MINISTERUL EDUCA IEI I CERCET RII Programul PHARE TVET RO 2003 / 005-551.05.

01-02

AUXILIAR CURRICUL AR
pentru

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
PROFILUL: TEHNIC MODULUL: CIRCUITE ELECTRONICE NIVELUL: 3

2006

AUTORI: Maia Dr ghici Cristina P unescu Vasile M niga

-prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic de Po t i Telecomunica ii Gh. Airinei, Bucure ti -prof., drd., Grupul colar Electronic Industrial , Bucure ti -prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, Boto ani

CONSULTAN Cîrstea Ioana Ro u Dorin

:

- inspector de specialitate, expert CNDIPT - dr. ing., inspector de specialitate, expert CNDIPT - prof. ing., inspector de specialitate, expert CNDIPT

Popescu Angela

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

2

CIRCUITE ELECTRONICE

CUPRINS
1. Introducere 2. Competen e specifice. Obiective. 3. Fi a de descriere a activit ii. 4. Fi a de progres. 5. Glosar (list de termeni, cuvinte cheie). 6. Materiale de referin pentru profesor. FOLIA transparent 1 ± Redresorul: Defini ie, clasificare, modele. FOLIA transparent 2 ± Stabilizatorul: Defini ie, clasificare, modele. FOLIA transparent 3 ± Amplificatorul electronic: Defini ie, clasificare, modele. FI A Conspect 1 ± Oscilatorul electronic: Defini ie, clasificare, particularit i. FOLIA transparent 4 ± Por ile logice: defini ie, simboluri, tabele de adev r. FOLIA transparent 5 ± Proiectul FOLIA transparent 6 ± Fazele proiectului FI A Conspect 2 ± Codificatoare/ Decodificatoare: Defini ie, particularit i, tabele de func ionare ale d ecodificatorului BCD. FI A Conspect 3 ± Multiplexorul/ Demultiplexorul: defini ie, particularit i Fi instructaj nr. 1 - Norme de tehnica securit ii muncii i de prevenire i stingere a incendiilor în laboratorul de tehnologie . Fi instructaj nr. 2 - Proces verbal de instruire a elevilor clasei FI A nr. 1 ± de lucru Lucrul în echip FI A nr. 2 ± de verificare a abilit ilor dobândite în cadrul unit ii de competen . FI A nr. 3 ± de evaluare FI A nr. 4 ± de evaluare Tabel de evaluare i notare. FI A nr. 5 ± de evaluare Proba practic i oral 7. Materiale de referin pentru elevi. Fi a de documentare1 Schema bloc a unei surse de tensiune stabilizate. Fi a de lucru 1 Surse de tensiune continu Aplica ii: 1,2,3. Fi a de lucru 2. Amplificatoare de c.c. i c,a. Aplica ii: 4,5,6,7. Fi a de lucru 3 . Modularea i demodularea în amplitudine. Aplica ii: 8,9,10,11. Fi a de lucru 4 . Por i logice. Fi a de lucru 5. Decodificatoare. Aplica ii: 12,13. Fi a de lucru 6. Multiplexoare. Proiect. Surs de tensiune stabilizat 8. Sugestii metodologice. Solu ii la fi ele de lucru. 9. Bibliografie.
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

3

fi e conspect. exerci iile majorit ii criteriilor de performan i rezolv rile lor . Portofoliul trebuie s competen elor profesionale s fie cât mai adecvat . auditiv i practic. Auxiliarul curricular poate fi folositor în predarea modulului Circuite electronice. standarde. instruire practic : 48 ore. pentru toate calific rile Modulul pentru care a fost elabor at acest material auxiliar de înv are este CIRCUITE ELECTRONICE. pentru clasa a XI-a ruta scurt . urm resc atingerea respectând condi iile de aplicabilitate cuprinse în în propria Standardele de Preg tire Profesional . teste de evaluare. Rezolvarea de exerci ii i desf desf urarea unor activit i practice . documente. Sugestiile pentru activit ile cu elevii sunt în concordan cu stilurile de înv are ale acestora: vizual. con inând folii transparente. care are alocate 1. preg tirii elevilor. Auxiliarul didactic ofer doar câteva sugestii metodologice orientarea activit ii profesorului i stimularea creativit ii lui. Activit ile propuse elevilor.CIRCUITE ELECTRONICE 1. În acest modul au fost agregate competen e din unitatea de competen general Circuite electronice tehnic i din unitatea de competen cheie Managementul i are drept scop rela iilor interpersonale. INTRODUCERE Prezentul material se adreseaz domeniului TEHNIC de nivel 3 . Instruirea la acest modul.5 credite . pagini Web). fie cât mai complet pentru ca evaluarea Întocmirea unui portofoliu con inând toate exerci iile rezolvate i activit ile urate. respectiv clasa a XII-a ruta progresiv a liceului tehnologic. în urm toarea structur : y y laborator tehnologic: 24 de ore. se desf oar în 72 de ore . Alegerea activit ilor s-a f cut inând seama de Profilul: TEHNIC Nivelul 3 4 . Ele con in sarcini de lucru care constau în: C utarea de informa ii utilizând diferite surse (manuale. prin implicarea lui interactiv formare. Prin con inutul auxiliarului se dore te sporirea interesului elevului pentru formarea abilit ilor din domeniul tehnic. fi e de lucru pentru activit i practice.

Îns . prin probe de evaluare conforme celor prev zute în standardele respective. Activit ile propuse pot fi evaluate folosind diverse tehnici evaluare: probe orale.P. urate i ale evalu rilor. observarea activit ii elevului consemnat în fi e de evaluare i de progres a l elevului. Rezultatele activit ilor desf cu u urin : elevilor le pot fi necesare pentru actualizarea. pentru reluarea unor secven e la care nu au ob inut feed -back pozitiv. Prin urmare. enun urile fiind formulate într -un limbaj adecvat i accesibil. trebuie strânse i organizate astfel încât informa iile s poat fi reg site i instrumente de i comportamentului Prezentul Auxiliar didactic nu acoper toate cerin ele cuprinse în Standardele de Preg tire Profesional pentru care a fost realizat.. este necesar validarea integral a competen elor din S. practice.P. colectate atât de profesor cât i de elev. scrise. el poate fi folosit în procesul instructiv i pentru evaluarea continu a elevilor. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 5 .CIRCUITE ELECTRONICE nivelul de cuno tin e al elevilor de clasa a XI -a / a XII-a. pentru ob inerea Certificatului de calificare. profesorilor le pot fi necesare ca dovezi ale progre sului înregistrat de elev i ca dovezi de evaluare.

COMPETEN E SPECIFICE. selecteze tipul de circuit electronic utilizat în echipamente / instala ii din domeniu. precizeze parametrii specifici unui circuit electronic. identifice intr rile i ie irile circuitelor electronice. sus in munca în echip . m soare parametrii unui circuit electronic folosind AMC -uri adecvate. creeze infrastructuri ale comunic rii bazate pe încredere reciproc . interpreteze rezultatele m sur torii prin comparare cu valorile standard i datele de catalog. asculte activ i s încurajeze dialogul constructiv. dup circuitului electronic. aplice modalit i de îmbun t ire a rela iilor interpersonale. execute opera ii de conectare a unui circuit electronic în echipamente / instala ii. OBIECTIVE Circuite electronice j C 1 : Identific tipuri de circuite electronice j C 2 : Evalueaz performen ele circuitelor electronice j C 3 : Conecteaz circuite electronice în echipamente i instala ii Managementul rela iilor interpersonale j C 4 : Creeaz i men ine rela ii profesionale Dup parcurgerea modului Circuite electronice elevii vor fi capabili s : identifice circuitele electronice dup simboluri. conform documenta iei tehnice. stabileasc rela ii de cooperare. verifice func ionalitatea echipamentului / instala iei. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 conectarea i în elegere 6 . precizeze rolul func ional al circuitelor electr onice.CIRCUITE ELECTRONICE 2. în interesul reciproc al p r ilor.

M surarea tensiunilor la ie irile decodificatorului BCD. identificare circuite integrate cu por i logice. determinarea gradului de modula ie.2. 5. Principiul de func ionare a amplificatoarelor electronice Principiul modula iei în amplitudine a semnalelor electrice.CIRCUITE ELECTRONICE 3. tabele de adev r pentru por ile logice.13 FL6 C 2. identificare circuite integrate cu multiplexoare. Simboluri. determinarea amplific rii. Vizualizarea formelor de und ale semnalelor nemodulat. Principiul de func ionare al decodificatorului. simboluri ale mod. Vizualizare formelor de und ale semnalelor la ie irea fiec rui modul func ional i m surarea tensiunilor. FL2 Aplica ia:4. tabelul func ion al al decodificatorului binar/zecimal. FL4 Blocurile componente. Principiul de func ionare al multiplexorului.7./demod. principiul de fun ionare a surselor de tensiune. M surarea tensiunilor la intrarea i ie irea amplificatorului. FL3 Aplica ia: 8.C4 FL1 FL2 FL3 FL5 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 7 .3. modulat i demodulat.10.9.11. FI A DE DESCRIERE A ACTIVIT ILOR Competen Exerci iu Subiect Rezolvat Circuite electronice Managementul rela iilor interpersonale C1 FC1 Aplica ia:1.C3.6. FL5 Aplica ia:12.

CIRCUITE ELECTRONICE 4. FI A PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI Modulul (unitatea de competen ): Numele elevului : _________________________ Numele profesorului: _________________________ Competen e care trebuie dobândite Data Activit i efectuate i comentarii Data Aplicare în cadrul unit ii de competen Evaluare Satisf c tor Refa cere Bine Comentarii Priorit i de dezvoltare Competen e care urmeaz s fie dobândite (pentru fi a urm toare) Resurse necesare Profilul: TEHNIC Nivelul 3 8 .

y Resurse necesare Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice. re ete. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerin elor prin bifarea uneia din urm toarele trei coloane. Acest lucru înseamn specificarea competen elor tehnice generale i competen e pentru abilit i cheie. y Priorit i pentru dezvoltare Partea inferioar a fi ei este conceput pentru a men iona activit ile pe care elevul trebuie s le efectueze în perioada urm toare ca parte a viitoarelor module. raportate la cerin ele pentru întreaga clas . y Aplicare in cazul unit ii de competen i efectuate de elev. profesorii trebuie s înscrie competen ele care a fi dobândite. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 9 . aceasta permi ând evaluarea precis a evolu iei elevului. y Activit i efectuate i comentarii Aici ar trebui s se poat înregistra tipurile de activit materialele utilizate relevante pentru planificare sau feed -back. de diferite competen e. y Competen ele care urmeaz s fie dobândite permit profesorilor impl ica i s În aceast urmeaz c su . Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru acelea i competen e sau identificarea altora care trebuie avute î n vedere. tehnice specializate competen ele pentru activit i cheie. seturi de instruc iuni i orice fel de fi e de lucru care ar putea reprezenta o surs de informare suplimentar pentru un elev care nu a dobândit competen ele cerute. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fi e pe durata derul rii modulului. în acela i timp furnizând informa ii relevante pentru analiz . în mod separat. Aceste informa ii ar trebui s preg teasc elevul pentru ceea ce va urma. Not : Acest format de fi este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. care trebuie dezvoltate i evaluate. i orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi Aceasta ar trebui s permit profesorului s evalueze m sura în care i elevul si-a însu it competen ele tehnice generale.CIRCUITE ELECTRONICE SUGESTII PENTRU COMPLETAREA FI EI DE PROGRES y Competen e care trebuie dobândite Aceast fi evolu ia legat de înregistrare este f cut pentru a evalua.

CIRCUITE ELECTRONICE 5. în raport cu varia iile tensiunii sursei. o singur faz o singur alternan /dou alternan e de dispozitiv semiconductor activ circuit electric care modific tensiunea re elei la valoarea necesar pentru a ob ine o anumit tensiune continu circuit electronic care se conecteaz între sursa de alimentare nestabilizat i consumator. ale temperaturii ambiante i a altor factori perturbatori stabilizator care utilizeaz caracteristicile curent-tensiune ale diodei Zener f r s mai recurg la circuite suplimentare de comand circuit electric cu rolul de a mic ora componenta variabil care se men ine în tensiunea de la ie irea redresorului cuadripoli activi capabili s redea la ie ire semnale electrice de putere mult mai mare decât cea de la intrare circuite electronice care produc oscila ii între inute cu o anumit frecven circuite electronice care efectueaz modularea semnalelor electrice în amplitudine. frecven sau faz circuite electronice care efectueaz electrice demodularea semnalelor stabilizator parametric filtre de netezire amplificat oare electronice oscilatoare modulatoare demodulatoare por i logice codificatoare decodificatoare multiplexoare demultiplexoare - - circuite electronice simple care realizeaz func ii logice circuite logice combina ionale care transform zecimal sau în alt baz în num r binar. având rolul de a men ine constant tensiunea sau curentul consumatorului. ale rezisten ei sarcinii. GLOSAR DE TERMENI redresor monofazat monoalternan bialternan tranzistor transformator electric stabilizator / - circuit electronic capabil s transforme energia electric curent alternativ în energie electric de curent co ntinuu. un num r circuite logice combina ionale care transform un num r prezentat în cod binar în echivalentul zecimal sau în alt baz circuite logice combina ionale care permit transmiterea datelor de la mai multe intr ri spre o singur ie ire circuite logice combina ionale care permit transmiterea datelor de la o intrare unic la mai multe ie iri Acest glosar poate fi continuat de fiecare elev i pus în portofoliul personal . Profilul: TEHNIC Nivelul 3 10 .

CIRCUITE ELECTRONICE 6. MATERIALE DE REFERIN PENTRU PROFESOR Profilul: TEHNIC Nivelul 3 11 .

dup tipul tensiunii alternative redresate monofazate polifazate Clasificarea redresoarelor dup num rul de alternan e ale curentului alternativ pe care le redreseaz monoalternan bialternan Modele de redresoare Profilul: TEHNIC Nivelul 3 12 .CIRCUITE ELECTRONICE Folie transparent 1 REDRESORUL Redresorul este un circuit electronic capabil s transforme energia electric de curent alternativ în energie electric de curent continuu.

în raport cu varia iile tensiunii sursei. ale rezisten ei sarcinii. ale temperaturii ambiante i a altor factori perturbatori. dup modul de montare al elementului de reglaj serie deriva ie Clasificarea stabilizatoarelor dup complexitatea schemei folosite cu amplificator de eroare f r amplificator de eroare dup modul de ob inere a semnalului de eroare care comand elementul de reglaj cu compensare cu reac ie Modele de stabilizatoare Profilul: TEHNIC Nivelul 3 13 .CIRCUITE ELECTRONICE Folie transparent 2 STABILIZATORUL Stabilizatoarele sunt circuite electronice care se conecteaz între sursa de alimentare nestabilizat i consumator. având rolul de a men ine constant tensiunea sau curentul consumatorului.

amplificator de band îngust .amplificator de audiofrecven (20Hz-20kHz).amplificator de band larg .c. . . . Modele de amplificatoare Profilul: TEHNIC Nivelul 3 14 . Clasificarea amplificatoarelor : y Dup natura semnalului cu preponderen amplificat: . . .amplificator de radiofrecven (20kHz-30MHz). ( de la f=0). capabili s redea la ie ire semnale electrice de putere mult mai mare decât cele de intrare.CIRCUITE ELECTRONICE Folie transparent 3 AMPLIFICATORUL ELECTRONIC Amplificatoarele electronice sunt cuadripoli activi.amplificator de foarte înalt frecven (30MHz-300MHz).amplificator de tensiune. .amplificator de putere.amplificator de curent.amplificator de c. y Dup banda de frecven : . y Dup l imea benzii de frecven : .

folosind energia de curent continuu a sursei de alimentare.un cuadripol de reac ie cu componente de tip rezistoare-R i condensatoare-C . Oscilatoarele cu cristale de cuar con in în circuitul de reac ie un cristal de cuar Oscilatoarele RC con in: .un etaj de amplificare cu unul sau dou tranzistoare . conectat la cei 3 electrozi a i unui tranzistor. dup forma semnalului generat sinusoidale ne sinusoidale Clasificarea oscilatoarelor dup domeniul de frecven e de joas frecven de înalt frecven de foarte înalt frecven dup natura componentelor din re eaua de reac ie oscilatoare LC oscilatoare RC oscilatoare cu cuar Oscilatoarele LC pot fi: . Profilul: TEHNIC Nivelul 3 15 .oscilatoare cu cuplaj magnetic.CIRCUITE ELECTRONICE Fi conspect 1 OSCILATORUL ELECTRONIC Oscilatoarele sunt circuite electronice care. .oscilatoare în trei puncte: con in un cuadripol de reac ie cu componente de tip bobine-L i condensatoare -C. produc oscila ii între inute cu o anumit frecven de oscila ie.

CIRCUITE ELECTRONICE Folie transparent 5 POR ILE LOGICE Por ile sunt circuite electronice simple care realizeaz opera ii logice. POARTA SAU/ SAU NU Tabel de adev r: A B A+B Variabile logice de intrare Suma Logic Suma Logic negat Simbol : A B A+B A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 A+B 0 1 1 1 A +B 1 0 0 0 POARTA I/ I NU Tabel de adev r: A Variabile logice de intrare Produsul Logic Produsul Logic negat Simbol : B AxB A B AxB A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 AxB 0 0 0 1 A xB 1 1 1 0 POARTA NU Tabel de adev r: Variabila logic de intrare Complementare Simbol : A A A 0 1 A 1 0 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 16 . M rimile aplicate acestor circuite se nume sc m rimi binare. reprezentate simbolic prin cifrele 0(absen semnal) i 1(prezen semnal).

i8. i2. I Decodificatoarele sunt circuite logice combina ionale n cu n intr ri i 2 ie iri. B. i7. Dac la intr rile decodificatorului se aplic o anumit combina ie logic numai una dintre ie iri este activat . Tabelul de adev r corespunz tor decodificator ului binar-zecimal este: Profilul: TEHNIC Nivelul 3 17 . i3. la intrare se aplic datele în sistem zecimal iar la ie ire apar datele codificate în binar. i5.CIRCUITE ELECTRONICE Fi conspect 2 CODIFICATOARE/DECODIFICATOARE Codificatoarele sunt circuite logice combina ionale care furnizeaz la ie ire un cuvînt binar de n bi i atunci cînd una din cele m intr ri ale sale este activat . D ie irile. i9 intr rile în codificator i cu A. Transformarea unui num r zecimal în codul BCD este realizat conform tabelului de adev r de mai jos: 23 22 21 20 A B C D 0 (i0) 0 0 0 0 1 (i1) 0 0 0 1 2 (i2) 0 0 1 0 3 (i3) 0 0 1 1 4 (i4) 0 1 0 0 5 (i5) 0 1 0 1 6 (i6) 0 1 1 0 7 (i7) 0 1 1 1 8 (i8) 1 0 0 0 9 (i9) 1 0 0 1 Not m cu i 0. C. Fiec rei combina ii de 0 i 1 la intrare. i4. i1. îi corespunde un 1 pe o singur ie ire.zecimal are un num r de 4 intr ri i 10 ie iri. Codificatorul zecimal.binar are un num r de 10 intr ri i 4 ie iri. i6. Decodificatorul binar.

d. b. B.CIRCUITE ELECTRONICE Num r zecimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 INTR RI 22 21 B C 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 IE IRI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Decodificatorul binar/zecimal/7 segmente este utilizat cînd cifrele zecimale. c. e. D) la cuvintele de ie ire care s comande segmentele a. în vederea afi rii sunt realizate din segmente. C. Se face astfel trecerea de la cuvintele binare ale intr rii (A. sintetizînd cifrele de la 0 la 9. a f e d Tabelul de adev r corespunz t or decodificatorului binar-zecimal / 7 segmente este: a b c d e f g g c b Num r zecimal 23 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 22 B 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 21 C 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 20 D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 18 . g. f.

Intr ri de selec ie n A1 A2 I1 I2 I2n An Intr ri de date MULTIPLEXOR E Ie ire Demultiplexoarele sunt circuite logice combina ionale care permit transmiterea datelor de la o intrare unic . la n una din cele 2 ie iri. Multiplexoarele au: n intr ri de selec ie. Intr ri de selec ie A1 A2 An E1 E2 Ie iri E2n Intrare de date I DEMULTIPLEXOR Profilul: TEHNIC Nivelul 3 19 .CIRCUITE ELECTRONICE Fi conspect 3 MULTIPLEXOARE/DEMULTIPLEXOARE Multiplexoarele sunt circuite logice combina ionale care permit transmiterea datelor de la una din cele n intr ri la o cale de ie ire unic . 2 intr ri de date i o singur ie ire.

iar utilizarea lor se va face numai în prezen a inginerului sau laborantului. privitoare atât la protec ia muncii. a machet elor mai grele se va face cu aten ie pentru a evita riscul de lovire. ‡ În laborator s se g seasc la locuri vizibile mijloace pentru combaterea incendiilor. ‡ Vor avea grij de mobilierul i mijloacele didactice din dotarea laboratorului. cât i la prevenirea i stingerea incendiilor. revine atât celor care organizeaz . 1 COALA/ CLASA: NORME DE TEHNICA SECURIT II MUNCII I DE PREVENIRE I STINGERE A INCENDIILOR ÎN LABORATORUL DE TEHNOLOGIE Respectarea normelor de tehnica securit ii muncii contribuie Ia asigurarea condi iilor de munc normale i Ia înl turarea cauzelor care pot provoca accidente de munc sau îmboln viri profesionale. etc. acestea trebuie din nou sp late cu ap i s pun i terse cu un prosop. > Insuficien e respiratorii. Nerespectarea regulilor ma i sus men ionate poate conduce l a accidente nedorite.CIRCUITE ELECTRONICE FI A instructaj nr. Conduc torul laboratorului trebuie s ia m suri pentru realizarea urm toarelor obiective: ‡ S se asigure iluminatul. ‡ Manevrarea instrumentelor. ‡ S se asigure expunerea vizual prin afi e sugestive. ‡ S se efectueze instructaje periodice pe linie de protec ie a muncii. În aceast direc ie responsabilitatea pe linie tehnic a securit ii muncii i prevenirea i stingerea incendiilor. ‡ Vor efectua lucr rile de laborator în prezen a profesorului sau laborantul ui. ‡ Dac s-a utilizat benzin sau alte produse u or inflamabile pentru sp larea mâinilor. ‡ Nu vor folosi în joac instrumentele puse la dispozi ie. vor aerisi sala de clas pentru a p stra un microclimat corespunz tor de lucru. în lini te i cu seriozitate. ‡ Nu vor introduce obiecte în prizele electrice. ‡ Înainte de începerea orei se va verifica dac atmosfera nu este înc rcat cu vapori de benzin sau cu gaze inflamabile provenite de la substan ele din laborator. înc lzirea i ventila ia în laborator. ‡ Ma inile i instala iile din laborator s fie echipate cu instruc iuni de folosire. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 20 . Elevii: ‡ Vor utiliza materialul didactic doar sub supravegherea profesorului. controleaz i conduc procesul de munc . ‡ Materialele utilizate se vor manevra cu grij . care vor fi sanc ionate conform prevederilor legala i ale regulamentului de ordine interioar . pentru a nu se produce accidente precum: > R niri ale mâinilor. a mijloacelor de lucru. ‡ Vor p stra o atmosfer de lucru în timpul orelor. > R niri ale ochilor. iar în timpul pauzelor. de prevenire i stingere a incendiilor. ‡ Machetele sau exponatele trebuie s fie bine fixate în suport. ‡ S se asigure legarea la p mânt i la nul a tuturor ma inilor ac ionate electric. cât i celor care lucreaz direct în produc ie.

14. 3. 27.cu elevii clasei«««««cu ocazia efectu rii protec iei muncii Nr. 20. 12. 26. 19. 7. 32. 6. Încheiat ast zi «««««. 24. 15. 5. 11. 33. 1. 9. 30. 34. crt. 21. 2. 8. 29. 2 PROCES-VERBAL. NUMELE I PRENUMELE SEMN TURA . 22. 4. Profesor. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 21 . 23. 28. 31. 18. 13. 16. 35. 17. 10. 25.CIRCUITE ELECTRONICE FI A instructaj nr.

CIRCUITE ELECTRONICE FI A nr. 1-de lucru Lucrul în echip (în pereche sau în grup) Care este sarcina voastr comun ? (ex. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 22 . echipamente. precum i modul de organizare a activit ii. instrumente i sprijin va fi nevoie din partea celorlal i? Ce anume vei face tu? Organizarea activit ii: Data/Ora începerii: Data/Ora finaliz rii: Cât de mult va dura îndeplinirea sarcinii? Unde vei lucra? ÄConfirm faptul c elevii au avut discu ii privind sarcina de mai sus i: y s-au asigurat c au în eles obiectivele y au stabilit ceea ce trebuie f cut y au sugerat modalit i prin care pot ajuta la îndeplinirea sarcinii y s-au asigurat c au în eles cu claritat e responsabilit ile care le revin i modul de organizare a activit ii´ Martor / evaluator (semn tura): (ex. obiectivele pe care vi s-a spus c trebuie s le îndeplini i) Cu cine vei lucra? Ce anume trebuie f cut? Cine va face acest lucru? De ce fel de materiale. ef catedr ) Nume elev: Data: Aceast fi stabile te sarcinile membrilor grupului de lucru.: profesor.

2-de verificare FI A pentru verificarea abilit ilor dobândite în cadrul unit ii de competen Scrie i litera corespunz toare în coloane.CIRCUITE ELECTRONICE FI A nr. Alege i dintre urm toarele variante: F = frecvent niciodat S în eleag textul în întregime U = uneori R = rar sau Elevii trebuie s citeasc : C ri Manuale Ziare Fi e conspect Fi e de activit i Statistici (grafice) Table/imagini proiectate Literatur de specialitate Noti e Semne i simboluri Instruc iuni Referate Proiecte Site-uri web Lucr rile altora S în eleag propozi ii Vocabular/ descifrare Trebuie s aflu mai mult Altele: «««««««««««««««««««««««««««««««««« . Profilul: TEHNIC Nivelul 3 23 ..

.......................................CIRCUITE ELECTRONICE FI A nr................ Comentarii: ...................... 3-de evaluare FI A de evaluare Cum sunt evaluate înv area i rezultatele ob inute Metoda de evaluare Da Nu Evaluarea este ini ial ............................................................... ....... Fi ele 6 i 7 sunt utile pentru a verifica modul în care se face evaluarea i care sunt tipurile de evalu ri ce vor fi utilizate............................................................................... ........ Profilul: TEHNIC Nivelul 3 24 ....... formativ i/sau sumativ ? Este nevoie de informa ii suplimentare Teste prestabilite Examin ri pe parcurs Examin ri finale Teme stabilite Proiecte Teste practice Prezent ri orale Evaluare a unor activit i de lucru Mapele de lucr ri Evaluare continu Analize /rapoarte formale Demonstra ii Altele: ................................

... iar cele peste 0... crt.... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nume i Prenume Punctaj ob inut la aplica ii practice Not : La 10 puncte corespunde nota zece... 4-de evaluare COALA: DISCIPLINA : DATA:......5 puncte se majoreaz la un punct........CIRCUITE ELECTRONICE FI A nr....... frac iunile sub 0...5 puncte nu se adun . TITLUL LECTIEI: TABEL DE EVALUARE I NOTARE Total Nota puncte ob inut Nr. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 25 ....... CLASA .

CIRCUITE ELECTRONICE Folie transparent 6 PROIECTUL METOD DE EXPLORARE DIRECT . Un ³um r´ de sprijin Manager de conflicte Expert Persoana care înva Activitatea în cadrul proiectelor le ofer elevilor posibilitatea de a testa singuri tot ceea ce este nou. ca într-un joc» ROLUL ELEVULUI ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ De a fixa scopuri clare De a forma grupe de lucru constante De a elabora. NEMIJLOCIT A REALIT II ´ ROLUL PROFESORULUI y y y y y y y y Coordonator Moderator Formator. de a privi dincolo de grani ele disciplinelor si ale colii i de a înv a cu mult pl cere. Consultant. controla i respecta un plan De a conveni asupra unor reguli i de a le respecta De a împ r i i coordona munca De a ac iona ca membrii ai echipei De a rezolva conflictele în mod constructiv De a finaliza munca în mod satisf c tor De a informa colegii despre rezultatele muncii proprii De a con tientiza propria munc ‡ De a controla i evalua rezultatele procesului de înv are Profilul: TEHNIC Nivelul 3 26 .

în acord cu planul de ac iune stabilit 5 CONTROLUL 6 EVALUAREA Evalueaz ei în i i rezultatele muncii Evalueaz împreun cu profesorul procesul i rezultatele ob inute Profilul: TEHNIC Nivelul 3 27 .CIRCUITE ELECTRONICE Folie transparent 7 FAZELE PROIECTULUI DENUMIREA FAZEI CON INUTUL FAZEI Compilarea informa iei necesare Motivarea la nivel înalt Familiarizarea elevilor cu metoda proiect Încurajarea lucrului în echip Organizarea la nivel individual Integrarea intra i intergrupuri Implicarea profesorului i membrilor grupului la decizia colectiv Înv area evalu rii problemelor Proces de comunicare Activit i bazate pe experien i investigare Proces de feed-back Activit i conduse independent Faza de autocontrol Discutarea colectiv a rezultatelor Mecanisme flexibile i deschise Participarea întregului grup *pot fi generate noi obiective i sarcini ACTIVITATEA ELEVILOR Colecteaz i analizeaz informa ia necesar planific rii i realiz rii sarcinilor 1 INFORMAREA 2 PLANIFICAREA 3 DECIZIA 4 IMPLEMENTAREA Preg tesc planul de ac iune pe care îl vor utiliza în indeplinirea sarcinilor Definesc diferite componente ale planului de ac iune Primesc sarcini specifice (din partea profesorului ) pentru a dovedi c i-au dobândit cuno tin ele necesare Urmeaz sarcinile independent.

Observa ii Semn tura elevului Semn tura profesorului Profilul: TEHNIC Nivelul 3 28 . Stabilirea planului de activit i individuale ale candidatului pentru proiect: .CIRCUITE ELECTRONICE FI A nr. Nume.Semn tura candidatului: . 3. 2. prenume i specializare îndrum tor de proiect: 4. Data începerii activit ilor la proiect: 6. 5-de evaluare FISA DE EVALUARE pentru proba practic Partea I: Monitorizarea progresului proiectului 1. crt. Nume i prenume candidat: 2. Stabilirea planului de redactare a Proiectului ± suportul scris: Perioada: Revizuit: Forma final acceptat de c tre îndrum tor: 9.Data: . Calificare: 3. Întâlniri pentru monitorizarea proiectului: Nr. 1. 4. Tema proiectului: 5. Competente vizate/ implicate in realizarea/ executia proiectului: i proba oral 7.Semn tura îndrum torului: 8. 5.

Activit ile practice au fost întreprinse sub supravegherea îndrum torului de proiect 4. Abordarea temei proiectului a fost f cut dintr-o perspectiv personal . Documentarea pentru proiect a fost f cut sub supravegherea profesorului îndrum tor 6. Solutiile g site de c tre candidat pentru rezolvarea problemelor practice au o bun transferabilitate în alte contexte practice Profesor îndrum tor. Activit ile practice întreprinse în cadrul proiectului se raporteaz adecvat la tema proiectului DA / NU OBSERVATII 2. a imagina iei în abordarea sarcinii 10.CIRCUITE ELECTRONICE Partea a II-a: Aprecierea calit ii activit ii candidatului CRITERIUL 1. candidatul demonstrând reflec ie critic 3. Referin ele bibliografice utilizate la redactarea p r ii scrise a proiectului au fost prelucrate corespunz tor i nu sunt o compila ie de citate 8. La realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului candidatul a facut dovada efortului personal. Situa iile-problem cu care s-a confruntat candidatul pe parcursul execut rii proiectului au fost rezolvate cu ajutorul îndrum torului 9. Identificarea bibliografiei necesare redact rii p r ii scrise a proiectului a fost realizat integral 7. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost f cut conform planific rii ini iale 5. a originalit ii solu iilor propuse. __________________________________________ Profilul: TEHNIC Nivelul 3 Data_____________________ 29 .

conform Metodologiei de organizare i desf urare a examenului pentru certificarea competen elor profesionale ± nivel 2 Profesor îndrum tor. __________________________________________ Profilul: TEHNIC Nivelul 3 Data_____________________ 30 . o solu ie practic personal .P. conform S.ului pentru calificarea respectiv 10. obiective. Proiectul / produsul are aplicabilitate practic colii i în afara 9. Optiunea candidatului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificat i argumentat în contextul proiectului 5. scop. Proiectul / produsul respect cerin ele de calitate impuse. conform planific rii 4. Redactarea p r ii scrise a proiectului demonstreaz o bun consisten intern 6.CIRCUITE ELECTRONICE Partea a III-a: Aprecierea calit ii proiectului CRITERIUL 1. Proiectul / produsul demonstreaza completitudine i acoperire satisf c toare în raport de tema aleas 3. cu elemente de originalitate în g sirea solu iilor 8. metodologie abordat DA / NU OBSERVATII 2. Proiectul / produsul are validitate în raport de: tem .P. Redactarea p r ii scrise a proiectului demonstreaz o bun logic i argumentare a ideilor 7. Elaborarea proiectului i redactarea p r ii scrise a proiectului au fost f cute într-un mod consistent i concomitent. Realizarea proiectului / produsului a necesitat activarea unui num r semnificativ de unit i de competen e. Proiectul / produsul reprezint . în sine.

CIRCUITE ELECTRONICE 7. MATERIALE DE REFERIN PENTRU ELEV Profilul: TEHNIC Nivelul 3 31 .

Elementul redresor: transform tensiunea alternativ într -o form de und cu componenta continu diferit de zero (pe durata alternan ei pozitive-la redresorul monoalternan sau pe durata ambelor alternan e la redresorul -dubl alternan ). Profilul: TEHNIC Nivelul 3 de tensiune continu denumirea de surs de 32 . iar în prezen a stabilizatorului poart tensiune continu stabilizat . Stabilizatorul: are rolul de a face ca tensiunea.CIRCUITE ELECTRONICE FI DE DOCUMENTARE 1 Schema bloc a unei surse de tensiune continue stabilizate Alimentare re ea (~) Transfor mator de re ea Element redresor Filtru de netezire Stabilizator Sarcin RS U1 U2 U3 Formele de und ale tensiunilor U1 U2 monoalternan U2dubla alternan t t t U3 monoalternan U3dubl alternan t t Transformatorul: modific tensiunea alternativ a re elei. sursa se nume te surs nestabilizat . ale temperaturii ambiante i a altor factori perturbatori. poate fi compus-de tip LC). la ie irea sursei stabilizate s fie independent de varia iile tensiunii sursei de alimentare. ale rezisten ei de sarcin . la valoarea necesar (mai mic sau mai mare). pentru a ob ine o anumit tensiune redresat . Filtrul de netezire: atenueaz ondula iile tensiunii redresate pntru a fi mai aproape ca form de tensiunea continu (poate fi simplu-cu bobin sau cu condensator. Observa ie În lipsa stabilizatorului.

Osciloscop. y Transformarea tensiunii alternative pulsatorii într-o tensiune cît mai apropiat ca form de tensiunea continu . Multimetru analogic. Cuno tin e teoretice necesare Pentru alimentarea montajelor electronic e este necesar tensiunea continu . Etapele de lucru pentru efectuarea m sur rii sunt: y Punerea selectorului aparatului în pozi ia corespunz toare m rimii de m surat. y Calcularea valorii tensiunii înmul ind num rul de diviziuni citite cu constanta aparatului pentru domeniul selectat. dup fiecare component a sursei de tensiune. care se conecteaz între punctele de m sur . cu ajutorul unor filtre. Pentru vizualizarea formelor de und ale tensiunilor se utilizeaz osciloscopul catodic. este necesar ca tensiunea re elei s fie redresat . y Transformarea tensiunii alternative în tensiune pulsatorie . Deoarece alimentarea se realizeaz de obicei de la re eaua de curent alternativ. dup fiecare component a sursei de tensiune.CIRCUITE ELECTRONICE FI DE LUCRU 1 LUCRARE DE LABORATOR Nr. y Conectarea corect a multimetrului în montaj. în tensiune alternativ de valoare mai mic . Aceasta se realizeaz în 3 etape: y Transformarea tensiunii alternative de 220V a re elei . Cordoane de leg tur . y Citirea indica iei aparatului (diviziuni pe scara gradat ). Profilul: TEHNIC Nivelul 3   33 . Pentru m surarea tensiunii electrice. cu ajutorul unor elemente redresoare(diod sau sistem de diode). se utilizeaz aparate de tip multimetru sau voltmetru analogic de cc sau ca. 1 Surse de tensiune continu Materiale necesare y y y y latform de experimentare. y Selectarea domeniului de m surare. realizat cu ajutorul unui transformator coborîtor de tensiune.

CIRCUITE ELECTRONICE Desf urarea lucr rii I. sunt figurate punctat leg turile pe care le ve i face ulterior. b 220 V 1 2 4 3 4 5 Osciloscop Platform de experimentare 6 7 8 6 9 10  V SCHEMA ELECTRIC A PLATFORMEI DE EXPERIMENTARE D1 D2 3 4 C 5 Rs 1 2 U1 U2 U3 UI (b ) 220V Us 6 7 8 9 10 D1D2=Diode (elemente de redresare) C=Condensator (filtru) Rs=Rezisten a de sarcin UI= Tensiunea de intrare Us =Tensiunea de sarcin Profilul: TEHNIC Nivelul 3 34 . Realiza i montajul de mai jos f r alimentare. pe parcursul lucr rii.

Controla i polaritatea de conectare a voltmetrului i osciloscopului (conectat pe intrarea de c. R spunsurile la întreb rile de la punctul IV. formele de und tensiunile vizualizate la punctul anterior.). unele sub celelalte. apoi conecta i din nou alimentarea. U=f(t) pentru IV. Tensiunea U3 (la ie ire filtrului). 8-9. M sura i i nota i tensiunile indicate de voltmetru. Tensiunea U2 (la ie ire redresorului). 6-9. 9-10) dup decuplarea de la re ea. 9-10).CIRCUITE ELECTRONICE II. Reprezenta i grafic.c. între bornele 1-6. Conecta i alimentarea (b 220 V) i vizualiza i: y y y y Aten ie! Tensiunea U1 (la ie ire transformatorului). 3-4. între bornele 3-6 i 3-8. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 35 . între bornele 4-9. R spunde i la urm toarele întreb ri: o Care este rolul elementului D1 în func ionarea sursei? o Cum s-a modificat forma semnalului dup realizarea conexiunii 1-2? o Cum s-a modificat forma semnalului dup realizarea conexiuni lor 1-2 i 6-7? Ce tip de redresare este în acest caz ? o Ce element s-a folosit pentru netezirea pulsa iilor tensi unii de la ie irea redresorului? V . Tensiunea Us (la ie ire rezisorului R s). Valorile tensiunilor indicate de voltmetru. 4-5. respective (6-7. III. Pune i voltmetrul pe un domeniu corespunz tor valorii tensiunii din secundarul transformatorului. Întocmi o o o i referatul lucr rii. Realiza i leg turile suplimentare (1-2. între bornele 5-10. care va cuprinde: Graficele (unul sub altul) pentru tensiunile vizualizate la punctul III.

. Transformatorul de re ea din schema bloc a unui redresor are rolul de a transforma energia de ««««««« în energie de«««««««« . Elementul redresor se poate realiza cu componente e lectronice care conduc «««««««««««««« . Redresarea curentului alternativ const în transformarea ««««« în ««««« .. 2....... Aplica ia 3 1.. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 36 . 3.. Filtrul din schema bloc a unui re dresor are rolul de a ««««« forma de und a semnalului redresat i se poate realiza cu «««««««««« sau «««««««««« .. Re eaua ~ Transformator de re ea i identifica i 1 2 RS Sarcina Elementele nemarcate sunt: 1. 2. de aceea i frecven ......CIRCUITE ELECTRONICE Aplica ia 1 Analiza i componentele surselor de tensiune d in laborator blocul stabilizator..... Aplica ia 2 S se completeze schema-bloc a unui circuit redresor. 4...

 Surs stabilizat 24Vcc 1 2 V1  V2 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 37 . Cordoane de leg tur . Materiale necesare y y y y y y Platform de experimentare ²amplificator de c. Realiza i montajul de mai jos f r alimentare. Cuno tin e teoretice necesare Amplificatoarele sunt cuadripoli activi care redau la ie ire se mnale electrice de putere mai mare decît cea de la intrare. Parametrul cel mai important al amplificatoarelor este amplificarea. Sporul de putere se ob ine de la o surs de energie electric (sursa de alimentare). i c.CIRCUITE ELECTRONICE FI DE LUCRU 2 LUCRARE DE LABORATOR Nr. Surs de tensiune stabilizat .c.c. TIPUL AMPLIFIC RII EXPRESIA MATEMATIC Au : amplificare de tensiune Au=Uie /Uintr Ai : amplificare de curent Ai=Iie /Iintr Ap: amplificare de putere Ap=Pie /Pintr Un alt parametru specific amplificatoarelor este caracteristica amplitudine frecven care reprezint curba de varia ie a modulului amplific rii în func ie de frecven . . Simbolurile grafice pentru amplificatoare sunt : Desf urarea lucr rii Platform de experimentare amplificator c. .a. Generator sinusoidal.c 3 4 5 I. Dou voltmetre de c. Osciloscop. care reprezint raportul între o m rime electric de la ie irea amplificatorului i m rimea corespunz toare de la intrare.c. 2 Amplificatoare de c.

conecta i sursa de alimentare stabilind tensiunea la 24V. pune i instrumentele pe domenii corespunz toare de m sur .c. III. în trepte de 0.) U1(Vc.a 3 Uin 4 2 Uie   Generator sinusoidal Osciloscop V . y Varia i tensiunea de intrare în amplificator. Realiza i montajul de mai jos f r alimentare. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 38 .) U2(Vc. Verifica i montajul i polarit ile.c. pune i instrumentele pe domenii corespunz toare de m sur . 1 Surs stabilizat 24Vcc Platform de experimentare amplificator c. care reprezint semnalul la ie irea amplificatorului. Repeta i acelea i opera ii pentru tensiuni de alimentare de 12V i 6V.) A Ultima coloan va fi completat dup ce calcula i valorile amplific rii folosind formula: A=U2/U1 IV. cu ajutorul celor dou voltmetre. y Stabili i frecven a generatorului sinusoidal la valoarea de 50Hz .c. respectiv U2. care reprezint semnalul la intrarea amplificatorului. Verifica i montajul i polarit ile.05V i m sura i de fiecare dat tensiunea de la ie ire(osciloscop). Valorile citite vor fi notate în tabelul urm tor: Ualim(Vc. valorile tensiunilor U1. M sura i. conecta i sursa de alimentare stabilind tensiunea la 24V.CIRCUITE ELECTRONICE II. y Vizualiza i pe ecranul osciloscopului semnalul de ie ire.

? VII . o R spunsurile la întreb rile de la punctul VI.CIRCUITE ELECTRONICE y Pe baza valorilor citite completa i tabelul de mai jos.c. determina i : o domeniul de frecven e pentru care amplificarea r mîne constant . Întocmi i referatul lucr rii. A . A=Uie /Uin y Folosind oscilograma tensiunii de la ie ire. R spunde i la urm toarele întreb ri: o Ce se întîmpl cu amplificarea cînd scade tensiu nea de alimentare? o Care este ordinul de m rime al amplific rii în c. o semnalul maxim de intrare la care apar distorsiuni (semnalul de la ie irea amplificatorului nu reproduce exact forma semnalului de intrare). Amplificarea se determin cu formula: Uie (V) . .? o Care este ordinul de m rime al amplific rii în c.a. . VI. . Uin(V) . care va cuprinde: o Tabelele completate la punctele III i V. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 39 .

...Amplificatoarele electrionice sunt.mult mai mare decât cele de intrare. Preciza i care sunt criteriile de clasificare a amplificatoa relor electronice.. .. A 1.. 20Hz-20kHz d.. Aplica ia 5 1. iar în coloana B benzi de frecven .. În coloana A sunt enumerate tipuri de amplificare iar în coloana B expresia amplific rii Scrie i asocierile corecte dintre fiecare cifr din coloana A i litera corespunz toare din coloana B. 0Hz c..Ai=Iie /Iintr c.. 20kHz-30MHz e. Scrie i asocierile corecte dintre fiecare cifr din coloana A i litera corespunz toare din coloana B.. 30MHz-300MHz B Profilul: TEHNIC Nivelul 3 40 ... 10mHz-50mHz b.... activi . Amplificator de radiofrecven 3.. Amplificator de audiofrecven 2...CIRCUITE ELECTRONICE Aplica ia 4 Completa i spa iile punctate : 1... capabili s redea la ie ire semnale electrice de ..Ap: amplificare de putere B EXPRESIA MATEMATIC a. Amplificator de curent continuu a. A TIPUL AMPLIFIC RII 1....Ai : amplificare de curent 2..Amplificator de foarte înalt frecven 4.Au=Uie /Uintr b.....Au : amplificare de tensiune 3. a b c Aplica ia 7 În coloana A sunt enumerate tipuri de amplificatoare...Ap=Pie /Pintr Aplica ia 6 1..

CIRCUITE ELECTRONICE FI DE LUCRU 3 LUCRARE DE LABORATOR Nr. Simbolul demodulatorului este: DEMOD Se define te gradul de modula ie în MA: m ! Profilul: TEHNIC Nivelul 3 41 . în func ie de un semnal de joas frecven -f (numit semnal modulator). avînd amplitudinea.2F. y Cordoane de leg tur . numite modulatoare. tranzistoare sau cu circuite integrate. Osciloscop. Purt toarea are expresia: Semnalul modulator are expresia: uF=A cos2›Ft uf=a cos2›ft Un lan de transmitere a informa iei prin semnale modulate cuprinde . Simbolul modulatorului este: MOD Aa Aa Opera ia invers modul rii este demodularea realizat de c tre un demodulator .2f. Surs de tensiune stabilizat 24 V cc.F.F -f. Generator de joas frecven . modulator.a. Modula ia în amplitudine se realizeaz prin montaje cu elemente neliniare de circuit: diode. traductor electroacustic de emisie.F+f. 3 Modularea i demodularea în amplitudine Materiale necesare y y y y Platform de experimentare-modulator/demodulator în amplitudine. mediul de transmisie. Cuno tin e teoretice necesare Modula ia în amplitudine -MA este procesul prin care se realizeaz modificarea parametrului amplitudine-A a unui semnal de înalt frecven -F (numit purt toare). Frecven ele ob inute la ie irea modulatorului sunt:f. traductor electroacustic de recep ie. sursa de semnal. demodulator.

IV. la borna 6. 4 Surs stabilizat 24Vcc 1 Platform de experimentare Modulator /demodulator în amplitudine 5 2 7 8 6 3 Generator sinusoidal Osciloscop II. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 42 . Realiza i montajul de mai jos f r alimentare. forma real a semnalului modulat (regla i frecven a semnalului modulator astfel încît oscilograma s fie stabil .b i c. o Gradul de modula ie calculat la punctul III. o Valorile m surate ale frecven ei purt toare i ale amplitudinilor. forma real a semnalului nemodulat. la borna 8. Întocmi i referatul lucr rii care trebuie s con in : o Oscilogramele ob inute la punctele a. forma real a semnalului demodulat. la borna 7.vizualiza i i desena i: a.CIRCUITE ELECTRONICE Desf urarea lucr rii I. c. b. Conecta i alimentarea (amplitudinea semnalului modulator se stabile te între 1-10V. Calcula i gradul de modula ie pentru oscilograma de la punctul b. III. iar fenomenul de modula ie evident). m sura i i nota i valorile amplitudinilor A i a. iar frecven a lui între 500-3000Hz). m sura i i nota i valoarea frecven ei purt toare.

La ie irea unui modulat or MA se ob in frecven ele: f. i unitatea de de transmitere a informa iei prin semnale Profilul: TEHNIC Nivelul 3 43 . Fenomenul invers modul rii este ««« care se realizeaz cu ajutorul u nor «««« Aplica ia 10 Enumera i componentele unui lan modulate. A F Aplica ia 9 Completa i spa iile libere din enun urile de mai jos: 1. F+3f i 4F. 3. «««« sau circuite integrate numite«««««««« . Modula ia în amplitudine se realizeaz prin montaje cu «««««« de circuit de tipul diode. Gradul de modula ie se define te în func ie de cele dou «««« ale semnalului «««««« i ale purt toarei. Aplica ia 11 Se consider expresia matematic a unui semnal modulator: uf=a cos2›ft Preciza i care sunt parametrii caracteristici ai acestui semnal m sur corespunz toare fiec rui parametru. A F b. În procesul de modula ie în amplitudine cele dou semnale utilizate sunt modulatorul i purt toarea. F-2f. 2. a.CIRCUITE ELECTRONICE Aplica ia 8 Citi i cu aten ie enun ul de mai jos i încercui i litera A (adev rat) sau F(fals) corespunz toare afirma iei corecte.

3-ie ire 4.CIRCUITE ELECTRONICE FI DE LUCRU 4 LUCRARE DE LABORATOR Nr. 8 ie ire 12.5 intr ri. 6-ie ire 9.10 intr ri. 4 POR I LOGICE POARTA SAU (OR) Materiale necesare y y y y y y Circuit integrat SN74LS32 Surs de c.13 intr ri. de 5V 1 tranzistor BC182 1 rezistor cu R=330.2 intr ri. 1 LED Cuno tin e teoretice necesare Tabel de adev r A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 f 0 1 1 1 Simbol A B f Circuit integrat SN74LS32 cu 4 por i SAU(OR) cu 2 intr ri Semnifica ie pini: o o o o 1. 1 rezistor cu R=10k. 11-ie ire 14 +5V 13 12 11 10 9 SN74LS32 0V 1 2 3 4 5 6 7 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 44 .c.

comutator închis -+5V). 1 LED y y y y y y Profilul: TEHNIC Nivelul 3 45 . 0V 1 B 2 3 4 5 6 7 LED BC182 10k . II. Realiza i montajul de mai jos: +5V SN74LS32 A 330.CIRCUITE ELECTRONICE Desf urarea lucr rii 5V 14 13 12 11 10 9 8 I. Conecta i pe intr rile celor 4 por i poten iale de: 0V -0 logic. Alimenta i montajul realizat astfel: Conecta i alimentarea la circuitul integrat: pinul 7 la mas ² 0V.c. Preciza i tipul por ilor conform tabelului de adev r întocmit anterior. Verifica i starea ie irii (LED aprins-1 logic. 1 rezistor cu R=10k. LED stins -0 logic) pentru fiecare combina ie de poten i ale aplicat intr rilor. de 5V 1 tranzistor BC182 1 rezistor cu R=330. Intocmi i tabelul de adev r pentru fiecare poart a integratului. POARTA I (AND) Materiale necesare Circuit integrat SN74LS08 Surs de c. +5V-1 logic. pinul 14 la +5V. cu ajutorul comutatoarelor A i B (comutator deschis-0V.

13 intr ri. 0V 7 LED B BC182 10k . 11-ie ire I(AND) cu 2 intr ri 14 +5V 13 12 11 10 9 8 SN74LS08 0V 1 2 3 4 5 6 7 Desf urarea lucr rii I.10 intr ri.2 intr ri. 6-ie ire o 9.5 intr ri. Realiza i montajul de mai jos: 14 13 12 11 10 9 8 5V +5V SN74LS08 A 1 2 3 4 5 6 330.CIRCUITE ELECTRONICE Cuno tin e teoretice necesare Tabel de adev r A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 f 0 0 0 1 A B Simbol f Circuit integrat SN74LS08 cu 4 por i Semnifica ie pini: o 1. 3-ie ire o 4. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 46 . 8 ie ire o 12.

LED stins -0 logic) pentru fiecare combina ie de poten iale aplica t intr rilor. Preciza i tipul por ilor conform tabelului de adev r întocmit anterior. +5V-1 logic. cu ajutorul comutatoarelor A i B (comutator deschis-0V. 10 ie ire o 11. Verifica i starea ie irii (LED aprins-1 logic. 1 LED Cuno tin e teoretice necesare Tabel de adev r A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 f 0 1 1 1 A B Simbol f Circuit integrat SN74LS02 cu 4 por i SAU-NU(NOR) cu 2 intr ri Semnifica ie pini: o 2.12 intr ri. 13-ie ire Profilul: TEHNIC Nivelul 3 14 13 12 11 10 9 8 +5V SN74LS02 0V 1 2 3 4 5 6 7 47 . POARTA SAU-NU (NOR) Materiale necesare y y y y y y Circuit integrat SN74LS02 Surs de c.3 intr ri. Întocmi i tabelul de adev r pentru fiecare poart a integratului. 1 rezistor cu R=10k. pinul 14 la +5V. comutator închis -+5V). 4-ie ire o 8. Conecta i pe intr rile celor 4 por i poten iale de: 0V -0 logic.c. 1-ie ire o 5.6 intr ri.CIRCUITE ELECTRONICE II. Alimenta i montajul realizat astfel: Conecta i alimentarea la circuitul integrat: pinul 7 la mas ² 0V. de 5V 1 tranzistor BC182 1 rezistor cu R=330.9 intr ri.

CIRCUITE ELECTRONICE

Desf

urarea lucr rii

I. Realiza i montajul de mai jos:
14
+5V

13

12

11

10

9

8

5V

SN74LS02
A 1 2 3 4 5 6

330 ; 0V
7

LED

B
10k;

BC182

II. Alimenta i montajul realizat astfel: y Conecta i alimentarea la circuitul integrat: pinul 7 la mas ² 0V, pinul 14 la +5V. y Conecta i pe intr rile celor 4 por i poten iale de: 0V -0 logic, +5V-1 logic, cu ajutorul comutatoarelor A i B (comutator deschis -0V, comutator închis -+5V).

y Verifica i starea ie irii (LED aprins-1 logic; LED stins -0 logic) pentru y y
fiecare combina ie de poten iale aplicat intr rilor. Întocmi i tabelul de adev r pentru fiecare poart a integratului. Preciza i tipul por ilor conform tabelului de adev r întocmit anterior. POARTA SI-NU (NAND) Materiale necesare y y y y y y Circuit integrat SN74LS00 Surs de c.c. de 5V 1 tranzistor BC182 1 rezistor cu R=330; 1 rezistor cu R=10k; 1 LED

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

48

CIRCUITE ELECTRONICE

Cuno tin e teoretice necesare Tabel de adev r A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 f 1 1 1 0
A B f

Simbol

Circuit integrat SN74LS00 cu 4 por i Semnifica ie pini: o 1,2 intr ri; 3-ie ire o 4,5 intr ri; 6-ie ire o 9,10 intr ri; 8 ie ire o 12,13 intr ri; 11-ie ire

I-NU(NAND) cu 2 intr ri
14
+5V

13

12

11

10

9

8

SN74LS00
0V 1 2 3 4 5 6 7

Desf

urarea lucr rii

I. Realiza i montajul de mai jos:
14 +5V 13 12 11 10 9 8
5V

SN74LS00
A
1 2 3 4 5 6 7

330;

0V

LED

B

BC182
10k;

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

49

CIRCUITE ELECTRONICE

II. Alimenta i montajul realizat astfel: y Conecta i alimentarea la circuitul integrat: pinul 7 la mas ² 0V, pinul 14 la +5V. y Conecta i pe intr rile celor 4 por i poten iale de: 0V -0 logic, +5V-1 logic, cu ajutorul comutatoarelor A i B (comutator deschis -0V, comutator închis -+5V). y Verifica i starea ie irii (LED aprins-1 logic; LED stins -0 logic) pentru fiecare combina ie de poten iale ap licat intr rilor. y Intocmi i tabelul de adev r pentru fiecare poart a integratului. III Întocmi i referatul lucr rii care trebuie s con in : Tabelele de adev r pentru cele 4 por i a le circuitelor integrate verificate anterior; Simbolurile por ilor logice pentru cele 4 montaje verificate;

y Preciza i tipul por ilor conform tabelului de adev r întocmit anterior.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

50

f r alimentare: Profilul: TEHNIC Nivelul 3 51 . Desf urarea lucr rii I. o anumit n intr ri A1 A2 An DECODIFICATOR E1 E2 2n ie iri E2n Decodificatorul binar-zecimal realizeaz conversia num rului de la intrare. Voltmetre de cc. cu n intr ri i un num r de 2 ie iri. numai una dintre ie iri este activat . Cordoane de leg tur y y y y Cuno tin e teoretice necesare Decodificatorul reprezint n un circuit logic combina ional -CLC. 5 DECODIFICATOARE Materiale necesare Platform experimental : Decodificator BCD-zecimal CDB 442E. prezentat în cod binar. Realiza i montajul de mai jos. Dac la intr rile decodificatorului se aplic combina ie logic .CIRCUITE ELECTRONICE FI DE LUCRU 5 LUCRARE DE LABORATOR Nr. în echivalentul zecimal. El are un num r de 4 intr ri i 10 ie iri. Surs stabilizat 5V cc.

aceasta fiind ordinea corect în sistem binar). B. b4 pe pozi ia deschis (butoanele corespund intr rilor D.se pun butoanele pe pozi ia închis.regla i sursa la 5Vcc i trece i circuitul pe pozi ia zero (binar i zecimal) punînd butoanele b 1. Pentru a aplica la intr ri semnale logice 1.CIRCUITE ELECTRONICE + 1 V V V V Surs stabilizat 5V cc + _ 11 4 12 PLATFORM EXPERIMENTAL 3 2 5 + + + _ _ _ 9 10 7 8 6 + V + V + V + V + V + V _ _ _ _ _ _ PLATFORM EXPERIMENTAL 1k. b4 b3 b2 b1 1 3 2 16 Vcc 15 A 14 B 13 C 12 D 11 10 9 GND CDB 442 E 1 2 3 4 5 6 7 8 PL6V2Z 11 12 9 10 7 8 6 5 II. astfel: Conecta i alimentarea. b3. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 52 . C. b2. A. Alimenta i montajul realizat.

semnalul logic 1 corespunde unei tensiuni de 3 -5V. La ie ire. Pe baza rezultatelor ob inute completa i tabelul de de func ionare urm tor: INTRARI D C B A b1 b2 b3 b4 BORNE DE IESIRE 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 53 . iar semnalul logic 0 corespunde unei tensiuni de 0V.CIRCUITE ELECTRONICE III M sura i valoarea tensiunii la ie iri cu ajutorul volt metrelor.

... Dac la ...... 2............... i un num r de ....CIRCUITE ELECTRONICE Aplica ia 12 Completa i spa iile libere din enun urile de mai jos: 1........ 2 A 0 0 0 0 0 0 0 1 3 INTRARI 22 21 B C 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 IESIRI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 54 ..... ........ Completa i spa iile goale din tabel cu valorile 0 sau 1 asociate intr rilor sau ie irilor decodificatorului... numai una dintre ie iri.... ie iri....... prezentat în cod ...... num rului de la intrare... combina ional-CLC.. 3. Decodificatorul reprezint un circuit . decodificatorului se aplic o anumit combina ie logic este ......... în echivalentul zecimal.. Decodificatorul binar-zecimal realizeaz ......... cu n. Aplica ia 13 Se consider tabelul de mai jos corespunz tor func ion rii unui decodificator binar zecimal cu 4 intr ri i 10 ie iri......

1 tranzistor BC182.. 1LED. 2 1 STROBE C0 6 5 MUX LED 7 10k. Desf urarea lucr rii I.. Realiza i montajul de mai jos. Pentru o combina ie logic aplicat intr rilor de selec ie se transfer la ie ire informa ia logic ce se g se te pe una din intr ri. f r alimentare: +5V 14 74LS153 5V A B 330. 1 rezistor cu R=10k. 1 rezistor cu R=330. Cuno tin e teoretice necesare Multiplexorul este un circuit logic care permite transmiterea datelor de la un num r mai mare de intr ri la o singur ie ire. Multiplexorul digital se utilizeaz în telecomunica ii pentru transmiterea unui num r mare de semnale digitale pe o singur linie. 15 C1 C2 0ut BC182 4 3 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 C3 55 .CIRCUITE ELECTRONICE FI DE LUCRU 6 LUCRARE DE LABORATOR Nr. Exist dou tipuri de intr ri: intr ri de date i intr ri de selec ie. 6 MULTIPLEXOARE Materiale necesare y Platform experimental : Multiplexor CI 74LS153 y y y y y Surs stabilizat 5V cc.

Alimenta i montajul realizat. II. y Verifica i starea ie irii (LED aprins-1 logic. la ie ire. LED stins -0 logic) pentru fiecare combina ie de poten iale aplicat intr rilor. comutator închis -+5V). se transmite semnalul de la intrarea selectat . y Întocmi i tabelul de adev r de mai jos corespunz tor func ion rii multiplexorului.B. y Conecta i pe intr rile A i B poten iale de: 0V -0 logic. INTR RI DATE IE IRE OUT A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 56 . 1 IN de validare-STROBE i 1 IESIRE-out. +5V-1 logic. astfel: y Conecta i alimentarea la circuitul integrat: pinul 7 la mas ² 0V i pinul 15 la +5V. 2 IN DE ADRES -A. C2.C3. cu ajutorul comutatoarelor (comutator deschis -0V.CIRCUITE ELECTRONICE CI 74LS153 are 2 multiplexoare cu: 4 IN de date-C0.C1. y Conecta i pe intrarea STROBE poten ialul 0V cu ajutorul comutatorului asociat. Pentru func ionarea circuitului este necesar ca semnalul de validare s fie 0 logic i în acest caz.

internet surse mass-media literatura tehnic de specialitate Profilul: TEHNIC Nivelul 3 57 .CIRCUITE ELECTRONICE Surs de alimentare stabilizat Cum ve i lucra? Cât ve i lucra? De unde v ve i informa? MOD DE LUCRU TIMP DE LUCRU ‡ ‡ individual pe grupe ase s pt mâni SURSE DE INFORMARE surse reale: alimentatoare de cc din dotarea laboratorului surse virtuale: soft educa ional.

Reprezentarea grafic a semnalelor vizualizate. M surarea m rimilor electrice. Stabilirea sculelor. Vizualizarea semnalelor la ie irea fiec rui bloc component. PLANUL DE LUCRU Dup ce ve i fi dobândit cuno tin ele teoretice necesare. Realizarea practic a sursei de alimentare. Tehnologii de realizare a montajelor cu componente electronice. Explicarea modului de func ionare al sursei de alimentare. Vizualizarea semnalelor electrice. M surarea parametrilor semnalului ob inut la ie irea fiec rui bloc component. Interpretarea schemei electrice în vederea realiz rii sursei. Reprezentarea grafic a varia iei unor m rimi electrice. Precizarea tipului constructiv al sursei de alimentare. Stabilirea materialelor necesare realiz rii practice. SUCCES ÎN REALIZAREA PROIECTULUI Profilul: TEHNIC Nivelul 3 atunci : 58 . ve i observa i studia surse de alimentare aflate în dotarea laboratorului sau atelierului . Realizarea montajului de verificare a sursei realizate. dup urm torul plan: Identificarea surselor de alimentare din dotare. Componente electrice i electronice ale modulelor sursei. aparatelor i dispozitivelor necesare.CIRCUITE ELECTRONICE SURS DE ALIMENTARE STABILIZAT INFORMA II TEORETICE Pentru realizarea acestui proiect ave i nevoie de cuno tin e teoretice privind: Schema electric a unei surse de alimentare stabilizat .

. Element redresor.. Aplica ia 2 Elementele nemarcate sunt : 1....CIRCUITE ELECTRONICE Unitatea de competen : Circuite electronice Competen a 1: Identific tipuri de circuite electronice Competen a 2: Evalueaz performan ele circuitelor electronice SOLU II FI DE LUCRU 1 Referatul lucr rii: Graficele (unul sub altul) pentru tensiunile vizualizate la punctul III. t o Rolul elementului D1 în func ionarea sursei este de a redresa tensiunea la ie irea transformatorului (redresare monoalternan ). o Dup realizarea conexiunii forma semnalului se modific prin suprimarea alternan ei negative .. Dup realizarea conexiunii 1-2 i 6 -7 tensiunea devine pulsatorie (alternan a negativ devine pozitiv ). Profilul: TEHNIC Nivelul 3 59 .. Filtru de netezire...... 2.... în acest caz redresarea este de tip dubl alternan .. U1 U1 t U2 monoalternan U2dubla alternan t t U3 monoalternan t U3dubl alternan t R spunsurile la întreb rile de la punctul IV.. o Pentru netezirea pulsa iilor tensiunii de la ie irea redresorului s-a folosit un condensator electrolitic -C...

CIRCUITE ELECTRONICE Aplica ia 3 1. a.a. 3 ± e. netezi. o Amplificarea în c. 2-a. UM UMA t t Profilul: TEHNIC Nivelul 3 60 . 2 ± d. bobine.c. curent continuu 2. Dup l imea benzii de frecven Aplica ia 7 1 ± c. condensatoare FI DE LUCRU 2 R spunsurile la întreb ri : o Amplificarea scade cînd tensiunea de alimentare scade . 1-b. 4 ± b. unilateral 4. curent alternativ. o Amplificarea în c. curent alternativ 3. curent alternativ. cuadripoli. putere 1 .este de ordinul unit ilor. FI DE LUCRU 3 Oscilogramele ob inute la punctele a. este de ordinul zecilor.3-c.b i c.Dup natura semnalului cu preponderen amplificat b. Aplica ia 4 Aplica ia 5 Aplica ia 6 1. Dup banda de frecven c.

conversia. demodulatoare. se m soar în her i. 2. receptor. activat . emi tor. 2. modulator. FI DE LUCRU 5 INTRARI D C B b1 b2 b3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 Aplica ia 12 1. binar. tranzistoare. 2n. intr ri. amplitudini. 3. f ± frecven . intr rile. Aplica ia 10 Sursa de semnale. F Aplica ia 9 Completa i spa iile libere din enun urile de mai jos: 1. elemente. modulatoare. modulator.Hz.CIRCUITE ELECTRONICE demodulat UM Aplica ia 8 t a. logic. A b. demodularea. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 A b4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 BORNE DE IESIRE 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 61 . Aplica ia 11 a ± amplitudine. mediu de transmisie. se m soar în vol i-V. 3. demodulator.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3 62 . dotate corespunz tor. în func ie de dificultatea acesteia. cu respectarea legisla iei în vigoare. Pentru evaluarea achizi iilor elevilor (în termeni cognitivi. afectivi i performativi) se recomand utilizarea urm toarelor metode: y probe orale : întreb ri cu r spuns scurt. y probe practice : identificarea tipurilor de circuite electronice. evaluarea parametrilor specifici unui sistem electronic. proprii grupului instruit.CIRCUITE ELECTRONICE Aplica ia 13 INTRARI 22 21 B C 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 IESIRI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 FI DE LUCRU 6 2 0 D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 INTRARI DE DATE A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 IESIRE OUT 0 1 0 1 SUGESTII METODOLOGICE Modulul Circuite electronice este un ansamblu care poate fi parcurs independent oferind elevilor cuno tin e i abilit i precise pe care elevii le pot verifica în diferite faze ale însu irii lor. conectarea în echipamente/ instala ii a circuitelor electronic e i verificarea func ionalit ii acestora. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactic i de ritmul de asimilare a cuno tin elor i formare a deprinderilor. studii de caz. de nivelul de cuno tin e anterioare ale grupului instruit. Instruirea practic i laboratorul tehnologic se vor desf u ra în spa ii special amenajate. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme. exerci ii de citire a documenta iei tehnice. prezentare oral sub forma unei adres ri sau unei opinii.

2. profesional anul II... Chivu. (1983). Editura Economic . Bucure ti. Echipamente electronice pentru telecomunica ii ± Manual pentru licee industriale . electronic Profilul: TEHNIC Nivelul 3 63 .. A. D. Robe. (coord. Bucure ti. V. (2000).. i circuite digital ± 4. Electronic digital ± Manual pentru coal Editura Economic . Editura Didactic i Pedagogic . Componente i circuite electronice ± Sinteze pentru examenul na ional de bacal aureat. Lucr ri Practice de Componente electronice. M. A. analogic . (2005). 5. (1980).. Editura Arves.CIRCUITE ELECTRONICE Urm toarea list de referin e bibliografice v va fi folositoare la îndeplinirea exerci iilor din cadrul modulului Circuite electronice.. Olaru. 1. Gh. Bucure ti. Cosma. Airinei. C. dar se dore te a fi doar un ghid..). Trifu. Ar trebui s ave i acces l a o sal de studiu i o bibliotec care s v pun la dispozi ie majoritatea informa iilor necesare pentru a absolvi aceast unitate de competen . 3. Miroiu. Editura Didactic i Pedagogic . Bucure ti. Bucure ti. Electronic Lucr ri practice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful