ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) BIDANG : KEMANUSIAAN (GEOGRAFI

)

DALAMAN

LUARAN

KEKUATAN ( S) S1. Pentadbir memberi kerjasama sama ada dari segi pengurusan atau kewangan bagi mengendalikan program peningkatan prestasi akademik. S2. Guru-guru Geografi sentiasa memberi kerjasama dalam program / aktiviti yang dijalankan bagi meningkatkan prestasi pelajar S3. Guru mencukupi mengikut opysen & berpengalamam S4. 20% murid motivasi tinggi

KELEMAHAN (W) W1 Penguasaan Bahasa Malaysia yang lemah dikalangan pelajar W2 Hampir kesemua pelajar di kelas 3B dan 3H mempunyai kemahiran membaca dan menulis yang rendah. W3 Kekurangan kemudahan meriso lembaran kerja murid W4. Kekangan masa menjalankan kelas bimbingan kerana bercanggah dengan aktivtiti sekolah W5 Kehadiran pelajar kurang menggalakkan semasa kelas tambahan/ bimbingan dijalankan W–O W1+O2 ST2 Tingkat minat murid melalui sebaran maklumat dari Internet dan media massa W3,W4 +O1 ST 3 Menambahkan lembaran kerja yang mengikut tahap pencapian murid untuk meningkatan prestasi W2+O3 ST4 Meningkat minat murid yang lemah dalam P&P matapelajaran Geografi W- C W5 +C2 ST 6 Meningkatkan tahap profesionalisme guru dan mengurangkan beban guru.

PELUANG( O ) O1 Peruntukan kewangan untuk Program Panitia dari PIBG setiap tahun O2 Sumber maklumat daripada Internet dan media elektronik O3 Bercabang minda dengan sekolah-sekolah bawah Program Geografi oleh JPM dari semasa ke semasa.

S–O S1, S2 + S3+O3 ST 1 Meningkatkan kualiti pencapaian melalui kerjasama dalaman dan luaran

CABARAN / ANCAMAN( C) C1 Perbezaan tahap pencapaian murid dalam satu kelas menyukarkan keberkesanan P&P C2 Harapan ibu bapa yang tinggi terhadap pencapaian anak mereka.

S- C S4 +C1 ST 5 Menyediakan modul mengikut tahap pencapaian murid

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful