik hátrébbhuzasával. Íry . nagy munkacs csok elodázhape1gebni, tÓk' nem kell eg5rszerre

a snijtes intenzitása az tireskaptárra rtiptetessel folyamatosan fenntarthatÓ.A hátsÓ sorbÓl pedig megfelelő minóségumézvehetó el az egeszvinígzásalatt,hiszen a belső munkasok pár nap alatt befejezk az addig begrüjtÖtt nektar érlelesét. akkor B4j van, ha az iisszerÖpítés tiibb után naposrosszidő kiisziint be, mert haa hatalmas, tétlennépesség mar rajzásba kezd. Niálam rako. dÓban azanya 10-12 nappalakác elótt nehany keret fiassal alulra keriil lezárva' a kijrárÓ 2 6{5grtik soron van' a fiasítastpedig szétpakolom három fiÓkba. Ennek k sztinhetőena raj - anya nélktil - akkor sem tud elmenni,ha az indulni késziiló méhekkireptilnelr, hiszen nehany perc tétova riipkiidésután visszaténrekeredeti helytikre,lertiptetes után pedig ryakran kiragjak a biilcsőket. Meleg időben (20 Celsius-fok felett), kedvező kÖrtilmények ktizÖttmár a viragzás első napjaiban is megindulhat akácrÓl a számottevó gsarapodás, ezért nem érdemeselkésni.A repce. vagy vesres mézetaz akáchordás megindulásakormaradéktalanul ki kell pergetni,a mérleges kaptar sul1ruáltozásán, ennek hiányában néhánykaptár idónkénti felnyitásával nyomon kell kiivebrí a griijtés alakulását. A nag5rÉszt megtelt kaptrírakat me$ lehet cserélrni kÖnnyeba bekkel, iires fiÓkokkal, vagy keretekkel lehet bővíteni,hely hiányában pedig a mézet el kell ha szedni. A mézakkor érett, a méhek sejteketmarjÓcskán fea dik ésa lépekvízszintesme$rázásakor nem' vagy csak elvétve cstipii$. 112 6fu6r|ik akácra is vándorlunk' a mérlegeskaptár adataibÓl kÖvetkeztethettink a hordás csÖkkenésére meghaés tározha(iuk a pergetés kÖltÖés zésidőpon(iát.Talán ez az e$ész szezon legnehezebb időszaka, amely gyakran emberfelettierő. feszítést kivá{Ó helyzetfelisés meréstkíván. Attalában egyetlen nap 22idgális a ktiltÖzésre, és mégazelőtte ésaz utána levő az 'elfogadhatÓ". KoÉbban tiibbnyire tul híg a méz,későbbmar sok a veszteséga hegyi méhlegelőn. De gondoljunkana, hogy akác után a nehezén mar tul lesziink, pontosabban: ,neheze' a már a hordÓkbanlesz... Pásztor Zo|tán ll i', l',,i !r1' + ! 1 'l

I

GYOGYSZEMEZCETES
tek a méhészek,akik sokat tartÓzkodnak a szabadban, akik általában nem ktilonboztetik meg a méhszurást az egyébszurásoktÓl. Mindazonáltal a méhészek Szlouák kutatÓcsoport a méh- védettebbek is a méhméregben pempó proteintartalmával fog- találhatÓ melitin révén. Ennek lalkozott.Úgy tatatták,hogy a ellenére sztikséges megktiltin. mézésa virágpor is tartalmaz- boztetni a szurások eredetét. za a pempó domináns proteinA méhméreg nem teszi felesjét' az apalbumint. A pempó legesséaz antibiotikum hasznáproteinjeinek fiziolÓgiai funk- Iatát, még ha a Lyme-kÓr intenciÓja: elnyomni az allergiás zítását csokkentheti is. ezeltítt amerikai kutatok aggodalmukat fejezték ki. Szerinttik annak virágpora valÓszíniileg árt a méheknek.

az Apimondián
Tavalynyár végén tartottáka 41.Apimondia Kongresszust Montpellierben. magyarlátogatő Sok élvezhette méhészeti a eszkiiztik sokaságát, standunk aranyérmet nyert,szép volt ...jÓ volt.A rtivididóre nem rá érkezöméhészek igen érnek a ki'iliinbiizö párhuzamosan e!öadásokat témakiirtikben zaj|ő meghallgatni. is még Ezért érdekes, ígyfélév elöadást . tisszefogla|va távlatábő|is, néhány ismertetni. apiterápivá! fu fog|alkozÓ szekciÓban ngzottelöadásokből e!ha szemezgettem.
& kínai e|oadása arrÓl telében tribbek krjzott az évTr szÓlt, hogy mennyire szakoktÓl és ntivényi eredete l( I \fontos a propolisz,Kjná- szerint is ktilonbozri lehet. Azt ban tízéve le$elentósebbmé- már tudták, ho$y a tqjvani z ld a hészetiterméknek tartják. Vele propolisz ktiltjn sen hatékony szemben igényoly erósenfo- bioaktív anyag' ám az eredetét az kozÓdik, hogy azt alig lehetki- még nem ismerték. elégíteni ahogy fokozÓdik az és Krizlik, hogy a zold propolisz érdeklódés, nö a propolisz a Macaranga tanarius gyiimrilugy tudományoskutatása. cséból származik. MegállapíKínában propoliszkovetke- tották ennek a propolisznak a a zó tulajdonságait vizsgálják: hatékonyságát 6 Gram pozitív antibakteriális, gyulladáselle- és 2 Gram negatív mikroorganes,antioxidáns, tumorellenes, nizmussal szemben. Volt C, D, vérér-finomitÓ,a hajszálerek F jelií propoliszmintájuk. Kokeringését segító, szovetrege- ztiltik a C volt a leghatásosabb. nerálÓdástsegító. utobbitíz A M. tanarius gytimolcsének Az évigazoljaa propoliszhatásos- k zvetlen kivonata bizonyos ságát a vaszkuláris betegségek, tertileteken hatásosabb volt a a neurodegeneratív betegségek z ld propolisznál. Mindez csak helyben érdekes! ést bbfélerák ellen, egyrittal indokolja széleskorii használatát az állattenyésztésben, Az irdniak vegyes eredetii a novényvédelemben, éIelmi- mézet oldottak hím brojlercsiraz szeriparban. Beszámoltak Kí- kék ivÓvizében és ezután mega nában m ktidő hivatalokrÓl és vizsgálták az immunrendszer egyéb, propoliszértékét a bizo- változását. méhle$elójiiktin jelnyítÓ intézményekról is. lemzó volt az Astragallus (cstidMegjegyz éserr Tudományos fii), Thimus (kakukkfii) és a : reklámozás! Carduus (bogáncs).A kísérletekTajvani tudÓsok a helyi z ld propolisz eredetétés antibakteriális képességét vizsgálták. Elózetesen elmondták, hogy mi a propolisz és hogy az sszetében kiilrjnbozo méz-éscukoroldat szerepelt.A részletekmellózésével eredmény:a fiatal álaz latokrajÓ hatásu améz. Megjegyzésem: A cstidfrível kapcsolatban már évtizedekkel

AKclo! 1,5litereskeretetetó akciÓs áron megrendelhetó, 560 Ft/db áron. Ba|taésBa|taKft.,Tel.:(os)-(so).zot-zssg. Postázdst aállalunk. 10

reakciÓkat.Ez az antihiperszenzitív ésa sejtszaporodást elóse- Francia elóadÓk elmondják, gítótulajdonság tudományosan hogy amikor a méhek uirdgport igazoljaa méhek termékeinek gyÍíjtenek, az mézgyomruk tara humán egészségtigyben al- talmával keveredik, így kertil valÓ kalmazhatÓságát. abba tejsavbaktérium. A kapAzt tapasztalták, ho$y az tárban ismét érintkezésbe keriil apalbumin és az apalbumin-2 a tejsevbaktériumokkal. 2008stimulálja a TNF-alfa citokinin ban fajra me$határozták ezeket termelését egér nagy falÓsejt- a tejsavbaktériumokat. Az elóaz jeiben. A szerzók állapították adÓk beszámolnak arrÓl, hosy meg elószor, hogy az apalbu- a tejsavbaktériumok probitimin-2 gátolja a Paenibacillus kumként viselkednek' gátolják larvae (a nyilÓs k ltésrothadás a szalmonella ésa Proteus uulgaris e|szaporodását. Ha a lakÓrokozÓja)szaporodását. A népesszlouák kutatocso- boratÓriumi tenyészetek ezt portigy kezdte elóadását: mé- mutatják és az általuk végzett a zeÍósidók ota használjáksebek áll atkísérletek gyane zt igazo|u gyÓgyítására, majd így folytat. ták, akkor ez azt igazolja, hogy ták: beláthatÓ,hogs a magas a virágpor fogyasztása az emviszkozitás,az alacsonypH-ér- berek számára is hasznos, mint probiotikum. ték,valamint a hidrogénpero- egészségvédó xid, Itozzá a magas ozmotikus érték, tápanyag-tartalom a eló- Az ausztrdlok ismertették ó az segítik seb gyÓgyulását.Ioini- Kenguru-szigettikon nyerhetó a kia tapasztalatigazolja: a méz p rop olisz ttl|aj donságait. 0 min3 gyorsítja a sebek gyÓgyttlását' tát analizáltak.Gyakorlatilagisugyanakkornem tanulmányoz- mertvolt propoliszuk kiválÓ gyoták a kapcsolatota mézés az gyítÓképessége,még de nemtiszemberi bórsejtek koz tt. Noha tázták, hogy az milyen nÖvékésóbbezzel is foglalkoztak, de nyekból származk és melyek amézésa sebekgyÓgyulásako- azok a komponensek,amelyek zott íg} elégrejtélyes maradt az biztosítják kiválÓ hatást. a tisszefiiggés. sajátkutatásuk Rm Bórsérelmekés napégés terávilágított arra,hogy a bórsej- kintetében uj hatÓanyagot két tek miként burkoljákbe a sebet. izoláltak:nagyobbaránybantalálták a prenilálthidroxistilbent, Egy német kutatÓ a Lyme-kÓr és kisebb mértékbena prenilált vele szemben az apiterapia Le- metil kumarát derivátumot. A hetóségét vizsgálta.A betegség- prenilált hidrostilbenek javanek a kullancsokésmás vérszí- résztO-prenilésC-prenil-tetravÓk a vektorai. kÓr problémás, hidroxi-stilbenból álltak. Ezek A komplex,szisztemikussá hasonlít válhat: kémiai szerkezete arezszétte4.ed egésztestben. A veratrÓlhoz, amivel kapcsolataz paradox fertózó ágens valamely pleo- ban említika ,,French (spi- medicine"-t, morfikus mikroorganizmus vagyis, hogy a vrirochéták,ciszták, szferoblasz- r sbort fogyasztÓ franciák kritok, granulák),amelyekelkerti- ziil kevesebbenpanaszkodnak lik az immunkontrolltéssyak- szivbajokra. ran az antibiotikum-kezelést is. Gyakori az egytittfertózódésa A románelóadÓ szerintmegelők vetkezókkel: Ehrlichia, Bac- zésésgyÓgyítás érdekében kétonella, Mycoplasma,Coxiella. szítettek egy apifitoterápeutív A veszélynek kitet- terméket, fokozottan aminek alapja alkoho-

GYóGYSZEMEZGETÉS
propoliszt, amely fóleg a nyárfartíl más csoportokat extrahálLos propolisz oldat ésszólómagkivonat. A sajátságos formát sza- r gyek terméke.1985 után, ami- tak szupertiszta szén.dioxiddal. Ezeket az anyagokat osszekeverkor az Apimondia Nagoyában badalmaztatták. Hatékonyságát osszehasonlí- volt, a propolisz Japánban is ték, hogy elóállítsák a ktil nfévonzÓ lett, mint egészségvédtí le preparátumokat. Lényegében tották a csirkék ryÓgyítására készítettek tinkturát, szirupot, termék, amelyik fóleg használt szintetikus szerrel, ami- méhészeti nek aktív hatoanyaga a robeni- antitumor hatásu anyag. A bra- pudert, granulátumot, tablettát, zil termékek is népszer ek lettek kapszulát stb. A folyékony kédine volt. szítményeket általában szájon, dr. Matsura k zleménye után, A kísérleti állatok egy polivagy oÍTon át használják. Kozamelyben ismerteti az Alecrim specifikus fertózésben,eimeriÓa zisban szenvedtek. A4ZO brojler propoliszt, melynek ntivényi ere- metikai készítmények fogpaszta, szappan, sampon stb. 10 napos volt a kísérlet indítása- dete, mint kiderítettéka Bacchakor. Ezt az állományt 6x2 cso- ris dracunculufolia. portra osztották a kísérletekésa ValÓjában ez a propolisz két Bioméhészettel hasznosídák az kontroll számára. Mértéka csir- fó forrásbÓl származik és ma elhanyagolt ft ldtertileteket Szerbiában. A helyi lakosság várokék sulyát' számolták az tirtilék- másféle fajták is léteznek.A kukel távozÓ Eimeria spp. oocitá- tatÓk az ujonnan felismerteket sokba ktilttjzéseSzerbiában elkat, vagyis a kísérletimunka tel- is fiziolÓgiailag aktívnak tart- néptelenítette a hegyvidékeket. jesen szabályos volt. Ennek ják. A fullánktalan méhek fész- Ez ktiltjn sen a keleti ésa déli réme$felelóen a pontos végered- kében is van hasonlÓ osszetéte- giÓkat jellemzi. Ezeken a helyelií, ntivényi eredetii g}anta és ken most már visszatelepedetta mény is elfogadhato. egyes emberek tévesen azt is természet.Van szándék e tertiletek revitalizáciÓjának megvalÓJapán elóado szerint a propolisz propolisznak tekintik. A nyárfa eredetii propolisz sítására,hasznosításuknakegyik rendkívtil népszenímostanában mÓdja a bioméhészet kiterjesztéélelemkiegészítóként, fi zio - legfóbb anya$ai a kávé- éscinmint namiksav-derivátumok. 8Oo/o-os se. Vad n vényzet, nem szennyelÓgiailag aktív anyag. VonzÓ kutatási téma,2008-ban tobb mint tiszta etanolt használnak ezek zett természet:ezeken a vidékeken nem érvényestil az ember 1000 tudományos cikk jelent kinyerésére.E gyrészról hidrofi lrombolÓ hajlama, így kiválÓ a meg a népszer orvosi lapokban. oldatokat és egyenló arányban bioméhészet fejlesztésére. Kelet-EurÓpában az emberek vizet használnak a fiziolÓgiai Ez a tertilet nevezetes akácos szinte családtagnak tekintik a aktMtás vizsgálatára, másrészméhlegelójéról, bár az egész országban elte{edt az akác. Méze extra minóségti, lassan kristályosodik (3 évig folyékony marad), kellemes az aromája, sárgásztild a színe, kevés benne a virágpor, bátran fogyaszthatÓ, nem okoz az embereknek allergiát. Ennek a vidéknek novelik az értékéta hársligetek ésaz édesharmaÚnéz. Szerbiában az uj ttirvénykezés támoga{a a bioméhészkedést, ami az EU irányelveivel is esyezik. Tehát a Mezógazdasági, Erdészeti ésVíztigyi Minisztérium jelenttís kisegító támogatást nyujt a mezőgazdaság ezen részének, ami nagy hasznot hoz. JÓk a jrivóbeli kilátások. Fejlódik a bioméhészet védetttea rtileteken, a természetvédelmi rezervátumokban és nemzeti parkokban. Habár van a kereskedelemben iigyetlenkedés, viszont a kevésbé fejlett társas osszefogásban is vannak kiaknázatlan lehetóségek, amelyek biztosítják az a$rárkultura ezen részének fejlódését. Dr. Szalav LászlÓ

méznek Piac a minöségi
kezdeményezés lát Az utÓbbi években mind t bb kereskedelmi napvilágota foryasztÓk ésa termelőkktiztittiáttételek csiikkentésének Ktizrjsvonásuk,hogy kiiktatnilk az tizletszándékával. hálÓzatokat,a nagykereket a neppereket. ilyen, nagT leés EgY nemrég sajtÓtqiékoztatÓn mutathetóségeket kínalÓtij szervezet kozottbe.A KincsemHungáriaSz vetkezet a KincsemMagyar és Termék Kereskedőház sszefogásának céljaa hazai vállalkozájellemzóen hazai alapanyagok sok, Őstermelókaltal elŐállított, foés felhasználásávalkésztiltélelmiszer-ipari más termékek g|yasztÓkhoz Kettirténóeljuttatása.A Kincsem Maryar Termék rendszerü,országoshatÓktirribereskedóház(KMTK)egységes illetve azehszerzési, logisztikaiprogram'ami erywebár.vházra, A hez kapcsolÓdÓ kárlyarendszene éptil. szÖvetkezet teljesora a szágotlefedó logisztikaibazisarévén biztosí{aa termékeknek Magyarországtz pon{ián ryánÓktÓl a vevőkig t rténóeljutását. rendelkeznek raktára]<kal, mind a raklaposárukat,mind a ezért 24-48 Óra alatt eljuttatni például kisebb csomagokatképesek Zalaegerszeg Miskolc k rnyékére. ténégéből Azok a syártÓk, termelők,$azdák,akik belépnek sztiveta kezetbe,térítésmentesen létrehozhatnak webáruházat,és egy forintért telepítecsupán eg|y számlázási programotkell <jtezer niiik számítÓ$épiikre, hogy ta$ai lehesseneka rendszernek. Termékeik maguk a gyártÓk határozzák meg.Az uj keresárát nincs, kedési forma a bizalomra éptil, azaz minöségiellenőrzés ám aki megszegia miikcidés alapjául szolgálÓ etikai kÓdexet, pénziigyihátaztk'tzágák a rendszerból.A vételára rendezett térnek sz nhetőenpár naponbeltil az eladÓk számlájárakek is vertil. A vázolt mÓdszerrela termelói mézeknek eglyszerrien vót lehettalálni a hazai ésa ktilftldi piacon egyaránt.lBóvebb informáciÓ :www.magyartermekkereskedohaz.hu, (+36)illetve (30)-267-6447.1

fi0gés#lmmÓnGrcils

ttistalíÍt-

\{tt#

Íllffitmffi

.ilinilcnÍ helycn! Tffihmrnffi,tulffirn|te rrrs||nnr*lrrÍffiilÍr& ffi
lb|:+t0 s|28.t2E'+t0 20|sl}Ú|Ü ffilhr@uknh 3brtÜffum| IrffiolÓsfalu0tol: +80t02$l}{l-ffirmH ffi
11

feromonok, íto kiegésztakarmányok, " méhÓszetl vitaminok, szakkonyvek, berendezések, eszkozok, ruhák, csomagoloeszkozok.

MEHESZPO E RTR

mindi ,,padlorol" fel lehetá llJ li. . .
is, félelmetes szakma. Meg szép Méhész. Titokzatos, lényéröl: hiszenaz élövi!á9egyik|egcsodálatosabb megál|na a méhekrö| szől. Ha nem lennének, a a Fiildiinaz élet.Beporozzák gyiimii|csiiseinket, jtik a virágport,a nektárt'győgyítÓ tisszegy propoliszt, éltetómézet adnak. s
A méhészekről átlagember, a az vásárlÓ azonban keveset tud, leginkább a hamisításokrÓl szÓlÓ ,,lárma''fordítjaidónként feléjiik a k zvélemény figyelmét, holott ezt a hivatástsokan, becstilettelm velik. Egyike ktiztiltik Kirsching Alajos. twenhat éves, tanult szakmájalakatos, tvenévesen kezdett méhészkedni. Miértpont ő... teheaz ti feljogosan a kérdést olvamunkássÓ? Azért,mert élete, sága tanulságos,a szorgalmat, tisztességet,tÖbblábon állást, a valÓ a nehézélethelyzetekből kilábalást pé|dázza, bizonyítja' hogy soha nem későujrakezdeni - a padlÓrÓl mindig fellehet állni... Nincs hátradölés o Ebbenaz életkorban mdr mds munkáéluezi élete ,,hatradóI,,, jdnak gyiimtilcsét,uagy sír-ú, panaszkoilik, szidja az ,,dllamot,,ésudrja a siilt galambot, Ön pedig - fiatalokat is meghazudtolő energidual hittel - beés Ieudgottegy jba, anől nem is

nem keueset beszélue, hogyezért dldozott, hiszen tudjuk, hogy a drőga éskockázaméhészkeilés tos mulatsdg. - Az éveksorán megszoktam eztazéletformát, hory semazt, mi sembiztos,nincs hátradőlés, ttibb lábon kell állni' mindig meg kell valahogy keresni a kenyérre valÓt. Perszektinnyi ezt most már mondani, de amikor bennevoltam,bizony énis sokA szor elkeseredtem. rendszerváltás hrizta keresztiil elősztir a számításainkat.Odalett a lakatos munka,a biztos megélhetés. Ez volt az első padlÓfogás. Talpra álltunk, megtanultunk j dolgokat,ostyastitőiizemtink és élelmiszerboltunkis volt. Az előbbit a HACCP, az utÓbbit a multikkal folytatott esélytelen verseny miatt hagytuk abba padlÓbÓl ez volt a második, amelyet kisebb-nagyobbakkÖvettek.Ígyazután mindig ki kellett találni valamit: jobb hí1ián j tt a kacsat més, ittcsirkézés, ott a lakatos munka. A feleségemtud németiil, időnként ezért kimehetett Németországba bete-

méhész ,,$urujához'', ahogy mondani szoktam, ,,csicska"lettem, itt szerettem bele ebbe a szakmába. C Mondják, hogy sok méhész félti a tudománydt, nehezen adjtik tit a tapasztalataikat, tudasukat, ha kérdezik óket, himmegnek-h mm gnek, mondanak is ualamit, meg nem is. n honnan szedegetteossze afogasokat. Gondolom, nem csak a k nyuekbóI. - A k nyv, az elméleti tudás a legfontosabb, hiszen termelni, a kártevók ellen eredményesen védekezni, de még énékesiteni sem lehet e nélktil. Ugyancsak Kirsching Alajos nagyon nehéz - és sok-sok év, geket ápolni, az is hozott valameg tanulÓpénz kell hozzá mit a konyhára. A legfontosabb mindenféle gyakorlati tapasztaéletcélunkat- gyerekeink felnelat hiján belevágni, hiszen egyvelése - viszont becstilettel tel- re komolyabbak a ktivetelméjesítettiik. A fiam éptilet$épész nyek. Hál' istennek leáldozÓban mérntik lett, a lányom pedig Van a sufrtikban, kerti szerszáfodrász. mok, m trágyás zsákok társasáo Hogyan lett méhész? gában, kétes tisztaságri hordÓ- Hat éwel ezelótt elszegód- kat, kimustrált savan1ruságos, tem a ténég egyik legnagyobb befóttes és nutellás tive$eket

Hordás. Méhek riipdeszkán a

A Tolnai.konténer

t2

MEHESZPORTR E

Most már ii adja át a tudását a ,,zti|dflíjeknek,' használo méheszkedoknek. Ma legalább az egéSzsé$re nem árm ár csak az el nreg a pi ac o n ' az talmasak. Sulyosabb problémát nyer a versenyben, aki a kove- okoz viszontaZ, ha a gyÓgyszetelményekkellépést tartani, reket, kémiai anyagokat felelríttud korszení eszkriztjket használ, lentil, szakszenítleni.ilalkalmazmodernizál, és megbízhatÓ mi- zák, mert a szennaradványok a nóségetprodukál. Ez igy helyes, szervezetbejutva betegséget, alez a jtivó. Nekem szerencsém lergiát és más károsodást is volt, mert nagyhíni, szenvedé- okozhatnak. A fogyasztÓ ugy lyes méhész mesterem _ Kil- védekezhet,hogy ismerós mémajer János - szívesenmegosz- hésztól vásárol, ha lehet, koztotta velem a tapasztalatait,se- vetlentil a méhészetéból, nyitott de $ítetteaz elsó lépéseimet, ha szemmel jár a piacokon, nem megakadok, most is bármikor veszi meg a zá4.el, címke nélktiszámíthatokrá. Az ó méhészeté- li nem szabványos, ,,gf,/anus'' ben találkoztam elószor a ha- ktillemti termékeket. g}ományostÓl eltérókonténeres formával, ma már én is ezzel a Nem lesz tiibb ,,pad|Ó,' mÓdszerrel termelek. C Lépbes tó, kereffiro, akkuA terme|ötöl vásároljunk m u Iát oros konténerplatÓem eIó, meg számtalan apro, de praktio Mostanaban elégsokat hallakus, a méhész munkáját megni a hamisítasokről'Ön szerint kiinnyító, a termelés hatékonymi az oka annak, hogy ilys, trrsagát jauítő míÍszakifejlesztémérmetlenijl és gatlastalanul sekke/ biiszkélkedhet.Ezek szetizik ezt? Hogyan yédekezhet ez rint a lakatos tudományokat itt ellen a laikus, a g},an tlan Ío- is tudja hasznosítani. gyasztÓ? - Természetesen tudom, ésez - Véleményem szerint a tel- nagyon me$konnflti a munkáhetetlenség, kapzsiság viszi rá mat. Ezek a fejlesztésekrészben a ezeket az embereket a csalásra, ''saját kutfóból" származnak, de hamisításra. Azt iizenem nekik, volt arra is példa, hogy láttam hogy csak olyan mézet termelje- valahol valami hasonlÓt, és azt nek, amivel a gyerrnekeiket, fejlesztettem tovább. Méhészunokáikat iS megetetnék... Úgy társaim ktjrében igen népszehiszem, mindig voltak és lesz- niek ezek azeszkozok, mert akár nek olyan ,,méhészek'', akik a keretfrrrÓval, akár a lépbesiitó,,zsákbÓl prir$etnek',, aZaZ clJ- vel néhány másodperc alatt, kékorféleségekból pancsolnak nyelmesen éspontosan el lehet cissze méznek látszÓ szirupsze- végezni a munkát. niségeket.Ez alapvetóen tisztes. A kiiuetkezó padlő után Ségtelen,a foryasztÓt becsap- merre ueszi az irányt? _ Tdbb padlÓ nem lesz! Egy ják, de ezek a kutyulmányok

A lépbesÍitó év után ot méhcsaládom volt, ma már száz fdl tt vagyok! Soha nem vettem méheket, csak anyát. Nagb/on sok munkával, odafigyeléssel,miiszaki jutottam el idáig. fejlesztéssel Ma már azt mondhatom, hogy a célegyenesben va$yok. Vevóim ismerik, szeretik a mézemet,jo a piacom, egyre népszer bbek az eszktjzeim is. Ocsém-

A SZERZo FELVÉTELEI mel folyton ujításokon gondolkozunk, most is egy fejlesztésen dolgozunk, remélemannak is jÓ hozadékalesz. Úgy érzem, ebben a Baranya megyei kis faluban - LánycsÓkon - eg:y igazi méhésszel, egy olyan emberrel beszélgettem, akire érdemesfigyelni... Sigora lrma

NB méhes konténerek e|adok!
16 keretes éstizenhat kaptár Van egy konténerben. Nagy elónye, hogy teherkocsin vagy ktilcin-kiilcin személykocsin-utánfutÓn is szállithatÓ. Beépített virágp orszedóvel, huzalpálcás hanemannráccsal ellátva.

Ár: darabonként ooo Ft 2oo Elérhetőség: (+36)-(2ol-ozt-ogzo

TERMEKISMERET

kémjájárol |l. A méz
kitevő Legutőbbi a|kalommal méz tiimegét a fö l komponensekkel,fruktózzal'gllikÓzza a Attekintettiikezek ésa vizzelfoglalkoztunk. gyakorolt arányainak méz a fizikaitu|ajdonságaira a hatását.Láttuk,hogye|sösorban kristáIyosodásra va|Ó hajlamáthatározza meg.Foglalkozzunk mé9 Ahhoz,hogy egy kicsit a cukrokkal! mondanivalÓm mindenki számára érthetölegyen, elösziir riividáttekintést adok a cukorkémiárő!.
cukrok a szénhidrát ve- nevezztik, legismertebbek krjztigytiletcsalád tagjai. Megltik a keményító ésa cellulÓz. ÉrI Lttitonu<tztettink egysze- demes megemlítení azt a tényt, rri ésosszetett cukrokat. A szén- hogy minél t bb monoszacharid hidrátokra jellemzó, hogy három osszekapcsolÓdásával jtin létre elemból, szénból, (C) hidrogén- egy sszetett cukor, tulajdonsáhasonlítanak ból (H) és oxigénból (0) állnak. gai annál kevésbé Ez a három elem ktil nbcizó az egyszeni cukrokra, egyre kemennyiségben ésformában kap- vésbéoldÓdnak a vízben, és az csolÓdik egymáshoz. Az egysze- édesíztik is folyamatosan csok. rri cukroknál e három elem ará- ken. A késóbbiekben látni fognya: C:H:O l:2:|.Ezértisnevezik juk, hogy bár a mono- ésdiszaszénhidrátoknak, mert sszeté- charidok kivételével jelentóségtik csekélya méztulaj donságaiteltik felderítésesorán azt sondolták, hogy a szénnek úzze| a|- nak kialakításában, mindegyikkotott vegytiletei. A minket ér- kel kell foglalkoznunk. A diszacharidok k ziil a szadekló egyszer cukrokban 6 szénatom kapcsolÓdik egymáscharÓz érdemel komolyabb fihoz, ezértpéldául a gltikÓz sz- gyelmet, eg}részt, mert a n vészegképlete C6H'206. tisszetett nyi nektárnak is természetesalAz cukrok kettó, vary tribb erykotÓrésze, másrészt azért, mert szer cukor tisszekapcsolÓdá- ez volt az elsó anyag, amivel a sa során keletkeznek. Például a méz mennyiségétmesterségesen legismertebb - két egyszer cunovelték, azaz hamisították. Emkor sszekapcsolÓdásábÓl kép- lítetttik, hogy a szacharÓz molezödó _ tjsszetett cukor a répacu- kulája ery fruktÓz ésegy gltikÓz kor, más néven szacharőz. Ez tisszekapcsolÓdásával jtin létre. egy gltikÓz éseg5l fruktÓz moleAz tjsszekapcsolÓdáskor egy uj kulábÓl áll. anyag képződik' fizikai éskémiai A természetben leggyakrabtulajdonságai már nem azonosak ban elófordulÓ cukroknak ktilon sem a gltikÓzéval' sem a fulktÓtezéval.Pont ez a ktiltinbtjzóség csoportnevtik van, attÓl fiiggóen, hogy hány darab egyszerii cuszi lehetóvé számunkra, hogy korbÓl áIlnak. l darab - mono- me$feleló felszerelésbirtokában e három cukor keverékéból ktiszacharid (ez az egyszerii cukrok me$határozhassuk másik neve), 2 darab - diszal n-ktil<jn charid, 3 darab - triszacharid, 5- mennyiségtiket. A szacharÓz elóallítását termé20 darab - oligoszacharid. Léteznek t bb száz, esetleg ttibb ezer szetes uton a n vényekvégzik el, egyszerú cukorbÓl á1lÓ vegytileés annak nagy részéta virágok tek is, ezeketpoliszacharidoknak nektá{ában választják ki azért, A A

hogy a megporzásért cserébe táp- a cukoretetéses mézet. Terméjuttassáka méheket. (Itt szetesen vannak esetek, amikor lálékhoz természetesen nem arrÓl beszé- egy méhészkénytelen cukorsziltink, amikora novények tartalék rupot etetni a méhekkel, de tápanyaglcént állídrík ésrak- szinténtermészetesen ezt nem elö tározzáka szacharÓzt, mint a cu- szabad kipergetni. korrépa a cukornádesetében.) A mézhamisítás gyakorlatilag és Ahogy a szacharózmolekulátfel elválaszthatatlan az élelmiszer-, lehet építeni gltikÓz ésega ezen beltil a cukoripar fejlódéséegy fruktÓz molekulábÓl,risy megfe- tól. Akkor kezdódcitt, amikor a leló kortilménvek zott el is le- szacharÓz (répacukor, k nádcukor)
olcsÓbbá vált, mint a méz.Ez a folyamat a mult század elejére tehetó. Tisztességtelen haszonA természetes, érett mézekben szach a aroz szerzés reményébenmegtehetó, hogy t mény répacukor-oldatot mennyisége hanem ladja meg a 100/o-ot, kevernek a mézhez. A változás, amit a méz érzékszervitulajdonezért amelyik enné| ságaiban okoz, nem annyirajetiibbet tartalmaz, lentós, hogy egy átlagos vásárlÓ hamisítottnak tekint. azt észrevehetné. Ráadásul a mézbenlévó enzimek hatására a hetó. belekevert szacharÓz lassan elhet bontani e kettóvé. Azt a fo- bomlik, gltikÓz ésfruktÓz képzólyamatot, amely során egy ssze- dikbelóle. Ugyanez a helyzet aktett cukrot eryszeni cukrokra kor is, ha méhekkel szacharÓzt bontunk, szaknyelven hidrolízis- etetnek, csak annak lebomlása nek nevezik. A folyamatnak van sokkal intenzívebb, mert k zvetegy másik neve is, invertálás, de lentil a méheken kereszttil keriil ezt a késóbbiekben szeretnémér- kapcsolatba az enzimekkel. telmezni. Szerencsérea fogyasztÓk érA méz elóállítása során a mé- dekeinek ésegészségének védelhek felszívják a novények nek- me, valamint a tisztességespiaci tárJ.át és az a mézgyomrukban ma$atartás kényszere folyamakeveredik az ott találhatÓ enzi- tos nyomást gyakorolt az élelmimekkel. A nektárban lévó sza- szer-vizsgálatok fejlesztésére. charÓz ésegyébosszetett cukrok Mivel, mint már említetttik, a az enzimek hatására elkezdenek fruktÓz, gltikÓz ésszacharÓz készétesni egiyszerri cukrokká, az- miai tulajdonságai ktilonb znek, az hidrolizálnak. Amikor a mé- a mézben me$ lehet határozni hek a lépekbe tirítik mézgyom- ezek mennyiségét ki'ilon.ktil n. ruk tartalmát, a nektárral ssze- Nagyszámu mérés során me$álkeveredett enzimek is oda kertil- lapítást nyert, hogy a természenek, igy a folyamat - a hidrolí- tes, érett mézekben a szacharÓz zis - a méh testén kívril is folymennyisége nem haladja meg a (néhányspeciális méztól tatÓdik. Így ttirténhet, hogy míg lOo/o-ot a nektár elsósorban sszetett eltekintve), ezértezt, mint határcukrokbÓl áll' addig az érettméz értéketvezették be. Az a méz, nagy részét egyszerú cukor, amelyik ennél tobb szacharÓzt két a fruktÓz ésa gltikÓz alkotja. tartalmaz, hamisítottnak tekinItt kell elősztir érintentink a tendó. Említettiik, hogy a szamézhamisításkényes témakrjrét. charÓz a méhek enzimjeinek haElósztir is célszerri definiálni a tására elbomlik. Ebben az eset,,hamisítás', szo jelentését. Én ben a hamisítás bizonltása kÖabban az értelemben használom, rtilményesebb, de nem lehetethosy hamisításnak tekintek len. Enól ésa tobbi rjsszetettcuminden olyan folyamatot, amely kor szerepéról,valamint a hamisorán a természetesmÓdon be- sítás további lehetóségeiról lesz gyujthetó méz mennyiségét szÓ a ktivetkezó alkalommal. A szerzóh z kérdéseket, vélemesterségesen megn velik. Azményeket a herpaizoltan.mezaz a tiszta mézhez hozzákevernek bármilyen, a mennyiségét vizs$alat@ gmail.com címen lentjveló anyagot, illetve azt az e|- het intézni. járást is, amikor méz névenprÓbálnak értékesíteni Herpai Zoltán olyan terméélelmiszer analitikus ket, amit gy állítottak elő, hogy a méhekkel cukrot etettek, azaz WesslingHungaryKfi.

gáztizemíÍ, nélkii! e|ektromosság iizeme!ö Gyártő'forga!maző:

Atkaii|ö roool-ti

SZERENCS Telefon: (+36)-(20)-s11-4228

DoMÁN lizsrr,

kozÓ szabályok:az áruért ryár- szi gÓrcsó alá a sqitÓ,nem pedig a tÓ felel. A hazai élelmiszerlánc- a Vasipari ésKohász DolgozÓk szÓlÓ Egyesiiletét. rÓ1 ésannak feltigyeletéről tigy négyszereplós: Az egész 14. FVM 2008.évixlu. ttirvény címÍi megegyezö megje|enó, A mrilt havi számban 1.a méhész, helytelenméaki kimondja, S-ának 2. bekezdése váltott ki egyesekböl. hogy,,azélelmiszer kritikusmegjegyzéseket írásom gyakorlatotvégez, biztonságos- hészeti Nem tudták tiirtóztetni magukatésszÓban aki 2. a mézfeldolgozÓ, o.. és az ságáért minóségéért élelmikét Alapjában nagy az szer elóállítÓja...afelelós''.A 4. tartjabe a hatályos,tevékenysé,'robbantak,, indu|atok. vonatkozÓ j ogszabályokat' fo- gére bekezdés mégkonkrétabban csoportralehetettosztania telefononérkezó galmaz: az élelmiszer-vállalko3, az árubázlánc, amely hibás az ,,beszÓlásokat,': egyik,akik nem használnak hoz bizton- terméket forgalomba, zás felelós az élelmiszer a tlltott antibiotikumot, másik,akik használnak ságosságáért és minóségéért' 4. a hatÓság, amelynekmind. ti ltott antibiotlkumot. amennyibena forgalombahoza- három szereplőjogkÖvetó matalt kizárÓ hibát ó okoztavagy az gatartásátellenórizni kell. z első csoport értetlentil lanságot éssaját lábukra álltak: nem Mi méhészek tudjuk maa előtt. Kik kÖzvetlentil fogyasztÓknakér- általa is felismerhetólett volna. í]I az esemény lévóantibio- gunk k ztitt azt a néhány méAmi ennek a Márpediga mézben méziiket. ésmiértteszik k,l'az ága- tékesítik az a zatot a totális csődnek? Mert a kisebbségnekmézfogyaszto, tikum felismerhetö. A leírtakegy hésztmegtalálni, akik a bajok fel: a Brtisszelbő1 érkezett informá- a t bbségnek hazai mézexpor- kérdéstvetnek ha hatályosez okozÓi.Ha tudjukis, nemtudunk pedig az a t rvény,akkor miért a méhé- ellentik semmittenni, mert ehhez ciÓk alapján, afelé sodrÓdunk. tőr. A mézexportórnek felhatalmazásunk. Annak pe- szeket teszik felelősséa botrá- nincs tÖrvényi a Lassan szervezhetjtik szakmai uniÓs mézkereskedő. csak An- nyok miatt? A szlovák bébiétel- Ezen méhészekre - az elözö utat Kínába,hogy tapasztalatot digaz uniÓs mézfeldolgozÓ. gytijtstink'mikénttudja egiyex- nak pedig az eurÓpai állampol- ben lévö alma ma$asvegyszer- példávalélve- a 2. szereplótud a aki port-orientált azo- Éár' leveszia mézet polcrÓl. tartalmamiatta sajtÓ csaka szlo- hatni: nem veszi meg a mézet. ágazattulélni amikor export-til- Az egész láncolat anÓl szÓl, vak ryáftÓt faggatta,nem pedig Azért nem veszi meg' mert az kat az éveket, tÓlistára kertil? Záporoztak a hogy maximálisan prÓbál meg- a Szlovák AlmatermesztókSzti- irányt a fogyasztÓ!A fogyasztÓ ur! vagy egy extrémebb pedig a legnagyobb kérdések szakmájukat magas felelni az eladÓ a vevő igényei- vetségét, a szinten mrivelő ésreálisan gon- nek. Ha jelenleg a vevö, az ex- példával élve,egiy uj személyBross Péter ha (Hál' dolkodÓ méhészektől Isten, portőr tóliink, magyarméhészek gépkocsiban, elt rik a félten}MME elntik (akik nekik értékesí- gely, akkor a kocsi gyártÓját vehogy miként ttibbségétől ők voltak tÖbben), állíthatjuk meg a nem jÓ rya- tik), azt kéri,hogy ne legyen anakkor hiA korlatot folytatÓ méhészeket. tibiotikum a mézben, válaszom: mi sehogy.Mi méhé- vatkozhatunk mi bánrrire, ez a szek,sehogy.Csak a szakmak - vevót nem érdekli. 7. augusztus 2010. Jászberényben, Április 13-án ujabb mézbotztisen,annak minden résztvevójuliusi Méhészet program a szaklapban Részletes jének tisztességes egytit n kti- rány az egyik napilapban.Mevary a honlapon olvashatÓ. gint antibiotikum. Reggel gyors érhettink elsikereket.De désével A FELHÍVÁsoK n,tzuÁsÁnne a k r hamarbezárul:tisztesség- egyeztetésaz elnÖkhelyettesekról beszélni, elvárni ma szak- kel, d ntés:nem nyilatkozunk. azt 1. Méhészetieszktizgy'irtÓk kiállítása, kereskedők helyfog. másnap a lalása mánkban,hazánkban- naivság. Aznap égtek telefonok" A kiállítási éseladÓteretj nius 25-ig ttirténőelőzetesbejeA másik csoport is értetlentil már semmi.BejÖtta terv.Ez sem lentkezés alapján biztosítunk miért nem elótt. A kérdé- tetszett eglyeseknek: áll-az események stik ugyanaz:kik ésmiértteszik nyilatkozik az OMME - kérdeztek 2. Mézkirályrő.vrílasztás Mert nem lehet várjuk. Nyelvtudás, Fiatal, csinos hÖlgyekjelentkezését lrtazágazatota totáliscsódnek? felháborodottan. előnyt jelenalapismeretek méhészeti okosatmondaföiskolai végzettség, Szerinttik azok a felelósek' akik ebbenaz esetben és tenek.Egészalakos fiÓ minőség ) fénykép iinéletra.iz A megtaláljaka tiltott szerta méz- ni, azért. sqitÓrajellemző,hogiy lehet megkiildésével jelentkezni 2010.j lius 10-ig eladni a a nyilatkozÓ minden szavát kiben, akik képtelenek A e-mailbenvags levélben. királynő bruttÓ ha írott akik rosszul forga(ia,illetve sokszor, szennyezettmézet, 300 000 Ft-ot kap tudják a jogszabályokat, mert sajtÓrÓl van szÓ, nem azt í{ák le' 3. Méhészek vetélkedője igenis, lehet antibiotikum a amit nyilatkoztunk Lehiggadva, jelentkezhetnekfiisttilógy'íjtÓ éskeretGyakorlÓ méhészek mézben nem sorolomtovább. átgondolva,néhánynap mulva és Az szegezö versenyTe. első három helyezettetoklevéllelés Na, ők azok, akik nem ezen a már sokkal kisebb érdek]ódés tárgyjutalomma]dijazzuk elmondtukvéleméde F ld n élnek, sajnosveltink mellett,azért 4. Mézessiiteményekversenye onzágban méhészkednek.nytinket.Ez pedig a kÓvetkezó: egy Az és Méhészfeleségekháziasszonyoknevezhetnek. első jÓ A hazai méhésztársadalom Nemhogy a méhészeti gyahárom helyezettetoklevélleléstárgyjutalommaldí$azzuk azt a korlattal nincsenek tisztában, maximálisanvisszautasítja hogy a magyar méz 5 Vásárujság hanemaz élet egyesrészleteihez véleményt, bemuLehetőséget biztosítunka kiallítÓknak térítésmentes Nem!A magyar fiizödő viszonyuk is torz. Ilyen rosszminöségri. tatkozásraA6-os méretben mézjÓ, kivrílÓ minóségti,csak részlet például az értékesítés. (kéziratot e-mailbenké{tikjtilius 10-ig) Nincsenektisztában azzal,ho$yr egTeshazai gyánÓk (mézkiszererossz minóség ek. bármi- lők) termékei a világ bármely részén, Szervezők: is legyen Ez Óriási ktil nbség!Hazánkat lyen áru értékesítéséről Szatmári LászlÓ JászságíMéhészegyesiilet, általában 20 000 tonna méz szo, a vevö az rir! M Déryné velödési KÖzpont,Jászberény ktilftildről nem eg|yre hag$a el évente, Az utÓbbi me$állapítást : Vásári informáciÓ, jelentkezés hogy magyar tudják' mert érzika saját hallottunkpanaszt, t<ibben u. Bercsényi 1/a. 5100Jászberény, volna a polcokleszedtek bór k n. Ők azok, akik megun- mézet rr-823. : Tel./fax (06)-(57)-4 ták az elmult 20 év nagiybani rÓl. Azértnem, mert minden orE-maíl:ifihaz@pr.huHonlap:deryne.hu fakadÓ bizonyta- szágbanegyformákaz idevonatmézeladásábÓl 15

! ll. aradvány.stop Szerm

méhészta!á|kozÓ mézvásár xxll|. Nemzetkiizi és

ADAToK TÉNYEK
2010. MtuU5

származik, |,2-|,5 USD/kg áron. nincsenek meg a gyakorlati leheA nagykapacitásu (évi10-15ezer tóségei. Folyamatosan téma a tonna) uniÓs és amerikai (e két szakmában a kínai méz. hiszen seket a rossz minöségti, sáros, térség világ legnagyobb felve- minóségében USA. Az Egyesiilet Allamok a via továbbra is vannak lág második legnagyobb méz- vizátfolyásos utakon. Akik már vópiaca) mézkiszereló tizemek az kivetni valÓk. 2009-ban az uniÓimportóre. A világpiaci mézárat elszedtékaz tisszes mézet,azok olcsÓbb és a drágább mézek ke- ba 32 500 tonna méz érkezett t bbek k ztitt az is befolyásolja, most nem tudjak a varroa atkát verékébőlállítiak elő azt a minőKínábÓl, ami me$haladja a hogy az USA milyen magatar- irtani ésetetni a méznélktili mé- séget,amely még éppme$felel a 2oo3-2oo7. években importált hasztást mutat a piacon. A 2010-es heket. A méhek etetésére hatályos, helyi elóírásoknak. A kínai mézek sszességét, csak és nálatos cukor ára73 százalékkal magyar méz a drágább kategÓévelső felébenbiztos, hogy eró150/o-kalt bb, mint a 2008-at teljes keresleti pozíciÓt foglal el, magasabb, mint egy éwel ko- riába tartozik. A világ mézkeres- megelózó 6 év kinai mézimporthiszen 1989 Óta a tavalyi méz- rábban. Az idei év első két hÓkedelmében me$határozÓ sze- ja| AzEgyesiilt Allamok a másonapjában 6550 tonna mézetex- repet játszÓ résztvevók egyre dik legnagyobb felvevó piac a vitermésa leggyengébblett. Mind ssze 65 000 tonna méz portált Argentína, 2'93 USD/kg jobban stirgetik a tiszta, félreért- lágon és piacukra a kínai méz Ezaze$y éwel ezelót- hetetlen piaci viszonyok kialakí- csak bizonyos korlátozásokkal termett annak ellenére, hosy értékben. 2009-ben kozel 200 ezer méh- ti mennyiséghez képest 16o/o-kal tását. Tiirhetetlennek ta4.ák a mai tud bejutni. Ez a fó oka annak, kevesebb, viszont az eladási ár állapotot, amikor is e$yértel- hogy a világon - Kína fószerepcsaláddal t bb termelt, mint l2olo-kal magasabb. Nagyon 2008-ban. A mézhiánytjellemzi mtien igazolhatÓ a csalás. Pél- lésével me$indult a méz eredetovábbá, hogy 2009. december meglepte a szakembereket az dául 2009-ben, 11hÓnap alatt az tét elttintetó folyamat (ultraszií|5 -i$ az USA méztermelóinéllé- elózóekben ecsetelt tények, hirés,átcímkézés, rbehajÓztatás, USA 8000 tonna mézetimportált k vó mézkészlet mindtissze 17 ezer szen jobb termést regisztráltak MalaysiábÓl l,6 USD/kg étték- stb.), amely nem tesz jÓt a szaktonna volt, ami k zel 30 száza- ez évre, viszont a kevesebb exben és 42o tonnát l,3 dollárért mának. Az biztos, hogy termélékkal kevesebb aze|ózö évinél. port mennyiség és a magasabb kilÓját' MongÓliábÓl. Mindenki szetes és ,,eredetbiztos''mézból A méz felvásárlási ára ttirténel- értékesítési árak, amelyek konktudja, hogy Malaysia nem termel hiány van a világon. mi csucsra ért, 2009-ben volt, rétan mérhető tények, ennek el8000 tonna mézet,MongÓlia pelentmondanak. Az elsó két hÓamikor kilÓja elértea 3,2 USAdig nem exportál mézet, mert OMME Ugyvezetés nap exportjábÓl az egy éwel kodollárt. rábbihoz képest 140o/o-al tribb 2o09-es mézexportjának Magyarország cé|országai Argentína. Márciusra teljesen mézet vásárolt az Egyestilet AlExport ország véget ért a méztermelésiszezon lamok. Ennek oka az utÓbbi időnettÓ suly, kg a dél-amerikaiországban. A pré- ben megerősod tt dollár és a riken éló méhészeknek ismét ryenge amerikai termés. Ar*ari" 680 573 A t bbi dél-amerikai onzágryenge évÍik lett, de a delták Ausztrália 4 800 mentén élőknek jobb a termé- ban a tavalyihoz hasonlÓ év lett. Belgium 134 467 stik, mint tavaly, de nekik sem Brazília, Chile és Uruguay mézr23 Brazília lettjÓ éVtik.Hatalmas ország lé- exportjában nincs változás. Az Kanada 3 216 vén, nehéz minósíteni a meny- utÓbbi kétonzág tradicionálisan r70 548 Svájc a nyiséget, de a szakemberek EurÓpában értékesíti mézet. Kína 1 gyenge-ktizepes termést regiszt2 937 955 Németország (kb. 55-65 ezer tonna). A Problémák. A világpiacon két rálnak Dánia 39r r94 meg a komézár alakult ki: a valÓs keresleszezonvégére érkezett Észtország 52 606 rábban sokat várt csapadék,rá- ti-kínálati viszonyokat ttikrtjzó r77 903 Spanyolország jelenleg 3 adásul Óriási mennyiségben.Ez magas mézár, ami Finnország 57 960 most hátráltaqja a mégkaptárakUSD/kg ktjriil van, és a bizony3 050 785 Franciaország ráadátalan eredet ésminőségri mézek ban lévó méz elszedését, 653 878 Nagy-Britannia sul nehézmegk zelíteni a méhe- ára, ami fóIegaz ázsiai térségból

20o9.ben Magyarország expoÉja-impoÉja méz
HÓnap Január Február Március Április Május J nius Jrilius Augusztus Szeptember 0ktÓber November December 2009 Forrás:KSH-0MML Export nettÓ suly, kg I 575085 I 151 33 8 | 254 89r 941 949 467 805 l 316 423 2ro7 467 1 tBt 924 | 3s9 235 | 525 5r7 I 488 00r I 013349 15383 479
[mport

nettÓ suly' kg
14 100 3l 310 36 097 37 289 13 233 42 933 15 925 6 598 37 658 101583 65 527 48 r29 450 382

GtirÖgország Hongkong Irország Izrael 0laszország Japán Kuvait Litvánia Lettország MongÓlia Hollandia Norvégia Lengyelonzág Románia Svédország Szingap r Szlovénia Szlovákia Egyesiilt Rllamok Osszesen

23 3rO 819 535 545 s0 046 4 922 340 538 962 12000 519 143 2 4 I 82 560 22 500 24 272 t7 902 2r2 350 24786 35 8 5 5 1 3 81 3 1 t2 459 14 984 690

Forrás:KSH-OMME

CSAKTAGOKNAK

aktív reszt vállalt. Ennek megfe- kell kezdeni, és éjszaka 23.oo lelően az aláírásalatt allÓ tij jog- Óráig be kell fejezni. szabály szerint tilos lesz a méFelhívjuk a firyelrnet arra is, veszélyes nemjel leskdtemiszerint hekrekifejezetten Tiibb mint egy éve kérte néhány hogy twes az a nézet, [koc- hory a mehekre szereket les szerek (Mavrik" Biscaya, Carovartiló hatásri nÖvényvédő a piretroidokkal szembenirezisz- kazatos) ntivén1ruédő szer felhasználási engedélyének tenciát 'elfelejtette" az atka az olyan ntivényállományban fel- lypso, Mospilan) nappal irágztl használni, amelyeta méhek vala- kultunkban is alkalmazhatÓk megváltoztatását az Országos elmult tizenÖtfuben. Sajnos a rendeletelöírja a seMagyar Méhészeti Egyestilet. KtilÖn problémát jelent az milyen okbÓl látogatnak" tehát ferpontosankérttik klÓr- amiffizt es fluvalinátot e5rezer- akkor, ha a kérdesesnÖvény, lyemkÓrÓval (vaddohannyal) Egészen a pirifosz tartalm nÖvényvédő re tartalmaz báziryártásri "cso- va$r a ryomok, va$r a szegelyen tőzÖtt teriiletek viragzás elótti (pl. Az szerekteljesbetiltását,valamint dacsíkok'esete. OMME moni- viÉgzÓ nÖvények akácos fa- kÖtelező kaszálását, ésa ryoma lambdacihalohin hatÓanyagot toring vizsgálatok kereténbeltil sor) virágoznak Uryaníry vo- niivény elleni k<itelezővédeketartalmazÓKarateZeon nev ké- ellenőriátik ezekneka készíuné- natkozik a tiltás aÍraa2 esetreis, zést.Ez aá jelenti, hory a seszítnény méhekre mérsékelten nyeknek a hatÓanyagtartalmát. ha a ntivényállományerős levél- lyemkÓrÓ a parlagfrivel azonos ktivetteztében méz- elbírá{ás esik' a hatÓsá$ szakalá lesrijtÓ volt. A hor- tetri-fertőzés veszélyes kategÓriábÓl a méhek- Az eredmény A re kifejezettenveszélyes kategÓ- dozÓkon csak fluvalinátot talal- hanrratot biztosít a méhekneh emberekszemében... niivény sztikriába ttirténőátsorolását.KéÉ- tak az ellenőrzestvégzólaborok' Ennek a kategorikustiltásnak az elleni kiitelezó védekezések a : elismeresemellett siinket az OMh/tE monitoring uryanakkor amitrázbÓl (tehát a eredménye kÖvetkezó megszti- ségességének gaz- kértiika jogalkotÓt, hory a kavizsgálat eredményeivelalátá- ve$etáciÓs idóben alkalmazhatÓ nik a nÖvényvédelmetvégzó kÖtelezettsége, nem ter- szálások megkezdését virágmasztottuk. Kéréstinkkel ery eryetlen hatekony hatÓanyag- da bejelentési a időben az EU is kezdeményezte bÓl) csak nyomokbanvolt szer- mészetesen felhasználásszabá- zás előtt, hanem azt ktivetően írjak elő. Sqinos,ezt a ttibb alkamellett. egTes hatÓanyagok szelmara- maradekaz említetthazi ryartá- lyainak szigorodiísa jogszabá{y változatla- lommal is elismételt Az kérestinket a isdék-értékeinek feltilvizsgálatát' sri csíkokon.Az eredmények 'ij ménékel- hatÓság elutasította.Tekintettel ésmindezek figyelembevételé- meretébenfelkerestiik a szerek nul hagyta a méhekre vel a kÖvetkeződtintés őket a ké- ten veszélyes(kockázatos)nÖ- arra,hory az emlitetttémarendsztiletett: s/ártÓit es kikérdezttik (tehát aháni gyartá- vényvédő szerek felhasználásá- kíviili jelentőséggelbír a hazai A ,,KarateZeon,,nevúkészít- szítrrények szám{1g, továbbiaka mény felhasználási engedelyét s lapkrik) g$ártási technolÓ$á- val kapcsolatosszabályokat,te- méhészek tesztink az ij;gy ennekmegfelelőenmÓdosítottálr' jarÓl. Kidertilt, hog$ az amiffizt hát ezeket a szereketa méhkí- ban is kísérletet számárakedvezó lezáa méhekre mérsekelten veszélyes ésfluvalinátot is tarta|mazÓke- mélő technolÓgia alkalmazásá- méhészek kategÓriábÓl a méhekre kifejezet- veÉk vizes oldatban késziilt.Ez val lehetkijuttatni.Ez aztjelen- Ésára. a ten veszélyeskategÓriába kertilt aztjelenti,hogy eryvízben rosz- ti, hogy a permetezéseketcsiloMhilE Ügyvezetés át a keszítnény'ami azt jelenti, szul es egs vízben jÓl oldÓdÓ lagászati napnyugltaelótt meg hory a szert méhkímélő techno- komponenestprÓbaltak vizes olMéhészetek méhcsa!ádok és száma2oo9-ben lÓgiában sem(tehátestipermete- datban felvinni a hordozÓra. zésalkalmával sem) lehet kijut- Sajnos,az aniaán estében az1. Merye ez Méhészetek Méhcsaládok tafui. A felhasználási engedély jelenti, hory a hatÓanyag pelyszáma száma megiváltoztatásának az, hory hesenkicsapÓdott, majdvary leoka Bács.Kiskun 1 368 105490 a Karate 2,5 WG-vel szemben a tilepedett,vary elbomlott, tehát Karate Zeon mikrokapszulákba nem keriilt rá a hordozÓra.Ennek Baranya 935 63 890 csomagolvatarta|mazza emlí- me$felelően a csíkokra csak a az 896 49 125 tett hatÓanyagot,íry ttibb napos másilq immar evek Óta csÖkkent Bekes hatÓanyag (a flutartamhatással A Karate 2,5 hatékonyságti bír. Borsod-Aba j-Zemplén | 352 72 592 WG nevri készítnény továbbra is valinát) keriilt fel számotter'ő,de Budapest 106 5 425 az a méhekre mérsekelten veszélyes nem elegendó mennyiségben Csongrád 482 24 539 szánt besorolástkapta,ami azt jelenti' értekesítésre csíkokra.Felhory ennek a szemek az alkal- hívjuka bini keszífuények ryarFejér 346 34314 mazását méhekriltal látogatott tÓinak figyelmét arra,hory tevéGyőr.Moson-Sopron 630 32745 is ttibbjogszab'íúyt kulturában a méhkímélő techno- kenységiikkel 897 44852 lÓgia szabalyainak mel- megsértenelr" ajÓhiszem mé- Hajd -Bihar es betartása lett (tehát esti penrretezéssel) le- hésztársaknak' valamint a méz- Herres 590 27 645 het továbbra is biztonságosanal- foryasztÓknak is komoly kárt 4s 066 Szolnok 88r kalmazni. okozhatrak Ennek megfelelően Jrász.NaArkunaz OMME vezetősége felszÓlít Komárom 242 14 036 A monitoring vizsgá|at ered- mindenkit az atka elleni védekeidei NÓ$ád 725 33 854 ményeiszerint a piretroid (fluva- zések legalis fonnáinak alkalmaPest | 229 54 110 linát, flumetrin) tartalmri szere- zására, beleértveebbe dr. Cseken alapulÓ atkairtást alkalmazÓ renyi Péter elnÖkhelyettesiiltal Somory 1410 86 475 kapcsolaméhészetekben sokkal nagyobb javasolt védekezéssel Szabolcs.Szafu niír.Bereg 1418 82793 volt a méhcsaládok puszfulá- tos tanácsait,ennek lapunk martéli sa, mint az aritázt használÓ ciusi számában leírt mÓdon ttirTolna 757 39 861 méhészetek Felhívjuka ténófiryelembevételét. esetében. Vas 503 23 456 figyelmet ara, hogy a varroa at591 30 60s ka piretroid típustikészítnények Változás elött áll a nÖvényvédel- VeszpÉm elleni rezisztenciájára már mi tevekenységől szÓlÓ 5l2w|. Zala I 082 72 95r |996_|997.evekbenfelhívtaka (I. 16.)FVM-rendelet. rendelet (lsszesen: A 16 440 943 824 figyelmet egyes kutatÓk" Továb- me$alkotásának folyamatában bá tájékoztatunk mindenkit, az OMME társ/alÓi delegáciÓjais Fonds: MGSZH-OMIVIE
17

oMME.hírek

I

IDOBEN SOIGT- DE HOGYAN
problémával szemléletbeli találkoztam, amely a tervezhetóségben konkretizálÓdott. K<iztudott, hogy a méhészkedés aIaz méhészkedés e|jutottam Csaknem éves 40 után oda, kalmazkodás szakteriilete. Az gyakorlatunkat, hogy ma kevésbé értem méhészeti évek nem ismétlődnek,mindmint kezdö koromban. Fuazpontosítok: csak egyik más.Ezért ryorsan kell al. az árutermelö,tehát a haszonelvÍi, hatékonyságra kalmazkodni a k rnyezethez,a A mai,globa|izá|t vi|á- vándorlási k vetelményekhez. gyakorlatunkat. tiirekvö méhészeti Gyakorlatunk átalában alkalgunkban hazaivia Aki a teljességigényével mé- lyen elvi ma$yarázatot ésmegszonylatban alkalma- mazkodÓ,de a föhordás kihasz(lásd írásomata hészkedik nálása érdekében mesterséges zott é|ömunka-igényes 'Mé- alapozottválaszt kellett adnom. hészkedésról teljesség igényé- Tudom,hogy ezt nem mindenki a beavatkozással kívánatos állatermelés nem lehet potot hozunk létre(mesterségevel'' Méhészet 2oo7lo4, |4-|5. érzi,sőt a szerencsések, átlaaz versenyképes olcsÓ az jobb feltéteoldal), azt ilyen kétségek nem gosnál lényegesen sen felerősítjtika méhcsaládomunkabérii országok gyt'trik. Hiszen a méhészetben lekkel méhészkedők még a kat a ,,Faluba-norma'szerint: termékeivel. minden problémának sokféle problémátsem értik. Faluba Zoltán: Méhek"méhészhelyes és tirtimmel végezhető kedés, Mezőgazdasági KiadÓ, megoldásavan. Amint azonban Mit mutatnak a tények? kÖsztin. a mai, globalizaltvi- Budapest, 1983., 217-218. olEz lágunkban ktilÖnÖsen megjelenik a teljesífuénykénynem lehet dal),amely további beavatkozászer (bankitÖrlesztörészletek, el- A hozamok Faluba Zolt n 36 véletlen, hiszen a hazai viszony- si kényszereket eredményez az nyert prílyázat kÖtelezettségei, évesátlaga alapján 29 kg méz latban alkalmazott élőmunka- ismertetettmunkaszervezési elstb.),az emberegyrekevesebbet családonként, inga- igényestermelés nem lehet ver- Ientnondással. A főhordáskor szélsőséges mosolyogmunka kÖzben, kri- dozásokkal (1963.ban 68 kg, senyképes olcsÓ munkabérri nem alkalmazkodunktehát, haés az tikusan kezel minden olyan 1974-ben1 kg' Faluba Zoltán: országoktermékeivel. nem akaratunkat ráerőltelitik a mozdulatot,ame\rneknincs ha- Méhek,méhészkedés. A megoldásokkeresése Mezőgazsziik- méhekre.Ebben az esetben a tása a bankszámlára. teszi a tevékenységek tervszerüség dasági KiadÓ, |983. |73. oldal). ségessé mivel érvényestil, Az időjárás hasonlÓ szélsősége- elemi, m veleti szintekre valÓ me$határo zom a célállapotot, és Sok az improvizáciő ket mutat,szigoru, hosszrivagy bontását, ami <inként kínálta a a természeti kÖrtilményektől enyhe,rtivid tél,stb. Nagy a bi- más tudománytertiletekenalkal- fiiggetleniil el is érem azt. A KtilÖnféle okok miatt a saját zonytalanság a méheke$észsé- mazott m velettani megktizelí- méhcsaládra kényszerített mesgyakorlatomban sok gi állapotában (nem ritka me- tést. a tárgyalási szemponta terséges méhészeti Ez megoldáscsak pÓtlÓlavolt az improvizáciÓ, hiszen gyei átlagban a 3oobfeletti téli vegyészménnÖki tudományb a gos munkaráfordítássalérhetÓ an másként kell méhészkedni, ha veszteség, más évbenmindÖsz- párhuzamosan egymás mellett eI, majd a negatívkÖvetkezméreggel gyijtom be a fiistÖlőt,és sze néhány oh).Az egyik évben létező termelési eljárásokban nyek (rajzás)is további munkamegint másként,ha erre csak szinte fékezhetetlena rqizás, fellelhetőeszkÖztik, keze- ráfordítással kertilhetők el, de Bépek' késődélutánkertilhetsor, pedig máskor ez kÖnnyen kezelhető. lésimÓdok m ktidésének elem- ennek hozama - nem tul nagy Ebben az értelemben mé- méhészetekbeneddig kielégítÖbbnyireaz elvégzendő munka Lehetnemég a sorolni a bizonyta- zése. mindkét esetben ugyanannyi. lanságokat,de ebből is láthatÓ' hészeti uelettana méhekke- tó volt, ezértalkalmazták. Tlom jelent, hogy az Ennek ellenére mtiktidtitt a do- hogy sem az évindulÓ állapota, zelésének" alkalmazott $épek- vábbi problémát az log, ésa mézleadások alkalmá- sem a célja, sem a kÖvetendőrit nek, eszk ztiknek a konkrétter- akác elött egységesített erős val nem nagyon kellett szé- előre nem tervezhető.Ennek el- melésieljárástÓl fliggetlenvizs- méhállomány minden egyede g;yenkeznem. Mivel mindenki- lenérea tervszer ségen alapulÓ $alatát éstárgyalásátjelenti. A uryanakkor igénylia sztikséges nek volt valamilyen technolÓ- méhészeti technolÓgiák m kÖd- méhészeti szakkÖnyvek tárgya- és ttibbnyirestirgősbeavatkozágiája' magam is igyekeztemté- nek. Ez tÖbbnyire rigy lehetsé- lása tiibbnyire ilyen. sokat, tehát mi magunk tovább A méhcsaládok eltérőfejlődé- nÖveljtika meglevő munkacs len, ráérő időmben ilyet kidol- tes, hogy jelentős pÓtlÓlagos gozli, ami végtil a gyakorlat- munkaráfordítással beavatko- se miatt azok egyedi kezelése csot ahelyett,hogy elkeriilnénk ban mindi$ az improvizáciÓval zunk a természetes folyamatok- sztikséges,amit a kiilÖnbiiző a ,,munkatorlÓdást'. végződtitt.Fel kellett tennem a ba, ésa saját érdekeink szerint m veletek egYes családokra ilkérdést: bennem van a hiba, mÓdosí{uk azokat.Ennek egyik lesztett kombináciÓival érhe- A|kalmazkodÓ míive|et tiink el. Ezek az egyedi megolvagy a kÖrtilményeimktilÖn- változatát a ,,keveset,de jÓt' dolgoz- dások azonban nagyobb méhé- Haezzel a gyakorlattalszemben bÖztetnekmeg másoktÓl. Ki is- szlogennelazonosítok: tehe- kÖvetkezetes vagyok, és alkalmerné be Önként,hogy hibá- zunk kevés,de kiválÓ méhcsa- szetben áttekinthetetlenné zott? Nyilván énis a ktiriilmé- láddal. Tehátakácra mestenége- tik az állapotokat.Ez a szempont mazkodom minden egyes méhegységesítése családhoz,akkor a spontán fonyeket okoltam, nem is alapta- sen létrehozunk,,bombaerős''is a méhcsaládok lanul. Hiszen kilenc gyermekem családokat, amelyek garantál- irányába hat munkaszervezési lyamatokhoz valÓ alkalmazkoelvésza célkÖztilnégyen már diplomásként tan termelnek. másik változat oldalrÓl, mivel így tervezhetöb- dás ktivetkeztében A j<ivőképedig mégta- szerint ktilső munkaerőt alkal- béválik a munka. Ugyanakkor állapotom, a részletes dolgoznak,<iten nulnak. Tehát e$észéletemet mazunk (családtagok,alkalma- ezzel a megoldással további pem, így hiányzik a tervezés a teljesítnénykényszer uralta, zottak, stb. bevonása a munka- munkacsricsothozunk létremi alapja.Ebben az esetbena mémagunk ery olyan időszakban, hek kezelése lépésről lépésre ami alÓl a méhészet volt ki- csticsokidején). sem amelyik Önmagábanis munka- tÖrténik, ahol minden kÖvetkevétel.Így rám, a méhészre necstics. Ez az irány tehát a vi- zó lépést,minden családnál hezedő erős általános teljesít- Müive|ettani megktizelítés szonylagkisebballománynál le- egyedileg, az elóző lépésre ménykényszer hatására a méalapján lede hészetitechnolÓgiának a hazai Az első esetben csÖkken lehet- het eredményes, a nagy mé- adott visszqielzések a Ez számára zsákutca. het megállapítani. a me$oleredmény, hiszen munka- hészetek viszonyok kÖzÖtt olyan problé- séges A munkám során alapvető dás a technolÓgia szemléletti mája titkÖz tt ki, amire valami- csticsbavittiink be tÖbbletnun18 * li i, li l' 1',l ::'i'

Méhészeti mtjvelettan

kát, ezért teljesítnény kisebb, a is pedig osztozx p{sedik esetben kodni kell másokkal. Végeredményben a méhész kerresli az eredményt, ami 100 évrevisszamenőleg a szaksajtÓbÓl vissza-

IDOBEN SOKAT DE HOGYAN
kezelést szinte lehetetlenné tesz. Kétségessé teszi továbbá a kivitelezhetőséget is: hogyan kezelhetek ttibb száz családos méhészetet gy, hogy csak a helyszínen dól el a feladatom, mik zben az induláskor már me$ kell rakni a $épkocsit a napi munkához sztikséges anyagokkal, eszk zrikkel? A megoldást az alkalmazkodÓ mriveleti me$k zelítésadja, amely elemeire bontja a beavatkozásokat ésmegteremti a feltételeit annak, hogy a ktilonb ző egyedi célszerri beavatkozásoknak kiszámíthatÓ és tervezhetó ktivetkezményei legyenek. Tavasszal például iÍres fiÓkokat viszek bóvítésre, máskor mézeseket hozok per$etésre. Legfeljebb a mennyiség kérdéses,a várhatÓ munkák minósége kevésbé. Ebben a rendszerben a főhordásra elérendó kívánatos állapotot, mint célállapotot (pl. mézeló m rajok készítése) szokásos a technolÓgiai szemlélethez hasonlÓan me$határozom, de az ehhez vezető rit méhcsaládonként egyedi (más mriveletek alkalmazásával kezelem a tulfejlődö vagy a gyengébb családokat). Mivel az egyes méhcsaládok fejlödésébe a ttilfejlódésig alapvetóen nem avatkozom be (inkább csak a rendellenességeket,$átlÓ tényezóket iktatom ki), így az elvégzendő munkák kevésbé jelentenek munkacs csot (a tulfejlódóknél ma sztikséges beavatkozás a kÖzepeseknél csak egy-két hét mulva esedékes),tehát elkertilhetó a'.munkatorlÓdás''.

A másik alapvetójelentóségti mÓdszertani eszkÖz megoldása boz a prioritások szerinti munkavégzés. mriveleti megkÖzeA lítésbena tervszeniségszem-

A míiveleti megkiizelítésben teruszerÍiség a szempontjáből elaz végzendö miive|etek kiiztitt fontosságisorrendeká!!apíthatÓk meg' napivagy rész|etesebbgyakorisággal.
pontjábÓl az elvégzendó mriveletek k ztitt fontossági sorrendek állapíthatÓk meg akár napi vagy még részletesebb gyakorisággal, ésa munkavégzés ennek me$felelően halad. Például akácon a vándorlással nem lehet várni, a pergetésseligen, ha van elegendö lépkészlet. Ezá|ta| az alkalmazkodás kÖvetkeztében,a méhcsaládok egyedi kezelése miatt az előre definiálhatatlan mriveletek ésa tervszerriség k vetelményrendszere sszhangba hozhatÓ. Tehát mindez elvileg m k dhet. Milyen gyakorlati k vetkezménye lehet ennek az okfejtésnek? A ttiblázatban láthatÓ néhány m velet kiilÖnféle technikqi bontásban. K nnyen beláthatÓ, hogy hasonlÓ céluéseredmény mriveleti változatok k z tt nagyságrendi termelékenységi ktilÖnbségeklehetnek. Például akácon a keretenkénti mézelvétel, vagy me$feleló lépkészlet esetén a fiÓkcsere vagy lerÖptetés ugyanazt a célt szol-

Néhálry méhészetimrivelet Mriveletek a keretekkel Fészekrendezés Fészekbővítés fészekbővítés Mézelvétel Megcsapolás Kiegyenlítés
Családok megosztása

Mriveletek a fiÓkokkal

Mriveletek a kaptárakkal

Mriveletek a kaptárcsoportokkal

mézelvétel megcsapolás kiegyenlítés
családok megosztása

kiegyenlítés
családok megosztása családok megosztása

Keretek szállítása

a fiÓkok szállítása

kaptárak szállítása

kaptárcsoportok szállítása

VisszarÓpítés visszartipítés visszarÖpítés visszar pítés Összerpítés tisszerÖpítés

hatékony.A mri$álja: a folyamatos gyrijtést. már kevésbé NyilvánvalÓ a nagyságrendi veleti me$ktizelítésnél jetijbÓl termelékenységbeli ktiltinbség lentkezik a tanulÓpénz,immár aktiztitt,hogy kaptárvassalke- nagYban.A méhekalkalmazkoreteket (mézelvételpergetés- dÓ képessége szinte korlátlan, a hez),vagy pl. molnártalicskával méhész hibáját képesek korrigálkaptárakat(méhcsaládok rÖpte- ni. Ennél a megoldásnálazontése) mozgatok. ban a méhésznek kell helyeA mriveletiésa technolÓgiai sen alkalmazkodni a méhekhez. szemlélet nem egymástkizárÓ, Minéljobban leeryszer sítjiik a hanem elsmást kiegészítő munkánkat, annál nagyobb tuszemlélet. Mikénta legktil nfé- dással éstapasztalattal kell renlébb anyagokbÓl lehet a helyi delkezntink, hogy a rendellenesktirtilményeknek megfelelő jÓ ségeketidöben felismerjtik és kaptárt készíteni, a ktiltin- konigáljuk. KtilÖnÖsenjÓ érrigy féleszemléletek okszer alkal- zékkell ahhoz, hogy ugy alkalmazásais sikeresméhészkedést mazkodjunk,hosy mégis irámi eredményezhet. Praktikusanez nyítsunk.Ha tévedtink, ktil és a szemléletugy hat vissza a n sen a fejlódési időszakban, ha technolÓgiára, hogy kiválasz- a méhek átveszika kezdeményetom a munkacsucsokbanleg- zést, menthetetlenek lesztink. termelékenyebb m veleteket, Ezértaz alkalmazásbana fokojÓ ésa számos lehetséges tech- zatosság nem ajánlás, hanem nolÓgiai megoldás ktjztil azt k vetelmény! választom ki, amelyik ezeknek Akik elégedettek eredméa mriveleteknekaz alka|mazá- nyeikkel, ne vá]toztassanak! sát megengedi.Ha a k rÍilmé- Viszont rendkívtili események, nyeim akár egyik hétről a má- élethelyzetek minden évben elősikra meg}ráltoznak,akkor a fordulhatnak,melyek rugalmas technolÓgiámban is válthatok, éseredményes kezeléséhez azűj ha erre fel vag}ok késztilve. szemlélethozzájáru|hat. SegítA saját méhészetemben a leg- het továbbá egyéni korlátaink termelékenyebbés legegysze- meghaladásában, amennyiben r bben kivitelezhető mrivelet- számunkra kezelhetó mrivelenek, a rtiptetésnek és/vagy meg- tekből építjiikfel egyénitechcsapolásnak van me$ktil nbtiz- nolÓgiánkat (esY derékfájÓs tetettjelentóségeésalkalmazá- idős méhész más m veleteket sa fóhordáskor. A mriveleti részesít elónyben, mint egy fiame$k zelítésvégeredménye tal). Legnagyobb segítséggel is technolÓgia,amely rugalmasés azoknakszolgál kortÓl fiiggetletestreszabott. ntil, akik hosszri távri célokat akarnak megvalÓsítaniegy maMilyen eredmény gasabb minőségriteljesítrrrényvárhatő? ktivetelményt esítve. telj MinimalizálhatÓ a kiilsó segítTapasztalatainkatkevéscsaség a méhészetben, és/vagy Iáddal méhészkedve szerezttik, tÖbbsz rtizhetóa kezelhetőcsa- majd méhészettinket a taezen ládszám a méhcsaládonkénti pasztalati bázison fejlesztjiik. hozamok mérsékelt kkenése TÖbbnyirea $épesítés, cs alkalmamellett. A méhcsaládonkénti zottak bevonásais alapvetőena hozamokatmaximálÓ jÓ féIév- kezdókéntmegismert stílusban századosgyakorlatáltal igazolt folytatÓdik egyre nagyobb méméhészeti technolÓgiáknálj ob- retekben.A lépték ntivelésével jelentbat nehéz találni. Várakozá- j minőségti problémák saink arra irányulhatnak, hogy keznek, amelyre az egyre t bb a méhcsaládonkénti esetleges munka felhasználásamár nem kisebb hozamcsÖkkenést mesz- válasz. A mriveleti szemléletü sze tulkompenzá|a a nagyobb me$ktizelítés ebben is segíthet, j méhállomány szintjén elentke- de mivel utt rók lesztink, vigyrázzunk, zö hozamn vekmény. nehogy az rij tanulÓA kockázatok ugrásszerrien pénzttul drágán kelljen megfimegnónek! Mindenki tudja, zetntink. Ezérttervezettmegolhogy a méhészetbentanulÓ- dásainkkal elószÖr kísérleteza pénztsokáig kell fizetni. Ezért ziink, m4jd utána alkalmazzuk. tÖbbnyire kicsiben kezdiink. ArrÓl szÓl a cikk, hogy ami kiMariák András csiben jÓl mtik dik, nagyban Pécs

MEHVADASZAT

Decemberi raibefogás
Az elmultévdecember 13-ánPánkuErvin magosligeti méhésztársam aprÓvad-vadászat egy utoIsőhajtásaktizben hatalmas egy ktikénybokor kellös ktizepében méhlakásra figyelmes. egy lett Az tiriimét szerencséjét aznap és mé9 velem.

i*
* t' *'

ényképezőgéppelteljes mellé8 db mézes és virágporosléfelszereléssel indultunk a pet tetttink (2. kép). decemberi befogására. raj Az igy,,benépesített'' kaptárt, pincézttik, 1. képiinkiin jo| látszik, hogy 9 egy ismeróstinknél és lépnyelves,kb. 30x50 cm-es át- karanténba helyeztiik. 2o|o. mérőj építménnyelvan dolfebruár2B-ána családotfelhozgunk. A k kénybokor kelló szi- tuk a pincébőléselómelegített lárdságot és elsó nekifutásra mézes-virágporos keretekre rázkelló védelmetis adott a család- tuk át és mtiraj állapotba he- Az atkák számát ragacsos papínak. A méhlakás színéból,illetlyezttik. A család hátramaradt ron számoltuk ía' kép)meg, 24 óra mulva a hullott atkák ve kiépítettségébólarra kovetsaját építményét megsztintetttik keztetttink, ho$y az a 2009-es ésa már zárt fiasításokat tar- s zá m a 2 2 4 , 4 8 o r a m ul v a | 7 , 7 2 is évi akác idején éptilhetett. talmazÓ (háromlépnyelven) sej- Óra mulva 6 darab Volt. 2010. Az alapos előkészító munka teket méhegészségiigyi szem- március 9-én megismételttik a után, a ktilső mínusz 3 Celsius- pontbÓl átvizsgáltuk.Nem ész- Perizines kezelést,ami után a 72 fok ésaz enyhe havazás ktizben lelttik a nyulÓs koltésrothadás Órás hullás 7 darab atka volt. dtihtis kedvében lévó 2 kg-os ttineteit,de 100 zárt fiasításbÓl Összességében elmondhatÓ, nagyságu családdal találkozl2-ben találtunk érett atkát í3. hogy a befo$ott család 254 datunk. A bokorrÓl lemetszett kép). fiasítást A egyáltalánnem rab atkával volt fertózott. A decemberbenbefogott, igen méhlakást egy NB 18 keretes tartalmazÓcsaládot 2010.márkaptár egylk végébe raktuk, cius 2-án Perizinnel kezelttik. népes család valÓszín , hogy 20

nem értevolna tul a telet, de azt biztosan állíthatjuk, hosy az ószi atkafertózódés. mint lehetséges ktilsó fertózódési forrás. játszhatott tor'.illbÍ már szerepet A életében. nyilos koltesrotltator.ábbra is dás megbetegedést alatt tanani. célszenielIencjrzes Ez egy raj volt a sok koztil, de mi van a tÖbbivel,amiket azemberi szem sohasem talál meg? Dr. Kelemen Bá]int

HATAR ÉnrÉr

A rádi ofrekvenciás IF hu l lá mok sa mé h ek s é
r

ffi

gyíijtiitti'ik tisszeo|vasÓi ktÓ l. Né á ny kérdést h n n A témakiiztis: mindgyakrabban felreppenöhír' hogynapjaink rádiőhu|lámokkal míikiidörij' a hétkiiznapi életi.inknek szinteészrevét|enii| szerues részévé e|ektronikus vált eszktizei az azok és míikiidtetését méheinkre? szolgá|Ó egységel károsak-e A szakember váIaszo!.
I

- a -'''

*
:i*

*

t#

Egészség határérték iigyi
tl

0. t 0. 01
b0 .a

Munka kiizben telefonálÓ méhész

FoTó: VARGA rnnoLy

c| Ü 0l

EnergiasÍirriség edtsége kite{
t

3 0 0001
g 0 .00Ü0

0.000001
0.00 0CI0

J

r

F

\rr-

,./

50
BázisállomástÓl

A méhész kérdez:Méhesem ktj_ zelébe kb. 200 méterre utolaz ső kaptáramtőI - mobilteldonhálozat fejlesztését szolgáIÓ átjátszo allomast telepítenek, egy magas adőtorony formajaban. Zauarni fogja-e ez a méheimet? A szakember uáIaszol: R viden fogalmazva azt kell mondjam, hogy semmi esetre sem. Miért merem ezthatározottan állítani? Megmaryarázom. Sok és részleteskutatást végeztek azzal kapcsolatban, milyen hatással vannak a rádiÓfrekvenciás (RF) hullámok az é|ö szervezetekre. Ezeknek a kutatásoknak az eredménye például a ma már szinte minden háztartásban megfalálhatÓ mikrohullámri stitó. Az RF téra frekvenciátol ftiggó mélységig behatol a testszrjvetekbe- a mobiltelefonok esetében esy centiméterig.Az M-energia elnyelódik a testben,ésmelegedést okoz, de a test normális hószabályozási folyamatai ezt a hót elszállítják. Az RF-eszktjzcik által okozott minden ismert egészségtigyi hatás egyértelmií kapcsolatban áll ezze| a melegedéssel. Habár az RF-energia a kimutathato melegedést okozÓnál kisebb sugárzási szinten is hatást gyakorol a testsz vetekre, a nemzetkozileg elfogadott határértéke-

koze sincs a CCD-hez. A CCDvel foglalkozÓ tudÓscsoportok is Az elektroszmog valÓ. kizárták a sajtÓban felroppent energiasiirriség .e,tlagos ban egyrenagyobb, de mobiltelefonokkal kapcsolatos ez sem ránk,emberek- hír valÓságtartalmát. kérdez:A napjainkre' semháziállatainkra A méhész ,,elektronemjelentveszéIyt. ban oly sokat emlegetett szmog,, tekintetébenmire kell fisággal exponenciálisan cstjkken. gyelniink nekiink, méhé szeknek? 100 t50 Ezért határoznak meg minden A szakember uálaszol: Ez a mért távolság (méter) bázisállomáshoz egy 5-7 méteres kérdés kicsit osszetettebb.Ebbe a védelmi sávot. ami ttiredéke a fogalomba nem csak a mobil telévö távolságnak. lefonok, hanem az tisszesM-suken beltili hatás eseténegyetlen kérdésben gárzás beletartozik. Az olyanok A méhész kérdez:Hallottam, tudományos kozlemény sem is, mint az URH rádiÓadások, a mutatott ki káros egészségtigyi hogy az Egyestilt Államokban hatást. Mekkora is ez a szint? felerós dó CCD egyik okdt a mo- tv- és m holdadások. Ide lehet ked- biltelefonokra fo gtdk. S zakmaisorolni a nag5rfesztiltségu Csak a ktinnyebb érthetóség áramlag igaz-e a hír, uagy csak a hoz- ellátás zqiát is. Ezek azonban tjszvéért bemutatok egy magyarázo zá nem értó sajtő taldlta ki az szességtikbensem haladják meg ábrát. Ez bemutatja egy bázisállomás sugárzási teljesítményé- egészet? a határértéket. Ráadásul erre a suA szakember uálaszol: Ahogy gáruási fajtára jellemzó a nem nek énékeit,és azt, hogyan viis ha- az e|özö kérdésnél kifejtettem, egyenletes eloszlás. A városokszonyul eZ aZ egészségtigyi az élólényekre az RF-sugárzás ban és azok k rnyékénerósebb, tárértékhez. Az ábrán láthatÓ, hogy a hatás alapvetóen nem jelent semmifé- míg azoktÓl távolabb - ahol a le veszélyt. Számtalan kutatást méhek általában vannak - jelennagyságrendekkel kisebb, mint folytattak ezzel kapcsolatban, és tősen alacsonyabb. Az elekroaz egészségtigyi határ. Azonban szmog ugyan egyre nagyobb, de van ery másik érdekes tényezó nem csak az emberekre gyakois. A legnagyobb energiaforrás, rolt hatást vizsgálták, de eddig ez sem ránk, emberekre, sem háami a Ftjld k zelében,mint rá- senkinek sem sikertilt ennek az ziállatainkra nem jelent veszélyt. diÓ-frekvenciás forrás is m ktj- ellenkezójét bizonyítani. Ennek azt Schrammel Pál dik, az a Nap. Ennek sugárzását fényében gondolom, hogy a okl. uillamosmérntjk azonban a fold elektromágneses RF-su$árzásoknak semmilyen tere eltéríti. Ennek megfelelóen a foldtjn csak az emberek által keltett M-sugárzásokkal érdemes foglalkoznunk. Ezek azonban Elkezdódtitt a szezon! Mármint ami a méhlopásokat illeti. még egytittesen sem tesznek ki Méhészetemből elloptak 6 db rakodÓkaptárt, fiÓk nélktil.A akkora terhelést, ami az egészkaptárjelle$zetessé$e: elől-hátul kijárÓ van rajta,a kijárÓk ftiségtigyi félelmeket indokolhatlÖttfogandru,lapos vasbÓl. A kaptár aljdeszkájáraG betű festná. A példakedvéért: perc dél0 ve, a keretekenszintén bet belestitve. 12-esméretri féG NB a jeli napozás nagyobb terhelést szek.Kérem méhésztársak a segítségét, a kezdő méhészefőleg lent a szeryezetnek, mint egiyÓrás két,akik kaptárt vásárolnak. Ha ilyennel találkoznak, ne féljemobiltelefonálás. Mindenki éreznek szÓlni az illető méhegészségtigyisnek, rendörségnek. ésa de te már a bórén a nap melegét, Jutalom, ha kézrekertilnek' a tolvajt életben hagyom.Az invalÓszíniileg igen kevesen érez(+36)-(30)-869-8051. formáciÓkateÍTe számrakérem: a ték a mobiljuk melegét.Szerencsénkrea sugárzÓ fonásoktÓl táGulyás Gyula volodva, ez a terhelés a távol-

Elkezdtídiittszezon ! a

21

J O HATUDJUK
2010. MAJUS

más virág hí1ián látogatják, erósebb mérgezést elóidézhet. is Zdszpa (Veratrum album), t5rukbolondítÓ vagy rdiigrokoly néven ismeretes. is Főleg a hegyvidékeken, néhányhelyen azonban a mocsarashelyeken is megterem. sszetett fiirhrirágzatavan, színezÖldessárgás Lapunkrégebbi BankÓ Pá| temerini számában fehér. virágzat eléria 30-40 A cm-es hossztiságotis, juniusméhész felhívtaa figye|mlinket arra,hogy juliusban virágzik. Ha a méhek ellensége. Megfigyelése a vadmuhar leheta méhek is mást nem találnak, ezt is látomuhar(Setaria nagyonhelyes, mert a ragadős gatják's mivel nektárjamérges, verticillata) a abbankiiltinbiizik tiibbi muharfélétöl, kisebb károkat okoz.

mer ezo hatása a méhekre

hogya ntivény a fakÓmuhartől, ziildmuhartől, a fogazott, buga alakri virágzatavisszafelé tiibbek s ígymegfogmindent, amihezhozzáér, is. ktiziitta rovarokat, tehát a méheket

tilius-augusztusban virágzik, s ilyenkor, ha kÖzelebbről meryizsgáljuk a nÖvényt,horgosvirá$ában rovarmaradványokattalálhatunk. RSzeretnéma méhészek gyelmét felhívni aÍTa' hogy nem csak a muhar lehetveszélyes a méhekre. román méhéA után szek hossz megfigyelés káazt állítják, hogy a méhekre

ros hatással lehetnek a ktivetkező n vényekis: Sisakuirág (Aconitum napelebrontÓfii, lus),vagy más néven farkasryÖkér' ÖrdÖggykér.Tenyér alaku, sÖtétzÖldlevelri, gyÖkererépaalak éslilás-kékes virágzatu. JtiliustÓl szeptemberig virágzik, a ftirtvirágzatban találhatÓ alkaloidtartalmri mérgezóanya$, ha a méhek

uRÁGPoR HELYITÍESITo

mÉHrÁprÁl.É r TERmÉszETEs

inkább a napraforgÓ. Itt a mérgezésnél méhekfelfuvÓdhata nak, esetleghasmenést kapnak, majd a kaptár elótt fetrengveelpusztulnak. Egyes méhészek a tÍinetekészrevételekor fekete a kÓna gondolnak. Azért tévesztik tisszea mérgezést, legmert puszinkább az idősebbméhek tultak el. Miről is van tulajdonképpenszo? A csapadékos idóvel kell ezt ajelenséget kapcsoIatba hozni. A trimegvirágport adÓ n vényekvirágpora a nedvesség hatására mér$ezóvé válhat, mert a virágpor fehé{etartalma ededésnek indul. Az ilyen alkalmakkora laboCsapadékos idöben a ratÓriumi vizsgálatok csak a ttimegvirágport adÓ méhek belébenmutatták ki a ntivények virágporaa romlott virágport, egyébként nedvesség hatására nem találtak semmilyen más mérgezövé válhat, mert anyagot' amely a méhekpusza virágporfehérjetar- tulását előidézhette.Ezt azért talma erjedésnek indul. hangs lyozom, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy a méA szellórőzsrÍf(Anemone) a hek legkísebb rendellenespuszméhek csak akkor látogatjálqha tulásakor is a mezőgazdaságmás virágrÓl hordás nincs.A vi- ban használatos permetező, rág leginkább akkor mérgez, ha porzo szerekre gondoljunk és huzamosabbideig esős időszak gyan ba fo$uk a fdldmriveseuralkodik ésa nedvesség hatásá- ket, hogy ismét valamit bejera a virágpor megromlik. Az lentés nélkiil penmeteztek,és ilyen virágport gyujtő méhek fel- ezzel kán okoztak.A rossz idó puffadnakéselpusztulnak. elmriltával ezek a mérgezési tiiA megfigyelés szerint az a|- netek elmrilnak ésa család állakaloid tartalm nektár miatt pota normalizálÓdik. leginkább a gyujtó méhekmérAz esön kívtilmég k d, a hia geződnek, csak náluk tÖrténik deg idő is elósegítheti virágpor a erősebb elhullás. Ha viszont a a romlását ésezzel a mérgezést. virágpor mérgezett, illetve rom- A tapasztalatazonban azt mulott, akkor a gyujtő méhek mel- tatja, hogy nem minden eső lett a dajkaméheknél a fiasí- okoz mérgezést, a huzamoés csak tásnál is t rténhet pusztulás. sabbesősidőszak.IgenÖsszetett Hangsrilyoznunk kell, hogy a kérdések ezek, amelyek megfijelzett nÖvények mérgezése gyelésére, kísérésére méhéa kis rendszerintkisméret ésa csa- szek nemvállalkoznak ésnem is ládon észre vállalkozhatnak, ezeket tudosem vessztik.KánÓl csak akkor beszélhettink,ha mányos intézetek, csoportok ezek a nÖvények megesenfor- munkájávallehetcsak tisztázni. t Mégis minden megfigyelés dulnak eló. Néhány mérgezó n vény hasznos lehet, hogy tisztábban ktiztil is lássuk a problémákat. azonbanaz ismertebbek komolyabb bajt okozhat. Ilyen Bendiák István lehetaz eziistlevelrihárs,de még

Figyelem !
Yernollo Bf. u. Cím: |.|7691Hossz(lhetény,PÜspÖkszent|Ósz|Ó l l. Telefonr +36 72 491-020 Mobil: +36 30 7137-O18 Honlop: www.vernolis.hu E-moil:vernolis@vernolis.hu RomÓn|o| íorgo|mozÓ: NehÓr King + 4.0745.582.990, www.nehorking.ro

Országos Két személlyelbóviilt a Magyar Méhtenyésztók Egyesiiletének 2010.évbenméhanyátforgalmazota$ainak száma: Ady Kdnnai Lajos,8438Veszprémvarsány, E. u. 12.Tel.:(+36)(30)-eeo-7180 L.u.72. rel: (o0)-(45)Kossuth Tőth Zoltdn,462|Fényeslitke, (+ 6)-(20)4s5-7r9O 447-O33, 3

22

KOZERDEKU INFORMACIO
2010. MAJUS

ffi

Szakmai Lengyelországba ! utazás
A Magyar MézutEgyestiletszakmai utazást szervez Lengyelországba 2010.julius hÓnapban. Az utazás hat napot vesz igénybe.

Méhegészségiigyi zárlat alattá||Ótelepii|ések ok miatt

nyrilÓs ktiltsérothadás- 2010. miatt április
Zárlat alatt lévő teleptilések

Megye Baranya

programok: Teruezett
jr 2 010. i l i us 25. Indulás KaposvárrÓl' SalgÓtaf ánon kereszttilDobsinára, a jégbarlan$ megtekintése után utazás Lócsénkereszttil CervenyK]ástorba, szálláshelyelfoglalása 27. Jít|ius Tutajozás DunajecfolyÓn, Nedecvárának megtekintése, a majd látogatása VÓros Kolostorba,utazás Kamiannába, szálláshelyelfoglalása Jrilius28. Reggeli után látogatás a Kamiannai KutatÓ Intézetbe, KutatÓ Intézet Skanebéd, délután Gribovi Méhészeti a és zen meglátogatása Jril i u s 29. Királyi palota Utazás KrakkÓba, Waweli Székesegyház, megtekintése után sétaa fótérre, látogatása PosztÓcsarnokba ésa Mária templomba, délutániÓrákban kirána dulás a Wieliczkai sÓbányába Jrilius30. Utazás TarnÓwba,Bem tábornoksí{ánakme$koszoruzása, 1848-asmagYarszabadságharc emlékterének megteprogram), kintése, séta fótéren(szabad a visszafelé StrÓzeban a Méhészeti Muzeum meglátogatása[Alternatív (Auswitz) program:Oswiecimba kirándulás] Jri l i us 31. kereszttilésa Csorba-tÓ mellett. HazautazásZakopanén Az utazáspanorámás, légkondicionált autÓbusszal torténik Részvételi díj:27 000 Ft + 300 Zl, amely tartalmazza reggelivel, vacsorával az utazás ésszállás koltségeit, Jelentkezés, helYfogla|ás: 000 Ft befizetésével 27 Erdeklódnilehet: KovácsottÓ, (+36)-(so).+s+-647 6 BírőMárton'(+36)-(20).232-3584

ZUMI Bolt Mézes-Méhész
I
Nyitás:2010.május4.
hidegen hengerelt mtilép ésmindenféle méhészetieszktiztik, a kaptárvastÓl a pergetóig.

Nyitva: K-Sz-Cs-P:9-17 8-12 Szombat: Telefono tenilelést esz nkl s ftlu Postázástvállalunk! Budapest XIV. keriilet,SzuglÓ utca 125/C. (Vezér saroktÓl 100 m) rit Telefonszám: (+36)-(30)-3rs-s74s E-mail: baltakft @baltakft.hu Sztetettel uárunk mílilen keiluesuásdrlőtl

SomogyviszlÓ, Somogyhatvan, Nagyharsány Bács-Kiskun Madaras,HÓduna, Miske, Drágszél, SzalkszenÜrrárton, Gátér, Kalocsa, Petőfiszállás,JászszentlászlÓ, gyháza,Kerekegyháza Kiskunféle Békés Békéscsaba, Kardos,Gádoros, Nagykamrás, acsrid-Kisszénás, Csab Nagyszénás, SzabadkígyÓs Borsod-Abauj-Zemplén*Felsókelecsény, Járdánháza, gma, Tiszadoro Szentistván, Vijvitány' ArnÓt, AszalÓ, Gelej, Komjáti' Szendrő,Monok, Kány Csongrád Deszk,Maroslele Fejér MÓr' Bodajk Hajdu-Bihar Hajdusámson, Debrecen Heves Heves,Bektilce,Balaton, Nagyut, Btikkszentmárto MikÓfalva, n, Hevesvezekény, PoroszlÓ, Parád, Mátraderecske, Bodony, Egercsehi,Recsk,Pétervására, Ivád,Kisfiizes,Erdők vesd,Eger, EgerszalÓk,Szucs, Egerbocs, Bátor, Hevesaranyos, Tiszanána NÓgrád Piliny, Palotás,Szécsény, Szente, Szécsényfelfalu, enő, DiÓsj SalgÓtarján délirésze, Sztigy Pest KÓka, Stilysáp' TápiÓszele, TápiÓgy rgye,Dány, D msÖd, Domony,Domonyvtilgy'Gtidtilló' Isaszeg Somogy Kaposfő,Kaposméró, Kapostijlak, Ecseny,Kökut, Bárdudvarnok, SiÓfok' Tapsony, somogTszentpál, Somogyvár, Somog!5nrámos Szabolcs-Szatrrrár-BeregfAranyosapáti, Ftilesd,LÓnya, Encsencs,Balkány, Nyírbátor, Nyírlugos, Vállaj' Nyírbéltek, Szakoly, Tiborszállás,Napkor, Nyíregyháza Tiolna B lcske, DunafÖldvár,Závod,, Tevel,Kisvejke, Szakcs, Várong, Lápafő Vas* Szombathely, CsákánydoroszlÓ Veszprém Bakonynána,Dudar, Csetény, Jásd, Bakonygyepes'Ajkarendek, . Magyarpolány, Pápa, Ajka város Torna pataktÓl északra része esó ZaIa BecsvÖlg}e, Pakod, ZalaszentgrÓt, Keszthely**
(azaz 5 km-es krirzettik. helyi zárlattal érintettek 'A felsoroltteleptilések ben is zárlat van). .. Valamint Kustánsze$,Petrikeresztur, Pálfiszeg,Gombosszeg, Dtitk, Zalabér, Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Vonyarwashegy,Hévíz, AlsÓpáhok Fonds: OMME szaktanácsadÓ hálÓzat

n
ADÖTANncsnoó
MAJUS 2OIO.

Adotanácsado

gépkocsik adÓja NagyteljesítményÍi
125-175 A személygepkocsi kilowatt eletkora te|iesítneny 176-199 kilowatt te[iesífuény 962,5 Ft/kilowatt 200 kilowatt ésannál nagyobb te|iesífuény 1035 Ft/kilowatt

méhésztársainknak, biztosít E rovatunklehetöséget választ kérdéseikre kapcsolatos hogy adÓzássa| várja Kérdéseiket a Szerkesztöség kapjanak. 690 A ryártási évében (Méhészet, Budapest, 2g4. 7Í. 1591 ésaz aztkiivető Ft/kilowatt : E-mail brossp@t-online.hu). 3 naptáriévben
o A vagiyonadÓ tiirvényből a lakÓingatlanok utáni adÓfizetési ésbevallási kiitelezettséget eltiiriilték. Mi után kell e ttirvény szerint továbbra is vaglyonadÓt fizetni? - A varyonadÓrÓl szÓlÓ ttirvény szerint továbbra is adÓfiterheli a zetési kÖtelezettség személygép nagy teljesítnényú légijárm veket. kocsikat,vízi és jdrmúuek adőja: azado a) uízi mértékétttirvénya vízijárm a kora szerintdifferenciáltan,kétféle mÓdon határozza meg. Kiiltin a vitorlás vízi jármrire és ktil n a motoros vízi járm re; b) légi jármrivek adÓja: az a adÓ mértékét ttirvény a légi jármri kora szerint differenciáltan határozzameg; szec) nagy teljesítményri adÓja: az adÓ mélygépkocsik tárgya a |25 kW teljesíunényt elérőhajtÓmotorralrendelkező személygépkocsi. O Kifejtenébövebben, mely személygépkocsikatterheli a nagy teljesítményü személy. gépkocsikvagyonadÓja? - A ttirvényszerint adÓkiiteles a belftildi magánszemélyvary belftild n bejegyzett szervezet tulajdonábanállÓ azon személygépkocsi, amely a |25 kilowatt (azaz t7o lÓerő) teljesíbnényt elérő hajtÓmotonal rendelkezik (nagyteljesítrrényú személygép kocsi),fiiggetleniilattÓl, hory az

900 750 600 A gyírtási évet belftildtin vary ktilftldtin talal;Ft/kilowatt Ft/kilowatt Ft/kilowatt kiivető 4-7. illetve belfiildrin vagy kiilhatÓ, naptári fuben ftild n kertilt nyilvántartásbavételre. Uryancsak adÓk teles a 690 575 460 A ryártasi wet ktilfi'ldi illetőség;umagánsze- ktivető Ft/kilowatt Ft/kilowatt Ft/kilowatt 8.11. mély kiilfiildÖn bejegyzett szernaptáriévben vezet tulqidonában allÓ azon 555 462,5 személygép- A ryártási évet 370 naglyteljesíbnényu Ft/kilowatt Ft/kilowatt Ft/kilowatt kiivető|2.|5. kocsi, amely a maryaÍ hatÓsági naptáriévben nyilvántartásban szerepel. 420 350 minősiil évet 280 Személygépkocsinak A ryrírtási Ft/kilowatt Ft/kilowatt az a szemelyszállításceljára ké- kiivető 16.naptári Ft/kilowatt és amelyben- a veévben utána sztilt gépkocsi, zető iilesétis beleertve - legfelktimértékéhez jebb kilenc allandÓ iilőhely van, nem szereplő vary ktilfiild n dő gépjármriadÓ a az ide nem értve autÓbuszt,vala- nyilvántartásba vett személy- ti. Ísy az ado mértéke szeután fizetendó Nem mi- gépkocsieseténaz adó alanya mélygépkocsik mint a motorkerékpárt. a targ}'anak az a belftildi illetőségrimagán- gépjármadÓ kétszerese 125 nőstil azonban az ad,ő vagy az a belftildtinbe- kilowatt telesíÜrrénytelérő és rendszámtáblával személy az oT betújelri meg jogszerrien felszerelt gépjármti' jegyzett szervezet,amely a sze- 175 kilowatt teljesítnényt a nem haladÓ, kétésfélszerese csi ilyen személygépkocsi mélygépko tulajdonosa. íry az mega 175 kilowatt teljesitrnényt c) T bb tulajdonos esetén után az adÓt nem kell megfizefui. 0T betrijelri rendszámtáblával a tulajdonosoktulajdoni hánya- haladÓ és200 kilowatt teljesítménytel nem éró,ésháromszojellegujám vek látha- daik arányában adÓalanyok. muzgalis Az adÓt tehát minden esetben rosa a legalább 200 kilowatt teltÓak el abban az esetben,ha a nagy teljesíÜnéelérő Muzeális Minősító Bizottsá$ i$a- a tulajdonosnak kell megfizet- j esíményt Terzolásaalapjánerrelehetőségvan. nie, fiiggetleniil attÓl, hogy a ny személygépkocsikután. vaa milyen va- mészetesen nary értékri a) Magyarországonnyilván- személygépkocsit érték jog (például:ha- gyontárgyak után fizetendő tartásba vett személygépkocsik ryoni terheli.Az adÓktite- adÓt akkor is meg kell fizetni,ha az esetében adő alanya az a szonélvezet) az belf ldi vagy ktilfÖIdiilletősé- lezettséget adÓévelső napján esetlegesena személygépkocsi a gri magánszemély,illetve az a - tehát a 2010. adÓév esetén menteslenne a gépjármadÓ-fialÓl. január l-jén- fennallÓ kti- zetési ktitelezettség belftildtin vagy ktilftildtin nyil- 2010. vántartásba vett szenrezet,aki riilmények figyelembevételével Az előzőekre tekintettel a személygépAzaz,ha késóbbi nary teuesínnényú vagy amely a naptári év első kell teljesíteni. ha- időpontban bármilyen változás kocsi után fizetendő adÓ mérténapján a személygépkocsi alakul: tÓsági nyilvántartásb an felttin- ktivetkezik be, akár a személy- ke a ktivetkezőképpen A vagyonadÓbÓl levonhatÓ gépkocsi, akár az adÓ alanyának tetetttulajdonosa. b) HatÓsági nyílvántartásban oldalárÓl, ide értvea személy- az adÓkoteles személygépkocsi gépkocsiátruhazását, megsem- után az adÓéwekivetett gépjárEz is, misiilését ezt a változást csak muado <isszege. azt jelenti, le- hory az adÓalany a 2010.éwe a változást ktivetö adÓévben fizetendő, a nagy teljesítnrényu het firyelembe venni. terhelő adÓo Milyen mértékri vagyon- személygépkocsit pusztulásával és további 400 ...néven elhírestilt,400 méhcsalád ter- bÓl a szintén2010-re- az onfizetésikiitelezettség adÓ egy család sulyos legyengiilésweljrírÓ ká.resemény eve t rtént. heli a nagy teljesítnényi sze- kormányzat határozataalapján' felelős cég(Akácviilrye Kft.) Az említettkiír bekiivetkezeséért mélygépkocsikat, illetve tu- kétrészletben fizetendő gépEzt elismerte vétkességét. a tiibb szálon futÓ nyomozás végén járnr adÓ e$észét akkor is lelajdonosukat? k kiivetően tiibb hÓnapon át tartÓ egyezkedés vetkezett, ami. - Az adÓ alapja a személy- vonhatja, ha azt a nagy értékti jelentöen hozzájánrltak azok a laboratÓriu. nek megkiiteséhez gépkocsi hatÓsági nyilvántartás- vagYontárgyakatterhelő adÓbeamelyeket az OMME monitoring vizsgádatke. mi eredménye|q ban, más hatÓsági okiratbanfel- vallásra nyiwa állÓ határidóig Je. érdekében. reténbeltil végeztiink el, a károsult méhészek kilowatt- nem (nem hiánytalanul) fizeti ttintetettteljesibnénye lenleg az ii$y ott tart, hory a peren kíviili létreji'ttkártérítési le$, ha a (A kizrirÓlag lo- meg. Természetszer ban kifejezve. felelős a részleteit károkozásért tisszeg(zo miltiÓ Ft) esedekes erőben felttintetettteljesíbnényt személygépkocsitulajdonosámegfelelő mÓdon kífizette. AkácvÖlgye Kft. a szeruődésekben 1,36-tal kell osztani.) Az adÓ nak éstizembentartÓjánakszea Az említettcégete$yébként hatÓság 880 000 Ft niivényvéa mértékét ttirvény a hasonlÓ mélyeelválik, ésa gépjárm adelmi bínággal is srijtotta. (OMME) után fizeten- dÓt az iizembentartÓfizeti meg' személygépkocsik

A ricseiméhmérgezés...

ADÖTANACSADo
akkor azt a tulajdonos a nag:y értékií vagyontárgyakat terheló adobol nem vonhatja le. 50 sza za Ié kos a d o k e d u e z m én y illeti meg: - a kizárolag elektromos meghajtásu. r'alaminta hibrid azaz elektlomos és hagyománl-os belso egésiimotorral egyaránt ellátott - meghajtásuszemelygépkocsit, - annak a magánszemélynek tulajdonában állo - legfeljebb eg} darab - személy$épkocsit, amely személy sziilóként, nevelosziiloként,orokbefogadÓ sziilóként háztartásában három vagy annál t bb gyermeket nevel (tart el). E második kedvezmény szempontjábol gyermeknek minostil - a kiskoru, _ aZ a nagykoru személy,aki oktatásiintézmény nappali tagozatának tanuloja, hallgatÓja, de 25. életévét nem toltcjnebe még - életkorátol ftiggetlentil az a személy,aki sulyosan fogyatékosnakva$y tartosan bete$nek minostil. A kétkiilonjogcímenjáro adÓkedvezményt - ktilcin tilalom hiányában - egy adÓalany akár párhuzamosan is igénybeveheti, azaz lehetséges, hogy kétszer50, azaz gyakorlatilag l00 százalékos mentességet élvezzen. Az adÓkedvezmény igénybevétele nem zá4.a ki annak lehetóségét sem, hog$l az adoalany a terhére kivetett gépjármiiadÓt is levonja az adojábol.Uryanakkor az adobevallást abban az esetben is be kell nyujtani, amennyiben ezek a kedvezményekaz adÓalany adoját nulla forintra csokkentik. Példa:Egy társasá$ a tulajdonában és iizemeltetésében lévo, 150 kilowatt teljesítmenytí 6 és éves személygépkocsi után 90 000 Ft (150x 600) ado fizetésérekoteles.Amennyiben az auto hibrid, akkor az auto után a társaságot50 százaIékos mentességilleti meg, azaz az ado 45 000 Ft-ra csokken. Ebbol az adooszszegból azonban levonhatÓ a társaságot terhelo gepjármríado osszege, ami pontosan 45 000 Ft. Ennek a levonása után a társaságnak nem marad fizetésikotelezettsége,de az adokedvezmények érvényesítése érdekében az adÓrÓl bevallást kell tennie. o Milyen bevallási és befizetési határidóket ir eló a vagyonadorÓl szÓlo ttirvény? _ AZ egyes nagy értéktivagyontárgyakat terheló adÓt: a) a személyijovedelemadÓrÓl szÓlÓ bevallást adohatÓsági kozremríktidés nélktil benyÚrjtÓ magánszemélyek- ide nem értveaz eg}éni vállalkozÓkat és az áfafizetésre kotelezett magánszemélyeket- 2010. május 2o-áig, b) munkáltatoi adÓmegállapítást Vagy egyszerrisítettbevallást választo magánszemélyek 20l0. május 2o-áig, c) nem egyszer sítettvállalkozoi adÓ (a továbbiakban: eva) alany egyéni vállalkozok és általános forgalmi adÓ fizetésre kotelezett magánszemélyek 2010. február 25-éig, d) eva alany egyénivállalkozok és bevételi nyilvántartást vezetó eva alany társaságok 2010. február 25-éig, e) kettós konywitelt vezetó eva alany társaságok 2010.május 3 l -é i g' f) nem magánszemély adozők _ ide értve a naptári évtól eltéró tizleti évetválasztÓ adozÓk a t i s - 2 0 1 0 . m á ju s 3 1 -éig , g) a fentiekben fel nem sorolt adozok [iovedelmet nem szerzo magánszemélyek,társasági adobevallás helyettesítcí nyilatkozatot tevó szervezetek,eryéb adokotelezettséggel nem rendelkezó ktilfuldi adÓalanyok) 20l0. május 20- áig kotelesek bevallani. A bevallásban az adÓt forintban - kerekítés nélktil kell feltiintetni. Az adozo aZ egyes nagy értékií vagyontárg$akat terheló adÓt az adÓévbenkétegyenló részletben koteles megfizetni. Az elso részletet aZ adozora irányado évesbevallás benffitására elóírt határidoig (elsó alkalommal 2010. február 25., május 20. vagy május 31.),a második részletetaz adoévszeptember 30-áig (elsó alkalommal 2010.szeptember 30-áig) kell megfizetni. Krenovszkyné Lovász Andrea okl. adoszakértrj

rvl

l--rrF
ilFr!

F ,

r

rJ ol - G O Z O U 7 i tvliY. IG '{ E L tvl
, .a

fl-1

l-l-rflJ

l-l

3 rt megyI CntARNÁ [,vflebÜztosre
A nemzetkozikiirvizsgálatok HPLC,Lc/Ms ésCHRRM jo egyezését a igazolják. Hazai referenciák: nynel(tá Dunavarsány), Ne|<tálÓra(Baja ), r( Ara rf (Domsod) AlfredL. Wolff(Békés), Klenáncz Méhészet A m szerszerepeI M.V.H.gépkata|ogusában, támogatásis igénye|hetó az ísy annakbeszerzéséhez.

A C H A R M rends zerhas zná latávaI ákon be|Ü|megbíz hato edményt or er r k a p h at a m é zbe eS et Ieg esen bel<eU|ó bétalaktám, tetr aciklin, s z u | fo na m id, s zt rept o m ic in , makr olld, klor amfeniko|, és nitr ofur án je|en|étér e. ti p u s tis zerm a ra dv á nYo k legkisebbmér tél(Lí

adutrade

Adutrade Kereskedelrni Kft. H.1071 Budapest, DÓzsa Gyorgy t 40. Tef/fax: +36/22 61O447;+36/7A 3248254 E-mail: adutrade@adutrade. hu

i,lcTIAKM
25

r
APROH IRDETESEK
AprÓhirdetéseit kizárÓ|ag irásbanvárjuk(|eve|ezólapon, |evé|ben faxon)az 159.l vagy Budapest, Pf.294 címre, vagy a273-2285faxszámra, A borítékra rá: Méhészet írják Beérkezési határidö:a tárgyhÓt mege|őzó hTnap.l0-e. szerkesztÖsége. (360Ft + áÍalszó), az á|ta|unk kii|dÖtt Hirdetést A hirdetés e||enértékét cxkken ke|| befizetni te|efonon nem foqadunk.

EPERJEslNÉ Mézfelvásár|Ó Ialkozás váI
Mézfelvásár|ás az or5zágegész tertj|etén' fizetéssel, azonnaIi 9Öngy |egcseréve|, szá||ítássa|, aktuá|is napiárakon, Mindenmennyiségtli fajtáj de és ' csaktermészetes érdekel. méz Nyitva: á||andÓan. (06)-(29)-426-691 Tel.ffax: Mobil: (+36)-(30)-940-5s48, (+36)-(30)-e32-0422 Te|ephely levélcím: és Eperjesi Sándorné. Toa|más, 2252 Ligetu. 28.(Pest megye)

MEZFELVASARLAS Tisztelt Mehesztanaim! Szívesen rendelkezésiikrt állok szolgáltatásaimmal: az alábbi felvásár|ása. Méz,viasz,propolisz leggel, fu onnalifizetéssel, cseregiingy folyamatosan várom minden felajánlásukat fajtatiszta, méziik szándétrival. termeszetes eladási Terme|öimézesiiveg, 720 valamint ml-es, ml-es 370 forgalnazása es220nl-es tivegek Fém iivegzárÓlapkák fehér, es mintás színben, arany méhsejt 82-es 63.as méretben és nálunka legalacsonyabb áron szerezhetök be Miilép. cukorés12o l-es hordÓk kaphatÓk CsorbaJözsef' Szentkirály Telefon (+36)-(30)-9 : 35-837 O

TOTT

rónurnÁs

MtÉH Észsnnnr sríLussnl|

rt.gyÜfugdm.rÓ:

Automata, nyomásozabályozott mÓhetető' máhltatÓ

-#t|.s'*l' Wí'fiilr&'o.t|il.

Kaptárnyitása1é|k l,etetésimego|dások E$jÍrm'
mindenfé|e kaptár típushoz

+07.45/582.990

|eI hetö Utánvéte! megrende|
nozémagyÓgykezelésére Fumagillin hatÓanyagti Fumídil-B por. valToa ellen kaphátÓ Perizin, Perizin adagolÓ

Mézfe|vásárlás az országegész -(7 Tel./fax. (06) 6)-45? -563.Mobil : (+ 0)-(ro) eo3z-T60 : I terli |etén, na|i fizetésse|, csereazon g s giiryi szaktan csadds: M éheézsé gongyo|egge|. JÓzseíBaks, Forgi ftj Dr. Cserényi Péter állatorvos.Tel.:(+36).(30).9535-044 (06)-(62)-269-736, Méhésztársak! u. 54. Tel./fax: vásáÍlás kujen esetén állatorvosátÓl gtÓgrczercszétől ftlvilrá$osítástl vagt további SeIejt|épet, méh. (+36)-(30)-4s6-6s47. viasztnagy szi|árdságtl, hidegen m do|9ozok fe|. hengereIt |éppé Dávid Méhészeti Gépgyiirtás, uÉzrelvÁsÁnns Kalocsa M Postázástvá||aIok. Színesm |ép Méhészbolt. Szigetha|om, u. gyaronzág Északkelet-Ma gyertyának kaphatÓ! Ba|ta 214',az MO.tÓ|tíz percre'ViaszLász|Ó, Úl rennllÉrt thetó méz|etÖ|tó F tarteriiletén, Va|kÓ'Ady E. u. 9. Te|efon: mri|ép csere szolid áron' Méhé2114 tá|y50 kg.tÓ|. FUREIIO atkae||eni azonnalifizetessel, szetife|szere|ések bó vá|asztékban. (06)-(28)-484-20s. k dt'|ó'HordÓs, kannás mézme|egícseregtingytileggel. petéztető Anyarácsok Jenter-féle gépek tó. Mézpergetó rozsdamentes pontos bonyolítás ! Gyors, készÜ|ékméz|etÖltó tartá|yok mézadago|Ó Méz kicsomago|ásához kivitelben automata, 2-66 keretig, Furetto- sz ktetök stb. kaphatÓk. pumpa Lqszti soLTÉsZ csupor tetöve| 400 9rammos 230V-osszabá|yozássa|. Fu retto-jaNyitvatartás: K-Sz-Cs 9-17,P 9-l4 Aba jszántÓ, SzemánI. 37. 6 tetóve| m anyaglivegtetö, pontos, -, vításgyári a|katrészekke| 1 napon Te|. Óráig. : (06)-(24).401 (+36)- ki|is. i||etve (06)-(47)-330-88 -348, Tel./fax: I, szabvány livegekzárásá. be|t]|. Viaszfözök. 720-as fazettás (20)-st2-Bt22. (+36)-(20)-+27-0622 maci hoz, m anyag sz ktetö, mézes mézestiveg + tetö. mÍianyag rak|apok 250grammos e|adÓ, 6300 Ka|osa. |stván 82. Szt u. (06)-(78)462-243. Td"/fax |yukbő. kaphatÓk, 10, 15, 18, 25, 30 mi||iméter IegoIcsÓbban gyártÓtÓ|' a MéhmérgezésekkárfelméÉse. Td: (+36)-(20)-esl-8e4r rostaszo- Tel.(+36)-(30)-934-206s. sé9 gépfonatok, csirkehá|Ók, : szakvé|emény. bírisá9i feIkévítés. vetekkaphatÓk. Kovács, V|l., Bp. Marek méhész Ma|ya PéterigazságiJgyi pá|yaudvartÓ| JÓzsef u.39. Ke|eti 2 perc. Míilépkészítes, |ép.feIdolgozás oreg Te|.: szakértó. (+36)-(70)-949-6077, (06)-(1)-342-3182, (+36)-(30)- kedvezó Telefon: áron.Méhészeti eszkozÖk Web www.meh mergezes.h : u fi'ist |ők,keretek, kínai á|cázÓceru955-2449. Borsodban az osszes és Furetto, mtianyag méza,feromon, szomszédos megyében! EGYGYoRsHínronnns pergetök - nagyváhészka|ap, stb' Fizetéshe|yszínen a készpénzben. www.omme.hu Káro|y, |asztékban kaphatÓk. Bacsák Cseregongyoleg. 1/l oldal 33s 000 Ft (06). Györ, JÓzsefA. u. 79.Tel./fax: pontos Precíz. átvéte|' 210000 Ft l/2 oldal (96)-434-68s. Hán keret|éc megrende|hetö. e|ójeRuscsák AttiIa 132000 Ft U4 oldal gyezhetó.Győri András.Te|.:(+36)Encs, Kossutht 33/A 93 000 Ft 1/8oldal kaphatÓ, vi. hengerelt mri|ép Hidegen (30)-9972-61 (06)-(25)-461 -07s. 6, (06)-(46)-386-6ss. Te!./fax: 1/16 oldal 60000 Ft 2141 asztvásárolok. Mervald JÓzsefné, Mobil: (+36)-(20)-37 1-9281 HátsÓ borítÓ 398 000 Ft (06)-(28)Kossuth u. 6.Tel.: L Csomor, I Méhészeti eszkiizgyáÉás B2,83 színes 368 000 Ft 445-n4. Mézpergetők igény készítése szeAprÓhirdetés 360 Ft/szÓ Tamási rendszer uj rakodÓkaptárak gép, vi' rint' Fede|ez méh|ef há1 mm hasáb 360 Ft/mm fél 10500 Ft-tÓ|e|adokHunor. NB 8-12 SOMOGYI JOZSEF |izatitápegység 220V.os kicsak 1/1PR-cikk 264 000 Ft Keretekrendelhetcik Tel.:(+35)keretig. kaptárkészítő vite|ezésben 12 ! MéhIesepró V. Az árak a 259o-os áfát nem (30)-239-5922 www.kaptazona.uw.hu 34'l'l Szomolya, tartalmazzák! ForgathatÓ á|lványa csepegtetó gyártitÓ|'Rácz Ferenc, |stvánt 3.|. Szent 6500Baja, 120 literes (+36)-(70)-336-6923. Tel. (+36)-(2 -327 462s : 0) Té| 53.Te|.: u. Evodia(mézelödiszfa),ttibbfé|e méhordÓ müanvaÉ Fax: /oe)-(zg)-323-00s. ze|ő csemete, Te|.: megrendeIhető. folyamato kaphatÓ. saln (+36)-(70)-61 1-1834, (+36)-(70)-627Baranya, Mézfelvásár!ás Bács-Kiskun, Krlstálycukor, 3488!VirágzÓfák éstu|ajdonságaikTolnamegyében. tÖrJÓzsef,NeDom porcukor, cukorliszt nak megismertetése: www.fÖ|dieIetmesnád udvar. : (+36)-(30).905.7207' Te|. partja.hu weboldalon! napi |egkedvezóbb áron

Mézes Maci Bt. Laios-i"se, István 1. s2ent u.

MEZFELVASARLAS

Hirdetési áraink

Méhészbo|t Székesfehérvár. u.80. Kiste|eki Méhviaszt veszek, |épre m cseré|ek. Tel.(06) : -(22)- -842. 323 Postázást vál|alok

Kft. ,,PILLE"
Solt, KossuthLajosu. 91. Tel.: (06) 8)-486-2e2 -(7

igény Kaptárak gyártását vá||a|om 1/2 szerint. HunorrakodÓ 9500Ft-tÓl, Ft-tÓ|. NB 16.18 NB rakodÓ.|1000 13000, 2414000Ft. (+36)-(70)NB Tel.: 323-9634.

(postai is) csoma$ként felvásárlás azonnali fizetéssel Király Gábor 212-4135 Telefon(+3 : 6)-(70)-

VIASZ PROPOLISZ

! 26 " t r !l í lL $ í t , 1 .

Készíttink higiénikus via|jdeszkát rá9porszedöve|, ptára rakodÓka katés tartozékait. keret|écet hársbi|. Varga, Za|aszentgrÓt. Te|.:(06)-(83)362-47 360-91 (este). 2, 2 Egyedi kaptárgyáÉáslKomp|ett rakodÓ fekvö kaptárak 500 Ftés 13 ti|. Bármi|yen méretben, kia|akításTovábbá sa|. vá||a|juk konténerek te|jes kÖr |egyártását. Kohut Bt]tor Kft., Szarvas. www.kohutkaptar.hu Tel.(+36)-(30)-34s-49s6. :

Keretlécck, keretek kész e|adÓk, rendeIhetók! (+36)-(30)-485-5876. Te|.: 1/2 NB család,harminc. Perizinezett, GodÖ||ö mel|ett' kereteken rész|etekis, (oe)-(z8)-492.671' benis e|adÓ. Te|efon: (+36)-(20)-s8s-e632.

Kézi mÍi!épprés eladÓ!
Sok ktiltséget megtakarítésa méhészeti tudását emeli. Ugyan gy, mint egyébméhészeti mrihelymunka. (+3 Elérhetőség: 6)-(2o|-62t-692o

Fejér' VeszpÉmésKomárom megye éskiinryéke. Fizetés készpénzben, cseregtingyÖleg. Kápolnásnyék'Lehel u. 7. Te! (+36)-(20)-91 : 5-6637

MEZFELVASARLAS!

NOREVO Hungary Kft.
Akác-, vegyesvirág-, fajtamézek biomézek és fe|vásárlása 5630Békés, Cseresznye 15. u. (66)-a11-99s, t-654 (66)-41 Tel.:

UqSZIi SPINDLER

IuÉzpErvÁsÁnrÁs t
Mindenkorilegmagasabb áron Eger 200 km-es vonzásktirzetében! Korrekt bonyolítás! Azonnali fizetés. Csereg ngytileg

ba rt, rupkeverö százhtjszezerért, csi anyapáA Demeter miilépiizem a mé. brikkonymag,ltacimmag, llagfri várja oIajretekmag, kaptármér|eg mustármag, e|adÓk. Kezdót somkÓrÓ- roztatik' hésztársakat. Mti|épkészítés, oreg. szívesen mag, pohánkamag' tanítok gÖdo||ői mela HÉV szarvaskerepmag. |ép-fe|do|gozás. viaszvásár|ás. Cím: (06)-(22)-s8s-076, (+36)-(30)-30a|etti méhészetemben. Járányi agrárTel.: DemeterAndrásné, Nyíregyháza, mérnÖk. igazságiigyi méhész szakértö. 1438' SzentgyÖrgymag Kft. (06)-(42)-404Garibaldi 13.Tel.: u. (+36)-(20)Telefon : (06)-(28)-492-671, 439.Szombaton zárva. 585-9632. MéhészboIt, Nyíregyháza S IMO N MIK L ÓS gyártása forMéhészeti eszkozÖk és Nagyvisnyő' A Mézes MackÓ ga|mazása méhészeknek ésviszont. lf ság tit 4/A. MéhészboIt e|adÓknak. Termékeink megtekinthe(06)-(3 Tel.ffax: 6)-3sl -os8, Tamási, RákÓczi u. 61. tök a wwwmeheszbo|t.hu webo|datertiletén az oszág egész mobil: (+36)-(30) 6-os12 -41 Méhészeti fe|szere|ések |asztékbő vá lon. Postázástvá||a-lunk! 4zt00 is azonnali fizetéssel! CÍm: ban. Viasz-, müi|épértékesítés éscse(06)Személyes kapcsolattartás, Nyíregyháza, A. u. 15.Te|.: Hy Miilépkészítés' oreg|ép-feldolgozás. re'MéhgyÓgyszerek és táp|álékkiegé(42)-341 (+36)-(20)-39 . forduljon hozzánk 69, 2-2817 -1 Méhészeti eszkÖzok, fe|szere|ések. Méhszítök.Üvegek, terme|iii mézesiiveg bízalommal anyák á|lami|ag e||enórzÖtt te|epemró| és |apkák forga|mazán. fujta-és bio. NATUR-SZ Kft. MEZFELVASARLAS rende|hetók. MarkÓ|stván, Bácsa|más' mézek, viaszgyerták vá|asztéknagy (06)-(79)-343Kiizép- Nyugat-Dunántulon Koztársaság 81.Te|.: és u. ban. Kristá|y- izocukorkis- és és Tel./fax:(06)-(32)-4 44-os5, 729,(*3 Korrektátvétel, 6)-(20)-346-92'r0. helyszíni fizetés nagykereskedés. Cukor|epény akciÓs (+36)-(30)-e83-0032, áronkaphatÓ! (+36)-(30)-2re-3r5o czUPIMIKLóS Ponthege=tett, (+36)-(30)-901 huza|pálcás anyaTel.: -9228. Szombathely ráci :aoosorács gyártása méret szeTel.: (06)-(9a) 42r-856 gyártása' Míi!épbeolvasztÓ készij|ék rint Szaa Ká'o]y, Péce|' u. 16. Tel. (+36)-(3 21-220. Aradi Mobil : (06)-(30)-41 r-243o Mezcsomagol anyagolc méhévbo|t' : 0)-37 Tel.: {06)-(28)-4s3-087. csomagkti|dö szo|gá|at. V|V|EN 2005Kft.' Méze|ö ntivények vetómagjai fo|ya- Szíveskedjen JÓzsef megjegyezniCsa|ádok Ba|atonszentgyorgy. Attilautca11. ! Anyará<sot gÉ.tótolmuanyagbÓ| matosan a és kaphatÓk. Házhozszá||ítássa|keretenis, kaptárak, Tel.: -377 kaptármérIeg' (os)-(ss) -$il, (+s0)-(so)-373a|umíniumoo. Egrto -éretben Te|.: is.Facé|iamag' is. Iucernamag, vÖroshere- m |ép nagy Vásár|ás téte|benviasz, is, e|őtt mézes és 7647- www.mezbo|t.eu. (+36)-(20)-39 . 2-2r,7 ffiag, fehérheremag, bíborheremag, tejeskannák, |iteres 600 motoros szi- kérjk egyeztessenek |i időpontot.

uÉzrelvÁsÁnLqs

ll íiíi ll ji í l:'.|.l 27

APROH DETESEK IR
kereten Heveder a gyártoto|| e|Gyors és he|yta- 30 db Hunorméhcsa|ád (+36)-(30)-973-71 karékos kotést Tel.: 16. biztosít' Postaiutánvét- ado. Te|.:(06)-(20)teI is megrendelhetó. s36-6304. petézö Kieme|kedöte|jesítményíi, május nllÉxnnvÁr vásároIhatÓk MézfeIvásár|ás felétö| második á||amiIag elIencírzott készaz ország részén' dé|i Azonna|i Ko2800 áron. te|ephe|yemró| Ft/db pénzes fizetésse|csereg ngyo|eg vács Lász|Óagrármérnok, és méhtebiztosításáva|. HunyadiLajosményésztcÍ. Vanyarc. (32)-484-214. Tel.: hész-mézfelvásá Kiskumajsa, rIo, n Bóvebb info: http//www.mehte Kert 9.Tel.: (06)-(77)-482-004. nyesztok.hu/ta u. /fax: gref/kovacslaszlo.htm. Mobi: (+36)-(30)-963-4602. | HatfejeskeretfiirÓéskeret|écek kapTe|.. hatÓk. (+36)-(20)-552-3039.
M lépkészítés, oreg|ép-feIdoIgozás, e|adás, csere,méhészeti eszktjzok. Misk o l c , E r k e lu . 8 5 . Te l.:( +36) - ( 20) - 3872390. M é h a n y á k m e g ren de|h et ó k á||a m i | a ge | | e n ó r z t e|epem rcj |,lová tt gatott,jÓ mincíségrj ne. családoktoI veIt,je|zett, petézcl 2800 Ft, párzatIan 1300 Ft, érettbo|csŐ 1200 Ft. pon G a r a n tá l t i n c í s ég, t osszá||ít ás. m SuhaydaLász|Ó, Isaszeg, Erdö ut 29. (+36)-(20)Tel.:(06)-(28)-4s4-863,

MEZCSOMAGOLO ANYAGOK:

A |egmagasabbáron napi fuonnaIi fizetés, cseregongyoIeg Észa kkeIet-Magyarorszá9on ANTALJóZSEF Frizesabony, Tárkányi 40/a ut (36)-(30)-663-3067 Tel.:

uÉzrrlvÁsÁnnst

*u"

g g mézesmackÓ 150 tubus,250-350 flakon, g m anyag mézesflakon, 250-500-900-1000 PET 3-5kilogrammos anyag kanna,0,5-l-3 m PET kilogrammos maci, pempós négykormos és hatktirmtjs 25$rammos fedél, té$ely, propoliszos flakon, mrianyag 30ml-es anyazárka

NEKTÁRPLAST Kft.
Felcsut. Fő utca 6. -22 Tel. (oo)(zz )-353 |. Fax: (06)(22)-253 4r : -6 E-mail: nektarplast nektarpl ast.hu- Honlap: www.nektarplast.hu @

gép KeretfrirÓés méh|eseprö e|adÓ. Tel.(+36)-(3 : 0)-240-27. 87 és NB j rakodÓkaptárak rakodÓkapTe|.: eIadÓk Ceq|éden. tárbanméhek (+36)-(20)-as3-8560.

Hazaigyártásu
miianya$ kaptárak, mríanya$ keretek Hunor és Ll2 NB méretben megrendelhetók!

kapTamási rendszeriirakodokaptárak 996-1382. h a t ó k 1/2N B. Hu n orésmás mére tb e n komp|e tt is.A 1/2N B ésHu normére ttj Száraz hárs keret|éc szabványésegye- ka ot á rá ra 14400 Ft + áfa. Ez á||4 db di méretben. : (+36)-(20)-615-627 1/2N B' va gy 3 Hu norfiÓkb Ó|, re te kTe|. 7. ke rostava t me ke|, |a m infen ék, ne ktj|Ő tér MiiIépkészítés. oreg|ép-feIdoIgozás szovet t el,et ó bá dog né|ku|. e me na EI t ta m á s i m | é p r i z em ben . : Ta n ka kéntis megvásároIhatik. Cím Kiegészítcik is (06)Péter, Tamási, 12. Szarkahegy Te|.: (Szoktetcj, virá9porszedö, rendeIhetök. (74)-412-400. kap h igién ikuka pt á ra|j higiénikus s és (06)stb). tára|jvirá9porszedclveI Érd.: Hársfa NB, Hunorés1/2keretek szá| (74)-40e-17 (+36)-(20)-e1 e. 6 2, 3-231 d r o tta I e h u z v a I adik. rd:+36) - ( 70) b e É ( 248-1481.

lehet:(+36)-(3o)-asa-ol za. Érdeklódni
A|lamilag ellenóziitt méhanyaneve|Őte|epró| méhanyák, boIcsók, érett (+36)EIektromosporgetcí Te|': e|ado. (20)-524-6232,

kolyokcsa |ádok e|ójegyezhetók. KutaK . Méhanyáke |adok K atu| in áro| yT e| . : ! (+36).(30)-683-2953. (+36)-(30)-8s3 - 0 1 6 5 . si Tamás.Te|.: www. budaime z. hu RakodÓkaptárak, ujak Debrecenben (9600 Ft/db )e lad ok .T el. :(+ 3 6 )- (7 0 )378-7507. Rozsdamentes 4 keretes porgetögép : e ladi. Erd. (+36)- (3 0 )- 2 7 6 - 0 1 8 6 .

napfény'' ,.Csurgatott mézfe|vásár|ő Szabo méhész Ernö és Kaptárak gyártása garanciávaI Méhek kereten Tisza|ok NB e|adÓk tér- Méz 8900 Ft.to|,szárított borovi fenycísé9ében. (+36)-(30)-985-5oo9. Érd.:
Kész keretek e|adok, rende|hettjk, 120 Ft/db-tÓl. : (+36)-(70)-548-0847. Te|. - Bioméz - És mézfajták fe|vásár|ása egyéb 4823 N a gyd obos, ut 121. Fó Cím : e81 Tel.: (+3 6)-(2 444-7 o)me E - m a il sza bo.erno@ zte rme lo. hu : www.meztermelo.h u -9929. 251

nkrö|. b cí|. e k|Ő djond ve zménye i Érd ke Fapressz Kft. Telefon: (+36)-(20)-

kiHunortermelóésko|yokcsa|ádok vá| ia nteIeIt | omá n y b ó | Ó k .e |. : e I ad T á| (06)-(84)-368-e8s, (+36)-(20)-es0faiparimunKaptárgyáÉáshoz, egyéb 9973.

NB kereten vagy kaptárban csa|ád 25 (06)-(52)- méhe I ado! e |.(+3 6 )- (3 0 )- 2 5 9 . 8 4 9 8 . Méhrajok e ladÓk. T e |e fon: T : 784-711.

k NB ke re te n méhek ad ók , ap tárb an eI Hunor te rme |ó és koI yokcsa|ád ok e |- éske re te n T : Baranyáb an.el. (+ 3 6 )- [3 0 JoIasz, gyári, ontvényasztaIos kákhoz adok (J ászfényszaru).|. : T e (+36)-(30)- 226-7977. és univerzá|is (korfrlirész-egyengetcí Egytengelyes kihuzhato kaptársoros s25-8536. gya faip va st a go|o Iu - maro) arig épe |. isutánfutoe|ado. Kérésre e-maiIben Vag yraN EladÓ 10 méhcsa| ádB f ek v cj Bod a do! Tel.:( + 36) - (30)-201-8469, is Bármilyen vá||a|om kodo kap tárakb an.eI ef on: 6 )- (3 6 ). (0 kaptár készítését mertetót,képetk Idok.Tel. (+36)T nos. Já (zo)-g+g-0ozz, borovi fenyóbcí| Debrecenben! Te|.: 367-506. malya.p@t-online.hu 20 MéhcsaládokeladÓk májusvégén .l/2 vagy kaptárban. kereten csa|ádNB (+36)-(30)-987-1 Tel.: 670.

(+36)-(70)-313-2s22.

M é h c s a | á d o k B' 1 /2N B ésHu n orkeN (06)-(37)-343-494. reteneladok. Tel.: Borota.AntaIlaposon tanya eIadÓ. -1 Tel. (+36)-(30)-ssi2s3. :

MéhészboIt Kaposváron ! Fó u. 34.
Méhészeti kaeszkozok, szerszámok, p, I ap ok, rá||ok, mii|épcse reaI acove kozott és folyoméz, méhészeti terméke k, méze pusze dI ik. s méze szors pok. K aposméz T e |e fon: (+36)Bt. (70)-s33-9441, (+36)-(70) -6s]0. -631

Te|': Baján. Kaptár, keretlécayáÉás (06)-(7e)-326-604.

m Al|amilage ||e nö rz ott ep em ról é hte| P eté ó anvákre nde I he t cj k . z 2 3 0 0 F t oá. 1 zat|anésbolcscj 2 0 0F t' S áf á' A "c. as (Zalae g e rsze g). : Telef on r- i 6 - t3 0 )568-7514. Párzott-petézci er. ryá k megrende|. - a he tok -a. . S iC u r, sig . ov átsK áro| y , K T Buoape s:. e 'e fo n:(0 6 )- (1 )- 4 2 7 - 0 8 8 0 , (+36)-(20)-952 - 0 8 7 7 .

méhmé- Kivál tulajdonságti, petéztÍ 25 literes 50 |iteres és aIumínium zeskannák e|adÓk. (+s0)-(zo)-zggTe|: anyák, párzat|ananyák, érettbo|csok (érd' k. 2743,(06)-(52)-416.961 az esti m egren de|h et óGajdosMáté'De b re (+36)-(70)-as 4-9371. cen.Tel.: Órákban).

28

APROHIRDETESEK

S U D ZU C K E R

. 23 A Furetto míiktidó elvén Demo vÓkésziilékek 000 Ft, bef j kaptármér|egek Ft' mobi|telefonos 30 000 j riasztÓ 000 Ft,va|amlnt 12oliteres 32 hordÓ5000 Ft (06)-(30)-209-7194 Telefon:
Az AP||NVERT az AP|FoNDAmaximá|is és tisztaságszacharÓz a|apu garan|á|ja késztakarmányok. A gyárti tÖbb éVtizedes tapaszta|a|a az AP|.termékek minÓséoét. kitűno

GázlizemtÍ atkaii|tí készli|ékek!

" vi' hq'ltd|a

APTINVERT
nÓ|rul r.M"l * Ú ' 'p; g dcdri' a!@gjgart

*

'f
Ú lrra^t

i*j'

4/

|etÉMlhltÓ . málog |n*tÓzt.ruffi

rr^.cd

rr!|r

. cncmil biÓil6

i#r#ffilffr
Írii'!!íi'áy.

Minöség szacharőzből parher: Ért(íkositÉ,si EXTRA Ktt. P|G H-9224 Rajka, Meixner.tanya Tel.:00-3&30/686-7873, Fax:00-36-96n01-005, E-mail:paul.meixner@gmarlcorn m é h c s a | á d o k e | adÓ k. Te|.: M éh a n yá k gedé|yezett o"e I ye men t e'e roI eIa dok. et ézc j P 2800 F t, p arzatI an 1300 F t , a n ya bolcsci 1100 Ft. Hollosi reg|épfözés, m tl l é p c s ere, t ka o] o SziIveszt er. Borot a ,|V. kerÜ |e27. I e |. : t a szerek,eszkozok!Te l e f o n :(+36) - ( 30) - ( +36) - ( 20) - 31 8- 3e10. 283-76 6 0 . 20 db N B m éh c sa |ád kere te n s 200 10 e L o v ak a t m é h e k r em e h r a jokra seré|- 1i2 NB j keretosszeszege|ve bedroc és nékT el: ( + 3 6 ) - ( 3 0 ) - 3 5 6 -8733. . . Iehe ta (06)t ozva eIa di. É rdek|ó dn i
/

H uno r
^^l

t+ J b , - tr u. '-J+b-4 v b/ .

í ^^ \

0xálsavégetés bármilyenfolyadék, és alkalmazásához! hordozoanyag nélkiili Egyszerrien olcsÓn védekezhet atkák ellen! és az KizárÓlagosgyártÓ ésforgalmazÓ:Mohai 2007 Bt. (06)-(20).886-2377 Levélcím: 7627 Pécs, Május l. u. 3l. Telefon: A pécsí elektromos atkairtÓbefuvokésziiléknálunk rendelhető! is Mindháromtermék megtekinthető: www.mohai20O7.hu

( 69) - 364- 534- es a ( +36)-(20)-502és

1/2NB krÓmpergetó, fede|ezókád csak 9277 -es teIefonszámokon' Te|.: egyben eIadÓ. (+s0)-(so)-zt8-7910.
M é z - v i a s z - p r o p o I isz felvásárlás készpézzel folyamatosan az ország egésztertiletén Hidvégi MéhészetKft. T e l .: ( + 3 6 ) - ( 3 0 ) - 2 r 4 - r4r2 Kiilytikcsa|ádok,méhanyák, anyabo|+ cscíkeItíjegyezhettjk. (+36)-(20)Erd.: 370-8369. M éh a n yákm egren de|h etok. Zo|T oth t án , Keszn yét en . ( +36)-(30)-273Te|':

MEGRENDELOLAP
példányban, alábMegrendelema Méhészet lapot ............ c. az bi cimre. Megrendeló Címe (város, k zség,

(06)-(4e)-3ss-720. ee01,

Kii|sii virágporszedók oIcson eIadÓk. (Utca, ltp.): tér, 44 családosrakodorendszertj konténer Tel. (+36)-(20)-41 : 8-4904. eIad oÉ r d e k | ó dI e h e t + 3 6 ) - ( 7o) - 338. ni ( IrányítÓszám: ............ Méhészkonténer a|váz 5,65 m x 2 m ésu t án fu t Ó2m x1,2 m oIcson ladok' e Elófizetési 4620 forint. díj: - s23 1 30 m é h c s a l á d l 2 N B k e r e t en dó ' Tel. ( +36) - ( 70) - 60l 1. : e|a Az el ó fi zetés díj a rés emre rql ds.+.d.q. z i at .á.tg.talá.q au.ta.l: !.p.q.s.t : -3 6 ) - ( 3 0 ) - s 1 6 - 1 0 3 8. ványon egyenlítem ki. Méhész 44 Üresen konténer, csa|ádos, ( Nap eIe m: e k tr o m o s r a m e Icj á ||ít ásá-eIa dó Tel.: +36) - ( 20) - a 2 7-0091. . á aláírás ( r a :-', - - - , l C F t.Te l . : + 3 6) - ( 20) - 329Keretlécek kaphatok. Kréz RudoIf, A megrendelólapot,a Magyar Posta Zrt. LevélÜzletág,K<izDány.Te|. (+36)-(20)-580-1 : 352. ponti Elófizetési Arusmenedzsment és Csoport, 1900Budapest 20 d b \ B ^ . : . : s a l á dk e r e t eneIa do' címre ké'dtik visszaktildeni. E-mail:hirlapelofizetes@posta.hu (o0)-(go)- : ' 2 - 1 s : 4 , (+36) - ( 30) - Nagy Boczonádi éshiz|a|t NB |ép t et .: -- : Toudbbi informáciő: 444-444. U2 |ép e|adÓ. TeIefon : (+36)-(30)-a8B-0250. 538-:: : -

).9

www.meheszet.hu Alapítuo:1952 . Szakmai hauilap 58. évfolyam,5. szám 2010.május Főszerkesztó:DR. D GEI IMRE E-mail: dogei@vnet.hu Tel.: (+36)-(30)-267 -6447 Felelős szerkesztó:BROss PÉTER E-mail: brossp @t-online.hu OlvasÓszerkesztő: NAGY 0TTŐ E-mail: otto.nagy@t-online.hu Főmunkatárs : SIJHAYDA JENÓ Munkatárs: MALYA PÉTER E-mail: malya.p@t-online.hu Tervezőszerkesztő NAGY OTTóNÉ : Titkárság:KIss JÁNoSNÉ Telefon:273-2290 szERKESZTlsÉG ÉSKIADT : 1141 Budapest, Mirtuszu. 2. Postacim:1591Budapest,Pf.: 294 Telefon:273-2290.Fax: 273-2285 E-mail: otto.nagy@t-online.hu Kiadja: MAGYAR MEZÓGAZDASÁG KFI. gazdasag.hu www.magyarmezo Felelós kiadÓ:

MBHA$[BT

APROHIRDETESEK

A virágméz felvásárlási ára 2010.ápriIis 15.én az USA-ban:

3,1 USD/kg
1 USD:1 9 F t 5
Új llz NB kaptárak , B aI aton- ed ericse n,méhésze ti I ep hely nek te teruI etek (+ éskicsicsa|ádi ház e| ad okT e| ' : 3 6 ). (30)-439-1 461. Méhészkaptá k, kaptáraIkatrésze ra k, hig iénikus 1ak a|. gyártása. y ed k iv ite| eg i be n is. rovid határid civ e| . | VE R H OZ UN K ft. 6449 Mélykut, aj ai t 3 ' T e| . : B (+36)-(30)-983 - 6 3 8 e- m ail: univ 4 holz@e nte rne t. h u. 56 csa|ádosuj g uruI os onté ner é k m he k né|kÜ| I adÓ, Érd ek I cj d ni e I ehet: (+36)-(20)-e l 3 6 . 8-63

BaltaésBa|ta Kft. 2114 Va|ko, Ady E' u. 9.
(06)-(28)-483-0e0, (06)-(28)-484-20e, (+36)-(30)-201 -239s baltalaszlo hfcnetwork.h u @ H -P :8 . 0 0 -1 7 . 0 0 ,Z : 8 . 0 0 -1 2 . 0 0 S Tájékoztatomrégiésleendó tig}feleimet, a megnyitottam uj feldolaz nem $ozÓmat(ValkÓ,Dányi ttt l2laj Elérhetóségeink változtak. Továbbra forga|mazzuk is a , , L EG A ' ' , , , L Y S ON ' . c é geké k ei t . t er m

lllondő akciők. Érdeklódjn!
hengerelt mrilépkészítés, sonkolyfózés, sajátr'iaszbÓlis. akár Bármilyenelképzelését me$oldjuk, kaptárvastol a a mézkicsomagolásig.

tig}vezetó igazgatit SARI ENIKO tig}vezető igazgat MarketingigazgatÓ: HORVATT{ROLAND Hirdetésfelvétel: Szerkesztőségben Telefon:273-2295 ÜcyrÉrszorGÁLAl: HusztinéCsekő Emma Tel.: 470-0411. 470-0410 Fax: Minden jog fenntartva! A lapbÓl értesiiléseket átvenni csak a Méhészetre valő hivatkozássallehet. A hirdetések egyéb és reklámkiadványoktartalmáért a kiadÓ nem vállal felelősséget. TERJESZTI: a Maglar Posta Zrt., a Lapker Zrt, valq''o!. az .alternatív te{esztők. KTJLFOLDON TERIESZTI: Color Interpress l(ft. 1039Budapest,Hatvany L. u. 14. Telefon:243-9232.Fax: 243-9242 ELIFIZETESBEN TERJESZTI a Magyar Posta Zrt. LevélÜzletág, KÖzpontiElőfizetési ésÁrusmenedzsment Csoport, 1900Budapest Elófizethetó az országbármely postáján' a hírlapotkézbesítőknél, valamint megrendelhetó email.en: hirlapelofizetes @posta.hucímen. További informáciÓ: (06)-(80).444-444 Előfizetésidij: ery éwe:4620 Ft' féléwe:2310Ft Nyon{a: Oláh NyomdaipariKft. 1211 Budapest, zponti t 69-71. K (CsepelM vek) Felelós vezetó: OLÁH MIKtis vezérigazgatÓ Telefon:278-5000,420-8654 Fax: 278-5008

He.los reszró

biz alommal, gbuzélji)k' me Viszontadokat el nagykeronkisz alunk. ar olg

UJ! POLISZTIROL

mwffifoffi"1frffi,$affi

HABKAPrÁn I

H uza|pá|cas vi gportaem anyarás, rá rás, virágprvedo igény méretben szainti rende|hető! Gyártunk még kijári szűkítoket, ( + 36 ) -( 3 0 )-2 1 6 -6 2 1 0 , vtiktetőt,zárÓkat, ( + 1 6 ) -( 2 0 ) -4 2 4 -6 1 8 2 kaptartetöt, kaptár heveder| osszekrjto stb.
M|nden teÍmékiink nr|nőségl ttiz|horganyzott anyagbÓt készÜl Tgrmákeinket rovid határidóve|' a Magyar Postáva|juttatiuk el tnhciz|

Statikailag kifogástalan, kiválo hószigeteló, NB, 1/2 NB és Hunor méretekben. Higiénikus alj' kihuzhatÓ ta]cáva], itatoval.

BffifiahbffiMnffiAffirer"tu

DAF-45-160 há|ofL]|kés, ággya|, 2 j, 2, 4x 6, 4 p latova|o á| | ap otb an ad o. m eI (+ I rányár: 1000000 F t. T e| . : 3 6 )- (3 0 )936-2075. VELENcE típusri kaptárakgyártását fo|ytatjuk EL E N CE NE g y ed i V I tÍ

7o9o Tamágl' DobÓ |. u. 9. e-mall: dravecz@tolna.net

Te|/Fax: 741473-976; Mobll: 3O/63-63-153

A címoldalon: Akáo/rág
FoTT: KIS JENI. ÜLLl

pusokat készí tunkeI ef on(+ 3 6 )is TI : 25 db m éh c sa lá d 24-e skap tárban Méhanyák ál|amiag e e ncjrzott le NB te (so)-ssz-zoeo. ela do ( Békés egye). m érd. (+30)-(:o)- pe mrcÍ| gre nd e l"e tcj<, ttpe téz : me e |ze 523-2262. 2800,prázatlan 14O0Ft/d báron. C ím: Kovács Józsefné, 7524 Kiskorpád, Petcjfi K aptárriasztÓ e I ad o'T el. :(+ 3 6 )- (2 0 )Méhrajok utáni akác szá||Ítással 2 kg- u. 10/A. e l. : T (+36)-(20)-436-2254,y 976-0437. vag os su|yban 000Ft-ért 10 megre nde|he- e ste (oo)-(az)-713-914. Le ve nd ulaiikobrik ett! M eg uj ultf orTel. tcjk. : (+36)-(30)-73 . 2-7011 Méhanya rendeIhetcj: Mihá|y, mában kap hatÓa m é h-é s m é hé sz k í Zvara (06)-(82)-mé|cí készítményg é szé v b enhasz M éh a n yák, n ya boI cscÍk gre nd e I he - Kaposvár, a me E. Kereszt 7. Te|.: u. (+36)-(20)-770-soo'I. ná|hato,b ioméhé sz ek nek eng ed é t c Ík m á j u st ol j t iIiusig.Dayka Gáb or, s1o-033, rs ( Tel.: +36) -(30)-945-641 Sza rva s. |ye ze tt'K aI amár Z sof ia, te| . : (+ 3 6 )3. Nagy Boczonád i és Hunor méhcsa|á- (30)-846-s720. n SzaIagf részek vagy méhe kre , d ok |éoe keéskaotárral e lad ok. . : eIadok is Erd kaptárakra, utánfutora ré|ném.l. : (+36)-(30)-488-02 s0. cse Te Májusban,j niusb anm é g ethetci v az (+3 -(30) -624-'r 6) 901. e |ágazo típusu n ap raf org o, am e| y Radvánszki anyanevelc! teIeprcí| rajok ne ktártés virág p ortad . G ond o| j on a RakodÓkaptárban méhek eIadok. Ér- Hunor + nag y Boczonád ie I ad o.T e |': be te I e |ésre e I e fon:(+ 3 6 )- (3 0 )- 8 a6 T! (06)-(78)-448-080. lehet: deklcjdni (+36)-(30)-625-9373. 5720.

t{u IssN 046s-6016

Frisspergetésri repcemézet vásárolokmájus1.-augusztus kiiziitt 30.
hu
Csak Oo/o-os SZMM-es mézetvásárolok fel ésfizetek ki! Eperjesiné, (+36).(30)-940-5548, TÓalmás. Telefon: (06)-(29)-426-69I, (+36)-(3o)-932-0422

www.m 30

Szerkesztó: PAP EDINA

mntln[[}]T

.r il,..[{**
rrm
ilÁllattenyésztés

P'r*,*Lffi! L-r.-

b.^..,

1141Budapest, Mirtuszu 2. Tel.: (11470-A441 Fax 06 (l') 4TO-04-10 06

r!r+ .:

íg'j:.-'

-.:

PNTOFI.MBHNS
,

Petöfi a legismertebb magyarkiiltö mindmái9. az istenekmari ,,Kiilftildiin gyarkedvence. Mindentmegkapott' hogynagyki'ltö lehessen: tehetséget, ttirténe|met, sorsot.Huszonhat évetélt,s vi|ágiroda|mi rangris méretÍi életmÍi jelentett nemzete (Németh irodalmában.'' maradtutána,mely korfordu|Ót G. MTA-tag, irodalomtiirténész) Bé|a, Petöfi (akkor mégPetrovics) tgst-ss. kiiziitt három éviga dunánt li algimnáziumában tanult. ltt ismerkedett meg éski'ti'tt életre Sárszent|örinc Ad Petöfi csa. szőlÓ barátságotSass |stván isko|atársával. 1838-as árvízben ládja mindenét teljesen tiinkrementek e|veszítette, anyagi|ag. Nem tudták fizetni a tandíjat' abba kellett hagyniaa SelmeciLíceumot. így Ezze|kezdetét vettéka vándorévek. ma. véget 3 hÓnapos ért 1845 öszén- az éppen fe|vidékitja fáradalmait ga mtigiitt hagyva- hajőva|érkezett Paksra,ahol a Sass csa|ádvárta négy (lt+o-l780) idején keriilt szi|ajcsikős hintÓval.A Sass csa|ádMária Terézia Borjádra. Mercy tábornokotSassJános mentetteki a fogságbÓ|, ezérta tá. aki így bornokbirtokotajántottmegmentöjének, Borjádotválasztotta. jiitt |ét. re a Sass-k ria, ahol Petöfi kedvestartÓzkodásihelye'a méhes mégmindig á!l (fotÓnkon). |évöméhes szobája kls A ma is remekállapotban volt Petöfi lakhelye, ahol írta.A méhes nyugalma, abbÓl áradÓ kellemes i|lat, néhány ki'|töi remekét az nyugtatőzsongásamel|ettsz[ilettekmeg például,,A négyiikriis sze. a méhek nemes', híres kiiltemények. kér.' a ,,Magyar és címíi B. P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful