1.

0 PENDAHULUAN

Mohd Majid Konting (2000:43) menjelaskan bahawa kajian literutur merupakan satu pengetahuan yang memainkan beberapa peranan yang diperoleh daripada karya-karya berkaitan dan membolehkan seorang pengkaji menerang dan menjelaskan latar belakang sesuatu masalah. Hasilnya akan memberikan kepada pengkaji untuk mengenal pasti sejauh mana wujudnya permasalahan sesuatu bidang yang dikaji itu.

2.0 SOROTAN KAJIAN YANG BERKAITAN

Perkara-perkara yang akan diperkatakan dalam tugasan kajian literatur ini diperoleh dari beberapa buah karya yang dihaslilkan oleh Nik Safiah Karim, Abdul Hamid Mahmood, Mohin Ibrahim, Asrafdan beberapa orang ahli bahasa lainnya. Perkara-perkara yang akan dibincangkan ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu kajian lepas dan kajian yang berkaitan dengan tajuk. Kajian lepas mencakupi beberapa kajian-kajian yang dijalankan di Malaysia dan di Brunei.

2.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN

Kajian yang terkandung dalam bahagian literatur yang berkaitan dengan tajuk Penggunaan Bahasa Melayu Baku dalam Proses Pengajaran dan Pemelajaran Bahasa Melayu itu adalah: 1. Perkaitan Hubungan Penggunaan Bahasa Melayu Baku dengan Pengajaran dan Pemelajaran Bahasa Melayu. 2. Fungsi Penggunaan Bahasa Melayu Baku dalam Pengajaran dan Pemelajaran Bahasa Melayu. 3. Perkaitan Masalah Ketidakcekapan Penggunaan Bahasa Melayu Baku dengan Masalah Sikap Pengguna Bahasa Melayu.
1

Punca Masalah Ketidakcekapan Penggunaan Bahasa Melayu Baku dalam Pengajaran dan Pemelajaran Bahasa Melayu. Perkaitan Hubungan Penggunaan Bahasa Melayu Baku dengan Pengajaran dan Pemelajaran Bahasa Melayu Menurut Abdul Hamid Mahmood (1983). ejaan. Manakala. Einar Haugen (1980) mendefinisikan bahasa Melayu baku adalah suatu kelainan bahasa yang menggambarkan keseragaman dalam bentuk dan fungsi. termasuklah ilmu pengetahuan Bahasa Melayu. peristilihan atau tatabahasa. unsur pemisah (bahasa Melayu baku memisahkan bentuk bahasa Melayu baku itu daripada dialek-dialek lain) dan pemberi prestij (bahasa Melayu baku digunakan oleh segolongan orang dalam suasana tertentu). istilah. sama ada dari segi ejaan.1. penguasaan Bahasa Melayu Baku itu merangkumi penguasaan semua aspek kebahasaan. Tambahan lagi. Seorang ahli linguistik. termasuklah aspek sebutan. 2 . maksud keseragaman dalam fungsi itu pula adalah bahasa Melayu baku itu dapat dijadikan sebagai unsur penyatu (kelainan bahasa yang digunakan oleh orang dari pelbagai daerah dialek). tatabahasa dan kosa kata.1. Keseragaman dalam bentuk bermaksud bahasa Melayu baku itu telah dilakukan pengekodan. 2.4. penggunaan Bahasa Melayu Baku itu memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu kerana ia harus boleh berfungsi sebagai bahasa akademik yang lengkap dengan laras-laras bahasa untuk memperkatakan pelbagai hal baharu dalam aneka bidang ilmu pengetahuan.

penggunaan kata. 3 . proses pengajaran dan pemelajaran adalah dua proses yang berlaku serentak dalam pendidikan yang kedua-duanya menjadi saluran untuk menyampaikan sesuatu bahan pendidikan. bahasa Melayu baku berdiri sama tinggi dengan bahasa-bahasa moden di negara-negara maju yang lain seperti bahasa Inggeris. termasuklah dalam proses pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu di sekolah yang lebih mengutamakan kepada guru untuk menggunakan bahasa Melayu Baku ketika melaksanakan proses tersebut.Seterusnya. 2.2. Kegagalan dalam melaksanakan kedua-duanya itu bererti kegagalan pendidikan seluruhnya. Melalui fungsinya ini. dan bahasa-bahasa lain. Fungsi Penggunaan Bahasa Melayu Baku dalam Pengajaran dan Pemelajaran Bahasa Melayu Nik Safiah Karim (1989:21) menyatakan fungsi Penggunaan Bahasa Melayu Baku dalam proses pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu itu adalah sebagai bahasa ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai saluran untuk menyampaikan ilmu dan sekaligus menjadi asas pembinaan tamadun yang tinggi. tatabahasa. Menurut Einar Haugen (1980). istilah. bahasa Jerman. Manakala Ismail Dahaman (1994) menjelaskan bahawa bahasa Melayu baku ialah bahasa Melayu yang sempurna dari segi penggunaan aspek-aspek bahasanya seperti dari segi ejaan. laras bahasa dan sebutan. Nik Safiah Karim (1989:19) menyatakan bahawa bahasa Melayu Baku merupakan bahasa yang mempunyai keseragaman dan variasi bahasa yang menjadi norma penggunaan bahasa Melayu dalam situasi-situasi rasmi. bahasa Jepun.1.

2. sesetengah pengguna bahasa Melayu juga menganggap bahasa Melayu yang baku itu memberikan gambaran seolah-olah bahasa itu tidak sempurna. jika tahap pemikiran seseorang pengguna bahasa itu di tahap baik dan tinggi tahap 4 . Ini mengakibatkan pengguna bahasa Melayu menuturkannya mengikut sesuka hati mereka.Manakala. Asraf (1989:33) ada menjelaskan bahawa bahasa Melayu baku itu berfungsi sebagai bahasa ilmu pengetahuan dalam proses pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu kerana ia layak menjadi bahasa ilmu untuk wahana pemikiran dan untuk pengembangan budaya bangsa. Akhirnya. timbul rasa kurang yakin terhadap bahasa Melayu dan seterusnya mengurangkan keberkesanan peranan bahasa Melayu itu sebagai alat yang menyalurkan fikiran dan perasaan seluruh penutur bahasa Melayu. dan seterusnya tidak berkemampuan untuk menjadi bahasa moden.1. pengguna bahasa Melayu lebih menekankan penggunaan bahasa Inggeris dalam proses pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu.3. Di samping itu. Lazimnya. Selain itu. Akibatnya. Perkaitan Masalah Ketidakcekapan Penggunaan Bahasa Melayu Baku dengan Masalah Sikap Pengguna Bahasa Melayu Nik Safiah Karim (1989:24) menjelaskan masalah sikap pengguna Bahasa Melayu dalam ketidakcekapan penggunaan bahasa Melayu baku itu adalah kerana bentuk bahasa Melayu yang mereka gunakan itu tidak dalam bentuk baku. bahasa Melayu baku adalah bahasa yang menggunakan sistem Bahasa Melayu yang diteliti dan dijadikan dasar untuk menetapkan hukum-hukum dalam ilmu tatabahasa dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Kementerian Pendidikan Malaysia (1990) ada menggariskan dalam buku risalah penduan guru Bahasa Malaysia. bahawa penguasaan bahasa Melayu baku itu berkait rapat dengan perkembangan diri dari segi mental dan sahsiah seseorang pengguna bahasa Melayu itu.

Namun. Anggapan bahasa Melayu mudah. ii.1.4. Oleh itu. iii.4.1 Kelemahan Ketatabahasaan Bermula dari Peringkat Bawah Menurut IBID (1987:48-54).kecerdasan pemikirannya. 5 . 2. iaitu dari peringkat rendah. iv. 2. Antara puncanya adalah seperti berikut: i. Kelemahan ketatabahasaan bermula dari peringkat bawah. Pengaruh media massa. Guru-guru Sains dan Matematik mengajar Bahasa Melayu. kecemerlangan pengguna bahasa itu dalam penggunaan bahasa Melayu baku juga menghendaki pendedahan yang luas dan teratur dalam persekitarannya yang bermakna dan merangsangkan minda sekali gus minat. ramai guru yang mengajar pelajar-pelajar menengah atas mengeluh apabila membicarakan masalah kelemahan tatabahasa pelajar yang semua kelemahan pelajar itu bermula dari peringkat bawah. oleh itu baiklah dan tinggilah penggunaan bahasa Melayu bakunya ketika menjalani proses pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu di sekolah. Punca Masalah Ketidakcekapan Penggunaan Bahasa Melayu Baku dalam Pengajaran dan Pemelajaran Bahasa Melayu Mohin Ibrahim (1987:48-54) membuat satu pengenalpastian mengenai masalah ketidakcekapan penggunaan Bahasa Melayu Baku dalam Pengajaran dan Pemelajaran Bahasa Melayu. adalah sangat sukar bagi guru Bahasa Melayu hendak membaiki kesalahan yang terhimpun lama sejak Tahun 1 hinggalah ke peringkat menengah atas.1.

2 Anggapan Bahasa Melayu Mudah IBID (1987:48-54) menyatakan bahawa banyak pelajar menganggap Bahasa Melayu Baku itu mudah dan mereka berasakan bahasa Melayu itu bahasa ibunda mereka. Buktinya.4. mereka boleh bercakap dan menulis dalam bahasa Melayu.3 Pengaruh Media Massa Abdul Hamid Mahmood (1983) mengatakan media massa seperti media cetak dan media elektronk itu boleh mempengaruhi pencapaian pelajar dalam penggunaan bahasa Melayu Baku dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. mereka lupa dan tidak mengetahui bahawa bahasa Melayu yang mereka gunakan seharian itu merupakan dialek Melayu sahaja yang terlalu berbeza dengan bahasa Melayu Baku.1.1. 2. 6 . sesetengah bahasa yang digunakan itu bercampur-aduk antara dialek Melayu dan bahasa Melayu Baku. Akibatnya. 2.2. Ini kerana pelajar menyangka semua yang diterbitkan atau disiarkan melalui media massa itu adalah betul.4.1.4 Guru-Guru Sains dan Matematik Mengajar Bahasa Melayu Satu lagi faktor yang dinyatakan oleh Mohin Ibrahim (1987:48-54) adalah guru-guru Sains dan Matematik diarahkan untuk mengajarkan mata pelajaran Bahasa Melayu. Walhal. serta mereka berasakan mereka tahu selok-belok bahasa Melayu. menyebabkan pelajar-pelajar tidak cekap berbahasa bahasa Melayu baku dan sudah pasti mutu dan kesan pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu yang dilakukan oleh guru yang tidak dilatih khusus itu kurang memuaskan. Padahal.4.

pengguna bahasa tersebut akan mencampuradukkan bahasa Melayu baku dengan ciri bahasa lain secara tidak bersistem. Selain itu. Namun. Akibatnya. 3.Selain Mohin Ibrahim. perubahan yang berlaku itu juga dilihat dari dua segi. Perancis. kerana Bahasa Melayu itu pernah atau sering mengalami perubahan. iaitu: i. Tegasnya. Kajian di Malaysia Kajian di Negara Brunei Darussalam 7 . terdapat sekumpulan pengkaji penggunaan bahasa Melayu (1982) menyatakan satu punca masalah ketidakcekapan penggunaan bahasa Melayu baku dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu. iaitu perubahan positif dan negatif. ii. pengkaji hanya akan memperlihatkan beberapa kajian lepas yang berkaitan dengan tajuk dan ia dapat dikategorikan kepada dua bahagian. Manakala. Di samping itu. perubahan yang negatif pula ialah perkembangan yang tidak terkawal dan terbit dari penggunaan bahasa oleh golongan yang sepenuhnya belum begitu menguasai dengan baik bahasa Melayu baku. perubahan tersebut berlaku dengan lebih pesat dan luar biasa. iaitu perubahan dari satu bahasa yang tertekan sifatnya menjadi satu bahasa yang dinamik. terutama sekali dari segi perbendaharaan kata yang menunjukkan pertembungan dengan pelbagai jenis masyarakat bahasa.0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS YANG BERKAITAN Pengkaji mendapati kajian khusus tentang tajuk Penggunaan Bahasa Melayu Baku dalam Proses Pengajaran dan Pemelajaran Bahasa Melayu ini telah banyak dijalankan di negara Malaysia dan beberapa kajian di Brunei. Rusia dan banyak lagi bahasa-bahasa moden lain. Perubahan yang positif adalah berupa pengembangannya yang membawa agar setanding dengan bahasa-bahasa moden lain. serta dapat bertugas setanding dengan bahasa-bahasa Inggeris. perubahan-perubahan itu lebih membawa kepada penyalahgunaan bahasa.

1990) yang hasil kajian itu menunjukkan bahawa persekitaran pelajar tersebut yang tidak menggalakkannya untuk mengikut pemelajaran bahasa Melayu baku di sekolah. papan tanda. Amin (1990) ada menyatakan dalam kajiannya mengikut pendapat Asmah Hj Omar bahawa bahasa Melayu baku ialah bahasa Melayu yang diajar dan dipelajari secara formal di sekolah-sekolah dan digunakan pula dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat rasmi oleh pihak kerajaan dan orang awam. Sulaiman Masri (1989) juga ada menjelaskan dalam buku kajiannya bahawa penggunaan bahasa Melayu baku sebagai bahasa pengantar dalam proses pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu itu bertujuan untuk meningkatkan taraf Bahasa Melayu sesuai dengan peranan bahasa itu sebagai Bahasa Rasmi bagi Brunei Darussalam atau Bahasa Kebangsaan bagi Malaysia. Ini disebabkan tiadanya hubungan yang mesra di antara guru dengan pelajar serta keadaan kelas yang mempunyai suasana pemelajaran yang tidak sesuai. masyarakat Melayu itu hendaklah menggunakan bahasa Melayu baku dalam semua urusan rasmi. Ia juga bertujuan supaya bahasa Melayu baku itu setanding dengan bahasa-bahasa moden di dunia.3. dan lebih-lebih lagi dalam proses pengajaran dan pemelajaran di sekolah yang merupakan antara tempat bermulanya mempelajari bahasa Melayu baku. seperti penulisan surat-menyurat. rencana. Sebab itulah. buku teks. Tegasnya. pengajaran dan pemelajaran pelajar di sekolah agak terpengaruh dalam penggunaan bahasa Melayu baku sepenuhnya ketika bertutur dan menulis.1 KAJIAN LEPAS DI MALAYSIA Mohd. Kajiannya juga memberi dapatan bahawa perkara yang begitu dipertikaikan oleh masyarakat mengenai penggunaan bahasa Melayu baku ialah dari segi penyebutan (dialek) dan juga pemilihan kata (perbendaharaan kata) yang sehingga kini banyak dipengaruhi oleh penggunaan dialek-dialek Melayu. Satu kajian pernah dijalankan terhadap seorang pelajar (Kementerian Pendidikan Malaysia. puncanya adalah pelajar tersebut tidak mempunyai peluang belajar dan mengambil bahagian secara aktif dalam setiap 8 . Selain itu.

bukanlah datang daripada guru yang mengikuti kursus atau mendapat latihan khas untuk mengajar Bahasa Melayu. Di samping itu. serta tidak ada kesedaran dalam diri pelajar tersebut tentang betapa pentingnya menguasai Bahasa Melayu baku dengan cekap. pelajarlah yang menjadi mangsa dalam menghadapi masalah ketidakcekapan penggunaan bahasa Melayu baku ketika dalam proses pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu. 9 . bahan cetak. Antara lain punca ketidakcekapan pelajar itu dalam penggunaan bahasa Melayu baku adalah kurangnya kemudahan bahan pemelajaran bahasa seperti buku rujukan.aktiviti pemelajaran bahasa Melayu. ada di antara guru-guru tersebut dilantik menjadi guru Bahasa Melayu berdasarkan pengalaman mereka mengajar Bahasa Melayu itu sendiri. Ia menyatakan bahawa punca masalah penguasaan bahasa Melayu baku dalam kalangan pelajar itu datangnya daripada guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu yang keseluruhannya berkelulusan dari universiti. puncanya juga datang dari sikap pelajar itu sendiri iaitu sikapnya yang tidak menghargai dan membanggakan Bahasa Melayu baku. Justeru itu. Di samping itu. Daud (1992) pernah menjalankan satu kajian yang berkaitan dengan tajuk penguasaan bahasa Melayu baku dalam proses pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu.2 KAJIAN LEPAS DI BRUNEI DARUSSALAM Mohd. dan lain-lain lagi supaya ia dapat membaca dan merujuk pelbagai bahan sebagai satu amalan untuk menimba ilmu pengetahuan. ia juga tidak cekap berbahasa Melayu baku kerana tidak berani untuk cuba memperluaskan pengetahuannya dengan membaca buku yang berfaedah dan menghayati sistem bahasa Melayu baku. (lihat lampiran) 3. dan ada pula yang ditugaskan mengajar Bahasa Melayu hanya semata-mata untuk mengatasi masalah kekurangan guru. ia seharusnya didedahkan dan digalakkan untuk mengambil peranan dan tanggungjawab sebagai ahli dalam kelas. Padahal. pelajar itu akan dapat menggunakan bahasa Melayu baku dengan berkesan dalam proses pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu yang dilaksanakannya. Namun. Akibat dari pemilihan seperti ini.

Hasilnya. masalah penggunaan bahasa Melayu baku itu dapat juga dikenalpasti melalui beberapa sumber. disebabkan bahan yang cukup terbatas itu. 4.Selain daripada berpunca dari guru. majalah dan surat khabar. Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam. Gurulah yang seharusnya menjadi contoh (role model) pengguna bahasa yang paling baik bagi pelajar-pelajar. ternyata tidak ramai pelajar yang mencapai tahap penguasaan bahasa yang tinggi atau cemerlang dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. pelajar kurang membaca bahan-bahan yang ada kaitannya dengan bahasa dan mereka hanya mengharapkan bahan-bahan yang disediakan oleh guru mereka semata-mata. pelajar akan lebih berkeyakinan dalam penggunaan bahasa Melayu baku dalam proses pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu mereka di sekolah serta mereka akan sering menggunakannya apabila berada di luar kawasan sekolah. Oleh yang demikian. Berdasarkan keputusan tersebut. Sikap dari pengguna bahasa Melayu (pelajar) juga antara punca masalah ketidakcekapan penggunaan bahasa Melayu baku kerana didapati pelajar kurang inisiatif untuk mendapatkan bahan-bahan yang bermutu.0 KESIMPULAN Selain guru Bahasa Melayu. pengetahuan mereka tentang bahasa Melayu baku juga turut terbatas dan akhirnya mereka akan cenderung ke permasalahan ketidakcekapan dalam penggunaan bahasa Melayu baku ketika menjalankan proses pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu di sekolah. Mereka juga bertanggungjawab untuk meningkat dan meluaskan penggunaan dan penguasaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu pengetahuan dalam kalangan pelajar mereka. guru mata pelajaran lain juga harus mempunyai sikap yang positif terhadap keperluan meningkatkan kecekapan penggunaan bahasa Melayu dalam pengajaran mereka. Antaranya berdasarkan keputusan peperiksaan rasmi yang dikendalikan oleh Jabatan Peperiksaan. yang terdapat dalam pelbagai jenis buku. 10 . Pendek kata.

Laporan jawatankuasa mengkaji penggunaan Bahasa Malaysia. Kesalahan frasa dan ayat. Nik Safiah Karim (1989:16-27). Kementerian Pelajaran Malaysia (1982).RUJUKAN Buku: Asraf (1989:28-37). Mohd. Inilah bahasa baku. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohin Ibrahim (1987). Hj. (1992). Jurnal dan Akhbar: Abdul Hamid Mahmood (1983). Kuala Lumpur: Percetakan Saufi. 11 . Kaedah penyelidikan pendidikan. Awang Mohd. Masalah penguasaan Bahasa Malaysia di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah atas. Kementerian Pendidikan Malaysia (1990). Krisis pengajaran dan pemelajaran Bahasa Malaysia. Dalam Asraf (Editor). Dewan Bahasa Jun 1980. Bahasa Melayu baku ke arah pembinaan Bahasa Kebangsaan yang sempurna. Kuala Lumpur: Univerisiti Pertanian Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jilid 24. Kertas kerja calon Master Sains Pendidikan. Dalam Asraf (Editor). Satu kajian khusus penguasaan Bahasa Malaysia peringkat sekolah menengah. Pedoman sebutan baku Bahasa Melayu. Bahasa Melayu Baku: Asas Pembinaan Tamadun. Masalah penguasaan Bahasa Melayu di kalangan pelajar Melayu di tingkatan menengah atas negara Brunei Darussalam. Serdang: Universiti Pertanian Malaysia. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. Majid Konting (2000). Bahasa Melayu Baku: Asas Pembinaan Tamadun. Pembinaan Bahasa Melayu baku sebagai wahana pemikiran untuk pengembangan budaya bangsa. Amin (1990). Jilid 27. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asas perkaedahan mengajar bahasa Jilid 1 (Siri risalah panduan guru bahasa Malaysia KBSM). Einar Haugen (1980). Daud bin Taha. Mohd. Sulaiman Masri (1989). Dewan Bahasa April 1983. Ismail Dahaman (1994). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

´ Fikir Mazli. perpustakaan pula tidak mempunyai buku yang sesuai untuk dibaca dan buku-buku itu pula sering tidak mencukupi. terutama mata pelajaran Bahasa Melayu. Gurunya pula tidak berminat mengajar kerana menganggap pelajarnya malas dan tidak berminat. Apabila gurunya meminta untuk memeriksa kerja rumah yang diberi. Mazli sentiasa mengelak.LAMPIRAN Mazli ialah anak ketiga daripada keluarga seramai enam orang adik beradik. Ia sentiasa dimarahi oleh gurunya kerana tidak pernah memberi tumpuan kepada pelajarannya. 12 . kesemua rakan sedarjah dengan Mazli tidak mendapat keputusan yang baik. ia menghabiskan masa dengan mendengar lagu-lagu rock serta membaca komik dan majalah hiburan berbahasa Inggeris. Di sekolah pula. aku sering diminta oleh ayah membantu di kedainya. Setiap hari kalau tidak membantu ayahnya di kedai. yang terdiri daripada dua lelaki dan empat perempuan. Ia tidak pernah menyiapkan kerja rumahnya. Mazli hanya mendapat P7 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. apabila keputusan Sijil Rendah Pelajaran diumumkan. Pada akhir tahun. Bolehkah dia lulus dalam peperiksaan itu? Setiap pagi Mazli berasa berat untuk ke sekolah. Mazli sekarang dalam tingkatan tiga dan pada akhir tahun ini. dia akan menduduki peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran. ³Bagaimana hendak siap kerja rumah. Di rumah ibu bapa Mazli tidak pernah memberi galakan untuk ia terus belajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful