You are on page 1of 2

086111?

ans m e s e a d
m ' s “ a s t n s p u e 191 - ens p u z
uoafiumsem 'm ‘s w; 0281 PQPW‘OJ
q m n o u o x o v g "IVOIHOLSIH
Aweezfi 0091$ ‐ asuadxe aou'euagugm
GNHOHDHDVQ "IVIDNVNIJ
Agyoedes Bupzeeg‐ogg ~ A a e m o u e g anew
SEILI’TEDVJ
u 01 ‘4 51°1?S?A
u 911 4 1001133 ABpuns
suosyad 00$ - aou‘epuanv 93239sz
SUOSJBd 116 a 12101,
dIHSHIIEU/‘IEW
u ( s ) lsmvfiao
“ 10109.1m . u o q fi )
“ a uoqxas
auxp-qa'ed a Alenemas
9m¥1'll“.i “ 1313mm
JJVLS
aamonns 1epuapysag
313-18
000 '€$ ' 9“19A
{718 'oN 3,01 uo = 9381.10st
uopgpuoo p 0 0 9
113.1an e l d a q u
312015
000 ‘ 8 l $ “ 9 “ I PA
£13 ' o N 3 0 1 L10 ‐ 9.:n1n311s 1131:1119
000 ‘IZ$ ' 9919A 1910.1.
SluanAOldmI
206 ‘L$ = 9 m m mm
'1} “be 0 6 $ ‘17 m 1233.12
101
peumo
ALHEdOHd HDHIIH‘C)
'M 'N ‘199133 11128.1qu 922
1199 ‘V ‘ ( I ' A e fl
{718 2‘3£18 ‘ON 4 0 1 ‘999 'ON arenbs
’M 'N ‘anuazxv Assaef me'N 5121
H D H H H O ' 3 ' w ' 3 N V L I ' I O c I O H L E W "IEIVHSI
I s r a e l Metr0p01itan C. M. E. C h u r c h (Continued)

PROGRAM
Sunday S c h o o l
W o r s h i p Service
Yo u t h F e l l o w s h i p
Yo u t h C h u r c h
M i s s i o n a r y Societies

FUTURE PLANS
Sould l i k e t o r e m a i n i n a r e a .

You might also like