Constructii §i Echipamente inclusiv Proiectare

PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE $1 MECANICE $i PENTRU CLADIRI $1 LUCRARI DE CONSTRUCT" INGINERE$TI PROIECTATE DE CATRE ANTREPRENOR

FIDIC
~

~

FIDIC este
a Inginerilor

acronimul din limba franceza pentru Federatia lnternationala Consultanti.

F
A

IDIC a fost fondata Tn1913 de catre trei asociatii nationals de consultants inginereasca din Europa. Obiectivele forrnarii acestei federatii au fost de a promova In comun interesele profesionale ale membrilor asociati ~i de a difuza inforrnatii de interes membrilor asociatiilor nationale componente.

stazi FIDIC nurnara peste 60 de tari membre dintoate partite globului, iar federatia reprezinta cea mai mare parte a practicii private de consultanta inqinereasca din lume. IDIC orqanizeaza seminarii, conferinte si alte evenimente ln vederea Tndeplinirii scopurilor stabilite: rnentinerea unor standarde etice ~i profesionale la nivel Inalt, schimburi de inforrnatii si puncte de vedere, discutarea problemelor de interes comun lntre asociatiile membre si reprezentantii institutiilor financiare internationale, ~i promovarea industriei de consultants inginereasca In tarile In curs de dezvoltare.

F

P

ublicatllle FIDIC includ rapoarte ale diferitelor confermte ~i serninarii, inforrnatii pentru inginerii de consultanta , beneficiari ~i aqentli internationale de dezvoltare, formulare standard de precalificare, documente contractuale si acorduri client/consultant. Acestea sunt disponibile la secretariatul din Elvetia,

Publicat de :

c

Copyright

FIDIC 1999

Federation Internationale des lnqenieurs-Conseils (FIDIC)

Asociatia Ro m a n a a lnqinerilor Consultanti (ARIC) Calea Grivitei, nr. 136 Sector 1 . Bucuresti, Romania Telefon: + 40 21 3122699 Fax: + 40213122697 E-mail: aric@eure.ro WWW: http://aric.org.ro

c

Copyright

ARIC 2006

Toate drepturile asupra acestei publicat!i sunt rezervate. Reproducerea inteqrala sau par\iala este posibila door cu acordul scris al editorului.

PO Box 311
1215 GENEVA 15 Switzerland + 41 227994905 Telephone: Fax: + 41 227994901 E-mail: fidic.pub@fidic.org WWW: http://www.fidic.org

Toate drepturile asupra acestei publicatf sunt rezervate. Reproducerea inteqrala sau par\iala este posibili'i door cu acordul scris al editorului.

2

8-

L:)

-------------------------,

© FIDIC 2006. Toate drepturile rezervate. Proprietarul dreptului de autor al acestui document este Federatia internationala a Inginerilor Consultanti - FIDIC. Acest document este reprodus ~i distribuit de Asociatia Rornana a Inginerilor Consultanti cu permisiunea FIDIC . Curnparatorui legitim al unui contract sau alt document FIDIC are dreptul sa Iaca 0 sinqura copie a contractului sau documentului achizitionat in mod corespunzator pentru uzul sau personal ~i privat. Altfel, nici 0 parte a acestei publicatii nu poate fi reprodusa, tradusa, adaptata, stocata lntr-un sistem de recuperare a datelor sau cornunicata, in orice forma sau prin orice mijloace, mecanice, electronice, magnetice, fotocopiere, inregistrare sau orice alt rnijloc, tara permisiunea prealabila scrisa a FIDIC. Pentru a solicita 0 astfel de permisiune, va ruqarn sa contactati FIDIC, Case 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland; fax +41 2279949 01, e-mail: fidic@fidic.org. Copii suplimentare por fi obtinute de la FIDIC (Ia www.fidic.org/bookshop sau la datele de contact de mai sus) sau de la Asociatia Hornana a Inginerilor Consultanti, Calea Grivitei 136, sector 1, Bucuresti, Romania, fax +40 21 3122697, e-mail: aric@eure.ro. FIDIC considera versiunea oriqinaia, in limba enqleza, a acestui document, singura versiune autsntica ~i nu i~i asurna responsabilitatea pentru corectitudinea, conformitatea, omisiunile sau arice alte aspecte ale traducerii in limba romana sau pentru orice utilizare a acestui document.

© FIDIC 2006. All rights reserved. The copyright owner of this document is the International Federation of Consulting Engineers - FIDIC. This document is reproduced and distributed by the Romanian Association of Consulting Engineers with FIDIC's permission. The lawful purchaser of a FIDIC contract or other document has the right to make a single copy of the duly purchased contract or document for his or her personal and private use. Otherwise, no part of this publication may be reproduced, translated, adapted, stored in a retrieval system or communicated, in any form or by any means, mechanical, electronic, magnetic, photocopying, recording or otherwise, without prior permission in writing from FIDIC. To request such permission, please contact FIDIC, Case 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland; fax +41 227994901, e-mail: fidic@fidic.org. Additional copies can be obtained from FIDIC (at www.fidic.org/bookshop or as above) or from the Romanian Association of Consulting Engineers, Calea Grivitei 136, sector 1, Bucharest, Romania, fax +40 21 3122697, e-mail: aric@eure.ro. FIDIC considers the original, English, version of this document as the only authentic one and assumes no liability whatsoever for the completeness, correctness, adequacy or otherwise of the Romanian translation or for any use to which this document may be put.

I

Veronica Consulea (Consitrans). Transpunerea in limba rornana a unui text complex avand generalizarea nu a fost deloc usoara. Dana Maican (ISPCF). 0 filozofie sofisticata tintind Principiul care a constituit firul rosu al actiunii de traducere a fost acela de a reda cu mai mare acuratete sensul ~i continutul textelor originale din limba enqleza. Alina Sandu. Adina Tivilichi (IPTANA). Sarcina traducerii In limba rornana a noilor Conditli de Contract FIDIC seria 1999 a reprezentat 0 provocare a caret aducere la Indeplinire a creat unele controverse. membru al Comitetului de Contracte FIDIC care a redactat versiunea orlqlnata In limba enqleza. Peter Elliott (Consultant independent). Nicolae Micu (Arcadis . Cristian Becheru (ASTALDI).Volkmar Jaeger (Schimdt Reuter Partner. La redactarea finala au participat Emilian Tralsta (Search Corporation). Ruxandra Bratu (RATB). .PREFATA LA EDITIA iN LIMBA ROMANA . Asociatia Hornana a Inginerilor Consultanti exprlrna rnulturniri tuturor acelora care au participat la realizarea acestei traduceri . Bogdan Bobei (Curtea lnternationala de Arbitraj). Emilian Traista (Search Corporation). Forma finala a fost elaborata sub coordonarea comitetului ARIC de Contracte. pentru a nu fi necesara modificarea legii rornane. (Asoclatla Hornana a Bancilor). Daniel Hazvan (ARDAF).Diaconovici (ARIC). Responsabilitatea privind continutul versiunii In limba rornana revine In exclusivitate ARIC. Germania). Gustav Rosier (Spea Autostrade). Bogdan Oprea (Louis Berger). 0 cat A fost utilizata terminologia tolosita In mod curent In legea rornana. Observatiile ~i comentariile asupra textelor preliminare au constituit pasi irnportanti In lrnbunatatirea textului. Stephen Cook (Louis Berger). . ARIC apreciaza eforturile ~i timpul alocat de catre tof cei care au participat la realizarea primei editii In limba rornana ~i prezinta scuze celor care au fost ornisi In enumerarea de mai sus. Formele preliminare de traducere au fost realizate de Hammish Dow (Hyder). Adriana Nastase (Metroul). La aceasta actiune au participat : Carmelo Giambo.Eurometudes) ~i luliana Stoica . Clarificari privind sensul unor notiuni ~i principii ale textului original In limba enqleza au fost asigurate de Axel .

CONSEILS INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS CONSOL TORES FIDIC ~ ~ .CONDITII GENERALE . CONSTRUCTII ~I ECHIPAMENTE INCLUSIV PROIECT ARE PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE $1 MECANICE $1 PENTRU cLADIRI $1 LUCRARI DE CONSTRUCTII INGINERE$TI PROIECTATE DE CATRE ANTREPRENOR FORMULARE DE SCRISOARE DE OFERTA. Conditll de contract pentru GHID PENTRU PREGATIREA CONDITIILOR SPECIALE . ACORD CONTRACTUAL ~I ACORD DE ADJUDECARE A DISPUTELOR _ Prima editie 1999 FEDERATIA INTERNATIONALA A INGINERILOR CONSUL TANTI FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS .

Booen (Proiectant Principal). Orqanizatia de leqatura a Industriei Metalurgice din Europa (ORGALlME). Constant & Constant. Spania. Clifford Chance. Versiunile preliminare au fost revizuite de mai multe persoane :. Gordon L Jaynes. Merz and Mc Lellan. UK.i institutii. NESPAK. Inginer consultant. IATASA. GIBB Ltd. TYPSA. Africa de Sud. Constructorii lntemationali din Europa. UK. White & Case. inclusiv cele enumerate mai jos. SwedPower. Lahmeyer International. Peter Batty. s-au facut recornandarl referitoare la redactarea utilizata pentru Intocmirea clauzelor. UK. Beca Carter Hollings & Ferner. Elsamprojekt. Germania. Danemarca. Roeland Bertrams. Pablo Bueno. Christopher R Seppala (Jurist). Inginer Consultant.. UK. Noua Zeelanda: Roy Goode. Speziale. Mark Griffiths. Peter L. Manfred Breege. . Charles G Borthwick. Inginer consultant. Germania. Fichtner. COWl. Bristows Cooke & Carpmael. Bowcock. Hermann Bayerlein. SUA.. UK. UK. Mushtaq Ahmad. UK. Olanda. UK. VDMA.MULTUMIRI . versiunea in limba engleza pteveleeze versiunea in limba engleza. Post Buckley International. Admiterea textelor din partea celor care au revizuit variantele preliminare nu inseamna ca aceste persoane sau institutii sunt de acord cu tormularile tuturor clauzelor. SwedPower.i Banca Mondiala. Irlanda. Pakistan. care a reunit urrnatoarele persoane: John B. Geoffrey F Hawker. Nael G Bunni. Suedia si Axel-Volkmar Jaeger.FIDIC) exprima rnulturniri deosebite urrnatorilor membri ai Grupului Operativ de Audit: Christopher Wade (Liderul grupului). Berrymans Lace Mawer. Philip Loots & Associates. Dan W Graham. UK. Asociatia lnternationala a Barourilor. Griffiths & Armour. Schmidt Reuter Partner. Federation Internationale des lnqenieurs-Conseils (Federatia lnternationala a Inginerilor Consultanti . Asociatia inginerilor consultanti japonezi. David R Wightman & Gerlando Butera. Banca Asiatica de Dezvoltare. Germania. Argentina. Autoritatea Industriei de Constructii din Filipine. Neil McCole. Asociatia lnternationala a Constructorilor de Dragaje. Comentariile acestora au fost analizate In detaliu de catre Grupul Operativ de Audit si. Whitman Breed Abbott & Morgan. Documentul a fost elaborat sub Indrumarea Comitetului FIDIC de Contracte.. SWECOVBB. Hesse & Steinberger. Poul E Hvilsted. Germania. Matthew NeedhamLaing.iJose F. Tim Reynolds. Oxford University. UK (Presedinte): Michael Mortimer-Hawkins. Tonny Jensen (Presedinte al Comitetului FIDIC de Management al calitatii). FIDIC doreste sa-si exprime aprecierea tata de timpul :. Victoria Russell & Paul J Taylor.iefortul alocat de catre toti cei rnentionati mai sus. Suedia. Nabarro Nathanson. unde s-a considerat necesar. UK. Danemarca. lmpreuna cu KB (Tony) Norris In calitate de Consultant special.. si continutul acestui document constituie ©ARIC 2006 in caz de discrepante intre versiunea in limba romene §i Aces! document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba enqieze. Suedia. Ian Fraser. :. Decizia finala privind forma responsabilitatea FIDIC. Franta: :.

electrice si/sau de constructii. in special In cazul In care Condltille urmeaza a fi ©ARIC 2006 intre versiunea In limba romana §i Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala In limba engleza.INTRODUCERE Federation Internationale des lnqenieurs-Conseils (Federatia lnternationata a Inginerilor Consultanti . la cheie. In tunctie de tipul de lucrare ~i de circumstante. primele editii ale celor patru tipuri noi standard de contract. Potrivit reqlernentarilor uzuale pentru acest tip de contract. Antreprenorul realizeaza Proiectarea. mecanice. proiectate de catre Antreprenor. a unei centrale electrice. furnizand un produs complet. Conditiile de Contract pentru Constructii care se recornanda pentru cladiri sau lucrari inqineresti proiectate de catre Beneficiar sau de catre reprezentantul acestuia. In conformitate cu cerintele Beneficiarului. Antreprenorul executa tucrarue In conformitate cu un proiect asigurat de catre Beneficiar sau de catre reprezentantul acestuia (daca exista). .Ja cheie". Beneficiarul lmplicandu-se In mica masura.FIDIC) a publicat. Conditiite de Contract pentru PAC/Proiecte la Cheie care pot sa corespunda asiqurarii. Potrivit reglementarilor uzuale pentru acest tip de contract. Forma scurta a Contractului: care se recornanda pentru cladiri sau constructii inginere~ti cu valoare relativ redusa. Inginerul. dar aceasta forma de contract poate de asemenea sa corespunda ~i unui contract care include sau cuprinde pe de-a-ntregul lucrari civile. lucrarile pot include unele elemente pentru lucrari civile. gata de a fi pus In tunctiune (Ja chele"). In baza reqlernentarilor uzuale pentru acest tip de contract. In 1999. lntocmeste proiectul ~i turnizeaza echipamente si/sau executa lucrari care pot include orice cornbinatie de lucrari civile. Tipurile de contract sunt recomandate pentru uz general In cazurile In care participarea la licitatie este lntemationala. Achizitia ~i Constructla (PAC). electrice si/sau de constructii. de asemenea. Antreprenorul executa lucrarile In conformitate cu un proiect asigurat de catre Beneficiar. Conditiile de Contract pentru Constructli ~i Echipamente inclusiv Proiectare care se recornanda pentru furnizarea echipamentelor electrice si/sau mecanice si pentru proiectarea ~i executia cladlrilor sau lucrarilor lnqlneresti. a unei uzine sau instalatii similare. unde este necesar (i) un grad mai mare de siquranta referitor la costul final ~i durata de executie si (ii) Antreprenorul I~i asuma responsabilitatea totala pentru proiectarea si executia proiectului. a unui proces tehnologic. In anumite jurisdictii pot fi necesare modificart ale acestora. mecanice. electrice si/sau de constructii proiectate de catre Antreprenor. aceasta forma de contract poate. in caz de discrepenie versiunea In limba engleza prevaleaza versiunea In limba engleza. sa corespunda si contractelor cu valoare mai mare. Totusi. a unui proiect de intrastructura sau alt tip de proiect. mecanice. In special pentru lucrari relativ simple sau lucrari repetitive. Antreprenorul. Potrivit reqternentarilor uzuale specifice proiectelor . sau unor lucrari de scurta durata.

exista si unele subclauze care trebuie in mod necesar modificate pentru a corespunde circurnstantelor relevante unui anum it contract. datele fiind stabilite sau de catre Beneficiar. Aceasta Subclauza devine inaplicabila (chiar daca nu este anulata) daca se iqnora prin nespecificarea sumei de plata In avans. referitoare la sum a tortetara a Pretului Contractului. nu datorita vreunei strategii FIDIC referitoare la platite In avans. este necesara introducerea unor prevederi suplimentare (In Conditiile Speciale) deoarece Conditiile Generale nu au acoperit cerintele utilizatorilor. Sub-clauzele care au fost considerate ca se pot aplica mai multor contracte (dar nu tuturor) au fost incluse In Condititle Generale. In ceea ce priveste aceasta editie. daca terminologia Condittilor Generale necesita date suplimentare. se vor efectua conform evolutiei lucrarilor ~i se vor face In mod normal potrivit prevederilor unui grafic de pla~i. sau inserate de catre Ofertant. h. exemple de redactare pentru alte prevederi ~i alte materiale explicative ~i exemple de redactare care sa ajute la elaborarea Conditiilor Speciale ~i a altor documente de oferta sunt incluse In (ii) (iii) ©ARIC 2006 Aces! document este a traducere din versiunea oticiete in limba enqter». atunci (cu exceptia cazurilor In care terminologia este astfel descrisa Incat ar trebui sa fie detaliata In Cerintele Beneficiarului) sub-clauza face referire la aceste date. versiunea in limba engleza preveleeze versiunea in limba enqtez». caz de discreoente intre versiunea in limba rotnene Oji . FIDIC considera autentice sunt versiunile In limba engleza. continute In Anexa la Oterta. ca textele oficiale si La elaborarea acestor conditii de contract pentru conditii de contract pentru Constructii ~i Echipamente inclusiv Proiectare. De aceea ar trebui sa se retina ca unele din prevederile continute in Conditiile Generale pot sa nu se potriveasca unui contract aparent tipic. sau b) In alte cazuri. sub-clauza confine prevederi care s-a considerat ca pot fi aplicate rnajoritatii contractelor. principiile adoptate la scrierea sub-clauzei au fost: a) cand utilizatorii vor considera ca unele prevederi pe care nu intentioneaza sa Ie aplice ar fi putut fi pur si simplu anulate sau neevocate.folosite pentru contracte interne. De exemplu. acolo unde aplicarea alineatului (a) a fost considerata a fi necorespunzatoare.2 [Plata In avans] este inclusa pentru procedura. s-a recunoscut faptul ca desi exista multe sub-clauze care au aplicabilitate qenerala. Sub-clauza 14. Conditiile Generale au fost elaborate pe baza urrnatoarelor principii : (i) platile interimare. Conditiile Generale ~i Conditiile Speciale vor constitui irnpreuna Conditiile de Contract care quverneaza drepturile ~i obliga~iile partilor. acolo unde 0 sub-clauza din Condttiile Generale trateaza 0 problema in care este posibil ca termeni diferiti de contract sa se aplice unor contracte diferite. pentru Inserarea acestora In fiecare contract. Alte inforrnatii referitoare la aceste aspecte. ~i sa se modifice acele sub-clauze din Conditiile Generale care sunt rnentionate in Conditiile Speciale. Va fi necesar sa se elaboreze Condttii Speciale pentru fiecare contract in parte.

Procedura de l.2 9.1 1. Tnainte de introducerea oricarui exemplu de redactare.1.1 1. daca nu.3. acesta trebuie verificat pentru a se asigura faptul ca redactarea corespunde In Intregime contextului specific.3. aceasta trebuie moditicata. fie intre clauzele din Conditiile Speciale. Acest Acord de Adjudecare a Disputelor furnizeaza textul pentru acordul Intre Beneficiar. 1.6 1.7 1. se pot face referiri la diagramele prezentate pe urrnatoarele doua pagini l?i la Sub-clauzele enumerate mai jos (unele din numerele de Sub-clauze sunt rnentionate.1 Data de Baza Data de Tncepere Garantia de Buna Executie Certificatul Interimar de Plata Durata de Executie (conform prelungirii potrivit 8.aceasta publicatie cu rol de Ghid pentru elaborarea Condltiilor Speciale.3. ln caz de oiscrepenie inire versiunea in limba ramana §i .6. tehnice l?i de achlzitie. Pentru clarificarea succesiunii activitatilor de Contract.1 12.4 1.7 & & & & & & & & & 13. Publicatia se Incheie cu exemple de formulare de Scrisoare de Oterta.13 ©ARIC 2006 Acest document este 0 traducere din versiunea aficiala in limba engleza. versiunea in limba engleza preveteeze versiunea in limba engleza. referitoare la aspecte contractuale.1. Acordul Contractual l?i alternative pentru Acordul de Adjudecare a Disputelor.1. Antreprenor l?i persoana desernnata pentru a functiona ca adjudecator unic sau ca membru al unei comisii de adjudecare a disputelor fermata din trei persoane si include (prin reterinta) termenii din Anexa la Conditiile Generale.1.1.3 1. in diagramele respective).1.3.4. Anexa la Oterta (care furnizeaza 0 llsta de date pentru sub-clauzele care se retera la Anexa la Oferta).4.6 1. Acolo unde se moditica redactarea l?i in toate cazurile unde se fac alte rncdiflcan sau adauqiri trebuie avut In vedere sa nu se creeze vreo ambiguitate fie cu Concitiile Generale.9 1.3.2 14.2 1.icitatie" care prezinta 0 abordare sistematica a selectarli of ertan til or prezentarii l?i evaluarli ofertelor.3 8.1.1 4.3.4 & 14. Este esential ca toate aceste sarcini preliminare l?i Intregul proces de preqatire a documentelor de llcltatie sa fie Incredintat unui personal cu experienta specifica. de asemenea.ucrarilor Teste dupa Terminare (daca este cazul) Perioada de Notificare a Defectiunilor (conform prelungirii potrivit 11.1.8 & 11.3.7 8.1.3) Procesul Verbal de Heceptie Finala Certificatul Final de Plata 11.1 10.3. pentru Constructii l?i Echipamente inclusiv Proiectare l?i pentru PAC/proiecte La Cheie.1 .5 1.4) Teste la Terminare Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea l. FIDIC intentioneaza sa publice un ghid de utilizare a Conditiilor de Contract pentru Constructii. 0 alta publicatie irnportanta FIDIC este . Diagramele sunt informative l?i nu trebuie sa fie luate In considerare In interpretarea Conditillor de Contract.1.

..2 Emiterea Garantiei de Buna Executie 9.1 Data de lncepere 10. conform Sub-Clauzei 11.. graficul de mai sus se bazeaza pe situatia in care Antreprenorul nu reuseste sa se conformeze Sub-Clauzei 82... versiunea In limba englem pteveleeze versiunea In limba engleza.. <28z 8.... 28z . 4.2 Perioada de Executie' .. ....ucrarilor pot fi necesare si Teste dupa Terrninare. RemediereaDetectlunilor . Perioada de Notificare a Defectiunilor trebuie stipulata (In Anexa la Oferta) ca nurnar de zile.. la care se adauqa orice prelungiri.9 Emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala Data de Baza . Lucrarilor ' . .4. ©ARIC 2006 Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala In limba engleza. . 4. <21z lntarzieri datorate Antreprenorului 11 Notificarea Defectiunltor . 2 Perioada de Notificare a - Detecuunuor" ... Pentru indicarea succesiunii evenimentelor.. in functie de tipul l..1 Teste la Terminarea Perioada ....3. 3. Durata de executie trebuie stipulata (In Anexa la Oferta) ca nurnar de zile la care se adauqa orice prelungiri. ..1 Emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarltor 11.2 Returnarea Garantiei de Buna Executie de ofertare Succesiunea tipica a principalelor evenimente pe parcursul Contractelor de Constructii §i Echipamente inclusiv Proiectare 1. in caz de discrepente tntre versturiee In limba romana $1 .Elaborarea Documentelor de Oferta Predarea Ofertei Emiterea Scrisorii de Acceptare 8. conform Sub-Clauzei 8.. 4. 2.

versiunea in limba engleza prevaleaza versfunea in Ifmba enqies».12 14.6 Inginerul emite Certificatul Interimar de Plata 14. conform Sub-Clauzei 14. Antreprenorul transmite informatii <28z <56z 14.13 Inginerul emite Certificatul Final de Plata 14.3 Antreprenorul prezlnta Inginerului Situatia de l.14.7 Beneficiarul efectueaza plata Succesiunea tipica a evenimentelor la plati prevazute in Clauza 14 Una din Parti 20.2 Partile cornunlca intentia numesc de inaintare a ~nei CAD dispute catre CAD 20A Una din parti inainteaza 0 disputa catre CAD 20.6 Una din parti poate initia procesul de arbitraje Partlle prezinta documentele catre CAD Solutionare pe cale' arniabila <28z <84z <28z >56z CAD emite decizia Numirea arbitrului/lor Succesiunea tipica a evenimentelor in dispute prevazute in clauza 20 © ARIC 2006 Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba engleza.11 Antreprenorul transmite Inginerului situatia de lucrari la terminate 14. in caz de discrepente intre versiunea in Ifmba romen« 'if .4 Una din parti poate emite 0 ' "instiintare de nernulturnire" 20.ucrari ~i descarcarea.7 Beneficiarul face plata catre Antreprenor <56z Fiecare dintre platile lunare (sau alte plati) interimare I <28z Plata finala Inginerul verifica situatia de lucrari.ucrari 14.11 Antreprenorul transmite Situatia Finala de l.

ACORD CONTRACTUAL ~I ACORD DE ADJUDECARE A DISPUTELOR _ Conditii Generale FEDERATIA INTERNATIONALA A INGINERILOR CONSUL TANTI FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS . Conditii de contract pentru GHID PENTRU PREGATIREA CONDITIILOR SPECIALE .CONSEILS INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS CON SOL TORES FIDIC ~ ~ . CONSTRUCTII ~I ECHIPAMENTE INCLUSIV PROIECT ARE PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE $1 MECANICE $1 PENTRU CLADIRI $1 LUCRA'31 DE CONSTRUCTII INGINERE$TI PROIECTATE DE CATRE ANTREPRENOR FORMULARE DE SCRISOARE DE OFERTA.CONDITII GENERALE .

3 3.9 Erori ale Cerintetor Beneficiarului 1. Aprobari Personalul Asigurarea Beneficiarului Resurselor Financiare Hevendicante Beneficiarului de catre Beneficiar 3 3.5 4 4.3 Garantia de Buna Executie Reprezentantul Antreprenorului Subantreprenorii 4.3 Comunicarea 1.5 Prioritatea Documentelor 1.1 1.2 PREVEDERI GENERALE 1 Defirutii tnterpretari 1.11 Utilizarea Documentelor Beneficiarului de catre Antreprenor 1.1 INGINERUL Hesponsabilitatile $i Autoritatea Inginerului Delegarea de catre Inginer Instructiunile Inginerului Inlocuirea Inginerului Stabilirea Modului de Solutionare 11 3.3 2.1 2.4 Legea $i Limba 1.5 BENEFICIARUL Dreptul de Acces pe $antier 9 Autorizatii.13 Respectarea Legilor 1. Acorduri.2 3.2 2.12 lntorrnatii Conticentiale 1.ERATA a primei editii 1999 Ia starsltul eartii Condilii generale CUPRINS 1 1.1 ANTREPRENORUL Obliqatiite Generale ale Antreprenorului 13 4.4 ©ARIC 2006 Acest document este 0 traducere din versiunea oficia/a in /imba eng/eza.8 Pastrarea $i Furnizarea Documentelor 1.2 4. in caz de discreperee versiunee In /imba eng/eza preva/eaza versiunea In /imba eng/eza.4 2.7 Cesionarea 1.4 3. intte versiunea In /imba romene $i .14 Obliqatii Comune $i Individuale 2 2.6 Acordul Contractual 1 .10 Utilizarea Documentelor Antreprenorului de catre Beneficiar 1.

16 4.8 6.7 5.23 4.1 6.17 4.13 4. in caz de discreoente versiunea In /imba eng/eza preveleeze versiunea in /imba etiqtez«..10 6.7 4.3 7.7 7.9 4.5 6..11 7 7.15 4.14 4.i Materiale Asigurate Gratuit Rapoarte privind Evolutia Executlei l.10 4.ucrari de Remediere Proprietatea asupra Echiparnentelor si Materialelor Redevente 28 26 22 ii ©ARIC 2006 tntre versiunea in limbe romen« $i Acest document este 0 traducere din versiunea oticiete in limbe enqteze.ucrarllor Proceduri de Securitate Asigurarea Calitatii lnforrnatii despre $antier Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate Conditii Fizice Imprevizibile Dreptul de Trecere .22 4.21 4.4 6.1 5.7 6.5 7.4 7.6 6.2 6.24 5 5.3 6.19 4.5 4.6 7.11 4.. Modul de Executie Prelevarea de Probe lnspectla Testarea Respingerea l.3 5.8 Subantreprenorii Norninalizati Colaborarea Trasarea l.12 4.2 7.20 4.i Facilitati Evitarea Atectarilor Calle de Acces Transportul Bunurilor Utilajele Antreprenorului Protectia Mediului Electricitate.2 5.5 5.8 6 6.6 5.8 4.18 4.i Intretinere Erorile de Proiectare PERSONALUL ~I FORTA DE MUNCA Angajarea Personalului si Fortei de Munca Nivelul de Salarizare si Conditiile de rnunca Persoane in Serviciul Beneficiarului Leqislatia Muncii Programul de Lucru Facilitaf pentru Personal si Forta de Munca Sanatatea si Securitatea Muncii Supravegherea Asiqurata de Antreprenor Personalul Antreprenorului Haportari privind Personalul si Utilajele Antreprenorului Conduita Necorespunzatoare UTILAJELE. Apa si Gaz Utilajele Beneficiarului .4.1 7.9 6.ucrarilor Securitatea $antierului Activitatile Antreprenorului pe $antier Vestigii PROIECTAREA Obliqatiile Generale de Proiectare Documentele Antreprenorului Obliqatiile Asumate de catre Antreprenor Standardele si Normativele Tehnice Instruirea Documentele Conforme cu Executia Manualele pentru Exploatare . MATERIALELE ~I EXECUTIA .6 4. .4 5.

10 8.ucraritor TESTELE LA TERMINARE In Eventualitatea Suspendarii 9 9.1 12.2 13. LUCRARILOR DE CATRE BENEFICIAR 36 Heceptia l.ucraritor Durata de Executie Programul de Executle Prelungirea Duratei de Executie lntarzleri Cauzate de Autoritat] Ritmul Evolutiei l.10 11 .7 11. '" Detectiunilor 38 Terminarea l.12 lnceperea l.4 13 13.1 10.8 8. 30 8.3 11.2 8.1 9.11 8.9 8.ucrarilor Penalitati de 'fntarziere Suspendarea l. '" 41 Procedura pentru Teste dupa Terminare lntarzieri In efectuarea testelor Repetarea T estelor Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor dupa Terminare MODIFICARI $1 ACTUALIZARI '" 43 Dreptul de a Modifica Optimizarea Proiectului Procedura de Modificare Plata In Moneda Stabllita Sume Provizionate l.ucrarilor Necorespunzatoare Repetarea Testelor Dreptul de Acces Stabilirea Cauzelor Detectiunllor Procesul Verbal de Heceptie Finala Obliqatii Nelndeplinite Eliberarea $antierului TESTELE DupA TERMINARE .9 11.4 11 11 .3 8.8 8.4 13.4 8. in caz de discrepeme intre versiunee in limba romene §i .3 9.11 12 12..ucrari Heceptia unor Par1i de Lucrarl Heceptia ~i Testele la Terminarea Lucrarilor Restabilirea Supratetelor de Teren PERIOADA DE GARANTIE .ucrarilor ~i a Sectoarelor de l.1 8. versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba enqleze.2 12.4 11.1 13..5 8.2 11.1 11.3 10.5 11.4 10 10.6 11.ucrari In Regie ©ARIC 2006 iii Acest document este 0 traducere din versiunea oiiciele in limba engleza.3 12.7 8.8 11..3 13.2 10.2 9.5 13. INTARZIEREA $1 SUSPENDAREA LUCRARILOR .ucrarltor Consecintete Suspendarii Plata Echipamentelor ~i Materialelor Lucraritor Suspendarea Prelungita Reluarea Executiei l.6 INCEPEREA.6 34 9bliga1iile Antreprenorului tntarzierl In Efectuarea Testelor Repetarea T estelor Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor la Terminare RECEPTIA ..ucrarltor Neexecutate ~i Remedierea Costul Remedierii Defectiunilor Prelungirea Perioadei de Notificare a Detectiunitor Omisiunea Remedierii Defectiunilor lnlaturarea l.

...1 15.11 14.ucrarllor Rezilierea Contractu lui de catre Antreprenor Tncetarea Executiei l.7 14.10 14.6 14...3 15.3 18....13 14..2 14.14 14.. in "mba tomen« si .12 14.9 14.4 17 17....1 16....2 18.5 14..ucrarilor Emiterea Certificatelor de Plata Interimare Platile Tnt~rzieri in Efectuarea Platilor Plata Sumelor Hetinute Situatia de Lucrari la Terminare Prezentarea Situatiilor Finale de l.......8 Actualizari Generate de Moditicari ale Legilor Actualizari Generate de Modiflcari ale Preturilor 14 14......8 14..4 14....ucrari Graficul de Plati Echipamente si Materiale destinate l.....1 18...2 16.....2 17.1 17...5 PRETUL CONTRACTULUI ~I PLATILE Pretul Contractu lui Plata in Avans Prezentarea Situatiilor Interimare de l....2 19.5 17. 56 Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Executia l.1 14.4 ASIGURARI Cerinte Generale pentru Asiqurari Asigurarea l...ucrari Riscurile Beneficiarului Consecintele Riscurilor Beneficiarului Drepturi de Proprietate lntelectuala ~i lncustriala Limitarea Hesponsabilitatii 58 18 18.....4 17..3 iv FORTA MAJORA ..4 15.ucrarilor ~i a Utilajelor Antreprenorului Asigurarea lrnpotriva Vatamarl: Persoanelor si a Daunelor Aduse Proprietatii Asigurarea Personalului Antreprenorului 61 19 19.2 15.1 19.3 16.15 15 15.3 17.. Definitia Fortei Majore lnstiintarea Fortei Majore Obliqatia de a Reduce Intarzierile 2006 in caz de discrepenie intre versiunea 65 la Minim ©ARIC Acest document este a traducere din versiunea oticiele in limba eng/e2ft versiunea in limba eng/eza preva/eaza versiunea in limba enqtez»...7 13.ucrari Scrisoarea de Descarcare Emiterea Certificatului Final de Plata lncetarea Hesponsabllitatii Beneficiarului Moneda in care se Efectueaza Plata 47 REZILIEREA CONTRACTULUI DE CATRE BENEFICIAR lnstiintarea de Remediere Rezilierea Contractu lui de catre Beneficiar Evaluarea la Data Rezilierii Plata dupa Rezilierea de catre Beneficiar Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral 54 Contractul 16 SUSPENDAREA ~I REZILIEREA CONTRACTULUI DE CATRE ANTREPRENOR.ucrarilor si Retragerea Utilajelor Antreprenorului Plata dupa Rezilierea de catre Antreprenor 16.13...3 14...6 RISCURI ~I RESPONSIBILITATI Despaquolri Responsabilitatea Antreprenorului tata de l..

7 20.3 20.19. Lichidare l?i Plaii Exonerarea de Executare a Contractu lui prin Efectul Legii 20 20. in caz de discrepeme versiunea in iimba engieza prevaieaza versiunea In litnoe engieza.5 19. .4 19.6 19. DISPUTE ~I ARBITRAJ Revendicarile Antreprenorului Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor (CAD) Esecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor Soluiionarea pe Cale Amiablla Arbitrajul Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor Expirarea Perioadei de Functionare a Comisiei de Adjudecare Disputelor 67 a ANEXA CONDITIILE GENERALE DISPUTELOR ALE ACORDULUI DE ADJUDECARE A 73 .2 20.5 20.1 20.6 20.7 Consecintele Fortei Majore Forta Majora care Atecteaza Subantreprenorii Rezilierea Optionala.4 20.8 REVENDICARI. INDEXUL SUB-CLAUZELOR ©ARIC 2006 intre versiunea v in iimba romana §i Aces! document este 0 traducere din versiunea oficiaia in iimba engieza.

1.3.1.1.6.1.1 1.1.1.5.3.1.2.6.4.7 Acord Contractual An Anexa la Oterta Antreprenor Beneficiar Bunuri CAD Cerintele Beneficiarului 1.4.1.1.9 1.1.ucrari Provizorii Interimar de Final de Plata Pretul Contractu lui Proces Verbal de Heceptie Finala Proces Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor Propunerea Antreprenorului Reprezentantul Antreprenorului Scrisoare Scrisoare Sector Situatie de Plata Situatie Finala de l.1.1.1.5.1.6.4.3.1.9 Materiale Moneda t.1.3 1.4.2.1.1.ucrari Subantreprenor Suma Provizionata Sume Hetinute $antier Teste dupa Terminare Teste la Terminare Tara Utilajele Antreprenorului Utilajele asigurate Beneficiar de catre de Acceptare de Oterta Valoare de Contract Acceptata Zi vi ©ARIC 2006 in caz de discrepanfe totre versiunea in limbe romen« s! Aces! document este 0 traducere din versiunea oticiet« in limba englem.1 1.6 1.3.1.8 1.1.5 1.1 1.4 1.1.1.1.6.5. 1.4 1.2.1.ucrari l.4 1.5 1.1 1.3 1.1.3.5.4.1.8 1.1.1. .9 1.8 1.9 1.2.Oefinitii in ordine alfabetica .3 1.ucrarilor Data de Baza Documentele Antreprenorului Durata de executie Echipamente FIDIC For\a Majora Garantie de Buna Executie Graficul de Pla\i Imprevizibil Inginer Legi Liste Liste de Garantii l.1.2 1.1.3 1.1.1.1.5 1.5.2.1.7 1.3 1.6.4 1.3.2.9 1.8 1.8 1.5 1.1.1.5 1.6.1.1.11 1.1.1.1.2.7 1.1.3.6 1.1.1.4.4.6.1.2.10 1.1.1.2 1.4.6.3.1.5.4 1.6 1.1.1.1 1.1. versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza.1.1.2.4.7 1.2.1.1.1.12 1.6.1.1.1.1.4.1.1.1.2 1.4 1.7 1.6 1.5.10 1.1.1.ocala Moneda Straina Modificare Oterta Parte Perioada de Notificare Detectiunilor Personalul Personalul a Beneficiarului Antreprenorului Certificat de Plata Certificat plata Certificat Contract Cost Data de Incepere a l.5 1.7 1.6 1.9 1.1.6 1.4.1 1.3.ucrari Permanente l.3.1.1.8 1.2 1.10 1.10 1.2 1.1.5.4.2 1.3 1.1.1.

1. sernnata de catre Beneficiar. care a fost completat de catre Antreprenor si include oferta pentru l. Cerintele Beneficiarului. "Acord Contractual" lnseamna acordul contractual (daca exista) la care se face referire in Sub-Clauza 1. expresia .1. "Oferta" Inseamna Scrisoarea de Oferta ~i toate documentele incluse in Contract.1. transmis de catre Antreprenor irnpreuna cu Scrisoarea de Oterta. sernnata ~i adresata Beneficiarului.7 1. preve1ri Generale 1. "Scrisoare de Oterta" lnsearnna documentul intitulat scrisoare de oferta.ucrarilor si/sau ale prolectului si/sau a altor criterii tehnice ale acestora .2 1.5 1.Llste" Insearnna documentul(ele) intitulat(e) liste.1. .6 1. completate de catre Antreprenor ~i transmise lrnpreuna cu Scrisoarea de Oterta. Acest document specifica destinatia ~i scopul l.1. Conditide In o I o w a: « _J :) ::.1.1.1. Cuvintele care indica persoane sau parti includ societati sau alte entitati legale. urmatoarele cuvinte ~i expresii vor avea sernnificatiile de mai [os.1.1.6 [Acordul Contractua~ "Scrisoare de Acceptare" Inseamna scrisoarea de acceptare oflciala a Scrisorii de Oterta. Definitii de Contract ("aceste Conditii"). "Cerintele Beneficiarului" lnsearnna documentul intitulat cerintele Beneficiarutul. a: o a 1.Scrisoare de Acceptare" insearnna Acordul Contractual. Scrisoarea de Acceptare. asa cum este inclus in Contract. semnate de acestea.1. Daca nu exista 0 astfel de scrisoare de acceptare.1. care includ Conditiile Speciale ~i aceste Conditf Generale. Acest document poate include si proiectul preliminar al Antreprenorului. tabele si liste cu grafice de platl si/sau preturi. Scrisoarea de Oterta. asa cum este inclus in Contract ~i orice alte mod'ticari sau adauqlri la acest document conform prevederilor Contractului.1. pe care Antreprenorul le-a depus Impreuna cu Scrisoarea de Oferta.ucrari. inclusiv orice memorandum anexat care cuprinde acordurile Intre Parti.1.1 Contractu I 1. Propunerea Antreprenorului ~i alte documente (daca exista) care sunt incluse in Acordul Contractual sau in Scrisoarea de Acceptare.3 1." LL 1.4 1. cu exceptia cazurilor in care contextul cere altfel.Conditii Generale . asa cum sunt incluse in Contract.1. Listele. iar data de emitere sau primire a Scrisorii de Acceptare inseamna data sernnarf Acordului Contractual.Propunerea Antreprenorului" insearnna documentul intitulat propunere. versiunea In limba engleza prevaleaza versiunee in limba enqtez« .1.8 Condi\ii Generale ©ARIC 2006 in caz de discrepeme 1 intte versiunea in limba remere §i Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba engleza. Conditflle de Contract. Asemenea documente pot include date.1.1.1 "Contract" tnsearnna Acordul Contractual.

2. . 1.Personalul Beneficiarului" Insearnna Inginerul.2 Par1i !?iPersoane o .1.1.ucrarilor.10 1.1.8 "Subantreprenor" inseamna orice persoana nurnita tn Contract Subantreprenor. In caz de discrepetv» versiunee In limba engleza preveleeze versiunea In limba engleza tntre versiunea . "Inginer" Insearnna persoana desernnata de catre Beneficiar sa actioneze ca Inginer tn scopurile Contractului §i care este nominalizata In Anexa la Oterta. 1. forta de rnunca §i alti anqajati ai Inginerului sau ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Antreprenorului.2. de catre Beneficiar sau Inginer. ca Personal al Beneficiarului. ai tuturor Subantreprenorilor §i orice alt personal care asista Antreprenorul la executia l. 1.1.1. Iederatia internationala a inginerilor consultanti.2.9 1. 1.2.1 1.1.1.Beneflciar" insearnna persoana nurnita beneficiar In Anexa la Oterta §i succesorii legali ai acestei persoane. 1.3 1. .2. sau orice persoana desernnata ca Subantreprenor pentru 0 parte de l.10 2 ©ARIC 2006 Condltii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente inclusiv Proiectare tn limba romana §i Acest document este a traducere din versiunes oficlala In limba engleza.2. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.4 [/nlocuirea Inginerulw].2 Beneficiarul sau Antreprenorul.2 [Numirea Coraisiei de Adjudecare a Disoutetor. "Antreprenor" insearnna persoana(ele) numita(e) antreprenor in Scrisoarea de Oferta acceptata de catre Beneficiar si succesorii legali ai acestei(or) persoane.2. intitulate Anexa la Oterta.Reprezentantul Antreprenorului" Inseamna persoana nurnita de catre Antreprenor In Contract sau desernnata din cand In cand de catre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.1.ucrari §i succesorii legali ai acestor persoane.1.1.7 1.2.1. "CAD" insearnna 0 persoana sau trei persoane numite astfel In Contract.9 "Anexa la Oterta" Insearnna formularele completate.5 . asistentii la care se face referire In Sub-Clauza 3.3 [Reprezentantul Antreprenorulw].2. care acticneaza In numele Antreprenorului.1. sau alta persoana desernnata din cand In cand de catre Beneficiar §i notificata Antreprenorului. sau alta persoanaie) desernnatate) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. Iorta de rnunca. .4 1.1.Personalul Antreprenorului" Inseamna Reprezentantul Antreprenorului §i Tntregul personal pe care Antreprenorul II Ioloseste pe $antier. sau Sub-Clauzei 20.2.2 [Delegarea de cetre Ingine1 §i tot restul personalului. care sunt anexate la Scrisoarea de Oterta §i fac parte din aceasta.6 1.3 [E§ecul Numirii Comisiei de Adjudecare a Disoutetor.Llsta de garantii" "Parte" Insearnna §i "Graficul de Plati" Insearnna documentele numite astfel (daca exista) care sunt cuprinse tn Liste. dupa cum cere contextul. "FIDIC" Insearnna Federation Internationale des IngenieursConseils.1.1. care poate include personalul. alti anqajati ai Antreprenorului.1.

calculata de la data la care l.1.ucrarilor sau a unui Sector de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. .Proces Verbal de Heceptle la Terminarea insearnna un certificat emis potrivit prevederilor [Receptia l.1.3. 1.3. .1.1.1.3.1. indiferent daca sunt tacute pe sau in afara Santierului.1. asa cum se rnentioneaza In Anexa la Oterta (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11. [Pretul "Cost" Insearnna toate cheltuielile tacute (sau care urrneaza sa fie Iacute) In mod rezonabil de catre Antreprenor. calculata din momentul Datei de Incepere.5 .2 / Conditii Generale 1.8 1. Lucrarilor" Clauzei 10 1.ucrari sunt terminate potrivit prevederilor SubClauzei 10.3 Date.Vatoare de Contract Acceptata" insearnna valoarea acceptata In Scrisoarea de Acceptare pentru executia ~i terminarea l.ucrarilor sl remedierea tuturor detectiunilor.1.1 [Term/narea tucrento: Neexecutate §i Remedierea Defectiunilo~.1.ucrari (dupa caz) sunt receptionate de catre Beneficiar.Proces Verbal de Receptie Finala" inseamna certificatul emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.ucrarile sau un Sector de t.3.2 1. Teste.4 1.1 [Receptia Lucterttor §i a Sectoarelor de Lucran].ucrari sau Sectoare de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3.1.2 [Durata de Execu(ie].9 1.ucretilot de cetre Beneficia~. Perioade ~i Terminare 1. dupa cum este declarata In Anexa la Oferta (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 ©ARIC 2006 in caz de discrepente intre versiunea 3 in /imba remere $1 Acest document este 0 traducere din versiunea ofic!a/a in limba enqleze.1.Perioada de Notificare a Defectiunilor" insearrma perioada de notificare a detectiunilor aparute la l.3. ' "Teste la Terminare" lnsearnna testele care sunt specificate In Contract sau sunt convenite de ambele Parti. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.Durata de Execulie" lnsearnna timpul necesar tinalizarii l.4 [Prelungirea Duratei de Executie].Pretut Contractu lui" Insearnna pretul definit in Sub-Clauza 14.3 .1 [fnceperea Lucreriton. Versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea In limba engleza . 1.ucrar: (dupa caz) sa fie receptionate de catre Beneficiar 1.1 Contrectutus ~i include actuallzarile efectuate In conformitate cu prevederile Contractu lui.3. 1.1.1.3.6 "Teste dupa Terminare" insearnna testele care sunt specificate In Contract (daca exista) ~i care sunt efectuate In conformitate cu prevederile Clauzei 12 [Teste duo« Terminare] dupa ce Lucrarile sau un Sector de l. "Data de incepere a Lucrarllor" insearnna data notificata.7 . sau dispuse ca Modificari ~i care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 [Testele la Terminare] inainte ca l.4. 1. 1. inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare.1.1.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectiunilom.ucrarile sau Sectoarele de l. exclusiv profitul.1 .4.9 [Procesul Verbal de Becepiie Finala].4 Moneda ~i Plali "Zi" Insearnna 0 zi calendaristica ~i "An" insearnna 365 de zile.4.1 "Data de Baza" tnseamna data anterioara cu 28 de zile tata de ultima data de depunere a Ofertei.3.

ucrarile Permanente.12 1.11 [Prezentarea Situeiiilor Finale de Lucran]. 1.ucrarilor sau pentru furnizarea de Echipamente.Bunuri" lnsearnna Utilajele Antreprenorului. pentru emiterea certificatului de plata. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5.. "Sume Hetinute" lnseamna sumele cumulate pe care Beneficiarul Ie retine potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.1.5.ucrarl" lnseamna situatia de lucrari transrnisa de catre Antreprenor ca parte a solicitarii potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pretul Contractului §i PIatile] . rnasinite.1. rnasinite.3 [Prezentarea Situetlitor Interimare de Lucran] si Ie plateste potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.5.5.ucrarile Permanente. Materialele :. ..5 "Situatie Finala de Lucrari" inseamna situatia de tucrari definita potrlvit prevederilor Sub-Clauzei 14. partial 1.1.ucraritor si remedierea oricaror detectiuni.i altele asemenea necesare pentru executia si terminarea l.1.Situatie de t.11 1.ucrarile Provizorii. Utilajele asigurate de catre Beneficiar (daca exista). potrivit prevederilor Contractului. instalatiile vehiculele care vor face sau fac parte din l.1. 1.ocala.1.4.4.4.4.4.1.i altele asemenea.10 1.3 1. Sunt excluse Lucrarile Provizorii. "Suma Provlzlonata" lnsearnna suma (daca exista) care este speclticata In Contract ca provizion pentru executia unei parti a l.1.4.1.Lucrarl Permanente" inseamna lucrarile permanente necesar a fi executate de catre Antreprenor potrivit prevederilor Contractului.1. vehiculele :.1. "Certificat de Plata" lnsearnna un certificat de plata emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pretul Contractului §i Platile].9 [Plata Sume/or Retinute]. versiunea in fimba engfeza prevaleaz8 versiunee in fimba engfez8 in caz de diecreoente intre versiunea in fimba romene $1 .13 [Emiterea Certificatului Final de Plata].1 4 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente inc!usiv Proiectare Acest document este a traducere din versiunee oticiet« in fimba engfeza.6 "Moneda straina" Insearnna 0 rnoneda In care se plateste (sau integral) Pretul Contractului.4.4 "Certificat Final de Plata" tnsearnna certificatul de plata emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 1. Materialele.ocata'' tnsearnna moneda Tarii.5 :.1 1.1. Echipamentele.ucrarile Permanente.4.. dar nu Moneda l.1.1. altul decat Certificatul Final de Plata.7 "Certificat Interimar de Plata" lnsearnna certificatul de plata emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pretul Contractului §i PIafile] .5. "Moneda 1. inclusiv numai livrarea de materiale (daca exista) furnizate de catre Antreprenor.5 Lucrari l?i Bunuri 1.9 t. . 1. "Echipamente" lnsearnna aparatele.1. .4 1. dupa caz. Materiale sau Servicii.8 1.5 [Sume Provizionate].1. sau oricare din acestea. "Utilajele Antreprenorului" lnsearnna toate aparatele. care vor face sau fac parte din l.4. Echipamentele si l. "Materiale" inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele) care vor face sau fac parte din l.

7 . care se dispune sau se aproba ca si modificare.6. pana la data depunerii Ofertei. 1.6.Lucrari Provizorii" lnsearnna toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele Antreprenorului).1.Lucrari" insearnna l.2 1.Forta Majora" este definita in Clauza 19 [Forta Majora]. ordonantele si alte legi.1.ucrarllor.6.acord" Generale ARIC 2006 in caz de (jlscrepante intre versiunen 5 In Ilmba rom. "Modificare" insearnna orice modificare a Cerintelor Beneficlarului sau a l.1.6 1. modele si alte documente tehnice (daca exista). dar nu includ Echipamentele care nu au fost receptionate de catre Beneficiar.8 1.1. . si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parte cornponenta a $antierului. .Docurnentele Antreprenorului" insearnna calculele. reqlernentari si hotarari ale oricarei autoritati publice legal constituite.1 1.8 1.1.1. dupa caz. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari $i Actualizan].3 1.1.7 "Sector" insearnna 0 parte din l.6. decretele. "Tara" insearnna tara in care este amplasat $antierul (sau cea mai mare parte a acestuia).Leql" insearnna toate legile nationals (sau ale tarii). sau oricare dintre acestea.5.1.2 [Garantia de Buna Executie].2 lnterpretarl Cu exceptia situatiilor in care in Contract contextul cere altfel: (a) (b) (c) cuvintele care indica un gen includ toate genurile.5.1.~antier" insearnna locurile in care vor fi executate Lucrarile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si Materialele. 1.6. planse.ucrarile Permanente si Lucrarlle Provizorii.9 1.2 [Documentele Antreprenorulun. "Utilaje Asigurate de catre Beneficiar" lnseamna toate aparatele.Jmprevtzfbtl" insearnna ceea ce nu poate fi prevazut in mod rezonabil de catre un Antreprenor cu experienta. furnizate de catre Antreprenor conform prevederilor Contractului.6.unee oticiat« in Jflnba enqle.6.5 .. programele de computer si alt software.5. asa cum este descris in SubClauza 5. 1. cuvintele care indica singularul includ ~i pluralul si cuvintele care indica pluralul includ si singularul.:».ucrarilor Permanente si remedierea oricaror defectiuni. . asa cum se rnentioneaza in Cerintele Beneficiarului.ucrari specificata in Anexa la Oferta ca Sector (daca exista).1. "Garan1ie de Buna Executie" insearnna qarantia (sau qarantiile.ucrarilor.4 1.6. verSl/mea in Ilmba engleza orevetea:» versuinee in Ilmba engleza .1.6.1. manuale.convenit" sau .1.6 1. rnasinile si vehiculele (daca exista) puse la dispozitie de catre Beneficiar pentru a fi utilizate de catre Antreprenor la executia l. . daca exista) asiqurata potrlvit prevederilor Sub-Clauzei 4. . . prevederile care includ cuvintele "a conveni". necesare pe $antier pentru executia si terminarea l.1.ina §f Aces! document este 0 tteducere din vers. unde urrneaza a fi executate Lucrarile Permanente.6 Alte Deflnltli 1.

~i .scris" sau "in scris" lnsearnna scris de mana. dactilografiat. trebuie transrnisa 0 copie ~i Inginerului sau celeilalte Parti. ~i Propunerea Antreprenorului ~i orice alte documente Contract. de catre cealalta Parte sau de catre Inginer. rnentionata In Anexa la Oterta. trirnisa sau transrnisa la adresa de contact a destinatarului. In situatille In care: (i) (ii) destinatarul transmite 0 lnstiintare de schimbare a adresei. redactat electronic care devine Inregistrare perrnanenta. Atunci cand unei Parti i se emite un certificat.3 Comunicarea In considerare la In orice situatie In care. va fi guvernat de legile tarii (sau altei [urisoictil) rnentionate In Anexa Daca exists versiuni ale oricarei part' din Contract. 1.4 Legea ~i Limba Contractul la Oterta. In scopul lnterprctarii. emitentul va transmite 0 copie ~i celeilalte Parti. certificatele. trirnisa prin posta sau curler sau prin oricare din sistemele de transmitere electronlca acceptate. Cane se transmite 0 lnstiintare unei Parti. Limba tolosita pentru comunicare va fi rnentionata In Anexa la Oterta.i:f Acest document este o traducere din versiunee oticisl» in tinu»: engieza versiunee in lurbe engleza preveteeze verstunee in iimba engieza vetsiunes . 1. titluri nu vor fi luate tiparit sau Notele de pe margine sau alte interpretarea acestor Conditii. toata corespondenta va f transrnisa In consecinta: ~i destinatarul nu a declarat 0 alta adresa In momentul solicltaril unei aprobari sau consirntarnant. sau discrepante ale documentelor.(d) necesita Inregistrarea In scris a acordului. scrise In mai multe limbi. stabiliri. certificate. dupa caz. 1. dupa cum se rnentloneaza In Anexa la Oterta: ~i iivrata.5 Prioritatea Documentelor Documentele care aicatuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expllclteaza reciproc. (b) Aprobarile. potrivit prevederilor acestor Conditii este necesara emiterea de aprobari. Daca In anexa nu se rnentioneaza 0 iirnba de comunicare. comunicarea se va face dupa cum urrneaza: (a) In scris ~i ilvrata personal (cu confirmare de primire). raspunsul poate fi transmis la adresa de la care s~a expediat solicitarea. Institntari ~i soticitari. prioritatea documentelor va fi aplicata In conformitate cu ordinea de mai jos: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Acordul Contractual (daca exista) Scrisoarea de Acceptare Scrisoarea de Oterta Conditiiie Speciale Aceste Conditii Generale Cerintele Beneficiarului Listele.nclusiv Prorectare In fimba mnli~na . se va utiliza limba In care a fost redactat Contractul (sau cea mal mare parte a acestuia). consirntarninte. consirntamintele ~i stabilirile nu vor fi retinute sau lntarziate nejustificat. care fac parte din In caz de ambiguitate Inginerul va emite 6 @ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii '$1 Echipamente ill ce: de discrepante intre . va prevala versiunea In limba de reterinta rnentionata In Anexa la Oterta.

I estonarea Parte nu va cesiona 0 parte sau intrequl Contract. va avea dreptui la: o oreluncrre a duratei de executie pentru ootrivit orevederilor Sub-Clauzei 8. Documentele Antreprenorului.fi "l(IUS8 1/1 Pretui.sau se produc costuri ca urmare a unei erori in Cerintele Beneticiarului. rezonabrt.1numai la latitudinea exclusiva a acelei Parti.5 ~-. sub forma de qarantie in favoarea unei banci sau unei alte institutii financiare. iar un antreprenor eLI experienta nu a descoperit eroarea atunci cane a studiat Cerintele Beneficiarului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.rori ale Cerintelor eneficiarului Daca Antreprenorul inreqistreaza Intarzien si. Daca una dintre Parti descopera Partea va notifica cu prornptitudine deficient8. Daca nu este altfel prevazut In Contract Antreprenorul va furniza Inginerului sase copii ale fiecarui Document al Antreprenorului.c.4 clctca 18:111 lucrarilor este sau va ii plata costurilor sup'irnentare ia care se \10:.. cu conditia respectarii prevederilor SubClauzei 20. Modificarile si alte cornunicari emise potrivit prevederilor Contractu lui. Antreprenorul va instiinta Inginerul si. beneficiu sal! once alt in cadrul sau asupra Contractuiui Prin exceptie. $1 ib: poate cesiona.i grija Antreprenorului pan a la data preluarf acestora de catre Beneficiar. publicatiile mentionate In Cerintele Beneficiarului..'lstrarea ~i . Antreprenorul va pastra. Ccntracturui orice Jlt817181e de acesi Duretei de Executle]. care 3. 8 '.1 [Obfigatii Generafe de Ptoiecteres. 0 eroare sau 0 deficienta CLl de natura tehnica intr-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia l. fiecare Parte Ia poate cesiona intregul Contract sau orice parte a acestuia eLI aeordul prealabi! al celeilalte Parti :. contorm. 1:1glllelul 'JC\ actiona [Stabifirea Mochiful oe !! CiCeS[ CdL! /1'.ucrarilor. dreptul sau la orice sume de Incasat sau care vor deveni incasabile In derularea Contractului.urnizarea nocumentelor Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla In custodia :. pe ~antier. Personalul Beneficiarului va ave a dreptul de acces la toate aceste documente in arice moment rezonabil.[rv8!\isau stabili S\ I 'I cu ace a sta .1 Revendicetile Antreprenoruluij. 0 copie a Contractului.tate a f . cealalta Parte privire la acea eroare sau 9 ..

. ~i In cazul In care Documentele Antreprenorului se qasesc in forma unor programe de computer sau alt tip de software. rnodificarii. pe cheltuiala sa. inclusiv pe computerele furnizate si Inlocuite de catre Antreprenor. ----'"----''''' 1. impozitele si onorariile si va obtine toate autorizatiile. Condi\ii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente inclusiv Proiectare 8 ©ARIC 2006 Acest document este 0 traducere din versiunee oficiala In limba engleza. Tn caz de discreoeaie versiunea In limba enqieze prevaleaza versturiee in limba engleza Intre versiunee in fimba romene $1 . Se considera ca Beneficiarului licenta de redeventa. Antreprenorul va respecta exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale: (a) Legile In vigoare. la solicitarea rezonabila a Inginerului. va plati to ate taxele. va permite folosirea acestora pe orice computer de pe Santier ~i alte locuri prevazute In Contract. Aceasta licenta: (c) se va aplica pe intreaga durata de viata proqrarnata sau etectiva (cea mai lunga din cele doua) a partilor relevante ale Lucrarii: va da dreptul oricarei persoane care se atla in posesia licita a sectoarelor relevante de Lucrari sa multiplice. Antreprenorul va prezenta. Antreprenorul va putea.12 Informatii Confidentiale 1. copiate sau transmise de catre Antreprenor unei terte parti. 1. ~i Antreprenorul va transmite toate Instilntarile.1. folosi ~i transmite Documentele Antreprenorului.11 Utilizarea Docu mentelo r Beneficiarului de catre Antreprenor In relatia dintre Parti. Beneficiarul va despaqubi Antreprenorul si 11 va proteja Impotriva consecintelor datorate esecului obtineni acestor aprobari.. neexclusiva si scutita de taxa a copia. cperarii. sa copieze.10 Utilizarea Documentelor Antreprenorului de catre Beneficiar In relatia dintre Parti. pentru a verifica Antreprenorul respects prevederile Contractului. Acestea nu vor putea fi utilizate. cu exceptia situatiilor de necesitate pentru scopurile Contractului. tara acceptul Antreprenorului. Documentele Antreprenorului ~i alte documente de proiectare lntocrnite de Antreprenor (sau In numele acestuia) nu vor fi. Beneficiarul tsi va rezerva dreptul de autor ~i alte drepturi de proprietate intelectuala asupra Cerintelor Beneficiarului ~i altor documente intocmite de catre Beneficiar (sau In numele acestuia). Intretinerii. pentru inclusiv efectuarea ~i (a) (b) Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acorda perrnanenta. Cu (b) Beneficiarul a obtinut (sau va obtine) aprobarile pentru planurile de sistematizare. Antreprenorul i~i va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate intelectuala asupra Documentelor Antreprenorului si alte documente de proiectare elaborate de catre Antreprenor (sau in numele acestuia). sa foloseasca ~i sa obtina dreptul de transmitere a acestor documente In scopurile Contractu lui. inforrnatiile confidentiale sau alte intorrnatii. ajustarii. repararli si dernolarf Lucrarllor. de zonare sau alte autonzatii similare pentru Lucrarils Permanente si orice alte aprobari descrise In Cerintele Beneficiarului ca fiind deja obtinute (sau In curs de obtinere) de catre Beneficiar.13 --~--. fara acceptul Beneficiarului. copiate sau transmise de catre Beneficiar (sau in numele acestuia) unei terte part' pentru a fi utilizate In alte scopuri decat cele permise de aceasta SubClauza. toate daca Respectarea Legilor La executarea Contractului. folosirea rnoditicarilor acestora. licentele ~i aprobanle In conformitate cu Legile In vigoare pentru proiectarea. sa foloseasca si sa transmita Documentele Antreprenorului in scopul finalizarii. transferabila.

Beneficiarului i se va solicita sa puna Antreprenorulln posesia unor fundatii. Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces !.14 Obliqatii Comune §i Individuale Daca Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor in vigoare) asociere. care vor fi incluse In Pretul Contractului. va avea dreptul la: (a) rb) prelungirea perioadei de executle pentru orice intarziere din aceasta cauza. structuri: echipamente sau cai de acces.>i remedierea oricaror defectiuni. In situatia ill care esccul Beneficiarului a fost cauzat de 0 eroare sau lntarziere a Antreprenorului: inclusiv erori sau intarzieri de transmitere a Documentelor Antreprenorului: Antreprenorul nu va mai ave a dreptul la pre!ungirea perioadei de executie. Beneficiarul po ate retrage dreptul de acces sau de posesie pana la prezentarea Garantiei de Buna Executic. cu conditia rcspcctarli prevederilor Sub-Clauzei 20. Antreprenorul va Instiinta Inginerul !. Antreprenoru! va despaqubi Beneficiarul !. Beneficiarul 2. Daca Antreprenorul lnreoistreaza lntarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a omisiunii Beneficiarului de acordare a dreptului de acces sau punere In posesie la termen.>i va modifica cornponenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a Beneficiarului. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8 [Pre/ung/rea Duratei de ExecutieL daca terminarea lucranlor este sau va fi intarziata si plata Costurilor suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil.1 Dreptul de Acces pe $antier Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe $antier si punerea in posesie a tuturor partilor $antierului la termenul(ele) specificat(e) in Anexa la Oterta.>iin conditiile prevazute jn Cerintele Beneficiarului. Aceste drepturi !..ucrarilor !.5 [Stab/lirea Modu/ui de So/utionarej pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a acestor probleme. .1 [Re vendice rile AntreprenorulUl]...>ipunerea in posesie asupra Santierului la 0 data care sa dea Antreprenorului posibilitatea sa actioneze In conformitate cu programul transmis conform prevederilor Sub-Clauzei 8.''JIr ) executia :. la Costuri suplimentare sau profit.>i Antreprenorul nu I!.>i.>i II va proteja Trnpotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor obliqatii. un consortiu sau 0 alta grupare de doua sau mai multe persoane: (al Ibl (c) 0 aceste persoane vor fi considerate ca avand obliqati: comune :. Inginerui va actiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3. Daca. 1.>iposesii pot sa nu fie acordate in mod exclusiv Antreprenorului. Daca termenul nu este specificat in Anexa la Oterta.i individuale tata de Beneficiar pentru executarea Contractului: aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea autorrtatea de Antreprenor pentru toti membrii asocierii: !. 9 . Beneficiarul va actiona tn acest sens la termenul !.i terminarea l. potrivit prevederilor Contractului.3 [Programul de ExecufieJ. Dupa primirea unei asemenea lnstiintari.

. 2. In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.3 Personalul Beneficiarului Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului eventuali antreprenori ai Beneficiarului pe $antier: (a) (b) ~i alti sa colaboreze cu Antreprenorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4... In continuare Inginerul va actiona.___ __ .1Echipamente in caz de discrepante inclusiv Proiectare Acest document este 0 traducere din versiunce oticiete in timbe engleza versiunee in limba engleza preveleeze versiunea in limba engleza tntre versiunea in limba (amana $1 .6 [Colaborareaj ~i sa aplice masuri similare cu cele pe care trebuie sa Ie aplice Antreprenorul potrivit prevederilor sub-paragrafelor (a).2 Autorizatii.2..__ .8 [Proceduri de Securitatej ~i Sub-Clauzei 4.-----_ . lnstuntarea va fi transrnisa de Indata ce Beneficiarul a~e cunostinta despre evenimentul sau contextul care genereaza revendicarea.4 _--- .. Apa §i Gaz].5 Revendicarile Beneficiarului Daca Beneficiarul se considera lndreptatit la 0 plata potrivit prevederilor unei clauze din aceste Conditii sau In leqatura cu Contractul si/sau la 0 prelungire a Perioadei de Notificare a Defectiunilor. ~i (iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului la eliberarea Santierului. acorduri sau aprobari necesare potrivit prevederilor Legilor Tarii: (i) 9 I o pe care Antreprenorul trebuie sa Ie obtina conform prevederilor SubClauzei 1. aceasta tnstilntare nu este necesara. 10 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii . _-----_ . Daca Beneficiarul intentloneaza sa modifice semnificativ conditiile de finantare. acesta trebuie sa lnstiinteze Antreprenorul ~i sa prezinte detaliile necesare. . Acorduri.equor. necesare pentru plata Pretului Contractu lui (estimat pana la momentul respectiv) In conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Pretul Contractului §i Platilej. Sub-Clauzei 4.5 [Stabilirea Modului de Solu(ionare].18 [Proteqia Mediulw].. 2. asistenta pentru: (a) (b) obtinerea de copii dupa Legile Tarii. In situatia unor plati efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. Aprobari Beneficiarul va asigura (unde este in rnasura). Beneficiarul sau Inginerul vor instiinta Antreprenorul ~i Ii vor prezenta acestuia detallile necesare. (b) ~i (c) ale SubClauzei 4. pentru a conveni sau a stabili (i) sum a (daca exista) pe care Beneficiarul este lndreptatit sa 0 pnmeasca de la Antreprenor si/sau (ii) prelungirea (daca e cazul) Perioadei de Notificare a Detectiunilor In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11. lnstiintarea cu privire la prelungirea Perioadei de Notificare a Defectiunilor va fi transrnisa lnainte de expirarea acestei perioade.20 [Utilaje/e Beneficiarului §i Materiale Asigurate Gratui~ sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor. - Asigurarea Resurselor Financiare de Beneficiar ln catre termen de 28 de zile de la primirea unei solicltari din partea Antreprenorului. ~i obtinerea de catre Antreprenor a oricaror autorizatii. la cererea Antreprenorului. necesare derularf Contractu lui ~i care nu sunt user accesibile.19 [Electricitate. inclusiv taxe vamale. Beneficiarul va prezenta dovada asiqurarii resurselor financiare. Detaliile prezentate trebuie sa specifice Clauza sau alta rnotivatie a revendicarii ~i trebuie sa includa 0 justificare a sumei si/sau prelungirii la care Beneficiarul se considera lndreptatit potrivit prevederiJor Contractului. ---.3 [Prelungirea _Eerioadeicj_~ N()tificare_aQefe_9j_uf7iloa. (ii) pentru livrarea Bunurilor. 2.13 [Respectarea t.

si care vorbesc fluent limba tolosita pentru comunicare stabilita de prevederile Sub-Clauzei 1. In 3. si orice aprobare. tara aprobarea ambelor Parti. cu exceptia celor stabilite cu Antreprenorul. Acesti asistenti pot include un inginer rezident si/sau inspectori independenti numiti pentru verificarea si/sau testarea unor parti ale Echipamentelor sau Materialelor. a fost dat. Beneficiarul va fi lndreptatit sa compenseze sau sa opereze 0 deducere dintr-o suma confirrnata lntr-un Certificat de Plata. notificare. propunere. cerere. conslrntamant.5 [Stabilirea Modului de Solutionarej. inspectie. Numirea. delegarea sau revocarea vor fi facute In scris si nu vor intra In vigoare decat dupa primirea copiilor documentului de catre ambele Parti. obliqatiile sau responsabilitatile prevazute in Contract. s: /-\RIC 2008 11 o ftc. Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nici 0 Parte de sarcinile. se va considera (in interesul Contractului) ca acordul Beneficiarului. Daca pentru anumite atributii Inginerul trebuie sa obtina aprobarea Beneficiarului inainte de a-sl exercita autoritatea. Personalul Inginerului va include ingineri cu experienta si calificare corespunzatoare si alt personal de specialitate care sa alba cornpetenta de a-~i Indeplini responsabilitatile.1 rul Beneficiarul va numi un Inginer care va Indeplini sarcinile care Ii revin potrivit prevederilor Contractului. sau sa 0 revendice Antreprenorului numai In conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. discrepante si necontormitati. verificare. instructie. Beneficiarul nu va impune alte constranqeri asupra autoritatii Inginerului.2 Oelegarea de catre Inginer Inginerul po ate din cane In cand sa atribuie sarcini ~i sa delege autoritatea asistentilor sai ~i sa revoce aceste atribuiri de sarcini sau deleqari. test sau alte actiuni similare Intreprinse de Inginer (inclusiv absents obiectiunilor) nu vor absolvi Antreprenorul de nici 0 responsabilitate pe care 0 are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori.Aceasta surna 00 ate fi dedusa din Pretul Contractului si din Certificatele de Plata. Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractu! Responsabilita~ile §i Autoritatea Inginerului Inginerul po ate sa exercite autoritatea atribuita Inginerului conform prevederilor Contractului sau cea implicata de executarea Contractului. Asistentii trebuie sa fie persoane cu calificare corespunzatoare.!a!a iirii/}a drscrepant!?: intre in filnba ronl~~nfJ st . (b) (c) 3. Inginerul nu va putea face delegarea de autoritate pentru luarea deciziilor asupra oricarei probleme in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. atributiile respective vor fi cele specificate In Concitiile Speciale.. examinare. omisiuni. In orice situatie In care Inginerul I~i exercita 0 autoritate specifica pentru care este necesara aprobarea Beneficiarului. Cu exceptia altor prevederi mention ate in aceste Conditii: (a) se va considera ca Inginerul actioneaza in numele Beneficiarului de fiecare data cand indeplineste sarcini sau exercita autoritatea atribuita sau implicata de Contract.4 [Legea §i Limbaj. certificat. care au cornpetenta pentru Indeplinirea sarcinilor ~i exercitarea autoritatii delegate.

. 0 Instiintare cuprlnzand numele._.3 lnstructiunlle Inginerului Inginerul poate emite (oricand) catre Antreprenor mstructiuni .. Dispute §i Arbitraj]. Echipamente sau Materialele.-- -- . daca Antreprenorul pune la indoiala deciziile sau instructiunite unui asistent. tuand in considerare toate circurnstantele relevante.i planse suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru executia Lucrarltor . acesta va transmite Antreprenorului.i cum ar fi efectuate de catre Inginer. daca intervine. certificat. va ret rage sau va modifica. Echipamente sau Materiale necorespunzatoare.. Tn cazul in care 0 mstructlune constituie 0 Modificare.5 pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a unei probleme._- .. Orice aprobare. cu promptitudine.5 Stabilirea Modului de Solutionare Ori de cate ori aceste Condltli stipuleaza ca Inginerul va actions in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 ----_. Inginerul va stabili 0 solutionare irnparttala in conformitate cu prevederile Contractului.tiin~eaza Beneficiarul .i nu va prejudicia dreptul Inginerului de a respinge ulterior astfel de iucrari. --.. _-_ . ---- Inlocuirea Inginerului Daca Beneficiarul doreste sa inlocuiasca Inginerul. deciziile sau instructiunile asistentului. in..--_. Antreprenorul va primi instructiuni numai de la Inginer sau de la un asistent caruia i-a fost deleqata autoritatea conform acestei Clauze. 12 ©ARIC 2006 Condi\1i de Contract pentru Constructii si Echfpamenle intre versiunea incluslv Proiectare in limba ronuuu: §I Acest document este 0 traducere din versiunea oticiste in limba enqteze. nu reprezinta aprobarea acestora . consimtarnant. primite de in legatura la Inginer sau de la cu Contractul. test sau alte actiunt similare efectuate de catre un asistent in conformitate cu deleqatia de autoritate vor ave a acelasi efect ca .. Antreprenorul va respecta instructiunile asistentli deleqati pentru orice problema mstructiuni vor fi date in scris. 3. 0 revizuire prin aplicarea Clauzei 20 [Revendicari.Fiecare asistent canna is-au atribuit sarcmi sau canna i-a fost deleqata autoritate va fi autorizat sa emita instructumi catre Antreprenor numai in limita stabirita prin delegare. care va confirma. Fiecare Parte se va conforma ortcarui acord sau stabilire a modului de solutionare pana cane intervine..--._. mstructle. In caz de dtscreoeme verstutiee in limba engleza prevaleaza versiunea in limba enqiez» .i experienta relevanta a celui care este potentialui inlocuitor al Inginerului. Daca nu se ajunge la un acord.. Totusi: (a) ormstunea de a respinge unele iucrari. se va aplica Clauza 13 [Modificari §i Actualizan]. examinare. notificare.. Antreprenorul poate sa prezinte problema Inginerului.i prezinta rnotivatia oblectiunilor.. Inginerul va in._-----_. cu cel putin 42 de zile lnainte de data propusa pentru tntocuire._- --_ . Inginerul se va consulta cu fiecare Parte in incercarea de a ajunge la un acord. Aceste 3... propunere. Beneficiarul nu II va inlocui pe Inginer cu 0 persoana Irnpotrlva careia Antreprenorul are obiectruni rezonabile. in conformitate cu prevederile Contractului.. o (b) I 3.. ---. verificare.i remedierea oricaror defectiuni.tiin~a ambele Pa~i cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului de solutionare._-_ . adresa . inspectie. cerere. prezentand rnotivatia de sustinere...

oricand sunt cerute de catre lnqiner.ucrarilor. coruonnitate eu l. Daca in Anexa la Oterta nu se rnentioneaza suma. stabilitatea ?! siouranta $i ale tuturor metodelor de executie ale a Antreprenoru' ve transrnite..i dintro tara isau alta jurisdictie: aprobate de catre Benoficiar. remedierea oricaror detectiuni. Bunurile. Beneticiarui Ill' va formula ruci 0 rever dlcare privind executarea Garantiei de Buna Executie ell exceptia revendicarii surneloi la care Beneficiarul este ndroptatit de .ucrarile ni ale II.esar'3 dol'. stabilitatii ".arului.istele. detalii referitoare ia masurile si rnetodele pe care Antreprenorul Ie propune spre a f adoptate pentru executarea l. Antreprenorul va fi responsabi' tuturor operatiunilor de $alltier l. precurn si tot Personaiul SI alte produse sau ! oroiectarea executa.c.c Si~ executa 51 termma mice l.i siqurantei in exploatare a l. Nu va fi tacuta IllCI 0 modificare semnificativa a acestor rnasuri sau metode fara ca acest lucru sa fie supus in prealabil ateniie! lnqinerului. terrninarea Antreorenorului lui. si avand continutul torrnularului anexat Conditiilor Speciale sau un alt format acceptat de Beneficial.ucrarilor de catre Antreprenor :.surnabilele ! ~(:. precum si toate lucrarile care fde$i IILI sun! mentionate III sunt nccesare pentru asiqurarea rezistentei.ucranls fest executate asa 11t8In Contract va turniza Echiparnentele S: Documentele Contract.ucrarilor. l.tiel de BUlla Executie pana cane l. de Buna Antreprenorul va obtine (pe cheltuiala sa) 0 Garantie de Buna Executie pentru realizarea corespunzatoare a lucrarilor ia valoarsa $1 III rnoneda stipulate in Anexa la Oterta. salt impuse de Conrractului. Garantia de Buna Executie va fi ernisa de 0 entitato :.ucrarile V~)I' orice lucrare care este necesai pentru a satistace '!lte:e Benetic. de corectitudinea. Propunerea Antreprenorului $i l.ucrarile vor fi terminate si toate defectiunile remediate.t Antreprenorul 0' oiecta tE(ill:!'lare trebu. Antreprenoru: se va asiqura ca Garantia de BUlla Executie este valabila $1 ill vigoare pana ta executia ?i terrninarea l. peimanente cor. aceasta Sub-Clauza nu S8 va aplica In termon de 28 de zilo dupa primirea Scrisorii de Acceptare. ia: Antroprenorul nu este indreptatit sa obtina Procesul Verbal de Receptie Hnala cu 28 de zile inainte de data de expirare a qarantiei Antreprenorul va prelunqi vaiabilitatea Garal. Daca terrnenii Garantiei de BUlla Execuiie specifics data de expirare a acesteia..ucranlor.. Antreprenorul va prezenta Beneficiarului Garantia de BUlla Executie $i va transmite 0 copie ?i lnqinerului.

(b)

Buna Executie, asa cum este descris In paragraful anterior, situatie In care Beneficiarul poate revendica Intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie; Antreprenorul nu plateste Beneficiarului, In termen de 42 de zile, 0 surna datorata, convenita de catre Antreprenor sau stabilita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile BeneficiarulUl] sau Clauzei
20 [Revendicari, Dispute §i Arbitral1;

(c) (d)
UJ

c:c

Antreprenorul nu reuseste sa remedieze 0 detectiune In termen de 42 de zile de la primirea solicitarii Beneficiarului privind remedierea defectiunii, sau se creeaza circumstante care sa indreptateasca Beneficiarul sa rezilieze contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de cafre Beneficiaij, indiferent daca s-a trimis sau nu Instiintare de reziliere.

Beneficiarul va despaqubi Antreprenorul !?i nu " va considera vinovat pentru daunele, pierderile !?icheltuielile (inclusiv taxe legale !?icheltuieli) care rezulta dintr-o revendicare privind executarea Garantiei de Buna Executie, In masura In care Beneficiarul nu era Indreptatit la revendicare. Beneficiarul va returna Antreprenorului Garantia de Buna Executie In termen de 21 de zile dupa primirea unei copii a Procesului Verbal de Heceptie Finala.

4.3

--~----------------------

-

-

~---

-~~~-

Reprezentantul Antreprenorului

Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului !?i Ii va atribui acestuia toata autoritatea necesara pentru a actiona In numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. Cu exceptia cazurilor In care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obtinerea consirntarnantului, lnainte de Data de Incepere, numele !?i referintele privind persoana pe care Antreprenorul 0 propune pentru a fi numita Reprezentant al Antreprenorului. Daca nu este dat conslrntarnantut sau este revocat ulterior, sau daca persoana nurnlta nu reuseste sa actioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele !?i referintele altei persoane corespunzatoare ocuparii acestei functii. Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului !?inu va numi un Inlocuitor fara consimtarnantut prealabil al Inginerului. Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat In totalitate coordonarf executarii Contractului. Daca Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe $antier pe parcursul executiei l.ucrarilor, se va numi 0 persoana corespunzatoare care sa " inloculasca, cu conslmtarnantut prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat In consecinta. Reprezentantul Antreprenorului va primi In numele acestuia instructiunile emise da catre Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 ilnstructiumte
IngineruIUl].

Reprezentantul Antreprenorului va putea sa de lege autoritatea, functii sau Imputerniciri oricarei persoane competente !?i va putea oricand, sa revoce aceasta delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra In vigoare pana cand Inginerul nu va primi 0 Instiintare prealabila sernnata de catre Reprezentantul Antreprenorului In care sa fie nurnita persoana !?i care sa specifice Imputernicirile, functiile !?iautoritatea care au fost delegate sau revocate. Reprezentantul Antreprenorului !?i toate persoanele numite vor vorbi fluent limba de comunicare definite In Sub-Clauza 1.4 [Legea §i Limba].

14

C9ARIC 2006

Conditii de Contract pentru Constructii in caz de dtscreperue

:;;i Echipamente intre versiunea

inclusiv Proiectare in limba romana "Ii

Acest document este 0 traducere din versiunea ottciele in limba enqto,». versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza

4.4 subantreprenorii

Antreprenorul nu va subcontracta In totalitate l.ucrarile. Antreprenorul va fi responsabil pentru actiunile sau erorile Subantreprenorilor, ale aqentilor sau anqajatilor sai, ca si cum acestea ar fi actiunile sau erorile Antreprenorului. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale: (a) Antreprenorului nu i se va cere sa obtina aprobarea pentru furnizorii de Materiale sau pentru subcontractare cand Subantreprenorul este numit In Contract: pentru numirea Subantreprenorilor propusi dupa semnarea Contractului va fi obtinut consirntarnantul prealabil al Inginerului: Antreprenorul va transmite Inginerului lnstiintari cu cel putin de 28 de zile inainte de termenele la care Subantreprenorul intentioneaza sa inceapa lucrarile, precum si datele efective de Incepere a lucrarilor pe $antier :

(b) (c)

4.5 Subantreprenorii Nominalizali

In aceasta Sub-Clauza, .Subantreprenor norninalizat" inseamna un Subantreprenor pe care Inginerul, conform prevederilor Clauzei 13 [Modificari §i Actualizan], II desernneaza sa fie angajat ca Subantreprenor, conform unei instructiuni transmise Antreprenorului. Antreprenorul nu va avea obliqatia sa angajeze un Subantreprenor nominalizat irnpotriva caruia Antreprenorul a ridicat obiectii justificate si instiinteaza Inginerul cat de repede posibil, prezentand rnotivatia corespunzatoare.

4.6
Colaborarea Antreprenorul va crea, In conformitate cu prevederile Contractului sau cu instructiunile Inginerului, conditii corespunzatoare destasurarii activitatii pentru: (a) (b) (c) Personalul Beneficiarului alti antreprenori anqajati de Beneficiar, ~i personalul autoritatllor publice legal constituite,

care pot fi anqajati pentru executia, pe sau In zona $antierului, unor lucrari care nu sunt cuprinse In Contract. Orice astfel de instructiune va constitui 0 Modificare, daca si In rnasura In care produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Serviciile pentru acest personal ~i alti antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului, a Lucrarilor Provizorii sau a acceselor amenajate pentru care este responsabil Antreprenorul. Antreprenorul va fi responsabil pentru propriile activitati de executie pe $antier si va coordona propriile sale activitati cu cele ale altor antreprenori In conditiile (daca exista) specificate In Cerintele Beneficiarului. Daca. potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicita sa acorde Antreprenorului dreptul de utilizare a unor fundatii, structuri, echipamente sau cai de acces In conformitate cu Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele necesare, la termenele ~i In conditiile prevazute In Cerintele Beneficiarului. 4.7 Trasarea Lucrarilor Antreprenorul va trasa l.ucrarile In functie de reperii originali. coordonatele si cotele de reterinta specificate In Contract sau notificate de catre Inginer. Antreprenorul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate partite de

i

I
/

j

15

Lucrari ~i va rectifica orice eroare de amplasament, cota, dimensiune sau traseu al Lucrarilor. Beneficiarul va fi responsabil de orice eroare leqata de reperii ~i sistemele de reterinta specificate sau notificate, dar Antreprenorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica corectitudinea acestora inainte de utilizare. Daca Antreprenorul lnreolstreaza tntarzteri si/sau se produc Costuri suplimentare la executia lucrarilor care au fost necesare ca urmare a corectarii unor erori ale reperilor sau sistemelor de reterinta, iar un antreprenor cu experienta nu ar fi putut identifica, in mod rezonabil, asemenea erori ~i evita Irrtarzterile si/sau Costurile suplimentare, Antreprenorul va Instiinta Inginerul ~i, cu conditia respectarf prevederilor SubClauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorulw], va avea dreptulla: (a) prelungirea duratei de executie pentru 0 astfel de Intarziere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi Intarziata, ~i plata Costurilor suplimentare, la care se adauqa un profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul Contractu lui.

o

(b)

Dupa primirea in~tiintarii, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili (i) daca ~i (In acest caz) pana la ce llmita, in mod rezonabil, erorile nu s-ar f putut identifica ~i (ii) daca drepturile mentionate in sub-paragrafele (a) si (b) de mai sus se Incadreaza in aceasta llrnita.

4.8
Proceduri de Securitate Antreprenorul are obliqat'a: (a) (b) (c) sa respecte reqlernentarile in vigoare legate de securitatea muncii; sa se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe $antier; sa depuna toate eforturile rezonabile pentru a pastra $antierul ~i Lucrarile degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective; sa asigure imprejmuirea, iluminatul, paza ~i supravegherea Lucranlor pana la terminarea ~i receptia acestora potrivit prevederilor Clauzei 10 [Receptia Lucretilor de cafre Beneticien, ~i sa execute orice Lucrari Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeti ~i garduri) care pot fi necesare, datorita executiei Lucrarilor, pentru utilizarea de catre public ~i protectia publicului, a proprietarilor ~i ocupantilor terenurilor adiacente.

(d)

(e)

4.9
Asigurarea Calitalii Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra respectarea cerintelor Contractu lui. Sistemul va fi in conformitate cu detaliile prevazute in Contract. Inginerul va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calltatlt. Detaliile tuturor procedurilor ~i documentele de conformitate vor f transmise Inginerului in scopul inforrnarf acestuia, inainte de inceperea fiecaret etape de proiectare sau executie. La emiterea unui document de natura tehnica adresat Inginerului, este necesar ca pe documentul respectiv sa fie inscris acceptul prealabil al Antreprenorului.

16

©ARIC 2006

Condi(ii de Contract pentru Constructii :;oiEchipamente in caz de discrepante intre versiunea

inclusiv Proiectare in /imba rotnen»
§l

Acest document este 0 traducere din versiunea oticiel« in /imba eng/eza versiunea in timbe eng/eza preva/eaza versiunee in /imba eng/eza

inclusiv aspectele legate de mediu. Daca In Contract nu se specitica alttel. Antreprenorul va lnstiinta Inginerul cat mai curand posibil. datele rnentionate mai sus si alte intorrnatii disponibile.11 I Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate Se considera (a) (b) ca Antreprenorul: este satistacut ~i considera ca Valoarea de Contract Acceptata este corecta ~i suficienta. precum si alte obstacole fizice ~i factori poluanti. (lener(-lie ARIC 2006 17 /r. ~i a fundamentat Valoarea de Contract Acceptata cu datele. verSiLinea in hnrba encte:» . inclusiv conditiile subterane: conditiile hidrologice si climaterice. . inclusiv urrnatoarele (fara a se lirnita la acestea): (a) (b) (c) (d) (e) forma ~i natura Santierului.conditii fizice" insearnna conditii fizice naturale ~i artitictale. Antreprenorul va avea responsabilitatea interpretarii acestor date.10 Antreprenorul sale potrivit tntormatll despre $antier t Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului. apa ~i alte servicii. referitoare la structura geologica si concitiile hidrologice de pe $antier. terminarea Lucrarilor ~i remedierea tuturor defectiunilor.. pentru informarea acestuia: Inainte de Data de Baza. /irniJa er. tacilitati. exarninarile ~i deplina Intelegere a tuturor problemelor relevante la care se face referire In Sub-Clauza 4. Valoarea de Contract Acceptata va acoperi to ate obliqatiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele care se refera la Sumele Provizionate. transport. 4. energie. evenimente neprevazute ~i alte circurnstante care pot influenta sau afecta Oferta sau Lucrarile. inclusiv conditiile subterane ~i hidrologice. 4. j \ i 4. daca este cazul) ~i toate cele necesare pentru 0 proiectare si 0 executie corespunzatoare.te c//screpante iotre In es~'e trao'ucere Gin vcrsuuie« u: hrnf). interpretarile.cte:» pro'/3!ea. de to ate aspectele relevante. Daca Antreprenorul intalneste conditii fizice nefavorabile. intorrnatiile necesare. to ate datele care intra In posesia Beneficiarului ulterior Datei de Baza.Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera de nici una din sarcinile: obflqatiile sau responsabilitatile prevederilor Contractului. pe care Ie considera ca fiind lrnprevizibile.-.10 [Informatii despre $antie~ si a oricaror date suplimentare relevante pentru proiectul Antreprenorului. cu exceptia conditiilor climaterice. In accoasi rnasura.'] eng/f'za . se va considera ca Antreprenorul a obtinut toate inforrnatiile necesare referitoare la riscuri. Imprejurimile acestuia. pe care Antreprenorul Ii irrtalneste pe $antier la exec uti a Lucrarilor. In rnasura In care este posibil (tinand cont de costuri ~i tirnp). cazare. volumul ~i natura activitatii ~i Bunurilor necesare pentru exec uti a ~i terminarea Lucrarilor ~i remedierea oricaror detectiuni: leqislatia. ~i ca a fost satistacut: Inainte de depunerea Ofertei. inspectiile.._r?. [ ( f.. Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenoru lui. care se atla In posesia Beneficiarului. personal.12 Conditii Fizice Irnprevizibile In aceasta Sub-Clauza: .. to ate datele relevante. se va considera ca Antreprenorul a inspectat ~i examinat $antierul. De asernenea.. procedurile si codul muncii aferente Tarii: si cerintele Antreprenorului referitoare la cai de acces.

4. ~i va rnentiona motivele pentru care Antreprenorul Ie considera Imprevizibile.5 [Stabilirea Modului de Solutionare]. dar nu va fi obligat sa Ie ia in consideratie. ~i plata Costurilor suplimentare.4 [Prelungirea Perioadei de Executie]. Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente intre versiunea inclusiv Proiectare 18 © ARIC 2006 Acest document este a traducere din versiunea oticiet« in /imba enaleze. indiferent daca acestea sunt publice sau se atla in posesia Beneficiarului sau a altor proprietari. Dupa primirea Instiintar!i. Daca ~i in rnasura in care aceste conditii fizice mai favorabile au fost lntalnite. sau folosirea ~i ocuparea acestora. Daca ~i in rnasura in care Antreprenorul intalneste conditii fizice care sunt Imprevizibile.ucrarile folosind metode corespunzatoare ~i satistacatoare potrivit conditiilor fizice existente ~i va respecta toate instructiunile primite de la Inginer. de asemenea.5 [Stabilirea Modului de Solu(ionare] pentru a conveni sau stabili (i) daca ~i (daca da) pana la ce lirnita conditiile fizice au fost imprevizibile ~i (ii) daca drepturile rnentionate in sub-paragrafele (a) ~i (b) de mai sus se incadreaza in aceasta lim ita. Daca 0 instructrune constituie 0 Modificare. efectuarea inspectiei si/sau investiqarii conditiilor fizice. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20. astfel Incat sa poata fi verificate de catre Inginer. care pot fi prezentate Antreprenor.ucrarilor. De asemenea. daca terminarea lucrarilor este sau va fi lntarzlata. in caz de discrepente versiunea in /imba eng/eza preveleeze versiunea in ltmbe eng/eza in /imba remere §i .ucrari (daca exista) au fost identificate conditii fizice mai favorabile decat s-au putut prevedea in mod rezonabil la data la care Antreprenorul a depus Oferta.13 Dreptul de Trecere ~i Facilitati Antreprenorul va suporta toate costurile ~i taxele pentru accesele cu destinatie speciala si/sau ternporara care ii pot fi necesare. orice alte facilitati suplimentare din afara $antierului. va avea dreptulla: (a) 0 o I U w _J Ct: -< ::J Ct: 2 o LL (b) prelungire a perioadei de executie corespunzatoare lntarzierilor inregistrate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Antreprenorul. pentru a aproba sau stabili reducerile de Costuri datorate acestor conditii ~i care pot fi deduse din Pretul Contractului ~i din Certificatele de Plata.14 Evitarea Afectarilor Antreprenorul (a) (b) nu va afecta inutil sau nemotivat : libera circulatie a publicului. Antreprenorul va obtine. Inginerul poate evalua orice dovezi ale conditiilor fizice prevazute Antreprenor la fundamentarea Ofertei. [nainte de definitivarea Costurilor suplimentare convenite sau stabilite in subparagraful (ii).1 [Revendicarile AntreprenorulUl]. inclusiv cele pentru accesul pe $antier. Antreprenorul va continua sa execute l. se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificari §i Actualizan]. Inginerul poate. cu riscul ~i pe cheltuiala sa.Instiintarea va descrie conditiile fizice. care vor fi incluse in Pretul Contractu lui. de catre de catre 4.ucrari nu pot ave a ca efect 0 reducere a Pretului Contractu lui. Inginerul poate actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. sau accesul catre drumuri ~i trotuare. care Ii pot fi necesare la executia l. verifica daca pe sectoare similare de l. Efectul cumulat al aplicarli prevederilor sub-paragrafului (b) ~i reducerile pentru toate conditiile fizice favorabile identificate pe sectoare similare de l. transmite Instiintarea rnentionata ~i inreqlstreaza Intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare datorita acestor conditii.

de ciiscrepante inire versionee in ilinLJa romi~ncl?1 ciocument este 0 iraducere eim verSfunea \. pentru uzul si necesitatile Antreprenorului. 4.17 Utilajele Antreprenorului Antreprenorul va raspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe $antier. cu cel putin 21 de zile Tnainte de data la care Echipamentele sau cantitati importante din alte Bunuri vor fi livrate pe $antier. care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces. 4. pierderile ::?icheltuielile (inclusiv taxele ::?icheltuielile egale) care rezulta In urma unor afectari inutile sau nemotivate. Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind In Tntregime destinate executarii l. Antreprenorul nu va retrage de pe $antier nici un Utilaj important tara conslrntarnantul Inginerului. transportul. incarcarea. (b) (c) (d) (e) 4. Beneficiarul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces. zgomotului $i a altor consecinte ale activitatii sale. 4. Antreprenorul se va asigura ca emisiile.. Antreprenorul va executa to ate marcajele ::?iindicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si va obtine aprobarea autorltatilor competente pentru marcaje ::?i indicatoare precum ::?i pentru utilizarea acestor drumuri.Antreprenorul II va despaqubi pe Beneficiar ::?i nu se va considera vinovat pentru daunele.aia iflnha engfeza in lirnt)B engleza 19 ii. Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea. descarcarea. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate datorita traficului propriu sau datorita Personalului Antreprenorului. pierderile ::?i cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezulta din transportul Bunurilor ::?iva negocia ::?isuporta to ate cheltuielile generate de revendicarile privind transportul acestora.ucrarilor: ::?i Antreprenorul nu va pretinde din partea Beneficiarului despaqubirii pentru daunele.16 Transportul Bunurilor Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor (a) Speciale: (b) (c) Antreprenorul va transmits Inginerului 0 notificare. Cu exceptia altor prevederi ale acestor Conditii: (a) Antreprenorul va fi responsabil (in relatia dintre Parti) de lucrarile de intretinere.18 Protectia Mediului Antreprenorul va lua toate rnasurile necesare pentru protectia mediului lnconiurator (atat pe $antier cat ::?i In afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectarf populatiei ::?i a proprietatilor ca urmare a poluarii.h:_:/'Slunea in /iinba engiez8 Dre'va!eaza versiunee . si Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces In stare de compatibilitate sau disponibilitate.ucrarilor. depozitarea ::?i protejarea tuturor Bunurilor ::?ia altor produse necesare executiei l. Aceste eforturi vor include utilizarea corespunzatoare a vehiculelor ::?ia drumurilor. Nu este necesar consirntarnantul pentru vehiculele care transporta Bunuri sau Personal al Antreprenorului In afara $antierului. deversarile de supratata ::?ideseurile C3Hneraie ARIC 2006 of!c. primirea. Beneficiarul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces private.15 cane de Acces Se considera ca Antreprenorul este satistacut de compatibilitatea ::?i disponibilitatea caller de acces catre $antier.

Apa §i Gaz Cu exceptia prevederilor de mai jos.5 [Stabilirea Modului de Solutionare]. conduce. In scopul executiei Lucrarilor.19 Electricitate. detectiuni sau deficiente ale acestora. custodia ~i sub controlul Antreprenorului.ucrarilor.rezultate In urma actlvitatllor proprii nu vor depasi valorile indicate In Cerintele Beneficiarului ~i nu vor depasi valorile admise de Legile In vigoare. pe riscul si pe cheltuiala sa. materialele asigurate gratuit vor fi trecute In grija. la termenul ~i In locul specificate In Contract. versiunea In limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza intre versiunea . Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului: (a) (b) Beneficiarul va fi responsabil de Utilajele Beneficiarului. Beneficiarul va furniza. Utilajele Beneficiarului (daca exista) In conformitate cu detaliile. pentru a fi utilizate de catre Antreprenor la executarea l.5 [Revendicarile Beneficiarulw] ~i Sub-Clauzei 3. Antreprenorul va fi raspunzator de furnizarea energiei electrice. 4.20 Utilajele Beneficiarului §i Materialele Asigurate Gratuit Beneficiarul va pune la dispozitie. Antreprenorul va furniza. materialele asigurate gratuit (daca exista) In conformitate cu detaliile rnentionate In Cerintele Beneficiarului. cu riscul ~i pe cheltuiala sa. gazul ~i alte servicii pe care Beneficiarul Ie are disponibile pe $antier ~i ale carer detalii ~i preturi sunt rnentionate In Cerintele Beneficiarului. Obliqatiile Antreprenorului de a inspecta. Beneficiarul va rectifica cu promptitudine orice lipsa. coordoneaza. avea grija. apei ~i altor servicii care Ii sunt necesare. aparatura necesara utilizarii serviciilor respective ~i rnasurarii consumurilor. rapoartele lunare privind evolutia executiei Lucrarllor vor fi elaborate de catre Antreprenor ~i transmise Inginerului In sase exemplare. Cantitatile consumate ~i sumele datorate (conform preturilor rnentionate) pentru aceste servicii vor fi convenite sau stabilite de catre Inginer In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2. Antreprenorul va plati Beneficiarului toate aceste sume. Daca nu se convine altfel de catre cele doua Parti. defectiunile sau deficientele. exceptand situatia In care: Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului In perioada de tirnp In care Personalul Antreprenorului Ie utuizeaza. apa. Antreprenorul va plati aceste sume Beneficiarului.21 Rapoarte privind Evolutla Executiei Lucrartlor Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale. pastra In custodie ~i controla aceste materiale nu vor exonera Beneficiarul de responsabilitatea pentru lipsurile. Ulterior inspectiei vizuale. defect sau deficienta. o 4. Beneficiarul va asigura aceste materiale. se afta In posesia acestuia sau Ie controleaza. Antreprenorul va fi tndreptatit sa utilizeze. 4. energia etectrica. care nu au fost evidente la inspectia vizuala. Primul raport va acoperi perioada pana la C9ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii in caz de discreoeme $i Echipamente 20 inclusiv Proiectare in limba rotnene $1 Acest document es/e a traducere din versturiee oticiele In limba engleza. rnodalitatile ~i preturile rnentionate In Cerintele Beneficiarului. tara a percepe vreun cost.5 [Revendicarile BeneficiarulUl] ~i Sub-Clauzei 3. Antreprenorul va face inspectia vizuala a acestor materiale ~i va transmite cu promptitudine Inginerului 0 instllntare referitoare la orice lipsuri. Cantitatile realizate ~i sumele datorate (stabilite conform preturilor rnentlonate) pentru utilizarea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau stabilite de catre Inginer In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Stabilirea Modului de SolutionareJ.

fotografii care sa reprezinte stadiul tabricatlei si evolutia lucrarilor pe $antier. si cornparatii lntre evolutia reala a l. si transportul ~i sosirea pe Santier.1 [Revendicarile Anfreprenorulw]. Fiecare raport va include: (a) grafice si descrieri detaliate ale evolutiei inregistrate. !'n /irnba englez~l de discrepante intre versiunea lirnba (Oni"c3nf:] !$i . datele planificate ~i cele realizate pentru: (i) (ii) (iii) (iv) (d) (e) (f) inceperea asarnblarii: inspectiile facute de Antreprenor. pentru producerea fiecarui subansamblu principal al Echipamentelor si pentru Materiale. copii ale documentelor de asigurare a calitatii.-jocurnent esto () iraducere din vers. testele. testare.5 [Revendicarile 8eneficiarulw] si a celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.22 Securitatea Cu exceptia altor prevederi ale Conoitiilor Speciale: (a) (b) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe $antier. a lnstilntarilor transmise potrivit prevederilor SubClauzei 2. Restul rapoartelor vor fi prezentate in fiecare luna.ucrarilor. punerea in functiune si efectuarea probelor. in calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe $antier. constructie. (b) (c) (g) (h) detaliile prezentate in Sub-Clauza 6.10 [Rapot1ari privind Personalul §i Utilajele Antreprenorulw]. statistici referitoare la securitatea muncii. prezentand detalii referitoare la orice evenimente sau circumstante care pot periclita terminarea lucrarilor conform prevederilor Contractului si rnasurile care se adopta (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea lntarzierilor. Raportarea va continua pana la terminarea de catre Antreprenor a tuturor lucrarilor rarnase la data de terminare speciticata in Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea l. in termen de 7 zile dupa ultima zi a perioadei cuprinsa in raport. achizitie. Documentele Antreprenorului.: oticietc J'n lirnba engteza /n !irnba englezA pr(~va/eazcJ versiunef3.23 Actlvltatlle Antreprenorulut pe ~antier Antreprenorul va restranqe aria de destasurare a activitatii numai in limitele Santierului si in alte zone auxiliare care pot fi obtinute de catre Antreprenor si acceptate de catre Inginer ca zone de lucrari. incluzand fiecare etapa de proiectare. se vor prezenta: numele producatorului. locul de asamblare.starsitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Incepere. rezultatele testelor si certificatele de calitate pentru Materiale. 4. lista Modificarilor. livrari pe Santier. Personalul Beneficiarului ~i oricare alte persoane a carer identitate a fost notiticata Antreprenorului de catre Beneficiar sau Inginer. Antreprenorul va lua toate rnasurile necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si Personalul propriu in limitele Santierului si al zonelor auxiliare pentru a nu afecta ARIC 2006 Cone!'(1i Generale 21 /r. ~antierului 4. inclusiv detalii asupra oricaror incidente neprevazute si activitati in lcqatura cu aspectele de mediu si relatiile publice. montaj. si Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului. procentul de realizare. CB2 Acest .une. Iabricatie.ucrarilor si cea planificata.

resturi ~i Lucranle Provizorii care nu mai sunt necesare. care va emite instructiuni pentru modul de solutionare. Antreprenorul va pastra $antierul degajat de obstacole inutile ~i va depozita sau indeparta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va transmite cu promptitudine 0 Instiintare Inginerului.. ingineri sau al~i protesionistt.24 Vestigii Toate fosilele. lrnpreuna cu constructille ~i alte rama~i~e sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe $antier vor f lncredintate In grija ~i sub autoritatea Beneficiarului.ucranle curate ~i In siquranta. molozul. monedele. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20. I . care corespund criteriilor (daca exlsta) rnentionate In Cerintele Beneficiarului. 5. Pe parcursul Perioadei de Notificare a Detectiunilor. Antreprenorul poate pastra pe $antier Bunurile care Ii sunt necesare pentru Indeplinirea obliqatiilor prevazute In Contract. de pe acea parte a $antierului ~i a l.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabif modul de solutionare a acestor probleme.ucrarilor la care se refera Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Daca Antreprenorul Inreqistreaza lntarzleri sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectarf acestor instructluni.i Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba enalez«. inciusiv reterintele acestora. excesele de materiale. (b) Dupa primirea noii lnstiintari. Antreprenorul va curata ~i inlatura de pe $antier orice moloz.I terenurile adiacente.1 [Revendicarile Antreprenoruius. Antreprenorul va lasa partea respective a $antierului ~i l. Antreprenorul va lua toate rnasurile necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la lnlaturarea sau deteriorarea acestor descoperiri.. toate Utilajele Antreprenorului.1 Obligatiile Generale de Proiectare Antreprenorul va executa ~i va raspunde de proiectarea Lucrarilor.i Echipamente intre versiunea inctusiv Proiectare in timae romene . Inginerul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. articolele de valoare sau antichitatile. Antreprenorul va curata ~i Indeparta. va avea dreptulla: (a) 0 prelungire a duratei de executie pentru fiecare lntarziere. Proiectul va fi elaborat de catre proiectanti calificati. daca terminarea Lucrarilor este sau va fi lntarziata. Dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrariior. Cu exceptia altor prevederi ale Contractului. 4. proiectantli sai ~i Subproiectanti au experienta ~i capacitate a necesara pentru proiectare. Antreprenorul va prezenta Inginerului spre aprobare numele proiectantilor ~i Subprolectantilor propusi.ucranle Provizorii. pana la data de expirare a Perioadei de 22 @ARIC2006 Conditii de Contract pentru Constructii . potrlvit prevederilor Sub-Clauzei 8. Pe parcursul executarii Lucrarilor.4 [Prelungirea Duratei de Executie]. in caz de dlscrepenie versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engled. Dupa descoperirea unor astfel de obiecte. Antreprenorul va garanta ca el. ~i plata Costurilor suplimentare. Antreprenorul I~i va asuma raspunderea privind disponibilitatea prciectantilor de a participa la discutii cu Inginerul In orice moment rezonabil. care vor fi incluse In Pretul Contractului. gunoaiele ~i l. Antreprenorul va transmite 0 noua Instiintare Inginerului si.

qreseala sau un alt defect atunci cand a inspectat $antierul si a examinat Cerintele Beneficiarului inainte de prezentarea Ofertei. Daca un Document al Antreprenorului este necorespunzator. atat pentru revizuire (si aprobare. Inginerul va putea.i va instiinta. de asemenea.Docurnentele Antreprenorului" exclud orice alte documente care nu sunt specificate ca fiind necesar a fi prezentate pentru revizuire si/sau pentru aprobare.. In termenul rnentionat in Anexa la Oterta. Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului si orice alte documente necesare pentru instruirea Personalului Antreprenorului.7 [Manua/e/e pentru Exp/oatare §i intretinere].perioada de revizuire" insearnna perioada solicitata de catre Inginer pentru revizuire . Daca si in rnasura in care (tinand cont de cost si timp) un antreprenor cu experienta.1 ilnceoeree Lucrari/or]. acestea vor f prezentate. qreseala sau alta neconcordanta identlficata in Cerintele Beneficiarului sau in aceste articole de reterinta. ca Documentul Antreprenorului este conform cu prevederile Contractului. Urrnatoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze. (i) . Antreprenorul va studia cu atentie Cerintele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare . revizuit si retransmis (si. in perioada de revizuire. daca este specificat. Antreprenorul.i (daca este specificat) pentru aprobare. documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari. Dupa primirea acestei instiintari.. daca exista) si articolele de reterinta mentionate in Sub-Clauza 4. La primirea Instiintarii prevazuta de prevederile Sub-Clauzei 8. Durata de Executie nu va fi prelunqita si Pretul de Contract nu va fi actualizat.7 [Trasarea Lucrari/or]. si (ii) . acesta va fi corectat pe cheltuiala Antreprenorului.i lnstiintarea Antreprenorului. 5.i calculele de proiectare.4 [Legea §i Limba]. Instiintarea va rnentiona.. Personalul Beneficiarului va avea dreptul sa controleze elaborarea acestor documente. Documentele Antreprenorului vor f redactate in limba de comunicare detinita in Sub-Clauza 1.6 [Documente/e Conforme cu Executia] si Sub-Clauza 5. Antreprenorul va lnstiinta Inginerul referitor la orice eroare. acordand atentia necesara ar fi identificat o eroare. Daca in Cerintele Beneficiarului sunt descrise Documentele Antreprenorului care urrneaza sa fie prezentate Inginerului pentru a f revizuite si/sau aprobate. sau rnasura in care acesta nu corespunde acestora. sa instiinteze Antreprenorul daca un Document al Antreprenorului nu corespunde prevederilor Contractului (in rnasura in care este rnentionat). daca este astfel specificat) in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze cat si pentru utilizare.Notificare a Detectiunilor. Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului. irnpreuna cu instiintarea descrisa mai jos. fiecare perioada de revizuire nu va depasi 21 de zile. Aceasta lnstiintare va rnentiona ca Documentul Antreprenorului este considerat ca fiind finalizat. aprobat) in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 23 . in mod corespunzator. calculate de la data la care Inginerul prirneste Documentul Antreprenorului .2 Documentele Antreprenorului Documentele Antreprenorului vor cuprinde documentele tehnice incluse in Cerintele Beneficiarului. calculat de la Data de Incepere. Inginerul va decide daca se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificari §i Actua/izan] . si documentele descrise in Sub-Clauza 5. Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului. oriunde sunt elaborate..

executia lucrarilor ~i Lucrarile terminate vor respecta prevederile standardelor tehnice ~i Legilor referitoare la executia lucrarilor. (ii) executia unei pa!1i a Lucrarilor nu va tncepe pana cand Inginerul nu va aproba Documentul Antreprenorului. Documentele Antreprenorului. constructie ~i mediu tnconjurator. ~i daca Antreprenorul doreste sa modifice un proiect sau document care a fost anterior trimis pentru revizuire (~i aprobare. ~i documentele care alcatuiesc Contractul. referitoare la Lucrari ~i la fiecare Sector de Lucrari.4 Standardele Normativele §i Tehnice Proiectul. sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze sau altor prevederi). Documentele Antreprenorului. Antreprenorul Ie va elabora cu promptitudine. Orice aprobare sau consimtarnant.). 24 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente tntre versiunee inclusiv Proiectare in limba romana §i Acest document este a traducere din versiunea oficiala In limba engleza~ In caz de discreoame versiunea In limbe engleza prevaleaza versiunea In limbe engleza . aplicabile Lucrarilor sau definite de Legile In vigoare. daca este specificat. schimbate ~i actualizate de Modificari. daca este specificat). executia unei part' a Lucrarilor se va face In conformitate cu Documentele Antreprenorului revizuite (si aprobate. Referirile din Contract la standarde publicate vor fi lntelese ca referiri la editia aplicabila la Data de Baza. cu sau tara comentarii. daca nu este altfel specificat.3 ~--------- ----------------~--- Obllqatille Asumate de catre Antreprenor Antreprenorul I~i va asuma raspunderea ca proiectul. Toate aceste Legi. (b) (c) (d) executia unei parti a Lucrarllor nu va putea Incepe Inainte de expirarea perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului. exceptand cazul In care Inginerul a transmis o tnstllntare cuprinzand rnentiunile prevazute In sub-paragraful (i). Antreprenorul va transmite Inginerului documentele revizuite conform procedurii de mai sus. executia ~i Lucrarile terminate vor fi In conformitate cu: (a) (b) Legile Tarii. Antreprenorul va tnstiinta imediat Inginerul. Daca Inginerul dispune ca sunt necesare Documente ale Antreprenorului supllmentare. nu va scuti Antreprenorul de nici 0 obllqatie sau responsabilitate.Pentru fiecare parte a Lucrarilor ~i exceptand situana In care aprobarea sau conslrntarnantul Inginerului a fost obtinut: (a) In cazul unui Document al Antreprenorului care a fost (asa cum s-a rnentionat) transmis Inginerului spre aprobare: (i) o I G Inginerul va tnstiinta Antreprenorul ca Documentul Antreprenorului a fost aprobat. Ulterior. sau ca acesta nu corespunde prevederilor Contractului (rnentinand rnasura In care nu corespunde). ~i (iii) se va considera ca Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului la expirarea perioadelor de revizuire pentru toate Documentele Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea ~i executia unei part' a Lucrarilor. care sunt relevante pentru proiectarea ~i executia acesteia. 5. Legile aplicabile produsului finit pentru fabricarea caruia sunt destinate Lucrarile ~i alte standarde rnentlonate In Cerintele Beneficiarului. 5. vor fi cele In vigoare la data receptiei de catre Beneficiar a Lucrarilor sau a unor Sectoare de lucrari potrivit prevederilor Clauzei 10 [Receptia de cetre 8eneticiarj.

Daca in Tara intra in viqoare. In situatia in care: (a) Inginerul decide ca este necesara aplicarea ~i (b) propunerile pentru aplicare constitute 0 moditicare. reasambla. acestea si l. in acest scop. Antreprenorul va prezenta Inginerului planse ale Lucrarilor conforme cu executia. standarde aplicabile modificate sau noi Antreprenorul va Instiinta Inginerul si (daca e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare. regia ~i repara Echipamentele. 5. discrepante sau alte deficiente. lnainte de emiterea Procesului Verbal de Recep~ie la Terminarea l. reprezentand l. Aceste lnreqistrari vor f pastrate pe $antier ~i vor fi utilizate exclusiv in scopurile acestei Sub-Clauze.ucrarite nu vor fi considerate terminate in vederea etectuarf receptiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.5 Instruirea Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru exploatarea ~i intretinerea l.ucranlor conform prevederilor din Cerintele Beneficiarului. l. Daca in Contract este prevazut ca instruirea trebuie etectuata lnainte de receptie. atunci Inginerul va inita 0 Modificare §i Actualizan]. Suplimentar. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari 5.ucrarilor.ucterilor §i a Sectoarelor de Lucran] pana cand Inginerul nu va primi versiunea finala a manualelor pentru exploatare ~i lntretinere.ucrarile asa cum sunt executate.ucrarile vor ti remediate pe cheltuiala Antreprenorului. cuprinzand detalii suficiente astfel incat Beneficiarul sa poata exploata. Antreprenorul va furniza Inginerului numarul si tipurile de copli specificate ale planselor relevante conforme cu executia. in Documentele Antreprenorului. 5. precizand arnplasarnentele. Lucrarile vor fi considerate terminate in vederea receptiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. sistemul de reterinta si alte detalii relevante. arnbiquitati. lntretinere II 25 . Antreprenorul va obtine consimtamantul Inginerului referitor la rnarimea. dimensiunile ~i detaliile lucrarilor real executate. 5.contorrne cu executia'.2 [Documentele AntreprenorulUl]. ~i orice alte manuale mentionate in Cerintele Beneticiarului. cuprinzand detaliile mentionate. dupa Data de Baza. se identifica erori.7 Manualele pentru Exploatare §i lnainte de inceperea Testelor la Terminare. Doua copii ale acestor inreqistrari vor fi trimise Inginerului lnainte de inceperea Testelor la Terminare. tara a tine cont de nici un consimtamant sau aprobare emise potrivit prevederilor acestei Clauze. demonta. in conformitate cu Cerintele Beneficiarului.6 Documentele Conforme cu Executia Antreprenorul va elabora. Antreprenorul va furniza Inginerului manuale provizorii referitoare la exploatare si Intretinere.ucreritor §i a Sectoare/or de Lucran] pana la primirea de catre Inginer a acestor documente. un set complet de inreqistrari ale executiei l.1 [Receptia Lucreritor §i a Sectoarelor de Lucran] numai dupa terminarea acestei instruiri. lntretine. si Ie va transmite Inginerului pentru revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. ornisiuni.ucrarilor .1 [Receptia i.ucrarile nu vor f considerate terminate in scopul receptiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10 1 [Receptia l. ~i va actualiza. l.8 Erorile de Proiectare in cazul in care.

4 Legislatia Muncii Antreprenorul nu va recruta sau nu va Incerca sa recruteze personal sau torta de rnunca din cadrul Personalului Beneficiarului.5 Programul de Lucru Activitatea pe $antier se va intrerupe in zilele nelucratoare ~i in afara programului normal de lucru rnentionat in Anexa la Oterta.-------------- Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului. facilitatile de prim ajutor. Antreprenorul asigura facilitati pentru Personalul Beneficiarului. exista acordul Inginerului. sanatate.7 Sanatatea §i Securitatea Muncii Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru rnentinerea sanatatii ~i securitatii Personalului propriu. Antreprenorul va respecta intreaga teqislatie a muncii care se aplica Personalului Antreprenorului. nelocalnic sau din zona.per6lU. rnasa transport. masa ~i transportul acestuia. destinate Personalului propriu. 6. conform celor mentionate Cerintele Beneficiarului. ------------------------------ 6. inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii. Antreprenorul asigura ~i rnentine toate facintatite necesare legate de cazare. in caz de oiscrepnnte versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza tntre versiunea in limba romene si . 6. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal ~i tortei de rnunca. cu urrnatoarele exceptii: (a) (b) (c) Contractul contine alte prevederi. securitatea muncii. 6. asistenta sociala. infirmeria ~i serviciul de arnbutanta sunt asigurate in perrnanenta pe $antier si In taberele ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii 26 ~i Echipamente inclusiv Proiectare Acest document este 0 traducere din versiunea oticiete in limba enolez«. inclusiv Legile referitoare la angajare.ucrarilor.-. precum ~i pentru plata.6 Facilitati pentru Personal si For1a de Munca ------- -------. in colaborare cu autorltatile sanitare.2 Nivelul de Salarizare §i Condltiile de Munca Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare ~i conditii de rnunca care sa nu fie inferioare celor stabilite pentru activitaf similare din zona in care se executa lucrarea. Antreprenorul Ie va solicita anqajatilor sai sa se conformeze Legilor in vigoare. caz in care Antreprenorul va informa imediat Inginerul. Lucrarea nu poate fi evitata sau este necesara pentru protejarea vieti] sau a proprietatli sau pentru siquranta l. Antreprenorul va asigura salarii ~i conditii de rnunca practicate pe plan local de catre angajatori cu acnvitati similare cu cele ale Antreprenorului. 6.3 Persoane in Serviciul Beneficiarului 6. va ~i va in Antreprenorul nu va permite nici unuia din anqajati: sai sa tocuiasca temporar sau permanent in constructiile care fac parte din Lucrarile Permanente. Antreprenorul se va asigura. ~i Ii va asigura acestuia toate drepturile legale.1 Angajarea Personalului §i Fortei de Munca ~i Porta de Munca Cu exceptia celor prevazute in Cerinte!e Beneficiarului. De asemenea. ca personalul medical. cazarea. emigrare ~i repatriere. Daca nivelurile de salarizare ~i conditnle de rnunca nu sunt aplicabile. 6.

acesta va asigura toata asistenta necesara pentru planificarea. preqatirea si experienta necesare In domeniile de activitate ale acestuia.ucrarilor. Antreprenorul va pastra un registru si va lntocmi rapoarte referitoare la sanatatca. riscuri posibile si metode de prevenire a accidentelor) pentru executia satistacatoare si in siquranta a l. pentru numire) Daca este cazul. administrarea. 27 . pan a la data terminarii de catre Antreprenor a lucrarilor ramase de executat mentionate In Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor. conditiilor de igiena si prevenirea epidemiilor. 6. sanatatii sau protectiei mediului.9 Personalul Antreprenorului Personalul Antreprenorului va avea calificarea. Supravegherea va fi asiqurata de un nurnar suficient de persoane care sa cunoasca limba de comunicare (definita In Sub-Clauza 1. lndeplineste sarcinile cu incornpetenta sau neqlijenta: nu respecta prevederile Contractului. lnformatiile vor fi transmise lunar. Antreprenorul va transmite.ucrarilor ~i atat timp cat este necesar pentru indeplinirea obliqatiilor Antreprenorului. sau persista in a aborda un comportament care aduce prejudicii securitatii muncii. Antreprenorul va asigura toate tacilitatile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilitatii si autoritatii sale. Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe $antier. care sa raspunda de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. 6. Inginerul poate solicita Antreprenorului sa lnlature (sau sa dispuna inlaturarea) orice persoana anqajata pe Santier sau la Lucrare. daca este cazul. In situatia producerii unui accident. Antreprenorul va numi (sau va face demersuri o persoana corespunzatoare pentru inlocuire. coordonarea. inclusiv Reprezentantul Antreprenorului. precum si la daunele aduse proprietatii.8 Supravegherea Asiqurata de Antreprenor Pe durata elaborarii proiectului si executiei l. Aceasta persoana va fi calificata pentru 0 astfel de activitate ~i va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune rnasuri de prevenire a accidentelor. asa cum poate solicita Inginerulln mod rezonabil. securitatea si asistenta sociala acordata persoanelor. Pe parcursul executiei l. lntr-o forma aprobata de catre Inginer. Inginerului detalii referitoare la produce rea accidentului.4 [Legea §i Limba]) si operatiunile care trebuie executate (inclusiv metode si proceduri necesare.f de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului si ca se iau toate rnasurile necesare pentru asigurarea asistentei sociale.10 Raportari privind Personalul ~i Utilajele Antreprenorului Antreprenorul va transmite Inginerului intorrnatii care sa precizeze nurnarul fiecarei categorii a Personalului Antreprenorului si a Iiecarui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe $antier. urgent.ucrarilor. care: (a) (b) (c) (d) manitesta un comportament necorespunzator sau lipsit de responsabi litate. inspectarea si testa rea lucrarilor. 6.

In modul (daca exista) specificat In Contract. Daca Antreprenorul omite sa transrnita Instiintarea. acesta.3 lnspectla Personalul (a) (b) Beneficiarului va avea oricand: acces nelimitat In orice parte a $antierului §i In toate locurile de unde se obtin Materiale naturale. Aceste activitaf nu vor exonera Antreprenorul de obllqatiile §i responsabilitatile sale. Inginerul va efectua. §i cu mijloace corespunzatoare si Materiale care nu prezinta riscuri. masuratorile sau testele necesare.11 Conduita Necorespunzatoare Antreprenorul va lua. daca In Contract nu este altfel prevazut. in caz de discrepente iatre versiunea . dezordinea §i conduita necorespunzatoare a Personalului Antreprenorului si pentru pastrarea linistii §i protectiei persoanelor sau a proprietatii pe §i In vecinatatea $antierului. asamblarf si executiei lucrarilor (pe $antier sau In alta parte).6. urrnatoarele probe de Materiale §i informatii relevante pentru a fi revizuite In conformitate cu procedurile de elaborare a Documentelor Antreprenorului descrise In Sub-Clauza 5. totul pe cheltuiala Antreprenorului. pe parcursul producerii. §i locului de utilizare In 7. In conformitate cu practici recunoscute.2 [Documentele Antreprenorulw]: (a) (b) probe standard prelevate de la producator Contract. In continuare. aprobarilor §i echipamentului de protectie. masurile necesare pentru a preveni ileqalltatlle. sau va instiinta Antreprenorul ca aceste activitati nu sunt necesare. §i sa verifice evolutia proceselor de producere a Echipamentelor §i de producere §i prelucrare a Materialelor Antreprenorul va crea Personalului Beneficiarului conditiile necesare destasurarii activitatilor mentionate. si dreptul. inspecteze. cu grija si profesionalism. Antreprenorul va instllnta Inginerul de fiecare data cand 0 lucrare este terminata §i Inainte ca aceasta sa devina acoperita. de produce rea §i Materialelor §i de toate cele necesare executiei l. cu mentiunea originii §i probe specificate In Fiecare proba va fi etichetata. 28 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii !. inclusiv asigurarea acceselor.2 Prelevarea de Probe Antreprenorul va transmite Inginerului. facilitatilor.1 Modul de Executie Materialele §i Execuna Antreprenorul aprovizionarea (a) (b) (c) se va ocupa de fabricarea Echipamentelor. fara Intarzieri nejustificate examinarea. Lucrare.ucrarilor: o . 7. §i probe suplimentare indicate de catre Inginer.?iEchipamente inclusiv Proiectare in limba romene $i Acest document este a traducere din versiunea oficiala in limba versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza enotere. o I utilTe. 7. la solicitarea Inginerului. sa examineze. inspectia. ascunsa sau ambalata pentru depozitare sau transport. In perrnanenta. masoare §i sa testeze materialele si calitatea executiei. va descoperi lucrarea §i va efectua remedierile necesare pe cheltuiala proprie.

tara a lua In considerate alte prevederi ale Contractu lu i.i alte intorrnatii. utilaje: combustibil... pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a acestor probleme.5 [Stabilirea Modului de Solutionarej. va avea dreptul la: (a) prelungire a duratei de executie pentru astfel de lntarzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. In Contract.4 Testarea Aceasta Sub-Clauza se va aplica tutu ror testelor specificate decat Testele dupa Terminare (daca exista). daca terminarea l. cu cel putin de 24 de ore lnainte..i testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Inginerului.ucrarllor. electricitate.ucrarllor este sau va fi intarziata.5 Respingerea Daca in urma exarninarii. Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rezultatele testelor vizate pentru conformitate. Antreprenorul va lnstiinta lnqinerul si. 29 . Atunci cand sunt corespunzatoare.. Inginerul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. acesta a acceptat II 1.1 [Revendicarile Antreprenorulw]. Materiale . lnqinerul va putea. instrumente.i expel'ienta corespunzatoare...i locul pentru destasurarea testelor specificate pentru Echipamente.. documentele :. Inginerul va putea respinge Echiparnentele. lnqinerul va instiinta Antreprenorul.r 7. Materiale. cu privire la intentia acestuia de a participa la efectuarea testelor. asistenta tehnica. Daca lnqinerul nu se prezinta la data . sau va emite un certificat care va confirma Daca Inginerul nu a participat la teste. se considera ca rezultatele ca fiind corect obtinute rapoarte privind rezultatele testelor de Incercare ale rezultatele testeior. schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru efectuarea de teste suplimentare.i personal cu calificarea :.. proiectele sau lucrarile necorespunzatoare prin transrniterea unei lnstiintari catre Antreprenor cuprinzand rnotivatia respingerii. proiecte sau lucrari cu deticiente sau neconforme cu prevederile Contractului. . consumabile. Antreprenorul va remedia deficientele cu promptitudine si se va asigura ca produsul remediat este In conforrnitate eu prevederile Contractului. inspectiei. atunci costul etectuarii acestora va fi suportat de catre Antreprenor. Antreprenorul po ate Incepe efectuarea testelor. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20. Daca Antreprenorul Inregistreaza lntarzieri si.4 [Prelungirea Ouratei de Executiej. care vor fi incluse in Pretul Contractului.sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectarii acestor instructiuni sau ca urmare a intarzierf pentru care este responsabil Inginerul. materiale :. torta de rnunca. Inginerul va aproba buletinele Antreprenorului. Materialele. Daca aceste teste modificate sau suplimentare arata ca Echipamentele testate. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari §i Actualizan). Materialele sau calitatea executiei 11U respecta prevederile Contractului. cu exceptia cazurilor In care Inginerul dispune altceva. . Antreprenorul va conveni impreuna cu lnqinerul data :.i alte patti ale l. 0 (b) 1 J j Dupa primirea instiintarli. altele Antreprenorul va furniza toata aparatura.i plata Costurilor suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil. necesare pentru realizarea eticienta a testelor specificate.i locul convenite. rnasuratorii sau testarii se identifica Echipamente.

Intarzierea ~i Suspendarea Lucranlor Inginerul va transmite Antreprenorului 0 Instiintare privind Data de Incepere a iucrarilor cu cel putin 7 zile inainte de aceasta data.i fiecare cornponenta a Echipamentelor vor deveni proprietatea Beneficiarului atunci cand: (a) (b) sunt livrate pe $antier.ifara riscul sechestrului sau a altor impuneri. :. in caz de oiscrepente versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza intre versiunea in limba romen» 'Ii . lucrarile remediate sau 0 noua verificare a proiectelor..i conditiile initiale.i sa execute orice lucrare care este solicitata ca urqenta pentru siquranta Lucrarilor datorita unui accident.. In conformitate cu prevederile SubClauzei 2. 7. sa inlature sau sa refaca orice lucrare care nu este In conformitate cu prevederile Contractului. Materialele. Cu exceptia cazului In care Antreprenorul este tnoreptatit la plata pentru lucrare. In conformitate cu prevederile SubClauzei 2. Daca Antreprenorul nu se contorrneaza solicitarii.. acestea se vor repeta In termenii :. toate costurile rezultate din nerespectarea solicitaril... Antreprenorul va plati toate redeventele. 7.6 Lucrari de Remediere Fara a lua In considerare testele sau certiticarile anterioare... :.7 Proprietatea asupra Utilajelor ~i Materialelor Daca nu contravine Legilor Tarii :.. Materialele :. ince 8. 7.i Echipamente mclusiv Proiectare Lucrarllor 30 © ARIC 2006 Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba engleza. sau In regim de urqenta daca urqenta este speciticata potrivit prevederilor sub-paragrafului (c).Oaca Inginerul solicita refacerea testelor pentru Echipamentele. Antreprenorul va suporta aceste costurl.10 [Plata Echipamentelor §i Materialelor In Eventualitatea Suspendetii Lucrarilorj.i a altor materiale In exces (naturale sau artificiale).i sa plateasca alt antreprenor care sa execute lucrarea. Antreprenorul va plati Beneficiarului.1 Inceperea .i cu Conditii de Contract pentru Construcni .i excavari :. chiriile :.8 Redevente Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului. Daca respingerea si refacerea testelor sau noua verificare a proiectelor produc costuri suplimentare Beneficiarului.5 [Revendicarile Beneficiarulw]..ialte cheltuieli pentru: (a) (b) Materialele naturale obtinute In afara $antierului. unui eveniment neprevazut sau altui factor. Inginerul poate solicita Antreprenorului: (a) (b) (c) sa Inlature de pe $antier :...i depozitarea materialelor rezultate din demolari :. Cu exceptia altor prevederi ale Condititlor Speciale Data de Incepere a lucrarilor nu va depa:. sau cand Antreprenorul este Indreptatit la incasarea valorii Echipamentelor si Materialelor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8..isa lnlocutasca orice Echipament sau Material care nu este In conformitate cu prevederile Contractului. care va fi perioada de timp (daca exista) specificata In solicitare. Beneficiarul va fi Indreptatit sa angajeze :. cu exceptia cazurilor In care zonele de depozitare In interiorul Santierului sunt specificate In Contract.5 [Revendicarile Beneficiarulw]. Antreprenorul se va conform a solicitarf Intr-un interval de timp rezonabil.

Personalul Beneficiarului va fi lndreptatit sa-si planifice activitatea conform programului Antreprenorului.mai mult de 42 de zile data primirii de catre Antreprenor a Scrisorii de Acceptare.ucrarilcr. Inginerul nu transmite o instilntare Antreprenorului. montare. De asemenea.2 Durata de Executie II f Antreprenorul va finaliza toate l.3 [Procedura ARIC 2006 ':_\Cf. iHSlunea u: tatib« engieza ptevaleax.ucrarilor cat mai curand posibil dupa Data de Incepere si va continua executia l. In care sa rnentioneze ca programul nu corespunde prevederilor Contractului. pot majora Pretul Contractu lui sau provoca lntarzieri In executia l. livrare pe $antier. Antreprenorul va actiona In conformitate cu programul ~i cu alte obliqatii pe care trebuie sa Ie indeplineasca potrivit prevederilor Contractului.ucrarilor cu promptitudine ~i fara intarzien. I 8.1 [Receptia Lucretilor §i a Sectoare/or de Lucran].. si un raport justificativ care sa includa: (i) descriere qenerala a metodelor pe care Antreprenorul lntentioneaza sa Ie aplice ~i a principalelor etape de executie a l.ucrarilor. Antreprenorul va Incepe proiectarea si executia l.:Sl eiOCU(TJE?nt 31 in ca2 est» 0 treducere a'in 1. constructie.ucrarilor. aprobari ~i acorduri rnentionate In Cerintele Beneficiarului.ucrarile ~i fiecare Sector (daca exista) pana la expirarea Duratei de Executie a l.l verslunea /17ilmba engleza de discreoente intre versiunee in ifrntJa (ornanB ~i . necesare pe $antier pentru realizarea fiecarei etape principale de lucrari.ucrarilor sau a Sectorului (dupa caz) inclusiv: (a) (b) trecerea Testelor la Terminarea l.ucrarile sau Sectoarele sa poata fi considerate terminate pentru a fi supuse Heceptiei. succesiunea ~i termenele aferente inspectiilor si testelor specificate In Contract.1 [inceperea I In termen de 28 zile dupa primirea In~tiintarii potrivit prevederilor Sub-Clauzei Lucrariloij. testare. perioadele de revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. inclusiv perioadele propuse pentru fiecare taza de proiectare. 0 (b) (c) (d) (ii) Daca In termen de 21 de zile dupa primirea programului. Inginerul poate solicita Antreprenorului sa transmits 0 estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circurnstantelor rnentionate si/sau 0 propunere de solutionare potrivit prevederilor Clauzei 13. producere. Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aparea si asupra circurnstantelor care pot afecta negativ lucrarile. inspectie. ~i terminarea tuturor lucrarilor prevazute In Contract astfel incat l. Antreprenorul va transmite programe actualizate de fiecare data cand programul anterior nu mai corespunde evolutiei lucrarilor sau obliqatiilor Antreprenorului. Fiecare program va include: (a) ordinea In care Antreprenorul intentioneaza sa execute l.lerS/LJnea oticint« in fimba erote:». sl detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de Personal pe categorii precum ~i nurnarul fiecaruia din Utilajele Antreprenorului. punere In functiune ~i efectuare a probelor. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.3 Programul Executie de 8.2 [Documente/e Antreprenorulw] ~i orice alte transmiteri. procurare. 8. Antreprenorul va transmite Inginerului un program de executie detaliat cu planificari calendaristice.ucrarile. prezentare a Documentelor Antreprenorului.

Antreprenorul va transmite Inginerului un program actualizat In conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Antreprenorul va lnstiinta In cazul in care se produc urrnatoarele (a) (b) (c) situatii: publice Antreprenorul a urmat intocmai procedurile stabilite de autoritatile legal constituite din Tara. datorata unor epidemii sau actiuni guvernamentale. Intarzierile sau Intreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de executie potrivit prevederilor sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8. Atunci cand va stabili 0 prelungire a Duratei de Executie conform prevederilor Sub-Clauzei 20. cu conditia 20. lipsa lrnprevizibila a personalului sau a Bunurilor.1. In nici un caz. 0 Modificare lndreptatit la 0 prelungire a Duratei de Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. si/sau evolutia lucrarilor nu mai corespunde (sau nu va programului de execu~ie valabil potrivit prevederilor mai corespunde) Sub-Clauzei 8. in caz de discrepante versiunea in limba engleza pteveleeze versiunee in limba englez8 .3 [Procedura de Modificare]).3 [Programul de Executie]. Daca Inginerul transmite 0 lnstiintare Antreprenorului In care se rnentioneaza ca programul nu corespunde (In mod necesar) prevederilor Contractului sau evolutiei Lucrarilor ~i intentiilor declarate ale Antreprenorului.3 [Programul de Executie] din cauze diferite de cele rnentionate In Sub-Clauza 8.--------------------_-----_---------- In situatia In care: (a) (b) evolutia lucrarilor este nesatistacatoare pentru respectarea Duratei de Executie.ucrarilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.de Modificare].6 Ritmul Evolu~iei Lucrarllor -.1 [Revendicarile Antreprenorulw]. un motiv de Intarziere care acorda dreptul prelungirii Duratei de Executie potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Conditii de Contract. ---8. nu va putea reduce perioada curnulata de prelungire.1 [Revendicarile Antreprenorulw] la (a) (b) (c) (d) (e) (daca nu s-a convenit 0 actualizare a Duratei de Executie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. sau care pot fi atribuite Beneficiarului. ~i Intarzierile sau Intreruperile au fost Imprevizibile. 8. Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului care I~i destasoara activitatea pe Santier.1 [Receptia Lucreritor §i a Sectoarelor de Lucran].4 [Prelungirea Duratei de Executie]. atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea.4 [Prelungirea Duratei de Executie].5 lntarzlerl Cauzate de Autorita~i ------------- Daca Antreprenorul se considera Executie. autoritatile Intarzie sau lntrerup activitatea Antreprenorului. sau 0 intarziere. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 Prelungirea Duratei de Execu~ie --- - ~-~~ ----_ ----_- --- ------ --~-----0 prelungire respectarii prevederilor Sub-Clauzei a Duratei de Executie daca ~i In rnasura In care terminarea l. impediment sau obstacol cauzate de. unui program 32 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente Inire versiunea inclusiv Proiectare in fimba romene $1 Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba enctez«. conditii climatice nefavorabile exceptionale. Inginerul va revedea cele stabilite anterior ~i va putea majora dar. 8. este sau va fi lntarziata de urrnatoarele cauze: Antreprenorul va avea dreptul.

[Revendicari/e Beneticieruiuu. in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.10 si 8.7 Penalitati lntarziere de Daca Antreprenorul nu reu~e~te sa respecte prevederile Sub-Clauzei 8. pierderii sau deqradarilor. 8.5 [Stabi/lrea Modu/ui de So/utionarej. potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. notifica cauza suspendarii. Antreprenorul va transmite Inginerului 0 instiintare si.r actualizat ~i unui raport justificativ care sa descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate in vederea stimularii evolutiei lucrarilor pentru incadrarea in Durata de Executie.11 nu se vor aplica. in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.4 [Pre/ungirea Ouratei de Executiej.5 [Revendicari/e Beneficiaruluij. in afara daunelor produse de rezilierea contractului inainte de terminarea Lucrarilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. Pe perioada suspendarii. de asemenea. Inginerul poate. Aceste penalitati nu vor exonera Antreprenorul de obliqatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini. 8. Antreprenorul va plati Beneficiarului aceste costuri.9 Consecintele Suspendarii Daca Antreprenorul va inregistra lntarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectarii instructiunilor Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Penalitatile de intarziere vor constitui suma mentionata in Anexa la Oferta.5. daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.9. Antreprenorul va proteja. Daca si in rnasura in care cauza este notificata si se dovedeste ca responsabilitatea este a Antreprenorului. si plata Costurilor suplimentare. Daca aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.2 [Rezi/ierea Contractu/ui de cetre Beneticieti. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Antreprenorul va plati Beneficiarului penalitati de intarziere. Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot necesita majorarea nurnarului orelor de lucru si/sau a nurnarului de Personal si/sau Bunuri. nu va putea depasi suma maxima aferenta penalitatilor de lntarziere (daca exista). Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. 33 .7 de mai jos. 0 (b) Dupa primirea Instiintarii. care vor fi incluse in Pretul Contractului. Suma totala datorata. obligatii sau responsabilitati pe care Ie are conform prevederilor Contractului. 8. va avea dreptul la: (a) prelungire a duratei de executie pentru astfel de lntarzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 Suspendarea l. prevederile Sub-Clauzelor 8. pastra ~i asigura paza acelei parti sau a tuturor Lucrarilor impotriva deteriorarii. 8. precum si penalitati pentru intarzieri (daca e cazul). [Ourata Penalitatile de lntarziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor. Daca nu este notificat altfel de catre Inginer. care va fi platita pentru fiecare zi de lntarziere lnreqistrata intre Data de Terminare contractuala si data specificata in Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor.2 de Executie]. pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme.8 [Suspendarea Lucrari/o1 si/sau ca rezultat al reluarii lucrarilor. cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului.ucrarilor Inginerul poate oricand dispune Antreprenorului suspendarea executarii unei pal\i sau a tuturor Lucrarilor.1 [Revendicari/e Antreprenoru/w]. prevazuta in Anexa la Oterta.

ucrartlor Antreprenorul va fi indreptatit la plata valorii (de la data suspendarii) Echipamentelor si/sau Materialelor care nu au fost livrate pe $antier. la data sau catre Inginer. Antreprenorul va remedia toate detertorarite sau detectiunile Lucrarilor..:: a: o LL 8. prin tnstiintarea Inginerului. versiunea in limba enqtez« prevaleaza versiunea in limba enqtes» ln caz de discrepenie intre versiunea . potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. Antreprenorul poate..7 [Manualele pentru Exploatare §i Intre(inere].2 Daca suspendarea Lucrarilo~ a durat [Rezilierea Contractului de cetre Antreorenoti.. Antreprenorul va lnstiinta Inginerul cu cel putin 21 de zile care Antreprenorul va fi preqatit sa efectueze toate Testele exceptia cazurilor in care s-a convenit altfel. Daca suspendarea atecteaza totalitatea Lucrarilor. :. a lucrarllor sau materialelor necorespunzatoare sau a conseclntelor omisiunii Antreprenorului de a proteja. Daca Inginerul nu continua permisiunea in termen de 28 de zile dupa solicitare.J 8. care vor include inspectii specifice ~i teste functionale ("Ia cald" si . Cu Terminare se vor datele stabilite de la Terminare se teste preliminare punerii in functiune. 8.Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.11 Suspendarea Prelungita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. o I G w :::J a: -< .Ja rece") pentru a demonstra ca fiecare cornponenta a Echipamentelor poate sa tunctioneze in conditii de Conditii de Contract pentru Constructii !?i Echipamente inclusiv Proiectare in limba rometi« si 34 ©ARIC 2006 Aces! document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba engleza. daca: (a) producerea Materialelor Echipamentelor a fost suspendata sau livrarea Echipamentelor si/sau pentru 0 perioada mai mare de 28 de zile. Echipamentelor sau Materialelor sau orice pierdere a acestora.4 [Testarea]. Cu exceptia altor prevederi ale Conditlilor vor efectua in urrnatoarea succesiune: (a) Speciale. Antreprenorul poate transmite 0 lnstiintare de reziliere. Tes9a 9. Testele Inainte de data la la Terminare.1 Obligatiile Antreprenorului Terminare Ulterior asiqurarii documentelor in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 5. Echipamentele ~i Materialele afectate de suspendare.8 [Suspendarea rnai mult de 84 de zile. Antreprenorul va efectua Testele la Terminare conform prevederilor acestei Clauze ~i Sub-Clauzei 7.12 Reluarea Executiei Lucrartlor Dupa confirmarea permisiunii sau dispunerii reluarf activitatii..6 [Documentele • Conforme cu Executia] si Sub-Clauzei 5.10 Plata Echipamentelor si Materialelor in Eventualitatea Suspendarf t. Testele la efectua in termen de 14 zile dupa aceasta data. ~i (b) in conformitate cu instructiunile Inginerului Antreprenorul a marcat Echipamentele si/sau Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului.. Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea. sa trateze suspendarea ca pe 0 omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13 [Modificari §i Actualizan] a partii de Lucrari afectate. depozita sau asigura paza.8 [Suspendarea Lucrarilo~ Antreprenorul nu va f indreptatit la 0 prelungire a duratei de executie si/sau la plata Costurilor suplimentare necesare remedierii consecintelor unor erori din proiectul elaborat de Antreprenor. care s-au produs in timpul suspendartl. Antreprenorul ~i Inginerul vor examina irnpreuna Lucrarile.

4 [TestareaJ (paragraful al cincilea) si/sau Sub-Clauza 10..ucrarile functioneaza in conditii stabile.i Testele la Terminare pentru orice lucrare in leqatura cu acestea sa fie repetate in termenii :. De lndata ce l.. Cu exceptia altor prevederi ale Ccnditiilor Speciale.5 [RespingereaJ./aJeaz/i verSlunea:n iirnba (_-:ng/o78 . sau un Sector de l. 9..ucrarile sau Sectoarele de lucrari pot functiona in conditii de siquranta. (b): teste la punerea in functiune.3 [Receptia §i Testele /a Terminarea Lucrari/oiJ. Antreprenorul va lnstiinta Inginerul ca l.ucrarile sau Sectoare de lucrari pot tunctiona in conditii de siouranta :. Personalul Beneficiarului poate efectua Testele cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului.ucrarile. cand l. orice produs rezultat in perioada de efectuare a probelor pentru l.ucrari. repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.i asa cum este specificat.ucrarile sunt gata pentru efectuarea oricaror alte Teste la Terminare. Antreprenorul va efectua Testele la termenele stabilite de catre Antreprenor situate in intervalul de 21 de zile.e:. in toate conditiile admisibile de functionare. lnreqistreaza Teste la Terminare necorespunzatoare. care vor include teste specifice de functionare pentru a demonstra ca l. se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7.. Daca Antreprenorul nu reu:. In timpul functionarii de proba..4 Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor la Terminare Daca l. potrivit prevederilor Sub- '-_:cnditlf Ge:lerale AfiiC 2006 /(/ ce: discrepante /ntte vcrsiuoc» 35 tinib« ronrana $/ A!~~'f]st iOCUfnent e iJ traducere din nf/oait! . conform prevederilor Contractului.in flrnba enqfeza H!HSifinea lirnta engleza pre. 9. (b) sau (c). se vor aplica Sub-Clauza 7.2 lntarzierl In Efectuarea Testelor Daca efectuarea Testelor la Terminarea lucrarilor este intarziata nejustificat de catre Beneficiar.ucrarile.ucrarile corespund criteriilor specificate in Cerintele Beneficiarului :. inreqistreaza Teste la Terminare necorespunzatoare. Inginerul va lua in considerare efectele utilizarf l. sau un Sector de l.te efectueze Testele la Terminare in perioada sa de 21 de zile. iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte. inclusiv teste de functionare pentru a demonstra ca l.ucrarilor. printr-o lnstiintare.ucrarile sau un Sector de lucrari au trecut toate Testele la Terminare. :.i probe de tunctionare.iin conformitate cu Listele de Garantii. Daca Testele la Terminare sunt lntarziate nejustificat de catre Antreprenor.3 [Repetarea Teste/or]. care vor demonstra ca l. sa efectueze Testele in interval de 21 de zile de la primirea lnstlintarf respective. Inginerul poate solicita Antreprenorului.. 9.ucrarilor de catre Beneficiar asupra functionalitatii sau altor caracteristici ale l. termene de care va instiinta Inginerul. Testele la Terminare se vor considera ca fiind efectuate in prezenta Antreprenorului.ucrari.ucrari va reprezenta proprietatea Beneficiarului. Antreprenorul va transmite Inginerului un raport autorizat asupra rezultatelor acestor Teste.3 Repetarea Testelor Daca l.. La analiza rezultatelor Testelor la Terminare. iar Inginerul sau Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunzatoare :.iconditiile aplicabile testelor anterioare. Efectuarea probelor nu se va considera receptie potrivit prevederilor Clauzei 10 [Receptia Lucretilor de cetre Beneticien. Inginerul va fi indreptatit: (a) sa dispuna repetarea Testelor la Terminare. descrise in sub-paragrafele (a).(b) I II (c) siquranta in urrnatoarea etapa.

Antreprenorul va proceda In concordanta cu celelalte obliqatii impuse de Contract. daca rezultatele nu permit Beneficiarului utilizarea Lucrarilor sau eventualitate In care Beneficiarul va aplica rnasurile paragraful (c) al Sub-Clauzei 11.. In termen de 28 de zile. sa fie terminate ~i preqatite de receptie.ucrarilor. in caz de discrepente versiunea in limba enqteze prevaleaza versiunea in limba englez8 .5 [Stabilirea Modului de Solutionarej. din punct de vedere al Antreprenorului. sau se considera ca a fost emis In conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.ucrarilcr.5 [Revendicarile Beneficiarulw] si Sub-Clauzei 3. Antreprenorul va finaliza lucrarile. incluzand condltionarile descrise In Sub-Clauza 8.2 [Ourata de Executiej si cu exceptlile prevazute In sub-paragraful (a) de mai jos.ucrarile sunt irnpartite pe Sectoare. prevazute In sub (c) sau Sectorul de l.1 Heceptia Lucrarllor Cu exceptia deciltreBeneficiar celor prevazute ~i a Sectoarelor de Lucrari In Sub-Clauza 9. sa respinqa Lucrarile necorespunzatoare Sectorului de l.4 [Rezultate Necoresputizetoere va receptlona Lucrarile In situatia In care (i) acestea au fost terminate In conformitate cu prevederile Contractului. sau va respinge solicitarea. cu exceptia unor lucrari minore rarnase neexecutate ~i a detectiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea l. nu reu~e~te sa emita Procesul Verbal Daca.ucrari.ucrarilor precizand data la care Lucrarile sau Sectoarele de tucrari au fost terminate In conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul poate solicita emiterea Proceselor Verbale de Receptie la Terminarea l. Inginerul 36 @ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii 9i EChipamente inclusiv Proiectare lntre versiunea in limba rotnene $i Acest document este 0 traducere din versiunea oticiete in limba englez8. Beneficiarul poate solicita ca diminuarea sa fie (i) convenita de ambele pal\i (pentru remedierea erorii) ~i ptatita Inainte de emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l. o I C) cr: < . ale Testelor la Tetminere]. sau (ii) decisa ~i platita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2. In term en de 28 de zile de la primirea solicttarii Antreprenorului.ucrari (dupa caz). Inainte de a transmite 0 noua tnstiintare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze..ucraritor. Beneficiarul Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l. (a) Inginerul: (b) va emite catre Antreprenor Procesul Verbal de Heceptte la Terminarea l.ucrarilor sau a Sectoarelor de tucrari In scopul destinat (pana cand sau In timp ce aceste lucrarl sunt finalizate ~i detectiunile sunt remediate). R~e-ucrilrilor 10. Daca diminuarea rnenttonata pentru acoperirea consecintelor erorilor Antreprenorului nu este stabilita (sau metoda de calcul a acesteia nu este definita) In Contract.4 [Omisiunea Hemedietii Oefeqiuniloij. daca Beneficiarul solicita acest lucru.(b) Clauzei 9. iar Pretul Contractului se va diminua cu suma necesara despaqubirf Beneficiarului de consecintele erorilor Antreprenorului. ~i (ii) atunci cand a fost emis un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l. Daca l. sau sa emita un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l..3.J :J w :2 o cr: In eventualitatea In care se aplica rnasurile prevazute In sub-paragraful (c). prezentand rnotivatia ~i speciticand lucrarile pe care sa Ie realizeze Antreprenorul pentru a face posibila emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor.ucrarilor cu cel putin 14 zile inainte ca Lucrarile.ucrarllor pentru fiecare Sector de lucrari In parte.

5 [Stabilirea Modului de Soluiionare] pentru a conveni sau stabili aceste proportii. Daca a fost emis un Proces Verbal de Heceptle la Terminarea l. data la care responsabilitatea va trece In sarcina Beneficiarului. In mod similar.ucrariior sau Sectorului de iucrari (dupa caz).ucrarilor a fost em is In ultima zi a perioadei de 28 de zile. Conditii Generale ©ARIC 2006 in caz de discrepante intre versiunea 37 in limba rotnene $i Acest document este 0 traducere din versiunea oticinte in Itmba engleza. Inginerul va emite un Proces Verbal de Receptie la Terminarea t. de asemenea.5 [Stabilirea Modului de Soluiionare] pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare ~i profitul aferent. reducerea proportionala a penalitatitor de lntarziere se va calcula ca raport lntre valoarea paf\ii de l.ucrariior (altfel decat ca rnasura ternporara speciticata In Contract. sau sa respinqa solicitarea Antreprenorului ~i daca l.ucrarilor cat mai curand posibil. sau convenita de catre ambele Parti) pana cand Inginerul nu emite. vor fl.1 [Revendicarile AntreprenorulUl]. altele decat utilizarea speclficata In Contract sau convenita de catre Antreprenor. versiunee in limba engieza prevaleaza versiunee in limba engleza . fnainte de expirarea Perioadei de Defectiunilor.ucrarile sau Sectoarele de lucrari (dupa caz) sunt In mare parte conforme prevederilor Contractului.ucrariior. Antreprenorul va lnceta sa mai alba responsabilitatea privind acea parte incepand cu data la care a tnceput utilizarea acesteia.ucrarflor pentru o parte din t. ~i la cererea Antreprenorului.ucrariior rarnase de executat vor fi di~inuate. Inginerul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Daca se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a receptiei si/sau utilizarii de catre Beneficiar a unei parti din Lucrare. penalitatile de Intarziere pentru celelalte Sectoare de iucrari (daca exista). Antreprenorul va efectua aceste Teste la l. numai cu aprobarea exclusive a Beneficiarului. Terminarea asigurarea Testelor la Terminarea Notificare a o (9 I (c) Dupa ce Inginerul a emis un Proces Verbal de Receptie la l. penalltatile de Intarziere pentru terminarea l. se vor lua rnasuri pentru prioritara pentru Antreprenor a conditiilor necesare realizarii Terminare neefectuate.ucraritor pentru orice parte a l. daca emite.ucrariior Permanente. va ave a dreptul la plata Costurilor Suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil.7 [Penalitati de intarziere] ~i nu vor afecta limita maxima a penalitatilor. Antreprenorul (i) va rnstlmta Inginerul ~i (ii) cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.ucrariior pentru aceasta parte. 10. Daca Beneficiarul utilizeaza 0 parte a l. In care este inclusa ~i partea receptionata. se va considera ca Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea l. reglementat de prevederile Sub-Clauzei 8. Inginerul va actions In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. un Proces Verbal de Receptie la Terminarea l. care vor fi incluse In Pretul Contractului.2 Heceptia unor de Lucrarl Parti Inginerul va putea emite un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l. Dupa primirea acestei instllntart.ucraritor pentru aceasta parte.ucrari receptionata ~i valoarea totala a l. Pentru o lntarziere inreqlstrata dupa data speciticata In Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea l. Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai procentului zilnic al penalizarii de lntarziere aplicat.ucrari (alta decat un Sector).de Heceptie la Terminarea l. Beneficiarul nu va utiliza nici 0 parte a l.ucrariior pentru 0 parte din Lucrare.ucrarilor Inainte de emiterea Procesului Verbal de Heceptie: (a) (b) partea care este utilizata va fi considerata ca fiind receptionata de la data la care a lnceput utilizarea acesteia. diminuate.ucrarilor.

Inginerul va emite In consecinta un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l.1 Terminarea Lucrarilor Neexecutate Remedierea ~i Pentru ca Lucrarile si Documentele Antreprenorului ~i fiecare Sector de lucrari sa corespunda prevederilor Contractului (cu exceptia uzurii normale) Inainte de expirarea Perioadei de Notificare a Detectiunilor sau cat mai curand posibil. Inginerul va transmite 0 lnstiintare ~i va solicita ca Testele la Terminare sa fie efectuate In termen de 14 zile si In conformitate cu prevederile Contractului. (b) Dupa primirea instiintari].1 [Revendicarile Antreprenorutus. Daca Antreprenorul inreqistreaza Intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor astfel de Intarzieri In efectuarea Testelor la Terminare. care vor fi incluse In Pretul Contractului. si plata Costurilor suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.ucrarile sau Sectoarele de lucrari (dupa caz) la data la care Testele la Terminare ar fi fost necesar a f terminate. Antreprenorul va transmite Inginerului 0 lnstiintare si.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme. tntr-o perioada rezonabila rnentionata de catre Inginer.10. un proces verbal emis pentru un Sector sau 0 parte a l. iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare de lndata ce acest lucru este posibil. 38 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente inclusiv Proiectare Acest document este a traducere din versiunea oficia/a in /imba engleza. pana la sau inainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru Lucrari sau Sectoare de Lucrari (dupa caz). 10. dar inainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Detectiunilor.ucrarilor.ucrarilor nu va certifica executia lucrarilor necesare de restabilire a supratetelor de teren din zona lucrarii sau a altor supratete de teren. conform solicitarilor Beneficiarului (sau In numele acestuia). va avea dreptulla: (a) 0 prelungire a duratei de executie pentru astfel de intarzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. 11. Antreprenorul: (a) va completa orice lucrare rarnasa neterminata la data emiterii Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l. Ulterior. ~i va executa toate lucrarile necesare pentru remedierea detectiunilor sau deqradarilor.ucrarilor. in caz de discrepeme versiunea In limba engleza preveleezs versiunee in limba eng/eza intre verstunee in limba ramana $i .4 [Prelungirea Ouratei de Executie]. se va considera ca Beneficiarul a receptionat l. daca terminarea este sau va fi lntarziata.ucrarilor. Inginerul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Detectiunllor (b) Daca se produc defectiuni sau deqradari. Antreprenorul va fi lnstilntat In consecinta de catre (sau In numele) Beneficiar.4 Restabilirea Supratetelor Teren de Cu exceptia altor prevederi ale Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l.3 Heceptia ~i Testele la Terminarea Lucrarilor Daca Antreprenorul este Impiedicat cu mai mult de 14 zile sa efectueze Testele la Terminare datorita unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului.

Daca livrarea si/sau montajul Echipamentelor si/sau Materialelor au fost suspend ate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Oreptul Antreprenorului de a Suspenda Executie Lucrariloij.11. 11. . Beneficiarul (sau 0 persoana In numele Beneficiarului) poate stabili 0 data pana la care este necesara remedierea defectiunilor sau deqradarilor ~i va transmite Antreprenorului 0 lnstiintare referitoare la aceasta data. Beneficiarul poate (la alegerea sa): (a) sa execute lucrarea In mod corespunzator. versiunea in Itmba eng/eza preveleeze versumee in /imba enqte:» . in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.2 [Costul Remedierii Deteciiunilon.~ (d) Daca si In rnasura In care lucrarile de remediere sunt datorate oricaror alte cauze. daca ~i In rnasura In care lucrarile se datoreaza: (a) (b) (c) proiectului Lucrarilor. cu forte proprii sau prin intermediari. daca si In rnasura In care l. sau nerespectarii de catre Antreprenor a unei alte obliqatii. sa solicite Inginerului sa convina sau sa decida 0 reducere rezonabila a Detectiunilor (b) Conditii Generaie Cc)ARIC 2006 39 in caz de discrepeme intre versiunea in timt»: romeru: $/ Aces! document este 0 traducere din versnmee ottcieto in /irnba encteze. conform prevederilor Sub-Clauzei 2. pe cheltuiala Antreprenorului.2 Costul Remedierii Detectiunilor Toate lucrarile la care s-a facut referire In sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.5 [Revendicarile Beneticlerutuh. nu pot fi utilizate In scopul pentru care acestea au fost destinate.5 [Revendicarile Beneticierululs. Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de catre Beneficiar (sau In numele acestuia) si se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13. Detectiunilor 11. Antreprenorul fiind exonerat de responsabilitate pentru aceasta lucrare iar Antreprenorul va plati Beneficiarului. din cauza unor defectiuni sau unor deqradari. la 0 prelungire a Perioadei de Notificare a Detectiunilor pentru l.3 [Procedura de Modificare].ucrari sau Sectoare de lucrari.8 [Suspendarea Lucreriton sau a Sub-Clauzei 16. Materialelor sau calitatii executiei care nu sunt In conformitate cu prevederile Contractului.1 [Terminarea Lucrerilor Neexecutate §i Remedierea Oefectiunilo1 vor fi executate cu riscul ~i pe cheltuiala Antreprenorului. costurile inregistrate de catre Beneficiar pentru remedierea defectiunilor sau deqradarilor. Daca Antreprenorul nu reuseste sa remedieze defectiunile sau deqradarile pana la data stabilita In lnstiintare ~i costul lucrarilor de remediere trebuia suportat de catre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11. obliqatiile Antreprenorului potrivit prevederilor acestei clauze nu se vor aplica nici unei delectiuni sau deqradari produse la mai mult de doi ani dupa expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru Echipamente si/sau Materiale.ucrarile. Sectoarele de lucrarl sau 0 components irnportanta a Echipamentelor (In functie de caz ~i ulterior receptiei). sau exploatarii sau lntretinen necorespunzatoare care a fost atribuita unor cauze pentru care Antreprenorul este raspunzator (potrivit prevederilor SubClauzelor 5.51a 5.3 Prelungirea Perioadei de Notificare a Beneficiarul va fi Indreptatit.4 Omisiunea Remedierii Daca Antreprenorul nu reuseste sa remedieze defectiunile sau deqradarile Intr-un interval rezonabil de timp. Echipamentelor. Perioada de Notificare a Detectiunilor nu va putea fi prelunqita cu mai mult de doi ani.7 sau altele). altul decat partea de proiect pentru care este responsabil Beneficiarul (daca exista).

ucrartlor. sau cat mai curand posibil dupa ce Antreprenorul a furnizat toate Documentele Antreprenorului. va fi convenit sau stabilit de catre Inginer In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Solicitarea va fi tacuta printr-o instiintare transrnisa In termen de 28 de zile dupa efectuarea remedierilor.ucrarile care nu pot fi utilizate In scopul stabilit daca defectiunile sau deqradanle lmpiedica Beneficiarul la utilizarea l. cu exceptia situatiuor de incompatibilitate cu masurile rezonabile de securitate ale Beneficiarului. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11. 11. 11.Pretu'ui (c) Contractului In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. precizand data la care Antreprenorul si-a Incheiat obliqatiite prevazute In Contract. In scopul repararii.6 Repetarea Testelor Daca lucrarile de remediere a defectiunilor sau deqradariior pot afecta tunctionalitatea t.9 Procesul Verbal de Heceptle Finala Indeplinirea obliqatulor Antreprenorului nu se considera a fi incheiata pana cand Inginerul nu a emis Antreprenorului Procesul Verbal de Heceptie Finala. eliberarf $antierului ~i returnarii Echipamentelor ~i Materialelor Antreprenorului. sau sa rezilieze Intregul Contract sau partea de Contract care se refera la l. Aceste teste vor fi efectuate In conditiile ~i termenii aplicabi!i testelor anterioare.ucrariie. inclusiv un profit rezonabil. Antreprenorul poate Inlatura de pe Santier.ucrarilor sau a unei parti sernnificative a l. inclusiv Testele la Terminare si/sa« Testele dupa Terminare.ucrari (dupa caz). 11..ucrarilor. Costul inspectiilor. Fara sa prejudicieze celelalte drepturi.5 [Stabilirea Modului de Solutionare]. cu valoarea de Inlocuire a acestor componente. <: ::J Intaturarea Lucrarllor Necorespunzatoare :2 o LL a:: sau deqradarile nu pot fi remediate cu promptitudine pe I~i da consuntarnantut.2 [Costul Remedierii Oefectiuniloij.2 [Costul Remedierii Oefeqiuniloij.7 Dreptul de Acces Antreprenorul va ave a drept de acces la toate partiie Lucrariior ~i la Inreqistrarile referitoare la exploatarea ~i tunctionarea l. prevazute In Contract sau alte drepturi. Daca defectlunile santisr ~i Beneficiarul 11.1 Echipamente inciusiv Proiectare in iimba romene si Acest document este a traducere din versiunea oticist» in iimba engiez8 versiutiee In iimba engiez8 prevaieaza versiunea in iimba engieza in caz de discreoeme inlre versiunee .ucrarflor.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] ~i va fi inclus In Pre~ul Contractului. pana la emiterea Procesului Verbal de Heceptie Flnala. a efectuat testele pentru toate 40 @ARIC2006 Concitf de Contract pentru Constructii . Inginerul va emite Procesul Verbal de Heceptie Finala In termen de 28 de zile dupa ultima data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor.8 Stabilirea Cauzelor Defectiunllor La solicitarea ~i indicatiile Inginerului. Cu exceptia situatiei In care Antreprenorul are obliqatia remedierii detectiunuor pe cheltuiala proprie. sau sa prezinte 0 alta qarantie corespunzatoare. a terminat toate l. potrivit prevederilor SubClauzei 11.5 o.ucrari sau pentru partea de l. Acest consimtarnant poate solicita Antreprenorului sa majoreze valoarea Garantiei de Buna Executie. Inginerul poate solicita repetarea oricarora dintre Testele prevazute In Contract. Beneficiarul va avea dreptul de a recupera toate sumele platlte pentru l. acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. g I G w 11. cu exceptia faptului ca ele vor fi efectuate cu riscul ~i pe cheltuiala Partli raspunzatoare pentru lucrarile de remediere. lmpreuna cu costurile de finantare ~i costurile aferente dernontarilor ~i demolariior necesare. Antreprenorul va cauta sa identifice cauzele tuturor detectlunilor.

iar Antreprenorul va accepta rezultatele ca fiind corecte. Beneficiarul va instiinta Antreprenorul cu 21 de zile inainte de data dupa care vor fi efectuate Testele dupa Terminare. Daca Antreprenorul nu se prezinta la data si locul stabilit. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. 41 .1 Procedura pentru Teste dupa Terminare Aceasta Clauza se va aplica daca Testele dupa Terminare sunt specificate Contract. surplusul de materiale. Antreprenorul va plati Beneficiarului diterenta neacoperita. deseurile si l.7 [Manuale pentru Exploatare §i in tretin ere). fiecare Parte va avea responsabilitatea de a Indeplini orice obliqatie care rarnane neindeplinita la data receptiei. Beneficiarul poate in cepe efectuarea Testelor dupa Terminare. instruments. 11. Orice diterenta de bani rarnasa de pe urma vanzarii va fi platita Antreprenorului. Antreprenorul va indeparta din $antier toate Utilajele Antreprenorului. Un exemplar Heceptie Finals va fi predat Beneficiarului.10 Obligatii Neindeplinite Finals al Procesului Verbal de va fi singurul document considerat a Dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala. si orice indrumare pe care Antreprenorul este solicitat sa 0 asigure pe parcursul acestor Teste: si in prezenta Personalului Antreprenorului pe care oricare dintre parti II poate solicita in mod rezonabil. si va efectua Testele dupa Terminare In conformitate cu manualele furnizate de catre Antreprenor. Beneficiarul: (a) in (b) furniza Intregul necesar de electricitate. Daca suma rezultata din vanzari nu acopera costurile Beneficiarului. In scopul stabilirii naturii si volumului obliqatiilor neindeplinite. Procesul Verbal de Receptie certifica receptia l. In vederea efectuarii eficiente a Testelor dupa Terminare. 11. Beneficiarul poate vinde sau dispune In alt fel de bunurile rarnase.ucrarile si a remediat defectiunile. Cu exceptia cazurilor in care s-a convenit altfel.l.ucrarilor sau a Sectoarelor de lucrari. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale.ucrarile Provizorii. care se vor considera af efectuate in prezenta Antreprenorului. Beneficiarul va fi indreptatit la plata costurilor produse pentru.ucrarilor. torta de rnunca. va Testele dupa Terminare vor f efectuate de Indata ce este rezonabil posibil dupa receptia de catre Beneficiar a l. molozul. utilaje. upa Terminare 12. aceste Teste vor fi efectuate in termen de 14 zile dupa aceasta data. sau in leqatura cu activitatea de vanzare sau pentru degajarea si amenajarea $antierului. Daca acestea nu au fost evacuate In termen de 28 de zile duos ce Beneficiarul a primit un exemplar al Procesului Verbal de Receptie Hnala. Contractu I se va considera a fi In vigoare. in ziua sau zilele stabilite de catre Beneficiar.11 Eliberarea $antierului Dupa pnrnirea Procesului Verbal de Receptie Finals. combustibil. materiale si personal cu experienta si calificare corespunzatoare.

Daca. Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. 12. sau un Sector de lucrar'. sau un Sector de lucrari. in caz de discrepenie versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza .~i fiecare Parte poate. In aceiasi termeni ~i conditii a Testelor necorespunzatoare ~i a Testelor dupa Terminare pentru orice lucrare similara. 12.ucrarilor sau unui Sector de lucrari. va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adauqa profit rezonabil. Antreprenorul va plati aceste costuri Beneficiarului..2 [Costul Remedierii Oefectiuniloij ~i conduc la producerea de costuri suplimentare pentru Beneficiar.ucrarilor sau a unui Sector de lucrari nu poate f finalizat pe durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor (sau oricare perloada asupra careia Partile au convenit). nu au trecut Testul dupa Terminare: (a) (b) se vor aplica prevederile sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 11.a Inginerul ~i (ii) cu conditia respectarli prevederilor Sub-Clauzei 20.2 intarzieri in Efectuarea Testelor 9 I U Daca Antreprenorul inreqtstreaza Costuri ca urmare a unor lntarzieri nerezonabile a Testelor dupa Terminare cauzate de catre Beneficiar. Dupa primirea tnstllntarll. Se va face 0 evaluare corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a l.4 Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor dupa Terminare In cazul in care sunt indeplinite urrnatoarele concitii: (a) (b) Lucrarile. ca au trecut Testele dupa Daca Lucrarile. nu trec unele sau toate Testele dupa Terminare.Rezultatele Testelor dupa Terminare vor fi redactate ~i evaluate de ambele Parti. suma corespunzatoare necesar a f platita pentru rezultatele necorespunzatoare ale testelor ca daune pentru lucrarile executate necorespunzator este prevazuta in Contract (sau metoda de calculare este definita) ~i Antreprenorul va plaf Beneficiarului aceasta surna pana la expirarea Perioadeide Notificare a Detectiunilor. se va considera ca Lucrarile sau Sectorul de lucrari au trecut Testul dupa Terminare.5 [Revendicarile BeneficiarulUl]' 12. Antreprenorul (i) va in~tiin. care vor fi incluse in Pretul Contractu lui. nu au trecut un Test dupa Terminare ~i Antreprenorul propune corectari sau rnoditicart ale l. sau un Sector de lucrari. din motive care nu se pot atribui Antreprenorului. solicita repetarea. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 2. un Test dupa Terminare a l.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili Costurile suplimentare ~i profitul. Daca ~i in rnasura in care rezultatele necorespunzatoare ~i repetarea Testelor se pot atribui oricareia din cauzele enumerate In sub-paragrafele de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucredlor Neexecutate §i Remedierea Oefec(iunilo1.1 [Revendicarile Antreptenoruluii. (c) atunci Lucranle sau Sectorul de lucran se considera Terminare. apoi.3 Repetarea Testelor Daca tucranle.ucrarilor de catre Beneficiar. Antreprenorul poate fi In~tiintatde catre (sau In numele) Beneficiar ca nu are drept de acces la Lucrari sau Sectorul de lucrari pana cand este convenabil pentru 42 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii $i Echipamente intre versiunea inclusiv Proiectare in limba rornene si Acest document este 0 traducere din versiunea oticlele in limba engleza.

1 Dreptul de a Modifica Modificarile pot f initiate de catre Inginer lnainte de emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea l.ucrari sau Echipamente.nent este traducere oin veisiunee versiunes in /irnba eng}(.3 [Procedura de Modificare].ucrarilor.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] ~i va conveni sau stabili Costurile suplimentare si profitul.ucrarile sau Sectorul de lucrari (dupa caz) au trecut Testele dupa Terminare.ucrarilor.ucrarilor. Antreprenorul va fi exonerat de aceasta obliqane si se va considera ca l. sau (iv) din alte considerente va f in avantajul Beneficiarului. 13. Antreprenorul va avea obliqatia de a executa orice Modificare. 13. 13. la investigarea cauzelor care au condus la rezultatele necorespunzatoare ale unui Testul dupa Terminare sau sa efectueze oricare corectari sau rnodifcari. Antreprenorul (i) va transmite 0 Instiintare Inginerului si (ii) cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20. va avea dreptulla plata Costurilor suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil. confirma sau modifica instructiunea.!i:1 versiunea rornana . sau (iii) aceasta va avea un impact nefavorabil asupra indeplinirii Listei de Garantii. printr-o instructiune sau printr-o solicitare adresata Antreprenorului pentru transmiterea unei propuneri. cu exceptia cazului in care Antreprenorul lnstiinteaza cu promptitudine Inginerul (prezentand detalii justificative) ca (i) Antreprenorul nu poate obtine cu usurinta Bunurile necesare pentru Modificare. Beneficiar. Dupa prirnirea instiintarii. fie prin exprimarea motivatiei pentru care nu se poate conforma (daca este cazul). (li) va reduce costul executiei. Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. (i) va urgenta terminarea l. lnainte de a dispune 0 Modificare. Moditicarile nu vor contine ornisiuni ale lucrarilor care urmeaza sa fie executate de alti antreprenori. Propunerea va f elaborate pe cheltuiala Antreprenorului si va elementele enumerate in Sub-Clauza 13.2 Optimizarea Proiectului Antreprenorul poate transmite oricand Inginerului 0 propunere scrisa care (in opinia Antreprenorului). daca va f adoptata.. intr-o perioada de timp rezonabila de la primirea instiintar] trimisa de (sau in numele) Beneficiar referitoare la perioada de timp convenabila pentru Beneficiar. Apoi Antreprenorul va ave a obliqatia de a efectua corectarile sau rnoditicarile si de a trece acel Test.1 [Revendicarile Antreprenorulw]. (ii) aceasta va reduce slquranta sau compatibilitatea l. care vor fi incluse in Pretul Contractului. (iii) va imbunatati eficienta sau valoarea lucrarilor finalizate.ie« /n limt»: Acest cocu. fie prin transmiterea urrnatoarelor: (a) Conditll Generaie include descrierea proiectului si/sau lucrarii propuse pentru a fi executate si programul ARIC 2006 cticiat« in iirnba engJeza !irnIJa engJeze) J~r7 43 ca:: ete discreoent» /ntro vers. Daca Antreprenorul inreqistreaza Costuri suplimentare ca urmare a unei Intarzieri nerezonabile din cauza Beneficiarului referitoare la permiterea accesului Antreprenorului la l. Daca Antreprenorul nu prirneste aceasta instiintare pe durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor. Inginerul va anula.r .ucrarilor. Antreprenorul va raspunde in scris cat mai curand posibil.o.z/3 prcvafea. Intretiner!i si exploatarii l. Dupa primirea acestei instiintari.3 Procedura Modificare de Daca Inginerul solicita 0 propunere.

care va confirm a de primire. Insotita de fi ernisa de Inginer catre LlJ 0::: _J « :2 0::: CL ::J o Dupa dispunerea sau aprobarea unei Modificari.5 Sume Provizionate Fiecare Surna Provlzionata va f tolosita. ~i la proportia monedelor stabilite pentru efectuarea platii din Pretul Contractului. bunuri furnizate sau servicii. va respinge. Inginerul poate emite urrnatoarele instructiuni: (a) Lucrarea sa fie executata de catre Antreprenor (inclusiv Echipamentele. pentru tucrari. ~i chitante justificative. ~i propunerea Antreprenorului pentru actualizarea Pretului Contractului. Aceste actualizari vor include un profit rezonabil ~i vor tine cont de propunerile transmise de Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Ctauzei 13. Materialele sau serviciile necesar a f furnizate).2 [Optimizarea Proiectulw] sau in alt fel). 13. Antreprenorul nu va intarzia executia lucrarilor pana la primirea raspunsului.4 Plata in Moneda Stabilita Daca Contractu I va prevedea ca plata Pretului Contractului sa fie tacuta in mai multe monede. In acest scop. in conformitate cu instructiunile Inginerului. se va aptica procentul specificat in Anexa la Oterta. 0 sum a pentru cheltuielile generale ~i profit.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili actualizarea Pretului Contractului ~i a Graficului de Plati. in caz de discrepeme versiunee in limba engleza prevaleaza versiunee in limba engleza . 13. calculata ca procent din aceste sume prin aplicarea unui procent (daca exista) specificat in Lista corespunzatoare. integral sau partial. facturi. bonuri (b) La solicitarea Inginerului. Dupa primirea unei asemenea propuneri. ~i a Duratei de Executie. Antreprenorul va furniza documente. la care se retera Suma Provizionata. Daca nu exista un asemenea procent. sau va face comentarii. iar Pretul Contractului va fi modificat corespunzator. si/sau Echipamentele. va Antreprenor. aprobata sau stabllita conform celor de mai sus. Suma total a platita Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de catre Inginer. se vor specifica sumele platibite in fiecare din monedele stabilite.(b) (c) de executie al acestora propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesara a programului de executie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. 13. daca se pot aplica. ~i evaluata potrivit prevederilor Sub-Ctauzei 13. sa fie executata pe baza lucranlor ©ARIC 2006 Inginerul poate dispune ca Modificarea in regie. Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. ~i va aproba.3 [Programul de Executie]. de Modiflcarl.6 Lucrarl in Regie Pentru tucrarl minore sau accidentale. Fiecare instructiune referitoare la executarea solicitarea privind inregistrarea Costurilor.2 [Optimizarea Proiectulw]. se va face referire la proportia existenta sau anticipata a monedelor din Costul Mooiflcaritor. tucrarue vor fi evaluate in inclusiv Proiectare in limba romene §i 44 Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente intre versiunea Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba engleza. Materialele sau serviciile care urmeaza sa fie achizitionate de catre Antreprenor ~i a carer valoare va f inclusa in Pretul Contractului: (i) (ii) sumele reale ptatite (sau care trebuie platite) de catre Antreprenor sl. (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]. Inginerul va raspunde cat mai curand posibil. atunci ori de cate ori se convine 0 actualizare. Pentru fiecare Surna Provizionata.

Antreprenorul va transmite Inginerului.ucrari in Regie incluse in Contract. prin adauqarea sau scaderea ". ~i plata Costurilor suplimentare. Cu exceptia articolelor pentru care Lista l. Daca prevederile Sub-Clauzei se vor aplica. sau dupa ce au fost convenite de catre parti.ucrari. sumele platibile Antreprenorului vor fi actualizate pentru cresterea sau diminuarea costului tortei de rnunca.ucrarilor Provizorii si. prevederile acestei SubClauze nu se vor aplica.ucrari in Regie nu este inclusa in Contract. cate 0 copie a fiecarei situatii va fi sernnata de catre Inginer si restituita Antreprenorului. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20. care vor fi incluse in Pretul Contractului.conformitate cu Listele de l. care vor include urmatoarele detalii referitoare la resursele utilizate la executia lucrarilor din ziua precedenta: (a) (b) (c) numele. 0 prelungire (b) Dupa primirea lnstiintarii. 13. Daca Antreprenorul inreqistreaza (sau va inregistra) lntarzieri si/sau Costuri suplimentare ca rezultat al acestor schimbari ale Legilor sau interpretari. Iunctia si orele prestate pentru Personalul Antreprenorului.ucrarilor.' AR1C 2006 ofrCia/a Intre 45 /. Ulterior. lnainte de a comanda si a Daca vor fi corecte. Inginerul va actiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3. quvernarnentala. 13.fr:ha . prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. calculatii sau chitante corespunzatoare fiecarui Bun. cantitatlle si tipurile de Echipamente si Materiale folosite. Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situatii corecte. al Bunurilor si al altor elemente ale l.7 Actualizarl Generate de Modificari ale Legilor Pretul Contractului va fi actualizat pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legilor Tar!i (inclusiv introducerea unor Legi noi ~i abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea jurldica sau oticiala. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. Antreprenorul va instiinta Inginerul si.ucrarilor in Regie rnentioneaza ca nu este necesara plata.tabelul datelor de actualizare" lnsearnna tabelul completat care cuprinde datele de actualizare inclus in Anexa la Oterta. in dublu exemplar.1 [Re vendlce rile Antreprenorulw]. daca terminarea lucrarilor este sau va fi lntarziata. promulgate ulterior Datei de Baza. Daca nu exista un astfel de tabel al datelor de actualizare. tipul ~i orele prestate pentru Utilajele Antreprenorului l.3 [Prezentarea Situeiiitor Interimare de Lucran]. bon uri . Bunurile pentru Lucrare. a unor Legi.8 Actualizari Generate de Modificari ale Preturilor In aceasta Sub-Clauza. Antreprenorul va transmite Inginerului preturile aferente. identificarea. va ave a dreptul la: (a) a duratei de executie pentru orice astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. si se va aplica procedura de mai jos. tacute ulterior Datei de Baza.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme. Antreprenorul va transmite facturi. lnainte ca acestea sa fie incluse in urrnatoarea Situatie de l. care II va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obliqatiilor sale potrivit prevederilor Contractului.4 [Prelungirea Ouratei de Executie]. . La formularea cererii de plata. Daca Lista de l. situatii cu preturile pentru aceste resurse.

1 [Re vendice rile Antreprenorulw].ucrari. Antreprenorul va transmite Inginerului. sau dupa ce au fost convenite de catre parti. situatii cu preturile pentru aceste resurse. bonuri.3 [Prezentarea Situetiilor Interimare de Lucran].4 [Prelungirea Ouratei de Executie]. cantitatile si tipurile de Echipamente :.conformitate cu Listele de l.tabelul datelor de actualizare' insearnna tabelul completat care cuprinde datele de actualizare inclus in Anexa la Oferta. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.i a Daca vor fi corecte.ucrarilor Provizorii si. sumele platibile Antreprenorului vor fi actualizate pentru cresterea sau diminuarea costului tortei de rnunca. 13. Inginerul va actiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 0 prelungire (b) Dupa primirea lnstiintarli. 13. in dublu exemplar. Daca Lista de l. :. care vor fi incluse in Pretul Contractului. inainte ca acestea sa fie incluse in urrnatoarea Situatie de l. daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata. Cu exceptia articolelor pentru care Lista Lucrarilor in Regie mentioneaza ca nu este necesara plata.i abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea juridica sau oficiala. prin adauqarea sau scaderea Conditii Clenera!Ei ARIC 200f) In caz de oiscrecerte intre versiunea 45 /n I/rnba rctnen» Aces! docu{nent 0 treouce:« du: versiunea oiiciel« in linlba enqte:» \/ersiunea if' hrnba enQlezr3 prevaleazf_) vers/unea u: finlba englezB §! . care II va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obliqatiilor sale potrivit prevederilor Contractului.. care vor include urmatoarele detalii referitoare la resursele utilizate la executia lucrarilor din ziua precedents: (a) (b) (c) numele.ucrari in Regie nu este inclusa in Contract. si se va aplica procedura de mai jos. Daca prevederile Sub-Clauzei se vor aplica.. La formularea cererii de plata. Antreprenorul va instiinta Inginerul si. Daca Antreprenorul inreqistreaza (sau va inregistra) Intarzieri si/sau Costuri suplimentare ca rezultat al acestor schimbari ale Legilor sau interpretari.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de a acestor probleme. cate 0 copie a fiecarei situatii va fi sernnata de catre Inginer si restituita Antreprenorului.. promulgate ulterior Datei de Baza.8 Actualizari Generate de Modificari ale Preturilor In aceasta Sub-Clauza. Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situatii corecte. solutionare 3.7 Actuallzari Generate de Modificari ale Legilor ---------------- Pretul Contractu lui va fi actualizat pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legilor Tarii (inclusiv introducerea unor Legi noi :. al Bunurilor :.. lnainte de a comanda Bunurile pentru Lucrare. quvernamentala. calculatii sau chitante corespunzatoare fiecarui Bun. cu conditia respectarli prevederilor Sub-Clauzei 20.i al altor elemente ale l. prevederile acestei SubClauze nu se vor aplica. Ulterior. .i Materiale folosite.ucrarilor. identificarea.ucrari in Regie incluse in Contract. Antreprenorul va transmite Inginerului preturile aferente. a unor Legi. Antreprenorul va transmite facturi. si plata Costurilor suplimentare. va avea dreptulla: (a) a duratei de executie pentru orice astfel de lntarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. tacute ulterior Datei de Baza. tunctia si orele prestate pentru Personalul Antreprenorului. prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. tipul si orele prestate pentru Utilajele Antreprenorului t. Daca nu exists un astfel de tabel al datelor de actualizare.

un indice provizoriu. fiecare indice va fi convertit In moneda relevanta de plata. In lipsa unui indice curent de pret disponibil.valorilor determinate prin aplicarea formulelor prevazute In aceasta SubClauza. "En". care se aplica fiecarui element relevant de cost din tabel cu 49 de zile inainte de ultima zi a perioadei (Ia care se refera Certificatul de Plata respectiv).. "Mo" sunt indicii de pre] de baza sau preturile de reterinta. . Daca exista In~oieli asupra provenientei acestora.Pn" este coeficientul de actualizare care urrneaza a fi aplicat valorii de contract estimate In moneda relevanta pentru lucrarea realizata In perioada .n". Formulele vor fi de urmatorul tip: Pn avb ~ Ln e +c En Eo Mn Mo + .b".d" sunt coeficienti care reprezinta ponderea estirnata a fiecarui element relevant de cost In executia Lucrarilor. pentru emiterea Certificatelor Interimare de Plata. dupa cum este evaluate In conformitate cu Lista corespunzatoare §i aprobata In Certificatele de Plata. In acest scop. unde: . .Ln". Actualizarea va fi recalculate corespunzator atunci cand un indice curent de pret este 46 @ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii si Echipamente mclusiv Proiectare In limba romana ~i Acest document este a traducere din versiunea oticiele in {rmba eng/eza. acestla vor fi stabi'iti de catre Inginer.Lo". la cursul de schimb al acestei monede. cinci din tabelul cu date de actualizare) In scopul clarificarii provenientei: desi aceste date (si respectiv aceste valori) pot sa nu corespunda indicilor de pret de baza. reprezentand partea neactualizabila din platile contractuale. pentru fiecare rnoneda In care se plateste Pretul Contractului. utilaje §i materiale. respectiv. exprimati in moneda relevanta de plata. explicitat in tabelul datelor de actualizare. "Eo". conform formulelor. stabilit de catre Banca Nationala a Tarii.n". care corespund fiecarui element relevant de cost. . prin prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze. asa cum este stabilit In tabelul datelor de actualizare. se va considera ca Valoarea de Contract Acceptata include sumele necesare pentru a acoperi eventuala crestere sau scadere a costurilor. Inginerul va stabili. Actualizarea care urrneaza a fi aplicata valorii platibile Antreprenorului. Nu se va aplica nici 0 actualizare la Iucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturiior curente. In cazurile In care . §i . Se vor utiliza indicii de pret sau preturile de reterinta prevazute In tabelul cu datele de actualizare. . In rnasura In care. se va face referire la valorile indicilor la datele prezentate (lnscrise In coloanele patru si. "Mn" sunt indicii curenti de pret sau preturile de reterinta pentru perioada . din data mentionata mai sus pentru care se cere sa se aplice indicele. aceasta pericada fiind 0 luna.c'. "a" este un coeficient fix. exprimati In moneda relevanta de plata.rnoneda indicilcr''(prevazuti In tabel) nu este moneda relevanta pentru plata. va fi determinata. . versiunea in /imba eng/eza preva/eaz8 versiunea in /imba eng/eza in caz de discrepante iotre versiunea . astfel de elemente de cost inscrise in tabel pot reprezenta resurse cum ar fi Iorta de munca. nu se asiqura 0 cornpensatie totala pentru crestere sau diminuare. in atara de cazul in care Anexa la Oterta este prevazut altfel. la Data de Baza.

Pretul Contractu lui va fi stabilit In conseclnta. Daca Antreprenorul nu reuseste sa termine l. Valoarea totala a platii In avans.ucrarilor. impozitele si onorariile pe care acesta trebuie sa Ie plateasca potrivit prevederilor Contractului. (c) cantltatlle care pot fi incluse In Listele de cantitaf vor si nu vor f considerate cantitaf reale si corecte ale Antreprenorul urrneaza sa Ie execute. moneda ~i procentul din Valoarea Contractului. ca urmare a Mooltlcanlor. Ponderile (coeficientii) pentru fiecare dintre factorii de cost stabiliti In tabelul (tabelele) cu datele de actualizare vor fi corectate numai daca s-au dovedit nerezonabile. sub forma unui lmprurnut tara dobanda. In vederea mobillzarii sl prolectarii. dupa ce Antreprenorul va prezenta 0 qarantie In conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. numarul si datele achitarii transelor (daca sunt mai multe decat una).7 [Actualizari Generate de Modificari ale Legiloij. fi cantitatl estimate l. iar Pretul Contractului nu va fi modificat In functie de aceste costuri. neechilibrate sau inaplicabile.2 [Garantia de Buna Executie] ~i (ii) 0 qarantie de Condltii Generale ©ARIC 2006 47 in caz de discrepante intre versumee in limba rornana $1 Acest document este 0 treducete din verslLJOea oiiciele in limba enotee«. actualizarea preturilor dupa aceasta perioada va fi tacuta utllizand sau (i) fiecare indice sau pret aplicabil cu 49 de zile lnainte de data de expirare a Duratei de Executie a l. In functie de care dintre acestia este rnai favorabil pentru Beneficiar. Antreprenorul va plati to ate taxele. cu exceptia celor specificate In Sub-Clauza 13. si va face obiectul unor actualizari In conformitate cu prevederile Contractul.ucrarllor pe care de cantltatl vor fi inaplicabile pentru (d) Daca 0 parte din l. si 0 cantitate sau pret care vor fi incluse lntr-o Lista utilizate pentru scopurile rnentionate In Lista ~i pot fi alte scopuri.1 Pretul Contractului Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor (a) Speciale: (b) Pretul Contractului va f Valoarea de Contract Acceptata ca surna fortetara sl va face obiectul unor actualizarl In conformitate cu prevederile Contractului.ucrari urrneaza a fi platita conform cantitatilor furnizate sau lucrarilor efectuate. 14. vor fi cele rnentionate In Anexa la Oferta. Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plata pentru prima transa a Avansului dupa primirea unei Situatii de l. sau (ii) indicele sau pretul curent.ucrari (potrivit prevederilor SubClauzei 14.2 Plata in Avans Beneficiarul va efectua 0 plata In avans. 14.disponibil. prevederile referitoare la rnasurare si evaluare vor fi rnentionate In Conditiile Speciale.3 [Prezentarea Situeiillor Interimare de Lucran)) ~i dupa ce Beneficiarului i se vor prezenta (i) Garantia de Buna Executie potrlvit prevederilor Sub-Clauzei 4. vetsiunee in limb» engleza prevaleaza vereiunee in luno« enqte:» . Aceasta Sub-Clauza nu va avea aplicabilitate In cazul in care qarantia nu este prezentata Beneficiarului. sau cuantumul avansului nu este specificat In Anexa la Oferta.ucrarile In perioada Duratei de Executie.

0 situatle de lucrari.8 [Actualizari Generate de Modificari ale Preturilotj. Daca plata In avans nu a fost rambursata cu 28 de zile Inainte de data expirarii qarantiei. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrar] Antreprenorul va transmite Inginerului. prevazut In Anexa la Oterta. Clauzei 16 [Suspendarea §i Rezilierea Contractului de cetre Antreprenotj sau Clauzei 19 [Forta Majora] (dupa caz). mai putin Sumele Provizionate ~i valoarea deducerilor va fi de 25 de procente (25%) din valoarea fiecarui Certificat de Plata (cu exceptia platii In avans. la totalul sumelor de mai sus. irnpreuna cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind evolutia lucrarilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. orice surna care trebuie adauqata sau dedusa datorita rnoditicarit legilor ~i pretu rilor. dar excluzand articolele descrise In sub-paragrafele de la (b) la (g) de mai jos. orice surna care este dedusa ca retinere. calculata prin aplicarea procentului de retinere. care vor fi exprimate In monedele In care se plateste Pretul Contractului.21 [Rapoarte privind Evotutie Lucrarilotj. la starsitul perioadei de plata staoilita In Contract (sau la starsitul fiecarei luni.7 [Actualizari Generate de Moditiceti ale Legilotj ~i Sub-Clauzei 13. In sase exemplare. In ordinea de mai jos: (a) valoarea estirnata a contractului pentru Lucrarile executate ~i Documentele Antreprenorului elaborate pana la starsitul lunii (inclusiv Modificarile. prevazuta In Anexa la Oterta: Conditii de Contract pentru Constructii in caz de discrepente ~i Echipamente intre versiunea mclusiv Proiectare in limba romene $1 (b) (c) 48 ©ARIC 2006 Acest document este 0 traducere dm verstunee ofiCiala in !imba engleza versiunea in limba englez8 prevaleaza vetsumee in !imba enqtez« . Cu exceptia cazului In care In Anexa la Oterta se specifica alte procente: (a) In Certificatele de Plata deducerile vor incepe sa se taca In momentulln care valoarea tuturor platilor interimare autorizate (cu exceptia platii In avans. daca nu este stabilita). 14. o (b) Daca plata In avans nu a fost rambursata inalnte de emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l. Antreprenorul va prelungi valabilitatea qarantiei pana la rambursarea platii In avans.ucrarilor. Plata In avans va fi rambursata prin deduceri procentuale din Certificate Ie de Plata. pana cane suma astfel retinuta de catre Beneficiar va ajunge la limita Sumei Hetinute (daca exists). totalul diferentei ramase se va plati imediat de catre Antreprenor Beneficiarului. Aceasta qarantie va fi ernisa de catre 0 entitate ~i dintr-o tara (sau alta jurisdictie) aprobata de catre Beneficiar. si va avea formatul anexat Conditiilor Speciale sau alt format aprobat de catre Beneficiar. dupa caz. deducerilor ~i a restituirii sumelor retmute) In monedele ~i proportiile acestora In plata In avans. intr-o forma aprobata de catre Inginer. ~i valoarea acesteia poate fi redusa progresiv cu sumele rambursate de catre Antreprenor.valoarea ~i In moneda stabilite pentru plata In avans. Situatia de lucrari va include urmatoarele valori. incluse In Certificatele de Plata. In care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considera lndreptatit. Garantia prezentata de catre Antreprenor va fi valabila ~i va rarnane In vigoare pana la data rambursarii avansului. sau lnainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezi/ierea Contractului de cetre 8eneficiatj. deducerilor ~i restituirii sumelor retinute) depaseste 10 procente (10%) din Valoarea de Contract Acceptata. pana In momentulln care plata In avans va fi rambursata.

la Certificatele Interimare de Plata se vor adauqa. Antreprenorul va transmite estimari provizorii ale platilor estimate a fi datorate la starsitu' fiecarui trirnestru. inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicari. !?i daca se constata ca evolutia reala este mai lenta decat cea pentru care s-a fundamentat graficul de plati. Prima estimare va fi transrnisa In termen de 42 de zile dupa Data de Incepere. Daca listele la care se face referire In sub-paragrafele (b)(i) sau (c) (i) de mai jos nu sunt incluse In Anexa la Oterta. !?i deducerea sumelor aprobate In Certificatele de Plata anterioare.3. (b) (c) Daca In Contract nu este inclus un grafic de plati. chitante. (g) 14.ore« in limba romen« '31 Aces! docurnent este 0 traducere din verst/mea ottcta!~) in Itmba engleza versn. daca vor fi lndeplinite urrnatoarele (a) Antreprenorul: (i) a pastrat evidente satisfacatoare (inclusiv comenzi.ucrarilor. (i) sume suplimentare pentru Echipamentele !?i Materialele. Inginerul va stabili si aproba adauqarea Plata. !?i (ii) deduceri. atunci Inginerul poate actiona In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.ucrarile Permanente. In situatia In care valoarea de contract a acestor Echipamente !?i Materiale este lnclusa ca parte a Lucranlor Permanente potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14. cu exceptia altor prevederi ale acestui grafic: (a) transele prevazute In acest grafic de plati vor fi valorile de Contract estimate In conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al SubClauzei 14.nc. aceasta Sub-Clauza nu se va aplica.5 [Stabilirea Modului de Soluiionarej pentru a conveni sau stabili valorile transelor care sa ia In considerare masura In care evolutia lnreqistrata este mai lenta decat cea pentru care s-au fundamentat transele de plata. ARIC 2006 49 I~. (f) orice alte adauqir: sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau In alt fel.5 [Echipamente §i Materiale destinate Lucrariloij nu se vor aplica. prevederile Sub-Clauzei 14.'.: in limb» enate:» prevaleaza verst/mea in It/11baeoctez« . care trebuie adauqate sau deduse pentru Echipamente !?i potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. atunci. daca transele prevazute In grafic nu sunt conforme cu evolutia reala.5 [Echipamente §i Materiale destinate Lucrariloij. care trebuie adauqate sau deduse pentru plata In avans !?i potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.4 Graficul de P1ati Daca In Contract este prevazut un grafic de plati care sa specifice procentele In care se va plaf Pretul Contractului.3 [Prezentarea Situeililor Interimare de Lucran].ucrarilor. care au fost expediate pe Santier pentru a fi Incorporate In l. pana la emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l.5 Echipamente ~i Materiale destinate l. Inreqistrari privind Costurile !?i utilizarea Echipamentelor !?i Materialelor). orice sume Materiale.3 [Prezentarea Sltueiiitot Interimare de Lucran].(d) (e) orice sume rarnbursari. Inreqistrata In executia l. insotita de documente sumelor In Certificatele conditii: Interimare de (ii) Condit! Generate (1. !?i a transmis 0 situatie de plata pentru Costul de procurare !?i livrare a Echipamentelor !?i Materialelor pe $antier. 14.2 [Plata in Avansj. Dispute §i ArbitraJ]. potrivit prevederilor sub-paragrafului (e) al Sub-Clauzei 14.ucrarilor In situatia aplicarii acestei Sub-Clauze. Estimarile revizuite vor fi transmise trimestrial. de dtscrepante caz imre vers. care sunt disponibile pentru verificare.

Inginerul nu va avea obliqatia de a emite. In Certificatul de Plata se va aplica 0 deducere care va f echivalentul sumei suplimentare pentru Echipamentele ~i Materialele respective ~i va f in aceleasi monede ~i aceleasi proportii ca ~i suma suplimentara.]. cu orice alte documente solicitate in mod rezonabil. in conformitate cu prevederile Contractului. 50 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii si Echipamen!e intre versiunea inclusiv Proiectare in limba romene $1 Acest document este 0 traducere din versiunea oticiele in limba engleza. Apoi.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari. care a fost transmis Inginerului irnpreuna cu dovada platii transportului ~i a aslqurarii. Moneda de plata pentru sumele suplimentare va f aceeasi cu cea in care se va efectua plata atunci cand valoarea de contract va fi inclusa in situatia de lucrari potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14. ~i au fost livrate si depozitate corespunzator pe $antier si sunt protejate irnpotriva pierderii. (ii) au fost irnbarcate ~i sunt in drum spre $antier.6 Emiterea Certificatelor de Plata Interimare Nici 0 surna nu va fi confirrnata sau platita pana cand Beneficiarul nu a primit si aprobat Garantia de Buna Executie. 14. in caz de discreoeote versiunee in limba engleza prevaleaza versiunea in timbe engleza .ucrarilor. lnainte de emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l. si par sa corespunda prevederilor Contractului.justificative ~i de asemenea: (b) Echipamentele ~i Materialele respective: (i) vor fi cele cuprinse in listele Anexa la Oterta pentru plata la expedierea pe $antier. ' Sumele suplimentare care urrneaza sa fie confirmate vor constitui echivalentul a optzeci de procente (80%) din costul stabilit de catre Inginer pentru Echipamente ~i Materiale (inclusiv livrarea pe $antier). un Certificat Interimar de Plata pentru 0 surna care (dupa retineri ~i alte deduceri) va fi mai mica decat valoarea minima a Certificatelor Interimare de Plata (daca exista) prevazuta in Anexa la Oterta. Inginerul va transmite 0 instuntare Antreprenorului. precum ~i cu 0 qarantie bancara erntsa intr-o forma ~i de catre 0 entitate aprobate de catre Beneficiar. In aceasta eventualitate. la valoarea ~i moneda echivalenta sumei datorate potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. deqradarii ~i deteriorarii: sau [] (J I (c) Echipamentele ~i Materialele respective: (i) (ii) vor fi cele cuprinse in listele Anexa la Oterta pentru plata la livrarea pe $antier. tinand cont de documentele rnentionate in aceasta Sub-Clauza ~i de valoarea de contract pentru Echipamente ~i Materiale. deqradarli ~i deterioraru. ~i (iii) sunt descrise in avizul de expeditie sau alt document de transport. in termen de 28 de zile dupa primirea Situatiei de Lucrari ~i a documentelor justificative Inginerul va emite catre Beneficiar. Certificatul Interimar de Plata in care vor fi incluse suma de plata stabilita in mod echitabil de catre Inginer ~i detaliile justificative aferente. ~i va f valabila pana cand Echipamentele ~i Materialele vor fi depozitate corespunzator pe $antier si protejate Irnpotriva pierderii.2 [Plata in Avans]. aceasta qarantie poate fi prezentata lntr-un format similar cu cella care s-a tacut referire in Sub-Clauza 14.

n 'liersiunea I'n ijrnba enqleza V(:Y. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale.7 Platile Beneficiarul (a) va plati Antreprenorului: (b) (c) prima transa din plata in avans.i. pentru plata fiind necesara indeplinirea ambelor conditii. daca exista).7 [Platile]. Plata sumelor datorate in fie care rnoneda va fi tacuta In contul bancar precizat de Antreprenor ~i in tara platii (pentru moneda respectiva) specificate in Contract.2 [Plata in A vans]. dupa ce Sectorul AR!C 2006 Aces! ciocUinent esse C iraduc6:t? .:. Inginerul va autoriza plata catre Antreprenor pentru prima jumatate din Sumele Hetinute. ~i vor fi platite in acea moneda. 14. Aceasta perioada se va considera ca in cepe la data pentru plata.7 [Platile].i f' Un Certificat Interimar de Plata nu va fi refuzat la plata pentru alt motiv in atara de urrnatoarele: (a) daca un bun furnizat sau 0 lucrare executata de catre Antreprenor nu se contorrneaza prevederilor Contractului.. valoarea acestei lucrari sau obliqatii poate fi retinuta pana la terminarea lucrarii sau indeplinirea obliqatiei. Antreprenorul va avea dreptul sa primeasca costuri de tinantare aferente perioadei de intarziere calculate lunar pentru suma neplatlta. si suma aprobata in Certificatul Final de Plata in termen de 56 de zile dupa primirea de catre Beneficiar a Certificatului de Plata. fiind notificat de catre Inginer in acest scop. in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.. consirntamantul sau satistactia Inginerului.9 Plata Sumelor Retinute Dupa ce Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor a fost em is ~i Lucrarile au trecut toate testele specificate (inclusiv Testele dupa Terminare. aceste dobanzi vor fi calculate la rata de scont publicata de banca centrala din tara monedei in care se face plata la care se adauqa 3 puncte procentuale. fara a se lua in considerare (In cazul sub-paragrafului (b)) data la care se emit Certificate Ie Interimare de Plata. ---- Intarzlerl in Efectuarea Platilor Daca Antreprenorul nu va pnrru plata In conformitate cu prevederile SubClauzei 14. procentul corespunzator al primei jurnatan din Sumele Hetinute va fi autorizat la plata.iunea (0 lirnba O(rQiez3 preva/eaz0 v=rsiune» /n iirnb2 engleza " 51 in ce: de discrepante intre versiunea lirnba (ornana . ~i tara prejudicierea oricarui alt drept sau despaqubire. 14.2 [Garantia de Bun« Executie] si Sub-Clauzei 14. in termen de 42 de zile dupa emiterea Scrisorii de Acceptare sau in termen de 21 de zile dupa primirea documentelor. si/sau daca Antreprenorul nu a reusit sau nu reuseste sa execute 0 lucrare sau sa respecte 0 obliqatie. Antreprenorul va avea dreptul la aceasta plata tara 0 notificare oficiala. Daca pentru un Sector de lucrarl a fost em is Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor.8 ----. aprobarea. costul remedierii sau al inlocuirii poate fi retinut pana cane remedierea sau inlocuirea au fost finalizate. Nu se va considera ca un Certificat de Plata confirrna acceptul. speclticata in Sub-Clauza 14. sau certificare 14. suma aprobata in fiecare Certificat Interimar de Plata in termen de 56 de zile dupa primirea de catre Inginer a Situatiei de Lucrari ~i documentelor justificative. (b) In orice Certificat de Plata Inginerul poate sa taca corecturi sau modificari care in mod normal ar fi trebuit sa fie aplicate unui Certificat de Plata anterior.

potrivit prevederilor Contractului. Antreprenorul va pregati si va transmite Inginerului situatia finala. 14. In Daca Inginerul nu va f de acord sau nu va putea verifica 0 parte a situatiei finale. Aceste Conditii se refera la situatia de plata asupra careia s-a cazut de acord ca fiind Situafia Finala de l. Antreprenorul va transmite Inginerului. In sase exemplare. restul rarnas de platit din Sumele Hetinute va f autorizat la plata de catre Inginer pentru a f platit Antreprenorului. Antreprenorul va transmite Inginerului. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. Inginerul va fi indreptatit sa retina costul estimat al acestor tucrari pana la executarea acestora. urrnatoarele: (a) (b) valoarea tuturor tucraritor executate conform prevederilor Contractului.6 (b) (c) Inginerul va emite un certificat In conformitate [Emiterea Certificatelor Interimare de Plata]. Situatia finala de lucrari. Antreprenorul va transmite orice inforrnatii suplimentare pe care Inginerul Ie va sollcita In mod rezonabil ~i va efectua toate modificarile convenite de comun acord. c') Daca raman tucran de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada de Garantie] sau Clauzei 12 [Testele dupe Terminare].de lucrari a trecut toate testele. Procentul corespunzator pentru fiecare Sector de tucrari va fi valoarea procentuala a Sectorului de tucran rnentlonata In Anexa la Oferta. asa dupa cum s-a convenit. care sa prezinte In detaliu. Imediat dupa expirarea ultimului termen al Perioadei de Notificare a Defectiunilor.11 Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrarl termen de 56 de zile de la emiterea Procesului Verbal de Heceptie Finala.10 Situatia de Lucrarl la Terminare Tn termen de 84 de zile dupa emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea Lucraritor. Ulterior. ~i 0 estimare a oricaror alte sume pe care Antreprenorul Ie consldera ca Ii vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. intr-un format aprobat de catre Inginer. Sumele estimate vor fi prezentate In Situatia de lucrar' la terminare. cu prevederile Sub-Clauzei 14. Insotita de documentele justificative.ucrari. In sase exemplare. procentul corespunzator din a doua jurnatate din Sumele Hetinute va fi autorizat ~i platlt imediat dupa data de ex pi rare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru Sectorul de lucrari. versiunea In limba eng/eza preveteeze versiunea in /imba eng/eza in caz de discreperte intre versiunea . sau In alt tel. insotlta de documente justificative.ucrarilor pentru un Sector de tucrarl. sumele reprezentand procentul corespunzator pentru nici una din jurnatatite Sumelor Hetinute pentru Sectorul respectiv nu vor f autorizate la plata conform prevederilor acestei Sub-Clauzei. Situatia de iucrari la terminare. 52 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructu ~i Echipamente inclusiv Proiec!are in /imba romerui §i Acest document este a traducere din versiunea oficia/a in /imba eng/eza.3 [Prezentarea Situeiiitor Interimare de Lucran]. ~i orice alte sume la care Antreprenorul se considers indreptatit. Daca valoarea procentuala a unui Sector de iucrari nu este inclusa In Anexa la Oferta. care sa contina: (a) valoarea tuturor lucraritor executate In conformitate cu prevederile Contractului pana la data mentionata In Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor. Daca a fost emis un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l. orice alte sume la care Antreprenorul se considera Indreptatit. 14.

Aceasta scrisoare po ate confirma ca descarcarea intra in vigoare la data la care Antreprenorul va primi Garantia de Buna Executie si restul de plata. Inginerul va solicita Antreprenorului sa 0 depuna.nne 53 intte versicne«: in limba rornanc7 ~i Acest document este 0 traducere dl/1 versnmee otic/ala in !!lnba engleza versiune» in limba engiezel prevaleaztl versu. care va mentions: (a) (b) suma finala care este datorata.ucrari. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.ne» in iiuib« englez8 .ucrarilor.4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.ucrari reprezinta valoarea finala ~i cornpleta a tuturor sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau in leqatura cu acesta. dupa caz.15 Moneda in care se Efectueaza Plata Condit:! Generale Pretul Contractu lui va fi platit in moneda sau monedele rnentionate in Anexa la Oterta.14 ---------------- incetarea Responsabilitatii Beneficiarului Beneficiarul nu va mai avea nici 0 obliqatie fata de Antreprenor in nici un fel sau pentru nici 0 problema in leqatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia l. Aceasta Sub-Clauza nu va limita responsabilitatile Beneficiarului privind obliqatiile sale de despaqubire in caz de frauda.ucrari ~i a scrisorii de descarcare in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14. descrisa in Sub-Clauza 14. luandu-se in considerare toate sumele platite anterior de catre Beneficiar ~i toate sumele la care Beneficiarul este indreptatit. in pofida rnodificarilor situatiei finale asupra carora s-a cazut de acord. Antreprenorul va transmite 0 Scrisoare de Descarcare care va confirma ca totalul Situatiei Finale de l. Inginerul va transmite Beneficiarului (cu 0 copie adresata Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plata pentru partite din situatia finala asupra carora s-a cazut de acord. In cazul in care Antreprenorul nu va depune situatia in termen de 28 de zile. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale. Certificatul Final de Plata.ucrari in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14. Inginerul va emite Certificatul Final de Plata pentru 0 surna pe care 0 va stabili ca fiind in mod corect datorata.12 [Scrisoarea de Descarcare]. qreseala deliberate sau comportament necorespunzator.12 Scrisoarea de Descarcare La prezentarea Situatiei Finale de l. data la care descarcarea va deveni efectiva.5 [Solutionarea pe Cale Amiabila]. daca se AF~iC 2006 III de ctscrep. cu exceptia cazului in care Antreprenorul a inclus in mod expres 0 surna pentru aceasta: (a) (b) in sltuatla Finals de l. 14.ucrari.11 [Prezentarea Situeiiilor Finale de Lucran] si Sub-Clauzei 14. in final. ~i diterenta (daca exista) datorata Antreprenorului de catre Beneficiar sau Beneficiarului de catre Antreprenor. Daca disputa este solutionata. ~i de asemenea in Situatia de l. in urma discutiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident ca exista 0 disputa.10 [Situatia de iucren te Terminare] (cu exceptia problemelor sau situatiilor aparute dupa emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l.11 [Prezentarea Situetiitor Finale de Lucran] ~i Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Descarcare]. 14. Daca Antreprenorul nu a depus Situatia Finala de l.ucrari.ucrari la Terminare. Inginerul va emite Beneficiarului. 14.Daca.13 Emiterea Certificatului Final de Plata In termen de 28 de zile de la primirea Situatiei Finale de l. 14.ucrartlor). Antreprenorul va preqati ~i va transmits Beneficiarului (cu 0 copie pentru Inginer) 0 Situatie Finala de l.

daca partile nu au convenit altfel. Beneficiarul poate recupera diterenta acestei sume din sumele pe care Ie are de platit Antreprenorului in alte monede.rnentioneaza (a) mai mult de 0 rnoneda.5 [Respingerea] sau Sub-Clauza 7.1 de catre Beneficiar lnstllntarea de Remediere Daca Antreprenorul nu reuseste sa-si Indeplineasca una din obliqatiile prevazute in Contract. sa corecteze qreseala si sa 0 remedieze Intr-o perloada specificata ~i rezonabila de timp.ucrarite sau cesioneaza Contractul fara sa obtina mclusiv Proiectare in limba (amana $1 54 ©ARIC 2006 Condrtii de Contract pentru Constructs :. ernisa potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.2 Rez ilie rea Contractului de catre Beneficiar Beneficiarul (a) va fi inoreptatlt sa rezilieze Contractul daca Antreprenorul: nu reuseste sa respecte prevederile Sub-Clauzei 4.6 [Lucrari de Remediere]. Inginerul poate sa solicite Antreprenorului.1 [In§tiintarea de Remediere]. 15.ocala: (i) procentele sau sumele Monedei Locale sau Strains ~i cursu rile fixe de schimb stabilite pentru calcularea platitor vor fi cele rnentionate in Anexa la Oferta. nu reuseste..3 [Prezentarea Situeiiitor Interimare de LucranJ vor fi tacute in monedele ~i procentele specificate in sub-paragraful (a) (i) de mai sus. tara justificari rezonabile: (i) (ii) sa realizeze tucrarile in conformitate cu de a nu prevederile Clauzei 8 sau sa sotutioneze cerintele unei instiintar].5 [Sume Provizionate] si Sub-Clauzei 13.2 [Garantia de Buna ExecuJiel sau cerintele unei instiintari potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. (d) subcontracteaza toate l. daca 0 surna platibila Beneficiarului de catre Antreprenor intr-o anurnlta moneda depaseste suma platibila Antreprenorului de catre Beneficiar in acea rnoneda. in termen de 28 de zile de la primirea acesteia. ~i daca in Anexa la Oterta nu se rnentioneaza nici un curs de schimb. se vor aplica cursu rile de schimb de la Data de Baza stabilite de banca nationala a Tarii. lnterzieree §i Suspendarea Lucrarilor]. [lnceperea. printr-o Instiintare. (b) (c) abanconeaza Lucrarile sau dernonstreaza in alt fel intentia continua indeplinirea obligatiilor din cadrul Contractului. (b) (c) plata daunelor specificate in Anexa la Oterta se va face in monedele ~i procentele specificate in Anexa la Oterta: platite efectuate de Antreprenor catre Beneficiar vor fi tacute in moneda in care suma a fost cheltuita de catre Beneficiar sau in moneda care este convenita de ambele Parti. ~i (iii) alte plati ~i deduceri potrivit prevederilor sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 14. (d) (e) ReztrSontractului 15.i Echipamente Acest document este a traducere din versiunea oticiele in limba engleza versiunee in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza in caz de discrepante intre versiunea . (ii) platile ~i deducerile in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13. plati!e se vor face dupa cum urrneaza: de Contract Acceptata a fost exprirnata doar in Moneda daca Valoarea l.7 [Actualizari Generate de Modificari ale Legilor] vor fi tacute in monedele ~i procentele aplicabile acestora.

Beneficiarul !?i aceste entitati vor putea folosi apoi Bunurile. ajunge la un acord cu creditorii sai. va putea sa rezilieze Contractul si sa evacueze Antreprenorul de pe $antier. Orice dlterenta rezultata din aceasta tranzactie va fi platita apoi Antreprenorului. Beneficiarul va transmite 0 lnstiintare prin care Utilajele Antreprenorului si Lucrarile Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe $antier sau In apropierea $antierului. aqenti sau Subantreprenori dau sau se otera sa dea (direct sau indirect). a defavoriza sau nu oricare persoana care are leqatura cu Contractul. destasoara In continuare 0 afacere sub coordonarea unui administrator judiciar.2 [Rezilierea Contractului de cetre Beneficiarj a intrat in vigoare. tn modul descris In acest sub-paraqraf (f). prirneste un ordin de punere sub sechestru Tmpotriva sa. dar. sau da sau se otera sa dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mita. curator sau manager In beneficiul acestor creditori. dupa ce 0 instiintare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. Tn cazurile descrise In sub-paragrafele (e) sau (f). sa rezilieze imediat Contractul. Beneficiarul. sau daca se intampla orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor In vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau evenimente.3 Evaluarea la Data Rezilierii De indata ce este practic posibil. Documentele Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare Tntocmite de Antreprenor sau In numele acestuia. viata sau proprietatea sau pentru siquranta l. aceste articole pot fi vandute de catre Beneficiar pentru recuperarea datoriei. prin Instiintare. Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului. Beneficiarul va putea. Dupa reziliere Antreprenorul va parasi $antierul si va Bunurile solicitate. nici un alt drept preda Inginerului toate si orice alte documente va face to ate eforturile incluse In lnstiintare (i) si (ii) pentru a proteja Dupa reziliere. sau a favoriza sau nu. to ate Documentele Antreprenorului de proiectare intocrnite de sau pentru el. cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului. si alte sume datorate Antreprenorului pentru lucrarile executate In conformitate cu 55 . favor.ucrarilor. sau daca oricare din membrii Personalului Antreprenorului. Beneficiarul poate finaliza l.ucrarilor. stimulente sau recompense. In termen de 14 zile dupa transmiterea unei lnstiintari catre Antreprenor. Optiunea Beneficiarului de a rezilia Contractu I nu va prejudicia al Beneficiarului prevazut In Contract sau alt drept. 15.ucrarile prin torte proprii si/sau cu alte entitati. comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recornpensa pentru: (i) (ii) a actiona sau a Inceta sa actioneze In leqatura cu Contractul. Stimulentele !?i recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau dreptulla rezilierea Contractului. Antreprenorul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora. Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile SubClauzei 3. Antreprenorul pentru a respecta imediat orice instructiuni rezonabile pentru cesionarea oricarui contract de subantrepriza.(e) (f) aprobarea necesara: devine falit sau insolvabil. unei persoane.5 [Stabilirea Modu/ui de Solutionarej pentru a conveni sau stabili valoarea l. Tn oricare din aceste evenimente sau circurnstante. intra In proces de lichidare. Daca pana la data din lnstilntare Antreprenorul nu a reusit sa efectueze 0 plata datorata Beneficiarului.

?i Echipamente tntre versiunea inclusiv Proiectare in limba romene §i Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala In limba enqteze. 0 dovada concrete sau plata.3 [lncetarea Executiei l.ucrarilor (sau sa reduca ritmul de executie) pana la data la care Antreprenorul va primi.2 Beneficiarul o I C) (b) (c) actiona In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2. sista platile urmatoare catre Antreprenor pima cand costurile de proiectare.ucrerlior §i Retragerea Utilajelor AntreprenorulUl] ~i va fi platlt In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19. ~i toate celelalte costuri suportate de catre Beneficiar au fost stabilite si/sau recupera de la Antreprenor pierderile si daunele suportate de catre Beneficiar ~i orice alte costuri suplimentare pentru terminarea Lucrarllor.3 [Evaluarea la Data Rezilieril]. executie.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de cetre Beneficiarj sau Sub-Clauzei 14.2 [Rezilierea Contractului de cetre Antreprenorj. daune ~i costuri suplimentare Beneficiarul va plati Antreprenorului diterenta.ucrarile sau pentru a aranja ca Lucrarile sa fie executate de catre alt antreprenor. Actiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensan fin~nciare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. Daca Antreprenorul primeste. daca va primi.7 [Platile]. Dupa reziliere.1 Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Executia Lucrarilor sau Rezilierea Contractului de catre Antreprenor Daca Inginerul nu reuseste sa ia 0 decizie leqata de 0 certificare In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14. daunelor produse de Intarzieri In terminarea lucrarilor (daca exista). Sub-Clauzei 15. dupa caz ~i In conformitate cu cele precizate In instiintare. ulterior.prevederile Contractului. sa suspende executia l. Dupa acoperirea acestor pierderi.5 Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractu I Beneficiarul va fi lndreptatit sa rezilieze unilateral Contractul In orice moment convenabil pentru Beneficiar. Antreprenorul va proceda In conformitate cu prevederile SubClauzei 16. 15. Beneficiarul nu va rezilia Contractul potrivit prevederilor acestei Sub-Clauzei cu scopul de a executa el tnsusi l.4 Plata dupa Rezilierea de catre Beneficiar Dupa poate: (a) ce lnstiintarea de reziliere potrivit prevederilor [Rezilierea Contractului de cetre Beneficiarj a intrat In vigoare. 0 dovada concreta sau plata (dupa cum este prezentat In Sub-Clauza corespunzatoare si In Instilntarea de mai sus) Inainte de transmiterea In~tiintarii de reziliere a 56 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii . dupa luarea In considerare a sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. l.idtidere §i Platl]. Antreprenorul poate. Certificatul de Plata. Certificatul de Plata. printr-o instiintare de reziliere adresata Antreprenorului.6 [Rezilierea Optionala. sus1r6a 16. terminare ~i remediere a defectiunilor. Rezilierea va intra In vigoare In termen de 28 de zile dupa primirea In~tiintarii de catre Antreprenor si return area Garantiei de Buna Executie de catre Beneficiar. in caz de dlscreoenie versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limbe engleza .6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plata] sau daca Beneficiarul nu respecta prevederile Sub-Clauzei 2.8 [lntarzieri In Efectuarea Platilorj ~i la rezilierea contractu lui potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. la eel putin 21 de zile dupa instiintarea Beneficiarului. 15.5 [Revendicarile Beneticieruiun.

ucrarilor (sau a reducerii ritmului de executie) in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. sau Beneficiarul devine falit sau insolvabil.a enotez». 0 prelungire (b) Dupa primirea acestei instiintar'. va reincepe activitatea norrnala de lndata ce acest Daca Antreprenorul inreqistreaza intarzieri si/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspendarii l. in termen de 42 de zile dupa transmiterea Instiintarfi. printr-o instnntare. Antreprenorul va transmite 0 instilntare Inginerului si. prevaleaza versuniee in limba enale:» . verstone» in I'mba englez/. nu prirneste suma datorata potrivit Certificatului Interimar de Plata in termen de 42 de zile.7 [Platile].ucrari !?i a documentelor justificative. Antreprenorul poate rezilia Contractul. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20. Antreprenorul lucru este posibil. termen la care trebuie efectuata plata (cu exceptia deducerilor prevazute in Sub-Clauza 2. sau daca se lntampla orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarel astfel de situatii sau eveniment. Inginerul nu reuseste sa ernita Certificatul de Plata in termen de 56 de zile dupa primirea Situatiei de l. Inginerul va actiona.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de cetre Beneficiarj. Beneficiarul nu i!?i lndeplineste in mod substantial obliqatiile prevazute in Contract.1 [Revendicarile Antreprenotuluis va avea dreptulla: (a) a duratei de executie pentru orice astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.6 [Acordul Contrectueli sau ale Sub-Clauzei 1. Antreprenorul poate. la 14 zile dupa transmiterea unei fn!?tiintari catre Beneficiar.7 [Cesionarea]. In oricare din aceste irnprejurari sau circumstante. sau destasoara in continuare 0 afacere sub coordonarea unui administrator judiciar. Optiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia drept al Antreprenorului prevazut in Contract sau alt drept.Contractului. !?i plata Costurilor suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil care vor fi incluse in Pretul Contractului. prirneste un ordin de punere sub sechestru irnpotriva lui. ajunge la un acord cu creditorii sai.5 [Revendicarile Beneticlerululv. pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme.5 [Stabilirea Modului de Solution are]. 0 suspendare Indelunqata afecteaza in totalitate l.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuue Lucrarilo~ dovada rezonabila referitoare Ia respectarea conditiilor Sub-Clauzei 2. in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 [Prelungirea Duratei de Executie]. 16. ln cazurile descrise in sub-paragrafele (f) sau (g). Beneficiarul nu respects prevederile Sub-Clauzei 1. curator sau manager in beneficiul acestor creditori.ucrarile. daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata. intra in proces de lichidare. dupa data de expirare a perioadei specificate in Sub-Clauza 14. sa rezilieze Contractu I imediat.2 Rezilierea Contractu lui de Antreprenorul (a) va fi indreptatit sa rezilieze Contractul daca: catre Antreprenor (b) (c) (d) (e) (f) (g) nu prirneste. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.11 [Suspendarea Prelungita]. nici un alt Condrti: Generale ARIC 2006 Ii) caz oe discrepetue tnue verstune« 57 in iJmba romana $i Aces! document este 0 traducere din verslUnea oilclala '~fJ limt. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.

17. :.. lmbolnaviri. dauna. :.4 Plata dupa Rezilierea de catre Antreprenor Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei [Rezilierea Contractului de cetre Antreprenorj a intrat In vigoare. lrnbolnaviri. a terrninarii l. Personalul Antreprenorului :.1 Despaqublrl Antreprenorul va despaqubi Beneficiarul si se va asigura ca Personalul Beneficiarului :.ucrarilor si de remediere a oricaror defectiuni.. sau oricare dintre agen. de executie.. va preda toate Documentele Antreprenorului.. pierdere :. (b) :. terminare a l. maladii sau deces ca urmare a cazurilor de neqliienta. Uchidare §i Platl].i va Indeparta toate celelalte Bunuri de pe $antier..i cheltuieli) pentru: (1) vatamari corporale. va plati Antreprenorului. a activitatii de executie.5 [Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Contrectuu.. :.i aqentii acestuia nu sunt atectati de nici 0 reclarnatie. ca urmare a.iva paras: $antierul. sau alte persoane angajate direct sau indirect de catre acestia.3 incetarea Executiei Lucrarilor ~i Retragerea Utilajelor Antreprenorului Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. Personalul Antreprenorului sau de oricare din aqentii acestora. si remedierii oricaror detectiuni.ucrarile) In rnasura In care aceste daune sau pierderi: (i) se produc ca urmare a lucrarilor de proiectare. cu exceptia cazurilor de neglijen. cu exceptia celor dispuse de catre Inginer pentru a proteja viata. Beneficiarul promptitudine: (a) (b) (c) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie.i aqentii acestora nu sunt atectati de nici 0 reclarnatie.. Materialele :. Personalul Beneficiarului sau de catre oricare din aqentii acestora. Antreprenorul cu promptitudine: (a) (b) (c) va inceta toate activitatlle..ucrarilor. :.6 [Rezilierea va plati Antreprenorului valoarea pierderilor de profit si a oricarei pierderi sau pagube suportate de Antreprenor ca 0 consecinta a acestei rezilieri. pe parcursul sau din cauza lucrarilor de proiectare. versiunea In limba engleza oreveteeze versiunea In limba engleza Tn caz de discrepeme InIre versiunea .2 cu Opt/onala.i (ii) se pot atribui neqlijentei.16. dupa cum este 58 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii $i Echipamente inclusiv Proiectare In limba romen« §I Acest document este a traducere din versiunea oticiet« in limba enqlez».icheltuieli) pentru: (a) vatarnan corporale. a Sub-Clauzei 16.icheltuiala (inclusiv taxe legale :.ii acestora.a...i se va asigura ca Antreprenorul. actelor intentionate sau incalcarilor Contractului de catre Beneficiar. dauna.. proprietatea sau pentru siquranta l. maladii sau decesul oricarei persoane. Uch/dare §/ Platl] a intrat In vigoare. pierdere si cheltuiala (inclusiv taxe legale :. Beneficiarul va despaqubi :.. cu exceptia celor necesare pentru siquranta acestuia.6 [Reziliere Optionala. o I (9 16.i daune sau pierderi asupra unor proprietati imobiliare sau mobiliare (alte decat l.i 19. Personalul Beneficiarului. Echipamentele. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.i alte lucrari pentru care Antreprenorul a fost platit.2 [Rezilierea Contractului de cetre Antreprenorj sau a Sub-Clauzei 19. actelor intentionate sau Incalcarii Contractu lui de catre Antreprenor..ucrarilor.i (2) probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclusa din polita de asigurare. actelor intentionate sau Incalcarilor Contractu lui de catre Beneficiar. :.

Antreprenorul va raspunde de orice pierdere sau dauna cauzata de actiuni Intreprinse de catre Antreprenor dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea l. Antreprenorul isi va asuma responsabilitatea pentru Ingrijirea oricarei lucrari neexecutate la data specificate in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea l. cu exceptia cazurilor cand lolosirea celor de mai sus poate f pusa pe seama Antreprenorului. de catre Personalul Beneliciarului sau de catre alte persoane lata de care Beneliciarul este responsabil.ucrarile. Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului.4 de mai jos sunt: (d) (e) (I) (g) (h) razboi.3 [Riscurile Beneficiarulw].ucrari (sau se considera a Ii ernis). de asemenea. . actiuni ale dusrnanilor straini. Responsabilitatea Antreprenorului tata de Lucrari Antreprenorul lsi va asuma intreaga responsabilitate pentru grija lata de l. ostilitatl (indilerent daca razboiul este declarat sau nul. Antreprenorul va raspunde.ucrarilor. provocate de altcineva decat Personalul Antreprenorului 9i alti angajati ai Antreprenorului sau Subantreprenorilor. daca exista. data la care responsabilitatea pentru grija lata de l. invazii.3 [Asigurare itnpotrive Vatamarii Persoanelor §i a Daunelor Aduse Proprietatit]. materiale explozive. tulburari sau dezordine publica In Tara. terorism.1 [Receptia i. responsabilitatea pentru grija lata de Sectoarele sau partite de l. Daca se emite un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l. proiectarea oricarei parti din l. unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaza cu viteze son ice sau supersonics. Antreprenorul va recupera pierderile sau daunele cu riscul 9i pe cheltuiala Antreprenorului.2 descris In sub-paragralele (d) (i).ucrarile Permanente. pe parcursul perioadei in care Antreprenorul este responsabil de Ingrijirea acestora. cu exceptia celor rnentionate in Contract.ucran 9i a Bunurilor de la Data de Incepere pan a la data emiterii Procesul'ui Verbal de Receptie la Terminarea l. Bunurile 9i Documentele Antreprenorului sa fie conforme cu prevederile Contractului.ucrarilor 9i care rezulta dintr-un eveniment anterior pentru care Antreprenorul era raspunzator.ucrarilor. revolutie.ucrarilor pentru Sectoare sau patti de l.ucrari. Dupa ce responsabilitatea a lost transterata Beneliciarului. din orice cauza care nu este enurnerata in Sub-Clauza 17. (ii) si (iii) ale Sub-Clauzei 18.ucreritor §i a Sectoarelor de Lucrart]).ucranlor.ucrarilor (sau considerat a fi emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. revolte. rnunitii de razboi. lovitura rnilitara sau de stat sau razboi civil In interiorul Tarii. iradieri 9i contarninari cu substante radioactive In interiorul Tarii.3 Riscurile Beneficiarului Riscurile la care se lace referire In Sub-Clauza (a) (b) (c) 17.ucrari va Ii transterata Beneliciarului. insurectie. pana cand lucrarea va f tinalizata. 9i orice destasurare de torte ale naturii care este lmprevizibila sau Irnpotriva careia unui antreprenor cu suticienta experienta nu i se poate cere sa f luat rnasuri de precautiune corespunzatoare. asttel lncat l. utilizarea sau ocuparea de catre Beneliciar a oricarei parti din l. de orice pierdere sau dauna care se produce dupa ce a fost emis Procesul Verbal de Receptie la Terminarea l. rebeliune. 17. Daca se produc pierderi sau sunt aduse daune l.ucrari va Ii transterata Beneliciarului.r 17.

ucrari. a unei marci inregistrate. constructia sau executarea l. desen sau model industrial inregistrat. denumiri comerciale. cu conditia respectani prevederilor Sub-Clauzei 20.revendicare" insearnna 0 revendicare (sau proceduri ulterioare unei revendican) privind 0 incalcare.ucrarilor.. 0 lnstiintare celeilalte Parti. Beneficiarul va despaquoi Antreprenorul ~i se va asigura ca Antreprenorul nu este vinovat sau nu este afectat de nici 0 revendicare privind 0 incalcare care este sau a fost: (a) (b) un rezultat inevitabil al respectarii de catre Antreprenor a Cerintelor Beneficiarului.17. sau in leqatura cu orice bun care nu a fost furnizat de catre Antreprenor. va avea dreptul la: (a) prelungire a duratei de executie pentru 0 astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. .4 Consecintele Riscurilor Beneficiarului Daca ~i in masura in care oricare din riscunle enumerate in Sub-Clauza 17. a unui drept de autor. (ii) utilizarea Utilajelor Antreprenorului. Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme.incalcare" lnseamna 0 Incalcare (sau pretinsa Incalcare) a unui brevet. Daca Antreprenorul sutera intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare pentru inlocuirea acestor pierderi sau remedierea deqraoarilor.ucrarilor. Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.. Antreprenorul va transmite cu promptitudine 0 instiintare Inginerului ~i va inlocui pierderile sau remedia deqradarile in masura in care acest lucru este solicitat de catre Inginer. Antreprenorul va despaqubi Beneficiarul si se va asigura ca Beneficiarul nu este vinovat sau nu este afectat de nici 0 reclarnatie qenerata de sau in leqatura cu (i) proiectul Antreprenorului. Daca 0 Parte nu transmite. sau un rezultat al utilizaru oricaror l.3 [Riscurile Beneficiarulw].ucrarilor. 60 @ARIC2006 Condini de Contract pentru Constructii . referitoare la revendicare.ucrari de catre Beneficiar: (i) (ii) pentru alt scop decat cel indicat prin Contract sau rezulta in mod rezonabil din Contract.3 de mai sus. la Costurile suplimentare se va adauqa ~i un profit rezonabil. In cazurile descrise in sub-paragrafele (f) si (g) ale Sub-Clauzei 17. in termen de 28 de zile de la pnrrurea unei revendican.i Echipamente in caz de discrepante inclusiv Proiectare §I Acest document este 0 traducere din versiunea oticiste in limba enctez« versiunea In limba engleza pteveleers versiunee in limba engleza intte versiunea in lirnba romcina . care vor f incluse in Pretul Contractu lui. 17. ~i plata Costurilor suplimentare. 0 :::J -' ~ o u.1 [Revendicarile Antreprenorulw]. Antreprenorul va transmite 0 alta instiintare Inginerului si. se va considera ca a renuntat la orice drept de a primi despaqubirile reglementate de prevederile acestei Sub-Clauze.5 Drepturi de Proprietate lntelectuala ~i lndustriala In aceasta Sub-Ctauza. fabricarea. sau (iii) utilizarea corespunzatoare a l. (b) Dupa primirea acestei instllntarl. ~i . cu exceptia cazului in care 0 astfel de utilizare a fost adusa la cunostinta Antreprenorului inainte de Data de Baza sau este specincata in Contract.4 [Prelungirea Duratei de Executie]. a unui secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectuala sau industriala legat de l. daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata. produce pierderi sau deqradari asupra l.

Apa §i Gaz].. asigurarea se va aplica separat fiecarui membru asociat asigurat ca si cand s-ar fi ernis cate 0 pol ita separata pentru fiecare membru al asociatiei.19 [Electricitate. altele decat cele la care se retera SubClauza 4.5 [Orepturi de Proprietate lntelectuele §i Industriala]. --------------------- ri 18.une. qreseala prerneditata sau comportament necorespunzator al Partii in culpa. potrivit prevederilor Contractu lui sau in leqatura cu acesta. pentru fiecare tip de in vigoare asiqurarile Atunci cand Antreprenorul se constituie in Parte asiguratoare. fiecare asigurare va f tacuta cu asiguratori (societati de asigurare) ~i in termenii aprobati de catre Beneficiar. diterita de cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze. Sub-Clauza 17.Partea asiquratoaro Insearnna.1 [Oespagubin] ~i Sub-Clauza 17. Sub-Clauza 4.) versiunea (n /irnba engleza . la cererea ~i pe costul Partii in culpa.ln.n vers. Daca este necesara 0 polita prin care sa se despaqubeasca 0 asociatie asiqurata.6 Limitarea Hesponsabilitatf Nici 0 Parte nu va f raspunzatoare tata de cealalta Parte pentru incapacitatea de a utiliza oricare dintre l. cu exceptia cazului in care Partea in culpa nu a reusit sa organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj dupa ce i s-a solicitat de catre prima Parte. Cealalta Parte va participa la procesul de contestare a revendicarii. nu va depasi valoarea stabilita in Conditiile Speciale sau (daca nu este stabilita 0 valoare) Valoarea de Contract Acceptata. Aceasta Sub-Clauza nu va lirnita responsabilitatea in caz de Irauda.1 Cerlnte Generale pentru Asigurari In aceasta Clauza. 17.4 [Plata dupe Rezilierea de cetre Antreprenon ~i a Sub-Clauzei 17.r Daca 0 Parte are dreptul sa primeasca despaqubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. Daca polita despaqubeste ~i 0 alta asociatie asiqurata. Cealalta Parte (~i Personalul acesteia) nu va face nici 0 declaratie care poate aduce prejudicii Partii in culpa. asigurare.g §i Acest cocumem cste 0 traducere ci.20 [Utilajele Beneficiarului §i Materiale Asigurate Gratui~. pierderea profitului.ntre vers/unea /n /. pierderea unui contract sau pentru 0 pierdere indirecta sau pierdere in consecinta sau dauna care poate fi suferita de catre cealalta Parte in leqatura cu Contractu!' altele decat cele prevazute in Sub-Clauza 16. (i) Antreprenorul va actiona in contextul politei respective in numele acestei asociatii suplimentare asigurate.'(n/)a rcn.tJrevBieaZi.1 [Oespagubin]. Atunci cand Beneficiarul se constituie in Partea asiguratoare. Totalul obliqatiilor Antreprenorului tata de Beneficiar. Partea care este in culpa poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendicarii sau solutionarea litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta.: oticiot« Ilfnba englezcl vots-unee lirnba eng/eza . .ucrari. fiecare asigurare va fi etectuata cu asiguratori ~i in termenii care sa respecte detaliile anexate la Conditiile Speciale. Coiditn Gen('raln Aflle 2006 In de drscrepante 61 . Partea responsabila de a face ~i rnentine specificate in Sub-Clauzele relevante. Acordul convenit asupra termenilor va avea intaietate asupra prevederilor acestei clauze. Acesti termeni vor fi compatibili cu termenii conveniti de ambele Parti inainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare.

iar cealalta parte nici nu aproba omiterea asiqurarii ~i nici nu efectueaza 0 asigurare care sa acopere cele necesare acestei omisiuni. cealalta Parte poate sa taca (Ia optiunea sa. ~i tara sa prejudicieze orice alt drept sau rnasura de remediere) 0 asigurare care sa acopere cele necesare ~i sa plateasca primele de asigurare corespunzatoare. Fiecare Parte va respecta condltiile stipulate In fiecare polita de asigurare. Platile primite de la asiguratori vor f folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor.cu exceptia situatlilor In care Beneficiarul va actions In numele Personalului Beneficiarului . ~i copii ale politelor pentru asiqurarile descrise In Sub-Clauza 18. Nimic din cele prevazute In aceasta clauza nu lirniteaza obliqauile. obiectul inclusiv Proiectare in /imba remere §i 62 ©ARIC 2006 Conditi! de Contract pentru Constructii $i Echipamente intre versiunea Acest document este 0 traducere din versiunea oficia/a in /imba eng/eza. Partea asiguratoare va transmite celeilalte Parti dovada platii. Daca un asigurator Intreprinde (sau e pe cale sa Intreprinda) 0 modificare. specificate In Anexa la Oterta (calculate de la Data de lncepere) (a) (b) In perioadele urmatoarele: o dovada faptului ca asiqurarile descrise In aceasta Clauza au fost incnelate. Vatamarii Persoane/or §i a Oaune/or Aduse Dupa ce se face plata fiecarei prime de asigurare. Fiecare pol ita care face asiqurari Impotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea platilor In moneda ceruta pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Daca Partea asiguratoare omite sa taca ~i sa rnentina In vigoare 0 asigurare posibila ~i care trebuie tacuta ~i mentinuta In conformitate cu prevederile Contractului. La fiecare transmitere a dovezilor sau a politelor. orice surna care ar f putut fi acoperita prin aceasta asigurare va fi platita de catre Partea asiguratoare. 0 lnstiintare celeilalte Parti. Partea asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice rnodificari relevante In executia l. (ii) celelalte asociatii asigurate nu vor avea dreptul de a primi plati direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiquratorul. Daca Partea asiguratoare nu reuseste sa taca sau sa rnentina In vigoare una din asiqurariie necesar a fi tacute si rnentinute potrlvit prevederilor Contractului. sau nu reuseste sa asigure dovezi satistacatoare ~i copii ale politelor de asigurare In conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Partea asiguratoare va transmite 0 Instiintare Inginerului. Partea notlflcata de catre asigurator va transmite.3 [Asigurarea fmpotriva Proprietatil] . Partea asiguratoare va plati celeilalte Parti suma corespunzatoare acestor prime. iar Pretul de Contract va f modificat In consecinta. cu promptitudine. Indatoririle sau responsabl'itatile Antreprenorului sau ale Beneficiarului In conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau In alt tel. Nici una din Parti nu va face vreo modificare concreta a termenilor asiqurarlior fara sa obtina acceptul prealabil al celeilalte parti. dupa caz. Platile efectuate de 0 Parte catre cealalta Parte vor face. Partea asiguratoare relevanta va prezenta celeilalte Parti.2 [Asigurarea Luctiuilor §i a Utilaje/or Antreprenorutuit ~i Sub-Clauza 18.ucraruor ~i va rnentine asigurarea In conformitate cu prevederile acestei Clauze. Indatoriri ~i responsabilitati. Orice surna neasiqurata sau nerecuperata de la asiguratori va fi suportata de catre Antreprenor si/sau Beneficiar In conformitate cu aceste obliqatii. in caz de discrepeme versiunea in limbe engleza preva/eaza versiunea in limbe eng/eza . ~i (iii) Partea asiguratoare va solicita celeilalte asociatii asigurate sa respecte conditiile prevazute In polita de asigurare.

(ii) unei parti din Lucrari care este pierduta sau deteriorata. Beneficiarulw] sau Sub-Clauzei 20. ~i (iv) Bunurilor.enerale ARIC 2006 in caz de discreperne intre versiuriee 63 in limba rotnen» $1 Aces! document este a traducere din versiune« oticiat« in "mba engleza vereiune» in limba engleza prevaleaza versiunea in limba englezel . de catre Beneficiar. se vor face in numele ambelor Parti.1 18. si pierderile sau daunele rezultate din riscurile enumerate in subparagrafele (c).ucrari. Indepartarii deseurilor. excluzand (In fiecare caz) riscurile care nu se pot asigura in termeni comercial rezonabili. Aceasta asigurare trebuie sa fie in vi go are de la data la care dovada asiqurarii trebuie depusa potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18.Sub-Clauzei 2. Echipamentele.ucrarilor . Pentru fiecare din Utilajele Antreprenorului. la care se adauqa costul transportului la $antier. daca aceasta parte prezinta deficients ca urmare a erorilor de proiectare. in conditiile Sub-Clauzei (i) Conditii C.ucrarllor §i a Utilajelor Antreprenorului Partea asiguratoare va asigura Lucrarile. taxele profesionale ~i profitul. atunci acest sub-paragraf (d) nu se va apllca).ucrari care prezinta deficients din cauza erorilor de proiectare. a altei parti din l. Partea asiguratoare va rnentine in vigoare aceasta asigurare pentru a furniza acoperirea. pana la data emiterii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea l. si pentru pierderi sau daune cauzate de catre Antreprenor in cursul altor operatiuni (inclusiv cele la care se refera Clauza 11 [Perioada de Garantiej si Clauza 12 [Teste dupe Terminarej.3 [Riscurile Beneficiarulw]. platile fiind destinate sau alocate lntre Parti pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele. vor acoperi si pierderile sau daunele aduse unei parti din l. materialelor sau executie] necorespunzatoare (dar pol ita va include orice alte parti care sunt pierdute sau degradate ca urmare directa a acestor deficiente ~i nu cum este descris in subparagraful (ii) de mai jos). (g) ~i (h) din Sub-Clauza 17. vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricarei cauze care nu este enurnerata in Sub-Clauza 17.5 [Revendicarile [Revendica rile Antreprenorulw]. Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai putin decat valoarea totala de inlocuire.1 [Cerinte Generale Pentru AsigurartJ. potrivit prevederilor acestei (c) (d) (e) vor fi facute ~i rnentinute de catre Antreprenor ca Parte asiguratoare. asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe durata transportului la $antier ~i pe perioada in care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului. Materialele si Documentele Antreprenorului pentru nu mai putin decat costul total de Inlocuire incluzand toate costurile demolarii. care vor fi irnpreuna indreptatite sa primeasca platl de la asiguratori.3 [Riscurile Beneficiarulw]. si pot exclude pierderi sau daune ~i refacerea: unei parti din l. cu fransize deductibile per eveniment care sa nu depaseasca suma specificate in Anexa la Oferta (daca nu este specificate 0 surna. pentru pierderi sau daune pentru care este raspunzator Antreprenorul ~i care sunt generate de un eveniment care se produce inalnte de emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea l. in scopul de a restabili orice alta parte din Lucrari. pana la data emiterii Procesului Verbal de Receptie Finala.ucrari care a fost receptionata de catre Beneficiar. care se datoreaza utilizarii sau ocuparll. (iii) unei parti din l.ucrarilor. cu exceptia situatiei in care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune. cand acestea nu sunt in Tara.ucrart. materialelor sau manoperei necorespunzatoare. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Sub-Clauze asiqurarile : (a) (b) Speciale.2 Asigurarea t.

ucrari Permanente pe.4 [Asigurarea Personalului AntreprenorulUJ]). Beneficiarul (i) va fi lndreotattt.2). Daca. sub.1 Echipamenle lu i 64 @ARIC2006 Conditu de Contract pentru Constructii inclusiv Proiectare in limba romene :. Beneficiarul prevederilor si Inginerul vor primi de politei de asigurare cu exceptia asemenea. prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. exceptand masura In care polita este disponibila In termeni rezonabili din punct de vedere comerciai. ~i pot exclude responsabilitatea In masura In care aceasta decurge din: dreptul Beneficiarului de a executa l. Cu exceptia altor prevederi aceasta Sub-Clauza: (a) (b) (c) ale Conditiilor Speciale. despaqubiri potrivit cazului In care aceasta asigurare '. Imbclnaviri.ucrarite Permanente. ~i la 0 valoare care nu va fi intenoara valorii specificate In Anexa la Oterta. asiqurarile specificate In (d) vor fi tacute ~i rnentlnute de catre Antreprenor ca Parte asiguratoare. ~i (iii) cauza enumerata In Sub-Clauza 17. Antreprenorul (ca parte asiguratoare) va Instiinta Beneficiarul. ~i (ii) se va considera. la mai mult de un an de la Data de Baza. ca a aprobat omisiunea la care se refera prevederile Sub-Clauzei 18. pollta descrisa la subparagraful (d) de mai sus inceteaza de a mai fi disponibiia In termeni comercial rezonabili. daune.14. Daca In Anexa la Oterta nu este speciticata 0 valoare.1 l [Cerintele Generale Pentru Asiguran]. peste. Aceasta asigurare se va face pentru 0 valoare minima per eveniment cu un nurnar nelimitat de evenimente. In atara de cazul in care Beneficiarul obtine pol ita In termeni comercial rezonabili. maladii sau decesul oricarei persoane angajate de catre Antreprenor sau al oricarui alt membru al Personalului Antreprenorului. 18. (ii) paguba care este un rezultat inevitabil al obliqatiiior Antreprenorului de a executa Lucrarile ~i de a remedia orice defectiuni. care apar ca urmare a executarii Contractului de catre Antreprenor. vor fi tacute In numele ambelor Par1i vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra proprietatii Beneficiarului (exceptand cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18. In sau prin orice teren...3 [Riscurile Beneticierululi.2 [Asigurarea Lucreritor §i Utilejetor AntreprenoruIUJ]) sau oricare persoana (cu exceptia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18. ~i de a ocupa acest teren pentru l. In conditiiie SubClauzei 2.4 Asigurarea Personalului Antreprenoru Antreprenorul va face ~i rnentine asigurarea irnpotriva responsabilitatii pentru reciarnatii.5 [Echipamente §i Materiale Destinate Lucreriloti. decese sau vatarnari corporale care pot afecta oricare proprietate fizica (cu exceptia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.i Acest document este a tmducere din versiunea onciete ill Ilmba engleza versiunes in limba errgleza preveieeze versnmes in limba enqier» ill caz de discrepante intre versiunea . orezentand detalii justificative.3 Asigurare impotriva Vatamarii Persoanelor ~i a Daunelor Aduse Prcprtetattt Partea asiguratoare va asigura ambele Par1i irnpotriva responsabititatii pentru orice pierderi. daune. pot fi generate de executia Contractului de catre Antreprenor ~i se produc Inainte de emiterea Procesului Verbal de Heceptie Ftnala. la plata unei sume echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili dupa cum ar fi trebuit sa i se ceara Antreprenorului sa plateasca pentru 0 astfel de polita.5 [Revendicarile BeneficiarulUJ]. pierderi ~i cheltuieli (incluzand taxele ~i cheltuielile legale) care decurg din vatamari corporale. (i) 18.

greve ~i lock out. ~i in perioada in care. rnunitii de razboi. tulburari ~i dezordine. nu poate f atribuit celeilalte Parti. actiuni ale dusrnanilor straini. dar nu se lirniteaza. atata timp cat sunt indeplinite ccnditiile de la (a) la (d) de mai sus. revolutie. Forta Majora 0 Irnpiedica indepli neasca. acelor sa Ie Fara a lua in considerare celelate prevederi ale acestei Clauze. odata aparut. ARIC 2006 65 . Pentru anqajatii Subantreprenorilor. insurectie. provocate de altcineva decat de Personalul Antreprenorului si alti anqajati ai Antreprenorului sau Sub-antreprenorilor. in fond. Asigurarea va fi rnentinuta in vigoare ~i efectivitate pe toata perioada in care acest personal va participa la executia l. cu exceptia cazurilor cane utilizarea rnunitiei. revolte.ucrarilor.1 Detinltia Fortei Majore In aceasta clauza exceptionala : (a) (b) (c) (d) "Forta Majora" lnsearnna un eveniment sau circurnstanta care nu poate fi controlata de catre una din Parti pe care aceasta Parte nu ar f putut sa 0 prevada in mod rezonabil lnainte de semnarea Contractului. Partea care a transmis lnstiintarea va fi exonerata de indeplinirea obliqatii pe care. terorism. lnstiintarea va fi transrnisa in termen de 14 zile dupa ce Partea cunoaste (sau ar trebui sa cunoasca) evenimentele sau circurnstantele care constituie Forta Majora. sau eruptii vulcanice.poate exclude pierderile ~i revendicarile in rnasura in care acestea sunt prod use de un act sau 0 neqlijenta a Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului. ~i care. rebeliune. nu a putut fi evitat sau depasit in mod rezonabil de acea Parte. lovitura rnilitara sau de stat.2 lnstiintarea Majore F0rtei Daca 0 Parte este sau va fi impledicata de a lndeplini obliqatiile sale potrivit prevederilor Contractului de un caz de Forta Majora. invazii. atunci aceasta Parte va lnstiinta cealalta Parte de evenimentele sau circurnstantele care constituie Forta Majora si va specifica obligatiile de la a carer Indeplinire este sau va fi Irnpiedicata. dar Antreprenorul va avea responsabilitatea respectarii acestei Clauze. (iv) (v) 19. materiale explozive. sau razboi civil. asigurarea poate f tacuta de catre Subantreprenori. care. taifunuri. radiatiilor sau radioactivitatea poate fi pusa pe seama Antreprenorului. furtuni. Forta Majora poate include. ostilitati (indiferent daca se declara razbol sau nu). ra 19. numai la evenimente exceptioriale sau circurnstante de tipul celor enumerate mai jos: (i) (ii) (iii) razboi. Forta Majora nu se va aplica obligatiilor nici uneia dintre Parti de a face plati catre cealalta Parte potrivit prevederilor Contractului. catastrofe naturale precum cutremure. radiatii ionizante ~i contarninari cu substante radioactive. explosivilor.

1 [Oefini(ia Fottei Majore] si. Lichidare §i P1ati Daca executia unei parti importante de l. sau pentru mai multe perioade de timp lnsurnand peste 140 de zile datorita acelelasi Forte Majore pentru care s-a transmis Instiintare. Inginerul va determina valoarea lucrarilor executate si va emite un Certificat de Plata care va include: (a) (b) sumele datorate pentru toate lucrarile executate care au preturi stabilite In Contract Costul Echipamentelor ~i Materialelor comandate pentru l. cand este posibil. versiunea In limba engleza prevaleaza versiunea in timbe engleza ln caz de discrepeme . ~i se produc lntarzieri si/sau Costuri suplimentare din cauza Fortei Majore.1 [Revendicari/e Antreprenoru/w] va avea dreptulla: (a) (b) prelungire a duratei de execu~ie pentru 0 astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. 19.5 Forta Majora care Afecteaza Subantreprenorii Daca un Subantreprenor are dreptul. Inginerul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. 19. In cazul sub-paragrafelor (ii) la (iv) se produc In Tara. toate eforturile pentru a reduce la minim orice intarziere datorata Fortei Majore In realizarea Contractului. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20. dupa ce vor fi platite de catre Beneficiar si puse la dispozitia Beneficiarului de Conditii de Contract pentru Constructil si Echipamente intre versiunea inciusiv Proiectare In Iimba romana $i 66 ©ARIC 2006 Acest document este 0 traducere din versiunea oticiet« In limba engleza.19. astfel de evenimente sau circurnstante de torta majora suplimentare sau mai extinse nu vor constitui 0 souza pentru nelndeplinirea obliqatiilor Antreprenorului sau nu-I vor Indreptati sa fie exonerat de responsabilitati potrivit prevederilor acestei Clauze.6 Rezilierea Optlonala.3 [lncetarea Executiei Lucretiior §i Retragerea Utileielor Antreprenoru/w].5 [Stabi/irea Modu/ui de SO/ufionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme. cr: « :J Daca Antreprenorul este Impiedicat de Forta Majora sa indeplineasca oricare dintre obligatiile care Ii revin prin Contract. atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Parti 0 lnstiintare referitoare la rezilierea Contractului. daca evenimentele sau circurnstantele sunt de tipul celor enumerate In sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19.Sub-Clauzei 19. 19.2 [In§tiintarea Fottei Majore]. In acest caz. Antreprenorul.3 Obligatia de a Reduce lntarzlerlle laMinim Fiecare Parte va depune.ucrari ~i care au fost livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste Echipamente ~i Materiale vor deveni (~i vor fi pe riscul acestuia) proprietatea Beneficiarului.ucrari In derulare este impiedicata pentru 0 perioada continua de 84 zile din motive de Forta Majora pentru care s-a transmis 0 lnstiintare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. Dupa 0 astfel de reziliere.4 g I o w _J Consecintele Majore . a transmis 0 notificare potrivit prevederilor .4 [Pre/ungirea Ouratei de Execu{ie]. iar Antreprenorul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16. Fortei . Atunci cand 0 Parte inceteaza sa mai fie atectata de Forta Majora.ucrari. daca terminarea lucrarilor este sau va fi Intarziata.2 [In§tiintarea Fottei Majore]. potrivit prevederilor unui contract sau acord legat de l. de a invoca Iorta majora In termeni suplimentari sau mai extinsi decat cei specificati In aceasta Clauza. va transmite 0 lnstiintare celeilalte Parti. 0 :2 cr: o LL Dupa primirea acestei Instiintar]. rezilierea va avea efect la 7 zile dupa transmiterea Instiintarii de reziliere. si plata Costurilor suplimentare.

potrivit prevederilor legii care guverneaza Contractu'. Daca Antreprenorul nu reuseste sa transrnita instilntarea cu pnvrre la 0 revendicare in termen de 28 de zile. de asemenea.4.~ I (c) (d) (e) catre Antreprenor. Antreprenorul va tine pe $antier sau in alt loc acceptat de catre Inginer acele inreqistrari din perioada de execu~ie care sunt necesare pentru fundamentarea oricarei revendicari. Lichidare $i PIatt].7 Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii In aplicarea prevederilor acestei Clauze.ba versu. indreptatesc Partite de a fi scutite de executarea ulterioara a Contractului. potrivit prevederilor oricarei Clauze din aceste Conditii sau conform altor prevederi legate de Contract. in acele lmprejurari. care fac irnposibila sau ileqala. Inginerul poate monitoriza pastrarea Inreqistrarilor si/sau dispune Antreprenorului sa continue pastrarea inreqistrarilor din perioada de executie. atunci. Dupa primirea unei instiintar: potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. Durata de Executie a Lucrarilor nu va fi prelunqita. tara a prejudicia drepturile fiecarei Parti in leqatura cu orice incalcare anterioara a Contractului. In caz contrar se vor aplica urrnatoarele prevederi ale acestei SubClauze Antreprenorul va transmits. si suma platibila de catre Beneficiar Antreprenorului va fi acecasi ca ~i cea care ar fi putut fi platita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. orice alte Costuri sau obliqatii care._'i 1'1) /Irnba firnha englez~) preva1eaz/i vers/unea !itubc'l . to ate tacand referire la evenimentele sau circurnstantele relevante.COS! docurnent 67 de tifscrepante Irn.6 [Rezilierea Optionet«.1 Revendicarile Antreprenoru lu i Daca Antreprenorul se considera lndreptatit la 0 prelungire a Duratei de Executie si/sau la plati suplimentare. indeplinirea obliqatiilor lor contractuale sau care. orice alte lnstiintari cerute prin Contract ~i va asigura documente justificative cu privire la revendicare.6.mee este o treouccrc drn verSfUflea ofiClai. Antreprenorul nu va avea dreptul la plati suplimentare. daca apar evenimente sau circurnstante care nu pot fi controlate de catre Part: (incluzand Forta Majora dar nelimitandu-se la aceasta). au fost in mod rezonabil suportate de Antreprenor in vederea terminarii Lucrarilor: Costul Indepartarii Lucrarilor Provizorii si a Utilajelor Antreprenorului de pe $antier ~i returnarea acestora catre alte lucrari ale Antreprenorului in tara sa de origine (sau catre orice alta destinatie dar la un cost care sa nu fie mai mare decat acesta). Antreprenorul va transmite Inginerului 0 lnstiintare in care sa descrie evenimentele sau circurnstantele care au determinat aparitia revendicarii. daca Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. Instiintarea va fi trirnisa cat mai curand posibil dar nu mai tarzlu de 28 de zile din momentul in care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca evenimentele sau ci rcurnstantele respective. Dispute §i Arbitraj 20. 19. pentru fiecare dintre Parti sau pentru ambele Parti. dupa 0 lnstiintare transrnisa de 0 Parte catre cealalta Parte cu privire la acele evenimente sau circurnstante: (a) Partile vor fi scutite de executarea ulterioara a contractului. ARiC 2006 . iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate leqata de revendicarea respective. (b) ari. si Costul repatrierii personalului si muncitorilor Antreprenorului care la data rezilierii erau anqajati perrnanenti pentru Lucrari.

3. prezentand argumente detaliate. 20.4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputeton. ~i numai daca revendicarea nu a fost respinsa conform prevederilor celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze. potrivit prevederilor Contractului.ucrarilor (Tnainte sau dupa expirarea acesteia) In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8. In acest termen. irnpreuna cu detaliile pe care Ie poate solicita Inginerul In mod rezonabil. In termen de 42 de zile de la primirea unei revendicari sau a detaliilor suplimentare care sa fundamenteze 0 revendicare anterioara.2 Numirea Comisei de Adjudecare a Disputelor (CAD) In conformitate se vor adjudeca de catre CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor) cu prevederile Sub-Clauzei 20. Fiecare Certificat de Plata va include acele valori ale revendicarilor care au fost fundamentate tn mod rezonabil In conformitate cu prevederile Contractului. Inginerul va actiona cu prevederile Sub-Clauzei In conformitate Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili (i) prelungirea Cerintele acestei Sub-Clauze se adauqa la cele ale altor Sub-Clauze care se pot aplica unei revenoicari. atunci: (a) (b) revendicarea detaliata corespunzator va fi considerata interimara: Antreprenorul va transmite lunar alte revendicari interimare. In termen de 28 de 'zile dupa ce 0 Parte a Conditii de Contract pentru Constructii 9i Echiparnente mclusrv Proiectare §! Disputele 68 @ARiC2006 Acest document este a traducere din versiunee oflclala in limb» enotez«. la stabilirea prelungirii duratei de executie si/sau platii costurilor suplimentare se va lua In consideratie rnasura tn care (daca este cazul) procesul de investigare corecta a revendicarii a fost Tmpiedicat sau prejudiciat. Daca evenimentele sau circurnstantele care au determinat revendicarea au un efect continuu. sau Tntr-un interval de timp propus de Inginer ~i acceptat de Antreprenor. care sa prezinte Intarzierile cumulate si/sau costurile suplimentare solicitate. dar va transmite oricum. Antreprenorul va transmite Inginerului 0 revendicare detaliata corespunzator care sa contina toate detaliile referitoare la motivul revendicarii respective si la prelungirea duratei de executie si/sau costurilor suplimentare solicitate. Inginerul poate sa solicits ~i alte detalii necesare. sau intr-un interval de timp propus de catre Antreprenor ~i aprobat de catre Inginer. Antreprenorul va permite Inginerului sa verifice toate lnrepistrarile ~i va transmite Inginerului (daca solicita) copii ale acestora.4 [Prelungirea Duratei de Executte a Lucrarilo~ si/sa« (ii) plata costurilor suplimentare (daca exista) la care este indreptatit Antreprenorul. in caz de discrepetue versiunea in limba engleza prevaleaza versiutiee In limba enqiez« intte versiunea in limba (amana . Antreprenorul va avea dreptul de a fi platit numai pentru partea revendicarf care a fost fundarnentata corespunzator. c: ~i (c) Antreprenorul va transmite revendicarea finala In termen de 28 de zile de la starsitul perioadei In care s-au Tnregistrat efecte ca urmare a evenimentelor sau circurnstantelor produse. Pana In momentul tn care detaliile furnizate se dovedesc a f suficiente pentru fundamentarea Tntregii revendicart. Daca Antreprenorul nu respecta prevederile acestei Sub-Clauze sau altor Sub-Clauze referitoare la 0 revendicare. sau intr-un interval de timp propus de catre Antreprenor ~i aprobat de catre Inginer.5 [Stabilirea (daca este cazul) Duratei de Executie a l. Inginerul va raspunde printr-o aprobare sau respingere.fara ca aceasta sa aiba sernnlticatia acceparii responsabilitatli Beneficiarului. In termen de 42 de zile dupa ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit sa cunoasca) evenimentele sau circurnstantele care au determinat revendicarea. un raspuns referitor la principiile care au fundamentat revendicarea.

CAD va fi Iormata din una sau din trei persoane. prin eliminarea celor care nu doresc sau nu pot sa accepte numirea in CAD. demisiei sau rncheieni perioadei de ~xercitare a tunctiei. pentru care va primi aprobarea celeilalte Parti..2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Dispute/or] una din Par1i nu reuseste sa nominalizeze un adjudecator (in vederea aprobarii de catre cealalta parte) al CAD torrnata din trei persoane pan a la acea data. Oaca nu se specifica nurnarul persoanelor ~i daca Partile nu corwin altfel. Cu exceptia cazului in care Partile stabilesc altfel. 20. Daca. Conform prevederilor Anexei la Oterta. in afara cazurilor in care alte dispute au fost prezentate CAD pana la acea data. incapacitatii.i niciodata numai de catre Beneficiar sau de catre Antreprenor. CAD va f fermata din trei persoane. Partile nu reusesc sa cada de acord asupra numirii celui deal treilea 69 . cu amendarnentele convenite de comun acord de catre semnatari. De cate ori Partile convin de comun acord. fiecare Parte va norninaliza un rnernbru. acestea pot numi 0 persoana sau rnai multe persoane cu experienta corespunzatoare care sa lnlocuiasca oricare din membrii CAD. Partile vor consulta membrii nominalizati ~i vor conveni asupra celui de-al treilea rnernbru. Inlocuirea se va fac~ prin aceeasi procedure cu care persoana inlocuita a fost norninalizata sau convenita. Conditule in care se etectueaz a remunerarea adjudecatorilor vor fi convenite de cornun acord de catre Parti la convenirea conditiilor de numire in Iunctie. rnembrii CAD vor fi selectati din cei norrunatizati pe lista. Fiecare Parte va fi responsabila de plata unei jurnatati din suma stabilita pentru remunerare. Revocarea unui membru se po ate face numai cu acordul comun al ambelor Parti. Partile vor nurni de cornun acord CAD. Acordul dintre Par1i ~i adjudecatori. nurnirea va intra in vigoare daca unul din membri retuza sau nu mai este capabil sa-si exercite functia ca urmare a decesului.transrnis o insttintare celeilalte Parti privind intentia de a lnainta 0 revendicare catre CAD in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20A. Cu exceptia cazului ill care Partite convin altfel. numirea CAD (respectiv a fiecarui membru) va expira la data la care CAD a decis asupra unei dispute care i s-a prezentat in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. indiferent de nurnarul acestora. cu experienta corespunzatoare (. prevederile Acordului de Adjudecare a Disputelor din Anexa la aceste Conditii Generale. in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20A. va cuprinde.mernbrii). descrisa in aceasta SubClauza.3 Esecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor In cazul aplicarii uneia din urrnatoarele (a) conditii: (b) Ie) Partile IlU reusesc sa convina asupra numirii adjudecatorului unic al Comisiei de Adjudecare a Disputelor pana la data specificata in primul paragraf al Sub-Clauzei 20.. situatie in care data de expirare luata in considerare va fi eea la care CAD va decide asupra acelor dispute. CAD trebuie sa fie alcatuita din trei persoane.4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Dispute/o~. care va fi numit in tunctia de presedinte al CAD Dacain Contract este inclusa 0 lista cu rnembri potentiali. .

i exercita functia ca urmare a decesului. CAD nu va fi obliqata sa ernita decizia sa pana cand aceste facturi nu vor fi platite In Intregime. < y 20.. la cere rea uneia sau a ambelor Parti .i definitiva.i aprobat de ambele Parti. In afara de cazul In care Contractul a fost abandonat. In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. stabilire..tiintari sau a platii In avans. inclusiv 0 disputa la un certificat. entitatea care face numirea sau oficialitatea numita In Anexa la Oterta. sau intr-un interval de timp propus de CAD .i tacilitatue corespunzatoare solicitate de CAD In scopul luarii unei decizli asupra unei dispute.i va preciza obiectul disputei . Oaca.. In termen de 84 de zile dupa primirea unui astfel de document. va numi ace I adjudecator al CAD. sau care decurge din Contract.i Sub-Clauzei 20. lnstructlune...7 [Nerespectarea Daca Intre executarea referitoare Inginerului. Nu se va considera CAD ca actionand In calitate de arbitru (arbitri).tiintare referitoare la nernulturnirea sa. in caz de discrepeme verstunee in limba engleza preveleeze versiunea in limba engleza .. sa transmita 0 In.4 Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor Parf apare 0 dlsputa (de orice fel) In leqatura cu Contractul sau cu Lucrarilor. 0 In.Concitli Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor a fost acnitata. invalidita~ii.... 70 ©ARIC 2006 Conditi' de Contract pentru Constructii ~i Echipamente intre versiunea inclusiv Proiectare In /imba romana ~l Acest document este 0 traducere din versiunea oticiett: In limba enateze.3 [E§ecu/ Numirii Comisiei de Adjudecare a Dispute/or]. lnstimtarea de nernultumire va mentiona ca este ernisa potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze . Ambele Parti vor permite accesul pe $antier . atunci acea Parte poate sa transmita celeilalte Parti. sau dupa ce plata In avans la care se face referire In Clauza 6 a Anexei . CAD va lua 0 decizie. Pentru 0 CAD compusa din trei persoane.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Dispute/or] . demisionarii sau Incheierii perioadei de exercitare a functiei. Fiecare Parte va fi raspunzatoare pentru plata a jurnatate din remuneratia entitatii sau a oflcialitatii care nurneste..(d) adjudecator (care sa actioneze ca presedinte). fiecare Parte poate supune In scris atentiei CAD aceasta disputa pentru a obtine decizia acesteia. Cu exceptia celor prevazute In Sub-Clauza 20. Oaca nici una din Parti nu a platit In Intregime facturile transmise de fiecare adjudecator In conformitate cu Clauza 6 a Anexei. In afara de cazul in care si pana cand decizia va fi revizuita ulterior prin solutionare pe cale arniablla sau hotarare de arbitraj. ambele conditii fiind obligatorii. se va considera ca documentul a fost primit de CAD la data la care a fost prim it de catre presedlntele CAD. Decizia va fi obligatorie pentru ambele Parti. In termen de 28 de zile dupa expirarea acestei perioade.. In termen de 84 de zile (sau In alt interval de timp aprobat de Parti ) dupa primirea unei In. sau Partile nu reusesc sa cada de acord asupra numirii unei persoane Inlocuitoare In termen de 42 de zile dupa data la care adjudecatorul unic sau unul dintre cei trei adjudecatori renunta sau este In incapacitate de a.i Inginerului.i vor pune la dispozitia CAD toate inforrnatiile suplimentare .. Aceasta numire va fi finala . In termen de 28 de zlle dupa primirea deciziei.i va mentlona ca este ernisa potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. care 0 vor pune In aplicare imediat. Aceasta scrisoare va specifica faptul ca este ernisa potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.i dupa consultarea cu Partile. atunci acea Parte poate.ucranle In conformitate cu prevederile Contractului. transmitand copii celeilalte Parti . asa cum este descris mai jos. care va fi arqumentata . repudiat sau reziliat. Daca una dintre Parti nu este multurnita de decizia CAD..tiintare celeilalte Parti referitoare la nernultumirea sa. Antreprenorul va continua sa execute l.i motivul (motivele) de nernultumire. opinie sau evaluare a dupa numirea CAD.. CAD nu ia 0 decizie.

arbitrajul poate incepe la sau dupa 56 de zile de la data la care a fost trirnisa Instiintarea de nemultumire. nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa inceapa arbitrajul in afara de cazul in care a fost transmisa 0 lnstiintare de nernultumire. Arbitrajul poate incepe inainte sau dupa terminarea l.r I De ciziei Comisie! de Adjudecare a Dispute/or] ~i Sub-Clauza 20.ucrarilor. decizia va deveni definitiva si obligatorie pentru ambele Parti. CAD a luat 0 decizie asupra unei probleme in disputa ~i 0 va comunica ambelor Parti ~i nici una dintre Parti nu a transmis 0 instiintare de nernultumire in interval de 28 de zile dupa ce a primit decizia CAD. Inginerul nu va putea fi lmpiedicat de a fi convocat drept martor si a oferi dovezi in tata arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice problema care sa aiba relevanta in disputa. orice disputa pentru care decizia CAD (daca exista) nu a devenit tinala ~i obligatorie va fi solutionata prin arbitraj international. ~i 0 Parte retuza sa respecte aceasta decizie. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. In situatiain care.4 de mai sus. stabilire a modului de solutionare.ucrarilor. ambele Parti vor incerca sa solutioneze disputa pe cale amiabila inainte de inceperea arbitrajului.6 Arbitrajul Exceptand cazurile in care disputele se solutioneaza pe cale amiabila. opinie sau evaluare tacuta de Inginer. relevanta pentru solutionarea disputei. 20.7 Nerespectarea Deciziei Comisiei Adjudecare a Disputelor In cazul in care: de (a) nici una dintre Parti nu a transmis 0 Instiintare de nernultumire intervalul specificat in Sub-Clauza 20. analiza si revizui orice certificat. Orice decizie luata de CAD se va accepta ca proba in procesul de arbitra]. Nici una dintre Parti nu va fi limitata in actiunile sale legale in tata arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau argumentele prezentate anterior CAD in vederea obtinerii unei decizii.5 Sotutionarea pe Cale Amiablla In cazul in care se transmite 0 instiintare de nemultumire. 20. Arbitrul (arbitrii) vor avea autoritate deplina de a accesa.4 [Legea §i Limba]. instructiune. in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Cu exceptia cazurilor in care Partile stabilesc altfel. si orice decizie a CAD. ale Inginerului si ale CAD nu vor putea fi modificate datorita derulani unui proces de arbitraj in timpul executiei l. si arbitrajul va fi condus in limba de comunicare definita in Sub-Clauza 1. disputa va fi solutionata de catre trei arbitri nurniti in conformitate cu prevederile acestui Regulament. in de (b) (c) 71 . 20. sau la motivele prezentate in nota de nernultumire.8 [Expirarea Petioedei de Func(ionare a Comisiei de Adjudecare a Dispute/or]]. Daca nu se stabileste altfel de catre ambele Parti: (a) (b) (c) disputa va fi solutionata potrivit Regulamentului de Arbitrare al Camerei lnternationale de Cornert. Obliqattile Partilor. chiar daca nu s-a tacut nici un efort de solutionare a disputelor pe cale arniabila.4 [Ob(inerea Deciziei Comisiei Adjudecare a Dispute/or]. 0 decizie a CAD (daca exista) a devenit definitiva ~i obligatorie.

8 o T Expirarea Perioadei de Functionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor Daca Intre Parti apare 0 disputa referitoare la sau In legatura cu Contractu I sau cu executia Lucrarllor ~i nu exista 0 CAD. tara a f prejudiciata de orice alt drept pe care-l poate avea.4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Oisputefo~ ~i Sub-Clauzei 20. (b) 72 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii :.4 [Obtinerea Decizlei Comisiei de Adjudecare a Oisputefo~ ~i Sub-Clauzei 20.5 [Sofutionarea pe Cafe Amiabi/aJ.6 [Arbitraju~.. in caz de discreoenie versumee In limba enqieze prevaleaza versiunea In limba engleza intre versiunea in limba romene §i . sau din alte cauze: (a) prevederile Sub-Clauzei 20.atunci cealalta Parte.6 [Arbitraju~. Acestei situatii nu i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 20.i Echipamente inclusiv Proiectare Acest document este a traducere din verstunee oficiala in limba enqtez«.5 [Sotinioneree pe Cafe AmiabilaJ nu se vor aplica. ~i disputa poate f prezentata direct la arbitraj potrivit prevederilor SubClauzei 20. poate actiona refuzul la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. 20. din cauza ca perioada de functionare a CAD a expirat.

orice eveniment sau circurnstanta care ar putea f considerata incornpatibila cu pozitia de impartlalltate si de independenta. una dintre cele trei persoane care sunt numite. Fiecare "Acord de Adjudecare a Disputelor" este un acord tripartit perfectat de catre ~i lntre: (a) "Beneficiar". si (c) .curnen! esu: (I traciucere din verSfunea Ve(SIUn(}:~l v'erslunea firntJ(3 eng/eza prevaieaz. Antreprenorul si fiecare din Adjudecatori (sau Adjudecatorul) au semnat cate un acord de adjudecare a disputelor. acolo unde este cazul. La numirea unui Adjudecator. Adjudecatorul va face cunoscut cu promptitudine. sau (ii) Beneficiarul si Antreprenorul au perfectat (sau intentioneaza sa perfecteze) un contract denumit in cele ce urmeaza "Contractul" si este definit in Acordul de Adjudecare a Disputelor. :j 1 ANEXA Conditii Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor 1. celelalte doua persoane sunt numite "Ceilalti Adjudecatori" LU c.3 c.jn::f ?i Aces! (/c-. 0 notificare Adjudecatorului.iote:» !n caz Ije aiscrepente intt-: verSfunea in /. care cuprinde aceasta Anexa.L . Daca Adjudecatorul nu prirneste fiecare notificare in interval de ~ase (6) luni de la intrarea intr-un Acord de Adjudecare a Disputelor.~. Nu este perrnisa cesiunea sau subcontractarea Acordului de Adjudecare a Disputelor tara acordul prealabil scris al tuturor partilor si al celorlalti adjudecatori (daca exista). toate referirile la "Ceilalti Adjudecatori" nu se aplica. In Acordul de Adjudecare a Disputelor. acesta va fi considerat nul si tara efect. "CAD" (sau "Comisia de Adjudecare a Disputelor") si. Oefinitii . fiecaruia dintre acestia cat si Celorlalti Adjudecatori (daca exista). de Antreprenor ~i de Inginer. 2 Prevederi Generale Acordul de Adjudecare a Disputelor va intra in vigoare la data la care Beneficiarul. Beneficiarul si Antreprenorul vor transmite fiecare. Numirea Adjudecatorului este 0 numire personala. Cand Acordul de Adjudecare a Disputelor a intrat in vigoare. in comun. acolo unde este cazul. 4 Obllqatiile Generale ale Adjudecatorului Adjudecatorul: (a) nu va avea interese financiare sau de alta natura in raport cu Beneficiarul. ARIC 2006 73 oticuu« (n iirn{J. cuvintele si expresiile care nu sunt altfel definite vor avea Intelesurile care Ie sunt destinate in Contract. (b) are experienta in interpretarea documentelor contractului. si (c) vorbeste fluent limba pentru comunicare deflnlta in Contract.:nba rC.j lirnba enQif:z~i .rif.Adjudecator" care este definit in Acordul de Adjudecare a Disputelor ca fiind: (i) Adjudecatorul unic al CAD (sau "Adjudecator") si. in mod corespunzator. 3 Garantii . (b) "Antreprenor". Beneficiarul si Antreprenorul iau in considerare declaratia Adjudecatorului asupra faptului ca: (a) are experienta in lucrari similare cu lucrarea pe care Antreprenorul urmeaza sa 0 realizeze potrivit prevederilor Contractului. Adjudecatorul qaranteaza si convine ca este ~i va fi impartial si independent fata de Beneficiar.

impreuna ~i individual. existenta oricarei relatii profesionale sau personale cu orice director. referitoare la Indeplinirea Contractului. Antreprenor sau Inginer In calitate de consultant sau altfel. ~i orice implicare anterioara In proiectul din care Contractul face parte. Personalul Beneficiarului ~i Personalul Antreprenorului nu vor solicita recomandari sau asistenta Adjudecatorului cu privire la Contract. nici interese financiare la executa rea Contractului. Beneficiarul si Antreprenorul vor fi raspunzatori de respectarea acestei prevederi de catre Personalul Beneficiarului si. cand este necesar. pentru toate vizitele pe santier ~i toate audierile. Adjudecatorul: (a) sa nu fie numit ca arbitru intr-un proces de arbitraj a unei dispute In legatura cu Contractul. nu va fi angajat pe durata Acordului de Adjudecare a Disputelor. va fi disponibil. de catre Personalul Antreprenorului.J :::J (d) 2 0. nu va face recomandarl Beneficiarului. de catre Beneficiar. altfel decat In conformitate cu regulile procedurale anexate nu va angaja negocieri pe durata cat este Adjudecator. Beneficiarul si Antreprenorul. Antreprenorului ~i Celorlalti Adjudecatori (daca exista). Beneficiarului. Antreprenorului sau al Inginerului. ~i nu Ie va publica sau dezvalui fara acordul prealabil scris al Beneficiarului. respectiv.. cu exceptia cazurilor In care Beneficiarul. In afara cazului In care actiunea sau omisiunea se dovedesc a fi fost de rea credinta.(b) (c) 0 I (_F) ur 0. de catre oricare dintre acestla. va prezenta. Adjudecator ~i Ceilalti Adjudecatori (daca exista).. ~i va trata detaliile Contractu lui ~i toate activitatile ~i audierile CAD ca fiind private ~i contidentiale. Antreprenorul sau cu Inginerul cu privire la angajarea sa. Antreprenorul si Ceilalti Adjudecatori (daca exista) si-au dat acordul prealabil. prevederile Contractului si Acordul de Adjudecare a Disputelor.:: < . sau (c) sa nu fie raspunzator pentru 0 revendicare privind 0 actiune sau omisiune la eliberarea sau intentia de eliberare din functie. Personalului Beneficiarului sau Personalului Antreprenorului. nu a fost angajat anterior de catre Beneficiar.4 a Conditiilor de Contract. Tn caz de discrepeme versumee In limba engleza prevaleaza versiunea tn limba engleza lntre versiunea In limba romene §i . cu exceptia circurnstantelor pe care le-a prezentat In scris Beneficiarului ~i Antreprenorului lnainte ca acestia sa semneze Acordul de Adjudecare a Disputelor. In scris. (b) sa nu fie chemat ca martor pentru a prezenta dovezi In Iata unui arbitru (arbitri) numit intr-un pentru un proces de arbitraj pentru 0 disputa In leqatura cu Contractul. 5 Obliqatiile Generale ale Beneficiarului ~i Antreprenorului Beneficiarul. cu exceptia platii sale potrivit prevederilor Acordului de Adjudecare a Disputelor. In calitate de consultant sau altfel. altfel decat prevad reqlementarile activitatii CAD. Beneficiarul ~i Antreprenorul se anqajeaza reciproc ~i tata de Adjudecator ca. inainte de perfectarea Acordului de Adjudecare a Disputelor spre informare. exceptand situatia In care este altfel convenit. Antreprenor. dupa ce inceteaza a actiona ca parte a Acordului de Adjudecare a Disputelor. Antreprenorului. si nu va face nici 0 In~elegere cu Beneficiarul. Antreprenorul. Antreprenor si Ceilalti Adjudecatori (daca exista): se va supune regulilor procedurale anexate ~i prevederilor Sub-Clauzei 20.:: 0 u. (e) (f) (g) (h) (i) Antreprenorul sau Inginerul. In calitate de consultant sau altfel de catre Beneficiar. In scrts. tunctionar sau angajat al Beneficiarului. Antreprenorului sau al Celorlalti Adjudecatori (daca exista). cu exceptia situatiilor convenite In scris de catre Beneficiar.. vor despaqubi ~i se vor asigura ca Adjudecatorul nu este responsabil pentru revendicarile pentru care 74 ©ARIC 2006 Conditti de Contract pentru Constructii $i Echipamente inclusiv Proiectare Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba enqtez«. Antreprenor sau Inginer.

6 Plata Adjudecatorul va f platit. Antreprenorul va plati integral facturile fiecarui Adjudecator in termen de 28 de zile calendaristice dupa primirea fiecarei facturi §i va solicita Beneficiarului (in Situatiile de l. participand la audieri (daca e cazul). elaborand decizli. facturi ale diterentei onorariilor sale zilnice si cheltuieli produse. in moneda rnentionata in Acordul de Adjudecare Disputelor. pan a la un maxim de doua zile ca timp de calatorie in fiecare directie pentru transportul (daca e cazul) tntre domiciliul Adjudecatorului §i $antier sau alt loc al intalnirli cu ceilalti Adjudecatori (daca exista) si/sau Beneficiar §i Antreprenor. mai putin valoarea avansului. §i (b) un avans echivalent cu cheltuielile totale estimate ca fiind necesare pentru realizarea obliqatiilor sale. Adjudecatorul nu va fi obligat sa se angajeze in activitati prevazute de Acordul de Adjudecare a Disputelor pana cand fiecare din Adjudecatori nu a primit plata inteqrala conform facturilor prezentate potrivit acestui paragraf. Daca Antreprenorul omite sa plateasca Adjudecatorului suma la care este Indreptatitta) potrivit Acordului de Adjudecare a Disputelor. §i fiecare zi sau parte din zi. cr: < (b) (c) toate cheltuielile rezonabile produse in leqatura cu indeplinirea sarcinilor Adjudecatorului. cu 0 copie transrnisa Beneficiarului. Imediat dupa intrarea in vigoare a Acordului de Adjudecare a Disputelor. CAD nu va avea obliqatia de a prezenta deciziile luate pan a cand facturile pentru onorarii zilnice si cheltuieli produse pentru luarea unei decizii nu au fost integral platite fiecarui Adjudecator. va transmite Antreprenorului. fax §i telex. cheltuieli de deplasare. rnainte de a se implica in orice alte activitati potrivit Acordului de Adjudecare a Disputelor. In afara de cazul in care a primit plata mai devreme. Adjudecatorul. Plata unei astfel de facturi va fi tacuta de catre Antreprenor dupa primirea facturii. in conformitate cu prevederile Contractului. costurile apelurilor telefonice. Beneficiarul va efectua plata catre Antreprenor.este exonerat de responsabilitati potrivit prevederilor paragrafului precedent. conform celor rnentionate mai sus. Ulterior Adjudecatorul va transmite Antreprenorului. §i tara a prejudicia drepturile Beneficiarului la Conditii Generale © ARIC 2006 75 intre versiunea in limba tomene $1 Acest document este a Iraducere din versiunea oticnt» in timbe enqteze. dupa cum urrneaza: (a) un onorariu zilnic care va f considerat ca plata deplina pentru: a (i) (ii) fiecare zi lucratoare pe care si-a petrecut-o citind documente. cu 0 copie transrnisa Beneficiarului. sau Iacand vizite pe $antier. 0 factura pentru (a) un avans de douazeci §i cinci de procente (25%) din suma totala estirnata pentru onorariu zilnic la care el/ea este lndreptatlt.ucrari prezentate conform prevederilor Contractu lui) rambursarea unei jurnata]: din valorile acestor facturi. inclusiv serviciile de secretariat. la care se face referire in sub-paragraful (a) al acestei Clauze va fi necesara o chitanta: §i toate taxele percepute in mod corect in Tara la platile onorate Adjudecatorului (cu exceptia cazului in care acesta este cetatean sau rezident permanent in Tara) potrivit prevederilor acestei Clauze 6. in caz de ciscreperte versiunea in limba engleza pteveteeze vetstunee in limba engleza . taxe de curierat. Beneficiarul va plati suma datorata Adjudecatorului §i orice alta surna care poate fi necesara pentru a rnentine functionarea CAD. in prevederile Acordului de Adjudecare a Onorariul zilnic va fi cel specificat Disputelor. cazare §i rnasa: pentru fiecare cheltuiala care depaseste 5% din onorariul zilnic.

despaqubiri. reziliere sau lipsa de valabilitate a acestuia. o I o 7 Culpa AdjudeccUorului L. Beneficiarul va avea dreptul la rambursarea tuturor sumelor platite care depasesc jurnatata din aceste plati._ -------------------------- Daca Adjudecatorul nu Indeplineste obliqatiile care Ii revin potrivit prevederilor Clauzei 4. 0 astfel de lnstiintare va fi definitiva ~i obligatorie pentru Beneticiar. ~i/sau(ii) sa renunte la numirea sa. vor fi In final rezolvate potrivit prevederilor Regulilor de Arbitraj ale Camerei lnternationale de Cornert. tara 8 Dispute ---- ------------------- - --- ---------------------- Orice revendicare sau disputa care decurge sau are leqatura cu acest Acord de Adjudecare a Disputelor.8 din Concitiile de Contract. nu va fi lndreptatit la nici un fel de onorariu sau cheltuieli rnentionate In prezenta ~i va rambursa Beneficiarului ~i Antreprenorului. sau orice Incalcare. la care se adauqa toate costurile de recuperare a acestor sume precum ~i costurile de finantare calculate la cursul specificat In Sub-clauza 14. de catre un arbitru numit In conformitate cu Regulile de Arbitraj 76 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii si Echipamente mclusiv Proiectare Aces! document este 0 traducere din versiunea afiCiala in limba engleza_ in caz de dtscreosme versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza intre versiunea in limba romen« ~i . transrnitand 0 lnstiintare Beneficiarului ~i Antreprenorului. lnstiintarea va avea ef~ct la primirea de catre acestia. toate taxele si cheltuielile primite de Adjudecator si de Ceilalf Adjudecatori (daca exista). Adjudecatorul poate (i) sa suspende serviciile sale (fara tnstuntare) pana la primirea platii. a prejudicia celelalte drepturi ale acestora. pentru actiuni sau decizii (daca exista) ale CAD care sunt socotite nule si fara efect. In atara de drepturile care decurg din omisiunea platil. Daca Adjudecatorul nu prirneste suma la care este indreptatit In termen de 28 de zile dupa prezentarea unei facturi valide. Antreprenor ~i Adjudecator.

nefiind leqata de nici un fel de reguli sau proceduri altele decat cele continute In Contract si aceste Reguli. sa dovedeasca initiativa necesara In aprecierea faptelor ~i aspectelor la luarea unei decizii. de catre Beneficiar ~i Antreprenor. relevante din punct de vedere al disputei. rapoartele de evolutie a lucrarilor. sa analizeze ~i sa revizuiasca orice certificat. CAD va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. dar va avea libertatea de a decide daca ~i In ce rnasura poate fi exercitata aceasta autoritate. sa decida asupra jurisdictiei proprii a CAD. daca exista.4 ~i cu aceste Reguli. CAD va avea autoritatea sa adopte 0 procedura interogativa. instructiunile de modificare. lnstructiune. inclusiv documentele Contractului. altele decat reprezentantii Beneficiarului. Antreprenorului si ai Inginerului. stabilire. CAD: 4 5 (d) (e) (f) (g) (h) sa stabileasca procedura care urrneaza a fi aplicata In solutionarea unei dispute. oferind fiecaruia dintre acestia posibilitatea rezonabila de a-si prezenta cazul ~i de a raspunde cazului celuilalt. evitand Intarzierile sau cheltuielile inutile. Toate cornunicarile dintre CAD si Beneficiar sau Antreprenor vor fi transmise In copie ~i celeilalte Parti. versiunea in iimba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza . ca si asupra domeniului oricarei dispute care i se prezinta. ~i sa continue In absenta oricarei parti despre care CAD este convinsa ca a fost lnstilntata In leqatura cu sedinta. Condilii Generale @ARIC2006 in caz de discrepante intre versiunea 77 in timbe totnens $i Acest document este 0 traducere din versiunea oticiet« in limba engleza. sa decida cu privire la plata costurilor de finantare In conformitate cu prevederile Contractului. sa decida cu privire la 0 relaxare ternporara cum ar fi masuri provizorii sau de conservare si sa acceseze. (a) (b) (c) printre altele. Beneficiarul ~i Antreprenorul vor transmite. Beneficiarul si Antreprenorullmputernicesc. sa refuze accesul la audieri a oricaror persoane. ~i va adopta procedurile corespunzatoare disputei. sa taca uz de propriile cunostinte de specialitate. sa conduca orice audiere asa cum considera. CAD: (a) va actlona corect ~i impartial tntre Beneficiar ~i Antreprenor. copii ale documentelor solicitate ~i ale cornunicarilor. Cu exceptia cazului In care se convine altfel. fiecareia dintre aceste persoane. caz In care va decide data ~i a locul desfasurarf audierii ~i poate solicita ca docurnentatia scrisa ~i argumentele prezentate de catre Beneficiar si de catre Antreprenor sa fie prezentate lnainte de ~edinta sau In timpul acesteia. In scris.Anexa 1 REGULI DE PROCEDURA Beneficiarul ~i Antreprenorul vor furniza CAD un exemplar al tuturor documentelor pe care CAD Ie poate solicita. situatii de lucrari ~i alte documente relevante din punct de vedere al obiectului Disputei. opinie sau evaluare a Inginerului. o C I 2 (b) 3 CAD poate conduce 0 audiere privind disputa. ln situatia In care CAD este cornpusa din trei persoane. ln scopullnscrierii In timpul alocat pentru transmiterea In~tiintarii asupra unei decizii si a altor factori relevanti.

si (c) daca un Adjudecator nu participa la intrunlre sau audieri. in scopul de a avea discutii ~i de a elabora decizia.1 Ecbipamente inclusiv Proiectare $i Acest document este 0 traducere din vetstunee of/ciala In limba engleza versiunea In !imba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza in caz de discrepante intre versumea in limba tcmsne .. 78 ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii :. in atara de cazurile in care: (i) Beneficiarul sau Antreprenorul nu convin ca Adjudecatorii sa procedeze in acest fel. sau nu-sl lndeplineste una dintre functii. (b) se vor stradui sa ajunqa la 0 decizie unanirna: daca acest lucru se dovedeste imposibil. sa ia o decizie. decizia aplicabila va fi luata de catre majoritatea Adjudecatorilor care poate cere Adjudecatorului minoritar sa preqateasca un raport scris spre a fi transmis Beneficiarului ~i Antreprenorului. CAD nu-si va exprima ruci 0 parere cu pnvire la valoarea oricaror argumente oferite de catre Parti. sau (ii) Adjudecatorul absent este presedintele ~i dispune celorlaln Adjudecatori sa nu ia 0 hotarare in lipsa sa. Ulterior. In situatia in care CAD este fermata din trei persoane: (a) acestea se vor reuni in particular dupa audieri. in scris. CAD va elabora ~i va transmite 0 Instiintare asupra deciziei sale in conformitate cu prevederile SubClauzei 20.4" sau asa cum poate fi altfel convenit. atunci ceilalti doi Adjudecatori pot.6 In timpul audierilor. daca exista. de catre Beneficiar ~i Antreprenor.

4 18. Gaz si Electricitate Arbitraj Asigurare irnpotriva Aduse Proprietatil Asigurarea Calitatii Asigurarea Asigurarea Asiqurari. l.6 :. Depunere Conditii Fizice Imprevizibile Necorespunzatoare Suspendarli Defectiunilor Consecintele @ARIC2006 Aces! document este 0 !raducere din versiunea oiiciele in limba encteze.ia Utilajelor Antreprenorului Personalului Cerinte Generale Oterita de catre Beneficiar Inginerului Acorduri.23 13. a Disputelor.12 6.2 Antreprenorului Pagina 28 7 21 44 45 6 15 25 20 70 63 16 62 64 60 10 11 10 19 19 7 52 6 50 52 7 15 69 71 71 68 69 70 6 17 27 33 38 Adrese pentru Notiflcari Alti antreprenori Angajarea Personalului Apa.5 1.6 a Disputelor..3 4.8 20.7 20.9 11.3 1.i Daunelor 18. Final de Plata Copii care vor fi Inaintate Plata lnterirnara Final de Plata.6 4.11 8.2 4. versumee In tittibe engleza prevaleaza versiunen In limba engleza.9 14. Certificatul Cesionare Colaborare Comisia de Adjudecare Comisia de Adjudecare Comisia de Adjudecare Deciziei Comisia de Adjudecare Comisia de Adjudecare Comisia de Adjudecare Arniabila Comunicare Concuita Beneficiarului.e Costul Remedierii in Ire versiunea in limba rotnen« 91 . a Disputelor. Transport Calle de Acces Cerintele Certificat Certificate.3 14.2 18.7 4.6 Vatarnarii Persoanelor :.7 13.2 20.INDEX SUB-CLAUZE Subclauza Acces pentru lnspectie Acord Contractual Activitatile Actualizari Actuallzart Antreprenorului pe $antier Generate de Moditicarl ale Legilor Generate de Modificari ale Preturilor 7.2 3.9 18..1 4.11 1. a Disputelor. Aprobari Bunuri. Certificate. a Disputelor. Esecul Numirii Expirarea Perioadei Nerespectarea Numire Obtinerea Deciziilor Solutionare pe cale 20.2 2. in caz de aiscrepen.3 20.13 1.3 4.19 20. Asistenta Asistentii Autorizatii.4 20.1 2.ucrarilor :.i Fortei de Munca 6.8 1.15 Erori 1.16 4.3 4. a Disputelor..6 14.

2 1.7 11.5 13.Daune Provocate de lntarzlerl Defecte. Plata lntelectuala lntelectuala lntelectuala ale Antreprenorului ale Beneficiarului ~i lndustriala 1.11 14.13 5.14 Emiterea Certificate lor Interimare de Plata Emiterea Certificatului Erori de Proiectare Evaluarea Exonerarea la Data Rezilierii de Executare a Contractului prin Efectul LegH Evitarea Afectarilor 19.1 4.5 14.6 20. Conforme cu Executia Prioritatea Situatiei Finale de Lucrari Situatiilor Interim are de l.5 19.1 19.7 4.5 14.1 11.1 3.3 19. versiunea In limba engleza preveieeze versiunea In limba enqtez«.10 1. Consecinte Forta Majora.8 15.8 1. .2 14. Arbitraj Dispute.6 19.10 1 .5 5.7 32 40 11 52 48 57 70 70 25 6 23 8 8 9 18 56 55 42 40 8 8 59 30 49 49 50 20 40 50 52 25 55 18 66 26 65 65 64 65 65 66 Documentele Antreprenorului Documentele Antreprenorului.11 17.3 4.2 14.1 15.3 17. Eliberarea si Materiale destinate ~i Materiale destinate PlatH Apa ~i Gaz $antierului Final de Plata l.4 19.11 2.6 14.ucrari 8. Utilizarea acestora de catre Antreprenor Drept de Acces pe $antier Drept de Trecere ~i Facilitati Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Executia l.5 8. Instiintare Forta Majora: Afectarea Subantreprenorilor 19.2 Facilitati pentru Personal ~i Forta de Munca Forta Majora: Diminuarea lntarzlertlor Forta Majora. Utilizarea de catre Beneficiar Documentele Beneficiarului.ucrarilor Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul Dreptul de a Modifica Dreptul de Acces Drepturi de Proprietate Drepturi de Proprietate Drepturi de Proprietate Durata de Executie Echipamente Echipamente Efectuarea Electricitate. Stabilirea Cauzelor Definitli Delegare de catre Inginer Depunerea Depunerea Despaqubiri Dispute.ucrarilor Lucrarilor.19 11. Definitie Forta Majora.6 1.7 6.1 20. Rezolvare pe Cale Arnlablla Documente Documente.6 Forta Majora: Reziliere Optionala ii ©ARIC 2006 in cez de discrepeme intre versiunea In limba romene §i Acest document este a traducere din versiunea oficiala In limba engleza.5 5.13 16.11 14.

Garantia de Buna Executie Gaz, Electricitate, Grafic de Plati Imposibilitatea Executarii Contractului Apa ~i

4.2 4.19 14.4 19.7 1.12 4.10 3.3 3.4
11.8

13 20
48

66
8

lntormatii Contidentiale lntorrnatii despre $antier Inginer, lnstructiuni Inginer, Tnlocuire lnspectia Antreprenorului lnspectie lnstructiunile Instruirea Interferente Interpretare Invocarea Cornunicarii Tnceperea l.ucrarilor Tncetarea Executiei l.ucrarilor ~i Retragerea Antreprenorului Tncetarea Hesponsabilitatii Antreprenorului Tncetarea Hesponsabilitatii Tndeplinirea Sarcinilor lnlaturarea Instiintarea Intarzieri l.ucrarilor Tnlocuirea Inginerului de Remediere Platilor Testelor dupa Terminare Cauzate de Autoritati Beneficiarului de catre Inginer Beneficiarului Inginerului cu Testele la Terminare

17 12 12 40
28

7.3 3.3 5.5 10.3 1.2 1.3
8.1 Utilajelor

12 25 37 5
6

30 57 10 53
11

16.3 2.5 14.14 3.1 11.5 3.4 15.1
8.5
14.8

Necorespunzatoare

Intarzieri In Efectuarea Intarzieri In Efectuarea Legea l.eqislatia Limba Limba de Comunicare Limitarea Obliqatiilor Limitarea l.ucrari de Remediere l.ucrari In Regie Muncii

39 12 53 32 51
41

12.2 1.4 6.4 1.4 1.4 17.6 17.6 7.6 13.6 5.7 4.20 7.1 14.15 13.4 10.4
a

6

26
6 6

Antreprenorului

Hesponsabilitatii

60 60 29
44

Manuale pentru Exploatare Materiale Mod de Executie

~i Intretinere

Puse la Dispozitie de catre Beneficiar Plata de Modificare

Moneda In care se Etectueaza

Moneda pentru Plata Procedurilor

25 20 27 53 43
38

Necesitatea Restabilirii Supratetelor Nerespectarea Deciziilor Comisiei de Adjudecare Disputelor
@ARIC2006

20.7

71 iii

Acest document este 0 traducere din versumee oticiate in "mba engleza. in caz de discrepante versiunea in "mba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza.

intre versiunea in limba romene :;>1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.