Danh mục đề tài Đồ án môn học Hệ điều hành

1.1.

Chủ đề 1: Mô phỏng

1.1.1.

Đề tài số 1: Mô phỏng thuật toán nhà băng của Dijsktra để

tránh Deadlock
Yêu cầu:
1. Giới thiệu Deadlock
2. Trình bày thuật toán Banker
3. Xây dựng chương trình và kết quả demo
4. Viết báo cáo theo mẫu Bộ môn mạng và Truyền thông
5. Gặp giáo viên hướng dẫn, làm đúng yêu cầu của giáo viên hướng
dẫn và báo cáo tiến độ đúng thời gian
6. Ngôn ngữ dùng để viết chương trình C,C++, Visual C++
7. Làm 10 đến 15 slide để bảo vệ sau khi được giáo viên hướng dẫn
duyệt và đồng ý được bảo vệ.

Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Phú Cường, Giáo trình hệ điều hành, Đại học Cần Thơ
[2] Trần Hạnh Nhi, Giáo trình hệ điều hành nâng cao, Đại học Quốc Gia
Hồ Chí Minh
[3] Giáo trình hệ điều hành, chương 6: Deadlock

----------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Công Nghệ Thông Tin – Bộ môn Mạng & Công nghệ truyền thông

1

Xây dựng chương trình với các giải thuật trên và kết quả demo 3. Visual C++ 6. Ngôn ngữ dùng để viết chương trình C. Tài liệu tham khảo [1] Vũ Lê Hùng. Gặp giáo viên hướng dẫn. Giáo trình hệ điều hành. Trình bày các giải thuật FIFO. Modern Operating Systems. 2. 1. Đề tài số 2: Xây dựng chƣơng trình mô phỏng các giải thuật lập lịch cho CPU Yêu cầu: 1.Danh mục đề tài Đồ án môn học Hệ điều hành [4] www. Tannenbaum.2.mediaafire [5] An Introduction To Operating System. Độ ưu tiên. SJF. RR.M. Viết báo cáo theo mẫu Bộ môn mạng và Truyền thông 4. Deitel [6] Andrew S. Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh [2] Nguyễn Phú Cường. Đại học Cần Thơ ----------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Công Nghệ Thông Tin – Bộ môn Mạng & Công nghệ truyền thông 2 . Giáo trình nguyên lý hệ điều hành. làm đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và báo cáo tiến độ đúng thời gian 5. H.1. C++. Làm 10 đến 15 slide để bảo vệ sau khi được giáo viên hướng dẫn duyệt và đồng ý được bảo vệ. Prentice Hall 2nd.

Gặp giáo viên hướng dẫn.2. Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh [4] Lê Trung Dũng.2.Danh mục đề tài Đồ án môn học Hệ điều hành [3] Trần Hạnh Nhi. làm đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và báo cáo tiến độ đúng thời gian 7. Viết báo cáo theo mẫu Bộ môn mạng và Truyền thông 6. Mô tả bài toán 2. 5. Dùng semaphore để đồng bộ hoạt động của 5 triết gia này. Visual C++. Giới thiệu tài nguyên găng và đoạn găng 3. Nhà xuất bản giáo dục [5] Trần Hồ Thuỷ Tiên. Chương trình phải tạo ra 5 tiến trình con mô phỏng hoạt động của 5 triết gia. 4. Java ----------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Công Nghệ Thông Tin – Bộ môn Mạng & Công nghệ truyền thông 3 . Ngôn ngữ dùng để viết chương trình C.1. Viết chương trình giải quyết bài toán 5 triết gia ăn tối. Giải pháp Semaphore. Chủ đề 2: Đồng bộ giữa các tiến trình 1. Giáo trình hệ điều hành. Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành. Đề tài số 3: Bài toán năm triết gia ăn tối Yêu cầu: 1. Giáo trình hệ điều hành nâng cao. 1. C++. Khoa CNTT trường Đại học Bách khoa Đà nẵng.

Đề tài số 4: Xây dựng chƣơng trình producer-consumer với bounded buffer. [2] Trần Hồ Thuỷ Tiên. Tạo tiến trình Producer. giao tiếp đồng bộ với Semaphore 3. Xây dựng chương trình và kết quả demo 7. Làm 10 đến 15 slide để bảo vệ sau khi được giáo viên hướng dẫn duyệt và đồng ý được bảo vệ. Consumer 5. Giới thiệu sơ lược về Semaphore. NXB Hà Nôi. cách tạo tiến trình trong Linux 2. Khoa CNTT trường Đại học Bách khoa Đà nẵng.Danh mục đề tài Đồ án môn học Hệ điều hành 8. [3] Internet 1. Các hàm xử lý Semaphore 4. Yêu cầu: 1. Giới thiệu tiến trình trong Linux. 2005. Tài liệu tham khảo [1]Đặng Vũ Tùng. Viết báo cáo theo mẫu Bộ môn mạng và Truyền thông ----------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Công Nghệ Thông Tin – Bộ môn Mạng & Công nghệ truyền thông 4 . Sử dụng semaphore để truy xuất tài nguyên 6.2. Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành. Giáo trình nguyên lý hệ điều hành.2.

Đại học Cần Thơ [3]Trần Hạnh Nhi. Ngôn ngữ dùng để viết chương trình C trên Linux. Đại học Khoa học tự nhiên Hồ Chí Minh. partion Boot Sector. Gặp giáo viên hướng dẫn. Chủ đề 3: 1. Nguyên lý hệ điều hành. 10. directory table ----------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Công Nghệ Thông Tin – Bộ môn Mạng & Công nghệ truyền thông 5 . Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành. làm đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và báo cáo tiến độ đúng thời gian 9. Giới thiệu hệ thống FAT32. cấu trúc FAT32. Giáo trình hệ điều hành nâng cao. Khoa CNTT trường Đại học Bách khoa Đà nẵng.3.1.Danh mục đề tài Đồ án môn học Hệ điều hành 8. Tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Hải Châu.3. Đại học Công Nghệ [2] Nguyễn Phú Trường. Giáo trình hệ điều hành. [4] Trần Hồ Thuỷ Tiên. Hệ thống File Đề tài số 5: Xây dựng chƣơng trình đọc thông tin đĩa cứng với định dạng NTFS và FAT32 Yêu cầu: 1. Làm 10 đến 15 slide để bảo vệ sau khi được giáo viên hướng dẫn duyệt và đồng ý được bảo vệ. Ubuntu. [5] Internet 1.

Làm 10 đến 15 slide để bảo vệ sau khi được giáo viên hướng dẫn duyệt và đồng ý được bảo vệ. số byte /sector. Tài liệu tham khảo [1] Lê Ngọc Thạnh. tên ổ đĩa. NXB thống kê. Ngôn ngữ dùng để viết chương trình Visual C++ 8. số sector/cluster 5. 2006 [3] Trần Hồ Thuỷ Tiên. Lập trình windows với MFC Visual C++6. Cấu trúc phân vùng NTFS. còn trống. Lập trình windows với VC/MFC. số serial. Khoa CNTT trường Đại học Bách khoa Đà nẵng.Danh mục đề tài Đồ án môn học Hệ điều hành 2. làm đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và báo cáo tiến độ đúng thời gian 7. Xây dựng chương trình thực hiện các chức năng sau: Đưa ra màn hình Ổ đĩa. Master File Table 3. Gặp giáo viên hướng dẫn. Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành.ntfs. So sánh hệ thống FAT32 và NTFS 4.Viết báo cáo theo mẫu Bộ môn mạng và Truyền thông 6. dung lượng. định dạng. trạng thái.com ----------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Công Nghệ Thông Tin – Bộ môn Mạng & Công nghệ truyền thông 6 . Giới thiệu hệ thống NTFS. [4] http://www. 2002 [2] Nguyễn Chánh Thành.0.

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành.Gặp giáo viên hướng dẫn. Implementing Files 3. Implementing Directories 4. Prentice Hall 2nd. Viết báo cáo theo mẫu Bộ môn mạng và Truyền thông 10. [2] Trần Hồ Thuỷ Tiên. Đề tài số 6: Tìm hiểu hệ thống File trong các hệ điều hành hiện đại. File System Layout 2.3. làm đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và báo cáo tiến độ đúng thời gian 11. Log-Structured File Systems 9. [3] http://www.Làm 10 đến 15 slide để bảo vệ sau khi được giáo viên hướng dẫn duyệt và đồng ý được bảo vệ. Disk Space Management 6.com ----------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Công Nghệ Thông Tin – Bộ môn Mạng & Công nghệ truyền thông 7 . Tài liệu tham khảo [1] Andrew S. Khoa CNTT trường Đại học Bách khoa Đà nẵng. File System Performance 8. Yêu cầu: Tìm hiểu: 1. Shared Files 5.2.ntfs. File System Reliability 7. Tannenbaum. Modern Operating Systems.Danh mục đề tài Đồ án môn học Hệ điều hành 1.

Tạo ra 2 tiến trình.4. Tiến trình thứ 2 thực hiện tính toán và trả chuỗi kết quả về lại cho tiến trình đầu tiên để ghi lại file như sau: 3-1=2 4*2=8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Công Nghệ Thông Tin – Bộ môn Mạng & Công nghệ truyền thông 8 . Chủ đề 4: Giao tiếp giữa các tiến trình 1. giao tiếp giữa các tiến trình bằng hàng đợi thông điệp 3. Đề tài số 7: Tìm hiểu cơ chế giao tiếp giữa hai tiến trình dùng hàng đợi thông điệp (Message Queue). mỗi chuỗi gồm các phép toán +. Các trạng thái của tiến trình. Tiến trình thứ nhất đọc file nhiều chuỗi liên tiếp.và hai toán hạng. Giới thiệu tiến trình trong Linux 2.4. Xây dựng chương trình minh họa để giải quyết bài toán sau: a. cách xử lý các tiến trình bằng hàm System(). Yêu cầu 1.1. Ví dụ 3-1 4*2 5+4 20/5 Sau đó tiến trình thứ nhất truyền các chuỗi dữ liệu này sang tiến trình thứ 2.Danh mục đề tài Đồ án môn học Hệ điều hành 1.

Ngôn ngữ dùng để viết chương trình C trên Linux hoặc ubuntu 8.cprogramming. 5. Làm 10 đến 15 slide để bảo vệ sau khi được giáo viên hướng dẫn duyệt và đồng ý được bảo vệ.. Hoàng Đức Hải. Khoa CNTT trường Đại học Bách khoa Đà nẵng. Tài liệu tham khảo [1] Phạm Quang Dũng. Viết báo cáo theo mẫu Bộ môn mạng và Truyền thông 6. [5] Andrew S.com/tutorial. Modern Operating Systems. lập trình Linux-Tập 1.Danh mục đề tài Đồ án môn học Hệ điều hành 5+4=9 20/5=4 4. Dùng hàm fork() để tạo 2 tiến trình. Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành. Đại học Quốc gia Hà nội [2] Nguyễn Phương Lan. làm đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và báo cáo tiến độ đúng thời gian 7. Prentice Hall 2nd. Bộ môn Khoa học máy tính. Gặp giáo viên hướng dẫn. Giáo trình Linux. Linux kernel [4] Trần Hồ Thuỷ Tiên. [6] http://www.html ----------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Công Nghệ Thông Tin – Bộ môn Mạng & Công nghệ truyền thông 9 . Tannenbaum. NXB Giáo dục [3] Đỗ Duy Việt-Nguyễn Hoàng Thanh Ly.

các hoạt động của tiến trình. Viết báo cáo theo mẫu Bộ môn mạng và Truyền thông 6.2. Ví dụ: 1+2+(2-3-4)-((3+4)-5) (1+(-2)-((3+4)-5)) Sau đó truyền chuỗi dữ liệu này sang tiến trình thứ hai. Gặp giáo viên hướng dẫn. phép +. Yêu cầu: 1. 3. Độ ưu tiên của các phép tính trong ngoặc (cặp dấu (&)) là cao nhất. Ngôn ngữ dùng để viết chương trình C trên Linux hoặc ubuntu ----------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Công Nghệ Thông Tin – Bộ môn Mạng & Công nghệ truyền thông 10 . Giới thiệu tiến trình trong Linux. giao tiếp giữa các tiến trình.(.).và – có cùng độ ưu tiên. PIPE. Viết chương trình gồm 2 tiến trình. làm đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và báo cáo tiến độ đúng thời gian 7. Tiến trình thứ nhất cho người dùng nhập vào từ bàn phím một chuỗi biểu diễn các phép tính gồm các phần tử +. Tiến trình thứ hai thực hiện tính toán và trả về cho tiến trình thứ nhất để thể hiện cho người sử dụng biết 5. Tạo đường ống giao tiếp.Danh mục đề tài Đồ án môn học Hệ điều hành Đề tài số 8: Giao tiếp giữa các tiến trình bằng đƣờng ống 1. các cơ chế giao tiếp và giới thiệu cơ chế liên lạc bằng đường ống Pipe 2.-.4. cấu trúc tiến trình.

Khoa CNTT trường Đại học Bách khoa Đà nẵng. 3. Đề tài số 9: Tìm hiểu các lời gọi hệ thống (System calls). Gặp giáo viên hướng dẫn. Tìm hiểu các lời gọi hệ thống trong quản lý tiến trình. tập1. Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành.3. Modern Operating Systems. Tannenbaum. Linux kernel [3] Nguyễn Thanh Thủy. Prentice Hall 2nd. Yêu cầu: 1. NXB Giáo dục. Làm 10 đến 15 slide để bảo vệ sau khi được giáo viên hướng dẫn duyệt và đồng ý được bảo vệ. Trình bày các lời gọi hệ thống trong Win32 API. 2001 [2] Đỗ Duy Việt-Nguyễn Hoàng Thanh Ly. thư mục.4. 2. Viết báo cáo theo mẫu Bộ môn mạng và Truyền thông 5. 4. Tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Phương Lan-Hoàng Hải. Lập trình Linux. [5] Andrew S.Danh mục đề tài Đồ án môn học Hệ điều hành 9. làm đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và báo cáo tiến độ đúng thời gian ----------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Công Nghệ Thông Tin – Bộ môn Mạng & Công nghệ truyền thông 11 . Nhập môn hệ điều hành Linux [4] Trần Hồ Thuỷ Tiên. Tìm hiểu các lời gọi hệ thống trong quản lý file. 1.

2. 2001 [2] Đỗ Duy Việt-Nguyễn Hoàng Thanh Ly.4. NXB Giáo dục. Tannenbaum. Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành. Prentice Hall 2nd. chuột. Đề tài số 10: Tìm hiểu các giao diện đồ hoạ (Graphical User Interfaces). Modern Operating Systems. 3. Tìm hiểu phần cứng của bàn phím. Tìm hiểu phần mềm Vào (Input Software). Yêu cầu: 1. Tìm hiểu phần mềm Ra cho Windows (Output Software for Windows). [5] Andrew S. Linux kernel [3] Nguyễn Thanh Thủy. màn hình của máy tính cá nhân. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Công Nghệ Thông Tin – Bộ môn Mạng & Công nghệ truyền thông 12 . Lập trình Linux. tập1. Tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Phương Lan-Hoàng Đức Hải.Danh mục đề tài Đồ án môn học Hệ điều hành 6. 1. Làm 10 đến 15 slide để bảo vệ sau khi được giáo viên hướng dẫn duyệt và đồng ý được bảo vệ. Nhập môn hệ điều hành Linux [4] Trần Hồ Thuỷ Tiên.4. Khoa CNTT trường Đại học Bách khoa Đà nẵng.

Đề tài số 11: Tìm hiểu việc quản lý nguồn năng lƣợng điện của máy tính. 2001 [2] Đỗ Duy Việt-Nguyễn Hoàng Thanh Ly. Prentice Hall 2nd. [5] Andrew S.5. Trình bày các lời gọi hệ thống trong Win32 API cho các giao tiếp Vào/Ra. Khoa CNTT trường Đại học Bách khoa Đà nẵng. Viết báo cáo theo mẫu Bộ môn mạng và Truyền thông 6. làm đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và báo cáo tiến độ đúng thời gian 7. Làm 10 đến 15 slide để bảo vệ sau khi được giáo viên hướng dẫn duyệt và đồng ý được bảo vệ. Tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Phương Lan-Hoàng Hải.4. 5. Yêu cầu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Công Nghệ Thông Tin – Bộ môn Mạng & Công nghệ truyền thông 13 . Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành. Gặp giáo viên hướng dẫn. Nhập môn hệ điều hành Linux [4] Trần Hồ Thuỷ Tiên. Lập trình Linux. NXB Giáo dục. Modern Operating Systems.Danh mục đề tài Đồ án môn học Hệ điều hành 4. 1. Linux kernel [3] Nguyễn Thanh Thủy. tập1. Tannenbaum.

CPU . Tìm hiểu khía cạnh của hệ điều hành liên quan đến việc quản lý năng lượng: .Đĩa cứng . đĩa cứng. Gặp giáo viên hướng dẫn. làm đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và báo cáo tiến độ đúng thời gian 6. 2.Truyền thông không dây . CPU. 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Công Nghệ Thông Tin – Bộ môn Mạng & Công nghệ truyền thông 14 . NXB Giáo dục. Tìm hiểu chức năng của Hệ điều hành Windows trong việc tiết kiệm nguồn điện trên các máy tính cá nhân. Viết báo cáo theo mẫu Bộ môn mạng và Truyền thông 5.Danh mục đề tài Đồ án môn học Hệ điều hành 1. Làm 10 đến 15 slide để bảo vệ sau khi được giáo viên hướng dẫn duyệt và đồng ý được bảo vệ.Màn hình . Tìm hiểu về phần cứng liên quan đến tiêu thụ năng lượng điện: màn hình. tập1.Bộ nhớ . bộ nhớ. 4.Quản lý pin 3. Lập trình Linux. Tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Phương Lan-Hoàng Hải.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Công Nghệ Thông Tin – Bộ môn Mạng & Công nghệ truyền thông 15 . Prentice Hall 2nd. Khoa CNTT trường Đại học Bách khoa Đà nẵng. Nhập môn hệ điều hành Linux [4] Trần Hồ Thuỷ Tiên. Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành. Tannenbaum.Danh mục đề tài Đồ án môn học Hệ điều hành [2] Đỗ Duy Việt-Nguyễn Hoàng Thanh Ly. Linux kernel [3] Nguyễn Thanh Thủy. [5] Andrew S. Modern Operating Systems.

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN 2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.2.3. CHƢƠNG TRÌNH DEMO 3. XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH 2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI M.3. TỔ CHỨC CHƢƠNG TRÌNH 2. YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI M.1. CÔNG CỤ HỖ TRỢ Chƣơng 2.2. XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH Chƣơng 3. KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN K.Danh mục đề tài Đồ án môn học Hệ điều hành Gợi ý nội dung trình bày quyển báo cáo Lời mở đầu Mục lục Danh mục các hình vẽ MỞ ĐẦU M. HƢỚNG PHÁT TRIỂN ----------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Công Nghệ Thông Tin – Bộ môn Mạng & Công nghệ truyền thông 16 .1.2. KẾT LUẬN K.4.2. MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ 3. NGUYÊN LÝ 1. NỘI DUNG ĐỀ TÀI Chƣơng 1. MÔ TẢ BÀI TOÁN 2.1.3.1.2.