You are on page 1of 22
Innehallsférteckning ‘om FORENINGEN 45 1 Bostadstttsfreningens ma och site 5 2Bostadrttséreningens nda ‘OVERGANG AV BOSTADSRATT OCH MIEDLEMSKAP 53 Formkrav vid verdtlse {4 att tl medlemstap SS Andaktorary 5 6 Famiertslga forvarv 47 Ratt att wtovabostadsratten § 8 Prvning av medlemskap £9 Nekat medlemskap AVGIFTER TLL BOSTADSRATTSFORENINGEN {10 insts andeletl och Srsaveit 511 Upplitelse, dvetdolso: och pantsitningsavgit samt ave for andranandsupplatelse FORENINGSSTAMIMAN 45 12 Rikenskapsér och Srsredovisnng 4513 Foreningsstamma § 14 Motoner 4515 alle til renngsstimma 5 16 Dagordning 4517 Rostratt, ombud och tre 5 18Rostning 45 19 Protokol vid foreningsstrama STYRELSE, REVISION OCH VALBEREDNING 5 20Sqrebe 45.21 Konattuering och fimatecknng 5 22 Bosutorhot 4 23 Protokol vid syrelsesammentrade 4 24 Revsorer 5 25 Valberedning FONDERING OCH UNDERHALL 4§ 26Fonder 5.27 Underhlplan § 28 Over-ochunderstott, BosrADsRATTSFRAGOR § 29 Utdrag ur ligenhetsfortecining 530 Rostacerattshavarensansvar 631 Bostadsrttstoreningensansvar 632 Brand: och vattenledringsskace samt ohyra 22 BostadsrttstGreningensGvertagande avunderlesteane 634 Forinding av bostadsatstigenhet 35 Avhjalpande av bist $36 Ingreppfigenhot 137 Anvandning av bostasraten 638 Tre tl geneten 5.39 Andahandsupplatee {40 Inrymma utomstiende 4441 Andamal med bostadsrtten 5 42 Avsigelsebostadstt 4542 Forveandegrunder 54 Vissa meddelanden SARSKILDA BESLUT 545 Bostaderttféreningens ostighet och tomtrtt 146 Upplosring essa stadgar har antagts vid féreningstimmer BOVF: O6- Deen 2019 10-24 FIRMATECKNARE RMATECKNARE Chrisher Aiphad elie Bid OM FORENINGEN § 1 Bostadsrattsforeningens firma och sate BostadsrattsfOreningens firma ar Bostadsrattsforeningen Bjérsdter i Mariestad. Styrelsen har sitt site i Mariestad. § 2 Bostadsrattsféreningens andamal BostadsrattsfSreningen har tll andamal at i bostadsrtsfBreningens hus uppléta bostadslagenheter for boende och fokaler at medlemmarna tll nytjande utan tidsbegr’nsning och dérmed frmja ‘medlemmamnas ekonomiska intressen. Vidare har freningen tll indaml at stirka gemenskapen och tillgodose gemensamma — intressen och behoy, frémija serviceverksamhet och tillgénglighet med anknytning till boende samt i all verksamhet virna om miljan genom att verka for en lémgsiktig hallbar utveekling. Bostadsratt dr den rat i bostadsrattsforeningen, som en medlem har pa grund av upplatelsen, Mediem som har bostadsratt kallas bostedsrattshavare OVERGANG AV BOSTADSRATT OCH MEDLEMSKAP § 3 Formkrav vid dverlatelse Ex avial om 6verltelse av bostadsratt genom Kp ska upprattasskriftligen och skrivas under av sijaren och képaren. Képehandlingen ska innehélla uppgift om den ligenhet som Sverlatelsen avser samt ett pris. Motsvarande galler vid byte och gaa. ‘Om dverltelseavtalet inte uppfyllerformkraven ar Overltelsen ogitig. § 4 Ratt till mediemskap Intride i bostadsrttsfOreningen kan bevijas den som 1. kommer att erhélla bostadsratt genom upplételse i bostadsrattsféreningens hus, eller 2. Bvertar bostadsit i bostadsrttsfEreningens hus, ‘Om en bostadsrdtt har 6vergétt tll bostadsréttshavarens make fir maken inte nekas mediemskap i bostadsrittsforeningen. Vad som nu sagts fir motsvarande tllimpning om bostadsrat til bostadsligenhet 6vergat till annan nérstfiende person som Varaktigt sammanbodde med bostadsrattshavaren Den som en bostadsrit dvergt til fr inte nekas intride i bostadsrattsfSreningen, om de villkor fr ‘medlemskap som féreskrivs i denna paragraf ar uppfyllda och bostadsréttsforeningen skiligen bir ‘godta horom som bostadsrétshavare. Om det kan antas att forvarvaren inte avser at bosétta sig permanent i bostadslagenheten har bostadsrattsforeningen jenlighet med bostadsrattRreningens Aindamal rtt att ncka medlemskap. Medlemskap far inte nekas pi diskriminerande grund, Juridiska personer JJuridisk person som f&rvarvat bostadsrit till en bostadslagenhet som inte ar avsedd for fritidsndamal fr niekas medlemskap, Kommun eller landsting som férvarvat bostadsratt tll bostadslagenhet fir inte nekas rmedlemskap, En juridisk person som ir medlem i bostadsratsforeningen méste ha samtycke av bostadsrattsforeningens styrelse fOr att genom Sverlételse fOrvarva bostadsratt tll en bostadsligenhet som inte r avsedd fOr frtidstindamal, Samtycke behovs inte vid exekutiv forsaljning eller tvangsforsaljning ‘om den juridiska personen hade pantr&tt i bostaden eller vid fOrvarv som girs av en kommun eller ett landsting, §5 Andelsforvary Den som fervarvat andel i bostadsratt tll bostadslagenhet ska beviljas medlemskap om bostadsritten efter forvarvet innehas av makar, sambor eller andra med varandra varaktigt sammanboende nistiende personer: § 6 Familjerattsliga forvary (Om en bostadsrat vergatt genom bodelning, ary, testamente, bolagsskifte eller liknande Rorvary och firvarvaren inte antagits till medlem, fir bostadsrtsfOreningen uppmana fOrvarvaren alt inom sex ménader frin uppmaningen visa att nfgon, som inte fér nekas medlemskap i bostadsrattsfereningen har orvarvat bostadsrten och sokt medlemskap. Om uppmaningen inte ls, fr bostadsratten twangsfOrsiljas enligt bostadsrttslagen for fOrvarvarens rakning, § 7 Ratt att ut6va bostadsratten ‘Nar en bostadsratt Overgait til ny innehavare, fir denne utéva bostadsritten endast om han eller hon fr ‘mediem eller beviljas medlemskap i bostadsrattsforeningen. Ett dodsbo efter en avliden bostadsratishavare far utOva bostadsratten trots att dodsboet inte ‘medlem i bostadsrittsforeningen, Tre ar efter dédsfallet fir bostadsrattsfereningen uppmana dédsboet att inom sex mAnader fran uppmaningen visa att bostadsrtten har ingittj bodelning eller arvskifte eller att naigon, som inte fir nekas medlemskap i bostadsrittsf¥reningen, har forvarvat bostadsratten och sokt ‘medlemskap. Om uppmaningen inte fol, far bostadsratten tvangsfersiljas for dédsboets rakning enligt Dostadsrittslagen. En juridisk person som har pantratt i bostadsratten och forvarvet skett genom tvangsf¥rsilining eller vvid exekutiv Rorstijning, kan tre ér efter forvarvet uppmanas att inom sex ménader visa att nigon, som inte far nekas medlemskap i bostadsrétsforeningen, har Rrvarvat bostadsratten och sékt medlemskap. § 8 Provning av medlemskap Friga om att anta en medlem avgors ay styrelsen. Styrelsen ar skyldig att avgora frigan om medlemskap inom en ménad frin det att skriftlig och fullstindig ansbkan om medlemskap tagits emot av bostadsrattsforeningen. For att prova frdigan om medlemskap kan bostadsrattsfreningen Komma att begtira kreditupplysning avseende sOkanden, § 9 Nekat medlemskap En dverlatelse tr ogiltig om den som bostadsratten Overght tll nekas medlemskap i bbostadsrattsftreningen. Enligt bostadsrittslagen gallersirskilda regler vid exekutiv forsiljning och tvangsférsAljning. AVGIFTER TILL BOSTADSRATTSFORENINGEN § 10 Insats, andelstal och arsavgift Arsavgiften frdelas mellan bostadsrattslagenheterna i rhallande till Higenhetemas andelstal Arsavgiften ska ticka bostadsrittsforeningens lépande verksamhet, Atsavgiftens storlek ska medge att reservering for underhall av bostadsrattsforeningens fstighet kan ske enligt upprattad underhélisplan. Om inre fond finns ingér ven fondering for inre underhall ‘Andelstal och insats for ligenhet beslutas av styrelsen. Beslut om tndring av andelstal som med Andring av det inbérdes ferhAllandet mellan andelstalen beslutas av fOreningsstimma. Beslutet blir giltigt ‘om minsttvitredjedelar av de rbstande pA foreningsstéimman gatt med pa beslute. Beslut om &ndring av insats ska allt beslutas av foreningsstéimma, Regler for giltigt beslut anges i bostadsrtslagen. Styrelsen beslutar om Arsavgiftens storiek. Arsavgiften betalas manadsvis senast sista vardagen fre varie kcalenderménads bérjan om inte styrelsen beslutar annat, Om inte rsavgiften betalas i rat tid utgir drdjsmalsrinta enlgtrantelagen pi den obetalda avgiften fran forfallodagen tll dess full betalning sker sant pdminnelseavgift och inkassoavgift enligt lag om erséttning f®r inkassokostnader m.m, ‘rsavgifien ingdende erséttning fOr varme och varmvatten, elektrictet, sophimtning eller konsumtionsvatten kan beraknas efter forbrukning, FOr informationsoverforing kan ersatting, best mmas tll lika belopp per ligenhet. § 11 Upplatelse-, dverlatelse- och pantsattningsavaift samt avgift for andrahandsupplatelse Upplitelseavgif, 6verlatelseavgift och pantsattningsaygift kan tas ut efter beslut av styrelsen, Bostadsrittsféreningen far ta ut dverlitelseavgift av bostadsratshavaren med hogs 2,5 procent av prisbasbeloppet BostadsrittsPSreningen flr ta ut pantsittningsavgift av bostadsrattshavaren med hdgst en procent av prisbasbetoppet. Prisbasbeloppet bestims enligt socialfbrstikringsbalken och fasttills for Overlatelseavgift vid ansOkan ‘om medlemskap och fOr pantsittningsavgift vid underratelse om pantsittning, ‘Avgift fOr andrahandsupplitelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. BostadsrittsfSreningen far taut avgift fbr andrahandsuppltelse av bostadsrattshavaren med hogst 10 procent av prisbasbeloppet per ‘Omen ligenhet uppl8ts under en del av ett ar, beriknas den hézsta tlldtna avgiften efter det antal kkalendermAnader som ligenheten ar uppliten. Bostadsratsforeningen fir i Ovrigt inte ta ut stirskilda avgifter fbr &tgirder som bostadsrttsforeningen ska vidta med anledning av lag eller forfathing FORENINGSSTAMMAN § 12 Rakenskapsar och arsredovisning Bostadsrattsforeningens rakenskapsfir omfattar tiden 1/1~31/12. Senast sex veckor fre ordinarie fOreningsstimma ska styrelsen til revisorerna imna asredovisning. Denna bestir av forvaliningsberttelse,resultatrikning, blansrakning och tillaggsupplysningar. § 13 Foreningsstamma Féreningsstmman ar bostadsrattsforeningens higsta beslutande organ. Ordinarie fOreningsst&mma ska hallas inom sex minader efter utgingen av varje rakenskapsér. Extra fOreningsstimma ska héllas nr styrelsen finner skal till det. Extra oreningsstmma ska ocks& hllas om det sriftligen begdrs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga rdstberittigade. ‘Begiran ska ange vilket drende som ska behandles. FForeningsstimman fir besluta att den som inte r medlem ska ha ratt att narvara eller p8 annat sat Olja forhandlingama vid foreningsstamman. Ett stant beslut dr giltigtendast om det bittads av samtliga rostberittigade som ar narvarande vid freningsst&mman ‘Ombud, bitraden och andra stimmofunktiondrer har alti rat att natvara vid foreningsstamman, § 14 Motioner Medllem, som énskar visst drende behandlat pa ordinarie fSreningsstdmma, ska skrifiligen enmila ‘rend till styrelsen fore februari manads utghng. § 15 Kallolse till fSreningsstamma Styrelsen kalla till fireningsstamma, Kallelse till ireningsstéimma ska innehalla uppgift om de drenden som ska f¥rekomma pa foreningsstamman. Kallelse fir ufirdas tidigast sex veckor fore foreningsstamman och ska utfirdas senast tva veckor fre foreningsstammen, Kallelse sker genom anslag pa lmplig plats inom bostadsrttsféreningens fastighet. Skriflig kallelse ‘ska enfig lag i vissa fall sindas til varje medlem vars adress ar kand for bostadsratsfOreningen. Bostadsrattsforeningen flr dA skriflig kallelse krévs enligt lag anviinda elektroniska hjalpmedel. Narmare reglering av forutséttningar for anvandning av elektroniska hjalpmedel anges i lag. § 16 Dagordning Ordinarie fWreningsstimma Vid ordinarie foreningsstamma ska ferekomma: 1. foreningsstimmans oppnande 2. val ay stimmoordferande 3. anmlan av stimmoordffrandens val av protokolirare 4. godktinnande av réstlingd 5. frga om nairvaroratt vid foreningsstamman 6 godkéinnande av dagordning 7. val av vi personer att jamte stimmoordiféranden justera protokollet 8. val av minst tva ristraknare 9. frdga om kalelse sket i behorig ordning 10. genomgling ay styrelsens arsredovisning 11. genomging av revisoremas berdttelse 12, beslut om faststillande ay resultatrékning och balansrékning, 15. beslut i anledning av bostadsrittsfreningens vinst eller frlust enligt den faststallda balansrikningen 14. beslut om ansvarsfrihet for styrelsens ledamdter 15, beslut om arvoden och principer fbr andra ekonomiska ersittningar for styrelsens ledamoter, revisorer, valberedning och de andra fortroendevalda som valts av f¥reningsstémman 16, beslut om antal styrelseledaméter och suppleanter 17. val av styrelsens ordforande, styrelseledamiter och suppleanter 18. beslut om antal revisorer och suppleant 19, val av revisorfer och suppleant 20. beslut om antal ledamoter i valberedningen 21. val av valberedning, en ledamot utses til valberedningens ordforande 22, av styrelsen till freningsstimman hinskjutna frdgor och av medlemmar anmalda frenden som angivits i kallelsen 23, féreningsstimmans avslutande Extra foreningsstamma PA extra Rbreningsstimma ska kallelsen, ut6ver punkt 1-9 ovan, ange de drenden som ska behandlas. § 17 Réstratt, ombud och bitrade A freningsstimma har varje medlem en rst Innehar flera medlemmar bostadsritt gemensarnt har de tilsammans en rést. Innehar en medlem flera bostadsratter i bostadsritts®reningen har medlemmen en ris “Meedlem som inte betalat fallen insats eller Arsavgift har inte rostritt. En medlems rtt vid foreningsstéimma utOvas av mediemmen personligen eller den som &r rmedlemmens stiliféretradare enligt lag eller genom ombud, ‘Ombud ska limna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och giller hogs ett &r frin utfirdandet. Ombud far bara foretraida en medlem. ‘Meecllem flr p foreningsstamma medfora et btride, § 18 Réstning PA f¥reningsstimma har varje medlem en rést. Innehar flera medlemmar bostadsratt gemensamt har de tillsammans en rst, Innehar en medilem flera bostadsritter i bostadsrittsfEreningen har medlemmen en rst ‘Medlem som inte betalat forfallen insats eller rsavgift har inte ristrat En medlems rt vid foreningsstimma utdvas av medlemmen personligen eller den som &r medlemmens stillfOretridare enligt lag eller genom ombud. ‘Ombud ska limna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och giller hogst ett & fiin utfirdandet, Medlem far foretrides av valfritt ombud. Ombud far bara Pretrida en medlem, Medlem fir medfra ett valittbitrade § 19 Protokoll vid féreningsstamma Ordf¥randen vid freningsstamman ska se tll att det rs protokoll. | frdga om protokollets innehall galler att; 1. rdstlangden ska tas in eller bifogas protokollet, 2. fBreningsstimmans beslut ska fras in i protokollet, samt 3. om rdstning har skett ska resultatet anges i protokollet, Protokollet ska undertecknas av stammoordf@randen och av valda justerare. Senast tre veckor efter foreningsstdmman ska det justerade protokollethallas tlletingligt hos bostadsrattsfOreningen for medlemmarna Protokoll ska férvaras betryggance. STYRELSE, REVISION OCH VALBEREDNING §20 Styrelse Styrelsen bestir av lgst tre och hégstelva styrelseledam@ter med higst fyra suppleanter Foreningsstamman valjer styrelsens ordfrande och Ovriga styrelseledamdter och suppleante. “Mandattiden ar hgsttva ér. Styrelseledamot och suppleant kan viljas om. Om helt ny styrelse vals, av foreningsstimman ska mandattiden for halften, eller vid udda tal nérmast hogre antal, vara ett at § 21 Konstituering och firmateckning Styrelsen konstitucrar sig sjalv med undantag av styrelsens ordforande som vals av ‘éreningsstimma, Styrelsen utser inom sig sekreterare. Bostadsrattsfireningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse hdgst fyra personer, varav minst tv styrelseledaméter, at tv tillsammans teckna bostadsrittsfSreningens firma, § 22 Beslutférhet Styrelsen tir beslutf&r nar fler in hilften av hela antalet styrelseledamoter ar narvarande. Som styrelsens beslut giller den mening de flesta rdstande ferenar sig om. Vid lika réstetalgiller den mening som styrelsens ordforande bitrider, Nar minsta antal ledamoter ar narvarande kravs enhallighet fr giltigt, beslut. § 23 Protokoll vid styrelsesammantrade Vid styrelsens sammantriden ska det fras protokoll. Protokollet ska justeras av ordPOranden for ssammantriidet och den yiterligare ledamot som styrelsen utser. Styrelseledamot har rt at @ avvikande mening antecknad tll protokollet. Endaststyrelseledamot och revisor har rat att ta del av styrelseprotokoll. Styrelsen Rorfogar Over rmojligheten att lata annan ta del av styrelsens protokoll Protokoll ska férvaras betryggande. Protokoll fan styrelsesammantrde ska foras i nummer? § 24 Revisorer Rovisorerna ska tll antalet vara ligt tv och hogs ire, samt hgst en suppleant. Revisorema valjs av foreningsstimman. Mandattiden tr fam tll mista ordinarie fOreningsstamma. Revisorerna ska becrriva sittarbete sé at revisionen ar ayslutad och revisionsberattelsen lémnad senast re veckor fore foreningsstimman, Styrelsen ska Kimna skriflig forklaring til ordinarie foreningsstéimma Over gjorda anmarkningar i revisionsberattelsen, ‘Arsredovisningshandlingar, revisionsbersitelsen och styrelsens férklaring Over gjorda anmarkningar i revisiansbersittelsen ska hills tillgingliga for medlemmama minst tv veckor fore den ‘Breningsstiimma pa vilken de ska behandlas. § 25 Valberedning Vid ordinarie foreningsstamma valjs valberedning, Mandattiden ar fram till nista ordinarie fOreningsstdimma. Valberedningen ska besté av Higst tv. ledaméter. En ledamot utses av foreningsstimman till ordffrande i valberedningen, Valberedningen bereder och foreslar personer tll de fortroendeuppdrag som fBreningsstimman ska titsatta, Valberedningen ska till foreningsstémman lamna forslag pa arvode och fBreslé principer For andra ekonomiska ersattningar for styrelsens ledamoter och revisorer. FONDERING OCH UNDERHALL § 26 Fonder Yttre fond Bostadsraitsfreningen ska ha fond for yttre underhall. ‘Syrelsen ska i enlighet med upprittad underhallsplan reservera respektive ta i ansprak medel for yttre uunderhall. Inre fond Bostadsrattsforeningen kan ha fond for inre underhall av bostadsratslagenheter. ‘OverfSring till fond fr inre underhall bestams av styrelsen, Bostaclsrattshavare fir fOr att bekosta ire underhall av légenhet anvainda sig av den del av fonden som tllhér bostadsrattsligenheten, Bostadsratsligenhetens andel av fonden bestams utifian forhallandet melian andelstalet fOr ligenheten och samtliga andelstal for bostadsritsligenheter i bostadsrittsf¥reningen, med avdrag fOr gjorda uttag, § 27 Underhalisplan Styrelsen ska 1. uppritta en underhallsplan for genomfrande av underhall av bostadsrattsfreningens fastighet, 2, &rligen budgetera fOr att stkerstlla at tillrcktiga medel finns fOr underhall av bostadsrattsfOreningens fastighet, 3._ se till att bostadsrattsféreningens egendom besiktigas i limplig omfattning och i enlighet ‘med bostadsrattsfOreningens underhallsplan, samt 4, regelbundet uppdatera underhalisplanen, § 28 Over- och underskott Det dver- eller underskott som kan uppsta pa bostadsrattsforeningens verksamhet ska, efter ‘underhallsfondering, balanseras i ny rakning. 10 BOSTADSRATTSFRAGOR § 29 Utdrag ur lagenhetsférteckning Bostadsrattshavare har rt att f& utdrag ur ligenhetsfUrteckningen betriffande sin bostadsritt. Utdraget ska ange: |, Higenhetens beteckning, belagenhet, rumsantal och ovtiga utrymmen, dagen for Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger tll grund fr upplatelsen, bbostadsratshavarens namin, insatsen fbr bostadsritten, vad som finns antecknat rorande pantsitining av bostadsrétten, samt datum fr utfirdandet, § 30 Bostadsrattshavarens ansvar Bostadsrttshavaren ska p& egen bekostnad halla kigenheten i gott skiek. Det innebar att bostadsrattshavaren ansvarar fOr att sivall underhalla som reparera ligenheten och att bekosta atgirdera, ‘Bostadsrittshavaren bor teckna fOrstkring som omfattar bostadsrattshavarens underhalls- och reparationsansvar som fBljer av lag och dessa stadgar. Om bostadsrattsforeningen tecknat en rmotsvarande forstkring till Ormén for bostadsrattshavaren svarar bostadsrattshavaren i fErekornmande fall Br sidlvrisk och kostnaden for aldersavarag, Bostadsritishavaren ska folja de anvisningar som bostadsrattsfOreningen kimnar betraffande installationer avseende avlopp, varme, gas, el, atten, ventilation och anordning for informationsoverfbring, For vissa atgirder i Kigenheten kr styrelsenstilstind enligt § 36. De ftgirder bostadsratshavaron vidtar i ligenheten ska alltid utfras fackméssigt. Till ligenheten hér bland annat 1. ytskikt pa rummens viggar, golv och tak jmte den underliggande behandling som krivs fr att anbringa ytskiktet pa ett fackmassigtsttt. Bostadsrttshavaren ansvarar ocks& fr fuktisolerande skikt i badrum och vatrum, icke barande innervaggar, inredning i ligenheten och 6vriga utrymmen tillhorande lagenheten, exempelvis: sanitetsporslin, kGksinredning, vitvaror sAsom kyV/frys och tvattmaskin; bostadsrattshavaren svarar ocksfi fr vattenledningar, avstingningsventiler och i forekommande fall anslutningskopplingar pa vattentedning till denna inredning, ligenhetens innerdérrar med tllh6rande lister, foder, karm, tatningslister, insida av ytterdéir samt beslag, handtag, gngjim, titningsister, brevinkast, ls och nyckler, ‘las i fOnster och dérrar samt spréjs pa fnster och i forekommande fal isolerglaskasset, till fOnster och fOnsterdorr horande beslag, handtag, géngjtim, tatningslister samt mélning; bostadsrattsRireningen svarar dock for mélning av utifrin synliga delar av fonster/fonsterdorr, :Alning av radiatorer och varmeledningar, ledningar for avlopp, gas, vatten och anordningar for informationsoverforing till de delar de 4r synliga i ligenheten och betjanar endast den aktuella ligenheten, 10, armaturer fOr vatten (blandare, duschmunstycke med mera) inkl ‘astingningsventiler och anslutningskopplingar p& vattenledning, 11, klimringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlés, 12, eldstider och braskaminer, 13. koksflakt, kolfilterflakt, spisképa, ventilationsdon och ventilationsflakt om de inter en del ay husets ventilationssystem. Installation av anordning som paverkar husets ventilation krver styrelsens tllstind, 14, siikringsskap, samtliga elledningar i ligenheten samt brytate, eluttag och fasta armaturer, 15. brandvamere, samt 16. elburen golvvérme och handdukstork som bostadsrattshavare forsett lagenheten med. packning, Ingéi i bostadsrittsupplitelsen fSrrdd, garage eller annat ligenhetskomplement har bostadsratshavaren samma underhélls- och reparationsansvar for dessa utrymmen som for ligenheten cnligt ovan. Detta gill ven mark som tr uppliten med bostadsratt " ‘Om ligenheten ar utrustad med balkong, altan eller hor tll ligenheten mark/uteplats som upplaten ‘med bostadsrttsvarar bostadsréttshavaren fr renhallning och sndskottning. For balkong/altan svarar bostadsrittshavaren for mAlning av insida av balkongfronvaltanfront samt golv, Mélning utférs enligt bostadsittsfreningens instruktioner. Om ligenheten ar utrustad med takterrass ska bostadsratishavaren ‘darutdver se tll at avrinning fr dagvatten inte hindras. Vad avser mark/uteplats tr bostadsrittshavaren skyldig att folja bostadsratsféreningens anvisningar gillande skétsel av marken/uteplatsen Bostadsrittshavaren ar skyldig att till bostadsrattsfSreningen anmiila fel och brister i sidan igenhetsutrustning/ledningar som bostadsritisforeningen svarar fOr enligt denna stadgebestimmelse eller enligt lg. § 31 Bostadsrattsforeningens ansvar Bostadsratsforeningen svarar fr att huset och bostadsrattsfOreningens fasta egendom, med undantag {for bostadsrattshavarens ansvar enligt § 30, dr vil underhallet och halls i gott skick. BostadsrittsfSreningen svarar vidare for underhall och reparationer av foljande: 1. Iedningar for avlopp, varme, gas, elektricitet och vaten, om bostadsrttsfSreningen har fbrsett ligenheten med ledningarna och dessa tjnar flr &n en ligenhet (8 kallade stamledningar), 2, ledningar for avlopp, gas, vatten och anordningar for informationsOverfOring som bostadsrattsfireningen frsett kigenheten med och som finns i goly, tak, lagenhetsavskiljande- eller biirande vigg, 3, radiatorer och varmeledningar i lagenheten som bostadsrttsfireningen forse lagenheten med, 4, rokgingar (ej rokgAngar i kakelugnas) och ventlationskanale, inkluderat hela ventilatonssystemet inklusive ventilationsdon samt dven fbr spsképa/okslakt som utgot del av huses ventilation, samt 5. ytterdérr samt j frekommande fall for brevlada, postbox och staket. 6. om bostadsrattsforeningen forsettlagenheten med egen virmecental alternative ‘varmattenberedare, svarar bostadsrttsfOreningen Aven for underhllet av dessa. § 32 Brand- och vattenledningsskada samt ohyra For reparation pf grund av brandskadi eller vatenledningsskada (skada pa grund av utstrommande tappvatten) svarar bostadsrattshavaren endast i begrénsad omfattning ienlighet med bostadsrattslagen. Datta giller Aven itillimpliga delar om det finns ohyra i Kigenheten, § 33 Bostadsrattsforeningens dvertagande av underhallsatgaird Bostadsrattsforeningen fir utfora reparation samt byta inredning och utrustning som bostadsrattshavaren enligt § 30 ska svata for. Ett sidant beslut ska fattas av fOreningsstamma och far endast avse Atgird som foretas i samband med omfattande underhall eller ombyggniad av bostadsrattsfereningens hus och som berbr bostadsrattshavarens laigenhet. § 34 Forandring av bostadsrattslagenhet (Om et beslut som fattats pa foreningsstdimma innebar atten ligenhet som upplatits med bostadsratt kommer att forindras eller isin helhet behdva tas {ansprak av bostadsratsfOreningen med anledning av en ont eller tllbyggnad ska bostadsrtshavaren he gitt med pa beslutet. Om bostadsrttshavaren inte ger sitt samtycke till fortndringen, blir beslutetdindé giltigt om minst tv tredjedelar av de rostande har git med pi det och beslutet dessutom har godkants av hyresnmnden § 35 Avhjalpande av brist ‘Om bostadsrattshavaren férsummar sitt ansvar fOr ligenhetens skick s& att annans sikerhet Aventyras cller det finns risk f¥r omfattande skador pi annans egendom och inte efter uppmaning avhjalper bristen i kigenhetens skick s& snart som mojligt, far bostadsrattsforeningen avhjilpa bristen pa bostadstattshavarens bekostnad. 2 § 36 Ingrepp i lagenhet Bostadsrittshavaren fr inte utan styrelsenstillstind i ligenheten utfra&tgaird som innefattar 1. ingeepp i en barande konstruktion, 2. tndring av befintliga ledningar fbr avlopp, virme, gas eller vatten, eller 3. annan visentligforndring av légenheten. Styrelsen fir bara vigra att medge tillstind till en Aigard som avses i frstastycket om tgirden a til phtaglig skada eller oldgenhet for bostadsrittsfOreningen § 37 Anvandning av bostadsratten Vid anvandning av ligenheten ska bostadsrattshavaren se tll att de som bor i omgivaingen inte utsits fr stomningar som i sidan grad kan vara skadliga fOr hasan eller annars fOrstmra deras bostadsn de inte skaligen bor tilas. Bostadsrittshavaren ska diven i Svrigt vid sin anvandning av ligenheten ita allt som fordras for at bevara sundhet, ordning och got skick inom eller utanfBr huset. Bostadsrtshavaren ska hlla noggrann tilsyn dyer att dessa aligganden fullgdrs ockst av de som hor till bostadsratshavarens hushall, de som besbker bostadsrattshavaren som gst, iigon som bostadsrttshavaren har inrymt eller nigon som p& uppdrag av bostadsrttshavaren utfBr arbete i Vigenheten BostadsrittsfBreningen kan anta ordningsregler. Ordningsreglera ska vara i Overensstimmelse med ortens sed, Bostadsrattshavaren ska folja bostadsrattsforeningens ordningsteger. (Om det firekommer stomingar i boendet ska bostadsrattsfreningen ge bostadsrattshavaren tillsigelse att se till att stéirningama omedelbart upph6r. Det galler inte om bostadstittshavaren sigs upp ‘med anledning av att stormingarna ar sirskiltallvarliga med hinsyn till deras art eller omfattning. (Om bostadsrattshavaren vet eller har anledning att misstnka att ett foremal ar bebaftat med ohyra far deta inte tas in i Nagenheten, § 38 Tilltrace till lagenheten Foretridare for bostadsrtsftreningen har rt att £4 komma ini igenheten nd det behOvs fr tllsyn eller for att utfora arbete som bostadsrattsfOreningen svarar fOr eller fOr att avhjalpa brist nar bostadsrattshavaren fSrsummar sit ansvar for lagenhetens skick Nar bostadsrattshavaren har avsagt sig bostadsrtten eller nar bostadsratten ska tvingsforsdljas &r bostadsrttshavaren skyldig att lta kigenheten visas pa lamplig ti. BostadsrattsfOreningen ska se till at bostadsrttshavaren inte drabbas av sire olégenbet an nédvandigt Bostadsrattsfbreningen har rat att komma in | Iigenheten och utféra nddvindiga atgirder for att Uutroia ohyra i huset eller pé marken. ‘Om bostadsrattshavaren inte Kimna tlltride nar bostadsrattsreningen har rat tll det kan bostadsrttsforeningen ansbka om sirskild handrickning vid kronofogdemyndighete. § 39 Andrahandsupplatelse En bostadsrattshavare far upplata sin lagenhet i andra hand till annan fr slvstindigt brukande endast ‘om styrelsen ger sit skriftliga samtycke. Styrelsens samtycke bor begrainsas til viss tid ach ska limnas ‘om bostadsrattshavaren har skal fOr upplitelsen och bostadsrattsforeningen inte har nagon befogad anledning att vigra samtyeke, (Om inte samtyeke tll andrahandsupplitelse lamnas av styrelsen far bostadsrattshavaren tind& upplata, sin ligenhet i andra hand om hyresndimnden Kimnar sit tilling Nir en juridisk person innehar en bostadsligenhet kan satmtycke till andrahandsupplételse endast rnekas om bostadsrattsforeningen har befogad anledning. Samtycke till andrahandsupplatelse behivs inte; * om en bostadsrt har forvarvats vid exekutiv forsailining eller tvangsfBrsaljning enligt bostadsrattslagen av en juridisk person som hade pantratt i bostadsratten och som inte antagits till medlem i bostadsrattsforeningen, eller 8 + om lagenheten sir avsedd fSr permanentboende och bostadsritten till igenheten innehas av en kommun eller ett landsting. Nar samtycke inte behdvs ska bostadsrttshavaren genast meddela styrelsen om andrahandsupplitelsen. § 40 Inrymma utomstaende Bostadsrattshavaren far inte inrymma utomstdende personer i H4genheten, om det kan medfra men fOr bostadstitsforeningen eller nigon annan medlem i bostadsrattsfBreningen. § 41 Andamal med bostadsratten Bostadsrittshavaren fir inte anvanda lagenheten fOr ndgot annat andamal an det avsedda, BostadsrittsfEreningen fir dock endast éberopa avvikelse som trav avsevard betydelse Pr bostadsetsforeningen eller nigon medlem i bostadsrattsfOreningen. § 42 Avsigelse av bostadsratt En bostadsrtshavere fir avsiga sig bostadsrten tidjgest efter tv fran uppltelsen och darigenom bli ffi frin sina fompliktelser som bostadsratshavare. Avsigelsen ska gOras skriftligen hos styrelsen Vid en avstigelse avergér bostadsritten tll bostadsrttsforeningen vid det ménadsskifte som intafTar rnarmast efter tre minader ff avstigelsen elle vid det senare mAnadsskifte som angets i avstigelsen. § 43 Forverkandegrunder Nyttjanderdtten tll en ligenhet som innchas med bostadsritt och som tiltrtts ar rverkad och bostadstittsforeningen har ratt att siga upp bostadsrattshavaren till avflyttning enligt fljande; 1, Dréjsmal med insats eller upplitelseavgitt ‘om bostadsrattshavaren dréjer med att betala insats eller upplatelseavgift ut6ver tvA veckor frin det att bostadsritts Breningen efter rfallodagen anmanat bostadsrattshavaren att fullgira sin betalningsskyldighet, 2. Drdjsmal med Arsavgift eller avgift fOr andrahandsupplatelse ‘om bostadsrattshavaren drijer med att betala arsavgift eller avgift for andrahandsupplitelse, nar det giller en bostadslagenhet, mer in en vecka efter forfallodagen eller, nir det giller en lokal, mer in tv vardagar efter Rrfallodagen, 3. Olovlig upplitelse i andra hand ‘om bostadsrattshavaren utan nédvandigt samtycke eller tllstind uppliter légenheten i andra hand, 4, Annat dndamail ‘om ligenheten anvinds for annat andaml an det aysedda, 5. Inrymma utomstiende ‘om bostadsrattshavaren inrymmer utomstende personer till men fOr bostadsrattsfOreningen eller a ‘medlem, 6. Ohyra ‘om bostadsrattshavaren eller den, som lgenheten uppldtts til i andra hand, genom virdslishet &r villande till att det finns obyra i kigenheten eller om bostadsrattshavaren genom att inte utan oskaligt ‘drdjsmél underrtta styrelsen om att det finns ohyra i Kigenheten bidrar till at ohyran sprids i huset, 7. Vanviird, stOrningar och liknande ‘om laigenheten pa annat sitt vanvérdas eller om bostadsrittshavaren eller den som bostadsritten ar ‘upplaten till i andra hand utsatter boende i omgivningen for stomingar, inte iakttar sundhet, ordning och ‘gott skick eller inte fljer bostadsratisfreningens ordningstegler, “4 8, Vagrat tilltride ‘om bostadsrittshavaren inte limnar tiltride till ligenheten nar bostadsrattsfOreningen har rt tll tilltride och bostadsrattshavaren inte kan visa en giltig ursikt fOr detta, 9. Skyldighet av synnerlig vikt ‘om bostadsrittshavaren inte fullg6r skyldighot som gir utover det han ska gra enligt bostadsrattslagen ‘och det mste anses vara av synnertig vikt ir bostadsrattsfOreningen att skyldigheten fullgdrs, samt 10, Brottsligt forfarande ‘om ligenheten helt llr till vlsentlg del anvnds fr niringsverksambet eller darmed likartad verksamhet, vilken utgdr eller i vilken tll en inte ovisenlig del ing brotsligtPrfarandocller om igenheten anviinds for tilifilliga sexuella fSrbindelser mot ersttning En uppsiigning ska vara sift [Nyttandertten tr inte rverkad, om det som ligger bostadsrttshavaren til last r av ringa betydelse Rattelseanmodan, uppsdgning och strskilda bestammelser Punkt 3-5 och 7-9 Uppsigning enligt punkt 3-5 eller 7-9 fr ske om bostadsrattshavaren Tater bli att efter tllsgelse vidta ritielse utan drdjsmAl. Punkt 1-6 och 7-9 Ar nytijanderitten enligt punkt 1-5 eller 7-9 fOrverked men skerrattelse janan bostadstitisfSreningen ‘har sagt upp bostadsratishavaren til avilyttning, far bostadsrttshavaren inte diefterskifjas fein ligenheten pa den grunden. Dett giller inte om nytljanderatten at orverkad pa grund av sarskilt allvarliga stomingar i boendet Bostadsrditshavaren fair inte heller skiljas frin lagenheten entigt punkt 6 eller 9 om bostadsritts8reningen inte har sagt upp bostadsrittshavaren till avflyttning inom tre mfnader fin den dag d4 bostadsrattsforeningen fick reda pé fOrhllande som avses. for andrahandsupplatelse, ach har bostadsrattsftreningen med anledning av delta sagt upp bostadsrattshavaren till avflyttning, fir denne pA grund av dréjsmalet inte skiljas frdn Iagenheten 1. omavgiften — nar det dr frign om en bostadsltigenhet ~ botalas inom tre veckor fin det att bostadsratishevaren har delgetts underrattelse om mojligheten at ft tillbaka légenhten gonom att betala avgiften inom denna tid, och meddelande om uppstigningen och anledningen till denna har limnats till soeialnamnden i den kommun dr lagenheten & beldigen, 2, omavgiften ~ nic det figa om on lokal —betalas inom tvi veekor fein det att ‘bostadsritishavaren har dlgetts underrttelse om m@jligheten att tllbeka légenheton genom att betalaavgiften inom denna tid, ‘Ar det friga om en bostadsligenhet far on bostadsrittshavare inte heller skiljas fn ligenheten om bbostadsrattshavaren har varit fSchindrad att betala evgiffen inom den tid som anges i irsta stycket 1 pa ‘grund av sjukdom eller liknande oftrutsedd omsttndighet och avgiften har betalats s& snart det var ‘majligt, dock senast nir tvisten om avhysning avgors i orsta instans. ‘Vad som sigs i forsta stycket gill inte om bostadsrittshavaren, genom att vid upprepadetillfllen inte betala avgifien, har Asidosatt sina forpliktelser i s& hog grad att bostadsrtshavaren skiligen inte br fa bbchalla ligenhcten, ‘Beslat om avhysning fir meddelas tdigast tredje vardagen efter ulgangen av den tid som anges i ‘orstastycket I eller 2. 16 Punkt3 Uppsiigning enligt punkt 3 fir dock, om det a friga om en bostadsligenhet, inte ske om bostadsrattshavaren utan dréljsmal ansoker om tillstnd till upplatelsen och fir ansdkan bevilia. Bostadsrittshavaren far endast skiljasfrdn lagenheten om bostadsrattsfireningen har sagt till bostadsrttshavaren att vidta réttelse. Uppmaningen att vidta rattelse ska ske inom tv manader fr den ‘dag dA bostadsrittsforeningen fick reda pé forhéllande som avses i punkt 3 Punkt7 Vid saskiltallvarliga stérmingar i boendet gill vad som sigs i punkt 7 aven om nfgon tillsigelse om rittelse inte har skett. Tillsigelse om rattelse ska alltd ske om bostadsratten ar upplten i andra hand. Innan uppstgning far ske av bostadsligenhet enligt punkt 7 ska socialnamnden underrattas. Vid sarskilt allvarliga stérmingar far uppstigning ske utan underrattelse tll socialnamnden, en Kopia av uppstigningen ska dock skickas till socialndimnden, Punkt 10 En bostadsrattshavare kan skiljasfrén lagenheten enligt punkt 10 endast om bostadsrattséreningen har sagt upp bostadsrattshavaren till avflytining inom tva minader fn det att bostadsrattsforeningen fick reda pl forhfllandet. Om det brottstiga férfarandet har angetts til tal eller om RSrundersBkning har {nletts inom samme ti, har bostadsrattsforeningen dock kvar sin rt til uppstigning intl dess att eva miinader har gittfrin det at domen i brottmlet har vunnit laga kraft eller det rttsliga frfarandet har avslutats pa ndgot annat sit § 44 Vissa meddelanden [Nar meddelande enligt nedan har skickats fran bostadsrattsforeningen i rekommienderat brev under ‘mottagarens vanliga adress har bostadsrdttsfSreningen gjort vad som krivs av den; tillsigelse om stémingar i boendet Uillsigelse att avhjapa brist ‘uppmaning at beta insats eller upplttelseavgift tillsigelse att vidtaratelse rmeddelande tll sociaingmnden Lnderrttelse tll panthavare angaende obetalda avgifter till bostadsrattsfSreningen ‘uppmaning till juridiska personer, ddsbon med flera angdende nekat medlemskep. ‘Andra meddelanden till medlemmama sker genom anslag pit Kimplig plats inom fereningens fastighet eller genom brev. BostadsratsfOreningen fir ill mediemmarna elle till ndgon annan d€ krav enligt lag fins pa skriflig information anviinda elektroniska hjtlpmedel. Narmare reglering av forutsattningar fOr anvindning av elektroniska hjalpmede! anges ila, 16 SARSKILDA BESLUT § 45 Bostadsrittsforeningens fastighet och tomtratt Styrelsen eller firmatecknare far inte utan f¥reningsstimmans godknnande avhvinda bostadsrattsfereningens fastighet, del av fastighet eller tomtritt. Styrelsen eller firmatecknare far inte hellerriva eller besluta om vasentliga forandringar av bostadsrattsféreningens hus eller mark sdsom vasentliga till, ny- och ombyggnader av s4dan egendom. Styrelsen eller firmatecknare far ansoka om inteckning eller annan inskrivning i bostadstattsféreningens fastighet eller tomtratt § 46 Upplésning ‘Om bostaxlsratisfOreningen uppldses ska behéllna tillgdngartilfalla medlemmama i forhallande tll bostadsrattsligenheternas insatser. OM FORENINGEN § 1 BostadsriittsfSreningens firma och Bostadsrattsfreningens firma ar BostadsrattsfOreningen Bjorsiter i Mariestad, Styrelsen har sitt site i Mariestad, § 2 Bostadsraittsféreningens andamal Bostadsrattsforeningen har till andamal at i bostadsrattsfOreningens hus uppléta bostadshigenheter for bboende och lokaler &t medlemmama till nyttjande utantidsbegransning och drmed frija rmedlemmarnas ekonomiska intressen. Bostadsratt ar den ratt i bostadsrattsfSreningen, som en mediem har p& grund av upplatelsen. ‘Medlem som har bostadsratt kallas bostadsréttshavare. Innehallsférteckning OM FORENINGEN 6 1 ostacsattst6reningens rma och sate § 2 bostadsattstéreningensSndamsl DOVERGANG AV BosTADSRATT OCH MEDLEMSKAP 53 Formkrav vd Ovetatelse {4 Ratt medlemstap, $5 Andelsféniny 56 Famijerstsiga ory 97 Ratt att uta bostadsratten § 8 Pe@vning av medlemskap $9 Nelat medlemskap AVGIFTER TIL BOSTADSRATISFERENINGEN. § 20 Insts, andelstal och Sesogit 511 Uppldtelse,dvelstele- och pantsatningsavgift samt avg fr andranandsupplitelse FORENINGSSTANAIAN § 32 Rikenskapsir och Arstedovising 5 43 Féeningsstimera 14 Motioner § 25 Kallelse i foreningsstamma 5 16 Dogordning 5 47 Réctrte, ombud oc ite 1B Restring 5 19 Protokal vid freningsstima STYRELSE, REVISION OCH VALBEREDNING 5 20Styrolse 521 Konsttuering och fimateckring 5 22 Besutorhet {23 Protokol vd syrelsesammantrade 5 28 Revsorer $25 Valeredning FONDERING OCH UNDERWALL 5 26Fonder 527 Underlispan 45 28 Over: och uncerskott BOsTADSRATTSFRAGOR 629 Utdrag ur ligenhetsorteckning § 30 Gastadsrttshavarensansvar 131 Bostadsrtttoreningensansvar {32 Brand: och vattenledaingsskada samt ohyra {33 bostadsrttstéreningensévertagande avunderhlsigaed £34 Fandring av bostadsratsigonhet 135 avhalpande av bist 36 ingreppiigenhet {37 Anvandhing a bostadseiton 538 Titre til igenbeten 39 Andichandsupplétese 540 inrymma utomstiende 42 Andamdl med bostadsritten 42 Avsigesebostadratt, 143 Forvertandegrunder 44 visse meddelanden SARSKILDA BESLUT 445 BostasrtsOreninges fastihet och tmnt $46 Uppiisning ‘essa stadgar har antagis vid freningstimmor oth a FIRMATECKNARE FIRMATECKNARE OM FORENINGEN § 1 Bostadsrattsforeningens firma och site Bostadsrttsfreningens firma dr Bostadsrttsféreningen Bjérsiter i Mariested. Styrelsen har sitt ste i Mariestad, § 2 Bostadsrattsféreningens andamal BostadsrittsfOreningen har till indamal at i bostadsratsfBreningens hus upplita bostadslagenheter fr bboende och lokaler at medlemmama tll nytjande utan tidsbegransning och dirmed fiamja rmedlemmarnas ekonomiska intressen, Vidare har féreningen till ndamal att strka gemenskapen och {illgodose gemensamma ~ intressen och behov, frimja serviceverksamhet och tligénglighet med anknytning till boende samt i all verksamhet virna om miljén genom att verka for en lingsiktig hallbar utveekting, Bostadsratt ar den rat i bostadsrattsfereningen, som en medlem har pi grund av upplatelsen. ‘Meallem som har bostadsratt Kallas bostadsrattshavare, 2021 03/19 4:27PM _MF633C/635C @ooor es Sndningsrapport ses sesusonsesoneeseensssseeenes Jobbnunmer oo19 Starttid 03/19 04:27 PM. ark ° Fel kristina.blom@snail.com 2021 03/19 4:35PM _NF633C/635C @ooor seusneesssneesoneoneseennese se Sandningsrapport —sse eouseusesoneeseononeseeenses Jobbnummer 0020 Starttid 03/19 04:35 PM Ark ° Fel ‘Test kristina. blom@gnail.com

You might also like