Dalam Buku Sumber Bahasa Malaysia Tahun 1 (1983) ada diterangkan penggunaan Kaedah Gabungan Bunyi Kata.

Huraian dalam buku ini dipetik daripada esei “Berapakah Kaedah Mengajar Murid-murid Membaca di Peringkat Awal” oleh Prof. Dr. Isahak Haron dalam majalah Dewan Bahasa (Julai, 1980). Istilah yang digunakan dalam buku ini ialah “Pendekatan Bunyi Kata”. Istilah lain bagi kaedah ini ialah Kaedah Fonik. Penjelasan di bawah ini berpandukan buku itu dengan sedikit ubah suai. Rasional kaedah ini ialah 1. Sistem ejaan bahasa Melayu sistematik dan fonemik. 2. Kebanyakan suku kata bahasa Melayu jelas dan mudah. 3. Perkataan-perkataan yang digunakan pada permulaan kaedah ini telah diketahui maknanya oleh kebanyakan murid. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid, diikuti dengan pengenalan huruf konsonan, pembentukan suku kata, dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca. Tiap-tiap pelajaran memperkembang lagi kemahiran yang lalu. Guru boleh menggunakan bilangan pelajaran yang sesuai mengikut keadaan murid-muridnya. 1. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid, diikuti dengan pengenalan huruf konsonan, pembentukan suku kata, dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca. Kemudian perkenalkan bunyi satu huruf konsonan. Dahulukan konsonan letupan yang dapat membentuk perkataan yang bermakna seperti konsonan k yang dapat membentuk perkataan “kaki” dan “kuku” atau konsonan b yang dapat membentuk perkataan “baba” dan “bubu”. Lakukan latih tubi yang pelbagai agar murid dapat mengingat bunyi konsonan itu. Gabungkan bunyi konsonan itu dengan huruf vokal supaya menjadi suku kata ka, ki, ku. Lakukan latih tubi sebutan suku kata ini dengan pelbagai teknik, termasuk teknik nyanyian. Cantumkan suku kata-suku kata itu supaya menjadi beberapa perkataan yang bermakna seperti ka + ki menjadi “kaki” dan ku + ku menjadi “kuku”. Adakan permainan mencantum huruf menjadi suku kata dan mencantum suku kata menjadi perkataan. Pelbagaikan jenis permainan agar murid berasa seronok belajar. Sebagai peneguhan, adakan latih tubi menulis huruf, suku kata dan perkataan dengan pelbagai cara. Pengajaran penulisan hendaklah berdasarkan peringkat-peringkat dan teknik yang betul, termasuk penggunaan kertas bergaris dan alat tulis yang sesuai. Dalam pelajaran kedua, ulang penggunaan vokal a, i, u dan perkenalkan satu atau dua konsonan lagi. Gunakan pola pengajaran yang sama, tetapi dengan teknik yang pelbagai, iaitu huruf g suku kata g perkataan g aktiviti penulisan. Sebagai contoh, suku kata dan perkataan yang berikut dapat dibaca oleh murid setelah dua konsonan diperkenalkan: ka ku ba bu ba bi bu u i a 8. ki ku ba bu bi bi ku bi bu bu g g g g g g g g g g kaki kuku baba bubu babi bibi buku ubi ibu abu

2.

3. 4. 5. 6.

7.

Buatkan ayat dan latih tubi murid membacanya. Contohnya: ibu baba, ibu abu, bubu abu, kuku kaki abu. Murid boleh melakukan aktiviti membina perkataan tambahan berdasarkan suku kata yang telah dipelajari. Dalam pelajaran seterusnya guru dapat mencipta beberapa ayat lagi untuk dibaca

9.

1

di samping mengulang bunyi vokal guru boleh memperkenalkan dua atau tiga konsonan lagi seperti t. dibaca dan ditulis. Contohnya: buku abu dan abu buka buku. Semasa di kelas prasekolah murid A diajar dengan kaedah abjad. “ibu” dan lain-lain sebagai latih tubi. (Diubah suai. Pelbagai permainan yang berkaitan dengan huruf. 13. Ikuti pola penyampaian pelajaran yang lalu. Penggunaan papan tulis sangat penting. q. mata. Dalam pelajaran keenam. ceritakan pengalaman anda itu. selepas diadakan ujian saringan. 1983. Perkataan “abu” dapat digantikan dengan “baba”. w. Dengan ini lebih banyak perkataan dan ayat dapat dibentuk. sy. Latihan menulis dianggap sebagai pengukuhan. 15. emas-ekor. m. Dengan menggunakan perkataan-perkataan ini dan perkataan yang terdahulu. g. d. y. n dan melaksanakan pengajaran seperti pola pengajaran sebelumnya. Dalam pelajaran ketujuh. suku kata dan perkataan diadakan. suku kata tertutup dapat diperkenalkan. muda. j. z. Seterusnya perkenalkan bunyi gabungan ng. p. 2. Buku Sumber Bahasa Malaysia Tahun 1. titi. 11. Pelajaran seterusnya memperkembang kemahiran murid membunyikan huruf lain seperti l. madu. Seterusnya. Antara perkataan yang dibina dan dibaca ialah dada. guru boleh memperkenalkan konsonan r. gh dan ny dalam beberapa pelajaran. beras-besok.) Latihan/Kemahiran Berfikir 1. Jika anda pernah menggunakan kaedah ini. Latihan membaca frasa dan ayat seperti “kotak besar itu di situ”. c. Huruf 3. lebih banyak frasa dan ayat dapat dibina dan dibaca oleh murid. besar disisipkan dari semasa ke semasa. Apakah kaedah bacaan yang akan anda gunakan untuk mengajarkan bacaan kepada A? Huraikan. menggunakan vokal o dahulu. f. 10. dan x. Nama huruf diajarkan secara tidak langsung. uda. mama. Terangkan kelebihan/kekuatan dan kelemahan/keburukan kaedah ini. Adakan latihan perbezaan bunyi e pepet dengan e taling dengan pasangan perkataan seperti emak-esok. A terpilih mengikuti program pemulihan khas. 12. ayat “abu suka buku” dapat dicipta. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia. Bina suku kata yang 16.oleh murid. h. 2 . tadi. Jika konsonan s telah diperkenalkan. 14. Pada penggal kedua tahun 1. Dalam pelajaran kelapan guru boleh memperkenalkan bunyi vokal e dan o. Latihan mengeja dilakukan sebagai pengukuhan setelah murid boleh membaca.

KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA (FONIK) Rajah 1: Konsep Umum Kaedah Fonik Rajah 2: Prosedur Kaedah Fonik 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful