www.glassrpske.

com

Petak
4. mart 2011.

Broj 12.458 Godina LXVIII
Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

VIJESTI

Lagumxija poziva na ru{ewe ustavnog poretka
странa 3

HRONIKA

Hicima u glavu u SAD ubijeni dr`avqani BiH i Srbije
странa 14

SPORT

UEFA uvodi protektorat nad Fudbalskim savezom BiH
странa 43

KOLIKO ZARA\UJU ^ELNICI JAVNIH USTANOVA U OP[TINAMA RS

PODATKE aju jedino ne d u direktori uci Bawal

Vlada RS ograni~ila plate direktora u javnim preduze}ima

Maksimalna zarada 3.000 maraka

PLATE DIREKTORA DO 3.800 MARAKA
Najvi{a plata direktora "Elektrodistribucije" u Bijeqini

Plata ne mo`e biti vi{a od 3.000 maraka za direktore i 2.500 maraka za izvr{ne direktore странa 2

DANAS

Direktor "Elektrodistribucije" u Bijeqini Du{an Gli{i} ima platu od 3.800 KM. Plata direktora "Gradske toplane" u Doboju 2.600 KM, a 100 maraka mawa direktora "Vodovoda". Direktor trebiwskog "Vodovoda" mjese~no zaradi oko 2.000 KM, a starje{ina vatrogasne jedinice 1.400. Mjese~na zarada direktora "Komunalnog preduze}a" iz Fo~e iznosi 840 maraka

странe 8 i 9

U RS i BiH ne postoje registrovane agencije za odlazak u krizna `ari{ta

Istra`ni organi nisu zainteresovani da ispitaju prodaju akcija Fonda PIO RS

Policija ~eka tu`ila{tvo, tu`ila{tvo da neko prijavi Gadafija
U Centru javne bezbjednosti Trebiwe ka`u da u skladu sa ~lanom 216. Zakona o krivi~nom postupku RS tu`ilac nare|uje sprovo|ewe istrage, a u tu`ila{tvu da prijave o po~iwenom krivi~nom djelu nema u podnesenim prijavama
странa 5

~uvaju i srpski "psi rata"
странa 6

2 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Ministar Petar \oki}

Fond PIO jo{ nije poni{tio rje{ewa kojima je nelegalno pove}ana penzija za oca i dva strica direktora Fonda Zorana Mastila. Uputili smo Fondu pismo, a on ga mora uputiti drugostepenom organu koji to treba da sprovede. Nema roka ali ta odluka }e biti sprovedena. Petar \oki}, ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite

Vlada RS o zaradama u javnim preduze}ima, agencijama i fondovima
FOTO: S. ILI]

Radna grupa sprovodi reformu Fonda PIO
BAWALUKA - Radna grupa za reformu Fonda PIO je formirana i intenzivira}e rad, rekao je ju~e ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite Petar \oki}. - Strategija koja postoji da}e osnovne smjernice za izradu novog Zakona o PIO - istakao je \oki}. Dodao je da Fond PIO jo{ nije poni{tio rje{ewa kojima je nelegalno pove}ana penzija za oca i dva strica direktora Fonda Zorana Mastila. - Uputili smo Fondu pismo, a on ga mora uputiti drugostepenom organu koji to treba da sprovede, nema roka ali ta odluka bi}e sprovedena - rekao je \oki}. S. T.

Evropski sud za qudska prava

Odba~ene tu`be smijewenih zvani~nika

Ministri na konferenciji za novinare

Plate direktora do 3.000 maraka
Taj iznos ne mo`e da bude vi{i od 3.000 maraka za direktore i 2.500 maraka za izvr{ne direktore i ta plata se uve}ava samo za minuli rad, rekao Kasipovi}
Monika Miji} PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

BAWALU KA - Evrop ski sud za qudska prava u Strazburu odbacio je tu`be svih funkcionera u BiH koji su prije nekoliko godina smijeweni sa du`nosti odlukama visokog predstavnika i koji su zbog toga pred ovim sudom tu`ili BiH. U odluci suda navedeno je da se BiH ne mo`e smatrati odgovornom za postupke visokog predstavnika koji djeluje na osnovu ovla{}ewa UN. Zastupnik BiH pred ovim su dom u Strazburu Moni ka

Miji} izjavila je da }e Sud u Strazburu i u budu}em periodu odbaciti sli~ne aplikacije ako ih bude. Visoki predstavnik Valentin Incko obavijestio je u me |u vre me nu iz vjes ti oca Evrop skog par la men ta za BiH Doris Pak da se radi na reviziji slu~ajeva gra|ana BiH koji su jo{ pod sankcijama OHR-a. Pod sankcijama OHR-a jo{ se na la zi 121 oso ba od ko jih su ve }i na Srbi. S. T.

Ministarstvo za ekonomske odnose RS

Razrije{ena tri pomo}nika ministra
BAWALUKA - U Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradwu RS du`nosti su razrije{ena tri pomo}nika ministra razli~itih resora, a na wihova mjesta imenovani su vr{ioci du`nosti, objavqeno je u "Slu`benom glasniku RS". Du`nosti su razrije{eni pomo}nici ministra za koordinaciju investicionih ulagawa i razvoja Zoran Stjepanovi}, za regulatornu reformu Petar Me|edovi} i za unapre|ewe ekonomskih odnosa sa inostranstvom Aida Bogdan. Za v.d. pomo}nika ministra za ekonomsku saradwu postavqena je Slobodanka Dubravac, za regionalnu i institucionalnu saradwu Jovana ^arki}, a za evropske integracije Boris Tu~i}. V. K.

BAWALUKA - Direktori javnih preduze}a, agencija, direkcija i fondova u RS ubudu}e ne}e mo}i primati vi{e od 3.000 maraka mjese~no, izvr{nim direktorima plata }e biti 2.500 maraka, a ujedno vi{e ne}e mo}i da budu ~lanovi vi{e upravnih i nadzornih odbora. Ovo je ut vr|eno Zakqu~kom o platama u javnim insti tu ci ja ma ko ji je Vla da Republike Srpske usvojila na ju~era{woj sjednici, a utvr|en je i prijedlog ugovora o radu izme|u poslodavaca i direktora javnih preduze}a i iz vr{nih di re ktora u tim preduze}ima. Potpredsjednik Vlade RS

Anton Kasipovi} rekao je da Zakqu~ak u osam ta~aka reguli{e plate, a prijedlog ugovo ra izme |u po slo da va ca i direktora i izvr{nih direktora reguli{e visinu plate zajedno sa regresom, toplim obrokom, zimnicom i ostalim primawima po osnovu radnog odnosa.

DIREKTORI ne}e mo}i biti ~lanovi vi{e odbora
- Taj iznos ne mo`e biti vi{i od 3.000 maraka za direktore i 2.500 maraka za izvr{ne direktore, i ta plata se uve}ava samo za minuli rad - rekao je Kasipovi}. Dodao je da je Vlada pripremila i prijedlog ugovora o pravima i obavezama dire-

BO[KO ^EKO
Glavni revizor RS Bo{ko ^eko ka`e da je su{tinsko pitawe rezultat rada direktora, a ne samo primawa. - Oni direktori koji pozitivno posluju zaslu`ili su nagrade, a one koji su institucije i preduze}a koje vode uveli u milionske minuse treba smjewivati. Samo tako mjere {tedwe }e biti efikasne - rekao je ^eko.

ktora i ugovor o radu. - Vlada je svojim zakqu~kom obavezala i predstavnike dr`a vnog ka pi ta la i ~lanove upravnih i nadzornih odbora da u roku od 30 dana od da na do no {ewa zakqu~ka ponude direktorima ugovore u skladu sa prijedlogom ugovora - istakao je Kasi po vi} i do dao da su de fi ni sa ne i oba ve ze za upravne odbore da u roku od 30 dana pristupe redefinisawu ugovora o radu sa direktorima i da se utvrdi iznos plate koji ne mo`e biti ve}i od plata direktora republi~kih uprava i upravnih organizacija. I Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite RS je zadu`eno da u saradwi sa direktorima ustanova u zdravstvu u roku od 30 dana izvr{e analizu plata ~lanova menaymenta us ta no va i wiho ve usagla{enosti sa platama u zdrav stvu, te da od stu pawa elimini{u. - I naknade za ~lanstvo u UO i NO }e se smawiti i ne}e mo}i biti ve}i od 500 maraka. Po nekim podacima, do

sada je to bilo od 400 do 800 maraka - rekao je Kasipovi} i dodao da predstavnici dr`avnog kapitala akcijskog Fonda RS i Fonda za restituciju RS u skup{tinama akcionara nemaju vi{e pravo na naknadu za svoj rad. - Zadu`uju se i ministarstva da u okviru svoje nadle`nos ti pris tu pe ana li zi u~e{ }a di re kto ra u UO i NO. @elimo vidjeti koliko je direktora u koliko UO i NO, te da procijenimo da li je mogu}e biti u dva, tri ili pet UO i NO i istovremeno kvalitetno obavqati svoj posao koji je primaran - istakao je Kasipovi}. Dodao je da je Zakqu~ak obavezuju}i i za institucije koje se finansiraju iz sopstvene djelatnosti kao {to je "Elektroprivreda" i Zavod za uybenike. Analizom plata direktora javnih institucija pokazalo se da pojedini direktori imaju plate i vi{e od 6.000 maraka mjese~no, a neki od wih po osnovu plate i UO i NO prime i vi{e od 7.000 KM.

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske

wwwwww.glassrpske.com
Stvarno je vi{e dosta i tog Zlatka Lagumxije. Osim {to `eli da sam formira vlast i dominira u BiH po~eo je da poziva i na nerede. Pa dobro, dokle }emo vi{e da ga trpimo? Ima li iko da mu stane u kraj? valentina_vetanlic@yahoo.com Nadam se da }e biti vi{e susreta zvani~nika RS i Hrvatske, jer treba raditi na pomirewu i uspostavqawu dobrih odnosa. Vjerujem da }e uskoro biti rije{en i problem izbjeglih i raseqenih jer je sramota i Srpske i Hrvatske da 15 godina poslije rata imamo tu kategoriju stanovni{tva. vidosavkolaric@gmail.com

RS ne prihvata Sud i Tu`ila{tvo BiH
PRI JE DOR - Pred sta vnici Republike Srpske tra`i }e iz mje ne i do pu ne Zakona o Sudu i Tu`ila{tvu BiH, a ako do wih ne do|e, Srpska }e donijeti zakon po ko jem se na dle `nos ti ove dvije institucije ne}e primjewivati u RS, poru~io je ju~e u Prijedoru predsjednik RS Milorad Dodik. - Znam {ta to zna ~i i spreman sam za to. Za nas je ne pri hvatqivo pos to jawe Zakona o Sudu i Tu`ila{tvu BiH i RS }e nastaviti da se bo ri za izvor ne dej ton ske norme - naglasio je Dodik. Naveo je da su Sud i Tu`ila{tvo BiH za svoga postojawa ~ak 29 puta za{li u pra vni sis tem RS i wene predmete prenijeli na nivo BiH nagla{avaju}i da tako {ta u FBiH nije u~iweno nijednom.

BORBA za izvorne dejtonske norme
- To govori da Tu`ila{tvo i Sud BiH imaju namjeru da pi{u istoriju - kazao je Dodik. Po no vio je da RS ne }e

pri hva ti ti ni je dan za kon, niti ijednu smjenu koju visoki predstavnik u BiH nametne. - Prema bonskim ovla{}ewima, visoki predstavnik mo`e donositi samo odluke, ali ne i zakone, te {to se naj ~e{ }e do no se odlu ke o pro gla {ewu za ko na je zlo upotreba - naveo je Dodik. S. T.

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 3

Peticijom "Stop majorizaciji Hrvata" prikupqeno 142.000 potpisa
MOSTAR - Za 15 dana potpisivawa peticije "Stop majorizaciji Hrvata u BiH" u FBiH i Br~ko distriktu prikupqeno je 142.345 potpisa, saop{tio je ju~e Organizacioni odbor za sprovo|ewe peticije. Predsjednik odbora Nikica Tomi} rekao je da }e peticija s pe~atima i potpisima 13 udru`ewa me|u kojima su ona proistekla iz pro{log rata, studentska, politi~ka, te intelektualaca, biti poslata na adrese OHR-a, PIC-a, Evropske komisije, Evropskog parlamenta, UN, politi~kih stranaka u BiH, parlamentaraca i vlada, javila je Srna. Tomi} je istakao da su peticiju potpisali i predstavnici bo{wa~kog i srpskog naroda navode}i da su prepoznali ugro`enu poziciju Hrvata u BiH.

Zlatko Lagumxija poziva na ru{ewe ustavnog poretka
Institucije koje su zadu`ene da {tite ustavni poredak trebalo bi da reaguju na ovakve poteze i izjave, koje vi{e nisu politi~ke, ve} mogu ugroziti postojawe BiH i dovesti do wene podjele, kazao ^avara. Neustavno djelovawe Doma naroda FBiH bilo bi ru{ewe i ustavnog poretka BiH, ocijenio Qubi}
PI[U: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Hrvatske stranke osudile najavu SDP-a o sazivawu sjednice Doma naroda FBiH za 10. mart

SARAJEVO - Sazivawe sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH za 10. mart, bez delegata iz svih kantona, ko je je na ja vio li der SDP-a Zlat ko La gumyija poziv je na ru{ewe ustavnog poretka FBiH. Ocijenili su to predstavnici HDZ-a BiH i HDZ-a 1990. reaguju}i na ju~era{wu najavu SDP-a da }e zajedno sa strankama koje su potpisale wihovu Platformu formira ti Dom na ro da FBiH i usvojiti federalni buyet i bez zavr{enog izbora delegata u svim kantonima. Pot pred sje dnik HDZ-a BiH Marinko ^avara rekao je za "Glas Srpske" da SDP i Lagumyija najavquju da }e nasil no pre uze ti vlast u FBiH, jer su wihovi postupci suprotni ustavima BiH i FBiH, Izbornom zakonu BiH i stavu Centralne izborne komisije BiH. - To nije ni{ta drugo do udar na us ta vni po re dak u BiH. Institucije koje su zadu`ene da {tite ustavni i demokratski poredak trebalo bi da reaguju na ovakve po te ze i izja ve, ko je vi {e ni su po li ti ~ke, ve} mo gu ugro zi ti pos to jawe BiH i dovesti do wene podjele - kazao je ^avara. Dodao je da bi policijske i pravosudne institucije u BiH ve} morale da reaguju i na Lagumyijine izjave da }e "ulice Tripolija biti Diznilend u odnosu na ono {to se mo`e desiti u BiH ako vlast u FBiH i na nivou BiH ne bude formirana do 31. marta". - Tim institucijama bi Lagumyija trebalo da odgovo-

ri na pitawe {ta je time mislio, ko misli organizovati rea kci ju uli ce i sa ko jim posqedi ca ma. For mi rawe vlas ti u kan to ni ma, gdje Bo{waci ~ine ve}inu, pokazalo je kakvu to BiH oni `ele. Vlast u FBiH i na nivou BiH nije formirana zbog ultimatuma koji dolaze od SDPa i SDA koje `ele da imaju stoodstotnu vlast u FBiH bez ob zi ra na to {to su ta mo osvojile oko 40 odsto glasova - kazao je ^avara. Predsjednik HDZ-a 1990. Bo`o Qubi} smatra da je sazivawe Doma naroda FBiH bez delegata iz svih kantona poziv na ru{ewe ustavnog poretka FBiH. - Neustavno djelovawe takve vlasti i takvog Doma naro da bi lo bi ru {ewe i ustavnog poretka BiH s obzirom na ulogu koju Dom naroda FBiH ima u ustavnom poretku BiH. Pri~e o buyetu i potrebi formirawa vlade radi dono {ewa buyeta, pri jetwe navodnim doga|awem naroda, obi~an su politi~ki spin, odno sno ma ni pu la ci ja ja vno{}u - izjavio je Qubi} "Glasu Srpske". Po ja snio je da je buyet FBiH mo gu }e usvo ji ti u okviru postoje}ih institucija jer taj potez vlade mogu potvrdi ti Pred sta vni~ki dom FBiH koji je ve} konstituisan i Dom naroda u postoje}em sastavu.

Milorad Dodik
Predsjednik RS i lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je ju~e u Prijedoru da Lagumxija priziva scenario koji je plod `eqe da se destabilizuje situacija u BiH. - Ovo je poku{aj SDP-a da prizove novo me|unarodno intervenisawe u BiH i na tome se istrajava - rekao je Dodik, komentari{u}i Lagumxijinu izjavu da }e ulice Tripolija biti Diznilend za ono {to bi se moglo dogoditi u BiH ako ne bude formirana vlast. ra{we sje dni ce Pred sje dni{tva SDP-a istakao da }e FBiH do kraja marta dobiti izvr{nu vlast i buyet i da }e SDP ~i ni ti sve da se u sqede}ih sedam dana vlast konstitui{e. - Oda zva }e mo se po zi vu pred sje dni ka Do ma na ro da FBiH iz pro{log saziva koji bi po Poslovniku mogao sazvati sjednicu Doma naroda za 10. mart - rekao je Lagumyija. Predsjedni{tvo SDP-a BiH potvrdilo je podr{ku Platformi koju su potpisali i HSP, SDA i Na ro dna stranka "Radom za boqitak" ozna~iv{i je ozbiqnom osnovom za formirawe vlasti na svim nivoima i pozvalo ostale stranke da im se prikqu~e. Savjetu za primjenu mira i visokom predstavniku upu}en je poziv da omogu}e primjenu voqe gra|ana. U Cen tral noj izbor noj komisiji su kazali da jo{ nisu ste~eni uslovi za odr`avawe sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH.

Zlatko Lagumxija

FOTO: AGENCIJE

- Kada je u pitawu formirawe vlasti spremni smo za brze dogovore koji }e po~ivati na jasnim principima i po{tovawu ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda. Ako Lagumyija poku{a da formira Dom naroda FBiH kako je najavio, to }e imati ne sa gle di ve posqedi ce po unutra{we odnose u FBiH i BiH. Ta kva vlast bi la bi eventualno priznata samo na je dnoj ~et vrti ni BiH zakqu~io je Qubi}. Visoki funkcioner HDZa BiH Ivo Miro Jovi} istakao je da je La gumyija

nacionalsocijalista koji ru{i BiH na potpuno isti na~in na ko ji je Slo bo dan Milo{evi} ru{io Jugoslaviju. - Ja sno je da on si lom vr{i udar na ustavni poredak. Pod krinkom multikulture i bez imalo nacionalnog, on `eli da u zemqi koja je vijekovima imala bogatstvo tri naroda i tri kulture ostvari ono {to ni bo{wa~kim nacionalistima nije uspjelo. Ko je on govori podatak da je predsjednik najve}e institucije Bo{waka u BiH Bo{wa~kog in sti tu ta, a na vo dno

vodi multinacionalnu partiju - ka`e Jovi}. On je istakao da Lagumyija u po lo vi ni BiH na izborima nije dobio ni glasa, a da je u drugoj polovini, odnosno u FBiH, dobio glaso ve u pet kan to na {to ne prelazi 24 odsto ukupnog bira~kog tijela u BiH.

VLAST NIJE formirana zbog ultimatuma SDP-a
- Od tih izbora do danas Lagumyijini mediji, i oni koji `ele haos u BiH, uporno govore o pobjedni~koj stranci. U ovoj zemqi postoje tri kqu~ne ~arobne rije~i, a to su konsenzus, paritet i rotacija. To je jedina mogu}a formula funkcionalnosti BiH, a SDP bi da koristi metode diktature. Lagumyija ru{i BiH i wenu budu}nost - rekao je Jovi}. Lagumyija je poslije ju~e-

NEVLADIN SEKTOR
^lan organizacionog odbora za potpisivawe peticije "Stop majorizaciji Hrvata u BiH" Ivica Prekalo rekao je "Glasu Srpske" da izjave Zlatka Lagumxije predstavqaju glas ~ovjeka koji poziva na bezvla{}e. - Mnoge izjave iz SDP-a uperene su na nas koji smo organizovali peticiju iz razloga {to `ele da nam imputiraju mogu}nost nedemokratskog djelovawa - rekao je Prekalo. Omladinski pokret "Revolt" ocijenio je da "Lagumxija, koji ovih dana prijeti libijskim scenarijem i u maniru "mahalskih jalija{a" poru~uje drugim politi~arima "da im je bog na pomo}i", jedan od najodgovornijih za trenutnu politi~ku blokadu.

Slapin: U trgovini oru`jem nestalo 100 miliona maraka
QUBQANA - Poslanik partije Uistinu Tadej Slapnik izjavio je u slovena~kom parlamentu da je u trgovini oru`jem izme|u Slovenije i Hrvatske devedesetih godina nestalo 96 miliona tada{wih wema~kih maraka. Slapnik je napravio prora~un na osnovu dokumenata o pore|ewu evidentiranih cijena prodatog oru`ja u Sloveniji i Hrvatskoj i dva ra~una hrvatskog ministarstva odbrane. Slovena~ki mediji su objavili da je opozicioni lider i nekada{wi ministar odbrane Slovenije Janez Jan{a po~etkom devedesetih uzimao po 250.000 dolara mita za svaki brod oru`ja koji je za Hrvatsku i BiH stizao u luku Kopar, a aferu je zata{kavao wegov nasqednik Jelko Kacin.

Porodice preuzele tijela Turkovi}evih `rtava
SARAJEVO - Porodice ubijenih Marija Toli}a i Vernera Ajdarija preuzele su wihove posmrtne ostatke nakon {to je obavqena forenzi~ka analiza, prenose agencije. Wihova tijela su prona|ena krajem decembra pro{le godine na lokalitetu Glasinac u sarajevskoj op{tini Hayi}i. Toli} i Ajdari su u martu 2010. do{li u Sarajevo po novac koji su ranije pozajmili Zijadu Turkovi}u. Posqedwi put javili su se rodbini iz Turkovi}evog restorana i od tada im se gubi trag. Za ubistva Toli}a i Ajdarija osumwi~ena je organizovana kriminalna grupa predvo|ena Turkovi}em.

Obiqe`eno 19 godina od napada na Brod
BROD - Polagawem vijenaca na Centralnim spomeniku poginulim srpskim borcima na Trgu patrijarha Pavla u Brodu ju~e je obiqe`eno 19 godina od napada na ovu op{tinu od strane regularne vojske Hrvatske, javila je Srna. Predsjednik Op{tinske bora~ke organizacije iz Broda Marko Vasili} naveo je da je 3. mart u istoriji Broda upisan kao dan kada su Srbi iz ove op{tine stavqeni u geto a grad okupiran. Prema wegovim rije~ima, u Brodu je postojalo deset logora pod kontrolom Hrvata u kojima je dr`ano vi{e od 2.000 srpskih civila.

4 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE
FOTO: M. RADULOVI]

Komentar dana
Pi{e: Sedin ]ENAN

Dajte fotequ ”za ~ovjeka”!
Posqedwi rok do ko jeg dva HDZ-a tre ba da odlu ~e ho}e li u}i u vlast je 3. mart, zaprijetio je nezreli Damir Haxi}, potpredsjednik SDP-a BiH. Ovaj ultimatum jednak je ultimatumu SDP-a po kojem ova partija mora dobiti mjesto predsjedavaju}eg Savjeta ministara, a zbog kojeg ko~i uspostavqawe vlasti ve} {est mjeseci. Jasno je svima Vaqda je ve} svi ma ja sno da bi svaka da je potpisivawe famozne pla tfor me bi lo sa mo gu vlast bez rawe #prsta u oko# za dva legitimno HDZ-a i Dodikov SNSD. izabranih Ja sno je i o~i gle dno i da predstavnika je SDP-ova platforma spijednog naroda sak lijepih `eqa i alibi za bila vlast po li ti ~ko `on gli rawe sa koja je izdala me|unarodnom zajednicom. Sva ko for mi rawe vlas ti sve principe sa ne li gi ti mnim pred sta na kojima po~iva mirna vni ci ma hrvat skog na ro da bi lo bi oki da~ za po kre BiH. Pa ~emu tawe oprav da nih ne re da i onda ovo? gra|anske neposlu{nosti u Mo`da je kra je vi ma ko ji su ve }in ski uistinu jedino hrvatski. Zar nam je sve to, po no vo, po tre bno?! Zar to i pravo ni je ve} vi |e no u vri je me rje{ewe La gumxiji ne ali jan se, ko ja Lagumxijino je bez ob zi ra na po dr{ku ufoteqewe me |u na ro dne za je dni ce i ame ri ~kog am ba sa do ra To masa Milera, u borbi protiv Jelavi}evog ekstremnog HDZ-a do`ivjela neslavan kraj. Pa i me|unarodna zajednica je sada zrelija. Zato i ne ~ude stavovi evropskog izaslanika Miroslava Laj~aka koje je izgovorio na zatvorenim sastancima, a koji poru~uju da se vlast ne mo`e praviti bez dva HDZ-a. I ameri~ka administracija, koja se ve} jednom opekla u ovakvoj avanturi sa SDP-ovom alijansom, sada stidqivo {aqe sli ~ne po ru ke. Ja sno je svi ma da bi svaka vlast bez legitimno izabranih predstavnika jednog naroda bila vlast koja je izdala sve principe na kojima po~iva mirna BiH. Pa ~emu onda poku{aj pravqewa krwe vlasti i svjesno uzrokovawe krize!? Vaqda je, kako to Dodik ka`e, najtragi~nija ~iwenica {to lider SDP-a Lagumxija nema posla. Mo`da je uis ti nu je di no i pra vo rje {ewe La gumxiji no ufo teqewe. Ako jeste, i ako je to jedini na~in i formula za mirnu i stabilnu BiH, onda cijena nije visoka - ko{ta samo je dnu FO TEQU #ZA ^O VJE KA# u Mi nis tar stvu inostranih poslova. Dajte mu je! (preuzeto sa portala #vijesti.ba#)

Milorad Dodik i Ivo Josipovi}

Srbi u Hrvatskoj i RS o susretu Ive Josipovi}a i Milorada Dodika

Na nama je da u~inimo sve da se {to vi{e problema izbjeglica rije{i, naglasio Uzelac. Susret Dodika i Josipovi}a dokazuje da su do{la nova vremena u kojima dijalog nadilazi stereotipe, naglasio Rodi}
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

Vjera u br`i povratak i nada u boqa vremena
qudi ri je {i. Ne ki od tih problema su mjerila za prijem Hrvatske u EU - naglasio je Uzelac.

BAWALU KA - Srbi s obje stra ne gra ni ce, u Hrvat skoj i RS, odno sno BiH, nedovoqno su sara|iva li, a po boq{awe te sa radwe bi lo bi ko ri sno ne samo wima, nego svima u regi onu, re kao je "Gla su Srpske" pot pred sje dnik hrvat ske Vla de Slo bo dan Uzelac. Dodao je da toj saradwi mogu da doprinesu sastanci zva ni ~ni ka je dne i dru ge zemqe, kao {to je bio sastanak pred sje dni ka RS i Hrvatske Milorada Dodika i Ive Josipovi}a. - Ra zu mi jem ne za do voqstvo izbjeglica iz Hrvatske spo ro{ }u i uop {te kvalitetom rje{avawa wihovih problema, kao i strah da se ti problemi ne}e rije{iti ni ka da. S dru ge stra ne, na nama je da u~inimo sve da se {to vi {e pro ble ma tih

RODI]: Dodik napravio veliku stvar
Ko men ta ri {u }i su sret predsjednika RS i Hrvatske, Milorada Dodika i Ive Josipovi}a u srijedu u Slavonskom Brodu, {to je bila prva zvani~na posjeta predsjednika RS Hrvatskoj, predsjednik Srpske na pre dne stran ke u

Hrvatskoj Milan Rodi} rekao je da ovakvi susreti predstavqaju velike stvari i bude nadu. - Dokazuje se da su do{la nova vremena u kojima dijalog na di la zi ste re oti pe i mi{qewa koja su donedavno bila generalna - rekao je Rodi}. On smatra da se me|u biv{im jugoslovenskim zemqama mora popraviti saradwa i da ovakvi sastanci vra}aju nadu i vje ru u boqe rje {a vawe otvorenih pitawa kao {to su povratak i ostanak.

Konferencija
Ove godine trebalo bi da bude odr`ana donatorska konferencija koja bi, po mi{qewu Uzelca, trebalo da doprinese prikupqawu inostranih sredstava za br`e i uspje{nije rje{avawe pitawa izbjeglica prvenstveno onih koji `ive u kolektivnim centrima u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, RS i BiH. - Va`no je kvalitetno pripremiti Konferenciju, prikupiti dovoqno sredstava i upotrijebiti ih u istinske izbjegli~ke svrhe - istakao je Uzelac.

- Dodik je napravio veliku stvar kada je pozvao Hrvate da se slo bo dno mo gu vra ti ti u RS i da }e bi ti sigurni na svojim ogwi{tima. To su velike poruke, koje nama ovdje mogu da donesu samo dobro - rekao je Rodi}. Pred sje dnik Udru `ewa radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske Nikola Puziga}a kazao je da ovakvi su sre ti pred sje dni ka mo gu biti na dobrobit svima. - Potrebno je nastaviti saradwu da bi se kona~no rije{ili problemi izbjeglih i prognanih i u RS i u Hrvatskoj - rekao je Puziga}a. Dodik i Josipovi} poru~ili su u srijedu da je budu}nost ci je log re gi ona u saradwi, razumijevawu, ure|ewu odnosa i stvarawu uslova da se svi ra seqeni i iz bje gli iz RS i Hrvat ske vrate na svoja ogwi{ta te da im se obezbijede imovinska prava.

Ivo Miro Jovi}, visoki funkcioner HDZ-a BiH
Od no}i kada su bili izbori Zlatko Lagumxija poziva na pu{ke u BiH, a umjesto da se SDP brine upravo o socijalnim pitawima ona name}e haos i poziva na rat.

Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine Srbije odustalo od krivi~nog gowewa

Tihomir Purda na slobodi
BEOGRAD - Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine Srbije odustalo je od krivi~nog gowewa hrvatskih veterana Tihomira Purde, Danka Maslova i Petra Jawi}a, a Pur da je sino} iza{ao iz pritvora nakon {to je Sud BiH dobio zvani~no obavje{tewe srpskog pravosu|a. Zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine Bruno Vekari} precizirao je da je takva odluka donesena zbog nedostatka dokaza i lo{e obavqene istrage, javile su agencije. Tu `i la{ tvo je o svo joj odluci obavijestilo istra`nog sudiju Vi{eg suda u Beogradu poslije ~ega }e on preko Ministarstva pravde Srbije obavijestiti Ministarstvo pravde BiH.

Zlatko Lagumxija, predsjednik SDP-a BiH
Ako do kraja marta ne bude formirana vlast u FBiH i na dr`avnom nivou ulice Tripolija bi}e Diznilend u odnosu na ono {to bi se moglo dogoditi ovdje.

VEKARI]: Nema dokaza, istraga lo{e obavqena
Iz Tu`ila{tva je saop{teno da je odluka donesena poslije istrage u kojoj je utvr|eno da nema dokaza za optu-

`be za ratni zlo~in protiv rawenih i bolesnih vojnika JNA u Vukovaru 1991. godine. U tom postupku su saslu{ana 44 svjedoka, od ~ega 13 u Srbiji i 31 u Hrvat skoj i pri kupqena je odre |e na dokumentacija. Tu`ila{tvo je utvrdilo da niko od osumwi~enih nije ispitan od strane istra`nog sudije Vojnog suda jer nisu bili dostupni s obzirom na to da su tokom avgusta 1992. godine razmijeweni. - Postupak koji su vodili voj ni is tra `ni or ga ni

1999. go di ne ni je vo |en u skladu sa pravnim standardi ma pro ce su irawa ra tnih zlo~ina, a zahvaquju}i izuzetnoj pravosudnoj saradwi u re gi onu, po se bno sa Tu `i la{ tvom BiH i Dr`a vnim tu `i la{ tvom Hrvat ske do nesena je navedena tu`ila~ka odlu ka - na vo di se u saop{tewu. Purda je uhap{en u BiH 5. januara na osnovu potjernice iz Srbije i od tada se nalazio u ekstradicionom pritvoru u BiH.

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 5

Policija ~eka tu`ila{tvo, tu`ila{tvo prijavu

Istra`ni organi nezainteresovani da ispitaju prodaju akcija
FOTO: ARHIVA Jedan od pogona "Vidu{e"

Radikalan protest biv{eg generala

Krsti} najavio {trajk gla|u
LONDON - Biv{i general Vojske Republike Srpske Radislav Krsti}, koji kaznu od 35 godina zatvora na koju ga je osudio Ha{ki tribunal izdr`ava u zatvoru Vudhil u britan skom gra du Mil ton Kej nes, na ja vio je otpo ~iwawe {trajka gla|u zbog nepodno{qivih uslova u kojima boravi. Izjavio je to "Glasu Srpske" Krsti}ev branilac Mladen Kesar, isti~u}i da se Krsti} `ali i na stalne provokacije muslimanskih ekstremista. - Zbog velikih problema i lo{ih uslova koji traju godinama, Krsti} }e stupiti u {trajk gla|u ukoliko se oni ne promijene. Krsti}a sam obi{ao 1. marta i on mi je rekao da se tretman pogor{ao. Te{ko je bolestan, a uslovi prevoza do bolnice mu pri~iwavaju velik bol zbog proteze na nozi koju mu ne dopu{taju da skine tako da on radije zapu{ta druga oboqewa za koja mu treba qekarska pomo}. Iako je invalid, mora da silazi niz stepenice po hranu, zbog ~ega ~esto propu{ta obroke - ka`e Kesar i dodaje da se Krsti} `ali i na to {to ga ~uvari bude no}u pale}i i gase}i svjetlo svaki ~as. Trojica zatvorenika muslimana, koji su Krsti}a poku{ali da ubiju u maju 2010. godine u zatvoru Vejkfild, nedavno su osu|eni na zatvorske kazne. G. M.

Bo{ko ^eko, glavni revizor RS

Revizija tu`iocima dostavila 100 izvje{taja
U Centru javne bezbjednosti Trebiwe ka`u da u skladu sa ~lanom 216. Zakona o krivi~nom postupku RS tu`ilac nare|uje sprovo|ewe istrage, a u tu`ila{tvu da prijave o po~iwenom krivi~nom djelu nema u podnesenim prijavama
PI[E: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com

TREBIWE - Ako je suditi po izjavama koje smo dobi li u Cen tru ja vne bezbjednosti, odnosno trebiwskom tu`ila{tvu, ~ini se da niko nije pretjerano za in te re so van da po kre ne istragu poslije informacija da je di re ktor Fon da PIO RS Zo ran Mas ti lo o{tetio Fond prodajom deset odsto akcija u preduze}u "Vidu{a" iz Bile}e trebiwskoj firmi "Market 99" po ni`oj cijeni u odnosu na ponudu koju je dalo "Neimarstvo" iz Trebiwa. U Cen tru ja vne bez bje dnos ti Tre biwe ka `u da u skladu sa ~lanom 216. Zakona o krivi~nom postupku RS tu`ilac nare|uje sprovo|ewe istrage, a u tu`ila{tvu da prijave o po~iwenom krivi~nom djelu nema u podnesenim prijavama?! Po nalogu Mastila Odluku o prodaji udjela u "Vidu{i" donio je Upravni odbor Fon da PIO 27. de cem bra 2007. godine, a transakcija je realizovana 22. januara 2008. godine. Spornom prodajom svog udjela Fond PIO je omogu-

}io preduze}u "Market 99" da stekne ve}inski vlasni~ki udio u "Vidu{i" sa 50,0559 odsto akcija.

ODGOVORNOST ne}e da pokrene niko u RS
Prije te transakcije predu ze }a "Mar ket 99" i "Ne imarstvo" imala su po ne{to vi{e od 40 odsto akcija "Vidu{e". Javna ponuda za preuzimawe akcija "Vidu{e", koju je objavilo preduze}e "Market 99", bila je otvorena od 24. decembra 2007. do 22. januara 2008. godine. U toj ponudi "Market 99" je za svaku akciju

"Vidu{e" nudio jednu marku. Na javnu ponudu firme "Market 99" trebiwsko preduze}e "Neimarstvo" odgovorilo je vi{om konkurentskom ponudom. Fond PIO ignorisao je tu ponudu i posqedweg dana, samo deset minuta pred zatvarawe berze, prodao akcije Fonda PIO "Marketu 99" po ni`oj cijeni. Danas tvrde da je sve bilo legalno. Zanimqivo je tako|e da se Investiciono-razvojna banka RS, koja upravqa Fondom za restituciju, nije javila na ponudu kako bi prodala pet odsto akcija koje posjeduje u "Vidu{i" navode}i da je cijena koju je ponudio "Market 99" preniska.

AKCIJE
Mediji su ranije objavili mi{qewa ekonomista koji ka`u da je upravqawe Fonda PIO RS akcijama preduze}a ste~enim u procesu privatizacije katastrofalno i ocjewuju da je na taj na~in ovaj fond o{te}en za stotine miliona maraka. Vrijednost akcijskog portfeqa Penzijskog rezervnog fonda, koji je nedavno po~eo, iznosi oko 242,2 miliona KM, a ostalih hartija od vrijednosti oko 32,6 miliona. Usvojenim Statutom PREF-a predvi|eno je da godi{wa neto dobit fonda ostvarena poslovawem mo`e da bude ispla}ena osniva~u, odnosno Fondu PIO, iskqu~ivo za finansirawe teku}ih penzija korisnika.

U "Vidu{i", koja je u me|u vre me nu pre ime no va na u "Herc gradwu", danas je najve}i akcionar "Market 99" sa 50,0559 od sto akci ja, "Ne imarstvo" posjeduje 43 odsto akcija, Fond za restituciju RS pet procenata, a ostatak je u vlasni{tvu malih akcionara. Da li se sve ovo slu~ajno doga|a ili ne, ali po Trebiwu se pri~a da je upravo "Herc gradwa" trebalo da bude i izvo|a~ radova na novoj zgradi trebiwske filijale Fonda PIO od koje se u me|uvremenu odustalo?! Akcije Fonda po Zakonu prodavane su na osnovu odluke Upra vnog odbo ra Fon da PIO, jer od 2005. za prodaju nije trebala saglasnost Vlade. Vrijednost akcija koje u preduze}ima posjeduje Fond u Mastilovom mandatu pala je sa 600 na 274 miliona KM, ali odgovornost za to o~igledno niko ne}e snositi, jer se ~eka da direktoru Fonda istekne mandat po~etkom maja. Mastilov prethodnik na ~elu Fonda PIO smijewen je zbog gubitka od 40 miliona KM do kojeg je do{lo zbog lo{eg upravqawa akcijama.

BAWALUKA - Glavni revizor RS Bo{ko ^eko rekao je da je ova slu`ba nadle`nim tu`ila{tvima dostavila vi{e od 100 negativnih izvje{ta ja o po slo vawu, ali da nema povratnih informacija. - Nismo zadovoqni krajwim epilogom, ali to vi{e nije u nadle`nosti Glavne slu`be za reviziju - kazao je ^eko. Isti~e da ima informacije da su istrage uglavnom obus tavqene pod obra zlo `ewem da se ne radi o krivi ~nim dje li ma, ve} o prekr{ajima koji ostaju nesankcionisani. Glavni savjetnik u Dr`avnoj kancelariji za reviziju [vedske Toni An glering rekao je da su revizija u~in-

ka i novinarstvo dvije usko povezane profesije jer dijele sli~ne vrijednosti, prenijela je Srna. - Nastojimo da pomognemo da dru{tvo radi boqe, otkrivamo probleme u javnom sektoru, skre}emo pa`wu na stvari koje dobro funkcioni{u i o svemu tome obavje{tavamo javnost. To isto rade i novinari - rekao je Anglering.

Aida ]orovi}, direktor "Urban ina"

Zukorli} la`ira jedinstvo Bo{waka
NOVI PAZAR - Direktor novopazarske nevladine organizacije "Urban in" Aida ]orovi} smatra da muftija Muamer Zu kor li} posqedwih ne ko li ko go di na, ka da mu je propao svaki plan da postane reis u Srbiji, podr{ku poglavara Islamske zajednice u BiH Mustafe Ceri}a koristi da la`ira jedinstvo Bo{waka u cijelom regionu, prenose agencije. - On stvara la`ni utisak sigurnosti i jedinstva i navodne vezanosti za "majku Bosnu". Privr`enost Zukorli}a reisu Ceri}u nije slu~ajna, jer je poznat wegov stav da je reis Ceri} jedini reis-ul-ulema kojeg priznaje, a da je sve ostalo plagijat - rekla je ]orovi}eva. Komentari{u}i nedavnu izjavu Zukorli}a da Bo{waci Sanyaka nisu razjediweni, nego su "najjedinstveniji narod na svetu", ]orovi}eva je navela da je blasfemi~no i nemoralno da o jedinstvu Bo{waka govori "~ovek koji se zdu{no potrudio da poseje seme zla i mr`we me|u nama".

Kqaj~in tra`i suzbijawe korupcije
BAWALUKA - Direktor Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske Goran Kqaj~in uputio je ju~e zahtjev svim rukovodiocima i ~lanovima qekarskih komisija u Fondu da odmah pristupe realizaciji konkretnih mjera da bi se novim aktivnostima dopunio Akcioni plan za sprovo|ewe Strategije suzbijawa korupcije usvojen 2009. godine. - Smatrao sam svojom obave zom da re agu jem na apel predsjednika RS i da aktivnosti iz Akcionog plana dodatno konkretizujemo - rekao je "Glasu Srpske" Kqaj~in. Dodao je da je transparentnost najboqi mehanizam za suzbijawe korupcije, zbog ~ega je i nalo`io sve potrebne mjere. - Nije rije~ o reagovawu na neke negativne pojave u Fondu, ve} o mjerama koje treba da sprije~e kr{ewe zakona ili poku{aj korupcije - kazao je Kqaj~in. ni ci Fon da objavquju in for ma ci je o svim fa za ma postupka javnih nabavki i da javnosti treba da budu dostupni po da ci o do zna ~e nim sredstvima zdravstvenim ustanovama. U pismu je nalo`eno i da se poo{tri i kontrola rada slu`benika anga`ovanih u radu qekarskih komisija. D. K.

Direktor Fonda zdravstvenog osigurawa RS uputio pismo

TRANSPARENTNOST najboqi mehanizam
Kqaj~in je u pismu nalo`io da se na internet stra-

Luksuzna rezidencija na obalama Crnog mora koja je bila sagra|ena za privatnu upotrebu ruskog premijera Vladimira Putina prodata je bogatom investitoru za 350 miliona dolara, objavio je ruski ekonomski dnevnik "Komersant". Dnevnik navodi da je kompleks kupio biv{i vlasnik luke Novorosijsk na Crnom moru Aleksandar Ponomarenko preko kompanije ~ije je sjedi{te na Kipru. Ovaj kompleks sa vi{e zgrada, me|u kojima je palata u italijanskom stilu, sagra|en je u blizini malog sela Praskovejevka u regionu Krasnodar, u kome se nalazi i So~i, grad doma}in zimskih Olimpijskih igara 2014. godine.

6 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE
FOTO: AGENCIJE

Sporazum u Madridu

BiH i [panija protiv kriminala
SARAJEVO - BiH i [panija potpisale su ju~e u Madridu Sporazum o saradwi u borbi protiv kriminala, a akcenat je stavqen na borbu protiv terorizma, trgovine drogom i organizovanog kriminala, javila je Srna. Sporazum, koji su potpisali ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetovi} i sekretar dr`avne bezbjednosti [panije Antonio Kama~o Viskaino, omogu}i}e ja~awe operativne saradwe nadle`nih institucija dvije zemqe. - Dokument predvi|a saradwu i u borbi protiv nezakonitih migracija i trgovine qudima, falsifikovawa i mijewawa bilo koje vrste dokumenata i korupcije, te razmjenu informacija, ekspertiza i oficira za vezu - saop{teno je iz Ministarstva bezbjednosti BiH.

"Crvene beretke"
"Srpske legionare" ~ine ratni veterani iz sukoba na prostoru biv{e Jugoslavije. Osim biv{ih pripadnika vojnih i policijskih jedinica, veliki broj ovih snaga ~ine nekada{we "crvene beretke", koje su se razmilile po svijetu. Srpski mediji pi{u da su oni po afri~kim dr`avama mahom radili kao privatno obezbje|ewe raznih predsjednika, poput nekada{weg zairskog lidera Mobutua Sese Sekoa, te brojnih politi~ara, ali i kao instruktori u tamo{wim vojskama.

Presuda Suda BiH

Mehmed Agovi} se vra}a na ~elo BHRT-a

Strani pla}enici u borbama u Libiji

U RS i BiH ne postoje registrovane agencije za odlazak u krizna `ari{ta

Gadafija ~uvaju i srpski "psi rata"
Mehmed Agovi}

Al Xazira objavila da je u Libiji ovih dana uhap{ena prva grupa srpskih pla}enika lojalnih Gadafiju. Radio u Masuratiju i "Libija al xeum" javili da je zauzet avion sa 50 stranih pla}enika, me|u kojima i nekoliko Srba
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

BAWALU KA - Sud BiH odbio je `al bu Upra vnog odbora Radio-televizije BiH (BHRT) na presudu kojom je Mehmed Agovi} vra}en na poziciju generalnog direktora te medijske ku}e. Portparol Suda BiH Manuela Hoyi} ka za la je da je odluka donesena 21. februara i dostavqena strankama, javile su agencije. Agovi} koji je smijewen odlukom Upravnog odbora BHRT-a ju~e nije

`elio da komentari{e presudu istakav{i samo da se vra}a na posao. ^lan Upravnog odbora BHRT-a Marija Putica kazala je da nisu upoznati sa odlukom suda. - Ovo je dru gi put da je odbi je na `al ba Upra vnog odbora i vi{e nemamo pravo da se `alimo - kazala je Putica i dodala da }e Upravni odbor postupiti po odluci Suda BiH. M. Mi.

Kancelarija disciplinskog tu`ioca VSTS-a

Mawe pritu`bi na sudije i tu`ioce
SARAJEVO - Kancelarija disciplinskog tu`ioca koja djeluje u okviru Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta BiH pro{le godine je rije{ila 1.319 pritu`bi, ~ime je za 18 odsto smawila broj nerije{enih predmeta, te podnijela 17 disciplinskih tu`bi, {to je za dvije vi{e u odnosu na 2009. godinu, javila je Srna. U godi{wem izvje{taju o radu Kancelarije navodi se da se priliv pritu`bi konstantno smawuje, te da ih je u pro{loj godini bilo ukupno 1.085. Na rad sudija odnosi se 75 odsto pritu`bi, dok se oko 20 odsto odnosilo na tu`ioce, a neznatan broj na stru~ne saradnike.

BAWALUKA - Jedan broj dr`avqana RS i BiH, ali i zemaqa regiona, odlu~uju da rizikuju `ivot kako bi u nekoj od zemaqa, u kojoj traje rat ili nemiri, za dan zaradili vi{e hiqada dolara. Da li ih vo di `eqa za brzom za ra dom, avan tu ra ili oboje tema je za sociolo{ka istra`ivawa. "Pla }e ni ci" iz BiH u svjet ske ra tne zo ne odla ze ilegalno, preko agencija koje nisu registrovane. Srpski mediji navode da veliki broj Srba ratuju kao pla}enici u Libiji na strani snaga Muamera Gadafija, koji je oduvijek imao veliko povjerewe u srpsku vojsku. Mediji tvrde da su srpski pla}enici u Libiju iz Srbije oti{li preko agencija u BiH i Hrvatskoj, ili su doputovali iz drugih afri~kih zemaqa u kojima su ve} godinama "psi rata".

grute tra`e putem interneta, "Fejsbuka" i ilegalnih kanala. Pomo}nik ministra inostra nih po slo va BiH i rukovodilac Tima za krizne situacije Zoran Perkovi} rekao je "Glasu Srpske" da nijedna agencija za zapo{qavawe iz BiH ovih dana nije mogla da zaposli nekog radnika u Libiji. - Oni ~iji biznis je ratovawe vjerovatno odlaze na crno. Me|utim, postavqa se pitawe kako su ih transportovali u krizno podru~je - ka`e on. Biv {i na ~el nik Dr`avne bezbjednosti Srbije Goran Petrovi} ka`e da je mo gu }e da pos to je agen ci je preko kojih dr`avqani Srbije odla ze u afri ~ke zemqe kao "psi rata".

NOVAC, ORDEWE I PROSTITUTKE
Jedan od vojnika koji je slu`io u Legiji stranaca, a poslije ratovao kao solo pla}enik otkrio je {ta se sve dobija u Libiji. Na ruke mjese~no dobijaju od 10.000 do 20.000 dolara, ukoliko se poka`u
`ovao i veliki broj pla}enika iz Afrike i Evrope. - Gadafi je ukqu~ivawe stranih pla}enika u sukobe u Bengaziju platio velikom koli~inom novca. Taj novac je do {ao iz dr`a vnog buyeta Libije i znamo da se veliki broj pla}enika javqa kako bi pomogao sada{woj libijskoj vlasti - rekao je on. Na internet forumima, kao i "Tviteru" tako|e su se pojavile informacije o srpskim pla}enicima u Libiji. Na vo di se da su srpski pla}enici anga`ovani u rekordnom roku, po{to su poznati kao odli~ni i ve oma iskusni vojnici. Al Yazira je objavila da je u Libiji ovih dana uhap{ena prva grupa srpskih pla}eni ka lo jal nih Ga da fi ju. Radio u Masuratiju i "Libija

odli~nim borcima postaju dr`avqani Libije, dobijaju zlatno ordewe i mogu}nost da se zaposle u obezbje|ewu koje brine o Moameru Gadafiju ili wegovoj porodici, a obezbije|ene su im i prostitutke.
al yeum" obja vi li su da su opo zi ci one sna ge za uze le avion sa 50 stranih pla}enika, me|u kojima je i nekoliko Srba.

Odlazak na `ari{ta
Snage lojalne Gadafiju preuzele su u utorak dva strate{ka grada na sjeverozapadu dr`ave. Jedan od stranih novinara potvrdio je da je grad Brega napadnuta od strane Gadafijevih snaga, rekav{i da je napad predvodilo oko 100 automobila stranih boraca. Pro{le godine jedan broj "ratnika" iz RS i BiH oti{ao je u Av ga nis tan ili Irak, naj~e{}e zbog poslova obezbje|ewa ameri~kih baza. Postoji nekoliko firmi koje organizuju wihov odlazak, a jedna od wih je i ameri~ka agen ci ja "Flu or", ko ja regrutuje dr`avqane BiH u Tuzli i Bawaluci, preko interneta. - Ako ne ko `e li da se prijavi da ide na forumima mo`e da prona|e i-mejl adresare "regrutora", koji jednom ili dva puta godi{we dolaze u BiH, uglavnom u Tuzlu, gdje se javqaju kandidatima koji su zadovoqili wihove uslove ispri~ao je jedan od upoznatih sa ovim "poslovima". Pro {le go di ne Pe ri ca Ja ri} iz Dowe Qubi je kod Prijedora poginuo je u Avganistanu. On je bio anga`ovan u ameri~koj kompaniji "Fluor" na poslovima obezbje|ewa.

LIBIJA TRENUTNO pogodna za brzu zaradu
- Zemqe kao {to je sada Libija, u kojoj vladaju haos i neredi, trenutno su pogodne za brzu zaradu - kazao je Petrovi}. ^lan Nacionalne libijske konferencije Salem Zavi potvrdio je za britanski Bi-Bi-Si (BBC) da je Gadafi pored vojske i policije anga-

Ilegalan anga`man
Me|utim, ovakve agencije u BiH nisu legalno registrova ne. Upu }e ni ka `u da one postoje, ali rade na crno, re-

Me|ureligijsko vije}e BiH

Osuda napada na samostan u Sarajevu
SARAJEVO - Me|ureligijsko vi je }e BiH osu di lo je na pad na sa mos tan Sve tog Ante u Sarajevu, kao i sve napade na vjerske objekte i dru ga mjes ta od zna ~a ja za crkve i vjerske zajednice, javila je Srna. MRV BiH je u okviru proje kta "Mo ni to ring na pa da na vjer ske obje kte i dru ga mjesta od zna~aja za vjerske zajednice i crkve u BiH" dobi lo pri ja vu da je u no }i izme |u 28. fe bru ara i 1. marta provaqeno u fraweva~ki samostan Svetog Ante u Sarajevu iz kojeg su ukradeni te le fon, faks, ko piraparat, monitor, centralna kompjuterska jedinica, jedan drveni krst i odre|ena suma nov ca na mi jewena si ro ma {nima. Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su u srijedu tri lica koja su provalila u fraweva~ki samostan Svetog Ante na Bistri ku u op {ti ni Sta ri Grad.

Bolivija
Predrag ^ankovi} (38), porijeklom iz Prijedora, ubijen je u maju pro{le godine u Boliviji u obra~unu bolivijskog i kolumbijskog narko-kartela, a tada su ubijeni i dr`avqani Srbije Sa{a Tur~inovi} i Bojan Bakula. Trojica Srba su, prema navodima bolivijske {tampe, rukovodili "elitnom grupom tjelohraniteqa narko-kartela".

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 7

Dodik: Na}i novac za zapo{qavawe pripravnika

Dru{tvo

PRIJEDOR - Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je ju~e da }e se zalagati za nastavak zapo{qavawa pripravnika, jednog od do sada najuspje{nijih projekata Vlade RS. - Ako se odustaje od vladinih sredstava, treba na}i druga i zala`em se da se to i uradi - rekao je Dodik novinarima u

Prijedoru, komentari{u}i najavu Ministarstva porodice, omladine i sporta RS da se zbog nedostatka novca ove godine ne}e realizovati ovaj projekat. On je dodao da je tokom realizacije projekta zapo{qavawa pripravnika bilo devijacija koje se moraju otkloniti. S. T.

Pripremqena `alba na odluku ministra transporta BiH u vezi sa homologacijom

Vijesti
Novi grip

"AMC" podnosi tu`bu protiv BiH za nadoknadu {tete
FOTO: ARHIVA

Oboqelo jo{ 15 osoba
BAWALUKA - U Republici Srpskoj ju~e je prijavqeno 15 novooboqelih od novog gripa H1N1, ~ime je uku pan broj oboqelih 1.023, potvrdila je ju~e portparol Instituta za za {ti tu zdravqa RS Milka Mr|a. Na bawalu~kom Kli ni ~kom cen tru hospitalizovana su 32 pacijenta, a u jedinici intenzivne medicine nalazi se jedan pacijent. D. K.

Ministar Vidovi} nije ispo{tovao presudu Suda BiH, koji je poni{tio wegovu prvu odluku da se pomenutom Konzorcijumu dodijeli ovaj posao. Sud zahtijevao da se izvr{i ponovni postupak izbora ponu|a~a, {to nije ura|eno, rekao Mila{inovi}
PI[E: TAWA [IKAWI] tanjasi@glassrske.com

Safet Halilovi}

Opravdani zahtjevi za fondom
Proces homologacije pro{lo vi{e od 5.300 vozila

BAWALUKA – "Automotiv centar - Centar za vozila" (AMC) iz Sarajeva ju~e je pripremio `albu na ponovnu odluku ministra transporta i komunikacija BiH Rude Vido vi }a u ve zi sa do dje lom postupka homologacije, koju }e sqede}e sedmice podnijeti @albenom vije}u Savjeta ministara BiH, a u pripremi je i tu`ba za nadoknadu {tete protiv BiH, koju }e Sudu BiH podnijeti u idu}ih 15 dana. Je dan od su vla sni ka "Automotiv centra - Centra za vozila" Aleksandar Mila{inovi} ka`e da }e podnijeti `albu zato {to je ministar Vi do vi}, su pro tno pre su di Suda BiH, ponovo donio istu odluku da proces homologacije dodijeli konzorcijumu na ~elu sa Centrom za motorna vozila iz Bawaluke.

- Ministar Vidovi} nije ispo {to vao pre su du Su da BiH, koji je poni{tio wegovu prvu odluku da se pomenutom konzorcijumu dodijeli ovaj posao, iako mu je Komisija za izbor izvo |a ~a do di je li la mawe bodova od "AMC". Sud je zahtijevao da se izvr{i ponovni postupak izbora ponu|a~a, {to nije ura|eno, ve} je ministar Vidovi} samo potvrdio svoju prvu odluku - objasnio je Mila{inovi}. On je dodao da Vidovi}

uop{te nije uva`io ~iwenicu da je na tenderu "AMC" dobio vi{e bodova i na taj na~in zane ma rio stav Ko mi si je, te zbog toga ovaj centar priprema i tu`bu protiv BiH za nadoknadu {tete. - Vidovi} je u svom obrazlo`ewu dao pau{alne ocjene, koje nemaju nikakve veze sa ~iweni ca ma, jer na vo di da zbog politi~ko-ekonomske situacije proces homologacije dodjequje pomenutom konzorcijumu. Zbog toga "AMC" sa

svojim pravnim zastupnicima priprema tu`bu za nadoknadu {tete protiv dr`ave i radi na pro{irewu krivi~ne prijave protiv ministra zbog nepo {to vawa Su da, ko ju smo podnijeli jo{ pro{le godine - istakao je Mila{inovi}.

PRO[IRUJU i krivi~nu prijavu protiv Vidovi}a
On je naglasio da je za sva tri kri te ri ju ma pri li kom izbora ponu|a~a, "AMC" Komisija dodijelila vi{e bodova ne go Cen tru za mo tor na vozila iz Bawaluke. U Centru za motorna vozila iz Bawaluke isti~u da zbog presude Suda BiH, proces homologacije ne}e biti doveden u pitawe. - Homologacija ne zavisi od dnevnopoliti~kih de{avawa i zbog toga ne mo`e biti dovedena u pitawe odluka mi-

Pove}an uvoz vozila
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivawe BiH, od po~etka godine do 23. februara 2011. godine, u BiH je uvezeno 4.266 putni~kih vozila ukupne vrijednosti 52,7 miliona KM. - Pore|ewa radi u istom periodu pro{le godine u BiH je uvezeno 3.331 putni~ko vozilo ukupne vrijednosti 40 miliona KM - rekao je portparol UIO BiH Ratko Kova~evi}.

nis tra - re kao je di re ktor ovog centra Drago Talijan i dodao da je proces pojedina~ne homologacije vozila do sada pro {lo vi {e od 5.300 vozila. Cijena jednog pregleda kre}e se od 80 do 250 KM. Mi nis tar Vido vi} ju ~e nije odgovarao na na{e pozive, a u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, ni poslije sedam dana nisu odgovorili na pitawe za{to ni je ispo {to va na pre su da Suda BiH. Sud BiH je po~etkom februara poni{tio odluku Minis tar stva transporta i komunikacija BiH kojom se proces i postupak homologacije dodjequje konzorcijumu na ~elu sa Centrom za motorna vozila iz Bawaluke, koji ~ine i Institut za privredni in`ewering iz Zenice, Institut za promet i komunikacije iz Sarajeva i Centar motor iz [irokog Brijega.

BI JEQINA - Mi nis tar za qudska prava i izbje gli ce BiH Sa fet Halilovi} istakao je da su opravdani zahtjevi Saveza udru`ewa izbjeglih, raseqenih i povratnika Re pu bli ke Srpske za osnivawe fonda za pravi~nu na do kna du, javila je Srna. Tim projektom je predvi|eno da se dr`ava i kre di tno za du `i u iznosu od oko 500.000.000 KM, a i iz buyet skih sred sta va iz dvo ji vi {e od 500.000.000 KM ~i me bi bili stvoreni preduslo vi za stva rawe ovog fonda.

"@itopromet"

[trajk radnika
MOS TAR - Ra dni ci "@itoprometa" u Mostaru stupili su ju~e u op{ti {trajk zbog vi {e mje se ~nog neispla}ivawa plata i do pri no sa te, ka ko su kazali, "nesposobnog rukovodstva", prenose agenci je. Pred sje dni{ tvo Nezavisnog sindikata zaposlenika "@itoprometa" donijelo je takvu odluku nakon {to je proces mirewa izme|u ~lanova tog sin di ka ta i po slo dav ca tog poduze}a okon~an neuspje{no.

Skup o reformi visokog obrazovawa u BiH

Haos sa diplomama u visokom obrazovawu
SA RA JE VO - Po mo }nik ministra civilnih poslova BiH za obra zo vawe Esma Hayagi} rekla je da u BiH vlada haos kada je rije~ o visoko{kolskim diplomama i wihovom priznavawu. Ona je ju~e na konferenciji za novinare, uo~i skupa o reformi visokog obrazovawa u BiH, is ta kla da su mladi koji zavr{e fakultete po Bolowskom procesu egzistencijalno ugro`eni jer im poslodavci ne priznaju diplome, ~ime im je uskra}eno zaposlewe. Hayagi}eva je naglasila da pravilnik o akademskim zvawima i kori{}ewu akadem skih i stru ~nih ti tu la nije jedini prioritetni posao koji se mora raditi, preni je le su agen ci je. Ve oma ~es to "bo lowske di plo me" nisu prepoznate ni u zavodima za zapo{qavawe, niti od poslodavca, tako da ima dosta slu~ajeva u kojima se kr{i temeqno pravo mladog ~ovjeka koji je stekao diplomu. sis te ma. "za {ta u BiH ne postoje mehanizmi i institucije". Otpravnik poslova Delegacije EU u BiH Boris Jaro~evi} istakao je da je veoma va `no da di plo me bu du ra vno pra vno pri zna te u svim dr`avama koje u~estvuju u Bolowskom procesu. - Veoma je va`no da politi~ari i svi nivoi vlasti u BiH obrazovawe smatraju kao glavni prioritet u godinama pred nama - poru~io je on. Predsjednik Unije studenata RS Gordan Balaban rekao je da je osni vawem Agencije za akreditaciju vi-

MINISTARSTVO
U Ministarstvu prosvjete i kulture RS rekli su da bi Agencija za akreditaciju visoko{kolskih ustanova RS trebalo da po~ne sa radom u idu}ih 60 do 90 dana. - Ova agencija ima veliki zna~aj za RS, prije svega u tome {to }e ona zapo~eti
so ko {kol skih us ta no va RS po~eo da se rje{ava problem kvaliteta fakulteta. - Kada je Vlada RS pro{log mjeseca donijela odluku o osnivawu ove agencije, je dan od zah tje va stu de na ta

nezavisan postupak akreditacije visoko{kolskih ustanova u Srpskoj, koji podrazumijeva veoma va`nu kariku u osigurawu kvaliteta visokoobrazovnog sistema, a u skladu sa evropskim standardima dodali su u Ministarstvu.
bio je da i oni u~estvuju u wenom radu. Tako }e jedan od predstavnika studenata biti upu}en u wen rad i svakako pratiti otklawawe nedostataka na pojedinim fakultetima - kazao je Balaban.

Univerzitet u BL

Studenti volontiraju
BAWALUKA - Oko trideset studenata Univerzite ta u Bawalu ci ima }e pri li ku da vo lon ti ra u pet nevladinih organizacija i javnih institucija u okviru projekta "Zaposli se volontirawem - volontiraj da bi se zaposlio", javila je Srna.

POSLODAVCI ne priznaju "bolowske diplome"
Pro jekt me nayer pro je kta "Ja~awe visokog obrazovawa" Jadranka Mihi} ka`e da je potrebna harmonizacija

8 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE

"@enski razgovori" u fo~anskom Centru za kulturu

Panorama
Izvori{te "[tekavac"

FO^A - Dramska predstava u~enika Sredwo{kolskog centra u Fo~i pod nazivom "@enski razgovori" bi}e prikazana u subotu u kino sali Centra za kulturu i informisawe. Predstava je ra|ena po tekstu Du{ka Radovi}a, a pripre-

mili su je u~enici Dramske sekcije {kolskog centra. - Ovo je prva pozori{na predstava koju pripremaju u~enici {kolskog centra i zaslu`uje pa`wu publike - rekla je direktor Sredwo{kolskog centra u Fo~i Borka Kova~. R. \.

U vodi prona|ene fekalne bakterije
HAN PIJESAK - Voda sa izvori{ta i iz vodovodne mre`e "[tekavac" i daqe je neispravna za pi}e, jer su najnoviji nalazi vode pokazali prisustvo bakterija fekalnog porijekla. - Dezinfekcija na izvori{tu "[tekavac" ne postoji. Od osam uzoraka vode sa ovog izvori{ta uzetih u pro{loj godini samo jedan je bio negativan - ka`e sanitarni inspektor op{tine Han Pijesak Svjetlana ^olovi}. Uz konstantno prisustvo bakterija voda je povremeno i zamu}ena. Sa izvori{ta "[tekavac" vodom se snabdijeva oko 30 odsto stanovni{tva. B. M.

Koliko zara|uju rukovodioci javnih ustanova

Op{tina Srebrenica

Doboj stipendira srebreni~ke |ake

Direktor "Elektrodistribucije" u Bijeqini Du{an Gli{i} ima platu od 3.800 KM. Plata direktora "Gradske toplane" u Doboju je 2.600 KM, a 100 maraka mawa je plata direktora "Vodovoda". Direktor trebiwskog "Vodovoda" mjese~no zaradi oko 2.000 KM, starje{ina vatrogasne jedinice 1.400. Mjese~na zarada direktora "Komunalnog preduze}a" AD Fo~a je 840 maraka
PRIREDILI: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com DOPISNICI krozrs@glassrpske.com

Stipendije dobilo pet u~enika

FOTO: K. ]IRKOVI]

SRE BRE NI CA - U op {ti ni Sre bre ni ca ju ~e je po tpi sa no pet ugo vo ra o sti pen di rawu u~e ni ka, za ko je }e no vac do sqede }ih lo kal nih izbo ra obe zbi je diti op{tina Doboj. Stipendije u iznosu od 80 ma ra ka mje se ~no do bi ja }e troje sredwo{kolaca, a po 50 maraka }e primati dvoje

osno va ca iz Sre bre ni ce. Zamjenik na~elnika ]amil Du ra ko vi} izja vio je da je na~elnik Doboja Obren Petrovi} obe}ao prilikom neda vne po sje te da }e ova op{tina stipendirati petoro srebreni~kih |aka iz socijalno ugro`enih i mnogo~lanih porodica. K. ].

BAWALU KA - Di re ktori elektrodistribucija, komunalnih preduze}a, toplana, obdani{ta i drugih javnih ustanova u Republi ci Srpskoj, ~i ji je osniva~ op{tina, mjese~no zara|uju od 800 pa do 3.800 maraka. Di re ktor pre du ze }a "Vodovod i kanalizacija" u Bijeqini Vasilije Mi}i} potvrdio je da wegova mjese~na plata iznosi 2.500 ma-

raka. Di re ktor bi jeqin ske "Gradske toplane" Milenko Vi}enovi} ima platu 1.800 maraka, dok 1.600 KM ima direktor Direkcije za razvoj malih i sredwih preduze}a Vujadin Popovi}.

U DOBOJU smawili plate za 15 odsto
Direktor "Elektrodistribucije" u Bijeqini Du{an Gli {i} ima pla tu 3.800 KM. Direktor Javnog predu-

ze}a "Vodovod I kanalizacija" iz Isto~nog Sarajeva Sini{a Perkovi} ima platu po ugo vo ru ko ja izno si 2.000 maraka. Direktor "Topla ne" u Is to ~nom No vom Sa ra je vu Dra gan Jan ko vi} ima mje se ~nu pla tu 1.500 KM. Direktor "Elektrodistribucije" Pale Qubo Mrda ju~e nije htio da telefonski da izjavu o visini plate koju prima uz opasku da te informacije zatra`imo putem memoranduma. Plata direktora Komunalnog preduze}a "Rad" Momira Bjelice iznosi 1.300 maraka.

Me|unarodni sajam turizma

Veliko interesovawe za trebiwsku ponudu
TREBIWE - Turisti~ka organizacija op{tine Trebiwe svoju ponudu za predstoje}u turisti~ku sezonu predstavila je na zajedni~kom {tandu Turisti~ke organizacije RS na Me|unarodnom sajmu turizma, koji je krajem protekle sedmice odr`an u Beogradu. - Tradicionalno, najve}e interesovawe za Trebiwe vlada me|u turistima iz Srbije, posebno za kulturno-istorijsko nasqe|e na{eg grada, posjete manastirima, a u posqedwe vrijeme mnogi su zainteresovani i za trebiwske vinarije. Imaju}i u vidu da je Trebiwe jedna od jeftinijih destinacija, nastup na ovom sajmu nam je bio izuzetno va`an - ka`e direktor trebiwske turisti~ke organizacije Tatjana Bulaji}. R. Mi.
"Gradska toplana" u Doboju

Incident u kancelariji na~elnika Srebrenice

Wemica odbila sporazum sa Durakovi}em
SREBRENICA - Zamjenik na ~el ni ka op {ti ne Srebrenica ]amil Durakovi} demonstrativno je ju~e napustio sastanak sa predstavnicom Wema~kog dru{tva za te hni ~ku sa radwu (GTZ) Rubinom Esmail Arndt koja je odbila da s wim potpi{e sporazum o realizaciji Omladinskog zdravstvenog projekta. Arndt je tra`ila da dokument potpi{e sa na~elnikom op{tine ]a mi lom Suqi}em ko ji je odsutan. Prije napu{tawa kancela ri je Du ra ko vi} je re kao da je u ime Suqi}a, vi{e puta do sada, prisustvovao potpi si vawu spo ra zu ma i ugovora, a poslije toga, priznav{i da je uvrije|en nastupom predstavnika GTZ-a, uputio ih da se "nau~e pona{ati". On je istakao da su svi projekti za Srebrenicu dobrodo{li. - Nema potrebe da neko ucjewuje ili vrije|a i li~no }u se po tru di ti da se na {a sa radwa sa GTZ-om pre ki ne, a obra ti }e mo se wema~koj ambasadi u BiH da vidimo s kim mi to radimo rekao je Durakovi}. Pred sta vni ca GTZ-a Tawa Junuzagi} izjavila je poslije incidenta, da se ne radi o samom ~inu potpisivawa spo ra zu ma, ne go o ~iwenici da su se predstavni ci ovog dru{ tva pri je mjesec najavili Suqi}u. - Du`i period poku{ava mo da raz go va ra mo sa Suqi}em, ne sa mo o ovom projektu koji je veoma zna~ajan za mlade u Srebrenici, ne go uop {te o situaci ji u ovoj op{tini i daqim perspektivama razvoja. Zbog toga je tako reagovala Rubina Esmail Arndt - rekla je Junuzagi}eva. K. ].

Crkvena op{tina Fo~a

Donatorski ru~ak za obnovu crkvenih objekata
FO^A - Crkvena op{tina Fo~a organizova}e u subotu donatorski ru~ak za prikupqawe novca za obnovu crkvenih obje ka ta uo~i po ~et ka ^asnog posta i u okviru duhovnih ve~eri. Najve}i dio prikupqenog novca bi}e iskori{}en za nastavak radova na ure|ewu porte hrama Svetog Nikole i prilaza tom hramu. Po red to ga, do na tor ska sredstva bi}e izdvojena i za po mo} po ro di ca ma ko je su naj vi {e stra da le u de cem bar skim po pla va ma, pot vrdio je pred sje dnik crkvene op{tine Fo~a Mi}o Viloti}. - Pozivam sve vjernike da u~estvuju u donaciji novca koji }e biti iskqu~ivo iskori{}en za rekonstrukciju crkvenih objekata - istakao je Viloti}. R. \.

DURAKOVI]: Neka se nau~e pona{ati
- Ni sam po gri je {io. Ovo je institucija op{tine, mi imamo svoje legalne i legitimne predstavnike i ne mo`e niko sa strane, ~ak ni neka me|unarodna organizacija ovdje nekoga da minimizira iz pozicije da su oni ne{to boqi i vi{i od nas, te da zavisimo od nekoga - izjavio je Durakovi}.

Projekat
Tawa Junuzagi} je istakla da je Srebrenica jedna od 20 op{tina u BiH u kojoj se sprovodi ovaj projekat vrijednosti izme|u 20.000 i 30.000 maraka.

FOTO: GLAS SRPSKE

Pla ta di re kto ra fo ~anskog Komunalnog preduze}a "Izvor" je 900 maraka, a di re kto ra Ko mu nal nog pre du ze }a AD Fo ~a 840 KM. Direktor obdani{ta u ovoj op {ti ni ima pla tu 1.200 ma ra ka. Ne to pla ta di re kto ra Na ci onal nog par ka "Su tjes ka" u Fo ~i iznosi 1.700 maraka. Na osnovu odluke Skup{tine op{tine Doboj, direktori javnih preduze}a ~iji je osniva~ op{tina smawili su plate sa 15 procenata, tako da se plate direktora u ovim preduze}ima kre}u od 1.700 do 2.000 maraka. - Direktor Agencije za razvoj malih i sredwih preduze}a ima platu 1.650 KM,

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 9

Zatvorena jedina pekara u Srebrenici
SREBRENICA - Jedina pekara u Srebrenici je prestala sa radom i tri radnice su ostale bez posla. Vlasnik pekare Ne|o Boji} iz Bratunca rekao je da su razlog zatvarawa visoki tro{kovi zbog pove}awa poreza i cijene bra{na kao zakupnine prostora tako da ostvareni promet nije mogao da pokrije tro{kove poslovawa. Srebreni~ani }e ubudu}e hqeb i ostale pekarske proizvode mo}i da kupe samo u trgova~kim radwama koje se pekarskim proizvodima snabdijevaju iz Zvornika, Bratunca, Mili}a, Vlasenice i Sokoca. K. ].

Vijesti

u op{tinama Republike Srpske

Br~ko distrikt

Usvojen buxet
BR^KO - Skup{tina Br~ko distrikta usvojila je buyet za ovu godinu od 202,396 miliona maraka, ~ime je u ovoj lokalnoj zajednici prestala da va`i tromjese~na odluka o privremenom finansirawu. Izvorni prihodi buyeta iznose oko 188 miliona KM, dok su desetak miliona prenesena buyetska sredstva iz protekle ~etiri godine od nerealizovanih kapitalnih projekata, javila je Srna.

- Plata direktora u obdani{tu je 950 KM, Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici 965 maraka, a u Centru za socijalni rad 1.120 maraka - rekao je Stanojevi}. Ma gis tar far ma ci je Katica Joveti} rekla je da kao direktor Javne ustanove "Apoteka" Bratunac prima pla tu od 1.500 KM. Plate direktora komunalnih preduze}a "Rad" i "Gradska ~isto}a" u Bratuncu sa to plim obro kom su 1.300 maraka. U odno su na po sus ta lu trebiwsku privredu, direktori javnih ustanova ipak imaju prili~no dobra primawa.

Najvi{a plata direktora "Elektrodistribucije" u Bijeqini

PODATKE jedino ne daju direktori u Bawaluci
Di re ktor tre biwskog "Vodovoda" mjese~no zaradi oko 2.000 KM, starje{ina vatrogasne jedinice 1.400, a

Radio Doboja 1.600 KM, obdani{ta "Majke Jugovi}a" 1.700 KM, JP "Pre sli ca" 1.980 maraka - saop{tio je por tpa rol op {ti ne Do boj Zdrav ko \u ri ~i} i do dao da su smawena i primawa na ~el ni ka odjeqewa op {ti ne i dru gih op {tin skih fun kci one ra za 15 odsto. Plata direktora "Gradske to pla ne" u Do bo ju je 2.600 KM, a 100 ma ra ka mawa je pla ta di re kto ra "Vodovoda". Di re ktor pri je dor ske "Toplane" ima platu od oko 2.200 KM, ko li ka su pri mawa i direktora "Vodovoda", dok je plata direktora "Tr`nice" @eqka Macure

998 maraka. Na~elnik Odjeqewa za finansije u Bratuncu Milenko Stanojevi} rekao je "Glasu Srpske" da se iz op-

{tinskog buyeta finansiraju ustanove Dje~ije obdani{te "Radost" i Centar za socijalni rad, te Profesionalna vatrogasna jedinica.

Domovi zdravqa
Mjese~na primawa direktora Doma zdravqa u Rudom su 4.416 maraka, u Petrovcu 3.694 KM, [ekovi}ima 3.667 KM, a wihovi pomo}nici primaju 1.321 KM, u Mrkowi} Gradu direktor ima 3.427 KM. U Gackom direktor prima 3.340 KM, Srpcu 3.311 KM, Bile}i 3.243 KM i direktor u Fo~i 3.015 KM, a wegov zamjenik 2.148 KM. Najmawa primawa u zdravstvu u RS imaju direktori domova zdravqa u Isto~nom Starom Gradu 1.937 KM, Kalinoviku i Krupi na Uni 1.890 KM i u [ipovu 1.827 KM. U domovima zdravqa u RS postoji ~ak 20 pomo}nika direktora koji primaju platu od 2.000 do 3.000 maraka, dok je u domovima zaposleno i 12 zamjenika direktora koji primaju od 1.500 do 2.500 maraka. Direktori domova zdravqa imaju i savjetnike, i to wih tri, u Prijedoru savjetnik prima 2.194 KM, u Brodu 1.944 KM, te u Srebrenici savjetnik direktora Doma zdravqa prima 1.863 marke.

direktor Muzeja Hercegovine 1.300 maraka ba{ kao i JU "Tre biwe sport". Ne {to mawu pla tu ima di re ktor vrti}a "Na{a radost", 1.150 KM. Di re ktor Op {te bol ni ce u Tre biwu mje se ~no pri ma 2.770 ma ra ka, ima tri pomo}nika ~ija je prosje~na plata 2.500 maraka. Di re ktor Op {te bol nice u Zvorniku ima 2.736 maraka platu, dok wegov zamje nik pri ma vi {e, 3.214 maraka, a zanimqivo je i da na~elnici odjeqewa u ovoj bol ni ci pri ma ju vi {e od direktora, i to od 3.000 do 3.500 maraka. Kako smo ranije objavili, direktor Op{te bolnice u Ne ve siwu ima pla tu 3.440 maraka, a on ima i zamjenika i pomo}nika koji pri ma ju oko 2.150 ma ra ka mjese~no. Di re ktor bawalu ~kog Cen tra za pred {kol sko obra zo vawe i va spi tawe Nata{a Radulovi} ima platu 2.100 KM, a di re ktor Grad skog grobqa \u ro Crnomarkovi} kazao je da wego va mje se ~na pri mawa iznose 1.500 KM. Plata dire kto ra Tu ris ti ~ke or ga nizacije Bawaluka Ostoje Bara{ina je 3.026 KM. Informacije o visinama pla ta di re kto ra bawalu~kih preduze}a "Toplane", "Vodovoda" i "^isto }e" ni smo us pje li da do bi je mo. Oni ni su `eqeli da daju podatke jer je to, kako su rekli, "poslovna tajna".

"Leptir"

Pomo} za mali{ane sa hendikepom
MILI]I - Regionalno udru`ewe roditeqa djece i omladine sa hendikepom "Leptir" organizovalo je ju~e u kancelariji u Mili}ima podjelu nove dje~ije garderobe mali{anima iz socijalno najugro`enijih porodica, koje su ~lanice ovog udru`ewa. Predsjednik Udru`ewa "Leptir" @eqka Mari}-Katani} izjavila je da }e pomo} dobiti oko 150 korisnika u Vlasenici, Mili}ima, Srebrenici i Bratuncu. G. P.

[amac

Ure|ewe izbjegli~kog naseqa
[AMAC - Ministarstvo za izbjegla i raseqena lica RS obezbijedilo je op{tini [amac 77.000 maraka za ure|ewe dijelova povratni~kih i izbjegli~kih naseqa, izjavio je na~elnik Odjeqewa za urbanizam i stambeno-komunalne poslove op{tine [amac \uro ]osi}. A. V. M.

Op{tina [ipovo treba da isplati novac za izuzeto zemqi{te

Nove presude blokiraju `iro-ra~un op{tine
[IPOVO - Op{tina [ipovo je preduze}u "Info map" iz Novog Grada platila dug od 77.500 maraka, ~ime je `iro-ra~un ove lokalne zajednice poslije 15 dana ponovo deblokiran. Me|utim, ovim se ne nazire rje {ewe problema, jer zbog novih presuda op{tina treba da plati 79.200 maraka, pa bi ponovo moglo do}i do blokade `iro-ra~una. Ovo je za "Glas Srpske" rekao na~elnik op{tine [ipovo Du{an Malinovi}. On je naglasio da je rije~ o presudama kojima op{tina treba da plati 78.200 maraka Stojanu Daki}u, kojem je 1981. godine izuzeto zemqi{te Odgovornost za izgradwu puta [ipovo - Kupres i Zanimqivo je da Skup{tina op{tine deset hiqada manije pokrenula pitawe odgovornosti raka Vidosavi Ratada{wih ~elnika op{tine za proca, na ~ijoj je puste u radu i dugovawa, koji su sada parceli prije raovu lokalnu zajednicu doveli u nezata izgra|ena rovidnu situaciju. bna ku}a u [ipovu. - Op{tina je dobila odluku Osnovnog suda Mrkowi} Grad da plati dobrovoqno nadoknadu Stojanu Daki}u u roku od 30 da na. Taj rok je istekao 26. februara i sada zavisi od tu`ioca kada }e podnijeti zahtjev za prinudnu naplatu, ~ime bi `iro-ra~un op{tine bio ponovo blokiran - rekao je Malinovi}.
FOTO: S. DAKI]

Zvornik

U~enici obilaze ustanove
ZVOR NIK - U~e ni ci prvog razreda zvorni~ke Osnovne {kole "Sveti Sava" po sje ti li su ju ~e, u okvi ru re do vne nas ta ve, Dje~iji vrti} "Na{a radost" u Zvorniku, kako bi se upoznali sa na~inom rada te pred{kolske ustanove. Direktor vrti}a Vukomir Stankovi} rekao je da su u~enici obi{li sva odjeqewa vrti}a, navode}i da je to stalna praksa da, zbog socijalizacije djece, posje}uju zvorni~ke javne ustanove i preduze}a. S. S.

OP[TINA treba da plati 79.200 maraka
Malinovi} isti~e da je rukovodstvo op{tine uspjelo da, nakon {to je `iro-ra~un deblokiran, isplati januarsku platu zaposlenima u op-

Du{an Malinovi}

{tini. - Problem je {to nismo u mogu}nosti da servisiramo sve oba ve ze pre ma na {im buyetskim korisnicima, kao i materijalne tro{kove poslovawe Administrative slu-

`be. Sa novom blokadom bi}emo u jo{ te`oj situaciji, jer }e sa na{eg `iro-ra~una biti skinuto 79.200 maraka - rekao je Malinovi} i dodao da je sa tim problemom upoznao Vladu RS. S. D.

10 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE

Brod "Sveti Stefan" stigao u Bar

Iz Libije evakuisano 12 dr`avqana BiH
BAWALUKA - Crnogorski brod "Sveti Stefan 2", koji je evakuisao 407 qudi iz libijske luke Ras Lanuf, me|u kojima je bilo 12 dr`avqana BiH, ju~e je uplovio u luku Bar. Avion kompanije "BH erlajnz", kojim su trebali da budu evakuisani dr`avqani BiH iz Libije, vra}en je sa obja{wewem da je aerodrom u gradu Sirt zatvoren. Ovo kratko obja{wewe avion je primio u srijedu uve~e od kontrolnog torwa leta iz Tripolija. Iz "BH erlajnza" saop{teno je ju~e da su Ministarstvo inostranih poslova BiH i ova kompanija dobili sve odgovaraju}e dozvole za slijetawe na aerodrom Gardabya u Sirtu, javile su agencije.

Kozarska Dubica

Za boqe snabdijevawe strujom milion maraka
KOZARSKA DUBICA - U poboq{awe sistema elektrosnabdijevawa na podru~ju op{ti ne Ko zar ska Du bi ca u pro{loj godini ulo`eno je vi{e od milion KM, potvr|eno je ju~e iz radne jedinice "Elektrodistribucije" Kozarska Dubica. - Najvi{e novca utro{eno je za rekonstrukciju niskonaponske mre`e, ali se ulagalo i u gradwu novih trafo-stanica, a procenat naplate od 97 odsto u pro{loj godini Kozarsku Dubicu je svrstao na ~etvrto mjesto u regiji pre ci zi rao je upra vnik "Elektrodistribucije" Kozarska Dubica Rodoqub Topi}. On je naglasio da je u januaru ove godine do{lo do zna~aj ni jeg pa da na pla te utro{ene struje, koji je iznosio 83 odsto. T. D.

Sa sastanka u op{tini Prijedor

Predsjednik Republike Srpske posjetio grad na Sani

Prijedor do`ivio napredak i preporod
Dao sam podr{ku za projekte o kojima me je upoznao na~elnik op{tine, a delegacija Vlade RS sa premijerom do}i }e u najskorije vrijeme u Prijedor da razgovara o detaqima, rekao Dodik
PI[E: SNE@ANA TASI] krozrs@glassrpske.com

Protestna {etwa u Bawaluci

Upozorili na kr{ewe radni~kih prava

PRI JE DOR - Pred sje dnik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je ju~e da je Prijedor posqedwih godina do`ivio napredak i preporod, jer je rije~ o uspje{no i pravilno vo|enoj lokalnoj zajednici, i da, kao ta kva, tre ba da slu `i za primjer ostalim lokalnim zajednicama u Srpskoj. On je najavio da }e podr`ati projekte za op{tinu Prijedor o kojima ga je ju~e upoznao na~elnik ove op{tine Marko Pavi}. - Dao sam podr{ku za ove projekte o kojima me je upo-

znao na~elnik op{tine, a delegacija Vlade RS sa premijerom do }i }e u naj sko ri je vrijeme u Prijedor da razgovara o detaqima - rekao je Dodik u Prijedoru.

DODIK vrti}u darovao 50.000 maraka
On je naglasio da je za nadvo`wak na Pe}anima u Direkciji za puteve RS za ovu godinu namijeweno 3,5 miliona maraka, da je Direkcija za vode RS dobila uputstva da ubrzano rje{ava pitawa u vezi sa projektima u ovoj op{tini. Dodik je istakao da

Dje~iji vrti} "Radost"

FOTO: S. TASI]

Protestovalo 100 ~lanova NVO

FOTO: AGENCIJE

EKONOMSKA SITUACIJA
Govore}i o ekonomskoj situaciji, Dodik je naveo da Hrvatska ima spoqno zadu`ewe od 11.500 evra po glavi stanovnika, dok je u RS ta zadu`enost 700 evra po glavi stanovnika. - U RS su na dnevnom redu aktivnosti na obezbje|ivawu novih projekata, bez obzira na to {to su te na{e namjere razli~ito tuma~ene u predizbornoj kampawi rekao je Dodik. On je dodao da je percepcija o BiH veoma lo{a. - Investitori koji su spremni da ovdje do|u nisu sigurni da je situacija povoqna politi~ki gledano, mislim da gubimo puno, a po{to znate da mi nismo neki entuzijasti za BiH mislim da je dobro da Bosna poka`e svoje pravo lice - rekao je Dodik.

BAWALUKA - Nevladine organizacije "Unsa" i "O{tra nula" iz Bawaluke i "Nevidqivi radnici svijeta" iz Slovenije organizovale su ju~e protestnu {etwu centrom Bawaluke kako bi ukazali na kr{ewa radni~kih prava stanovnika BiH zaposlenih u Sloveniji, javila je Srna. U protestnoj {etwi u~estvovalo je, nose}i transparente, stotinak ~lanova nevladinih organizacija i gra|ana Bawaluke, Cazina, Sarajeva i Qubqane zaposlenih u Sloveniji, koji su iskazivali nezadovoqstvo zbog kr{ewa radni~kih i qudskih prava nagla{avaju}i da je rije~ o najbrojnijoj grupi migrantskih radnika koji rade u Sloveniji i ~iji je polo`aj izuzetno te`ak.

}e vlasni{tvo nad imovinom "Celpaka" biti preneseno na op{tinu kako bi se tu razvijala industrijska zona. - I to }e biti na~ini za nova radna mjesta koja jesmo gubili zbog krize, ali ne mislim da je to bilo previ{e dramati~no - dodao je Dodik. Pavi} je rekao da Prijedor ima 13.000 zaposlenih i 13.000 penzionera, {to je veoma nepovoqan odnos i da je zbog toga ju~e upoznao Dodika o strate{kom ciqu ove op{tine o privla~ewu stranih i doma}ih investicija radi {to vi{e zapo{qavawa. - Dobili smo i podr{ku za nastavak realizacije vodotoka Gomjenice i Milo{evice kako podru~ja oko wih ne

bi vi{e bila plavqena - kazao je Pavi}. Predsjednik Srpske ju~e se obratio Skup{tini op{tine Prijedor, gdje je govorio o aktuelnom ~asu u RS. Dodik je posjetio i Dje~iji vrti} "Radost", kojem je darovao 50.000 ma ra ka, na mi jewenih za obno vu obje kta "Swe`awa" na Pe}anima koji je tro{an, pa ve} {est godina nije u upotrebi. - ^uo sam da vam je za pro{irewe kapaciteta potrebno 75.000 ma ra ka. Evo, da jem 50.000 maraka, a ostalo neka da na~elnik op{tine - rekao je Dodik i dodao da i sam ima unuka Stefana i unuku Isido ru, ko ji idu u vrti} u Bawaluci.

Agent Savjeta ministara BiH

Qudska prava po{tovati na nacionalnom nivou
JAHORINA - Agent Savjeta mi nis ta ra BiH pred Evropskim sudom za qudska pra va Mo ni ka Mi ji} izjavila je ju~e Srni da je primar ni ciq Evrop ske konvencije o za{titi qudskih prava i osnovnih slobo da da qud ska pra va bu du po{tovana na nacionalnom nivou. - Zbog toga svi problemi i pitawa u vezi sa kr{ewem qudskih prava treba da budu rije{eni na doma}im nacionalnim sudovima, a ne pred Evropskim sudom za qudska prava u Strazburu - rekla je Miji}eva u pauzi seminara za dr`a vne slu `be ni ke i sudije o primjeni odredaba i ~lanova Evropske konvencije o za{titi qudskih prava i osnovnih sloboda.

Poboq{ana zdravstvena za{tita stanovnika Berkovi}a

Japanci donirali opremu
BERKOVI]I - Ambasador Japana u BiH Futao Motai ju ~e je Do mu zdravqa u Ber ko vi }i ma uru ~io me di cin sku opre mu vri je dnu 62.822 evra, saop{teno je iz japanske ambasade. Donacija, koja ukqu~uje rendgen ure|aj, rendgen proce sor, de fi bri la tor, den tal ni ren dgen apa rat sa procesorom i stomatolo{ku sto li cu sa kom pre so rom, obe zbi je |e na je kroz Pro gram grant po dr{ke za te meqne projekte vlade Japana, javila je Srna.

PACIJENTI vi{e ne}e putovati u druge op{tine
O~ekuje se da }e ovaj projekat doprinijeti poboq{awu

usluga primarne zdravstvene za{tite na podru~ju op{tine Berkovi}i. Zahvaquju}i novoj opremi, Dom zdravqa Berkovi}i bi}e u mogu}nosti da ponudi ve}i broj zdravstvenih usluga svojim pacijentima koji su ranije ~esto bili primo ra ni da pu tu ju u dru ge op {ti ne ka ko bi oba vi li zdravstveni pregled. Projekti primarne zdrav-

stvene za{tite u BiH u vrhu su prioriteta pomo}i vlade Japana. Od 1996. godine japanska vlada donirala je gotovo 50 miliona evra za unapre|ewe medicinske opreme i nabavku ambulantnih vozila u ustanovama primarne zdravstvene za{tite {irom BiH. Oprema je uru~ena direktoru Doma zdravqa u Berkovi}ima Goranu Markovi}u.

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 11

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine @upanija Zapadnohercegova~ka Sredwa strukovna {kola s pravom javnosti “Centar za obrazovawe” [iroki Brijeg Temeqem ~lanka 53. stavak 6. Zakona o sredwem {kolstvu (“Narodne novine @ZH”, broj: 6/04, 8/04, 8/08 i 14/08), ~lanka 13. Pravilnika o sredwo{kolskom obrazovawu odraslih (“Narodne novine @ZH”, broj: 5/01), ~lanka 35. Statuta Sredwe strukovne {kole s pravom javnosti “Centar za obrazovawe” [iroki Brijeg i Odluke [kolskog odbora, Sredwa strukovna {kola s pravom javnosti “Centar za obrazovawe” [iroki Brijeg, o b j a v q u j e Temeqem Ovla{tewa IRU ACADEMY Geneve (Internacional Road Transport Union), od 04.11.2010. godine ATI CENTAR ZA OBRAZOVAWE [iroki Brijeg, provodi programe osposobqavawa u cestovnom prijevozu, sukladno europskim direktivama i to: - IRU [KOLA ZA MENAYERE - IRU [KOLA ZA VOZA^E - IRU [KOLA ZA DIGITALNI TAHOGRAF Sjedi{te {kole: [IROKI BRIJEG Trnska cesta 187, tel: 039 703 384; 039 703 752 Podru`nice {kole: BUGOJNO, Vrbas naseqe bb, tel: 030 260 385; faks: 030 260 386 @EP^E, Bistrica bb tel: 032 880 339; faks: 032 887 070 KISEQAK, @rtava D. rata 3 tel: 030 870 458; faks: 030 870 463 NOVI TRAVNIK, Kraqa Tvrtka bb tel: 030 790 459; faks: 030 792 094 Uredi za konzultacije: SARAJEVO, Zmaja od Bosne 4 tel: 033 208 154; faks: 033 288 912 ZENICA, Dr. A. Goldbergera 3 tel/faks: 032 404 422 JAJCE, K. Katarine bb tel: 030 659 400; 030 656 127 MOSTAR, Kraqa P. Kre{imira IV bb tel: 036 311 033; faks: 036 311 009 TUZLA, Fra Grge Marti}a 8 tel: 035 278 631 tel/faks: 035 276 134 BAWA LUKA I, Vidovdanska bb tel/faks: 051 215 049 BAWA LUKA II, Jevrejska bb tel/faks: 051 923 007 BIJEQINA, Qeqen~a bb tel/faks: 055 212 497 PRWAVOR, @. Preradovi}a ZC II tel/faks: 051 665 444 PRIJEDOR, Zanatska bb tel/faks: 052 215 555 www.centar-obrazovanja.com

NATJE^AJ
za upis kandidata u programe sredwo{kolskog obrazovawa odraslih I. ^etverogodi{wi strukovni programi za stjecawe sredwe stru~ne spreme i programi prekvalifikacije za zanimawa: - Ekonomist - Komercijalist - Elektrotehni~ar - Grafi~ki tehni~ar - Tehni~ki urednik - Grafi~ki urednik - Upravni referent - Ekolo{ki tehni~ar - Klesarski tehni~ar - [umarski tehni~ar - Strojarski tehni~ar - Geodetski tehni~ar - Kozmeti~ki tehni~ar - Tehni~ar nutricionist - Tehni~ar PT prometa - Prehrambeni tehni~ar - Grafi~ki tehni~ar tiska - Tehni~ar za ra~unalstvo - Tehni~ar za elektroniku - Administrativni tajnik/ca - Grafi~ki tehni~ar dorade - Grafi~ki tehni~ar pripreme - Poqoprivredni tehni~ar-op}i - Tehni~ar cestovnog prometa - Hotelijersko-turisti~ki tehni~ar - Tehni~ar za telekomunikacije - Tehni~ar za elektroenergetiku - Tehni~ar za elektrostrojarstvo - Tehni~ar za procesnu tehniku - Grafi~ki urednik-WEB dizajner - Gra|evinski tehni~ar-niskogradwe - Gra|evinski tehni~ar-visokogradwe - Ra~unalni tehni~ar za strojarstvo - Gra|evinski tehni~ar za gra|evne materijale II. Osposobqavawa u podru~ju rada informatike III. Trogodi{wi strukovni programi za stjecawe sredwe stru~ne spreme i programi prekvalifikacije za zanimawa: - Zidar - Tesar - Frizer - Mesar - Kuhar - Klesar - Stolar - Pekar - Bravar - Slasti~ar - Konobar - Prodava~ - Vatrogasac - Elektroni~ar - Podopolaga~ - Vodoinstalater - Automehani~ar - Kerami~ar-oblaga~ - Krovopokriva~ i izolater - Armira~ (savija~ `eqeza) - Instalater grijawa i klimatizacije - Voza~ motornog vozila (tzv. dr`avni ispit) IV. Programi stru~nog osposobqavawa za zanimawa - Lovo~uvar - Ophodar ceste - Prodava~ naftnih derivata - Organizator za{tite na radu - Organizator za{tite od po`ara - Monter-serviser plinskih bojlera - Prodava~ ukapqenog naftnog plina (UNP) - Monter-serviser plamenika centralnog grijawa - Monter-serviser rashladnih i klima ure|aja frigomehani~ar - Elektri~ar za izgradwu, odr`avawe i ispitivawe privremenih elektri~nih instalacija na radili{tu - Ispitiva~ za obavqawe pregleda i ispitivawe mjera za{tite na el. mre`ama i instalacijama - Rukovateqi strojevima komunalne mehanizacije - Rukovateqi strojevima gra|ev. mehanizacije V. Programi stru~nog usavr{avawa peti (V/1) stupaw za zanimawa: - Frizer-specijalist - Kuhar-specijalist - Mesar-specijalist - Bravar-specijalist - Konobar-specijalist - Prodava~-specijalist - Elektroni~ar-specijalist - Plinoinstalater-specijalist - Vodoinstalater-specijalist - Elektromonter-specijalist - Automehani~ar-specijalist - Elektroinstalater-specijalist - Instalater grijawa i klimatizacije-specijalist - Monter telekomunikacijske opreme-specijalist - Monter telekomunikacijskih mre`a-specijalist - Elektromehani~ar za strojeve i opremu-specijalist - Elektromehani~ar za aparate u doma}instvu-specijalist - Elektromonter elektri~nih mre`a i postrojewa-specijalist - Elektroenergeti~ar za elektroenergetske mre`e-specijalist - Elektroinstalater za elektroenergetske instalacije-specijalist - Elektroenergeti~ar za elektroenergetska postrojewa-specijalist - Rukovateq energetskim postrojewima, kotlovskim postrojewima i posudama pod tlakom - Voza~ motornog vozila u me|unarodnom cestovnom prometu robe i putnika U programe sredwo{kolskog obrazovawa odraslih mo`e se upisati osoba koja ima navr{enih 15 godina `ivota, psihofizi~ke uvjete za svladavawe obrazovnog programa, zavr{enu najmawe osnovnu {kolu za programe za stjecawe sredwe stru~ne spreme, te~ajeve stranih jezika i programe stru~nog osposobqavawa, odnosno prethodno zavr{enu neku sredwu stru~nu spremu za programe prekvalifikacije i programe stru~nog usavr{avawa. Prijave za upis dostaviti osobno ili poslati preporu~enom po{tom na adresu: Sredwa strukovna {kola s pravom javnosti “Centar za obrazovawe” Trnska cesta 187, 88220 [iroki Brijeg s naznakom “PRIJAVA ZA UPIS”

12 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE

Pokrenut postupak protiv "Telekoma RS"

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost

SARAJEVO - Konkurencijski savjet BiH na sjednici u Sarajevu usvojio je zakqu~ak o pokretawu postupka protiv "Telekoma" Republike Srpske od strane privrednog subjekta "Crumb group" iz Bijeqine radi utvr|ivawa postojawa zabrawenog sporazuma i zloupotrebe polo`aja.

Savjet je ocijenio da nije mogu}e utvrditi navode iz zahtjeva o kr{ewu Zakona o konkurenciji bez sprove denog postupka, te je odlu~io pokrenuti postupak, po slije ~ega }e donijeti kona~no rje{ewe, prenijele su agenci je.
FOTO: GLAS SRPSKE

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURAWE D.D. SARAJEVO

14,57 8,20

-0,53 2,50

8.962,05 8.200,00

KOTACIJA FONDOVA
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO ZIF MI GROUP D.D. SARAJEVO ZIF PROF PLUS D.D. SARAJEVO

5,20 3,15 3,80

3,23 2,61 -5,00

31.221,85 2.406,60 456,00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost

Sa prezentacije analiza Hipo banke u Bawaluci

BH TELEKOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO HIDROGRADWA D.D. SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO

21,28 5,68 80,92 4,00 33,23

0,01 1,97 0,48 2,30 0,65

33.695,24 1.828,96 5.826,48 400,00 41.067,16

Zbog porasta nekvalitetnih kredita u 2010. godini u BiH

Kontraponuda slovena~ke kompanije

"Merkator" `eli da kupi hrvatski "Konzum"
QUBQANA - "Merkator grupa" ~eka odgovor koncerna "Agrokor" na pismo o prijateqskoj ponudi za kupovinu maloprodajnih objekata trgovinskog lanca "Konzum", rekao je ju~e predsjednik Uprave slovena~ke kompanije @iga Debeqak. On je rekao da je "Merkator" poslao prijateqsko pismo vlasniku hrvatske kompanije Ivici Todori}u, u kojem je iskazao interes da se prona|e mogu}nost kupovine cjelokupne maloprodaje trgovinskog lanca "Konzum" i dodao da }e daqi tok razgovora o tome zavisiti od odgovora hrvatskog koncerna. "Agrokor" je prije nekoliko dana poslao ponudu za kupovinu akcija slovena~kog trgovinskog lanca, koja je u Qubqani protuma~ena kao neprijateqska, prenijele su agencije. "Merkator" je ju~e saop{tio da je zainteresovan za velike investicije u Srbiji. "Merkator grupa" je u pro{loj godini ostvarila ukupan prihod 2,8 milijardi evra.
FOTO: AGENCIJE

Teku}a godina je tranzicioni period sa fokusom na ~i{}ewu bilansa, rje{avawu problema kvaliteta aktive i pripremi za postkrizni rast, rekla Mili}eva
MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Gubitak banaka 100 miliona KM
gledno, iako jo{ nema zvani~nih podataka, da je bankarski se ktor u BiH u 2010. godini poslovao sa gubicima. - Ban kar ski se ktor u BiH, kao i u re gi onu, biqe`i trend rasta nekvalite tnih zaj mo va, {to je posqedica velikog kreditnog rasta iz prethodnog perioda i konstantnog slabqewa privrede - istakla je Mili}eva. - Teku}u godinu bih ozna~ila kao tranzicioni period sa fokusom na ~i{}ewu bilansa, rje{avawu problema kvaliteta aktive i pripremi za postkrizni rast. Akcenat }e, izme|u ostalog, svakako biti na snazi osnovnog kapitala banaka i wihovoj spremnos ti da dosqe dno primijene doma}e i me|una-

BAWALU KA - Po rast ne kva li te tnih kre di ta u pro{loj godini uslovio je ogro mni gu bi tak ban kar skog sektora u BiH, koji je dostigao oko 100 miliona maraka. Re kla je ovo ju ~e u Bawaluci glavni ekonomista Hipo Alpe Adrija banke Ma ri ja na Mi li} pred stavqaju}i analize ove banke i do da la da je rast nekvalitetnih kredita posebno uo~en u tre }em i ~et vrtom kvar ta lu pro {le godine. Govore}i o trendu kretawa nekvalitetnih kredita na bankarskom tr`i{tu, Mili}eva je istakla da je o~i-

AKCENAT staviti na osna`ewe aktive banaka
Ona je naglasila da bi banke trebalo da imaju mnogo ve}e rezervacije za kredite koji imaju problem u otplati, ako se `eli o~uvati stabilnost doma}ih tr`i{ta.

BDP
Marijana Mili} je istakla da se u Republici Srpskoj u ovoj godini o~ekuje rast bruto dru{tvenog proizvoda za 2,5 odsto u odnosu na prethodnu, kao i blagi rast stope nezaposlenosti i pad inflacije.

rodne ra~unovodstvene standarde kada je u pitawu tretirawe kre di tnog ri zi ka istakla je Mili}eva. Govore}i o kreditima u {vajcarskim francima, ona je rekla da je udio ovih kredita u ukupnim kreditima u BiH 6,7 odsto, u Srbiji deset, dok je u Hrvatskoj 13 odsto. Ka da je u pi tawu po ve }awe stopa poreza i doprinosa u Re pu bli ci Srpskoj, Mili}eva je istakla da jo{ uvijek ne mo`e precizno da se ka`e kakav }e to uticaj imati na privredu. - Na kraju prve polovine godine mogla bi da se uradi kvalitetna analiza, ali ve} sada znamo da je do{lo do zatvarawa odre|enog broja preduze}a - kazala je Mili}eva.

Anton Kasipovi} o otkazima u "Fabrici duvana" Bawaluka
Prihod "Merkatora" dostigao 2,8 milijardi evra

Ujediwene nacije

Vlada }e preispitati privatizaciju
BAWALUKA - Vlada Republike Srpske analizira}e cijeli tok privatizacije u "Fabrici duvana" Bawaluka i u kon tek stu iz vr{a vawa oba ve za iz pri va ti za ci je odrediti se prema otkazima. Rekao je ovo ju~e potpredsjednik Vlade RS Anton Kasipovi}, komentari{u}i 30 otkaza koje je uprava ove fabrike podnijela u srijedu. - Rje {ewa ili vi |ewe Vlade RS o ovom problemu mo `e mo o~e ki va ti da nas rekao je Kasipovi}. Pred sje dnik Upra vnog odbora i ve}inski vlasnik "Fabrike duvana" Bawaluka Neboj{a Antoni} potpisao je u srijedu novu izmjenu i dopunu sistematizacije radnih mjesta, kojom je u ovom preduze}u 30 radnika ostalo bez posla. Predsjednik Sindikalne organizacije ovog preduze}a Miroslav Marinkovi} ka`e da radnici vi{e nemaju povjerewa ni u koga, te da }e biti prinu|eni da iza|u na ulice ili pred institucije, i po ku {a ju da is pra ve ne pravdu koja im je nanesena. Pred sje dnik Sa ve za sin di ka ta RS Ran ka Mi {i} sma tra da Vla da ima zakonski mandat da raskine Ugo vor o pri va ti za ci ji dr`a vnog ka pi ta la u "Fa brici duvana" i da ona treba da procijeni da li }e to u~initi ili ne. M. ^.

Rekordne cijene hrane
RIM - Cijene hrane u svijetu dostigle su novi rekord u februaru, saop{tila je ju~e agencija Ujediwenih nacija za hranu, uz opomenu da poskupqewe nafte mo`e da izazove daqa poskupqewa. Indeksi cijena hrane porasli su za 2,2 odsto, najvi{e od ka da su Uje diwene nacije po~ele da prate cijene prije dvije decenije. Isto vre me no, to je bio osmi uzas to pni mje sec pos kupqewa hra ne, pre ni je le su agencije.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING VODAFONE GROUP ROYAL BK SCOTLAN BRITISH SKY BROA BARCLAYS PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
63.56 180.70 44.87 824.00 319.00

Promjena
1.32 2.76 1.42 3.13 1.46

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA GENERAL ELECTRIC PFIZER INC INTEL CORP CISCO SYSTEMS

Cijena
14.3 20.89 19.48 21.84 18.58

Promjena
2.17 2.80 1.51 1.63 0.44

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 13

Najava mira u Libiji snizila cijenu nafte
LONDON - Cijene nafte na svjetskom tr`i{tu ju~e su pale za vi{e od tri dolara po barelu nakon {to je Arapska liga saop{tila da je u toku razmatrawe mirovnog plana za Libiju. Cijena brent nafte iz Sjevernog mora pala je na berzi u Londonu na 113,09 dolara za barel. U Wujorku cijena svijetle sirove nafte mawa je za 55 centi i prodaje se po 101,6 dolara za barel, prenijele su agencije.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE

Belgijski ”Delez” preuzeo 100 odsto srpskog lanca marketa

Prosje~na cijena Promjena Promet Телеком Српске а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 4 Република Српска - измирење ратне штете 3 Република Српска - измирење ратне штете 1 Тржница а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 2 ЗТЦ Бања Врућица а.д. Теслић Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње Република Српска - стара девизна штедња 3 1,67 -0,60 163.087,40 37,08 37,01 1,45 0,90 84,00 1,45 0,08 0,00 0,00 1,57 26.251,39 20.560,30 16.145,93 8.807,30 7.400,00 1.350,00 886,50 578,76

Stanovnicima Srbije bi}e ponu|eni novi proizvodi, a "Delez" }e otvoriti nova radna mjesta, rekao Beker
PRIREDILA: TAWA [IKAWI] tanjasi@glassrpske.com

"Maksi" prodat za 932 miliona evra

38,25 -0,26 37,00 -2,45 0,59 -3,11

FONDOVI
Prosje~na cijena Promjena Promet ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Унионинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука 3,81 4,00 4,32 3,31 8,73 0,07 3,59 7,03 4,99 1,46 0,97 2,50 3,20 5,43 0,00 0,00 2,86 0,00 0,00 4,84 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461,01 0,00 9.149,76 0,00 0,00 650,00 437,98 907,36 0,00 0,00 0,00 0,00 153,60

BEO GRAD - Bel gij ska kompanija "Delez" preuzela je ju ~e 100 od sto srpske "Del ta Ma ksi gru pe" za 932,5 miliona evra, saop{teno je iz "Delta holdinga". U cijenu su ukqu~ena i neto dugovawa "Maksija" od 300 mi li ona evra. Tran sa kcija obuhvata vlasni{tvo nad nekretninama u vi{e od po lo vi ne pro da vni ca u Srbiji i sedam distributivnih centara "Delta Maksi grupe". Ovo je najve}a investicija u Srbiji. Predsjednik i generalni direktor "Deleza" PjerOlivije Beker rekao je da je kom pa ni ja izu ze tno za do voqna ovom tran sa kci jom, koja u potpunosti podr`ava wen ubrzani rast. - Stanovnicima Srbije bi }e po nu |e ni no vi proi zvodi, a "Delez" }e u Srbiji otvoriti nova radna mjesta, jer }e biti pove}an broj zapo sle nih u "Ma ksi ju", ko ji sada iznosi 15.000 - rekao je Beker i naveo da }e "Delez grupu" u Srbiji voditi do-

Pjer-Olivije Beker i Miroslav Mi{kovi}

FOTO: AGENCIJE

ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука

-0,37 16.027,10

ma}i menayment. Izvr{ni potpredsjednik "Delez grupe" Stefan De{emaker izjavio je da }e ovaj potez veoma pozitivno djelovati na razvoj belgijske kompa ni je i omo gu }i ti joj da postane vode}i igra~ u regionu i jugoisto~noj Evropi. - Ako sve bude i{lo prema planu, transakcija }e u potpunosti biti okon~ana u tre}em kvartalu ove godine, najvjerovatnije u septembru rekao je De{emaker. Predsjednik "Delta holdinga" Miroslav Mi{kovi}

re kao je da pro da ja "Del ta Maksija" "Delez grupi" predstavqa veliku finansijsku podr{ku srpskoj kompaniji za daqi razvoj agrara i sektora nekretnina.

NAJVE]A investicija u Srbiji
On je, na konferenciji za novinare povodom prodaje "Maksija", poru~io klijentima i dobavqa~ima "Delte" da }e u "Delezu" imati dobrog partnera i izrazio uvjerewe da }e, zahvaquju}i wihovom do las ku u Srbi ju, u po slo vawe biti uvedeni i evropski stan dar di od ko jih }e svi imati koristi. - Ovaj ugovor je prvi veli ki ko rak ka Evrop skoj uniji - naglasio je Mi{kovi}. Ge ne ral ni di re ktor i direktor korporativnih komunikacija "Delta holdinga" Jelena Krstovi} rekla je }e porez od prodaje "Del-

"MERKATOR"
Prodaja trgovinskog lanca "Delta Maksi" belgijskom "Delezu" zna~i}e mo`da atraktivniju cjenovnu ponudu na srpskom tr`i{tu, ali se ne o~ekuju nikakvi cjenovni udari. ^lan Uprave "Merkatora" za podru~je trgovine jugoisto~ne Evrope Stanka ^urovi} rekla je da prodaja "Maksija" ne mora da zna~i i cjenovni udar na stanovni{tvo, ali mo`e da zna~i boqu ponudu. Ona je dodala da }e se tr`i{te sigurno suo~iti i sa novim ponudama, koje }e da prati i "Merkator".

ta Maksija" biti pla}en u Srbiji. Srpski premijer Mirko Cvetkovi} rekao je da je ulazak "Delez grupe" na srpsko tr`i {te po ka za teq da je 2011. godina dobro po~ela kad je rije~ o investicijama u Srbiji, javile su agencije. Pro fe sor na Eko nom skom fakultetu u Beogradu Qubodrag Savi} ocijenio je da bi ova akvizicija trebalo da stvori uslove za konkuren ci ju, sni `ewe ci je na, kao i poboq{awe kvaliteta i asortimana proizvoda. Do ma }i pri vre dni ci o~ekuju da }e belgijski trgovinski lanac urednije pla}a ti do bavqa~i ma za isporu~enu robu, ali i da }e "ulazak" na police tog lanca biti te`i. "Delez" u svom lancu ima 2.800 prodavnica, a u 2010. go di ni imao je pri hod od 20,8 mi li jar di evra. Za po{qava oko 137.000 qudi.

Okru`ni privredni sud u Doboju

Predste~ajni postupak u "Dobojputevima"
BAWALUKA - Okru`ni privredni sud u Doboju donio je rje{ewe o pokretawu prethodnog postupka za utvr|ivawe uslova za otvarawe ste~aja u preduze}u "Dobojputevi" iz Doboja, saop{teno je ju~e na Bawalu~koj berzi. - Za privremenog ste~ajnog upravnika u "Dobojputevima" imenovana je Svetlana Popovi} - navodi se u saop{tewu i dodaje da je odluka o pokretawu predste~ajnog postupka donesena na prijedlog Ministarstva finansija i Poreske uprave RS. M. ^.

Savjet za borbu protiv korupcije

Prodaja infrastrukture "Telekoma" neustavna
BEO GRAD - Pred sje dnik Sa vje ta Vla de Srbi je za bor bu pro tiv ko rup ci je Verica Bara} rekla je ju~e da je pro da ja te le ko mu ni ka ci one in fras tru ktu re "Te le ko ma Srbi ja" pro tiv zakonita i protivustavna. Odbor gra |a na za pra }ewe na mje re Vla de da pro da 51 od sto "Te le ko ma" na ja vio je da }e u po ne djeqak pre da ti pi smo predsjedniku Borisu Tadi}u sa po tpi si ma vi {e od 2.000 stru~waka pro tiv pro da je do ma }e kom pa ni je, javile su agencije.

Jelena Krstovi}, generalni direktor "Delta holdinga"

"C market" kupqen po zakonu
BEOGRAD - Generalni direktor "Delta holdinga" Jelena Krstovi} rekla je da je sud odbio `albu malih akcionara "C marketa" pri je ne ko li ko se dmi ca i da je mar ket kupqen po zakonu. Firma "Primer C" kupila je u avgustu 2005. oko 76 odsto "C marketa" po cijeni od 300 evra po akciji i za to izdvojila oko 44 miliona evra, a doma}i mediji naga|ali su da je iza te firme stajala "Delta". Kasnije se ispostavilo da je "Primer C" bio paravan za transakciju koju je obavila "Delta" jer je ova firma i zvani~no objavila da je postala vlasnik nekada{weg vode}eg trgovinskog lanca u Srbiji. Udru`ewe akcionara "C marketa" imalo je u svom vlasni{tvu paket od oko 52 odsto akcija preduze}a, prenijele su agencije. Akcionari su tvrdili da svoje akcije ne}e prodati ispod 500 evra, ali su ih kasnije ipak prodali firmi "Primer C" za 300 evra.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 4.3.2011. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.433566 1.448467 26.319601 0.080591 0.261646 0.720170 1.719951 0.565032 0.252892 0.222771 1.518951 0.877103 2.291719 1.408622 1.874046

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.437159 1.452097 26.385565 0.080793 0.262302 0.721975 1.724262 0.566448 0.253526 0.223329 1.522758 0.879301 2.297463 1.412152 1.878743

Prodajni za devize
1.955830 1.440752 1.455727 26.451529 0.080995 0.262958 0.723780 1.728573 0.567864 0.254160 0.223887 1.526565 0.881499 2.303207 1.415682 1.883440

Veterinarsko sto~arski centar Rafinerija nafte a.d. Bawaluka a.d. Brod
Cijena (KM)

0,20

Promjena

53,85%

Cijena (KM)

0,08

-5,88%

Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

14 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE

Maloqetnici privedeni zbog karikature na~elnika op{tine

Hronika
Okru`ni sud Bijeqina

TUZLA - Maloqetnici H. S. (16) i M. N. (16) iz Grada~ca priznali su da su na ulaznim vratima Osnovne {kole "Ivan Goran Kova~i}" u Grada~cu izlijepili karikature na~elnika ove op{tine Fadila Im{irovi}a. MUP Tuzlanskog kantona saop{tio je ju~e da je policija ut-

vrdila da se osim izlijepqenih karikatura na~elnika op{tine nalazi i nekoliko ispisanih grafita na zidu {kole, kao i na drugim objektima u centru grada. Maloqetnici su u prisustvu roditeqa i prosvjetnog radnika priznali da su po~inili ovo krivi~no djelo.

Poznanika ubio pa zapalio
BIJEQINA - Okru`ni sud u Bijeqini potvrdio je optu`nicu protiv Admira Omi}a Ade (36), koja ga tereti za te{ko ubistvo Sulejmana Durakovi}a. Prema optu`nici, Omi} je Durakovi}a ubio u no}i izme|u 3. i 4. novembra pro{le godine u wegovoj ku}i u Gra~ani~koj ulici u Bijeqini. Navedeno je da su Omi} i Durakovi} zajedno pili cijeli dan. Omi} se po`alio da ga je supruga ostavila, na {ta mu je Durakovi} odgovorio da ne `ali jer je "ona kurva sa kojom je imao i on seksualne odnose". Tada je Omi} napao Durakovi}a tra`e}i novac, ubo ga tri puta kuhiwskim no`em i pobjegao. Omi} se ponovo vratio ujutro u ku}u Durakovi}a i kad se uvjerio da je on mrtav, posuo ga benzinom i zapalio u namjeri da sakrije tragove ubistva. N. T.

Motivi
Postoje razna naga|awa o motivima zlo~ina, ali oni koji su pre`ivjeli pucwavu ne `ele o tome da pri~aju sa policijom. - Najve}i problem u potrazi za ubicama policiji predstavqa nepisano pravilo me|u lokalnom omladinom koje nala`e da se ne smije ni{ta "cinkati" prenijeli su pojedini ameri~ki mediji.

Okru`ni sud Bawaluka

Zbog razbojni{tva tri i po godine zatvora
BAWALUKA - Jovica Kuriya (27) osu |en je ju ~e u bawalu~kom Okru`nom sudu na tri i po godine zatvora zbog razbojni{tva u tomboli "Koryo" u bawalu~koj Vidovdanskoj ulici. Presudu je izrekla predsjednik Sudskog vije}a Vesna Stankovi}-]osovi}. U presudi se navodi da je Kuriya 2. jula pro{le godine sa, za sada nepoznatim licem, opqa~kao tombolu "Koryo" u Bawaluci iz koje su odnijeli 3.816 maraka. Kuriya je ranije osu|en nepravosna`no na tri godine i dva mjeseca zbog pqa~ke Sportske kladionice "Astra" u Bawaluci. N. T.

Hotel gdje se dogodilo ubistvo

Zlo~in u hotelu "Nortlend" u ameri~kom gradu Kanzas Siti

Ubijeni dr`avqani BiH i Srbije
Ubice upale u sobu hotela "Nortlend", osule paqbu iz pu{aka i pi{toqa, a trojica nesre}nih mladi}a poginula od hitaca koji su ih pogodili u glavu
PRIREDIO: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Poslije optu`nice za navija~ke nerede

Su|ewe sudskim policajcima u Livnu
LIVNO - Su|ewe dvojici sudskih policajaca iz [irokog Brijega, Marinku Barbari}u i Ivanu Bari}u, odlukom Vrhovnog suda FBiH, odr`ava}e se pred Op{tinskim sudom u Livnu zbog opravdane sumwe u nepristrasnost i objektivnost suda u [irokom Brijegu, gdje su optu`eni bili zaposleni - izjavio je predsjednik Op{tinskog suda u Livnu Niko Cvitanovi}, javila je Srna. Optu`nica kantonalnog Tu`ila{tva u [irokom Brijegu tereti ih za protivzakonito osloba|awe iz pritvora lica osumwi~enog za u~e{}e u navija~kim neredima u [irokom Brijegu.

KANZAS SITI - Polici ja iz ame ri ~kog gra da Kan zas Si ti ja jo{ tra ga za ubicama koje su u subotu rano ujutro u hotelu "Norlend" u tom gra du ubi le Ar mi na Ha mi do vi }a (18) iz Bo sne i Her ce go vi ne, Dejana Joksimovi}a (18) iz Srbije i Amerikanca Delfina Elizonda (22). Ubice su toga jutra upale u sobu hotela "Nortlend" i osule paqbu iz pu{aka i pi{toqa, a trojica nesre}nih mla di }a su po gi nu la od hitaca koji su ih pogodili u gla vu. U so bi je ta da bilo petnaestak mladi}a i djevojaka koji su prisustvovali zabavi. Joksimovi}eva majka re-

kla je za list "Kanzas Siti" da je wen sin bio dobro di je te i da su se u Sje diwene Ame ri ~ke Dr`a ve doselili prije dvije godine.

JOKSIMOVI] trebalo da maturira u maju
Pred sta vni ci sredwe {ko le "Sje ver ni Kan zas", koju je poha|ao Joksimovi}, ka`u da je on trebalo da maturira u maju. - Joksimovi} je bio veoma drag momak. Posjedovao je neku vrstu harizme. Svima je prijalo wegovo dru{tvo i bio je omiqen me |u u~e ni ci ma. Iz gu bi li smo mladog ~ovjeka sa velikim potencijalom. Pred wim je

bi la blis ta va bu du }nost rekao je zamjenik direktora sredwe {ko le Tod Hi nen kamp. Aleks Ben cun (16) iz Kan zas Si ti ja upo znao je Joksimovi}a kada se on doselio u Kanzas Siti. - Bio je odu{evqen novim `ivotom u Americi i ~iwenicom da }e upoznati nove drugare. Jednostavno, on se na{ao na pogre{nom mjestu u pogre{no vrijeme i svima }e nam puno nedostajati - tvrdi Bencun. Wegovi {kolski drugari Yesika Yejkobo i Afak Muradzade ne mogu da vjeruju da wihovog prijateqa vi{e nema. - Dejan bi za svoje prijateqe u~inio sve. Bio mi je kao brat - ka`e Muradzade.

Dejan Joksimovi}

Prema rije~ima u~enice Sa bri ne Lo rens, Ar min Ha mi do vi} je ne da vno od slu `io za tvor sku ka znu zbog kra|e automobila i poha|ao je ~asove na koleyu. - Bio je donekle problema ti ~an, ali zbog to ga je pla tio ci je nu. Ura dio je ono {to je morao. Izi{ao je iz zatvora i taman po~eo novi `ivot – rekla je Loren so va za TV sta ni cu "KCTV5" iz Kanzasa.

Nesre}a u zgradi u fo~anskoj ulici Cara Du{ana

Grijalica izazvala po`ar u kojem je izgorio stan
FO^A - Stan vlasni{tvo Mire Bo`anovi} u Fo~i izgorio je u po`aru koji je bu knuo u sri je du oko 20 ~a so va. U po `a ru sre }om ni je bi lo po vri je |e nih, a pri~iwena je velika {teta. Stan se na la zi u dvos pra tnoj zgra di u uli ci Ca ra Du {a na, u bli zi ni Do ma zdravqa. Ka ko se pre tpos tavqa, po `ar je iza zva la kvar cna gri ja li ca ko ja je nepa`wom ostala ukqu~ena. Po`ar su ugasili vatrogasci. Sin vlasnice stana Mario Bo`anovi} ka`e da nije bio u stanu, ali da su ga o po`aru obavijestili podstanari. - Kada sam do{ao, vatrogasci su ve} bili tu, gasili su po`ar. Iako je po`ar buknuo u jednoj sobi, zahvatio je sve ostale prostorije tako da su o{te}ene. Sve je uni{te no, od stola rije do in stalacija i namje{taja. Ne znam {ta da vam ka`em - rekao je o~ajni Bo`anovi}. U stanu je u vrijeme po`ara bio jedan od studenata koji se istog dana sa jo{ jednim svojim kolegom uselio u sobu u kojoj je izbio po`ar. - Dvo ji ca stu de na ta je trebalo da borave u tom stanu, da koriste dvije prostorije kao podstanari. Ju~e su se tek use li li, a uve ~e je odmah izbio po`ar - dodaje Bo`anovi}.

NIKO nije povrije|en, {teta velika
Jedan od studenata je, navodno, u vrijeme po`ara spavao u pros to ri ji do so be u kojoj je izbio po`ar, dok je drugi bio na fakultetu. Nesre}nog studenta probudili su dim, vi ka i lu pawe ko m{ija koji su spoqa primijetili vatru u stanu.

Ka da je shva tio {ta se de{ava, pozvao je vatrogasce, koji su reagovali veoma brzo, ali bilo je kasno za spasavawe stvari i stana. Studenta nismo zatekli na mjestu doga|aja, a prema rije~ima Bo`anovi}a, jo{ je u {oku i u ogromnom strahu. U Vatrogasnoj jedinici Fo~a ka`u da su oko osam ~asova primili poziv od policije da u zgradi gori stan i za tri minuta na{li su se na mjestu doga|aja. - Za 20 mi nu ta us pje li smo uga si ti po `ar ~i ji je uzrok naj vje ro va tni je bi la kvarcna grijalica, ali to }e

Zgrada u kojoj je bio stan

FOTO: R. \EVI]

se naknadno utvrditi - rekli su u fo ~an skoj va tro ga snoj jedinici. U po`a ru su svije sobe

spaqene do temeqa, dok su u samo jednoj stanari uspjeli da sa~uvaju ne{to namje{taja. R. \.

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 15

Uhap{eni u Domu kulture
BIJEQINA - Bijeqinska policija zatekla je u kra|i u utorak uve~e i uhapsila H. K., Z. S., i S. D., svi iz Jawe, koji su provalili u Dom kulture u Jawi, potvr|eno je u CJB Bijeqina. Navedena lica su provalila na sporedna vrata sale Doma kulture, ali su uhap{eni prije nego {to su ne{to ukrali. Protiv wih bi}e podnesen izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu Bijeqina. G. O.

Policija

Poslije podizawa optu`nica za napad na inspektora Aleksandra Mojovi}a

Vijesti
Tesli}

Okru`ni sud nije nadle`an za [kipinu i Smreki}a
Protiv Aleksandra [kipine i Milana Smreki}a, osumwi~enih za izazivawe op{te opasnosti i nedozvoqenu proizvodwu i promet oru`ja, postupak treba da vodi Osnovni sud u Fo~i - stav je bawalu~kog Okru`nog suda
PI[E:NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Izgorjela "mazda"
TESLI] - Automobil "mazda", vlasni{tvo S. I. iz Gorweg Rankovi}a kod Tesli}a, izgorio je u srijedu oko tri ~asa. "Mazda" je bila parkirana pored lokalnog puta u blizini ku}e vlasnice. Prema rije~ima wenog supruga E. I., automobil nije bio zakqu~an zbog neispravne brave na su vo za ~e vim vra ti ma. Uzrok po`ara bi}e naknadno utvr|en. Sl. P.

BAWALUKA - Bawalu~ki Okru`ni sud proglasio se nenadle`nim za vo|ewe postupka protiv Aleksandra [ki pi ne (25) i Mi la na Smreki}a, osumwi~enih za izazivawe op{te opasnosti i nedozvoqenu proizvodwu i promet oru`ja ili eksplozivnih materija, a koji su napali kriminalisti~kog inspektora MUP-a RS u Fo~i Aleksandra Mojovi}a. Iz ovog suda je saop{teno da je rje{ewe o nenadle`nosti doneseno jer sudija za prethodno saslu{awe smatra da krivi~na djela koja su stavqena na teret osumwi~enima nisu iz nadle`nosti Specijalnog tu`ila{tva Repu bli ke Srpske, pa sa mim tim nije ni u nadle`nosti Okru`nog suda. Stav bawalu~kog Okru`nog su da je da bi wima dvo ji ci tre ba lo da su di Osnovni sud u Fo~i. "Glas Srpske" saznaje da je ovaj pre dmet pre uze lo Specijalno tu`ila{tvo kako se [kipini i Smreki}u ne bi sudilo u Fo~i. Izvor blizak istrazi je rekao da Milan Smreki} i

Motiv
Iako u optu`nici nije navedeno koji je motiv napada na inspektora Aleksandra Mojovi}a, prema nezvani~nim informacijama pretpostavqa se da su ga Aleksandar [kipina i Milan Smreki} napali jer je u~estvovao u istrazi bomba{kog napada na mesnicu "Leder" u martu ove godine u Fo~i. Zbog tog napada bili su uhap{eni @arko Jokni}, Aleksandar [kipina i kapiten Ko{arka{kog kluba "Sutjeska" Milo{ ^an~ar. - Specijalno tu`ila{tvo vodilo je istragu za poku {aj ubis tva, a na kra ju osumwi~e ne op tu `i lo za izazivawe op{te opasnosti ne do zvoqeno dr`awe oru `ja. Upozoravali smo od po~etka da se istraga vodi u pogre{nom smjeru i da tu`ila{tvo za to nema dokaza - rekao je Jevto Jankovi}. Milan Smreki} i Aleksandar [kipina su u pritvoru od 8. decembra pro{le godine.

Bawaluka

Zate~en u kra|i goriva
BAWALUKA - Bawalu~anin M. V. (40) zate~en je u srijedu uve~e prilikom kra|e goriva iz kamiona ko ji je bio par ki ran na benzinskoj pumpi "Ideal pe trol" u uli ci Go ra na Kova~i}a u Bawaluci, potvr|eno je u CJB Bawaluka. Po li ci ji je u sri je du oko 20.15 ~a so va pri javqeno da nepoznato lice krade gorivo. - Po dolasku na pomenutu pumpu policija je utvrdila da se radi o M. V. i od wega je oduzet kanister sa gorivom i protiv wega }e biti podnesen izvje{taj nadle`nom tu`ila{tvu - dodali su u policiji. G. O.

Simo Mojovi} pored izre{etanog auta sina

FOTO: ARHIVA

Aleksandar [kipina imaju podebqe policijske dosije. - U wiho voj kri vi ~noj evidenciji navedeno je da su osu|ivani zbog ve}eg broja kra|a i provala, kao i zbog trgovine drogom. Uglavnom su osu|ivani na uslovne ili mawe zatvorske kazne i prakti~no su uvijek uspjeli da se izvu ku od te `e ro bi je. [kipina je osu|ivan za de-

setak djela, odnosno za kra|e, provale, nano{ewe tjelesnih povreda, proizvodwu i pro met dro ge i iza zi vawe op{te opasnosti, a rije~ je o bacawu bombe na hotel "Zelengora" u Fo~i - rekao je izvor blizak istrazi.

SPECIJALNO tu`ila{tvo ula`e `albu Vrhovnom sudu
On je dodao da su osim toga protiv [kipine u toku pos tup ci za iza zi vawe po `a ra, kao i za pri jetwe i ba cawe bom be na me sni cu "Leder" u Fo~i. - Smreki} u dosijeu ima vi{e kra|a i provala, a osu|i van je i zbog trgo vi ne oru`jem i eksplozivnim materijama - tvrdi na{ izvor. Portparol Specijalnog tu`ila{tva RS Dragica Tojagi} je rekla da je na odluku Okru`nog suda ulo`ena

`alba Vrhovnom sudu RS. - Smatramo da je Specijalno tu`ila{tvo nadle`no za ovaj slu~aj jer je rije~ o napadu na inspektora MUP-a RS. Samim tim, procesuirawe odgovornih je od velikog zna~aja rekla je Dragica Tojagi}. Advo ka ti osumwi~e nih Jevto Jankovi} i Goran Ne{kovi} su istakli da smatraju da je odluka suda o~ekivana.

Prijedor

Uhap{eni zbog {est kra|a
PRIJEDOR - Slobodan Sre di} i je dno ma loqe tno li ce uha p{e ni su u srijedu u Prijedoru zbog sumwe da su tokom januara i fe bru ara na po dru ~ju Prijedora po~inili {est krivi~nih djela, istakli su u policiji. Oni su osumwi~eni da su dva puta provalili u automobile, za kra|u "audija 80" i jo{ jednog vozila - potvr|eno je u policiji. G. O.

OPTU@NICA
Prema optu`nici Specijalnog tu`ila{tva [kipina se tereti za nedozvoqenu proizvodwu i promet oru`ja ili eksplozivnih materija, a Smreki} za to krivi~no djelo i za izazivawe op{te opasnosti. U optu`nici je navedeno da je [kipina po~etkom novembra 2010. godine nabavio automatsku pu{ku, a Smreki} je oru`je sakrivao i dr`ao u svojoj ku}i sve do napada na Mojovi}a. Daqe se dodaje da je Smreki} 20. novembra 2010. godine do{ao ispred ku}e Mojovi}a te iz automatske pu{ke ispalio vi{e hitaca u pravcu ku}e Mojovi}a i automobila kojeg koristi i u pravcu ku}e Dragice Joji}. U tom trenutku Mojovi} je bio u ku}i sa suprugom i maloqetnim sinom.

[kipina i Mojovi}

Maloqetnici krali prozore Od kom{ije ukrala 7.000 KM
QUBIWE - Tri maloqetnika su privedena zbog sumwe da su 27. februara, iz nezakqu~anih vozila vlasni{tvo V. B. ukrali vi{e akumulatora, dva auto-kasetofona, jedan CD plejer. Od jednog maloqetnika oduzeta su ~etiri akumulatora, dva auto-kasetofona, jedan CD plejer, dvoje klije{ta i jedan odvija~. Policija je privela ~etiri maloqetnika koji su u decembru pro{le godine kamewem polomili 53 armirana i sedam obi~nih prozorskih stakala, vlasni{tvo AD "Soko Paneli" iz Qubiwa. Poslije dokumentovawa, protiv maloqetnika bi}e podnesen izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu u Trebiwu. R. Mi. KOZARSKA DUBICA - Dijana Kasaba{i} (49) iz Kozarske Dubice je u vi{e navrata u du`em vremenskom periodu ukrala od kom{ije iz stana ukupno 7.000 maraka. Poslije prijave opqa~kanog kom{ije dubi~ki inspektori navodno su Kasaba{i}evu zatekli u izvr{ewu krivi~nog djela te{ke kra|e i naru{avawe nepovredivosti stana. Ona je zatim privedena na kriminalisti~ku obradu, ali je istog dana pu{tena na slobodu. Iz policijskih izvora potvr|eno je da je Kasaba{i}eva tokom januara ove godine godine na neutvr|en na~in do{la do kqu~eva stana Radovana Stupara, koji je vlasnik vi{e ugostiteqskih objekata u Kozarskoj Dubici i u nekoliko navrata ukrala novac. Wegovu tombolu osumwi~ena je redovno posje}ivala. T. D.

Ga{iju tri mjeseca zatvora zbog prijetwi novinarki
SARAJEVO - Muhamed Ali Ga{i (37) osu|en je ju~e na tri mjeseca zatvora u Op{tinskom sudu Sarajevo jer je 29. jula 2007. godine na pla`i u Drveniku, u Hrvatskoj, prijetio novinarki magazina "Dani" Yenani Karup-Dru{ko. Ga{i joj je uputio ozbiqne prijetwe rije~ima: - Prestani pisati o meni, okani se mene i moje porodice ili }u krenuti na tebe i tvoju porodicu, imam ja dijete, ima{ i ti dijete, ja }u ugroziti tvoju porodicu, j.... ti majku muslimansku, ja sam Albanac. Ga{i se nalazi u KPZ-u Zenica na odslu`ewu zatvorske kazne od 17 godina, koju mu je po~etkom septembra pro{le godine izrekao Vrhovni sud FBiH. N. T.

16 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE

Ma nije to hqeb poskupio, nego se radi o korekciji cijena.

Region
Preliminarni rezultati istrage

Petar ^obankovi}, ministar poqoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Hrvatske

FOTO: AGENCIJE

Policajac osumwi~en za ubistvo mladi}a
ZAGREB - Za ubistvo Ivana Mami}a (19) u Zagrebu osumwi~en je policajac Sini{a [. (41), koji u trenutku ubistva nije bio na du`nosti, prenosi Srna. Mladi} i policajac su se pro{log petka uve~e okrznuli ramenima na okreti{tu tramvaja, a potom se potukli. Poslije sukoba policajac i Mami} su se razi{li, ali je policajac oti{ao ku}i, uzeo pi{toq i po Zagrebu ga tra`io. Kada ga je prona{ao oko 22.40 ~asova, pucao je u wega. Mladi} je uspio sam da nazove Hitnu pomo}, koja ga je prevezla u bolnicu, ali qekari nisu uspjeli da mu spase `ivot. Poslije po~iwenog krivi~nog djela Sini{a [. je nastavio da dolazi na posao. Wega terete za ubistvo iz bezobzirne osvete i prijeti mu i do 40 godina zatvora.

Otkri}e austrijske policije

U Sanaderovom sefu pola miliona evra
Novi protesti u Zagrebu

ZAGREB - Iako se govorilo da se u sefu biv{eg hrvatskog premijera Ive Sanadera u jednoj tirolskoj banci nalazi mawa svo ta nov ca, ka da je otvoren pro{log mjeseca, istra`ioci su u wemu prona{li pola miliona evra, a uz novac su prona{li i vrijednosne papire, prenosi Tanjug. Zamjenik dr`avnog tu`ioca Lazo Paji} i direktor Kancelarije za suzbijawe korupcije i

organizovanog kriminala Dinko Cvitan sredinom februara su zbog otvarawa sefa biv{eg premijera dva dana boravili u Austriji. Sanader je u Austriji imao otvorena dva ra~una, jedan na svoje ime, a drugi na ime svog tasta. Na wima je ukupno bilo 1,3 miliona evra, a za sef, koji se nalazio u jednoj tirolskoj banci, re~eno je da se u wemu nalazila mawa koli~ina novca.

Palili zastave EU, HDZ-a i SDP-a
Grupa od nekoliko desetina demonstranata uspjela je da do|e blizu zgrade, opasane kordonom policije u kojoj stanuje premijer Hrvatske Jadranka Kosor, tra`e}i wenu ostavku
ZA GREB - Oko pet hiqada de mon stra na ta, okupqenih preko dru{tvene mre`e "Fejsbuk", odr`alo je u srijedu uve~e jo{ jedan u nizu antivladinih protesta u Zagrebu, a demonstranti su zapalili zastave vladaju}eg HDZ-a, najja~e opozicione partije - SDP-a, ali i zastavu Evropske unije. Grupa od nekoliko desetina demonstranata uspjela je da do|e blizu zgrade, opasane kor do nom po li ci je u ko joj stanuje premijer Hrvatske Jadranka Kosor. Uzvicima su tra`ili wenu ostavku, optu`uju}i je da je "ukrala stan" i da "ne }e spa va ti", pre no se hrvatski mediji. Poslije neuspje{nog poku{aja da do|u do sjedi{ta Vlade na Markovom trgu gdje je za braweno pro tes tno okupqawe, kao i tokom vi{e~a so vne pro tes tne po vor ke broj demonstranata se stalno pove}avao. Na Cvetnom trgu organizator Ivan Pernar pozvao je na miran protest. - Opqa~kali su nas, a sav kapital zavr{io je u rukama stranaca i politi~ke elite rekao je Pernar, koji je istakao da su na skupu qudi razli ~i tih po li ti ~kih uvjerewa, ali da ih povezuje `eqa za smjewivawem vlade. Dragutin Lesar i Damir Kain iz Istarskog demokratskog sa bo ra ko ji su ta ko |e pozvali premijerku Jadranku Kosor da raspi{e parlamentarne izbore. Pro test u Za gre bu po dr`ali su i studenti zagreba ~kog Fi lo zof skog fakulteta i nevladina organizacija "Zelena akcija". Ispred zgrade HDZ-a na Trgu `rtava fa{izma demonstranti su uzvikivali "HDZ odlazi!", "Lopovi, Lopovi!" i "Ho}emo izbore!", "Policijo, radi}ete cijelu no}", "Jaca Amsterdam". Me|u transparentima je dominirao onaj na kojem pi{e "330.000 nezaposlenih, 40.000 bez plate, kapitalizam - ne hvala!".

Oko pet hiqada demonstranata nastavilo antivladine proteste

Crna Gora obezbijedila novac

PROTESTE podr`ali studenti Filozofskog fakulteta
Tamo su im se obratili i poslanici u Saboru, predsjednik Hrvat skih la bu ris ta

Tri miliona evra za popis stanovni{tva
PODGORICA - Iz buyeta Crne Gore namijeweno je ne{to vi{e od tri miliona evra za popis stanovni{tva, koji }e biti obavqen u prvoj polovini aprila. Zavod za statistiku Crne Gore (Monstat) utvrdio je visinu honorara za popisiva~e, instruktore i ~lanove op{tinskih komisija, javili su podgori~ki mediji. Popisiva~i }e tokom obilaska crnogorskih doma}instava dobijati po 70 centi za svaku uredno ispuwenu popisnicu i evro po popuwenom upitniku o stanu i licima. U odluci o visini i rasporedu dijela sredstava popisnim komisijama za finansirawe pripreme, organizacije i sprovo|ewa popisa stanovni{tva, koju }e uskoro da usvoji Vlada, pi{e da }e popisiva~i prethodno dobiti po 45 evra, za uspje{no zavr{enu obuku kod instruktora.

ZGRADA HDZ-a
Za razliku od protesta u ponedjeqak, kada ih je sprije~ila policija, ovog puta demonstranti su uspjeli da do|u do sjedi{ta Hrvatske demokratske zajednice, ~iji su ulaz obezbje|ivale jake snage policije.

Istraga o masakru u Maslenici
ZAGREB - Dr`avno tu`ila{tvo Hrvatske zapo~elo je is tra gu pro tiv dva de se tak pripadnika nekada{we elitne spe ci jal ne je di ni ce MUP-a Hrvat ske "Al fa" zbog ra tnog zlo ~i na po ~iwenog 22. januara 1993. godi ne u okvi ru akci je "Maslenica" na Velebitu i prevoju Mali Alen. Nekada{wi specijalci, me|u kojima je i wihov komandant, a sada dr`avni sekre tar u MUP-u Hrvat ske Vladimir Faber, optu`eni su za surovo ubistvo 22 pripa dni ka Voj ske Re pu bli ke Srpske Krajine u tada za{ti}enom podru~ju UNPROFORa, prenose srpski mediji.

Dr`avno tu`ila{tvo Hrvatske

DOBRA VIJEST

ZADAR
[ezdesetosmogodi{wakiwa te{ko je povrije|ena udarcem stolice u glavu u me|usobnom obra~unu ~etvoro qudi koji su se u zgradi zadarskog op{tinskog suda sukobili oko sudskog spora. Poslije intervencije policije svi u~esnici su privedeni u policiju gdje su protiv wih podnesene prijave.

IGALO
Sve je spremno za otvarawe Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama u Igalu. - Opremawe objekta je pri kraju, a prve korisnike o~ekujemo ve} u martu - rekao je sekretar za dru{tvene djelatnosti hercegnovske lokalne uprave Radovan Bo`ovi}.

SPECIJALCI MUP-a Hrvatske ubili 22 Srba
Istraga je pokrenuta na osnovu zahtjeva Tu`ila{tva za ra tne zlo ~i ne Srbi je i ova akci ja je do sa da slavqena kao jedna od najuspje{nijih Specijalne policije Hrvatske. Dva kamiona sa 30 pripa-

LO[A VIJEST

dnika Vojske RSK upala su u zasjedu na samo nekoliko stotina metara od osmatra~nice UNPROFOR-a na prevoju Mali Alen dok su odlazili na redovnu smjenu. U izvje{taju UNPROFOR-a zabiqe`eno je da su ubijene ukupno 22 osobe, od kojih i jedna `ena. [ef Dokumentaciono-informativnog centra "Veritas" Savo [trbac rekao je da je rije~ o akciji koja nije imala za zadatak samo ispuwewe nare|ewa ve} je sadr`avala sve elemente najmonstruoznijeg ritualnog ubistva.

- U toj akciji nije bilo ni zarobqenih ni rawenih. Hrvat skim spe ci jal ci ma nije bilo dovoqno samo da ubiju ove vojnike ve} su ih i najbrutalnije izmasakrirali. Na ve}ini tijela su razbi je ne lo bawe, isje ~e ni dijelovi tijela ili polni organi, a jednom zarobqeniku je urezan krst na le|ima. Sve to ukazuje na ritualno ubis tvo s ciqem za pla {i vawa Srba - ka `e [trbac koji nije iznena|en istragom pro tiv ne ka da{wih "Alfi".

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 17

^lan "bed blu bojsa" osu|en na ~etiri godine zatvora
ZAGREB - ^lan navija~ke grupe "bed blu bojs" ju~e je nepravosna`no osu|en na ~etiri godine maloqetni~kog zatvora zbog bacawa topovskog udara na maksimirskom stadionu od kojeg je pro{le godine policajac Kristijan Trokter ostao bez oka. Dvadesetjednogodi{wak je osu|en zbog napada na slu`beno lice i naru{avawa javnog reda i mira, a sudsko vije}e produ`ilo mu je pritvor pa je iz sudnice izveden s lisicama na rukama. S obzirom na to da je u trenutku po~iwewa krivi~nog djela napunio 20 godina sud je prihvatio savjet socijalnih slu`bi da mu se sudi po Zakonu o sudovima za omladinu.

[amar Evropske komisije Hrvatskoj
Potrebni daqi "ubjedqivi koraci" vlasti da bi Hrvatska mogla da o~ekuje zakqu~ewe tehni~kog dijela pregovora o ~lanstvu sa EU, saop{tili u Evropskoj komisiji
ZA GREB, BRI SEL Vlas ti u Za gre bu ni su os tva ri le ciqeve u ve zi sa povratkom izbjeglica, vra}awem vla sni ~kih i sta nar skih pra va i obno vom ku}a, reformom pravosu|a, borbom protiv korupcije i procesuirawem ratnih zlo~ina, ocijenila je Evropska komisija. Evropska komisija saop{tila je u Briselu da su potre bni daqi "ubjedqivi ko ra ci" vlas ti da bi Hrvat ska mo gla da o~e ku je zakqu~ewe tehni~kog dijela pregovora o ~lanstvu sa EU, prenosi RTS. Evrop ski ko me sar za pro {i rewe [te fan Fi le hrvatskoj Vladi je preporu~io da ulo`i napore u prego vo ri ma oko kqu ~nog poglavqa pravosu|a. Fi le ova pred sta vni ca za {tam pu Na ta {a Ba tler rekla je da se uslovi u po glavqu 23 pre go vo ra s Hrvatskom odnose na ukupno de set ja snih oba ve za,

Neophodni konkretni koraci za ulazak u EU

Vijesti
Sew

Bura iskqu~ila struju
SEW - Orkanska bura ostavila je bez elektri~ne ener gi je ~ak 3.500 prikqu~aka na podru~ju od Sewa i Kar lo ba ga. Bura je nosila elektri~ne stu bo ve i ba ca la sta bla ko ja su ki da la `i ce. Ra dni ci "Hrvat ske elektroprivrede" su odmah po ku {a li iza }i na teren, ali zbog bure ni su mo gli na pra vi ti ni{ta.

Skopqe

Protest medija
SKOPQE - Ispred sjedi{ta Vlade Makedonije u Skopqu, gdje odranije u {atoru protestuju predstavnici televizije A1, ju~e je postavqen i {ator wiho vih ko le ga sa AB kanala. Oni na ovaj na ~in `e le da iz vr{e pritisak na vlast da im po mo gne da na pla te po tra `i vawa od vla sni ka televizije A1 i jo{ nekoliko dnevnih listova Ve lije Ramkov skog, koji je u zatvoru.
[tefan File
FOTO: ARHIVA

ukqu~uju}i punu saradwu s Ha{kim sudom. Dodala je da je, kada su u

PETICIJA
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} rekao je da peticija predstavnika udru`ewa izbjeglih Srba iz Hrvatske koji pozivaju da se daqa evrointegracija Hrvatske uslovi rje{ewem wihovih problema ne mo`e omesti put wegove zemqe u EU i da nije dobila neki ve}i odjek. Potpredsjednik Vlade Hrvatske Slobodan Uzelac smatra da bi donatorska konferencija, koja bi trebalo da se odr`i najkasnije do qeta, mogla da otvori mogu}nost da se rije{e problemi srpskih izbjeglica. - Ne bavim se pitawem da li bi peticija mogla da napravi neke smetwe Hrvatskoj na wenom putu u EU - istakao je Uzelac.

pitawu povratak izbjeglica i za{tita mawina, Evropska komisija utvrdila da u 2009. godini nisu ostvareni postavqeni ciqevi. U iz vje {ta ju Evrop ske komisije navodi se da akcioni plan hrvatske Vlade za biv{e nosioce stanarskih prava za 2009. godinu nije ispuwen, jer nedostaje 2.070 stanova. Ra ni je se u kru go vi ma EU pro cjewiva lo da bi Hrvat ska, ako u do gle dno vri je me okon ~a te hni ~ke pre go vo re, mo gla 2013. da postane ~la nica Unije, a sa da se spo miwe da bi to mo glo da se do go di i

kasnije, 2014. godine. Po vo dom iz vje {ta ja Evropske komisije o sporom napretku Hrvatske na putu ka evropskim integracijama, ogla si li su se broj ni svjetski mediji.

ULO@ITI napore u rje{avawe problema izbjeglih
"Faj nen {el taj ms" zakqu~uje da je ovakav stav EU bio te`ak udarac za vladaju}i HDZ, kao i za premijera Hrvat ske Ja dran ku Ko sor, koja je od 2009. godine pokrenula kampawu protiv korupcije.

Da je ri je~ o "te {kom {amaru" za Hrvatsku, pi{u i wema~ki mediji, koji preno se Fi le ove ri je ~i da Hrvatskoj predstoji jo{ puno posla. "Juropian vojs" oti{ao je naj daqe u kri ti ka ma Hrvatske, podvla~e}i kako EU ne smije vi{e da ponovi gre {ke ko je je ima la kod ukqu~ivawa Rumunije i Bugarske. Na ime, Hrvat ska je do sada uvijek posmatrana kao svetionik nade u pro{irivawu EU na podru~ju turbulen tnog Bal ka na, {to je sada poquqano ovim izvje{tajem.

Zadar

Po`ar u zadarskom zale|u
ZADAR - Po`ar u Smokovi}u u miniranom podru ~ju bu knuo je ju ~e popodne, prenose hrvatski mediji. Po`ar su gasi li za po sle ni u Ja vnoj vatrogasnoj jedinici i je dan ka na der, me|u tim jak vje tar i ne pris tu pa ~an te ren ote `a va li su po sao va trogascima.

Split

Napredak Crne Gore prema NATO-u
PODGORICA, BRISEL - Crna Gora je napravila jasan napredak u evroatlantskim integracijama, ali je jo{ rano govoriti o datumu za ~lanstvo u Alijansi, poru~io je generalni sekretar NATO-a Anders Fog Rasmusen. On je ju~e u Briselu razgovarao sa crnogorskim premijerom Igorom Luk{i}em u okviru wegove prve zvani~ne posjete. Rasmusen je rekao da u Alijansi cijene napredak Crne Gore. - Fokusirajte se na Akcioni plan za ~lanstvo pa }emo vidjeti - rekao je Rasmusen i zahvalio Crnoj Gori na doprinosu u misiji u Avganistanu. Luk{i} je rekao da je posjetom namjeravao da poka`e da inostrana politika Vlade ostaje ista.

"Gasprom" zainteresovan Do`ivotna kazna za za naftu u Crnoj Gori trostrukog ubicu
POD GO RI CA - Mi nis tar stvo eko no mi je Crne Gore najavilo je da }e uskoro ponovo raspisati tender za izbor konsultanta koji treba da pomogne sprovo|ewe tenderskog postupka za istra`ivawe i proizvodwu nafte i gasa u podmorju Crne Gore. Prema informacijama, me|u 16 zainteresovanih kompanije je i ruski "Gasprom", javili su podgori~ki mediji. Pomo}nik ministra za rudarstvo i geolo{ka istra`ivawa Vladan Dubqevi} rekao je da je polovi nom fe bru ara za vr{en ja vni po ziv za izra`avawe zainteresovanosti kompanija koje `ele dobiti koncesije za istra`ivawe i proizvodnju nafte i gasa. SKOPQE - Krivi~ni sud u Skopqu osudio je ju~e na do`ivotnu zatvorsku kaznu Tonija Denkovskog iz Skopqa, koji je pro{le godine u ribqem restoranu "Big fi{", u skopskom nasequ Aerodrom, po~inio trostruko ubistvo. Denkovski je u septembru pro{le godine iz automatskog oru`ja ubio Jordana Jordanova Rkula, koji je bio ~lan "frankfurtske mafije", Vlatka Andrevskog i policijskog slu`benika Vladu Milo{eva. Odmah poslije ubistva Denkovski je pobjegao, ali se kasnije sam prijavio policiji. Tokom istrage branio se }utawem, a na su|ewu je tvrdio da je izvr{io trostruko ubistvo jer su stalno prijetili wemu i wegovoj djeci po{to im je dugovao veliku koli~inu novca koji nije mogao da vrati.

Radnice tra`e pomo}
SPLIT - Ra dni ce split skog tek stil nog pre du ze }a "Uzor" za tra `i le su po mo} gra da Splita i Splitsko-dalmatinske `upanije da im pomognu u nastavku proizvodwe i o~uvawu 105 radnih mjes ta, ja vi li su hrvat ski me di ji. One upo zo ra va ju ka ko na dle `ni ne reaguju jer "Uzor" ne upla}uje doprinose sedam go di na. Ra dni ce su bez plata posqedwih sedam mjeseci.

18 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE

Srbija
Vi{i sud u Beogradu

Mi smo preduzimqiv narod i Bog nas je time obdario, ono {to nam fali su boqa organizacija i disciplina. Miodrag Kosti}, biznismen

FOTO: ARHIVA

Ceca svjedo~ila iza zatvorenih vrata
BEOGRAD - Folk pjeva~ica Svetlana Ra`natovi} suo~ila se ju~e iza zatvorenih vrata pred istra`nim sudijom Vi {eg su da u Beo gra du sa ne ka da{wim spor tskim direktorom FK "Obili}" Jovanom Dimitrijevi}em u Palati pravde. Oni su se suo~ili povodom razli~itih tvrdwi ko je su iznijeli pred sudom u vezi sa prodajom fudbalera Obili}a Milana Obradovi}a moskovskoj Lokomotivi za tri miliona dolara, u vrijeme dok je Ra`natovi}eva bila predsjednik kluba. Ra`natovi}eva i Dimitrijevi} suo~ili su se iza zatvorenih vrata, jer je istraga tajna i nije dozvoqeno prisustvo javnosti.

POTREBNI novi qudi

Ivici Da~i}u nagrada "Bambini"

Priznawe podsticaj za srpsku policiju
Dragan \ilas

Potpredsjednik Demokratske stranke Dragan \ilas

BEOGRAD - Ministar unutra{wih po slo va Srbi je Ivica Da~i}, dobitnik nagrade "Bambini" koju mu je dodijelilo Evropsko dru{tvo mladih akademaca, rekao je da mu je ovo priznawe podsticaj za srpsku policiju, ali i za So ci ja lis ti ~ku par ti ju Srbi je na pu tu dr`a ve ka Evropskoj uniji. Da~i} je do-

bio nagradu za doprinos razvoju evropskih vrijednosti na osnovu direktnog glasawa nekoliko hiqada studenata sa stotinak fakulteta u Wema~koj. Predstavnici Evropskog dru{tva mladih akademaca rekli su da su veoma radosni {to je nagradu dobio Da~i} i pohvalili su ga zbog {irewa evropske ideje.

U Vladi svako pri~ao svoju pri~u
Posle rekonstrukcije, ako Vlada ne bude funkcionisala, ne}emo imati Vladu nego izbore. Potrebni su novi qudi, premijer ostaje isti, rekao Dragan \ilas
BEOGRAD - Gradona~elnik Beograda i potpredsjednik De mo krat ske stran ke Dra gan \i las re kao je da gra|ani nisu imali osje}aj da Vla da Srbi je fun kci oni{e kao tim, ve} da "svako gura svoju pri~u". - Posle rekonstrukcije, ako Vlada ne bude funkcionisala, ne}emo imati Vladu ne go izbo re - re kao je \ilas u intervjuu za Radioteleviziju Srbije. Prema wegovim rije~ima, stav DS-a je da su rekonstrukcija Vlade, novi qudi, nova energija i novo znawe neophodni. - Ni smo se ba vi li re konstrukcijom kroz medije i mislim da }emo kroz nekoliko dana imati re{ewa, i vide}emo i program koji }e premijer Mirko Cvetkovi} saop{titi gra|anima Srbije - rekao je \ilas. da }e u Vla di bi ti na pravqen ko deks ra da, ta ko da svi rade zajedno i da se urade neke konkretne stvari, da bi gra|ani mogli da ka `u da se za is ta `i vi boqe. - Ne mislim da su svi ministri radili lo{e, ali potre bni su no vi qudi, pre mi jer os ta je is ti, kao prvi ~ovek Vlade, i to je najva`nije. Problema uvek ima, ali merilo uspeha svake vlade je kako `ivi prose~na porodica, pa mi treba da vidimo {ta sami mo`emo da promenimo, da li to ne{to zavisi samo od svetske krize ili i od nas samih - rekao je \ilas. Ko men ta ri {u }i na javqeni protest SNS-a koji bi trebalo da bude odr`an polovinom aprila sa zahtjevom za prijevremenim izborima, \ilas je ocijenio da je pravo svake opozicije miran protest. - Ja taj zahtev ne razumem, jer u aprilu slede}e godine imamo izbore - rekao je, dodav{i da za svaku rije~, djelo i ~iwewe vlast snosi odgovornost, ali isto tako i opozicija.

VLADA ne}e nastaviti kretawe nadole
\ilas je naveo da postoje "kon kre tni do ka zi" da stawe u Vladi ne}e nastaviti kretawe nadole, kao i

Sremska Mitrovica

Uhap{eni osumwi~eni za prodaju droge
SREM SKA MI TRO VI CA - Pri pa dni ci po li ci je u Sremskoj Mitrovici uhapsili su i odredili mjeru zadr`avawa Slobodanu P. (41), Qiqani K. (19) i Draganu K. (21), svi sa podru~ja Rume, zbog osnovane sumwe da su izvr{i li kri vi ~no dje lo neo vla{ }e ne proi zvodwe i stavqawa u promet opojne droge, prenosi Tanjug. Policija je prilikom pretresa wihovih stanova prona{la 900 grama marihuane, ve}i broj sjemenki marihuane i digitalnu vagu za precizno mjerewe. Osumwi~eni su u zakonskom roku uz krivi~nu prijavu privedeni istra`nom sudiji Vi{eg suda u Sremskoj Mitrovici, koji im je poslije saslu{awa odredio pritvor do mjesec.

\uki}-Dejanovi}
Predsjednik Skup{tine Srbije Slavica \uki}-Dejanovi} najavila je da }e republi~ki parlament izmjene Zakona o ministarstvima razmatrati sqede}e sedmice. Ona je dodala da }e parlamentu biti dostavqen prijedlog izmjena Zakona o ministarstvima prije utorka, 8. marta. Tada isti~e zakonski rok od 15 dana u kojem premijer Srbije Mirko Cvetkovi} treba da predlo`i ministre umjesto wih troje iz G17 plus koji vi{e nisu na toj funkciji.

DOBRA VIJEST

BEOGRAD
Ministarstvo prosvjete saop{tilo je da je broj {kola u kojima ~asovi traju 45 minuta 1.073, dok su u 701 {koli skra}eni na 30 minuta. Protest je u{ao u {estu sedmicu zbog zahtjeva sindikata i, prema najavama {trajka~kih odbora, spremni su da protestuju do kraja {kolske godine.

^OKA
Padejska skela, koja je vijek i po prevozila qude iz Banata u Ba~ku, izvu~ena je na obalu kada je otvoren novi most na Tisi. Uskoro bi mogla da postane dio turisti~ke ponude Padeja, sjevernobanatskog sela sa dvije rijeke i skelom koja je 150 godina povezivala qude, Banat i Ba~ku.

EULEX treba da vodi istragu
BRISEL - Izvjestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Luna~ek izjavila je da EULEX treba da vodi istragu povodom navoda iz izvje{ta ja o trgo vi ni qud skim organima, ocijeniv{i da bi bilo boqe da se time ne bavi ponovo biv{i tu`ilac Ha{kog tribunala Karla del Ponte, javio je Tanjug. - Ona je ve} jednom radila na tom pitawu i sada bi bilo boqe da neko drugi to radi. Ne mislim da bi trebalo obnavqati tu situaciju - istakla je Luna~ekova.

Izvjestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Luna~ek

DEL PONTEOVA ne bi trebalo da u~estvuje
Ona je kao pozitivnu ocijenila informaciju o po~etku preliminarne istrage koju je EULEX pokrenuo na osnovu izvje{taja Dika Martija. Povodom zahtjeva koji su

LO[A VIJEST

se mogli ~uti od samog Martija, ali i od "Hjuman rajts vo~a", da bi ponovqenu istragu trebalo da vodi potpuno nezavisan autoritet lociran van Kosova, Luna~ek je rekla da to u ovom trenutku nije mogu}e. - Imamo EULEX na terenu i to je misija koja ima mandat od EU da se bavi sudskim pitawima. I Me|unarodni sud za ratne zlo~ine u Hagu i Del Ponteova su se bavili ovim

pitawem i zakqu~ili da nije bilo dovoqno dokaza za nastavak. Bilo je i drugih nezavisnih institucija koje su se ovim bavile u pro{losti. Ne vidim kako bi to sada moglo da bude implementirano - rekla je Luna~ek. Dodala je da ni unutar Savjeta bezbjednosti UN ne postoji saglasnost oko toga da li Martijevim navodima treba da se pozabavi nezavisni mehanizam.

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 19

TOP STORIES CNN

Svijet
Sukobi u Libiji se rasplamsavaju

Premijer Egipta Ahmed [afik podnio je ju~e ostavku, a biv{i ministar saobra}aja Esam [araf imenovan je da formira novu

vladu. [afika je imenovao zba~eni predsjednik Hosni Mubarak neposredno prije odlaska sa vlasti.

FOTO: AGENCIJE

Vijesti
Barselona

Stoi~kov po~asni konzul
SOFIJA - Lider vladaju}e partije Gra|ani za evropski razvitak Bugarske i bugarski premijer Bojko Borisov rekao je danas da }e odluka o kandidatu ove partije za predsjednika na predstoje}im izborima biti objavqena u junu-julu, te naveo da }e proslavqeni fudbalski reprezentativac Hristo Stoi~kov biti po~asni bugarski konzul u Barseloni. Bugarski mediji objavili su da bi najpoznatiji bugarski fudbaler mogao da bude kandidat vladaju}e partije za predsjednika.

Pobuwenici potisnuli snage lojalne lideru Libije Moameru Gadafiju do Ras Lanufa, oko 600 kilometara isto~no od Tripolija, dan po{to su uspjeli da odbiju wihov napad na Bregu
BREGA - U isto~nom dijelu Libije ju~e su bombardo va ni aero drom u gra du Bre ga i obli`wi grad Aydabija, koji su bili pod kontrolom pobuwenika, koji tvrde da su potisnuli Gadafijeve oru`ane snage do Ras Lanufa, prenose agencije. - Upravo su izvedeni vazdu{ni napadi na aerodrom u Bregi i na na{e snage na zapadnoj kapiji u Aydabiji re kao je je dan od vo |a po buweni ka Ba {ir Ab dul Gadr. On je izjavio da su pobuwenici potisnuli snage lo jal ne li de ru Libije Mo a m e r u

Pobuwenici odbili jo{ jedan napad Gadafijevih trupa

Turska
na|ewe ako bi se zemqa raspala. Do voqno je po gle da ti atlas da bi se vidjelo za{to su na te ri to ri ji da na{we Li bi je hiqada ma go di na pos to ja le tri ne za vi sne dr`ave. Zemqa je jednostavno bila suvi{e velika da bi se wom upravqalo iz jednog urbanizovanog centra. Ni stanovni{tvo nikada nije bilo homogeno - mnogobrojna plemena razlikuju se pre ma je zi ku, obi ~a ji ma i na~inu privre|ivawa. Po vo dom ras ta ci je na naf te list "Ves tdoj ~e caj tung" pi{e da se na tr`i{tu naf te de {a va ono {to se obi~no de{ava u vremenima potresa: zavladala je panika. Proi zvodwa u Li bi ji smawena je za tre}inu i to je bilo dovoqno da cijena u roku od nekoliko dana poraste za 20 procenata. Barel je ve} ra ni je ko {tao 120 do la ra, 2008. godine ~ak 145. Oko 180.000 upla{enih i gladnih qudi pre{lo je granicu Libije bje`e}i od sukoba u toj zemqi, saop{tila je portparol agencije UN za izbjeglice Melisa Fleming. - Ima mnogo, mnogo prepla{enih izbjeglica u libij skoj pres to ni ci Tripoliju, koji se pla{e da se pokrenu iz straha da }e biti ubijeni - rekla je Flemingova.

Ga da fi ju do Ras La nu fa, oko 600 kilometara isto~no od Tripolija, dan po{to su uspjeli da odbiju wihov napad na Bregu, prenio je Rojters. - Gadafijeve snage su u Ras Lanufu, ima ih mnogo. Na{e snage su u Bregi i AlUgajli - rekao je Gadr. Fa tah Al-Mo gra bi iz bolnice u Bregi izjavio je agenciji AFP da su ratni avioni bombardovali oblast izme|u naftne kompanije i stambene oblasti u tom gradu i da, koliko on zna, nema `rtava. P o buwenici u Aydabiji su u no}i izme|u sri je de i ~etvrtka poja~ali

odbranu raketnim baca~ima, protivtenkovskim i protivavionskim topovima i tenko vi ma, dan po {to su Gadafijeve snage bombardovale taj grad.

Policija hapsi novinare
ANKARA - Turska policija uhapsila je ju~e desetak lica, uglavnom novinara, u sklopu istrage o navodnoj sekularnoj mre`i optu`enoj za planirawe svrgavawa vlade. Policija je upala u ku}e osumwi~enih u Ankari i Carigradu, iskopirala sadr`aj sa hard diskova na ra~unarima i zaplijewene su biqe{ke ili kwige, koje bi mogle da poslu`i kao dokaz o navodnoj mre`i "Ergenekon".

RASPAD Libije na tri dijela
Najmawe 12 qudi je prekju ~e po gi nu lo u su ko bi ma de mon stra na ta i vla di nih snaga u Bregi, a u Bengaziju je stradalo izme|u 10 i 15 qudi, pre ma tvrdwama po buwenika. U me|uvremenu, wema~ki "[pigl" prognozira raspad Libije na tri dijela. List smatra da u slu~aju Gadafijevog "pada" ne bi bilo nik a k v o izne -

Irak

Hag
Glavni tu`ilac Me|unarodnog krivi~nog suda u Hagu Luis Moreno Okampo saop{tio je ju~e odluku da zapo~ne istragu o zlo~inima protiv ~ovje~nosti po~iwenim u Libiji po~ev od 15. februara. - Mirne demonstrante napale su snage bezbjednosti i mi }emo idu}ih dana istra`iti ko je najodgovorniji za najozbiqnije incidente - rekao je Okampo na konferenciji za novinare u sjedi{tu MKS. Okampo je rekao da }e istraga biti usmjerena na ulogu Moamera el-Gadafija i "wegovog u`eg kruga saradnika, ukqu~uju}i wegovog sina, jer nisu sprije~ili ili zaustavili zlo~ine".

"Al-Xazira" u Bagdadu
BAGDAD - Irak je dozvolio satelitskoj stanici "Al-Yazira" da ponovo otvori kancelariju u Bagdadu, poslije vi{e od {est godina od uvo|ewa zabrane, saop{tio je ju~e zvani~nik ira~ke vlade. On je dodao da nije bilo nikakvih dodatnih uslova osim onih koji se primjewuju za sve ostale medije.

^aves sa Gadafijem
KARAKAS - Predsjednik Venecuele Ugo ^aves razgovarao je sa libijskim vo|om Moamerom el Gadafijem o stvarawu bloka prijateqskih zemaqa koje bi posredovale da se na|e rje{ewe za krizu u Libiji, rekao je preksino} venecuelanski ministar za informisawe Andres Izara. ^aves, koji je u bliskim vezama sa Gadafijem i odbija da ga osudi zbog razra~unavawa s demonstrantima, razgovarao je s libijskim vo|om u utorak, saop{tio je Izara preko dru{tvene mre`e "Tviter". Venecuela je me|u saveznicima u Latinskoj Americi i drugde ve} pokrenula pitawe stvarawa bloka nacija koji bi se zvao "Komitet mira" i koji bi posredovao u rje{avawu krize. Venecuelanski zvani~nici nisu rekli kako je Gadafi reagovao na ^avesov prijedlog.

Ameri~ka trka sa Kinom
VA[INGTON - Sjediwene Ameri~ke Dr`ave mogu zaostati za Kinom u nadmetawu za globalni uticaj po{to Peking nastoji da stekne naklonost zemaqa u pacifi~kom regionu, bogatom resursima, rekla je ameri~ki dr`avni sekretar Hilari Klinton. Wene, kako AP ocjewuje, neobi~no jake rije~i izvjesno }e izazvati nezadovoqstvo u Pekingu, posebno poslije nedavne posjete kineskog predsjednika Hua \intaoa, tokom koje je trebalo da se oja~aju trgovina i povjerewe dvije najve}e privrede u svijetu. Hilari Klinton je, govore}i protiv smawewa ameri~ke pomo}i inostranstvu, {to su tra`ili republikanci, rekla da se SAD nadme}e s Kinom oko uticaja i da to nema veze s humanitarnim aspektom pomo}i.

DOBRA VIJEST

INDIJA
Najmawe 40 qudi je poginulo na planinskom sjeveru Indije kada su se dva vozila sa putnicima survala u kawone u odvojenim nesre}ama. Otvoreni kamion sa svatovima preturio se na krivini u saveznoj dr`avi Jam{al Prade{ i survao u provaliju.

SAD
Ameri~ki predsjednik Barak Obama odlikovao je 20 umjetnika, nau~nika i pisaca nacionalnim medaqama za umjetnost i nacionalnim medaqama za dru{tvene nauke. Me|u dobitnicima su glumica Meril Strip, kantautor Xejms Tejlor i kwi`evnica Xojs Kerol Outs.

LO[A VIJEST

20 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE

Jermenija optu`uje Azerbejxan

FOTO: ARHIVA

Primirje kao priprema za novi rat
BE^ - [ef jermenske diplomatije Edvard Nalbandijan optu`io je susjedni Azerbejyan da, u konfliktu oko Nagorno-Karabaha, koristi primirje za pripremu za novi naoru`ani sukob, prenijele su agencije. Azer bejyan po la zi od to ga da mi roqubi vo rje {ewe ne iskqu~uje opciju nasiqa, i kr{i neprestano va`e}e primirje, naglasio je Nalbandijan preksino} u izlagawu na Diplomatskoj akademiji u Be~u. Jermenija je, prema wegovim rije~ima, za sveobuhvatno rje{ewe na osnovu plana od {est ta~aka, dok Azerbejyan ne podr`ava taj cjelokupni paket, ve} `eli samo da prihvati pojedine ta~ke.

^lanovi baletske grupe sa Kube

Ne `ele da se vrate ku}i
HAVANA - Pet ~lanova Kubanskog nacionalnog baleta su, poslije gostovawa u Kanadi, ostali u toj zemqi, saop{tili su zvani~nici. Portparol Kanadskog naci onal nog ba le ta Ke trin ^ang izjavila je da oni uzimaju ~asove sa kanadskim baletom u Torontu, ali da ne mo`e da potvrdi da li su dezertirali. Neimenovani zvani~nik kubanske baletske trupe izjavio je u srijedu da su igra~i odlu~ili da ostanu u Kanadi, prenio je AP. Trupu, koja je u Kanadi izvodila baletsku predstavu "@ize la", pre dvo di ~u ve na kubanska primabalerina asoluta Alisija Alonso. Prema pisawu lista "Montreal gazete", me|u Kubancima koji se nisu vratili iz Kanade je i prvak baleta Elijer Burzak, koji tvrdi da je ostao iz umjetni~kih razloga.
Mening "pomagao neprijatequ"

Istraga ameri~ke vojske o curewu informacija na "Vikiliksu"

Samoubila~ki napad kod Bagdada

Devetoro poginulih

Iako u saop{tewu iz vojnog tu`ila{tva ka`u kako za Bredlija ne}e tra`iti smrtnu kaznu, posqedwu odluku o tome poslije uvida u slu~aj donije}e nadle`ni komandant
VA[INGTON - Ameri~ka vojska je saop{tila da je, poslije sedam mjeseci istrage, podigla 22 nove ta~ke optu`nice protiv Bredlija Meninga, vojnika optu`enog da je hiqade osjetqivih dokumenata predao veb sajtu "Vikiliks". Me|u novim optu`bama je ona da je "pomagao neprijatequ", kao i da je "doprinio da se obavje{tajni podaci na|u na internetu", navodi se u saop{tewu ameri~ke vojske. Osuda za takvu optu`bu mo`e biti i smrtna kazna. Iako u saop{tewu iz vojnog tu`ila{tva ka`u kako za Bredlija ne}e tra`iti smrtnu kaznu, posqedwu odluku o tome poslije uvida u slu~aj donije}e nadle`ni komandant. Mening bi, me|utim, ako bude osu|en, mogao da ostatak `ivota provede u zatvoru. "Vikiliks" je tokom pro{le godine na internetu objavio sto ti ne hiqada taj nih vojnih i diplomatskih dokumenata. Mening (23) je ranije bio suo~en sa op tu `ba ma da je skinuo sa kompjutera klasifikovani video snimak heli kop ter skog na pa da iz 2007. u kome je ubijeno desetak civila u Bagdadu. Kums je na svom blogu napisao da se odbrana pripremala za ove nove optu`be. Ameri~ki zvani~nici su re kli da je Me ning prvi osumwi~e ni zbog cu rewa hiqada tajnih dokumenata koji su za vr{i li objavqeni na "Vikiliksu". Me|utim, u optu`nici se "Vikiliks" ne pomiwe. Advokat Kums je u avgustu rekao da ne vidi dokaze koji bi potkrijepili tvrdwu o povezanosti Meninga s "Vikiliksom". Advokati osniva~a "Vikiliksa" Yulijana Asan`a ulo`ili su ju~e `albu na odluku britanskog suda o wegovom izru~ewu [vedskoj, u kojoj je optu`en za seksualno uznemiravawe dvije `ene. Prema rije~ima zvani~nika u Visokom sudu u Londonu, `alba je predata ju~e, ali jo{ nije poznat datum novog ro~i{ta. Sudija Hauard Ridl je pro{le sedmice donio odluku o ekstradiciji Asan`a [vedskoj, odba cu ju }i ar gu men te Asan`ovih advokata da u toj zemqi ne}e imati pravedno su|ewe, prenio je AP.

Meningu prijeti smrtna kazna
ASAN@OVI advokati ulo`ili `albu
Afera sa "Vikiliksom" na ni je la je ve li ki uda rac ameri~koj vladi i pokrenula pitawe koliko je adminis tra ci ja u stawu da kontroli{e elektronske informacije. Meningov advokat Dejvid

RAMADI - Najmawe devetoro qudi, me|u kojima tri policajca, poginula su, a osam civila je raweno u samoubila~kom napadu na banku u gradu Hadita, 210 kilometara sjeverozapadno od Bagdada, izjavio je Basem Nayi, gradona~elnik Hadita. - Napada~ samoubica aktivirao je pojas sa eksplozivom u banci Al-Rafidain. Napad je izvr{en u podne po lokalnom vremenu - potvrdio je Nayi. On je dodao da je od eksplozije poginulo devet lica, me|u kojima tri pripadnika policije. U napadu je raweno osam civila.

Samica
Mening je zatvoren u }eliji u vojnoj bazi Kvantiko smje{tenoj ju`no od Va{ingtona. Wegovi prijateqi su zatra`ili da mu se dodijele olak{ice u vezi sa uslovima pritvora, jer je smje{ten u samicu gdje provodi cijeli dan, osim sat vremena kada smije izvan we radi vje`bawa.

Zbog ubistva pakistanskog ministra

Trodnevna `alost
ISLAMABAD - Pakistan je ju~e proglasio trodnevnu `alost dan nakon {to je ubijen [abaz Bati, pakistanski ministar za vjerske mawine, jedini hri{}anin u vladi. Premijer Jusuf Raza Gilani naredio je da u petak u ~itavoj zemqi zastave budu spu{tene na pola kopqa, navodi se u saop{tewu iz kabineta premijera. [abaz Bati je bio katolik i borio se za za{titu hri{}anskih mawina. Za la gao se za uki dawe smrtne kazne u slu~aju bogohuqewa, osu |i vao izu ze tno o{tre propise protiv blasfemije zbog ~ega su mu islamisti vi{e puta prijetili. Bati je preminuo od rana koje mu je prekju~e ujutru iz vatre nog oru `ja na nio atentator u Islamabadu.

Cijeli dan provodi u samici

Srpski analiti~ar Sr|a Trifkovi} `rtva bo{wa~kog lobirawa

Zabrawen ulaz u Kanadu
VANKUVER - Grani~na policija na aerodromu u Vankuveru zabranila je ulaz u Kanadu politi~kom analiti~aru iz ^ikaga Sr|i Trifkovi}u, objavile su "Vesti". Trifkovi} je trebalo da odr`i predavawe na Univerzitetu Britanska Kolumbija. - Po ~et kom fe bru ara bo{wa~ki aktivisti u Kanadi pokrenuli su kampawu protiv mog gos to vawa u Vankuveru. Napadali su me kao "negatora genocida" jer ne prihvatam ha{ku verziju zbivawa u Srebrenici - rekao je Trifkovi}.

TRA@I]E ro~i{te pred kanadskim sudom
Univerzitetske vlasti su, me|utim, odlu~ile da se predavawe ipak odr`i. Lobisti su potom pokrenuli veze da bi se upotrijebila neka druga, prema Trifkovi}evim rije~ima "bru tal no-staqinis ti ~ka sredstva u}utkivawa". - Ni ka da ra ni je ni sam

imao probleme pri ulasku u Kanadu ili neku drugu zemqu. U Kanadi sam bio 24 puta u protekle dve decenije. Jednom prilikom sam se u Otavi sreo sa ta da{wim pre mi je rom Malrunijem. U vi{e navrata dr`ao sam predavawa na univerzitetima u Torontu, Vaterlou, Al ber ti-Edmon ton i Karlton u Otavi - rekao je Trifkovi}, koji }e tra`iti ro~i{te pred kanadskim imigracionim sudom da se utvrdi osnovanost odluke imigracionih ~inovnika u Vankuveru.

Prema wegovim rije~ima, ovdje je rije~ o legalizaciji de mo ni zo vawa Re pu bli ke Srpske i o te{koj kolektivnoj uvredi srpskoj zajednici svuda, a u Kanadi posebno. - Sa raznih strana dobijam poruke podr{ke, od kanadskih Srba pre svega, ali i od zgranutih qudi iz raznih zemaqa. Do sada imam kopije preko 200 pisama upu}enih kanadskom premijeru Harperu i ministru za imigraciju Keniju - istakao je Trifkovi}.

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 21

Motivi napada kosovskog Albanca u Frankfurtu

Vijesti
Pri{tina

Ubica vojnika iz SAD u vezi sa islamistima
Arif Uka (21) bio naoru`an ve}om koli~inom municije i no`em, a napad je bio ciqano izveden na pripadnike ameri~ke vojske
BERLIN - U bezbjednosnim wema~kim i ameri~kim kru go vi ma ima jasnih indicija o povezanos ti uha p{e nog Ari fa Uke (21), kosovskog Albanca, ko ji je pre kju ~e na aero dro mu u Fran kfur tu ubio dvo ji cu ame ri ~kih vojnika, sa islamisti~kim krugovima u Wema~koj, sazna je ne ma ~ki ne djeqnik "[pigl". U Americi se ~ak strahuje da je kosovski Albanac dio jedne teroristi~ke }eli je i da pos to ji i daqa opasnost od napada na ameri ~ke obje kte u Wema ~koj, saznaje ovaj nedjeqnik. Osumwi~e ni mla di} potvrdio je da su meta wegovog napada bili ameri~ki vojnici, objavila je agencija AP. Ro|ak atentatora sa Kosova rekao je da je mladi} bio vjerni musliman, zaposlen na aerodromu, prenose mediji, navode}i da je otac uhap{enog atentatora imam i da su se prije 40 godina doselili sa Kosova u Wema~ku. Kosovski ministar unutra{wih po slo va Baj ram Reyepi izjavio je da je rije~ o mladi}u

Osuda napada
VA[INGTON - Ambasa da SAD u Pri {ti ni osudila je ubistvo dvoje i rawavawe jo{ dvoje ameri~kih dr`avqana, koje je u Fran kfur tu iz vr{io Albanac sa Kosova Arif Uka, prenijela je Srna. U saop{tewu iz Ambasade SAD u Pri{tini navodi se da su svjesni da je "narod Kosova {okiran gnusnim zlo ~i nom, ko ji je uvre da za wihov sis tem vrijednosti i tradiciju", ali i isti~e da "ovakav ~in pojedinca ne}e utica ti na du bo ko pri ja teqstvo i izuzetno tople i bliske odnose dva naroda i vlade".

Madagaskar

Ciklon odnosi `ivote
AN TA NA NA RI VO Trop ski ci klon ko ji je pro {log mje se ca za hva tio Madagaskar, odnio je najmawe 34 `ivota, saop{ti le su ju ~e vlas ti. Pre ma pret ho dnom bi lansu, u ciklonu Bingiza, koji je protutwao tom ostrvskom dr`avom u Indijskom okeanu izme|u 14. i 19. februara, `ivot je iz gu bi lo 15 qudi. Slu `ba Madagaskara za vanredne situacije navela je da je posqedicama nevreme na po go |e no vi {e od 200.000 qudi.

Ozbiqni propusti u bezbjednosti frankfurtskog aerodroma

FOTO: AGENCIJE

porijeklom iz sela @abar kod Kosovske Mitrovice. Za mladi}a se ka`e da je bio naoru`an ve}om koli~inom municije i no`em i da je na pad bio ciqano izveden na pripadnike ameri ~ke voj ske. Mla di} je u{ao u auto bus sa ame ri ~kim vojnicima i pucao na wih iz pi{toqa, ubio dvojicu, a dvojicu te`e ranio.

ALBANAC dio teroristi~ke }elije
Autobus u kojem je Uka ubio ameri~ke vojnike

Svje do ci ovog krva vog doga|aja ka`u da je kosovski Albanac, prije nego {to je po~eo da puca, na arapskom uzviknuo "Bog je veliki", pre no si "Mi tel doj ~e Naru{en caj tung", na vo de }i da, to, me |u tim, ugled nije potvr|eno. Ko man da ra Napadom Arifa Uke na ameri~ke tnog vaz du ho vojnike jo{ je vi{e obla}en, ionako plovstva SAD za naru{eni ugled Kosova. Kosovo se Evro pu u Ve li jo{ jednom na{lo u centru svjetske koj Bri ta ni ji pa`we po zlu, pi{e pri{tinski list pot vrdi la je da "Koha ditore". su dvojica pripa-

dnika tih snaga poginula u oru `a nom na pa du na aero dromu u Frankfurtu, a da su dvojica rawena, a portparol voj ne vaz du ho plo vne ba ze u Lejkenhitu potvrdio je da su sva ~etiri pripadnika snaga SAD iz ove vojne baze na istoku Engleske. Iz pokrajinske vlade Rajnland-Pfalca je saop{teno da je autobus bio na putu za ameri~ku vojnu bazu u Ram{tajnu.

- Da li napad ima teroristi~ku pozadinu, yihadisti ~ku i isla mis ti ~ku, u ovom momentu to ne mogu da ka`em. To }e na{a istraga pokazati - rekao je ministar unutra{wih poslova Hesena Boris Rajn, naglasiv{i da policija "istra`uje sve mogu}nosti". Wema~ki istra`ioci izjavili su da je uhap{eni Arif Uka - islamista.

- S obzirom na oko l nosti, postoji sumwa da je rije~ o djelu sa isla mis ti~kim motivima - izjavili su federalni tu`ioci, koji su u Wema~koj odgo vorni za slu~ajeve terorizma i pre u zeli su is tragu o pucwavi. Sama ~iwenica da je on bio na oru `an u bli zi ni aerodroma, i to frankfurtskog, ko ji je naj fre kven tni ja wema ~ka vaz du {na luka i polazna ta~ka za mnoge ameri~ke vojnike na putu za Ameriku ili za ameri~ke ba ze u dru gim zemqama, predstavqa ne{to {to nije slu~ajnost. Ame ri ~ki pred sje dnik Barak Obama izjavio je da wegova administracija ne}e {tedjeti napore da bi se rasvijetlio ovaj incident, kao i da }e u~initi sve da se po~inioci privedu pravdi, dok je wema~ki kancelar Angela Merkel izrazila sau~e{}e porodicama `rtava na pa da i obe }a la da }e Wema ~ka u~i ni ti sve da ispita taj zlo~in.

Hamid Karzai

Upozorewe Obami
KABUL - Avganistanski predsjednik Hamid Karzai upozorio je ju~e ameri~kog predsjednika Baraka Obamu da civilne `rtve napada me |u na ro dnih sna ga predstavqaju ozbiqan problem, koji me|unarodna koalicija mora pa`qivo da razmotri. Karzai i Obama su razgovarali putem video-konferencijske veze prekju~e, istog dana kada je NATO priznao da je slu~ajno ubio devet dje~aka na sjeveroistoku Avganistana.

Oglasio se najpoznatiji pobuwenik sa Kavkaza

Pakistan

Doku Umarov pozvao na xihad u Rusiji
FOTO: ARHIVA

Deset mrtvih
ISLAMABAD - Najmawe devet qudi je ju~e poginulo, a 30 raweno ka da je bomba{ samoubica u automobilu digao sebe u vazduh na sjeverozapadu Pakistana, saop{tili su predstavnici policije i bolnice. Napada~ je aktivirao eksploziv kada je policijska patrola pri{la wegovom automobilu zbog kontrole u gradu Hanguu.

MOSKVA - Pobuweni~ki islamski vo|a Doku Umarov, koji je preuzeo odgovornost za vi{e napada u Moskvi, pozvao je na yihad u Rusiji, u video-zapisu koji je objavqen ju~e na islamisti~kom sajtu Hunafa, prenijele su agencije. - Rat je u toku, borite se protiv neprijateqa svuda gdje mo`ete - poru~io je Umarov u video-zapisu koji traje desetak minuta na kome se vide

Kavkazu, ali i muslimanima u Tatarstanu i Ba{kortostanu, dvjema republikama u central noj Ru si ji, gdje je ve}insko muslimansko stanovni{tvo.

Doku Umarov

POZIVA i `ene na xihad
Policija je u novembru saop{tila da je ubila trojicu islamskih pobuwenika u Tatarstanu i da je otkrila ve-

dvo ji ca na oru `a nih po buwenika. Vo |a po buweni ka, ko ji

poziva posebno `ene da u~estvuju u borbi, obratio se, kao po obi~aju, muslimanima na

liko skrovi{te oru`ja. Pro {log mje se ca u Ba {kortostanu je uhap{eno vi{e islamskih militanata kod kojih je prona|en eksploziv, objavili su lokalni mediji. Umarov je preuzeo odgovor nost za sa mo ubi la ~ki napad na aerodromu "Domodedovo" 24. januara u kome je poginulo 37 qudi, kao i za na pad 2010. go di ne u mos kovskom metrou kada je usmr}eno 40 lica.

22 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

6

djevoj~ica

4

dje~aka

Prodavnice muzi~kih instrumenata pune mu{terija

Gitare najtra`enije, a u ponudi i violine i trube
Pored toga {to imamo veliki izbor instrumenata, oni koji navra}aju u na{u radwu znaju da imaju mogu}nost da kupqenu robu na licu mjesta isprobaju, te na taj na~in otklone sve mogu}e nedoumice. Kod nas je uvijek vesela i opu{tena atmosfera, a u to mogu da se uvjere svi koji nas posjete, kazao Sa{a Rogi}
PI[E: SAWA JOKI] sanjaj@glassrpske.com

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 219-111 216-661 324-310 437-222

prevoz
Autobuska stanica 090-513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi

Instrumenti nikada nisu bili jeftiniji, a u proda vni ca ma na po dru ~ju grada najtra`enije su gitare svjetski poznatih proizvo |a ~a od ko jih po je di ne mogu da se kupe i za stotinak ma ra ka. Kom ple tan elektri~ni set koji ukqu~uje gitaru i poja~alo mo`e da se nabavi za 320 maraka. U ponudi su i violine, trube, bubwevi... Rekao je ovo "Glasu Srpske" menayer prodaje u Centru za muzi~ke instrumente i studijsku opremu "Artist" u Lazarevu Sa{a Rogi}. - Violine, na primjer one za {kolarce, mogu da se kupe za 205 KM, dok imamo i one skupqe koje se cijene vi{e hiqada maraka. Za flautu je po tre bno iz dvo ji ti od 380 KM pa navi{e. Iskoristio bih priliku da obavijestim sve zainteresovane da je u toku popust od 13 odsto na pojedine instrumente - pojasnio je Rogi}. Prema wegovim rije~ima, stanovnici Bawaluke koji se amaterski ili profesional-

Gitare najbrojnije u bogatoj ponudi instrumenata

FOTO: G. [URLAN

no bave muzikom, a zarad dobrog zvuka ne `ale da izdvoje ve}u sumu novca na boqu muzi~ku opremu, imaju mogu}nost da u wihovoj prodavnici nabave kvalitetne instrumente. - U prodaji je i kompletna studijska oprema neophodna za snimawe muzike, "Broadcast"

Oprema
Menaxer prodaje u prodavnici muzi~kih instrumenata "Artist" Sa{a Rogi} istakao je da se u posqedwe vrijeme mnogi Bawalu~ani odlu~uju za kupovinu opreme za ku}no snimawe zvuka. - Poznato je da su usluge profesionalnih studija za proizvodwu zvuka jako skupe. Iz tog razloga, mnogi amateri koji `ele da eksperimenti{u sa muzikom radije kupuju ove muzi~ke setove koji ukqu~uju razne zvu~ne kartice, softvere, zvu~ne monitore... - rekao je Rogi}.

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

oprema, rasvjeta, ozvu~ewe, instrumenti u vidu razli~itih vrsta gitara, klavijatura, bubweva, brojnih guda~kih, duva~kih instrumenata... Spomenuo bih da imamo izuzetno dobru saradwu sa pojedinim gradskim "muzi~kim" institucijama kao i pojedinim filharmonijama u regionu, {to do voqno go vo ri o do broj opremqenosti - istakao je Rogi}. Jo{ je dodao da su trgovci zadovoqni, kako posjetom tako i prodajom instrumenata. - Pored toga {to imamo veliki izbor instrumenata, oni ko ji na vra }a ju u na {u radwu znaju da imaju mogu}nost da kupqenu robu na licu mjesta isprobaju, te na taj na~in otklone sve mogu}e ne-

doumice - kazao je Rogi}. Vlasnik prodavnice instrumenata "No 1" Jovo Pavlovi} ka zao je da uvi jek ima onih koji do|u da vide {ta imaju u ponudi, dok se za kupovinu malo ko odlu~uje.

BAWALUKA po ponudi ne zaostaje za ve}im centrima
- Za kupce su najatraktivnije gitare koje ko{taju od 120 pa sve do 4.000 maraka, kao i klavijature "korg" koje ko{taju od 1.300 KM pa navi{e. Violine mogu da se kupe ve} za 200 KM, tromboni su od 1.200 KM pa navi{e, saksofoni oko 500 do 600 KM... istakao je Pavlovi}. Stanovnici Bawaluke za-

dovoqni su ponudom muzi~kih instrumenata. - Nedavno sam morao da kupim k}erki koja poha|a Muzi~ku {kolu klavinolu i vidio sam bogatu ponudu. Na nama kupcima je da procijenimo koliko }emo da potro{imo pri kupovini instrumenta. Naravno, {to je kvalitetnije, to je i skupqe. Ono {to me posebno iznenadilo je ~iwenica da u prodaji ima i sa ksofona, trombona i nekih instrumenata koji nisu toliko popularni me|u obi~nim narodom, ali su izuzetno cijeweni kod profesionalnih muzi~ara. Rekao bih da Bawaluka ne zaostaje za ve}im gradovima u regionu - rekao je jedan od stanovnika Bawaluke koji nije `elio da mu ime objavimo.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS "PALAS" QUBAV I DRUGI STIMULANSI - komedija uloge: Xejk Gilenhal, En Hatavej, Xudi Grir... termini: 15.30, 18, 20.15, 22.30, subotom i nedjeqom u 13 ~asova BJUTIFUL - biografski uloge: Havijer Bardem, Marisel Alvarez, Eduard Fernandez... termini: 21.15, petkom i subotom u 22.45 ~asova PUT OSVETE 3D - akcija, triler uloge: Nikolas Kejx, [arlot Ros, Bili Bjurk... termini: 16.55, 19 CRNI LABUD - triler uloge: Natali Portman, Vinsent Kasel, Vinona Rajder termini: 19.15, 21 MA^AK U ^IZMAMA (sinhronizovano) - animirani termini: subotom i nedjeqom 12.30, 14.30 GNOMEO I XULIJA - animirani termini: 15.30 i dodatni termini subotom i nedjeqom u 14 VRLO ZAPETQANA PRI^A - animirani, sinhronizovan re`ija: Nejten Grenou, Bajron Hauard termini: subotom i nedjeqom u 12 ~asova MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO - doma}i film re`ija: Dragan Bjelogrli} uloge: Bata @ivojinovi}, Sergej Trifunovi}, Nikola \uri~ko, Sr|an Todorovi} termini: 16.45, dodatni termin subotom i nedjeqom u 14.15 NARODNO POZORI[TE RS "Sedam i po" premijera, komedija Miroslava Mom~ilovi}a, Velika scena, 7. mart u 20 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - "Od praistorije do savremenog doba" Multimedijalna izlo`ba - "Jasenovac" Istorijska izlo`ba Vrbaska banovina NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA RS Izlo`ba "Trajawe Skendera Kulenovi}a i Me{e Selimovi}a" autora Danke Deli}, grafi~ki dizajn i priprema plakata Borislav Stan~evi}

kvarovi
Prijava kvarova 258-686 Kvarovi na telefonima 1275

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 23

Maturanti dobrovoqno daruju krv
Gradska organizacija Crvenog krsta organizova}e danas u devet ~asova u Zavodu za transfuzijsku medicinu RS akciju dobrovoqnog darovawa krvi u saradwi sa Tehnolo{kom i Poqoprivrednom {kolom. Rekla je ovo "Glasu Srpske" sekretar GOCK-a @eqkica Ili}. - Ovom prilikom pozvala bih sve qude {irokog srca da se odazovu ovoj humanitarnoj akciji i daruju ovu dragocjenu te~nost, jer na taj na~in mogu nekome spasiti `ivot - istakla je Ili}eva. S. J.

FOTO: G. [URLAN

GRADSKE VIJESTI

Humanitarna izlo`ba nakita i umjetnina
Humanitarno-prodajna izlo`ba umjetni~kog, unikatnog nakita i umjetnina, pod nazivom "@ensko kreativno srce" bi}e otvorena danas u 14 ~asova u prostorijama Udru`ewa distrofi~ara u Bawaluci. - Izlo`bu organizuje ~etrnaest kreativaca i ~lanova Udru`ewa distrofi~a ra, Udru`ewa profesora stranih jezika i Udru`ewa `ena "Iskra". Novac od prodaje umjetnina bi}e doniran Domu za nezbrinutu djecu "Rada Vrawe{evi}" - saop{tili su iz Udru`ewa distrofi~ara. U saop{tewu se jo{ navodi da }e na izlo`bi koja }e biti otvorena do 6. marta, Bawalu~ani imati priliku da pored razgledawa eksponata kupe nakit ili umjetninu i na taj na~in u~estvuju u humanitarnoj akciji. A. S.

Za sanaciju travwaka predvi|eno 450.000 KM
U ^ESMI trenutno `ivi 6.000 stanovnika
Pro gra mom za je dni ~ke ko mu nal ne po tro{we za ovu go di nu za re kon stru kciju o{te}enih i uni{tenih travwaka u naseqima, par ko vi ma, ze le nim os trvi ma i tra ka ma uz sao bra }aj ni ce pre dvi |eno je 450.000 maraka. Rekla je ovo "Glasu Srpske" koordinator za analitiku i odnose sa javno{}u u Odjeqewu za stambeno-komunalne i poslove saobra}aja Danira Pipi}-Manojlovi}.
FOTO: J. BJELICA

Vi{i dijelovi ^esme nemaju vodovodnu mre`u

Presu{ile cisterne
Problemi mje{tana ^esme i Kr~marica sa vodom za pi}e
Zimi kada je napoqu minus Vatrogasno dru{tvo a ni "Vodovod" ne}e da dovoze vodu jer im lede pumpe na cisterni. ^esma trenutno ima oko 6.000 stanovnika nedopustivo je da mje{tani nemaju vodu, istakao Mali~evi}
PI[E: JELENA BJELICA jelenabj@glassrpske.com

- Nastoja}emo da i tokom ove go di ne nas ta vi mo sa trendom odr`avawa i obnavqawa gradskog zelenila tako da planiramo samo za dje li mi ~nu obno vu travwaka utro{iti 300.000 maraka. Za potpunu rekonstru kci ju tra vna tih po vr{ina uz saobra}ajnice i druge javne povr{ine potro{i}e se 150.000 maraka - istakla je Pipi}-Manojlovi}. S. J.

Stanovnici dijela MZ ^e sma jo{ uvi jek ne ma ju vodovod, iako je to naseqe na sa mo pet-{est ki lo me -

Kr~marice
- Naseqe Kr~marice jednim svojim dijelom pripadaju gradu, drugim op{tini Lakta{i a jednim dijelom i mjesnim zajednicama ^esma i Zalu`ani. Nijedan dio nema vodovodni sistem, a wegova gradwa nije planirana ni ove godine. Kr~marice koje pripadaju ^esmi nalaze se na 400 metara nadmorske visine i vodovodni sistem ne}e sti}i do wih rekla je Pipi}-Manojlovi}.

tara od centra grada. Problem ne dos tat ka vo do vo da rje{avaju bazenima u kojima se skupqa ki {ni ca i cisternama koje {aqe Vatrogasno dru{tvo i "Vodovod". Zi mi ni ta ko, pa su pre pu {te ni sa mi se bi odno sno da ku pu ju ili do nose vodu iz drugih dijelova grada. Rekao je za "Glas Srpske" predsjednik Savjeta MZ ^esma Miladin Mali~evi}. - Za vrijeme zimskog perioda kada je minus napoqu Va tro ga sno dru{ tvo a ni "Vodovod" ne}e da dovoze vodu jer im lede pumpe na cisterni. ^esma je naseqe koje se sve vi{e razvija i trenutno ima oko 6.000 stanovnika i ne do pus ti vo je da mje{tani nemaju vodu - istakao je Mali~evi}. On je objasnio da je prije dvije godine ura|en cjevo vod od In ce lo vog mos ta

du` glavne ulice u ^esmi a pro{le godine nastavak do mjesta gdje }e biti bazen za drugu visinsku zonu. - Ove godine bi trebalo da se ura di ba zen i se kun darna mre`a za drugu visinsku zo nu do 270 me ta ra nadmorske visine, dok stanovnici tre}e i ~etvrte zone ni ove go di ne ne }e dobiti vodu - rekao je Mali~evi}.

POTE[KO]E posebno izra`ene u vi{im zonama
Iz Admi nis tra ti vne slu`be grada potvr|uju da je ove godine planirano da se stanovnicima druge visinske zo ne ^e sma obe zbi je di voda. - Pro gra mom ure |ewa gra |e vin skog zemqi {ta za 2011. go di nu pla ni ra no je rje {a vawe vo do snab di je -

vawa na seqa ^e sma. Bi }e opremqena pumpna stanica, izgra|en rezervoar od 1000 kubnih metara i sekundarna mre`a. Ovim }e biti rije{eni stanovnici druge visin ske zo ne - re kla je koordinator za analitiku i odno se sa ja vno{ }u Odjeqewa za komunalne i stambe ne po slo ve i po slo ve saobra}aja u Administrativnoj slu `bi gra da Da ni ra Pipi}-Manojlovi}. Prema wenim rije~ima, za ove namjene planirano je da se izdvoji 1.050.000 KM. - Svake godine iz buyeta se izdvoje odre|ena sredstva za izgradwu vodovoda u nasequ ^esma. Ove godine }e dru ga zo na do bi ti vo du a tre}a i ~etvrta nisu planirane. Razlog tome je {to je potrebna velika investicija zbog same izgradwe bazena - re kla je Pi pi}-Ma noj lo vi}.

Trening za volontere
Omladinski komunikativni centar organizovao je trodnevni trening o studentskom volonterizmu koji bi im mogao omogu}iti verifikovan sta` i pomo}i pri budu}em zapo{qavawu. Treningu su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija i javnih institucija koje }e anga`ovati studente volontere u okviru projekta "Zaposli se volontirawem - volontiraj da bi se zaposlio". - Ciq je bio uputiti organizacije kako da edukuju i pripreme volontere, prate i poma`u wihov rad. Ministarstvo prosvjete i kulture prihvatilo je da se studentsko vo lon ti rawe ve ri fiku je i mi smo te pre po ru ke poslali rektoru i ~ekamo da Senat zvani~no odobri - rekao je koordinator ovog projekta Sa{a Markovi}. Prema wegovim rije~ima 30 studenata sa Univerziteta u Bawaluci, koji su se prijavili za ovaj projekat ima}e treninge za vikend u prostorijama ACED-a. J. B. - A. S.

Volontirawem do sta`a

MATI^NI URED
Ro|eni:
Hristina Mirkovi}, k}i Dragana i Danijele; Stefan Erceg, sin Bojana i Suzane; Helena Milojevi}, k}i Du{ka i Su za ne; Fi lip Hi ni}, sin Igora i Nata{e; Stefan Mari}, sin Dragana i Dragane; Anastasija Tepi}, k}i Jelodara i Sla|ane; Marija Cvi ji}, k}i Qubi {e i Dra `en ke; Nea Javorac, k}i Neboj{e i Qiqane; Sofija Lepir, k}i Qubi{e i Nata{e; Je le na Ra du lo vi}, k}i Bo re i Dra ga ne; Una Ga ji}, k}i @eqka i Da li bor ke; Mi haj lo Om~i kus, sin Oqe i Di ja ne; Lo re na @iv ko vi}, k}i Milana i Gordane; Mihaela Cota, k}i Igora i Sowe.

PA@WA
Obustava saobra}aja
Zbog sprovo|ewa kampawe pod nazivom "Ja~i, br`i, boqi" u organizaciji bawalu~kog Centra javne bezbjednosti danas u vremenu od 11.30 do 14 ~asova, bi}e obustavqen saobra}aj u ulici Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a, na dijelu od ulice Isaije Mitrovi}a do ulice Patre, saop{teno je iz Administrativne slu`be grada. S. J.

Umrli:
Dragoqub (Du{an) Radinkovi}, ro|. 1944. god.

24 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

O`enio se strastveni pecaro{, pa se poslije izvjesnog vremena sreo sa poznanikom, koji ga pita: - ^ujem da si se o`enio? - Da, dobro si ~uo.

- Da li ti je lijepa `ena, je li pametna ? - Ne, ru`na je kao lopov, glupa kao }urka! - Pa za{to je onda takvu o`eni? - Pa, ~ini mi se da ima gliste !!!

Pomirewe sa Lepom
Svi koji su o~ekivali da vide nastavak pquvawa, vrije|awa i prozivki izme|u pjeva~ica Lepe Luki} i Zorice Markovi} od prije nekoliko mjeseci, bili su razo~arani jer su se pjeva~ice pomirile! Naime, prije nekoliko ve~eri organizovana je `urka za u~esnike rijalitija "Dvor", na kojoj je gost bila Zorica Markovi}. Po{to je op{tepoznato da su ona i Lepa u proteklih nekoliko mjeseci razmijenile so~ne uvrede, ~ak se povela i polemika ko je kockar, ko alkoholi~ar i u ~ijem restoranu se slu`i boqa hrana, o~ekivalo se da }e na imawu u [imanovcima u najmawu ruku biti zategnuta atmosfera. Me|utim, na iznena|ewe u~esnika rijalitija, pjeva~ice su pri{le jedna drugoj, zagrlile se i ~ak otpjevale jednu pjesmu zajedno. - Lepa i ja smo se pogledom razumele i, verujte mi, u isto vreme krenule jedna prema drugoj. Suze su nam krenule. Ipak se mi znamo tolike godine i velike smo prijateqice. Lepa je bila moj idol i ovo pomirewe se o~ekivalo. Nekoliko puta mi je na uvo ponovila da sve zaboravimo i izvinila mi se, {to sam i ja woj rekla. Qudski je pra{tati kazala je Zorica. Malo mesa, malo pasuqa i svi sre}ni i siti! Kad se sqede}i put odlu~ite za dobri stari pasuq, odstupite malo od klasi~nog recepta za varivo koji ve} po nekom automatizmu pripremate zatvorenih o~iju. Iznenadi}ete se kako veliku razliku mo`e da u~ini samo nekoliko druga~ijih detaqa. Za pripremu pasuqa po ovom receptu, za ~etiri osobe, bi}e vam potrebno ne{to vi{e od 70 minuta.

Pasuq sa teletinom

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

РЈЕШЕЊЕ: М, Ј, К, БОЈАН МАРОВИЋ, П, НЕРЕТВА, АМ, БО, КОДИРАН, УГОВОР МАЈА, ОКЕАНИЈА, КАНАДА, А, ЊО, АЗ, Т, НН, , ОРМЕ, ОНИ, О, АИК, ТА, Т, ПП, КЕДАР Р ЕРА, ЛИ, ИРИ, ЈЕРМЕНИЈА, АУСТРАЛИЈА, ЗЕ, АР НАР ХАНИБАЛ, НО, ПЕК, РА, СТАН , , , ,

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 25

Komandir policije u jednom crnogorskom gradu dr`i govor povodom dana bezbjednosti: - Gdje god je nepravda, haos, lopo-

vluk, kriminal, ugro`avawe osnovnih qudskih prava i reme}ewe javnog reda i mira, na}i }ete nas!

Podstanar pokazuje vlasniku stana velike fleke na zidu, a ovaj }e: - Znate, prije vas je tu stanovao jedan hemi~ar koji je

~esto izvodio opasne eksperimente. - A, zna~i to su hemikalije? - Ne mladi gospodine, to je hemi~ar!

Sastojci
(za 4 osobe) 500 g 400 g teletine (bez kostiju) pasuqa (iz konzerve oko 400 g) sviwske masti glavice crnog luka zelena svje`a paprika sredwe veli~ine pelati paradajza ka{ika koncentrata paradajza so biber

Priprema
1. O~i{}enu i opranu zelenu papriku nasjeckajte na rezance. U lonac na vru}u mast, dodajte na jednake komade isjeckanu i posoqenu teletinu te je ispr`ite sa svih strana. 2. Zatim meso izvadite na stranu i poklopite, a u isti lonac na masno}u od pr`ewa, dodajte sjeckani luk, malo posolite i na laganoj vatri pr`ite dok ne omek{a, a na pola pr`ewa, dodajte isjeckanu zelenu papriku. 3. Kada je povr}e malo omek{alo, dodajte pelati paradajz i ostavite da kuva na laganoj vatri. 4. Zatim u lonac s povr}em umije{ajte koncentrat paradajza, vratite meso, za~inite po `eqi soqu i biberom, ulijte toliko vode da prekrije sastojke, poklopite i na laganoj vatri kuvajte 40-ak minuta, po potrebi podlijevaju}i vodom. 5. Pet minuta prije kraja kuvawa u lonac dodajte pasuq iz konzerve.

Cijene u KM
teletina pasuq mast luk paprika paradajz so, biber 7,5 1,4 0,2 0,2 0,3 1,6 0,2

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Blagi stresovi na emotivnom planu ~ine vezu zanimqivijom. Nije vam dosadno. Ne pitate se dokle }e osoba pored vas da trpi takvo pona{awe. Niste svjesni sopstvenih slabosti pa poku{avate krivicu da svalite na okru`ewe. Ako nastavite tako, prijateqi }e se razbje`ati.

Vaga
(23.9 - 22.10)
Polazi vam za rukom da obavite vi{e poslova koji su se u me|uvremenu nakupili. U`ivate u harmoniji, zadovoqni uspjesima najbli`ih. Mirno "predete" na partnerovom ramenu, prave}i planove za nove poduhvate. Usamqene Vage mogu upoznati osobu svoga `ivota.

40 g 2

1

Bik
(21.4 - 20.5)

[korpija
(23.10 - 22.11)
Uzmite od `ivota sve {to vam danas bude ponudio, a ho}e. Odbaci}ete stvari koje vam ne prijaju, ali i osobe u ~ijem se dru{tvu neprijatno osje}ate. Pred vama je poslovni uspjeh pra}en finansijskim dobitkom. Ne mo`ete da se po`alite ni na qubav. Sve ide u kompletu.

400 g 1

Savjet
Brzi recepti za razna ukusna jela, kao {to je ovaj pasuq s teletinom, ne moraju se bazirati samo na namirnicama iz konzerve, iako su i one prakti~no rje{ewe za jela od pasuqa ili boranije. Zna~i, mo`ete da koristite i nekonzervisane namirnice od kojih }e jelo tako|e biti ukusno.

CIJENA RU^KA

11,4

Potreba za qubavqu i seksom zaista je sna`na pa }ete shodno tome i funkcionisati. Ukoliko partner ne uspije da protuma~i va{e `eqe, sna}i }ete se, kako to obi~no biva, sa strane. Aktivni ste i sre}ni, svjesni qepote svakog trenutka. Alergija ili problemi sa grlom.

Blizanci
(21.5 - 20.6)
Sre|ujete me|uqudske odnose, rje{avate qubavne probleme. Napokon ste se odlu~ili na takav korak, po{to su se stvari iskomplikovale. Ono ~ega se najvi{e pla{ite jeste istina. Lak{e vam je bilo da `ivite pod svakodnevnom presijom nego da istini pogledate u o~i.

Strijelac
(23.11 - 20.12)
Mnogo buke ni oko ~ega. U{li ste u period od koga daleko vi{e o~ekujete nego {to to realne prilike dozvoqavaju. Morate se spustiti na zemqu, da biste izbjegli proma{aje. U svom `ivotu morate ne{to iz korijena da promijenite. Jo{ uvijek ne znate {ta. Lutate!

Dragocjeno porodi~no dru`ewe
Vrijeme provedeno u krugu porodice je uvijek dragocjeno, ali je va`no da se koristi za razgovor. Dru{tvene igre mogu biti veoma zabavne, a za razliku od video-igrica stimuli{u razgovor, interakciju i komunikaciju me|u u~esnicima
Ako imaju vi{e od pet godina, va{a djeca vjerovatno spadaju u onu grupu mali {a na ko ja sve vi {e vremena provodi ispred televizora, kompjutera, telefo na, igri ca i ma lo po ma lo pos ta ju "za vi sna" od elek tron ske za ba ve. I ne samo to, vjerovatno i cijela po ro di ca u za je dni ~kim trenucima najvi{e vremena provodi uz razli~ite elektronske zvukove video-igara i telefona. Vri je me pro ve de no u kru gu po ro di ce je uvi jek dragocjeno, ali je va`no da se koristi za komunikaciju i raz go vor, na vo de stru~waci. Oni predla`u nekoliko ideja koje }e vam pomo}i da se "iskqu~ite iz struje" i u`ivate zajedno sa ostalim ~lanovima va{e porodice. Pro{etajte - Iskoristi te po voqne vre men ske prilike i iza|ite iz ku}e u popodnevnim ~asovima. Ponesite par sendvi~a, vodu i ne {to slat ko za po vra tak energije ako se umorite. Ne morate da birate te{ke staze, va`no je da iskoristite vrijeme provedeno zajedno za razgovor i posmatrawe prirode oko vas. Obucite se uvi jek sho dno go di{wem do bu i {etwa }e pri ja ti svima.

Rak
(21.6 - 20.7)
Ku}a je glavno popri{te svih dana{wih zbivawa. Nije iskqu~eno da }ete neke poslove obavqati u svom domu, kao ni to da }ete imati goste. Trenutno je doma}a atmosfera bjekstvo od stvarnosti u kojoj vas vrebaju mnoge zamke. Po{to ste oprezni, ne `elite rizik.

Jarac
(21.12 - 19.1)
Imaginativne snage su u igri, {to je dobro za umjetnost, `ivot u svijetu ma{te i ideala, a lo{e za prakti~an `ivot. Ukoliko to znate, izbje}i }ete razo~arawa i finansijske gubitke. U protivnom, sekiracija, slabi nervi i besparica. U dobrim ste odnosima sa Blizancima.

KUHIWA JE za mnoge mali{ane magi~no mjesto
Organizujte potragu za blagom - Ova igra koju sva djeca obo`avaju mo`e da bude edukativna ili zabavna zavisno od toga za ~im se traga. Mo`e se prilagodi-

ti svakom uzrastu, dovoqno je da napravite listu od dese tak (ili vi {e) stva ri, po di je li te se u ti mo ve i krenete u potragu. Ku vaj te ili mi je si te zajedno - Kuhiwa je za djecu ma gi ~no mjes to u ko me se bra{no, margarin i {e}er umu}eni sa jajetom pretvaraju u fantasti~an kola~, gdje mo `e da se umi je si hqeb ili isjec ka po vr}e da bi se sku va la mi ri{qava su pi ca. U ku hiwi se u~e ma te ma ti ka, osnovi hemije, po{tovawe pra vi la, ali ne sa mo to, zajedno sa vama djeca }e nau~i ti i ra zli ku izme |u zdravih i nezdravih sastojaka i vidjeti svojim o~ima odakle dolazi hrana. Igrajte dru{tvene igre - Dru{ tve ne igre ta ko |e mogu da budu veoma zabavne a za razliku od video-igri-

ca stimuli{u razgovor, inte ra kci ju i ko mu ni ka ci ju me|u u~esnicima. Mnoge od wih u~e dje cu rje {a vawe problema, planirawe, predvi|awe i mogu se prilagoditi razli~itim uzrastima. Glumite cirkus - Mo`ete da napravite cirkus kod ku }e i pos ta ne te klovn, akrobata, ukrotiteq "pli{a nih" la vo va, po ku {aj te da vrtite obru~ ili bacate nekoliko loptica odjednom. Spremite trikove, na{minkajte se, maskirajte i prika`ite predstavu. Na pra vi te tvr|a vu Prebacite ~ar{ave preko stolica ili kreveta, naoru`ajte se lampama i jastucima i krenite u bitku. Pustite ma{ti na voqu, sigurni smo da }ete na}i jo{ puno prelijepih na~ina da se svi zajedno ludo zabavite.

Lav
(21.7 - 21.8)
Na vas se trenutno sve lijepi: i qubav, i novac, i kilogrami. [to se ovog posqedweg ti~e, morate hitno da reagujete, jer }e va{ "vitki struk" biti doveden u pitawe. Nezaboravni trenuci uti~u na to da se dobro osje}ate. Pripremite se za period stagnacije, koji je neminovan.

Vodolija
(20.1 - 18.2)
Ono {to druge izlu|uje vas ~ini potpuno ravnodu{nim. Mo`da je to jedan od razloga zbog ~ega vas okolina ne razumije najboqe? Trenutno funkcioni{ete zahvaquju}i sjajnoj intuiciji. Samo u slu~aju da se na wu ne obazirete, pravi}ete gre{ke u pona{awu.

Djevica
(22.8 - 22.9)
Rje{avate bitne stvari, ali po cijenu nervirawa. Nikako ne shvatate pona{awe osoba sa kojima ste u direktnoj vezi. Mislite da se one ne udubquju dovoqno u probleme, a zapravo ste vi pretjerali sa udubqivawem. Na|ite kompenzaciju u onim stvarima koje volite.

Ribe
(19.2 - 20.3)
Napokon }e neki va{i projekti dobiti materijalnu satisfakciju. Prija vam saznawe da dobro radite, ali ne}ete ostati ravnodu{ni ni na novac. Planirate na duge staze, za {ta je potrebna energija finansijske prirode. Mogu}a anemija.

26 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE

Kultura
Kantautor Branko Pra`i} u Srpcu

Miroslav Krle`a, GOSPODA GLEMBAJEVI

Koqa Mi}evi}, MOCART
FOTO: S. ILI]

Sje}awe na Du{ka Trifunovi}a

SRBAC - Kantautor Branko Pra`i} iz Novog Sada prikazao je u srijedu nave~e u Narodnoj biblioteci u Srpcu `ivotni put i poeziju pjesnika Du{ka Trifunovi}a, koji je preminuo prije pet godina. Pra`i} je proveo nezaboravnih 13 godina sa poznatim pjesnikom, zbog ~ega je odlu~io da na ovaj na~in sa~uva uspomenu na wegov lik i djelo, {to je odu{evilo srba~ke qubiteqe poezije. - Te{ko je u svijetu na}i pjesnika kao {to je Du{ko Trifunovi}, ~ijih su 300 pjesama komponovali razni izvo|a~i. "Bijelo dugme" ima {est wegovih pjesama koje su postale hitovi, Vajta je sa pjesmom "Niko te nikad ne}e voqet k'o ja" postigao izvanredan uspjeh na "Evroviziji", a Zdravko ^oli} sa pjesmom "Glavo luda" do`ivio je vrtoglav uspon - rekao je Pra`i}. D. J.

Sa konferencije za novinare

Premijera u Narodnom pozori{tu Republike Srpske

Me|unarodni filmski festival

U znaku Kopole i Istvuda

Predstava "Sedam i po", iako je i duhovita i ne`na, ima i gorak ukus, govori o normalnim qudskim pri~ama koje mogu da se dese, kao kod Xima Xarmu{a, bilo gde na svetu, ka`e Mihajlovi}
PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

"Sedam i po" 7. marta na velikoj sceni
da je rije~ o tre}oj premijeri u ovoj sezoni. - Komad "Sedam i po" radi mo kao ko pro du kci ju sa "Ateqeom 212" i novosadskim pozori{tem "Ujvideki Sinhaz". Po Mom~ilovi}evom tekstu pri je ne ko li ko go di na ra|en je film "Sedam i po", a mi smo odlu~ili da tu pri~u prenesemo na scenu - rekao je Savanovi}. U predstavi igraju glumci Narodnog pozori{ta RS, "Ateqea 212" i novosadskog pozori{ta "Ujvideki Sinhaz".

Iz filma Klinta Istvuda

BEOGRAD - U velikoj sali Centra "Sava" publika je sino} na 39. "Festu" imala prili ku da u`i va u fil mu "Negdje", ameri~ke rediteqke Sofije Kopola, javqa Tanjug. Film je nagra|en "Zlatnim lavom" na 67. me|unarodnom filmskom festivalu u Veneciji. Susret sa jedanaestogodi{wom k}erkom primora}e gla vnog li ka, ho li vud skog glumca koji `ivi veoma raskala{no, da se suo~i sa prazninom u sopstvenom `ivotu i da preispita svoja gledi-

{ta. Sofija Kopola je svoj film opisala kao "portret dana{weg Los An|elesa". Rediteq Klint Istvud }e se, poslije filmova "Nepobjedi vi" i "Za mje na", ko je je "Festova" publika imala priliku da vidi prethodnih godina, ove godine predstaviti novim filmom "Drugi `ivot", u kojem glavnu ulogu tuma~i Met Dejmon. Film }e biti prikazan u subotu, 5. marta, u 19 ~asova i u nedjequ, 6. marta, u 11 ~asova u Centru "Sava". M. P.

BAWALUKA - Predstava "Sedam i po", koju po tekstu Miroslava Mom~ilovi}a re`ira Darijan Mihajlovi}, bi}e premijerno izvedena u ponedjeqak u 20 ~asova na velikoj sceni Narodnog pozori{ta Republike Srpske. Ovo je najavio umjetni~ki direktor Narodnog pozo ri {ta RS Qubi {a Savanovi}, koji je podsjetio

KOPRODUKCIJA tri pozori{ta
- Jako zanimqivo je raditi jednu predstavu u tri grada, gde se svi glumci zajedno na|u na probama tek u posledwih sedam dana. Ono {to je bitno dru ga ~i je u odno su na sam film je to {to je razli~ito ~itawe teksta. Pri~e o sedam grehova sad su raspore|ene u sedam republika - istakao je Darijan Mihajlovi}. On ka`e da je `elio da napravi predstavu koja ima specifi~no osje}awe antinostalgije. - Predstava "Sedam i po", iako je i duhovita i ne`na,

Gluma~ka ekipa
Brojnu gluma~ku ekipu ~ine, izme|u ostalih, Zoran Cvijanovi}, Svetislav Gonci}, Ru`ica Soki}, Fe|a Stojanovi}, Nikolina Jelisavac, Sla|ana Zrni}, Aleksandar Stojkovi}, Boris [avija, Gordana Milinovi}, Emina Elor, Marinko Maxgaq.

ima i gorak ukus, govori o normalnim qudskim pri~ama koje mogu da se dese, kao kod Yima Yarmu{a, bilo gde na svetu - ispri~ao je Mihajlovi}. Glumica Narodnog pozori{ta Nikolina Jelisavac isti~e da je rad na predstavi bio veoma zanimqiv. - Po{to smo prvo imali odvojene probe, bilo je neobi~no jer nismo znali {ta se doga|a u druga dva pozori{ta. Za ovih sedam proba smo svi zajedno u Bawaluci i sa nestrpqewem i{~ekujemo premije ru - re kla je Ni ko li na Jelisavac. Ko mad go vo ri o se dam smrt nih grijehova i o tome {ta smo nekada smatrali gre{nim, a {to je danas postalo uobi~ajena pojava.

Kolar~eva zadu`bina

Koncert Beogradske filharmonije
BEOGRAD - Beogradska filharmonija ve~eras }e nastaviti ciklus "Zima", koncertom u Zadu`bini Ilije M. Kolarca u Beogradu, na kojem }e pod dirigentskim vo|stvom Rajnharta Zehafera iz Wema~ke nastupiti korejska violinistkiwa Dojon Kim, javile su agencije. Na programu }e biti Veberova uvertira iz opere "^arobni strijelac", Hofmajsterov Koncert za violu i orkestar i Betovenova Peta simfonija. Mlada violinistkiwa Dojon Kim doktorirala je na Yulijardu. Kao solista i kamerni muzi~ar gradi uspje{nu karijeru u SAD, Evropi i Aziji. Trenutno je ~lan Korejskog simfonijskog orkestra, kvarteta "Nobles", a radi i kao profesor viole.

Andersenova medaqa za stvarala{tvo za djecu

Predlo`eni R{umovi} i @ivkovi}
BEOGRAD - Novoosnovana Srpska se kci ja IBBY-ja predlo`ila je kwi`evnika Qubi vo ja R{u mo vi }a i ilustratora Dobrosava Boba @ivkovi}a za Andersenovu me daqu, je dnu od na jzn a~ajnijih nagrada u oblasti stvarala{tva za djecu, koju dodjequje me|unarodna organizacija IBBY, saop{tilo je ju~e Srpsko udru`ewe izdava~a i kwi`ara. Je di ni do bi tnik An der se no ve me daqe za kw i`e vnost na srpskom govornom podru~ju je Du{ko Radovi}.

DU[KO Radovi} raniji dobitnik
IBBY je jedna od najzna~ajnijih me|unarodnih organizacija u oblasti dje~ije i omladinske kwige, koja ima vi{e od 70 nacionalnih sekcija {irom svijeta i zvani~an status u UNESCO-u i UNICEF-u. Predsjednik Srpske se-

kcije IBBY-ja je istori~ar kwi`evnosti za djecu Mirko S. Markovi}. Ciqevi Srpske sekcije IBBY-ja su popularisawe ~itawa, pod sti cawe stva ra la{ tva za mla de, pro u~a vawa i izdavawa kwi`evnos ti za djecu, obiqe`avawe zna ~aj nih ju bi leja i Me|unaro dnog da na kwige za djecu u Srbiji.

Qubivoje R{umovi}

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 27

Dajana Lejn u ulozi Supermenove majke
LOS AN\ELES - Ameri~ka glumica Dajana Lejn glumi}e Martu Kent, majku Klarka Kenta, alijas Supermena, u novom filmu o heroju nadqudskih sposobnosti, potvrdio je studio "Vorner bros", a javio je Tanjug. Rediteq filma Zak Snajder rekao je da je za wega izbor glumice za ovu ulogu bio veoma va`an, jer je Marta Kent `ena koja je svojim `ivotnim stavovima oblikovala Supermena. On je objasnio da je Dajana kadra da iznese mudrost i te`we `ene ~iji sin ima sposobnosti koje ona ne mo`e ni da zamisli.
FOTO: D. VEJNOVI]

Glumac Zoran Cvijanovi} za "Glas Srpske"

Vijesti
^a~ak

Trudimo se da `ivimo demokratiju, ali nam to ne uspeva
Mo`da sam se vi{e bavio filmom, pa su qudi i sami znali da sam zauzet i mawe su me zvali da igram u pozori{tu. Svi se trudimo da danas `ivimo demokratiju i politi~ku korektnost, pa nam to ne uspeva ba{, rekao Cvijanovi}
RAZGOVARALA: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com Zoran Cvijanovi}

Izlo`ba o Disu u Parizu
^A^AK - Izlo`ba Gradske biblioteke "Vladislav Petkovi} Dis" u ^a~ku, pod na zi vom "To je onaj `ivot gde sam pao i ja", posve}ena `ivotu i stvarala{tvu jednog od najve}ih srpskih pjesnika 20. vijeka, bi}e otvorena 16. marta u Parizu, javio je Tanjug. Doma}in je Kulturni centar Srbije, a za tu priliku {tampana je dvojezi~na publikacija o Disu i wegovom vremenu, na srpskom i francuskom jeziku.

Wujork

Film o Eltonu Xonu
WUJORK - Dokumentarni film Kamerona Kroua "The Union" o Eltonu Yonu otvori}e ovogodi{wi festival Trajbeka u Wujorku, javile su agencije. Film, koji opisuje saradwu Eltona Yona i Leona Rasela, bi}e prikazan 20. aprila, a besplatna projekcija }e biti na otvorenom.

GLAS: Da li ste se okrenuli filmu jer donosi vi{e novca, a u{li ste i u producentske vode?

Ne bih mogao da ka`em {ta je pravi razlog za{to vi{e ne igram ~esto u pozori {tu. Mo `da je ra zlog {to sam pra vio fil mo ve. Tu se de si lo ne ko ra zu me vawe izme|u mene i pozori{ta, bez ne ke dis ku si je, tako da ne ose}am neku potrebu da to obrazla`em na bilo koji na~in. Rekao je ovo u intervjuu za "Glas Srpske" beogradski glu mac Zo ran Cvi ja no vi}, publici poznat iz brojnih filmova, televizijskih serija, ali i mnogo kvalitetnih pozori{nih uloga koje je ostvario. - Pre dve go di ne sam igrao u predstavi "Nebeski odred" u Ju go slo ven skom dramskom pozori{tu, a pre toga nisam igrao u pozori{tu sedam-osam godina - ka`e Cvijanovi}.

FILM me odvukao od pozori{ta
CVIJANOVI]: Sve to mo`e tako da se ka`e, ali nekako to izaziva neka nega ti vna ose }awa, a ja to izbegavam. Nema razloga za to. To je `ivot i sve su to nor mal ne stva ri. Mo `da sam se vi{e bavio filmom, pa su qudi i sami znali da sam zauzet i mawe su me zvali da igram u po zo ri {tu. Moja produkcija je uradila dos ta fil mo va, a prvi je bio "Muwe". Od 2001. do 2009. na pra vi li smo de set fil mo va me |u ko ji ma su "Kad porastem bi}u kengur", "Karaula"... Nisam sedeo besposlen celo vreme kako bi mo`da moglo da se u~ini na prvi pogled.

GLAS: [ta biste poru~ili publici koja }e Vas gledati u novoj pozori{noj ulozi? CVI JA NO VI]: Pred stava u kojoj igram "Sedam i po" je druga~ija zbog teksta ko ji je Mi }a Mo m~i lo vi}

napisao na jedan lep na~in, a u stvari, cini~an i politi ~ki ne ko re ktan. Svi se tru di mo da da nas `i vi mo demokratiju i politi~ku korektnost, pa nam to ne uspeva ba{. Me |u tim, ne {to drugo se de{ava kada je `i-

ULOGE
Me|u ulogama koje je Zoran Cvijanovi} ostvario su one u filmovima "Mi nismo an|eli", "Lepa sela lepo gore", serijama "Sivi dom", "Policajac sa Petlovog brda", "Otvorena vrata", "Mile protiv tranzicije" Od 1982. do 1987. godine bio je ~lan Jugoslovenskog dramskog pozori{ta. ^lan "Ateqea 212" bio je od 1987. do 2002. godine, a od tada ima status slobodnog umjetnika.

vot u pitawu. Ovaj tekst zaista mo`e da deluje rastere}uju}e na publiku koja mo`e da shvati da je sve mawe-vi{e je dnos ta vno. @i vot je `ivot, a qudi su qudi, gde god da se nalaze. Pogotovo kada publika bude videla da se ta vrsta `ivota, u isto vre me do ga|a ne nekim razli ~i tim adre sa ma ko je se danas zovu region, a nekad su se zvale Jugoslavija. GLAS: Dugo niste bili pred bawalu ~kom pu bli kom. Kako Vam se sada ~ini taj povratak? CVIJANOVI]: U Bawaluci sam pre 20 godina gostovao sa predstavom "Lako je Andri}u". Sad vidim da se Bawaluka mnogo promenila, pa razmi{qam da se verovatno i Beograd promenio, samo {to to ne prime}ujem jer `ivim u wemu. Qudi su skloni tome da misle da sve stoji u mestu, ali sve se pokre}e, samo {to mi nekada nismo ni svesni toga na pravi na~in.

Beograd

Postavka "Gradovi na reci"
BEO GRAD - Izlo `ba "Gra do vi na re ci" bi }e otvorena 10. marta u galeriji Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu, javile su agencije. "Gradovi na re ci" je pu tu ju }a izlo`ba koju ~ine slike, fotografije, printovi i video-radovi umjetnika sa podru~ja centralne Evrope kroz koja proti~e Dunav, odnosno iz Austrije, Srbije, Hrvatske, Ma|arske, Slova~ke i ^e{ke.

Los An|eles

Ponovo Persi Xekson
LOS AN\ELES - Studio "Foks" snimi}e nastavak filma "Persi Yekson: Kradqivac muwe", u kojem }e gla vnu ulo gu po no vo igrati Logan Lerman, javile su agencije. Film iz pro{le godine adaptacija je prve kwige iz serijala Ri ka Ri or da na. Film "Percy Jac kson and the Olympians: The Sea of Monsters" bi }e nas ta vak te pri ~e. U no vom fil mu igra}e i Aleksandra Dadario, Brendon T. Yekson i Yejk Abel.

Novo iz "Arhipelaga"

Sjedi{te Ujediwenih nacija u Wujorku

Danilovqeva poezija
BAWALUKA - Izdava~ka ku}a "Arhipelag" objavila je novu kwigu pjesama Dragana Jovanovi}a Danilova "Moja ta~na privi|ewa". - U kwizi "Mo ja ta ~na privi|ewa" sna`no su prisutne sugestivne slike svakodnevice, kulture i emocija, ne po sre dnog okru `ewa i uda qenih sve to va. Da ni lovqeva poezija te`i poetskoj evo ka ci ji, bi lo da priziva zaboravqene i potisnute slike, bilo da slike svakodnevice ispuwava pono vo ste ~e nim epi fa nij skim smislom - saop{teno je iz "Arhipelaga". A. R.

Prikazan Hajdukovi}ev film
BAWALUKA - Dokumentar ni film "Be a ManSayNo To Vi olen ce", ra |en u produkciji "VizArt Filma" u saradwi sa Centrom za razvoj mladih i zajednice "Perpetuum Mobile", prikazan je u sjedi{tu Ujediwenih nacija u Wujorku, u okviru 55. komisije o dru{tvenom polo`aju `ena, koju organizuje "UN Women-Uni ted Na ti ons Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women". Do ku men tar ni film sni mqen je 2010. go di ne u okviru kampawe za prevenciju vr{wa~kog nasiqa. Re`iju filma potpisuje Sa{a Haj du ko vi}, autor fil ma "32. decembar", a projekat je podr`ala me|unarodna organizacija UNIFEM. Do ku men ta rac je ra |en na osnovu tromjese~ne ankete ra |e ne na te mu vr{wa ~kog nasiqa, koju je sprovela nevladina organizacija "Perpetuum Mobile". M. P.

28 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

DETE REVOLUCIJE (Velika revolucionarna ofanziva)

(15)

LUIS M. GARSIJA

Barove u Havani dr`e kubanski kapitalisti
breskve. Ali, ja znam da Fidel zaista govori o meni i mom bratu i svim mojim drugovima iz kom{iluka. On ho}e da nas obrazuje - jer po wegovim re~ima to je budu}nost Kube - kako bismo postali novi qudi sutra{wice: vredni qudi koji se ne `ale, qudi koji nisu zainteresovani za novac ili materijalne stvari i koji su spremni da se bore protiv imperijalista bilo gde u svetu. Qudi heroji, kao ^e. [to Fidel vi{e govori, ~ini se da postaje sve `ustriji, a poruka koju wegov govor {aqe sve je jasnija: o~igledno je da je on veoma, veoma razo~aran ~ovek. Uz neizbe`no odmahivawe glavom, Fidel ka`e da su Kubanci veoma nedisciplinovani, veoma neproduktivni, previ{e zauzeti tro{ewem novca na rum i pivo i slu{awem bolera i rumbe po ceo dan. Previ{e vremena provode ple{u}i po ulici. Zar se tako gradi socijalizam? Mi smo toliko neproduktivni, ka`e on, mi sada zaostajemo za na{om komunisti~kom bra}om i sestrama iz isto~ne Evrope. Mi smo veoma siroma{ni i neproduktivni revolucionari, ka`e on, ali to }e se promeniti. Ni je pro {lo mno go vre me na pre ne go {to smo otkrili na {ta Fidel misli. To se zove Velika revolucionarna ofanziva, La Ofensiva Revolucionaria. Fidel sada `eli da svako na Kubi vi{e radi i da qudi vi{e ne budu zainteresovani za novac i da prestanu da tro{e novac koji imaju na alkohol i muziku. On ka`e da ako svi budemo vi{e radili, on }e kasnije ukinuti novac zato {to je novac lo{. postanete boqi revolucionar, onda }e policija do}i u va{u ku}u, re}i vam da spakujete stvari i posla}e vas da se~ete {e}ernu trsku u unutra{wosti sve dok ne shvatite da ste gre{ili i ne po~nete da se pona{ate kao socijalista. To se zove ispravqawe, {to mi zvu~i kao veoma ozbiqan posao.

Fidel se obra}a studentima na Univerzitetu u Havani, a to obra}awe se svuda prenosi. Mo`ete da ~ujete wegov glas sa televizije ili radija gdje god da krenete. Kad god Fidel progovori, svi ostali za}ute, a do sada on je govorio satima Kastro ka`e da je zabrinut zbog barova. On tvrdi da u Havani jo{ ima devet stotina pedeset i pet barova ~iji su vlasnici u du{i kapitalisti i koji samo ho}e da zarade prodaju}i alkohol qudima koji bi trebalo da sijeku {e}ernu trsku

Godinama kasnije, kada budem odrastao i `iveo van Kube, shvati}u da je 1968. godina bila godina koju istori~ari vole da opisuju kao zna~ajnu godinu za kapitalisti~ki Zapad; to je godina studentskih demonstracija {irom zapadne Evrope, nemira u Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama zbog eskalacije rata u Vijetnamu i pove}awa broja ameri~kih `rtava. Promene su se ose}ale i u isto~noj Evropi jer je ^e{ka komunisti~ka partija pre{la na ono {to su oni nazvali "socijalizam sa qudskim likom"; to je izazvalo zabrinutost kod tvrdokornih staraca u Moskvi koji su brzo poslali tenkove kako bi ugu{ili ono {to }e biti poznato pod imenom pra{ko prole}e. Na Kubi, 1968. godina je isto tako godina za pam}ewe i to ne samo za porodicu Garsija. Fidel se 13. marta obra}a studentima na Univerzitetu u Havani, a to obra}awe se svuda prenosi. Mo`ete da ~ujete wegov glas gde god da krenete po Banesu, kako se glasno ~uje sa televizije ili radija. Kad god Fidel progovori, svi ostali za}ute, a dosad on je govorio satima.

Mini sukwe zabrawene
Da budem iskren, neke od stvari koje Fidel govori nemaju mnogo smisla. Poput onoga o momcima sa dugom kosom. Od kada smo bili bebe, moj brat i ja se {i{amo kod Riga, berberina koji {i {a i mog oca, za to {to je on najboqi berberin u Banesu. …Rigo uvek pravi istu frizuru mom bratu i meni: malanguita, {to je kubanska verzija frizure koja je veoma kratka pozadi i sa strane. Sigurno je da de~aci iz porodice Garsija nemaju dekadentnu dugu kosu. Ali, u dokumentarcima i vestima koje gledamo u bioskopu pre glavnog filma, uvek se pojavquje snimak mladih qudi koji mar{iraju u Parizu i Va{ingtonu i protestuju protiv imperijalista, bacaju}i kamewe na policiju i nose}i velike Marksove fotografije i, verovali ili ne, ^eove fotografije. A svi ti demonstranti imaju dugu kosu! Mogu to da vidim svojim o~ima, tako da jednu stvar ne razumem: kako ovi mladi qudi mogu biti pravi revolucionari kakav je ^e kada imaju dugu kosu i nose uske farmerke i mini sukwe koje su na Kubi strogo zabrawene? Siguran sam da kad bi ti demonstranti `iveli na Kubi, Fidel bi ih poslao da seku {e}ernu trsku sve dok ne prihvate prednosti ispravqawa. Fidel sad ka`e da je zabrinut zbog barova. On ka`e da skoro deset godina posle el Triunfo, u Havani jo{ uvek ima devet stotina pedeset i pet barova ~iji su vlasnici u du{i kapitalisti i koji samo ho}e da zarade prodaju}i alkohol qudima koji bi trebalo da seku {e}ernu trsku. On ka`e da vlasnici barova ne veruju u socijalizam. To mora prestati. Nemam pojma kako Fidel zna da u Havani ima devet stotina pedeset i pet barova ili kako zna da vlasnici svih devet stotina pedeset i pet barova nisu veoma dobri revolucionari; on ka`e da su oni lumpen {to je za mene nova re~, ali sam siguran da ne zna~i ni{ta dobro. Sada svi u publici aplaudiraju i vi~u: "Fidel! Fidel!" Verovatno zato {to misle da je govor zavr{en, ali Fidel tu ne staje. (Nastavi}e se)

Novi socijalisti~ki ~ovjek
Ovog puta, Fidel ponovo govori o tome kako ho}e da stvori novog ~oveka, un hombre nuevo, zbog ~ega jo{ uvek mislim da el Maximo Lider mora imati neki genijalni socijalisti~ki plan za pravqewe qudskih robota ba{ kao {to planira da stvori ogromnu kravu, a onda i minijaturnu kravu i ogromni ananas koji je sla|i i so~niji od kapitalisti~kih ananasa i tropske jagode koje su iste veli~ine kao i

^ITAWE KAPITALISTI^KIH kwiga koje dolaze na Kubu je lo{e zato {to one {ire imperijalizam
Momci sa dugom kosom su isto tako lo{i, a lo{a je i uska, provokativna ode}a kao {to su mini sukwe, zato {to ona ohrabruje mlade Kubance da budu lewi i dekadentni. Igrawe uz stranu muziku i ~itawe kapitalisti~kih kwiga i magazina koji nekako dolaze na Kubu su isto tako lo{i zato {to takve kwige i magazini {ire opasne imperijalisti~ke misli. Samo zbog toga {to ste mladi ne zna~i da mo`ete da idete okolo ne rade}i ni{ta, ka`e Fidel. Od sada, svi moraju postati pravi revolucionari. [tavi{e, ako se ne sla`ete sa tim ili ako odbijete da

Revolucionar
Ovdje se govori o snovima jedne kubanske porodice da napusti zemqu zauvijek, da pobjegnu. Govori se o odrastawu dje~aka u neobi~no vrijeme i na neobi~nom mjestu na malom ostrvu u Karipskom moru, gdje su se supersile pripremale za rat oko nuklearnih raketa koje su se tu nalazile. Pri~a je smje{tena u svijet nesigurnosti i revolucionarnih promjena. Ovdje jedan desetogodi{wak mora biti vjeran idejama Lewina, Marksa i mitskog ^e Gevare. A dje~ak nije imao pojma {ta to sve zna~i, osim da je to jedini na~in da postane "boqi revolucionar".

4. mart 1193. godine

4. mart 1908. godine

4. mart 1913. godine

Posqedwa Saladinova bitka
1193 - Umro je arapski dr`avnik i vojskovo|a Saladin, sultan Egipta i Sirije, osniva~ dinastije Ejubida, koji je 1187. porazio krsta{e kod Hatina i osvojio veliki dio Sirije i Palestinus Jerusalimom. Tako je poslije 88 godina okon~ao frana~ku okupaciju Jerusalima, {to je izazvalo Tre}i krsta{ki rat. Va`io je za mudrog i vjerski tolerantnog vladara. Saladin je do danas ostao mitska li~nost arapske istorije i kulture, iako po etni~kom porijeklu nije bio Arapin nego Kurd.

Umro Simo Matavuq
1908 - Umro je srpski pisac Simo Matavuq, ~lan Srpske kraqevske akademije, jedan od najistaknutijih predstavnika srpskog realizma. Pisao je bogatim i so~nim jezikom pripovijetke iz `ivota rodne Dalmacije, kao i Beograda u kojem je docnije `ivio. Imao je veliki dar posmatrawa kao i sposobnost `ivopisnog slikawa i qudi i wihovog okru`ewa. Prevodio je francuske pisce Mopasana, Zolu, Molijera. Djela: romani "Bakowa fra Brne", "Uskok", zbirke pripovjedaka "Iz primorskog `ivota", "S mora i planine", "Beogradske pri~e"

Ro|en glumac Garfinkl
1913 - Ro|en je ameri~ki filmski glumac Xulijus Garfinkl, poznat kao Xon Garfild, koji je naj~e{}e igrao uloge dru{tvenih autsajdera i buntovnika. Bio je veliki prijateq Jugoslavije i mnogo je u~inio da se SAD u Drugom svjetskom ratu okrenu ka Josipu Brozu i wegovom pokretu, a pred kraj rata se na tlu Jugoslavije borio protiv wema~kih nacista. Filmovi: "^etiri `ene", "Huarez", "Na~inili su me zlo~incem", "Morski vuk", "Oni `ive opasno", "Po{tar uvijek zvoni dva puta", "Humoreska", "Tijelo i du{a", "Snaga zla", "Xentlmenski sporazum"...

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 29

PO[TOVANI GRA\ANI,

OBAVJE[TEWE

OBAVJE[TAVAMO VAS DA SE STAVQA NA JAVNI UVID NACRT IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA “CENTRALNA ZONA KOZARSKA DUBICA“ u dijelu obuhvata: 1. Lokacija uz magistralni put Koz. Dubica - Prijedor, u dijelu obuhvata odre|enog sqede}im granicama: - granica kre}e od magistralnog puta Koz. Dubica - Prijedor na mjestu gdje Biwa~ka sije~e taj put kod poslovnog objekta preduze}a “Cepter“ i ide Biwa~kom na sjever do kraja k.~. br. 2256, - skre}e na istok granicom izme|u k.~. br. 2256 sa jedne strane i k.~. br. 2257 do druge strane i ide me|nom linijom do ograde PJ “Elektrodistribucija“ Koz. Dubica, - zatim, skre}e na jug granicom izme|u zemqi{ta u vlasni{tvu “Elektrodistribucije“ (ogradom) i zemqi{ta ozna~enog ka k.~. br. 2256 i k.~. br. 2255/1 i izlazi na magistralni put Koz. Dubica - Prijedor, - skre}e na zapad magistralnim putem do mjesta gdje tranzitni put prelazi rijeku Biwa~ka, odnosno do po~etne ta~ke obuhvata. Ukupna povr{ina obuhvata je 4775 m2. 2. lokacija u u`em centru naseqa gradskog karaktera Koz. Dubica, u ulici Svetosavska, na zemqi{tu ozna~enom kao k.~. br. 498, upisana u l.n. br. 628 i dio zemqi{ta ozna~enog kao k.~. br. 500, upisano u l.n. br. 448 k.o. Koz. Dubica 2, u dijelu obuhvata odre|enog slijede}im granicama: - sa zapadne strane ulicom Svetosavska, - sa ju`ne strane parcelom ozna~enom kao k.~. br. 499, - sa sjeverne strane parcelom ozna~enom kao k.~. br. 495, i - sa isto~ne strane parcelom ozna~enom kao k.~. br. 497/3. NACRT PLANA BI]E IZLO@EN U HOLU ISPRED VELIKE SALE ZGRADE SKUP[TINE OP[TINE KOZARSKA DUBICA, PROSTORIJAMA ODJEQEWA ZA PROSTORNO URE\EWE I STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE TE PROSTORIJAMA PREDUZE]A IGP “UNA“ AD KOZARSKA DUBICA U PERIODU OD 7.3.2011 - 5.4.2011. GODINE SVAKIM RADNIM DANOM U VREMENU OD 8 DO 14 ^ASOVA. MOLIMO VAS DA VA[E EVENTU ALNE PRIJEDLOGE, PRIMJEDBE I MI[QEWA NA NACRT IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA DOSTAVITE: - U PISMENOM OBLIKU NA ADRESU ODJEQEWA ZA PROSTORNO URE\EWE I STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE OP[TINE KOZARSKA DUBICA, ZAKQU^NO SA 5.4.2011. GODINE DO 15 ^ASOVA. - U KWIGU PRIMJEDBI I SUGESTIJA U VREMENU TRAJAWA JAVNOG UVIDA KOJA ]E SE VODITI KOD ODJEQEWA ZA PROSTORNO URE\EWE I STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE OP[TINE KOZARSKA DUBICA TE KOD PREDUZE]A IGP “UNA“ AD KOZARSKA DUBICA KAO NOSIOCA IZRADE PLANA. STRU^NA RASPRAVA I ZAVR[NA JAVNA PREZENTACIJA ]E SE ODR@ATI DANA 11.4.2011. GODINE (PONEDJEQAK) U 12 ^ASOVA U MALOJ SALI ZGRADE SKUP[TINE OP[TINE KOZARSKA DUBICA. ODJEQEWE ZA PROSTORNO URE\EWE I STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE

30 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

POZIV ZA PODNO[EWE PONUDA
BOSNA I HERCEGOVINA PROJEKAT GRADSKE INFRASTRUKTURE I PRU@AWA USLUGA Broj kredita: IDA 3954BOS

TSR-grupa je jedno globalno uspje{no poslovno preduze}e sa stalnim porastom, ~ija je osnovna djelatnost bavqewe trgovinom i recikla`om metalnih otpada i ~elika. Sa preko 2.000 zaposlenih u 130 predstavni{tva TSR je jedan od najva`nijih i najve}ih evropskih dobavqa~a ~eli~ne i metalne industrije sa sekundarnom sirovinom. TSR realizuje godi{wi promet od preko 2 milijarde evra, sa ukupnim obimom trgovine od preko 6 miliona tona. Za uspje{nu izgradwu na{eg novog predstavni{tva u Bawaluci, mi smo u potrazi za: Ra~unovo|a (m/`) Va{ zadatak: - Obrada ra~unovodstvenih dokumenata - Finansijsko ra~unovodstvo, obra~un tro{kova - Razmatrawe i pra}ewe finansijskog stawa klijenata kao i dobavqa~a - Saradwa sa spoqnim ra~unovodstvom i revizija - Rad sa Sektorom za trgovinu - Izrada mjese~nog PDV izvje{taja i ostalih izvje{taja - Kontrola Va{ profil: - Zavr{ena komercijalna obuka, zavr{ena obuka kao ra~unovo|a - Najmawe dvije godine iskustva u struci (ra~unovodstvo/revizija) - Dobro poznavawe wema~kog jezika (govornog i pisanog) - Ili dobro poznavawe engleskog jezika (govornog i pisanog) - Ta~nost i pouzdanost - Samostalnost, fleksibilnost i vje{tine komunikacije - Dobro poznavawe rada na ra~unaru Na{a ponuda: - Izazovan i interesantan posao u me|unarodnoj kompaniji - Prijatno radno okru`ewe u uspje{noj grupi - Intenzivna obuka na novim zadacima - Sistematsko unapre|ewe va{eg li~nog i profesionalnog razvoja - Kompenzacija primamqiva i zasnovana na u~inku Referent (m/`) u sektoru trgovine metalom Va{ zadatak: - Obrada kupoprodajnih ugovora - Ra~unovodstvo/fakturisawe, obrada `albi - Redovna komunikacija sa drugim TSR- lokacijama, dobavqa~ima i kupcima - Koordinacija i dogovor isporuke sa na{im kupcima - Pra}ewe i upravqawe sa dozvolama za izvoz i uvoz otpada - Ostali administrativni poslovi Va{ profil: - Zavr{eno komercijalno obrazovawe - Profesionalno iskustvo - Dobro poznavawe wema~kog jezika (govornog i pisanog) - Dodatno znawe jezika bi bilo korisno - Sposobnost da razmi{qa analiti~ki - Samostalnost, fleksibilnost i vje{tine komunikacije - Dobro poznavawe rada na ra~unaru (Microsoft Office, Internet) - Brzo u~ewe Na{a ponuda: - Izazovan i interesantan posao u me|unarodnoj kompaniji - Prijatno radno okru`ewe u uspje{noj grupi - Intenzivna obuka na novim zadacima - Sistematsko unapre|ewe va{eg li~nog i profesionalnog razvoja - Kompenzacija primamqiva i zasnovana na u~inku Prijave sa potpunom dokumentacijom mo`ete poslati po{tom na adresu: Poslovna zona, c/o TSR CZ s.r.o., Ul. Veqka Mla|enovi}a b.b., 78000 Bawaluka Ili e-mailom na: s.jungic@tsr.eu

Rekonstrukcija i modernizacija lokalnog puta Bistrica - G. Piskavica - Piskavica, dionica G. Piskavica - Jovani}a mlin L=1,1km i dionica G. Piskavica - [evsko grobqe L=0,6km Br. Grad Bawaluka-NCB-87-W-011-3954BOS 1. Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Me|unarodne asocijacije za razvoj (IDA) za tro{kove Projekta gradske infrastrukture i pru`awe usluga, i namjerava da primijeni dio sredstava ovog kredita za pla}awe ugovora na Rekonstrukciji i modernizaciji lokalnog puta Bistrica - G. Piskavica - Piskavica, dionica G. Piskavica - Jovani}a mlin L=1,1km i dionica G. Piskavica - [evsko grobqe L=0,6km, Ugovor br. Grad Bawaluka - NCB-87-W-011-3954BOS. 2. Grad Bawaluka poziva sve kvalifikovane ponu|a~e na dostavqawe zape~a}enih ponuda za Izvo|ewe radova na Rekonstrukciji i modernizaciji lokalnog puta Bistrica - G. Piskavica - Piskavica, dionica G. Piskavica - Jovani}a mlin L=1,1km i dionica G. Piskavica - [evsko grobqe L=0,6km. Period izgradwe je 2 (dva) mjeseca. 3. Tender }e se sprovesti prema procedurama za Nacionalni natje~aj/nadmetawe (NCB) objavqenim u Smjernicama Svjetske Banke: Nabavke po osnovu IBRD zajmova i IDA kredita, maj 2004 i otvoren je svim ponu|a~ima iz drugih zemaqa kako je definisano u tenderskom dokumentu. 4. Zainteresovani kvalifikovani ponu|a~i mogu dobiti vi{e informacija i pregledati tendersku dokumentaciju na dole navedenoj adresi u vremenu od 8 do 16 sati ADMINISTRATIVNA SLU@BA GRADA BAWALUKA Trg srpskih vladara br: 1. Sawa Bukara TEL: 051/244-444 LOK. 640 E-MAIL: sanja_bukara@banjaluka.rs. ba 5. Kvalifikacioni uslovi ukqu~uju: - Minimalni potrebni godi{wi finansijski iznos gra|evinskih radova u posqedwih 5 godina ne smije biti mawi od 3.000.000,00 KM - Minimalni iznos likvidnih sredstava i /ili kreditnih sredstava neto od ostalih ugovornih obaveza uspje{nog Ponu|a~a mora biti 374.000,00 KM. - Najmawe dva (2) uspje{no okon~ana ugovora na rekonstrukciji i modernizaciji puteva tokom zadwih 5 godina za sa L ne mawom od 1,4 km za svaki ugovor - Kqu~no osobqe: gra|evinski in`iwer sa minimalnim iskustvom od 5 godina u radovima sli~ne ili ekvivalentne prirode. Esencijalna oprema koja mora biti na raspolagawu pod ugovorom od strane uspje{nog ponu|a~a mora biti: set vaqaka (dva vibraciona vaqka sredwe ~vrstine), 1 ~vrsti vibracioni vaqak, 1 vaqak sa pneumatskim gumama, 1 fini{er za bitumen, 1 mali vaqak, 1 rovokopa~, 1 grejder, 1 ma{ina za rezawe plo~nika, 1 prskalica, 1 emulgator za asfalt, 1 kiper kamion, 1 cisterna za vodu. 6. Kompletan set Tenderske dokumentacije na srpskom jeziku zainteresirani ponu|a~i mogu kupiti po podno{ewu pismene aplikacije na doqe navedenu adresu i po pla}awu nepovratnog iznosa od 150 KM. Metod pla}awa }e biti transfer na bankovni ra~un Naru~ioca br. 568-163-12000001-76 u Balkan Investment Bank Bawaluka, adresa Bana Milosavqevi}a bb, buyetska organizacija br. 9999999, vrsta prihoda br. 729124, Op{tina br. 002. Tenderska dokumentacija }e se slati brzom po{tom. 7. Ponude se moraju dostaviti na dole navedenu adresu najkasnije do 4.4.2010. god. do 13 sati po lokalnom vremenu. Elektronsko podno{ewe ponuda nije dozvoqeno. Sve neblagovremene ponude }e biti odbijene. Ponude }e se otvarati u prisustvu predstavnika ponu|a~a na dole navedenoj adresi dana 4.4. 2010. u 13 sati po lokalnom vremenu . 8. Sve ponude moraju imati Garanciju za ponudu ne mawu od 6.500,00 KM. 9. Adresa za gore navedeno je: ADMINISTRATIVNA SLU@BA GRADA BAWALUKA Trg srpskih vladara br: 1, 78.000 Bawaluka Kancelarija br. 231/II – pregled/kupovina tenderske dokumentacije Kancelarija br. 14/I – podno{ewe ponuda Kancelarija 238/II – otvarawe ponuda Kontakt osoba: Bukara Sawa, tel. 051/244-444, lok.640, E-MAIL: sanja_bukara@banjaluka.rs. ba

Izdaje se kancelarijski i skladi{ni prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor. Telefon 051/231-077,
zvati do 16 ~asova.

MONET BROKER AD BAWALUKA Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 139. B. Luka Br.tel: 051/345-602 Br.faks: 051/345-601 Mail: mail@monetbroker.com Web site: www.monetbroker.com U skladu sa ~lanom 4. Stav 1. i 4. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava (“Sl. glasnik RS“ br. 65/08 i 92/09), Mali{ (Petar) Dragan JMBG 0507956131534, sa adresom stanovawa u ulici Petra Ko~i}a 6, 73300 Fo~a, kao Ponudilac objavquje

MONET BROKER AD BAWALUKA Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 139. B. Luka Br. tel: 051/345-600 Br. faks: 051/345-601 Mail: mail@monetbroker.com Web site: www.monetbroker.com U skladu sa ~lanom 4. Stav 1. i 4. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava (“Sl. glasnik RS“ br. 65/08 i 92/09), “TEREKSIN@EWERING“ DOO BIJEQINA, MB:01292439, sa sjedi{tem u ulici Nikole Tesle 12, 76300 Bijeqina, kao Ponudilac objavquje

OBAVJE[TEWE
o sticawu akcija Emitenta “Veterinarska stanica” a.d. Fo~a, ulica Petra Ko~i}a br. 4, 73300 Fo~a, na osnovu kojih nastaje obaveza objavqivawa ponude za preuzimawe svih akcija sa pravom glasa na kojima nije zasnovan teret. Datum sticawa akcija Emitenta je 4.3.2011. godine. Osnovni kapital Emitenta iznosi 97.966,00 KM, podijeqen je na 97.966 redovnih (obi~nih) akcija klase “A” nominalne vrijednosti 1,00 KM. Mali{ (Petar) Dragan JMBG 0507956131534, sa adresom stanovawa u ulici Petra Ko~i}a 6, 73300 Fo~a, Republika Srpska, BiH, na dan objave ovog obavje{tewa vlasnik je 76.416 akcija emitenta “Veterinarska stanica“ a.d. Fo~a, lokalne oznake VTSS-R-A koje su redovne akcije pojedina~ne nominalne vrijednosti 1 KM, klase“A“ {to predstavqa 78,002573% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skup{tini Emitenta. Ponudilac u postupku preuzimawa djeluje samostalno. Ponudilac izjavquje da }e ponuda za preuzimawe biti objavqena u roku, pod uslovima i na na~in koji je propisan Zakonom o preuzimawu akcionarskih dru{tava. Ponudilac: DRAGAN MALI[ zastupan po punomo}niku: “Monet Broker” a.d. Bawaluka

OBAVJE[TEWE
o sticawu akcija Emitenta “Kamenolomi“ a.d. Zvornik, Jo{anica bb, 75400 Zvornik, na osnovu kojih nastaje obaveza objavqivawa ponude za preuzimawe svih akcija sa pravom glasa na kojima nije zasnovan teret. Datum sticawa akcija Emitenta je 2.3.2011. godine. Osnovni kapital Emitenta iznosi 441.370,00 KM, podijeqen je na 441.370 redovnih (obi~nih) akcija klase “A” nominalne vrijednosti 1,00 KM. “TEREKS-IN@EWERING“ DOO BIJEQINA, MB:01292439, sa sjedi{tem u ulici Nikole Tesle 12, 76300 Bijeqina, zastupnik Rade ]ori}, na dan objave ovog obavje{tewa vlasnik je 278.299 akcija emitenta “Kamenolomi“ a.d. Zvornik, lokalne oznake KMNLR-A koje su redovne akcije pojedina~ne nominalne vrijednosti 1 KM, klase “A“ {to predstavqa 63,0534% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skup{tini Emitenta. Ponudilac u postupku preuzimawa djeluje samostalno. Ponudilac izjavquje da }e ponuda za preuzimawe biti objavqena u roku, pod uslovima i na na~in koji je propisan Zakonom o preuzimawu akcionarskih dru{tava. Ponudilac: TEREKS-IN@EWERING DOO zastupan po punomo}niku: “MONET BROKER“ a.d. Bawaluka

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 31 MUZI^KA AKADEMIJA UNIVERZITETA U ISTO^NOM SARAJEVU

OBAVJE[TEWE
Obavje{tavamo javnost da }e JASMINA @IVKOVI], diplomirani muzi~ki pedagog, braniti magistarsku tezu dana, 17.3.2011. godine na Muzi~koj akademiji u Isto~nom Sarajevu sa po~etkom u 14 ~asova na temu: “Paganinijev 24-ti kapri~o kao inspiracija Lista, Bramsa, Rahmawinova i Lutoslavskog - varijacionost kao postupak, stil, razvoj i sadr`aj” pod mentorstvom dr Branke Radovi}, red. prof. DEKAN Dr Zoran Raki}, vanr. prof.

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u preko puta naseqa Sunce, mo`e zamjena za stanove, tel. 065/685-800. Prodajem ili mijewam ku}u u centru Karlovca, tel. 065/383-606. Prodajem baraku u Lazarevu, 58 metara kvadratnih, po regulacionom planu, tel. 066/617-780. Prodajem ku}u na sprat, sa gara`om i oku}nicom, u Prijedoru - Aerodromsko naseqe. Ku}a je odmah useqiva, a cijena je prema dogovoru, tel. 052/237-360; 387 66/634805. Prodajem novu ku}u, useqiva, dnevni boravak, tri sobe, kupatilo, centralno, P 1-115 2 m , Obili}evo, 185.000 KM, tel. 387 65/572929. Prodajem polovinu nedovr{enog dupleksa P+I+II+P, 220 m2 korisnog prostora, 212 m2 placa, uredni papiri, 138.000 KM, tel. 065/011-065. Prodajem ku}u u Bawaluci, ul. Trive Amelice 17, Rosuqe, na parceli 400 m2, tel. 051/318-239. Prodajem ku}u sa 290 m2, blizu centra, sa eta`nim grijawem i pet gara`a, tel. 065/829733. Prodajem ku}e u Debeqacima, [argovcu, Prije~anima, Karanovcu, povoqno, tel. 065/939-969. Prodajem useqivu ku}u - dupleks, dimenzija 13h11 P+1+1 sa garsowerom u potkrovqu, lokal u prizemqu sa centralnim grijawem, plac 500 m2, ul. Jovice Savinovi}a 101, tel. 065/696-353;. Prodajem seosko imawe u Aleksandrovcu, vlasnik 1/1, cijena po dogovoru, tel. 065/684409. Prodajem baraku 64 m2 komplet saniranu (krov dimit) dvori{te, gara`a, u Buyaku II, cijena po dogovoru, tel. 065/542-491. Prodajem stariju ku}u sa 17 dunuma zemqe (4 {uma, ostalo obradivo) povoqno - ^arda~ani, tel. 00381112150443; 051/314-523. Prodajem ku}u na Paprikovcu na 640 m2 placa 10h9 prizemqe sprat, potkorvqe nije izra|eno, tel. 065/448-763. Prodajem ku}u sa ~etiri eta`e gara`a, prvi sprat, drugi sprat, potkrovqe centralno grijawe, povoqna cijena, tel. 065/334-821. Prodajem ili mijewam nedovr{enu useqivu ku}u, novogradwa u Jablanu za mawi stan u Bawaluci, tel. 065/297-732. Prodajem ku}u u centru Doweg Vakufa ul. Dj. Ze~evi}a, tel. 051/437-187. Monta`ne ku}e po naruybi radim brzo, kvalitetno i povoqno, tel. 065/035-990. Prodajem ku}u u ul. Jug Bogdana, u prizemqu ro{tiqnica, na spratu dvoeta`ni stan~i}, tel. 066/130-333. Prodajem ku}u na atraktivnoj lokaciji, ulaz u novu pijacu, tel. 065/562-426. Gradi{ka - Drageqi, prodajem imawe na 11 dunuma zemqe, struja, gradska voda, asfalt, tel. 065/569-294. Prodajem ku}u u Prije~anima 8,5h7,5 m P+S+P, u blizini {kole, gra|evinska dozvola i na placu 495 m2, cijena 65.000 KM, tel. 051/428-008; 065/351-000. Prodajem novu nezavr{enu ku}u 8h8 P+S sa 630 m2 zemqi{ta u Drago~aju, bli`e centru, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u 8h7 m, visoko potkrovqe, useqiva, prate}i objekti, 2.000 m2 zemqe + 5.000 m2 {ume, Poveqi~ - Srbac, tel. 066/132-751. Prodajem ku}u u ul. Stanka Kobre (`eqezni~ka stanica u Vrbawi), tel. 065/497846; 051/216-155. Prodajem ku}u u Kqu~u, papiri uredni, tel. 065/034-768. Prodajem ku}u, tel. 065/631-613. Prodajem ku}u na Paprikovcu, na 640 m2 placa, 10h9, prizemqe, sprat, potkrovqe nije izra|eno, tel. 065/448-763. Prodajem ku}u, dvori{nu zgradu, Paprikovac, J. Ra{kovi}a, 640 m2, tel. 065/421-795. Prodajem stariju ku}u prizemnicu 10h10 sa 965 m2 zemqi{ta u Rosuqama kod O[ "Milan Radman", tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u koja le`i na parceli na kojoj je predvi|ena izgradwa objekta Po+P+3 ul. Ranka [ipke 10, vrlo povoqno, tel. 051/307514, 065/180-753. Prodaje se ku}a sa oku}nicom 800 m2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908. Prodajem ku}u u Velikom Bla{ku 10h11 useqiva, voda, struja, tel. centralno grijawe, plac 1000 m2 papiri 1/1, tel. 051/501-573. Hitno prodajem ku}u u Drakuli}u kod {kole, tel. 065/369-000. Prodajem ku}u u Slatini, deset km od centra Bawaluke, tel. 066/369-864. Prodajem vilu sa {est soba, dvije kuhiwe, dva kupatila, pet balkona i gara`a, u Vrawici kod Trogira, 80 m do mora, tel. 051/307514; 065/180-753. Prodajem dvije mawe ku}e ili mijewam za mawi stan uz doplatu, tel. 065/212-329. Izdajem namje{tenu dvori{nu ku}u za dva studenta cijena 200 KM, tel. 065/828-437. Prodajem ku}u na sprat sa pomo}nim objektima i gara`om kod "Sirana", sa tri stana, cijena povoqna, tel. 065/973-958. Prodajem nedovr{enu ku}u u Kuqanima, na povr{ini od 1.580 m2, tel. 065/650-442. Prodajem mawu ku}u i deset dunuma zemqe na magistralnom putu Bawaluka - Prijedor, preko puta "Petog neplana" ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 066/626-734. Prodajem ku}u u Sanskom Mostu ili mijewam za stan u Bawaluci ili Gradi{ci, tel. 065/915-746; 065/919-363. Prodajem ku}u sa dva poslovna prostora po 50 m2, sa uhodanim poslom, na dobroj lokaciji, Bawaluka, Zelengorska 3, tel. 051/217-986. Prodajem useqivu ku}u kod "Kosmosa" v. p. (sa dva stana + gara`a), mo`e zamjena za stan, tel. 065/528-247. Prodajem ku}u na tri eta`e na 500 m2 placa (250 m od O[), 1/1, (trosoban stan + dvosoban stan + 60 m2 poslovnog prostora + gara`a sa kotlovnicom), cijena 125.000 KM, [argovac, tel. 065/935-191. Prodajem zemqu u Drugovi}ima ~etiri dunuma, tel. 051/318-170. Prodajem povoqno mawe imawe u selu Poto~ani uz magistralni put, ku}a, pomo}ni objekti, voda, struja, {uma, wive, telefon sve u jednom komadu ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 051/312-735, 065/315-310. Prodajem stariju ku}u sa oku}nicom 450 m2, papiri uredni, dozvoqena gradwa, ulica Moravska 86 iza "Vitaminke", tel. 00385/13890-139; 00385/91-881-7515. Prodajem ku}u u Obili}evu iznad "Alibabe", povoqno, tel. 066/855-579. Prodajem stan 56 m2, tre}i sprat, 1.700 KM/m2, ul. Banovi} Strahiwe, Obili}evo, tel. 065/935-191. Rami}i, prodajem ku}u, na sprat, na devet dunuma zemqe, do asfalta, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem kompletnu dupleks ku}u u Rosuqama, 250 m2, 45 m2 poslovnog prostora, na placu od 450 m2, sa dva posebna ulaza, tel. 065/988-590. Prodajem ku}u u Bawaluci, tel. 065/911-147. Prodajem ku}u 10 h 9 m, podrum, prizemqe, prvi sprat na placu od 574 m2 (centralno grijawe, po~. ul. Davida [trpca, cijena povoqna), tel. 065/524-505. Prodajem ku}u u Bawaluci, Koste Vojnovi}a 9h8 + gara`a + druga ku}a do plo~e, papiri uredni, 1/1, sve pla}eno, tel. 051/460-568; 065/858-332. Prodajem ku}u, prizemnica (dvoiposoban stan) + dvori{ni objekat (jednosoban stan) na placu 663 m2, ul 23. aprila, cijena povoqna, tel. 065/524-505. Prodajem ku}u sa dva ~etvorosobna stana i dvije gara`e, ul. Kozarska, tel. 065/398-182. Ku}a 180 m2, dva stana, dvije gara`e, P+S, na placu 500 m2 u Lazarevu kod "Intereksa", tel. 065/370-779. Prodajem ku}u prizemnicu sa pomo}nim objektima i 1270 m2 zemqi{ta u Kuqanima, cijena 65.000 KM, tel. 051/437-934; 065/763-941. Ku}a u Drago~aju sa 1.000 m2 zemqe, jeftno, tel. 065/544-103. Prodajem imawe u Aleksi}ima, povoqno, op{tina Lakta{i, tel. 065/607-043. Prodajem ku}u v. p. sa 2000 m2 u Kotor Varo{u-Tovladi} kod Omladinskog doma, cijena 45.000 KM, tel. 065/763-941. Prodajem useqivu ku}u sa visokim potkrovqem na placu 1.300 m2 u Ko~i}evu Gradi{ka, ogra|eno, voda, gra|. dozvola, dvori{na zgrada, cijena povoqna, tel. 065/417-581. Prodajem ku}u na parceli od 400 m2, Trive Amelice 17, Rosuqe, Bawaluka, tel. 051/318239. Prodajem ku}u spratnicu 11h7 sa tri stana, gara`a kod benzinske pumpe "[eva", glavna ulica, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u v. p. 12h8 dupleks sa 315 m2 zemqi{ta na Mejdanu kod nove crkve, ul.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

Krfska, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u sa dva ~etvorosobna stana i dvije gra`e, ulica Kozarska, tel. 065/387-182. ZAMJENA Mijewam ku}u spratnicu, sre|ena i useqiva, za jednosoban ili mawi dvosoban stan, uz va{u doplatu, tel. 066/347-480. IZDAVAWE Izdajem firmama ku}u u centru Bawaluke, ul. Vase Pelagi}a kod Rajfazen banke, potrebna adaptacija koja ulazi u kiriju, tel. 387 65/513-897. Izdajem namje{tenu ku}u na Star~evici za tri studenta cijena 300 KM, tel. 065/828-437. Izdajem dvosoban namje{ten stan u ku}i porodi~nim i zaposlenim osobama, ulica Moslova~ka, tel. 065/829-733. Izdajem ku}u u Glamo~anima, mo`e i prodaja, tel. 065/920-111. Izdajem namje{teno prizemqe ku}e, kod `ute pasarele, bez gazda, cijena po dogovoru, tel. 065/205-922. Izdajem hitno i povoqno prizemqe ku}e, ul. Rade Kondi}a, tel. 065/205-922. Izdajem dvori{nu zgradu 36 m2, komplet namje{tena, novija gradwa, dvije eta`e, naseqe Rosuqe, tel. 066/488-811.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem garsowere, novogradwa, odmah useqive, od 42, 43, 45 i 46 m2, bli`e centru, povoqno, tel. 387 65/562-426. Prodajem dvosoban stan, prva zona, ulica Srpska, tel. 051/215-829, zvati od 14 do 17 ~asova. Prodajem jednosoban stan, prvi sprat, 40 m2, kompletno opremqen, prije Venecije mosta, tel. 065/685-800. Prodajem garsoweru, 21 m2, prvi sprat u Dubici, strogi centar, mo`e i zamjena za Bawaluku, tel. 065/685-800. Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i preko puta {kole, 58 m2, drugi sprat, tel. 065/685-800. Prodajem namje{ten stan 72 m2 prvi sprat, ul. Majke Jugovi}a, i dva namje{tena stana po 57 m2 ul. Ilije Gara{ina. Tel. 065/685-800. Bawaluka, Borik, trosoban stan, 76 m2, osmi sprat, ul. Reqe Krilatice (blizu supermarketa), dobar raspored, centralno grijawe, tel. 387 65/885-111. Prodajem stan 56 m2, ul. Jovana Ra{kovi}a 10 u Bosanskom Brodu, tel. 387 66/327-633. Prodajem povoqno kompletno namje{ten dvosoban stan, novogradwa, ul. Kwaza Milo{a 11a, tel. 387 66/766-920. Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i, renoviran. Hitno, tel. 387 65/527-741. Bawaluka, prodajem tri jednosobna i jedan dvosoban stan u pripremi za izgradwu, tel. 387 66/327-633. Bawaluka - Borik trosoban stan 76 m2, 12. sprat, cijena 1350 KM/m fiksno, tel. 38765437336. Prodajem ili mijewam za Bawaluku dva dvosobna stana 40 kvadrata u Budvi, ostali uslovi po dogovoru, tel. 387 65/400-458. Prodajem nov stan 34 m2 ul. Stojana Novakovi}a 12, vlastito grijawe na plin, sanitarna voda na plin, klimatizovano, izolacija 10 cm, tel. 38765534684. Prodajem nov, useqiv dvosoban stan 42 m2 i trosoban 71 m2 u stambenom objektu u BuyakuLazarevu, Bawaluka, povoqno, tel. 387 65/809389. Prodajem trosoban stan 82 m2, u strogom centru Bawaluke po 1.900 KM, hitno, tel. 387 65/562-426. Prodajem trosoban stan 77 m2, u zgradi Pentagonka, prvi sprat, u centru Bawaluke, hitno, tel. 387 65/562-426. Prodajem komforan stan, 105 m2, klimatizovan, halogeno osvjetqewe, ameri~ki plakar od pet metara, cijena 1.700 KM/m2, ul. Gunduli}eva, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban stan 48 m2 bli`e centru ili mijewam za mawi, tel. 066/369-864. Prodajem dvosoban stan 57 m2, u Bara}ima kod Mrkowi} Grada, voda, struja, asfalt, tel. 051/586-618. Prodajem stan u Boriku - Bawaluka, 56 m2, prvi sprat, uredni papiri, 1.800 KM/m2, tel. 065/011-065. Prodajem jednosoban i dvosoban stan, tel. 065/497-846, 051/216-155. Prodajem ~etvorosoban stan u Aleji Svetog Save 93 m2, tel. 065/939-969.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka Tekst:

Telefon:

32 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE
Prodajem ve}i dvosoban stan 60 m2 u Mejdanu, tre}i sprat, lift, tel. 065/939969. Prodajem dva dvosobna stana i dva dvoiposobna na Star~evici, tel. 065/939969. Prodajem jednosoban stan, 45 m2, u Krfskoj, Obili}evo, tel. 065/939-969. Prodajem totalno sre|en stan na prvom spratu od 50 m2, Mejdan, tel. 065/939-969. Prodajem dvoiposoban stan u Lak ta{ima, "Laktingova" zgrada, tel. 065/785028. Prodajem totalno sre|en stan dvosoban u podno`ju Star~evice, Jug Bogdana, tel. 065/939-969. Prodajem dvosoban stan 58 m2, Stevana Bulaji}a 42, tre}i sprat, stan 14, Mejdan, Bawaluka, tel. 065/983-552; 436-212. Prodajem jednoiposoban stan 47,80 m2 na Bulevaru u Bawaluci, tel. 065/569-294. Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 61 m2, drugi sprat, saniran, povoqno, mogu} dogovor, u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545. Izdajem studentkiwi namje{ten stan sa centralnim grijawem, poseban ulaz, tel. 065/382-620. Prodajem stan, 65 m2, u Boriku, u Titaniku, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem nov dvosoban stan 34 m2 i 48 m2, prvi sprat, `ute zgrade -Petri}evac, tel. 065/524-505. Prodajem trosoban stan, 79 m2, drugi sprat, novogradwa, ul. Milana Stevilovi}a - po~etak Rosuqa, tel. 065/524-505. Prodajem trosoban stan 68 i 88 m2, novogradwa, tre}i sprat (kod Medicinske elektronike), cijena povoqna, tel. 065/524-505. Prodajem nov trosoban stan, tre}i sprat (centr. grijawe, lift), ul. Romanijska, cijena 1.890 KM/m2, tel. 065/524-505. Prodajem garsoweru i jednosoban stan na Lau{u kod "Sirana", tel. 065/697-806. Prodajem dvosoban namje{ten stan 57m2 u Umagu, povoqno uz dogovor, u cijenu mo`e i stan u Bawaluci, tel. 065/635-030. Prodajem povoqno i hitno stan, 31 m2 u Obili}evu, tel. 051/463-795, 065/167174. Prodajem stan 73 m2, Star~evica, tre}i sprat, cijena 1.500 KM/m2, ul. Jovana Jan~i}a, tel. 065/935-191. Prodajem dvosoban stan 63 m2, ul. Sime Miqu{a 8 na Star~evici, sun~ana strana, tel. 065/538-060. Prodajem dvosoban stan u Bawaluci, 50 m2, Milo{a Obili}a 52/5, cijena 90.000 KM, tel. 065/881-644. Prodajem dvosoban stan, 48 m2, prvi sprat, ul. Carice Milice 48, tel. 065/920897. Prodajem ~etvorosoban stan, 84 m2, prvi sprat, Lakta{i, centar, ul. Majke Jugovi}a - povoqno, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban stan 48 m2, Ko~i}ev vijenac, izgra|en 2003. godine, cijena 91.000 KM, drugi sprat, balkon okrenut prema Vrbasu, tel. 065/840-051. Prodajem dvosoban stan, 59 m2, prvi sprat, ul. Kraqa Alfonsa, centar, tel. 065/277-647. Prodajem stan na Lau{u kod pumpe, povoqno, 42 m2 potkrovqe, tel. 065/601-772. Prodajem trosoban stan u Boriku (92 m2) ili mijewam za mawi jednosoban ili dvosoban, tel. 065/262-917. Prodajem stan 74 m2 u centru Prwavora ili mijewam za mawi u Bawaluci, tel. 065/636-733. Prodajem jednosoban stan, 45 m2, prvi sprat, ul. Kosovke djevojke, (useqen, centralno grijawe, papiri 1/1) cijena 1550 KM/m2, tel. 065/524-505. Prodajem renoviran jednosoban stan od 39 m2 u Boriku, tel. 066/913-106. Prodajem u Boriku stan, 40 m2, na osmom spratu, renoviran, 66.500 KM, tel. 065/239-082. Prodajem novi dvoiposoban stan, 61 m2 na Lau{u, cijena povoqna, tel. 065/277647. KUPOVINA Kupujem dvosoban stan na prvom, drugom ili tre}em spratu, tel. 065/585-883. Kupujem mawi stan ili garsoweru u Bawaluci, mo`e i Slatina, u ra~un dajem "patrol yipa" i doplatu, tel. 387 65/513897. Kupujem stan u Prijedoru sa centralnim grijawem i cijenom do 42000 KM, tel. 052/237-360; 387 66/634-805. Kupujem garsoweru u Bawaluci, u ra~un dajem kamion kiper uz doplatu, tel. 065/625-929. Kupujem dvoiposoban ili mawi trosoban stan, tel. 066/129-551. Kupujem u Bawaluci jednosoban stan ili garsoweru, tel. 065/239-082. Kupujem garsoweru ili jednosoban stan u Bawaluci, tel. 065/785-526. ZAMJENA Mijewam trosoban stan od 80 m2 na Star~evici za mawi, tel. 051/437-016; 065/386-230. Mijewam stan 62 m2 drugi sprat u Mostaru za sli~an u Bawaluci, stan je na bo{wa~koj strani. Tel. 065/685-800. Mijewam jednosoban stan 40 m2, Kraqa Petra Drugog br. 43, crvene zgrade, Rosuqe, za isti na Star~evici, prednost S. Stepanovi}a i D. Maksimovi}, tel. 051/436-009. Mijewam trosoban stan od 80 m2 na Star~evici za mawi, tel. 051/437-016; 065/386-230. Mijewam trosoban stan u centru od 79 m2 za mawi uz nadoknadu u Bawaluci, tel. 051/463-419. Mijewam stan, 90 m2, na Star~evici, za stan od 40 m2 (mo`e i mawi) uz dogovor, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/541-888. Mijewam dvosoban stan, 61 m2, u Gradi{ci, za ku}u do 8 km u Bawaluci, tel. 065/689-814. Mijewam dvosoban stan 47 m2 u Br~kom za Bawaluku, tel. 065/889-959. Mijewam stan u Rosuqama (71 m 2) dvoiposoban za mawi do 40 m2 uz doplatu, tel. 051/309-814; 065/491-400. Mijewam trosoban stan, 87,80 m2 na Star~evici za dva mawa, tel. 051/437-043, 065/191-858. Mijewam dvosoban stan, 47 m2, u Br~kom, za Bawaluku, tel. 065/889-959. IZDAVAWE Izdajem dvosoban stan sa centralnim grijawem, Kozarska 35, Ko~i}ev vijenac (Hiseta), u blizini "Glasa Srpske", tel. 066/447-009. Iznajmqujem namje{ten stan 84 m2 poslovnim qudima, ul. N. Pa{i}a, tel. 065/685-800. Izdajem trosoban stan sa centralnim grijawem, tel. 065/841-595. Iznajmqujem potpuno namje{ten stan 40 m2, ulica M. Jugovi}a 44, zgrada u kojoj je "Centrum", tel. 387 65/079-083. Izdajem ekstra namje{ten trosoban stan u blizini studentskog kampusa, ulica Frana Supila. Cijena 600 maraka sa komunalijama osim struje, tel. 387 65/444-878. Izdajem ozbiqnim studentima ili poslovnim qudima vrhunski namje{ten stan, 55 m2, bli`e centru grada, tel. 387 65/808-098. Izdajem namje{ten, dvosoban stan (70 kvadrata) u centru grada, prvi sprat, tel. 387 66/773-843. Izdajem namje{tenu garsoweru (za jednu ili dvije osobe) u Bawaluci - Nova varo{, Srpskih pilota 13, tel. 314-762. Izdajem namje{ten dvosoban stan u ul. Skendera Kulenovi}a 103, tel. 065/870484. Izdajem jednosoban stan 45 m2 u zgradi, polunamje{ten, ul. Sr|e Zlopogle|e 53/4, tel. 065/288-605. Izdajem jednosoban stan, nova gradwa, ul. Dragana Bubi}a kod "Tempa", tel. 065/483-045. Izdajem mawi jednosoban stan 27 m2 v.p. ul. Starine Novaka sa balkonom i cijena 58.000 KM, tel. 065/794-304; 051/922-778. Izdajem prazan trosoban stan, cijena 200 KM, Marka Lipovca 130, Buyak 3, tel. 051/372-070. Iznajmqujem jednosoban stan u ku}i, poseban ulaz, centralno grijawe, 200 m od dvorane, u Lakta{ima, tel. 065/761125. Izdajem namje{tenu garsoweru u Novoj varo{i, tel. 051/347-371. Izdajem jednosoban namje{ten stan sa grijawem u Wego{evoj ulici, tel. 065/211-226; 066/477-532. Izdajem studentima namje{ten stan u centru Bawaluke, tel. 066/845-314. Izdajem u~enicima i studentima nove namje{tene stanove na Star~evici, tel. 065/939-969. Izdajem jednosoban namje{ten stan u zgradi, Centar 1, tel. 051/302-623. Izdajem nov namje{ten stan 42 m2, nove zgrade, kod Rebrova~ke crkve, lamela sedam, prvi sprat, cijena po dogovoru, tel. 050/278-409. Izdajem u prizemqu ku}e stan, dnevna soba, spava}a soba, ostava sa kupatilom, cijena 250 KM, ul. Alekse [anti}a 22, tel. 066/882-220. Izdajem namje{tene stanove studentima, nova zgrada ul. Save Quboje 34, Bawaluka, tel. 051/437-217; 065/939-969. Izdajem dvosoban stan sa centralnim grijawem, Kozarska 35, Ko~i}ev vijenac (Hiseta), u blizini "Glasa Srpske", tel. 066/447-009. Izdajem stan 72 m2, prizemqe ku}e, poseban ulaz, novogradwa, ul. Novaka Piva{evi}a 30 A, Rebrovac, tel. 065/075500. Izdajem namje{tenu garsoweru, centralno grijawe, novogradwa, ul. Maksima Gorkog 33A, tel. 066/202-676. Izdajem namje{ten jednosoban stan, poseban ulaz, ulica Ilije Gara{anina 117, tel. 051/308-447; 066/521-589. Izdajem garsoweru blizu grada, poseban ulaz, tel. 065/757-872. Izdajem dvosoban stan na Bulevaru Cara Du{ana, tel. 066/835-865. Izdajem trosoban stan, namje{ten, balkon, poseban ulaz na spratu, nedaleko od "Obija", tel. 051/385-502; 066/658-519. Izdajem dvosoban stan, namje{ten, poseban ulaz na spratu, blizina "Obija", tel. 051/385-502; 066/658-519. Izdajem namje{ten dvoiposoban stan na Lau{u, ul. Filipa Kqaji}a, tel. 065/497-846; 051/216-155. Izdajem dvosoban stan sa centralnim grijawem + ku}u bez centralnog, povoqno, tel. 065/081-496; 921-472. Izdajem stan, ulica Bo`idara Ayije 34, tel. 051/281-422. Izdajem opremqene garsowere zaposlenim osobama, parking, naseqe Ko~i}ev vijenac, poseban ulaz, tel. 066/803-406. Izdajem dvosoban stan u Bawaluci, naseqe Rosuqe, namje{ten, centralno grijawe, tel. 051/305-786. Izdajem stan 30 m2, Obili}evo, blizu fakulteta, zgrada, zvati poslije 17 ~asova, tel. 062/047-102. Izdajem stan 30 m2 u Obili}evu 158 m od fakulteta, tel. 063/377-485. Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru, tel. 065/305-254; 051/465-131. Izdajem jednosoban namje{ten stan sa grijawem u ul. Stepe Stepanovi}a, Ada, tel. 066/511-158. Izdajem namje{ten dvosoban stan u centru grada, ulica Solunska, tel. 065/768-766. Izdajem stan, ulica Bo`idara Ayije 34, tel. 051/281-422. Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Izdajem namje{ten jednosoban stan, tel. 065/375-853. Izdajem studentima dvosoban stan u centru Bawaluke, tel. 065/223-310. Izdajem jednosoban namje{ten stan sa grijawem u Wego{evoj ulici, tel. 065/211-226; 066/477-532. Izdajem jednosoban stan, namje{teno, ul. Jovice Savinovi}a 103 A Petri}evac, tel. 051/355-552. POTRA@WA Tra`im namje{ten stan do 50 m2 na du`e vrijeme, dobro pla}amo, tel. 065/601-772. Hitno poreban namje{ten trosoban stan u centru na du`i vremenski period, tel. 066/913-106; 065/785-526. Potrebna cimerka u dvosobnom stanu, u Novoj varo{i kod Bugarske {kole, povoqno, tel. 065/064-573. Tra`im jednosoban namje{ten stan za dvije studentkiwe na du`i vremenski period, prednost Obili}evo, Star~evica i Borik, tel. 065/069-862. Porodici potreban dvosoban stan ili ku}a, nenamje{ten, na du`i period, Obili}evo, tel. 066/476-495. parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435.

OGLASI

GARA@E
PRODAJA
Prodajem gara`u u suterenu stambene zgrade, ul. Simeuna |aka, vl. 1/1, tel. 065/512-822. Prodajem gara`u kod Ekonomske {kole u Bawaluci, zidana sa kanalom, 1/1, tel. 065/323-767. Prodajem zidanu gara`u sa kanalom 16 m2 u dvori{tu zgrade, Jevrejska 101-103, tel. 251-226. Prodajem ili izdajem gara`u kod MUP-a, tel. 065/497-846; 051/216-155. IZDAVAWE Izdajem zidanu gara`u, ul. Cara Lazara, iza apoteke "Zvijezda", tel. 065/635-030.

Izdaje se kancelarijski prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Izdajem poslovni prostor Bulevar Cara Du{ana, 18 m2, pogodno za kancelariju ili trgovinu, tel. 065/685-800. Izdajem poslovni prostor 21 m2, ul. Maksima Gorkog u Bawaluci, pogodan za kancelariju, parking, tel. 387 65/561-365. Izdajem halu u Lakta{ima, 2,5 km prema Srpcu, kompletna infrastruktura, ulaz {lepera u halu, {iroki prilaz, tel. 38765513897, 051/532-022. Izdajem poslovni prostor u Novoj varo{i, povr{ine 140 m2, pogodan za razne djelatnosti, tel. 065/527-849. Izdajem u Boriku, ul. Rade Vrawe{evi}, lokal od 10 m2 sa dozvolom, klimom, PTT, c. g., kablovska, parking, novo, cijena 200 KM na du`i period, tel. 065/525-436. Izdajem skladi{te od 1300 m2, povoqno, tel. 065/631-613. Izdajem poslovni prostor na Hisetama, tel. 065/028-363. Izdajem poslovni prostor u strogom centru, preko puta "Palasa", 150m2 na prvom spratu, {est kancelarija, tel. 065/520-410. Izdajem poslovni prostor na Lau{u, vi{enamjenski, 330 m2 sa velikim parkingom, tel. 051/303-498; 065/641-965. Izdajem poslovni prostor, 40-50 m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a, na po~etku, uz ulicu, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Izdajem poslovni prostor na prijedorskoj petqi pogodan za PVC stolariju ili keramiku, tel. 066/633-378. Izdajem poslovni prostor u strogom centru grada, preko puta zgrade "Ekvator", tel. 065/516-956, 065/601-698. Izdajem poslovni prostor 22 m2 za sve namjene upotrebna dozvola, Kara|or|eva 445, Bawaluka, tel. 282-106; 065/635-449. Izdajem povoqno poslovni prostor, 30 m2, u Lazarevu, tel. 051/371-527; 065/566527. Izdajem poslovni prostor 29 m2 u centru grada, ul. Zdravka ^elara 14, Bawaluka, tel. 065/472-386. Dajem u zakup poslovni prostor (kancelarije), koje se nalaze u strogom centru grada (obezbije|en parking i stra`arska slu`ba), tel. 066/906-645. Izdajem lokal od 71 m2, povoqno, tel. 065/631-613. Izdajem poslovni prostor 75 m2, opremqen, Bulevar cara Du{ana 17, tel. 066/402-333. Izdajem poslovni prostor, 45 m2, u centru grada, obezbije|en parking prostor, tel. 051/309-723; 065/981-655. Izdajem poslovni prostor u Bawaluci 5 m2, centar, tel. 065/485-250. Izdajem kancelarijski prostor u centru 55 m2 s video-nadzorom, tel. 065/522591. Izdajem lokal, poslovni prostor 50 m2, uhodan u poslu, na dobroj lokaciji, Bawaluka, Zelengorska 3, tel. 051/217986. Izdajem poslovni prostor pogodan za apoteku, ambulantu, predstavni{tvo, kancelarije sa namje{tajem, Du{ka Ko{~ice 22, Bawaluka, tel. 065/526-532. Izdajem kancelarijski poslovni prostor 20m2, prvi sprat u TC "Ekvator", tel. 065/799-432. Izdajem - prodajem poslovni prostor, TC "^ajavec-Zenit", tel. 065/515-384. POTRA@WA Tra`im u zakup ili kupovinu kafe bar, restoran, preko 50 kvadrata i parkingom, tel. 387 65/513-897.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem 800 m2 zemqe u Kuqanima, tel. 065/685-800. Prodajem ~etiri placa na Lau{u, tel. 065/685-800. Prodajem dva placa kod {kole u Motikama od 500 i 1.100 m2, tel. 065/618505 ili 00385 98/262-017. Prodajem parcelu zemqe od 1.755 m2, na putu za [u{ware, 1/1, pogodno za vi{e namjena, tel. 387 66/299-261; 051/464-179. Prodajem pet dunuma zemqe u [u{warima u blizini auto-otpada, tel. 066/248-269. Prodajem pet dunuma zemqe, 2,5 km od centra, povoqno, tel. 065/946-351. Prodajem vi{e placeva za izgradwu u Trnu, ul. Cara Du{ana br. 34, tel. 066/ 284-363. Prodajem 1.000 m2 zemqe, 1/1, monta`na vikendica, gara`a, zelena ograda, vo}e, komunalije, dozvoqena gradwa, plac se nalazi 400 m od bazena Lakta{i, tel. 051/251-226. Prodajem u Trnu uz autoput gra|evinsku parcelu 2.000 m2, tel. 065/785-526. Prodajem kod "Roguqi}" pumpe plac 2.000 m2, tel. 065/239-082. Prodajem plac 796 m2, 1/1 vlasni{tvo, dozvoqena gradwa, Glamo~ani, tel. 065/805-815. KUPOVINA Kupujem plac 300 m2 od prijedorske petqe do Rami}a, uz glavni put, mo`e zamjena za Vla{i}, tel. 063/118-210.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem za dva ili tri studenta sobu sa dnevnim boravkom, kuhiwom i kupatilom, poseban ulaz, cijena povoqna, lokacija, nedaleko od studentskog centra i kampusa, tel. 387 66/628-221. Izdajem krevet u dvokrevetnoj sobi studentkiwi poseban ulaz sa kuhiwom i kupatilom centralno grijawe centar grada, tel. 387 65/585-524. Izdajem samcima sobu sa le`ajem, mini kuhiwom, mokrim ~vorom WC, PTT, c.g, kablovska, klima, zajedni~ko kupatilo, sve novo, u Boriku, ul. Rade Vrawe{evi}, tel. 065/525-436. Izdajem studentkiwama dvokrevetnu sobu, nalazi se pored Vrbasa kod Gradskog mosta, tel. 065/544-189. Izdajem mu{karcu sobu, poseban ulaz, centralno grijawe, kupatilo, Obili}evo, Bawaluka, tel. 066/617-682; 051/462-986. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu u blizini fakulteta (poseban ulaz), tel. 065/327-867. Izdajem jednokrevetnu sobu za mu{karca, soba je sa grijawem, ima kablovska, tel. 065/740-176; 051/300-458. Izdaje se namje{tena soba sa kupatilom, Obili}evo, tel. 065/848-829. Izdajem namje{tenu jednokrevetnu sobu, poseban ulaz, centr.grijawe, povoqno, tel. 065/404-217. Izdajem studentima dvokrevetnu sobu u Boriku, tel. 065/549-870; 065/ 655-437. Izdaje se komforna soba u centru za jednog studenta prve ili druge godine, tel. 065/645-149. Iznajmqujem `enskoj osobi sobu sa parnim grijawem i upotrebom kuhiwe i kupatila, tel. 065/681-336. Izdajem dvokrevetnu sobu u Boriku, upotreba kuhiwe, kupatila, kablovska TV, tel. 065/670-587. Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama u centru grada, tel. 065/561-328. Izdaje se namje{tena soba, tel. 065/ 513-795.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem poslovni prostor (Zanatski centar Star~evica), 30 m2, dva izloga, tel. 065/685-800. Prodajem poslovni prostor 25 m2 novi zanatski centar u Prijedoru. Tel. 065/685-800. Prodajem poslovno-stambeni objekat P+1+m od 250 m2 u ul. Stepe Stepanovi}a 206, tel. 065/707-190. Prodajem vi{enamjenski objekat veli~ine 13,5h8,5 m2 na placu od 1.000 m2 ili mijewam za mawi stan, Milosavci kod Lakta{a, tel. 065/522-151. Prodajem kafi} u centru Lakta{a, 33 m2, mo`e i izdavawe na du`i period, tel. 065/517-190. KUPOVINA Kupujem poslovni prostor oko 50 m2 u gradu, tel. 066/913-106. IZDAVAWE Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora, Bawaluka: centar, {est

OGLASI
Izdajem namje{tenu sobu sa kupatilom, poseban ulaz, tel. 354-543. Izdajem povoqno dvokrevetnu sobu, tel. 065/196-340. Izdajem jednokrevetnu sobu mu{karcu i dvokrevetnu djevojkama u blizini Gimnazije, poseban ulaz, centralno grijawe, tel. 065/228-840; 051/211-892. Izdajem jednokrevetnu sobu, kupatilo + kuhiwa, poseban ulaz, 150 KM, Koste Jari}a 6, Bawaluka, tel. 066/664-573. Izdajem studentu sobu u centru, ul. Srpska, tel. 051/215-531. Izdajem sobu sa dva le`aja, centralnim grijawem i upotrebom kuhiwe dvjema u~enicama, tel. 051/437-794; 065/773-403. Izdajem namje{tenu sobu, sa zasebnom strujom, tel. 051/372-040. Izdajem jednokrevetnu sobu sa kupatilom i centralnim grijawem kod fakulteta, studentski centar, tel. 065/ 620-477. Izdajem namje{tenu sobu, naseqe Obili}evo, tel. 065/742-677. POTRA@WA Tra`im cimera u dvokrevetnoj sobi, Obili}evo, tel. 051/466-646, 065/006-068. vre}a (natron vre}e) 10, 25, 50 kg, cijena po dogovoru, tel. 066/788-508, 051/ 755-202. Prodajem liniju za toalet papir 3.000 m, mogu}a zamjena za auto, tel. 065/560150. Prodajem dva tokarska dijamant no`a, tel. 065/650-509. Prodajem mje{alice za sto~nu hranu 300 i 500 kilograma, tel. 065/515-085, 051/815-541. Prodajem ma{inu za ma{insko nabacivawe glet mase, cijena 2.000 KM, tel. 065/034-768. Prodajem ma{inu za obradu drveta za izradu svih vrsta `qebova, brodski pod, lamperija i ostalo, cijena 2000 KM, tel. 065/034-768. Prodajem ma{inu za bu{ewe rupa u betonu, cijena 700 KM, tel. 065/564-479. Prodajem trofazni el. motor sa prirubnicom 75 k2, 2.900 obrtaja, tel. 065/391-383. Prodajem polovne, ispravne industrijske {iva}e ma{ine, rupi~arku i mini fiksirku, tel. 065/518-125. Prodajem nove privredne i poqoprivredne ma{ine, mrvilice, {rotilice, cirkulare, hoblarice, ma{ine za mqevewe svih vrsta vo}a i povr}a, i druge alatke za doma}instvo, tel. 051/532-426. istrovan za sedam osoba. Cijena 0,50 pfeniga po kilometru, tel. 387 65/582485. Vodoinstalater nudi usluge. Dajem garanciju na obavqeni posao., tel. 387 65/546-390 i 051/211-763. Prodajem poslovne prostore u ^elincu od 27 do 100 m 2 . Postoji mogu}nost spajawa vi{e prostora u jedan ve}i. Nova gradwa, tel. 051/551332; 387 65/332-828. ^asovi - [kola harmonike, klavijatura, klavira, teorije muzike. Po izboru narodne-zabavne pjesme, kola, instrumentali. Cijena 60 KM mjese~no (deset ~asova), tel. 387 66/468-828. VKV moler, brzo, kvalitetno i povoqno, radi komplet ure|ewe stanova i pos. prostora, gletovawe, kre~ewe, lakirawe stolarije, tel. 051/482-249; 065/032-930. Dajem instrukcije iz hemije u~e nicima osnovnih {kola, tel. 051/253480; 065/742-534. Popravqam okvire nao~ara svih vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318-227. Iskusni ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro, vodoinstalacija, moleraj i ostalo vrlo kvalitetno i profesionalno, tel. 065/980-038. Ozbiqna `ena ~uvala bi dijete ili stariju `enu, tel. 065/736-530. Profesor daje instrukcije iz matematike i fizike, tel. 065/384-495. Izra|ujemo sve vrste balonskih dekoracija za ro|endane, proslave, prijeme, promocije. Dostava na Va{u adresu za podru~je grada! Balloons Deco, tel. 066/226-706. Dajem instrukcije iz matematike, tel. 065/561-087. Selidbe i prevoz kamionom furgon 3,5 sa rampom u zemqi i inostranstvu sa radnicima ili po dogovoru, odgovorno i povoqno, tel. 063/541-688; 065/198-933. Profesor matematike daje ~asove u~enicima osnovnih i sredwih {kola, tel. 051/217-260; 065/837-295. Radimo stru~no orezivawe vo}a i vinove loze - Udru`ewe vinogradara i vinara RS, prof. Marko, tel. 065/279600. Ozbiqna `ena ~istila bi stubi{ta ili poslovne prostorije na podru~ju Lakta{a ili Bawaluke, tel. 066/446916. Nastavnica matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196. Prodajem i popravqam sve vrste PVC i AL stolarije, tel. 065/304-422. Autoprevoznik vr{i usluge prevoza robe kombi vozilom, tel. 065/034-768. Elektri~ar-ugradwa, zemjena automatskih osigura~a, interfona, grija~a, rasvjete, indikatora itd. Dolazak besplatan, Bawaluka, tel. 065/566-141. Elektri~ar - vr{i zamjenu dotrajale elektroopreme, popravqa stare i ugra|uje nove elektroinstalacije, tel. 065/418-878. Dr`im instrukcije iz svih predmeta za u~enike od prvog do petog razreda, tel. 065/461-666. Potrebna {najderica za rad u prodavnici zavjesa u centru grada, tel. 065/561-770; 065/686-440. Pravim sve od `eqeza, ograde, nadstre{nice, stala`e, natkrivam balkone, gara`na vrata, za{titne re{etke itd., tel. 065/600-993. Izvodim sve vrste masa`a i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degenerativnih stawa, tel. 066/268-938. Radim nove i popravke starih vodoinstalacija, tel. 065/561-474. Dimwa~ar ~isti dimwake i pe}i za centralna grijawa, tel. 065/670-639. Vodoinstalater i kerami~ar rade sve poslove u struci, dugogodi{we iskustvo, garancija, tel. 065/304-476,272647. Stru~an ku}ni majstor, vodo i elektro radovi, popravke, ot~epqewe odvoda i moleraj, tel. 065/882-511; 438-116. Vr{imo selidbe i prevoz kamionom, tel. 065/317-040; 051/313-116.

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 33
divx formatu na deset diskova 30,00 KM. Zvati u periodu od 20 do 22 ~asa svakim danom, tel. 065/780-547. Prodajem fiskalnu kasu "altera" GPRS terminalom, LCD displej, 600 KM, tel. 065/824-048. Prodajem cirkulacionu pumpu sever Subotica 75/55 W, nova neugra|ena, tel. 065/971-583. Prodaju se na Rebrova~kom grobqu, u starom dijelu, dvije parcele za porodi~nu grobnicu, tel. 387 65/930-931. Prodajem laser za epilaciju, "palomar neo luks", ameri~ki, profesionalni, ima 60.000 bliceva, tel. 387 65/186-503. Prodajem izuzetno lijep cvijet "drvo `ivota" 160h110 cm, tel. 387 65/224-522 i 051/436-217. Otkupqujem ve{-ma{ine i elek tri~ne {porete, tel. 387 65/322-769. Prodajem dje~ija kolica, vrti}, hodaqku "~iko", tel. 065/614-706. Prodajem harmoniku dugmetaru dvije klavirske i mawu prikolicu, tel. 065/478-256. Povoqno prodajem postakqene al. panele sa vratima, visine 2,25, {irine od 1,4 do 2,2 m, tel. 051/354-352; 065/813108. Prodajem porodi~nu grobnicu, {esticu, u novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/673-364. Prodajem mu{ku frizersku stolicu, masivna, tek presvu~ena ko`om, tel. 065/525-436. Prodajem malu fiskalnu kasu sa terminalnom, radila godinu, tel. 065/546658. Prodajem 70 vestern filmova, 30 KM (odli~an kvalitet), tel. 065/498-429. Prodajem dva para polovnih skija, tel. 065/669-730. Prodajem doma}u rakiju {qivu u Bawaluci, donosim na probu, tel. 066/829-204. Prodajem radio "melodija" star 50 godina, ispravan, tel. 065/197-142. Prodajem betonsku grobnicu za 4 sanduka na grobqu u Drakuli}u, tel. 051/380-798. Prodajem nov bide i bateriju kupqeno u "Art deku", cijena 140 KM, tel. 051/215-639. Prodajem betonsku grobnicu na Perduvovom grobqu, tel. 065/633-378. Prodajem fiskalnu kasu "altera", dvije rashladne vitrine, kafe-aparat sa mlinom, ambala`u za pivo i kiselu vodu, tel. 065/429-104. Prodajem u Rebrova~kom grobqu, stari dio, dva placa, tel. 065/205-922. Prodajem brako prikolicu 100 KM, tel. 066/226-226. Povoqno prodajem harmoniku "akord" od 96 basova, klavirka, povoqno, tel. 051/427-297. Prodajem aparat koki~ar na plin, za pravqewe kukuruznih kokica, sa pomo}nim tezgicama na aparatu za sjemenke i grickalice, tel. 065/276-398. Prodajem kuhiwski sto sa stolicama, krevet sa du{ekom i ladicama za posteqinu, veliki ro{tiq na ugaq i vuneni tepih, tel. 065/215-522. Prodajem pi{toq "bereta", kal. 7,65 mm i 40 komada metaka za wega, tel. 051/371-614. Prodajem ~istu rakiju {qivovicu, dvadeset gradi, po cijeni od osam KM, dozvoqena degustacija, tel. 051/315-890; 065/530-861. Prodajem {est filmova po `eqi, ~etiri KM + gratis filmovi (serija, crtani filmovi, dokumentarci, sport), {aqem pouze}em, tel. 065/498429. Prodajem pe} za centralno grijawe "Podvis nova sigma" Kwa`evac, sa bojlerom, 48,5 KW, radila jednu sezonu, tel. 053/332-443. Prodajem povoqno mehani~ku pisa}u ma{inu marke "olimpija", elektri~nu pisa}u ma{inu "olimpija Monika" 2MD portabl novu i "Brother Ah" polovnu, tel. 065/417-581. Prodajem betonske stubove raznih du`ina do tri m za ograde, vo}wake, tel. 051/429-003; 065/640-070. Prodajem povoqno dobro o~uvan pi{toq "bereta", kalibar 7,65 mm, tel. 051/217-381. Prodajem termoakumulacionu pe} "trojka", zvati popodne, tel. 051/438-251; 065/174-145. Prodajem grobnicu betonsku sa dva, tri i ~etiri mjesta, i nedovr{ene u pravoslavnom grobqu Borik, Bawaluka, tel. 066/494-024. Prodajem rakiju {qivu 150 l 1 l, 9KM, tel. 065/197-142. Prodajem vibro sto za proizvodwu betonske galanterije i stubova, tel. 051/429-003; 065/640-070. Prodajem porodi~nu grobnicu sa {est mjesta u Perduvovom grobqu, tel. 251-226. Prodajem pi{toq C.Z. 7,65 nov, cijena povoqna, u obzir dolaze lica sa dozvolom, tel. 065/034-768. Izdajem ozvu~ewe za `urke, ro|endane, proslave, poja~alo, zvu~nici, lajt{ou, laptop sa muzikom, cijena 50 KM, tel. 065/971-550. KUPOVINA Kupujem pe} za su{ewe vo}a, tel. 051/380-798. IZDAVAWE Izdajem pikado sa `etowerom na podru~ju Bawaluke i okoline, tel. 066/469-299.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Prodajem doma}e ze~eve, cijena povoqna, tel. 387 65/668-978 i 051/381-851. Prodajem {tenad torwaka sa rodovnikom, ekstra kvalitet, tel. 065/537-440.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem kamion “mercedes 12-17”, hladwa~a, tel 065/318-540. Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa poklopcem, tel. 065/971-583 i 065/410-485. Prodajem “ford eskort” karavan, 1.6 kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., registrovan do decembra 2011. godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i air beg, tel. 065/528-238. Prodajem "ford eskort" karavan 1.8 D registrovan do 28.6.2011. g.p. 96 u dobrom stawu, povoqno, tel. 065/573-551. Prodajem "ford mondeo" g.p. 2004, uredno servisiran, cijena po dogovoru, registrovan do kraja godine, tel. 065/807-140. Prodajem "polo" sa ~etvoro vrata 2002. god. i mla|e krovne nosa~e i lavqu kanyu, tel. 065/525-436. Prodajem "kadet suzu" dizel 1987. tip top registrovan do kraja 11.11., tel. 066-944700. Prodajem "golf 1 D" 83. metalik zdrav, istekla registracija, tel. 066/944-700. Prodajem "mercedes" 123-240, godina proizvodwe 1983. motor odli~an, reg. istekla, potrebni mawi radovi na karoseriji, cijena 1.450 KM, tel. 065/691-884. Prodajem "audi A'6 2,5" TDI 2002. godina snaga 114 KW, boja - siva metalik, cijena 18.400 KM, tel. 065/667-743. Prodajem "kadet" karavan, bijeli, registrovan, povoqno, tel. 065/620-327. Prodajem "polo" 1.0 benzin, 2001 g.p., 120.000 km pre{ao, registrovan do oktobra 2011, u odli~nom stawu, cijena 7.000 KM, tel. 065/403-491. Prodajem ~etiri gume sa felgama "micubi{i" 215-65-15 i dvije gume 215-6516C, tel. 065/391-383. Prodajem "pe`o" skuter 49 kubika, nov, povoqno, tel. 065/656-534, 065/588-296. Prodajem "reno senik", godi{te 2000. 1.6 16V, alu. felge, digitalna klima, ABS, sevo, CD i radio, dobro o~uvan, cijena po dogovoru, tel. 065/761-738. Prodajem "pasat 3", 1.9 TD, 55 KW, karavan, trula vi{wa, g. p. '93, registrovan do 28.12.2011, cijena 6.500 KM, tel. 065/606793. Prodajem "VW kombi LT 28", 1999. g. 2,5 SDI, u odli~nom stawu, boja bijela, tel. 066/512-934. KUPOVINA Kupujem neregistrovana i neispravna vozila do 300 KM, tel. 065/636-004. DIJELOVI I OPREMA Kupujem "euro" kuku za pasata, tel. 065/920-11. Prodajem ~etiri gume 195-65-16 i 26560-18, tel. 065/931-383. Prodajem vrata, haubu, branik, blatobran i letvu volana, servo, "golf 3", tel. 065/931-383. Prodajem dvije gume 255, 60-R18 i dvije gume 215-65-65R16 C, tel. 065/931-383. Prodajem zimske gume za terence 255/60/17, 235/60/18, 215/70/16, 265/70/16, 265/65/17, Bawaluka, tel. 065/513-795. Prodajem motor, dijelove limarije i mehanike za "ford eskort" 1,6 dizel, '86. g. p., registracija istekla, tel. 065/894-570. Prodajem vu~nu kuku za traktor IMT 560 hitno i povoqno, tel. 065/668-730.

ZAPO[QAVAWE
Voza~ profesionalac tra`i posao B, C, D, E kategorije sa iskustvom, tel. 065/331-002. Djevojka 21 godinu sa zavr{enom sredwom frizerskom {kolom tra`i praksu u frizerskom salonu, tel. 063/086-002. Potrebna {najderica u prodavnici zavjesa u centru grada, tel. 065/561-770. Piceriji "Maccelo", ul. Bana Milosavqevi}a 28, potreban jedan kuvar sa radnim iskustvom. Poznavawe italijanske i internacionalne kuhiwe, tel. 065/510035 10112 M. Elektroin`ewer - ma{inski tehni~ar, o~ajno tra`i posao, poznavawe rada na ra~unaru i engleski jezik, tel. 065/360-146. Potreban konobar u kafi}u na Bulevaru, tel. 066/996-082. @ena, 40 godina, zavr{ena ugostiteqska {kola, radno iskustvo od 20 godina, tra`i posao u ugostiteqstvu, tel. 066/968-343. Radio bih kao ru~ni kova~ sa poznavawem kaqewa, uz mogu}nost da podu~im mlade, tel. 058/417-339. Ozbiqan ~ovjek, NK radnik, tra`i posao, mo`e i ~uvar, tel. 065/646-354. Ekonomski tehni~ar tra`i posao u kancelariji ili butiku, poznaje rad na ra~unaru i engleski jezik, tel. 065/276-398. Potreban zubni tehni~ar sa iskustvom, tel. 051/460-146; 065/514-510. Profesionalni vatrogasac tra`i posao obezbje|ewa, tel. 065/331-002. Potrebna elektrofirma za popravku instalacija u stubi{tu eta`nih vlasnika, tel. 065/919-895. Ako imate SSS i vi{e, `elite dobru zaradu i napredak u karijeri uz {kolovawe, li~nu nezavisnost, nazovite, tel. 066/247-277. Potreban trener za rad u fitnesu, tel. 065/531-588. Potrebna tri saradnika za dodatni posao, oblast osigurawa, minimum SSS, tel. 065/932-539.

POQOPRIVREDA
PRODAJA
Prodajem crpnu pumpu za navodwavawe "tomos", nova, nekori{}ena, povoqno, tel. 065/669-730. Prodajem metalnu cisternu 3.500 l, tel. 065/920-111. Prodajem traktor "rakovica 65", '91. godi{te, i sija~icu za kukuruz, "oltova", ~etvororedna, tel. 065/368-563. Prodajem sadnice vi{awa, cijena tri KM kom, tel. 065/653-525. Prodajem balirano sijeno u Kozarskoj Dubici, povoqno, tel. 052/419-028; 052/443-060. Prodajem kuku za traktor IMT 560 dowi, povoqno, tel. 065/669-730. Prodajem motokultivator IMT 506 S sa frezom u odli~nom stawu, tel. 065/527-767. Prodajem tonu (1.000 kg) kvalitetnog sijena, cijena 150 KM, tel. 051/460-008. Prodajem kvalitetne sadnice - sortu vinove loze, tel. 065/920-111. Prodajem nekompletan mjewa~ sa felgama i ru~kama za frezu IMT -14 KS, tegove za traktor "Tomo Vinkovi}", tel. 051/368-251.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem kori{}ena ulazna hrastova vrata, 126h205 cm ({tafla {tok), ulazna {perovana 78h204 cm ({tafla {tok) vrlo povoqno, tel. 065/876-828.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA
Prodajem neispravnu ve{-ma{inu "beko" (kvar {tampana veza), kao nova, tel. 051/315-535 i 066/223-563. Prodajem ve{-ma{inu "gorewe", polovna, ali ispravna i sa~uvana, povoqno, tel. 066/691-141. Prodajem polovan fri`ider, cijena 60 KM, tel. 065/642-438. Prodajem povoqno ma{inu za ve{ "gorewe" ispravna, tel. 066/238-698. Prodajem veoma povoqno elektri~ni {poret, kombinovan struja-plin, tel. 065/411-568. Prodajem elektri~ni {poret, kombinacija struja-plin, tel. 065/437-310.

TURIZAM
PRODAJA
Prodajem hotel, tel. 065/631-613. IZDAVAWE Sobe za no}ewe i dnevni odmor u Bawaluci, povoqne cijene, tel. 051/305650; 065/934-310. PONUDA Turisti~ka agencija "Hilandar" organizuje pokloni~ko putovawe na Svetu goru i Hilandar od 20.6.2011. godine sa desetodnevnim boravkom u Paraliji. Uplate u ratama, tel. 051/ 465- 210; 065/ 644 -500.

USLUGE
OSTALO
Povoqno kucam diplomske, seminarske i magistarske radove, tel. 065/615-028. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara. Rad na podru~ju Bawaluke, Kozarske Dubice, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 387 65/952-183. Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila, povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Obavqam prevoz putnika i druge usluge automobilom yip, 2006. god. reg-

LI^NI KONTAKTI
Mu{karac 45 godina, usamqen, tra`i poznanstvo sa ozbiqnom `enskom osobom starijom od 50 godina za ozbiqnu vezu, tel. 387 66/164-647. Francuski penzioner, 60 godina, upoznao bi jednu `enu, slobodnu, bez problema, lijepu, iskrenu, za lijepe trenutke `ivota, mogu}e za ~itav `ivot, samo do 55 godina, tel. 065/245-613; 9867 G.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem trosjed, u odli~nom stawu, cijena povoqna, tel. 065/697-037. Prodajem lova~ki karabin CZ 7 x 64 i lova~ki karabin 16, tel. 066 11 77 11. Prodajem stare epizode nau~no-popularne serije Opstanak - 140 epizoda i

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem ma{inu za izradu papirnih

34 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE
Navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog Dana 7.3.2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti voqenog supruga, oca i brata Tu`no sje}awe na voqenog brata Tu`no sje}awe na voqenu baku

VUKANA SAVANOVI]A
U subotu, 5.3.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegov grob na grobqu Brankovac u Bistrici. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. Na{a qubav te nije mogla spasiti, suze te ne mogu vratiti, kroz uspomene i sje}awe na tebe `ivje}e{ vje~no u na{im srcima. O`alo{}ena porodica 10147 A-8 M Dana 9.3.2011. godine navr{ava se punih sedam godina od smrti na{eg voqenog sina, oca, supruga i brata

LADISLAVA - LACU JUNGI]A

BEBU
S qubavqu }u te pamtiti, s po{tovawem spomiwati i nikad zaboraviti. Tvoja Qiqa, Dado i Dorian 10142 A-2 M

OSTOJE (Mirka) VUJI^I]A
Pomen }e se davati u subotu, 5.3.2011. godine, u 11 ~asova na Novom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: supruga Slavojka, sinovi Predrag i Aleksandar, sestra Stojanka Ivan~evi} sa porodicom 10113 A-8 M Dana 4.3.2011. godine navr{ava se tu`na godina od prerane smrti na{e drage k}erke i sestre

Kad srce i du{a bole, vrijeme nije lijek, ve} ogromna patwa. Sestra Vinka 10126 A-2 G

Dana 6.3.2011. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti moje voqene majke

RADOSLAVKE - BEBE DOJ^INOVI]
U subotu, 5.3.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Majko, svaki dan mi je tu`niji i bolniji bez tebe. Dok `ivim ja `ivje}e{ i ti. Tvoja jedinica Dragica i zet Dule 10142 A-6 M Tu`no sje}awe na voqenu baku Tu`no sje}awe na dragu nanu

AIDE A[I]
Ostavila si tragove koji se ne bri{u, sje}awa koja ne blijede, dobrotu i qubav koja se pamti. Postoji{ u svakoj na{oj pri~i, uspomenama i sje}awima `ivje}e{ dok i mi `ivimo. Mama Esma i brat Adis 10160 A-6 G Sje}awe

BOGDANA BRANKOVI]A
9.3.2004 - 9.3.2011. U nedjequ, 6.3.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u. S ponosom te pomiwemo, s qubavqu nosimo u srcu, ali s velikom tugom `ivimo bez tebe. Majka Rosa, otac Du{an, sinovi \or|e i Ogwen, supruga Nada, brat Milan, sestre Milena, Du{anka i Jelena sa porodicama 10136 A-8 G Dana 6.3.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog

AIDA A[I]

BEBU
Sje}awa naviru i bole... Svaki dan bez tebe je prazniji i tu`niji. Mnogo nam nedostaje{, bakice mila. Tvoje Biqa i Manuela 10142 A-3 M

JAWU JORGI]
Tvoji: unuk Bojan, unuka Tamara i snaha Jasna 10162 +10163A-3 G

Godina pro|e, a bol je sve ve}a. Tvoj tetak Jasmin, tetka Behija i sestri~ina Ajla i Admir 10160 A-6 G Sje}awe

Dana 7.3.2011. godine navr{ava se tu`na godina od smrti moje majke

ILIJE LUKA^A
U subotu, 5.3.2011. godine, u 11.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, na grobqu "Sveti Pantelija" u Boriku, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Dragica, k}erka Tamara i sin Zoran sa porodicama 10157 A-8 G [estog marta navr{ava se {est mjeseci od smrti dragog

AIDA A[I]
Ne postoji utjeha ni zaborav, samo beskrajna praznina. Tuga za tobom nije u rije~ima ve} u srcu. Tvoja tetka Admira i sestri~ina Zilha 10160 A-6 G Sje}awe

JAWE JORGI]

U subotu, 5.3.2011. godine u 11 ~asova odr`a}e se parastos u crkvi Hrista Spasiteqa, a u 11.30 ~asova na grobqu "Sveti Pantelija". K}erka Seka Savi} 10162 A-6 G Dana 3.3.2011. godine navr{ila se tu`na godina od smrti na{eg dragog Dana 5.3.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage

AIDA A[I]

Po dobroti te pamtimo po dobroti pomiwemo i u srcima vje~no nosimo. Tvoja tetka Bahra sa djecom 10160 A-6 G

SAVE REGOJE
Dana 5. marta u 12 ~asova posjeti}emo wegov grob, zaliti suzama i okititi cvije}em. Hvala ti dragi Savo za sve lijepo u `ivotu. Tvoji: supruga Bosa, k}eri Jelena i Manuela, unuk Aleksa i zet Dragan A 8 09/11 GKD Dana 5.3.2011. godine navr{ava se pet tu`nih godina otkad nije sa nama na{ dragi i voqeni suprug, otac i djed Tu`no sje}awe na dragog brata

Dana 5.3.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog

NEDEQKA PEJI]A
U nedjequ, 6.3.2011. godine, posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}eni: supruga Danica, sinovi Gojko i Stevo i k}erka Borka sa porodicama 10158 A-4 G Dana 5.3.2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti dragog

RATKE BODIRO@A
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u Bawaluci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 10159 A-4 G Tu`no sje}awe na dragog oca, punca i djeda

VIDA BODRO@E
Toga dana u 12.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, na grobqu Slatina, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 10152 A-6 G Tu`no sje}awe na dragog brata Tu`no sje}awe na dragog brata

RADOVAN DOMAZET
Toga dana posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, zapaliti svije}e i polo`iti cvije}e. O`alo{}ena porodica 10128 A-3 G

STANOJU STJEPANOVI]A
Sestra Ru`a sa porodicom 10138 A-1 G

SLOBODANA (Mane) GAJI]A STANOJU STJEPANOVI]A
Sestra Mileva sa porodicom 10138 A-1 G

SLOBODANA
K}erka Jadranka, zet Dragoslav i unuka Dijana 10134 A-2 G

STANOJU STJEPANOVI]A
Sestra Milena sa porodicom 10138 A-1 G

Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na ^eni}a grobqu Lau{. O`alo{}ena supruga Milica 10134 A-3 G

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 35 Dana 5.3.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana otkako nije sa nama na{ dragi suprug i otac

STRAHIWA JANKOVI]
Navr{ava se ~etrdeset najte`ih i najtu`nijih dana. Porodica, rodbina i prijateqi }e se okupiti na Strahiwinom grobu u subotu, 5.3.2011. godine u 11 ~asova. Poslije pomena bi}e poslu`en ru~ak u restoranu "Orhideja" kod Zelenog mosta. O`alo{}ena porodica 19173 B-2 G
Dana 9.3.2011. godine navr{ava se tu`na godina od kada nije sa nama na{ voqeni suprug, otac i deda

RADOSLAV (Todora) ^OKORILO
iz Bile}e Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u Bile}i, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, kumove i prijateqe da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 10183 B-2 G
Dana 5.3.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage

Dana 5.3.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog

SPASE MEDI]
U subotu, 5.3.2011. godine, posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu u Martin Brodu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Du{anka, k}erke Danijela i Dijana, zet Todor, unu~i}i Dejan, Ivana i Aleksa 10127 A-8 G Dana 8.3.2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, dede i pradede

MOMIRA - DUKE JANKOVI]A
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Nada, sin Boban, k}erka Sla|ana, bra}a Slobodan i Milorad, sestre Lepa, Rada i Dragica, snaha @eqka, bratanci Stefan i Aleksandar i sestri} Marko. 19167 A-8 G Povodom sedam dana od smrti na{eg dragog

NENE SAVANOVI]
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Tri{i}a grobqu u Lakta{ima, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 10181 A-8 G Dana 5.3.2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

JANKA BOROJEVI]A
U subotu, 5.3.2011. godine, u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, kumove, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Tvoji najmiliji: supruga Zorka i k}erke Nada i Dana sa porodicama 10128 A-8 G Dana 9.3.2011. godine navr{ava se pet tu`nih godina od smrti na{e drage

MOM^ILA POPARI]A
Velikom privredniku, po{tenom i humanom ~ovjeku pozdrav od Rade Kecmana i Gorane Kecman. 10180 A-8 G Dana 14.3.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage

SLAVOQUBA - PAJE CRNATKA
U subotu, 5.3.2011. godine, posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u u 11 ~asova i dati ~etrdesetodnevni pomen, te pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 19171 A-8 G Dana 5.3.2011. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog Sje}awe na dragog svaka, pa{u i tetka

JELKE ]ETKOVI]
U subotu, 5.3.2011. godine u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Perduvovom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}eni: suprug Qubo, sin Vitomir, snaha Anana, unu~ad Sowa, Nikola i Marko 19169 A-8 G Tu`no sje}awe na dragu nanu Tu`no sje}awe na dragog brata

BORKE BLAGOJEVI]
U subotu, 5.3.2011. godine u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na porodi~nom grobqu u Rekavicama, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: suprug Drago, sin Mladen, k}erke Mla|enka i Dijana sa porodicama 10185 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog oca Posqedwi pozdrav dragom

STANKA ^ELEBI]A
Toga dana u 11.30 ~asova na grobqu [qivice posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Sokole, samo oni koji te vole znaju kako je `ivjeti bez tebe. Neda, Boki i Boban 10161 A-4 G Posqedwi pozdrav dragom

SLAVOQUBA - PAJU CRNATKA
S qubavqu i po{tovawem Marica, Doj~in, @eqana i Boris 19172 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom

ILIJI VI[EKRUNI JAWU
Nikada te ne}u zaboraviti. Unuk Bojan 10190 A-1 G

SLAVKA TOPI]A
Sestra Zora sa porodicom 10177 A-1 G

MIRKA TOPI]A
K}erka Zora sa porodicom 10177 A-1 G

ILIJI
od porodice Bjelajac. 10178 A-1 G

ILIJI
od brata Bore sa porodicom. 10178 A-1 G

od porodice Zelenika. 10184 A-3 G

36 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE

Dana, 5.3.2011. godine navr{avaju se ~etiri godine otkako nije sa nama na{

Dana 7.3.2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog supruga i oca

MILINKO KNE@EVI]

MOMIRA (Stevana) [ARENCA
U subotu, 5.3.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Miqevi}i, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Ovom prilikom izra`avamo istinsku zahvalnost svima koji su svojim prisustvom saosje}ali u na{em bolu. O`alo{}eni: supruga Mira, sinovi Igor i Aleksandar

U subotu, 5.3.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu "Sveti Pantelija" u Boriku. Wegovi najmiliji: supruga Marija, sin Zdenko, k}erka @eqka, snaha Dragana, unuke Marija i Lana

10151 B-5 G
Tu`no sje}awe na dragog brata Posqedwi pozdrav bratu i ujaku

013494 B-5 E
Dana, 4.3.2011. godine navr{ava se 15 tu`nih godina od smrti na{eg dragog supruga, oca i djeda

MILINKA KNE@EVI]A
Sestra Mirjana 10151 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav

MOMIRU (Stevana) [ARENCU
Sestra Kosovka sa porodicom 013494 A-8 E Posqedwi pozdrav Tu`no sje}awe na voqenog djeda

FADILA S. SMAJLAGI]A
Tvoji najmiliji: supruga Danka, k}erka Jasminka, unuci Sawin i Jasmin 10093 A-8 G Tu`no sje}awe na voqenog oca Tu`no sje}awe na voqenog supruga

ILIJI VI[EKRUNI
od porodice Granula Mi{e, Mire i Bo`ane. 10164 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

ILIJI VI[EKRUNI
od ujaka Luke, ujne Nevenke, brata Dule i snahe Ratke sa djecom. A1-014856-J Posqedwi pozdrav dragom bratu

ILIJI VI[EKRUNI
od ujne Nade, bra}e Mi}e, Pege, snahe Sne`ane i djece. A1-014856-J Tu`no sje}awe na dragog

FADILA SMAJLAGI]A
Tvoji unuci Sawin i Jasmin 10093 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog brata

FADILA SMAJLAGI]A
K}erka Jasminka 10093 A-1 G

FADILA SMAJLAGI]A
Vje~no o`alo{}ena supruga Danka 10093 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj kumi

ILIJI VI[EKRUNI
od sestre Du{anke i zeta Du{ana sa porodicom. 10148 A-2 G

ILIJI VI[EKRUNI
od sestre Zore sa porodicom. 10148 A-2 G

NOVAKA MACANOVI]A
5.3.1990 - 5.3.2011. U nedjequ, 6.3.2011. godine, posjeti}emo wegov grob. Supruga Desa sa porodicom 10130 A-2 G

MLADENA BARI[I]A
@ivot je trenutak, a sje}awe vje~no. Brat Nikola sa porodicom 10150 A-2 G

DRAGUTIN (Save) BURSA]
4.3.1981 - 4.3.2011. S tugom i qubavqu Wegovi najmiliji 10087 A-2 G

ANICI
od An|elke, Rade i Branke sa porodicom. 10188 A-2 G

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 37
Dana 12.3.2011. godine navr{ava 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog supruga, tate i dede Dana 5.3.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage Dana 8.3.2011. godine navr{ava se tu`nih {est mjeseci od smrti na{e drage

BO@E (Du{ana) RA^I]A
U subotu, 5.3.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na porodi~nom grobqu u Rekavicama, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 10179 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog supruga Tu`no sje}awe na dragog tatu

PERSE POPOVI]
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu Jaruge u Piskavici, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: sinovi Dragoqub, Slobodan i Jovo, k}erke Radmila, Mira i Slobodanka, zetovi i unu~ad 10166 A-8 G Dana 13.3.2011. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage Tu`no sje}awe na voqenog sina i brata

DRAGOMILE JA]IMOVI]
U subotu, 5. marta 2011. godine, u 11.30 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu "Sveti Pantelija" u Bawaluci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica Ja}imovi} 014857 A-8 R Tu`no sje}awe na dragu suprugu Tu`no sje}awe na dragu majku

MARIJE SARAYI] BO@U
Supruga Ru`a 10179 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog tatu Sin Aco 10179 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog tatu i dedu

BO@U

U subotu, 5.3.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}eni: suprug Zoran, sin Vojislav i snaha Maja 19168 A-3 G Dana 5.3.2011. godine navr{ava se godina dana od prerane smrti brata

SLAVI[U MACANOVI]A
Svaki dan tvoj lik pred o~ima, bol i tuga u srcima, An|ele na{. Tvoji: mama Ru`ica, sestra Sla|ana, zet i sestri} 10182 A-3 G Posqedwi pozdrav dragom ocu, puncu, djedu i pradjedu

DRAGOMILU
Suprug Jani}ije 014857 A-1 R Tu`no sje}awe na dragu majku i svekrvu

DRAGOMILU
K}erka Biqana 014857 A-1 R Tu`no sje}awe na dragu baku

DRAGOMILU
Sin Gagarin i snaha Borka 014857 A-1 R

DRAGOMILU
Milan, Severin, Jana i \ina 014857 A-1 R Tu`no sje}awe na dragu

BO@U
K}erka Bogdanka 10179 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog tatu i dedu

BO@U
K}erka Milijana, zet Mi{o, unu~ad Goran i Gorana 10179 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog tatu i dedu

Tu`no sje}awe na dragu sestru

mr RADOVANA (Sime) SIMI]A
Ponosna sam {to sam te imala, i po~ivaj u miru, moj voqeni brate. Tvoja sestra A{kraba Radisavka sa porodicom 013506 A-3 E Tu`no sje}awe na dragog tatu i dedu

VIDU [EKARI
1931 - 2011. K}erka Vesna sa porodicom 013507 A-3 E Tu`no sje}awe na dragog tatu i dedu

DRAGOMILU
Brat Predrag i Milka 014857 A-1 R Tu`no sje}awe na dragog

DRAGOMILU
@eqko Todorovi} 014857 A-1 R Tu`no sje}awe na dragu ujnu

BO@U
K}erka Stoja, zet Ra{o, unu~ad Dejan, Zoran, Bojana i Biqana i praunuka Katarina 10179 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog tatu i dedu

BO@U
K}erka Dra`enka, zet Vlado i unuka Ivana 10179 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog tatu i dedu

BO@U
K}erka Biqana, zet Zoran, unu~ad Swe`ana i Milica 10179 A-2 G Dana 10.3.2011. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{e

BO@U
K}erka @ivana, zet Nikola, unu~ad Marko i Aleksa 10179 A-2 G U subotu, dana 5.3.2011. godine, navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog

MLA\U
Pa{o Darko Pejakovi} sa porodicom 10197 A-1 G

DRAGOMILU
Marina, Jelena i Marija Baji} 014858 A-1 R

Dana 5.3.2011. godine navr{ava se tu`nih 40 dana od smrti na{e drage

BO@U
K}erka Swe`ana, zet Mladen, unu~ad Maja i Joco 10179 A-2 G

BO@U
K}erka Qiqana, zet Bo{ko, unu~ad Milan i Branko 10179 A-2 G

JELENE TRAMO[QIKA
U subotu, 5.3.2011. godine, posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Tvoji: sinovi, k}erka, snahe, zet, unu~ad i praunu~ad 10153 A-3 G

MLADENA BARI[I]A
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Pavlova~a u Drago~aju, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Bosiqka, k}erka Ana i sin Vladimir 10195 A-5 G

Dana 9.3.2011. godine navr{ava se deset tu`nih godina od kada nije sa nama na{ voqeni suprug i otac

VITE (Riste) KEKI]
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Ovom prilikom pozivamo rodbinu, kom{ije i prijateqe da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 218 A-8 Q

PETAR VUJAKOVI]
U subotu, 5.3.2011. godine, u 11 ~asova na Rebrova~kom grobqu odr`a}e se parastos. Zahvalna supruga \ur|ica, k}erke Nata{a i Biqana sa porodicama 19170 A-6 G

38 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE

Dana 6.3.2011. godine navr{ava se tu`na godina od smrti

RADMILE (ro|. Kerkez) TODOROVI]
U subotu, 5.3.2011. godine u 10.30 ~asova odr`a}e se godi{wi parastos u kapeli na grobqu "Sveti Pantelija" u Bawaluci. Porodica 10189 B-7 G
Dana 10.3.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog supruga i oca Tu`no sje}awe na dragog oca Dana 5.3.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog

MILOSAVA

MILOSAVA KUDRE
U subotu, 5.3.2011. godine u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u Bawaluci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Milena, sinovi Miroslav i Mladen sa porodicama 10187 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog supruga Tu`no sje}awe na dragog strica

S nama si u svakom trenutku u svakoj pri~i, uspomeni, suzi i osmijehu, po dobroti i po{tewu }emo te pamtiti i u srcima ~uvati, s qubavqu spomiwati. S tugom i po{tovawem, sin Mladen, snaha Biqana, unu~ad Maja i Vladan 10187 A-6 G Dana 6.3.2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

LUKE BOGDANOVI]A
Toga dana u 11.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Joki}i, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 10191 A-8 G Dana 5.3.2011. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

AN\ELKE BAJI]
MILOSAVA
Vrijeme ide, a tuga i praznina ostaju. S tugom i po{tovawem supruga Milena 10187 A-2 G

MILOSAVA
Osta}e{ vje~no u na{im srcima. S tugom i po{tovawem sinovac Milenko i snaha Stana sa porodicom 10187 A-2 G

^etrdesetodnevni pomen obavi}emo u subotu, 5.3.2011. godine, u 12 ~asova. O`alo{}ena porodica 10196 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog priku Tu`no sje}awe na voqenu suprugu

STANOJE - BUCE STJEPANOVI]A
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, na ^eni}a grobqu - Lau{, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Vida, k}erka Vitomirka, sinovi Vitomir i Davor i unuk Gordan 10192 A-8 G

Tu`no sje}awe na dragog oca

MILOSAVA

MILOSAVA
S tugom i po{tovawem, Prija Swe`ana sa djecom 10187 A-1 G

S tugom koju vrijeme ne lije~i, s qubavqu koju smrt ne prekida, ~uvamo uspomenu na tebe. Tako nam nedostaje{. S tugom i po{tovawem sin Miroslav, snaha Joka, unuke Tawa i Vawa 10187 A-6 G

AN\ELKU BAJI]
Jovan Baji} 10196 A-2 G

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 39 Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je u ~etvrtak, 3.3.2011. godine, u 62. godini `ivota, preminuo na{ dragi
Tu`nim srcem javqamo svoj rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 2.3.2011. godine, u 75. godini `ivota, preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav dragom dedi

PETRU
od unuke Natalije. 10203 A-1 G Sje}awe

SLOBODAN (Ostoje) ULETILOVI]
Sahrana }e se obaviti u petak, 4.3.2011. godine, na grobqu Sjenice. Povorka kre}e ispred Rebrova~ke crkve u 12 ~asova gdje }e se obaviti opijelo. O`alo{}eni: supruga Mirjana, k}erke Jelena i Irena, zetovi Dra{ko i Darko, bra}a Nikola i Petar, unuci Nik{a, Aleksandar i Aleksa te ostala rodbina i prijateqi 10204 B-2 G
Posqedwi pozdrav dragom suprugu Posqedwi pozdrav dragom ocu i dedi Posqedwi pozdrav dragom ocu i dedi

PETAR (Ilije) STEFAWUK
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 4.3.2011. godine u 15 ~asova na grobqu "Sveti Marko". O`alo{}eni: supruga Roza, sin Aleksandar, unuka Natalija, brat Josip, sestre Stefanija i Evgenija i ostala rodbina i prijateqi 10202 A-8 G Dana 10.3.2011. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

ZORKA MALETI]
2008 - 2011. Sin Dragan sa porodicom 10201 A-1 G Sje}awe

SLOBODANU
od supruge Mirjane. 10204 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

SLOBODANU
od k}erke Jelene, zeta Dra{ka i unuka Nik{e i Aleksandra. 10204 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

SLOBODANU
od k}erke Irene, zeta Darka i unuka Alekse. 10204 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom stricu

PERE TE[ANOVI]A
U subotu, 5.3.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu u Bla{ku kod stare crkve, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: majka Desanka, brat ^edo, supruga Ru`ica, k}erke Maja i Mirela, sestra Dragica, zet Mirko i unuka Sowa sa porodicama 10199 A-8 G Dana 4.3.2011. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e drage majke

ZORKA MALETI]
Vrijeme ne donosi zaborav. Suprug Radovan i k}erka Dragana 10201 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom

JAGODE KEKI] SLOBODANU
od brata Pere, snahe Goge, Sla|e i Cece. 10204 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom stricu

SLOBODANU
od brata Nikole i snahe Slobodanke. 10204 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

SLOBODANU
od Slave, Danijele, Sare i Sa{e. 10204 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom

Osje}aj da si me|u nama i da nas gleda{, ~uva{, pazi{ i bodri{ nikad ne}e nestati, ostavila si neizbrisive tragove i sje}awa koja ne blijede. Qubav i dobrotu, koju si nam nesebi~no davala vje~no }emo pamtiti. Tvoje k}erke Swe`ana i Biqana sa porodicama 10187 A-6 G

ILIJI VI[EKRUNI
od tetke Du{anke sa sinovima i unu~adima. 10193 A-1 G

SLOBODANU
od Biqe i Zorana. 10204 A-2 G

SLOBODANU
od prijateqa Jelke i Milana Plavqanin. 10204 A-2 G

SLOBODANU
od Kate i Ivice Bijeli} sa porodicom. 10204 A-2 G

40 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE

Sport
FOTO: ARHIVA

Nisam protiv toga da igra~ slu{a muziku, svako ima svoj na~in da se koncentri{e, ali mislim da nije dobro da u autobusu, na putu ka stadionu, tre{ti nekakva muzika. Robert Prosine~ki, trener Crvene zvezde

Partizan {ampion
Hokeja{i Partizana osvojili su {ampionsku titulu u regionalnoj Slohokej ligi, po{to su sa ubjedqivih 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) savladali Olimpiju u beogradskoj dvorani "Pionir" i tako trijumfovali u finalnoj seriji sa 3-1 u pobjedama.

Goran Deli}

Al Ahli tu`i Rajevca
Srpski fudbalski stru~wak Milovan Rajevac mogao bi da se suo~i sa ozbiqnim problemima zbog odlaska iz saudijskog Al Ahlija. Klub koji je Rajevca anga`ovao jesenas sada zahtijeva obe{te}ewe od dva miliona dolara zbog Rajev~evog odlaska u Katar.

Za titulu 30. aprila
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

Poznat termin sqede}eg me~a profi-boksera Gorana Deli}a

U dvorani u Lakta{ima Deli} }e u me~u predvi|enom da traje 12 rundi poku{ati da se domogne titule internacionalnog prvaka svijeta u WBA verziji u kruzer kategoriji
ksa [turma i Rusa Ruslana ^agajeva, a jedan od apsolutnih {ampiona WBA Rus Nikolaj Valujev bi}e promotor mog 25. me~a. Dogovoren je i do la zak Sti pe Drvi {a iz Hrvatske, Slovenca Dejana Zaveca, a podr{ku }e mi pru`iti ko{arka{i Igokee, ruko me ta {i i fu dba le ri bawalu~kog Borca, kik-boks {ampion Dra`enko Nini} i mnogi drugi. U uvodnim borbama nastupi}e kik-bokseri De nis Mar ja no vi} iz Bawaluke i Milo{ Goli} iz Pala, te perjanice Slavije Darko Ku~uk i Predrag Kova~evi} - naglasio je Deli}. - Planirano je da to bude na Tjenti{tu, a uz mene bi trebalo da budu treneri Vlado Mi li je vi} i Ma rin ko Torbica. Postoji mogu}nost da potom jedan dio priprema odradim u qubqanskom Kampu "Sa ni", ko ji je je dan od najboqih na prostoru biv{e Jugoslavije. U idu}ih nekoliko dana trebalo bi da saznam i ime pro ti vni ka, a onda }emo po~eti i sa pregledawem snimaka wegovih prethodnih me~eva - dodao je Deli}. U zabavnom dijelu programa nastupi}e bawalu~ka pje va ~i ca Je le na [u ka lo, koja je i do sada bila prisutna na Deli}evim me~evima. Planirano je da manifestacija po~ne u 20 ~asova, a Gora nov me~ za ti tu lu oko 21.30.

Prelazni rokovi za ko{arka{ku Ligu 6, za prvaka BiH u mu{koj konkurenciji, i Ligu 4, za prvaka BiH u `enskoj konkurenciji, po~iwu 21. i zavr{avaju 25. marta u 11 ~asova.

Srpskom igra~u Milanu Jovanovi}u nije pomogao ni dolazak Kenija Dalgli{a u Liverpul da dobije zna~ajniju minuta`u. On je na posqedwih deset me~eva samo dva puta dobijao {ansu i mogu}e je da ipak odlu~i da ode u junu u [tutgart, koji poku{ava da zapo~ne pregovore sa srpskim napada~em.

Foto dana

BAWALUKA - Aktuelni svjetski prvak u kruzer kategoriji u verziji Univerzalne bo kser ske or ga ni za ci je (UBO), interkontinentalni prvak pla ne te u ver zi ji Svjetskog bokserskog savjeta (WBF) i evropski {ampion u verziji Internacionalne bokserske federacije (IBF) Goran Deli}, 30. aprila }e biti na novom ispitu. Te ve~eri on }e se u dvorani u Lakta{ima boriti za ti tu lu in ter na ci onal nog prva ka svi je ta u ver zi ji Svjetske bokserske federacije (WBA). - Predvi|eno je da ovaj me~ traje 12 rundi. Rije~ je o ver zi ji u ko joj do mi ni ra ju imena poput Nijemca Feli-

NIKOLAJ Valujev promotor me~a
Sre di nom ovog mje se ca ne ka da{wi ~lan Sla vi je odlazi na dvonedjeqne pripreme.

POVREDA
U posqedwem me~u odr`anom u Zadru Goran Deli} je pobijedio na poene Ma|ara Petera Hejge{a, ali je pri tom zaradio frakturu zigomati~ne kosti. - Operacija koja je obavqena po povratku iz Hrvatske u potpunosti je uspjela i ve} sam po~eo da treniram - naglasio je Deli}.

Dolazim sa prstenom u Srbiju
Za is ta sam po ~as tvo van i sre }an {to sam ~lan jedne od najboqih ekipa u NBA ligi, Bostona. Kompletan trejd je bio veliki {ok za mene i ovo je prvi put u karijeri da mi se tako ne{to doga|a, ali sam veoma zadovoqan {to sam sa ovim timom. Jo{ ni sam pri ~ao sa tre ne rom Do kom Riversom o tome kakva }e moja uloga biti kada se svi povre|eni igra~i vrate u tim. Ali, ka kva god ona bu de bi la, od go va ra }e mi. Minuti igrawa me ne interesuju i zaista sam veoma sre}an {to sam do{ao u ovaj klub. Naravno, velika je ~ast biti u ekipi sa Ol star igra~ima. To je ne{to sjajno i ti igra~i mogu dosta da mi pomognu. U NBA ligi sam toliko godina, a sada mi igra~i kao {to su Rej Alen, Pol Pirs i Kevin Garnet poma`u da se prilagodim klubu. Prve impresije su sjajne i ba{ se radujem se {to }u igra ti sa ta kvim aso vi ma. Ov de su o~e ki vawa ve}a i druga~ija u odnosu na moj biv{i klub Oklahomu Tander i prvi put u karijeri sam se na{ao u ovakvoj situaciji. Ja se iskreno nadam da mo`emo da osvojimo titulu i da }u se u Srbiju vratiti sa {ampionskim prstenom. [to se ti~e reprezentacije Srbije, mislim da je ve li ka {te ta za na {u ko {ar ku {to je Duda oti{ao. Nadam se da }e promeniti odluku i ja sam optimist o tom pitawu. Bez wega smo sigurno mnogo slabiji, ne mogu da ka`em procentualno koliko, ali sigurno bi to bio veliki udarac na rezultate reprezentacije u budu}nosti. Wemu svakako ne pones ta je mo ti va. On je re kao i sam da bi `e leo da za vr{i taj olim pij ski ci klus i nadam se da nije izgubio tu `equ da pomogne reprezentaciji.

Nenad KRSTI], ko{arka{ Bostona
Ja se iskreno nadam da mo`emo da osvojimo titulu i da }u se u Srbiju vratiti sa {ampionskim prstenom.
U me~u izme|u Wu Orleansa i Wujorka vo|ena je `estoka borba za svaku loptu.

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 41

Milan Dozet, ko{arka{ Igokee, o utakmici sa "crno-bijelima"
FOTO: GLAS SRPSKE

Boston slavio protiv Feniksa

Dvorana
GLAS: Me~ igran u "Boriku" pred po~etak sezone posmatrao je veliki broj gledalaca. O~ekujete li i sada istu posjetu? DOZET: Siguran sam da }e dvorana u Lakta{ima biti ispuwena do posledweg mesta. Moramo da damo sve od sebe i da se na neki na~in odu`imo svim tim qudima koji }e do}i da nas gledaju, kao i svim onima koji redovno dolaze na na{e utakmice.

Krsti} briqira u novom klubu
WUJORK - Kapiten reprezentacije Srbije Nenad Krsti} sjajno se uklopio u ekipu Bostona i protiv Feniksa postigao 13 poena, dok je Seltikse poslije mjesec odsustva sa terena predvodio Kevin Garnet sa 28 poena i 11 skokova. Vladimir Radmanovi} je u trijumfu Golden Stejta nad Va{ingtonom igrao 15 minuta i ostvario u~inak od osam poena i {est skokova. San Antonio je prva ekipa u NBA ligi koja je stigla do 50. pobjede u sezoni. Do te "okrugle" cifre "mamuze" su do{le trijumfom nad najlo{ijim timom lige Klivlendom, koji sada ima katastrofalan skor od 11 pobjeda i 49 poraza. Rezultati: Atlanta - ^ikago 83:80, Klivlend - San Antonio 99:109, Va{ington - Golden Stejt 102:106, Boston - Feniks 115:103, Detroit Minesota 105:116, Wujork - Wu Orleans 107:88, Oklahoma - Indijana 113:89, Denver - [arlot 120:80, Sakramento - Portland 102:107, Los An|eles Klipers - Hjuston 106:103.

Predsjednik OKS o selektoru

Divac podr`ava Dudu
BEO GRAD - Pred sje dnik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Vlade Divac izjavio je da bi volio da Du{an Ivkovi} os ta ne se le ktor na ci onal ne ko {ar ka {ke reprezentacije. - Kao predsednik OKS ne bi tre ba lo da ko men ta ri {em promene u Ko{arka{kom savezu, ali su moje simpatije na strani Ivkovi}a - rekao je Divac. On je istakao da sve zavisi od novog rukovodstva ko{arka{ke organizacije. - Voleo bih da ostane Duda Ivkovi}, da biv{i bude i budu}i selektor. [to se ti~e mesta predsednika Ko{arka{kog saveza Srbije, qudi poput Dragana \ilasa su nam i te kako potrebni - zakqu~io je predsjednik OKS.

Milan Dozet (Igokea)

Nadamo se da utakmica sa Partizanom mo`e da donese preokret za nastavak sezone. U prvom me~u smo pokazali da se sa wima mo`emo nositi, rekao Dozet
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

Dvorana u Lakta{ima u nedjequ }e biti premalena da primi sve qubiteqe ko{arke koji }e poku{ati da se dokopaju karte i posmatraju duel 23. kola regionalne NLB li ge izme |u dva brat ska klu ba, Igo kee i Partizana. Bek Ale ksan drov ~a na Milan Dozet igrao je revijalni me~ u dvorani "Borik" pred po~etak ove sezone, a jedan je od boqih igra~a u redo vi ma aktu el nog osva ja ~a Kupa Republike Srpske. GLAS: Ima li euforije u timu pred me~ sa Beogra|anima? DOZET: Atmosfera pred dolazak Partizana mo`e se ose ti ti u gra du jer vi |am qude koji tra`e kartu da gledaju taj me~. U ekipi se oseti naboj koji izaziva dolazak

{ampiona Srbije. Me|utim, mi smo hladne glave i pripre ma mo se kao i za sva ki drugi me~ koji igramo u Regionalnoj ligi. GLAS: Kako se suprotstaviti timu koji je igrao u Top 16 fazi Evrolige?

UTAKMICA se igra u nedjequ
DOZET: Ne pretimo nikome, a pogotovo Partizanu, koji je igrama ove sezone i pla sma nom u Top 16 fa zu Evrolige pokazao svoju snagu. Sigurno je da je jedini na~in da im se suprotstavimo jakom i vrlo agresivnom odbranom, kao i da poka`emo ve}u `equ za pobedom. Smatram da ne}e biti nekog velikog takti~kog nadmudrivawa i da }emo iza}i sa otvorenim kartama. GLAS: Na koje igra~e treba obratiti posebnu pa`wu?

DOZET: Partizan je specifi~na ekipa i nije nalik drugima u NLB ligi. Ostali timovi imaju lidere na parketu i wima odbrana posve}uje vi{e pa`we, te ukoliko ih zaustavi skoro sigurno dobija utakmicu. Kod "crno-belih" to nije slu~aj. Oni imaju dosta kvalitetnih igra~a i u prvoj petorici i na klupi, pa se pa`wa mora obratiti na sve wih. Ali, opet moramo najvi{e da pazimo na Yejmsa Gista i Jana Veselog. GLAS: Mi sli te li da uta kmi ca sa Par ti za nom mo`e da bude prekretnica u nastavku sezone? DO ZET: Na da mo se da utakmica sa Partizanom mo`e da do ne se preo kret za nastavak sezone. U prvom me~u smo po ka za li da se sa wima mo`emo nositi. Svi su bili iznena|eni na{im izdawem i ukoliko ponovimo

takvu igru, mo`emo se nadati i pobediti. Obezbedili smo opstanak i sada je va`no da se dobro spremimo za Ligu 6 BiH, u kojoj ni{animo titulu. GLAS: Pro {li mje sec nije bio dobar za Va{u ekipu i upisali ste ~etiri poraza. [ta je bio razlog za to? DO ZET: Po sli je uspe {nog januara do{ao je niz poraza u februaru. Sve to se desilo jer nismo mogli da kompletiramo tim i da obavimo kvalitetan trening. Odsustvo jednog ko{arka{a na treningu uzrokuje odre|ene probleme, a nama su ponekad falila po trojica-~etvorica. Slede}i me~ je prvi koji }emo posle mesec odigrati u kompletnom sastavu i to je ono {to nas ra du je. Ovom utakmicom mo`emo da nagovestimo Igokeu kakva je bila u januaru.

PAO i daqe ne ra~una na centra

Mari} se oporavqa do aprila

Zavr{nica regionalne IWB lige

Aleks Mari}

FOTO: AGENCIJE

Beogra|anke ne idu na Fajnal-for
FOTO: AGENCIJE

smatrala da je poni`avaju}e da posle ovolikog ulo`enog truda putujemo bili gde. Ovaj stav je iskqu~ivo stav prema li gi, ni ka ko stav pre ma eventualnom doma}inu, [ibeniku, niti prema bilo kom klu bu u~e sni ku Ja dran ske lige - izjavio je generalni se kre tar klu ba Srbi slav Filipovi}.

DOMA]INSTVO dodijeqeno [ibeniku
BEOGRAD - @enski ko{ar ka {ki klub Par ti zan Galenika ne}e igrati Fajnal-for re gi onal ne IWB li ge ko ji je tre ba lo da se odr`i u Beo gra du 5. i 6. marta. Rukovodstvo lige promijenilo je odluku i doma}instvo zavr{nog turnira dodijelilo hrvatskom [ibeniku. - Doneli smo jednoglasnu odluku, ne samo da ne organizujemo F4, nego ni da ne putujemo u [ibenik na utakmi cu, s ob zi rom na to da ni je dna stav ka iz ugo vo ra nije ispo{tovana. Ve}ina je Trener @KK Partizan Marina Maqkovi} rekla je da bi prihvatawe takve odluke i odlazak u Hrvatsku na F4 bilo poni`ewe za wen klub. - U jeku priprema i treninga za tako va`an doga|aj dolazi do presedana. Nikad nisam ~ula da se tri dana

pred va`an doga|aj za ligu do la zi do pro me ne mes ta odr`avawa. Na{ stav je jasan, ja kao trener `elim da imam {to ve }i broj ja kih uta kmi ca, ali ni ka ko ne `e lim da moj klub, mo je igra~ice i ja budemo poni`a va ni, a to bi se upra vo desilo ako bismo oti{li u [ibenik - rekla je Maqkovi}eva. I os ta li srpski pred sta vni ci u re gi onal nom takmi~ewu (Vo`dovac, Vojvo di na i "Ra di voj Ko ra}") dali su punu podr{ku Partizanu i odluci da ne putuje na za vr{ni tur nir. Na Fajnal-for su se plasirale ekipe Gospi}a, [ibenika Yoli ja i Ceqa, dok }e umjes to Beo gra |an ki u~es tvovati Jedinstvo iz Bijelog Poqa.

ATINA - Oporavak Aleksa Mari}a ide o~ekivanim tokom, a prema posqedwim procjenama, centar Panatinaikosa bi trebalo na teren da se vrati u aprilu. Me|utim, ta vijest ne uliva nade "zelenima" o eventualnom poja~awu centarske linije u ~etvrtfinalu Evrolige (ako se plasi ra ju) jer ta fa za ta kmi ~ewa za vr{a va se 6. apri la. Australijski reprezentativac, kad god bio na terenu, mora}e da pazi jer je povreda lakta koju je zadobio u novembru, i obnovio u decembru, vrlo osjetqiva. Jedno je sigurno, igra~ }e se vratiti u formu za plej-of gr~kog prvenstva, a kako stvari stoje, do~eka}e u dresu i finale Kupa.

Nenad Krsti} dobio dru{tvo

Sa{a poja~ao Seltikse
BOS TON – Ale ksan dar Sa{a Pavlovi} je dogovorio prelazak u Boston, iako je postojala mogu}nost da pre|e u Dalas. Poslije utakmice u srijedu, prvi ope ra ti vac Sel ti ksa Deni Ejny potvrdio je da se klub dogovorio sa Pavlovi}em. Ejny je rekao da je Boston bio za in te re so van za Korija Bruera, ali da je Dalas ponudio vi{e novca. Ko{arka{ iz Bara je u ovoj sezoni odigrao deset utakmica za Maverikse, sa kojima je dva puta potpisivao desetodnevni ugovor i ~etiri za Wu Orleans Hornetse. Pavlovi} je u novembru napunio 27 godina, u NBA ligu stigao je 2003. iz podgori~ke Budu}nosti, a u najja~oj ligi svijeta do sada je branio boje Jute, Klivlenda, Minesote, Dalasa i Wu Orleansa.

42 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE
FOTO: ARHIVA

Pi{e: Slobodan PUHALO

Nova bruka
Umjesto da bar malo isprave silnu nepravdu i totalno ignorisawe jedne takve veli~ine kakva je \or|e Lavrni}, osvaja~ zlatne medaqe sa Olimpijskih igara u Minhenu 1972. godine, sportski radnici iz Doboja opet su se, malo je re}i, osramotili. Posthumno priznawe jednom od najboqih desnih bekova svijeta, nekada{wem rukometa{u Sloge i wenom treneru, koje mu je namijenio Sportski savez, nije uru~eno. Kada je pomenuto ime \or|a Lavrni}a, salom Centra za kulturu i obrazovawe, gdje je sve~anost odr`ana, odjeknuo je gromoglasan aplauz, poslije kojeg je uslijedila nevjerica. Na pozornicu, da primi priznawe, nije niko iza{ao, a organizatori su poku{ali i to vrlo nevje{to da iska`u svoje neprijatno iznena|ewe {to se to dogodilo uz uobi~ajenu opasku u takvim prilikama da }e ono biti naknadno uru~eno nekom od Lavrni}eve porodice. I nikom ni{ta. Ali, ovo nije bila uobi~ajena prilika, jer rije~ je o takvom sportskom velikanu kakvog Doboj nije imao i ko zna kada }e i ho}e li sli~nog uop{te vi{e imati. Vajni sportski radnici, to, izgleda, nisu prepoznali i za `ivota nenadma{nom \or|u nisu ukazali sva mogu}a priznawa, ve} su ih, {to je sigurno sigurno, prvo prigrabili sebi kako bi na taj na~in iza{li iz totalne anonimnosti. Sada su odlu~ili, na ne~iji nagovor ili da se opravdaju {to su bili gre{ni prema ovoj istinskoj sportskoj i qudskoj veli~ini, da mu dodijele posthumno priznawe. I mislili su da je time sve rije{eno. #Zaboravili# su samo na jednu sitnicu: za ovu sve~anost nisu uputili poziv wegovoj supruzi. Za wih je, o~igledno, bilo dovoqno to {to su se #sjetili# da dodijele priznawe. Prethodno su, tako|e, #zaboravili# da na prvenstvenoj utakmici izme|u Sloge i Krivaje i na vanrednoj sjednici Skup{tine RK Sloga minutom }utawa odaju po~ast svom najpoznatijem ~lanu. Zbog ovakvih ne~uvenih poteza oni se ne osje}aju krivim, a niko ih od odgovornih u op{tini nije bar malo #izru`io#. Zato i ovaj posqedwi incident nije slu~ajan. Obrukali su se ne samo vajni sportski radnici, ve} cijeli Doboj.

Marko Pani} (Borac m:tel)

Borac m:tel ve~eras igra me~ 15. kola Premijer lige BiH

Ekipa iz @ivinica nije nimalo naivna. Zato vjerujem da }e moji igra~i od prvog minuta zaigrati maksimalno anga`ovano, kako bi {to prije rije{ili dileme oko pobjednika, rekao Dragan Markovi}
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

Oprezno na Kowuh
gi iskori{}ena je radno. - @estoko smo trenirali, poku{ali da otklonimo sve nedostatke, uo~ene u prva dva kola drugog dijela prvenstva. Vjerujem da smo u tome uspjeli i da }e se to vidjeti ve~eras na parketu "Borika" - dodao je Markovi}. Toga smo svjesni i sigurno }e mo da ti sve od se be da igra ~i iz @i vi ni ca "Bo rik" napuste pognute glave. Za razliku od nekoliko ra ni jih su sre ta me~ sa Kowuhom ~eta iz "Gospodske ulice" do~ekuje kompletna. - Jedino }e nedostajati Aleksandar Me|edovi}, koji je ve} du `e vre me na van stroja poslije operacija. U ekipu se vra}a poslije pauze Goran Gari}, koji je sanirao po vre du, ali i gol man Ma rio Bla `e vi}. On ni je igrao prije 14 dana u Zavidovi}ima zbog bolova u le|ima - dodao je Pani}. Parovi 15. kola: danas: BAWALUKA: Borac m:tel Kowuh (18 ~asova), DOBOJ: Sloga - Bosna (V) (19), suTabela
1. Bosna (S) 3. Izvi|a~ 4. Grada~ac 5. Gora`de 6. Prijedor 7. Kowuh 8. Bosna (V) 9. Sloga 11. Krivaja 11 11 0 0 309:227 33 12 9 0 3 361:291 27 13 6 0 7 327:338 18 12 5 2 5 315:313 17 13 5 1 7 340:389 16 12 4 2 6 282:320 14 12 4 1 7 332:352 13 13 3 2 8 333:341 11 12 2 0 10 314:358 6 2. Borac m:tel 12 11 0 1 332:285 33

"Mira" na gostovawu

U Gora`de po bodove
PRIJEDOR - U okviru 14. kola Premijer lige BiH rukometa{ice "Mire" ve~eras u Gora`du od 19 ~asova igraju sa istoimenom ekipom. Prijedor~anke su trenutno druge, dok je wihov doma}in tek na devetoj poziciji i gr~evito se bori za opstanak u eliti. - Putujemo u Gora`de sa `eqom da na na{ konto dodamo jo{ tri boda. Imaju}i u vidu trenutno stawe na tabeli to nam ne bi trebalo da bude veliki problem. Imamo daleko kvalitetniji tim od na{eg rivala, a `elimo da zadr`imo prikqu~ak sa Bawalu~ankama dok je god to mogu}e - naglasio je trener "Mire" Milan Marinovi}. Parovi 14. kola: danas: MOSTAR: Zriwski - Jedinstvo (18.30 ~asova), KOZARSKA DUBICA: Kne`opoqka - Iliya (19), GORA@DE: Gora`de - "Mira" (19), sutra: MOSTAR: Lokomotiva - Qubu{ki (17), MOSTAR: "Katarina" - Borac (19 ~asova), slobodna je ekipa @ivinica. D. P.

BAWALU KA - Po sli je pauze od 14 dana pred rukometa{ima Borca m:tel ve~eras je novi ispit. Od 18 ~asova u Sportskoj dvorani "Borik" izabranici Dragana Markovi}a u me~ 15. kola Pre mi jer li ge BiH ugosti}e Kowuh, koji je trenutno na sedmoj poziciji. - Eki pa iz @i vi ni ca ni je ni ma lo nai vna. Za to vjerujem da }e moji igra~i od prvog mi nu ta zai gra ti maksimalno anga`ovano, kako bi {to prije rije{ili dileme oko pobjednika - naglasio je kormilar Bawalu~ana Dragan Markovi}. Pa uza u prven stvu zbog neparnog broja ekipa u Li-

ME^ SE IGRA u "Boriku" od 18 ~asova
Bek Bawalu~ana Marko Pa ni} vje ru je da po bje da wego vog klu ba u du elu sa Kowuhom ne bi smjela do}i u pitawe. - Sam po gled na ta be lu govori da je razlika u kvali te tu ve li ka, ali sve to treba opravdati na parketu.

10. Gra~anica 12 2 2 8 316:347 8

tra: GRA^ANICA: Gra~anica - Gora`de (18), ZAVIDO VI ]I: Kri va ja Pri je dor (19 ~a so va). QUBU[KI: Izvi|a~ - Bosna (S) odgo|eno zbog obaveza Sa raj li ja u Li gi {ampiona, slobodna je ekipa Grada~ca.

Rukometa{i dobojske Sloge u duelu sa Bosnom iz Visokog bez mnogo izbora

Pobjeda kao imperativ
DOBOJ - Sqede}i prvenstveni me~ {ampionata BiH, koji se igra ve~eras od 19 ~asova protiv viso~ke Bosne u Doboju, za rukometa{e Sloge je od velike va`nosti. Poslije poraza u Prijedoru pro{log vi ken da, iza bra ni ci Zorana Doki}a su opet dospjeli pri samo dno tabele i pobjeda protiv Bosne name}e se kao imperativ. - Nemamo izbora, jednosta vno, mo ra mo da osvo ji mo tri boda. To }e, naravno, biti te{ko, jer Bosna je solidan i uvijek neugodan rival, koji se ne predaje tako lako. Ipak, igramo u svojoj dvorani i ne smijemo da dozvolimo bilo kakvo neprijatno iznena|ewe - istakao je trener Sloge Zoran Doki}. Me |u tim, Do ki} je na one koji su u najte`oj situaciji. Naravno, povrede tako|e uzimaju danak.

Kne`opoqka igra sa Ilixom

Mo`emo do trijumfa
KO ZAR SKA DU BI CA Rukometa{ice Kne`opoqke ve~eras od 19 ~asova igraju va`nu utakmicu protiv ekipe Iliye u okviru 14. kola Premijer lige BiH. - Sigurno je da protiv ekipe Iliye idemo na pobjedu. To je ekipa sa kojom se mo`emo ravnopravno nosi ti, iako su trenutno na tre}oj poziciji. O~ekujem od svojih igra~ica da pru`e maksi mum i osvo je tri bo da. Mi slim da za ta ko ne {to imamo dovoqno snage i kvali te ta. Pro tiv Bor ca smo odigrale solidno prvo poluvri je me, ali sigur no je da
Tabela
1. Borac 12 2. "Mira" 12 3. Iliya 12 4. "Katarina"12 5. Jedinstvo 11 6. Qubu{ki 10 7. Zriwski 11 8. @ivinice 12 9. Gora`de 12 10. Kne`op. 12 11. Lokomot. 12 12 11 7 6 5 5 5 3 3 3 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 1 0 0 393:251 36 1 348:271 33 4 325:296 22 4 354:303 20 5 290:276 16 5 278:256 15 6 294:290 15 7 309:347 11 8 280:310 10 8 289:396 10 12 287:448 0

ZORANA Doki}a brinu grip i povrede
- Beqi} je poslije povrede koju je do`ivio u prvom kolu u Bawaluci napokon po~eo da trenira, ali wegov nastup nije siguran - ocjewuje Doki}. Uprkos svemu tome, Sloga }e se potruditi da ostvari izu ze tno zna ~aj nu po bje du. Dvije utakmice u pripremnom periodu su pokazale da Dobojlije mogu to i da ostvare. Na svom parketu su ostvarili ubjedqivu pobjedu, a u Visokom su pretrpjeli poraz sa mawom razlikom. Sl. P

Bernard Mandari} (Sloga)

FOTO: ARHIVA

eki pa mo `e i mo ra jo{ boqe. Sve igra~ice su zdrave i spremne da prika`u dobru igru pred do ma }om publikom - rekla je trener eki pe Kne `o poqke Mi ra Trkuqa. D. R.

mu ka ma, jer ni ka ko ni je u pri li ci da ra di sa svim igra ~i ma od ko jih se ne ki `ale na povrede, a neki na bolest. - Gripoznih je do sada tu i tamo bilo, a sada to uzima maha. Recimo, Pani} nije tre-

nirao gotovo cijelu sedmicu, po~eo je da radi, ali jo{ se osje}a prili~no lo{e, Kuzman je propustio dva treninga, uhvatio ga je virus, Risti} se `ali na povi{en krvni pritisak pa gotovo da i ne trenira - pomenuo je Doki}

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 43

Sastanak predstavnika Evropske ku}e fudbala Marsela Benta sa predstavnicima medija u BiH

UEFA uvodi protektorat
za u BiH je bankrot - rekao je Benc. On je do {ao u BiH na niz sastanaka sa klubovima i novinarima kako bi "ubijedio" javnost u BiH da se mora ukinuti tro~lano Predsjedni{ tvo. Me |u tim, na pi tawa novinara da li zna da izbori u FS FBiH nisu legalni on se opet kao papagaj vra}ao na staru tezu. - @e li mo sa mo da se usvoji Statut - istakao je Benc. Generalni sekretar FS BiH Jasmin Bakovi} po pitawu ultimatuma i pritiska UEFA i FIFA po kojima do 31. marta treba da bude usvojen "novi Statut" je rekao:

Ukoliko delegati FS BiH na Skup{tini zakazanoj za 29. mart izglasaju izmjene Statuta i ukine tro~lano predsjedni{tvo UEFA i FIFA }e uvesti prinudnu upravu takozvani Komitet za normalizaciju, rekao Marsel Benc
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

SARAJEVO - Fudbalski gledano u BiH 1. april ne}e biti dan {ale nego momenat ka da }e Evrop ska i Svjetska fudbalska federa ci ja uves ti san kci je i eli mi ni sa ti bar pri vre meno FS BiH iz svog ~lanstva. To je ju~e na sastanku u Sarajevu sa predstavnicima medija iz BiH saop{tio dire ktor spor tsko-pra vnog odjela Evropske fudbalske unije (UEFA) Marsel Benc. Bez obzira na to {to su mu poslanici "sedme sile" poku{ali da objasne svu komplikovanost u BiH Benc je imao samo jedinstven odgovor: Predsjedni{tvo se mora ukinuti i donijeti novi Statut. Zastupaju}i tu tezu ~inovnik iz Niona je uspio da bude i kontradiktoran pa mu je u razgovoru sa predstavnicima medija izletjela i re~enica. - Najve}i problem Save-

Detaq sa sastanka u Sarajevu

FOTO: GLAS SRPSKE

DO 31. MARTA mora biti usvojen novi Statut
- Nalazimo se u vrlo dramati~noj situaciji i Savez je preduzeo niz aktivnosti kako situacija sa UEFA i FIFA ne bi bila komplikovana. Po sli je sve ga re zi gni ran sam i osje}am se kao da se na-

Cifre
Marsel Benc je u jednom momentu na sastanku sa predstavnicima medija po~eo da ma{e papirima i govori o milionima evra koje zara|uju odre|eni klubovi sa "istoka" pomenuv{i primjer slova~ke @iline, bjeloruskog Bate Borisova i moldavskog [erifa, ali odgovor novinara na to je bio: - Klubovi BiH iz namje{tene lige i neregularnog prvenstva nikad ne mogu da do|u u tu fazu evro kupova.

lazim u rudniku u kojem o~ekujem svakog momenta da mi ne{to padne, na glavu jer nemam dovoqno novca da kupim kacigu koja bi me za{titila. FS BiH pri je Sta tu ta ima mno go ve }ih pro ble ma ko ji pri je te da ga ugu {e. Pri je sve ga to je slu `ba {vajcarske agencije "Kentaro" koja zbog duplih ugovora o TV-pre no si ma tra `i od FS BiH od {te tu bli zu 10 miliona maraka, a godi{wi buyet Saveza je sedam miliona i 900 hiqada maraka. - Ukoliko delegati FS BiH na Skup{tini zakazanoj za 29. mart izglasaju izmjene Sta tu ta i uki ne tro ~la no predsjedni{tvo UEFA i FIFA }e uvesti prinudnu upravu ta ko zva ni Ko mi tet za normalizaciju. U tom slu~aju

mogu}e je da na vrhu tog Komiteta za normalizaciju ne bude ~ovjek iz BiH - rekao je Marsel Benc. To bi bilo prvi put u istoriji ove organizacije da se ovakav model primjewuje na jednoj od ~lanica. Bio bi to bukvalno fudbalski protektorat koji }e po svemu sude}i unijeti jo{ ve}i haos u fudbal na ovim prostorima. Na to su delegata UEFA iz [vaj car ske upo zo ra va li predstavnici medija govore}i mu da }e BiH fudbalski zavr{iti u getu da }e se rasformirati premijer liga BiH da }e nastati jo{ ve}i jaz ali je Bent bio iskqu~iv. Najavqenim sankcijama bi}e obuhva}eni klubovi i reprezentacija BiH koja trenutno igra kvalifikacije za

Evropsko prvenstvo. Bent je no vi nar sko pi tawe da li iskqu~ivawem BiH iz kvalifikacija pravi neregularno takmi~ewe diplomatski zaobi{ao istakav{i sqede}e: - Uko li ko se Sta tut ne usvoji 29. marta mi }emo ukinuti entitetske saveze i ni`e organizacije i `elimo da napravimo aparaturu qudi koji }e po{tovati pravila po na {awa UEFA i FI FA. Vas niko ne tjera da budete ~lanovi UEFA i FIFA sve je na dobrovoqnoj bazi ali ako to `elite novi Savez }e biti organizovan tako {to }ete po dni je ti zah tjev za prijem u ~lanstvo - rekao je Bent. On je is ta kao i da bi klu bo vi mo gli da na pra ve novi Savez {to su svi pred-

stavnici medija jednoglasno opovrgnuli komentarima da to nije mogu}e i da upravo sada ve}ina qudi iz klubova ko ji se ba ve kri mi nal nim radwama sje de u or ga ni ma Saveza.

[vajcarska
Predstavnik UEFA je na sastanku u Sarajevu odbacio svaku mogu}nost i komentare novinara da su organizacije iz [vajcarske 2002. godine napravile gre{ku tako {to su prekr{ile svoje Statute i dozvolile da FS BiH bude organizovan na ovaj na~in koji sada po stavovima Niona i Ciriha nije prihvatqiv.

Sedam mladih igra~a potpisalo prve ugovore sa bawalu~kim timom

Trener Drine odahnuo

Borac misli na budu}nost
FOTO: V. STOJAKOVI]

Sedmorica mladih igra~a Borca sa ~elnicima kluba

BAWALU KA - U Fu db alskom klubu Borac potvrdili su ju ~e da mi sle na bu du }nost. Sa se dmo ri com igra~a iz omladinskog pogona "crveno-plavih" potpisali su amaterske ugovore. To su Du {an Komqeno vi} (1995. go di {te, li je vi bek), Fe dor Pre dra go vi} (1995, ve zni red), Ale ksan dar Kondi} (1994, vezni red), Ra do{ Jo ta no vi} (1994, ve -

zni red), Igor Ku zma no vi} (1994, napada~), Momir Ze~evi} (1994, zadwi vezni), Mihaj lo Sa va no vi} (1994, napada~). Ugovori su potpisani do kraja sezone, a u zavi snos ti od klu ba on se mo`e produ`iti najvi{e na tri godine. Pred sje dnik Bo rac Sr |an [u put sma tra da bu du }nost klu ba za vi si od omladinskog pogona.

- Ovo je bila vizija i misija Borca. Strategija je da stva ra mo tim iz omla din skog pogona i promovi{emo te mla di }e ih u prvi tim. Oni trebaju da nastave sa istim ra dom, da im ovo bu de stimulans za daqi nastavak i si gur no je da }e im ovi ugovori dati vjetar u le|a da daju svoj maksimum i u budu}nosti. Ukoliko Borac `eli da bu de sta bi lan pre mi jer liga{ moramo gajiti omladin sku {ko lu - re kao je [uput.

UGOVORI va`e do kraja sezone
[ef omladinskog pogona Velimir Stojni} smatra da je ovo potpisivawe obaveza za bawalu~ki tim. - Mo ra mo da mla dim igra~ima omogu}imo najboqe uslove za trenirawe i nara-

vno da ih poguramo ka prvom timu. Ova generacija je ostavila dubok kraj, jer osvojila je Premijer ligu BiH i sigur no da su ovo za slu `i li. Bor ~e va {ko la os tavqa du bok trag i u inos tran stvu, {to pokazuje podatak da je 12 igra ~a pro {lo sav na{ omladinski pogon i na kraju po tpi sa le ugo vo re sa re no miranim evropskim klubovima. Ova pra ksa se mo ra nastaviti i u budu}nosti i Borac nikada ne smije zaboraviti svoje mlade talente istakao je Stojni}. Kapiten pionira Borca Ale ksan dar Kon di} bio je presre}an. - @elim da jo{ vi{e napredujem i da u skoroj budu}nos ti obu ~em dres prvog tima. Ovi ugovori svima nama }e da ti do da tni mo tiv, ali i da uvijek pru`imo svoj maksimum - istakao je Kondi}. V. G.

Kona~no pobjegli sa dna
ZVORNIK - U kona~no odigranoj utakmici 16. kola Premijer lige BiH Drina je uspjela da savlada Budu}nost iz Banovi}a sa 2:0. Poslije odigravawa me~a i pobjede svi u redovima Zvorni~ana su odahnuli. Doma}i su po te{kom terenu koji je ipak velikim naporima qudi iz kluba i uz pomo} grada solidno o~i{}en, prikazali igru koja mo`e da ohrabri za sqede}e utakmice u borbi za opsta nak u li gi. Ovom pobjedom ”fewer” je predat Vele`u koji ima isti broj bodova kao i pretposqedwi Zriwski (16), dok Zvorni~ani imaju bod vi{e. - ^es ti tam mo jim fudbalerima koji su po te{kom terenu prikazali odli~nu igru. Svi su ispunili zadatke koje sam im dao i nijednog trenutka pobjeda nije do{la u pi tawe. Os ta je da nastavimo sa ovakvim radom i uvjeren sam da rezultati ne}e izostati - rekao je trener Zvorni~ana Darko Vojvodi}. U dosta renoviranoj ekipi u odnosu na jesewi dio prvenstva, osjetila se neka nova igra. Igra~i su se odli~no kretali, stvarali dosta prilika i dvije iskoristili za pobjedu. - Zaslu`eno smo slavili po te{kom terenu. Novajlije u ekipi su se sasvim uklopile u na{ sistem igre. Nadamo se da }emo i u sqede}im utakmicama prikazivati ovakvu igru i posti}i jo{ dosta pobjeda. U subotu idemo u Bawa Luku da da se nadigravamo sa na{om najboqom ekipom i poka`emo ponovo dobru igru - optimista je najboqi akter utakmice izme|u Drine i Budu}nosti Dalibor Krezovi}. D. G.

44 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE

Romario postao politi~ar

Policija u Engleskoj dobila neobi~no pismo
FOTO: AGENCIJE

Foteqa umjesto fudbala
BRAZILIJA - Legendarni brazilski napada~ Romario jednoglasno je izabran na mjesto potpredsjednika brazilske Komisije za turizam i sport. - Velika je ~ast i zadovoqstvo biti na ovoj funkciji, posebno ako znamo koji doga|aji nam se bli`e - rekao je Romario. Podsje}amo, Brazil }e 2014. godine biti doma}in Svjetskog prvenstva u fudbalu, a 2016. godine Rio de @aneiro }e ugostiti Olimpijske igre. - Radovi na stadionima i aerodromima kasne, a neki nisu ni po~eli. Svjetsko prvenstvo najve}e je takmi~ewe na svijetu i potreban nam je novac - dodao je jedan od najboqih napada~a svih vremena koji je tokom karijere postigao vi{e od 1.000 golova.

Napada~ se oporavio

Kerol kona~no debituje u Liverpulu
LI VER PUL - Po ja ~awe Liverpula iz Wukasla Endi Ke rol naj vje ro va tni je }e de bi to va ti u crve nom dresu protiv najqu}eg protivnika Man~ester junajteda. U ja nu ar skom pre la znom roku Kerol je do{ao u Liverpul za od{tetu od 30 mili ona fun ti, ali po vre da be dre nog mi {i }a ni je mu dozvolila da debituje. Engleski mediji pi{u da je Kerol u utorak prvi put otkako je stigao u Liverpul odradio trening punim kapa ci te tom, {to go vo ri da bi ga me nayer Ke ni Dal gli{ mogao koristiti protiv "crvenih vragova". Kerol je ove sezone postigao 11 golova na 19 utakmica u dresu Wukasla, {to ga ~ini tre}im najboqim strijelcem Premijer lige. Dobra vijest za Dalgli{a je to {to }e protiv Junajteda mo}i ra~unati i na portu gal skog vezwaka Ra ula Meirele{a, koji se oporavio od povrede koqena.

Detaq poslije incidenta kada sudija upozorava Runija

Kada sam saznao da Runi ne}e biti ka`wen, odlu~io sam da ne{to poduzmem. Da sam ja tako ne{to napravio na ulici, bio bih u nevoqi
LONDON - Jedan navija~ u Engleskoj poslao je pismo po li ci ji da ka zni Vej na Ru ni ja za in ci dent koji je napravio na utakmici protiv Vigana, kada je bez ikakve potrebe udario Yejmsa Mekartija laktom u glavu. Bura zbog ovog incidenta se ne sti{ava. Kada je ~uo da fudbaler ne}e biti ka`wen, reagovao je Entoni Lav, ina~e navija~ Vest Bromvi~ Albi ona, i po slao pi smo policiji da detaqno obradi slu~aj i adekvatno kazni Runija. - Kada sam saznao da Runi ne}e biti ka`wen, odlu~io sam da ne{to poduzmem. Da sam ja tako ne{to napravio na ulici, bio bih u nevoqi, a on se izvu kao bez ika kvih posqedica. Mislim da to nije u redu, svi treba da snosimo posqedice za ono {to smo uradili - rekao je Lav. tr~ao do Ru ni ja i go to vo o~inski ga potap{ao po ramenu. Kao da mu je htio re}i: "Nije lijepo to {to si uradio". Ali, {to je najva`nije, nije mu pokazao put u svla~ionicu. ^elnici FA rekli su da ne mogu kazniti Runija zbog pravila FIFA. - Pregledali smo snimak incidenta, ali ne}emo kazniti igra~a. Vejn je zaslu`io kaznu, ali ne mo`emo ga kazniti zbog pravila FIFA, koja nala`u da igra~ ne mo`e biti re troa kti vno ka`wen pisalo je u saop{tewu fudbalskog saveza. Navija~ se odlu~io za ovaj korak jer je bio bijesan na tu odlu ku i ni je `e lio da se olako pre|e preko ovoga. - Ne mogu vjerovati da za tako ne{to niko ne}e odgovarati. Fudbalski savez {aqe nam lo{u poruku odobravaju}i nasiqe i nesportsko pona{awe. On da se ka sni je ~udimo kada vidimo nasiqe u {koli, na ulici i sli~no. Mislim da bi ovo pravilo trebalo biti {to prije ukinuto jer je to u interesu svih zakqu~io je Lav.

FA NIJE kaznio Runija
Interesantno je da je sudija Mark Klatenburg vidio {ta je fudbaler uradio, do-

Endi Kerol

FOTO: AGENCIJE

"Lavovi" nastavili seriju

Benfika slavila 18. put zaredom
LISABON - Pobjedom nad Sportingom rezultatom 2:1 u polufinalu kupa Benfika je zabiqe`ila 18. uzastopni trijumf u svim takmi~ewima. Posqedwi put "lavovi" su izgubili u posqedwem kolu takmi~ewa po grupama Lige {ampiona 7. decembra od [alkea u Lisabonu. Od tada aktuelni prvaci ni`u samo pobjede. Niz protiv gradskog rivala je jo{ du`i. Sporting nije slavio u posqedwih {est utakmica, odnosno dvije godine. Aktuelni {ampion u finalu }e igrati protiv boqeg iz dvoboja Nacional - Fereira.

RUNI
Vejn Runi nije se oglasio povodom ovog incidenta nego je zamalo napravio isti. Na utakmici protiv ^elzija nasrnuo je na Ramire{a, istina ni pribli`no kao na Mekartija, i opet nije ka`wen. Runi je jo{ kao tinejxer u Evertonu imao mnogo problema sa disciplinom, ali ga je "~eli~ni" Aleks Ferguson uspio koliko-toliko smiriti.

Nova zvijezda ^elzija David Luiz zamalo napustio fudbal

Mr{avko postao idol
LONDON - Novom idolu navija~a ^elzija, koji je pogot kom na ja vio preo kret protiv Man~ester junajteda, Davidu Luizu, malo je nedosta ja lo da se kao 14-go di{wak oprosti od bavqewa fudbalom. Luiz je engleskim medijima ispri~ao da ga se slavni bra zil ski Sao Pa ulo odrekao u drugoliga{koj Vitoriji iz Baije i da su mu tada re kli da ni ka da ne }e biti dovoqno visok ili jak da bi postao profesionalni fudbaler. Tada je na scenu stupio trener Ilderiko Dijas Pe{oto, poznatiji pod nadimkom Tiu, ko ji je ubi je dio upra vu klu ba da za d r ` i mladog mr{avka i pru `i mu {ansu da se doka`e u najja~oj konkurenciji. otpustili, i to u dva navrata. Poslije tog drugog do ga |a ja po zvao me je pla ~u }i. Pi tao sam tada trenera na{eg pod mlat ka da ga ipak za dr`i u eki pi. Po ka zao sam mu ka ko da igra u odbrani, kako da do|e do lopte, kako da se postavi - rekao je Dijaz. On isti~e da mu je po se bno va `no bi lo objasniti da iskqu~i emo ci je, da mo ra bi ti hladan i koncentrisan. - Bilo je va`no pojasniti mu kako da odr`i David Luiz ravnote`u, ali i kako da ne izgubi kontrolu nad emoci ja ma ve} da uvi jek bu de koncentrisan. Zahvaquju}i vi so koj in te li gen ci jom i sjajnim fudbalskim kvalitetima, izborio se za mjesto u timu. Sada sam vrlo ponosan na wega - rekao je Tiu poslije pobjede ^elzija u derbiju. Po sli je po ~e tnih pro ble ma, koji zamalo da budu ko bni za wego vu ka ri je ru, Luiz je pre{ao u Benfiku i za tri godine postao jedan od najboqih defanzivaca portugalske lige. Sada je na redu novo dokazivawe, a sude}i prema po~et ku ka ri je re na Os trvu, mladi Brazilac je na pravom putu.

Jo{ jedan rekord Barselone

Nepora`eni na 20 gostovawa
BAR SE LO NA - Po bje dom protiv Valensije 1:0 u vanrednom 26. kolu Primere fudba le ri {pan skog fudbalskog prvaka Barselone oborili su jo{ jedan rekord po{to su ostali nepora`eni na 20 uzastopnih utakmica na gos to vawima u prven stvu. Posqedwi put iza bra ni ci trenera Pepea Gvardiole izgubili su kao gosti 14. febru ara 2010. go di ne u Madridu protiv Atletika 2:1. Ove sezone Barselona je u doma}em {ampionatu do`ivjela samo jedan poraz, i to od novajlije u ligi Herkulesa. Tim iz Alikantea pobijedio je naj boqu eki pu u [paniji sa 2:1, ali na "Nou Kampu". Do sa da{wi re kor der po broju me~eva bez neuspjeha u [paniji bio je Real Sosijedad, koji od 1978. do 1980. godi ne na 19 uta kmi ca ni je znao za poraz na gostuju}em terenu. Baski, me|utim, u tom periodu nisu uspjeli da se do mo gnu pe ha ra dr`a vnog prvaka.

SAO PAULO htio da ga otpusti
- Uvi jek mi je bio zahvalan na toj mojoj intervenciji jer zna da bi s wim bi la ras ki nu ta sa radwa da nije bilo mene. Jednostavno, bio je mr{av i igrao je na po gre {noj poziciji, pa su ga zamalo

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 45

Srbija danas igra sa Indijom me~ prvog kola svjetske grupe Dejvis kupa

Sud u Beogradu

Viktor zapo~iwe odbranu "salatare"
Indiju ne treba potceniti. Dobar su tim, o ~emu svedo~i i pobeda u gostima protiv Brazila u plej-ofu. Ako budemo maksimalno ozbiqni, mo`emo do maksimalne pobede, rekao Tipsarevi}
NOVI SAD - Prvi me~ prvog kola Dejvis kupa izme|u teniskih reprezentacija Srbije i Indije, koji danas po~iwe u Novom Sadu, odigra}e Viktor Troicki i Rohan Bopana, odlu~eno je ju~e `rijebom u Gradskoj ku}i. Aktuelni {ampioni svijeta poru~ili su da me~ prvog kola Svjetske grupe protiv Indije ne}e biti lak, ali da
Zajedni~ki snimak tenisera Srbije i Indije FOTO: AGENCIJE

Nova {ansa Terzi}u
BEOGRAD - Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je ju~e rje{ewe kojim je odbijen prijedlog biv{eg predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Zvezdana Terzi}a za pu{tawe na slobodu uz polagawe jemstva u nekretninama u vrijednosti ve}oj od 500.000 evra, prenio je Tanjug. Istom odlukom nalo`eno je da Vi{i sud ponovo odlu~i o Terzi}evom prijedlogu da se pusti iz pritvora uz jemstvo, jer nije jasno obrazlo`io svoju odluku. - Vi{i sud u obrazlo`ewu nije dao jasne razloge ima li mesta zameni pritvora jemstvom kao bla`om merom i da je u konkretnom slu~aju pritvor jedina adekvatna mera bez mogu}nosti zamene jemstvom - navela je portparol suda Mirjana Piqi}. Ona je dodala da je, obrazla`u}i odluku, prvostepeni sud na {ao da vi si na jemstva nije dovoqna i adekvatna zamjena za pritvor, dok daqe obrazla`e da je pritvor neophodan s obzirom na to da jemstvo, kao bla`a mjera ne pru`a dovoqno garancija za obezbje|ewe prisustva okrivqenog i nesmetano vo|ewe krivi~nog postupka. Vi{i sud je 10. februara ponovo odbio prijedlog Terzi}a, koji je i biv{i direktor OFK Beograd, za pu{tawe na slobodu uz jemstvo od 534.996 evra, koje on nudi u nekretninama, dvije ku}e i stan (ovog puta bez ke{a).

uz ozbiqan pristup mogu da pobijede maksimalnim rezultatom. - Dobro smo trenirali i svi su spremni za me~. Najva`nije nam je da ovaj duel po~ne i da ga maksimalno brzo odradimo - rekao je selektor

Bogdan Obradovi}. U odsustvu Novaka \okovi}a, najboqe rangirani srpski teniser Viktor Troicki rekao je da zna {ta ga o~ekuje protiv Rohana Bopane.

U SUBOTU se igra dubl
- Svi smo `eleli da `reb bude upravo ovakav. U me~u protiv Bopane znam {ta da o~ekujem i nadam se pobedi rekao je 18. igra~ svijeta. Wegov kolega Janko Tipsarevi} rekao je da Srbija ne smije da potcijeni rivala na po~etku puta ka odbrani titule u Dejvis kupu.

Jelena u drugom kolu
MONTEREJ - Jelena Jankovi} plasirala se u drugo kolo turnira u meksi~kom Montereju pobjedom nad Dominges Lino iz [panije, a bilo je 6:4, 6:1 poslije jednog ~asa i 22 minuta igre. U drugom kolu Jankovi}eva igra sa Austrijankom Sibil Bamer. - Me~ nije bio uop{te lak. Moja protivnica je igrala veoma dobro i namu~ila me je svojim slajs udarcima. Ipak, ose}am se veoma dobro, sigurna sam u svoju igru - rekla je Jankovi}eva poslije me~a.

- Dva puta sam pobedio Devermana i oba me~a su bila te{ka, iako su se igrala u dva seta. On igra sve boqe, a najvi{e mu odgovara tvrda podloga. Indiju ne treba potceniti. Dobar su tim, o ~emu svedo~i i pobeda u gostima protiv Brazila u plej-ofu. Ako budemo maksimalno ozbiqni, mo`emo do maksimalne pobede - naveo je Tipsarevi}. Najboqi dubl igra~ Srbije Nenad Zimowi} ocijenio je da Bopana i Deverman ove sezone igraju u `ivotnoj formi. - Iznena|en sam {to u Novom Sadu nema Mahe{a Bupatija i Leandera Paesa, ali ni ovaj dubl tim Indije ne treba

Satnica
U petak u prvom me~u, od 14 ~asova, igraju Troicki i Bopana, a potom se sastaju Tipsarevi} i Deverman. U subotu u dublu igraju Zimowi} i Ilija Bozoqac protiv Bopane i Devermana. Posqedweg dana duela, u nedjequ, igraju se me~evi Troicki - Deverman i Tipsarevi} - Bopana. potceniti. Bopana i Deverman su dobri igra~i, igraju najboqi tenis u svojoj karijeri. Bi}e nam za nijansu lak{e sa wima, ali moramo da igramo na na{em nivou da bismo do{li do pobede - rekao je Zimowi}.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Promjenqivo obla~no
Bawaluka Doboj Tuzla Bijeqina

Beograd
Subotica

Maks. Min.

5 oC -2 oC

Malo toplije
U Republici Srpskoj ujutro }e biti hladno, prete`no obla~no, ponegdje u ni`im krajevima tmurno i maglovito, a na jugu promjenqivo obla~no. Tokom dana }e se zadr`ati prete`no obla~no, u ni`im krajevima na sjeverozapadu s niskom obla~no{}u i u ve}ini krajeva suvo. Vrlo rijetko jo{ na istoku sa kratkotrajnim provijavawem snijega. Duva}e slab do umjeren, isto~ni vjetar, a na jugu slaba bura popodne u poja~awu. Jutarwa temperatura vazduha u vi{im predjelima do -12, u ostalim krajevima od -7 do -2, na jugu do 3, a dnevna u vi{im i krajevima s maglom od -2 do 2, u ostalim krajevima sa sun~anim intervalima do 5, a na jugu Hercegovine do 13 stepeni Celzijusa.

Zvornik Zenica Sarajevo Pale

U Srbiji }e biti promjenqivo obla~no vrijeme sa dosta sun~anih intervala u ve}ini krajeva. Minimalne dnevne na planinama od -7, u ostalim krajevima od -5 do -2, a maksimalne na planinama od -1 do 1, u ostalim krajevima od 2 do 6 stepena Celzijusa.

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Mehmed DIZDAR (hronika) Vawa POPOVI] (panorama) Vawa [TRBAC (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (dopisnici, Bawaluka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka) Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawaluka
Trebiwe

Maks. Min.

3 oC -3 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 2 11 5 7 7 5 Budimpe{ta Bukure{t Carigrad Dablin Kopenhagen Lisabon 6 3 7 9 4 13 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 4 5 7 3 6 6 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 7 11 8 5 5 11

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 petak, 4. mart 2011. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 Jutarwi program Vijesti Super genije Trnav~evi}i u divqini, crtani film Najboqe godine, serija 13: Zavjera, film Vijesti Sportski pregled 16.50 Najboqe godine, serija 18.00 Super genije 18.30 Vijesti 19.00 Sun|er Bob, crtani film 20.00 Nacionalna geografija i BBC 21.00 Lijepe `ene mafije, film 23.00 Vijesti 23.30 Ubica u blizini, film Info

Ptice smrti

040
PINK BH

Uloge: Henri Tomas, Patrik Fugit, Niki Ajkoks Re`ija: Aleks Tarner

Lijepe `ene mafije

2100
B92

Uloge: Vanesa Redgrejv, Denis Farina, Nastasija Kinski, Xenifer Tili, Franko Nero Re`ija: Dejvid Grin

12.00 13.00 16.00 16.30

@ivot mafija{a je kratak, a smrt brza i nasilna. Kada nepoznati ~ovjek ubije sve mu{ke ~lanove porodice Lu~ijano, `ene uzimaju stvari u svoje ruke. Majke, supruge, sestre, k}erke, udru`uju se da bi se osvetile ubici svojih mu{karaca. Don Roberto Lu~ijano, bos sicilijanske mafije, pristaje da bude glavni svjedok na su|ewu Polu Karoli, mafija{u koji je prije 20 godina ubio wegovog sina Majkla. Uprkos ozbiqnim mjerama za{tite, sve mu{ke pripadnike porodice Lu~ijano - oca porodice, wegovu trojicu sinova, dvojicu unuka i ne}aka, za vrijeme ve~ere ubija nepoznati ~ovjek. Donova `ena Gracijela poku{ava da odr`i na okupu preostale ~lanove porodice - snahe Terezu i Sofiju i Terezinu k}erku Rozu.

Fox Crime
6.50 Metlok 7.30 Brojevi 8.20 Wujor{ki plavci 9.10 Metlok 9.50 Odjeqewe 10.40 Nestali 11.30 Medijum 12.20 Brojevi 13.00 Odstrel 13.50 Wujor{ki plavci 14.40 Metlok 15.30 Nestali 16.10 Medijum 17.00 17.40 18.30 19.10 20.00 20.40 21.30 22.20 23.10 23.50 0.40 1.20 2.00 Odjeqewe Brojevi Odstrel No}ni vreba~ Brojevi Medijum Zlo~ina~ki umovi Zlo~ina~ki umovi Dekster Zlo~ina~ki umovi No}ni vreba~ Odstrel Zlo~ina~ki umovi

Kad grupa kriminalaca u bijegu poslije pqa~ke banke za vrijeme rata Sjevera i Juga u Americi na|e skloni{te u napu{tenoj ku}i, nemaju pojma na kakvo }e zlo nai}i. Izolovana i napu{tena, ku}a je sve samo ne bezbjedna. Kako se pribli`ava no} a napoqu sprema oluja, ~lanovima grupe po~iwu da se privi|aju strahote koje su se dogodile u ku}i, i koje }e wene `iteqe zauvijek progoniti.

RTRS
6.00 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.10 Barimba, crtani film 9.20 Mala princeza, crtani film 9.40 ^arli i Mimo, crtani film 9.50 Ostrvo korwa~a, crtani film 10.10 Pe~at 11.10 Karmelita, serija 12.00 Dnevnik 12.20 U fokusu 13.00 Frojdova riznica 13.20 Retrovizor 13.40 FIS Kup Jahorina 14.00 TV podsjetnik 14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, serija 16.00 Re'publika 16.30 Srpska danas 17.00 Moj ro|ak sa sela, serija 18.00 TV Bingo 18.40 Mala princeza, crtani film 19.00 Upitnik 19.30 Dnevnik 20.10 Intervju 21.00 Opra - veliko darivawe 22.00 U prolazu 22.30 Dnevnik 23.00 Avganistanski vitezovi, film 0.40 Kafa i cigare, film 2.10 Ukus ~aja, film 4.00 Klopka, film

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Film 10.00 Novosti 10.20 Kradqivac srca, serija 11.00 Bela la|a, serija 12.00 Novosti 12.10 Bulevar 13.10 Iza scene sa 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, serija 15.00 Jelena, serija 16.00 Dnevnik 16.20 Kradqivac srca, serija 17.10 Bela la|a, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Dnevnik 20.00 Jelena, serija 21.00 Bela la|a, serija 22.30 Dnevnik 23.00 Loto 23.10 Valcer sa Anom, film 0.40 Mekbrajd: Doktor je ispao iz igre, film

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 9.00 Boqi `ivot, serija 9.30 [ta radite bre 10.00 Vijesti 10.05 Razglednica 10.30 Na skriveno te vodim mjesto 11.00 Vijesti 11.05 O~ajne doma}ice, serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport plus 12.30 Peline |akonije 12.40 Raweni orao, serija 13.40 Dejvis kup: Srbija - Indija 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.00 Miris ki{e na Balkanu, serija 21.00 Visoki napon 22.00 Vijesti 22.05 Da mo`da ne 23.00 Vijesti 23.05 Kasl, serija 23.50 Dnevnik 0.10 [erif, serija 1.10 Put na jug, film 3.00 Miris ki{e na Balkanu, serija 4.00 Oko 4.30 Razglednica

PINK BH
6.00 Lola, serija 7.00 Qubav u zale|u, serija 8.00 Slijepa vjera, film 10.00 Udri mu{ki 10.30 Dvor 11.00 Valentina, serija 12.00 Info Top 12.10 Zabrawena qubav, serija 13.00 Dvor 13.30 Grand hitovi 14.00 Info Top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, serija 15.50 Info Top 16.00 Valentina, serija 17.00 Dvor 18.00 Zabrawena qubav, serija 18.50 Info top 19.10 Qubav u zale|u, serija 20.00 Dvor 20.40 Birajte svoj hit 21.00 Grand {ou 23.30 Arena B-13 0.30 Siti 0.40 Ptice smrti, film

Fox Life
6.30 Alo alo 7.30 Vil i Grejs 8.10 Prqavi seksi novac 9.00 Kako sam upoznao va{u majku 9.30 Doktor Haus 10.00 Bratstva i sestrinstva 11.00 Sve {to niste znali o qubavi 11.50 Vil i Grejs 12.40 @ivot po Ximu 13.30 Prqavi seksi novac 14.10 Bratstva i sestrinstva 15.00 Sve {to niste znali o qubavi 15.50 Upravqawe Vajldom 16.40 Ru`na Beti 17.30 Kako sam upoznao va{u majku 18.00 Vil i Grejs 18.50 Svi gradona~elnikovi qudi 19.30 Doktor Haus 20.20 @ivot po Ximu 20.50 @ivot po Ximu 21.00 Da draga 22.00 Houp i Fejt 22.50 Kako sam upoznao va{u majku 23.10 Doktor Haus 0.00 Vil i Grejs 0.50 Svi gradona~elnikovi qudi 1.40 Sve {to niste znali o qubavi 2.20 Alo alo

Radio RS
6.00 9.00 9.40 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.05 18.00 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Instrumentalna muzika Bawaluka ju~e danas sutra U ritmu dana Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Argumenti Vijesti Mozaik radija 19.00 Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 Kultura u ogledalu 21.00 Vijesti Ve~e uz radio 22.00 Hronika dana Izvornik 23.00 Rije~ i muzika 0.00 Pono}ne vijesti No}ni program
Frekvencije: Bawaluka - 90,9; Bawaluka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

GLAS SRPSKE petak, 4. mart 2011. 47

Ubica u blizini

23

30

B92

Uloge: Barbara Her{i, Bili Kembel, Kevin Dan Re`ija: Pol [apiro

Hrabro srce

Nova
7.00 Na{i najboqi dani, serija 7.50 Gospodin Magu, crtani film 9.10 Slomqena strijela, serija 10.00 Gumu{, serija 11.40 Asi, serija 12.50 In magazin 13.30 Zauvijek zaqubqeni, serija 14.30 Slomqeno srce, serija 15.30 Provjereno 16.30 Gumu{, serija 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 22.00 Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik Asi, serija Policijska akademija 4, film Ameri~ka pita na Haroldov i Kumarov na~in, film Sudwi dan, film Ezo TV Potraga za istinom, film In magazin

20

00

HRT 1

Uloge: Mel Gibson, [on Loulor, Brajan Koks, Sofi Marso Re`ija: Mel Gibson

Nakon {to je jo{ kao mladi} svjedo~io okrutnim likvidacijama {kotskih plemi}a, koje su engleski okupatori mnogo puta izigrali i prevarili i poslije pogibije brata i oca u bitkama pro tiv En gle za, Vi li jam Va las pos ta je ~o vjek odrastaju}i kod ujaka Argila, koji ga je nau~io svemu {to zna. Zbog sramotnog zakona koji dozvoqava engleskim lordovima spavawe sa {kotskim mladama prve no}i wihovog vjen~awa, Vilijam se s Maron `eni u tajnosti, ali ona kasnije biva ubijena u sukobu s plemstvom. Ogor~en svime {to je cijelog `ivota gledao te bijesan zbog smrti svoje qubavi, Vilijam okupqa vojsku najhrabrijih [kota te kre}e u rat protiv Engleza.

23.30

1.50 3.30 5.00 6.00

MTV
Morning Mix 3 From 1 Just See MTV Date My Mom Pimp My Ride Moving In Made Top 10 Jukebox 3 From 1 Just See MTV Top 20 Punk'd Pimp My Ride Date My Mom Moving In Plain Jane 16 and Pregnant 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 6.00 7.00 7.10 8.00 8.20 8.50 9.10 10.00 11.00 12.00 12.10 12.40 14.30 14.50 15.20 15.40 16.00 17.00 18.30 19.00 20.00 20.30 21.00 21.50 22.00 22.20 22.40 23.10 23.30 0.20 1.20 1.30 3.20 4.20 5.20 5.40 Jukebox Videography Just See MTV MTV Take Over MTV World Stage 3 From 1 MTV Express Megadrive South Park South Park DFC Party Zone 3 From 1 Party Zone Chill Out Chill Out MTV Express Music Non Stop

Sijetl, 1970-tih godina. En Rul, iskusna novinarka volontira na telefonu za zlostavqane `ene, gdje upoznaje mladog i {armantnog kolegu Teda Bandija. Bandi je propali student prava s politi~kim aspiracijama, ali i jedan od osumwi~enih za brojna ubistva mladih `ena {irom Amerike. En nikako ne mo`e da povjeruje da bi qubazni Ted mogao da bude ubica, me|utim, kada ga policija uhvati, po~iwe da se nazire stravi~na istina. Film je baziran na istinitom doga|aju i snimqen po istoimenoj kwizi En Rul.

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Be Ha Te bebe 9.10 Frenderi, crtani film 9.20 Aladinove pri~e, crtani film 9.40 TV enciklopedija 10.00 Vijesti 10.10 Qubavna oluja, serija 11.00 Moja mala kuhiwa 11.05 Avenija Okean, serija 12.00 Vijesti 12.10 Dru{tvo znawa 12.40 Figure 13.40 Putevi zdravqa 14.10 Vijesti 14.30 Gorko-slatko, serija 15.00 Odli~an 5+ 15.05 U~ilica 15.20 Ozi Bu, crtani film 15.30 Mala Bhaktina 15.40 Uradi sam uradi sama 15.50 Blaga civilizacije 16.30 Gorko-slatko, serija 17.00 Gastro kutak 17.30 Kona~no petak 18.40 Moko dijete svijeta, crtani film 19.00 Dnevnik 20.00 Pe~at, serija 20.30 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.00 Ezel, serija 21.50 Dimenzija vi{e 22.50 Vijesti 23.10 Sedam razdobqa roka 0.00 Pod sumwom, film 1.40 Telefonska govornica u pustiwi Mohavi 3.10 Zendeli, film

HRT 1
6.00 Trenutak spoznaje 7.00 Dobro jutro Hrvatska 9.00 Lugarnica, serija 10.00 Vijesti 10.05 Krstarewa svjetskim qepotama 11.00 Kod Ane 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 More qubavi, serija 13.20 Puna ku}a Raftera, serija 14.05 Vijesti 14.15 Drugo mi{qewe 14.50 Darma i Greg, serija 15.20 Emisija iz kulture 16.00 Hrvatska u`ivo 16.50 Vijesti 17.10 Potomci Mojsije Rozenberga 17.40 Iza ekrana 18.10 Kod Ane 18.30 U istom loncu 19.30 Dnevnik 20.00 Hrabro srce, film 23.00 Dnevnik 23.40 Peti dan 0.40 Mrtva nevjesta, film 1.50 Hrabro srce, film 4.40 Potomci Mojsije Rozenberga 5.20 U istom loncu

OBN
6.30 Ajron men, crtani film 6.50 Metajets, crtani film 7.10 Xoni Test, crtani film 7.40 Nimboli, crtani film 8.00 Ogi i `ohari, crtani film 8.30 Ludo srce, serija 9.40 Odred za ~isto}u 10.10 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.50 Info 12.30 Biseri 13.20 Skrivena kamera 14.00 Zakon bra}e, serija 15.00 Gorki `ivot, serija 16.10 Info 16.20 Odred za ~isto}u 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 Info 19.00 Ke~eri 19.50 Gorki `ivot, serija 21.30 Za{titnik, film 23.00 Zakon bra}e, serija 0.00 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 0.50 Plejbojeve djevojke 1.20 Najseksi `ene svijeta 2.00 Info 2.10 Film 3.50 Info 4.00 Rat bendova

TV 1
7.00 Vijesti 7.10 Privatna policija, crtani film Zoro, crtani film 8.10 Music Box 8.40 Kapri, serija 10.10 Connect 11.00 Biznis vijesti 11.30 Portreti nacije 12.00 Vijesti plus 12.20 Bogati i slavni 13.00 Biznis vijesti 13.10 Direktno 14.30 Portreti nacije 15.10 Music Box 15.30 Connect 16.00 1001 no}, serija 17.00 Vijesti plus 17.20 Indija, serija 18.00 Biznis vijesti 18.20 Premijer liga 18.50 Connect 19.30 Dnevnik 20.00 1001 no}, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Stripper Nanny, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.30 Drumski ratnik, film 0.20 Vijesti plus 0.25 Biznis vijesti 0.30 Reprizni program

HRT 2
6.20 More qubavi, serija 7.00 Legenda o Tarzanu, crtani film 7.30 Garfild, crtani film 7.50 Mala TV 8.20 ^etvoro protiv 2, serija 8.40 [kolski program 9.30 Hajdi, serija 10.00 Sjednica Hrvatskog sabora 12.50 Dejvis kup: Hrvatska - Wema~ka 19.20 Puna ku}a Raftera, serija Krstarewe svjetskim qepotama Dvoransko prvenstvo Evrope u atletici Hit dana Nacionalna geografija Mu{karci na stablima, serija Nijemi svjedok, serija Na rubu nauke Gara`a Muzika

19.40 20.00 20.50

21.30 23.20 0.10 0.40

RTL
5.20 6.00 7.00 7.20 8.40 9.20 10.30 11.40 12.30 14.00 14.50 15.50 17.20 RTL Danas Ritam zona Dragon Ball Z, crtani film Mijewam `enu Magazin Ve~era za pet Ezel, serija 1001 no}, serija Aurora, serija Nasqednici, serija Sve {to je bitno, serija Kismet, serija Bibin svijet, serija 18.00 18.30 19.00 20.00 21.40 22.50 0.30 0.50 2.30 3.30 4.10 Magazin RTL danas Ve~era za pet 1001 no}, serija Hrvatska tra`i zvijezdu Veliki film, film Vijesti Bez povratka, film Astro {ou RTL Danas Veliki film, film

ATV
8.00 8.50 9.00 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 11.20 11.50 12.00 Jutarwi program Vijesti Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben Ten, crtani film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti Indija, serija 13.00 14.00 15.50 16.50 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 22.00 23.20 1.10 Pali an|eo, serija Vizita 1001 no}, serija Indija, serija Sasuke ninxa ratnici Sasuke ninxa ratnici Vijesti 1001 no}, serija Film Vijesti U zmajevom gnijezdu, film Nijemi svjedok, serija

Luda planeta

Umjetnost qubqewa policajki
za klubove i za ono vrijeme dok se spremate da iza|ete kazala je Britni. Na pitawe da li je taj album znak evolucije ili revolucije, Spirs je priznala da je "pomalo i jedno i drugo". - Ne ke pje sme zvu ~e sa svim druga~ije od svega {to ste dosad ~uli, zna~i potpuno su re vo lu ci onar ne, ali tako|e vjerujem da ovaj album izra `a va ono {to ja je sam danas, kao `ena i zbog toga je to moja evolucija - isti~e Britni. Najdra`a pjesma sa novog albuma joj je "On the Rocks", jer je, ka ko ka `e, sjaj na i poigrava se rije~ima. - Ku~ka se vratila i boqa je nego ikada - dodala je Britni Spirs. Al bum "Fem me Fa ta le" u Sje diwenim Ame ri ~kim Dr`a va ma }e se po ja vi ti u prodaji 29. marta. Pjeva~ica je nedavno morala da plati od {te tu od ne ko li ko mi li ona do la ra zbog sumwe da je wena no va pje sma pla gi jat. Britni je optu`ena da je preko pi ra la rok baladu "If I Said You Had A Beautiful Body Would You Hold It Against Me" ko ju izvo de "Bel lamy Brothers". Oni su tvrdi li da pje sma Spir so ve ja ko li ~i wiho voj numeri iz 1979. go di ne ko ja je bi la na toplistama {est zemaqa, te su zbog to ga pro tiv Bri tni po dni je li prijavu. ^lanovi "street art" grupe "Vojna" imaju novu akciju qubqewe policajki. Naime, djevojke iz "Vojne" koje u~estvuju u novom projektu bi}e "samo uhap{ene". Razlog? Pritr~avaju ruskim policajkama i qube ih. Projekat se jednostavno zove "Umjetnost qubqewa policajki" i sastoji se od qubqewa, a onda bje`awa. Neku od "umjetnica" policajke "dohvate pendrekom", dok neke u`ivaju.

Pop zvi jez da Bri tni Spirs po ru ~i la je svo jim fanovima da }e wen novi album "Fem me Fa ta le" ima ti mnogo ozbiqniji zvuk. Pjeva~ica hita "Hold It Against Me" je izja vi la da je pro te kle dvi je go di ne vrlo na por no radila na albumu i da je uvjerena da je to wen najboqi LP u karijeri. - Mislim da "Femme Fatale" govori sam za sebe. Pusti}u da muzika govori za mene. @eqela sam da snimim vatreni album za ples na kojem }e vas svaka pjesma pokrenuti. Upravo to `elim od muzike koju slu{am. Ovaj album je

Do`ivjela "{e}erni slom"
Jedna Britanka u{la je u poslasti~arnicu sa dvojicom maloqetnih sinova da kupi omiqeni kola~. Kada joj je prodava~ica rekla da je kola~a nestalo, ona je uhvatila za kosu i odgurnula, a zatim polomila za{titno staklo na vitrini i kola~e bacila na pod. Slu`benica poslasti~arnice u Kardifu Seli Dod ka`e da je histeri~na `ena "zavisnica o kola~ima".

Ejmi Vajnhaus 18. juna na Kalemegdanu
Problemati~na britanska pjeva~ica Ejmi Vajnhaus odr`a}e 18. juna koncert na beogradskoj tvr|a vi. Kon cer tna agencija "Avalon" saop{tila je da }e Ejmi Vajhnaus (27), koja se nedavno vratila `ivim nastupima poslije podu`e pauze, nastupiti 18. juna na Kalemegdanu. Beograd je jedini grad u regionu koji }e vi{estruka dobitnica "Gremija" posjetiti, tako da se o~ekuje veliko interesovawe za wen koncert. Na sajtu Ejmi Vajhnaus navedeno je da }e vi{e informacija o ulaznicama biti poznato uskoro, kao i da prodaja najvjerovatnije kre}e 14. marta. Pjeva ~i ca tre nu tno sni ma svoj tre}i studijski album, a svjetsku slavu je stekla drugim albumom po redu "Back to black" iz 2006. godine. Ejmi je poznata po svom fantasti~nom vokalu, ali i velikim problemima u privatnom `ivotu. Vi{e puta se bo ri la sa za vi sno{ }u od droge i alkohola, udala se za po dje dna ko pro ble ma ti ~nog Blejka Fildera-Sivila, od kojeg se ubrzo i razvela, a on zavr{io u zatvoru.

Proslava Dana doweg ve{a
Manekeni i manekenke iz Brazila paradirali su ulicom u dowem ve{u povodom proslave "nacionalnog praznika". Zemqa koja je izwedrila pregr{t "Viktorijinih an|ela" proslavila je praznik doweg ve{a sa 25 mu{kih i `enskih modela koji su, obu~eni naravno samo u dowi ve{, paradirali ulicama Brazilije. Organizator proslave je jedan modni sajt iz Brazila.

NEKAD BILO...
Italijanski kompozitor i violinista Antonio Vivaldi ro|en je na dana{wi dan u Veneciji 1678. godine. Wegov otac \ovani Batista Vivaldi bio je vrsni violinista, a slu`io je u Du`devoj kapeli crkve Svetog Marka u Veneciji. Svoga je sina pou~avao violinu od najranije mladosti te ga je ubrzo uveo u Du`devu kapelu, najprije kao pomo}nika, a zatim i kao unaprijed imenovanog nasqednika. Svoj kompozitorski talenat po~eo je razvijati upravo pi{u}i djela za mlade muzi~are, a zahvaquju}i wihovim interpretacijama, postao je poznat u cijelom svijetu.

POSQEDWA
Mik Xeger izdaje solo album
Frontmen legendarnih "Stonsa" radi na materijalu za svoj solo album. Vijest o solo albumu popularnog rokera objavio je Xegerov mla|i brat Kris u intervjuu portugalskoj televiziji. - Trenutno snima album u Los An|elesu sa Dejvom Stjuartom iz benda "Eurithmics" - rekao je Kris Xeger. Frontmen benda "Rolling Stones" je svoj prvi solo "She's the boss" izdao 1985. godine. Uslijedili su "Primitive cool", "Wandering spirit" i "Goddess in the dorway" iz 2001. godine. Xeger je pro{log mjeseca prvi put u`ivo nastupao na sve~anoj dodjeli muzi~kih nagrada "Gremi", gdje je odu{evio publiku.

Antonio Vivaldi

Глас Српске
5 - 11. mart 2011.

subota, 14.40

Dejvis kup:
1405 Frenki i Xoni
PINK BH

2100 Galileo
B 92

subota

PINK BH

010 Ku}a od stakla
srijeda

"Xakers" - nova crtana serija
od utorka, radnim danom, 9.45

nedjeqa

Uloge: Al Pa}ino, Mi{el Fajfer, Hektor Elizondo Re`ija: Geri Mar{al

Uloge: Topol, Edvard Foks, Xon Gilgud Re`ija: Xozef Losi

Uloge: Lesli Sobijeski, Dajan Lejn, Stelan Skarsgard Re`ija: Danijel Sakhajm

Avanture Gicka Migi}a

8 26. i-7. decembar 2009. GLAS PLUS 5 11. mart 2011.

Глас Српске

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2011. 3 9 5 - 11. mart 2008.

Izdvajamo iz programa RTRS-a

U emisiji "Sviraj ne{to narodno" pogledajte pri~u o mladoj pjeva~ici koja je svojim glasom odu{evila mnoge i za kratko vrijeme stala rame uz rame sa velikim imenima narodne muzike
filozofu, piscu i jednim dije lom ma te ma ti ~a ru Gar tu Sandemu, jedino {to nam je potrebno je jednostavna jedna~ina. Nebitno o ~emu je rije~, Gart nam pokazuje da nam je za rje{ewe problema, mo`da, samo potreban "digitron". Nerazrije{ena pri~a o Kenediju, ~etvrtak, 23.00 Ubistvo Yona Kenedija da lo je po tpu no no vo zna ~ewe rije~i "misterija". Posli je aten ta ta po ja vi lo se vi{e teorija o tome - {ta se zapravo desilo. Pogledajte dokumentarnu seriju "Nerazrije{ena pri~a o Kenediju" i ot krij te ma lo po zna te ~iwenice o doga|aju koji je {okirao Ameriku. U prolazu, petak, 22.00 Raz go vor sa Pre dra gom Gugom Lazarevi}em, bawalu~kim intelektualcem. Razgovor o kulturi u Bawaluci i Republici Srpskoj, o kulturi ne kad i sad, o kwi`e vnoj kritici, pozori{noj umjetnosti...

Za korak ispred

Emisija o poqoprivredi "Snop" na RTRS-u

Osamnaest godina na programu

Ogwi{ta u Milo{evu, nedjeqa, 13.05 Se lo je do bi lo ime po svom narodnom heroju Milo{u Duji}u. Hajduk Jevto hajdukovao blizu stotinu godina. [uma krije ostatke starog grada Zmajevca. Pri~e o starom dobrom "}iri" se ne zaboravqaju. Sta ri na Pa vle u devedesetoj godini `ivota aktivan u kulturno-umjetni~kom dru{tvu. Svira na usnoj harmonici, tamburi i guslama. Ove i dru ge pri ~e za biqe`io je Mihajlo Orlovi} prilikom posjete selu Milo{evo kod ^elinca. Sviraj ne{to narodno Tawa Savi}, nedjeqa, 13.30 U emisiji "Sviraj ne{to narodno" pogledajte pri~u o mladoj pjeva~ici koja je svojim glasom odu{evila mnoge i za kratko vrijeme stala rame uz rame sa velikim imenima narodne muzike. Odrasla je uz pje sme Me ri me Wego mir, Sne`ane \uri{i}, Lepe Luki}, a kako ka`e, trudi}e se da narodnu pjesmu sa~uva od zaborava. Tawa Savi} u emisiji "Sviraj ne{to narodno". Retrovizor, radnim danom, 13.20 "Retrovizor" - emisija iz arhiva Radio-televizije Republike Srpske. U "Retrovizoru", koji je na programu svaki

radni dan od 13.20 do 13.50 ~asova, podsje}awe na emisije koje ste nekada gledali. To su emisije o kulturi, `ivotu, istoriji naroda na ovim prostorima i {ire, zatim pri~e o najmla|im gledaocima, a mo}i }ete ponovo da vidite i neke od najzanimqivijih putopisa. Podvig u hri{}anskom `ivotu, ponedjeqak, 13.50 Besjeda "Podvig u hri{}an skom `i vo tu", ko ju je u okviru manifestacije "Dani Hi lan da ra u Bawalu ci" u Hramu Svete trojice odr`ao jeromonah Dositej poklon je pra vo sla vnim hri{ }a ni ma pred po ~e tak ve li kog Vas kr{weg posta. Jeromonah Dositej iz manastira Hilandar govorio je o postu, kao najsta-

rijoj Bo`joj zapovijesti ~ovjeku, o tome za{to je hri{}anima modernog doba potreban podvig i za{to su najve}e dvije tajne - tajna Boga i tajna ~ovjeka. Laka opera, utorak, 13.00 Nova epizoda "Lake opere" donosi pri~u o wema~koj operi, ~ija se radwa de{ava u haremu u Turskoj. Rije~ je o remek-djelu Volfganga Amade usa Mo car ta "Otmi ca iz Saraja". Da li ste znali da ova opera ima jednu od najzanimqivijih uloga u cijelom operskom repertoaru, a napisana je za najdubqi i najni`i mu {ki glas - bas. Uz mnogo interesantnih detaqa iz Mocartove "Otmice iz Saraja" poslu{ajte i popularne

arije iz ove opere. Ka ko do ni je ti boqe odluke, srijeda, 20.10 Matemati~ka pouka. Qudi su lo{i kada je rije~ o dono{ewu va`nih odluka. Prema

"Snop" - emisija o poqoprivredi jedna je od najstarijih emisija Radio-televizije Republike Srpske. Emituje se punih 18 godina na programu televizije, a odnedavno i na talasima Radija Republike Srpske. Prva emisija "Snop" emitovana je 25. februara 1993. godine, a wen prvi urednik bio je Milan Raki}, koji je ve} nekoliko godina u zaslu`enoj penziji, ali ka`e da mu je "Snop" i danas u srcu. Sa da emi si ju ure |u je Spo men ka \ur |e vi}. Od svog prvog pa do sa da{weg iz dawa emisija je evoluirala, kon cep cij ski je mi jewana, ~esto naizmjeni~no realizovana u Bawaluci i Bijeqini. Mijewani su termini emitovawa, trajawe, uvo|ene su no ve ru bri ke, iz dawa u`ivo, ali osnovna ideja i ciq: informisawe i edukacija poqoprivrednika - ostali su do danas. - Nas to ji mo da na {im poqo pri vre dni ci ma pred stavimo iskustva i nau~na dostignu}a iz oblasti agrara - ka`e urednik Spomenka \ur|evi}.

RTRS, od utorka, radnim danom, 9.45 "Xakers" - nova crtana serija na RTRS-u

Sport na programu RTRS-a

Avanture Gicka Migi}a

Osmina finala Lige {ampiona
Spor tski pre gled, ne djeqa, 22.55 Emisija je u ve}em dijelu po sve }e na fu dba lu, ko {arci, rukometu i odbojci. Pa`wu privla~i drugo kolo Premijer lige u fudbalu i {am pi ona ti u os ta lim sportovima. Ne}e ostani zanemareno ni skijawe na Jaho ri ni, kao ni os ta la de{avawa sa doma}e i me|unarodne scene. Magazin Lige {ampiona, nedjeqa, 23.30 U ovom izdawu Magazina Lige {ampiona saznajte {ta o~e ku je osam klu bo va pred revan{ utakmice osmine finala. Liga {ampiona - emiprednost i svjesni su da }e im za plasman u ~etvrtfina le bi ti po tre bno mno go sna ge, znawa i hra bros ti. Me si, ^a vi, Ini jes ta, Viqa, Pu jol sa je dne, Fa bregas, van Persi, Arsavin sa dru ge stra ne ga ran tu ju dobar fudbal. Zato utorak uve~e provedite uz Radio-televiziju Republike Srpske. Pre gled Li ge {am pi ona, utorak, 23.30 U ~e trde se tmi nu tnom pre gle du vi dje }e te naj za nimqivije detaqe i golove sa dva susreta osmine finala, Barselona - Arsenal i [ahtjor - Roma. Liga {ampiona - [alke Valensija, srijeda, 23.20 [alke ima sjajan rezultat iz Valensije. Raul je ponovo bio koban za "slijepe mi{eve", tako da 1:1 sa Mestaqe daje velike {anse izabranicima Feliksa Magata da se plasiraju u ~etvrtfina le. Si gur no je i da se gosti ne}e predati bez borbe, {to garantuje dobru utakmicu, a nadamo se i dosta golova.

Na programu Televizije Republike Srpske najmla|i gledaoci od utorka, 8. marta, svaki radni dan u okviru Male TV, mogu da prate novu crtanu seriju "Yakers". Avanture Gicka Migi}a - 3D animirana crtana serija za djecu do deset godina, dobitnik vi{e "Emi" nagrada i BAFTA nagrade za najboqu animaciju. Crtani "Yakers" prati avanture simpati~ne gice Migi}a i wegovih vjernih prijateqa. U~i nas nekim va`nim `ivotnim lekcijama, kroz humor i mno{tvo tradicionalnih pri~a.

sija, utorak, 20.10 Uvo dna emi si ja bi }e u znaku utakmice Barselona Arsenal, koju to ve~e mo`ete da pogledate u direktnom prenosu na programu RTRSa. Tako|e, ~u}ete i stru~nu analizu pred po~etak i drugog susreta, [ahtjor - Roma. Stru ~ni kon sul tant bi }e Branimir Tuli}. Fudbal - Liga {ampiona: Bar selona - Arsenal, utorak, 20.30 Sjajna utakmica o~ekuje

nas na "Kamp Nou" stadionu. Katalonci sa velikim nestrpqewem o~ekuju ovaj duel i pri li ku da se Ar se na lu re van {i ra ju za po raz u prvom susretu. Sigurno je da }e izabranici Pepea Gvardiole pred svojim navija~ima pru`iti maksimum radi plasmana me|u osam ekipa. Za prolaz im je potreban jedan gol, ali i da ne prime nijedan. Tobyije u Barselonu ne dolaze sa bijelom zasta vom, ima ju mi ni mal nu

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
4 5 - 11. mart 2011.

Глас Српске

Izdvajamo iz programa RTRS-a

"Razgovornik" obavija auru pa`we oko datuma ro|ewa Danila Ki{a, kwi`evnika ~iji je literarijum dio univerzalne kwi`evne ba{tine
Svi len ko nac, ra dnim danom, 14.00 Po ~e tak ove se dmi ce ozna ~a va i po ~e tak Vas kr{weg posta. Iako }emo se u predstoje}em periodu odre}i mnogih poslastica, to ne zna~i da ne}emo u`ivati u narodnoj muzici i emisijama "Svi len ko nac". Sa zna }e te {ta su to Mesne, a {ta Bijele, Velike ili Po{tene poklade i za{to se dani izme|u Bo`i}a i Bijelih poklada nazivaju - Mesoje|e. Osmomartovskom emisijom narodne mu zi ke ~es ti ta }e mo pripadnicama qep{eg pola,

Signal do svakog slu{aoca
pra znik. U ovoj se dmi ci obiqe`ava se Prvo i Drugo obretawe glave Svetog Jovana Krsti teqa i o to me }e biti govora u jednoj od emisija. Sazna}ete {ta je anterija i ko su bili terzije. I ove sedmice sa vama se dru`e Tatjana ]orkovi} i Danijel [ari}. U~inimo mogu}im, subota, 9.15 U emi si ji o eko lo gi ji ~u}ete o po~etku realizacije izrade Lokalnog ekolo{kog akci onog pla na op {ti ne Han Pijesak. Ciq ovog proje kta je ut vr|i vawe stawa `ivotne sredine u ovoj op{tini, identifikacija problema, wihovo rje{avawe i poboq{awe ukupnog stawa. Bi}e govora o izgradwi fabrike za preradu otpada, koju na podru~ju op{tine Sokolac, u Bje lo savqevi }i ma, gra di slo ve na ~ka fir ma "Green Power". Fa bri ka }e omogu}iti za{titu ~ovjekove okoline i uni{tavawe otpada koji predstavqa svjetski problem. U emisiji donose i drugi dio pisma indijanskog poglavice Sijetla, iz 1854. ge nedjeqe od 22 do 23 ~asa. Urednik i voditeq Radmila Karanovi} Ve ~erwi raz go vor nik, nedjeqa, 20.00 "Raz go vor nik" oba vi ja auru pa`we oko datuma ro|ewa Danila Ki{a, kwi`evni ka ~i ji je li te ra ri jum dio univerzalne kwi`evne ba {ti ne. Pri je 76 go di na ro|en je Danilo Ki{, koji je `ivotni luk preveo u re~enice, u linearne lirske kardio gra me me mo ri je i pam}ewa, kolijevku i biblioteku, bez hmeqa patetike, okwi`io u fas ci nan tnom djelu, enciklopedijama `ivih i mrtvih. "Ba{ta" i "pepeo" su me ta fo re izme |u kojih, i od kojih `ivi wegova literatura. Na starinski na~in re~eno - "Razgovornik" osniva bu|ewe Ki{ovog glasa iz da le kih zo na ar hi va vremena. On je ovako govorio o: Istoriji u ruhu Andri}evog djela (istina i fikcija ) i o fenomenu logorologije (odno sa in te le ktu al cakwi`evnika prema logorima, tamnim simbolima na{eg vremena). ^u}emo i kako je Ki{ bio gra fi ju pre veo, odje nuo u for mu pri ~e, u kwizi "Rani jadi". Urednik emisije Milenko Stoji~i}. Ra dio glo bus, po ne djeqak, 17.00

godine, koje je uputio predsje dni ku SAD, Fren kli nu Pirsu, kao odgovor na ponudu da dr`ava od Indijanaca kupi wihovu zemqu, u zamjenu za rezervat. Pismo se smatra jednom od najqe p{ih i naj dubqih izja va o pi tawu ~ovjekove okoline. Emisiju pripremila Nikolina Bro}eta. Iskre pravoslavqa, subota, 10.00 U emisiji "Iskre pravoslavqa", govorimo o su{tini i zna~aju pravoslavne vjere, o

tome koliko je ona prisutna u na{em `ivotu, o duhu vremena u kome `ivimo i izazovi ma mo der nog do ba. Bi }e rije~i o va`nosti i zna~aju ~u vawa na {eg kul tur nog i vjerskog nasqe|a. Tu su i reporta`e o pravoslavnim svetiwama, bi }e go vo ra i o aktu el nosti ma na po dru~ju mi tro po li ja i epar hi ja crkve. Emisiju "Iskre pravoslavqa" mo`ete slu{ati svake druge subote na talasima Radija RS, od 10 do 11 ~asova, repriza emisije je svake dru-

Aktuelnosti iz regiona i svijeta, Libija - da li }e Mo amer Ga da fi os ta ti na vlasti, protesti u Hrvatskoj, ka da }e po ~e ti pre go vo ri Beograda i Pri{tine. Urednik emisije Bojana Gligorevi}. Po ro di ca i zdravqe, srijeda, 17.00 Maligne bolesti nastaju zbog lo{ih navika, a u Republici Srpskoj od svih malignih tumora najzastupqeniji je rak plu}a, debelog crijeva, `eluca i grli}a materice, ali da su {anse za izqe~ewe sve ve}e i to zahvaquju}i napretku u nauci, lije~ewu i pre ven ci ji. Sva ki tre }i Evropqanin oboqe}e od karcinoma, a svaki ~etvrti }e umrijeti od ove bolesti, upozoravaju stru~waci Svjetske zdravstvene organizacije povodom marta, Nacionalnog mjeseca borbe protiv raka. Ujediwena medicinska statistika svjedo~i da svake godi ne vi {e od je da na est miliona qudi {irom svijeta dobije dijagnozu koja }e im promijeniti `ivot, a procjene govore da }e do 2020. godine ovaj broj dosti}i milion. Karcinom predstavqa drugi po redu uzrok smrtnosti u razvijenim zemqama. Emisiju pri pre ma i vo di Gor da na Prtina.

"Karmelita" - hit serija na RTRS-u

Qubav, strast i iz da ja
Ponedjeqak Pali} me|u posqedwima saznaje za Maksimovu smrt. Rubina mu poma`e da podnese bol zbog gubitka. Miro od Ri~a saznaje da je Fors Udav. Rje{ava da se osveti advokatu. Astahov i Baro saop{tavaju Karmeliti da Ala namjerava da sahrani Maksima u rodnom gradu. Ubje|uju je da ne ide na sahranu. Karmelita mnogo pati za Maksimom i te{ko joj je me|u qudima. Odlu~uje da neko vrijeme `ivi u kowu{nici. Utorak Karmelita moli Alu da Maksima ne prebacuje u rodni grad, ili da joj dozvoli da do|e na wego vu sa hra nu. Ala prijeti Karmeliti da }e je, ako do|e na sahranu, pred svom Maksimovom rodbinom okriviti za wegovu smrt. Miro poku{ava da ubijedi Forsa da sam prizna krivicu. Fors mu prijeti smr}u. Anton Tamari govori da }e uraditi analizu DNK radi dokazivawa o~instva i da }e preuzeti brigu o djetetu. Srijeda Tamara ho}e da iskqu~i aparate koji Svetu odr`avaju u `ivotu, ali je Fors spre~ava. Anton vra}a Astahovu dio novca koji je pozajmio za anali zu DNK. As ta hov go vo ri Antonu da ga smatra sinom. Po no si se wego vim po na {awem u te{koj situaciji sa Svetinim djetetom. Lucita priznaje Miru da je htjela da

ubije Karmelitu, ali je proma{ila i pogodila wega. ^etvrtak Na Sowinu molbu, Miro organizuje pomen za Maksima. Sowa shvata {ta Miro osje}a prema Karmeliti. Miro predla`e Karmeliti da mu pomo-

gne u organizaciji predstave, ali ona odbija. Astahov saop{tava Oqesji da }e sastaviti testament kojim ona dobija ~etvrtinu wegove imovine. Oqesja mu prebacuje da samo toliko zauzima i u wegovoj du{i. Zemfira saop{tava Baru da je trudna. Petak Zem fi ra mo li Ba ra da nikom ne govori da je trudna. Baro nerado pristaje. Miro poku{ava da natjera Forsa da se dobrovoqno preda. Fors namjerava da ispuni prijetwu i ubije ciganskog vo|u. Lucita neo~ekivano otkriva svoje skrivene sposobnosti. Osje}a da je Miro u smrtnoj opasnosti. Karmelita moli Astahova da joj pri~a o wenoj pravoj majci.

5 - 11. mart 2011. 5

Serijski program RTRS-a

Magnet za gledaoce
Dva upe~atqiva lika "Mu}ki" Bojsi i Marlin, zvijezde su serijala "Zelena, zelena trava", ~ija se radwa nastavqa na scenario "Mu}ki"

Moj tata je premijer, subota, 10.15, nedjeqa, 10.30 Dje~iji {ou ispri~an rije~ima i mi{qewem dvanaestogodi{weg Dilana, kojeg ne veseli ~iwenica da je sin premijera. Wegov `ivot je sve osim zabave, roditeqi su mu prezauzeti vo|ewem dr`ave i nemaju vremena za wega. Obi~na ekskurzija zahtijeva ogromno planirawe i visok stepen bezbjednosti, a {to je najgore, Dilan je stalno meta ismijavawa u {koli. On ~esto bje`i u svijet ma{te gdje je voditeq vijesti i svojim smije{nim pitawima nadmudruje odrasle. Re`ija: Yulijet Mej. Bjekstvo sa ostrva {korpiona, subota, 10.45 Rijaliti {ou koji je pomjerio sve granice. Duboko u brazilskoj yungli, na ostrvu {korpiona, okru`ena smrtnim opasnostima dva tima, koji ~ine po pet malih takmi~ara, ne starijih od 14 godina, bore se za opstanak i kona~nu pobjedu. Oni }e pokazati i dokazati da su hrabri, snala`qivi i izdr`qivi kao i odrasli, a mo`da ~ak i vi{e. Ovaj BBC-jev serijal do`ivio je ogromnu popularnost i stekao brojne obo`avaoce. Totalno novi talas - TNT, subota, 18.10 TNT je savremena igrana serija o mladim qudima koji su spremni da mijewaju svijet oko sebe i da svoje roditeqe podsjete na sistem zaboravqenih vrijednosti. Maturanti jedne gimnazije, najvi{e vremena provode u gradskom kulturnom centru gdje mogu da razviju svoje talente, bilo za ples, muziku, glumu, fotografiju, aikido ili nove tehnologije. Junakiwe serije su najboqe prijateqice Milica (Mirka Vasiqevi}) i Ivana (An|ela Jovanovi}), a uloge jo{ igraju i poznati srpski glumci Marko @ivi}, Branka Puji}, Jovana Bala{evi}. Serija je snimqena najsavremenijom digitalnom HD tehnologijom uz kreativnu upotrebu vrhunske foto optike. The Books of knjige, subota, 22.15 The books of knjige je crnogorski humoristi~ki bend. U grupi su Gajo (Veselin Gajovi}), Popaj (Aleksandar Radunovi}), Goran (Goran Vujovi}) i Zowo (Zoran Markovi}) koji se poznaju jo{ od djetiwstva, jer su zajedno odrasli na Cetiwu. Bend je osnovan po~etkom devedesetih godina pro{log vijeka. The books of knjige su postali zbog svojih vrlo duhovitih dosjetki i ske~eva koji ~esto predstavqaju parodiju na svakodnevni `ivot. Meta wihovog ismijavawa je i vlast u Crnoj Gori, a tu su i neke poznate li~nosti. Svoj prvi i jedini album Moja domovina, grupa je objavila 2000. godine, a prije po~etka svake pjesme snimqen je kratak komi~ni razgovor koji se nalazi kao odvojena "pjesma" na albumu.

Zauvijek mlad, nedjeqa, 20.10 Oboje su velike gluma~ke zvijezde, slavqene i hvaqene. U braku su ve} 30 godina. On (Aqo{a Vu~kovi}) je u godinama i mu~i ga pani~an strah od starosti. Potvrdu da nije jo{ za "staro gvo`|e" tra`i u zavo|ewu mla|ih `ena. Wegova supruga Sandra (Nada Abrus) je istinski dama, dominantana, energi~na, duhovita, lukava i qubomorna. Za razliku od Slavi{e, ~vrsto stoji na zemqi. Kroz wihov stan defiluju brojne kom{ije: poslanik (Predrag Smiqkovi}), uvijek u opasnosti da postane dio neke afere, wegova supruga gospo|a Poslanikovica (Branka Puji}), predsjednica ku}nog savjeta, bra~ni par Proti}, gospodin Toma (Dragan Vuji}), a naro~ito gospo|a Ana (Irena Mi}ijevi} Rodi}) - predmet stalne pa`we mu{kih stanara, Karaka{evi} (Erol Kadi}) pokreta~ raznih dru{tveno korisnih akcija) i Vera (Zorana Be~i}) mlada umjetnica. Zelena, zelena trava, nedjeqa, 23.50 Dva upe~atqiva lika "Mu}ki" Bojsi i Marlin, zvijezde su serijala "Zelena, zelena trava", ~ija se radwa nastavqa na scenario "Mu}ki". Bojsi je smu{eni diler automobila, a Marlin wegova supruga tipi~na britanska doma}ica. Bojsi ima nera{~i{}ene ra~une sa ve} poznatom bra}om Driskol, koje je navodno strpao iza re{etaka, pa je bio prinu|en da zbri{e iz zloglasnog Pekama. U zelenoj provinciji, na farmi, poku{ava da uz pomo} osobqa, novih likova u seriji, postane uspje{an farmer. Karmelita, radnim danom, 14.10 Od ponedjeqka, 28. februara na programu Televizije Republike Srpske rusku telenovelu "Karmelita" mo`ete pratiti svaki radni dan u terminu od 14.10, reprizni termin serije je naredni dan od 11.10 ~asova. Romanti~na telenove-

la vodi nas u misteriozni i fantasti~ni svijet ruskih Roma. Glavni junaci pro`ivqavaju strast, qubav i izdaju na putu do kona~ne sre}e. Karmelita je k}erka romskog starje{ine, a wena udaja je prema tradiciji ugovorena ~im je ro|ena. Iako je wen vjerenik Miro smrtno zaqubqen u wu, Karmelita je svoje srce poklonila drugom. Karmelita se usudila da pogazi vjekovne obi~aje Roma. Moj ro|ak sa sela, radnim danom, 17.00 "Moj ro|ak sa sela", pri~a puna humora i topline, zanimqivih likova i qudskih odnosa. Radwa se, uglavnom, doga|a na selu, a glavni

lik joj je, kako bi rekao wen pisac, sama Srbija. To je pri~a o Srbiji danas, ta~nije 2001. godine, poslije svih pojedina~nih i zajedni~kih lomova koji su se odrazili na pojedinca, dru{tvo, porodicu, brak, stare i mlade. Tema se plete punom snagom, bilo da je rije~ o onima koji su sa sela do{li u grad ili onima koji na selu tra`e spokoj. Miris ki{e na Balkanu, ponedjeqak, 21.30 Pri~a prati `ivotopis ~lanova jevrejske porodice Salom, sefarda nastawenih u Sarajevu jo{ od kraja sedamnaestog vijeka. Radwa TV serije obuhvata period od 1914. do 1945. godine. Otac Leon i majka Estera imaju pet k}eri: Blanki, Riki, Buku, Ninu i Klaru i sina Atletu. Wihove `ivotne sudbine prelamaju se kroz ratove i stradawa, qubavi i razo~arewa, sre}u i tugu. Slijede}i sagu o porodici Salom, dolazimo do metafore o borbi i trajawu kroz sudbine mnogih porodica koje su `ivjele na ovim prostorima, ma kojim narodima i religijama da su pripadale. Cirkus, ponedjeqak, 23.30 Godina je 1934. Socijalne i ekonomske posqedice, velike depresije, zahvatile su SAD, a Ben Hokins, u bjekstvu zbog ubistva, pridru`uje se putuju}em cirkusu koji luta ameri~kim Sredwim zapadom. U neobi~nom novom okru`ewu Benu se polako vra}aju potisnute natprirodne mo}i s mogu}im smrtonosnim posqedicama. Istovremeno u Kaliforniji oca Yastina Kroua, za kojega se oduvijek brinula wegova pretjerano odana i za{titni~ki nastrojena sestra Iris, po~nu progawati apokalipti~ni snovi i vizije. Bez odu{evqewa molim, ponedjeqak, 23.50 Ovo je pri~a o Lariju Dejvidu,

a svaka epizoda serije prati Dejvida kod ku}e, na poslu, gradu, te kako dolazi u neprilike sa izmi{qenim i stvarnim likovima. Serija prikazuje naizgled trivijalne detaqe iz na{e svakodnevice: odlazak u kino, posjete doktoru, telefonske razgovore na komi~an na~in, te protagonistu Dejvida, koji dospijeva u nezgodne situacije koje ga udaqavaju od wegovih prijateqa. Mjesto zlo~ina: Majami osma sezona, utorak, 21.10 "Mjesto zlo~ina: Majami" prati slu~ajeve tima istra`iteqa iz ju`ne Floride koji koriste}i se modernim detektivskim metodama rje{ava najte`e i naj~udnije zlo~ine. Ekipu istra`iteqa predvodi Horej{io Kejn, zagonetni detektiv, koji na pronicqiv na~in otkriva zlo~ince i sa kolegama privodi ih pravdi. Detektivi CSI Majami postoje da bi za{titili one koji se ne mogu braniti, a to su `rtve. Crna Guja, utorak, 21.55 "Crna Guja" je BBC-jeva humoristi~ka serija koja govori o `ivotu Edmunda Crne Guje. Svaka sezona posve}ena drugom istorijskom razdobqu i, shodno tome, Crnom Guji koji je uvijek reinkarnacija onog prija{weg. Lik Crnog Guje proslavio je Roana Atkinsona, britanskog glumca karakteristi~ne mimike. U sve ~etiri sezone ove serije wegov nerazdvojni prijateq je ne ba{ pametni Baldrik, kojeg glumi Toni Robinson. Autori serije su Ri~ard Kartis, Rovan Atkinson i Ben Elton. Glume: Roan Atkinson, Toni Robinson, Tim Mek Inerni, Stefan Fru i drugi. Rezovi, srijeda, 23.00 Ve} godinama porodica Barns vodi frizerski salon u koji mu{terije rado dolaze zbog dobre usluge i prijatnog razgovora. Me|utim, porodi~ni posao naru{ava rasipni sin Kevin koji se kasnije udru`uje sa Tifani, k}erkom novog vlasnika salona, i bankrot je na pomolu.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
6 5 - 11. mart 2011.

Глас Српске

HRT 1

Ponedjeqak ^ini se da Valentina Vilalba vodi savr{en `ivot. Sve joj u `ivotu ide kako samo mo`e da po`eli. Qepota, velika roditeqska imovina, uspje{na karijera i mu{karac kojeg obo`ava. @ivi u luksuznoj vili u Meksiku sa tetom Izabel, dadiqom Benitom i zavidnom sestri~nom Ivanom. Valentina misli da }e wena sre}a biti potpuna poslije udaje za Alonsa, svog vje re ni ka. Me |u tim, weni snovi bi}e poquqani realno{}u jer Alonsa zanima samo weno bogatstvo, a pri tom je i Ivanin qubavnik. Wih dvoje su skovali plan kako da se domognu Valentinine imovine, ali stvari izmi~u kontroli i Alonso odlu~i da nestane. Uvjerio je Ivanu da }e pobje}i zajedno, ali on ne dolazi na aerodrom, a Valentinu ostavqa pred oltarom. Toga dana Valentina postaje druga `ena. Mila, iskrena i osje}ajna djevojka preko no}i postaje hladna, arogantna i netolerantna `ena, ogor~ena i puna mr`we.

Utorak Alon so ka `e Va len ti ni da moraju otkazati vjen~awe. Ivana dolazi bijesna u Alonsovu kancelariju i pita ga za{to nije do{ao na dogovoreni sastanak. Valentina se za~udi i pita ih zbog ~ega su se trebali na}i. Ivana joj ka`e da je Alonso pozvao na ru~ak kako bi mu pomogla da odabere poklon za wu. Alonso se naquti na Ivanu i tvrdi da je dogovarao posao sa Valentinom kad je ona u{la. Valentina govori advokatu Galeanu da Alonsu da podatke o wenom bogatstvu, a on je pita je li sigurna da to `eli. Valentina mu odgovori da }e se vjen~ati i da }e se Alonso tada o svemu brinuti. Srijeda G|a Izabel govori Ivani da zna da je u vezi sa Alonsom i da }e Valentina ubrzo za to saznati. Ivana joj ka`e da je Alonso wu poqubio. Ivana moli Izabel da ne ka`e ni{ta Valentini, a Izabel joj ka`e da joj ne vjeruje. Valen ti na mo li Alon sa da se

sastane sa advokatom Er nes tom Ga leanom kako bi dogovori li upravqawe wenim bogat -

ka neko vrije me i boqe g a upozna.

stvom. Alonso ~estita gospodinu Galeanu na wegovom radu i ispra}a ga govore}i mu da }e, ~im se on i Valentina vjen~aju, on biti zadu`en za upravqawe wenim bogatstvom koje }e tada postati i wegovo. Advokat Galeana ka`e da je u Rogeliovoj oporuci napisano da udajom Valentina postaje jedina vlasnica imawa. G|a Izabel se sprema da ka`e Valentini {ta je saznala o Ivani i Alonsu. ^etvrtak Valentina isprobava vjen~anicu. Ivana pla~e, prisje}aju}i se Alonsovih rije~i i kako joj govori da je vi{e ne `eli vidjeti. Felipe, uzrujan, govori Alonsu da nije dobar prijateq kakvim ga je smatrao i da ga je poslao Valentininoj ku}i kako bi ga sprije~io da sazna da je `ena s kojom je bio Ivana. Alonso mu ka`e da grije{i i da mu nikada ne bi palo na pamet da vara Valentinu sa wenom ro|akom. G|a Izabel pita Valentinu je li sigurna da je Alonso mu{karac za kojeg `eli da se uda. Ona misli da bi morala da pri~e-

Valentina joj ka`e da je Alonso mu{karac sa kojim `eli da provede ostatak `ivota. Petak Valentina ~ita Ivaninu poruku u kojoj pi{e da se stidi {to je iznevjerila qude koji su joj vjerovali, i to sve zbog mu{karca koji toga nije vrijedan. Benita je pita zna li ona o kome je rije~. Valentina joj ka`e da ne zna ko je taj mu{karac, ali Ivana }e morati da joj ka`e. Nakon {to Valentina tra`i od Ivane da joj objasni o kome govori u po ru ci, Iva na joj ka `e da se zaqubila u Oskara Ampudiju i da joj je on obe}ao da }e se rastati kako bi se mogao s wom o`eniti. Ivana moli Valentinu da nikome ne govori {ta je u~inila, a najmawe Alonsu. Valentina ipak ispri ~a Alon su {ta je Iva na u~inila i, povjerqivo, odvede ga Ivani u posjetu. Ivana ka`e Alonsu da je to u~inila jer je on prekinuo vezu s wom, a da je uspjela u svojoj namjeri i ubila se, wena bi majka svima ispri~ala {ta je vidjela.

NOVA

Ponedjeqak Fa bri cio ra zmi{qa o Florenciji. Ona mu se uka`e i izjavi da }e uvijek bdjeti nad wim i Enri ke om i nes ta ne. ]a ro ka`e Fabriciju da osje}a Florencijin miris. Lilijana saop{tava Alehandru da je su di ja do nio presudu u wegovu korist. Fer nan da joj ka `e da je on o`ewen Mi ran dom i ne prihvata qude koji `ele da naude wenoj djeci.

Cesar ka`e Berti {to mu je uradio Luis Alberto. Re na ta go vo ri Hu anu da sumwa u o~instvo djeteta koje nosi. Miranda vidi da je wena ku}a u Sijudad Meksiku ve} namje{tena i Renata joj ka`e za{to. Utorak Ce sar za mo li Hu li ja da uzme svoj ka pi tal jer da ne `eli vi{e da posluje s wime, Anhelom i Dani je lom. Mi ran da ka `e Lilijani da }e joj morati da ti in for ma ci je sa mo ako ona preuzme Gonzalov slu ~aj. Mi ran da ka `e Fer nan di da je So fi ja nazvala i pozvala na mini-olimpijadu. Francisko na go va ra Am pa ro da pus ti Ra ula u Bar se lo nu na stipendiju. Alehandro prigovara Fernandi {to je izba ci la Li li ja nu i moli je da se ne mije{a u wegovu vezu sa Mirandom. Srijeda ]aro otkriva Pameli

ko je pu cao u wu i ko je wen po ma ga~. Ra ul ka `e Hu anu da on i Ka ro la odlaze u Barselonu da studi ra ju. Sam son sa op {ti Cesaru gdje se kriju Luis Alberto i Nurija. Miranda i Pamela gledaju Alehan dra i So fi ju na mini-olimpijadi. Putem telefona otac Santijago za mo li Ale han dra da se na|e s Nurijom i Luisom Albertom jer oni odlaze na put. Otac Santijago ka`e Nuriji da joj je Tomasa bi la ba ka. Ma ri sol ot krije Mirandi da je ona Sofijina teta i da }e se Alehandro uskoro rastati i o`eniti Lilijanom. ^etvrtak Ce sar uda ri Lu isa Alberta u hotelu. Miranda ka`e Pameli da }e pru`iti Alehandru priliku da bude sre}an sa Lilijanom i Sofijom. U hotelu Alehandro se sva|a sa Cesarom i izbaci ga iz sobe. Renata zamoli Karolu da

se ne mije{a u wen odnos s Huanom; o{amare jedna drugu. Nurija i Luis Alber to ka `u Mi ran di i Alehandru da je Lizanija umrla i {ta su sve oni u~inili protiv Gonzala. Huan priznaje Karoli da voli samo Renatu i da }e wen sin biti wegov. Luis Al ber to do ne se Ale han dru neka dokumenta. Petak Fabricio ka`e Huli-

Глас Српске

ju da }e ga zvati ocem i da }e u~i ti En ri kea da ga zo ve dje dom. Ro man pri~a Amparo da ga je nazvao Luis Alberto i rekao da odlazi s Nurijom u Brazil. Roman telefonom ka`e Cesaru da mu je Luis Alberto savjetovao da po kre ne do bro tvor na udru`ewa ukradenim novcem i da }e ta altruisti~ka dje la bi ti sprovedena u ime Cesara Beltrana.

5 - 11. mart 2011. 7

NOVA

preduzima mjere predostro`nosti i poziva je u ku}u. To Aslanu ne odgo va ra. Me lek se taj no na la zi s Alijem i upada u nevoqu. Neriman pravi suprugu medvje|u uslugu. Ona `e li Ihsa na da izne na di i ot kupquje wegovu farmu od Demira. Zauzvrat `eli da Ihsan prekine svoje partnerstvo sa Suhejlom. Ovaj put Ihsan ne}e biti tolerantan prema supruzi. Petak Po la ko po pu {ta na pe tost izme|u Demira i Asi. Demir zabrawuje sestri da se vi|a s Alijem. Melek se suprotstavqa bratu i brani svoju qubav. Ali se uspje{no umije{ao izme|u brata i sestre. Ta tema dovodi odnos Demira i Asi u sli je pu uli cu. De mir je primoran da prizna Asi da je vidio u ka fi }u ka ko raz go va ra s Alijem. Asina reakcija na to je poprili~no kruta. Asi smatra da u braku nije prona{la sre}u koju je

Ponedjeqak Glumqewe sre}e za Asi i Demira ujedno je i igra `ivaca. Neriman pokazuje veliki interes za Demira i na taj na~in poku{ava da zaradi naklonost pogre{no optu`enog Demira. Asi i Demir se u~estalo i oko svega sva|aju zbog ~ega se po~iwu razvijati rodbinski odnosi me|u wihovim porodicama. Kerimov i Defnein brak u jo{ je ve }oj opa snos ti. Obla ci razdora koji su se nadvili nad porodicama, uti~u i na Kerima i Defne. Kerim je siguran da taj brak ne}e vi{e dugo trajati. Ali te{ko mu je da to saop{ti Defne. Defne poku{ava na}i na~ine na koji bi mogla da spasi svoj brak. Ali, koji je siguran da je izgubio Asi, zainteresovao se za Melek. Demirove sumwe u ve zi s Ali jem sve vi {e rastu, a Ali se istovremeno po~iwe zbli`avati s Melek. Asi ~ini sve {to je u wenoj mo}i da bi pomogla Demiru koji je do`ivio te{ku nesre}u. Svi su na nogama zbog Demira. Raweni Demir mora ostati u Ishanovoj ku}i i prenose ga u Asinu sobu. Ta nesre}a zbli`a va De mi ra i Asi. De mir ima

slomqena rebra. Asi se brine o wemu. Srijeda De mi rov je po nos po vri je |en jer je, uprkos wihovoj odluci da se razvedu, on sada zavisan od Asine pomo}i. Zaqubqeni pro`ivqavaju veliki bol. Asi poku{ava da prikrije bol, ostavi to sa strane i u~ini sve {to je u wenoj mo}i da bi po mo gla De mi ru da oz dra vi. Spo je ni zbog De mi ro ve ne sre }e, Asi i Demir pro`ivqavaju napete, ali i romanti~ne trenutke. Jo{ se vi{e zao{trava napetost izme|u Suhejle i Neriman zbog toga {to je Demir prevezen u Ishanovu ku}u. Neriman se dogovara s Alijem da bi od Suhejle preuzela svoju farmu. Kerim je nemilosrdan prema De fne. Po ~iwe no vu quba vnu avanturu s Dorom. Defne }e prozreti Kerimove izgovore. Aslan se tajno nalazi sa Sarma{ik, ali ga ovog puta majka uhvati. Melek se postepeno zaqubquje u Alija. Asi je prva koja primje}uje tu promjenu kod Me lek. Ali je odlu ~an da tvr|avu osvoji iznutra i izjavquje qubav Me lek. Asi i De mir ob-

javquju Ihsanu da se `ele razvesti. Po{to Ihsan ne prihvata Asinu i De mi ro vu odlu ku da se razvedu, oni ostaju sami u ku}i i pri mo ra ni su da se ra zra ~u na ju. Obo je na po ~et ku ~e ka ju da onaj drugi popusti. Blizina onog drugog uzburka}e i qutwu i strasti. ^etvrtak Asi shvata {ta Ali namjerava pri bli `a va ju }i se Me lek. Bez uznemiravawa Demira ona poku{ava da sprije~i tu vezu. Nalazi se Alijem da bi ga upozorila. Demir izdaleka vidi taj susret i veoma se razquti. Pri tome primje}uje i da je lud od qubo mo re. Ho }e li ta qubomora biti uzrok pomirewa ili odva jawa? De fne je vi dje la Kerima s drugom `enom i o~ekuje obja{wewe od supruga. Kerim ne pori~e, nego ka`e: "Nisam te prevario, ali bih mogao". Ho}e li Defne ostati u takvom braku? Defne zasad svoje brige dijeli jedino s Asi. Kao da joj nisu dovoqne brige oko wenog braka, Asi je primorana da se bavi i sa bra~nim problemima svoje sestre. Suhejla, koja sumwa da je wen sin u vezi sa Sarma{ik,

tra`ila, donosi odluku koja }e joj promijeniti `ivot. Uze}e nazad poqe koje je Demir prodao i sama }e ga obra|ivati. Po~iwe da se bavi organskim uzgojem. Asi `eli da ostavi iza sebe patwe koje je pro`ivjela s Demirom i na|e sre}u u obra|ivawu zemqe i poslu. Demir shvata da je pogre{no okrivqavao Asi, ali nikako ne uspijeva da joj se izvini. Demir mora da donese odluku. Ili }e pregaziti ponos i poku{ati ponovno osvojiti Asinu qubav ili }e iz dana u dan gledati kako se ona svaki dan sve i vi{e i vi{e udaqava od wega. Demir oslu{kuju}i svoje srce pronalazi odgo vor. On i wego va qubav zavr{avaju u krevetu. Kerim i Defne su pred razvodom. Defne ne mo `e da po di je li s po ro di com svoje sumwe da je Kerim prevario. Ke rim, okrivqen za ne {to {to nije napravio, zbog toga se jo{ vi{e usmjerava prema Dori.

RTL
sav svoj bi jes is kaquje na Kenanu. Utorak Za vrijeme veli~anstvenog Kenanovog i Yavidaninog vjen ~awa Sa ib pri ma zastra{uju}u vijest i bez rije~i odlazi nazad u vilu. Lamija, Yemil i Lejla u {oku su vidjev{i Rasihovo tijelo. Saib odmah uzima stvar u svoje ruke i zahtijeva od Lamije veliku `rtvu. Pod Saibovim pritiskom prisiqena je preuzeti Yemilovu krivicu. Vijest o ubis tvu brzo se pro{irila u novinama. Kenan saznaje {ta se dogodilo te odlazi u zatvor da bi razgovarao s Lamijom. Srijeda Kenan je ponovo potresen i to Lejlinom smr}u, a Yemil poku{ava da kontroli{e svoj bol i bijes jer ne mo`e podnijeti da je Lejla umrla u Kenanovom naru~ju. Kenan priznaje Yavidan da je ne ko vri je me bio zaqubqen u Lejlu. Yavidan se sva ki dan izne na di no vim stvarima koje saznaje o Kenanu. Kenanovo zanimawe za doga|aje u vezi s Lamijom dovode brak u pitawe. Saib je svjedok obra~una izme|u Kenana i Yemila, {to dodatno zakuhava situaciju u vili. ^etvrtak Lamija saznaje da nosi Kenanovo dijete i time po~iwe no va stra ni ca u wenom `i vo tu, ali se ona potpuno povla~i u sebe. Makbu le pri mje }u je pro mje ne na Lamiji te otkriva wenu tajnu. Ali osim we, Lamijinu tajnu otkriva i ~uvar }eli je Su zan. La mi ja jo{ uvijek nije odlu~ila ho}e li da ro di, ali je us traj na u odluci da Kenanu nikada ne ka `e za di je te. Ke nan ne zna ju }i {ta se do ga |a i qute}i se na Lamiju jer ga je odbila, odlazi na odgo|eni medeni mjesec s Yavidan. Povratak s medenog mjeseca poklapa se sa Lamijinim su|ewem. To }e su|ewe za Lami ju bi ti ko rak pre ma oslobo|ewu. Petak La mi ja os tavqa Sa ibu pi smo i na pu {ta ku }u. Odlu~uje se za novi po~etak i seli se kod Makbule, prijateqice iz zatvora. Kenan o~ajno traga za Lamijom nakon {to joj se izgubi svaki trag. La mi ja je li je po primqena u Mekbulinoj ku}i, ali zna da ne}e mo}i ondje os ta ti pa mo ra {to pri je na }i po sao. Sa ib se baca u potragu za Lamijom zbog stra ha da }e ot kri ti Yemilovu tajnu. Kenan `eli uz pomo} Yavidaninog uticaja da do|e do Lamije. Yavidan priprema Kenanu veliko iznena|ewe. Odlazi s Kenanom na ostrvo da bi s wim podijelila najqep{i trenutak u `ivotu. Yemil koji planira da se osveti Kenanu vrlo do bro ko ris ti tu priliku. Kenanovu i Yavidaninu vjen~awu nanesen je te`ak udarac. Kenan, koji ulazi u trag La mi ji, je di no {to `eli je da bude uz wu.

Ponedjeqak Yemilova je igra uspjela. Yavidan upoznaje drugo Kenanovo lice, ali uprkos svemu i daqe od wega ne odustaje. Lejla otkriva Yemilovu igru te se sva kim da nom sve vi {e

udaqava od wega. Yemil se i daqe ne zaustavqa te smi{qa plan da bi do veo u su kob La mi ju i Yavidan. Yavidan se vra}a u Istanbul. Saib, koji se bo ji ras ki dawa vje ri dbe,

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
8 5 - 11. mart 2011.

Blockbuster

Глас Српске

Zeleni obad (Green Hornet)
@anr: akcija, avantura, komedija Trajawe: 119 Godina: 2011. Zemqa: SAD Ekranizacija popularnog stripa o milioneru koji je dawu bogati izdava~, a no}u maskirani borac protiv zlo~ina. Snimqen pre ma po pu lar nom stri pu "Green Hornet" prati avanture Brita Reida, dokonog milionera koji od oca naslije di no vi ne ko je su uvi jek u po tra zi za istinom - "The Daily Sentinel". Dok je dawu bogati izdava~ i popularna medijska figura, no}u se pretvara u maskiranog junaka koji se bori protiv zlo~ina sa svojim pomo}nikom Katom, vrhunskim majstorom bori la ~kih vje {ti na. U ulo zi ne ga tiv ca pojavquje se Kristof Volc, koji je opet odu{evio kritiku i publiku svojim nastupom, a treba spomenuti da je u TV verziji "Gre en Hor ne ta" iz 1960-ih ulo gu Ka toa igrao - Brus Li. Re`ija: Mi~el Gondri Uloge: Seg Rogen, Kameron Dijaz, Xej ^ou, Edvard Furlong, Kristof Volc

Vrlo zapetqana pri~a (Tangled)
@anr: animirani, komedija, porodi~ni, muzi~ki, romansa, dje~iji Trajawe: 100 Godina: 2010. Zemqa: SAD Crta} u kojem se princeza Zlatokosa zaqubi u razbojnika kojeg vidi, pa odlazi za wim i napu{ta dvorac u kojem je provela cijeli `ivot. Prekrasna princeza Zlatokosa ci je li svoj `i vot pro ve la je u dvorcu. Me|utim, nakon {to se zaqubi u razbojnika koji prolazi poRe`ija: Natan Greno, Bajron Hauard Glasovi: Mendi Mur, Zakari Levi, Dona Marfi, Ron Perlman, Bred Garet red wenog dvor ca, za pu ti }e se u pravu `ivotnu pustolovinu te prvi put odlazi u spoqni svijet - da bi ga pro na {la. Ani mi ra ni hit snimqen je po uzo ru na naj ve }e filmove Volta Diznija, kao {to su "Sweguqica i sedam patuqaka" i "Pepequga".

Blockbuster

5 - 11. mart 2011.

9

Biutiful
@anr: drama Trajawe: 148 Godina: 2010. Zemqa: Meksiko, [panija Re`ija: Alehandro Gonzales Inaritu Uloge: Havijer Bardem, Marisel Alvarez, Giqermo Estrela

Drama Alehandra Gonzaleza Inaritua pri~a o smrtno bolesnom {verceru (Havijer Bardem) koji `eli da se iskupi i pobrine za svoju djecu. Ovaj film je pri~a o Uksbalu (Havi jer Bar dem). On je pre da ni otac. Izmu ~e ni quba vnik. Bi zni smen iz podzemqa. Pre`ivqava u nevidqivoj periferiji dana{we Barselone. Uksbal, predosje}aju}i opasnost smrti, poku{ava da se pomiri s qubavqu i spasi svoju djecu i samog sebe.

Glavnu ulogu u filmu tuma~i pozna ti {pan ski glu mac Ha vi jer Bar dem, koji je upravo za tu ulogu dobio na gra du za naj boqeg glum ca u Ka nu, {pansku nacionalnu nagradu "Goja", a nominovan je za "Oskara", ba{ kao i film. Rediteq i scenarista Alehan dro Gon za lez Ina ri tu izja vio je da mu je poslije "Babela" bilo dosta ispresijecanih naracija i vi{eslojnih radwi. Svaki od filmova koje je radio bio je na razli~itom jeziku u razli~itim zemqama, pa je odlu~io da }e wegov sqede }i film go vo ri ti o jednom liku, s jednog gledi{ta, u jednom gradu, s linearnom naracijom i to na Inarituovom materwem jeziku. Inaritu ka`e: - "Biutiful" je posveta na{em kratkom `ivotu koji trenutno `i vi mo. Krat kom i po ni znom. Nedavno sam po~eo da razmi{qam o vlas ti toj smrti. Gdje odla zi mo i u {to se pretvaramo po smrti? U sje}awe onih ko ji su nas na d`i vje li. Gla vni lik fil ma, Uk sbal, su o~a va se sa stravi~nom bitkom protiv vremena. [ta ~ovjek ~ini u posqedwim danima `ivota? Posve}uje li se `ivo tu ili smrti? Ni sam `e lio da snimim film o smrti nego o onome {to se de {a va ka da gu bi mo `i vot. Mo der no dru{ tvo pa ti od smrto fo bije. Iz tog razloga odlu~io sam da sni mim svo je vrsnu po emu o pro svi jetqenom ~ovjeku koji upada u tamnu

zam ku smrti i ne po zna tog, te to do `ivqava kao svo jevrsni izazov. Sve sam to povezao sa te{kom svakodnevicom siroma{nih, imigranata i onih "ne vidqivih" u ve li kim evrop skim gradovima. Rediteq je objasnio: - Film oduvijek za mene zapo~ne kao ne{to vrlo mu tno, dje li} raz go vo ra, od sjaj ne ke sce ne iz auta, pro plam saj svje tla i neke muzi~ke note. "Biutiful" je zapo~eo jednog hladnog jeseweg dana 2006. ka da sam sa dje com pri pre mao do ru ~ak i pre slu {a vao Ra ve lov Kon cert za kla vir. Mje {a vi na me lan ho li je, tuge, ali i qepote uznemirila je moju dje cu to li ko da su me za mo li li da ugasim CD. Negdje u to vrijeme u glavi mi je o`ivio lik Uksbala. Sqede}e tri godine dru`io sam se s wim. Bio je pun kontradikcija, nisam znao {to od ~ovjeka da o~ekujem. Znao sam kako `elim da ga predstavim i {ta `elim da zavr{im s wim. Imao sam po~etak i kraj. Krenuo sam u snimawe filma. Rezultat Inarituove vizije je zadivio mnoge kriti~are, koji su film pro gla si li pre di vnom me lan ho li ~nom po emom o quba vi, o~in stvu i kri vi ci, a re di teqeva la ko }a ba ra tawa filmskim jezikom progla{ena je spektakularnom, s tim da je Inarituov stil progla{en magi~nim naturalizmom.

8 6. i - 11. mart 2011.2009. GLAS PLUS 10 5 7. decembar

Глас Српске

program

TV

PINK BH

Frenki i Xoni

14.05

PINK BH

Eksplozivni voz
Terorista Jozef je velika prijetwa za svjetsku bezbjednost. Stru~wak za oru`je, nemilosrdni pqa~ka{ i trgovac oru`jem, s nevjerovatnom lako}om izmi~e svim klopkama FBI-ja. Prvi ~ovjek koji uspijeva da sprije~i wegove namjere je nedisciplinovani, ali hrabri agent Xek. Uloge: Terens Noks, Dejvid Vorner, Izabela Hofman Re`ija: Xejms Lemo

0.10

Nikada ne mo`ete izabrati qubav, qubav bira vas. Xoni, usamqeni sredovje~ni mu{karac, po izlasku iz zatvora zapo{qava se u jednom gr~kom restoranu, gdje upoznaje Frenki, koja je tako|e usamqena. Zaqubquje se u wu i siguran je da }e wihova qubav da procvjeta. Problem je {to se Frenki osje}a izgubqenom u svojoj monotoniji, tako da on ne mo`e da je ubijedi u svoju qubav. Uloge: Al Pa}ino, Mi{el Fajfer, Hektor Elizondo Re`ija: Geri Mar{al

RTRS
6.00 6.10 7.10 8.00 8.10 9.00 9.10 9.20 9.30 9.50 10.10 10.40 11.10 12.00 12.20 13.20 15.00 15.50 17.00 17.10 18.10 19.00 19.30 20.10 21.30 22.10 22.40 23.10 0.00 0.50 1.30 2.10 2.40 3.50 4.20 5.10 Muzika Duel struna Turizam plus Vijesti Jutarwi program Nodi, crtani film ^arli i Mimo, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Dilajla i Xulijus, crtani film Mali dnevnik Moj tata je ministar, serija Bjekstvo sa ostrva {korpiona TNT, serija Dnevnik Moja ku}a je puna ogledala, serija FILM Veritas princ istine Nikola Tesla jasnovidac Moj ro|ak sa sela, serija Vijesti Moj ro|ak sa sela, serija TNT, serija Ah ta planeta Dnevnik Nevinost bez za{tite, serija Brojevi, serija The Books of kwige, serija Dnevnik Prislu{kivawe, serija Prvi talas, serija Mjesto zlo~ina Majami, serija Brojevi, serija Dnevnik FILM Nevinost bez za{tite The Books of kwige Prislu{kivawe, serija Turizam plus

0.00 0.10

Siti

FILM

Eksplozivni voz

BHT 1
8.00 8.10 8.20 8.50 9.20 10.30 10.40 11.40 11.50 12.20 13.20 13.50 15.50 18.00 19.00 19.30 20.00 21.00 21.50 22.00 23.40 1.40 Vijesti Ozi Bu, crtani film Pe~at, serija Josip Pejakovi}: U ime naroda Veleslalom (m) Vijesti Spust (`) Vijesti Tribunal Veleslalom (m) Govor ti{ine Fudbal: Borac - Drina Engleska Premijer liga Hitorama Dnevnik Put u Katmandu Miris ki{e na Balkanu, serija Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Vijesti FILM Horoskop FILM Non ti Mouvere Hitorama

18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 0.00 0.05 2.10 4.00 5.00 -

FILM Badi pas ko{arka{ Kvadratura kruga Slagalica Dnevnik Selo gori a baba se ~e{qa, serija FILM Spasavawe redova Rajana Vijesti FILM No} vje{tica FILM No} vje{tica 2 Selo gori a baba se ~e{qa, serija Kvadratura kruga Gastronomad

TV1
7.00 7.10 7.40 8.10 8.30 9.10 10.10 11.00 12.00 12.20 13.00 13.10 13.30 15.40 16.00 17.00 17.20 18.00 18.10 18.40 19.30 20.00 21.00 21.10 22.00 0.10 0.30 0.40 Vijesti Privatna policija, crtani film Zoro, crtani film Music Box Bogati i slavni Biografska dokumentarna pri~a FILM La`na Amerika Biznis vijesti Vijesti plus Premijer liga Biznis vijesti Music Box FILM Betmen i Robin Music Box 1001 no}, serija Vijesti plus Indija, serija Biznis vijesti Vertikale duha Face to Face Centralni dnevnik 1001 no}, serija Biznis vijesti Stripper Nanny, serija FILM Divqe guske Vijesti plus Biznis vijesti Reprizni program

8.30 8.50 9.20 10.30 11.00 12.20 14.00 14.50 17.20 19.10 19.30 20.00 22.50 23.40 0.30 1.20 3.00

Moji prijateqi Tigar i Pu, crtani film Ajn{tajn~i}i, crtani film Svjetski skija{ki kup Pse}a ophodwa, serija Ni da ni ne Svjetski skija{ki kup Briqantin Dejvis kup: Hrvatska - Wema~ka Rukomet: Zagreb - St. Peterburg Dvoransko prvenstvo Evrope u atletici Muzika Fudbal - HNL @ivot na Marsu, serija @ivot na Marsu, serija Xez Dora Muzika

NOVA TV
7.10 7.40 8.30 8.50 9.10 9.30 10.00 10.30 11.30 12.30 13.30 15.30 17.00 17.10 17.30 Bra~ne vode, serija Gospodin Magu, crtani film Timi Tajm, crtani film Vinks, crtani film ^agington, crtani film Bra~ne vode, serija Najgora nedjeqa, serija U sedmom nebu, serija Privatna praksa, serija Ka{mir mafija, serija FILM Sinbad i tigrovo oko FILM Sastanak s nepoznatom Vijesti FILM - nastavak FILM Policijska akademija 4: Gra|ani pozornici 19.10 Dnevnik 20.00 FILM Posqedwi krsta{i 21.40 FILM Po{tar 0.30 FILM Godzila 2.50 Ezo TV 4.20 FILM Opasno zavo|ewe 5.50 FILM Sinbad i tigrovo oko

OBN
3.30 3.50 4.10 4.30 4.50 5.10 7.00 8.40 10.40 12.30 14.20 14.30 15.10 16.00 17.40 18.50 19.10 20.00 21.30 23.20 1.00 3.00 4.40 Ajronmen, crtani film Metajets, crtani film Xoni Test, crtani film Nimboli, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Bilo jednom u Turskoj, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Dolina vukova, serija Lonci i poklopci Ke~eri Ke~eri FILM Arkti~ka pri~a Red karpet Info Pitajmo zajedno FILM Divqa vo`wa FILM Granica bijega FILM Dani gweva
FILM FILM FILM

BN
6.30 9.00 12.00 13.00 14.30 16.00 16.10 17.40 19.30 20.00 20.30 21.30 22.30 22.40 0.10 2.00 3.30 Jutarwi program Jelena, serija Putevi zdravqa Koktel Bela la|a, serija Dnevnik FILM Policajac s Petlovog brda Kao kod svoje ku}e Dnevnik Vitafon Muzika Tu|e sla|e Dnevnik FILM Hajde da se volimo FILM @rtva FILM Sve o mojoj djeci FILM [a{avi roditeqi

HRT 1
6.00 6.50 7.20 8.00 10.00 10.10 10.40 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 14.30 15.10 16.00 16.40 16.50 17.50 18.40 19.10 19.30 20.00 21.50 22.10 23.50 1.30 3.30 4.50 5.20 Drugo mi{qewe Iza ekrana Emisija iz kulture FILM Tragovi pro{losti Vijesti Ku}ni qubimci Obrazovni program Normalan `ivot Dnevnik Veterani mira Prizma Duhovni izazovi Eko zona Opera Euromagazin Vijesti Reporteri Ju`ni Pacifik Potro{a~ki kod Loto Dnevnik Dora Vijesti FILM Kolo smrti FILM Skitnice FILM Li~ni broj Reporteri Eko zona Potro{a~ki kod

RTL
7.00 7.30 8.00 8.50 9.30 9.50 10.40 11.40 14.10 16.00 17.50 18.30 19.00 20.00 22.40 0.40 2.30 3.20 4.20 RTL danas [kola za vampire, crtani film Dragon Ball Z, crtani film U~ilica Magazin Sinovi i k}eri, serija Diskaveri FILM Grand Canyon FILM Maskin sin FILM Moje prvo bogatstvo Zvijezde ekstra RTL danas Qubav je na selu FILM Hari Poter i plameni pehar FILM Dani groma FILM Lo{e djevojke No} pokera Astro {ou RTL danas

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.20 13.00 13.10 13.20 13.50 14.30 14.40 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Dizni Na slovo na slovo Dnevnik Sport plus Gastronomad Vi i Mira Adawa Polak Vijesti Dejvis kup: Srbija - Indija TV lica Svijet Vijesti Selo gori a baba se ~e{qa, serija

PINK BH
6.00 8.00 10.00 11.00 12.00 12.20 14.00 14.05 15.50 16.00 17.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00
FILM FILM

Neki to vole vru}e Trener za primjer

Dvor Arena B-13 Info top Gold muzika Info top FILM Frenki i Xoni Info top Valentina, serija [ou tajm Sva ta ravnica, serija Javna tajna Dvor Zvijezde Granda Dvor

ATV
7.00 8.00 8.30 9.50 10.30 11.00 11.30 11.50 12.00 13.00 Ben Ten, crtani film Vitafon Jutarwi program Vijesti Ajron Kid, crtani film Vinks, crtani film Sporti}i Vijesti Indija, serija Auto {op magazin

HRT 2
7.30 8.00 Garfild i prijateqi, crtani film Plesne note, serija

subota, 5. mart

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2008. 9 5 - 11. mart 2011. 11

B92

21.00

Doktor Mladen
Doktor Mladen Stojanovi}, qekar iz Prijedora, vo|a je pobuwenika na Kozari i vrlo harizmati~na li~nost koja je uspjela da okupi mnogo seqaka iz okolnih mjesta. Za spas Kozare od neprijateqskih jedinica on organizuje veliku odbranu u kojoj u~estvuje vi{e hiqada qudi, a sam predvodi onu najja~u. Wegov na~in ratovawa urodi plodom, jer uz sva nastojawa neprijateq nikako ne mo`e da uhvati takozvanog "crvenog doktora". Me|utim, ne samo da }e u borbama poginuti mnogo qudi, ve} }e se pokazati da je jedan od doktorovih povjerqivih qudi opasni izdajnik spreman na sve. Uloge: Quba Tadi}, Pavle Vuisi}, Qubi{a Samarxi}, Husein ^oki} Re`ija: Midhat Mutapxi}
14.00 16.00 16.50 18.00 19.00 19.40 20.00 21.00 22.00 0.00 6.00 7.00 7.10 8.00 9.00 9.20 9.50 10.20 10.40 11.00 12.00 12.10 16.30 17.00 17.50 18.00 19.40 20.00 20.30 21.30 23.00 0.00 1.00 1.10 3.00 4.00 5.10 Sasuke ninxa ratnici 1001 no}, serija Indija, serija Odmori se, zaslu`io si, serija Vijesti Sinema magika hronike 1001 no}, serija Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em FILM Krvavi zlo~in Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em 14.30 15.30 16.00 16.30 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30 1.10 Popodne Bu|elar Vijesti FILM Lijepe `ene mafije Vijesti Na{a mala klinika, serija Kriti~na situacija FILM Doktor Mladen Vijesti FILM Fatalna opsesija, FILM Momci iz kraja Info

MTV
Morning Mix 3 From 1 Just See MTV Chill Out Buzzin Adventures in Hollyhood Making the Video MTV and the Movies MTV Express Jukebox 3 From 1 Buzzin Weekend Brand New Just See MTV 3 From 1 Top 20 Just See MTV MTV Take Over So 90's Official Top 20 MTV World Stage Party Zone 3 From 1 Party Zone Chill Out Chill Out Music Non Stop

BEL
7.30 8.00 8.50 9.10 9.50 10.00 10.10 10.50 12.00 12.05 12.10 12.40 13.30 14.00 14.30 15.00 15.05 15.10 15.00 16.30 17.20 18.00 18.40 20.00 21.40 22.00 22.30 22 ~asa Gomboce omnibus U~imo srpski Bel mozaik Periskop Svje`i dan Ku}ica u cvije}u Na{a realnost Vijesti Periskop Pri~e iz kwi`are U na{em ataru Vrele gume Bilding {op Lijek iz prirode Vijesti Periskop Trend seter Svetiwama u pohode Bel tribina Dangube, serija Bel dan Muzi~ki zid FILM Trag Zoroa @ena s gre{kom 22 ~asa FILM Voz smrti

2330
B92

Fatalna opsesija
je{a u `ivot. Pogotovo {to Dru ima opsesivnu potrebu da je za{titi. Dodatni problemi nastaju kada Dru sazna da Ninu mu` vara, poslije ~ega po~iwu da se doga|aju i misteriozna ubistva.

Poslije dvanaest godina, problemati~ni Dru pronalazi svoju mla|u sestru Ninu i tra`i da mu pomogne da se sredi u `ivotu. Nina `ivi sa mu`em i k}erkom i ne dopada joj se {to joj se Dru sve vi{e mi-

Uloge: Keli Martin, Adam Mekdonald, Dilan Nil Re`ija: Filip Gawon

FTV
7.00 7.30 8.00 8.05 9.00 11.20 12.00 12.10 13.00 13.20 14.20 14.30 17.30 18.00 18.40 19.10 19.20 19.30 20.10 21.10 22.00 22.50 23.00 0.50 Pozitivna geografija Barimba, serija Vijesti Gospo|a Barbara, serija ZIZ, zabava igra znawe Mozaik religija Dnevnik Gospo|a Barbara, serija Sarajevska hronika Beverli Hils 90210, serija Vijesti FILM U`i~ka republika Nadrealiti {ou Lud, zbuwen, normalan, serija Piplinzi, crtani film Loto [oni i wegovo stado, crtani film Dnevnik Zauvijek mlad, serija Greh wene majke, serija Na{a mala klinika, serija Dnevnik FILM Don @uan Beverli Hils 90210, serija

RADIO RS
6.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.00 15.00 16.00 18.00 19.00 19.30 20.00 22.00 23.00 0.00 Jutarwi program Vijesti Turisti~ki vodi~ Vijesti U~inimo mogu}e, emisija o ekologiji Vijesti Iskre pravoslavqa Vijesti Zvjezdano nebo djetiwstva Vijesti Zvrk Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Sportsko-zabavno popodne Vijesti Dnevnik Sportsko-zabavno popodne Vijesti Tkanica od nota Vijesti Zabavna muzika Muzika naroda Vijesti Evergrin klub Vijesti Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Muzika za laku no} Pono}ne vijesti No}ni program

B 92
7.00 8.20 8.50 9.10 11.00 11.30 13.30 Znawe na poklon Dora istra`uje, crtani film Dora istra`uje, crtani film FILM [ampiona kartinga Vijesti FILM Momci iz kraja Robin Hud, serija

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
12 5 - 11. mart 2011.

Глас Српске

program

TV

PINK BH

8.00

PINK BH

23.00

[arlotina mre`a
^uvena dje~ija pri~a o`ivje}e u ovom igranom filmu sa odli~nom gluma~kom ekipom. Fren Arbl je djevoj~ica koja odrasta na porodi~noj farmi. Uloge: Xulija Roberts, Stiv Bu{emi, Xon Kliz Re`ija: Geri Vinik

Legende o strasti
Pukovnik Vilijam i wegova tri sina `ive u planinama u Montani, po~etkom dvadesetog vijeka. Kada jedan od sinova, Semjuel dovede sa sobom svoju vjerenicu Suzan, prijateqstvo izme|u bra}e je na putu da se raspadne. Najstariji sin Alfred se zaqubquje u Suzan, a ona se zaqubquje u Tristana. Stvari postaju jo{ gore kada sva tri brata odlu~uju da se pridru`e Prvom svjetskom ratu u Evropi 1914. godine, uprkos negodovawu wihovog oca. Uloge: Bred Pit, Entoni Hopkins, Ejdan Kvin Re`ija: Edvard Cvik
8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.10 12.30 12.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.40 22.45 23.30 23.40 1.00 3.00 4.00 Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Dizni Dnevnik Sport plus Dejvis kup: Srbija - Indija Gastronomad Bela la|a, serija Rokovnik Muzika [ta ja imam od toga Lud zbuwen normalan, serija Sasvim prirodno Slagalica Dnevnik Bela la|a, serija FILM Sedamdeset i dva dana Vijesti Uvi|aj Dnevnik Sadamova ku}a, serija Egzit Bela la|a, serija Zaboravqeni umovi Srbije 10.00 12.00 12.20 13.20 14.00 15.00 15.30 15.50 17.40 18.10 19.10 19.30 20.00 21.00 21.40 0.00 0.20 2.00 3.20 3.50 4.40 [erif u Wujorku, serija Dnevnik Plodovi zemqe More Nedjeqom u dva Mir i dobro Vijesti Bal pod maskama Globalno sijelo Lijepom na{om Loto Dnevnik 1 protiv 100 Vjerujem u an|ele, serija FILM Kino Lika Vijesti FILM Tri boje: Plavo [erif u Wujorku, serija Globalno sijelo Lijepom na{om Plodovi zemqe

RTRS
6.00 7.40 8.00 8.10 9.00 9.20 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.20 13.00 13.30 13.50 14.40 15.30 15.50 17.50 18.10 19.00 19.30 20.10 20.40 22.30 22.50 23.30 0.00 0.30 2.10 2.30 3.00 3.40 4.10 4.30 4.50 5.40
FILM Veritas princ istine Muzika Vijesti Jutarwi program Nodi, crtani film ^arli i Mimo, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Dilajla i Xulijus, serija Moj tata je ministar, serija Kvizolog Dnevnik Snop Ogwi{ta Sviraj ne{to narodno Opra - veliko darivawe Robin Hud, serija Pri~e o pjesmama Moj ro|ak sa sela, serija Gastronomad Miris ki{e na Balkanu, serija Op op Dnevnik Zauvijek mlad, serija Dorotej, film Dnevnik Sportski pregled Magazin Lige {ampiona Zelena zelena trava, serija FILM Dorotej Ah, ta planeta Dnevnik Opra - veliko darivawe Pri~e o pjesmama Ogwi{ta Sviraj ne{to narodno Snop Muzika

16.00 16.10 17.00 18.30 20.00 22.00 23.00 1.30

Info top Nemogu}a misija Sve za qubav Amixi {ou Dvor Paparaco lov na poznate FILM Legende o strasti FILM Usamqena srca

BHT 1
8.00 8.10 8.30 9.20 10.20 10.20 10.50 12.00 12.20 13.20 14.00 15.00 16.00 16.10 16.30 16.50 19.00 19.30 20.00 22.00 22.10 22.40 23.10 0.00 0.50 Vijesti Bruklinski most, serija Debate o debatama Slalom (m) Vijesti Izazovi poqoprivrede Super G (`) Vijesti Slalom (m) Duhovni mostovi Globalna hrana Miris ki{e na Balkanu, serija Vijesti Smawi gas Liga {ampiona, magazin Ko{arka: Igokea - Partizan Dnevnik London Live FILM Man about Town Vijesti Global Sport The Doga Debates Obalska stra`a, serija FILM Man oabout Town

HRT 2
7.00 7.50 9.20 10.10 10.40 10.50 11.50 12.20 13.20 15.50 16.30 17.00 17.40 20.20 22.30 23.10 0.40 1.40 Klasi~na muzika FILM Veli~anstveni Ambersoni Svjetski skija{ki kup Filipove bebe Biblija Misa Dejvis kup: Hrvatska - Wema~ka Svjetski skija{ki kup Dejvis kup: Hrvatska - Wema~ka e-Hrvatska Magazin Lige {ampiona Olimp Hokej na ledu FILM Grejstok: Legenda o Tarzanu Emisija o filmu FILM Point Blank Dvoransko prvenstvo Evrope u atletici Muzika

TV 1
7.00 7.10 7.40 8.10 8.30 9.00 9.30 10.10 11.00 12.00 12.20 13.00 13.10 10.10 14.30 16.00 16.20 17.00 17.20 18.00 18.20 19.30 20.10 21.00 21.10 22.00 22.30 0.00 0.10 0.20 Vijesti Privatna policija, crtani film Zoro, crtani film Music Box Connect Bogati i slavni Vertikale duha FILM Mohikanac Biznis vijesti Vijesti plus Kapital Biznis vijesti Blaga prirode Music Box FILM Crkni qepotice Biznis vijesti TV1 ordinacija Vijesti plus Urban Music Biznis vijesti Dejvid Bekam Dnevnik Vawskopoliti~ki magazin Biznis vijesti Tre}e poluvrijeme Dnevnik u 22 FILM Najboqa odbrana Vijesti plus Biznis vijesti Reprizni program

OBN
6.30 7.00 7.20 7.50 8.00 8.30 8.50 9.20 10.10 12.00 12.50 13.00 14.20 15.40 16.50 18.10 18.50 19.00 20.00 21.30 22.30 23.10 1.00 2.40 4.30 Xerald Mekboing, crtani film Metajets, crtani film Miksmaster, crtani film Nimboli, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Xerald Mekboing, crtani film Metajets, crtani film ^uvari planete FILM Ponovo ro|en Lonci i poklopci Dolina vukova, serija Gorki `ivot, serija Gorki `ivot, serija Gorki `ivot, serija Gorki `ivot, serija Gorki `ivot, serija Info Gorki `ivot, serija FILM Prqavi plavci Red karpet Vatreni ring FILM Granica bijega FILM Dani gweva
FILM FILM

BN
6.00 7.30 8.00 9.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 19.30 20.00 20.40 22.10 0.00 BN koktel Zapisi pored puta Zvuci zavi~aja Nedjeqno jutro Selo JV komerc Zvuci zavi~aja BN muzika Bez maske Prequbnici Nedjeqno popodne Dnevnik Prequbnici Bela la|a, serija
FILM FILM

NOVA TV
7.40 8.30 9.00 9.30 9.50 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 14.10 17.00 17.20 19.10 20.00 21.00 23.10 0.40 1.00 2.50 5.00 6.30 U sedmom nebu, serija Bra~ne vode, serija Timi Tajm, crtani film Vinks, crtani film ^agington, crtani film Najgora nedjeqa, serija Automotiv Magazin Lige {ampiona Novac ^arobnice, serija FILM Po{tar Vijesti FILM Posqedwi krsta{i Dnevnik Lud zbuwen normalan, serija FILM Ghost Rider Red karpet Svi mrze Krisa, serija FILM Prqavi poslovi FILM Godzila Red karpet Automotiv

PINK BH
6.00 8.00 10.00 11.00 12.00 12.10 14.00 14.10 15.00
Глас Српске
FILM FILM

Preko ograde [arlotina mre`a

Dvor Birajte svoj hit Info top Gold ekspres Info top Dvor Dobar kom{ija

HRT 1
Divqa vo`wa 5.50 6.20 7.00 8.00 9.00 9.50 Duhovni izazovi Euromagazin Mala TV Prijateqi Nora Fora Vijesti

RTS 1
6.00 6.05 8.00 Vijesti Jutarwi program Dnevnik

RTL
6.00 6.30 RTL Danas Qubav je na selu

nedjeqa, 6. mart

5 - 11. mart 2011. 13

PINK BH

1.30

Usamqena srca
Alma je usamqena `ena koja se zaqubquje u Frenka, prevaranta koji joj krade sav novac nakon {to je zaveo. Frenk ne `eli da ostane sa wom, ali trenutno nema drugo rje{ewe za tu situaciju u slu~aju da ona odlu~i da ode i prijavi ga policiji. U isto vrijeme u potrazi za Frenkom, na vru}em tragu i za petama im je `ena privatni detektiv, koja radi na slu~aju jedne od Frenkovih biv{ih `rtava. Uloge: Erik Roberts, Beverli D'An|elo
7.30 9.20 11.10 12.50 14.40 16.40 17.40 18.30 19.00 20.00 21.50 0.30 1.30 2.50 [kola za vampire, crtani film FILM Maskin sin FILM Avioni vozovi i automobili FILM Stani ili }e moja mama pucati FILM Dani groma Diskaveri Magazin RTL Danas Hrvatska tra`i zvijezdu FILM Kraqevi kvarta Mjesto zlo~ina: Majami, serija Astro {ou RTL Danas FILM Lo{e djevojke 16.30 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30 0.00 FILM Doktor Mladen Vijesti Na{a mala klinika, serija Darvinova borba Utisak nedjeqe Vijesti Potraga FILM Galileo Info

Galileo

0040
B92

BEL
7.30 8.00 9.10 9.50 10.00 11.00 12.00 12.05 12.10 13.40 14.10 15.00 15.05 15.10 16.10 17.00 17.40 18.00 18.30 18.40 19.20 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 22 ~asa Gomboce omnibus Autosprint Periskop Lijek iz prirode Rije~ vjere Vijesti Periskop FILM Indiskrecija Uskijavawe Bonaventura Vijesti Periskop Farma Turizam plus Svijet divqine Italijanski kuvarski studio Bel dan Narodni u~iteq Show Biz Emblema Pri~e iz kwi`are Dangube, serija Biqana za vas 22 ~asa FILM Tali~ni Tom

ATV
7.00 8.00 9.50 10.30 11.00 11.30 11.50 12.00 13.40 18.00 19.00 19.40 20.10 22.10 Ben Ten, crtani film Jutarwi program Vijesti Ajron Kid, crtani film Vinks, crtani film Sporti}i Vijesti FILM Srebrni kowi} 1001 no}, serija @ivot sa stilom Vijesti Nema vi{e zeko reko FILM Tesna ko`a 2 FILM Highlander 2

18.00 19.40 20.00 20.30 21.00 21.20 21.50 22.20 22.40 23.40 0.40 0.50 1.10 3.00 4.00 5.00

Doma}ica Just See MTV MTV Take Over Megadrive Reno 911 Chapelle Show South Park South Park Jersey Shore Alternative Nation 3 From 1 MTV Express Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop

RADIO RS
6.00 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.05 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.05 22.00 23.00 0.00 1.00 5.00 Jutarwi program Vijesti Snop, emisija za selo Vijesti Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Vijesti Kutak za ma{tawe Narodna muzika Vijesti Sje}awa Vijesti Vjerski program Vijesti Zvrk Vijesti Top lista Radija RS Vijesti Sportski pregled Dnevnik Nedjeqni radio magazin Vijesti Medaqoni u vremenu Vijesti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Razgovornik Vijesti Starogradska sje}awa Vijesti Iskre pravoslavqa Sje}awa Pono}ne vijesti Kultura u ogledalu No}ni program Snop

Ra|en po drami Bertolda Brehta, film prati `ivot ~ovjeka koji je postavio temeqe moderne nauke. Fizi~ar, matemati~ar, astronom, Galileo Galilej konstruisao je jedan od prvih teleskopa, otkrio Jupiterove satelite, analizirao sun~eve pjege. Sna`no je podr`avao Kopernikovu heliocentristi~ku teoriju, po kojoj se Zemqa okre}e oko Sunca, a ne obrnuto. Ovakvi stavovi doveli su ga u o{tar sukob sa katoli~kom crkvom. U po~etku, imao je za{titu vlasti Mleta~ke republike, ali otkako se preselio u Firencu, vi{e nije bilo nikoga da ga {titi i morao je da iza|e pred Sud Inkvizicije, koja je, pod prijetwom mu~ewa, tra`ila od Galileja da se odrekne svih svojih teorija. Uloge: Topol, Edvard Foks, Xon Gailgud Re`ija: Xozef Losi

020
HRT 1

Tri boje: Plavo
Xuli je izgubila mu`a, velikog kompozitora i petogodi{wu }erkicu u saobra}ajnoj nesre}i. Ona namjerava da izvr{i duhovni suicid anonimnim `ivotom u Parizu, daleko od li~nih obaveza, qubavi i `alosti. Me|utim, qudi kojima je stalo do we i jedno iznenadno otkri}e, kao i muzika oko koje se pri~a okre}e, djelova}e iscjequju}e na Xuli i neodoqivo je povu}i nazad u svijet `ivih.

FTV
7.00 7.30 8.00 8.05 9.00 11.20 12.00 12.10 12.40 13.30 14.10 15.10 15.20 16.20 18.00 18.50 19.10 19.30 20.10 20.50 21.20 22.10 22.40 23.00 23.20 0.10 Pozitivna geografija Barimba, serija Vijesti Mladi sumo rva~i ZIZ, zabava igra znawe Sedmica Dnevnik Zelena panorama Porobxije, serija Beverli Hils 90210, serija FILM Zaboravqena poslovica Vijesti Ratnici FILM Potjera za Sre}(k)om Grijeh wene majke, serija Piplinzi, crtani film [oni i wegovo stado, crtani film Dnevnik Lud zbuwen normalan, serija Nadrealiti {ou Na{a mala klinika, serija Paralele Dnevnik Magazin Lige {ampiona Beverli Hils 90210, serija Koncert AGM

MTV
6.00 7.00 7.10 7.40 8.00 9.00 9.20 9.50 10.10 11.00 12.00 12.10 16.30 17.10 17.50 Morning Mix 3 From 1 Just See MTV MTV Express Chill Out My Super Sweet World Class When I Was 17 When I Was 17 Plain Jane Jukebox 3 From 1 Buzzin Weekend Brand New Just See MTV 3 From 1

Uloge: Xulijet Bino{, Florens Pernel, Benoa Regent, Helen Vinsent Re`ija: Kri{tof Ki{lovski

B 92
6.40 8.30 11.00 11.30 13.00 14.00 15.00 16.00
FILM [ampiona kartinga Znawe na poklon Vijesti FILM Fatalna opsesija Darvinova borba Izme|u redova Kriti~na situacija Vijesti

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
14 5 - 11. mart 2011.

Глас Српске

program

TV

PINK BH

Kobno uzlijetawe

8.00

PINK BH

1.10

Poslije pono}i
Jedan ~ovjek poslije 15 godina iza|e iz zatvora u kojem je slu`io kaznu zbog ubistva svoje supruge. Wegova socijalna radnica postaje uvjerena da je nevin. Dok istra`uje slu~aj i razgovara s qudima koji su bili povezani s wime, zaqubquje se u wega. Uprkos upozorewima prijateqa ona se ne obazire te se odlu~i na strasnu avanturu. Uloge: Rutger Hauer, Nata{a Ri~ardson, Klensi Braun Re`ija: Jan Eliasberg
3.50 4.00 Info ^uvari planete

Sun~ani dan u Sijetlu. Kapetan Glen i wegova djevojka Koni se spremaju za rutinski let u Dalas, novim avionom, sa oko 220 putnika. Drugi mali privatni avion se tako|e sprema za polijetawe, u kome se nalazi biznismen koji ne razmi{qa ni o kakvom riziku. Oba aviona }e poletjeti u isto vrijeme . U sudaru kapetan Glen mora da prona|e na~in da spasi putnike. Uloge: Robert Urih, Anet O'Tul, Xon de Lensi Re`ija: Majk Robe

RTRS
6.00 9.00 9.10 9.15 9.30 9.35 10.00 10.20 11.10 12.00 12.20 13.00 13.20 13.50 14.10 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 18.40 19.00 19.30 20.10 21.30 22.30 23.00 23.30 0.20 0.50 2.30 3.00 3.20 4.10 5.30 Jutarwi program Vijesti Barimba, crtani film Mala princeza, crtani film ^arli i Mimo, crtani film Ostrvo korwa~a, crtani film Dilajla i Xulijus, crtani film Intervju Karmelita, serija Dnevnik U fokusu Pregled nedjeqe za osobe za o{te}enim sluhom Retrovizor Podvig u hri{}anskom `ivotu Karmelita, serija Vijesti Dolina sunca, serija Re'publika Srpska danas Moj ro|ak sa sela, serija Art ma{ina Mala princeza, crtani film Upitnik Dnevnik Presing Miris ki{e na Balkanu, serija Dnevnik Tribunal Cirkus, serija Bez odu{evqewa molim FILM Avganistanski vitezovi Dnevnik Re'publika Presing Art ma{ina Muzika

15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.50 19.10 20.00 23.00 1.00 1.10

Lola, serija Info Top Valentina, serija Dvor Zabrawena qubav, serija Info top Qubav u zale|u, serija Dvor Grand - Narod pita Siti FILM Poslije pono}i

HRT 1
5.40 6.10 7.00 9.00 10.00 10.05 11.00 11.10 12.00 12.30 13.10 14.00 14.20 15.00 15.20 16.00 16.50 17.20 18.10 18.40 19.30 20.00 20.30 21.40 22.10 22.50 23.50 1.00 1.40 2.00 2.50 3.50 4.20 5.10 6.20 7.00 7.30 7.50 8.20 8.50 9.30 10.00 10.50 11.20 12.30 13.00 13.50 15.30 15.40 16.30 17.10 17.30 18.00 19.00 19.40 20.00 20.40 21.20 22.10 23.00 0.40 More Mir i dobro Dobro jutro, Hrvatska Lugarnica, serija Vijesti Krstarewa svjetskim qepotama Kod Ane Tre}e doba Dnevnik Gospodarica tvog srca, serija Puna ku}a Raftera, serija Vijesti Znanstvena petica Darma i Greg, serija Glas domovine Hrvatska u`ivo Vijesti Osmi kat Kod Ane Tvoja sam sudbina, serija Dnevnik TV Bingo {ou Gruntov~ani, serija Svijet profita Dnevnik Lica nacije Klasi~na muzika Ksena - princeza ratnica, serija Dragi Xon, serija Serija Serija Debi Trevis preure|uje Dobra `ena, serija Osmi kat More qubavi, serija Legenda o Tarzanu, crtani film Garfild, crtani film Mala TV ^etvoro protiv Z, serija [kolski program Heidi, serija Tvoja sam sudbina, serija More Lijepom na{om Mala TV [kolski program FILM Zarobqen u }utawu @upanijska panorama Lugarnica, serija [apta~ psima Crno proro~anstvo, serija Slex Hamer, serija Puna ku}a Raftera, serija Krstarewe svjetskim qepotama Hit dana Dobra `ena, serija Glee, serija Zavr{ni udarac, serija La`i mi, serija FILM Zarobqen u }utawu Muzika

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.40 10.00 10.05 10.30 11.00 11.10 12.00 12.10 12.30 12.50 13.30 14.30 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 20.50 22.00 23.00 23.05 0.00 0.10 1.00 3.00 4.00 4.30 7.00 7.10 7.30 8.10 8.40 10.10 11.00 11.05 12.00 12.20 12.50 13.00 13.10 14.00 15.00 15.05 16.00 17.00 17.20 18.00 18.20 18.50 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 0.00 0.20 0.30 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Boqi `ivot, serija [ta radite bre Vijesti Lov i ribolov Eko karavan Vijesti O~ajne doma}ice, serija Dnevnik Sport plus Peline |akonije Kasl, serija Tri dana pisca Zadwa ku}a Srbija Vijesti Visoki napon Vijesti Miris ki{e na Balkanu, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Raweni orao, serija Pjesma plus Bingo Upitnik Vijesti Kasl, serija Dnevnik [erif, serija FILM Izuzetna no} Upitnik Eko karavan Lov i ribolov Vijesti Privatna policija, crtani film Zoro, crtani film Music Box Kapri, serija Bogati i slavni Biznis vijesti Portreti nacije Vijesti plus Bogati i slavni Music Box Biznis vijesti Tre}e poluvrijeme Portreti nacije Music Box Connect 1001 no}, serija Vijesti plus Indija, serija Biznis vijesti Spoqnopoliti~ki magazin Sportski magazin Dnevnik 1001 no}, serija TV1 Reporteri Dnevnik u 22 FILM Majestic Vijesti plus Biznis vijesti Reprizni program

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.15 9.30 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 12.50 13.00 13.40 14.10 14.30 15.00 15.05 15.30 15.40 16.00 16.30 17.00 17.30 18.40 19.00 20.00 21.00 21.50 22.10 23.00 23.30 0.00 0.50 Dobro jutro Be Ha Te bebe Ozi Bu, crtani film TV enciklopedija Bruklinski most, serija Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti TV Liberti Liga {ampiona, magazin Global Smawi gas Vijesti Gorko-slatko, serija Odli~an 5+ U~ilica ^udesni svijet Nema problema Doma}a lektira Gorko-slatko, serija Gastro kutak Sve u svemu Moko dijete svijeta, crtani film Dnevnik Zlatno tele, serija Ezel, serija Vijesti Tema dana Premijer liga BiH Povjerqivi dosijei Zlatno tele, serija Sve u svemu

HRT 2

BN
6.30 8.20 10.00 10.20 11.00 12.00 12.10 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.10 18.00 18.20 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.20 Jutarwi program
FILM

Novosti Histori Grom u raju, serija Novosti
FILM

TV1

Novosti Bela la|a, serija Jelena, serija Dnevnik Kradqivac srca, serija Bela la|a, serija Danas u Srpskoj Dokumentarni program Dnevnik Jelena, serija BN koktel Dnevnik
FILM FILM

OBN
6.00 6.20 6.50 7.10 7.30 8.10 9.00 9.30 11.50 12.30 14.00 14.50 16.10 16.30 17.00 18.50 19.00 19.50 21.10 22.10 23.10 23.50 0.30 0.40 1.40 1.50 Ajron men, crtani film Metajets, crtani film Xoni Test, crtani film Nimboli, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Qubavnici i tajne, serija Stol za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Info Skrivena kamera Zakon bra}e, serija Gorki `ivot, serija Info Stol za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Info Ke~eri Gorki `ivot, serija Telering Zakon bra}e, serija Plejbojeve djevojke Najseksi `ene svijeta Info Telering Info Rat bendova

PINK BH
6.00 7.00 8.00 10.00 10.30 11.00 12.00 12.10 13.00 13.30 14.00 14.10
Глас Српске

Lola, serija Qubav u zale|u, serija FILM Kobno uzlijetawe Udri mu{ki Dvor Valentina, serija Info Top Zabrawena qubav, serija Dvor Grand hitovi Info Top Mje{oviti brak, serija

NOVA TV
7.00 7.50 8.50 9.30 10.10 11.40 12.50 13.30 14.30 15.30 Na{i najboqi dani, serija Gospodin Magu, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Slomqeno srce, serija Gumu{, serija Asi, serija In magazin Zauvijek zaqubqeni, serija Slomqeno srce, serija Najboqe godine, serija

ponedjeqak, 7. mart

5 - 11. mart 2011. 15

HRT 2

13.50

Zarobqen u }utawu
Xim i Lidija Klajn imaju trojicu sinova, Xems je najstariji, Stiven najmla|i, a Xon najproblemati~niji. I dok roditeqi jedva spajaju kraj s krajem, vode}i agenciju za prodaju nekretnina i poku{avaju}i da odr`e porodi~nu farmu, Xon neprekidno upada u nevoqe. Jednog dana dogodi se tragedija: na rijeci je mrtav prona|en Xonov najboqi prijateq Xo{. Trinaestogodi{wi je dje~ak pretu~en i podlegao je od udaraca po glavi. Slu~aj }e htjeti da le{ prona|e maleni Stiven na putu iz {kole, a osim {oka zbog pogleda na Xo{ovo tijelo, prestra{i}e se kad u blizini vidi i svog starijeg brata. Xon mu
16.30 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 22.20 23.10 23.30 1.10 3.00 3.50 4.40 5.00 Gumu{, serija Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Asi, serija Lud zbuwen normalan, serija Vijesti FILM Dream Team FILM Ghost Rider Doktor Haf, serija Bra~ne vode, serija Ezo TV FILM Prqavi poslovi 12.10 13.00 14.40 15.10 15.20 16.20 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.20 23.00 23.50 1.20 1.50 3.00 3.20 Gospo|a Barbara, serija FILM Potjera za Sre}kom Paralele Vijesti Crna hronika, serija Spretno sretno Federacija danas Ezel, serija Vila Maria, serija Upitnik Dnevnik 60 minuta FILM Ameri~ka nevjesta Dnevnik Za qubav vode Hajd u park 60 minuta Federacija danas Dnevnik

priprijeti da nikome ne smije re}i ni rije~i, pogotovo ne {erifu. Ve} sqede}i dan Stiven dobije visoku temperaturu i te{ku upalu grla, zbog ~ega ide na operaciju krajnika. A poslije operacije, iako mu se grlo sasvim oporavilo, vi{e ne mo`e da govori. Majka i otac }utawe isprva pripisuju operaciji, ali kako vrijeme prolazi, sve je o~itije da je u pitawu te`i problem. Lidija vodi sina raznim stru~wacima, ali bez rezultata. Posqedwa joj je nada dr Rozenstok. Uloge: Mark Donato, Stiven Mekarti, Bil Svicer, Boni Bedelija, Brus Dejvison Re`ija: Brus Pitman
7.10 8.00 8.20 8.50 9.10 10.00 11.00 12.00 12.10 12.20 13.10 14.00 14.30 14.50 15.20 15.40 16.00 16.30 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 20.10 21.00 21.50 22.00 22.20 23.10 23.40 0.00 1.00 1.10 2.00 3.00 4.00 5.00 Just See MTV Date My Mom Pimp My Ride Moving In Plain Jane Top 10 Jukebox 3 From 1 Just See MTV MTV Express Doma}ica Brand New Punk'd Pimp My Ride Date My Mom Moving In When I Was 17 My Super Sveet World Class Teen Mom 3 From 1 Brand New Jukebox Videography Music Video Premiere Just See MTV Rock Chart 3 From 1 Pranked Jersey Shore Reno 911 3 From 1 Doma}a zada}a 3 From 1 Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop

Opasna zona

2240
RTL

RTL
5.20 5.40 6.50 7.10 8.30 9.30 10.40 12.30 14.00 14.50 15.50 17.20 18.00 18.30 19.00 20.00 20.50 22.40 0.30 0.50 1.40 2.40 3.20 RTL Danas Ritam zona Dragon Ball Z, crtani film Mijewam `enu Magazin Ve~era za pet 1001 no} Aurora, serija Nasqednici, serija Sve {to je bitno, serija Kismet, serija Bibin svijet, serija Magazin RTL Danas Ve~era za pet Ezel, serija FILM Hawaii Five-O FILM Opasna zona Vijesti Uvod u anatomiju, serija Astro {ou Uvod u anatomiju, serija RTL Danas

Oni su kriminal podigli do neslu}enih visina. Treba ih spustiti na zemqu. Ameri~ki policijski mar{al Pit Nesip i wegov brat i kolega Teri osigurawe su avionskog prevoza kompjuterskog kriminalca Erla Lidija, na letu tokom kojeg se dogodi pqa~ka aviona. Lidi i Teri bivaju isisani iz aviona nakon {to Pit nepa`qivo upotrijebi svoj pi{toq, kojim probije rupu u trupu aviona. Pit je za cijelu stvar okrivqen i suspendovan, a wegova ideja daqe istrage Lidijeve smrti ne bude realizovana. Lidi je `iv i zdrav, otet od ozbiqne ekipe kriminalaca koji planiraju da iskoriste wegove ra~unarske sposobnosti. Pit se za pomo} obra}a Xesu Krosmanu, koji naga|a ko bi bio u stawu da izvede drski napad aviona u letu. Uloge: Vesli Snajps, Gari Busej, Kendi Batler, Majkl Xeter, Korin Nemec, Malkolm-Xamal Vorner Re`ija: Xon Bedem

B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 16.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 23.30 Jutarwi program Vijesti Super genije Trnav~evi}i u divqini, crtani film Najboqe godine, serija Na{a mala klinika, serija Na{a mala klinika, serija Nacionalna geografija i BBC Vijesti Sportski pregled Najboqe godine, serija Super genije Vijesti Sun|er Bob, crtani film Sun|er Bob, crtani film Nacionalna geografija i BBC Vrati}e se rode, serija Insajder Vijesti FILM Kavgaxije Infoo

Kavgaxije
Oni su bra}a i bave se isB 92 tim poslom: i jedan i drugi su lovci na ucijewene glave. Ali razlika izme|u wih je ogromna: dok jedan osloba|a tra`ene kriminalce za pozama{ne svote novca, drugi se trudi da ih {to vi{e privede, ne bi li tako zaradio novac za svoju brojnu porodicu. Ali, vidje}emo {ta se de{ava kada ih prvo spoji isti slu~aj, te i jedan i drugi tra`e istog ~ovjeka, ali nevoqe tek sti`u, kada do|e do zabune kojom wih dvojica budu progla{eni za lo{e momke. Na sve to, wihova mama, koja je rije{ena da ih pomiri, o~ekuje svoje dje~ake ku}i za praznike. U filmu igraju veterani {pageti vesterna, Bad Spenser i Terens Hil i Rut Bazi. Uloge: Bad Spenser, Terens Hil, Rut Bazi Re`ija: Terens Hil

2330

RADIO RS
6.00 9.00 9.40 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.05 21.00 22.00 23.00 0.00 2.30 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Instrumentalna muzika Bawaluka ju~e danas sutra Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Radio - globus Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Ve~e uz radio Vijesti Medaqoni u vremenu Hronika dana Melodije zvu~nih boja Top lista radija RS Pono}ne vijesti No}ni program Muzika naroda No}ni program

ATV
8.00 8.50 9.00 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 11.20 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 15.50 16.50 18.20 19.00 19.40 20.00 21.00 21.30 22.00 22.20 0.10 Jutarwi program Vijesti Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben Ten, crtani film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti Indija, serija Pali an|eo, serija Sasuke ninxa ratnici Vizita 1001 no}, serija Indija, serija Sasuke ninxa ratnici Vijesti Sinema magika hronike 1001 no}, serija Dosije Potraga Vijesti FILM Predsjednikov ~ovjek Nijemi svjedok, serija

BEL
7.30 8.20 9.00 9.30 10.20 10.40 11.00 12.00 12.10 13.00 14.40 14.50 15.00 15.10 15.40 16.00 17.00 18.00 18.30 18.40 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 0.10 6.00 6.20 7.00 22 ~asa Italijanski kuvarski studio Gomboce Biografije Urlik divqine Enciklopedija znawa Poaro, serija Vijesti @ivot za farmerke FILM Voz smrti Moja farma Mobile Vijesti Urlik divqine Enciklopedija znawa Rije~ vjere Bel mozaik Bel dan Gomboce U~imo srpski Muzi~ki zid Fair Play Poaro, serija 22 ~asa Neuzorana ledina Biografije FILM Wegova djevojka petkom MTV Express Morning Mix 3 From 1

Double Team

2330
NOVA

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 11.10 12.00 Dobro jutro, jutarwi program Vijesti Gospo|a Barbara, serija Crtani filmovi Vila Marija, serija Dnevnik

MTV

Xek Kvin penzionisani je CIA-in stru~wak za borbu protiv terorizma, ~ija lijepa supruga Ket ~eka dijete. Wegovi ga {efovi ponovo aktiviraju, jer je opasni terorista Stavros iza{ao iz hladovine. Kvin okupqa svoje agente i u Antverpenu, nakon {to se kod trgovca oru`jem snabdio opremom, organizuje akciju Stavrosovog hvatawa. Ona se pretvara u fijasko i u obra~unu gine Stavrosov sin, a Kvin zavr{i te{ko rawen. Dok razbjesweli Stavros otima Ket, Kvin se budi u "Koloniji", izolovanom i dobro ~uvanom ostrvu gdje vlade svijeta dr`e svoje najboqe qude, koje svi smatraju mrtvima, kao savjetnike. Kvin odlu~uje da pobjegne i ponovo prona|e suprugu i nero|eno dijete. Uloge: @an-Klod Van Dam, Denis Rodman, Miki Rurk Re`ija: Tsui Hark

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
16 5 - 11. mart 2011.

Глас Српске

program

TV

PINK BH

8.00

PINK BH

1.10

Babice
Sibil Danfort je dugo radila kao babica, sve do jedne ve~eri kada se wen `ivot potpuno izmijenio. Tokom ki{ne i olujne no}i u provincijskom gradu Sibil je na te{kom poro|aju shvatila da majka ne}e pre`ivjeti i da mora u bolnicu. Zbog lo{ih vremenskih uslova put do bolnice je onemogu}en, a majka djeteta je umrla na poro|aju. Sibil poslije toga dospijeva na sud optu`ena za ubistvo bez predumi{qaja. Uloge: Sisi Spejsik, Piter Kojoti, Teri Kini

Svetionik smrti
Adam Tarel dolazi u malo mjesto u dr`avi Oregon. Predstavqa se kao profesor engleskog jezika koji pi{e svoj prvi roman, ali je u stvari serijski ubica koji pa`qivo bira sqede}u `rtvu. Brat i sestra, Kejt i Majk, imaju puno povjerewe u wega i ni{ta ne sumwaju. Kejt se zaqubquje u harizmati~nog stranca, sve dok wegova prava priroda ne ispliva na povr{inu. Uloge: Tom Berinxer, Rej~el Hauard, Eli Gabi Re`ija: Xorx Mihalka
0.30 0.40 1.40 1.50 3.50 4.00 Info Dejana {ou Info Rat bendova Info ^uvari planeta

RTRS
6.00 9.00 9.10 9.20 9.40 9.45 10.10 11.10 12.00 12.20 13.00 13.20 14.10 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 20.30 22.50 23.30 0.00 1.50 2.20 2.50 3.10 3.40 4.20 5.00 5.20 5.50 Jutarwi program Vijesti Barimba, crtani film Mala princeza, crtani film ^arli i Mimo, crtani film Xekers, crtani film Kvizolog Karmelita, serija Dnevnik U fokusu Laka opera Retrovizor Karmelita, serija Vijesti Dolina sunca, serija Re'publika Srpska danas Moj ro|ak sa sela, serija Kabare ~asna dokolica Bawalu~ka panorama Upitnik Dnevnik Liga {ampiona, emisija Fudbal Dnevnik Liga {ampiona, pregled FILM Ukus ~aja Kabare ~asna dokolica Dnevnik Re'publika Bawalu~ka panorama U fokusu Retrovizor Laka opera Frojdova riznica Muzika

13.00 13.30 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.50 19.10 20.00 23.00 1.00 1.10

Dvor Grand hitovi Info Top Mje{oviti brak, serija Lola, serija Info Top Valentina, serija Dvor Zabrawena qubav, serija Info top Qubav u zale|u, serija Dvor Ami G {ou Siti FILM Svetionik smrti

HRT 1
6.00 7.00 9.00 10.00 10.05 11.00 11.10 12.00 12.30 13.10 14.00 14.20 15.00 15.20 16.00 16.50 17.20 18.10 18.40 19.30 20.00 20.40 21.40 22.10 22.50 Tre}e doba Dobro jutro Hrvatska Lugarnica, serija Vijesti Krstarewe svjetskim qepotama Kod Ane Debi Trevis preure|uje Dnevnik Gospodarica tvog srca, serija Puna ku}a Raftera, serija Vijesti Me|u nama Darma i Greg, serija Proces Hrvatska u`ivo Vijesti Osmi kat Kod Ane Tvoja sam sudbina, serija Dnevnik Dok. program Misija: Zajedno Paralele Dnevnik Lovci na natprirodno, serija 23.40 Ksena - princeza ratnica, serija 0.30 Dragi Xon, serija 0.50 Serija 1.40 Serija 2.10 Serija 2.50 Paralele 3.20 Proces 3.50 Debi Trevis preure|uje 4.30 Dobra `ena, serija 5.20 Osmi kat

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.40 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.20 12.30 13.20 15.00 15.10 15.55 16.00 17.00 17.20 17.30 18.20 18.50 19.30 20.00 20.40 23.10 0.00 0.20 1.20 2.50 3.00 3.30 4.00 4.30 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Boqi `ivot, serija [ta radite bre Vijesti Kvadratura kruga Putopis Vijesti O~ajne doma}ice, serija Dnevnik Sport plus Peline |akonije Kasl, serija FILM Gospo|ica Marpl Vijesti Vrijeme je za bebe Vijesti Raweni orao, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Raweni orao, serija Fudbal: Barselona - Arsenal Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Dnevnik [erif, serija FILM Park paranoja Vrijeme je za bebe Vijesti Putopis Oko Kvadratura kruga

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.15 9.30 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 13.10 13.40 14.10 14.20 15.00 15.05 15.30 15.35 15.50 15.55 16.10 16.30 17.00 17.30 18.40 19.00 20.00 21.00 21.50 22.10 22.40 23.30 1.20 Dobro jutro Be Ha Te bebe Ozi Bu, crtani film ^udesni svijet Nema problema Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Dimenzija vi{e Doma}a lektira Gastro kutak Vijesti Gorko-slatko, serija Odli~an 5+ U~ilica Ozi Bu, crtani film Drama Kiri klovn, crtani film Istinite pri~e, crtani film Nau~na postignu}a Gorko-slatko, serija Dru{tvo znawa Sve u svemu Moko dijete svijeta, crtani film Dnevnik Crta Ezel, serija Vijesti Euroimpuls Otvoreno sa Hosni Mubarakom Liga {ampiona: [ahtjor - Roma Sve u svemu

BN
6.30 8.30 10.00 10.20 11.00 12.00 12.05 14.00 14.05 15.00 15.30 16.00 16.20 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 21.00 22.20 22.30 23.00 0.20 Jutarwi program
FILM

HRT 2
6.20 7.00 7.30 7.50 8.20 8.50 9.30 10.00 10.50 11.20 12.00 12.30 13.00 13.50 15.30 15.40 16.20 17.20 17.40 18.10 19.00 19.50 20.00 20.50 23.00 23.50 1.20 Gospodarica tvog srca, serija Legenda o Tarzanu, crtani film Garfild, crtani film Mala TV ^etvoro protiv Z, serija [kolski program Heidi, serija Tvoja sam sudbina, serija Globalno sijelo Prizma Euromagazin Mala TV [kolski program FILM Sestrinska qubav @upanijska panorama Lugarnica, serija [apta~ psima Crno proro~anstvo, serija Slex Hamer, serija Puna ku}a Raftera, serija Krstarewa svjetskim qepotama Hit dana Dobra `ena, serija FILM Tin Cup La`i mi, serija FILM Sestrinska qubav Muzika

Novosti Histori Grom u raju, serija Novosti
FILM

TV1
7.00 7.10 7.30 8.10 8.40 10.10 11.00 11.05 12.00 12.20 12.50 13.00 13.10 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 17.00 17.20 18.00 18.20 19.30 20.00 21.00 21.10 22.00 22.40 23.30 0.00 0.10 0.20 Vijesti Privatna policija, crtani film Zoro, crtani film Music Box Kapri, serija Connect Biznis vijesti Portreti nacije Vijesti plus Sportski magazin Music Box Biznis vijesti Fokus Music Box Portreti nacije Music Box Connect 1001 no}, serija Vijesti plus Indija, serija Biznis vijesti Kapital Dnevnik 1001 no}, serija Biznis vijesti Direktno Dnevnik u 22 Urban Music Connect Vijesti plus Biznis vijesti Reprizni program

Novosti Bela la|a, serija Jelena, serija Vitafon Dnevnik Kradqivac srca, serija Bela la|a, serija Danas u Srpskoj Monitoring BN Sport Dnevnik Jelena, serija Crno na bijelo TV dokument Loto Dnevnik
FILM FILM

OBN
6.00 6.20 6.50 7.10 7.30 8.10 9.00 9.30 11.50 12.30 14.00 14.50 16.00 16.30 17.00 18.50 19.10 19.50 21.10 22.10 23.10 23.50 Ajron men, crtani film Metajets, crtani film Xoni Test, crtani film Nimboli, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Qubavnici i tajne, serija Sto za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Info Telering Zakon bra}e, serija Gorki `ivot, serija Info Sto za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Info Ke~eri Gorki `ivot, serija Dejana {ou Zakon bra}e, serija Plejbojeve djevojke Najseksi `ene svijeta

PINK BH
6.00 7.00 8.00 10.00 10.30 11.00 12.00 12.10
Глас Српске

NOVA TV
7.00 7.50 8.50 9.10 10.10 11.40 12.50 13.30 14.30 Na{i najboqi dani, serija Gospodin Magu, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Slomqena strijela, serija Gumu{, serija Asi, serija In magazin Zauvijek zaqubqeni, serija Slomqeno srce, serija

Lola, serija Qubav u zale|u, serija FILM Babice Udri mu{ki Dvor Valentina, serija Info Top Zabrawena qubav, serija

utorak, 8. mart

5 - 11. mart 2011. 17

HRT 2

13.50

Sestrinska qubav
Luiz, spisateqka koja `ivi u provinciji, mla|a je sestra uspje{ne poslovne `ene, Martine, pripadnice visoke pariske klase. Zbog svojih obaveza s pariskim izdava~em Luiz do|e u Pariz, {to ukqu~uje i posjetu sestri koju dugo nije vidjela. Ona }e tri dana prespavati u Martininom stanu, u kojem `ive Martinin mu` i sin. Uprkos Luizinoj radosti {to je u Parizu i {to vidi sestru, veseqe joj po~ne kvariti ~iwenica da je Martina vrlo hladna i zatvorena. Bez obzira na to zajedno idu u pozori{te, obilaze trgovine i Martina je upozna sa svojim krugom qudi. Luiz je razo~arana, ali u~ini joj se da sestrina rezervisanost ne proizlazi samo iz wenog ponosa {to je Pari`anka, ve} i iz nekih privatnih razloga. Uloge: Izabel Iper, Ketrin Frot, Fransoa Berland, Briyit Katilon Re`ija: Aleksandra Lekler
15.30 16.30 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 20.40 22.40 23.00 23.30 0.00 1.30 2.20 3.10 4.10 5.40 6.00 Najboqe godine, serija Gumu{, serija Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Liga {ampiona: Barselona - Arsenal Vijesti Mister Bin, serija Magazin Lige {ampiona FILM Dream Team Doktor Haf, serija Bra~ne vode, serija Ezo TV FILM Zarobqena Bra~ne vode, serija In magazin 12.00 12.10 13.00 14.20 14.50 15.10 15.20 16.20 17.00 17.20 18.20 19.00 19.30 20.10 20.30 Dnevnik Gospo|a Barbara, serija 60 minuta Hajd u park Magazin Lige {ampiona Vijesti Crna hronika, serija Spretno sretno Federacija danas Ezel, serija Vila Marija, serija Upitnik Dnevnik Loto Fudbal: Barselona - Arsenal 22.40 Dnevnik 23.30 Pregled Lige {ampiona 23.40 Sarajevska {kola dok. filma 1.10 Ha{ki dnevnik 0.40 Federacija danas 1.00 Dnevnik 7.10 8.00 8.20 8.50 9.10 9.40 10.00 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.30 14.50 15.20 15.40 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.30 19.50 20.10 21.20 21.50 22.00 22.20 22.40 23.10 23.40 0.00 1.00 1.10 2.00 2.20 3.00 4.00 5.00 Just See MTV Date My Mom Pimp My Ride Moving In When I Was 17 My Super Sweet Class Top 10 Jukebox 3 From 1 Just See MTV Rock Chart Brand New Punk'd Pimp My Ride Date My Mom Moving In Made 16 and Pregnant 3 From 1 Brand New Jukebox Videography Just See MTV MTV Express Just See MTV Hip Hop Chart 3 From 1 Hard Times of Rj Berger Chapelle Show Reno 911 South Park 3 From 1 MTV World Stage 3 From 1 Music Non Stop MTV Express Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop

Ridikove hronike

2100
B92

Ri~ard B. Ridik bje`i od grupe lovaca na ucijewene glave. Sa svojom sposobno{}u da odli~no vidi i u mraku nije mu bilo te{ko nasamariti ih. Stari ga prijateq Inam oba-

vje{tava da Aereon jedino wega vidi kao spasioca Svemira od Nekromongersa koji su svojim dolaskom izazvali puno {tete, ali i zarobili Ridika.

RTL
5.00 5.30 7.30 7.50 8.00 9.40 10.30 11.20 12.20 14.00 14.40 15.40 17.10 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.30 0.10 0.30 1.20 2.20 3.00 3.40 RTL Danas Ritam zona Dragon Ball Z, crtani film Bibin svijet, serija Mijewam `enu Magazin Ve~era za pet Ezel, serija Aurora, serija Nasqednici, serija Sve {to je bitno, serija Kismet, serija Bibin svijet, serija Magazin RTL danas Ve~era za pet Ezel, serija FILM Otporni na metke Hawaii Five-O, serija Vijesti Uvod u anatomiju, serija Astro {ou Uvod u anatomiju, serija RTL Danas FILM Opasna zona

Uloge: Vin Dizel, Kit Dejvid, Tendi Wuton Re`ija: Dejvid Tvohi

B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 15.00 16.00 16.30 16.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 23.30 Jutarwi program Vijesti Super genije Trnav~evi}i u divqini, crtani film Najboqe godine, serija Kavgaxije, film Nacionalna geografija i BBC Vijesti Sportski pregled Najboqe godine, serija Super genije Vijesti Sun|er Bob, crtani film Sun|er Bob, crtani film Nacionalna geografija i BBC FILM Ridikove hronike Vijesti FILM Troje Info kanal

Troje

2330
B 92

RADIO RS
6.00 9.00 9.40 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Instrumentalna muzika Bawaluka ju~e danas sutra Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Aktuelnosti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Studiorum Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Starogradska sje}awa Higijena `ivota Pono}ne vijesti No}ni program

ATV
8.00 8.50 9.00 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 11.20 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 15.50 16.50 17.50 18.20 19.00 19.40 20.00 21.00 22.00 22.20 0.10 Jutarwi program Vijesti Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben Ten, crtani film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti Indija, serija Pali an|eo, serija Sasuke ninxa ratnici Vizita 1001 no}, serija Indija, serija Sasuke ninxa ratnici Sasuke ninxa ratnici Vijesti Sinema magika hronike 1001 no}, serija Jedan na jedan Vijesti FILM Najboqi od najboqih Nijemi svjedok, serija

BEL
7.30 8.20 9.10 9.30 10.20 10.40 11.00 12.00 12.10 13.00 14.50 15.00 15.10 15.40 16.00 17.00 18.00 18.30 18.40 19.20 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 0.10 2.10 3.00 3.40 22 ~asa Bel mozaik Gomboce Biografije Urlik divqine Enciklopedija znawa Poaro, serija Vijesti Rat u ~a{ici FILM Tali~ni Tom Mobile Vijesti Urlik divqine Enciklopedija znawa Fair Play Bel mozaik Bel dan Gomboce Show Biz News Reporta`e sa Zemqe mira Bel gost Poaro, serija 22 ~asa Neuzorana ledina 2 Biografije FILM Pobijediti |avola Poaro Rat u {a{ici Biografije

Troje dolaze. Samo dvoje opstaju. Xenifer, seksepilna `ena arogantnog Zaka, uspijeva da izbjegne eksploziju na jahti. Budi se na pustom ostrvu sa ~lanom posade Manuelom. Manuel i Xenifer se prepu{taju jedan drugom sve dok se Zak jednog dana iznenada ne pojavi. Momci se upu{taju u bitku za Xenifer i opstanak ja~eg. Uloge: Bili Zejn, Keli Bruk, Tod Kolins Re`ija: Stjuart Rafil

Tin Cup
Roj Mekavoj nekad je bio prvoklasni igra~ golfa, ali je zbog mawka samodiscipline i riskirawa u igri karijeru zavr{io u nekoj zabiti davawem privatnih ~asova golfa. Za to vrijeme wegov najve}i rival i nekada{wi prijateq Dejvid Sims nastavqa niz uspje{nih turneja. Kada mu se na vratima pojavi prekrasna Moli, psihijatar, i zatra`i obuku jer `eli impresionirati svog momka, Roj ubrzo izgubi glavu za wom, ali saznaje da je wen mladi} niko drugi nego Dejvid Sims. Staro rivalstvo izme|u dvojice vrhunskih igra~a prenosi se i na qubavni `ivot. Roj je odlu~an

2050
HRT 2

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 11.00 Jutarwi program Vijesti Gospo|a Barbara, serija Crtani filmovi Vila Marija, serija

osvojiti Molinu naklonost i vratiti se u igru, te se prijavi za otvoreno prvenstvo Amerike, zajedno sa svojim vjernim nosa~em palica Romeom.

MTV
6.00 7.00 Morning Mix 3 From 1

Uloge: Kevin Kostner, Don Xonson, Rene Ruso, Linda Hart Re`ija: Ron [elton

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
18 5 - 11. mart 2011.

Глас Српске

program

TV

PINK BH

0.10

B 92

21.00

Ku}a od stakla
Rubi i Ret, sestru i brata tinejxere, koji su ostali bez roditeqa, usvaja bogati par iz Malibua. Pred wima se otvara obe}avaju}i svijet izobiqa, qubavi i spokojan `ivot u Kaliforniji. Ali stvari nisu onakve kakvim se ~ine. Ubrzo Rubi po~iwe da sumwa da wihovi starateqi nisu tako bri`ni i pa`qivi. Da li su wene sumwe opravdane ili je to samo opa`awe buntovnih tinejxera sa bujnom ma{tom? Uloge: Lesli Sobijeski, Dajan Lejn, Stelan Skarsgard Re`ija: Danijel Sakheim

Pqa~ka na najvi{em nivou
Banda pqa~ka{a ima suludi plan. Naime, u planu im je kra|a 250 miliona dolara. Osim te ogromne svote novca, pred wima je i jedna naizgled nerje{iva okolnost - taj novac treba da izvuku iz aviona u letu. Me|utim, taman kada bude izgledalo da }e wihov suludi plan uspjeti, jedan ~lan bande poku{a}e da prevari drugog i sve }e pasti u vodu. Uloge: Lens Henriksen, Lorenco Lamas, Aviva Gale Re`ija: Trip Rid
22.10 Zakon bra}e, serija 23.10 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 0.00 Plejbojeve djevojke 0.30 Najseksi `ene svijeta 1.10 Info 1.20 Na{a mala klinika, serija 2.20 Info 2.30 Rat bendova 4.30 Info 4.40 ^uvari planeta 20.00 21.00 21.10 22.00 22.30 0.00 0.10 0.20 1001 no}, serija Biznis vijesti Intervju Dnevnik u 22 Urbani kauboj, film Vijesti plus Biznis vijesti Reprizni program

RTRS
6.00 9.00 9.10 9.20 9.40 9.45 10.10 11.10 12.00 12.20 13.00 13.20 14.00 14.10 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 18.40 19.00 19.30 20.10 21.00 21.20 22.30 23.00 23.20 0.50 2.20 3.10 3.40 4.00 4.20 5.20 Jutarwi program Vijesti Barimba, crtani film Mala princeza, crtani film ^arli i Mimo, crtani film Xekers, crtani film Moj tata je premijer, serija Karmelita, serija Dnevnik U fokusu Reporta`a Retrovizor TV podsjetnik Karmelita, serija Vijesti Dolina sunca, serija Re'publika Srpska danas Moj ro|ak sa sela, serija Pitajte tra`imo odgovor Reporta`a. Mala princeza, crtani film Upitnik Dnevnik Kako donijeti boqe odluke Naslovi Duel struna Dnevnik Rezovi, serija Liga {ampiona FILM Kafa i cigarete Kako donijeti boqe odluke Dnevnik Re'publika Naslovi Duel struna Pitajte tra`imo odgovor

12.10 Zabrawena qubav, serija 13.00 Dvor 13.30 Grand hitovi 14.00 Info Top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, serija 15.50 Info Top 16.00 Valentina, serija 17.00 Dvor 18.00 Zabrawena qubav, serija 18.50 Info top 19.10 Qubav u zale|u, serija 20.00 Dvor 23.00 Distrek{n 0.00 Siti FILM Ku}a od stakla 0.10

HRT 1
6.00 7.00 9.00 10.00 10.10 11.00 11.10 12.00 12.30 13.10 14.00 14.20 15.00 15.20 16.00 16.50 17.20 18.10 18.30 19.10 19.30 20.00 21.30 22.10 22.50 23.40 0.30 1.10 1.30 2.30 4.40 5.20 Me|u nama Dobro jutro Hrvatska Lugarnica, serija Vijesti Krstarewa svjetskim qepotama Kod Ane Opra {ou Dnevnik Gospodarica tvog srca, serija Puna ku}a Raftera, serija Vijesti Religijski program Darma i Greg, serija Obrazovni program Hrvatska u`ivo Vijesti Osmi kat Kod Ane Tvoja sam sudbina, serija Loto Dnevnik Kraj starih vremena, film Ogwevi s neba Dnevnik Drugi format Pepeo pepelu, serija Ksena - princeza ratnica, serija Dragi Xon, serija La`i mi, serija Prekid programa Drugi format Osmi kat

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.20 12.30 13.20 14.50 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.30 18.20 19.00 19.30 19.50 20.40 23.15 0.00 0.20 1.30 3.00 3.10 4.00 4.30 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Boqi `ivot, serija [ta radite bre Vijesti Trag Rokovnik Vijesti O~ajne doma}ice, serija Dnevnik Sport plus Peline |akonije Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Tri dana pisca Vijesti Vi i Mira Adawa Polak Vijesti Raweni orao, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Raweni orao, serija Fudbal: Totenhem - Milan Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Dnevnik Posrednik, serija FILM Dva dana u Parizu Vijesti Vi i Mira Adawa Polak Oko Trag

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.30 9.40 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 13.10 14.10 14.30 15.00 15.05 15.30 15.40 16.00 16.10 16.20 16.50 19.00 20.00 20.30 22.40 23.30 23.50 Dobro jutro Be Ha Te bebe Drama Istinite pri~e, crtani film Nau~na postignu}a Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija okean, serija Vijesti Crta Otvoreno sa Hosni Mubarakom Vijesti Gorko-slatko, serija Odli~an 5+ U~ilica Robot Robi, crtani film Mini {kola Bakine pri~e TV enciklopedija Gorko-slatko, serija Ko{arka: [iroki TT Kabeli - Radni~ki Dnevnik Sportska srijeda Liga {ampiona: Totenhem - Milan Ezel, serija Vijesti Liga {ampiona, pregled

HRT 2
6.20 7.00 7.30 7.50 8.20 8.50 9.30 10.00 10.50 11.20 11.50 12.30 13.00 13.40 15.30 15.40 16.30 17.10 17.40 18.10 18.50 19.50 20.00 20.20 23.00 23.50 1.40 Gospodarica tvog srca, serija Legenda o Tarzanu, crtani film Garfild, crtani film Mala TV ^etvoro protiv Z, serija [kolski program Heidi, serija Tvoja sam sudbina, serija Proces Paralele Eko zona Mala TV [kolski program Posqedwa prilika, film @upanijska panorama Lugarnica, serija [apta~ psima Crno proro~anstvo, serija Slex Hamer, serija Puna ku}a Raftera, serija Krstarewa svjetskim qepotama Hit dana Odjevna odiseja Liga {ampiona La`i mi, serija FILM Posqedwa prilika Muzika

BN
6.30 8.30 10.00 10.20 11.00 12.00 12.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 20.50 22.30 23.00 0.30 Jutarwi program
FILM

Novosti Histori Grom u raju, serija Novosti
FILM

Novosti Bela la|a, serija Jelena, serija Dnevnik Kradqivac srca, serija Bela la|a, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Dnevnik Jelena, serija
FILM

TV1
7.00 7.10 7.30 8.10 8.40 10.10 11.00 11.05 12.00 12.20 12.50 13.00 13.10 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.20 18.00 18.20 18.50 19.30 Vijesti Privatna policija, crtani film Zoro, crtani film Music Box Kapri, serija Connect Biznis vijesti Portreti nacije Vijesti plus Bogati i slavni Music Box Biznis vijesti Direktno Portreti nacije Music Box Connect 1001 no}, serija Vijesti plus Indija, serija Biznis vijesti TV1 ordinacija Connect Dnevnik

OBN
6.00 6.20 6.50 7.10 7.30 8.10 9.00 9.30 11.50 12.30 14.00 14.50 16.00 16.30 17.00 18.50 19.10 19.50 21.10 Ajron men, crtani film Metajets, crtani film Xoni Test, crtani film Nimboli, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Qubavnici i tajne, serija Sto za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Info Dejana {ou Zakon bra}e, serija Gorki `ivot, serija Info Sto za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Info Ke~eri Gorki `ivot, serija Na{a mala klinika, serija

Dnevnik
FILM FILM

PINK BH
6.00 7.00 8.00 10.00 10.30 11.00 12.00
Глас Српске

Lola, serija Qubav u zale|u, serija FILM Prvi pucaw Udri mu{ki Dvor Valentina, serija Info Top

NOVA TV
6.50 7.40 8.30 9.10 10.00 11.40 Na{i najboqi dani, serija Gospodin Magu, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Slomqena strijela, serija Gumu{, serija Asi, serija

srijeda, 9. mart

5 - 11. mart 2011. 19

HRT 1

20.00

Kraj starih vremena
Po~etkom 20. vijeka u ^e{koj, u jednoj plemi}koj rezidenciji `ivi novope~eni aristokrata Stoklasa sa svojom djecom, koji neprestano zbuwuje poslugu i ostale radnike svojim "plebejskim" navikama. Naime, kako nije aristokratskoga porijekla, {to ga jako mu~i, daje sve od sebe ne bi li kupio obli`wi dvorac i zadobio po{tovawe u dru{tvu. Jednom prilikom organizuje veli~anstveni lov da bi pridobio lokalni krem. Na wegovu sve~anu gozbu dolazi sumwiva individua, koja se predstavqa kao knez Aleksej neobi~nog pona{awa, dr`e}i se kao da pripada rodu barona Pra{ila ({to bi bila ~e{ka verzija barona Minhauzena) ili Don Kihota ili Don @uana. Uloge: Josef Abrham, Marijan Labuda, Jaromir Hanzlik, Rudolf Hrusinski, Jan Hartl, Jan Hrusinski Re`ika: Ji`i Menzel
12.50 In magazin 13.30 Zauvijek zaqubqeni, serija 14.30 Slomqeno srce, serija 15.30 Najboqe godine, serija 16.30 Gumu{, serija 17.00 Vijesti 17.20 Gumu{, serija 18.20 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Asi, serija 22.30 FILM Lud zbuwen normalan 23.10 Vijesti 23.30 Potjera, film 1.10 Na putu prema doqe, serija FILM Smrt pod morem 2.00 3.50 Bra~ne vode, serija 4.40 Ezo TV FILM Zarobqena 5.30

2330
B92

Sre}ka za svemir

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 11.00 12.00 12.10 13.00 14.40 15.10 15.20 16.20 17.00 17.20 18.20 19.00 19.30 20.10 21.10 22.10 22.50 0.40 1.00 Dobro jutro, jutarwi program Vijesti Gospo|a Barbara, serija Program za djecu Vila Marija, serija Dnevnik Gospo|a Barbara, serija FILM Stjuart spasava svoju porodicu Pregled Lige {ampiona Vijesti Crna hronika, serija Spretno sretno Federacija danas Ezel, serija Vila Marija, serija Upitnik Dnevnik TV Bingo {ou Na{a mala klinika, serija Dnevnik Fudbal: [alke 04 - Valensija Federacija danas Dnevnik

23.30 Biografije FILM Pigmalion 0.10

MTV
6.00 7.00 7.10 8.00 8.20 8.50 9.10 10.00 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.30 14.50 15.20 15.40 16.00 16.30 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.30 19.50 21.10 22.00 22.50 23.10 23.40 0.00 1.00 1.10 2.00 3.00 4.00 5.00 Morning Mix 3 From 1 Just See MTV Date My Mom Pimp My Ride Moving In Made Top 10 Jukebox 3 From 1 Just See MTV Hip Hop Chart Brand New Punk'd Pimp My Ride Date My Mom Moving In When I Was 17 My Super Sweet World Class Teen Mom 3 From 1 Brand New Jukebox Videography Just See MTV MTV Express Top 20 Plain Jane Pranked Chapelle Show 3 From 1 Doma}a zada}a 3 From 1 Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop

Putovawe iz snova pretvara se u no}nu moru. Zamislite da dobijete na lutriji putovawe u svemir, a kada odete tamo, na|e se neki pametwakovi} da vam sve pokvari. Da bi do{la do novca za nastavak svemirskih istra`ivawa, francuska vlada organizuje svenarodnu lutriju pod nazivom "Sre}ka za svemir". Dva najsre}nija stanovnika dobijaju priliku da otputuju u svemir sa astronautima. Dobitnici su propali sportista Boli i trapavi glumac Kadu. ^itava nacija prati odlazak prvih francuskih turista u kosmos, ali ~im stignu do svemirske stanice, Boli uzima sve kosmonaute za taoce, uz prijetwu da }e sru{iti stanicu na Zemqu, ako mu ne isplate milione evra. Jedini ko mo`e da spase situaciju je trapavi Kadu. Uloge: Kad Mare, Oliver Baro, Marina Fois Re`ija: Erik Lartigo

Prvi pucaw
Militantna grupa pobuwenika se pojavquje sa namjerom da osveti smrt wihovog brata tako {to }e ubiti predsjednika. Agent Aleks Mekgregor, koja je sada glavna u tajnoj slu`bi poku{ava da sprije~i napade na predsjednikov `ivot, ali ona biva pogo|ena, a wen suprug Grent kidnapovan. Aleks uvi|a da je i ona tako|e postala meta. Uloge: Merijel Hemingvej, Dag Savant, Xena Li Grin Re`ija: Armand Mastrojani

800
PINK BH

RTL
5.20 5.30 7.50 8.00 9.50 10.30 11.20 12.30 14.00 14.40 15.40 17.10 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.40 0.30 0.50 1.30 2.30 3.10 3.50 RTL Danas Ritam zona Dragon Ball Z, crtani film Mijewam `enu Magazin Ve~era za pet Ezel, serija Aurora, serija Nasqednici, serija Sve {to je bitno, serija Kismet, serija Bibin svijet, serija Magazin RTL danas Ve~era za pet Ezel, serija Kosti, serija Zaboravqeni slu~aj, serija Vijesti Uvod u anatomiju, serija Astro {ou Uvod u anatomiju, serija RTL Danas FILM Otporni na metke

B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 15.00 16.00 16.30 16.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 23.10 23.30 Jutarwi program Vijesti Super genije Trnav~evi}i u divqini, serija Najboqe godine, serija FILM Ridikove hronike Nacionalna geografija i BBC Vijesti Sportski pregled Najboqe godine, serija Super genije Vijesti Sun|er Bob, crtani film Pingvini sa Madagaskara, crtani film Nacionalna geografija i BBC FILM Pqa~ka na najvi{em nivou Vijesti FILM Sre}ka za svemir Info kanal

RADIO RS
6.00 9.00 9.40 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 2.00 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Instrumentalna muzika Bawaluka ju~e danas sutra Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Porodica i zdravqe Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Oaza Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Melodije zvu~nih boja Evergrin klub Pono}ne vijesti No}ni program Sabornik No}ni program

Posqedwa prilika
F. Skot Ficxerald (18961940) umro je u Holivudu, od HRT 2 sr~anog udara, u 44. godini `ivota. Posqedwe mjesece `ivota Ficxerald proveo je u alkoholizmu, naizmjeni~nim epizodama delirijuma i bolne trezvenosti. Uz wega je najvi{e vremena provodila mlada Frensis Krol, djevojka koja je i sama poku{avala da pi{e, puno je ~itala, poznavala stenodaktilografiju i znala brzo da kuca. U to doba Skot je `ivio sam, jer ga je tada{wa djevojka [eila napustila zbog opijawa, a wegova voqena `ena Zelda bila u bolnici. Mlada Frensis dovoqno je neiskusna i ne zna kako je alkohol ve} nepovratno uzeo svoju `rtvu, ali dovoqno vedra i odlu~na da ga uspijeva natjerati da mawe pije kako bi mogao da pi{e. Vrijeme kad nije s Frensis Skot provodi u razgovorima sa Zeldom, privi|ewem kojeg je svjestan, ali koje je za wega svejedno stvarnije od realnosti. "Ona je moja djevojka, zna{", objasni}e jednom prilikom sekretarici. "Ima ne{to delikatno i pametno u wenoj ludosti." S vremenom, uz Frensis Skot sa sve vi{e `ara radi na svom romanu "The Last Tycoon". U pauzama izme|u diktirawa pri~a mladoj djevojci kako se zaqubio u Zeldu. Uloge: Xeremi Ajrons, Nev Kembel, Sisi Spejsik Re`ija: Henri Bromel

1340

ATV
8.00 8.50 9.00 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 11.20 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 15.50 16.50 17.50 18.20 19.00 19.40 20.00 21.00 22.00 22.20 0.10 Jutarwi program Vijesti Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben Ten, crtani film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti Indija, serija Pali an|eo, serija Sasuke ninxa ratnici Vizita 1001 no}, serija Najboqe godine, serija Sasuke ninxa ratnici Sasuke ninxa ratnici Vijesti Sinema magika hronike 1001 no}, serija Amplituda Vijesti FILM Kikbokser 2 Nijemi svjedok, serija

BEL
7.30 8.20 9.10 9.30 10.20 10.40 11.05 12.00 12.10 13.00 14.50 15.00 15.10 15.40 16.00 17.00 18.00 18.30 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 22 ~asa Bel mozaik Gomboce Biografije Urlik divqine Enciklopedija znawa Poaro, serija Vijesti Rat u ~a{ici Indiskrecija Mobile Vijesti Urlik divqine Enciklopedija znawa Bel gost Bel mozaik Bel dan Gomboce Muzi~ki zid Emblema Puls grada Poaro, serija 22 ~asa K8

8 6. i -7. decembar 2009. GLAS PLUS 20 5 11. mart 2011.

Глас Српске

program

TV

NOVA

23.20

B 92

23.30

Napad morskog psa 3
Kada dva nau~nika na Meksi~koj obali slu~ajno prona|u ogroman zub morskog psa, wihova najve}a no}na mora }e se pretvoriti u stvarnost. Naime, radi se o ostacima 24 miliona stare ma{ine za ubijawe, koja se upravo odlu~ila vratiti. Kako bi sprije~ili ki{u terora, nau~nici, u borbi protiv vremena kre}u u lov za ubicom. Uloge: Xon Baroumen, Xeni Mek{ejn, Pavlin Kemilev Re`ija: Dejvid Vort

Najboqi
Mladi oficir, zavr{iv{i Vojnu akademiju kao najboqi u klasi, iznenada i bez vidqivog povoda, napu{ta rodni velegrad, djevojku, roditeqe, sigurnost i izvjesnost karijere i odlazi u daleki provincijski gradi} da na|e i stvori sopstveni `ivot i sudbinu. Pri~a o usamqeniku bez iluzije i gor~ine, o ~ovjeku koji djeluju}i skupqa jednostavne komadi}e smisla, ~ovje~nosti i qubavi. Uloge: Vicko Rui}, Dragan Bjelogrli}, Mia Begovi} Re`ija: Dejan [orak
2.00 3.40 5.00 Fudbal: Bajer Leverkuzen - Viqareal Fudbal: Dinamo Kijev - Man~ester Siti Biseri 0.10 0.20 Biznis vijesti Reprizni program

RTRS
6.00 9.00 9.10 9.15 9.30 9.35 10.00 10.20 11.10 12.00 12.20 13.00 13.20 14.10 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 18.40 19.00 19.30 20.10 21.10 21.30 22.00 22.30 23.00 23.40 1.30 2.20 2.40 3.00 3.50 4.20 5.00 5.20 Jutarwi program Vijesti Barimba, crtani film Mala princeza, crtani film ^arli i Mimo, crtani film Xekers, crtani film Dilajla i Xulijus, crtani film Tajne rata Karmelita, serija Dnevnik U fokusu Zdravqe je lijek Retrovizor Karmelita, serija Vijesti Dolina sunca, serija Re'publika Srpska danas Moj ro|ak sa sela, serija Moj posao Mala princeza, crtani film Upitnik Dnevnik Pe~at Heroji i fenomeni [etwa sa zvijerima Reporta`a Dnevnik Nerazrije{ena pri~a o Kenediju FILM Klopka Tajne rata Dnevnik Re'publika Moj posao [etwa sa zvijerima Nerazrije{ena pri~a o Kenediju Reporta`a Heroji i fenomeni

13.30 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.50 19.10 20.00 21.00 23.00 1.00 1.10

Grand hitovi Info Top Mje{oviti brak, serija Lola, serija Info Top Valentina, serija Dvor Zabrawena qubav, serija Info top Qubav u zale|u, serija Dvor Zabraweni forum Dvor Siti FILM Ubita~no seksi

HRT 1
6.00 7.00 9.00 10.00 10.10 11.00 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 14.20 15.00 15.20 16.00 16.50 17.20 18.10 18.40 19.30 20.00 21.00 21.50 22.30 23.10 0.40 1.30 2.10 2.30 3.20 3.50 4.30 5.10 Religijski program Dobro jutro Hrvatska Lugarnica, serija Vijesti Krstarewa svjetskim qepotama Kod Ane Opra {ou Dnevnik Gospodarica tvog srca, serija Puna ku}a Raftera, serija Vijesti Trenutak spoznaje Darma i Greg, serija Moderna galerija Hrvatska u`ivo Vijesti Osmi kat Kod Ane Tvoja sam sudbina, serija Dnevnik 1 protiv 100 Berlinska saga, serija Pola ure kulture Dnevnik Budu}nost zemqe Pepeo pepelu, serija Ksena - princeza ratnica, serija Dragi Xon, serija La`i mi, serija Pola ure kulture Opra {ou Dobra `ena, serija Osmi kat

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.20 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 18.50 19.30 20.00 21.00 22.00 22.05 23.30 23.50 0.40 1.50 3.30 4.00 4.30 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Boqi `ivot, serija [ta radite bre Vijesti Sasvim prirodno Svijet ribolova Vijesti O~ajne doma}ice, serija Dnevnik Sport plus Peline |akonije Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija FILM Gospo|ica Marpl Vijesti SAT Vijesti Raweni orao, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Raweni orao, serija Raspakivawe Vijesti FILM Taksi 4 Dnevnik Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Posrednik, serija FILM Napu{teni Svijet ribolova Oko Sasvim prirodno

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.30 9.40 10.00 10.10 11.00 11.10 12.00 12.10 12.40 13.40 14.10 14.20 15.00 15.05 15.30 15.40 16.00 16.30 17.00 17.30 18.40 19.00 20.00 21.00 21.50 22.00 22.50 0.00 Dobro jutro Be Ha Te bebe Robot Robi, crtani film Mini {kola Bakine pri~e Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Liga {ampiona, pregled The Doha Debates Gastro kutak Vijesti Gorko-slatko, serija Odli~an 5+ U~ilica Frenderi u BiH Aladinove pri~e, crtani film Euroimpuls Gorko-slatko, serija Putevi zdravqa Sve u svemu Moko dijete svijeta, crtani film Dnevnik Qudi sa Medisona, serija Ezel, serija Vijesti Tema dana Figure Sve u svemu

HRT 2
6.20 7.00 7.20 7.40 8.10 8.40 9.20 10.00 10.50 11.20 12.00 12.40 13.10 13.50 15.30 15.40 16.30 17.20 17.40 18.10 19.00 19.50 20.00 20.50 23.10 0.00 1.30 Gospodarica tvog srca, serija Legenda o Tarzanu, crtani film Garfild, crtani film Mala TV ^etvoro protiv Z, serija [kolski program Hajdi, serija Tvoja sam sudbina, serija Obrazovni program Drugi format Svijet profita Mala TV [kolski program FILM U sopstvenom razredu @upanijska panorama Lugarnica, serija [apta~ psima Crno proro~anstvo, serija Slex Hamer, serija Puna ku}a Raftera, serija Krstarewa svjetskim qepotama Hit dana Dobra `ena, serija Euroliga La`i mi, serija FILM U sopstvenom razredu Muzika

BN
6.30 8.30 10.00 10.20 11.00 12.00 12.10 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.30 Jutarwi program
FILM

Novosti Histori Grom u raju, serija Novosti
FILM

TV1
7.00 7.10 7.30 8.10 8.40 10.10 11.00 11.05 12.00 12.20 12.50 13.00 13.10 14.00 15.00 15.05 16.00 17.00 17.20 18.00 18.20 19.30 20.00 21.00 21.10 22.00 22.30 0.00 Vijesti Privatna policija, crtani film Zoro, crtani film Music Box Kapri, serija Bogati i slavni Biznis vijesti Portreti nacije Vijesti plus Bogati i slavni Music Box Biznis vijesti Intervju Portreti nacije Music Box Connect 1001 no}, serija Vijesti plus Indija, serija Biznis vijesti Blaga prirode Dnevnik 1001 no}, serija Biznis vijesti Direktno Dnevnik u 22 FILM Gradska skup{tina Vijesti plus

Novosti Bela la|a, serija Jelena, serija Dnevnik Kradqivac srca, serija Bela la|a, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Dnevnik Jelena, serija Puls Dnevnik
FILM FILM

OBN
6.00 6.20 6.50 7.10 7.30 8.10 9.00 9.30 11.50 12.30 14.00 14.50 16.00 16.30 17.00 18.50 20.50 23.00 0.30 1.00 Ajron men, crtani film Metajets, crtani film Xoni Test, crtani film Nimboli, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Qubavnici i tajne, serija Stol za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Info Na{a mala klinika, serija Zakon bra}e, serija Gorki `ivot, serija Info Stol za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Fudbal: Bajer Leverkuzen - Viqareal Fudbal: Dinamo Kijev - Man~ester Siti Gorki `ivot, serija Skrivena kamera Evropska liga, pregled

PINK BH
6.00 7.00 8.00 10.00 10.30 11.00 12.00 12.10 13.00
Глас Српске

Lola, serija Qubav u zale|u, serija FILM Otmica {kolskog autobusa Udri mu{ki Dvor Valentina, serija Info Top Zabrawena qubav, serija Dvor

NOVA TV
6.50 7.40 8.30 9.10 Na{i najboqi dani, serija Gospodin Magu, crtani film Tomica i prijateqi, serija Slomqena strijela, serija

~etvrtak, 10. mart

5 - 11. mart 2011. 21

HRT 2

13.50

U sopstvenom razredu
Ri~ Donato domar je u jednoj sredwoj {koli. Me|utim, u~enicima koji poha|aju tu {kolu on je prijateq koji ih slu{a, poma`e im i savjetuje oko wihovih problema te ga zbog toga vi{e vole i cijene nego {kolskog pedagoga. Sre}no je o`ewen i wegova `ena [eri o~ekuje dijete. Wegovu savr{enu sre}u prekida obavje{tewe {kolskog odbora koji je rutinskom provjerom ustanovio da Ri~ nije nikada maturirao u sredwoj {koli, a prema novom zakonu svi zaposleni moraju imati sredwo{kolsko svjedo~anstvo. Ri~ ima ~etiri sedmice za polagawe mature, ali problem je u tome {to ima disleksiju i poreme}aj pa`we te mu polagawe mature nikako ne polazi od ruke. Nakon {to padne nekoliko puta, wegova supruga zatra`i pomo} od roditeqa i u~enika. Uloge: Lu Dajmond Filips, Kara Buono, Xoan ^en, A. J. Bakli, Marisa Rudiak, Tom Mekbet Re`ija: Robert Manik
10.10 11.40 12.50 13.30 14.30 15.30 16.30 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 22.00 23.10 23.20 1.10 2.50 3.10 4.10 5.40 6.10 Gumu{, serija Asi, serija In magazin Zauvijek zaqubqeni, serija Slomqeno srce, serija Najboqe godine, serija Gumu{, serija Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Asi, serija Provjereno Vijesti FILM Napad morskog psa FILM Smrt pod morem Vjerovali ili ne, serija Ezo TV FILM Potjera Vjerovali ili ne In magazin 10.00 11.00 12.00 12.10 13.00 13.50 14.00 14.40 15.10 15.20 16.20 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.00 21.50 22.40 23.00 23.50 1.30 1.50 Program za djecu Vila Marija, serija Dnevnik Gospo|a Barbara, serija Tragom swe`ne guske Mali lete}i medvjedi}i, crtani film Sedmica Zelena panorama Vijesti Crna hronika, serija Spretno sretno Federacija danas Ezel, serija Vila Marija, serija Upitnik Dnevnik Odgovorite qudima Mjesto zlo~ina: Majami, serija Na{a mala klinika, serija Dnevnik Zemqa snaga planete FILM Kradqivci bicikla Federacija danas Dnevnik 7.00 7.10 8.00 8.20 8.50 9.10 9.40 10.00 11.00 12.00 12.10 12.40 13.00 14.00 14.30 14.50 15.20 15.40 16.00 17.00 17.30 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.10 21.50 22.00 22.20 22.40 23.10 23.40 0.00 1.00 1.10 2.00 3.00 4.00 5.00 3 From 1 Just See MTV Date My Mom Pimp My Ride Moving In When I Was 17 My Super Sweet World Class Top 10 Jukebox 3 From 1 Just See MTV MTV Express MTV World Stage Brand New Punk'd Pimp My Ride Date My Mom Moving In Made MTV and the Movies MTV Express 3 From 1 Brand New Jukebox Videography Just See MTV DFC 3 From 1 Hard Times Of Rj Berger Reno 911 Chapelle Show South Park 3 From 1 Alternative Nation 3 From 1 Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop

Ubita~no seksi

110
PINK BH

Jedan od tragova serijskih ubis- visokom dru{tvu da bi otkrila ubicu. Ali kad ode dovoqno tava je marka karmina koju su sve `rtve koristile. Detektivki duboko da sazna istinu, put nazad je veoma te`ak i opasan, Kejt to nije dovoqno. Upu{ta se jer je i ona postala meta. u igru pod maskom prostitutke u Uloge: [enon Tvid, Xon Enos III, Sem X. Xons Re`ija: Robert Angelo

RTL
5.20 5.30 7.40 8.00 9.40 10.30 11.20 12.20 13.50 14.40 15.40 17.10 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 0.40 1.00 1.50 2.50 3.30 4.20 RTL Danas Ritam zona Dragon Ball Z, crtani film Mijewam `enu Magazin Ve~era za pet Ezel, serija Aurora, serija Nasqednici, serija Sve {to je bitno, serija Kismet, serija Bibin svijet, serija Magazin RTL danas Ve~era za pet Ezel, serija Hrvatska tra`i zvijezdu Mjesto zlo~ina, serija Vijesti Kosti, serija Astro {ou Kosti, serija Zaboravqeni slu~aj, serija RTL Danas

B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 15.00 16.00 16.30 16.50 18.00 18.30 19.00 21.00 Jutarwi program Vijesti Super genije Trnav~evi}i u divqini, crtani film Najboqe godine, serija FILM Pqa~ka na najvi{em nivou Nacionalna geografija i BBC Vijesti Sportski pregled Najboqe godine, serija Super genije Vijesti Liga Evrope: Braga - Liverpul Liga Evrope: Dinamo Kijev - Man~ester Siti 23.00 Vijesti 23.30 FILM Najboqi Info kanal

Otmica {kolskog autobusa
Ovaj film je baziran na istinitoj pri~i o revoltiranom poreskom obvezniku Hariju Kiju, koji iz protesta zbog ogromnog ra~una za porez otima autobus, pun djece sa posebnim potrebama i minira ga eksplozivom. Jedina koja ostaje pribrana je voza~ autobusa, Kubanka Marta Kaldvel, koja uspijeva da ostane smirena i da pomogne svima tokom ove u`asne situacije. Uloge: Marija Kon~ita Alonzo, Brus Vajs, Marsi Voker, Majkl Pol ^en Re`ija: Pol [najder

800
PINK BH

RADIO RS
6.00 9.00 9.40 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 20.05 21.00 22.00 23.00 0.00 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Instrumentalna muzika Bawaluka ju~e danas sutra Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Otvoreno - re~eno Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Higijena `ivota Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Melodije zvu~nih boja Oaza Pono}ne vijesti No}ni program

BEL
7.30 8.20 9.10 9.30 10.20 10.40 11.00 12.00 12.10 13.00 13.40 14.10 14.50 15.00 15.10 15.40 16.00 17.00 18.00 18.30 18.40 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.30 0.10 22 ~asa Bel mozaik Gomboce Biografije Urlik divqine Enciklopedija znawa Poaro, serija Vijesti Skoro smije{na istorija Vi{e od sporta TV Liberti Svetiwama u pohode Mobile Vijesti Urlik divqine Enciklopedija znawa Puls grada Bel mozaik Bel dan Gomboce Dobro ti ve~e Korijeni Ekonomika Poaro, serija 22 ~asa Bjekstvo iz logora Biografije FILM Skarletna ulica

ATV
8.00 9.00 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 11.20 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 15.50 16.50 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 22.00 22.20 0.10 Jutarwi program Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben Ten, crtani film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti Serija Pali an|eo, serija Sasuke ninxa ratnici Vizita 1001 no}, serija Najboqe godine, serija Sasuke ninxa ratnici Sasuke ninxa ratnici Vijesti 1001 no}, serija Ispuni mi `equ Vijesti FILM Sirene Nijemi svjedok, serija

Smrt pod morem
Banda kradqivaca dragog kamewa ukrca se na prazan luksuzni brod koji plovi ju`nim morima i shvati da je nekakvo ~udovi{te pobilo cijelu posadu i sve putnike. Radi se o ~udovi{tu koje ubija svoje `rtve te im uzima vodu iz tijela, a koje izgleda kao spoj goleme ligwe i ~udovi{ta. Kada banda okrutnih otmi~ara napadne luksuzni brod, na svoje ~u|ewe otkriva da su svi putnici nestali. Me|utim, to ne zna~i da su oni sami na brodu. Ne{to stra{no ih vreba, a to je sm-

110
NOVA

rtonosna sila iz neistra`enih okeanskih dubina koja ih jednog po jednog otima.

FTV
7.00 9.00 9.05 Jutarwi program Vijesti Gospo|a Barbara, serija 6.00 6.40

MTV
Morning Mix MTV Express

Uloge: Trit Vilijams, Famke Jansen, Entoni Herald Re`ija: Stiven Somers

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
22 5 - 11. mart 2011.

Глас Српске

program

TV

HRT 2

14.30

B92

00.30

Ta~ka gladi
Od malih nogu sestre Freni i [eli uvjeravali su kako je debqina ~ovjekov najgori neprijateq. Majka Mar{a strogo je pazila na wihovu ishranu te im je usa|ivala vlastita prehrambena na~ela koja su nerijetko prelazila granicu zdravog razuma. Wen je brak sa suprugom Dejvidom ve} neko vrijeme u krizi pa se Dejvid sve vi{e povla~i u sebe prepu{taju}i majci vaspitawe djevoj~ica. Uloge: Barbara Her{i, Kristina Hendriks Re`ija: Xoan Miklin Silver

@ivot kao san
"Nemoj ni{ta previ{e da `eli{, mo`da ti se to i ostvari", glasi ~uvena kineska poslovica, koja bi mogla da se primijeni na `ivot pisca Ejnxel Deveril. Odmalena Ejnxel je sawala da bude bogata i slavna umjetnica, a kada wen prvi qubavni roman postane svjetski bestseler, `ivot joj se mijewa preko no}i. Ona punim plu}ima u`iva u svim materijalnim blagodetima, a me|u intrigama, strastima i prequbama u svijetu bogatih pronalazi i nepresu{ni izvor ideja za svoje qubavne romane. Uloge: Romola Garai, Sem Nil, [arlota Rempling Re`ija: Fransoa Ozon
0.10 0.20 Biznis vijesti Reprizni program

RTRS
6.00 9.00 9.10 9.20 9.40 9.50 10.10 11.10 12.00 12.20 13.00 13.20 14.00 14.10 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.40 19.00 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 23.00 0.30 2.10 3.40 5.00 Jutarwi program Vijesti Barimba, crtani film Mala princeza, crtani film ^arli i Mimo, crtani film Xekers, crtani film Pe~at Karmelita, serija Dnevnik U fokusu Frojdova riznica Retrovizor TV podsjetnik Karmelita, serija Vijesti Dolina sunca, serija Re'publika Srpska danas FILM Prvi gra|anin male varo{i Mala princeza, crtani film Upitnik Dnevnik Intervju Opra - veliko darivawe U prolazu Dnevnik FILM Malena FILM Daleko je sunce FILM Dug put ku}i FILM Doru~ak s |avolom FILM Prvi gra|anin male varo{i

15.50 16.00 17.00 18.00 18.50 19.10 20.00 0.00 1.00 1.10

Info Top Valentina, serija Dvor Zabrawena qubav, serija Info top Qubav u zale|u, serija Dvor Arena B-13 Siti FILM Dileme pla}enog ubice

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 13.10 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.05 23.00 23.05 23.50 0.10 1.10 2.30 3.00 4.00 4.30 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Boqi `ivot, serija [ta radite bre Vijesti Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Vijesti O~ajne doma}ice, serija Dnevnik Sport plus Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Tri dana pisca Vijesti TV lica Vijesti Raweni orao, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Miris ki{e na Balkanu, serija Visoki napon Vijesti Da mo`da ne Vijesti Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Dnevnik Posrednik, serija FILM Qetwi o`iqci Na skriveno te vodim mjesto Miris ki{e na Balkanu, serija Oko Razglednica

HRT 1
6.00 7.00 9.00 10.00 10.05 11.00 11.10 12.00 12.30 13.20 14.05 14.15 14.50 15.20 16.00 16.50 17.10 17.40 18.10 18.30 19.30 20.00 22.50 23.30 0.20 1.50 4.30 5.20 Trenutak spoznaje Dobro jutro Hrvatska Lugarnica, serija Vijesti Krstarewa svjetskim qepotama Kod Ane Opra {ou Dnevnik Gospodarica tvog srca, serija Wildfire, serija Vijesti Drugo mi{qewe Darma i Greg, serija Emisija iz kulture Hrvatska u`ivo Vijesti Potomci Mojsije Rozenberga Iza ekrana Kod Ane U istom loncu Dnevnik FILM Moja Afrika Dnevnik Peti dan FILM Horseplay FILM Moja Afrika Mu{karci na stablima, serija U istom loncu

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.20 10.00 10.10 11.00 12.00 12.10 12.40 13.40 14.10 14.30 15.00 15.05 15.20 15.30 15.40 15.50 16.30 17.00 17.30 18.40 19.00 20.00 20.30 21.00 21.50 22.50 23.10 0.00 2.10 3.40 Dobro jutro Be Ha Te bebe Frenderi, crtani film Aladinove pri~e, crtani film Vijesti Qubavna oluja, serija Avenija Okean, serija Vijesti Dru{tvo znawa Figure Putevi zdravqa Vijesti Gorko-slatko, serija Odli~an 5+ U~ilica Ozi Bu, crtani film The Song of Clouds Uradi sam uradi sama Blaga civilizacije Gorko-slatko, serija Gastro kutak Kona~no petak Moko dijete svijeta, crtani film Dnevnik Pe~at, serija Josip Pejakovi}: U ime naroda Ezel, serija Dimenzija vi{e Vijesti Sedam razdobqa roka FILM Bad Timing: A sensual Obsession FILM Kalibar 45 FILM Opro{tajna tama

BN
6.30 8.20 10.00 10.20 11.00 12.00 12.10 14.00 14.05 15.00 15.30 16.00 16.20 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 23.10 0.40 Jutarwi program
FILM

HRT 2
6.20 7.00 7.30 7.50 8.20 8.40 9.30 10.00 10.30 12.40 13.10 14.00 14.30 16.00 16.50 17.30 18.10 19.00 19.40 20.00 20.50 Gospodarica tvog srca, serija Legenda o Tarzanu, crtani film Garfild, crtani film Mala TV ^etvoro protiv Z, serija [kolski program Hajdi, serija Pola ure kulture Reprizni program Mala TV [kolski program @upanijska panorama FILM Ta~ka gladi Lugarnica, serija Briqantin Ritam nedjeqa Wildfire Krstarewe svjetskim qepotama Hit dana Nacionalna geografija Mu{karci na stablima, serija 21.30 Nijemi svjedok, serija 23.20 Na rubu nauke 0.10 Gara`a 0.40 Muzika

Novosti Histori Grom u raju, serija Novosti Bulevar Novosti Bela la|a, serija Jelena, serija Objektivom kroz Semberiju Dnevnik Kradqivac srca, serija Bela la|a, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Dnevnik Jelena, serija Bela la|a, serija Dnevnik Loto
FILM FILM

TV 1
7.00 7.10 7.30 8.10 8.40 10.10 11.00 11.05 12.00 12.20 13.00 13.10 14.00 15.00 15.05 16.00 17.00 17.20 18.00 18.20 18.50 19.30 20.00 21.00 21.10 22.00 22.30 0.00 Vijesti Privatna policija, crtani film Zoro, crtani film Music Box Kapri, serija Connect Biznis vijesti Portreti nacije Vijesti plus Bogati i slavni Biznis vijesti Direktno Portreti nacije Music Box Connect 1001 no}, serija Vijesti plus Indija, serija Biznis vijesti Premijer liga Connect Dnevnik 1001 no}, serija Biznis vijesti Stripper Nanny, serija Dnevnik u 22 FILM Pobjesweli Maks 2 Vijesti plus

OBN
6.00 6.20 6.50 7.10 7.30 8.10 9.00 9.30 11.50 12.30 14.50 16.10 16.20 17.00 18.50 19.00 19.50 21.20 23.00 0.00 0.30 1.10 1.20 3.00 3.20 Ajron men, crtani film Metajets, crtani film Xoni Test, crtani film Nimboli, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Qubavnici i tajne, serija Odred za ~isto}u Bilo jednom u Turskoj, serija Info Fudbal: Dinamo Kijev - Man~ester Siti Gorki `ivot, serija Info Odred za ~isto}u Bilo jednom u Turskoj, serija Info Ke~eri Gorki `ivot, serija FILM Banditi Zakon bra}e, serija Plejbojeve djevojke Najseksi `ene svijeta Info
FILM

PINK BH
6.00 7.00 8.00 10.00 10.30 11.00 12.00 12.10 13.00 13.30 14.00 14.10 15.00 Lola, serija Qubav u zale|u, serija FILM Snaga 10 Navarone Udri mu{ki Dvor Valentina, serija Info Top Zabrawena qubav, serija Dvor Grand hitovi Info Top Mje{oviti brak, serija Lola, serija

NOVA TV
6.50 7.40 8.30 9.10 10.00 11.40 12.50 13.30 14.30 15.30 Na{i najboqi dani, serija Gospodin Magu, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Slomqena strijela, serija Gumu{, serija Asi, serija In magazin Zauvijek zaqubqeni, serija Slomqeno srce, serija Provjereno

Глас Српске

Info Rat bendova

petak, 11. mart

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2011. 239 2008. 5 - 11. mart

NOVA

22.00

Policijska akademija 5
Sunce, pla`a, djevojke... Pogodite gdje. Zna se - Majami Bi~. Qubiteqi zabave, lakrdija{i, smetewaci. Zvu~i poznato? To su na{i stari znanci. Policijska akademija 5: Misija Majami Bi~ je nova avantura policajaca bez premca. Na{e {eprtqe sa zna~kama su u Majamiju, na konvenciji u ~ast voqenom komandantu Lazardu. Za razliku od wih, zlo~inci ne odmaraju. Lazard je kidnapovan i ni{ta, pa ni vrele zabave na pla`ama, ne}e sprije~iti trupe Policijske akademije u operaciji spasavawa. Pridru`ite se na{im naoru`anim i razdraganim junacima jer su ovi {a{avi plavci na vrhu liste najtra`enijih komedija{a... ako takva lista uop{te postoji. Uloge: Majkl Vinslou, Dejvid Graf, Baba Smit Re`ija: Alan Majerson
16.30 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 22.00 23.30 1.00 2.40 4.10 5.40 Gumu{, serija Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik Asi, serija FILM Policijska akademija 5 FILM Proma{en film FILM Napad morskog psa Ezo TV FILM Daleko od we FILM Proma{en film 15.10 16.20 17.00 17.20 18.20 19.00 19.30 20.10 21.20 22.00 23.00 0.40 1.10 Crna hronika, serija Spretno sretno Federacija danas Ezel, serija Vila Marija, serija Upitnik Dnevnik TV Bingo {ou Na{a mala klinika, serija Dnevnik FILM Velika bijela prevara Federacija danas Dnevnik 9.10 10.00 11.00 12.00 12.10 12.40 14.30 14.50 15.20 15.40 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 20.30 21.00 21.50 22.00 22.20 22.40 23.10 23.30 0.20 1.20 1.30 3.20 4.20 5.20 5.40 Made Top 10 Jukebox 3 From 1 Just See MTV Top 20 Punk'd Pimp My Ride Date My Mom Moving In Plain Jane 16 and Pregnant 3 From 1 Brand New Jukebox Videography Just See MTV MTV Take Over MTV World Stage 3 From 1 MTV Express Megadrive South Park South Park DFC Party Zone 3 From 1 Party Zone Chill Out Chill Out MTV Express Music Non Stop

2000
HRT 1

Moja Afrika
sumwa i u wegovu vjernost, a Dankiwa Karen Bliksen udaje se za svog prijateqa zbog titu- najvi{e joj smeta to {to je prepu{tena sama sebi te se le barunice te se wih dvoje sele u Afriku da bi radili na mora brinuti za planta`u. planta`i kafe. Karen je ina~e Odlu~i da vrijeme skrati rade}i na farmi i dru`e}i se s pisac koja sve zapisuje u svoje dvojicom mu{karaca, koje je memoare. Poslije dolaska na upoznala prvog dana u Afriplanta`u stvari se zakomplici. S vremenom se zaqubquje u kuju kada wen mu` po~ne du`e jednog od wih, Denisa Fin~avrijeme izbivati s planta`e, Hatona britanskog pustolova a to opravdava svojim ~estim te odlazi s wim na safari. putovawima. Karen naravno Uloge: Meril Strip, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer Re`ija: Sidni Polak

RTL
5.10 5.40 7.40 8.00 9.40 10.20 11.20 12.20 13.50 14.40 15.40 17.10 18.00 18.30 19.00 20.00 21.40 23.40 0.00 1.40 2.40 3.10 RTL Danas Ritam zona Dragon Ball Z, crtani film Mijewam `enu Magazin Ve~era za pet Ezel, serija Aurora, serija Nasqednici, serija Sve {to je bitno, serija Kismet, serija Bibin svijet, serija Magazin RTL danas Ve~era za pet FILM Babylon A.D. FILM Policajac s Beverli Hilsa Vijesti FILM Krug 2 Astro {ou RTL Danas FILM Policajac s Beverli Hilsa

B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 15.00 16.00 16.30 16.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 23.30 0.30 Jutarwi program Vijesti Super genije Trnav~evi}i u divqini, crtani film Najboqe godine, serija FILM Najboqi Nacionalna geografija i BBC Vijesti Sportski pregled Najboqe godine, serija Super genije Vijesti Sun|er Bob, crtani film Sun|er Bob, crtani film Nacionalna geografija i BBC FILM Lijepe `ene mafije 2 Vijesti Liga Evrope, pregled FILM @ivot kao san Info

Dileme pla}enog ubice

RADIO RS
6.00 9.00 9.40 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Instrumentalna muzika Bawaluka ju~e danas sutra U ritmu dana Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Argumenti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Kultura u ogledalu Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Izvornik Rije~ i muzika Pono}ne vijesti No}ni program

ATV
8.00 8.50 9.00 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 11.20 11.50 12.00 13.00 14.00 15.50 16.50 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 22.00 23.20 1.10 Jutarwi program Vijesti Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben Ten, crtani film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti Najboqe godine, serija Pali an|eo, serija Vizita 1001 no}, serija Najboqe godine, serija Sasuke ninxa ratnici Sasuke ninxa ratnici Vijesti 1001 no}, serija
FILM

BEL
7.30 8.20 9.10 9.30 10.20 10.40 11.00 12.00 12.10 13.00 13.40 14.50 15.00 15.10 15.40 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 18.40 19.20 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 0.10 22 ~asa Bel mozaik Gomboce Biografije Urlik divqine Enciklopedija znawa Poaro, serija Vijesti Blokada Lewingrada Pismo-glava U na{em ataru Mobile Vijesti Urlik divqine Enciklopedija znawa Ekonomika Korijeni Bel mozaik Bel dan Gomboce Muzi~ki zid Ku}ica u cvije}u Bel tribina Poaro, serija 22 ~asa @ivot za farmerke Biografije FILM Podozrewe

110
PINK BH

^arli Pajk je profesionalni ubica, ali kada se upozna sa prelijepom Xordan Batler cijeli wegov svijet po~iwe da se ru{i. Pajka o~arava misteriozna `ena i na ~udan na~in on biva uvu~en u smrtonosnu unakrsnu prevaru i neo~ekivani slijed doga|aja. Uloge: Xef Fehi, Jensi Batler, Xems Koburn Re`ija: Vilijam Veb

Snaga 10 Navarone
U najmra~nijem razdobqu Drugog svjetskog rata, Hitlerove armije su pusto{ile Evropom i uni{tavale sve koji su im se isprije~ili na wihovom osvaja~kom pohodu. Ameri~ki pukovnik Barnabi planira da zada brutalni kontraudar nacisti~kim snagama. Da bi u tome uspio treba}e mu pomo} svjetskih, najobu~enijih i najsmrtonosnijih vojnika, a to je jedino ~eta vojnika "Snaga 10" koji su upravo trijumfovali u misiji Navarone. A kada plan koji je napravio propadne u vatrenoj borbenoj stihiji, Barnabi je prinu|en da sa vo|om tima, tvrdim majorom Melorijem smisli novu, jo{ opasniju {emu. Uloge: Robert [o, Harison Ford, Barbara Bah Re`ija: Gaj Hamilton

800
PINK BH

Vijesti
FILM Tesna ko`a 3 Nijemi svjedok, serija

FTV
7.00 8.50 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.00 14.10 Jutarwi program Vijesti Gospo|a Barbara, serija Program za djecu Vila Marija, serija Dnevnik Gospo|a Barbara, serija Odgovorite qudima Mjesto zlo~ina: Majami, serija 15.00 Vijesti

20.00 20.05 21.00 22.00 23.00 0.00 -

MTV
6.00 7.00 7.10 8.00 8.20 8.50 Morning Mix 3 From 1 Just See MTV Date My Mom Pimp My Ride Moving In

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful