วันอาทิตย์ ที ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ หลังอัสริ

ณ บ้ านคุณอนันต์ ทองทา หลังโรงเรียนอนุชนบางกอกน้ อย

áîy‹Ûa@弋Ûa@
a@á i
émb׋ië@
a@ò¼Šë@áØîÜÇ@âý Ûa

ชีวิตของเราขึน้ อยูกับใคร?
ใคร? 


 

 
 
        
!  " •


$ %&
(.) !)* +, . #
%
'

8  $17

8 2 9 • 
0 1  2 34 
1 56 
   6 
 
! $17 
 

. : 

;
< 

=
>
;  

?  

! 

@     

%    

$1
A 

  

4   

3    

  

(BC) , +,

8  $17

8 " D&
 E&8 & •
. 0 < 8 A
; ? 
! $17 
 
 

(GG) %<F +, 

    

 ? 

H < !)3 ;& I 98 JK
L
 
M%
& "!  K 

: 
  
  

+, . O 

; 

! 

P
8 

Q

8
R
* 

S 

 

<
$ 

&
D&       


N N 
(V)T! U

(Y) 7 +, . @ )  "!  W 
1 X8 •

"
# $ # 

 %  &"
#  '(

 AZ  $
; ? N[ 
 \ 

R
]  

Z
^   

"
D&    

&
8 

&
• 

E
3    

(Yab) +!; +, . :
; 

% 

0  

 

`
_  A1) 

c 2$d & D TXP < f

e

W 

# 

0 

f
$ 

;
g
 

$ 

;
g


!
d
0  

      
 H 8 •

 $ %3 ' 

E
#
8
h


^
! 

&
[ 

1  

I 

& 

1 

% 

+
1
*
]
M
X
Z
? 

0 

E  

      
_ 

(bB) +!; +, . < $ < 2e 
i
g 

# )  #*
+ ) ,- $+ ,   

     ! "# $ 
% ! '&  () •    

. 

+
,
.
/
%  

0 

1 

2
'
2
. 

%
(
!
3     

 
* 

(89) 
5
6 

'' ? 
B? 
C 
: %2;< %=
>?
@ •
DCE D;) ! "F %@G 
%C
 D=(

. HI C) %J(<
 K H(C 

L$ C
M N ! O  
P R I S 
TC= • 

   Q   

U
;
! 

)
/
V  

W 

@ 

B
? 

%
! 
      

'#*%- ' 
/+ # 0&?
jkU l! g ] IXm Dg n* 9
( ROg [1<$ l0 ,^ [$;7 ) 

t m 8  d •
o p ? _[q [
1r 3 s
1k 
 

: R,1Z? # ] [1<1 Dg I> U u1' 9 •
%m8 r;& w [r1rS x&^my [1r tm I!z
:(Ga} /Y) [ ! m!' ] J0{ M!d 9 •
^ K* t I%€ !8 D o ] % 1 < " 
d{ ‚[<ƒ„ s1k % !m ] W'? ‚…, '
2$d {  1 † @‡ @dAS{ [\ 
K "...ˆ ‰ P„ 

# 1  
'#*%-

•จากอัลกุรอาน
•จากอัซซุนนะฮฺ

# 1 

"- G [ -ES 
@ -
(B (YYZ)
1* 2 ! *)X .-/ " 1 2 " / •  

S (YY8) \ 

_ ( &(! S _ (- \ 

! 

; 

]
)
^
F 

; 

% 

! 

*  * 
 

-
O , "-  &`N _ -) ! a L B )S 
"
I # %- b &J ;N _ -) ! a 
[ J2 %! 
F %! c " X ?
. *(;! *) 
+ , + , 1 $ N -
" 

G 
 
 
(YYd) +(
6    

& 

?
,
R
)
/
R 

K 

=
. 

R
J 

C 

$ E " K D 
@ • 

 
  = G , eE . L- K % =
2 
h 
/ R(= % = D
(di) 6 . R @ f
@ 

E  

g  

  @- N 
  

: h$ 9 O\d ] JA1) u1) 9
J
8!
g ? L 
1r 

g Z Š ? I 8 D g & 
9 

C
/ R)#@ gF R_N m C
/ L' 1E _/ « LB)S
» 2# j= 2b
2a
VG
" 
 
 
F J-2& I %! } : BE @ R 6PG
LB)S
2# . _$ L1 
Q2K "  F 
2 p 
 ! o

u1  %2G
HvK } %2PG
L 
b
;)S
1 "K 1B= @ BE )/ t . 2a
[ 8i : LB)S
] { 

 (;) !K %2G
;)S
%! " "K HI 1N [ dw : LB)S
] { V1J@
 
1 _ ;N 
FS= j2/ (= P !;ES !K 61$
!K "S . ( !K HG= 
 V!K m _= 
1J@.=
"K : y[;
zC RN D;t )K : ^( (!1@ 1@ « 61h
» 6 RN ^;
pJb

G RN )#$

: LB)S
] { F 
 
F J-2& I %! } K$E ! K : @ « ~ » RN 61|+
}G,K %2K %! : {; %=
e *
1 |!


 1|+N F
F 1|+N [ dw : LB)S
] { V1J@
 
1 _ ;N
u1 %2G
HvK } [ 8i
» 6 RN _= 
1J@.= 
 (;) !K %2G
;)S
%! " "K HG= D
IN 
g1= JC B * 
N! "P " "K D m (+C
6S
N ( "S . ( !K V!K "K D m « LB)S

"K : Uj2= HI %! H %;E JC= G,S
V,K F 
K *$ "P )S { RJC = G , eE . } : ,S V@ 
!€
} 
L 
b
g
D "P  m K m 0B
"#$
RN = )!K yG
D+
%! C
/
m 2PG
} %! "2 
J m _@I gC\ 
m h\ D[j! %2G
%! f|B 
. _ 
j$
"C2 T +(= "_;?J2 m _)@IK OC= _ <= "‚2 m t)S
t(, / m <
ƒ 
 m C
TP 
 "P 1@ . C
 ‚)S 
PG
%= +C
M 

0K 
: _=`! „S
M?! _ D)
F m ]@ u+P …(P 
G,K %2G
< 
. 6 _(+K O[
g<K
. O _N †

# 1 
22 30 
-
 

 -
-   

@
:
D  

@ 

?   

 h % •    

 ?
- 
‡ 
C &
 / p 

@
6 

X 

% 

!
Q   ?  -  

   ˆ S 
‡   

@  

   +
Q    = M 
  ? (J . 
 ^

&  

=5 

J) 
 )B
O  ‰ 

~ 

$
o 

J 

) 

< 

; 

g 

+
W        

  
     = |(J     . 
R     (B2 
       

 

B
D 

" b E " K .-/ 6 

+
) 

f
B 

]
! 

@ 

2 

P
… 

@       

. F
F =K V 
j 
 

 j

หลักฐานจากอัซซุนนะฮฺ
# 1 

๒ 22

30

! < D
 g D r1r‡ ] M,; ‹, • 

d Z 
9  

Π 

D 

  1 @‡ 
3 

3
3
#
,  

)   

d
m
8 

@ 

r  

!   

: 

!  

)
<   

  


f
; 

9
! 

<  

8
 

m 

c

! 

< 

D 

g
      

  
 

*
@  

 Z
8
2
Ž 

<  

1   

 
 

%P?

, 

]
J 
ƒ> $ 

D 
 Z
„


,  

$ 

2 

S 

2 

1 

; 

9
I 

S 

#    

E  9 • 
  

P!3 [q [
g,
i< f$g $d & < [
Ž
3
w 
;  


^
J
K 

[
1
r      

 
  

„ ˆ

3

..K 
P
‘ 

^ 

Q 

^ 

&
2
$   

Z
8 

%
m
8 

r 

_  

    ; & 
" P " : F;B
" RN @ •
m C &
‡ 

%
!
Q @ { 
6F 
  

- 
_ (N
R=K % | %=
g$) _ h = ! K H 
I % ‹ ? 
- ! 1 K   m  C " $ C 2 L @ Œ 
1- 1 @ : @ ! 
 
_ )]
Q $ 2 
)P _ -)K {| 
% g $) 

_;

’!S TŽ9 # ] [1<1 Dg I> U u1' 9 •
!){ @d8 6 : 1r #r‡8 [d 1\{ 
•1m ...[1ƒX K ] “!A ”< % K*
2 @ ...‡8 ] ? 2$d –‡ ] [d{ —Š 
!A † !' f, = \& ? 6 m
"D&% ] :d{ f$g g ˜;& 8 ^!‰ 1 
K. 

 4 # / "-"#'

%
) 
g " !3 " 9 8 : ™d ] !šm Dg 9 •
%& 

 

U

%1; [&,
] 
+! 
K 

!  

M
8
T 

g
K 

O   

D  

    Td 
— 
Š1  " d 8 " 1 
& M
 #; ]
s 
D !< Dg 

”
A
; 

  

•
P
,
8  

\ 

%  

+
! 

&
!
K
œ
8
x&
% 

m
] 

‚ 
! 

&
!
› 

   
 

Xž >
g Z,8 [< š $ < T
€
!
Z
8
M
8
+
X
<
Q  

1

g 

g ‚ K 

3 
  

[1 
K 

!  

M
8
"  

8
"
‹
! 

Z
8
[ 

& 

,
]  

‚ 

K 

1
7
8
M
8  

    

 Ÿ$ 
R&!3 

K 2 M 
 9 ‚
%m 
¡ ¡ 
N 

@s퇨a@‹’

*

¢ h
I 9 lKc : M! ;A 

‚    

K
!
0 

x&
%
!
K  

9  

! D Q 7
D 
[1r 3 D TJ 
'     

 ¤ ‚ %
ƒX ZH& [Ž; @ ^o c
I 9 
9 
c 2$ 8
!< 
Dg h
%\
g £ 
 
 

8 !< h 

‚ W  

c 2$  

. 
8 

‚ 

$  

8
+
! 

&
!
K
œ
8
t&
!
7
D 

‚
2
P
!
g
W 
9 D\ m %\
g !
gP x&%m D ^ ^ g8 ¥ !Z   

   

 

K !N ! M
8 Td %&%)  8 3 Ž
g " Jd$ "  9 " +!<  8 ¡ m ] ? ;\3 Jd$  " 

 r d
g [; sk +% m < –1d
¦ [< < !
\0
g ;\3  6 
‚ !< Dg 
D 2  %3&H & 
J K 
: 

  

N> 
Z 
M!;A @0 m ¤ . W

3 !$ ' D 
  

<1
\E 

]   


!
S 

&  

8
h

!
g 

P
,
'
Š 

‚
[
1
r 
7 

3   


 
    

9?
[k D % Š § ? I 8 %¡ m 2K [1r3 D
ZH &
,% 9 @  %&X
& M Z
8
@  

,
S 

 
  

¡   
2 4 : 
! Q 7 D Z H & 8 M
!
S
; D\ *
0 
D  ‚ – 
9 © TA D  ‚ ¨rd & w   

¡ 

¡

¦ S9 D
$d P

„ ” s @ J T
?HK
?
Q !E$ 
 ! Z" 
!
 : 
d 
9 ‚ d1 
 

¡ 
  
  

Q !$ & ? 1* ª!  2P ! : 
‚ [
k D %  8 +!<  8 ¡ m ] 

9 ‚ TA  9 , Z  

%

 %
 ‚ 

g !\& D< 
\d !$ ! Q 7 ¨r8 « m
D 
1
g8 D l1$ ' Dg !< x& 

        

 8 %¡ P
M
Π
8 K " Q 7 
! D 1* D Z Š&  "   1 @‡ 

¡ ! 3 P !Z
¡  

–
K
D
g
!
< 

[
& 

,
] 

9 

8
M
, 

; 

D 

2   

%
9 ¬  K ?
!N 0 
Nq&%m  8 ? . , 
$   

¡  

 
3 

Q 7 D Z
„ 

8 

‚ 

d& 

›  

S
9 

[
1
r 

t 

m 

!
0
&
:

1 

9 

‚
k  

A
[ 

 
  N  , K Dg !< 
  
  ¡   

!  
9  ‚ KO 
< ­
c
 
S ]
! 0 & < <1 

) 
!0 2 g ‚ D\ r
 ” 
; $ ‚ 
­$ ]
+! 
E 

Q !$ & ? 8 Qm @ 
!K¢ ¯> Z Š
g M 
9 ° KO g ! „ ]
®€ 
! , < : 
¡e 

 

O ± ? OS g

' "#(
%  2 30 
 $5 3 3 2 ?
: \ ™1r‡ ²!' ] † 4, M IU 9

 
g Q !$& ? 8 Qm @ ! ,< 
O ± ? Oe S  

  
: #{ ²!' j <‰ ] 9 
Qm @ ³& 2g ‚ A Z„ [K! ™1rS " 
K. " @r d : ™1rS x&%r ‚ ” –1

: (´/YG}) +%<$ ²!' ] I> U u1' 9 • 
[Ž; @ ^o Z8 ‚ ª³& 6 [1r Td 8 " 
Z8 W ‚ !< Dg D I% < 1 µ ‚ Vb2 
K. " !&A
: 9 Œ$) D$ •
:g Ry %9 ‚ J D [1* !8 >P, ”&8, "
" 1;0
[;1' œ8 Dg (Y}¶YB /G) R;A ] %$ Dg P!Z8
(bCC /b)

,'/& ? 

H 

G 

P  

  C &
O  … 
 | 2 . : g |
f 
! R N @ • 

- 

./- =  K JC O % ! pF
3 

2 

m 

1
= ‚!  p   

 
 ?    

RN †
) 

2
%
= 

@
. 

=   

?
[
2 

Ž
C 

=
L 

5

1
2 

2
"
K   

&            

 1 =   *= \
 

< 

2 

=    

K
% 

N
H 

! 

@ 

B
!
< 

         

=  
e
N
L 

C
2
"
K
F 

K

I
/
Ž
C 

R
N 

P
G   

5 

)    

& 
  

  /   

& 
N ‡ 

, 

1 

@ 

m 

2
I
3 

2 

L  

5

% 

!
…
R 

X2 " K ? ,  

 N 
     

! 6 
 
1  C &
O  K $  / 6 

\
D 

F

I
/
H 

G P 
   


.  K B E - 
H 

I 

C
) 

K
g
!
F 

K
U 

<
%
!
  

    _ JC E 

'#+ '/& ?
% = ! 
K % " 
 % =  (t1- F -( (t1- : yG!J
@ •
 B % =  % 1 2…
V 1& < %  =K % f 
 %! JC %! G , e2 " P -  -
- R- ;-(
"- K 
_ _ \  

  
 

G + =K 

% = 1 - C ! DB  f2 

W
T2
1  

  @     

 †  

‚2
1  

ƒ 

K
.
T2
1
C 

p 

$
!
" 

%
=  

$ 

2
g
B      

*       

 
 /   

= F  ( 2  

 -
-
R
;
( 

" 

P
T2
1
C 

G
.
/ 

@ K g    

K 
Q 

 %! JC %! G , e2 - 
1 %! .-/ N B ) . _ _ \
% =  T2 
 
 
  

" 

% =   V 
1 ! "- S o 
1   : yIS
CE RN @ • 
B \ 
T2
^ 
 J !  "  

C
%! G,S

" : 9 Jš; !&!P Dg !< Dg [,o œ8 D$ . (
R\ 62 R=K tK
œ8 Dg P!Z8
" [Ž; D 2Ž ZŠ& ¤ 1* @ f;& +!&!K g8 
(B}Y /b) [;1' 
K* d­&  " : 9 8 J$ 1K!g D$ . FB+! %=
1; G!€E
/B) ·U l$' ] J1; (B}C /b) [;1' œ8 Dg P!Z8 " , D ZŠ&
.g 1K!g D , S D 1d t&!7 D (}CGb 9!gYYa
D&O Dg D\* ”Š " : 9 >K œ8 D . %2 %= 1C! y];
%+C

t&!7 D (B}C /b) [;1' œ8 Dg P!Z8 " W1* 7 D ZŠ 8 ˆŠg ? : ?
.g >K œ8
• . U= R=K %= X ‘ : TA 9 ‚ M®A !&!P Dg 9 1* D ZŠ& 8 ˆŠg ? "
" R!q c ! Q 7 D 21 TJ) YY) M, +%< ] ¸1$ /(C.
• . "+P %= { ’ : 1g8 D ˆ7 Dg D$ ” 1* D ZŠ& 8 " : [&, ]
• " 1* D7g h ,'8 ‚ K D Z" 8 º!Š& œ8 " b) [;1' œ8 Dg P!Z8/
B}G)

( )''/
 ?
“ 
]
 jJ@
p JP R N E % =
L€ 5
>  @
p 
1= +
"K : C|
pC K [! J$+

y1_
RN _ [= 
!e! %b2 p W P 
F K
g< fCJ+2 1@ g= . j
%! HI RN  0 

_21   R   N   )K _P   ?2 "K    f   |2 K
m%21
/ _EF %! (2F C]! HI RN "P
I/ m 0

NF K mHG= %+
;,5 !K %= ‹€. 

. C]
1 $
%! HI C) m%+
% \

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful