DASAR LUAR MALAYSIA TUN DR MAHATHIR

1.Pengekalandasarluar yang sediaadadanpenekanandiperkenaltanpaMengubahstruktur. 2. Tidakmenjadikanbaratsebagaiikutannamunmemperkenalkandasarpandangketi muriaitujepundankoreaselatan. 3. Tun Dr Mahathir telahmemperkenalkandasarBeliBarangan Britain kerana Britain masihmenganggap Malaysia Negara yang lemahdanharustundukkepadakemahuannya. 4. DasaritutidakberpanjanganapabilaberlakupertemuandiantaraTun Dr Mahathir denganPerdanaMenteri Britain Puan Margaret Thacher. 5. ASEAN telahdiletakkansebagaisenaraiteratas di dalamkeutamaan Dasarluar Malaysia keranauntukmenjamintiadanyaserangan 6. Tun Dr Mahathir jugatelahmenjalinkanhubungandengan Negara -negaraislam yang lain danbertindakmengecamtindakan Negara -negarabukanislam di Persidangan PBB yang memandangserongterhadapkebangkitanumatislam. 7. Padamulanya Dr Mahathir kecewadenganperjalananmesyuaratketua ketuakerajaanKomanwel CHOGM dantidakpernahhadirpadapersidangan di Indai 1983namunmengubahpendirianpadaakhirnya. 8. Malaysiajugatelahmenjalinkanhubungan yang baikdengan Negara negaramundur di Selatan pasifikdanAfr ikaseperti Malta Kepulauan Maldives Tonga dansebagainyadenganmenawarkan program kerjasamateknikalbagimembangunkan Negara merekadanmemasarkanproduk Malaysia kenegarmereka. 9. Mengekalkanhubungandamaidengansemua Negara tanpamengiratarafekonomi ideology dansistempolitik.

10. Terlibatsecaraaktifbermakna di PBB terutamadalamusaha&menamatkanketidkadilankezalimanseratamendaulatkan undang-undangantarabangsa. 14. 11. Memajukankeamanandankestabilanserantaumenerusi program pembangunankapasitilangkah -langkahpenyelesaian. 13. memainkanperanan yang berpengaruhselakupengerusi NAM OIC. 12. mengambilpendekatan yang bebasberkecualidanberperinsipdalamhalehwal diplomatikserantaudanantaraba ngsa. . membentukhubungandankerjasamaekonomi yang er atdengansemua Negara terutamarakan-rakandalam ASEAN danserantau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful