You are on page 1of 115

H Mtpa EKElVI1...

rABBAr :=HPOr

H Mtpa EKEiv~ ...

La~~o<; =IlPO<;,H Mtpo EKEiV'1 ... 'EKOOOIlAlicia Romero M€8wVIl< 76, 106 83, A8~va AnoKAEloTIKr't OloVOIlr't:"~IOVOIlr't EnE", EIPr'tvll XaAOP'1 Apoxw~ll<; 49, 10681, A8r'tvo TIlA.: 210 3801791 - e-mail: dianomi@hotmail.com HA€KTPOVIK~m:Aloonoilloll: EUjJop<pioToojJna MnoTOollS, 10682, A8r'tvo e 2006, Alicia Romero

ISBN: 960-89336-0-9

EK~OLH A. ROMERO

np6AOYO~

IrEr ypaiJiJ€<;, urc 80A~ /\ KPITIKO 8aAaiJO ouuooo lOU TTOU pi)(Vouv TTOIE<; OplaK€<;

EIKOVa aTTO TOV avaVOOOKOiJEiOU, iJVrliJE<;

<pw<; iJ~TTW<; <paVEpWOOUV KaTTOU EKTUAiXTrlKaV EKEi

«rrcordoerc

Kat aTTOTUmi.lVOVTat u' €VaV TPOTTO TTpOOWTTlKO,000 Kal 01 TTArW€<;oro OWiJa iJOU. AKpaiE<; EiJTTElpiE<;,TTOU TO TTElpaiJatO(WO, (W~ OEV iJTTOPOUVTTOT€va aTToKTI'180uv aTTO ~1~Aia av KaTTOIO<;OEV TI<; YEUTEi 0 iOlo<; oov iJE MYla yla orsc 000 av OEV TI<; (~OEl" Kal TTOAI OUOKOAa aTTOTUTTWVOVTQI 6Ev UTTapXEI KaTI TTapOiJOIO orn OUYKPIOI'1· aUT€<; 01 EiJTTElpiE<; EiVQI 01 aOlaOElaTTOOEi~E1<;, 1 aOlalJJEUatOI 0

ucorupec

TWV ccov

€XOUVOUiJ~Ei OEiJla iJovaoa EVTaTIKwv avaKpiaEWV. /\(YE<; ypaiJiJE<; YI' aUTE<; TI<; iJ€PE<; TI'1<; EVTaTIK~<;, YI' aUTE<; TI<; EiJTTElpiE<; TTOU OEV iJTTOpEOav va ypa<pTOUV rropo iJovaxa

orov nsococv Mo

xpovla.

KQlPo<; TTOU ETTPETTE KpaTI'18Ei aV08EUTI'1 1'1 iJV~iJl'1 va aTTO E~WTEPIKE<; ETTIPPOE<;, 8EWpiE<;, OlaOOaEl<;, «n va rtepcoouv aTTO lJJlM KoaKIVO iJEXPI va E~OatpaKI-

H Mtpa EKEiVl1 ...

npoxoyo<;

OlOUV 10EEe;,YVWIJEe;, un08EOEle; E10IKWV ~ 1Jr), WOTE va nopcuefva KaSap~

«n

IJOVO r) E~wnpaYlJaTIK~ AOYIK~ TWV r)IJEpWV MEYKEIJE

KaTaOKEUO(EI TETOIOV, nou pia.

npaYlJaTIKEe; anov8pwno va ava(r)To

aVOYAU<pEe; napOVOIEe;. ana Eva OUAAOYIOIJO ~aoavIOl~curovonro ~iae;, Kat TOV

npawaTIKOTrlTa, EKEivwv. Mia AE nou urrouso orov uopruplo

r) napoXoYr)

b.EV unOPXEI mo

OAA081 Yla ro EXEI anoppl<p8Ei

Yla TIe; avaKpioEI<; rurrou

I:uAAOYIOIJOe; nou

OTOXEUOUV010 ~081l IJEOa OlaTapoooouv,

rnc

unap~Ile;, orov

EOw Kat OUOIJIOI XIAIOOEe;XPovla ana AI") O1OV anoKAEiEI Til Xp~Ol") npoiovnov AVTI<pWV1O orov E~r)YEi nwe; 0

TOV APIOTOTE-

aKUpwvoUV

Tr)V Kpior), OupOUV OE

IJE cvlspec IJESOOOUe;XTunouv Yla va KOlJtV0UV OEOIJEUOOUV, a rn v

~aoavl(OIJEVOe; MEl

Til ~OUAr)Oll, va rn EKEi onou EKEi nou

aUTOnou 8EAEIva aKOUOEI0 Boooviorrj; TOU. Kat OEV unoPXEI YI' aUTO KalJia E~aipEO'1, noM nepiooorepo OTQV Ka800'1YEiTal TO lJuaM IJE oUYxpOVEe; EnIOlr)IJOVIKEe; IJESOOOUe;. I:av EVTaTIK~ TOU EuaYYEAIOIJOU, nou AIltVIl EnE~aAE «n Til aUT~ unoPXEI OEV Eivat anM ~lvTEooKonllo~ aUTEe; ornv TOUe; KI 000

crpcnooc nou OE8a ~OOI(E nOTE.


OlOXEUEI IJla ola<p~IJIOll, IJla rrposxso~ unooXEar), TWV 01 OUOiEe;, r) napaIJu8a ~ 0 KaSEvae; XWPIOTO YIK~ KalJnOVla, IJla tVUXOTpona ouoto ola~pwvouv XPr)OTWV KI OAOI lJa(i KOOIJO, EKEi, OTIlv ouoto ornv vIl iOla Tr)V unap~Il avoKploll.

11 1J0VTEpva cvrl-

xorc-

OKEUO(OUV Evav OAAOV mo

tVEUTIKO,mo nAaOlJaTIKO unap~Il<;, orn ~OUAIlOll,

unOKplTIKO OTQV KOVTOKOUIJEV1O, aAM

rnc

noioc

ESEAOTU<pAEi OE rsroic ~youv

OTOXEUEI IJla EKOUYXPOVIOIJE8a Tr)V UnOOTEI, OTO olKaiw-

E~un'1pETEiOUYKEKpIIJEVEe; KaTEU8uvoEle;. MEXPI aUTO va 00, K08E EnEKTaO'1 E<pOOOV rlrrorc anOTunwSEi. TOTE 8a 81lKav ~ ~EKa8apioEI 01a0081lKaV ~ OPIOTIKO av unoPXEI aVTITOUe; TOU OTOlxia TWV OOWV OUVE~'10aV IJE aUTO nou npO~A~KaTaYP0<PllKav orro ~aoaVIOTEe;. TOTE 8a oovel TO OAAO npooumo OTO <pwe;, K08E un08Ea'1, ~ KOSE OEVOPIO, K08E EPIJ'1VEia Yla KEiVIl T'1V rtsplo-

Kat TOTE aUTOe; nou

xwpie; Tr) ouvaTOTr)Ta IEPOPXr)Olle; TWV npaYIJOTWV ~ alJ<PIO~~TIlOr)e;, xwpie; va O~OUAO(WO. Ma unoPXEI Kat mo KCtTW. Eivat av ana Kal Yla XOPll uno EKEivoe; nou IJESOcvcpumeror ~EOlovTpona uro rsrotc 'XEI OIKaiwlJa lJa 0pvIlOlle; ~ EmAOY~<;, Eivat rno KOTW KI ana Eva

npoc T'1 urc nAwpo

rrpoc T'1V

OAAIl Eivat lJaKplO cno OE 8a

Til OIEPEUVIlOll Tile; aA~8Elae;, OVTEXE OE IJla OUYKPIOll IJE

O,TI EXEI npaYlJaTIKO yiVEI, IJE O,TI EXEI aVTIKEllJEVIKO

00 npOKUnTEI r) aMSEIa

rnc

OKomIJOE~W-

rnrcc
naTi

~6(EI Til OIK~ TOU Kpior) OEv unoPXEI KOTI rno

alJ<PIO~~Tr)Or). E<pIOATI")

napOAOYO, mo

npaYIJQTIKO, ana

TOV OAO(WVTQVO aAr)8lvo

KpOTOUe;.TOTE 8a ava('1TO rorro

va KpU<PTEi 0 KOSE IJE EAa<pPIO T'1 OU-

nou npOKaAEi 0 ~aoavIOIJOe; TI")V wpa nou TO lJuaM

unnpsrnc

TOU OUOl~lJaTOe;, nou

10

11

npOAOYO<; H Mtpa EKEiv'1 ... VTOTIlOUe; nEpl<pEpElaKOUe; npoSUIlOUe; an' TO vua-

VEiollOll EVKpivEI ana TIlV KapE.KAa TOU

r\

npcxropec

Ai r\ OUIlIlETE.XEI OE onoioc
TOTE Sa unopa "rorepc ono

EXEI TIlSaVOT'lTEe; 0 ExSpOe; va ETIl~A'lSEL npaKTOpEe; oov aUTOUe;nou ~ytiKav ana T'lV E<pEopEia EKEivo TO KaAOKaipI, Via va ETIl~aAOUV ilia XOUVTO, nou <pQlVOIlEvIKa aopavEi, npWTO<pavr\ OIKTa1l0P<Ptie; aAM avaouETal roplc Tile; EV'lIlEpWO'le; OE ilia npWToyvwp'le;

1l0p<pr\e; ~aoavIOTr\Pla.

0 KaS£vae; va <ppi~EI Kat va KpiVEI £vav T£TOIO KaTanOVTIOIlO, 1l01a(EI TO vauavo

aVETIIlP£aOTOoov curorrrnc llapTupae;. axavr\e; KI aTEAEiwTOe;0 OpOIlOe; rnc ETIlOTpO<pr\e;, v a Sa unap~E1 ETIlOTPO<pr\,VIOTi Eivat oov nou uspoc. apya KOAUllnaEl, KOAUllnaEI, uo "Oonou xonoic oniSa va <pEPEl Aiyo <pwe;, ~PIOKETat OTO 1010 nou 'XEI

ana Til OTaXT'l T'le; KaSE <popa nou TO ouornpc TO

onorret
ME ourouc noc TOUe;

nou OEV EO~'lOE apya

npcxropec

~ptS'lKa

aVTIIlETW-

«moroc onopoc

OT'lV EVTOTIKr\· an'

TOV aVTIXTuno

come

Tile;

AaiAanac; Eva IlIKPO KOKKO, aAM KaAOKaipl TOU2002.

Via TIe; ouvallE:le;

IlEivEI an' TO xTEe; navw

OTO XEPOO rorro v' aPXIOEI XPovla IlEXPI va Ilacrro KQI-

1l0U ouo~aOTaXTo, 1l0U EAaXE va 0IlKWOW EKEivo TO


<l>UAOK€C;

va <pUTPWVEI, la va rrepooouv Y voupviouc

SOUV 01 EVVOIEe;va TO~IOEUOUVOTO lluaM 0pOIlOUe;, IlEXPI va yivouv

KopuOaAAOU 28/6/2005

OUVEio'lo'l

01

TWPIVEC; OUVOTOTIlTEe;,01 1l0VIIlEe; aouvalllEe;, va aVTavaKM 0 vouc rnv (WVTOVr\. AiYEe; OKEliJEIe;, ilia olaopallOTi(ovTOI

IlEXPI

va KOTavollSEi 0 vsoc puSIlOe;, 0 xpovoe; nou IlnopEi KaSE OKEliJll IlEXPI aUTr\ 000 XPEla(ETOI uopruplc OTO T£va ~PEl OIE~OOO,va EK<ppaoTEI anM, yla va IlEivEI 'lIlVr\Il'l "IYEe; yla rn ypallllEe;,

OKOTEIVr\ EKEiv'l

neplooo TWV 'lIlEPWV T'le;


~EOtnAWVOVTat OTO ~EKiv'llla

EVTOTIKr\C;. MEpEe; nou AOe; Illae; EnOxr\e;, nou <pO EAEYXO nou iliac; ~E<ppEV'le;napaAoY'le;

nooetcc IlE TOV nOAUllopEK<ppaO'l TOU OTO BIETvall 0llwe; KaTa-

ETIlXEIPE iTOI, oxpclo

onoiou Eival 'l allEO'l KaTOoTOAr\. 'OTOV 'l KOTa IlETwnov EniSEO'l, onox Kat OTO IpaK, Eivat cvcnoceucrn OIKaOIlEV'l, yiVETat ecvepo aAM

OTI 1l0VO IlE OiKTUO ana


13

12

H Mtpa EKE1VIl ...

17 IOUAiou

1912

IKapla

anEAEU8EpWVETat ana

TOUC; TOUPKOUC; aVE~apTIlTO TIC; n1EOElC; napa

XWP1C; ~EVIl ~o~8E1a Kat ovcxnpuoostm KpaTOC;. I\IYOUC; Il~VEC; cpvorspc, aUT~ EVWVETatllE rnv EAM6a. LTIl cpWToypa<pla (IlE TO ~EMKI) o MaaTpo6'1Il~TPIlC; IOUAlou, aTQTWv. IlETa~u ToaKaAlac;, Til 6paKac; iliac;

TWV AYYAWV KQI TWV raAAWv va 6IaAE~EI rrpoororq, 0 normooc uou IlEpa EKE1VIl TOU

aUTOKAIlTWV srrcvo-

15

H Mtpa EKEiV'l ...

llprv nspcooov 100 XPovla one 1~ ~Epa £K£iv~

OY/\H TWV EAA~VWV 8.2.2005. ME OUVTPlTTTlK~


nAEloljJ'1CPia, EKAEYETOI 0 'Eva cnooncouo VEO<; npOEOpO<; T'1<; T'1<; npoocpWV'10'1<; 0'11l00la, Yla

t.'1lloKpmia<;.

T'1<; npOEOpOU T'1<; BOUA~<;,T'1V iOla IlEpa, napouoia

296/300

~OUAEUTWV, OIEUKPlVKEl Kat

TUXOV Olj.HIlE<; cvnopcoac, EUpEia<; uvotveonc o

TO oxorro uicc TETOla<; T'1V npoEOpia


uto

«AVaAall~avETE, KUPIE npoE6pE, T'1<; EAA'1VlK~<;t.'11l0KpaTia<; vto orrou 8a 0'1IlElw80uv E~EAi~El<;. wpwna'iK~ H IlQTIK~<; Luv8~K'1<;, ro svonotnon

rrevrceno,

O'1llaVTlKa YEYOVOTa Kat 8a npow8'18Ei Kat Eva

IlE T'1V ljJ~<PlO'1Ev6EXOIlEVW<;Kat T'1<; LuvmyE8vlKa ouvopo IlEPO<; T'1<; E8vIK~<; Kuplapxia<; 8a nEplopl08ouv XaPIV T'1<; ElP~V'1<;,T'1<; EU'1IlEpia<; Kat T'1<; ao<paXaoc OT'1 OIWPUIlEV'1 Eupwn'1, ro Kat TOU nOAiT'l 8a urropouv va OIKatWllaTa unoOTOUV npoorcTOU av8pwnou

IlETa~OAE<;, Ka8w<; 8a

TEUOVTat, aAAa Kat va napa~la~OVTat ana apXE<;

16

17

H Mipa EKEivr} ...

llpiv nspooow 100xp6vla ...


TWV YVWOTWV Kat KaSlEpWEvOEXoj.lEVE<; OTl '1

Kat E~ouaiE~ nspcv


j.lEVWV

Kat nOVTW~ '1 ~'1j.loKPQTia Sa OUVaVT~OEl Kat Sa OOKlj.laOSEi ana smonuo rpono

Tl

O'1llaIVEI

KaTOPY'10'1 6lKatWIlOTWV

atWVWV «cno TIl<;

npoKMoEl<;

aPXEe; Kat E~ouoiEe; nspcv


rroooernxnc

TWV YVWOTWV Kat KaSlE11 napa~iaoll

veec j.lOp<pE~ OlaKU~EpV'10'1~».


ME TOV mo EAM6a OlaAaAEITat «OUVEj.l0P<PWSIl ana

PWIlEVWV», EiOallE TI OUVEnOYHat

(W~<; xwpi<; <ppaYIlOUe;Kat '1S1K~.

npoc roc un06Ei~Ele;»Kat


IlEXPl aTOlllKO 61KatWTOU 61ESVoue; KEKU-

'O,Tl OUVE~'1 EKEivo TO KaAOKalpl, IlEXPl onueoo OE urrorrrouc-ovunorrrouc KpOTOe; 61aKIlPUTTEI moe TOU, onox aUTO

O,TI OUIl~alVEl nOAlTEe;, TO yla Myoue;

npOOTOYEe; OE OAO TOU~ TO <pOOj.la, E~aVEj.li(ovTO~ XPOVla Twpa, KuplapXlKO IlOTa. H cxorcncuorr; <paAaiou piapxwv cncrra

EIVat ovovsnlo, one

ESVIKOU OUIl<PEpOVToe;. Av aUTOl Elvat 01 EK<ppaOTEe; OUVOl!J((Hat


npooqxovnoac

EmSHlKOT'1Ta

TIlV

KaTOAUOIl, TO 61allEAlOll0 IlE rc

TOUe; Kat Un'1PETElTQl ana rroioc Kat yla rroio Myo np06001ae;;

nc

npaKTlKE~ TOU~, TOTE €OXOT'1<;

KPOTWV, ~latEe; aAAaYEe; KaS€OTWTWV, aAYEwnOAlTlKO TOU unOTEA~, <paAKIKOIVWVIana T'1V KOSE xwpa Tile; enoree

KplVETal we; ivoxoe;

AaYEe; OUVopWV ouuqxovo OUIl<PEpOVTO. AnatTEI TIlV 6EUOll

KOTaA~OTEUOIl TOU Aa'iKou El006~llaTO~, KEKTIlIlEVWV, KaT0PYIl0'1 610AUOll

K~e; rroovorcc,

KOSE 1l0p<p~e; napaywy~e;, Sa uvoxorrs! TO OAOEva nwe; Sa IlnOPEOOUV nA~SIl nou OIEK61-

~mOUAlllla TWVnAOUTOnapaYWYlKWV nllYwv. Kat TOTE, IlE nOlOV rpono au~avollEvo va OTallaT~OOUV ro KUlla ayavoKTIlOIle;, opviouevo

KOUV TO 61Kl0 TOUe;, av 0Xl IlE ilIa rrcvxooino 61KTa-

roplo, nou TlTAO<popEITal O~IlEpa oav nOAElloe; KaTO


Tile; tpouospcrkx: MIa Kalpl npoveoon yla TO (O<pEPO IlEAAOV nou n~pallE TIlV Kal TOTE TI 0llllalVEl Ei6allE Ilae; Em<puMooouv 01l0Sulla60v, TO KaAO«VEEe; uopTOU Ei6allE

TOU 2002. Ei6allE T'1V

<pEe; 6IaKu~EpVIl01le;». LuvToYf.laTOe;,

KaTOPY'101l

KaTOAUOIl

TWV S€Ollwv.

18

19

H Mlpa EKEivll ...

AVT(I\OVO~

IMALTE

TPOI-iOKpOTEe; OE

I-Ila

EUV0I-I0UI-IEVIl

nOAITEia. 'OI-lWe;.. .

TI EivOI aUTO nou TpOI-iOKpaTEi TO Aao; MIlV Eiva.

01 1-II080i m:ivae;, 01

uvurmpxrec OUVTO~EIe;, 11 aKpiKOIooae; TOU nEpl8wOKO-

~E1a; To XPEoe; nou KaTOOXEI TO ~10e;; H epoplo nou EIO~OAAEI OE Ko8E OTTITIKO; 0 piou Yla TOUe; ovormoouc nou nouM EivOI 0 unorooc KOI TOU aMvOTOUe;; M'1v T'1V '1Pwiv'1 ~ nou

TWVEI TO OlaO'1AWT~, TO I-IETaVOOT'1; M'1V EivOI 01 opo1-101Kapl-laVIOAEe;; 01 PEI-iOUAEe;TWV EPYOA'1nTWV; Twv E<ponAloTwv ro 01 oKuAonvixTEe;; 01 KE<paAOIoKpOTEe;.I-IE ro EPYOTIKO OTUX~I-IaKOTEpya, Tie; cnoxuoac,

TO; M'1v EivOI '1 TU<PA~ KOI oIE<p8apI-IEV'1 OIKOIOOUV'1;

o eniopxoc YIOTpOe;; 0 nOuA'1I-1EVOe;0'11-100l0YPO<p0C;; o ~EVOOOUAOC; OTpOT'1yoe;;0 paYloe; nOAITIKOe;;


M~nwc; KpOTia;
20

OEV EivOI aUTO nou

OUOOWI-I0I 0001 EU-

8UVOVTOI YI' aUTO, OV0I-I0(OUV I-IE uro <PWV~ TPOI-IO-

21

H Mtpa EK£ivl1 ...

AVTiAoyoc,

IMA~:rE

TpO~OKpOTE<; a'

Eva 0lWOKpaTlK6

au-

~la xwpa

KupiapXll,

TTOU aTTOOUVa~WVEl ~ KaTaOTpE~EXPI Kat aUTI'l ~o~~apOla~ou<; Xwpi<;

oT1Wa. 'O~w<; ... 01 TTOAlTlKOi xpcTTVEu~a aSovOTO», 01 KO~EIlE TO «apxaio

<pEl ~6vI") TI")<; aTT6 TI") ~lo~I")xavIK~ TI")V TTPWTOYEV~ TTapaywy~. KOTEOa<p[(El, xwpi<; Ela~OA~ Aaal") UTTOXWPEi, xwpie; KWVEl A£UK~ onuolo napaTI")pEi unorrlouc, Xwpie; xwpie;

H KaTaaTOA~ Kal 01 rpouovouot, TOU~EVOI cvrcuo I") AEI")Aaaia TOU Ol")lloaiou a~IE<; <plEaTE<;, 0 o rpcroc KEA10 E~6vTWal")<;,

olaaKOpTTKEl, xwpi<; ETTEva TTporWIlSEi TT6AEIl0<;. TOUe;

XP~IlOTO<; Kat 01 TTaYK6aTOUe; Op6~ou<;,

KaTOKTI")al") UTTOKUTTTEI.LI")-

PE<; Kat ro Scxpuvovo, 01 TTOA1T1KE<; OiKE<;, ro El01KO

VWXEA1KO nc ~TTE<;, EUxaplaTwvTa<; 0laTay~6 EKXWPEi EOO<pl"), ~oaEl<; -

ro ~aaaVlaT~pla,

TO EUpWTTa'iK6 Kat

aTTo6EXETat E~EUTEAlaTlopurrmpio

EVTaA~a aUAAI")lPI")e;Kat EKOOal")e; UTT6TTTWV, O ~lo<paT KEAWlla, I") novroeuvcuto I")SIK~ TI")<; corovoutcc, TTOVW aTT6 KOSE v6~0 I") TT01V1K~Oiw~I") TWV xpl")aTWV,

KE<; au~~oaEle;,

TOU EXSpOU. Xwpie;

VTpOTT~ UTTOypO<pEI atl~WT1KE<; «yl")V Kat UOwp» aTI") OIESV~ Xwpi<; va 'XEl, TEAOe;, OAAI") Kat

ouuqxovlec, npooceca
OIKOVO~IK~ Sucrcroplo. ~aSUTEpa,

TWV aaTEYWV, TWV aTT6KAI")pWV, I") YKETOTTOil")al")6awv OEV EXOUV orov ~A10 poipu OTO ovouu uicc KaSap~<; KOlvwviae;, Tl OAAO auvSETOUV, av 6Xl ~la ~aS10 pl(W~EVI") XOUVTO; Ti OEixvouv, Kat av 6Xl TI")V TTapaK~~

ETTIAOy~, aUVOTTTEI OOVEla, UTTOOOUAWVETat 6AO

Kat ooo TO ooouc TI")e; yU~V1Q(; TI")<; UTTEP-

xpEwal")<; aK10(El TO ~EAAOV ~a<;, rooo rtepiooorepo o KaSEvae; ataSoVETat OTOTTETOi TOUTI")VKaTOX~·

rc a01E~00a TOU OUOT~~aTO<;, TTOU aYWV[(ETat

IlE KOSE IlEao Kat KOSETp6TTOva ETTl~IWaEl;

lkm va nooooova orn ~ia 0 KOSE ETTi~oUAO<; orov KU~EPVOVE E<pIOATEe;;LE ~Ia xwpa TTOU nopeOiVETat KaSI")~EpIVO. YTTaKOUEl OOUAIKO one UTTOToaaETat one am; cnorrnoac oucovouio EVTOAE<; TI")e; EUPWTTI")<;, UTTOXWPEi aVE~OpTI")TI") ilia TTpoaTOYE<; TWV HnA,

IMALTE xwpa.

TpO~OKpOTE<;

aE

~Ia

aV£~OpTI")TI")

Oucoc ...

E
uo

IMALTE

TpO~OKpOTEe; a'

Evav

K6a~0

~E E1P~-

vn «n aa<pOAEla. Ouux ...

01 aUT6KAI")TOI EyyUI")TE<; TI")<; aa<pOAEla<; Kat aTTE-

OlaA~EVOI TI")e; Elp~VI")e; EXOUV cnoeooloa TpEI<; XWPE<; aTOV K6a~0 aTI") <w~. 0 o~ova<; Eivat

on

~ia OTIe;

rruplec, xwpie; OIKaiw-

TOU KaKOU TTOU ETTl~OU-

AEUETal TI")V EUI")~Epia TI")e; ~Ual")<;. XWPE<; TpO~OKPOTE<; TTOU Sa auvSA1~OUV ~E aVSpWTTlaTIKOUe; ~o~~apOla~OUe;, Sa UTToTaxSouv ~E TTpOAI")TTTIKOUe; noxsuouc Yla XOPll Tile; pw~aiK~<; ElPtlVIle; Kat TI")e; aa<pOAElac; UTT6 TI")V Kuplapxia TOUe; TOU KEPOOUC; aUTWV TTOU SEAOUV va EAEYXOUV tl va

TWV YE1T6vwv. ME

TTOU TO Eva

crrovopeuerca aTT6 TI")V E.E.,

TO OAAO aVTlTiSETat

OTI<; ETTITaYEe;TI")<; naYK6a~la<;

TpoTTE(a<;, TO TpiTO ETTl~OAAETat aTT6 TO ~.N.T. LE

«rrcorcecoov va SEaouv
23

22

aTTO TO K6.9E KIVo\JI-lEVO 'lAEKTPOVIO I-lEXPI rc j.lEXPI TO naYKOOj.lIO KAij.la, crro '000

oorpc

KQI TO 016.01l1l-1a, ana TO DNA CPUT(.llV KQI av9pwnwv TOUe; cpUOIKOUe;nopouc TOUnAaV~T'l j.lEXPITIe;j.lUXIEe; OKEljJEIe; j.lae;. Yla HIV iOla HI LlUOll, 0 opoc TP0j.lOKp6.TIle; OAO Kal nopo, j.lEyaAUTEpEe; KOIVWVIKEe; ouc01 olaollAWTEe; oV0I-l6.(OVTaI xapaKTIlPi(EI

IABBATO

29
TEAEUTaio (])W~

OEe;, j.lEXPI va OUl-lnEpIAaf3E1 TOUe; n6.VTEe; LTIl OUTlK~ EUPWTT'l, «npo <<npOTpOj.lOKp6.TEe;».na K6.nOloue;, TO mOj.lEVO nou

uoc nEplj.lEVEI iowe; EiVQIj.lla 9EOll OTIlV EVTaTIK~.

Mia

OUVIl910j.lEVIl j.lEpa.

KAEivEi 11 nopro napEA90v. nou nnpov

rrloto
Eivat

uou Kat j.la(i Tile; TO npooqxrro ouvIl9i(oUj.lE aUT6 nou nou note OUTE wpa, (OUIlE, nou

AUTO nou OllIlIOUP-

va AEj.lE ncpov, Kat ouux, at09avollaoTE, rrkxo

vetror aUT~ Til OTlYll~. KQI aUT~ Til OlIYIl~, Til OTlYIl~ KAEivw TIlv noprc nap6. Kcrrvoc uoo, OEV aKoAou9Ei tiOKEljJEle;, K6.9E rre0111l0VO eurraolsc Kat avallv~oEle;, KI aEpae;. OUTE

EAnioa.

ronoc ayanllllEvoe;,
K6.9E IlEpa,

ovruceluevo, OUtE noooomo.


K6.9E AEnTO Eva

KatVOUPYIO Ta~iOI. Mnpoorc

o xp6voe;

KEVOe;, aj.lETaXEipIOlOe;, nEvTaK6.9apoe; 0' aUT~ til TO napEA96v, nou


25

PIIlEVEI. LUllntEOIlEVOe; aocpuKTIK6. OTO rrcpov I-li0UpyW, EVEPYW, un6.pxw OTIYIl~ OlO XPOVO. niow

IlETaKIVOUIlEVI) aAAa aUTO TO aUTO TO

EXW (~OEl. Mrtpocrc TO IlEAAOV, aAAa aUTO OEV EXEI

Ep9E1 aKolla.
corpucnxo
24

To uovo nap6v. Eivat

un6.PXEI sfvor

n6.VTa

11 TEAEUTaia OTIY-

H Mtpa EKEivll ...

TEAWTQ[O <Dw~

Il~ TIl~ (w~~. Na IlIlV nOEl XaI-lEVIl. Na I-IIlV ~OOEUTEi ooxonc. E[vat nOAUTlll1l vum Eivat 11 TEAEUTaia. EiKOTI vlvstrn xcrrou KonOTE OTOV nEipatO. . . Kat nopcvouoi», vat 11 iOla 11 (w~. AUTO TO I-IETaKIVOUI-IEVO Twpa, 0IlIlE[O Kat 0 TEPl-lati(EI TIlV rropeio TOU rrpoc TO I-IEAAOV.LE rroto

Arroveuuc
«0EAOUIlE TOIpi(ouv av8pw01 olKa-

rnvn

ola(3iwor)),

<pWVO(OUV 01 vaUTEpyOTEe;. «EioTE

KataxpaOTEe;

rnc

YIle; (3piOKETat r) E~OOOe;;Onou 11 (W~ EKEi '

orec, «YnEpaomoTEiTE
aVTIOpo

ro

AE<PTO Ilae;», KI an'

OlatO(OUV

Oovoroc, 0 axwplOTOe; OUVTpo<pOe;.

01 E<ponAloTEe; TOV unr)pETIl lJJIl. nOAITIK~ M£orlllEpl E~EUTEAIOI-IOe;,l I EmOTpOTEUOll' KatappOKwoll

TOUe;, TO KpOTOe;, nou

ooroomolo. nlO yp~yopa

rn OKE-

I-IIlxaVI0l-Ioe; Em(3oA~e;. Tile; a~IOnpEnElae;, Il

f1EV Eivat TO ~UAO, OUTE 0 novoc. Eivor r) aOIKia, 0 Aa<pupaywyrlOIl TOU IlOX80u TOUe;. nOU (3piOKETat TO

Bcpclvouv ro (3~llatO

I-I0U. Ko80llat

am

oKaMI-IE

Kia oav TOUe; I-IETaVOOTEe;. OITOW TO nE(oop0I-IIO K oKouniola ov8pwnol Tile; ywviae;,

ro oomo uopaUAIKO, TO PUOKI nou ~EKIVOEI ana rc


TO napo8upo

OiKIOTOUe;; OIE~oOo. A Ynopxouv rrpcvpom yla

ro onoia

a~i(EI va ow-

ro I-Ino(a nou I-IIOOKPU(30UV TOU unovaou 'EXEl <pwe;, xouptlvo, (ouv


EAnioEe;,

OEIe; rn OKElJJIl, TO XPOVO, KOIlI-IOTI ana Til (w~ Tr)VEAEU8Epia, TIlV iOla OOUTil (w~.

oou

EKEi ueoo, I-IE ovapa. H

onovon-

TEUOEle;, xapEe;, aywviEe;.

OKAIlP~

npovporucorqBpaou KOITOW TO nE(oOp0I-IIO. Tov Ka8r)I-IEpIVO I-I0u ouVTp0<P0 yla 600 oEKaETiEe;. Lav OE rowlo (3AEnw, yla OAAr) ilia <pO pc; TOV £aUTO I-I0U OTIe; KpUE~ nMKEe; <piAoe; 1l0U, 0 nperoc va a<p~vEI Tr)V TEAEUTaia nvon, 0 KaAUTEpOe;, 0 KOVTIVOTEpOe;yla KEivr) Tr)V dipn Tuxaioe; nepccnxoc

ro. 'OXI Il OAAIl TOU IlOPKETIVYK, rnc Tr)AEOpaolle;, Tile;


E~OpTr)Olle;, TOU l-Iu80U, TOU nAaOTIKOU XallOYEAOU, EVOe; K00I-I0U OTIA(3wIlEVOU, AallnEpou, H OKAr)p~
Kcnoto:

cvorropxrou
naTOI-IE,

npovponxornm

nou

(OUI-IE, nou KonOIOI

nou ayyi(oUI-IE, nou OKOVTO<pTOUI-IE Ka8r)I-IEpIVO. 8al-ll-lEVOI (wvmvoi, YEvvr)80uv nE8aivouv, KonOIOI 8a 8aI-lI-lEVOI' OAOI npOOI-lEVOUV.

H EU8UVIll-Ioe;aV~KEI.

ucnc, Kat TO KpOTOe; EPXETal I-IE I-Ila Kou(3EpTa yla va KpulJJEI rn


I-I0U KAEivEI ro

vrporrn TOU.noaa E~W srreoo! «Ynopxw AE~ KI UOTEpa OEV unoPXEle;. AUTO rrrc-

26

H Mlpa EKEivll...

VE, IJEXPI EOW». 01 TTPWTEC;OKEtpElC;. Eow TEAEIWVOUV 01 aywviEC;, TO oYXOC;, 01 EUeUVEC;, 0 aywvac;. AUTO KEVO, TO aTTOAUTO TiTToTa. To TilJlllJa. OEl, TO EXW ~ava(~oEl I1EV avapWTIElJat OTIl oovrcolc aTToOEXTEi, EXW OUIJq>IAIWeEi lJa(i Xi(E1 IJE IAIYYIWOIl TaxuTIlTa To crroTo EXW KYPIAKH

1J0u, TO EXW

TOU, TO TTEPIIJEVW.

30
LKOTElV6

YlaTl. <J)EUyW. 'OXI EYW, 11 Yll. LUVEO1poBIAj(OVTOC; TTpOC;TO

nEpa(J~a

OTTElpO. napalJEVW IJETEWPOC;, KOKaAWIJEVOC;, aKivllTOC;.EXEInaywoEi 0 XPOVOC;. ' Mia YVWOT~ q>wv~ j..IE mavaq>EpEi. «Eioat KaA6.;» uc OEV LTIl apyo AEw T' YKpi(a TTOAIl IJta Biwj..Ia AAAol oypla KaTaOTOA~ apyo «'OXI». I1EV Eivat rrcpurrqon, npOOTTOelloa,

IJTTOPW v' aKoAOUe~OW. AElWVEI.LUVEXj(OUIJE. vooopo,

«<J)UYE » TiTToTa OEV TE...

Yorspc 0 KOOIJOC;va 1J0u oivEi KOUPOYIO, TO aOeETO T(oVElO, TO XElPOUPYIKO TpanE(t. OVOIJOIJOU«LoBBac;» Kat KAEivw ro ucnc,

vrvovnovero. Kat Eq>OpIJO. 'OOTTOU va yiVEI 0


xpao(ETat TEIJOXloaV oUIJIJOXOUC;, Kal TTEPIEq>Eono ' KAilJa.

TPOIJOC; KaelllJEplvO npoeroiucotc, pav ro KavoAI Kat ro

KOlJlJOTta IJOU, oEioVTOC; TO oov rponcio OE KavoAI' TTEpiTTTEpa OE uTTai8pla va IJE oupouv Eva aUToKivIlTO;

OAAOI IJETETpEl\>av TIC; TTAaTEiEC; KPEOTTwAEia. M~TTwc; OTOUC;OpOIJOUC; OEIJEVO M~TTwC; nrov TTlO avepw-

rrrov TTlO ruuo


moto ono

TTlVO va TTETO~OUVro KIlq>loou; MOTOla OKmo(ouvE MEoa

KOlJlJOTla 1J0u OTO KaVOAI TOU VEKPOOEVTOVO. AUTO ovcuovn, TTOU

TTEPIIJEVW TO

600uC; TTEeOVOUV 010 OpOIJO. OTO eOAalJO BouB~ IJEXPI v' apxiTWV ETTI-

OEI 11 TTAOoTlyya va YEPVEI TTpOC;Til IJla ~ TTpOC;TIlV OAAIl. 'Eva TOIC; EKaT6 va (~ow avaKpioEwV, TTEV~VTO (w TTplV TO ~EKivlllJa ~ TTEeaivw O1OV aywva

28

29

H Mtpa EKE[V'l ...

B[wo'1<; KOTa TO nEpOOlla 'E~w SEVTO. MEOO p[(OUV TOU<;. ~IOOWA'1VWIlEVO<; OE OUIlOVIOTIKO IOTPIKO SunOUpYOLI»,

TOU<;. nEpITlJAIYIlO. oUIlBoUAlo, «nEp[SOAljJ'1 IOTPIKO npwOVOKOIVWTPIYUEPYO

KOUKOUAOq>0POI nEp[EPYOI,

mWIlOTOq>UAOKE<; 1l0KOBpi0

EKTEAWVTO<; TO KOTOOTOA~,

IlE TI<; 6uVa1lEI<;

KOTOOTOA~<;OT'1V EVTOTIK~.

30

31

Mia

np cvuc nxn OK'lVr) ~pIOlEe; cxouvovrm

... ana

U l1aKPIO
80Aal10 TIl<;<pwvr)e;.

1\ IAnJ\HKTILMOI
KOI ilia

KOI

oucoc

I1naivEt

~la(JTIKO OTO OIEKOIKwvTa<;

I1E aYKWVIE<; KOI onpw~iola,

o Ka8Evae; TO OiKIO

rnc

onOljJr)e; TOU I1E TrIV EVTaOIl

«'Eva E~OOI1r)VTa,ps OOUAEW». «i\KOU TI AEEI, OUTE Eva E~r)VTa nEVTE OEV elver, 8a OEt<;, XW 110TlI1E~Oupa». E «<DUY£1E orro «i\VTE ncpcro rn I1EOIl, OE ~Mn£1E nou rrepioOEUOUV noola; KOVTEUEt O OUOI1ETpa». rc T poe KI sou ana 'ow, orvo I1IlV EivOl KI 0 <DaoouAae;,TO KPE~OTI EivOl KOVTO». «LTaI1OTr)OTEOAOI,Twpa 8a one nw EYW». l1uo Tile; aVTITp0I10KpOTIKr)e;, MYOVTOe; ro KOTOp8WI1OTO TOUe; <pwvaXTO, urroxoxorrtouv «Eyw Eixa OiKIO TEAIKO», MEl 0 aUTO TO 010evcc, «n£1OW

AOYO11£10ana I1EpEe; U~IlTWVTa<;oinAa 110u. O

33

H Mtpa EKE[VIl...

ETTlXElp~OEl(;& ETTlXElp~IlQTa

nou A€<; TO IlETPO navw

TOU Kal ~yaiv€I Eva ovoovro

onOTE Kp[VETaI 'l Xwpo<; Via Kal naipvouv

€VTaTIK~ W<; 0 ana

KaTaAA'lAOT€POC; mya OE
01-

nEVT€. Na P€ aXP'lOTOI, TOU<; EW,napT€ A

ro rooo»,

OUOK€ljJ'l. LUVK€VTPWVOVTOI alya SEO'l yupw unapxw. TO KP€~ClTl. Eillal

KWlla. f:J.€ ~AEnw, C€V cxooco, C€ OKEq>TOIlOl,C€V KI Eva Un08ETlKO

... I1E rrpnvuurucec

cuveSpio crro cccerc


TO TI aKO-

oSavollOl' avaIlIKT'lIl€

anM

MEXPI va EPSOUV OAOI ilia

OXAO~O~ ana
Eqrrconv

TI<; IlETa~U TOU<; OU('lT~O€l<; a KOUV€TOI, 01 OpSIOI KA€iTO

iow<; EYlvav omoc n€plypaq>ovTal aAM nou Y€U0'l pWv. 0XI noM - claq>opHIKa, OUlln€paV€I

aMEPTA

npOOTaT€U€I Kal KaMm€l

IcpwTa Kal VIKOTiv'l. 01 T€AWTaiol. napall€pi(ouv aAM KOI Via va A.iya CWT€pOA€ma

AOUS'lO€ TI<;

npcorec WP€<;. Kanola

rrocvuorc

ana

o€~aOIlO,

IlnoPEO€l vo naipv€I

mo KaTw ~ Aiyo -

O€I 'l noprc.

aly~<; aKoAouSOUV

xonotoc ana

omoc Sa IlnopOUO€ va ro npaYl101IKa vsvovorc


claAoyol, €MXloT'l TWV I1I1€anocicouv ilia

«n, Il€ EKC'lA'l ilia all~xav'l

IKavonoi'lo'l,

AOYOnpWTO<;0 apIlOCIO<; urroupvoc, «Kupi€<; Kal KUPIOI, ovcrrnrol vooomopoi. .. » 'EX€I oqKwS€i OUVTpOq>OI «n OUIlIM€1 KaaUTO(UPIOIlEVOC; OpSIO<; Kal

aKOAOUS'lOav. ana

LKEljJ€I<;, unoSHIKoi €K€ivwv

aAA'lYOPIKE<; OK'lVE<; nou

TO T€pmWC€<; KAilla

VOVTa<; EnIT'lCWIlEV€<; X€lPOVOlli€<;. Elver KOVTpa, onux n€TIoiS'lo'l,

ncvro,

vurrl aUTO TOU civ€I


Il€

«n~p€<; cnorumouorc ana TOC€(i;» «NaI, aAM «<DTOU va OTa n€pIOOOT€pa ~yaiv€I napa. . KaSaploE

€VW Ila(i

TO €TI11l€A'lIlEVO XTEviolla TOU €OUTO. To EPXHaI ana cpw<;

uoovnoupo,

Kal

rc cpouoro nou TOV OUVOC€UOUV €mcIWK€I va


TOV npaYl101IKO TO 1l0VITOP nou Eva aAAOKoTo KaTW TOU

TOT€A€Umio TO'xW ana TOVrorro HI<; EKP'l('l<;».

Kallouq>Mp€1 0IlW<; ana npoociC€I

rc va q>wToypaq>i-

coups TouMXloTov». «A, Kal DNA. flou 'VOl 0 aAAo<;Il€ rn ouprvvo:» «TEA€lWVET€ OAOI yp~yopa o KaS'lY'lT~<;», 'HpSE ilia npaYllaTI 0 KOI lla(EUT€ ro, ~pSE Yla

oeoc.

a AOYO<; «n 'l vUXTa mOT€UW, tou UljJ'lAOU

npOxwpav€." «'GAOl EXOUIl€ ouvaioS'lo'l, EPYOU nou VTa Xpovo, aAM OIK~ oTpaT'lYIK~

EXOUIl€ €TIW11 loS€i, 0XI 1l0VO OTOV ncpoana tn OTIYIl~ nou SEoall€ W<; ~apoe T'lV ovouovn TOU MSou<; TOU q>iAOI - «n rrcuerccopc Kal

oneoicxtoroc

KaS'lY'lT~<;

TEAwTaia

EKTillllO'l,

nEpIIlEvOVTO<; TO EmTEA€io KaVEi<; 6Ev cnoucxouKaxunoljJia<;,

IlE TOU<; aAAOU<; €lCIKOU<;. 0EAOUV va clanpaYllaT€UTOUV €TIi TOU S£IlO1O<;, aAM VETaI ana TO SaAallo AOYW allol~aia<;

cvnnoxou
paKaAw

Or €K C€(IWV €(aipHol

TOU<; CI€PIl'lvEi<; Via T'lV aKpl~~

TWV A.6ywv uou - 01 €KA€KTOi ourol q>iAOI, aAM

34

35

H MEpa EKEivll...

EmXElp~aEl<;& EmXElp~llma

aUVOOEA<pOI Sa TOU<; €oi6a~av ~Hat MSo<; j..I€ va orn -

unopoooo va TTW oixw<; €VOOlaaj..lO,


Kat fUXaPIOTW, uoc vw Sia oowa, 'Tiarl va orroroko HI<; j..IaKpaiwv'l<; TO orrolo ouvoiptueoc TaAalTTwpOUj..IaaT€

»YTTOPX€I aUVK€Kplj..lEVO aXEOlo TTpoava<p€pSEVT€<; auvaoEA<pou<;, roropucq €j..ITT€lpia· Eva TOU oapvnorou rKEj..ITT€A<;. naTi TO Mvo

j..I€ TI<; rmpcrrn~a-

onolouc €TTi HI €uKatpia


TO coco p~a'l:
-

KaT€USUVa€l<;, TO onolo EX€I €KTTOV'lS€i aTTO TOU<; ~aOlaj..lEVO orn orn orrcuvcopn TWV 10€WV b.'lj..loKpaTia

aTToIKIOKPaTIK~<; TOU<; TTap660a'l<;, aTOV «cootovc

TTapaKaAw OIOpSWaT€ j..I€ av Kavw

aVa~'lTWVTQ<; TTA'lPo<popi€<;,

orov j..ITTOpOUb.€ Sa rmpcuel-

OEVUTTapxouv aOIE~oOa. »Eow Sa TTapaxwp~aw TTOUPVIKOU vpa<p€iou, »EuxaplOTW Via T'lV Via «aUVTOVlaT~ 0 aTOV €KTTpOaWTTO TOU KPOTOU<; Kat EIOIKO aTT€OTaAj..IEVO TOU TTPWSU-

TI<; aVTMaouj..I€

ern aKIO, Tpi~OVTa<; KOKKI-

VO TT1TTEPI ro o ava<p€pSw

ucnc €VO<; <PTwxoola~oAou;".


Sa

TTpOaWTTlKO w<; TTpO<; rn j..IESOOO Kat T'lV <pIAoao<pia.

onotoc EX€I €TT1<POPTIOT€ij..IE

TO aUVTOVlaj..lOTOU EpVOU.

€~EAI~'l TWV OUOIWV OlaXPOVIKa, aAM VW OT'l ~aatK~ oowa, Kat

llurrot AOITTOV a' aUTO TO

npooom ooc»,
TTpoaWTTa, j..IOAI<;cxouocv aTTOTOj..la Kat TOV TOU Kat

01 KUPIOI j..I€ ro pooaM KaTaKEpaUvwaav apxK€I ~laaTIKa

aVaj..lEVaj..l€ UTTOj..lOVHIKO €iKOat €<PTO XPovla.

rtepc ~pS€ 'l wpa va OpElJJOUj..I€TOU<; «cpnooc


»H olaolKaaia coorooo Sa €ivat €TTiTTOV'l, KaSOTl €j..ITTOOla, TTOU

EPVOU» vooroov

j..I€ pro €VOOj..lUX'l OPV~. AUTO<; j..IE j..I~TTW<;TTpoM~€I T1<; oax'lj..l€<; €VTU·

aUT~<; HI<; UTTOj..lOV~<;. EXOUj..I€ va aVTlj..IHWTTiaoj..l€ 600 aKOUV€ aTO ovouo o va aTT~X'la'lKat apj..lOOlo<; €laaVV€AEa<; Kupla

aTTaaj..lWOIKE<; KIV~a€l<; TaKTOTTOI€i ro xapTla TTWa€l<;, I' aUTO TTapaAEiTT€I 'lV €Iaavwv~· V T «Eivat vveoro €ivat po cuornpc TT€PIOpKHat

vojnuornrc,

llcpon

OTI TO OIKO uoc TTEOio aTTO<poaEWV KaSOplaj..lEvo. H OIK~ j..IOU ouvaoeo~WTIK~<: Kat ~pi·

EX€I M~€I

TI<; TTpETTOUa€<; €ixaj..l€ KavE-

OO'lVi€<; W<; TTpO<; TO O€UT€PO, O€ Sa 'l aTT~X'la'l TTOU EX€I 'l Opvcvoon

oe KOTTOla OfUTEP€UOVTO SEj..IaTa,

aTToAUTw<; TTpo~A'lj..la av OEV UTT~PX€ TO TTPWTO' j..IEXPI onuepc. 0<; 'l j..I€ KOS€ aTOXo<; AOITTOV TiSHat

TTOU OJ..lW<;Via €j..IO<; TOU<; aUToxSOVE<; €ivat oqpooiuc», BAETT€I OTI KaT' apx~v aK€1 T'lV €uKatpia, KOTTOla xapTlO, TTaTWj..Ia. Eivat Kat T€XVOKpaT'l. svoc TOU<; KaS'lauxaa€

TTPWTaPXIKO<; uoc

j..IEao, TPOTTO Kat KoaTO<; aTTiAwa'l 17N, 'l KaTa~apaSpwa'l emotpoen aTTa~iwa~ T€ rn V€VIK~ KaTaKpauv~. »AvaTT'lTOi ouvtpooor, 'l rnc,

rnc roroploc rnc

j..IIAWVTa<; TaUTOXPova, va j..Ia~ElJJ€1 TUTTO<; u~piolo j..I€Ta~U aapo<p'l TWV

TOU KUpOU<; 11'1<;Kat 'l xwpi<; €TT10IWKovTa<; omooonnob.'lj..lOKpaTia j..Ia<;, W<;

TTOU TOU ETT€Oav TTpO'lVOUj..IEVW<;a10 AV~K€I O€ ornv OJ..lOOa EK€iv'l

avSpWTTWV TTOU Eivat TOTTOSH€i ro

coovoro: aTTO T'lV KaKia TOU<;.

vvoorov OEV€KOIK€iTat· auvSAi~€I Kat €Kj..I'lO€vK€I.

j..IlKpOaKOTTlKO j..Ia1OVUOAla TTOVW ornv

36

37

H Mtpa EK£lvI'] ...

KallnOupa Tile; 11UTIle;, OUIl~OUAEUE101 TIe; 0IlIlElWOEle; TOUKOIOuvEXI(a «EIlEAETIlOa OlaouPIlOu Til nou npOOEKTIKO rn Ilae; nAalOia IlEOa OTa

veie; KOI TanEiVOUe; EPvoTEe; nou

OEV amfnrouv

010
C>,;

ncocnovo

EUEpVH~IlOla

TOU VOIlOU, nopoueva

oxapoe; pOAOe; ile;OIKOVOIlIK~e; KIlHaAAEUOIle;· T E »npEnEI WOTOOO va KaSopiooUIlE IlE aKpl~Ela TO~

onolo npsrra va KlvllSOUIlE, oUIl<Pwva IlE TO 0XEOIO


unE~A~SIl, .KOI IlHa<pEpOV1Oe; TOVl(W OTI rtpsna ~OUAIlOIl TOU npwSunoupvou

rporro OlaXEipiOIle; TOU npoiovroc, WOTE va EXOUIlE rnv KaMTEPIl KEpoo<popia OE OUVOPTIlOIl IlE TO XpOVO, nooocpuotovrcc TEPIl OTOU, IlHa~u cnoooon,

va EmOEI~ouIlE SOppoe; KOI ano<paOloTIKoTIlTa, 0XI 1l0VO 010 AOVla, aAAa KOI OTa spvo- TOUTEOTIV va ElllaOTE aOloTaKTol KOI ornv 0XI 1l0VO OTIl oUKo<pavTla aAAa npa~ll. ME Eva TETOIO OOKlllaollEVO KOI EmTuXllllEVO 1l0VTEAO, aKolla KOI ornv nAOlEla LU-

rc OEoollEva

OE KOSE OTaOIO IlEvaM-

npoe; TIlV KOlEUSUVOIl orrou napaAAIlAa

Sa ElxallE Til

a~IOAOVWV1Oe; KOI E~aTOIlIKEUOV1O<; EVOe; EKO~

Tie; <PIAOTIIlEe; npoonoaasc

vrcvpcroc

rnv EUVEV~ alllAAa KOI TOV UVI~ aVTOvwvI01l6


TWV IlHOXWV, OUTWe; WOTE va anoAall~avEi Sa ouviorouoo

av

E~aoKouoallE

TO maVVEAllo Via va Illlv nw

Ilae; KOI TIlV nA~PIl KOI Til AOvOUe;

TIe; IlESOOOue; uoc, Sa ElxallE onwoo~nOTE ouvclvsoq TWV nEpaoTIKwv, ~o~SEla. nou <DUOIKO aUTO Sa

KaSEvae;KOTOro EPva TOU.

»L' aUTO TO OllilEio


KOI outoouvxputnon, OUVOX~ KOI ouunvoic,

ljJUXPOlllia TO OUVOlOV

ano<pEUXSEI Via

KaSWe; KOI 000 OIOTI 01 IlHa~u

aITTOVTOI Tile; olaXElplOIle; Tile; OAIle; unoSWIle;,

Ilae; OIEVE~Ele; OAOI xcrrorc KOI

aAAa KOIVia TUXOV ola<puvovTO KEPOIl. . »Eow SElla

EVKUIlOVOUV KIVMvoue;. 'ExoullE, vOIli(w, ElKOVa Via TO nwe; aOllllovouv oTEI TOU OEinvou. Oupc PIEASEI TO eunopsuuc »Ev KOlaKAEIOl, rrpiv EnpmE rrpdrm, noiov 0pKO. flEV unopeoc 0010 nou va TOoE~ollaoTE». rEAaVE OAOI KOAaKEUIlEvOI ana XElPOKPOTOUV. rEAaEI KI 0 IlIlV KaVEI pUTIOEe; vupw an' anaoxoAEi

Sporrouor Tile; EUKOIplae; va ElOEASW OTO

0001 EXOUV anOKAEI-

Tile; OIK~e; 1l0U aplloOIOTIlToe;, nou

nEpIIlEvOUV. rvwpi(oullE OTIlV rmpouoo

OlaKaWe; KOI Kupiwe; TOUe; EVxWpIOUe; OUIlIlHOXoue;, KaSWe; anOlTEITOI EmOIOlTlloia KOI mOITTEla Via Til TOUe; Via OWOT~ KOlaVOIl~ TWV KEPOWV, we; npoe; TIe; aToIlIKEe; anOlT~OEIe; KOI avaVKEe;' 0IlAOVOTI OAAOI ana
rrcpovrsc

sosk KOI EVW TI EVIVE IlE TO J\IIlEVIKO, EWe; OTOU nsOIKOIoOoola. J\omov, EVTil EVWOEI l10xUe;. 1 ~EKIV~OEl TO EPVO

uoc

Sa

Em(IlTOUv Til 60~a, aAAOI avwvi(oVTOI ilia Eopa, ilia npoavwv~,

we; EiSIOTOI, va OWIlEUTOUIlE IlE KO0IlWe; va ~pw KOTI IEPO KOI TO TEAEUTOio Kal KO<pTO Via va KaSHOI 0

TO VOIlTPO Tile; urrnpeoioc IlE Eva ncpconuo, free Via o<piKla KOI OAAOI opxouvrm EUSETW Xpovw. '000

TOUe;, aAAOI IKavonolouvTal KanOla anAa OE Eva VOIlO duty TOUe; a<pa-

rnv KAIVIK~ TOUe;, rc orrolc Sa PUSIlIOTOUV EV


Via TOUe; unosorrrouc,

unoupvoc

TO orouo.

38

39

H MEpa EKEiVI1 ...

OUVTOVlm~e; Kat TTapaXWpEi TO A6yo EKEivoe; TOU. Tov ETOljJO(ETat, TaKTOTTOIEi Aiyo

orov TIe;

apXIWo. OKEljJEIe;

EXEI jJaKpo

eunaplo

ETTi TOU 8EjJOlOe; -

aAM

aUTO

OE uoc EjJTTOOi(E1va ETTlOIW~OUjJETO ~EATIOTO aTTOTEAEOjJa, yla TO orrolo ETTI~OAAETat va etvcn, ~ va AEj...IE OTt Eivat, (WVTOVOe; Kat KOTO ro ueroo TOU OUVOlOU uYI~e;. YTTOPXEI, OTTWe;~EPETE, Kat TO EvOEX0j...lEVOrnc J..I'l ETTI~iWO'le;, YI' aUTO TTPWT'l ucc TTPOTEpatOT'lTa Eivat va uoc OlaocpaAiooUjJE

KOITOVE OAOI, YI' aUTO ~YO(EI aouvai08'lTa Kat XTEVi(EI TO jJoumOKI. =EPO~~XEI

TIlV rocrocpc

KI apxi(EI OEixvOVTOe;TO TTTWjJa. «KaT' apxoe; jJ'l XOOOUjJETO OWpo ... » «M'l XOOETE TO Owpo», aKOUYETat OUjJTTTWjJaTIKO TO iOlo ~pOOU OTOavaKOlvw8EV rnc uoruvoulcc, «... jJ'l XOOOUjJETO OWpo ... » KOTToloe; aTT' E~W TOV OlaKOTTTEI, XTUTTOEI ETTijJova T'lV TTOpTO. Eivot Eva

rc OTOIXEia EKEiva, TTOU 8a


npETTEI AOITTOV va j...Ia(i j...IE TIlV

OO'lY~oouv

OE KOTTOla ixv'l.

TTpoM~OUj...IE, TTPOTOU aUTO olaypacpouv EATTiOa TOU KEpOOUe;uoo. KOTToloe;OlaKOTTTEI maAa. O TOIpoKla TOUe;, TTOU

cno ro

TTpooTTa8Ei va jJTTEljJEoa. «AvoiXTE, Eivat snavov ... » «TI 8EAEle;, pe, TE10la OEv jJTTOPEi va pa», TTpOjJa yla ~oAa». «KaM, 010e;;» «nOUAa, TTEpijJEVE», yupi(E1. «TI KpiVEI 0 oouooav TToUAa... » aKOUYETat ouoqxovo 'l jJTTaivEI 0 aAM wpa; Eow Eivat EVTOlIK~, Ka8Evae; OTTOTE YOUOTOTov

«MTTopoujJE jJOAIe; OUVEA8E1 va TOV PWT~OOUj...IEav 8EAEI. .. » ... Kat TOV E~Opyi(E1. «nOU TOV ~P~KOlE, pe, aUTOV; nwe; J..ITT~KEe; EOW;» «Eyw ~p8E 0 'ETOI, TTEPljJEVEITO TOV EcpEpa, aAM YIOli TOU EiTTa va jJ'l jJIMEI. XPEIO(OjJat «nETa~t va ~EPEI ~Eva, TTP010U jJTTEI 010

«ME ouyxwpEiTE,

T'lV EKTTOjJTT~,ECPEPEAEEI Kat TO

nooc-

oWjJa rrrcv aOloplO1Oe; TTTUXIOUXOe;». TOV E~W, OEV J..ITTOPEi va AEe; Owo'

«porcc TO rooc{).IKO uoc

KI J..IOVoe;OOU; AKOU AEEI va TOV PWT~OOUjJE... Eivat uou TOU rn OlaXEiplo'l. Eivat, 0XI OIKO TOU. ATTo rn OTlyjJ~ TTOU j...ITT~KEEOW

{).EVTTpOAa~Eva EKcptPEI YVWjJ'l ...

uno-

J..IEoa, 8a TOU ro

TTOPOUJ..IE J..IETil ~ia. YTTOPXOUV xi-

cpao'l KI aVT'lXEi aTT'TO 80AajJo jJEXPITO OPOjJO. «'EAEya AOITTOV,jJ'l XOOOUjJE TO OWpo. Kat TO Ow po aUTO, cvcrmrol, cpuMooETal KAElOWjJEVO j.lEoa a' aUTO TO xpcvlo», cvoorooen ~E~ata, To XTUTTOEI, OEixvOVTOe; TO JJE T'lV we; acpopjJ~

AIOI TPOTTOI, 8a TOUe; epcpuocoous TOV Eva JJETO TOV OAAO jJEXPI v' apxioEi va ~EPVOEIKat TOTE... » 'Eva vi(ovme; j...IEIOiajJa avaTEAAEI OTO TTPOOWTTOTOU OlETO j...IEAAOV, TOU TO KO~EI aTTOTOjJa 'l TTapEjJT TI 8a TTOUj...IE OTOV KOOj...lOorov «rro-

TOU XEPIOU TOU. «Kat uovo

~ao'l TTOAI OU acpEAoue;~0'l80u. T «Nat, aAM

j...Iae;apKEi vio va OIKOOOJ..l~OOUjJE- 0 OJ...llAWv

40

41

H Mlpa EKEiv~".

ElTIXElp~aEl<;& ElTIXElp~l-IaTa

M~EI

OTI Ell-laO'TE O'T'1V EVTQTIK~ Kat apYOUI-iE va 'na va 1-1'1I-IIMEI aUTO<;; .1IWX' TOV TOV' yla

«.1EV I-InOpOuI-IE, OUO'TUXw<;, va Kal TI<; EVEPY£lEC;nou AI-iEpiKavol, urrormov I-IE Sa aUI-I~ouv

EvaWl-laTwaOul-iE aTO I-IEAAOV. 01 OUVIlTIKO

~YOUI-IE». «PE, OE aou yp~yopa». «"OXI, EXEI OiKIO, oo' nOUI-iEaTOV «oouo» «ea nOUI-iE OTI 1-1'

rnv npoAllmlK~

KOTaoiKIl

OUVal-iEI TpOI-iOKpaTWv, np0'1YOUVTat Kat a' I-IE I-Ila TpO-

nee aMSEla,

TI Sa

aUTO. 0 OIKO<; I-Ia<; V0I-I0<; elvor OTEM<;, TO 'AEya EYW, OEV npoE~AEljJE 0 V0I-I0SETIJ<;. EAnKw

cure rrou EKaVE KaM TOU Ka-

noxovlo aTO I-IEAAOV va KaAUq>SEi aUTO TO V0I-IIKO


KEVO». Kouvcve OAOI aUYKaTa~aTIKa TO KEq>aAI a' aUTr\ 0 TIlV Kaipla emorumvon, «Kat, uro nou TO 'q>EPE 11 KOU~EVTO», auvExi(EI EOW os Aiya XPovla ana TO I-IETpa nou I-Ia<; onooaTPIapXllYO<;, «aKEq>TEiTEKat TO aAAo. =EPETE TI Sa YIVEI KVUOUV va Em~aAAOUI-IE, av OEV TOU<; maaOUI-IE; M, SEAW OUTE va TO aKEq>TOl-lat, XElpOTEpa KI ana TOKOaI-lIK~ XOUVTO. Av auvExiaouv EAEUSEPOI, EKEi va OEl<; «rrcoroxn, Kat I-IE ~MnEI<;. ea Sa aUAAal-l~aVOUI-iE orrou npoM~ouI-IE, ortotov va KUKAOq>Opouv

vous. Kat Aiya ~TavE». «Ma OEV~EpOUI-iE EXEIKavEI». TI «AKOU va aou nw aq>ou ncpcoooeccr KI Eau ana

rsroic
cox.
flotoc

YEAoia

EpWT~I-IOTa. AUTO OIOpSWVElat avaq>Epw Eva anM

al-lE-

Kat Sa aou

napaoElwa:

unopet va nEI I-IE ~E~atOT'1Ta av EXEI onAa I-Ia(IK~<; «rrcorooenc TO IpaK; "OTOV 0I-lW<; 01 aUl-il-iaxoi
I-Ia<; urrouv curol I-IEaa I-IE TO KaM, TOTE OE Sa 'XEI VO'1l-1a llc T'1V uro onovrnon a' aUT~ T'1V anopia. Kal EI-IEi<; EXOUI-IE onAa

ooo Kat
nou va

l-Ia(IK~<; EvrwEpWa'1<;.

omoc oe ~Mnw
ro nnvru,
I-InaiVOUI-iE

napE Xomov xapTi Kat ypaljJE OEATio rurrou MEl OTI

aaTUV0I-I0KpaTouVTat TUXEI, Sa

ouroc EXEI nopa

I-IEPO<;oe OAWV TWV ElOWV 6EKa - ow-

TI<; EVEPYEIE<;,~aAE Kal-lla ovoovrcprc, TOU Bupwva, npEa~'1

Sa KOTapYIlSouV 01 VOI-IOI, TO LUI-I0VO 01 EVTOAE<;avwSEV Kat KOaI-lO<; I-IE TO ETaI SEAW, ooq I-IEIVEI OpSIO. ea I-IEXPI Kat napa~la(oUI-iE TO TOU KaSEvo<;, rc TIlMq>wva,

OEKa OOAo<poviE<;, EKP~~EI<;, T'1V Ela~OA~ aTO TI-I~I-Ia aTO LUKOUPIO, aTO orrrn TOU rEPl-laVOU OTI aUl-Il-iElEiXE aT'1 auyypaKal O,TI aAAo KpivEI<; oxomuo. OEATIO aUTO OIEppEuaE anpOaOOK'1Ta OTOV vro TO DNA,

vrovuo Kat Sa laxuouv E~WSEV, Sa OIKa(Elat Mw, rtrrorc OE Sa (w~ TrIV npooomucn

q>~ TWV npoKIlPu~EWV TI ouurmoonl Til aU(~T'1all To

Aonrov oc ao~apEUTOUI-IE». rurro EVW~I-IOUVaKOl-ia olaaWAIlVWI-IEVO<;. OlaKOmEi '1 ouval-llK~ napEI-I~aall TOUElaaYYEMa.

OIKOYEVElaKO aauAo,

011<; KpE~OTOKal-la-

pee Sa ~aAOUI-iE KaI-lEPE<;.Av OEV TOU<; maaOUI-IE, Sa


yivEi 11 EAMoa Eva repoono I-ImyK I-InpaoEp. »n' aUTO, nopn nou EXOUI-IE aOOlaAlal-lO, OOUAEIO.

Omoc EinE Kat KanOIO<; apxaio<; "vuv onep naVTWV


43

42

H Mtpa EK£lv'l.. .

o aywv".

Elvat OAAWOTE Kat SEJ.la ESVIKOU OUJ.lq>t'1 oixovoulo Kat '1 TOUp01 napa~loOEIe;,

aUT~ TI) aT1YJ.l~ ~ploKoTav TOU SaMllou, nwv XPovla 6inAa rrou AIX8Ei OTI)V Eopa rrrov

aTO rno OKOTE1VOol)J.lEio

pOVTOe;. To AEW Kat va J.lOU TO SUWISEITE, J.lOAIe;roue mOOOUJ.lE Sa avamuxSEI KOEAA'1VIK~ q>IAla. Oo orcucrnocuv

Yla va EAEYXEt TO

vorc TOU. 'EXEI aVETWV unoxotKat Kal I) 1l0VIIll) OT'1 pa610upyia IlE ilia

a~IOKPQTIKO, svcvn

urrooeeorepor

Sa ouoq>i~OUJ.lE TIe; oXEOEle; J.lE OAOUe;TOUe; nEpl~ TWV OUVopWV J.lae;, Sa avamuxSEi aSpoa npOOEAW0'1 0 TOUpl0J.l0e;, Sa YlvEI EnEVOUunopa

TI)V anOTI). K01TOEITOV 6.AAO nOVTa uno ywvia KaxunOlVla TOV EXEt rrpoudoa llpiv OTOV Kap610ypoq>0 xcprroocc.

~EVWV KEq>aAalwv Kat TIe; npo~A'1J.lQTIKEe;, Sa


ceooucvercr

avoi~E1 TO OTOJ.la TOU, aOq>aAi(ETal Kat TO KpE~OTI. KpaTOEI

OEWV, nou Sa tV0XVEIe; OVEPYO J.lE TO TOUq>EKI,Sa ~Eq>0PTWSOUJ.lE·oq>o~a oro OTO tpyo '1 EKOOTOTE KU~EPV'10'1 va
oneplorro-

KOVT~ ~Epya, i610v TWV KaSI)Yl)TWV, Yla va 6iVEt KUpoe; OTa AEYOIlEVO TOU. H OA'1 OKllv~ SUJ.li(Et J.la8~llarc

T'1e;, aOq>aAIOTIKO, EpyaataKEe; 0XEOEIC;, oAAa KaM, wv .

ovoroutcc ana xaAKoypaq>ia TOU ueoouovc,


«'Onwe; yvwpi(ETE», apxi(E1 aAM Til va ana E~IlYEi, «EXEt yivEI OE rrporro oT0610 TIe; XEIJ.lappw6Ete; 60KIJ.laoTIK~ nooonoaao

ESVIK~ nOAITIK~, Sa 6EiTE. Kat nOAM OUK EOTI apISJ.lOe;. svoc nap06E100e;. »Kat

!"i EAM6a aJ.lEOWe;J.lETO Sa yiVEI

~61l ilia

J.lE Tie; vapKavaMoEte;,


oouvcptnolec

rooc Eni TO EPYOV. To npoYJ.la omoc ~AEKOTI EAEya OJ.lWe;npiv J.lE

rrou OUAAE~aJ.lETO 1l0VO nou yuvaiKa npoxwpriOOUJ.lE EanEUOIlEva IlE npooox~ oocc

Stcorcu-

nETE Eivat anA6· EJ.lEie;EXOUJ.lETO J.laxciipi Kal nooo EXOUJ.lEKat TO KapnOU~I... 61aKotVEIaUTOe;0 ~MKae;». «A val, TO nav nAWpo aJ.lEpIOT'1 ~o~SEla EJ.ltVUXO avaKplTIKO tV'1, npoorcoto

PWSI)KE Eivat OTI ovonca Xomov va OT0610. AKouoa 111M noM

TOU. npEnEI aTO 6EUTEpo va EKEi ~pi-

TOV npoAaMoaVTa

«NOJ.li~wEAEYEe; Sa ~EPOOEI». OTi ~E~ata Eivat '1 J.lES060e;. Ano T'1V OT~PI~'1 Kat 0tVUXo Kal TIe; unEp~oOE O,TI XPElaaTEi, ana UAIKO, KOAUtV'1 Yla

Yla KapnOU~1 Kat Ilaxaipl.

OKETat TO mo aKpl~onAIlPWJ.lEVO - YlaTI KI aUTO Sa TO nouArioOUJ.lE EV KatpW - IlUOTIKO. D"E 8a UnEiOEASw OE latpiKOUe; opouc ouox Eq>ooov Kat TEXVIKEe; AEnTOIlEpEIEe;' unop~ouv Tile; orov 8EallatiKO EnEIl~aOIle; Em~IWOEI

ucc Sa unop~E1 ornooorprore

ooc 6Ia~E~atw
cnorexeouorc.
OEI ana Kcrornv TO

OTI Sa

OEIe; TOU VOJ.lOU, TPOJ.lOKpOT'10'1 J.lapTUpwv, OUYKOAUKat O,TI OAAO YEVIKO Eivat OT'1 61K~ To nav OJ.lWe;, EnaVaAaJ.l~Ovw, Ei-

Sa 60UJ.lE Kat 8EaflaTIKOTEpa, nEplAall~ovEI XOP~YIlOIl ototox

aUT~ AEilOUpy~Eni ucxpov

uoc 61Kat0600ia.

KOIVOU IlE TO En0J.lEVO, TO TpiTO oT0610, rrou tVUXOTponwv neovcue OTO TETapTO OT60IO, KatO

Vat '1 J.lES060e;. Il' aUTO TO SEJ.la Sa poe J.lIA~OEl 0 KaS' UA'1Vap1l0610e; KUpIOe;KaS'1Y'1T~e;». To A6yo rrolova 0 apXatOTEpOe; TI) TO~EI. MEXPI

onolo, IlE Til OUJ.l~OAri TWV EYVWOflEVOU KUpOUe;


45

44

H Mtpa EKEivll ...

ETTlX£lPrlO£l~ & ETTlXEIPrlflaTa

ElOIKWV ljJUXIClTPWV,8a OOUV TO nponvouuevc; VO, TO nsurrro

I..lnOpEOOUV va

Kapno<pop~Til OKUTaAIl ilia rsroic 1l0VO IlE80EVEPVElWV, UVI~~, nou

ro

rrspiooorepc

EIVat olaTunwllEva

OTO npcvcoep-

OlJTW~ WOTE KaTa TO EnOIlEMETa ana

8EV ana TOV KUPIO OUVTOVIOT~ OXEOIO, OEV anoKAEIOVTat 01 ourooxeoioopot

OTaOIO, va napaMl30uv

01 KAaOlKoi nAEOV cvcxprre; 00, aAM Via ouvdooouo

IlE800EUOll, vurrl OEV npoKEITat Via Ilia AIlAoKaAumollEvwv, aAAIlAo1301l80uIlEVWV aKolla av Kal npwllv

ooc 8a naPETE TIlV un08£a1'l we; Eva l3a81l0 OTOUe;wlloue; ooc IlEXPI TEAOUe;,aAM
»EOEie; ana Til IlEPla

EnaAAIlAWV, OlaOOXIKa aA-

11 onnoeoto occ 0la8ETEI, vOIli(w,


IlEvaMTEpo KaMoouvE

aPKETa usoo.

To ea

l3apoe; 0IlWC; 8a 0IlKWOOUV 0 'ETaI Kat 01

OEV UnaPXEl av8pwno~, «Nat, AO~;» «naAI n~Olllla, mu; flE cou aAM. . . KI

OUVaOEAq>oi TOU. EUTUXWe; EXOUIlE nAoupaAlollo.

va Illlv OIlOAOV~OEloTIO~noTE... » EXOVTOC;KaVEI OAa aUTO. OTl Eivat Eva anM va IlEanOOEIXTEi, Via napaOElWa, 'na

ovoxurec, rrpcncroploxouc, VEiTOVEC; nou


an' ro ouvvapc, 8a opvoveoouve Tuxa(ouc; TOU, TI KaVOUIlE Via ro EnITpO-

neprouv

nEpaoTIKOUe;, ~EPOUV EXEI KaVEt, anM IlE TO KapnOU(I, KOllllaTa,

curet ea TOUe; AEIlE .KI EIlEic:

ana OW TI EinE 0 iOIOe;, TI cnoocoioe

uovoc
ea

1111 IlIM~;

nw~ TOAVI'

rrpovpcto,

vurrl rtopo

EIlEie; EXOU-

llaC; Kat OlaKOmEl~ TOV KUPIO Ka8IlVIlT~ Via ljJUAAOU OE Olal3aOE~ TI MEl TO OEATio rurrou

EIlEie; Kat TO Ilaxaipl. q>opEiC;, roiourc, va

OIlAao~ O,Tl nEPVaEt ana oUAMvoue;, nEe;, 01l6.0Ee; Kat rc


»Ornoc urropetrs

TO XEPI uoc, '000

nurov»
«'OIlWC; IlnOpEI va «TI 8paoo~! Eml3lWOEl Kat TOTE: 8a q>aVTa(ollat uoprup~OEl O,TITOUKaVOUIlEEOWueoc», KaT' apx~v OTI OE 8a naVTW~, UnaP~El TETOIO EVOExoIlEVO. ea oUlll3ouAEua

oovovooac,

Kal 1l0VO 11 Olwnllpa

anooox~ Eivat urrepcpxern. q>aVTaOTEiTE AOtnOV, aKOll1l KI 11 EKOOX~ Tile; Eml3iwolle; 8a eivrn Via Efl6.e; KEPSoqiopo, aAM aUTO TO OIKoOolllllla XPEIO(ETat Monn, TOVOUC;Monll. AAAWatE noiov 8a morapa 0 KOOIlOC;, ivo» TPOIlOKPOtll ~ nOAITEia rrou ljJa cxouo OE TOV naTO~aIlE;
TI

EK Tile; 1010TIlTOC;1l0U, TOV avatO~ 1l81KOMvo rrou IlE OIEKOlVE, OTI IlE TETOIEe; EUat081l0iEe; OEV KaVEl VI' aUT~ Til OTO 8EIla Via rnv OOUAEla. Ev naOIl vior! nEplmWOEl, EmOTpEq>W OVTWC; unapXEI EVaAAaKTlKO 0XEOIO To EKTO OTaOIO. OEUTEpOe;Eivat 11 Kat npsna va TOU

eucc,
8a

rnv

EUVOIlOUIlEvll EOW, av

Kat OE occ nEpIEvpaI3vEI ana AElTOUPVEi KaVOVI-

En0IlEVIl TWV avaKpioEwV.

«crooroon

Av TEAIKa, 0 1111 VEVOITO, Em(~OEl, aUTO 010p8WVETat we; E~~C;: YnaPXOUV OUO TpOnOI. 0 OUlll3aAAOUIlE OAOI. na TO KaM 1l81K~ E~OVTWOIl. L' aUTO IlnoPOUIlE

nOTE EmI3IWOEl. NOIli(ETE OTI 8a

Ka ~ 8a IlnOPEI va nEI aUTO rrou 8EAEI; 'H ll~nWe; 8a 8UIlaTat OAa aUTO.; OUTE TO Eva OEKaTO. M. 8a ~EPEI TI Ena8E. AAAa 8a MEt til ilia uepc, aAAa TIlV aAAll,

rorrou Av Kat

46

47

H Mtpa EKEivtl ...

EmXElp~aEl<;EmXElp~~aTa &

Sa TOV OEPVEI 0 KaSEvae;

onou StAEI. EVVOEiTat OTI


ouvEXiooUjJE va KanOTE 010 IJla

JJETa crro EOW Sa jJnEI <puAaK~, aVE~apT'1Ta crro T'1V KOlaOTaO'1 T'1e; uvslcc TOU, Yla va EMyxoUjJE TO npovuorc. »KI av npoourruxd npoonaS~oEl nap' OAa cure KaTa<ptpEi

~iou TOUKOlamUOTOe;. »Exw KI aAAEe; nOAMe; KaMe; IOEEe;,aAAa OE ooc TIe; Mw

crro nope

YIOli Sa <ppi~ETE. Iin T'1V wpa,

av OEV EXEI KavEie; va va onooopeoups, poupvsio».

unxprvo IJtAAOV va ~aAEI IJla Ta~'1 OTO lJuaM TOU,


OEV TO mOTEUw ~t~ata aAAa Mw, naAI av KanOTE Kat IJETa orro nap' TETOla navwAESpia, OAa ouro anoKaMEivat

nporefvci npEnEi va ETOIlJaOSEi «n TO XEInpOOSEOEI rfrrom,

Ilopon

Myw

EnaYYEAIJOlIK~e; ola01pO<p~e; EXOUV

avooia, KanOIOI iowe; EXOUVayyi~E1 ro opla TOUe;. «'OXI, opxerc Yla T'1Vwpa. Ae;n'1yaiVOUIJE». «Na <PuyOUV npurrn ustvouv 01<ppoupoi». CDuyav, olaMyovTae; TOUe; mo 0' OKOTEIVOUe;ola8poaAAa TO anOYEU01 KUPIOI ono EOW, va napaOTO S6AaIJ0 IJOVO 01 TEXVIKOi TOU ~Xou «n

KaTO<ptpEI va

ljJEI T'1V npaYIJOlIKOT'1Ta,

KaTI aAAO Sa

an' aUTO nou EinE rrpiv naAI ava~lomOTOe; Sa Eivat. llotoc Sa TOU OWOEI onuoolo ~ ~~lJa va IJIMOEl; Ta KavaAla; »Eow 01 E<P'1IJEpiOEe;;Xa! An' Sa ooc anOKaMljJw O,TI ~EPETE, EIJEie; lJaKlatXOUIJETO KapnOU(I, EIJEie; at TOlJaxaipl ... K Kat TO nMov orcotou». ~EAIKO IJEpOe; TOU rropovroc vEPya(ETat lJa(i XalJ'1AWVEI

1J0ue;. Huouv napwv

aUT~ T'1 ouvovrnon, Aupio, apya

OEV aVTIA~<pS'1Ka rlnoro.

auvWIJOTIKa T'1 <pwv~ TOU. «Oc olaOWOOUIJE OTI ou-

poe Kat TOTE Sa TOV OIxaSEi IJEXPI


EnITEAOUIJE, Ola<popETlKa Sa "=EEpya(ETat O1a

po, Sa ~yw orro T'1V KaTaOTOA~ Kat Sa onorumooto 01'1 IJV~jJ'1 IJOU TO Eva OEKOTO an' EVTOlIK~. AUTO nou aKoAouSOUV. O,TI EYIVE OT'1V XAOlJa <pWTj(ETat 011e; IJEpEe; nou

KI 0 KaTw KOOIJOe;. 'OAOI EXOUIJE, VOIJj(w, ernvveon TOU EAEEIVOUEPYOU nou ~yaiValJE 010 qxoc T'1e; IJEpae; Kat Sa MyaIJE:

pETE, EYW EilJat 0 a<pav~e; ~pwe;, nou rnv

08UTO T'1e; EVTaTIK~e; Yla TO O'1IJOOIO OUIJ<pEPOV,Yla aO<paAEIa TOU rorrou Yla TO ESVOe; jJae;", OIJWe; nou OU8Ev TO KaVOUIJE. 2:KE<pTEiTEXotrrov «moiov VaplSIJEiTat IJE TETOla ~OEAupa oav

euoc

unOKEiIJE-

va Kat EPXETat - TI '1SIKOe; ~EnEOIJOe;!- IJE T'1V nAEUpo TOU KpaTOUe;, OKE<pTEiTETI ~pWlJa Sa avac5UEI, nou Kat ouowoia TOU TEAIKa Sa OlaYEI TO unoxorno

48

49

AEYTEPA

1
LUV-EPXOIlOl

Evo c OAAOC; KOOIlOC; Xptoucro oav noXAa OE ~EVTOAIE<;, OE KU~OU<;, OEPIOlOV Toixo, IlE-

va, Olocpava, CPWTEIVO, EcpTOUV VWPIKO Kl a8opu~a n VTOIlIVO, cprorepo IlEXPI nspu XPI nou alVO orvo ~E4JUXOUV,Ano TI')V OAAI1 OKOTOOI, 8opu~0C;, KIVOUVTOl OElP~VE<;, I1AEKTPOVIKOi ~XOI, ocpupiVllma, cpWTOKla, av8pwmvE<; TpOllaKTlKO naVEp~ npvo, avallov~ OKIE<; rrou OUVExOJ.lEVa rrpiv TI1 KOPVE<;, alluopo

onouxo,

OTO XWpo. Lav

UOlVE<; OTO OKOTaol KOlpocpUAaKTOUV,

nAl1alO(OUV, rroxropxoov AuoOaOJ.lEvl1mi8ml1. Bploxoucr 0' tvo» nou

rorro IlE napo~EvE<; OUV~eEIE<;.


ovapo~ ECPIOATI1, 6.E.V unoPXEl OEV

MOIO(EI u' Eva ~a8u, Eva 8allno KOTI OAAO, 6Ev unoPXEl Vlmi· urropsl va elvor olacpopETIKO.

npO~OAAEl TI1 OIK~ TOU aA~8Ela.

EivOl ETaI Vlmi

KOllOW apvo vupw. MOAI<; ovol~a

ro ucno, ~ ETaI
EYKmaAEIIl-

TOUAaXIOlOV vOIli(W. 0 xwpo<; EivOl oav

51

H Mtpa EK£iVll ...

rUV-EpXO~Q1

~tvo nou ~inAa, va


~E

EPYOOTOOIO'Kl~WTla, Wlxav~~aTa, Ko8E TOOO aAM(ouv noM 8E0l1, Ox~~a, KOVTO ~OU, ~IKPO nEpiEpya

OWAI1VWOEl<; KaTOOTaOI1. aVTlKEi~E-

ME KaTaToni(ouv nEpVOUV 01 WPE<;. METaAAlKol ~paXlovE<; aVE~aiVOUV, KaTE~aivouv, OTO npootorro OTO Xwpo =acpvlKo KOVOUV spvcotsc pu8~0. oov ueoo OE tplAD o~IXAI1, ~' Evav cpvooupro Evoc, TOU<;, olnAa

Aa~ioE<; KlVOU~EVE<;~l1xavlKo, TaXTOnOlouv ~avayuplow

rc

OWAl1vOKla, TOU<; opouc, 0<; vo aAM~El OAO'naVTOUE~oywva.

EXOUV

~OU, EXEl OTI1V OKPI1 Eva noM Kl UOTEpa cnouoxpuvercr

M~nw<; Elval 8oAa~0<; napat08~OEWV; Ava(I1Tw KOTI rropoporo OTI1 ~v~~I1. H ~ovaolK~ ~OU eurrapia OE I1AlKla OwoEKa Xpovwv, urro unEp~oAlK~ 00011

CPWTOKI' ~E nAI1Olo(EI unouAa tpuxpa ~I1VTPEXElrtrroro. nAI1Olo(EI KOT! ~ niow

Ko8E TOOO, tpEKO(EI oav va

roivcoo, OUTE KacpE, OUTE TOOl ucupo, OUTE owonveouo, :LnoTl1yavl1TE<; naTOTE<;. MEyaAwvovTO<; OUTE via Eva nOT~pl Kpooi, loa Yla va nEpvow PI1TO<;.OTlo~noTE aAM(El Til 0lo8Wl1 aAM(El Til OKEljJl1, EAKEl avoAoya KaTw8UVEl Til AOYlK~.E[VattpE~a. :Lav va ou~~alvouv orroporncnoecoac, taTW Kat AlYO,

«moroc. AVO~El Eva


EPEUVI1TlKO ~E T'1

KAEcpTocpovapo Kat ~E oopova OEO~I1. Bptoxsror PlOTOlXlO~EVO<;ox~~a

ono TO VOlAOV nou El~at rre-

ornoc EP~l1vEUW iow<; Til 8a~nocrro TO KECPOAI <; T'1 W Kat OTa~aTOEI cnorouo

nc

oa TWV ~aTlWV ~OU. AAAO VOlAOV ~E mUXWOEl<;, O£ o~npEAa<;, ~E KaMmEl ~EOI1. H OEO~11TO OlanEpvo aTO npoounro ~OU. «Eou YlaTi EIOatEOW;»aKOUYETaluro cpWv~. Al08oVO~at «EKEi rrou onv rrcpelocxroc nou TOV avaKOAU~paXUKUljJav, AElTOUPYEI aUTO~aTa 11cuuvo. KaTOUpaya OTOV nElpatO, KAWOE~la ~o~~a ... Kat EOKaOE». «Bo~~a; E~o<;uoc emov aTUXI1~a». «Nat, Eva CPOA~-~OYKEVTpOKapE Kat EOKaOE TO novw VTEnO(ITO EnElO~ Eivat ~npOOTO. nEpaOE ono ~OU.Omoc ~AEnETE,Ei~al OAO<; EYKau~aTa». «Ano novw OOU;». Anouoxpuvsrcn OKETat EKEI KOVTO, onou ~OAAOV ~pi-

oAa aVE~OpTI1Ta cno Til OIK~ orrotpnoac, TI1V EKPI1~I1,

~OU KaTOOTaOl1, ro 8EWPW 1010TI1TO TOU XWpOU. No~[(W OTI El~at UYl~<;, OKECPTO~at,nalpvw onw<; aAM ~o~al 08~OEl<; 8a napo~EIVOUV EKE!. 8u~O~at TO OVO~O ~OU, 8u~O~at

novrc, Kat av ~yw an' TO 80Aa~o, 01 nopcnOTI aUT~ ~OU OCPl10E ~OVO EYKaU~aTa. OuTI1V TEAWTOia cpopo o~payya, ~pE811Ka 0'

nou cvrtxptou TO qxoc Kal ~ETO, tcex orro OYVWOTE<; Olaopo~E<; OE xorroro urrovac curov TOVKOO~OTWVOKlWV.

«moroc OAAO<;, Kat acp~vouv va CPTOVElOT'


53.

52

H MEpa EKElvfl ...

LUV-EPXOIlOl

aUTIO uou Til TETOla

Eva 1J0UPIlOUPflTO.· na rnv

wpa uoc,

11' aUT~ napaKoTO

aAAO. oov

va

KpEIl€Tal ana nOAI

TOU<; aOTpavOAou<;. Na «rrrou Exa

OIKatoAOVla E1IJat orroxurc

IKaVOnOlflIJEvOC;. KOTI

TO <PEPWIlEXPI TO XEpl va lJJO(W. Tpa~ow, OKaAWO€l. ::avo, OE(1 novw IlflV unopdi

oKap<pI~OlJaOTE OTOV onvo

rlnorn. t::.€V €lvat TO novrsxo-

IJITTOVTOC; npO~A~llaTa ro
ouroxlvrrro,

Kat rn AOVIK~, Via va KOITI EVIVE IlHO OE ~pE8flK€. OUTE nurouc, AIVOTEPO va IJ'

VI! Ta noorc 1l0U €lvat O€IlEVa O<pIXTOIl€ IIl0VT€C;, TO O€ nAflV~! t::.EV TOU<; E<pTaVE aUTO, Via va va <pUVW 1l0U rtnpnv Kat

IJfl80UIJE ~OUXOI. t::.E IlE anaoxoAEI nou otvoupo VlaTI 0

rc pouxa. Na

oxonoc ~E~ata TWV EPWT~O€WV O€V rrrov va


Via TO OUIJ~Ov. noM 1J0u, omoc ouvfl81-

nAflatOOW TO XEPI va Ow. To VEpO. AMvOTOV, aUTO E1Vat O€IlEVO an' TOV aVKWva. A<; Elvat, 8a rrpoorm8~ow 8a IlE TO xaAaOIlEVO, KOUVIETOI 0 aVT1XElpac;, KOTI roounovo, IlE KOTOVIlOTa, KOVW. Elvat npqousvo,

EVflllEpw80uv

EVfllJ€PWOOUV Via TIlV KaTooTao~ Av E1IJatETOIIJO<;.-

~ETat. Hruv fl OIEPEuvflOfl TOU ETTITTEOOUUVE10flOflC;. O LTtC; IJnEp6EIJEVEC; KOU~EVTEC;, nou oxouvovror

<paoKIWIlEVO IlE VO~E<;·aUTO TOUAO.XIOTOV TO EXOUV 8a EAEU8EpO. 1\080C;. t::.EIlEVO IlE 0XOIV1, rno O<pIXTO ana T' aploTEpO... M' EXOUV OEIlEVO XElponooapa OKE<PTOllat. MnAEKW IlHO orro Elvat OTflV OKPIl TOU rroorou WpEC;. ·Hp8E ana TO VOIAOV, novw Kat Il€ Kat TO

OTO ~080<;, (EXWpl(W ouo AE(ac;: «A1IJa» Kat «DNA». Kommc Til VAwooa IJOU. NOIJl(w OTt EVW TOUC;nAflpocopnoc

noriiouv
~VO~W. To alllAflTo<; voeopo nou

Olo<popa, ~p~Kav nlow oXfllla

Konw<; TO

Via rn

~oll~a.

EVOEXOIJEVW<; rrrov Kava

OWAflVOKI nou

MT€pa ro npcvucro XWP1C; OIKatoAovla.

«moroc

0' Eva vspo-

IJIVlaToupa,· TO aTEPEWOE TOOO KaM

OE VlvoTav nAEov

rlnoro. To 1010 KI aUTO nou

EXW TaUToxpova 'EPXETat KonOIO<; Kat wpa. uovou» TEpa ... ornv To AEV€ ouux IJOU nolpva olpo Via TO

OTO XEpl. AUTO nou Elvat OEIlEVO IlE KOU~EVTE<;ornv napOVOIE<;, apx~ a~€rrcTI<;

rcwlo ana TOVaVKWva. nEpVOVE 01 WP€C;, Il€ rpac ~aloTflTO, pat08~oa<;, ~aOaVIOTtK~

TEaT. npo<paVWC; aUTO EXEI ~Ofl Viva ana rnv npWTfl IlnPOOTO 1J0u Via EK<PO~IOIJO. «Talplo~a omoc IlE TOU lspanoOE1XTflK€ cpvoKOVW KOTt, aAM EXW <DTOV€I IlETO fl onovrnorp

Kat IJHO ouonn, LKOTOOI, anOIJOVWOfl, avwvla, cvcuovn, KIVOUIJEVEC; KIE<;, ~XOUC;. EKTOC; ana O

TO uvurrcpxro, E(a<pavlow

KOPV€C;. KonoT€ ~oYKflTO, oov

MaVKWvOlJat. npEnEi va

oroucrnocv MOAAOV nepcousvc IJEaOVUXTa. 'Evac; cpvoc PU81JIKOC; ~XOC;, KOTI oov
Konolo<; v' aVKOlJaXOEI ornv cvnooKEVO, pa, 0PXIO€ TOTE va KuplapXEl OTO XWpO. MHO

TI; 10Ea! ea

TO lXVfl, TO VOVTI nou

romn.;

llou €IVat TO naVTEAOVI, 6Ev TO <popOW,

54

55

H Mtpa EKEiv'l ...

IlETa naAI 0 ~XO<;, naAI KEVO Kal naAI. MEXPI nov ~avapXloE TO ~OUI")TO nOAI")<;. TI")e;

NOUeEO(E~

Apxt<;

TOU '60 <pwv~

o
ana

:LAl\nI:LMA

TOU TOXUOPOIlOU. Mia an' TOvqot Kat EVVOVla.

TOUe; ~EVITElltvou<; ~ Via TOUe; ~EVITEIlEVOue; uou natola Yvslcv

OTI")ViOla TOUe; I")xwpa. To vpalllla T «Avonnuevo To E<pEPE0 llaxaipl, EXOIlEVKal uvsicv n080u1lEV ... »

norepcc uou npiv ana Aivo. ME cnoaVOI~E TO <paKEAO IlE TO TI")V hcoplo, EATI")V

AUTI") I")pEllia Kat npooox~ Ola~a~E1 apva

0XEOOV IlE TEAETOUPVIKEe; IV~OElC;, Kat nepc K

«n OUVOTa ro VEa ana

XElpOTov~81")KE OTa TO XWpIO. 'Eva noM Moa, nou

rprovro TOU nonce a' aUTO EOW


IlIKPO XWPIO OTI") Bopac Aiva EXOUV aAM~E1 ana

IlEXPI nopo oEllaTla

EnOX~ TOU Hotooou Ta ~wa, I") KaAAIEPVEla TI")e; VI")e;. <Dtpvouv ~uAa ana TO oaooc; Via TO llaVEiKa8E IlEpa OTI")V nl")V~ OAOI Ka810lltvOI

osuo, 01 yuvaiKEC; nnvcfvouv


vupw
56

Via VEpO. TpwVE 010 Xalll")AO oorppo

orouponoor KI orro XOVTptC; ljJa8lvE<; nAE~ou57

H Mtpa EKEIVIl ...

OEe:; EIVOI qmawtva oAoya yla

ro

OTpWI1OTa. 'Eva I11Kp6 KOI1-

110TI YIle:; KaAAIEPYEI KI 0 TO 6Pywl1a.

rrorepoc 110u. ~avEKETOI

ME T' OAOYO KaTE~aIVEt KI

TPITH

11 I11lTEpa 110U ornv TT6AIl OUO TPEte:;cpopte:; TO XP6vo l1a~1 I1E TIe:; verroviooe; L10 TPIOV1O Tile:; EXEt ~Oll t~1
aTT6 rc ro otKa

rnc

TTalOIO KOI KOSE Mo VEp6, ro

I1tpEe:;, 6TTWe:; va TTOEI

6AEe:; 01 yuvalKEe:;, CPOPTWVETat ornv TTACtTIl TO Ka~OVI, ~UAa vro TO ~mT6 POUXa, yla aTO TTOTOI1I rc TTMvEI. 'OaTTOUilia va «lie va cptpw TO VEp6 aTO xwpI6». «Eou Sa TO cptPEle:;;» «LIYO alYO Sa TO cpEpW».

o Itorpo; & TO <DaPlJaKO


0EpanOVTE<; 8EpanOlvio£<; npETTEI va

ueoo ...

«E, TTaTTO, KOVEte:;; TI naTI aKO~Ete:;EOW;» Kat KOTTOIOe:; acpouyyapi~EI EivOI xapOl1aTa, aAACt TI; nlaTEuw aUYYEvEie:; 1l0U TO

o
nopo

KaSEvae:; 0CPllVE Til OOUAEIO Yla TOV OAAOV KOI KOITOVE I1E crropto aUT6v TO vto ljJaAI1WOIEe:; KOI m tvae:; TTaTTO,TTOU I1UOT~pla.

nOTWl1a.

OEV EXW KAEiaEi

110Tl. nEpII1EVW, 01

OEV TTEPIOPI~ETat one nEpVOVE

6TI I1E xocrove xonou KPUCPO, 6TI

01 XWPIKOI, PWTOVE, CPEUYOUV TTpO~AIll1a-

OEV tXEI l1a8EuTEi yla Til ~611~a, 611 OE yvwpi(ouv

nouevor,
Aoi wpala

LE

Aiyo EpyaAEla

tvae:;

KOTacpTOVOUV atwTTIlOOUAEtO. TI aTT' TIe:; a~IVEe:; Kat ro

I1E rc

TOUe:; Kat movouv

rtnors yla uevo, 6TI OEV ~EPEI KavEie:; nou ~piaKOI101. ATTaywy~! Av ~IlOUV oe VOaOKOI1Eio
Sa Eixav va va E100TTOlllSEi, Sa va Eixav tpSEI 01 olKoi 110U. Av ~IlOUV oro 1l0U IlIMoEI, XEpia rnc ooruvoutcc 1l0U anaYYEiAEI a10 6Aa xtpla Sa EiXE EpSEI TIe:; KaTIlyopi£e:;, TWV YIOTPWv

110UalK~ TTOU aVE~aivEI 610V EYWI0l16,

qrruopi«,

0 Evae:; oiTTAa aTOV OAAOV aKO~OUV

KOI TTapal1EpKouv aTTo~Evwall.

neiouc,

couvevvonota,

I1E aUAACt~EI. Av ~lloUV


EVIlI1EpWaEl noo 110u. TiTToTa an' aKEcpTOllal. nEplllEVW LTPE~Ate:;

Sa IlE Eixav KaToOTaa~ XEpia

EiIlOl, TI EXW' vro Mnopei va ~pw va Eillal

rnv
~OI1

aUTO, Eil101 OTa av OE cpaEKACtl1ljJEI<;,

npcxropov

aTO E~WlEpIK6. ea YEVEie:;, OIKIly6po.

Kat arlllEpa· EKTIIl~aEle:;,

VEi KaVEie:;, ea TTpoanaS~aw

ETTacp~ I1E auy-

58

59

H Mtpa EKEiVTl ...

o rtaTpO<; TO<I>ap~aKo &


«Acpou TO aKOUW, XTU1TCtEI KCtSErooo», «flEV E1TITPE1TEInpotorcuevn», n «Na ooc OWOWT6TE ro TI')AEcpwva va 1TCtPETE » ... TI

10EE<;, TapaAOYIO~O<;, VOTIKTWOl')OU~1TEpCtO~aTa. 1 E KCt1TOla OTIW~ ZaMoa, ~OU 600 AE~Ele;: oov va ~U1TVCtW a1TO VCtPKWOl'). KCtSOVTOI OE~ICt VOOOKO~Oe; KI ~Exwpi~w

novosapcxoc,

SoAoUpa.

OKIE<;' KCt1TOIOe; ov o «AUTOXElpae;»,

evoc

us

nmv aUTO 1TOU aKoAoUSI')OE. llpiv OAOKAI')PWOu)


TI') ~aYIK~ nOU nrov aKOuw AE~I'). na 6AOI ourol «yla YE~IOE K6o~0!

~1TAE OTOA~. Mson OE uoupuoupo «1TEV~VTaEKaTo~~Upla». «Tcoo AECPTCt; naTi;» «flE Sa TOV«rvoous «ME T60a 'Evae; cvonrnpc va TOVMow». OICtAoyoe; cpwvaXTCt,

KCt1TOIEe;

«E~acpaviooU~E»,

«mpcroc»,

TI') cppCtOl') ~OU, AEe; Kat elrrc 1T6TE 0 xwpoe; ntoav

OUO ~EpEe;Twpa, a1T61TOU ~EcpUTpwoav; 1TCtVW ~OU. «Nci», a1T6 ow, ~pwa», a1TaVTCtEI ~1TAE. 0 OWOE», aKOuw v~SI')Ka! 61TWe; 01 VEOI I')SOcp6~0e; ~piOKEI a1T6 KEI, «KpaTCtW xapTi ro Kat ~oM~I»,

AECPTCtTOV E~acpavKw TWpa. <DEPE TOV

a1T6 TI')V CtAAI'), «1TEe;~OU», aKouw ME OUOKOAia Su~~SI')Ka KaSI')~EplvCt. XPl')OI~01TOlouoa

1TI0 1TEpa. LUYKI· TI')AEcpwva 1TOU Kat TOU om

1TOIOi OTO Statpo.

ME Eioav, cpuyavE. Toue; CtPXIOE va

rrtorapo.

AK6~I')

nou T' ap1TCt~avE svoc svoc Kat TpEXaVE. TI E~U1TI')·


PETI')Ol')! METCt a1T6 WpEe; 1TOU ~aVapWTI')Oa, Eva ~Ep6: «flEV a1TaVTCtEI KavEie;». TEp~a VEIEe;. nwe; va cnovrnoouv TOUe; EVE6TI Ei~at OE KataOToM; A AypiEljJav rc rrpcvucrc, 1Tpt1TEI va ~pw oIKI')y6po. aKouU) 01 EUyE·

H OOUAEICt TOUe; TEAEiwOE. 'Evae; a016paTOe; 1TOU 1TAavl6Tav OTI')V nruooqxnpu, Myo u1Tap~I')e;.

acpou Eivat a1T' E~W Kal

O~Ct6a
H ovcuovn

npoeu~WV

'Eowoa

TO VOU~EPO

evoc

cpiAOU 1TOU EXEI OlaKOO~~OEI Sa TOU EAEya va 1TCtEI

OTO coptoro,

TO CtYVWOTO, I') a~E~at6on OEV ~1TOpW va 1TEPI~avTaMKI. '01TOTE TO EPXETat E~acpavi(ETat

TO O1TiTI YVWOTOU OIKI')y6pou, va TOU ~IA~OEl, aAM TI')V EUKatpia PEOW va

TI')Ta, 01 a1TElAEe;, OEixvouv ~OU. 'Exw va

TO TI')AECPWVO TOU EiXE TI')V iOla

~EVW ~ va EA1TKw OE KCtTI. npt1TEI va KIVI')SW uovoc OTO OCtXTUAO Eva ~yCt~w, ocpupi(EI. flOKI~Ct~W. Mia voooxouo

TUm ~E ro 1TpOl')YOU~Eva. Av EPx6Tav Sa ~I')TOuOa Kat TOV cvcrrmpc AUSW. Eivat ~EyCtAI') aocpu~ia ro

ue

TOU, ~~1TWe; Kat ~1T0"" 0XOIVICt, Kat E1TI1TAEOVE1TI· ExoVTae; KaTavT~oEI

TO OIOpSWOEI Kat

~I')TCtW ~o~SEla.

1TOU E1TIOElVWVETat ~E TO CtoS~a TEiVEI TO aioSI')~a spume OU~1TEPlcpEpovTal T600 OOUAEICt TOUe;, Ylati aouva~iae;,

xwpie; va 1TEI Kou~EVTa. 'EPXETat ~ETCt, I') iOla ~ CtAAI'), Kal ~I')TCtW TI')AEcpWVO. «flEV U1TCtPXEI», a1TavTCtEIuovoxoppcrc.

TOU KaSEV6e;. KI aUT6e; 0 EKVEUpIO~6e;! nat( CtYPla. Av OEV TOUe; opeoa 11 KCtSOvTal, TOUe; E~aAE KavEie; ~E

60

61

H MEpa EKEiv'1 ...

o rtQTP6c:; & TO<D6.PllaKo


VOOOKOl1a Yla va YAITwoa Eivat TO KaKO; nw<; xovouv KEAaKI; nAllma(El «Mrropetrs KaTI aAAo. /).OKII16.(W. ooc napaKaAw, 110U va BMnw va va va TO ~aAEl naTi TOOr] uorsplc: nOU ETaI, l1~nw<; SEAOUV <pa-

TO(OpI; H l1~nWC:; OEVEival VOOr]AEUTEC:;; Bya(w naAI TO l1aVTOAaKI ana TO oaXTUAO KI ap'EPXHat uro voooxouc xKEl va a<pupKa «M~nw<; Sa oivw

svoc VOOOK0I10<;va E1TlSEWP~OEl r'J

OTr] SEOr].Apna(w Tr]V EUKatpia.

unooooocre,

rnKat

l..1~nw<; va Tr]AE<PWV~OETE OTr] yuvaiKa

AE<PWV~OETEOTr] yuvaiKa I1EIWVEl «mou EVW 11 ElKOVa


rropouelva

EpSEl;» Mw

110U va EPSEl Kat va <pEPEl l1a(i

rnc «n

xp~l1aTa Yla Kat

1"0 1"r]M<pwvo TOU onmou Kat va

TO 011-

ro E~ooa oa<;;»
«nmi, Sa I..1EnAr]pWOEl<;;» MEl I1E apuiveic oov anOl1aKpUVETOI YEAWVTO<; TpaVTaXTa ljJuxonaOUYKOP-

nEpII1EVEI. «To Or]I1ElwomE;»

pWTaw Kat aKOUW va 110u

cnovroa cno TO ~aSo<;,


aUTO

rnc, oov

Ka1"1 EVTEAW<;<pUOlKO, EXEl

S~<;, I1E TETOla XatpEKaKia TTOU avmpiXlaoa va Or]KWSWva <puyw. XaSr]Kav OAOl. Eorvo or], aywvia. unapxouv, Movoc 000

oinAa

110U naYWI1EVIl. BMnw OAO(WVTOVO. Eivat EKEivE<; Yla TI<;

rrou
AAAa <popa

110<;. /).EV elvor corao, A<; 110U <pEPOUVTO Aoyapla0l10

SEAW KI 0XI aUTO nou EOW oUI1~aivEl nou nEpvaw OatoS~OEl<;. Ano TO l1uaM ana

UnapXEI. Koivoruno, r] npWTr]

rc iOla Kat rc iOla Tr]AE<PWan0I10VWoxouc

aOpIOTE<;· OE OUYKEKPII1EVE<;jJEUl

va, xaSr]KE TO EVOla<pEpov. METa Olwn~,

onotec SEwpouoa
va

I1E TI<; OKEljJEI<;110U, 000

110U aVEuSuvO, 0' aUTE<; orrou oofvercr

oxouu TI<; EI11TlaTEUOl1at,000 aKOl1a

OUI1I1ETEXEl Or]l1loupyia TOU<;. orn 'EPXETat I1ETa ana VOVTO<;rrox 110u '000 Aiyo, l1aAAov r] iOla, Kat KaOIOpSWVEI

OE11'EXOUVnpoowoa

ro OWAr]vaKla 110U MEl mya:


Ka1"a Aa8oc;
/).EV npOKEITat va va
1..1'

«'EXEl KIVIlTO;» Kat OXEOla(El I1E TO XEPI OTO OT~SO<;

rc TTA~KTpa I1E ro oEKa VOUI1Epa. TpEI<; TPlaoE<;


ElOOnOI~OOUV KaVEva, SEAOUV KmaAa~av OTI oxouoo To EXW (~KavEI<; KaTI ~ I1E nETa~ouv an' Tr]V KI av npoonaSw va OUYKEVTPWSW, ~Exvaw, TOV E~a<pavioouv. Liyoupa

Kat TO I1r]OEV, Yla va 6Ei~w TOV apISl10 I1E TO XEpl. I1nEPOEUW

rc VOUI1Epa, xavw

npooovoroxiouo
KaTI. 'HpSE

aUTOv I..1ETr] I1nAE OTOA~. ea

TOU 0XEoiou. AnOTuxia. «/).EV Ma(i

Kma<pEpa

ouox

roporon.

Kat OEV aVTEXw TI<; rmooac. Kat Tr]<; aouval1ia<; va

E~aypIWI1EVr] r] rtpotorcusvn, <pwva(ovTO<;I1Eopy~:

OEI OTOV urrvo 110U nOAM<; <pOpE<;.Eivat r] KOpU<PWOr]

vrperrsoce Aeou ~EPEl<; OTI oncvopaoemt,

rnc
ea

aywvla<;

vurrl TO KaVEl<;;»

va ~YEI r] <pwv~ OOU Kat aUTO TO ~IWVW ana rope, TOU<; Tr] <pEpW. ea

rnc

apXIOE va <pwva(El Kat r] KaKOl1oipa 11

ocunorop» ro oXEOla TOU<;.


63

62

H Mtpa EKElvl1 ...

o rtmp6<;& TO<D6p~aKo
<pOPEIOVE~aTo XaPTOKOUTO.AUTO rrrove, Sa ~E OU-

ea

aUTOKTOV~OWnpWTO<;. nEpaOE nprv crro Aivo ~Ia

VOOOKo~a Kat ~OU E~aAE ~aOKa O~UVOVOU KI EVa SEP~O~ETPOOTIl ~aoxaAIl. «Tou AE7TTOUivat;» pWTaw. E «'OXI». Opaia. eEp~O~ETPO uopapvupou oEKa EKaTO-

oxeuooouve Via va ~ETa<pEpSw ornv mpcroc


va ~E OEi «cvsk, Bva(ouv TO o~uVOVO Kat ~OU ~a(ouv alva alva

xwpie;

npEnEi va Kavw KaTl, nAllala(ouv. KaTI aAAo, ~E va (aAi(o~at.

~Ia <pOPI1T~ <plaAIl. APXi(w eEAOUV va ~E xouiloouv va pouv va ~aAouv

aAAav~ 0XEOlou. fJ.Ev ~nopw Kavw ~

ore cno TO orouo ~OU. tJ.E ~E npoAa~aivEI


laTpOOIKaOT~e; OTI ~~ouv

xcvek.

aUToKToV~OW xwpie; SEp~O~ETpO. AAAWOTE unoOIKO TOUe; IOTpoOIKaoT~. ea

Erot, OTOV ~E nETa~ouv orro TI1V ropcrco, Sa ~PEI 0


~Oll 7TESa~EVOe;(!). 01 vo0IlAEuTEe;, Via OTlO~nOTE Kavouv, KaSovTOI vp~vopa ~EVW Kat ~avapxovTOI ~ETa ono

nwe; KOI~a~at Kat ~OAle; ~E ~vaAOUv OTO ol66po~o aKOUOw KOO~O Sa ~aAw TIe; <pwvte; Kat Sa npoorrcS~ow va ~Vw ono morrcpofouv KpOTaw nMI ~apla. Kat

ueoo

TO

EMXIOTO OUVOTO.Orov ~aAOuv SEP~O~ETPO <pEUVOUV AIVO. ea ouux nspi~E va

ro XaPTOKOUTa. npEnEI va ~aSEI


OTI Ei~al EOW. llpiv ~E xo-

KanOIOe;, orrorooorprors,

rnv E7TO~EVIl <popa. KaTI ou~~alvEi


rrspvouv 01 WpEe; apxi(w

TO O~UVOVO. 'EXEI ~Ia nEpiEPVIl ~upwola po(. '000 xavo~at, OESa npoM~w v' aUToKToV~OW.

OE xpw~a

rnv ovorrvon
KpE~aw TI1

~OU. rEpVW TO KE<paAI OTO nwe; ovcnvao AVTi Via Kat ap-

va ~uSi(o~at, 'Exw

TO OTO~a. Kavw

Bva(ouv va

AKOUW OTO ~aSoe; ~XO crro pooaKla. OTO onueto KaSETi npaWOTIKo ~E napatoS~oEle;. ~OU nMSEI ~' rc Evav rporro OAOKAIlPIl ncpcoroon, orroroorptore

qrrooa

noxercorouc
xi(ouv Kat «rno OEV rrovoto

uooxo- TO mcrapcv o~we;, ~va(ouv ro vuorspro

va TO ou~nAIlPwvw rrou TO EP~I1VEUEI EpESlo~a Tile;

KaSapi(ouv

pre nAI1V~ OTO Aat~O, nloto

'Eva «TIK» Kat a~EOWe; TO ~uaAO npwSUOTEpO. TonoSETEi aouvaioSIlnpaWOTIKO

crro TO OE~i aUTL To KE<paAI uou uopccouo, napa

cverrn

Kat <pEpETal. tJ.EV Kavw «cvsvo

aAAwOTE

EMXIOTa, av Kat ~' EXEl olaA0oEI

TO «TIK» ~

11 EKPIl~I1· Yn~pXE Eva TalPOTO EKEI, iotoc crro xSEe;,


aAM OEVTOEixa npOOE~E1. TEAIKa EKava MSoe;, OE Sa ~E Sa TOUe; nw vaKavw. ~unvaw. «KOTaAa~E naipvw tno ~aSlo cvcoo aKouw

OTO ~EAAOV Kat ~EpOVTOe;OTI Sa oU~~Ei, E7TlVOEi~Ia ioropkr, aVTioTOIXIl novrc ~E ro ouvatOS~~OTa OTIV~~e;, 11 onolo E~IlVEi TO «TIK». AUTO ~E Til OEIOTO ~EAAOV, E7TI~E~atWvEI OIl~loupVlloav OEPVOUV Eva

noxercpouvs. tJ.E
«n KOVW nwe;
~Ia vuvalKEia

ouioc rtnoro Via va ~nopw va TO ~a-

pa TOU, E7TElO~ ou~~aivEI aUT~ Trw roropto. AKOUW ro pooaKla

KaSE <popa TIe; napavo'iKEe; 10EEe;,nou Kal ~Mnw va

rtrroro»

<pwv~.

64

65

H MEpa EKEiv'l ...

o nQTPO~& TO<D6p~aKo

«MnAE OTOA~; A! WOTE ~AEnEl<;! AUTO<; OE Sa ~ava; ... », AVTi Yla orrcvrnon Kat <PEUyOUV. 1l0U ~ava~o(ouv TO o~uyovo vapSEl», rrrcv nuovn oncvrnon. METa ana aUTO Iln~KaV ya(E<; uovuro ME KaSE EUKatpia npoonaSw, OTO OEIlEVO XEPl, va ~AEnw. GoM Kat rmvolvovrcc OTa ucno. TO oWlla OlaKpivw. ana 01

nc

avaollKwow

EAo<ppa Yla va

OKOTElva, aAM

xcn

Evoc nap6~EvoC;
KOTI OUIl~aivEl 0XOlVlO 11 Soonvoio vouv

ljJuXiaTp0C;

Ano

xovro neprooorspo, omoc <paivETat niow


MEvouv

Eva SallnwllEvo

KplJ01OAAO. '01OV KAEiow TEAEiw<; ro nou

11' aUTO TO o~uyOVO. Kat IlE rc


yivETal ovunooopn. lJ.E IlE MMEnlOEOIlOU<;, xorroioc

uonc, xavETal 11 SOA~ npuvpcnxotnro.


napatoS~oEl<;, nou ccuoncsc. nEpaoav anoAoYlollO «ra~~a, Burroupvo IlEPlKE<; WPE<;. Evw npoanaSw TIl<; vsoc anoTuxia<;, yivETal

nc

~AEnw

nEvTaKaSapa,

1l0VO

nOTE. '01OV aAM(ouv <popa aAAa~av ana

01 KlV~OEl<; TOU<; Eival

onaollwolKE<;,

VEUPlKE<;, va Kavw cvcrcpo-

VEl TO XEPI Kat O1OV TEAElWOEI 0 OEVE!. MIa nOAAoi Ila(i, rrepvoooov IlE rncva

viorpoc TO ~ava-

Kat OEVTOVI' KaTE<pTaoav nspvca

ro Mvav, ro ~avaOEvav Eva Eva Kat TO

«mo.

'000

11 wpa nvtvourn,
orruoro

X~. KOOIlO<; rca Kl EPXETat. r Eillat 0 ljJuximpo<; TOU T(avElou», va OTEKETal 010

KaTl oov aAAEpyia, oav va ~yo(w

oxooo

a' OAO1l0U TOoouc, IlEOa E~W. Ga IlE E~a<pavioouvE, OEV unapXEl all<pl~oAia. To

ilIa <PWV~ Kat ~AEnw OE uro OT~AIl <PWTO<; TOV npwnOOla TOU KpE~aTlOU, va TO crroxovevov ... Ila(i IlE Til Ou(uyo TOU. «Kl EYWljJuximpo<; auo:», KallapWVEI Kl aUT~. «Mil 1l1M<;», TIl<; AEEI EKEivo<; coornpc llaKpla Kat apxi(E1 va IlE E~ETa(El, EVW Eillat TOU, ~anAwIlE-

elrmv, VOIlKOV1O<; OTt xorpoum. Ilpena


KaMljJW, aAM OE noiov lJ.Ev EXW OAAIl Mall, AKoAouSIloav Sa TO AEW OE OlaAOYOl,

OEV eurnoreuoucr

onoiov EPXETal.
OlallapTupiE<;,

loux ETal anOKaAU<pSEiOEKonOlOVnou TOovvoa.


nOAAoi <PWVE<;. avEi<; OEV npoonoSIloE K va IlE nEIOEI vro TO

VO<;, yUIlVO<;, OEIlEVO<;XElponooapa

Kat IlE ya(E<; 010,

uono.
«AlOSOVSIlKE<; nOTE OEl<;;». AUTO EAEtnE, OE qrrova SEAOUVKal XapTi ana vurrpo, «'OXl, nou SEAOUV va IlE <pavE,

aVTiSETO, va IlE KaSIlOUxaOEl ~ va IlE KOVEI va VlWOW ao<paAEIa. 'OAE<; 01 EPWT~OEl<; rrrov; «llotoc OOU TO etrrs:», «nOU TOaKOUOE<;;» at OAAa rrcpouoio. K «AKouoa nou TO OU(IlTOUOE EKEivo<; IlE Til IlnAE OTOA~Ila(i IlE TOVOOOKOIlO».

rnv aVOYKIl... va aUTOKTOV~-

elucn novro atOlOOO~O<;, Kat OTI<; rno M-i


67

66

H Mtpa EKEiVl1 ...

o liorpoc & TO<DriPllaKo


IlEivw Op810<;, (WVTOVO<;IlEXPI va IlE ~pOUVE.

OKOAE<;K01aOTOOet<;». «NoOllAElJTIlKE<; TTOTE

vto OTTOIOO~TTOTEMyo,

TT~Til

pee TTOTE KOTTOIO ljJuX0<p0PllaKo OTOTTapEA80v;»


«EKTO<; aTTO TO OTTPEI vro TO 0081la, OUTE complvrp, «LTO OTP01O;» «Huouvo
12», 12,

H 1l00Ka, 01 O1IlOi

kxoc

qrrcia TO o~uyOVO' TTpOOTTa8w va naipvw 1l10E<; cvcnvoec, K01a<pEpvw 0 xwOPIl~. OTO Ta~OVI apOlWVOUV.

~yOAW. . . Eivat MOKoAo. ljJIlM

OEV TTaipvw

va TIlV KaTE~oow TTOIEi, pu81li(a

Aiyo, TTaipvw osoo, Ka80pioE ~yaivouv IlE IlEyaAUTEPll

poe, OW81lKa. 'OXI vto TTOAU. KOTTOIO<;EPXETOI, TaKTOTwpa KaM, av XPEIaoTEi<; KOTTola ~o~M~TTw<; OEV EivOI TO o~uyovo; TTOU Eivat AEKat TWV Mo! nap01IlPWVTO<; ~ITTAWVW TO OWAIlVOKI TOU<; O1IlOU<;, pu81li(w TOU<;,

«MIlIlOoTO. . .

Bac, KOTTOIO XOTTl, OW eluaore, <pwva~E uoo, E «'OXI, OXI, KaAQ EiIlOl, OEV EXWTiTToTa». ME Til OIK~ 1l0U OIOYVWOll, IlEOa OE EMXIOTa ilia oo~ap~

OTO XEpl.. . IlElWVOVTOI. EivOI ouvouoouoc

Til pori TOOO, TTOU va IlllV TTUKVWVEl TO XPwila va ~EXWpi(W TI<; OKIE<; yupw WPE<;. Kat ollooa Kat IlETO 0PXloav

rrro, TEAEiwOE aUT~ 11 TOOO ~a810 OIEPEUVIlOll, Yla


KOI EIlTTEPIOTOTWIlEVIl ETTlOTIlIlOVIKO ljJuATTO Ka81lYIlT~ TOU AIYIV~TEIOU, Il~VE<; cpvo~piXlaTpIK~ E~ETOOll.

uou KEpOloa OAAE<; 800

ro MOKoAa.

'EPXETat ilia Il~

TOTT08ETEi IlllPlaio

<pAE~OKa8ET~pa

OTTW<;aTToKaAU<pTIlKE orro TOV iOlo 800

800 TTapOXE<;' nope EXW TEOOEPI<;. Evw IlE KO~OUV, 11£ PWTOVE av ~avapxi(ouv 0' Eva TTAWVW aAM TTOVOW. ~EV at080VOilat 01 aTIlO(, KOIvoupYla TiTTOTa. LE Aiyo ~piOKETat To 01XTUTTO£1 OWAIlvoKla.

TEpa. KOI TO XElPOTEPO, aUTO<; 0 OV8PWTTO<; 8a OKETal EOWyupw, avo rrcoc OTIYIl~.

rcopo TO <poPllaKo

orro ro 800

IlETO orro OEKa OEUTEpoAEma «AUTO<; TO

0oAa1l0C; <Duyav KOT! XallllM aTTO wpa. O11l0i. Mia unonrn OEiM Ilouxia va

c eptcov
ETTlKP01Ei. avaMoVTOI TTU-

ouvaYEPllo<;.AvaTapax~· «TI (EI;». Kovw Tpa~ow oouuevo Til 00011. EYIVE;» AEVE aYPIEIlEVOI.

rond-

KOTTola OTIYIl~ apxi(ouv KiTPIVOI KVWVOUV, KaAUmouv,

OEiM

ATTAwvovTOI, E~a<pav[(ouv

aTTAwvovTal,

rnv TTOTTla,ETTI8EWPOUV, oAa OTIl 8EOll TOU<;.


IlE OAIl 1l0U Til Mvallll... aMv01ov. Eivat

rc TToVTa, TTpwTa OTO Xwpo, IlEXPI TTOU <pTOVOUV myo oivc OTO
1l0U nope Eva TTIlnpETTEI va npETTEI va ME 0llAIlTIlPIO(OUV. K01aYYEiAw.

Tqv ncrnoc. npETTEI va TO ~YOAW, va TPEXEl KOtW. IlE TO KpEa<;. Na EAaTTWOW TOuMXIOTOV «VOl», TTEVTE «OXI». avaTTVEW

Ta~OVI. TOTE OEV UTTOPXEI yupw XTO KiTPIVO XPWlla. TTaMljJw, va ETTI~IWOW, va

nEVTE OWTEpOAEma

MElWVETat 11 TOXUTIlTa TTOU aTTAWVOVTOI 01 eruct OTO XWpo. npETTEI va EAaTTWOW Kat TO ofuvovo,

68

69

H MEpa EKEIVrJ ...

aTTO TO TTAaI. J\IYOOT£UOUV, aAAa EmTEAOU<; KaSapi(£I. 11 ooooplo 'E~w, 0XI UOT£pa Ta ~o(w

O£ <pTC1V£I.Apxi(w

yUI.1VaOTIK~ 1.1£TOU<; I.1U<;xwpi<; va KOUVOW ro TTOOla. nOOO Sa aVTE~w

oucoc

APXi(£1 I.1Epa.

010 Op0I.10. =IlI.1£pWV£I 11 m0I.1£VIl I.1Eoa. KOTTOT£ KOUpO(0l.1at,

OTal.1OTOW Kat KaSapio£1. ~ap£Souv£,

o~va TTEp6a€l~ aTT£VaVTl

SEA£I TT£PIOOOT£PO KOTTO vro va OOUA£U£. loux

TOT£ 1.1£ TOV £aUTO I.10U. LlOUA£U£ T£I.1TTEAIl,

1.111 OTal.1aTO<;, aKal.1oTIl,

iow<; T£A£lWO£l, totoc crrovonreurocve OIOA£ll.1l.1aI.1EXPITO errousvo.

cno aUT~ Til


<D9lv6nwpo

I.1ESOOo, va TT£POO£l TO TTPWTO KUl.1a, I.1~TTW<;UTTOp~£1

'72
Kal

T
M~a.

OPA

l.1£yoAwoa

me,

Eil.1at oEKa

xpovwv

TTPETT£Iva

KOVW OOUA£lE<;. npETT£I va

avaAa~w

£uSuv£<;. LTOV K~TTO, OTa (wa TOV TTOTEpa

«n c.pUOIKOva ~OllSOW
1.1£ TT£PII.1EV£1 n 10 xc-

uou KoS£ I.1£OllI.1EPI TTrWaivw <paT OTOU<;

OTTOPOU<; TIl<; evoplcc. H TUc.pA~ ypla TTEpa eivm MHO

KOS£ c.popo OTIlv rroprn, 1.1£ utc OIWTTIlA~ Xapo. 0 YEPO<;, TTOU I.1EV£I OTIl XapTOvEvla 11 x~pa,

aUT~ TTOU ornv EXao£ TO I.10VO OaOKOAa, I.1HETP£ljJ£ TO

OT~pIYl.1a, TIlV KOPll TIl<; Til Mou

OTTiTI TIl<; O£ OKOT£lVO TOc.pO Kat SOc.pTIlK£ (WVTOV~. O£IXV£I TO KOSIOl.1a TTOU KaSoTOV, TO rrcvoxpoOXOAIK~ Oc.pupiXTpa Kat l.1aUpI(£1 rnv ljJux~ KI 11 Kapal.1EKat £YKaToA£lljJIl, TTOU pi TIl<; OTIlV KP£1.100Tpa, Til KAai£l voepc, Mou Iloooc

Aa TTOUuou oiv£I 1.1010(£1 a 'vat mKp~. v TTOVO<;, jJova~lo O£ Sa jJoSOUjJ£ TTOTE. nOU £IT£ TO ~EpOUjJ£ ciTe TO

cvvooous, £IT£ AUTTOjJaOT£ ciTe aOlac.popOUjJ£, UTTOP70

H Mtpa EK£lvll.. .

Xfl. D.f Sa 'pSfl TO (fUVOpl

kcvek

va

unc TO na, rav

fKfivo

rrou ~fxaOj..lEVO an' OAOUC:; AEiOTr)KE OTO K

orrrn rrspurevovtuc anM va nfSOVEI.


EiKOat XPovla j..IHO... napOTI")pW Eva VEPO nou Spouslo. TOU Eivat ~vaivEI ana TO TaxuMOAIC:;n~pE TI") OUVTa~~ TOU. To rrpootorro TOOO q>WTfIVO, j..I' Eva xaj..l0VfAO nAOTu, va OUYKPOT~Oft. =fKIVOEI va napeatVOO~~VEI.

TETAPTH

OI!:J.UOEmoKtljJEI~

rrou Of V pnopa Oortou va Tat OTa Twpa ~EVfMoft.

Oft TO Spouo Kat TO Xaj..lOVEAOTOU apvo qrruoa OinAa

uou

j..Ila SAilVI") OlaKpivEKUl10TO Mia ponoplK~ mpo~IAoc:;, pa onca, avxwTIK~ ~p66u vaj..lWoEi oaorwo cxoovsrc: KOI OIOKUI1QVOEI<; j..IaKplO, onv orro cenatOi nou TO 'xouv EmOpOj..l~. apno(EI, Eva nAI")at6.(fl, nAI")at6.(€1 VivETat TOUC:;~XOUC:;Kat j..IEaq>upIVIJa. 'YOTETO D.fV vOj..lKw

uono TOU. Tooo KpOTI")OE I") Xapo TOU Kat


nOIOI fivat curol 01 aOioTaKTa unEuSuvol

KOSHat OTI") OTOOl"), ocv

Via TI") q>TWXEla Kat TI")V f~aSAiwol"); D.oKij..laoav nOTE va rrspcoouv Mnaivw KaAI")j..IEpa j..If j..Ila TETOla OUVTa~I"), 0XI Eva j..I~va, OTOV I")AEKTPIKO Kat j..Ila OUVI")SIOj..lEvI") KUPIOI, aAM EOTWulc j..IEpaj..IovOxa; KaSI")j..IEpIV~ OKI")V~ ~ETUAiVETat. «KupiEC:; Kat

cnoppoec

TOTpEnETat 0'

nooorercusvo

TEj..IaxKETat oov OlanEpaoTIK~ Kat

vuaAi, VivETat VOTEC;.Mia nopo EXEI OU-

j..IOUatK~. =EKivI")OE ana nMov aKOTonauoTa.

coc. Eij..lat OUVTa~IOUxoe; TOU TEBE». D.E XpEIO(ETat va na rtrroro nEplOOOTfPO Via va xcmVO~OOUVTI")VaVOVKI")OU. l Eixoot XPovla j..IETO, OAAa~E; n

cpvd, j..If TOUe; uruouc, aAM

cxooverm

napa~EvEuoj..lat, oUj..I~aivEi aAI")Slvo. Zw 0' Evav KOOj..lO E~wnpaVIJaTIKo, orrou

moe o.n

o KEq>TOj..Iat, Kamvow,

aVTIAaj..l~OvOj..lat va

aUj..I~aivEi vupw !-IOU, ivat ouuqxovo !-IETI")AOVIKr1. E

ro KaM I") IOEa nux SEAOUVva j..IE aq>avioouv. E~aKoAouSW va naAfUw !-IE rc q>Opj..laKa,
Mf KUPIEUEIVia ~USI(Oj..lEVOe;Of XOOC;, j..IE TIC; anElAI")lIKEC; OKIEC;,l1")V aoq>u~ia, TO KiTPIVO va j..IOU aq>atpEi TI") VI") KOTW an'

ro nooio,
72

ro 0XOIVIO, KI aUTO rc oq>upiVIJaTa, TI")


73

H MEpa EKEiV'1 ...

110UOlK~ va 110U TpunOVE TO l1uaM. YnoPXouv 111KPO OIOAEitJtJOTO, OTOV TEAElWVEl 11 ulo <PIOAll tJEXPI vo I1nEl 11 En0I1Evll· LT0l10TOVE 01 01l10i, tJ0AOKWVEI 11 Monvolo KOI 11 OK£4J1l OE OlooKopni(ETOl TOOO. TOTE BpioKW Til MVOtJll vo EnlTE8w. KOI rnv EUKOlpio, Y10TI xcnoroc £PXETOIY10 rnv OAAOY~TIlC,<P10AIlC,. «Go ooc K08apioouv 01 <pIAOI 110U», <pwvo(w, «£XOUV Til AioTO. . . KOVEiC, OE 80 YAITlIJOEl tJ' OUTO nou KOVETE». MOTOIO. npoon08w I1E ucvki va Au8w. LnoEI 0 £voc, ItJOVTOC, KOI EAW8EPWVETat TO nool nou Eivat OEI1£VO novw OTIlV nAIlY~. TI OVOKOU<plOIl' 'OXI vto noM, TO ~OVOOEOav corpomclc rno O<PIXTO, 11 nAllY~ XElPOTEPEUEl. LTO OIOAUtJ£VO X£PI TO 0xolvi £O<Pl~E TOOO, nou Y£1110E TO KPEBOTI nuov A108oV0l101 BEMvEC,. f::.uo I1£PEC; TWPO OEV ~p8E KOVEh:; v' OAM~El TOUC,EnI0£0110UC,. «Twpo £XOUI1E OAAIl noorepcrornrc», uou onevrnoe KO<pTO «motoc tJETO uno nOAMc, 010110PTUpiEC,. f::.EV coraeoovrci. ME KPOTOVE «mou KPU<pO, onouovousvo. f::.EV ElOOnOIOuv KOV£VOV, OE uou A£VE nou BpioKOtJOl. nOIOI Eivat; ME nEplTplyupi(El £VOC; OAAonpOOOAAO<; OUp<pETOc;. f::.EV EKnAIlPwvouv KO8~KOVTO ~ unOXPEWOEIC" OE OUl1nEpl<p£pOVTOI oov YIOTpoi, oov VOOIlAEUT£C" OEV TIlPOUV unOOX£OElC, ~ IOTPIKOUC, OPKOUC,. YnOKOUVE OE EVTOMc;. Til I1EyaMTEPIl E~ouoio, I1£XPI TWPO, OOKEi 11 np0"ioT0I1£VIl, 1110 I1£YatPO, on' Til <PWV~yupw OTO E~~VTO. Mou crtcvopaiouv OIKIlYOpo, OUYYEVEic" <p(AOUC;.

Go (IlT~OW vo nopoo08w, vo <puyw on' OUT~ rqv KOAOOIl. AC; I1E OIKOOOUV YIO O,TI KOTIlYOPOUI101. Go (IlT~OW va I1E nopoowoouv orqv coruvoulo, tJ~nwc, ~EYOVT(w8w an' TO VUXIO TOUC,. Av I1E OUAMBouv, £XW OKOUOEl OTI Eivat unOXPEWI1£VOI vo EnlTp£4JOUV KOI OIKIlYOPO. nlOTEUW OTI I1E KPOTOVE ~tVOI, YI' OUTO 0' orroiov nAIlOlO(El (IlTOW EIOIKO rnv EAAllvIK~ coruvoutc. 'OXI YIO VO no(op£4JW ~ vc nouMow, vo nouAll8w· OUTO TO BMnouv, Eivat rtpoeovec YI' OUTO OEV nopOUOlO(ETat KavEic, EKEiVIl TIlV Wpo. AAM npena va <puyw crro 'ow tJ£OO I1E Ko8E rporro, OEV I1nopw va tJEIVW OAAO vurrt 80 KOTOVT~OW <pUTO, E<pOOOVEMyxouv TO l1uaM uou tJE <pOPI10KO. 'EAEYXOC" <poPI10KO, <pUTO, stvcn 1110 OK£4J1l nou £PXETat Kat tJETO TIlV ~EXVOW. LK£4J1l nou OE 80 yEVVIOTOV, OV 11 mwoll OTTO Til AOYIK~ OTOV nopOAOYI0110 ~TOV w8uyp0l1tJIl Kat OtJOA~. AAM OUTO viveTOI tJE OlaKUtJoVOElC,. EnOV£PXETOI Ko8E <popo Kat AIYOTEPO, ux £VO Olll1Eio, 11 AOYIK~ Kat 011£OWC, tJETO OKOAou8Ei EVIOXUI1£VIl tJIO E<PIOATIK~ onooloPYOVWO~ TIlC,. 'OTOV 11 OEUTEPll unoxwpEi EMXIOTO, I1nopw vo KOVW £VO OTOlXElWOIl onoAOYI0I10. 'AAAEC, <pop£c, KOTO<p£pVW vo BOAW KOTTOIOUC,OTOXOUC,' cno OO~110VTOUC, aoc coraouc OAM TOOO MOKOAOUC, £wc, OKOTOp8wTOUC" OTOV nooonoenoto vo TOUC, TTETUXW, xovrpo OTOV nopoAoYI0l10, nou emxporel OE Ko8E EnOtJEVO KUI10 xoouc,. KOI OEV OPYlloE, EPXETat, OUVOI1WVEI 11 110UOlK~. nOloC, TPOYOUOOEI; Arrevcvrt 110U, OE encore-

74

75

H Mtpa EK£[Vr) ...

01Mo EmoKtljJ£l~

on, ~Mrrw
rrEpaoTlK~ xa Eivat oroiBo rriow Kat

EVa YEPO OKU<pTO,aElKiv'lTO, IlE ilIa

ola-

oov

KUV'lY'lIlEVOI, Ka80ploE

«Eillat

0IEU8uVT~e; TOU T(oI..I0VO 01 oruoi E1TlIlE-

<pwv~. <DopOEl KaAOYEpOOKOU<pOKat pOUmoo TOU. 'Eva ~EUYOPI yuaAlo IlE XO-

VElOU». 10 tonto, 'louxia, K08ETat vouv. nOU rr~YE 1000e; K00l..Ioe;; rupVOW Kat ~Atrrw KOUpa0I..lEVOe;, aKOUI.mWvTOC; IlE TO KE<pOAl OKU-

YKPl~OYOAa~a, <pl1aYI..I€Va ono TO OEV10Vla rrou

VTpOUe; <paKOUe; OEiXVEl TO 1..I011aTOU

uno 1..I1arraAlO pamOI..l'lxav~,

rspcono. Eivat rrou rnv noiveua

TO pO<PT'l va

TO Eva XEPI OT'l pamol..l'lxav~,

rnc

TpayOUOOEl WpEe;, npiv Ka8ioEl va KOVEl Eva

ya~i OTO pu81..10 T'le; 1..I0UalK~e;.T'l AaOWVEl, rn yuaAKEl TpayouOWVTOe;, neovca rraKEl rrOAl

oro Kat va piXVEl EVOXEe;IlOllEC; rrpoe; TOV 0IEU8uVT~. EK£ivoc; OlEKHat cnsvovrt uou Kat OUVExi(El TIC; ouOlOOElC;: «Arro 'ow VElO, rtpiv AIlEplK~. 'l npolorcuevq. Ma~i <pl10~aIlE TO T(oKat orro lPlOVTO XPOVla, OTOV voproo orro T'lV 'HTOV VOOOK0l..la OTOV T'lV novrceornxc

rnv Kou~apioTpa,
IlE rr080e;.

rrou METO <PWV~.

uercuopqxovercr OE <puoaPI..I0VIKa OTO XEpla TOU Kat


onopooenuevoc,
aUT~ 'l oopopoc, YEPOVlioTlK'l OlarrEpaonK~

AKOUW Kat ro MYla .... «KOUPEAl, xav~ ... », KOUPEMKl, rrou KOUpEAOI..lr)xav~, YEpOOal..lE E1TaVaAal..l~OVEl aOTOIlOT'lTa. aAM ~yaivEl IlE rroM rrou Kat oyxoe;, aKa80cvnxapevo

alYO alYO XTioal..lE aUTO TOVOOOKOI..IEio». nOAl aUT~ 'l I..IEyatpa ~O(El El..lrrOOla, OKE<p10l..lat, Kat uou <PEPVElTOV cvrpc T'lC;. EKEiv'l rnv wpa «npoc ~TavE A8~va OE OOU ~E<PEUYEl,KOUPEAOI..I'l('lTOW T'lV uoruvoulc Kat rnovoucmove «Luyxap'll~pla vivovrm», «AKOIl'l MIMEl rrpoorra80uIlE KaTO TO OUVOlOV va TO EKrrou 1l0lOcrro va ouYXpoviOOUI..IE». Yla EKOUYXPOVI0I..I0 0' Eva xwpo, YKapo(. rUpVOEI rqv (EI I..IE urrovao Kou~EvTa

l..Ia(ill. •. ya~ill. . . ya(ill MYla

Evoc OtOAoyoe; 0I..lWe; Eivat owoi~to TOU cnsvvoopevc, KUPIE 0lEU8uVTO,

MOlO(El IlE rratOlKO lpaYOUOl, PlOT'l vooTOAyia

novo Kat avaOTEvaYI..I0Ue;, aywvia


«n 8AilJJ'l. rupw,
KlVOUVTat uovc 10Ue;, ov8pwrrOl

va yivEI KI Eva EPYO OlOV nElpatO, oAa ornv

aOlLJI..IOlOI I..IE OOpKEe; Kat ro rrovrc

OTa 1..I0na ~ I..IE <plEPO crro OIOYKWI..IEV'l rrOAU01Epivn. AAAOI va OOUV, OAAOI v' aprro~ouv. OUIlIlETEXOUV, unorcooovrci vat08~llaTa T'le; 1..I0UalK~e;. OTO pu81..10 Kat ro OU-

'ow «n orro 'KEi ooxorro,

IlE avw<pEAEe; Kat aVOUOlEC; AAAWOTE 1..I0Ale;~p~Ka

o
«Lo~~a», aKOUYHat ilia

EpWl~OEle;. 'EXEl TO I..I0VOrrWAIO, OEV rrpoAa~aivw KUPIOC; OIEUeUVT~C; Mow nc OIKEe; 1l0U orroplec, rrcpso, TIe;~Exaoa.

<PWV~ Kat <PEUYOUVOAOI

MrraivEi Kat oro mo oo~apo 8EIlOla:

76

77

H Mtpa EKEivll ...

«TIollocSa E10at;» «6EV EXW aoxoAIlSEI ~E TOrrooooqxnpo», «OUTE1l1Kp6<;;» Em~EVEI. «E~a<;, oov ouoo OTflV AEK». 01 M~El<;, ana rnv E~avTAllofl, aAM Kavw j3yalvouv ulo ~la, O<pE~E Kono Kat nOAAE<; <pOPE<;~IOE<; an6 rn cSUonVOla, KoupaY10, Y10TI unapXEl a~olj3alo ana rn AO<;. napOAO 0IlW<; nou anOAUlO TO cnorsxeouo ~Epla ~OU mOTEUW nanacSona lcS to,

Eva Kat TOTE apXloav onaxouv Ta uono j3AEnouv

OAa yupw uou

~OU va ~EyaAwvouv va ~E O~WC; 6E AElTOUPYOUV 'CAa

KI EYW va ~IKpalvw, va Y1VOV101OAa repcono, KaTI txouv. nocvuoro.

uoc ypa<pouv E~ OP1-

coorc,

nsplepvc

EVTaooov101 ornv aywvla <DWlO nou TO pEu~a ~XOI' aKOuw aKo~a TOU eeoc

Kat TO puS~o TOU pa<fHfl. op~OUV, aVT1KE1~Eva,

~EYESUVOVTat Kat orov

Kat TOV lcSpWlO nou E~OT~KETat,

«moroc ~ETaK1VE1Tat. KI
nalpvw cSlaonap~ AavSa-, va m ~OU,

OAa ~OU <palvovTat <pumoAOY1Ka. 01 EAaX10TE<;nAflpo<pOP1E<; nou ro ~ 10 ouunepooucro nou ouevc, j3ya~w, opSa

O,Tl TEPOToAoYla ~ YEA010TfllO EKOTO~I~El, oov va IlflV TOV lKavonolEi, Y10Ti EK-

cSflAWVEl «morov EKVWPIOIlO.

10XUOUV KaSE cope 1l0VO Yla KElvfl Tfl OT1YO,Tl ou~j3alvEl yupw

~~. A~EOW<; IlETa ~ 10 ~Exvaw ~ cSEVIlnopw OUVcSEOWIlETa~u TOU<;. Iio AU~6.VeTal <Duyav. ME TO rrou XTUnaEl fl nopro AE<; Kat nornoov OE1<;, nou pouv. ~ETa TO «ouum, Kanou IlE

'1 66a'1
niow TOU<;,

Yla KaSE VEO cSEcSO~EVO, cSEV IlnOPEI va cvoouoa ~ ro ovnxpououevo. ouvcSuaow

'1

~V~~fl ro ouva<p~ ~ O~OElcS~ 11' aUTO ~ T' aVT1SETa. 6EV unapXEl fl cSUVOTOTflTava Sa. SET1K~ ~EK1VaEl 0 PO<PTIl<;TO EKEi yupw, IlE ~avapxolOAatnWaAAE<; naAloTEpe<; nAflpo<poP1E<;, nou

TpayoucSl IlE TIlV TalP1XT~ <PWV~ TOU. 01 napatoS~j3PloKovTav VTat anE1AflT1KE<; Kat TplYUpi(ouv,

Elxav ~E TO VEO aUTO cSEcS0IlEVO ~la orroio apvllT1K~ axEofl. AAAa OUTE VEOTEPEC;IlnopW aUTE<;nou eror Kl aAA1W<;,napaAoYIl va

1'1

ouvouooto,

onv

naAEUW ~E TOU<; OT~OU<; Kat TO XPOVO. 'Exw IlnEPcSEUTIlKa, kxoc aAAE<; cSEKa, cSEV ~EPW,

10W<; KOTopSwva va aVTA~OW Kl ana TflVt epunvslc T~<; mo npooec-, cS1EpyaTOV anoIlE EllnElpla<;. Mia

IlETP~OEl ~cSll E~l <plOAE<;Kat IlETa aAAE<; cSEKa Kat Y10Ti nopo paycSala. ~EXPI nou 01 eruct Elval ouvEX6~EV01, cSEVa<p~vouv OT1<; aAAayE<;. AU~OVETat TO KiTP1VO oov va pixvouv BMnw

rnc,

TWV TEAEU101WV wpwv,

oto, fl orroic rpono,

Sa ~E ocSflYOUOEEVcSEXO~EVWC; opSO..; OE E<p' OOOV Xornov, fl 11' curov npollyoullEvfl eunapic,

KEVO cvcueou 1l0U nOAM,

TEpa oouneocouorc.

orpeuoro

navw Eva

anoKAE1ETat OAfl

KOVTEUW va

oxcoo. MEivav

EKEi wpa,

KOSE KatVOuPYla OTlW~

E1Vat orrouovouevr],

c5Ev aVTExa aAAo. KanoTE euvovs

KO~IlEVfl an' TO napEASOv. Tn cSEXOllat ourouoic,

78

79

H MEpa EKE1VIl ...

TOUe; KaVOVEe; rnc, aAIlSIV~, Eivat 11

xwpie;

Kallia

EnE~Epyaoia.

Eivat

1l0VO Yla Ta. . . OUOKOAa, XPIlOIllonolouv noioc EKEi yupw, rrou KaVEI anM aXEl omoc KI EYW ana va Aiyo TIlV xouprlvo 'HTOV ouux Til ~apola

cpaKO. KaTOU, naAvoi-

rrocvucnxotnro

Kat O,TI OUIl~aivEi

KaSE cpopa, Eivat Yla Til OTIVIl~ EKEiVIl, 0I0AOYIKO.

onoxurc cpu-

EAAElljJIl noooorcoaov

Kat IlnaiVEI cpwe;. 'OXI Yla noM,

a KOUYOVTOI KaTI ayplocpwvapEe;

«n TIlV ~avaKAEivEI.

opxero, ~laOKOpntOE Til SOAoupa, aVOI~E


IlEVa iowe; EXEI VUXTWOEI Yla rrcvro,

o
H OUVEXWe;au~avollEvIl YIK~e; acpatpEi rrou TEiVEI va E~OUOIaOEl ro TO iOIO EAEYXETat orroxum, KiTpIVO. Tov iOlo oxorro TOV cvrfrroco

OKOTfIVOc.; anooloPyavwoll

80Aa110c.; Tile; AO-

OpOIlO, unapXEI cpwe;, unapXEI uspc cxouo, OEV EXEI KaTOPYIlSEi. lio ~EV ~EPW av nOTE ~yw orr' aUTO TO OKOTaOI. AUT~

TOU OUVatOS~IlOlOe;,

11 cxrivo iowe; Eivat 11 TEAEUTOia Kat Til OEXOllat Ilf


TOOll OiljJa! Aprra~ETal aKOllll EAnioa. Mia 0 voue;. Eival KaTI OTaSEpo Emxorvui=EPW OTI ana TO napEASov nou aVa~IlTEi, Yla va OTIlpi~EI ilia OKEljJIl ~avaYEvvIETat. via IlE TOV E~W KOOIlO. Ga ava~IlT~OW ilia aAAIl OIE~ooo, av Eivat VOOOKOIlEio Sa EXEI norre.

ncvro, EVW TaUTOXPova


ana rnv aywy~ IlE TO

E~urrllPETEi Kat TO OKOTa-

01. 'OTOV svoc avSpwrroe;, OTIlV KaSIlIlEpIV~ TOU ~w~, OKECPTETatOlacpopETIKa Til uepo Kat OlacpopETIKa Til
VUXTO, orov orro IlEpa OllAao~ Yla TO iOlo SElla KOlaA~YEI OE
~ OTO iOlo rreplnou,

errrrpsrretm
cpwva~E rrpiv

va

EpSEI Kat

OTIlV EVTOlIK~. Kanoloe;

OlacpopETIKO ouunspoouo ~apaivEi

aAM Til

Kat EOIW~E TIe; OKlEe;. BpiOKETat EKEi

OlacpopETIKO OpOIlO -

KaSWe; KOla oplaK~

xcvovo

KOVTa.MIAaw, OEv~EPWav IlE aKOUEI...

nsoioooreoo

11 AOYIK~ Kat Til vUXTa


KOlaOTaEnacp~ IlE EAnioa METa ana KanOIEe; cuuOX~XAWIlO, 01 TIe; Kat cpWv~. «La~~a, Eillal OEe; VEUllaTlKO;» n naAI aUTOe;. EiTE coruvoulo ~IlT~OW, EiTE nana, aUTOe; PXETat. E «Z~TIloa TOVrrorrc TOUT~aVEIOU». 0 OIEUSUVT~e; TOU T~avEiou. Z~TIlWpEe; avaIlOV~e;, aKOUw ilia YVWPlllll

TO ouvcloflnpc TO Xwpo,

- TOTE, 0' aUT~ rqv

all, 0 anoKAEIOIlOe; orro TO cpwe;, ana rnv


onouokpuva

... xrn 0 OKOTfIVOc.;

runcc

Kat rnv

napalllKp~

Yla OIE~OOO.

SaAaIlOe; EXEI nOAAEe; OKlEe; ana KIVOUVTOI,

OpEe; aXTivEe; nou ucm, an' orrou

axvocpEYYOUV KI aAM~ouv

usrurpertovrm
rrclpvovroc

OE nEnAO

cvoouovrcr,

UAIl Kat rrvon, orrovio

napatoS~oEle;.

M' aUTO TO AIYOOTO cpwe; xovouv

EPyaoiEe; TOUe; 01

voooxouec, nou noM


80

81

H MEpa EKEivll ...

«/1EV EXEI none ~OU~E ono

TO T~OVEIO, av XPElacrrEi <PWVO-

eeoc 0' Evav

«orcocopo OErrponopeuouevo»,

oinAa», MEl Kat apxi~EI va ~IAaEI yla Til nou ~E ~MnEI<;, Ei~al KI EYW nauou

«Eivat oo~apo;» «MoAAOV 6E Sa ~r'}OEI», El cnorouc. M Evw nooo

~wr'} TOU~E TESAI~~EVOu<po<;. «E~Eva Lo~~a naoonaiol. xpovla

«ovrapc va

TOV ou~naSr'}ow Kal ~E va owow

OTI1V apxr'},

0 norepcc

rrrcve nevnvrc nEvTE


~E noM xorro «n OTE-

anaVTOEI ~E~lao~Eva TOU. EmXElpw

xono OUYKPOTEi
TIlV KaTooTaOI1

IEpEa<;. ME orrouocos

TO veupu

pr'}OEl<;, aAAa nope «AYloypo<po<;»

TOV Exaoa. 'Exw KOVEI

roue

~Ia

omoc onux,
«H npOrOTO~EVI1EOWEivat;» «Eow Ei~at», anaVTOEI TOTE

axovc TOUnavToKpoTOpa.

Eou TI OOUAEIO KOVEI<;;»

ourouoro
yla TO

Kal T~ovEiO.

~ava~o~w KovaTE

«Ga r'}SEAava ~OU <PTIO~EI<; nurn rnv EIKOva». 'Exw aKOUOEl yla <paKEAaKla, aAAa urc rrcpcvveAia OTrlV EVTOTIKr'} o~i~w ~EnEpVOEIro opic. v «Av uou OWOETE Eva xwpo 11 vuvclsn OTO T~oVElO, Sa <pEPEI ~ETpa; llo uou rc xpw~OTa.. . 'EXETE ro Kat TO EVVOW, vo~i~w

EVOTlKTWOW<; TI1VKaoETO. «LuyxapIlTr'} pia OTOVflapmc, OAAO<; Myoc, KaAr) OOUAEIO. Katpo<; nrcvs va yivEI KI Eva EPYO unOPXEI

oAa OTI1VASr'}va yivOVTOI». rrcpc va Tpa~r'}~w TO EVOla<pEpov Kal ~11 <puyouv, oUAAa~~ovw OTO TI vo~KEI OTI ~OU EIP-

A£yovTO<; aUTO TO TEAEUTOio, xwpi<; va TI1V npoooxr'} TOUC" Yla va

noo avec».
To Mw OTI Sa OI1KWSW va ~wypa<pKw. «rlJpw OTO Eva EiKOOl. Ga EKKAl10ia TOUXWPIOUuou», «A, TOTE aAAa~EI, TOV nano velva O,TISEAEI». «KaAa, now nope YlaTi EXWXEIPOUPYEio». «TI EYXEiPl1011 Eivat;» npoonaSw 000 ~nopw vro KOU~EVTO. «'Eva naloi <pOAI». «Xrurmoe noM; nw<; XTunIlOE;» «ME ~l1xavOKI. /1E <pOpOUOE KPOVO<; Kal EnEOE ~E OEKaEVVEa ETWV ~E rocuuo OTO KEva TOV KPOTr'}OW

TOV eouro ~OU va npooopuo/ern:

rnv KOVW OWPEO OTI1V

Sa r'}SEAE 0 OAAOC, v'

aKOUOEl. 01 cnovrnoac

ana TI1V OAAIl, OEV EXOUV OTIlV rrpcvucnxornrn nou ~OAAOV TOV EKVEUpKEI oocvroorc, «/1E ~OU AEC" AEK OEV aoci: KiTpIVO... » Kat <PEUyEl. ::EPEI TI ~Mnw, xovsvovl nou xwpic, va TO EXW anOKaMljJEI

nperra va rmpsre oOEia ana

uo, aAAa 0XI TOOO 000 Sa r'}SEAE 0 OIEUSUVTr'}<;.KOTI YlaTi <pwvo~EIOPYIO~EVOC,: E, anOAaUOE TOTE:TO OE

TI1<; svoploc, /1Ev ~nopEi 0 KaSEva<; va nn-

Kat TO MEl ~E KaKia, oov va ~E EKOIKEiTOI EYXEiPl1011 Kat ETIIOTPE<pEIva OUVE-

u' aUTO, vto KOTI nou OEV KOVW KaAa. 0 OIEUSUVTr'}C" EPXETat ana XiOEl, xwpic, va <pOpOEI EV TW ~ETa~u IOTPIKr'} ~nAou-

82

H Mtpa EKElVIl ...

(a. 0 (w, va

vtoc TOUrmrrc; Iloioc EIVOI;


va npOOEXW TI Mw, va IJ'lV TOUe; EKVEUPI<PElJyOUV.D.E. SUIJOIJOI, OEV Tunwvw EIVOI moe OTaV IJIMw KaVEYlml ana

flpsrra

ro npO'lYOUIJEVa OUlJnEpOOlJaTa. To IJOVO


IJE TO OIEUSUVT~ 01 XWple; IJOUOIK~ AElnouv. Twpa...

rrou ~tpw KalJla

EmOlp6n:uo~

napatOS~OEIe; KOI 'l <poBoe;. «EIvat xovac EOW;»

EIJ<Pav~ OITla, EIOBOAAEt

svoc aOIKatoMY'lTOe;

Lav OE. aoEta alSouoa,

aKOUYETOI 'l <PWV~ IJOU IJE IOUAloC; KOSETOOO. 'EpXETal KOSIOlJa

aVT~xrlO'l· AnoKplOIl KalJia. «EivOI KaVEle; .OW;» E mavaAalJBovw 01 wpEe; rrepvouv KOnOTE. IJE Aun~S'lKav.

'74

I..la VOOOKOl1a 61nAa 110U, 0' Eva npoxE.lpo l flpsrra va ljJ~VOlJat OTOV

rrou un~pXE EKEI Kat IJOU xpcrca vto AIYO TO XEpl.

nupsro, Ylmi TO OIKO Tile;


~Tav IJE.TpaBwBaSu n'lyool

TOU IJE.O'lIJEpIOU <pEpva KOVTO Eva KOIJIJOTI E<P'lIJEploa. noM Mia ljJ'lM <pwToypa<pla. Evoc OE uro KoMva. OIwn~e;· lJaxalpl nou KpElJaOIJEVOe; ljJ'lM, EIKova Tile; ouonnc,

A/\OKAIPI.

naKw

~ouxa

OTIlV aMva

IOIWVO-

vroc oKOUplaOIJEVa Kap<Plo. 0

xcoroc cepoc

1J01o(a naYWIJEvo. D.E.V EIJEIVE nOAU, aAM yOA'l Bo~Saa. vroc M' EByaAE. ana IJE an' TO XEpl. To cpurrspo,

rnc

onoxomc

OlanEpvo TO OT~SOe;.

TO KaM. AUTO rrou

TI opayE. Eivat aUTO rrou TO aVEI1EAa xpovla; floroc Elval; floioc MIMa

KaTappEEI OE IJla natOIK~ natOi xovETal Kal

E.ivat OEIJEVOIJE rotvio an' TOV aYKwva. To IJOVO nou I.mOPWva KIVWKonw<;. ME.yoA'l YEVVatOOWpla.

ljJux~, rn OTIYIJ~ rrou a<p~VE.1rnoto, xwpie; emorpoert 'OTaV Eva KonolOe;OAAOe; EVVIETaIOT'l SEOil TOU; Y TO 'KaVE.; naTI va OUIJBE.i; 'Exa Kat opSpo. KaETiEe; rrprv 1J0u 0' noaa Eva Elval ana TOV aywva

rnc EOKA Mo OETOU paoloOlaSoUIJ<pwvia.

KI 0 EyyM(oe; rrpcxropoc, rrou xepolo unoYPo<PIlKE. 'l

1J0AIe; E.iXE avaKaMljJE.1 T'lV


xcunovopio,

cnovonreuuevoc ~Tav, nou OEV npoAaBE va OlE.iAE.1 I ourooc OT'lV KpEIJOAa, K


84 85

H MEpa EKElvfl ...

Twpa ...

EmoTpclTEUOIl. Ilc VEAla Kat Via I-IEOa OTOV al-lUVOaAEwva aVTloKllva. rrou 'AAAOe, I-I0VO ap~uAEe"

KMl-laOT~VOUV OAAOe,

rc,

rupl~w

rrpoXElpa TITOU.

nEMnTH

I-I0VO KarrEAo, OAAOe, Eva xaKI rravTEAOvl arr' TO onl«'OrrAa OE8a ccc owoouv;» «Mae, emov rrwe, av rrpwTIl vpal-ll-l~, 8a OKOTW80uv 01 OAAOI ctrjv

4
MaKplO NUXTa
a'~tpo~

rrupouue ro OIKOTOUe,».

M~rrwe, 0 EX8poe, Elvat EVTOe, WVTElXWV; T

LE AIVEe, I-IEPEe" TO npurro napcuo. Mia ~ol-l~a OKOEI OTO XWpIO. 'Orrwe, 11 EOKA. L<j>Up[(ouv T' auno I-I0u, TPEI-IOUV ro rroola I-I0u oav rrEpvow, KOVO-

PWVI-IE<; Kal KIVW TO oprorspo liJllAa<pw TO xwpo, I-I0U. Eil-lat I-IUOTIKO. 'Hp8E rroAI xEpl. ~ITTAWVW ro

opro

vroc TOV aOlo<popO, aV0I-lEOa OTOUe, XWPIKOUe, rrou OUPPEOUV OTOV rorro Tile, EKPIl~Ile,. METO 11 oUAAllliJll
Kat TaUTOXPova runoplo: ME mcva 0 EVWl-laTOPXIle, orro T' aUTI. ~UO rplo TOU~Aa rrou XPEIOOTIlKa, crro Eva epslmo olrrAa, XPEw81lKav KI aUTO Via PI<pI<p1. «TI EKaVEe,EKEi;». ME AOVla Kat XEIPOV0I-IIEe" npoorra8w TOU E~IlV~OW TO oxorro. I-IEOal-l0u. AUTol 01 I-IEVOAOI EVKaTaAa~aivouv O Elvat oav va 1-I0Taia va I-IIMw crro

OWAIlVOKla, TIe, OKE\jJEIe,

ro KOVKEAa TOU KPE~aTIOU rrou


apIOTEpOXElpae" aAM TO 'xw

Eil-lat OEI-iEVOe,.ME ~01l80El va opvovdxxo Kat Aivo

I-Ila VOOOK0l-la OirrAa I-I0u OTO K081-

cue, 0I-lWe, rrrov Kat <pEUVOUV 000 OTIlV apx~. KorrOla OTa OKpa. ava~oAAw. urrooookx»

11 TEAEuTQla <popO. Twpa


mo vp~vopa Eil-lal

EPXOVTQI Kat

I-IrropOUV, ornoc

nnoro.

npOAa~a

I-IE I-IEVOAIl OUOKOAia va ~VOAW aKIVI1TOrrOIIlI-lEvOC,. vo <pTOOOUV I-I0VO va Kat cnoeooiouevc

courreooouorc.
crouc ~EV urrOPXEI

ME TpIVUp[(OUV

rtrroro Kat KavEle, va TOUe,


KOVW OEV arro<pEuvw,

El-irrOOloEi. 'O,TI KI av oTIO~rroTE. AAM

LE AIVo 8a eivor acSUvaTo va OKE<PTW,v'


npoorra8w, Atw 000 I-Irropw, Elval

~OAW TOV m0I-lEVO OTOXO. «K08E ava~oA~

uro viKIl.
86

npoosre»,
87

I-IEOa I-I0u,

«romoos

H Mepa EK£lVIl ...

MaKplQ Nuxra _ a'

KaAa

aTD

lluaM

aDU

TTWe;OTaV ouVallWa£1
(W~ aDU.

0.

<pO~De;, £KAl-

aTa9£pEe; Kat 11£ aUYK£KpIIlEV'l KOTI TIe; TTalpV£I, TIe;' cvcxcrsua, KOTI T£llaXl(a, YlK~'
0.

l£papxia,

a~l£e;. Twpai

WI AUTT'l9£le;, Il'lV KAaljJae; Yla Til TTap£le;, WIV lK£T£uae;. Mrw ~ yp~YDpa 9a 'p9a Ylvae; £PTTHO». T'lV

M'lv

TIe; ovcxcrorcooa, oloypa<pa

£IlTTDp£UT£le;. Apyo

TIe; KaTaPY£l, TIe; 61aaKDpTTl(£1 OTDUe; TTEVT£ ovsuouc,


crrocropvovove;

TO. TEADe;. Na Il£lvae; Op91De;, Il'l IlHaIlDP<pwv£t ayoTT'l va Yla TO.

rn AD-

DTTOT£, VDIlDT£AaaKO,

TO. XWPD

KaTaAall~OVa

To. EVOTIKTD rnc curoouvtnpnoqc


TDV OV9PWTTDXWple; uTTo~a9pD, K£lll£VD. va ~a(a 'OTaV uTTopxa va auvav9pWTTD, xorcrtvlva, V£lO'la'l ~MTTDVTae; T'lV A£'lAaT£l
aTD

ncpcxoviouo«, aav

0.1 TTapaVD'iKEe; 10E£e;, 0. <pO~De;. Kat

rno av~91KD UTTDeoovnova,

aUIl~a6l(Duv ~avDllat

11' aUTO, TDU DTTDlDU T'lV oljJ'l cvnxcuKlTplVDUe; aTIlDUe;, TTDU ttopn ~W'l60V£ ~£xaAl(a KaTaTTDVTI-

TTpaYllaTlK~ aOlKla

aTTO TTaVTDU 11£ Il£YOA'l <popa. 'H Exa TTDTlaa rooo TTDM TO. oouc IlDU, WOT£ va (Dilat Ila(l
mo aTTAD'jK~ aKEljJ'l.

rc TTOVTa yupw,

'l aunope-

9Al~Hal,

enovcororst

0 av9pWTTDe; aUTOC;

TDU, I(al lla(1 IlDU Olya Olya IlEXPI Kal 'l

TDV £aUTO TDU T£A£UTalD, 9UOla(Hat, aUTO TO. EVOTIKTO Kpiva O£ aKlo(a

KaiJTTT£I- VIKaEI aUTOTO.EvaTlKTD. 'OTTOlDe;VIK~aa TO. crouixo ocoac E~W aTTO TIe; aTTDMia aUIl<PEpDV, TO. £yw

CtAAIl IJE806oC; 0 pO<pT'le; KO-

TDU. 0 lOIDe; O£v £lVat TO. KEVTPD TDU xoouou a' aUTOv 6£v elvor O,TI xapOT£pD £KIl'l0£Vl(DVTaI. <pO~De;, 0. £K~la-' aTDV KOaIlD. Ta £<p~Il£pa TTPD~A~llaTa ~ IlTTpDaTO TDU IlIKpalvDUV,

Kat O,TI aUIl~alva aUiJ~alva WlOlw~ae; ouoc,

XWpDe; TTOAI apxl(a

v' aAAa(a.

TTDla aTlYIl~, 60£1 nope yuvatK£i£e; TT£plEpyaa


ooxouo

TTOT£ O£ 9u1l01lat,

E<PUY£ Kat

rpovou11£ VD-

KaTTDu 6ITTAa. Av9pWTTDI 11£ KDUKDUA£e; ~ KOATO£e; ore TO. Kp£~OTI. TTpoaWTTa, TPlYUpl(DUV KOTI HDllla(Duv.
aTD

TIe; WIADYEe; TDU

Se» W'lP£a(Duv

0.

0.1 aTTaMc;. 6.£ (a

11£ TTapallu91a ~ unoxpiolc ..

Mia

6.£ <pEPHat WlTTOAata. 6.£v TTal(a uTTDuAa TTatxvlOla. 6.£v KDpDr6£ua TDUe; aAADUe; ~ TDV £aUTO TDU. naTi aUTO TO. EVOTIKTD, (£1 T'lV 'l91K~, £lval £A£u9£pDe;. WlOIW~£WV, laTDplKWV Kat K09£
f

11' Eva aXDlvi KUVlKO

XEPI TTA'lOla(a
'OaD

MDU TO. aav va IlDU

nspvca Il'lv
aTD

aTTO TIe; llaaxaA£e;.

Kl av OlallapTupDaIlIA'lT'l, TO. oouo

TO.ovrtnuo £lVat ~apu, dvat 'llOla TDU 'l (w~. 'OTTDlDe; VlK~aa aTlYIl~ Mia

urn, Kova

rn

6DUAao

rnc,
aAA'l

KaTaAa~alva Kp£~OTl

Tl T'le; AEW. Mva pDuxa EPXHat niova

rnc (w~e;, Exa


capo

Kat <p£uy£l. Mia

aKIO TTA'lOlo(a 6lTTAa IlDU aTO.,I

KPlTlKWV aKEljJ£WV, ADYIKWV auvapllwv, ~lwllaTwv, TTapaOaYllOTWV, DlKD6DIlDUV KaTTDl£e;

KaTTOIDe; 11£ ucupn Ka9lalla.

ouvoucouoc aUYXPDVWV

<DTava TTDM KDVTO OTD TTpoaWTTD IlDU Kal) TO. XEPI IlDU. AKDU-

KaTI TTpDOTTa9d va Kava

88

89

MaKplclNU)(Ta a' _

verm

EVa<; apyo<;, pU81l1KO<;r'lXO<;,oov KOllnOAOl ana IlE TO OAAO APXi(El KOCPTO, KOTI Kat nEplllEApyo,

I:rp01"EU(Hl 0 XwpOC; v' aCElo(El,

napQl08r)OEWV va EPIlIlWVEl. 'Eva rnv ljJuX!').

KEXPlllnOpl. f1Ev TO KPOTOEI aUTO<;, Ylmi XEPlllE XTUnOElCPlAlKO OTOKEcpOAl. «lloioc EiOat;». 'EXEl aAAOU TO VOU TOU. AnaVTOEl CEV TOU (3yaiVEl, cuoaVaOXElEI. wpa, VEl, ernorpepa, XTun!')IlOTa, CPEUYEl,~avopXETat, nca mo nspo ~avacpEuYEl. Kat ~acpvlKo

KOTa8AlTITlKO, KPUO KEVO crrovupvova nalCEUETat KOllnOOIl

(3ou(3o aVE(3aivouv 01 OTIlOi 010 TO(30Vl. Ba810 va cvuqxovsrcr, va atW01

Olwn!') anAWvETat, AEC; Kl EXEl KOTapYll8Ei 0 !')XOC;.To KPE(30Tl OlyO OlyO apxKEl petrm. uou KOUKOUAOcpOPOl. Konoloc; Kat onAKa KQI ~acpvlKo El0(30Aouv 01 !')XOl, 0 cpo(3oc;,

~avo TO KOIlnOAOI, TO XEPl,

rc CPlAlKO

El0(30AAouV ava-

EPXETat cinAa

OTO curl

IlE oooo usee Mo crouo. «AoTUVOIl0C; LTEAlOC;,

KPOTOAKouv ro

IlETOAAa Kl aUTO

corovouoc

rtovvllC;», Kat

Eival apKETO Yla va avaM(3ouv pat08!')oElC;. MIa rropro llupKEl nvofva

rc unosomo 01 na-

KOlVWVOUV IlE OTOIlCPO, navllyuplKO aYPlEIlEVOl IlE anElAIlTlK!') cpwv!'). «Mo; KOAEOEC;, Tl 8EAElC;;» AtYE «Na ... va napac08w», onovrnon, «Tl Kat IlETO AEWEVTpOIl0C;. MEvouv Yla Aiyo alliAIlTol, IlE cvovcxrnoq.

ouvExKouv

ETOlIlO(OUV OKIlv08ETIlllEvIl

ouroxrovlc.

ClonAaTO Kat TO CWIlOTlO nAIlIlK08E CPUA!') Kat IlAlKia. 'EPXOVTOI MlKPO natClO OTOUC; nou XOPElJOUV oov OA-

KOOIlO ana

va IlE COUV rrpiv IlE Ka8apioouv. WIlOUC; TWV YOVlWV TOUC;, porrep nOAUonaOTa, AOI nou ilIa ucupor OT!')VOUV IlllxaV!')IlOTa Illlxav!')c; cpWVO(OVTOC;

ocv va nepluevov OAAIl

unouoxpuvovrcr

ECPIl(301 IlE cpapClO pouxa,

TOU 8EOTpOU. 'Evac; IlE 8EO, KpaTwvTac; Eva mIlE 010 KEcpOAl. IlE TO IllOOCEIlEVO XEPI EPXETat KPOTW-

uoc

ECPEPEC; ECW; Mac; COUAEUElC;;»IlE ouvo-

KallnapVTiva

KOTE(3aivEl IlE TO YEpaVOKl cinAa 0llllacEuovToC;

cEla xucalEC; (3AaOT!')lllEC;. !::lEV ~EPW av anEU8uvOvTat OE IlEva !') OE KonOlOV OAAOV, aAM XTunwvTOC; TIlV noprn moto TOUC; svoc

1l0U, ocv TOV ana OTOAI Kat nAIlOlo(El npoona8w Kat ayyi(w, Eva uoopo MEoa a' movw pooo

va TOV Ellnociow

xourroc aVE(3aivEl OTO AatllO Kat 1l0U nAaKWVEl Eva


(3opo<; TO OT!')80c;. 'Exw EVOXE<;YlOTi TOUC; KOpOlCEljJa.· XwpiC; va yvwpKw

TO onAO OAO(WVTava. 'AAAOC;, Il' OAO IlnaAwllaTa,

note unooXEOIl
AOYlK!'). Ta

EXW a8ET!')oa ouvat08!')IlOTO EU8uypalllliEpE810lla TO-

vroc Kl curoc onAo. 'AAAoC; nElpo(El rc OWAllvoKla.


aUT!') TIlV crclpmorn clocpavo, KOOIlOOUPPO!'), (3At-* OKPIl TOU KpE(3aLKOpli

EVOXEC; xwpiC; AOYO Kat

1l0U EXOUV YIVEl TOOO EunAaoTO, won: (OVTat Kat aVTanOKpIVOVTat OE orroto n08ETEiTat orrevcvn TOUC;.

nw TOV mUTO uou YOVOTIOTO ornv TlOU, IlE oWlla XallOYEAO, ETOlIlOC; va

va IlE KOlTOEl Il' Eva mKpO* CPUYEI Il' Eva nvcvuc.

90

91

H Mtpa EKEivll ...

MaKplCtNU)(Ta a' _

ma

Kat

IlnEpOE)..IEVa AOYla,

<ppOOEle; aOUVOpTtlTEe;, ana Eva KE[)..IEVa rraKU)..Ia oyplae;

ro

npaYIlOTIKo

npoourrm,

YIOTi EKTOC;ana

TIC; a<pu-

napalllAtlTO, AIO rrou ElpwvE[a.


uccvorrolnonc,

KOTE~OTO OAOKAtlpa arraYYEAAW, npoKaAouv


rrou

atKEC; Kat VEUpIKte; KIV~OElC;, EXOUV q>TOOEl OE 0tlllEio va KOVOUV O,TI TOUe; AEW ~ O,TI OKE<pTOIlOl nux Sa KOVOUV. llc o tl OTIVIl~ Aiyo, aAAa elvoi apKETO Yla va WpEe; ropovvlcc, ETOI oe, p yivEi ~pSE olaxwpIOIl0C;. METO ana

EKOI1AWVETOl IlE xAWaO)..lOUc; KOI o[nAa 1l0U KOUVOEI TO XEPI TOU

Konoloe;

OE~IO cproreoo, Kat OADI Ila(i,

omoc OTQV AEVE «rma aUTOe;» ~ «TI

HIe; EKTEAEOtle;. Eillat Ta

nEpillEvW,

aKOUV T' aUTIO 1l0U» ~ «KO[1O KaTOVTla». 'Evae; VETat IlE TOV KaSUOTEPtlllEVO TOU XWpIOU. Kat nAI101o(El KOIlloU mcva TOXEpl.

evoc ueoo

aAAa cpvouv, «TEAElwvETE», <pwvo(w. KOTo<pEpa. Avvonoo, viKtlOa TO <p0~0. 'lowe; 01 OKEljJEle;rrou EKava, iotoc tl OTIYIl~, iowe; 01 OTOXOI rrou Eixa ~OAEl Kat IlETO ~Exaoa, (ouv pi(w va OOUAEljJav EVOOlluxa. Ta KOTO<pEpa. MOIoKaTQAa~aivouv
rc

ouvaYWV[(OVTOl 010 oXOAla, omoc y[-

0' OAa cure, 0 VOOr)AEUT~e;IlE rc uoupc POUXa, rrou

0IlWe; va Iltlv

TI TOUe; AEW. lu-

0' aUTOv rrou nElpo(El

OWAr)vOKla, rrou OEV

To TEAOC; rrou OEV EPXETal


nOVE KI tPXOVTat, ETOIIlO(OUV <pa[VETOl ayavaKTIOIlEVOe;, Ylm[ ~[OIa, ro rrou npoonaSw va n~yOlv'

Eivat napa[oStl0r),

KOITOUIlIAaW ayyAIKO. KOKaAO Kat IlETO <PEUYEI ~laOTl-

«TEAE[WVE TI1OOUAElO OOU».

rnv EKTEAEOr). 0
010

MEVEI Yla Aiyo KO.

VOOtlAEUT~e; IlE rn <pIAIKO XTun~llaTQ nope

KE<pOAI, LUVEX[(E1

TO mE(E1 TOOO oac

I1E SEAOUV va )..IEOKOTWOOUV,0XI, va )..IEOUVSA[ljJouv SEAOUV. EK<pO~[(OUV,we; va <pOUVTWOOUV napOlOS~01 KI aUTO Yla TI1V wpa TOUe; apKEL AAAWOTE TO «nOT[ va orov KaTa<puyou)..InOpOUIlE Yla TOV Kat va VEO oOYlla Em~OAAEl oAAa:

TOV ano<puyw.

EAa, Or)KWVETOl, KOSETOI, crroucxpuvs)..IOU ovSpwnol KOI napOlOS~OEle;, )..IE ocKa)..lrrapVT[-

Tat, EmOTpE<pEl, <PEUyEl. MOAIe; IlEVW 1l0VOe;, ~EKIVOVE


«crcrrcvio

IlE OTr) <pUatK~ E~OVTWOI1 Konolou, OlaOUPIl0C; EivOl [010, rrou aOTaS~c;, ouoavoAoya oov allaS~c;,

OIOTIKO cpvooc pUSIlOUe;. AUToe; )..IE rnv va puS)..Ii(El rnv

va TOV E~WTEA[OOUIlE». H (r)1l10 rrou KOVEI 0 I1SIKOC; IlEyaMTEPtl napOUOIO(ETat ava~lomOTOe;, EAn[oa OElAOe;, nOUAI1IlEVOe;, tlA[SIOe;, aAAa ava(tlTEi «mou

KAiOtl TOU onAOU, WOTE va <pa[VETOl

curoxrovto.

0 OAAOe;, IlE TOV IlnaAWIlEVO XITwva,

)..IOIO(E1oxlvqroc, aAAa KOSE rpopO rrou TOV ~AEnw E[VOI KOI rno KOVTO. KI 0 PUSIlIKOe; ~xoe; ~avapX[(El Kat aVTtlXE[ )..IEOa OTOlluaAO uou LUVOIlIAW IlE TIe; napQlOS~OEIe;. ::EXWpi(ouv ana

TaUTOXPova anoY0tlTEUEI onoiov OTr)p[~El ilia ~ npoonaSE[ va Ola)..lOP<PwoEi)..Ilarrpooomxn

anAWe; Kat 1l0VO

OnoljJtl.

92

93

H MEpa EKElvll ...

«TEAEIllNHE... », eruct

cpwvo(w rc

nOAI,

EVW 01

K1TPIvoi Konou

EXOUV KaMljJa va

nOv1O. Mia

cpwv~ cxou-

verc.
llaKplo.

rpcvouoca

<JIyavo,

~EljJuXloIlEva,

«Oo nE80vw, 8a nE80vw, 8a nE80vw ... » Ilooo Ilolo(a IlE tn cpwv~ uou, aAM OE ~yaivEI IlE

ono usvc.
«/).EV nE8aivw, cue. OEV nE8alvw»,

cncvrcto

net-

'Exw 0IlW<; ~0'1 cpuya

Eillat OT'1V nAaYlo TOU nonAwlla, IlE uocrro Avol('1

AOCPOU,0' Eva ElouAAlaKo VEKP01OCPElo.nUKVO, Ilaupo OKOTOOI, EAacppu oav oKmo(a KPIO Kat ilia Mia nA'1010(a, ilia nounoussvro TOEAo

'77

1l0U<JIK~ cno

cxoovercr
novoc

OAO nA'101o(EI. Mia OIOXUT'1 8AiljJ'1, svcc OTO curt ilia '1

1l0UOIK~,

Eva TpayouOI,

YAUKIO aVOllv'10'1. Korroio TOOO KOVTO, nou MaKplo

aMOKOT'1 1l0PCP~, oav uou TOV 1010 ovcoc IlE aOUvall'1 naywllEV'1 OIyav~,

rpoqnuc. anAWvHat vonpcxro cpw<;, nou

ANn

OTO npWTO aVOI~IOTIKO XOPTOPI oroooo-

IlE T'1V KOU~EPTa. LT'1V OKP'1 TO KaM81 IlE O1"OV 'AYlo <Davouplo.
10

ro

rEulla OT'1 XAO'1, OTO ~ouvo, OA'1 '1 cpalliAla MnpooTo xwpoq>la ~p8av 01 EPYo 1100 KOllno<; T'1<; <DAwplva<;, IlE OTO nomui. Lav rrspooe 0 XElllwva<; Kat nepc

IlEOOUOa, otvououppoupka oxorro, Srorrepvc.

01"0 ~ECPWTOolnAa

cxouveror

Kat TI<; AEUKE<; olnAa

cpwv~ rrou AEa Eva Tpayouol. «Orrou Kat va ~ploKmat, ll'1IlE nepursvac, Ax, AA181aa' ayanw, uo TI va KOVW 8a 0'

npwTE<; AlaKooE<; IlE TETOla olauyaa, ava('1TWV1O<;TO. «raa oa<; YE1TOVE<;», ...

TOOO Ka8apo

EYKOTaAElljJallE T'1 1l0V010Vla T'1<; uspcc

acp~aw, OEVaVTEXw,
OEV nE8alvw»,
urrovrcui

OEVaVTEXw,8a nE80vw» «/).EV nE8alvw, cue, IlE net-

nEpaoE

IlnPOOTO uoc

evoc 1010ppu81l0<; rurroc,


IlE ~WTIKO TOU 00-

11' Eva ~UAIVO ~aAITOoKI. MOlo(a

OOU<;. 'Exa llaAAIO Kat YEVla, XWP1<;va Eivat rmrrcc, , Ta uonc TOU T'1 ilia OlanEpvouv ro nOV1O Kat l'1V OAA'1 OTlYIl~ KOITOVETO Xwpo copioro. nou 10V xwpl(a 0 (wypocpo<;, an' TO orrrn poe TO IlIKPO oaOOKI

94

95

IlE nc 0VPIE<;aKaKiE<;. METO a1TO wpa liJEI<; uou Via Kat v' ~piOKETal sxcvc ~IO(EOat, va Ta~IOEljEl ueoc 010 EPVO TOU KI EVW alliA'1To<; va 1TapaKoAouSw LT'1V apx~ aKOUOW: «M'1 1l0VO TI<; OKE-

KO TOUe; 1TEPIEXOIlEVO. Iloioc Il1TOPEi va (~OEl 0' Evav TETOIOKPUO KOOIlO; napaT'1PW TIEllat T'1 fJaVEia auTOU TOU mvcxc. Avapw1TOU OTafJaTOEI '1 a1TEIKOVIOI1 Kat 1TOU apxi(EI 1TOU cnoeofverci OTI 11 (wvpa<pIK~ '1 aM-

TI<; EPWT~OEI<; ~pOX~,

«otro», «BM1TE
0XI TO orouo».

'1 TEXVI1. Mia 1TI0T~ aVTlvpa<p~ T'1e; <puo'1<; Sa olKaiwVE TOV nAaTWVa, E~a1TaTO TOUe; o<pSaAfJOue;. OUfJfJETpia, aAM coo aOlo<popOI.

KaTaV0'10E», TPO~'1~E 1Tpwm

«AVOIVE ru

1l0Tla,

Lav TOU<;aKOUOTIKOU<; OU nUSayopa. T IlEPIKE<; VPaIlIlE<; IlE TO KOp~OUaUOTI1PO TO 0XEOIO Kat aIlEOW<; IJ.EV E1TI0IWKEI ilia E1TIq>aA1TOTU1TWVEI VO. METO KaSoploE VElaK~ OTIVIl~.

llou ~piOKETat
KOTI oav nEpIKA~.

Oao, fJ~1TW<;OT'1V u1TEp~aO'1; KaAoi 01 KaVOVE<; Kat '1 TO <PIA~OUXO, H 1TapO~aO'1 OXP'1OTO, 1TOAiT'1 TOU

0PXIOE va TO 1Tapa~aivEI. T'1 OlapK~

a1TEIKOVI0'1. KUV'1VOEI TO qxoc, KivI10'1, T'1 O'1lllouPvia,

EK<PPO(EI, 1TpOKaAEi, KEVTpi(EI Til npO~Ele;, EPva, Eivat wpa ~apo. 01'1 KPIIlEVI1, oxap'1 olapK~

OKEliJ'1. napo~ao'1

0XI T'1V E<P~fJEPI1

1TOU ViVETat U1TEp~aO'1. H a1TEvavTI fJaTlO. va oW T'1 (W~ OTa 00T'1<; Kivl1ol1, 000 KI 'OXI 01TW<; T'1V 1TapOUOIO(OUV OE ulo OUVKEOTIVfJ~, aAAa OT'1 olapK~ Kallio EvaAAav~. 1TpO~A'1lla. 1TaAlo Mo'1,

Ilooc XPWllam

U1TOPXOUVOE Ilia 1l0VO AEuOTa m~iola T'1e; ocKI TOU TI1V KOTW E1TIPEU-

xo, 1TOTE OEV TO 'xa 1TpOOE~E1.Y1TOPXOUV Vupw KO01101 llaVIKoi, 1TEoia EAEuSEpa

vrooloc,
Epl~a

000

U1TOPXEI EOWTEPIK~ avoVKI1. '1 TETOla rroorc KI aUTO, OTI1 OEKaETia TOU (w~,

L~IlEpa ilia

OVOI~E Il1TPOOTO 1l0U ilia KAE<PT~ pone. Kat

av Eivat 1TETUX'1fJEV'1,OEV Il1TOpEi va TatPIO~EI a' Eva KatvOUPVIO IJ.Ev U1TOPXEI Ti1T01O ETOIIlO, va EVKAw~IOTOUfJE, 1TOU '1 XP~OlfJ'1, 1l0VO Via va

TETpaVWVIOIlOU avSpw1TIvI1 crro ucro,

T'1<; a1ToKaS~AWO'1e;. AUT~ va

ncoc

1l0VO SEwpiE<; Via

'70, 1TOU OE Aivo Sa MOEI. T'1v KaSI1IlEpIV~ OUIl1TEPI<POpO 1Tpoo1TaSouv

10TOPIK~ TOUe; EfJ1TElpia Eivat fJ1TOPEOOUIlE va olapK~<;

U1TO~OA-

1Tapa~IOOOUfJE 10 OPIO TOU<;. Evcc

AOUV '1 E1TI0T~IlI1, '1 <pIAooo<pia, '1 liJuXOAovia, ll'1xavIKOUe; VOIlOU<; Kat KaVOVE<;. Avovouv OE Kupiapxa IlEPOU<; 1TapaIlETpOUe; T'1<; (w~e; TOU novcsao, EPIl'1vEuETal, Il'1VEia. AKOlla MOV1OI

ovovcc. Kuv'1vwv1Oe; TO <pwe;.


OE uro OKP'1 OIW1T'1AO<;. H llaTlO uou

«Lo~~a, EAa vum Sa fJEivEI<;V'10TIKOe;». KoSofJat Ta~IOEUEl1TEpa, am ~ouvo. «TI EXEle;,VlaTi OE fJIAae;;» «liorl aKouw ... Kat ~M1TW».

1TOU TO KaSEva a1T' aUTO SEWPOUV a1TO 1l0VO Via KOSE Eiooue; 1TpO~A'1lla. 'O,TI cSEv

ovouorkerc:

KI aUTO VOEiTat oav va XOOOUV TO

EP-

Kal 01 1TI0 1TPOOW7TlKEe; TlWEe; avaO

IlEXPI TOU onuaou

npovpcn97

96

H Mlpa EKEivll...

nEMnTH

4
MaKplO NUXTa

W ~EPO<;

Xwpi<; <PWVE<;, TO 0XOIVIO uo Kat vo

EAEO<;, OUVExi(ouv 01 OEipw OUVO!lIAiE<; TOV oEPO,

TO

lpyo !lOU

TOU<;. Ta

TTa'" or

POAIlP~!lOTO,

!lE TO <pOVTOO!lOTO,

OTI TTPOOTTOSW 000

ETTITPETTOUV TO EVO SOAa-

TO OTI TTEPIYPO<PW <po':' OVTI!lETWTTlOll<;. b.EV KOSE !lOSOUV Eivat aMvaTO EK 011-

VEPO TI<; <po~iE<; !lOU ~ OTt OTTOPTOPOW 0' EVTOTIK~<;, KpivOVTOI o<pOU ovo(la 01 iOlol. UTTOPXEI A6yo<;,

TO ETTlOIWKOUV, TO TTPOKOAOUV EiTE TO TOU<;. OTTO !lEVO,

TO EK!lHaAAEUOVTat

uslo TTOU EKOllAWVETat,


Eivat OTTAO 010 XEpia

EiTE TO OIOTTlOTWOOUV, EiTE TO yvwpi~ouv

nelpcc,

0 Xpovo<;

KI OUTO<; OUO~OOTOOUVE<pTOOEI

svcvrtov !lOU. npOXwpoEi


AOYIK~<; Kat

OIOOTTWVTO<; Til OUVOX~ TIl<; TTOVW !lOU

OUOOWPEUOVTO<;

XTE<;aOUVO!liE<;. KOTTOTESo ~pouv

rnv

KEPKOTTOpTO. TTOIO<; So

Eve TTA~SO<; avSpWTTWV


XKEI TIlV TTOAIOpKio. TTlO KOVTO OTO KpE~OTI.

Kat AAAOI

TTOPatOS~OEWV KpU~OVTOI

I:TTPWXVOVTat

nloto !lOU

98

99

H MEpa EKE[V'1 ...

Kat J,.IE anElAOUV, OAAOI J,.IE nooorrcroov VOVErc OWA'lVOKla. «NOTOe;, vdou..; AEaT~e;, nou n'lIJa. Mia

OAAOI KOU-

OUVOAO. AIJEowe;

"H' IJETOVIWoa YI' tOTOe; oov va aUTO nou

etno, rmpon
'OIlWC;

KaTEf3ai. . . f3aivEi. .. », Eivat 0 EKTETO YEpaVaKI. ana XaJ,.l'lAWVEI

EKOTOIJKw IJla TETOta q>pOO'l TOOO aVaiOS'lTa. Eva coporoc T'lC;. 'EXEI aKOUOTEi TO «TI SEAW» ana Sa EKq>PO(E1 eSIK~ uou EIlIlOV~ 0' TOUEYWtOIlOU. T'lV wpa lla nou

TOV KaTEf3a(a q>wv~ cxouvsnn

11' EXEI eSEollEUOEl Ila(i TO ieSlO 1l0U rrpoqmvdx TO IlEYESOC;

nOVTO nOV1O, f3ya(oVTOe; EVa PUSJ,.IIKO,J,.IOVOTOVO XTUJ,.IaKpla. nA'lOla(EI. SEAW v' Inv oxouo;
1..1'

Eivat oov rn q>wv~ uou, aAAO f3yaivEI ana aAAou. «0EAW v' aAAO~w orpcrorrsoo»,
Tqv

TO OTOIJa Kat Eq>OOOV ETm OUV'lSi(ETat, aUT~V E~apToTat nAtov ana

orpcrorreoo,

aAAO~w TpEJ,.IW

onoooon. H OTaSEpOT'lTa, '1

EnaVaAaIJf3oVEI.

OUYKOpJ,.lOe;. «0EAW v' aAAO~w orpcrorrsdo». TEAEUTOia q>opo


Bvciva cxouvsro:

tvo» rporro
eSEV

f3yaivEI aUT~ 'l q>pOO'l ana TO Ola-

napo~Evo.

uurouoro,

IJE uro q>wv~ nou VEPO OT'lV

EivOI eSlKla J,.IOU, aAAO VTOUJ,.InAapIOJ,.lEV'l OTO OTOJ,.la J,.IOU, Kal TPEXEI, KUAOa ocv TOXO. !J.EV EXEI npo'lY'lSEi
xcrrppopc,

cnsvovri uou TOUC; aOTUVOIlOUe; LTEAtO Kat novv'l. T'lV uxouve oov cnovrn1l0U, aVTtAallf3oVOJ,.lOl on Eva va OE eSIK~ TOUe; EPWT'lO'l, eStOAOYO, nou nw nou EXEI npo'lY'lSEi,

a'

AKOUYETat aAAOKOTa, EVW TO J,.IuaM J,.IOU Eivat aJ,.lEKaVEvae; AOYIKOe; ~ napaq>paYIJOe; Aoyoe; OUVEtpJ,.lOe;,KaIJia OUYYEV~e; OKElV'l, KaJ,.lia EnE~Epyaoia, KaJ,.lia aJ,.lq>ITOAOVTEU0'l ~ 'l6tKoe; Kat, Kupiwe;, KaJ,.liacnoecon.

Eva eStOAOYO, nou

Se» KaTOAa~a nOTE ~EKiv'laE.


avacSU6'lKa

r:

OTa j1100, 1l0VO Yla SUIlOllal ~ TTWC;~pES'lKaV ps, nOIOC; Ei-

TIC; aUYKEKpIJ,.lEVEC;At~E1C;, xwpic; va IlTT~KaV OT'lV EVTmtK~ eSEKaEq>To NOEIl~P'l; 'Exouv 0' aUTO TO ovouo,

nOTE curol «Etoor vat xicouevo

~aq>VtKOIlTTPOOTOuou Kat auvExKouv, .. MYE 0 Flouqrrortc» f3PEI TO OTTiTl-YIOq>Ka, VOIT'lC; oeSou nOTIlOU. !J.E KaTOVTla

Mia q>pao'l nou ~Eq>UTPWOEana TO J,.I'leSEV Kat T'lV aKOAouSEi f:KnA'l~'l Kal anopia. AUT~ 'l At~'l «orpcrorrsoo», aAA'l, aywvae; novw 'OXI oov noo f3ptS'lKE 010 AE~IMYIO uoo, An' OUTE T'lV KI 0 aUT~V. VEOOUAAEKTOe;eSEV T'lV EXW xp'lOlJ,.lOnOI~oEl. nOTE eSEv SEWP'loa napa an' rc TE orpcrorrsco, Kat ~Exwpa

IlIAOW, Ylmi

~Atnw Kal 1l0lPOAOYOW T'lV

OTI aV~KW OE orroioorproKonolo J,.IETEpi(1

uou EKVEUpi(ETat 0 aOTUVOJ,.lOC;LTEAIOC; Kat ~YO(EI


ovapSpEC; KpauyEe;. «nOllE va q>uYOUIlE», nOVV'l, q>WVO(E1 aTTEuSuvOIlEVOC; IlE ~PIllaC;; Znlla(EOTOV coruvouo TOC; uvspvcolc o EVW IlE nEpIAou(E1

J,.IOVO OT'l Aa'iK~ TO~'l. aUT~V, aAAO IJEoa an'

eSE eSOS'lKE Kal eSivETal ana

OUJ,.InapOOTaO'l ~ eSinAa OTa npof3A~J,.IaTa, npof3A~J,.IaTO J,.Iae; we; KOIVWVIKO

OIEC;. «NOIlKEIc; OTI IlTTOPEiC;va nai(E1C; Ila(i KatllETO ucc ypoq>ElC;;» <I>EUYOUV ~AaOT'lllwVTac;

aAAO J,.IEOa ana

KI EYW ~piOKOIlOl

100

101

H Mtpa EKEivrJ ...

IJEVO<;,alJiAI1TO<;,oKu9pwno<; uc anAaVE<; Kal TpolJaYlJEvo,

OE uiov OKPI1, IJE ~MIJ-

elver», «Nat, aAAO... ». l:J.EVnpoAa~a lOU naICSIO, Olav covrcoucrc TOU<;. Mia OKlO IJE nOAlllKO ~piOKETal KOV10 010 KPEva TOU E~I1Y~OW 11 KOVOUV rc OIKO AEinEi. CDEUYEIonox r;p9E, Kat ro spvo IJE avaKoucplOI1 TO

omoc TO IJOAI<; EUVOU-

XIOIJEVO(WO, nou Of.v ~~EPETI Ena9E.

OUVEXi(ouv

Konoloc; onAKEI yla EvapKT~pIO MKTIOlJa, Tat TO nM90c;

nOAAOOTt1 cpopo Kat OiVEI TO yla va ~EKIV~OOUV apyo apyo

~Oll, iow<; IJnOpEOWva IJIAr;OW. «EOEie; ne ro natOIO lOU L1EAIOUEioTE;» o

01 anEIAE<;. ETOIIJO(OUV nOAI TI1V EKTEAEOI1. Ma(EuEKat navl1yupKEI yla 10 9EalJa. AUTOi IJOU. IJE TIC; KOUKOUAEC; KOTI ETOIIJO(OUV, OT~VOUV orrevovrt IJOU Eva Tpinooo Kat OUYKEVTPWVOVTat yupw CDWTOYPOCPI1011! nAI1010(OUV rn OOXTUAO npoc ro E~W, KEcpOAla TOU<;, KO-

«Nut», anaVTOEI cnorouc,


npoona9w «Iiorl porrovo, va moow ypalJlJr;, aAAO 000 PWTOW IJE nova lJaMYla 1000 anaV10EI IJEVEUpa. 1J0u CPEPE01E Elm ME noM ~ia EX9pIKO», Mw npoona9Ei Kat xorro

nOIOC; KOVEI OOEIJVI1 XElpOVolJia IJnpOOTO 1J0u, IJE TO

AaKwoEI 10V TOVO 111e; cpWv~e;, aAAO nOAI ro lOU ~yaivouv lOU IJEOa ana IJOIO(EI KatanAI1KTIKO IJE lOU

omoc

01 ~EVOI. AKOUW TO 010KOVTO 010 npona OPIOIJEVOU<;

OcplYIJEVa OOVTla. H CPWV~ npw9unoupyou.

cppaYlJa TI1<; IJl1xav~<; E~I ECP10 cpO pEe;. YnoPXEI KO-

noioc unEp~apo<;, nou EPXETat noM


otorro TEOOEple; cpwTOypacpiEe; IJE 10 Br;la. TOoacpopi EXEIM~EI TEAO<;. CDuyav, acpr;VOvta<; yupw METa ana wpa va napalJlMw orov Kopucpw911KE 11 aywvia, TI1AECPWVOU. ivat orro E IJE anopia. «Mil MnaivEI

MOAAOV EXEI OlopiOEI 10V aOEAcpo lOU Oll1V a01UVO-

IJOU Kal Tpa~OEl IJE tno IJIKP~ IJl1xavr; TpEI<;

uto, l:J.EV~EPW TI Eivat aUTO nou 10V EKVEupi(EI, aAAO


000 oav MEl OIOOll1lJa IJE nviyouv 01 KitPIVOI eruct aUTt1 11 TOU mioKEljJl1, CPU~EKivl1oav Kal IJE 1l1V aOTuvOIJIKOC; nou Ano Til OTIWt1 cpWvr; IJE OUVOOEUEI. ME 1l1V npWll1

IJOU TI<; napaI09r;OEI<;. r; va (1110W ~0r;9E1a, I1XEi Eva KOUOOUvlOlJa npoAa~aivouv IJla KOITO(OVlat IJETa~U TOU<;

ljJuXiatpoe; TOU T(avEiou,

TEAEUTaia TOU EIJCPOVIOI1,oav 1J0AI01a nou ~yaivEI 0

oxomc, OEV mavEIJCPavi(oVlat. IJl1plaioc;

aUTO nou

cpAE~OKa9ETr;pac;,

EK1EAEOI1. 01 napat09r;OEI<;

Ylali Konoloc; IJETO000 IJEPEC; acpaipEOE. 10V

TOlE IJEoa 0 aOlUVOIJOe; L1EAI0C; 'CAOI EOW OIKO

Kat cpWVO(EIouvaTO Kat npOoxapa. cpo~OOat, Lo~~a.

ucc nalolo
103

102

H Mtpa EKElv~ ...

MaKplQ NU)(TQ _ W ME nA~PrJ OIOUYEIO

01 TTapat08~OEle; rrcp' OAa aUTO OE 11' EYKaTOAEiTTOUV. Movo '1 ao<pu~ia. ME TIlV arraAAay~ rnc, ilia uoptorr] EAa<ppoTIlTa EXEl anAw8Ei OTO oT~80e; 1l0U, TTOU w8Ei npoc TO rrovco Kat ouprropnoupa AE~E1e;, <ppOOEle;, rrcpcvorec Byaivouv E~W IlE <popa, oov «oAOAaowIlEVEe;, IlE ilia OUVEXOIlEVIl pOrl TTOU 11010(£1 napiooorrpo IlE Pl1T~, rropo IlE olllAia. Axctcorcro, xwpie; xaAlvopl, xwpie; <piATPO, xwpie; <ppaYllo, xwpie; OlaOIKooio OUAAlllVlle; - OKElVlle; - ETTE~Epyooioe; - ano<pOOIle;, xwpie; Eniyvwoll av (w tvo» E<PIOATIl ~ oUIl~oivEi rrpoVlloTIKO, av IlIMw ~ OKE<PTollat, av unopxw ~ EXW nE80vEI, xwpie; AOYIKO oUVOl08~1l0TO, xwpie; O~iEe;, xwpie; OIKoiWIlO OTO OIKaiwllo E1TlAOy~e;, xwple; ~OUAIlOIl, xwpi<; lVUXrl. H 1l0VTEPVO IlE8000e;· E~OAEIljJll Tile; AOYIK~e;, EKrrnoon Tile; KpITlK~e; aVTIAlllVlle; IlEXPI TIlV 100TTEOWOll TWV a~lwv, OAM Kat 1110 OKPOTIl axpoplo rrou crroOKOTTEIOTIl AOyoppOla Kal rnv EKO~AWO'1 OUllrr08Elae; npoc TO ~OOOVIOT~. AUToe; 80 ovoM~E1 Til OIOXEiPI011· .1loXEiplOIl, OIlWe;, xcnoiou IlE VOIlTIKEe; AElTOUpyiEe; EVOe; llEVTOXPovou natO IOU, IlE cnpoocpuooro XOPOKT,ljpO. Evoc rrOlOlou, rrou OEV EXEl ouva[081l01l Tile; npOVllOTlKOTIlTOe;, nou XO(ElJEI, KOVEI ~AaKWOIl OXOAla, OAAOTE EXEI EIlIlOVEe; 10EEe;, <pO~[Ee;, TTETOEI crro 8EIlO OE 8EIl0 KOI Kupiwe; OEV KoiYETal va MOEI TO TTPO~A~1l0TO TOU OVOKpIT~. H TUXIl TWV EPWTrl0EWV Eivat OIl<pi~oAIl KOI TIe;

nEpIOOOTEpEe; <pOpEe; 11 TTPOOTT08Ela KaTOA~YEI OE OOIE~OOO. Mia E1Tl1TOAata cnovrnon 8a E1TlOUPEI aTTElAEe;. H aTTElA~ ouv~8we; OO~apEUEI Kat AOYIKEUEI Eva TTOlOI, Il~TTWe; aTTaVT~OEl. 'OIlWe; TEPllaTKEl Til <plAia KOI 11 TUXOV AOYIKrl, TTOU E1T~A8E, Torr08ETElTO( cnsvovn. TOTE npO~OAEl 11 aVOYKIl Tile; ETTl~OA~e; IlEOW EVOe; 0PYIOIlEVOU uvcxprrn, TTOU 0 <paUAOe; KUKAOe; Kat 11. TTPOIlYOUIlEVIl cnoruylo, TOU TTpo08ETEI KaKia KOI ilia TOOIl oyplae; EKOIKIlTIKoTIlTae;. Mia aVEAEIlTIl E1T18mll, IlEXPI aUT~ va Olapp~~El rqv oxoevo au~aVOIlEVIl aVTiopaoll, TTOU11lOla 0IlIlIOUPYEI.

... Kal

rl p eun

ljJUXIK~

KOTaOTOO'l

rav TO AUOOOOIlEVO OKUAIO TTOU ~p~Kav KOIl1l0TI KpEae;, neorouv rrovw uou Tp[O OTOIlO KOI TO OIEKOIKOUV 0 K08Evae; vro TTOPTIl TOU. Eva xouunn KpEOe; TEIlOXIOIlEVO KOI TTETOIlEVO aTO TTOTWIlO Tile; EVTaTIKrle;, TTOU OTTO ilia 0XIOllrl TTpO~OAAEI 11 E1TlYAwn[OO Kat ~EPVOEI <p80yyoue;. nEp[IlEVaV nponYOUIlEVWe; Mo WpEe;, IlEXPI va Kopu<pw8E[ 0 TpOIlOe; KOI orov OEV OVTExa OAAO, E10E~aAav a<PIlVlaOIlEVOI, ~AaOTIlIlWVTae;, ~pKOVTae;, aTTElAWVTOe;. 01 ncpcu08~OEle;, 1l0Ale; TOUe; Eioav, TTapE~lly~8IlKav. TpE~av TTPOO~E~AIlIlEVEe; OTIlV OKPIl KOI K0810av KOTW, IlE TIlV TTMTIl OTOV Toixo, KOVOVTOe; KOTI 1l0UTpa IlEXPI TO ncnouo.

104

105

H MEpa EKEiVf'l ...

«.. .

aaTUVO,.JOe; LTEAIOe; Kat

rtOVVI1e; », aKOUYE..•

AanAa vouvoc

EYKaUlJaTa,

~apuTaTI1

KWq>WOI1 Kal

TUq>AWIIJ0VTEe;,

Tat aVOIJEaa OEKpaUyEe;. «AOTUVOIJOe; <DWTI1e; », <DEpav KalnapEa. ... «nWe;;» «<DWTI1e;». ::ExaOa aIJEOWe; TO OVOIJO TOU, TO IJnEpOEljJa Kat EYIVE E~W q>PEVWV. LTI1V npoon08E10 ow, ovopumsuot av EilJaOTE IJOVOI. «a 0IEU8uVT~e;EOWEivat;» «Eow EilJat», anaVTOEI 11yVWPllJ11q>WV~. «H npoYoTalJEVI1 EOWEIVat;» «Eow auor», anaVTOEI KI aUT~. MEoa aTO rruxvo aUTIO Mnpoorc OKOTOOI, nOAAa (Euyopla TOUe; OlaOpalJaTi(ETat IJOsvoc IJOU va YAITW-

011, OEIJEVOe; XElponooapa npaWQTIKO 1..II0upY~IJQTa,

IJE 0XOIVIO Kat

0' Eva OKOTEIVOxwpo, Kal ounvoc

IJE oyplEe; anEIAEe; orro

Kat q>aVTaOTIKO TEPQTa, OIKO TOUe; 011IJEXPI aTIYIJ~e; E1Ti TpEIe; 01 napat08~OEIe;, IJOIO(OUV

I1IJEpEe;. EXPI aTIW~e;· .. M H XEIPOTEPI1 anElA~, aMvalJEe; q>WVO(ouv, XTUnouv IJHaXElpi(oVTat


pouolo

IJnpOaTO OTOUe; avaKpITEe;. AUToi ~pi(ouv,

rc noola

IJE KaKla OTO nOTWlJa,

K08E IJEOO. AUTEe;, IJOVO IJE TI1V no01 avaKpioEle;, nap' OTI

TWV TEAEUTaiwv nETIOUVTal aTl1V OKPI1' yla~011 an000I-lI1I-1EVI1 EOWTEPIKO oav E~WTEPIK~ E1Ti8E0I1. TOV Eq>IOATI1 TWV TI1V ljJuxn' rropcn-

TI EIVat OIKO TOUe; natOlo. EKI-IETaAAEUOVTaI uro aq>OUYKpO(OVTat, OVTOTI1Ta, AoyapIO(OVTal E1TInAEOV, aVaaTEAAOUV napat08~oEle; orro 1-111XEipov», Ex8pIK~.

no

Kat

napaKOAou80uv,

nEpIIJEvOUV. aywvae;

IJEAA080vaTWV IJOVOIJOXWV.f).EV EXOUV aywnEpllJEVOUV oaOIOTIKO E~EUTEAlaTIKO ccvrcolo Kal

08~OEWV Kat KonOTE OTal-iaTOUV. 01 iOIEe; 0I-lWe; 01 KaTaTpwyoUV 11 E1TITi8EVTat aKOl-ia Kat I-IEOa Kat Kupiwe; ~PIOKOVTat nOVTa EKEI. «To

via Yla TO TEAOe;. MOIO(E1 IJE TO XPOVIKO EVOe; npoavaYYEA8EVTOe; 8aVOTOU. Movo TOV 000 1TI0 opvo, Kat IJE 000 'Eva ~aOaVlaTIKO, ~iato,

onoio q>UOIK~ napouoia,

IJEyaAUTEPI1 aKpo~aTIK~

E1TIOEI~11 80VQTo. KaToAAI1AO OTOOIO Yla ovoxploac, Bploxo=EKIVOEI

um OE 08Ala KaTOaTaOI1, OlaAUIJEVOe; ljJUXIKO, IJE KOVlopTonOll1lJEVI1 8EA11011,oq>aVTI1 AOYIK~ Kat 0XI IJOVO,
rrpiv

'1...

KOU~EV"tOUAa

nEVTE IJEpEe; avaTIVOXTI1Ka. EllJat HOIIJ080VQToe;, IJE

OE 80AaIJ0

«nOIOe; ~TaV 11 aYPloq>wvopa

I-Ia(i

oou

aTOV nEipatO;», EXW

aVTI1XEi

EVTQTIK~e;,

KpaVIOEYKEq>aAIKEe; TpaUIJQTa, alKal nOA-

TOU aaTUV0I-I0U

LTEAIOU. BpioKHat

KaKWOEIe;, KaTowaTa
poppcvlc

OTO KpaVIO, OTa nAEUpo, aTO

OE~IO I-I0U OTO KPE~OTI, cno 'KEi nou AUTEpa TpaUI-IQTa. 'CAEe; 01 nvoxploac 6E~10, napOAO

ro I-IEyaono

XEPI, aKpWTI1PlaOIJEVOe;, IJE nOAAanAa

vtvovnn

aTOUe; nVEUIJOVEe;, UljJl1AO rrupsro

rtou TO coicreoo

aUTI EIVat OE

«o-

106

107

H Mtpa EKEiVl') ...

MaKplO NUXTa

Mn:PI1

uolpo, Apiorepo

~OU Kat nkxo,

a~iAI1TO<;, 0 TI<; (OIE<; Kat

KOYEVElaKO «n <pIAIK6 nEPI~aAAOV. EKaT6 <pOPE<;va nw «6XI» Kal ~IO~ KaTI aOXETO, EKEivo 8a olaAt~ouv. Ernusvouv EXW noM Kat Yla Til ~l1xav~. '000 KI av OTU~W TO KE<paAI ~OU, OEV ~nopw nap KOpEl. 'OAa Kat rrprv, 600 Touc va 8u~118w noo TI1V

aOTUVO~O<; naVVI1<;. EnaVaAa~~aVOUV TI<; (OIE<;EPWT~OEl<;.0

aOTUvo~O<; <!>WTI1<; cvolva ro

KaTaOTIXa, KPaTaEt OI1~EIWOEl<;.01 EPWT~OEl<; ~pO-

X~·
«lloto rrrov TO(Euyapi nou ~p8E OTOT(avElo;».
KaTI nou napa~EVO oivoupoc ou~~aivEi. ME TI1V TEAWTQ(a uou ~Ia icroplc, (~OEl: Eyw rpouEPWTI1011 oXl'l~aTioTrlKE OlO ~uaA6 ~~ouv 6T1 TI1V EXW ~aT((o~al an6 Til ~6~~a

rc YEyov6Ta an6 TI1V EKPI1~11

rno KOVTa 0' aUT~ ~p(OKOVTat, T600 aAAa OlO TEAO<;, ~E ro va nOAAo,

AlyOTEPOrc Buunum. E~6pYloa, 8u~~8I1Ka,

«rrc Til YVW~11 ~OU, nou ~p(oKETal. M6~a(EUOUV ~laOlIKO va KOI~118w, OE

Kat 0 <p(AO<;uou

orcucrca

AI<; TO OI1~E(woav, apXloav NUOTa(W T600, A(YO apx((ouv EXOUV xoupocta 01 ovoxprrsc 01 napat08~oEl<;.

TO npWTO aUToK(VI1TO, Eva K6KKIVO <P0pVT, ~E ~a(E1 OTO moto Ka810~a Kat ~E ~ETa<pEpEi OTO T(avEio. To aUToK(VI1TO aV~KEI CJE ~Ia KOITEAa, nou TOV ~0118aEl ~EXPI TO VOOOKO~E(OKat ~ET6 <pElJyEl. AUT6 mOTEUW aKpaOaVTa Kat unOOlI1P((W ~E rraouo OTl<; cvcxptOEI<;. Ilspcoov naVW an6 E~I ~~VE<; Yla va nAl1po<poP118w, KaTa TUXI'l, TI EYIVE Kat T6TE ~p~Ka, OTO ~a80<; TI1<; ~V~~I1<;, uto a08Evo<p6po. ~E8wplaO~EVI1 EIK6va Yla uou KanOIO Kat nEpaOaV aAAOI TOOOI ~~VE<;, ~EXPI va 11 npawaTIKOTI1TQ va aVTIKaTaOT~OEI TO «nolo rrrcv TO

rc XaPTla TOU<;. LTO Spouo ~EKIVa 11 KiV11011.npwi.


aAAa OEV ~nopw rupi(w METa KI 01 victpol, va oW TI KaVOUV
uevo- KOI~OUVTQt

TI<; OAOVUXTlE<;cvcxploe«,

nEpI006TEPO ana

~aKapla. n600 TI<;(I1AEUW! <PEUYOUV, ' EYKaTaAE(nouv OTQ vu~ Xla TWVnatOIWv TOU<;, nou my a my a ~UnVaVE. «0 0IEU8uVT~<;EOWeivcc» PWTaWEVTPO~O<;. «Eow E(~at». «H npo"jOTQ~EVI1;» «Eow E(~at».

(WVTQVEljJEI OTO ~uaA6

~E noM ~EyaAI1 OuoKoA(a, ljJEUTIKO ~iw~a. (EUyapl .nou 0' E<PEPE;flou Kat ~(a

«lloic rrrcv 11 KonEAa;» smuevoov

EXEI<;Til ~l1xav~; ME TI 'OAE<; ~a(( oaoo, srrcKat naAI, 01 an6 TO 01-

aUTOK(VI1TO KaTE~~KaTE OTOV nEipata;». ~(a, aVaKaTE~EVE<; Kat ~E Til naAI VaAa~~aVOVTQI, ~E ccupoxorroov (OIE<; at 01 (OIE<; K EPWT~OEl<;. npoona80uv va

~nAE~ouv rtpootorro

108

109

H Mtpa EKElvl1 ...

'000 TTOTOEI ~ YOTO

b.EKEIl~PIOC;·

'82

evronoon,

peE nou

1·.IIa ncpec apvo EIXalJE Via nou np6AaJ3a

Kl EcpaVE rc lJaKap6vla, aUT~ ~Oll Til cpopo KPEJ30TI.

rnv npW1OXPOVIO. Mou EKavE


Elxa VEIJIOEI ljJEipEC;. nOTWlJa, TUAIYlJEKPUW-

KOlOAaJ3a TO VlaTI, orov VOe; 010 naAT6, IJEXPI nou VE.

LUV~eWC; KOI1J61J0UV 010 oavloEvlO

~peE KonOlOe; nou

«'Exw Eva naAT6 KI Eva IJnoucpov. b.IOAE~E » ... «ea nopw TO naAT6 Via IJEva Kal TO IJnoucpov KAEIOIO an' uoc aUT6 TO Via Eva CPIAoIJOU». EUTuxwe; nou orrtn Via all. D.EV unopxouv 1J0u Eowoav TO XElIJWva, IJEXPI va KOVOUV E~WOU-

AECPTOVia TO VoiKI, aAAO OE OOU IJEvaAWVOUV ro XPEIl 6noTE IJEVEI OTO ontn

AEUOUIJE VIOlI OEV IJnOpOUIJE T' acpEVTIKO. Xovw VEXEla J3opoe;, EVW rcurorpovo Kat all.
110

rc cpEata. 01 OAAOI IJOAAOV EXOUV mo VEP~ KPOnOVTWC; EIVat olaKplTIKOi,

111

H MEpa EKEivll ...

1l0VO~oxapll, OEVEPXETatKaVEie; ia <paT. V Kat TO ~p66u ljJll, Eva noilllla «... nAllv OTIlV nAOTEia. 0 KaSEvae; EXEI Til nap~voPIl OKEnou 1l0U 'AEVE 11 VlaVlo 1l0U IlIKpOe;: aUTO, nou 'Vat EKEi ~anAwT6, TI SEOIl TOU, EXOUIlE ~VOAEI pKEe;. Mia TO rrreuo

nAPAIKEYH

vou KETE' EV Kalpw Tile; VUKTOe;, WOOV AEWV <ppIKTOe;, avwvi(ETat ... », EnpOKElTO Via Eva XOVTPO VOTO, nou EiXE KI auTOe; ilia 1l0VIIlll SEOIl «orn SEPllooTpa surrpoc», 'Eva KaAO EntxEiplllla KavEie;Eva VOTO. TOuMXIOTOV Via va nEplSoAljJEI

o (J)6~o~& n NuaTa

EIlEie;, Via TIlV wpa, OEV ~EPW Via rtoio AOVO emEVOUIlE, aAM OAOI aUTO KOVOUV. ea nEplllEvw va Il OWTI Sa VivEI. Zw, «noo nooo, ilia yV~OIa, EIAIKPIV~, ~aSlo, EKouOIa IlI~Epla. MEXPI noo urropa va <pTOOEl;'OTOV

EIKOVIKr; LEPVOUV Eva IlIlXOvlllla KIVOUV apyo ornv apyo ana OAAIl Kat nOAI niow. oav

EKTEXEOIl To

<POPIlTO povrcp.

T'1 ilia

OKPIl TOU KPE~OTIOO IlE IlIKPOKU-

ME ljJ~vouv

11 IlI~Epla TEAIKO ViVETat <pIAooo<pia, TOTE oa OlaOEXOVTaITOEva T' OAAO,ocv Kapna~IEe;. Ano MSoe; rropro Iln~Ka ~VW Kat va ~avallnw. ornv AS~va.

rc aOIE~OnpEn~1 va

ucro. AUTOi orov nEpVOVE ovcueoo, KAEivouv TO


OlaKOmll· «4J~VOllat ... rTallaT~OTE TO... », 'HpSE ilia VOOOKOlla. YljJ'1AOe;

nuperoc,

'AAAOTE

TPEIlW ana TO KPUO, oav va <pUOOElnaYWIlEvoC; ~O-

pioc. KOOIlOe; EPXETat OTIl vpallll~


KOU~EpTEe;, aAM rrpiv <pTOOOUVnovw uou 'AAAoTE nOAI OTOI~O~OUV novw ouorc, !lETO orpeuorc, IlnPOOTO TOUe;. Mia 1l0U, nou aKollO

Kat 1l0U piXVEI uou nOAM XOVOVTOI.

oxsnc-

IlETO EntnAa ~ O,TI ~piOKOUV ao<pu~ia. an' 'AAAoTE 10XU-

poe; novoKE<paAOe;, 0 1l0VaOIKoe; 0' OAIl T'1 VOO'1AEia EKollAwvETal niow

rc 1l0T10. ME aVTI11

nupETIKO Kat nauoinova va EvaAMooovTat


112

Km Tie; KOTaOTOOEle; OUTEe;

~ va ouvOUO~OVTat, npoxwpoEI

113

H Mtpa EKEivl') ...

o (D6~oc;& I') NUCTra


8EWPOUVTOI rc oovrcoucoov va IlE Kat anEIM· 6.lallapTupollat, IlEtwoEl<;. «AM8E!a

Il£pa.

Iic

oAa, unElJ8uva

ro, nou

1l0U KOVOUV olo<popa llapTUpla, aKolla

KOVOUV nux 0

lJJOXvouv TI<; 01")ocruvouoc

OOKIIlO(OUV 0' Aiyo

oAE<; TI<; aKpaiE<; OUV8~KE<;. Evaywuspo, va npOxwp~OEl IlEOOVUXTO, vro va' p80UVE

viw<; nEpillEvW Ilia

AtEI», ano<paivETat

<Dw-

I") VUXTO, KaTo ro

ornoc EXTEC;01 E<ploATE<;,nou E~OUOIO(OUV aUTO ro eovrooucro.


«Iloroc ~TaV Ila(i oou OTOVnEtpatO;». H YVWOT~ cvoiootovccc TOU corovouou LT£Alou. To ~apu aVTiTIIlO. Ano TI")V KOAaol") TWV napat08~OEWV OTI")V 01.1.1")TWV avaKpioEwV.
cprorepu,

TI")<; KaTE~O(E!TOonAo. «n npOXwpouv 01 ovcxoioac T~OEl<;, iOIE<; oncvmoac _ nol.I Kat nol.I ilia K08E <popo naywll£vI")

Kal I") VUXTO. 'loIE<; EPWEva «KAan» TO oruro nOVVl")<; Kat TO oYYIYlla

onAKEI 0 ooruvouoc aVaTplxiAa,

TOU 8aVOTOU, IlE OlaTP£XEI. ME TI") M80<; KivI")Ol") £pXETatTOT£Ao<;. 01 000 11£80001, 1l0VTEpva Kat KAaOlK~, OTI")Vnpoon08E10 TOU<;va oUllnAI")pwoouv va ouvouaoTouv, nOAAt<; VTat. Mia npwToyvWPl") I") Ilia TI")V 01.1.1")Kal <pOPE<; aAAI")AonaYloEuo-

LTO nOTwlla KI tva TOU, oinAa

0 corovouoc <DWTI")<; ro xapTlo IlE <pWTOKI. niow


ooruvouoc

IlIKPO, 0XEOOV ovurrcpxro OTO KE<POAI 1l0U, 0 IlE TI")V iOla Ilavia, cpsoouv pia<;. «TI£YIVEIlE TI")~oll~a;»

nOvvl")<;. LuvExKouv IlEXPI UOTE-

IlE TI<; iOIE<; EPWT~OEI<;.6.Ev TOU<; E~ayplwvovTal

01 cncvrncac.

KaTOOTaOl") AEiTOuPYEi oov EmTOxuvT~<; <po~ou, nou 0IlW<; «moisc OTIYIlE<; IlE01 anElAE<; avo~ouv TO <p0~0. 0 <p0~0<; npoKaAEi

rooroeceror OTOVKaAuTEpo OUllllaxo.


EYP~YOpOl"). AUT~ EYEipEI lJJ~VIlaTa AOYIK~<; EI<; 130poe TI")<; uovrepvcc IlE8000u. H AOYIK~ KIVI")TOnOIEi TI")V Kpiol"). H Kpiol") aVOKIVEi Konw<; TI")V npWTO~OUAia, nou ~unvo TI") OUVEiOl")Ol")Kat npo~oAAEI cvoueva

«TI")vrneoo KI soxooe ... 1l0VI")TI")<;». 'Eva «KAan» IlE TO oOXTuAa Kat oiVEt o~lla ooruvouo curl 1l0U. «XTE<; ucc nOVVl"), nou aKouw OTOV va onAKEI oinAa OTO

cvrlI'}

anec

oAAa», OupAIO(El 0 yOUpOUVI nou

coruvouoc
TO 0<p0-

OTaOl"). H

ovrkrrocn

cvrtoocon,

aKoAou-

LTEAIO<; UllnAI")pwvovTO<;~AaOT~IlIE<;. O «'OXIII... » OKAI")pi(w oov (OUV, «KOITO~TETO xapTIO, TI<; Ol")IlElWOEl<;,crcucrnOlE, nEplll£VETE... ». ME mOVE! ~~xa<; Kal aVE~aivEI 010 orouc uou ailla. «KaM, KaM», MEl IlE ElpwvEia,

8EiTat orro <po~o. 0 <po~o<; oOl")YEi OTI")VEyp~YOpOl"),

EYP~YOpOl") OTI") AOYIK~, I") AOYIK~ OTI")V aVTiOTaOl"), 'l

ovnoroon OTO<p0J30, <poJ3o<; 0 ...

unovoevroc
115

114

H Mlpa EK£lvrJ ...

o <D6~CX; & rJNuota


Emrpo nn ouuncpco rccnc
<P~T'lHAla, novw». «KAan» TO O~lla OTOV aOTUVOIlO nOvv'l, 01 cnaAEe;,'l aVOTpIX1Aa,0 KpUOe;IOpWTO. «'OXI, nEPlilEVETE. . . OE MSoe; OTIlV cnevcvnuepic». nOlOe; ~EPEl nou y~ow
Bpuourctoc

«na OVOl1aTOUBEOU Kat rnc navaYlOe;». Mia anapaKTlK~ Kpauy~ OK1~El TO OKOTOOI. Mia YUVatKEia <pwv~, nou 'Eva nooo~oAIlTo TOnvlYEI rnv E~EYEPO'l. «Tl rrrcve» pWTOW. TOAIlIlOE O,Tl OEV IlnOPEOE va ana KT~V'l

aVIl<Popa. . . unope! rropcurva E~'l-

rret, OUTElJ,JlSUPlOTO, OAOKAIlP'l 'l nosrrao.

TOUe; EixaVE OTE1AEl ro AOYla, npoonaSw

uxouvsnn, nou Ka-

A'lTO uou ME coovcprrrrc nOAI nou

~piOKETal. npoonaSw

cnevvoouevo

va TOUe; rteloui OTI AEW rnv aA~SEla, ilia aA~SEla nou avaKplnou
me-

aOTuVOIlOe; LTEAlOe;, ono

<pavTo~ollat

Kat mOTEUW npawaTlKO.

'000

nEplOOO-

T~e;, ~a<pvlKo crroxrca Kl onovrca oov

u<poe; EYKA'lIlOTla,

TEpEe; cnovmoac

TOOEe; EKOOXEe;,TOOEe; cvnccoac, TOOO rno aXOpTaYOl, TOOO EXOUV <pOUVTWOEl,

OT'lKE En' aUTo<pwpW. XOVEl T'lV aUTonEnoiS'lo~ XaIlEvoe;, 11' Eva npoonaSwvTae; va KpulJ,JEl il ~'l1110. T

TOU

TOOO IlEyaAUTEPIl Mooa,

'lA1SlO Xal1oYEAO,

nEplOOOTEPO EmIlEVOUV. EKEi nou TOVEonorouo,

oov va TOUe; Tpa~OEl KonOlOe; an' TO llaV1Kl, orcuoro lla~EUOUV Kat <PEUyOUV. napanEpa,

«Imorc, rlnoro, OEVrrrove Yla Ilae;».


To nIOTElJ,Ja. MOAAov KOTI YlvETal aAM aUTOv OEVTOVeumoreuouor, «0 cSlEUSUVT~e;EOW EIVat;» 'l opao'l KOIIl YVWPlll'l <pwv~, Yla OAA'll1la «Eow EII101». «H npo'ioTal1lv'l «Eow EII101». EOWEIVat;»

EVOTlKTWO'le; aVT1-

eopc.
Aetrrouv cSEV Exaoav aAAaWEvol, va

Suo WpEe;. Ev TW I1ETa~u, to natOlO TOUe;


EUKOIpia, EXW lJ,J'lSEI KaM. oKuSpwnol, OT'l ypalll1~ Mnalvouv

TOTE IlEOa 01 000, 0 aOTuVOIlOe; LTEAlOe; Kal llovvnc, 0 Evae; nloto ono rrov OAAO, apyo Kopoioa rrnvcivouv AElnEl. KaMTEpa, apyo, IlE TO KE<pOAI KOTW, oov aOTuV0I10e; <DwT'le; napaA1Yo E~atTiQ(; TOU, orov oxouve-

aOTUV0I10e; LTEAlOe; OEV apYEI v' anOKT~OEl auE~anoTIlOEe; EXSEe;. n~yallE Illlxav~, oov

TOEAEYXO OUVExKEl IlE T'lV iOla O<POOpOT'lTa. Kat «Mae; 010 naYKpOTl Yla rn AEUEle; oipo,» x «EKEIOEV~Tav;» «4Jo~aI1E OAIl rnv nEplox~, lJ,JEUT'l,IlEXPI TOV npovOIlKEle; Sa Ilae; Sou-

OE IlVIlIlOOUVO. 0 YlaTI

OEV TOV ~SEAa.

va I1E EKTEAEOOUV nponvoouevox cSEV E~PlOKE TIe;O'lIlElWOEle;. 'Evae; oyapllnoe;, <papMe;

cvccrsvcvpoc

116

117

H Mtpa EKEIVtl ...

o <D6~o~& n Numa
LTEAIOe:; nt<j>TEI OTpa~O OTI1V xoKI EYW ilia OAI1 'ow,

TOI. 0 coruvouoc «Lo~~a,

ro a~lwIlOTa.
at080VOllat ana

Kat OTIe:; noorooac Eva onoxuro

TOU Yla

~0~8E1a,

pEKAa KI apxKEI va 1l0U E~IOTOPEIrc ~ooavo TOU. Ell-lat OUOTUXI0I-I£voe:;... £Kava OIKOY£VEla... 600 natOlo... VUXTa OTa unup..; TI va KOVW... yupKouv

KEVO. Movo,

OUYKIVI')I-IEVOC; npaWOTIKO

TO rrpoourmxo

TOU OpOl-la, 0PXloa

va TOVAUnOl-lat.

OE 1-1'aKOUVE... 0 svoc ana

11 OAAI1 ana 'KEL.. TI va KOVW Lo~aaa, o ncrepcc va now I-I0U rrpiv 600 OTO XWpIO... XPovla...

OEV unoPXEI ma ElVat npOWOTI VI')TOI. Yrroxplvovnn TEpa. MIAOVE, (I')TOVE, a~loMnI1Tol, ~ I-I0AAOV a~108p~~ Eva mWlla, apxunwe:; napaKaAOvE

MOil. . . 'Exw I-IEIVEI Kat I-I0VOe:;OTOV KOOI-IO... nt8avE OEV I-Inopw

uou <palVETat OOElo. . . vOl-li(w

OTI 8a now Kat 8a TOV ~pw OTO Ka<pEVEio... aaaxxx,


suavo openvoo.

EVW KOVTEUOUV va TO ~anOOTEiAOUV pro wpa nou npoona8EI oypla va xapo. ~yOAEI MEl,

'Evae:; cvcorsvcvpoc novo AEEI WPEe:;. ApaOlo(EI

aAAO KpU~EI rrkxo TOU ilia

ouox ~EPOUV OTI OEV EXW TOV rporro, Til OUVOTOTI1Ta v' cnoocokxo. rvwpKouv OTI
aUTO TO KEVTPO EXEI 0XEOOV KOTapYI18EL AUTO nou KOVOUV rtopc, slvor va naKouv IlE TIe:; mo Euai0811TEe:; IlE TOV mo unOUAO TO apXEio TI')e:; OpanOvTI')Ol1, nou oav TOTE XOpOEe:; TI')e:; av8pwmvl1e:; unap~I1e:;, to OUVat08~I-IOTa.

AunI')TEpEe:; toroplec

Kat ana-

pl81-1Ei OUOTuxiEe:;. H uoloc TOV £XEI XTun~OEI aMnl1TO, IlEXPI nou <pTOVEI TOVEniAoyo. O «Na ow ... » LI')KWVETat, ~O(EI «=EPEIe:;.. .
tpurm

~EPEle:;, Lo~f3a,

OTI !-Inopw moio

va

OE f30118~~I')IlOTi(EI

b.E IlE PWTOVE, !-IOU unof3oAouv

rpono, ro x£pla
Kat «Mil V0I-li(ETE. . . OTI Eil-lal 0... yOVWOI')e:;». I') TEAEUTaia uou KaT! AUT~ 11 <patV0I-IEVIKO a8wa <patVOTOV oav ~EK08apl1, K08ETI1 0PVI10I1,

OTI1VEVTaTIK~ novw KOTW. EI-IEva. . . EYW OEV Eillat TOU (OUpVO, E1llat 0 aPXl1yoe:; Tile:; aVT!TpOIJOLUpOe:;.. . O,TI XPElaOTEie:; ». ... npoe:; TO uspoc I-I0U «n yupKEI

KpaTIK~e:;.. . 0 orpornvoc LTOIJOTOEI orrorouc, ~0~8E10 OOU». Lav va

ocv «a<p~OTE I-IE ~OUXO, OEV ~EPW rtnorc», KPUTOU KOTax80VIOU 0XEOiou TOUe:;. TOUe:;,Eivat oov va AEW: Ell-lat OTI') 0108EO~ KOTaAO~W OTI1 YAwooa ooc

~EI OAI1 TI1V smruylc


Merooocouevo

IJOU piXVEI TO 010 TOUTO. «AAAO 8tAOUI-IE KI EIlEie:; Til EIVat KaT! EVTEAWe:;<pUOIKO Kat OUVI')81OTPOTI1YOe:;OTI1V EVTOTIK~, aKouw IlE

«!:lEv Eillat

~E~ala

TO apXEio TI')e:; OPYOVWOI')e:;,aAAO f301')8~ow


xoulo

npOKEII-I£VOU va

OI-lEVO, evoc

ooo. b.Ev unoPXEI

OUVOTOTI')Ta va

I-Ila EninEOI1 Kat 0XPWIlI1 ai081')011 TOUe:; TiTAOUe:;Kat

TI m8aVEe:; npOEKTOOEle:;EXEI ~ 8a I-InOpOUOE va cno-

118

119

H Mtpa EKEivll.. .

o 0)61IDe; 11NUOTa &


iOla. Eow urroPXEl rrpol3AIllla, IlV~llll
uou

KT~OEl aUTOe; 0 A6yoe" KClTW crro Til OIK~ TOUe, snl130UAIl KaSOO~YIlOll, OTOV EXOUV va E~urrllPET~oouv ETTl~ YVWllll

OE 130llS0El KaSoAou uou

Il

'Exw 0IlWe; uro aVEATTlOTIl 130~SEla orro EIl<PavKETat cnsvcvrt EKEi

OUYKEKPII1EVOUe, OTOXOUe, Kat OUI.l<pEpOVTa ~ va I3El3atwoouv rc rrpOOWTTlKO TOUe, osvopic vio TIlV 0Pyovw0rJ. Aprro~ouv VE ovoucm, «/).EV ~EPW «ovsvov uo», «Ilec aUTO rrou IlE TO rrpcvpcnxo ~EPEle" Sa

ro OIKO TOUe; orrAa.

evoc

rptooicororoc

mvcxcc, rrou TOV I3AErrw OAO~WVTavo,

rnv EUKatpia

on'

ro llaAAlO Kal ~IlTOTOU OVOTatPlO~OUIlE

rc 4JEUOWVUlla. 'AAAO rrovw, OAAO olrrAa, OAAO TTlO llaKPlO, OUO-OUO Kat role-role
Kat OlaIlOlpO~OVTat Ila~l, Kal ETO! orov ro ~avapWTOVE ro olal3o~w. «AOlTTOV,rOIlE rrOAl orro TIlV apx~». r «MlOO AEmo, va ow cnsvovn OTOV mvcxo», To etrrc ouvaTo, aAAa OE IlE pWTIloav KOVEI <popoa Tl EVVOW.

rc

euek»,
AIlEOWe, rrpol3AIllla.

o
uerovuooc, omoc
va oUlll3aivEl OUVEXEla. PWT~OOUV, OEV urroPXEI 'OTOV 0IlWe, TOUC, OWOW TIlV rrapalllKp~

rrlvaKae; Eivat rrcvrc EKEI, O,Tl wpa <pop(] 1l0U

TOV XPElaoTw.

KallIo OKW.

'OTOV OEV ~EPOUV Tl

rc aKplavo

«n 1l0UT~OUPWVEl ~ TOUe; aAAa~E1 SEOll, aAAa ro ~aval3pi-

Aal3~, TTlOVOVTat Kat TOTE Eivat 0XEOOV aOUvaTO va IlrJV onovrnoio o,TlO~rrOTE. APKEi va KOVOUV KorrOla EPWTIlOll

ono aUTEc" rrou

vOIlKw

OTl Eillat

unoIlE <Duyav oac uovo IlEvIl rrOAI. '000 EIVat Ila~i

XPEWIlEVOe, va cnovrnoe. KaTaAalll30VEl ilIa EIlIlOVIl

aUT~ rnv nsptrrnoon,

lOEa, OTI av KOVW «moro

uou

01 rrapatoS~M' a<p~vouv
cnm-

AaSoC, Sa TO KOTaAal3ouv aIlEowe,. 'ETO! EPllrJvEUEl TO lluaM 1l0U TO «Av OEV TOUC, apEOEl Il ormvrnon, Sa
cvnopcooov

oopcvoov Kl aUTO xaMEl


oop«.

TO KAllla.

IlEXPl aUTEe; va IlE rrpoerouicoouv vio rnv errona KOSE 1l10~ wpa wpa avaKpioEwV, EYKOTOAEl4JrJe;,WOTE va

aIlEowc,».
uvurrcpxro,

TOTE avaYKaOTlKO

Sa

aKOU-

oouv,

rrpooopuoouevo

OTIl SEArJO~ TOUe;, O,Tl EpSEI, <paVTaOTlKO Kat rrpcvpcn-

TEITat TOUAaXlOTOV Ilia KPlOll, oouv TO lluaM Eivat

unopxro Kat

OIOTrJPIlSEi Il cnooioovovcon. OEV ~EPOUV one rrou va

Omv ~EKlVOEl Il avoourot

KO, EITE 0XETIKO EITE OOXETO. AUTOI Sa TO Talplo~oUV avoAoya IlE TIe;aVOYKEe;,EIVat OIK~ TOUe;OOUAElO. ME aUTOv TOV rporro rrpOEKU4JaV oprousvo 4JEUOWVUlla, rrou 1l0Ale; TO KaTEypa4Jav, 0PXlOE TO 1300avo TIlC, ErraVOAIl4JIle; Kat Tile; ETTlIlOV~e; OTa iOla Kat

olaoKopTTlOIlEVO, apxloouv. KorrWe; Il onors

0IlWe;

MOAle; rrpoxwp~OKE4JrJ Kat cuvxpcrouum,

AIYo, EXEl 0POIlOAoYIlSEi TOV Klvouvo,

aVTlAalll3ovOllat

ro

KorrOlOe;TOUC, lOOrrOlEiTOTEKat <PEUyOUV. E

120

121

H MEpa EKEiVf1 ...

o (D6~o<;& f1Nucrra
unOPX£1 ofvoooc Ka8001lv£i nou nOAUIJ£A~e; OIJOTO UAIK6, TO a~loTO m61J£VO O£V urropouv ~~lJa va TIlTO 1J0u IJE «rrroior pnoouv 0vpla. ljJElJa,

Konoloe;, AoV£i

VlaTi

oorepo 8a IJE TaAaI1TWKOTI uncpxro, 'Exouv 8a

oa £K£i KOVTO, nou napaAalJ~OV£I £1TIT6nou Kal TWV ovcxprnov Ka800~VIl01l,

npEnEl va ~pw

nEpOOEl TEOOEple; IJEpEe;, 11 Vlo<pKa OTO naVKpoTI EXEl EVKmaAEI<p8Ei, OE 8a KonoTE 8a Til ~pOUVE, E<p600v OEV nAllpwvw TO VOiKI. Na KEpOlOW Aivo XP6vo, IJEXPI TO npwi,

nqvolva 1TIa KavEle; EKEl. nAEOV KQI

KpUljJOUV. <Daiv£TQI Ka8apo IJla KQlVOUPVla avoKploll. u<poe;, oooc,

K08£ <pO po nou EiT£ an6 £ixav

~£KIVO£l npovaOlo-

TO £~£(IlTIlIJEVO

are an6

unmoc

ViVEI KOTI

AmTOIJ£p£ie; £pWT~O£le; VIa npoorreoooa

uoro nou noonvoousvcx

lJ~nwe; IJE ~pOUVE. XPElO(OlJal

onvo, OEV aVTEXW OAAO. 'Exw TEOOEpa IJEp6vuxTO va K011J1l8w, 600 urropa va nOEl cxopc: n «A<p~OTE IJE Aivo va KOIIJ1l8w KQI TO npwi nw KOTlnOU 8ulJ~8IlKa» «Iiott OEVTOAEe; ope va ~ElJnEpOEUEle;;». n Av TO KOVW aUTO 8a IJE KQI T6TE OUTE 8a

EiTE an6 TO 6TI E1TI0TPE<pOUV KonOIO ljJElJa OE 61Jwe; Tile;

nou TOUe; arro KQI TO niOTEljJav. Kcnotot OIJOoae;TOavaKOAuljJav. M6AIe; <pUVOUV EiVQI 11 KaMTEPIl OKE<pn.iJ. Alpsror napQl08~oEle; 0 OEV EXOUV aK6IJa

ooc

OTIVIJ~ VIa va

OUVQl081lIJaTIK6e; EK~laOIJ6e;, 01 lJ£TalJop<pw8Ei an6 rrpooumtov, aUTO nou 0

ropofouv OTIe; EpWT~OEle;


OUTE ncoorcon, na va

aOpavEie; OE £1TI8ETIKEe; KQI 11 OKEljJll EXEI KlvllTonOl1l8Ei an6 rnv nporWOUIJEvll nEpVOEl an6 TO lJuaM: napouoia lJo8av Evw VUOTO(W a<povTOoTO, IJla OKOTElV~ OKEljJll IJOU «Twpa nou 8EAav, OE IJE XP£lO(OVTQI OAAO, 1J6AIe; IJE nopa

onvoc, aAM

KOIIJ1l8w nperra va TO~EPEIernonc KI 0 0IEU8uVT~e;. «0 0IEU8uvT~e; EOWEival;» «EOw EiIJQI». «H np0"ioTaIJEVIl EOWavec» «EOw EilJal». APXi(w Til IJllxaV~ 'Exw LTllv ~8EAa va ~u8KoIJQI. Ae; aoxoAll80uv£ nou 8a ~unv~ow, nopo IJ£ KQI TO npwi ~AEnOUIJE.

unvoc 8a IJE Ka8apioouv».

EOw <paiv£TQI 11 navoup-

via TWV IJE860wv TOUe;. ME EVKAW~Kouv ~~lJa ~~lJa, a<p~vovTae; OIE~OOO IJOVO EKEi nou

ouroi E1TI8ulJouv.

tss» urropdr va vvwpKw note KEvTpa KaTaOTpE<pOUV IJE rc <pOPlJaKa, EKEivo nou ~EPW EIVQI 6TI IJE OO~vnoov va rounore IJ£ «moiov xa<pIE KQI 1J0AIO"Ta rrou npEQl080VOIJQI ~Oll OTUIJIJEVIl AEIJOv6Kouna, nEI va nEIOEl 6TI TOUe; IVQIaK6IJa XP~O"IIJIl. E Ava(IlTw Mall, npsna va ava~OAw

Icopo 61Jwe;npena va K011J1l8w.


OUlJnAIlPWOEl

reooeoo
va

IJEp6vuXJa

ounvoc

apx~

OEV prropouoc

K011l1l8w, IJETO OEV

vtotl nOAEUa uspo VUXTO IlE TOUe; onouxooc

oruouc KQI IlETO OE 11' 0<Pllvav VIa TIe; ovcvssc TWV


avaKploEwV. Tsoospc IlEp6vuXTO ounvod

TO TEAOe; 600

IJnopw. Av E1TIX£lp~OWva TOUe;netoio VIa Til XP1l0"l1J6-

122

123

H Mtpa EK£ivll ...

ApXlc;

OEKaETiac;

TOU '80

IlE Tpoq>llla.I1E aVTIIlHwni(EI

AIPNO

TO VUXTEPIVO TptVO Via TO BEAlvpa-

01. 01 cnooxeuec

uou

Eva IlIKPO aaKIOlaKI 1l0VO AiVE~ WpE~. TOV unomo no-

Sa IlEivw napa npO~A~IlQTa,

KanOiol EXOUV avaVKIl unOOT~pl~Il~. 'OnoTE 11 l1uall ava(IlTa OTI~ XWPE~ TIl<; AVQTOA~<;. Mia AEIlO<; Kat TOTE 11 SaAaaaa XOUVTO, svoc Sa

OTI<; aKTE~ TIl<; MsooKanolol EnI~lwaouv. Kat TOTE noM

velou ~E~pa(EI rmouorc.


To cppaVJ..Ia Ilna(EIIlHavaan:<;. To q>paVlla. KanolOi kxoc urropsooov KaTI niaw. anM

Sa TO nspcoouv

va oouAtljJouv

«n va ~avaaTEiAouV
EIlEi~ xovouue

'Eva TO~iOI nou

11' Eva XIAlaplKo OTIlv roerm, VI' ourouc Elval cmcoro OVEIpo. I1E Sa TO KQTaM~OuIlE nOTE av OEV
IlnOUIlE ern SEall TOU~, av Kanolo~
124

6E vouooouue
EOW xwpi<;

01 10101

rnv

avwvia nou TOU<; ~IlIlEPWVEl11 KaSEIlEpa. Eq>TaaE IlEXPI

cnooxeusc,

125

H Mtpa EKEivt1 ...

<DiAOI KalOlJllllaxol

xwpie; xapTlo, VI' aUTOV, ~E xwpie; ~o~SEla.

OE ~Ia xwpa

nou

~IM£l

aKOTOAllma 0XI

010 noM KOVTIVO ~EAAOV. rupi(w ~laoTlKa OTOOTaS~O. <DEUVW. Mia ovcoc OTO XEI~WVIOTIKO cepe Eivat apKET~, Via va VOOTaAve:i KavEIC; ivo» rorro, KI ac; rrrcv EKEi

rnv EAnioa OTi Sa ~PEI cpiAOUe;.!lEV


Sa Ta~IOElJEI Via rEp~avia,

En£OE E~W, OE Aivo

nEpaOE TO TPEVO ro LKoma Kat Twpa

oovopc. To TlTO~EAEe;, ro

~OVOAiVEe; pEe;. W

BEAlVPOOI. LcppavioEe;, ~i(Ee; OAa OEV EXEl 01

orn SEOll TOUe;,xwpie; vpu EAAllVlKO. Ta~iol OTO OVEIpo, ~ Of. ilia OAAll OKAllP~ rrpuvpcnxorqro, onuooto, Movo II EAnloa va ~EVEl(wvTav~. rupvw

ern XlOVlO~EVll nOAll uovoc, ::aoTEplo.

OpO~OI, rc xrtptc; 01 ovSpwnol, OTIe; KapolEe; TOUe; ~Ia OTWlKOl. Kc'mOIOl «mou aUTOV TOV ~PE~O oopovo olKol ~ae; nupauAOI,
(£010010.

Evae; OAAOe; ceooc Avuno\fJlaoTol VI' Alva XPovla, ~ a'

~Iae; OAAlle; EnOx~e; EXEI nEpOOEl, Q(p~VOV1Oe;anaM EXOUV apXloEI Sa 0cpupl(ouv aUTOUe;

rnv ovrtotpoen ~ETP1l01l. LE noM

NATOlKOl,

XTUnWV1OC; «OTpOTllVIKOUC;» KpOTIKEe; ~IO~llxa-

oTOXOUe;: TplaKoOlEe; E~oo~~VTa

viec nou TIC; OlaXElpi(ov1OV EPVOTEe;, rnv unooo~~


TOU llAEKTPlO~OU, TOU OIOllPOOpO~ou, VEcpupEe;, oxoAEla, VllpoKo~Ela, VWV ... . . .Kat OEKOTEOOEpa puoro ~OXlle;. c XIAlOOEe; o~aXOI Savav oavi(ovTat 100~la. AAAll ~la KOTEOTpa~~EVll xwpa aVOlKOOO~1l01l Kal oovEla nou Sa XPElaOTe:1 OToxoe; Konou K1l0E~OVe:UOll. 0
vsxpol, voooxopelo,

Kapa~ovla

npooeu-

xwpie; aUTOUe; nou nou

nE-

UOTEpa, xwpie; TOUe; ovcnnoouc

Sa ~a-

01 naponAEUpe:e; anWAElEe;. ·EPXOV1OI.. .

126

127

H Mtpa EKEiV'l ...

IABBATO

o KaAOC; & 0 KaKOC;


Evnc
!J.EV ~E.PW voroc ilia

CtAAO<; 6.v8pwno<;

ttooo KOI~,,81lKa KQI av KaAO KaAQ EXE.I


'lauxia. nrro
Evcc

~Il~EpWaE.l, VlaTi E~W EXEI cxouo TT1KPrl vsuon

OU-

nOVOKE<paAO<;TT1E~E1 ovorrovrc u nAaVIETaI aTOV ospo

TO KEq>OAI Kat napo~E-

VOU<; q>IOATE<;, EBAETTa E nou ~aAAov orov lJTTVO uou «'EPXETat0 orpornvoo, aKOUVETQIKonolo<;. Twpa oux BOAavE Kat nponourro. rtovv'l noM KQI MEl xapouIlEvO<;. LX'lllmj(ETat

cue~a~i

11 axovo TOU rtJpou

cnevovtt uou MnaivEI

IlE TOV ooruvouo Ev80uataallo.

<pwv6.~OVTa<; IlE Mnopw nou va

«LaBBa,

Eillat

a'

E~TT1aTEuTw. =EP€l<; YlaTi; EKEi aKplpw<; rrsc, Bp"Ka~E Til ~OTOatKAETa!MnpoBo!» Kat ~ETO ana uto ~IKPrl ncuon,

Ila<; Ef~aq>-

ooBapEuE.I

VIKa Kat npoa8ETEI xa~'lMq>wva «KaTI SUIl"SIlKE<; EXSt<;». !J.EV npoAaBa va aKEq>Tw

or' curt 1l0U.

rtrroro, OUTE va TO ava-

128

129

H MEpa EKEivll ...

o KaA6~& 0 KaK6~
Aiyo. KI

~OAW aKolla AmTolltpElE~

omoc rrovro, aKOAOu80uv 01


1l0U ~vo~ouv OlallEpiolla-

nAlloiaOE va
ortoeccnoc

O~IlEpa,

OEV ~EPW VIa noio Mvo, «Anoqxiotoo va Eillat

0PXloa va 8u-

Kal 01 EnavaMljJEl<;, nou

EnavaAall~Ovw:

CPPovIlloe;,

TlJV ljJuX~· «LE noiov opoeo; floic nOPTa;. noaa

va E(llat CPPOVIIlOe;».f).EV Ilnopw

1l118w TOUe; OUVEIPIlOUe;nou IlE 00~V110av a' aUT~ Til O~AWOI1.Av unopxouv OUVEIPlloL

ro tXEl

opoeoc TI VpO<PEITO KOUOOUVI; 01 noorec

Eivat OinAa OinAa ~ AUKaToIKia; ... ».

onevovrc 'EXEl cccvoep 11 noKOVOUV, txouv va ~PEI rc L~IlEpa yo. NOIlKw 8a apx(oEl LUIl~aivEl KaTaM~w KOTI EXEl VivEl, VlaTi va KaTpaKUMEl nOAI 0 ana ana npO-<pOPIlQ

f).EV ~EPW TI 8EAOUV va KAElOIO novw OUO 1l0U Kat

~apIOUVTaI

OOKIIlOOOUV

noprec, ~ anM

aUTO Em~OAAEl 11 vpcoaoxpcME KOITOVE KaxunoTI1V apx~, ana usvo IlEXPI nou Kat <pUvaVE. TOU~ EOWorvoupid,

txw

CPO~EPO iAIV-

TlK~ OlaOTpo<p~; ME TI1V TEAEUTaia EPWTI1011 noVTW~, EIlEIva ma O<pwVO~. MnEpOEuTIlKa. nOAI ana
rreptooorepo ornv

OTI vupKEl TO KPE~OTI Kat orrou va 'val 11<; OKOAEe;. Ev TW

Kat apxKouv

IlETa~U EXEI aAM~El ouvtXEla,

npoouvoroxrouoc
a'

uou

IlnEpOEuTIlKav

TI1V nporm

IlEpa. Xwp(e; va OAAO xwpo 1l0U 1l0AAOV, IlE TOV

'HTaV TOOO aKpI~Ei~ 01 nAI1PocpopiE<; nou on, WOTE va ava~I1Touv Ilapom, EnEIlEva apx~ IlE 1l0AIOTa, anOAuTIl

nwe;, ~acpvIKo ~p(oKollal TOU. LTI1 covrcoto ~OAW tva

Til VIocpKa OTOV

~ TO KPE~OTl aAM~El OPI~OVTla novw n~Vatva iAIVVO.

KaTEU8uVOlJ ~ EVW ~pioKOllal 01111001, orrou

nwe; Eivat KOVTO 010 T~oVElo ... 'Eva cnoxuro rlrroro tXEl aOElooEl rc nOVTa IlEOa

victl OTaV KaTocpEpa va

EPXOTav Ila~( 1l0U. AKolla

Kat Twpa,

uou f).Ev E(Vat KEVO nou OUVOOEUETatana ~opoe;, E(vat TO anOAUTO 1l110EV. 'EPXOVTaI, CPEUVOUV,PWTOVE xwpie; EvaAAavEe;. an' apvo, aUTO nou xwp(e; va cpOPllaKa, ana ro rno TPOIlEPO IlEXPI rc mo VEAoia. f).Ev at080-

Evw OTpO~IAi~OVTaI rc avavvtAAEl oojscpoc

nOVTa Vupw

1l0U, KonOIOe; EPXETat

TI1V OCPI~11TOU OTPaTIlVOU. Ka-

vouci rtnoro. 'CAa Eivat minEoa,


AnoKaMmw 8IOIlEVO, TO mo TO KaTaM~w, Ka6111lEPIVO npovuc,

TacpTOVEl Ila~i IlE TOV aOTUVOIlO nOVVI1, nou Vat aVPIEIlEVOe;. EAAE(ljJEI npootomxou TOV KaM KI aAAIW<;, O,TI ouvat08~llaTa EiVat TOOO Ecp~IlEpa, nou xwpie; v' a<p~oouv Kallia aVOIlVlJOIl. 1l0U

Til VIo<pKa, oov va elvcn TO mo OUVI1-

OTIl VVWOT~ 8tOil O(nAa 010 KECPOAI1l0U. 0 L0poe; elKOVEl 0 (OIOe; 'ETm 0111l10UPYOUVTat Kat TOV KaKO. f).EV unOPXEI npO~Al1lla.

KOVOUIlE Ill1xaVIKo. LIVO orvc, apvo

EXW V(VEl npO~aTO. 'Exw oroucrnoa

va CPWVo~w, va anElAW, va anocpEUVW rc

O~~VOUV OE OWTEpOAmTa

va XTunw TOUe;VOOIlAEUTte;. LE uro VOOOKOlla nou IlE

130

131

H MEpa EKEiVf'l ...

o KaA6~& 0 KaK6~
«AM8E1a AEEI, OEV ~EPEI rlnoro», AEEI anEu8uvoIlEVOe; OTOV corovouo nOVVll, nou napo Til <paoapia Eivat a<PIlPIlIlEVOe;. «TIEinE, n EinE;» PWTOEI. «eEOe; 0XWPEO' TOV»,wavaAalll3ovw. «KaM, noue ncpmcrru», ME rnv iOla uovlo, ouvEXi~E1 Yla OAAEe; EVEpYElEe;, IlE ncpopoio anOTEAEOllaTa. TEAIKO aAM~E1 TpOrmpto. «nOTE EVTOx8IlKEe;OTIlV 0PYOVWOIl;» «/).E 8U1l01lat ... » «/).E 8UIl00at;» I3pKEI, «nola rrrov 11 npwTIl EVEPYEla nou aUIlIlETEiXEe;;» «EKEivo OTO 4JUXIKO nOTE EYIVE;». ... /).lal3o~EI 0 aOTuVOIlOe; novvlle; Til XPovoAoyia. «METo;». naipvEI TIe; EVEPYElEe; IlE Til OElpO. AnaYYEAAOVTOe; IlIlEPOIlIlViEe;, <pTOVEI OTO nOAElllKO MOUOEio TO
'90.

«nOIOe; stvm 0 TocSE;» AEEI IlE VEUPO Eva lJ.'EUOWvouo, EXOVTOe;TO ucoc TOU oncrnpsvou 'OnOTE OEV TOUe; l3yaivEi KOTI, EPXOVTal IlE ilia OOXETIl EPWTIlOIl, llr'\nWe; KOTO n)XIl I3pouv KonOla OKPIl. ME TIe; lJ.'uxo130pEe; wavaAr'\lJ.'E1e; nspooe OAAIl ilia unooo, nOVE Yla Til YVWOTr'\ Ka800r'\Y1l01l Kat WIOTPE<pOUV IlE KatVOUpYIEe;oOllyiEe;. «/\EYE, Ka8iKI, TI EYIVE OTIlV 000 naOXaAIOe; OEKOTpia OTO 4JUXIKO;». o LUpOe; EXEI aVOlJ.'EI. 0 oorovouoc nOVVIle; xpoTOEI Eva llaKpu KOTOAOYO, oav nEPyallllvr'\. Tov noa ~ETUAiyoVTOe; novw KOTW Kat lJ.'0XVEI. KI EYW ocVTO~Ollat Eva OpOIlO, IlE lJ.'IlAOue; llavTpoTOIXOUe; KI av8101lEVEe; naoxaAIEe;. «llou eivrn TO 4JUXIKO;» «K08aplla», oxouveror ueoo ana ro Sovnn TOU. /\Ew 0IlWe; TIlV aAr'\8E1a. Evw yvwpKw TIlV A8r'\va oav Ta~IT~r'\e;, OEV Ilnopw va <PEPW OTIl IlVr'\1l1l uou TO 4JuXIKO. «I\EYE, PE, TI ~EpEIe; Yla TOV MnouAouKllnaoll TOV TOUPKO;». /).EV TOV EXW ~avaOEi TOOO aypIEIlEVO. Ano OAEe; TIe; EVEpYEIEe;, IlEyaAUTEPIl Mooa EKOIlAWVEI 0' auTEe;TWVTOUpKWV. «TIEna8E aUTOe;;» PWTOW OIyavo IlE anopia. «Tou y... aUTwoOTE rnucvc, Tov oxonoccre», «eEOe; 0XWPEO' TOV». MEvEi Yla Aiyo OKE<pTIKOe;, YIOTi ornv EVEPYEIa curn unr'\Pxav 1l0VO EAa<ppo rpcupcrtec,

«AUTr'\Eivatll npdrrn. TIlI3Pr'\KaIlE!». ApxKEI TOTE va olal3o~E1 TIlV EK8EOll Tile; aOTUvcutcc Yla TO oUlll3ov, EVW 0 Lupoe; K08E TOOO ernTi8ETat, Ilr'\nwe; unopsoa va npooononomoa Tie; KaTllyopiEe;. <DaivETat nwe; npoorrcaouv va ouvopuoAOYr'\oouv KOTI, nou va 1l010~E1 IlE KaT08EOIl IlEAOUe; Tile; 0PyOVWOIle;. 'OIlWe; nwe; unooa va nEplyp0lJ.'E1 KonolOe; Eva xpwlla, nou nOTE Sev EXEI OEl; AVTi vro avoAIllJ.'1l EU8uVIle; r'\ nOAITIKr'\ crnoxovqon IlE 130011 ilia ermvcorrmxn 1l81Kr'\, TOUe; npoxurrta KaTaIlE-

132

133

H MEpa EKEivl1 ...

o KaA6<; & 0 KaKO<;


j..IE ~OOll TOV rrOIVIKO KWOIKa Kat j..IE «MYE, ps, rroioc OAAOe; rrmv j..Ia(1 oou OTO lVUXI-

pIOj..lOe; Eu8uvwv

rpono, rrou va yiVETat 000 TO OUVOTOV EUKOAOTEPll 11 ETTlj..IETPllOll TWV nowov OrrOTE, EK TWV rrpaYI-IOTWV, TOUe; Eivat aOloq>opa OlolXEia rrou 8a roue XPlloiusuov, Yla rrapOoaYl-la, OTIlv onorponn j..Ilae; j..IEAAOVTIK~e; EvEpyaae;. flEV ava(IlTOUv rponouc AEITOUpViae; ~ OpOOlle;, OEV EKOllAWVOUV Kaj..lia arropia j..IE8000ue; rtpoerouruoloc, tponouc Yla olaq>uyr'}e;, OVTAIl-

KO;»~yo(a aq>poue;. flEV ~EPW av 01 EIOIKOI Tile; OJ..lOOae;a~loAOYIloav ETaI Til E~yaAav ouprrapupopc j..IOU, av aAM Eivat j..IrrAOq>a r'} av OEV aUTO TO ouunspcouo crro KOTI rrou

j..IrropW va urr08Eow,

TO MEl j..IE TOOll myouplo,

one rrAIlPoq>oPlwv,
Via Eival ~E~ata Ollj..lEia va

OEV EXOUV OUTE «ov rrEplEpyaa uovo rc rrou TOUe; EVOlaq>Epa Ta unoOE

erouioc va j..IE OXIOEI OTa Suo, WOlE Kat j..IOVO aUTO Elvat apKETO va j..IE Kova va onovtnoto OTIOr'}rrOTE. LTOV rpono olaTurrWOlle; aUTr'}e; Tile; KaTw8uvOj..lEVIle;
spurrnonc,
11 OUj..Ij..IETOXr'}j..IOU 8EWPEITat Kat va avapwTIl8w av OEOOj..lEVIl. 10XUEI. L' 'OTaV OUj..I~EI aUTO OE utc EPWTIlOll, va TO aVTIAIlq>8w aUTr'} rnv Kat j..IE ~OOll YrroPxa miOlle; ~apu Elval aMvatov

rc uerpc aoq>OAaae;, WWTEpIKOUe; KaVOVIOj..lOUe;,


ouvovrnonc. To OUj..IrrAIlPWOouv OTI urr~pXE TETpaywvoKla. va

AOlTTa E(vat YI' aUTOUe; «ttJIM rrEpimwoll TETOIEe; arratT~oae; npoorro81loav TO XaMvopl Kal

ypOj..lj..laTa». flE vOj..lKw aVTarroKpl8Ei

rtspmnocn, TO j..IUaAO j..IOU urrO~OAAETat urropxro Kal cvoncpsrc rrAr'}Plle; aVIKavOTIlTa OToIXEla, 011-

OUTE KorrOlOe; rrpo8uj..Ioe; rroAI va j..IOU E~IlY~oouv aAM Eival rrou

«n uEivat

j..IloupYEI utc axovc npoocpuoouevn ornv EPWTIlOll. OTO va apvIl8w KOTI, 000 rrw oAa KI av Elvat, j..IE OEOOj..lEVOOTI

Ylr'}e;.noaa j..IOAAOV OETOOO ~o80e; Xpovou. aUT~ Til q>opo, aMvOTOv

ro ~AEj..Ila

j..IE TI1V lOla arro8aa 8EWPW aMvaTO

Kat aVE~r'}YI1TI1 aOlaKat TO va apvI18w OTI Elj..Ial urrorrpoEKuttJE Eva

rropcrroovnn. Ma(Euouv ro xapTIO Kat q>EUYOUV Via ouvEKTlj..IIlOll j..IE rnv oj..lOOa a~loAOYIlOlle;.

q>opla. AAM XPEWj..IEVoe;. 'ETm,

onotcortrrore cncvmon.
rrllyalvOVTae;

AI080VOj..lat

rnoto

rrlow,

BpaXU-KUKAWj..Ia nEpaOE apKETr'} wpa, 0011 cncrretroi Via va OlaOKOPTTIOTEI j..IuaM j..IOU.ErrEOlpEttJav. TO «nOTE ETaI, E; eEOe; 0XWPEO' TOV, E;» apxl(EI ElpWVEla Kat j..Ila urrovao corpomoto OAOTO U~PEOAOYIOTOU. j..IE KaKla 0 LUpOe;. E~oVTAI10E

OAAO OEVOPIO crro TO '87. H cape rpOq>OUVE Tile;

Elvat 11 YVWOTr'}: TI1V EK8WIl Kat rnv aU8atpE-

rrw

I1j..1EP0j..ll1vla, Ola~o(ouv

ooruvoutoc, TI1V orrolc KI curn Til usrccepow o.norprore


evepvao,

ETTlrrOAata, j..IE j..IEyOAIl rrpoxapOTIlTa KUKAOq>0POUOE OTIlv cxouu Kat Opvovoon ornoc Yla

OIEe;, Kat j..IETO j..IE TT1E(OUVj..Ir'}rrwe; 8uj..IIl8W «arrpcnsxc»,

xapaKTIlploTIKO

ro

134

135

H Mtpa EKEiv'1 ...

o KaMe; & 0 KaK6e;


ro olaonEioou q>EPW TOV mrrspn oou 'HpSE Kat OE EioE orov TOOO KaKoi 11 100a 6TI va TEAIKa; 'EXEl ouux u' ow EXOUV Kanou KaVEie;, WOTE onOlovo~nOTE even-

OVOl...la~EI 0 aOTUV0I...l0e; naVVI1e;, WOTE va pouv EVOlal...lEoa. npoonaSI10av oSavovTOI KanOla a~ouv naAI va Yla

OUl...lnAI1PWOOUV nEvTE E~I va atTO - anOTEAEOl...la. PWTaVE MOI-

KOII...l000UV». . M~nwe; OEV Eivat

EVEPYElEe; orro TOV KOTaAoyo, aAAa I...lEla oov avaoq>aAEie; npaW01'a va

rooo noM
I...l0U q>aivElat

EOpatWSEi

an0l...l0vWI...lEVO, xwpie; OIKO I...l0U. Axouc psl TI1V urrouovoxm,

TO yvwpi(EI

EVTEAWe; I...ll1xaVIKa ~ l...laAAOV avaOEV nEpll...lEVOUV anaVTl1011. Kat q>EUYOUV OUOapEOTI1OT~PI~I1, YI' aUT6 Kavouv

KanWe; nEpiEPYO va KI av

PWTIOUVTat, YlaTi I...lEVOI.'Exouv

I...lla TETOla mioKEljJl1

nEAayoop0I...l0UV avaYKI1 ana

aUT~ 11 10Ea EXEI pl~wSEi ~aSla va Til

. aKOl...laEva l...laKpUOlaAEll...ll...la.

I...lEOa uou I...lEXPI TEAOUe;. na TI1V wpa TI1V mioKEljJl1 aUT~ OEV urropdi ow oov xapa, YlaTi aUTa ro ouvatOS~l...laTa SETOUV KaTaV0l1011 Tile; onouOatOTI1Tae;

rrpourro-

I...llae; TETOlae; xaipol...lat Sa Ow

To xcpo ro
«ea MljJEI EpSEt OE Aiyo 0 orpcrnvoc va oou

Eiol1ol1e;. OUTE oov aUTO npoOnoSETEI aVTlypaq>OVTae; Til Kat TOV norepc Eixa OEi rrpw uno

OIE~OOO urropo va Til ow, YlaTi unap~11 AOYIK~e;. Movo xapa TOU rupOU. Opaia,

onoxc-

«m. rOU ETTlq>uMOOEI Kat I...lta EKnAI1~I1». H q>WV~TOU nporrounou


f).Ev apYEi va q>avEi Kat 0 rUpoe;. MixvEI pOUI...lEVOe;,SEAEI va I...lE rrooerouiooa Ta noM xavro KaTt KaM. nponvoouevo

I...l0U. 'Exw va TOV oW XPovla

- TOV OEKa I...lEpEe;- xaipol...lOl. H Ei0l1011

oncrret xapa Kat 11ouvaVTl1al1 oUYKiv11011. tse» cpvei va q>avEi 0 rupoe; Kat I...l0U q>wva~EI ana l...laKpla, I...lE TpayOUOIOT~ q>WV~, 6nwe;

To

OKWTOE~tKO VTOUe; OUVExKElOl. EXOUVO~~OEl. EXW va oou aAM nw «ra~~a,

evoc roouncKat I...l0VOAOYEi Kat

~ptoiola

KaTt. =EpEle;, 8Ev elom

vile; ana TO cnsvovn ~OUVO. «raaa~~aaa, rroioc Eil...lOl EYW;» unoypal...ll...lKOVTOe; TI1V anaVTl1011. rroiov oou». oou 'q>Epa;» va ~av01'payouoaEI, TpayouoaEI TpayouoaYE ruvExKEI «0

01'0 T~avEio 'GAa

OTOV EuaYYEAt0I...l0. rE

usrcoeoo-

rTEAIOe;.

I...lE VapKWI...lEvO».

ro I...lEXpt repo oouneooouorc OEV Eixa Til OUVOTOTI1Ta va rc OUVOEOW, aAM nooc nou TO EnI~E~aiwOE 0 orpcrnvoc, TO OEX0l...lat... KOI I...lE KAEIOTa ucno.
«rOU 'xw I...lta EKnAI1~I1», OUVExi~EI I...lE xapa, «Sa

«TOV norepc Kat va 'pxElat xaI...lIKpOUe; KaVEvae; OE on-

POUI...lEVOe;,onox

uoc

SEioe;, onOTE YUPI~E ana

TI1V nOAI1 «n uoc Eq>EPVE

AOUKOUI...lI.EivOI q>aVEpo on OEV anEuSuvETat paVTaxPOVO, aAM a' Eva nOloi vl1n1aK~e; I1AIKiae;.

136

137

H Mtpa EKEIVIl ...

'EpXOVTal. Jla~Ollat

'000

TTAIlOla~OUV aVapWTIEIlOl

TI TTPE-

TTEI va Ola8av8w, KPUWV, aAAa Alva EillOl

VIOTI OE 1l0U 'PXETOI TITToTa. ETOIaUVKlv1101l IlETO So~EaTTOW a' TTpOVlaTi XEPOU-

aTTO IlV~IlIle; Via ~ou~~

1l0AIe; q>TOVOUV olTTAa uou

Eva IlAl810, couvxpcrnto aTTa8Ei va KAa aav

VEAIO. 0 TTOTEpae; uou, ore

M6pTUp£~

OWTEpoAETTTa TTOU KPOTOEI IlE ouvepepa. AvolVw <pTUOPI, TTPOKElIlEVOU va OEIlEVOe;, va TOV xalpETiaw,

11 mlaKElVll,
rnv TTaAallll, 0IlWe; ilia

KPUlVEI HI ~1l1l10, rupw 010

10V TTpoAa~aivEi TTPWTIl. EivOl 0 LUpOe;, TTOU OtXETOl IKavoTToIIlIlEVOe; auvxapIlT~pla.

'83
METa aUTO

TTOU vvwpi(w Ilae;, ono

A00MAI orro

aTO Ka~aAE10 KaAUTEpa.

Kal ~wvpa<pi(w.

TToAAEe; TTEpITTETElEe;,KaTEAIl~a AVloypa<pla.

a'

H TTapoooo~

11 TExvll we; OUVEXEla Tile; apxaiae; EAAllvIK~e; ~worouo OE orouo avo TOUe; aIWVEe; Kat ovrc-

vpa<pIK~e;, IlE TPOTTO KOI TExvIKEe; TTOU IlETaoioovTOI vaKAOUV TIe; EOWTEpIKEe; aVOVKEe; Ko8E VEVloe; Kal ETTox~e;· Mia TTapooooll, uec aTTO TIe; aTTAEe;, AITEe; TETPOXPWKAaOlK~e; apXOlOTIlTae;, TTOU IlE TPOTTO TTOU 1l0VO

TOlxovpa<pIEe; Tile;

E~UIlVOUV Til <pUOIK~ ouopqnc, KOTW aTTO TO nplopc IlTTOPOUOE va IlE TO ~AElllla EPIlIlVWTEI, TOUe; va we;

Tile; 10VIK~e; <pIAooo<piae; 8a

ro <paVloull, TTOU IlE


uTTEpKoollla

ilia EATTioa IlUaTlK~ aTTOTUTTWVOUVil xapo Tile; ~w~e;, T <paVTO~EI oov VE<pupa IlETa~U ~wvTavwv KOI VEKPWV, we; rnv cvio-

vpa<pia. TIlV TExvll TTOU IlE TIe; aVTl8EaEle;, TO EVTOVO

138

139

H MEpa EKEivll.. .

M6p1UPE<;

IJEOrll.lEplaVO ronavo aAAa

q>We;, TI")V av6.OTpOq>I") npoorrnxn, urtoxcxurrta

rc

lJae; 0

0'lOEae;,

OE noio xwpa

Sa Tov

ava('lTOUOE

TO

XPWlJam,

TOUe; KaVOVEe; EVOe; OEV nEplyp6.q>El,

Olaq>0pETlKOU KOOIJOU, TOV orroto

MlVWTQUpO; BMnw ~av6. TOV A'i-rtwpyl"). atX!..IaAW1WV Kat unsocomorn oscc, I") API6.0V'l, 'l MEoouoa,

EAEUSEPWT~ TWV

IJE anAOUe; OUlJl3oAlolJoUe; «IOTOPEi», olo60KEl,

TWV q>1WXWV. 0 Ilepsvoc !..IuSoe; EVOWlJaTW-

KaTEUSUVOvme; TO VOU OE utc EOWTEPlK~ ava(~TI")-

one, MIa TEXVI") q>WTlOIJEVI") IJE KEpi, Kl OIJWe; 1000


olauy~e;. Zwypaq>i(w asovo IJE I")pElJia. 'Exw Trw

!..IEVoe;OTO l3io TOU. 0 op6.Koe;, rrou crrcrrel avSpwmvn o6.pKa vio va oUVEXioEl va un6.PXEl, aVTIIJ6.XElat !..IE Auooa, yaVT(WIJEVOe;n6.vw OTI")xtpoa Y'l· Tooot OTpaT'lAaTEe; OTIe; EIKOVEe;, rooo onAa, TOOOI6.YIOI!..l6.pTupEe;. q>OVIK6.

unpoorc
oinAa Kat

1J0u TI")V lJae;, OTa raTiAa, 0

TOU A'i-rtwpyl").

iOla wpa r6.lJnpa

OTI")V naTpioa

TOU TI")V naAatOTivI"), npooq>UYlK6. APIEA rapov

OTO J\il3avo,

OTpaTOnEOa

oq>6.(El alJ6.Xoue;. EIJEie; EOW KaSOlJa-

aTE Kat q>IAOOOq>OUIJE,K6.VOUIJE OXEOla, KPlTlK6.poUlJE EK TOU aoq>aAOUe;, VOIJi(ovTae; 011 OAa Sa Eivat omoc Twpa, minEoa Kal OlJaAa. K6.nolol, noM KOV16. uoc, OEV unopoov £nOIJEV'l OTlYIJ~· va OVEIPEUTOUV OUTE Yla TI")V Eva npwi rrou Eivat auTOU OEV Ei-

Iloioc 6.paYE Sa IJnOpOUOE va ~unv~oEl


'«at va o rra, va cvcqxovqoee «Tl wpaioe; KOOIJOe;! Ae; EIJEVE eroi Yla KEpOj(El n6.vw rrcvrol» av

Vat «rrroioc, rrou

OTO m6JlJa

TOU KOOIJOU. rE IJla yU6.AlV'l OUTlK~ EUI")IJEpia, OTI")V «KOlVWvia T'le; aq>Soviae;», rrou trcpnuelva ncoorc TWV alJ6.xwv TOUe; 'lAlKia, aVEYYlXT'l aAAa, rrpsrra Yla va Em131WOEl, va va TPEq>ETat aKaT6.IJOVO VEWV

IJE nOAEIJOUe;. Arrcrrst TO OWlJa 0Xl noM rrou XElpOTEPO, TO ailJa unpooro

n6.vw OT'lV aKIJ~ TOUC;, n6.vw T'lV wpa

OTI")V mo Ol")IJIOUPYIK~ TOUe; cvotvsrcr (OUOE OTI")V mox~

ol6.q>avo TO IJEAAOV. 'ApaYE, av

140

141

H Mtpa EKEiVI1 ...

KYPIAKH

7
AvaOtpo<p~ P6Xwv

To M' Q(p~oavE. Mnopw Yla Aiyo Ilnopw roorooto 1l0U va

vpurrru

IlEVOUV

EKIlETaAAEUTWTO KEVO 1l0U, orcv AEinouv, va cxoaVTE-

onvo, ea ~SEAa va J3piOKETat KonOIOe;, nou


va KOIllllSw ~ouxoe;, aAAa Il' aUT~ rnv IlEVW avaYKaOTIKO Alyo,

va TOV EllmOTEUOllal, 6inAa

cvpunvoc, 000

XW. AayoKOIIl~SIlKa

ExovTac; novro

TO VOU

npoc Til IlEPIO nou OTEKETal, orov EPXETat, 0 aOTuVOIlOe; fioVVllc;, npoc TO' KEi nou KpUJ30VTat 01
XElpOTEpEe;anElAEe;. MOAAOV niE(a TO cptorspo ~unVlloa OTOV unvo 1l0U nou «rro1l0TI, YIOTi rrovda. 6.EV EXEl wpa (Euyapl.

«n, oov va nspipevov OTIl ywvla,

qnaVEl TO vveoro

LTpOTllyoe; LTEAIOe; Kat

oorovouoc rtovvlle;.
«KaAIlIlEpa IlnAIlPwllOTIKa

LoJ3J3a,

SEAOUIlE IlEPIKO 0

oxouo

ou-

mOIXEia». MnaivEl

LUpoe; KaTEU-

SEiav OTO SElla, IlE ilia

pounvo 61l1l00iou unaAM-

AOU, nou KaVEl TO KaSllllEplVO TOU WpOpIO. YnoJ3oA~


142

143

H Mtpa EKEiV'1 ...

AvaOTpQ(p~PoXwv

J..IE arroAuTIl

<PUOIKoTIlTa, fivOI OJ.Jwe;, va

iowe; KI aUT~ TIlV apXIK~

J..IEpOe; TOUe; rrsVia va va Suj.JEvoc

«TpEMe; EioOl; Ga <pOpTWSEie; OAIl rnv roroolo OOu; EiKOal E<PTO XPovla; Sa Eioal o KaSEvae; Sa rrAIlPwOEI E<paVEe;, <paooAla Sa rrAIlPwOEIe;». rrou EmXElp~j.JaTa, TOUe;. l:uvExKouv TOOO ool3ap~ TUXI1 Kat j.JE O,TI I3ptSIlKE urroSEol1 rrpOXElpo, O,TI TOU avaAoVEi. oAAa

j.J0-

Tile; aVaKpITIK~e;

j.JESOOOU. Ilopo

VEOe; oVSpwrroe;, <DaooAla TpavTOXTo E<paVEe;, apvi

nooonoeac,
alVO

<paiVOVTOI <pUOIOAOVIKOi, OIVO

01 avaKpiOEle;

<pOUVTWVOUV. EKvwpi(oVTal KorrOla TIe; OlIYIl~

rrAIlPWOEle;, apvi va morno

PIOOOTEPO vior! OEV TOUe; I3vaivEI KOTI, rrapo j.JE TPOj.JO~OUV. llpoonoaouv J..IIlSOUV j.Jla AETTTOj.JEpEia orro pee, nOVw OTIl olaj.J0XI1, cxouio apXEio, xorroic ueoo

AKOAOUSOUV KI aouvmw

rc vO~j.JaTo
aAACI uro

nponvouuevec
KOTI oov

va AEVE Via Korrolo XOpo~

j.JavvI1TooKOrrI1OI1.

OEV unops! MVla.

va a<pESEI OTI1V XpElo(ETal I3El3ala

soncoe
pa

uou 'lowe; j.JE TI1V miOKEljJl1 TOU noteuou oov TO rno EAEEIVO unoxaEVTpOj.JOe;, 0XEOOV j.JaVVIlTO<pWVf.iTE

onouov EmXEIPI1j.JOTWV,Vlmi
j.JOVO oro

11 rrEISw OEV uno-

uou

iowe; Aivo j.JE TOV urrvo, OEV ~EPW, aAACI ~a<p-

pEi va l3aoi(ETat

VIKO Eioa TOV scuro KAaivoVTOe;. «TI... OAa;» «Mil «Ml1v OI1AaO~

J..IEVO OlOV KOOj.JO. Lllaj.JapTUpoj.JOI TO VpO<PETf.; Ta

11 SEWPI1TIK~ urrOOl~pl~Il, aAACI TOV KUPIO Mvo EXEI 11 TEXVIK~ 130~SEla. Anouoxpuvovtm npov opov,
IlEXPI va TOUe; rrouv auAClKI. rrwe; Sa ~ErrEpooouV aUTOV TO OKorrEAO, ~ Til VKo<pa, WOlE va ~avaj.J1TEi TO VEPO OT'

«HaTi, Of. SEAEle;va OE j.JavvIlTO<pwV~OOUJ..If.;» J..IE~E<PTIAioETE OAAO, J..IIl j.JE KOVETE OKOUA~KI. n~pmE O,TI nnpors, TI OAAOSEAETEcno usvo» KOVEle; ETaI, OE Sa

H npcuc rstc TOU aOTUVOIlOU


nEpaoav IlEOa OAa, Kat WpEe; we; va aKpol3oAKoVTat, ~ava<pavouv. omoc

rICtVV'l

...

ro OE1~OUJ..IEnouesvc,
Mrraivouv OTO KOSE <pO oc, aAACI

OEV npoxarm va Bvouv OTI1VTI1AEOpaOI1». ME mcva KOTIoov va ~urrvow orro E<PIOATIl. «A<p~OlE vw ~Ouxoe;». napmOVE j.JE ~OUXO. <DUVETE.Evw

ro 'Kava

rrOVE cvriorpooo. KE<pOAI at 0 K «l:ol3l3a,


oruiepc

0 l:upoe;
Sa

EPXETOI coiorepo

vpOljJTE TO, vpOljJTE O,TI SEAETE, a<p~OTE j.JE va rrESo-

ooruvouoc Hovvl1e; OTa nooto, OE~IO.


OOU j.JIA~OEl 0
ocruvouoc

ro XaPTIO Kal rrE<pTOUV rrovw

j.JOU. MI-

nOVVI1e;», EVI1j.JEpWVEI 0 I3I1j.JaTKEI Via Aivo

orporqvoc,

oav

ovorrepoc
rnoco Kat

AClVE <pwvaXTO Kat xaj.JI1M<pwva, VOUe;, rravlKol3AI1TOl, svoc pi(EI 11 <PWV~TOUl:upou.

0' OAOUe; TOUe; TO-

TOU. 0 aOTUVOj.JOe; nOVVlle; 130(E1

to xtpla

Evae; Kat 6AOI j.Ja(L =EXW-

OTI1V EVTaTIK~

OKE<pTIKOe;,rtpo-

orraSwVTae; va SUj.JIlSEi rnv apx~. =Epol3~XEl. ..

144

145

H Mtpa EKEIVIl ...

AvaOTpoq>~ POAWV

«rO~~a, 010

npena

va

~oIlS~OEle; TOV EaUTO OOU...

uepoc

OTIlV AIlEplK~...

8a (~oEle; ~pEIlOe; VIa nOvTO ...

XEPI OOU Eivat. . .

1 opsk. .. unoPXEI .m

rporroc.

OE8a lloSEl nOTE xovetc rrou ~piOKEOal. .. », AvaMEl (Ollat KOVEl nopeo TO lluaM «rlVO TIe; E1TlIlEpOUe; AE1TT0IlEpE1Ee;,EVW q>aVTO~O'l TOV EaUTO 1l0U IlE ~apiOla K6SE KaTEuSuvOIl. orrovao Kat

EIlEie; vvWpKOUIlE... llaOTE...

Sa oou

OEI~OUIlE.. . unOPXEl Kat OOU VOla(o-

VOIlOe;.. . va ~EpEle;... EIlEie; VIa TO KaM 1l0VO VIa oEva... OTIlV Oluxia XE... OUTE 0 OTpOlIWOe;...

one TOEnEe; va
nap' OAa aUTO,

Evw OEV... EIlEie; OEV KEPOKOUIlE

rtrrorc ...
IlEOa

OTa lJ,I6pla' 01 q>O~IEe; OE IlEPOAIl1TTOUV, 010 POAO nou oUIl~OAatO», AEW,

nope,

AElTOUPVOuv rrpoc TOUKa80pI(oUV. IlIlV

oou aoor Kat TUXEpOe;... npiv OEV urmoAIlEplK~. .. aAAa EUTUXWe;

1l0U uno~6AAETat unovpolJ,loUIlE

~EpEle;... 1l0VO OTllv

TOV lJ,I~q>loav Kl EOW... Eivat oav va EXEl VIVEI OTa IlETpa oou. . . EXEle; nOAAEe; E1TlAOvEe;.. Eioat TUXEpOe;.. . . EOW EIVat Kat EAAaOa, 1Tl0 EUKoAa. .. 8a ~Tav aAA1We;... oou o vouoc, .. 0 creole urropel 010
ornv

SEwpWVTOe; OTI cpvoouoi, VOe;Til AOV1K~TOUe;. «Ko!Ta~E (look). .. oov

aAAa

oUOIaoT1K6 OEXOIlEOEV un6PXouv ... Kat

1l1A~00UIlE

Kl EIlEie;... on ~0~81l0Ee;... av ~OOUV OT'lV AIlEP1K~ Sa oivEl nOAAEe; OUVOlOTIlTEe; aUTOe; va EXEle; npo1l0pTUpOe; rrnvolvac, Kat 8a 016AOVO Til (w~.. . npoorcoio xcvelc. . . orrou oinAa KatVOUPVIOe;. . unopsfc .

OUIl~OAata 6VTpEe;... opK[(ollal

EXOUIlE oucoc Mvo TIlV aOTuvOIlIK~ VE;» «'ETOI,ETOI» «0 Mvoe;

OEV un6PXEl KaMOTIlV aVTplK~

TEP'l E~aoq>oA10'l: rou

0' OAIl oou va oou

1l0U Tlll~.

Eroi OEV E!Vat OTPOlIl-

AEVETal.. . ooouc ~ouvo,

uoruvouucouc
Kouv'l8Ei

xpElaoTEie;. . . OE 8a KpE~aToKollapa, oou 010

0111 8oAaooa. . . OT'lV 8a EIVat rrcvro

TOU OTPOl'lVOU EIVat OUIl~OAatO. ..

Kat

1OuaAtTO...

KOTlnapanOvw». M1AaEl wpa. 'EXEl X60El TOV apX1KO TOU EvSOUOIaIlnEle; 0' aUTO TO npovpouuo ... », H 1010e; 1TlKat ~OIlS~0110 Kat nope oov va ro AtEl ono unOXPEWO'l.

OEnpOOTOlEUOUV». «Kl av OEV TOUe; SEAW;» EXW IlnEl orro KEKT'lIlEVIl TaXUT'lTa. «'OTOV OE Sa TOUe; XPE10(EOat mo. IlETO orro XpOvic. . . Sa

«Orov
Kat Sa OE npOOTOTEUOUV TOUe; xpElaoTEie;, Sa ~av6p1l0VO aUT~ 11 npovoic ... AtEl v' aAAa~Ele; wpalo

Sa

q>wv~ TOU OIVO OIV6 ~E8ulla1VEI. OUTE 0 OTEUEl aUTO nou uuronvctpouuevo

Eivat mo

nEpa

AEEI. rUVEXi(El

IlE cvnqxmxo va

0IaKplT1KO. Kat av n6Al Souv...

E1T1XElp~IlOla. ZIlTOEl EPIl'lVEUOUV

AAAa OEV unoPXEl

ow TOV ecuro uou /\680e; EKTIIlIlOIl lJ,IUXOMVOl TOUe;, VIOl! crro TO notouo

EXOUV KOVEI 01

'EXEl Kat KOTI KaMTEpo. . . unopsk TaUTOTIlTa. . . va VOIlOe;, aA~8Ela AEW. ea

ro novrc KOTW
nou VIa va

OlaAE~Ele; OAAO ovouo, . . TO AtEl 0 olaAE~Ele; Kl Eva noM

Tile; OIK~e; TOUe; K01VWV1K~e;aVTiAIl-

lJ,I'le;. Mlae; K01VWVlae; TOU KaTavaAWT~,

146

147

H MEpa EKEivll.. .

AvaOTpoq>~ 6AWV P

AE1TOupv~aE1 XPEIO(ETal 1l0VO Evav TOU nOKllaV, nou

VEupwva.

AUTov TOUe;,

WKOUV va IlE KOVOUV,Via va OAOKArlPw9Ei 11 IlE9000e;, Via va j..lI1V unOPXEl mlaTpo<p~.

KOTavaAwVE1 IlEXPI va
prropsl

KaTavaAW-

eEL t::.f.V npOKE1Tat va XWpEaEl nOTE aTO lluaM OTI KonolOe; ov9pwnoe; Tat nOTE va va KIVI19Ei ana OAAO EKTOe;, ana TO rrpootomxo

«m
... nou «00'0 I3El3ata Via Til OIK~ aou IlnEI ana wpa oro Enf.af. O'TO
KEV6

O<pEAOe;.::.EV npOKEIt OOI1VEi

KOTaAcll3ouv TI Eivat aUTO rrou

KonOIOv va eUmOaEl Til (W~ TOU Via TOUe;OAAOUe;,va ~OAE1 TO OIKO TOU aUIl<PEpov Tf.AEUTaio, ana Ka90plaTIKEe; npO~E1e;. flou XPElaaTf.i, PI(WIlEva va VI' aUTOV IlEXPI TIe; mo ala90vETat Kat KOTI ovovxoto TIe; mo Ka911IlEpIVEe;

noooeooc ... ». 'EXEl

aVTOAAclVllaTa, apxi(EI. 11 mal-

f.VOxEe; Kat TllljJEle;,

orov

rete. «... Ta j..lEAI1 npsrta va I3pouj..lE Ta j..lEAI1 Ilno... ... peic va ucc 130119~aEle; OXIEj..lOe;, ... TOVEaUTOoou».
napOTI KEpoiaw roupvtc. «AUTO OEV Eivat napaaupOj..lal Kal unol3oAAOj..lal

cxoun

Kat crrcpcltn-

a' Evav
va

TO Via TOV EaUTO TOU. Iicrl xonoio npcvucrc Eivat

rooo xaj..lEVO OIOAOVO, EvaTIKTWOWe; npoana9w

ro

rooo l3a910, rooo aTEPEO, rrou OEV unopa KAoviaEI xovevo ljJuxoTpono, EiTE npovouro
MVallE nplv ... » auvExi(El

XPOVO. AUTO EXEI VivEl j..lla aUTOj..laTI1 AE1-

f.iTE <pOPllaKO.
«, . . KI 00'0 VI' aUTO nou

rooo anM,
ooc

XPEIO(ETat wpaia

speovo, oxtroo,
us Eva

TOUAclXlaTOV 600

xpOVla, j..l' aUTO rrou KOVW noM va Vivw ornv <ppoal1

~EpW. MEXPI KaAcl». Kat

Til <pAuapia, nooonceevrcc 130AEl va uc IlOAlaTa E~opia viEe; na(apElJEl ilia

va <pEPEI TI1V Koul3EvTa

TI1V OAUj..lmOOa. ea auvExi(w orrox

KOnou. t::.EV ~EPW rroioc f.iXE Til <paEIV~ 10Ea va TOV IlETOIlf.aOVUXTla, IlE aVToAAavxwpa Tile; opsoxel-

Eij..lal aVlovpO<pOe;, aAAcl npena j..lOVOAOVOnapaA~pl1j..la, Kal 0 EIPj..lO, aAM nou

IlE Eva aaUVKpOTI1TO napalllAI1TO,

rooo oEAEOaTIK~ nporoorp laol3la

npaYllaTIKOTI1Ta,

Kat anOIlOVWal1 oe ilia TOU

noonvoouevoc,
nETwvTO<; ana os uto,

EYIVE 0XI j..l'

ourov TOV
vonpo

oc TOUe;. Mou

EXOUV KOTaaTpEljJEI OAEe; TIe; AElTOUpro rrcvrc Kat aTO TEAOe;, Karrou 9a EnEI9av Ilooo ouaKoAa XallEVO

oe M~I1, auyxw-

EVKE<pOAOU, EXOUV KOVEl avaKaToTa~l1,

veoovroc nporcoac
VOPTI1TEC;. 00'0 opoaEl, picca,

nI10WVTae; .ana

EXOUV I3paxuKuKAwaEl oxouo va

os EVVOia Kal j..lE olaKEKOj..lj..lEVEe; ioec M~E1e;, aauu OIOaTl1lla IlIMw, TOV movEl aAM 0 uoruvouoc novvl1e; aouVEU-

Ta<pEUVOUV oe IlE8000ue;, KOPlli urrops! ~EKonEi

Kat OIKOVOIlIKOUe; uerovcorec,

va KaTaVT~aEl KonoIOe;, waTE va 9EAEI

verst va una ctnv Koul3eVTa. t::.f.V ~epEl nwc; v' aVTIanEAmaia. 'AAAoTE TI<lEl va orcuctoa crrorouu, KI OAAEe; <popee;

optorucr «n allETOKAI1Ta ana TIe; pi(Ee;


va VivEl; loox aUTO EmOI-

TOU; Ilooo TOIlOPI npena

148

149

H Mtpa EKEivll...

Ava01po<p~PoXWV

VOIJ[(W OT! usoo

OTI KOVTElJEI va

KX6.tpEI ana

avaVOKTIlOl'). ~MnEi OlaKpivEi

PEOV». ME TO TEAEUTOio unOVOOUOE KOI anElM, TO KaTOAa~a, <paIVOIJEVIKO aOUVOET'l, ioroplo. «LE !-lIa xwpa Aiva xpOVla xcvovs aAM OEV OUTE OlOV f...IOU EinE TI')V rropuxdno,

'AAAOTE nOAI VOlJi(E1 OTI TOV OOUAElJW, aAM

rc AEW oo~apo.
TO

TEAIKO f...IE KOITOEI CJKE<PTlKO<;, IJOU. 'lowe;

nEpIEPVO(ETOl

npooumo

OTO rwi<pwe; uro ~a810 EIAIKpivEia a' aUTO nou OAa aUTO, aAM TI unopa IJIMEI va VivEi

rnc

AaTlVIK~e; AIJEPIK~C; npiv

ana

Atw KOI KaTaAa~aivEi OTI EXEIva KOVEIIJEIlAi810. «KaM Twpa;». ~0I0, xwpie; av

uro ouuqxovlo a' Eva

Via OUVOIJIAiEe;, I')

KU~EPVI')O'l IJE OEKaOXTw aVTopTIKEe; OIJOOEe;. KOI ~Epac TI EVIVE f...IETO;MO(Etpav KOI onux

osoonxovo TOUe;
novw ana

MOIO(EI xaIJEVOe;, TOOI') wpa

KI EivOl a~E-

oEKaoXTw apXllVouc;

neovouoov

rc MVla TOU KaTaMvouv


Mia orrovrnon

xorrou EilJOI OTOV


onueio IJETa-

TI') (ouVKAa, Evav Evav TOUe;qnrrsucv», Mou OEixvEI TOV rporro IJETO xEpl. «Evov, . . Mo. . . TpEle;... » Kal VEMEI XOIpEKaKa, EVWanOf...laKpUVOVTOIf...IE O LUpO. T

KOOIJO IJOU, ~ IJOAAOV a' aUTOV nou IJE OTEiAaVE. 'OXI Mvo. rmlpva, Via ro 1J0AIe; nw vvwpi(w, OUVOVTI')O'le;. EivOl an' VIWVW, rropon, «lie TI')V wpa, TOI va nornoa KaVEie;. TO IJOVO nou ~EPW EivOl rc o'lIJEia paVTE~OU. Av Ta napaKoAou80uOOTE ... », AAAO KI aUTO TOU<paiVHOllJaKpIVO. «'Ao' TO aUTO, aUTO EivOI "lJaAAi Via va f...I£", =tpEle;;» «'OXI, IJOVOoxtroo, aAM npena va Vivw KaM». «'000 nOUIJE VI' aUTO... 8a OE KOVOUIJE EIJEie; KaM. OTOUe; 'O,TI E<pE~P~KE KOI VVEOOUEIJEie; 8EAOUIJE 0IEU8uvOEle;, T'lAE<pwva, OVOlJaTa. aUTEe; nou

OTa IJEP'l nou

OEV npOKEI-

H KOU~EVTOUAaVia O~IJEpa EAa~E TEAoe;.

viorpouc. . . oou(a,

va

EUXapIOTEie; TO AUToe; a' MiA'loE

C7TpaT'lVO. AUToe; TO KaVOVIOE oAa.

p£ EOW, 010 KaAUTEpo VOOOKOIJEio, aUTOe; oou TOUe; KaAUTEpOUe; VIOTpOUe;, Ka8'lV'lTEe;. 1..1£ TOV urroupvo, OTrlV AVVAia va XPElaoTEi va

TOU EinE O,TI XPElaoTEi. AKOlJa KOI

nee, Sa OE nOIJE. t::.w151

150

H Mlpa EKEiv'1 ...

AEYTEPA

8
:::EKae6pla~aJ\oyaplaa~WV

EKKPEI-IEiC; 01 cuo pi(ouv, myo KI viurl


0

UnOe£O'EIC;

VVWplIlEe; O'KlEe; KaTEqnaO'av nOAl. =EXW01

avSpwnoIlOPq>IKEe; napQlO'S~O'Ele;, TEXOVETOI O'lVO aAM EUTUxwe;, IlEKOI IlE ro ljJEUcwvulla,

AEuTOia, EXOUV O'XEcov EKAEhpEl. Twpa mvoxoc OE IlE PWTOVE ma. L~IlEpa

EXOUIlE olaq>opHlKO XSEO'lV~ anoTuxia

vou Ayvoouv

EmOE!KTIKO Til

KOVOUV oov V' apxi(ouv OinAa O'TOKpE~OTI.

orro «moo,

nou EiXallE I-IEi-

VEl. 0 LupOe; EXEl rrcpa ~avo TIlV apXlK~ TOU SEO'Il, «'Exw TOV KaTOAOVO ~E TOUe; AOEM», va AEE!0 coruvouoc nOvvlle;. «TlEival TOaOEIl;» «'AVVWO'TOe; 0pOAOVlaKOe; O'IlOe;», uou E~IlVEi IlE KaIlOPI. hOllllE EIJEie;. L~IJEpa VEe; OIJ~Ee;». ~ MIMEI q>wvaXTo, EKPIlKTIKOe; MIlXaVI({'ETO'l TOUe; crroxoaKouVETOl

Sa TaKTonol~O'oUIJE TIe; opecrno noM VIa va nOlvEUTEi,

152

153

H Mtpa EKEiV'l ...

nope

VlaTi

6EV aKouw.

TIe; cvckploac

aVaAalJ~OVEI

'Evav TEPOOTIO Via ESVIKri, TpOX06I)v. ElJnOplKri, TaxuopOIJEia.

KOSE XPOVIO Kat KOSE TpOnE(a. Epvcotoc, 10VIKri, TaIJIEUTriPla, OEiPO mi IJE aA<pa~l)nKri

o LUpOe;. «nOTE ripSEe; OTI)V ASriva;» «KoTTou TO '81 ... VOf.1i(w IJETOTIe;EKAovEe;». LUIJ~OUAEUETat KI aUTOe; TOUe; KaTaMvoue;. nEplvpo<PEl (6IEe;, oov pIOxEe;, pasc, fJOIO(ouv «loux», rooo TOUe; KlvE(oue;. Llla~o(EI xpovoAoviEe;, oPVaVIOIJOUe;, Eva Kon oopiorc, apISIJOUe; ri Mou 610<pOpEe; EKpri~Ele;. 'OAEe; IJOU <paivOVTat I)f.1Ep0f.1l)viEe;, TTE6IEUSUVOEle;, TpOTTE(Ee;, aUToKlvriTWV. «6E

Ta Ola~O(EI

KUAaEI I) VUXTO Kat OOEUOUIJE rrpoc TO ~l)lJtpwlJa. 'Exouv nEpOOEI ana TI)V EVTaTIKri TplOEKaTOIJIJupia OlaKOKI aKOlJa 6Ia~0(E1. «. . . rplc EKaTOIJIJUpla. . . rsooepo. .. rplo IJlJlJupla... ala.. . rpic.. . E~I TETpaKOala... IJIJ... oa-

eroi'OAa KClTI

OUVOvSuAEUlJa. KOTI {(lTISavov», «6E vOlJi(w»

POVTQnEVTEEKaTOf.1IJUpla.One, EOWEiIJaoTE, .. »,

SUIJOlJat», Eivat EUxapl-

aAAa I) EmTTOAatOTI)Ta Kat I) ~laOuvl)

roue, rc

TTpOOaplJo(EI Kat va

ovcxovo.
mE(oVTat

t::.EV Eivat va

OTI)IJEvol, aAAa SEAouv va KAEioouv OTTWe;OTTWe;TI)V UTTOSWI). 'lowe; TTPOXWprioouv KOTI lJaKplO OTI) VOlJllJOTToil)OI)TWV cvcxploaov, napOTOVE TOUe; AOEM Kal movoov <puAAaxapTi, ocv E<PI)f.1Epi6Ee;. «J\OI1TOV, EXOUIJEKat MIJE, ESVIKri TpoTTE(a» «BolJ~a Kat OTI)V ESVIKri;» «'OXI,Twpa Sa TOKTOTTOlriOOUf.1E TIe;Al)oTEi£e;» «'OAa aUTO ro xapTIO; Mrinwe; Eivat noAMe;;». 01 OTEi KOTOAOVOI Eivat OTI unopxouv OEixvouv TEpOOTIOI. t::.EV Eixa VI' <paVTaTOOEe; aVE~lxviaOTEC; AI)OTEiEC;.

TOOEC; IJEPEC;, OEV EVOla<ptpSI)Kav OUTE nope ana .0 avvapEia

nurse KaSoAou.
KOVOUV OE

KOTI 6Ia<popETIKO. To

ri TOUAaXIOTOV xwpiC; va EAni(ouv

Konola ~oriSEIa . aOTUVOIJOC; rtovvl)e; Ta~IVOIJEi TOUe; KaTaMvouc;.

;154

155

H Mlpa EKEiv'l.. .

HEU9uvf\

xwpiC; vo

KOVTcl

aTO

'85

YPIZO OinAo

am

orrm.

Tov

T€A€uToio

KOIPO, I-IEVW

aTO AOq>O I-IE TO nEUKO. 'Exw OOUAEIO ZwypOq>IKrl, €IK6VEC;, O'll-lloupyio OIOIlOPq>WIlETO 1l0UOEio KOI KI EVO OIOIlEplallO

0q>EVTIK6.

I-IE TO O~'llliwTo. 6nwc; TIC; EKSEaElC;, now em ncvroc wpoio orrrn,

TO SEAW. EmaKEnTOIlOi

aTO OTEKIO TWV KOAAITEXVWV,EXW

KOAOUe; q>iAOUe;. 'EPXOVTOI OTO EPYOOTr'JPI, OU~'lTOIlE EmaTilTOU KOI TO ~pOOOKI

neue

os KO-

1-110TO~EPVO, TI oMo ovoYKil KaVEvav,

SEAW; Eil-lOi VEOe;, uYIr'Je;, EXW

KOAr'J OOUAEIO, OVE~OpT'laio.

tse» EXW

Mr')nwe; ouux; 01 OMOI;, .. AVE~apTilaia T600 0XPWllil. rl 1l0va~10 r'J onO~EvWO'l rl orourKI EXW 01l6e;. fj,OUAEuw IlE XPwIlaTa KAElOWSEi IlEoa. Tov oaKTOUe;, TOV aKouni(w,

xm '1 ~wr'J 1l0U 1l010~E1


TOUe;

'Exw q>TIO~E1Eva IltKp6KOall0 nEplq>poUPW an6 TOV auyupi(w

nopet-

Kat nETOW ro

156

157

H Mtpa EKEivrJ ...

OKOUTTIOla OTO VEITova. oac, Mia

flou

apxi(El
uou

Kat TTOU TEAEl~IlT~OEl E~IlV~-

WVEI TO TTapOAOVO; KOTTOTE 8a TTupKa"io aTO ooooe;,

TPITH

TTP1V OEKa xpovla

<J>Awplva, v0tJi(w

OTt KaiEl oxouo.

orn APtJ00101 «n WI

9
METOKOjJlCHl

EXOUV TTEOEI tJE aUT08uoia


Kovac

one <pA6VEe;. To ai081lTTOU avw-

uo Tile; npootpopnc Ola<paivETat OTO TTPOOWTTOTOUe;.


TOUe; OEV TTpOOE~E Suo mrmpuao, tJE tJavia
ovcueoc

Vi(ovTOI GAM

OTOUe; IJEvOAoUe;. DtJwe;

10Ue; ~ETTEPVOVEOAOUe;. rt' aUTO OEV Eivat TTPOO<pOpo, tJ010~OUV va TO XPWOTOVE aTOV £aUTO TOUe;. 10Ue; ~ETTEPVOEI K08E OpIO. TToM Hp8av EPxovTav tJmwtJOTIKo Kal onueoc iawe;, 01 0<p8aAtJiOTpOI. rTIlV apx~ ouoxtroo

H owaTl;

npos

roruo otc ...

To TTEIOlJa KI 11 ovovlo

Tooo tJ1KPO aAM

Kat TOOO UTTEu8uva VlaTi,

aTTM, TTplV AlVO TTal~av EKEI KOVTO tJE ro OTTlpTa. Av OKE<pTOtJaoTOV KI EtJEle; oov va EIxatJE KOVEl 01 10101 ~01l8~111~lltJ10, TTOOO 01a<popET1KO8a rrrov oAa. BPIOKOlJat OITTAa, TToM KOVTO, IJTTOpW va ow Kl ouoc nEplopi(ETat npOOAatJ~OVW OTO Xwpo, OTIlV rrcpcrnpnon TO 8EatJa onv Kat TIlV ElKaaTIK~ OEV aVT10pw. 'CAO tJOU TO EVOla<pEpov KaTavolloll TTapEtJ~aall

svcc svoc «n 0Xl TToM TaKT1Ko, aAM


aTTO TOTE TTOU EiTTa Via

EPXETat K08E tJEpa oA6KAIlPIl EOTE1AE aUTOUC;0 rUpoe;. Kl «'EPXETat0 orpcrqvoc»

oucoo,

MOAAOV TOUe;

nOAI 0 TTPOOVVEAOe;.<J>TOVOUVtJa~i tJE TOV aOTUV0tJ0 rtOVVIl, TTOVE TTOVTal.la~L 0 rupoe; EXElKE<pla. «rO~~a, K~! r~tJEpa aou 'xw KaM 8a

TOU TTpo~A~tJaTOe;, ~EXVWVTae; TO 1010 TO TTpo~AlltJa. <plAoaO<pWVTae; avE~oOa. KOTT010 OEVTPO, EtJTTPllaT~e;·

vso. H uvao oou TTOEl OAO


~VEle; aTTO TIlV EVTOTtTTOVW, oe KaVOV1KO Via TIlV

Kat KaMTEpa. 80AatJ°».

ETTlTEAOUe;,8a

TTlO'KEi, TO KaiElIl OIK~ tJOUavat08llaia. 6.EV ~EPW TTOlOe; Eivat EKEivoe; TTOU E~aAE Til aopav~e; TOV xoouo va KaIVETal. tJEvaMTEpoe; <pWT10 ~ aUTOe; TTOU ~AETTEl

OE aVE~oaoutJE

Eival 11 TTPWTIl <popo TTOUtJE EVlltJEpwvouv ~OVEl 0 TTlO aptJ0010e;. tJ010~ElatOlOOO~Oe;.

uvelo tJOU, tJETO roosc tJEpEe;. EUTuxwe; TO avaAatJ-

0 apXl1VOe; Tile; aVT1TpOtJO-

KpOT1K~e;, tJa~i tJE TOV UTTaaTTlaT~ TOU. TouMX1OTOV

158

159

H MEPOEKEivll.. .

X6P'lKa. Eillal va

'OXI yla T'lV uvelc, TTOIO<;T'lV UTTOAOYKEI na T'lV aTTOIlOvW0'l. Opaia! ea IlE 6AAOU<; appWOTOU<;, Sa IlTTOpW Kat TO KUoKEljJEI<; oov va vuTTa<;,

<pOP'lTO IlE uncrcpto. <p16A'l o~uyOVOU. n6vw IlE TOU<; OpOU<;. '000 Twpa Eillat TTOU 'l OEUOUV. ATTOAMXT'lKa KaAwOla wpa Kat ro

nlO TT6vw, OiTTAa"010 XEPI, Il[a aTTO TO KE<p6AI TO OT~pIYlla y[a

aUT~V rsroro wpa. OE S6Aall0 IlIMw

ro 0xo[VI6 Kat TOUe; [1l6VTE<;,


aAuOOOEIlEVI1, TTEPIOKat nap' OAO TTOU

IlE K6TTOIOV, Sa 'PXOVTal 01 OUYYEVEi<; va

~OUArlOI1 Eivat aTT' aUT6

1l0U AtVE H xap6 apxKouv

rc vso, Sa aKOUW paolo<pwvo.


uou va OEV Kp6T'lOE OT'lV AyyAia

PIOTEpO... Sa Ow <DOL. TToM. Moupsc uou, va xpElaOTEi aAM <pTEpouyi(ouv OTO lluaM

TT6AI OTPIIlWYIlEvoe; OWA'lv6Kla, EXOUV

«n IlTTEPOEIlEVO<; IlE ro
Eivat IlEy6AI1 nvoxouqnaAM Eillal

Oil. nOU 0IlW<; OEV KP6U10E vto TToM. IJ.Ev ~EPW TTOO'l

XTEpiOE<;. «Kal

uurovoutoc

rc ll'lxaV~llaTa,

ea OE TT6IlE». IJ.Ev TT6w OE opoco, KO. MTTOPEi Kal OE oooeo, aAM tva va ~p60u aTTO TO TTap6Supo Eival TOKTOV'lOa. ea Kat IlH6

010 E~WTEPI-

ouoxsucouevoc

y[a OTTOUO~TTOTE. 'OAOI yupw

1l0U Ei-

yla va IlE TTH6~ouv Kat va TTOUV OTI auMTTOPEi IlE <p6vEI TOU<;. 'OXI, OTOV TT6TO E<P'lIlEpiOE<; IlE K6va

Vat 6YVWOTOI Kat oov va lll1v E<pTaVE aUTO, IlEOa OTa IlETpa TTOU nolpvouv, KE<p6AI, va Il'l Eivat va 1l0U KOUKOUAWOOUVTO ~O'l ~AtTTW TiTTOTa. "Exw apxioEi

KOVT6 Kat 'l 1OP6ma. 01 AIlEPIK6vOI

ueoo

KaTE~OUV IlE 0xolvl6

va TT6vE va OIKaOTOUV OT'l xwpa TOU<;. 'H


01

1l0U T'lV aVTioTpO<P'lIlETPl10'l. «0 LTEAloe;EOW elver» «K6TTOU EOW yupw ea EpSEI OEAiyO» «Eou, aTTO TTalo[6 TOUEiOal;» ro
«Nat.vet»,

eusvc Sa TT6vE OT'lV AIlEPIK~, va EKOIK'lSOUV yla T'lV EIKOOlE<pT6XPOV'l aV[KaVOT'lT6 TOU Alyaiou. '000 IlE KpaT6VE EOW aTTOIJOVWIlEVO, IlTTOPOUV va

Eival.

EAtYXEI Til

OlaOpOIl~.

IJEXPI va 1l6SEI 0 KOOIlO<;, va yp6ljJouv TO OVOll6 1l0U, TTOU ~pioKOllal, VOUVO,TISEAOUV.

ApYEL Kat 000 Sa

apYEi va

<pavEi, IlE TTl6VEI TTaVI'000 aKOUW TO TE-

KO<;. Oo IlE TTapaowoouv ETTlOTPEljJW OTTW<; rc oxouo OTPaTI1YO Eillal

OTOU<; EYYAE(oue; Kal TOTE EAyivEia. OT'lV EAMOa Kal K6TI IlTTOlll1v TTlOTEljJw

«Kat OTTW<;nspvooocv ono rn (ouYKAa, Evav Evav TOU<; qnrrsucv», oov v' cxooco rn <pwv~ TOU ooruvouou n6vv'l AlliA'lTOI oouv Tat <popEio, Kal TO OaTaVIKO YEAIO TOU aVT'lXEi OTOUe; Kat ~laOTIKoi EPXOVTat va IlE £101116O[aOpollou<; TOUVOOOKOIJEiou. yla TOV opoeo.
Elvoi TTOAAOLTo KPE~6TI yiVE-

pEi 010 TEAOC;va KOUVI1SEi, K6TTO[a OlallapTupia. TO[E<; WPE<; OEV EXW 10 TTEpISWp[a va Kat ilia TOTET'lV E~EAa~a we; aTTElA~. «MiAI10a», pw 1l0U EiTTE oo~apoe;,

TTporwoullEVI1 UTTOOXE0'l TOU OTPaTI1YOU, TTOU «KaI OOU IlETQ<pE-

KOUIlTTWVOUV, ~EKOUIlTTWVOUV, aAM(ouv OTa TToOla uou Eva

rc ~UOllaTa, TO 1l0VITOp. 86(ouv


160

0 iOIO<;, TTPOOWTTlK6,016

orouoroc TTPWSUTTOUP-

161

H Mtpa EKEivl1 ...

you,

OTI OEV npOKEITat va

EKOOSEie; OE ~Evll

xwpa,

«Mil cpo~o.0at, oAa Elval uno EAEYXO». I1Ev uou anoKaA0mEl opoco,
rroooovcroxtouo ~

OUTEsou OUTExcrtorcc o.AAOe;». I1EV ~EPW KaTo. nooo ~ av aAM ilia ola~E~aiwoll 0 Myoe; TOU Eivat crUIl~OAatO nOAITIKOU Eival aOIOljJEUoTll,

o.AAEe; AEmOIlEpElEe; Kl aUTO EIVat unorrro, IlEVW, TOOO 1Tl0 OUYKEXuIlEVEe; cncvrrioac IlEXPlnou ~EKlvo.ElTOTa~iol. «ea ea

'000

E1Tl-

nalpvw,

ECPOOOVOEV uno.PXEl rlnoro o.AAO OTOV opKoEAnioa.

VTa, OEV EXW Til VOIlTIK~ nOAUTEAEla Yla OTlo~nOTE, EKTOe; crro 10 va TPECPWYI' aUTO urc IlIKP~ Av Kat IlnEI ~Oll oov SElla Kat 11 rtepfrmoon EKOOOIle;.

neue npdrrc Yla uto E~EtaOIl Yla ro 1lo.TlO.


Kal Sa KAEI01 no-

OE ~o.Aou1lE IlEoa 0' Eva Illlxovlllla No.To! AKOlla OEV ~EKlv~oaIlE

omoc qxilvercr, TO 1l0VO ~E~atO Eivat OTI EXEl

OOUIlETIlV noprn», Kat o.pXloav paKoll4iEle;, TO 'AEya EYW. Oo KAEIOOUV Kal TIlV rroprc, 'Orov

ovoka, nOIOe; ~EPEI rrou Sa ~piOKOllat. rav


KOlIl~SIlKE OTO rouoo.v Kat (unvll-

... xrn
«Eow Eillat

TO «VOcroKO!lElaK6» ro.~~a, Illl ana

nEplJ36.AAOV OIlKW-

TOV Ko.pAoe;, rrou

OEOTIl raAAia. To llaYIKo cpo~o.oal», 0 rupoe; VELAiyo TO oxerrcouc. «XAWIlOe;1l0U cpaiVEcral». 'Exw yiVEI ocv navi 10 cpo~O. OOEUW Yla 10 TEAEUtaio 1l0U TO~iol, 0 opoeoc, 11 rcporoc, Oil, oAa KaTaA~Youv OTOiOlo «4'IlM pIO». I1EVEPIl~VEUOEOWOTo.Til OKEljJIlIlOU. «M~nwe; ~AEnElnpOe; TIlV EYYAE~IKIlnpEO~Eia;». 'Exw Xo.0El TO unouoous«. Evw IlETa~u npEcr~Eiae; oMKAIlPO Eivat oinAa OIKOoion «Eow, EOWEillat ...».

«ourt.

«0 rTEAIOe;EOWEIVat;»

11 EKOO-

rnv wpa, yivav npoVllan orrox TO Einav. A~oVIK~ TOlloypacpia KaillETo.no.IlE rtpoc ro So.Aa1l0.
na «110AOcpOVE », ... rroioc IlE ~paxv~ ~EcpwvKEI cpwv~ nou nanayaAKovTae; KO~yaivEI an' 10 oTollo.XI, rrou TaAaI1TWpOUKoucpoe; Kat uou

repuc.

«EiVatljJIlM EKEinou neue» Eival, IlIlV aVlloUXEie;, TO IlEpOe; Eivat CPpOU-

omoc 01 oovrccor ornv


«TI €inE;» 1l01o.~EI oov ucpoe;. «Ad MYla

cvopopo, Eillat

vroi Yla va rroove ovouo Kat ~aSllo.

pWTo.W YlaTi

«vOOOKOIlE... », aAM TOV, Illlv

OEV TatPIo.~El TO AEEI 0 rupoe; po-

«n
nAa

EuaYYEAIOIlOU

napEIl~o.AAETat

TOV, 00'

aoxoAEioat}),

OOIlIKO TETPo.ywvO, cpavTo.~0llat TOU ruvTo.VIlaTOe;. 1l0U 01 xo.pTEe;. 'Exouv

OE TOVO EIl1TlOTOOuVIle;, oov corooc nou nouMvE Ko.A1TlKa OTIe; Ta~EpVEe;. «AUTO. Eivat OIK~ OOUAElo., a OEnpooTOTEljJOUIlE an' OAOUe; UTOUe;». S a KaA~

Kat 1lo.AloTa TO VOOOKOIlEio

npoc TIlV nAEUpo.


OTO lluaM

uoc
TOUe;

TapaKouvllSEi

11 OKllvoSEcria,

Sa

EAEya, aAM

Yla

162

163

H Mtpa EK€iv'l... TIlV omc, «LO OTEPEO<pWVlKOC; ~XOC;EiOQl». To XIOUIJOP Kl 1TOAI va Kat OWAilvOKIO.

OKilVOSETEe;. 'OXI VI' aUTOUe;,. 1TOU ~OAaV K01TOIOV va 01T<10El TOV KAOlO a1TopSilTOu 1TOUV IJE1TPOOTOTEUOUV. OTI <DToOaIJE 010 OOAaIJO. Mou ~EOKE1TO(OUVTO 1TPOOTI 0 ~AlOe; OW1TO. tJ.EV EXW OEl mo AalJ1TEpo <pwe; Kat IJE TOOEe; aVTOVaKAaOEle;. nOTE OEV Eixa eovrcoret EXElTOOEe; TOAAEe; 1 cxrlvec, 'Exw IJEivEl EKOalJ~Oe;. tJ.i1TAO 1J0u, OuoTUxwe;, 8E.v U1T<lPXEl OAAOe; oppwO1OC;, VOOOKOIJEiou, VIa va

11 alJIlxav[a

TOU LUpOU, 1TOU 1J1T~KE

EmOEWp~OEl Kat IJE ~P~KE VEIJOTO KaAWOla

11 iOlO a1TOIJOVW0'l. To OWIJOTIO efvcn VEIJOTO IJIlxaV~lJaTa. BV~Ka a1TO rnv EVTaTlK~, aAAa aUT~
~V~KE 1TplV a1TO IJEVa Kat EVKaTaoToOilKE EOW 1TPWME OUVOEOUV 1TOAI. 'DAa 01T0 Mo iOla Kl a1TopOAAaXTa ern IJUTIl, VIa EK1TAilPWOEl KatVOUPVlO OKO-

Til.

01TWe; KOTW. EKTOe; a1TO Til aVTlKomOToOilKE va

IJOOKO O~UVOVOU, 1TOU VUOAaKla 0XOlVlO. tJ.EV

IJEiVEI EAElJOEpO TO O1OIJO. Kat ro

U1TOPXOUV 0XOlVlO, OUTE lIJOVTEC;. 'Exouv

rnv a1TOOTOA~TOUe;.
Avo [VoUV, TEAOC;, roue <poPlJaKa Kal

opooc IJE rc

<PElJyouv. APXi(El

OlVO OlVO va

TElVlO(El 0 T01TOC;, EKOTOlJlJUpla ~EMvEC; IJE TOllJ1TOVE 0' OAO IJOU TO OWlJa, aVE~oivouv Kctvouor, 1TpOe; TO AatIJO. MOAle; EXEl IJ1TEI 0 LUpOe; IJE TOV aOTuvOIJO KO~ETat ~oava. a1TOTOIJO

llovvn. Eivat xapOUIJEVOI. «Aepo ... » <pwvo(w. Toue;


eooo pouv Kat IJE KOlTOVEoav OTI ~OAOVE Kl

11

XOVOIJOl Kal ~E-

ourol TO AlOOPOKl TOUC;. 'Exouv


OTOlJa Kat OE

01' OA~OEla <p0~Il0EL nE<pTOUV 1TOVW 1J0u role rsooepo Aivo ro OUIJ1TTWIJOTa U1TOXWpOUv. nOTE OEV Sa IJOOW
165

164

H Mtpa EKEiV'l ...

TETAPTH

10
H AnOKOAU4JfI

EI<SIKOC; 8oX0l-loC; nEpIEpYO~OIJOI TO XWpO. Twpo ~EXWpi(W Til IJEPO KOI Til VUXTO ono TO <pWe;. KOITOW Til <pOpO TWV OKTivwv TO npwi, npoonoSw vo npOOOVOTOAIOTW. 0 SOAOIJOe; EiVat 0I0EpO<PPOKTOe;. floprec, nopoSupO, noVTOU KOYKEAO. MIlXOV~IJOTO, KOAWOIO, OWAilVOKIO, OKpl~Ee; cvrlvpopo Tile; EVTOTIKrle;. 'CAO iOIO, OKOIJO Kat 01 600 OKIEe;-<pUAaKEe; OnEVOVTi IJOU KOSOVTat xwpie; IJIAIO OTIe; KaptKAEe;. 'O,TI WpO KI OV KOITO~W - npwi, IJEOOVUXTO- EiVat EKEi. 'EXEI nEpOOEI IJIO ~OOIJOOO, iowe; ncpcncvco KOI OEV ~pSE KOVEie; vo IJE OEi. AnOKAEIOIJOe;. D.EV KIVEiTOI <pUAAO, TOOO nou mOTEUW OTI EXOUV KpUljJEI TO nEploTOTIKO IJE Til ~OIJ~O KOI BEv npOKEITat nOTE VO IJOSEI KOVEiC; YI' OUTO nou oUIJ~oivouv EOW. eo ~piOKOIJOI OTO VUXIO TOUe; IJEXPI vc cnoorrcooov TO KOIJIJOTIO nou XPEIO~OVTal. 'O,TI nEplooEljJEI Sa neTaXTEi Kal OE So ~PESEi nOTE. Av 1J0SOIva IJIO EiOll166 167

H MEpa EKEivt) ...

011...

«m an' t~w, onO~n01E ...


wpa TWV avaKpioEwv. npu» tq>lOoa 010 XEiAO<; TOU SaV010U, L~I-IEpa OEV tXOUV xcvsvo KOTI av OEV npolOU

OSOV0I-IOI nOlrwtvO<;,

rirrorc.

OUTE

orrcrquevoc,

OUTE IKaVOOUTE (30-

BpOOlaOE. H KaSIEpWl-ltV'l XSE<;, nou Mvo 111 q>opo nou OEV tVlvav.

OUTE aVaKOU<j>I0'l, OUTE xapo,

poe, OUTE q>o(3o, aAAa Via va XaiPETOl 0 Sa Eivat Kon KaM. srtirmoon uro oivoupa ntpaoE OiVEI10 XtPI. «LUvxap'll~pla)), MEl xwpi<; va ncpouolo ~ OIEUKOAUV0'l, nou

orpcrnvoc

6.EV I-Inopw va rpcvrnottc xoulo Sa I-InOpOUOE va tXEl nou KaTaAa(3aivw

va KaSuolEpOUV. Kon 10 KOKltlA, Kon av olapKat I-IE XOOOUV, noine: va ~la010Uv

PEUOEl 011 I-IE KPOlOVE Kal I-IE cvcxofvouv, aVTt~w OUI-I~Ei Kal-110 KaKOluxia - ouuqxovc T~

EIoaVVEAEa. AUTo

Eivat OTI CUO KaAoi KUPIOI tPXOVlat 10 (3poTO aKao'll-la"iKO

Kat OEV npOAa~OUV va I-IEUAIKO OE I-Ila I-IEOa OE tnc

ola Kat I-I0U KOVOUV noose.

TaOKEUOOOUV TO «0l0K1W<; eppiuuevo» ouvapl-loMv'lO'l KOI omoocrprors

rsropro

Kat

tPXOVlat

rrcvro I-IE n<; OUVOlOTIlTt<; 10U<; - OlPW-

I-Ia~i I-IE TOV 6.IWT'l. nA'lOlO~El OTO KPE(3011 KOI I-I0U unOPXEl Mvo<; KI

VOl-lll-loq>av~ olaolKaoia. TOI 'l cuornpn EmT~p'lO'l TO cvpunvo nOU OEVapVEi, tPXETOI.

Ilo va ViVEI aUTO XPEIO(ETWV avaKpioEWV KOTW ana

al-ltow<; OIEUKPIVj(EI, «~EPEl<; EVW OE oivw xtPI}), Via va aKOAOUS~OOUV 01aU100U0100El<;.

EUKOAa TO

- Kat I-IETal-lEOOVUXTla- I-IOTI TOU V0I-I0U.

«Eil-lat 0 EIoaVVEAta<; 6.IW1'l<;. 6.E I-IE ~tPEl<; ana TI<; Eq>'lI-lEpioE<;, Vlali q>wlovpaq>ia, an' Olav 10U<; towoa I-I0VO I-Ila I-IIKP~ ~I-IOUV q>011'l1~<;». rEAaEI noKOIAiTOa, aAAa tTOI

'Evac; EloaVVEAtac;

UnO-OEIVlla

...

V'lPO, Via va TOviOEl rnv npovoqnxn lOU IKavOT'lla. «Twpa (3t(3Ola

txw

KOVEl Aivo

«Lo~~a, OOUmEq>UAa~a I-lia aKOI-I'l tKnA'1~'l}). Eivat 0 LUpO<;, nou unEp~oAIKO urrotva 0XEOOV I-IE mpouerec, va ~0<pA'10E I-IOAI<; TO xapOul-IEvO<;, ocv Via TO

nou

I-IE (3AtnEI<;, OTO OlPOlO

~I-IOUV OTI<; EIOIKt<; OU-

VOI-IEl<;. lie nOTE avt~atva '000

TO OiXTUL. Kat 11<; vtq>u-

pee I-IEro 0XOIVIO... 0 KaAUTEpo<;OKonEU1~<;». Via 10 TEAEUlOio, ana

KOlavaAWTIKO TOUOOVEIO. «npOKEITat To MEl IlnaKAa~O. «AuTO<;Sa OE~O'lS~OEI 0' O,TIXPElaOTEi<;». KAEiVEI TO OOOU Kat q>EUVEI omoc ~pSE. 6.EV oinOVV'1», OUVEXi~E1. «=EpEI<;, c5EvEivOl aOTuV0I-I0<;,aAAa 0 ElOaYYEAEa<; .IWT'1<;». 6 KOI VEI-lj(El TO

rnv onoorcon nou


Xp~-

O'lI-lOOEUE TO KEq>OAII-I0U' VOI-lj(w OEV TOU rrrcv 011-10. 'Eq>TaOE KOIOTI<; pal-lI-lOlIKt<; TOUyvWOEl<;. V «Evw olo~a~a KOI E~WOXOAIKO ~1~Aia. lOY nETaAoUOa.

orouo TOU, AE<; KOI TPWEI

Otuv
n~VOlva

~I-IOUV q>OlTIlT~<;, olo~aoa

SUI-IOI-IOI Via q>aT KOI I-IE10 TptxoVTa<; 010 va 10 lEAEIWOW. 'OlOV Eioa T'lV

ontn, Via

rcnvlo ... 11 va OOU

168

169

H Mtpa EKEivl1 ...

TTW, orrovorrrarrrpn, EloaYYEAIK~ TOU KaplEpa. «n~ya

Kallia

OXEOIl». KavEi

KPITIK~

rooo XPovla. KaSE <popa nou KavaTE ilia EVEpYEla,


1l0U KaSoTav OTO AatIlO. ME nETuxaivOTE OTO rpcIlE Til TOU rEPllavou npEoBIl. MOAIe; elnE~I. To XElPOTEPO Bp60u Tile; ~w~e; 1l0U rrrcv

Kat OlaAEYEI aAAOV TTPWTOYWVIOT~.LUVExi~EI IlE TIlV Kat OTIlV raAAia va avaKpivw TOV KapAoe;. TO ovouc TOU

pOUKETa OTO orrrn pwoa

"PE au, TI Eivat TOUTOe;",elrro. 'Eowoa OTOOKUAO1l0U». flEV ~EPW av EOW unonuca Kat q>TaVElIlEXPI rnv mo TOV

xav EpSEI TO ljJapla, XTUnaEi TO TIlAE<PWVO.Ta nA~Kal E<puya vIlOTIKOe;. Kat rrrovs llaAIOTa EIOIK~ Eyw OEV TPWW ljJapla TOU aTAavTIKou, IlETaAAa. TEAIKa OEV napaYYEAia.

cvrtnoxo ~ av

EXEI Eva OKUAO Yla va TOV OEpVE!. KaTI oov j)OUVTOU.

YlaTi ExouvE, va ~EpEle;, BapEa «ea OOU xpwoTaw

npooqxrrn EnlTuxia TOU.

npoAaBa va BaAW IlnouKla OTOorouo 1l0U... ». Eva YEUIJO IlOAIe; urropeoo», TOV TTpaYIlOTIKa, TTPOKEIIlETo ~~Tlllla Eivat OTI nave~ouoallE IlE ooTOU AEW, oupnovovroc vou va anaMvw «TI va TO Kavw uepc: ya IlETa OAIl VUXTO». Eivat Kat EKAEKTIKOe;,euek nou VTOUITe; Kat TUpOTTlTEe;TI ruioorov, TOV KOj)W nopo Sa ~OVTIEe; OlaOTaOEle;, TO MOKoAO naVTWe;, OTTWe;

«Eyw Eillat, ~EpEle;, 0 j)aOlKOe; EIOIlYIlT~e; TOU VEOU aVTITpollOKPOTIKOU VOIlOU. 'EXEI TToAM SETIKa OTOIXEia. 'Eva nou va, Eivat va yvwpi(ouv SUllallat KaM, YlaTi EYW TO npOTEIKat TOUe;, TOU ou~uyou Yla TIe; yuvaiKEe; TWV IlEAWV. AKoila KaTI Yla Til opaoll

Til OUllcpopa TOU.

OEV OIWKOVTat». ME KOITaEi va KallapwvEI avaMow

OEi TIe; aVTIOpaOEle; va oou

uou Ss» Ilnopw va nw IlE OIyoupla av ljJapEUEI ~ av


TIlV Eucpu'ia TOU. «Oo <PEPWauplo Eva. Eva to apSpa», oUVEXi~E!. «Tov EXEle;

OTO <pwe; Kat KpivoVTOe; aTTO TIe; OPIYla TIlV OPyavwoll

unoljJlv; 'EXEIOIlIlOOlEUTEi». «Aoroc 0 VOIlOe; TTOU 1l0U TTEplEypaljJEe;KaTw oov

nrov va TOVBPEI OEOTIVIlEe;EKTOe; panE~lou. T

ooruvouoc navvlle;; AUToe;Eival;».


To eirrc auSoPllllTa aUTOe;TOn~pE oTpaBa. «KaM, KaM, Sa TOVEXWcupto Ila~i uou», To ATTOXWPOUVaAAIl j)piOKETat TOU EvaOrov ilia Kal IlE KaSE EIAIKpivEla, aAM KI oAa

ru (ola

IlEVOUV

oop«, Yla Til YVWOT~ Ka-

npocneoooe onux

OTTWe;,Yla va <pTaOEl OTO TOU ooo XPovla

SOO~YIlOIl. 0 flIWTIle; VOlli~w Sa TOIlln~OEl Kat KaT!. Eivat ETOIIlOI, ETTlOTPE<pOUV Ila~( IlE TOV aOTUVOIlO <DwTIl. «KI aUTOe;EloaYYEAEae;Eivat;» pumno. «'OXI,

Kupiwe; SElla. LTOV novo vrlov Tile; OPyavwOIle;. «Ss» Ilnopw va

a' aUTO TO noOTO Kat TO IlOVIIlO ncpcrrovo KaTaMBw

moe ro

KaTa<pEpvOTE

crrovooeoeror

OlIO

EloaYYEAEie;. AUToe;

el-

170

171

H AnoKaAuliJIl
val 0 (»wTIl<;nanaYEwpyiou. ::EKivllOE ~Oll va j.lE npOOTOlEUEI ana VOflIE<;. K0810av j.lE TIe; napa-

OKHat va

OE cnocrcon

EKaTOOTWV. Eow

npoona8Ei

rnv iOla OIOTa~Il yupw OTO KPEEivat crropctrnrn aUT~

uou OEi~EI j.lla cpwlOypacpia rcororrrrcc


«BMnEI<; rn <pwlOvpa<pia;» «Nat» «Eyw Eij.lal. ME yvwpIOEe;;» «'OXI» «'EAa nopo

15-20

~OTI. 0 6IWTIl<; opiorepd OTO KE<pOAI- OEV j.lnopw va KaTOAO~w Yla rroio Myo Kat OE~IO 0 rupo<; OEI 11 8£011 - oinAa lOU 0 nanaYEwpyiou Yla TIe; cvoxoloac, flE TO XaP1l0 Tlrtoro OEV EiTE

XtAIOOTWV.

aAAa~€. Mia OKIlv~ deja VU, oov va TIlV £Xw ~ava(~-

onapec cpop£<;. 'lOla, EiTE flE TIlV napouoia,


TIlV anoKOAUljJIl TOU nopevouoto

nou OE j.lE VVWpIOEe;. Acpou OE KOlO-

j.lE Til j.lHaj.lcpiEOll TOU VOj.lOU. Movo nou TaUTOXPova

Aa~a EYW OTI ~AEnElC;, ana TOV rpono nou nEplEpya(ooouv npiv TOnpooumo uoo», npOyflOll, KOTI. Tov VflKE oov orro

ue

Kat Tile; OUVTE6EV £Xw ovrmo-

rcvpsvnc nOA1TEia<;, avo~ouv Kat Til AOj.lna.


::rWEpw8~KaflE e~OEl TOOO noM 011<; cvcxploac. KonOIOV OAE<; curse 11<; j.l£PE<;, 000 M£Xpl va <puYEI rrpoormoov OXIO, XTUnOEI unouAa aKOj.la KI

orov EKaVE TI<; aUTOOU01OOEl<;flE nAflKOVTO, Via va uou rovkra uou <poflla<; OUYKEKPlflEVfl<; uou movarcr KoiTa~a TOTE EPEUVIlTIKO, YIOli TOV apVflTIKO ~pwa

otcos KonOla aTIYIl~ noM

aUTOV TOV Florrovaopviou eEi v' apnO~EI, EntTieHat j.l£XPI TEAEUTaia aTIYIl~, nOpTO.

Tatvia<;. ME K08E EUKatpia, TO fluaM EOWKI EKEi,coxorrc. «... cptpw

orov Eivat orqv


KaKo<;». TOU uou uou

AE~EI<; ~ cpaVTa01IKEe; EIKOVE<; Kat TTEPICPEPHat

«MIlV TOV ~avacpEpHE aUTOV EOW. Eivat \jJE orn ywvia. 6EV ~EPW, aAAO 11 rropouotc npOKaAEI uro a~oOtaXTIl Ouocpopia.

orn OEixvw», OUVExi(EI, «YIOli auplo


va OEl<; <pwToypa<piE<; Kat... », OTIlV un08EOIl, Mou uou TO~IOEUEIornv

8a oou E~IlYEi rmvtc,

To (flTOW j.lE acpEAEIa ana TOU<; OAAOU<;,j.lOAI<;£OTPI-

Olo<popa, aAAO TO fluaM Bu8i(oflat

cxoovovroc

TaUTOXPova aij.la, KI

6IwTIle; £flEiVE TEAEuTaioe;. 0EAEI KOTI va

TO O<PUYflOuou ouvaTO OTO Xwpo, onv aTj.lOflllxaV~, EVW napaKoAou8w flE an08Ela j.lla orovovc nou nEpl<pEpHat ueoo aTO uvpo TOU j.lOTIOU. «...

TTEI. Byo(EI j.lla KOPTO nrro TO TOmOKI Kat uou Til OEixvEl. «To ~AETTEI<; aUTO;TI TTapaTIlPEi<;;». 6EV flnopw xapaKTflplOTIKO va ola~oow av8pwnou,

aUT~ fl KOPTO, ~tPEl<; TI Eivat aUT~ fl KOpTa;». MIAOEI flOVO<; TOU Kat Kaj.lapWVEI npOKaTa~oAIKO. «EiVat KOPTO EAEu8Epa<;. Evw

rinorc. 61aKpivw Konw<;


aAAO OE CPUOIKO fl£YE-

urmlvco OE OAa ro 8EOTpa


Enioaupo». AUT~

80e;, 80AO Kat napaflop<pWj.lEVa,

orov KonOlOe; ~pi-

rnc

EAAOoa<; OWpEOV. Kat aTIlV

OinAa OTOJ\IYOUpIO ...

172

173

H Mtpa EKEiv'l...

Apxtc;

OEKOETioC;

TOU "gO xtpa TOU

El.lnOpEUl.la '1 I.lETaOOO'~ T'1C;' 1TOU EUTUXWC;,OEV 1.l1T0pOUV,TEAIKa, va rrepioploouv KOITaw O'TOV rrlvcxo OinAa tva
I.lE

NOrH. Ka8E

H OlaXEipIO'~ T'1e;, 01TAO ore OUVaO'T'1. KOI TO rno

aKpI~OnA'1pWl.ltVo

TIe; ~a81.l0AoyiEC; TWV ypaO''1I.lEiwl.la, HI tOwO'a

rrnov
tp8w

YnapXEI
O'E

on

npsna

va KaAa-

O'UVEVV0'1O''1 aAAO ovouc, Kavova

Ipouucrelc. lie
E~ETaO'E1e;

noiouc
8paia, 00'01,

OIKOUe; I.l0U
I.lE

AOyoue;,

rTO KaTW KaTW, 01 O'nOUOEC; 1.l0VO TIC; nA'1POUV onv

EivOI CIKaiwl.la KaTa

OAWV. nOU TO aO'KOUV, ~E~OIa, <j>TUVOVTae; ail.la,

OIKOV0I.lIKEe; npoOn08EO'E1C;. ::EKiv'1O'a O'TI1V KaAwv EKTOC; orro l.laYEia TOUe;. Bptoxoucn
I.lE

nxpocrnc

TEXVWV. 01

8ETIKEC; EmO'T~I.lEe; ouux, EXOUV KI aUTEe; Til

TI1V 1TpaKTIK~ a~ia, 0'10

nOAUTEXVEio, 0'111 I.lIKP~ ai80uO'a TOUe; I1AEKTPOVIKOUC;

TO TEAEUTaio TOU onoxrnpc,

174

175

H MEpaEKEiv'1 ...
TifJ'1aa T'1 OiljJa. KI 0 <pOPE<;, Eivat
cvunocopoc,

unOAOYlaTE<;, rrou aT'1 (W~ OiKEUa'1, TOV one

0PXlaav

va

Ela~oAAouV

OOVafJlKO TI

fJOAuafJEvo<; aEpa<;, nOAM<; noaa aKouniOla <pTO-

ucc, napaT'1PW TOU<; <pOIT'1TE<;, T'1V E~E1-

«rrcueorouo

T'1<; yvWa'1<;. rE EKnaiOEUa'1, ana

Sto-

VOUVE aT'1<; ljJuX~<; rc ~08'1, rrou 01 ata8~aEl<; K08E aTlYf.1~ aUAMyouv Ka80pi(ouv uoore TE<;, 0 xorrouc
cvvorc, ovonoiptcoro

<pEPEI, ovcpurneum, TOV aypOllfJaTO, nou

KanOIO<; fJE

npooopuoouevr] EKEivov

aVE~EAEYKta· KI auto Ila<;.

aTO TEAO<;

aVOYKE<; T'1<; cvoooc

T'1V unap~~ 8ufJaTa oe

Ilooo EUKoAa oupo01 ape01 apxaiol,

KaTEXEI O,TI aKpl~W<; TOU Elvat olOaaKaAia<;, rrou npo~oAfJoP<pwall aav

fJE TOV KatatYlallO

nAIlPo<popia<; Kat eixovoc, K08E Em~ouM.

uvcvxclo Yla T'1VEm~iwa'1;

napaT'1PW TOV rporro AEI

noxrnouoc,
pa8ullia,

O,TI Eixav KataKT~aEl

rnv KaTw8uvofJEVIl
Yla

rqv 10aVIKO-'
ouootopsua Yla

EXOUV nE80VEI. AUTO nou IlEVEI, '1 anaAAaYf.1EV'1 ana

tEP'1

EVEPYOU<; KatavaAwTE<;' nou

11 laTOPIK~ A~81l, 11 E~E10IKEUIlEV'l

aOIOKplTa aTEYVE<; nA'1po<poPIE<;, aOla<popwvta<;


unopsl

rn Ola-fJOp<pwall. TI o<PEAo<; urrope! va EXEI, nooo


va ouvaopepa aAM aTO covoso fJE 0lE<p8apllEvo KonOIO<; IlE nA~~ EaTW aKaAa<pll80<; yvwaEwv, Mnaivw P'1fJEva. Koallol, napo

Eivat TO naVEmaT~1l10 opaYE Torroc aUVOVT'la'1<; av8pwnwv onou EKKoAaTTT~plo KOIVWVIKO xp~mfJWV moe 0 xwpo<; TO ouotnuo EaUTO TOU, TO IlEPO<; onou Ev80umaafJ0<;. naTi ooo

vcoc T'1<; A8'lvo<;;


nOAITwv; 'H cvoncpcva fJ~TOV

fJE KOIVOU<;aT0XOU<;;

AIEPYIlTOxapaKT~pa; aTO all<P18Eatpo, KOITWVta<; yupw

KOIlTTTETal 0

vecvxoc

Ilooec rrcpcorcoe«; rrooor Ola<popETIKOi nooot ov8pwnol KI ouux; OEV napaTllPW


xoouoOE fJOVO O,TI E1Tl~E~atWVElTil aKEljJIl fJOU ma OTI KaTEXw T'1V aM8Ela, OIK~ uou UljJWVW

unoPXEI EaTW Kal fJia aniYla aAAay~ 8a IlE onou-

8a TOU, K08E EAniOa Kat npooooido O~ 0 EX8po<;, va

1l0VO O,TI TOIpIO(E1 aTO OIKO uou

napallEVEI (WVTav~. Ooo KI av npoorrosa

~AEnw napa Kat otvoupoc tEiXIl, (wvta<;

KOVEI K08E OIE~OOO va <paVTO(EI

ouromc,

usoo ern

rrpuvunnxorrrro.
va fJE Olallop-

ME an08E1a Kat anoxauvwall, aavoAoya <pwvouv Tuxaia,

a<p~vw nAaaTo ~ Su-

OIOYKwllEva auvata8~llata

waTE TO unoauvEi0'1TO, rrou

llE:aW

ourov aVTIAall~OVETal TOV xoouo, va ro urropplrrra ~ va ro anoOEXETat ETTl1ToAataKI ETm avoAoya va


Ka80pi(El Til aKEljJ'1, OVOU,va KatEU8UVEIT'1 (w~. T Ana Eva aKoumOoKI npiv rrou EiXE TO VEPO, rrpo177

176

H MEpa EKEiV'l ...

nEMnTH

11
To rV~OlOV T~~ Ynoypa<p~~
a'~

01 fUfPYEU:C; H IJEpa KUAaEI apvo. pkrrpoi Bsportelo. tip8av yupw .yla ~Eva 0(.l.llJaTO an' rc Houxla. Move 01 0q>8aXxcnoro Til

XIVO TO npwi.

BvoXav

1J0TIa Kat 6polJoMV'loav

OTa EIK001 KoXMpla. KovTEuEI IJWIlIJEPI.

01 Suo OKIc.c;-

q>uXaKE<;K080VTat orrevcvrl Kr), aKlvIlTOI.

1J0u, IJEOa OTIlv EVTaTlnETlOUVTOI ~aq>vl-

KOop8101 ana OE~aOIJO.'Hp8av 01 uvoxprrec, «nw<; nca 'l uvsio OOU;»PWTOEI0 b.IWT'l<;. «An' O,TIAtEi 0 orocrnvoc, «Mnpo~o, IJE noM oXo Kat KaMTEpa» KaA6.! KoiTa~E va 6£1<;», IJOU XEEI

norpxo uq>o<;, «wu xolrc va YIVEI<; KaAa Kat T' 6.XXa 00' to OE uoc, ea OE ~0'l8r)00UIJE EIJEie;.'Eq>Epa Kat TOVOIJO,ornoc unOOxE8'lKa». AvoiYEI TO xapTlo TaXr)~E1 nox fnlVO'lOll ~EKIVWVTa<; IJE Eva lJaKpOOKE«i-

Me; XOYU6pI0, nEpIOTpEq>OVTa<;TO 8ElJa, WOTE va KpmOEI oro XEpia TOU rn GTIl VEOTEPll VOIJ08ETIKr)

IJEvaMTEPll

roroolo. Kal nov

178

179

H MEpaEKEIVfl ... To rV~(Jlov Ynoypa<p~~ a' T'1~ o<pEiAEI OA'l TOU T'lV ETiiTUxia; LTa EUEpYETIKO IJtrpol

VEXl(E1 cnronroc ~p8E all· .. », «To IJOVO nou


poe

0 flIWTIl<;. «npEnEI va unoypaljJE1<;, va unoypaljJE1<;. . . IJla anM KaTa8Eruamo-

«...

Ta lao~la...

'CAll

11 ioroplo»,

MEl

ao~apo<;, OEV EIVat

11 wpa

«eivrn va <PUYOUIJE ana ro EUKOAO.LTOV EIKOatE<pTOXPovla OE 8a


neooov

lao~la. . . AAM

rrpurro ~a81J0 8a tXOUIJE ~aplt<; noivec,


xwpi<; xoulo aUAAl1ljJll.. . KaTaAaaTOV ;A.PElO nOVo aAM

XPE10(ETOl», aUlJnAIlPWVEI 0

«Tov souro fllWTI1<; TO

aou ~01l8a<;. Kl EIJEi<;... omoc

~alvEI<;.. . Kat OTO OEUTEPO, OTO E<PETEio,01 noivsc 10laiTEpa. Movo IJnopOUIJE va EAni(oUIJE Yla lJia <popo lao~la, IJllv aVllaux~aEI<;, unapxouv Ala. 0a EYW npOaWTIlKO, nou Kat 1J0AIaTa, mElo~ tva 8a YPOljJW EYW IJla cvoeooo, AtEI OTI

IJE,KOInavw Kal KaTw... ».

npooneovoa, aav va IJIlV cxouos. nooac KOI ro aOIlXa EUEpYHIKa


ITOXla... », Ooo «0a EKavE "AYTOr 1J1MEI, allKw8Ei<;

«. . . Ilou olJw<; npena va Em~E~OlWaEl<; «n OTO 01KaOT~plo, waTE va IJETpa. 'ETaI EYIVE Kal ornv

IJETa tva otopo aUIJ~ouaTO unooyoum

"eo» 130~8IlaE<;".
- IJE naTOEI

tXEI all Kw8Ei Op810<;, EXEI eoovreoa.

OAa aUTO, nou MIJE EOW, Eivat

evdmtov oXwv KOI 8a nac


paKoXou81lall, AYTOr

rnv na-

lJuaTIKO, Via va IJI1 IJOU TUXEl rlnorc

oOllyouaE

TO OiKUKXo, AYTOr IJnaXapiva KOI

uurodvrrro Kat. . . ov8pwnol EiIJaaTE - 8a EVIlIJEpwaw uuronpoodrrno; Kat EYVPO<pW<;TOV npoeTOV ElaaYYEAta E<pETWVKat 0a AtEi TOU<;ypoljJw OTI "EOU YPOlJlJa Yla TOV Yla TOV npoEopo KI tva 8a flIKaloauvll<;. ypoljJw nou

nornce Til aKavoaXIl"»·


'EXEI avaljJEI, OTPI<pOyupKEI aav OEixvEl oE~la aP10TEpa IJE TO oaXTUXo, IJE eopc, ro IJllxaV~lJaTa TIl<; EVTaTIK~<;, aav va EivOl KaTI1YopoUIJEVOI. «AXM OIYO. «TEXo<; novuov», T' oXXa co' ~Kouaa ~E<pouaKWVEl Kal Ka8Hal,

OpO TOU Apaou nayou, TOV unoupvo ~0~8'laE<;". 0a KTIKO avaKplT~, 0a Kavw olKaaTIlPiou I3t~ala

roTOU

OTI "Eau ~0~8IlaE<;". aUTO

roosc

IJEPE<; OE ~p~KaTE

KavEvav», A£W

Kat IJla uvooopc

OTOV rrpdrro ~a81J0, nou 8a MEI...

«vro

anaVopEU£Tal, aAM

8a TO KOVW crurrc, 8a

TIlV wpa aUTO nou npOEXEI Eival va unoypaljJEI<; Kal

MEl OTI "Eau ~0~8IlaE<;"». napEIJ~aivEi 0 rupo<;. «0a tXEI<; ~0~8E1a OIlAao~ Kat novw nt(1 Kat KOTW an' TO Tpant(I, «Kat nw<; 8a npooespac an' TOTpant(1 Kat KOTWan' TOTpant(I». aUT~ Til ~0~8E1a;» an' TO rpcKQTOAa~E<;;Kat novw

ro oe lJa<;.=EPOUIJE EIJEi<;».
Til M~1l «unoypaljJEI<;» lJa(i lJ~nw<; 8a 'npmE... A£W lJ~nw<;... IJE

ro enoTO'

KoXou8a Kal KOTIcvreoocce IJEaa IJOU. «NOl, aXM... ~E~Ola... EE;». «Tl; AtYE, IJIl VTPETIEOOl,EIJEi<; VI' aUTO EilJaOTE ~EPETE,va... Av aKE<pTIlKa TO ~paou...

emrpenere

au-

180 181

To rV~OlOV Ynoypaq>~~ a' TI1~ _

~OW,va OE~O'1S~OOUtJE». «Nrpenouor aAM ... AiVo.. . va... va tJ'1 coc TTpoo~oAw, <Duyav tJETO KatJlo TIe;evunovpceec «Eyw EivOI OKET'1 KQTa01po<p~, lJJEUTEe;,nOuA'1tJEVOI, orrou npoM~ouv, ETTElYOVTWe;VIa wpa. 0

AVTlPPriOEIC; OOllviEe; KQI ETTlOTPE<pOUV va tJE rrpoetouicoa VIa

urpnoc Sa

'npETTE ~EpETE... OIKrlYOpo». ... TO elnc KI atJEOWe; KPUEAaT~pla, nsoov novw

TPEtJEI '1 ljJux~ uou aAM CPT'1Ka tJETOOEVTOvl. nETOXT'1KaV OpSIOI oov

LUpOe; KoSETal OTO TpanE(oKI,

EVW 0 b.IWT'1e; avaAatJ~ovEI cvcxploac,

uou
«TpEAOe; EioOl; TI Sa TOV KOVEle; TO OIK'1VOPO, au-

OKE<pT'1Ka», ~EKIVOEI, «OTI nptv

apxiooutJE, EPSOUV

npEnEI va uoc unovooipouv

01 YIQTPoi tJla ~E~aiwo'1

rot

OTI EiOQl OE SEO'1 va OWOEle; KaTOSEO'1. 0a EOWva T'1V unoYPOlJJouv tJnPOOTOoOU». «KOI 0 OtJOU». «nOIOe;, aUTOe; nour')pSE TOUT~oVElou;».
Korrua

.axaTpEUTOI, uovo .TOVE. 0a «0a O1a KavoAla, nopouv

T'1V TOEn'1 KOI TO TOtJOPI TOUe; KOI01.01 TI yivETOI EOW IJEoa»

OE ~VOAOUV OT'1 AlavlK~ Sa tJoSouv

OIOIK'lT~e;», outJnA'1PWVEl

LUpOe;, «Sa

unOVPOlJJEI KQI 0

OIOIK'1T~e; OOOAOU TOU EuaVVEAIKQI KOTW; 0 OIEUSUVT~e;

aUTO TO TEAEUTaio EiVQI OIKO TOUe; npO~A'1tJa

TIe; KaTOSEOEle; Kal Sa TIe; nouA~OOUV O1OUe; O'1tJOOlO-

KOtJtJOTI KOtJlJOTI OT'1 O'1tJonpaoia, ,ypocpoue;, Sa yivouv <pEly-~oMv.

TO Ta~ovl

va SUtJ'1SEi Yla Aivo Kal tJETO «lloioc A,

»KOI ucrepc, tJ'1 v0tJi(Ele; OTI unopsk va ~pEle; 01K'1YOPO, ~EpEIe; TI AE<PTOEXOUV 01 OUYVEVEie;TWV SuIJOTWV; Eival 01.01 TOUe; tJQTOWtJEVOI, '1 a<ppoKpEtJa.

onovrca,

VEAWVTae; tJE u<poe; (a~oAIOe;.

OXI, 0XI aUTOe;, OXI, 0 OIOIK'1T~e; EOW OAOKA'1POU TOU EuaYVEAIOtJ°U». nOVE VIa va TOUe; <pEpOUV.b.EV ~EPW av Eival KaAO ~ KaKO,aAM VIa va TOAEVE ~EPOUV curoi, ... KovavE 000 WpEe;, tJEXPI nou Bpouv yaAAIKo. ~avopXOVTal KavEvav. 010 tJOVOI MOAAOV TOUe;. b.Ev KQTo<pEpav va

.L' onoiov KQI va nee Sa TOV TTA'1PWoouv KQI Sa oou


T'1 <pEPEl T'1 XEIPOTEP'1 OTIYtJ~. Av SE~ va aKOUOEl~ tJla oUtJ~ouA~, OUTE OTO OIKaOT~pIO OE Sa Eow OKECPTETOI0 xpEla-

orek

OIKIlYOpo».

b.IWT'1e; Alvo ... u<poe;.

«Movo OTO TEAO~ T'1e; OiK'le;, Yla va (IlT~OEl ro EUEp-

orpupove aM
nE(oKI.

LTPWVOUV xapTlo

rpo-

VETIKO usrpc» KOI TO vupi(EI «AKOU va coo 'OAa T' oAAa 00'

nOAI OE mrrpuco

nw, EOU va KOITO~Ele;T'1V uvao

oou

«b.ESa 'pSouv 01VIQTPoi KI 0 OIOIK'lT~e;;» «'OXI, OESa 'pSouv» «n~PQTE T'1 ~E~aiwo'1;» «b.E xpElO~ETal», AEEI 0 b.IWT'le;. «01 VIQTPoi T'1

rc OEucc, ::EPOUtJEEtJEie;».

182

183

To rV~(JIovTIl~Ynoypaq>~c;_a'

OOUAEIO TOU<; KI EIJEi<; Til OIK~ uoo, Kat OUlJrrA1lPWVEl Til YVWaT~ oUlJl3ouM: <DEPVOUV aTO TparrE~oKI naVE «01 KI EPXOVTOI. «Eou KOITO va yiVEI<; KOACt Eva <pWTIOTIKO, KapEKAa, TI<; 0llIJEIWOEl<; Kat T' OAAa 00' TO OE uoc, =EPOUIJE EIJEI<;».

«A<; EpSEI TOUACtXlaTOV va Til ow PIOOEUOUV» «'OXI, l-1aTIKO ~

Kat T' aAAa rrs-

urropetre va rrEiTE 6,TI SE~ETE, apKEi va eloou MIlV rrac xovevc OUvSIlOE 130l1S~00UIJE. Eivat Kat KOTI ool3apo; N'

Vat IJOVO Yla TIlV uvao I-1ETO OE Sa va OlappEUOEl.

~IWTIl<; ovotva

rtnoro crro ro UrrOAOl1Ta EOW IJEOa, YlaTi


IJrrOpEOOUIJE va Kat va oou rrw

Kat 1J0VOAOYEi0XEOOV rpovouotcrd.

vmrpol. .. til
IJEOa 0

OOUAEIO tOU<;. . . KI EIJEi<;.. . Til Ilcrrcvaopvlou Kat IJE mova

IJUOTIKO. ~EV TO ~EPEI KaVEi<;, KaTOAaI3E<;; ~EV nperra aKOU<; TI OOU AEIJE, YlaTi

OIK~ lJaa<;<;<;<;». MrraivEI KOTlljJUXOOWlJaTIKO. «AUTO<;TI SEAEIEOW;» «ea ypOljJEI TI<;KaTaSEOEl<;» «~EV TOV SEAW, Eivat KOKO<;.No <pUYE I» «Ma OEV urropsl va ypO<pEI 0 aTPaTI1YO<;, Eivat rrOAACt.~EV TOV AurrOOat; eEAEI 130~SEla» «~E ~EPW, <pEptE aAAOV. AUTOV rroAU KaKO<;». MouACtpwoa rtrrorc», MEivav A.iyo Sla;» «EAAIlVIKO, YlaTi;» «EiOat TUXEPO<;, TI1V rr~pal-1E TI1AE<PWVO Kal EPXEtat OE Aiyo, aAACt Sa I-1IACttE IJOVO EAAIlVIKa. ~uvaTo Kal KaSapo, svoc svoc, OXI Xal-111AO<pwva, VTO~EI;» E KOKaAo. KOTI atyOlJouPlJoupi~ouv, Kat

srot rrou EYIVE<;, 1-111 v<?I-1KEI<;


Sa poe EXEI<;

OTI urropek va <PUYEI<;crro 'ow Kat va KOTOEI<;0' Eva

onotoorptors

Ka<pEvEio ~OUxo<;. nOVTa

avoYKIl, ooo XPovla KI av nepcoouv», <DovTO~Ollat TOV EOUTO 1l0U OE Kallio Bouvo, E~a<pavIOI-1EVO crro o apmyo<; npoodmou

rpunu OTO
Yl1<;. TETOla 1J0UTpa ElllTlOTO-

~E<pTiAa Kal 1J0AIOTa va I-10U TI1V Tpil3E1 oro TIl<; aVTITpOIlOKpaTlK~<;! EXEI nOOll OUVIl IJrrOpOUOE va

Se» TOV 8EAW, Eival


avorro&<;.

one

<paplJaKEUTIKE<; Kat 0XI

rrdvco

EKEi rraipvw

I-10VO IJESOOOU<;, WOTE va

I-1E KaVEI oeoovvoponcvo

«Kal SEAW va Ow

rnv AMSla, aAAlw<; OEV urrovpnqx» ro uo-

KI EYWva KPEI-10l-1ataKOl-1a crro rrovw TOU.

(EUOUV oAa vpnvopu Kat <PEUyOUV.

o
'Exouv rrpwTa svoc rrpOOlva, IJEva, oov rma va aTO <pEPOUV IJEOa 0 rupo<; coiorepc oov va coaovoc

KAaUO(YEAOC;

...

upvorapc I-1rraivEi 0 rupo<; uovoc TOU.


IJIACtTE IJE

«~EV IJOU AE<;, OE no«i YAwooa

rnv AAi-

rnv AAiSla.

Mrraivouv OE~IO KI

I-1E TOV ~IWTIl, KPEI30TI. 'EpXETal Til vruoov

evoc

VTUI-1EVI1 OTa IlE crroorapcoEVW 01 iOlol

rr~YatVE OE XElpoupYEio,

EXOUV KOVEI

rnv EVTaTIK~ Ka<pEvEio. 'Oorrou va <pTO-

184

185

H MEpa EKEivl1 ...

To rV~(J(Ov ile;YnoypQ(p~e; a' T _

OEI 8inAa VEUOVTat OEXOUV.

1l0U, ~01l~ap8KETat

coroucrrrrc

Kl an' IlE npo-

perm, EVW 0 Lupoe; IlE TOV f1IWTI') npoonoaoov


lla(ElVouv, va otooouv O,TI npoAa~OUV. aKaSEKTOe;,TI')VTpa~aW an' TO llaViKI. «AKOU.. . TO cprorspo XEPI usrpca

va 10

TOUe; Suo, nou nAEl08OTOUV IlETa~U TOUe; aTO va nat-

Eyw OUVExi(w IlEXPI TI')V nE-

nooo KaAoi Eivat Kat nooo noM smoue, E; Movo

«Kat onox Eillal GAAa ro

Yla TI')V uyEia va

oou

11mI'), EVW TO 8E~i OTa!-lOTaEI OTI') f1EuTEpa», AEW Kat YEAaW !-IOVOe; !-IOUoov I')AiSIOe;. «TIEVVOEie;;» «Mou AEinouv

f1UVOTaKat KaSapa». a<pl')pl')IlEVOe;. npoonaSw urmo OTO cnaoo, XaIlOYEAaOW, IlEiVEl 1l0U 8EV aKoAouSOUV. 'Exouv aVOIXTa 81anAa1O,

ro rplo 8aXTUAa. npoonaSw

va

Kap<PwllEva

rpouov-

OTOnw !-IErporro, Movo vro TI')Vuvsto» «To ~EPW, 8EV nElpa(EI. rrec !-IOUTI OOUKaVOUVE» «f1E !-IOU KaVOUV AUTo EiVat TO AlYOTEPO,

,IlEva TOOO, nou vOIli(w f1Ev UnapXEl ipl8a, TO ncvouevo

011 nEplypa<pOV101 IlE ywviEe;.


IlE Kallia

EXEl ~ESWPlaOEl, EXEl O~~OEl, Kat

XallOYEAO 8E OUIl~I~a(ETat
1l0U.

rlnorc. AUTOi 01 8uo KaAoi KU-

£K<ppaOl'). H lVUX~ 1l0U Eivat TOOOa8Ela! H AAiSla EXElorcoa 8inAa 4Jaxvw OUVatOS~IlOTa va
«Aoou SEAEle; a KAalVEIe;, IOTiYEAae;;». v Y

PlOl8EAOUV va !-IE~Ol')S~OOUV» «AUTOi;» ME KOlTaEInAEOV!-IEOiKTO. «NOI, va ~EPElC;0 Myoe; TOU aTpaTI')You EivOI OUIlYla va ~OAatO. O,Tl na, Yla TI')V uvao 8aXTUAa, uou OAOl ()"ou(a. AUToe; !-IOU arre ro VEa !-IOU. OAO Kat KaMTEpa. Kat vro 10 EOWOE TO XEpl. Eou nwe; TO '~EpEe;;».

ana ~pw

TO napEASov

,maOTW. npoonaSw Ilaow Yla Mo»,

Ol')IlEio ma<p~e;. Kpu~w

TO 8E~i XEPI KClTW ana TO OEVTOVI, va TI')V npOETOl-

ro 8aXTUAa nou AEinouv.


nEVTE

Mou KaVEl EVTunWOl'), YlOli EYW TO E!-IaSa rrpiv Aiyo. Kat


1l0U

«napaYYElAa yVWOl') Kat nuvuco, «Lou pixvouv

unopsc

<pEpav 1l0VO

Hrnv KI aUTO IlUOTIKO. «LOU piXVOUVE <paP!-IaKa, nperra va KaVOUIlE

AEW Kat OKaW 010 yEAla. ME KOlTaEl IlE crro<PaPllaKa 010 lla1la, 8EV ekxn ~SEAE va £OU, na,

«m, va <PUyoullE orro '8w va nallE OE KavovlKo voOOKO!-lEio» «OXl, !-IOVO KOAMpla nEe;!-IE TO OTPOTI')YO» «Ei8Ee;, Ei8Ee;;» nETlETOI 0 La~~a, rroiov ayanae; mo noM, OOU;» f1IWTI')e;. «lio nee Ilae; TO LTEAIO ~ TI') uovc uou ~a(OUVE. MI')v ovnouKat Sa na!-lE 81aKoXEie;, OE Aiyo Sa ~yw !-IE TO KaM

Tl TOUKaVaTE, aUTOe;8EV Eivat 0 "AuTO. 8EV EIl<PaVIOl'), nou

ovrpuc

1l0U».

ave. ro ucno
IlnEp8EUEl Xa~pa,

oou",

aAAa Eivat TOOO 8UVOTO TO OOK ana

TI')V OAI') 1l0U OUYXWVEUEI TIe; 8lallapTU-

ro MYla,

nporcoac.
rivETal ilia IlIAaVE OAOI l1a(i,

186

187

H Mtpa

EKElvI1 ...

«To I:TEAIO. MOAIe; ~Vw, '<ITa <D6poaAa»,

9a

TT61lE Ila~l

OlaKoTTEe; Ep9E1 Kat

OKEq>TOllat Via AIVo, «9a

, 11 AAI9Ia»
«TI VIVETat EOW IlEOa, TI TOU PlxvETE OTIe; q>M~Ee;;». Elver, q>EUYOVTOe;, TO TEAEulalo .~EOTTaOlla <ITl1v OAIYOAETTTIl mloKE4JI1. H AOYOllaXla IlE TOV ~IWTrl, OTTWe;tlla9a aPY01E-

lVuXOTp6na

pc, OUVEXIOll1KE010 0160P01l0.


«ea TEpa» «KI EOU va Moa». ATT6vTrlOll crro larravioa, OTIe; 6IlEaEe; Kat EIlIlEOEe;aTTEIMe;'EAAl1va EloaYYEAEa. Il'lV ~Exv6e; OTI ~PIOKEaat ornv EAOOU aOK~OW OIW~'l, TTpOOE~EKaM ~Exv6e; 011 OT'lV AIlEPIK~ TI 9a TTEIe; EIVat XEIPOMEoa oE~aETiae; TOU '90 Tllv TTOAIl TE1010 TPEE~W. Kat Il'lv

OITAZn

K6TW T'lV aTTEpav111 A9~va. uolpcoe OUTE Auxv6pl.

TWV q>W1WV, TTOU ro

OTOV KOOIlO Kat

OEV Kp61'lOE

Tr 9EAW 0' tva

~OU'lTO, TTOU 0 Ka9Evae; aKOUEI 1l0VO 111 q>WV~ TOU; Av TTEIe;KaAIlllEpa OE K6TTOIOV 6YVW010, etom Me;. Av TOU XalloYEMoEle;, Tpa~6 ~AETTEI KaxuTToTTTa TI 9a

TOU ~IlT~OEle;. ATTOIlOVW0'l. KI 0IlWe;, 0111 OiVIl Tile; TTA~90e; av9pWTTWV. 'Hp8E 0 Ka9tvae; XWPIOT6, EIlTTOPEUTEi tva Kat KOlvwvia OIOYKWOE KOll1l6TI ava~IlTWVTOe; OOUAEl6. Na 010XOe; TTOU KaT-EXlI0E ilia ouro axav~ TTOAI1. Mia

Tile; ~w~e; lOU Yla Eva KaAUTEpo aUplo. 'Evae; KOIVOe;

coouueroo
10TE,

TTOU, uoipolo

TTOU 11lV EVWVEI Eival

11 OIKOVOIlIK~ ouvaAAa-

y~. H aVTOAAay~ EIlTToPEuIl6Twv Eivat '1 Ka91lIlEpIV~ OXEOIl IlETa~U lWV av9pwTTwV. H a~ia lOU xp~llaTOe;, o Kuplapxoe; 9poKEI aq>EvTI1e;, KIVEi 10 V~IlOTa' 10Ue; ouvcIlE ro EYWIOTI~ 10Ue; OKopTTKEl, av6Aoya

189 188

H Mtpo EKEiVtl ...

l!JuXOTpOrro

KO TOU OUj..Iq>tpoVTa. Ano

noo

aVTAEi, nwe; anOK"to

aVTloTolxi(ouv Eq>~j..IEPIl oo~a

~OUAEUTEe; j..IE aOTEpEe; Tile; TI~L aYKaAlo an'


j..IE

aUT~ rnv E~ouoia; KaTIlq>opi(w npoc TO KOAWVOKI. 01 OpOj..lOl, 01 XOI, OE uro cruooqxnpo Eival TplKoKla, ouvEiOIlOIl.
rrcvo;

Til ~ia Tile; E~ouoiae;' TO TOUe; OUO aOKEi TO ap-

rol-

10XUPOTEPO aq>poOlataKO.
6.EV

anoTuXllj..lEvOU rrnvnvuptou aKiVIl10 xaj..lOYEAa.

~EPW noioc

KOTaKAUOj..lEVOI j..IE Kpua

XatOTEPO mOYYEAj..Ia, O1OV 01 npWTOI npoovouv OUj..Iq>EPOVTaTile; E~ouoiae;, ~mOUAWV1Oe; Til Aa'iK~ EVTOA~, anOSETOVTae; TIlV E~ouoia Tile; OIKOVOj..lIK~e; oAlyapxiae;, EKOioOVTat 0' LE aAM 01l0~ TOUe; aOIOKpITa, EVW 01 OEUTEPOI npocvouv

ro
Til

aq>iOEe;, j..IEyOq>wva. EKAOyEe;. noonOToAIl

cov-et-

ooc aywvae;, nOOIl ~ia, vto va EYKAW~IOTEi 11 KOIV~ nooll

nxourou yla va XElpaTile; AUT~

OTa nooro

YWYIlSEi 11 ~OUAIlOIl Tile; nAElolJlllq>iae;. H Mvaj..lll £1xovoc, 11 TIlAEOpaOll, f:IOXwpEi OE KOSE orrrn avSpwnwv TO KOTaKoSI EXEl TOV npwTO Myo.

«n TaUTOXPova

aUT~V «£TIi xp~f.1aOI)}, f.1E aVTOAAaYf.1a an' TO yuaAi, TO I-InaAKOVl, VTU-

Kat aOElo(E1 OTIlV lJluX~ TWV

E~aoq>aAIOI-iEVIlEKAOy~,nOAITIK~ KaplEpa. AiYEe; f.1EpEe;, I-IEVOI ro KaM I-Iae;. LTa ypaf.1f.1EVO, nou TOUe; npooumo, OUf.1nAIlPwvouv OIEKOIKOUVTIlV lJl~q>o TOUe; 6poue; f.10VOI

rnc,

KaTEUVO(E1 TIlV nvovc-

to TanEiVO EVOTIKTa, anOKOlj..li(E1 TIlV KpiOll, TISaOElJEI Kat «ounO~I~O(E1. Til AOYIK~, OIEYEipEi T£USUVEI Til ~OUAr')OIl, KaTO Tie; EmSuj..IiEe; Kat opE~E1e; TOU KEq>aAaiou, aYKIOTpWVOV1Oe; TO vou Tile; «orno aloSIlTIlPlaK~
cnouoveon,

xrnon,

XEpia TOUe; AEUKO XapTi, OUf.1~6AaI0 uno-

OTIl

OIK~ To

TOUe;. KI anoq>aoi(ouv

ovri Yla f.1ae;, lJlllq>i(ouv voOUI-I~OOEle;. T' aq>EO,TI oncrtnooov

rnseopcon.

I-I0ue;, KOVOUV oUI-lq>WViEe;, urrovpoqiouv 'O,TI EUVOEi TOUe; orrovoopec, ea PIOKOPOUV

TOU AaOU», Kat

01 KavaMpXEe;

«xaAaOj..lEVIl 'EVTOVEe; aVTIYEAla ana

~OTKa». nOloe; Sa j..InOpEOEI a uoc AUTPWOEl; v KOSOj..lat yla AoyiEe;, Konolo unoxSovla TpanE(1 mo
OTOV

VTIKO TOUe;. AuTO! Sa KOVOUV, uoc AtVE, mEvMoEle;.

Kaq>E OTIlV nAaTEia. xoxava, nEpa, To cepe.

TpaVTaXTO

ro KEq>OAatO TOUe; yla TO OUf.1q>EpOV TOU OUVOAOU. EKTOe; av aUTO.. . OTaI-lOT~OEl va TauT1(E101 f.1E TO OIKO TOUe; npoocornxo OUf.1q>EpOV. KTOe; E OV 01 AOYIOTIKEe;npo~AtlJlEle; vto TO OUI-lq>EPOVTOU cnpcoonoo KEq>aAaiou npOOTO~OUVOAAO. TOTE0I-lWe;Sa EiVQIapy6.. Eil-lQl Kupiapxoe; Tile; lJl~q>OU f.10U KI aUT~ KOVEI TO yupo Oil,

EKTO~EUOVTal KOSE TOOO AE~IMYIO TOUe; unoon~

npOKAIlTIKO

AWVEI maYYEAj..IOTiEe; poorporrouc 6.EV EXW aKOUOEl mo usnomon TI va rupi(w... YWV, nou npOoTuX!l, TWV npaWOTWV, (IlTOUV TETOIOI rurrot
npooerro
OE

KOTI XElpOTEpO. xuoaia aVTIAvapwTIEj..Iat

mo

Tile; (w~e;.

OTO q>we; Tile; j..IEpae;.

YVWOT6.. YnOlJl~q>lol TWV EKAO-

«n f.10U KoSHal OTO O~EpKO. 'E~w ana TOUe; 6poue;, nou ourol poe Em~oAAouV, onoic OIEKOiKIlonoio npoonoaao aAAay~e; ~pioKETal aVTlf.1E-

j..Ila OU(~TIlOIl, ana Til j..IEOIl Kat KOTW,

190

191

H Mtpa EKElV'1 ...


(3ia tOU «porouc, rnc OIKatOOlJVI1<;. Eivat Eivat KaTaxpl1atlK~, Eivat TTap6(3aol1 tOU

tWTTI1 IJE til nopcvoun,

KOlVOU1TOlVlKOU olKaiou. 01 EKAOyt<;rrrov EAEUSEPE<;. Kat OiKatE<;. Ma, aAM~ouv IJE<;». OTTW<;EiTTE Kat K6TTOlO<;, «av IJTTOpOUOav V'

nEMnTH

11
'rev Kl curse nap6vo-

ro TTp6Wato,

Sa

To rV~OlOV T~~ YTToypa<p~~

W ~fpO\

To rro rp ov tWV narpovov


({... OTTOU 1TEpv6yalJE q>tWXlK6... nEpv6yaIJE ...

q>TW-XI-K6... » Eivat 0 ~IWTI1<;, IJE to xtpla XETat OTI1V EVtoTlK~ 01'0 LUpO, 011. 'HpSav TI1<; ro «Eyw xapTi, aTTO ro (36(£1: «LTO npdrro ypaq>IKo, nou va IJEPO<; Sa (36Aou1JE Eva IJIKPO (310OEiXVEI TTpO(3Al1lJatIK~ TTatOlK~ I1Alapx6<; apy6 apy6, rrtoto, TTOU rmvoivoeoKaT6SEKat UTTayopEUEl EOw Kat wpa

rnv npccvcxomxn

xwpi<; TOV naTTaYEwpyiou,

AVOl~E 0 ~IW-

Xap1'l6 1J0AI<; IJTT~KaV KI EKavE IJla av6Auol1, OKEq>TI1Ka.. », . EiTTE OUIJ(30UAWOIJEVO<; Eva OOU va aTTOTEAEiTat Kat Sro-

coc1TpO<; n TTPETTEl TTEPlEXEllJlaKaT6SEOI1. 1'0 va «OTI TTPETTEl'1 Kat68EO~

E~~<; IJEPI1». L'1KWVEI TO onpekouo

xlo Kat OTI1 OUVEXEla IJi(EPI1 (w~. Ll'O OEUTEPO IJEPO<;


8a stvct 11 EVTa~~ OOU OTI1V Opvcveon, Kat' aTTO IOEOAoyia,
192

aAM

IJET6 avaKaMmEl<;

rc aOlE-

193

H Mtpa EKEiVI1.. .

To rV~(JIov TI1~Ynoypa<p~~ _ W

'

~ooa

Kat npoonaSEie; va cpUYEle;.To TPITO So nEpInEpIOTaTIKa IlE Kal onuelo anElMe; Tile; OPyavwolle;, IlE IlEanOxwp~oEle;. AKoAouSEI TO rsropro, EKnaIOEUOlle;. LTO nsurrro

.. , Kal 0 TpaYEAacpOe; AUTO TO npOOXEOIO aKOAouSEI Twpa AEl OTO rupo, Myoue; OUIlPOUAEUOIlEvoe; rrovro Kal unopaAroue

AallPaVEl rponouc

'VIa va Illlv

«ore-

poe; So ypaljJoullE EOUnapaoupSIlKEe;». «natl EOU, Lappa

OTI EOU EKTEAOUOEe; EVTOMe; Kat WOTE va cpalVETal OTI

Kat aMEe; OllIlEIWOEle;. ME EIXE PWT~OEI KI VOlll(w,

OTI OEV enoipvec crroccoac,

ouroc Yla Til (W~ 1l0U, KaVOVTOe; OV aOlacpopo, omv T 1l0U napOUOla(E TOV EaUTO TOU. Kanola,

rc

pou 01 aAAOl OE paAavE, EOU


OE EKIlETaAAEUT~KavE nOAITIKa», oUllnAIlPWvEl orro Eva Kat

0IlIlEIWVE. Ornv 0IlWe; TOU sfrro OTI OE IlAIKla EIKOor EcpTa XPOVWV EIxa epvcorruno yaOTEI IlE TOV ToapouXIl, aYloypacplae; OTO KOAwvaKI ~ OTI Eixa Yla AIYO llaSIlTEUOEl «n OUVEPTO EVOlacpEpov TOU xaSIlKE. ro rrooocpuooa KaTaAEKEIVO TO 011 IlEiwIla, cvcoopa napEASOv. 01 wpEe;rrepvoov EXElIlnEI one EVEpYEIEe;. «no va OOUIlE... LlEKaEcpTa EpoollOU TOU ETOUC; ... wpa OEKa Kal IlIlEpa... 10UAiou 10UAIOU » ... ... «Kat wpav «OXl stm», oEKaTllv npwlv~v ... », oUllnAIlPwvEI npOAapalVEl 0 LltWTIlC;, «. . . KaM... 0 rupoe; npoKEIIlEVOU va ETIlTaXUVEl OtaOlKaola. Til yupw OTIC;OEKa TO npwL.. KaM ... » av SUllallat SUllallal ... OEV KEva AOtnOV, ypacpE... nEpi TO IlEOa npocpavwe;, OUIlPouAEuETal Kat TO CPTWXIKO Kat IlI(EPO

EIOat SUllO Tile; Opyavwolle;, IOEOAoYIKa, OIKovollIKa o LUpOe;. «'EKTo», ouvEXi(EI 0

LlIWTIle; IKavonolllllEVOe; va rcxrorromoouus

TIlv «orcvonon, «Sa noerra

OTOIXEla, Yla va

IlEAOe;, WOTE va cpaiVETal EIAIKpIV~e; 11 IlETallEAEla Kat va IlnOPEOOUIlE va (IlT~OOUIlE ro EUEpYETIKa usrcc. LTO EPOOllo, Yla va OTIlpi~oUIlE oAa va, So unapXEl anOK~pu~Il, Sa IlnoPOUIlE nMov avayvwploll

AIlAa, WOTE va rrcpouotcoa

rc rrponvoupstau aOIE~o-

Sou «n KaTaoiKIl. Kal OTO oyooo Kat TIlO onouocto,


va (IlT~OOUIlE TO EUEpYET~llaTa poe, EKTIlV EIlTIlOTOOUVIl uoc OTIlv E~unllPETEi nOAAOUe; OTOXOUe;, TOU VOIlOU Yla uoc Kal Yla TOUe; oucaouc cppa(OVTae; omoocrprors EMIlvIK~ OIKatOoUVIl». 'Eva npooXEoIO nou IlE KupiapX'l noronoo ETIloiW~Il Til CPIAOTEXVIlOIlEVOe; npocpiA

~Soue; Kat EUTEAWV KIV~TpWV. MIa

npoxo1l0U, av Yla TOV

LUpOC; ypacpEl Yla AiYIl wpa alliAIlToe;, aAM naAI, «, . . ana Lllaona TOV EIPIlO 010

TaoKEU~, nou So EIXE xaSEI ana Til IlV~llll OEV vworov TaMEUoll TWV OOWV unOOIlAWVEl, 0 oxorroc

aVTEXEl, mEIlPalvEl nou npoonaSEi E~aAAo.

KOtVOU Kat KaTa

ana ro usoo EVIlIlEpWOIle; atOXP~ EKIlE-

OuppO~V... » pla(ETat.

va OKECPTEi LlIWTIlC; Kal TOV KavEI 0

orroto aMwOTE ETIlVO~SIlKE.

194

195

H MEpa EKEivll...

To rv~OIov TIl<;YnoypQ(p~<; W _

«'OXI...

ETaI ~.llMEl 0 I:clf3f3ae;; !1Ev I-I0u AEe;», aTTEU-

Eivat 11 OEUTEP'l UTTOOXEO'l TTOU T'lPOUV. H TTPWTIl rrrov OTI Sa I-I0U OEi~ouv TOVTP0I-I0V0I-I0. «MIOO AETTTO va OE. f30'lS~00UI-iE va cvooru«eSEie;» «Na q>wvq~OUI-iE Til VOOOK0l-la» «'OXI,

SUVETat OE I-IEva, «TI ypaI-iI-iOTIKEe; YVWOEle;EXEle;;» «Eyw; 1\UKEiou, YlaTi;» «Qpaia... Kat aVa~'lTcl ·EKTOTE ...

».

OIOpSWVEl,

«TT~yaI-iE TTOAAEe;

q>OpEe;.. . TTOAAEe;.. .

copec. ..

I-Ia~i I-IE TOV... », KclSETat

nc O'lI-lEIWOEle;.
rc I-IEOclVUXTa.
clVSpWKal T'lV EiOa

cncvopeueror TTplV TEAElWOOUI-IE, Sa TO f3pw


uuornpo TUTTlKOe;.

Ta TTEpa OWSE OUVEX((OVTat I-IEXPI TTOI I-I0U KclVOUV ncpeo AAiSla, 'OAO Kat KaMTEpa. Sa f30'lS~00UV ... «M'lV UTTOYPclq>Ele;I:clf3f3aa ... oAM TToM l-IaKplv~. ea Aaf3aivEl ~EpEl. naTi
»

I-I0Voe; I-I0U». 0 ElOaYYEAEae; Eivat ME ro TTOAM, avaKclAuljJE Till-lavlf3EAa. <DEpvOUV Eva puSI-IO

Eyw f3uS(~Ol-lat one; OKEljJEle; I-I0U. !1uo KaAoi I-IEXPI apycl.

XOVTPO I-IEYESUVTIKO q>aKo, OUVOTcl clAI-iTTOUI-I Eivat EYEipEI OE TTPOOWTTlKWV OTIVI-IWV aVclAoya

V0l-li(W OTI XclP'lKE KI aUT~ TTOU I-IE E(OE KaM. ea UTTOYPclljJw Kat

q>WTa Kat TIe; q>wTOypaq>iEe;. To I-ITTapoK. H TTapclSEOil Kat EVOe; OTPOTilYou I-IETal-lEOOVUXTla,

rc xapTlcl TTOU
I-Ila q>wv~,

aKouw

OUVatOS~I-IOTa TTpOOapI-IO~OUV

OUVEIPI-I0Ue;, TTOU OTTWe; eclverm p0l-laVTI0I-l0.

ovnororxc Kat TIlV EIKOva. Ta TTPO-

PWT~OW TO OTPOT'lYO, O,TI I-I0U TTEI... aUTOe;

OWTTa TTOU ElKOV((OVTal aTToTTvEoUV Eva ME TTlclVOUV yEAla. to «Toue; YVwpIOEe;;» POUI-IEVOI. «'OXI, TTWe; Eivat ETaI;... » I:av XTEVi0l-laTa OEl ro EKOTO. To KOTclTTlavE.npOXWpclVE rropcxcno. «MI-II-I;. . . J.11-1;» PWTclEl 0 I:upoe; ... KOITcl~OVTat

ro Ef3aAE I-Ia~i TOU 'l AMSla;

!1Ev «rro-

OTI OEV Eivat OWOTO; Mou

Tpaf3clEl TO xaAi

J.1ETa~U TOUe; xava ~EXWp((W KclTTola

KclTW aTTO rc TTOOla. Eyw T' cxouoo I-IETcl. I:KEljJOu va I-IE EYKOTaAEiljJouv EOW I-IOVO I-I0U Kat va q>uyOUV. TI Sa yivw I-IETcl, TTOIOe; Sa I-IE f3ollSclEl; AUTO TTOU £KavE OEV rrrov KOOI-IIO. Tnv clAA'l q>Opcl TTOU Sa 'pSEl Sa Tile; TTW va I-IIlV TOUe; I-IIMEl aTTOTOl-ia. Av ~'lT~OEl Kat OUYVWI-IIl, Sa eivm OAa OTTWe; TTpIV.

TOU '30 OE q>wToypaq>iEe; ETTox~e;. AUTOi

01 clVSPWTTOI, av ~OUVE, Sa TTPETTEIva EXOUV ~ETTEPcl-

OTTOU SEWPEi ot«1\01-

o
«Kat Twpa, q>wTOypaq>(Ee;». OTTWe; oou

voupn NOIlOe;

T'lV

ETTlTUxia. KclSE TOOO ~aVapWTclEl:

ncvco an' OAa

TTOV;» «!1Ev ~EXWp((W TiTToTa, uio l-IaUPil OKlcll-l0VO».

UTTOoXES~KaI-lE, q>Epal-iE

Hrov I-Ila I-IIKpOUAa q>wTOypaq>(a TTOU TIlv TTPOOEXEoov rc ucnc TOU.


197

196

H Mtpa EKEiV'l ...

«nWC:; OEV ~Exwpi(E1C:;;» <pWVO(EI. «AUTO EivOl ro IJaAAIO TOU.To rrpoourrro OEVOOUAEEIrtrroro:». TI va uou nEl; r' aUTO TO IJEVESOC:; ~AEnw OAa ro iowlJa. APXi(ouv va lJa(EUOUV. «H wpa EivOl 600 j..IETO 10 j..IEOOVU)(Ta», AEEI 0 8IWTIlC:;, «aA.M ETaI KI aAAIWC:; TEAEIWOaj..lE vootrepo.

e6Aa~o~1031

Ac:;VPOlJJOUIJE Aomov OWOEKa,TO iOlo EivOl». LIlIJEIWVEI TIlV wpa 0 L0poc:;. «Opaiaa ... », Via O~IJEpa. TIC:; OEAiOEC:;». 'Onwc:; EilJal ola OTuM. «8EV EXW~avaDTTovpalJ.lEI TTOTE IJETO opiorepo» «8EV TTElpO(E1, aAE Eva oiVlJa» ~ «Nat, aAAo OEVIJnopw va OW TTOU TO ~OAW» Sa «AUTO 00' XEPI» «8E ea ~EPW OIJWC:; EXEIXWpo ... » av «EIJEIC:;Via va ea OE ~O'1S~OOUIJE OEV EIlJaOTE EOW; Kal Sa oou IJ'1V 10oou AEIJE av EXEI AlVO ~ TToM xwpo TO OE avaO'1KWIJEVOC:;, aKOUlJnOEI OTa TTOH TTOVW EVTaTIK~. Ano TO OKOTOOI IJE TOUe; avaTOV IJOU Eva OKA'1PO VTOOIE Kal ~0(E1 OTO XEPI 1J0u OUOIJEVOUC:; ITPIVOUC:;aTIJOUe;, OTO SOAalJO IJE TIC:;nsK PI<pEpOIJEVEe;OKlEe;. M' EXOUV aVE~OOEl EOW ana TpiTO opoqio, 01 IJEpEe; apyo. pouoo, M~w ~O(OUIJE EIJEic:;TO OEV ~EPW nOTE Kat av Sa ~YW. KUAOUV EilJOl 0XEOOV rrapOAUTOe;, Of. ea unoIJEOa cno ~aSu nllyoOI, VOIWSw OUVEXi(EI npsrra 0 va 8IWTIlC:;, «TEAElWOaIJE lJia Twpa unOVPolJJElC:; lJia

12 louxlou Kal I.HLTO

uoc,

av TO ETTETpETTavro EVKaUlJaTO, OUTE v' aAnAEUpO. Lav IJnpOOTO IJOU· uro IJEYEPXETOl, EPVO(ETOI IJnpOOTO

Sa oou

TIe; napaOTOOElC:; va rrepvouv yEV'1 «perc ro IJOTla.

O<pIXTOOEIJEVO,KOUKOUAWIJEVOTO lJuaM,

Koouoc

TT'1yaivEI KI

EP~IJ'1V IJOU vUXTa Kal IJEpa· nEpVOEI ono

AEIJEav ea KOVElC:; IJEVOAO~ IJIKPO otvpc» «Kat TOTE VlaTI OEV TO 130(ETE £OEie; va AalTTWpOUlJaOTE;» «A, OOOXI. AUTO

1J0u, KOVEl 0 KaSEvac:; TO OIKO TOU VOUIJEPO Kat <PEU-

VEl.
~IOOTTapTEe; EIKOVEC:;, OK'1VEe; nou OlaOpalJaTi(oVTOl OE IJla EV1OTIK~, KWIJIKOTpaYIKEe; Kat 0XI IJOVO,

orrcvooeuercr

EivOl TTapaVOIJO,

OOOXI.AUTO... EIVOlnAaOTovpa<pla!».

ioroplec nou OUVWOTi(OVTOl Vupw


piooro Xopo, OIKOTOU ~ooavo.

IJOU 0' Evav orot-

OTTOU 0 KOSE npWTaYWVIOT~C:; EXEl TO

198

199

H MEpa EKEivll ...

eaAa~o~ 1031

(j)pan,

cppan ...

«E, va nopa. .. AEpw9r,KQ!». COpan! <DuAaKa~, nou lIVa(El

KOlTa~E1e;TI 8a navw EVTOTIK~.


+

KaVEle;, va

~OAEle; OIKIlYOPO».

<J>poun, <ppan! • • «Eou «Na

rc pouxa

norspoc jJOU, «rrc T'lV nodrrn mIOKElJ,I~ TOU OlIlV


«TIlV npdrm <popa nou ~p8a va OE OW, tva rre-

TOU ornv EVTaTlK~.

xotru rnv uvslo oou Kat T' aAAa 00' rc OE uoo. Or ovcxorrec EUKaipw~, aKaipw~.
~aAEl~ OIKIlYOPO... », H uovc ~OU, OlIlV mo

piEPYO npaWa,

11 <pwv~ oou t~yalvE

olaKEKo~~t-

VIl, oav va xaVOTaVE TO onuo», 'Eva an' T' aotp<pIa~OU. Eyw OEVTO8U~a~al. Kat noaa aAAa. ,.

OUVTO~Il miOKElJ,IIl,

npiv rnv ~yaAOUV E~W OEPVO-

vroc,
+

• «lloioc Til XOPll oou AKo~a Kat ro <paPlJaKa tpOKE<pTIlKa ». ...

«Eyw

E10aYYEAEae; ~lwTIle;, MEyaAO npo~AIl~a.

orov
KOI
+

XOVTat ana TIlV AIJEPIK~, KOTEu8Eiav, IJE T' OVOlJa oOU». MIa VOOOKOlJa.

EPXOTav~E OUYKEKpI~EVEe; oOrwIEe;. • «'EXOU~E anoKoAAr]Oll. OEV elocr Yla EYXEiPllOll». TIlV OAOVUXTlanpWTIl miO'lll'l • vieoo: viorl n~yav TE~aivouv, • wpaia, 110,

0<p8aA~iaTpOe;, ~ETa 65... ~Ilv KOU+

aVaKpITIK~.

8tAW OIKIlYOpo». Eyw, npoc TOV norepc uou orov IJOU Ola~aoav Kanote lJaAAOV KaTa8EOIl Kat nEplEiXE aKo~a Kat
«AUTOI ~E KOp0'iOEuouvE, OTo<pIEe; epcoac TOUnOlVlKOU KWOlKa. «Aopuxrroc EilJat ~ KpaTOUIJEVOe;;». =Eonow WpEe; WpEe; IJE a<poPIJ~ OWTEpEuoVTa Ewe; YEAoia 8ElJaTa, omoc 01 1J0VlIJaKAEloTte; KOupTIVEe;. «Eyw OKE<pTIlKa», 0 ~lwTIle;, «va ypalJ,lOUIJE OTI Mno-

«A.omov, tXOU~E Kat AE~E: o<puwoi

nepiueve ... 100 ... 95 ... xcypalJ,lou~E 90». nEpVaVE TIe; XPElaoTEI va nae;, 8a OE

oc

EVOEi~E1e; TO jJOVITOPOTO<puMo VoollAEiae;. an' «Kat OTr')V AYYAla va rrous». •


+

EVTOTIKoA6yoe;. TI MaAAOV KanOU TOaKOUOE. «EiOEe; noaa yp~yopa KOI EAIKOnTEPO oou ~aAajJE

llcrpoc

oUjJnTW0'l! KpaTIKo;

aVa~aAAETat

11 KOTa8EOIl, Yla aAAIl IJtpa.

pEie;va unoypalJ,lEle;». «A<pou EivOI IJOVO <pwrooo XaPTla;» «nOTI 0

OE <ptpajJE OlO ana

rpac ypaIJIJEe;, YlaTi unovpcKaVEI va TI IJEyaAa ypalJlJaTa».

MtXpI To

KaAUTEpo VOOOKO~Eio Yla TO ~aTla».

rmvto. LUvo+

orpornvoc

poe, orcv jJETa<ptp81lKa, OUVOEjJEVOe;~E OAa rc


<POPllTa jJIlxav~jJaTa OOKOIJEio.
+

To rrkrrapc. milAIl· «nou va

Ornv tXEle; TO VOIJO IJE TO IJEpOe; oou


KAE~Ele; Tu<pA6 AaXElOt~Ama OT'lV EVTOlIK~

Tile; EVTOTIK~e;, OE aMo

OAa EIVOI EUKoAa. Lav oou AtW

«'O,Tl EYIVE, EYlVE, <pTaVEI, 0.0' TOUe; aUTOUe;. Na

KaTW». Eyw, OTIlv AAi81a, Yla

«moio napai081l-

200

201