1.

0 PENDAHULUAN Bahasa Arab (BA) merupakan salah satu bahasa yang penting di dunia dan ia terus berkembang sebagai bahasa dunia dalam arus pendidikan global masa kini. Tidak dinafikan bahasa ini mula mendapat penerimaan yang baik samada di peringkat tempatan mahupun di peringkat antarabangsa. Ekoran daripada itu, satu demi satu institusi pendidikan wujud dan bersama-samanya turut memperkenalkan BA sebagai medium perantaraan kedua selain daripada bahasa Inggeris. Bermula daripada sekolah pondok, sekolah agama rakyat, Sekolah Menengah Agama dan

sehinggalah kepada Institusi Pengajian Tinggi yang turut memperkenalkan BA dalam sistem pengajian mereka. Sebagai contoh, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia telah menjadikan kursus BA sebagai kursus teras yang wajib diambil oleh semua pelajar. Namun daripada pemerhatian mendapati bahawa penguasaan dan pencapaian pelajar dalam bahasa tersebut masih lemah dan sering dipertikaikan samada di peringkat rendah mahupun tinggi. Persoalan yang timbul ialah adakah ianya akibat daripada kelemahan sistem pengajian, corak pengajaran pensyarah ataupun sikap dan persepsi pelajar itu sendiri yang tidak mahu mengambil berat terhadap kursus BA ini. Justeru itu, kajian ini ingin melihat sejauh mana sikap dan jantina pelajar boleh memberi kesan dalam proses pembelajaran bahasa kedua khususnya BA.

2.0 PERMASALAHAN KAJIAN Permasalahan utama kajian ini ialah sikap pelajar-pelajar terhadap BA sebagai bahasa kedua tidak kira lelaki atau perempuan yang dilihat sangat mempengaruhi serta memberi kesan samada positif ataupun negatif terhadap pembelajaran bahasa tersebut. 3.0 KAJIAN KEPUSTAKAAN 1

Bagi mencapai tujuan kajian, kumpulan kajian telah membuat beberapa pemerhatian terhadap kajian-kajian yang telah dilakukan terhadap sikap dan jantina pelajar dalam proses pembelajaran bahasa kedua amnya dan BA khususnya. Aspek jantina dalam pembelajaran bahasa sering sahaja diketepikan. Menurut Ellis (1994), dalam The study of Second Language Acquisition setakat ini terlalu sedikit perhatian telah diberikan terhadap faktor sosial terutamanya aspek jantina dalam mengkaji strategi pembelajaran bahasa. Pengabaian aspek jantina ini merugikan para pendidik kerana guru tidak dapat mengetahui kekuatan atau kelemahan yang dimiliki pelajar lelaki dan perempuan ketika belajar bahasa samada di dalam atau di luar kelas. Mok Soon Sang (2001) dalam Psikologi Pendidikan Untuk KPLI pula menyatakan bahawa minat dan sikap seseorang terhadap pembelajaran boleh mempengaruhi kesediaan belajar yang mana seseorang yang mempunyai sikap positif terhadap pembelajaran akan menumpukan perhatiannya terhadap pengajaran guru. Manakala Atan Long (1976) dalam bukunya bertajuk Psikologi Pendidikan telah menyatakan hasil penyelidikannya terhadap kanakkanak melayu mendapati bahawa kanak- kanak perempuan mempunyai kelebihan di dalam penguasaan bahasa berbanding kanak- kanak lelaki. Pengajaran Bahasa Arab di Sekolah Menengah Agama Rakyat: Suatu kajian keberkesanannya di kalangan pelajar di Daerah Yan, Kedah (2003) oleh Sharmiza Bt Ahmad dalam kajian sarjananya memfokuskan kepada pencapaian dan kemampuan para pelajar lelaki dan perempuan di sekolah dalam menguasai bahasa Arab. Azhar Muhammad, Abdul Hafiz Abdullah, Bushrah Basiron, Kamarul Azmi Jasmi dan Sulaiman Shakib Mohd Noor (2006) telah menjalankan kajian ilmiah yang bertajuk Penguasaan Pelajar Sekolah Menengah Aliran Agama terhadap Pengajian Ilmu Retorik Arab mendapati 2

bahawa pelajar-pelajar samada lelaki dan perempuan mempunyai persepsi dan minat yang mendalam terhadap ilmu BA. Untuk memastikan lelaki atau perempuan yang lebih dominan dalam pembelajaran BA, kajian ini akan mengkaji sikap kedua-dua jantina ini dan seterusnya membuat kesimpulan.

4.0 ISU DI SEBALIK KAJIAN : Hipotesis yang biasa timbul ialah pelajar perempuan selalunya bersikap positif dalam mempelajari BA manakala pelajar lelaki agak negatif dalam mempelajari BA. Kajian ini akan mengkaji fakta tersebut dan cuba membuktikan samada hipotesis tersebut adalah satu kebenaran ataupun sebaliknya

5.0 OBJEKTIF KAJIAN 5.1- Mengenal pasti persamaan dan perbezaan sikap dan minat pelajar lelaki dan perempuan dalam pembelajaran BA sebagai bahasa kedua. 5.2- Mengenal pasti cara pembelajaran BA di kalangan pelajar lelaki dan pelajar perempuan. 5.3- Meninjau dari perspektif pelajar, cara guru BA mengajar BA dalam membantu membentuk sikap positif serta meningkatkan minat pelajar lelaki dan pelajar perempuan terhadap pembelajaran BA.

6.0 PERSOALAN KAJIAN Kajian ini akan menjawab beberapa soalan kajian seperti berikut: 6.1- Adakah terdapat perbezaan sikap dalam pembelajaran BA sebagai bahasa kedua di antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan?

3

Untuk mengenal pasti sikap pelajar lelaki dan pelajar perempuan terhadap pembelajaran BA bagi tujuan memperbetulkan sikap negatif kebanyakan mereka jika didapati ianya lebih dominan daripada sikap yang positif.Untuk membantu para pensyarah dalam usaha meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran kursus BA.Adakah guru BA membantu membentuk sikap positif pelajar lelaki dan pelajar perempuan terhadap pembelajaran BA? 7.0 KEPENTINGAN KAJIAN Kajian ini dijalankan adalah berdasarkan kepada beberapa kepentingan. 1) Bahagian A: Maklumat Demografik Peribadi & Pengetahuan Umum mengenai BA 2) Bahagian B: Sikap dan Persepsi Pelajar terhadap BA 3) Bahagian C: Kaedah Pengajaran Pensyarah BA Kemudian data yang diperolehi akan diproses untuk membuat satu kesimpulan terhadap persoalan yang dikaji. Dalam kajian ini.0 METODOLOGI KAJIAN Kajian ini mengunakan kaedah kuantitatif iaitu kajian tinjauan melalui soal selidik terhadap pelajar lelaki dan pelajar perempuan yang mempelajari BA sebagai bahasa kedua. 4 . 7.1. antaranya: 7.3. 8.6.2.Apakah teknik pembelajaran BA yang amat disukai oleh pelajar lelaki dan pelajar perempuan? 6. kumpulan kajian telah membahagikan soalan kepada tiga bahagian iaitu.2.

Jadual ini menunjukkan sebanyak tiga jabatan yang mengambil bahagian dengan jumlah responden sebanyak 20 orang. 10.jabatan lain. Selangor. b) Latar belakang pendidikan bahasa Arab responden mengikut jantina.Bahagian A: Maklumat Demografik Peribadi a) Taburan Responden Mengikut Jabatan dan Jantina. Petaling Jaya. Seramai 10 orang pelajar lelaki dan 10 orang pelajar perempuan tahun satu telah dipilih secara rawak daripada beberapa kursus aliran sains yang ditawarkan dan pendapat mereka adalah mewakili pendapat pelajar-pelajar yang sedang mengikuti kursus BA sebagai sebahagian daripada kursus teras di Pusat Asasi. Universiti Islam Antarabangsa. 10. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Petaling Jaya.1.0 DAPATAN KAJIAN Berikut adalah dapatan yang diperolehi hasil daripada soal selidik yang telah dijalankan. Jabatan Farmasi mewakili hampir 50% daripada responden. manakala selebihnya terdiri daripada jabatan.9.0 BATASAN KAJIAN Kajian ini ditumpukan kepada pelajar yang sedang mengikuti kursus BA di Pusat Asasi. Jantina Bil 1 2 3 Farmasi Sains Biologi Kesihatan dan Sains Perubatan Jabatan Lelaki Bil 5 4 1 % 50 40 10 Perempuan Bil % 5 50 2 3 20 30 Jadual 1 menunjukkan taburan kekerapan responden mengikut jantina dan jenis program pengajian yang diikuti di Pusat Asasi. 5 .

2 jam 8 80 5 50 6 . Meminati BA Jantina % 90 10 Perempuan Bil % 10 100 - Ya Tidak 9 1 2. Sejumlah 80% pelajar perempuan telah mempunyai asas BA di peringkat sekolah rendah dan juga menengah berbanding dengan pelajar lelaki iaitu mewakili sebanyak 70% . - <1 jam 1. Kebanyakan mereka mempunyai asas BA samada di peringkat tadika. Jumlah masa yang diperuntukkan untuk mengulangkaji subjek BA. sekolah rendah ataupun sekolah menengah.Bil Latar Belakang Pendidikan bahasa Arab Sekolah Tadika Sekolah Rendah Sekolah Menengah Tidak pernah belajar bahasa Arab Bil 1 2 4 3 Jantina Lelaki % 10 20 40 30 Bil 3 5 2 Perempuan % 30 50 20 1 2 3 4 Jadual 2 menunjukkan latar belakang pelajar yang sedang mengikuti kursus BA di Pusat Asasi UIA. Pandangan terhadap BA Amat susah Susah Sederhana Senang 1 1 8 - 10 10 80 9 1 90 10 - Amat senang 3. c) Pengetahuan Umum mengenai BA Pengetahuan Umum mengenai BA Lelaki Bil 1. hanya 50% daripada mereka tidak pernah belajar BA. Daripada keseluruhan responden.

Cuma 10% daripada pelajar lelaki yang tidak meminati BA. 10. Manakala seramai 40% pula belajar melebihi dua jam seminggu. Pandangan responden terhadap kursus bahasa Arab yang dilaksanakan di Pusat Asasi UIA majoritinya pada tahap sederhana iaitu mewakili sebanyak 90% pelajar perempuan dan 80% pelajar lelaki. Dari sudut masa yang yang diperuntukkan. Kajian mendapati peratusan pelajar perempuan dan lelaki yang meminati BA adalah hampir sama. kajian mendapati bahawa 30% pelajar perempuan menghabiskan masa antara sejam sehingga dua jam seminggu untuk mengulangkaji subjek BA di asrama. Hasil kajian ini telah menjelaskan kepada kita bahawa pelajar perempuan telah menunjukkan kesungguhan yang agak tinggi dalam mempelajari BA.2.Bahagian B: Sikap dan Persepsi Pelajar Terhadap BA 7 . selebihnya belajar antara sejam hingga dua jam sahaja. Perkara ini berbeza dengan corak pembelajaran pelajar lelaki. 80% belajar tidak melebihi satu jam sahaja di asrama. manakala pelajar lelaki kurang memberi tumpuan dan masa kepada bahasa Arab di asrama.- >2 jam 2 - 20 3 2 30 20 Jadual 3 menunjukkan sikap dan pandangan pelajar terhadap BA di kalangan responden.

Sikap dan Persepsi Pelajar Terhadap BA Lelaki Bil 1. Saya sering bertutur dengan pensyarah dan rakan-rakan dalam BA.Setuju .Tidak Setuju 2. Saya mengulangkaji pelajaran BA setiap hari .Setuju . .Setuju . Setuju Tidak Setuju 3.Setuju 8 7 3 70 30 . Saya sering meminjam buku BA di perpustakaan.Tidak Setuju 6. . Saya sering bertanya kepada pensyarah tentang pelajaran BA yang tidak difahami .Setuju .Setuju . .Tidak Setuju 8. Saya mempelajari BA semata-mata untuk lulus peperiksaan .Setuju . 10 100 10 100 7 3 1 9 4 6 70 30 10 90 40 60 3 7 3 7 1 9 30 70 10 90 30 70 6 4 5 5 4 6 5 5 5 5 60 40 50 50 40 60 50 50 50 50 9 1 8 2 5 5 8 2 2 8 7 3 90 10 80 20 50 50 80 20 20 80 70 30 Saya suka mendengar audio dalam BA .Tidak Setuju 9.Tidak Setuju 7.Tidak Setuju 5. .Tidak Setuju 10. Saya selalu membuat nota dan latihan kerja rumah BA di asrama.Setuju . BA tidak begitu bermanfaat dalam kerjaya saya pada masa depan .Tidak Setuju 4. Saya suka membaca teks BA di asrama.Setuju . Saya sering membaca akhbar dan majalah Jantina % Bil Perempuan % dalam BA.

3 .dan hanya 50% pelajar lelaki. 90% pelajar perempuan yang sering bertanyakan pensyarah tentang pelajaran BA yang tidak difahami manakala hanya 60% daripada pelajar lelaki yang berbuat demikian. Di sini dapat dinyatakan bahawa pelajar lelaki dan perempuan mempunyai minat yang sama dalam kemahiran mendengar.Tidak Setuju Saya suka menulis karangan BA 5 .Tidak Setuju 12.Setuju 5 . 100% pelajar perempuan tidak bersetuju BA pelajaran yang membosankan. Hanya 10% daripada pelajar lelaki dan perempuan menyatakan mereka selalu meminjam buku BA di perpustakaan. Pelajaran bahasa Arab adalah pelajaran yang membosankan.70% pelajar lelaki bersetuju menyatakan mereka sering bertutur dengan rakan-rakan dalam BA..Setuju 7 . Manakala 80% pelajar perempuan mengulangkaji pelajaran BA setiap hari. 9 . 50% daripada pelajar lelaki dan 80% pelajar perempuan yang tidak bersetuju bahawa tujuan mereka belajar BA semata-mata untuk lulus peperiksaan. 60% pelajar lelaki dan 70% pelajar perempuan bersetuju bahawa BA tidak begitu bermanfaat dalam kerjaya mereka di masa hadapan. Hanya 20% pelajar lelaki dan 40% pelajar perempuan mengaku sering membaca akhbar dan majalah dalam BA . manakala hanya 30% daripada pelajar perempuan yang bersetuju.manakala 30% pelajar lelaki bersetuju dengan kenyataan ini.Tidak Setuju 50 50 8 2 10 80 20 30 70 100 Daripada jadual di atas kita mendapati sikap dan persepsi pelajar lelaki dan perempuan di rumah juga berbeza.Selain itu kedua-dua gender menunjukkan peratusan yang sama iaitu sebanyak 70% berminat mendengar audio dalam BA.

Pengajaran dan pembelajaran Pensyarah BA saya senang difahami dan diikuti 3. Pensyarah BA saya menggunakan BA semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Ini juga memberi gambaran kurangnya inisiatif kendiri dalam diri mereka untuk memantapkan kemahiran bahasa tersebut. Jika guru kurang memberi latihan dan kerja rumah kepada mereka sudah pasti masa mereka belajar BA di rumah menjadi lebih minima. Namun begitu pelajar lelaki lebih menunjukkan minat mereka bertutur dalam BA berbanding pelajar perempuan. 10.Bahagian C: Kaedah Pengajaran Yang Digunakan Oleh Pensyarah dalam Kelas Skala (%) Kaedah Pengajaran Pensyarah 1. Ini juga antara faktor yang mempengaruhi sikap dan minat mereka terhadap bahasa tersebut.Selain itu kedua-dua pelajar lelaki dan perempuan menunjukkan peratusan yang agak besar dan hampir sama dalam menyatakan bahawa BA tidak penting dalam kerjaya mereka.3.Hasil dapatan ini memberi gambaran persamaan dan perbezaan sikap pelajar lelaki dan perempuan. Selain itu didapati ramai di kalangan mereka amat bergantung kepada latihan dan kerja rumah yang diberikan oleh guru dalam mendalami bahasa tersebut. 4.Secara kesimpulannya pelajar perempuan lebih menunjukkan minat mereka dalam pelajaran BA berbanding pelajar lelaki ini kerana ada di kalangan pelajar lelaki menyatakan pelajaran BA membosankan. Pensyarah BA sering membantu saya untuk memahami bahasa Arab 2. Ini melihat kepada peratusan yang agak rendah daripada kedua-dua gender. Iaitu tiada inisiatif daripada diri mereka untuk meningkatan kemahiran membaca BA ketika berada di rumah. Pensyarah BA saya selalu menggalakkan saya berkomunikasi dalam BA 10 50 50 0 Selalu 90 70 30 Kadang-kadang 10 20 60 Tidak pernah 0 10 10 .

disamping memberikan mereka latihan.0 RUMUSAN Berdasarkan kepada hasil kajian yang telah diperolehi. Pensyarah BA saya selalu membuat latihan BA untuk meningkatkan prestasi saya dalam pembelajaran BA 6.dua pelajar lelaki dan perempuan berminat dalam kemahiran mendengar.   11. manakala pelajar perempuan lebih mahir dalam kemahiran menulis.Persamaan sikap antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan dalam mempelajari BA.5.  Pelajar perempuan lebih suka mengulangkaji pelajaran BA berbanding pelajar lelaki. para pengkaji telah membuat beberapa rumusan iaitu: 11.  Ada cita. Walaupun pelbagai teknik digunakan oleh pensyarah tetapi mereka kurang menggunakan bahan bantu mengajar (BBM) sebaga medium untuk meningkatkan minat pelajar terhadap BA. 11 . Kurang minat meminjam buku BA di perpustakaan.1.2- Perbezaan sikap antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan dalam mempelajari BA:  Pelajar lelaki lebih mahir dalam kemahiran bertutur BA. Kedua.cita untuk menjadi penutur BA yang baik. 11. Namun begitu pensyarah sudah cuba sedaya upaya untuk menyampaikan pelajaran kepada pelajar dan bersedia membantu pelajar. Pensyarah BA saya menggunakan bahan bantu mengajar yang pelbagai dalam pengajarannya. 65 35 0 30 60 10 Berdasarkan dapatan di atas didapati pensyarah BA tidak selalu menggunakan BA ketika mengajar.

Senario ini kita dapat lihat berlaku di beberapa buah sekolah contohnya Sekolah Menengah Ugama Maahad Muhammadi (Perempuan) dan Maahad Muhammadi (Lelaki) di Kelantan. berbeza dengan sikap pelajar perempuan yang agak pemalu dan tidak berani mencuba. Pelajar lelaki dikatakan lebih bersikap berani. Kedua-dua sekolah ini menunjukkan prestasi cemerlang dalam peperiksaan dari dulu hingga 12 . Sebagai rumusannya.  Pelajar perempuan bersetuju bahawa belajar BA mempunyai kepentingan dan bukanlah semata.aspek tertentu. jantina merupakan aspek penting yang diberi penekanan oleh ahli-ahli psikologi.mempunyai keyakinan diri dan mudah bersosial. Mengikut Luke (1998).mata untuk lulus peperiksaan. jadi inisiatif yang boleh diambil ialah mengasingkan pelajar lelaki dan perempuan supaya guru akan lebih memberikan tumpuan terhadap kelemahan dan kekurangan pelajar lelaki dan perempuan. hasil dapatan ini memberi gambaran bahawa pelajar perempuan lebih berminat dan bersikap positif terhadap pembelajaran BA. 12. Oleh itu para guru dituntut untuk mendalami psikologi pelajar mereka supaya proses pengajaran dan pembelajaran akan berjalan dengan lebih efektif. mungkin selama ini tenaga pengajar tidak mengambil berat dalam isu ini. Jadi hipotesis di awal kajian tadi ada kebenarannya namun boleh disangkal dalam aspek. Hasil kajian ini menjelaskan bahawa pelajar lelaki kurang berminat dalam mempelajari bahasa Arab. Pelajar perempuan lebih suka bertanya pensyarah tentang pelajaran BA yang tidak difahami. contohnya pelajar perempuan lebih bersikap negatif dalam kemahiran bertutur BA.0 IMPLIKASI KAJIAN Hasil kajian mendapati guru-guru kurang mengambil berat tentang psikologi pelajar.

Implikasinya. Kesannya apabila mereka ke universiti ataupun bekerja nanti mereka akan berasa kekok dan menerima kejutan budaya kerana terpaksa bergaul antara lelaki dan perempuan. Ia membuktikan pelajar perempuan juga mempunyai sikap negatif terhadap pembelajaran bahasa Arab. Namun begitu dari sudut lain.Modul ini perlulah menekankan aspek motivasi dan mendedahkan kepada pelajar tentang strategi komunikasi yang berkesan. iaitu peningkatan pelajar dalam bertutur. disarankan supaya tenaga pengajar bahasa Arab dapat menyediakan satu modul pertuturan yang sesuai dan menarik bagi mengatasi kelemahan ini.Sebagai satu tindakan yang proaktif. Rosni Samah (2008) menjelaskan dari aspek guru juga perlu menggunakan bahasa Arab sepenuhnya ketika mengajar untuk membiasakan pelajar menjiwai dan memahami apa sahaja pengajaran yang disampaikan dalam bahasa Arab tanpa perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. pelajar-pelajar patut didedahkan kepada cara penggunaan strategi komunikasi yang betul supaya dapat membantu mereka menjayakan komunikasi dalam bahasa Arab. Jadi tindakan yang perlu 13 .sekarang. Dapatan kajian yang menarik perhatian ialah tahap kebolehan pelajar perempuan dalam bertutur agak lemah berbanding pelajar lelaki. mungkin akan menambah beban tugas guru dan memerlukan sokongan kewangan yang mencukupi.Menurut Jowdat al-Rekaby (1998). . Namun apa yang penting objektif dapat dicapai.Strategi komunikasi seharusnya dilihat sebagai unsur positif dalam pengajaran bahasa Arab. implikasi yang timbul ialah pelajar-pelajar ini kurang pendedahan dengan kehidupan sosial yang sebenar. Hasil dapatan kajian menunjukkan kepada pengkaji bahawa. kedua-dua pelajar lelaki dan perempuan tidak berminat untuk membaca teks dan majalah arab.

13. pensyarah BA juga perlu menggiatkan usaha dan kempen untuk menyedarkan pelajar dan mendorong mereka untuk memahami kepentingan BA di dalam kehidupan mereka pada masa hadapan. sikap dan minat pelajar samada lelaki atau perempuan terhadap BA menjadi punca kepada turun dan naiknya prestasi mereka. mencadangkan supaya guru perlu sentiasa menggalakkan pelajar meminjam buku di perpustakaan bagi memperluaskan perbendaharaan kata Arab dalam minda mereka.Aspek Pensyarah 14 . Zulkifley Hamid (1996) menyatakan bahawa individu itu sendiri yang memilih samada dia hendak berusaha atau tidak untuk menguasai bahasa kedua. Sekiranya dorongan dan motivasi pelajar kuat untuk mempelajari sesuatu.2. Amiruldin Ishak (2008). Cadangan : Pelajar perlu mempunyai kesedaran dan motivasi yang tinggi untuk belajar BA. Dengan wujudnya usaha-usaha ke arah memartabatkan bahasa Arab ini kita harap suatu hari nanti bahasa Arab akan diterima sebagai bahasa komunikasi. bahasa ilmu dan global.1. Semua pihak perlu mengambil bahagian bagi menjayakan usaha ini. Walaupun dipaksa untuk mempelajari bahasa kedua tidak semua pelajar akan berjaya.0 CADANGAN Bagi memperbaiki mutu pembelajaran dan pengajaran BA. pengkaji telah mengemukakan beberapa cadangan iaitu: 13. 13.Aspek pelajar Di dalam aspek pelajar ini. maka dia akan berusaha untuk mendapatkannya.diambil ialah mengadakan kempen-kempen yang berterusan di samping menyediakan bahan bacaan yang berkesan dan menarik. Di samping itu.

Sukatan yang berteraskan pelajar amat digalakkan.hari bagi mengelakkan rasa bosan.Sikap. 13. Ianya mestilah menarik dan relevan dengan keadaan semasa. 14. diharapkan agar penemuan kajian ini sedikit sebanyak dapat membantu pensyarah dalam usaha meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran serta memperbaiki penguasaan BA di kalangan pelajar. Cadangan : Pensyarah BA perlu mewujudkan persekitaran yang kondusif semasa berlangsungnya P&P untuk mempengaruhi emosi dan membangkitkan mood pelajar. Daripada hasil kajian ini juga.3. minat dan prestasi murid di dalam BA juga banyak dipengaruhi oleh sahsiah pensyarah dan perwatakannya di dalam kelas. serta praktikal dalam kehidupan pelajar sehari. Pensyarah perlu memainkan peranan sebagai fasilitator yang aktif untuk membimbing para pelajar.Aspek Sukatan Sukatan juga dilihat mempengaruhi proses pembelajaran BA.0 PENUTUP Justeru itu. Galakan secara bersepadu kepada pelajar perlu agar kaedah 15 . Cadangan : Pihak yang terlibat perlu mengambil kira tahap kemampuan para pelajar. Pensyarah juga perlu kreatif serta mempelbagaikan teknik pengajaran dengan mengoptimumkan penggunaan BBM. didapati pensyarah BA jarang memanfaatkan bahan bantu mengajar di dalam pengajaran mereka.

16 . Kuala Lumpur: Penerbitan Fajar Bakti Sdn. BIBLIOGRAFI 1. 1986. Bhd.pengajaran dan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kursus lain yang diikuti di samping untuk menarik minat sesiapa sahaja terutama mereka yang tidak mengkhususkan pengajian dalam bidang Pengajian Islam dan BA.Amir Awang. Teori-teori Pembelajaran.

Mekanisme penting dalam Pengajaran Bahasa Arab. 7.Jowdat Al-Rekaby. c. 1994.1. Universiti Islam Antarabangsa.1.Atan Long.2.Universiti Sains Islam Malaysia. Universiti Malaya. c.Rosni Samah.2006. 8. 6. 11-Sharmiza Bt Ahmad (2003). Psikologi Pendidikan.my/2767/1/75193. Penguasaan Pelajar Sekolah Menengah Aliran Agama terhadap Pengajian Ilmu Retorik Arab. Psikologi Pendidikan Untuk KPLI.utm. 9. The study of second language acquisition.1976. 10-Rosydi Ahmad Taimah.pdf 5.Satu tinjauan psikologi. Makkah al. R. 2008.Mohd Bakhir Abdullah. Abdul Hafiz Abdullah. Kumpulan Budiman Sdn. 2008.Manahijuhu wa Asalibuhu. Pemerkasaan Pengajaran Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan Arab. 2001.Azhar Muhammad. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia. London: Oxford University Press. 1989. Bhd. Syria: Maktabah Al- Syarq. Pendekatan Pengajaran Bahasa Arab di Sekolah-sekolah Agama. Pengajaran Bahasa Arab di Sekolah Menengah Agama Rakyat: Suatu kajian keberkesanannya di kalangan pelajar di Daerah Yan. Kuala Lumpur. 4.Amiruldin Ishak. Bushrah Basiron. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Disertasi Sarjana Usuluddin. 3.Mukarramah: Umm Al-Qura University. Kedah. Kamarul Azmi Jasmi dan Sulaiman Shakib Mohd Noor . 2008.Ellis. http://eprints. 17 . Ta’lim Al-Lughah li ghairin al-Natiqin biha. Turuk Tadris Al-Lughah Al-Arabiyah. 1990.Mok Soon Sang.

Fungsi dan Penguasaannya Oleh Penutur. 1996. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.12. 18 . Semua maklumat adalah dirahsiakan.1. LAMPIRAN A: SOAL SELIDIK ARAHAN Anda diminta menandakan ( √ ) atau menulis pada ruangan yang telah disediakan.Zulkifley Hamid. Bahasa Konsep. Kerjasama dan kesudian saudara/saudari menjawab soal selidik ini secara ikhlas amatlah dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih. c.

Jantina: Lelaki Perempuan 1 2 2. Umur: 18 tahun 19 tahun 20 tahun 21 tahun > 22 tahun 1 2 3 4 5 3. Jabatan: Kejuruteraan Farmasi Sains Biologi Sains Fizik Kesihatan dan Sains Perubatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Senibina dan Rekabentuk Persekitaran Sains Biologi 1 2 3 4 5 6 7 8 4. 1.BAHAGIAN A : MAKLUMAT DEMOGRAFIK PERIBADI & PENGETAHUAN UMUM MENGENAI BAHASA ARAB Sila tandakan ( √ ) dalam ruangan yang sesuai.Adakah anda mempunyai latar belakang pendidikan Bahasa Arab 19 .

Sederhana d. b. sebutkan alasannya. Amat senang 7. Senang e.2 jam c.Adakah anda meminati Kursus Bahasa Arab? a. Susah c. Ya b. sila tandakan ruangan di bawah: Sekolah Rendah Sekolah Menengah 1 2 5.Ya Tidak 1 2 (Jika Tidak. sila terus ke bahagian B) Jika Ya. ____________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 6.1.Apakah pandangan anda terhadap Kursus Bahasa Arab di UIA a. Amat susah b.Berapa jamkah masa yang anda gunakan untuk mengulangkaji subjek bahasa Arab di asrama ? a. > 2 jam 20 < 1 jam . Tidak Jika tidak.

13. Saya sering membaca akhbar dan majalah dalam bahasa Arab. 10. Bulatkan nombor yang sesuai berpandukan kepada skala berikut: 1 2 3 4 5 = = = = = Sangat tidak bersetuju Tidak bersetuju Sederhana setuju Setuju Sangat bersetuju Perkara 8. Saya mempelajari bahasa Arab semata. Saya selalu membuat nota dan latihan kerja rumah bahasa Arab di asrama. Saya mengulangkaji pelajaran Bahasa Arab setiap hari 14. 16. 11.BAHAGIAN B: SIKAP DAN PERSEPSI PELAJAR TERHADAP BAHASA ARAB Pernyataan-pernyataan berikut adalah menggambarkan sikap dan persepsi anda terhadap pembelajaran Bahasa Arab. Saya suka menulis karangan dalam bahasa Arab. Saya sering bertutur dengan pensyarah & rakan-rakan dalam bahasa Arab. 18. 15. Saya sering meminjam buku bahasa Arab di perpustakaan. 12. 19. Saya suka mendengar audio dalam bahasa Arab. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Skala 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 BAHAGIAN C: KAEDAH PENGAJARAN PENSYARAH BAHASA ARAB 21 . 9. Bahasa Arab tidak begitu bermanfaat dalam kerjaya saya pada masa depan. Saya suka membaca teks bahasa Arab di asrama. 17. Saya sering bertanya kepada pensyarah tentang pelajaran bahasa Arab yang tidak difahami. Nyatakan tahap bagi setiap pernyataan yang berhubungkait dengan anda sekarang. Pelajaran bahasa Arab adalah pelajaran yang membosankan.mata untuk lulus peperiksaan.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 27. Apakah cita. Pensyarah bahasa Arab saya menggunakan bahasa Arab semasa proses pengajaran dan pembelajaran. 22. Pensyarah bahasa Arab saya selalu membuat latihan bahasa Arab untuk meningkatkan prestasi saya dalam pembelajaran bahasa Arab.cita dan harapan anda terhadap Bahasa Arab ? 1 1 1 1 1 1 Skala 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 26.jarang Kadang. Saya rasa pembelajaran Bahasa Arab akan lebih menarik sekiranya . (Sila kemukakan cadangan anda) a)________________________________________________________________________ b)________________________________________________________________________ c)________________________________________________________________________ 22 . Pensyarah bahasa Arab saya selalu menggalakkan saya berkomunikasi dalam Bahasa Arab 24. 23.Pernyataan-pernyataan berikut adalah menggambarkan aspek-aspek berkaitan pengajaran pensyarah Bahasa Arab anda. 21. Bulatkan nombor yang sesuai berpandukan kepada skala berikut: 1 2 3 4 = = = = Tidak pernah Jarang.kadang Selalu Perkara 20. 25. Pensyarah bahasa Arab saya menggunakan bahan bantu mengajar yang pelbagai dalam pengajarannya. Pensyarah bahasa Arab sering membantu saya untuk memahami bahasa Arab. Pengajaran dan pembelajaran Pensyarah bahasa Arab saya senang difahami dan diikuti. Sila nyatakan persetujuan anda terhadap item-item berikut di bawah berdasarkan sejauh manakah ianya tepat seperti yang anda rasakan.

LAMPIRAN B : CARTA BAHAGIAN A: MAKLUMAT DEMOGRAFIK PERIBADI & PENGETAHUAN UMUM BAHASA ARAB 1.Perbezaan antara bilangan pelajar lelaki dan perempuan mengikut jabatan. 23 .

Perbezaan antara bilangan pelajar lelaki dan perempuan yang mempunyai latar belakang pendidikan bahasa Arab. 24 .Perbezaan antara bilangan pelajar lelaki dan perempuan mengikut tahap pendidikan bahasa Arab. 3.2.

Minat pelajar terhadap bahasa Arab mengikut jantina. 5.Jumlah masa digunakan untuk mengulangkaji bahasa Arab.Pandangan pelajar terhadap kursus bahasa Arab di Pusat Asasi UIA 6. 25 .4.

Bilangan pelajar yang sering membaca akhbar dan majalah dalam BA mengikut jantina.Bilangan pelajar yang sering bertutur dalam BA 26 .BAHAGIAN B: SIKAP DAN PERSEPSI PELAJAR TERHADAP KURSUS BAHASA ARAB 1. 2.

Bilangan pelajar yang sering bertanya kepada pensyarah tentang BA 27 . 4.Bilangan pelajar yang sering meminjam buku BA di perpustakaan.3.BA tidak begitu bermanfaat dalam kerjaya pelajar mengikut jantina 5.

8. 28 .6.Bilangan pelajar yang mengulangkaji BA setiap hari mengikut jantina 7.Bilangan pelajar yang suka membaca teks BA di asrama mengikut jantina.Bilangan pelajar yang sering membuat nota dan latihan kerja rumah BA mengikut jantina.

Saya suka menulis karangan BA 29 .Bilangan pelajar yang mempelajari BA semata.9.Bilangan pelajar yang suka mendengar audio dalam BA. 10. 11.mata untuk lulus peperiksaan.

Pelajaran BA adalah membosankan. BAHAGIAN C: KAEDAH PENGAJARAN PENSYARAH 30 .12.

Pensyarah BA sering membantu pelajar untuk memahami BA.Pensyarah menggunakan BA semasa proses pengajaran dan pembelajaran. 3. 2.1. 4.Pengajaran dana pembelajarn Pensyarah BA senang difahami dan diikuti.Pensyarah selalu menggalakkan pelajar berkomunikasi dalam BA 31 .

Pensyarah selalu membuat latihan BA untuk meningkatkan prestasi pelajar.5. 6.Pensyarah selalu menggunakan BBM yang pelbagai. 32 .

ISI KANDUNGAN BIL PERKARA 33 HALAMAN .

........... Objektif Kajian ………………………………………………….... 14.. Cadangan ………………………………………………………...... Metodologi Kajian ………………………………………………......... 13....... ..................... Rumusan ………………………………………………………… Implikasi Kajian …………………………………………………. 5.............. 2................... 8. 16... 12....................................... 17.... Penutup ………………………………………………………….......... Persoalan Kajian ………………………………………………… Kepentingan Kajian …………. Batasan Kajian …………………………………………………............………………………………….... 3.... Isu di Sebalik Kajian ...... 1 1 2-3 3 3 3-4 4 4 5 5-11 11-12 12-14 14-15 16 17-18 17-21 22-30 Permasalahan kajian …………………………………. Kepustakaan ... 6...... 15......................1....... 34 . Pendahuluan …………………………. 7.. 9. 4............ 11... Bibliografi………………………………………………………… Lampiran A : Soalan Soal Selidik ……………………………… Lampiran B : Carta ……………………………………………...... Dapatan Kajian …………………………………………………... 10.

TAJUK : PERBEZAAN SIKAP ANTARA PELAJAR LELAKI DAN PEREMPUAN TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB SEBAGAI BAHASA KEDUA SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN TXGB6101 LINGUISTIK TERAPAN 35 .

PENSYARAH: DR JAWAKHIR MIOR JAAFAR PN AINUN ROZANA MOHD ZAID KUMPULAN KAJIAN: KUNG SHIAO TAN NOR SYAHIDA AHMAD RAJA HAZIRAH RAJA SULAIMAN TGA080001 TGA090006 TGA090021 FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK. UNIVERSITI MALAYA SESI 2009/ 2010 36 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful