สถานที: ชมรมผู้สูงอายุมุสลิมสันติชน ศิลปวั
ปวัฒนา
วันทีบรรยาย: ๒๘ พ.ค.๔๘ 

!
" # $
%&'" ()" * (+
,- .- /-$  0&' 12 (
@-44 4 &43526 4 4 7 29 4 4 ?A@ ? 44 43<4
=3
/44 43&4:53>3 3 44 4673 049 4 4: ,
3 4 43 
3 049 4 4: 29 4 4 6 3 ;9 3&43526 4 4 73 
3 3 3 : > 3 84
9 3 3 3
@
@
6 
4 

4
4 

3
> 

&
4
5
2
4
7
14
4
&
;
9 4C9 43? .4@ 46-" 24@ 4
: 3 043 4: 3@ 443 B
3
9 : 3 : 3 3 3 3 049 4: 29 4@ 43 3&43526 4 73 .4@ 4:3-3 
6 @F ,: K49 L
3 33 ,G @H43< 9.46<@F ,: K49 L
3 C3 43M ,G @H43< 43 N9 3 y E4D @
6&" /43"@F G%4)3 @HI3 ;3 J
: 1
9 : 43 4
9 : 43 4
3 3
@ 4@" 6 @F 9"44C3 43M 9 443PC: 4? O44-: C3 :" G%4@H3< 044:" 
4
3 4C3 43M IQ 3R44;3 9.443" 9 @ 4S
: 3M IQ 3R44;3 T3 4N3 ,: )9 @
74
3
3 3 3 3 3 :3
@H3< 04: 4:" 6 @F ,K49 4L
@H443< 9.446<@F ,K49 4L
:
4@ 43R3 +3 9.449-43R;3 9"44C3 43M 9 443PC: 43? O4
4
C
" 

%
4 

4 

4
4 

,
:
3
3
G
3
9
:
3 3G
:
: 9 : 43
3 3 3 3 3
@ 26 " (3> 03M 
@ 8U
@
6
:
3
4
+
> 

2
4
" 

4
=
8
E 

4 

%

8
V
; 

K
3
Q
3
3
3 3 : 3 Q 3 3 3 3 3 9 3 3 M 3 3 3 3 Q 83 /3&43 W 9 3
3 33 3 3 3
@
@
@
@
6
6
:
: 
9"44C3 43M %4@ 43 89 :V:3 " 04: 4;@ 4
4
+
V
?
,4
4
" 

2
4
" 

=
2
4
?
,4
4
"
E 

2
4
" 

O4
4
X
?
,4
4
"
04
4
; 

%4
4

8
V 
:
" 

04
4
;
3
3
3
9
:
: 9 : : 3 3 39 3 :
: 3: 33 :9 3: 3
@H3< 04: 4:" 6 @F ,K49 4L
@H443< 9.446<@F ,K49 4L
:
O4
4
C
" 

%
4 

4 

4
4 

,
:
3
3 4C3 43M 44K3 K: C3 : 43? 9.443" 44N
3
G
3
9
:
3 9"3D >
3 3G
:
: 9 : 43 4
3 3 3 3 3
@
3
.49 6-" /6-4$ 

2
4 

;
Y4
Z
>
04 

M
y
2
4 

;
E 

26 4"3 9%46&X:
3
3
6
6
G
3 Q 39 3 :3
39
3 " 9 26 4"3M 9"4C3 43M 9 43PC: 43?
@ 3-3 9.6-" /6-$ 2Q 6 ; /3 0; 3.6-" Y
@ 3-3
6
6
3
/4 

2
4
C
4
M
,
4 

.
Z
>
2
C
4
M
, 

.
3
3
3
3
3
:
:
3
3
:
3
3
3 9 3 : 33
3 33
3 33 :
@ &" 03 : 43 \G : 43M ,3 6-3 3 .@ :3-3 9.6-" /6-$
[6
3 2G 6 3 ;93 3.6-"

www.islaminthailand.org

O4+ 04 4N^ 04 24 
04 <24 0 [8 0 ,&_ 0 ,KM 0 ,- 0 %
-5 0 `" 0 a?Z 0 
24 
E&5247 4 4 0 2 ; <
=> 8^b 0 < 0 c"; 0 2 
0 O+ 0 d " 0
E42" 4 04 4]" 4+ e? EM a-7 ." + E2"  E > 0 27 " 2 
0 0
4Z 4? "4CM e?4 04; 4 .4" /4gM 4K y  4 %4); *24CM %M4L" 4R+ f ?f I
.44" 44<F 44<;> B44f 44& \44M 44& 44L> 244 44<Kh> 044 T44" 44" T44N 44<8I B;244 c44<F
/4- c4- /4g!< 4<F .4^ 0 " 0 .=> 0 " 0 . > 0 " 0 \? '"+
i4> > B4> /47 E4 4"^ 4; M ]" .&; i' .-) IM &- =8 ; R; c; 
04; 1E4f E4&j-
? > 04; 4M 4&] E4&? 4+ E4<k> J 4g7 24 2X'" /" J2jM .-+> lf .&;
24& E-4? ,H4 y  4 km4M 2X4'" /4" 4; ? J24jM 4 04&]C" k E4" 4C? 4+ /47 .4" 
4)5 E4'< E4M B4-CM &4'7 4;I+ B4'M .4" n4 E&4'? > F / V4M .4&; 4
? B4CM % 
)" 
4; 4" TN 0; i> > 0; E&&? M #
C" 0; 0' " /- /!? ; f O
" " E<F E;>
/47 .4 
,45 .4 /4" o4< /47 B4R)M .4+  
+ F .- 
&'7 . EV? T" + mM C?
E< 44+ 44; 44M E44" "44 T44-" T44+ T44+ E44" "44 c44; F 244 ; 44? B44-CM .44; B44-=8 .44 44=8 kF 
4 B4'M .&4'? > F /4 > F ,45 c" i> b a) E<k> J82 /7 p;> E< M !? 
4 B4 4;  4CM 4C" .4- I4 *I4ry  .- qM p;> E- qM &'7
. ( 2 0 JC
Z ) s " 8Kf J2Kf B-VM .&; 2> ;> TN 0; 0'7> t
www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org 

0 ]"

.44" 44$ 44" 44XK" 244 a44'" ,-44 .44- /-44$ E44
&" 44;> 44<F
x 4XK" 4 
a44'" y124> 824K? 44+ 244 x %44&; 44 Y44 
> 8
@ 4 24 e?4 o4f> B
" o ]? y + 
4; : "4 X "4 
4<1 ,4f x 4&;I7> .4 24 x 4" TN 0; .- <
$ ; R; &?> 
4;> /4- .4&; <
4$ 24C" . 4&K" O x & \M x &&?8 ( x
E44M c44"k o44M x 44C" n
44 yA44_y E44
&" ,44K 44; 44-M . ,44P 
4? 4'> " : 4 a4 M x J4; dI45 .4 c4"k -M x y .K
. " # T44" ,)44l 244C" x y244 244 ; |44< T44" 44;> } e?44 44g;
i4 4Z .4> /- <V+ F ,KM ; /7 x .-+ * C" JT=VM
x 44C" 044; 244X? 44; 044'7V y44C-" c44"k 44 
.44- ,N244f> > /447 x
. KX; B&+ ; M x Q2f ,C" > ? o< : C" .< /7

www.islaminthailand.org

%'" 2? 0 a'" BR E
&"  0; %kr ?2X" ,) " 

4 T4= E4 > O4"Z 4 > > B4M 047 Q4g? F ,45 :4 s 0 0
,44K; .44"F 44g; x,K<244 xc44"k E44M ,K44" .44F x.;I44F xy 
/4 p4&l 24 O4"Z 4 > 4? :4&j- 4M .4" "4CM x4j" 04 24" " 04 
T44!M x.44-C y44< c44" 44KM x844K< xQ 
44f x44 244" " 044 44 e?44
04?8 c4&?8 \4M T4" ~ T4N c4=> 04 04 4&& = x.M Y^& Q2"
c4"k m4M x.4-C&" + &jM x,K;I7> . x.; % \M xcH 
4; :O4"Z 4 > ,4K" 4CM x%4
j; 4;b O4 E4M LM> xg-" i> 
 T4N x.4< -C E4=> 04 ,)4]> x,4)" yT4_> ,)&4 E< 4] xE< <>
.4" 4CM xy4_ /4"F 04 ,4" N24" J24CM kF %&" > - IM> xQ2 > )? 
4; €O4"Z 4 > 4? c4; c4<> 24C" :o&; 2 
0 M < 0 2 0 ,]" 
44; : 244 044 ,44]-" O44"Z 44 > 44CM x,K&44; c44"k 44
C > 244? p> 
24 ; i&$M xE- * C" NP; E<T= /- B> 2 c&)" E< <>
c"

www.islaminthailand.org

\ F 0 2 ; 

 

www.islaminthailand.org

oI=

@
@
@
@
6 
Q 3 .-" @
: 3 9 3: 3 
 ()... 96 3 43 3
3

www.islaminthailand.org

@
@
@ 6"+3 9< )9 3 3 
;3 2: 43 0: ; 9 3-43=: 3 96 3 43 0?
T
3
3
@ 3 (T3 3 ,K3" c
@
: 
() ,
P
l
" 
9
> 

J
&
4 

4

" 

,
N
1 

3
D
3
9
3
9
G
9
3 9 33
:
G
3 

www.islaminthailand.org 

./) 0 1" + 
) 2 -#3 4- % 
 !# $% "& '" 
() * , 

#  

+ 
" 
" 

" " 
+# $% ()
56 78 # 9 ;: <= ?> " A@ -B "&) 56" 7 ".+C $7
D 

F)# (E) =" C

www.islaminthailand.org

@
@
@
@
6
@
@
D
c4 

"
F 
4
&
4 

7 
3
>
T4
"  

7
<
.

/
$ 

;
0
?
2
"
0
;
,
)
"
Y 

f
3
6
9
9
3 :3 3 : 3 :
3
Q
3
3
3
3 :
33
@ > : 3> /'@ / ; ,N@ 4 @F .@ @ 3&4$
D 
33 0?
2
4
" 

4 

3 

; 

6
:
:
9
3
3
9
33 3
3 3
3
3 3
ƒ g" (‚) .... .@ @M 96 3 4343

www.islaminthailand.org

@
@
@
6
@
6 
43 6<@F 1W E4: f3 E4@M ,: K9 4&: 4;@ B4
'
" 

4 

4
f 

< 
4
+ 

,
K
4
&
4
?
8  

4
M
0?
T
" 

F
3
9
3
3
6
9
3 : Q3
3
3 : 93
*<b (~) 3 9-3 : 43? 9<+3 3 @ ,: K9 49lD
3&49? ,6 95 .@ 6-" /3"@F ,: N99 ;3: >

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org

www.islaminthailand.org