sigurnosni ventil. koja ima mogućnost zaključavanja.ventil za pražnjenje plinske i tekuće faze UNP-a. fleksibilnih cijevi atestiranih za UNP. Na spremniku je postavljena čelična šahta sa katancem u kojoj je smještena sva sigurnosna i regulaciona armatura. Spremnik je valjkaste. Spremnik je postavljen na armirano-betonskim temeljima. Potrebno je ugraditi žičanu ogradu prema propisima sa svim potrebnim upozorenjima za neovlašten pristup lokalitetu spremnika. ležeće izvedbe duljine 2. SPREMNIK ZA SKLADiŠTENJE UNP-a Za skladištenje ukapljenog naftnog plina koristiti će se jedan mali spremnik kapaciteta 2700 litara ili punjenja 1162 kg UNP-a.ventil za punjenje. .2.50 metara.11.80 metara prema objektu. tako da je opjeskaren. a prije punjenja spremnika plinom i puštanja u pogon. U toku eksploatacije potrebno je taj prostor održavati i onemogućiti rast trave i drugog rastinja. . debljine prema uvjetima za izgradnju plinovoda. koji se sastoji od jednog spremnika od 2.1.2003. Spremnik je opremljen svom potrebnom armaturom koju propisuje DIN 4680. a isti se mora svake tri (3) godine ponovno ispitati hladnim vodenim tlakom na 25 bara.7 m3 UNPa i razvodnog srednjetlačnog plinovoda. Radi uvjeta lokacije spremnika potrebno je izvršiti ograđivanje lokaliteta na kom je ukopan spremnik. faze. 1. godine Federalnog inspektorata termoenergetike .betonsku konstrukciju poda objekta.0 metara od objekta. kako bi se spriječilo neovlašteno prilaženje spremniku.25 metara. ukopan i zagrnut slojem pijeska i slojem zemlje do nivoa okolnog terena. LOKACIJA Za potrebe pekarske peći i plinskog bojiera u objektu pekara «Piccolo» u Žepču. tečnih energenata i plina. Pri postavljanju plinovoda voditi računa o tehničkim uvjetima montaže i sigurnosnim udaljenostima plinovoda od električnih i instalacija vodovoda. Spremnik za propan butan je proizveden 1982 godine. Skladišni dio plinske stanice. u krugu od 7 metara okošahte okolni prostor je zasut slojem rizle debljine 10 cm. te ohoianJemelinom i završnom bojom i zaštićen biverplastom radi ukopavanja. Izrađen je od materijala klase St 35.5 m od kote terena. ukopan na dubini od 0. tvornički broj 17621 sa Rješenjem za upotrebu stabilne posude pod tlakom broj Up/111-17-815/03 od 20.manometar. Mali spremnik mora biti odobren i izrađen pod nadzorom Državne inspekcije posuda pod tlakom RBiH. a promjera 1. . TEHNiČKI OPIS 1. tako da neovlaštene osobe nemaju pristup ventilima Na jednoj od podnica spremnika nalazi se tvornička pločica s otisnutim osnovnim podacima. zajedno s ugrađenom armaturom. preko priključnih. kao i za potrošnju smješteni su pod zaštitnom kapom.ventil za kontrolu maksimalne razine napunjenosti (80 %) . Razvodni srednjetlačni plinovod je izveden od čeličnih bešavnih cijevi. . a kroz objekt se vodi tako da je oslonjen na nosivu arm. Nakon montaže spremnika na lokalitetu. a čine je: .7 m3 ukopanog iza objekta. izrađen je glavni strojarski projekt plinske stanice UNP-a. Adj omogućeno je pražnjenje cjevovoda koja je samo preko plinske faze ili pražnjenje cjevoVj 3 . Priključci za punjenje UNP-a.. Radi sprečavanja širenja eventualnog požara. Rješenjem inspektorata o upotrebi posude pod tlakom utvrđena je obaveza naknadnog ispitivanja spremnika uz prisustvo inspektora nakon montaže na terenu. Rješenje Federalnog inspektorata za spremnik tvornički broj 17621 i ventil sigurnosti tvornički broj 698424 je u prilogu projektne dokumentacije. a odmaknutog 4. Spremnik je s vanjske strane antikorozivno zaštićen. potrebno je izvesti odzraku sa sigurnosnih ventila vertikalno kroz kapu do visine 2. te žigom Inspekcije posuda pod tlakom Republike Bosne i Hercegovine.1. kontinuirani pokazivač razine UNP-a. koja se sastoji od jednog ukopanog spremnika UNP-a od 2. I Ukapljeni naftni plin se izuzima iz spremnika preko ventila za pražnjenje p pražnjenje tekuće Jentila .

4 x2. Srednjetlačni plinovod je izrađen od čeličnih bešavnih cijevi ND 32. učvršćen adekvatnim obujmicama . ispareni UNP ulazi u regulator II stupnja. uz provjeru svih radnih parametara i davanje atesta za ugrađenu opremu. odvodi se u regulator tlaka I stupnja. koji je takođe snabdjeven sa plinskom rampom j svom potrebnom mjerno sigurnosnom opremom. izrađen od čeličnih bešavnih cijevi NO 32 ( 42. U neposrednoj blizini regulatora postavlja se manometar s manometarskom slavinom. 1. ili isparena plinska faza.4. POTROŠAČi Na plinovod unutar objekta spojeni su : pekarska peć sa plinskim plamenikom Weishaupt. Dio plinovoda. Napomena: Sa sigurnosnog ventila na rezervoaru izvesti odzraku vertikalno 2. Svi fazonski komadi moraju biti zaštićeni na isti način. Regulacija tlaka i količine plina vrši se na samim plinskim rampama potrošača. REGULACIJA TLAKA Ispareni UNP iz električnog isparivača (12 kg). plinovod je udaljen od svih elektro potrošača i elektro kablova na dovoljnoj udaljenosti u skladu sa tehničkim propisima. Plinovod se vodi podzemno. U svemu ostalom pridržavati se grafičke dokumentacije. gdje se vrši regulacija tlaka od Pul =0. koji je nadzemne izvedbe zaštićuje se od korozije na način da se očisti čeličnom četkom. koji je snabdjeven sa plinskom rampom sa svom potrebnom mjerno sigurnosnom opremom plinski bojler Veilant . gdje se vrši regulacija tlaka od Pul = 2 . te 20 cm iznad vrha cijevi. Regulator će biti namješten na izlazni tlak od Piz = 35 mbara Pri korištenju plina iz spremnika može se koristiti samo plinska faza ili tekuća faza preko isparivača . premaže sa dva sloja temeljne boje i dva sloja žute završne boje. Plinovod se zaštićuje od korozije na način da se cijevi očiste čeličnom četkom. Regulator će biti namješten tako da mu je izlazni tlak PizL = 1.5. . Nakon regulacije I stupnja.50 metara od nivoa terena. = 0-2 bara.5 . Plinovod unutar objekta do potrošača.50 mbara. 1. Na ulazu plinovoda u objekat postavljena je dielektrična izolirajuća prirubnica. prilikom prvog puštanja u rad opremu mora pustiti ovlašteni serviser opreme. premažu nanošenjem asfaltnobitumenskog sloja i omotaju PVC trakom u dva suprotno namotana sloja. osim ako su izrađeni od materijala koji ne treba zaštitu. NO 15. radnog opsega 04 bara.9 mm) i drugim dijelom kroz objekat. NP 25 sa ugrađenim sigurnosno-zapornim ventilom (SZV-om).18 bara na izlazni tlak Piz!. što se regulira putem ventila na plinskoj . SREDNJETLAČNI PLINOVOD Od spremnika i regulacije I i II stupnja nastavlja se srednjetlačni plinovod koji se djelimično vodi podzemno.preko električnog isparivača i adekvatne regulacione grupe vezana na srednje tlačni plinovod.2 bara.5 bara na izlazni tlak PizL=30 . dubina ukapanja 800 mm od vrha cijevi. odnosno tekućoj fazi. vodi se po betonskoj ploči uz sami zid objekta. a postavljen je na podlogu pijeska debljine 20 cm. 1. kojim se UNP vodi do potrošača u objektu. Položaj od zrake mora biti takav da bude u skladu sa zonama opasnosti oko rezervoara.5.

ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja. o Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti stanje građevinskih i drugih radova kao i građevinske izmjene vezane za postavljanje strojarskog postrojenja. mogućnost transporta te unošenja i montaže opreme većih gabarita. Ako investitor to ne ućini. normativima i standardima.. snosi punu odgovornost za nastalu štetu. odnosno njegovog nadzornog organa radovi biti izvedeni na uštrb trajnosti. montažu. OPĆI UVJETI Ovi uvjeti reguliraju ispecificiraju: 1. o Izvođač daje garanciju za kvalitet radova. o Izvođač je dužan provjeriti da li se radovi mogu izvesti prema projektu. 2. o Izvođač je dužan u garantnom roku otkloniti sve nedostatke na postrojenju odnosno njenim djelovima za koje daje garanciju. kad je isti revidiran i odobren od nadležnog organa. RADOVA o Prije početka radova izvođač je dužan proučiti i provjeriti projektnu dokumentaciju. o Izvođač radova mora uredno voditi montažni dnevnik i montažnu knjigu. te da ima odgovarajuće reference. o U slućaju potrebe za promjenama u projektnoj dokumentaciji Izvođač je dužan za to ishodit pismenu suglasnost investitora. dužan je o tome izvjestiti investitora da ovaj prekine zapoćete radove. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE ZA PLINSKU STANICU I RAZVODNI PLINOVOD Za radove koji su predmet ove projektne dokumentacijedaje se slijedeći prikaz mjera kontrole kojima se osigurava kvaliteta izvedenih radova. o Prije sklapanja ugovora Izvođač je dužan proučiti projektnu dokumentaciju. uz koji prilaže odgovarajuću tehničku dokumentaciju kojom se ti 5 . trajne i kvalitetne. kakvoće ili funkcionalnosti postrojenja. izvođača i projektanta ovim projektom tretiranog postrojenja. o Izvođač daje garanciju za period preciziran ugovorom. dužnosti i obveze investitora. o Ukoliko Izvođač utvrdi da će uslijed eventualnih grešaka u projektnoj dokumentaciji ili pogrešnih uputa od strane investitora. provjeriti rokove i mogućnosti nabavke opreme i materijala. lošeg održavanja. o Garancija ne vrijedi za djelove postrojenja kod kojih je neispravnost nastupila zbog neispravnosti rukovanja. koje po 2 ava i obostrano potpisane predaje investitoru. investitor snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja. " GARANCIJ A o Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenja projektiranih parametara postrojenja pod uvjetom da se postrojenje izvede u okviru projektne dokumentacije. o Ako Izvođač odstupi od projektne dokumentacije bez suglasnosti projektanta ili nadzornog organa. RADOV I o Izvođač radova dužan je iste izvesti tako da budu funkcionalne. kontrolirati kompletnost dokumentacije te predložiti eventualno potrebne izmjene i dopune i o tome obavijestiti investitora i projektanta.4. Ukoliko izvođač to ne učini. o Za izvođenje naknadnih radova koji nisu obuhvaćeni ugovorom Izvođač je ( nijeti pismeni zahtjev. 3. a na trošak izvođača. izbor. kao ni za djelove koji se troše u radu. garancija za kakvoću i funkcionalnost postrojenja. PRIPREMA > . prava. trajnost postrojenja te ugrađenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod garancijom proizvođača. Radovi se moraju izvoditi u skladu s postojećim tehničkim propisima. o Za ostalu opremu vrijede atesti i garancije proizvođača. 4. nabavu i izradu opreme specificira ne u predračunu. UGOVARANJ E o U skladu s postojećim zakonskim propisima investitor može na osnovu ovog projekta. zaključiti ugovor o isporuci i montaži opreme i materijala Investitor može zaključiti ugovor samo s onim izvođačem koji je registriran za izvođenje radova specificiran ih predračunom ovog projeka. investitor može otklanjanje nedostataka povjeriti nekom drugom ovlaštenom poduzeću.

srednjetlačni plinovod tabeli: Srednjetlačni plinovod ispituje se na čvrstoću i nepropusnost ovisno o radnom tlaku prikazanom u radni tlak na čvrstoću niskotlačni plinovod do 0. o Na zahtjev investitora izvođač je dužan obučiti osoblje koje će rukovati postrojenjem kad ga investitor preuzme. 6 .700 litara Spremnik je odobren pod nadzorom Inspekcije posuda pod tlakom Republike Bosne i Hercegovine.2 3.1. osim ako se popravak može izvršiti i onda kada je ista već ugrađena i ako to ne ide na uštrb održavanja roka za montažu postrojenja. O uoćenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje Izvođač i prijevoznik. Nakon uspješnog pregleda.05 [bara] ne ispituje 1. o čemu svjedoči žig na tvorničkoj pločici i pisano uvjerenje uz tehničku dokumentaciju. IZVEDBENA I OSTALA DOKUMENTACIJA o Za izvedenu dokumentaciju dužan je izvođač prilagoditi ugrađenoj opremi. 2. Spremnik UNP-a kapaciteta 2. Ispitivanje plinovoda vrši se nakon završene montaže. te je izvršeno tvorničko ispitivanje na nepropusnost na 8 ba~a i ispitivanje na čvrstoću hladnim vodenim tlakom od 25 bara. a troškovi obuke padaju na teret investitora. o Potrebno je strogo pridržavati se uputa za transport i rukovanje opremom koje daje proizvođač. u 2 primjerka. o Radioničku dokumentaciju ukoliko je ista potrebna daje Izvođač radova. o Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja regulacije i probnog pogona snosi investitor. NADZOR NAD IZVEDBOM o Investitor je dužan angažirati stručnu osobu za nadgledanje radova. Nakon postavljanja spremnika na mjesto korištenja potrebno je izvršiti prijavu istog područnom uredu inspekcije posuda pod tlakom. ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj. od kojih jedan treba postaviti na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje postrojenjem. O tome se obavještava investitor i isporučilac opreme. o Kod zaprimanja opreme vrši . Inspektor izdaje Certifikat za mali spremnik u kojem je sadržana dozvola za rad istog za razdoblje od naredne tri ( 3 ) godine. a prije završnog bojanja. o Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme. o Investitor je dužan da u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva satavi komisiju koja će u njegovo ime od izvođača preuzeti postrojenje.OPREMA o U projektirano postrojenje Izvođač je dužan ugraditi opremu specificiranu projektnom dokumentacijom ili neku drugu. o Garanciju za trajnost i funkcionalnost opreme daje proizvođač. o Troškove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor. o Izvođač je dužan prilikom primopredaje urućiti investitoru upute za rukovanje postrojenjem. Razvodni . TEHNiČKI UVJETI IZVOĐENJA PLINSKE STANICE I RAZVODNOG PLINOVODA 1. te prije prvog punjenja izvršiti vanjski pregled spremnika zajedno s područnim Inspektorom. PREUZIMANJE POSTROJENJA o Nakon dovršene montaže. izvršenih ispitivanja te balansiranja i reguliranja postrojenja i probnog pogona izvođač daje investitoru ~ahtjev za primopredaju postrojenja.2 romjera do 150 mm srednjetlačni plinovod do 4 3 [bara] 1.se vizuelna kontrola iste. o Izvođač je dužan u projekt unijeti sve izmjene i dopune stvarnog stanja nastale tokom radova.

5 Preporuka granica osoba s iskustvom na takvim gornja eksplozivna je da prvo punjenje plinovoda isparenim UNP-om da izvrši 9. Mjesta propuštanja otkrivaju se % 18.8 33. podigne se tlak na visinu probnog težina plina (zrak=1) relativna 1.5°C .1 385.1 odgovarajućim čekićem po zavarenom spoju. 231. tlak na kontroinom molekularna težina 44.j/Nm. . kod 1 bar kcal/kg 101. 4.jn 92 863 120 998 PRVO toplinska vrijednost PUNJENJE 30 kcal/Nm3 22 180 28 900 PLINOVODA čemu se kontrolira sagorijevanje plina plamenom različite jačine.3 17.7. najveća brzina izgaranja: 7. istu je specifična težina: potrebno otkloniti i ispitivanje ponoviti. Za ugljika da u toku ispitivanja na propusnost dođe do pada tlaka na kontroinom manometru. što zajedničkim zapisnikom .6. Ispitivanje se vrši tako da se plinovod napuni vodom.64 15.8°K 3.10. tekuće faze kod 15°C kg/lit 0. . kJ/m3 n 101 instalaciju 134 000 ispravnom.2.4. Radnje spomenute u točkama 895 i 4 zrakom 1 925 1 2. . temperatura isparavanja kod 1 barradi izjednačenja temperature. Nakon završetka naprijed navedenih radnog tlaka. Prvo punjenje plinovoda isparenim UNP-om vrši se nakon izvršenog ispitivanja stehiometrijske potrebe zraka plin još u plinovodu.zrak u plinovodima mreže.5. procedura je slijedeća: kcal/m3 19 500 na 22 400 1.091 tlaka. Nz). a pri tome pažljivo pratiti porast tlaka na kg/kg 15.42. te počeka 60 minuta.0 propusnost dok je inertni 2. Za vrijeme obavljanja ovih radova potrebno je najstrože zabraniti pušenje u okolini. s kisikom O°C operacija otpočeti s punjenjem plinovoda do 2850 2850 ponoviti četiri ( 4 ) puta. ventil. potrebno sadržaj vodika (težinski) je otkriti mjesto propuštanja. 3. Ispitivanje uređaja u radu vrši se stavljanjem u pogon svih trošila u trajanju od donja kJ/m.0 3.3.3 tako da se svi zavareni spojevi premažu sapunicom.5 manometru. 6. Ispitivanje na propusnost vrši se poslije izjednačenja temperature u trajanju od 30 FIZICKO JED.KEMIJSKA SVOJSTVA kemijska formula C3Ha C4H1o 3. kao i opća minuta. Plinovod se smatra nepropusnim ako poslije 15 minuta.675 3. Po završetkuvrijednost ako su ispunjeni navedeni uvjeti smatramo plinsku820 gornja toplinska ispitivanja. zatvoriti ulaz plina. Otvoriti ventil za ispust zraka i najviša smjesu plina i zraka ispuštatitemperatura izgaranja: u okolnu s atmosferu nekoliko minuta.5 % 8. Nm3/kg 12.097 58. 3.7 82. Za vrijeme ispitivanja na čvrstoću ne smiju se na plinovod u pojaviti pukotine. uz pažljivo praćenje rada svih mjernih uređaja i armatura.15 12.583 3. te potom zatvoriti navedeni O°C 5. kcal/Nm3 24 320 32 010 3. MJERE PROPAN BUTAN minuta.8. 3.j 25.atestom potvrđuju izvođač i nadzorni organ. sadržaj slučaj (težinski) % 81.5 deformacije.5 .87 31. Ispitivanje plinovoda na propusnost vrši se zrakom ili inetnim plinovima ( COz.5 ili Wobbeov broj " kJ/m. plinske faze kod O°C kg/N m 3 1. cm/sek 32 32 iskre.1 °K 272.124 manometru ostane konstantan. Poslije otkrivanja greške.965 2. znojenje spojeva i zaptivnih mjesta nakon kuckanja kJ/mJn 426. rad sa alatima koja s zrakomrad sa otv9renim plamenom i sl. Kada manometar pokaže pretlak od 0.0.j 81 640 93 780 sličnim poslovima.509 0. a ako to nije moguće.3. za izgaranje Lagano otvoriti ventil za ulaz plina u plinovod.8 92. temperatura paljenja cjelokupne plinske instalacije treba izvršiti tako da se spriječi stvaranje eksplozivne °C 510 430-490 smjese: ispareni UNP .7 3. pri Prvo punjenje ispravnost trošila. 1. s kisikom cm/sek 450 350-370 volumen plinova izgaranja Nm.9. Nm3/Nm3 23.2 bara.2°C vidljive toplina isparavanjacurenje. Ispitivanje plinovoda na čvrstoću vrši se hladnim vodenim tlakom.55 2.

8 .

9 .

10 .

11 .

1 vol * 1'.9 * 25.6 Pk [bar] 42.8 152.51 * 2.kritična točka: 1.6 38 V2 100 * P k 20.475 * 2.1.293 = 1.* Hd .7088 = 2 371 n' ~ + V2 0.0.38 Qk .2.371 .293 .P = = 0.51 Td°C] 96.2 19.011 + 0.84 % C3H8 C4H1o -* o 100 0.4?5 0.120 rJ.15 [m 3 / h] .475 + 0. 100 k 46 77.51 d=~.89 = 5.

6 mm.76 kr z= 1 + ~ 1- PR ~ 0.1 4 * Qv = I 4 * 4.538[I~g] .077 273 + 15 78 [m3/h] f= 273 * P+PU *~= 273[ 273 + t 1.1 2~~.028 =1+~ 1.15 = 4 ] 1.5 mm.lb = 0.01[m] 3600*ff*W ~3600*ff*15 usvaja se čelična bešavna cijev DN 25 dimenzija 0 33.726 TR = T = 396. . Du= 28.013 bara. .013.78 = O.7262 ' *1. w = 3537 * 10-4 * Q * D-2 = 3537 * 10-4 * 478 * 00285-2 = 23751m/ J ' p P Tn * PI vn .25 Z = Qvn = 5.6 128 TR Ti = O 97 128 0.538 *l03 ' Ih gdje je: p = 0.077 ' G = Qvn = 4.97 Q [ ] v f 1.gustoća kapljevine UNP-a kod d= 15°C i 1. .25 0. r/ s 273 13 .78 = 8 9 [ kg / ] p 0.25+100*~=1.726 0.013.7x2.013..

11625 *l05 . * = 2.n T.I .371 * * 1.

protočna količina plina na ulazu u plinovod.021 * 0.11492 * 105 [bara] Tlak na izlazu iz plinovoda .021 . = e ' 106* T J dinamički viskozitet.08 [mm] .293 ' *D ' 78*0285 ' .97 * 20 * 2.koeficijent trenja iz dijagrama.700 = 2213[Zit] max 100*p*K 100*0. na osnovi Re i D/k.476=191 1.78*1.srednja visina hrapavosti /nove bešavne cijevi/. Pl2 . P~ = P12 -7.= ~ = 538 ~ A = 0.293 1.P1 je manji za 1 % što zadovoljava uvjet da pad tlaka u plinovodu ne prelazi 5 %.7352 * 2.11625 * 105 Y .476 * 1.8 40 [Ns/m2] [mj - - duljina k = 0.832 * lOs? P2 = ~((1.0285-1 = Pl 2_p22 =295*105[Pa]2 14 --- . 106rJ = L plinovoda. v = S * VSP .08 . 0.295 *105) = 1.d=~=2.11625 *105 * 0.46 * 2.540*1. gdje je: Qvn = 2 [m3/h] .P~ = A * Z * L * Wl2 * Pl * Pl * D-l = 0. u odnosu na ulazni tlak u plinovod . R =3537* Qvn *PI =3537* 4..039 pri čemu je: Vmax - najveća dopuštena količina UNP-a. D 431 k .91 =014526*10-5 7.P2.

00 komop/. A.00 1. tvornički broj 17621.00 1.00 200.9 Nabavka i ugrad.00 3.00 9058.00 1.00 komp/.200.00 1.00 50.00 50. .00 150.11 -- Ovjesni pribor sa gumi šelnama Farbanje cjevovoda u žutu boju Isporuka trake za upozorenje i sitni spojni materijal Spajanje potrošača u pekari na plinsku instalaciju Test proba.sa rješenjem Federalnog inspektorata broj Upll ! 11-17-815/03 ! komp/.00 komop/.00 A.00 3. komplet sa spojnim priborom) m 20.5 Izolacija čeličnih cijevi u zemlji dekorodalom A.00 198.. ozračivanje i atestna dokumentacija Isporuka i ugradnja proboja kroz zidove (ulazi u objekat prema normama) UKUPNO RAZVOD PLINA u KM: pauša/ m paušal paušal pauša/ kom A.00 1. Cijena Ukupno A. m kom kom 1.00 20.-.00 50.00 86.10 A.PREDMJER I PREDRAČUN RAZVOD PLINA - j.00 86.00 1. - 1.3 Nabavka i ugradnja električnog isparivača plina kapaciteta 12 kg/h .-.7x2.00 50. . -_o.00 100.00 A.9 A.00 1.00 150. komplet sa potrebnom armaturom A.00 2. j.00 1400.00 2. 2500. komplet sa svom armaturom ( regulacionom i sigurnosnom).00 198.00 3200.00 30.400.13 A.00 100.00 50.------.----. dimenzija ti 33. 1.6 Nabavka i ugradnja plinskih kuglastih ventila NO 25 Nabavka i ugradnja dialektrika MŽ 1" A.7 m3 .4 Nabavka i ugradnja protulomnog ventila NO 25 A.7 A.00 74.00 50.500.00 1.1 Nabavka i ugradnja ukopanog sprem"nika za ukapljeni naftni plin V12.00 3. komp/.00 10. A.00 60.14 A.00 850.15 15 .2 Isporuka i ugradnja bešavnih čeličnih cijevi sa potrebnim koljenima.12 A.nja regulacionog seta za regulaciju niskog i visokog tlaka ( dvostepena regulacija) .00 90. kom p/et sa manometarskom slavinom '. Mjere količ.00 850.00 37.8 Isporuka i ugradnja plinskog manometra ( milibarski ) .00 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful