RANCANGAN TAHUNAN 2011 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 1

MINGGU / TARIKH (2011) 1-2 3-14 Jan 3 17-21 Jan Nombor Bulat Hingga 100 BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 NOMBOR DAN OPERASI 1.1 Menyatakan kuantiti secara intuitif (i) Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang secara a) Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek b) Membandingkan dua kumpulan secara padanan c) Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek (i) Menamakan nombor hingga 100: (a) Membilang objek dalam kumpulan. (b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BBM: Objek sebenar, kad gambar dan lembaran kerja muka surat 5-9 (rujuk Modul) KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat perbandingan melalui pemerhatian, menghasilkan idea bermakna dan menterjemahkan idea melalui penulisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Kerjasama, berdisiplin, tolongmenolong, bertanggungjawab, yakin diri. BBM: Guli, biji saga, kacang tanah, kad imbasan, lampiran A dan lembaran kerja muka surat 16-17 (rujuk Modul) CATATAN

4 24-28 Jan

1.2 Menama dan menentukan nilai.

1

MINGGU / TARIKH (2011) 5 31 Jan 4 Feb 6 7-11 Feb

BIDANG / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk…

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CUTI TAHUN BARU CINA

CATATAN

NOMBOR DAN OPERASI Nombor Bulat Hingga 100

1.2 Menama dan menentukan nilai.

(i) Menamakan nombor hingga 100: (c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan. (d) Menamakan angka.

KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat perbandingan melalui pemerhatian, menghasilkan idea bermakna dan menterjemahkan idea melalui penulisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Kerjasama, berdisiplin, tolongmenolong, bertanggungjawab, yakin diri. BBM: Guli, biji saga, kacang tanah, kad imbasan, lampiran A dan lembaran kerja muka surat 16-17 (rujuk Modul) KREATIVITI DAN INOVASI: Menterjemahkan idea kepada bentuk konkrit, membuat perbandingan melalui pemerhatian dan menyusun maklumat ikut kriteria. TMK: Murid menggunakan abacus bagi mewakilkan nombor. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani menyatakan idea. BBM: Komputer, kad nombor, abakus 4:1 dan lembaran kerja muka surat 2326 (rujuk Modul)

7 14-18 Feb

(ii) Menentukan nilai nombor hingga 100: (a) Menunjukkan kuantiti bagi menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan abakus 4:1. (b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. (c) Membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan hubungannya “lebih daripada” dan “kurang daripada”.

2

MINGGU / TARIKH (2011) 8 21-25 Feb

BIDANG / TAJUK NOMBOR DAN OPERASI Nombor Bulat Hingga 100

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 1.2 Menama dan menentukan nilai.

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… (ii) Menentukan nilai nombor hingga 100: (d) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun. (e) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya.

CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Menterjemahkan idea kepada bentuk konkrit, membuat perbandingan melalui pemerhatian dan menyusun maklumat ikut kriteria. TMK: Murid menggunakan abacus bagi mewakilkan nombor. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani menyatakan idea. BBM: Komputer, kad nombor, abakus 4:1 dan lembaran kerja muka surat 2326 (rujuk Modul)

9 28 Feb – 4 Mac

1.3 Menulis nombor.

(i) Menulis nombor hingga 100 dalam: (a) Angka (b) Perkataan

KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat pemerhatian dan analisis, menyusun maklumat mengikut kriteria. TMK: Murid menggunakan abakus bagi mewakilkan nombor. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani menyatakan idea. BBM: Komputer, kad nombor, abakus 4:1 dan lembaran kerja muka surat 3234 (rujuk Modul)

3

MINGGU / TARIKH (2011) 10

BIDANG / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk…

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk…

CATATAN

UJIAN BULANAN MAC 7-11 Mac 14-18 Mac 11 21-25 Mac Nombor Bulat Hingga 100 NOMBOR DAN OPERASI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1.4 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor. (i) Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) Satu-satu (b) Dua-dua tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor. KREATIVITI DAN INOVASI: Menggunkana deria, menggabung jalin berdasarkan maklumat yang ada dan menyusun maklumat mengikut criteria. TMK: Membilang nombor berpandukan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin pada diri sendiri dan berdisiplin. BBM: Guli, pensel, buku, garis nombor, kad nombor 0-100 dan lembaran kerja muka surat 40-41 (rujuk Modul)

4

MINGGU / TARIKH (2011) 12 28 Mac – 1 Apr

BIDANG / TAJUK NOMBOR DAN OPERASI Nombor Bulat Hingga 100

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 1.4 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor.

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… (i) Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara: (c) Lima-lima (d) Sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor.

CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Menggunkana deria, menggabung jalin berdasarkan maklumat yang ada dan menyusun maklumat mengikut criteria. TMK: Membilang nombor berpandukan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin pada diri sendiri dan berdisiplin. BBM: Guli, pensel, buku, garis nombor, kad nombor 0-100 dan lembaran kerja muka surat 40-41 (rujuk Modul)

13 4-8 Apr

(ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) Satu-satu (b) Dua-dua tertib menaik dan menurun.

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghubungkait, menyusun maklumat dan membuat sekuen. TMK: Melengkapkan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Sikap kerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan. BBM: Garis nombor, kad nombor 1-100 dan lembaran kerja muka surat 4647 (rujuk Modul)

5

MINGGU / TARIKH (2011) 14 11-15 Apr

BIDANG / TAJUK NOMBOR DAN OPERASI Nombor Bulat Hingga 100

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 1.4 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor.

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… (ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara: (c) Lima-lima (d) Sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun.

CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Menghubungkait, menyusun maklumat dan membuat sekuen. TMK: Melengkapkan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Sikap kerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan. BBM: Garis nombor, kad nombor 1-100 dan lembaran kerja muka surat 4647 (rujuk Modul)

15 18-22 Apr

1.5 Menentukan nilai tempat bagi nombor.

(i) Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 100. (ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100. (iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1.

KREATIVITI DAN INOVASI: Menggunakan alat (dekak-dekak), mengenalpasti ciri, menyusun maklumat mengikut kriteria dan mengimbas kembali idea . NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Disiplin diri. BBM: Abakus 4:1, dekak-dekak, blok asas, kad imbasan dan lembaran kerja muka surat 53-55 (rujuk Modul)

6

MINGGU / TARIKH (2011) 16 25-29 Apr

BIDANG / TAJUK NOMBOR DAN OPERASI Nombor Bulat Hingga 100

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 1.6 Menganggar.

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… (i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan (a) Menyatakan kuantitinya. (b) Menggunakan perkataan “lebih daripada” dan “kurang daripada”.

CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat inferens dan membuat penganggaran melalui pemerhatian. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Memupuk sikap ingin tahu dan berdikari. BBM: Guli atau objek sekeliling kelas, bekas yang berlainan saiz, kad gambar dan lembaran kerja muka surat 59-61 (rujuk Modul)

17 PKSR 1 2-6 Mei 18 9-13 Mei Nombor Bulat Hingga 100 NOMBOR DAN OPERASI 1.7 Membundarkan nombor bulat. (i) Membundarkan nombor bulat kepada puluh terdekat dengan menggunakan garis nombor. KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat penghampiran dan penganggaran, membina pemahaman melalui alat yang bersesuaian dan pemerhatian situasi sekeliling. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani dan sikap kerjasama. BBM: Dekak-dekak, garis nombor dan lembaran kerja muka surat 67-68 (rujuk Modul)

7

MINGGU / TARIKH (2011) 19 16-20 Mei

BIDANG / TAJUK NOMBOR DAN OPERASI Nombor Bulat Hingga 100

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 1.8 Melengkapkan pola nombor.

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… (i) Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi. (ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah.

CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mencari hubungkait, mengesan sebab dan mengubah suai idea. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Ketelitian dan cekap. BBM: Garis nombor, bongkah nombor dan lembaran kerja muka surat 74-77 (rujuk Modul)

20 23-27 Mei

NOMBOR DAN OPERASI Tambah dan Tolak

2.1 Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk satu nombor yang berkaitan.

Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang diberi. (ii) Menyebut jumlah dua nombor. (iii) Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi.

(i)

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea dari pemerhatian, menilai idea secara kritis dan mengubah suai idea. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin, sikap ingin mencuba dan tidak putus asa. BBM: Guli, gula-gula, blok warna, kad gambar dan lembaran kerja muka surat 83-86 (rujuk Modul)

30 Mei – 10 Jun

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

8

MINGGU / TARIKH (2011) 21 13-17 Jun

BIDANG / TAJUK NOMBOR DAN OPERASI Tambah dan Tolak

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 2.2 Mengenal simbol.

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… (i) Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak. (ii) Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan. (iii) Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan.

CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea dari pemerhatian, fenomena dapatan makna, membuat perkaitan dan mengubah suai idea. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin, kerjasama dan cekal. TMK: Penggunaan Power Point BBM: Guli, gula-gula, blok warna, kad gambar, kad perkataan, kad simbol +/- dan lembaran kerja muka surat 90-91 (rujuk Modul)

22 20-24 Jun

2.3 Tambah dalam lingkungan 100.

(i) Tambah dalam lingkungan fakta asas: (a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah. (b) Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas tambah. (c) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah.

KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea, praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi penambahan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba, ketelitian, kesungguhan dan sifat tidak putus asa. Mengaitkan penambahan dalam aktiviti jual beli barang. BBM: Kad gambar, kad symbol +/=, abakus 4:1 dan lembaran kerja muka surat 96-97, 108-112 (rujuk Modul) CATATAN

MINGGU /

BIDANG / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

9

TARIKH (2011) 23 27 Jun – 1 Jul

Murid dibimbing untuk… NOMBOR DAN OPERASI Tambah dan Tolak 2.3 Tambah dalam lingkungan 100.

Murid berupaya untuk… (ii) Tambah dalam lingkungan 100: (a) Melaksanakan pengiraan tambah. (b) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah. (c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan. KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea, praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea scra berterusan. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi penambahan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba, ketelitian, kesungguhan dan sifat tidak putus asa. Mengaitkan penambahan dalam aktiviti jual beli barang. BBM: Kad gambar, kad symbol +/=, abakus 4:1 dan lembaran kerja muka surat 96-97, 108-112 (rujuk Modul) KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea, praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi penolakan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba, ketelitian, kesungguhan dan sifat tidak putus asa. Mengaitkan penolakan dalam aktiviti jual beli barang. BBM: Kad gambar, kad symbol +/=, abakus 4:1 dan lembaran kerja muka surat 102-103, 117-120 (rujuk Modul) CATATAN

24 4-8 Jul

2.3 Tolak dalam lingkungan 100.

(i) Tolak dalam lingkungan fakta asas: (a) Menyatakan secara spontan fakta asas tolak. (b) Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas tolak. (c) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tolak.

MINGGU / TARIKH

BIDANG / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk…

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk…

10

(2011) 25 11-15 Jul Tambah dan Tolak NOMBOR DAN OPERASI 2.3 Tolak dalam lingkungan 100. (ii) Tolak dalam lingkungan 100: (a) Melaksanakan pengiraan tolak. (b) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tolak. (c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penolakan. KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea, praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi penolakan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba, ketelitian, kesungguhan dan sifat tidak putus asa. Mengaitkan penolakan dalam aktiviti jual beli barang. BBM: Kad gambar, kad symbol +/=, abakus 4:1 dan lembaran kerja muka surat 102-103, 117-120 (rujuk Modul)

MINGGU / TARIKH

BIDANG / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk…

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk…

CATATAN

11

(2011) 26 18-22 Jul Tambah dan Tolak NOMBOR DAN OPERASI 2.4 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah. (i) Mereka cerita masalah tambah dalam lingkungan 100. (ii) Menyelesaikan masalah tambah melalui simulasi atau model situasi. (iii) Menyelesaikan masalah tambah yang melibatkan situasi harian. KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat simulasi, membuat pemerhatian dan analisis idea untuk mengenalpasti masalah dan menyelesaikannya serta praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. TMK: Penggunaan Power Point dan untuk paparan gambar dan ayat matematik serta penggunaan abakus bagi pengiraan penambahan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani menyatakan idea, bertanggungjawab terhadap keputusan dan berani mengambil risiko. BBM: Lembaran kerja muka surat 124-125 (rujuk Modul)

MINGGU / TARIKH

BIDANG / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk…

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk…

CATATAN

12

(2011) 27 25-29 Jul Tambah dan Tolak NOMBOR DAN OPERASI 2.4 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tolak. (i) Mereka cerita masalah tolak dalam lingkungan 100. (ii) Menyelesaikan masalah tolak melalui simulasi atau model situasi. (iii) Menyelesaikan masalah tolak yang melibatkan situasi harian. KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat simulasi, membuat pemerhatian dan analisis idea untuk mengenalpasti masalah dan menyelesaikannya serta praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. TMK: Penggunaan Power Point dan untuk paparan gambar dan ayat matematik serta penggunaan abakus bagi pengiraan penambahan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani menyatakan idea, bertanggungjawab terhadap keputusan dan berani mengambil risiko. 28 1-5 Ogos Pecahan NOMBOR DAN OPERASI 3.1 Mengenal pasti konsep satu perdua dan satu perempat. (i) Mengenal pasti satu perdua dan satu perempat dengan mengunakan perkataan “setengah”, “separuh” dan “suku” dengan menggunakan bahan konkrit, gambar dan lipatan kertas. KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri, menerokai dan mencari makna melalui pengalaman dan pemerhatian. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Ketelitian, cermat dan saling berkongsi dengan rakan. BBM: Buah epal, kek, kertas A4 atau kertas lukisan dan lembaran kerja muka surat 130-133 (rujuk Modul) CATATAN

MINGGU / TARIKH

BIDANG / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk…

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk…

13

(2011) 29 8-12 Ogos Wang Hingga RM10 NOMBOR DAN OPERASI 4.1 Mengenal pasti ringgit dan sen. (i) Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas. (ii) Mewakilkan nilai wang: (a) Sen hingga RM1. (b) Ringgit hingga RM10. KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri, menterjemah idea, menghubungkait dan menganalisis persamaan dan perbezaan. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi mewakilkan nilai wang. NILAI MURNI DAN SIKAP Bekerjasama, jimat cermat, teliti, jujur, amanah dan bersyukur. KEUSAHAWANAN: Mengaitkan penggunaan wang dalam aktiviti jual beli. BBM: Wang syiling dan wang kertas, kad gambar, abakus 4:1 dan lembaran kerja muka surat 140, 150 (rujuk Modul)

MINGGU / TARIKH

BIDANG / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk…

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk…

CATATAN

14

(2011) 30 15-19 Ogos Wang Hingga RM10 NOMBOR DAN OPERASI 4.1 Mengenal pasti ringgit dan sen. (iii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1. (iv) Menukar wang: (a) Syiling hingga 1 ringgit. (b) Ringgit hingga RM10. KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri, menterjemah idea, menghubungkait dan menganalisis persamaan dan perbezaan. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi mewakilkan nilai wang. NILAI MURNI DAN SIKAP Bekerjasama, jimat cermat, teliti, jujur, amanah dan bersyukur. KEUSAHAWANAN: Mengaitkan penggunaan wang dalam aktiviti jual beli. BBM: Wang syiling dan wang kertas, kad gambar, abakus 4:1 dan lembaran kerja muka surat 140, 150 (rujuk Modul)

31 UJIAN BULANAN OGOS 22-26 Ogos 29 Ogos – 2 Sept MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN

15

(2011) 32 5-9 Sept Wang Hingga RM10 NOMBOR DAN OPERASI 4.2 Tambah melibatkan wang. (i) Tambah: (a) Sen hingga RM1. (b) Ringgit hingga RM10. (ii) Tambah melibatkan wang dengan menggunakan abakus 4:1. KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea, member pelbagai contoh berkaitan tugasan dan mempraktikkan penyelesaian masalah. TMK: Penggunaan abakus bagi pengiraan tambah wang. NILAI MURNI DAN SIKAP Jujur, teliti dan bantu-membantu. KEUSAHAWANAN: Mengaitkan penggunaan wang dalam aktiviti jual beli. BBM: Wang syiling dan wang kertas, kad gambar, objek seperti buku, pensel, pembaris, abakus 4:1 dan lembaran kerja muka surat 156 & 158 (rujuk Modul)

MINGGU / TARIKH

BIDANG / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk…

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk…

CATATAN

16

(2011) 33 12-16 Sept

NOMBOR DAN OPERASI Wang Hingga RM10

4.2 Tolak melibatkan wang.

(i) Tolak: (a) Sen hingga RM1. (b) Ringgit hingga RM10. (ii) Tolak melibatkan wang dengan menggunakan abakus 4:1.

KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea, member pelbagai contoh berkaitan tugasan dan mempraktikkan penyelesaian masalah. TMK: Penggunaan abakus bagi pengiraan tolak wang. NILAI MURNI DAN SIKAP Jujur, teliti dan bantu-membantu. KEUSAHAWANAN: Mengaitkan penggunaan wang dalam aktiviti jual beli. BBM: Wang syiling dan wang kertas, kad gambar, objek seperti buku, pensel, pembaris, abakus 4:1 dan lembaran kerja muka surat 165-167 (rujuk Modul)

34 19-23 Sept

SUKATAN DAN GEOMETRI Masa dan Waktu

5.1 Menamakan hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan.

(i) Menyatakan waktu dalam sehari. (ii) Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari (pada hari persekolahan sahaja)

KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri dan situasi, menjana idea serta membuat sekuen. TMK: Paparan Power Point. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Kerjasama, disiplin dan bersyukur. BBM: Kad imbasan nama hari, kad gambar, kad imbasan nama bulan dan lembaran kerja muka surat 172, 176, 179-180 (rujuk Modul) CATATAN

MINGGU / TARIKH

BIDANG / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk…

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk…

17

(2011) 35 26-30 Sept

SUKATAN DAN GEOMETRI Masa dan Waktu

5.1 Menamakan hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan.

(iii) Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan. (iv) Menamakan bulan dalam setahun.

KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri dan situasi, menjana idea serta membuat sekuen. TMK: Paparan Power Point. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Kerjasama, disiplin dan bersyukur. BBM: Kad imbasan nama hari, kad gambar, kad imbasan nama bulan dan lembaran kerja muka surat 172, 176, 179-180 (rujuk Modul)

36 3-7 Okt

SUKATAN DAN GEOMETRI Masa dan Waktu

5.2 Menyebut dan menulis waktu.

(i) Mengenal pasti dan menyatakan “setengah” dan “satu perempat” berdasarkan muka jam. (ii) Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan menggunakan jam analog.

KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea, menjana idea, membuat pemerhatian sekeliling dan menggunakan alat berpandukan prosedur tertentu. TMK: Paparan Power Point dan murid melukis jarum jam dan jarum minit dengan menggunakan perisian Paint. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Tepati masa, bersyukur atas segala nikmat dan bertanggungjawab. BBM: Jam analog, kad gambar aktiviti harian dan lembaran kerja muka surat 190 & 195 (rujuk Modul) CATATAN

MINGGU / TARIKH

BIDANG / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk…

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk…

18

(2011) 37 10-14 Okt Panjang (ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan piawai. (iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuran panjang dalam konteks. SUKATAN DAN GEOMETRI 6.1 Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang. (i) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai. KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat perbandingan, membuat pemerhatian dengan menggunakan alat dan prosedur tertentu, menjana idea dan menghubungkait idea dengan pengetahuan sedia ada. TMK: Paparan Power Point serta murid membuat latihan Power Point dan Word. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba, teliti dan kreatif. BBM: Kad gambar, kad imbasan, objek seperti pembaris, buku, pemadam, klip kertas, pengasah pensel dan lembaran kerja muka surat 199-201 (rujuk Modul)

38 PKSR 2 17-21 Okt MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN

19

(2011) 39 24-28 Okt

SUKATAN DAN GEOMETRI Timbangan

7.1 Menggunakan unit relatif untuk timbangan.

(i) Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan unit bukan piawai. (ii) Membanding dua atau lebih timbangan objek menggunakan unit bukan piawai. (iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata timbangan dalam konteks.

KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat pemerhatian, membanding, membuat inferens, menghubungkait idea dengan pengetahuan sedia ada dan membuat keputusan tentang sintesis akhir. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba, sifat ingin tahu, kreatif dan tidak putus asa. BBM: Kad imbasan, kad gambar, objek seperti pembaris, buku, pemadam, klip kertas, pengasah pensel dan lembaran kerja muka surat 206-208 (rujuk Modul)

40 31 Okt – 4 Nov

SUKATAN DAN GEOMETRI Isipadu Cecair

8.1 Menggunakan unit relatif untuk isipadu cecair.

(i) Melakukan aktiviti yang berkaitan dengan isipadu cecair menggunakan unit bukan piawai. (ii) Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit bukan piawai. (iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata isipadu cecair dalam konteks.

KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat pemerhatian, membanding, membuat inferens, menghubungkait idea dengan pengetahuan sedia ada dan membuat keputusan tentang sintesis akhir. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba, sifat ingin tahun, kreatif dan tidak putus asa. BBM: Kad imbasan, botol air pelbagai saiz, gelas, baldi, cawan dan lembaran kerja muka surat 213 (rujuk Modul) CATATAN

MINGGU / TARIKH

BIDANG / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk…

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk…

20

(2011) 41 7-11 Nov Ruang SUKATAN DAN GEOMETRI 9.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D). (i) Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, piramid tapak segiempat sama, silinder dan sfera. (ii) Memperihalkan permukaan, sisi dan bucu bagi bentuk 3D. (iii) Menyusun objek mengikut pola. (iv) Membina model 3D dan menerangkannya. KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri dan situasi sekeliling, mengimbas kembali idea, beri pelbagai contoh berkaitan tugasan, mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara spontan. TMK: Melukis dan membina bentuk 3D dengan menggunakan perisian Word (Shapes). NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Kreatif, berani mencuba, tidak putus asa, peka terhadap persekitaran. BBM: Kad imbasan, objek 3D, objek di sekeliling kelas, kad gambar dan lembaran kerja muka surat 217 & 221 (rujuk Modul)

MINGGU / TARIKH

BIDANG / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk…

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk…

CATATAN

21

(2011) 42 14-18 Nov 9.2 Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D). (i) Menamakan bentuk segiempat sama, segiempat tepat, segitiga dan bulatan. (ii) Memperihalkan garis lurus, sisi, bucu dan lengkung bagi bentuk 2D. iii) Menyusun bentuk 2D mengikut pola. (iv) Menghasilkan corak berasaskan bentuk 2D. KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri dan situasi sekeliling, mengimbas kembali idea, beri pelbagai contoh berkaitan tugasan, mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. TMK: Melukis dan membina bentuk 2D dengan menggunakan perisian Word (Shapes). NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Kreatif, berani mencuba, tidak putus asa, peka terhadap persekitaran dan bekerjasama. BBM: Kad imbasan, objek 2D, objek di sekeliling kelas, kad gambar dan lembaran kerja muka surat 225-226, 230, 235-236 (rujuk Modul) • Tertakluk kepada pindaan takwim sekolah masing-masing

CONTOH PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) KSSR MATEMATIK TAHUN 1 (2011) 22

Bidang : Tajuk :

Nombor Dan Operasi Nombor bulat hingga 100 : Murid dibimbing untuk: 1.1 Menyatakan kuantiti secara intuitif Murid berupaya untuk: (i) Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang secara: a) Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek b) Membandingkan dua kumpulan secara padanan

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran :

Aktiviti :

1) Murid membuat perbandingan banyak atau sedikit objek yang ditunjukkan
2) Murid membuat perbandingan sama banyak atau tidak sama banyak. 3) Murid membuat latihan bertulis EMK : Kreativiti dan inovasi (Fasa Persediaan dan Fasa Imaginasi) 35 / 40 murid menguasai kemahiran yang diberi dengan bimbingan guru

Impak :

23

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful