1Ŧ ÞLnCL81lAn PAul1P MAuuu

uarl seal lsLllahţ hadls Mauduk lalah sebuah hadls rekaan vana dlrlwavaLkan oleh seorana
pendusLa serLa mendakwa bahawa hadls LersebuL daLana darl 8asulullah sŦaŦwţ sama ada lanva
hasll rekaannva sendlrl aLau bellau menukll perkaLaan orana lalnŦConLohnva lalah hadls (
Ŧ )ťLrLlnva ťÞeruL adalah LempaL baal seaala penvaklL dan penceaahan adalah asas baal seaala
rawaLanŦSebenarnva la merupakan saLu kenvaLaan seseLrenaah pakar perubaLan dl zaman
sllamţsedanakan prawlnva mendakwa la dlucapkan oleh 8asulullah sŦaŦw sendlrl seballknva
ka[lan vana dl[alankan oleh ulama hadls menun[ukkan la bukan hadlsŦ(lbrahlm uasuql 1971ţ 48Ŧ)
1lndakan memelsukan hadls Lldak harus dllakukan oleh seseorana Musllm kerana la
merupakan saLu kesalahan vana amaL besar dl slsl aaamaŦMenuruL !amhur ulamať ÞerbuaLan
LersebuL adalah sebesarŴbesar dosa dl slsl Allah sŦwŦLŦ manakala sebahaalan ulama laln pula
menahukum kaflr keaLas orana vana memalsukan hadlsŦulanLara mereka vana member faLwa
LersebuL lalah lmam alŴ!uwalnl vana menvaLakanťAdalah men[adl kaflr borlna senaa[a
berbohona keaLas 8asulullah sŦaŦwŦ(alŴ suvuLl ţ1939 1ť 284 ) Svekh Muhammad Ahmad Svaklr
[uaa menvokona pendapaL alŴ!uwalnl vana menaaLakan orana vana memalsukan hadls adalah
kaflrŦ (Muhammad Svaklr LŦLhţ 79)
Sehubunaan lnl adalah haram baal seseorana merlwavaLkan hadls Maudukţ sama ada
dlLulls dl dalam klLab aLau dlsebuL dalam percakapan melalnkan apablla dlserLakan debaan
pen[elasan LenLana kepalsuannvaţ kerana pen[elasan LersebuL akan menahllanakan kekellruan
pembaca aLau pendenaar LenLana kedudukannva sama ada hadlLh sahlh aLau spalsuŦ (urŦAbdul
wahab lald 1980ţ 2ť6)
8asulullah sŦaŦw melarana keras kepada seslapa vana melalnkan pendusLaan keaLasnvaŦ
lnl dpaL dlfaham darlpada sabdanva ( )
Maksudnvať seslapa vana berdusLa keaLasku secara senaa[a maka dla hendaklah bersedla
menaambll LempaL duduknva dldalam neraka (Musllm LŦLţ 1ť6)
2Ŧ SL8A8 8L8LAku PAulS MAuuuk
a) 1u[uan Merosakkan Akldah umaL lslam
Þeranan dan usaha unLuk menvelewenakan akldah umaL lslam dllakukan oleh aolonaan Zlndlk
zahlrnva saha[aţ LeLapl pada baLln mereka membencl dan menalnakarlnvaŦ usaha LersebuL
dl[alankan berLerusan baal mencemarkan a[aran lslam menvebar berbaaal pembohonaan dan
cerlLa karuL vana mereka dakwa lanva darlpada a[aran lslamŦ 1u[uan dlseballknva lalah unLuk
menlmbulkan flLnah aaama dlkalanaan orana mukmln serLa mewu[udkan suasana Lldak
LenLeram dlflklrkan merekaţ dlsamplna memporak perandakan perpaduan vana sedla Ler[allnŦ
ConLohnva lalah seperLlmana aolonaan lnl menclpLakan hadls Mauduk vana menaandunal
unsurŴunsur penvelewenaan dan kurafaLţ kemudlan mereka mendakwa la adalah hadls
8asulullah vana sebenarţ denaan harapan hadls Mauduk LersebuL akan mendapaL LempaL
dlkalanaan orana lslam dan dlsan[unal sebaaal hadls 8asulullah sŦaŦwŦ1CkCPŴ1CkCP ÞLM8uA1 PAul1P MAuuuk
lŦ Abdul karlm bln Abl alŴAr[aŦ

8ellau maLl dlbunuh pada zaman pemerlnLahan khallfah alŴMahdlŦ MenuruL lbnu
Adlť Sebelum dlbunuhţ Abdul karlm menaaku pernah menclpLa banvak hadls palsuţ
dlmana penaakuannva adalah seperLl berlkuLť Sava Lelah menclpLakan baal kamu
sebanvak empaL raLus rlbu hadls MaudukŦ Þadanva sava menharamkan perkara vana
halal dan menahalalkan perkara vana haramŦ (AlŴSuvuLl 1939ţ186)

llŦ 8avan bln Sam alŴnahdl

8ellau muncul dl lraq pada abad kedua Pl[rah dan mendakwa keLuhanan All bln
Abl 1allb Ŷ karamalluh wa[hah Ŷ lnl merupakan suaLu dakwaan palsu vana
dllakukannvaţ kemudlannva bellau maLl dlbunuh oleh khalld bln Abdullsh alŴCasrl
(Ahmad Muhammad Svaklr LŦLh 84)

lllŦ Muhammad bln Sald alŴShaml alŴ Maslub

MenuruL Ahmad bln Pambalť 8ellau maLl dlbunuh oleh Abu !aafar alŴ
Mansorţsemua hadlsnva adalah maudukŦ (Ahmad Muhammad Svaklr LŦLhţ 84)


keslmpulanva aolonaan Zlndlk lnl banvak menclpLa hadls Mauduk denaan Lu[uan
unLuk merosakan kepercavaan umaL lslamŦ Sehubunaan lnlţ alŴuqalll Lelah
merlwavaLkan denaan sanadnva kepada Pamad bln Zald kaLanvať Colonaan Zlndlk
Lelah memalsukan hadls keaLas 8asulullah sebanvak empaL belas rlbu hadlsŦ (AlŴ
SuvuLl 1939ţ186) LeLapl Allah sŦwŦL Lelah menLakdlrkan kemunculan ulama
hadls baal men[aaa akldah umaL lnl darlpada dlselewenakan oleh aolonaan Zlndlk LersebuLŦ
Mereka memalnkan peranan amaL besar dalam uasaha menaka[l hadlsŴhadls Mauduk serLa
men[elaskan kepada umaL lslam secara Lerperlncl LenLana kepalsuan hadlsŴhadls LersebuLŦ
b) unLuk mendekaLl pemerlnLahan
1erdapaL seLenaah ulama alŴSuu( ) menclpLakan hadls Muduk hanva semaLaŴmaLa lnaln
mendapaLkan LempaL dlslsl pemerlnLahan aLau habuan dunlawl mencapalkan maLlamaL
LersebuLŦ ConLohnva lalah Llndakan pemalsuan vana dllakukan oleh Chavvas bln lbrahlm keLlka
bellau daLana menemul khallfah alŴMahdl alŴAbbaslţ kebeLulan pada keLlka lLu LerdapaL seekor
buruna merpaLl berada dlhadapnnvaţ dan alŴMahdl memana seorana vana suka dan bermlnaL
kepada buruna merpaLlŦ Lalu Chavvas Lerus menclpLakan sebuah hadls Mauduk seperLl berlkuLť

Maksudnvať
1ldak ada perlumbaan melalnkan pada blnaLana unLa aLau kuda aLau pemanahan
aLau vana mempunval savapŦ
ualam hadls LersebuL bellau menambah perkaLaan ( ) vana bermaksud blnaLana vana
mempunval savapŦ uenaan lnl alŴMahdl Lerus banaun dan berkaLa kepadannvať Aku bersaksl
bahawa enakau Lelah berdusLa keaLas 8asulullah sŦaŦwŦ kemudlan bellau memerlnLah supava
buruna merpaLl LersebuL dlsembellh serLa menolak hadls palsu vana dlrekaclpLa ChavvasŦ (AlŴ
SuvuLl 1939ţ 187Ŧ Ahmad Svaklr LŦLh 86Ŧ)
c) ke[ahllan LenLana aaama serLa nlaL balk
1erdapaL sebahaalan darlpada aolonaan alŴZuhadţ AlŴubbad dan alŴ!uhala Lelah memalsukan
hadlsŴhadls vana berkalLan denaan º alŴ1arahlb Wa alŴ1arhlb" Þada sanakaannvaţ mereka Lelah
melakukan suaLu ker[a vana balk dan berfaedah serLa dlLerlma oleh Allah sŦwŦLŦ lnaaLan bahawa
lanva Lermasuk dl dalam ºalŴWald" vana dlsebuL oleh 8asulullah dalam hadls berlkuLť

Lalu mereka men[awab naslhaL LersebuL debaan menaaLakanť ( )Ŧ
LrLlnvať kaml Lldak berdusLa keaLasnvaŦ kaml hanva berdusLa unLuknvaŦ
ul anLara mereka vana menaharuskan Llndakan memalsukan hadls dalam bldana alŴ1arahlb Wa
alŴ1ahlb lalah aolonaan alŴkaramlvvah vana berdalllkan denaan sebuah hadls vana dlrlwavaLkan
melalul 8adu Luruq alŴPadls ( ) lalLu lafaz ( )
Manakala sebahaalan mereka pula membuaL Lafslran LenLana hadls ( ) vana
bermaksud pembohonaan LersebuL lalah denaan menaaLakan nabl Muhammad adalah seorana
vana alla aLau seorana ahll svalrŦ (alŴSuvuLl 1939ţ 183) 8erdasarkan pendapaL LersebuL dldapaLl
aolonaan alŴ!uhal Lelah banvak memalsukan hadls vana berkalLan denaan ( )
baal Lu[uan menaaalakan manusla membaca alŴCuran serLa memberl Lumpuan sepenuh
kepadanvaŦ Þada mereka Llndakan LersebuL dllakukan lalah kerana mereka mellhaL ramal orana
lslam pada keLlka lLu Lelah menaabalkan alŴCuran dan memberl Lumpuan kepada llmuŴllmu lalnŦ
Cleh lLuţ mereka memalsukan hadls menaenal ladall alŴCuran hanva berLu[uan supava orana
ramal member sepenuh Lumpuan kepada alŴCuran denaan membaca dan menahavaLl lsl
kandunaannvaŦ
Walau pun bealLu Llndakan aolonaan alŴ!uhala lnl member kesan buruk ke aLas sebahaalan
klLab llmuŴllmu lslamţ kerana dldapaLl sebahaalan ulama vana Lldak mempunval kepakaran
dalam bldana hadls berLlndak menaumpul hadlsŴhadls Mauduk vana berkalLan denaan alŴ
1arahlb Wa alŴ1arhlb dan memasukannva ke dalam klLab karanaan merekaŦ ualam hal lnlţ lmam
alŴSuvuLl meneaaskan bahawa pendapaL vana menaharuskan pemalsuan hadls dalam bldana alŴ
1arahlb Wa alŴ1arhlb adalah merupakan pendapaL vana bercanaaah denaan peaanaan !amhur
ulama vana mukLabarŦ (alŴSuvuLlţ 1939ţ183
e) 1aksub kepada banasa dan LempaL
3) ConLoh hadls Mauduk dalam 1afslr

8ldana Lafslr mempunval ruana vana luas unLuk men[adlkan hadls Mauduk Lumbuh suburţ
penclpLa hadls Mauduk men[alankan kealaLannva denaan penuh mlnaLŦ Þada seLenaah
keadaanţ mereka memalsukan hadls vana berkalLan denaan Asbab alŴnuzulţ dan seLerusnva
menLafslrkan avaL alŴCuran berdasarkan seba b nuzul LersebuL serLa menalkuL kepenLlnaan
hawa nafsu merekaŦ
kadanakala mereka memalsukan hadls baal menLafslrkan seseLenaah avaL Curan denaan Lu[uan
unLuk menvokona mazhab LerLenLuŦ Ada seLenaah pula memalsukan hadls baal Lu[uan
menvemplLkan makna alŴCuaraŦ ConLohnva seperLl apa vana dllakukan oleh aolonaan
8aLlnlvvah vana cuba menLafslrkan alŴCuran hanva berdasarkan Lafslran 8amzl semaLaŴmaLa
dan mereka berdallkan denaan hadlsŴhadls Mauduk vana dlclpLaŦ
ulanLara conLoh hadls Mauduk dalam Lafslr alŴCuran adalah seperLl berlkuLť
aŦ klsah alŴCharanlq
klsah LersebuL berdasarkan Lafslran avaL 32ţ surah alŴPa[ lalLu flrman Allahť

SeseLenaah ahll Lafslr membawa rlwavaL hadls palsu vana berkalLan sebab Lurun avaL LersebuLŦ
ÞerlwavaLannva adalah seperLl berlkuLť
ºSeLelah dlLurunkan surah (alŴna[ml) kepada nabl Muhammad sŦaŦwŦţ lalu baalnda
membacanva kepada orana ramal dan dldenaar bersama oleh aolonaan mushrlklnŦ SeLelah
bacaan LersebuL sampal kepada avaLť ( )
maka svalLan menaambll kesempaLan mencampak dua [umlah perkaLaan laal dalam baca 8asul
sŦaŦwŦ LersebuL lalLuť ( ) Cleh kerana lLuţ oranaŴ
orana mushrlkln semuanva beraemblra kerana baalnda 8asul menvebuL Luhan mereka denaan
kebalkan dan kepu[lanţ seLerusnva keLlka 8aalnda Lunduk su[ud dlakhlr surah maka mereka [uaa
LuruL su[ud bersamanvaŦ
MenuruL rlwavaL lLu laal bahawa berlLa LersebuL dlkalanaan orana ramal sehlnaaa sampal ke
neaara Pabsvahţ dl samplna lLu kebanvakan orana lslam vana behl[rah ke Pabsvah pulana
semula ke Mekah seLelah perlsLlwa LersebuLţ dlmana mereka menvanaka bahawa orana
musvrlkln Mekah Lelah memeluk aaama lslamŦ(lbnu kaLhlr 3ť229ţAlŴAlusl 17ť176)
8amal dlkalanaan ulama menvaLakan bahawa rlwavaL LersebuL adalah merupakan rlwavaL vana
dlrekaclpLa Lanpa mempunval sumber asal vana sah dan lanva hasll pemalsuan vana dllakukan
oleh aolonaan Zlndak dan musuhŴmusuh lslamŦ MenuruL lmam AlŴAluslţ aolonaan ulama vana
Muhaqqlqln Lelah menalnakarl klsah LersebuLŦ AlŴ8avhaql menvaLakanť klsah lnl Lldak LhablL
darl seal naqalŦ Manakala AlŴCadhl lvad menvaLakanť sudah memadal unLuk menun[ukkan
LenLana kelemahan klsah lnlţ dlmana lanva Lldak dlLakrl[kan oleh seorana pun darl kalanaan ahll
slhhah dan [uaa Lldak pernah dlrlwavaLkan perawl vana slqah melalul sanad vana sahlhŦ (AlŴ
Alusl 17ť177)
!lka dlkaLakan nabl berLuLur denaan perkaLaan LersebuL dlsebabkan oleh aodaan dan hasuLan
svalLan maka akan Llmbul darlpadanva beberapa persoalanŦ ulanLaranvať (AlŴAlusl 17ť177)
lŦ SvalLan dapaL menauasal nabl sŦaŦw sedanakan pada haklkaLvnva baalnda adalah
maksum darlpada dlkuasal oleh svalLanţ leblhŴleblh laal pada hal vana berkalLan denaan
urusan alŴwahvuţ dan menvampalkannvaŦ llrman Allahť

llŦ nabl sŦaŦw menokok Lambah dldalam AlŴCuran sesuaLu perkaLaan vana bukan darlpada
AlŴCuranŦ Pal lnl adalah musLahll baal baalnda unLuk berbuaL demlklan kerana
kemaksumannvaŦ
lllŦ keLlka berLuLur denaan perkaLaan LersebuL maka nabl menalLlqad seperLlmana
vana dllLlqadkan oleh orana musvrlkln denaan memu[l dan menaaaunakan LuhanŴLuhan
mereka melalul perkaLaanŴperkaLaan LersebuLŦ Maka Llndakan lnl akan membawa kepada
kekufuran dan lanva musLahll pada hak nabl sŦaŦwŦ
lvŦ Adalah men[adl kesamaran kepada nabl sŦaŦwŦ apa vana dlcampakan kepadanva
oleh svalLan denaan apa vana dlsampalkan oleh malalkaLŦ uan lnl menun[ukan bahawa
baalnda sŦaŦwŦ Lldak mempunval 8aslrah LenLana apa vana dlwahvukan kepadanvaŦ
ulsamplna lLu [uaa menun[ukkan keharusan svalLan menverupal rupa malalkaLţ sehlnaaa
menaellrukan baalnda sŦaŦwŦ vana maksumŦ
lbn alLlvvah meraaul LenLana kesahlhan rlwavaLţ dlmana bellau menvaLakanť Padls vana
dlsebuL padanva ºalŴCharanlq alŴula hanva LerdapaL dl dalam klLabŴklLab Lafslr dan
seumpamanva sedanakan lmam alŴ8ukharl dan lmam Musllm Lldak memasukkannva ke
dalam klLab sahlh merekaŦ (alŴCurLubl 12ť81)

ul anLara ulama semasa vana secara Leaas menolak hadls LersebuL lalah alŴShelkh
naslruddln alŴ8anlţ bellau menaarana sebuah klLab baal menvaLakan secara khusus LenLana
kepalsuan hadls LersebuL dan dlberl nama klLab lnl

(AbdŦWahab lald 1980ţ 2 ť 31)
bŦ klsah Zalnab bLŦ!ahsvln
llrman Allahť


(alŴAzhabť37)
keLlka menLafslrkan avaL lnlţ dldapaLl seseLenaah Ahll Lafslr membawa rlwavaL palsu vana
berkalLan denaan Zalnab blnLl !ahsvln rŦaŦţ dl mana rlwavaLnva adalah seperLl berlkuLť
Þada suaLu harl rasulullah sŦaŦwŦ peral ke rumah Zald bln ParlLhah unLuk menzlarahlnva
LeLapl bellau Lldak ada dl rumahţ bahkan lsLerlnva Zalnab bLŦ !ahshln saha[a berada dl
rumahŦ keLlka memandana kea rah Zalnabţ baalnda rasa kaaum denaan kecanLlkan dan
kehebaLannva dan Lerus menclnLalnvaŦ kemudlan baalnda pulanaţ sambll berkaLať
Ŧ ÞerlwavaLŴperlwavaL hadls lnl menvanaka bahawa klsah lnllah vana
dlmaksudkan denaan flrman Allahť
Sesunaauhnva 8asulullah menvembunvlkan dalam haLl LenLana keclnLaannva
kepada Zalnab pada masa LersebuLţ LeLapl Allah sŦwŦLŦ menzahlrkannva melalul
perkahwlnan baalnda denaan Zalnab selepas lLuŦ
Þada haklkaLnva rlwavaL LersebuL Lldak mempunval sumber asal dan [uaa Lldak mempunval
sanadŦ Þara ulama lslam vana mukLabar Lelah menahukum lanva merupakan suaLu rlwavaL vana
palsuŦ kenvaLaan mereka adalah seperLl berlkuLť
lŦ lmam alŴAlusl Lelah menvebuL makna vana sebenar baal avaL(
)
ana bermaksudť Allah sŦwŦLŦ Lelah mewahvukan kepada nabl Muhammad bahawa
Zalnab akan dlceralkan oleh Zald dan seLerusnva dla akan dlkahwlnl oleh baalnda
selepas lLuŦ MenuruL alŴAlusl laalť Maksud lnllah vana dlfahaml oleh ahll Lafslr vana
muhaqqlqln seperLl alŴZuhrlţ 8akr bln alŴAlaţ alŴCusvalrlţ alŴCadl Abl 8akar lbn alŴ
Arabl dan lalnŴlalnŦ Cleh lLu klsah vana dlsebuL oleh alŴCassas berhubuna denaan
avaL LersebuL merupakan klsah palsu dan Lldak boleh dlLerlmaŦ ulanLaranva lalah
rlwavaL vana dlLakrhl[kan lbnu Saad dan alŴPaklm darlpada Muhammad bln ahva
bln Plbban bahawa nabl sŦaŦwŦ daLana ke rumah Zald dan dldapaLl bellau Lldak ada
dl rumahţ lalu lsLerlnva Zalnab mempersllakan baalnda masuk ke rumah LeLapl
baalnda enaaan berbuaL demlklanţ dan Lerus berpallna sambll menaucapkan
perkaLaan vana Lldak dapaL dlfahaml oleh Zalnab selaln darlpada perkaLaan (
) Selepas lLu Zald pulana ke rumah dan dlberlLahu oleh Zalnab LenLana perlsLlwa
vana berlakuŦ Lalu Zald menemul 8asulullah dan berkaLa kepadanvať Sava dlberlLahu
bahawa enakauţ a 8asulullah Lelah daLana ke rumah savaŦ 8aranakall Zalnab kaaum
denaan enakauţ oleh lLu sava lnaln menceralkannvaŦ Lalu 8asulullah berkaLa
kepadanvať !anaan ceralkan lsLerl enakau lLu dan berLakwalah kepada AllahŦ Selepas
lLuţ Zald Lldak laal bermlnaL denaan Zalnabţ dan akhlrnva berlaku perceralan
dlanLara keduanvaŦ (AlŴAluslţ 22ť24ţ23)

llŦ lmam alŴCurLubl [uaa menolak rlwavaL LersebuL dan menvaLakan bahawa lsl
kandunaannva LeLap menvenLu kesuclan perlbadl 8asulullahŦ MenuruL alŴCurLubl
laalť klsah vana dlrlwavaLkan bahawa nabl sŦaŦw menclnLal Zalnab lsLerl Zald hanva
boleh dlkaLakan klsah LersebuL daLana darlpada seorana vana [ahll LenLana
kemaksuman baalnda darlpada melakukan perkara LersebuLŦ (AlŴCurLubl 14 ť 191)

lllŦ MenuruL lbnu kaLhlrť 8lwavaL LersebuL Lldak sahlh dan Lldak boleh dlLerlmaŦ ualam
menLafslrkan avaL berkenaan bellau menvaLakanť

lbnu !arlr dan lbnu Abl PaLlm menvebuL beberapa ALhar darlpada ulama salafţ
kaml lnaln memallnakan darlpadanva kerana ALhar LersebuL Lldak sahlhţ maka
denaan lLu kaml Lldak merlwavaLkannvaŦ (lbnu kaLhlr LŦLh 3ť 491)

keslmpulannvať 8lwavaL vana berkalLan Zalnab blnLl !ahsln lnl merupakan suaLu rlwavaL vana
dladaŴadakan dan Lldak mempunval sumber asal vana sahŦ lanva adalah hasll usaha vana
dllakukan oleh aolonaan alŴZanadlqah dan alŴMulahldahŦ 1u[uan mereka unLuk menlmbulkan
keraauan LenLana perlbadl 8asulullah sŦaŦwŦţ serLa menanamkan svak wasanaka manusla
Lerhadap rlsalahnvaŦ ul samplna lLuţ dlaambarkan 8asulullah sebaaal seorana lelakl vana kuaL
nafsuţ vana dlkuasal dlrlnva oleh kelazaLan flzlkalŦ (urŦ AbdŦ Wahab 1980ţ2 ť 73)Ŧ Akan LeLaplţ
apakah mereka Lldak menaeLahul bahawa 8asulullah seorana vana berslfaL maksum dan
mempunval akhlak vana mulla dan Lerpu[lŦ !auh sekall darlpada melakukan perkara munakar
dan LerlaranaŦcŦ PadlsŴPadls Mauduk 1enLana keleblhan alŴCuran
SeseLenaah manusla berusaha unLuk memalsukan hadls LenLana keleblhan alŴCuranŦ Secara
pembohonaan mereka menlsbah hadls LersebuL kepada 8asulullah dan vakln melalul Llndakan
LersebuL mereka dapaL mendamplnakan dlrl kepada Allah sŦwŦLŦ serLa menvanaka bahawa
usaha mereka lLu merupakan suaLu vana balk dan Lerpu[lŦ Alasan vana dlberl lalah kerana
mellhaL manusla menaabalkan alŴCuranţ dan Lerlalu slbuk denaan menaka[l klLab alŴllqh dan
klLab alŴMaahazlŦ Mereka memalsukan hadls LenLana ladhall alŴCuran denaan Lu[uan
menaaalakan manusla membaca alŴCuranŦ lnl merupakan saLu aambaran LenLana aolonaan alŴ
!uhhal vana memalsukan hadls denaan nlaL vana balkţ akan LeLapl perbuaLan mereka lnl Lldak
akan dlmaafkan kerana mereka berLanaauna[awab melakukan pembohonaan keaLas 8asulullahŦ

ulanLara mereka vana masvhur memalsukan hadls LenLana keleblhan alŴCuran lalah Abu Asmah
nuh bln Abl MarvamŦ Sesunaauhnva alŴPaklmL Lelah merlwavaLkan denaan sanadnva hlnaaa
kepada Abl Ammar alŴMaruzl bahawa dlLanvakan kepada Abu Asmahť uarlpada mana demlklan
lLuţ darlpada Akrlmahţ darlpada lbnu Abbas LenLana keleblhan alŴCuranţ surah deml surahţ
sedanakan lanva Lldak ada dlkalanaan sahabaLŴsahabaL Akrlmah lnl? Lalu bellau men[awab
denaan kaLanvať Sesunaauhnva Aku Lelah mellhaL manusla berpallna darlpada alŴCuran dan
mereka slbuk denaan mempela[arl flqh Abu Panlfah dan Maahazl lbnu lshakŦ Cleh kerana lLu
aku clpLakan hadls palsu LenLana keleblhan alŴCuranŦ (alŴSuvuLl 1939ţ 184)
ConLoh hadls Mauduk LenLana keleblhan alŴCuran (urŦAbdŦ Wahab 1980ţ 2ť60) adalah seperLl
berlkuLť
Maksudnvať
Seslapa vana membaca surah alŴ1ln nescava Allah memberlkan kepadanva dua perkara lalLu
keslhaLan dan kevaklnanţ selama mana la berada dl alam dunla lnlŦ uan apablla la maLl nescava
Allah menaanuaerahkan kepadanva aan[aran sebanvak bllanaan mereka vana membaca surah
LersebuLŦ
8anvak bukuŴbuku aaama vana berallran suflţ klsahŴklsah para nablţ 1afslr AlŴCuranţ klLabŴklLab
menaenal 1arahlb dan 1arhlb vana memuaLkan PadlsŴhadls Mauduk lLuŦ ul anLara klLabŴklLab
LersebuL vana dl kenalpasLl oleh para ulama Padls banvak menaandunal PadlsŴhadls Mauduk
lLu lalahť
(1) CashashulŴAnbla karanaan ALhŴ1halabl
(2) klLabŴklLab karanaan AlŴPaklm ALŴ1armlzl
(3) uurnaLunŴnashlhln oleh Al khubawl
(4) klLabŴklLab Abu !amrah
(3) klLabŴklLab karanaan AlŴwaqldl
(6) Washava lmam All rŦa
(7) 1anblhulŴChafllln dan CurnaLulŴuvun wa Mafarrlhul CalbllŴMahzun karanaan Aba AlŴ
LalLh AsŴSamarqandl
(8) klLab 1afslr lbnu Abbas darl rlwavaL AlŴkalblţ AsŴSuddl dan MuqaLll
(9) nuzhaLulŴMa[alls wa MunLakhab lnŴnafals karanaan AsŴSafarl
(10)AlŴArba un AlŴWudanlah
(11)klLab AlŴArus oleh Abu AlŴladhl !afar bln Muhammad bln All
(12)klLab ladhlulŴllml oleh Svarafuddln AlŴ8alkhl
(13)klLab menaenal keuLamaan akalţ dan lalnŴlaln laalŦ


3Ŧ4 kLSlMÞuLAn

1erdapaL hadls Mauduk dl dalam seseLenaah klLab LafslrŦ lanva dlclpLakan denaan berbaaal
maLlamaL dan Lu[uanŦ ulanLaranva lalah hadls palsu LersebuL dlclpLakan kerana berLu[uan unLuk
menarlk mlnaL orana ramal supava banvak melakukan lbadah kepada Allah sŦaŦwŦ khususnva
membaca alŴCuran denaan men[an[lkan aan[aran vana besarŦ ualam hal lnlţ walau apa nlaL
sekallpun maka seseorana lLu Lldak harus berLlndak memalsukan hadls kerana lanva merupakan
suaLu perbuaLan vana LerkuLuk dan dllarana dalam lslamŦ Sebenarnvaţ unLuk menaenal vana
mana saLu hadls Mauduk (palsu) bukan suaLu perkara vana mudahţ Panva Ahll Padls vana
benarŴbenar pakar dalam llmu maLan(lafaz) hadls serLa perawl hadlsŦ ulama Lelah membukukan
hadlsŴhadls Mauduk dl dalam klLabŦ Cara mudah unLuk menaeLahul saLuŴsaLu hadls lLu sama
ada lanva benarŴbenar hadls aLaupun bukan hadls denaan meru[uk kepada klLabŴklLab hadls
MaudukŦ AnLara klLabŴklLab hadls Mauduk lalahť
lŦ klLab AlŴMauduk'uaL oleh lbnu AlŴ!auzlŦ
llŦ AlŴmasnu'fl makrlfaLll hadls AlŴMauduk oleh lmam AlŴCarlŦ
lllŦ AlŴLaall'ul alŴMauduk'ah fll AhaadlLh al Mauduk'ah oleh AsŴSavuLlŦ8u!ukAn
ALŴAluslţ Shlhab alŴuln alŴSavvld MahmudŦ LŦLhŦţ 8uh alŴma'anlŦ 8elruLť ldarah alŴ1lba'ah alŴ
MunlrlvvahŦ
urŦ Abdul Wahab laldŦ 1980Ŧ alŴuakhll ll 1afslr alŴCuran alŴkarlmŦ AlŴCahlrahť MaLba'ah alŴ
Padarah alŴArablvvahŦ
lbrahlm uasuql alŴShawawlŦ 1ŦLhŦ MusLolah alŴPadlsŦ AlŴCahlrahť SharlkaL al 1lba'ah alŴ
lannlvvah alŴMuLLahldahŦ
lbnu kaLhlrţ lsmall bln kaLhlrŦ LŦLŦ 1afslr alŴCuran alŴAzlmŦ AlŴCahlrahť MakLabah uar alŴ1uraLhŦ
urŦMusLafa alŴSlbalŦ 1961Ŧ alŴSunnah WamakanaLuha ll alŴ1ashrl alŴlslamlŦ AlŴCahlrahť
MakLabah uar alŴurubahŦ
lbrahlm uasuql al ŶShahawlŦ 1ŦLhŦ MusLolah alŴhadlsŦ AlŴChlrah ť alŴ 1lba'ah alŴlannlvvah alŴ
MukLabah uar alŴurubahŦ
AlŴCurLublţ Abu Abdullah Muhammad bln AhmadŦ 1976Ŧ alŴ!aml Ll Ahkam alŴCuranŦ AlŴCahlrahť
uar alŴkuLub alŴArablvvahŦ
AlŴShaukanlţ Muhammad bln AllŦ 1960Ŧ alŴlawald alŴMa[muah ll alŴAkadlLh alŴMaudu'aLŦ AlŴ
Cahlrahť MaLba'ah alŴSunnah alŴMuhammadlvvahŦ
AlŴSuvuLlţ !alal alŴuln AbdŦ 8ahmanŦ 1939Ŧ 1adrlb alŴ8awlŦ AlŴMadlnah alŴMunawwarahť
AlŴMakLabah alŴllmlvvahŦ

¾¯ f°f f ¯ ½ff°¾f ¾fff°f°–f¯f ¾f ¾¾f–f¯f .f¯¯f ¯f f ©–f¯ °°–½ ° f½ff f°f°–¯ °–fff°f°–f°–¯ ¯f¾f°f ¾f ff f€ %.f¯¯f f %  °–f° ° f ff ff¯ f– ¾ ¾ f°– ¯ fff° f ¾ .f  ¾f¯f f f ¾ ff¯ f ff ¾ ff¯ ½ nff½f° ¯ f°f° f½f f ¾ ff° –f° ½ °© f¾f° °f°– ½f¾f°°f f°f½ °© f¾f° ¾ ff°¯ °–f°–f° f° ½ ¯ fnfff½ ° °–f °f°– f°°f¾f¯ff ff ¾fff¾½f¾ %  ff f  % f¾f¾ f ¯ ff°– f¾ ½f f¾ ¾f½ff°–¯ f°f°½ ° ¾ff° ff¾°f ° ½f €ff¯ f½f f¾f f°f%% .¾¯  % .f¾ °f ¾ ¾f½f f°– ¾f ff¾ ¾ nff ¾ °–f©f ¯ff f ° ff ¾ f ¯ °–f¯ ¯½f °f ff¯° ff%.°°ffff ¾% % °f 9 f ff ¯½f f–¾ –ff½ °f f°½ °n –ff°f fff¾f¾ f–¾ –ff fff° °f°f f ¯ ½ff° ¾f °fff° ¾ ¾ °–f ½ff ½ ff° f¯f° ¾f¯ ¾ f°–f° ½f°f ¯ ° ff f nf½f°  f¾f ¾ f ¾ °  ¾ f°f f©f°f°– ©ff°f° f¯ff ¾¯ °°©f°f f°f ¾ % f¯f¾ % @° ff° ¯ ¯ ¾f° f ¾ f f¾ ff°  ¾ ¾ f°– . °f¯Df¯f 9 ff° ¾ f ff ¾ ¾f ¾f ¾f ¾¾ f ¾  ¯f°fff ¾ ff–f° f¯f f° ½f ¯ °–¯f€ ff¾f°–f°–¯ ¯f¾f°f ¾ f°ff¯ ff°–¯ ¯ €ff ¾ ff ¯f¯ f f° f°– ¯ °fff° ff ¯ °©f f€ °– ¾ °–f©f °– ff¾ f¾f ¾ f %f ¾   %  .

 f%  D.DD @©f°. ¾ff° fD¯f¾f¯ 9 f°f° f°¾ff°¯ °  °–f°f f¯f¾f¯ ff° –°–f°° f°f ¾ff©f  f½ ½f f f° ¯ f ¯ ¯ °n f° ¯ °–°–f°f D¾ff ¾ ©ff°f° ¾f° f– ¯ °n ¯ff° f©ff° ¾f¯ ¯ ° f f–f ½ ¯ °–f° f° n f f f°– ¯ f ff f°f f½f f f©ff° ¾f¯ @©f° ¾ f°f ff ° ¯ °¯ f° €°f f–f¯f ff°–f° f°– ¯¯° ¾ f ¯ © f° ¾f¾f°f f ° f¯ €f° ¯ f ¾f¯½°– ¯ ¯½f ½ f° ff° ½ ½f f° f°– ¾ f ©f° .

°°f ff ¾ ½ ¯f°f –°–f° ° ¯ °n½ff° f ¾ .f f°– ¯ °–f° °– °¾ °¾ ½ °  °–f° f° f€f  ¯ f° ¯ f ¯ ° ff f f ff f ¾ f¾f f°– ¾ °f °–f° ff½f° f ¾ .f  ¾ ff° ¯ ° f½f ¯½f ff°–f°f°–¾f¯ f° ¾f°©°–¾ f–ff ¾f¾f¾ f       .

° °  ¯ ° f¯¯ °–f½ °f¯ °n½f f°ff ¾½f¾ ¯f°f ½ °–ff°°f f ff ¾ ½  ff f ¯ °n½ff° f– f¯ ¾ f°f ¯½ff¾ f ¾.f¯¯f f %    .f 9f f°f¾ff¯ °ff¯f°½ fff°– ff f°¯ °–fff°½ fff°–ff¯ % %  ff° °f¯f -f  f¯°n f½f ff f f©f f°¯ ° ff f°f° °  @f  ff¯f f©f ° ¯ ½ff° ¾f fff° ½f¾ f°– ff°°f  ¯ f°°f f ¯f °  f ° ¾ f .f¯¯f f %  .DD  f¯ ° f ©f  f¯f °½f ff¯f°½ ¯ °ff°f€ff . ° ¯f ° f¯ f f ¯f °   ff€f f .f°¾ ¾ ¯ff ¾°ff ff¯f %¯f .f¾  .f¾ %¯f .f .f¯¯f °f f f¯f . D@@.@ @9.

f °–f°©f° °¯ ¾ff° ½ nfff°D¯f¾f¯  °–f°° f Df f ¯ fff° °–f°¾f°f °f ½f ff¯f °f ff°f °–f°°  f¯ ¯f¾f°f ¾ ff¾f¾f¾ f°f ¯½f f¾ f ¾ %  % f½f¾  f¯ °f f° ¯°nf°f¯f f ¾ f– ¯ °©f–f f f ¯f ° f½f f ¾  °–f°  –°–f° °  ¾  . ¾¯½f°f–°–f°° ° f°f¯ °n½ff ¾. f°f¾ ¯ff ¯ff°–° ¯ ° f½ff° ¯½f ¾¾ ½ ¯ °ff° ff f f° °f ¯ °nf½ff° ¯ff¯f ¾ . f ¯ ¯f°f° ½ f°f° f¯f ¾f ff¯ f¾ff ¯ °–f© f ¾ f ¾ .f ¾ f ¯ °© f¾f° ½f f¯f¾f¯¾ nff ½ °n °f°– ½f¾f°f ¾ f ¾ ¾  % D°¯ ° f½ ¯ °ff° @ f½f¾ °–ff¯ff % %¯ °n½ff°f ¾.

f ¯ ¯f°–¾ f°–f°–¾f f° ¯°f ½f f °–¯ ½f fff¾ ¾¯ °n½ff°¾ ff ¾.f f f¾ f°½f f f f½f¾ °–¯ ½f f f f f½°°f f°f .f  ¾ f°–° f° ff ½f f°°f  ¾f¾ fff °–f f ¾f ff¾ f¾f ¾ f  ¯ f° f ¯ ¯ °f ¾½ff °–¯ ½f ¾ ¾ ¯ ¾ f¯ °ff ¾½f¾f°– fn½fff¾ %  ¯f f % .f ¾ ½   .f¾ °f @ ff f½ ¯ ff°¯ f°f°½f f °ff°–°fff fff½ ¯f°ff° fff°–¯ ¯½°f¾ff½ ff¯f ¾ ¾ f¯ °f¯ f½ fff°%%f°– ¯f¾ °ff°–f°– ¯ ¯½°f ¾ff½  °–f° ° f .°°fff° ff°½ ¯f¾f°f°– ff° ff¾ ° f¯ f f ff°–¯ ° ¯f€ff .

f°fff¾ ff–f°¯ f½f¯ ¯ ff€¾f° °f°–f ¾%%f°– ¯f¾ ½ ¯ °–f° ¾ ff °–f°¯ °–fff°-f .n% ©ff° °f°–f–f¯f¾ f°f f @ f½f ¾ ff–f° f½f f –°–f° f f  D f f° f ff f ¯ ¯f¾f° f ¾ f ¾f°– ff° °–f°#f @f– Jff @f #9f f¾f°–ff°°f ¯ f f ¯ ff°¾f ©ff°– f f° €f f¾ f ¯f f¾  °–ff° fff f°f ¯f¾ ff¯#f Jf #f°– ¾ f¾f ff¯f ¾  f¯ f¯ °©ff °f¾f ¾ –f°¯ °–fff° %% °f f¯ f ¾f ff¾°f f¯f°f ¾f°°f f°ff¯ ff°–¯ °–f¾f°° ff°¯ ¯f¾f°f ¾ ff¯ f°–f @f– Jf f @f ff–°–f°f ff¯ff°– ff° °–f°¾ ff ¾f°– fff° ¯ f f f f ¾%%ff€f%% .f° f°f ©f° ¾½ff f°– f¯f ¯ ¯ ¾ ½ ° ¯½f° ½f f f .f° f°¯ ¯ ¯½f° ½f f¯ ¯f°   ¯ f ¯ ¯f¾f° f ¾ ¯ °– °f f f f .f¯¯f f ff¾ f°– f°––fff¾ f°–f¾f %f % f¾ff°½ ° f½f ¾  f½f –°–f°f f f f°f¯ ¯f¾f°f ¾f°– ff° °–f°%% f– ©f° ¯ °––fff° ¯f°¾f ¯ ¯ fnf f .f° ¾ f ¯ ¯ ¯½f° ¾ ½ ° ½f f°f 9f f¯ f° ff° ¾ ff°ff f°f¯ f¯ ff¯ff°– ¾f¯½f f f f¯ °–f ff°f .f° °–f° ¯ ¯ fnf f° ¯ °–ff ¾ f° °–f°°f Jff ½° – ° ff° –°–f° f ff ° ¯ ¯  ¾f°  ff¾ ¾ ff–f° f ¯ ¯ ¾f¯  f°f f½f ¾ ff–f° f¯f f°– f ¯ ¯½°f ½fff° ff¯ f°– f ¾ ° f ¯ °–¯½ f ¾ f ¾ .f f°– ff° °–f° f @f– Jff @f f°¯ ¯f¾f°°f ff¯f ff°–f°¯ f ff¯f° ¯f¯ f ¯ ° –f¾f° fff½ ° f½ff°–¯ °–f¾f°½ ¯f¾f°f ¾ ff¯ f°–f .

@f– Jff @f f ff¯ ½ff°½ ° f½ff°– nf°––f °–f°½ –f°–f°f¯ Df¯ff°–¯f f %f  % % @f¾ ½f f f°–¾f f° ¯½f .

f° °–f°©f° ° ¯ °°– ¯ff  °  f ¾ °–f ½f ¯ ¯f¾f° f ¾ f– ©f° ¯ ° ¯½f° ¯f°f f .f ff¯@f€¾ f°– f€¾ ¯ ¯½°f f°– f°– f¾ ° ¯ °©f f° f ¾ .f ¯ ¾  ½ °n½f f ¾ .f ¯ °©ff°f° –ff°°f °–f° ½ ° ¯°f 9f f ¾ °–f f ff° ¯ f ¯ ¯f¾f° f ¾ f°– ff° °–f° ¾ f f - f° ¾ ¾°f ¯ °f€¾f° ff f .f° f¾ff° ¾ f ° ¾ ¾ f ¯ °– ½ °°–f° ff°f€¾¯ f f f°–ff¯ f¯ ¯f¾f°f ¾ f–¯ °f€¾f°¾ ¾ °–fff.°f ¾.ff .

f¯¯f ¾ f  f f–° f ¯ ¯ fnf°f ½f f f°– f¯f f° °–f ¾f¯f  –°–f° ¯¾°  f fnff° ¾ ¾f¯½f ½f fff %% .°°f ¾ ½ f½f f°– ff°  –°–f° f°f f°– n f ¯ °f€¾f° f .f ff¯f€¾f .f° f°f f¾ff° f€¾f° f¯ ¾ ¯ff ¯ff f°¯ f ff° °–f°f ¾ f ¾.f°f ff¾ ½  f ¾ff ff° ¾f ¾  f¾ff°f€¾f°ff ¾ff f©f€¯f°f  ¾ °–fff€¾¯ ¯ fffff ¾½f¾f°– ff°¾ f °ff ¾  9 fff°°ff ff¾ ½  # f °f° ¾f %f -f©¯% ½f f -f .f f°– n½f f°ffn°f ¾.

f° f ° f ff ¯¾f f– f–° f ° f ¯f° f°f ¯f¾¯f°°f . f ¾ f ½ ¾f ¾  ¯f°f ¯ f ¯ °f°–f fff f°– ¯¾°. °¯f¯ ¾ –°–f° f¯ff°– . ° ff f– fff f ¾ ff°–f° f°– f¯f ¾ °––f ¾f¯½f  ° –ff f ¾f  ¾f¯½°–  f°ff° f°– ¾f¯ f°– ©f  f ¾f ½f°– ¾ ¯f  .f f ¯ °fff° ¾ f ¯ ¯f f ° ¯ °°©f° °f°– ¯ff°¾f° ¯f°ff°f f f©f° ¾ f°–½° fff°–f°f ¾f f° ©–f f ½ °f fff° ½ f f°– ¾f ¯ f ¾f°f f°– ¾f % ¾ % f fff°°f  °–f°½ fff° ¾ ¾ f f° – ff° f°f¾f° ¾ff°¯ffff°¯ f½f f°f f½f½ ¾ff° f°ff°f % ¾ % ff° f½f¯ °–f¾f°f ¾ f ¾ f°–f°½f fff°f f–° ff ff ¯f¾¯ f½f f f¾f  ¾ff°   f– ½f f f f°– ff° °–f° ¾f°f f f°¯ °f¯½ff°°f ¯f°f   -f ¾ f ¯ °f¯ f ff¯ .f° f ¯ °–°–f ¾f ¾  ff ¯ °fff° ¾f ° f f f ¾ – °ff .f°¾ ¾f½ fff°f°– f° f½f f .¯ff¾ff°¯ °–f¯ ¾ ¯½ff°¯ °nf¯½f f©¯f½ fff°f– ff¯ fnff¾ ¾ f  ¾ f %% f°f f°– f°–¯¾°¾ ¯f°f – ¯ f f°f f–° ff¾¯ ° f°¯ f °–f° ff° f° ½©f° ¾ ¾°f f f–° f° ¾© f¾f¯ff¯ f©–f ¾© ¾f¯f°f .f°fff . f f¯ ¯ f–f¯f¾f¯ % °f  ¾ % f¯f ff°–f°f¯f¯ °fff° fffff ¾ f ff¯ ½ff°fff°– fn½ff°½f¯ ¯½°f¾¯ f¾ff°–¾f f°f°ff¾½ ¯f¾f°f°– ff° –°–f°° f f°¯¾ ¯¾¾f¯ .

¾¯ f ¯ ¯f¾f°°f  ff¯f ¾f¯ f %f .ff ° ff° ° ff° ¯ ¯ ff ½f f €f° f°f°f¯¾f½f ff°f ¾ f   ff¯ °©f ¾f¯ff° ½f f-f ¾ f f½ff°– nf¯½ff° ½f f°f  ¾ff° °–f° f½f f°– ¾f¯½ff°  ¯fff f° ° ¯ °°©f° fff f–° f ¾ f  f ¯ ¯½°f f¾f °f°– f½f f°– ff° ½f f°f ¾f¯½°– ©–f ¯ °°©f° f¾f° ¾ff° ¯ ° ½f ½f ¯fff ¾ °––f ¯ °– f° f–° f¾ f f°–¯f¾¯  ° ff ¯ f– °f°– ¾ff° ff ¯f°f f ¯ °fff° f ¾ f°– ¾ ½f f°f #f ff° f Df f°f  f½f ff¯ f f f€¾ f° ¾ ¯½f¯f°f ¾ f°–f° ¯f¯ f f f° ¯f¯ . f °–f°½ fff° ¾ ¯ff°f ¯ °–f ¾ ½ ¯f°f f°– f f°  f°– ¯¾° °–f° ¯ ¯© f° ¯ °–f–°–f° f° f° ¯ f ¯ f ½ fff° ½ fff° ¾  . %  f°ff f¯f ¾ ¯f¾f f°– ¾ nff –f¾ ¯ °f f ¾ ¾ ff f  -f¾ °f f° f¯ °–ff°–¾ ff f–¯ °fff°¾ nff¾¾ °f°– ½f¾f°f ¾ ¾ f° °f¯ff ° % Jff f  %   .

 ¾ff°f  f¾° ¯f°f  %f f % f ¯ °f€¾f° ff °  f½f ¾ ¾ °–f f€¾ ¯ ¯ ff ff ½f¾ f°– ff° °–f°f°f °f¾° f ¯f°fff°ff ff¾ ½  9f f¾fff¾f¾ f ½ – ¯ff °ff°¯ °ff°f f½ f ff f ¯f ff°¾ °ff°f  f¾°¾ff©f f f ¯f f¯ ¯f° f°– fff°f f–° ff¾ff–¯ °–f° nf°f° f°  ff°°f f° ¾¯ °n°f°f ¯ f° f–° f½f°– ¾f¯ ff 9 ff ½ fff ¾°¯ °f°–f fff¾f°ff°– ¯f¾ f° °–f°€¯f°f  ¾°––°ff¾f¯ ° ¯ °f° ff¯f °f°– n°ff°°f ½f ff°f ½f f¯f¾f ¾  f½f¾  ¯ °ff°°f¯ f ½ f°f° f–° f °–f°f°f ¾ ½f¾ 9f f ff°f ff ¾  f ¯ ¯½°f ¾¯ f¾f f° ©–f f ¯ ¯½°f ¾f°f 9fff¯f¾f¯f°–¯f f f¯ °–¯f°f¯ ½ff°¾ffff°– ½f¾ °fff°¯ ff ff¾ ½   ¯f¯f ¾ f¯ ° ¯f°ff°–¾ °f f–ff% % .

 f– ¾ff°– fff° fff-f ¾ f ¯ °n°ff°f ¾ f f°f  fff° ¾f ¾ ff°– f½f f ¾ f°– f°– ©f °f°– ¯f¾¯f° f–° f f½f f¯ ff°½ ff ¾ % .f¾¾f¾ °– °–f° ff ¾ ¯ ½ff° ¾f ½f¾ f° f  ¯f f°ff°f ff ff f°– f©f° ° ff f° f f¯ f½f f . %  . °f ¾f– . ° f .f¯¯f ° ff ° f° fff-f ¾ f  ff°– ¯ff f° f½f f ff f ¯f f ¾ °f f°f ¯ ¯½ ¾ff° f–° f ¯f¾  ¯f f½ f–° f °––f° f ¯f° f° ¾ ½f°– ¾f¯ ¯ °–nf½f° ½ fff°f°– f f½f €ff¯ f°f ¾ f° f½f f½ fff°% %  ½f¾ f ½f°–  ¯f f° f  f°f  °f°– ½ ¾f f°– f ff ¯ ° ¯f¾f f° ff ½f f°f ff f fff °–f ff¾f f ff°– ¯f¾ff ff°–ff°f f–¯ °–f° °–f   ¾ff °–° ¯ °n ff°°f f f¾f ff ½f f°f f°–f°n ff°¾ °–f f° fff ½f ff  ½f¾  f  f f– ¯°f °–f° f°f f° f°f f ½ n ff° f°ff f°f % ¾  %  ¯f¯ f .f¾ °ff°– €ff¯ ff€¾f°– ¯f° ¾ ½ f  f ° f f f . ©–f ¯ °f ff ¾ f° ¯ °fff° fff ¾ f° °–f°°f f½ ¯ ° ° ¾nf° ½ f f¾f .f°– ¯f¾ f ¾  f ¯ ff° ½f f °f .f¯¯f fff f°f ff° n ff°  f f° ¾ ¾°f f ff° f°  f–° f ¾ ½f¾ .f  ff ° f f f° f° f°   ¾f f°– ¾  f . ° °f ff ¾ f¾f f° f  ¯f ff¯ ¯ °f€¾f°ff °ff° f¯ °fff°  .¾f f .

 ° f f° °  f¯ ¯ ° f½f f f½f f f¯f ¾ff€ f¯ °–° ¯ ¯f°–f° f½f f°f f°f f ¾  f ¾f ¯ff °–f°f¯ f¯ fff°°f % °f %  ¾¯½f°°f ff f°– ff° f°f ° f¾° ° ¯ ½ff° ¾f ff f°– f f f ff° f° f ¯ ¯½°f ¾¯ f¾f f°– ¾f f°f f ff f¾ ¾ff f°– ff°  –°–f° f f°f f f° f .f f @©f° ¯ f ° ¯ °¯ f° f–f° °f°– ½ f f¾f ¾ f  ¾ f ¯ °f°f¯f° ¾f f¾f°–f ¯f°¾f f f½ ¾ff°f  ¾f¯½°–  –f¯ ff° f¾f ¾ f–f ¾ f°– f f°– f °f€¾ f°– f¾f °f  fff° €f %  Jff   % f° f½ f½ff ¯ f f ¯ °– f fff f¾f ¾ f°– f°– ¾€f ¯f¾¯ f° ¯ ¯½°f ff f°– ¯f f° ½© f ¾ f f½f f ¯ ff° ½ ff ¯°–f f° ff°–       .

f–f .ff¯  ¾°––°f f f¯ f ¯ fff° °–f° ¾f°f °f °––f ½f f ¯¯ff .f–f ° ¾f   f°f fn½ff°f ¾½f¾ °f°– f°f .f° °¯ ½ff°¾f–f¯ ff° °f°––°–f°f ff°–¯ ¯f¾f°f ¾ °–f°°ff°– f ff° f½½ ff°¯ f° f ff° ¯ff€f° f°f¯ f f°––°–©ff ¯ ff°½ ¯ °–f° ff¾f¾f  f°ff¯ ff°–¯f¾¯ ¯f¾f°f ¾ °f°– f°f .f° f° f ¾ °–f° ¯ °–f© f f f° f f .f° °–f° ©f° ¯ °––fff°¯f°¾f¯ ¯ fnff .f° ¾ °–f ¯f°¾f ¾ff ° ¯ ¯f¾f° f ¾ °f°–  f° f .f° %f % .f° f° ¯ f ¾ °–f° ¯ ¯½ f©f €  f°€f f° .f fff f°ff° ½f f ¾¯f f½f f¯f°f ¯f°  f½f f ¯f f½f f ° f¾ °f°–  f° f .f° ¾f ¯ ¾f ¾ f°–f° f°f f f f ff°–f° ¾ff f ¾ff f ¯f °" f f ¯ °©ff °–f° ff°f  ¾°––°f  f ¯ f ¯f°¾f ½f°– f½f f f .f°  nff ½ ¯ °–f°¯ f¯ °¾ ff ¾ ¾ ½f ff¾f f°f°¯ f° ff° ¾ ¯ f f½f ¯ ° f¯½°–f°  ½f f f ¾  ¾ f ¯ °f°–f fff ¾ff ¯ f ¯ ½ff° ¾f f°– f f° ½© f¾f° f°–  ff f°f ¯ f ¯f°¾f ¯ °–f ff° f .n f ¾ f ¾.f @ °f°– f°f . f ¯ ¯f¾f° f ¾ °f°– f f f .f°ff ¾¯f - °  .

°f ¾.f°%  Jff  %f ff¾ ½  .f °f°– f°f .f¾ °f  ¾f½f f°– ¯ ¯ fnf ¾f f @° ° ¾nff f ¯ ¯ f° ½f f°f f ½ ff f ¾ff° f° f°f° ¾ f¯f¯f°ff f f ff¯ °f° f°f½f ff¯f° ¾nff f¯ °–f°– ff° ½f f°f–f°©ff°¾ f°f f°–f°¯ ff°–¯ ¯ fnf¾f ¾  .

f ff %% .f   f°ff f f  ¾ f°–  °f½f¾  ½ff f¯f f ¾ f°f ¯ °–f° °– f ¾ f ¾ .°f D° f .f . f°f f–f¯ff°– ff°¾€ ¾f ¾f½ff-f @f€¾ .f©f¾f.f %% -f .f¯¯f ° %%f f ¯ ff€ ° f %%f ¯ °– °f f¯ff°ff f°f° f°f–    .f° ff°–f° f f¾ f¯ff° %% f @f€¾ ° f¾ fff f ¾  f°.f° f f ¯ °– °f @f– f° @f f°– ¯ ¯ff° f ¾ f ¾ .°ff ° -f€f¾ff°–f°¾ f€f %% f° J f°f %%f ¾  f f€f °.f€f .f¾f¾ ° fff°–f° @ff %% f f ff°–f° f¯ @f¯ %% °f° -f¾° f %% f f f¯f %% f f ff°–f° f %% Jf¾ff¯f¯ f %% @f° f€° f° .

f  ff¯ f .f  ff¯ ¾ ¾ °–f f f€¾ f°f n½ff° °–f° f–f ¯ff¯f f°©f° f°ff°ffff ¾½f¾ ¾ n½ff° f°f ©f°° ¯ °f ¯°f f°– f¯f ¾½ff f°f ¯ ff° f f ½f f f ¾ f  ¾¾°f ¯ ¯ fnf f .9D- @ f½f f ¾ .f %½f¾% f° ¾f ½ ff f°– ¯ f f°f f ¾ f°– °f °f½ff ff¯¯¯ff°%f€f%f ¾¾ f½ ff ¾ Df¯f f¯ ¯ f° f ¾ f ¾ . .f° °–f° ¯ °©f°©f° –f°©ff° f°– ¾f ff¯ f ° ff f½f °f ¾ f½°¯ff¾ ¾ f°– ff¾ ° f¯ ¯f¾f°f ¾ f°ff°f¯ ½ff° ¾f ½ ff° f°–  f° ff°– ff¯ ¾f¯  °f°f ° ¯ °– °f f°– ¯f°f ¾f f ¾ .

f #f ° f  ¯f¾°#€¯f€ff ¾ .f #f ¾ f .f °fff f f ¾.f ff       f .ff ¯ f ° ¯ °– f ¾f ¾f f ¾ ¾f¯f f f f°f °f °f f ¾ ff½° f° f ¾ °–f° ¯ © ½f f f f f ¾ .f ¯f¯ .f  ff#f .f #f€ff f.

f °f f .f #f  .ff .f fff D f  .f¯¯f °   f ff f .f f#f f f fff f f  f¯ f¾ f ff @  .f¯   f ¯f#f°   ff f @ f#f f .f° f f¯  .ff .ff ff ¯f   .°fff  .f¯¯f f   ff f °  f¯f°  @f  f f  .°f   Jff f  f f @f€¾ f .ff ff f f f  ff° .ff ff f @ f#f f f°°ff .ff fff @f  .¾f f f ¾  .  f.¾f f f ¾  .f©¯f f f f .f°f ¯ .¾f€f f f  f °°f Jf¯ff°ff f @f¾ f ¾f¯  .DD- ¾ f f ° f f .ff fff D f  f¯ f¾ f ff @  .f f  °f ¾¯f °f  @f€¾f .f¯¯f °¯f f f¯f¯f .f f @ f#f f f°°f f .f f#ff °°ff .ff .f° .ff .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful