You are on page 1of 13

918新界社聯國慶盃游泳比賽

項目1:女子9-10歲組50米自由式 女子組成績
項 組 線 姓名(團體) 時間成績 總名次
1 1 5 馮天穎(賽馬會) 33.80 1
1 6 3 張芷喬 35.00 2
1 3 6 魏靖恩(浩洋) 35.63 3
1 3 5 Leung Kai Hei 35.99 4
1 6 1 王本翹 36.20 5
1 1 2 黃靖琳(黃埔) 36.24 6
1 5 8 溫婉兒 36.61
1 1 7 陸明蕊(賽馬會) 36.83
1 7 2 康泳鈞 37.09
1 4 6 袁卓瑩(賽馬會) 37.87
1 2 3 陳藹欣 38.00
1 4 1 趙詠恩(觀塘泳濤) 38.67
1 6 7 勞淇悅 39.34
1 1 4 何旭翹 39.65
1 1 1 曾家維(賽馬會) 39.80
1 2 1 唐愷琳(賽馬會) 40.26
1 6 8 林紫縈 40.71
1 2 5 蔡瑞穎(賽馬會) 40.72
1 3 2 李家儀(元朗) 41.73
1 1 8 魏巧兒(浩洋) 42.61
1 4 3 簡澧雯(賽馬會) 43.79
1 5 1 賴珏霖(觀塘泳濤) 43.90
1 5 3 周知恩(觀塘泳濤) 44.43
1 1 3 夏仟榆(賽馬會) 44.44
1 3 8 鄧靄盈(浩洋) 44.72
1 2 7 溫梓彤(賽馬會) 46.22
1 4 8 黃銘恩(港體) 46.73
1 4 4 黄安淇(黃埔) 46.78
1 3 1 陳詠琳(河畔) 46.89
1 3 4 司徒煦晴 46.97
1 5 5 蕭卓君(觀塘泳濤) 46.98
1 6 4 張曉澄(虎鯊) 47.88
1 4 2 陳諾君(元朗) 48.71
1 5 4 VickyChan(虎鯊) 50.21
1 3 7 侯欣言(觀塘泳濤) 51.16
1 5 7 楊彩榕(賽馬會) 53.57
1 6 2 楊冠彤(海熊) 54.46
1 5 2 湯凱行(河畔) 55.58
1 6 5 潘曉悠(觀塘泳濤) 55.69
1 6 6 吳穎思(虎鯊) 55.99
1 7 1 岑鎧嵐(Justin) 56.30
1 3 3 陳思蓓(河畔) 56.62
1 2 8 黃翠怡 58.20

1 / 13
918新界社聯國慶盃游泳比賽
項目3:女子7-8歲組50米自由式 女子組成績
項 組 線 姓名(團體) 時間成績 總名次
3 2 1 曾凱蘭 37.00 1
3 1 7 林紫程 37.99 2
3 2 4 簡綽桐 38.92 3
3 1 1 何仰翹 39.23 4
3 3 2 冼諾瑤(黃埔) 40.51 5
3 5 5 陳心怡(泳濤會) 41.24 6
3 1 2 高梓棋(賽馬會) 42.94
3 1 6 莫倩欣 43.01
3 2 3 楊巧霖(黃埔) 43.64
3 5 6 石君朗(賽馬會) 43.71
3 1 4 黃寶慧(巨星) 43.78
3 3 8 吳子心 44.03
3 5 8 霍玟希(東區泳濤) 45.14
3 5 4 莊靜翎(巨星) 45.19
3 3 3 黃蔚臻(鰲泳) 47.29
3 4 2 許苡琳 47.29
3 4 8 梁芷瑜 47.70
3 4 3 陳芷妍 47.88
3 5 1 麥穎千 48.24
3 4 1 袁鎧琪 49.22
3 5 2 盧家翹(賽馬會) 50.21
3 1 8 陳兆瑩 51.24
3 3 1 黎思樺(泳星) 51.27
3 4 6 馮芊潼 51.81
3 4 7 李美穗(觀塘泳濤) 52.56
3 4 5 黃悅晴 52.91
3 3 4 潘楹森(觀塘泳濤) 54.32
3 2 8 黃芷瑭 55.90
3 3 6 蔡日藍 58.38
3 1 5 陳珈希 58.77
3 3 5 謝凱怡(Justin) 1.00.95
3 2 7 利婷希(鰲泳) 1.02.20
3 2 6 陳詠桐(河畔) 1.02.78
3 3 7 張泳慈(虎鯊) 1.05.06
3 2 5 鄒愛欣(元朗) 1.06.08
3 6 1 郭凱琳(東區泳濤) 1.06.17
3 2 2 黎善祈(河畔) 1.06.93

2 / 13
918新界社聯國慶盃游泳比賽
項目5:女子6歲組或以下50米自由式 女子組成績
項 組 線 姓名(團體) 時間成績 總名次
5 1 4 林凱喬 40.68 1
5 1 6 吳苡穎(海狼) 43.18 2
5 1 3 黃雪晴(海狼) 43.36 3
5 2 6 盧姵希 46.28 4
5 4 6 簡愷澄(東區泳濤) 47.58 5
5 1 8 連樂瑤(海狼) 48.42 6
5 2 1 郭婉情(黃埔) 54.87
5 2 4 黃鏗穎 55.47
5 4 1 劉芮旻 56.80
5 4 7 陳詠欣(東區泳濤) 57.02
5 3 1 AmeliaLee(偉基) 57.22
5 1 2 屈希潼 58.50
5 4 4 歐陽萱㼆(東區泳濤) 1.00.01
5 3 6 陳柏如(巨星) 1.04.10
5 1 7 余朗彤(賽馬會) 1.05.38
5 1 1 陳雅琳(賽馬會) 1.08.09
5 5 2 吳禧汶(東區泳濤) 1.09.63
5 5 4 毛霜(東區泳濤) 1.11.23
5 2 2 許苡諾 1.15.17
5 5 7 陳錦穎(東區泳濤) 1.16.03
5 2 7 符蘊盈 1.17.26
5 5 3 郭蕥萁(東區泳濤) 1.19.11
5 4 2 劉鎧琪(沙田泳濤) 1.19.58
5 3 4 麥凱彤(虎鯊) 1.45.27
5 2 8 馮雅媛(海熊) 1.52.54
5 3 5 FungHoiKi(偉基) 1.52.63
5 2 3 ChanYuenKiu(偉基) 1.55.58
5 5 5 葉天穎(東區泳濤) 1.58.09

3 / 13
918新界社聯國慶盃游泳比賽
項目7:女子9-10歲組50米胸泳 女子組成績
項 組 線 姓名(團體) 時間成績 總名次
7 3 7 魏靖恩(浩洋) 45.14 1
7 1 1 鄭雅文 45.59 2
7 4 3 張芷喬 46.34 3
7 4 2 林紫縈 46.42 4
7 5 4 陸明蕊(賽馬會) 47.50 5
7 1 2 何旭翹 48.10 6
7 2 1 袁卓瑩(賽馬會) 48.93
7 1 7 簡澧雯(賽馬會) 49.06
7 3 1 勞淇悅 49.39
7 2 4 陳藹欣 49.40
7 4 1 王本翹 49.69
7 5 2 馮天穎(賽馬會) 50.21
7 6 3 唐愷琳(賽馬會) 50.44
7 5 3 黃靖琳(黃埔) 50.51
7 4 7 溫婉兒 50.61
7 5 8 溫梓彤(賽馬會) 51.52
7 2 6 陳諾恩 52.43
7 1 3 曾家維(賽馬會) 52.59
7 1 4 鄧靄盈(浩洋) 52.66
7 4 5 魏巧兒(浩洋) 52.68
7 2 7 蔡瑞穎(賽馬會) 53.11
7 4 6 康泳鈞 53.24
7 5 1 林琬晴(浩洋) 53.37
7 6 5 蕭卓君(觀塘泳濤) 54.32
7 2 8 蕭悅之 56.73
7 1 8 黃銘恩(港體) 57.20
7 3 2 陳詠琳(河畔) 57.26
7 1 6 黄安淇(黃埔) 57.89
7 3 6 司徒煦晴 59.29
7 5 6 周知恩(觀塘泳濤) 1.00.84
7 4 4 VickyChan(虎鯊) 1.01.15
7 3 8 潘曉悠(觀塘泳濤) 1.01.55
7 7 1 徐曉盈(Justin) 1.01.56
7 2 2 湯凱行(河畔) 1.02.54
7 3 4 楊詠同(河畔) 1.05.39
7 3 3 吳穎思(虎鯊) 1.06.62
7 2 3 楊彩榕(賽馬會) 1.08.50
7 7 2 陳柏而(東區泳濤) 1.08.82
7 6 1 黃翠怡 1.09.54
7 6 4 倪紫喬 1.11.95

4 / 13
918新界社聯國慶盃游泳比賽
項目9:女子7-8歲組50米胸泳 女子組成績
項 組 線 姓名(團體) 時間成績 總名次
9 1 3 高梓棋(賽馬會) 51.21 1
9 2 7 簡綽桐 51.89 2
9 1 1 何仰翹 52.63 3
9 1 6 霍玟希(東區泳濤) 53.97 4
9 1 8 曾凱蘭 54.48 5
9 5 5 吳子心 54.49 6
9 5 1 李芷昕(巨星) 55.27
9 5 8 莊靜翎(巨星) 55.54
9 2 4 陳心怡(泳濤會) 56.84
9 1 2 何考翹 56.86
9 3 2 冼諾瑤(黃埔) 57.22
9 5 6 盧家翹(賽馬會) 57.44
9 3 7 陳兆瑩 58.02
9 5 4 麥穎千 58.09
9 2 2 楊巧霖(黃埔) 58.61
9 4 1 袁鎧琪 1.00.03
9 3 4 潘楹森(觀塘泳濤) 1.00.48
9 2 8 黃蔚臻(鰲泳) 1.00.59
9 3 3 石君朗(賽馬會) 1.01.20
9 3 1 黎思樺(泳星) 1.02.38
9 5 3 梁芷瑜 1.02.73
9 5 7 吳霆恩(東區泳濤) 1.03.00
9 4 2 許苡琳 1.03.93
10 1 1 黎善祈(河畔) 1.05.29
9 1 4 黃悅晴 1.06.17
9 4 3 陳芷妍 1.06.50
9 4 7 蔡日藍 1.06.80
9 4 5 李美穗(觀塘泳濤) 1.08.23
9 4 4 黃芷瑭 1.09.29
9 2 6 陳詠桐(河畔) 1.11.94
9 2 1 楊梓譽(河畔) 1.15.09
10 1 2 郭凱琳(東區泳濤) 1.15.10
9 1 5 馮芊潼 1.15.56
9 1 7 張心悅(河畔) 1.17.75
9 3 5 陳珈希 1.20.50
9 3 8 張泳慈(虎鯊) 1.20.53
9 4 8 謝凱怡(Justin) 1.24.62

5 / 13
918新界社聯國慶盃游泳比賽
項目11:女子6歲組或以下50米胸泳 女子組成績
項 組 線 姓名(團體) 時間成績 總名次
11 1 3 林凱喬 57.94 1
11 1 4 連樂瑤(海狼) 58.80 2
11 2 6 盧姵希 59.66 3
11 3 3 陳詠欣(東區泳濤) 1.01.23 4
11 3 4 余朗彤(賽馬會) 1.02.68 5
11 1 7 郭婉情(黃埔) 1.07.19 6
11 2 5 黃鏗穎 1.07.76
11 1 6 黃雪晴(海狼) 1.08.26
11 3 5 簡愷澄(東區泳濤) 1.08.27
11 1 1 陳雅琳(賽馬會) 1.18.27
11 3 8 歐陽萱㼆(東區泳濤) 1.19.53
11 2 4 朱珈瑩 1.19.99
11 2 3 許苡諾 1.23.09
11 1 2 羅皓誼 1.23.40
12 1 2 Lau Hoi Kei 1.33.02
11 2 1 危巧霖(河畔) 1.35.73
11 3 7 吳禧汶(東區泳濤) 1.37.80
11 1 8 麥凱彤(虎鯊) 1.42.98
11 2 7 符蘊盈 1.52.54
11 2 2 敖嘉恩(河畔) 2.05.66
11 3 6 陸芷嶠(東區泳濤) 2.07.70

項目13:女子10歲或以下4x50米自由式接力
項 組 線 團體 時間成績 總名次
13 1 1 賽馬會A 2.32.42 1
13 1 8 北斗之花 2.38.98 2
13 1 2 黃埔 2.49.59 3
13 1 4 賽馬會B 2.51.96 4
13 1 7 賽馬會C 2.59.96 5
13 1 3 泳濤會A 3.03.63 6
13 1 5 河畔泳會 3.10.49

6 / 13
918新界社聯國慶盃游泳比賽
項目15:女子6歲組或以下50米浮板賽 女子組成績
項 組 線 姓名(團體) 時間成績 總名次
15 1 3 林凱喬 55.24 1
15 2 5 盧姵希 55.80 2
15 1 4 劉芮旻 59.42 3
15 1 2 羅皓誼 1.02.04 4
15 3 1 AmeliaLee(偉基) 1.04.96 5
15 3 4 毛霜(東區泳濤) 1.08.94 6
15 1 6 郭婉情(黃埔) 1.14.06
15 2 1 余朗彤(賽馬會) 1.16.98
15 1 1 陳雅琳(賽馬會) 1.17.96
15 2 4 劉鎧琪(沙田泳濤) 1.18.77
15 1 7 許苡諾 1.20.29
15 1 8 朱珈瑩 1.22.11
15 2 3 郭蕥萁(東區泳濤) 1.22.60
15 1 5 歐芷遥(東區泳濤) 1.23.51
15 3 7 陸芷嶠(東區泳濤) 1.25.06
15 3 6 李欣霏(東區泳濤) 1.36.01
15 2 6 ChanYuenKiu(偉基) 1.39.55
15 2 8 盧佩熙(偉基) 1.39.63
15 3 2 梁嘉文(海熊) 1.41.59
15 3 5 陳錦穎(東區泳濤) 1.41.94
15 2 7 馮雅媛(海熊) 1.54.67
譚婉彤(東區泳濤) 2.02.33
15 2 2 FungHoiKi(偉基) 2.12.10
15 3 8 凌雪嵐(東區泳濤) 2.15.11
15 3 3 ChanHeiTung(偉基) 3.27.32

項目17:女子9-10歲組50米蝶式
項 組 線 姓名(團體) 時間成績 總名次
17 1 6 黃靖琳(黃埔) 39.67 1
17 3 2 王本翹 40.12 2
17 1 4 魏靖恩(浩洋) 40.65 3
17 1 3 馮天穎(賽馬會) 41.93 4
17 3 6 溫婉兒 42.20 5
17 3 7 康泳鈞 44.95 6
17 3 4 張芷喬 45.38
17 1 5 陸明蕊(賽馬會) 46.09
17 2 8 袁卓瑩(賽馬會) 46.98
17 3 3 林紫縈 49.46
17 2 1 陳藹欣 49.83
17 2 4 蔡瑞穎(賽馬會) 52.21
17 1 7 唐愷琳(賽馬會) 52.85
17 2 3 陳諾恩 52.99
17 1 1 曾家維(賽馬會) 53.20
17 2 6 簡澧雯(賽馬會) 53.75
17 3 5 張曉澄(虎鯊) 58.50
17 2 7 黄安淇(黃埔) 1.00.33
17 2 2 夏仟榆(賽馬會) 1.03.83
17 1 8 藍海澄(河畔) 1.20.14

7 / 13
918新界社聯國慶盃游泳比賽
項目19:女子7-8歲組50米蝶式 女子組成績
項 組 線 姓名(團體) 時間成績 總名次
19 1 7 林紫程 42.41 1
19 1 5 曾凱蘭 42.76 2
19 1 6 冼諾瑤(黃埔) 48.66 3
19 1 8 陳心怡(泳濤會) 49.91 4
19 3 3 葉曉彤(巨星) 50.78 5
19 1 4 楊巧霖(黃埔) 52.96 6
19 1 1 高梓棋(賽馬會) 57.03
19 1 3 莫倩欣 57.31
19 2 8 吳子心 58.34
19 2 2 許苡琳 1.00.73
19 2 3 陳芷妍 1.02.07
19 3 1 朱寳婷(黃埔) 1.06.35
19 3 6 陳詠欣(東區泳濤) 1.08.66
19 2 1 袁鎧琪 1.08.97
19 2 6 馮芊潼 1.13.32
19 3 5 簡愷澄(東區泳濤) 1.14.08
19 2 4 黃芷瑭 1.17.83
19 2 7 蔡日藍 1.21.00
19 2 5 黃悅晴 1.24.58

項目21:女子9-10歲組50米背泳
項 組 線 姓名(團體) 時間成績 總名次
21 3 1 Leung Kai Hei 42.29 1
21 4 3 張芷喬 44.18 2
21 3 4 黃靖琳(黃埔) 44.26 3
21 3 7 溫婉兒 44.83 4
21 1 7 袁卓瑩(賽馬會) 44.97 5
21 3 8 馮天穎(賽馬會) 45.04 6
21 4 4 康泳鈞 45.38
21 2 1 陳藹欣 46.37
21 1 4 魏靖恩(浩洋) 46.95
21 4 1 王本翹 47.25
21 3 2 陸明蕊(賽馬會) 49.85
21 4 2 林紫縈 49.86
21 2 2 鄭雅文 50.10
21 1 2 何旭翹 50.23
21 1 1 曾家維(賽馬會) 51.83
21 2 6 勞淇悅 51.85
21 2 8 司徒煦晴 52.37
21 1 5 簡澧雯(賽馬會) 53.12
21 3 5 唐愷琳(賽馬會) 53.18
21 3 6 趙詠恩(觀塘泳濤) 54.61
21 1 8 陳諾恩 58.07
21 1 6 黄安淇(黃埔) 59.56
21 3 3 鄧靄盈(浩洋) 1.00.14
21 2 7 藍海澄(河畔) 1.01.10

8 / 13
918新界社聯國慶盃游泳比賽
項目23:女子7-8歲組50米背泳 女子組成績
項 組 線 姓名(團體) 時間成績 總名次
23 2 2 簡綽桐 45.88 1
23 1 7 曾凱蘭 47.17 2
23 4 4 林紫程 47.54 3
23 1 1 何仰翹 49.17 4
23 2 5 冼諾瑤(黃埔) 49.19 5
23 1 3 黃寶慧(巨星) 51.77 6
23 2 8 吳子心 51.78
23 1 2 高梓棋(賽馬會) 52.44
23 4 7 李芷昕(巨星) 53.36
23 4 5 楊巧霖(黃埔) 53.95
23 2 1 黃雪晴(海狼) 54.11
23 1 6 陳心怡(泳濤會) 54.64
23 1 5 莫倩欣 56.31
23 3 8 梁芷瑜 56.86
23 4 6 麥穎千 58.26
23 4 1 盧家翹(賽馬會) 1.01.85
23 1 8 吳苡穎(海狼) 1.02.33
23 2 7 簡愷澄(東區泳濤) 1.02.96
23 1 4 石君朗(賽馬會) 1.03.59
23 3 2 陳詠欣(東區泳濤) 1.03.83
23 2 3 許苡琳 1.04.50
23 3 6 馮芊潼 1.05.04
23 4 3 利婷希(鰲泳) 1.06.95
23 3 1 袁鎧琪 1.07.66
23 4 2 朱寳婷(黃埔) 1.07.83
23 3 3 陳芷妍 1.09.49
23 2 6 黃芷瑭 1.11.62
23 3 5 黃悅晴 1.12.76
23 3 7 蔡日藍 1.14.23

項目25:女子10歲或以下4x50米四式接力
項 組 線 團體 時間成績 總名次
25 1 8 北斗之花 2.54.17 1
25 1 5 賽馬會A 2.56.76 2
25 1 7 賽馬會B 3.12.67 3
25 1 4 黃埔 3.15.45 4
25 1 2 泳濤會 3.24.08 5
25 1 6 巨星 3.28.00 6
25 1 1 賽馬會C 3.30.21

項目27:panasonic大專學生盃女子組4x50米自由式接力邀請賽
項 組 線 學校名稱 時間成績 總名次
27 1 6 理工大學 1.59.70 1
27 1 3 中文大學 2.00.14 2
27 1 5 城市大學 2.02.07 3
27 1 4 浸會大學 2.13.56
27 1 7 教育學院 2.17.56

9 / 13
918新界社聯國慶盃游泳比賽
項目29:女子11-12歲組50米自由式 女子組成績
項 組 線 姓名(團體) 時間成績 總名次
29 5 1 陳泳希(泳濤會) 30.74 1
29 2 5 陳冬晴(浩洋) 30.96 2
29 2 2 陳曉澄(黃埔) 31.27 3
29 2 7 許嘉蓮(浩洋) 31.61 4
29 6 1 徐露(黃埔) 32.34 5
29 1 6 辛妍君(賽馬會) 32.40 6
29 1 1 石書朗(賽馬會) 32.66
29 1 4 石心然 32.78
29 2 1 葉珮斯(賽馬會) 33.11
29 2 6 鄧凱怡(觀塘泳濤) 33.15
29 5 5 黃楒荍 33.46
29 4 3 羅敏瑞 33.85
29 4 2 陳芷穎 35.82
29 3 4 Lau Rachel(觀塘泳濤) 36.80
29 3 3 郭婉俐(黃埔) 36.82
29 6 8 楊家慧(東區泳濤) 36.94
29 1 3 張可兒(賽馬會) 37.10
29 4 5 岑鎧汶(Justin) 37.18
29 1 2 黃琛彥(浩洋) 37.24
29 6 3 鄧穎賢(東區泳濤) 38.69
29 4 1 袁凱程 39.88
29 4 8 李愷晴(賽馬會) 40.09
29 5 2 李倩妍(Justin) 40.36
29 5 7 Chan Ka Hei(虎鯊) 40.75
29 1 8 余子愉(賽馬會) 41.25
29 3 2 黎思雅(泳星) 42.63
29 6 4 張秀雯(東區泳濤) 43.47
29 3 1 鄧沛雯(鰲泳) 43.99
29 5 8 鍾曉愉(Justin) 45.41
29 4 7 鍾希讓(觀塘泳濤) 46.08
29 6 5 范凱妍(東區泳濤) 46.27
29 6 2 廖詠謠(沙田泳濤) 46.55
29 2 3 秦裕童(河畔) 50.19
29 2 8 鄒愛賢(元朗) 51.18
29 6 6 陳怡君(東區泳濤) 51.30
29 4 6 符蘊楓 52.02
29 5 4 李亦晴(Justin) 53.74
29 4 4 張家慧(虎鯊) 1.01.02

項目31:女子13-15歲組50米自由式
項 組 線 姓名(團體) 時間成績 總名次
31 2 8 楊顯童(賽馬會) 28.98 1
31 2 4 蒙淑菁(賽馬會) 32.17 2
31 2 6 李嘉盈(賽馬會) 33.58 3
31 1 4 袁安瑩(賽馬會) 34.91 4
31 2 3 羅卓眙(虎鯊) 35.36 5
31 1 7 馮凱琪(虎鯊) 35.79 6
31 2 1 何敏盈 36.09
31 2 2 莫家晴(賽馬會) 36.11
31 1 3 歐佩怡(虎鯊) 36.73
31 1 6 梁婉婷 36.85
31 1 1 李綽妍(東區泳濤) 37.84
31 1 2 梁芷虹(賽馬會) 38.06
31 2 7 譚倩雯(高栢) 38.96
31 1 8 曾綺雯(沙田泳濤) 43.93
31 2 5 黃子慧(海熊) 47.26
10 / 13
918新界社聯國慶盃游泳比賽
項目33:女子11-12歲組50米胸泳 女子組成績
項 組 線 姓名(團體) 時間成績 總名次
33 1 6 辛妍君(賽馬會) 38.23 1
33 2 3 葉珮斯(賽馬會) 40.14 2
33 4 4 黃楒荍 42.99 3
33 2 5 簡綽榆 43.96 4
33 1 5 胡思慧(東區泳濤) 44.41 5
33 1 7 鄧凱怡(觀塘泳濤) 45.07 6
33 1 1 石書朗(賽馬會) 45.36
33 3 8 羅敏瑞 46.15
33 2 6 黃琛彥(浩洋) 46.44
33 1 3 張可兒(賽馬會) 46.66
33 2 1 石心然 47.12
33 3 7 陳芷穎 49.00
33 3 2 鍾希讓(觀塘泳濤) 52.41
33 4 5 鄧沛雯(鰲泳) 52.44
33 3 1 郭婉俐(黃埔) 52.45
33 1 8 余子愉(賽馬會) 53.17
33 4 8 李倩妍(Justin) 53.33
33 2 8 黎思雅(泳星) 53.67
33 2 7 李愷晴(賽馬會) 53.82
33 3 3 Chan Ka Hei(虎鯊) 53.96
33 5 4 張秀雯(東區泳濤) 54.01
33 3 6 袁凱程 54.72
33 4 7 劉銘漫(虎鯊) 55.37
33 5 1 符蘊楓 56.17
33 4 6 李亦晴(Justin) 57.30
33 5 2 范凱妍(東區泳濤) 57.41
33 1 2 李薏喬(河畔) 59.41
33 5 3 鍾曉愉(Justin) 59.70
33 2 4 秦裕童(河畔) 1.00.66
33 5 5 陳怡君(東區泳濤) 1.02.19
33 2 2 楊鍶諾(河畔) 1.03.97

項目35:女子13-15歲組50米胸泳
項 組 線 姓名(團體) 時間成績 總名次
35 2 1 楊顯童(賽馬會) 38.84 1
35 2 5 蒙淑菁(賽馬會) 39.50 2
35 2 3 李嘉盈(賽馬會) 41.59 3
35 1 7 莫家晴(賽馬會) 44.11 4
35 1 4 袁安瑩(賽馬會) 44.33 5
35 1 6 梁婉婷 46.00 6
35 2 6 吳穎堯(虎鯊) 47.84
35 1 3 馮凱琪(虎鯊) 48.48
35 1 8 歐佩怡(虎鯊) 48.86
35 2 4 曾綺雯(沙田泳濤) 50.70

項目37:女子11-15歲組4x50米自由式接力
項 組 線 團體 時間成績 總名次
37 1 1 賽馬會A 2.08.84 1
37 1 2 黃埔 2.10.45 2
37 1 4 賽馬會B 2.14.23 3
37 1 3 浩洋 2.14.61 4
37 1 5 泳濤會 2.30.35 5
37 1 6 虎鯊 2.33.43 6
37 1 8 JUSTIN 2.54.24
11 / 13
918新界社聯國慶盃游泳比賽
項目39:女子11-12歲組50米蝶式 女子組成績
項 組 線 姓名(團體) 時間成績 總名次
39 2 8 許嘉蓮(浩洋) 34.36 1
39 3 2 辛妍君(賽馬會) 35.67 2
39 2 3 陳冬晴(浩洋) 35.90 3
39 1 2 陳曉澄(黃埔) 36.61 4
39 2 4 徐露(黃埔) 36.63 5
39 2 1 石心然 37.28 6
39 3 1 黃楒荍 37.52
39 2 6 陳芷穎 37.70
39 1 8 羅敏瑞 38.04
39 2 7 葉珮斯(賽馬會) 40.56
39 1 1 石書朗(賽馬會) 40.73
39 2 5 袁凱程 43.76
39 1 7 黃琛彥(浩洋) 44.50
39 3 3 楊家慧(東區泳濤) 44.96
39 2 2 岑鎧汶(Justin) 50.15
39 1 3 張可兒(賽馬會) 51.95
39 3 7 鄧穎賢(東區泳濤) 55.73
39 1 6 吳潔瑩(Justin) 56.82
39 1 4 廖詠謠(沙田泳濤) 57.07
39 3 6 陳怡君(東區泳濤) 1.09.57

項目41:女子13-15歲組50米蝶式
項 組 線 姓名(團體) 時間成績 總名次
40 4 8 楊顯童(賽馬會) 31.25 1
41 1 2 蒙淑菁(賽馬會) 38.40 2
41 1 3 莫家晴(賽馬會) 41.23 3
41 1 8 何敏盈 42.64 4
41 1 4 梁婉婷 42.84 5
41 1 1 李嘉盈(賽馬會) 43.87 6
41 1 5 袁安瑩(賽馬會) 45.52
41 1 6 歐佩怡(虎鯊) 45.91

項目43:女子11-12歲組50米背泳
項 組 線 姓名(團體) 時間成績 總名次
43 1 4 陳冬晴(浩洋) 36.36 1
43 2 3 陳曉澄(黃埔) 37.86 2
43 2 1 石心然 40.25 3
43 1 1 辛妍君(賽馬會) 40.31 4
43 3 1 陳泳希(泳濤會) 40.37 5
43 2 5 徐露(黃埔) 40.72 6
43 2 6 石書朗(賽馬會) 41.20
43 1 7 郭婉俐(黃埔) 42.34
43 1 3 張可兒(賽馬會) 42.91
43 3 2 羅敏瑞 43.75
43 1 5 葉珮斯(賽馬會) 43.83
43 2 4 LauRachel(觀塘泳濤) 45.98
43 1 8 李愷晴(賽馬會) 47.96
43 3 7 楊家慧(東區泳濤) 48.97
43 2 2 黃琛彥(浩洋) 49.22
43 1 6 陳芷穎 50.26
43 3 5 鄧穎賢(東區泳濤) 50.54
43 2 8 袁凱程 52.01
43 3 8 張秀雯(東區泳濤) 56.01
43 3 4 符蘊楓 1.08.63
12 / 13
918新界社聯國慶盃游泳比賽
女子組成績

項目45:女子13-15歲組50米背泳
項 組 線 姓名(團體) 時間成績 總名次
45 1 8 楊顯童(賽馬會) 36.05 1
45 1 5 蒙淑菁(賽馬會) 38.55 2
45 1 7 莫家晴(賽馬會) 39.87 3
45 1 2 何敏盈 41.64 4
45 1 3 袁安瑩(賽馬會) 44.23 5
45 1 1 李嘉盈(賽馬會) 44.57 6
45 1 4 梁婉婷 47.46
45 1 6 吳穎堯(虎鯊) 48.04

項目47:女子11-15歲組4x50米四式接力
項 組 線 團體 時間成績 總名次
47 1 5 賽馬會B 2.23.95 1
47 1 7 黃埔 2.28.89 2
47 1 2 賽馬會A 2.31.57 3
47 1 6 浩洋 2.33.08 4
47 1 4 泳濤會B 2.59.80 5
47 1 3 虎鯊 3.06.83 6

13 / 13