SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

Damir Štokovac Matični broj 86 Poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i management

INFORMACIJE I INFORMACIJSKI SUSTAVI KAO PODRŠKA U POSLOVNOM ODLUČIVANJU (seminarski rad iz predmeta Poslovno odlučivanje)

Mentor: prof.dr.sc. Dražen Barković

Poreč, studeni 2006.

Sažetak U današnjim ekonomijama, punim brzih promjena i sa potrebom da se odluke na tržištima donesu u što kraćem vremenu, informacije i informacijski sustavi ulaze u ključne elemente za uspjeh poduzeća. Informacije su jedan od ključnih resursa za uspješno poslovanje, odnosno donošenje kvalitetnih poslovnih odluka. Menadžeri su suočeni sa sve više internih i eksternih informacija pomoću kojih moraju donositi odluke, tako da pristup potpunijim, selektivnijim i ažurnijim informacijama postaje nužnost. Informacijski sustavi prikupljaju, pohranjuju, čuvaju, obrađuju i isporučuju informacije važne za organizaciju i društvo, kako bi bile dostupne i upotrebljive za svakog tko se želi njima koristiti, uključujući poslovodstvo, klijente, osoblje i ostale uključene u poslovni proces. Ovi su sustavi za velik dio poduzeća postali neophodni za donošenje odluka na svim razinama menadžmenta. Ključne riječi Informacija, informacijski sustav, odlučivanje.

2

Sadržaj 1. Uvod…………………………………………………………………........ 2. Uloga informacije u poslovnom odlučivanju............................................... 3. Poslovna informacija u poslovnom informacijskom sustavu...................... 3.1. Izvođenje poslovnog procesa............................................................... 3.2. Upravljanje poslovnim sustavom i odlučivanje................................... 4. Informacijski sustavi.................................................................................... 4.1. Sustav za automatizaciju uredskog poslovanja.................................... 4.2. Transakcijski sustav............................................................................. 4.3. Sustavi menadžerske podrške.............................................................. 5. Zaključak..................................................................................................... 6. Literatura...................................................................................................... 4 5 6 7 8 9 13 14 16 18 19

1. Uvod

3

Bez informacija, koje predstavljaju jedan od osnovnih resursa poslovanja, nije moguće donositi kvalitetne i pravodobne poslovne odluke. Kako bi se donosilo kvalitetne poslovne odluke moraju biti poznate informacije o okruženju kako i informacije o poslovanju samoga poduzeća. Informacije moraju biti točne, potpune, kvalitetne i dostupne u pravo vrijeme kako bi imale poslovnog učinka. Bitna je razlika između podatka i informavije, jer informacija predstavlja podatak u korisnoj formi. Pomoću nje menadžeri mogu donositi odluke i poduzimati razne aktivnosti, ona im govori nešto što ne znaju ostvarujući tako dodatnu vrijednost. Menadžeri današnjice pronalaze u primjeni informacijskih sustava, informacijske tehnologije i ekspertnih znanja rješenja u donošenju poslovnih odluka. Informacijski sustavi poduzeća predstavljaju «krvotok» suvremenog poduzeća kojim kruže brojne informacije potrebne za svakodnevno donošenje poslovnih odluka.

2. Uloga informacije u poslovnom odlučivanju
4

McGrow-Hill. Interne informacije za potrebe managementa moraju biti sažete. te informacije poprimaju stratešku važnost. Tri su aspekta sa kojih je moguće razmatrati informaciju: • Semantičkog – sadržaj informacije mora biti jasan i razumljiv za korisnike. G. selektivnijim i ažurnijim informacijama postaje nužnost. 1985. obilježjima ili događajima.H. New York. Olson.: Management Information Systems: Conceptual Foundations. 1 Davis. • Pragmatičkog – informacija mora zadovoljiti potrebe korisnika te reducirati neizvjesnost prilikom donošenja poslovne odluke. 5 .str. Tako da pristup potpunijim. Procesima obrade i/ili analize podaci se pretvaraju u informacije koje kasnije budu prezentirane u obliku koji je najpogodniji korisniku. Informacijski sustav se mora prilagoditi stvarnim potrebama managementa za informacijama i usmjeren ka donošenju ciljanih poslovnih odluka. trendove i odstupanja.B. Structure and Development. SAD. Danas se menadžeri moraju suočavati sa sve većim brojem internih i eksternih informacija pomoću kojih oni mogu donositi brže i bolje odluke. izrada izvještaja po organizacijskim jedinicama). Dok eksterne informacije moraju iskazivati ekonomske trendove kao i ostale makroekonomske pokazatelje te učinke konkurencije. te također moraju poslovanje prikazati sintetički (za cijelo poduzeće) i analitički (npr. • Sintaktičkog – poruka sadržana u informaciji je istinita (realna i objektivna) i potpuna..Informacija je jedan od ključnih resursa za uspješno poslovanje te donošenje kvalitetnih poslovnih odluka. M. 200. Dobivenim informacijama se povećava znanje o činjenicama. Prema jednoj od mnogih definicija informacija je podatak obrađen u obliku koji je smislen njezinu primatelju i koji ima stvarnu ili percipiranu vrijednost za njegove sadašnje i buduće odluke i akcije1. te uz to moraju i iskazivati status.

te mora biti relevantna za domenu poslovnog odlučivanja. 1987. tako da 2 Wilson. R. likvidnost. G.. Cassel Educational Limited.M. Na slici 1.Informacije koje se koriste za taktičku razinu upravljanja često bivaju dalje obraživane kako bi se dobile informacije korisne za strategijsku razinu upravljanja. Velika vrijednost informacija u poslovnom odlučivanju se očituje u tome što one mogu značajno smanjiti rizik donošenja raznih poslovnih odluka čiji ishod inače može biti poprilično neizvjestan. zadovoljstvo potrošača) Kvantitativne informacije Financijske Informacije (npr. Poslovna informacija u poslovnom informacijskom sustavu Da bi poslovna informacija bila upotrebljiva mora osigurati menadžmentu pouzdanu i korisnu sliku stvarnosti odnosno okruženja u kojem poslovni sustav djeluje. McHugh. kapacitet. 6 . ona mora biti raspoloživa u pravo vrijeme. U poduzećima ne postoji jedana jedinstvena vrsta informacijskog sustava koji može pokrivati razne aspekte kompjuterske obrade podataka. konzistentna i kompletna. profitabilnost) Nefinancijske Informacije (npr. Slika 1. podjela tržišta) 3.: Financial Analisys: A Managerial Introduction.S. Podjela informacija potrebnih za odlučivanje Informacija Nekvantitativne informacije (npr. je prikazana klasična podjela informacija potrebnih za upravljanje2.

a to se posebice odnosi na banke i osiguravajuća društva. čineći ih tako učinkovitijim te smanjujući potrebu za 7 . a sve to kako bi imale konkurentnu prednost pred ostalim bankama. pa je i logično da su uslijed toga banke uvijek bile veliki korisnik informacijske tehnologije. Poslovnom su sustavu informacije potrebne za: • Izvođenje poslovnog procesa. 3. Menadžerima u procesu donošenja odluka pomažu poslovni informacijski sustavi koji ih opskrbljuju odgovarajućim informacijama te im daju optimalna rječenja. Korištenje najsuvremenije informacijske tehnologijen utjeće na strategiju poduzeća stvarajući nove poslovne mogućnosti te podižući efikasnost poslovnih procesa. Banke uvode inteligentne bankovne kreditne analize. Svi oni zajedno čine poslovni informacijski sustav. Koliko su važne informacijske tehnologije naročito se vidi kod poduzeća usmjerenih na informacije.postoje više različitih informacijskih sustava koji pokrivaju različita organizacijska i funkcionalna područja. rizika. već samo njegove ulazne vrijednosti. Razni su izvori iz kojih poslovni sustav dobiva informacije. kao i fleksibilnog odnosa sa klijentima.1. Izvođenje poslovnog procesa Pod poslovnim procesom se misli na osnovnu djelatnost određenog poslovnog sustav. Poslovni informacijski sustavi i sami donositi samostalne odluke kada se situacije ponavljaju i gdje se ne mijenja proces odlučivanja. vanjskih ili unutarnjih. Upotrebom informacijske tehnologije sve je veća i automatizacija poslovnih procesa. nadzora. a informacijski sustav te informacije obrađuje pretvarajući ih tako u korisne informacije. odnosno na one poslove koji se u njemu obavljaju. • Upravljanje poslovnim sustavom i odlučivanje. U bankarstvu najvažniji su podaci o odnosu sa klijentimai kreditne analize.

Birolla. Katkada dolazi i do potpunog izbacivanja manualnog rada koji se svodi samo na nadzor poslovnog procesa. Pomoću odluka se svijesno upravlja poslovnim sustavom. 8 . Informacija. Slika 2. Znak. M. 1998. iz bilo kojeg izvora da je prikupljena. koja može poslužiti u procesu odlučivanja u budućnosti. 3 Čerić. str. V. 3.: Poslovno računarstvo. Svako poduzeće nastoji izgraditi takav informacijski. one pružaju prijeko potrebnu osnovu da bi se uopće moglo poslovati u konkurencijskom okruženju. Upravljanje poslovnim sustavom i odlučivanje Informacijski sustav ima i zadatak da osigura informacije za djelotvorno upravljanje poslovnim sustavom. H. predstavlja podlogu za donošenje poslovnih odluka.. Može također doći i do promjene poslovnog procesa (npr.34. Odluka se pak donosi radi ostvarivanja svrhe i cilja poslovnog sustava odnosno poduzeća. odnosno poslovni sustav koji će mu osigurati podlogu za brzo i kvalitetno odlučivanje odnosno za pretvaranje informacije u odluku. Zagreb. kupovanje preko Interneta). odnosno reinženjeringa koji znači prijelaz na potpuno drukčiji način obavljanja poslovnog procesa.manualnim radom. Od podatka preko informacije do odluke3 Informacijska tehnologija te njena primjena u poslovnim sustavima Danas je donošenje kvalitetnih poslovnih odluka gotovo nezamislivo bez korištenja suvremenih informacijskih tehnologija.2. Potreban oblik informacija koje se koriste u odlučivanju ovise o menadžerskoj razini gdje se odluka donosi te o problemu o kojem se mora odlučiti. Varga..

pa i najnoviji mobiteli već su uvelike dio naše svakodnevice. • Mlada tehnologija (oko pedeset godina). Njihovom je širenju uvelike pomogla internetska tehnologija koja povezuje cijeli svijet. • Istovremeni razvojrazličitih tipova aplikacija. Internetom se stvara novi prostor za suradnju. mailovima. izmjenjuju se uloge kupca i prodavatelja. obradu te poduzimanje konkretnih aktivnosti na osnovu njih.Slijedeće su karakteristike informacijske tehnologije. U zadnjem desetljeću alati i povezanost putem interneta i intraneta omogućuju pribavljanje informacija. Okruženje u kojem djeluje poslovn sustav utječe na način primjene informacijske tehnologije. razmjenu podataka i trgovinu između podzeća i kupaca te poduzeća i poduzeća. • Brzina (engl. s druge strane pak informacijska tehnologija mijenja 9 . • Brzi rast te brzo zastarijevanje novih znanja. Intangibles) – vrijednosti koje su neopipljive (nemaju masu). najvažnije takove vrijednosti jesu znanje i pokretljivost (ostvaruju se putem brzine i povezanosti). • Neopipljive vrijednosti (engl. U novom načinu poslovanja nestaju tradicionalne granice. te ostalim komunikacijskim medijima. obradu i prenošenje. • Uska specijalizacija osoblja u centrima za automatsku obradu podataka. Derivati mikroprocesorske revolucije kao što su palmtopi. Connectivity) – smanjuje prostor zahvaljujući internetu. Kuće postaju uredi. Speed) – skraćuje vrijeme brzim i pristupačnim sredstvima kompjuterizacije i komunikacije. pametne kartice. Nova tehnologija omogućuje pretvaranje velikih količina brojeva. U tako povezanom svijetu tri su ključa čimbenika: • Povezanost (engl. proizvodi i usluge se stapaju. teksta i zvuka u digitalan oblik te njihovu pohranu. njihovo slanje.

kao i korištenje aplikacija koje omogućavaju rad u skupini kao i rad na daljinu. Već je danas lako organizirati telesastanke ljudi koji su međusobno udaljeni tisuće kilometara. jer je tijek informacija kao i dinamika rada na projektu jednako kvalitetna. Tijek informacija mijenja način rada kod pojedinaca i organizacija.skupiti sve informacije o uslugama koje se nude. Danas je uobičajeno i davanje poslova poduzećima koja su jako udaljena. a manjim poduzećima da postanu i izgleaju mnogo veća nego što su u stvarnosti. • Mogućnost rada izvan ureda – proširenost računalnih mreža kao i bežičnih komunikacija omogućava kao velikog broja poslova rad izvan ureda. .procese rada i poslovanja u organizaciji. Internetstke tehnologije omogućuju da velika poduzeća izgledaju manja i fleksibilnija. Slijedeća su glavna načela outsorcinga: . kao i načina trgovanja u kojem poduzeće djeluje.usporedba proizvoda koji se nude od strane IT menadžera. Kod takvog načina rada potrebna je brza i jednostavna komunikacija. 10 tehnologija dovodi do promjena načina rada i . pitanje je samo koliko će biti potrebno da nove tehnologije uđu u svakodnevicu poslovanja diljem cijeloga svijeta. • Stvaranje nehijerarhijskih organizacija – pojedinci.uspostavljanje poslovnog odnosa sa više ponuditelja usluga da bi se dobio uvid u stanje na tržištu. • Davanje dijela poslovanja vanjskim suradnicima – poduzeća koja su usko specijalizirana u nekom području mogu obaviti određene poslove bolje. a često i jeftinije nego što bi to moglo poduzeće koje tek ulazi u neku granu. odnosno projekta. timovi kao i radne skupine u velikoj su mjeri neovisne u realizaciji zataka tako da su lako prilagodljivi brzim promjenama u okruženju. Informacijska poslovanjakao što su: • Rad u skupini – formiraju se timovi stručnjaka radi izvršenja određenog zadatka. .

povezuje kupce i dobavljaće poduzeća. omogućava potporu odlučivanju. elektroničkih tržišta u kojima informacije informacije zamijenjuju fizičke proizvode i stvarna mjesta trgovine. te otvara nova područja rada. globalizira poslovanje te individualizira proizvode i usluge. ubrzava njihov razvoj. Uz ostalo je i najsuvremeniji oblik digitalnog poslovanja kojem teže sva poduzeća kako bi postigla što bolju tržišnu poziciju. Tu spada komuniciranje i razmjena informacija unutar poduzeća kao i suradnju s drugim poduzećima. a posebno internetske tehnologije. U njega ubrajamo i sve što omogućuje postojanje Interneta kao što je proizvodnja hardvera. Informacijska tehnologija povećava kvalitetu proizvoda i usluga. Ovo poslovanje obuhvaća i postojanje posrednika (brokera) koji posreduju između ponude i potražnje stvarajući uvjete za trgovinu putem Interneta i razvoj tzv. prije nego se proizvod ili usluga pripremi za tržište. Osim toga informacijska tehnologija automatizira postojeće procese. Elektroničko poslovanje ( odnosno Internet ili Web ekonomija) obuhvaća poslove koji se obavljaju unutar poduzeća. itd. Slijedeće su prednosti primjene elektroničkog poslovanja: • bolji rezultati poslovanja (pogotovo financijski). 11 . izgrađuje informacijsku infrastrukturu.. Elektroničko poslovanje To je način poslovanja koji podrazumijeva intenzivnu primjenu informatičke. preglednika za pretraživanje. softvera. promjenu načina rada i poslovanja. brža dostupnost informacija od strane klijenata poduzeća. komunikaciju s vladinim i nevladinim udrugama. osigurava alate koji proširuju znanje i mogućnosti dizajnera. brzo obrađivanje velikih količina informacija.analiza usporedbe svojih poslovnih potreba i ponude dobavljača. itd.

tijekovi informacija i primjena suvremenih tehnologija daju organizaciji obrise «informacijske organizacije». • bolja pozicija na tržišzu.• bolja iskorištenost poslovnih resursa kompanije (naročito informacija). b) B2C ili poslovanje između poduzeća i potrošača. Informacijski procesi. On mora shvatiti svoju ulogu i radno mjesto inaće neće moći efikasno obavljati svoje poslove. sve je intenzivnije zahvaljujući poduzećima kao što je eBay. elektroničke sustave plaćanja u kojima se koristi digitalni novac. Bitno je da menadžer stvarno dokuči značenje IT-a. government to business) ili poslovanje između vlade i poduzeća.com i Amazon. d) G2B (engl. Vlade raznih zemalja sve više koriste ovaj oblik poslovanja kako bi povećale svoju učinkovitost. Menadžer postaje djelatnik znanja. S obzirom na sudionike koji sudjeluju u elektroničkom poslovanju imamo slijedeću podjelu: a) B2B ili Internet poslovanje između poduzeća te unutar samog poduzeća.te kako se ona koristi kako bi mogli uvjeriti ostale djelatnike da ju koristi. • bolja radna okolina zaposlenih. Još uvijek je veći od B2C poslovanja.com koji putem on-line aukcija kojeomogućuju prodaju i kupnju svakakve robe. Danas menadžeri moraju kako informacijska tehnologija utječe na organizaciju. elektroničko bankarstvo. Znaje o računalima i telekomunikacijama služi kako bi se efikasno moglo upravljati 12 . kako doprinosi poslovanju poduzeća. Važno je spomenuti elektroničko izdavaštvo. c) C2C ili poslovanje između potrošača. itd. Nova uloga menadžera u informacijskom dobu Informacije polako postaju osnovi resurs menadžmeta. elektronički čekovi te plačanje kreditnim karticama putem Interneta.

f) nabava se informatičke opreme sve više obavlja mimo postojeće formalne organizacije. Postoji šest glavnih trendova informacijskih tehnologija: a) povećanje svijesti menadžera o mogućnostima i značaju IT-a u poduzeću. Organizacija bazirana na informacijamaima manje upravljačkih razina (plitka organizacijska struktura) u odnosu na klasične hijerarhijske strukture s 13 . Menadžeri moraju razumjeti kako IT može doprinjeti postizanju ključnih poslovnih ciljeva poduzeća kao npr. kvalitete. d) razvoj kontrolnih sustava i mreža kao i automatizacija proizvodnje čine načine primjene informacijske tehnologije sve složenijima. Dolaskom novih tehnologija dolazi do velikih promjena u poduzeću. dok istovremeno dolazi do povećanja u složenosti i obujmu investicija poduzeća u IT.informacijskim tehnologijama u poduzeću te da se procijene mogućnosti i utjecaj informacija na poslovanje poduzeća. poboljšanje proizvodnje. Menadžeri uz ostalo imaju zadatak razvijati nove načine poslovanje koristeći dostupne tehnologije i informacije. taktičkih i operativnih pitanja koje danas postavlja konkurencija. smanjenje vremena razvoja proizvoda. mogućnosti i kapacitete timova koji su zaduženi za informatizaciju poduzeća. odnosno informatičkog sektora poduzeća. Razvoj i trendovi informacijske tehnologije Smisao informacijskih poslovnih sustava je u tomeda se stvori podrška menadžmentu u rješavanju strateških. e) troškovi kao i večličina informacijske tehnologije se konstantno smanjuju. b) potražnja za informacijskom tehnologijom raste i nadilazi znanje. c) ključne aktivnosti o kojima ovisi uspješnost poduzeća sve više ovise o informacijskoj tehnologiji. itd.

mnogo razina.tehnologije znanstvenog potporu rada u skupini). itd. 4 menadžmenta (sustavi za podršku odlučivanju. Office Information System) je zasebni dio informacijskog sustava koji uključuje različite primjene informacijske tehnologije u uredskom poslovanju. elektroničke arhive). Uz to smanjuju se znatno i troškovi poslovanja i povećava se efikasnost poslovanja. 14 . Razvoj uredskog poslovanja primjenoh IT-a Sustav uredskog poslovanja (engl. . CROMAN I MEP Consult. gdje se zbog velike količine teško pronalaze potrebni podaci.. simulacija. podaci o prodaji i ili marketinške informacije se danas nalaze brzo i bez poteškoća koje su se nalazile nekoć. ekspertni sustavi. slike. Papirnati se obrasci zamjenjuju digitalnima. Tako da se danas zaposleni danas mogu usredotočiti na teže i zahtjevnije zadatke umjesto da pretražuju gomile papira. V.: Inventivni menedžer. Tehnologija uredske automatizacije se može podijeliti prema slijedećim kategorijama4: . 220. Upotrebom IT-a smanjuju se velike količine papira koje se pojavljuju u svakodnevnom poslovanju.). sustavi za Srića. Uredi su obično mjesta gdje se obavljaju razni oblici administrativih poslova. Primjena informacijske tehnologije u poslovnom sustavu dovodi do bolje koordinacije i kvalitetnije informiranosti u poduzeću. arhiviranje i stolno izdavaštvo. modeliranje.komunikacijske tehnologije (elektronička pošta.tehnologije obrade teksta. . Npr. Zagreb. kopiranje. 1994. str.tehnologije obrade poslovnih informacija (pohranjivanje i pretraživanje baze podataka. glasovna pošta i telekonferiranje. .

simulacije oglasnih ploča. Utjecaj IT-a na organizaciju Danas je tijek informavija u organizacijskoj strukturi poduzeća oslobođen mnogih ograničenja vezanih za vrijeme i prostor. . kalkulatori. kontrolu i vođenje projekata. Bez upotrebe informacijskih tehnologija u uredskom poslovanju nezamislivo je efikasno djelovanje poduzeća u današnjem tržišnom poslovanju. Umrežena računala i internet omogućuju povezivanje računala po cijelom svijetu. Obrada podatak omogućava njihovo pretvaranje u korisne informacije koje kasnije koriste djelatnici znanja.tehnologije organizacije osobnog rada (planiranje sastanaka. notesi.tehnologija upravljanja projektima (programi za planiranje..). Razvijaju se novi alati i grafička sučelja za razne analize podataka. izrada dokumentacije. itd. na osnovu koje menadžeri donose važne poslovne odluke. palm računala). U primljenim informacijama prepoznaje se dodana vrijednost. rokovnici. što olakšava integraciju podataka različitih vrsta. Informacijske tehnologije omogućuju postojanje globalnog elektroničkog tržišta na koje kupci mogu pretraživati proizvode kompanija u cijelom svijetu. planeri. što ukazuje na važnost informatizacije ureda. odnosno tzv. personalne bilješke. koji su bili jedan od razloga 15 . prezantacijski programi. Informacijska tehnologijja kao podrška poslovnim sustavima Tri su glavne faze u primjeni informacijske tehnologije kao podrške poslovnim sustavima: a) obrada podataka b) obrada informacija c) obrada znanja.

3. koje polazi od toga da se svaka poslovna aktivnost gleda kao cjelokupni sustav informacija. Sustavno mišljenje.. međutim možemo ih svrstati u tri skupine5: 1. Nestaju tradicionalne hijerarhijske strukture. novih tehnologija. itd. promjene u strukturi zaposlenika odnosno promjene koje utječu na zaposlenike. Novak.: Poslovna organizacija. one podrazumijevaju promjene organizacijske strukture poduzeća kao cjeline ili promjena organizacije pojedinih dijelova organizacije. 16 . smatra se glavnim pokretačem poduzeća budućnosti. telekonferencije. P. poduzeća su primorana na radikalne promjene svojih organizacija. str. promjene u tehnologiji odnosno načinu poslovanja. koje su zamijenjene kombinacijom različitih vrsta organizacijskih struktura kao što su «virtualna organizacija» i «mrežna organizacija». Stvara se međufunkcionalna timska organizacija. To je holistički pristup. Zbog brzih promjena u okruženju i naglim razvojem informacijske tehnologije. 558. 1999. aktivnosti i spoznaja. prema kojem cjelina sustava predstavlja više od njegovih zajedničkih dijelova. Strukturne promjene organizacija su postale nužne. 2. Te vrste promjena međusobno su povezane.što su organizacijske strukture u prošlost bile rigidne i hijerarhijskog tipa. M. Na organizaciju djeluju razne promjene. odnosno utječu jedna na drugu. vrijednosti. promjene u organizacijskoj strukturi poduzeća. Zagreb. broj razina menadžmenta se smanjuje tako da organizacije postaju «pliće». 5 Sikavica. ljudi ili proizvoda. Sam proces odlučivanja se decentralizira. kao posljedica rasta i razvoja poduzeća. novi se načini poslovanja zasnovaju na tijeku informacija. Tako da se organizacije sada ne mijenjaju s vremena na vrijeme već cijelo vrijeme. Menatadžment kontrolom informacija određuje da li je ostvarena ta strateška vrijednost (cjelina vrijednija od sume njezinih dijelova). rad na daljinu. Informator.

Slijedeće su konkurentske prednosti koje se mogu ostvariti uporabom informatičkog menadžmenta: kvaliteta. Informacijska tehnologija omogućava uspostavljanje globalnog elektroničkog tržišta gdje će kupci biti u mogućnosti slobodno pretraživati najpovoljnije ponude za kupnju traženih proizvoda i usluga. diferenciranja svojih ponuda. pristup tržištu. Cijeli proces. Potrebno je razumjeti potrebe kupaca i stvoriti inovativni poslovni model koji će moći zadovoljiti njihove potrebe. Utjecaj IT na konkurentsku prednost Kako bi poduzeća uspjela na konkurentskom tržištu moraju za sebe stvoriti poslovni model koji se sastoji od: načina segmentiranja i izbora kupaca. Novi virtualni dijelovi organizacije (dobavljači. itd.) otvaraju mogućnosti za organizacijski redizajn. kupcij. 17 . stvaranja vrijednosti bazirane na stratečkom razumijevanju najvažnijih sklonosti i prioriteta kupaca. oblikovanja svojih resursa. Kvaliteta – poboljšanje u tom području ovisi o znanju koje poduzeće posjeduje o tome kako kreirati i izraditi proizvod ili uslugu. Najveći je doprinos tih promjena u stvaranju podloge za brzo odlučivanje na svim menadžerskim razinama. te promjenu cjelokupnog poslovnog sustava. u tome uvelike pomažu novi strievi koji pogreške smanjuju na minimum. nove načine poslovanja. povećanje značaja na svjetskoj razini i menadžerske komunikacije. poboljšanje usluge kupcima. a pogotovo u smanjenju broju proizvoda s greškom. od narudžbe do isporuke moguće je obaviti elektroničkim putem.Uvođenje i primjena informacijske tehnologije i razvoj informacijskog sustava poduzeća izazivaju promjenu načina poslovanja. Danas se veliki napori ulažu u poboljšanja kvalitete. kao i nastupanja na tržištu. Poduzeća stvaraju novi strateški koncept koji omogućuje menadžmentu razumijevanje i predviđanje gdje se nalazi vrijednost njihovog poslovanja. od dobavljača do kupaca. Tako se stvara mrežna organizacija u kojoj sudjeluju svi uključeni u proces.

Informacije stvaraju dodatnu. odnosno on-line sustave koji omogućuju stvaranje baza podataka o kupcima. prepoznavši potrebe kupaca. Banke su pogotovo u zadnjem desetljeću iskoristile kako bi klijentima ponudile razne usluge kao što su osobno bankarstvo te velik broj usluga koje odgovaraju potrebama pojedinih klijenata. banaka. navikama. izgrađuju konkurentske informacijske sustave. te stvaraju oblike komunikacije koje će biti svugdje prepoznati. itd. potrebama. Takvo kolanje informacija pomaže u bržem i boljem donošenju odluka. proizvođačke i prodajne odjele kao i dobavljače. osiguravajućih kuća.Poboljšanje usluge kupcima – stvaranje neopipljive vrijednosti proizvoda ili usluge omogućava stjecanje prednost pred konkurentima. 18 . njihovim sklonostima. Poboljšanje komunikacije menadžmenta – informacijski sustavi omogućuju simultanu komunikaciju i donošenje poslovnih odluka u svakom poslovnom procesu. Takvim su načinom poslovanja Japanci stekliveliku prednost u odnosu na ostali svijet. imali su duplo kraće vrijeme plasiranja proizvoda na tržište. Poboljšanje značaja na svjetskoj razini – pojavom interneta komunikacija na svetskoj razini postala je puno lakša. Dovoljno brzo ispunjavanje zahtjeva kupaca kao i pružanje kvalitetnog proizvoda ili usluge postaju jedan od nužnih uvjeta za uspjeh na tržištu. Poduzeća se šire na nova tržišta koja prije nisu bila dostupa. Poduzeća. Amerikanci su odgovorili sličnim modelom koji povezuje elektroničkim putem dizajnerske. Just-intime proizvodnja uvelike je pomakla granice u svim segmentima proizvodnje. Internetska tehnologija je najviše utjecala na razvoj tehnologija pa to posebno odrazilo na poslovanje aviokompanija. itd. Pristup tržištu – kako bi ostalekonkurentne sva poduzeća pokušavaju smanjiti vrijeme potrebno da njihov novi proizvod ili usluga stigne na tržište. nevidljivu prednost kojima poduzeća mogu kupcima ponuditi nešto novo.

Papir polako odlazi u prošlost. Papir polako odlazi u prošlost. jaču povezanost. Tehnološku prednost ostvaruju pojedine zemlje. raste i razvija. Internet omogućuje za razliku od ostalih medija interaktivnost odnosno dvosmjernu i višesmjernu komunikaciju. proizvodnje i usluga. a prihodi su od nove proizvodnje glavni izvor financiranja. dok je softver «usko grlo». a isto tako u tom procesu i sama mijenja. Tehnološko vodstvo najčešće ostvaruju zemlje sa snažnom tehnološkom infrastrukturom te jakim obrazovnim i znanstvenim institucijama. Standardni Internet 19 . suradnju i nove načine poslovanja. a to su mikroelektronika. Ona zahtijeva od menadžera stalno napredovanje. Za uvođenje informacijske tehnologije u poslovni sustav ključna je proizvodnja. istraživanja i razvoja kako bi se postiglo tehnološko vodstvo. Internet je omogućio dijeljenje podataka diljem cijeloga svijeta. u čemu je i njegova velika prednost. odnosno poduzeća pred ostalima. dok novi digitalni oblici zapisa postaju uzanca u poslovnom svijetu. Mikroelektronika i fotonika rastu eksponencijalno. Onaj koji uhvati prednost u softveru imati će popriličnu prednost pred konkurencijom. dok novi digitalni oblici zapisa postaju uzanca u poslovnom svijetu. Razvoj IT Informacijska tehnologija mijenja konkurentsku sposobnost poduzeća na tržištu u svim granama industrije.Razvoj i trendovi informacijske tehnologije Tehnologije budućnosti Napredak na području informacijske tehnologije ovisi o tri ključne tehnologije. kreativnost i praćenje mogućih trendova budućnosti. fotonika i softver. i to kad je riječ o razvoju i komercijalnoj primjeni novih tehnologija.

201. Internet telefonija. gdje je pouzdanost funkcioniranja informacijske tehnologije ključ kako bi poslovni sustav funkcionirao. narudžba i kupnja putem Interneta. 200. informacijske tehnologije su danas. Glavni je strateški izazov menadžmentu da korisno upotrijebi informacije u poslovanju. Kako informacijska tehnologija u tim poduzećima mora funkcionirati pouzdano. korištenje i skidanje raznih programa. 1994. smanjenje postojećih troškova poslovanja i povećanje efikasnosti i produktivnosti poslovanja. nepogrešivo i kontinuirano.6 Radi se o slijedećim utjecajima informacijske tehnologije: 1. 20 . Zato je potrebno stalno imati na umu značaj informacijske tehnologije u poslovanju koja će s vremenom sve više rasti. elektronička pošta. a još će više biti u budućnosti sastavni dio proizvoda i usluga. Važno je da menadžment prepozna stratešku važnost informacijske tehnologije te svojim primjerom pokaže put svim zaposlenima u poduzeću. .: Inventivni menedžer. načina poslovanja. čavrljanje. daljinsko preuzimanje datoteka. CROMAN I MEP Consult. dostavne liste. V. Prema analizama gospodarstava najrazvijenijih zemalja svijeta postoji šest glavnih utjecaja informacijske tehnologije na poslovne sustave i politiku poslovanja. Zagreb. rad u korisničkim diskusijskim grupama. pregled. U djelatnostima gdje informacijska tehnologija nema strateško značenje ona utječe na promjenu organizacijske strukture. 6 Izvor podataka: Srića. Primjeri gdje informacijska tehnologija strateški djeluje jesu banke i zrakoplovne kompanije. str.servisi koji se danas nude jesu: World Wide Web. njen sektor zauzima visoko mjesto u organizacijskoj strukturi poduzeća. Utjecaj informacijske tehnologije na poslovnu strategiju Informacijska tehnologija utječe na uspješnost poslovanja cjelokupnog poduzeća.

prepoznavanja značaja informacije koja postaje vodeći resurs rukovođenje odnosno poslovanje poduzeća. elektronička pošta. rad na daljinu. omogućuje racionalno korištenje energije i razne druge vidljive uštede. Može se dakle zaključiti da su informacije nužne za obavljanje poslova te da je informacijski sustav koji ih prokuplja. skrivene uštede. pojavljuju se novi oblici informacijskih usluga i telekomunikacijske tehnologije (elektroničko poslovanje i trgovina. 3. budući da dolazi do bitnih promjena u poslovanju koji zahtijevaju redefiniranje dijela ili djelatnosti u cjelini. sve to utječe na jačanje konkurentske prednosti poduzeća. nego se na temelju njih stvaraju i razvijaju potpuno novi oblici proizvoda i usluga. za 4. informacijska tehnologija utječe na smanjenje postojećih troškova poslovanja. 6. bilježi i obrađuje nužan za funkcioniranje poduzeća. osim vidljivih ušteda važne su i tzv. 21 . veća efikasnost poslovnog sustava i znanja zaposlenika. informacijska tehnologija ne transformira samo postojeće proizvode i usluge. informacijske tehnologije iz temelja mijenjaju postojeće načine poslovanja i odnosa. smanjuje broj zaposlenih u administraciji. donošenje boljih odluka.). povećana brzina reakcije na tržištu. 4. stvaranje novih proizvoda i usluga baziranih na primjeni novih tehnologija. kao npr.2. trendove razvoja koji su posljedica informacijske tehnologije treba sagledavati dalekovidno. itd. Informacijski sustavi U bilo kojem području ljudske djelatnosti efikasno obavljanje poslova popraćeno je podacima ili informacijama. 5.

Informacijski sustav je aktivni društveni sustav koji se može ali se ne mora koristiti informacijskom tehnologijom. Informacijski sustavi djeluju unutar nekog poslovnog sustava. 1998.: Poslovno računarstvo. poslovni upravljački informacijski sustavi. 5. Ovakovi sustavi ostvaruju svojevrstan informacijski sinergijski efekt. budući da procesom transformacije unutar sustava izlazne informacijekvalitetom i količinom nadmašuju ulazne informacije. Varga. obrada kao i korištenje podataka.7 U osnovne zadatke informacijskog sustava spadaju pronalaženje. str. obrađuje i isporučuje informacije važne za organizaciju i društvo. 22 . Poslovno računarstvo. prikazuje djelovanje informacijskog sustava unutar poslovnog sustava8. 1998. str. Znak. Znak. pohranjuje.. klijente. Birolla.: Informacijska tehnologija i poslovanje. Slika 3. Slika 3.Slijedi jedna od definicija informacijskog sustava: «Informacijski sustav je sustav koji prikuplja.. Za poslovanje organizacija sustavi koji su bitni su tzv. M. Informacijski sustav-podsustav poslovnog sustava 7 8 Čerić. V. uključujući poslovodstvo. tako da budu dostupne i upotrebljive za svakog tko se želi njima koristiti. Zagreb. prikupljanje. odnosno informacija. priprema. H. čuva.. Čerić.32. Zagreb. V. omogućujući mu da komunicira unutar sebe i sa svojim okruženjem. osoblje i ostale.

pohranjivanje podataka i informacija – podaci se pohranjuju radi daljnjeg korištenja. obrada podataka – vrši se obrada prikupljenih podataka u skladu sa zahtjevima korisnika. 2. Suvremenim se poslovnim informacijskim sustavom danas naziva onaj sustav koji se sastoji od slijedećih elemenata: 23 . 3. pripremaju i unose podaci. prikupljanje podataka – iz različitih se izvora prikupljaju. dostavljanje podataka i informacija korisnicima – prikupljeni i obrađeni podaci se dostavljaju korisnicima radi potrebe analize. upravljanja. odlučivanja ili kontrole. 4.Četiri su temeljne funkcije koje obavlja informacijski sustav: 1.

Menadžer i informacija9 9 Sikavica. rutine ili metode na kojima se temelji primjena hardwarea. informacijski sustav upravlja tijekovima podataka i informacija od njihova izvora pa do menadžera koji će ih koristiti u donošenju odluka. • lifeware – svi ljudi koji koriste informacijske tehnologije. • orgware – sve organizacijske metode.: Poslovno odlučivanje. postupke i načinekojima se usklađuju i povezuju sva tri prethodna elementa u funkcionalnu cjelinu. Skoko.. informacija. Tipurić. str.• hardware – materijalno-tehnički element (računala. itd. Informator. Općenito. 1999. • software – nematerijalni element. Slika 4. Zagreb. P. Glavni su zadaci informacijskog sustava u poduzeću da putem računalne mreže «prate» poslovne transakcije i osiguravaju potrebne informacije menadžerima u upotrebljivom obliku i odgovarajućem vremenu. • dataware – koncepcija i organizacija baza podataka odnosno sve izvore podataka tj. H.).. aplikacije. tu spadaju razni programi tj. Čine ga sredstva i veze za prijenospodataka (informacija) na daljinu koja povezuju sve navedene elemente u jedinstvenu cjelinu. D. 24 . B. mrežna oprema.. Bebek.. 289. • netware – prijenosni element sustava. modemi. bilo da su profesionalni informatičari ili krajnji korisnici.

Informatizacija administrativnih i računovodstvenih poslova (ažuriranje i obrada podataka su se obično odvijala na manjim mrežama tipa mainframe računalo – terminali). 25 . Razvoj podrške strateškom odlučivanju i planiranju (razvoj skladišta podataka i razvoj globalne poslovne mreže – umreženja između poduzeća). 3. Informatizacija praćenja temeljnih operacija: proizvodnje i marketinga (razvoj mrežnih komponenti . proširenje mreže i prelazak na client/server obrađivanje podataka). Obično se u poslovnim sustavima razvoj informacijskih sustava odvijao u tri faze: 1.U poduzećima je razvoj informacijskih sustava direktno ovisan o stupnju razvoja komunikacijske tehnologije kao i pripadnih informacijskih tehnologija. 2.

4.: Informacijski sustav u poslovanju. razvojem lokalnih mreža na principu client/server ovaj je sustav doživio naglu implementaciju u poslovne sustave. 26 . jer se 10 Varga. str. operativnih sustava sa prijateljskim sučeljem.1. Slika 5. komunikacije. Sustav uredskog poslovanja sastoji se od niza različitih tehnologija koje se mogu podijeliti u četiri skupine10 obrada dokumenata • kopiranje • obrada slika • obrada teksta • stolno izdavaštvo • arhiviranje Sustav uredskog poslovanja komunikacije telefoniranje • • • • elektronička pošta glasovna pošta telefoniranje telefaks • • • • audiokonferiranj e videokonferiranj e kućna televizija rad kod kuće pomoćni sustav • • • • • potpora radu u skupini organizatori rada prezentacije oglasne ploče oblikovanje podržano računalom Pojavom PC računala. Sustav uredskog poslovanja sadrži niz različitih tehnologija koje se mogu podijeliti u slijedeće skupine: obrada dokumenata. 1998. Sustav za automatizaciju uredskog poslovanja Sustav za automatizaciju uredskog poslovanja daje podršku za sve uredske poslove. 41.Kompleksni informacijski sustav koji služi kao podrška poslovnom procesu sadržava slijedeće dijelove: sustav za automatizaciju uredskog poslovanja (office Automation System – OAS). sustav za obradu transakcija (Transaction Processing System – TPS) i sustave menadžerske podrške (Menagement Support Systems – MSS). Zagreb. M. Valja spomenuti i povezanost ovog i transakcijskog sustava . Znak. te razvojem tekst editora i tabličnih kalkulatora. Poslovno računarstvo. telekonferiranje i pomoćni poslovi (Slika 5.).

modula operativnog planiranja.2. podaci se iz transakcijskog sustava arhiviraju (godišnja inventura skladišta. 4. prijenos i zatvaranje financijskih dokumenata na kraju financijske godine i dr. modula tehnologije i razvoja. razlog je tomu što ako se velika količina neaktivnih podataka pomiješa sa aktivnim podacima može doći do znatnog slabljenja performansi sustava. Transakcijski informacijski sustav Ovaj je sustav usmjeren na operativnu razinu upravljanja. modula financijske operative. modula skladišno-materijalnog poslovanja. Transakcijskim informacijskim sustavima glavna karakteristika da i procesiranje sadržavaju strogo određene procedure i forme za evidenciju transakcijskih podataka prema malom broju dobro definiranih poslovnih transakcija. te osigurava jednostavan i lak pristup informacijama. tj.pretraživački I kalkulativni alati mogu koristiti za obradu podataka koji su transferirani iz transakcijske baze podataka. niži i srednji menadžment. modula financijskog knjigovodstva. Ovi se sustavi obično sastoje od više podmodula (integrirani transakcijski sustavv je sastavljen od: modula marketinga i prodaje. obračun. U bilo kojem poduzeću transakcijski su informacijski sustavi kralježnica koja podržava svakodnevne transakcije koje se odvijaju u poslovnom procesu. modula praćenja proizvodnje i modula ispitivanja i kontrole) koji su međusobno povezani te pokrivaju pojedine segmente poslovanja i potpuno zaokružuju materijalni i financijski tok u poduzeću. Nakon što postanu neaktivni. Danas je sve značajniji I intranet koji omogućava jednostavnu komunikaciju i suradnju među zaposlenicima. a karakteristično je i smanjenje troškova komunikacije i upravljanja informacijama. modula nabave.). On sadrži osnovne analitičke podatke smještene u bazi podataka i ne moža pružiti dovoljno kvalitetne informacije za potporu odlučivanju. Određene funkcije poduzeća kao 27 .

28 . otkrivanje znanja 11 Varga. Upravljačko računarstvo. M. odlučivanje na strateškoj i taktičkoj razini Namjena Sredstvo Težište Način Obrada Informacije i znanje u skladištu podataka Efikasnost poslovnog procesa Efikasnost procesa odlučivanja Automatizacija manualnih Automatizacija intelektualnih procesa procesa Pohranjivanje i pronalaženje Analitička obrada podataka.što su: marketinško planiranje. Znak. inženjersko planiranje i financijske analize zahtijevaju jaču podršku od strane informacijskih sustava koji moraju omogućiti brži i lakši pristup povijesnih podataka i adekvatnu analitičku obradu tih istih podataka.: Skladišta podataka. 1998. Razlike između transakcijskog i sustava menadžerske podrške11 Transakcijski sustav Upravljanje poslovnim procesom na operativnoj razini Podaci u bazi podataka Sustav menadžerske podrške Izvještavanje o stanju poslovnog procesa. Tablica 1. podataka kopanje ili rudarenje podataka.

nabavi zaliha. Management Information System – MIS). Slika 7. parametrima uspješnosti poslovanja poduzeća.4. upozoravajuća. Građa sustava podrške odlučivanju Jedan od načina grupiranja sustava menadžerske podrške je slijedeći: • Upravljački informacijski sustav (eng. Tipična izvješća MIS-a su periodična. ad hoc i on-line terminalski upiti ( bili to upiti o prodaji. 29 . proizvodnji. On može izvesti sumarne izvještaje o transakcijama i financijskim pokazateljima u formatima koji su unaprijed zadani. Sustavi menadžerske podrške Široko je i raznoliko područje koje obuhvaćaju sustavi za podršku upravljanju i to kako funkcionalno tako i tehnološki. no obično mu nedostaju interni povijesni podaci i eksterne informacije o kretanju tržišta i konkurenciji. itd. gotovinskim sredstvima.3. namijenjen je podršci strukturiranog i polustrukturiranog odlučivanja koje je usmjereno na donošenje ponavljajućih odluka na razini nižeg i srednjeg manadžmenta. Ovaj sustav podržava transakcijske funkcije poduzeća.).

također omogućavaju lagan i brz pristup internim i eksternim informacijama važnim za kritične faktore uspjeha. Pošto DSS mora zadovoljiti neočekivane potrebe menadžera za novim informacijama DSS mora: a) biti fleksibilan da može prihvatiti i odgovoriti na promjene postuka odlučivanja. imaju mogućnost grafičkih prikaza. • Sustavi za podršku odlučivanju (eng. pregledi ekonomskih kretanja i analiza konkurencije. Decision Support Systems – DSS). Izvjršća mogu biti rađena prema nekom rasporedu. operativni problemi) i kod ad hoc odlučivanja. rutinska i unaprijed formirana izvješća te unaprijed izrađuje predviđene analize. npr. Informacije postaju svima dostupne te se koriste u svrhu optimalnog poslovanja cijeloga poduzeća. da se izrada izvješće veže za pojedini dan u tjednu.?» (kontrola procesa. Uvođenje MIS-a predstavvlja veliki kvalitativni napredak u za poduzeće jer je orjentiran na povećanje efikasnosti menadžmenta. priprema i pregled budžeta. U ove sustave spadaju i informacijski sustavi za podršku najvišem menadžmentu poduzeća (eng. obično obavljaju složene kalkulacije. rutinsko izvještavanje. Pomažu kod donošenja kompleksnih odluka prirode tipa «Što ako .ESS).Ovi sustavi stvaraju svakodnevna.. Karakterizira ih prijateljsko sućelje. planiranje. primjenjuju znanstveno statističke metode te su namijenjeni srednjem i višem nivou menadžmenta. Ovi sustavi mogu biti također prošireni funkcijama uredske automatizacije. Executive Information Systems – EIS i Executive Support Systems . 30 . Sustav osigurava menadžerima izravan pristup podacima o sadašnjem i prošlom poslovanju poduzeća potrebnim za aefikasnije i brže donošenje poslovnih odluka.. Oni podržavaju niz menadžerskih aktivnosti kao što su: kontrola i praćenje većih projekata. infrakstrukturom sustava skladišta podataka te alatima za analitičku obradu podataka.

a nakon toga rezultati izvođenja mogu se pohranjivati u baze podataka ili dokumenata. Podaci se svakodnevno gomilaju . tj. svakodnevno i poznato. Velika je prednost računalne obrade informacija mogućnost manipulacije podacima te stvaranje raznih izvješća uz malo napora kako bi se izdvojile pojedine informacije. koji su obrađeni na način da budu jasni i razumljivi te da se jednostavno mogu koristiti za različite vrste analiza. Osnovni elementi DSS-a jesu podaci. c) biti jednostavan za korištenje. Data Mining). modelima dokumentima pristupa pomoću odgovarajućih upravljačkih sustava. Skladište podataka posjeduje programske alate za složene obrade podataka odnosno za otkrivanje znanja i analitičku obradu podataka. a nazivaju se tržnicama podataka. Ovaj je sustav problemski orijentiran. nego je poznat samo jedan dio). pa je stoga jedini način da se oni iskoriste u 31 . Osim baza podataka koriste se i skladišta podataka koji su važni za odlučivanje. Ovi sustavi sami mogu upozoriti na podatke koji su od posebnog značaja u donošenju pojedine odluke. Kako bi se korisnik što lakše snalazio kod analize podataka koriste se softverski agenti i rudarenje podataka (eng. Postoje i podskupovi podataka u skladištima podataka usmjereni na pojedine dijelove poslovanja. za razliku od MIS-a koji prati poslovne procese i aktivnosti u poduzeću. Sustavu se pristupa preko jedinstvenog sučelja.b) podržavati nestrukturirano ili slabo strukturirano odlučivanje ( tip odlučivanje koje nije rutinsko. DSS koristi velik broj ažuriranih informacija koje omogućuju smanjenje vremena potrebanog za donošenje odluka i povećanje kvalitetu samog odlučivanja. Modeli sami dolaze do potrebnih podataka iz baza podataka ili dokumenata. od operativne prema taktičkoj razini menadžmenta. modeli i korisničko sučelje. dok se podacima. Stoga DSS predstavlja nadogradnju informacijske podrške prema gore u hijerarhiji organizacije.

specijalizirana područja. -pokrivaju uska. Njihov je razvoj počeo pojavom multimedijskih alata te se danas koriste na svim razinama menadžmenta. Osnovni elementi ekspertnih sustava su: baza znanja. U ove sustave spadaju programi temeljeni na znanju iz nekog užeg (specijalističkog) područja. • Sustavi za podršku grupnom odlučivanju (eng. • Ekspertni sustavi (eng. mehanizmi zaključavanja i korisničko sučelje.». Slijedeće su karakteristike ekspertnih sustava: -zamijenjuju eksperte u poduzeću budući da ovi sustavi koriste njihovo znanje iz određenog područja. odnosno alata za rudarenje informacija.. Primjenjuju se uglavnom u srednjem menadžmentu. Group Decision Management Systems – GDSS). Expert Systems – ES). Među osnovne značajke ovih sustava spada njihova sposobnost da objašnjavaju postupak kojim su došli do rješenja nekog problema. Omogućuju grupni rad međusobno dislociranih sudionika te omogućavaju jednostavnu prezentaciju podataka. baza činjenica. Kod riješavanja problema koji su previše složeni formiraju se skupine koje se sastoje od više sudionika koji rade na njihovom riješavnju. Razumijevanje potreba i navika potencijalnih kupaca ključ je ka postizanju uspjeha proizvoda na tržištu. Ovi sustavi uključuju posebno napravljene kompjuterske programe koji koriste podatke i određena pravila koko bi mogli simulirati proces odlučivanja ljudskog eksperta. -objašnjavaju postupak kako su došli do riješenja problema. Opće je mišljenje da skupina bolje donosi odluku od pojedinca jer skupina 32 . Najveća je korist rudarenja podataka u tome što pomažu u donošenju odluka koje vode ka stvranju pravih proizvoda i određivanje njihove najbolje tržišne cijene. odnosno podataka.potpunosti uporaba računalnih alata za selekcioniranje korisnih informacija. rješavanje odluke tipa «Ako – onda..

oni su vrlo često prisutni kao tehnička podrška prilikom odlučivanja.posjeduje veće i raznolikije znanje. Rad u skupini ima i nekih edostatakakao što su: utrošeno vrijeme na komunikaciju. recepcijsko i mjenjačko poslovanje. Program je pokrenut 1986. može sagledati odluke sa više aspekata. proizvodnje. te da je vrijeme za donošenje odluke dosta kraće. godine kako bi se zadovoljile potrebe turističke privrede Istre. MISH MISH (marketing informacijski sustav hotelijerstva) je program informatizacije i aktivnosti u funkcijama marketinga. financijsko i materijalno praćenje 33 . Skupina je sposobna upiti više informacija. kontroli. tj. te omogućila podrška menadžmentu u planiranju. Slijedeće su osnovne karakteristike MISH-a: • Sveobuhvatnost – program obuhvaća sve poslovne procese i službe u turističkim poduzećima (marketing i prodaja turističkih kapaciteta. U ovakvom se radu pokazalo da se može prezentirati znatno više prijedloga. itd. u pravo vrijeme i uz što manje troškove kako bi se povećala efikasnost i točnost obavljanja operativnih poslova. pritisak u donošenju odluke zbog prisustva autoritetakoji može nametati svoje mišljenje. Skupine kod donošenja odluka koriste elektroničke dvorane ili «sobe za odlučivanje». 5. pružanja usluga i upravljanja turističkim poduzećima. Iz prethodno navedenih razloga odlučivanje u skupini dovodi do kvalitetnijih odluka. Pošto ovakve sustave razvijaju informatički eksperti. upravljanje i odlučivanju (MIS i DSS). sudionici se međusobno inspiriraju i potiču te je uz sve to i manja mogućnost pogreške. razvija se zdrava konkurencija i natjecateljski duh. to su dvorane za sastanke u kojima se nalaze umrežena računala. Išlo se sa ciljem da se prava informacija dostavi na pravo mjesto.

kod razvoja programa. organizacijske i zakonske promjene koje na njega imaju utjecaja. • Modularnost – sustav je izveden modularno. • Prilagodljivost – program se može prilagoditi raznim veličinama i tipovima poduzeća i organizacijskih rješenja. strojne i programske opreme tako da omogućava izbor opreme raznih proizvođača. • Kvaliteta i pouzdanost – ove su karakteristike dovele ovaj program u preko 120 smještajnih objekata u dvadesetak turističkih poduzeća diljem Hrvatske.nabave. obrada. Svaki modul (čine ga programska rješenja. ovisno o željenoj kvaliteti i cijeni. sudjeluju i vanjski stručnjaci kao i sami korisnici. strojna i komunikacijska oprema te odgovarajući organizacijski i kadrovski zahtjevi) pokriva određeni segment poslovanja poduzeća i može funkcionirati neovisno od ostalih modula. potrebama i mogućnostima pojedinih poduzeća. knjigovodstvo. kadrovska evidencija. načinima poslovanja u njima (u smislu • Razvoj programa – program se stalno usavršava i nadopunjuje te prati sve tehnološke. skladištenje i prodaja hrane i pića u restoranima i barovima. • Podrška – Korisnicima se pruža kompletna i kvalitetna podrška zahvaljujući neprekidnom prisustvu na terenu ostvarenom direktno. Uniform System of Accounting for Hotels i sl.). • Standardi – MISH je usklađen sa brojnim standardima i zahtjevima sa područja turizma (ISO. preko vlastitih poslovnica ili poslovnih partnera. Aplikacijska rješenja mogu egzistirati paralelno i razmjenjivati podatke sa rješenjima drugih proizvođača. osim vlastitih. kontrola i uprava). 34 . čime se timskom i interdisciplinarnom radu ostvaruju zavidni rezultati. Jedinstveni informacijski sustav poduzeća stvara se slažući module u skladu sa željama. • Otvorenost – Sustav je otvoren po pitanju izbora komunikacijske.

prodaja.. šef recepcije. žurnalisti. razne operativne strukture za potrebe povećanja efikasnosti i točnosti obavljanja operativnih poslova (prijavničari. kamp. direktor marketinga. iako je omogućena I integracija u željeni MISH sustav.). lanca hotela). te izrada raznih statističkih.INFORMACIJSKI SUSTAV PRODAJA I RECEPCIJSKO POSLOVANJE U HOTELIMA.. upravljanja. direktor objekta. Na sustavu rade ili od njega imaju direktne koristi. šef prodaje.) te menadžerske strukture za potrebe planiranja. direktor smještaja. recepcioneri. smještaja i odlaska (check out) gostiju.. Objekti se mogu 35 . kampova turističkih naselja" jedan je od podsustava MISH-a. sobarice..) ima vlastitu bazu podataka kojoj istovremeno može pristupati veći broj lokalnih (LAN) ili udaljenih (WAN) korisnika (višekorisnički rad). blagajnici. Sustav djeluje samostalno I neovisno od ostalih MISH podsustava. Svaki objekt (hotel. praćenje dolaska (check in).. u pravo vrijeme i uz minimalne troškove. Sa stanovišta organizacijskih rješenja sustav omogućuje prilagođavanje različitim načinima organizacije poslovanja bilo da se radi o malom i samostalnom smještajnom objektu sa nekoliko desetaka smještajnih jedinica kojeg vodi svega nekoliko ljudi ili o velikom objektu sa nekoliko stotina smještajnih jedinica i brojnim zaposlenicima koji dodatno može biti i dio nekog većeg sustava (npr. . pokriveni su svi poslovni procesi direktno ili indirektno vezani za smještaj gostiju odnosno poslovanje recepcije (planiranje i prodaja smještajnih kapaciteta. prodaja. financijskih i drugih izvještaja kako na operativnim tako i na manadžerskim nivoima). odlučivanja i kontrole (šef kuhinje... vođenje bookinga i rezervacija. kućni majstori.. KAMPOVIMA I TURISTIČKIM NASELJIMA Informacijski sustav "Prodaja i recepcijsko poslovanje hotela. Kako bi se dostavila prava informacija na pravo mjesto. telefonisti. naplata pruženih usluga. knjigovođe.

pregled. granični prijelazi. stalnim gostima. Osnovne funkcije sustava12: Parametarizacija sustava Standardi: tipovi smještajnih jedinica. opcijama i potvrdama rezervacija. kategorije smještajnih objekata. smještajnim jedinicama. Booking i rezervacije (prodaja) Unos. pregled i štampanje podataka o: prodanim kapacitetima. te dolascima gostiju. bookiranim i fiksiranim kapacitetima. te u slučaju kampova .povezati na javne i privatne mreže za prijenos podataka (WAN) i tako omogućiti razmjenu i pregled odabranih podataka između elemenata u mreži. valute. osnovne usluge. agencijama. rekapitulaciji. Sustavom lozinki na nivou operativnog sustava kao i na nivou same aplikacije ostvaruje se zaštita podataka od neovlaštenog pristupa u mrežnom i višekorisničkom radu. statusi gosta. pregled i izmjene planiranog i stvarnog bookinga i rezervacija. kanali prodaje. mjestima troška i vrstama sredstava naplate. Izrada cjenika. Definiranje prava i lozinki za rad. 12 Web strana? 36 . putne isprave. države. Evidencija stalnih gostiju. osnovnim i dodatnim uslugama. Ugovori i cjenici Vođenje alotmanskih i grupnih ugovora. tipovi agencija.ugovora o paušalu i zimovanju. zatim stanju. izmjene i štampanje podataka o: objektu. Unos. adresama. stavkama žurnala.

spiskovi gostiju po raznim kanalima prodaje. Financijski izvještaji 37 . Mjenjačko poslovanje (opcija) Unos. lista prijavljenih kvarova (za kućne majstore). Statistički prikaz prometa po zemljama i tipovima transakcija za period. selidba gosta. naplata i štampanje individualnih i grupnih računa. Praćenje boravka Pregled i izmjene stavaka računa.Prihvat (check in) gosta Otvaranje računa. prikaz. izmjene i štampanje transakcija i konverzija valuta. Odjava (check out) gosta i naplata računa Izrada liste odlazaka. Izračun statistike i pregled dnevnog prometa. štampanje prijavnica (MUP. unos stavaka računa i elemenata prijave gosta. izrada i štampanje alotmanskih računa (faktura). TZ) i knjige domaćih i stranih gostiju. odjava gosta i izrada liste odjavljenih i neodjavljenih gostiju. dnevne i tjedne pansionske liste (za kuhinju). liste slobodnih i zauzetih smještajnih jedinica. Izračun i štampanje dnevne i periodične rekapitulacije. popis važećih i nevažećih otkupnih potvrda. liste stanja smještajnih jedinica (za sobarice i domaćice). liste rođendana. Prikaz stanja blagajne po smjenama i po operaterima.

"porezne" liste (za knjigovodstvo) te razni drugi prateći izvještaji. liste odbitaka. liste naplaćenih i nenaplaćenih računa. Ostalo Prijepis podataka na diskete ili magnetne trake u svrhu rezervne (backup) ili trajne pohrane. liste uplaćenih i iskorištenih akontacija. realizacije mjesta troška. kanalima prodaje i po mjesecima sa usporedbom tekuća/prošla godina. kao i druge slične sustave. Prodajna služba može podatke o 38 . Odgovarajućom mrežom za prijenos podataka operater iz svakog pojedinog objekta može pregledati i ažurirati stanje rezervacija u bilo kojem drugom objektu koji je uključen u mreži. noćenja i dani popunjenja po tržištima. liste fakturiranih i nefakturiranih usluga. Statistički Statistika usluga. naplata kreditnim karticama. noćenja za mjesec po agencijama i usporedba realizirano (noćenja) / ugovoreno (ležaja). automatsko uključivanje/isključivanje telefona). žurnal objekta. Razni programi vezani za popravak i održavanje baze podataka. tečajna lista. spiskovi računa i faktura. inteligentne blagajničke kase (automatski se knjiži konzumacija hrane i pića na račun sobe). POVEZIVANJE SA OSTALIM INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA Komunikacijskim linijama. automatsko buđenje. turisti i noćenja na dan i mjesec po zemljama i agencijama sa usporedbom tekuća/prošla godina. u sustav je moguće uključiti telefonske centrale (automatsko knjiženje telefonskog razgovora na račun sobe.Blagajnički izvještaji.

. CTOS.x. licence softvera "Prodaja i recepcijsko poslovanje u hotelima kampovima i turističkim naseljima".) i "no name" proizvođača a konfiguracija strojne i programske opreme se uglavnom se sastoji od13: • odgovarajućeg UNIX. globalni rezervacijski sustavi. itd. NOVELL. disketnom jedinicom te opcionalno jedinicom trake. Mogu se koristiti računala raznih tzv. "name" (IBM. jednog ili više štampača. servera sa 4 ili više MB radne memorije. WINDOWS (3. 95. banke. ažurirati ili ih upotrijebiti u daljnoj obradi.) SOFTWARE I HARDWARE SUSTAVA Ovaj je sustav moguće realizirati na različitim tipovima strojne opreme koja radi pod različitim operacijskim sustavima.. WINDOWS ili DOS radnih stanica odnosno UNIX terminala. Oliveti.bookingu i rezervacijama objekata pregledati. UNISYS. jedne ili više CTOS. NT) ili DOS. DEC. neprekidnog napajača i odgovarajuće komunikacijske opreme. Uz ostalo moguće je i povezivanje sa ostalim informacijskim sustavima u okruženju (poslovni partneri. 300 ili više MB hard diska. • • • 13 Web stranica 39 .

Menadžment mora brzo i adekvatno reagirati ako želi da poslovni sustav zadrži svoju tržišnu poziciju ili napreduje. U informacijskom okruženju u kojem živimo i radimo dešavaju se česte i brze promjene. te njegov cilj mora biti usklađen sa ciljem poduzeća. Kako bi menadžeri konstantne i brze promjene koje se događaju u okruženju pretvorili u strateške mogućnosti i konkurentnu prednost za svoja poduzeća. stoga danas poslovno odlučivanje danas nije moguće bez primjene suvremenih informacijskih sustavaza podršku odlučivanju. Iskustva i primjeri brojnih kompanija u svijetu su pokazali u zadnjim desetljećima da se primjenom informacijske tehnologije i sustava mogu ostvariti značajna unapređenja u poslovanju. što i potvrđuje da su informacijski sustavi jedan od glavnih pokretača napretka i razvoja u poslovnom odlučivanju. moraju poboljšati proces odlučivanja. Informacijskom sustavu kao podsustavu poslovnog sustava glavni je zadatak da opskrbljuje poslovni sustav potrebnim. 40 . jer ona omogućuju donošenje racionalnih i složenih odluka koje se temelje na znanju i sustavnom pristupu u rješavanju problema. Znanje korištenja modernih sustava za podršku odlučivanju je prijeko potrebno ako se ne želi zaostati za konkurencijom.6. točnim i ažurnim informacijama da bi menadžeri mogli donositi uspješne poslovne odluke. Da bi informacijski sustav bio efikasan mora zadovoljavati potrebe poslovnog sustava. Zaključak Značenje informacija u poslovnim organizacijama s vremenom postaje sve veće. što se može ostvariti samo učinkovitim upravljanjem raspoloživim informacijama.

Znak. McGrow-Hill. V. f) Varga. McHugh. M. Structure and Development. M. Zagreb. Znak. SAD..: Informacijska tehnologija I poslovanje. Skoko. G. Poslovno računarstvo. G. J. M. d) Sikavica. R. e) Wilson..: Skladišta podataka. H. 2. 1992.: Poslovno odlučivanje. New York. 1998 g) Davis. D. h) Varga. P.B. Znak..: Management Information Systems: Conceptual Foundations. B. 1999. c) Čerić. Web stranice 41 . Informator. Govidarajan: Management Control Systems... Literatura 1. Znak. Cassel Educational Limited. Varga. 1998.. Poslovno računarstvo. 1998.H. Upravljačko računarstvo.6. Birolla.: Informacijski sustav u poslovanju. R Dearden. 1998. Zagreb.: Financial Analisys: A Managerial Introduction.M. V. M. Olson. 1987.: Poslovno računarstvo. Knjige a) Čerić. H. Tipurić.. 1985. Zagreb.S. b) Anthony. Bebek. Zagreb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful