You are on page 1of 4

c 

ϰϠόϓ .ΔϴϤϫ΃ ήΜϛϷ΍ ϝϮϠΤϟ΍ ϭ΃ ΏΎΒγϷ΍ ΪϳΪΤΗ ΔϠϜθϣ ϪΟ΍Ϯ˵ϧ ΎϨϧΈϓ ΏΎΒγϷ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΎϬϟ ΔϠϜθϣ ϞΣ ϝϭΎΤ˵ϧ ΎϣΪϨϋ
ΐϠϐΘϟ΍ ΎϨϨϜϤ˵ϳϭ ΏΎΒγϷ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϙΎϨϫ ϥ΃ ΪΠϧ ΎϨϧΈϓ ΞΘϨϤϟ΍ ϲϓ ΓέήϜΘϤϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ΔϠϜθϣ ϪΟ΍Ϯϧ ΎϣΪϨϋ ϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ
ΔϳΩΎϣ Ωέ΍Ϯϣϭ ΩϮϬΠϣ ΝΎΘΤΗ ΎϬϠϛ ϊΒτϟΎΑϭ ΓήϴΜϛ ϝϮϠΣ ΎϨϣΎϣ΃ ˮ΃ΪΒϧ Ϧϳ΃ ϦϜϟϭ .ϝϮϠΤϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϤΑ ΐΒγ Ϟϛ ϰϠϋ
ΐϴΠ˵ϳ ϱάϟ΍ ϝ΍Άδϟ΍ Ϯϫ ΍άϫ ˮΪΣ΍ϭ ϥ ˳ ΁ ϲϓ ϝϮϠΤϟ΍ Ϟϛ ϖΒτϧ ϥ΃ ΐΠϳ ϡ΃ Δϴ΋΍Ϯθϋ ΔϘϳήτΑ ϝϮϠΤϟ΍ ξόΑ έΎΘΨϧ ϞϬϓ
Pareto Chart ϮΘϳέΎΑ ϰϨΤϨϣ ϪϨϋ


c  c 

ϥϮϜϳ Ϊϗ ϖΑΎδϟ΍ ϝΎΜϤϟ΍ ϲϔϓ .Δγ΍έΪϟ΍ ϞΤϣ ΔϠϜθϤϟ΍ ϲϓ ΎϫήϴΛ΄Η ϢΠ˴Σ ΚϴΣ Ϧϣ ΏΎΒγϷ΍ ΐ͋Ηή˴ ϳ˵ ϲϧΎϴΑ ϰϨΤϨϣ Ϯϫ
ϭ΃ ϡΎΨϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ ΏϮϴϋ ϭ΃ ϦϴϠϣΎόϠϟ ΔϴϨϔϟ΍ Ε΍έΎϬϤϟ΍ ϒόο ϭ΃ ΕΎϨϴϛΎϤϟ΍ ΔϟΎΣ ˯Ϯγ ϞΜϣ ΓΪϳΪϋ Ύ˱ ΑΎΒγ΃ ϙΎϨϫ
ΔΒδϧ ΪϳΪΤΗ ΎϨϴϠϋ ϮΘϳέΎΑ ϰϨΤϨϣ Ϣγή˶ϟ .ϢϴϤμΘϟ΍ ϲϓ ΏϮϴϋ ϭ΃ ΞΘϨϤϟ΍ ϒϴϠϐΗ ϲϓ ˯ΎτΧ΃ ϭ΃ ΞΘϨϤϟ΍ ϝϭ΍ΪΗ ϲϓ ˯ΎτΧ΃
ϡϮϘϧ ϢΛ .ΐΒγ Ϟϛ Ϧϣ ΏϮϴόϟ΍ ΩΪϋ ΩΪΤϧϭ ΔΒγΎϨϣ ΔϴϨϣί ΓήΘϓ άΧ΄ϧ ϥ΄ϛ ΏΎΒγϷ΍ ϩάϫ Ϧϣ ΐΒγ Ϟϛ Ϧϣ ΏϮϴόϟ΍
ΔΌηΎϨϟ΍ ΏϮϴόϠϟ ΔϳϮΌϤϟ΍ ΔΒδϨϟ΍ ΩΪΤϧ ϥ΍ ϰϨόϤΑ ΏϮϴόϠϟ ϲϠϜϟ΍ ΩΪόϟ΍ ϰϟ· ΐΒγ Ϟϛ Ϧϋ ΔΌηΎϨϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ΔΒδϧ ΪϳΪΤΘΑ
΍ήϴΧ΃ϭ .΍άϜϫϭ ϞϗϷΎϓ ήΒϛϷΎΑ ˯˱ ΪΑ ΏϮϴόϠϟ ΔϳϮΌϤϟ΍ ΐδϨϟ΍ ΚϴΣ Ϧϣ ΏΎΒγϷ΍ ΐϴΗήΘΑ ϡϮϘϧ ϚϟΫ ΪόΑ .ΐΒγ Ϟϛ Ϧϋ
ϩΎϧΩ΃ ΢οϮϤϟΎϛ ϰϨΤϨϣ Ϣγήϧ
ϲϓ ΎϫΪΣϭ ΐΒδΘΗ ΎϬϧϷ ΔϴΟΎΘϧϹ΍ ΔϟΎϤόϟ΍ ˯ΎτΧ΃ ΔΠϟΎόϤΑ ΃ΪΒϧ ϥ΃ ΐΠϳ ΎϨϧ΃ ϰϠϋ ΎόϴϤΟ ϖ˶ϔΘ͉ ϧ˴ ϰϨΤϨϤϠϟ Δόϳήγ Γήψ˴ϨΑ˶
΍ΫΎϣ .ΔϴϧΎΛ ΓϮτΨϛ ΔϴΟΎΘϧϹ΍ ΕΎϨϴϛΎϤϟ΍ ΔϟΎΧ ϦϴδΤΘϟ ΄ΠϠϧ Ϊϗ ΎϨϧ΃ Ϛϟάϛ ΢ο΍Ϯϟ΍ Ϧϣ .ΞΘϨϤϟ΍ ΓΩϮΟ ϞϛΎθϣ Ϧϣ %60
ΏΎΒγϷ΍ ϲϗΎΒΑ ΔϧέΎϘϣ ΔϴϤϫ΃ Ε΍Ϋ Ζδϴϟ ϡΎΨϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ ΏϮϴϋϭ ϢϴϤμΘϟ΍ ΏϮϴ˵ϋ ϥ· ˮϰϨΤϨϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ Ϛϟάϛ ΞϨΘϨδϧ
ΏϮϴόϟ΍ Ϧϣ ςϘϓ %3 ϥϼ͋ΜϤ˴ ϳ˵ ΎϤϬϓ

ϻΪΑ ΕΎϳϮϟϭϷ΍ ΪϳΪΤΗ ϰϠϋ ΎϧΪϋΎδϳ ϪϧϷ ΍ΪΟ ΍Ϊϴϔϣ ΍ήϣ΃ ΕΎϴϟϮϟϭϷ΍ ϰϨΤϨϣ ϭ΃ ϮΘϳέΎΑ ϰϨΤϨϣ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϥΎϛ ΎϨϫ Ϧϣ
ϲΘϟ΍ ΕΎθϗΎϨϤϟ΍ϭ ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ ήϛάΘΗ ϥ΃ ϝϭΎΣ .ήϴΛ΄Η Ε΍Ϋ Ζδϴϟ ΏΎΒγ΃ ϰϠϋ ΐϠϐΘϟ΍ ϲϓ Ωέ΍ϮϤϟ΍ϭ ΪϬΠϟ΍ ΖϴΘθΗ Ϧϣ
Ϧϋ ϥϮΛΪΤΘϳ ΍ϮϠχ ϦϳήοΎΤϟ΍ ϥ΃ ϡ΃ ΔϘϳήτϟ΍ ϩάϬΑ ΕΎϳϮϟϭϷ΍ ΪϳΪΤΗ ϢΗ Ϟϫ .ωϮοϮϤϟ΍ ΍άϬϟ ΔϠΛΎϤϤϟ΍ϭ ΎϬΗήπΣ
:ϝϮϘϳ Ϧϣ ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ ϲϓ ϊϤδΗ ϚϧΈϓ ϝϭΪΠϟ΍ ϲϓ ΔϴϤϗήϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΏΎϴϏ ϲϓ ˮήϴΛ΄Η ϱ΃ ΎϬϟ βϴϟ ΓΪϳΪϋ ΏΎΒγ΃
ϲϫ ϡΎΨϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ ΏϮϴϋ ϥ· ϻ ϻ ϻ :ϝϮϘϳ ήΧϵ΍ ϊϤδΗϭ ˬϢϴϤμΘϟ΍ ˯Ϯγ ΔΠϴΘϧ βϣϷΎΑ ΞΘϨϤϟ΍ ϲϓ ΐϴϋ ΙΪΣ ΪϘϟ
ˬϒϴϠϐΘϟ΍ ϲϓ ΓέήϜΘϣ ˯ΎτΧ΃ ΩϮΟϭ ϊϣ ΞΘϨϤϟ΍ ΓΩϮΟ ϊϓήϧ ϥ΃ ΎϨϟ ϒϴϛ ΓάΗΎγ΃ Ύϳ :ϼ΋Ύϗ ϞόϔϨϳ ήΧ΁ ϊϤδΗϭ ˬαΎγϷ΍
˯ΪΒϟ΍ ϰϠϋ ϕΎϔΗϻΎΑ ήϣϷ΍ ϲϬΘϨϳϭ ϦϴϤΨΘϟ΍ ϰϠϋ ΔϴϨΒϤϟ΍ϭ ΓήϤΜϤϟ΍ ήϴϏ ΔθϗΎϨϤϟ΍ ήϤΘδΗϭ .ϒϴϠϐΘϟΎΑ ΃ΪΒϧ ϥ΃ ΐΠϳ
.ΎΒμϨϣ Ϣϫϼϋ΃ ϭ΃ ΎΗϮλ ˯ΎπϋϷ΍ ϰϠϋ΃ ϩΎϨΒΗ ϱάϟ΍ ΐΒδϟΎΑ


c   

Ϧϣ %20 ϥΈϓ ϥΎϴΣϷ΍ ΐϠϏ΃ ϲϓ Ϫϧ΃ ϲϨόϳ ϱάϟ΍ϭ 20 ± 80 ϥϮϧΎϗ ϭ΃ ϮΘϳέΎΑ ΃ΪΒϣ Ύϫ΄θϨϣ ϮΘϳέΎΑ ϰϨΤϨϣ ΓήϜϓ
ϦϜϟϭ %20 ϭ %80 ΔΒδϨΑ ϝ΍ϮΣϷ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϖϘΤΗ ϥ΍ ρήΘθϳ ϻ .Ξ΋ΎΘϨϟ΍ Ϧϣ %80 ϲϓ ΐΒδΘΗ ΏΎΒγϷ΍
Ϛϟάϟϭ .Ξ΋ΎΘϨϟ΍ Ϧϣ ήΒϛϷ΍ ϢϜϟ΍ ϲϓ ΐΒδΗ ΏΎΒγϷ΍ Ϧϣ ϞϴϠϗ ˯ΰΟ ϥ΍ ΪΠΘγ ϥΎϴΣϷ΍ Ϣψόϣ ϲϓ ϦϜϟϭ ϼϴϠϗ ϒϠΘΨΗ Ϊϗ
Ξ΋ΎΘϨϟ΍ Ϣψόϣ ϲϓ ΐΒδΘΗ ϲΘϟ΍ ΏΎΒγϷ΍ ΎϨϟ ϦϴΒϳ ϪϧϷ ΍ Ϊϴϔϣ ϮΘϳέΎΑ ϰϨΤϨϣ ϥΎϛ

c    

ΪϳΪΤΘϟ ϭ΃ ΓΩΪόΘϣ ΏΎΒγ΃ ΎϬϟ ΔϠϜθϣ ϱ΃ Δγ΍έΩ ϲϓ Ϊϴϔϣ ϮϬϓ ςϘϓ ΞΘϨϤϟ΍ ΓΩϮΟ ϞϛΎθϤΑ ΎλΎΧ βϴϟ ϮΘϳέΎΑ ϰϨΤϨϣ
ΝΎΟΩ Ϣότϣ ϭ΃ ϝϮϓ Ϣότϣ Ε΍Ω΍ήϳ· νΎϔΨϧ΍ ΐΒγ αέΪϧ ϥ΃ Ϊϳήϧ ΎϨϛ ΍Ϋ· ϼΜϤϓ .Ύϣ ˯ϲη ΡΎΠϨϟ Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΏΎΒγϷ΍
Ϧϋ ϦϴϴϟΎΤϟ΍ϭ ϦϴϘΑΎδϟ΍ ˯ϼϤόϟ΍ ϝ΍ΆδΑ ϡϮϘϧ ΪϘϓ Ϛϟάϟϭ ϢϫϷ΍ ΏΎΒγϷ΍ Δϓήόϣ ΝΎΘΤϧ ΎϨϨϜϟϭ ΓΪϳΪϋ ΎΑΎΒγ΃ ΡήΘϘϧ ΎϨϧΈϓ
ΏΎΒγϷ΍ ϒθΘϜϧϭ ϮΘϳέΎΑ ϰϨΤϨϣ Ϣγήϧ ˯ΎμϘΘηϻ΍ ΍άϫ ΔΠϴΘϧ Ϧϣϭ ΕΎΒΟϮϟ΍ ϲϓϭ ϢότϤϟ΍ ϲϓ ΎϬϧϭΪΠϳ ϞϛΎθϣ ϱ΃
Δϴδϴ΋ήϟ΍

Ε΍ϮϨϗ Ϟπϓ΃ ϲϫ Ύϣ ϦϜϟϭ ϖϳϮδΘϟ΍ ϒϳέΎμϣ ΓΩΎϳί ϰϟ· ΄ΠϠϧ Ϊϗ ΎϨϧΈϓ ΎϨΠΘϨϣ ϰϠϋ ˯ϼϤόϟ΍ ϝΎΒϗ· ΓΩΎϳί Ϊϳήϧ ΎϣΪϨϋ
ήΜϛϷ΍ ϖϳϮδΘϟ΍ ΔϠϴγϭ αέΪϧ ϥ΍ ΎϨϴϠϋ ϥ΃ ϭ΃ ϱϭΎδΘϟΎΑ Ε΍ϮϨϘϟ΍ ΔϓΎϛ ϰϠϋ ϒϳέΎμϤϟ΍ ΓΩΎϳί ϢδϘϧ Ϟϫ ˮϖϳϮδΘϟ΍
Ϣγήϧ ϪϴϠϋ ˯ΎϨΑϭ ΎϨΠΘϨϤΑ ϢϬΘϓ͉ήϋ ϲΘϟ΍ ϖϳϮδΘϟ΍ ΔϠϴγϭ Ϧϋ ˯ϼϤόϟ΍ ϝ΄δϧ ϥ΃ ΎϨϴϠϋ ϚϟάΑ ϡΎϴϘϠϟ .ΎϨΗΎόϴΒϣ ϲϓ ΍ήϴΛ΄Η
ήϴΒϛ ϲΒδϧ ήϴΛ΄Η ΎϬϟ βϴϟ ϲΘϟ΍ ϚϠΗϭ ΍ήϴΛ΄Η ήΜϛϷ΍ ϖϳϮδΘϟ΍ Ε΍ϮϨϗ ϰϠϋ ϑήόΘϧϭ ϮΘϳέΎΑ ϰϨΤϨϣ

  Rc 

ΎϤϫϼϜϓ Fish Bone Diagram ΔϜϤδϟ΍ ϞϜϴϫ ςτΨϣ ϊϣ ϮΘϳέΎΑ ϰϨΤϨϣ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϢΘϳ ϥ΃ ΍ΪΟ ΐγΎϨϤϟ΍ Ϧϣ
ΔϘϳήτΑ ΎϫΪϳΪΤΗ ϦϜϤϳ ϻϭ ΓήϴΜϛ ΏΎΒγ΃ ΎϬϟ ϲΘϟ΍ έϮϣϷ΍ ϲϫϭ ˬέϮϣϷ΍ ϭ΃ ϞϛΎθϤϟ΍ ΔϴϋϮϧ βϔϧ ϞΤϟ ϡΪΨΘδϳ
ΔϠϤΘΤϤϟ΍ ΏΎΒγϷ΍ Ϟϛ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ ΔϜϤδϟ΍ ϞϜϴϫ ςτΨϣ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ΐγΎϨϤϟ΍ Ϧϣ ϥϮϜϳ ΕϻΎΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ .ΔϴΑΎδΣ
ΎϬϟ ήϴΛ΄Η ϻ ϲΘϟ΍ ϚϠΗϭ ϢϫϷ΍ ΏΎΒγϷ΍ ΪϳΪΤΘϟ ϮΘϳέΎΑ ςτΨϣ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϢΛ ΔϠϜθϤϠϟ

 

ϼΜϤϓ .ΎϫήϴϐΗ ϰϠϋϭ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϰϠϋ Γήψϧ ˯ΎϘϟ· ΐΠϳ Ϛϟάϟϭ Δγ΍έΪϟ΍ ΖΤΗ ΔϠϜθϤϠϟ ΔϠ͋ΜϤ˴ ϣ ΔϨϴϋ έΎϴΘΧΎΑ ΔϳΎϨόϟ΍ ϲϐΒϨϳ
ϞΜϣ ΓΩΪΤϣ Ϣγ΍Ϯϣ ϭ΃ ΕΎϗϭ΃ ϲϓ ήϬψΗ ΓήϴΜϛ ϝΎτϋ΃ ϙΎϨϫ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΪΣ΍ϭ ήϬη ϲϓ ΓΩϮΠϟ΍ ΏϮϴϋ ΕΎϧΎϴΑ άΧ΄Η ϻ
άΧ΄ϧ ϥ΃ ΢μϳ ϼϓ ϝΎϔσϷ΍ ν΍ήϣ΃ ΔϬΟ΍Ϯϣ Δϴϔϴϛ Δγ΍έΩ ΎϧΩέ΃Ϯϟ ϼΜϤϓ .ΝΎΘϧϹ΍ ΓΩΎϳί Ε΍ήΘϓ ϲϓ ϭ΃ ϒϴμϟ΍ ΓήΘϓ
ϲϓ ήθΘϨϳ ϱάϟ΍ ΍ΰϧϮϠϔϧϷ΍ νήϣ ϞΜϣ ΔϨδϟ΍ Ϧϣ ΩΪΤϣ Ϟμϓ ϲϓ ήθΘϨΗ Ύ˱ ο΍ήϣ΍ ϙΎϨϫ ϥϷ ήϬη΃ ΓΪϋ ΓήΘϓ ΕΎϧΎϴΑ
Γήϴϐλ ΔϨϴϋ ϥϮϜΗ ΪϘϓ ήϬη΃ ΓΪϋ ϭ΃ ΔϠϣΎϛ Ε΍ϮϨδϟ ΔϠΜϤϣ ΎϤ΋΍Ω ΔϨϴόϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ Ϫϧ΃ ϲϨόϳ ϻ ΍άϫ .˯ΎΘθϟ΍
ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ ΔϨϴόϟ΍ ΩϭΪΣ ΝέΎΧ ΕΎϗϭ΃ ϲϓ ήΜϛ΃ ϞϜθΑ έήϜΘϳ ΐΒγ ΪΟϮϳ ϻϭ ΏΎΒγϷ΍ Ϟϛ ϞϤθΗ ΎϬϧ΃ ΎϤϟΎσ ΓήΒόϣ
Δγ΍έΪϟ΍ ϲϓ

  

ΪϤΘόϧϭ Δγ΍έΪϟ΍ Ϧϣ ϑΪϬϟ΍ ϰδϨϧ ΎϧΎϴΣ΃ .ΎϬΘϔϠϜΗ ϭ΃ ϝΎτϋϷ΍ ΩΪϋ ϞΜϣ ϝΎτϋϷ΍ ήϴΛ΄Θϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ βϴϳΎϘϤϟ΍ ϡΪΨΘγ΍
ϱάϟ΍ ϒϗϮΘϟ΍ ϭ΃ ϝΎτϋϷ΍ ΔϔϠϜΗ ϰϠϋ ΰϛήϧ ΎϨϧΈϓ Ύϣ ΓΪ˶ό˵ϣ ΔϠϜθϣ Δγ΍έΩ ΪϨϋ ϼΜϤϓ .Γή͋Βό˴ ϣ˵ Ζδϴϟ βϴϳΎϘϣ ϰϠϋ
ϥϷ ήΒόϣ ήϴϏ ΍άϬϓ ϪΛϭΪΣ ΪϨϋ Ϟτόϟ΍ Ρϼλ· Ϧϣί ϝϮσ ϰϠϋ ΪϤΘόϧ ϥ΃ Ύϣ΃ .ϒϗϮΘϟ΍ ΕΎϋΎγ ΩΪϋ ϱ΃ ΎϬΒΣΎμϳ
έήϜΘϳ Ϊϗ ήΧϵ΍ Ϟτόϟ΍ ΎϤϨϴΑ ϪΣϼλΈϓ ΕΎϋΎγ ήθϋ ϕήϐΘδϳϭ ϡΎόϟ΍ ϲϓ ΓΪΣ΍ϭ Γήϣ έήϜΘϳ Ϊϗ ϝΎτϋϷ΍ ξόΑ
Ϧϣ ΔϋΎγ ϦϴΛϼΛ ΎϨϔϠϜϳ ϱάϟ΍ ϞτόϟΎΑ ΃ΪΒϧ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ΎϨϧ΃ Ϛη ϻ .Γήϣ Ϟϛ ϪΣϼλϹ ΓΪΣ΍ϭ ΔϋΎγ ΝΎΘΤϳϭ Γήϣ ϥϮΛϼΛ
ΎϳϮϨγ ϒ͊ϗϮ˴ Θ˴ ϟ΍

!c" #$%& '

ΔϴϨϔϟ΍ Ε΍έΎϬϤϟ΍ ϲϓ έϮμϗ :ϞΜϣ ΕΎϋϮϤΠϣ ϲϓ ΏΎΒγϷ΍ ϊϴϤΠΗ ϰϟ· ΄ΠϠϧ Ϊϗ ΎϨϧΈϓ ϮΘϳέΎΑ ϰϨΤϨϣ Ϣγήϧ ΎϣΪϨϋ
ϰϟ· ΏΎΒγϷ΍ ϢϴδϘΗ ΪϨϋ ΔϳΎϨόϟ΍ ϲϐΒϨϳ .ΏΎΒγϷ΍ ΓήΜϛ ΐΒδΑ ϚϟΫϭ ΔϴΟΎΘϧϹ΍ Ε΍ΪόϤϟ΍ ΔϧΎϴλ ˯Ϯγ ϭ΃ ϦϴϠϐθϤϠϟ
ΓήϴΜϛ ˯΍ΰΟ΃ ϰϟ· ΏΎΒγϷ΍ ξόΑ Ϣ͋δϘ˴ Η˵ ϻ ϼΜϤϓ .ΏΎΒγ΃ ΔϋϮϤΠϤϟ ϭ΃ ΐΒδϟ ίΎϴΤϧ΍ ϙΎϨϫ ϥϮϜϳ ϻ ϲϜϟ ΕΎϋϮϤΠϣ
ϞϛΎθϣ ϊϴϤΠΘΑ ΎϨϤϗ ϮϠϓ .ϞΛΎϤΘϟ΍ Ϧϣ ωϮϧ ϙΎϨϫ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϞΑ ΓΪΣ΍ϭ ΔϋϮϤΠϣ ϲϓ ϯήΧ΃ ΏΎΒγ΃ ϊϴϤΠΘϳ ϡϮϘΗϭ
ϞϛΎθϣ έϮϬχ ϰϟ· ϱΩΆϳ Ϊϗ ϚϟΫ ϥΈϓ Δϴϋήϔϟ΍ ΎϬΑΎΒγ΃ ϰϟ· ϡΎΨϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ ϞϛΎθϣ ϢϴδϘΘΑ ΎϨϤϗϭ ΪΣ΍ϭ ΐΒδϛ Ε΍ΪόϤϟ΍
ΪϘϓ ϡΎΨϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ ϞϛΎθϣ ϢϴδϘΘϟ ϞΛΎϤϣ ϞϜθΑ Ε΍ΪόϤϟ΍ ϞϛΎθϣ ΎϨϤδϗ Ϯϟ ΎϨϧ΃ ϦϴΣ ϲϓ Ϣϴψϋ ήϴΛ΄Η ϱΫ ΐΒδϛ Ε΍ΪόϤϟ΍
.ΎϣΎϤΗ ΔΠϴΘϨϟ΍ ϒϠΘΨΗ

.ϝϭϷ΍ ΐΒδϠϟ ΔΠϴΘϧ ϪΘϘϴϘΣ ϲϓ Ϯϫ ήΧ΁ ΐΒγ ήϛάΑ ΙΪΤϳ Ϊϗ ϚϟΫϭ ΐΒδϟ΍ έ΍ήϜΗ ϡΪϋ ϰϟ· ϩΎΒΘϧϻ΍ ϲϐΒϨϳ Ϛϟάϛ
ϰϟ· ϱΩΆϳ ΎϤϣ ΖϳΰϠϟ Ϣ΋΍Ω ΏήδΗ ΙΪΤϳ ϲϟΎΘϟΎΑϭ Ε΍ΪόϤϟ΍ ϲϓ ΐϳήδΘϟ΍ ϊϧ΍Ϯϣ ϲϓ ΔϠϜθϣ ϙΎϨϫ ϥϮϜϳ Ϊϗ ϼΜϤϓ
΢μϳ ϻ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ΐϳήδΘϟ΍ ϊϧ΍Ϯϣ ΔϟΎΣ ˯Ϯδϟ ΔΠϴΘϧ Ζϳΰϟ΍ ϯϮΘδϣ νΎϔΨϧ΍ ϥϮϜϳ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ .ΓέήϜΘϣ ϞϛΎθϣ
ήΧ΁ ΐΒδϟ ΙΪΣ Ϊϗ ϦϜϳ Ϣϟ Ύϣ ϞμϔϨϣ ΐΒδϛ Ζϳΰϟ΍ ϯϮΘδϣ νΎϔΨϧ΍ ΐΘϜϧ ϥ΃