Kulcsok

1. rész

E könyv mit most a kezedben tartasz a kulcs, hogy megértsd mindazt mit őseink tudtak a világunkról, mikor még csillagok között hajózó nép volt a mienk. De ez csak egy kicsi morzsája az önmagadban hordozott ősi tudásnak, melyhez még nem tudtál hozzáférni, talán ezzel a könyvvel sikerül kinyitni a bezárt ajtót.

2

A teremtés titkos kulcsai

Az itt összegyűjtött megfejtések nagy többsége még a kutatás alatt áll, ezért ez csak egy pillanatnyi állapot, ami folyamatosan változhat, és változik, ahogy a megértés lép előre!

3

az Ürességben kezdődik minden. hang. a Semmiben. gondolat. milyennek érzékeljük. Valami „valaki” olyasmi.A TEREMTÉS ELSŐ PILLANATA: 1. a teremtőnk! Vele együtt eddig. Vajon hogyan jöttek létre. Ha ezt a tőrvényt ismered. képzeljük el? 4 . megfoghatatlan. milyen formájuk van a teremtőknek? Milyen formája van az univerzumnak. A SEMMI Ékes Ákos A TŐRVÉNY A semmi egyenlő a végtelennel. kik egymástól független teremtéseket tartanak fenn. ami nem anyagi. úgy. hogy a semmi határán megjelent egy illat. eszencia jelent meg. Ez a „valaki” a mi léteztetőnk. ez időig tíz teremtő „tűz” forrásról van információnk. Megérted a mozgó világot És azt is ami örökegy! Szinte minden teremtéssel foglalkozó eredet-mondában.

a hatalmas sűrűség és tömegvonzás miatt fel sem robbanhat. mivel az univerzum összes anyaga egy ekkora méretben nem fér el. A semmiben létezik egy pont méretű forrás.” Ez nem történhetett így. amely tágul. ha a gömböt lekicsinyítjük a nulláig? Egy nulla sugarú gömböt. Ha egyáltalán ott is lett volna. hogy elfogy. amit pontnak nevezünk. megállapíthatjuk. és nem tapasztalunk. hogy a világunk egy pontból folyamatosan árad ki. olyasmit. hiszen minden létezőnek kell. azonban a népi eredetmondákban a pont léte egy pillanattól kezdve van. mi okból teremtődött? Fordítsuk meg a tágulási folyamatot! 2. hogy volt egy kiindulási. akkor feltételezhetjük. egy lyuk tágul benne. Tudomása van 5 . de mivel az érzékelt világunk tágul. mikor ráébredt a saját létére. Milyen a forrás. A PONT Vajon mit kapunk. hogyan létezik. mert az anyagi részecskét nem lehet akármeddig préselni. melyből a világunk folyamatosan árad nevezzük a forrásnak. keltő forrása. akkor ennél feketébb fekete lyukat el sem lehet képzelni. legyen s van forrása. Ha gömbként érzékeljük a körülöttünk megnyilvánuló világot. Ezt a pontot. „amely egy teniszlabda méretű anyaggombócból robbant szét.Ma az univerzumunkat (a megtapasztalt világunkat) gömbként fogjuk fel.

magáról. öntudata van! Mi volt előtte? A védikus irodalomban a Svétásvata upanisadból azt olvashatjuk. hogy egy kilenc kapujú várban. csak a Semmi. amikor még egy. a legbelsőbb szobában születik meg. Tudat. ébredt öntudatra a mi teremtönk. álmodják magukból maguknak a saját világukat. nincs mozgás. És a világa körülötte elkezd fénysebességgel feloldódni. csomagokra oszlik. Adat. Így is nevezik a Kabbalában. Mikor lejárt az előző világ teremtési ideje. Azt már tudjuk. 6 . akkor az okforrása lelassul. Ezt az eszencia felhőcskéket úgy is nevezhetjük. amiben az eszencia felhők lebegnek. történését tartalmazza. amely az előző világ minden tapasztalati információját tartalmazza. amikor ketté válik. és léteztetik. hogy DAATH azaz magyarul DÁT. mint az előző világkorszak Akasha krónikája. Innen ered az Adat és a Tudat szavunk. A mai Dát. Olyan adat. sem idő. az összes eddigi világok minden tudását. A tízek egymást felváltva pihenve összegzik az addigi teremtésük tapasztalatait. Ez a felhő nem más. hogy tíz originális forrás létezik. beleértve a mi világunkét is és ezt összegezve egyre jobb és jobb teremtésre törekszik. megszűnni. Ő maga amint megállt információs részekre. megáll. mint 100% adat. Ekkor számunkra még nincs tér. és elkezdi kiárasztani magából a teremtését.

Ez a rendszertelen káosz.(1. ez afféle kartotékrendszer minden szín egy-egy tapasztalati információt jelöl. nagyon sok színben pompázik. Mikor egybeállt. Ez az információs halmaz még rendszertelen. 7 . akkor a többi létezők kiárasztott múlttereinek hatására mozgásba lendül és elindítja az új teremtését. Csak megérkezett az új világkorszakba rendszerezi. közben újra egyesíti magát. Ábra az eszencia felhők) Amikor ilyen formában létezik az eszencia. megtervezi az új teremtését felhasználva az ő és a többi teremtő tapasztalatait.

Ez a gömbhullám lesz a fala. határa a következő teremtett világnak. ha nem látja őket a teremtőjük. 8 . léteztesse őket. Kész az indulásra Meglökték és elindult Forogva a világba Önmagába… A mozgásba lendült. mely azt a hírt viszi a többi létezőnek. hogy én vagyok. hogy újra itt van. megszűnnek létezni.A többi létező kiáradása Löki mozgásba mi addig Állva összegezte magát. egy gömbforma múltteret. mert kívül nincs ki. Majd egybeállt. ezt a teremtmények át nem léphetik. öntudatra ébredt entitás árasztani kezdi a saját létezésének információját.

vagy amiben magának akaratot teremthetne vagy megragadhatna nincs szülője. amihez hajolhatna alap nélküli mélység önmagában. mert önmagában természettelen. ami közeledhetne hozzá.n keresztül így ír magáról a teremtönk a megnyilvánulása előtti létéről. sem gonosz. súly. és előtte vagy mögötte. hogy megkülönböztetés van benne. Istenről nem mondható. sem fény sem sötétség sem szeretet sem harag. semmi sincs benne. sem jó. teremtményre irányuló akarat nélküli örök semmi. Egyetlen lény. vágytalan és teremtménytelen. 9 . amihez. Benne minden kezdet nélküli. Egyetlen Akarat. szenvedélytelen. mert nincs Benne semmi. Nem hajlik semmire. természetre. mérték és cél szerinti örök azonosságban van. vagy amihez közeledhetne. hogy ez vagy az. gonosz vagy jó. hanem Örök Egy.(3. amelyben a világ és az egész teremtés nyugszik. Ő semmi és minden. Ábra a keltető) Jacob Böhme.

Az egyén spirituális központja.3. ösztönzésre. Visszatérés az egységbe. mely mindig képes újra éledni. A héber írásban YOD magánhangzó írásjelének formájában mutatja meg az orsóforma árnyékát. Az egység megnyilvánulása. a cselekvés. váltakozás. Az élet csírája. a mozgások összessége. mely az örökkévalóság mozgásának van alávetve. mely hangzóhoz a következő meghatározásokat kötik: A lét feltámadása és megnyilvánulása. fluktuáció Az életnek a szabad akarat által adott működése. Az isteni lét szikrája minden létezőben. hullámzás. újrakezdés egy ciklus befejezése után. A magja. a legkisebb Lehetőségre. Számértéke: 10 10 . A MOZGÁS A mozgásba lendült eszencia az őt elért hullámok forgató hatására csavarodó orsóformát vesz fel. Változás.

kört alkot. ábra a pont eseményvonala) 11 . (4. Így a rohanása közben leír egy eseményvonalat.A több irányból érkező hullámok a mozgó eszenciát önmagába fordulásra kényszerítik. melynek két vége összeér. Ábra a Dát) (5.

(6. ábra a pont felülete) Az eszencia teljesen lefedi a pont eseményvonalát. és két irányba kezd rohanni egyszerre. A PONT Az önmagába futó eszencia mozgása közben kialakítja a pont általunk ismert felszínét a MANDUt.4. 12 . így éppen megérintve meglátja önmagát . Az Egyben megszületnek az első ikrek. Szanat Szananda és Szanat Kumara. kik jobbra és balra csavarodnak az egy eseményvonalán. Az eszencia mindkét vége egyszerre látja meg önmagát. A látott képet követni kezdi.

A kiáradó részét En-nek az Alsó világnak. ő a jelenpontból jobbra indul el. ami szájat. Mert önmagadat kergeted Végtelenbe veszve építed Gyermeked. Mely szétvetné. Ugyanakkor az AN és az EN nevek ráillenek az ikrekre. S te látod. feszülnek S ahogy cserélik arcukat Egy ponttá semmisülnek. Utolérni vágyod. és a CSI tör elő. 13 . Az eseményvonal közepét nevezzük jelenpontnak. S követed más-más alakban Körbeforogva önmagadban.Ékes Ákos E RŐK A pontban gyűrkőz két erő. a kínaiak ezt Ko-nak szólítják. mely te vagy. Hogy egymásba alakul át. F OGÓCSKA A másik múltjában látod Fiatalodni párod. Mely te vagy és mégsem A másik végtelenben fut tovább. Számunkra csak az egyikük nyilvánul meg. de fogja. a behúzó részét An-nak. Kötik egymást. Mindegyik egymás fogja. Elmozdultuk is ellentétes. nyílást jelent. miből az életérő eszencia a KI. de nem lehet.mi az EN-ben létezünk. felsővilágnak nevezzük.

NÉGY IRÁNYÚ LÉTEZÉS A Megnyilvánult Teremtőnk a – mozgásából eredő – létezése okán. Mikor újra felvillan számunkra. ciklikus múlttereket áraszt magából. amíg végigjárja. Ez arra mutat. csak időszakosan tartja a számunkra megnyilvánuló megtapasztalt világot a létezésben. fénysebességgel tágulnak. addig a pillanatig tart. mint a kihaladásakor. a múlthullámoknak van egy egységnyi tágulási vastagsága. és a minket láttatott mandu eseményvonalára. míg az esszencia „vége” ki nem halad a következő manduba.5. hogy még három másik eseményvonalat járhat be. Nem folyamatos az érzékelt létezése. A pont eseményvonala a jelenpontban megtörik az addig harmonikus pályája. 14 . attól a pillanattól. akkor az előző kiáradása már a négyszeresére tágult – a múltterek egységsebességgel. míg a forrás esszencia belép a mi általunk érzékelt. illetve addig. azaz pislog. az itt kihaladó eszencia a megjelenésekor más fordulattal lép be.

De ez a négy valójában nyolc.Ebből következik. akiket két irányultságú létező tart fenn. hogy az eszencia négy egyet léteztet magából. amikor az eszencia áthalad a pont közepén. akkor egy más irányú. mivel a más-más irányú sodrása más-más irányba is mozdítja el. Ezért látjuk villogni és rángatózni is. elhelyezkedésű pontot kezd léteztetni és az ötödik pontképben tér vissza a mi általunk érzékelt ciklusba. Akkor villan fel újra a pont nekünk. 15 .

6. A testátlók metszéspontjában ( a jelenpontban ) veszi fel az eszencia az új irányát. 16 . Az An balosnak látszik innen alulról az En-böl. mindig csak közelíthet hozzá. 99-et. de egyszerre két helyet nem tud teljesen kitölteni. ebből kifolyólag a teremtett világban a legnagyobb szám a kettes. Az eszencia folyamatosan áttölti magát az egyik nézőpontjából az azt követő vetületébe. A keltető az életkerék vagy svasztika szimbólumának négy ága mentén indul el a jelenpontból. ezért van balos forgású kereszt is. A Tudás keresztjét hozva létre (jobbos). ami az An négy indulásának a vetületi képe. csak 1. de sohasem érheti el. A TEREMTŐ NÉGY MOZGÁSIRÁNYA A 2-3-4-ik létezésnél egy tetraéder más-más testátlóján van a pont függőleges felezőtengelye.

hogy a pont nyolcasságában.A TEREMTÉS MÁSODIK PILLANATA: A világtartók (10. ez a múlttér nagyobb léptékkel nézve a gömb formához közelít. kétféle eszencia két irányba halad más és más sűrűségű „saját” múlttereken halad át. a mandu és a múlttere) Az eszencia a pontban rohanásakor egy négytengelyű spirálgömb múltteret áraszt ki magából. Abból adódóan. és azok hatására többször 17 . ábra.

Teszi. A többi originális kiáradása a mi teremtő forrásunkat átsodorják a saját első kiterjedésén túlra. akiben az ikrek születtek. Nem hagyják egymást élni-halni. Tűz forrássá gyorsítva őt. hogy nincsenek. Amikor az ikrek megpillantják egymást. Ékes Ákos A HARMADIK Hogy az ellentét folytonosan Egymásba alakul át. amit káosznak neveznek. és elkezdik követni a másikat ettől a pillanattól ők 18 . maga az eszencia az Egy Ős. hogy van egy harmadik. A kifakadó források az eszencia hullámterétől hajtva elhagyják az ikreket. Összetapadva Úgy léteznek. Melyben egymást járja át Ikervoltuk.felfakad. Csak káprázzák az életet. és megszülik azt a közeget. hasonlóan a kettős múltba rohanó tűzforráshoz. A harmadik.

19 . Meg kell különböztetnünk a káoszt alkotó jelenpontok között az eredetforrások lefakadásait. és balos önmásolodó ciklusok alakulnak ki. Ő a harmadik ki az ikreket elhagyva újabb ikreket szülhet majd. Amíg elhagyja a saját kiáradását. A születő ikrek múltterei együttesen gyorsítják az egyet az originális források kiáradásával.önálló létezők kik az egytől függetlenül léteznek. csak látszatok a források múlthelyzeteinek káprázata. amelyekben a források és a képeiknek egymást kergető tánca folyamán sorozatosan felfakadva forrásokat „dobálnak” ki magukból. és a látott forrásképeket. A duálforrásokból a mozgásuk folytán jobbos. addig tizenkettő elsődleges duálforrás fakadt le belőle. aminek a realizált középpontjához is elkezd vonzódni. addig az ismétlődő önmagába haladó pályáján mozogva még tizenegyszer szül ikreket. amíg a teremtőnket ki nem sodorták az első kiáradásán túlra. mivel az egy eleje a „jelenpontba lépésekor a saját végén kívül érzékeli legalább az egyik teremtő hullámterét. A látszat forrásképek csak az őket észlelő létező számára láthatóak. És ki is sodródik. A mai tudásunk szerint. ezért az egy kisodródhat a rendszerből.

mert nem lehet. ők a világtartók. Őmiattuk létezik a világunkban a tizenkétt főszín. Mert fuss bár.Ékes Ákos: Határ és végtelenség Hol kezdődik a végtelenség? Ahol végződik a végesség. A Hunok történelmében ismert Ardvisura Anyahita tizenkét gyermekében három nőben és kilenc férfiben a huszonnégyek közül a mi teremtési oldalon résztvevők öltöttek testet! 20 . Valójában huszonnégyen vannak tizenkét helyen. ezért lesz a belépő lelkek szine is más. Állsz a túlléphetetlenen. több lépted S nem mozdulsz: rohansz végtelen. mást zengenek. egy mégsem lehet: Magadat túl nem lépheted! Ők tizenketten őrzik a mi világunk határát. Ők tizenketten azok kik megadják a teremtésbe merülő léleknek az aktuális irányultságát. Amikor a határt elérted S nincs több. Amíg valaminek határa Van. Mind a tizenketten más irányultságot adnak. énekelnek magukból. az élettervét. mely őket idézi. a végesbe vagy bezárva.

amit a NEMTÉR NEMIDŐ-nek. Tizenkét forrás rohan a határon. előbb a rendezet káosznak kellet kialakulnia. de kettő világtartót töröltek róla. a színük! Az első ikrek is bent maradnak a léteztetett világban. de a teremtő kúpos múltterében az univerzumokat elhagyó források észlelésben maradnak. a DÁT. más-más az énekük. kik részt vesznek az anyagvilágok létrehozásában. Belőlük fakadnak le a káoszban kavargó forrásmásolatok. azok kiáradásától folyamatosan taszítva folyton visszafordítva a rendszeren belülre. a DÁT gyorsul teremtő tűzzé. és léteznek. mert az ő általuk képviselt irányzat nem illet bele az úr szolga viszonyt kialakítandó világképbe. egy áramló ikozaéder formát alkotva. hogy az létezzen. más és más minőségekre felügyelnek.Ők azok az arhék kik Jácob lajtorjáján állnak (a kabbala fa valójában 13 létezőt helyez el. mindegyiküknek más a tartalmazott létinformációja. maga a teremtő egy. vagy csak balos csavarodásúak. 21 . vagy az AHUN-nak neveznek. a 13. a tizenkettőből lefakadó források lehetnek csak jobbos. ami nélkül nem létezik. Itt még nincs olyan rendezett hullámtér. A káoszba belépő. de annak. Ez a káosz az a közeg. A káoszban táncoló források a tizenkettőt újra megközelíteni már nem tudják. itt a földön). ami az általunk érzékelt világnak alapvető szükséglete. csak az originális eszencia. a belőlük lefakadó források a tizenkettők kiáradásától hajtva csak a gömb középpontja felé indulhatnak el.

és a kambodzsai Angkor templompiramis egyik domborműve mutatja meg – a kígyó testét tartó karok száma adja a kulcsot a megfejtéshez).A TEREMTÉS HARMADIK PILLANATA: A TÉRIDŐK VILÁGA A káoszban kavargó források közül valamikor egy jobbos és egy balos csavarodású. 22 . (a „helyet” a tarott kártya. „bizonyos” sebességgel haladó tűz forrás belefut egymásba a nyolcadik és a tizenegyedik múlttereik felszínén érintve egymást.

de csak az eredetforrásra. mindkettő kiáradása hatással van mindkét forrásra. míg az Anya leágazása az Atyában fordul vissza. nem hatolnak egymásba.16. A másik lefakadás addig egyenesen halad tovább. láttatott forrásképek a másik eredetforrásnak nem. akkor nem jön létre az önmásolódás. Csak az egyiket szemlélve ez a múltfelszín belesodorja a forrást egy olyan kiáradásba. taszítják. Ahogy belefutnak a másik múltterébe. a 23 . léteznek. Egyik a másiknak a tükörképeként viselkedik. akkor felvillan nekik a források azon helyzete. ahol az ők által éppen érintett múlthullámokat kibocsátotta. amiben számára a másik forrás két helyen mutatkozik meg. az egyik által léteztetett. követve az ő általa látott virtuális képet a tapasztalt forrás eredete. nem ő érzékeli.Fontos. mert nem az ő múltjában látszódnak. múltja felé. Ha két egyforma csavarodású tűzforrás fut egymásnak. hogy egy adott sebességgel haladó források futnak egymásba. akkor az egymás olajfelületéről lepattannak. ezt a sebességet írták le az egyiptomi pi értékel. A téridő és az antitéridő is balról jobbra kezd el önmagába fordulni. mivel ha gyorsabb vagy lassabb ennél a sebességnél. kilökik egymást. és ő mindkettőt elkezdi követni mindkét irányba. Itt felfakadva az egyik része elkezd visszafordulni a másik múltterén belül annak az eseményvonalon felvillanó forrás képe felé. ami 3. Az Atya lefakadása az Anyában fordul vissza.

de ugyanakkor a saját érzékelt képéből is kettőt kezd 24 . de az érzékelő forrás a látott képet kezdi el követni. Amiután a forrás belép a saját múltján belülre. illetve balos. jobbos. A visszaforduló forrás megérinti a saját múltterét.nézőpontunkból szemlélve. látja mind a saját. mind a másik visszaforduló forrás múltját. csak a tűzforrásaik csavarodása más irányú. „mikor a Kígyó farka a fejébe harap”. meglátja önmaga fiatalabb képét. az érzékelt forrás követni kezdi őt az eseményvonalon futva.

Lásd mahábharátaban a Pándáva testvéreket. de az ugrás felénél miután vízzé válik „a harmadik királynő” az indulásnál. és ott kifakad belőle a második fiú. A negyedik és az ötödik atya egyszerre „ikrekként” születnek az első 25 . és őket követve kettéválva kialakul a negyedik. és a második fiú önmásolódó múltjait. kik két irányba kezdenek távolodni. visszafordulás alkalmával a forrás minden oldallépés után két részre fakad. csak a keleti oldalon van két különálló kapu! Az egyszeri gyémántszerkezetben lehetséges három oldallépés. és az ötödik fiú. Míg az egyik énje a saját látszatát követi. És születik három testvér egy atyának a három érzékelési helyzetében. gyorsulás közben egyszerre látja meg az első. A felfakadás után az eredetforrás újra átlóugrásba sodortatik. ezért újra felfakad. innen a harmadik átlóugrásba indul el. három oldalon egy-egy kettős kapu. kikel a téridőforrást regélik el! Az Angkor templompiramisát körülölelő négyoldalú falon elhelyezett öt kapu is erre utal. Most éppen az oktaéder alsó csúcspontjábanvan az atya. és követni kezdi a látott képeket.látni. és a múltterek hatására ismét önmagába fordulva megszüli a harmadik fiút. Ők eddig az első három atya a térszeránban. akik ikrek. hogy annak túlfelén újra visszaforduljon önmagába. addig a „második” énje az „átlóugrást hajtja végre.

amikor megérinti önmaga múltját attól fogva a saját rabjává válik. megáll. a körbefutását folytatva a saját eseményvonalához közeledve a saját és a másik forrás hullámterének hatására lelassul. Mindkettő vízforrássá válik. Éppen ekkor érinti meg a másik visszafordulás belső összesűrűsödőt hullámterét mi rá az eddigi körbefordulástól oldalirányba elsodorja. míg távolodva a központtól a táncosok újra eltávolodnak egymástól. A mi téridőnknek a közepén felvillanó víz típusú forrás perdíti az átlóugrás másik oldalára a tűzforrásainkat. itt fordítódik „térbelivé” az önmásolódási folyamat. Az eredetforrás. amiben az egymás kezét fogó táncosok a kör közepe felé mozdulva egymáshoz közelednek. többször felfakadnak. Az eredetforrás és az általa léteztetett források visszafordulásaik során. de azután olyan körtáncot kezdenek járni. kettő vagy több részre. vezetetve a saját látott múltja által. Ahogy a forrás meglátja önmagát. A születő testvérek egymástól egy oldallépésnyi távolságra fakadnak ki az atyából. az első oldallépés után az átlóugrását kezdi el.és második önmagába fordulásnak a helyén. az atya negyedik minőségében. Ezek a kifakadások kilökődnek a 26 . hogy ott újra végigjárjon egy másik „síkú” önmagába fordulást. eddigre az itt születő első és második források. fiúk továbbhaladnak az atyjuk eseményvonalán.

27 . úgy hogy az oktaéder szemben lévő csúcspontjairól indulnak az oldallépésre a megjelenő források. melyek egymás polárpárjai egy oktaéderen mozognak. mindaddig. míg a kiindulási pontra visszatér. Ő a napba öltőzött asszony. Azért villan fel három vízforrás. de a téridő terén belül új önmásolódási rendszereket léteztetnek. három királynő a térszeránban. balos sodrású. az önmásolódó rendszereik léte a központi térforrásuk létezésétől függ. mert az eredetforrás egy gyémántstruktúrában háromszor végez el oldallépést és átlóugrást. A láttatott források lefakadásai csak a térforrás kiáradásán belül léteznek. ezzel szemben a tűzforrásai jobbos csavarodásúak. A téridőforrásunk szíve a vízforrásunk női jellegű. A két téridő. a „napatyáink”.forrásmásolódásból. háromszor lassul le vízforrássá. amíg látja őket a visszaforduló eredetforrás. megállt állapota. A vízforrás az antitéridő tüzeit keltő eredetforrás az átlóugrás közben lelassult.

víz és föld minőségben. ábra. mivel az öt atya a keltő forrás négy állapotában váltakozva született. Ezt három oktaéderrel tudjuk leírni ami egy csúcspontban érintkezik. ez a tér és két hipertér. levegő. és születik folytonosan tűz.( 28 . a kettős láncú oktaéder képe) A TÉRIDŐK EGYMÁS KÖZÖTT Egy térszeránon belül is létezik a források négyállapotú irányultsága. A mi létbenntartó istenünk a miénkkel együtt tizenhat párhuzamos világot kelt folyamatosan.(11.

az egy oktaéderes szerkezetben csak négy. mégpedig úgy. nagyjából összhangra hozzák a tervel a létezést. akkor rájövünk. AZ öt atya egymást követve végighalad azokon a helyeken újra ahol ezek a források kifakadtak. Az újraírással újra összhangra. Nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba. Ha a sumér mitológiában AN-t és a gyermekeit vesszük alapul. testvér téridő-rendszer megnevezéseit. de megnevezést azt nem. A triászként ismert teremtési tartományt. Ezért az egész világunk minden egyes időpillanatban teljesen más. hogy a triászban áramló öt atya tizenhat helyen fakasztott magából olyan forrásokat kik az önmásolódási rendszerből kilökődve tizenhat különböző teremtés indítóivá lettek. ők hárman rejtik egy összekapcsolt. négyféle lehetséges indulási vektort adva az önmásolódási folyamatnak). hatosszimmetriájú önmásolódás folyamat fér el. hogy ENKI. más teremtésekből ide behatoló létezők a saját információjukkal felülírják a mi irányultságunkat. mivel egy csúcsban négy oldal él találkozik. és a belőlük árasztott múltak hatására az atyák újra felfakadva új teremtést indítanak az előzőek nyomán. hogy a számunkra fontos megtapasztalások megtörténhessenek. akire csak utalást találtunk. és egy harmadik. 29 . megszemélyesítéseit. ENLIL. ujjabb mint az előző. A tizenhat párhuzamos világ egyszerre létezik. összezilálják a nekünk előírt tervet.

a legelterjedtebb játékok (sakk. okáról. kártyajátékok. de ismerjük még őket OFILIMEK-ként. létrejöttéről.A teremtésünk alaptervét az égi zenészek őrzik. magyar. Az ősi sumér istenek családfájából a világ teremtésének első lépései kifejthetők. francia. szinte minden szentkönyv. A MINDENSÉG TUDÁSA VAN ELÉNKRAKVA. CSAK OLVASNUNK KELL! „É r t s d m e g a m i t o l v a s o l ! ” 30 . működéséről. tarot) titkokat rejtenek a világunk felépítéséről. ők az ANUNAKIK.

Podovszki Péternek. Sáfrány Zsoltnak. 81. Volentics Anikónak. Takács Zoltánnak és Kozsdi Tamásnak. Minden csütörtök 17:30-22:00 óra. III. 31 . Forrás: Ékes Ákos. Volentics Lindának. melyel e könyv létrejöttét lehetővé tették: Kisfaludy Györgynek. Budapest. a Szűrő A mahábharáta Az Univerzum Egyetem előadásai: Óbudai Művelődési Központ. San Marco u.© Tar-Lukács Ferenc Kiadja Az Univerzum Egyháza Mindezt leírta Kisfaludy György és az égiek nyomán Tar-Lukács Ferenc Köszönet azért a támogatásért.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful