You are on page 1of 6

USER GENERATED CONTENT

Lezers spreken H et is een zeldzaamheid, maar het gebeurt zo af en


toe dat kort na elkaar boeken met een vrijwel
identieke titel gepubliceerd worden. Zoals een

een woordje mee jaar of zes geleden. Eerst verscheen We Media (in 2003) en
vervolgens We e Media (in 2004). Ze hadden niet alleen
de titel gemeen, maar ook de boodschap: het medialand-

op Nederlandse schap staat voor een fundamentele omwenteling. Kort


gezegd houdt die omwenteling in dat nieuwe media een
einde zullen maken aan het monopolie van de massamedia
nieuwssites op informatieverspreiding. Het publiek zal in toenemende
mate zelf aan de slag gaan met het publiceren, verspreiden
en uitwisselen van allerhande informatie.
Aldus geschiedde. In groten getale gingen mensen de afgelo-
Door Emil van Oers en Alexander Pleijter pen jaren aan de slag met het schrijven van weblogs, het
publiceren van foto’s op Flickr, het uploaden van filmpjes op
YouTube en het doorgeven van nieuwtjes via Twitter. Soms
werden ze onderdeel van de mondiale nieuwsvoorziening.
Bijvoorbeeld tijdens de tsunami in Zuid-Oost Azië in 2004
Het nieuwtje mag dan van de burgerjournalistiek af zijn, en de aanslagen in Londen in 2005, toen talloze foto’s en
dood is het fenomeen allerminst. Een paar grote filmpjes, gemaakt door toevallige getuigen, verspreid wer-
projecten op dit gebied mislukten, maar toch is user den over internet en ook de traditionele nieuwsmedia gretig
generated content (UGC) springlevend. gebruik maakten van dit beeldmateriaal.
“Burgerjournalistiek” en “user generated content” werd het
Emil van Oers en Alexander Pleijter onderzochten hoe
genoemd. Voor veel nieuwsmedia riep deze ontwikkeling al
enkele Nederlandse nieuwssites omgaan met UGC en snel de vraag op: moeten we daar ook niet iets mee gaan
van welke vormen van burgerjournalistiek deze doen? Soms volgde een bevestigend antwoord, met als
nieuwssites gebruik maken. Een inventarisatie. gevolg dat een aantal ambitieuze projecten van de grond
kwam.

De hype voorbij?
In oktober 2006 sloegen PCM Uitgevers en Talpa Media de
handen ineen met Skoeps. Onder het motto “16 miljoen
reporters” had Skoeps de ambitie om van elke Nederlander
een verslaggever te maken. De site stond open voor foto's en
filmpjes van iedereen die ooggetuige was van nieuwswaar-

8
INVENTARISATIE

Beeld: Elisabeth Egon Viebre

Van der Laan (wuz.nl): “Je mag van mij roepen wat je wilt,
maar in mijn huis houd je je aan mijn regels”

dige zaken. Anderhalf jaar later, op 5 mei 2008, sloot Skoeps hebben. Van hen wilden we weten waarom redacties er
de deuren weer, omdat het niet was gelukt “een financieel gebruik van maken en welke gevolgen het hee voor de
gezond vooruitzicht te ontwikkelen.” journalistieke werkwijzen en de redactiecultuur.
Een ander ambitieus project staat op het conto van TC
Tubantia. In januari 2006 begon de Twentse krant met digi- Vormen van UGC
tale dorpspleinen: platforms waar burgers, maar ook de poli- De tabel op pagina 20 gee een overzicht van welke nieuws-
tie, gemeentes en bedrijven hun nieuws zelf kunnen publice- sites we bekeken hebben en welke vormen van user genera-
ren, zonder tussenkomst van journalisten. De Dorpspleinen ted content zij gebruiken. UGC is een heel gebruikelijk
hadden een langere adem dan Skoeps, maar ook hen was het onderdeel geworden van alle nieuwssites. Dat blijkt wel uit
eeuwige leven niet gegund. Op 1 november 2009 ging de het feit dat op alle sites die we bekeken hebben, gebruik
stekker uit het project. Hans Berkhout, destijds manager wordt gemaakt van minstens drie vormen van user genera-
burgerjournalistiek bij TC Tubantia, schreef op 8 april 2009 ted content. Bovendien zijn ze duidelijk aanwezig op alle
in vakblad De Journalist een afscheidsartikel waarin hij de websites. Ze staan niet ergens weggestopt in een hoekje,
burgerjournalistiek dood verklaarde: “Het nieuwtje van de maar nemen op de meeste sites een zichtbare plaats in, vaak
burgerjournalistiek is eraf. De hype is voorbij.” ook zichtbaar of vermeld op de homepage.
Maar is dat zo? Wie eens een blik werpt op een nieuwssite, De tabel laat verder zien dat bepaalde vormen gemeengoed
ziet al snel dat de inbreng van het publiek zeker nog niet ver- zijn, terwijl andere incidenteel worden toegepast. Zo kun-
dwenen is. De bovengenoemde, aandachttrekkende projec- nen bezoekers op alle sites reageren op berichten. Ook opi-
ten zijn weliswaar van de kaart geveegd, het fenomeen “user niepeilingen, vraag- en antwoordrubrieken en het insturen
generated content” is springlevend. Vrijwel elke redactie van tips zijn op bijna alle sites te vinden. Discussiefora en
lijkt er gebruik van te maken. In diverse vormen: peilingen, blogs geschreven door gebruikers zijn daarentegen een zeld-
reactiemogelijkheden, insturen van foto- en videomateriaal zaamheid.
en het schrijven van verhalen. Dat sommige vormen op alle sites voorkomen, wil niet zeg-
Om een overzicht te krijgen van wat er momenteel gebeurt gen dat het op dezelfde manier gebeurt. Integendeel. Neem
op dit vlak, hebben wij medio 2010 een inventarisatie de reactiemogelijkheden. Elk medium biedt de optie om te
gemaakt van enkele nationale nieuwssites. Met als ham- reageren op berichten, maar met grote onderlinge verschil-
vraag: van welke vormen van user generated content maken len. Op Elsevier.nl is het mogelijk – na registratie – om te
deze nieuwssites gebruik? Daarbij hebben we een tamelijk reageren op alle content (nieuwsberichten, blogs, commen-
brede definitie gehanteerd, namelijk alle bijdragen die taren, etc.). De andere nieuwssites zijn selectiever in het aan-
bezoekers van nieuwssites kunnen leveren aan de redactie. bieden van reactiemogelijkheden. Zo kunnen bezoekers van
Dat varieert van reacties die lezers kunnen achterlaten onder Volkskrant.nl niet op nieuwsberichten reageren, maar wel op
een bericht, tot een tip die ze via de website naar de redactie opiniestukken en redactieblogs.
kunnen sturen. Ook het achterliggende idee om mensen te laten reageren
Daarnaast hebben we interviews gehouden met enkele op berichten verschilt. Zo biedt Telegraaf.nl bij veel berich-
redacteuren die de user generated content onder hun hoede ten een reactiemogelijkheid, maar het is volgens Marco van >

9
USER GENERATED CONTENT OP NEDERLANDSE NIEUWSSITES

WEBSITE POLLS DISC. COM. V&A BLOGS EIG.V. EIG.B. TIPS OVERIG der Laan, chef van de internetredactie van De Telegraaf, niet
de bedoeling dat er discussie ontstaat: “We willen bij de
telegraaf.nl JA* JA JA* JA - JA* JA* JA* JA comments dat mensen primair reageren op de inhoud van
trouw.nl JA - JA* JA - JA* JA* - JA een artikel en niet dat ze daar met elkaar de discussie aan-
nrc.nl JA* - JA* JA - JA* - JA* - gaan, want dat ontaardt al snel in scheldpartijen.”
nrcnext.nl JA - JA* - JA* JA* - JA* JA NRC.nl wil juist wel debat tussen bezoekers over actuele
vk.nl - - JA - JA* JA* - - - thema’s. Daarvoor biedt de site dagelijks een opiniestuk aan
elsevier.nl JA* - JA* JA - - - - - waarop lezers kunnen reageren. Kees Versteegh, (toenmalig)
rtlnieuws.nl JA* - JA JA - - JA* JA* - chef internet van de internetredactie van NRC: “Het is
nos.nl - - JA JA* - - JA* JA* JA belangrijk om onderwerpen te vinden die dicht bij de actua-
nu.nl JA JA* JA* JA - - JA* JA* - liteit aansluiten en dat mensen de gelegenheid krijgen om
daar iets van te vinden en mee te doen aan de discussie.”
* Deze UGCI of de link daarnaar is zichtbaar op de homepage Ook de NOS zet de mogelijkheid tot reageren heel selectief
in bij artikelen, namelijk alleen als de betrokken redacteuren
er meerwaarde in zien. Met als motto: “Vertel ons niet wat
je vindt, maar wat je weet”, licht (toenmalig) adjunct-hoofd-
redacteur Tim Overdiek toe. “Als wij een artikel hebben over
het onderwijs, dan kan het voorkomen dat we zeggen: vertel
maar, wat kunt u hier aan toevoegen? Wat zien wij verkeerd?
Dan hee het meerwaarde, omdat die input iets kan opleve-
ren wat wij niet hebben gezien en dat kan leiden tot een fol-
low-up vraag.” Voor discussie met de redactie kan het
publiek terecht op de weblogs van de NOS. Overdiek:
“Daar laten we mensen reageren en gaan we ook in dialoog
met die mensen.”

Eigen verhalen
Over het nut van bepaalde soorten UGC denken redacties
heel verschillend. Zo vinden alle redacties een opiniepeiling
of poll nuttig, behalve de NOS. Jens Kraan, plaatsvervan-
gend chef van de DigiDesk: “We hebben het ooit gehad,
maar dat is het eerste dat ik afschae. Het hee geen meer-
waarde.” Andere redacties zijn het niet met hem eens. Daar
ziet men polls als een manier om de website dynamischer te
maken en als een lokkertje om de aandacht van bezoekers te
trekken. Zo gebruikt NRC.nl de peiling om mensen deel te
laten nemen aan de discussie van de dag. Kees Versteegh
(NRC): “Je hoe alleen maar even een polletje in te vullen
en dan kun je vervolgens hopen dat je mensen verleidt om
naar de discussie te gaan. Je moet mensen dus in die discus-
sie trekken.”
In enkele gevallen wordt de uitkomst van een poll gebruikt
in de nieuwsvoorziening, zoals Jan de Hoop dat doet in de
ochtendbulletins van het Ontbijtnieuws op RTL4. De Tele-
graaf wil dat ook wel eens doen, maar, haast Marco van der
Laan zich te zeggen: “We waken er wel voor om te zeggen
dat die polls representatief zijn voor het Nederlandse volk.
Het is even snel de thermometer in de kont van de lezer van
Telegraaf.nl.” NU.nl haalt incidenteel een nieuwtje uit de
polls, vertelt redactiechef Chris Heijmans: “We krijgen echt
heel veel respons, soms rond de 40.000 stemmen. Dan heb
je wel een beeld. Uit een politieke peiling over de kilometer-
heffing hebben we een eigen nieuwtje kunnen maken. Maar
het gebeurt niet heel vaak.”
Bij één vorm van user generated content is er een duidelijke

10
INVENTARISATIE

Tim Overdiek (NOS): “Het is een fantastische meerwaarde


die je niet mag negeren, maar altijd wel moet gebruiken
tegen het licht van journalistieke kwaliteit”

scheidslijn tussen de sites van kranten en die van andere ook van harte en veel. Zo betrek je de burgers bij de nieuws-
media. RTL Nieuws, NOS, NU en Elsevier zien geen heil in voorziening.”
het publiceren van eigen verhalen van lezers op de website. Video speelt in het aangeleverde beeldmateriaal maar een
Alle dagbladen bieden hun lezers die mogelijkheid wel, zij marginale rol. Terwijl NUfoto floreert, komt er geen gelijk-
het op hele verschillende manieren. NRC hee de succes- soortige rubriek voor video. Heijmans: “Video van burgers
volle Ikjes, korte verhaaltjes van maximaal 120 woorden. De is te verwaarlozen. Er werd voorspeld dat het groot zou wor-
beste bijdragen halen ook de krant. Op NRCnext.nl kun je den op internet, maar tot nu toe valt het erg tegen.” Ook bij
als gastblogger terecht. “Niet met zo maar een mening,” ver- de NOS en RTL Nieuws is de ervaring dat het uploaden van
telt Ernst-Jan Pfauth, voorheen blogger op NRCnext.nl en video zelden of nooit gebeurt en dat het ook vrijwel nooit
nu chef internet van NRC, “maar met een visie gebaseerd op iets bruikbaars oplevert.
de studie of beroepservaring van een lezer. De conducteur
over geweld in het openbaar vervoer en de boer over Q- Scheiding tussen redactie en UGC
koorts, dat idee.” Er zijn behoorlijke verschillen als het gaat om de scheiding
Trouw biedt meerdere mogelijkheden aan lezers om hun tussen redactionele inhoud en user generated content.
eigen schrijfsels te publiceren op Trouw.nl. De site hee een NRCnext.nl hanteert geen strenge scheidslijn tussen redac-
gedeelte van de site (Schrijf!) gewijd aan schrijven en daar tie en publiek. De bezoeker kan meepraten over actuele
kunnen bezoekers na registratie hun zelf geschreven stukken zaken; de redacteuren praten mee en reageren op vragen en
kwijt – die variëren van persoonlijke verhalen tot poëzie. opmerkingen van bezoekers – iets wat zeker niet gebruike-
Onder de noemer Schrijf in de krant vinden schrijfwedstrij- lijk is bij andere nieuwsredacties. Bij NRCnext.nl verschij-
den plaats rond een bepaald thema en de beste inzendingen nen ook bijdragen van bezoekers tussen de stukken van de
worden ook in de krant geplaatst. Ook op de deelsite Religie redactie, hoewel de redactie die bijdragen wel eerst beoor-
en filosofie hebben bezoekers de gelegenheid tot publicatie deelt op kwaliteit. Deze gastbijdragen komen dus niet op
van verhalen, in dit geval over spirituele ervaringen. een apart platform of deel van de site terecht, maar tussen de
De Volkskrant biedt lezers de mogelijkheid om te schrijven redactionele content. Op die manier kijkt Ernst-Jan Pfauth
op de VKblogs. Daarmee is de Volkskrant het enige nieuws- ook aan tegen de reacties. Hij ziet ze als potentieel nuttige
medium dat mensen de mogelijkheid biedt om te bloggen. toevoegingen van redactionele berichten: “Er kunnen altijd
Met succes, inmiddels hebben de VKblogs meer dan vijf- interessante toevoegingen en kritiekpunten in staan. Zo
tienduizend geregistreerde gebruikers, die verantwoordelijk hee een lezer in de reacties een lek in het OV-chipkaartsys-
zijn voor bijna 250 duizend berichten. teem gedeeld. Dat was nieuws.”
De Telegraaf hee een apart platform waar mensen allerlei Bij NU.nl gaat het anders. Daar hee men juist gekozen
materiaal (foto’s, video’s en verhalen) kunnen uploaden: Wat voor een formule om redactionele content en user generated
U Zegt. Dit platform hee met www.wuz.nl ook een eigen content van elkaar te scheiden. Op geen van de NU-nieuws-
url. Niet alles wordt toegelaten, de redactie modereert doel- sites (NU.nl, NUsport, NUzakelijk, etc.) kunnen lezers reac-
bewust. Van der Laan: “Je mag van mij roepen wat je wilt, ties achterlaten. NU hee een apart platform in de markt
maar in mijn huis houd je je aan mijn regels.” gezet dat daar voor bedoeld is. Op NUjij kunnen bezoekers
zelf berichten plaatsen, erop reageren en met elkaar in dis-
Uploaden cussie gaan. Ook NUfoto he een eigen platform, los van de
De NOS, RTL Nieuws en NU richten zich vooral op het redactionele content. Volgens Mark Vos, chef-redacteur van
binnenhalen van beeldmateriaal. Op NOS.nl kunnen men- NUjij, is dat gedaan om NU.nl een neutraal karakter te
sen via de button Ooggetuige direct hun foto’s of video’s geven: “Er mag best gediscussieerd worden over de berich-
uploaden. Dit materiaal verschijnt vervolgens niet online, ten en er mag ook nieuw nieuws aangedragen worden, maar
de redactie bepaalt in welke vorm het eventueel wordt om de kleur van NU.nl zelf neutraal te houden, is er bewust
gebruikt in de NOS-berichtgeving op radio, televisie of voor gekozen dat los te koppelen.”
internet. De website van RTL Nieuws biedt een zelfde
mogelijkheid onder de naam Ingezonden, met als verschil Redenen van gebruik
dat inzendingen wel meteen op de website verschijnen. De eerste initiatieven met UGC ontstonden vaak omdat
redacties niet achter wilden blijven bij de ontwikkelingen.
NU.nl is succesvol met NUfoto, waar mensen onbeperkt Her en der kwamen projecten (zoals Skoeps) van de grond
foto’s kunnen uploaden. Er is zelfs een applicatie die men- en daardoor ontstond bij andere redacties een gevoel om
sen op hun mobiele telefoon kunnen installeren en waarmee mee te moeten doen. Daarom werd bijvoorbeeld Irene van
ze gemaakte foto’s direct kunnen uploaden naar NUfoto. Driel in 2008 aangesteld op de afdeling Digital Media van
De NU-redactie put regelmatig uit deze fotovoorraad om RTL Nieuws als verantwoordelijke voor online initiatieven
nieuwsberichten op NU.nl te kunnen illustreren. “Alle foto’s met user generated content. “Ik kwam hier en dacht: wat
die binnenkomen zijn mogelijk te gebruiken”, vertelt Chris doen we daar nog weinig mee. Toen merkte ik al snel dat dit
Heijmans, chefredacteur van NUfoto, “en dat doen we dus echt een tv-bedrijf is. Mensen werken hier echt voor de tele- >

11
Ernst-Jan Pfauth (NRCnext): “Ik geloof in een nieuw genre
journalistiek, die naast bestaande genres kan bestaan.
Journalisten die terugpraten”

visie. Dat maakt het heel moeilijk om iets nieuws in te voe-


gen. De gedachte was ‘daar moeten wij ook in mee’, zonder
dat er echt een visie was.”
Het publiek vragen om tips en beeldmateriaal in te sturen,
hee voor een deel een vooropgezette journalistieke functie
in de nieuwsgaring. Het levert soms beeld op dat professio-
nele fotojournalisten niet kunnen leveren, zoals Marco van
der Laan (De Telegraaf ) uitlegt: “Het gebeurt regelmatig
dat zich iets voordoet waar burgers zijn met een telefoontje
met camera. Die zijn vaak eerder dan persfotografen. Wij
willen daar niet op wachten.” Het is ook een manier om
concurrerende media af te kunnen troeven zoals Jens Kraan
van de NOS uitlegt: “We moeten gebruik maken van men-
sen buiten dit gebouw die in bezit zijn van telefoons met
videomogelijkheden om beeld te krijgen wat de anderen
niet hebben, zodat we ons nieuws kunnen verrijken.”
Daarnaast zien redacties user generated content als een
manier om het publiek aan zich te binden. Dat is een van de
redenen voor NU om mensen foto’s in te laten sturen, ver-
telt Heijmans: “De lezers vinden daardoor ons merk sympa-
thiek, omdat we gebruik maken van content van burgers.
Dat is goed voor je site.”
Tot slot kan user generated content zorgen voor meer con-
tact tussen journalisten en hun publiek. Zo vertelt Vincent
Dekker over het project Trouw in de Buurt: “Ik kom zo weer
veel meer in contact met die plaatselijke lezer. Je komt met
elkaar in contact op een manier die je als redacteur van een
landelijke papieren krant niet meer haalt. Ik word minder
degene die alles van tevoren bedenkt, schrij en plaatst. Ik
word voor een deel weer die bemiddelaar tussen de gebrui-
ker en het resultaat, het nieuwsbericht op de site. Maar er
moeten wel degelijk poortwachters blijven. Die mensen blijf
je nodig hebben.”
Journalisten die zich bezighouden met UGC zien hun rol
derhalve als poortwachter, iemand die selecteert wat wel en
niet relevant is. Maar ook als bewaker van kwaliteit, iemand
die de waarheidsvinding bewaakt. Tim Overdiek (NOS):
“Het is niet meer dan een toevoeging, omdat je toch uitein-
delijk hier de journalistieke selectie moet maken. Een beeld
dat op straat wordt geschoten, vertelt niet meteen het hele
verhaal. Het is de rol van de journalist om aan de hand van
dat beeld vast te stellen wat er gebeurd is. Het is een fantasti-
sche meerwaarde die je niet mag negeren, maar altijd wel
moet gebruiken tegen het licht van journalistieke kwaliteit.”

Nieuwe journalistiek?
Internetredacties tonen een open houding in het innoveren
met user generated content. Dat is momenteel ook het sta-
dium van alle ontwikkelingen: UGC bevindt zich in de
experimentele fase. Tim Overdiek (NOS): “Het is work in
progress. We hebben nog lang niet alle mogelijkheden
benut; dat kan ook niet. Het is echt iets nieuws waarbij er
iedere maand of ieder half jaar weer een nieuwe manier
wordt gevonden om in contact te treden met je publiek. We
zijn wel doordrongen van het feit dat het moet.” Redacties

12
INVENTARISATIE

proberen uit en houden alle opties open om weer te stoppen redactie die zich bezighoudt met user generated content, zij
met projecten als blijkt dat ze niet werken. Ook wordt er het met een speciale invalshoek: een netwerk van deskundi-
volop nagedacht over nieuwe projecten. Zo hee RTL gen in Nederland opzetten met het idee dat dit netwerk kan
Nieuws plannen op stapel staan om een nieuw platform te fungeren als een virtuele uitbreiding van de redactie.
starten, naar voorbeeld van het iReport van CNN.
Is het nu zo dat de hele redactie bezig is met user generated Dat zijn dan ook de plekken waar definitief veranderingen
content? Nee zeker niet. Integendeel zelfs. Irene van Driel hebben plaatsgevonden in de journalistieke werkpraktijk.
(RTL): “Mensen zijn zo druk bezig met hun dagelijkse Op de andere redacties zijn die veranderingen beperkt. Ster-
werk, dat ze het er niet zomaar even bijnemen. Daar is echt ker, daar wordt vaak sceptisch gekeken naar initiatieven met
een cultuurverandering voor nodig.” Iets vergelijkbaars user generated content. Kees Versteegh (NRC): “Ik denk
ervaart Overdiek bij de NOS: “Sommige mensen hier op de dat voor de meeste redacteuren weinig veranderd is. Men is
nieuwsvloer denken: ‘dat weblog lezen maar tienduizend er zich wel van bewust dat dit op de site gebeurt, maar ver-
mensen en er staan maar zeven reacties onder, dus dat hoe- wacht er niet veel van.” Vincent Dekker (Trouw) hee
ven we niet serieus te nemen, want het Acht Uur Journaal dezelfde ervaring: “De redacteuren van de papieren krant
hee twee miljoen kijkers.’ Maar dat is natuurlijk onzin. Die hebben nog niet echt een idee van wat er op internet alle-
twee miljoen mensen schelden alleen in de huiskamer op de maal mogelijk is en wat er gebeurt. Bij de internetredactie
nieuwslezer, terwijl je op weblogs echt met mensen in dia- zijn we erg vóór user generated content. We proberen echt
loog kan.” om dat op allerlei manieren los te krijgen.”
Een goed voorbeeld is de manier waarop redacties omgaan Op redacties bestaan derhalve scheidslijnen tussen journa-
met reacties onder berichten. Deze worden gelezen en listen die zich bezighouden met input van lezers en journa-
gemodereerd door de internetredacteuren, niet per definitie listen die zich concentreren op de ‘oude’ taken en werkwij-
door de journalist die het stuk geschreven hee. Als er een zen. Ernst-Jan Pfauth (NRCnext) meent dan ook dat niet
nuttige tip of suggestie bij zit, gee de internetredactie deze de hele journalistiek aan het veranderen is, maar dat er een
door aan de journalist. voorhoede is die een nieuwe vorm van journalistiek verkent
Op alle onderzochte redacties wordt user generated content en ontwikkelt: “Ik geloof in een nieuw genre journalistiek,
door de internetredactie beheerd en gecoördineerd. Bij die naast bestaande genres kan bestaan. Journalisten die
sommige media zijn daar zelfs nieuwe functies voor gecreë- terugpraten, informatie winnen bij de lezer, Twitter en Face-
erd. Het werk van Irene van Driel is bijvoorbeeld volledig book gebruiken, weten hoe ze online een verhaal moeten
gericht op UGC. Bij NU.nl zijn speciale redacteuren aange- vertellen. Zij klimmen uit de ivoren toren en mengen zich
steld voor het beheren en coördineren van NUfoto en onder de lezers. Ze gaan in gesprek om zo een band op te
NUjij. Bij de NOS hee men met NOS Net een speciale bouwen en interessante aanvullingen te krijgen.” <

Enkele opvallende UGC’s

Telegraaf.nl: online condoleanceregister. Nextlab: hier wordt lezers gevraagd met


Mensen kunnen er reageren op het overlij- structurele oplossingen te komen voor
den van bekenden of publieke figuren. “Het actuele problematiek.
is de online versie van de familieberichten Opinieredacteur Reinier Kist: “Opiniepagi-
in de krant”, vertelt Van der Laan. Of het na’s zijn vaak plekken waar onwijs gezeurd
een blijvertje is, is de vraag, vooralsnog is wordt. Wij willen een krant zijn van de
het een experiment. oplossingen. Het gaat ons om de inspira-
Trouw in de Buurt: mensen kunnen zelf tie.” Vooralsnog is ook dit project een expe-
lokaal nieuws plaatsen op een nieuwskaart, riment met ongewisse toekomst. Het ide-
bijvoorbeeld over vandalisme in een woon- aal is dat het oplossingen gaat opleveren
wijk, of de aankondiging van een concert. die interessant zijn voor beleidsmakers,
Volgens Dekker bevindt het project zich maar zover is het nog niet, vertelt Kist: “Er
nog in de experimentele fase. “We willen zijn nog geen dingen uitgekomen waarvan
dat mensen steeds meer een eigen bij- je denkt: dit is geniaal. Het is nu niet meer
drage gaan leveren. Het Wikipedia-model dan een denktank waar onze lezers kunnen
dus. Uiteraard zien wij wel toe dat ze geen kijken hoe andere lezers over een onder-
gekke dingen doen.” werp denken.”

13

You might also like