SKEMA TLO

PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 B. CINA KURSUS : KEMAHIRAN HIDUP
MINGGU/ TARIKH M1 4 JAN 2011 TAJUK DAN KANDUNGAN

SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117)

TAHUN : 2011 KREDIT : 3J (3+0) AMALI (JAM) ISL (JAM) CATATAN

HASIL PEMBELAJARAN

KULIAH (3 JAM)

TUTORIAL (JAM)

JAN 2011

1

SKEMA TLO

PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 B . CINA MATA PELAJARAN/KURSUS/KERTAS : KEMAHIRAN HIDUP MINGGU/ TARIKH
M2 (I1) 11 JAN 2011

SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117) KULIAH TUTORIAL AMALI (JAM) ISL (JAM)

TAHUN : 2011 KREDIT : 3 JAM CATATAN
Pusat Perkembangan Kurikulum.

TAJUK DAN KANDUNGAN
Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

HASIL PEMBELAJARAN

1.

Analisis Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Definisi kurikulum Konsep dan jenis kurikulum

Menghuraikan sistem kurikulum dan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) di Malaysia (1.1) Menginterpretasikan proses perancangan, pelaksanaan dan penilaian KHSR (1.2)

Tutorial 1 Mengenalpasti Objektif Kemahiran Hidup SR Organisasi, Kandungan dan sejarah perkembangan KHSR (1JAM)

2.

13 JAN 2011 (tutorial)

Sejarah perkembangan KHSR • Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah - Objektif Kemahiran Hidup SR - Organisasi Kandungan - Penekanan dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran - Pengendalian aktiviti dan Penilaian - Pemetaan dan Kesinambungan Kandungan - Format Huraian (Bidang/Unit/ Tajuk; Hasil Pembelajaran; dan Cadangan Aktiviti) Analisis pekeliling-pekeliling ikhtisas berkaitan

Cari di laman web. Tentang huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4,5 & 6.

KPM

3. Menganalisis dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk merancang, mereka bentuk dan membina kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (1.3) (1.6)

Persediaan untuk tutorial : Carian maklumat dari internet

Inovasi kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah - Perlaksanaan inovasi kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah - Pembangunan dan pemupukan Pemikiran dalam inovasi kurikulum

JAN 2011

2

organasasi stor dan penyenggaraan bengkel CATATAN TAJUK DAN KANDUNGAN Pentadbiran dan pengurusan KHSR • • Pengurusan dan pentadbiran sumber manusia Pengurusan dan pentadbiran bengkel Tugas pelajar Organisasi stor . Safety management: Strategy and practice.Tugas pelajar O rganisasi stor .4)(3.SKEMA TLO PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 BC MATA PELAJARAN/KURSUS/KERTAS : KEMAHIRAN HIDUP MINGGU/ TARIKH M3 (I 2) 18 JAN 2011 SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117) KULIAH TUTORIAL Tutorial 2 Perbincangan tentang TAHUN : 2011 KREDIT : 3 JAM ISL Persediaan tutorial: Pelajar mencari sumber rujukan tentang tugas guru. ( 1 Jam ) JAN 2011 3 .Sistem penyimpanan stok Penyenggaraan bengkel Jenis-jeins senggaraan Langkah-langkah kawalan Senggaraan HASIL PEMBELAJARAN AMALI 1.3)(3.4) 20 JAN 2011 (tutorial) • . R.Sistem penyimpanan stok . (1996).3)(3. Menjelaskan skop organisasi dan pengurusan bengkel. London: ButterworthHeinemann Ltd.3) (3.Jenis-jeins senggaraan Pybus. (1. Oxford.

• 27 JAN 2011 tutorial Peraturan dan etika Punca kemalangan Punca kebakaran Pertolongan Cemas .3) CATATAN Ismail Bahari (2002). punca kebakaran.Peti Pertolongan cemas .1)(1.Tanggungjawab ketika kecemasan .2)(5.4)(4.5)(7.2)(1.3) (3.Langkah pencecagahan kebakaran Pertolongan Cemas .2)(5. Pengaturan sendiri di dalam pengurusan keselamatan kesihatan pekerjaan.SKEMA TLO PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 BC MATA PELAJARAN/KURSUS/KERTAS : KEMAHIRAN HIDUP MINGGU/ TARIKH M4 ( I3) 25 JAN 2011 SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117) KULIAH TUTORIAL Tutorial 3 Perbincangan tentang TAHUN : 2011 KREDIT : 3 JAM AMALI ISL Persediaan tutorial: Pelajar mencari sumber rujukan tentang peraturan dan etika.Jenis-jenis rawatan dan bantuan kecemasan ( 1 jam ) JAN 2011 4 .Peti Pertolongan cemas .Tanggungja wab ketika kecemasan . Kuala Lumpur: McGraw-Hill.pun ca kemalangan dan pertolongan cemas.3)(3.Jenis-jenis rawatan dan bantuan kecemasan HASIL PEMBELAJARAN Mengaplikasikan pengurusan keselamatan bengkel (1. (buku & internet) TAJUK DAN KANDUNGAN Keselamatan Bengkel • Peraturan dan etika Umum Keselamatan Punca kemalangan Langkah pencegahan kemalangan Rekod kemalangan Punca kebakaran Jenis-jenis api/kebabakan Peralatan pencegahan kebakaran .

SKEMA TLO PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 BC MATA PELAJARAN/KURSUS/KERTAS : KEMAHIRAN HIDUP SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117) TAHUN : 2011 KREDIT : 3 JAM MINGGU/ TARIKH M5 29 JAN 2011 TAJUK DAN KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN KULIAH ( 3JAM) TUTORIAL (JAM) AMALI (JAM) ISL (JAM) CATATAN TAHUN BARU CINA ( 3 – 4 FEB 2011) 3 FEB 2011 TANDATANGAN PENSYARAH ____________________________________ ( NAMA : CHO KENG BOON ) TANDATANGAN KETUA JABATAN/ KETUA UNIT KOKURIKULUM _______________________________________ ( NAMA : NORAZLAN B ISMAIL ) TARIKH: ________________________ TARIKH: ________________________ JAN 2011 5 .

: 1.Pematuhan prosedur perolehan .2)(4.1) (4.Kaedah pembelian . pengendalian bahan dan alatan Menghuraikan pengendalian bahan dan alatan. Tutorial 4 Pelajar dalam kumpulan membincangkan pengurusan kewangan dan pengurusan alatan & bahan ( 1 jam ) Mencari sumber tentang pengurus kewangan sekolah dan tatacara perolehan bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup di sekolah SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117) KULIAH TUTORIAL AMALI TAHUN : 2011 KREDIT : 3 JAM ISL CATATAN TAJUK DAN KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN 10 FEB 2011 tutorial Pengurusan alatan dan bahan • Perolehan .2) JAN 2011 6 .2)(8.Terimaan bekalan (1.1)(3.3)(3.4)(5.4)((4. Menghuraikan pengurusan kewangan.2)((3.SKEMA TLO PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 BC MATA PELAJARAN/KURSUS/KERTAS : KEMAHIRAN HIDUP MINGGU/ TARIKH M6 ( I 4 ) 8 FEB 2011 Pengurusan kewangan • • • • Sumber kewangan Perancangan perbelanjaan Bidang tugas guru Pematuhan prosedur Perbelanjaan 2.1)((8.

tujuan Akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan Negara (NIOSH) dan fungsi Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Menyatakan langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika diri dan Etika kerja semasa melakukan kerja.2)(8.1)((8.1)(3.2)((3.SKEMA TLO PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 BC MATA PELAJARAN/KURSUS/KERTAS : KEMAHIRAN HIDUP MINGGU/ TARIKH M7 ( I 5 ) 14 FEB 2011 SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117) KULIAH TUTORIAL Tutorial 5 Perbincangan dalam kumpulan tentang pengurusan keselamatan (JKKP).3)(3.4)((4. Hubungan dengan institusi pendidikan HASIL PEMBELAJARAN CATATAN • Mengaplikasikan pengurusan keselamatan bengkel Menyatakan perkembangan. • • • 18 FEB 2011 Tutorial - ( 1 jam ) - • (1.2)(4. peranan NIOSH & tanggungjawab TAHUN : 2011 KREDIT : 3 JAM AMALI ISL Mencari maklumat melalui pembacaan & internet tentang pengurusan JKKP dan NIOSH TAJUK DAN KANDUNGAN Peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel • Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Objektif Dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan Perundangan Perkhidmatan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH) Peranan dan tanggung jawab.4)(5.1) (4. Menghuraikan risiko pengurusan kebakaran dan penggunaan perlatan pencegahan kebakaran.2) JAN 2011 7 .

strategi. kawalan.Konsep pendekatan objektivisme JAN 2011 • Mengaplikasika n pendekatan. jawatankuasa.SKEMA TLO PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 BC MATA PELAJARAN/KURSUS/KERTAS : KEMAHIRAN HIDUP MINGGU/ TARIKH M8 ( I6 ) 22 FEB 2011 TAJUK DAN KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117) KULIAH TUTORIAL TAHUN : 2011 KREDIT : 3 JAM AMALI ISL CATATAN Peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel • Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Misi Peranan dan tanggung jawab -Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pendaftaran Caruman Perlindungan insurans bencana pekerjaan Hubungan dengan institusi pendidikan • Mengaplikasikan pengurusan keselamatan bengkel. Perlindungan insurans bencana pekerjaan DAN Hubungan dengan institusi pendidikan Tutorial 6 • Perbincangan • tentang PERKESO dan • Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 • Pendek atan objektivisme • Pendek atan konstruktivisme ( 1jam) 24 FEB 2011 • Pendaftaran. pengelasan. Pelajar dikehendaki mencari maklumat tentang PERKESO dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 serta Pendekatan objektivisme. kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan 8 . penggunaan dan standard Pendekatan pengajaran dan pembelajaran • Pendekatan objektivisme . Pendekatan konstruktivisme • Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) Peraturan keselamatan dan kesihatan pekerja: Dasar. Peranan dan tanggungjawab PERKESO Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Caruman.

SKEMA TLO .2)(4.1)(3.4)((4.3)(3.1)((8.2)((3.4)(5.Konstruktivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (1.2) JAN 2011 9 .1) (4.2)(8.Objektivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • Pendekatan konstruktivisme Konsep pendekatan Konstruktivisme .

2)((3.1)(3.2)(8.1) (4.3)(3. konstekstual dan pembelajaran berasaskan projek Mengaplikasi poendekatan konstruktivisme.1)((8.4)(5.SKEMA TLO PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 BC MATA PELAJARAN/KURSUS/KERTAS : KEMAHIRAN HIDUP MINGGU/ TARIKH M9 ( I7 ) SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117) KULIAH TUTORIAL Tutorial 7 Perbincangan konsep konstruktivisme . konstekstual dan pembelajaran berasaskan projek dalam pengajaran dan pembelajaran • • 04 MAC 2011 • Pendekatan pembelajaran berasaskan projek (1. konstekstual dan pembelajaran berasaskan projek Membanding bezakan pendekatan konstruktivisme.4)((4.2)(4.2) TANDATANGAN PENSYARAH ____________________________________ ( NAMA : CHO KENG BOON ) TARIKH: ________________________ TANDATANGAN KETUA JABATAN/ KETUA UNIT KOKURIKULUM _______________________________________ ( NAMA : NORAZLAN B ISMAIL ) TARIKH: ________________________ JAN 2011 10 . konstekstual dan pembelajaran berasaskan projek (1jam ) TAHUN : 2011 KREDIT : 3 JAM AMALI ISL Mengesan pelaksanaan teori konstruktivis me dan projek dalam pembelajaran dengan merujuk internet dan buku rujukan TAJUK DAN KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN 1 Mac 2011 Pendekatan pengajaran dan pembelajaran • Pendekatan pembelajaran secara kontekstual • Memahami konsep pendekatan konstruktivisme.

2)(4.1)((8. strategi.2)(8.1) (4.2) Tutorial 8 Dalam kumpulan pelajar berbincang tentang pendekatan.4)(5.1)(3.2)((3.SKEMA TLO PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 BC MATA PELAJARAN/KURSUS/KERTAS : KEMAHIRAN HIDUP MINGGU/ TARIKH M10 ( I 8 ) Pendekatan pengajaran dan pembelajaran 8 Mac 2011 • Perubahan konsep dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • Mengaplikasikan pendekatan.3)(3.4)((4. strategi. kaedah dan teknik pengajaran dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup ( 1 jam ) Carian maklumat dari internet atau perpustakaan tentang pendekatan pengajaran dan pembelajaran SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117) KULIAH TUTORIAL AMALI ISL TAHUN : 2011 KREDIT : 3 JAM CATATAN TAJUK DAN KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN 10 MAC 2011 Tutorial • Kajian Masa Depan JAN 2011 11 . (1. kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan.

SKEMA TLO PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 BC MATA PELAJARAN/KURSUS/KERTAS : KEMAHIRAN HIDUP MINGGU/ TARIKH TAJUK DAN KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN KULIAH SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117) TUTORIAL AMALI ISL TAHUN : 2011 KREDIT : 3 JAM CATATAN M11 14 – 18 MAC 2011 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1 JAN 2011 12 .

1) (4.4)(4.2) Strategi.1)((8. kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • Definisi strategi. kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan.1)(3.4)(5.3)(3.2)(8.Hidup JAN 2011 13 .2)(4. strategi.SKEMA TLO PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 BC MATA PELAJARAN/KURSUS/KERTAS : KEMAHIRAN HIDUP MINGGU/ TARIKH M12 ( I 9 ) 22 MAC 2011 TAJUK DAN KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN • Mengaplikasikan pendekatan. KULIAH SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117) TUTORIAL AMALI TAHUN : 2011 KREDIT : 3 JAM ISL CATATAN Pendekatan pengajaran dan pembelajaran Tutorial 9 • Pembelajaran berasaskan ketrampilan (Competency Based Learning (CBL)) Pembelajaran psikomotor dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • Bincang tentang Pembelajaran berasaskan ketrampilan (Competency Based Learning (CBL)) Mencari maklumat dan bahan • 24 MAC 2011 Tutorial (1. kaedah dan teknik • Pembelajaran psikomotor dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ( 1jam ) Berkaitan dengan CBL dan pembelajar an psikomotor mata pelajaran dalam K.2)((3.

kaedah dan teknik P&P Bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran Kemahiran Hidup • (1.3)(3.Pembelajaran secara kooperatif .Pembelajaran Masteri SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117) KULIAH (JAM) TUTORIAL AMALI TAHUN : 2011 KREDIT : 3 JAM ISL CATATAN HASIL PEMBELAJARAN • Mengaplikasik an pendekatan.Projek .Permainan .SKEMA TLO PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 BC MATA PELAJARAN/KURSUS/KERTAS : KEMAHIRAN HIDUP MINGGU/ TARIKH M13 ( I 10) 29 april 2011 TAJUK DAN KANDUNGAN Strategi.1)(3.Pembelajaran aktif/perbincangan .Berpusatkan murid . kaedah dan teknik P&P bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran Kemahiran Hidup TANDATANGAN PENSYARAH ____________________________________ ( NAMA : CHO KENG BOON ) TARIKH: ________________________ TANDATANGAN KETUA JABATAN/ KETUA UNIT KOKURIKULUM _______________________________________ ( NAMA : NORAZLAN B ISMAIL ) TARIKH: ________________________ JAN 2011 14 . kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan Tutorial 10 Berbincang tentang strategi. internet dan lain-lain rujukan tentang strategi.Simulasi . kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • Strategi pengajaran dan pembelajaran .Berpusatkan bahan/aktiviti Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan murid .2)((3.4) 30 APRIL 2011 Mencari nmaklumat melalui buku. strategi.Berpusatkan guru .Lawatan .

SKEMA TLO PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 BC MATA PELAJARAN/KURSUS/KERTAS : KEMAHIRAN HIDUP MINGGU/ TARIKH TAJUK DAN KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN KULIAH SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117) TUTORIAL TAHUN : 2011 KREDIT : 3 JAM AMALI ISL CATATAN JAN 2011 15 .

SKEMA TLO M14 ( I 11 ) 05 april 2011 Strategi. strategi.Demonstrasi/tunjuk cara .4)(5. strategi.Bercerita Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan bahan • • Mengaplikasikan pendekatan.2)(4.3)(3.1)(3. kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan guru .2)((3.1)(4.4) (4. kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan (1.2) Tutorial 11 Bincang pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran untuk tajuk bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup ( 1 jam ) Membuat rujukan tentang kaedah dan teknik pemusatan guru dan teknik pengajaran pemusatan bahan 07 APRIL 2011 - Modul Carta Slaid Pita rakaman Perisian kursus pembelajaran (courseware) .Syarahan/kuliah .Laman Web/Internet .Peralatan/bahan PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 BC MATA PELAJARAN/KURSUS/KERTAS : KEMAHIRAN HIDUP MINGGU/ TARIKH JAN 2011 SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117) KULIAH TUTORIAL AMALI TAHUN : 2011 KREDIT : 3 JAM ISL CATATAN TAJUK DAN KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN 16 .

strategi.4)(5.2) PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 BC MATA PELAJARAN/KURSUS/KERTAS : KEMAHIRAN HIDUP MINGGU/ TARIKH JAN 2011 SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117) TAHUN : 2011 KREDIT : 3 JAM ISL CATATAN TAJUK DAN KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN KULIAH TUTORIAL AMALI 17 .3)(3.SKEMA TLO M15 ( I 12 ) 12 APRIL 2011 • Kemahiran menyoal dalam pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .Teknik-teknik menyoal .2)((3.1)(4. kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan Tutorial 12 • Perbincangan tentang kemahiran menyoal dan aras-aras soalan untuk perancangan pengajaran ( 1jam) Merujuk buku rujukan pedagogi tentang Kemahiran menyoal dalam pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 14 APRIL 2011 Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penyediaan rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran (1.Aras-aras soalan • Mengaplikasikan pendekatan.2)(4.4) (4.1)(3.

SKEMA TLO M16 (I 13) 19 APRIL 2011 Tutorial 13 • Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran (1. 21 APRIL 2011 PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 BC MATA PELAJARAN/KURSUS/KERTAS : KEMAHIRAN HIDUP MINGGU/ TARIKH TAJUK DAN KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN KULIAH SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117) TUTORIAL AMALI ISL TAHUN : 2011 KREDIT : 3 JAM CATATAN JAN 2011 18 .3)(3.2)((3.4) Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penyediaan rancangan pengajaran dan pembelajaran harian ( sambungan ) • Perbincangan dan menyediakan satu RPH dengan tajuk yang telah dipilh oleh GP ( 1jam ) Mencari bahan dan panduan penyediaan RPH untuk diperbincangk an dalam tutorial.1)(3.

4)(5.2)(3.4) (4.1)(4. ( 1 jam ) Mengenal pasti ciri-ciri sumber yang berkesan untuk digunakan dalam pengajaran Mencari baan dan rujukan di perpustakaan dalam penyediaan rancangan tahunan dan BBM 28 APRIL 2011 ( tutorial ) Bahan bantu mengajar • Jenis dan contoh bahan bantu mengajar Menyediakan bahan bantuan mengajar mengikut tajuk pelajaran kemahiran hidup (1.2) Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 BC MATA PELAJARAN/KURSUS/KERTAS : KEMAHIRAN HIDUP MINGGU/ TARIKH TAJUK DAN KANDUNGAN SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117) TAHUN : 2011 KREDIT : 3 JAM AMALI ISL CATATAN HASIL PEMBELAJARAN KULIAH TUTORIAL JAN 2011 19 .3)(3.2)(4.1)(3.SKEMA TLO M17 (I14) 26 APRIL 2011 Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • Rancangan pengajaran tahunan/semester Tutorial 14 Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran Perbincangan Dalam kumpulan tentang rancangan pengajaran tahunan / semester dengan tajuk yang dipilih. Bincang pembuatan BBM yang sesuai dengan tajuk.

4) (4.1)(3.4)(5.2)(3.2)(4.1)(4.SKEMA TLO M18 (I5) 3 MEI 2011 Bahan bantu mengajar • Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) Menyediakan bahan bantuan mengajar mengikut tajuk pelajaran kemahiran hidup 1.2) Membincangkan contoh-contoh sumber pengajaran dan tujuan penggunaannya • 5 Mei 2011 Mencari bahan dan rujukan di perpustakaan Sebagai persediaan membuat bahan bantu mengajar ( 1 jam ) PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 BC MATA PELAJARAN/KURSUS/KERTAS : KEMAHIRAN HIDUP MINGGU/ TARIKH JAN 2011 SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117) TAHUN : 2011 KREDIT : 3 JAM ISL CATATAN TAJUK DAN KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN KULIAH TUTORIAL AMALI 20 .3)(3.

SKEMA TLO M 19 09/5/1113/5/11 ULANGKAJI & GANTI KULIAH PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 BC MATA PELAJARAN/KURSUS/KERTAS : KEMAHIRAN HIDUP SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117) TAHUN : 2011 KREDIT : 3 JAM MINGGU/ TARIKH JAN 2011 TAJUK DAN KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN KULIAH ( 3JAM) TUTORIAL (JAM) AMALI (3JAM) ISL (JAM) CATATAN 21 .

SKEMA TLO M20 16/5/2011 20/5/2011 ULANGKAJI & GANTI KULIAH PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 BC MATA PELAJARAN/KURSUS/KERTAS : KEMAHIRAN HIDUP SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117) TAHUN : 2011 KREDIT : 3 JAM MINGGU/ JAN 2011 TAJUK DAN KANDUNGAN KULIAH TUTORIAL AMALI ISL CATATAN 22 .

SKEMA TLO TARIKH ( 3JAM) (JAM) (3JAM) (JAM) M21 23/5/1127/5/11 PEPERIKSAAN PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 BC MATA PELAJARAN/KURSUS/KERTAS : KEMAHIRAN HIDUP SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117) TAHUN : 2011 KREDIT : 3 JAM JAN 2011 23 .

SKEMA TLO MINGGU/ TARIKH TAJUK DAN KANDUNGAN KULIAH ( 3JAM) TUTORIAL (JAM) AMALI (3JAM) ISL (JAM) CATATAN M22 30/5/1117/6/11 CUTI ANTARA SEMESTER TAHUN 2011 TANDATANGAN PENSYARAH ____________________________________ ( NAMA : CHO KENG BOON ) TANDATANGAN KETUA JABATAN/ KETUA UNIT KOKURIKULUM _______________________________________ ( NAMA : NORAZLAN B ISMAIL ) TARIKH: ________________________ TARIKH: ________________________ JAN 2011 24 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful