!\-ww.meheszet.

hu

2

ALAPÍTVA: |g52

59. EVFO L YAM , 2 0 1 1 . JAN U A R

ARA: 430 F 0RI NT

a:
--:-E

7Űot

:-

{-r# eLztuldtt furuÍruunk!
ra

eL

keret

Öo

-g-.J/tr' I
\r' "EURo-VET" Kft.

ECOSTOP'lamella
o Mézeló méhekkeze|ésére. o Timo| ésborsmentaolaj hatőanyag. o A vivóanyagnak ktisztinhetóen a hatőanyagok egyenletesen'fokozatosan és hosszű idón át fejtik ki hatásukat, fiiggetleniil a ktirnyezeti tényezfiktó| (hómérséklet, a méhcsa|ádnarysága, a párolgási teriilet mérete). o Lz e|nyűjtott hatás lefedi a méhekre káros varroa atkák teljes kifej|ódési ciklusát. o Ellen.iavallatok' mel|ékhatásoknem ismeretesek. r Kora tavasszal ésa pergetésiidószak után is alkalmazhat6.

tcafu,

7+I AKCIO!
Dany'sBienenWohl* oldat
Megérkezett eredeti! az
Mézeló méhekvarroatőzis e|leni kiegészító keze|ésére. Oxá|sav éscitromsav hatőanyag. Kedvezó bio| giai hatássa| van a méhekre. Segítfenntartani a méhekmegfele|ó higiéniai viselkedését. e E||enjava|latok' mellékhatások nem ismeretesek. e Fiasításos ésfiasításmentes idószakban is haszná|hatÓ. r r r r

Az elsó vásárláskor minden vevó speciális adagolőtkap ajándékba!

l?FJn|t{'t6funnrscBÍhfiíIW['ÍÍÍffiíbrgErÍkín$@"t!Üu}6@680/454-454sffimmrvnrnn

.::::y:' ':';::::,,?:.','rff

75il) Nagat.íd, Kossuth u. 1l. fsz.38. Te|.:82l454.4l3|Ea* 82i553.180; info@euro-vet.hu 7570Barcs' Kiiztársaságu.4l. fsz.2. Ibl.:82140.939| Mobi|: 30|sl6'6756

w w w.e u ro - v e t.h u /s h o p

CSALAD/ ETK| MÉrr ru Éeyz Lo n
201 I. JAN UAR

emelkedó Magyarország és GoAfrika méhstinisége megrogország, ahol majdnem l0 egyezik a világátlaggal. A méhméhcsaládottartanak négyzet- stíniségKelet-Afrikában a legkilométerenként. Hazánk méh- magasabb.Itt 4-5 család jut egy terkép az országok me- ket produkáltak. A betelepített siíniségszempontjábol a világ négyzetkilométerre.De ki kell irészeteiben tanon méh- tertiletekméhstínisége alacsony élvonalábanáll. emelni a méhészetileg fejlettDélcsaládokszámát 1 km2-re még most is. A kovetkeztj kontinens Ázsia Afrikát is, ahol a méhészkedés vetíwe ábrázolja. A vadon éltí A világ átlagos méhsrinisége 0,65 méhcsalád/km,-es méhstÍni- i'izemi nagyságokban folyik. Az méheketés a megporzásban is 2006-ig folyamatosan nótt, az- ségével. 22 milliÓ méhcsalád- Amerikába betelepített A méhcsasegito egyéb ládok leszárA világ méhs ríisége 2OOO-2O08.ktiztitt méhfajtákat mazottjai ma nem mutatja. 10,6 millioan Ez a mutatovannak. Ezen a szám azért fonfoldrészen a tos, mert képet méhstiriÍség fekaphatunk egyle a világátlagegy ország ronak. Kiemeluarstirii ségéról, kedik El Salvaami a legtobb dor, Uruguay, mezógazdasági Argentína és kultrira fontos MexikÓ. része. A legalacsoA uilág méhnyabb a méhsiiriisége legstiriíség aZ magasabb Euutoljára beteleropában, Kopített (méhekzel-Keleten, kel) AusztraKozép- és Keliaban ésa kcirlet-Afrikában, nyeztí szigetviKelet- ésDélkelágban. Itt átlalet-Ázsiában' gosan 12 km'zEzeken a tertien él egy méhleteken tobb (0,og család százéves hamcs/km'). Ú.igyománya van Z é l a nd 1 ,1 6 a méhészkemcs/km,-jával désnek. Néhol emelkedik ki a már az okortérségben és Forrás : Saját szerkesztés ban is tartottak néhány méhéméheket. Oskori barlangrajzok ota csokken. 2009-ben a Frild bol Kína B,7 millio méhcsaládot szetileg jelentéktelen sziget. (Spanyolo rszág), egyiptomi fal- szárazfoldjeinek minden máso- biftokol. Kiemelkedriensiiní Dél- Nem tartozik szorosan a méhsiijut festmények, bibliai sorok (Iz- dik négyzetkilométerére egy Korea, ahol tB méhcsalád/km, a a níséghez, szakmailag nagyon de rael) az emberiségés a méhek méhcsalád(0,s mcs/km2). EurőméhstÍníség,Japánban is nag5l fontos tény,hogy Ausztrália az de ósi kapcsolatát mutatják. pában 16 milliÓ méhcsaládot hagyományai vannak a méhész- utolso kontinens, ahol még Az ember tevékenysége során tartanak.Ezen a kontinensenjut kedésnek.A kozel-keleti térség nincs jelen a varroa atka! eljuttatta a méheta világ mina legtobb méh egységnyi terti- méhstiríisége magas (Palesztiis den tájára. A jol alkalmazkodo letre. A világátlag háromszoro- na 10,95 mcs/km', Ttirtikország Vidok Zo|tán rovarok jo gyrijtésieredménye- sa Europáé. Ezen beltil is ki- 6,8 mcs/km'z). k zgazdasz-hallgato

A Világ méhsurtisége

APIMONDIA 2011
Az országos Magyar MéhészetiEgyestilet (OMME) szakmai utat szervez Buenos Aires-be az APIMON DIA KONGRESSZUSRA Idópont: 201l. szeptember 23.-oktÓber 4. Elhelyezés 3* szállodákban : Ellátás: félpanziÓ (reggeliésvacsora) Utazás: menetrend szerinti járatokkal (indulás Budapestról) és autobusszal Szakmai program: Részvételaz APIMONDIA KONGRESSZUSON és az azt kovetó szakmai kirándulásokon, méhészeti látogatásokon Turisztikai programokbÓl : Buenos Aires - lguazu vízesés- Rio de Janeiro

_ Városnézés Buenos Airesben, tangÓest - Iguazu vízesésargentin és brazil oldala, csÓnaktura a vizeséshez _ Városnézés de JaneirÓban, Corcovado, Cukorstiveg-hegy Rio - Pihenésa Copacabanán, fakultatív programok: szambaiskola, Petropolis, esóerdó-trira,tropusi sziget A részletesprogram me$tekinthetó a www.omme.hu honlapon. Irányár: 735 000 Ft/fót l, mely tarta|mazza a krizlekedés(reptéri illetékekkel),szállás, félpanziÓ, programok, magyar nyelvtí helyi asszisztencia,utasbiztosítás,utlemondási biztosítás koltségeit. Jelentkezés: KristÓf ÉvaOMME NP-koordinátor, Iel.: (+3 (3o)-68 4-3742, 6)E-mail : kristof.eva @ omme.hu Jelentkezési határidó : 2o||.január 16.

Mézédes E|et...
... volt Gyulán 2010. december 10 és 12 ktiz tt, amikor a helyi mézesfesztivál keretébenhárom napig minden a mézről szÓlt. A mézkirálynő első udvarh lgye, Csiszár Dalma lovaggá tittitte a frissiben alakult Grindrics Bene-

merával kereste fel a Pannon eredményéről ktivetkezó számunkban részletesen beszámoHonig Kft. g d llői irodáját. A pult alÓl vásárolt mézrö| Brémálunk.) A ,,Mézek méze'' címet Lengyel Péter nyerte hársmézéban me$állapították, hogy a A vidékfejlesztési miniszter vel, ami igen nagy sikernek számegengedettnél ttibb antibioti2010. december 17-én karácso- kumot tartalmaz. A Pannon Homít, mert a fiatalember tavaly nyig tartÓ onzágos, teljes ktir kezdett méhészkedni. A sportnig tig}vezetöje, Fazekas Gyula, mézellenórzést rendelt e|. Fazecsarnok zsongásában t bb helyi aki nemrég még a Magyar Mézkas Sdndor miniszter kijelentet- kereskedók és MézcsomagolÓk méhésszel is szÓt váltottam. te: megengedhetetlen, hogy az Egyesiiletének elntike volt. Az utÓbbi időben ismeretlen eredetri egyesiilet rij elnrike Klendncz Jőillegális, antibiotikummal fertőzsej akinek a mézeiről az elmult zott méz jelent meg a piacon. években folyamatosan bebiSajnos az intézkedéshátterében zonyosodott, hogy hamisítvánem a fogyasztÓk egészségéért nyok." Fazekas Gyula szerint az valÓ aggÓdás áll, hanem az,hogy irodájukban lévő mintákat a tera Magyar Nemzet napilap ésHír melóktól vásárolták fel. Bogndr TV,,immár szokásos éstjnkéntes Lajos, az MgSzH eln ke a társmézellenórzése''nyomán decem- hatÓságok - az APEH ésa VPOP ber ktizepén tijabb mézbotrány - bevonásával teljes ktirri, a cég robbant ki. A Hír TV Panasz- tigyfélktiréreis kiterjedó vizsgák nyv címri mrisorának vezetője latot kérta Pannon Honig Kft. ela december 14. adásban elmondlen. Bognár egyuttal btintetófelta: ,Á Magyar Nemzet jságírÓ- jelentést tett a rendórségnél a ja vásárlÓnak tilt zve rejtett ka- kft.-vel szemben.

országos mézeIlentírués

, j Minilennap rd kijriila méhek magaL gyorÓbÓl, mandulábÓlvagy diÓutan am draszthatja tajékdt KtjdijsTadé bÓl - esetleg vajbÓl - kevertvé- Kémleld minilenik szagaL méheseilnek konyra nyujtott, tetszőlegesen csalddjat. Cryorsan dobdki onnans tégy formázott ésszobahőmérsék]eAnelyik csenilesen helyére masat duruzsol egy RiCímképtinktin cukrászmrivé- ten me$szárított édesség. a uégbe, Erjedó nyitott mézegypercig sem uarat. szet egy k{ilÖnleges ágának mÓczi mestera m lt évdecem- Hagyil, touább is hogy farsangoljon is eredményét látha$a a Tisztelt beri gyulai rendezvényen bea keduére.)luaszil a uiaszot,készítsd mú panaszlő eluesztette lépet OlvasÓ. Gyulán, a 2oo9. évi mutatta grillázsba tinttitt tehet- Hangosan ,, remeG ndtics Benedek országos ségének szebbnél-szebb ary!aL Ne auasítsil a méhk rtil a jeget. el GasztronÓmiai EmlékversenyTe keit. Megtudtam tőle, hogy a uagy nagyon mert szomjazik, méze Hogyhaaz iireg télszakálat grillázsbÓl készítette Méz-Lak 2010-es Luxembourgi Gasztmegrazza őssze llt, munkdra.,. címri aranyérmes alkotását ronÓmiai Világbajnokság cuk- Bonts ezeknéI s Méhesed dtjÓt indítsad lap fészket az anydt pőtoljad, Estenként asgasd Gij dijllónek Rimőczi Ldszlő, a Magyar Gril- rászati artisztika kategÓriájáolu Iapjat, lázs Sztivetség elntike,aki civil- ban ,,Mennyei grillázs'' nevri Szomjazás esetén uízzel langy ával ben szakácsként itassail. S b ngészed szerkesztónkhíres ténykedikszti- versenJrmunkáj bronzérmet lőhelyén,Lajosmizsén Gerébi szerzett.Akit a témabóvebben Egérjdr ellenraccsal a Uzemtandt. uéilekezzél.., s Kriria ésLovas Udvarban. Mint érdekel'az keressefe| az inter- HarkáIy cinkék drőthdlőt ellen s készítette: Az sszeállítást elmondta, a grillázs olvasztott neten a mester rimoczi-art.hu feszítsél. Téli Diigei Imre cukorba kevert aprÓra ttirt mo- honlapját. munkdidnál zajtneokozz, furtős

dek Mézlovagrend tagiait íképiinkiin), amelynek elsó nagymesteri címétFáskerti Lászlőiseli. A névadÓ Gtjndtics Benedeknek nagy a kultusza Gyulán, hiszen a |9. század utolsÓ harmadában plébánosa és országgytilési képviselője is volt a városnak. Tanyáján mintaméhészetet létesített, valamint vezető szerepet vállalt a korabeli országos és a megyei méhészetikrjzéletben. Nagy érdeklődés kísérte az Év méze 2010. versen5rt, amelyre szerte az országbÓl t bb mint 90 mintát neveztek. (Ennek

Úi neryineB ak Z suzs anna igenjő szÓvivóje volt csendes fé{ének, s elmondta: nekik van az országban egyedtiliként tanusított máriat vis bioméztik, ami tudvalévően máj- ésepetisztítÓ hatásű. Mikő Jdnos ttibb mint három évtizede méhészkedik és terszáz családos méhészetének mékeit ltázto| éspiacon értékesíti. A vevóktir bizalmáért folyamatosan dolgozni kell, csak az baj - fejtegette -, hogy jelenleg a családban nincs kinek átadnia a mÓdszeresen felépítettméhészetet, illetve mézpiacot.

A méhész regu|ájaMert a sokzauargdstauaszra hoz' uérhast Ha fénylik a Vince, teddfel az Januarra ellenzót,
a,

Forgattam a régi rijságokat és Minilen kijdrőra nemegyet, kettót, de rábukkantameÍTe januári mé. Mert a fénynyomdban szélkezdi a a hészregulára írta levelében táncdt. Kouács Jőzsef dabasi olvasÓnk, S erre a nőtdra a méhcsaldil csak aki a ktirzet méhegészségiigy' but lát. felelóse is. A fószerkesztö pedig Ilyenkorburkolhatsz hajobb napok s ji)nnek ugy gondolta,hogy az rijéviszámunkban megféreg$ ilyen, ta- Dobd Ie a bundőkatktil nben lán évszázados méhésznyelven megfónek. fogalmazott,éseredetibenigen HogyhaPdl apostol kijd nélktil cirkalmatos bet kkel rigmusba fordulna foglalt,,szab Kir ptilést udrhatsz álygyüjtemény''. február hőnapra.
tarthatja Nyitottsejtú mézzel még

GriI|ázsba iintiitt tehetség

ket szaklapunkkal, annak rouataiual, cikkeiuelkapcsolatban.Vélemény Vőrom észreuételeiket uagy az impresszumbank zijlt elérhetóségekre, a ilogei@unet.hue-mail-re kiililjék,illetue szíueskedjenek felhíuní (3o)-2 -6447 -es mobílon. a (06)67

nÉz I vlLáG Kft.

2100 Isaszegi 93. ut Cimtink: Gt'diilltí, (2B)Tel.: 423-013, Í28)-423-014 423-012 Fax:(28)E-mailhoneyworld@vnet.hu :

Vas, Zala, Veszprém
Tolna Somogy, Baranya, Tolna

Hrnnsr Gyor-Moson-Sopr., Komárom-Eszter$. Zolrm Fejér, TnuÁs FnRpt.tcz BocoÁlrÁxos

(06)-(99)-3iO-llo'(+l0).(30)-939.4961 9436Fertcjszéplak,Soproniu.33.

Bercsénvi 9900 Krjrmend, u.63. 7200 Dombovár, u l |I/a. Gyár

(06)-(94)-4 3,(+36)-(30)-520-8085 1t-St

(06)-(B4)-362-696,(+36)-(30)-636-4585 B624Balatonszárszo,Pipacsu.26. Balassa 44. (06)-(62)-24|-234,(+36)-(30)_279-7686 6800Hodmezovásárh., u.

Zsolr VÁlÉ része VÁru Frnrruc Békés, Bács-Kiskundéli Csongrád, Pest VnnonJizsEr Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abauj-Zemplén Pest, Budapest Hajdu-Bihar EI-Ex GÁson LÁszt-i DEunrEn
LÁszli LEpI'En

0)-614-2e07 E9!a1 ry,e7 3,(+36)-(7
(+36)-(30)-218.2707 (06)-(48)-446-025, (+36).(20)-563-7645

(+36)-(30)-935-8837 Fegyvernek, G.u.2BlC. (00)-(S0)-+gO-085, 523r Gyoni
3624Domaháza,DozsaGy. l. u. 2336Dunavarsány, Bajnoku' 4.

Aldebrr1, ut 52 Arpád 3353 Debrecen, Zwingli 3. Nacy u. KovÁcsruÉ Juon 4033

(+16)-(30)-360lB75

qz-at (+o)-( r0-008 (oa)-(sz)-t a ] lo)-e 5,
(06)-(35)-3 (+36)-(30)-430-0992 57-078,

ra QYá s zt o t tirá qp0r - ter meiesr t en.i'i(CZ.Út.. jt! i:|,) v

Rrvru Arnu

2677Herencsénv. u. 4. Petofi

propolisz, méhviasz folyamatos felvásárlása Virá9por,
l0oo Ft/lo ml o Perizin adagolo 3000 Ft/db Bayvarol |22oFtla csik o Perizin (vényktiteles) Apiguard gél:tálcás (so g; 52o Ft/db, vtidrtjs (3 kg) 245oo FVdb o Forgalmazza:KoYaVetBt., Gi'di'llo
a te áfa a P o st a i u t á n vét t el z a lá bbi a t ka oló szerek re nde lhe tok Kft. -nél le fonon(ár + 25olo + postakc'ltség)

még hatékonyabban a Adjfl apróhirdetését fel esa

egyuttl
illliHllMliT lapban
360Ft +AÍa lszo

}lllllBSZnT + lapban
-n

NoRjVÍÁLcsolllA{

Ft 620 +AÍa lszo 650 +AÍa Ft lszo

KIEMETT csomar g
\)
t
'#ddt-s

Ft 390 +Afa lszo

H, lja kía kp é'a lap onlinefeliiletél 'nek eg|iittes elónyeit!

.flsÚ,áli,

: Hird ctéév kere e koUégánkat s el ss , Fttx: (t) 273-2285 1591Buda1test, PJ.294, TeleJttn: (t) 273-2295 +30 +36 h[oltil: (30)631-3512 +36
levélben vagyfaxtma fenti címekre. várjuk levelczőlapon, ÁprÓhirdetéseit kizárÓlag íráeban haeáridő:a tárphőt mcgclÓző hőnap 10.e. Á bofítékÍa rá: Méheszet ífják szerkeszt&{qe. Bcérkezesi . Á hirdet& ellenértekét ríltalunk az kÜldótt csekten,va6r számlánlÉrjtikbefizetni /

BRUNEAUVAL ETIENNE BESZELGETES
2011. JANUAR

méhészek Méhek, mézek,
látőkiiríi' uniÓsméhészeti az Mindigérdekes széles ismerö beszélgetnl. mélységében emberrel ágazatot Az UniÓs Etienne Bruneau ilyenbeszéIgetöpartner. Mezögazdasági Terme|ök Sziivetkezetek és (Copa-Cogeca) Méz Erdekképviselete munkacsoportjának e|niike, Apimondia az A Techno!őgiai Bizottságának elntike. BelgiumbÓl az OMME Vll. Kongresszusának érkezett szakember fontos vo|ta díszvendége. Számunkra aktuá|is, témákről tettiinkfel nekikérdéseket.
ha Méhészet: Mijut arrÓl eszébe, azt mondom, hoSy antibiotikum? Etienne Bruneau: Az, hogly a méhészeti gyakorlatban nincs helye az antibiotikum használatának. Antibiotikum adásával nem oldja meg a méhésza felmertilt állat-egészségtisri problémát, csak elfedi a bajt. A méhbetegségekkoztil azok, amelyek ellen a méhészek antibiotikumot használnak, általában tartástechnologiai problémák miatt lépnek fel Így tehát azon kell változtatni, nem pedig antibiotikumot adni. TartástechnolÓgián értem az alkalmazott méhészeti technologiát ésazt a ktirnyezetet, amiben a méhekettartjuk, mint például a méhek r pktirzeténekminóségét. Ha ezekktil n-ktikjn nem megfelelóek, akkor megielennek a kÍil nboző betegségek kaptárban, a ami abbÓl adÓdik, hogy a betegségek fertózést kcizvetítö ala\jai általában jelen vannak a kaptárban, csak vát{ák a megfeleló ktirtilményt, hosy ,,támadhassanak''. Ezt a támadást pedig nem szabad antibiotikummal elnyomni. Ez a biolÓgiai oka, hogy ne használjunk antibiotikumot a A méhészetben. megielenó ttineteket nem elfedni kell, hanem lejelzóje: a gyen a ttinet a méhész bevett ryakorlaton valamit változtatni kell!

ezeket a gyÓgyszereket, hanem azért, mert az UniÓ csak félig tinellátÓ mézból, a hiányt pedig olyan országokbÓl szerzik be, ahol en$edélyezettaz antibiotikumok használata, ezért nagiyon nehéz teljesen antibiotikum-mentes mézet beszerezni. A lényeg a ,,teljesen''szÓn van, mert ez relatív fogalom. Régeb-

A betegségek fertózést kiizvetítöaIakjaiáltajelenVannak lában a kaptárban, csakvárják a megfe|e!ö ktirii!ményt, hogy,,támadhassanak".
ben, |5-25 éve, ez nem volt probléma, mert a mézlaborok m szerei mindrissze 10-20 ppb mennyiségig mértek.Ma azonban, hatÓanyagtÓl ftiggően, már tized ppb (ppb = a kilogramm ezermilliomod része) szinti$ mérnek, aminek a humánegészségtigy szempontjábÓl semmi jelentósége sincs. Ezért van sztikség egységes UniÓs szabályozásra, amely meghatároz egy alacsony - pl. 5-10 ppb - szintet és ezt mindenki elfogadja gyakorlati nulla szintnek. De ismétlem. ezt csak az UniÓban más állatfajoknál en$edélyezett hatÓanyagokra lehet érvényes, olyan hatÓanyagokra, mint pl. a nitrofurán, a kloramfenikol, amelyek használata tiltva van az UniÓban' nem szabad határértéket me$állapítani.

mézet! Antibotikum.mentes
De van egy másik, talán az elóbb leírtakban kétkedóknek meggyözóbb érv is az antibiotikumok használatának mellózésére: jelenleg hatályos joga szabály értelmébena méz nem tartalmazhat antibiotikumot! Már évek Óta folynak tárgyalások a szakma ésaz illetékesjogalkotÓk k z tt ez tigyben, hogy maximum értéketállapitsanak meg aZ UniÓban, más állatfajoknál engedélyezett antibiotikumokra a méz esetében.Erre nem azértvan sztikség,hogy az használhassák UniÓs méhészek

Japán. Munka . Er . l tt a z j lsuzu D-M ax!

Uniőshatárérték ke|l
Fontos e témában megiegyezni azt is, hogy a jelenlegi hatályos rendelkezés értelmében a laborok kezében van a drintés, hogy egy adott mézminta mentes-e vagy tartalmaz antibiotikumot. A jelenlegi gyakorlat szerint a laborok olyan leletet adnak ki, amelyiken például szerepelhet az, hoSy az adott méz mentes, de felttintetik a meddig határértéket, hogy mértek. Ugyanez a mézminta egy másik laborban viszont lehet akár szennyezett is, ha az a labor jobb miíszerezettségti és lejjebb mér. Tdbbek ktjztitt ezért is lenne fontos az UniÓs határérték megállapítása, ami-

! kedvezmény Méhészeknek
ouick Autő Kft. 3300 E$er,Kistályai űt 22|. vagy 5r6-2to Tel.:(+36)-(20)-e66-ee77 (001-1361email:info@quickauto.hu www.isuzueger.hu www.quickauto.hu,

hez minden piaci szerepló tudná tartani magát. Méhészet:Ennek a határértéknek a megállapításárÓl már évekÓta hallunk, mégsemt rténik semmi. Miért? Etienne Bruneau: Mert normális esetben a hatÓságnak meg van a maga hivatalos, bejáratott, szabályos utja arra, hogy az élelmiszerekben hogyan lehet a maximum hatÓanyagértéket (MRL)megállapítani,de ez a mézre nem megfeleló ut. Rtjviden : ember-egészségtigyi szempontok alapján dtintenek az egyes élelmiszerekben az MRLértékekról,azaz ftgyelembe veszik, hogy az adott élelmiszerból mennyi az éves, fejenkénti átlagfogyasztás. Na, ez a méz esetébenoly alacsony (kb. 0,B kg/fólév az UniÓban), hogy a méhészeti szakma eredeti céljaitÓl eltéróen'akár 5000 ppb is lehetne a határ egyes hatÓanya$okra, és még akkor sem ártana aZ emberre nézve aZ adott hatÓanyaggal szennyezett méz.No, de ez senkinek sem az érdeke,az UniÓs mézimportórtiket kivéve. Az illetékes Bizottság (DG Sanco) tud a problémárÓl, értik is a helyzetet, de egyelóre nem tudják a megoldást. iriasi problémája az iszonyatosan átláthatatlan és szcivevényes brtisszeli btirokráciának, hogy sokszor nem meri senki sem meghozni a dcintést,amire egy szakma, e$y ágazat évek Óta vár. Méhészet:Belgiumban, aminasykor a méhész eladja mézét ban, hordÓban, sztikséges-ebeszereznie állatorvosi igazolást? Etienne Bruneau: Nem. De miért is kellene? Mit tud igazo|ni élelmiszer-biztonsági szempontbÓl az, aki nem vizsgálja meg a mézet? A méz laborban ttirténő vizsgálata során mindenre fény dertil: a termelés,a pergetés, tárolás, a feldolgozás a során elkrjvetetett hibák' mindmind kidertilnek a mikroszkÓp, a spektrofotométer, HPLCMSMS és még sorolhatnám, hogy mely miiszerek használaNyers, pertának segítségével. getett méz esetében, méz fizia kai-kémiai paramétereinek ismerete egyfajta ,,t{ikre'' a méhészmunkqjának. Ezeket a vizsgálatokat elvégzi a mézet feldolgozÓ és forgalomba hoző méz termékpálya résztvevó. Ha

ellen. Ezt be kell vallani, és itt az ideje, hogy az illetékesek is tudjanak rÓla. óriási probléma E!égetik állományt az ugyanis, hogy a ktiltségekmiatt senki sem foglalkozik atka Méhészet: Belgiumban, ha talál- elleni készítmények engedénak egy ismeretlen méhészetet, lyeztetésével.Ha pedig ez igy mit tesznek vele? van' akkor az emberek által Etienne Bruneau: Ha isme- kreált engedélyeztetési szabáretlen a méhészettulajdonosa, lyokat, méhek esetében, meg nem tett ki azonosítÓ táblát és kell változtatni u$yanazon embereknek. Miért említettem, elhanyagolt az állomány, akkor értesítjtika terÍiletileg illetékes hogy méhek esetében? Mert a állatorvost ésjelenlétében elé- méhek esetében, ágazatunk getjtik az e$ész méhészetet. Mindezt a ktirnyékbeli méhesek megórzése végett egészségének A mézlaborban ttirté. tehetjtik meg, jogilag erre vonó vizsgálata során natkozÓ rendelettel megtámomindenre fénydertil:a gatva. Ha a méhészetgazdája a a termelés' pergetés, ismeretlen, de látszik, hogy tárolás,a fe|dolgozás gondozott az állomány, akkor hlsorán elktivetetett tizenetet hagyrnk ott, hogy keresse fel az állatorvost és tiszkide. bák, mind.mind tázza magát. riilnek. Más téma ismét.A Méhészet: nyilÓs k ltésrothadással mi a méretéből és sajátosságaibÓl helyzet Ön knél? adÓdÓan, nem kifizetődó a haEtienne Bruneau: HasonlÓ a tályos engedélyeztetésieljárás helyzet, mint itt, Magyarorszáelvégzése. gon. Igaz, hogy nincs méhegészségtigyi felelós rendsze- Adős a Bizottság rtink, ami remek dolog Öntiknél, de ha a méhészmegtalálja Méhészet: 6 év elteltével mi a véleménye a magyar méhéa bajt, akkor szo| az állatorvosnak, aki laborba ktildi a mintát. szek brtisszeli demonstráciÓjának céljairÓl? Ha pozitív az eredmény, akkor állami kártalanítás mellett Etienne Bruneau: Érdekesen megsemmisítik a méheket.Hál' tette fel a kérdést,u$yanis érzódik a kérdéséból, hogy Ön Istennek nálunk kevéseset van, 2o-3o éve évente mind<issze 1- tudja, hogy 6 éve másképp vá2 családot semmisítettek meg, laszoltam volna, mint ma fode az elmtilt évekremegnőtt ez gok. 6 éve csak arra tudtam a szám, manapság már 60 kti- $ondolni, hogy ,,na, ismét egy j tagország, amely nem érti a rtili a fertózrjtt családok száma évente. Egy néhány éve elvég- ktiztisség elveit''. Tudniuk kell, zett kísérletalapján me$állapít- mi nagyon sokat dolgoztunk a hatÓ, hogy a méhcsaládok l10/2001 Mézdirektíván. Tudjelen van a ny lÓs B0o/o-ában tuk, hogy nem lett t kéletes,de k ltésrothadás korokozÓjának rirtilttink, hogy egy olyan verspÓrája. 30 belga méhészetból ziÓ sztiletett, amely a kereskesszesen 600 családot vizs$áldói oldal szándékátÓl sokkal tak meg. Ez igazolja, hogy a rosszabb is lehetett volna. spÓrák jelenléte nem feltétlentil Mindezek ismeretében jtinnek okozza a ttinetet, hasonlÓan a a masyarok és,,piszkálják Pannozéma betegséghez. do ra-szelencéj ét''! Aztán ráj titMéhészet: Milyen engedé- tem, hogy tij fogalmakat és uj lyezett szereket használhat- megvilágítást is adtak a Mézdinak a belga méhészek VarToa rektívával kapcsolatos probléa ellen? máknak, amire mi annak idején Etienne Bruneau: Egyedtil a nem is gondoltunk. Például azThymovar engedélyezett az or- zal, hog|y a direktíva nem hatászágban! Ebból ktivetkezik, roz meg minden mézben lévó hogy a belga méhészek, hason- paramétert, ezze| a tagorszálÓan más tagországok méhé- gok hatÓságai, mivel érthetően szeihez, nem engedélyezett nem értenek a mézhez' a meg szerekkel védekeznek az atka nem említett paramétereket ez igy van, akkor mit tud igazo|ni az állatorvos?

nem is veszik figyelembe a minósítéskor. A mézlaborokban bízni kell az ott lévó szakmai tudás alapján, ha egy mintára ráírja e$y labor, hogy ,,nem méz,,, akkor az biztos, hogy nem méz. Sokszor elófordult a ta$országok bizottságokhoz intézett kérdéseialapján, hogy valÓjában nem is a direktívával van a $ond, hanem a kérdező ta$ország hatÓsági szakembereinek a szaktudásával. A magyarok nagyon helyesen felhívták viszont aITa a nagyon fontos hiányosságra a figyelmet, ami a mai napig nincs tisztázva: a fajtamézek leírásával még adÓs a bizottság. A címkézéssel kapcsolatban is hasznos a felvetéstik, ami ugye a mai napig téma az EurÓpai Parlamentben. Egy biztos: mindenki számára bizonyossá vált, hogy Magyarország komoly méhészeti hatalom az UniÓban éskomolyan is veszik a méhészektigyét! Méhészet:Folyamatosan érdeklődnek a magyarméhészeka hazai mézek eredetvédelméról. Mit tud erról mondani? Etienne Bruneau: Az UniÓban csak azt a mézet érdemes levédetni, amelyiknek piaca van, azaz keresik az emberek! Ebból adÓdÓan csak olyan mézekról beszélhettink, amelyeket juttive$ben, direkt értékesítve tatnak el a termelők a piacra. A hordÓs értékesítéskor méhéa szek elveszítik a mézek feletti kontrollt, nem tudni, mi lesz a mézze|, milyen feliratu címkés tivegbe kertil a méz. Nagy

mennyiségben kell keletkeznie a védett méznek, hiszen ha nem, akkor kár levédetni, nem jÓ reklám egly védett méznek, ha egyes években nem juthat hozzá a fogyasztÓ. Alaposan át kell gondolni a kérdést.

Nincs ktiztis szabályozás
M éh sz et: Fajtakérdés. é Véleménye? Etienne Bruneau: Az UniÓban nincs kÖztis szabályozás a méhfajták tartását, tenyésztését illetően. A tagállamokra van bízva ez. Némelyek élnek e lehetőséggel, mások nem foglalkoznak vele. Belgiumban nincs az óshonos méhfajtajelen már tribb mint 100 éve.Anno megindult a méhimport, ma eg} keverék méh van az országban. Kis ország, kis méhészetek, nem jelentós ágazat. De! Azokban az országokban, mint példáu| az Öntiké, ahol van őshonos fajta és ahol jelentős a méhészetiágazat, sok méhész van, nagy állományokkal ésállandÓ vándorlással termelnek mézet, na az ilyen helyekre teljesen felesleges idegen fajtákat bevinni. Nem hogy felesleges,káros! A meglévó fajtát kell tenyészteni, folyamatosan jobbá ésjobbá tentri, a méhészek igényeinek me$felelően szelektálni. Ez na$}, nem látványos munka, de csinálni kell és idővel meg|esz az eredménye.

Lejegyezte: Bross Péter

Piacozo vásározo méhészek, figyelem! és Itt té|i az szezon!
A mézforyasztÓk,mézvásárlÓk k zt is egyre ktizkedveltebb áron beszerezhető' kedvezményes amíga készlet "mézpumpa'' tart! Mézpumpa + fém, méhsejtrrrintás tető a pumpafurattal+ pumpatoldalék: 4o0 Ft/db.2o darabvásárlása esetén 10o/o enBedmény! 50 darabvásárlása feletttovábbi kedvezmény! Megrendelhetó a (+36)-129|.9077 számon. Az ár a postai szállításktiltségét nem tarta|mazza! El,6rc o konzetűbb, proktí}t,l's méza'ilagousffil

Segítsi,ik, hogy fogyassza a fogYaszto!

ANYOS-DIJAT JEDLIK

feltaIáloja
feltalá|ői Dr.orbánGyulátkimagaslőan sikeres színvonalri tevékenysége, valamintkiemelkedö munkásságának éshatékonyság iparjogvéde|mi Hivatal elismeréséiil a Magyar Szabadalmi JedlikAnyos Ez a hírsokakszámára ta|án díjban részesítette. informáciÓrengetegben, ami elmeriilt abbanaz naprőlnapraránk zridu!. ha hozzátessziik, De hogya Méhpatika a Nonosz fe|ta!álőjárÓl szÓ, van és máriskiizelebb houánk,méhészekhez hír. ez a á||
Dr. orbdn Gyula vegyészmér- Állategészségugyi és ÉlehinÖkÖt korábban az állatgyÓ- szer Ellenórző Allomáson 25 gyászati termékek kutatása, évig vezettem a megye élelmigyártása tertiletén, szer-gyártásának és-forgalmafejlesztése, majd a Tolna Megyei Allate- zásának ellenőrzésétés az ajgészség{igyi Élehiszer El- tÓm mindig nyitva állt a méhéés lenőrző Állomás igazgatÓhe- szek elótt is. lyetteseként ismerhetttikmeg. szer Tizenegy magyar szabadalom- Természetazonos ban szerepelfeltalálÓként,ebből három nemzetk zi, s egyik M. P.: Nonoszkéntindult, mostalálmányának hasznosítására tanában Nonosz Pluszként taiizem is éptilt. lálkozhatunk egyik szabadal.,t*

.
.A. ,t \t l\

\

*é'
L

OA

/v/ )? o

.tíib

' --*;a..r

lry\

l\->o
\^* tY

v,
, it

{

..--u-.n/

' ",/

ciÓban, ami gyÓgyhatást biztoszámára természetes, nyugodt sít.A Fortéhoz a korábbi tissze- életet élni. Mi foglalkoztatja tétel megtartása mellett szerves mostanában? savakat tetttink, mely a már edo. Gy.: A méhegészségtigy és dig is benne lévó tit gyÓgyn - azon beltil is a nyilÓs k ltésrotvény hatását erósíti. Erősebb hadás gyÓgyításának kérdése. hatásti lett, s ezért Forte. Színe Komoly szakirodalmi feltárÓ az sszetételfejlesztésének kti- munka után a laboratÓriumi kívetkeztében világosabb lett, sérletek szakaszában vag1runk, mával. Mire jÓ és mitól lett szaga hasonlÓan az eddigiek- melyek igen biztatÓak és eredhez, eróteljes, aromás. optimális ményesek.Ajelenlegi hazai jogplusz? Új utakon jártam o. Gy.: A készítmény méhek tárolási hőmérsék]etel5-25 "C. szabályok azonban nem teszik a kezelésé- Ha mégis megfasyna - a méz- lehetóvé a szer hazai gyakorlati Malya Péter:Kicsit zavarban nozéma betegségének vagyok, nem mindennaptalál- re, mindkét Nosema faj, a ce- hez hasonlÓan - 40 .C fokos víz- kiprÓbálását, éssiker eseténannak forgalmazását. A nemzetkozok feltalálÓval.A kérdés így ranae ésaz apis elpusztítására is fiirdóbe téve a kivált hatÓanyag feloldÓdik és a k<izi megmérettetéstazonban, egyszer enj n, hogy lesz vala- alkalmas. Természetes és ter- teljes egészében készítmény minóség megőrzé- ahogy eddig is, ezután is szívea kiból feltalálÓ? mészetazonos n vényi hatÓorbdn Gyula:Mindig is érde- anyagokat tartalmaz a készít- si idón beltil kifogástalanul sen vállaljuk. Munkásságának elismeréséhasználhatÓ. keltek a még meg nem oldott mény. Ktizvetve a méh immunItez a méhészeknevében is $radolgok, problémák,uj utakon rendszerét, a méh emésztójárni, j dolgokat kitalálni és gyomrának peritrofikus memb- Cé|keresztben a kiiltésrothadástulálok, s további sikeres éveket kívánok. nem utolsÓ sorban, amivel se- ránbevonatát erősíti. A membgíthetem t bbi embert. Méhé- rán vastagságának ntivekedése M. P.i Egy feltalálÓ bizonyára a Malya Péter szeti teriileten, de más állat- segítia méheta betegségekelle- sose tud hétk znapi, mások egészségtigyi humán tertile- ni védekezésben.Az uj készítés ala- ményben az a ,,plusz'', hogy ten is mindig a természetes pu gyÓgyászat érdekelt. Mtikosszetételét gy alakítottuk, déstink,fejlesztéstink zponti hogy a méhek azt szívesebben és k gondolata: természetnek min- gyorsabban hordják el az etetóa A Jedlik Ányos-dijat a Maglyar Szabadalmi Hivatal elntjkének ból. Hatékonysága a Kátki vizsdig igaza van. kezdeményezésére ipari éskereskedelmi miniszter alapítotaz M. P.: Miértpont a méhészet, gálatai szerint a Fumidil B-vel ta 1996-ban' a magyar szabadalmi rendszer centenáriumi évéannyi teriileten lehetne méguj megegyezó. ben, a kimagaslÓan sikeres feltalálÓi tevékenység,valamint a M. P.: A Méhpatika is váltodolgokatkitalálni? kiemelkedő színvonalri éshatékonyságti ipa{ogvédelmi muno. Gy.:Az énnagyapámmé- zott ésMéhpatika Forte lett bekásság elismerésére.A diiazottak száma évente Öt fó, alkalhész volt, s gyerekkoromban lőle. A forte a zene nyelvén azt kertil. Az elbírálás himanként Honoris causa d{j is odaítélésre alap- jelenti: hangosan, erősen. Méhtőle lestemel a méhészeti vatali ésktilső szakmai szervezetek ajánlásai alapján ttirténik. fogásokat. Aztán később dr. patika esetébenmitől ,,forte'',a Az átadás a március 15-ei nemzeti tinnephez kapcsolÓdik. A kiDeák Gdborvolt a gimnáziumi forte. tiintetettek adományozást i$azolÓ okiratot ésplakettet kapnak. biolÓgiatanárom, s innentől o. Gy.: A Méhpatika a varroa Ez utÓbbi bronzérem, amelynek elólapját Jedlik Ányos mellkémár egyenesut vezetetta mé- atka fertőzés cstikkentésére, a pe díszíti a ,,Jedlik Ányos-díj" ktirirattal; hátlapja dombor , hészethez. Hungaronektár- ktiltésmeszesedés megelőzésére A kráterszerri képződményt ábrázol, kipattanÓ - az alkotÓ gong}ártott,de még bi- ésgyÓgykezelésére szolgál. Csunál később dolatot, a találmányt szimbolizálÓ - szikrákkal, valamint a zonyára sokak által ismert Fu- pa olyan természeteshatÓanyag Szabadalmi Hivatal 1896-1996'' felirattal. Az érem "Magyar gyÓgylepénynek dol- van benne, amivel a méh élete meÍTa én peremén a kitiintetett neve ésaz érmet alkotÓ Asszonyi Tamás goztam ki a nagyÍizemigyár- során egyébként találkozik' de is Munkácsy-dij as, érdemes mrivész mono gramj a olvashatÓ. tástechnolÓgiáját. A Megyei itt olyan optimális koncentrá-

Jed|ikAnyos.díj

I

IDoSZERŰ rrruNMALóK

sa" címmel.2005-töl vezetemaz lyakéntválasztották ezt a hivaOMNIEEncsi Szervezetét. tást vag$ uniÓs támogatásokalCsaládi méhészetÍink Vizsoly- tal kertilteka szakmak<izelébe és Tiszte|ettel ktisztintiim Méhészet a szak|ap o|vasÓit! ban találhatÓ,ami nemcsakaz el- szaktudás, szakmai tapasztalat Engedjék meg,hogybemutatkozzam. Molnár Gergely ső maryar nyelwe fordítottBib- nélktil vágtak bele a méheszkeliaiarÓl híres, KÓztiltik sokan nemtudjiik méhészmester vagyok,az országosMagyar Méhészeti természeti hanemaz érintetlen désbe. ktirnyezetéről, na- például'hogy milyen a méhszuami Egyesii|et Encsi Szervezetének vezetöje ryon gazdag n vényvilágot rejt rása. Engler Feríbarátom hitva]ésa 2oo8.as Ev Méhésze. Nagy megtiszte|tetésnek magában.Teremitt bőven repce' lása az, ho$} ,,a méhészet szép érzem, hogy az jság szerkesztösége fe|kért csakegr bajvan vele:az, rytimtilcwirág, akác, naprafor- szahma, gÓ' t k A krirnyekgazdiíinak az idei év,,Emlékeztetö'' rovat cikkeinekirására. kti- hogy fqi". Szembekell nézniazsz nhetően mégmustár, olajre- zal, hogl akik hozzáértes Nagy tirtimmel nélktil tiilt el ez a megkeresés, riigtiin és szolidágÓ is talalha- tartanak méheket, akaraflanul is gondo|kodni kezdtem, hogymit is írhatnék, hiszen- te]r'facélia, tÓ. Méztinkjelentős Észét teháta t bb kárt okozhatnak" mint $ona bti|csek szerintlegalábbis nincs rij a nap alatt. Zemplén tájvédelmiterÍiletein és dolnak.Améhnemalváriumban a Henrád v<ilgrébensr'ijtitik tartott díszhal,amit ha elpusztul, f rásaimat szeretném fiatalos Ahhoz, hogr sziimosfajta mézet kidobunk' és tesztink a helyére l lendtilettel, inspirálÓ enerI giával megfrilteni. Eszembe Sr jthesstink, mas videkekre is másikat. Már egyetleryhozzáérjutott az is, hogy az iskolapadvándorolunk méheinkkel. Jelen- tés es felelósségvállalás nélktil ban iilve sokszor hallhattam: Ieg320 méhcsaláddal dolgozunk" tartottméhcsalád veszélyforrás is ebből 250 a]acsonykeretes rako- azon méhészetek számára, ahol 'Ismétlésa tudás an5{a''. Akkoriban ezt a k<izmondást elendÓ kaptarésery NB 72 családos szakértelemmel,felelósségteUegedtem a fiilem mellett, de ma tolnai konténer. sen tar(iák állományukat. már tudom, allhoz, hogy valaki No, db itt ajanuar,az évleghiJanuár - a régiek szerint BoljÓ szakemberré, jÓ méhésszé degebb hÓnapja,ekkormár a mé- dogasszonyhava - lehet az iinváljék' elengedhetetlen a már hesben nyugalomhonol,és mé- kontroll hÓnapja is. Gondoljuk a meglévó ismeretek felidézése, hésznekarra kell a legnagyobb végig,képesek vag5nrnk-e tanulfejlesztése és ezzel egy időben gondotfordítania, hogl ez ígyis ni és sziikség eseténse$ítsé$et az jabb dolgok elsajátítása is. maradjon.Ennek a nyugalmi al- kérni a tapasztalt méhészektől? A méhészettel tizenéves kolapobraka kialakítása fenntar- Igenfontosszakmaikonferenciáés lgenfontosszakmai romban ismerkedtem meg. tása is munkával jár. A kaptárak kon Észtvenni ésméhészffiéÉdesapám a ftildekről hazafelé kijárÓnyílasara felkeriiltek az sekrejárni, ahol sok hasznosés konferenc!ákon részt tartva meglátott egy méhrajt e$érrácsok a madárhálÓ,hory értekes eszmecseÉvel,hatékoés venniésméhészgyíi!émintha Isten ktildtevolna, mivel a cinke]r"a harkályok éstánaik nyan és s|orsan tanulhatunk járni, ahol sok sekre akkoriban a gazdaságunk naa hasznos értékes és esz. ne férjenek kijarÓnyíláshoz,hi- Na$ron sokat se$ítaz is, ha rágyon rosszul állt _, amit azután szen folyamatos zargatasukkala szánjuk magunkat, és beiratkomecserével hatékonyan méhcsaládokpusztulását okoz- zunk eg5l méhésziskolába, haza is hozott. A második ra.ibeahol ésgyorsan tanulhatunk. ha{iák Gondoskodtunk megfe- nemcsakelméleti fogásánál már én is segédkeza oktatásbanrétem, akkorkezdőd<jtt el a méhek lelő szigetelésről, aminek a legin- szestilhettink, hanemszínvonalas jÓ kább bevalt mÓdja szerinttinkaz, ryakorlati képzést kaphatunk. iránti, máig sem cstikkenő ér- oklevelemet, nemcsakaz elért is deklödésem, szeretetem. eredményemhez, hanem ahhoz ha a felső szigetelésre takarÓfÓlia JÓ szíwel qjánlom dr. Ludányi Ktizépiskolába jártam, amikor is gratuliíltak,hory hazánk leg- és hőttikiir kertil, amit ery ujinyi- István remektil felépített nary és Gtidtillőre utazva a vonatablakfiatalabb méhészmestere lettem ra visszahajtunk.Ene j n a par- multu tanfolyamait, melynek bÓl ryakorta megcsodáltam az - akkor ugyanis mindtissze 20 na,ami akaptárbankeletkező pá- hallgatÓi kÓztil már ketten is kiIsasze$nél m ktidö méhészetet. éves voltam. rát elszívja. felső szellózőt nyit- érdemelték megfisztetőÉvMéA a K zben anÓl ábrándoztam, hogy A mestervizsgámrÓlhazafelé, va ha5fruk, íry a kaptárban a hésze címet. egiyszer majd ktizelről eljutok a g dtillói vasutállomásra tar- légcsere megoldott,íry nem is S ha már a rovat címeEmléoda, ésktizelebbról is megszem- tottam, amikor egy hánfa odri- penészednek ktilső kereteksem. keztetó, akkor megragadomaz a jába a szemem elótt rajzott be A $lenge és kisebb csa]ádokat alkalmatara, hogy mindenelhilélhetem. Az egyetemi tanulmányaimat 20o1-ben Gtidtillőn, a egl méhraj. Ekkor tudatosult épiiletben telelte(itik Fontos, vatott méhésztársamat em]ékezGépészmérntiki Karon kezdtem. bennem, hogy a méhészettel hory a helyiség fénytőlelzárt le- tessemésbuzdítsamara, hogy Ott kertilt a kezembe egy szÓrÓnemcsak hobbi szinten szeret- gÍCn, de a szellózése kiválÓan jelentkezzen induljona ,,2010. és Iap, ami ery indulÓ méhésztan- nék foglalkozni. A felismerést m ktidjÖn, belső hőménéklete ÉvMéhésze'' pályázaton! Mindfolyamot hirdetett. Természete- tett ktlvette,a második év után pedig ne emelkedjen 5-6 "C frlé. amellett,hogy a cím birtoklása senjelentkeztem a képzésre, nem ugyanis abbahagytam gépész- Ha a méhesiinket biztonság- rendkívtili elismerést jelent, a is sejtve, hogy ezzel egy régen mérnriki kart, ésbeiratkoztama ban tudjuk" a mi lelkiinket kell amellett nagyon jÓ marketingdédelgetettálmom teljestil: a mé- Szent István Egyetem Mezógaz- elcsendesítentink. Meheinket 4-5 eszk z is: aki ezt jÓl kihasználja hészetet, amit éveken át figyeldasági és KÖrnyezettudományi hÓnapra a jÓ Istenre bizzllk ésél a vele járÓ lehetóségekkel, tem a vonatablakbÓl' késóbbi ta- Kar Mezógazdasági Ménrtiki és Ha me$felelő szaktudással és az a termékeit is naryobb nárom, dr. Ludányi István vezet- Allattenyésztési Szakára. 2oo8- hozzáértéssel, felelősséggel vé- eséllyel tudjajÓl értékesíteni. te. 2003-ban tehát a Gt'dtillői ban á]lamvizsgáztaÍrl, szakdol- gezzi7ka méhekkÖriili munkáMindenkinek azt kívánom, Mehész KÖzpont által szervezett gozatomat méhészetből írtam: latokat, akkor általában nincs hogy ezt a nagyszer címetegyméhésztanfolyamon megszerezméhészetbenhaszná]atos miértaggÓdnunk. szera ma$áénaktudja! sikert Sok 'A tem az OKI-s méhészképesítést,amitráz hatÓanyagtartalmriatBízomabban,hogr szolgálha- ésBoldog Új Esztendőtkívánok! ezt ktivetően pedig beiratkoztam kariló szerek hatékonyságanak tok néhányhasznosinformáciÓa mesterképzésre Amikor el- vizsgálata ésa védekezés is. kiilt- va] azoknak a méhészeknek Motnár Gergely végeztem éskezembe kaptam az ségvonzatának tisszehasonlítá- méhtartÓknak" akik kényszerpáVizsoly

Emlékeztetcí

I

vÉHreÉszsÉeÜey

A Nosema ceranae
A Nosema ceranae mézelöméh(Apisme||ifera) a rij. nagyveszéllyel fenyegetö kőrokozója, amely az utÓbbi 1o évben terjedte| a vi!ágon. Pontos eredeteésterjedésének egye|örenem tisztázott, oka bár az ázsiaiélóhe|yíi keIetiméze!ö méhtöl (Apiscerana)valÓ származása lehetségesnek tíinik.
Bár azUSA-ban nem gondolják, hogy ez lenne a kaptárelharyás (CCD) okozÓja, természetesen fertózódtitt spanyol méhcsaládokon végzett megfigyelések alapján ez is vezethet az egyes méhcsaládok tisszeomlásához. Nasy sztikséglenne olyan kísérletekre, amelyek e betegségkÓrtanát vizsgálják akár az egyedek, akár a családok szintjén,és annak megállapítására, hogy ez a felelós a CCD kialakulásáért. A globális klímaváltozás azt jelentheti a brit és ír méhészek számára, hogy a N. ceranae nagyobb problémát okozhat, mint ahogy eddig gondolták. Emellett a N. apis fertózés igen ritkán vezet a fertóztitt család pusztulásához. A mézelő méhek természetes élőhelyein (Afrika, EurÓpa, Ktizel-Kelet) ésbetelepítés által kialakult előfordulási tertiletén - $enetikai adatok (DNS szekvenciák) alapján - ez a mikrosporídium volt a tényleges és kizárÓlagos okozÓja a nyugati mézelő méhek Nosema betegségének a kilencvenes évekk zepéig(Klee et al., 2007). A Nosema feIfedezése

ElektronmikroszkÓpos felvételek a (A) Nosema cerenae és a (B) Nosema apis spÓráirÓl. A lépték0,5 pm FoTo:|NGEMAR FR|ES

1994-ben a kollégám, Ingemar Fries az Uppsalai Mezögazdasági Egyetemról (Svédország) Jől ismertélöskiidö Pekingbe utazott az ázsiai mézeló méh (Apis cerana) varroa A mikrosporídiumok parányi atka toleranciájának vizsgálaegysejt szervezetek, melyeket tára. Az itt t lt tt idó alatt a manapság a gombákhoz sorol- Peking ktilvárosában találhatÓ nak. Obligát sejtparaziták, tehát nemzeti méhkutatÓ intézetben mindig éló állati sejtekben, felfedezett, majd késóbb leírt gyakran rovarokban szaporod- egy uj mikrosporídium fajt, a nak. Néhány ktiztiltik szélesgaz- Nosema ceranae-t, mely a felda-spektrummal rendelkezik, nött Apis cerana egyedek ktimíg mások abszolut fajspecifi- zritt terjedt (Fries et al., 1996). kusak, egyetlen gazdafajjal. Sok A N. apis és az N. ceranae fak ztiltik ugy legyengítheti a jok ktiz tti ktilcinbség igen csehordozÓ szervezetet, hogiy tci- kély, csak elektronmikroszkÓpos nagyítás mellett mutatnak meges pusztulást okozhat olyan hasznos fajok ktirében, mint szerkezeti ktil nbségeket, pl. a például a selyemlepkék. spÓratokban (l. dbra), emellett A Nosema betegséget(noze- hajszálnyi a genetikai (DNS mÓzis) - melyet a Nosema apis szekvenciabeli) eltérés Ezek is. nevii mikrosporídium okoz az eltéréseklaboratÓriumi ktitartják az egyik uralkodÓ és a rtilmények kciztjtt kcinnyen ellegnagyobb gazdasági kárt oko- ktiltinítik e két fajt, de a finom zÓ betegségnek, amely a mi mé- méretbeli eltérések igencsak zelő méheinket (Apis mellifera) nehézkesséteszik az egyszerii betegíthet. BiolÓgiájárÓl, fertóméhész számára a me$ktizéshelyéról (felnótt méhekgyoltinbtiztetést, még ha 1000x-es mor- ésbélhámsejtjei), valamint nagyításri fénymikroszkÓppal az eg}redekre,családokra gyarendelkezne is. jelentós korolt hatásairÓl Annak ellenére, gy Ingemar ho mennyiségri informáciÓ áll a Fries kínai tartÓzkodása alatt sirendelkezéstinkre (Fries, 1993). keresen prÓbálta kísérletijellegEnnek ellenérea méhészek szá- gel a N. ceranae fertózést nyumára a fertózés glyakran észre- $ati mézeló méhre átterjeszteni, vétlen marad, hiszen a t bbi megfigyeléseinek nem szentelegysejtiih z hasonlÓanaN. apis tek nagyobb figyelmet, mígnem is mikroszkopikus méretti,asza2005 tavaszán N. ceranae fertőbad szem számára láthatatlan. zést nem észleltek taiwani Ápis 10

A Nosema ceranae terjedése e|mriltti. az globá|is zentitévben méreteket tilttitt, már megta!álhatÓ Eurőpában,Amerikában, Af. rikábanésAusztráliábanls.
mellife ra egyed eken. Ez azonb an még a keleti mézeló méh eltet'edési teriiletén beltil és a nyugati mézeló méh természetes élóhelyén kivtil t rtént fertózés volt, ezáItal fennállt a lehetösége annak, hogy csupán izolált esetról van szÓ, ahol egy fertöztitt Á. cerana dolgozÓ keveredhetett valahogyan az A. mellifera családba, így okozva a megbetegedést.Ez azonban csak ajéghegy cs csa volt. 2005 nyarán a N. ceranae fertözés elósztir vetette meg a lábát a keleti mézeló méh elterjedési tertiletén kívíil, ahogyan ezt Mariano Higes, a ktizépspanyolországi Guadalajara MéhpatolÓ giai LaboratÓriumának munkatársa me$állapította a k rnyéktiktin élő méhcsaládokrÓl. Feltételezések szerint a N. ceranae legyózte az interspecifikus, azaz a fajok kriz tti fertózódés korlátait és most az A. mellifera populáciÓban is sikeresen továbbterjed. A terjedésért leginkább a ntivekvö

nemzetk zi kereskedelem tehető felelőssé.Ma már tudjuk, hogy nagyjábÓl ez elmrilt 15 (Kleeet aI.,2oo7) évben elterjedéseglobális méreteket tt, tilt ésmostanramegtalálhatÓszerte EurÓpában, Észak-és DélAmerikában, Észak-Afrikában ésAusztráliában is. Eredete
A Nosema ceranae-t elősztir Peking mellett a keleti mézelő méh A. cerana) egyedeiból izolálták, így alakult ki a feltételezés, hogy e faj specifikus hordozÓ, a betegség természetes terjedési teriilete pedig Ázsia. Az igaz, hogy jelenlétére e kontinensen kíviil 1994 elóttről igen kevés bizonyítékunk van (Klee et al., 2OO7;Paxton et al., 2oo7), alátámasztva az Léázsiai származás elméletét. tezik egy 1990 előtti adat egy Nosema ceranae-val fertóz tt Apis mellifera-rol UruguaybÓl. Azt, hogy vajon az A. cerana az eByetlen gazda szervezet, vagy csak a fó hordozÓ, vagy a A. mellifera-ra ttirténő átfertözés egyedtili forrása, még nem sikertilt tisztázni. Ennek oka, hogy a t bbi ázsiai mézeló méhfaj és más potenciális hordozÓ szervezetek (méhek és egyéb rovarok) kÓrokozova| kapcsolatos vizsgálata még nem trirténtme$, bár a tudományos logika azt sugallja,

tv reÉszsÉoÜey ÉH
hogy a N. ceranaevalÓszíniíleg sokkal szélesebbkcirben elterjedt Ázsia tobbi Ápís fajánál is. Igen meglepő modon a kÓrokozot nemrégibenargentin poszméhekbenis megtalálták,jelezve, hogy elte{edésitertiletenagyobb, mint a keleti mézelő méhé. ValÓszínrileg jÓval kevésbé fajspecifikus, mint a N. apis, a nyu$ati mézeló méhre nézve. mus a családpusztulás legfóbb felelóse. Diana Cor-Foster éskollégái, a Pennsylvania-i Állami Egyetemen elvégzett, CCD-vel érintett Á. mellifera családok nagyfelbontásu metagenomikai vizsgálatával bizonyították a N. ceranae potenciális szerepét a kaptárelhagyás kialakulásában, azonban statisztikailag kizárták, mint elsódleges kÓrokozÓt. Érdemesebbezen eredményeket részletesebben is áttekinteni. A vizsgált 30 CCD-vel séget,hogy a N, ceranae, egyedtil Vagy más faktorokka| kozrejátszva, okozÓja lehet a CCD-nek, vagy nagyban hozzájárulhat annak kialakulásához. kozási nehézségeit okozzák, tovább sulyosbítja a fellépó táplálékforrás-hfány (pollen és nektár), elóidézve a CCD hatásmodelljét, ami az élóhely elvesztésétés ehhez kapcsolÓdÓan egy uj fertózó betegség me$elenését jelenti. Hogy ezek a laboratÓriumi megfigyelésekmennyiben térnekel a terepi ktirnyezetben végbement hatásoktÓl a méhegyedek,illetve a méhcsaládoktekintetében, még ujabb vizsgálatokat kívánnak azért,hogy véglegesen megállapítsuk a N. ceranae CCD-t kiváltÓ hatását.

TeUes !ádiisszeom csa lás

Gyorsan terjed
Amikor 2005-ban elósztir leírták EurÓpában, ugy tiint, a faj friss ,,bevándorlÓ'' a kontinensen. A régebbi anyagokban ttirténó kutatás azonban megmutatta, hogy már 1998-ban is jelen volt az eurÓpai mézeló méh állományban, az USA-ban és Latin-Amerikában talán már a '90-es évek ktizepén is elófordult. Az ennél korábbi mintákat azonban - az uruguayi esetetkivéve - mind N. apis-ként határozták meg. Így joggal feltételezhetjtik, hogy az A. mellifera nem természetes gazdájae parazitának, és hogy a N. ceranae, vagy annak valamely ktil ntisen virulens t rzse áttrjrte a fajok ktizti fertózódés akadályait, ezáltal az A. mellifera rij élósktidójévévált. A családok gyengii!ése Úi kÓrokozÓjaként valÓ feltrinése Óta a N. ceranae fertózést általában a sulyos állapotban lévó, pusztulÓ méhcsaládokkal azonosítják a mézeló méhek koztitt (A. melliferal. Például a Spanyolországban 2oo4_2oo5 telén ttjrtént na$ymértékricsaládpusztulásokat is e parazitának tulajdonították. ValÓban igaz az is, hogy 2005 tavaszán a Hanoi-i Méhészeti KutatÓ Intézetben a vietnami Á. mellifera állományokon végzett Nosema vizsgálataimat is a sulyos nosemosis ttinetei és a családok leromlott egészségi állapota ciszttjntjzte(er uerb dr. Dinh Quyet Tam). Természetesen a fertózés és a leromlott egészségiállapot k ztitt ktjzvetlen risszeftiggéstkeresni hiba lehet; hiszen egy uj kÓrokozÓ jelenlététegy pusztulÓ családban kozzé lehet tenni, ez jelenazonban nem feltétlentil ti azt, hogy az adott organiz-

Sokkal me$$}ózóbb bizonyíték származik az eurÓpai, természetesen fertózód tt kaptárak vizsgálatábÓl. Mariano Higes és társai legrijabb kutatásaik alapján aITa a ktivetkeztetésrejutottak, hogy a N. ceranae a fertózéstól számított 18 hÓnapon beltil teljes családA Nosema ceranae sszeomlást okozhat (Higes et rijonnan teret hődítő al., 2009). Annak ellenére, kőrokozőjaa méze|ö hogy a N. ceranae oly nagyméhnek, ame|y igen mértékben virulens, hogy lB jár. srilyostlinetekkel hÓnap alatt a méhcsalád puszhat minda méhegyed- tulását okozza, me$lepó mÓre, minda családokra. don nagyobb mértékii eurÓpai veszteségekról mégsem érkeérintett családbÓl mindegyik zett hír, annak ellenére,hogy a fertóz tt volt a N. ceranae korkÓrokozÓ legalább 1998 ÓtajeokozÓval, de a vizsgált zt len van a kontinensen. Persze egésZségescsaládbÓ1 10-ben van néhány lehetóség.A spa(vagyis 47olo)szintén jelen volt nyolországi mézeló méhek ta(Cox-Foster et al., 2007). Sta- lán sokkal érzékenyebbeka betisztikailag tehát a N. ceranae tegségre, mint más populáciÓk, jelenléte nem volt jÓ jelzóje a vagy esetleg a Spanyolországkaptárelhagyás kialakulás ának. ban elterjedt N. ceranae tirzs Bár maguk a szerzók Óvakodtak virulensebb a ttibbinél. ezek a attÓl, hogy rámutassanak, a feltevések mind figyelmet érmetagenomikai vizsgálatuk demelnek. Emellett a spanyol nem volt megfeleló a CCD okoklíma is a N. ceranae-nek kedzőjának megállapítására. Elóvezhet. Méhcsaládok kísérleti szcir is azért, mert az korreláme$fertózése fontos a betegség ciÓs vizsgálat volt (szemben ésa családok tisszeomlása ktjzegy okozati tisszefiiggéseket ti ok-okozati cisszefli$gések keresó vizsgálattÓl - ahol áltafeltárására. Ilyen kísérletekból lában kísérletek sztikségesek), jelenleg hiány van, de magam másodsorb an azért,mert e vizsis tervezem e hiány pÓtlását. gálat csupán pillanatképet fesMindazonáltal a fogságban tett a családokban dominánsan tartott mnkásméheken végzett jelen lévó kÓrokozÓkrÓl. A kőrkísérletek rávilágítottak arra, okozÓk idóvel szaporodnak fel hogy a N. ceranae potenciáli(a fertózés emelkedhet a lárvásan igen fertözö kÓrokozÓ, ban/kifejlett egyedben) és ké- amely sokkal veszélyesebb, sőbb vezetnek pusztuláshoz és mint a Nosema apis (Parton et általában nem okoznak ttinete- al., 2007). AggasztÓ az is, ket azonnal. Ahogy a N. cera- hogy a spanyol kutatás erednae-rő| megállapították, mintményeként kidertilt, normál egy 18 hÓnap alatt szaporo- hómérsékletiviszonyok mellett dik fel annyira, hogy a csa- a N. ceranae talán g}orsabban lád tisszeomlásához vezessen is fejlődik a N. apis-nál. Rá(Higes et aI., 2oO9), beláthatÓ adásul a N. ceranae megncivetehát, hogy ez és más fertózó kedett táplálkozási stresszt ágensek mriktidése nem térké- okoz a méhegyedeknek, ezáltal pezhetó fel ery pillanatnyi álkockázatosabbá téve a gyrijtést lapot kiértékelésével. CoxA és naglyobb kaptáron kíviiti Foster és társai által 2007-ben pusztulást okozva a gyrijtó mépublikált tanulmány így még hek ktiztjtt. E hatásokat, amemindig nyitva hagyta a lehetólyek az egyes dolgozÓk táplál-

A méhészet kilátásai
A Nosema ceranoe e$yértelm en ujonnan teret hÓdítÓ kÓrokozÓja a mézeló méhnek (A. mellifera), ame|y potenciálisan igen sulyos ttinetekkel járhat mind a méhegyedekre, mind a családokra. Hogy egyedtili okozÓja-e a kaptárelhagyásnak, vagy olyan erósító tényezókkel kombinálÓdva idézi azt eló, mint az egyéb betegségek, az élóhelyvesztés és a ntivényi táplálékforrások hiánya mégmindig nyitott kérdés, melyet a kollégáimma| az ujonnan elindított BeeDoc EU kutatási pro$ram (http://www.beedoc.eu/index.html) keretében igyeksztink majd meg}rálaszolni. Az elóre jelzett globális klímaváltozás egy melegebb éghajlatu EurÓpát teremthet, amely az N. ceranae nrjvekvó befolyásához vezethet az A. mellifera fajon alapulÓ méhészetre, ktikincisen a jelenlegi mérsékelt ég vben. JÓ tudni, hogy az N. ceranae jÓl kezelhető a fumagillin gombariló szerrel, ez azonban nem nagy megnyugvás a méhészek számára, hiszen ez az anyag igen stabil és alkalmazása esetén a mézben is felhalmozÓdik, ezért EurÓpa-szerte betiltották a használatát. Fontos, hogy minél jobban megismerjtik e veszélyes parazita kÓrtanát, gazdafajlagosságát ésaz ellene valÓ biztonságos és hatékony védekezésilehetőségeit. Robert J. Paxton Biolő gia-tuilomdnyi Iskola, Queens Egyetem, Belfast Fordította: Dr. Szalai Tamás ll

jANUÁR 201l.

ERZES FELEMELO

Kicsordult egy kitnnycsep a szemembcíl
Akkori cselekedetem az értél. Téha érikaz embertmegtratO pillanatok! Egy- kek megórzését, az emlékek l\l l l egy régi kedves emlék, me$tartását is jelentó ultrakonegy ttirténet, képfelbukka. zervatív felfogásombÓl fakadt. egy nása a távoli multbÓl: bizony Azt nem gondoltam, nem is még elérzékenytilést is kiválthat gondolhattam, hogy az aprÓ, jelentéktelennek t nó gesztussal az emberból! Ígyjártaménis, amikorszak- Magyarországra, a maryar mélapunk 2010.novemberiszámát hészetre is felhívhatom a világ lapozgatva elósztir csak egY méhészeinekfigyelmét! Az,őta - Kína kivételével, ahoképrefigyeltem fel, de ahozzátartozo nagyon alapos,szaksze- va juharcsemetét vittem (!) rri éslelkes írásbÓl - amely ka- minden Apimondián ott volt a jelképe! Ebbéposvári méhészek lengyelorszá- magyar méhészet gi tanulmányutjárÓl tudÓsít - li ,,tevékenységem'' lassan ktizhamar kideriilt, hogy a képen az helynek számít. De 23 éveskoráaz akácfa láthatÓ, amit 1987- ban jra látni az elsó ajándék kis ben a varsÓi Apimondiaemléké- akácfánkat, az más!Az nem ktizre - kis, 20 cm-es csemeteként hely! Ahogy még kevésbéktiznemzetiszínriszalaggal átktitve hely, hory a magyar akácfára - ajándékoztam leng}el mé- 23 év után (!) ujra rákertilt a a nemzeti szín szalag, amelyet hészbarátainknak!

BírÓ Márton személyébenismételten egy magyar méhész t tt k a ttirzsére! Bizony, ez felemeló érzés! Talán azok számára is, akik ktizvetlentil nem érintettek a ttirténetben,az a kép az énszememből kicsalta a ktinnyet! Kedves Koudcs orr barátom! KÖsz ntim neked a tanulmányut megszervezését, lelkes hana gulatu beszámolÓ me$írását! Kedves BírÓ Marci barátom!Krjsz ntim neked, hogy magyar méhészkéntte is elvégezted a feladatodat, kicsit talán helyettem is, de mindenképpen a ma-

gyar méhészek nevében, mint én tettem annak idején! Benneteket, akiknek megadatott, horyjelen lehettetek a csodálatos eseményen' pedig irigyellek: nekem még nem adatott meg, hogy jabb nemzeti az szín szalagot ktithessek aÍÍa akácfára, amelyet én neveltem, és amely távoli vidéken is képviseli a magyar méhészetet,és hirdeti a lengyelés magyar méhészek ktiztitti barátságot !

Fritsch ottÓ magyar méhész

-=<b

Honig Pannon Kft.

I*'.i.?ila?;?};Jif;(o6)-(2o)-964-1386,(o6)-(3o)-94o-|877,(o6)-(28)-

850 1700 Propo|isz méhviasz Ft,vlrá9por Ft/kg 8000,
Megye Név Ispán Zoltrin
Lakcím Telefon

Bács-Kiskun, Baranya Baranya Somogy-Tolna Heves, Borsod Szabolcs-Szatnár NÓgrád'Heves, Pest,Szolnok Békés Csongrád, Szarvas Méztizem Vas,Zala,Veszprém Északkelet-M.-onzág régiÓ Észak-magyaronzági Kelet-Magyarország Fejér' Komárom Észak-dunántuli Sopron régiÓ, ktirny. Észak-dunántuli Györ ktirny. régiÓ,

6346 Baja,Újvari űt2lA. 7838VajszlÓ, Dráva u. 3. KozmaJÓzsef 8700 Marcali, Hunyadi J. t 2. SchvábIstván 34|2Bo$ács,Horvtilgyeu. 31. H4itÓsBéla 4233 Balkány, Széchenyi 2-4. KerezsiCsaba u. SzenteiJÓzsefoé 2660 Balassagyalmat,Váci M. u. 3}. MakanJános 5540 Szarvas,Dimitrov t 10. 5540 Szarvas,T. [V. 1*,.262. KozmaÁkos Németh Vilrmos 9800 Vasvár,Mártirok tja 3l. 388l Aba jszántÓ, fuanyosi u. 33. Biliczki Béla 3733 Rudabánya,Szabadság 4. tér ZsigÓ István 4130Derecske, tit 10. HegyesiAttila Híd 2475Kápolnásnyek'Lehel t 7. SpindlerLászlÓ 924l Jánossomorja, Kálmán István Hanságtit l. 9374|ván,JÓzsefA. u.48. SvedicsTibor

(70)-334-5742, Í7 -333 6324 0| (70)-334- 50, (30)-2 -3244 49 83 (7O)-334-93 (3o)-98r -0827 94, (7o)-334- 4190,(3o)-263- I506 (20)-4r4-rr7r (7o)-334-5752, Í30)523- | |82 (7O)-334-5747, (30)-2r5 -2032 (7O)-374-9313,(20)-956-5966 (70)-334-5792, Í30) -2 468 -2|7 (7o) -334-3575, Í20)418-0004 (7O)-334- 4473, (20) -2s9 -7 4Oo (30)-e38-7084 (rol -334- 5TTz, (zo)-915- 6637 (zo)-rr +-sT54, (30)-242-6589 (7O)-334-9794, (30)-351 675 -7

napi Mézfo|yamatos fe|vásárlása legmagasabb áron. a
beltil. postaicsomagfént átvessziik.Fizetesihatáridő:a felvásiírlÓknálazonnal,postázásesetén leadástktivetó 2 héten a is Fentitermekeket jel' név,lakcím,utaláshoz banki számlaszám,óstermelői igazolvány száma, adÓazonosítÓ A kifizetésfeltétele: telefonszám). neve' sztiletési vary leánykori név(utÓlagos adategyeztetéshez hely, sziiletésiidő, édesanyja adÓszám, sztiletési
l2 "i. : ;

KOZLEM ENYEK

ffi

Meghívo
Méhészeinek Egyestilete a KaposvárésTenége január 22-én 2011. 9.00Órai kezdettel

Meghívo
Jojjon el ujra Felsótárkányba a

X!ll.Dunántrili Méhészta|álkozÓjára Regioná|is
Program Levezetó elntik: Torma Sándor, a Kaposvári Mezőgazdasági Szakktizépiskola igazgatÓja RegisztráciÓ A résztvevőketkiisztinti : Petrus Lajos egyestiletielntik Dr. Hollő Istudndékán, eilattudományi Kar trr Gelencsér Attila, a Megyegyűlés Elntike Dr. KékiZoltdn, a Megyei Jogti Város jegyzóje Délelőttiprogram: _ Czeruán Gy rgy agrárgazdaságért felelős államtitkár, A Vidékfejlesztési Minisztérium: mezógazdaságiszakigazgatás átszervezése a méhészek a termelők leheés tőségei _ Dr. Hajnal Kldra eryetemi adjunktus,PécsiTudományegyetem: A klímaváltozáshatása a méhek a méhészek és életére _ Pecze Rozdlia fejlesztési igazgatÓ, SyngentaN vényvédelmi Kft.: BeporzÓ program a méhek védelmében _ Dr. Nagy Jőzsefhatősági főállatorvos, tvtÉgiH: gyÓgyA szerfelhasználás szabályaia méhészetben Ebédsziinet Délutriniprogrem: helyzet ha- Bross PéterOMME elntik: Méhegészségtigyi zánkban, ktiliin s tekintettela vaÍToa atka elleni védeke. zésre - Horudth Jdnos méhész, anyaneveló,Nagyatád:Anyanevelés,anyacsere,anyásításimÓdszerek Budapest:A fészekmézkam- Gazilag Zoltdn méhészmester, rás méhészkedés technolÓgiája Zárszil A méhésztaliílkozÓ helye : Kaposvári Egyetem, Kaposvár,Guba Sándor u. 40. Az eszkÖzkiállításhelyszíneismétváltozik! A Konferenciaterem $tltt lévő nagy egyetemi m lesz! sportcsarnokban EszktizgyártÓk ésfor$almazÓkjelentkezését várjuk a (+3 telefonon 6)-(20)-930-9040 Szálláslehetőség igénybejelentés a (+3 6)-(70)- -944r telefonon 533 Ebédjegyek helyszínen vásárolhatÓk. a E-mail: imre.mehesz gmail.com @

|l. Méhészeti Konferenciára, Té|i

ahol festói ktirnyezetben színvonalas szakmai előadások meghallgatása mellett késztilhetaz uj termelésiévre január 14_|5_|6. Idópont:2011. Helyszín: Felsótárkány (Egertól 5 km), Hotel Táltos, Ifiriság u. 1. Program: C Rődi Tibor: Gépesített méhészet: 220 család vasraklapon, k zép Boczonádi rakodÓkaptárban o Schuller Jőzsef: Méhészkedés konténerben egységeske4 retméreten o Kerekes Jőzsef: Vándorlás 3 akácra NB fekvóben (katasztrofális évek kivédése) o Tőth Péter:Varroa atka elleni szerek ésmÓdszerek rjsszehasonlítása ésaz OMME monitoring vizsgálatok eredményei C Dr. Békési Ltiszlő: A méhek ujkori nozemÓzisa o Szecskő Kisztidn: A GsM alapu méhészeti riasztÓrendszerek C Rohanszki Lászlő: Akácméztermelésrártiptetéssel o Arany G ábor :,,Ziimi-sztircsi'' automata etetórendszer Természetesen a jÓl sikeriilt

ismétmegtartjaGecseIstván borász

borkÓstolÓt

A rendezvényktiltsége35 000 Ft, amely a teljes ellátást tartalmazza. Jelentkezni 2o|1. január 10-ig Kerekes Jőzsefuél a (+36)-(30)-983-8668, vagy Bírő Péternéla (+36)-(30)-635l264-es telefonszámon lehet

Meghívo
V ll. TavaszvárőMéhésznap 2o,I1.február 12.,Szekszárd
Helyszín : Pécsi Tudományegiyetem, Illyés Gyula TanítÓképző Fóiskolai Kar, Szekszárd. Megujult tágasabb k rnyezet! Az elóadások kezdete: 9.30 Óra Már reggel 7 ÓrátÓl eszk zvásár, viasz-miilép csere Részletesprogram: Rendezuénytjnket megnyitja és elóadást tart: Dr. Moruai Krisztina EurÓpai Parlamenti képviseló: ,,KtiZdelem a magyar méhészekért uniÓban'' az Lőszlőffil Zsolt, 0MME vezető méhészeti szaktanácsadÓ: ,,Változások a Magyar MéhészetiNemzeti Programban'' Dr. Albert Attila, TolnAgro artatgyogyászati Kft. szakmai igazgatÓja: ,,Átttirés atka elleni védekezésbenz hatéÚ1 az kony atka lő szerek bemutatása'' Horudth Jdnos erdömérntik: ''A hársak ésa méhészet'' Kauas Milena, profi méhanyanevelő méhészhlgiy, SzlovéniábÓl:,,Igy méhészkedtink Szlovéniában'' Bross Péter OMME elntik: ,,Minden rosszban van valami jÓ! A 20lO-es esztendó tanulságai'' - A rendezvény ideje alatt méhészeti eszk ztik bemutatÓja és vására - OMME szaktanácsadás! - Mézet Dévának mézadományok átvétele! EszktizforgalmazÓk éskereskedók jelentkezhetnek a (+3 6)-(30)635-|27|-es telefonszámon! Kelleme s i'itótijltést kíaőnunkl

Meghívo
Az OMME Méhészek FejérMegyei Egyestilete 2010. február26án (szombaton) rendezia XXII. OrszágosMéhésztalálkozÓt és Vásárt Székesfehérváron,Videoton oktatási KÖzpontSporta (Berényi 101.). csarnokában u. Böuebb informőciő a februdri szdmban! Érileklöilés: Nagy Gyula,tel.:(+36)-(30)-684-3790

Tolna Megyei Méhész Egyesiilet,Szekszárd l3

tn tv ÉsznrnoÉv ÉH
magyarázhatÓ legyen, hogy egYes kaptártípusoknál a megfeleló méhészkedési technolÓgia alkalmazásával miért lehet mindenféle munkaigényes, drasztikus beavatkozások nélktil elfelejteni az,,anyanevelést'', vagyis Nem akartam elkiabálni dolgot, a tava|y-tavalyelött a rajzás kialakulását. További mert még sem hittemel. Az ldénmár merek én példa:ha bizonyos ktilsó k rtilrőla beszélni, mivel25 évigkiizdiittem Ha megbomlik do!a mények miatt (permetezés,hiraz ..anYanevelésse!'' méhek ki'ilsö szol- telen jtitt vihar, kiadÓs hordás) a 9ozÓ 2010 májusa, szrinni nem akarÓ hészek, hogy mézet termeljtink, ktilső szolgálatos méhek száma gálatosai a dajkák és esózések,naprÓl napra gyóztek ésmit csinálunk ahelyett? Anyáktizti számszeríi egyen- megcsappan, helytikbe a dajkák lépnek.Ez is megállíthada a rajaz ég felhói. Elege volt ember- kat neveltink. Nem hiszem, hogy srily,rigy,hogya dajnek, állatnak, n vénynek, fÓldzást, hiszen sok dajka áttéra ktilelemezni kéne most bárkinek is, kák keriilnek trilsrilyba, só szolgálatra, és aZ egiyensuly nek a sok esóból-vízból, de hát mit jelent méztermelés szemkialakuI rajzásihan- kiegyenlítódik. A r ptetésnekis a mit lehet ilyenkor tenni: trirni. pontjábÓl az akác elótt, vags gulat, majd a rajzás. - Szevasz! HoSy vagff, mit alatt kirajzott család. Rtividen: ez az alapja, a rengeteg dajkacsinálsz? méh ktilsó gyÍíjtómunkába valÓ abban az évben az a család j - Ilyet én még láttam a hu- vedelmezőség szempontjábÓl jÓ ami a fiasítás neveléséhezszikirányítása. szon év alatt, már két hete b lséges (mert egyszer en nincsen Ha tehát tudjuk, miért alakul esetben eglyenlő a nullával. csóket csipkedek. Egyszer végigMit lehet tenni ilyenkor? Cél- hova leadni, ilyenkor kevés a ki rajzás éselfogadjuk a régiironyitott fiasítás) ezáltal telített- mány magyarázatát, már csak értem,kezdhettem ujbÓl. Mézet szer a megelózés.A legktil n|esz az uralkoalig hoztak valamicskét, amit bozóbb praktikák állnak a ren- ség-bóség érzése azt kéne kitalálni, hogyan hozbehoztak talán meg is eszik. dÓ hangulat a családnál' éstigy zuk a családokat éwól éwe abdelkezésre: a családok idóben Telefonálok a másiknak, har- ttirténó lefejése,a rakodÓknál a érzik, megérettaz idö a szaporoba a helyzetbe, hog|ya dajka- és madiknak, ugyanez a sztiveg. fiasítás felemelésea felsó fiÓkba, dásra, ami esettinkben a rajzás. a ktilsó szolgálatos méhek aráHa valaki, hát én egytitt tudok megint csak idóben, rtipíttetés, Magyarázza a gyakorlati ta- nya egyensulyban maradjon. Ha elvég- gyors akarnék lenni, azt monérezni az ilyen helyzetben lévő az anya szárnyának levágása, a pasztalatokon éskísérletek kollégákkal; volt benne részem brjlcsók lecsipkedése.Mindezek zéseután leírtegykori cikk. Éner- danám, méhészkedjenek Kollár24 éven kereszttil. Abban a ellenére sokszor a ktilső tényezó re mondom azt, hogs ezígy ígaz. féle konténerben, és szigoruan Ttibb rqizÓs esztendóben lehetett ktivessék az ide vonatkozÓ méhelyzetben folyamatosan azon miatt, ami azidőjárás' mégiselógondolkodtam, hogy abba kell fordul, hogy a rajzási hangulat tapasztalni, ho5l nem csak azok hészkedési technolÓgiát. Ha ezt hagyni a méhészkedést. nem megmarad, vagy ujbÓl kialakul. Az a családok huztak btjlcsőt, ame- mondanám, sokan kinevetnéembernek valÓ, hogy a t bbi llyenkor, ha nem léptink ktjzbe lyek ttimve voltak méhvel, ha- nek és itt hagynák abba az o|munka mellett lebtilcsózni két- megint, a család megrajzik! nem azok is, amelyek csak a fész- vasást. Tehát nem mondom! A száz-kétszáztitven családot és Régi szakirodalomban olvas- ket takartak, esetleg a méztérben Kollár-féle konténert azért kell ktjze- tam arrÓl, hogy miért alakul ki a is néhány keretet. Vary mindemlegetnem, mert az oda beépíamikor a sok szentségelés pette végéreér az ember, jra ta- annyian tapasztalhattuk már, tett kaptárak és a konténer felrajzás. 27 év méhészkedési hiába bóvítiiik a családot tires lé- építése kell kezdeni. De ma már szeren- pasztalatffijtés után maximáteszi lehetóvé megfeleló lisan egiyet kell értenem az ak- pek hozzáadásával, ha már egy- kezelés mellett, hogy az erős cséremás a helyzet. koriban leírtakkal. Nasy vonaszer kialakult a rajzási han$ulat a családok rajzásgátlási beavatCélszeríi megelózés a lakban ismertetem. miról sző]'az fent említettd4ika-, ktilsó szolgákozás nélktil se rajozzanak meg. iromány, itt-ott kiegészítvesaját latos dolgozÓk aránytalansága Számomra is ez mindaddig himiatt, a rqizás el fog indulni. A Elmesélem, van az, hogy tapasztalataimmal. hosy hetetlen volt, amíg a gyakorlatnálam ma már a 32o termeló megbomlott egyensulyri rajzo ban ki nem prÓbáltam. EgyszehanguIat hangulatu családoknak - folytatcsaládnál mindenféle rajzásgát- Rajzási r en nem hittem el. Bíztam benja a szakirodalom - nyitott fiasí- ne, hogy ez igy van, de el nem lásos beavatkozás nélktil mindtjssze két rajocska ment ki. 24 A méhcsalád dolgozÓ méhei tást' főleg petéskereteket adnánk hittem. MegprÓbálom megmagyarázní, hogy miértvan ez így. évig én sem csináltam másként végzik az osszes munkatevé- be, a ra.izási hangulat megszrina méhészkedést, ma legt b- kenységet a kaptárban és azon ne, mert a dqikáknak volna hova mint Nézztik, ahogyan a ryalogleadni a ,,tejet'',ezáltal megszrin- kaptárakban és nagyon sok ben. Azt hittem és hirdettem, kívtil. Soroljuk fel: nektár-, vihogy mézettermelek, k zben mi rágporgy jtés,vízhordás, a kap- ne a telítettség' bőség hangulata. konténerbenis mriktjdnek a dolttjrtént? Az állomány nag} ré- tár belsejéneka takarítása,a sej- Igen, ez jÓl magyarázza a rajzás gok. Mindig abbÓl indulok ki, sze, t bb mint 90o/o-a akác elótttek takarítása, a fiasítás nevelé- ily mÓdon valÓ meggátlását, de a hory a családok esy-esy méhéalatt átalakult dajkacsaláddá. se (dqikálás), ónzolgálat, anya- gsakorlatban semmit sem ér' szetben erósek, titőképesek' hiGytiny r b lcsőket építettek, nevelés,stb. A felsoroltakbÓl két nem tudunk vele mit kezdeni, szen mindannyian erre t rek25-30 darabot, ahogyan az meg csoport az, ami a rajzás kialakuegyszerűen, mert nincs honnan sztink, ennek rtiltink. A megfevan írva, ésamikor az ember le- lása szempontjábÓl fontos: a elvenntink nyitott fiasítást, hogy lelően, 20 kg mézze|, atka- és szedi az első btjlcsőt a családok- ktilsó szolgálatot teljesítődolgoazt a rajzó családhoz betegytik, betegségmentesen, kiválÓ lépekkel, és anyával betelelt csatÓl. mintha a méhek is olvasták zÓk csoportja, legyenek ók a ktil- meg aztán borzasztÓan munkais ládokra, meg a méhészre rávolna az anyanevelésról szÓlÓ só szolgálatosok, a másik cso- igényes is volna. kosztint a tavasz. Mit csinál szakirodalmat, bet ról bet re port a fiasítást neveló méhek, Kaptár és technolÓgia ilyenkor a méhészek nasyon betartva azt,űj sorozatot indíta- vagyis a dajkaméhek. A rajzás nak, a másodikat. Egy anyane- kialakulása a régiszakirodalomnagy száza|éka? Úsy február velónél ez igy természetesésel- ban olvashatÓk szerint rendkí- MégisjÓ tudni, hogy ez így m - vége felé gyrirni, vagy vásárolvárandÓ. De mi azértletttink mé- vtil egyszerú: ha me$bomlik a k dik! MirejÓ? Arra, hogy meg- ni kezdi a cukorlepényt, majd

Felhagytam bi'lcscík a harccal! elleni

dolgozÓ méhekktilsó szolgálatosai ésa dqikák ktizti számszer egyensuly,rigy, hogy a dajkák kertilnektulsulyba,kialakul a rqizásihangulat, majda rajzás. A dajkák ugyanis nem tudják leadni a benntiktermelődó'tejet'',

MÉH ÉsznrnoÉv ln
iparkodik beadni a méhcsaládjainak, hogiy aztán egy két hét mrilva ellenórizhesse, hogy milyen szépen elhordták. (Csak tudnám minek?) Az anyák elkezdenek fiasítani, a méhek egyre t bbetjárnak ki a kaptárbÓl virágporért és vizért, ekkor már márciust írunk. nek bennmaradni a kaptárban az esós, szeles, hideg idó miatt. Mindent me$találnak benn a kaptárban, mézet,virágport bőségesen,ami a fiasítás neveléséhez sztikséges. Egy valamiért azonban ki kell reptilnitik, ez nem más, mint a úz Látszatra, sokak szerint talán nincsjelentósége, de a gyakorlatban Óriási. AmiÓta itatok, tudom, hogy 5-6 tiveg kétliteres flakont kell megttiltenem vizzel esy-egy családnak február végétól repcevirágzás kezdetéig.Ez 10-12 liter víz, ehhez hozzájtin a kintról behozott, mert biztosan valamennyit hoznakjÓ idóben kintról is. Megbecstilve a tavaszi vízsztikséglet mennyisége 16-22liter. Ha esik, ha fuj, ha fagy, a fiasítás neveléséhez akkor is vízre folyamatosan sztikségvan, amit kintról kell a méheknekbehordania. ha belsó itatást nem végziink. Mennek is avízre, mint a golyÓ, csakhogy a szélben, esóben, hidegben vissza csak kevesen térnek. Sokan ktjztiltik ledermednek, eláznak, elfáradnak, kintpusztulnak. Ha ez az állapot soká tart, a kijárÓ méhek trimege veszik el valahol a kaptáron kívtil a vízsztikmiatt. ségletkielégítése ha a ktilsós szolgálatos ésdajkaméhek aránya me$bomlik a dajkák javára. GeneráciÓváltás után tehát milyen méhek t ltik meg a kaptárainkat? Szinte kizáro|ag dajkaméhek! Indulhat, ésáltalában indul is az,anyanevagyis a b lcsók építése. A velés, méhész általában akkor lépktizbe, amikor már bepetézettb lcsőkezdeteket talál a lépeken. Amikor a méhészek zome gy da a cukorlepénytésberakja azokat, énkb. 3 Óra alatt.felrakom a kétliteres itatÓkat, amiben tiszta viz van. Nem szirup, nem picit cukrozott ú4 hanem egyszer en tiszta csapvíz. Ez krirtilbeltil akkor trirténik,amikor az anya elkezd fiasítani, általában február végén.Azért kell már ilyenkor felrakni az itatÓkat, ho$y a méhek az elsó pillanattÓl rászokjanak a belsó itatÓra. (A kaptárak ugy vannak megszerkesztve, hogy a belsó itatást pillanatok alatt meg lehessen valÓsítani.) Kaptárt nem bontok, cukorlepénnyel nem zak]atom a méheimet, hiszen ha ósszel 20 kg éIelemmel indítottama családokat a télnek, élelempÓtlásra nincsen (Meg kell említeni,hogy sziikség. elmaradhat a tavaszi áwizsgálás is, hiszen március elsó felében látszik a vizfogyasztásrÓl, melyek az átlagostÓl gyengébb' illetve az anyátlan családok.) Innentól kezdve figyelni kell a víz fogyását, amikor kiiiriilnek az tivegek, utána kell tolteni. Fontos a hógazdá!kodás! A másik fontos dolog ery kaptárnál a högazdálkodás! Ég és fÓld a kiiltinbség egy zárt konténerbena családok fog$asztása és fejlódése, a gyalogkaptárakban lévókhtiz képest.Tapasztaltam ezt az a|att a hétév alatt is, amikor TamaskÓ kaptárakkal méhészkedtem,majd áttértem gyalogkaptárakra. Két-három év kellett, mire megszoktam, hogy a gyalogoknakjÓval t bb élelmetkell hagyni télre,mint a TamaskÓkban volt szokás. Az elsó években a gyalogoknál ezért tavasszal élelempÓtlás volt mindig a feladatom.

,'Teltház'' a kaptárakban

A hÓnap vége feléáltalában beáll a stabil jÓ időjárás' ha olykor rrjvid időre is. Ez az a pont, ami a rajzás szemponlj ábÓl fontos ! A rétivirágok, a gytimtilcsfák virá. gozni kezdenek. JÓ idóben a méhek ilyenkor 3-4 nap alatt ttiménytelen mennyiségri virágport hordanak, akár 3-4 keretet is meg tudnak t lteni pillanatok alatt. Itt álljunk meg számolni! A kaptárakban általában jÓ esetben 10 keret van, ha nem szrikítettek. Legyen ez például nagy Boczonádi. A családokat még ilyenkor okkal féltjtik bóvíteni, mert az ezt ktivetó idószak rendszerint leh lést hoz, sőt nem ritkaazéjszakai fagy sem. Meg aztán nincs is hova bóvíteni, mert a kaptárak általában l0 keretesek, a plusz fiok hozzáadása ilyenkor még butaság. Mennyi helye marad az anyának ebben a Gyorsgeneráciővá|tás helyzetben a lendtiletes fiasításra, ha 20 kg mézze|'teleltetttikbe Megemlítendó még - rossz idóa családokat, táblás fiasítás is ben - a méhek erőfeszítésea fiavan ilyenkor vagy 3-4 keret, és sításmelegen tartása miatt. A 35 Celsius-fokos fészek fenntartáhozzájtin a t ménytelen virágpormennyiség, amit a méhekpilsához mézet kell a szervezetiiklanatok alatt ,,rántanak be''. A ben elégetni, hogy mele$et tudkaptárban szinte telt ház van. janaktermelni. Nem az a néhány Ami nem baj, a bőség és a $az- kilogramm t bbletfogyasztás az dagságjelétlátja a méhész, ér- igazán nag|y kár, hanem, hogy és zik a méhek is. A méhcsaládok ezzel is giyorsabban leamortizáebben a jÓ helyzetben érzik azt, lÓdnak, hamarabb elpusztulnak. hogy minden feltétel adott (mint Mindannyian tapasztaltuk már, minden élőlénynek a legfonto- szinte éwől éwe, hogy a bogár sabb szttin kielégítésére) sza- nagy része hinelen elt nik a a porodásra, vagyis kialakul a raj- kaptárakbÓl, persze megmarad a zási hangulat, melynek még rengeteg fedett, keló fiasítás. Erre mondjuk, hogy $eneráciÓválsemmi láthatÓ nyoma nincsen. A hely sziike miatt elmarad né- tás ttirtént.Azaz a téli méhek elj hány napig, vasy egiyhéti$is az pusztulnak és nnek helytikre a Ez anya lendtiletes petézése. ké- fiatalok. R]talában a generáciÓsóbb jelent problémát! váltás hirtelen jtin, ami a rajzás A legfontosabb dolog ilyenkor szempontjábÓl nem jÓ. Nem agés talán a legérzékenyebbis, a gÓdunk emiatt, mert a 6-7-8 kevízsztikséglet.Nincs gond ezzel, ret táblás fiasításbÓl trimegével ha a tavasz folyamatos kedvezó kelnek a fiatal méhek,ésnéhány időjárást hoz, azonban ez csak nap alatt rijra feketednek a szélritkán van így. Az áprilist sze- só keretek, meg a kaptár alja is. szélyes hÓnapnak nevezztik, Ekkor volna jÓ tudni az elején nem ok nélktil. Sokszor a méhek idézettrégiszakirodalomban olnapokra, sőt hetekre is kénytele- vasottakat: a család akkor rajzik,

Ha az itatás'a jÓ högazdálkodásri kapt ár + a fí it és, a m egfelelö hely ésa jÓ tulajdonságri anyaegyben van,a csa|ádraj. zásgátlásnélkiil sem rajzik.
Ilyenkor ad helyet, lépekbeadásával bóvíti a családot, de már ezzel elkésett!Levá$a az anyák szárnyát, anyát keres, fias kereteket szed el, ésa legszorny bb, kénytelen esy-két hétig is bolcsózni a családokat. Ha mindezt szorult helyzetébennem csinálj a, lőttek az az éi jovedelmének. Ha megma gy arázzuk ezt a j elenséget, nem, bizony ez így mriha kÖdik. Ttibb mint két évtizedig tapasztaltam ezeket a dolgokat. Végig arra ttirekedtem, hogy minél fájdalommentesebben t rjem le a családok le$erósebb szttinét, a rajzást, a lehetó legkeggel. vesebb mézhozam-vesztesé Sikertilt is, meg nem is. A helyzet így néz ki ma is, a méhészetek ttibb mint 9Oo/o-ánál. Nézziik, hogyan magyarázom a Kollár-féle konténemé| azt az állításom, hogy az erós méhcsaládok me$feleló kezelésitechnolÓgia mellett mindenféle beavatkozás nélktil nem rajzanak meg.

Méhészakadémia
Szaklapunk szerkesztóinek r k s $ondja, a ,,melyik ujjunkat harapjuk'' kérdés. mennyi leglen Dilemmánk az,ho$y a Méhészetben a szakmai cikkek ésa hirdetések, valamint más informáciÓk aránya. Tudjuk, a dilemma választást jelent. Nektink azonban nincs valaszjoggal teszik szÓvá: a32 o|tási lehetóségtink. 0lvasÓink ryakran és dalas tededelemhezképest tulzottan sok a kisebb-nagyobbhirdetés. Ezekértpedig fizetnek, és(fó)szerkesztőlegyen a talpán, aki fizetós lapfeltiletet merészel visszautasítani.Nem sok sÓt enne me$, annyi bizonyos, hiszen lapunknak pénztigyilegis rendben kell lennie. Elttireksztink. és szakcikkek k zlésére ryélytilt' igényes,érdekes értékes felcímriroUj esztendó, uj rovatjeligével indítjuk Méhészakadémia vatunkat. Reméljtik'szezöink ,,veszik a lapot", ésminderyik számunkban lesz majd es-egy akadémiairangu írás.- A szerk.

t5

IA MEHESZAKADEM
Tamasko JÓzsef cikkeit számtalanszor elolvastam már (fejból tudom óket), amelyekben nem gy zi hangsulyozni a jo högazdálkodásu kaptárak elónyeit, ugy tavasszal, nyáron, mint télen. Természetesen sok-sok gyakorlati példával alátámasztva állításait.Ezeket minden további nélkiil elfogadom, hiszen a 27 év gyakorlata bizonyította számomra, hogy szinte mindenben igaza van, amit ezzel kapcsolatban tapasztalt ésleírt.A Kollárféle konténeris jo hógazdálkodási tulajdonságokkal bír.Erre a jÓ hógazdálkodásu konténerre mégadodik eg} fiitésilehetóség. (A folyosokon gázkonvektorral fríttink,22-24 Celsius-fok állandÓ hómérsékletetszokásos folyamatosan tartani, konténerenként2-3 palack gáz sz{iksé$es tavassza| a ftitéshez.)Nagyon fontos a frítés me$kezdésének az idópontja: amikor a méhek az elsó tomeges virágport kezdik hordani ésa természetben az idójárás stabilizálodni látszik, akkor kell begyijtani ésnem elóbb. A gyalogkaptárhoz képest a fejlódésbeni ktilonbség hatalmas. Nem a megsporolt mézre gondolok, melyet a méheka fészek felfiitésére melegen tarés tására használnak el tobbletben a g}alogkaptárakban (habár az sem jelentéktelen, családonként 4-5 kg szorozva 300-zal, az 1500 kg méz, szorozva 7oo forinttal, az 1 050 000 forint), hanem elsósorban a f tésrekényszertilt méhekre,melyek kozben más feladatot végezhetnének és nem amortizálÓdnának gyorsabban le, tehát me$hosszabbodna az élettartamuk.Például tovább nevelhetnéka fiasítástés esettinkben ez az igazi érték. pettetartja a 22-24 Celsius-fokot a folyosokon. Ha szorul a hely a (ll fészekben db nag}Boczonádi keret van, lesztikített fészekról soha szÓ nem lehet)felhordják az esetleges friss nektárt, vagy ha sok a téli méz,azt is. Meg kell említeni,nem utolso sorban, a gyenge rajzÓhajlamri méhanyák sztikségességét de is, ez minden kaptártípus használatánál ajánlatos. Ha mind a négydolog eg}ben van: itatás, jo hőgazdáIkodásu me$feleló hely' jÓ kaptár + frítés, tulajdonságu anyák, lehet anÓl beszélni, hogy a családoknál a ktilsós szolgálatos ésa dajkaméhek kozti számbeli eg$ensuly megmarad, és a családok mindenfélerajzásgátlásos beavatkozás néIkiil nem fognak rajzani! De csak akkor, ha mind a négy feltételt folyamatosan és kovetkezetesenbiztosí{uk a családoknak. Ezen feltételekmellett a télen a méhek élettartamajÓval meghosszabbodik,sok száz, vary talán ttjbb ezer méhecskea vízhordás miatt nem pusztul kint, a családok helyszrike miatt nem szorulhatnak meg, így nem jon létre az az állapot, amely a syalogkaptáraknál szinte éwól éwe megismétlódik, hogs a dajkák sokszoros tulsulyba kertilnek, és a család, ha ugy tetszik, kotlani kezd. MegprÓbáltam a rajzással kaproviden fesze$etcsolatoskérdést ni, mégishosszura sikertilt. Minden gondolatrÓl, mondatrol hosszabbanlehetneírni'beszélni, alátámasztani gyakorlati példákkal, hogy érthetőbbleryen, ésaz esetleges kérdésekre me$feleló, TámegnyugtatÓ válasz adassék. lán egy kisebb konyv te{edelme me$felelóbben világítaná át ezt a nem kis problémát. Idézni sem volna hátrány TamaskÓ ide vonatkozÓ írásaibÓl, mely ttibb évtizeden kereszttil tárgyalja például ajÓ hógazdálkodásu kaptár elónyeit, pro és kontra vélemények kereszttiizében... Énmindenesetre meg varyok gsózve a leírtak létjogosultságárÓl ésalkalmazom is mindezt. Akik meg gyakran ktizdenek a rajzás problémájával, talán gondolatébresztónekj Ól j ohet nekik ez a néhány tény sommás ismertetése. Janovics István Sdndorfalua

.i lr egésrséges méhelért

Erista K

l"'#.3

kaptárv .";:'*.fr. amerikai

100 -**o*-*," db APi LifeVar vásárlása esetén {

150db Api LifeVar vásárlása esetén villát Sw Szuper
adunk ajándékba !
védekezhet ellen atka Egész évben : készítményeinkkel támogatott

Api LifeVar

. Tavaszi nyári : védekezés

oszi. téli védekezés :

ApiOx

PerizinlThymovar, támogatott készitmények : Bayvarol. Egyéb gél' 60 Apiguard Méhpat|:*;.,:1'*' Vaniacid BeeVita|.

kivá|o Tavaszi serkento etetéshez aján|juk : kiegészíto takarmány készitményeinke Apibiovit - ApilaGApiHerb ApiGo -

Rajzási hangulat
A harmadik fontos tényezó a hely, a bóségeshely. Hiszen helyet kell biztosítani a méznek,a virágportomegnek és a fiasításnak. Mindezti$y, hogy a család ne az esetlegeslehiiléseknél fázzon éstorpanjon meg a fejlódésben. Már rytimolcsvirágzás elején felrakjuk a méztereket, fÓliával elválasztlta a fészektól ugy, hogy a méhekfel tudjanakjárni. MegfázástÓl nem kell tartani, hiszen a $ázkonvektor, minden ktilsó idójárási viszonyok ktjzel6

@ sY.ilJ-Y"

Swien$képvise|et

ruhák, Méhészeti berendezések, eszkózók'Íe|szerelések, kalapok, keszguk. Rende|ésfelvétel: Telefon +36 423-825, 2045-8$546 : +36 96 |ngyenes szám : +36 20"46"47 80 zold Cim : 9028 Gyor,JozsefAttilau.5/a. nyitvatartássa| 00.1 :00 : 8: 8 Meghosszabbitott : Skype: eristakftl E.mai| inÍo@erista.hu , www.erista.hu,

gót UDVARHoteyÜNK LoNDoN JELENT|
2011. JANUAR

A brit méhészek jo évet zártak
Mégnem lehettudnia pontos adatokat, a brit ám mézterme|és trilszárnyalta megelözö két tavaly a évet. Brian Ripley-vel, Brit Méhészegyesii|et a elniikével Londonban, mikiizben beszélgettem elfogyasztottuk arrafelé az tradicionális titÓrai teánkat - természetesen mézzel édesítve.
Méhészet:Milyenek a kilátások, mint más országok. Jobban hog$an zárták a tavalyi évet a tigyeltink a rajzás elleni védekebrit méhészek? zésre, illetve arra, hogf,r télrekelBrian Ripley: A szerencsés lő mennyiségti táplálék maradországok ktizé tartozunk, hi- jon a méheknél. siker talán A szen arrÓl számolhatok be, ezek osszességének kciszonhetó. hogy a 20t0-es esztendó kedM.; Milyen marketing eszkrivezóbb volt az e|ózö kettonél. ztjket vetnek be a mégjobb érAz egészEgyestilt Királyság te- tékesítésért? rtiletéról ntjvekvó méztermeB. R.; Mivel Nagy-BritanniálésróI tájékoztattak minket a ban a mézimport elég magas, méhészeink. ezérta helyi méhészek ktilonféM.: Minek ktjszonhetó ez? EI- le marketingfogások nélktil is sősorban az idójárásnak tudha- konnyen eladhatják hazai métÓ be, vag$ valamilyen uj eszkoz z1iket. vagy mÓdszer kifejlesztésének? M.: Említette aZ importot, B. R.: Elsósorban természete- mennyire jelent problémát a sen az enyhe idójárásnak tudha- mézhamisítÓk elleni ktizdelem? tÓ be. A ktjzhiedelemmel ellenB. R.: Sajnos voltak már petétben nem esik folyton az esó! rek a mézhamisítássalcisszefiigBár az tény, hogy az országdé- $ésben,elófordult, hogy import li részén, ahol magasabb a nap- mézetakartak eladni hazaiként. stitéses Órák száma, nagyobb az A bírÓság naryon magas pénzegy családra jutÓ méztermés, biintetést szabott ki ezekben az mint északonésészaknyugaton. esetekben, amelynek szerencséEgyébként nem gondolom, re nagy a visszatartÓ ereje. hogy a brit méhészek bármiben M.: Az akácméz igazi hungais ktilonbtiznének a tribbi ország rikum, amely nagyban meghaméhészeitől, nincs semmilyen tározza a magyar méztermelés britek által kifejlesztett eszktiz arculatát és a magyarországi vagy módszer. Érdekességként mézek koztil világszerte ez a említhetó azonban, hosy mi legismertebb. Van-e jellegzetet bb anyát importálunk az állosen brit méz? mány fejlesztése érdekében, B. R.: Az ország nagyságára

ffi

MAGYAR zsolG a mézkirálynó egyik udvarh lrye az Erasmus csereprogrÍrm keretében évenát <iszfél tÖndíjasa Londoni Eryea temnek. aaán tanulmáÍry nyai által lehetősége nyílik csiszolni már meglévőangolnyelv-tudását. Az oszt ndíjata BudapestiCorvinus Eryetemen nyerte el, ahol diplomáciát és nemzetktizi kapcsolatokat hall$at, miktizben jogászként egs kormányzati hivatalban dolgozik Szerkesztőségunk szívesen fo$adta,hogy a brit ,,főméhésszel" talalkozásárÓl bevalÓ számol szaklapunkolvasÓinak.
tekintettel az angol méz osszetétele rendkívtil változatos. Dontó fontosságri a repce, ami tekintélyes bevételt hoz a brit méhészeknek,ktilrinosen áprilisban és m{jusban. Wales és Dél-SkÓcia mocsaras' lápos tertiletein találhatÓ a csarab, az ebból készített méz.hasonlÓan a magyar akáchoz, ktilonlegesség, s ez a fajtaméz drágább is. Nagy-Britannia jelentós részén sajátosságként említhetó még a himalájai balzsambÓl, a f zból, a lÓheréból és a borágÓbÓl készítettméz. M.: Milyen nemzeti vagy EU-s támo$atást kapnak a brit méhészek? B. R.; Semmilyet. Az Egyestilt Királyságban nincs a méhészeknek ktizvetlentil juttathatÓ támogatás, az uniÓs pénzeket a kormány kezeli éstámogatja belóle a Nemzeti MéhészetiEsyestiletet, valamint a Méhészeti Feltigyelóségeket.UtÓbbiak feladata a betegségekelleni védekezés,az atkák elleni ktizdelem segítése, illetve a méhészek képzése,oktatása. M.: Az atka ezek szerint Ön knél is gondot jelent. Mennyire hatékony a varroa elleni védekezésaz Egyestilt Királyságban? B. R.; Igen, a vaÍToaatka még mindig probléma nálunk is. A brit méhészekktil nbtjző szerekkel védekeznek ellene, mint például az Apiguard, az oxálsav, vag'y az Api-Life-Var. A szereken kívtil meg kell említenem azt az uj méh alfajt is, amely képes ,,megtisztítani'' a kaptárt az atkáktÓl. Remélem, ezek egytittesen meghozzák a várt eredményeket. M.: Az angolok az rjtÓrai teához szoktak mézet fogyasztani, ahogy azt mi is tessztik? B. R: Igen, a britek gyakran helyettesítik a cukrot mézzel és ez az otőrai teára is igaz. Még inkábbjellemző, hogy a zabpelyhet ésa zabkását édesítikmézze|. M.: Koszrinom az inte{ut, sikereket kívánok a brit méhészeknek! B. R.; Énis ktisztjntim,szintén sok sikert kívánok a magyar méhészeknek 201l-es esztendóre! a

MEHEsz ffi képzés $ffi gi'dt'tlöiSzentlstvánEgyetem.\ ' , .A
Kezdési idópont:2011.február 26.

sikerestávoktatásiképzése

ívás FeIh
az ,,Év Méhésze'' e|nyerésére cím
A Méhészek Fejér Megyei Eryestileteaz idénis pályázatot hirdet, az Méhésze'címelnyerésére. Pályázni szakmai tiné'Év letrajzzal, az elmrilt évi mézekmintáival, illetve a helyi méhészegyesiilet vagiy a megyei szaktanácsadÓajánlásával lehet 2ol|. február ls-ig. A jelentkezés részletes feltételeiről szinténtőltik érdeklődhetnek. Eredményhirdetésdijátadás2011. és február 26-ána XXil. OrszágosMéhésztalálko ésVásáron Székesfehérváro zÓn n. Bővebb informáciÓ: Nagy Gyula, tel.: (+36)-(30)-6843790, Selmeczi[mre,tel.: (+ 0)-(ZO)f 921-9391 17

Neves szakemberek vezetésével folyo 7 hÓnapos tanfolyam végén oKJ-végzettség szerezhető (oKJ 31 62| 05 0000 00 00 Méhész). Informdciő, j elentke s : zé Ktizép-Magyarországi RegionálisTávoktatásiKÖzpont 2100G d llő, PáterK. u. 1. Tel./fax (28)s22-o00lI I94 : E-mail: szalai.gabriella@fkk.szie.hu

szlE Felnöttképzési Ktizpont

TERMÉrlsvtERET

lép Mesterséges viaszbol
Méhészek Egyesiiletének A MagyarProfesszioná|is láthattak Kongresszusán eddigmindenévben a Ez szakmairijdonságot résztvevök. alől az idei MíÍlép helyett rendezvény volt kivétel. sem mesterségesen kiépített . ez volt az rijdonság !ép lép A kiépített steril az idén. mesterségesen méhviaszbÓ! késziil, tudomásunk szerinta világon A megva!ÓsítÓival, másho| mégnem létezik. termék Lász!Óva! Kusnyér Tamással Egressy és beszélgetek.
C Honnan jiitt az iitlet, hogy eIkészítsék termék ket? - ValÓjában a kényszer sztilte. Két éwel ezelótt mintegy l00 méhcsalád kapcsán találkoztunk azza| a problémával, amivel valÓszíntileg már sokan megktizd ttek a méhészekktiztitt. Nevezetesen, hogy az állományhoz nem volt méztérikeret, minden kiépítettkerettink a fészkekben volt. Értelemszer en az a szezon folyamatos építtetéssel telt. Ennek természetesen nem csak pozitív hatása volt - a hordási eredményekre gondolok. Azon a nyáron fogant meg az tlet, ami mára már termék formájában tjlttitt testet (I. kép).Segítetta korábbi sokéves ipari tapasztalat, amel5rre támaszkodhattunk. C Monilandnak néhány konkrétumot a győrtdsrőI uagy maradjon titok? - A termékfejlesztéshosszti jelenle$ is tart. folyamat volt és EgyedtilállÓ méhészetieszk zről van szÓ, ami világviszonylatban is uj. Emiatt a technolÓgia és a gyártás lépései nem publikusak. Annyi talán elmondhatÓ - hiszen sokan találgatták' hogyan késztilhet -, hogy korábban nem létezó gyártástechnolÓgiát használunk fel, így nem hasonlíthatÓ tissze a szokásos rintési,préselési vagy hengerlési mÓdszerekkel. Fel kellett használnunk olyan speciális anya$okat és mÓdszereket is, amelyek néhány éwel ezelótt nem is léteztek. Így számunkra is folyamatos tanulással telt ez az idószak. C Kinek ajdnljdk meguásárldsra a mesterségesenkiépített lépet.? - Erdekes kérdés. fejlesztéA 18 si időszakban sokat foglalkoztaEgytott minket is ez a kérdés. szerribb lenne talán azt megmondani, kinek nem ajánlanánk: esetleg annak, aki elzárkÓzik minden jdonságtÓl. Komolyra fordítva a szÓt, vélhetóen nagyon sokrétrilesz a fel. használás. Tékintettelarra, hogy steril, fertőtlenített méhviaszbÓl késztil, teljesen kiépített,valamint a k rnyezete - a keret ésa huzalozás is - a korábban megszokottak szerint késziil, így azonnal ésbármikor, bármilyen mennyiségben felhasználhatÓ. Családok szaporítása, keretméret-átállások, higiéniai lépcserék, lépes és bioméz termelése is. esetére o Hagyomdnyos m,úlép, m anyag m lép, múanyag kiépített lép és most a uiaszből késztjlt, niik tiltal gyártott kiépítettlép. Melyik lesz a nyeró? - Fontosnak tartjuk elmondani azt, hogy ez a termék nem helyettesít valami mást, sokkal inkább uj lehetőség. Szakmailag sem lenne támogathato az hogy a méhekkel az elképzelés, ne építtessiink,csak mesterséges lépet használjunk. Az építtetésnekvannak élettani illetve méhészet-technolÓgiai feladatai. Így, azt hiszem az általunk létrehozott termék nem azonos célri a mriléppel. Viszont sok esetben találkozni azzaL,hogy a méhészek eltire$edett, szinte fekete kereteket használnak, mert egyszer en nincs másik. Pedig az ilyen lépkészlet sok fertózés talaja lehet. Sokan fejlesztenek, ahol az rij családokhoz sok-sok kész keret kellene. Ebben az esetben, azt hiszem kiválÓan felhasználhatÓ a mesterségesenkiépítettlép. További felhasználási tertilet lehet a

nszrnzlrrlfieur

- Folyamatban van egY célzÓ adaolyan atkagyérítést Tapasztalatai alapján lék lehetségesbevetése, amely nk elmondhatjuk, hogya már bizonyított, természetes kiépí. alapu, a lép anyagába adagolmesterségesen hatÓ és nincs egészségtigyi vááltali tett lépméhek rakozási ideje. Ezze| a kiépített kivá elfogadottsága lő. lehet a vélép további segítség lépesméz-készítés, dekezések során. Ehhez azonhiszen annak a terÍiletnek komoly lép- ban további vizsgálatokat is igénye van. A bioméhészetek- végezntink és végeztetntink ben pedig a steril lép jÓ esé- kell. Ezzel tisszeftiggésbenktillyekkel indulhat. Összességé- ftildtjn is késziiltink tapasztalaben ezek a felhasználási tertile- tokat gytijteni a lépek szélesktjr kiprÓbálásával. tek, ahol jÓ eredményekre száo Mikor, hogyan lesz elérhemítunk, a mrilépnekpedig megkiépített lép? marad a hagyományos felhasztó a mesterségesen - A sorozatgyártás létrehonálási k r. o Vannak mdr tapasztalatok zása most folyik. Ehhez még néhány hÓnap kell, de a ktivetaz j léppel kapcsolatban? _ Igen és nagyon bíztatÓak. kezó méhészetiszezon kezdeA tapasztalataink alapján el- tére nagy biztonság$al elérhemondhatÓ, hogy a méhek általi tő lesz már, bármilyen keretelfogadottsága megegyezik a méretben, kerettel, va$y anéltermészetesmÓdon létrejtittlé- ktil. A februárban esedékesszépével (2. kép - k zépen a mes- kesfehérvári kiállításon már terségeslép, amibe mézethord- a sorozatgyártott, megvásárolhatÓ termékkel szeretnénk tak a méhek). C A bemutatő idején szőba me$elenni. kerijlt egy j funkciő is. Mi len- bross ne az?

,|

t9

BEN VENDEGSEG

Kiegészítés az interjuhoz
zaklapunk m lt havi számában olvashattuk dr. Tőth Gyt,rw interjuját SzabÓ TiborKanadában élő méhészetikutatÓval. Tibor bácsi és kedves felesége hazautazásuk előtt Debrecenben szálltak meg. Innen rtivid délutáni kirándulás keretébenellátogattak az OMME a egyik bemutatÓ méhészetébe, DOH-IVIEH Bt. telephelyére, Tiszavasváriba, Dr. Tőth Gy rgy javaslatára vállalta a SzabÓ házaspár a kirándulást. Telefonos távirányítást k vetóen érkeztek meg kísérójtikkel hozzánk a vendégek. A ktjlcstin s, r vid bemutatkozást ktivetóen a rendelkezésreállÓ idó r vidségére hivatkozva, ro$t n

viszonyok krizott nagytizeminek mondhatÓ. Az általunk használt Dadant-Blatt kaptárak nem tekinthetók technikai kiil nlegességnek, mégis csodálkozásra adott okot az a tény, szakmai kérdésekkel kezdett hogy itt Mag|5rarországonnem hazaí keretméretteldolgozÓ méostromolni SzabÓ ur. A mosolygÓs feleség,valamint a kísérófihészetettaláltak. Az anyanevelésitechnolÓgiáryelmesen hallgattak, és csak néha kérdeztekbele a beszélge- nál egy kicsit leragadt a beszéltésbe,a pontosítás, a félreértés $etés,mert mindent részletesen elkeriiléseérdekében. tudni akartak, kiemelt figyelmet Tibor bácsi felhívta a figyelszenteltek a szaporítási alapamemet aÍTa a tényre, hogy a nyag kiválasztásának elveire, mindent értma- céljaira.A ktilsó teleló telephekedves félesége gyarul, csak nem beszél (ez a lyek felkeresések zben részletes tartÓs békés házasság titka; tájékoztatást kaptak az e$ész mondta ó). Ráadásul ért a mé- éves termelési technolÓgiárÓl. hészethez,így nyugodtan válaEbben a témakrirbenrészletesen nem kell at- ki kellett térni a legelők kivászoljak kérdéseire, tÓl tartanom, hogy a hallgatÓlasztásának elveire, a vándorláság egy része, esetleg részlete- sok céljára,az egy,telephelyen sebb magy ar ázatra szorul. találhatÓ családok számára. Elsőként a kozponti telepheA beszélgetés utolsÓ részében lyet tekintették meg, ami hazai az érdeklódés k zéppontjában

az egészségtigy,a ktilonbtjzó kár- éskÓrokozÓk elleni védekezés állt. A látogatás során Tibor bácsi számtalan fotÓt készített a tájrÓl' az ószi ntivényzetről, a ktiltinlegesnek tartott technikai megoldásokrÓl, telephelyekról. BucsuzÓul me$kriszonte a szívélyes vendéglátást, udvariasan kiemelte a látogatás pozitívumait, majd ossze$zésképpen elmondta, hogy orommel tolti el az a tény,hogy az ó elveinek is megfeleló mÓdon tizemeltetettméhészetet sikeriilt meglátogatnia. A kapcsolattartási lehetoségek egyeztetését kovetően élményekben, valamint tapasztalatokkal gazdagodva bucsuztak el, hogy néhány nap mulva már Kanadában mesélhessenekgyermekeiknek a látottakrÓl, a változásokrÓl, esetlegváltozatlanságokrol. Dohos LászlÓ agrdrmérnÖk,méhészmester

,l 2o1 Kirándulás.tidÍilés .ben

mé- ERDELY: l-7. 2011. auglusztus is Az 0MME KomlÓi helyi szervezete idén kirándulástszeryez az a részérekÖvetkező helyszínekre,megielÖlt hészek családtagiaik a és 22.00Órakor. lévő Pécs, Budaivrímnál Tesco-parkolÓbÓl Inilulds: idóben: : Útuonal Pécs-Nagylak-Déva-Segewár-Székelyudvarhely-Má falva-CsíkszeredaCsíksomlyÓ-Nyergestető-Kézdivásárhely_Bod nTuR: 2011. április 13-18. vaj-Torja-Köhalom-BrassÓ-PrahovavÖlgy-Ttircsvár-RozsnyÓi 2011. Tesco-parkolÓbÓl április13Inilulds: Pécs, Budaivámnállévő SedSzékelyudvarhelyvár-Máréfalva-Korond-PaqiSzovátaán 14 óra 30 perckor. Utuonal: Pécs-Sásd-Kaposvár-Ljubjana-Triest-Velence-Raven-ges-vár-fuad-Pécs. Elhelyzé: magánházaknál e s na-RÓma. (Balletti az parkhotel) Részuételi 56000 Ft, elöleg: 20000 Ft, amelytarta|mazza díj: kétszol4-én Szálláselfoglalása ViterbÓban az a buszvezea étkezést, tik<jltséget, tit éjszakai szállást, tízszeri bás' néryágyas apar tanban. díjat. az napi tők, idegenvezető dijátés rithasználati PiazzaPopolo, CorsÓ,Spanyollépcsó, Látogatds: 15-16-17-én: 7-én esti auglusztus a késő Órákban. Hazaérkezés SzentPéter Bazilika,ColosTrevi-krit, Panteon, Vatikánim zeum, junius l-ig az előlegbefizetésével. Jelentkezés Palettine, Anryalvár. seum, Részuételi 000Ft - 85 eurÓ. díj:50 |5-27,Tízéjszakás iidiilés 20 aonoaonszÁG: parrália: 11.szeptember 50 .{iánlott kÖltöpénz: eurÓ, Elóleg: 30000 Ft jelentkezéskor. parkolÓbÓl15.00 Ónkor. Indulús: BudaivámnállévőTescoPécs, árát. és amelytartalnazzaa belépójeryek a városi ktizlekedés A grádÚ tu : Pécs-Tompa-Újviaet-nel Skopje-Tessaloniki-Kateonal és az részvételi tartalrnazza utik ltséget, autÓpálya az autÓ. dii az partjátÓl100-200 tidtilés Egei-tenger az rina-Parália. Tízéjszakás szállásta reggelibuszvezetők napidíját, valaminthároméjszakai konyha, fiirdószoba HálÓ, felszerelt lévő métene aparbnanoktan. (programot kérhet). vel egiytitt Étkezés egyénileg hozott,vagy vásárolt biztositott. használata Hazainduláiapritisll-én 23 Órakor.Útkozben18-ánRedipuiglia illetveétteremben. anyagbÓl, április látogatása. Hazaérkezés 18barlang fakultatív és Postojnai a (Ókori Olympos-hegység haok Fakultatíu kirdndulds ; Meteorák. esti án a késó Órákban. (méhészetláto Thessalo gatás), niki. Katerina lászfalu), Skiatos-sziget, janu r 30-ig. lehet2011. Jelentkezni Részuételi 000Ft + ll0 eurÓ,előleg26000Ft.A Észvételi díj:26 30-án14Órakor 201l.január A rÓmaikiníndulással kapcsolatban a az az dii tartalmazza ritiktiltséget, autÓpályadíjat.buszvezetők az megbeszélést tartunk Magyaregregyen' Arnold Müvelődési l-ig auguszrus az előszállást. Jelentkezés napidiiát, tízéjszakai a Házban. leg befizetésével. jeloljtikaz autÓbuszon jrirlius a sonendben Mindenegyes utazásnál jelentkezesi :2011. 4-10. jogotfennta{uk.KárpátparkolÓjábÓl. Mindenprognmnála változtatási aztilésrendet. Pécs, BudaivámnállévőTesco Inilulds: 14.00 20l kapcsolatban l. j niust9-én aljai, Útuonal: Pécs-Beregszász-Ungvár-Munkács-Bozsova-KígyÓs- erdélyi, r $onzágiutazással $ Házaz tartunk láto Szinevéri -Tecsö (méhészet ga- Ónkor megbeszélést Maryaregregyen, ArnoldMrivelődési tÓ Csetfalva-HusztÖkrirmezö(Észletes időpontigaz előa és programot kirandulrísn az tidtilésremegjeltilt kérhet). ban.Mindhárom KörÖsmezó-Mezővári tása)-RahÓprogramot az kérhet alábbi es lehet az Részuételi díj:53000 Ft, elöleg 20000 Ft, amelytarta|mazza leg befizetésevel jelentkezni Észletes (06)KossuthL. u. l18. Telefon: RÓnai István,Magyaregrery, napidiját' t éjsza- címen: és utiktiltséget, a buszvezetők az idegenvezetó (72)- 420-570.Mobil: (+3 3 6)-(20) 4e-0642,(+ 6)-(30)-a05-53I6. -e kai szállástés étkezési tíz diiat. jrilius a lesz. A szállásma$ánlakásokban Hazaérkezés 10-én késő j Menyes Vilmos, az 0MME komlÓi helyi szervezeteln<ike estiÓrákban. Jelentkezésnius l.ig az előlegbefizetésével. 20

SZAKMAIELISMERESEK
zott..tRluÁn

sztikség rvénytbont elve be- keny anyanevelói szakcsoport t igazolÓdott. TanítÓhiány miatt tag volt Zalaapátiban. Alapívisszahívták a HegyhátrrrarÓci tÓ ta$a az |9&Tben létrehozott és Altalános iskola 1-8 tisszevont G d llói Anyanevelői Szakcsoosztályaitbíztrik Ez nagyonjÓ portnalq amely az alapja a mai rá. btintetés részére, itt 18 Maryar Méhtenyésztőkorszávolt mert évigtanított. Ezután Kárászon és gos Egyesiiletének (MMOE' A Magyar Méhtenyésztök országosEgyesiiIete Szalatnakonfolytattapalyafutá- www.mehtenyesztokhu). Jelen2olo.ben a MéhtenyésztéséÉ Emlékplakett sát. 38 évig tartÓ tanítás után leg is aktívmehtenyésztó. Méhékitiintetést Demeterné Pédery Tlindevezetö dr. 1988.szeptember l-évelnyugál- szeti tevékenysége során mindig fótanácsosnak Rőnai lstvánnyugalmazott tanítÓnak lománybavonult. és figyelt az uj ismeretekreésaz j íté|te. kitiintetések A átadása2010. november A méhészettel a méhek és éle- technolÓgiára. Ezeketlehetóségei tévelHegyhátmarÓconismerke- szerint alka]mazta ésmásoknak 26.án a Gi'dii|lön megtartottkiizgyÍilésen, iinnepélyes keretekktiziitt tiirténtvolna,de kiizbejtitt dett meg. Kiss Kdroly marÓci is átadta. Szakmai ismeretekkel méhésztÖbbszÖri beszélgetés felvértezve elválla]ta a Bonyhádi problémák meg. miatt ez késöbb tiirténik után azt a kijelentést tette neki: ÁfészMéhész Szakcsoport elnÖki r. Demeterné Pédery n- OMMI az MMOE-vel teljesít- Ha egy tanítÓésa pap falura ke- feladataitis, e$észen megsztinT a n galatimegbízást, amely rÍilésnem méhészkedik, ew tetéséig'ami a rendszerváltás az I I de munkahelye már ményvizs l., l978-ban jelzésértékti alapjalehetetta vizsgálatokra se rendes émber! az Ezértholnap időszaká{g tartott. volt az Onzágos Állategészség-vonatkozÓkésóbbi támogatások- reggel viszek mindkettójtiknek RÓnai István az évek során tigyi Intézet Hal- ésMéhkÓrtani nak.A fajtajelleg' teljesíunény- egy-egy kaptár méhet! a Másnap megszerzettszakmai ismereteit osztályán. Már akkor megismer- vizsgálat és az apacsaládoktá- reg$el ígéretéhez hívenaz isko- másoknak is átadta. Sok előkedettaz országosméhegészség-mogatása évig két tartÓ előkészti- la udvarának kÖzepére egy adást tartott a méhészet ktiltintett iigyi problémákkal,valamint a let eredménye volt, ami szintén kis Boczonádikaptárméhet. - btiző szaktertileteiről,de legfőK laborvizsgálatokkal. PéderyTlindének nytirrigni kellett, vigye a méhe- képpena méhanyaneveléséről. dr. Demeterné 1981-től a Mezógazdasági ktisztinhető.A tenyésztők mun- ket a kert sarkába,nehogymeg- Nagyon sok fiatalt elindított a SzahgazgatásiHivatal KÖzp és ont- káját wente értékelte telepiel- szri{ak a glyerekeket. indult méhészkedés rtigris ritján, kineÍgy jában dolgozik,amelyeddigt bb lenórzéssel pályája. Sokatbeszél- velte anyanevelői utÓdait, akik mutatottrá az esetle- méhészeti getettKároly bácsival, méhésze- száma kiizelítia 10 főt, ésakik néwá]tozásonés átszervezésen ges hiányosságokra. esett át. Kezdetbenbaromfi teA 2o|o. évi 67-es méhte- tében segített ígysokattanult ma is aktívméhanyanevelők. és nyésztőszervezetek baromfi- nyésztÓiFVM-rendeletkiemelte az idős méhésztől. és Meglepővolt A méhészeti ismeretekryalakeltetók ellenőrzésével, feltigye- a méhanyanevelőtelepeket a Károly bácsinak az a kijelenté- pításacéljábÓl az orczág méhéletévelfoglalkozott,majd 1992- ktizpontihatáskÖrból, a négy se: A méhészet és koronája az szei Észére EurÓpa sok országától résztvett a késztilő, majd megyei régiÓrahárítottaaz en- anyanevelés. Károly bácsi nem ba szervezett tanulmányutakat, 1993-banme$elenó CXIV. A1- gedélyeztetést. Hosszan tartÓ tudott anyát nevelni, de segített melyek rendkívtil sikeresekvollattenyésztési ttirvénykisállato- egyeztetésekkel, kapcsolatokki- akkor, amikor a Kisállattenyész- tak Legnagyobb sikert aratta a kat érintó teriileteinekkidolgo- építésével segítette ztikkenó- tési KutatÓintézet (GÖdÖllő) gÖrÖg a szerbméhészetek a es megzásában. A végrehajtást segítő mentesáÜnenetet. Anyaneveló telepe Leányfalun ismeÉse, va]amint az oszÚák t<ibb FM-rendelet kidolgozását Jelenleg Brtisszelból magán- idénymunkásokat keresett.Erre Singer-féle anyanevelés. Népsegítette. 42l|994.[VI.28)FM- emberként A tanácsadássalsegíti vonatkozÓan a legnagyobbin- szer ekvoltak az erdélyi, felvidérendeleta méhanyaneveló tele- a tenyésztő szervezetésa KÁIKI díttatástegy másik iskolatársá- ki éskarpátaljai mehészutak is. pek engedélyezésérólszaporí- Méhészeti és Intézet munkáját. tol' SzépJőzsefról (ielenlegge- Mindezeken kívtil az ApimontásárÓl, a 3oh994,[M. ze.) ruKÖszÖnet folyamatoskap- lénesiméhésztól) a kapott. diákra is nagy lelkesedéssel szerrendeleta tenyésztó szervezetek csolattartásért ajelentős szakés Pista bácsi jelentkezettésfel- vezi a programota méhészeknek elismeréséról, a 31/1994. 28.) mai támogatásért! vételt nyert.Kétnyaratis eltÖltÖtt KÖsztinjtikRÓnai Pista bácsi [VI. FM-rendelet a fajtaelismerésről, ott, ahol az anyanwelés minden mindig fiatalos tevékenységét, (VI. 28.) FM-rendea 3211994. Dr. Sza]ainé Mátray Enikő munkafázisát meg lehetetttanul- szervezókészségéttovábbi jÓ és let a teljesítrnényvizsgálatokrÓl Intézet ni éstevekenyen gyakorolni is. erőt és sokáig tartÓ egészséget rÁrru Méhészeti szÓlt. 2003-ban ta$a annak a Erre emle}szik mégSuhayda Je- kívánunk. junius 19-én nó, Mdtray Eníkó, RaÍaiAntal. KÓdex bizottságnak, amely a Rőnai Istuán1928. méh teljesítrnényvizsgálatánaksztiletett Magyaregregyen bá- SokatktiszÖnhet 0sszeállította: nekik"akik segíjavítottváltozatát dolgoztaki. nyász család első gyermekeként. tettek a tevékenységét. Balogh Imre SzeretetTÓbbsztir kellett már fajta, Iskoláit a helyi rÓmai katolikus tel emléksztk méhtenyésztó Vida Pisfa bácsira hibrid párharcban frontember- elemi népiskolában kezdte,a Pé- ésaz akkor fiatal KoudcsSdndoraz MMOE feliigyelö bizottsag ként állást foglalnia, komoly csi Polgári Firiiskolában folytat- ra. A ktivetkező évekbentevéeln ke szervezómunkát végeznie, az ta és és ktilÖnbtizeti vizsgával a Baakkori OMMI vezetóségét felké- ;ai Alami TanítÓképző Intézetszíteni szabálytalanságok taa elle- ben fejeztebe. Itt népiskolai ni fellépésre. TÖbb fordulÓban nítÓi okleveletszerzett1950-ben. kellett eljárni az o|asz (Apis m. TanítÓipályáját a Vékényi AltaApiterápiaKonferencia ligustica) méheket nél- lános Iskolábankezdte,mqjd a engedély Budapesten 2011.február 19.én, ktil tartÓ ésforgalmazÓ, ttirvé- KomlÓi Vqiáriskolánál folytatta. Kiemelt téma: Magyar mézgyÓgyhatásai a nyen kíviili szervezódésekkel Itt a politikai meg nem értés migyÓToutÍbbi tém k: a propolisz, a virágpor ésa méhpempő szemben. vizsgálatkorsor ke- att (templomban A esktidtitt) váa gyítÓ hatásai j áriskolábÓl elbocsátottákRi'vid riilt telepi ellenórzésre is. hogromelózetest ésrészletes a k@iőt A rendeleti szabá|yozásalap- ideig az előbb említett dolog miwww.apiterapia.hu weboldalontalal ján 2ooa-ben krjttitt az akkori att nem kapott munkát, de a

A méhészet koronája az anYanevelés!

Figyelem !

2l

4.244

Ft iiter

22 +. ':,i,,li l ,' i l. i

FORTEUT'

csM- éshelymeglutúroző txtlilszerrelszetelt EIektron Táv-Kaptá i kus rmérleg ésMéhes Vagyonvédelmi Rendszer, Hosszri készen|éti á|cázottkamerák, idejii képriigzítö eszktiztik
rendelhetók www.kaptrinrédelem.hu Tel.: (+3 6)-(20)-3 6s-8539

FuchsFerenc
1928-2010
Magyaregregyensztiletett és itt is élt halalaig. Méhészkedését 1949tavaszánvásáaz rolt néglméhcsaláddal kezdte. Katonai szolgálata alatt egypapnakse$ített tőle taés nulta meg a méhészet csínját-bínját.Három ev katonai szolgálatot ktivetóen méhcsaládjai számát 80-100családra fejlesztette. Minden méhészeti eszk zétmaga készítette. Kaptarjait előszÖr 192532a|mábÓl, nádbÓl építette, m4id melyekma is iizemelnek Zenész, kitanult ácsmesterésszakképzett méhész volt. A munkájábanmindig a legiobbminóség elérésére tÖrekedett. Aktív segítóje volt Margit néni,a felesége. 1960-as Az évek elejétöl2008-igMagyaregrery és ktinryeke méhegészségiigyl felelóse volt. AlapítÓ tag1aazOMIVIE KomlÓi Helyt Szervezeténe]c AMéhész Egyesiiletben végzetteredményes munkájáértéspéldamutatÓ méhészeti tevékenységéért oktÓberé2009 ben dicsérő oklevélben részestilt. kÖztisséget A szeretó, víg kedélyu,de a véleményét bátran képviseló,alapos ember volt. Az elhunyt méhésztársunktÓl 2010. november 26-án a magyaregregyi temetóbenttibb száz gyászolÓval egstitt vetttink végsóbricsut. Soha el nem mulÓ szeretetteléstisztelettelemlékeztink családja, rá: rokonai ésméhésztársai. Ba1oghImre, RÓnai István 23

Méze|ö niivények vetömagjai kaphatők
Facéliama$,lucernam &9, viiriisherema$, fehérherema$,bíborheremfl $, btikktinymag, baltacimmáE, csillagfiirt, olajretekma$, mustármag, pohánkamag stb. Telefon: (06) -(22) -s8.s 6, (+ 6)- (30)-3o -438 -o7 41 3

.o"6*. tffi) tt*ía ovlqárlo |ttL

Méhes vagyonvéde|em mérlegge|, és távkaptár GSM GPS a|apÚ rádiÓfrekvenciás rendszer 200kaptár. akár ra, nyitás. mozgásézéke|és, és hómérsék|et ésstÍly. gyarapodás |ekérése webo|dalán. sms.ben cégtink és Hosszti tizemidó, megoldásokat vá||alunk. egyedi

1íí3 Budapest' Bocskai Ú/t77-79. (06){1 Tel.: Fax: 825 ).3í9.2651. (06).(1).248.1 . Web: Ma|!: somaÍIs@tonllne.hu wvw.somaÍls.hu

KERDEZZ-FELELEK

adÓelőleget fizetnie a magán- kÓdját' megszrinését, a biztosítás személynek mindaddig, amíg a sztinetelésének idótartamát,mafizetendó tissze$ nem haladja gánnyugdíjpénztiiri tagság esemeg a 10 ezer forintot. tén felttinteti a pénztár nevét, E rovatunklehetöséget méhésztársainknak, biztosít o Mikor kell a 2olo. évi ős- azonosítÓját. bejelentést A hogyadÓzássa! kapcsolatos kérdéseikre vá|aszt termelésb származo j iivedel. ől a) a biztosításkezdetére vokapjanak. Kérdéseiket a Szerkesztöség várja met bevallani? natkozÓan a biztosításijogvi(Méhészet, Budapest, 1591 PÍ.294. - Abban az esetben, a me- szony első napját megelőzóen, ha zögazdasági őstermelő - fiigget- de legkésóbb biztosításijogvia E-mai: brossp@t-online.hu). I lentil attÓl, hogy a jtivedelmét szony elsó napján a foglalkozO A biztosítottmezőgazdasági rintot meghaladja, akkor a leg- milyen mÓdszerrelállapítjameg tatás megkezdése előtt, őstermelők a 2olo. utolsÓ ne- feljebb 100000 forintbÓl a fe- - támogatásoktisszegével cstikb) a jogviszonymegszrinését gyedéwevonatkozÓ járulek- és lettesrész15százalékát megha- kentettőstermelói tevékenység- k vető 8 naponbeltilkell teljetagdíjktitelezettségének bevétele nem síteni. beval- ladÓ részvonhatÓ le adÓked- ből származÓ éves vezménycímén. adÓkedvez- haladjameg a 600 ezerforintot, Az gi lasa (tosg) hogTan viáltozik? A mezó gazdasá ó stermelőa j árulékot, ha - Kezdönek minőstilő, illetve mény akkor érvényesíthető, akkor nem kell jtivedelmetszá- társadalombiztosítási járulékot szá- molnia ésezt a bevételét is az egészségbiztosítási 8 milliÓ forint bevételitissze$- az óstermelőa regisztráciÓs nem határt elérómezőgazdaságiós- mát is feltiinteti az adÓbevallá- kell.bevallania. ésa nyugdiijárulékot(tagdÍiat) Amennyiben a magánsze- azadózás rendjéról termelő esetén a magán- sában. Amennyiben az ósterszÓlÓ 2oo3. tekintettel mélytételesen nyugdijpénztáribefizetésekhez melői tevékenységre számolja el k lt- évixcil. ttirvény S-ának (2) 31. adÓkedvezmény ségeit az e|özóekben ismerte- bekezdése szerinti adattartakapcsolÓdÓ évk zi t rvénymÓ- érvényesíthetó és nem ériel a l00 ezerfo- tett szabályok szerint anÓl nyi- lommal elektronikus uton nedosítások szerint - a 2010.ok- Összege tÓber l-je és 2011. december rintot, és e jtivedelme mellett latkozik,hogy az adÓévben nem gyedévente negyedévet ktivea alá 31-e k<iztitti időszakban esedé. más Összevonás esójÖvedel- volt a mezögazdasági kisterme- tő hÓnap |z-éigvallja be, ésa kes, vagyis a [V. negyedéves me is van a magánszemélynek' Iésb j tivedelme(nemleges ól nyi- bevallásbenyijtására előírthagy a kÖnyvelőnekszabálysze- latkozatot akkornemkell az táridóig fizeti me$ az állami ad), bevallásban bevallandÓ magán-nyugdijpénztári tagdíj r bizonylattal kifizetett dij ős- őstermelői tevékenységére te- adÓhatÓságnak. bevallásszáA mértéke0, a nyugd{ijárulék termelői jtivedelemmelarányos kintettel.a jtivedelmétlevezet- ma: 1058. joo Hogyan kell kiszámolni részével óstermelői adÓked- nie. A nyilatkozat a személyi az mértéke százalék 9,5 A 8 milliÓ forintosbevételi ér- vezménytl00 ezer forintra ki- vedelemadÓbevallásbantehető a mezögazd'asági óstermelő jogá- egészségtigyi hozzájárulásámeg,de a nyilatkozatételi tékhatárt el nem éró magán- egészítheti. o Mez gazdasági őstermelő va| az is élhet,aki munkáltatÓi nak iisszegét? nyugdijpénztái tag mezógaznik az adÓelöleg.fizetés elszámolást, vaglJr adÓhatÓság ja- esetén dasági östermelónéla 2011. őstenrrelő - A mezógazdasági január l2-e szabályai? kÖzremrikÖdésével nuár l-je és 2011. egyszerrisí- az tisszevont adÓalapbatartozÓ jÖvedelemnél adÓelóleg-alap k ztitti idószakban esedékes, - A mezÓgazdaságiósterme- tett bevallást ad. az Minden más esetbena jtive- számításánál figyelembe vett vagyis a IV. negyedéves beval- lőnek az adÓelőlegmegállapítálásban bevallandÓ magán- sakor az évelejétőlaz adott ne- delmet főszabályként a 2o||. jÖvedelem után 27 százalékos kell nyugdijpénztáritagdij mértéke ryedévvégéig ajÖvedelmet, május 2o-áíg benyijtandÓ egészségiigyi hozzájáru|ás fize0 százalék, a nyugdiijárulék valamint az afiajutÓ adÓalap- 1053-as bevallásbankell beval- tésére ktiteles.Kivétel ez alÓI a kiegészítést megállapítania és lani. Ha amezögazdasági Öster- tételesktiltségelszámolást mértéke százalék. vá9,5 ntivelt melő áfa fizetésére A fentiekből k vetkezően a az adÓalap-kiegészítéssel kiitelezett lasztÓ, eg$szerrisített bevallási biztosított mezőgazdasági ős- tisszegután kell az adÓelőle$et vagy egyéni vállalkozÓ is, akkor nyilatkozatot beny jtÓ őstermefebruár 25-éig |ö, az általuk fizetendó száza|étermelők a 2o|o.IV negyedéwe me$állapítania az adÓtábla a bevallást2011. vonatkozÓjárulékokat kos mértékri hoz201l.ja- alapján, mely tovább cs<ikkent- kell benyujtania. egészségtiryi o Milyen nyilvántartási és zájárulás a bevétel százalékánuár l2-éigkÖtelesek 5 bevallani hető az őstermelői adÓkedvezamennyibena adatszolgáltatási kiitelezettsé- nak a |5 száza|éka. ésmegfizetniugy, hogy a nyug- mény sszegével, Mentes a nem az átalányadÓ- ge van amezógazdasági őster- százalékos mértéktiegészségdiiiárulék mértéke magán- j vedelmét nyugd{jpénztár esetében ij'gyt hozzájárulás fizetésealÓl tag is zÓkra vonatkozÓ szabályoksze- melőnek? járulékalap9,5 száza|ék, tagdij mértéke rint állapítja meg. Az így mega - A mezógazdaságióstermelő az a jtivedelemés pedig 0 százalék. állapított le <isszegből kell von- a biztosításijogállásárÓl az ós- jául szolgá|oazonossze$, amely jo$o Milyen iisszeg;ri jtivedele- ni az adÓévsorán már befizetett termelöi igazolvány igénylésé- után a fennállÓ biztosítási mig érvényesíthető óster- előleget, ésa ktiltinb zetet kell vel, illetóleg a családi gazdaság viszon5na tekintettel járulékfiaz az adott negyedéwe, negyed- nyilvántartásbavételeiránti ké- zetési k telezettség a melői adÓkedvezmény? keletkezik. - A tételeskÖltségelszámo- évetktivetó hÓnap l2-éig befi- relem benyrijtásával egyidej leg A biztosítotimezógazdaságiőslást vagy a |o százalék ktiltség- zetni. A mezőgazdaságiőster- nyilatkozik a mezőgazdasági termelőre is vonatkozk ez a hányadot választÓ mezígazda- melótől a kifizetőnek nem kell igazgatásiszervnek. mezógaz- mentesség, A mégpedig addig az sági óstermelőt - amennyiben adÓelóleget levonnia. A mezó- daságiőstermelőa biztosítási kti- tisszegig,amely után járulékot az adÓévben tisszevontadÓ- gazdasági kistermelőnek, ha telezettségét az érintőváltozást an- fizet.A mezögazdaságióstermealapjaaT 620 000 forintotnem nem átalányadoző,illetve azós- nak bekdvetkezését ktivető 15 lőt terhelő egészségiigyi hozzáhaladjameg - az őstermelőite- termelónekmindaddig nem kell napon beltil jelenti be az áilami járulás alapját ennek megfelevékenységbőlszármazo jtive- adÓelóleget fizetnie, amíg az adÓhatÓságnak. A biztosított lóen cstjkkenteni kell a mezóelszámoltjogszabály mezógazdasági őstermelő elekt- gazdasági óstermeló által fizedelmeutáni adÓ risszegéból leg- adÓévben feljebb 100 ezer forint adÓked- alapján kapott támogatások ronikus riton vagy az eITea cél- tendőjárulékokalapjával. csrikkentett ősterme- ra rendszeresítettnyomtatvávezményilleti meg, amely 'a$- tisszegével rár de minimis'' támogatásnak lői tevékenységből származo nyon (Tt0+1)jelenti sqiátbizbe Krenovszkyné a minőstil. Amennyiben az tissze- bevétele a milliÓ forintot nem tosításával kapcsolatban biztoLovász Andrea a vont adÓalapja a 7 620 000 fo- haladja meg. Nem kell azonban sítási jogviszonyának kezdetét, okl. adőszakértó 24 ' i.

Adotanácsado

A R A NYNEK TA R

Viasztvásárolunk keresztÜl ! a feIvásárlÓinkon Ár: 850 ríkg

FELVASARLO PARTN EREI K N
BUDAPEST, MEGYEES KORNYEKE PEST KÓcsagu. 50. uARIAs fizsER,l22l Budapest, 6, 6) -2 Tel. fax : (06) (I)-228- 457 (+3 -(3o)-206 4r2 / RákÓczi u. 35. S?ÁRKA IÁRIA,4900 Fehérgyarmat, TSl. (0.6)-(aa) -29 (+ 6){30)262 -1957 : 462 4, 3 MolNAR JÁ^Ios' 38ll AlsÓvadász,Fö u. 24. (+36)-(30)-322-732r (06J-(46)-396-646, . Tel.: Domaházi |2lA. u. frKA DEzsa,5350 Tiszafiired, (06)-(5-e)-352-236, (+36)-(30)-3a3-4ro3 TeL.: KoIvOPÁs IsTuAIiI,2648 Patak,Hunyadiu. 9. (+36)-(30)-603 -2760 Tel.-(06)-(3 : 5)-382-353, AI{IAL JOzsEF,3390 Fiizesabony, Tárkányiu. aO/A.

Észnrxeur

BANA IMRE,5200TtirÖkszenÍrriklÓs, B. u. 2l. Vak (96)-(s6)-393-445, (+36)-(30)-2s9-5u3 , Tel.: snL MIIALY,5666 Medgyeseryháza, Barossu. 45. (+36)-(70)-62 82,(+36)-(70)-629-5807 Tel. Szélné : 9-57 NAGY IIWÁII,9200 MosonmaryarÓvár, Kismartoniu. 17. (+3 Tel/fax: (06)-(96)- 9-,109, 6)-(30)-247 427 s7 -8 IZNG JozsEF,2800 Tatabánya Kossuthkert u. l. II., (+36)-(30)-684-3868 Tel.:

ÉszlrnwoRr

i i

BENKatÁsrul,7000 Szekszárd, KisbÖdó u.42. l -3r7 ,fel : (06)-(7+) -3r4, (+36)-(70)-334-606 KouAcs ZOLTAI;I,8700 Marcali,Kilián Gy. u. l. (+3-6)-(30)-407-9 Tel.; I6I B,.iiifí"".,JÓkaiu.4.Tel.:(+36)-(70)-325-|594 BEOK futATTAs,763lPécs, Kulturházu. 9. FÁRKAS lAsZlo,5|23 Jászárokszállás, Madáchu. 9. ',,d,,,ÁEift,,ilf (06)-(t (+3p)-(7 Tel./fax: r2 z)-4n-075,(+36)-(30)-e053-r Tel. : o)-3r5-27 89 (+36)-(20)-340-8629PIRGL WNDEI,7668 Keszri,Petófi u. 136. PACSil/"áiG u. W7,L0,4211Ebes, Tavasz 3slA. Tel.: (+36)-(30)-657-3343 (+36)-(30)-26 : 4-5036 s7ÁB0 BAIÁzs,,t090 Polgár'Toldiu. 19.Tel.: Tel. (06)-(72)-461-034, MIruos tAI,Ios,8946Baktiitttis, RákÓczi u. |32lA DÉLKELEÍ (+36)-(20)-a9 Tel. [06)-(92)-46 I3, l-6886 : 1-9 KouÁcs AI{DDR,4100 BerettyÓrijfalu, Sinka I. u. 23. nÁDJcs l.Asru0,752l Kaposmérö, Berzsenyiu. 3. 6) -e8 Tel. (06)(s4l-n2 -866,(+3 -(20) 8-7or2 : (osl-(sz)-+t (+36)-( 20)-33 876 4-7 . : t-164, . Tel/Fax. BIROAI,IIAI.6630Mindszent,SzentI. u. 10. (+36)-(30)-253-|682 szEP IIBOR,8315 Toldiu. 2. Tel.: Gyenesdiás, s-907 Tel. (06J-(62)-.227 (+36)-(30)-s3 3 : -oro, GAÁL KÁLV[ÁN,8800 Narykanizsa,Szabadhegy 38, u. S^IETT,IIK lÁ'sruo,6400 Kiskunhalas, Hunyadiu. 43. (+36)-(30)-61 Tel.: l-0248 (+36)-(70)-368-1004 Tel. (06)-(zzl-426-459, : yÖnÖs RlBEkT,7539 Szulok,Kossuthu. 81.Tel.:(+36)-(20)-2223-770 PAPP ZOLTAI;I,6070 Izsák,Pacsirtau. 16/A.Tel.:(+36)-(20)-533-6512

oÉu.lvuonr

A kt'vttkcdterii|eteke kat Baja & lómÉG' veszpÉn L.'my&e febásár| kcrcsiink: MezöbeÍtny tómyéLe' esLórny&e'SzéLesfthémír es és (+36H30b3il-wa8 Ptst Ewneánon le|ret: Győresktimyeke Kónnend k rnyeke, es Jászbgtny kÖmyéke, nesre' hkntkeni a kdyetkuó &

2336 Te|efon: +83.lz2 KFT. ARANYNEKIAR DUNAVARSÁNY (06.24)

VIRAGPOR HETYETTESITO

TERmÉszErEs'nÉHrÁpurÉx

Vernolis Bt. Kismező v.2/c Cím: H 7691Hosszrjhe|ény, Telefon: +36 72 491-O2O Mobil: +36 30 7437-O48 E-moi I: vernolis@vernolis. Honlop: www.vernolis. hu hu.

RomÓnioi fiorgo|mczÓ: NektÓr King +4.0745.582.990 www.nehorking.ro

1li.iÍi.5/i' 1 u 2 5

IR APROH DETESEK
EPERJEs!NÉ Mézfelvásárlő vállalkozás
Mézfelvásár|ásaz országegész gonterÜletén, azonnaIi fizetésse|, gyo|egcseréve|, szá||Ítássa|, aktuá|is napiárakon. Mindenmennyiség fajtáju' és de csaktermészetes érdeke|. méz Nyitva :á| | and Ó an . Tel.ffax:(06)-(2e)-426-6e1 Mobil: (+36)-(30)-9a0-5548, (+36)-(30)-s3 2-0422 Telephe|y Ievélcím: és Eperjesi ndorné, Toa|más, Sá 2252 Liget 28.(Pest u. megye)

Ievé Pt' kizáró|ag írásban várjuk( eveIezciIapon, benva9y{axo.) 1591 az Buoace5t. 294 C,-.C' l69r a 273.2285'ayszá-,a Aprohirdetéseit mege|zo hónap.]0.ehatár|dó: tárgyhÖi írják Beérkezési a A borítékra rá: Méhészet szerkeszt sége. (370Ft + áfalszo). Hirdetést kÜ|dott ke|| nern A hirdetés elIenértékét az á|taIunk csekken befizetni teIefonon fogaounk.

MEZFELVASARLAS
TiszteltMéhésztánaim! Szívesen állok rendelkezéstikre az alábbiszolgáltatásaimmal:

róaluÁs

Utánvéte| megrendel le| hetcí
gyÓgykezelésére nozéma Fumagillin hatÓanyagri Fumidil-B por. VaIToaellen kaphatÓ Perizin, Perizin adagolÓ L4josmizse, SzentIstvánu. 1. Tel./fax.(06)-(7 57-563.Mobil: (+3 : 6)-4 6)-(30)eO32-7 60 Vásárlás kérjen esetén állatorvosátÓl $ÓgyszeÉszétöl felvilágosítást! vasÍ további

propoIisz fe|vásárlása. Méz, viasz, Azonnalizetéssel, fi cseregtingytileggel,
folyamatosan várom felajánlásukat mindenfajtatiszta, természetes méztik eladási szándékával.

MtÉH ÉszgnnÁr sríLusgnr{

Mézes Maci Bt.

Terme|ói mézesiiveg,
valamint720 ml-es,370 ml-es és220 ml-esiivegekforgalmazása

Fém lapkák íivegzárÓ

fehér, anny ésméhsejt mintásszínben, 82-esés63-asméretben áron nálunk a legalacsonyabb szerezhetők be M i.i|ép, kor é s 12o l-e s hord ők cu kaphatÓk Csorba JÓzseí SzentkiráIy Telefon: (+36)-(30)-935-837 O

Mézfelvásárlás az ország egész fizetésse|. csereterLi|etén' azonnaIi gongyo|egge|. ForgÓJÓzsef,Baks,Fö u. 54. Tel./fax:(06)-(62)-269-736, (+36)-(30)-4s6-6s47.

MéhészboIt, Szigetha|om,M u. 214' az MO-tÓ| tíz percre.Viaszm ti | é pc s e r e s z oIid áron . M éh észeti fe|szere|ések vá|asztékban. bcj petéztető Anyarácsok- Jenter-fé|e késztj|ék mézIetoltó tartálvok mézadago|Ó Méz kicsomagoIásához Furetto - szoktetók stb. kaphatik. pumpa csupor tetóve| 400grammos Oszi nyiwatartáskedden 9-16 Óráig. 6 tettjve| mtianyag -, tivegtetó, pontos. (+36)-(20)- ki|Ós, Tel.:(06)-(z+)-401-348, i.ivegek zárásái|letve szabvány

Méhésztársak! SeIejt|épet, méhhidegen viaszt nagy szi|árdságu, mtl|éppé do|9ozok fe|. hengereIt mti|ép Postázást válIaIok. Színes gyertyának kaphato! Ba|ta Lász|Ó' Valko,Ady E. u. 9. Telefon: 2114 (06)-(28)-484-20e.

AKclo! 1,5litereskeretetető akciÓs áron megrendelhető, 560 Ft/db áron. Balta ésBalta Kft., Tel.:(o6)-(30).201-2399. Postőzóst uőlblunhMEZFELVASARlÁs
Északkelet-Magyaro g rszá teriiletén, azonnali fizetéssel, cseregtinBytileggel. Gyors, pontos bonyolitás!

,

120 literes muanyaÉ hordo folyamatosa"rr kaphatÓ.

solTÉsz Lqszli
Aba jszántÓ, Szemán I. 37. I, Tel./fax:(06)-(47)-330-88 (+36)-(2O)-a27 -0622

mézes maci hoz, mÍianyag szoktető, rak|apok 250grammos eIadÓ. m[ianyag |yukbó. kaphatok, 1o, 15' 18,25' 30 mi||iméter legoIcsibban gyártÓti|. a gépfonatok, rostaszo- Tel.(+36)-(30)-934-206s. : ségtl csirkehá|ok, vetek kaphatok. Kovács, V|l., Bp. Marek pá|yaudvartÓ| Keleti 2 perc. Míi|épkészítés, |ép.feIdo|9ozás Jozsef u.39. oreg : eszkozok Telefon(06)-(1)-342-31 82, (+36)-(30)- kedvezrj áron.Méhészeti ftjsto|tjk. keretek, á|cázÓcerukínai 955-2449. muanyag méza,feromon, Furetto, EGYGYoRsHínronnns pergettík - nagyváhészkalap, stb. www.omme.hu Káro|y, |asztékban kaphatÓk. Bacsák (06). Gyór,JÓzsefA. u. 79.Tel./fax: (e6)-434-68s. Hárs keret|éc megrende|hetö. e|ője(+36)gyezhetcÍ. Gyríri András.Te|.: kaphatÓ, viHidegen hengerelt |ép m (30)-es72-61 6, (06)-(2s)-461 -07s. MervaId JÓzsefné, 2.l41 asztvásároIok. (06)-(28)Kossuth u. 6.Tel.: L. Csomor, Méhészeti eszkiizgyártás! 445-404. Mézpergetók készÍtése szeigény hárint.FedeIezógép, méhIefuvÓ. Iozati tápegység 220V-os kicsak vite|ezésben! Méh|eseoró For12V. gathato csepegtetcÍ a gyárál|vány tÓtÓ|.RáczFerenc. Té| 6500Baja, u. (+36)-(70)-336-6923. Fax: 53.Tel.: /06)-(7e)-323-005. Baranya, Mézfelvásárlás Bács-Kiskun, To|na megyében. Domotor NeJozsef, mesnád r.Te|.(+36)-(30)-905-7 udva : 2o7' SOMOGYI JOZSEF kaptárkészító 3411 Szomolya, |stván 31. rit Szent Tel. (+3 : 6)-(20)-327 - 4625

972-8722.

l I ; l
I

i I

(+36)-(70)-212-4135 I Telefon:

(pouai is) csoma$ként felvásárlás azonnali fizetéssel Király Gábor

VIASZ PROPOLTSZ

Méhmérgezésekkárfe!mérése, gyártását igény vál|a|om szeKaptárak szakvé|emény, feIkészítés. bírÓsági Ft.ti|, NBra1/2 Hunor rakodÓ 9500 Ma|ya Péterigazságtigyi méhész rint. kodÓ Ft-tÓ|, 16-.|8 NB 13000, NB (+36)-(70)-949-6077, 11000 szakértó. Te|.: (+36)-(70)-323-9634 24 140cf Ft.Tel.: Web: www.mehmergezes.hu

Hirdetési áraink
1/l oldal 365 000 Ft l/2 oldal 240 000 Ft r42 ooo Ft U4 oldal l/8 oldal 100000 Ft 70 ooo Ft U16 oldal HátsÓ borítÓ 430 000 Ft B2,83 színes 400 000 Ft AprÓhirdetés 370 Ft/szÓ l mm hasáb 370 Ft/mm r/l PR-cikk 290 000 Ft Az árak a 250lo-osáfát nem tartalmazzák!

Dávid MéhészetiGépgyrírtás' Kalocsa Futhetó méz|eto|tó tarÚl rrnrrllÉrt tá|y50 kg-tÓ|. FUREII0 atkae||eni kodo| HordÓs, . kannás mézme|egító. MézpergetŐ rozsdamentes 9épek kivitelben automata, 2-66 keretig, Furetto-ja230V-osszabá|yozássa|. 1 napon vításgyári aIkatrészekke| Viaszfozok. 720-as fazettás be|tj|. + teto. mézestiveg Ka|osa, ktván Szt u.82. 6300 Tel. : (06) 8) 462-243. /fax -(7 (+36)-(20)-951-8e41 Tel.: Hárs keretléc precíz minösé9ben szárított megrendeIhetö. anyagbÓ| Tel. (+36)-(30)-449-91 : 93

porcukor, cukorliszt legkedvezríbb áron napi

Kristálycukor, ,,PILLE'Kft.

Evodia (mézelő díszfa),tobbfé|e mézelo csemete, megrendeIhetö. Te|.: (+36)-(70)-611-1834, (+36)-(70)-6273488!Virá9zÓ fák éstu|ajdonságaiknak megismertetése : www.foIdieletpa u rtja.h weboldalon !

Méhészbolt Székesfehérvár. 80. Kiste|eki u.
Méhviaszt veszek, |épre mii cseré|ek. (06)-(22)-323-842. Tel.: Postázást vá||a|ok

Solt, Kossuth Lajos u. 91. Tel.: (06)-(7 8)-486-2e2

Míi|épkészítés. oreg|ép-feIdo|gozás eszkozok, felszere|ések. Heveder gyártotÓ|! és a Gyors he|yta- Méhészeti Koztársaság Bácsa|más, karékos kotést biztosít. Postai utánvét. Marki |stván, (+36)tel is megrendeIhetö. (06)-(20)- u. 81.Tel.:(06)-(79)-343-729, Te|.: (20)-346-92i0. 536-6304.

26

BaltaésBalta Kft.2114Va!kÓ,Ady E. u. 9. (+s Te: (06)-(2 | 8)201 8)-483 -090,(06)-(2 484-209, e)-(aO)- -23ss
h baltalaszlo hfcnetwork.u @ Nyitva:H-P: 8.00-17.00, 8.00-12.00 SZ:

re@
Továbbra forgalmazuk is a,,LEGA',,,,LYS0N''cé9ek termékeit.

APROH DETESEK IR

Tájékoztatom régiésleendő tig1rfeleimet, a megnyitottamaz j feldolgozÓmat (valkÓ, Dányi űt |zla.) Elérhetőségeink változtak. nem

nttama akciők. Érdeklódj iin!
Hidegenhengereltm lépkészítés, sonkolyfőzés, akár saját viaszbÓl is. Bármilyen elképzelését megoldjuk,a kaptárvastÓl a mézkicsomagolásig.

akác.,doháhY-, repce-, vegyes-' napraforgÓmézet . facé|ia-,
azonnali készpénzfizetéssel.

folyamatosan vásárol

Híujon Viszonteladőkat bizalommal, megbeszéljíik, nagyker kiszolgdlunk. dron
Méhészbo!t' Nyíregyháza Méhészeti eszkozokgyártása ésforBorsodban az osszes és ga|mazásaméhészeknek viszontés szomszédos megyében ! Termékeink megtekintheeIadÓknak. Fizetés he|yszínen a készpénzben. tök a www.meheszbolt.hu webo|daCseregongyoleg. |on'Postázást válIa-|unk! : 4400 is CÍm pontosátvéte|. Precíz, (o6)Nyíregyháza. A. u. ts. Te|.: Fáy (42)-341 69, (+36)-(20)-392-2817 . -1 Ruscsák Atti|a

Keressen minketbizalommal ! Az országegész terliletére kÍildjíik fe|vásárlÓinkat. 120literescserehordÓt biztosítunk, szállításegyéni megbeszélés alapján. Klenancz Jőzsef, 2344 Dijmstjd, K zépsó-dunapart 46. Tel./fax(munkaidöben) : illetve(1il-zaa-6004,(to)-gao-3800
A Demeter míi|épiizem várjaa méhésztársakat. Mtl|épkészítés, oreg|ép-feIdoIgozás, viaszvásár|ás. : Cím Demeter Andrásné, Nyíregyháza, Garib ald i 13. T e l. :(06 )- (4 2 )- 4 0 4 u. 439' Szombaton zárva.

naÉzrrlvÁsÁnns

(z+)-+ts-ooo,

Encs,Kossuth 33/A. rit Anyarácsot gyártÓtÓ| a mrianyagbi| és j (06)-(46)-386-69s. Tamási rendszerrlj rakodÓkaptárakaIumÍniumbo|. méretbenTe|.: Tel./fax: Egyedi is. 10500 Ft-tÓ| e|adok' Hunor, NB 8-12 fé| Mobi: (+3 | 6)-(20)-1-9281 37 2-28i7 keretig. Keretek rendelhetók. (+36)- (+36)-(20)-3e . Te|.:
(30)-239-5922 - www.kapta rzona.uw.h u Egyedi kaptárgyártás! KompIett rakodÓ fekvőkaptárak és 9520FttÓ|.Bármi|yen méretben, kia|akÍtásTovábbá vá||aljuk sa|. konténerek te|jes kortli Iegyártását. KohutButor Kft., Szarvas. www.kohutkaptar.hu (+36)-(30)-345-4956. Tel.:

Mézfelvásárlás
AzonnaIikészaz országdé|irészén. pénzesfizetéssel csereg ngyo|eg és biztosításáva|. Hunyadi Lajos mémajsa, hész-mézfe|vásárIi,Kiskun Kertu.9. Tel.: /fax:(06)-(77)-482-004. Mobi|: (+36)-(30)-963-4602.

Készítiink higiénikus a|jdeszkát virá9porszedöve|. rakodÓkaptárakat és tartozékait, keret|écet hársbÓ|. Varga, La|aszentgrót. (06)-(83)Te|.: 362-472, 360-9't (este). 2
(06)RakodÓ konténerek e|adÓk.Te|.: (36)-483-228, (+36)-(20)-s84-6310.

Minöségikaptárgyártás
www.kaotaruzem.hu Tel. (+36)-(84)-320-433 :

27

I APROHRDETESEK

Taposo. anyarás, sztiktetcí és
TaposÓrács (hi. gíénikus alj. deszkába, me. nekiilötérbe rostasziivet hetyett) ésanya. rács biírmilyen méretben meg. rendelhető! Újdonság: fém sziiktető!

MEZCSOMAGOLO ANYAGOK:

Hívjon, érdeklődjiin Finrigel János, Tiikiil. : Tel.: (+ 6)-(7o) -226- 43 40, vagy (06)- (24)- 47 9 -28s . 3

Fejér' Veszprém Komárom és megyeésktirnyéke. Fizetés készpénzben, cseregringyrileg. SPINDLER USZI.O Kápolnásnyék, Lehel u. 7. Tel: (+36)-(zo)-gt s-ssgz

MEZFELVASARLAS!

Méhészbolt Kaposváron ! Fö u. 34.
kaMéhészeti szerszámok, eszkozok, pa|ac|apok, m overá||ok, |épcsere, kozottésfo|yÓméz, méhészeti terpuszedIik, szormézes mékek, mézes (+36)pok.Kaposméz Te|efon: Bt. (70)-533-e441, (+36)-(70)-631 -6e10. Viaszt vásáro|ok. Te|.: MÜilép kaphatÓ! (+36)-(30)-81 6-3236.

g mézesmackÓ l50 g tubus,250-350 flakon, gm 250-500-900-1000anyag mézesflakon, PET 3-5kilogrammos mrianyag kanna, PET maci, 0,5-l-3 kilogrammos pempós es fedel, tégely, . néryktirmtishatktirmtis 25$nmmos propoliszos 30ml-es flakon, anyag m anyazárka
Felcsrit,Fó utca 6. -22r. Tel. (06)-(2 2)-3s3 Fax: (06)-(2 2)-253 : -641 E-mail:nektarplast@nektarplast.hu - Honlap www.nektarplast.hu :

NEKIÁRPLAST Kft.

v ÉzrrlvnSARLAs
az ország egésztertiletén azonnali fizetéssel! Személyeskapcsolattartás, forduljon hozzánk bizalommal

gyártását Velence típusti kaptárak fo|yVeIencénI típusokatkétatjuk Egyedi is (+36)-(30)-857 -7080. TeIefon: szÍttjnk!

napfény.' ,'Csurgatott MEZFELVASARLAS ! méhész mézfe|vásárlo SzaboErntí és áron Mindenkori legmagasabb - Méz Eger 200 km-es - Bioméz vonzásktirzetében! - És egyéb mézfajták fe|vásár|ása Korrektbonyolítás! Cím: 4823Nagydobos, tjt121. Fö CseregonAzonnali fizetés. gytileg (+36)-(20)-444-7981 Tel.: E-mailszabo.erno@meztermelo.hu : S l M o N M lK Lós www.meztermelo.hu

Aktuá|is KozépésNyugat-Dunánt Ion fizetés Korrekt átvéte|, he|yszíni C Z U P I M T KLOS Szombathely Tel.(06)-(sa)-321 : -8s6 Mobil (+36)-(30)-41 : 1-2430

uÉzrrlvÁsÁnns

Tel. - 444-055, /fax: (06)-Í32) (+36)-(30)-e83-oo32, (+36)-(30)-219-3r5O

NATUR-SZKft.

|flriságt 4l^.
Kaptárak gyártása garanciávaI (oo)-(36F3sl-058, Tel.ffax: 8900 Ft.to|. szárított borovifenyömobi : (+36)-(30) 6-0512 I -47 bö|.Érdek|ödjon kedvezményeinkró|. Fapressz Kft. Telefon:(+36)-(20)e|adÓ' Te|.: KeretftlrÓés méh|eseorö 251-9929. (+36)-(30)-240-2787.

Nagyvisnyő,

MÍilépkészítés, oreglép-feIdoIgozás a hársfábÓl, Bács-Kiskunmegyében, tamási mtj|éptjzemben. TankaPéCím: KaIaoos Lász|i.Te|.: Akaszton. Érd': (06)te1 Tamási' Szarkahegy12. Te|.: (+36)-(30)-s78-8589. (74)-472-400.

gyártása Minöségi keret|écek száraz

Hárs keretléc m drÓtozva, |épezve, T e l. (+36)-(30 )- 3 s291 : 8 - s. precíz minöségben megrende|hetó. IucbÓ| Kaptárak, e|tiak1l2NB,orosz Tel.(+36)-(30)-81 : 6-3236. (+36)-(30)-445-4900 adÓk. Te|.:

Hunor ke re te n m é hcsa| ád ok ad ok ! eI

E -mail : info @ gazavc.hu

(20)-957 -5543. Tel. 1196 Budapest, Nagysándor x, 207, : 357-0040' J.

platÓmegoldás is megoldhatÓ! Sztikség egyedi esetén igényelhetÖ! A Nemzeti ProgrambÓl támogatás

H itelr evásár o! t autÓ nál

1 0 0 0 0 0 Ft
engedmény a listaár bÓ |!
28

APROH DETESEK IR

YirryÜszeÓ nÉsm, lggv suidi

aryil*x, rám, huabak t{pu@
hdáÍ|dodÍg*frtto! Ío'ld l(Úez'IálFamkÍ'#mtffi'
rrrntrpa6fiffi $ffi ffi

ffim"

s Ü 0 zU c K ER

14tu lpwffi. szdil{$a$ osdfi fffiE
gyártásávdb fog|a$<oatn( ÍÍ'éÍofii Egl1edi es fÜÍrÉi'i Úészek a|| HÍneÍti| igoÍlp.d fuilÍimhozzáÍ'k bizabÍÍ[nd.

poair*a-,bsrilffid,laffi
s wmeom

mffi

fr rffi

ffireSbffi@ffu

7090Tamási. relffi3ó3.í53 DobÓ l. u. 9. Te|/Fax:
e-mail : dratrcca@ttÍne. not Tamási rendszeriirakodokaotárak kaoh a t ok1/2 N B, Hu n orésm á s mére tb e n is, A112N B ésHu n orm éret tj komple tt ka pt árá ra 14400 F t + áfa ' E z á||4 db Méhészeti felszerelések vá |aszték- 1/2N B, va gy 3 Hu n orfiokbil,ke re te kbcj ban.Viasz-,mÚi|épértékesítés éscseke|, |a m infen ék, en ekLj |cjtér va t m rostar e.Méh g y o g y s z e r está p l á |ékkiegé- szovet t eI,et ci bá dog n élku|. e me nék t EI is Kiegészítcík is szítcík. Üvegek termeIoimézesLiveg kén t m egvá sároIh a t ok' ( , ren delh et ok.Szokt et óvirá gp orsze dó, és Iapkák forqa|nazása.Fajta- és h igién ikuka pt ára |j h igiénikus s és kap k b i o m éz e v i a s z g y e r tán a g y vá |a szk, t á ra |jvirá gporszedciveI 'Érd .(oo)st b) : t ék b anK r i s tá | yé s i z o c u k o r . kis- és (74)- 409-17 (+3 2, 6)-(20)-91 9. 3-231 nag y k e r e s k e d é u . o r l e p é n y sk C a kcios A Mézes MackÓ MéhészboIt T am á s i , R á k o c z i u . 51. á r o n k ap h a to ! Tel. (+36)-(30)-e01 : -e228. AzAP|lNVERT és azAP|FONDA maximá|istisáaságri szacharÓz alapri késáakarmányok. A gyártó tobb élttizedes tapaszta|ata garantá|ja az APl.termékekkit nó minőségét.

Minóség szacharÓzbÓl parÜrer: ErtékesÍtesi EXTM P|GKÍt. H-9224 Rajka, Meixnet.tanya Tel.:00-3S30/686-7873. Fax: 00-36-96'?01-005, paul.rneixner@gnnil.com E-mail:

M éh ka pt ára k gyárt á sa .Te| . : (+36)(70].-771-2122. jszer á||aNB ke re te néskaptárban méhcsa|ádok Hunorkaptárak fiokkaI 3 eladok. Pest megye. Tel.: (+36)-(30)- potban, 100 elado. kb. db Janovics, tel.: MézcsomagolÓanyagok, méhészboIt, Furetto e|vén mtjkodó DE|VObefrjrvo- 382-2968. (+36)-(30)-436-3886. c s o mag ku I d c iz o l g á l a t.V | V | E N 2005 készu |ék' M 0Xosá |sa v- szub limá|o' s DE uj . l5-18-as K f t .,B al a to n s z e n tg y o r go z sef At t ila kaptármér|egek, IteIefonos l y, mobi riasztó, oreg!épfözés, mti|épcsere, cukorIe- EladÓk NB kap tár akk eret| é , ( ( +36) - va |a m in t ,120 |- esh ordokkaphatÓk. p ény, szkozok u t c a 1i . Te l . : 0 6 ) - ( 8 5 ) - 3 7 7 -864, Uj e kap hatÓk. Misko|c, Bog- ce k rakodÓkap tárakhoz.e | .(0 6 )- (6 2 )T : (30J -373 - 7 6 4-7 www' m e z b o|t .eu .(+36)- |árkau. 16. T e |. : Vá Ar.23,30,35, 32, 5O O O t .Te l. : F (+36)-(30)-2s3-7660. 283-568,mob il: (+36)-(3 0 )- 6 7 7 - 1 9 0 0 . sár|ás elött kérj k egyeztessenek idcj- ( 30J- 209- 71e4. pontot.

A | e g m a g a s a b b p iá r on na Azon Ii fizetés, na cseregongyoIeg gya Észa kkeIet-Ma rorszá9on

u ÉzrrlvÁsÁnus t
ANTAL lózser
Fuzesabony, Tárkányi 40/a ut T e l:. ( s 0 ) - ( : o ) - 6 6 3 - 3067

Méhanyaneve|és |ékke| .Jenter-készrj és virá gport erm e|és h n o|Ó giája Nátt ec a rá n - m éh észet ben nka oható. e |. : DVDT ( + 36) - ( 30) -2- 22s1. 62

MEGRENDELOLAP
bi címre. Megrendeló neve:

Kaptárakgyártását vá||alom, igény Tel. szerint. : (+36)-(70)-323-9634.
(450 Békésben 54 konténer NB t,iresen (300/db) kiépített keretek ezed,NB hiz|a|t eladok. : (+36)-(20)- -0325. Tel. 447

;;.;;;;;,i;;;,;;,;; :
(Utca,tér, ltp.):

:

::

!.rA7A| GYARTÁSÚ mLia n y ag ' ': . :r:ára k.

Kaptár-, keret|écgyártás Tel Baján. (06)-(7e)-326-604.
Hárs keret |éc ek dok'rend e |he tók! ela ( +36) - ( 70) - s88- 3807. Pároztatők: a5 db kettófészkes Hawaii ( m in t á ra készít et t do' eIa Te|.:+36)-(20)264-0746.

Elófizetési a92o forint. dij: Az elófizetési ktildendó átutalásipostautaldíjata részemre ványon egyenlitem ki.
aláírás A megrendelólapot a Magyar Posta Zrt. Levél Üzletág, Kozponti Elófizetési ésÁrusmenedzsment Csoport, 1900 Budapest címreké'dtik visszaki.ildeni.E-mail : hirlapelofizetes@posta.hu Toudbbi informdciőj (06)-(B0)444-444.

Méh k ap t á r a k k a p tá r a | < a trészet , g 7árt á s á t , eg ye d i m é r e tb e n o v i d n a t árr i d c jv el vá | | a l j u k . f e l L j I e tk e zelve rs. UN|VERHO|7 Kft., 6449 Mé|ykrit, Bajai ( ut 3. T el .: + 3 6 ) - ( 3 0 ) - 9 8 3 - 6 384.

Rozsdamentespergetö, NB 4 keretes, 12 VoIt osm egh a j t á ssaforduI atszám|, sza bá |yzova I dóZa la m egyéb eT e |. : n. e|a ( +36) - ( 30) - 441- oi 3t .

29

www.meheszet.hu Alapítva: 1952. Szakmaíhat,ilap 59. évfolyam' szám l. január 2011. Fószerkesztó:DR. DÖGEIIMRE E-mail: dogei@vnet.hu Tel.: (+3 6)-(30)-267 -6447 Felelós szerkesztő:BROss PÉTER E-mail: brossp@t-online.hu E-mail: otto.na6r@t-online.hu Főmunkatárs : StJHAYDA JENó Munkatárs:MALYA PÉTER E-mail: malya.p@t-online.hu Tervezőszerkesztő NAGY oTIlNÉ : Titkársá g : I(sS JÁNo sNÉ Telefon:273-2290 sZERKESZTisÉa ÉsKIADT : 1141 Budapest, Mirtusz u. 2. Postacím: 1591Budapest,Pf .: 294 Telefon:273-2290.Fax: 273-2285 E-mail: otto.nag/@t-online.hu Kiadja: MAGYAR MEZÓGAZDASÁG KFr. www.mag)rarmezogazdasag.hu Felelős kiadÓ: HAJOS tASZti tigyvezetó ígazgat SARI ENIKO iigyvezetó igazgatil MarketingigazgatÓ: HORVATH ROLAND HirdetésfelvételSzerkesztóségben : Telefon:273-2295 ÜcypÉrszoIGÁLAT: Husztiné Csekő Emma Tel.:470-041 Fax: 470-0410 1. Minden jog fenntartva! A lapbÓl értesiiléseket átvenni csak a Méhészetre valÓ hivatkozássallehet. A hirdetések eryéb es reklámkiadványok tartalrnáért a kiadÓ nem vállal felelősséget.

MBHNSIBT

APROHIRDETÉSEK

A virág m éz fe|vásár|ási ára 2010. de cem b er1 5 .én

3,USD/kg

zÜnnx
Természetesalapanyagu vitamin-, ásványianyag- és fehérjedus puha, eyurt cukorlepény
Ezuton tájékoztaduk kedves méhésztársakat, a hogy a Sweet-Food Kft. (Mezcíberény) ismétmegkezdi a ruűrjőI beuá.lt természetes alapanyagpvitamin-, ásványianyag-éSfehé4.edus puha, gyurt cukorlepénygyártását méhekrészére. terméktink E antibiotikum- éswőwszermentes. Etetése után szermaradványnem mutathatÓ ki a mézben,mivel teljesen természetes alapanyagokbÓlkésziil. Beadása- te_ kintettela természetes cisszetevcikreaz évbármely szakábanlehetjauasolt ósszel a téli eleség séges, pÓtlására éskora tauasszal, amikor mégnincs természetes nektár_és virágporhordás, folyékony eleségviszont mégnem adhatobe a méheknek. A cukorlepény kifejezettengazdag természetes B-uitaminokjo ban, ame|yekelengedhetetlenek méhcsalád fejlódéséhez' a A nagyfeherjetartalom tavaszi virágporhiányos idószakban a fiasía tás serkentésére jÓ hatással. A nyomelemekkel az dsutÍttyi van és jÓ anyagokkal egyutta méhcsaládok eronlétben tartásátsegítielő. Az erós, népes családokkevésbé betegszenek meg'jobban ki tudják használnia méhlegelok adta lehetóségeket.

Hárs- és vegyes méz Baranyában e|ad o.T e le fon(+3 6 )- (3 0 )- 2 6 5 - 0 0 6 3 . : Méhészvide o 1 0 d b - e| ad o.T e| . : (+36)-(30)-36 2 - 7 2 7 1 .

M é hészC entrum
Me he sze e s z k oz ok eb áruház a ti w T e rméke im eg tek inthetcí k nk a www. me he sz centrum .eb old alon w hu

(+36)-(20)-zss-:sr Tel.: r

Huzalpálcás pontheg esz tett aany (hig é niarács) sz í rács,tap osorá cs ké tése mére tszerint.T e| . :(0 6 )- (2 8 )453-087. Kiépíte t Hunor ( j , hárs)f iasí tásm entes, szr,iz keretek eladok.Janovics, tel.:
t+J oj-[JU] -+J o-J öÖo.
í . .^l í.^.l

Ternékeink uénykijteks flem ek! Telqhelyiinkijn ólllnilng túmo ktutőIya or az gatott porakoris neguamolhatő!! és A ZUMIX vitaminos méhtakarmány telephelyi 700 ára: Ft/kg 25olo + áfa
Kiszerelés: k$ (PE.tasakban) l6xl karton.Minóségme$ózésiidö: 12 honap

80 családos mé hé sz te| ep he|é my he kke |,fe I szere| é sseI D una j v áros kornye ke ne lad o! T el. : (+ 3 6 )- (3 0 )3 52-I895. Hárs ke re t]e ce k ok g y ártotoI ácse Iad a B K iskunb an. e l.: (+ 3 6 )- (3 0 )- 9 5 3 - 0 2 9 4 . T

TERJESZTI: a Maryar Posta Zrt., a Lapker Zrt., valapint. az .alternatív te4.esztók. KTJLFOLDON TERJESZTI: Color Interpress Kft. lO39 Budapest,Hatvany L. u. 14. Telefon: 243-9232. Fax:.243-9242 ELŐFIZETESBENTEzuESZn a Magyar PostaZrt. Lwél Üzletág, K zponti Elófizetési ésArusmenedzsment Csoport, l90O Budapest Elófizethető az ország bánrrely postáján' a hírlapotkézbesitőknél, valamint megrendelhető : emai]-en hirlapelofizetes @posta.hucímen. További informáciÓ: (oe)-(gg1-aa.aaa Előfizetésidij: egy évre: 4920 Ft, féléwe:246oFt Nyomja: oláh NyomdaipariKft. 1211 BudapestKiizpontiut 69-71. (CsepelMrűvek) Felelős vezető: oLÁH NtrKLos vezérigazgatő Telefon: 27B-sColO,420-8654 Fax: 278-5008

lgeny szerint akorlepfuy gydrtősótuóllaljuk! natur is
Várjuk régiésuj Partnereinkérdeklódését megrendeléseiket és a k vetkezó elérhetriségeinken: Sweet-Food Kft., 5650 Mezóberény, V' ker. l09. Tel.: (ea)-+zl-+ls, (66) -352- 418.Fax 66 I 421 -300. E-mail : info @ sweet-food.hu Termékeinket eddig megszokott mÓdon személyesen az telephelytinkon megvásárolhatják' igény szerint postai utánvéttel, valamint saját teherautÓnkkal eljuttatjuk noknekI

M |épkészítés, oreg|ép-fe|dolgozás a tamásimÍ. i|épriz em Cí m : ank aP é b en.T . l2 . te r, amási, zark aheg y E lé rhet< í sé g : T S www. tamasimulep . hu. : (0 6 )- (7 4 )T el. 472- 400,(+36) 3 0 )- 8 3-3 8 3 . -( 8 4 S ze g e |t,huzaI o z ott hársf ak eretek rende lhe tok. e l. : T (+3 6 )- (3 0 )- 3 8 6 - 6 5 3 8 .

Dr.Ludányi |stván-fé|e méhész szakképzés, mesterképzés
Gtidiillón és Isaszegen a tanméhesben $yakorlattal, a legképzettebbelóadÓkkal. Kezdók is jelentkezhetnek. Telefon: (+:0)-(zo)-g++-Oogt

1/2NB ésNB csa|ádok e|adÓk. Te|./fax: (06)-(46)-3s2-338, (+36)-(30)-o:z6953. 9 Óra után. fé|
MEZFELVASARLAS Aktuá|is nap i p iaciáronI Me nnyiség toI g g cÍ en orrek cio fÜ árk |ehetséges. Gyors. KorrektLlgyintézés, azonnaIké sz p é nz f iz etéZrí - . i sse| (+36 )- (3 0 )- 4 8 8 - 4 5 6 4 . nyi Péte r,

Méhésztársak, ! figye|em
Az orosházi Piroda kft. méhés,eties,ko,gyártÓ felhívja a méhésztársakfigyelmét,hogy aki rendelését leadta vagy egyébok jelntkezzen ujra, mert az adatok bemiatt kereste fel cégtinket, torés btíntett miatt megsemmistiltek! Az adatok hiányában nem tudjuk az ígéreteinket teljesíteni!Megértéstiket fáradés ságukat elóre is kriszonjtik! Tisztelettel Piroda kft., 5900 Orosháza, Kossuth u.19. E-mail. : piroda@invitel.hu - vargajacsa@t-online.huvagy telefonon (+36)-(30)-609-66-66 vagy (06)-(68)-410-104 Varga János tigyvezetó

Úl t pot-lszTlRoL HABKAPTÁn t
Statikailag kifogástalan, kivalÓ hószigeteló, NB, l/2 NB és Hunor méretekben. Higiénikus alj, kihuzhato tálcával, itatÓval. n n' u. hir lt ka 1 ; t a r .h u ( + 3 6 ) -( 3 0 -2 r 6 -6 2 1 0 )

A címo|dalon: Rimríczi Lászl gril|ázsa|kotása Mez-Lak címii
FoTi : HARÁNG ÁszLl. szENTEs ozl HU ISSN 0465-6016

www.mmgorrline .hu
Szerkesztó: PAP EDINA

30

Öo
MtrI{ESZ
Vásároljon t liink cukorlepényt méhei " sz,ántára tavaszi a 9 ufu"td etetéshez 50 kg fe|ettiApimíx vásárlása esetén díjta|an házh<lzszá|lítás.

,gd/Er
\y'"orJRO-\Er" Krr.

A méhészetben haszná|atos á||atgrÓgyszereketésegl,éb termékeketkedvezíí árakon ésszé|es választékban nálunk ta|á|ja.

ffize

KART]I{AZ
rHyi|ovAi

I

Apimix'uforte cukorlepényhez éssziruphoz egtaránt keverhet , immunerósít t és itaminokat tartalmaző készítménv

50 kg-os

- KOROIY/J '(aKoR
há Zh1)7, sZa||ítáSSa|
ss l.-ri keszítésíícst)nrmentes

porcukor

Postai szűllítástnagatfuli vegez: a boil (max.30 Íeletti 75'000 lcsomag Ft kd megrendelés díjtalan esetén szillíhás csomagobs' és 7500Naryatád, Kossuth u. 11.fsz.3E. 1b|.:E2l454-413| 82/553.180; Fax info@euro-vet.hu 7570Barcs,Kiiztársaságu.41. fsz.2. Tel.:tu$z-ssc| Mobi|: 30|5|6-67s6

Em -Mm@^a8o/4s4-1s4+l

www.e u ro-v et.h u /s h op
. '; irrlr|r| at , -\ . L:. \ iésa}.U}tID Il'Ilpr r r sz ir uphoz 20mpgr .:,tsiir |ásacse l i ' n ke r je n

foa'a ##'r#f,sá#k$mp #qv-r{Fs l. i a g rá ri nform ácÍos hon lapr#.ry#sgfftr.
LAPC$OPORT Kigterme|tík I
g'

narzoGAZnnsÁo

&##tr-{{ry#trffi
mllHllml{'r
((,-l.l( Ú ,,,!,:..

ffi ^I

r,tpt

ll$lffi:firt

F..ffi }.É-d

.$'í ;[t:
K cr t g a T ( ja sa g

.\ .\ \ I

t, Mirtusz 2., 1141 BudapesL 1, 06 470-04-10 Tel.: (1 470-04-1 Fax: {1) 06 )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful