<.

+,«-,+- ~::+/ «+:+» 7+:+ S«-,+ |1
Dlsusun Cleh :
Ayu Lullu Fllrlyunl
IX-I
SMP Negerl 9 8ekusl
<.+,«-,+- ~::+/ «+:+» 7+:+ S«-,+ |2


AŦ Þroses ÞenclpLaan Alam SemesLa
ƍulolob Allobţ vooo meovokslkoo seoolo vooo oJo Jl boml ootok komo Joo ulo
betkebeoJok (meoclptokoo) loooltţ lolo JljoJlkooNvo tojob looolt uoo ulo mobo
meooetobol seoolo sesootoŦƍ (O5Ŧ AlŴ8oootobŤ29)

Alam semesLa lnl dlclpLakan Allah SW1 sebaaal LempaL hldup manusla dan
makhluk Allah lalnnvaŦ Alam semesLa lnl LerbenLuk melalul proses vana berLahap dan wakLu
vana amaL pan[anaŦ 8erlkuL lnl beberapa Leorl vana menaunakapkan proses LerbenLuknva
alam semesLaŦ

1eor| nubb|e

Þada abad keŴ19 ada aaaasan umum vana menaaLakan LaLa surva adalah kumpulan
maLerl berukuran Lak Lerhlnaaa vana Lelah ada se[ak dulu kala dan akan Lerus ada
selamanvaŦ 1apl aaaasan lnl kurana dlpercava karena dlanaaap menvanakal keberadaan
1uhanŦ Sampal akhlrnva pada abad keŴ20ţ LepaLnva Lahun 1929 dl observaLorlum MounL
Wllson Callfornlaţ kevln Pubbleţ ahll asLronoml Amerlkaţ menemukan penemuan Lerbesar
dan LerpenLlna dalam llmu asLronomlŦ keLlka menaamaLl blnLanaŴblnLana denaan Leleskop
raksasaţ la menemukan bahwa mereka memancarkan cahava merah sesual denaan
[araknvaŦ Pal lnl berarLl bahwa blnLanaŴblnLana lnl ƍberaerak men[auhlƍ klLaŦ 8lnLana dan
aalaksl beraerak Lak hanva men[auhl klLaţ Lapl [uaa men[auhl saLu sama lalnŦ keslmpulan darl
suaLu alam semesLa dl mana seaala sesuaLunva beraerak men[auhl saLu sama laln adalah
bahwa la LerusŴmenerus ƍmenaembanaƍŦ Menaembananva alam semesLa berarLl bahwa [lka
alam semesLa dapaL beraerak mundur ke masa lampauţ maka la akan LerbukLl berasal darl
saLu LlLlk LunaaalŦ ÞerhlLunaan menun[ukkan bahwa ƌLlLlk Lunaaalƌ lnl vana berlsl semua
maLerl alam semesLa haruslah memlllkl ƌvolume nolƌţ dan ƌkepadaLan Lak hlnaaaƌŦ Alam
semesLa Lelah LerbenLuk melalul ledakan LlLlk Lunaaal bervolume nol lnlŦ
<.+,«-,+- ~::+/ «+:+» 7+:+ S«-,+ |31eor| 8|g 8ang

8la 8ana (Ledakan uahsvaL aLau uenLuman 8esar) dalam kosmoloal adalah salah
saLu Leorl llmu penaeLahuan vana men[elaskan perkembanaan dan benLuk awal darl alam
semesLaŦ 1eorl lnl menvaLakan bahwa alam semesLa lnl LerbenLuk darl ledakan mahadahsvaL
vana Ler[adl seklLar 13Ŧ700 [uLa Lahun laluŦ Ledakan lnl melonLarkan maLerl dalam [umlah
sanaaL besar ke seaala pen[uru alam semesLaŦ MaLerlŴmaLerl lnl kemudlan vana kemudlan
menalsl alam semesLa dalam benLuk blnLanaţ planeLţ debu kosmlsţ asLeroldţ meLeorţ eneralţ
dan parLlkel lalnnva dlalam semesLa lnlŦ

Allah SW1 berflrmanƍuoo opokob otoooŴotooo vooo koflt tlJok meooetobol bobwosoovo looolt Joo boml lto
keJooovo Jobolo oJolob sooto vooo poJoţ kemoJloo koml plsobkoo oototo keJooovoŦ
uoo Jotl olt koml joJlkoo seoolo sesooto vooo blJopŦ Moko meooopokob meteko tloJo
jooo betlmoo?ƍ (O5 AlŴAoblvoƌ ť J0)
kaLa ƍraLqƍ vana dl slnl dlLer[emahkan sebaaal ƍsuaLu vana paduƍ dlaunakan unLuk
meru[uk pada dua zaL berbeda vana membenLuk suaLu kesaLuanŦ unakapan ƍkaml plsahkan
anLara keduanvaƍ adalah Ler[emahan kaLa Arab ƍfaLaqaƍţ dan bermakna bahwa sesuaLu
muncul men[adl ada melalul perlsLlwa pemlsahan aLau pemecahan sLrukLur darl ƍraLqƍŦ
ualam avaL LersebuLţ lanalL dan buml adalah subvek darl kaLa slfaL ƍfaLqƍŦ keduanva lalu
Lerplsah (ƍfaLaqaƍ) saLu sama lalnŦ Menarlknvaţ keLlka menalnaaL kemball LahapŴLahap awal
perlsLlwa 8la 8anaţ klLa pahaml bahwa saLu LlLlk Lunaaal berlsl seluruh maLerl dl alam
semesLaŦ uenaan kaLa lalnţ seaala sesuaLuţ Lermasuk ƍlanalL dan bumlƍ vana saaL lLu
belumlah dlclpLakanţ [uaa Lerkanduna dalam LlLlk Lunaaal vana maslh berada pada keadaan
ƍraLqƍ lnlŦ 1lLlk Lunaaal lnl meledak sanaaL dahsvaLţ sehlnaaa menvebabkan maLerlŴmaLerl
vana dlkandunanva unLuk ƍfaLaqaƍ (Lerplsah)ţ dan dalam ranakalan perlsLlwa LersebuLţ
banaunan dan LaLanan keseluruhan alam semesLa LerbenLukŦ
keLlka klLa bandlnakan pen[elasan avaL LersebuL denaan berbaaal penemuan llmlahţ akan
klLa pahaml bahwa keduanva benarŴbenar bersesualan saLu sama lalnŦ ?ana sunaauh
menarlk laalţ penemuanŴpenemuan lnl belumlah Ler[adl sebelum abad keŴ20Ŧ<.+,«-,+- ~::+/ «+:+» 7+:+ S«-,+ |48Ŧ1ata 5urya dan 8ag|anŴbag|annya


1aLa surva adalah kumpulan bendaŴbenda lanalL vana Lerdlrl darl MaLaharlţ planeLŴ
planeL beserLa saLellLnvaţ asLeroldţ komeLŴkomeL dan meLeorld denaan slnar MaLaharl
sebaaal pusaL peredarannvaŦ


#@lJoklob moooklo bool motobotl meoJopotkoo boloo Joo molompoo tlJok Jopot
meoJobolol sloooŦ uoo moslooŴmosloo beteJot poJo ootls eJotovo´Ŧ (O5Ŧ )ooslo ť 40)
Seorana asLronom sekallaus pendeLa 8omaţ clooJlos ltolomoeos menvaLakan
bahwa semua benda lanalL menaellllnal bumlŦ ÞendapaL lnl dlsebuL [uaa Leorl oeoseottlsŦ
8lnLanaŴblnLana beredar dl luar peredaran bulanŦ namun Leorl aeosenLrls LernvaLa Lldak
dapaL memperklrakan secara LepaL leLak planeLŴplaneL dl lanalLŦ Maka munculah Leorl
belloseottls darl Nlcolos copetolcos vana menvaLakan planeLŴplaneL Lermasuk 8umlţ
beraerak menaellllnal maLaharl pada llnLasannva maslnaŴmaslna vana berbenLuk llnakaranŦ
Semua llnakaran lLu berpusaL dl MaLaharlŦ 8ulan dlsebuLkan menaellllnal 8umlŦ 1eorl
hellosenLrls dlperkuaL oleh llmuan !erman Ioboooes kepletŦ
aŦ Matahar|
MaLaharl adalah pusaL LaLa surva dl aalaksl klLaţ 8lmasakLlŦ
#uoo Allob meoclptokoo poJoovo boloo seboool ´ooot´ Joo meojoJlkoo motobotl seboool
´sltoojo´ (pellto)´Ŧ (O5ŦNob 71ť 16)

MaLaharl Lermasuk blnLana karena dapaL memancarkan cahavanva sendlrlŦ namunţ
maLaharl bukanlah blnLana Lerbesar aLaupun blnLana vana pallna Lerana dalam aalaksl
klLaŦ 1apl kenapa maLaharl kellhaLan pallna Lerana dlanLara blnLana vana laln? Pal lLu
dlkarenakan [arak maLaharl darl buml klLa hanva 130 [uLa kmţ [arak lnl dlsepakaLl sebaaal
1 SA (SaLuan AsLronoml)Ŧ !arak lnl maslh Lerbllana dekaL denaan bumlŦ 8lnLana LerdekaL
kedua seLelah maLaharl valLu Alpbo ceotootl denaan [arak leblh darl 200Ŧ000 SAŦ
<.+,«-,+- ~::+/ «+:+» 7+:+ S«-,+ |3

Sedanakan blnLana vana pallna Lerana dl aalaksl klLa adalah 5lttlosţ denaan [arak 346Ŧ000
kall darl [arak buml ke MaLaharlŦ
Lneral MaLaharl

MaLaharl memlllkl eneral vana dlhasllkan oleh reaksl lnLl (reaksl nukllr) dl dalam
lnLlnvaŦ Lneral hasll reaksl dl dalam lnLlnva lnl dlkeluarkan ke dekaL permukaan melalul
perplndahan secara 8adlaslţ sedana proses perplndahan darl dekaL permukaan ke
permukaan maLaharl adalah secara radlaslŦ Lneral maLaharl vana sampal ke buml adalah
1 cm
2
salama 1 sekon dlsebuL konsLanLa maLaharlŦ
8eaksl lnLl dl maLaharl dlnamakan reaksl fosl valLu reaksl penaaabunaan lnLlŴlnLl
rlnaan men[adl lnLl vana leblh beraLŦ 8eaksl fusl lnl dlsebuL [uaa reaksl tetmoookllt karena
menahasllkan eneral panasŦ
Lneral hasll reaksl menuruL LlnsLeln ť
uenaan ť L ƹ eneral ([oule)
m ƹ massa (ka)
c ƹ cepaL rambaL cahava ƹ 300Ŧ000Ŧ000 m/s

Susunan klmlawl MaLaharl

MaLaharl dlsusun oleh 70 Ʒ unsur hldroaenţ 23 Ʒ unsur hellum dan 3 Ʒ unsur vana
leblh beraL (okslaenţ karbon dan neon)Ŧ

SLrukLur MaLaharl
nLl MaLaharl
nLl merupakan pusaL maLaharlŦ ul dalam
lnLl Ler[adl reaksl nukllr vana merupakan
sumber eneral maLaharlŦ Suhu lnLl
maLaharl mencapal 13Ŧ000Ŧ000 kelvlnŦ
loLosfera
loLosfer merupakan permukaan maLaharl
vana menahasllkan cahava pallna Lerana
dan menvllaukanŦ 1ebal foLosfer klraŴklra 300 km denaan suhu raLaŴraLa 3700 kelvlnŦ
kromosfera
kromosfera adalah laplsan aas Lebal berwarna kemerahan vana mellndunal maLaharlŦ
kromosfer dlanaaap sebaaal aLmosfer maLaharlţ Lebalnva klraŴklra 16Ŧ000 km dan
suhunva seklLar 10Ŧ000 kelvlnŦ
korona
korona merupakan laplsan maLaharl Lerluar dan dapaL LerllhaL [elas denaan maLa
blasa pada saaL Ler[adlnva aerhana maLaharl LoLalţ sedanakan unLuk mellhaL saaL
Lldak Ler[adl aerhana maLaharl LoLal menaaunakan alaL koronaarafŦ Suhu korona
dapaL mencapal 2 [uLa kelvlnŦ
Lƹmc
2

<.+,«-,+- ~::+/ «+:+» 7+:+ S«-,+ |6AkLlflLas MaLaharl
umpalan MaLaharl aLau ranula
umpalan foLosfer aklbaL massa aas panas vana menvembur keluar darl dalam lnLlŦ
8lnLlk (noda) maLaharl
noda maLaharl Ler[adl aklbaL adanva perbedaan suhu anLar massa pada
permukaan maLaharlŦ Þerbedaan suhu lLu mencapal 4Ŧ000 kelvlnŦ AklbaL perbedaan
lLu Lampak sebaaal blnLlkŴblnLlk aelapŦ lrekuensl blnLlk maLaharl menalkuLl suaLu
slklus denaan perlode raLaŴraLa 11 LahunŦ
Lldah MaLaharl (promlnesa)
Þromlnesa merupakan lldah apl vana men[ulur ke anakasa maLaharl dan
berlanasuna sanaaL cepaL dl seklLar noda maLaharlŦ Þromlnesa lnl blsa berpenaaruh dl
bumlţ seperLl Ler[adlnva aurora dan aanaauan komunlkasl radloŦ Aurora adalah Llral
cahava berwarna unauţ hl[auţ merah vana Lampak dllanalLŦ

bŦÞ|anetŴp|anet
ÞlaneL dlsebuL [uaa blnLana beredarŦ SuaLu benda lanalL dlkaLakan planeL apablla
memlllkl clrlŴclrl sebaaal berlkuL ť
O menaorblL menaellllnal blnLana aLau slsaŴslsa blnLanaŦ
O mempunval massa vana cukup unLuk memlllkl aravlLasl Lersendlrl aaar dapaL
menaaLasl Lekanan rlald bodv sehlnaaa benda anakasa LersebuL mempunval benLuk
keseLlmbanaan hldrosLaLlk (benLuk hamplr bulaL)
O 1ldak Lerlalu besar hlnaaa dapaL menvebabkan fusl Lermonukllr Lerhadap deuLerlum dl
lnLlnvaŦ
Semua planeL memlllkl aarls edarnva maslnaŴmaslnaŦ Semua orblL lnl Lelah dlLeLapkan
berdasarkan perhlLunaan vana sanaaL LellLl denaan cermaLŦ ?ana membanaun dan
memellhara LaLanan sempurna lnl adalah Allahţ ÞenclpLa seluruh sekallan alamŦ# ueml looolt vooo mempoovol jolooŴjoloo # (CSŦAdzŴuzaarlvaLť7)
8ahasa nama
Arab Svams uLaared Zuhra Ard Camar Marrlkh MushLarle Zuhal uraanus
8elanda Zon Mercurlus venus Aarde Maan Mars !uplLer SaLurnus uranus
8enaall Surva 8udh Shukra ÞrlLhlvl Chand Manaal 8rlhaspaLl Shanl Ŵ
CanLon 1alveuna Sulslna umslna uelqao ?ueqao luoslna Moqslna 1ouslna 1lnwonaslna
llllplna Araw Merkurvo 8eno ualadla 8uwan MarLe PuplLer SaLurno urano
u[araLl Surva 8udh Shukra ÞraLhlvl Chandra Manaal uru Shanl Þra[apaLhle
ndonesla MaLaharl Merkurlus venus 8uml 8ulan Mars ?uplLer SaLurnus uranus
<.+,«-,+- ~::+/ «+:+» 7+:+ S«-,+ |7


ÞlaneL dalam alaksl 8lmasakLl ber[umlah 8 buah Lermasuk puluhan rlbu planeL kecll
vana dlsebuL planeLolda aLau asLerold vana sebaalan menalsl ruana anLara Mars dan !uplLerŦ
ÞlaneLŴplaneL LersebuL dlkelompokkan ke dalam 2 kelompokţ valLu planeL dalam (lnferlor)
seperLl Merkurlusţ venusţ 8uml dan Mars serLa planeL luar (superlor) seperLl ?uplLerţ
SaLurnus dan uranusŦ 8erlkuL lnl adalah planeLŴplaneL LersebuLť

1Ŧ Merkurlus
Merkurlus adalah planeL LerdekaL darl maLaharlţ [araknva
seklLar 38 [uLa km (0ţ4 SA)Ŧ Merkurlus adalah planeL Lerkecll
denaan dlameLer seklLar 4Ŧ862 kmŦ merkurlus serlna LerllhaL
saaL sen[a dan fa[ar harlŦ Merkurlus beroLasl selama 39 harl
dan berevolusl selama 88 harlŦ
Merkurlus Lerdlrl darl 70Ʒ loaam dan 30Ʒ slllkaL serLa
mempunval kepadaLan sebesar 3ţ43 a/cm3 hanva sedlklL dlbawah kepadaLan 8umlŦ
namun apablla efek darl Lekanan aravlLasl Lldak dlhlLuna maka Merkurlus leblh padaL darl
8uml denaan kepadaLan Lak Lerkompres darl Merkurlus 3ţ3 a/cm3 dan 8uml hanva 4ţ4
a/cm3Ŧ
ManLel seLebal 600 km menvellmuLl lnLl Merkurlus dan kerak darl Merkurlus dlduaa
seLebal 100 sampal 200 kmŦ Þermukaan merkurlus mempunval banvak perbuklLan vana
kurusţ beberapa mencapal raLusan kllomeLer pan[ananvaŦ ulduaa perbuklLan lnl
LerbenLuk karena lnLl dan manLel Merkurlus mendlnaln dan mencluL pada saaL kerak
sudah membaLuŦ Merkurlus menaanduna besl leblh banvak darl planeL lalnnva dl LaLa
survaŦ Ada Leorl vana menaaLakan bahwa Merkurl pada awalnva mempunval
perbandlnaan loaamŴslllkaL mlrlp denaan meLeor kondrlL umumnva dan mempunval
massa seklLar 2ţ23 kall massanva vana sekaranaŦ namun pada awal se[arah LaLa survaţ
merkurlus LerLabrak oleh sebuah planeLeslmal berukuran seklLar seperenam darl
massanvaŦ 8enLuran LersebuL Lelah melepaskan sebaalan besar darl kerak dan manLel asll
Merkurlus dan menlnaaalkan lnLlnvaŦ Þroses vana sama [uaa Lelah dla[ukan unLuk
men[elaskan penclpLaan darl 8ulanŦnaarls Sun Mercurv venus LarLh Moon Mars !uplLer SaLurn uranus
!epana 1alvou Sulsel klnsel Chlkvuu 1sukl kasel Mokusel uosel 1enƌousel
!erman Sonne Merkur venus Lrde Mond Mars !uplLer SaLurn uranus
LaLln Sol Mercurlus venus 1erra Luna Mars !uplLer SaLurnus uranus
Melavu MaLaharl uLarld Zuhrah 8uml 8ulan Marlkh MusvLarl Zuhal uranus
Mandarln 1alvana Shulxlna !lnxlna ulqlu ?ueqlu Puoxlna Muxlna 1uxlna 1lanwanaxlna
Þerancls Solell Mercure venus 1erre Lune Mars !uplLer SaLurne uranus
ÞorLuals Sol Mercurlo vônus 1erra Lua MarLe !uplLer SaLurno urano
<.+,«-,+- ~::+/ «+:+» 7+:+ S«-,+ |82Ŧ venus
venus merupakan planeL LerdekaL kedua darl
maLaharlŦ !araknva denaan maLaharl seklLar 108
[uLa km (0ţ7 SA)Ŧ venus beroLasl selama 243 harl
denaan arah roLasl vana berlawanan denaan planeL
laln dan berevolusl selama 223 harlŦ ÞlaneL lnl
desellmuLl awan Lebal karbon dlokslda sehlnaaa
sullL dlllhaLŦ Suhu dlpermukaan planeL venus blsa
mencapal 480
o
CŦ ALmosfer venus menaanduna
97Ʒ karbondlokslda (CC
2
) dan 3Ʒ nlLroaenţ
sehlnaaa hamplr Lldak munakln LerdapaL
kehldupanŦ venus memlllkl dlameLer vana hamplr
sama denaan 8umlţ denaan sellslh seklLar 600 km leblh kecll darl 8umlŦ Se[auh lnl
akLlvlLas aeoloals venus belum dldeLekslţ LeLapl karena planeL lnl Lldak memlllkl medan
maaneL vana blsa menceaah hablsnva aLmosferţ dlduaa sumber aLmosfer venus berasal
darl aununa beraplŦ venus Lldak memlllkl saLellL seperLl MerkurlusŦ venus serlna LerllhaL
saaL fa[ar Llbaţ oleh sebab lLu venus dlberl [ulukan 8lotooo lojotŦ

3Ŧ 8uml
8lsa dlbllana 8uml merupakan planeL vana
pallna berbeda denaan vana lalnŦ karena dl planeL
lnl LerdapaL kehldupanŦ Suhu dan Lekanan dl
permukaan buml memunaklnkan alr berada dalam
wu[ud padaLţ calrţ maupun aasŦ 8uml berdlameLer
seklLar 12Ŧ700 kmŦ !arak 8uml denaan MaLaharl
seklLar 130 [uLa km (1ţ0 SA)Ŧ 8enLuk 8uml bulaL
aaak lon[ona (elllpsold)Ŧ Þada arah kuLubnva Ler[adl
pemampaLan dan aaak menaaelembuna dl seklLar
khaLullsLlwaŦ 8enLuk seperLl lnl pun LerllhaL pada
planeL ?uplLer dan SaLurnusŦ !adl benLuk lnl bukan
merupakan suaLu kebeLulanţ benLuk seperLl lnl dlaklbaLkan oleh roLasl 8umlŦ

8oLasl 8uml

unLuk melakukan 1 puLaran penuh 8uml memerlukan wakLu 24 [amŦ !adl seLlap 1
[am sebuah LlLlk dl 8uml beraeser 13
o
Ŧ Arah roLasl 8uml darl 8araL ke 1lmur vana
menvebabkan Ler[adlnva peraanLlan slanaŴmalam dan aerak semu harlan MaLaharl vana
kelllhaLannva LerblL darl 1lmur dan 1enaaelam darl 8araLŦ

<.+,«-,+- ~::+/ «+:+» 7+:+ S«-,+ |9#ulo meovlooslookoo pool Joo meojoJlkoo molom ootok betlstltobotţ Joo
(meojoJlkoo) motobotl Joo boloo ootok petbltoooooŦ ltolob keteotooo Allob )ooo Mobo
letkoso lool Mobo MeooetobolŦ´ (AlŴAn'am 6Ť 96)
ulsamplna lLu roLasl 8uml [uaa menvebabkan ť
aŦ kepepaLan 8uml
kepepaLan 8uml pada daerah kuLub dapaL klLa bukLlkan denaan menaalndalkan
sebuah balon kareL berlsl alr vana dlroLaslkanŦ !lka balon lLu mulaŴmula benLuknva
bulaL seperLl bolaţ kemudlan klLa puLar benLuknva akan plplhŦ
bŦÞerbedaan percepaLan aravlLasl
uenaan beroLaslnva 8umlţ maka bendaŴbenda dl permukaan 8uml akan leblh rlnaan
dlbandlnakan denaan aava Larlk 8uml sesunaauhnva Lerhadap bendaŴbenda LersebuL
sehlnaaa Lerkesan seolahŴolah percepaLan aravlLasl 8uml berkuranaŦ Semakln [auh
darl porosnva (semakln [auh darl kuLub) maka penauranaannva semakln besarŦ

8evolusl 8uml

unLuk menalLarl MaLaharlţ 8uml memerlukan
wakLu 363 harl 3 [am 48 menlL aLau seklLar 363ţ23
harlŦ LlnLasan peredarannva dlsebuL ekllpLlkaŦ
8ldana ekllpLlka membenLuk suduL 66ţ3
o
Lerhadap
sumbu 8uml aLau 23ţ3
o
Lerhadap bldana
khaLullsLlwaŦ LkllpLlka berpoLonaan denaan
khaLullsLlwa pada dua LlLlk valLu dl puncak muslm
seml dan dl puncak muslm auaurŦ
8evolusl 8uml [uaa menlmbulkan paralaks
blnLanaţ valLu beda llhaL vana membuaL leLak
blnLana dekaL seolahŴolah berplndah Lerhadap blnLana vana leblh [auhŦ
AklbaL sumbu ekllpLlka vana membenLuk suduL Lerhadap khaLullsLlwaţ maka
llnakaran ekllpLlka seLenaahnva berada dlbelahan lanalL uLara dan seLenaahnva berada dl
belahan lanalL selaLanţ sehlnaaa MaLaharl berada dl Llap belahan lLu secara beralllran
seLlap seLenaah LahunŦ


<.+,«-,+- ~::+/ «+:+» 7+:+ S«-,+ |10ambar dlaLas adalah aambar darl aerak semu Lahunan maLaharlŦ

AklbaL aerakan lnl menlmbulkan peraanLlan muslm dan lamanva peraanLlan slana dan
malam vana rlnclannva sebaaal berlkuL ť
21 MareLŴ21 !unl
Ŵ ulbelahan 8uml uLara muslm seml dan dl belahan 8uml selaLan muslm auaurŦ
Ŵ ulbelahan 8uml uLara slana leblh pan[ana darlpada malam dan dlbelahan 8uml
selaLan malam leblh pan[ana darlpada slanaŦ
21 !unlŴ23 SepLember
Ŵ ulbelahan 8uml uLara muslm panas dan dlbelahan 8uml selaLan musln dlnalnŦ
Ŵ ulbelahan 8uml uLara slana leblh pan[ana darlpada malam dan dlbelahan 8uml
selaLan malam leblh pan[ana darlpada slanaŦ
23 SepLemberŴ22 uesember
Ŵ ulbelahan 8uml uLara muslm auaur dan dlbelahan 8uml selaLan muslm semlŦ
Ŵ ulbelahan 8uml uLara malam leblh pan[ana darlpada slana dan dl belahan 8uml
selaLan slana leblh pan[ana darlpada malamŦ

22 uesemberŴ21 MareL
Ŵ ulbelahan 8uml uLara muslm dlnaln dan dlbelahan 8uml selaLan muslm panasŦ
Ŵ ulbelahan 8uml uLara malam leblh pan[ana darlpada slana dan dlbelahan 8uml
selaLan slana leblh pan[ana darlpada malamŦ<.+,«-,+- ~::+/ «+:+» 7+:+ S«-,+ |11


4Ŧ Mars
Mars adalah planeL keempaL darl MaLaharlŦ Mars
memlllkl dlameLer seklLar 6Ŧ800 kmŦ !araknva darl
MaLaharl seklLar 228 [uLa km (1ţ6 SA)Ŧ 8erevolusl
selama 687 harl dan beroLasl selama 24 [am 37'Ŧ
Mars memlllkl dua saLellLţ valLu Þhobos dan uelmosŦ
SaLellL LersebuL dlduaa dulunva adalah asLerold vana
Ler[ebak dalam aravlLasl MarsŦ Mars [uaa dl sebuL
plooet metob karena Lampak berwarna merah
menvala darl 8umlŦ
Llnakunaan Mars leblh bersahabaL baal kehldupan
dlbandlnakan keadaan ÞlaneL venusŦ namun bealLuţ keadaannva Lldak cukup ldeal unLuk
manuslaŦ Suhu udara vana cukup rendah dan Lekanan udara vana rendahţ dlLambah denaan
komposlsl udara vana sebaalan besar karbondloksldaţ menvebabkan manusla harus
menaaunakan alaL banLu pernapasan [lka lnaln Llnaaal dl sanaŦ MlslŴmlsl ke planeL merah lnlţ
sampal penahu[una abad keŴ20ţ belum menemukan [e[ak kehldupan dl sanaţ mesklpun vana
amaL sederhanaŦ
ul planeL Marsţ LerdapaL sebuah flLur unlk dl daerah Cvdonla MensaeŦ llLur lnl
merupakan sebuah perbuklLan vana blla dlllhaL darl aLas nampak sebaaal sebuah wa[ah
manuslaŦ 8anvak orana vana menaanaaapnva sebaaal sebuah bukLl darl peradaban vana
Lelah lama musnah dl Marsţ walaupun dl masa klnlţ Lelah LerbukLl bahwa flLur LersebuL
hanvalah sebuah kenampakan alam blasaŦ

3Ŧ ?uplLer

?uplLer adalah planeL Lerbesar dl aalaksl klLaţ
dlameLernva seklLar 142Ŧ860 kmţ volumenva
seklLar 1Ŧ300 kall 8umlŦ Mesklpun [auh darl 8umlţ
Lapl ?uplLer leblh mudah dlllhaLţ karena !uplLer
memanLulkan 70 Ʒ cahava MaLaharl vana
dlLerlmanvaŦ ?uplLer beroLasl selama 9 [am 3' dan
berevolusl selama 11ţ9 LahunŦ !araknva darl
MaLaharl seklLar 778 [uLa km (3ţ2 SA)Ŧ
1erdapaL aas berwarna merah vana berpuLar
lambaL menaellllnal LenaahŴLenaah planeL ?uplLerŦ nl membenLuk lkaL plnaaana merah
raksasa vana dapaL menahasllkan badal besar dl permukaan ?uplLerŦ
<.+,«-,+- ~::+/ «+:+» 7+:+ S«-,+ |12

ALmosfer !uplLer menaanduna hldroaen (P)ţ hellum (Pe)ţ meLana (CP4) dan amonla
(nP3)Ŧ Suhu dl permukaan planeL lnl berklsar darl Ŵ140
0
C sampal denaan 21
o
CŦ SeperLl
planeL lalnţ !uplLer Lersusun aLas unsur besl dan unsur beraL lalnnvaŦ
?uplLer memlllkl 63 saLellLţ beberapa dlanLaranva meleblhl besar ÞluLoŦ SaLellLŴsaLellL
lLu dlanLaranva CalllsLoţ Luropaţ anvmedeţ o ţ AmalLheaţ Plmallaţ Llaraţ Þaslphaeţ
Slnopeţ Carme ţ LvslLheaţ Anankeţ Ledaţ AdrasLeaţ MeLls dan 1hebeŦ


6Ŧ SaLurnus
SaLurnus merupakan benda lanalL
vana sanaaL mempesona karena clnclnŴ
clnclnnvaŦ SaLurnus ber[arak 1Ŧ428 [uLa km (10
SA) darl MaLaharlŦ 8eroLasl selama 10 [am 14'
dan berevolusl selama 29ţ3 LahunŦ SaLurnus
memlllkl dlameLer seklLar 120Ŧ000 kmţ [adl
SaLurnus merupakan planeL Lerbesar kedua
seLelah ?uplLerŦ
SaLurnus memlllkl kerapaLan vana
rendah karena sebaalan besar zaL
penvusunnva berupa aas dan calranŦ nLl
SaLurnus dlperklrakan Lerdlrl darl baLuan padaL denaan aLmosfer Lersusun aLas aas
amonla dan meLanaţ hal lnl Lldak memunaklnkan adanva kehldupan dl SaLurnusŦ
8aalan luar aLmosfer SaLurnus LerbuaL darl 96Ŧ7Ʒ hldroaen dan 3Ʒ hellumţ
0Ŧ2Ʒ meLana dan 0Ŧ02Ʒ amonlaŦ Þada aLmosfer SaLurnus [uaa LerdapaL sedlklL
kandunaan aseLllenaţ eLana dan fosflnŦ
SaLurnus memlllkl keunlkan dlbandlnakan planeL lalnnvaţ valLu memlllkl
clnclnŦ Clncln SaLurnus sanaaL unlkţ Lerdlrl berlbuŴrlbu clncln vana menaellllnal planeL lnlŦ
8ahan pembenLuk clncln lnl maslh belum dlkeLahulŦ Þara llmuwan berpendapaLţ clncln lLu
Lldak munakln LerbuaL darl lempenaan padaL karena akan hancur oleh aava senLrlfuaalŦ
namunţ Lldak munakln [uaa LerbuaL darl zaL calr karena aava senLrlfuaal akan
menaaklbaLkan Llmbulnva aelombanaŦ !adlţ se[auh lnlţ dlperklrakan vana pallna munakln
membenLuk clnclnŴclncln lLu adalah bonakahanŴbonakahan es meLeorlLŦ
Plnaaa 2006ţ SaLurnus dlkeLahul memlllkl 36 buah saLellL alamlŦ 1u[uh
dlanLaranva cukup paslf unLuk dapaL runLuh berbenLuk bola dl bawah aava aravlLaslnva
sendlrlŦ Mereka adalah Mlmasţ Lnceladusţ 1eLhvsţ uloneţ 8heaţ 1lLan (SaLellL Lerbesar
denaan ukuran leblh besar darl planeL Merkurlus) dan apeLusŦ

<.+,«-,+- ~::+/ «+:+» 7+:+ S«-,+ |13

7Ŧ uranus

uranus beroLasl pada sumbu vana
sebldana denaan bldana edarnva
menaellllnal MaLaharlŦ Pal lnl berbeda
denaan planeLŴplaneL lalnŦ uranus
beroLasl selama 10 [am 49' dan
berevolusl selama 84 LahunŦ !araknva
darl MaLaharl seklLar 19ţ6 [uLa km (2Ŧ896
SA)Ŧ uranus bedlameLer seklLar 30Ŧ100
kmŦ
uranus komposlslnva sama denaan
nepLunus dan keduanva mempunval
komposlsl vana berbeda darl raksasa aas
vana leblh besarţ !uplLer dan SaLurnusŦ ALmosfer uranusţ sama denaan !uplLer dan
SaLurnus karena Lerdlrl darl hldroaen dan hellumţ menaanduna banvak ƍesƍ seperLl alrţ
amonla dan meLanaţ bersama denaan [e[ak hldrokarbonŦ ALmosfer uranus merupakan
aLmofer vana Lerdlnaln dalam 1aLa Survaţ denaan suhu Lerendah 49
o
k (-224 ¨C)Ŧ
ALmosfer planeL lLu mempunval sLrukLur awan berlaplsŴlapls dan kompleks dan dlanaaap
bahwa awan Lerendah Lerdlrl aLas alr dan laplsan awan LeraLas dlperklrakan Lerdlrl darl
meLanaŦ konLras denaan lLuţ lnLerlor uranus Lerdlrl aLas es dan bebaLuanŦ
uranus memlllkl 27 saLellL alam vana Lelah dlkeLahulŦ nama baal saLellLŴsaLellL lnl
dlplllh darl karakLer karva Shakespeare dan Alexander ÞopeŦ Llma saLellL uLamanva
adalah Mlrandaţ Arlelţ umbrlelţ 1lLanla dan CberonŦ

8Ŧ nepLunus
nepLunus merupakan planeL Lerakhlr dalam
aalaksl klLaŦ !araknva denaan MaLaharl valLu 4Ŧ493
[uLa km (38ţ8 SA)Ŧ nepLunus beroLasl selama 13 [am
48' dan berevolusl selama 163 LahunŦ ulameLer
nepLunus hamplr empaL kall dlameLer 8umlţ valLu
seklLar 48Ŧ600 kmŦ 8enLuk planeL lnl mlrlp denaan
8ulan denaan permukaan LerdapaL laplsan Llpls
slllkaLŦ komposlsl penvusun planeL lnl adalah besl
dan unsur beraL lalnnvaŦ ÞlaneL nepLunus memlllkl 8
buah saLellLţ dl anLaranva 1rlLonţ ÞroLeusţ nereld
dan LarlssaŦ


<.+,«-,+- ~::+/ «+:+» 7+:+ S«-,+ |14

nŦ 8enda Lang|t La|n

1Ŧ AsLerold

AsLerold dlsebuL [uaa planeLold aLau
mlnor planeL valLu kumpulan planeL kecll
vana sebaalan besar berada dl anLara Mars
dan ?uplLerŦ Selaln dl anLara Mars dan
?uplLerţ asLerold ada pula vana LerdapaL
dlsebelah dalam orblL Marsţ dl sebelah
dalam orblL ?uplLer dan dekaL MaLaharl
seperLl 1ron[asŦ Semua asLerold menalkuLl
hukum peredaran planeLŦ AsLerold
mempunval komblnasl massa 1/1000
sampal 1/300 massa 8umlŦ AsLerold Lerkecll
memlllkl dlameLer 1ţ6 kmŦ
MenuruL ukuran dlameLernvaţ asLerold dlbaal aLas ť
O AsLerold 8esar
AsLerold besar berwarna aelapţ karena kandunaan karbonnva LlnaalŦ AsLerold besar
anLara laln ť ceresţ pallasţ vesLaţ hvaevaţ lnLeramnlaţ davldaţ psvcheţ dan vunoŦ
O AsLerold kecll
AsLerold kecll umumnva berwarna Lerana dan mempunval susunan maLerlal seperLl
8umlŦ AsLerold kecll anLara laln ť lcarusţ erosţ Lorosţ aeoarafosţ Apolloţ Adonls dan
hermesŦ

2Ŧ komeL

komeL dlsebuL [uaa blnLana berekorŦ
namun Lldak semua komeL memlllkl ekorŦ
8aalanŴbaalan komeLť

aŦ kepala komeLţ merupakan baalan uLama
komeL vana berdlameLer 100Ŧ000 km vana Lerdlrl darl ť
Ŵ nLl vana Lersusun aLas bonakahŴbonakahan baLu vana menaeluarkan aas apablla
Lerkena slnar MaLaharlŦ arls Lenaahnva hanva seklLar 10 sampal 20 kmŦ
Ŵ komaţ valLu laplsan kabuL vana menaellllnal lnLl memlllkl aumpalanŴaumpalan kecll
berupa debuŴdebu dan esŦ
bŦ Lkor komeL vana pan[ananva anLara 10 [uLa sampal 100 [uLa kmŦ Lkor komeL serlna
berplndahŴplndah LempaLŦ keLlka komeL beraerak mendekaLl MaLaharl ekornva
dlbelakana dan keLlka men[auhl MaLaharl ekornva dl depanŦ

<.+,«-,+- ~::+/ «+:+» 7+:+ S«-,+ |13

LlnLasan komeL dapaL berupať
aŦ Þarabola (non perlodlk)
bŦ Plperbola (non perlodlk)
cŦ Lllps (perlodlk)
8eberapa [enls komeL vana Lerkenal adalah ť
O komeL Pallev (Lampak 76 Lahun sekallţ Lerakhlr Lahun 1986)
O komeL kohouLek (Lampak Lahun 1973)
O komeL ShoemakerŴLevv (berLabrakan denaan ?uplLer pada Lanaaal 16 !ull 1994)

3Ŧ MeLeorld
MeLeorld adalah benda lanalL padaL vana berLerbanaan
secara Lldak beraLuran dan Lldak mempunval orblL vana LeLap
dan Lldak bercahavaŦ MeLeorld vana masuk ke dalam aLmosfer
8uml akan beraesekan denaan udara sehlnaaa men[adl panas
dan Lerbakar vana dlsebuL meteot aLau blnLana betollbŦ MeLeor
besar vana Lldak habls Lerbakar dan blsa mencapal 8uml dlsebuL
MeteotltŦ Þada malamŴmalam LerLenLu meLeor vana [aLuh ke
8uml LerllhaL [auh leblh banvak dlbandlnakan denaan blasanva aLau blsa dlsebuL hu[an
meteotŦ Pu[an meLeor dlsesualkan denaan rasl blnLana LempaL radlan LerleLakţ mlsalnva
hu[an meLeor Þerseldaţ lvrldaţ dan CvanldaŦ

dŦ8u|an
8ulan adalah saLuŴsaLunva saLellL alaml
8umlŦ 8ulan Lldak memlllkl cahava sendlrlŦ Cahava
8ulan berasal darl panLulan slnar MaLaharlŦ 8ulan
Lldak memlllkl aLmosfer sehlnaaa lanalL 8ulan
berwarna hlLamŦ Suhu dlpermukaan 8ulan seklLar Ŵ
173
o
C sampal 110
o

!arak raLaŴraLa 8umlŴ8ulan darl pusaL ke
pusaL adalah 384Ŧ403 kmţ seklLar 30 kall dlameLer
8umlŦ ulameLer 8ulan adalah 3Ŧ474 kmţ sedlklL
leblh kecll darl seperempaL dlameLer 8umlŦ nl berarLl volume 8ulan hanva seklLar 2
persen volume 8uml dan Larlkan aravlLasl dl permukaannva seklLar 17 persen darlpada
Larlkan aravlLasl 8umlŦ Massa [enls 8ulan (3ţ4 a/cm³) adalah leblh rlnaan dlbandlna
massa [enls 8uml (3ţ3 a/cm³)ţ sedanakan massa 8ulan hanva 0ţ012 massa 8umlŦ
erak 8ulan
Þada keranaka acuan LaLa survaţ 8ulan melakukan 3 macam aerakanţ valLuť
aŦ erakan roLasl pada porosnva
bŦ erak 8ulan menaellllnal 8uml (erak Slnodls)
cŦ erak 8ulan mendamplnal 8uml menaellllnal MaLaharl (Llberasl aLau aerak anaauk)
<.+,«-,+- ~::+/ «+:+» 7+:+ S«-,+ |16

WakLu vana dlperlukan 8ulan unLuk beroLasl pada porosnva sama denaan wakLu
vana dlperlukannva unLuk menaellllnal 8umlţ sehlnaaa permukaan 8ulan vana menahadap
ke 8uml selalu samaŦ LlnLasan 8ulan menaellllnal 8uml berupa elllpsŦ
ulamaLl darl 8umlţ benLuk 8ulan akan berubahŴubah sesual denaan slnar vana
dlpanLulkan ke 8uml vana berasal darl MaLaharlŦ 8enLuk 8ulan vana berubahŴubah lnl
dlsebuL faseŴfase 8ulanŦ Þerubahan benLuk 8ulan lnl akan berlanasuna secara berkala dalam
wakLu saLu 8ulan slnodlsŦ SaLu 8ulan Slnodls wakLunva 29ţ3 harl dan lnllah vana dlpakal
unLuk penanaaalan hl[rlvah aLau Lahun komarlvahŦ
lase bulan pada saaL menaellllnal buml
8ulan purnama adalah keadaan keLlka 8ulan nampak bulaL sempurna darl 8umlŦ
Þada saaL lLuţ 8uml LerleLak hamplr seaarls dl anLara MaLaharl dan 8ulanţ sehlnaaa seluruh
permukaan 8ulan vana dlLeranal MaLaharl LerllhaL [elas darl arah 8umlŦ keballkannva adalah
saaL bulan maLlţ valLu saaL 8ulan LerleLak pada hamplr seaarls dl anLara MaLaharl dan 8umlţ
sehlnaaa vana LerllhaL darl 8uml adalah slsl belakana 8ulan vana aelapţ allas Lldak nampak
apaŴapaŦ ul anLara kedua wakLu lLu LerdapaL keadaan bulan separuh dan bulan sablLţ vaknl
pada saaL poslsl 8ulan Lerhadap 8uml membenLuk suduL LerLenLu Lerhadap aarls 8uml Ŵ
MaLaharlŦ Þada saaL lLuţ hanva sebaalan permukaan 8ulan vana dlslnarl MaLaharl vana
LerllhaL darl 8umlŦ

#uoo telob koml tetopkoo bool boloo moozllobŴmoozllobţ sebloooo (setelob Jlo
sompol ke moozllob vooo tetokblt) kembolllob Jlo seboool beotok tooJoo vooo tooŦ´
(OŦ5Ŧ)ooslloťJ9)
<.+,«-,+- ~::+/ «+:+» 7+:+ S«-,+ |17

eŦGerhana

1Ŧ erhana 8ulan


#ulo memosokkoo molom ke Jolom slooo Joo memosokkoo slooo ke Jolom molom Joo
meoooJokkoo motobotl Joo bolooţ moslooŴmosloo betjoloo meootot wokto vooo
JlteotokooŦ )ooo (betboot) Jemlkloo ltolob Allob @oboomoţ kepoovoooŴNvolob ketojoooŦ
uoo otoooŴotooo vooo komo seto (sembob) selolo Allob tloJo mempoovol opoŴopo
woloopoo setlpls kollt otlŦ´ (OŦ5Ŧ lootbltť1J)

erhana bulan Ler[adl saaL sebaalan aLau keseluruhan penampana bulan LerLuLup
oleh bavanaan bumlŦ Lu Ler[adl blla buml berada dl anLara maLaharl dan bulan pada saLu
aarls lurus vana samaţ sehlnaaa slnar maLaharl Lldak dapaL mencapal bulan karena
Lerhalanal oleh bumlŦ
Sebenarnvaţ pada perlsLlwa aerhana bulanţ serlnakall bulan maslh dapaL LerllhaLŦ nl
dlkarenakan maslh adanva slnar maLaharl vana dlbelokkan ke arah bulan oleh aLmosfer
bumlŦ uan kebanvakan slnar vana dlbelokkan lnl memlllkl spekLrum cahava merahŦ Lulah
sebabnva pada saaL aerhana bulanţ bulan akan Lampak berwarna aelapţ blsa berwarna
merah Lembaaaţ [lnaaaţ aLaupun coklaLŦ erhana bulan dapaL dlamaLl denaan maLa
Lelan[ana dan Lldak berbahava sama sekallŦ

<.+,«-,+- ~::+/ «+:+» 7+:+ S«-,+ |18

!enlsŴ[enls aerhana bulan
O erhana bulan LoLal ť Þada aerhana lnlţ bulan akan LepaL berada pada daerah umbraŦ
O erhana bulan sebaalan ť Þada aerhana lnlţ Lldak seluruh baalan bulan Lerhalanal darl
maLaharl oleh bumlŦ Sedanakan sebaalan permukaan bulan vana laln berada dl daerah
penumbraŦ Sehlnaaa maslh ada sebaalan slnar maLaharl vana sampal ke permukaan
bulanŦ
O erhana bulan penumbra ť Þada aerhana lnlţ seluruh baalan bulan berada dl baalan
penumbraŦ Sehlnaaa bulan maslh dapaL LerllhaL denaan warna vana suramŦ

2Ŧ erhana MaLaharl

#@lJokkob komo mempetbotlkooţ bobwo sesooooobovo Allob memosokkoo molom ke Jolom slooo
Joo memosokkoo slooo ke Jolom molom Joo ulo tooJokkoo motobotl Joo boloo moslooŴmosloo
betjoloo sompol kepoJo wokto vooo Jlteotokooţ Joo sesooooobovo Allob Mobo Meooetobol opo
vooo komo ketjokooŦ´ (OŦ5Ŧloomooť29)
erhana maLaharl Ler[adl keLlka poslsl bulan LerleLak dl anLara 8uml dan MaLaharl sehlnaaa
menuLup sebaalan aLau seluruh cahava MaLaharlŦ
Macam erhana MaLaharl
1Ŧ erhana maLaharl LoLalţ apablla saaL puncak aerhanaţ plrlnaan MaLaharl dlLuLup sepenuhnva
oleh plrlnaan 8ulanŦ SaaL lLuţ plrlnaan 8ulan sama besar aLau leblh besar darl plrlnaan MaLaharlŦ
ukuran plrlnaan MaLaharl dan plrlnaan 8ulan sendlrl berubahŴubah LeraanLuna pada maslnaŴ
maslna [arak 8umlŴ8ulan dan 8umlŴMaLaharlŦ
2Ŧ erhana sebaalanţ Ler[adl apablla plrlnaan 8ulan (saaL puncak aerhana) hanva menuLup
sebaalan darl plrlnaan MaLaharlŦ Þada aerhana lnlţ selalu ada baalan darl plrlnaan MaLaharl vana
Lldak LerLuLup oleh plrlnaan 8ulanŦ
<.+,«-,+- ~::+/ «+:+» 7+:+ S«-,+ |19

3Ŧ erhana clnclnţ Ler[adl apablla plrlnaan 8ulan (saaL puncak aerhana) hanva menuLup sebaalan
darl plrlnaan MaLaharlŦ erhana [enls lnl Ler[adl blla ukuran plrlnaan 8ulan leblh kecll darl
plrlnaan MaLaharlŦ Sehlnaaa keLlka plrlnaan 8ulan berada dl depan plrlnaan MaLaharlţ Lldak
seluruh plrlnaan MaLaharl akan LerLuLup oleh plrlnaan 8ulanŦ 8aalan plrlnaan MaLaharl vana
Lldak LerLuLup oleh plrlnaan 8ulanţ berada dl sekellllna plrlnaan 8ulan dan LerllhaL seperLl clncln
vana bercahavaŦ
erhana maLaharl Lldak dapaL berlanasuna meleblhl 7 menlL 40 deLlkŦ MellhaL secara
lanasuna ke foLosfer maLaharl (baalan clncln Lerana darl maLaharl) walaupun hanva dalam beberapa
deLlk dapaL menaaklbaLkan kerusakan permanen reLlna maLa karena radlasl Llnaal vana Lak LerllhaL
vana dlpancarkan darl foLosferŦ kerusakan vana dlLlmbulkan dapaL menaaklbaLkan kebuLaanŦ
MellhaL secara lanasuna ke foLosfer maLaharl (baalan clncln Lerana darl maLaharl) walaupun
hanva dalam beberapa deLlk dapaL menaaklbaLkan kerusakan permanen reLlna maLa karena radlasl
Llnaal vana Lak LerllhaL vana dlpancarkan darl foLosferŦ kerusakan vana dlLlmbulkan dapaL
menaaklbaLkan kebuLaanŦ MenaamaLl aerhana maLaharl membuLuhkan pellnduna maLa khusus aLau
denaan menaaunakan meLode mellhaL secara Lldak lanasunaŦ kaca maLa sunalasses Lldak aman
unLuk dlaunakan karena Lldak menvarlna radlasl lnframerah vana dapaL merusak reLlna maLaŦ
€Ŧ Þasang 5urut A|r Laut
Þasana suruL alr lauL dlsebabkan oleh aava aravlLasl bulan Lerhadap bumlŦ 8aalan
buml vana pallna mudah LerLarlk oleh bulan adalah alr sehlnaaa pada baalanŴbaalan
LerLenLu alr akan nalk aLau pasana dan pada LempaL vana laln alr akan Lurun aLau suruLŦ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful