Tower 6

Program za statičku i dinamičku analizu konstrukcija uputstvo za rad sa programom
[ažurirano za Build 1300]

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

Razlike u odnosu na Build 1200 nalaze se u poglavljima:
1.2.1 1.2.2 3.1.3 3.2.2 6.1 8.5.5 8.6.5 8.10 8.11.1 9.2 9.3.4 9.3.11 9.4.1.1 9.4.1.2 9.4.3 9.4.5 Pojedinačna instalacija programa Mrežna instalacija Granični uslovi Definisanje kombinacija opterećenja Proračun Dodatno kotiranje uticaja u površinskim entitetima Dodatno kotiranje uticaja u linijskim entitetima Uticaji u indirektnim elementima Kreiranje reduktora Definisanje šeme kombinovanja opterećenje Usvajanje armature Kontrola ploča na probijanje Ulazni podaci – Globalni Ulazni podaci – Lokalni Prikaz rezultata dimenzionisanja Kreiranje tekstualnog izveštaja

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

Sadržaj
Tower 6.......................................................................................................... 1 Sadržaj .......................................................................................................... 3 1. UVOD ......................................................................................................... 1 1.1 1.2 Potrebna konfiguracija računara ...............................................................1 Instalacija programa ...............................................................................9
Pojedinačna instalacija programa ................................................................. 10 Mrežna instalacija ...................................................................................... 17

1.2.1 1.2.2

1.3 1.4 1.5

De-instalacija programa ........................................................................ 23 Pokretanje programa ............................................................................ 24 Osnovna koncepcija i organizacija programa............................................. 25

2. GRAFIČKI INTERFEJS............................................................................... 26 2.1 2.2 2.3 2.4 Izgled ekrana....................................................................................... 26 Raspored i veličina prozora za crtanje...................................................... 28 Rad sa prozorima ................................................................................. 31 Aktiviranje naredbi ............................................................................... 33
Ponavljanje i prekidanje naredbi .................................................................. 34 Izbor podkomandi sa komandne linije ........................................................... 34 Transparentne naredbe............................................................................... 35 Rad sa dijalog box-ovima............................................................................ 35

2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4

2.5

Izbor tačaka ........................................................................................ 44
Slobodan izbor tačaka ................................................................................ 47 Ortogonalni i polarni izbor tačaka ................................................................. 47 Relativan unos tačke zadavanjem jedne koordinate ........................................ 49 Izbor tačaka zadavanjem koordinata ............................................................ 50 Izbor tačaka preciznim pogađanjem (OSNAP - kriterijumi) ............................... 52 Izbor tačaka selektovanjem......................................................................... 55

2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6

2.6

Crtanje poligonalne linije ....................................................................... 55
Crtanje proizvoljne poligonalne linije ............................................................ 56 Crtanje pravougaonika ............................................................................... 57 Crtanje kruga............................................................................................ 60 Postavljanje polilinije po obodu iscrtane konture ............................................ 61

2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

2.6.5

Ofset ....................................................................................................... 61

2.7

Zumiranje delova crteža ........................................................................ 62
Zum prozor............................................................................................... 63 Zum prethodni .......................................................................................... 63 Zum pomeri .............................................................................................. 63 Dinamički zum .......................................................................................... 64 Zum sve................................................................................................... 64 Dinamički zum na točkić miša...................................................................... 65

2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6

2.8 2.9

Selektovanje elemenata crteža ............................................................... 65 Komande za manipulaciju sa elementima crteža........................................ 72
Brisanje ................................................................................................... 72 Kopiranje.................................................................................................. 72 Kopiranje u nizu (Array) ............................................................................. 73 Ogledalo................................................................................................... 75 Rotacija.................................................................................................... 76 Pomeranje ................................................................................................ 77 Skraćivanje (Trim) ..................................................................................... 77 Produžavanje (Extend) ............................................................................... 77 Razvlačenje (Stretch) ................................................................................. 78

2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 2.9.6 2.9.7 2.9.8 2.9.9

2.9.10 3D Kopiranje u nizu (3D Array).................................................................... 78 2.9.11 3D Ogledalo .............................................................................................. 79 2.9.12 3D Rotacija ............................................................................................... 80 2.9.13 Obnavljanje crteža (Undo/Redo) .................................................................. 80 2.9.14 Spajanje kontura ....................................................................................... 80 2.9.15 Razdvajanje kontura .................................................................................. 81

2.10 Vidljivost ............................................................................................. 82
2.10.1 Podešavanje vidljivosti po tipovima elemenata (Vidljivost) ............................... 82 2.10.2 Podešavanje vidljivosti selektovanjem (Sakrivanje) ........................................ 94

2.11 Komande za rad sa nivoima (meni “Nivo”) ............................................... 99
2.11.1 Editovanje nivoa (Edit) ............................................................................. 100 2.11.2 Izbor tekućeg nivoa ................................................................................. 103 2.11.3 Lokalni koordinatni sistem nivoa ................................................................ 104 2.11.4 Ubacivanje ranije kreirane tavanice na nivo (Ubaci) ...................................... 105 2.11.5 Zamena geometrije tavanica (Zamena)....................................................... 107 2.11.6 Eksport sklopova u ravanski model (Eksport) ............................................... 108 2.11.7 Generisanje prostornog modela (Generisanje).............................................. 109

2.12 Komande za rad sa ramovima (meni “Dispozicija”) .................................. 111
2.12.1 Kreiranje novog rama (Novi) ..................................................................... 112

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

2.12.2 Promena imena rama (Preimenuj).............................................................. 113 2.12.3 Izbor tekućeg rama.................................................................................. 115 2.12.4 Lokalni koordinatni sistem rama................................................................. 116 2.12.5 Cilindrični ramovi..................................................................................... 117 2.12.6 Komande za manipulaciju sa ramovima ...................................................... 121 2.12.7 Generisanje ramova ................................................................................. 121

2.13 3D Grafička kontrola (meni “3D pogled”) ............................................... 122
2.13.1 Rotacija izometrijskog prikaza (Orbit) ......................................................... 123 2.13.2 Renderovan prikaz modela (Render)........................................................... 124 2.13.3 Pogled kamerom (Kamera) ....................................................................... 125 2.13.4 Promena položaja kamere (Položaj kamere) ................................................ 126 2.13.5 Ortogonalne projekcije izometrijskog prikaza ............................................... 128 2.13.6 Položaj tekućeg 2D prikaza (“Tekući 2D prikaz”)........................................... 129 2.13.7 Samo tekući 2D prikaz.............................................................................. 130

2.14 Komande za promenu tekućeg prikaza u prozoru “2D pogled” (meni “2D pogled) .............................................................................. 130
2.14.1 Definisanje pogleda.................................................................................. 131 2.14.2 Editovanje liste pogleda ............................................................................ 133 2.14.3 Izbor tekućeg pomoćnog pogleda ............................................................... 136 2.14.4 Izbor pogleda (Ctrl+W) ............................................................................ 137 2.14.5 Eksport sklopova u ravanski model (Eksport) ............................................... 138 2.14.6 Projekcije definisanih pogleda.................................................................... 138 2.14.7 Izbor tačaka u definisanim pogledima ......................................................... 139 2.14.8 Vidljivost projektovanih tavanica................................................................ 139

3. UNOS PODATAKA ................................................................................... 143 3.1 Konstrukcija ...................................................................................... 143
Ploča/Zid ................................................................................................ 147 Otvori .................................................................................................... 152 Granični uslovi ........................................................................................ 153 Grede .................................................................................................... 162 Oslobađanje uticaja ................................................................................. 206 Mimoilaženje greda .................................................................................. 212 Baza masivnih i tankozidnih preseka........................................................... 213 Generisanje nosača tankozidnog preseka .................................................... 218 Površinski oslonac.................................................................................... 221 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9

3.1.10 Linijski oslonac ........................................................................................ 223 3.1.11 Tačkasti oslonac ...................................................................................... 227 3.1.12 Krive površi ............................................................................................ 234
Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

3.1.12.1 3.1.12.2 3.1.12.3 3.1.12.4 3.1.12.5 3.1.12.6 3.1.13.1 3.1.13.2

Sfera............................................................................................... 237 Kupa ............................................................................................... 239 Svod ............................................................................................... 239 Spirala ............................................................................................ 239 Postojeća površ ................................................................................ 241 Editovanje površi .............................................................................. 241 Definisanje faza građenja ................................................................... 250 Promena faze građenja ...................................................................... 252

3.1.13 Faze građenja ......................................................................................... 244

3.2

Opterećenje....................................................................................... 264
Definisanje slučajeva opterećenja .............................................................. 266 Definisanje kombinacija opterećenja........................................................... 269 Površinsko opterećenje............................................................................. 277 Površinsko opterećenje na evaluiranim površima ................................... 284 Linijsko opterećenje ................................................................................. 291 Tačkasto opterećenje ............................................................................... 295 Pomeranje oslonaca ................................................................................. 297 Temperaturni uticaji u ploči ....................................................................... 298 Temperaturni uticaji u gredi ...................................................................... 299 Aksijalno naprezanje ................................................................................ 300

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9

3.2.3.1

3.2.10 Pokretno opterećenje ............................................................................... 303 3.2.11 Uticajna linija .......................................................................................... 315 3.2.12 Prednaprezanje ....................................................................................... 317 3.2.12.1 3.2.12.2 Definisanje krajeva zadate linije prednaprezanja ................................... 323 Gubitci sile prednaprezanja ................................................................ 323

3.2.13 Rezultanta .............................................................................................. 326 3.2.14 Konvertor opterećenja .............................................................................. 326

3.3

Promena i kontrola ranije unetih podataka ............................................. 330
Promena setova ...................................................................................... 330 Promena lokalnog koordinatnog sistema linijskih elemenata (Promena L.K.S.) .. 333 Promena lokalnog koordinatnog sistema tačkastih oslonaca ........................... 337 Kontrola setova ....................................................................................... 339 Kontrola unetih podataka .......................................................................... 346 Kontrola geometrije ................................................................................. 351 Promena dijagonale površinskih entiteta ..................................................... 356

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7

3.4

Komande za unos elemenata crteža koji nisu deo konstrukcije .................. 358
Pomoćne ose........................................................................................... 359 Postavljanje osa ............................................................................... 362 3.4.1.1

3.4.1

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

3.4.1.2 3.4.1.3 3.4.1.4 3.4.1.5 3.4.1.6 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6

Brisanje osa ..................................................................................... 363 Promena rastojanja između osa .......................................................... 364 Pomeranje osa ................................................................................. 364 Promena naziva osa .......................................................................... 365 Automatsko generisanje osa ............................................................... 367

Izbor “layer”-a za crtanje.......................................................................... 367 Crtanje pomoćnih linija............................................................................. 368 Ispis tekstova ......................................................................................... 368 Kotiranje crteža ....................................................................................... 370 Oznaka pozicije ....................................................................................... 373 Plan pozicija ..................................................................................... 373 Generisanje plana pozicija .................................................................. 375

3.4.6.1 3.4.6.2

3.5

Podešavanje parmetara koje program koristi u svom radu (meni “Setup”) . 380
Parametri ............................................................................................... 380 Funkcionalnost ........................................................................................ 390 Ikone ..................................................................................................... 404 Prečice ................................................................................................... 408

3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4

3.6

Komande za rad sa datotekama............................................................ 412
Otvaranje nove datoteke (Nova) ................................................................ 412 Učitavanje datoteka (Učitaj) ...................................................................... 413 Snimanje izmena na crtežu (Snimi) ............................................................ 414 Snimanje datoteka pod drugim imenom (Snimi kao) ..................................... 414 Import ................................................................................................... 415 Učitavanje crteža iz AutoCad-a (DXF Import) ............................................... 417 Eksport geometrije u DXF format (DXF Eksport) ........................................... 420 Podaci o projektu..................................................................................... 421 Kraj rada sa programom ........................................................................... 421

3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.6.6 3.6.7 3.6.8 3.6.9

3.7

Prelazak u druge module programa ....................................................... 421

4. FORMIRANJE MREŽE KONAČNIH ELEMENATA ........................................ 422 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Osnovni pojmovi ................................................................................ 422 Generisanje mreže konačnih elemenata ................................................. 423 Greške koje prekidaju proces generisanja .............................................. 425 Ocena kvaliteta izgenerisane mreže konačnih elemenata .......................... 427 Korekcija izgenerisane mreže konačnih elemenata .................................. 428
Progušćavanje mreže ............................................................................... 428 Proređenje.............................................................................................. 431 Pomeranje čvora ..................................................................................... 432

4.5.1 4.5.2 4.5.3

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

4.6 4.7

Podela greda koje se nalaze van ploča (Podela greda van ploča) ............... 432 Ostale naredbe................................................................................... 434

5. PRORAČUN STABILNOSTI ...................................................................... 435 6. MODALNA ANALIZA................................................................................ 440 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Proračun ........................................................................................... 440 Greške koje prekidaju proces proračuna ................................................ 446 Izbor tekućeg tona ............................................................................. 447 Prikaz tekućeg tona ............................................................................ 448 Animacija tekućeg tona ....................................................................... 448 Kontrola postavljenih masa (Mase) ....................................................... 449

7. PRORAČUN MODELA............................................................................... 456 7.1 7.2 7.3 Namena i opis rada modula.................................................................. 456 Greške koje prekidaju proces proračuna ................................................ 459 Načini proračuna ................................................................................ 461
Teorija I-og reda ..................................................................................... 462 Teorija II-og reda .................................................................................... 462 Proračun modela sa nelinearnim elementima ............................................... 462 Seizmički proračun................................................................................... 464 EUROCODE ...................................................................................... 467 JUS (Ekvivalentno statičko opterećenje) ............................................... 471 JUS (Multi modalna analiza) ............................................................... 475 Ruski propisi (SNIP) .......................................................................... 478 Bugarski propisi (BUG) ...................................................................... 480 Švajcarski propisi (SIA) ..................................................................... 481 Proizvoljna spektralna kriva ................................................................ 485

7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4

7.3.4.1 7.3.4.2 7.3.4.3 7.3.4.4 7.3.4.5 7.3.4.6 7.3.4.7

8. OBRADA REZULTATA PRORAČUNA ......................................................... 488 8.1 8.2 Namena i opis rada modula.................................................................. 488 Izbor tekućeg slučaja opterećenja ......................................................... 493
Kreiranje SRSS kombinacija ...................................................................... 494 Kreiranje kombinacija............................................................................... 496 Anvelope uticaja ...................................................................................... 497

8.2.1 8.2.2 8.2.3

8.3 8.4 8.5

Prikaz deformisanog modela................................................................. 500 Suma reakcija .................................................................................... 503 Uticaji u ploči - zidu ............................................................................ 503

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5

Obeležavanje izolinija (Legenda)................................................................ 517 Uticaji u proizvoljnom preseku (Presek) ...................................................... 519 Uticaji u ploči u zadatom LKS .................................................................... 525 Relativni ugib ploča .................................................................................. 528 Dodatno kotiranje uticaja u površinskim entitetima....................................... 531

8.6

Uticaji u gredama ............................................................................... 532
Pojedinačni dijagrami ............................................................................... 534 Dijagrami po svim gredama ...................................................................... 542 Dijagrami u poprečnom preseku ................................................................ 544 Prikaz uticaja u gredama putem izolinija (Legenda) ...................................... 548 Dodatno kotiranje uticaja u linijskim entitetima............................................ 551

8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5

8.7 8.8 8.9

Uticaji u površinskim osloncima (tlu) ..................................................... 552 Uticaji u linijskim osloncima ................................................................. 554 Reakcije oslonaca ............................................................................... 557

8.10 Uticaji u indirektnim elementima........................................................... 561 8.11 Reduktor ........................................................................................... 565
8.11.1 Kreiranje reduktora.................................................................................. 565 8.11.2 Uticaji u reduktoru ................................................................................... 567

8.12 Uticajna linija..................................................................................... 569 8.13 Skaliranje uticaja................................................................................ 576 8.14 Skaliranje razmere dijagrama............................................................... 577 8.15 Predmer ............................................................................................ 579 8.16 Tekstualni prikaz rezultata statičkog proračuna ....................................... 582 8.17 Generisanje izveštaja za grupe entiteta ................................................. 592 8.18 Trenutno uklanjanje prikazanih uticaja sa ekrana (Reset) ......................... 602 8.19 Numeracija čvorova sa mreže konačnih elemenata .................................. 603 8.20 Kontrola setova .................................................................................. 603 8.21 Kreiranje projektne dokumentacije........................................................ 606
8.21.1 Eksport grafičkih blokova .......................................................................... 607 8.21.2 Eksport blokova iz dijalog box-ova ............................................................. 614 8.21.3 Definisanje formata hartije (Format hartije)................................................. 614 8.21.4 Struktura grafičkog dokumenta.................................................................. 635 8.21.5 Generisanje tekstualnih izveštaja ............................................................... 638 8.21.6 Komande za rad sa blokovima u stablu ....................................................... 652 8.21.7 Potpisi grafičkih blokova ........................................................................... 664 8.21.8 Komande za rad sa listovima harije ............................................................ 665 8.21.9 Prelom strana u projektnoj dokumentaciji ................................................... 668

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

8.21.10 8.21.11 8.21.12 8.21.13 8.21.14 8.21.15 8.21.16 8.21.17 8.21.18 8.21.19 8.21.20 8.21.21 8.21.22

Komande za rad sa grafičkim blokovima na hartiji ..................................... 669 Import grafičkih blokova i tekstualnih izveštaja iz drugih projekata .............. 674 Snimanje projektne dokumentacije ......................................................... 676 Štampanje projektne dokumentacije........................................................ 676 Eksport u RTF ...................................................................................... 677 Povratak u modul za obradu rezultata proračuna ....................................... 678 Oporavak oštećenih dokumenata ............................................................ 678 Tekući jezik izveštaja ............................................................................ 679 Eksport bloka u klipbord ........................................................................ 680 Eksport vidljivog dela bloka u klipbord ..................................................... 681 Eksport bloka u Bitmapu ili AutoCAD .DXF ................................................ 681 Eksport tekstualnih rezultata u fajl sa ekstenzijom “*.txt”........................... 684 Direktna štampa pojedinačnih crteža ....................................................... 684

9. Dimenzionisanje betonskih preseka....................................................... 686 9.1 9.2 9.3 Izbor propisa za dimenzionisanje (Propisi).............................................. 686 Definisanje šeme kombinovanja opterećenja .......................................... 688 Dimenzionisanje ploča......................................................................... 694
Ulazni podaci .......................................................................................... 695 Ulazni podaci – Globalni ..................................................................... 695 Ulazni podaci – Lokalni ...................................................................... 698 9.3.1.1 9.3.1.2 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7 9.3.8 9.3.9

9.3.1

Proračun potrebne armature...................................................................... 699 Prikaz rezultata dimenzionisanja ................................................................ 700 Usvajanje armature ................................................................................. 712 Automatsko generisanje oblasti sa usvojenom armaturom u pločama .............. 723 Manipulacija sa oblastima armiranja ........................................................... 724 Kreiranje tekstualnog izveštaja .................................................................. 726 Eksport usvojene armature u ArmCAD ........................................................ 730 Proračun prslina u pločama ....................................................................... 732

9.3.10 Proračun ugiba u pločama ......................................................................... 736 9.3.11 Kontrola ploča na probijanje...................................................................... 740

9.4

Dimenzionisanje greda ........................................................................ 752
Ulazni podaci .......................................................................................... 753 Ulazni podaci – Globalni ..................................................................... 753 Ulazni podaci – Lokalni ...................................................................... 759 9.4.1.1 9.4.1.2

9.4.1

9.4.2 9.4.3 9.4.4

Proračun potrebne armature...................................................................... 768 Prikaz rezultata dimenzionisanja ................................................................ 769 Usvajanje armature ................................................................................. 771

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

9.4.5 9.4.6 9.4.7 9.4.8 9.4.9

Kreiranje tekstualnog izveštaja .................................................................. 797 Eksport usvojene armature u ArmCAD ........................................................ 801 Proračun prslina u gredama....................................................................... 805 Proračun ugiba u gredama ........................................................................ 806 Prikaz prslina i ugiba u gredama ................................................................ 807

9.5 9.6

Dimenzionisanje seizmičkih zidova ........................................................ 810 Proračun preseka ............................................................................... 823

10. Dimenzionisanje čeličnih preseka ........................................................ 827 10.1 Izbor propisa za dimenzionisanje .......................................................... 828 10.2 Merodavno opterećenje ....................................................................... 829 10.3 Kontrola napona ................................................................................. 833 10.4 Ulazni podaci ..................................................................................... 836 10.5 Kontrola stabilnosti ............................................................................. 839 10.6 Prikaz rezultata .................................................................................. 839 10.7 Izveštaj............................................................................................. 841 10.8 Izveštaj za jedan presek...................................................................... 844 10.9 Kontrola stabilnosti pojedinačnog štapa ................................................. 845 11. Dimenzionisanje drvenih konstrukcija ................................................. 847 11.1 Izbor propisa za dimenzionisanje .......................................................... 848 11.2 Merodavno opterecenje ....................................................................... 852 11.3 Ulazni podaci ..................................................................................... 856 11.4 Kontrola stabilnosti ............................................................................. 862 11.5 Prikaz rezultata .................................................................................. 872 11.6 Izveštaj............................................................................................. 875 11.7 Izvestaj za jedan presek...................................................................... 876 11.8 Kontrola stabilnosti pojedinačnog štapa ................................................. 877

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

1

1. UVOD
1.1 Potrebna konfiguracija računara
Program Tower 6 je potpuno samostalan grafički program koji radi pod operativnim sistemima: Windows 2000, Windows XP i Windows Vista. Minimalna konfiguracija računara je praktično određena minimalnim zahtevima ovih operativnih sistema, pa će program raditi na svim računarima na kojima su instalirani i rade ovi operativni sistemi. Međutim, za ozbiljniji rad sa programom, poželjno je da imate što više raspoložive RAM memorije. Prostor na disku Sam program, nakon instalacije, na disku zauzima oko 50 MB prostora, pa je to ujedno i teoretski minimum potrebnog slobodnog prostora. Međutim za sam rad programa biće potrebno znatno više prostora i njegova veličina zavisi od veličine i broja problema koji će se proračunavati. Veličina slobodnog prostora na disku utiče i na ukupnu raspoloživu virtualnu memoriju računara o kojoj će biti više reči u daljem tekstu. Memorija U Windows okruženju, programi za svoj rad koriste tzv. virtualnu memoriju. Virtualnu memoriju sačinjavaju RAM (standardna operativna memorija računara) i tzv. “swap file” rezervisani prostor na disku. S obzirom na relativno mali kapacitet operativne memorije, Windows automatski rezerviše određeni prostor na disku (“swap file”) koji fizički predstavlja povećanje operativne memorije. Te dve memorije rade zajedno i predstavljaju jednu celinu virtualnu memoriju. Obzirom da je RAM memorija izuzetno brza, to se nameće zaključak da će na računaru sa više RAM memorije rad sa programom biti brži i lagodniji. Kao što smo već na početku ovog uputstva rekli, za ozbiljniji rad sa programom računar treba da ima minimum 1 GB RAM memorije, a poželjno bi bilo da ima i više. Potrebna ukupna količina virtualne memorije za rad programa, zavisi isključivo od složenosti i veličine problema koji se rešavaju. Kako je programu najveća količina slobodne virtualne memorije potrebna pri samom proračunu uticaja metodom konačnih elemenata, to Vam se može desiti slučaj da po aktiviranju proračuna program izda upozorenje da nema dovoljno virtualne memorije. Pošto je količina RAM memorije fiksna, odnosno ima je onoliko koliko je ugrađeno u računar, to praktično, veličina virtualne memorije zavisi isključivo od slobodnog prostora na disku i rešenje za ovakav problem je u rezervisanju većeg prostora na disku za “swap file”. Ako disk ima više particija, ili na računaru postoji više diskova, obavezno treba naložiti Windows-u da “swap file” formira na disku (particiji) sa najviše slobodnog prostora. U daljem tekstu iznećemo postupak provere podešenosti veličine prostora na disku za kreiranje “swap file”. Podešavanje virtualne memorije za Windows 2000 Iz “Start” menija aktivirajte opciju “Settings Control Panel”.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

2

U otvorenom prozoru, duplim klikom miša aktivirajte ikonu “System”, nakon čega će se otvoriti dijalog box “System Properties”.

Klikom miša preko opcije “Advanced”, otvorite ovu kartoteku,

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

3

Aktivirajte komandno polje “Performance options...”.

Za promenu podataka o veliični virtualne memorije, aktivirajte komandno polje “Change...”.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

4

U prikazanim edit box-ovima, zadajte podatke kao na slici. Za prihvatanje novih vrednosti aktivirajte komandno polje “Set”, a nakon toga pomoću opcije “OK” izađite prvo iz ovog, a potomo i iz ostalih prozora naredbe “System”. Podešavanje virtualne memorije - Windows XP Iz “Start” menija aktivirajte opciju “Settings Control Panel System”.

Klikom miša preko opcije “Advanced”, otvorite ovu kartoteku,

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

5

Aktivirajte komandno polje “Settings”.

Za promenu podataka o veliični virtualne memorije, aktivirajte komandno polje “Change...”.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

6

U prikazanim edit box-ovima, zadajte podatke kao na slici. Za prihvatanje novih vrednosti aktivirajte komandno polje “Set”, a nakon toga pomoću opcije “OK” izađite prvo iz ovog, a potomo i iz ostalih prozora naredbe “System”. Za proračunavanje izuzetno velikih primera, samo ograničenje Windows-a po pitanju maksimalne alokacije memorije od 2 GB može biti prepreka. Ova granica se može pomeriti kod operativnog sistema Windows XP, sa 2 GB na 3 GB. Najbolje je napraviti novu konfigurciju za podizanje Windows XP-a, i onda toj novoj konfiguraciji podesiti parametre. To se radi na sledeći način: Iz “Start” menija aktivirajte opciju: “Programs Accessories Command Prompt”.

Na komandnoj liniji je potrebno zadati sledeću instrukciju: bootcfg /copy /d "Windows XP - 3GB" /id 1 Na ovaj način kreirana je još jedna konfiguracija operativnog sistema koja je zasnovana na konfiguraciji broj 1, ali sa imenom “Windows XP - 3GB”. Zatim se unese: bootcfg /raw /3gb /id 2 Na ovaj način smo prethodno kreiranoj konfiguraciji “Windows XP - 3GB”, dodali opciju za podršku veličine virtualne memorije od 3 GB. Da bi proverili da je sve urađeno kako treba, treba otkucati bootcfg Nakon ovoga, na ekranu bi treblo da se pojave sledeći podaci:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel. Za detaljnije informacije možete konsultovati Help sistem za Windows XP. Na ovaj način moći ćete da proračunavate i izuzetno velike primere. program će nakon startovanja izdati odgovarajuće upozorenje. Ako se izabere "Windows XP . Ako to nije slučaj.radimpex.3GB" Path: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT OS Load Options: /3gb Za povratak u Windows okruženje. Međutim. sa komandne linije command prompta otkucajte naredbu: Exit Prilikom sledećeg startovanja (boot) Windows-a pojaviće se dve konfiguracije.3GB" Tower će moći da koristi 3GB memorije. Grafička kartica Rad programa je podržan u svim standardnim rezolucijama koje su predviđene za Windows aplikacije. kako program u svom radu koristi i renderovan trodimenzionalni prikaz modela. to je neophodno da vaša kartica ima instaliran drajver koji podržava 16-bitne ili 32bitne boje.7 Boot Loader Settings -------------------timeout: 30 default: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT Boot Entries -----------Boot entry ID: 1 Friendly Name: "Microsoft Windows XP Professional" Path: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT OS Load Options: /fastdetect Boot entry ID: 2 Friendly Name: "Windows XP . Proveru instaliranog drajvera ćete dobiti ako iz “Start” menija aktivirajte opciju “Settings Control Panel”.

radimpex. Klikom miša preko opcije “Settings” otvorite ovu kartoteku. nakon čega će se otvoriti dijalog box “Display Properties”. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www. duplim klikom miša aktivirajte ikonu “Display”.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel.8 U otvorenom prozoru.

USB hardlock možete slobodno postavljati i skidati sa datog računara. a to znači da morate imati pravo pristupa sistemu “Power User” ili “Administrator” ako je na računaru instaliran Windows 2000.9 Da biste uopšte mogli da pokrenete program. Program možete instalirati samo ako posedujete pravo instaliranja programa. Ovo upozorenje se svakako odnosi samo na prvo postavljanje USB hradlock-a na računar. 011 3809-158 . Ako to ipak greškom uradite. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel. Uloga ovog serijskog broja je da sa univerzalnog instalacionog CD-a pripremi instalaciju za Vaš hardlock. Nakon prve instalacije programa Tower. u listi “Colors” je potrebno postaviti ili “High Color (16 bit)” ili “True Color (32 bit)”. nemojte ga stavljati na računar pre nego što Tower-ov instalacioni program to bude zahtevao od Vas. a i različiti tipovi hardlock-ova (pojedinačni. to morate znati i serijski broj instalacije. Važno: Kako Windows ima poseban tretman prema USB uređajima. Za razliku od instalacije. mrežni. u slučaju da ste uz program dobili USB hardlock. Svaki korisnik ima jedinstven serijski broj instalacije i on određuje kako tip instalacije tako i režim rada programa. pri čemu stari više neće važiti. za korišćenje programa nema ograničenja. odnosno “Administrator” ako je na računaru instaliran Windows XP ili Windows Vista operativni sistem. program podržava sve uređaje koji su podržani samim Windows operativnim sistemom i instaliranim drajverima. U slučaju da naknadno dokupite neki od modula programa. Izlazni uređaji Od izlaznih uređaja za štampu. vremenski ograničeni). Kako postoje i pojedinačne i mrežne verzije naših programa.rs * e-mail: info@radimpex. 1.radimpex. dobićete novi serijski broj. Windows-ovu automatsku proceduru instalacije drajvera odmah prekinite.2 Instalacija programa Za ispravnu instalaciju programa neophodno je da imate instalacioni CD i odgovarajući hardlock.

rs * Tel.radimpex.exe”. Postavljanje LPT harldock-a na paralelni port računara U slučaju da imate USB hardlock. ili pak na USB port Vašeg računara. koji omogućava i priključenje printera iza njega. a odmah zatim ponovo postavite na USB port (resetovanje porta).2. program Vas obaveštava da proverite prisustvo hardlock-a na računaru. i da ste ga greškom. pre instalcije programa priključili na računar. neophodno je da ga prvo izvučete. 011 3809-158 . nakon čega će program prvo proveriti da li je ranije već instaliran drajver za hardlock.rs * e-mail: info@radimpex. Hardlock-ovi za paralelni port. imaju na svojoj zadnjoj strani “ženski” deo.10 1. Copyright (c) Radimpex * http://www. možete ga priključiti ili na paralelni (LPT). Nakon instalacije drajvera. ovom porukom. program će izdati sledeću poruku: Kako je u toku instalacije neophodno prisustvo odgovarajućeg hardlock-a. U zavisnosti od tipa hardlock-a koji posedujete.1 Pojedinačna instalacija programa Sa instalacionog CD-a pokrenete program “\Tower6\Setup. i ako nije automatski će ga instalirati.

izaberite jezik instalacije.radimpex. i nakon toga aktivirajte komandno polje “OK”. aktivirajte komandno polje “Next”. Iz zatvorene liste.rs * e-mail: info@radimpex.11 Upaljena lampica na USB hardlock-u označiće njegovo ispravno postavljanje Kada ste postavili hardlock. nakon čega će otpočeti instalacija. aktivirajte komandno polje “OK”. U slučaju da se ne radi o prvoj instalaciji programa na dati računar. Copyright (c) Radimpex * http://www. Na ekranu će se pojaviti dijalog box sledećeg izgleda. Za nastavak instalacije.rs * Tel. 011 3809-158 . program će preskočiti prethodno opisanu proceduru i odmah otpočeti sa instalacijom programa.

i samo u slučaju da se slažete sa njim. i aktivirajte komandno polje “Next”. obzirom da će se taj podataka ispisivati u dnu svake strane hartije vašeg projekta.rs * e-mail: info@radimpex.12 U centralnom delu dijalog box-a. U ovom dijalog box-u. biće dostupno i komandno polje “Next”. postavite ovaj tip instalacije za tekući. nalazi se ugovor koji propisuje uslove korišćenja programa. U edit box-u “Vlasnik licence” upišite tačan naziv Vaše firme. Klikom miša na ikonu “Pojedinačna”. čijim aktiviranjem će procedura instalacije biti nastavljena. određuje se da li se radi o pojedinačnoj ili pak mrežnoj instalaciji programa. 011 3809-158 . Nakon toga.radimpex. postavite na uključeno stanje prekidač “Slažem se sa ugovorom”.rs * Tel. Napomenućemo da ste se ugovorom Copyright (c) Radimpex * http://www. Dobro ga proučite.

kao i o korisniku Vaših usluga.21. U edit box-u “Registracioni broj” pažljivo zadajte tačan serijski broj inatalacije.$vis Tower.13 prethodno obavezali da napišete ispravno ime korisnika licence. ploča. U ovom dijalog box-u se zadaje mesto na disku na kome je potrebno instalirati program. Kompletne podatke o projektantu. Kada ste odredili mesto na disku. U slučaju da je u zadatom direktorijumu za instalaciju. koji ste dobili od Vašeg distributera.3”).rs * Tel. za nastavak instalacije aktivirajte komandno polje “Next”. Nakon ovoga. ili da ih zamenite sa novim.$dis Tower. Ako niste zadovoljni ponuđenom putanjom. zidova i stubova se koristi pri definisanju datoteka sa bibliotekom čeličnih profila koja se koristi pri definisanju karakteristika poprečnog preseka greda i stubova Copyright (c) Radimpex * http://www. koje se nalazi sa desne strane ovog edit box-a. Da biste se lakše odlučili za jednu od programom predviđenih akcija.radimpex. navešćemo listu datoteka u kojima se čuvaju podaci koji su dostupni za promenu u toku rada sa programom: Tower. vać ranije instaliran program. imate mogućnost ili da u edit box-u “Instalacioni direktorijum” zadate potpuno proizvoljno mesto na disku.$prf konfiguraciona datoteka sa bojama entiteta koje su postavljene pomoću naredbe “Parameteri” konfiguraciona datoteka sa podešenim stanjima vidljivosti u okviru naredbe “Vidljivost” datoteka sa bibliotekom materijala koja karakteristika greda. aktivirajte komandno polje “Next”. 011 3809-158 . program će izdati upozorenje i omogućiti Vam.rs * e-mail: info@radimpex. odaberete željenu putanju. ili da zadržite postojeće datoteke.$mtr Tower. ili da klikom na komandno polje “ ”. imaćete mogućnost da potpuno proizvoljno definišete u zaglavlju projektne dokumentacije (vidi poglavlje “8.

$utl Tower. 011 3809-158 .$gig Tower.$har Tower.rs * e-mail: info@radimpex.$ks Tower.$acc - baza vetrova koja se može kreirati u okviru naredbe za zadavanje površinskog opterećenja po krivim površima baza definisanih šema pokretnih opterećenja datoteka sa konfigurisanom paletom boja koja se koristi u okvru naredbe “Kontrola setova” baza tipskih hartija koje se koriste pri kreiranju projektne dokumntacije konfiguracije parametara koje se definisu u okviru naredbe “Generisanje izveštaja za grupe entiteta” baza definisanih masivnih i tankozidnih preseka biblioteka mreža parametri za seizmiku po propisu EUROCODE definisane konfiguracije legendi za armaturu definisane konfiguracije za generisanje plana pozicija datoteka u kojoj se pamti poslednji korišćeni raspored ikona konfiguracije šema pokretnih opterećenja koje se definišu pomoću naredbe “Uticajna linija” datoteka sa bibliotekom materijala koja se koristi pri dimenzionisanju drvenih konstrukcija za propis EUROCODE datoteka sa kombinacijama tastera za brzo pokretanje pojedinih naredbi.$vet Tower. što će dovesti samo do inoviranja izvršnih programa. Kombinacije tastera se definišu pomoću naredbe “Prečice” Ove datoteke se snimaju u direktorijumu “C:\Documents and Settings\Ime korisnika \Application Data\Radimpex\Tower6”. preporučujemo da aktivirate komandno polje “Da”.$sk Tower.$tb Tower.$po Tower.rs * Tel.14 Tower.$dim01 datoteka sa podacima o kvalitetu materijala koje program koristi pri dimenzionisanju betonskih preseka za sve standarde. dok će konfiguracione datoteke ostati nepromenjene. Ukoliko želite da zadržite samo neke od konfiguracionih fajlova potrebno je da aktivirate komandno polje “Izbor”.$net Tower.$pl Tower. nakon čega se otvara dijalog box sledećeg izgleda.radimpex.$mtz Tower.$ppz Tower. sve baze prilagodili svojim potrebama. Ako ste u toku ranijeg rada sa programom. Copyright (c) Radimpex * http://www.$bmd Tower. Ovi podaci se ažuriraju pomoću naredbe “Dimenzionisanje Beton Propisi” baza spektralnih krivi koju možete kreirati proračuna: “Proizvoljna spektralna kriva” sa opcijom seizmičkog Tower.$pec Tower.

radimpex. 011 3809-158 .rs * Tel. a procedura instalacije programa se nastavlja. Klikom ” postavlja se. Copyright (c) Radimpex * http://www.15 Dijalog box u kome možete da izaberete konfiguracione fajlove koje želite da zadržite U listi su prikazani svi konfiguracioni fajlovi koji se isporučuju uz program. Za svaki od prikazanih konfiguracionih fajlova ispisuje se naziv i kratak opis njegovog značenja. Aktiviranjem komandnog polja “Sve” selektuju se svi konfiguracioni fajlovi iz liste. odnosno uklanja simbol “√”. jasno ukazuju koji će konfiguracioni fajlovi biti zadržani Izborom komandnog polja “OK” tekući dijalog box se zatvara. Ostali konfiguracioni fajlovi se ne isporučuju. dok se aktiviranjem komandnog polja “Nijedan” svi fajlovi deselektuju. koji ukazuje miša preko check box-a u koloni “ da je dati konfiguracioni fajl selektovan.rs * e-mail: info@radimpex. Sada je potrebno da u listi označite sve konfiguracione fajlove koje želite da zadržite. već se kreiraju u toku rada sa programom i oni se ne brišu pri instalaciji. Postavljeni simboli u koloni “ ”.

potrebno je da mišem kliknete na komandno polje “Next”. Ubrzo. Copyright (c) Radimpex * http://www. U slučaju da hardlock nije prikljucen na računar. na ekranu će se pojaviti informacija o uspešno sprovedenoj instalaciji. U samom djalog box-u. program će napisati informaciju da je zadat pogrešan registacioni broj. instalacioni program će završiti svoj rad. 011 3809-158 . i ako ste zadovoljni njima. komandno polje “Next” će biti nedostupno za aktiviranje.rs * e-mail: info@radimpex. Ako je pak hardlock prilljučen na računar. nakon čega će otpočeti sam proces instalacije programa.rs * Tel. Aktivranjem komandnog polja “OK”.16 Program sada prikazuje sve parametre koje ste u toku instalacije postavili. a pogrešili ste pri zadavanju registracionog broja.radimpex. program će obustaviti postupak instalacije i izdati odgovarajuće upozorenje.

neophodno je da među njima bude uspostavljen barem jedan od protokola: TCP/IP. Sve ranije opisano za postavljanje USB hardlock-ova važi i ovde. to je potrebno da se na server “log”-ujete kao “Administrator”. Pored toga. NETBIOS ili IPX. U prvom se na disk servera instalira serverska instalacija. to performanse servera uopšte ne utiču na brzinu rada programa. kako bi se provera prisustva hardlock-a što brže odvijala. Kako server služi samo za postavljanje hardlock-a. prikačen mrežni hardlock i podignut “HASP License Manager”.2. program koji kontroliše rad mrežnog hardlock-a. Na serveru. odvija se u dva koraka. i sprovedite potpuno isti postupak kao i kod pojedinačne instalacije (vidi poglavlje “1.1”). vratite na dijalog box za zadavanje registracionog broja. Sam postupak mrežne instalacije. 1. bitno je da na njemu bude izvršena serverska instalacija programa.2. Svakako da je u ovom slučaju. Obzirom da pri instalaciji. za tip instalacije potrebno odabrati ikonu “Mrežna”. 011 3809-158 . to za server možete proglasiti bilo koji računar u mreži. Copyright (c) Radimpex * http://www. Serverska instalacija na Windows mreži Kako performanse servera ne utiču na brzinu rada programa. program u “Registry” upisuje niz podataka koji su neophodni za rad izvršnog programa.radimpex. i da ga zadate ispravno.17 U ovom slučaju Vam preostaje.exe”. Znači. Mnogo je važnije da sama mreža bude dovoljno brza. na serveru mora biti stalno podignut (aktivan) “HASP License Manager”. na svim terminalima na kojima je potrebno izvršavati program. i smeštanje izvršnih programa.2 Mrežna instalacija Da bi program mogao da radi na svim računarima u mreži. a u drugom se sa diska servera vrši klijentska instalacija.rs * e-mail: info@radimpex. sa instalacionog CD-a pokrenete program “\Tower 6\Setup.rs * Tel. da se pomoću komandnog polja “Back”.

rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. Sa instalacionog CD-a pokrenite program “\Hasp\LMSETUP. otvara se sledeći dijalog box: Copyright (c) Radimpex * http://www. potrebno je na serveru instalirati program “HASP License Manager”. Instalacija “HASP License Manager”-a Nakon završene serverske instalacije programa. 011 3809-158 .EXE”. Aktiviranjem komandnog polja “Next”.rs * Tel.18 Program u toku instalacije automatski konfiguriše komunikaciju sa mrežnim HASP ključem.

- Instalacija “HASP License Manager”-a kao Windows aplikacije Ukoliko se izabere način instalacije “Application (nhsrvw32.exe)”.19 Ponuđena su dva načina instalacije: “Application (nhsrvw32.rs * Tel. pojaviće se dijalog box u kome se može podesiti (ili prihvatiti predloženi) instalacioni direktorijum “HASP License Manager”-a. Izborom komandnog polja “Next”. Copyright (c) Radimpex * http://www. koja će instalirati “HASP License Manager” kao Windows aplikaciju “Service (nhsrvice. Ukoliko se to ne izabere. koja će instalirati “HASP License Manager” kao Windows servis.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex.exe)”. otvoriće se dijalog box u kome se može izabrati da se program stavi u “Startup Folder” i automatski startuje pri svakom pokretanju “Windows”-a (a nakon “Login”-a). onda se “HASP License Manager” mora svaki put startovati preko: “Start Programs HASP License Manager HASP License Manager”. 011 3809-158 .exe)” i aktivira komandno polje “Next”.

Ovaj način je naročito pogodan za prave servere jer eliminiše potrebu za bilo kakvom administracijom. prozor “HASP License Manager”-a možete opet minimizovati. morate i na njemu izvršiti klijentsku instalaciju programa. Napomenućemo da ukoliko želite da program izvršavate i na serveru. pojaviće se maksimizovani prozor “HASP License Manager”-a.rs * Tel. nećete moći da pristupite mrežnom hardlock-u ni sa jednog od povezanih računara u mreži. Izborom naredbe “Exit”.radimpex. Rad sa “HASP License Manager”-om Znak da je “HASP License Manager” aktivan je postojanje ikone u Taskbar-u: Crvena ikona označava da je “HASP License Manager” aktivan Duplim klikom miša preko ove ikone. U slučaju da ovaj program nije startovan na serveru. 011 3809-158 .20 Izborom komandnog polja “Next”. na isti način kao i na ostalim računarima na mreži. Instalacija “HASP License Manager”-a kao Windows servisa Ovaj način instalacije omogućava automatsko startovanje “HASP License Manager”-a pri svakom podizanju (restartu) računara i to pre “Login” procedure. u ovom ali i u nekoliko narednih dijalog box-ova. Copyright (c) Radimpex * http://www. čime će biti onemogućen i sam rad izvršnog programa.rs * e-mail: info@radimpex. doći će se do kraja instalacije “HASP License Manager”-a.

potrebno je posle serverske instalacije ponovo izvršiti klijentsku instalaciju na svakom računaru. U slučaju da se izabere “Klijentska instalacija bez kopiranja izvršnih fajlova sa servera na radnu stanicu”. Ova varijanta je pogodna za male.rs * e-mail: info@radimpex. Znači klijentska instalacija se ne vrši sa instalacionog CD-a. Naime. Za nastavak klijentske instalacije. Ako niste menjali default putanju koju je instalacioni program ponudio pri serverskoj instalaciji.rs * Tel. instalacijom nove verzije programa na serveru. svi klijenti automatski dobijaju novu verziju. U ovom dijalog box-u se vrši izbor vrste klijentske instalacije. aktivirajte komandno polje “Next”. brze i slabo opterećene mreže i prednost joj je u tome što je moguće neuporedivo lakše ažuriranje i instalacija novih verzija programa.21 Klijentska instalacija Sa računara na kome želite da radite sa programom potrebno je da se pozicionirate na disk servera. Da bi se instalirala novija verzija.exe”. Umesto toga program će se startovati pozivanjem izvršnih fajlova direktno sa servera. Prednost joj je što ne izaziva povećanje mrežnog saobraćaja i zagušenje servera pri startovanju. a samim tim se program brže startuje. na klijentsku mašinu se neće kopirati ni jedan izvršni fajl. mreže koje su opterećenije ili mreže koje imaju manju propusnu moć. već sa diska servera. i iz direktorijuma gde je prethodno izvršena serverska instalacija pokrenete instalacioni program “Setup. U slučaju da se izabere “Klijentska instalacija sa kopiranjem izvršnih fajlova sa servera na radnu stanicu”. tada će se svi izvršni fajlovi iskopirati na klijentsku mašinu. Ova varijanta je pogodna za mreže sa većim brojem korisnika. 011 3809-158 .radimpex. i to iz direktorijuma gde je izvršena serverska instalacija. onda se ona nalazi na disku servera u direktorijumu “C:\Tower 6 Server\”. Copyright (c) Radimpex * http://www.

potrebno je da mišem kliknete na komandno polje “Next”. Program sada prikazuje sve parametre koje ste u toku klijentske instalacije postavili.22 Nakon izbora vrste klijentske instalacije.rs * Tel. U ovom dijalog box-u potrebno je zadati mesto na disku. Copyright (c) Radimpex * http://www. Ubrzo. i aktivirati komandno polje “Next”.rs * e-mail: info@radimpex. na ekranu će se pojaviti informacija o uspešno sprovedenoj klijentskoj instalaciji. gde će biti instalirana klijentska instalacija.radimpex. aktivirajte komandno polje “Next”. 011 3809-158 . nakon čega će otpočeti sam proces instalacije programa. i ako ste zadovoljni njima.

011 3809-158 . duplim klikom miša aktivirajte ikonu “Add/Remove Programs”.rs * Tel. to će program zahtevati njenu potvrdu. Copyright (c) Radimpex * http://www. tada je potrebno da iz “Start” menija aktivirajte opciju “Settings Control Panel”. U prikazanoj listi svih instaliranih programa. 1.3 De-instalacija programa U slučaju da želite da poništite instalaciju programa. selektujte program “Tower 6”.radimpex.23 Prethodno opisani postupak klijentske instalacije sprovedite i na ostalim računarima u mreži. program: “Tower6 Client”. selektujte program “Tower 6 Server”. a u slučaju klijentske instalacije. U slučaju da želite da uklonite serversku instalaciju. i otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda. Kako je ovo destrutivna akcija.rs * e-mail: info@radimpex. na kojima želite da koristite program. i aktivirajte komandno polje “Change/Remove”. U otvorenom prozoru.

011 3809-158 .4 Pokretanje programa Kako program u svom radu stalno proverava prisustvo hardlock-a. Sam program se pokreće iz “Start” menija izborom opcije: “Programs Radimpex Tower6”. 1. to ga pre samog pokretanja programa obavezno stavite na LPT.rs * e-mail: info@radimpex. otpočeće postupak de-instalacije. Copyright (c) Radimpex * http://www. a Windows će se vratiti na osnovni izgled dijalog box-a za de-instalaciju ranije instaliranih programa.24 Aktiviranjem komandnog polja “Yes”. potrebno je odabrati opciju: “Programs Radimpex Tower 6 Client”. U oba slučaja. U slučaju klijentske instalacije. odnosno USB port vašeg računara. program Tower 6 će biti definitivno uklonjen sa računara. Aktiviranjem komandnog polja “OK”. na ekranu će se ubrzo pojaviti prvo ulazna maska. a na ekranu će se ubrzo pojaviti informacija o uspešnom deinstaliranju programa. a potom i sam izgled programa Tower.rs * Tel.radimpex.

iscrtavanjem samo konture konstruktivnih elemenata i opterećenja. Konstruktivne elemente koji se postavljaju na nivoe nazivamo Tavanicama. Program se sastoji od četiri modula koja su međusobno povezana: ♦ ♦ ♦ ♦ Unos podataka Formiranje mreže Proračun Obrada rezultata Nakon startovanja programa uvek se ulazi u prvi modul: “Unos podataka”. Po završenom proračunu se u modulu “Obrada rezultata” analiziraju proračunati uticaji.rs * e-mail: info@radimpex. Jedini uslov je da svi elementi rama leže u vertikalnoj ravni čiji je položaj određen sa dve tačke u dipoziciji modela. njihov položaj je u dipoziciji modela određen lukom. stubove i zidove. U slučaju cilindričnih ramova. a geometrija modela se definiše grafički. Proračun se sprovodi metodom konačnih elemenata. odakle se nakon generisanja mreže konačnih elemenata. Prelazak iz jednog u drugi modul se odvija izborom odgovarajuće opcije u padajućem meniju “Moduli”. a koriste se u programu: Nivo je horizontalna ravan koja se postavlja na određenoj visini zadavanjem njene globalne Z koordinate. 011 3809-158 .25 1.radimpex. Zatim se prelazi u modul “Formiranje mreže”. bira opcija za proračun. Princip rada sa programom je da se prvo u modulu “Unos podataka” zadaju svi ulazni podaci potrebni za definisanje problema. pojasnićemo osnovne pojmove koji se tiču prostornog modela.5 Osnovna koncepcija i organizacija programa Program Tower služe za statičku i dinamičku analizu ravanskih i prostornih konstrukcija. dimenzionišu elementi konstrukcije i formira projektna dokumentacija. Ram je vertikalni deo modela koji može u sebi sadžati: grede. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel. Pre nego što krenemo sa detaljnim objašnjenjem načina rada 3D grafičkog interfejsa.

Statusna linija se nalazi na samom dnu ekrana i na njoj se ispisuju određene informacije o statusu programa. Ako jeste dobićete i informaciju da li je proračun sproveden po teoriji I-og ili II-og reda.rs * e-mail: info@radimpex.26 2. GRAFIČKI INTERFEJS 2.radimpex.rs * Tel. izgled ekrana je isti. Dovođenjem miša u položaj da pokazuje na bilo koju od ovih ikona. Da li je model proračunat ili nije. 011 3809-158 . U ovoj oblasti su ispisani nazivi određenih grupa naredbi. Ona je podeljena na pet polja i u njima se prikazuju sledeće informacije: Podatak o rednom broju i nazivu tekućeg slučaja opterećenja Podatak o koordinatama koje su određene trenutnim položajem miša Podatak o jedinacama mera koje su trenutno važeće Oblast sa ikonama koje definišu stanje proračunatosti modela sa kojim se radi. Copyright (c) Radimpex * http://www. dobićete informacije kako o značenju date ikone. dobićete inforamciju i o broju čvorova na celom modelu. odnosno podeljen je ne sledeće horizontalni meni oblast ikona statusnu liniju komandnu liniju oblast crteža i listu nivoa Izgled ekrana u modulu “Unos podataka” Horizontalni meni je oblast koja se nalazi u drugom redu ekrana odozgo. Oblast ikona je prostor sa sličicama (“ikonama”) koje su smeštene ispod horizontalnog menija i uz desnu ivicu ekrana.1 oblasti: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Izgled ekrana U svim modulima programa. Raspoložive ikone daju sledeće informacije: Da li je mreža konačnih elemenata generisana ili ne. tako i o njenom stanju. Ako je mreža izgenerisana.

i postaje komandna tek kada se aktivira neka naredba. dok u svim ostalim položajima ima oblik strelice. što ujedno označava da je to crtački deo ekrana. Copyright (c) Radimpex * http://www.ovaj prozor služi za 2D crtanje i u njemu se prikazuju pojedini ravanski delovi prostorne konstrukcije . na njoj se ispisuje ime modula u kome se program trenutno nalazi. Da li je proračun stabilnosti sproveden ili ne. 011 3809-158 . on ima oblik malog krsta. u oblasti crteža može se pojaviti i poruka o grešci. Naizmeničnim aktiviranjem funkcijskog taster “F4” može se menjati oblik miša u oblasti crteža.u ovom prozoru se šematski prikazuje položaj ramova u osnovi objekta Lista nivoa se nalazi neposredno iznad prozora “3D pogled” i služi za rad sa nivoima. Oblast crteža predstavlja preostali (centralni) deo ekrana. Oblast crteža se satoji od tri prozora i svaki od njih ima svoj naziv i jasno definisanu namenu: “3D pogled” “2D pogled” “Dispozicija” . U toku rada sa programom. Dok je miš u oblasti crteža. U stanju čekanja. usled neke pogrešno spreveden akcije. Ova linija menja svoj sadržaj. Ovakav izgled komandne linije ujedno i označava da program očekuje da mu se zada neka naredba. Izgled miša kada se aktivira funkcijski taster “F4” Još jedno aktiviranje funkcijskog tastera “F4” vratiće oblik miša na prvobitno stanje.rs * Tel. odnosno horizontalnim ravnima koje su određene svojim nazivom i globalnom Z koordinatom koja određuje njen položaj u prostoru.27 Da li je modalna analiza sprovedena ili ne. kada nije izabrana ni jedna naredba.radimpex. .Informacija o autoru programa: “Copyright© Radimpex” Komandna linija je oblast u visini od jednog reda koja se nalazi odmah iznad statusne linije.ovaj prozor služi za 3D crtanje i u njemu se uvek prikazuje 3D izgled cele prostorne konstrukcije .rs * e-mail: info@radimpex.

odnosno taj prozor postaje trenutno aktivan. ispisuje se njegov naziv i u svakom trenutku jedan od prozora je trenutno aktivan. Copyright (c) Radimpex * http://www. pri čemu svaki od njih ima svoj naziv i jasno definisanu namenu.28 Ovakav tip poruka o grešci će stajati na ekranu sve dok ne pomerite miš tako da izađe van gabirata prozora sa porukom o grešci. 011 3809-158 . Klik miša preko naziva prozora “2D pogled” je postavio fokus na ovaj prozor Dupli klik miša preko naziva prozora.rs * Tel.radimpex. Indikator da je prozor aktivan je način ispisa njegovog naziva čime se on jasno razlikuje od preostala dva prozora.2 Raspored i veličina prozora za crtanje Kao što smo već u prethodnom poglavlju rekli. U gornjem levom uglu svakog od prozora. menja se “fokus”.rs * e-mail: info@radimpex. ili pak ne pritisnete neki od tastera. Klikom miša preko oblasti sa nazivom prozora. oblast crteža se sastoji od tri prozora. 2. dovodi do njegovog maksimalnog uvećanja.

dovodi do vraćanja na uobičajeni raspored prozora u oblasti crteža. pri čemu će on biti većih dimenzija od preostala dva.rs * e-mail: info@radimpex. Na primer izbor naredbe “Window 3D pogled” će dovesti do sledećeg izgleda ekrana.rs * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www. Izbor jedne od naredbi u meniju “Window”: “2D pogled”. dovodi do postavljanja tog prozora u desni deo oblasti crteža.29 Dupli klik miša preko naziva prozora “2D pogled” doveo je do njegovog maksimalnog uvećanja Ponovni dupli klik miša preko naziva maksimalno uveličanog prozora. Uobičajeni raspored prozora u oblasti crteža Raspored prozora možete lako podešavati prema potrebi izborom odgovarajućih naredbi u padajućem meniju “Window”. 011 3809-158 . “3D pogled” ili “Dispozicija”.radimpex.

Kada je postavljena na uključeno stanje raspored prozora dobija takav položaj da je veliki prozor uz levu ivicu oblasti crteža. odnosno isključeno stanje. na uključeno stanje.30 Izbor naredbe “3D pogled” iz padajućeg menija “Window”. 011 3809-158 . doveo je do ovakvog rasporeda prozora Naredba “Uvećaj levo” radi kao prekidač. Postavljanje naredbe “Uvećaj levo” iz padajućeg menija “Window”. odnosno za vreme izvršavanja neke druge naredbe.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. Sve naredbe za operacije sa prozorima možete pozivati kao trensparentne.rs * Tel. odnosno njenim izborom se naizmenično ona postavlja na uključeno. kada je veliki prozor uz desnu ivicu oblasti crteža. postavilo je najveći prozor uz levu ivicu ekrana Ponovno aktiviranje ove naredbe dovešće do njenog isključivanja i vraćanja na default položaj prozora.rs * e-mail: info@radimpex.

uvek se prikazuje trodimenzionalni izgled celog modela. a u prozoru “Dispozicija” šematski prikaz položaja ramova u osnovi objekta. sadržaj prozora “2D pogled” se može menjati i u njemu može biti prikazan ili sadržaj trenutno aktivnog nivoa ili pak sadržaj trenutno aktivnog rama. a trenutno je aktivan krajnji levi ram čiji je pravac pružanja u pravcu globalne Y ose Ako se fokus postavi na prozor “Dispozicija”. U ovom primeru je trenutno aktivan nivo koji se zove “Temelji” i nalazi se na visini [Z=0.radimpex.00]. Za razliku od ova dva prozora. Klik miša preko naziva prozora “Dispozicija” je doveo do prikaza sadržaja trenutno aktivnog rama u prozoru “2D pogled” Copyright (c) Radimpex * http://www. Naziv aktivnog nivoa je ispisan u samoj listi nivoa dok je trenutno aktivan ram u prozoru dispozicija uvak jasno naglašen posebnom bojom kako bi se razlikovao od ostalih ramova. onda će u prozoru “2D pogled” biti prikazan trenutno aktivan ram.rs * e-mail: info@radimpex.3 Rad sa prozorima Sadržaj prozora “3D pogled” i “Dispozicija” je uvek isti.rs * Tel. 011 3809-158 . U prozoru “3D pogled”.31 2.

rs * Tel. Kako fokus ne može biti na listi nivoa.00]” jasno pokazuje da je u prozoru “2D pogled” prikazan sadržaj nivoa koji se zove “Temelji” i da se on nalazi na visinskoj koti Z=0.rs * e-mail: info@radimpex. Prikaz ovih elemenata konstrukcije je vrlo značajan kako Copyright (c) Radimpex * http://www. Klik miša preko liste nivoa dovodi do prikaza sadržaja tog nivoa u prozoru “2D pogled” i postavlja prozor “2D pogled” za aktivni Da bi se jasno videlo u svakom trenutku šta je trenutno prikazano u prozoru “2D pogled”. dovešće do prikaza sadržaja trenutno aktivnog nivoa u prozoru “2D pogled”. u zavisnosti od toga šta je odabrano za prikaz u prozoru “2D pogled”.32 Klik miša preko liste nivoa. Komentar “Temelji [0. u produžetku naziva ovog prozora se ispisuje ili naziv trenutno aktivnog rama ili pak naziv nivoa i njegova visinska koordinata. 011 3809-158 . automatski za aktvan postaviti prozor “2D pogled”. prikazuju i svi konstruktivni elementi koji dodiruju ili prodiru kroz tu ravan.radimpex.00 Napomenućemo da se u prozoru “2D pogled” pored svih konstruktivnih elemenata koji pripadaju datoj ravni (horizontalnoj ili vertikalnoj). to će klik miša preko liste nivoa. već na jednom od tri prozora.

o čemu će biti više reči kasnije (vidi poglavlje “2. kako iz horizontalnog menija.5”). 2.33 zbog jasnijeg sagledavanja prikazanog dela prostorne konstrukcije.rs * Tel. Dovođenje miša u poziciju da pokazuje na određenu ikonu. tako i izborom ikone koja je predviđena za izvršenje date naredbe. posle izvesnog vremena na ekranu će se otvoriti mali prozor u kome će biti ispisano značenje date ikone. može postaviti i ravanski prikaz potpuno proizvoljno odabranog dela prostornog modela.4 Aktiviranje naredbi Sve naredbe u programu se mogu ravnopravno aktivirati.14”). tako i zbog toga što se ti elementi mogu selektovati pomoću OSNAP kriterijuma za izbor tačaka (vidi poglavlje “2. Prikazani simboli u prozoru “2D pogled”.rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . pored prikaza ramova i nivoa.5. dovešće do ispisa njenog značenja na ekranu Copyright (c) Radimpex * http://www. Dok je miš u položaju da pokazuje na neku od ikona. određuju položaj svih greda i linijskih oslonaca koji prodiru kroz trenutno aktivni ram Na kraju ćemo još napomenuti da se u prozoru “2D pogled”.radimpex.

koje omogućavaju da se naredba izvrši na više načina. Bez obzira na trenutno aktivni prozor.4. to se desnim klikom miša preko naziva svakog od prozora. program će ipak dozvoliti da pokrenete svaku od naredbi. 2. ali će pri izboru tačaka u pojedinim prozorima vršiti kontrolu da li je izbor te tačke moguć.rs * Tel. Prekid izvršenja bilo koje naredbe se vrši pritiskom na taster “Esc”.radimpex. poslužićemo se njenim izgledom kada se aktivira naredba “Ploča”. Korisnik se izborom neke od podkomandi odlučuje za način na koji će data komanda biti izvršena. U ovim slučajevima. Sve opcije koje sadrži neka komanda. 011 3809-158 . posle čega će program ponovo biti u stanju čekanja da se izvrši neka nova naredba.34 Ova opcija će biti od velike pomoći pogotovu na početku rada sa programom. odnosno desnim klikom miša. nalaze se na komandnoj liniji.1 Ponavljanje i prekidanje naredbi Često se ukazuje potreba za ponovnim izborom komande koja je neposredno završena. i po potrebi izdati odgovarajuće upozorenje. Prekid naredbi se može postići i pritiskom na taster “Enter”.2 Izbor podkomandi sa komandne linije Većina komandi u programu ima svoje podkomande (opcije). Obzirom da svaki od prozora ima svoju specifičnu namenu.4. ne morate ponovo aktivirati istu naredbu. Desni klik miša preko naziva prozora “Dispozicija” je postavio fokus na ovom prozoru i otvorio padajući meni sa naredbama koje su specifično vezane samo za ovaj prozor.rs * e-mail: info@radimpex. 2. to se ne mogu sve naredbe u programu izvršavati ravnopravno u svim prozorima. otvara padajući meni u kome su sadržane naredbe koje su specifično vezane samo za dati prozor. Copyright (c) Radimpex * http://www. već je dovoljno pritisnuti taster “Enter” ili kliknuti na desni taster miša. Svaka komanda se može u toku njenog izvršavanja prekinuti. Da bismo lakše objasnili organizaciju komandne linije. Kako se u horizontalnom meniju ne nalaze sve naredbe koje koristi program.

što označava da je to podrazumevana opcija. svaki od njih ćemo detaljno opisati. ili pak klikom miša preko njenog naziva na komandnoj liniji. / Offset/<krAj> / Set): Na početku komandne linije se ispisuje poruka. u zagradi su ispisane podkomande čijim izborom se menja dalji tok izvršenja naredbe (podkomande su međusobno razdvojene kosim crtama “/”). program će Vas vratiti na mesto odakle ste je i aktivirali.3 Transparentne naredbe Neke naredbe u programu se mogu pokrenuti za vreme izvršenja neke druge komande. pritiskom na taster “Esc”. . Izbor podkomandi se vrši ili zadavanjem sa tastature značajnog slova te podkomande (veliko slovo u imenu podkomande). u toku objašnjavanja pojedinih komandi programa.naredba za izbor referentne tačke (“Referentna tačka”).4. 2.rs * Tel. “Sakrivanje”). U dijalog box-ovima su predviđeni sledeći načini za zadavanje i izbor podataka.rs * e-mail: info@radimpex.naredba za ortogonalno crtanje “Ortho mod”. “Dinamički zum”. jer ne prekidaju izvršenje već aktivirane naredbe. U ovom delu uputstva ćemo objasniti samo osnovne principe u radu sa njima. a ne samo u toku izvršenja neke druge naredbe. te će pritisak na taster “Enter”.naredbe za zumiranje (“Zum sve”. Ovako pozvane naredbe se nazivaju transparentnim. . 011 3809-158 . Naime.naredba za precizno pogađanje tačaka sa crteža (“Osnap”). .35 <-> Prva tačka ploče (Kontura / Prav. . U ovom slučaju se od korisnika očekuje da zada početnu (prvu) tačku linije koja određuje geometriju ploče. odnosno desni klik miša.radimpex. Pojedine podopcije na komandnoj liniji mogu biti ispisane između uglastih zagrada.sve naredbe koje služe za promenu sadržaja prikaza u prozorima “2D pogled” i “3D pogled” Svakako da se sve ove naredbe mogu pozvati i samostalno.naredbe za određivanje stanja vidljivosti pojedinih elemenata crteža (“Vidljivost”. . U ovom primeru to je podopcija “<krAj>”.4. nakon završenog rada transparentne naredbe. dovesti do njenog automatskog aktiviranja. U ovu grupu spadaju: .4 Rad sa dijalog box-ovima Dijalog box-ovi služe za udobniji i pregledniji unos raznih tekstualnih i numeričkih podataka. “Zum prozor”. / kRuž. kojom program označava kakva se akcija očekuje od korisnika. “Zum pomeri”). ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Komandna polja Polja za unos tekstualnih i numeričkih podataka (“Edit box”-ovi) Liste sa ponuđenim opcijama (“List box”-ovi) Tabelarne liste podataka Polja prekidači (“Check box”-ovi) Polja prekidači (“Radio button”-i) Copyright (c) Radimpex * http://www. možete se vratiti na prethodni oblik komandne linije. 2. a kasnije. U slučaju da greškom aktivirate neku od podopcija. Iza ove poruke. “Zum predhodni”.

koji pokazuje koja vrsta podataka se očekuje za unos. imaju i mogućnost izbora jedne od ponuđenih vrednosti iz liste.36 Komandna polja Komandna polja imaju oblik pravougaonika u kojima je upisana samo po jedna komanda.rs * e-mail: info@radimpex. Standardni “edit box”-ovi za unos numeričkih podataka U pojedinim slučajevima. 011 3809-158 . ranije sprovedenih akcija u dijalog box-u. Edit box-a sa ponuđenom listom vrednosti Copyright (c) Radimpex * http://www. pri čemu “Cancel” označava odustajanje. Polja za unos tekstualnih i numeričkih podataka (“Edit box”-ovi) Polja za upis tekstualnih i numeričkih podataka se koriste za unos slovnih i brojčanih podataka. Ispred “Edit box”-a je obično ispisan i njegov naziv. Polje ima oblik izduženog pravougaonika visine jednog reda teksta. a “OK” prihvatanje. onda se obično koriste “Edit box”-ovi. i potom sa tastature zadati željenu vrednost. Za unos podataka u “Edit box”-u. kada je “Edit box” namenjen zadavanju numeričkih vrednosti u programski definisanom opsegu. odnosno radnja koju treba izvršiti. potrebno je prvo mišem kliknuti u dati pravougaonik da bi on dobio fokus. Ova polja se aktiviraju jednostavnim klikom miša preko njihovog naziva. Sa oba se završava rad sa dijalog box-om. U svim dijalog box-ovima postoje uvek barem dva komandna polja: “OK” i “Cancel”. koji pored mogućnosti zadavanja vrednosti sa tastature.rs * Tel.radimpex.

dovešće do prikaza cele liste na ekranu.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. a na ekranu je po vertikali predviđen ograničen prostor za prikaz njenog sadržaja. Klik miša unutar samog edit box-a. Otvoreni “List box” Kako otvorene liste podataka mogu biti proizvoljne dužine.rs * Tel. odnosno dnu liste. sa ponuđenim vrednostima. U dijalog box-ovima se koriste otvorene i zatvorene liste podataka. Zatvoreni “List box” Klik na strelicu koja se nalazi sa desne strane zatvorene liste. i tada je potrebno klikom miša odabrati jedan od članova te liste. to se sa desne strane liste nalazi vertikalna traka za skrolovanje (promenu sadržaja) liste. direktno sa tatstature. 011 3809-158 . Razlika između ove dve liste je jedino u tome što zatvorena lista koristi manji prostor u dijalog box-u.37 Klikom miša preko strelica. napreduje se ka vrhu. Liste sa ponuđenim opcijama (“List box”-ovi) Polja sa listom ponuđenih opcija se pojavljuju kada se od korisnika očekuje izbor vrednosti nekog parametra koji ima ograničen broj poznatih vrednosti. postaviće fokus na njemu. Iznad i ispod ove trake nalaze se dve Copyright (c) Radimpex * http://www. i polje će biti spremno za unos željenog podatka.

a postojanje simbola“ ”. već rade kao “Edit-box”-ovi. Copyright (c) Radimpex * http://www. označava da je parametar postavljen na uključeno stanje. U ovakvim listama uvek je po jedan red trenutno aktivan. moguće je promeniti njegovu vrednost. on naizmenično postaje postavljen na uključeno. Polja prekidači (“Check box”-ovi) Ova vrsta prekidača se koristi za komadne i promenljive koje imaju samo dva moguća stanja.radimpex. Prazan kvadrat označava da je parametar postavljen na isključeno stanje. na već opisan način rada sa “Edit box”-ovima. odnosno na dole. Trenutno aktivan red se označava posebnom bojom i klikom miša u okviru bilo koje pozicije datog reda. odnosno isključeno.38 strelice koje pokazuju na gore. on postaje nadalje aktivan. odnosno više parametara. Oznaka za “Check box” je prazan mali kvadrat iza koga je obično napisano i samo značenje datog prekidača. Klikom miša na neki od prikazanih parametara. tabelarne liste podataka u okviru jednog reda imaju više kolona. uključeno. Uzastopnim klikom preko naziva prekidača.rs * e-mail: info@radimpex. Izbor aktivnog reda se takođe postiže direktnim klikom miša na bilo koji parametar u listi. 011 3809-158 . Tabelarne liste podataka Za razliku od prethodno opisanih “List box”-ova. odnosno isključeno stanje. Tabelarna lista podataka Pojedini parametri u kolonama nemaju fiksnu vrednost.rs * Tel. Po ovakvim tabelama je kretanje omogućeno i pomoću kursorskih strelica. Klikom na ove strelice se vrši napredovanje ka početku odnosno kraju liste.

u slučajevima kada samo jedna od njih može da bude aktivna.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. U ovim slučajevima se ne koristi mali pravougaonik. Copyright (c) Radimpex * http://www. Zbog toga su ovi prekidači uvek grupisani i jasno odvojeni od ostalog dela dijalog box-a.radimpex. 011 3809-158 . već uzastopnim klikom preko naziva ovakvog prekidača on dobija udubljeni.39 Prikazani check box je posatvljen na uključeno stanje Često se u programu i komandna polja koriste kao “check box”-ovi. Udubljeni oblik prekidača označava da je on postavljen na uključeno stanje Polja prekidači (“Radio button”-i) Ovi prekidači se koriste kao način za izbor jedne od ponuđenih opcija. odnosno ispupčeni izgled.

Copyright (c) Radimpex * http://www. a indikator da je prekidač izabran je zacrnjen mali krug. U gornjem levom uglu ovog dijalog box-a se nalazi stablo razgranate strukture Ispred svakog od naziva. Organizacija podataka u dijalog box-ovima putem razgranatog stabla Pojedini dijalog box-ovi. dok ostali krugovi u okviru te grupe postaju prazni. nalazi se simbol “+”.40 Ove grupe podataka su i međusobno jasno razdvojene.rs * Tel. isti prostor u dijalog box-u.radimpex. su zbog velikog obima podataka koji je potrebno u njima zadati. koristi za unos različitih grupa podataka.rs * e-mail: info@radimpex. Na ovaj način se. te samo jedan prekidač može biti izabran (postavljen na uključeno stanje) Postavljanje na uključeno stanje ovih prekidača se takođe vrši klikom miša. odrganizovani putem razgranatog stabla. na prvom nivou podele. 011 3809-158 . koji označava da na datom nivou postoji pod-podela.

Efekat otvaranja. umesto klikom miša preko odgovarajućeg grafičkog simbola. i ispred naslova te grane.otvoriće stablo na dole U stanju kada je naslov otvoren na dole. znak “+” zamenjuje znak “-“. zatvoriće datu granu. ponovo će se pojaviti simbol “+”.radimpex. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www. I otvoreni podnaslovi mogu imati svoju pod-podelu te se i ispred njih može nalaziti simbol “+”. Klik miša preko grane na stablu koja nema pod-podelu.rs * Tel. Podnaslovi koji ispred svog naziva u stablu nemaju nikakav simbol.rs * e-mail: info@radimpex. predstavljaju kraj grane na tom delu stabla. odnosno zatvaranja grane stabla.41 Klik miša preko simbola “+”. te se klikom miša preko njihovog naziva u preostalom delu dijalog box-a pojavljuju podaci koji su vezani samo za njega. dovešće do prikaza njenih parametara u dijalog box-u Klik miša preko simbola “-“. može se postići i duplim klikom miša direktno preko datog naslova.

Copyright (c) Radimpex * http://www.42 Organizacija podataka u dijalog box-ovima putem kartoteka U slučaju potrebe za unosom većeg broja podataka. Prikazani dijalog box se satoji od 11 nezavisnih kartoteka Klikom miša preko naziva kartoteke. Klik miša preko naziva “Jedinice mera” doveo je do otvaranja ove kartoteke Kako u dijalog box-u.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex. otvara se deo dijalog box-a u kome su sadržani podaci koji odgovaraju datoj kartoteci. pored prethodno opisane strukture razgranatog stabla. istovremeno može biti otvoreno više kartoteka. 011 3809-158 .rs * Tel. u pojedinim dijalog box-ovima se primenjuje i organizacija podataka putem kartoteka. to se promena sadržaja podataka vrši pomoću “scroll” traka.

Sama procedura zumiranja se odvija pritiskom na odgovarajuće dugme miša dok je pritisnut taster “Ctrl” (vidi poglavlje “2.radimpex. i u dijalog box-ovima je omogućeno zumiranje crteža.rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 .7”). Copyright (c) Radimpex * http://www. Grafička kontrola u dijalog box-ovima Zbog lakše kontrole unetih podataka. Prostor predviđen za grafičku kontrolu unetih podataka Zbog ograničenosti prostora predviđenog za crtež.43 Strelicama su označene “scroll” trake pomoću kojih se vrši promena sadržaja podataka u dijalog box-u. Ponovni klik miša na naziv otvorene kartoteke.rs * Tel. dovešće do njenog zatvaranja. u većini dijalog box-ova se nalazi prostor predviđen za grafičku kontrolu.

kada se očekuje izbor tačaka sa crteža. U slučaju da je fokus na prozoru “2D pogled” onda je bitno i da li je u njemu prikazan ram ili pak neki od nivoa. odnosno međusobno kombinovati. i svi oni se mogu simultano koristiti.rs * e-mail: info@radimpex. preciznim pogađanjem tačka pomoću OSNAP kriterijuma i putem zadavanja apsolutnih i relativnih koordinata sa komandne linije. pri izboru tačaka putem zadavanja apsolutnih i relativnih koordinata sa komandne linije. Za izbor tačaka klikom miša.radimpex. bez obzira da li se radi o slobodnom izboru tačaka ili o preciznom pogađanju pomoću OSNAP kriterijuma. Sve što budemo izneli u ovom delu uputstva.44 Zumirani deo crteža u dijalog box-u 2. Izbor tačaka se može vršiti na jedan od sledećih načina: slobodnim klikom miša. jer ovi prikazi imaju različite lokalne koordinatne sisteme. on umesto oblika malog krsta koji ima na ostalim delovima oblasti crteža. Prozor “3D pogled” Kako ovaj prozor služi za trodimenzionalni prikaz celog modela to se u njemu uvek vrši izbor trodimenzionalnih tačka. Međutim. Copyright (c) Radimpex * http://www. jako je važno koji je prozor trenutno aktivan jer će se koordinate odnositi na dati prozor i koordinatni sitem koji u njemu važi. što ujedno i označava da se u ovom prozoru očekuje izbor 3D tačaka. U daljem tekstu navešćemo sve specifičnosti koje važe za svaki od prozora. dobija oblik kratkih linija u pravcu globalnih koordinatnih osa. Dovođenjem miša u oblast ovog prozora. može se ravnopravno koristiti u svim naredbama u programu. 011 3809-158 .5 Izbor tačaka Programom je predviđeno više načina za izbor tačaka.rs * Tel. trenutni fokus prozora nije bitan obzirom da će klik miša u datom prozoru automatski taj prozor postaviti za aktivan.

program će odbiti unos ovakve tačke i izdati sledeću poruku.radimpex.5”). Slobodan izbor tačaka u ovom prozoru nije moguć obzirom da klik miša u prazno ne može odrediti položaj date tačke u prostoru. desno orijentisani koordinatni sistem.rs * Tel. U slučaju da je fokus na prozoru “3D pogled” a na komandnoj liniji zadate samo dve koordinate.rs * e-mail: info@radimpex. U prozoru “3D pogled” važi globalni.Y.Z). ili pak izborom tačaka pomoću postvaljenog OSNAP kriterijuma. i pri izboru tačaka sa tastature uvek se moraju zadati sve tri koordinate međusobno razdvojene zarezom (X.45 Izgled kursora kada se miš nalazi u oblasti prozora “3D pogled” Izbor tačaka se vrši ili putem zadavanja 3D koordinata sa komandne linije. Ako za tekući prikaz postavite recimo pogled spreda (opcija “Front” u padajućem meniju koji se otvara na desni klik miša preko naziva prozora “3D pogled”).13. tada će OSNAP kriterijumom biti odabrana uvek tačka koja je najbliža definisanom pogledu. Ako mišem izvršite slobodan izbor tačke. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www. program će odbiti ovakav unos i izdati sledeće upozorenje. Izbor tačaka preciznim pogađanjem pomoću OSNAP kriterijuma je moguć i u specijalno definisanim pogledima prozora “3D pogled” (vidi poglavlje “2.

Copyright (c) Radimpex * http://www. Ovako odabrana tačka će svakako pripadati ravni koja je određena trenutnim prikazom u prozoru “2D pogled”. 011 3809-158 . Međutim. pri čemu važi desno orijentisani globalni koordinatni sistem. dovođenjem miša u oblast prozora “Dispozicija”. on se ponaša prema svim pravilima ravanskog crtanja u osnovi objekta. u prozoru “2D pogled” je moguće odabrati tačku i zadavanjem tri koordinate sa tastature. a treća će predstavljati lokalnu Z koordinatu. Prozor “2D pogled” U ovom prozoru se primenjuje izbor tačaka koji u potpunosti odgovara ravanskom crtanju.46 Kako se radi o pogledu spreda. u zavisnosti od toga koji je bio aktivan pre promene tekućeg rama. U svim ostalim naredbama. kada se očekuje izbor tačke. izbor tačaka u ovom prozoru neći biti moguć i tada će njegova uloga biti jedino u tome da se u toku crtanja simultano vrši promena tekućeg rama. biće odabrana tačka. a samim tim i promena prikaza u prozoru “2D pogled”. prozor “Dispozicija” je pravi crtački prozor jedino kada se aktiviraju naredbe za rad sa ramovima i naredba za postavljanje pomoćnih osa. U tom slučaju. a ako se izbor tačaka vrši zadavanjem koordinata sa tastature. on će dobiti oblik strelice što će jasno ukazivati da se u ovom prozoru u tom trenutku ne očekuje unos tačke već izbor rama koji će biti postavljen za tekući. a za lokalnu Z koordinatu će biti usvojena vrednost 0. Kada je fokus na prozoru “2D pogled”.rs * e-mail: info@radimpex. U toku izvršenja crtačkih naredbi. u zavisnosti od lokalnog koordinatnog sistema koji trenutno važi u prozoru “2D pogled”. U okviru naredbi za rad sa ramovima.rs * Tel. kada prozor “Dispozicija” postaje pravi crtački prozor. klik miša na selektovani ram neće ostaviti fokus na prozoru “Dispozicija” već će program automatski za tekući postaviti ili prozor “2D pogled” ili prozor “3D pogled”. a lokalni koordinatni sitem se menja u zavisnosti od toga da li je za tekući prikaz odabran neki od nivoa ili pak neki od postojećih ramova. tada će važiti lokalni koordinatni sistem datog nivoa. program je odabrao presečnu tačku sa najmanjom Y koordinatom (najbliža tačka odabranom pogledu) iako po dubini postoje još dve takve presečne tačke Prozor “Dispozicija” Za razliku od prozora “3D pogled” i “2D pogled”. Dok je u ovakvom režimu rada. uobičajeno je zadavanje samo dve koordinate sa tastature i one će tada predstavljati lokalnu X i Y koordinatu. Ako se izbor tačka vrši mišem. tada će odabrane tačke pripadati ravni koju određuje prikazani nivo odnosno ram. odnosno rama.radimpex. Prve dve koordinate će biti protumačene kao lokalna X i Y koordinata.

rs * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www. a van tih zona program se ponaša kao pri slobodnom izboru tačke.47 2. otvara se dijalog box u kome se definišu svi potrebni parametri: Način izbora tačaka. Kada je uključeno “ortogonalno crtanje” mogu se crtati samo horizontalni i vertikalni segmenti polilinije Polarni izbor tačaka se razlikuje od ortogonalnog po tome što se mogu definisati segmenti polilinije pod bilo kojim zadatim uglom. 011 3809-158 . 2. određuje se pomoću radio button-a “Ortogonalni režim” i “Polarni režim”. a samim tim i izgled ikone. program stalno očitava trenutne koordinate i ispisuje ih na statusnoj liniji. Pomeranjem miša po oblasti prozora “2D pogled”. kada izabrana tačka sa prethodno zadatom tačkom određuje geometriju datog segmenta. neophodno da pokazivač ima oblik praznog krsta. Kada se izabere “Polarni režim” za promenu postaju dostupni i parametri u delu dijalog box-a “Uglovi polarnog crtanja”. Naime oko svakog zadatog ugla postoje uske zone u kojima se mogu izabrati samo tačke sa pravca datog ugla. Napomenućemo da je prilikom slobodnog izbora tačaka. Ovaj način izbora tačaka svakako neće biti često u upotrebi jer ne omogućava tačan.5.5.rs * e-mail: info@radimpex. već približan izbor tačaka sa crteža.2 Ortogonalni i polarni izbor tačaka Ortogonalni i polarni izbor tačaka se mogu primeniti samo pri iscrtavanju segmenata poligonalne linije u prozorima “2D pogled” i “Dispozicija”.radimpex.1 Slobodan izbor tačaka Pod slobodnim izborom se podrazumeva izbor tačaka sa crteža. Desnim klikom miša preko ikone. pomoću miša.

komandnog polja “ Zadati su dodatni uglovi od 33° i 50° Pored ovog načina uglove je moguće preuzeti i direktno sa crteža. Pomoću komandnog polja “Unos iz 2D pogleda” se izlazi na crtež i izborom dve tačke definiše pravac. 011 3809-158 . 270° i 315°.rs * e-mail: info@radimpex. izabere ugao od 45° moći će da se crtaju segmenti polilinije pod sledećim uglovima: 0°. Takođe je omogućeno i zadavanje potpuno proizvoljnih uglova. Copyright (c) Radimpex * http://www.48 Deo dijalog box-a u kome se definišu uglovi polarnog crtanja Iz zatvorene liste se za inkrement može izabrati bilo koji od ponuđenih uglova. Ako se na pr. 225°. 180°. Ovako preuzeta vrednost se automatski ubacuje u listu. 135°.radimpex.rs * Tel. 90°. čiji nagib sa horizontalom određuje željeni ugao. tako što se aktiviranjem Dodaj ” u listu ubaci novi red u kome se zatim unosi željeni ugao. 45°.

Check box “Aktivan” služi za uključivanje.49 Ugao preuzet sa crteža Briši ” se selektovani red uklanja iz liste.5. čime je njegova geometrija u potpunosti određena. odnosno isključivanje izabranog režima crtanja. Copyright (c) Radimpex * http://www. Naime nakon unosa prve tačke potrebno je postaviti miša u željenom pravcu i sa tastature zadati dužinu segmenta. Indikator da je izabrani režim crtanja postavljen na uključeno stanje je uvučena ikona. 011 3809-158 . ispupčena ikona. Izabrani režim crtanja se može aktivirati i levim klikom miša preko ikone.3 Relativan unos tačke zadavanjem jedne koordinate Relativan unos tačke zadavanjem jedne koordinate se može primeniti pri iscrtavanju segmenata poligonalne linije u prozorima “2D pogled” i “Dispozicija”.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. Ovaj način izbora tačke se najčešće koristi u kombinaciji sa ortogonalnim ili polarnim režimom crtanja. dok se pomoću Aktiviranjem komandnog polja “ check box-a “Dodatni uglovi” određuje da li će se ovi uglovi koristiti pri polarnom izboru tačaka.radimpex. kada je veoma jednostavno nacrtati segment polilinije željene dužine pod bilo kojim nagibom. kao i pritiskom na funkcijski taster “ F8 ”. Zadavanje segmenta polilinije sa korišćenjem polarnog režima crtanja 2. a da je isključen.

zbog proračuna.4 Izbor tačaka zadavanjem koordinata Položaj tačke se umesto slobodnim izborom sa crteža.rs * Tel. i njihov položaj se tokom izvršavanja crtačkih naredbi automatski postavlja na položaj poslednje zadate tačke. Tačke se mogu odrediti zadavanjem apsolutnih (koordinate u odnosu na globalni ili pak lokalni koordinatni sistem) i relativnih koordinata (koordinate u odnosu na referentnu tačku). obzirom da svi elementi crteža.50 Crtanje segmenta polilinije u pravcu trenutnog položaja miša.rs * e-mail: info@radimpex. program će sa komandne linije zahtevati da odredite položaj nove referentne tačke: Copyright (c) Radimpex * http://www.5. ukoliko se od programa eksplicitno ne zahteva da je promeni.radimpex. odnosno može se aktivirati u toku izvršenja drugih naredbi. Svakako da će ovaj način biti češće u primeni od prethodno opisanog. 011 3809-158 . moraju imati svoje tačne dimenzije. Za promenu referentne tačke je predviđena naredba “Referentna tačka”. Izborom ove naredbe. zadavanjem njegove dužine 2. može tačno odrediti zadavanjem njenih koordinata sa tastature. Referentna tačka je uvek obeležena kratkim crticama na levoj i donjoj ivici prozora “2D pogled” Ove crtice predstavljaju X odnosno Y koordinatu referentne tačke. koja je transparentna. Napomenućemo da je referentna tačka uvek poslednja zadata.

definisana tačka će imati sledeće apsolutne pravougaone koordinate: X=4. pri čemu oni moraju biti razdvojeni znakom “<”. Koordinate se zadaju u pravougaonom koordinatnom sistemu u kome je stalna referentna tačka koordinatni početak (tačka 0. jer će se koordinate odnositi na dati prozor i koordinatni sistem koji u njemu važi.33 Relativne pravougaone koordinate Sve što je rečeno za apsolutne pravougaone koordinate važi i ovde.radimpex. Y i Z se unose razdvojene zarezom. jako je važno koji je prozor trenutno aktivan. 011 3809-158 . zadavanjem njenih koordinata. Koordinate X. tačka se određuje udaljenjem od lokalnog koordinatnog početka (0.5=4. Koordinate tačaka se mogu zadati na jedan od sledećih načina: Apsolutne pravougaone koordinate Pri izboru tačaka putem zadavanja apsolutnih koordinata sa komandne linije.0+1. biće izabrana tačka koja ima sledeće pravougaone koordinate: X=5*Cos(60°)=2.56. biće proračunata u odnosu na novo postavljenu referentnu tačku. Ako referentna tačka u tekućem prozoru “2D pogled”. Apsolutne polarne koordinate Zadavanjem ovog tipa koordinata. i “Y=1”. s tim što se ispred koordinata mora zadati i znak “@”.0” i “Y=2. Ako sa tastature zadate na primer: 5. a zatim o uglu. zadavanjem sa tastature releativne koordinate @2. biće odabrana tačka koja ima sledeće apsolutne koordinate. a Vi zadate: @1.0) tekućeg prikaza u prozoru “2D pogled”.0. X=2+2. Relativna koordinata koja se zada nakon promene referentne tačke. Napomenućemo da vrednost ugla raste u smeru suprotnom od kazaljke na satu.14>:_ Između uglastih zagrada su ispisane koordinate tačke. koji označava da se koordinata zadaje u odnosu na trenutno važeću referentnu tačku.0”. Prema tome ovakav izbor tačaka je moguć samo u prozoru “2D pogled”.41* Sin(45° )=3.0 Y=2. 24.5 Y=5*Sin(60°)=4. Nova referentna tačka se takođe može zadati na bilo koji od načina koji se opisuju u ovom poglavlju: slobodnim izborom sa crteža. Prvo se zadaje podatak o rastojanju. ima koordinate “X=4.0 Copyright (c) Radimpex * http://www.0. koja je neposredno pre poziva naredbe bila referentna.0<60 . i ispred njih se obavezno mora zadati karakter “@”. i uglom koji to udaljenje zaklapa sa pozitivnim smerom lokalne X-ose.51 Referentna tačka <7.5. ili preciznim pogađanjem na crtežu pomoću OSNAP-kriterijuma.5 Y=1-3=-2 Relativne polarne koordinate Kako se i ove koordinate postavljaju u odnosu na aktivnu referentnu tačku.rs * e-mail: info@radimpex.0). I apsolutne i relativne koordinate se mogu zadavati i u pravouganom i u polarnom koordinatnom sistemu.0+1.41<45.-3.41* Cos(45° )=5.rs * Tel. Ako je fokus na prozoru “2D pogled” i referentna tačka ima koordinate “X=2”.

Naredba “Osnap” radi kao prekidač.52 2. Prema tome. a više njih može biti istovremeno postavljeno za aktivne. i kursor umesto oblika praznog krsta dobija oblik nišana u vidu krsta u čijem centru se nalazi mali pravougaonik. i dovesti miš u okolinu željene tačke. izbor tačaka je jednoznačan. to precizan izbor tačaka sa crteža funkcioniše tako.rs * e-mail: info@radimpex. Naredba “Osnap” se može aktivirati i pritiskom na funkcijski taster “F3”. Ovaj način ćete sigurno najčešće koristiti u svom radu. odnosno isključeno stanje. 011 3809-158 . odabraće tačku koja odgovara datom OSNAP kriterijumu. program će na ekranu prikazati odgovarajući grafički marker.rs * Tel. tada će se na ekranu pojaviti crveni marker “X”. U slučaju da položaj miša odgovara jednom od aktivnih OSNAP kirterijuma.5 Izbor tačaka preciznim pogađanjem (OSNAP . koji ukazuje da će klik miša u ovom položaju odabrati baš tu presečnu tačku. i trenutno aktivne OSNAP kriterijume. Naime. odnosno uvek se na ekranu pojavljuje samo jedan grafički marker. U suprotnom. ako je potrebno odabrati baš presečnu tačku između dva entiteta.kriterijumi) Pored prethodno opisanih načina za izbor tačaka. Kako je programom pedviđeno sedam OSNAP kriterijuma. izbor tačke će biti moguć jedino ako datom položaju miša odgovara jedan od aktivnih OSNAP kriterijuma.5. Klik miša u položaju kada se na ekranu pojavi grafički marker. tada treba za aktivan OSNAP kriterijum postaviti “Presečna tačka”. veoma važno mesto u programu zauzima i opcija preciznog pogađanja tačaka. Copyright (c) Radimpex * http://www. U trenutku kada miš dođe u položaj da se data presečna tačka nađe unutar nišana (mali pravougaonik na krstu pokazivača). i na ekranu će se pojaviti odgovarajuće upozorenje. pa je na ekranu prisutan odgovarajući grafički marker. Indikator da je naredba postavljena na uključeno stanje je uvučena ikona.radimpex. odnosno njenim izborom se naizmenično ona postavlja na uključeno. što program pri kretanju miša po oblasti crteža stalno analizira koja bi tačka mogla biti odabrana za dati položaj miša. Bez obzira što program dozvoljava da više OSNAP kriterijuma bude istovremeno aktivno. Način funkcionisanja OSNAP kriterijuma objasnićemo na primeru presečne tačke. slobodan izbor tačke će biti onemogućen.

Koje OSNAP kriterijume ćete postaviti za aktivne.53 Prema tome. Naredba “Osnap” spada u grupu transparentnih naredbi. reguliše se u dijalog box-u koji se otvara desnim klikom miša preko ikone “Osnap”. ♦ Centralna tačka Izborom ovog kriterijuma. koja se dobije kada se povuče normala iz “'Referentne tačke” (poslednje zadate) na izabranu liniju ili luk. Ovim kriterijumom se može odabrati i tačka koja određuje položaj tačkastog entiteta. ♦ Srednja tačka Ovaj kriterijum radi slično kao i prethodno opisani. ♦ Najbliža tačka Ovim kriterijumom se vrši selektovanje najbliže tačke sa dela linije ili luka koji se nalazi u nišanu.radimpex. i program će izabrati njegovu centralnu tačku. ako je položaj miša takav da je moguć izbor recimo i najbliže i presečne tačke. Izborom ovog kriterijuma. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www. Na raspolaganju su sledeći OSNAP kriterijumi: ♦ Krajnja tačka Ovaj kriterijum se primenjuje kada je potrebno selektovati krajnju tačku nekog segmenta linije. u nišan treba zahvatiti deo tog segmenta i kliknuti na levi taster miša. dovoljno je u nišan selektovati bilo koji deo lučnog segmenta linije ili kruga. Znači. program će uvek odabrati presečnu tačku zato što je to važniji OSNAP kriterijum. selektovana tačka će biti na jednom ili drugom kraju. s tim što program ne vrši izbor krajnje. ♦ Upravna tačka Ovaj kriterijum služi za izbor tačke sa prave linije ili luka zahvaćene u nišan pokazivača.rs * Tel.rs * e-mail: info@radimpex. dovoljno je u nišan zahvatiti bilo koji deo segmenta linije i program će automatski izabrati njegovu srednju tačku. što znači da se može aktivirati u bilo kom trenutku rada programa. Dijalog box za postavljanje OSNAP kriterijuma Programom je predviđeno sedam kriterijuma i ispred svakog od njih je nacrtan grafički simbol koji će se pojaviti na ekranu kada bude odabran dati kriterijum. U zavisnosti od toga koja polovina segmenta je zahvaćena. već srednje tačke selektovanog segmenta linije.

Izborom komandnih polja “Odaberi sve” i “Isključi sve”. tačka iznad koje se nalazi kursor može biti izabrana kao slobodna tačka. U slučaju da je položajem miša odabran neki od aktivnih OSNAP kriterijuma. U Tower-u 6 je omogućen unos slobodne tačke i kada je uključen OSNAP kriterijum. ♦ Presečna tačka Ovaj kriterijum se koristi kada treba izabrati tačku koja se nalazi u preseku dva iscrtana objekta. koja sa prethodno odabranom tačkom formira tangentu na dati luk. odnosno isključeno stanje. Uvučeni izgled ispisanog naziva kriterijuma. označava da je on postavljen na uključeno stanje. Ako to nije slučaj. program na statusnoj liniji stalno ispisuje koordinate koje odgovaraju trenutnom položaju miša. a ovaj prekidač je uključen. treba nišan pokazivača dovesti u položaj da u njemu bude zahvaćena okolina presečne tačke i kliknuti na levi taster miša. odnosno isključeno stanje. Napomena: U slučaju da nijedan OSNAP kriterijum nije postavljen za aktivan. Ponuđeni kriterijumi fonkcionišu kao prekidači i klikom miša preko njihovog naziva oni mogu biti postavljen na uključeno. kursor će zadražti oblik praznog krsta kao i kod slobodnog izbora tačaka. Da bi se ovo ostvarilo.rs * Tel. na statusnoj liniji će biti ispisana koordinata baš te tačke. Copyright (c) Radimpex * http://www. svi kriterijumi će istovemeno biti postavljaju na uključeno. Prekidač “ Slobodna tačka ” Pri kretanju miša po oblasti crteža program stalno analizira da li tačke koje se nalaze unutar kvadrata kursora mogu biti odabrane za neki od trenutno aktivnih OSNAP kriterijuma.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. Napomena: Dok je u proceduri izbora tačaka.54 ♦ Tangentna tačka Ovaj kriterijum ima primenu kada treba odabrati tačku sa luka. postavljanjem naredbe “Osnap” na uključeno stanje. Ova opcija Slobodna postaje aktivna kada se u dijalogu za definisanje OSNAP kriterijuma prekidač “ tačka ” postavi na uključeno stanje. 011 3809-158 .

kao i položaj svih tačkastih entiteta na modelu. poslužićemo se naredbom “Greda”.8”.> / kRuž. Svi principi rada. Za primer ćemo uzeti naredbu “Tačkasti oslonac”. Iza poruke. kojima se ostvaruje iscrtavanje specijalnih tipova polilinije.> Selektovanje (Sve / Prozor / pOligon / Deselektovanje / <krAj>): Procedurom selekcije će biti obuhvaćen početak i kraj svih linijskih entiteta.6 Izbor tačaka selektovanjem U naredbama za unos tačkastih entiteta. i tako redom. ili pak da aktiviranjem podopcije “Izbor”. Svakako da se za izbor tačaka može primeniti bilo koji od programom predviđenih načina koje smo opisali u prethodnom poglavlju.rs * e-mail: info@radimpex. u prozoru “2D pogled” možete transparentno menjati njegov sadržaj izborom tekućeg rama u prozoru “Dispozicija” ili pak tekućeg nivoa u listi nivoa.1”). te program sa komandne linije zahteva da redom unosite prelomne tačke koje definišu početak.6 Crtanje poligonalne linije U osnovi gotovo svih crtačkih naredbi u programu. pored svih prethodno opisanih načina za pojedinačan izbor tačaka. 011 3809-158 . obzirom da će on biti detaljno objašnjen u poglavlju “2. kojom program ukazuje da se očekuje unos prve tačke linije. kao i presečne tačke između postavljenih pomoćnih osa (vidi poglavlje “3.4. komandna linija će dobiti svoj standardan oblik za iscrtavanje proizvoljne poligonalne linije. Da bi se olakšalo pozivanje podopcija sa komandne linije. sve prelomne tačke sa konture površinskih entiteta. / Ofset / krAj / Set): Izbor tačaka koje definišu poligonalnu liniju. pri svakom sledećem aktiviranju naredbe ona će biti podrazumevana. je iscrtavanje potpuno proizvoljne poligonalne linije.rs * Tel.55 2.5. program “Tower 6” pamti koja je podopcija poslednja pokrenuta. Podopcija “krAj” se nalazi između simbola “< >”. Za demonstraciju i bolju očiglednost svih objašnjenja u ovom poglavlju. jednu tačku polilinije možete odabrati recimo u prozoru “3D pogled”. Aktiviranjem ove naredbe. može se simultano vršiti u prozorima za 2D i 3D prikaz modela. Ako na primer pokrenemo podopciju za crtanje pravougaonika. odabere jednu po jednu tačku koja će odrediti položaj datog tačkastog oslonca. selekcijom će biti obuhvaćene i sve međusobne presečne tačke između entiteta. što znači da je ona podrazumevana naredba i da će se aktivirati kada se pritisne desno dugme miša ili taster “Enter” na tastaturi. koje ćemo u ovom delu uputstva izneti i detaljno objasniti. u zagradi su ispisane podopcije ove komande. Sel. <-> Prva tačka grede (Kontura / Prav. U toku crtanja. programom je omogućen i serijski izbor tačaka. Copyright (c) Radimpex * http://www. i pri novom aktiviranju naredbe nju prikazuje kao podrazumevanu. Ovde se nećemo upuštati u sam postupak selekcije. / Ofset / <krAj> / Set): Sama polilinija se može sastojati od proizvoljnog broja pravih i lučnih segmenata. sledeću u prozoru “2D pogled” u kome je trenutno prikazan neki od ramova. Pored toga. <-> Prva tačka grede (Kontura / <Prav. 2. <0. / kRuž. uđe u proceduru serijskog odabira tačaka. sve dok se ne izabere neka druga podopcija. odnose se na gotovo sve naredbe u programu. pa potom opet iz prozora “2D pogled” ali sada sa prikazom nekog od nivoa u njemu. čijim aktiviranjem komandna linija dobija sledeći oblik: <1> Tačkasti oslonac (Izbor / <krAj> / Set): Sada se od korisnika očekuje ili da na jedan od prethodno opisanih načina. odnosno kraj pojedinih segmenata. Naime.radimpex.

6. te je u stanju da ispravno draguje geometriju segmenta koja se trenutno iscrtava.56 Napomenućemo da pri crtanju poligonalne linije program uvek prethodno odabranu tačku projektuje na trenutnu ravan prikaza.00] i prikazao ispravan DRAG mod. Za prvu tačku polilinije odabrana je prikazana tačka sa krajnjeg levog rama Sada je za tekući postavljen nivo na koti 0.rs * Tel.00 i program je prethodno odabranu tačku isprojektovao na ravan tekućeg nivoa [Z=0. <-> Sledeća tačka (lUk / <krAj> / Set): Copyright (c) Radimpex * http://www.1 Crtanje proizvoljne poligonalne linije Kako se prozivoljna poligonalna linija može sastojati od proizvoljnog broja pravih i lučnih segmenata. 011 3809-158 . program sa komandne linije zahtevati da zadate sledeću tačku.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex. to će nakon izbora prve tačke. 2.

Međutim. to je u okviru naredbe za iscrtavanje polilinije predviđena posebna podopcija za njihovo konstruisanje. <-> Sledeća tačka (lUk / Nazad / Zatvori / <krAj> / Set): To je podopcija “Zatvori”. nakon izbora krajnje tačke. kako je pravougaonik čest oblik u građevinarstvu. a u slučaju da želite da prvi segment bude lučni. zadavanjem sva četiri njegova temena. program će promeniti oblik komandne linije: Krajnja tačka luka: Kako je geometrija lučnog segmenta određena sa tri tačke. odnosno stalno će zahtevati unos sledeće tačke. onda treba aktivirati podopciju “lUk”. obzirom da se zatvorena kontura može definisati od najmanje tri segmenta.6. <-> Sledeća tačka (lUk / Nazad / <krAj> / Set): To je podopcija “Nazad”. i vratio nas jedan korak unazad. Izbor ove podopcije će automatski dovesti i do završetka procedure definisanja geometrije poligonalne linije. ako je prvi segment poligonalne linije prav. Znači. nakon definisanja njegovog oblika. Prvi način podrazumeva izbor dve tačke koje određuju jednu dijagonalu pravougaonika. <-> Prva tačka grede (Kontura / Prav. 011 3809-158 . program će sa komandne linije zahtevati da odredite i tačku sa luka. sve dok pritiskom na taster “Enter” ili pak klikom na desni taster miša (izbor podrazumevane podopcije “krAj”). odnosno pogrešno izaberete neku tačku. čijim izborom definisana poligonalna linija postaje zatvorena.2 Crtanje pravougaonika Svaki pravougaonik se može iscrtati pomoću procedure za definisanje proizvoljne poligonalne linije. Jasno da se ova opcija koristi samo u slučaju kada napravite grešku. ne označite kraj definisanja poligonalne linije.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex. Ako ste se odlučili za lučni segment.rs * Tel. pomoću koje je moguće definisati lučnu geometriju segmenta poligonalne linije.” ulazi se u preceduru definisanja pravougaonika. Nakon zdavanja geometrije i drugog segmenta poligonalne linije. program će stalno u DRAG modu iscrtavati geometriju lučnog segmenta koja odgovara trenutnom položaju miša. <-> Prvi ugao (Centar / Traka / Set): Programom su predviđena tri načina za definisanje geometrije pravougaonika. pomeranjem miša po oblasti crteža. dok se druga dva Copyright (c) Radimpex * http://www. Bez obzira. na komandnoj liniji se pojavljuje još jedna podopcija. čijim bi aktiviranjem program poništio definisanje geometrije prethodnog segmenta. tada treba odabrati tačku sa crteža koja će sa prethodno zadatom formirati prav segment poligonalne linije. Znači podopcija “Zatvori” se pojavljuje na komandnoj liniji tek nakon zadavanja drugog segmenta poligonalne linije. / kRuž. 2. na komandnoj liniji će se pojaviti još jedna podopcija.57 Na komandnoj liniji je sada ponuđena i podopcija “lUk”. Dalji postupak je u svemu isti pa program neće menjati sadržaj komandne linije. da li ste se odlučili za lučnu ili pravu geometriju prvog segmenta. Tačka sa luka: U preceduri određivanja tačke sa luka. / Ofset / <krAj> / Set): Izborom podopcije “Prav.

podrazumevanom načinu. program će zahtevati da zadate i suprotan ugao pravougaonika: <-> Suprotni ugao (Set): Pri pomeranju miša. Ovo je zgodan način za definisanje proizvoljnog pravougaonika kada želimo da se njegova srednja tačka (presek dijagonala). program u DRAG-modu iscrtava pravougaonik čija geometrija odgovara trenutnom položaju miša.rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . Izborom ove podopcije. program sa komandne linije prvo zahteva da se odredi tačka u kojoj će se nalaziti presek dijagonala pravougaonika. <-> Ugao (Set): I u ovom slučaju. program će zahtevati da odredite i jedno njegovo teme.”. na komandnoj liniji pojavljuje i podopcija “Centar”. program će stalno u DRAG-modu iscrtavati pravougaonik čija je dijagonala određena trenutnim položajem miša. <-> Centar pravougaonika (Set): Nakon izbora tačke koja određuje centar pravougaonika. Izborom drugog temena pravougaonika.radimpex.rs * Tel. naredba će biti završena. a samim tim i geometrija pravougaonika Svakako ste primetili da se nakon izbora podopcije “Prav.58 načina mogu pokrenuti izborom podopcija “Centar” i “Traka” koje se nalaze na komandnoj liniji. Izborom tačaka 1 i 2 određena je dijagonala. nađe na određenom položaju na crtežu. U prvom. kada se uđe u proceduru definisanja pravougaonika. Copyright (c) Radimpex * http://www. Nakon izbora ove tačke. program očekuje da zadate tačku koja određuje prvi ugao pravougaonika.

rs * Tel. a sa komandne linije ća zahtevati da izaberete tačku na crtežu koja određuje širinu trake. program će u drag modu iscrtavati pravougaonik čija geometrija odgovara trenutnom položaju miša.radimpex.59 Izborom centra (tačka 1) i jednog temena (tačka 2). kada se izborom podopcije “Prav.” sa komandne linije uđe u proceduru crtnja pravougaonika.rs * e-mail: info@radimpex. <-> Širina (Set): Izborom tačaka 1 i 2 određena je srednja linija pravougaonika. određena je geometrija pravougaonika Za crtanje pravougaonika programom je predviđen još jedan način. na komandnoj liniji se pored podopcije “Centar” javlja i podopcija “Traka”. <-> Prva tačka (Set): <-> Druga tačka (Set): Kada ste odredili srednju liniju pravougaonika. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www. Njenim aktiviranjem program će sa komandne linije zahtevati da zadavanjem dve tačke prvo odredite srednju liniju pravougaonika. a tačkom 3 jedan njegov ugao. Naime.

/ kRuž.rs * Tel. Iz tog razloga. program će u DRAG-modu iscrtavati kružnice čija geometrija odgovara trenutnom položaju miša.6. Napomena: Svaki nacrtani krug koji predstavlja linijski element. Izuzetak od ovog pravila je crtanje pravougaonika pomoću podopcije “Traka”. a tačkom 2 poluprečnik kruga Napomena: Kako se i geometrija kruga zadaje izborom samo dve tačke.radimpex. Izborom tačke 1 određen je centar. tada je potrebno selektovati oba njegova lučna segmenta. pa je i za njegovo konstruisanje predviđena posebna podopcija u okviru naredbi za iscrtavanje polilinije. program će sa komandne linije tražiti da prvo odredite tačku koja definiše njen centar. / Ofset / <krAj> / Set): Izborom podopcije “kRuž. koje ne mogu jednoznačno odrediti ravan kojoj krug treba da pripadne. kada je potrebno selektovati ceo linijski entitet koji je kružnog oblika. to pri opciji crtanja pravougaonika.”. obzirom da se u ovoj proceduri zadaju tri tačke. izbor tačaka vršite isključivo u prozoru “2D pogled”. program automatski razlaže na dva lučna segmenta koja su međusobno spojena po horizontalnoj liniji koja je provučena kroz centar kruga. 2. Prema tome. to isto kao i kod crtanja pravougaonika.3 Crtanje kruga I krug je isto kao i pravougaonik relativno čest oblik u građevinarstvu. izbor tačaka u prozoru “3D pogled” neće jednoznačno odrediti ravan kojoj treba da pripadne nacrtani pravougaonik. a zatim i tačku sa kružnice (poluprečnik): <-> Centar kružnice (Set):_ <-> Tačka sa kružnice (Set):_ Prilikom određivanja tačke sa kružnice.60 Napomena: Obzirom da se kroz dve tačke može postaviti beskonačno mnogo ravni. <-> Prva tačka grede (Kontura / Prav. Copyright (c) Radimpex * http://www. a one jednoznačno određuju položaj ravni u prostoru. u proceduri crtanja pravougaonika izbor tačaka vršite isključivo u prozoru “2D pogled” koji jednoznačno određuje ravan kojoj treba da pripadne pravougaonik.rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 .

ili pak kada je potrebno postaviti linijsko opterećenje po ranije nacrtanim gredama na modelu.4 Postavljanje polilinije po obodu iscrtane konture Izborom podopcije “Kontura”. Na kraju. po kojima će biti postavljena poligonalna linija koja se kreira. i u poglavlju “2.6. Znači. sada se od korisnika očekuje da selektuje jednu ili više kontura površinskih. nakon čega će program zahtevati da zadate odstojanje za koliko će se ofset izvršiti.8” biće detaljno opisane sve mogućnosti koje program nudi u ovakvom režimu rada.6. koja se javlja u komandnoj liniji pri aktiviranju naredbi za iscrtavanje poligonalne linije.Selektovanje (sVe / Prozor / eXtras / Deselektovanje / <krAj> / Set): Ovo je standardan oblik komandne linije u proceduri selektovanja. Odstojanje: Odstojanje se može zadati ili sa tastature ili pak izborom dve tačke sa crteža. <0 sel. ostvaruje se njeno automatsko iscrtavanje po obodu selektovane konture. Razlog je u tome.> Ofset – Selektovanje (Sve / Prozor / pOligon / pResek / eXtras / Deselektovanje / <krAj>): Naime. Izborom ove podopcije. ova naredba će biti završena a geometrija entiteta koji se postavlja biće određena ofestovanom geometrijom prethodno selektovanih entiteta. program će zahtevati izbor tačke koja će odrediti stranu na koju je potrebno izvršiti ofset.rs * e-mail: info@radimpex. <-> Prva tačka grede (Kontura / Prav. dostupne biti samo konture ranije kreiranih površinskih entiteta. tada će u proceduri selekcije. sada se očekuje da selektujete entitete čija će geometrija biti ofsetovana.rs * Tel. Desni klik miša će označiti kraj procedure selektovanja. Ako je pak podopcija “Kontura” pokrenuta u okviru neke od naredbi za iscrtavanje linijkih entiteta. <0 sel. koja je uslov za određivanje ispravne geometrije površinskog entiteta.61 2. Ako je podopcija “Kontura” pokrenuta u okviru naredbi za kreiranje površinskih entiteta. / Ofset / <krAj> / Set): Ova opcija ima mnogo primena. 2. odnosno linijskih entiteta. tada će za selekciju biti dostupne i konture površinskih entiteta i prozivoljno odabrani segmenti ranije kreiranih linijskih entiteta. što se u opštem slučaju selekcije i proizvoljno odabranih segmenata linijskih elemenata. Copyright (c) Radimpex * http://www.5 Ofset Izborom ove podopcije komandna linija dobija sledeći izgled. a jedna od njih je kada na primer treba grede postaviti po obodu već iscrtane ploče. Tačka na strani ofsetovanja: Izborom strane za ofset. / kRuž.> Kontura . komandna linija dobija sledeći izgled.radimpex. ne može uvek kreirati zatvorena poligonalna linija. 011 3809-158 .

odnosno mogu se pozivati i za vreme izvršenja drugih naredbi. dok je pritisnut taster “Ctrl”.rs * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www. a sve u cilju dobijanja jasnije slike. čineći ga prividno većim ili manjim. U sva tri prozora. često je u upotrebi i naredba za pomeranje trenutnog prikaza na ekranu. već samo deo crteža približavaju. odnosno za umanjenjem prikaza delova crteža. pa ćemo zato svaku od ovih naredbi posebno objasniti.rs * e-mail: info@radimpex.62 Selektovanjem konture prethodno nacrtane ploče. Zbog toga je u programu razvijen ceo sistem naredbi koje omogućavaju razne operacije. to ih je moguće pokrenutu i pritiskom na specijalno definisane tastere za ovu namenu. odnosno udaljavaju. Pored uvećanja odnosno umanjenja pojedinih delova crteža. Za brzo aktiviranje naredbi “Zum prozor”. Odnosno. CTRL+levo dugme miša=Zum prozor / CTRL+srednje dugme miša=Zum sve/ CTRL+desno dugme miša=Zum prethodni Znači. a klik na srednje dugme miša će aktivirati naredbu “Zum sve”. linijski oslonci su postavljeni ofset-om na unutra (zadato je odstojanje od 20 cm) 2. ukazuje potreba za uvećanjem. Sve ZUM naredbe su transparentne. predviđen je taster “Ctrl”. ZUM naredbe funkcioniša na potpuno isti način i imaju potpuno istu ulogu. desni klik miša će aktivirati naredbu “Zum prethodni”. Delovanje ZUM komandi je u osnovi slično delovanju zoom-a objektiva filmske kamere. Pritiskom na ovaj taster na komandnoj liniji će se pojaviti poruka kojom program ukazuje koje su akcije u ovom trenutku moguće. pa se klikom na srednji taster miša automatski aktivira naredba “Zum-pomeri”. Pored ova tri zuma.7 Zumiranje delova crteža Često se u toku rada programa.radimpex. “Zum sve” i “Zum prethodni”. klik na levo dugme miša će odabranu tačku protumačiti kao prvi ugao pravougaone oblasti koju treba uveličati. Kako su naredbe za zumiranje delova crteža često u upotrebi. pomoću ZUM komandi se mogu dobiti i drugi načini prikaza. one na crtežu fizički ništa ne uvećavaju ili umanjuju. 011 3809-158 .

Pokazivač u obliku ruke ukazuje da se očekuje translatorno pomeranje trenutnog prikaza Copyright (c) Radimpex * http://www. nakon čega program njegov sadržaj uveličava toliko da zauzme čitav ekran. Na taj način se dobija efekat pomeranja lupe iznad crteža na konstantnom rastojanju. program sa komandne linije zahteva da definišete pravougaonu oblast koju treba uveličati: Prvi ugao prozora:_ Suprotni ugao prozora:_ Naredba “Zum-prozor” se može pokrenuti i bez njenog direktnog izbora iz padajućeg menija. Željena oblast se definiše pravougaonim prozorom. 2. a zadatu tačku mišem protumačiti kao prvi ugao pravougaone oblasti koju treba zumirati. pa je izborom ove naredbe uvek moguće dobiti prethodni prikaz na ekranu.3 Zum pomeri Pomoću ove komande se na ekranu mogu prikazivati različiti delovi crteža. pokazivač će promeniti svoju uobičajeni oblik.63 2. 2. Pritisak na taster “Ctrl” i levi klik miša će automatski pokrenutu ovu naredbu.radimpex.7.1 Zum prozor Ovom naredbom je moguće uveličati proizvoljnu oblast na crtežu.2 Zum prethodni Program pamti sve prethodno zadate zumove. Izborom naredbe.rs * e-mail: info@radimpex. Nakon izbora ove komande. Napomenućemo da se ova naredba možete aktivirati i pritiskom na taster “Ctrl” i desnim klikom miša.rs * Tel. odnosno klika miša na njegovu ikonu. 011 3809-158 . ne menjajući pritom prethodno odabrano uvećanje.7.7.

sve dok pritiskom na taster “Enter” ili klikom na desni taster miša ne označite kraj ove narebe.rs * Tel. program će i dalje zahtevati da zadajete novo uvećanje odnosno umanjenje. 2. Copyright (c) Radimpex * http://www. na ekranu se dobija prikaz celog crteža. dok je levi taster pritisnut dovodi do uvećanja delova crteža. do smanjenja. Nakon izbora ove naredbe pokazivač će promeniti svoj standardan oblik.rs * e-mail: info@radimpex. pritiskom na srednji taster miša.4 Dinamički zum Pomoću ove naredbe je moguće i uvećanje i smanjenje trenutnog prikaza na ekranu. Pri otpuštanju levog tastera miša naredba neće biti završena već će program i dalje očekivati da na isti način promenite tekući prikaz. sve dok pritiskom na taster “Enter” ili klikom na desni taster miša ne označite kraj ove naredbe. 2. ova naredba će biti završena i u tome je praktično jedina razlika u funkcionisanju ove naredbe kada se ona pozove pomoću ikone.64 Pritisak na levi taster miša bez otpuštanja. a kretanje na dole. da se program nalazi u naredbi “Dinamički zum” Kretanje mišem ka gore. Ovu naredbu možete direktno pozvati i pritiskom na srednji taster miša. Veličina ovog prikaza se određuje tako što se na gabarit svih elemenata crteža koji su u tom trenutku vidljivi. Ne otpuštajući ovaj taster. Napomenućemo da se ova naredba možete aktivirati i pritiskom na taster “Ctrl” i klikom na srednji taster miša. Čim otpustitet srednji taster miša. će translatorno pomerati crtež u smeru pomeranja miša sve dok ne otpustite levi taster miša. 011 3809-158 . Pokazivač u obliku lupe ukazuje.7.5 Zum sve Izborom ove naredbe.7. promena položaja miša će odrediti i promenu trenutnog prikaza. ili pak ovako. doda po obodu programski zadat procenat praznog prostora.radimpex. Po otpuštanju levog tastera miša.

Skrolovanje točkića na gore dovodi do uvećanja. već program i dalje sa komandne linije zahteva selektovanje novih elemenata. kojom program traži izbor nekih elemenata crteža je univerzalna i glasi: <0 sel. Poruka na komandnoj liniji. a skrolovanje na dole do umanjenja crteža. a naročito u onim pomoću kojih se vrši manipulacija sa elementima crteža. Oblik miša u prozoru “3D pogled” je u toku procedure selektovanja u obliku kruga što opet ukazuje na to da se očekuje selektovanje entiteta u prostornom prikazu. dinamičko uveličavanje i umanjivanje crteža je omogućeno skrolovanjem točkića na mišu. izbor tačke će ujedno i postaviti fokus na datom prozoru. u odnosu na centralnu tačku koja je određena trenutnim položajem miša. Naime.> Selektovanje (Sve / Prozor / pOligon / pResek / eXtras / Deselektovanje / <krAj>): U proceduri selektovanja. potrebno je odabrati jedan ili više elemenata crteža. koja će zbog svoje efikasnosti. dovođenjem miša u prostor prozora “Dispozicija” on će imati oblik strelice koji jasno ukazuje da se ne očekuje izbor nekog elemenata već eventualno samo promena tekućeg rama. pokazivač dobija oblik “select-box”-a (mali kvadratić za selektovanje). Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel.radimpex. pri čemu se na samom početku komandne linije. Isto važi i za naredbu “Zum-prethodni” obzirom da svaki od prozora ima svoju listu prethodnih zumova.7.rs * e-mail: info@radimpex. stim što se pri ovakvoj selekciji vrši selektovanje svih entiteta po dubini. Prilikom odabiranja elemenata crteža.6 Dinamički zum na točkić miša U proceduri zumiranja dodata je još jedna opcija. ako želite zum-sve recimo u prozoru “3D pogled”. 011 3809-158 . selekciju je moguće simultano vršiti u prozorima za 2D i 3D prikaz modela. Nakon izbora nekih od elemenata crteža. pa potom aktivirati naredbu “Zum-sve”. ali i iz nje uklanjati ranije odabrani elementi. Prema tome. program pomaže korisniku tako što sve odabrane elemente obeležava isprekidanom linijom. Grupi odabranih elemenata se mogu dodavati novi. 2. a to nije trenutno aktivan prozor. U svim ostalim naredbama za zumiranje. 2. Pored toga.65 Napomena: Kako se jedino kod naredbi “Zum-sve” i “Zum-prethodni” ne vrši izbor tačke.8 Selektovanje elemenata crteža U mnogim komandama u programu. neposredno pre njihovog aktiviranja. Prozor “Dispozicija” u toku operacije selektovanja ima isključivu ulogu da omogući promenu tekućeg rama a samim tim i tekućeg prikaza u prozoru “2D pogled” (isto važi i za listu nivoa). i sada se od korisnika očekuje da primeni jedan od programom predviđenih načina selektovanje. između uglastih zagrada.> Selektovanje (Sve / Prozor / pOligon / pResek / eXtras / Deselektovanje / <krAj>): U proceduri selektovanja. verovatno biti i najčešće u upotrebi pri zumiranju. onda prvo morate postaviti fokus na prozor “3D pogled”. to je jedino za ove dve naredbe važno na kom se prozoru nalazi fokus. ispisuje poruka o broju do tada selektovanih objekata: <3 sel. Dok je program u proceduri selektovanja. selekcija je omogućena i u specijalno definisanim pogledima. procedura se ne prekida.

zavisi isključivo od toga da li je fokus neposredno pre aktiviranja ove podopcije bio na prozoru za 2D ili 3D prikaz modela.66 U trenutnom prikazu prednje fasade (opcija “Front”) selektovanje krajnjeg desnog stuba dovodi do istovremenog selektovanja svih sedam stubova po dubini U trenutnom prikazu odozgo (opcija “Top”). dovešće do automatskog selektovanja svih trenutno vidljivih entiteta na crtežu. šta će biti selektovano.rs * Tel. Procedura selektovanja se prekida izborom podopcije “krAj” sa komandne linije. biće selektovani sve elementi konstrukcije u prednjoj polovini objekta Napomenućemo da se u prozoru “2D pogled” ne mogu selektovati elementi konstrukcije koji prodiru datu ravan pogleda i prikazuju se u vidu simbola. koji se mogu simultano kombinovati. Naime. Izborom odgovarajućih podopcija sa komadne linije. nakon čega će program nastaviti sa daljim tokom komande. Izuzetak je jedino u naredbama “Trim” i “Extend” kada se ovakvi simboli mogu selektovati samo kao granice za produžavanje odnosno isecanje entiteta koji pripadaju datoj ravni pogleda.rs * e-mail: info@radimpex. zadavanjem ovakve pravougaone oblasti. u okviru koje je izvršeno selektovanje. program nudi razne načine selektovanja. sprovešće se samo nad selektovanim objektima.radimpex. Selektovanje svih entiteta Izbor podopcije “Sve” sa komandne linije. 011 3809-158 . i u daljem tekstu ovog dela uputstva iznećemo sve mogućnosti koje program nudi i proceduri selektovanja. ako je fokus na prozoru “3D pogled” i odabre se podopcija “Sve” tada će biti selektovani svi Copyright (c) Radimpex * http://www. Operacije koje su predviđene aktiviranom komandom.

Pojedinačno selektovanje Ovo je podrazumevani način selektovanja i odvija se tako što u mali kvadrat na pokazivaču treba zahvatiti bilo koji deo željenog elementa i kliknuti na levi taster miša.67 trenutno vidljivi entiteti na modelu. tada će program selektovati sve elemente koji polaze iz te tačke. u kvadrat za selektovanje treba zahvatiti proizvoljan deo sa njegove konture. Copyright (c) Radimpex * http://www. a ako je pak fokus na prozoru “2D pogled” tada će izborom podopcije “Sve” biti selektovani samo trenutno prikazani elementi u prozoru “2D pogled”. kvadratom za selektovanje (select box) je potrebno zahvatiti baš tačku kojom je određen položaj tačkastog elementa. Po konturi selektovane površine se iscrtava isprekidana linija. a njena unutrašnjost uvek postaje prazna Ako se kvadratom za selektovanje zahvati zajednička tačka više elemenata crteža.rs * Tel. nakon čega će cela površina biti selektovana.radimpex. 011 3809-158 . Za elemente crteža koji predstavljaju površine.rs * e-mail: info@radimpex. Jednim klikom miša je selektovana i horizontalna i vertikalna greda Pri selektovanju tačkastih elemenata.

neće biti selektovan nijedan objekat Selektovanje pomoću poligona Zadavanjem istog takvog prozora.6”. Ako se selektuje sleva na desno tada će biti selektovani samo elementi koji se svojom kompletnom geometrijom nalaze unutar zadate pravougaone oblasti. program u DRAG-modu iscrtava pravougaonik. u svemu odgovara objašnjenjima datim u poglavlju “2. Suprotni ugao: U ovoj proceduri će važiti sva pravila za selektovanje prozorom koja ćemo izneti u daljem tekstu. program prvo traži da odredite jedno teme pravougaonog prozora. a ako se pak prozor zadaje sdesna na levo (crossing) tada će biti selektovani svi elementi crteža koji su barem jednim svojim delom zahvaćeni zadatom pravougaonom oblasti.rs * e-mail: info@radimpex. / Ofset / <krAj>): Postupak iscrtavanja polilinije. tada će program tu tačku protumačiti kao prvi ugao prozora. polilinija automatski zatvara. procedura selektovanja radi na dva različita načina. sleva na desno. komandna linija dobija svoj standardni oblik koji se koristi u naredbama za iscrtavanje polilinije: Prva tačka (Kontura / Prav. čija je geometrija određena trenutnim položajem miša. a “select box”-om nije zahvaćen nijedan objekat. biće selektovana i ploča i obe grede Izborom podopcije “pOligon”. ali sada sdesna na levo (crossing). a zatim i suprotno po dijagonali: Prvi ugao: Suprotni ugao: Prilikom određivanja dijagonalnog temena prozora. Izborom ove podopcije. koja se nalazi na komandnoj liniji. U zavisnosti od toga da li se prozor zadaja sleva na desno.rs * Tel. s tim što se izborom podopcije “krAj”. Selektovanje pomoću prozora Ovaj način selektovanja je omogućen aktiviranjem podopcije “Prozor”. Zadavanjem ovakvog prozora. / kRuž.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. ili pak desnim klikom miša.68 U slučaju da se klikne na levi taster miša. i ući u proceduru selektovanja prozorom. ili pak sdesna na levo. 011 3809-158 .

rs * Tel. barem jedan entitet bude selektovan. Prikazane opcije su prilično egzotične i verovatno se neće često koristiti. Izborom ove opcije vrši se inverzija selekcije. biće selektovani svi entiteti koji se svojom kompletnom geometrijom nalaze unutar zadatog poligona. tada će ona dejstvovati samo na trenutno prikazane elemente u prozoru “2D pogled”. Izborom podopcije “pResek”. postaje selektovano. U meniju su na raspolaganju sledeće opcije: ♦ Inverzija Da bi ova opcija bila dostupna. program će izvršiti selekciju svih entiteta koji su presečeni zadatom linijom. Naime. Prva tačka: Druga tačka: Odmah nakon izbora druge tačke. a ako je fokus na prozoru “2D pogled”. program će prvo zahtevati da odredite prvu. Ekstra selektovanje Klikom miša preko podopcije “eXtras” se otvara padajući meni iz koga je moguće odabrati neku od programom predviđenih opcija za ekstra selektovanje. odnosno ono što je selektovano postaje deselektovano.radimpex. ali u nekim slučajevima mogu biti od velike koristi. kada se on zadaje sleva na desno.69 Kriterijum selektovanja pomoću ove opcije je potpuno isti kao i kod selekcije prozorom. a ono što nije bilo. Na koje će se entitete odnositi dejstvo naredbi iz menija “eXtras” zavisiće od toga da li je neposredno pre aktiviranja neke od ovih naredbi fokus bio na prozoru za 2D ili za 3D prikaz modela. a potom i drugu tačku linije preseka. Selektovanje linijom preseka Pomoću ove opcije imate mogućnost da selektujete sve entitete koje preseca zadata linija. 011 3809-158 . neophodno je da pre njenog izbora. Ako je fokus na prozoru “3D pogled” tada će naredba dejstvovati na sve entiteta na modelu. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * e-mail: info@radimpex.

Nakon njenog izbora program selektuje sve elemente sa crteža koji su istog tipa kao i prethodno selektovani element. tri tačkasta. tako što ih izbacuje iz liste selektovanih objekata. U slučaju da je selektovano više linijskih entiteta. Po završenoj deselekciji. Da bi ravan bila jednoznačno određena potrebno je selektovati: dva linijska. predviđena je na komandnoj liniji podopcija “Deselektovanje”. neophodno je da prethodno budu selektovani entiteti koji pripadaju istom luku. ♦ Entitet Da bi ova opcija bila dostupna.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex. ♦ Na istoj kružnici Da bi ova opcija bila dostpna. može definisati i izborom tri tačkasta entiteta. Napomenućemo da ova opcija može da radi i sa opterećenjima. već će njegova ponovna selekcija biti ignorisana. <3 sel. Ako se nakon selektovanja nekog opterećenja izabere ova opcija. Napomenućemo da se geometrija luka. onda selektovanjem jedne od njih. neophodno je da bar jedan element crteža bude selektovan. Nakon njenog aktiviranja.> Deselektovanje (Sve / Prozor / pOligon / pResek / eXtas / <krAj>): Na komandnoj liniji su i dalje prisutne potpuno iste podopcije kao i u proceduri selektovanja. jedan linijski i jedan tačkasti. i izborom ove opcije. a nalaze se u trenutno aktivnom prozoru. koji imaju isti set numeričkih podataka. ♦ Kolinearne Da bi ova opcija bila dostupna neophodno je da predhodno bude selektovan samo jedan linijski entitet. program će automatski selektovati sve entitete tog tipa. odnosno uklanjanja iz liste selektovanih elemenata. onda će ova opcija biti dostupna samo u slučaju da se svi oni nalaze na istom pravcu. biće selektovani svi linijski entiteti koji se nalaze na istom pravcu (pripadaju istoj pravi) kao i selektovani. Ako je recimo bila selektovana greda.rs * Tel. Izborom podopcije “Kolinearne”. Ako recimo na modelu imamo puno greda različitih poprečnih preseka. Copyright (c) Radimpex * http://www. nakon aktiviranja ove opcije biće selektovane sve grede koje su prikazane u trenutno aktivnom prozoru. ♦ Iz iste ravni Da bi ova opcija bila dostupna neophodno je prethodno selektovati minimalan skup entiteta koji definiše jednu ravan. program će selektovati sve preostale grede na modelu koje imaju iste geometrijske karakterisitike kao prvobitno selektovana greda. ili pak samo jedan površinski entitet. Način deselekcije kao i način rada sa prethodno opisanim podopcijama je potpuno isti a jedina razlika je u tome što deselekcija reaguje samo na ranije selktovane objekte. 011 3809-158 . ♦ Nazad Pomoću ove opcije se izlazi iz procedure extra selekcije i vraća na osnovni oblik komadne linije u proceduri selektovanja.70 ♦ Set Da bi ova opcija bila dostupna mora biti prethodno selektovan samo jedan entitet. program će selektovati sva opterećenja koja su istog tipa i intenziteta kao prethodno selektovano opterećenje. odnosno da su kolinearni. Za deselktovanje ranije selektovanih objekata. Njenim izborom komandna linija dobija sledeći izgled. pored izbora lučnog segmenta površinskog i linijskog entiteta. Izbor ove podopcije dovodi do selektovanja svih entiteta koji pripadaju kružnici koja ima isti radijus kao prethodno selektovani entiteti. stim što je na njenom početku jasno napisano da je program sada u proceduri deselektovanja ranije selektovanih entiteta. Desektovanje ranije selektovanih objekata Izbor elemenata koji je već selektovan neće dovesti do njegovog deselektovanja. Njenim izborom program će automatski selektovati i sve ostale entitete koji pripadaju ovako definisanoj ravni u prostoru.

Napomena: Elementi crteža koji su iscrtani jedan preko drugog. Naime. onako kako je i nacrtan a ne samo jedan njegov deo koji je određen presečnim tačkama sa drugim entitetima. ili kada se grede i zidovi postavljaju po konturi ploče.71 izbor podopcije “krAj”. biće zajedno odabrani ako se selektovanje izvrši na mestu preklapanja. U oba slučaja će doći do selektovanja svih elemenata koji se preklapaju.rs * e-mail: info@radimpex. pre selektovanja treba ukinuti vidljivost elemenata koji se ne žele selektovati (vidi poglavlje “2. Deselekcija se može vršiti i bez aktiviranja prethodno opisane podopcije sa komandne linije. 011 3809-158 . tako da im se geometrija poklapa delimično ili potpuno. Tipičan primer za ovaj slučaj je kada se površinsko opterećenje prostire po celoj ploči. ako držite stalno pritisnut taster “Shift”. što možda i ne želite. a ne tačkama preseka sa drugim elementima crteža. U ovim slučajevima. od prvobitno jednog segmenta linijskog entiteta. odnosno desni klik miša će program vratiti na osnovni oblik komandne linije u proceduri selektovanja entiteta. Napomena: Segment linijskog entiteta je određen zadavanjem tačaka prilikom njegovog crtanja. U slučaju da želite da selektujete samo deo segmenta linijskog entiteta koji je određen presečnim tačkama sa drugim entitetima. U ovom primeru je selektovana cela horizontalna greda. Zbog toga će u proceduri selektovanja uvek biti selektovan ceo segment linijskog entiteta. napraviti niz novih.rs * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www.9.15”). pojedinačna selekcija i selekcija pomoću prozora će praktično značiti deselekciju. prethodno morate pomoću naredbe “Razdvajanje kontura” (vidi poglavlje “2.10”).radimpex. iz prostog razloga jer je ona i nacrtana izborom tačaka 1 i 2.

1 Brisanje Izborom ove naredbe.9. smer i rastojanje iskopiranih entiteta od originala. kojim se zahteva selektovanje elemenata: <0 sel.> Brisanje – Selektovanje (Sve / Prozor / pOligon / pResek / eXtras / Deselektovanje / <krAj>): Nakon izbora. program će sa komandne linije zatražiti da zadate broj kopija ili da izaberete podopciju “Višestruko”: Broj kopija (Višestruko) <1>: Klik na desni taster miša će označiti prihvatanje ponuđene vrednosti broja kopija “1”.72 2. koja se nalazi u uglastoj zagradi. Aktiviranjem naredbe. nećemo se upuštati u ponovno objašnjavanje ovog postupka. 2. pri čemu original ostaje nepromenjen.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel.9. komandna linija dobija svoj standardni oblik. Kod ove naredbe treba biti obazriv. a da se tek onda na njima sprovedu operacije koje su datom naredbom predviđene. da ne bi došlo do neželjenog gubitka pojedinih elemenata crteža. pritisak na taster “Enter” ili klik na desni taster miša će dovesti do brisanja selektovanih elemenata. Svakako da sa tastature možete zadati proizvoljan broj kopija. program će sa komandne linije zahtevati da izborom dve tačke zadate vektor koji određuje pravac. pri čemu će se svaka od njih nalaziti na razmaku koji je određen zadatim vektorom kopiranja. je da se prvo selektuju elementi crteža. u daljem prikazu svake od ovih naredbi. Prva tačka vektora kopiranja: Druga tačka vektora kopiranja: Nakon određivanja vektora kopiranja. omogućeno je brisanje proizvoljno selektovanih elemenata crteža. Nakon aktiviranja ove podopcije program na zadatom mestu crta prvu kopiju i sa komandne linije zahteva da izborom druge tačke zadate novi vektor kopiranja. Copyright (c) Radimpex * http://www. Pomoću podopcije “Višestruko” imate mogućnost da kreirate proizvoljan broj kopija selektovanih objekata zadavanjem različitih vektora kopiranja. 011 3809-158 .2 Kopiranje Ova komanda služi za preslikavanje selektovanih objekata na bilo koje drugo mesto na crtežu.9 Komande za manipulaciju sa elementima crteža Pomoću ove grupe komandi su omogućene razne korekcije na već iscrtanim elementima crteža.8”. 2.radimpex. Druga tačka vektora kopiranja (<krAj>): Ova poruka će stajati na komandnoj liniji sve dok izborom podopcije “krAj” ne završite naredbu. Obzirom da je postupak selektovanja elemenata crteža detaljno objašnjen u poglavlju “2. Nakon završene selekcije. U osnovi svih naredbi iz ove grupe. bez obzira da li oni predstavljaju deo konstrukcije ili ne. Korekcije su omogućene nad apsolutno svim entitetima.

Broj kolona (|||) <1>: Ovde je upotrebljen termin “kolona” zato što program za prvi pravac kopiranja podrazumeva pravac pružanja X ose. odstojanje između redova možete zadati ili sa tastature. Ortogonalni tip niza Nakon izbora opcije “Ortogonalni”. Nakon izbora prve tačke. Odstojanje: Ako rastojanje zadate sa tastature. i može se koristiti ili za istovremeno kopiranje u dva proizvoljno odabrana pravca.) <1>: Odstojanje: Isto kao i kod kopiranja u prvom pravcu.3 Kopiranje u nizu (Array) Ova komanda ima dvostruko dejstvo. koji svakako pri zadavanju vektora kopiranja možete naknadno promeniti. Izborom dve tačke sa crteža možete zadati potpuno prozivoljan intenzitet i pravac pružanja vektora kopiranja u drugom pravcu. Copyright (c) Radimpex * http://www. Nakon završene selekcije objekata. Broj redova (.73 2. program će sa komandne linije zahtevati da odredite tip niza koji će biti primenjen pri kopiranju. onda će program podrazumevati da se radi o vektoru kopiranja u pravcu Y ose. Bez obzira da li ste odstojanje zadali sa tastature ili pak izborom dve tačke sa crteža.. Prema tome “red” ne mora označavati horiontalan. 011 3809-158 . Umesto zadavanja sa tastature. Ako odstojanje između redova zadate sa tastature. program će sa komandne linije zahtevati da odaberete i drugu tačku. ili pak za višestruko kopiranje po luku. i pozitivna vrednost će odrediti smer vektora u pravcu pozitivne X ose. odnosno broj kopija u jednom redu.. Nakon zadatog broja kolona. dok se pod polarnim nizom podrazumeva kopiranje po lučnoj putanji.9. program će ponoviti prethodno postavljanu seriju pitanja ali sada za kopiranje u drugom pravcu. opredeliće dalji tok ove naredbe. odstojanje možete odrediti i izborom dve tačke sa crteža. Pomeranjem miša po oblasti crteža program će u DRAG modu iscrtavati trenutan položaj svih zadatih kopija u pravcu koji u programu uslovno nazivamo “red”. Tip niza (<Ortogonalni> / Polarni): Pod ortogonalnim nizom se podrazumeva istovremeno kopiranje selektovanih entiteta u dva proizvoljno odbarana pravca.rs * e-mail: info@radimpex. Izbor jedne od dve ponuđene opcije. program će sa komandne linije zahtevati da zadate broj kolona. Druga tačka vektora: Izbor druge tačke će odrediti kako rastojanje. tako i smer vektora kopiranja. ili pak izborom dve tačke sa crteža. program će zahtevati da odredite njihovo međusobno rastojanje. već potpuno proizvoljan pravac.rs * Tel. tada će program podrazumevati da je zadat horizontalan vektor kopiranja.radimpex. i pozitivna vrednost će odrediti smer vektora kopiranja u pravcu pozitivne Y ose.

ugao za popunjavanje =360°) Polarni niz bez rotacije (broj elemenata u nizu=12. broj redova=4) Nakon izbora opcije “Polarni”. Ako pak ne želite rotaciju. 011 3809-158 .rs * Tel. broj redova=4) Polarni tip niza Prikazani niz je formiran zadavanjem vektora kopiranja 1 i 2 u proizvoljnim pravcima (broj kolona =2. Sa rotacijom (<Da>/Ne): U zavisnosti od vašeg odgovora na postavljeno pitanje.radimpex. Referentna tačka za rotaciju: Copyright (c) Radimpex * http://www. Polarni niz sa rotacijom (broj elemenata u nizu=12. mogu nastupiti dva slučaja.74 Prikazani niz je formiran zadavanjem vektora kopiranja 1 i 2 u pravcu globalnih osa (broj kolona =2. pri čemu će selektovani objekti biti raspoređeni po luku u svom rotiranom položaju. onda je za potpuno određivanje problema neophodno da zadate i tačku sa crteža koja će biti rotirana.rs * e-mail: info@radimpex. već želite da se selektovani entiteti rasporede po luku bez njihovog rotiranja. onda je problem jednoznačno određen i svešće se na pravu rotaciju entiteta. program će sa komandne linije prvo zahtevati da odredite da li iskopirani entiteti po luku treba da se rotiraju u odnosu na zadati centar rotacije ili ne. ugao za popunjavanje =360°) U slučaju da želite i rotaciju selektovanih objekata.

Ugao za popunjavanje <360>: Ugao možete zadati ili sa tastature. Znači ako želite da dobijete na primer još 3 nova objekta koja će biti iskopirana po zadatom luku. Novoformirani entiteti u lučnom nizu će se nalaziti na istom odstojanu od zarotirane tačke kao i original od izabrane referentne tačke za rotaciju.rs * Tel. te se svi selektovani objekti i centralna tačka niza moraju nalaziti u istoj ravni. Naime. Nakon završene selekcije elemenata crteža.radimpex. Centralna tačka niza: Izborom ove tačke se praktično određuje centar rotacije. korisniku se nude dve mogućnosti: Brisanje starih objekata (<Ne>/Da): Copyright (c) Radimpex * http://www. Napomena: Kopiranje u polarnom nizu je prava ravanska transformacija. odnosno kraj ose. a potom i višestruko translatorno kopiranje u odnosu na zadatu tačku. Za kreiranje prostornih nizova je predviđena naredba “3D Array”. program će sada sa komandne linije tražiti da zadate broj kopija u lučnom nizu. U slučaju da se izabere centralna tačka niza koja ne pripada istoj ravni kao i selektovani objekti. Bez obzira za koji ste se od ova dva načina odlučili. 2. u odnosu na koju će se izvršiti preslikavanje: Prva tačka ose simetrije: Druga tačka ose simetrije: Na samom kraju ove procedure. na ovo pitanje treba da odgovorite zadavanjem broja 4. Dok budete pomerali miš po crtežu program će u DRAG modu iscrtavati trenutan položaj svih entiteta u zavisnosti od trenutne vrednosti ugla određene položajem miša i zadatog broja kopija u nizu. odnosno centar luka po kome će biti raspoređeni novo formirani entiteti.75 Tek ovako zadata tačka će potpuno odrediti problem koji se sada svodi.rs * e-mail: info@radimpex. dalji tok naredbe je zajednički. 011 3809-158 .4 Ogledalo Ova komanda služi za osno simetrično preslikavanje odabranog dela crteža.9. Broj elemenata u nizu: Napomenućemo da broj koji zadate podrazumeva da je uračunat i objekat koji je selektovan. pri čemu pozitivna vrednost raste u smeru suprotnom od kazaljke na satu. program će izdati odgovarajuće upozorenje i prekinuti dalji tok naredbe. ili pak izborom tačke sa crteža. od korisnika se zahteva da zada dve tačke koje određuju početak. prvo na vešestruku rotaciju zadate tačke.

a pri zadavanju centra rotacije biće dozvoljen samo izbor tačke koja pripada istoj ravni kao i selektovani objekti. program će izdati odgovarajuće upozorenje i odbiti da sprovede naredbu “Rotacija”.5 Rotacija Ova naredba omogućava da se menja ugao zaokrenutosti pojedinih delova crteža. što će dovesti do brisanja elemenata koji su izabrani za preslikavanje. Nakon zadatog ugla. Iz tog razloga. potvrdan odgovor briše selektovane elemente (original).76 Izbor opcije “Da” će označiti potvrdan odgovor.rs * e-mail: info@radimpex. Centar rotacije: Ugao rotacije: Ugao rotacije se može zadati ili sa tastature (ugao se zadaje u stepenima i raste u smeru suprotnom od kazaljke na satu) ili izborom tačke sa crteža koja sa ranije zadatim centrom zaklapa željeni ugao. program će sa komandne linije zahtevati da odredite prvo centar. 011 3809-158 . U suprotnom. Ovde će klik na desni taster miša dovesti do prihvatanja potvrdnog odgovora “Da”. na komandnoj liniji se pojavljuje poruka čiji je smisao isti kao u naredbi “Ogledalo”. Brisanje starih objekata (<Da>/Ne): Naime. dok će izbor opcije “Ne” označiti negativan. odnosno selektovani elementi će ostati u sastavu crteža. Napomena: Obzirom da se pomoću naredbe “Rotacija” sprovodi prava ravanska transformacija. Pri ovom drugom načinu. Za prostorno rotiranje objekta je predviđena naredba “3D Rotacija”. selektovani elementi se iscrtavaju u DRAG modu. selektovanje objekata u prozoru “3D pogled” će biti onemogućeno.radimpex.rs * Tel. i to tako da trenutni položaj pokazivača određuje ugao rotacije. 2. dok ih negativan ostavlja u sastavu crteža. Nakon završene selekcije objekata koje je potrebno zarotirati. Copyright (c) Radimpex * http://www. za njeno izvršenje je neophodno da se i selektovani objekti i centar rotacije nalaze u istoj ravni.9. a potom i ugao rotacije.

9. sve dok klikom na desni taster miša ne završite naredbu. Segment koji se izbacuje (<krAj>): U ovom trenutku je omogućeno samo pojedinačno selektovanje.6 Pomeranje Ova naredba je jako slična naredbi “Kopiranje”. Prva tačka vektora pomeranja: Druga tačka vektora pomeranja: 2. već samo njeni delovi koji su presečeni drugim selektovanim elementima crteža.Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/pResek/eXtras/Deselektovanje/<krAj>): Ovoj grupi selektovanih elemenata moguće je pridružiti i površinske i tačkaste entitete. Napomenućemo da se pomoću ove komande ne mogu izbaciti celi segmenti polilinije.77 2. selektovani površinski i tačkasti entiteti se mogu upotrebiti jedino kao granice u odnosu na koje će se skraćivanje linijskih elemenata izvršiti. Znači. na komandnoj liniji se pojavljuje poruka. 2. odnosno u select-box treba zahvatiti deo polilinije koji se želi izbaciti i kliknuti na levi taster miša.8 Produžavanje (Extend) Pomoću ove komande je moguće produžiti postojeće segmente polilinija do odabranog elementa crteža.9. Segment će trenutno biti izbačen sa crteža. a zatim izbor dve tačke na crtežu koje određuju početak odnosno kraj vektora pomeranja. Takođe se prvo vrši selektovanje elemenata. 011 3809-158 . Za izbacivanje celog nepresečenog segmenta polilinije je predviđena naredba “Brisanje”. Nakon izbora naredbe.rs * Tel.radimpex. Nakon selektovanja ove Copyright (c) Radimpex * http://www. <0 sel. prvo je potrebno selektovati elemente crteža do kojih će se kasnije izabrani segmenti polilinije produžiti: <0 sel. Nakon ove selekcije elemenata. Naredba radi tako što se prvo selektuju elementi crteža koji presecaju dati linijski entitet i na taj način prave granice za njegovo isecanje.rs * e-mail: info@radimpex. a sa komandne linije program će zahtevati selektovanje novog dela polilinije. s tim što se u ovom slučaju original briše i na taj način se dobija efekat pomeranja delova crteža sa jednog na drugo mesto.> Trim – Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/pResek/eXtras/Deselektovanje/<krAj>): Procedura selektovanja je standardna.> Extend . koji se u ovoj naredbi mogu koristiti samo kao granice za produžavanje.7 Skraćivanje (Trim) Pomoću ove naredbe je omogućeno isecanje delova neke linije između dve presečne tačke sa drugim elementima crteža. iako je isecanje predviđeno samo za linijske entitete. a pokazivač dobija standardan oblik select-box-a (mali kvadratić). kojom se zahteva selektovanje delova polilinije koji se izbacuju (mogu biti i lučni). Svakako da se segmenti polilinije mogu produžiti samo do elemenata crteža sa kojima se može dobiti presečna tačka nakon produženja odabranog segmenta. i grupi selektovanih elemenata se mogu pridružiti i površinski i tačkasti entiteti.9.

program će sa komandne linije zahtevati da u select-box zahvatite deo linije koji treba produžiti: Segment koji se produžava (<krAj>): Selektovani segment polilinije. Desni klik miša će označiti kraj procedure selektovanja. i program će sa komandne linije zahtevati da izborom dve tačke odredite vektor pomeranja. 011 3809-158 . Program će sa komandne linije stalno zahtevati selektovanje novih segmenata polilinije za produžavanje. program će sa komandne linije zahtevati da se odredite za tip niza. procedurom selektovnja treba selektovati sve tačke kojima želimo da promenimo položaj. Tip niza (Ortogonalni/Polarni): Ortogonalni tip niza Kako je ovom naredbom omogućeno istovremeno kopiranje samo u pravcu globalnih koordinatnih osa.rs * Tel. program će produžiti do najbližeg elementa koji je odabran kao granica do koje se produžuje. Prva tačka vektora pomeranja: Druga tačka vektora pomeranja: 2. kao i tačke koje određuju položaj samih tačkastih entiteta.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex.Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/pResek/eXtras/Deselektovanje/<krAj>): Napomenućemo da je u proceduri selektovanja prozorom.10 3D Kopiranje u nizu (3D Array) Isto kao i kod naredbe “Array” za 2D kopiranje u nizu. koja translatorno menja položaj svih tačaka na selektovanom entitetu.78 grupe elemenata crteža.> Stretch . nakon izvršene selekcije objekata. Broj kolona (X) <1>: Broj redova (Y) <1>: Broj nivoa (Z) <1>: Copyright (c) Radimpex * http://www. to program prvo postavlja seriju pitanja o broju elemenata u nizu za svaki od pravaca globalnih koordinatnih osa. pomoću ove naredbe se vrši razvlačenje geometrije tako što se za zadati vektor pomeranja translatorno pomeraju samo selektovane tačke sa konture. Nakon izbora ove naredbe. jer će selektovanje svih tačaka sa konture jednog entiteta dovesti do istog efekta kao i naredba “Pomeranje”. sve dok klikom na desni taster miša ne označite kraj naredbe. 2. potrebno zahvatiti samo deo crteža u koji upada željena tačka. Za produžavanje se mogu selektovati i lučni segmenti. pri čemu se oni produžavaju po lučnom (krivolinijskom) zakonu. <0 sel.9.9.9 Razvlačenje (Stretch) Za razliku od naredbe “Pomeranje”. Ovde se pod terminom “tačka” podrazumevaju sve prelomne tačke sa konture površinskih i linijskih entiteta.

sa komandne linije zahtevati da izborom dve tačke. 2. Odstojanje kolona (X) : Odstojanje redova (Y) : Odstojanje nivoa (Z) : Umesto zadavanja sa tastature. Prva tačka ose rotacije: Druga tačka ose rotacije: Na ovaj način u proceduri kreiranja polarnog niza možete selektovati i elemente crteža koji ne pripadaju istim ravnima. pa stoga elementi niza i zadata centralana tačka niza moraju biti u jednoj ravni. Nakon izbora prve tačke.9. Stoga će program umesto centralne tačke niza. Y. U ovoj naredbi se pak. odstojanje možete odrediti i izborom dve tačke sa crteža. Druga tačka vektora: Polarni tip niza Smisao i tok ove naredbe je potpuno isti kao i kod naredbe “Array”. Iz tog razloga.79 Uvedeni termini “kolona” “red” i “nivo” predstavljaju elemente u nizu koji se dobijaju kopiranjem u pravcu globalne X. vrši kopiranje po luku u odnosu na zadatu tačku. nakon selektovanja svih entiteta za preslikavanje program će zahtevati da pomoću tri ne kolinearne tačke definišete ravan preslikavanja. program će sa komadne linije postaviti i poslednje pitanje o brisanju starih objekata. za kreiranje dvodimenzionalnog polarnog niza. Brisanje starih objekata (<Ne>/Da): Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . kopiranje po lučnom nizu vrši u odnosu na prozivoljno zadatu osu u prostoru. nešto slično kao i u proceduru iscrtavanja poligonalne linije. definišete osu oko koje se vrši rotacija.11 3D Ogledalo Jedina razlika imeđu ove naredbe.radimpex. Jedina razlika je u tome što se kod naredbe “Array”. Nakon završene procedure definisanja proizvoljne ravni u prostoru u odnosu na koju će se izvršiti preslikavanje selektovanih objekata. program zahteva da odredite rastojanje između elemenata u nizu. i Z ose. te je u zagradi ispisan naziv odgovarajuće ose.rs * e-mail: info@radimpex. Prva tačka ravni: Druga tačka ravni (Nazad): Treća tačka ravni (Nazad): Podopcija “Nazad” na komandnoj liniji nudi mogućnost vraćanja jednog koraka unazad pri izboru tačaka. Sledećom serijom pitanja. program će sa komandne linije zahtevati da odaberete i drugu tačku.rs * Tel. i naredbe “Ogledalo” je u tome što se ovde radi o preslikavanju u odnosu na zadatu ravan a ne u odnosu na zadatu osu.

> Spajanje kontura – Selektovanje (Sve / Prozor / pOligon / pResek / eXtras / Deselektovanje / <krAj>): Copyright (c) Radimpex * http://www. Takođe. pomoću ove naredbe se mogu spojiti i dva istorodna linijska entiteta koja imaju zajedničku tačku dodira i nalaze se na istom poravcu . Za kretanje unazad predviđena je komanda “Undo”.12 3D Rotacija I ova naredba je izvedena iz srodne naredbe “Rotacija”. predviđen je i mehanizam za kretanje unapred ako ste pogrešno aktivirali naredbu za vraćanje unazad.9. nakon selektovanja svih entiteta za 3D rotaciju program će zahtevati da pomoću dve prozivoljno odabrane tačke definišete osu u odnosu na koju se vrši rotacija.rs * e-mail: info@radimpex. ali samo pod uslovom da im je pridružen isti set numeričkih podataka. 2. Prva tačka ose rotacije: Druga tačka ose rotacije: Nakon definisanja ose rotacije. na komandnoj liniji se javlja poruka kojom se ulazi u standardnu proceduru selektovanja: <0 sel.80 2. za sve sprovedene akcije u programu od trenutka njegovog pokretanja.radimpex. dve grede. Svaka od učinjenih akcija u programu se pamti za vreme njegovog izvršenja. mogu se spojiti dve istorodne površine koje imaju zajedničku ivicu dodira. Komanda se može aktivirati jednovremenim pritiskom na tastere “Ctrl” i “Z” Komanda za kretanje unapred “Redo”. Ovde pod terminom istorodni elementi podrazumevamo: dve ploče. dalji tok naredbe je potpuno isti kao i kod naredbe za ravansku rotaciju. 011 3809-158 . itd.9. odnosno unapred. a za kretanje unapred komanda “Redo”. Ugao rotacije: Brisanje straih objekata (<Da>/Ne): 2. Komanda se može aktivirati jednovremenim pritiskom na tastere “Ctrl” i “Y” Napomenućemo da se prethodni zumovi crteža nemogu obnavljati ovim mehanizmom jer je za tu namenu predviđena naredba “Zum prethodni”. Svakako da i za linijske entitete mora biti ispunjen uslov da im je pridružen isti set numeričkih podataka. Pored toga. Komanda za kretanje unazad “Undo”. dva linijska oslonca.9.rs * Tel. i rada sa datim fajlom. programom je predviđen mehanizam za obnavljanje sadržaja crteža i vraćanje na stanje neposredno pre učinjene greške. Jedina razlika imeđu ove dve naredbe je u tome što se ovde radi o rotaciji u odnosu na zadatu osu a ne u odnosu na zadatu tačku.14 Spajanje kontura Pomoću naredbe “Spajanje kontura”. Izborom ove naredbe.kolinearni su. Iz tog razloga. tako da je omogućeno kretanje unazad.13 Obnavljanje crteža (Undo/Redo) U slučaju učinjenih grešaka.

podeliti na nova dva linijska entiteta. Nakon završene selekcije. i ima suprotno dejstvo od prethodno opisane naredbe za spajanje kontura. od dve grede je napravljena jedna nova 2.radimpex. Naime. program će sve linijske entitete na kojima se nalazi zadata tačka. njenim izborom program sa komandne linije zahteva unos tačke koja će odrediti mesto podele linijskog entiteta na dva nova.9. Pomoću naredbe “Spajanje kontura”. aktiviranjem podopcije “Izbor” programom je omogućen i masovan izbor tačaka (vidi poglavlje “2. <0 sel. Unos tačaka za razdvajanje (Izbor / <krAj>): Pored pojedinačnog izbora tačaka.15 Razdvajanje kontura Naredba “Razdvajanje kontura” dejstvuje samo na linijskim elementima. 011 3809-158 .> Selektovanje (Sve / Prozor / pOligon / Deselektovanje / <krAj>): Nakon završene procedure izbora tačka. od dve ploče je napravljena jedna nova Pomoću naredbe “Spajanje kontura”.6”).81 Sada se od korisnika očekuje da selektuje sve entitete kojima je potrebno spojiti konture.rs * e-mail: info@radimpex.5. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel. program će sprovesti ovu operaciju za sve linijske i površinske elemente koji ispunjavaju predviđene uslove za spajanje njihovih kontura.

program na svim mestima preseka linijskih entiteta sa ostalim delovima modela automatski postaviti čvorove. 011 3809-158 . na primer želite da sve ploče na modelu budu trenutno nevidljive.82 Pomoću naredbe “Razdvajanje kontura”. Šta će biti vidljivo a šta ne. 2. Pri određivanju kriterijuma šta će biti vidljivo a šta ne. bez obzira što je pomoću naredbe “Sakrivanje” samo jednoj od njih ukinuta vidljivost. otvara se dijalog box u kome se reguliše vidljivost pojedinih elemenata crteža.10.1 Podešavanje vidljivosti po tipovima elemenata (Vidljivost) Aktiviranjem prikazane ikone. Copyright (c) Radimpex * http://www. možete zadati ili po tipu elementa crteža. a za regulisanje vidljivosti samo selektovanih elemenata crteža. pri čemu samo on postaje nevidljiv. Za regulisanje vidljivosti po tipovima elemenata služi naredba “Vidljivost”.10 Vidljivost Pomoću grupe naredbi koje se opisuju u ovom poglavlju. ili pak selektovanjem datog entiteta.radimpex. imate mogućnost da sakrijete elemente crteža koje u određenom trenutku rada sa programom ne želite da vidite na ekranu. ili naredbe “Vidljivost” koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Prikaz”. U svim ostalim slučjevima je bolje da ne koristite ovu opciju jer ćete dobiti nepotrebno veći broj elemenata na crtežu koji samo može usporiti rad programa. onda će sve tri grede biti nevidljive. to ovu naredbu treba koristiti samo u slučaju kada je potrebno selektovati samo jedan deo linijskog entiteta koji je određen presečnim tačkama sa drugim entitetima. 2. jači je kriterijum stanja vidljivosti po tipu elemenata crteža.rs * e-mail: info@radimpex. Uzmimo za primer da na modelu postoje tri grede i da smo pomoću naredbe “Sakrivanje” samo jednoj od njih ukinuli vidljivost.rs * Tel. od jedne grede su napravljene tri nove Napomena: Obzirom da će pri proračunu. naredba “Sakrivanje”. Ako pomoću naredbe “Vidljivost” ukinemo vidljivost svih greda.

radimpex. dijalog box će nestati sa ekrana. Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosno na isključeno stanje. određuje da li će dati element crteža biti vidljiv ili ne. Elementi crteža. ali se ne prikazuju.rs * e-mail: info@radimpex. Za svaki od elemnata crteža postoji poseban deo u okviru ovog dijalog box-a. a crtež će dobiti novi izgled u zavisnosti od postavljenih parametara. Deo dijalog box-a rezervisan za podešavanje vidljivosti ploča i zidova Ikona svakog od elementa konstrukcije i opterećenja.83 Izgled dijalog box-a za podešavanje vidljivosti po tipovima elemenata crteža Aktiviranjem komandnog polja “OK”. Ove ikone rade kao prekidači tako da se uzastopnim klikom miša preko njih. 011 3809-158 . kojima je ukinuta vidljivost i dalje ostaju u sastavu crteža. a ako je ispupčena znači da će biti nevidljiv.rs * Tel. Ako je ikona uvučena to znači da će dati element biti vidljiv. u kome se podešava način njegove vidljivosti. one postavljaju na uključeno.

Ovi parametri su grupisani u vertikalne kolone u okviru kojih samo jedan od parametara može biti postavljen na uključeno stanje. ćemo za sve tipove elemenata crteža objasniti moguća stanja vidljivosti. 011 3809-158 . Svakako da je izbor načina vidljivosti elemenata omogućen samo ako je odgovarajuća ikona postavljena na uključeno stanje (uvučena).rs * Tel. odnosno njihovo postavljanje na uključeno stanje.84 Ispupčena ikona označava da je ukinuta vidljivost svih ploča i zidova na modelu U svakom od ovih posebnih delova.rs * e-mail: info@radimpex. vrši se klikom miša preko njegovog naziva. Grupa prekidača koja određuje način vidljivosti ploča U daljem tekstu. Izbor parametara. kojima se reguliše način vidljivosti svakog elementa konstrukcije i opterećenja posebno. Copyright (c) Radimpex * http://www. dok su ostali krugovi u okviru te grupe (kolone) prazni.radimpex. Indikator za izabrani parametar je zacrnjen mali krug. nalaze se prekidači (“Radio button”-i).

Položaj dijagonale može se naknadno menjati pomoću naredbe “Promena dijagonale površinskih entiteta”. Izborom ovog načina vidljivosti. Svakako da će ovaj prekidač imati smisla jedino ako na modelu postoje ploče kojima je dodeljena oznaka pozicije. Granični uslovi . √ √ √ Ortotropija – Stanje ovog “check box”-a određuje da li će se unutar konture ortotropnih ploča prikazati i simbol strelica koji određuje zadati pravac ortotropije. Pod pojmom “zid” se podrazumevaju sve ploče koje sa horizontalnom ravni zaklapaju ugao veći od 45 stepeni. pozicije – Ovaj check box je dostupan samo kada je uključeno prikazivanje dijagonale.Stanje ovog “check box”-a određuje da li će se na crtežu prikazivati linija postavljenih graničnih uslova u ploči ili ne. √ √ √ Copyright (c) Radimpex * http://www. Njegovo stanje određuje da li će se na sredini dijagonale prikazati redni broj seta numeričkih podataka koji su pridruženi datoj ploči.rs * e-mail: info@radimpex.85 Ploča Kontura Iscrtava se samo kontura ploče. Svakako da će ovaj prekidač imati smisla jedino ako su na modelu postavljeni “Granični uslovi”. Pod pojmom “ploča” se podrazumevaju sve ploče koje sa horizontalnom ravni zaklapaju ugao koji je manji ili jednak 45 stepeni. dok njena unutrašnjost ostaje prazna. Set – Ovaj check box je dostupan samo kada je uključeno prikazivanje dijagonale. Šrafura Iscrtana kontura ploča se popunjava odgovarajućom šrafurom. lako se kontrolišu setovi numeričkih podataka. Njen položaj program automatski određuje. Ploče – Stanje ovog check box-a određuje da li će se na ekranu prikazivati ploče. Zidovi – Stanje ovog check box-a određuje da li će se na ekranu prikazivati zidovi. 011 3809-158 . Svakako da će ovaj prekidač imati smisla jedino ako na modelu postoje ortotropne ploče. Zbog preglednosti broj se ispisuje u zadatoj boji između simbola “<” i “>”. √ Ozn. tako što od dve dijagonale gabarita ploče izabere onu koja većom dužinom prelazi preko površine ploče. Set Cela površina ploče se šrafira brojevima koji odgovaraju rednom broju seta numeričkih podataka koji je toj površini pridružen prilikom njenog iscrtavanja.rs * Tel. Dijagonala Prikazuje se dijagonala ploče. koji su pridruženi datoj ploči. Njegovo stanje određuje da li će se na sredini dijagonale prikazati oznaka pozicije ploče.radimpex. Njegovo stanje određuje da li će se na sredini dijagonale prikazati opis ploče. Opis – Ovaj check box je dostupan samo kada je uključeno prikazivanje dijagonale.

dok njegova unutrašnjost ostaje prazna. lako se kontrolišu setovi numeričkih podataka. Šrafura Iscrtana kontura površinskog oslonca se popunjava odgovarajućom šrafurom. Njen položaj program automatski određuje. Pod pojmom “stub” se podrazumevaju sve grede koje sa horizontalnom ravni zaklapaju ugao veći od 45°. Copyright (c) Radimpex * http://www. na sredini svake od greda će umesto rednog broja seta numeričkih podataka biti ispisana informacija koja ukazuje na oblik poprečnog preseka date grede. Opis Postavljanjem ovog prekidača na uključeno stanje. odnosno kraj greda. Stubovi – Stanje ovog check box-a određuje da li će se na ekranu prikazivati stubovi. 011 3809-158 .rs * Tel.radimpex. Čvorovi . Ozn. Set Iscrtava se. Grede – Stanje ovog check box-a određuje da li će se na ekranu prikazivati grede. Položaj dijagonale može se naknadno menjati pomoću naredbe “Promena dijagonale površinskih entiteta”. Dijagonala Prikazuje se dijagonala površinskog osonca. Pod pojmom “greda” se podrazumevaju sve grede koje sa horizontalnom ravni zaklapaju ugao koji je manji ili jednak 45°.Stanje ovog “check box”-a određuje da li će na modelu biti vidljivi ili ne čvorovi koji predstavljaju početak. odgovarajućim bojama i smešteni su između simbola velikih zagrada: odgovarajućoj boji. Zbog preglednosti. Set Cela površina površinskog oslonca se šrafira brojevima koji odgovaraju rednom broju seta numeričkih podataka koji je toj površini pridružen prilikom njenog iscrtavanja. √ √ √ √ Površinski oslonac Kontura Iscrtava se samo kontura površinskog oslonca. pozicije – Stanje ovog check box-a određuje da li će se na sredini svake od greda prikazivati njena oznaka pozicije. isto kao i u gore opisanom načinu vidljivosti. Izborom ovog načina vidljivosti.rs * e-mail: info@radimpex.86 Greda Kontura Iscrtava se samo polilinija u odgovarajućoj boji.Stanje ovog “check box”-a određuje da li će se na sredini svake od greda prikazivati i strelice koje određuju položaj njenog lokalnog koordinatnog sistema. √ Lokalne ose . polilinija u tim što se na sredini svakog segmenta polilinije ispisuje još i redni podataka koji je datoj gredi pridružen. s broj seta numeričkih brojevi se ispisuju “{1}”. Svakako da će ovaj prekidač imati smisla jedino ako na modelu postoje grede kojima je dodeljena oznaka pozicije. tako što od dve dijagonale gabarita površinskog oslonca izabere onu koja većom dužinom prelazi preko površine oslonca. koji su pridruženi datom površinskom osloncu.

Copyright (c) Radimpex * http://www. brojevi se ispisuju odgovarajućim bojama i smešteni su između simbola srednjih zagrada: “[1]”. Njegovo stanje određuje da li će se na sredini dijagonale prikazati redni broj seta numeričkih podataka koji su pridruženi datom površinskom osloncu. pozicije – Stanje ovog check box-a određuje da li će se na sredini svakog linijskog oslonca prikazivati njegova oznaka pozicije. √ Lokalne ose . pozicije – Stanje ovog check box-a određuje da li će se pored svakog tačkastog oslonca prikazivati njegova oznaka pozicije. Ozn. Zbog preglednosti. dok njegova unutrašnjost ostaje prazna. Set – Ovaj check box je dostupan samo kada je uključeno prikazivanje dijagonale. pozicije – Ovaj check box je dostupan samo kada je uključeno prikazivanje dijagonale. Zbog preglednosti.rs * e-mail: info@radimpex. Svakako da će ovaj prekidač imati smisla jedino ako na modelu postoje tačkasti oslonci kojima je dodeljena oznaka pozicije. i ovde su redni brojevi setova ispisani između odgovarajućih simbola malih zagrada: (1).Stanje ovog “check box”-a određuje da li će se na mestu postavljenog tačkastog oslonca prikazivati i strelice koje određuju položaj njegovog lokalnog koordinatnog sistema. √ Tačkasti oslonac Kontura Iscrtavaju se samo grafički simboli koji određuje položaj postavljenih tačkastih oslonaca. Set Iscrtava se. √ Linijski oslonac Kontura Iscrtava se samo polilinija u odgovarajućoj boji. polilinija u odgovarajućoj boji.87 √ Ozn. Svakako da će ovaj prekidač imati smisla jedino ako na modelu postoje površinski oslonci kojima je dodeljena oznaka pozicije.rs * Tel. √ Površinsko opterećenje Kontura Iscrtava se samo kontura površinskog opterećenja.radimpex. Ozn. 011 3809-158 . Zbog preglednosti broj se ispisuje u zadatoj boji između simbola “ l ” i “ l ”. isto kao i u gore opisanom načinu vidljivosti.Stanje ovog “check box”-a određuje da li će se na sredini svakog od linijskih oslonaca prikazivati i strelice koje određuju položaj njegovog lokalnog koordinatnog sistema. Njegovo stanje određuje da li će se na sredini dijagonale prikazati oznaka pozicije površinskog oslonca. Svakako da će ovaj prekidač imati smisla jedino ako na modelu postoje linijski oslonci kojima je dodeljena oznaka pozicije. Set Takođe se iscrtavaju odgovarajući simboli. s tim što se uz njih ispisuje i redni broj seta numeričkih podataka koji je datom tačkastom osloncu pridružen. Šrafura Iscrtana kontura površinskog opterećenja se popunjava odgovarajućom šrafurom. s tim što se na sredini svakog segmenta polilinije ispisuje još i redni broj seta numeričkih podataka koji je datom linijskom osloncu pridružen. √ Lokalne ose .

Linijsko opterećenje Kontura Iscrtava se samo polilinija u odgovarajućoj boji. Ako opterećenje nije jednako podeljeno. ispisuju zadati intenziteti opterećenja. U slučaju da vektor opterećenja pripada ravni tekućeg prikaza u prozoru “2D pogled”. Temperaturni uticaji u gredi Kontura Iscrtava se samo polilinija u odgovarajućoj boji.rs * Tel. biće ispisani intenziteti zadatih koncentrisanih opterećenja. Za sile je uvedena oznaka “p”. ispisuje se zadati intenzitet raspodeljenih sila. dok je za momente usvojena oznaka “M=”. Na sredini svakog segmenta polilinije koja označava linijsko opterećenje. s tim što se u sredini površine ispisuje još i intenzitet zadatih temperaturnih uticaja. Na sredini svakog segmenta polilinije ispisuje se zadati intenzitet temperaturnih uticaja u gredi.rs * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. Intenzitet Ovaj način vidljivosti služi za prikaz zadatog intenziteta opterećenja. Intenzitet Ovaj način vidljivosti služi za prikaz zadatog intenziteta temperaturnih uticaja u ploči. s tim što se u sredini površine ispisuje još i intenzitet opterećenja. dok njegova unutrašnjost ostaje prazna. odnosno momenta. Iscrtana površina se šrafira odgovarajućom bojom kao i kod načina vidljivosti “Šrafura”. Šrafura Iscrtana kontura temperaturnih uticaja u ploči se popunjava odgovarajućom šrafurom.radimpex. a za momente “m”. Za temperaturnu promenu je usvojena oznaka “to=” a za temperaturnu razliku “dt=”. Temperaturni uticaji u ploči Kontura Iscrtava se samo kontura površi po kojoj deluju temperaturni uticaji. Tačkasto opterećenje Kontura Iscrtavaju se samo grafički simboli koji određuje položaj postavljenih koncentrisanih sila i momenata. 011 3809-158 . onda se uz sve tačke na konturi. Za temperaturnu promenu je usvojena oznaka “to=” a za temperaturnu razliku “dt2=” i “dt3=”. Iscrtana površina se šrafira odgovarajućom bojom kao i kod načina vidljivosti “Šrafura”. Intenzitet Ovaj način vidljivosti služi za prikaz zadatog intenziteta temperaturnih uticaja u gredi. Za koncentrisane sile je usvojena oznaka “P=”. Intenzitet Pri izboru ovakvog načina vidljivosti. tada se duž zadate linije iscrtavaju i simboli strelica koje ukazuju na pravac i smer delovanja opterećenja.88 Intenzitet Ovaj način vidljivosti služi za prikaz zadatog intenziteta opterećenja. uz simbole tačkastog opterećenje.

Svakako da će ovaj prekidač imati smisla jedino ako na modelu postoje kolinearni entiteti kojima je dodeljena oznaka pozicije sa indeksom. uz simbole. Ovaj check box će biti dostupan za promenu samo ako je uključena vidljivost reduktora. Za pomeranja je uvedena oznaka “u=”.Stanje ovog “check box”-a određuje da li će se na sredini svakog segmenta zadate putanje pokretnog opterećenja prikazivati i strelice koje određuju položaj njegovog lokalnog koordinatnog sistema.radimpex. biće ispisani i intenziteti zadatih pomeranja oslonaca. Ovaj “check box” će biti dostupan za promenu samo ako je prednaprezanje postavljeno za vidljivo. Lokalne ose .89 Pomeranje oslonaca Kontura Iscrtavaju se samo grafički simboli koji određuje položaj postavljenih pomeranja oslonaca. 011 3809-158 . Lokalne ose .Stanje ovog “check box”-a određuje da li će linija kablova za prednaprezanje biti vidljiva ili ne.Stanje ovog check box-a određuje da li će se na sredini svakog reduktora prikazivati i strelice koje određuju položaj njegovog lokalnog koordinatnog sistema. Indeks se od oznake pozicije odvaja crticom: “*-n”.rs * e-mail: info@radimpex. Lokalne ose .Stanje ovog “check box”-a određuje da li će zadata linija po kojoj se kreće pokretno opterećenje biti vidljiva ili ne. Intenzitet Pri izboru ovakvog načina vidljivosti. √ Pokretno opterećenje √ Pokretno opterećenje .Stanje ovog check box-a određuje da li će se pored oznaka pozicija kolinearnih entiteta prikazivati i indeksi koji jednoznačno određuju svaki entitet. Za intenzitet aksijalnog naprezanja je usvojena oznaka “P=”. √ Aksijalno naprezanje Kontura Iscrtava se samo polilinija u odgovarajućoj boji. Copyright (c) Radimpex * http://www.Stanje ovog check box-a određuje da li će reduktor biti vidljiv ili ne. Intenzitet Na sredini svakog segmenta polilinije ispisuje se zadati intenzitet aksijalnog naprezanja. Ovaj “check box” će biti dostupan za promenu samo ako je pokretno opterećenje postavljeno za vidljivo. Reduktor √ √ Reduktor . a za rotacije “ϕ=”.rs * Tel. Indeks pozicija √ Indeks pozicija .Stanje ovog “check box”-a određuje da li će se na sredini svakog segmenta linije prednaprezanja prikazivati i strelice koje određuju položaj njegovog lokalnog koordinatnog sistema. Prednaprezanje √ Prednaprezanje .

rs * Tel.Stanje ovog “check box”-a određuje da li će se u prozoru “2D pogled” prikazivati simboli koji ukazuju na mesta na kojima ploče prodiru ili pak dodiruju trenutnu ravan pogleda. √ √ √ √ √ √ √ Presek iza . Ovaj check box će biti dostupan za promenu samo ako je check box “Presek ispred” postavljen na uključeno stanje. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex. √ Ozn. a dodiruju ili prodiru datu ravan.radimpex.Stanje ovog check box-a određuje da li će se u prozoru “2D pogled” prikazivati simboli koji ukazuju na mesta na kojima reduktori prodiru ili dodiruju trenutnu ravan pogleda. pozicije . Linijski oslonac . Presek ispred .Stanje ovog check box-a određuje da li će se u prozoru “2D pogled” prikazivati simboli na mestima na kojima konstruktivni elementi koji se nalaze ispred trenutne ravni pogleda dodiruju ili prodiru datu ravan. √ Ozn. Ovaj check box će biti dostupan za promenu samo ako je check box “Presek iza” postavljen na uključeno stanje.Stanje ovog “check box”-a određuje da li će se u prozoru “2D pogled” prikazivati simboli koji ukazuju na mesta na kojima grede prodiru ili pak dodiruju trenutnu ravan pogleda. Greda . Copyright (c) Radimpex * http://www. Reduktor . Površinski oslonac . a dodiruju ili prodiru datu ravan.Stanje ovog check box-a određuje da li će se u prozoru “2D pogled” prikazivati oznake pozicija konstruktivnih elemenata koji se nalaze ispred trenutne ravni pogleda.Stanje ovog “check box”-a određuje da li će se u prozoru “2D pogled” prikazivati simboli koji ukazuju na mesta linijskih oslonaca koji prodoru ili pak dodiruju trenutnu ravan pogleda.Stanje ovog check box-a određuje da li će se u prozoru “2D pogled” prikazivati simboli na mestima na kojima konstruktivni elementi koji se nalaze iza trenutne ravni pogleda dodiruju ili prodiru datu ravan. Zid . pozicije – Stanje ovog check box-a određuje da li će se u prozoru “2D pogled” prikazivati oznake pozicija konstruktivnih elemenata koji se nalaze iza trenutne ravni pogleda.Stanje ovog “check box”-a određuje da li će se u prozoru “2D pogled” prikazivati simboli koji ukazuju na mesta na kojima površinski oslonci prodiru ili pak dodiruju trenutnu ravan pogleda.Stanje ovog “check box”-a određuje da li će se u prozoru “2D pogled” prikazivati simboli koji ukazuju na mesta na kojima zidovi prodiru ili pak dodiruju trenutnu ravan pogleda.90 Simbol u preseku √ Ploča .

Ovaj “check box” će biti dostupan za promenu samo ako je mreža konačnih elemenata postavljena za vidljivu. čvorova – Stanje ovog “check box”-a određuje da li će na ekranu biti ispisani redni brojevi čvorova sa mreže konačnih elemnata ili ne. √ Ispis razmaka osa .rs * Tel. međutim njihovo postavljanje na uključeno odnosno isključeno stanje će dovesti do promena na crtežu samo u modulu za obradu rezultata proračuna. postavljene pomoću naredbe “Ose”. odnosno isključeno stanje.K. – Stanje ovog “check box”-a određuje da li će na ekranu biti vidljiva izgenerisana mreža konačnih elemenata ili ne.91 Pomoćni nivo √ Pomoćne ose . to se pomoću ovih osam “check box”-a reguliše koji će od pomoćnih entiteta biti vidljiv u zavisnosti od lejera na kome je nacrtan.E.rs * e-mail: info@radimpex. Seizmički Prikazuju se simboli samo seizmičkih graničnih uslova i seizmičkih oslobađanja uticaja u odgovarajućim bojama. √ M.Stanje ovog check box-a određuje da li će se u prozoru “2D pogled” prikazivati pomoćna mreža. √ Gran. koja ukazuje na oblik i domen rasprostiranja zadate krive površi. √ Mreža krivih površi . Lejeri . Vidljivost elemenata crteža iz modula “Obrada rezultata proračuna” Sledeća grupa check box-ova reguliše vidljivost elemanata crteža koji se javljaju samo u modulu za obradu rezultata proračuna. uslovi i oslobađanja Statički Prikazuju se simboli samo statičkih graničnih uslova i statičkih oslobađanja uticaja u odgovarajućim bojama.Stanje ovog “check box”-a određuje da li će pomoćne ose. Copyright (c) Radimpex * http://www. Horizontalna rastojanja između postavljenih vertikalnih osa se prikazuju u vrhu oblasti crteža. “Text” i “Kota” biti vidljivi ili ne. biti vidljive na ekranu ili ne. Sve vidljivo/Sve nevidljivo U donjem desnom delu dijalog boksa se nalaze komandna polja “Sve vidljivo” i “Sve nevidljivo”.Stanje ovog “check box”-a određuje da li će svi elementi crteža koji su konstruisani pomoću naredbi: “Linija”. Statički i seizmički Prikazuju se simboli svih graničnih uslova i svih oslobađanja uticaja u odgovarajućim bojama. √ Br.radimpex.Stanje ovog check box-a određuje da li će se na ekranu prikazivati rastojanja između susednih osa. a vertikalna rastojanja između horizontalnih osa uz desnu ivicu oblasti crteža. Oni su u okviru naredbe “Vidljivost” prisutni u svim modulima. pomoću kojih se vidljivost svih elemenata crteža postavlja na uključeno. Kako je programom predviđeno osam lejera. 011 3809-158 .

Naime. za koje smatrate da je relativno tipično i da će Vam često trebati u radu sa programom. Sada je u edit box-u potrebno zadati tekstualni opis koji će Vas asocirati na postavljeno stanje vidljivosti. Zatvorena lista koja se nalazi u donjem levom uglu dijalog box-a “Vidljivost” je predviđena za izbor nekog od ranije snimljenih stanja vidljivosti.rs * e-mail: info@radimpex. tada aktivirajte naredbu “Snimi”.rs * Tel. U svakom od modula programa.92 Rad sa listom stanja vidljivosti Kako ćete u radu sa programom često menjati stanja vidljivosti elemenata crteža u zavisnosti od trenutnih potreba. U slučaju da ste zadali ime koje već postoji u listi tipova vidljivosti. Copyright (c) Radimpex * http://www. to je u okviru ove naredbe omogućeno snimanje pojedinih stanja vidljivosti. Napomenućemo da se u listi uvek nalazi i programski definisano stanje vidljivosti “Default”. i aktivirati komandno polje “OK”. 011 3809-158 . kada podesite neko stanje vidljivosti. Zatvorena lista za izbor neke od ranije snimljenih stanja vidljivosti Klikom na strelicu koja se nalazi sa desne strane ove zatvorene liste otvara se sadržaj liste i sada je dovoljno mišem kliknuti na red u kome je opisan sadržaj stanja vidljivosti koji se želi postaviti. program će izdati odgovarajuću poruku. “Default” vidljivost je različita i odgovara nameni datog modula.radimpex. koje ne mozete obrisati.

koje se želi obrisati. na crtežu će se postaviti odabrano stanje vidljivosti. Ako su na primer grede vidljive. “Linijski oslonac”. 011 3809-158 . Izgled dijalog box-a koji se otvara na desni klik miša preko ikone “Vidljivost” Sada je dovoljno samo kliknuti mišem na željeni red u listi i aktivirati komandno polje “OK”. dovešće do ukidanja vidljivosti greda na ekranu Ovakav način postavljanja i ukidanja vidljivosti je transparentan (isto kao i sama naredba “Vidljivost”). “Greda”. Brzo ukidanje vidljivosti pojedinih elemenata crteža Ukidanje i postavljanje vidljivosti pojedinih elemenata se može ostvariti i direktnim klikom na desni taster miša preko odgovarajuće ikone. Postupak se odvija tako što se prvo mišem klikne na stanje vidljivosti u listi Briši”.93 Pomoću komandnog polja “ Briši” je omogućeno brisanje proizvoljno selektovanog stanja vidljivosti iz liste. je omogućen preko sledećih ikona: “Ploča”. “Tačkasti oslonac”. “Površinsko opterećenje”.rs * Tel. Naime desnim klikom miša preko ikone “Vidljivost” se automatski otvara lista sa svim ranije snimljenim stanjima vidljivosti. Copyright (c) Radimpex * http://www. Desni klik miša preko ikone “Greda”. a potom aktivira komandno polje “ Brzi izbor ranije snimljenih stanja vidljivosti Izbor nekog od ranije snimljenih stanja vidljovosti se može vršiti i bez aktiviranja naredbe “Vidljivost”. Desni klik miša. Nakon toga. učiniće iscrtane grede vidljivim. odnosno može se pozivati za vreme izvršenja drugih narebi.radimpex. “Površinski oslonac”. desnim klikom miša preko ikone “Greda”. “Tačkasto opterećenje”. “Linijsko opterećenje”. Još jedan klik na desni taster miša preko iste ikone. one će postati nevidljive.rs * e-mail: info@radimpex.

“Linija”. “Pomeranje oslonaca”. “Tekst” i “Kota”. “Temperaturni uticaji u gredi”. Na ovaj način se obezbeđuje da se pri učitavanju date datoteke za tekuće postavi podešavanje vidljivosti koje je bilo u upotrebi u trenutku njenog snimanja. <0 sel. vidljive samo međuspratne konstrukcije. i nije moguć baš komotan izbor pojedinih tačaka i elemenata. “Tekst” i “Kota” će dovesti do ukidanja vidljivosti svih lejera. “Ose”.2 Podešavanje vidljivosti selektovanjem (Sakrivanje) Naredba “Sakrivanje”. “Formiranje mreže” i “Obrada rezultata”) i postavljaju za tekuća pri ponovnom pokretanju programa. Na taj način. ulazi se u standardnu proceduru selektovanja elemenata crteža. vidljivi samo zidovi. ♦ kada crtež sadrži puno različitih elemenata na malom prostoru.radimpex.). ♦ preko ove naredbe se podešava sadržaj i izgled crteža za štampu Napomenućemo i da se podešavanja vidljivosti koja su u upotrebi pamte za sva tri modula (“Unos podataka”. Desni klik miša preko naredbi “Linija”. U ovom slučaju treba ukinuti vidljivost pojedinih elemenata i na taj način olakšati unos. jer se tada analiziraju uticaji samo u okviru trenutno vidljive grupe entiteta.rs * e-mail: info@radimpex.Selektovanje (Sve / Prozor / pOligon / pResek / eXtras / Deselektovanje / <krAj>): Znači. se određene celine modela mogu naizmenično prikazivati na ekranu (vidljivi samo stubovi.> Sakrivanje . “Temperaturni uticaji u ploči”. Izborom naredbe “Sakrivanje”. naročito pri analizi rezultata proračuna. Ovo je jako zgodno. ima višestruku primenu.10.94 “Granični uslovi”. 2. sada se očekuje da selektujete sve elemente crteža koji ne treba da budu vidljivi u okviru ove grupe vidljivosti.rs * Tel. 011 3809-158 . “Reduktor”. odnosno do postavljanja za vidljive svih lejera. Primena naredbe “Vidljivost” ♦ ako se želi kontrola unosa samo nekih elemenata. onda se za dobijanje jasnije slike može isključiti vidljivost svih ostalih. “Prednaprezanje”. a najveća je kada se ona koristi da se određene grupe konstruktivnih elemeneta povežu u nezavisne celine. “Pokretno opterećenje”. Takođe. “Aksijalno naprezanje”. itd. Copyright (c) Radimpex * http://www. pri snimanju datoteke snimaju se i trenutna podešavanja vidljivosti za sva tri modula.

ona će biti snimljena u bazu. program će sa komandne linije zahtevati da zadate ime datoj grupi sakrivenosti.rs * Tel.95 Selektovani su svi entiteti kojima je potrebno ukinuti vidljivost Po završetku selekcije. Naziv grupe <>: Zadavanjem naziva grupe. sa ovako snimljenim grupama vidljivosti moći ćete da radite sve dok ne izađete iz programa ili pak ne definišete novu grupu sakrivenosti pod istim imenom. 011 3809-158 . Bez obzira da li ste zadali naziv grupi sakrivenosti ili ne.rs * e-mail: info@radimpex. onda pritiskom na taster “Enter”. Ako pak ne želite da definisanu grupu snimate u bazu. jer Vam ona treba jednokratno. U definisanoj grupi vidljivi su samo elementi konstrukcije koji pripadaju krovu Copyright (c) Radimpex * http://www. naredba će biti završena. Ponovno definisanje grupe vidljivosti koju ne želite da sačuvate u bazi. a na ekranu će biti vidljivi samo entiteti koji pripadaju kreiranoj grupi. uništiće prethodno pridruženu grupu vidljivosti imenu “Noname”. ili klikom na desni taster miša.radimpex. Znači. imate mogućnost da joj pridružite programski predviđeno ime za privremene grupe vidljivosti: “Noname”. i uvek ćete moći da je postavite za tekuću.

96 Desnim klikom miša preko ikone “Sakrivanje” otvara se dijalog box sa listom svih grupa vidljivosti koje su do tada snimljene u bazu programa.rs * Tel. Da bi se istovremeno prikazao sadržaj više grupa vidljivosti potrebno je da se izvrši njihovo selektovanje u listi.rs * e-mail: info@radimpex. Selektovane su grupe “Stubovi” i “Krov” Nakon aktiviranja komandnog polja “OK” program zatvara dijalog box i na crtežu prikazuje sve entitete koji se nalaze u selektovanim grupama. Copyright (c) Radimpex * http://www. Dijalog box za rad sa grupama vidljivosti U ovom dijalog box-u se vrši izbor jedne grupe ili kombinovanje više grupa vidljivosti za istovremeni prikaz. 011 3809-158 .radimpex.

97 Entiteti koji pripadaju grupi “Krov” Entiteti koji pripadaju grupi “Stubovi” Istovremeni prikaz obe grupe Aktiviranjem komandnog polja “Sve otkriveno” vrši se deselektovanje svih ranije selektovanih grupa vidljivosti u listi.rs * Tel. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. a samim tim i otkrivanje svih elemenata crteža koji su bili sakriveni.

koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Prikaz”. a potom u edit box-u “Novo ime grupe” zada novi naziv. Na ovaj način imate mogućnost da preimenujete grupu “Noname”. Promena imena neke od grupa se vrši tako što se mišem prvo selektuje red u kome je data grupa prikazana. odnosno na dole. jasno ako je ona kao takva prethodno definisana. tako da taj red postane jasno Briši”. Copyright (c) Radimpex * http://www. ili pak na taster “Tab”.rs * e-mail: info@radimpex. markiran. 011 3809-158 .rs * Tel. otvara se dijalog box za ažuriranje ranije definisanih grupa sakrivanja. Naime izbor jednog od ovih komandnih polja trenutno selektovanu grupu u listi pomera za jedno mesto na gore. Potvrdu unosa će označiti ili pritisak na taster “Enter”. i da je smestite u bazu da bude ravnopravna sa ostalim grupama. vratio je u sastavcrteža sve prethodno sakrivene entitete Izborom naredbe “Editovanje liste sakrivanja”. i izborom komandnog polja “ Gore” i “ Dole” imate mogućnost da promenite redosled u Pomoću komandnih polja “ listi.98 Izbor komandnog polja “Sve otkriveno”. Brisanje grupe iz baze se vrši njenim selektovanjem u listi. U listi se pored svih grupa sakrivenosti koje su snimeljene u bazu nalazi i privremena grupa “Noname”.radimpex.

Uloga nivoa je da se ili njegovim izborom u prozoru “2D pogled” postavi data ravan za crtanje ili pak da se učitavanjem ranije kreiranog fajla. Izgled padajućeg menija sa rad sa nivoima Kao što smo već na početku ovog uputstva rekli.11 Komande za rad sa nivoima (meni “Nivo”) Desnim klikom miša preko liste nivoa otvara se padajući meni u kome se nalaze naredbe za rad sa nivoima. podrazumeva se horizontalna ravan čiji je položaj u prostoru određen globalnom Z koordinatom. imate mogućnost da trenutno sakriveni entiteti na crtežu ne budu totalno nevidljivi već da budu tako iscrtani da jasno ukazuju na to da nisu trenutno dostupni za bilo kakvu selekciju. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel. pod terminom “nivo”.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. 011 3809-158 . tavanica postavi na visinu određenu datim nivom. Prikazani sakriveni entiteti služe za lakše sagledavanje položaja otkrivenih entiteta u odnosu na preostali deo modela 2.99 Postavljanjem check box-a “Crtaj sakrivene entitete” na uključeno stanje.

odnosno da li je na toj horizontalnoj ravni postavljen neki od elemenata ili ne.1 Editovanje nivoa (Edit) Pomoću ove naredbe se definiše položaj horizontalnih ravni koje se nalaze na zadatoj visini. Uvek je po jedan nivo referentan i taj red je u list box-u posebnom bojom jasno naznačen. u krajnjoj levoj koloni prisutna je informacija i da li je dati nivo pun ili prazan. a drugi veličinu rastojanja. Kako svaki model mora imati definisan barem jedan nivo. brisati postojeće. Program za referentni nivo automatski proglašava poslednji postavljen.5”. Ako u edit box-u zadate na primer vrednost “@5. Ako u edit box-u zadate na primer vrednost “5. kao i menjati njihove visinske kote. ispred svakog naziva nivoa. Izgled “dijalog box”-a za editovanje nivoa Pomoću ovog dijalog box-a je moguće postavljati nove nivoe.5” od referentnog nivoa.rs * Tel.5”. tada će biti postavljen nivo koji se nalazi na rastojanju “5. odnosno opterećenje.100 2. Izborom naredbe “Edit” otvara se dijalog box sledećeg izgleda. stoje u uzlaznom redosledu pri čemu prvi nivo ima najnižu a poslednji najvišu Z koordinatu. Postavljanje nivoa Svi nivoi koji se postavljaju. U list box-u se prikazuju svi postavljeni nivoi.1). ♦ Serijskim zadavanjem apsolutnih Z koordinata.11. Svaki od novoa je određen svojim nazivom (kolona “Naziv”). odnosno da se na njemu već nalaze neki konstruktivni elementi. a klikom miša u okviru bilo koje pozicije reda u kome se nalaze podaci za dati nivo on postaje referentan. 011 3809-158 . tada će biti postavljen nivo koji ima globalnu visinsku koordinatu “5.5” i unos potvrdite pritiskom na taster “Enter”. Da bi se programu jasno naznačilo da se radi o relativnim koordinatama. Broj koji se prvo zadaje predstavlja broj rastojanja.rs * e-mail: info@radimpex. ♦ Pojedinačnim zadavanjem relativne Z koordinate u odnosu na referentni nivo. Način rada sa ovom naredbom je jako sličan postavljanju pomoćnih osa (vidi poglavlje 3. globalnom visinskom koordinatom (kolona “Z”) i relativnom visinom u odnosi na donji nivo (kolona “h”). to prikazana lista sadrži uvek najmanje jedan red podataka. U zavisnosti od zadate instrukcije postoje četiri načina za postavljanje nivoa: ♦ Pojedinačnim zadavanjem apsolutne Z koordinate. Pored toga. u edit box-u se ispred odgovarajuće koordinate mora zadati karakter “@”.4.radimpex. Ova dva broja moraju međusobno biti razdvojena Copyright (c) Radimpex * http://www. a u desnom delu dijalog box-a se uvek grafički prikazuje njihov položaj u vertikalnom smislu. Postojanje simbola“√” jasno ukazuje da je dati nivo pun. Sama procedura postavljanja nivoa se odvija tako što se u edit box-u “Komanda:” zada odgovarajuća instrukcija i unos potvrdi pritiskom na taster “Enter”.

koliko je selektovano tačaka sa različitim Z koordinatama. Brisanje nivoa Briši” dovodi do uklanjanja referentnog nivoa.6. pri čemu se Postavljanje nivoa se može ostvariti i aktiviranjem komandnog polja “ novi nivo dodaje odmah iznad trenutno aktivnog. Nivoi se mogu postavljati i izborom tačke sa crteža. o čemu će biti više reči u daljem tekstu.5”. 7.5.0. tada će biti postavljena četiri nivoa koji imaju sledeće globalne Z koordinate: 3. tada će biti postavljena tri nivoa koji se nalaze na sledećim rastojanjima od koordinatnog početka: 12.rs * Tel.2.2”. 011 3809-158 .0. već u odnosu na referentni nivo. to u komandno polje “ Briši” će biti slučaju da se u listi nalazi samo jedan definisani nivo. ali se ona svakako može promeniti. Kako u svakom modelu mora biti definisan barem jedan nivo. 14. nakon čega će se dijalog box ponovo otvoriti. ili desnim klikom miša ne završite proceduru unosa tačaka. U listu će biti dodato onoliko nivoa. Dodaj”. s tim što se prvi nivo ne postavlja u odnosu na koordinatni početak.4. Komandno polje za postavljanje nivoa izborom tačaka sa crteža Nakon aktiviranja ovog komandnog polja program zatvara dijalog box i sa komandne linije zahteva da sa crteža izaberete tačke u kojima želite da postavite nivoe. i 16. Ako je za referentni nivo postavljen nivo koji se nalazi na rastojanju 10 od koordinatnog početka. ♦ Serijskim zadavanjem relativnih Z koordinata.101 znakom “*”.radimpex. Ako u edit box-u zadate na primer “4*3. Za ovu namenu je predviđeno komandno polje “Preuzmi”. Znači prvo je Aktiviranje komandnog polja “ potrebno u list box-u selektovati red u kome se nalaze podaci za dati nivo i potom aktivirati Briši”.rs * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. Njegovu visinsku koordinatu program sam usvaja. a u edit box-u zadate na primer “@3*2. Procedura radi na gotovo isti način kao i kod serijskog zadavanja apsolutnih koordinata.5. 10. komandno polje “ nedostupno. Unos tačaka (Deselektovanje / <krAj>): Ova poruka će stajati na komandnoj liniji sve dok izborom podopcije “krAj”. pri čemu će Z koordinata izabrane tačke predstavljati i Z koordinatu dodatog nivoa. 14.

ne menja položaj ostalih nivoa. moguće je promeniti položaj bilo kog od već postavljenih nivoa. Kako ovakve akcije mogu biti destruktivne. Grafički prikaz nivoa U desnom delu dijalog box-a se grafički prikazuje položaj svih postavljenih nivoa. Naime. te se ta vrednost ne može menjati za najniži nivo (ta vrednost je uvek “0. u ovom delu prozora je moguće primeniti jedan od programom predviđenih načina za zumiranje: CTRL+levo dugme miša = Zum prozor CTRL+srednje dugme miša = Zum sve CTRL+desno dugme miša = Zum-prethodni Srednji taster miša = Zum pomeri Aktiviranjem komandnog polja “Cancel” se izlazi iz “dijalog box”-a sa odustajanjem od svih prethodno sprovedenih akcija u njemu. I sprat. U slučaju nepreglednog prikaza. Prizemlje.radimpex. dok će izbor komandnog polja “Cancel” značiti odustajanje i povratak u “dijalog box” za editovanje nivoa. Svakako da obrnuti postupak ne važi. da se njihova međusobna rastojanja ne promene. što se pomeranjem selektovanog nivoa na ovaj način. Pomeranje nivoa Promenom vrednosti u koloni “Z”. značiće promenu položaja svih entiteta koji su njemu pripadali.1). Editovanje naziva nivoa Zadavanjem potpuno proizvoljnog teksta u koloni “Naziv”. Ove ose će se videti u prozoru “2D pogled” kada se u njemu za tekući prikaz postavi bilo koji od ramova. itd). brisanje nivoa koji već sadrži entitete istovremeno će značiti i brisanje tih entiteta. i promena položaja punog nivoa. Naime. selektovano rastojanje će biti korigovano. imate mogućnost da svakom od nivoa zadate ime (na primer: Potkrovlje. Potvrdan odgovor će dovesti do ažuriranja geometrije modela prema novozadatim podacima.rs * Tel. 011 3809-158 .00”). Takođe. Copyright (c) Radimpex * http://www. Suštinska razlika između ove operacije i operacije promene rastojanja između dva nivoa je u tome. Zadavanjem nove vrednosti. to će u ovim slučajevima program izdati odgovarajuće upozorenje. Na kraju ćemo napomenuti da će za svaki od postavljenih nivoa u ovom dijalog box-u. a svi nivoi iznad će biti tako pomereni. odnosno brisanje neke od globalnih Z pomoćnih osa ne znači i brisanje nivoa na datoj visini. Zadavanje naziva nivoa nije obavezno i njegova jedina uloga je brže snalaženje u pronalaženju željenog nivoa.rs * e-mail: info@radimpex.4. Napomenućemo da vrednosti u koloni “h” predstavljaju rastojanja na dole. program na modelu kreirati i odgovarajuću globalnu Z pomoćnu osu (vidi poglavlje 3. dok se aktiviranjem komandnog polja “OK” prihvataju sve sprovedene akcije i vrši kontrola da li su eventualno obrisani ili pomereni nivoi sadržali neke od elemenata konstrukcije i opterećenja. potrebno je samo mišem selektovati datu vrednost u koloni “h” i sa tastature zadati novu vrednost.102 Promena rastojanja između nivoa Promena rastojanja između bilo koja dva susedna nivoa se vrši direktno u list box-u.

Iz tog razloga će program za svaku novonastalu horizontalnu ploču sam kreirati nivo koji odgovara horizontalnoj ravni u kojoj se data ploča nalazi. Za identifikaciju nivoa se koristi njegov naziv (ako je zadat). Kopiranjem ove ploče u pravcu globalne Z koordinate na rastojanju recimo od 3m. Postavljen simbol “√” u otvorenoj listi jasno ukazuje. i obavezno njegova visinska koordinata.103 Napomena: Kako je ploča izuzetno važan konstruktivni element to je u programu usvojena konvencija da svaka horizontalna ploča na modelu mora pripadati jednom od nivoa. 011 3809-158 . 2. Da bismo bolje objasnili ovakvo ponašanje uzećemo sledeći primer. pored iskopirane ploče na koti Z=3. koji je nivo trenutno aktivan.rs * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www.2 Izbor tekućeg nivoa U listi nivoa je uvek ispisana informacija o trenutno aktivnom nivou.00.00.00 i na njemu postavljenu horizontalnu ploču. dobićemo automatski kreiran i jedan nivo takođe na koti Z=3.rs * Tel. Promena tekućeg nivoa se vrši tako što se mišem klikne na strelicu sa desne strane liste nivoa “ ”. nakon čega se otvara padajuća lista u kojoj se nalaze svi do tada kreirani nivoi u modelu. Neka na modelu imamo kreiran samo jedan jedini nivo na koti Z=0.11.radimpex. Sada je potrebno iz liste odabrati željeni nivo i on će biti postavljen za tekući.

11. Copyright (c) Radimpex * http://www.4.00]” jasno ukazuje na trenutni sadržaj prozora “2D pogled” U slučaju kada je fokus na listi nivoa.3 Lokalni koordinatni sistem nivoa Lokalni koordinatni sistem nivoa je takav da se njegove X. odnosno kada je u prozoru “2D pogled” prikazan jedan od nivoa. Z=3+6=9. Z=3+3=6. tada će biti odabrana tačka koja ima sledeće globalne koordinate: X=4+1=5. promena tekućeg nivoa se može postići brzo i pomoću sledećih tastera: ↑ ↓ Home End pritisak pritisak pritisak pritisak na na na na ovu kursorsku strelicu postavlja prvi nivo iznad tekućeg. Ako pak sa tasture zadamo relativne koordinate: @1. 011 3809-158 . Y i Z lokalne ose poklapaju sa pravcem i smerom globalnih osa. a u njemu je prikazan nivo koji ima visinsku koordinatu Z=3 i sa tastature zadamo apsolutne koordinate: 2.rs * Tel. Prikaz lokalnog koordinatnog sistema nivoa Prema tome ako je fokus na prozoru “2D pogled”.tada će biti odabrana tačka koja ima sledeće globalne koordinate: X=2.radimpex.2.6 .rs * e-mail: info@radimpex. Y=5 . a referentna tačka na nivou koji je postavljen na visinu Z=3 ima lokalne koordinate X=4. a lokalni koordinatni početak je translatorno pomeren u pravcu globalne Z ose za visinsku koordinatu posmatranog nivoa. Y=5+2=7. za aktivan ovu kursorsku strelicu postavlja prvi nivo ispod tekućeg.104 Komentar u produžetku naziva prozora “2D pogled”: “I-vi sprat [6. Y=4. za aktivan ovaj taster postavlja najviši nivo sa za tekući ovaj taster postavlja najniži nivo sa za tekući 2.3 .

a da se kasnije od ovako kreranih posebnih delova konstrukcije lako sklopi ceo prostorni model. kod takvih modela može biti jako praktično da se u posebnim datotekama analiziraju uticaji u međuspratnim konstrukcijama od vertikalnog opterećenja. Izgled “dijalog box-a za učitavanje tavanica Po default-u program prikazuje sve datoteke sa ekstenzijom “*. kliknite mišem na komandno polje “Učitaj” i ubrzo će program otvoriti dijalog box za mapiranje učitanog opterećenja. Nakon izbora ove naredbe otvara se dijalog box sledećeg izgleda. Pored Tower-ovih datoteka.plw”.11.rs * e-mail: info@radimpex.5”). Program neće sprečiti ubacivanje bilo kog modela na tekući nivo ali će pravog smisla imati jedino ubacivanje tavanica.plw)” i u tekućem direktorijumu će se prikazati svi fajlovi sa ekstenziom “*. to je znači jako važno da pre izbora naredbe “Ubaci” za tekući postavite odgovarujući nivo. U ovom slučaju je potrebno iz zatvoren liste “Tip fajla” odabrati za tip fajlova “Planet (*. Naime. za učitavanje može selektovati bilo koja od Tower-ovih datoteka.6. Za takvo ubacivanje ranije kreiranih modela predviđena je naredba “Import” u okviru padajućeg menija “Datoteka” (vidi poglavlje “3. za učitavanje se može odabrati i bilo koja od “Planet”-ovih datoteka (“Planet” je naziv našeg starog programa koji je služio za proračun uticaja u međuspratnim konstrukcijama).radimpex. 011 3809-158 . Pomoću naredbe “Ubaci” imate mogućnost da sadržaj bilo koje od prethodno kreiranih datoteka proglasite za tavanicu i ubacite u model na tekući nivo.4 Ubacivanje ranije kreirane tavanice na nivo (Ubaci) Naredbe “Ubaci”.rs * Tel.105 2. “Zamena” i “Generisanje” imaju naročitu primenu kod kreiranja prostornih modela koji predstavljaju zgrade. Copyright (c) Radimpex * http://www. što znači da se bez obzira na njihov sadržaj. Kada ste odabrali željenu tavanicu.twp”. Kako se pri ubacivanju sadržaja selektovane datoteke njen globalni koordinatni početak translatorno pomera u lokalni koordinatni početak tekućeg nivoa. Svakako da izbor datoteke u kojoj nije definisan sadržaj željene tavanice već prozivoljan prostorni model neće imati mnogo smisla.

U okviru svakog reda sadržaj zatvorenih lista je isti. Nijedan” znači da njenim izborom slučaj opterećenja iz tavanice.radimpex. Na ovaj način su pokrivene sve situacije koje mogu nastupiti. Prikazana lista ima onoliko redova koliko ima i slučajeva opterećenja u tavanici koja se učitava. Postupak se odvija tako što se klikom miša na strelicu “ ”. i na kraju onoliki broj opcija “Novi slučaj” koliko ima i slučajeva opterećenja u tavanici koja se učitava. a koji ne.rs * Tel. Znači.106 Izgled dijalog box-a za mapiranje opterećenja iz učitane tavanice Kako pored elemenata konstukcije.rs * e-mail: info@radimpex. Izbor opcije “0. program omogućava i učitavanje opterećenja na tavanicama. Odnosno. neće biti učitan. U levom delu liste su prikazani svi slučajevi iz učitane tavanice a u desnom delu podaci koji će za svaki od ovih slučajeva opterećenja odrediti da li će on biti učitan ili ne. zatim svi slučajevi opterećenja koji postoje u modelu koji se kreira. potrebno je svaki od učitanih slučajeva opterećenja smestiti u odogovarajući slučaj opterećenja modela koji se kreira. opterećenje iz tavanice se može ignorisati. 011 3809-158 . koja se nalazi na kraju svakog reda otvori padajuća lista i iz nje odabere slučaj opterećenja na modelu u koji želite da smestite dati slučaj opterećenja iz tavanice. Na prvom mestu stoji opcija “0. to je sada potrebno odrediti koji slučaj opterećenja iz učitane tavanice treba pridružiti modelu koji se kreira. Izbor bilo kog drugog podatka iz liste će dovesti do Copyright (c) Radimpex * http://www. koji je prikazan u datom redu. može se pridružiti ostalim opterećenjima u okviru nekog od već postojećih slučajeva opterećenja na modelu i može se pridružiti potpuno novom slučaju opterećenja na modelu. Nijedan”.

Ova naredba ima primenu i kod naknadne promene sadržaja na modelima čiji sadržaj se ponavlja na više različitih nivoa. odnosno opterećenja. U slučaju da se izabere opcija “Novi slučaj”. Program po default-u svim učitanim slučajevima opterećenja postavlja opciju “0. naglašen je posebnom bojom i na taj način jasno odvojen od preostalog dela liste. 2. Višestruka selekcija nivoa pomoću tasrera “Shift” se odvija slično kao i prethodno opisana pomoću tastera “Ctrl”. Kako naredba multiplicira sadržaj tekućeg nivoa. Izborom naredbe “Zamena” otvara se dijalog box sledećeg izgleda. odnosno da su njemu već ranije pridruženi neki konstruktivni elementi. pri čemu će prethodno selektovani nivoi ostati i dalje selektovani. Svaki od novoa je određen svojim nazivom (kolona “Naziv”) i globalnom visinskom koordinatom (kolona “Z”).11. U ovoj proceduri. Ova naredba ima naročitu primenu kada vaš objekat ima na više nivoa potpuno isti sadržaj. Izgled “dijalog box”-a za zamenu geometrije tavanica U prikaznoj listi ima onoliko redova koliko i kreiranih nivoa na celom modelu.107 učitavanja datog slučaja opterećenja i on će biti pridružen slučaju opterećenja na modelu koji je određen podatkom iz liste. izuzev u slučaju da se naziv učitanog slučaja opterećenja tačno poklapa sa nazivom nekog od postojećih slučajeva opterećenja na modelu. odnosno pridružite svim ostalim nivoima koji treba da imaju isti sadržaj.rs * Tel. Znači. Red u kome su prikazni podaci za tekući nivo. Na taj način je omogućeno da samo jedanput definišete sadržaj jednog od nivoa i da ga potom pomoću ove naredbe lako multiplicirate. tada za multi-selekciju treba koristiti tastere “Shift” i “Ctrl”. Tada je dovoljno popraviti grešku na jednom od tih nivoa i potom njen popravljeni sadržaj pridružiti preostalim nivoima. 011 3809-158 . Nijedan”. Postojanje simbola “√” ne levoj strani liste.rs * e-mail: info@radimpex. to je jako važno da pre njenog izbora za tekući postavite onaj nivo čiji sadržaj želite da kopirate. na ovaj način se običnim klikom miša može selektovati samo jedan od nivoa iz liste. označava da je taj nivo pun.5 Zamena geometrije tavanica (Zamena) Pomoću naredbe “Zamena” imate mogućnost da geometriju jedne tavanice automatski pridružite bilo kom prethodno kreiranom nivou na modelu. Držanje stalo pritisnutog tastera “Ctrl” i klik miša na neki od nivoa će taj nivo selektovati. Isto pravilo važi. Klik miša u okviru nekog od redova će dovesti do selektovanja tog nivoa i uklanjanje selekcije se prethodno selektovanog nivoa. Sada se očekuje da klikom miša selektujete jedan od nivoa čiji sadržaj treba da bude zamenjen sa sadržajem tekućeg nivoa. tada će program pored svih oterećenja koja su učitana. klik miša na ranije selektovani nivo će dovesti do njegovog de-selektovanja. novom slučaju opterećenja pridružiti i ime učitanog slučaja opterećenja. U slučaju da želite da sadržaj tekućeg nivoa pridružite grupi nivoa. stim što ovde klik miša u okviru datog reda ne selektuje samo dati red Copyright (c) Radimpex * http://www. bez obzira da li ste sadržaj takvog nivoa definisali crtanjem ili pak učitavanjem neke od ranije kreiranih tavanica.radimpex.

odnosno opterećenja. to ova naredba može biti i destruktivna. Kada je check box “Pretvoriti u oslonce one indirektne elemente koji se nalaze ispod/iza” postavljen na uključeno stanje.rs * Tel. Kada je check box “Pretvoriti u oslonce one indirektne elemente koji se nalaze ispred/iznad” postavljen na uključeno stanje.rs * e-mail: info@radimpex. na mestima preseka trenutno prikazane ravni sa pločama i stubovima koji se nalaze iza date ravni. aktivrajte komandno polje “OK”. odnosno deselektovanja svih nivoa u listi. Kada ste odabrali sve nivoe kojima želite da pridružite sadržaj trenutno aktivnog nivoa. odnosno već u sebi sadrže neke konstruktivne elemente. odnosno tačkasti oslonci. u ovom slučaju program izdaje odgovarajuće upozorenje i zahteva ponovnu potvrdu izvršenja ove naredbe. 011 3809-158 . Nakon aktiviranja komandnog polja “OK” otvara se dijalog box potpuno istog izgleda kao i kod naredbe “Snimi kao”.radimpex.11. Izbor komandnih polja “Selektuj sve” i “Deselektuj sve” dovodi do selektovanja. Copyright (c) Radimpex * http://www. u novo kreiranom fajlu će biti postavljeni linijski. Iz tog razloga. odnosno tačkasti oslonci. na mestima preseka trenutno prikazane ravni sa pločama i stubovima koji se nalaze ispred nje.108 već i sve ostale redove u listi koji se nalaze između prethodno selektovanog i onog koji je neposredno selektovan. Nakon njenog izbora otvara se dijalog box u kome se definiše način snimanja greda i ploča koje preseca trenutno prikazana ravan (indirektni elementi).6 Eksport sklopova u ravanski model (Eksport) Pomoću naredbe “Eksport” imate mogućnost da trenutni sadržaj prozora “2D pogled” snimite u poseban fajl. 2. Kako se u ovoj proceduri mogu selektovati i nivoi koji su puni. u novo kreiranom fajlu će biti postavljeni linijski.

2. a izgenerisani zidovi set numeričkih podataka zidova.7 Generisanje prostornog modela (Generisanje) Generisanje u suštini predstavlja zamenu linijskih i tačkastih oslonaca koji su postavljani na tavanice. je da ispod njega postoji konstruktivni element. na koji će se tako izgenerisani vertikalni element osloniti. Ovim postupkom se zapravo postiže prostorna veza između tavanica preko zidova. tada će za njih važiti samo deo podataka koji se odnosi na uslove oslanjanja. Ova naredba se koristi kada je potrebno da se delovi prostorne konstrukcije detaljnije analiziraju kao ravanski model. ostati pravi oslonac. ♦ Svi tačkasti. i više ne postoje u modelu kao oslonci. odnosno zidom. U novi fajl će se snimiti svi entiteti koji pripadaju trenutnom pogledu. Jedini uslov da tačkasti oslonac bude zamenjen stubom.109 Sada je potrebno da se unese ime fajla.radimpex. odgovarajućim vertikalnim zidovima i stubovima. ♦ Kako setovi numeričkih podataka za tačkaste i linijske oslonce sadrže praktično duple podatke. i podatke o njima kao gredama odnosno zidovima. Da bismo bolje shvatili smisao ove rečenice Copyright (c) Radimpex * http://www. Izborom naredbe “Generisanje”. odnosno linijski oslonac. odnosno da svi konstruktivni elementi u vertikalnom smislu zauzmu svoj pravi položaj. Iz svega prethodno rečenog. uklanjaju se iz sastava tavanica na datom nivou. odnosno linijski oslonac zidom. koji su u proceduri generisanja prostornog modela zamenjeni odgovarajućim stubovima. ♦ Pri generisanju. to izgenerisani stubovi dobijaju set numeričkih podataka greda.rs * e-mail: info@radimpex. odnosno linijski oslonci.rs * Tel. odnosno linijskog oslonca ne postoji ni jedan konstruktivni element na koji bi se izgenerisani vertikalni element oslonio. uključujući opterećenja i pomoćne ose. proizilazi zaključak da je za efikasnost ove naredbe jako važno da geometrija tavanica bude izuzetno tačno nacrtana. tada će tačkasti. odnosno zidovima. 011 3809-158 .11. program pokušava da svaki od postavljenih tačkastih i linijskih oslonaca zameni vertikalnim grednim elementom (stubom). Ako ovi elementi ostanu i u prostornom modelu oslonci. otpočinje procedura povezivanja tavanica u prostorni model koja se odvija prema sledećim pravilima. odnosno podatke o uslovima oslanjanja kada su oni oslonci. a zatim i da se izborom komandnog polja “Snimi” izvrši njegovo snimanje. ♦ Ako ispod tačkastog. odnosno stubova.

gredom. loša geometrija može dovesti ili do toga da zid uopšte ne bude izgenerisan ili pak da bude generisan ali sa lošom geometrijom. Ovde pod lošom geometrijom podrazumevamo neočekivani položaj entiteta. tačkastim ili linijkim osloncem. Položaj linijskih oslonaca pre generisanje Izgled izgenerisanog zida. I kod linijskih oslonaca. Ako se radi o tačkastom osloncu. postavlja vertikalnu liniju na dole i traži prvi prodor te linije sa nekim od konstruktivnih elemenata: pločom.110 pojasnićemo matematički algoritam generisanja vertikalnih elemenata koji se odvija odozgo na dole. Ako linijski oslonac ne pada celom svojom dužinom na neki od konstruktivnih elemenata onda se zid kreira samo na delu na kome je vertikalna ravan našla presek.rs * Tel. Naime. Usled nepoklapanja u visinskom smislu stub neće biti izgenerisan jer nema na šta da se osloni Usled nepoklapanja u visinskom smislu stub će biti izgenerisan ali na pogrešnom mestu Slično se dešava i sa linijskim osloncima. a na ostalom delu se linijski oslonac skraćuje i kao takav ostaje. program kroz liniju kojom je određen položaj u prostoru datog linijskog oslonca postavlja vertikalnu ravan na dole i takođe traži njen prvi prodor sa nekim od konstruktivnih elemenata.radimpex. ili pak da bude generisan na pogrešnom mestu. 011 3809-158 . Iz tog razloga usled netačne geometrije može doći do slučaja da stub ili uopšte ne bude generisan. program kroz tačku kojom je određen njegov položaj u prostoru.rs * e-mail: info@radimpex. Položaj linijskih oslonaca pre generisanje Izgled izgenerisanog (nazubljenog) zida Copyright (c) Radimpex * http://www.

3.12 Komande za rad sa ramovima (meni “Dispozicija”) Kao što smo već na početku ovog uputstva rekli. stubove i zidove. Ovakve crtačke greške će se naročito ispoljiti pri generisanju mreže konačnih elemenata i za posledicu će imati nepotrebno veliki broj konačnih elemenata. pomoću naredbe “Kontrola geometrije” (vidi poglavlje “3. Kako se korekcija crtačkih grešaka može lakše sprovesti na modelu koji nije povezan u jednu prostornu celinu.111 Kada je nepoklapanje geometrije takvo da oslonac uopšte ne bude izgenerisan.rs * e-mail: info@radimpex. i svojim nazivom.6”). Desnim klikom miša preko naziva prozora “Dispozicija”. onda možete slobodno pristupiti generisanju prostornog modela bez bojazni da ćete kasnije imati problema pri generisanju mreže konačnih elemnata. 011 3809-158 . prozor “Dispozicija” služi za definisanje i prikaz položaja vertikalnih sklopova konstrukcije koje u programu nazivamo ramovima. u slučajevima kada se vertikalni elementi ipak generišu ali na pogrešnom mestu. ili pak mreža konačnih elemenata uopšte neće moći da bude izgenerisana. ali će oni u odnosu na druge konstruktivne elemente imati neregularan položaj koji će kasnije sigurno praviti problem pri generisanju mreže konačnih elemenata. Crtačke greške mogu nastupiti i pri samom postavljanju tačkastih i linijskih oslonaca u okolini nekog drugog konstruktivnog elementa. tako i međusobna rastojanja svih konstruktivnih elemenata na svakom od kreiranih nivoa. 2. prekontrolišete kako podudarnost svih tačkastih i linijskih oslonaca u vertikalnom smislu. Izgled padajućeg menija za rad sa ramovima Copyright (c) Radimpex * http://www. predstavlja jako veliki problem za otkrivanje greške. U ovakvim slučajevima program će izgenerisati ispravne vertikalne elemente. otvara se padajući meni u kome se nalaze komande za rad sa ramovima. takva greška se relativno lako uočava vizuelnim sagledavanjem pložaja svih tačkastih i linijskih oslonaca na modelu. Međutim. Ako u ovakvom režimu program detektuje da nema crtačkih grešaka. to je za preporuku da pre samog generisanja vertikalnih elemenata konstrukcije. ili pak sa pogrešnom geometrijom.radimpex.rs * Tel. Prvo to nepoklapanje može biti toliko malo da se tek jako velikim uveličavanjem tog dela modela može uopšte i uočiti. Položaj svakog od ramova na modelu je određen pravim ili lučnim segmentom polilinije.

radimpex. Takođe. Isto važi i za lučne ramove koji su nepovezani ali leže na istoj kružnici.6” za crtanje proizvoljne polilinije važe i ovde. izborom podopcije “Kontura” imate mogućnost da selektujete konturu bilo kog od već postojećih linijskih i površinskih entiteta u prozorima za 2D i 3D pikaz modela. Ovako zadati nazivi se mogu naknadno menjati. kosih ili pak cilindričnih ramova. Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosno kružnici. Izbor tačaka pri određivanju položaja rama u osnovi objekta. to će zadavanje više nepovezanih ali kolineranih ramova (ramovi čiji se položaj nalazi na istom pravcu u osnovi objekta) praktično predstavljati jedan te isti ram.112 2. program kreirati isto toliko novih ramova. Kako je vertikalna ravan koja prolazi kroz ram beskonačna. ulazi se u proceduru definisanja potpuno proizvoljne polilinije.rs * e-mail: info@radimpex. selektovanjem jednog od njih automatski će biti selektovani i ostali koji se nalze na istom pravcu.12. Znači. a u prozoru “2D pogled” će uvek biti prikazan kompletan sadržaj celog rama. / kRuž. / Ofset. o čemu će biti više reči u sledećem poglavlju. H_n V_n K_n C_n Programski pridružen naziv svim ramovima čiji je položaj određen pravom linijom u pravcu globalne X ose (horizontalni ramovi) Programski pridružen naziv svim ramovima čiji je položaj određen pravom linijom u pravcu globalne Y ose (vertikalni ramovi) Programski pridružen naziv svim ramovima čiji je položaj određen pravom linijom čiji se pravac ne poklapa ni sa pravcem X.rs * Tel. horizontalnih. Svakom od kreranih ramova će biti pridružen i programski zadat naziv koji se ispisuje na sredini linije kojom je predstavljen njegov položaj u dispoziciji objekta. Kako se svaki od ramova na modelu može predstaviti samo jednim segmentom polilinije (pravim ili lučnim). Prva tačka rama (Kontura / Prav. 011 3809-158 . može se vršiti u sva tri prozora a ne samo u prozoru “Dispozicija”. Njenim izborom. Oni će imati isti naziv. stim što će kroz svaki od segmenata takve polilinije biti provučena vertikalna ravan i njen presek sa horizontalnom ravni će odrediti liniju kojom je određen položaj tog rama u osnovi objekta. i to prema sledećim pravilima. / <krAj> ): Sva objašnjenja data u poglavlju “2. položaj novog rama se može odrediti crtanjem proizvoljne prostorne polilinije. ni sa pravcem Y globalne ose (kosi ramovi) Programski pridružen naziv svim ramovima čiji je položaj određen lukom ili pak punim krugom (cilindrični ramovi) Oznaka “n” u imenu svakog od programski zadatih naziva predstavlja redni broj rama u okviru date grupe vertikalnih.1 Kreiranje novog rama (Novi) Pomoću naredbe “Novi” imate mogućnost da u dispoziciji objekta definišete poptpuno prozivoljan položaj novog rama. to će u slučaju da se definiše polilinija od više segmenata.

12. omogućeno je i grupno selektovanje. Pored pojedinačnog. 2. Po završetku selekcije. program će sa komandne linije zahtevati da zadate novo ime selektovanom ramu.rs * Tel. to će za rad biti dostupan samo prozor “Dispozicija”.rs * e-mail: info@radimpex.> Promena imena ramova .2 Promena imena rama (Preimenuj) Pomoću naredbe “Preimenuj”. 011 3809-158 .Selektovanje (Sve / Prozor / pOligon / pResek / eXtras / Deselektovanje / <krAj> / stiL / osvežavanje Indeksa): Kako se u ovoj proceduri očekuje selektovanje simbola ramova.113 Kreirani ram se sastoji od jednog segmenta Kreirani ram se sastoji od dva kolinearna segmenta Kreirani ram se sastoji od jednog lučnog segmenta Kreirani ram se sastoji od tri lučna segmenta U svim prethodno prikazanim slučajevima radi se samo o jednom ramu bez obzira da li je njegov položaj određen sa jednim ili sa više kolinearnih segmenata. imate mogućnost da programski zadate nazive kreiranih ramova naknadno promenite prema svojoj želji. pri čemu će zadato ime biti pridruženo svim selektovanim ramovima. Nakon njenog izbora komandna linija dobija sledeći oblik: <0 sel. Novi naziv: H_1 Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.

Izborom ove podopcije sa komandne linije otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za definisanje stila označavanja ramova Ukoliko je check box “Korisnički definisani prefiksi” isključen. Ova naredba je cirkularna.) program ne vrši njihovu automatsku preindeksaciju. a check box “Korisnički definisani prefiksi” uključen. Check box “Brisanje ručno zadatih imena ramova” služi za uklanjanje svih ručno promenjenih imena ramova i njihovu zamenu sa default nazivima.. Ukoliko želite da izvršite ažuriranje indeksa potrebno je da sa komandne linije izaberete podopciju “osvežavanje Indeksa”. proizilazi iz činjenice da je često potrebno već postojećem nazivu pridružiti neku oznaku. edit box-ovi postaju dostupni za unos i u njima korisnik sam može da definiše prefikse za nazive ramova. Posle promena koje narušavaju redosled indeksa u imenima ramova (brisanje simbola. ili nazivima koji su zadati u ovom dijalog box-u. ramovima će biti dodeljeni default nazivi (H_n. K_n. V_n. C_n). što je na ovaj način znatno ubrzano. promena imena ramova. “Kosi” i “Cilindrični”). tako da se selekcija ramova i promena njihovih imena može vršiti sve dok se ne izađe iz naredbe. Pored svakog edit box-a je ispisan tip ramova na koje se prefiks odnosi (“Horizontalni”.rs * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www. promene stila označavanja u ovom dijalog box-u neće uticati na ručno zadate oznake ramova. a check box “Korisnički definisani prefiksi” isključen. Naime. kada je ovaj check box postavljen na uključeno stanje. ručno zadata imena će biti zamenjena sa default nazivima. Potreba za ispisivanjem starog imena rama. Ako je selektovano više ramova koji imaju različita imena na komandnoj liniji se neće ispisivati nikakva oznaka. dodavanje ramova. Kada je ovaj check box postavljen na uključeno stanje.114 Prikazana oznaka H_1 predstavlja stari naziv selektovanog rama. 011 3809-158 . odnosno ramova ukoliko su svi oni imali isti naziv. Ukoliko je check box “Brisanje ručno zadatih imena ramova” isključen.radimpex.. Postavljanjem istog check box-a na uključeno stanje. i tada će svim ramovima biti pridruženi odgovarajući indeksi u zavisnosti od njihovog položaja na crtežu.. “Vertikalni”.rs * e-mail: info@radimpex. ručno zadata imena će biti zamenjena imenima koja su zadata u ovom dijalog box-u. izborom podopcije “krAj” sa komandne linije. Pomoću podopcije “stiL” imate mogućnost da definišete stil označavanja ramova.

115 Oznake ramova pre ažuriranja indeksa Oznake ramova posle ažuriranja indeksa 2. Simbol linije kojim je određen položaj datog rama postaje jasno naznačen. tako da jasno ukazuje na smer gledanja tekućeg rama.rs * e-mail: info@radimpex. potom kosi i na kraju cilindrični.radimpex. Komentar u produžetku naziva prozora “2D pogled”: “H_2” jasno ukazuje na trenutni sadržaj prozora “2D pogled” U prozoru “Dispozicija” je stalno prisutan i marker “ ” koji pri promeni tekućeg rama menja svoj položaj. tada se promena tekućeg rama može vršiti i kursorskim strelicama. ↑ ↓ Home End pritisak pritisak pritisak pritisak na na na na ovu kursorsku strelicu postavlja prvi sledeći ram za tekući ovu kursorsku strelicu postavlja prvi prethodni ram za tekući ovaj taster postavlja prvi ram za tekući ovaj taster postavlja poslednji ram za tekući Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel. Kada je fokus na prozoru “Dispozicija”. zatim vertikalni.12. 011 3809-158 . Pri ovakvoj promeni tekućeg rama oni su poređani tako da prvo idu horizontalni.3 Izbor tekućeg rama Promena tekućeg rama se vrši jednostavnim klikom miša preko linije kojom je određen njegov položaj u dispoziciji objekta. a u prozoru “2D pogled” se prikazuje njegov sadržaj.

Lokalna X osa je u pravcu pružanja rama. odnosno duža. Prikaz lokalnog koordinatnog sistema rama u dispoziciji objekta.116 2. a pozitivan smer lokalne Y ose na gore.rs * e-mail: info@radimpex. Prikaz pozitivnih smerova lokalni X koordinatnih osa ramova i pravca njihovog gledanja za sve moguće položaje u dispoziciji objekta Iz gore prikazane slike. U graničanom slučaju kada ram zauzima položaj u dispoziciji na simetrali između globalnih koordinatnih osa (ugao od 45°) tada se za pozitivan smer lokalne X ose usvaja pozitivan smer globalne X ose. Pozitivan smer lokalne Y ose je uvek u smeru pozitivne globalne Z ose. 011 3809-158 . poštujući pravilo desno orijentisanog lokalnog koordinatnog sistema. to je jednoznačno određen i pravac gledanja svakog od ramova u dispoziciji objekta kada se njegov sadržaj prikazuje u prozoru “2D pogled”. jasno se vidi da je pozitivan smer lokalne Z ose svakog od prikazanih ramova u prozoru “2D pogled”. Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosno izvire iz ekrana ka oku posmatrača.radimpex.4 Lokalni koordinatni sistem rama Lokalni koordinatni sistem rama je određen njegovim pravcem pružanja u dispoziciji. Lokalni koordinatni početak rama je uvek na mestu projekcije globalnog koordinatnog početka upravno na pravac pružanja rama. lokalna Y osa je uvek vertikalna (u pravcu globalne Z ose). Kako je u prozoru “2D pogled” ram uvek tako prikazan da mu je smer lokalne X ose usmeren na desno. Pozitivan smer lokalne X ose je određen položajem rama u dispoziciji i on je uvek u smeru jedne od globalnih koordinatnih osa. dok je lokalna Z osa usmerena u pravcu normale na ravan rama.12.rs * Tel. uvek usmeren ka nama. a pozitivan smer lokalne Z ose je takav da se uvek formira desno orijentisani lokalni koordinatni sistem rama. u zavisnosti od toga koja je projekcija rama na ove ose dominantna.

011 3809-158 .117 2. Copyright (c) Radimpex * http://www. Kako se svi cilindrični ramovi u prozoru “2D pogled” prikazuju u razvijenom obliku i posmatraju od spolja ka njegovom centru. Lokalni koordinatni sistem cilindričnih ramova Znači.rs * e-mail: info@radimpex.2π. odnosno izvire iz ekrana ka oku posmatrača.radimpex. postavi ram čiji je položaj u dispoziciji određen lučnim segmentom.5 Cilindrični ramovi U slučaju da se za tekući. kod cilindričnih je oblast crtanja ograničena veličinom punog kruga kome pripadata dati lučni ram. tada se u prozoru “2D pogled” njegov sadržaj prikazuje u razvijenom obliku. a lokalna Z osa je u pravcu normale na tangentu kruga u posmatranoj tačci. Lokalni koordinatni početak svakog cilindričnog rama se nalazi u preseku kruga kome pripada dati lučni ram i linije koja polazi iz njegovog centra u pravcu pozitivne globalne X ose. a lokalna Y osa je vertikalna. odnosno granice od 0π .rs * Tel. odnosno u pravcu globalne Z ose. Iz tog razloga u prozoru “2D pogled” su vertikalnim linijama jasno označene granice punog kruga. to je pozitivan smer lokalne Z ose uvek usmeren ka nama. kod kojih je oblast crtanja u prozoru “2D pogled” neograničena. U prozoru “2D pogled” je prikazan razvijeni oblik tekućeg cilindričnog rama Lokalna X osa cilndričnog rama raste u smeru suprotnom od kazaljke na satu. lokalna X osa je u pravcu tangente. Za razliku od običnih ramova.12.

011 3809-158 . pri prikazivanju entiteta na cilindričnom ramu važi sledeće pravilo: Svi entiteti čiji gabarit ne preseca koordinatni početak. a ostatak gabarita u jednoj od proširenih oblasti. Copyright (c) Radimpex * http://www. Entiteti čiji gabarit preseca koordinatni početak. Iz tog razloga su granice za crtanje proširene za još po 2π.radimpex. bez obzira da li je ona zadata klikom miša ili pak zadavanjem koordinata sa tastature. odnosno u pravcu globalne Z ose (jedino u tom slučaju. predstavljaće tačku sa cilindrične ravani. kada je u njemu prikazan razvijeni oblik cilndričnog rama. bi moglo dovesti do problema. prava linija će i u prostornom modelu ostati prava). to crtanje i prikazivanje entiteta čiju geometriju preseca koordinatni početak. crtanje bilo koje prave linije u razvijenom cilindričnom ramu će u prostoru predstavljati krivu liniju izuzev ako je data linije vertikalna. Kako leva i desna granica na razvijenom cilindru (granice 0π i 2π) predstavljaju praktično jednu te istu izvodnicu cilndra.rs * Tel.118 Svaka odabrana tačka u prozoru “2D pogled”.2π. pri zadavanju koordinata sa tastature važiće lokalni koordinatni sistem cilndričnog rama. u zavisnosti od položaja entiteta u odnosu na koordinatni početak.rs * e-mail: info@radimpex. a koordintani početak cilindričnog rama je uvek jasno definisan.2π). iscrtavaju se na svom tačnom položaju u predviđenim granicama punog kruga (oblast: 0π . i u pravcu pozitivne i u pravcu negativne lokalne X ose cilindričnog rama. Ukupna dozvoljen oblast crtanja u pravcu lokalne X ose cilindričnog rama ide od: –2π do +4π Naime. Prema tome. uvek se svojim većim delom prikazuju unutar oblasti od 0π . Jasno.

a njen položaj će u horizontalnom smislu biti određen vrednošću lokalne X koordinate. 011 3809-158 . Da ne postoje ovako proširene oblasti crtanja. Tačke odabrane u desnoj proširenoj oblasti crtanja imaju uvećanu lokalnu X koordinatu u odnosu na istu tu tačku u osnovnoj oblasti crtanja za veličinu obima kruga (2rπ). entiteti koje preseca koordinatni početak cilindričnog rama bi morali da se prikazuju razdvojeno. Isto tako. program se uvek trudi da veći deo gabarita svakog od entiteta na cilindričnom ramu bude unutar osnovne oblasti crtanja (granica od 0π do 2π). takođe će odabrati tačku sa cilindrične površi datog rama.rs * Tel. ♦ Izbor tačaka u proširenim oblastima za crtanje (oblast od -2π do 0π i oblast od 2π do +4π).radimpex. Svaka odabrana tačka u proširenoj oblasti može se zameniti istom takvom u osnovnoj oblasti crtanja (oblast od 0π do +2π).119 Manji deo zida je prikazan u oblasti od 2π do 4π Manji deo zida je prikazan u oblasti od -2π do 0π Znači. Izgled zida koga preseca koordintani početak cilindričnog rama u slučaju da nema proširenih oblasti za crtanje Pri crtanju u prozoru “2D pogled” kada je u njemu prikazan razvijeni oblik cilindričnog rama važe sledeća pravila: ♦ Izbor tačka se može vršiti samo u predviđenim oblastima za crtanje od -2π do +4π. iako oni predstavljaju jednu celinu. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * e-mail: info@radimpex.

Jasno.120 odabrane tačke u levoj proširenoj oblasti crtanja imaju umanjenu lokalnu X koordinatu za vrednost obima kruga (2rπ) u odnosu na istu tu tačku u osnovnoj oblasti crtanja. to se po završetku crtanja proverava položaj gabarita nacrtanog entitetat u odnosu na koordinatni početak cilindričnog rama. pomoću naredbe za definisanje pomoćnih pogleda. Ako se veći deo gabarita nalazi u proširenoj oblasti.radimpex. za tekući prikaz je postavljen sadržaj centralnog cilindričnog rama Copyright (c) Radimpex * http://www. ♦ Kako program ne dozvoljava da se veći deo gabarita nacrtanog entiteta nalazi u proširenim oblastima. Jedino ove ose imaju smisla u cilindričnim ramovima jer praktično predstavljaju horizontalne ravni postavljene na određenoj visini.rs * e-mail: info@radimpex. ♦ Crtanje linija koje su duže od obima datog cilindričnog rama nije dozvoljeno. Tako zadata dva luka će formirati u prosotru pun krug. takvi segmenti će biti izbačeni i neće biti prihvaćeni od strane programa. tada program koriguje zadate lokalne X koordinate (povećava ih ili umanjuje za vrednost obima kruga: 2rπ). Iako u dispoziciji nije kreiran simbol cilindričnog rama. ♦ Kako je u programu podržano iscrtavanje samo pravih i lučnih segmenata polilinije.14. pri svim ovim transformacijama položaj entiteta u prostoru ostaje uvek isti. Takođe u slučaju da se ceo gabarit objekta nalazi u jednoj od proširenih oblasti.1”). tako da njihov veći deo smesti u osnovnu oblast crtanja (deo od 0π do 2π). i sa komadne linije odabere podopcija “<Selekcija>”. I u ovom slučaju će važiti sva prethodno izneta pravila za editovanje cilindričnih ramova. ♦ Ako želite da crtanjem jedne horizontalne linije od granice 0π do 2π nacrtate puni krug. to crtanje lučnih segmenata polilinije na razvijenom cilindru nije dozvoljeno (luk na cilindričnoj površi se ne može predstaviti nijednom u matematici poznatom krivom). mogu se prikazivati i postavljati samo globalne Z ose. selektovanje bilo kog entiteta koji pripada cilindričnom ramu će u prozoru “2D pogled” postaviti razvijeni obliku datog cilindričnog rama.rs * Tel. ♦ Kada je u prozoru “2D pogled” prikazan razvijeni oblik cilindričnog rama. program će ga korekcijom lokalnih X koordinata premestiti u osnovnu oblast crtanja. Sadržaj cilindričnog rama se može prikazati u prozoru “2D pogled” i pomoću naredbe za definisanje proizvoljnih pogleda (vidi poglavlje “2. U tom slučaju. 011 3809-158 . Naime. tada će on automatski biti podeljen na dva luka po sredini. kada se aktivira naredba “Definisanje pogleda”.

9”). “Brisanje simbola”.rs * e-mail: info@radimpex. U prvu grupu spadaju naredbe koje utiču kako na entitete koji pripadaju ramovima. “Pomeranje”. Simboli ramova u prozoru “Dispozicija” praktično služe samo za lakše snalaženje u prostornom modelu i za brzo postavljanje sadržaja tekućeg rama u prozoru “2D pogled”. Iz tog razloga se pomoću naredbe “Editovanje površi” (vidi poglavlje “3. 2.rs * Tel. imate mogućnost da automatski kreirate simbole ramova koji će odrediti položaj vertikalnih i cilindričnih sklopova u osnovi objekta. U ovu grupu spadaju naredbe: “Trim simbola”. “Kopiranje”. “Rotacija” i “Array”.12”) za editovanje mogu selektovati i cilndrični ramovi. tako i na njihove simbole u dispoziciji: “Brisanje”. Copyright (c) Radimpex * http://www. “Ogledalo”. Njenim izborom otvara se dijalog box sledećeg izgleda.12.6 Komande za manipulaciju sa ramovima Kako je simbol rama u dispoziciji objekta jasno odvojen od sadržaja date vertikalne.1.121 Kako se cilindrične površi opisuju praktično nizom pravih segmenata. Druga grupa naredbi služi samo za manipulaciju sa simbolima ramova bez ikakvog uticaja na entitete koji pripadaju datom ramu. odnosno cilindrične ravni. stim što je kod ovih naredbi u proceduri selektovanja moguće selektovati samo simbole ramova u prozoru “Dispozicija”. Rad sa svim ovim naredbama funkcioniše na potpuno isti način kao i kod odgovarajućih naredbi iz menija “Korekcija” (vidi poglavlje “2. to gustina mreže kojom se opisuju cilindrične površi može imati dosta važnu ulogu za tačnost geometrije. Promenom parametara “nr” i “dH” se utiče na gustinu mreže kojom se aproksimira cilindrična površ 2.radimpex. Iz tog razloga. “Extend simbola”. to na modelu mogu postojati vertikalni i cilindrični sklopovi koji u prozoru “Dispozicija” nisu predstavljeni svojim simbolom.7 Generisanje ramova Pomoću naredbe “Generisanje ramova”. programom su predviđene dve grupe komandi za manipulaciju sa ramovima.12. 011 3809-158 . Svakako da će u ovoj proceduri za promenu biti dostupni samo parametri koji određuju gustinu mreže kojom se aproksimira cilindrična površ.

122 Postavljanjem odgovarajućeg prekidača na uključeno stanje vrši se izbor metode generisanja simbola ramova. 011 3809-158 . dok će kod greda biti primenjeno jedno od sledećih pravila: ♦ Stubovi spojeni gredama – po ovom kriterijumu simbol rama će biti kreiran za sve vertikalne sklopove koji u sebi sadrže najmanje dva stuba koja su međusobno povezana gredom. a predviđeno je i šetanje po unutrašnjosti objekta kamerom. odnosno mogu se aktivirati i za vreme izvršavanja nekih drugih naredbi. otvara se padajući meni sa naredbama koje omogućavaju lakšu grafičku kontrolu unetih podataka.radimpex. Pre nego što krenemo sa objašnjavanjem načina rada ovih naredbi. Izborom odgovarajućeg kriterijuma i aktiviranjem komandnog polja “OK”. Na postojeće simbole program neće uticati. Po pitanju dimenzija konstruktivnih Copyright (c) Radimpex * http://www.13 3D Grafička kontrola (meni “3D pogled”) Desnim klikom miša preko naziva prozora “3D pogled”. Naime. pomoću ovog kriterijuma će svaka od greda na modelu pripadati jednom od generisanih simbola ramova. Znači. simboli ramova će uvek biti izgenerisani za vertikalne i cilindrične zidove. prvo ćemo objasniti kakvi su sve prikazi predviđeni u programu. 2. izborom bilo kog od ova dva kriterijuma.rs * e-mail: info@radimpex. već će u prozoru “Dispozicija” kreirati samo nove simbole. Izgled padajućeg menija za 3D grafičku kontrolu Sve ove neredbe su transparentne. otpočeće proces generisanja simbola ramova. Podrazumevani prikaz je izometrijski.rs * Tel. ♦ Sve grede – po ovom kriterijumu se kroz svaku od grede na modelu postavlja vertikalna ravan i njen presek sa horizontalom određuje položaj simbola rama u dispoziciji objekta.

rotacija vršiti oko ose koja je upravna na ravan ekrana. predviđen je žičani prikaz (konstruktivni elementi se prikazuju samo običnim linijama) a moguće je zahtevati i renderovan prikaz. rotacija vršiti oko vertikalne ekranske ose.123 elemenata. Dovođenjem miša u oblast malog kruga sa leve i desne strane velikog kruga. on dobija ovakav oblik koji ukazuje da će se pritiskom na levi taster miša u ovom položaju. on dobija ovakav oblik koji ukazuje da će se pritiskom na levi taster miša u ovom položaju. čime jasno ukazuje oko koje ose će se vršiti rotacija. to ona neće biti dostupna za aktiviranje jedino ako je umesto izometrijskog. 011 3809-158 . Igled ekrana kada je aktivirana naredba “Orbit” Rotacija modela se vrši tako što se ne otpuštajući levi taster miša on pomera u smeru željene rotacije.rs * e-mail: info@radimpex. odnosno prikaz realnih dimenzija konstruktivnih elemenata sa providnošću njihovih materijala. u prozoru “3D pogled” se pojavljuje krug koji deli oblast ekrana na više delova i određuje smerove rotacije objekta.radimpex.rs * Tel. Za ovakvu rotaciju imaće smisla pomeranje miša samo u vertikalnom pravcu. Naime. 2.13. Za ovakvu rotaciju imaće smisla pomeranje miša samo u horizontalnom pravcu. rotacija vršiti istovremeno i oko horizontalne i oko vertikalne ekranske ose. rotacija vršiti oko horizontalne ekranske ose. on dobija ovakav oblik koji ukazuje da će se pritiskom na levi taster miša u ovom položaju. Za ovakvu rotaciju imaće smisla pomeranje miša samo van oblasti velikog kruga. Njenim izborom.1 Rotacija izometrijskog prikaza (Orbit) Kako je naredba “Orbit” namenjena samo rotaciji izometrijskog prikaza. postavljen pogled kamerom. Dovođenjem miša u bilo koji položaj van velikog kruga. Dovođenjem miša u bilo koji položaj unutar velikog kruga. pomeranjem miša po oblasti prozora “3D pogled” primetićete da on menja svoj oblik. Copyright (c) Radimpex * http://www. on dobija ovakav oblik koji ukazuje da će se pritiskom na levi taster miša u ovom položaju. u zavisnosti od smera pomeranja miša. Oko koje ose će se vršiti rotacija zavisi isključivo od početnog položaja miša u trenutku pritiska na njegov levi taster. Dovođenjem miša u oblast malog kruga sa gornje i donje strane velikog kruga.

ili pak klik na desni taster miša će označiti kraj ove transparentne naredbe. Za ovakvu rotaciju imaće smisla pomeranje miša samo u horizontalnom pravcu. i ona uvek postavlja objekat u programski predviđeni položaj za izometrijski prikaz. ili pak iazborom naredbe “Default”. Lite Render – Full Render – Copyright (c) Radimpex * http://www. stim što je za ovakvu vrstu rotacije neophodno da stalno držite pritisnut taster “Ctrl”. ili opet izborom naredbe “Orbit”. i novoodabrani položaj izometrijskog prikaza će stajati na ekranu sve dok ga ne promenite. Programom su predviđeni sledeći načini prikaza konstruktivnih elemenata i opterećenja: Žičani model – u ovom načinu prikaza svi entiteti se prikazuju tankim linijama. Dovođenjem miša u oblast malog kruga sa gornje i donje strane velikog kruga. Dok je ovaj taster pritisnut. Način rada je potpuno isti. on dobija ovakav oblik koji ukazuje da će se pritiskom na levi taster miša u ovom položaju. rotacija vršiti oko globalne X ose. svi konstruktivni elementi se prikazuju sa svojim realnim dimenzijama i postavljenom providnošću materijala. u zavisnosti od smera pomeranja miša. rotacija vršiti oko globalne Y ose. programom je omogućena i rotacija oko globalnih koordinatnih osa. on dobija ovakav oblik koji ukazuje da će se pritiskom na levi taster miša u ovom položaju. Dovođenjem miša u bilo koji položaj unutar velikog kruga. Dovođenjem miša u oblast malog kruga sa leve i desne strane velikog kruga. Za ovakvu rotaciju imaće smisla pomeranje miša samo van oblasti velikog kruga. on dobija sledeće oblike. Pritisak na taster “Enter”. Aktiviranje tastera “Esc” će označiti odustajanje od sprovedene rotacije objekta u prostoru. on dobija ovakav oblik koji ukazuje da će se pritiskom na levi taster miša u ovom položaju. Postojanje simbola “√” ispred naziva jedne od ponuđenih opcija u meniju.13. Za ovakvu rotaciju imaće smisla pomeranje miša samo u vertikalnom pravcu. i u ovom prikazu se svi entiteti prikazuju tankim linijama ali se površine popunjavaju bojom koja je definisana za svaki tip površinskog elementa. pomeranjem miša po oblasti prozora “3D pogled”.124 Pored rotacija oko ekranskih osa.2 Renderovan prikaz modela (Render) Naredbe u okviru padajućeg menija “Render”. 2. Ovaj način prikaza praktično odgovara punom renderu stim što se debljine konstruktivnih elemenata ignorišu.radimpex. rotacija vršiti oko globalne Z ose. rotacija vršiti istovremeno i oko X i oko globalne Y ose. rade kao prekidači odnosno samo jedna od ponuđene četiri opcije može biti aktivna. on dobija ovakav oblik koji ukazuje da će se pritiskom na levi taster miša u ovom položaju.rs * e-mail: info@radimpex. i vratiće objekat u položaj neposredno pre aktiviranja naredbe “Orbit”. Dovođenjem miša u bilo koji položaj van velikog kruga. Naredba “Default” se takođe nalazi u padajućem meniju prozora “3D pogled”.rs * Tel. 011 3809-158 . označava koja je od njih postavljena na uključeno stanje. pri čemu se površinski entiteti prikazuju samo konturnom linijom.

011 3809-158 . Isto se postiže i pritiskom na taster “A”. 2.4) Naredbe “Lite Render”. Isto se postiže i pritiskom na taster “W”.3.rs * e-mail: info@radimpex. “Full Render” i “Full Render – kontrola setova” jednako utiču i na izometrijski prikaz i na prikaz kamerom. ali se za njihovo prikazivanje koriste boje koje su definisane pomoću naredbe “Kontrola setova” (vidi poglavlje 3. odnosno određuje da li će u prozoru “3D pogled” biti postavljen izometrijski prikaz. može se vršiti promena položaja kamere. Pomeranje miša na dole dok je stalno pritisnut levi taster miša dovodi do translatornog pomeranja kamere unazad po zadatom pravcu.13. Kretanje napredKretanje nazad Kretanje levo – Kretanje desno – Kretanje gore – Pomeranje miša na gore dok je stalno pritisnut levi taster miša dovodi do translatornog pomeranja kamere unapred po zadatom pravcu. ili pak pogled kamerom. Isključeno stanje naredbe “Kamera” dovodi do izometrijskog prikaza modela u prozoru “3D pogled” Uključeno stanje naredbe “Kamera” dovodi do prikaza modela kamerom u prozoru “3D pogled” Kada je naredba “Kamera” postavljena na uključeno stanje tada je prikaz određen položajem kamere i pravcem njenog pogleda. dok se za žičani prikaz modela ne može od programa zahtevati prikaz kamerom. Pomeranje miša udesno dok je stalno pritisnut srednji taster miša dovodi do translatornog pomeranja kamere na levo po zadatom pravcu.rs * Tel. Isto se postiže i pritiskom na taster “S”.3 Pogled kamerom (Kamera) I naredba “Kamera” radi kao prekidač.125 Full Render – kontrola setova – i kod ovog načina se svi konstruktivni elementi prikazuju sa svojim realnim dimenzijama i postavljenom providnošću materijala. a pomoću miša i pritiskom na pojedine tastere. Copyright (c) Radimpex * http://www. Pomeranje miša na dole dok je stalno pritisnut srednji taster miša dovodi do translatornog pomeranja kamere na gore po zadatom pravcu.radimpex. Isto se postiže i pritiskom na taster “Z”. Napomenućemo da se pogled kamerom ne može odabrati kada je za tekući način prikaza postavljen “Žičani model”. Početno stanje položaja kamere je programski zadato. Pomeranje miša ulevo dok je stalno pritisnut srednji taster miša dovodi do translatornog pomeranja kamere na desno po zadatom pravcu. Isto se postiže i pritiskom na taster “X”.

Ako se ovaj check box postavi na uključeno stanje. Igled dijalog box-a za podešavanje položaja kamere U centralnom delu dijalog box-a su prikazana četiri prozora u kojima se prikazuje izgled modela. pomoću naredbe “Položaj kamere” imate mogućnost da se kamerom brzo pozicionirate na željeno mesto. šetanjem kroz objekat. i u njima se određuje položaj kamere. levo – Pomeranje miša na desno dok je stalno pritisnut desni taster miša dovodi do rotacije kamere oko svoje vertikalne ose na levo. Pritisak na taster “*”. U donjem levom prozoru je prikazana osnova (dispozicija) modela.126 Kretanje dole – Rotacija na Rotacija na Rotacija na Rotacija na Pomeranje miša na gore dok je stalno pritisnut srednji taster miša dovodi do translatornog pomeranja kamere na dole po zadatom pravcu.13. Isto se postiže i pritiskom na taster “I”. gore – Pomeranje miša na dole dok je stalno pritisnut desni taster miša dovodi do rotacije kamere oko svoje horizontalne ose na gore. desno – Pomeranje miša na levo dok je stalno pritisnut desni taster miša dovodi do rotacije kamere oko svoje vertikalne ose na desno. 011 3809-158 . u gornjem levom prednja fasada a u gornjem desnom leva fasada. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * e-mail: info@radimpex. U donjem desnom prozoru se prikazuje pogled koji odgovara trenutnom položaju kamere. Isto se postiže i pritiskom na taster “O”.rs * Tel. Isto se postiže i pritiskom na taster “P”. u donjem desnom prozoru će žičani prikaz biti zamenjen renderovanim. Način prikaza u ovom prozoru može biti i žičani i renderovani. 2.radimpex. možete povećavati odnosno smanjivati programski zadat korak pomeraja. dovodi do resetovanja koraka pomeraja na početnu vrednost. Pritiskom na tastere “+” i “-“ na numeričkom delu tasture. dok je za rotaciju kamere usvojena vrednost od 15°). u zavisnosti od stanja check box-a “Full Render”. Isto se postiže i pritiskom na taster “K”. Model se uvek u ova tri prozora prikazuje žičano.4 Promena položaja kamere (Položaj kamere) Pored prethodno opisanog načina za promenu položaja i pogleda kamere. na numeričkom delu tastature. Intenzitet pomeraja u zadatom pravcu je određen dužinom pomeranja miša dok je pri korišćenju tastera on zadat programski (inicijalna vrednost za translatorno pomeranje je postavljena na 1m. dole – Pomeranje miša na gore dok je stalno pritisnut desni taster miša dovodi do rotacije kamere oko svoje horizontalne ose na dole. Isto se postiže i pritiskom na taster “Q”.

Sada ne otpuštajući taster miša. program strelicu iscrtava u DRAG modu.127 Stanje check box-a “Full Render” određuje način 3D prikaza modela u dijalogu U prozorima predviđenim za prikaz modela u projekcijama (dispozicija. imate mogućnost da se pri pomeranju miše ne draguje samo strelica koja određuje položaj kamere već i trenutni pogled kamerom u 3D prozoru.rs * Tel. U dispoziciji se pored položaja kamere prikazuje i širina njenog pogleda u horizontalnom smislu. Sama procedura pomeranja se odvija tako što se pokazivač dovede u položaj da pokazuje na početak strelice u jednoj od projekcija. i pritisne levi taster miša. pokazivač treba dovesti u željeni položaj i tek tada otpustiti levi taster miša. pokazivač treba dovesti u željeni položaj i tek tada ga otpustiti.rs * e-mail: info@radimpex. s tim što sada mišem treba selektovati kraj strelice. Pored ovakvog načina promene položaja i pravca pogleda. tako da njen položaj uvek odgovara trenutnom položaju pokazivača. I u ovoj proceduri. razvlačenjem početka i kraja strelice. Promena položaja kamere u jednoj projekciji će se automatski odraziti i na ostale dve projekcije. Copyright (c) Radimpex * http://www. i ne otpuštajući ga. jer kraj strelice određuje samo pravac pogleda. kada se njen položaj menja pomoću programski definisanih tastera u okviru prozora “3D pogled” “αm=” maksimalna vrednost koraka pomeraja pri promeni zaokrenutosti položaja kamere kada se njen položaj menja pomerajem miša u okviru prozora “3D pogled” “dϕ=” vrednost širine pogleda u horizontalnom smislu Promena položaja kamere se vrši pomeranjem njenog početka. Napomenućemo da dužina strelice nema nikakvu ulogu na sam pogled. a pravac njenog pogleda je određen krajem strelice. može se podesiti niz parametara koji će uticati na način renderovanog prikaza: “dx=” vrednost koraka pomeraja pri translatornoj promeni položaja kamere kada se njen položaj menja pomoću programski definisanih tastera u okviru prozora “3D pogled” “xm=” maksimalna vrednost koraka pomeraja pri translatornoj promeni položaja kamere kada se njen položaj menja pomerajem miša u okviru prozora “3D pogled” “dα=” vrednost koraka pomeraja pri promeni zaokrenutosti položaja kamere. Strelica koja određuje položaj i pravac gledanja kamere predstavlja simetralu ovog ugla. prednja i leva fasada). Prilikom pomeranja pokazivača. pritisnuti levi taster miša. 011 3809-158 . Postavljanjem prekidača “Full Drag” na uključeno stanje. Na isti način se vrši i promena pravca pogleda kamere. tako da njena geometrija odgovara trenutnom položaju pokazivača. nalaze se strelice koje jednoznačno određuju položaj kamere u prostoru. programom je omogućena i translatorna promena položaja strelice.radimpex. U ovoj proceduri treba pokazivač dovesti u položaj da pokazuje na sredinu strelice. Pomoću grupe edit box-ova u desnom delu dijalog box-a. program će stalno iscrtavati strelicu u DRAG modu. Položaj kamere je određen početkom strelice.

rs * e-mail: info@radimpex.Pogled sdesna (u pravcu negtivne globalne X-ose . 011 3809-158 . to kameru nećete moći uvak da postavite dovoljno daleko od objekta.Pogled sleva (u pravcu pozitivne globalne X-ose) .13. Opcija “Front” u izometrijskom prikazu modela Copyright (c) Radimpex * http://www. u prozorima za projekcije iscrtava što je moguće veći. “Front” “Back” “Left” “Right” “Top” .Pogled odozgo (u pravcu negativne globalne Z-ose) “Bottom” .128 Kako se model zbog jasnoće prikaza.Pogled spreda (u pravcu pozitivne globalne Y-ose) .Podrazumevani programom predviđeni izometrijski prikaz objekta Naredbe iz ove grupe rade kao prekidači. ukazuje na trenutno aktivan pogled. a u prozoru “3D pogled” će se pojaviti prikaz koji odgovara definisanom pogledu kamere. 2.rs * Tel. odnosno samo jedan od predviđenih pogleda može biti trenutno aktivan.Pogled odozdo (u pravcu pozitivne globalne Z-ose) “Default” .5 Ortogonalne projekcije izometrijskog prikaza Pored mogućnosti rotacije objekta u izometrijskom prikazu.Pogled odpozadi (u pravcu negtivne globalne Y-ose) . pomoću sledeće grupe naredbi.radimpex. od programa se može zahtevati prikaz programski definisanih pogleda. Za ovu namenu je u ova tri prozora moguće primeniti jedan od programom predviđenih načina zumiranja: CTRL+levo dugme miša = Zum prozor CTRL+srednje dugme miša = Zum sve CTRL+desno dugme miša = Zum prethodni Srednji taster miša = Zum pomeri Aktiviranjem komandnog polja “OK” dijalog box će biti zatvoren. Simbol “√” ispred naziva naredbe u padajućem meniju.

Nadalje.6 Položaj tekućeg 2D prikaza (“Tekući 2D prikaz”) Naredba “Tekući 2D prikaz” takođe radi kao prekidač. odnosno isključeno stanje.rs * Tel.13.rs * e-mail: info@radimpex. što će za posledicu imati da se svi entiteti koji pripadaju tekućem prikazu u prozoru “2D pogled” jasnije iscrtavaju i na taj način vizualno izdvoje od preostalog dela prostornog modela. označava da je ona postavljena na uključeno stanje. za tekući postavljen prikaz kamerom.129 Ako je umesto izometrijskog. možete se iz ovog početnog položaja kretati u željenom pravcu. tada će izbor jednog od definisanih pogleda. Opcija “Front” u prikazu kamerom 2.radimpex. odnosno može biti postavljena na uključeno. postaviti kameru u početni položaj koji odgovara datom definisanom pogledu. 011 3809-158 . Svi prikazani entiteti u prozoru “2D pogled” su jasno naglašeni u prozoru “3D pogled”. tako da se jasno može sagledati položaj srednjeg podužnog rama u odnosu na ostale delove konstrukcije Copyright (c) Radimpex * http://www. Postojanje simbola “√” ispred njenog naziva u meniju. pomoću miša ili pak programom definisanih tastera.

odnosno isključeno stanje.13. Postojanje simbola “√” ispred njenog naziva u meniju. Međutim.7 Samo tekući 2D prikaz I naredba “Samo tekući 2D prikaz” radi kao prekidač. 2.14 Komande za promenu tekućeg prikaza u prozoru “2D pogled” (meni “2D pogled) U dosadašnjem delu uputstva. odnosno može biti postavljena na uključeno. to je programom predviđen ceo sistem naredbi za definisanje potpuno proizvoljnih pogleda. kako je orijentacija programa da se pri kreiranju složenih prostornih konstrukcija što više koristi ravansko crtanje. 011 3809-158 .130 Ova opcija je jako zgodna za lakše tumačenje šta tekući prikaz u prozoru “2D pogled” predstavlja. Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosno gde je ta grupa entiteta locirana u odnosu na ostale delove prostornog modela. što će za posledicu imati da se u prozoru “3D pogled” prikazuju samo entiteti koji pripadaju tekućem prikazu u prozoru “2D pogled”. Naredbe iz ove grupe se nalaze u meniju koji se otvara na desni klik miša preko naziva prozora “2D pogled”. Znači. u jednom trenutku samo jedan od ova dva prikaza može biti aktivan. videli smo da se u prozoru “2D pogled” može za tekući prikaz postaviti ili tekući nivo ili pak tekući ram.radimpex. 2.rs * e-mail: info@radimpex. označeva da je ona postavljena na uključeno stanje. i obrnuto. U prozoru “3D pogled” su vidljivi samo entiteti koji pripdaju tekućem podužnom ramu Napomenućemo da postavljanje ove naredbe na uključeno stanje automatski isključuje naredbu “Samo tekući 2D prikaz”.rs * Tel.

Kada program ustanovi da je zadat dovoljan broj elemenata koji definišu jednu ravan. Naziv pogleda <>: Na osnovu prikazane ravni možete lako zaključiti da li je ona dobro definisana ili ne. tada imate dve mogućnosti. Zadavanjem naziva pogleda. a drugi je selektovanjem postojećih entiteta. on će biti snimljen u bazu. 011 3809-158 . ulazi se u proceduru definisanja poptuno prozivoljne ravni pogleda. Znači.radimpex. programom su predviđena dva načina za definisanje željene ravni. program će izdati odgovarajuće upozorenje. koji mogu odrediti položaj date ravni.14. U slučaju da izvršite takav izbor tačaka i entiteta. <0 sel. i uvek ćete moći da ga postavite za tekući u prozoru “2D pogled”.rs * Tel.> Prva tačka ravni (<Selekcija>): Program sa komandne linije zahteva da odaberete prvu tačku koja definiše željenu ravan. odnosno selektovanje entiteta. U slučaju da ste pri izboru tačaka ili entiteta pogrešili i definisali pogrešnu ravan.> Površ . Ako pak ne želite da definisani pogled snimate u bazu.rs * e-mail: info@radimpex. jer Vam on treba jednokratno. odustanite od naredbe pritiskom na taster “Esc”. a sa komandne linije će zahtevati da odredite naziv datog pogleda. onda pritiskom na taster “Enter”. Prvi je izborom tri ne kolinerane tačke. odnosno tačke. i program će sa komadne linije stalno zahtevati izbor nove tačke. ili klikom na desni Copyright (c) Radimpex * http://www. da se ne može kreirati ravan u kojoj se nalaze svi selektovani entiteti. a izborom podopcije “Selekcija” možete ući u proceduru definisanja ravni pogleda selektovanjem postojećih entiteta. sve dok se ne ispuni uslov da je ravan jednoznačno određena.Selektovanje (<Izbor tačke>): Izbor podopcije “Izbor tačke” će Vas vratiti na prvobitan oblik komandne linije kada se zahteva izbor tačke. <0 tač. Svakako da se ova dva načina mogu međusobno kombinovati.1 Definisanje pogleda Izborom ove naredbe.131 Izgled padajućeg menija 2D pogled 2. Ako je na ekranu prikazana očekivana ravan. on će je grafički prikazati.

selektovanje bilo kog entiteta koji pripada cilindričnom ramu.rs * Tel. Znači sa ovako snimljenim pogledima ćete moći da radite sve dok ne izađete iz programa ili pak ne definišete novi pogled pod istim imenom. naredba će biti završena.132 taster miša. ili pak ime pod kojim ste dati pogled snimili u bazu. Bez obzira da li ste zadali naziv pogledu ili ne.radimpex. Ponovno definisanje ravni pogleda koju ne želite da sačuvate u bazi.5”).10”). Izbor bilo kog entiteta koji ima “evaluator” (vidi polgavlje “3.rs * e-mail: info@radimpex. odnosno svi entiteti koji pripadaju datoj ravni. dovešće do kreiranja pogleda koji u potpunosti odgovara prikazu koji bi se dobio u prozoru “2D pogled” kada bi za tekući bio postavljen dati cilindričan ram (vidi poglavlje “2. dovelo je do njenog razvijenog prikaza u prozoru “2D pogled” Takođe. 011 3809-158 . Na ovaj način se u prozoru Copyright (c) Radimpex * http://www. dovešće do razvijenog prikaza svih entiteta koji pripadaju istoj toj krivoj površi. uništiće prethodno pridruženi pogled imenu “Noname”. imate mogućnost da mu pridružite programski predviđeno ime za privremne poglede: “Noname”.1. a u prozoru “2D pogled” će biti prikazana definisana ravan pogleda.12. Selektovanje sferne ploče. Definisan je pogled “Noname” u ravni prednje strane dvovodnog krova Napomenućemo da je u proceduri definsanja ravni pogleda omogućeno selektovanje i krivih površi. U produžetku naziva prozora “2D pogled” stajaće ispisan ili programski zadat naziv pogleda “Noname”.

Složeni pogledi se najčešće koriste pri pregledu rezultata. kada je potrebno da se istovremeno prikažu uticaji u nekoliko uzajamno povezanih sklopova konstrukcije. Selektovanjem jednog od eniteta koji pripada centralnom cilindričnom ramu. složeni pogled se može sastojati od nekoliko kosih pogleda koji čine stranice krova.14. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. u složenom pogledu ne prikazuju sa svojom pravom geometrijom. ili recimo od sklopova koji čine stepenište sa podestima. Izborom ove naredbe.rs * Tel.2 Editovanje liste pogleda U Tower-u je omogućeno kreiranje “složenih pogleda”. 011 3809-158 . Zbog toga se entiteti koji pripadaju pomoćnim pogledima. definisan je pogled koji u potpunosti odogavara razvijenom obliku datog cilindričnog rama. Složeni pogledi se kreiraju pomoću naredbe “Editovanje liste pogleda”. 2. Na primer. kao i privremeni pogled “Noname”. već se vide njihove projekcije na horizontalnu ravan. otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za editovanje liste pogleda U listi se prikazuju svi pogledi koji su snimljeni u bazu. ako je prethodno definisan.rs * e-mail: info@radimpex.133 “2D polged” može dobiti sadržaj cilindričnih ramova iako nije kreiran njihov simbol u dipoziciji objekta. sa smerom gledanja odozgo nadole. Složeni pogled je unija više tavanica i/ili pomoćnih pogleda koji se istovremeno prikazuju u prozoru “2D pogled”.

rs * Tel. prikazuju i svi postavljeni nivoi. Aktiviranjem komandnog polja “Novi složeni”. Naime. Copyright (c) Radimpex * http://www. vrši se izbor pogleda i nivoa koji će ući u sastav složenog pogleda. Klikom miša preko check box-ova. Gore ” i “ Dole ” imate mogućnost da promenite redosled Pomoću komandnih polja “ pogleda u listi. unošenjem novog imena u koloni “Naziv”. Postavljeni simboli “ √ ” u koloni “Selekcija”. jasno ukazuju koji će pomoćni pogledi i nivoi ući u sastav složenog pogleda. Dijalog box za kreiranje složenih pogleda U listi se sada. 011 3809-158 . koji se nalaze u koloni “Selekcija”. Brisanje selektovanog pogleda iz baze vrši se izborom komandnog polja “ Briši ”. on će biti snimljen u bazu pod novim imenom i postaće ravnopravan sa ostalim pogledima. Ovako kreirano ime složenog pogleda možete promeniti unošenjem željenog teksta u dati edit box.134 Promena imena nekog pogleda se vrši direktno u listi. odnosno na dole. otvara se dijalog box u kome se kreiraju složeni pogledi. izbor jednog od ovih komandnih polja pomera trenutno selektovani pogled u listi za jedno mesto na gore. Ako se preimenuje pogled “Noname”. U edit box-u “Ime pogleda” program automatski ispisuje nazive svih selektovanih pogleda i nivoa i razdvaja ih pomoću simbola “+”.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. pored pomoćnih pogleda koji su snimljeni u bazu.

dostupno je i komandno polje “Edit” pomoću koga se mogu menjati parametri datog složenog pogleda. razlikuju od pomoćnih pogleda. i za koju je dozvoljen unos tačaka u složenim pogledima. Nakon izbora komandnog polja “OK” dijalog box se zatvara. 011 3809-158 . Jedini izuzetak predstavlja naredba “Presek”. tako da se oni jasno ”. U listi je prikazan kreirani složeni pogled U listi je ispred složenih pogleda postavljena sličica celog krova “ ”.rs * Tel. a u prozoru “2D pogled” prikazuje se pogled koji je selektovan u listi. tako da ga nećemo ponovo objašnjavati. Njegovim aktiviranjem se otvara potpuno isti dijalog box kao i pri kreiranju novog složenog pogleda. u kome se sada prikazuje i naziv kreiranog složenog pogleda.radimpex. U prozoru “2D pogled” prikazan je složeni pogled krova Napomenućemo da u složenim pogledima nije moguće uneti tačku. koja se nalazi u modulu za obradu rezultata. tako da se oni ne mogu koristiti za definisanje geometrije konstruktivnih elemenata.rs * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. ispred kojih je postavljena sličica jedne strane krova “ Kada je u listi selektovan složeni pogled.135 Izborom komandnog polja “OK” vrši se povratak u glavni dijalog box naredbe.

136 2.radimpex. 011 3809-158 .3 Izbor tekućeg pomoćnog pogleda Bilo koji od ranije definisanih pogleda se može potpuno ravnopravno prikazivati u prozoru “2D pogled” po potpuno istim pravilima kao i kada se u ovom prozoru za tekući prikaz postavlja tekući nivo.rs * e-mail: info@radimpex. treba otvoriti padajući meni i potom aktivirati komandu “Pomoćni pogledi ”. možete u prozoru “2D pogled” dobiti njegov sadržaj. odnosno ram.rs * Tel. Za tekući prikaz u prozoru “2D pogled”. Otvorena lista sa nazivima definisanih pogleda Sa desne strane ove komande otvoriće se lista sa nazivima svih do tada definisanih pogleda. te jednostavnim klikom miša preko željenog pogleda.14. Desnim klikom miša preko naziva prozora “2D pogled”. odabran je pomoćni pogled “Krov 1” Copyright (c) Radimpex * http://www.

pri kontroli dobijenih rezultata).4 Izbor pogleda (Ctrl+W) Ova naredba je osmišljena da bi se olakšao izbor sklopa koji će se prikazivati u 2D pogledu. prvenstveno u situacijama u kojima se sklopovi često menjaju (na pr. Desnim klikom miša preko dijalog box-a otvara se padajući meni.rs * Tel.radimpex.137 2. pomoću koga se određuje vrsta sklopova koji će se prikazivati u listi. Njenim izborom iz padajućeg menija “Prikaz” ili istovremenim pritiskom na tastere “Ctrl” i “W”.rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . otvara se “plivajući” dijalog box sledećeg izgleda: Dijalog box za izbor pogleda U dijalog box-u je prikazana lista sklopova koji se mogu izabrati za prikazivanje. Copyright (c) Radimpex * http://www.14.

pored imena tekućeg pogleda u zagradama ispisati i naziv projekcije: (Front). 2. U zavisnosti od ravni kojom je određen dati pogled. odnosno uvek je jedna od njih postavljena na uključeno stanje.6 Projekcije definisanih pogleda Kada je u prozoru “2D pogled” za tekući postavljen neki od definisanih pogleda. nakon čega se on prikazuje u prozoru 2D pogled. treba reći i da je naredba “Izbor pogleda” transparentna. “Right”. Copyright (c) Radimpex * http://www. tada nijedna projekcija neće imati smisla. tako da je ovde nećemo ponovo objašnjavati. jasno ukazuje koja je projekcija pogleda trenutno aktivna. kao da je izabran pomoću neke od standardnih naredbi za izbor sklopova. dobiti i njegovu projekciju na jednu od mogućih globalnih ravni projekcije (komande: “Front”.radimpex. a mogu se menjati i njegove dimenzije. (Right) ili (Top). može se desiti i slučaj da neka od ovih programom pedviđenih projekcija nema smisla.138 Padajući meni za izbor vrsta sklopova Izbor sklopa se vrši klikom miša preko njegovog imena u listi. Postavljeni simbol “√”. Sve četiri komade: “Front”. tada projekcije “Top” i “Right” neće imati nikakvog smisla jer se ništa neće videti.11. Napomenućemo i da se pri snimanju datoteke pamti i poslednja korišćena projekcija tekućeg pogleda.14. Takođe. moguće je umesto podrazumevanog prikaza datog pogleda. Dijalog box se može postaviti na bilo koje mesto na ekranu. poništava prethodno postavljenu projekciju i vraća prikaz u ravni definisanog pogleda. program će u produžetku naziva prozora. 011 3809-158 .6”. Tipičan primer je ako iz bilo kog razloga definišemo recimo ravan pogleda koja je horizontalna. i “Default”.rs * e-mail: info@radimpex. Izbor komande “Default”. odnosno da njegovo prikazivanje na ekranu ne utiče na rad programa. “Top”. Veoma je važno napomenuti da se bilo koja naredba može pokrenuti i kada je dijalog box aktivan. a opcija “Front” će dati projekciju koja u svemu odgovara definisanom pogledu.5 Eksport sklopova u ravanski model (Eksport) Ova naredba funkcionise na potpuno isti način kao i istoimena naredba koja je detaljno opisana u poglavlju “2. Ako je u prozoru “2D pogled” prikazana neka od projekcija.rs * Tel. odnosno prikazana u prozoru “2D pogled”. Takođe. rade kao prekidači. 2. ako definišemo za ravan pogleda vertikalnu ravan čiji je vektor normale recimo u pravcu globalne Y ose. ispred jedne od ovi naredbi. “Right” i “Top” u padajućem meniju prozora “2D pogled”).14. što znači da se ona može pokrenuti i kada je aktivna neka druga naredba.

a ako se radi o projektovanom prikazu na jednu od globalnih ravni. 2. Obe ove naredbe će biti dostupne za aktivranje.8 Vidljivost projektovanih tavanica Ova opcija koju program nudi ima više primena. Ako pak za ovakav pogled zahtevamo projekciju odozgo (opcija “Top” u padajućem meniju). a pomoću druge se postavlja. 011 3809-158 . Za ovu namenu su predviđene dve naredbe. a međusobna rastojanja ovako odabranih tačaka će predstavljati projekciju njihove stvarne dužine na baznu ravan krive površi.14. Izborom ovog pogleda. jasno se vidi skraćenje u horizontalnoj projekciji datog pogleda. Ako se radi o “deafult” prikazu onda će lokalne X i Y ose ležati u ravni pogleda. U slučaju da je definisan pogled određen selektovanjem entiteta koji ima “evaluator” (krive površi). odnosno ukida vidljivost projektovanih entiteta u prozoru “2D pogled” (naredba: “Vidljivost projektovanih tavanica” koja radi kao prekidač).rs * Tel. a u slučaju projektovanog prikaza njihovu projekciju na datu ravan pogleda.12”. samo ako je u prozoru “2D pogled” Copyright (c) Radimpex * http://www. onda će ta rastojanja biti skraćena i odgovaraće njihovoj projekciji na horizontalu. “Default” prikaz definisanog pogleda “Krov1” Prijekcija “Top” definisanog pogleda “Krov1” Iz međusobnog rastojanja horizontalnih osa koje su postavljene u pravcu rožnjača. tada će lokalne X i Y ose ležati u datoj ravni projekcije.rs * e-mail: info@radimpex. kada je u njemu prikazan neki od definisanih pogleda. i uopšte o radu sa krivim površima biće više reči u poglavlju “3. tada će izbor tačaka mišem u ovako definisanom pogledu uvek odabrati tačke koje pripadaju krivoj površi. Jedna od osnovnih je kada želite da kreirate geometriju nove tavanice na osnovu sadržaja neke od ranije kreiranih.139 Primenu projekcija definisanih pogleda najbolje ćemo objasniti na primeru definisanog pogleda u ravni nagiba prednje strane dvovodnog krova prikazane hale. Razlika će biti jedino u dužinama koje odabrane tačke između sebe određuju.7 Izbor tačaka u definisanim pogledima Izbor tačaka mišem u prozoru “2D pogled”. uvek će odabrati tačke koje leže na datoj kosoj ravni bez obzira da li se radi o njegovom default prikazu ili pak o nekoj od projekcija. on će biti prikazan tako da sva rastojanja između entiteta odgovaraju stvarnim dužinama u toj ravni.radimpex. Pomoću jedne se definiše šta se projektuje na trenutno aktivan nivo (naredba: “Projektovane tavanice”). važiće lokalni koorinatni sistem definisanog pogleda. U slučaju izbora tačaka zadavanjem koordinata. O baznoj ravni.1. ili pak kada želite da iskontrolišete međusobno horizontalno rastojanje između entiteta koji se nalaze na različitim nivoima (podudarnost u vertikalnom smislu). Naime u default prikazu ta rastojanja će predstavljati stvarnu dužinu elemenata. 2.14.

lista selektovanih tavanica se pamti za svaki tekući nivo posebno. Odnosno. greda. zajedno sa sadržajem trenutno aktivnog nivoa. 011 3809-158 . Izgled “dijalog box”-a u okviru naredbe “Projektovane tavanice” Izgled i način rada sa ovim dijalog box-om je jako sličan kao i kod naredbe “Zamena” (vidi poglavlje “2. i njenog postavljanja na uključeno stanje (ova naredba radi kao prekidač). Pored toga.11. Znači.rs * Tel.140 prikazan sadržaj trenutno aktivnog nivoa ili pomoćnog pogleda sa uključenom opcijom “Top” (projekcija na horizontalnu ravan).radimpex. Izborom naredbe “Projektovane tavanice” otvara se djalog box sledećeg izgleda. površinskih. na izbor šta će biti projektovano neće uticati stanje vidljivosti datih konstruktivnih elemenata. u ovom dijalog box-u se vrši izbor tavanica koje će biti projektovane na dati tekući nivo. već samo projektovanje sledećih entiteta: ploča. te će se tek tada u prozoru “2D pogled” pojaviti projektovani entiteti sa svih tavanica koje su selektovane za projektovanje na tekući nivo. a takođe se vrši i izbor konstruktivnih elemenata koji će biti projektovani.rs * e-mail: info@radimpex. on će na zahtev korisnika biti isprojektovan i prikazan u prozoru “2D pogled”. aktiviranje komandnog polja “OK” će dovesti do toga da za tekući nivo bude upamćena lista svih selektovanih tavanica. znači da je ona postavljena na uključeno stanje. linisjkih i tačkastih oslonaca. Sadržaj projektovanih entiteta iz selektovanih tavanica će se pojaviti u prozoru “2D pogled” tek nakon aktiviranja naredbe “Vidljivost projektovanih tavanica”. Naime. pa ga ovde nećemo ponovo objašnjavati. Postojanje simbola “√” ispred njenog naziva u padajućem meniju. Način selektovanja i deselektovanje željenih tavanica je potpuno isti kao i kod naredbe “Zamena”. određuje se stanjem ponuđenih prekidača u desnom delu dijalog box-a. dok će stanje prekidača koji određuju šta će biti projektovano sa selektovanih nivoa važiti za ceo model. Copyright (c) Radimpex * http://www. u ovom dijalog box-u je potrebno selektovati jednu ili više tavanica čiji sadržaj će biti istovremeno prikazan u prozoru “2D pogled”. programom nije predviđeno projektovanje kompletnog sadržaja selektovanih tavanica. a stanje prekidača koji određuju šta se projektuje važi univerzalno za sve nivoe na modelu. Koji će od entiteta sa selektovanih nivoa biti projektovan na tekući. iako je neki od konstruktivnih elemenata nevidljiv. Znači.5”). Naime. Nakon završene selekcije željenih tavanica. i izbora entiteta koje treba projektovati.

Sada.5. tip linije. Primena opcije projektovanja tavanica Kao što smo već na samom početku ovog dela uputstva rekli. jer je prethodno pomoću naredbe “Projektovane tavanice” samo ta tavanica odabrana za projektovanje na nivo [4. ali jedna od osnovnih je kada želimo da sadržaj nove tavanice kreiramo na osnovu sadržaja ranije kreirane koja ima sličnu geometriju. Jasno. pomoću naredbe “Parametri” (vidi poglavlje “3. možemo lako iskotistiti geometriju projektovanih entiteta. a pomoću prekidača “Vidljivost projektovanih tavanica” se određuje da li će se projektovani entiteti prikazivati u prozoru “2D pogled” ili ne. itd. kopiranje. prikažu i svi projektovani entiteti sa nivoa na koti [0. 011 3809-158 . itd).1”).radimpex. da bi se u prozoru “2D pogled” prikazali projektovani entiteti sa drugih tavanica.rs * e-mail: info@radimpex. već je neophodno i da prekidač “Vidljivost projektovanih tavanica” bude postavljen na uključeno stanje.). nije dovoljno da se pomoću naredbe “Projektovane tavanice” odaberu tavanice za projektovanje na tekući nivo. postavićemo za tekući nivo onaj na kome treba da kreiramo novu tavanicu a potom ćemo pomoću naredbe “Projektovane tavanice” iz liste odabrati za projektovanje nivo na kome se nalazi prethodno kreirana slična tavanica. dovelo je do toga da se u prozoru “2D pogled”. pomoću naredbe “Projektovane tavanice” se za tekući nivo definiše lista tavanica čiji odabrani konstruktivni elementi treba da budu isprojektovani na njega.00]. Prema tome. za svaki od projektovanih konstruktivnih elemenata se određuje u konfiguraciji programa. Copyright (c) Radimpex * http://www. da bi se sadržaj projektovanih entiteta pojavio u prozoru “2D pogled” moramo i prekidač “Vidljivost projektovanih tavanica” postaviti na uključeno stanje. korišćenjem OSNAP kriterijuma.141 “Vidljivost projektovanih tavanica” – “Off” “Vidljivost projektovanih tavanica” – “On” Na gore prikazanoj slici postavljanje prekidača “Vidljivost projektovanih tavanica” na uključeno stanje.rs * Tel. pored sadržaja nivoa na koti [4.25]. Takozvani projektovani entiteti se prikazuju pomoćnim linijama koje se ne mogu selektovati za manipulaciju (brisanje. projektovanje tavanica ima više primena. Znači.25]. Način prikaza projektovanih entiteta (boja. ali će biti od velike koristi za izbor tačaka pomoću OSNAP kriterijuma. U tom slučaju.

00] Projektovanje sadržaja ostalih nivoa na tekući će imati naročitu primenu i kod kontrole geometrije pre generisanja vertikalnih elemenata konstrukcije (vidi poglavlje “2. može izazvati niz problema kako pri samom generisanju vertikalnih entiteta. O ovome će biti još reči u poglavlju “3. tako da će aktiviranje naredbe “Kontrola geometrije” proveriti vertikalno poklapanje svih entiteta na celom modelu. pomoću naredbe “Projektovane tavanice” odabrati za projektovanje sve preostale tavanice u modelu i postaviti prekidač “Vidljivost projektovanih tavanica” na uključeno stanje.142 Na osnovu geometrije projektovanih entiteta sa prethodno kreirane tavanice na nivou [6. Na nivo [0.7”). korišćenjem OSNAP kriterijuma lako možemo kreirati potrebnu geometriju tekućeg nivoa na koti [3. odnosno zidovima.rs * Tel. 011 3809-158 . tako i pri kasnijem generisanju mreže konačnih elemenata.rs * e-mail: info@radimpex.6 Kontrola geometrije”.11. čime će jasno biti evidentirana sva neželjena nepoklapanja elemenata konstrukcije u vertikalnom smislu. pri njihovoj zameni odgovarajućim stubovima. Kada je ovakav prikaz postavljen u prozoru “2D pogled”. Iz tog razloga je potrebno za bilo koji od nivoa. Copyright (c) Radimpex * http://www.00]. aktiviranjem naredbe “Kontrolu geometrije” program će markirati sva rastojanja manja od zadatih.radimpex.3.00]” su isprojektovane sve ostale tavanice. Naime nepoklapanje tačkastih i linijskih oslonaca u vertikalnom smislu.

radimpex. i to jedan za površinske i linijske elemente a drugi za tačkaste. Prethodno rečeno pojasnićemo na jednostavnom primeru sadejstva ploče i grede u njoj. Procedura iscrtavanja površinskih i linijskih elemenata se zasniva na postupku iscrtavanja proizvoljne polilinije. Kako svi ovi elementi utiču na kasniji proračun. i svaki linijski konstruktivni element (greda. Same crtačke procedure su zbog jednostavnosti tako organizovane. Međutim postoji i drugi. Jedina razlika je u tome što za površinske elemente polilinija mora biti zatvorena. mnogo važniji uslov. Procedura iscrtavanja tačkastih elemenata je potpuno nezavisna i svodi se na izbor tačaka (vidi poglavlje “2. mreža konačnih elemenata kojom se kreira matematički model za proračun konstrukcije nema svoju dimenziju upravno na pravac pružanja mreže. linisjki oslonac. Znači. 011 3809-158 .6”. što svakako nismo želeli. a to je da ukoliko pojedini konstruktivni elementi treba da rade zajedno. Ako bi se u ovakvom slučaju rukovodili pravilom da geometriju i ploče i grede odredimo crtanjem polilinije koja se nalazi u njihovom težištu. a za linijske može biti i zatvorena i otvorena. karakteristike oslonaca. koji je detaljno opisan u poglavlju “2. itd.rs * Tel. UNOS PODATAKA 3. karakteristike poprečnih preseka greda. odnosno moraju imati zajedničke čvorove. kvalitet materijala.rs * e-mail: info@radimpex.5”). Pri definisanju položaja konstruktivnih elemenata treba imati na umu da će pri proračunu svaki površinski element (ploča) biti zamenjen mrežom konačnih elemenata koja se geometrijski nalazi u istoj onoj ravni u kojoj je nacrtana polilinija koja određuje njenu konturu. a njena krutost se opisuje preko setova numeričkih podataka koji su pridruženi konstruktivnim elementima.) će biti modeliran linijskim konačnim elementom koji se geometrijski potpuno poklapa sa položajem polilinije kojom je određena njegova kontura.143 3. itd. Copyright (c) Radimpex * http://www. već u težištu ploče kako bi mreža konačnih elementa bila povezana. dobili bismo mrežu koja nije povezana.1 Konstrukcija Naredbe koje su svrstane u ovu grupu (padajući meni “Konstrukcija”) služe za unos konstruktivnih elemenata modela. to se iscrtanim elementima pridružuju i setovi numeričkih podataka kao što su: debljina ploče. onda i njihove mreže konačnih elemenata moraju biti povezane. da praktično postoje samo dva načina za iscrtavanje konstruktivnih elemenata. Takođe. Iz ovoga proizilazi zaključak da bi poliliniju kojom se određuje geometrija i položaj konstruktivnih elemenata u prostoru trebalo postavljati u težište poprečnog preseka datog elementa. geometriju površinskih elemenata (ploča) treba definisati polilinijom u njenoj srednjoj ravni a položaj greda ne u njenom težištu. Prema tome.

rs * Tel. Za sadejstvo ploče i greda i u ovom primeru važi prethodno izneto pravilo da geomeriju greda treba definisati polilinijom koja se nalazi u srednjoj ravni ploče. ako bi položaj konstrukivnih elemenata odredili zadavanjem polilinija u njihovom težištu. Pogrešno modeliranje Pored toga što grede ne bi bile direktno oslonjene na stubove.radimpex. Uopšte uzevši. definiše se u setu numeričkih podataka odstojanjem “e”. I ovde bi napravili grešku. Copyright (c) Radimpex * http://www. njihov pomereni položaj u odnosu na konturu ploče bi za posledicu imao bespotrebno veliki broj konačnih elemenata. jer bi takvo crtanje iziskivalo bespotrebno veliki broj konačnih elemenata koji bi usporavao kako proračun tako i kasniju obradu rezultata proračuna.144 Pogrešno modeliranje Ispravno modeliranje Ekscentričan položaj težišta grede u odnosu na liniju kojom je određen njen pložaj u prostoru. Znači ovde ćemo analizirati samo ispravno zadavanje položaja konstruktivnih elemenata u horizontalnom smislu. Uzećemo za primer jednu pravougaonu ploču po čijem obodu su postavljene grede. Znači pretpostavka je da se polilinije kojima je određen položaj ploče i greda nalaze u istoj ravni. oslonjene na četiri ugaona stuba. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex. isterivanje tačnosti pri crtanju geometrije modela na nivou od 10-20 cm nema nikakvog praktičnog smisla. Način ispravnog određivanja položaja konstruktivnih elemenata pojasnićemo na još jednom primeru.

pri čemu njihov sadržaj i oblik zavise od tipa konstruktivnog elementa koji se postavlja. ♦ Podaci u okviru jednog reda u listi odgovaraju jednom setu. tada oni uvek odgovaraju aktivnom setu podataka. ispisuje se redni broj tekućeg seta podataka. Copyright (c) Radimpex * http://www. koji označava da nije definisan ni jedan set numeričkih podataka za dati konstruktivni element. Kako na jednom modelu možete imati više istih konstruktivnih elemenata različitih karakteristika. Ako u “dialog box”-u postoje i neki podaci van liste setova. na početku komandne linije. ♦ Pod setom numeričkih podataka podrazumevamo niz podataka koji definišu karakteristike nekog konstruktivnog elementa. ♦ Ako se procedura crtanja konstruktivnog elementa završi a da do tada nije definisan ni jedan set podataka (između uglastih zagrada stoji znak “<->”). to je omogućeno definisanje više različitih setova podataka. odnosno seta podataka koji će biti pridružen konstruktivnom elementu koji se iscrtava. 011 3809-158 . Način rada sa ovim dijalog box-ovima je manje više isti za gotovo sve konstruktivne elemente i ovde ćemo izneti osnovna pravila koja važe u radu sa setovima podataka.145 Ispravno modeliranje Što se tiče numeričkih podataka. Promena podataka u listi se vrši jednostavnim dovođenjem strelice miša u položaj da pokazuje na postojeću vrednost i klikom na levi taster miša. ♦ Promena tekućeg seta podataka se može vršiti u bilo kom trenutku iscrtavanja konstruktivnog elementa. što označava da je program spreman za prihvatanje novih vrednosti.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. ♦ Pri prvom pozivu svake od naredbi. te će se naknadna promena numeričkih podatak u okviru nekog od setova podataka automatski odraziti na sve konstruktivne elemente koji imaju referencu na dati redni broj seta podataka. Aktivan set podataka je red u “list box”-u koji je naznačen posebnom bojom. između uglastih zagrada će stajati znak “<->”. Svaki od ovih setova je određen svojim rednim brojem od 1 do n. Izabrano polje postaje markirano. ♦ U okviru svih naredbi za postavljanje konstruktivnih elemenata. između uglastih zagrada. oni se zadaju preko “dialog box”-ova. program će sam otvoriti dijalog box za definisanje numeričkih podataka. U prvoj koloni svake od listi nalazi se podatak o rednom broju seta podataka (kolona “Set”). ♦ Setovi podataka su određeni rednim brojem od “1” do “n”.rs * Tel. aktiviranjem podopcije “Set” koja je stalno prisutna na komandnoj liniji. ♦ Svaki konstruktivni element ima referencu na određeni redni broj seta podataka. i njihovi podaci se smeštaju u liste u okviru “dialog box”-ova. za dati tip konstruktivnog elementa.

a “Sa kopiranjem” mogu nastupiti dva slučaja. čijim aktiviranjem se trenutno aktivan red u listi pomera za jedno mesto na gore. Ako se za brisanje selektuje set podataka koji nije na poslednjem mestu u listi. Između uglastih zagrada na početku komandne linije se ispisuje njegov redni broj. se proglašava za tekući. na mestu preklapanja će biti usvojene karakteristike poslednje iscrtanog elementa. sa rednim brojem koji je za jedan veći od do tada poslednjeg u listi. Briši” destruktivna. Svakako da se ove vrednosti mogu naknadno korigovati od strane korisnika. to je omogućeno brisanje samo setova koji nisu ranije Kako je naredba “ pridruženi nekom od već postavljenih konstruktivnih elemenata na modelu. ♦ Komandna polja “ Dodaj” u odnosno za uklanjanje nekih od postojećih. ♦ Pomoću komandnog polja “Cancel” se vrši odustajanje od svih akcija sprovedenih u dijalog box-u. odnosno u slučaju da se dva istorodna konstruktivna elementa preklapaju potpuno ili delimično. U zavisnosti od stanja “check box” .rs * e-mail: info@radimpex. tada će doći do prenumeracije rednih brojeva setova koji se u listi nalaze iza njega. Promena redosleda podataka u list je uvek moguća. ♦ Crna strelica sa leve strane list box-a “ ►” ukazuje na set podataka koji je bio tekući neposredno pre ulasaka u “dialog box” za definisanje numeričkih podataka. Napomena: Redosled iscrtavanja konstruktivnih elemenata je potpuno proizvoljan i isključivo zavisi od izbora korisnika i njegovih navika. prvo se vrši kontrola valjanosti podataka koji su pridruženi svim setovima u listi i u slučaju da neki od podataka nije ispravan izdaje se upozorenje i onemogućuje izlazak iz dijalog box-a. dijalog box se zatvara a set koji je bio aktivan neposredno pre aktiviranja komandnog polja “OK” (red u listi naglašen posebnom bojom). Ovakva prenumeracija neće dovesti do nekontrolisanih promena na crtežu. itd. Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosno na dole. 011 3809-158 . jer će i odgovarajući elementi crteža dobiti nove redne brojeve setova numeričkih podataka. Aktiviranjem komandnog polja “ listu se dodaje novi set podataka. Ovde se pod istorodnim elementima podrazumevaju na primer dve ploče. Ovakva prenumeracija neće dovesti do nekontrolisanih promena na crtežu. Ona se vrši pomoću komadnih polja “ Gore” i “ Dole”. dve grede.radimpex. Dodaj” i “ Briši” su predviđena za dodavanje novih setova podataka. odnosno ti podaci će biti pridruženi elementu koji se iscrtava.rs * Tel. Ako je ovaj “check box” postavljen na isključeno stanje tada će novo dodatom setu podataka biti pridruženi programski definisani default podaci. ♦ Aktiviranjem komandnog polja “OK”.146 ♦ Promena aktivnog seta podataka se vrši klikom miša na proizvoljnu poziciju u okviru reda u “list box”-u u kome se nalaze njegovi podaci. U slučaju da su svi podaci ispravni. jer će i odgovarjući elementi crteža dobiti nove redne brojeve koji odgovaraju karakteristikama ranije pridruženih setova numeričkih podataka. Napomena: Za konstruktivne elemente ne važi princip superpozicije. a ako je on postavljen na uključeno stanje tada će mu biti pridruženi podaci koji odgovaraju prethodno aktivnom setu podataka (set čiji su podaci u listi naglašeni posebnom bojom).

Sam postupak iscrtavanja polilinije je detaljno objašnjen u poglavlju “2. ulazi se u proceduru za definisanje potpuno proizvoljne ploče. ako pomoću naredbe “Vidljivost” za dati linijski element konstrukcije postavite prekidač “Set” na uključeno stanje. to će značiti da je uneto tačno toliko linijskih elemenata konstrukcije sa istim setom karakteristika. Izborom podopcije “Set” otvara se “dialog box” za izbor seta karakteristika koje će biti pridružene ploči. / Ofset / <krAj> / Set): Sadžaj komandne linije jasno ukazuje na to da se od korisnika očekuje iscrtavanje polilinije koja će definisati potpuno proizvoljnu konturu ploče. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex. odnosno zidu koja se iscrtava.radimpex.rs * Tel. pa ga ovde nećemo ponavljati. Drugim rečima. morate selektovati sve segmente polilinije pomoću koje je on nacrtan. odnosno zida.147 Napomena: Ako linijske elemente konstrukcije nacrtate polilinijom koja se sastoji od više segmenata. Potvrdu ovoga ćete dobiti. linijski element koji je iscrtan iz više segmenata neće biti tretiran kao jedan. Tada će na sredini svakog iscrtanog segmenta stajati isti redni broj seta podataka za celu iscrtanu poliliniju. Izgled “dijalog box”-a za definisanje numeričkih podataka o pločama Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosno zida. pa sve što u ovom delu uputstva budemo rekli za ploče važiće i za zidove.1 Ploča/Zid Izborom ove ikone. / kRuž. komandna linija će dobiti sledeći izgled: <-> Prva tačka ploče (Kontura / Prav. Postupak postavljanja ploča i zidova je potpuno isti. Po istoj analogiji. i da se iscrtani segmenti polilinije ne presecaju međusobno. ako želite da pomoću naredbe “Briši” uklonite ceo linijski element konstrukcije. Kako su ploče površinski elementi to se pri izboru tačaka mora voditi računa da sve odabrane tačke pripadaju istoj ravni. U protivnom program će izdati odgovarajuće upozorenje o grešci. 3. Nakon pokretanja naredbe.6”. već kao više njih.1.

011 3809-158 . a u koloni “Materijal” naziv materijala čije su karakteristike pridružene datom setu podataka. Simetričan položaj (e1=d1/2. Program po “deafult”-u za ovaj podatak usvaja polovinu zadate debljine ploče. ekscentriciteta (e). e2=d2/2) Izravnata gornja ivica (e1=e2=d1/2) Kako vrednost parametra “e” predstavlja odstojanje gornje ivice ploče od težišne ravni. u koloni “d [m]” podatak o debljini ploče. to je za njegovo ispravno zadavanje neophodno znati orijentaciju lokalnog koordinatnog sistema ploča. Simetričan položaj gornje i donje ivice ploče u odnosu na zadatu ravan (e=d/2) Maksimalna vrednost koja se može zadati za parametar “e” je ukupna debljina date ploče. Kako ploča može imati potpuno proizvoljan položaj u prostoru. u koloni “e [m]” podatak o odstojanju gornje ivice ploče u odnosu na bezdimenzionalnu ravan kojom je ploča predstavljena na modelu. ako je u prozoru “2D Pogled” prikazan tekući nivo onda će lokalni koordinatni sistem ploča koje pripadaju datom nivou u potpunosti odgovarati lokalnom koordinatnom sistemu za izbor tačka u prozoru “2D pogled”. ali će zato eksportovana armatura u program ArmCAD biti različito oblikovana u zavisnosti od tačnog položaja gornje i donje ivice ploče u odnosu na druge konstruktivne elemente.rs * Tel.148 Karakteristike ploča se definišu preko njene debljine (d). tako da težišna ravan ne sme izaći van gabarita ploče.rs * e-mail: info@radimpex. Znači. već on služi za lepši renderovani prikaz modela. to je zbog jasnoće sagledavanja lokalnog koordinatnog sistema ploča uvedena konvencija da on u potpunosti odgovara lokalnom koordinatnom sistemu za crtanje u prozoru “2D pogled”. Prema tome. U listi je moguće menjati samo podatak o debljini ploče i o njenom ekscentričnom položaju u odnosu na srednju ravan ploče. dok je lokalna Z osa u pravcu normale na ravan ploče. što odgovara njenom simetričnom postavljanju u odnosu na zadatu težišnu ravan. Zadavanje ekscentričnog položaja ploča će imati naročitu primenu kod ploča koje imaju različite debljine i kojima se modeliraju kapiteli. Potpuno je ista analogija i kada je u prozoru “2D pogled” prikazan tekući ram.radimpex. odnosno proizvoljno Copyright (c) Radimpex * http://www. a gornja ivica ploče je usmerena ka pozitivnom smeru lokalne Z ose. kada je u njemu prikazan sadržaj tekućeg nivoa. a imaće važnost i pri eksportovanju usvojene armature iz programa Tower u program za izradu detalja armiranja ArmCAD. U koloni “Set” je prikazan redni broj seta podataka. kvaliteta materijala i načina proračunskog ponašanja. bez obzira na zadatu vrednost ekscentričnog položaja ploče u odnosu na ravan kojom je određen njen položaj u prostoru. Svi ovi podaci čine jednu celinu koja se naziva set podataka. Lokalni koordinatni sistem ploče Lokalna X i Y osa svake od ploča leži u ravni same ploče. rezultati proračuna će biti isti. Ekscentričan položaj ploča Podatak “e [m]” ne utiče na karakteristike ploča pri proračunu.

Kvalitet materijala se opisuje zadavanjem sledećih karakteristika u odgovarajućim edit box-ovima: E µ γ αt Em µm Jungov modul elastičnosti za naprezanje upravno na ravan ploče Poasonov koeficijent za naprezanje upravno na ravan ploče zapreminska težina koeficijent termičkog širenja Jungov modul elastičnosti za naprezanje u ravni ploče Poasonov koeficijent za naprezanje u ravni ploče Svakako da su za uobičajene materijale koji se koriste u građevinarstvu kao što su beton i čelik. a u ostalim kolonama. Karakteristike materijala Kako su ploče prostorni elementi koji mogu biti napregnuti istovremeno i na savijanje i na ravno stanje napona. odnosno gornja ivica ploče je bliža oku posmatrača. a pomoću komandnih polja “ moguće je menjati redosled materijala u listi. Napomenućemo da je biblioteka materijala univerzalna za ceo program. U zaglavlju ovih kolona između srednjih zagrada su ispisane i jedinice mera u kojima su date vrednosti zadate. Odnosno. U svim ovim slučajevima lokalna Z osa je usmerena ka oku posmatrača. njihove karakteristike iste i kada su ploče napregnute upavno na svoju ravan i kada su napregnute u svojoj ravni. korisnik može po svojoj želji urediti tablicu materijala. Crna strelica koja se nalazi sa leve strane liste ukazuje na materijal koji je bio prethodno pridružen setu za koji sada vršimo promenu materijala. “µ”. u koloni “Tip” vrsta materijala kojoj on pripada.radimpex. “γ [kN/m3]”. ovakvo definisanje karakteristika materijala treba shavtiti samo kao mogućnost za neke posebne tipove modeliranja konstrukcija.rs * e-mail: info@radimpex. karakteristike koje ga određuju: “E [kN/m2]”. svakom redu odgovaraju podaci koji definišu karakteristike jednog materijala. koju će program stalno koristiti u svom radu.rs * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www. Dodaj” i “ Briši”. te će se ona pozivati i pri definisanju materijala za ostale elemente konstrukcije. U koloni “Naziv” je zadato ime materijala. tako i Pomoću komandnih polja “ Gore” i “ Dole”. “Em [kN/m2]” i “µm”. Postupak pridruživanja karakteristika materijala određenom setu podataka se odvija tako što se prvo mišem klikne na proizvoljno mesto u listi u okviru reda čijem setu podataka želimo da dodelimo karakteristike materijala (taj red treba da postane markiran posebnom bojom).149 definisan kosi pogled. uklanjanje iz liste bilo kog materijala. omogućeno je kako dodavanje. Znači. Izgled “dijalog box”-a za izbor materijala U prikazanoj listi. to se kvalitet materijala opisuje zadavanjem karakteristika za oba stanja naprezanja. “αt [1/°C]”. materijal se može tako definisati da ima jedne karakteristike kada je napregnut na savijanje a druge kada je napregnut u svojoj ravni. Na ovaj način. i aktiviramo komandno polje “Materijal”. 011 3809-158 .

rs * e-mail: info@radimpex. jedino u zavisnosti od odabranog tipa materijala. a karakteristike aktivnog materijala (red koji je naznačen posebnom bojom). Komandno polje “Cancel” je predviđeno za odustajanje od svih prethodno učinjenih izmena u ovom dialog box-u. U koloni “Materijal” se ispisuje naziv odabranog materijala. dati konstruktivni element će u proceduri dimenzionisanja biti obrađen prema algoritmima koji su programom predviđeni za dati tip materijala.rs * Tel. Naime. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. U slučaju da materijal ne pripada ni jednom od programom predviđenih tipova za dimenzionisanje (beton. nakon čega se otvara padajući meni. ispisuje se tip odabranog materijala. obavezno mu pridružite tip “Ostalo”. čelik. kako naziv materijala može biti potpuno proizvoljan. a iznad “edit box”-ova u kojima su postavljene preuzete vrednosti iz biblioteke. u ovoj koloni se može postaviti samo jedan od programom predviđenih tipova materijala. Izuzetak je jedino podatak u koloni “Tip”. biće pridružene aktivnom setu podataka.150 Promena bilo koje od vrednosti u tablici se vrši klikom miša na nju i zadavanjem sa tastature nove vrednosti. Znači. to njegov karakter jedino može odrediti zadati tip. 011 3809-158 . koji određuje kom tipu dati materijala pripada. dok će klik na komandno polje “OK” dovesti do uklanjanja ove liste sa ekrana. Izbor tipa materijala se vrši klikom na desni taster miša u okviru bilo koje pozicije u redu u kome se nalaze podaci za dati materijal. Naime. drvo. opeka). Padajući meni za izbor tipa materijala Određivanje tipa materijala će imati svoju ulogu jedino pri kasnijem dimenzionisanju elemenata konstrukcije.

Jedina razlika između ova dva algoritma je u tome što se po teoriji debelih ploča uzima u obzir i rad transverzalnih sila u pločama.rs * Tel. E µ E2 G α Jungov modul elastičnosti za glavni pravac 1 (E1) Poasonov koeficijent za glavni pravac 1 (µ1) Jungov modul elastičnosti za pravac 2 (E2 ≤ E1) Modul klizanja za ortotropan materijal ugao koji zaklapa glavni pravac 1 sa lokalnom X osom ploče Vrednost Poasonovog koeficijenta “µ2”.151 Svakako da preuzete podatke iz biblioteke materijala možete naknadno menjati i direktnom promenom preuzete vrednosti u odgovarajućem “edit box”-u. program nudi mogućnost da se proračun sprovodi i po teriji tankih i po teoriji debelih ploča. “G” i “α” moguće definisati dodatne parametre koji zajedno sa ranije zadatim parametrima “E” i “µ” (sada je E=E1 i µ=µ1) potpuno određuju karakteristike ortotropnog materijala. tada je u edit boxovima “E2”. 011 3809-158 . Odnosno. koji je dostupan za promenu samo kada se radi o teoriji tankih ploča. zavisi od stanja “radio button”-a :“Tanke ploče” i “Debele ploče”. Za preporuku je da sve zidove i međuspratne konstrukcije proračunavate po teoriji tankih ploča. Način proračuna U programu su ugrađena dva tipa pločastih konačnih elemenata. a temeljne ploče koje imaju znatnu debljinu. Koju ćete teoriju primeniti. U slučaju kada je prekidač “Ortotropija” postavljen na uključeno stanje.rs * e-mail: info@radimpex. odnosno pravac u kome ploča ima veću moć nosivosti. koji se primenjuju u proračunu.radimpex. odnosno materijale čije su elastične osobine iste u svim pravcima (E=E1=E2. odnosno ploča koje nemaju iste karakteristike u dva ortogonalna pravca. Ortotropne ploče Opisani postupak izbora materijala se odnosi na izotropne materijale. po teoriji debelih ploča. µ=µ1=µ2). Copyright (c) Radimpex * http://www. Međutim u praksi Vam se može javiti i potreba za modeliranjem ortotropnih ploča (specijalni slučaj anizotropnih ploča). program sam računa iz uslova: µ2*E1=µ1*E2 Napomenućemo da se pod glavnim pravcem 1 podrazumeva jači pravac. Stanjem prekidača “Ortotropija”. reguliše se da li je datim setom podataka definisan izotropan ili ortotropan materijal.

da pri unosu modula klizanja “G”. već on samo menja konturu površinskog elementa preko koga je postavljen. kod kojih je E=E1=E2 i µ=µ1=µ2.2 Otvori Izborom ove ikone se ulazi u naredbu za postavljanje otvora u površinskim elementima konstrukcije. Pomoću naredbi za manipulaciju sa iscrtanim objektima. Ako imate iscrtanu ploču preko koje je postavljeno površinsko opterećenje. program će napraviti otvore u svim površinskim elementima koji su u tom trenutku vidljivi. Nakon zatvaranja polilinije.rs * e-mail: info@radimpex. Svakako da ovaj princip važi i za sve ostale površinske elemente i stanje njihove vidljivosti u trenutku postavljanja otvora. pomeranje itd. 3. Ako su vidljivi i ploča i površinsko opterećenje. dok će ploča ostati u nepromenjenom obliku. otvor nećete moći da selektujete jedino u slučaju kada se on postavi tako da seče konturu površinskog elementa. članovi iste matrice se proračunavaju prema sledećoj šemi.152 Na osnovu zadatih parametara. Ovo ćemo pojasniti na jednom primeru.1. kopiranje. U takvim slučajevima otvor se ne tretira kao regularan površinski element. 011 3809-158 . članovi matrice kojom se opisuju elastične osobine ortotropnog materijala program proračunava prema sledećoj šemi. U slučaju da se otvor postavlja tako da jednim svojim delom preklapa neki ranije postavljeni otvor. program pravi uniju ta dva otvora. Ako pre postavljanja otvora isključite vidljivost na primer ploče.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosno konturu koja definiše oba otvora. Komandna linija dobija svoj standardni oblik za definisanje proizvoljne polilinije koja određuje konturu otvora: Prva tačka rupe (Kontura / Prav. Svaki ortotropan materijal ima različitu vrednost modula klizanja. Napomenućemo kao vrlo važno. koji su izbušeni prilikom njihovog postavljanja. / kRuž. dolazi do vraćanja delova površinskih elemenata.rs * Tel. Brisanjem otvora. postavljeni otvor će izbušiti obe površine. Postavljeni otvori predstavljaju regularne površinske elemente koji se mogu selektovati za: brisanje. / Ofset / <krAj>): Postupak iscrtavanja konture rupe je identičan kao i za ostale površinske konstruktivne elemente. rupa će izbušiti samo površinsko opterećenje koje je vidljivo. za ortotropan materijal ne važi formula koja je primenjena kod izotropnih materijala. Za izotropne materijale. pri postavljanju otvora mogu nastupiti dva slučaja u zavisnosti od toga šta je vidljivo u tom trenutku.

dilatacije. komandna linija dobija svoj standardan oblik za iscrtavanje polilinije. itd. a sa desne strane su u dve kolone organizovani podaci o uticajima koje je moguće osloboditi. a iznad desne crvena boja. a šta desna strana polilinije. Na ovaj način se mogu lako modelirati zglobne veze ploče i zida. klik na desni taster miša će označiti izbor podopcije “krAj”.3 Granični uslovi Često se u praksi javlja potreba za postavljanjem graničnih uslova koji deluju u pločama i zidovima.153 3. koja se nalazi u padajućem meniju “Konstrukcija”. Svaka od ovih kolona odgovara izboru uticaja za poništavanje sa leve. to je iznad leve kolone postavljena zelena.radimpex./Ofset/<krAj>/ploča-Zid/ortoTropne ploče): Po završetku definisanja geometrije polilinije. Kako je teško naslutiti šta je leva. na slici će sa odgovarajuće strane biti postavljen simbol crtica odgovarajuće boje. duž zadate linije. odnosno sa koje strane će biti oslobođen odabrani uticaj. pukotine u ploči. Na ovaj način. Jednostavnim izborom nekog od uticaja iz jedne od kolona. Izborom naredbe “Granični uslovi”.1. Izgled dijaloga za definisanje graničnih uslova U gornjem levom delu dijalog box-a je prikazana geometrija nacrtane polilinije. 011 3809-158 . i na ekranu će se pojaviti dijalog box za definisanje graničnih uslova. Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosno desne strane nacrtane polilinije.rs * e-mail: info@radimpex./kRuž. lako se može odrediti šta je levo a šta desno. Prva tačka graničnih uslova (Kontura/Prav.rs * Tel. odnosno postaviti na nulu.

rs * e-mail: info@radimpex. Prema tome. dok je osa “2” u pravcu normale na ravan ploče kojoj nacrtani segment polilinije pripada. Pri postavljanju graničnih uslova možete odabrati proizvoljnu kombinaciju oslobađanja jednog ili više uticaja. 011 3809-158 . ponuđeni uticaji za oslobađanje imaju sledeće značenje: M1 M2 M3 N1 T2 T3 Moment savijanja oko lokalne ose 1 Moment savijanja oko lokalne ose 2 Moment savijanja oko lokalne ose 3 Normalna sila u pravcu lokalne ose 1 Transverzalna sila u pravcu lokalne ose 2 Transverzalna sila u pravcu lokalne ose 3 Copyright (c) Radimpex * http://www.154 Postavljene crtice jasno ukazuju na stranu. a ponuđeni uticaji za poništavanje nose oznake lokalnih osa. i to ili samo sa jedne. sa koje će odabrani uticaj biti oslobođen. Lokalni koordinatni sistem graničnih uslova Lokalna osa “1” je uvek u pravcu zadatog segmenta polilinije. ili pak sa obe strane nacrtane polilinije.rs * Tel. lokalna osa “3” je upravna na osu “1” i leži u ravni ploče kojoj pripada dati segment graničnih uslova. Svaki segment nacrtane polilinije ima svoj jasno definisan lokalni koordinatni sistem.radimpex.

011 3809-158 .155 Način izbora vrste uticaja i sa koje strane ih treba osloboditi.rs * e-mail: info@radimpex. što u obradi rezultata omogućava dobijanje skoka u uticajima na tom mestu. najbolje ćemo objasniti na primeru modeliranja zglobne veze ploče i zida.rs * Tel. Pomoću check box-a “Mimoilazan” zadaje se mimoilaženje zidova iz različitih pravaca. Uticaji u ploči/zidu koji se nalaze sa različitih strana “linije fiktivnog zgloba” se ne uprosečuju.radimpex. tako što se izađe iz dijaloga bez i jednog oslobođenog uticaja. Programom je predviđena i mogućnost postavljanja “linije fiktivnog zgloba u ploči/zidu”. “Linija fiktivnog zgloba” se na crtežu prikazuje pomoću dve paralelne isprekidane linije. Mimoilaženje se na crtežu obeležava trouglićima. Copyright (c) Radimpex * http://www. Zglob sa leve strane zida Zglob sa desne strane zida Zglob sa obe strane zida Zglobna veza sa obodnim zidovima Na svim prethodno prikazanim slikama oslobođen je samo uticaj “M1” i to na strani ka kojoj su usmerene kratke crtice. koji su raspoređeni duž zadate linije.

011 3809-158 . Na primer. kao što se iz samog naziva vidi. Tada se iz zatvorene liste prvo izabere opcija “Karakteristike za statički model” i zadaju se parametri koji će se primenjivati pri Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel. zadati granični uslovi se koriste i pri statičkoj i pri dinamičkoj analizi. u slučaju da ni jedan uticaj nije oslobođen dobiće se pun kontinuitet zida ispred i iza ili ako su svi uticaji oslobođeni potpuno razdvajanje zida na deo ispred i na deo iza. Moguće je podesiti oslobađanja uticaja na mestu veze zida ispred sa zidom iza. Mimoilaženje zidova Radio button-i i zatvorena lista.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. Kada je uključen radio button “Jedinstven granični uslov za statički i seizmički model”. koji se nalaze u centralnom delu dijalog box-a.156 Prikazani trouglići ukazuju da je zadato mimoilaženje Na geometrijskom mestu spoja zidova ne formira se veza između zidova različitih pravaca. Različiti parametri za svaku vrstu proračuna mogu se definisati kada se uključi radio button “Granični uslov sa različitim karakteristikama za statički i seizmički model”. već se pruža mogućnost zadržavanja veze zida ispred sa zidom iza mesta geometrijskog spoja. služe za definisanje prirode zadatih graničnih uslova.

koje određuju odabranu stranu za oslobađanje uticaja.program na osnovu geometrije modela određuje da li će se zadati granični uslovi primenjivati na dato teme . Na sredini svakog segmenta polilinije biće ispisana i vrsta uticaja koja je oslobođena. a zatim se iz liste izabere opcija “Karakteristike za seizmički model” i zadaju parametri koji će se primenjivati pri dinamičkoj analizi.157 statičkoj analizi.rs * Tel. Sadržaj liste pomoću koje se definiše dvojna priroda graničnih uslova Uslovi u početnoj i krajnjoj tački svake zadate linije definišu se u delu dijalog box-a “Uslovi u temenima”. Copyright (c) Radimpex * http://www.Odrediti automatski .rs * e-mail: info@radimpex. a duž nacrtane polilinije biće postavljene kratke crtice.Ne primeniti .radimpex.Primeniti . 011 3809-158 .zadati granični uslovi se primenjuju na dato teme . Mogu se zadati tri načina ponašanja: .zadati granični uslovi se ne primenjuju na dato teme linije Svaki od tri načina ponašanja na crtežu se prikazuje sa posebnim simbolom: Nakon aktiviranja komandnog polja “OK” program će zatvoriti dijalog box.

Copyright (c) Radimpex * http://www. Oslobođeni su samo statički uticaji Oslobođeni su samo seizmički uticaji Oslobođeni su i statički i seizmički uticaji Oslobođeni su isti uticaji za obe vrste proračuna Napomenućemo da će ova opcija biti dostupna samo za kretanje miša u oblasti prozora “2D pogled”.rs * Tel. otvoriće sa mali prozor u kome će biti ispisani nazivi svih uticaja koji su na toj strani linije graničnih uslova oslobođeni. Ako su oslobođeni statički uticaji ispred naziva uticaja ispisivaće se tekst “ST”.radimpex.158 Duž zadate linije graničnih uslova ispisuje se naziv oslobođenog uticaja Dovođenjem miša u položaj da pokazuje na kratke crtice duž linije po kojoj su postavljeni granični uslovi.rs * e-mail: info@radimpex. bez obzira na to koji je deo konstrukcije prikazan u njemu. dok će se u slučaju oslobađanja istih uticaja za obe vrste proračuna ispisivati samo nazivi uticaja. ako su oslobođeni seizmički uticaji ispisivaće se tekst “SE”. dok je naredba aktivna. 011 3809-158 .

U statičkom modelu na tim mestima biće postavljen fiktivan granični uslov.rs * e-mail: info@radimpex. vrši se izbor veze između ploča i zidova. 011 3809-158 .rs * Tel. pri aktiviranju naredbe “Granični uslovi” na komandoj liniji je prisutna i podopcija za automatsko modeliranje veze na celom modelu. što će omogućiti njihovo nezavisno pomeranje. Na pločama: Zglobna veza samo po obodnim zidovima . Fiktivan.program će na spoju zidova i svih ploča automatski da postavi linije fiktivnog zgloba.program će na spoju ploča i svih zidova automatski da postavi linije fiktivnog zgloba. Izgled dijalog box-a za automatsko postavljanje veze između ploča i zidova Postavljanjem jednog od ponuđenih prekidača na uključeno stanje. izborom podopcije “ploča-Zid” otvara se dijalog box sledećeg izgleda. Zglobna veza samo po obodnim zidovima Zglobna veza sa svim zidovima Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. Mimoilaženje zidova u seizmičkom modelu – program će na spoju svih zidova da postavi granične uslove koji ukidaju vezu između dva zida u seizmičkom modelu. Zglobna veza sa svim zidovima . na spoju sa zidom .program će na spoju ploča i obodnih (spoljašnjih) zidova automatski da postavi linije graničnih uslova sa oslobođenim momentom oko lokalne ose 1 (M1).159 Da bi se olakšalo modeliranje veze između ploča i zidova. Na zidovima: Fiktivan. Naime. na spoju sa pločom .program će na spoju ploča i svih zidova automatski da postavi linije graničnih uslova sa oslobođenim momentom oko lokalne ose 1 (M1).

dok se strane paralelne sa pravcem nošenja oslobađaju od prenošenja svih uticaja. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel.160 Fiktivan.rs * e-mail: info@radimpex. na spoju sa zidom Fiktivan. Automatski postavljeni granični uslovi na svim ortotropnim pločama Kako zadati pravac ortotropije određuje pravac nošenja date ploče. Klik na desni taster miša će označiti kraj procedure selektivanja. to se granični uslovi postavljaju prema sledećem pravilu: strane ploče koje zadati pravac ortotropije može da preseče prenose sve uticije izuzev momenata savijanja.> Granični uslovi za ortotropne ploče – Selektovanje (Sve / Prozor / pOligon / pResek / eXtras / Deselektovanje / <krAj>): Sada se očekuje da selektujete sve ortotropne ploče za koje želite da program automatski postavi potrebne granične uslove. 011 3809-158 . na spoju sa pločom Kod velikih modela ovakva mogućnost automatskog modeliranja može uštedeti dosta vremena. Izborom podopcije “Ortotropne ploče” komandna linija dobija novi izgled: <0 sel. nakon čega program na svim prethodno selektovanim pločama postavlja potrebne granične uslove i vraća se na osnovni izgled komandne linije u okviru ove naredbe.radimpex.

011 3809-158 . i ako jeste onda postavljenu liniju graničnih uslova pridružuje tom entitetu.rs * e-mail: info@radimpex. tačno na spoju ploče i zida. i ako nije izdaće odgovarajuće upozorenje. <0 sel.Selektovanje (Prozor / pOligon / pResek / <Kraj>): Sada je potrebno da selektujete jedan od entiteta na čijem spoju je postavljena linija graničnih uslova. ako je linija graničnih uslova nacrtana u prozoru “3D pogled”.161 Način postavljanja graničnih uslova za ortotropne ploče Napomena: Polilinija kojom se definiše mesto delovanja postavljenih graničnih uslova mora jasno pripadati samo jednoj ploči. U slučaju da liniju granićnih uslova postavite tačno na spoju ploče i zida ostaće dilema da li ona pripada ploči ili zidu. a nijedan od tih entiteta nije trenutno prikazan u prozoru “2D pogled”. program će po završetku definisanje njene geometrije prekontrolisati da li je zadata polilinija ispravna.rs * Tel. odnosno zidu. onda će program sa komandne linije zahtevati da odredite ravan kojoj on pripada. selektujete više ploča na različitim nivoima. Međutim.radimpex. Iz tog razloga. Copyright (c) Radimpex * http://www. Tipičan primer neispravnog zadavanje polilinije je ako recimo pomoću podopcije “Kontura” sa komandne linije. U tom slučaju program kontroliše da li je jedan od ova dva entiteta trenutno prikazan u prozoru “2D pogled”.> Odaberite ravan .

/ kRuž. ulazi se u proceduru za postavljanje greda. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . a komandna linija dobija svoj standardan oblik za iscrtavanje proizvoljne polilinije: <-> Prva tačka grede (Kontura / Prav.radimpex. µ.4 Grede Izborom ove ikone. αt) .1. I3) Parametri kojima se definiše kvalitet materijala imaju isto značenje kao i kod ploča. neće biti razmatrani. I2. otvara se dijalog box za definisanje numeričkih podataka koji će biti pridruženi gredi koja se iscrtava.rs * e-mail: info@radimpex.kvalitetom materijala (E. A2. γ . A3. ovde definisani podaci: “Em” i “µm” za ravno stanje napona. Osnovni izgled dijalog box-a za definisanje setova greda Svaki set greda se opisuje sledećim parametrima: .rs * Tel. Biblioteka materijala Svakako da pri proračunu grednih elemenata.geometrijskim karakteristikama poprečnog preseka (A1. / Ofset / <krAj> /Set): Aktiviranjem podopcije “Set” koja je stalno prisutna u komandnoj liniji.162 3. I ovde je moguće aktiviranjem komandnog polja “Materijal” otvoriti dijalog box sa tablicom materijala i preuzeti karakteristike koje su ponuđene za različite materijale. I1.

radimpex.Moment inercije preseka koji se suprotstavlja obrtanju oko lokalne ose “1” grede (torzioni moment inercije). Geometrijske karakteristike poprečnog preseka grede imaju sledeće značenje: A1 . I2 .rs * Tel.Moment inercije preseka koji se suprotstavlja obrtanju oko lokalne ose “3” grede (moment inercije na savijanje oko lokalne ose “3”). A2 . Nelinearni štapovi Pored prethodno opisanih šest geometrijskih karakteristika. Ovde ćemo još samo napomenuti da se položaj lokalnog koordinatnog sistema može promeniti (zarotirati) pomoću naredbe “Promena L.rs * e-mail: info@radimpex. Lokalni koordinatni sistem grede Iscrtana linija na crtežu kojom je određen položaj grede predstavlja lokalnu osu “1” grede.Površina poprečnog preseka grede koja se suprotstavlja sili koja deluje u pravcu lokalne ose “3” (smičuća površina preseka za pravac lokalne ose “3”).”. a lokalna osa “3” je u pravcu normale na vertikalnu ravan koju formiraju lokalne ose “1” i “2”.2. postavljajući se u položaj da gredu posmatrate u pravcu njene lokalne ose “1”.163 Geometrija poprečnog preseka je određena sa šest geometrijskih karakteristika. Položaj lokalnog koordinatnog sistema svake od greda postavljene na model.3. međutim može se definisati i specijalan tip grednog elementa koji može da primi samo aksijalne sile zatezanja i pritiska. i to u smeru od njenog početka ka kraju.Moment inercije preseka koji se suprotstavlja obrtanju oko lokalne ose “2” grede (moment inercije na savijanje oko lokalne ose “2”).Površina poprečnog preseka grede koja se suprotstavlja sili koja deluje u pravcu lokalne ose “1” (stvarana površina poprečnog preseka).K. A3 .”. Copyright (c) Radimpex * http://www. lokalna osa “2” je upravna na lokalnu osu “1” tako da zajedno sa njom formira vertikalnu ravan. I1 . program će postaviti lokalni sistem grede tako da će uvek imati položaj kao na ovoj slici. u jedan set podataka ulazi i podatak o karakteru grednog elementa.Površina poprečnog preseka grede koja se suprotstavlja sili koja deluje u pravcu lokalne ose “2” (smičuća površina preseka za pravac lokalne ose “2”). a o tome će biti više reči u poglavlju “3. 011 3809-158 . po default-u program podrazumeva gredni element koji je napregnut na složeno savijanje. je veoma važno znati jer će se i rezultati proračuna prikazivati putem presečnih sila koje deluju u pravcu lokalnih osa svake od greda.S. Naime. Bez obzira na potpuno proizvoljan položaj grede u prostoru. koje se odnose na lokalni koordinatni sistem grede. I3 .

nelinearan štap – pritisnut .164 Desnim klikom miša preko polja u koloni “P/Z” otvara se padajući meni iz koga se može izabrati jedna od ponuđenih opcija: Padajući meni koji se otvara desnim klikom miša preko polja u koloni P/Z Standardan štap . odnosno silu pritiska. Gredne elemente koji primaju i pritisak i zatezanje (P/Z) treba koristiti uvek kod rešetkastih tipova konstrukcija.radimpex. O ovome će biti više reči kasnije.Rešetkasti štap koji može da primi samo aksijalnu silu pritiska. Sam uslov da neki od grednih elemenata ne sme da primi silu zatezanja.podrazumevani gredni element koji je napregnut na složeno savijanje (P) Prost. odnosno zatezanja. 011 3809-158 . koji za velike modele može potrajati.Rešetkasti štap koji može da primi samo aksijalnu silu pritiska. iziskuje iterativni način proračuna. u poglavlju u kome se opisuju opcije proračuna. (P/Z) Prost štap . (Z) Prost.Rešetkasti štap koji može da primi samo aksijalnu silu zatezanja (sajle).rs * e-mail: info@radimpex. nelinearan štap – zategnut . u slučajvima modeliranja specijalnih tipova konstrukcija.rs * Tel. dok grede koje primaju samo pritisak (P) ili pak samo zatezanje (Z). Copyright (c) Radimpex * http://www.

radimpex. Pri ovakvom načinu proračuna.ON Napomenućemo da se pri pročunu svetlih otvora. na delu između presečnih tačaka sa ostalim konstruktivnim elementima (svetli otvor). rezultati se prikazuju samo u svetlim otvorima greda. Copyright (c) Radimpex * http://www.165 Ofset greda Za svaki set se posebno definiše da li će se grede proračunavati sa ofsetom.rs * Tel. a duž linije preseka ona dobija veću krutost.OFF Ofset greda . Ofset greda . u obzir uzima i eventualno zadat ekscentričan položaj konstruktivnih elemenata. Check box-ovi za definisanje ofseta za svaki set greda Postavljanjem check box-a “Ofset greda” na uključeno stanje. u zavisnosti od dimenzija elemenata sa kojima se preseca. da krajeve greda koji ulaze u druge elemente konstrukcije (grede i ploče). gredi pridružuju zadate karakteristike. Ovaj podatak se primenjuje i u statičkoj i u modalnoj analizi. imate mogućnost da od programa zahtevate. modelira većom (realnom) krutošću. Ovim postupkom se.rs * e-mail: info@radimpex. u odnosu na sistemsku osu. 011 3809-158 .

rs * Tel. otvara se dijalog box sledećeg izgleda.rs * e-mail: info@radimpex. Check box-ovi “Fiktivna ekscentričnost”. 011 3809-158 . napomenućemo da on pored uloge sračunavanja geometrijskih karakteristika poprečnog Copyright (c) Radimpex * http://www. programom je omogućeno i automatsko sračunavanje ovih vrednosti za gotovo sve oblike poprečnih preseka. Oblikovanje poprečnih preseka Da bi se izbeglo mukotrpno preračunavanje geometrijskih karakteristika poprečnog preseka.166 Fiktivna ekscentričnost Način proračuna ekscentrično postavljenih greda definiše se za svaki set greda posebno. Aktiviranjem komandnog polja “Presek”. pomoću kojih se određuje način proračuna ekscentrično postavljenih greda Ponašanje programa sa uključenim i isključenim check box-ovima “Fiktivna ekscentričnost” biće detaljno objašnjeno u daljem tekstu uputstva. Omogućeno je uključivanje fiktivne ekscentričnosti i za grede promenljivog poprečnog preseka. Izgled “dijalog box”-a za oblikovanje poprečnog preseka grede Pre nego što krenemo sa objašnjavanjem kako se radi sa ovim dijalog box-om.radimpex.

i preseke koji se definišu izborom iz biblioteke profila. trapezni. cevasti.167 preseka. Copyright (c) Radimpex * http://www. otvoreni i nesimetričan I-presek) spadaju u prvu grupu preseka. Prvih deset tipova (pravougaoni. trougaoni. nakon čega se u prozoru sa desne strane liste pojavljuje njegova slika na kojoj su jasno obeležena značenja dimenzija koje treba zadati u edit box-ovima. Izbor nekog od ovih preseka se vrši jednostavnim klikom miša preko njihovog imena. sandučasti. Nakon toga će se otvoriti podela na drugom nivou.rs * Tel. 011 3809-158 . kao i izbor i editovanje nekog od ranije kreiranih masivnih ili tankozidnih preseka (vidi poglavlje “3. omogućeno definisanje jednodelnih i višedelnih preseka od čelika.1. Takođe ćemo napomenuti da je pored oblika preseka koji se najčešće koriste za betonske konstrukcije.7”) U gornjem levom uglu ovog dijalog box-a se nalazi prozor u kome se vrši izbor tipa preseka. kružni. ima ulogu i da tačno definiše sve neophodne podatke za dimenzionisanje u modulu za obradu rezultata proračuna. i to na preseke koji se definišu zadavanjem njihovih dimenzija. Selektovan je T-presek koji se definiše zadavanjem njegovih dimenzija Izbor preseka koji se nalaze u biblioteci profila se vrši tako što se mišem klikne na mali kvadrat u kome se ispred naziva “Profili”.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex. T-presek. I-presek. odnosno izborom iz biblioteke masivnih i tankozidnih preseka. Tipove preseka možemo razdvojiti u dve grupe. nalazi znak “+”.

011 3809-158 ..168 Otrvorena lista profila Sigruno ste primetili da se sada u prethodno selektovanom kvadratu umesto znaka “+” pojavio znak “-”. Ispred novo otvorenih podnaslova (“I profili”. takođe se nalaze mali kvadrati koji označavaju da i ovi podnaslovi imaju svoje podnaslove. Ako na primer mišem kliknete na kvadrat ispred podnaslova “I profili”.radimpex. koji ukazuje na to da je podpodela otvorena (klik miša preko kvadrata u kome se nalazi znak “-” će dovesti do suprotnog dejstva. otvoriće se i treći nivo podele u kome su sada prikazani svi profili za koje postoje podaci u biblioteci..rs * Tel. . odnosno do zatvaranja ranije otvorene podpodele).rs * e-mail: info@radimpex. “IPE profili”. Otvorena baza I profila Izbor profila na trećem nivou podele se vrši jednostavnim klikom miša preko njihovog imena nakon čega će se u prozoru sa desne strane ove liste pojaviti izgled selektovanog profila sa iskotiranim svim potrebnim podacima.). Copyright (c) Radimpex * http://www.

na potpuno isti način kao i kod naredbe “Baza masivnih i tankozidnih preseka” (vidi poglavlje “3. Selektovan je jedan masivni presek iz baze Edit” se i iz ovog dijalog box-a mogu menjati parametri Pomoću komandnog polja “ selektovanog masivnog.169 Selektovan je jedan profil iz baze I profila Na potpuno isti način se vrši i izbor masivnih i tankozidnih preseka iz baze masivnih i tankozidnih preseka.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel.7”.) Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. 011 3809-158 . odnosno tankozidnog preseka.1.

Aktiviranjem komandnog polja “Profili” otvara se dijalog box za editovanje baze profila. 011 3809-158 . to se u zaglavlju ovog dijalog box-a ispisuje i naziv trenutno aktivne baze: “Tower”. izvršite sve potrebne izmene i Učitaj” otvara se dijalog box dobićete željeni sadržaj nove baze.rs * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. Pomoću komandnog polja “ za učitavanje neke od ranije kreiranih baza profila. Za kreiranje nove baze profila potrebno Snimi kao” kreirate kopiju postojeće baze. Po povratku u osnovni dijalog box za editovanje baze profila. je da prvo pomoću komandnog polja “ U edit box-u “Ime fajla” zadajte novo ime baze i aktivirajte komandno polje “Snimi”.170 Editovanje biblioteke profila Biblioteka profila koja se isporučuje uz program.radimpex.rs * Tel. može se editovati od strane korisnika. Izgled “dijalog box”-a za editovanje biblioteke profila Kako je programom omogućeno postojanje više baza profila.

Za selektovani tip profila iz liste. Napomenućemo da se ove tabele međusobno razlikuju. Selektovanjem jednog od njih.radimpex.171 Postavljenu tekuću bazu profila program će poštovati u svom radu.rs * e-mail: info@radimpex. u donjem delu dijalog box-a će se pojaviti tabela sa numeričkim podacima o svim profilima odabranog tipa. U gornjem levom uglu dijalog box-a. 011 3809-158 .rs * Tel. te će u listama za izbor profila u ponudi biti svi profili iz postavljene tekuće baze. u zavisnosti od odabranog tipa profila Copyright (c) Radimpex * http://www. prikazana je lista svih tipova profila koji postoje u trenutno aktivnoj bazi. u donjem delu “dijalog box”-a se prikazuje odgovarajuća tablica profila U prikazanoj tablici svakom od redova odgovaraju karakteristike jednog od profila.

programom je pomoću grupe komandnih polja sa desne strane liste tipova profila. Da bi značenje podataka koji se odnose na dimenzije profila bilo jasnije.172 za editovanje. Svaki od profila je određen svojom oznakom i nizom numeričkih podataka koji se zadaju u odgovarajućim kolonama. I2 i I3 potpuno isto kao i u glavnom dijalog box-u za definisanje setova grede. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex. Pomoću komandnog polja “ Gore” i “ Dole” imate mogućnost da po selektovani profil. Grupa naredbi za editovanje odabrane tablice profila Dodaj” omogućeno je dodavanje novog profila u tablicu (uloga Pomoću komandnog polja “ check box-a “Sa kopiranjem” je potpuno ista kao i u ostalim dijalog box-ovima). omogućeno i editovanje same liste tipova profila. A2. Pored toga što se za svaki od tipova profila iz liste može urediti njegova tablica. to se u dnu liste nalazi i horizontalna scroll traka pomoću koje je moguće pozicionirati se i na desni kraj liste. pomoću grupe komandnih polja u donjem delu “dijalog box”-a možete sami prema svojoj želji uređivati tablice profila za svaki odabrani tip iz liste. Copyright (c) Radimpex * http://www. na slici u gornjem desnom uglu dijalog box-a su šematski iskotirane sve potrebne vrednosti za dati profil. Novo dodati profil će biti smešten na kraj liste i sada je potrebno u svim kolonama zadati mu odgovarajuće Briši” se iz biblioteke može ukloniti proizvoljno podatke. A3.rs * Tel. kod kojih je umesto momenata inercije u odnosu na lokalne ose “1” i “2” potrebno zadati momente inercije u odnosu na glavne ose “1” i “2” (nagib glavnih osa je određen uglom “α”. Značenje podataka koji se odnose na dimenzije je jasno iz slike. Bez obzira što biblioteke sadrže gotovo sve vrste profila. I1. dok je značenje veličina: A1. Jasno je da se svi podaci u tabelama mogu menjati.radimpex. Jedina razlika je kod “L” i “HOPL” profila. U zaglavlju kolona je ispisana oznaka podataka a u zagradi jedinica mere u kojoj se on izražava. a pomoću komadnih polja “ svojoj želji uredite redosled profila u tablici. Kako je broj numeričkih podataka koji određuje jedan profil prilično veliki (zadaju se i sve vrednosti koje su potrebne za dimenzionisanje). odnosno podatakom “tan α” u tablici).

svaki od profila iz te grupe će biti tretiran prema predviđenom ponašanju za njega. Na kraju liste je dodata nova grupa profila Dodaj”.rs * e-mail: info@radimpex. pod uslovom da on već ne postoji u listi.173 Grupa naredbi za editovanje liste tipova profila Dodaj”. Nakon izbora komandnog polja “OK”. dok se izbor tipa profila vrši iz zatvorene liste. na uključeno stanje postavite check U slučaju da pre aktiviranja komandog polja “ box “Sa kopiranjem”. 011 3809-158 . Naziv grupe profila se može zadati potpuno proizvoljno. to će značiti da želite da napravite kopiju od trenutno selektovane grupe profila pod drugim imenom. Copyright (c) Radimpex * http://www. a na kraju liste će biti smeštena novo dodata grupa profila.radimpex. i to kako pri crtanju tako i pri eventualnom dimenzionisanju u modulu za odbradu rezultata proračuna. otvara se dijalog box za definisanje naziva i tipa profila Izborom komandnog polja “ koji će biti dodat u listu profila. program će se vratiti na osnovni dijalog box za editovanje baze profila.rs * Tel. Na osnovu odabranog tipa iz liste.

presek se može translatorno pomeriti u odnosu na lokalni koordinatni sistem grede. Zadavanjem vrednosti u koloni “α”. neophodno je u odgovarajućim edit Dodaj”. presek se može zarotirati za zadati ugao (pozitivan smer ugla raste u pravcu suprotnom od smera kazaljke na satu). Pored ove dve transformacije. Međutim. program će poštovati sadržaj baze profila koja je trenutno postavljena za tekuću. u listi koja se nalazi u donjem levom uglu “dijalog box”-a. U listu preseka je ubačen odabrani pravougaoni presek b/d=20/40 cm Kada se odabrani presek. postavljanjem na uključeno stanje check box-a “Ogled. program će Vas varatiti na osnovni izgled dijalog box-a za oblikovanje poprečnih preseka. Nakon ove box-ovima zadati njegove dimenzije i aktivirati komandno polje “ operacije. na ovaj način pridruži tekućem setu podataka grede.” (uzastopni klik miša na ovu kolonu će dovesti do naizmeničnog Copyright (c) Radimpex * http://www. aktiviranjem komandnog polja “OK”. i kako se definišu preseci za koje je potrebno zadati njihove dimenzije. a na slici koja se nalazi u donjem desnom delu “dijalog box”-a i njegov izgled. njegovo se težište automatski postavlja u koordinatni početak koji je određen presekom lokalne ose “2” i “3” date grede. U listi profila.174 U ovom slučaju moći ćete da menjate samo naziv grupe profila. dok će tip profila već biti određen. Ubacivanje preseka u listu U dosadašnjem delu ovog uputstva objasnili smo kako se vrši izbor preseka iz biblioteke profila. stim što se sada ona odnose na uređivanje liste tipova profila.rs * e-mail: info@radimpex. zadavanjem vrednosti u kolonama “∆3” (rastojanje težišta preseka od lokalnog koordinatnog početka u pravcu lokalne ose “3”) i “∆2” (rastojanje težišta preseka od lokalnog koordinatnog početka u pravcu lokalne ose “2”). Da bi se bilo koji od ovih preseka pridružio tekućem setu podataka. “ Gore” i “ Dole” je ista kao i u radu sa tablicom Uloga komandnih polja “ profila.radimpex. Kada ste završili editovanje baze profila.rs * Tel. 011 3809-158 . pojavće se ime odabranog preseka. Briši”.

rs * Tel. Znači u gornjem delu dijalog box-a se odabere sledeći presek. program nudi i opciju automatskog kreiranja višedelnog preseka Po default-u program na uključeno stanje postavlja prekidač “Jednodelni”. što odgovara prethodno opisanom postupku pojedinačnog ubacivanja u listu odabranog preseka. koliko je i samostalnih elemenata sadržano u višedelnom preseku. presek ćete postaviti na pravo mesto.” na uključeno stanje.175 postavljanja i uklanjanja simbola “ √”). zadavanjem odgovarajućih vrednosti u kolonama “∆3”. prethodno opisani postupak treba ponoviti onoliko puta. u desnom delu dijalog box-a se nude dodatne mogućnosti.rs * e-mail: info@radimpex. nekog drugog od ponuđenih prekidača. “∆2”. Za odabrani “[” profil. kada je iz baze profila. polja “ Za uobičajene oblike višedelnih preseka. Postavljanjem na uključeno stanje. Kako je i težište novo dodatog preseka postavljeno u lokalni koordinatni početak. “α”. na slici će se pojaviti odabrani oblik višedelnog preseka sa iskotiranim značenjem rastojanja koja određuju njihov međusobni položaj. i eventualnim postavljanjem check box-a “Ogled.radimpex. Naime. i ponovo aktivira komandno polje “ Dodaj”. Pomoću komandnog Briši” se iz liste preseka može ukloniti tekući presek. 011 3809-158 . uvek je crvenom bojom naznačen tekući presek (tekući presek je onaj čiji su podaci u listi naznačeni posebnom bojom). može se dobiti i slika u ogledalu odabranog preseka (preslikavanje se vrši oko lokalne ose “2” preseka). program nudi mogućnost njihovog jednovremenog ubacivanja u listu preseka. odabran neki od profila koji po svom tipu pripada grupi “[” ili “L” profila. Na slici koja se nalazi u donjem desnom delu dijalog box-a. Copyright (c) Radimpex * http://www. U slučaju da treba definisati višedelni presek. koji se sastoje od “[” i “L” profila.

istovremeno biti ubačena oba “[” profila. 011 3809-158 .radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. u listu U listu preseka je jednovremeno ubačen odabrani višedelni presek Na osnovu zadatog međusobnog rastojanja profila. Dodaj”. Sve prethodno rečeno važi i kada se iz baze odabere neki od profila koji pripada grupi “L” profila.176 Odabrana je kombinacija dva “[” profila Zadavanjem vrednosti u edit box-u “a=” i aktiviranjam komandnog polja “ preseka će na ovaj način. program je za svaki od ubačenih profila. u kolonama “∆3” i “∆2”odredio tačan položaj njihovih težišta u odnosu na lokalni koordinatni sistem grede. Copyright (c) Radimpex * http://www.

postavite za aktivan presek kod koga je potrebno izvršiti izmene (taj red u listi preseka treba da postane naznačen posebnom bojom). pojaviće se i sve numeričke vrednosti koje su ranije zadate. na slici koja se nalazi u gornjem delu dijalog box-a.rs * Tel.radimpex. pojaviće se izgled selektovanog preseka. Sada treba u edit box-ovima zadati nove podatke. program će Vam omogućiti i da je popravite. U listi je selektovan presek za promenu ranije zadatih podataka Nakon selektovanja.177 I za odabrane “L” profile.rs * e-mail: info@radimpex. Postupak popravljanja greške se odvija tako što klikom miša u okviru liste preseka. program nudi opciju automatskog kreiranja višedelnih preseka Znači postupak je potpuno isti. a u edit box-ovima sa desne strane ove slike. stim što za “L” profile program nudi mnogo veći asortiman mogućih oblika višedelnih preseka. 011 3809-158 . Promena podataka o već ubačenim presecima u listu U slučaju da ste prilikom ubacivanja preseka u listu napravili grešku. Copyright (c) Radimpex * http://www. nakon čega će geometrija selektovanog preseka biti odmah korigovana.

nakon izbora ove naredbe presek će biti tako pomeren da se njegovo dno nalazi na zadatom rastojanju “e” od lokalnog koordinatnog sistema grede .radimpex.rs * Tel. Izgled dijalog box-a za ravnanje preseka Naime. to za određene oblike poprečnih preseka ovakvo računanje rastojanja može biti mukotrpno.178 Promenjene dimenzije ranije ubačenog preseka u listu Ravnanje preseka Kao što smo već ranije rekli. programom je predviđena posebna opcija za tačno određivanje položaja preseka. osnovna ideja je da se tačan položaj preseka u odnosu na lokalni koordinatni sistem grede ne određuje zadavanjem udaljenja težišta.nakon izbora ove naredbe presek će biti tako pomeren da se njegova leva ivica nalazi na zadatom rastojanju “e” od lokalnog koordinatnog sistema grede Copyright (c) Radimpex * http://www. Kako ove vrednosti predstavljaju rastojanje težišta svakog od ubačenih preseka u listu.rs * e-mail: info@radimpex. a potom se aktivira jedna od ponuđenih naredbi za ravnanje: “Vrh” “Dno” “Levo” – nakon izbora ove naredbe presek će biti tako pomeren da se njegov vrh nalazi na zadatom rastojanju “e” od lokalnog koordinatnog sistema grede . Ova procedura funkcioniše tako što se u edit box-u “e=” prvo zada poznato rastojanje. Iz tog razloga. u koju se ulazi izborom komandnog polja “Ravnanje”. reguliše se zadavanjem vrednosti u kolonama “∆3” i “∆2”. sam položaj preseka u odnosu na liniju kojom je određen njen položaj na crtežu. već neke od gabaritnih tačaka. u odnosu na lokalni koordinatni sistem grede. 011 3809-158 .

rs * Tel.nakon izbora ove naredbe presek će biti tako pomeren da se njegova desna ivica nalazi na zadatom rastojanju “e” od lokalnog koordinatnog sistema grede Uzećemo za primer gredu u ploči. i aktivirati komandno polje “Vrh”. tako da se poklapa sa lokalnim koordinatnim sistemom grede. ne utiče na aktiviranje ovog komandnog polja.rs * e-mail: info@radimpex. tako da možete imati potpun uvid u tačnost izvršene akcije. Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosno svako aktiviranje jednog od ponuđenih komandnih polja za ravnanje. program uvek kotira rastojanje lokalnog koordinatnog sistema grede od sve četiri gabaritne tačke preseka. Ako gornja ivica pravougaonog preseka grede b/d=20/40 treba da bude poravnata sa gornjom ivicom ploče čija je debljina d=16. ne poništava prethodno zadato ravnanje.179 “Desno” . tada je u edit box-u “e=” potrebno zadati polovinu debljine ploče (e=8).radimpex. Trenutno postavljena vrednost u edit box-u “e=”. Zadato je rastojanje “e=8” i aktivirano komandno polje “Vrh” Na crtežu koji se nalazi u desnom delu dijalog box-a. Zadato je rastojanje “e=0” i aktivirano komandno polje “Levo” Novo zadato ravnanje u horizontalnom smislu nije narušilo prethodno zadato ravnanje preseka u vertikalnom smislu. 011 3809-158 . Napomenućemo da se ravnanje preseka može vršiti u više koraka. i težište preseka postavlja u default položaj. Komandno polje “Postavi u težište” služi za poništavanje prethodno zadatih ravnanja.

Znači. tako da se zadovolji postavljeni kriterijum za ravnanje. Copyright (c) Radimpex * http://www. da li će se sprovedena akcija ravnanja odnositi samo na tekući presek (tekući presek je naznačen crvenom bojom na crtežu). ako je prekidač “Ceo presek” postavljen na uključeno stanje tada će program pomeriti sve pojedinačne delove višedelnog preseka. ili pak na ceo presek. postavilo je presek u default položaj U slučaju da se za ravnanje selektuje višedelni poprečni presek.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.180 Aktiviranje komandnog polja “Postavi u težište”. 011 3809-158 . tada će za korišćenje biti dostupan i prekidač “Ceo presek”. Za ravnanje je selektovan višedelni presek Procedura ravnanja višedelnog preseka se odvija na potpuno isti način kao i za jednodelne.rs * Tel. stim što ovde stanje prekidača “Ceo presek” određuje.

Edit box za rotiranje poprečnog preseka Ova opcija ima naročitu primenu kada je potrebno ceo višedelni presek zarotirati za željeni ugao. Zadavanjem ugla rotacije od 90°. 011 3809-158 . tada će na crtežu biti iskotirane gabaritne tačke celog višedelnog preseka Pomoću edit box-a “α” presek se može zarotirati za zadati ugao (pozitivan smer ugla raste u pravcu suprotnom od smera kazaljke na satu). U takvim slučajevima je svakako potrebno da prethodno na uključeno stanje postavite i check box “Ceo presek”.rs * e-mail: info@radimpex. ceo presek je doveden u željeni položaj Copyright (c) Radimpex * http://www.181 Ako je prekidač “Ceo presek” postavljen na uključeno stanje.rs * Tel.radimpex.

biće smeštene sve proračunate geometrijske karakteristike oblikovanog preseka.radimpex.182 Nakon završene procedure ravnanja i višedelnog i jednodelnog preseka.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. Sve zadate podatke o ravnanju. 011 3809-158 . “A2”. program će u gornjem levom uglu slike postaviti simbol Copyright (c) Radimpex * http://www. a na ekranu će se pojaviti sadržaj osnovnog dijalog box-a za definisanje setova greda. “A3”. U slučaju da naknadno sa tastature neku od ovih proračunatih vrednosti promenite. Pridruživanje definisanih podataka o poprečnom preseku tekućem setu podataka za grede Kada su u listu ubačeni svi potrebni preseci (u slučaju jednodelnih preseka lista će sadržati samo jedan red podataka) potrebno je aktivirati komandno polje “OK”. Tekućem setu podataka je pridružen pravougaoni oblik poprečnog preseka U edit box-ovima “A1”. program će uvažiti. ovaj dijalog box će biti zatvoren i program će Vas vratiti na osnovni izgled dijalog box-a za definisanje oblika poprečnog preseka grede. i u kolonama “∆3” i “∆2” postaviti vrednosti koje odgovaraju zahtevanom ravnanju Napomenućemo da će ekscentrično postavljanje poprečnog preseka u odnosu na lokalnu osu grede uticati i na rezultate samog proračuna. “I1”. nakon čega će dijalog box za oblikovanje poprečnih preseka biti zatvoren. “I2” i “I3”. aktiviranjem komandnog polja “OK”.

koji će ukazivati da je ovakva intervencija izvršena od strane korisnika. Svakom setu greda program na osnovu geometrije zadatog poprečnog preseka generiše i opis i prikazuje ga u koloni “Presek”. trougaoni.183 “*”. I-presek. T-presek.rs * Tel. prvo se Copyright (c) Radimpex * http://www. Setu greda pod rednim brojem 2 je zadat novi opis preseka Opis seta greda se ispisuje u većini tekstualnih izveštaja. Simbol “*” na slici. Grede promenljivog poprečnog preseka Programom je predviđena i opcija modeliranja greda promenljivog poprečnog preseka.radimpex. cevasti. Znači. odnosno u grafičkim blokovima koji se eksportuju u projektnu dokumentaciju. otvoreni i nesimetričan I-presek). i da zadati podaci ne odgovaraju u potpunosti slici. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex. Na ovaj način se u svakom trenutku može videti kojoj grupi neka greda pripada. a može se zadati i njegovo prikazivanje na crtežu. ukazuje da zadati torzioni moment inercije ne odgovara prikazanom preseku. Ova opcija će biti dostupna samo za jednodelne poprečne preseke i to iz grupe preseka koji se mogu definisati zadavanjem njihovih dimenzija (pravougaoni. kružni. trapezni. tako što klikom miša obeležite dato polje i sa tastature unesete željeni tekst. Ovaj opis u svakom trenutku možete promeniti. sandučasti.

zadaje se od preseka do preseka u karakterističnim tačkama. Pomoću prekidača “Front” zahtevan je izgled grede sa prednje strane Sama promena dimenzija poprečnog preseka duž grede. pomoću kojih se može zahtevati jedan od programski definsanih pogleda. dodate proizvoljan broj međupreseka u kojima se odvija promena dimenzija. “Left” i “Front”. Ovakvi specijalno definisani pogledi služe za lakše sagledavanje zadate promene poprečnog preseka duž grede. U desnom delu dijalog box-a se nalazi 3D slika cele grede. Izgled “dijalog box”-a za definisanje promenljivog poprečnog preseka grede U gornjem levom delu dijalog box-a je šematski nacrtan osnovni izgled poprečnog preseka.rs * Tel.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www.184 pomoću naredbe “Presek” odabere osnovni oblik poprečnog preseka. koja se nalazi u donjem levom delu dijalog box-a. U listi preseka. a potom se aktivira komandno polje “Promenljiv presek”. 011 3809-158 . a ispod nje tri prekidača “Top”. a sa njegove desne strane u edit box-ovima su prikazane dimenzije preseka koje su zadate u dijalog box-u za oblikovanje poprečnog preseka. Dodaj” imate mogućnost da pored preseka na početku i kraju pomoću komandnog polja “ grede.

rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158 . Način definisanja položaja preseka se određuje stanjem ponuđenih prekidača sa desne strane liste preseka “Relativno” i “Apsolutno”. ili pak apsolutnim rastojanjem u odnosu ne prethodni presek iz liste. biće dostupno samo ako u listu nije ubačen nijedan međupresek.185 Lista karakterističnih preseka duž grede U koloni “Presek” početak i kraj grede se označavaju slovima “S” i “E”. a svaki novo dodati međupresek svojim rednim brojem. dok će u suprotnom program izdati odgovarajuće upozorenje. Položaj međupreseka se definiše podatkom u koloni “dL”. i to ili svojim relativnim odstojanjem od početka grede. Stanje prekirača “Relativno” i “Apsolutno” određuje način na koji se određuje položaj međupreseka Prebacivanje iz jednog sistema definisanja položaja preseka u drugi. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.

rs * e-mail: info@radimpex. Ako se pak odlučite za definisanje položaja međupreseka apsolutnim odstojanjima. i to u jedinicama koje su napisane u zaglavlju te kolone.186 Aktiviranjem komandnog polja “OK”. dok će preseci na počeku i kraju grede imati konstantnu vrednot “0”. U svakom trenutku. a na 3D crtežu crvenom linijom po obodu poprečnog preseka.rs * Tel. 011 3809-158 . u listi preseka je uvek jedan presek aktivan i podaci o dimenzijama preseka u edit box-ovima sa desne strane slike se odnose na dimenzije grede u datom preseku. jer se u protivnom ne može proračunati položaj preseka za proizvoljnu dužinu grede kojoj je pridružen ovaj set podataka. Oznaka za nepoznato udaljenje je ispisana oznaka “?”. Copyright (c) Radimpex * http://www. Trenutno aktivan presek je u listi naznačen posebnom bojom. odnosno “1”. Tada podaci iz ove kolone moraju stajati u uzlaznom redosledu i mogu se menjati samo za međupreseke. to barem jedan presek u listi mora imati nepoznato rastojenje od prethodnog. u koloni “dL” će za svaki od preseka u listi biti ispisano njegovo relativno udaljenje od početka grede. program će uništiti prethodno zadate podatke o položaju i dimenzijama preseka i postaviti odabrani prekidač na uključeno stanje. Postavljenjem na uključeno stanje prekidača “Apsolutno”. U slučaju da se položaj preseka određuje relativno u odnosu na dužinu grede. Svakako da u listi preseka može samo jedno rastojanje biti nepoznato. u koloni “dL”.radimpex. položaj međupreseka se određuje u dužinskim jedinicama Kako se jedan isti set grede može pridružiti gredama različitih dužina. tada se u koloni “dL” zadaje rastojanje datog preseka u odnosu ne prethodni (gornji) iz liste.

može se od programa zahtevati i promena po krivolnijskom zakonu. postavljanjem prekidača “Lučna promena” na uključeno stanje.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .rs * Tel.187 Trenutno je aktivan presek “1” koji je postavljen na sredini grede Prema tome. Zadavanjem vrednosti “d=100” na sredini preseka.rs * e-mail: info@radimpex. promena dimenzija poprečnog preseka se vrši tako što se za karakteristične preseke u odgovarajućim edit box-ovima zadaju nove vrednosti dimenzijama koje se menjaju. Međutim. oblikovan je promenljiv poprečni presek grede Program podrazumeva linearnu promenu dimenzija između dva susedna preseka.

stim što oni ovde određuju rastojanje težišta datog preseka u odnosu na lokalnu osu kojom je određen položaj grede na modelu. definisana je krivolinijska promena preseka duž grede Kako se lučna promena određuje tako što se kroz tri tačke provlači luk. zada poznato udaljenje jedne od gabaritnih tačaka u odnosu na lokalni koordinatni sistem grede. Copyright (c) Radimpex * http://www. U svim ostalim slučajevima lučna promena neće biti moguća. Takođe. Dijalog box za ravnanje promenljivog poprečnog preseka Ako je prekidač “Ceo presek” postavljen na isključeno stanje. i uloga komandnog polja “Ravnanje” je ista. odnosno ona nudi mogućnost da se umesto rastojanja težišta preseka.188 Postavljanjem na uključeno stanje prekidača “Lučna promena”. Podaci u kolonama “∆3” i “∆2” u listi preseka. to će ovaj prekidač biti dostupan samo u slučaju de je promena duž grede definisana samo u tri preseka.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. a ako je pak postavljen na uključeno stanje. imaju isto značenje kao i kod oblikovanja poprečnih preseka greda. tada će svi preseci duž grede biti tako pomereni da zadovolje zadato ravnanje. tada će se sprovedena akcija ravnanja odnositi samo na tekući presek u listi preseka.rs * Tel. 011 3809-158 .

rs * e-mail: info@radimpex.radimpex.189 Zadato je ravnjanje gornje ivice svih preseka tako da budu udaljeni 10 cm od lokalnog koordinatnog sistema Aktiviranjem komandnog polja “OK”. Komandno polje za menjanje orijentacije štapa Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel. Poravnata je gornja ivica po celoj dužini grede Iznad 3D prikaza cele grede nalazi se komandno polje “Promena orijentacije štapa”. 011 3809-158 . u kolonama “∆3” i “∆2” će za sve preseke u listi biti postavljene vrednosti koje odgovaraju zadatom ravnanju.

Tekućem setu greda je pridružena krivolinijska promena poprečnog preseka Za ovako definisani set podataka. u ravni u kojoj se nalaze lokalne ose 1 i 3.190 Aktiviranjem ovog komandnog polja obrće se funkcija promene štapa. Na ovaj način se postiže isti efekat kao da je svaka greda datog seta zarotirana za 180° oko svoje srednje tačke.rs * Tel. U slučaju ispravno zadatih podataka. a na slici u desnom delu dijalog box-a će umesto izgleda poprečnog preseka grede stajati njena 3D slika.rs * e-mail: info@radimpex. i u slučaju učinjenih grešaka izdati odgovarajuće upozorenje. a pomoću prekidača “Ogledalo” ih možete osno preslikato oko lokalne ose “2”.radimpex. ovaj dijalog box će biti zatvoren a na ekranu će se pojaviti osnovni izgled dijalog box-a za definisanje setova greda. Copyright (c) Radimpex * http://www. tako da ono što je bilo na početku ide na kraj i obrnuto. 011 3809-158 . Promenjena orijentacija štapa U edit box-u “α=” imate mogućnost da sve poprečne preseke u listi zarotirate oko lokalne ose “1” za zadati ugao. u koloni “Presek” će stajati komentar “Promenljiv”. Aktiviranjem komandnog polja “OK” program će iskontrolisati valjanost zadatih podataka.

radimpex. Njegovim izborom otvara se dijalog box sledećeg izgleda. Prikazani višedelni presek predstavlja kombinaciju dva čelična profila i betonske ploče Kako je u najčešćim slučajevima u praksi. potrebno je selektovati presek u listi. za koji želimo da promenimo materijal (taj red treba da postane naznačen posebnom bojom). 011 3809-158 . sistemsku liniju kojom je određen položaj grede u prostoru. Copyright (c) Radimpex * http://www. a u koloni “Materijal” će za dati set podataka stajati komentar “Spregnuti materijal”. u koloni “Presek” se ispisuje naziv datog preseka. a jedina razlika je u tome što se karakteristike odabranog materijala pridružuju tekućem poprečnom preseku.rs * Tel. Nakon aktiviranja komandnog polja “OK”. imate mogućnost da to program automatski uradi.rs * e-mail: info@radimpex. a na crtežu je jasno naglašen crvenom bojom). Za svaki od njih. a u koloni “Materijal” naziv materijala čije su mu karakteristike pridružene. to postavljanjem prekidača “Postavi u težište idealizovanog preseka” na uključeno stanje. ima onoliko redova koliko i samostalnih delova u okviru datog višedelnog poprečnog preseka. potrebno postaviti u težište idealizovanog preseka.191 Poprečni preseci od različitih materijala Komandno polje “Spregnuti materijali” će biti dostupno za aktiviranje samo u slučaju da je za tekući set podataka definisan višedelni poprečni presek. Postupak izbora materijala iz biblioteke je potpuno isti kao i ranije. Znači. U desnom delu dijalog box-a se u edit box-ovima prikazuju karakteristike za tekući presek u listi (tekući presek u listi je naznačen posebnom bojom. i potom aktivirati komandno polje “Materijal”. program će se vratiti na osnovni izgled dijalog box-a za definisanje setova greda. Dijalog box za definisanje spregnutih materijala U listi koja se nalazi u levom delu dijalog box-a.

15”). Copyright (c) Radimpex * http://www. Međutim. 011 3809-158 .rs * Tel. odnosno na mestu presečne tačke biće ubačen među-čvor. tada će pri proračunu ona automatski biti podeljena na dve nove grede. to je na crtežu početak i kraj svake grede određen izborom tačaka pri njenom crtanju.192 Tekućem setu greda je pridružen višedelni presek od spregnutih materijala Čvorovi greda Ako nacrtana greda seče neku ranije nacrtanu gredu.9.rs * e-mail: info@radimpex. kako bi stalno pronalaženje presečnih tačaka grede sa ostalim konstruktivnim elementima znatno usporilo rad programa. Početak i kraj greda na crtežu Početak i kraj greda pri proračunu Ako biste želeli da i na crtežu imate isto stanje kao i pri proračunu onda to možete lako postići pomoću naredbe “Razdvajanje kontura” (vidi poglavlje “2. u okviru naredbe “Vidljivost”.radimpex. ili pak konturu nekog drugog konstruktivnog elementa. Potreba za razdvajanjem kontura može nastati kada želite da selektujete samo jedan segment nacrtane grede između presečnih tačaka sa ostalim delovima konstrukcije. Postavljajući na uključeno stanje prekidače “Set” i “Čvorovi”. na crtežu će jasno biti naznačeni početak i kraj svake od greda.

radimpex. Izgled grede promenljivog poprečnog preseka pre razdvajanja kontura Izgled grede promeljivog poprečnog preseka posle razdvajanja kontura Napomenućemo da će pri proračunu program voditi računa o gredama promenljivog poprečnog preseka koje dobijaju međučvorove na preseku sa ostalim konstruktivnim elementima.rs * Tel. odnosno grede kojima se na izričit zahtev korisnika zadaje osobina da sa ostalim delovima modela budu povezani samo u zadatim krajnjim tačkama svakog segmenta grede (o ovome će biti više reči u poglavlju “3. to u slučaju da se grede promenljivog poprečnog preseka seku sa nekim drugim konstruktivnim elementom. odnosno biće proračunate sa karakteristikama koje odgovaraju njihovom renderovanom prikazu na ekranu.rs * e-mail: info@radimpex. ili pak dati međučvor.193 Kako je donji pojas nacrtan zadavanjem tačaka 1 i 2. Copyright (c) Radimpex * http://www. U svim ostalim slučajevima je bolje da ne koristite ovu opciju jer ćete dobiti nepotrebno veći broj elemenata na crtežu koji samo može usporiti rad programa.1. Kako se setovi greda promenljivog poprečnog preseka odnose na proizvoljnu dužinu grede koja je određena njenom početnom i krajnjom tačkom. U tim slučajevima novo formirane grede će dobiti takve karakteristike da u potpunosti odgovaraju željenom izgledu.6”). 011 3809-158 . Iz svega prethodno rečenog proizilazi zaključak da opciju razdvajanja kontura treba koristiti samo u slučajevima kada je zaista potrebno da se selektuje samo jedan deo nacrtane grede između njenih presečnih tačaka sa ostalim delovima konstrukcije. to se automatski selektuje kompletan donji pojas Sve prethodno rečeno jedino ne važi za mimoilazne grede. pomoću opcije razdvajanje kontura možete pokvariti njene zadate karakteristike.

rs * Tel.radimpex. zadata transformacija će se odnositi kako na samu geometriju greda. novo kreirani stub neće dobiti očekivani oblik slike u ogledalu. Kako je položaj lokalne ose “1” uvek jednoznačno određen. imate mogućnost da na sredini svake od postavljenih greda vidite i orijentaciju njenog lokalnog koordinatnog sistema. Prikaz lokalnog koordinatnog sistema konzolnog stuba skokovitog poprečnog preseka Pri selektovanju greda za manipulaciju u okviru naredbi iz menija “Korekcija”. u okviru naredbe “Vidljivost”. dok položaj treće proizilazi iz jedinog mogućeg položaja za dobijanje regularnog desno orijentisanog lokalnog koordinatnog sistema. Izuzetak su jedino naredbe “Ogledalo” i “3D Ogledalo”. po pitanju njegove skokovite promene poprečnog preseka. to se pri ovim transformacijama favorizuje dobijanje slike u ogledalu jedne od preostale dve lokalne ose. na novo kreiranim gredama ne bi mogao dobiti regularan. Osnim preslikavanjem se ne može dobiti slika u ogledalu selektovanog stuba skokovitog poprečnog preseka Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * e-mail: info@radimpex. odnosno ravanskim preslikavanjem sve tri ose. Primenom naredbe “Ogledalo” na prikazanom konzolnom stubu. desno orijentisani koordinatni sistem. jer se osnim.194 Lokalni koordinatni sistem greda Postavljanjem na uključeno stanje prekidača “Lokalne ose”. tako i na njihov lokalni koordinatni sistem. 011 3809-158 .

onda preostaje da pomoću naredbe “Promena “L. Primer rešetke koja je modelirana rešetkastim tipom štapova Pri proračunu će na krajevima svih rešetkastih štapova biti oslobođeni momenti savijanja. kao slike u ogledalu. što bi dovelo do željenog prikaza skokovite promene poprečnog preseka.rs * e-mail: info@radimpex.S. Rešetkasti štapovi Pri modeliranju rešetkastih konstrukcija često će se koristiti opcija “(P/Z) Prost štap”.195 Ukoliko želite da i skokovita promena poprečnog preseka bude zadata kao slika u ogledalu. Naknadnom promenom smera lokalne ose “2”.K. 011 3809-158 . odnosno kraju. pomoću koje će dati set greda biti proglašen za rešetkasti tip štapa. levi stub zarotirali za 180°. Na taj način bi lokalna osa novo kreiranog stuba bila usmerena ka unutra.rs * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www.”. tako da će dijagram momenata savijanja uvek imati vrednost nula na njihovom početku. lokalnu osu “2” desnog stuba usmerite ka unutra. dobijena je slika u ogledalu po pitanju oblika skokovite promene poprečnog preseka Isti efekat bi ste postigli i da ste pomoću naredbe “3D Rotacija”.radimpex.

196

Dijagram momenata savijanja “M3” u rešetkastim tipovima štapova Lokalni momenti savijanja koji su dobijeni duž rešetkastih štapova, proistekli su iz sopstvene težine koja je zadata da deluje istovremno sa zadatim koncentrisanim opterećenjem. Isti efekat bi se dobio i da dati set greda niste proglasili za rešetkasti tip štapa, već da ste naknadno, pomoću naredbe “Oslobađanje uticaja”, na svim krajevima greda oslobodili moment savijanja “M3” (vidi poglavlje “3.1.5”).

Modeliranja rešetkaste konstrukcije sa grednim elementima na čijim krajevima su postavljeni zglobovi Za preporuku je da uvek koristite opciju rešetkastih štapova, pogotovu kod prostornih rešetki jer je postupak mnogo jednostavniji i očigledniji od opcije oslobađanja uticaja na njenim krajevima. Modeliranje greda u ploči (podvlake) Poprečni presek grede koja radi zajedno sa pločom (podvlaka), potrebno je postaviti ekscentrično u odnosu na liniju kojom je određen njen položaj u prostoru. Znači, pomoću opcije “Ravnanje”, potrebno je poravnati gornju ivicu grede i ploče.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

197

Zadavanjem vrednosti “e=8” i aktiviranjem komandnog polja “Vrh” biće poravnata gornja ivica grede i ploče čija je debljina d=16 cm Pored toga, potrebno je i proračunatu vrednost torzionog momenta inercije “ I1 ”, smanjiti na dovoljno malu vrednost (1E-009), kako se u gredama u ploči ne bi javili nerealno veliki uticaji od momenata torzije.

Simbolom “*” na crtežu, program jasno ukazuje da zadat torzioni moment inercije ne odgovara zadatim dimenzijama preseka Ovakvim modeliranjem, će uticaji od torzije u gredama biti predati savijanju ploča, što je zaista i realno ponašanje za ovakav tip konstrukcije. Što se tiče samog proračuna ekscentrično postavljenih greda, sada se nude dve mogućnosti. Ili da one u mreži konačnih elemenata zaista budu ekscentrično postavljene u odnosu na liniju kojom je određen njihov položaj u prostoru, ili pak da bez obzira na njihov zadat ekscentričan položaj, one u proračun odu centrično postavljene. Na koji način će ekscentrično postavljene grede biti proračunate, određuje stanje check box-a “Fiktivna ekscentričnost”.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

198

Check box “Fiktivna ekscentričnost”, pomoću koga se određuje način proračuna ekscentrično postavljenih greda Ako je check box “Fiktivna ekscentričnost” postavljen na uključeno stanje, tada će greda biti postavljena centrično u odnosu na liniju kojom je zadat njen položaj u prostoru, a njen ekscentričan položaj će biti opisan uvećanjem momenta inercije u odnosu na osu za koju je težište preseka postavljeno ekscentrično. Na ovaj način, ekscentično ponašanje grede se opisuje približno, ali će se ovako dobijeni rezultatati odnositi na celu gredu, te će biti odmah upotrebljivi i za opciju automatskog dimenzionisanje greda. Ovakav način proračuna ekscentrično postavljenih greda preporučujemo, obzirom da on daje dovoljnu tačnost za uobičajene slučajeve u praksi, a pri tome možete direktno primeniti i automatsko dimenzionisanje greda i ploča. Ako je check box “Fiktivna ekscentričnost” postavljen na isključeno stanje, tada će greda zaista biti ekscentrično postavljena, a proračunati uticaji u gredi će odgovarati samo uticaju u rebru odgovarajućeg T-preseka, koji se formira pri zajedničkom radu ploče i grede. Naime, program će na osnovu krutosti grede i ploče sam odrediti tačnu pripadajuću širinu ploče, koja sadejstvuje sa zadatom ekscentričnom gredom. U ovako postavljenim ekscentričnim gredama, usled vertikalnog opterećenja će se pored momenata savijanja pojaviti i normalne sile pritiska odnosno zatezanja. Kako ovakav proračun podrazumeva da se pri dimenzionisanju ploča vodi računa i o normalnim silama, koje se u njima javljaju, ili pak da se pripadajući uticaji iz ploče redukuju na težište zamenjujućeg T-preseka, to ga preporučujemo samo naprednijim korisnicima za tačnije analize sadejstva greda i ploča. Sve prethodno rečeno, ilustovaćemo na primeru jednostavnog modela koji se sastoji od ploče, greda, zida i stubova. Model je opterećen jednakopodeljenim opterećenjem po ploči i koncentrisanim silama na kraju konzola.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

199

Grede su poprečnih preseka definisanih setovima 1 i 2, pri čemu je set 1 – greda koja je centrično postavljena u odnosu na referentnu osu, dok je set 2 greda ekscentrično postavljena u odnosu na referentnu osu.

Položaji poprečnih preseka greda u odnosu na ploču. Greda preseka definisanog u Set-u 1 je definisana teko da joj se težište poklapa sa referentrnom osom, dok je greda preseka definisanog Set-om 2 ekscentrično postavljena u odnosu na referentnu osu. U programu u strukturnim elementima uticaji se nalaze u odnosu na težišnu, odnosno – centralnu liniju grede (na slici označenu sa Cen.Lin). Greda Set-a 2 u sadejstvu sa pločom gradi T presek i u klasičnoj analizi imala bi znatno veći momenat inercije u odnosu na gredu Set-a 1, kojoj je ploča na polovini visine. Otuda deformacije neće biti identične na obe grede. Odnosno zbog realno veće krutosti ova greda će “navući” veće uticaje od sopstvene težine ploče na konzoli.
Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

200 Statički uticaji koje prikazuje program u gredi Set-a 2 su uticaji koje u T preseku prima vertikalno rebro, odnosno to je samo deo ukupnih statičkih uticaja koje prima celokupni T presek. Ukupni uticaji u gredi T preseka će se odrediti ako posmatramo rezultantu uticaja u rebru (određenih kao uticaji u gredi Set-a 2) i ploči (tačnije, na sadejstvujućoj širini ploče). Problem usvajanja “Sadejstvujuće širine ploče” kod T preseka je analiziran u literaturi i prikazuju se empirijskim izrazima kojima se utvrđuje ova vrednost: b= br + 20 d = 0.2 + 20 x 0.2 =4.2 m b= br + 0.25 lo = br + 0.25 x ( 0.75 x 5 ) = 0.2 + 0.25 x 0.75 x 5 = 1.1375m Ove vrednosti su dobivene analizom rezultata napona u ploči, i samo su približne vrednosti, dok su mogućnosti programa Tower da ista analiza može jednostavno sprovesti i dobiti tačne vrednosti za krutost sistema. Analiza uticaja u gredi T preseka (koja se sastoji od grede Set-a 2) i dela ploče će prikazati statičke uticaje koji će zavisiti od «svojene sadejstvujuće širine» b . Analizu sadejstvujuće širine možemo sprovesti na konkretnom primeru.

Greda set-a 2 i sadejstvujuća širina ploče Na slici je prikazan dijagram naprezanja u ploči Ny. Opcijom «presek» , izborom krajnjih tačaka na početku i kraju grede i usvajanjem širine od 1.125 , opcijom «površina», dobijena je vrednost ekvivalentne normalne sile u sadejsvujućoj širini.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

201

Dijagram normalnih sila u ploči Ny i rezultujućih uticaja po preseku zadate širine

Dijagram momenata savijanja u ploči My i rezultujućih uticaja po preseku zadate širine

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

202

Dijagram normalne sile i momenata savijanja u gredi set-a 2 Rezultujući uticaji u gredi T preseka na mestu oslanjanja na zid, redukovanih na osu ploče će biti: M= Ms + M2 + N2 x 0.3 = -34.68 – 250.23 + (-418.59 ) x 0.3 = 410.87 kNm Ovaj momenat je veči od momenta u gredi Set-a 1 ( koji je samo pravougaoni presek ) i zbog manje krutosti iznosi: -345.18 kNm. Ovi uticaji se međutim zbog odsustva simetrije nemogu direktno porediti već se samo može uporediti ukupni momenat u ploči i gredama na ivici iznad zida na koji se konzola oslanja. Uporedićemo rezultantu uticaja iznad zida (nalazi se nalazi kao rezultanta uticaja momenata i normalnih sila redukovanih na sredinu ploče) : Ukupni moment iznad zida treba bude: od aktivnog opterećenja (dve sile po 200 kN) 200x2x2 = od sopstvene težine elemenata: Težina greda u konzolama: 2x2x0.8x0.2x25 = Težina ploče 5x0.2x2x25x1 = Ukupno: 800 kNm 16kNm 50 kNm 866kNm

Iz programa Tower – rezultate dobijamo u odnosu na težišne ( centralne linije ) prikazane na slici:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

203

Rezultujući uticaji iz programa - redukovani su na centralne linije

Dijagram normanih sila Ny i momenata savijanja My u ploči i rezultujućih uticaja po preseku (po sredini) i širinom od 5m ( celokupna površina ploče ), opcijom «površina» , dobijamo ukupnu normalnu silu i momenat savijanja u ploči. Očitane vrednosti iz Tower-a su prikazane u sledećoj tabeli. Očitane vrednosti uticaja u gredama i ploči su: MP M1 M2 Uticaj -250.23 -151.13 -345.18 Rezultujući uticaj u ravni ose ploče ju: M = MP + M1 + M2 + N2 x 0.3 = ( -151.13 ) + ( -345.18 ) + ( - 250.23 ) + ( -418.59 ) x 0.3 = -872.117 kNm N2 -418.59 NP 431.59 N1 -8.74

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

204 Negativan predznak je prema orjentaciji vektora momenata na slici, pokazuje da je momenat suprotnog smera od prikazanog na slici odnosno da zateže gornje vlakno. Poređenjem sa teorijskom vrednošću od 866 dobijamo relativnu grešku u intenzitetu momenata od: ( 872.117 – 866 ) /866 = 0.00706 , odonosno od 0.7%. Na prethodnom primeru smo pokazali da program Tower daje mogućnosti analize sadejstvujuće širine, da je tačnost rezultata zadovoljavajuća ( 0.7% ) ali i da se u analizi rezultata mora voditi računa o specifičnostima sistema grede spregnute sa pločom. Način proračuna ekscentrino postavljenih greda Tretman ekscentrično postavljenih greda, u odnosu na liniju kojom je određen njihov položaj u prostoru, objasnićemo na dva jednostavna primera.

Primer aksijalno pritisnutog konzolnog stuba skokovitog poprečnog preseka. Gornji deo stuba je dimenzija b/d=40/40cm i postavljen je u težište linije kojom je određen njegov položaj u prostoru. Donji deo stuba je dimenzija b/d=80/40 i postavljen je ekscentrično, tako da mu desna ivica bude poravnata sa ivicom gornjeg stuba (zadato je e=80/2-40/2=20 cm). Pri proračunu, normalna sila je ostala konstantna po celoj visini stuba N1=10 KN, ali je na donjem delu stuba usled njegovog ekscentričnog položaja, dobijen moment savijanja M3 = 10 x 0.2 = 2.0 kNm.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

205

Dijagram momenata svaijanja “M2” Naime, kako se uticaji prikazuju u težištu preseka, a zadato je da sila deluje u pravcu linije kojom je određen položaj stuba, to je usled ekscentričnog položaja donjeg dela stuba i sile pritiska, dobijen odgovarajući moment savijanja. Ovaj efekat ćemo prikazati i na primeru proste grede sa dva nepokretna oslonca.

Primer ekscentrično postavljene proste grede opterećene na savijanje Greda je konstantnog poprečnog preseka b/d=20/40 cm, ali je posatvljena ekscentrično u odnosu na liniju kojom je određen njen položaj u prostoru (zadato je e=10 cm). Da greda nije ekscentrično postavljena, moment savijanja bi iznosio: M3 = q x l2 / 8 = -8 x 102 / 8 = 100 kNm. Međutim, usled ekscentričnog položaja grede, duž nje će delovati konstantna sila zatezanja, što će dovesti do odizanja momentne linije u težištu preseka grede.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

206

Dijagram momenata savijanja “M3” Uzrok ovakvom ponašanju je činjenica da je težišna linija grede pomerena ekscentrično u odnosu na postavljene oslonce i liniju duž koje deluje opterećenje. U slučaju da je jedan od oslonaca horizontalno pomerljiv, ovakav efekat se ne bi javio, obzirom da se normalna sila zatezanje ne bi mogla javiti u takvom modelu. Ekscentrično postavljanje greda će imati naročitu primenu pri modeliranju podvlaka u ploči. U svim ostalim slučajevima budite obazrivi, i imajte na umu da će se rezultati proračuna prikazivati, u težištu greda.

3.1.5

Oslobađanje uticaja

Kako se pri isrtavanju greda, na njenim krajevima uvek automatski postavljaju kruti uglovi, to se pomoću naredbe “Oslobađanje uticaja”, koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Konstrukcija”, mogu postaviti proizvoljni granični uslovi na krajevima ranije iscrtanih greda. Izborom ove naredbe, na ekranu će se pojaviti “dijalog box”, a komandna linija će dobiti sledeći oblik: <0 sel.> Oslobađanje uticaja – Selektovanje (Sve/Prozor/<krAj>): Sada se od korisnika očekuje da prvo u “dijalog box”-u odabere jedan ili više uticaja za oslobađanje, a da potom u “select box” zahvati deo grede za koji želi da promeni uslove na njenom kraju. U zavisnosti od mesta na kome je selektovana greda, uslovi koji su određeni trenutnim stanjem prekidača u “dijalog box”-u, biće postavljeni na bližem kraju grede. Pored ovakvog pojedinačnog selektovanja, jednog od krajeva greda, programom je omogućena i masovna selekcija greda pri čemu će biti odabrana oba kraja svih selektovanih greda. Procedura masovnog selektovanja se odvija na potpuno isti način kao i kod ostalih naredbi (vidi poglavlja “2.8”). Šest ikona koje se nalaze u dijalog box-u rade kao prekidači, odnosno mogu biti postavljene ili na uključeno ili na isključeno stanje.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

207 Uzastopnim klikom miša preko ovih ikona, one se naizmenično postavljaju na uključeno, odnosno isključeno stanje. Uvučena ikona označava da je postavljena na uključeno stanje, odnosno dati uticaj će biti oslobođen, a ispupčena na isključeno. Ikone imaju sledeća značenja: M1 - Oslobađanje torzionog momenta oko lokalne ose 1 grede M2 - Oslobađanje momenta savijanja oko lokalne ose 2 grede M3 - Oslobađanje momenta savijanja oko lokalne ose 3 grede N1 - Oslobađanje uzdužne sile u pravcu lokalne ose 1 grede T2 - Oslobađanje poprečne sile u pravcu lokalne ose 2 grede T3 - Oslobađanje poprečne sile u pravcu lokalne ose 3 grede U prozoru “3D pogled”, program će simbolom malog kruga označiti sve čvorove koji pripadaju oslobođenim krajevima greda, što će dati samo gubu informaciju o tome da je nešto oslobođeno u datom čvoru. Međutim, u prozoru “2D pogled” se može dobiti prava informacija, za sve oslobođene krajeve greda. Naime, u zavisnosti od odabranog uticaja za oslobađanje, na selektovanom kraju grede će biti postavljen odgovarajući simbol. Kako bi postavljanje specijalnog simbola za svaki od mogućih šest uticaja za oslobađanje, dovelo do pretrpanog sadržaja crteža, to smo se odlučili da jedino momentima savijanja “M2” i “M3” posvetimo posebnu pažnju. Znači, jedino u slučaju kada oslobođeni momenti savijanja deluju u trenutnoj ravni prikaza prozora “2D pogled”, oni će biti označeni simbolom malog kruga. Svi ostali oslobođeni uticaji, uključujući i momente savijanja koji ne deluju u trenutnoj ravni prikaza prozora “2D pogled”, uvek će biti označeni istim simbolom u obliku dva osno preslikana trougla. Simbol kruga se posatvlja samo u slučaju da je na datom kraju grede oslobođen moment koji deluje u trenutnoj ravni prikaza prozora “2D pogled”. Simbol dva trougla će biti postavljen na svim krajevima grede na kojima postoji oslobođen barem jedan uticaj koji ne odgovara oslobođenom momentu u trenutnoj ravni prikaza. Prema tome, na kraju grede može biti postavljen ili samo jedan od predviđena dva simbola, ili pak oba simbola istovremeno. Istovremeno postojanje oba simbola označava da je na datom kraju grede oslobođen i moment savijanja u trenutnoj ravni prikaza i barem još jedan drugi uticaj.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

208

Prikaz oslobođenih uticaja na krajevima greda Na osnovu postavljenih simbola se vidi, da je na gornjem kraju stuba oslobođen samo moment savijanja koji deluje u trenutnoj ravni prikaza, da je na kraju prvog štapa gornjeg pojasa pored momenta savijanja u trenutnoj ravni prikaza oslobođen još neki od uticaja, a da je na donjem kraju prve vertikale oslobođen neki od uticaja, pri čemu nijedan od njih ne predstavlja moment savijanja u trenutnoj ravni prikaza. Dok je program u toku izvršavanja nerdebe “Oslobađanje uticaja”, dovođenjem miša u položaj da pokazuje na oslobođeni kraj neke grede, pojaviće se mali prozor u kome će biti ispisani nazivi svih oslobođenih uticaja.

Dovođenjem miša u položaj da pokazuje na kraj prvog štapa gornjeg pojasa, jasno se vidi da su na tom kraju oslobođeni uticaji “M3” i “T2” Kako se oslobađanje uticaja vrši u odnosu na lokalne ose greda, to će pri oslobađanju uticaja biti korisno da pomoću naredbe “Vidljivost”, u delu “dijalog box”-a u kome se reguliše način vidljivosti greda, postavite na uključeno stanje prekidač “Lokalne ose”.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

209 Sve prethodno rečeno, najbolje ćemo objasniti na primeru oslobađanja uticaja u krajnjem levom ugaonom stubu, koji istovremeno pripada i horizontalnom i vertikalnom ramu.

Obeleženi ivični stub pripada i podužnom i poprečnom ramu Kako je ivični stub tako orijantisan da njegova lokalna osa “3” leži upravno na ravan poprečnog rama (u pravcu globalne X ose), to će oslobađanje momenta savijanja “M3” na njegovom gornjem kraju, značiti oslobađenje momenta savijanja u ravni poprečnog rama.

Postavljeni simbol kruga jasno označava da oslobođeni moment savijanja “M3” deluje u ravni prikazanog poprečnog rama

Postavljeni simbol dve trougla jasno označava da oslobođeni moment savijanja “M3” ne deluje u ravni prikazanog podužnog rama

Ako u jedan čvor ulazi više greda na čijim svim krajevima je oslobođen moment savijanja u trenutnoj ravni prikaza, tada će program u samom čvoru postaviti simbol malog kruga koji označava puni zglob u datom čvoru.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

210

Simbol malog kruga u samom čvoru, označava da je na krejevima svih greda koje ulaze u njega, oslobođen moment savijanja u trenutnoj ravni prikaza U slučaju učinjene greške, poništavanje pogrešno oslobođenog uticaja se vrši tako što se u dijalog box-u na isključeno stanje postave svi prekidači i selektuje dati kraj grede. Na selektovanom kraju grede tada neći biti postavljen nijedan simbol što će označiti da je on sa ostalim delom konstrukcije vezan kruto. Ako je potrebno osloboditi neki od uticaja u čvoru koji se nalazi unutar grede, tada je potrebno prvo pomoću naredbe “Razdvajenje kontura” (vidi poglavlje “2.9.15”), na željenom mestu postaviti međučvor koji će od jedne, napraviti dve nove grede. Selektovanjem za oslobađanje jednog od krajeva novo formiranih greda, imaćete mogućnost da oslobodite proizvoljno odabrani uticaj u datom čvoru. Opciju razdvajanja kontura treba koristiti i kada je potrebno da oslobodite neki od uticaja unutar grednog elementa u presečnim tačkama sa ostalim delovima modela.

Ako je greda donjeg pojasa nacrtana izborom tačaka “1” i “2”, tada se ona vodi kao jedna celina

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

211

Oslobađanje uticaja u gredi donjeg pojasa, na mestu presečnih tačka sa dijagonalama i vertikalama prikazane rešetkaste konstrukcije, neće biti moguće ako je prethodno pomoću naredbe “Razdvajanje kontura” ne podelite na niz malih greda. U “Tower-u” je omogućeno definisanje dvojne prirode oslobađanja uticaja na kraju grede jedne za statičku a druge za dinamičku analizu. U dijalog box-u ove naredbe se nalaze dva check box-a pomoću kojih se određuje priroda oslobađanja uticaja.

Ako je uključen samo check box “Statički”, zadato oslobađanje uticaja će se primeniti samo pri statičkom proračunu, a ako je uključen samo check box “Seizmički” primeniće se pri dinamičkoj analizi. Kada su uključena oba check box-a, zadato oslobađanje uticaja će se primeniti i za statičku i za dinamičku analizu. Simboli kojima se obeležavaju zadata oslobađanja mogu se iscrtavati različitom bojom i debljinom za dvojno (oslobođeni su različiti uticaji za statičku i dinamičku analizu) i obično oslobađanje uticaja (oslobođeni su isti uticaji). Ova podešavanja se definišu pomoću naredbe “Parametri”.

Simboli dvojnog oslobađanja uticaja su prikazani crvenom bojom, a simboli običnog oslobađanja crnom bojom Dovođenjem miša u položaj da pokazuje na oslobođeni kraj neke grede, pojaviće se mali prozor u kome su ispisani nazivi svih oslobođenih uticaja:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

212

Oslobođeni su samo statički uticaji

Oslobođeni su samo seizmički uticaji

Oslobođeni su i statički i seizmički uticaji

Napomena: U slučaju modeliranja rešetkastih konstrukcija, nema potrebe da se koristite naredbom za oslobađanje uticaja, obzirom da je mnogo lakše da u setu podataka date grede, na uključeno stanje postavite prekidač “P/Z”. Na ovaj način, mnogo brže ćete definisati rešetkasti tip grede koja može primati samo aksijalna naprezanja.

3.1.6

Mimoilaženje greda

Kao što smo već ranije napomenuli u poglavlju “3.1.4”, ako nacrtana greda seče neku ranije iscrtanu gredu, ili pak konturu nekog drugog konstruktivnog elementa, tada će pri proračunu ona automatski biti podeljena na dve nove grede, odnosno na mestu presečne tačke biće ubačen među-čvor. Kako se u praksi mogu javiti i slučajevi kada je potrebno da greda bude povezana sa ostalim elementima konstrukcije, samo na svom početku i kraju, to je za ovu namenu predviđena naredba “Mimoilaženje”. Njenim aktiviranjem, ulazi se u standardnu proceduru selektovanja. <0 sel.> Mimoilaženje – Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/pResek/eXtras/ Deselektovanje/<krAj>): Sada se od korisnika očekuje da selektuje sve grede kojima je potrebno pridružiti karakteristiku da su mimoilazne, odnosno da su sa ostalim delom konstrukcije povezane samo u svojoj početnoj i krajnjoj tački. Izbor podopcije “Kraj”, ili pak klik na desni taster miša, označiće kraj procedure selektovanja, i na komadnoj liniji će se pojaviti sledeći sadržaj. Mimoilazne grede (<Da>/Ne): Izbor podrazumevane podopcije “Da”, će sve selektovane grede proglasiti za mimoilazne, dok podopcija “Ne” služi za poništavanje ranije pridružene karakteristike mimoilaženja,

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

koja će biti posebno objašnjena. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . jasno su naglašene mimoilazne grede 3. ali glavna namena tankozidnih preseka je za generisanje nosača pomoću naredbe “Generisanje nosača tankozidnog preseka”. U oba slučaja.1. Crtakstim linijama. Obe familije se mogu koristiti u grednim elementima.213 selektovanim gredama.7 Baza masivnih i tankozidnih preseka U “Tower-u 6” je omogućeno definisanje poprečnih preseka proizvoljne geometrije. Geometrija masivnih i tankozidnih preseka se definiše crtanjem.rs * e-mail: info@radimpex. kada se dijagonale mimoilaze u prostoru. Predviđene su dve familije preseka .masivni i tankozidni. naredba će biti završena a sve mimoilazne grede će na crtežu biti posebno naglašene.radimpex.rs * Tel. dok se tankozidni preseci crtaju pomoću neke od naredbi za kreiranje linijskih entiteta (“Greda” ili “Linijski oslonac”). Masivni preseci se crtaju pomoću neke od naredbi za kreiranje površinskih entiteta (“Ploča” ili “Površinski oslonac”). Najčešća primena mimoilaznih greda je u čeličnim rešetkastim konstrukcijama.

dok se u desnom delu nalaze naredbe za rad sa njima. odnosno u desno.214 Geometrija masivnog preseka je zadata pomoću naredbe “Ploča”. pomeranjem u levo. tako što Ubacivanje novog preseka u bazu se vrši pomoću komandnog polja “ nakon njegovog aktiviranja program izlazi na crtež i sa komandne linije zahteva selektovanje poprečnog preseka.rs * Tel. Aktiviranjem naredbe “Baza masivnih i tankozidnih preseka”. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. Dodaj ”. 011 3809-158 . koja se nalazi u padajućem meniju “Konstrukcija”. dok je geometrija tankozidnog zadata pomoću naredbe “Greda” Da bi kreirani poprečni presek mogao da se koristi neophodno je da bude ubačen u bazu masivnih i tankozidnih preseka. Levo” i “ Desno” se selektovanom poprečnom preseku vrši Pomoću komandnih polja “ promena položaja u bazi. otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a “Baza masivnih i tankozidnih preseka” U centralnom delu dijalog box-a prikazani su svi masivni poprečni preseci koji se trenutno nalaze u bazi.rs * e-mail: info@radimpex.

Izgled dijalog box-a za definisanje parametara masivnog poprečnog preseka U levom delu dijalog box-a se prikazuje geometrija selektovanog preseka. Copyright (c) Radimpex * http://www. U svim prelomnim tačkama poprečnog preseka program postavlja mrežu horizontalnih i vertikalnih linija i kotira njihova međusobna rastojanja.215 <0 sel. a njena vrednost se prikazuje u edit box-u “Dužina polja”. Zadavanjem nove vrednosti u edit box-u možete da promenite bilo koju selektovanu dužinu.rs * e-mail: info@radimpex.> Površinski entitet – Selektovanje(<krAj>): Selektovani poprečni presek se ubacuje u bazu na prvo slobodno mesto. 011 3809-158 . ili aktiviranjem komandnog polja “ Edit”.rs * Tel. U bazu je ubačen novi presek pomoću komandnog polja “ Dodaj ” Kopiraj ” program u bazu preseka ubacuje novi presek Izborom komandnog polja “ kopiranjem geometrije trenutno selektovanog preseka. Dvostrukim klikom miša preko nekog poprečnog preseka. program otvara dijalog box za definisanje dodatnih parametara selektovanog preseka. Klikom miša preko bilo koje od ovih dužina ona postaje selektovana (obeležena crvenom bojom).radimpex.

dok se pomoću opcije “Bez armature” definiše da se uz tekući segment armatura ne postavlja. neophodno je da se definiše armatura koja se postavlja uz svaki segment konture preseka. Radi lakšeg zadavanja parametara program svakom segmentu konture dodeljuje broj.rs * e-mail: info@radimpex. a program se vraća u glavni dijalog box ove naredbe. Aktiviranjem komandnog polja “OK” zadate promene se prihvataju. imate mogućnost da selektovanom poprečnom preseku zadate proizvoljan naziv. Selektovani segment konture je obeležen crvenom bojom.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. Obzirom da geometrija preseka može da bude potpuno proizvoljna. Redni broj tekućeg segmenta konture Izborom iz zatvorene liste tekućem segmentu se može dodeliti armatura Aa1. a ako nije zadat ispisivaće se tekst “Masivni”. 011 3809-158 .216 Edit box za promenu selektovane dužine polja U edit box-u “Naziv”. Pri kreiranju seta greda od datog poprečnog preseka kao njegov opis će se ispisivati zadati naziv. Aa2.rs * Tel. koji se za tekući segment ispisuje zajedno sa ukupnim brojem segmenata. Napomenućemo da je za pravac segmenata usvojen pravac suprotan kretanju kazaljke sata. Aa3 ili Aa4. a njegovi parametri se prikazuju u delu dijalog box-a “Armatura po segmentima konture”. Pomoću check box-ova “Pripada šipka na početku” i “Pripada šipka na kraju” se određuje da li granične šipke pripadaju tekućem ili njemu susednim segmentima. Programom je omogućeno i dimenzionisanje betonskih greda koje su kreirane od masivnog poprečnog preseka.

Jedino se pri editovanju tankozidnih preseka otvara nešto drugačiji dijalog box: Izgled dijalog box-a za definisanje parametara tankozidnog poprečnog preseka U edit box-u “Debljina” se zadaje debljina tekućeg segmenta. a debljina svih segmenata se može zadati u edit box-u “Debljina svih segmenata”. ali to i nije njihova glavna namena. u slučaju da se svi poprečni preseci ne mogu istovremeno prikazati. Ostali parametri imaju isto značenje kao kod masivnog preseka. Svi masivni i tankozidni preseci koji se nalaze u bazi biće dostupni za izbor u dijalog box-u za definisanje poprečnog preseka grede. Copyright (c) Radimpex * http://www. Radio button–i za izbor grupe preseka koja se trenutno prikazuje Sve naredbe u ovom dijalog box-u funkcionišu na isti način i za tankozidne preseke.radimpex. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex.217 Aktiviranjem komandnog polja “ Briši ” se trenutno selektovani poprečni presek uklanja iz i vrši promena tekuće strane.rs * Tel. dok se pomoću komandnih polja gore i dole. odnosno listanje baze. Napomenućemo da dimenzionisanje greda koje su kreirane od tankozidnih preseka nije moguće. Pomoću radio button-a “Masivni preseci” i “Tankozidni preseci” se određuje familija preseka koja se trenutno prikazuje.

rs * Tel. Bez obzira da li je zadata pravolinijska ili lučna putanja otvoriće se dijalog box istog izgleda: Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . 3. Nakon aktiviranja naredbe. odnosno tankozidnog preseka.radimpex. čime se ulazi u proceduru definisanja lučne putanje. tako što program od svakog segmenta datog preseka kreira ploču odgovarajuće geometrije. program sa komandne linije zahteva unošenje prve tačke ose nosača: Prva tačka ose: Nakon izbora prve tačke ose komandna linija dobija sledeći izgled: Druga tačka (Luk): Sada se od korisnika očekuje da zada drugu tačku ose nosača ili da izabere podopciju “Luk”. pravolinijske ili lučne putanje.218 Izbor masivnih i tankozidnih preseka iz liste Edit ” se i iz ovog dijalog box-a mogu menjati parametri Pomoću komandnog polja “ selektovanog masivnog.1.8 Generisanje nosača tankozidnog preseka Pomoću ove naredbe se od izabranog tankozidnog preseka može generisati ceo nosač.rs * e-mail: info@radimpex.

Deo dijalog box-a u kome je prikazan selektovani presek Edit ” otvara se dijalog box u kome se mogu promeniti Aktiviranjem komandnog polja “ karakteristike selektovanog tankozidnog preseka.219 Izgled dijalog box-a u kome se definišu parametri za generisanje nosača tankozidnog preseka U gornjem delu dijalog box-a su prikazani tankozidni preseci koji se nalaze u bazi. se pomoću komandnih polja Selektovani presek je uokviren crvenom bojom i prikazuje se u centralnom delu dijalog box-a. koja se nalaze u gornjem desnom uglu dijalog box-a.rs * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . odnosno povratak na prethodnu vrši i . a prelazak na sledeću grupu. Istovremeno su prikazana četiri preseka.rs * Tel.radimpex.

rs * e-mail: info@radimpex.S. Kada je check box “Automatski generisati i reduktor” postavljen na uključeno stanje.rs * Tel. Ove karakteristike se mogu promeniti unošenjem novih vrednosti. program će duž ose nosača postaviti reduktor za sve generisane ploče. koja će odrediti kako ravan u kojoj leže lokalne ose “1” i “2”. U edit box-ovima. tako i usmerenje lokalne ose “2”. 011 3809-158 . Lokalni koordinatni sistem nosača se može promeniti pomoću komandnog polja “Promena LKS”. su prikazane karakteristike materijala od koga se kreira nosač. (Tačka koja određuje osu 2 / <krAj>): Copyright (c) Radimpex * http://www. Izgled dijalog box-a za ravnanje preseka Ovaj dijalog box funkcioniše na isti način kao da je pozvan u okviru naredbe za definisanje poprečnog preseka grede.radimpex. Promena L. tako da ga nećemo ponovo objašnjavati. Nakon aktiviranja komandnog polja “Ravnanje” otvara se dijalog box u kome se može definisati tačan položaja preseka u odnosu na lokalni koordinatni sistem nosača.220 Izgled dijalog box-a za definisanje parametara tankozidnog poprečnog preseka Rad sa ovim dijalog box-om je isti kao i kod naredbe “Baza masivnih i tankozidnih preseka”. dok se pomoću komandnog polja “Materijal” može izabrati neki drugi materijal.K. Nakon njegovog aktiviranja program izlazi na crtež i sa komandne linije zahteva da zadate tačku. koji su postavljeni uz desnu ivicu dijalog box-a.

/Ofset/<krAj>/Set): Postupak unosa je u svemu isti kao za ploče. pri modeliranju tla. (Tačka koja određuje osu 3 / <krAj>): Sada će odabrana tačka da odredi ravan u kojoj leže lokalne ose “1” i “3”.9 Površinski oslonac Izborom ove ikone se ulazi u naredbu za postavljanje površinskih oslonaca. Promena L. a u skladu sa zadatim parametrima. služe za promenu trenutnog prikaza. koja se nalaze ispod ovog prozora. Kada se aktivira komandno polje “OK” program zatvara dijalog box i generiše nosač od izabranog tankozidnog preseka. Nakon izbora željene tačke. Copyright (c) Radimpex * http://www. dovešće do promene sadržaja komandne linije. 011 3809-158 .S. vratiće nas na prvobitni oblik komandne linije.221 Kako je u nekim slučajevima lakše odrediti ravan u kojoj leže ose “1” i “3”. Ona rade kao prekidači i imaju potpuno istu ulogu kao i istoimene naredbe u padajućem meniju prozora “3D pogled”. a jedina razlika je u izgledu dijalog box-a koji se pojavljuje na ekranu pri aktiviranju podopcije “Set” sa komandne linije.rs * e-mail: info@radimpex. Nosač koji je generisan pomoću naredbe “Generisanje nosača tankozidnog preseka” 3. U prozoru.1. koji se nalazi uz levu ivicu dijalog box-a./kRuž.rs * Tel. klik miša preko podopcije “Tačka koja određuje osu 2”. Površinski oslonci se najčešće koriste. program se vraća u dijalog box naredbe. je prikazano kako će nosač izgledati na crtežu sa trenutnim stanjem parametara. Ponovni klik preko ove podopcije. Komandna polja. Komandna linija dobija standardan oblik za iscrtavanje poptuno proizvoljne poligonale linije: <-> Prva tačka površinskog oslonca (Kontura/Prav.radimpex.K. odnosno pri proračunu temeljnih ploča na elastičnoj podlozi.

R1”. R2 .radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www.R3” zadati koeficient posteljice. odnosno omogućeno je dobijanje rekacije oslonca u pravcu njegove lokalne ose “3”.stv=200 KN/m2. naizmenično se postavlja i uklanja indikator “√”. Ova tri parametra funkcionišu kao prekidači. jasno pod uslovom da je dato pomeranje sprečeno postavljanjem indikatora “√” u list box-u.sprečeno je pomeranje u pracu lokalne ose “1” površinskog oslonca. dati edit box će biti zamrznut.stv σ. Svakako da ćete ovu naredbu koristiti najčešće kada budete modelirali tlo ispod temeljne ploče. Program ove krutosti po “default”-u postavlja na dovoljno veliku vrednost (1E+10) koja simulira apsolutnu krutost.rs * Tel. U tom slučaju. Svakako da za krutost pomeranja možete zadati proizvoljnu vrednost.stv=0.R3=σ.R3”. on označava da je to pomeranje sprečeno.rs * e-mail: info@radimpex. odnosno omogućeno je dobijanje rekacije oslonca u pravcu njegove lokalne ose “1”. R1 .stv . U nedostatku ovog parametra.stv./ s. . U suprotnom. Upravo se sa ove tri vrednosti određuje krutost oslonaca na pomeranje u pravcu njegovih lokalnih osa.R2” i “K. “K. kao orijentaciona vrednost se može uzeti: K.sprečeno je pomeranje u pracu lokalne ose “2” površinskog oslonca.stvarno (očekivano) sleganje tla Ako je na primer σ.02 m. koeficient posteljice će imati orijentacionu vrednost: K.stvarni (očekivani) napon u tlu s. jedan set podataka određuju i tri vrednosti u edit box-ovima koje se nalaze sa desne strane list box-a: “K. Pored ova tri parametra.R3=200/0. odnosno omogućeno je dobijanje rekacije oslonca u pravcu njegove lokalne ose “2”. Ako je u odgovarajućem polju ispisan znak “√”. Lokalni koordinatni sistem površinskog oslonca u poptunosti odgovara ranije opisanom lokalnom koordinatnom sistemu ploča i zidova (vidi poglavlje “3. a s. Ovaj podatak zavisi od vrste tla i dobija se iz geomehaničkog elaborata.1”). Uzastopnim klikom miša preko ovih polja. R3 . odnosno mogu imati ili sprečeno ili slobodno pomeranje. 011 3809-158 .222 Izgled dijalog box-a za definisanje setova numeričkih podataka Jedan set površinskih oslonaca je određen sa tri parametra u list box-u koji određuju da li je sprečeno ili ne pomeranje oslonca u pravcu njegovih lokalnih osa. potrebno je za vrednost parametra “K.stv.02=10000 KN/m3.sprečeno je pomeranje u pracu lokalne ose “3” površinskog oslonca.1.

3. U “Tower-u” je omogućeno da se u setu površinskog oslonca zada nelinearno ponašanje. temeljne grede. jer za takav model program neće moći da odredi pripadajuću krutost oslonaca u čvorovima sa mreže konačnih elemenata. jer će takav model biti neregularan za proračun. dobija drugi izgled dijalog box-a za definisanje setova numeričkih podataka. program će za svaki čvor mreže konačnih elemenata proračunati pripadajuću površinu i dodeliti mu odgovarajuću krutost.rs * e-mail: info@radimpex.1. Izborom naredbe./Ofset/<krAj>/Set): Logika unosa je identična kao i kod greda (isto je linijski element). komandna linija dobija već poznat oblik za iscrtavanje proizvoljne polilinije: <-> Prva tačka linijskog oslonca (Kontura/Prav. kojima se sprečava pomeranje u pravcu lokalne ose “1”. 011 3809-158 . itd). s tim što se izborom podopcije “Set”. U slučajevima kada proračunavate fundamente koji se sastoje samo od greda (temeljni roštilji. Ovo je “default” ponašanje Sprečeno je pomeranje u smeru koji je suprotan smeru date lokalne ose .223 Što se tiče vrednosti koeficienata “KR1” i “KR2”.rs * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www. i za njih je potrebno zadati istu. tlo nemojte modelirati površinskim već linijskim osloncem. odnosno “2”.10 Linijski oslonac Ova naredba služi za postavljanje linijskih oslonaca na modelu.radimpex. Na ovaj način će biti modelirano elastično ponašanje tla po “Vinkler”-ovom modelu. Pri pripremi podataka za proračun.može da se dobije samo pozitivna reakcija Sprečeno je pomeranje u smeru date lokalne ose . Lista iz koje se vrši izbor ponašanja oslonca u pravcu date lokalne ose +/NL+ NLU pravcu date lokalne ose sprečena su pomeranja u oba smera. ako ne i manju krutost od one koja je definsiana za pomeranje u pravcu lokalne ose “3”.može da se dobije samo negativna reakcija Napomena: Površinske oslonce nemojte postavljati van gabarita ploče. odnosno da se spreči pomeranje samo jednog znaka u pravcu bilo koje lokalne ose oslonca./kRuž.

program će uzimati u obzir samo deo podataka koji odgovara njegovoj nameni u modelu. to je jedan set numeričkih podataka za linijske oslonace podeljen na dva ravnopravna dela.rs * Tel. u zavisnosti od uloge linijskog oslonca. koji određuju da li je sprečeno ili ne pomeranje. Drugim rečima.radimpex. u pravcu njegovih lokalnih osa. Ako dati linijski oslonac u modelu zaista ima ulogu oslonca. Svakako da važi i obrnuto pravilo. onda je sa stanovišta programa potpuno svejedno koja je debljina i kavalitet materijala zadat za zid.11. onda će podaci u levom delu dijalog box-a biti potpuno ignorisani od strane programa. da se linijski oslonci pomoću naredbe “Generisanje” naknadno pretvore u zidove (vidi poglavlje “2.rs * e-mail: info@radimpex. Prema tome. Na jedan kada su oni u modelu zaista oslonci (podaci u levom delu dijalog box-a) i drugi koji se pridružuju eventualno generisanom zidu (podaci u desnom delu dijalog box-a). 011 3809-158 . Karakteristike oslonaca Deo dijalog box-a predviđen za definisanje karakteristika oslonaca Jedan set linijskih oslonaca je određen sa četiri parametra u list box-u. Copyright (c) Radimpex * http://www.7”). ako će dati linijski oslonac kasnije biti pretvoren u zid. odnosno rotacija oslonca.224 Izgled dijalog box-a za definisanje setova numeričkih podataka Kako je programom omogućeno.

S. odnosno da se spreči pomeranje samo jednog znaka u pravcu bilo koje lokalne ose oslonca. kada budete od programa zahtevali prikaz napona u tlu ispod postavljenih linijskih oslonaca.rs * e-mail: info@radimpex. Pomoću naredbe “Vidljivost”. odnosno omogućeno je dobijanje rekacije oslonca u pravcu njegove lokalne ose “3”. “K. M1 .4”). Zadata širine trake utiče na zadatu vrednost koeficienta posteljice tako što će pri proračunu biti linearno pomnožena sa njim.sprečeno je pomeranje u pracu lokalne ose “1” linijskog oslonca. Tada se linijski oslonci postavljaju ispod temeljnih greda.K. Pored ova četiri parametra. odnsono rotaciju. postavljanjem na uključeno stanje prekidača “Lokalne ose”. u samom dijalog box-u je je šematski prikazan “default” položaj lokalnog koordinatnog sistema za horizontalna položaj linijskog oslonca na modelu. Lokalni koordinatni sistem linijskog oslonca u potpunosti odgovara ranije opisanom lokalnom koordinatnom sistemu greda (vidi poglavlje “3.1. odnosno omogućeno je dobijanje rekacije oslonca u pravcu njegove lokalne ose “2”.” može naknadno menjati. pomoću linijskih oslonaca se može modelirati tlo. U slučajevima proračuna temeljnih roštilja i temeljnih greda.R3” i “K. Ova četiri parametra funkcionišu kao prekidači.R2=σ.R2”).M1”. Copyright (c) Radimpex * http://www. te će se dobiti realne vrednosti napona u tlu. računski dobijeni napon u tlu će automatski biti podeljen sa pripadajućom širinom trake. a u edit box-u “b=” zadati stvarnu širinu trake.225 R1 .rs * Tel.sprečeno je pomeranje u pracu lokalne ose “2” linijskog oslonca.sprečeno je obrtanje oko lokalne ose “1” linijskog oslonca.sprečeno je pomeranje u pracu lokalne ose “3” linijskog oslonca. Program ove krutosti po “default”-u postavlja na dovoljno veliku vrednost (1E+10) koja simulira apsolutnu krutost. odnosno širinu grede ispod koje je postavljen linijski oslonac. jedan set podataka određuju i četiri vrednosti u edit box-ovima koje se nalaze sa desne strane list box-a: “K.radimpex.stv Takođe. Upravo se sa ove četiri vrednosti određuje krutost oslonaca na pomeranje i rotaciju u pravcu njegovih lokalnih osa. Zbog lakšeg snalaženja. potrebno je dodeliti vrednost koeficienta posteljice. U “Tower-u” je omogućeno da se u setu linijskog oslonca zada nelinearno ponašanje. zadati keoficient posteljice će pri proračunu biti ispravno korigovan. R3 . a zadati podatak o širini trake će biti korišćen i u modulu za obradu rezultata proračuna. “K. Naime./ s. odnosno mogu imati ili sprečeno ili slobodno pomeranje.stv. 011 3809-158 . te se i on pomuću naredbe “Promena L. odnosno omogućeno je dobijanje momenta uklještenja oslonca u pravcu njegove lokalne ose “1”. po istim pravilima kako je to objašnjeno za površinske oslonce: K.R2”. Na taj način. od programa se može zahtevati prikaz lokalnih osa na samom crtežu. a parametru koji određuje krutost vertikalnog pomeranja (po “default”-u to je parametar “K. R2 .R1”. potrebno je i prekidač “Tlo” postaviti na uključeno stanje. odnosno omogućeno je dobijanje rekacije oslonca u pravcu njegove lokalne ose “1”. u delu gde se određuje način vidljivosti linijskih oslonaca.

Nakon procedure generisanja vertikalnih entiteta. Copyright (c) Radimpex * http://www. kao i značenje podataka koji definišu karakteristike materijala je potpuno isto kao i u dijalog box-u za definisanje setova ploča. a u ostalim edit box-ovima krakteristike njegovog materijala.može da se dobije samo pozitivna reakcija Sprečeno je pomeranje u smeru date lokalne ose . Ovo je “default” ponašanje Sprečeno je pomeranje u smeru koji je suprotan smeru date lokalne ose .rs * e-mail: info@radimpex.može da se dobije samo negativna reakcija Karakteristike zida Deo dijalog box-a predviđen za definisanje karakteristika zida koji će eventualno biti izgenerisan U desnom delu dijalog box-a se nalaze podaci kojima se opisuju karakteristike zida koji će eventualno biti izgenerisan u proceduri generisanja vertikalnih entiteta. U edit box-u “d=”. koji će biti pridruženi ostalim setovima ploča i zidova na modelu.radimpex. Uloga komandnog polja “Materijal”.226 Lista iz koje se vrši izbor ponašanja oslonca u pravcu date lokalne ose +/NL+ NLU pravcu date lokalne ose sprečena su pomeranja u oba smera. za izgenerisane zidove će biti kreirani novi setovi numeričkih podataka. 011 3809-158 . zadaje se debljina izgenerisanog zida.rs * Tel.

izborom podopcije “Set” sa komandne linije.rs * Tel.227 3.8”). Razlika je jedino u tome stim što se sada ne selektuju entiteti već njihove presečne tačke. program će privremeno na crtežu obeležiti malim krugom. bez obzira da li su odabrane pojedinačno ili serijski. Kako se položaj tačkastih oslonaca određuje unosom tačke. označena su sva odbarana mesta na kojima je potrebno postaviti tačkaste oslonce istih karakteristika Nakon završenog izbora položaja svih tačka.5. u kojima je potrebno postaviti tačkaste oslonce istih karakteristika. već za unos tačke: <_> Tačkasti oslonac (Izbor/Deselektovanje/<krAj>/Set): U osnovi postoje dva načina za postavljanje tačkastih oslonaca. i drugi način je kada se oni postavljaju serijski. odnosno bira se jedna po jedna tačka sa crteža. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex. Serijsko postavljanje tačkastih oslonaca je omogućeno aktiviranje podopcije “Izbor” sa komandne linije (vidi poglavlje “2. Prvi je kada se oni postavljaju pojedinačno. će program vratiti na osnovni oblik komandne linije za pojedinačan izbor tačaka.> Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/Deselektovanje/<krAj>): Sada se od korisnika očekuje da izvrši selekciju svih čvorova u kojima je potrebno postaviti tačkaste oslonce.11 Tačkasti oslonac Ova naredba služi za postavljanje tačkastih oslonaca na model. Sve selektovane tačke. <0 sel. Procedura selektovanja i deselektovanja je potpuno ista kao i kada se selektuju celi objekti u drugim naredbama (vidi poglavlje “2.1. Izbor podopcije “krAj” ili pak klik na desni taster miša. to će i komanadna linija nakon izbora ove naredbe dobiti oblik koji ne odgovara obliku za unos polilinije. otvara se dijalog box sledećeg izgleda.6.”).radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. Simbolom malog kruga.

Karakteristike oslonaca Deo dijalog box-a predviđen za definisanje karakteristika oslonaca Jedan set tačkastih oslonaca je određen sa šest parametra u list box-u koji određuju da li je sprečeno ili ne pomeranje.7”). u zavisnosti od uloge tačkastog oslonca. to je jedan set numeričkih podataka za tačkaste oslonace. u pravcu njegovih lokalnih osa.rs * e-mail: info@radimpex. i drugi koji se pridružuju eventualno generisanom stubu (podaci u desnom delu dijalog box-a).11. 011 3809-158 . Na jedan kada su oni u modelu zaista oslonci (podaci u levom delu dijalog box-a). Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosno rotacija oslonca. Prema tome. da se tačkasti oslonci pomoću naredbe “Generisanje” naknadno pretvore u stubove (vidi poglavlje “2.rs * Tel. takođe podeljen na dva ravnopravna dela.radimpex.228 Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka Kako je programom omogućeno. program će uzimati u obzir samo deo podataka koji odgovara njegovoj nameni u modelu.

odnosno omogućeno je dobijanje momenta uklještenja oslonca u pravcu njegove lokalne ose “1”. “K. “K.R3”. odnosno omogućeno je dobijanje momenta uklještenja oslonca u pravcu njegove lokalne ose “3”. “K.može da se dobije samo pozitivna reakcija Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * e-mail: info@radimpex. odnosno omogućeno je dobijanje momenta uklještenja oslonca u pravcu njegove lokalne ose “2”.sprečeno je pomeranje u pravcu lokalne ose “2” tačkastog oslonca. odnosno rotaciju.radimpex. M1 . jedan set podataka određuju i šest vrednosti u edit box-ovima koje se nalaze sa desne strane list box-a: “K. “K.sprečeno je pomeranje u pravcu lokalne ose “1” tačkastog oslonca. Lista iz koje se vrši izbor ponašanja oslonca u pravcu date lokalne ose +/NL+ U pravcu date lokalne ose sprečena su pomeranja u oba smera. M2 .R1”. Ovih šest parametra funkcionišu kao prekidači. R2 .M1”. otvara se lista iz koje se vrši izbor ponašanja oslonca u pravcu date lokalne ose.229 R1 . Ovo je “default” ponašanje Sprečeno je pomeranje u smeru koji je suprotan smeru date lokalne ose . odnosno omogućeno je dobijanje rekacije oslonca u pravcu njegove lokalne ose “1”.M3”. R3 . Upravo se sa ovih šest vrednosti određuje krutost oslonaca na pomeranje i rotaciju u pravcu njegovih lokalnih osa. Pored toga. odnosno mogu imati ili sprečeno ili slobodno pomeranje.sprečeno je pomeranje u pravcu lokalne ose “3” tačkastog oslonca. M3 . 011 3809-158 . odnosno da se spreči pomeranje samo jednog znaka u pravcu bilo koje lokalne ose oslonca.M2” i “K. koje se nalaze pored edit box-ova za definisanje krutosti.rs * Tel. Klikom miša preko jedne od ikona.sprečeno je obrtanje oko lokalne ose “1” tačkastog oslonca.sprečeno je obrtanje oko lokalne ose “3” tačkastog oslonca. odnosno omogućeno je dobijanje rekacije oslonca u pravcu njegove lokalne ose “3”. U “Tower-u” je omogućeno da se u setu tačkastog oslonca zada nelinearno ponašanje.sprečeno je obrtanje oko lokalne ose “2” tačkastog oslonca. odnosno omogućeno je dobijanje rekacije oslonca u pravcu njegove lokalne ose “2”.R2”. Program ove krutosti po “default”-u postavlja na dovoljno veliku vrednost (1E+10) koja simulira apsolutnu krutost.

radimpex. U pravcu lokalne ose 3 oslonaca sprečeno je samo pomeranje suprotnog smera od smera ose (NL+) U zavisnosti od toga koja su pomeranja i rotacije sprečene. prikazuje se njihov 3D položaj.rs * Tel.može da se dobije samo negativna reakcija Razliku između nelinearnog i “default” ponašanja pokazaćemo na primeru kontinualne grede koja je opterećena jednom koncentrisanom silom. 011 3809-158 . Deformisani model grede sa standardnim tačkastim osloncima Deformisani model grede.rs * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosno koje reakcije i momenti uklještenja se mogu dobiti proračunom. na slici u sredini dijalog box-a.230 NLSprečeno je pomeranje u smeru date lokalne ose .

a na mestu postavljenih tačkastih oslonaca će se pojaviti odgovarajući grafički simboli. koja se nalazi ispod ove slike. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www.231 Prostor predviđen za vizualno sagledavanje položaja mogućih reakcija oslonaca i moimenata uklještenja Pomoću grupe prekidača. neposredno pre otvaranja ovog dijalog box-a Aktiviranjem komandnog polja “OK”.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex. dijalog box će biti zatvoran. možete dobiti jedan od programski definisanih pogleda: Top – Left – Front – Default – pogled odozgo (prikaz o ravni XY) pogled sleva (prikaz u ravni YZ) pogled spreda (prikaz u ravni XZ) podrazumevani 3D prikaz 2D prikaz – prikaz u ravni koja je određena trentnim sadržajem prozora “2D pogled”.rs * Tel.

onda se oni uvek prikazuju simbolom malog kvadrata.232 U prozoru “3D pogled”. Pomoću naredbe “Vidljivost”. u prozoru “2D pogled” mogu nastupiti dva slučaja. Prikazane strelice nedvosmileno ukazuju na pravac sprečenih pomeranja i obrtanja Što se tiče grafičkih simbola. kada je za tekući prikaz u prozoru “2D pogled” postavljen nivo. postavljeni takasti oslonci se uvek prikazuju simbolom u obliku male piramide. Simbol tačkastog oslonca. može se od programa zahtevati prikaz pravaca reakcija.rs * e-mail: info@radimpex. postavljenjem na uključeno stanje prekidača “Lokalne ose”. koji se prikazuju na mestu postavljenih tačkastih oslonaca. odnosno obrtanja. za sva sprečena pomeranja.rs * Tel. kada je u prozoru “2D pogled” prikazan tekući nivo. Copyright (c) Radimpex * http://www. Naime.radimpex. 011 3809-158 .

Ovaj simbol ukazuje da datom osloncu nisu sprečena sva pomeranja i sva obrtanja. dok je obrtanje dozvoljeno. dok je obrtanje dozvoljeno.S. Ovaj simbol ukazuje na srečena oba pomeranja u ravni prikazanog tekućeg rama.K. Ovaj simbol ukazuje na srečeno samo obrtanje u ravni prikazanog tekućeg rama. tada se u njemu postavlja simbol koji ukazuje i na sam karakter tačkastog oslonca. Napomena: U “Tower-u 6” lokalni koordinatni sistem tačkastog oslonca ne pripada setu.rs * e-mail: info@radimpex. već svakom pojedinačnom osloncu koji je postavljen u modelu. Ovaj simbol se postavlja i kada lokalne ose tačkastog oslonca ne leže u ravni prikaza tekućeg rama. Ovaj simbol ukazuje na srečeno samo jedno pomeranje u ravni prikazanog tekućeg rama. program lokalni koordinatni sistem oslonca postavlja u pravcu globalnog koordinatnog sistema celog modela.radimpex. za tekući prikaz u prozoru “2D pogled”. Ovaj simbol ukazuje na sprečeno obrtanje i oba pomeranja u ravni prikazanog tekućeg rama. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel. prikazan ram. i da pri tome ni jedna njegova lokalna osa ne leži u ravni prikazanog tekućeg rama. Po default-u. a njegov položaj se može promeniti pomoću naredbe “Promena L. ali samo pod uslovom da su sprečena sva tri pomeranja i sva tri obrtanja. Ovaj simbol ukazuje na srečeno obrtanje i samo jedno pomeranje u ravni prikazanog tekućeg rama. 011 3809-158 .”.233 Ako je pak.

rs * Tel. Jedina razlika je u tome.234 Karakteristike stubova Deo dijalog box-a predviđen za definisanje karakteristika stuba koji će eventualno biti izgenerisan U desnom delu dijalog box-a se nalaze podaci kojima se opisuju karakteristike stubova koji će eventualno biti izgenerisan u proceduri generisanja vertikalnih entiteta. što se ovde ne mogu definisati stubovi promenljivog poprečnog preseka. već one služe isključivo da odrede zakrivljenost entiteta na modelu.rs * e-mail: info@radimpex. kupa. Kako će nakon procedure generisanja vertikalnih entiteta. svod i spirala Projektovani oblik sfere na baznu ravan je pun krug Projektovani oblik kupe na baznu ravan je pun krug Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . krive površi nisu deo ni konstrukcije ni opterećenja.1. Programom su predviđeni sledeći tipovi krivih površi: sfera. višedelni preseci od različitih materijala kao i rešetkasti tipovi štapova. Svaka od krivih površi je određena svojim projektovanim oblikom na baznu ravan i visinom u odnosu na zadatu baznu ravan. 3. Znači. to su ovi podaci potpuno usaglašeni sa podacima koji se zadaju pri definisanju setova greda. Svakako da se ovakve osobine mogu naknadno pridružiti izgenerisanim stubovima. za izgenerisane stubove biti kreirani novi setovi numeričkih podataka. kada oni zaista postanu gredni elementi konstrukcije.radimpex.12 Krive površi Krive površi služe za postavljanje zakrivljenih konstrutivnih elemenata i opterećenja na model.

Evaluirani entiteti ne moraju popunjavati celu krivu površ. projektovani oblik evaluiranih entiteta na baznu ravan krive površi može biti potpuno prozivoljan. Copyright (c) Radimpex * http://www.235 Projektovani oblik svoda na baznu ravan je pravouganik Projektovani oblik spirale na baznu ravan je polukružni prsten Svaka od programom predviđenih krivih površi ne mora stajati uvek uspravno. je da se on celom svojom geometrijom nalazi unutar gabarita bazne ravni date krive površi. odvija se na potpuno isti način za sve tipove krivih površi: . Ovako transformisane entitete nazivamo “evaluirani”. Po završetku prethodno opisane procedure. 011 3809-158 .Pomoću odgovarajuće naredbe definiše se geometrija date krive površi. Pri tome. Bazna ravan sfere je postavljena koso u prostoru Bazna ravan sfere je horizontalna ali je visina zadata u negativnom smeru u odnosu na baznu ravan Postupak kreiranja zakrivljenih delova konstrukcije i opterećenja. da bi neki od entiteta bio evaluiran. već može zauzeti potpuno prozivoljan položaj u prostoru. selektuju se svi entiteti koji treba da preuzmu zakrivljenost prethodno definisane krive površi. Jedini uslov.rs * Tel.rs * e-mail: info@radimpex. Položaj krivih površi u prostoru je određen nagibom njene bazne ravni u prostoru i orijentacijom njene visine.radimpex. već samo jedan njen deo. . . čiju će zakrivljenost kasnije preuzeti.Na kraju. svi selektovani entiteti će dobiti takvu prostornu transformaciju da svojom kompletnom geometrijom pripadaju krivoj površi kojoj su pridruženi.Prvo se dati element konstrukcije. nacrta u svom projektovanom obliku na baznu ravan figure. odnosno opterećenje.

odmah definišete i krivolinijsku geometriju datog konstruktivnog elementa. Obzirom da program pri definisanju geometrije krivih površi zahteva obavezno i selektovanje entiteta za evaluiranje. a međusobna rastojanja ovako odabranih tačaka će predstavljati projekciju njihove stvarne dužine na baznu ravan krive površi. to u nekim slučajevima može biti lakše da prvo definišete geometriju krive površi a da potom izborom tačaka u prozoru “2D pogled”. prikazuje i pomoćna mreža. Selektovanjem evaluirane pomoćne ploče.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel. a kasnije kada njegovim selektovanjem definišete pomoćni pogled date razvijene krive površi. koja jasno ukazuje na zadati oblik i domen rasprostiranja date krive površi.14. dobijena je prazna kriva površ Kada je za tekući prikaz u prozoru “2D pogled” postavljen razvijeni oblik neke od prethodno definisanih krivih površi. definisan je pogled ravijenog oblika krive površi Brisanjem prethodno evaluirane pomoćne ploče. u kome lokalna X i Y osa leže u baznoj ravni date krive površi dok je lokalna Z osa u pravcu normale na baznu ravan.14. slobodno ga obrišite. Izbor tačaka mišem u ovako definisanom pogledu. Pri izboru tačaka zadavanjem koordinata.7”). uvek će odabrati tačke koje pripadaju datoj krivoj površi. u baznoj ravni krive površi nacrtajte jedan pomoćni površinski ili linijski entitet koji će biti evaluiran.1” i “2.236 Evaluirana pravougaona ploča na sferi dobila je prikazani oblik Istovremeno su evaluirane i radijalno postavljene grede i prstenasta ploča Kako je programom omogućeno da se za tekući prikaz u prozoru “2D pogled” postavi i razvijeni oblik prethodno definisane krive površi (vidi poglavlja “2. 011 3809-158 . tada se u ovom prozoru. to nećete moći da kreirate potpuno praznu krivu površ. U tom slučaju. odnosno opterećenja.rs * e-mail: info@radimpex. važiće lokalni koordinatni sistem.

ova mreža može poslužiti za precizan izbor tačaka pomoću OSNAP kriterijuma. 011 3809-158 . Da bi geometrija sfere bila potpuno određena. Visina sfere (hmax=3. a negativna u suprotnom smeru. 3. to program ulazi u proceduru selektovanja entiteta koji treba da preuzmu zakrivljenost prethodno zadate krive površi. Program pri kreiranju krive površi. Kako je sada geometrija krive površi potpuno određena.0000>: Visina sfere se može odrediti ili izborom prozivoljne tačke u prostoru ili pak zadavanjem njene numeričke vrednosti sa tastature. pomoću naredbe “Editovanje površi” (vidi poglavlje “3. U suprotnom program će izdati odgovarajuće upozorenje.12. a njena gustina će odrediti i preciznost definisanja koordinata evaluiranih entiteta. Pored toga. ujedno će odrediti i nagib bazne ravni u prostoru. to će program sa komandne linije zahtevati da prvo odredite centar kruga. odnosno unutar postavljene mreže pomoćnih linija.6”). Ona praktično služi samo za orijentaciju u prostoru gde se nalazi.12.1. i dokle se prostire data kriva površ. ulazi se u proceduru definisanja geometrije ove krive površi. Klik na desni taster miša dovešće do prihvatanja ponuđene “default” vrednosti. Naglasićemo da mreža pomoćnih linija nema nikakve veze sa mrežom konačnih elemenata koja će biti izgenerisana pre proračuna. koja odgovara zadatom poluprečniku sfere.rs * e-mail: info@radimpex. a potom i njegov poluprečnik.237 Pri izboru tačaka u prozoru “2D pogled”. Kako je oblik sfere u osnovi krug. gustinu mreže pomoćnih linija postavlja sam po “default”-u. Centar osnove sfere: Tačka sa osnove sfere: Izbor ove dve tačke.1 Sfera Izborom naredbe “Krive površi Sfera”. preostalo je još da zadamo i njenu visinu u pravcu normale na baznu ravan. Zadata pozitivna vrednost će odrediti orijentaciju sfere u pravcu pozitivnog vektora normale na njenu baznu ravan. a Vi je možete naknadno menjati.1. Copyright (c) Radimpex * http://www. u njenoj baznoj ravni. važiće pravilo da se mogu odabrati samo tačke koje se nalaze unutar domena rasprostiranja krive provrši.0000) <3.rs * Tel.radimpex.

8”). koji ispunjavaju uslov za evaluiranje. Klik na desni taster miša će označiti kraj procedure selektovanja.rs * Tel.> Krive površi – Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/pResek/eXtras/ Deselektovanje/<krAj>): Procedura selektovanja se odvija na potpuno siti način kao i u ostalim naredbama u programu (vidi poglavlja “2.238 <0 sel. Copyright (c) Radimpex * http://www. a prethodno selektovani entiteti.rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . Jedini uslov je da se njihova projekcija na baznu ravan krive površi. svojom celom geometrijom nalazi unutar gabarita bazne ravni. Naime. na baznu ravan krive površi. uslov je da se isrpojetkovana geometrija selektovanih entiteta. biće zakrivljeni. Drastičan primer je kada se za evaluiranje selektuje ploča koja se nalazi iznad zadate sfere. Selektovana horizontalna grede neće biti evaluirana jer ne upada celom svojom geometrijom u gabarit bazne ravni Svakako da se entiteti za evaluiranje ne moraju nalaziti samo u baznoj ravni krive površi. nalazi unutar gabarita bazne ravni. nakon čega će naredba biti završena. već bilo gde u prostoru. ali je njena projekcija ipak unutar gabarita bazne ravni krive površi.radimpex.

Da bi geometrija svoda bila potpuno određena. U oba slučaja. Zadata pozitivna vrednost će odrediti orijentaciju svoda u pravcu pozitivnog vektora normale na njegovu baznu ravan.2”). ili pak zadavanjem njene numeričke vrednosti sa tastature. jer se za ovu figuru može zadati potpuno prozivoljna visina. to se izborom naredbe “Svod” ulazi u proceduru definisanja pravougaonika.radimpex. Klik na desni taster miša.1. izbor ove tri tačke će ujedno odrediti i nagib bazne ravni u prostoru. dok je ona kod sfere bila ograničena njenim poluprečnikom.12. 3. Kako je sada geometrija svoda potpuno određena. kada se sa komandne linije izabere podopcija “Traka” (vidi poglavlje “2.6. to se izborom naredbe “Spirala” ulazi u proceduru definisanja ovakve geometrije. u potpunosti odgovara crtanju pravougaonika.2 Kupa Naredba “Kupa” radi na potpuno isti način kao i prethodno opisana naredba za kreiranje sfere.0000) <3. Copyright (c) Radimpex * http://www.12. Jedina razlika je kod određivanja visine kupe.239 3.3 Svod Kako je projektovani oblik svoda na baznu ravan pravougaonog oblika. preostalo je još da zadamo i njegovu visinu u pravcu normale na baznu ravan.1. Prva tačka srednje linije svoda: Način iscrtavanja pravougaone projekcije svoda na baznu ravan.4 Spirala Kako je projektovani izgled spirale na baznu ravan.12. Visina svoda (hmax=3. potpuno isti kao i kod ostalih krivih površi. a negativna u suprotnom smeru.rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . 3.1. koja odgovara polovini zadate širine svoda. dovešće do prihvatanja ponuđene “default” vrednosti. Druga tačka srednje linije svoda: Širina osnove svoda: Širina svoda se može odrediti ili izborom prozivoljne tačke u prostoru. oblika polukružnog prstena.rs * Tel. to je dalji postupak selektovanja entiteta koji treba da zauzmu njegovu zakrivljenost.0000>: Visina svoda se može odrediti ili izborom prozivoljne tačke u prostoru ili pak zadavanjem njene numeričke vrednosti sa tastature.

Ugao (<180. Podrazumevana vrednost je centralni ugao od 180°. koje je potrebno zadati pri određivanju projektovane geometrije spirale na baznu ravan Centar osnove spirale: Nakon izbora centra spirale (tačka “1”). preostalo je još da zadamo i njenu visinu u pravcu normale na baznu ravan. Visina spirale: Za visinu spirale se može zadati proizvoljna vrednost. Uzastonim izborom ove podopcije.rs * e-mail: info@radimpex. na potpuno isti način kao i kod ostalih krivih površi. odnosno pada. Da bi geometrija spirale bila potpuno određena. program će tražiti da odredite i tačku sa unutrašnjeg polukruga (tačka “3”).240 Na crtežu su obeležene tri tačke. ujedno će odrediti i nagib bazne ravni u prostoru. Copyright (c) Radimpex * http://www. koju svakako po potrebi možete promeniti.rs * Tel.0>): Sada je potrebno odrediti centralni ugao koji spirala zahvata u osnovi. Kada ste odabrali početnu tačku na spoljašnjoj kružnici.radimpex. 011 3809-158 . to je na komandnoj liniji prisutna i podpocoja “Inverzno”. Tačka sa unutrašnje kružnice (Inverzno): Na komandnoj liniji je i dalje prisutna podocija “Inverzno”. Kako se ovde zadaje polukrug. visina spirale. nakon čega će program ući u proceduru selektovanja entiteta koji treba da preuzmu njenu zakrivljenost. te njenim izborom možete i u ovom trenutku dobiti sliku u ogledalu defnisanog polokruga. Izbor ove tri tačke. naizmenično se odlučujete za postavljanje jednog od moguća dva polukruga. u odnosu na liniju koja je određena položajem tačaka “1” i “2”. program će tražiti da se zada tačka koja određuje spoljnji poluprečnik (tačka “2”) Početna tačka na spoljašnjoj kružnici (Inverzno): Ovde se pod početnom tačkom podrazumeva ona tačka od koje počinje da raste.

<0 sel. Sa komandne linije. ponovo kreirali geometriju iste te krive površi.12.12.1. kao i da ste pomoću odgovarajuće naredbe. sada je potrebno. imate mogućnost da proizvoljno selektovanoj krivoj površi promenite neki od parametara koji definiše njenu geometriju. program će preuzeti geometriju njegove krive površi.Selektovanje: Procedura selektovanja je pojedinačna.radimpex. greškom ne selektuju svi entiteti koji treba da preuzmu njenu zakrivljenost.Selektovanje: Nakon završene pojedinačne selekcije.rs * Tel.> Kriva površ .> Kriva površ . program će zahtevati da selektujete jedan od evaluiranih entiteta. 011 3809-158 . program će sa komandne linije zahtevati da selektujete entitet koji ima evaluator. <0 sel. program će otvoriti dijalog box čiji izgled će zavisiti od tipa krive površi čiju zakrivljenost je preuzeo selektovani entitet. <0 sel.1.6 Editovanje površi Pomoću naredbe “Editovanje površi”. čiju krivu površ želite da editujete. na potpuno isti način kao i kod kreiranja novih krivih površi. Sada ste praktično došli u istu situaciju. Nakon završene selekcije evaluiranog entiteta. odnosno može se selektovati samo jedan od evaluiranih entiteta. 3. Ova naredba ima naročitu primenu.5 Postojeća površ Pomoću ove naredbe imate mogućnost da selektovanim entitetima pridružite zakrivljenost neke od ranije kreiranih krivih površi. Izborom naredbe “Postojeća površ”. odnosno entitet koji je već ranije zakrivljen.rs * e-mail: info@radimpex.> Krive površi – Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/pResek/eXtras/ Deselektovanje/<krAj>): Znači. Izgled “dijalog box”-a za editovanje sfere Copyright (c) Radimpex * http://www. kada se pri prvom kreiranju krive površi.241 3. selektovati sve entitete koji treba da preuzmu zakrivljenost date krive površi.

Međutim. U slučaju da je više entiteta na crtežu evaluirano datom krivom površi. odnosno broj na koliko će kružnih isečaka bti podeljena sfera nh .rs * e-mail: info@radimpex. prema zadatim podacima u ovom dijalog box-u. tada će po izlasku iz dijalog box-a biti kreirana nova kriva površ.broj tangecijalnih podela. Isto važi i kada se za poluprečnik cele sfere zada vrednost koja je veća od njenog poluprečnika u zadatoj baznoj ravni Podaci o mreži pomoćnih linija Još jednom ćemo naglasiti da mreža pomoćnih linija nema nikakve veze sa mrežom konačnih elemenata koja će biti izgenerisana pre proračuna.radimpex. koja je manja od njenog poluprečnika u zadatoj baznoj ravni. Geometrija krive površi Geometrija sfere je određena poluprečnikom u njenoj baznoj ravni (“r =”) i ovo je jedini podatak koji se ne može menjati u ovom dijalog box-u. i to kako u baznoj ravni. nr – broj radijalih podela. ovaj check box će biti neaktivan. ili pak samo selektovanom. Copyright (c) Radimpex * http://www. Sva prethodno data objašnjenja za editovanje sfere. se nalaze podaci koji određuju datu krivu površ. Napomenućemo da. Selektovani entitet će biti evaluiran prema novo zadtim podacima. Zadavanje visine sfere. važe i za ostale tipove krivih površi. to postavljanjem ovog check box-a na uključeno stanje. izvršene promene u ovom dijalog box-u pridružite ili svim entitetima.rs * Tel. a svi ostali će zadržati geometriju prethodno definisane krive površi. 011 3809-158 . U slučaju da na crtežu postoji samo jedan entitet koji pripada datoj krivoj površi. Pomoću sledeće grupe podataka se utiče na izgled ove pomoćne mreže. ona će u ovom dijalog box-u biti prikazana kao da je horizontalna. ukoliko je bazna ravan krive površi postavljena koso u prostoru. tako i u preseku. Podaci o visini sfere (“h =”) i poluprečniku cele sfere (“R =”) su povezani te promena jednog od njih utiče na vrednost drugog. U levom delu dijalog box-a. Naime. praktično znači da se srednja ravan cele lopte ne nalazi u baznoj ravni nego negde ispod nje. tada pomoću check box-a “Pridruži svima” imate mogućnost da. u dnu dijalog box-a se ispisuje i značenje datog parametra i opseg vrednosti koji se može zadati. dovodi do jednakih razmaka podele mreže u prostoru. u slučaju da je on pstavljen na isključeno stanje. dok njegovo isključeno stanje označava da će razmak mreže biti jednak u njegovoj projekciji na baznu ravan. odnosno koliko će koncentričnih krugova biti postavljeno na sferi Postavljanje check box-a “Ekvidistantna mreža” na uključeno stanje. izvršene promene će biti pridružene svim entitetima date krive površi. U daljem tekstu iznećemo samo razlike i specifičnosti za svaku od programom predviđenih krivih površi.242 U desnom delu dijalog box-a se prikazuje šematski izgled date krive površi. kako se u okviru ove naredbe selektuje samo jedan od evaluiranih entiteta. Klikom miša na jedan od edit box-ova.

rs * Tel. dL – razmak koncentričnih polukrugova u podužnom smislu. odnosno broj na koliko će delova biti podeljen polukrug koji određuje geometriju svoda u poprečnom smislu.rs * e-mail: info@radimpex. Poloprečnik se ne može menjati. Ovaj podatak se zadaje u jedinicama za dužinu (m). i podatkom o visini kupe (“h =”).243 Izgled “dijalog box”-a za editovanje kupe Geometrija kupe je određena poluprečnikom u njenoj baznoj ravni (“r =”). Izgled “dijalog box”-a za editovanje svoda Uloga parametara koji definišu njegovu geometriju je ista kao i kod sfere. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www. nr – broj radijalih podela.radimpex. dok se za visinu može zadati potpuno proizvoljna vrednost. stim što je značenje parametara koji određuju gustine pomoćne mreže drugačije.

imate mogućnost da opišete fazno građenje konstrukcije. neophodno obezbediti i uklanjanje entiteta koji su postojali u prethodnoj fazi. Copyright (c) Radimpex * http://www. Program za poluprečnike neće prihvatiti unošenje vrednosti koje bi izmenile geometriju konstruktivnih elemenata koji se nalaze na spirali. Napomena: Nemojte zadavati previše gustu mrežu pomoćnih linija. 3. Postavljanjem jedne od njih za tekuću.1.244 Izgled “dijalog box”-a za editovanje spirale Geometrija spirale je određena sa spoljašnjim i unutrašnjim poluprečnikom u njenoj baznoj ravni (“R1=” i “R2=”) i podatkom o visini spirale (“h=”). na crtežu se prikazuju samo entiteti koji njoj pripadaju. Ove naredbe će imati naročitu primenu kod montažnih i spregnutih konstrukcija. U okviru jednog modela možete definisati proizvoljan broj faza. Otvaranje novih faza. dok se za visinu spirale može zadati potpuno priozvoljna vrednost. 011 3809-158 . Napomena: Napomenućemo da se pomoću nardbe “Editovanje površi. dok entiteti iz drugih faza postaju trenutno nevidljivi.rs * Tel.rs * e-mail: info@radimpex. jer ona može znatno usporiti rad programa. može se selektovati i cilindričan ram (vidi poglavlje “2.13 Faze građenja Pomoću naredbi koje ćemo opisati u ovom poglavlju. Ovo ćemo pojasniti na primeru montaže jednospartnog rama. Faze građenja treba shvatiti kao mogućnost da u jednoj datoteci definišete podatke za niz nezavisnih modela. vrši se pomoću naredbe “Faze građenja”.5”). i postavljanje tekuće faze. Default postavljena gustina je za većinu slučajeva sasvim dovoljna.radimpex.12. Konstrukcija U faznom građenju je pored mogućnosti dodavanja novih elemenata koji nisu postojali u prethodnoj fazi.

radimpex. 011 3809-158 .rs * Tel.rs * e-mail: info@radimpex.245 Faza 1: Montaza stubova Faza 2: Montaža rigle sa postavljenim podupiračem Copyright (c) Radimpex * http://www.

246 Faza 3: Skidanje podupirača Pored toga. dobija kako različite oblike poprečnog preseka. Ovo ćemo pojasniti na primeru proste grede spregnutog poprečnog preseka.radimpex. kod spregnutih konstrukcija je gotovo redovan slučaj.rs * e-mail: info@radimpex. tako i različite karakteristike materijala.rs * Tel. 011 3809-158 . Faza 1: Poprečni presek grede se satoji samo od čeličnog profila Copyright (c) Radimpex * http://www. da jedan isti entitet u različitim fazama.

a u kojoj ne. za svaki od entiteta. Naime. ovakvo fleksibilo ponašanje modela u različtim fazama. Isto važi i za listu stova numeričkih podataka. To praktično znači da će brisanjem nekog entiteta on biti izbačen iz modela. u kojim se sve fazama on pojavljuje. ili pak opterećenja. pojasnićemo na ranije prikazanom primeru jednospratnog okvira i proste grede spregnutog poprečnog preseka.247 Faza 2: Poprečni presek grede se satoji od čeličnog profila i betonske ploče Faza 3: Poprečni presek grede se satoji od čeličnog profila i betonske ploče. ali sada smanjenog modula elstičnosti. odnosno važi u svim definisanim fazama građenja. Za promenu parametara koji govore. te se neće pojaviti ni u jednoj od definisanih faza. Za uklanjanje podupirača u fazi “3”. Sve prethodno rečeno. Znači. bez obzira da li on predstavlja deo konstrukcije.rs * Tel. u programu je usvojena koncepcija da je baza entiteta jedinstvena na nivou celog modela. predviđena je naredba “Promena faze građenja”.radimpex. promena numeričkih podataka će se odnositi na sve entitete kojima je ona pridružena. koja je takođe jedinstvena za ceo model. 011 3809-158 . vodi se lista podataka koja govori o tome u kojoj fazi se on pojavljuje. ne sme se Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * e-mail: info@radimpex. zbog analize uticaja od tečenja betona Da bi se obezbedilo. bez obzira na fazu u okviru koje se dati entitet pojavljuje.

Znači. dok je za podupirač i njegov oslonac potrebno zadati da se pojavljuje samo u fazi “2”. zbog analize uticaja od tečenja betona. Znači. gredi koja se pojavljuje samo u fazi “2” redni broj seta “2”. uklanjanje opterećenja iz neke od faza. ali sa negativnim predznakom (suprotnog smera delovanja). dodaju se i odgovarajući uticaji proračunati iz prethodne faze. Dobijenim rezultatima proračuna iz svake od faza. već je potrebno stubovima i njegovim osloncima definisati da se pojavljuju u sve tri faze. Prema tome. Na ovaj način.radimpex. na model se nanose sva opterećenje koja pripadaju datoj fazi. Prema tome. svaku od definisanih faza građenja. Ovakva koncepcija omogućava znatno lakši rad pri zadavanju potrebnog opterećenja po fazama. U primeru proste grede spregnutog poprečnog preseka. Što se tiče entiteta koji predstavljaju opterećenje. modul elastičnosti betonske ploče smanjen na potrebnu vrednost. Sve prethodno rečeno pojasnićemo na primeru jedne proste grede čije se jednakopodeljeno opterećenje iz faze u fazu povećava za po 2 kN/m’. rigli da se pojavljuje u fazi “2” i “3”. u svakoj od faza se zadaje ukupno opterećenje koje u njoj deluje. Pri proračunu svake od faza. u kojim se sva fazama on pojavljuje. kao i opterećenja zadata u okviru prethodne faze. redni broj seta “3”. gredi koja se pojavljuje samo u fazi “1” potrebno je pridružiti redni broj seta “1”. setu numeričkih podataka “1” su pridružene karakteristike čeličnog I profila. odnosno potrebno je akumulirati opterećenje iz svih prethodnih faza. stim što je sada. a rezultati će odgovarati realnom ponašanju konstrukcije. u okviru svakog od slučajeva opterećenja. jer će to izazvati njegovo uklanjanje i iz faza u kojoj je potrebno da ono deluje. odnosno isti slučajevi opterećenja važe u svim definisanim fazama građenja.rs * e-mail: info@radimpex. a redni set podataka “3” je potuno isti kao i set “2”. Copyright (c) Radimpex * http://www. setu podataka “2” karakterisiteke spregnutog poprečnog preseka koji se sastoji od čeličnog profila i betonske ploče.248 koristiti naredba “Brisanje”. Znači u okviru proračuna celog modela. za svaki entitet opterećenja se vodi lista podataka koja ukazuje. 011 3809-158 . za njih važe potpuno ista pravila kao i kod elmenata konstrukcije. Kao što smo već na početku ovog poglavlja rekli. treba shavatiti kao poseban model. pri čemu svi oni imaju zajedničku listu definisanih slučajeva opterećenja. biće sprovedeno onoliko posebnih proračuna. u svakoj od faza je potrebno definisati novu gredu koja se samo u njoj pojavljuje. i svakoj od njih pridružiti novi set numeričkih podataka. Opterećenje Lista slučajeva opterećenja je jedinstvena za ceo model. koliko ima i definisanih faza građenja. pri proračunu će svaka od faza biti opterećena samo razlikom opterećenja koja deluje u okviru nje. a gredi koja se pojavljuje samo u fazi “3”. Pri tome. već se pomoću naredbe “Promena faze građenja” selektovanom entitetu opterećenja zadaje u kojim sve fazama treba da je prisutan.rs * Tel. ne radi se pomoću naredbe “Brisanje”.

1”).rs * e-mail: info@radimpex. kako je programom omogućeno automatsko sračunavanje opterećenja od delovanja sopstvene težine (vidi polgavlje “3. Naime.rs * Tel.2 – ( -2)] * 82 / 8 + (-16) = -16 kNm Znači. praktično će značiti da je u okviru svake od faza. a lista slučajeva opterećenja je zajednička za sve faze građenja.g1) * l2 / 8 + M1 = [. Zahtev za automatsko sračunavanja opterećenja od sopstvene težine. greda opterećena jednakopodeljenim opterećenjem g = 0. odabrali smo ga. b/d=20/40cm.7 – ( -5)] * 82 / 8 + (-40) = -56 kNm Isto važi i za uticaje od sopstvene težine.2) * 82 / 8 = -16 kNm M2 = (g2 . da bi što slikovitije objasnili način finkcionisanja programa. 011 3809-158 . u okviru istog slučaja opterećenja. sopstvena težina će delovati samo jadanput.2 * 0.5 – ( -3)] * 82 / 8 + (-24) = -40 kNm M3 = (q3 – q2) * l2 / 8 + M2 = [. u okviru svake od faza. Uzećemo opet za primer prikazanu prostu gredu.4 * 25 = 2 kN/m’.2 – ( -2)] * 82 / 8 + (-16) = -16 kNm M3 = (g3 – g2) * l2 / 8 + M2 = [. to ovakva koncepcija neće dovesti do njenog višestrukog dejstva u okviru svake od faza. pravougaonog poprečnog preseka od betona.3) * 82 / 8 = -24 kNm M2 = (q2 .q1) * l2 / 8 + M1 = [. Copyright (c) Radimpex * http://www. Pri proračunu će se dobiti sledeći rezultati.2.249 Iako ovaj primer nema mnogo smisla i inženjerskoj praksi.radimpex. I-va Faza: II-ga Faza: III-ca Faza: M1 = q1 * l2 / 8 = (. I-va Faza: II-ga Faza: III-ca Faza: M1 = g1 * l2 / 8 = (.

U slučaju kada je check box “Sa kopiranjem” isključen. Check box “Sa kopiranjem” je po default-u postavljen na uključeno stanje. Izgled dijalog box-a za definisanje faza građenja U prikazanoj listi. pri čemu u slučaju da za brisanje selektujete fazu sa entitetima koji se pojavljuju samo u njoj. ako check box “Sa kopiranjem” postavite na uklučeno stanje (u malom kvadratu treba da je postavljen simbol “√”).rs * e-mail: info@radimpex. koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Konstrukcija”. sadrži i sve elemente iz prethodne faze. Pri dodavanju nove faze može se iskorisititi i mogućnost kreiranja nove faze koja ima potpuno iste sadržaj kao i neka od ranije definisanih.rs * Tel. tada će novo dodata faza imati potpuno isti sadržaj kao i faza koji je bila aktivna. komandno polje “Dodaj” će raditi kao i u ostalim dijalog box-ovima.radimpex. Naziv faze građenja se zadaje jednostavnim klikom miša na dato polje i unosom željenog sadržaja sa tastature Pomoću komandnog polja “Dodaj” se vrši ubacivanje u listu nove faze. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . sa rednim brojem koji je za jedan veći od do tada poslednjeg u listi. svaka od definisanih faza je određena svojim rednim brojem (kolona “N°”) i nazivom (kolona “Faze građenja”). pri čemu će iz modela biti uklonjeni svi entiteti koji se pojavljuju samo u toj fazi. program će izdati odgovarajuće upozorenje. Komandno polje “Briši” radi kao i u ostalim dijalog box-ovima.13.1 Definisanje faza građenja Izborom naredbe “Faze građenja”. koja se nalazi u levom delu dijalog box-a.1. Naime. otvara se dijalog box sledećeg izgleda. Izbor komandnog polja “OK” će dovesti do brisanja selektovane faze. odnosno biće otvorena nova (prazna) faza građenja. Postupak se odvija tako što se prvo klikne u okviru reda u kome se nalazi faza kojoj je potrebno promeniti položaj u listi. obzirom da u najčešćim slučajevima u praksi. Komandno polje “Cancel” je predviđeno za odustajanje od brisanja.250 3. Pomoću komandnih polja “Gore” i “Dole” omogućena je promena redosleda faza u listi. neposredno pre aktiviranja komandnog polja “Dodaj”. nova faza građenja pored novih. i potom aktivira odgovarajuće dugme.

Brza promena tekuće faze građenja. Svi entieti koji se nadalje budu iscrtavali. Ikona za promenu faze građenja Na ikoni. a na modelu se (ako postoje) postavljaju svi entiteti koji su pridruženi datoj fazi građenja. pomoću koje se aktivira naredba ”Promena faze građenja”.radimpex. 011 3809-158 . dijalog box nestaje sa ekrana. u okviru tog reda. može se postići i izborom iz zatvorene liste koja se otvara klikom miša preko strelice. biće pridruživani postavljenoj tekućoj fazi građenja. i na taj način se označava koja je faza aktivna. bez obzira da li oni predstavljaju deo konstrukcije ili pak opterećenja. Klikom na komandno polje “OK”.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. Lista za brzu promenu tekuće faze građenja Copyright (c) Radimpex * http://www. uvek je ispisan i redni broj tekuće faze građenja. koja se nalazi sa desne strane prikazane ikone. Taj red postaje naznačen posebnom bojom.251 Izbor tekuće faze se vrši jednostavnim klikom miša na bilo koju poziciju list box-a.

a program će za sve selektovane entitet ažuriratri podatke koji govore o njihovoj pripadnosti pojedinim fazama. Izgled “dijalog box”-a za definisanje podataka o pripadnosti selektovanih entiteta pojedinim fazama Prikazani dijalog box ima isti izgleda kao i dijalog box za definisanje faza građenja. desni klik miša će označiti izbor podopcije “krAj”. ukazuje da li se selektovani entiteti nalaze u okviru date faze ili ne. Postojanje simbola “ ” u koloni “ ⇓ ”.rs * Tel. imate mogućnost da za prozivoljno selektovane entitete promenite podatke koji ukazuju na njihovu pripadnosti pojedinim fazama. a neki ne.”. koliko je i definisano faza građenja.252 3. nakon čega će dijalog box biti zatvoren. to će značiti da selektovani entiteti treba da zadrže podatke o pripadnosti datoj fazi.2 Promena faze građenja Pomoću naredbe “Promena faze građenja”. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .1. Ako klikom miša ne promenite ovakav izgled simbola. U ovom dijalog box-u se ne mogu dodavati i uklanjati faze.radimpex. u kojoj su prikazani podaci za datu fazu. Izborom ove naredbe. tada će simbol imati bled (disejblovan) izgled “ . objasnićemo na sledeća dva primera. Način rada sa naredbama za definisanje faza građenja. Postojanje indikatora “ ” označava da selektovani entiteti pripadaju datoj fazi. ulazi se u standardnu proceduru selektovanja. već samo neki od njih. i on sadrži onoliko redova.13. Kada ste izvršili sve potrebne izmene. Uzastopni klik miša u okviru bilo koje pozicije reda. kao i pre aktiviranja ove naredbe. <0 sel. dovešće do naizmeničnog postavljanja i uklanjanja indikatora “ ”. aktivirajte komadno polja “OK”. Upravo ovakav izgled simbola ukazuje da se u datoj fazi ne nalaze svi selektovani entiteti.> Promena faze građenja – Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/pResek/eXtras/ Deselektovanje/<krAj>): Nakon završene selekcije. nakon čega će se pojaviti dijalog box sledećeg izgleda. U slučaju da neki od selektovanih entiteta pripada datoj fazi.rs * e-mail: info@radimpex.

radimpex. prvo zadati ime fazi “1”. a potom ćemo pomoću komandnog polja “Dodaj” dodati novu fazu. Nova faza je dodata korišćenjem opcije “Sa kopiranjem” Kako je check box “Sa kopiranjem” bio postavljen na uključeno stanje. Copyright (c) Radimpex * http://www.253 Primer jednospratnog rama Na praznom crtežu. postavićemo oba stuba i njegove oslonce.rs * Tel. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex. postavljeni su stubovi i oslonci Sada ćemo pomoću naredbe “Faze građenja”. to će se u sastavu IIge faze naći svi prethodno postavljeni elementi iz faze “1”. U okviru tekuće faze “1”.

Kako je tekuća faza “2”. Copyright (c) Radimpex * http://www. to su postavljeni elementi konstrukcije pridruženi samo njoj.rs * Tel. dodaćemo i treću fazu. u potpunosti odgovara sadržaju faze “1” Docrtaćemo riglu. podupirač i njegov oslonac.rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 .radimpex. Pomoću naredbe “Faze građenja”.254 Početno stanje faze “2”.

jer bi na taj način ovi elementi bili uklonjeni i iz faze “2”. i selektovati samo ova dva elementa konstrukcije. Copyright (c) Radimpex * http://www. Zbog toga ćemo aktivirati naredbu “Promena faze građenja”. potrebno ukloniti podupirač i njegov oslonac. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex. Nakon toga.rs * Tel.radimpex. u potpunosti odgovara sadržaju faze “2” Kako je samo u okviru faze “3”. otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda. to ga ne smemo obrisati pomoću naredbe “Brisanje”.255 I treća faza je dodata korišćenjem opcije “Sa kopiranjem” Početno stanje faze “3”.

256 Na osnovu postavljenih simbola “ ”. a na crtežu ćemo imati željeno stanje za tekuću fazu “3”.rs * Tel. iz kolone “⇓” će biti uklonjen simbol Aktiviranjem komandnog polja “OK”.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. u okviru bilo koje pozicije trećeg reda. sada je potrebno prethodno selektovani podupirač i njegov oslonac. Znači. dijalog box će biti zatvoren. 011 3809-158 . izbaciti samo iz faze “3” Jednostavnim klikom miša. jasno se vidi da oba selekotvana entiteta pripadaju i fazi “2” i fazi “3”. Copyright (c) Radimpex * http://www.

Copyright (c) Radimpex * http://www. definisaćemo da je njen poprečni presek određen geometrijom I profila. postavićemo gredu i njene oslonce. U okviru tekuće faze “1”.radimpex. postavljena je čelična greda I preseka.rs * e-mail: info@radimpex. a potom ćemo pomoću komandnog polja “Dodaj” dodati novu fazu. i oba oslonca Sada ćemo pomoću naredbe “Faze građenja”. 011 3809-158 . a da je materijal čelik.rs * Tel. prvo zadati ime fazi “1”.257 Definitivan izgled konstrukcije u trećoj fazi Primer proste grede spregnutog poprečnog preseka Na praznom crtežu. U okviru seta grede “1”.

jer bi na taj način greda i u fazi “1” bila spregnuta. tako da on postane spregnut samo u fazi “2”. 011 3809-158 .258 Nova faza je dodata korišćenjem opcije “Sa kopiranjem” Kako je check box “Sa kopiranjem” bio postavljen na uključeno stanje. Takođe.rs * Tel. i selektovati samo gredu. otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda. jer bi u tom slučaju greda bila izbačena i iz faze “1”. Copyright (c) Radimpex * http://www. to ga ne smemo promeniti pomoću naredbe “Promena setova” (vidi poglavlje “3. to će se u sastavu IIge faze naći svi prethodno postavljeni elementi iz faze “1”.radimpex. Nakon toga.rs * e-mail: info@radimpex. Zbog toga je potrebno aktivirati naredbu “Promena faze građenja”.3. što svakako ne želimo. Početno stanje faze “2”. ni brisanje postojeće grede u fazi “2” ne bi rešilo problem. u potpunosti odgovara sadržaju faze “1” Kako je sada potrebno promeniti poprečni presek grede.1”).

rs * e-mail: info@radimpex. jasno se vidi da selekotvana greda pripada i fazi “1” i fazi “2”. 011 3809-158 . Znači sada je potrebno selektovanu gredu izbaciti samo iz faze “2”. Copyright (c) Radimpex * http://www. a na crtežu će se pojaviti samo oslonci koji pripadaju i I-oj i II-oj fazi.rs * Tel. u okviru bilo koje pozicije drugog reda. Jednostavnim klikom miša. dijalog box će biti zatvoren.radimpex. iz kolone “⇓” će biti uklonjen simbol Aktiviranjem komandnog polja “OK”.259 Na osnovu postavljenih simbola “ ”.

koji se sastoji od čeličnog I profila i betonske ploče.rs * Tel.rs * e-mail: info@radimpex. U okviru dodatog seta numeričkih podataka broj “2”. Copyright (c) Radimpex * http://www. Kako je tekuća faza “2”.radimpex. dodaćemo i treću fazu. to je postavljena greda spregnutog poprrečnog preseka pridružena samo njoj. Pomoću naredbe “Faze građenja”.260 U okviru faze “2”. sada postoje samo oslonci Sada ćemo docrtati novu gredu. definisaćemo spregnuti poprečni presek. ali ćemo joj dodati novi set numeričkih podataka. 011 3809-158 .

tako da se betonskom delu spregnutog preseka smanji modul elatičnosti.rs * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www.261 I treća faza je dodata korišćenjem opcije “Sa kopiranjem” Početno stanje faze “3” u potpunosti odgovara sadržaju faze “2” Kako je sada potrebno promeniti poprečni presek grede.radimpex. 011 3809-158 . otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda. i selektovati samo gredu.rs * Tel. Nakon toga. to ćemo ponovo aktivirati naredbu “Promena faze građenja”.

iz kolone “⇓” će biti uklonjen simbol Aktiviranjem komandnog polja “OK”. Znači. jasno se vidi da selekotvana greda pripada i fazi “2” i fazi “3”.rs * Tel.262 Na osnovu postavljenih simbola “ ”.radimpex. a na crtežu će se pojaviti samo oslonci koji pripadaju I-oj.rs * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. dijalog box će biti zatvoren. II-oj i III-oj fazi. 011 3809-158 . sada je potrebno selektovanu gredu izbaciti samo iz faze “3” Jednostavnim klikom miša. u okviru bilo koje pozicije trećeg reda.

U okviru dodatog seta numeričkih podataka broj “3”. sa smanjenim modulom elastičnosti betona.rs * Tel. ali ćemo betonskoj ploči smanjiti modlu elastičnosti na potrebnu vrednost. ali ćemo joj dodati novi set numeričkih podataka.rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www. to je postavljena greda spregnutog poprečnog preseka. definisaćemo spregnuti poprečni presek.radimpex. koji u potpunosti odgovara setu broj “2”. Kako je tekuća faza “3”.263 U okviru faze “3”. sada postoje samo oslonci Sada ćemo docrtati novu gredu. pridružena samo njoj.

odnosno istorodna opterećenja se mogu međusobno preklapati pod uslovom da im se ne poklapa pravac delovanja vektora opterećenja. u donjem levom uglu ekrana. kasnije je moguće praviti prozivoljne kombinacije njihovog jednovremenog delovanja. numerički podaci o opterećenjima se ne vode preko lista setova već se svakom nacrtanom opterećenju direktno pridružuje niz potrebnih numeričkih podataka. itd). transformiše i sam vektor koji određuje smer delovanja opterećenja. to je u programu omogućeno definisanje različitih slučajeva opterećenja. pridružuju se tekućem slučaju opterećenja. Copyright (c) Radimpex * http://www. stalno je ispisana informacija o rednom broju i nazivu tekućeg slučaja opterećenja. Pod slučajem opterećenja se podrazumeva stanje na modelu u kome u jednom trenutku deluje proizvoljan broj opterećenja. itd.2 Opterećenje Sva opterećenja. dva linijska ili pak dva tačkasta opterećenja.264 3. 011 3809-158 . Za razliku od konstruktivnih elemenata. pomoću narebe “Ogledalo”.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex. Kako se opterećenja u programu pamte preko intenziteta i pravca zadatog vektora delovanja. Kako se u praksi često ukazuje potreba za posebnim proračunom uticaja usled delovanja različitih slučajeva opterećenja (stalno. dovelo je do slike u ogledalu i samih vektora delovanja opterećenja Za sva opterećenja važi princip superpozicije.rs * Tel. korisno. izuzetno. koja se u programu zadaju pomoću naredbi iz padajućeg menija “Opterećenje”. Pod istorodnim opterećenjem podrazumevamo dva površinska. ogledalo. pored položaja delovanja opterećenja. Od ovako definisanih osnovnih slučajeva opterećenja. to ovakva organizacija čuvanja podataka omogućava da se u okviru naredbi za manipulaciju sa elementima crteža (kopiranje. Osno preslikavanje zadatog opterećenja na levom kraju rama.). Na statusnoj liniji. rotacija.

265 Superpozicijom dva tačkasta opterećenja. neće doći do superpozicije opterećenja. poklapa i pravac vektora njihovog delovanja. duž zadate linije. sa novo zadatim opterećenjem. koji mogu delovati na površini. Pored standardnih opterećenja silama i momentima. i uticaji od prednaprezanja. već će postojeće opterećenje biti zamenjeno novozadatim. koje ima isti pravac vektora delovanja. Zadavanje novog opterećenja preko postojećeg. 011 3809-158 . ili pak u zadatoj tački na modelu. pomeranja oslonaca. omogućeno je istovremeno delovanje i horizontalne i vertikalne sile u istom čvoru U slučaju da se pored položaja zadatog opterećenja.rs * Tel. programom se mogu analizirati i temperaturni uticaji u pločastim i grednim elementima. dovelo je do zamene na tom delu postojećeg. uticaji od pokretnog opterećenja.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www.

linijska i tačkasta opterećenja se na crtežu prikazuju odgovarajućim grafičkim simbolima. u vidu strelica. 3.266 Napomena: Površinska. svaki od definisanih slučajeva opterećenja je određen svojim rednim brojem (kolona “N°”). dok se za grede računa iz izraza: g = γ * A1 . Postojanje indikatora “√” označava da će za dati slučaj opterećenja biti uneta i sopstvena težina modela. nazivom (kolona “Naziv”) i indikatorom “√” (kolona “g”). Ako se za zapreminsku težinu nekog elementa zada vrednost nula. Uzastopni klik miša na ovaj funkcijski taster dovidi do povećanja strelica kojima je na crtežu predstavljeno linijsko opterećenja. dovodi do suprotnog efekta. Ime opterećenja se zadaje jednostavnim klikom miša na dato polje i unosom željenog naziva sa tastature. odnosno do smanjenja simbola strelica za dati tip opterećenja. Veličinu ovih strelica možete sami podešavati pomoću sledećih funkcijskih tastera: “ F9 ” – Uzastopni klik miša na ovaj funkcijski taster dovidi do povećanja strelica kojima je na crtežu predstavljeno tačkasto opterećenja. “ F10 ” – “ F11 ” – Jednovemeni pritisak na taster “Alt”.rs * e-mail: info@radimpex. sopstvena težina tog elementa neće biti uračunata bez obzira na postojanje indikatora “√”. 011 3809-158 .radimpex. i jedan od gore navedenih funkcijskih tastera. Funkcijski taster “F12” je predviđen za poništavanje prethodno sprovedenih skaliranja. i povratak na programski definisanu “default” veličinu strelica. koji ukazuje na to da li će u zadati slučaj opterećenja biti uključena i sopstvena težina ili ne. gde je A1-površina poprečnog preseka grede.1 Definisanje slučajeva opterećenja Izborom naredbe “Slučajevi opterećenja” koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Opterećenje”. Sopstvena težina ploča i zidova se računa kao proizvod zadate zapreminske težine pridruženog materijala.rs * Tel. i njene debljine: g = γ * d. Copyright (c) Radimpex * http://www. otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Osnovni izgled dijalog box-a za definisanje slučajeva opterećenja U prikazanoj listi. Uzastopni klik miša na polje u okviru kolone “g” će dovesti do naizmeničnog postavljanja i uklanjanja indikatora “√”.2. Uzastopni klik miša na ovaj funkcijski taster dovidi do povećanja strelica kojima je na crtežu predstavljeno površinsko opterećenja.

na statusnoj liniji se ispisuje redni broj i naziv tekućeg slučaja opterećenja. Ovakva mogućnost dodavanja novih slučajeva opterećenja. Pomoću komandnih polja “Gore” i “Dole” omogućena je promena redosleda opterećenja u listi. i na taj način se označava koji je slučaj opterećenja aktivan.rs * e-mail: info@radimpex. neposredno pre aktiviranja komandnog polja “Dodaj”. Izbor aktivnog (tekućeg) slučaja opterećenja se vrši jednostavnim klikom miša na bilo koju poziciju list box-a u okviru tog reda. sa rednim brojem koji je za jedan veći od do tada poslednjeg u listi. tada će novo dodati slučaj opterećenja imati potpuno iste podatke kao i slučaj opterećenja koji je bio aktivan. 011 3809-158 . komandno polje “Dodaj” će raditi kao i u ostalim dijalog box-ovima. a na modelu se (ako postoje) iscrtavaju opterećenja koja su pridružena datom slučaju opterećenja. Klikom na komandno polje “OK”. Pored naziva. biće pridruživana postavljenom tekućem slučaju opterećenja. Pri dodavanju novog slučaja opterećenja se može iskorisititi i mogućnost kreiranja novog slučaja opterećenja koji ima potpuno iste podatke kao i neki od ranije definisanih. Taj red postaje naznačen posebnom bojom. Postupak se odvija tako što se prvo klikne u okviru reda u kome se nalazi opterećenje kome je potrebno promeniti položaj u listi. odnosno biće otvoren novi (prazan) slučaj opterećenja. program će izdati upozorenje: Izbor komandnog polja “Yes” će dovesti do brisanja selektovanog slučaja opterećenja. Naime.267 Pomoću komandnog polja “Dodaj” se vrši ubacivanje u listu novog slučaja opterćenja. Sva opterećenja koja se nadalje budu iscrtavala.rs * Tel. U slučaju kada je check box “Sa kopiranjem” isključen. i potom aktivira odgovarajuće dugme. Copyright (c) Radimpex * http://www. Komandno polje “Briši” radi kao i u ostalim dijalog box-ovima. ako check box “Sa kopiranjem” postavite na uklučeno stanje (u malom kvadratu treba da bude postavljen simbol “√”).radimpex. dijalog box nestaje sa ekrana. dok je komandno polje “No” predviđeno za odustajanje od brisanja. preslikavanjem postojećih. i stanja parametra “g”. novo dodatom slučaju opterećenja će na crtežu biti pridružena i sva opterećenja koja su definisana u okviru ranije kreiranog slučaja opterećenja. ima primenu kada je malim izmenama na postojećem slučaju opterećenja moguće lako kreirati novi. pri čemu u slučaju da za brisanje selektujete neki slučaj opterećenja koji nije prazan (postojanje markera “ ” u koloni “⇓” označava da dati slučaj na crtežu ima pridružena i neka od opterećenja). pri čemu će i sa crteža biti uklonjena sva opterećenja koja su mu ranije pridružena.

Totalno opterećenje”. U prikazanoj listi koja se otvara klikom miša na strelicu sa njene desne strane. pored svih definisanih slučajeva opterećenja. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.268 Promena tekućeg slučaja opterećenja se može vršiti i iz zatvorne liste. tada će dato opterećenje biti pridruženo slučaju opterećenja koji je bio tekući neposredno pre njegovog postavljanja. koja se nalazi u prostoru predviđenom za ikone.rs * Tel. Promena slučaja opterećenja se može vršiti i pomoću ikona. odnosno za vreme izvršavanja drugih naredbi. Uloga postavljanja totalnog opterećenja za tekuće je da se prekontrolišu svi zadati podaci o opterećenju i da se eventualno koriguju. može se vršiti transparentno. Postavljanjem za tekući slučaj “totalno opterećenje”. Promena tekućeg slučaja opterećenja preko ove liste. Ako se promena tekućeg slučaja opterećenja vrši u toku procedure postavljanja nekog od opterećenja. nećete moći da definišete nova opterećenja jer se ne bi znalo kom slučaju opterećenja treba da budu pridružena.rs * e-mail: info@radimpex. koje su u tulbaru postavljene sa desne strane liste za izbor slučaja opterećenja. na prvom mestu nalaziće se i stavka “0. na crtežu će biti prikazana sva opterećenja koja su definisana na modelu Kada je za tekući sličaj postavljeno totalno opterećenje. 011 3809-158 .

odnosno proračun će biti sproveden samo za zadate osnovne slučajeve opterećenja.radimpex. Izborom naredbe “Kombinacije opterećenja”. 3.269 Ikone za promenu slučaja opterećenja Klikom miša preko ove ikone bira se “sledeći slučaj opterećenja” . će pri proračunu biti ignorisane. 011 3809-158 . a definisane kombinacije će biti samo prenete u modul za obradu rezultata proračuna.2.slučaj opterećenja koji se u listi nalazi iza tekućeg slučaja Klikom miša preko ove ikone bira se “prethodni slučaj opterećenja” . otvara se dijalog box sledećeg izgleda. u modulu za obradu rezulatata nećete moći da pravite linearne kombinacije od rezultata dobijenih za osnovne slučajeve opterećenja. sve eventualno zadate kombinacije u ovom modulu. Zbog toga je i u ovom modulu napravljena naredba za definisanje kombinacija jednovremenog delovanja osnovnih slučajeva opterećenja. koji su sračunati po teoriji II-og reda. koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Opterećenje”.slučaj opterećenja koji se u listi nalazi ispred tekućeg slučaja Ova opcija se najčešće koristi kada se u modulu za obradu rezultata vrši kontrola uticaja po slučajevima opterećenja.rs * Tel. U slučaju da zahtevate proračun modela po teoriji I-og reda.2 Definisanje kombinacija opterećenja Ako kreirani model želite da proračunavate po teoriji II-og reda.rs * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www.

Iz ovoga proizilazi zaključak. dok gornji list box služi za pojedinačno definisanje kombinacija. koji ulaze u kombinaciju. Komandna polja “ Gore” i “ Dole” služe za promenu položaja trenutno selektovane kombinacije u listi. koji su do trenutka ulaska u dijalog box kreirani. da ovu naredbu treba aktivirati tek kada se definišu svi osnovni slučajevi opterećenja. dok je pomoću komandnog polja “ omogućeno izbacivanje iz liste selektovane kombinacije.270 Igled dijalog box-a za definisanje kombinacija opterećenja U donjem list box-u. Uloga donjeg list box-a će biti objašnjena malo kasnije. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex. Deo dijalog box-a predviđen za prikaz kreiranih kombinacija Kombinacija jednovremenog delovanja osnovnih slučajeva opterećenja se definiše u okviru jednog reda i to tako što se u kolonama uz osnovne slučajeve opterećenja. Dodaj” služi za dodavanje nove kombinacije u listu. kada budemo objašnjavali način automatskog kreiranja mogućih kombinacija.rs * Tel.radimpex. koliko je i osnovnih slučajeva opterećenja do tada zadato. zadaju vrednosti multiplikatora (multiplikator se ne može zadati jedino za Copyright (c) Radimpex * http://www. i radi po istom Komandno polje “ Briši” principu kao i u ostalim dijalog box-ovima. su prikazani svi osnovni slučajevi opterećenja. Pojedinačno definisanje kombinacija Gornji list box sadrži onoliko kolona.

Naime. Automatsko definisanje kombinacija Kako u realnim slučajevima u praksi. to znači da će dato opterećenje ući samo u određene kombinacije. U donjem list box-u. Status nećete moći da menjate jedino za slučajeve opterećenja rezervisane za konstruisanje uticajne linije (za ovakva opterećenja će ceo red podataka biti zamrznut. to znači da je dato opterećenje alternativnog karaktera i da će se pri generisanju kombinacija uzimati i sa pozitivnim i sa negativnim znakom. ako je u ovoj koloni postavljen simbol “ ”. samim tim i broj svih potrebnih kombinacija njihovog jednovremenog delovanja. Na osnovu zadatih multiplikatora. i to tako što će intenziteti svih opterećenja u okviru izabranih osnovnih slučajeva. Tada se pomoću horizontalne scroll trake. Naime. U koloni “St.rs * Tel. naizmenično postavlja i uklanja simbol “ ”. list box će biti uzan da jednovremeno prikaže sve kolone koje odgovaraju svim zadatim osnovnim slučajevima opterećenja. razvili smo postupak kojim se prilično jednostavno mogu automatski definisati sve potrebne kombinacije. U koloni “A. jer se oni ne mogu uključiti ni u jednu kombinaciju). može biti takav da je za njihovo pojedinačno definisanje potrebno puno vremena.rs * e-mail: info@radimpex. to znači da će dato opterećenje ući u sve kombinacije koje se budu automatski kreirale.271 slučajeve opterećenja rezervisane za konstruisanje uticajne linije. može menjati tekući prikaz kolona u horizontalnom smislu. u kombinaciju će ući sva osnovna opterećenja za koja su zadati multiplikatori. Ako je polje prazno. Na osnovu zadatih vrednosti multiplikatora program sam generiše naziv kombinacije ali ga Vi svakako možete naknadno promeniti editovanjem postavljene vrednosti u koloni “Naziv”. program je sam generisao naziv kombinacije U slučajevima kada ima veliki broj osnovnih slučajeva opterećenja. Ako je u koloni “St” postavljen simbol “ ”. Obzirom da se na ovaj način povećava broj mogućih kombinacija.” (Alternativno) se definiše karakter svakog slučaja opterećenja. biti pomnožena zadatim multiplikatorima. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www. predviđene i tri kolone u kojima se zadaju parametri koji će odrediti dalji tok automatskog definisanja kombinacija.” (Status). koja se nalazi u dnu ovog list box-a.radimpex. odnosno neaktivan za rad). programom je uvedeno ograničenje da se za maksimalno 10 slučajeva opterećenja može zadati alternativno delovanje. Da bi Vam što je moguće više olakšali posao. su za svaki od osnovnih slučajeva opterećenja. broj osnovnih slučajeva opterećenja može biti jako veliki. prema uslovima koje mu korisnik bude zadao. klikom miša se u okviru svakog od redova.

272

Ispod ovog list box-a se ispisuje informacija o ukupnom broju kombinacija koje je u tom trenutku moguće kreirati.

Zadavanjem uslova da prvi slučaj treba da uđe u sve kombinacije, broj mogućih kombinacija je smanjen sa 31 na 16 Ovaj broj kombinacija zavisi od broja osnovnih slučajeva opterećenja, i pre postavljanja bilo kakvih uslova, on će biti izuzetno veliki, jer je proistekao iz proste kombinatorike svaki sa svakim. Međutim, kako opterećenja, koja se koriste pri analizi građevinskih konstrukcija, imaju i određeni logički smisao, odnosno odgovaraju i određenim prirodnim pojavama, to se lako može zaključiti koja opterećenja mogu da istovremeno deluju, a koja ne. Ako na primer u jednom slučaju opterećenja analiziramo uticaje od vetra kada deluje s leva na desno, a u drugom s desna na levo, jasno da ova dva opterećenja ne mogu delovati istovremeno. Ovakvih primera ima mnogo u praksi, i oni ponekad proizilaze i iz samih standarda za analizu opterećenja. Iz svega prethodno rečenog, proizilazi da bi bilo potrebno da svakom od osnovnih slučajeva opterećenja jasno naznačimo, koja ostala opterećenja ne mogu istovremeno delovati sa njim, i tako smanjimo broj mogućih kombinacija. Ovi uslovi se postavljaju tako što se prvo klikom miša u okviru reda u kome se nalazi slučaj opterećenja za koji želimo da postavimo uslove, on postavi za trenutno aktivan, a potom aktivira komandno polje “Ne kombinuj sa”.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

273

Izgled dijalog box-a za postavljanje uslova pri kombinovanju Da bi se uopšte otvorio ovaj dijalog box, uslov je da za dato opterećenje nije u okviru kolone “St.” postavljen simbol “ ”, koji označava da dato opterećenje ulazi u sve kombinacije. ” sa U listi su prikazani svi osnovni slučajevi opterećenja, pri čemu su zelenim simbolom “ leve strane liste, posebno markirani oni slučajevi kojima je u koloni “St” postavljen simbol “ ”. Ovako postavljeni simboli jasno ukazuju da ta opterećenja ulaze u sve kombinacije, te ne mogu biti obuhvaćena ovim uslovima. Posebnim uslovima za kombinovanje, neće biti moguće obuhvatiti ni slučaj opterećenja za koji je otvoren dijalog box za postavljanje uslova (ispred ”), a takođe i slučaj reda u kome je sadržano ovo opterećenje će stajati strelica “ opterećenja rezervisan za konstruisanje uticajne linije. Za sva ostala opterećenja, (opterećenja koja nisu markirana sa leve strane liste ni jednim od prethodno opisanih simbola), možete postavljati uslove, odnosno možete selektovati, koja od njih ne mogu delovati istovremeno sa opterećenjem za koje se postavljaju uslovi. Klikom miša preko opterećenja u listi, koje ne može delovati jednovremeno sa opterećenjem za koje se definiše ovaj tip podataka, biće posatvljen simbol “ ”. De-selektovanje ranije selektovanog slučaja opterećenja, vrši se ponovnim klikom miša preko njegovog imena, nakon čega će biti uklonjen simbol “ ”.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

274

Simbol “ ” označava da se ne može kreirati kombinacija jednovremenog delovanja četvrtog i petog slučaja opterećenja. Kada ste selektovali sva opterećenja koja ne mogu delovati istovremeno sa opterećenjem za koje se postavljaju uslovi, aktivirajte komandno polje “OK”, nakon čega će ovaj dijalog box biti zatvoren, a u osnovnom dijalog box-u ove naredbe, će biti ispisan novi broj mogućih kombinacija, koji sada odgovara novo postavljenim uslovima.

Na osnovu postavljenih uslova za kombinovanje, dobijen je novi broj mogućih kombinacija (12) Često se u praksi dešava da se opterećenja koja uvek deluju istovremeno analiziraju u različitim slučajevima. Da bi se smanjio broj kombinacija pri generisanju, omogućeno je da se za svaki slučaj opterećenja definiše sa kojim opterećenjima deluje istovremeno, odnosno bez kojih opterećenja se ne može naći u kombinaciji. Ovi uslovi su jednosmerni, što znači da ako se recimo opterećenju A zada da se uvek kombinuje sa opterećenjem B, opterećenje A se ne može pojaviti u kombinaciji bez opterećenja B, ali se opterećenje B može pojaviti u kombinaciji bez opterećenja A. Uslovi se postavljaju u okviru dijalog box-a koji se otvara aktiviranjem komandnog polja “Uvek kombinuj sa”. Napomenućemo da je pre aktiviranja komandnog

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

275 polja neophodno da se klikom miša preko odgovarajućeg reda u listi, za tekući postavi slučaj opterećenja za koji se zadaju uslovi.

Izgled dijalog box-a za postavljanje uslova pri kombinovanju U listi su prikazani svi osnovni slučajevi opterećenja, pri čemu je tekući slučaj (slučaj ”. Klikom miša preko opterećenja opterećenja za koji se definišu uslovi) obeležen strelicom “ u listi, vrši se izbor onih opterećenja koja deluju istovremeno sa tekućim i ispred njihovog imena će biti postavljen odgovarajući simbol “ ”. Istim simbolom su obeležena i opterećenja kojima je ranije zadato da ulaze u sve kombinacije, što ukazuje da se tekući slučaj ne može naći u kombinaciji bez ovih opterećenja. Deselektovanje opterećenja se vrši ponovnim klikom miša, što dovodi do uklanjanja simbola, s tim što se ne mogu deselektovati opterećenja koja ulaze u sve kombinacije.

” ukazuje da se drugi slučaj opterećenja Simbol “ ne može pojaviti u kombinaciji bez trećeg

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

276 Aktiviranjem komandnog polja “OK” tekući dijalog box se zatvara, a u osnovnom dijalog box-u ove naredbe se ispisuje novi broj mogućih kombinacija, koji odgovara postavljenim uslovima.

Na osnovu postavljenih uslova dobijen je novi broj mogućih kombinacija ” program postavlja simbol “ ” ispred svih slučajeva opterećenja za koja je U koloni “ zadato da se tekući slučaj ne kombinuje sa njima, odnosno simbol “ ” ispred svih opterećenja bez kojih se tekući slučaj ne može pojaviti u kombinaciji.

Postavljeni simbol “ ”, u koloni “ ”, ukazuje da se drugi slučaj opterećenja ne može pojaviti u kombinaciji bez trećeg Pre nego što od programa budete zahtevali, da prema postavljenim uslovima za kombinovanje, automatski kreira kombinacije, potrebno je i da zadate odgovarajuće multiplikatore u koloni “Koef” (Koeficient). Program, po default-u, svim osnovnim slučajevima opterećenja, za vrednost ovih koeficijenata usvaja vrednost “1.0”, ali svakako da je potrebno da za svaki od osnovnih slučajeva opterećenja zadate stvarnu vrednost multiplikatora sa kojim će ono ući u kombinacije. U slučaju da za neko od opterećenja zadate vrednost multiplikatora “0”, to će značiti da ono ne ulazi ni u jednu kombinaciju bez obzira na to da li ste ih izuzeli ili ne, uslovima u okviru drugih opterećenja.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

277 Za sam postupak automatskog kreiranja svih mogućih kombinacija, potrebno je aktivirati komandno polje “Generisanje kombinacija”, nakon čega će program automatski popuniti gornji list box sa svim trenutno mogućim kombinacijama, poštujući pri tom sve prethodno postavljene uslove. Pri ovakvom automatskom kreiranju, program će i svakoj od kombinacija programski odrediti naziv u kome su sadržani redni brojevi svih osnovnih slučajeva opterećenja koja ulaze u datu kombinaciju, kao i intenziteti zadatih multiplikatora. Sve ovako kreirane kombinacije će biti potpuno ravnopravne sa pojedinačno kreiranim, odnosno u okviru svake od njih ćete moći da izvršite korekciju bilo kog od podataka. U slučaju da u gornjem list box-u već postoje pethodno kreirane kombinacije, program će izdati upozorenje i zahtevati da odredite dalji tok ove naredbe.

Izbor komandnog polje “Zameni” će dovesti do zamene postojećih, sa novo kreiranim kombinacijama, komandno polje “Dodaj” će sačuvati stare kombinacije i na kraj liste dodati novo kreirane, dok će komadno polje “Cancel” označiti odustajanje od akcije automatskog kreiranja kombinacija.

Izgled dijalog box-a sa automatski kreiranim kombinacijama

3.2.3

Površinsko opterećenje
Aktiviranjem naredbe “Površinsko opterećenje”, ulazi se u standardnu proceduru iscrtavanja proizvoljne polilinije, koja će odrediti konturu površi na kojoj deluje opterećenje.

Prva tačka površinskog opterećenja (Kontura/Prav./kRuž./Ofset/<krAj>): Napomenućemo, da se pri iscrtavanju polilinije može zadati i zakrivljena (evaluirana) površ po kojoj deluje opterećenje. To se može postići, ili izborom tačaka u prozoru “2D pogled”, kada je u njemu prikazan razvijeni oblik neke od krivih površi, ili pak ako se pomoću podopcije “Kontrura”, selektuje kontura neke od krivih površi na modelu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

278 Nakon unosa polilinije koja određuje konturu ravne ili krive površi, program će automatski otvoriti dijalog box za definisanje numeričkih podataka o površinskom opterećenju.

Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o površinskom opterećenju Intenzitet opterećenja Numerički podaci o površinskom opterećenju su određeni intenzitetom i pravcem vektora njegovog delovanja. Kako opterećenje u opštem sučaju ne mora biti jednako podeljeno, već proizvoljno trapezno, to se njegov intenzitet definiše putem ordinata u tri nekolinerane tačke sa zadate konture. U gornjem levom uglu dijalog box-a, u tri edit box-a u koloni “T”, može se vršiti izbor tačaka sa konture, a u tri edit box-a u koloni “q”, zadaju se intenziteti opterećenja u tim tačkama.

Deo rezervisan za definisanje intenziteta u tri nekolinearne tačke sa zadate konture Postavljanjem check box-a “2D prikaz” na uključeno stanje, u centralnom delu dijalog box-a, 3D prikaz celog modela će biti zamenjen crtežom zadate konture na kojoj deluje površinsko opterećenje.
Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

279

Na crtežu se sada jasno vidi numeracija tačaka, sa zadate konture Nakon zadavanja intenziteta u tri proizvoljno odabrane nekolinearne tačke sa konture, postavljanjem na uključeno stanje prekidača “3D prikaz”, umesto konture, opet ćete na crtežu dobiti prikaz prostornog modela konstrukcije.

Iz sadržaja crteža, jasno se vidi zadata trougaona promena intenziteta opterećenja U najčešćim slučajevima u praksi kada je potrebno zadati jednako podeljeno opterećenje, tada ne morate voditi računa o postavljenim podacima u koloni “T”, već je dovoljno samo u prvom edit box-u, u koloni “q”, zadati željenu vrednost. Nakon toga, program će automatski i ostalim tačkama na konturi pridružiti istu vrednost.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

280

Zadavanje vrednosti u prvom edit box-u, u koloni “q”, dovelo je do definisanja jednako podeljenog opterećenja Pravac delovanja vektora opterećenja Podaci o pravcu delovanja vektora opterećenja će biti dostuni za promenu tek nakon zadavanja intenziteta opterećenja. Zadati intenzitet opterećenja, program po “default”-u usmerava u pravcu lokalne Z ose, a nizom podataka koji se nalaze u levom delu dijalog box-a, možete zadati potpuno proizvoljan pravac delovanja vektora opterećenja.

Deo dijalog box-a rezervisan za određivanje pravca vekrora delovanja opterećenja Način na koji ćete zadati pravac vektora delovanja opterećenja određen je postavljanjem odgovarajućeg prekidača na uključeno stanje.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

281 Lokalni koordinatni sistem Vektor delovanja opterećenja se postavlja u pravcu jedne od lokalnih osa zadate površine po kojoj deluje opterećenje. Kada je ovaj prekidač postavljen na uključeno stanje, tada su za promenu dostupna i tri prekidača “X”, “Y” i “Z” kojima se određuje, u pravcu koje lokalne ose će biti usmeren vektor opterećenja. Lokalni kooridnatni sistem površinskog opterećenja je potpuno isti kao i za ostale površinske elemente u programu, odnosno on u potpunosti odgovara lokalnom koordinatnom sitemu za izbor tačaka u prozoru “2D pogled”, kada je u njemu prikazana data ravan. Znači, lokalna X i Y osa svake od površi leži u ravni same površi, dok je lokalna Z osa u pravcu normale na ravan površi. Globalni koordinatni sistem Vektor delovanja opterećenja se postavlja u pravcu jedne od globalnih osa celog modela. Kada je ovaj prekidač postavljen na uključeno stanje, tada su za promenu dostupna i tri prekidača “X”, “Y” i “Z” kojima se određuje, u pravcu koje globalne ose će biti usmeren vektor opterećenja. Prozivoljan vektor Vektor delovanja opterećenja se postavlja u pravcu prozivoljno usmerenog vektora. Postavljanjem ovog prekidača na uključeno stanje, imate mogućnost da aktivirate komandno polje “Vektor”, i da izborom dve proizvoljne tačke sa crteža odredite smer delovanja vektora opterećenja. Aktiviranjem ovog komandnog polja, program će privremeno zatvoriti dijalog box i sa komandne linije zahtevati da odredite prvo položaj početne, a potom i krajnje tačke vekrora delovanja opterećenja. Prva tačka: Druga tačka: Nakon izbora druge tačke, program će se vratiti u dijalog box za definisanje numeričkih podataka o opterećenju, i u edit box-ovima “X=”, “Y=” i “Z=” ispisati normirane vrednosti zadatog vektora.

Deo predviđen za ispis vrednosti normiranog vektora opterećenja Prikazani podaci o normiranom vektoru se ne mogu direktno menjati u dijalog box-u, već oni sluče samo kao informacija o zadatom pravcu vektora opterećenja.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

282 Wizard Pored svih prethodno opisanih mogućnosti, program nudi i mogućnost lakog definisanja opterećenja prouzrokavanog raznim fizičkim pojavama kao što su: sneg, voda, pritisak, itd. Ova opcija će imati naročitu primenu u slučaju zadavanja evaluirane, ili pak cilindrične površi, po kojoj deluje opterećenje. Ako prekidač “Wizard” postavite na uključeno stanje, tada imate mogućnost da izborom komandnog polja “ ” otvorite poseban dijalog box za definisanje nekih uobičajenih opterećenja.

Dijalog box za definisanje standardnih opterećenja na ravnim površima Procedura zadavanja opterećenja je ista kao i na evaluiranim površima, o čemu će biti više reči u sledećem poglavlju. Jedina razlika je u tome što se na ravnim površima ne može zadati opterećenje od vetra. Tipovi opterećenja koji se mogu definisati na ravnim površima su: težina konstrukcije, opterećenje od snega, pritisak gasa, pritisak vode i pritisak zemlje.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

283 Grafička kontrola Desni deo dijalog box-a, rezervisan je za kontrolu unetih podataka o površinskom opterećenju.

Dero dijalog box-a predviđen za grafičku kontrolu zadatih podataka Sa tri komandna polja koja se nalaze ispod prostora predviđenog za crtež, imate mogućnost da utičete na sadržaj crteža. Oni rade kao prekidači, odnosno mogu biti postavljeni na uključeno odnosno isključeno stanje. Komadna polja “2D prikaz” i “3D prikaz”, rade kao dva vezana prekidača, i izborom jednog od njih se dobija ili 3D crtež, ili pak ravanski prikaz konture zadatog površinskog opterećenja, sa obeleženim tačkama sa konture. Komandno polje “Konstrukcija” je dostupno za promenu samo ako je na uključeno stanje postavljeno komandno polje “3D prikaz”. Ako je ovaj prekidač postavljen na isključeno stanje tada će na crtežu biti prikazano samo opterećenje koje se trenutno postavlja, a ako je postavljan na uključeno stanje na crtežu će biti prikazani i svi konstruktivni elementi modela.

Postavljanje prekidača “Konstrukcija”, na isključeno stanje, dovelo je do uklanjanja konstrukcije sa crteža

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

284 Komandna polja uz desnu ivicu dijalog box-a će takođe biti dostupna samo ako je prekidač “3D prikaz” postavljen na uključeno stanje. Ona rade kao prekidači i imaju potpuno isti smisao i ulogu kao i istoimene naredbe u padajućem meniju prozora “3D pogled”. Aktiviranjem komadnog polja “OK” naredba će biti završena, a zadati numerički podaci će biti pridruženi nacrtanoj površi po kojoj deluje opterećenje. Grafički simboli na crtežu U prozoru “3D pogled”, zadato površinsko opterećenje se prikazuje u stvarnom izgledu sa pravim položajem i smerom strelica. Kako je razmak strelica određen rastojanjem u milimetrima (vidi poglavlje “3.5.1), to se može desiti da iscrtavanje površinskog opterećenja u prozoru “3D pogled” traje dugo, ukoliko je tekuća razmera mala (vidi poglavlje “3.5.2”), a površina po kojoj deluje opterećenje velika. U takvim slučajevima je potrebno ili pomoću naredbe “Parametri” povećati razmak strelica, ili pak pomoću naredbe “Funkcionalnost” povećati tekuću razmeru. Napomenućemo da je u porceduri selektovanja, pored konture, moguće selektovati i same simbole strelica. U prozoru “2D pogled”, površinsko opterećenje se uvek predstavlja samo išrafiranom konturom zadate površi po kojoj deluje. Postavljanjem prekidača “Intenzitet” na uključeno stanje, u okviru naredbe “Vidljivost”, imate mogućnost da u prozoru “2D pogled”, vizuelno sagledate zadati intenzitet površinskog opterećenja. Napomena: Ako pri zadavanju površinskog opterećenja, pomoću podopcije “Kontura” sa komandne linije, selektuje više kontura, tada ćete u dijalog box-u moći da svim selektovanim konturama dodelite samo jednako podeljeno opterećenje.

3.2.3.1 Površinsko opterećenje na evaluiranim površima
Sva prethodno izneta objašnjena važe kako za ravne, tako i za evaluirane površi. Jedina razlika je u tome, da li će napadne tačke zadatog površinskog opterećenja delovati po ravnoj ili krivoj površi. Pored svih prethodno opisanih mogućnosti, program nudi i mogućnost lakog definisanja opterećenja na evaluiranim površima, usled raznih fizičkih pojava kao što su: sneg, voda, pritisak, itd.

Prekidač “Wizard” je predviđen za generisanje opterećenja usled raznih fizičkih pojava

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

285 Prekidač “Wizard” neće biti aktivan samo ako ste za površ po kojoj deluje opterećenje, zadali spiralnu krivu površ, za koju zbog njene specifične geometrije nije moguće automatski generisati opterećenja, usled raznih fizičkih pojava. Ako prekidač “Wizard” postavite na uljučeno stanje, tada imate mogućnost da izborom komandnog polja “ ” otvorite poseban dijalog box za definisanje nekih uobičajenih opterećenja na krive površi.

Dijalog box za definisanje standardnih opterećenja na evaluiranim površima U zavisnosti od oblika krive površi, i odabranog tipa opterećenja, program ima mogućnost da sam izgeneriše opterećenje na zadatoj krivoj površi. Podaci o zadatom opterećenju se definišu uvek u odnosu na celu figuru date krive površi, bez obzira na to što se zadata kriva povš po kojoj deluje opterećenje može nalaziti samo na jednom delu cele figure.

Ulazni podaci o zadatom opterećenju, definišu se u odnosu na celu figuru date krive površi, bez obzira na to što će ono eventualno delovati samo na zadatom delu površi. Izbor jednog od programom predviđenih opterećenja se vrši u levom delu dijalog box-a, postavljanjem na uključeno stanje odgovarajućeg prekidača. U zavisnosti od izabranog tipa površi, na slici u desnom delu dijalog box-a se prikazuje izgled cele krive površi i priroda odabranog tipa opterećenja. Oblik krive površi se prikazuje šematski i ima uvek isti oblik bez

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

286 obzira na eventualno zarotirani položaj zadate krive površi u prostoru. Programom su predviđeni sledeći tipovi opterećenja: Težina konstrukcije Ovaj tip opterećenja se može zadati za: sferu, kupu i svod. Opterećenje se definiše zadavanjem samo jednog podatka “g=”. Vektor deluje u pravcu negativne globalne Z ose i ima konstantnu vrednost u svim tačkama zadate površi. Ovo opterećenje u potpunosti odgovara zadatom opterećenju u glavnom dijalog box-u kada se zada jednako podeljeno opterećenje u pravcu globlne Z ose.

Sfera Sneg

Kupa

Svod

Ovaj tip opterećenja se može zadati za: sferu, kupu i svod. Opterećenje se definiše zadavanjem samo jednog podatka “s=”. Vektor deluje u pravcu negativne globalne Z ose i u svakoj tački na površi ima različiti intenzitet koji se proračunava iz zadate vrednosti opterećenja po projekciji, i nagiba date tačke na površi.

Sfera Pritisak

Kupa

Svod

Ovaj tip opterećenja se može zadati za: sferu, kupu i svod. Opterećenje se definiše zadavanjem samo jednog podatka “p=”. Vektor deluje u pravcu normale na krivu površ i ima konstantnu vrednost u svim tačkama zadate površi. Ovo opterećenje u potpunosti odgovara zadatom opterećenju u glavnom dijalog box-u, kada se zada jednako podeljeno opterećenje u pravcu lokalne Z ose.

Sfera

Kupa

Svod

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

287 Voda Pritisak vode se može zadati na: sferi, kupi, svodu i cilindru. Ovo opterećenje uslovno zovemo opterećenje vodom, ali se ono svakako može primeniti i na bilo koju drugu tečnost. Opterećenje se definiše zadavanjem podatka “h=” koji predstavlja globalnu Z koordinatu na kojoj se nalazi gornji nivo tečnosti i podatka “γ=” koji predstvlja zapreminsku težinu tečnosti. Vektor opterećenja deluje u pravcu normale na krivu površ, i njegov intenzitet je određen zadatom zapremniskom težinom tečnosti i visinom vodenog stuba u posmatranoj tački.

Sfera

Kupa

Svod

Cilindar

Naglasićemo da je nivo tečnosti određen podatkom “h=” koji predstavlja globalnu “Z” koordinatu, te u slučaju da je nivo tečnosti ispod date krive površi, onda na njoj neće biti generisano nikakvo opterećenje. Kako kriva površ ne mora stajati uvek uspravno kao na slici, već može imati potpuno prozivoljan položaj u prostoru, to pomoću prekidača “Deluje iznutra” određujete da li se voda nalazi unutar ili van date krive površi.

“Deluje iznutra” - OFF Zemlja

“Deluje iznutra” - ON

Pritisak zemlje se može zadati na: sferi, kupi, svodu i cilindru. Opterećenje zemljom se definiše zadavanjem podatka “h=” koji predstavlja globalnu Z koordinatu na kojoj se nalazi gornja kota tla, podatka “γ=” koji predstavlja zapreminsku težinu zemlje i podatke “ϕ=” koji predstavlja ugao unutrašnjeg trenja zemlje. Vektor opterećenja ima svoju radijalnu i tangencijalnu komponentu, koje su izražene u funkciji od visine gornjeg nivoa zemlje u odnosu na posmatranu tačku, zapreminske težine zemlje i ugla unutrašnjeg trenja. U slučaju da se za ugao unutrašnjeg trenja zada vrednost nula, tada će postojati samo radijalna komponenta što će u potpunosti odgovarati karakteru prethodno opisanog opterećenja vodom.

Sfera

Kupa

Svod

Cilindar

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

288 Naglasićemo da je i nivo zemlje određen podatkom “h=” koji predstavlja globalnu “Z” koordinatu, te u slučaju da je nivo zemlje ispod date krive površi, onda na njoj neće biti generisano nikakvo opterećenje. Uloga prekidača “Deluje iznutra” ima potpuno isti smisao kao i kod opterećernja vodom. Na osnovu zadatih ulaznih podataka program generiše opterećenje po Rankine-ovoj teoriji za aktivni pritisak tla.

Vetar Opterećenje vetrom se može zadati da deluje na: sferu, kupu, svod i cilindar. Kako se svi ulazni podaci o dejstvu vetra, zadaju u odnosu na baznu ravan cele figure, to će zbog same prirode dejstva vetra, izgenerisano opterećenje odgovarati realnom stanju, jedino u slučaju kada je bazna ravan figure na koju deluje vetar, horizontalna. U svim ostalim slučajevima, program će izgenerisati opterećenje tačno na osnovu zadatih ulaznih podataka, ali ono svakako neće odgovarati prirodi horizontalnog dejstva vetra. Vektor izgenerisanog opterećenja, u svakoj tački površi je uvek upravan na nju, a određen je intenzitetom osnovnog dejstva vetra (“w=”), uglom pod kojim dejstvuje vetar u baznoj ravni krive površi (“α=”) i koeficientima oblika za datu krivu površ. Ugao pod kojim deluje vetar, zadaje se u odnosu na isprojektovani položaj globalne X ose u centar bazne ravni, i raste u smeru suprotnom od kazaljke na satu (ovaj ugao se ne zadaje jedino za svod, obzirom da je programski usvojeno da vetar uvek deluje upravno na pravac pružanja svoda.

Sfera

Kupa

Svod

Cilindar

Koeficienti oblika zavise od tipa krive površi i uvek se definišu za celu figuru. Koeficienti oblika su definisani sa dve funkcije. Jednom, koja opisuje promenu opterećenja u baznoj ravni krive površi, i drugom koja određuje promenu opterećenja po visini krive površi. Izuzetak je kriva površ koju u programu nazivamo “svod”, jer se kod nje definiše samo funkcija promene intenziteta opterećenja vetra po visini svoda. Ovi podaci se zadaju u listama u donjem delu dijalog box-a.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

radimpex. to imate mogućnost da kreirate bazu koeficienta oblika i da je po potrebi korisitite u različitim modelima. odnosno uklanja trenutno selektvani red podataka. pri čemu će one sadržati samo početnu i krajnju vrednost. Naime. Aktiviranje komandnog polja “Reset” će dovesti do pražnjenja obe liste koeficienata oblika. a mogu sadržati i veliki broj podataka. pomoću komandnih polja “Dodaj” i “Briši” se dodaje novi. Kako liste sa koeficientima oblika zavise od propisa po kojima se proračun sprovodi. U listama se ne mogu brisati jedno podaci o početnom i krajnjem položaju koeficienata oblika.rs * Tel. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex.289 Liste u kojima se definišu koeficienti oblika delovanja opterećenja Rad sa ovim listama je identičan kao i ustalim dijalog box-ovima u programu. Deo dijalog box-a rezervisan za rad sa bazom koeficienata oblika dejstva vetra Copyright (c) Radimpex * http://www.

a komandno polje “Briši” za uklanjanje trenutno aktivne liste koeficienata oblika iz baze. Kako je vertikalan presek ovih krivih površi polovina kruga. kupu i cilindar. zadaje ordinata opterećenja u radijalnom smeru. Vrednost ugla “ϕ=0” odgovara početnom položaju koji je određen zadatim uglom “α”. Za kupu i cilindar se oblik delovanja opterećenja po visini zadaje u tablici koja sadrži kolone “h“ i “y (h)”. i krajnju od 180°. Kako je projektovani oblik ovih krivih površi na baznu ravan krug. U koloni “h” se u proizvoljno odabranom broju intervala zadaje globalna Z koordinata.rs * Tel. Za sferu. to se u koloni “ψ”. Oblik delovanja opterećenja po visini sfere i svoda se definiše u tablici koja sadrži kolone “ψ” i “y (ψ)”. Aktiviranje komandnog polja “OK” će dovesti do povratka na osnovni dijalog box za definisanje površinskog opterećenja. a u koloni “y(h)” intenzitet opterećenja na datoj visinskoj koordinati. ako u ovoj listi ima samo jedan red podataka. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . u proizvoljno odabranom broju intervala zadaju vrednosti ovog centralnog ugla u opsegu od 0° do 180°. otvara se dijalog box u kome možete zadati proizvoljno ime pod kojim će date liste koeficienta oblika biti snimljene u bazi. bez obzira na zadatu globalnu visinsku koordinatu. koji je određen vrednošću centralnog ugla “ϕ”. U koloni “x (ϕ)” se za svaki položaj tačke na krugu. zadaje vrednost ovog vertikalnog ugla u opsegu od 0° do 90°. zadaje ordinata opterećenja u radijalnom smeru “x (ϕ)”. koji je određen vrednošću vertikalnog ugla “ψ”. u prozivoljno odabranom broju intervala. Zatvorena lista je predviđena za izbor neke od ranije snimljenih lista koeficienata oblika. intenzitet će po visini krive površi uvak biti konstantan.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. U koloni “y (ψ)” se za svaki položaj tačke na krugu.290 Aktiviranjem komadnog polja “Snimi”. dok se za preostali deo polukruga podrazumevaju simetrične vrednosti. a na slici će se pojaviti stvarni izgled zadatog opterećenja. Znači. to se u koloni “ϕ”. pod kojim deluje opterećenje vetrom. dok se za drugu polovinu kruga podrazumevaju simetrične vrednosti. koeficienti oblika delovanja opterećenja u baznoj ravni se zadaju u tablici koja sadži kolone: “ϕ” i “x (ϕ)”. Ugao “ϕ” raste u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu i svaka tablica mora sadržati barem početnu vrednost od 0°. a sve ordinate iznad prve i poslednje visine u listi su konstantne. Promena koeficienta oblika izmađu dve susedne tačke po visini je linearna.

3.1.6”). 011 3809-158 . ulazi se u standardnu proceduru iscrtavanja proizvoljne polilinije. koja će odrediti mesto delovanja linijskih sila.rs * Tel.2. Prva tačka linijskog opterećenja (Kontura/Prav. odnosno momenata. Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o linijskom opterećenju Copyright (c) Radimpex * http://www.4 Linijsko opterećenje Aktiviranjem naredbe “Linijsko opterećenje”.rs * e-mail: info@radimpex./Ofset/<krAj>): Nakon unosa polilinije./kRuž.12.radimpex.291 Stvarni izgled zadatog opterećenja pomoću opcije “Wizard” Gustina postavljenih strelica na evaluiranoj površi. program će automatski otvoriti dijalog box za definisanje numeričkih podataka o linijskom opterećenju. zavisiće od gustine pomoćne mreže koja je pridružena datoj krivoj površi (vidi poglavlje “3.

Sva objašnjenja koja budemo dali u ovom delu uputstva za sile. program po “default”-u usmerava u pravcu globalne Z ose. Copyright (c) Radimpex * http://www. svakog segmenta zadate polilinije. U najčešćim slučajevima u praksi. to se njegov intenzitet definiše zadavanjem vrednosti na početku (“p1=”) i na kraju (“p2=”). Izborom odgovarajućeg prekidača. Intenzitet opterećenja Numerički podaci o linijskom opterećenju su određeni intenzitetom i pravcem vektora njegovog delovanja. a ponovnim aktiviranjem ove naredbe. Prvo se zada recimo linijska sila. tada je dovoljno samo u prvom edit box-u “p1=” zadati željenu vrednost. to se postavljanjem na uključeno stanje jednog od ponuđenih prekidača. kada je potrebno zadati jednako podeljeno opterećenje. Zadati intenzitet opterećenja. Kako opterećenje u opštem sučaju može biti proizvoljno trapezno.rs * e-mail: info@radimpex. važiće i za momente. 011 3809-158 . Pravac delovanja vektora opterećenja Podaci o pravcu delovanja vektora opterećenja će biti dostuni za promenu tek nakon zadavanja intenziteta opterećenja. možete zadati potpuno proizvoljan pravac delovanja vektora opterećenja. vrši izbor koji tip opterećenja se zadaje. Kako se pomoću ove naredbe mogu zadavati i linijske sile i linijski momenti. tada se ovakvo opterećenje mora zadati u dva koraka. ili pak da je izborom podopcije “Kontura” sa komandne linije selektovano više segmenata polilinije. a program će automatski istu vrednost postaviti i u edit box-u “p2=”. preko iste polilinije i linijski moment.radimpex.rs * Tel.292 U slučaju da se zadata polilinija sastoji od više segmenata. a nizom podataka koji se nalaze u levom delu dijalog box-a. Numerički podaci o intenzitetu i pravcu delovanja vektora opterećenja imaju isto značenje i za sile i za momente. to će zadati numerički podaci u ovom dijalog box-u biti zajednički za sve segmente polilinije. uneti podaci će predstavljati ili sile ili momente U slučaju da po istoj liniji istovremeno deluju i sile i momenti.

Postavljanjem ovog prekidača na uključeno stanje. Lokalna “Y” osa je upravna na lokalnu “X” osu tako da zajedno sa njom formira ravan koja odgovara tekućem prikazu u prozoru “2D pogled”. i da izborom dve proizvoljne tačke sa crteža odredite smer delovanja vektora opterećenja. Aktiviranjem ovog komandnog polja. tada su za promenu dostupna i tri prekidača “X”. Globalni koord. po kojoj deluje opterećenje. neposredno pre ulaska u ovaj dijalog box. Prozivoljan vektor Vektor delovanja opterećenja se postavlja u pravcu prozivoljno usmerenog vektora. “Y” i “Z” kojima se određuje. i sa komandne linije zahtevati da odredite prvo položaj početne. Kada je ovaj prekidač postavljen na uključeno stanje. Lokalni koord.293 Deo dijalog box-a rezervisan za određivanje pravca vekrora delovanja opterećenja Način na koji ćete zadati pravac vektora delovanja opterećenja određen je postavljanjem odgovarajućeg prekidača na uključeno stanje. Nacrtani segment polilinije. Ovaj prekidač će biti dostupan samo u slučaju kada svi zadati segmenti polilinije pripadaju ravni koja je prikazana u prozoru “2D pogled”. program će privremeno zatvoriti dijalog box. Kada je ovaj prekidač postavljen na uključeno stanje. U slučaju da je zadat lučni segment polilinije. tada će lokalna “X” osa predstavljati tangencijalnu. a lokalna “Z” osa je u pravcu normale na ravan prikaza u prozoru “2D pogled”. tada su za promenu dostupna i tri prekidača “X”. Prva tačka: Druga tačka: Copyright (c) Radimpex * http://www. a potom i krajnje tačke vekrora delovanja opterećenja. kojim je određen položaj delovanja opterećenja. sistem Vektor delovanja opterećenja se postavlja u pravcu jedne od globalnih osa celog modela. 011 3809-158 .radimpex.rs * e-mail: info@radimpex. predstavlja lokalnu “X” osu.rs * Tel. u pravcu koje globalne ose će biti usmeren vektor opterećenja. u pravcu koje lokalne ose će biti usmeren vektor opterećenja. “Y” i “Z” kojima se određuje. a lokalna “Y” osa radijalnu komponentu opterećenja po luku. imate mogućnost da aktivirate komandno polje “Vektor”. sistem Vektor delovanja opterećenja se postavlja u pravcu jedne od lokalnih osa zadate linije.

radimpex. “Y=” i “Z=” ispisati normirane vrednosti zadatog vektora.rs * e-mail: info@radimpex. Sve prethodno rečeno za grafičku kontrolu površinskog opterećenja važi i ovde. rezervisan je za kontrolu unetih podataka o linijskom opterećenju. 011 3809-158 . program će se vratiti u dijalog box za definisanje numeričkih podataka o opterećenju. Izborom komadnog polja “2D prikaz”. Naime njegovim izborom se na crtežu dobija trenutni sadržaj prozora “2D pogled” neposredno pre otvaranja ovog dijalog box-a.294 Nakon izbora druge tačke.rs * Tel. Deo predviđen za ispis vrednosti normiranog vektora opterećenja Prikazani podaci o normiranom vektoru se ne mogu direktno menjati u dijalog box-u. na crtežu se dobija trenutni sadržaj prozora “2D pogled” Copyright (c) Radimpex * http://www. već oni sluče samo kao informacija o zadatom pravcu vektora opterećenja. i u edit box-ovima “X=”. stim što je uloga komandnog polja “2D prikaz” drugačija. Grafička kontorla Desni deo dijalog box-a.

tada će ono biti predstavljano samo linijom po kojoj deluje zadato opterećenje. 011 3809-158 . moguće selektovati i same simbole strelica. kada ono pripada ravni tekućeg prikaza u prozoru “2D polged”. program će automatski otvoriti dijalog box za definisanje numeričkih podataka o tačkastom opterećenju. Copyright (c) Radimpex * http://www.295 Ova opcija je jako zgodna za kontrolu unetog opterećenja. dok u prozoru “2D pogled” mogu nastupiti dva slučaja. ulazi se u standardnu proceduru izbora tačaka sa crteža. odnosno momenata.5 Tačkasto opterećenje Aktiviranjem naredbe “Tačkasto opterećenje”. koje će odrediti mesto delovanja koncentrisanih sila.radimpex. Ako vektor zadatog opterećenja pripada ravni tekućeg prikaza u prozoru “2D pogled”. Tačkasto opterećenje (Izbor/ Deselektovanje/<krAj>): Nakon izbora svih tačaka u kojima deluju koncentrisane sile. istog intezniteta i pravca delovanja. Opterećenje pripada ravni tekućeg prikaza u prozoru “2D pogled” Opterećenje ne pripada ravni tekućeg prikaza u prozoru “2D pogled” Napomena: Napomenućemo da je u proceduri selektovanja. a ako ne pripada. odnosno mometi. Aktiviranjem komadnog polja “OK” naredba će biti završena.rs * Tel.rs * e-mail: info@radimpex. a zadati numerički podaci će biti pridruženi svim nacrtanim segmentima polilinije. zadato linijsko opterećenje se uvek prikazuje u stvarnom izgledu sa pravim položajem i smerom strelica. pored linije po kojoj deluje opterećenje. tada će ono biti prikazano strelicama.2. Grafički simboli na crtežu U prozoru “3D pogled”. 3.

Simbol koncentrisanje sile kada je vektor opterećenja van ravni tekućeg prikaza u prozoru “2D pogled”. Grafički simboli na crtežu U prozoru “3D pogled”. a ako ne pripada. Simbol koncentrisanog momenta kada je vektor opterećenja upravan na ravni tekućeg prikaza u prozoru “2D pogled”. dok u prozoru “2D pogled” mogu nastupiti dva slučaja.rs * e-mail: info@radimpex. Tada se on prikazuje grafičkim simbolom lučnog oblika. Napomena: Napomenućemo da je u proceduri selektovanja. Simbol koncentrisanog momenta kada je vektor opterećenja van ravni tekućeg prikaza u prozoru “2D pogled”. 011 3809-158 . Simbol koncentrisanje sile kada je vektor opterećenja u ravni tekućeg prikaza u prozoru “2D pogled”. moguće selektovati i same simbole strelica. zadato tačkasto opterećenje se uvek prikazuje u stvarnom izgledu sa pravim položajem i smerom strelica.radimpex. Ako vektor zadatog opterećenja pripada ravni tekućeg prikaza u prozoru “2D pogled” tada će ono biti prikazano strelicama. Simbol koncentrisanog momenta kada je vektor opterećenja u ravni tekućeg prikaza u prozoru “2D pogled”. Copyright (c) Radimpex * http://www. koji jasno ukazuje na smer rotacije. stim što u ovom slučaju opterećenje ne deluje duž zadate linije već na mestima odabranih tačaka sa modela.296 Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o tačkastom opterećenju Sve izneto u prethodnom poglavlju za linijska opterećenja važi i ovde. pored tačke u kojoj deluje opterećenje. tada će ono biti predstavljano samo malim krugom. Za koncentrisani moment postoji i treći specijalna slučaj kada je vektor momenta u pravcu normale na trenutnu ravan prikaza.rs * Tel. koji određuje mesto delovanja opterećenja.

Grafički simboli na crtežu U prozoru “3D pogled” se zadato pomeranje oslonaca uvek prikazuje pomoću strelica koje ukazuju na tačan pravac zadatog pomeranja. program neće odmah reagovati.> Pomeranje oslonaca – Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/pResek/eXtras/ Deselektovanje/<krAj>): Sada se očekuje da selektujete sve tačkaste oslonce kojima će biti pridruženo isto pomeranje. ali će neposredno pred proračun. a ako barem jedno zadato pomeranje ili rotacija ne pripada datoj ravni. izbor podopcije “krAj” sa komandne linije. u prozoru “2D pogled”. i može se zadati samo u pravcu sprečenog pomeranja. odnosno rotacija.radimpex.2. Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosno rotacije. tada se ono predstavlja jedinstvenim grafičkim simbolom u obliku romba. za dati tačkasti oslonac. Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o pomeranju oslonaca Pomeranje i obrtanje se zadaje u pravcu lokalnih osa datog tačkastog oslonca. Nakon završene selekcije. odnosno rotacije. Komandna linija dobija svoj standardan oblik za selektovanje: <0sel. odnosno rotacije. kao opterećenje se može zadati pomeranje bilo kog od postavljenih tačkastih oslonaca na modelu. Programom su predviđena sledeća pomeranja i rotacije: u1 u2 u3 ϕ1 ϕ2 ϕ3 – – – – – – Pomeranje oslonca u pravcu njegove lokalne ose 1 Pomeranje oslonca u pravcu njegove lokalne ose 2 Pomeranje oslonca u pravcu njegove lokalne ose 3 Obrtanje oslonca oko njegove lokalne ose 1 Obrtanje oslonca oko njegove lokalne ose 2 Obrtanje oslonca oko njegove lokalne ose 3 Kako se pomeranja oslonaca zadaju u pravcu lokalnih osa tačkastog oslonca.297 3. u okviru kontrole unetih podataka. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex. ovako zadato pomeranje oslonaca detektovati kao grešku u ulaznim podacima. tada se ona prikazuju putem strelica. U slučaju da se sva zadata pomeranja. otvoriće dijalog box sledećeg izgleda. odnosno rotacije. dok u prozoru “2D pogled” mogu nastupiti dva slučaja. nalaze u ravni tekućeg prikaza. to će naknadna promena orijentacije lokalnog koordintanog sistema tačkastog oslonca dovesti i do promene pravca ranije zadatog pomeranja odnosno rotacije.rs * Tel. U slučaju da se pomeranje oslonaca zada u pravcu nesprečenog pomeranja.6 Pomeranje oslonaca Pomoću naredbe “Pomeranje oslonaca”.

koja imaju sledeće značenje: todtveličina ovog parametra određuje temperaturnu promenu odnosno uticaje od zagrevanja u srednjoj ravni ploče zadavanjem ove vrednosti se određuje temperaturna razlika na gornjoj i donjoj strani ploče (pozitivna vrednost označava da je veća temperatura na donjoj ivici ploče) Pri zadavanju temperaturnih uticaja u ploči. Simbol zadatog pomeranja oslonca. neće biti nikakvog ograničenja./Ofset/<krAj>: Nakon unosa polilinije koja određuje konturu površi po kojoj deluju temperaturni uticaji. u okviru materijala koji je pridružen datoj ploči. ili rotacija. ima stvarnu vrednost.rs * Tel. koja se automatski sprovodi pred generisanje mreže konačnih elemenata. 3. Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o temperaturnim uticajima u ploči. Copyright (c) Radimpex * http://www. komandna linija dobija svoj standardan oblik za iscrtavanje prozivoljne polilinije koja će odrediti konturu površi po kojoj deluju temperaturni uticaji u ploči.5”). izdaće grešku ukoliko se zadata kontura ne nalazi celim svojim gabaritom unutar ploče.298 Simbol zadatog pomeranja oslonca. uticaja u ploči (Kontura/Prav. odnosno zidu.rs * e-mail: info@radimpex./kRuž. moguće selektovati i same simbole strelica. kada se barem jedno zadato opterećenje. program će automatski otvoriti dijalog box za definisanje numeričkih podataka. Simbol zadatog obrtanja oslonca.radimpex. odnosno zidu Temperaturni uticaji su određeni sa dva parametra.7 Temperaturni uticaji u ploči Pomoću ove naredbe se tekućem slučaju opterećenja mogu pridružiti i temperaturni uticaji u ploči. odnosno zidu. Napomena: Napomenućemo da je u proceduri selektovanja. kontrola unetih podataka.3. Nakon aktiviranja ove naredbe. Napomena: Pri zadavanju konture površi po kojoj deluju temperaturni uticaji. odnosno zidu. 011 3809-158 . kada se njegov vektor nalazi u ravni tekućeg prikaza u prozoru “2D pogled”. odnosno zidu. odnosno zida (vidi poglavlje “3. odnosno pred proračun. svakako da je važno da parametar “αt”.2. Prva tačka temp. Međutim. kada se njegov vektor nalazi u ravni tekućeg prikaza u prozoru “2D pogled”. ne nalazi u ravni tekućeg prikaza u prozoru “2D pogled”.

neophodno je i da dimenzije greda budu ispravno zadate.8 Temperaturni uticaji u gredi Pomoću naredbe “Temperaturni uticaji u gredi”. koja se automatski sprovodi pred generisanje mreže konačnih elemenata. (vidi poglavlje “3. pored ispravno zadatog podataka “αt”.3. program neće reagovati. Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o temperaturnim uticajima u gredama Značenje ponuđenih parametara je potpuno isto kao i kod temperaturnih uticaja u ploči. toveličina ovog parametra određuje temperaturnu promenu odnosno uticaje od zagrevanja duž težišne ose grede dt2. stim što je ovde moguće zadati temperaturnu promenu u pravcu obe poprečne lokalne ose grede. izdaće grešku ukoliko zadati temperaturni uticaji. Nakon završene selekcije. odnosno pred proračun.>Temp. izbor podopcije “krAj” sa komandne linije. otvoriće dijalog box sledećeg izgleda.radimpex.zadavanjem ove vrednosti se određuje temperaturna razlika na stranama poprečnog preseka grede u pravcu njene lokalne ose 3 Za tačnu analizu uticaja usled temperaturnih uticaja. kontrola unetih podataka. obzirom da se one koriste pri proračunu temperaturnih promena. Komandna linija dobija svoj standardan oblik za selektovanje: <0sel. Napomena: U slučaju da naknadno obršete gredu u kojoj ste zadali da deluju temperaturni uticaji. na nivou materijala koji je pridružen datoj gredi.rs * Tel.rs * e-mail: info@radimpex. uticaji u gredi – Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/pResek/eXtras/ Deselektovanje/<krAj>): Sada se očekuje da selektujete sve grede kojima će biti pridruženi isti temperaturni uticaji. ne deluju celim svojim gabaritom duž neke od greda.2.299 3. Međutim.5”). kao opterećenje se mogu zadati temperaturni uticaji u bilo kojoj od postavljenih greda na modelu.zadavanjem ove vrednosti se određuje temperaturna razlika na stranama poprečnog preseka grede u pravcu njene lokalne ose 2 dt3. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www.

a umesto opisa preseka pisaće “Različiti preseci”. dok se u koloni “Sila” zadaje željeno aksijalno naprezanje. program će neke od njih izbaciti iz selekcije (ostaće selektovane grede sa najmanjim brojem preseka) uz odgovarajuće obaveštenje: Kada su sve selektovane grede istog poprečnog preseka otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Dijalog box u kome se zadaje aksijalno naprezanje U desnom delu dijalog box-a je prikazan izgled poprečnog preseka selektovanih greda. odnosi se na nedeformisani štap.rs * e-mail: info@radimpex.300 3.rs * Tel. Aktiviranjem naredbe ulazi se u proceduru selektovanja greda: <0 sel. Ako selektovane grede nemaju isti poprečni presek desni deo dijalog box-a biće prazan. Za svaki od njih se ispisuju opis i materijal.9 Aksijalno naprezanje Naredba “Aksijalno naprezanje” se nalazi u okviru padajućeg menija “Opterećenje” i pomoću nje se selektovanim gredama može zadati aksijalna sila pritiska ili zatezanja. Analogija za ovu vrstu opterećivanja je zadavanje temperaturne promene u osi štapa.> Aksijalno naprezanje – Selektovanje (Sve / Prozor / pOligon / pResek / eXtras / Deselektovanje / <krAj> ): Ako su selektovane grede koje imaju različit broj preseka. Intenzitet sile koji se zadaje. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. 011 3809-158 . Usled deformacije modela (razmicanja ili udaljavanja čvorova u kojima je štap vezan za konstrukciju) kao rezultujuća vrednost aksijalne sile u tom štapu će se dobiti neka druga vrednost.2. dok se u levom nalazi lista koja ima onoliko redova koliko ima samostalnih delova u okviru datog poprečnog preseka.

rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 .301 Izgled dijalog box-a kadu su selektovane grede sa različitim poprečnim presekom Naredba “Aksijalno naprezanje” ima naročitu primenu kod elemenata konstrukcije koje nazivamo zatege.rs * Tel. Primenu ove naredbe ćemo pokazati na jednostanom primeru postavljanje zatege sa zadatom silom (5kN) na kraj konzole. Model se formira kao i u realnosti – prvo se fizički nanese sila na kraj konzole (faza I). Model u fazi I Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. a onda se kraj konzole zakači za zategu. koja je zategnuta zadavanjem aksijalnog naprezanja (faza II).

rs * Tel.rs * e-mail: info@radimpex.302 Model u fazi II Nakon proračuna.radimpex. u fazi II ćemo dobiti zadatu silu u zatezi i odgovarajuće sile u konzoli. Dijagram presečnih sila N1 u fazi II Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .

011 3809-158 .radimpex. Ostalo opterećenje se nanosi na konstrukciju u kasnijim fazama. 3. Znači. morali bi da imamo četiri faze./kRuž. ako bi na modelu imali dve zatege koje se ne zatežu istovremeno. koja će odrediti putanju po kojoj se kreće pokretno opterećenje. Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o pokretnom opterećenju Copyright (c) Radimpex * http://www.10 Pokretno opterećenje Nakon aktiviranja naredbe “Pokretno opterećenje”./Ofset/<krAj>: Nakon definisanja polilinije koja određuje putanju pokretnog opterećenja.rs * Tel.303 Dijagram presečnih sila M3 u fazi II Zatege koje bi se naknadno dodavale takodje bi se zadavale kroz dve faze – faza u kojoj se na model nanose koncentrisane sile i faza u kojoj se umesto koncentrisanih sila postavlja zatega sa unetim aksijalnim naprezanjem. program će automatski otvoriti dijalog box za definisanje numeričkih podataka o pokretnom opterećenju.2. ulazi se u standardnu proceduru iscrtavanja polilinije.rs * e-mail: info@radimpex. Prva tačka pokretnog opterećenja (Kontura/Prav.

2”) Uloga komandnih polja “Dodaj” i “Briši” je ista kao i u ostalim dijalog box-ovima. doveo je do prikaza sadržaja tog dela dijalog box-a Podaci o tačkastom opterećenju se zadaju u okviru prikazane tabele.K. Koordinate koje određuju položaj sila. a u svakom od tih položaja.3.4”. može se naknadno promeniti pomoću naredbe “Promena L. Položaj i intenzitet koncentrisane sile je određen zadatim numeričkim podacima u odgovarajućim kolonama: Pintenzitet sile X1 . opterećenje će menjati i svoj položaj u zavisnosti od nagiba tangente u datoj tački luka.koordinata tačke u kojoj deluje koncentrisana sila u pravcu lokalne ose “3”. Ovi podaci se zadaju u levom delu dijalog box-a u odgovarajućim kartotekama.4. Podatak o koraku pomeraja šeme opterećenja se zadaje u edit box-u “∆L=”.304 Zadatoj putanji pokretnog opterećenja se pridružuju numerički podaci koji određuju šemu opterećenja.” (vidi poglavlje “3. linijskog i tačkastog opterećenja. odnosno pomoću njih se dodaje novi red podataka. pri čemu podaci u svakom od redova odgovaraju jednoj koncentrisanoj sili. ovaj korak predstavljati dužinu luka. Copyright (c) Radimpex * http://www.1. Y1 . Način rada sa dijalog box-ovima u kojima se koriste kartoteke možete videti u poglavlju “2. Tačkasto opterećenje Klik miša preko naziva kartoteke “Tačkasto opterećenje”. i on praktično određuje sve moguće položaje šeme pokretnog opterećenja duž zadate putanje. Ovde pod referentnom tačkom podrazumevamo sve zadate položaje u kojima se može naći zadata šema pokretnog opterećenja. Šema pokretnog opterećenja se može sastojati od: površinskog.rs * Tel.”).koordinata tačke u kojoj deluje koncentrisana sila u pravcu lokalne ose “1”. odnosno briše trenutno selektovani. i korak pomeraja opterećenja duž zadate putanje. Konvencija o lokalnom koordintanom sistemu trase po kojoj se kreće pokretno opterećenje je potpuno ista kao i kod greda (vidi poglavlje “3.4. trase po kojoj se kreće pokretno optererćenje. zadaju se u odnosu na referentnu tačku.S.radimpex. Napomenućemo da će na lučnim delovima zadate putanje kretanja opterećenja. 011 3809-158 . trase po kojoj se kreće pokretno optererćenje. Lokalni koordinatni sistem trase po kojoj se kreće pokretno opterećenje.rs * e-mail: info@radimpex.

a potom i krajnje tačke vektora delovanja koncentrisane sile. po kojoj se kreće pokretno optererćenje. “Y=” i “Z=” ispisati normirane vrednosti zadatog vektora. po kojoj se kreće pokretno optererćenje.koordinata početne tačke linije po kojoj deluje jednakopodeljeno linijsko opterećenje.koordinata krajnje tačke linije po kojoj deluje jednakopodeljeno linijsko opterećenje. X2 . u pravcu lokalne ose “1” trase. po kojoj se kreće pokretno optererćenje. po kojoj se kreće pokretno optererćenje.koordinata krajnje tačke linije po kojoj deluje jednakopodeljeno linijsko opterećenje. doveo je do prikaza sadržaja tog dela dijalog box-a Programom je predviđeno zadavanje samo jednako podeljenog opterećenja. u pravcu lokalne ose “3” trase.koordinata početne tačke linije po kojoj deluje jednakopodeljeno linijsko opterećenje. Ispod ove tablice se u tri edit box-a “X=”. u pravcu lokalne ose “3” trase. Y1 . program će se vratiti u dijalog box i u edit box-ovima “X=”.rs * e-mail: info@radimpex. Njegovim aktiviranjem. “Y=” i “Z=” ispisuje vrednost normiranog vektora sile za tekući red podataka. te pravac delovanja vektora možete zadati ili direktnom promenom ovih vrednosti u edit box-ovima. u opštem slučaju.rs * Tel. 011 3809-158 . koje deluje po pravom segmentu. svaka od sila može imati drugačiji pravac delovanja vektora opterećenja. Copyright (c) Radimpex * http://www. ili pak aktiviranjem komadnog polja “Vektor”. u pravcu lokalne ose “1” trase.305 Program po “default”-u zadate sile usmerava u pravcu globalne Z ose celog modela. Y2 . Prva tačka: Druga tačka: Nakon izbor druge tačke. program će privremeno zatvoriti dijalog box i sa komadne linije zahtevati da odredite prvo položaj početne. Znači. Podaci o linijskom opterećenju se zadaju u tabeli koja sadrži sledeće kolone: pintenzitet linijskog jednako podeljenog opterećenja X1 .radimpex. Naglasićemo da se u ovim edit box-ovima prikazuju normirane vrednosti vektora za silu čiji su podaci prikazani u trenutno aktivnom redu. Linijsko opterećenje Klik miša preko naziva kartoteke “Linijsko opterećenje”.

radimpex. 011 3809-158 .306 Sve prethodno rečeno o lokalnom koordinatnom sistemu trase po kojoj se kreće pokretno opterećenje. važi i ovde. u pravcu lokalne ose “1” trase. Znači.koordinata suprotne tačke dijagonale površi. opterećenje čiji su podaci sadržani u tekućem redu date tabele. stim što za svako linijsko opterećenje zadato u tabeli možete naknadno promeniti ovaj podatak. Površinsko opterećenje Klik miša preko naziva kartoteke “Površinsko opterećenje”. po kojoj deluje površinsko opterećenje. po kojoj se kreće pokretno optererćenje.rs * Tel. u pravcu lokalne ose “1” trase. I ovde važi ista konvencija o lokalnom koordintanom sistemu i pravcu vektora delovanja opterećenja.koordinata početne tačke dijagonale površi. grafički se prikazuju u desnom delu dijalog box-a. po kojoj deluje površinsko opterećenje. po kojoj se kreće pokretno optererćenje.koordinata suprotne tačke dijagonale površi. X2 . Pored toga. u pravcu lokalne ose “3” trase. Y2 . po kojoj se kreće pokretno optererćenje. po kojoj deluje površinsko opterećenje. po kojoj deluje površinsko opterećenje. Copyright (c) Radimpex * http://www.koordinata početne tačke dijagonale površi. Podaci o površinskom opterećenju se zadaju u tabeli koja sadrži sledeće kolone: qIntenzitet površinskog jednako podeljenog opterećenja X1 . doveo je do prikaza sadržaja tog dela dijalog box-a Programom je predviđeno samo zadavanje jednako podeljenog opterećenja koje deluje po pravougaonoj površi. na crtežu se prikazuaju posebnom bojom.rs * e-mail: info@radimpex. Grafička kontrola Sva zadata opterećenja u tabelama. koja ujedno označava i sner kretanja šeme opterećenja. i o pravcu vektora delovanja tačkastog opterećenja. na položaju referentne tačke postavljena je žuta strelica u pravcu lokalne ose “1”. Zbog lakše kontrole unetih podataka u tabelama. po kojoj se kreće pokretno optererćenje. program po “default”-u usmerava vektor delovanja linijskog opterećenja u pravcu negativne globalne Z ose celog modela. Y1 . u pravcu lokalne ose “3” trase.

a u praksi se često primenjuju iste šeme na različitim konstrukcijama. Deo dijalog box-a rezervisan za rad sa bibliotekom šema opterećenja Kada ste definisali željenu šemu pokretnog opterećenja.rs * Tel. Biblioteka šema opterećenja Kako definisanje šeme opterećenja može biti zametan posao. aktiviranjem komadnog polja “Snimi” imate mogućnost da je trajno zapamtite.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex.307 Prostor predviđen za grafičku kontorlu zadate šeme pokretnog opterećenja Pomoću komandnih polja koja su postavljena sa desne strane prostora predviđenog za grafičku kontrolu zadate šeme opterećenja. Copyright (c) Radimpex * http://www. imate mogućnost da 3D prikaz zamenite jednim od programom predviđenih specijalno definisanih pogleda. 011 3809-158 . to je programom predviđeno da kreirane šeme snimite u bazu i po potrebi ih naknando pozivate.

Postavljeni simbol “x” duž zadate trase. 011 3809-158 . i aktiviranjem komandog polja “OK”. Na crtežu će na osnovu zadatog podataka o koraku pomeraja pokretnog opterećenja. Komandno polje “Briši” je predviđeno za brisanje selektovane šeme koja je ranije smeštena u bazu. duž zadate linije biti postavljeni simboli koji određuju sve moguće položaje zadate šeme pokretnog opterećenja. Od tog trenutka pa nadalje. Grafički simboli na crtežu Nakon aktiviranja komandnog polja “OK”.rs * Tel.radimpex. s obzirom da se jedino tako mogu analizirati slučajevi u kojima opterećenje tek nailazi na konstrukciju. dijalog box će biti zatvoren i naredba završena.rs * e-mail: info@radimpex. Ovo je veoma korisna opcija. a pomoću komadnog polja “Reset” imate mogućnost da odjedanput uklonite sve prethodno definisane podatke o tekućoj šemi opterećenja. pri čemu svaka od njih može imati i drugačiju šemu pokretnog opterećenja.308 Zadavanjem željenog imena. svi zadati podaci će biti snimljeni u biblioteku šema pokretnih opterećenja. u zatvorenoj listi će se pojavljivati zadati naziv i njegovim izborom će svi ranije zadati podaci biti preuzeti. Napomenućemo da program dozvoljava da linija duž koje se kreće pokretno opterećenje bude Van konstrukcije. Kontrola pokretnog opterećenja Kako u okviru jednog slučaja opterećenja možete zadati više putanja kretanja pokretnih opterećenja. to pomoću naredbe “Kontrola pokretnog opterećenja” imate mogućnost da vizuelno Copyright (c) Radimpex * http://www. određuje sve moguće položaje šeme pokretnog opterećenja.

iz krajnjeg položaja jedne putanje. i predstavljaće jednu celinu. na crtežu će biti prikazana zadata šema pokretnog opterećenja na položaju početne tačke putanje po kojoj se kreće. Izborom ove naredbe. u toku animacije možete pokretati sve transparentne naredbe. Napomenućemo da će u slučaju postojanja više putanja kretanja pokretnog opterećenja. postavljajući je redom u sve zadate položaje duž zadate putanja kretanja. kako izgled zadate šeme opterećenja. Pomoću podopcije “poDešavanje” imate mogućnost da u otvorenom dijalog box-u podesite paramatre koji utiču na animaciju kretanja pokretnog opterećenja. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. i vratiti program na osnovni oblik komandne linije u okviru ove naredbe. Da bi se imao lakši uvid u ispravnost zadatih podataka o pokretnom opterećenju. opterećenje će preći na početni položaj u okviru sledeće putanje. Komandna linija sada dobija novi oblik: Kontrola pokretnog opterećenja (<Stop>): Izbor podopcije “Stop” će prekinuti animaciju. Izborom podopcije “Play”.rs * Tel. a komandna linija će dobiti sledeći oblik: Kontola pokretnog opterećenja (Play/Napred/naZad/pRvi/pOslednji/poDešavanje/ <krAj>): Na crtežu je prikazana zadata šema pokretnog opterećenja. Pored toga. program pravi animaciju kretanja zadate šeme pokretnog opterećenja. Odnosno. tako i sve njene moguće položaje duž zadate putanje. možete transparentno menjati i sadžaj u prozoru “2D pogled” postavljajući u njemu prikaz bilo kog dela modela. one biti sortirane po svom položaju.309 prekontrolišete.rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . na položaju početne tačke putanje po kojoj se kreće.

koliko ima i zadatih položaja šeme pokretnog opterećenja. opterećenja deluju van konstrukcije. jer će na modelu biti vidljivo samo pokretno opterećenje.rs * Tel. Ostalo opterećenje koje istovremeno deluje sa zadatim pokretnim. Copyright (c) Radimpex * http://www. Znači.rs * e-mail: info@radimpex. Način proračuna Pokretno opterećenje ima poseban tretman u programu. Na ovaj način imate mogućnost. već ćete za slučaj opterećenja u kome postoji barem jedno pokretno opterećenje. tako i same šeme pokretnog opterećenja. 011 3809-158 . umesto običnih rezultata. te se slučaj opterećenja. u modulu za obradu rezultata nećete videti interno kreirane slučajeve opterećenja. pamti se anvelopa ekstremnih i njima odgovarajućih uticaja. Ova opcija je jako zgodna ako u okviru istog slučaja opterećenja pored poketnog imate i neko drugo opterećenje koje istovremno deluje sa njim. dobiti anvelopu ekstremnih uticaja. Napomena: U slučaju da u nekom od zadatih položaja. biće kreiran novi slučaj opterećenja. da se mnogo komotnije ponašate pri zadavanju. već jednostavno ta opterećenja neće biti uzeta u obzir (vidi poglavlje “3. linijskom i tačkastom opterećenju dovesti do jasnijeg prikaza. to neće izazvati grešku pri kontroli unetih podataka pred proračun. opterećenje zadato o okviru šeme pokretnog opterećenja će uvek biti vidljivo.radimpex. takođe se posebno obrađuje. Ostale podopcije na komandnoj liniji služe za promenu položaja pokretnog opterećenja: “Napred” – “naZad” – “pRvi” – pokretno opterećenje se pomera za jedan korak unapred pokretno opterećenje se pomera za jedan korak unazad pokretno opterećenje se postavlja u početni položaj “pOslednji” – pokretno opterećenje se postavlja u krajnji položaj Napomena: U toku izvršenja ove naredbe. u kome postoji barem jedno pokretno opterećenje. kada se proračuna anvelopa za sve zadate položaje pokretnog opterećenja. možete uticati na brzinu kretanja šeme pokretnog opterećenja (zadavanje manjeg broja dovodi do manje pauze odnosno do bržeg kretanja). interno biti napravljeno onoliko slučajeva opterećenja.310 Izgled idjalog box-a za podešavanje parametara animacije Zadavanjem podatka u edit box-u “Timer”. koji će biti posebno proračunat.5”). pri proračunu će od datog slučaja opterećenja. Naime. a promenom položaja klizača u donjem delu dijalog box-a možete promeniti tekući položaj šeme pokretnog opterećenja. kako trase. za svaki zadati položaj šeme pokretnog opterećenja. Naime.3. Prema tome. posebno obrađuje. bez obzira na stanje postavljene vidljivosti datog tipa opterećenja pomoću naredbe “Vidljivost”. Od svih ovih proračunatih internih slučajeva opterećenja. Tada će ukidanje vidljivosti površinskom.

uvećanih za broj nanetih opterećenja koja ne predstavljaju pokretno opterećenje. dati kritični položaj pokretnog opterećenja je izazvao ekstremnu vrednost Mz= -43. i u slučaju da je uvećava. U svakoj tački modela. Konstruisanjem uticajne linije za oslonački moment.94 KNm Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel. i pronalaženje kritičnog položaja šeme pokretnog opterećenja za sve uticaje i sve preseke duž nosača. Znači. U okviru istog slučaja opterećenja analiziraćemo uticaj pokretnog opterećenja i pešačke navale koja se nalazi ispred i iza vozila. i u svakom od njih se nanosi jedno po jedno opterećenje koje deluje istovremeno sa pokretnim. tada se analizira da li dato opterećenje povećava dobijenu anvelopu uticaja. i u sredini celog nosača. to ćemo prvo prikazati rezultate dobijene konstruisanjem uticajne linije i pronalaženjem kritičnog položaja zadate šeme pokretnog opterećenja. Tipičan primer primene ovakvog načina proračuna je kada u okviru istog slučaja opterećenja. kreira se onoliko internih slučajeva opterećenja koliko ima i mogućih položaja pokretnog opterećenja.radimpex. Za upoređivanje rezultata analiziraćemo momente savijanja iznad srednjeg oslonca. Ulazni podaci Kako se ovaj problem svodi na konstruisanje uticajne linije. od slučaja opterećenja koji u sebi sadrži barem jedno pokretno opterećenje. pored pokretnog opterećenja zadajete i pešačku navalu koja se nalazi ispred i iza vozila. Sve prethodno rečeno. onda se prethodno proračunata anvelopa uvećava za vrednost dodatog uticaja. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex.311 tada se za dati slučaj opterećenja opet kreira niz internih slučajeva opterećanja. pojasnićemo na jednom jednostavnom primeru kontinualnog nosača. koji su dobijeni konstruisanjem uticajne linije.

dovesti do velikog broja internih slučajeva opterećenja. kreira niz internih slučajeva opterećenja koji se posebno proračunavaju. i gusta podela opterećenja od pešačke navale.4 KNm Sada ćemo problem rešiti pomoću pokretnog opterećenja. odnosno na koliko ćete delova izdeliti opterećenje od pešačke navale po celoj dužini nosača. 011 3809-158 . to se u okviru zadate šeme pokretnog opterećenja mora ispod gabarita vozila zadati i negativno opterećenja od pešačke navale. dati kritični položaj pokretnog opterećenja je izazvao ekstremnu vrednost Mz= 31. Isto važi i za pešačku navalu. a samim tim i usporiti proračun modela. imamo mogućanost da opterećenje od pešačke navale zadamo po celom nosaču. Kako se za svaki mogući položaj pokretnog opterećanje i pešačke navale.radimpex. Izgled zadate šeme pokretnog opterećenja. dovesti do kreiranja 30 internih slučajeva Copyright (c) Radimpex * http://www.312 Konstruisanjem uticajne linije za moment u polju. i analiziraćemo dobijene rezultate za različite ulazne podatake.rs * Tel. a da pri tome u svakom položaju pokretnog opterećenja ono bude poništeno ispod vozila. Koliki korak za pomeraj šeme opterećenja ćete zadati.rs * e-mail: info@radimpex. što će obzirom na dužinu nosača od 30 m. Ovde svakako ne treba preterivati. zavisi od geometrije konstrukcije i vašeg osećaja za očekivanu tačnost dobijenih rezultata. jer će isuviše mali korak pomeraja šeme opterećenja. Na ovaj način. U ovom primeru je za korak pomeraja šeme pokretnog opterećenja usvojena vrednost “∆L= 1 m”.

naročito za moment savijanja u sredini nosača. Rezultati su više nego zadovaljavjući. dobijen je interni broj slučajeva opterećenja 30 + 1 = 31. Postavljeno je samo jedno opterećenje od pešačke navale duž celog nosača Za ovakve ulazne podatke. Ovakvo zadavanje opterećenja pešačkom navalom.313 opterećenja. Podelu opterećenje od pešačke navele duž celog nosača ćemo varirati i na taj način prikazati kako ona utiče na rezultate proračuna. dobijen je interni broj slučajeva opterećenja 30 + 3 = 33. dovelo je do drastičnog odstupanja od tačnih rezultata dobijenih konstruisanjem uticajne linije.rs * Tel. postavljeno je posebno opterećenje od pešačke navale Za ovakve ulazne podatke.rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . U svakom od polja. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.

Na osnovu prethodno rečenog. ne treba izdeliti na preveliki. i ova podela najčešće treba da prati geometriju konstrukcije. u svim presecima nosača. Ovo je naročito bitno kod složenih konstrukcija kod kojih preveliki broj internih slučajeva opterećenja može znatno usporiti proračun. Copyright (c) Radimpex * http://www. izdeljeno je na svaki metar dužine nosača Za ovakve ulazne podatke. jer se istovremeno dobijaju ekstremne i njima odgovarajuće vrednosti svih uticaja. dobijen je interni broj slučajeva opterećenja 30 + 30 = 60. te je bespotrebno povećan broj internih slučajeva opterećenja.314 Opterećenje od pešačke navale. mogu se upotrebiti i za direktno dimenzionisanje konstrukcije. 011 3809-158 . Upotreba pokretnog opterećenja. već dovoljan broj delova.rs * e-mail: info@radimpex. Dobijena je ista tačnost kao i kod prethodnog slučaja.rs * Tel.radimpex. svakako je mnogo praktičnija od konstruisanja uticajne linije. proizilazi zaključak da opterećenje od pešačke navale. Ovako dobijeni rezultati.

odnosno oslonca.2.rs * e-mail: info@radimpex. program će postaviti odgovarajući simbol. tako i bilo koja reakcija tačkastog oslonca. 011 3809-158 .radimpex.11 Uticajna linija Izborom naredbe “Uticajna linija”. za koji je potrebno konstruisati uticajnu liniju U prikazanom dijalog box-u. jasno se vidi da se može odabrati. na komandnoj linije će se javiti poruka: <0 sel. za koji je potrebno konstruisati uticajnu liniju. i sa komandne linije zahtevatti da odredite mesto za koje se traži uticajna linija. Odabrani uticaji će se svakako odnositi na likalni koordinatni sistem grede. obavezno koristite OSNAP kriterijume za precizno pogađanje tačaka.> Greda na kojoj se traži uticajna linija – Selektovanje (<krAj>): Sada se od korisnika očekuje da prvo selektuje gredu.315 3. Ako je odabran uticaj koji se odnosi na presečne sile i pomeranja na gredi. Iz samog naziva prekidača. Kada ste odabrali željeni uticaj i aktivirali komamdno polje “OK”. i ispisati naziv odabranog uticaja. program će zatvoriti dijalog box. obzirom da će program prihvatiti samo tačku koja pripada prethodno selektovanoj gredi. Copyright (c) Radimpex * http://www. selektuje se uticaj za koji se želi konstruisanje uticajne linije. Izgled dijalog box-a za izbor uticaja. kako bilo koji od uticaja na gredi. Na odabranom mestu. a potom i samo mesto uticajne linije na selektovanoj gredi. Mesto uticajne linije: Pri izboru mesta uticajne linije. postavljanjem na uključeno stanje odgovarajućeg prekidača. ulazi se u proceduru definisanja položaja i vrste uticaja.rs * Tel.

u okviru naredbe “Kontola unetih podataka” (vidi poglavlje “3.> Tačkasti oslonac na kome se traži uticajna linija – Selektovanje (<krAj>): Na selektovanom osloncu. tada će program na komandnoj liniji izdati poruku.rs * Tel. <0 sel. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * e-mail: info@radimpex.3. na koju treba odgovoriti izborom tačkastog oslonca.radimpex. u sredini celog nosača Ako ste za konstruisanje uticajne linije odabrali neku od reakcija. program će postaviti simbol za uticajnu liniju i ispisaće naziv odabrane reakcije. za čiju reakciju se traži konstruisanje uticajne linije. ali će ovakve greške svakako otkriti neposredno pre zahteva za proračunom. krajnjeg levog oslonca Program u ovoj proceduri ne sprovodi kontrolu da li je na selektovanom osloncu sprečeno pomeranje odnosno rotacija koja odgovara odabranoj reakciji za konstruisanje uticajne linije.316 Zadato je konstruisanje uticajne linije za moment savijanja “M3”. 011 3809-158 . Zadato je konstruisanje uticajne linije za vetikalnu reakicju “R3”.5”).

317 Bez obzira da li ste zahtevali konstruisanje uticajne linije za neki od uticaja na gredi. i ono će imati poseban tretman u naredbama za definisanje osnovnih slučajeva opterećenja i kombinacija njihovog jednovremenog delovanja.rs * e-mail: info@radimpex.1. Nakon izbora naredbe “Prednaprezanje”.4”).K. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . a loklna ose “3” je u pravcu normale na ravan koju formiraju lokalne ose “1” i “2”. Prva tačka prednaprezanja (Kontura/Prav.3. Prednaprezanje se može zadati u okviru jednog. Zadata linja prednaprezanja ima svoj lokalni koordintani sistem čija je konvencija potpuno ista kao i za grede (vidi poglavlje “3.S. ako prednaprežete ploču ili zid. Isto tako. za preporuku je da uticaje od prednaprezanja analizirate u posebnim slučajevima opterećenja. Znači. Ovakva koncepcija omogućava da u slučaju prednaprezanju sa više trasa kablova. Iako je programom omogućeno da okviru istog slučaja opterećenja. Brisanje postavljene uticajne linije nije moguće pomoću naredbe “Brisanje”. Nakon unosa polilinije.12 Prednaprezanje Pomoću naredbe “Prednaprezanje”. već se pomoću naredbe “Slučajevi opterećenja” mora zahtevati brisanje slučaja opterećenja koji je rezervisan za konstruisanje uticajne linije. lokalna osa “2” je upravna na lokalnu osu “1” tako da zajedno sa njom formira vertikalnu ravan.rs * Tel./kRuž.radimpex. koji je rezervisan samo za konstruisanje uticajne linije. zadate i prednaprezanje i neko drugo opterećenje.2”)./Ofset/<krAj>): U slučaju da želite da prednaprežete grede.” (vidi poglavlje “3. Lokalni koordintani sistem linije prednaprezanja se takođe može naknadno promeniti pomoću naredbe "Promena L. analizarate uticaje prednaprezanja svakog od kablova posebno. 3. zidovi i grede. tada zadata linija prednaprezanja mora svojom kompletnom geometrijom pripadati ravni kojom je određen položaj ploče. u prostoru. u okviru posebnih slučajeva opterećenja. program će otvoriti dijalog box za definisanje numeričkih podataka o prednaprezanju. odnosno zida. na model se postavljaju kablovi kojima se mogu prednaprezati: ploče. tada zadata linija prednaprezanja mora svojom kompletnom geometrijom pripadati liniji kojom je određen položaj date grede na modelu. komandna linija dobija standardan oblik koji odgovara proceduri iscrtavanja proizvoljne polilinije. ili u okviru više slučajeva opterećenja. program će po završetku naredbe automatski otvoriti novi slučaj opterećenja. ili za neku od reakcija tačkastog oslonca. imati mogućnost da analizirate uticaje u konstrukciji sa prednaprezanjem i bez njega.2. U okviru ovog slučaja opterećenja je onemogućeno zadavanje bilo kakvog drugog opterećenja. lokalna osa “1” je u pravcu zadate linije prednaprezanja. Na ovaj način ćete kasnijim kreiranjem kombinacija jednovremnog delovanja različitih slučejva opterećenja.

tada će se numerički podaci zadati u ovom dijlog box-u. imate mogućnost da pored preseka na početku i kraju linije prednaprezanja. koja se nalazi u gornjem levom uglu dijalog box-a. Ekscentričnost trase kablova u pravcu lokalne ose “2”.rs * e-mail: info@radimpex.318 Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o prednaprezanju Ako se zadata polilinija sastoji od više segmenata. zadaje se od preseka do preseka. pomoću komadnog polja “Dodaj”.rs * Tel. u karakterističnim tačkama duž zadate linije prednaprezanja. U listi preseka. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . odnositi na svaki nacrtani segment posebno. dodate proizvoljan broj među preseka u kojima se odvija promena položaja trase kablova.radimpex.

319 Lista karakterističnih preseka U koloni “Presek”. grafički se iscrtava zadati oblik trase kablova. u pravcu lokalne ose “1”. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel. Da bi se imao lakši uved u tačnost unetih podataka. 011 3809-158 . Položaj međupreseka se definiše podatkom u koloni “dL”.rs * e-mail: info@radimpex. Pored toga.radimpex. u donjem delu dijalog box-a. U koloni “e2” se za svaki od preseka u listi zadaje odstojanje trase kablova u odnosu na lokalnu osu “1” a u pravcu lokalne ose “2”. Oblik trase kablova između dva susedna preseka se određuje stanjem ponuđenih prekidača sa desne strane liste preseka “Krivolinijska” i “Pravolinijska”. početak i kraj linije prednaprezanja se označava slovima “S” i “E”. a svaki novo dodati međupresek svojim rednim brojem. tekući presek u listi se označava crvenom tačkom. i to svojim relativnim odstojanjem od početka linije predanprezanja.

čiji će podaci o ekscentričnom položaju odgovarati trenutnom obliku trase kablova. Ako je prekidač “Generiši samo jedan presek” postavljen na uključeno stanje. to znači da će zadata linija prednaprezanja biti podeljena na 10 jednakih delova. Nakon aktiviranja komadnog polja “OK”. a u listi preseka će biti ubačeno 9 međupreseka). program će prvo proveriti da li u listi preseka već postoje međupreseci.1”. i to na relativnom rastojanju od početka linije prednaprezanja.radimpex. koje odgovara zadtoj vrednosti u edit box-u : “dL=” Ako je prekidač “Generiši samo jedan presek” postavljen na isključeno stanje. otvara se dijalog box sledećeg izgleda. sada imate mogućnost da na osnovu zadatog oblika trase kablova izgenerišete jedan ili više međupreseka. između dva susedna preseka Izborom komandnog polja “Generator preseka”. tada će u listu preseka biti ubačen samo jedan međupresek.rs * Tel. i ako postoje izdaće sledeće upozorenje: Copyright (c) Radimpex * http://www. Naime. tada će zadata vrednost u edit box-u “dL=” predstavljati ekvidistantno rastojanje između svih međupreseka koji će biti kreirani u ovoj proceduri (ako se zada vrednost “0. koje se nalazi ispod prostora predviđenog za prikaz zadatog oblika trase kablova.320 Prekidači koji određuju oblik trase kablova. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex.

Parabolična trasa kablova je aproksimirana odgovarajućom pravolinijskom Oba naredba ima primenu i kada nakon uvida u rezultate proračuna.rs * Tel. Ova opcija je jako zgodna kada želite da krivolinijsku trasu kablova. dok se u edit box-u “e3. definisanu u par karakterističnih preseka. u listi preseka će biti zadržani stari međupreseci a novo kreirani će biti dodati izbor ovog komandnog polja dovodi do odustajanja od generisanja međupreseka i povratak na osnovni izgled dijalog box-a u ovoj naredbi. a u edit box-ovima “e3. zadaje se intenzitet sile prednaprezanja.k =” zadaje ekscentricitet u pravcu lokalne ose 3 na kraju linije prednaprezanja.k=” imate mogućnost da translatorno pomerite celu trasu kablova u pravcu lokalne ose “3”. svakako morate zadati generisnaje dovoljnog broja međupreseka. želite da naknadno promenite trasu kablova baš u određenom položaju međupreseka. Ovakvo translatorno pomeranje cele trase kablova ima naročitu primenu kod Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . U takvom slučaju.p =” zadaje se ekscentricitet kablova u pravcu lokalne ose 3 na početku. U edit box-u “N=”.p=” i “e3.rs * e-mail: info@radimpex. aproksimirate odgovarajućom pravolinijskom. možete odabrati jednu od programom predviđenih akcija: “Yes” – “No” – “Cancel” svi ranije zadati međupreseci u listi preseka će biti uklonjeni a na njihovo mesto će doći novo kreirani.radimpex. U edit box-u “e3.321 Izborom odgovarajućeg komadnog polja.

samo će odrediti intenzitet i pravac delovanja sila prednaprezanja. detaljno će biti iznet postupak proračuna gubitaka.12. 011 3809-158 . U poglavlju “3.2”. svakog od segmenata.2. a ekscentričan oblik trase kablova u pravcu lokalnih osa. na crtežu će biti postavljen simbol koji označava mesto unosa sile prednaprezanja duž svih zadatih segmenata. Grupa edit box-ova u desnom delu dijalog box-a. Copyright (c) Radimpex * http://www. Simbolima malog trougla. označeni su početak i kraj zadate linije prednaprezanja Naime. Napomenućemo da će opterećenje usled prednaprezanja. naredba će biti završena a na krajevima svakog zadatog segmenta polilinije. obuhvaćen i proračun gubitka sile prednaprezanja usled proklizavanja klina. i da se radi o istovremenom utezanju kablova sa oba kraja. Nakon izbora komadnog polja “OK”.322 prednaprezanja greda sandučastog poprečnog preseka.radimpex. služi za definisanje podataka koji će uticati na gubitak sile prednaprezanja duž zadate trase.rs * Tel.rs * e-mail: info@radimpex. pri proračunu biti naneto na konstrukciju duž zadate linije prednaprezanja. “µ=” – “λ=” – “∆ln=” – “Es=“ – “As=” – Koeficient trenja Dodatni koeficijent trenja po dužini Proklizavanje klina Modul elastičnosti čelika od koga je napravljen kabl Površina poprečnog preseka kabla Programom je pored gubitka sile predanprezanja usled trenja i zatalasanosti kabla. kod kojih se trase kablova nalaze u rebrima. program po “default”-u predpostavlja da svaki zadati segment polilinije predstavlja posebnu trasu prednaprezanja.

U okviru svakog od ovih opterećenja. i ako nije izdati odgovarajuće upozorenje. stim što se uslovi koji se postavljaju na selektovanom kraju linije. Tipičan primer je ako se ista trasa kablova postavlja u rebrima sandučastog poprečnog preseka greda.12. kojojm je određen položaj grede na modelu. tada ih ne možete zadati u okviru istog slučaja opterećenja. u jednom slučaju opterećenja zadati trasu kablova u jednom rebru. Ova naredba praktično funkcioniše na potpuno isti način kao i naredba za oslobađanje uticaja na krajevima greda (vidi poglavlje “3. U zavisnosti od mesta na kome je selektovana linija prednaprezanja. 3. Izborom ove naredbe. na datom kraju neće biti postavljen nijedan simbol. od korisnika se očekuje da prvo na komadnoj liniji postavi odgovarajući naziv poslednje podopcije. Njenim izborom. trase kablova moraju biti trasnlatorno pomerene u pravcu lokalne ose “3”. Nakon selekcije. po potrebi spojite u jednu celinu. uslov koji je određen nazivom poslednje podopcije na komandoj liniji.> Gubitak sile prednaprezanja – Selektovanje (Prozor/<krAl>): Sada je potrebno selektovati jedan segment postavljene trase kablova. Uzastopnim izborom ove podopcije. 011 3809-158 .1.radimpex. Nakon selekcije.2.323 Napomena: U slučaju kada se prenaprezanje vrši sa više trasa kablova. to znači da će selektovani kraj linije predanprezanja bti označen kao mesto gde se nastavljaju dva segmenta trase kablova. imate mogućnost i da kraj zadate linije prednaprezanja označite kao mesto na kome se nalazi anker (utezanje samo sa jednog kraja). a u drugom slučaju opterećenja u drugom rebru.”). za vrednost rastojanja rebra od sistemske linije. ona menja svoj naziv tako da može dobiti jedan od moguća tri oblika: “Sila” – kada je na komandnoj liniji postavljen ovaj naziv podopcije. to znači da će selektovani kraj linije predanprezanja bti označen kao mesto gde se postavlja anker.2.rs * e-mail: info@radimpex. Kasnijim kombinovanjem rezultata iz ova dva slučaja opterećenja. a ne podrazumevano mesto gde se unosi sila prednaprezanja. na datom kraju će biti postavljen simbol “|>” kada je na komandnoj liniji postavljen ovaj naziv podopcije. ne podešavaju u dijalog box-u. već stanjem podopcije na komadnoj liniji. Copyright (c) Radimpex * http://www. komandna linija dobija sledeći oblik: <0 sel. komandna linija dobija sledeći oblik: <0 sel. pri čemu se njihova lokalna osa “1” potpuno poklapa u prostoru. to znači da će selektovani kraj linije predanprezanja bti označen kao mesto gde se unosi sila prednaprezanja.1 Definisanje krajeva zadate linije prednaprezanja Pomoću naredbe “Kotve”. i da potom u “select box” zahvati deo linije prednaprezanja na čijem kraju će biti postavljen odabrani uslov. Znači.2 Gubitci sile prednaprezanja Pomoću ove naredbe imate mogućnost da vizuelno sagledate gubitak sile prenaprezanja duž zadate trase kablova.rs * Tel. 3. Nakon selekcije. biće postavljen na bližem kraju. Tada je potrebno.> Kotva – Selektovanje (Sve/Prozor/<krAj>/Sila): Na kraju komadne linije.12.5. na datom kraju će biti postavljen simbol “||” “Anker” – “Nastavak” – kada je na komandnoj liniji postavljen ovaj naziv podopcije. nalazi se podopcija “Sila” čiji naziv ukazuje na način na koji će biti definisan selektovani kraj linije prednaprezanja. imate mogućnost da više zadatih segmenata linije prednaprezanja. Pored toga. možete dobiti uticaje od ukupnog prednaprezanja u datoj gredi. nakon čega će program prvo prekontrolisati da li je ona ispravno zadata.

324

Naime, krajevi zadate linije prednaprezanja moraju biti označeni ili kao mesto unošenja sile prednaprezanja ili kao mesto ankera (svakako da postavljanje dva ankera na krajevima linije prednaprezanja, nije moguće). U slučaju da je kraj linije prednaprezanja označen kao nastavak, tada se njegov kraj mora poklopiti sa početkom drugog segmenta linije prednaprezanja, a položaj kabla se na mestu nastavka mora nalaziti na istom mestu u prostoru. Prema tome, više segmenata prednaprezanja koji su međusobno povezani, tako što su njihovi krajevi označeni kao “Nastavak”, analiziraju se kao jedna celina. Ako selektovana trasa kablova ispuni formalne uslove za ispravnost, program će otvoriti dijalog box sledećeg izgleda.

Izgled idjalog box-a za prikaz gubitaka sile prednaprezanja U levom delu dijalog box-a se u dva odvojena grafikona prikazuje zadati oblik trase kablova i dijagram promene intenziteta sile predanprezanja duž zadate trase kablova. U slučaju gubitka sile od proklizavanja klina, na kraju na kome se unosi sila prednaprezanja, ovaj deo dijagrama će biti išrafiran. Gubitak sile prednaprezanja usled trenja i zatalasanosti kabla, proračunava se iz sledeće formule:

N,x = N • e

-µ • Σα,x - λ • l,x

Upotrebljene oznake u formuli imaju sledeće značenje: N,x – N– µ∑α,x – λl,x – Intenzitet sile predanprezanja u posmatranom preseku duž zadate trase kablova Zadata sila predanprezanja Zadati koeficient trenja Suma skretnih uglova trase kablova do posmatranog preseka Dodatni koeficijent trenja po dužini Rastojanje posmatranog preseka od početka trase kablova

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

325 Proračun gubitka sile predanprezanja usled proklizavanja klina, sprovodi se u dva koraka. Prvo se iterativnim rešavanjem sledeće jednačine, sračunava dužina do koje se rasprostire pad sile usled proklizavanja klina.

Upotrebljene oznake u formuli imaju sledeće značenje: le – ∆ln – Es – As – N– µαλNepoznata dužina na kojoj se rasprostire gubitak sile proklizavanja klina Zadato proklizavanje klina Zadati modul elastičnosti čelika od koga je napravljen kabl Zadata površina poprečnog preseka kabla Zadata sila predanprezanja Zadati koeficient trenja Prosečan skretni ugao do posmatranog mesta Zadati dodatni koeficijent trenja po dužini predanprezanja usled

Na osnovu proračunate dužine “le”, iz sledeće formule se proračunava umanjeni intenzitet sile na mestu njenog nanošenja na model.

Ne = N • [1 – x • (µ • α + λ)]
Upotrebljene oznake u formuli imaju sledeće značenje: Ne – N– xµαλUmenjeni intenzitet sile na mestu unošenje sile na model Zadata sila predanprezanja Rastojanje do posmatranog mesta Zadati koeficient trenja Prosečan skretni ugao do posamtranog mesta Zadati dodatni koeficijent trenja po dužini

2

U gornjem desnom uglu dijalog box-a prikazani su svi zadati ulazni podaci o selektovanoj trasi predanprezanja, a u prikazanoj listi preseka se u prozivoljno odabranim međupresecima može dobiti informacija kako o ekscentričnom položaju kablova, tako i o intenzitetu slie predanprezanja u datom preseku. Način rada sa listom preseka je potpuno isti kao i u dijalog box-a za unos numeričkih podataka o predanprezanju, stim što ovde položaj međupreseka nije određen svojim relativnim rastojanjem od početka trase kablova, već tačnim rastojanjem u dužinskim jedinicama. I u slučaju da ne analizirate uticaje od gubitka sile prednaprezanja, ova naredba će biti od pomoći da odredite visinsku koordinatu svih tačaka u kojima je potrebno pridržati kablove na gradilištu. Izborom ove naredbe u okviru modula za obradu rezulatat proračuna, imaćete mogućnost da odštampate sve prikazane podate iz ovog dijalog box-a.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

326

3.2.13 Rezultanta
Naredba “Rezultanta” služi za kontrolu tačnosti unetih podataka o intenzitetu opterećenja. Njenim aktiviranjem, program sa komandne linije zahteva da selektujete sva opterećenja za koja želite da dobijete informaciju o intenzitetu i položaju rezultante. <0 sel.> Opterećenja – Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/pResek/eXtras/Deselektovanje/<krAj>): Nakon završene procedure selektovanja, program će otvoriti dijalog box sa informacijom o intenzitetu i položaju rezultatne svih prethodno selektovanih opterećenja.

Svakako da će u okviru ove naredbe, za selektovanje biti dostupna samo površinska, linijska i tačkasta opterećenja. Procenom ispravnosti prikazanih rezultata, možete lako otkriti eventualno pogrešno zadate podatke o opterećenju. U slučaju da sva selektovana opterećenja nemaju isti pravac delovanja, tada program neći biti u stanju da sračuna i položaj rezultante.

3.2.14 Konvertor opterećenja
Ova naredba ima prevashodnu ulogu da olakša unos linijskog i koncentrisanog opterećenja duž grednih elemenata konstrukcije, koji se nalaze van ploča, odnosno zidova. Naime, kako većina opterećenja koja deluju na konstrukcije ima površinski karakter (sneg, vetar, težina krovnog pokrivača, težina podova, itd.), to pri nanošenju opterećenja na gredne elemente konstrukcije koji ne pripadaju pločama, odnosno zidovima, morate ručno proračunavati intenznitet opterećenja, koje pripada svakom od tih grednih elemenata. Iz tog razloga, programom je predviđena sledeća procedura unosa podatka, koju ćemo ilustovati na primeru delovanja vetra na kosoj krovnoj konstrukciji.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

327

Prednja strana krova po kojoj treba zadati pritisak vetra odozgo Iako se krovna konstrukcija sastoji samo od grednih elemenata, prvo ćemo zadati površinsko opterećenje koje predstavlja pritisak vetra upravno na prednju stranu krova.

Zadato površinsko opterećenje na prednjoj strani krova koje simulira dejstvo vetra Izborom naredbe “Konvertor opterećenja”, program će zahtevati da selektujete sva površinska opterećenja koja je potrebno zameniti odgovarujućim linijskim ili pak tačkastim opterećenjem. <0 sel.> Površinska opterećenja – Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/pResek/eXtras/Deselektovanje/<krAj>): Nakon završene selekcije površinskog opterećenja, program će zahtevati da selektujete sve gredne elemente koje želite da opteretite zamenjujćim linijskim, odnosno koncentrisanim silama. <0 sel.> Grede – Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/pResek/eXtras/Deselektovanje/<krAj>):

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

328

Kako se u sastavu prednje strane krova nalaze i glavni i sekundarni nosači, kao i spregovi za vetar, to je sada potrebno selektovati samo one grede koje će preuzeti opterećenje od vetra. U našem primeru, selektovaćemo sve podužne grede koje su postavljene u pravcu globalne X ose.

Selektovane su sve grede koje treba da dobiju ekvivalentno opterećenje Nakon završene selekcije podužnih greda, program će otvoriti dijalog box sledećeg izgleda.

Izgled dijalog box-a u okviru naredbe “Konvertor opterećenja” Postavljanjem na uključeno stanje jednog od ponuđena dva prekidača, odlučujete se za konvertovanje površinskog opterećenja ili u jednako podeljeno, ili pak u koncentrisano. U slučaju da se odlučite za opciju konvertovanja u koncentrisane sile, tada će za unos podataka biti dostupan i “edit box”, u kome se zadaje međusobno rastojanje koncentrisanih sila koje će biti izgenerisane.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

329

Edit box za definisanje rastojanja između koncentrisanih sila Svakako da će ovde zadato rastojanje odrediti i tačnost rasporeda sila, mada ne treba preterivati, obzirom da će se tada u sastavu modela naći preveliki broj entiteta koji može usporavati rad samog programa. Preporuka je da, kada god je to moguće, odaberete konvertovanje u jednako podeljeno linijsko opterećenje, jer će ono u većini slučajeva dovesti do zadovaljavjuće tačnosti. Izborom komandnog polja “OK”, dijalog box će biti zatvoren, a prethodno selektovano površinsko opterećenje će biti uklonjeno i zamenjeno odgovarajućim linijskim, odnosno tačkastim opterećenjem. Svakako da će opterećenje biti naneto samo na grede koje su selektovane u okviru ove naredbe, i to samo pod uslovom da one pripadaju istoj ravni, kojoj pripada i selektovano površinsko opterećenje.

Prikaz izgenerisanog linijskog opterećenja

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

330

Prikaz izgenerisanog tačkastog opterećenja Svakako da se na ovaj način može preneti i površinsko dejstvo vetra samo na stubove koji se nalaze na prednjoj i zadnjoj strani ovde prikazane hale. Ova naredba ima primenu i u mnogim drugim slučajevima. Navešćemo još samo jedan očigledan primer, kada se modeliraju objekti sa montažnim međuspratnim konstrukcijama. Obzirom da nas u tim slučajevima, po pravilu ne interesuju uticaji u montažnim pločama, tada ih nije potrebno ni unositi u model samo zbog prenošenja površinskog opterećenja na ostale delove konstrukcije. Znači, i ovde je potebno prvo zadati površinsko opterećenje na mestu gde bi stajala data montažna ploča (u prazno), a potom to opterećenje konvertovati u zamenjujuće linijsko ili tačkasto opterećenje, na gredama koje su postavljene u pravcu nošenja date ploče. Na ovaj način se drastično ubrzava unos geometrije modela, a pored toga će i sam model imati znatno manji broj čvorova na mreži konačnih elemenata. Napomena: U “Tower-u 6” je omogućeno konvertovanje površinskog opterećenja, koje je zadato na nekoj krivoj površi, u niz koncentrisanih sila duž selektovanih grednih elemenata konstrukcije. Sama procedura konvertovanja je ista kao i na ravnim površima. Jedino je u dijalog box-u, koji se otvara nakon završene selekcije greda, opcija “Ravnomerna opterećenja” nedostupna, s obzirom da se zbog složenosti problema površinsko opterećenje u opštem slučaju ne može prikazati pomoću linijskih.

3.3
3.3.1

Promena i kontrola ranije unetih podataka
Promena setova

Pomoću naredbe “Promena setova”, koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Korekcija”, omogućena je naknadna promena numeričkih podataka za proizvoljno selektovane elemente crteža. Aktiviranjem ove naredbe, ulazi se u standardnu proceduru selektovanja. <0 sel.> Promena setova – Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/pResek/eXtras/Deselektovanje/<krAj>): Način funkcionisanje naredbe je potpuno isti, bez obzira da li selektovani elementi predstavljaju deo konstrukcije, ili pak opterećenje. Kako svakom tipu elementa crteža,
Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

331 odgovara samo određeni tip numeričkih podataka, to se u ovoj proceduri ne mogu istovremeno selektovati raznorodni tipovi entiteta. Ovde pod raznorodnim tipovima elemenata podrazumevamo: ploče, grede, linijsko opterećenje, površinsko opterećenje, itd. Znači, moguća je masovna promena podataka za više selektovanih elemenata, ali svi oni moraju pripadati istom tipu elemenata. U slučaju da se u prvom koraku selekcije, jenovremno selektuju raznorodni elementi, program će od svih selektovanih zadržati samo elemente jednog tipa, dok će sve ostale izbaciti iz selekcije. Isto važi i kada se selektuje element crteža na mestu na kome se njegova geometrija poklapa sa nekim drugim entitetima. I tada će program sam odabrati element za koji će ući u proceduru menjanja podataka. U ovakvim slučajevima treba ukinuti vidljivost svih elemenata crteža čija se geometrija poklapa sa geometrijom elementa za koji je potrebno izvršiti promenu numeričkih podataka. Prema tome, najlakše je prvo pojedinačno selektovati jedan od elemenata datog tipa, a da tek u sledećem koraku koriste metode grupnog selektovanja. Tada će, svi tipovi elemenata koji ne odgovaraju tipu prvog selektovanog, automatski biti odbačeni. Desni klik miša će označiti kraj procedure selektovanja, te će se u zavisnosti od tipa elementa koji je izabran, otvoriti odgovarajući dijalog box, u kome se mogu izvršiti željene izmene.

Selektovano je više ploča istog seta numeričkih podataka Sada ovde mogu nastupiti dva slučaja. Ako svi selektovani entiteti imaju isti set numeričkih podataka, tada će sa leve strane liste, crnom strelicom “⇒”, jasno biti naznačeno koji je to redni broj seta. Međutim, ako se istovremno selektuje više elemenata različitih setova, tada će ispred liste, u okviru svih setova koji su pridruženi selektovanim elemntima, stajati simboli crnih strelica “⇒”.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

332

Selektovano je više ploča različitog seta numeričkih podataka Pored toga, svi podaci u listi će biti ispisani kao neaktivni, a svi edit box-ovi prazni. Ovakvo stanje će biti, sve dok klikom miša u okviru liste, svim selektovanim entitetima ne pridružite isti set podataka. Nakon izvršenih izmena u dijalog box-u, klikom na komandno polje “OK”, novo zadati podaci će biti pridruženi izabranim elementima crteža, a program će sa komandne linije i dalje zahtevati selektovanje elementa za koje se želi promena numeričkih podataka. Klik na desi taster miša, označiće kraj ove naredbe. Ista logika važi, i kada se za promenu podataka selektuju elementi crteža koji predstavljaju opterećenje. Ako sva selektovana opterećenja imaju iste numeričke podatke, tada će u dijalog box-u biti ispisani svi prethodno zadati parametri.

Selektovana su dva površinska opterećenja, potpuno istog intenziteta i pravca delovanja

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

333 Međutim, ako se selektuje više opterećenja različitog intenziteta, ili pravca delovanja, tada će podaci u dijalog bux-u biti prazni, sve dok ih ponovo ne zadate. Na taj način ćete, svim prethodno selektovanim opterećenjima, pridružiti novo zadate podatke.

Selektovana su dva površinska opterećenja, istog pravca delovanja, ali različitog intenziteta Promena podataka je omogućena i za elemente crteža koji nisu deo konstrukcije. To su razne pomoćne linije i tekstovi, postavljeni pomoću naredbi: “Linija”, “Tekst” i “Kota” (vidi oglavlje “3.4”). Za linije i kote je moguće promeniti “layer” na kojem su ovi entiteti nacrtani, a za tekstove je omogućena promena svih podataka koji su ranije zadati: sadržaj teksta, layer, ravnanje, font, itd. Kako je programom omogućeno postavljanje ovih pomoćnih elemenata crteža i u prozoru “Dispozicija”, to pomoću ove naredbe nećete moći da vršite njihovu promenu podataka. To proizilazi iz osnovne funkcije prozora “Dipspozicija”, da se u njemu vrši promena tekućeg rama, te će klik miša u okviru ovog prozora, dok je aktivna naredba “Promena setova”, biti protumačen kao zahtev za promenu tekućeg rama. Prema tome, za promenu podataka o pomoćnim entitetima koji su postavljeni u prozoru “Dispozicija”, morate koristiti posebnu naredbu “Preimenuj” (vidi poglavlje “2.12.2”). Naime, u slučaju da se pomoću ove naredbe umesto simbola rama, selektuje neki od pomoćnih entiteta u prozoru “Dispozicija”, tada će ona raditi potpuno isto kao i naredba “Promena setova”.

3.3.2

Promena lokalnog koordinatnog sistema linijskih elemenata (Promena L.K.S.)

Kako program po “default”-u određuje orijentaciju lokalnog koordinatnog sistema linijskih elemenata modela, to pomoću naredbe “Promena “L.K.S.”, koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Korekcija”, imate mogućnost da ga naknadno promenite. Njenim izborom, ulazi se u standardnu proceduru selektovanja. <0 sel.> Promena L.K.S. – Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/pResek/eXtras/ Deselektovanje/<krAj>): Procedurom selekcije će biti obuhvaćeni samo linijski elementi, nad kojima ova naredba ima dejstvo: grede, linijski oslonci, pokretno opterećenje i prednaprezanje. Nakon završene selekcije, program će sa komandne linije zahtevati da zadate tačku sa crteža, koja će odrediti kako ravan u kojoj leže lokalne ose “1” i “2”, tako i usmerenje lokalne ose “2”. Promena L.K.S. (Tačka koja određuje osu 2/<krAj>):

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

334

Naime, kako je pravac i smer lokalne ose “1” potpuno određen početkom i krajem linije kojom je zadat položaj datog linijskog elementa u prostoru, a kroz jednu pravu je moguće postaviti beskonačno ravni, to će izbor ove tačke jednoznačno odrediti kako ravan u kojoj leže ove dve lokalne ose, tako i smer pružanja lokalne ose “2”. Lokalna osa “3” će tada biti postavljena automatski, tako da zadovolji pravilo desno orijentisanog koordinatnog sistema. Kako u nekim slučajevima, može biti lakše odrediti ravan u kojoj leže ose “1” i “3”, uzastopni klik miša preko podopcije “Tačka koja određuje osu 2”, dovešće do promene sadržaja komandne linije. Promena L.K.S. (Tačka koja određuje osu 3/<krAj>): Naime, sada će odabrana tačka odrediti ravan u kojoj leže lokalne ose “1” i “3”. Ponovni klik preko ove podopcije, vratiće nas na prvobitni oblik komandne linije. Nakon izbora željene tačke, naredba će biti završena. U slučaju višestruke selekcije, vodite računa da izbor tačke pravilno odredi, kako ravan, tako i usmerenje lokalnih osa, svim selektovanim elementima. Ovo ćemo ilustrovati na primeru jednovremene promene orijentacije lokalnog koordinatnog sistema svih stubova jednog rama.

Lokalne ose “1” i “2” svih stubova postavljene su u vertikalnoj ravni “X-Z”. Ako želimo da promenimo orijanaciju lokalnog koordinatnog sistema stubova, tako da njihove lokalne ose “1” i “2” leže u vertikalnoj ravni “Y-Z”, tada će postavljenjem podopcije “Tačka koja određuje osu 3” za tekuću, i izbor bilo koje tačke u okviru ravni prikazanag rama, dovesti do željenog efekta. Međutim, u zavisnosti od položaja odabrane tačke, orijentacija lokalne ose “3” selektovanih stubova, neće biti ista.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

335

Izborom tačke “1”, lokalna osa “3” svih stubova, biće usmerana na desno

Izborom tačke “1”, lokalna osa “3” svih stubova, biće usmerana na levo

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

336

Izborom tačke “1”, lokalna osa “3” levog stuba, biće usmerana na desno, a druga dva na levo

Izborom tačke “1”, lokalna osa “3” desnog stuba, biće usmerana na levo, a druga dva na desno Znači, smer lokalne ose “2”, odnosno lokalne ose “3”, određen je relativnim položajem odabrane tačke, u odnosu na lokalnu osu “1”, datog linijskog elementa. Napomenućemo da se smer lokalne ose “1” ne može naknadno promeniti, i on se uvek postavlja tako da ide od početka ka kraju linije, kojom je određen položaj datog linijskog elementa u rpostoru. Primena naredbe Orijantacija lokalnog koordinatnog sistema je neobično važna za sve elemente konstrukcije. Kod greda, ona je višestruko važna, obzirom da se u pravcu postavljenih lokalnih osa, prikazuju rezultati proračuna, definišu dimenzije poprečnog preseka i oslobađaju uticaji na njenim krajevima. Kod linijskih oslonaca se u pravcu postavljenih lokalnih osa, sprečavaju pomeranja i rotacije, tako da će i proračunate reakcije oslonaca, delovati u njihovom pravcu.
Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

337 Kod pokretnog opterećenja, orijentacija lokalnog koordinatnog sistema definiše ravan po kojoj ono deluje, a kod prednaprezanja, nagib ravni u kojoj se nalazi trasa kablova (kablovi za prenaprezanja se postavljaju uvek u ravni koju određuju položaj lokalne ose “1” i “2”). Napomena: U toku izvršenja ove naredbe, za preporuku je da pomoću naredbe “Vidljivost”, postavite za vidljive lokalne ose elemenata konstrukcije, za koji se vrši promena lokalnog koordinatnog sistema. Na taj način, imaćete lakši uvid u tačnost sprovedenih izmena.

3.3.3

Promena lokalnog koordinatnog sistema tačkastih oslonaca

Pored promene lokalnog koordinatnog sistema linijskih elemenata, pomoću naredbe “Promena L.K.S.” može se menjati i orijentacija lokalnog kordinatnog sistema tačkastih oslonaca. Njenim izborom iz padajućeg menija “Korekcija”, ulazi se u standardnu proceduru selektovanja. <0 sel.> Promena L.K.S. - Selektovanje (Sve / Prozor / pOligon / pResek/ eXtras / Deselektovanje / <krAj>): Ako su selektovani tačkasti oslonci, program će sa komandne linije zahtevati da zadate tačku sa crteža koja će odrediti pravac i smer lokalne ose 3: Promena L.K.S. (Tačka koja određuje osu 3 / Radijalno / <krAj>): Napomenućemo da u slučaju selekcije samo jednog tačkastog oslonca, na komandnoj liniji neće biti prisutna podopcija “Radijalno”. Izbor podopcije “Tačka koja određuje osu 3” dovešće do promene ose čije će usmerenje odrediti tačka koja se zadaje. Jedan klik miša menja na lokalnu osu 2, drugi na lokalnu osu 1 dok treći klik miša vraća provobitno stanje komandne linije. Pravac i smer izabrane lokalne ose (pretpostavićemo da je izabrana osa 3) može se odrediti na dva načina - radijalno i paralelno. Kod radijalnog određivanja, lokalne ose 3 svih selektovanih entiteta biće usmerne prema zadatoj tački.

Radijalno određivanje usmerenja lokalnih osa

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

338 Kod paralelnog određivanja zadata tačka određuje usmerenje lokalne ose 3 jednog (referentnog) tačkastog oslonca, dok su lokalne ose ostalih selektovanih oslonaca paralelne sa njom i imaju isti smer. Za referentni tačkasti oslonac program usvaja onaj koji je prvi selektovan.

Paralelno određivanje usmerenja lokalnih osa Izabrani način određivanja ispisuje se na komandnoj liniji kao ime podopcije. Znači ako se na komandnoj liniji nalazi podopcija “Radijalno” to znači i da se usmerenje lokalne ose 3 određuje rdijalno. Promena na paralelno određivanje vrši se aktiviranjem ove podopcije. Nakon izbora tačke koja određuje usmerenje lokalne ose 3, program će sa komandne linije zahtevati da zadate tačku koja određuje ravan u kojoj se osa 3 nalazi. Promena L.K.S. (Tačka koja određuje ravan 2-3 / <krAj>): Naziv podopcije “Tačka koja određuje ravan 2-3” ukazuje da će izabrana tačka odrediti ravan u kojoj se nalaze lokalne ose 2 i 3. Izborom ove podopcije komandna linija će dobiti novi izgled, odnosno tačka koja se zadaje odrediće ravan u kojoj se nalaze lokalne ose 1 i 3. Promena L.K.S. (Tačka koja određuje ravan 1-3 / <krAj>): Naravno, da je na početku ove procedure izabrana neka druga osa, pomoću ove podopcije bi se vršio izbor ravni koje njoj odgovaraju. Nakon izbora tražene tačke naredba se završava, a lokalni koordinatni sistemi svih selektovanih oslonaca dobijaju zadatu orjentaciju.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

339

L.K.S. svih tačkastih oslonaca je promenjen tako što su lokalne ose 2 usmerene prema centru kruga, a lokalne ose 3 su normalne na prikazanu ravan

3.3.4

Kontrola setova

Posebno važnu opciju u programu predstavlja i vizuelno sagledavanje tačnosti unetih numeričkih podataka, odnosno mogućnost da se vizuelno prekontroliše da li su svim elementima konstrukcije pridruženi tačni setovi numeričkih podataka. Za tu namenu je razvijena naredba “Kontrola setova”, u okviru padajućeg menija koji se otvara desnim klikom miša preko naziva prozora “3D pogled”. Aktiviranjem ove naredbe, program će za dati tip konstruktivnog elementa (ploče, grede, itd.), sve entitete istog seta numerickih podataka, ofarbati istom bojom.

U prozoru “3D pogled”, program je istom bojom ofarbao, sve ploče i zidove kojima je pridružen isti set numeričkih podataka Komandna linija je dobila sledeći sadržaj.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

340 <Sve> Kontrola setova – Ploča/Zid (Promena setova/Izbor/<krAj>): Za koju vrstu konstruktivnih elemenata se vrši kontrola unetih numeričkih podataka, i koji redni brojevi setova će biti farbani a koje ne, određuje se u dijalog box-u koji se otvara aktiviranjem podopcije “Izbor”.

Izgled dijalog box-a u okviru narebe “Kontorla setova” Korisniku je sada omogućeno da, osim za različite tipove konstruktivnih elemenata, vrši kontrolu unetih podataka i za tri vrste opterećenja - površinsko, linijsko i tačkasto. U levom delu dijalog box-a nalazi se lista svih entiteta (konstruktivnih elemenata i opterećenja) za koje se može uraditi kontrola unetih podataka. Svakako da će za izbor biti dostupni samo oni entiteti koji se nalaze u modelu. Za odabrani entitet, u desnom delu dijalog box-a, prikazuje se lista sa svim setovima podataka koji su do tada kreirani.

Odabrana je kontrola setova za grede U koloni “Naziv” je prikazan opis svakog seta, dok je u koloni “Boja” za svaki od setova postavljena boja kojom će elementi tog seta biti ofarbani u modelu. Boje program sam generiše po kriterijumu da one za svaki od setova budu što različitije, ali je omogućeno i da za svaki od setova sami odaberete boju po želji.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158

rs * Tel. Odabrana je kontrola unetih podataka za površinsko opterećenje Generisanje palete boja Pored manuelnog određivanja svake od boja.rs * e-mail: info@radimpex. obzirom da se opterećenja grupišu prema intenzitetu.341 Klik miša preko strelice sa desne strane “color box”-a. Dijalog box za generisanje palete boja Copyright (c) Radimpex * http://www. otvorio je dijalog box za izbor proizvoljne boje Ako se za kontrolu unetih podataka izabere opterećenje. izborom komadnog polja “Generiši boje” imate mogućnost da zadate programu iz koje palate će boje biti generisane. u koloni “Naziv” će se umesto opisa prikazivati intenzitet opterećenja za svaki set.radimpex. 011 3809-158 .

rs * e-mail: info@radimpex. program će se vratiti na osnovni izgled dijaloga.342 Nakon aktiviranja komandnog polja “OK”. Ukoliko je ovaj check box postavljen na uključeno stanje. Izborom komadnog polja “Snimi” otvara se dijalog box za snimanje trenutno odabranih boja u bazu. Svim setovima su pridružene različite nijanse boje koja je izabrana za početnu Rad sa listom konfiguracija boja Program dozvoljava i da odabrane boje za setove numeričkih podataka snimite u bazu i po potrebi ih naknadno koristite. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .rs * Tel. svim setovima će biti pridružene različite nijanse boje koja je izabrana za početnu.radimpex. a u listi će za sve setove biti izgenerisane nove boje iz zadate palete. Sada je u edit box-u potrebno zadati tekstualni opis koji će Vas asocirati na odabrane boje. i aktivirati komandno polje “OK”. Zatvorena lista koja se nalazi u donjem levom uglu ovog dijalog box-a je predviđena za izbor neke od ranije snimljenih konfiguracija boja. U dijalog box-u se nalazi i check box “Nijansiraj boje”.

i sada je dovoljno mišem kliknuti na red u kome je opisan sadržaj stanja boja koje se žele postaviti. po potrebi vršiti naknadne korekcije u prethodno zadatim ulaznim podacima. Dijalog box za definisanje setova numeričkih podataka o gredama Ovi dijalog box-ovi u potpunosti odgovaraju dijalog box-ovima koji se koriste pri postavljanju datih elemenata konstrukcije na model.343 Zatvorena lista za izbor neke od ranije snimljenih konfiguracija boja Klikom na strelicu koja se nalazi sa desne strane ove zatvorene liste. te je i ovde moguće. Napomenućemo da se u listi uvek nalazi i programski definisano stanje boja “Default”. Copyright (c) Radimpex * http://www. otvara se sadržaj liste. izborom komadnog polja “Set”. Uvid u tablice setova numeričkih podataka U slučaju da želite da vidite koji su podaci definisani za koji set numeričkih podataka. 011 3809-158 .rs * Tel. koje ne mozete obrisati.radimpex. Izbor setova koji će biti prikazani Na kraju svakog reda. u okviru liste setova. Pomoću komandnog polja “Briši” je omogućeno brisanje proizvoljno selektovane konfiguracije boja iz liste.rs * e-mail: info@radimpex. nalazi se i check box koji reguliše da li će dati set konstruktivnog elementa biti ofarban ili ne. otvara se dijalog box-a za definisanje setova numeričkih podataka za odabrani konstruktivni element.

da su za farbanje odabrani setovi greda: “2”. na komandnoj linija se javlja sledeća poruka: <0 sel. a na ekranu će odabrani setovi datog konstruktivnog elementa biti ofarbani odgovarajućim bojama. ovaj dijalog box će biti zatvoren. Iz sadržaj komandne linije se vidi.rs * e-mail: info@radimpex. Naime. koji određuju da li će dati set biti ofarban na crtežu ili ne Pomoću komandnih polja “Selektuj sve” i “Deselktuju sve”. izborom podopcije “Promena setova”. odnosno u slučaju da ste nekom od konstruktivnih elemenata pridružili pogrešan set numeričkih podataka. programom je omogućena promena setova i u okviru ove naredbe.rs * Tel.> Promena setova – Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/pResek/eXtras/Deselektovanje/<krAj>): Copyright (c) Radimpex * http://www. imate mogućnost da selektujete. i “4” Promena setova U slučaju učinjenih grešaka. odnosno deselektujete za prikaz sve setove datog konstruktivnog elementa. 011 3809-158 .344 Check box-ovi.radimpex. Nakon izbora komandnog polje “OK”.

Simboli ploča u preseku su prikazani sa bojama iz kontrole setova Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * e-mail: info@radimpex. simboli indirektnih elemenata će se iscrtavati sa bojama koje su zadate u ovom dijalog box-u. Jedina razlika je u tome što će kraj ove naredbe dovesti do povratka na osnovni oblik komandne linije u okviru naredbe "Kontrola setova".3.345 Način rada sa ovom podopcijom je potpuno isti kao i kada se istoimena naredba pozove samostalno (vidi poglavlje “3.radimpex. Opcije 2D prikaza Pomoću check box-a “Prikaži indirektne elemente” se definiše način prikazivanja indirektnih elemenata u prozoru “2D pogled”. Ako je ovaj check box postavljen na uključeno stanje. 011 3809-158 . a ako je postavljen na isključeno stanje iscrtavaće se sa bojom koja je predviđena za neaktivne elemente.1”). a boje greda će automatski biti ažurirane prema novo nastalom stanju.rs * Tel.

linijski ili tačkasti). U slučaju linearne promene. i barem jedan oslonac (površinski. program odmah otpočinje sa testiranjem unetih podataka. neophodno je da na modelu postoji barem jedna ploča ili jedna greda. Upozorenje da je model nekompletan Aktiviranjem komadnog polja “OK”. za ispravnost postavljenih greda konstantnog poprečnog preseka ne postoji kriterijum.3. Zbog toga budite obazrivi pri kreiranju modela.5 Kontrola unetih podataka Izborom naredbe “Kontrola unetih podataka”. Ipak ova naredba može biti od koristi za otkrivanje nekih očiglednih grešaka. Navešćemo kriterijume koji se proveravaju za svaki od konstruktivnih elemenata posebno: Ploča/Zid Granični uslovi – Greda – za ispravnost ploča i zidova ne postoji kriterijum.rs * e-mail: info@radimpex. Kontrola konstruktivnih elemenata Program prvo kontroliše da li model uopšte sadrži minimum konstruktivnih elemenata. kod koje je položaj međupreseka Copyright (c) Radimpex * http://www. kod greda promenljivog poprenog preseka. Ako ovaj minimalni uslov nije ispunjen. jer je gotovo nemoguće otkriti baš sve eventualno učinjene greške. tada će ovaj uslov važiti za svaku od faza posebno. jer će program labilnost sistema moći pouzdano da otkrije. ako je na njegovom kraju oslobođen neki od uticaja. proverava se da li je promena dimenzija poprečnog preseka ispravno zadata. odnosno zidu. su uvek ispravni. odnosno sve grede konstantnog poprečnog preseka. koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Pomoćne funkcije”. 011 3809-158 .radimpex. a da potom optet pokrenete naredbu za kontrolu unetih podataka. dalja kontrola se ne sprovodi i program će u otvorenom dijalog box-u izdati upozorenje da je model nekompletan. te dozvoljava kreiranje potpuno proizvoljnih konstrukcija. Nakon aktiviranja naredbe.346 3. postavljene na model. Međutim. program neće izdati nikakvo upozorenje o nekompletnosti modela. formalno su uvek ispravne. odnosno sve ploče. može se otkriti jedino pri samom proračunu. i sada Vam preostaje da prvo popravite greške. pri rešavanju sistema jednačina. Napomenućemo da se kontrola sprovodi za sve postavljene konstruktivne elemente na modelu. Izuzetak su rešetkasti tipovi štapova kod kojih će program detektovati grešku. Obzirom da je program u svom radu toliko fleksibilan. U slučaju da je na modelu definisano više faza građenja. i svi zidovi postavljeni na model. svakako da ovo testiranje treba shvatiti samo uslovno. odnosno da bi sproveo dalju kontrolu. moraju svojim kompletnom geometrijom pripadati ploči. bez obzira na njihovo trenutno stanje vidljivosti. tek u proračunskom modulu. dijalog box će biti zatvoren. Lokalna nestabilnost štapa po pitanju neregularnog oslobađanja uticaja na njihovim krajevima.rs * Tel. i otpočeće sa testiranjem svakog od elemenata konstrukcije posebno. vrši se osnovno testiranje ispravnosti kreiranog modela. Ako je ovaj prvi uslov ispunjen.

011 3809-158 . tada je takvoj gredi takođe pridružen pogrešan set numeričkih podtaka. Naime.radimpex. onda takva greda ima pogrešno pridružen set numeričkih podataka. odnosno uvek je formalno ispravan.nema kriterijuma. Upozorenje o neispravnim konstrktivnim elementima Na kraju svakog od redova sa tumačenjem greške. Međutim. u zavisnosti od toga kom od ovih sklopova dati konstruktivni element pripada. odnosno uvek je formalno ispravan. u slučaju da na modelu postoje neregularni konstruktivni elementi. program će otpočeti kontrolu zadatog opterećenja. onda se izmađu zagrada ispisuje komenta “3D”. program će otvoriti dijalog box u kome će jasno biti naznačeni svi elementi konstrukcije koji ne zadovaljavaju postavljene kriterijume. da luk koji se postavlja kroz zadate tri tačke izaziva negativne dimenzije. Ako se nalazi van grede. U slučaju greda sa definisanom lučnom promenom. program između zagrada ispisuje i masto gde se dati konstruktivni element nalazi. Copyright (c) Radimpex * http://www. Ovako zadata lučna promena visine grede. Ako pogrešan konstruktivni element ne priada ni jednom od sklopava. dovela bi do negativne visine na sredini nosača. Tačkasti oslonac . proverava se da li se zadati međupresek nalazi unutar date grede. Krive površi – nema kriterijuma.rs * e-mail: info@radimpex. odnosno uvek su formalno ispravne Ako svi konstruktvni elementi zadovolje postavljene kriterijume.rs * Tel. tada će biti naznačeno i kojoj fazi pripadaju elementi konstrukcije sa greškom.mora svojom kompletnom geometrijom biti ispod ploče. rama ili pak pomoćnog pogleda. Između zagrada može biti ispisan naziv nivoa. kontroliše se da li je moguće primeniti zadatu lučna promenu. Linijski oslonac nema kriterijuma.347 zadat apsolutnim odstojanjem od početka grede. Povšinski oslonac . odnosno kom sklopu pripada. U slučaju da je definisano više faza građenja. odnosno zida. u slučaju da je zadat takav položaj međupreseka i dimenzija preseka u njima.

rs * Tel. Aktiviranjem komadnog polja “OK”.348 Aktiviranjem komandnog polja “OK”. i sada Vam preostaje da prvo popravite greške. otpočeće testiranje zadatog opterećenja. Ako je definisan prazan slučaj opterećenja. i u slučaju da više nema grešaka u konstrukciji. a program će na crtežu jasno markirati sve neregularne konstruktivne elemente. ponovo aktivirajte ovu naredbu. program neće izdati nikakvo upozorenje o praznim slučajevima Copyright (c) Radimpex * http://www. prvo se kontroliše da li u okviru datog slučaja opterećenja postoji zadato barem jedno opterećenje. dijalog box će nestati sa ekrana. testira posebno. U takvim slučajevima.rs * e-mail: info@radimpex. u okviru pojedinih faza je dozvoljeno postojanje praznih opterećenja. U slučaju da na modelu postoji više definisanih faza građenja. onda ovaj postupak morate ponavljati sve dok ih potpuno ne otklonite. Ako je ovaj prvi uslov ispunjen. Kada ste popravili sve otkrivene greške. Upozorenje o praznim slučajevima opterećenja Izuzetak je. Kontrola opterećenja Tek kada svi konstruktivni elementi zadovolje postavljene kriterijume. program će otpočeti kontrolu zadatog opterećenja.radimpex. dijalog box će biti zatvoren. program će izdati upozorenje. program jasno naznačava koji konstruktivni elementi ne zadovaljavuju sprovedenu kontrolu. odnosno nije mu pridruženo ni jedno konkretno opterećenje (nije uključena čak ni sopstvena težina). Specijalnim simbolima. ako se u datom modelu analiziraju uticaji kroz definisane faze građenja. tada će markeri grešaka biti postavljeni samo na entitetima koji pripadaju tekućoj fazi. pri čemu se svaki od zadatih slučajeva opterećenja. a da potom optet pokrenete naredbu za kontrolu unetih podataka. Ako program opet otkrije grešku u konstrukciji. 011 3809-158 . Isto kao i kod konstrukcije.

tada i odabrana vrsta uticaja mora odgovarati uticajima koji se mogu dobiti u gredi. čiji je porečni presek definisan kao “Prozivoljan”. da li je broj internih slučajeva prevelik. ili ploče.moraju svojom kompletnom geometrijom biti unutar grede.rs * e-mail: info@radimpex. data greda mora imati definisane dimenzije poprečnog preseka. proram će izdati grešku za svaki tip. prema sledećim kriterijumima: Površinsko opterećenje Linijsko opterećenje Tačkasto opterećenje Pomeranje oslonaca mora svojom kompletnom geometrijom pripadati ploči ili zidu. Gredi. mora se nalaziti ili na gredi. odnosno zida. Pokretno opterećenje mora svojom kompletnom geometrijom pripadati ploči. tada se pokretno opterećenje. zidu. u kome je zadato pokretno opterećenje. može zadati samo unutar jedne od faza.moraju svojom kompletnom geometrijom biti unutar ploče. u okviru istog slučaja opterećenja. Temperaturni uticaji u ploči . mora svojom kompletnom geometrijom pripadati ploči. U slučaju da je na modelu definisano više faza građenja. Ako se nalazi na gredi. obzirom da kod velikih modela. mora biti zadato na tačkastom osloncu koje ima sprečeno pomeranje (rotaciju). nije dozvoljeno zadavanje temperaturne razlika. U protivnom. odnosno gredi. U okviru slučaja opterećenja. kontroliše se potreban broj internih slučajeva opterećenja za konstuisanje anvelope uticaja. 011 3809-158 . ili gredi. u zavisnosti od veličine i komplikovanosti konstrukcije. istovremeno sa njim može delovati samo površinsko. tada on mora imati sprečeno pomeranje (rotaciju) koja odgovara traženom uticaju. proračun može trajati predugo. Za svaki zadati segment linije prednaprezanja. a može se desiti. Znači na vama je da procenite. i otpočeće sa testiranjem svakog od opterećenja posebno.rs * Tel. Temperaturni uticaji u gredi . mora svojom kompletnom geometrijom pripadati ploči. zadato mesto za konstuisanje uticajne linije. Uticajna linija – Prednaprezanje – Copyright (c) Radimpex * http://www. Ako se uticajna linija nalazi na tačkastom osloncu.349 opterećenja. ili na tačkastom osloncu. zidu. Ovakvo upozorenje ćete dobiti i pri zahtevu za proračun modela. Razlog je više nego jasan.radimpex. kontroliše se da li ona na svojim krajevima ima postavljene dobre uslove (sila/anker/nastavak). ovako zadatog opterećenja. ali to neće smatrati za grešku. U slučaju da je zadato delovanje temperaturne razlike. tada se kontroliše da slučajno nije cela sila prednaprezanja anulirana usled gubitaka. linijsko i tačkasto opterećenje. u pravcu zadatog pomeranja (rotacije). Ako je zadat proračun gubitaka sile prednaprezanja. U zavisnosti od dužine trase. i zadatog pomeraja šeme pokretnog opterećenja. i da se uopšte ne može sprovesti. sistemska linija prednaprezanja. ili gredi. Program će uvek izdati upozorenje o potrebnom broju internih slučajeva opterećenja. mora svojom kompletnom geometrijom biti unutar grede.

rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. dijalog box će nestati sa ekrana.rs * Tel. tada će markeri grešaka biti postavljeni samo na opterećenjima koji pripadaju tekućoj fazi. 011 3809-158 . markeri grešaka će se prikazivati samo na opterećenjima koja pripadaju tekućem slučaju opterećenja.350 Ako sva opterećenja zadovolje postavljene kriterijume. Copyright (c) Radimpex * http://www. Specijalnim simbolima. a program će na crtežu jasno markirati sva neregularna opterećenja. Informacija o uspešno sprovedenoj kontroli unetih podataka Međutim. Upozorenje o neispravnim opterećenjima Aktiviranjem komandnog polja “OK”. biti naznačeno i kojoj fazi pripadaju elementi opterećenja sa greškom. program jasno naznačava koja opterećenja ne zadovaljavuju sprovedenu kontrolu. U slučaju da je definisano više faza građenja. program će otvoriti dijalog box u kome će jasno biti naznačena sva opterećenja koja ne zadovaljavaju postavljene kriterijume. U slučaju da na modelu postoji više definisanih faza građenja. program će izdati poruku o uspešno sprovedenoj kontroli unetih podataka. tada će pored slučaja opterećenja. Takođe. u slučaju da na modelu postoje neregularna opterećenja.

Drugim rečima. program će izdati poruku o uspešno sprovedenoj kontoli unetih podataka. odnosno proračun. onda ovaj postupak morate ponavljati sve dok ih potpuno ne otklonite. tada ćete zadati: “Tolerancija rastojanja =0. ponovo aktivirajte ovu naredbu. i da mu je osnovna uloga proračun statičkih uticaja. U edit box-u “Tolerancija rastojanja” treba zadati vrednost sa kojom će se upoređivati sva međusobna rastojanja između elemenata na crtežu. imaćete velike probleme pri kasnijem formiranju mreže konačnih elemenata. i u slučaju da više nema grešaka u opterećenju. 3.3. Ako na primer. a i rezultati proračuna. Napomena: Postupak kontrole unetih podataka se automatski sprovodi i pri zahtevu za generisanje mreže konačnih elemnata. pre nego što krenete u generisanje mreže konačnih elemenata. tada će kontrola unetih podtaka biti sprovedena neposredno pred proračun. Informacija o uspešno sprovedenoj kontroli unetih podataka Ako program opet otkrije grešku u opterećenju.5”.6 Kontrola geometrije Obzirom da je program grafički orijentisan. to je svakako važno da geometrija modela bude precizno iscrtana. 011 3809-158 . ako uopšte i dođete do njih. koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Pomoćne funkcije”.radimpex. program će izdati odogvarajuće upozorenje i obustvaiće dalji tok generisanja mreže konačnih elemenata. od programa zahtevamo da na crtežu markira sva rastojanja između entiteta koja su manja od zadatog. obavezno aktivirajte ovu naredbu. U slučaju otkrivene greške.rs * Tel. pa ih je moguće otkriti jedino izborom naredbe “Kontrola geometrije”. Crtačke greške se najčešće ne mogu videti golim okom. Prema tome. ili sam proračun modela. U slučaju kada na modelu nema površinskih elemenata konstrukcije. zavisi od same geometrije modela.rs * e-mail: info@radimpex. znate da na crtežu ne treba da postoji ni jedno rastojanje koje je manje od “0.351 Kada ste popravili sve otkrivene greške. Koju ćete vrednost zadati za ovaj parametar. pa se generisanje mreže konačnih elemenata ne sporovodi.5 m”. mogu biti pogrešni. Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosno od preciznosti sa kojom ste želeli da kreirate model. U slučaju da neprecizno crtate.

za ugao manji od zadatog. program farba posebnom bojom. program će izdati upozorenje o otkrivenim greškama. i klika na komandno polje “OK”. odnosno vertiklanog pravca za ugao koji je manji od zadatog (ako se za ovaj parametar zada vrednost “0”. odnosno vertikalnog pravca).radimpex. i linije koje odstupaju od horizontale. program će izanalizirati geometriju modela. Posebnim markerima. odnosno traži se od programa da markira sve linije koje odstupaju od horizontalnog. program će na crtežu posebnim markerima obeležiti sva rastojanja koja su manja od zadatog. program je označio sva mesta na kojima postoje crtačke greške Segmente linija koji odstupaju od vertikalnog. odnosno vertikale. se odnosi na odstupanje linija na crtežu od horizontalnog i vertikalnog pravca. 011 3809-158 . odnosno horizontalnog položaja. Rastojanja koja su manja od zadatog.rs * Tel. U slučaju da se otkriju crtačke greške. i u slučaju da nisu pronađene crtačke greške izdaće odgovarajuće upozorenje. Nakon zadavanja ova dva parametra. program pri markiranju tačaka upotrebljava sledeće simbole: Copyright (c) Radimpex * http://www.352 Parametar “Tolerancija uglova”. program će ignorisati sve linije na crtežu koje odstupaju od horizontalnog.rs * e-mail: info@radimpex. Pored toga. program označava tako što markira tačke koje određuju dato rastojanje. U zavisnosti od toga šta data tačka predstavlja.

Ako pak smatrate da otkrivene crtačke greške nisu mnogo bitne. . tačku datog segmenta linije. . koji je tako postavljen na krivu površ. Naime. da postoji entitet za koji verovatno niste želeli da ima. I ovakve segmente. određuje stanje prekidača “Samo vidljivi entiteti”. program označava sve tačke koje se nalaze na konturi linijskih i površinskih entiteta. odnosno 3D luk. . Znači.Simbolom malog trougla. neposredno pre aktiviranja ove naredbe.Simbolom malog kruga. Sa ovako markiranim rastojanjima i pravcima. to je moguće da se ovde radi o crtačkoj grešci.Ako na modelu postoji više lučnih segmenata koji su povezani. ali njihova geometrija ukazuje na to. Da li će u testiranje geometrije uće samo trenutno vidljivi entiteti iz ovog prozora. Kontrolom geometrije neće biti obuhvaćeni entiteti koji nisu trenutno prikazani u odabranom prozoru.rs * e-mail: info@radimpex. odnosno površinskog elementa. da njegova geometrija ne predstavlja regularnu 3D duž. u okviru ove naredbe. Kako ste verovatno želeli da on bude baš u radijalnom pravcu. koji će sve elementi crteža ući u testiranje.Ako na modelu postoji luk sa isuviše malim poluprečnikom. ili pak početnu. svi entiteti koji su proglašeni za nevidljive.radimpex. Naime. . to se i ovde radi o verovatnoj crtačkoj grešci. Da li će u testiranje geometrije ući samo trenutno vidljivi entiteti iz ovog prozora. ali nisu njene krajnje tačke. koja se nalaze u vrhu dijalog box-a za kontrolu geometrije. program može otkriti i mesta koja eventualno mogu biti posledica crtačke greške. U toku procedure kontrole geometrije. ili pak svi koji mu pripadaju. odnosno krajnju.rs * Tel. Ovakvo upozorenje se izdaje jer će pri generisanju mreže konačnih elemnata ovakav luk sigurno izazvati veliki broj konačnih elemenata. određuje stanje prekidača “Samo vidljivi entiteti”. onda postavljene markere grešaka možete ukloniti i izborom komadnog polja “ Cancel ”. Postavljeni markeri će stajati na crtežu sve dok crtačke greške ne uklonite i ponovo ne aktivirate ovu naredbu. Kako ste verovatno želeli da ti lukovi pripadaju istoj kružnici. Samo u 2D pogledu Kontrolom geometrije će biti obuhvaćeni samo entiteti koji pripadaju sadržaju prozora “2D pogled”. Pomoću dva prekidača. a čiji se centri kružnice nalaze na malom rastojanju. moguće je lako sagledati eventualne greške nastale pri nepreciznom crtanju. ili pak svi elementi modela. će program dati za sledeće slučajeve: .353 .Simbolom malog kvadrata se označavaju sve tačke koje predstavljaju tačkasti entitet. Tipičan primer je ako na sfernu krivu površ postavite segment linije koji malo odstupa od njenog radijalnog pravca. program označava tačku koja se nalazi unutar neke od površi (tačka pripada ravni površinskog entiteta ali nije na njegovoj konturi). Kontrolom geometrije će biti obuhvaćeni svi entiteti koji su prikazani u prozoru “3D pogled”. bilo Samo u 2D pogledu Samo vidljivi entiteti Copyright (c) Radimpex * http://www. moguće je programu zadati. 011 3809-158 .Ako na modelu postoji evaluirani linijski entitet. neposredno pre aktiviranja ove naredbe. radi se u segmentima linija čija rastojanja nisu manja od zadate tolerancije. baš takvu geomertiju. ove tačke se nalaze unutar segmenta linije kojom je određena kontura datog linijskog. Upozorenja. program će naznačiti posebnom bojom koja je definsana za upozorenja. bilo pomoću naredbe “Vidljivost”.

biće izuzeti iz kontrole geometrije. program će sa komandne linije zahtevati da selektujete postavljeni marker greške. ne tretiraju u okviru kontrole geometrije. kontrola geometrija će se sprovesti i nad entitetima opterećenja. nalazi se i prekidač “Popravka geometrije”. u testiranje ući svi entiteti koji mu pripadaju. u proceduri pomeranja tačaka. tada će program posebnom bojom naznačiti i selektovani i susedni marker. Pored toga. odlučujete da li će u kontrolu geometrije ući sadržaj prozora za 2D. koji određuju rastojanje manje od zadatog. u položaj koji bi celu ravan površinskog elementa izveo iz njene prvobitne ravni. obzirom da program neće moći uvek da popravi sve napravljene crtačke greške. da li će u okviru odabranog prozora. po ponovnim iscrtavanjem datog entiteta. već predstavljaju presek datog elementa konstrukcije sa trenutno prikazanom ravni pogleda u prozoru “2D pogled”. Analiza geomtrijskih grešaka U slučaju da postavljeni markeri grešaka ne ukazuju dovoljno jasno u čemu se sastoji greška. pomoću prekidača “Samo u 2D pogledu”. koja nisu sadržana u tekućem slučaju opterećenja.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex. Pored toga. Pri korišćenju ove opcije budite obazrivi. vršiće se samo u okviru tekućeg slučaja opterećenja.354 pomoću naredbe “Sakrivanje”. Pored toga. kontrola geomerije za entitete opterećenja. Takav način rešavanja problema bi praktično zahtevao nekakvu veštačku intelegenciju. kada je za popravku crtačke greške. Napomenućemo da se indirektni elementi. jednu po jednu. posebnom bojom će biti naznačena i kontura entiteta kojoj pripada susedni marker. Na ovaj način možete lako sagledati u odnosu na koji entitet se selektovana tačka nalazi na manjem rastojanju od zadatog. čijim postavljenjem na uključeno stanje možete od program zahtevati da popravi otkrivene crtačke greške. Problemi koje program ne može da reši. što je praktično nemoguće automatski rešiti. Marker greške – Selektovanje (<krAj>): Ako selektujete marker za tačku. Pored toga. ili za 3D prikaz modela. tada će se otvoriti dijalog box sa značenjem upozorenja. Isto važi i za evaluirane površi i lučne segmente linijskih entiteta. U slučaju da selektujete neki od segnmenata koji je markiran kao upozorenje. isključivo zavisi od Vas i Vasih navika. koji su prikazani u okviru prozora “2D pogled”. 011 3809-158 . Njenim aktiviranjem. Prema tome. za preporuku je da crtačke greške sami otklonite. ili pak samo oni koji su trenutno prikazani u njemu. U svakoj slučaju. U donjem delu dijalog box-a. Znači. potrebno pomeriti jednu tačku sa njene konture. najlakše je da pri samom kreiranju modela precizno crtate. ili pak segment naznačen kao upozorenje. a pomoću prekidača “Samo vidljivi entiteti”.rs * Tel. bez obzira na trenutno stanje njihove vidljivosti. Copyright (c) Radimpex * http://www. najčešće su javljaju kod površinskih elemenata. popravka jedne crtačke greške može izazvati nekontrolisani niz novih grešaka. obzirom da oni nisu entiteti. ili ćete pak pomerati njihov položaj. programom je predviđena naredba “Analiza geometrijskih grešaka”. Samo vidljivi entiteti Kontrolom geometrije će biti obuhvaćeni svi entiteti koji pripadaju odabranom prozoru. Da li ćete to sprovesti brisanjem.

11.rs * Tel. i pomoću naredbe “Projektovane tavanice” (vidi poglavlje “2. prekontrolišete podudarnost svih konstruktivnih elemenata i u vertikalnom smislu. to je za preporuku da u toku kreiranja modela. pa tek onda pređite na sledeći nivo ispod. onda možete za tekući nivo postaviti prvi ispod. da se postavljeni simboli grešaka mogu ukloniti sa crteža i pozivom naredbe “Kontrola geometrije”. Za projektovanje na tekući nivo odaberite samo linijske i tačkaste oslonce. sve dok izborom podopzije “krAj”. pomoću naredbe “Kontrola geometrije”. U slučaju da konstrukciju kreirate generisanjem njenih vertikalnih entiteta.8”). sve dok ne otklonite sve crtačke greške. ne označite kraj ove naredbe. Postavljenii simboli će i po završetku ove naredbe stajati na crtežu. Sada aktivirajte naredbu “Kontrola geometrije” i postavite na uključeno stanje prekidače “Samo u 2D pogledu” i “Samo vidljivi entiteti”. U takvim slučajevima. Napomenućemo još jednom.radimpex. s vremena na vreme. Primena naredbe Kako je neobično važno da geometrija i konstrukcije i opterećenja bude precizno nacrtana. sve do najnižeg nivoa na modelu. onda je važno da pre same procedure generisanja. i ponoviti prethodno opisani postupak.355 Aktivranjem komandnog polja “OK”. prekontrolišete tačnost unetih podataka. u prozoru “2D pogled” postavite za vidljiv samo nivo koji se nalazi iznad tekućeg. onda prvo popravite otkrivene crtačke greške.rs * e-mail: info@radimpex. program detektuje da nema crtačkih grešaka.7”). je najbolje. i aktiviranjem komandnog polja “Cancel”. Ako u ovakvom režimu. krenuti od vrha objekta. obzirom da će u proceduri generisanja vertikalnih elemenata. pomoću naredbe “Generisanje” (vidi poglavlje “2. Ako program otkrije crtačke greške. samo oni biti zamenjeni odgovrajućim stubovim i zidovima. dijalog box sa upozorenjem će biti zatvoren. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .14. a program će sa komadne linije i dalje zahtevati selektovanje postavljenih markera.

Njen položaj program automatski određuje. Pre nego što krenete u otklanjanje crtačkih grešaka. Ponovnim aktiviranjem naredbe “Kontrola geometrije”. Znači. 3.356 Tek nakon sprovednog prethodno opisanog postupka za sve nivoe na modelu. Napomena: Naredba “Kontrola geometrije” se automatski sprovodi i u okviru naredbe za generisanje mreže konačnih elemenata. Ovo je najlakše otkriti selektivnim ukidanjem vidljovosti pojedinih elemenata crteža. tako što od dve dijagonale gabarita elementa izabere onu koja većom dužinom prelazi preko površine tog konstruktivnog elementa. Neke od nih program može i sam prevazići. 011 3809-158 . ali sada postavljanjem odgovrajućih prekidača na uključeno stanje. na crtežu će biti markirani svi neregularni entiteti. Napomena: U slučaju da je marker tačke postavljen na unutrašnjosti lučog segmenta (simbol malog trougla). Razlog ovome je što se marker uvek prikazuje na svom pravom položaju. odozgo na dole. odnosno pre prelaska u modul za formiranje mreže konačnih elemenata. obavezno pre zadavanja bilo kakvog opterećenja.7 Promena dijagonale površinskih entiteta Pomoću naredbe “Vidljivost” može se uključiti prikazivanje dijagonale u svakom površinskom konstruktivnom elementu (ploče i površinski oslonci) modela. kako bi ustanovili da li na celom modelu uopšte postoje crtačke greške ili ne. program će izdati odgovarajući komentar. prvo prekontrolišite isrpavnost geometrije konstrukcije. i izdati odgovrajuće upozorenje. markirana tačka sigurno pripada luku. najbolje je da ih nema. možete slobodno pristupiti generisanju prostornog modela. sve prekidače posatvite na isključeno stanje. Naglasićemo da sve otkrivene crtačke greške ne moraju po pravilu praviti probleme pri generisanju mreže. Pri prvom aktiviranju naredbe. koje za posledicu imaju da mreža konačnih elemenata ne može biti izgenerisana. Bez ozbira na koji ste način kreirali geometriju konstrukcije. Ako ne postoje. a luk se uvek aproksimira nizom pravih segmenata. tada Vam se pri velikom zumiranju može učiniti da dati simbol ne pripada luku.radimpex. lako ćete otkriti između kojih entiteta je markirano rastojanje manje od zadatog. morate prvo otkriti između kojih entiteta je markirano rastojanje manje od zadatog.rs * e-mail: info@radimpex. U slučaju da na crtežu otkrije takve crtačke greške. po pitanju crtačkih grešaka.rs * Tel. program će obustaviti postupak generisanja. a ako postoje. Copyright (c) Radimpex * http://www. U svakom slučju.3. Isti postupak ponovite i kada ste naneli sva opterećenja. Svakako da će ovde od velike pomoći biti i naredba “Anliza geometrijskih grešaka”.

357 Uključeno je prikazivanje dijagonale ploče Automatski određeni položaj može se promeniti pomoću naredbe “Promena dijagonale površinskih entiteta”. Prva tačka: Druga tačka: Program će ostati u proceduri selektovanja sve dok izborom podopcije “Kraj” ne završite naredbu. <0 sel.> Promena dijagonale površinskih entiteta – Selektovanje ( Prozor / <krAj> ): Nakon selektovanja. ili klikom miša preko prikazane ikone. Izborom dve tačke sa crteža promenjen je položaj dijagonale ploče Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. potrebno je da izborom dve tačke sa crteža zadate novi položaj dijagonale. Izborom ove naredbe iz padajućeg menija “Pomoćni nivo”.rs * Tel. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex. program će sa komandne linije zahtevati da selektujete dijagonalu kojoj želite da promenite položaj.

rs * e-mail: info@radimpex.4 Komande za unos elemenata crteža koji nisu deo konstrukcije U ovu grupu komandi spadaju naredbe pomoću kojih se kreiraju elementi crteža koji nisu deo konstrukcije. ovi entiteti se mogu nalaziti i van domena prostiranja date krive površi. mogu se postavljati pomoćne ose.358 3. ukoliko želite da pomerite. U tim slučajevima. ili pak promenite sadržaj ovako postavljenih entiteta. postaviti baznu ravan date krive površi. koje se nalaze u okviru padajućeg menija “Pomoćni nivo”. U sklopu pomoćnog pogleda “Sfera”. Pomoćne linije.1. ispisivati tekstovi i kotirati crteži. tekstovi i kote. 011 3809-158 . Znači.rs * Tel. Svi ovi entiteti. pa samim tim i ne utiču na proračun modela.12”). koji se dobijaju selektovanjem evaluiranih elemenata konstrukcije (vidi poglavlje “3. Pomoću ovih naredbi. mogu se postavljati i na specijalno definisanim pomoćnim pogledima. mogu se ravnopravno postavljati i u prozoru “Dispozicija”. koji je deo modela trenutno prikazan u njemu. bez obzira na to. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. morate za tekući prikaz u prozoru “2D pogled”. postavljena je kota i naslov Ovako postavljeni entiteti se ne mogu selektovati u okviru datog pomoćnog pogleda. već isključivo u baznoj ravni date krive površi. i u prozoru “2D pogled”. iscrtavati proizvoljne linije.

naglasićemo još jednom da ove horizontalne i vertikalne ose nemaju nikakve veze sa mrežom konačnih elemenata.5.359 U prozoru “2D pogled” je prikazana bazna ravan sfere Postavljeni entiteti.5”). svaki klik miša preko ove podopcije će naizmenično postavljati za aktivne “Horizontalne ose” ili “Vertikalne ose”. u programu razlikujemo takozvane globalne i lokalne pomoćne ose. bez obzira koji je trenutno definisani pogled u njemu.rs * Tel. Promena aktivnih osa se vrši klikom miša preko poslednje prikazane podopcije na komandnoj liniji “Drugi pravac”. Jedan od svakako najpraktičnijih je biranje tačaka pomoću OSNAP kriterijuma (vidi poglavlje “2.osa/Gen. Kako se prilikom projektovanja. to bi izuzetno praktično bilo da na crtežu imamo tako iscrtane pomoćne ose koje će pratiti geometriju konstruktivnih elemenata. odnosno na koje će se ose odnositi sve dalje operacije./<krAj>/Drugi pravac): Izborom naredbe. na početku komandne linije se ispisuje koje su ose trenutno aktivne. 3. nalaze se praktično u baznoj ravni krive površi.0. a ako se ne izabere ni jedna od njih. ose automatski postaju vidljive bez obzira na stanje parametra “Pomoćne ose” u dijalog boksu naredbe “Vidljivost”. globalne pomoćne ose su one koje se pružaju u pravcu globalnih koordinatnih osa i one su jedinstvene (zajedničke) za ceo Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. Naime. Za ovu namenu je i napravljen ceo sistem naredbi. Kako se u jednom trenutku može raditi samo sa horizontalnim ili vertikalnim osama.0. Iako pretpostavljamo da Vam je već poznato. u koji se ulazi ativiranjem naredbe “Ose”. Na komandnoj liniji su u zagradi ispisane podopcije ove naredbe. a komandna linija dobija sledeći oblik.rs * e-mail: info@radimpex. Pomoćne ose se mogu ravnopravno postavljati i u prozoru “Dispozicija” i u prozoru “2D pogled”. a programom je samo omogućeno njihivo prikazivanje u sklopu definisanog pomoćnog pogleda. Iz tog razloga. Naime.5” smo detaljno objasnili načine na koje se može vršiti izbor tačaka sa crteža.4.1 Pomoćne ose U poglavlju “2. 011 3809-158 . Vertikalne ose (Oznake/Pomeri/Brisanje/proMena/Ref. konstruktivni elementi gotovo uvek postavljaju u pravcu nekih osa. od korisnika se očekuje unos nove ose. već one treba samo da prate geometriju konstrukcije radi kasnijeg lakšeg definisanja njene geometrije. na oblasti crteža se pojavljuju po jedna horizontalna i vertikalna osa koje prolaze kroz koordinatni početak (tačka 0. Izborom naredbe “Ose”.

one će istovremno važiti i za sve ostale horizontalne ravni. kada je u njemu prikazan neki od ramova. Iste te ose biće prikazane i u prozoru “Dispozicija”.360 prostorni model. kada je u njemu prikazan poprečni ram. Postavljene pomoćne ose u pravcu globalne X i Y ose. na nekom drugom nivou. Copyright (c) Radimpex * http://www. praktično predstavljaju postavljene pomoćne ose u pravcu globalne X ose. takođe će biti prikazane odgovarajuće globalne pomoćne ose.rs * e-mail: info@radimpex. ako u prozoru “2D pogled”. kada je za tekući postavljen neki od nivoa. i za prozor “Dispozicija” Takođe. u prozoru “2D pogled”. 011 3809-158 .rs * Tel. Prikazane vertikalne ose u prozoru “2D pogled”.radimpex. zajedničke su i za prozor “2D pogled”. čiji se pravac pružanja u dispoziciji objekta poklapa sa pravcem pružanja globalne X i Y ose. postavite pomoćne X i Y ose. To praktično znači.

radimpex. prikazane X ose će odgovarati globalnim Z pomoćnim osama. zadate ose program će proglasiti lokalnim za datu Copyright (c) Radimpex * http://www. to u slučaju da se ose zadaju u ravni prikaza u kojoj se ne vide odgovarajuće globalne ose. kada je u njemu prikazan podužni ram. praktično predstavljaju postavljene pomoćne ose u pravcu globalne Y ose. bez obzira na ravan tekućeg prikaza. bez obzira na njihov pravac pružanja u dispoziciji objekta. Kako je programom predviđeno da se pomoćne ose mogu uvek zadavati u prozoru “2D pogled”. bilo kog od ramova u dipoziciji objekta. 011 3809-158 . zajedničke su za sve ramove. globalne pomoćne ose su zajedničke za ceo model.rs * e-mail: info@radimpex.361 Prikazane vertikalne ose u prozoru “2D pogled”. Prema tome.rs * Tel. Prikazane X ose u prozoru “2D pogled”. bez obzira da li je njihov pravac pružanja u pravcu globalnih koordintanih osa ili ne. Znači postavljanjem za tekući. I postavljene globalne Z pomoćne ose će važiti za sve vertikalne ravni koje se prikažu u prozoru “2D pogled”. i prikazuju se u svim ravnima pogleda čiji je vektor normale takav da se zadati razmak globalnih osa može prikazati u pravoj veličini bez ikakvih transformacija.

kao i kod globalnih pomoćnih osa.1.0). za vreme izvršavanja ove naredbe nećete moći transparentno da vršite promenu tekućeg rama. Znači postavljene lokalne pomoćne ose se vezuju za ravan u kojoj su zadate.rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . Ose obeležene sa brojem “0”. Klik miša će dovesti do postavljanja “X” ili “Y”-ose baš kroz izabranu tačku. ose će biti postavljene u njemu. obzirom da će se zadate koordinate odnositi na trenutno aktivan prozor. ako se ne izabere ni jedna od ponuđenih opcija. i to posebno za ”X”. naročiti pri postavljanju pomoćnih osa putem zadavanja koordinata. i one se mogu postavljati na jedan od sledećih načina: ♦ izborom slobodne tačke na crtežu ili preciznim pogađanjem tačaka pomoću OSNAP kriterijuma. i biće prikazane samo u ravnima pogleda koji imaju isti vektor normale kao i ravan u kojoj leže zadate lokalne pomoćne ose. koji je prozor trenutno aktivan. numerišu se brojevima od “0” do “n”. horizontalne ili vertikalne. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.4.5” I za vertikalne i za horizontalne ose važe isti principi. Kako je postavljenje pomoćnih osa omogućeno i u prozoru “Dispozicija”.rs * Tel. Postavljene lokalne Y ose. Programski postavljene nazive osa možete promeniti na način kako će to biti opisano u poglavlju “3.362 ravan pogleda. u zavisnosti od toga šta je ispisano na kraju komandne linije.1. program sam postavlja i one prolaze kroz koordinatni početak (tačka 0. od korisnika se očekuje postavljanje ose. da se zadata međusobna rastojanja između lokalnih osa moraju očuvati u svim prikazima. 3. neće se videti ni u jednom drugom 2D prikazu. I ovde važi prvilo. Redni broj horizontalnih osa se ispisuje uz levu. Buditi obazrivi.4. a brojevi vertikalnih uz donju ivicu oblasti crteža. jer će svaki klik u okviru prozora “Dispozicija” biti protumačen kao zahtev za postavljenjem nove ose. osim u onom koji ima isti vektor normale kao i prikazani ram u dispoziciji objekta. U zavisnosti od toga. Sve ose koje se postavljaju. Tipičan primer je zadavanje Y osa u prozoru “2D pogled” kada je za tekući postavljen neki od ramova koji u dispozociji zauzima kos položaj u odnosu na globalne koordinatne ose.1 Postavljanje osa Kao što smo već napomenuli. a posebno za “Y” pravac (numeracija osa se sortira po rastućim koordinatama).

to će biti postavljene četiri horizontalne. postaviti vertikalnu osu koja se nalazi na rastojanju “5. Broj koji se prvo zadaje predstavlja broj rastojanja. Ako je za referentnu osu postavljena osa koja se nalazi na rastojanju “10” od koordinatnog početka. to će biti postavljene tri ose koje se nalaze na sledećim rastojanjima od koordinatnog početka: “12. osa”.> Brisanje vertikalnih osa (<krAj>): Sada se od korisnika očekuje da selektuje vertikalne ili horizontalne ose za brisanje. u zavisnosti od toga koje su postavljene za aktivne. a pomoću podopcije “Ref. Svakako da se ne može za referentnu osu postaviti horizontalna osa ako su vertikalne aktivne i obrnuto.5. 3.1. Uvek je po jedna horizontalna i vertikalna osa referentna.5. izborom naredbe “Ose”. odnosno “X” ili “Y” koordinata u zavisnosti od toga da li se postavljaju horizontalne (zadaje se “Y” koordinata) ili vertikalne ose (zadaje se “X” koordinata). Ako sa tastature zadate na primer vrednost: 5.0”.radimpex. koje imaju sledeće apsolutne koordinate: “3.5” od referentne vertikalne ose. biće postavljena horizontalna osa na rastojanju “5.6”. ispred odgovarajuće koordinate se mora zadati karakter “@”. Ako su aktivne “X”-ose. Ako sa tastature zadate na primer: @5. na komandnoj liniji se ispisuje poruka: Referentna linija vertikalne ose (<krAj>): Pokazivač dobija oblik “select-box”-a. a sa tastature zadate na primer @3*2. U slučaju da se select box dovede u Copyright (c) Radimpex * http://www.5” od referentne horizontalne ose.4. “14.5” od koordinatnog početka. Princip selektovanja je standardan. Izborom ove podopcije.2”. ♦ serijskim zadavanjem relativnih koordinata. odnosno vertikalne ose. “10. I ovde će se isto kao i kod postavljanja.5” od koordinatnog početka. tada će. s tim što se prva osa ne postavlja u odnosu na koordinatni početak. Ova dva broja moraju međusobno biti razdvojena znakom “*”. i one su jasno naznačene kratkom podebljanom linijom na početku date ose. a drugi veličinu rastojanja. Procedura radi na gotovo isti način kao i kod serijskog zadavanja apsolutnih koordinata.5”. U slučaju da su aktivne “X”-ose. Nakon selektovanja ose.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. onda će biti postavljena horizontalna osa koja se nalazi na rastojanju “5.2 Brisanje osa Pored postavljanja.2. a na komandnoj liniji se javlja poruka: <0 sel. ako su aktivne “Y”-ose. ♦ serijskim zadavanjem apsolutnih koordinata. Ako sa tastature zadate na primer: 4*3. Da bi se programu jasno naznačilo da se radi o relativnim koordinatama. ♦ pojedinačnim zadavanjem relativnih koordinata u odnosu na referentnu osu. sve operacije odnositi na trenutno aktivne ose (horizontalne “X” ili vertikalne “Y”). “7. Za pojedinačno selektovanje treba u mali kvadratić zahvatiti bilo koji deo ose koja se želi brisati. moguće je vršiti i razne manipulacije sa postavljenim osama.5. te je i ovde omogućeno pojedinačno i grupno selektovanje. pokazivač dobija oblik select box-a. program će se vratiti na osnovni oblik komandne linije i marker postaviti na poweku novo postavljene referentne ose.5” i “14”. 011 3809-158 .4” i “16. Program za referentnu osu automatski proglašava poslednju postavljenu. korisnik može sam postaviti proizvoljnu osu za referentnu. u slučaju da su aktivne “Y”-ose program postaviti vertikalnu osu koja se nalazi na rastojanju “5.363 ♦ pojedinačnim zadavanjem apsolutnih koordinata. već u odnosu na referentnu osu. Izborom podopcije “Brisanje”. program će. u koji sada treba zahvatiti bilo koji deo ose koja se želi postaviti za referentnu.

dovođenjem miša u položaj da “select-box” preseca željenu osu.rs * e-mail: info@radimpex. a na komandnoj liniji će se pojaviti poruka kojom se od korisnika očekuje zadavanje nove vrednosti: Novo rastojanje između vertikalnih osa <6. omogućeno je i selektovanje sa tastature. Zadavanjem nove vrednosti. pod uslovom da postoji na crtežu. da se njihova međusobna rastojanja ne promene. Ako na poruku sa komandne linije.> Brisanje vertikalnih osa (<krAj>): 2 Tada će osa broj “2” biti selektovana za brisanje. a sve ose sa većim rednim brojevima će tako biti pomerene. Suštinska razlika između ove opcije i opcije kojom se vrši promena rastojanja između dve ose.1. horizontalna rastojanja između postavljenih vertikalnih osa se ispisuju u vrhu oblasti crteža. Izborom podopcije “proMena”. uz desnu ivicu oblasti crteža. horizontalne ili vertikalne.4 Pomeranje osa Izborom podopcije “Pomeri” sa komandne linije. te će sa komandne linije program zahtevati da se zada i suprotni: Suprotni ugao:_ Sve ose. U oba slučaja.radimpex. moguće je bilo kojoj selektovanoj osi promeniti položaj.364 položaj da ne seče ni jednu od osa.1. klik na levi taster miša će biti protumačen kao zadavanje prvog ugla pravougaone oblasti.74>: Između uglastih zagrada je ispisana informacija o trenutnom stanju izabranog razmaka. Zbog lakše kontrole tačnosti unetih podataka o položaju osa. ne menja položaj ostalih osa. je u tome što se pomeranjem selektovane ose na ovaj način. program na komandnoj liniji izdaje poruku kojom se očekuje od korisnika da selektuje osu kojoj želi da promeni položaj: Pomeranje vetikalne ose (<krAj>):_ U ovoj proceduri je omogućeno selektovanje samo jedne horizontalne ili vertikalne ose. susedne ose koje definišu izabrano rastojanje će biti markirane. 3. Selektovanje ose se može Copyright (c) Radimpex * http://www. selektovano rastojanje će biti korigovano. korisniku je omogućeno da u slučaju učinjene greške promeni rastojanje između bilo koje dve susedne ose na crtežu. 011 3809-158 .4. a vertikalna između horizontalnih osa. Pored ovog klasičnog selektovanja mišem. ili zadavanjem sa tastature većeg broja linije koja to rastojanje definiše. koje prolaze kroz ovako definisanu pravougaonu oblast. Izborom podopcije “Pomeri”.3 Promena rastojanja između osa Izborom podopcije “proMena”. zadavanjem rednog broja ose koja se želi obrisati.rs * Tel.4. program će sa komandne linije zahtevati da odaberete rastojanje između dve susedne horizontalne ili vertikalne ose: Izaberite rastojanje između vertikalnih osa (<krAj>):_ Selektovanje željenog rastojanja se vrši jednostavnim klikom miša na oblast crteža između dve susedne ose (horizontalne ili vertikalne). 3. a nova vrednost se može zadati ili sa tastature ili izborom tačke sa crteža koja će odrediti novi položaj markirane ose sa većim rednim brojem. kojom se zahteva selektovanje osa za brisanje. biće selektovane. zadate na primer: <0 sel.

Stil označavanja datih ravni se definiše izborom jednog od ponuđenih stilova iz istoimenih zatvorenih listi. 011 3809-158 . Nakon izbora ose na komandnoj liniji će se pojaviti nova poruka: Oznaka vertikalne ose “n”: 1 Prikazana oznaka “n” označava redni broj selektovane ose. Program svakoj od ovih ravni dodeljuje oznaku i sa njom se na ekranu obeležavaju sve ose koje predstavljaju presek date YOZ ravni i trenutne ravni prikaza. ili da izaberete podopciju “Stil”. možete promeniti zadati naziv bilo koje od postavljenih osa na crtežu: Oznaka vertikalne ose (Stil / <krAj>): Sada se očekuje da selektujete osu kojoj želite da promenite ime.radimpex. a program će sada sa komandne linije zahtevati da zadate njen novi položaj. Istu oznaku će imati i sve pomoćne ose koje se pružaju u pravcu globalne Z ose. Copyright (c) Radimpex * http://www.1.4. Zadavanjem novog naziva za selektovanu osu i pritiskom na taster “Enter”. a pripadaju datoj YOZ ravni i različitim ramovima koji se pružaju u pravcu globalne X ose. a “1” njen stari naziv. Objašnjenje za XOZ i XOY ravni je analogno objašnjenju za YOZ ravni. novo ime će biti prihvaćeno a program će se vratiti na prethodni oblik komandne linije. Selekcija osa i promena njihovih naziva se može vršiti sve dok se izborom podopcije “krAj” sa komandne linije ne izađe iz naredbe.rs * e-mail: info@radimpex. dok se iz zatvorene liste “Lokalne ose ” vrši izbor stila obeležavanja pomoćnih osa. Novo mesto vetikalne ose (<krAj>):_ Njen položaj se može zadati bilo kojim od ranije opisanih postupaka za izbor tačaka (izbor tačke sa crteža. 3. apsolutne koordinate.). relativne.rs * Tel.365 postići i zadavanjem sa tastature njenog rednog broja. Na ovaj način je obezbeđeno da pomoćne ose koje se pružaju u pravcu globalne Y ose i koje pripadaju istoj YOZ ravni. itd. Izborom podopcije “Stil” sa komandne linije otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Dijalog box u kome se definiše stil obeležavanja osa Sve pomoćne ose koje se pružaju u pravcu globalne Y ili u pravcu globalne Z ose pripadaju nekoj od YOZ ravni. a nalaze se na različitim nivoima. imaju istu oznaku. Selektovana osa će biti markirana.5 Promena naziva osa Izborom podopcije “Oznake” sa komandne linije.

odnosno horizontalnih pomoćnih osa kod ramova.366 Sadržaj jedne liste za izbor stila označavanja Zadato je da se YOZ ravni obeležavaju rimskim brojevima. obzirom da te vrednosti predstavljaju visinske koordinate izabranih osa. Ovaj stil se najčešće koristi za obeležavanje XOY ravni. 011 3809-158 .radimpex. a XOZ ravni velikim slovima abecede Izborom stila “Vrednost” od programa se može zahtevati da pored svake pomoćne ose ispiše njeno rastojanje od ose koja prolazi kroz koordinatni početak tekuće ravni prikaza.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www.

2 Izbor “layer”-a za crtanje U okviru naredbi za postavljanje pomoćnih linija. na komandnoj liniji je uvek prisutna i podopcija “Layer”. Ako je ovaj check box isključen. promene stila označavanja u ovom dijalog box-u neće uticati na ručno zadate oznake osa.rs * Tel.1. 011 3809-158 . 3.4. automatski će biti generisane ose u drugom pravcu. Automatsko generisanje se može vršiti u prozorima “2D pogled” i “Dispozicija”. a zatim ponovnim izborom podopcije “Gen”. Njenim aktiviranjem otvara se dijalog box za izbor tekućeg “layer”-a za crtanje. 3.rs * e-mail: info@radimpex.6 Automatsko generisanje osa Pored poznatih načina postavljanja pomoćnih osa. omogućeno je i automatsko generisanje osa na osnovu geometrije modela. Automatsko generisanje osa vrši se izborom podopcije “Gen” sa komandne linije.radimpex. a umesto njih se ispisuju izabrane oznake osa. i tada program u svim prelomnim tačkama kontura konstruktivnih elemenata modela postavlja pomoćne ose za trenutno aktivni pravac. Izgled “dijalog box”-a za izbor tekućeg “layer”-a Copyright (c) Radimpex * http://www.367 Obeležavanje XOY ravni pomoću stila “Vrednosti” Pomoću check box-a “Brisanje postojećih oznaka osa” brišu se sve ručno zadate oznake. Promenom aktivnih osa.4. tekstova i kota.

tada će klik miša u okviru prozora “Dispozicija” biti protumačen kao zahtev za promenu tekućeg rama. Završetak unosa teksta se označava pritiskom na taster “Enter”. Izborom ove ikone.6”. Napomena: U slučaju da pomoćne linije želite da postavite u prozoru “Dispozicija”. vrši se jednostavnim klikom miša preko njegovog imena. kome će i pripadati. pa ga ovde nećemo ponavljati. biće iscrtani u boji tekućeg “layer”-a. Način izbora uslova ravnanja ćemo objasniti malo kasnije. Desnim klikom miša preko bilo koje od ikona. Za svaki od ovih “layer”-a. linije i kote postavljate po želji na različite nivoe. 3. Način rada sa ovom naredbom je detaljno opisan u poglavlju “2. konstruisani pomoću ovih naredbi. program ga u DRAG modu ispisuje na crtežu. koja odgovara “layer”-u koji je postavljen za tekući. odnosno nevidljive.rs * Tel. “Tekst” i “Kotiranje”. Osim toga i pri štampi možete pored boje. Dok se unosi tekst. Ova tačka određuje položaj teksta na crtežu. 011 3809-158 .5.radimpex. Ova naredba ima primenu naročito kod komplikovanijih modela kada je za definisanje njihove geometrije neophodno iscrtati i razne pomoćne linije. program od korisnika očekuje da unese referentnu tačku teksta. Svi elementi crteža koji se budu nadalje iscrtavali. nakon Copyright (c) Radimpex * http://www. Selektivno definisanje vidljivosti svakog od “layer”-a posebno. kojima se aktiviraju naredbe “Linija”.4.4. a na početku komandne linije. pa je na taj način smanjena mogućnost pogrešnog unosa. Izbor tekućeg “layer”-a za crtanje. za svaki od “layer”-a definisati drugačiji tip linije i njenu debljinu (vidi poglavlje “3. odnosno u odnosu na nju će se uneti tekst ravnati u zavisnosti od tekućih uslova ravnanja. naizmenično sa svi “layer”-i postavljaju za vidljive. Ovakva organizacija u programu Vam omogućava da pojedine tekstove.4 Ispis tekstova Naredba “Tekst” služi za ispis raznih naslova i komentara na crtežu.rs * e-mail: info@radimpex. koja će na crtežu tačno određivati kom “layer”-a pripadaju pojedini entiteti. Kako je pomoću naredbe “Vidljivost” moguće postavljanje i ukidanje vidljivosti za svaki od “layer”-a posebno. 3. Linije se iscrtavaju u boji koja odgovara tekućem “layer”-u. ovaj dijalog box će biti zatvoren. postiže se u okviru naredbe “Vidljivost”. komandna linija dobija sledeći izgled: Referentna tačka (Font <2 mm>/Ugao<0°>/Ravnanje<LD>/Layer/<krAj>):_ Naime.368 Programom su predviđena osam “layer”-a na kojima se mogu iscrtavati elementi crteža koji nisu deo konstrukcije. a koje neće uticati na proračun modela. Aktiviranjem komandnog polja “OK”. to je više nego jasna jedna od osnovnih primena ovakvog načina crtanja. Kada se mišem klikne na referentnu tačku. pojaviće se krug popunjen bojom. U slučaju da početna tačku linije odabrete u prozoru za 2D ili 3D prikaz modela. tada morate početnu tačku linije odabrati u ovom prozoru. Svakako da tada svi segmenti polilinije moraju pripadati ovom prozoru.1”). predviđena je po jedna boja. tako da mali kružić ispred odabranog nivoa postane zacrnjen. na komandnoj liniji se ispisuje poruka: Tekst:_ Program sada očekuje od korisnika da sa tastature unese željeni sadržaj teksta.3 Crtanje pomoćnih linija Izborom ove ikone ulazi se u naredbu “Linija” pomoću koje se mogu iscrtavati proizvoljne linije na crtežu.

Veličina slova na crtežu. Za sada neka ostane na tome da treba zadati veličinu slova u milimetrima. nakon čega se otvara dijalog box sledećeg izgleda. biće detaljno objašnjen u poglavlju “3.369 čega će uneti sadržaj teksta biti ispisan na crtežu u boji koja odgovara tekućem “layer”-u (na početku komandne linije se nalazi simbol kruga čija boja ukazuje na postavljeni tekući layer). će odgovarati tekućem stanju parametara koji to regulišu. Zadavanjem zeljenih vrednosti u edit box-ovima: “Veličina” i “Faktor širine” imate mogućnost da utiče na veličinu fonta i na odnos njegove širine prema zadatoj visini.radimpex. na osnovu čega će program sam proračunati odgovarajuću veličinu u crtačkim jedinicama. biti ispisana i odabrana veličina fonta u milimetrima. 011 3809-158 . “italic” i “underline” fontove.rs * Tel. Svakako da će u listi fontova biti prikazani svi fontovi koji su instalirani u okviru Vaših “Windows”-a. Ugao ispisa teksta Izbor ugla pod kojim će tekst biti ispisan na crtežu se ostvaruje izborom podopcije “Ugao”. Visina slova se zadaje u milimetrima. Referentna tačka (Font <2 mm>/Ugao<0°>/Ravnanje<LD>/Layer/<krAj>):_ Tekuće vrednosti ovih parametara program pamti i koristi ih u svom radu sve do njihove sledeće promene od strane korisnika. Na komandnoj liniji se tada pojavljuje poruka: Ugao <0°>: Copyright (c) Radimpex * http://www. i poravnat u odnosu na referentnu tačku prema tekućim uslovima ravnanja. Način proračuna veze između zadatih veličina slova u milimetrima na hartiji i crtačkih jedinica na ekranu. Tekuće vrednosti ovih parametara su ispisane između uglastih zagrada uz svaku od podopcija na komandnoj liniji. Aktiviranjem komandnog polja “OK”. Postavljanje parametara se vrši pre izbora referentne tačke i to pomoću podopcija koje se nalaze na komandnoj liniji pri pozivu naredbe “Tekst”.2” kada budemo objašnjavali način postavljanja tekuće razmere. Pomoću prekidača: “ B ”. ugao pod kojim se tekst ispisuje. uslovi ravnanja i font.rs * e-mail: info@radimpex. u okviru podopcije “Font”.5. imate mogućnost da definišete jedan od stilova odabranog fonta: “bold”. Izgled dijalog box-a za izbor fonta Izbor fonta se vrši iz zatvorene liste koja se nalazi u levom delu dijalog box-a. ovaj dijalog box će biti zatvoren a odabrani font će biti postavljen za tekući. “ I ” i “ _ ”. Font i veličina slova Izbor veličine slova i fonta se postiže aktiviranjem podopcije “Font”. Na komandnoj liniji će između uglastih zagrada.

na komandnoj liniji će biti ispisana poruka: Horizontalno (<Levo>/Centar/Desno):_ Sada se od korisnika očekuje izbor ravnanja u horizontalnom smislu (pod horizontalnim se ovde ne smatra ugao od “0°” već pravac pod kojim se ispisuje tekst). Klikom miša preko jedne od ponuđenih podopcija u komandnoj liniji. i prvo se odnosi na ravnanje u horizontalnom smislu. i da omogućava formiranje kompletne grafičke dokumentacije. Vertikalno (Gore/Sredina/<Dole>):_ Izborom novog uslova ravnanja.radimpex. Druga tacka: Zadatu vrednost ugla. Po horizontali je moguće da se tekst ravna u odnosu na levu ili desnu marginu. ili da se centrira. On se označava sa dva početna slova.rs * e-mail: info@radimpex. to je svakako zbog preglednosti ulaznih podataka neophodno i iskotirati nacrtanu geometriju modela. Sam postupak kotiranja je veoma jednostavan i postiže se izborom naredbe “Kotiranje”. program će sa komandne linije zahtevati i unos druge tačke.5 Kotiranje crteža Obzirom da je program “Tower” grafički orijentisan. je između uglastih zagrada ispisan tekući uslov ravnanja. a na komandnoj liniji će se pojaviti nova poruka sa opcijama. nakon čega se na komandnoj liniji pojavljuje poruka: Unos tačke za kotiranje (Izbor/Deselektovanje/<krAj>/Layer): Sada se od korisnika očekuje da izvrši izbor svih tačaka. dno ili centar. Izborom podopcije “Ravnanje”. pomoću podopcije “Izbor”. 011 3809-158 . čijim se izborom vrši ravnanje po vertikali (pravac upravan na pravac pisanja). a između uglastih zagrada će biti ispisani novo postavljeni uslovi ravnanja. 3. u okviru ove podopcije. Pored pojedinačnog izbora tačaka. imate mogućnost i da selektovanjem odaberete sve željene tačke. a drugo na ravnanje u vertikalnom smislu. Izborom prve tačke sa crteža.370 Od korisnika se sada zahteva zadavanje ugla u stepenima (između uglastih zagrada je ispisana tekuća vrednost. program će se vratiti na osnovni oblik komandne linije za izbor referentne tačke.rs * Tel.4. Ugao se pored zadavanja sa tastature može odrediti i izborom dve tačke sa crteža. <0 sel. Ravnanje se može vršiti i po horizontali i po vertikali.> Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/Deselektovanje/<krAj>: Copyright (c) Radimpex * http://www. Ravnanje po vertikali je moguće u odnosu na vrh. program će usvojiti kao tekuću i vratiti se na osnovni oblik komandne linije u okviru naredbe “Tekst”. a ugao raste u smeru suprotnom od kazaljke na satu). pri čemu će program očitati sa crteža ugao duži koja spaja te dve tačke. biće izabran način ravnanja po horizontali. Na samoj komandnoj liniji. Ravnanje teksta Izbor načina ravnanja teksta u odnosu na referentnu tačku se postiže aktiviranjem podopcije “Ravnanje” sa komandne linije. čije je međusobno rastojanje potrebno iskotirati.

u zavisnosti od trenutnog položaja miša. ili vertikalna kota. Kada su odabrane sve tačke sa crteža. i program će sa komandne linije sada zahtevati da odrediti položaj kote.371 Procedura za izbor tačka je detaljno opisana u poglavlju “2. odredio je postavljanje horizontalne kote. i to za postavljanje: automatske. Program. odrediti da li će biti postavljena horizontalna. može ući u proceduru za postavljanje horizontalne. program uvek nudi postavljanje automatske kote. u DRAG modu stalno iscrtavati horizontalnu. horizontalne. odnosno kose kote.5”. Postavljanje automatske kote podrazumeva. Položaj automatske kote (Unos tačaka/Horizontalna/Vertikalna /Kosa/Layer): Iz sadržaja komandne linije. izbor podopcije “krAj” će označiti kraj procedure izbora tačaka. vertikalne i kose kote (podopcija “Unos tačaka” je predviđena za provratak na proceduru izbora tačaka). Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosno vertikalnu kotu. dok se izborom ostalih podopcija sa komandne linije. da će položaj miša u odnosu na odabrane tačke za kotiranje.radimpex.rs * Tel. vertikalne. Po “default”-u.rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . Položaj miša u odnosu na odabrane tačke za kotiranje. vidi se da u stvari postoje četiri nezavisne procedure.

Klik miša će dovesti do kraja procedure kotiranja. U slučaju da u DRAG modu. nakon čega će se pojaviti poruka kojom se od korisnika zahteva da zada ugao nagiba kotne linije. Isto važi i za eksplicitno postavljanje vertikalne kote. na komandnoj liniji će se pojaviti poruka: Druga tacka:_ Izborom i druge tačke sa crteža. Copyright (c) Radimpex * http://www. Položaj horizontalne kote (Unos tačaka/Automatska/Vertikalna /Kosa/Layer): U ovom slučaju. a sva međusobna rastojanja odabranih tačka za kotiranje. odnosno vertikalna kota. odnosno vertikalne kote. Ugao kose kote (<0°>/Unos tačaka/Automatska/Horizontalna/Vertikalna //Layer): Ovaj ugao se može zadati ili sa tastature u stepenima (pozitivan ugao raste u smeru suprotnom od kazaljke na satu) ili izborom dve tačke sa crteža. uvek će postaviti vertikalnu kotu. tada izborom odgovarajuće podopcije. biće određen ugao nagiba kose kote.rs * e-mail: info@radimpex. Ako se izabere tačka sa crteža. i na odabranom mestu će biti postavljena horizontalna. izbor tačke sa crteža.rs * Tel. program će u DRAG modu uvek iscrtavati horizontalnu kotu. odrediće položaj kose kote.372 Položaj miša u odnosu na odabrane tačke za kotiranje. ne možete lako odabrati željeni tip kote. Za postavljanje kosih kota. odredio je postavljanje vertikalne kote.radimpex. Položaj kose kote:_ Naime. ulazite u proceduru eksplicitnog postavljanja horizontalne. dovešće do sledećeg izgleda komandne linije. Izbor tačke sa crteža. 011 3809-158 . bez obzira na relativan položaj miša u odnosu na odabrane tačke za kotiranje. a dalji postupak je identičan kao kod horizontalnog i vertikalnog kotiranja. pomoću podopcije “Vertikalna”. biće isprojektavana na zadati kosi pravac. treba sa komandne linije izabrati podopciju “Kosa”. Izbor podopcije “Horizontalna”.

Ovaj identifikator se ispisuje u svim tekstualnim izveštajima. Pri pozicioniranju.4. na pr. zatim se među njima pronađu sve grede čije težište pripada pravcu sa najmanjom Y koordinatom i izvrši se njihovo pozicioniranje. počevši od grede čije težište ima najmanju X koordinatu. Takođe se može zahtevati i njegovo prikazivanje na ekranu.oznaka pozicije. Važno je napomenuti da prednost imaju entiteti koji pripadaju zadatim nivoima modela i oni se pozicioniraju prvi.Selektovanje (Sve / Prozor / pOligon / pResek / Deselektovanje / <krAj> / osvežavanje Indeksa / Brisanje svih oznaka): Napomenućemo da se istovremeno mogu selektovati samo entiteti istog tipa. Recimo da se pozicioniraju sve grede jednog modela: prvo se pronađu sve grede čije težište pripada ravni sa najmanjom Z koordinatom. Po završetku selektovanja otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za dodeljivanje oznaka pozicija U edit box-u “Opis pozicije” se zadaje oznaka koja će biti dodeljena svim selektovanim entitetima. tako da nakon njenog aktiviranja komandna linija dobija sledeći izgled: <0 sel. greda/stub i svi oslonci) može se zadati tekstualno-numerički identifikator . Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * e-mail: info@radimpex. a zatim se prelazi na pozicioniranje ostalih entiteta. 3. redosled entiteta program određuje prema koordinatama njihovog težišta.1”).radimpex. 011 3809-158 . broj decimala u kotama. tip strelica i nihova veličina vrši se u okviru naredbe “Parametri” (vidi poglavlje “3.1 Plan pozicija Pomoću ove naredbe se oznake pozicija dodeljuju entitetima koji su selektovani sa crteža. a samim tim i u grafičkim blokovima koji se eksportuju u projektnu dokumentaciju. Naredbe za rad sa oznakama pozicija nalaze se u padajućem meniju “Pomoćni nivo”.373 Napomena: Izbor fonta.6 Oznaka pozicije Svim konstruktivnim elementima (ploča/zid.5. zatim Y i na kraju X koordinate.> Promena oznake pozicija . tako i pri kreiranju projektne dokumentacije. 3.4. samo grede ili samo ploče.rs * Tel.6. Oznaka pozicije praktično predstavlja ime elementa kome je pridružena i znatno olakšava rad kako pri crtanju modela. Prvo se porede Z.

rs * e-mail: info@radimpex. Ovi indeksi su od oznaka pozicija odvojeni crticom (“*-n”).radimpex. program će ih prikazati u dijalog box-u: Copyright (c) Radimpex * http://www. pojedinačno za svaki entitet. Ako je zadati broj 0 numerisanje se neće izvršiti.374 Pomoću check box-a “Numerisati pozicije” definiše se da li će program pored oznake. za promenu postaju dostupani i ostali parametri u ovom delu dijalog box-a. 011 3809-158 . U edit box-u “Početni broj” se zadaje broj od koga kreće numerisanje pozicija. Aktiviranjem komandnog polja “OK” dijalog box se zatvara. Komandno polje “Brisanje oznake pozicije” služi za uklanjanje oznaka pozicija koje su ranije dodeljene selektovanim entitetima. Prikazivanje oznaka pozicija definiše se u dijalog box-u naredbe “Vidljivost”. Ako su svi selektovani entiteti pozicionirani sa istim parametrima. svakom entitetu da pridruži i redni broj. a njihovo prikazivanje se definiše u dijalog box-u naredbe “Vidljivost”. Pomoću naredbe “Plan pozicija” svim selektovanim gredama su dodeljene oznake pozicija Pomoću naredbe “Plan pozicija” mogu se promeniti oznake pozicija koje su ranije dodeljene konstruktivnim elementima. Postavljanjem na uključeno stanje check box-a “Grupisati kolinearne” od programa se zahteva da kolinearne entitete numeriše sa istim brojem. svim entitetima koji imaju istu oznaku pozicije i isti redni broj dodeljuje indekse koji ih jednoznačno određuju. Kada je ovaj check box postavljen na uključeno stanje. odnosno program se ponaša kao da je check box “Numerisati pozicije” isključen. Napomenućemo i da program automatski. a program svim selektovanim entitetima pridružuje zadate oznake pozicija.rs * Tel.

rs * Tel.375 Svi selektovani entiteti imaju iste parametre Parametri koji nisu isti za sve selektovane entitete biće posebno označeni: Parametri “Opis pozicije”i “Numerisati pozicije” nisu isti za sve selektovane entitete Poruka kojom se zahteva selektovanje entiteta će stajati na komandnoj liniji sve dok se izborom podopcije “krAj” naredba ne završi.). Ovo je veoma korisna opcija. 011 3809-158 .6.4. vrši se ažuriranje oznaka pozicija. Nakon njenog aktiviranja otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Copyright (c) Radimpex * http://www.> Promena oznake pozicija .radimpex. s obzirom da se redosled rednih brojeva i indeksa može lako narušiti (na primer brisanjem i dodavanjem novih entiteta. brisanjem zadatih oznaka pozicija itd.2 Generisanje plana pozicija Pomoću naredbe “Generisanje plana pozicija” se istovremeno mogu dodeliti oznake pozicija svim konstruktivnim elementima modela. 3.rs * e-mail: info@radimpex.Selektovanje (Sve / Prozor / pOligon / pResek / Deselektovanje / <krAj> / osvežavanje Indeksa / Brisanje svih oznaka): Izborom podopcije “osvežavanje Indeksa” sa komandne linije. <0 sel. Pomoću podopcije “Brisanje svih oznaka” uklanjaju se oznake pozicija svih elemenata modela.

Desni deo liste je podeljen na dva dela: “Greda” i “Ploča”. U kolonama “Opis” zadaju se oznake pozicija koje će biti pridružene svim pločama/gredama datog nivoa. 011 3809-158 .uklanjaju se oznake pozicija koje su zadate za ploče/grede na bilo kom nivou Padajući meni koji se otvara desnim klikom miša preko oznake pozicije Copyright (c) Radimpex * http://www.data oznaka pozicije se dodeljuje pločama/gredama na svim nivoima Ukloni svima .radimpex. dok su u koloni “Z” ispisane njihove Z koordinate. U koloni “Naziv nivoa” ispisana su njihova imena. Desnim klikom miša preko zadate oznake pozicije otvara se padajući meni sa dve ponuđene opcije: Dodeli svima .376 Izgled dijalog box-a za generisanje plana pozicija U gornjem delu dijalog box-a nalazi se lista svih nivoa koji su definisani za dati model.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. a u kolonama “Broj” se za svaki nivo zadaje redni broj od koga počinje numerisanje.

numerisanje greda će početi od broja 104. Ako je uključen check box u koloni “Nast. odgovarajuća polja za definisanje početnog broja numerisanja greda biće nedostupna za editovanje. Kada su ovi check box-ovi uključeni. Copyright (c) Radimpex * http://www. može se zahtevati da numerisanje greda počne od prvog slobodnog broja koji je ostao posle numerisanja ploča. koji se nalaze u koloni “Nast.uključuju se svi check box-ovi u datoj koloni Isključi sve .radimpex. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex.”.”.377 Pomoću check box-ova. Desnim klikom miša preko bilo kog od ovih check box-ova otvara se meni sa dve ponuđene opcije: Uključi sve . definiše se da li se ploče/grede na tom nivou pozicioniraju.rs * Tel. Recimo da je zadati početni broj za numerisanje ploča na nekom nivou 101 i da se na tom nivou nalaze 3 ploče.isključuju se svi check box-ovi u datoj koloni Padajući meni koji se otvara desnim klikom miša preko bilo kog check box-a U donjem delu dijalog box-a nalaze se parametri za definisanje načina pozicioniranja ostalih entiteta. Pomoću check box-ova. koji se nalaze u koloni “Poz.”.

dok se aktiviranjem komandnog polja “OK” vrši njeno snimanje u bazu.378 Grupa parametara za definisanje načina pozicioniranja zidova Za svaki od ovih entiteta se u odgovarajućem edit box-u “Opis” zadaje oznaka pozicije. svim gredama). Trenutno stanje parametara se može snimiti u bazu konfiguracija pod željenim imenom. Kada je check box “Grupisati kolinearne” postavljen na uključeno stanje. a program će pri izlasku iz dijalog box-a izdati odgovarajuće upozorenje: Copyright (c) Radimpex * http://www. Za . Takođe. program će svim kolinearnim entitetima istog tipa (na pr. koji imaju istu oznaku pozicije.rs * Tel. svim entitetima sa istom oznakom i istim rednim brojem dodeljuju se indeksi koji ih jednoznačno određuju. dodeliti isti redni broj. Ime konfiguracije se može definisati i izborom iz liste neke od ranije snimljenih konfiguracija. čijim se aktiviranjem otvara sledeći dijalog ovu namenu je predviđeno komandno polje box: U edit box-u se zadaje ime konfiguracije.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex. U tom slučaju će prethodna konfiguracija biti prepisana. u edit box-u “Broj” početni broj za numerisanje. 011 3809-158 . dok se pomoću check box-a “Pozicionirati” određuje da li će se izvršiti njihovo pozicioniranje.

radimpex. Svim entitetima u modelu su pridružene oznake pozicija pomoću naredbe “Generisanje plana pozicija Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . Komandno polje se koristi za brisanje tekuće konfiguracije iz baze.rs * Tel. i pomoću nje se mogu u bilo kom trenutku učitati.379 Sve snimljene konfiguracije se nalaze u zatvorenoj listi. Deo dijalog box-a za rad sa konfiguracijama Nakon aktiviranja komandnog polja “OK” program zatvara dijalog box i pozicionira sve elemente modela u skladu sa zadatim parametrima.

vrši se promena središnjeg sadržaja dijalog box-a. 011 3809-158 .380 3.1 Parametri Izborom naredbe “Parametri”. Izborom jedne od ponuđenih opcija u stablu i njihovih podopcija. i funkcioniše na potpuno isti način bez obzira na to koji je od njih trenutno aktivan. koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Setup”. Vrednosti ovako postavljenih parametara se pamte. tako i na hartiji nakon štampe. kako na ekranu. otvara se dijalog box za definisanje parametara koje program koristi u svom radu.rs * e-mail: info@radimpex. u “Tower-u 6” je omogućeno istovremeno prikazivanje parametara za “Ekran” i “Papir”. a kojima se određuje način prikaza crteža.radimpex. da bi se olakšao rad sa njima i smanjila mogućnost greške.4. to je on organizovan putem razgranatog stabla (vidi poglavlje “2. S obzirom da se u dijalog box-u ove naredbe zadaje veliki broj podataka.5 Podešavanje parmetara koje program koristi u svom radu (meni “Setup”) Izborom komandi iz ove grupe. sve do njihove sledeće promene pozivom jedne od ovih naredbi. Izgled dijalog box-a za podešavanje parametara boja i debljina linija Kako je u ovom dijalog box-u potrebno prikazati veliki broj podataka.rs * Tel. podešavaju se globalni parametri koje program koristi u svom radu.4”). 3. Copyright (c) Radimpex * http://www. Donji deo dijalog box-a je zajednički za sve delove podataka u stablu.5.

dok će negativan odgovor dovesti do odustajanja od naredbe snimanja. se može trajno zapamtiti i snimiti pod proizvoljno zadatim imenom. 011 3809-158 . koji se mogu postavljati u ovom dijlog box-u. Potvrdan odgovor će dovesti do gubitka stanja parametara koji su prethodno bili pridruženi odabranom imenu.rs * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www. nakon čega će se otvoriti dijalog box sledećeg izgleda: Sada u edit box-u treba zadati željeno ime i aktivirati komandno polje “OK”. program će izdati odgovarajuće upozorenje.radimpex. aktivirajte komandno polje “Snimi”. U slučaju da zadato ime već postoji u listi parametara. Znači kada postavite parametre po svojoj želji.rs * e-mail: info@radimpex.381 Izgled dijalog box-a za podešavanje parametara Stanje svih parametara.

Promena tekuće konfiguracije se vrši tako što se klikom miša na strelicu koja se nalazi sa desne strane ove liste. a zatim mišem u otvorenoj listi selektuje jedna od ponuđenih konfiguracija.382 U zatvorenoj listi. prvo lista otvori. i tek nakon potvrdnog odgovora obrisati selektovanu konfiguraciju. koja se nalazi sa leve strane komandnog polja “Snimi”. u listi će uvek stajati i konfiguracija koja se isporučuje uz program i koja se vodi pod imenom “Default”. Takođe.radimpex. nalaze se sve snimljene konfiguracije.rs * Tel. Pomoću komandnog polja “Briši” se vrši brisanje konfiguracije koja je postavljena za tekuću. program će zatražiti potvrdu ove akcije. Pošto je ova naredba destruktivna. prvo morate postaviti za tekuću a potom aktivirati komandno polje “Briši”. 011 3809-158 . čijim se aktiviranjem korisnika. konfiguraciju koju želite da trajno uklonite iz konfiguracione datoteke. Za ovu namenu je predviđeno komandno polje “ otvara novi dijalog box: Copyright (c) Radimpex * http://www. omogućeno je preuzimanje parametara prikaza iz konfiguracionog fajla drugog Import ”.rs * e-mail: info@radimpex. Zatvorena lista za izbor neke od ranije snimljenih konfiguracija Pored konfiguracija koje ste sami kreirali. Znači.

koje su se nalazile u izabranoj datoteci. program će poštovati postavljene parametre. lako možete. aktiviranjem komandnog polja “OK”. Sada je potrebno da se željena datoteka pronađe i da se pomoću komandnog polja “Učitaj” izvrši preuzimanje konfiguracija. i biće dostupne za izbor iz zatvorene liste. a ne sprovedete prethodno opisanu akciju snimanja podataka u konfiguracionu datoteku.rs * Tel. moguće je menjati parametre koji definišu izgled samog programa. Aktiviranjem komandnog polja “OK”. po izlasku iz ovog dijalog box-a. za tekuću ne postavite neku drugu konfiguraciju. Sve konfiguracije.$dis”. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * e-mail: info@radimpex. Na taj način. Ako menjate stanje parametara u kartotekama ovog dijalog box-a. Ako neke od preuzetih konfiguracija imaju isto ime kao već postojeće konfiguracije. Izgled ekrana U ovom delu stabla. dijalog box će biti zatvoren. ali pri ponovnom pokretanju programa će oni biti trajno izgubljeni. a tekuću konfiguraciju program će koristiti u svom radu sve dok ponovnim izborom naredbe “Parametri”. podesiti najprijatnije okruženje za rad. dodaće im se simbol zvezdice “*”. prema svojoj želji.radimpex.383 Dijalog box za import konfiguracija parametara Konfiguracije parametara se prilikom snimanja smeštaju u datoteku “Tower. biće snimljene u istoimenu datoteku koju “Tower” koristi pri svom radu. 011 3809-158 .

u desnom delu dijalog box-a. postiže se klikom miša na odgovarajuće komandno polje sa bojom koja je trenutno važeća za njega.384 Deo dijalog box-a rezervisan za podešavanje izgleda ekrana Da bi ste imali bolji uvid u značenje ponuđenjih parametara. Padajući meni koji služi za izbor boje pozadine ekrana Copyright (c) Radimpex * http://www. bilo kog od ponuđenih parametara. 011 3809-158 . prikazuje se izgled podešenih parametara za tekuću stavku u stablu. U slučaju da Vam značenje nekog od parametra nije jasno.radimpex. Promena boje.rs * e-mail: info@radimpex. promenom njegove boje u neku drugu.rs * Tel. lako ćete protumačiti njegovo značenje.

pored boja mogu se podešavati i tip i debljina linija pojedinih entiteta koji se prikazuju na ekranu. i ona se postiže zadavanjem željene vrednosti u odgovarajućem edit box-u.rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . Edti box za izbor debljine linije na ekranu Copyright (c) Radimpex * http://www. Tip linije se određuje klikom na strelicu sa desne strane ovog komandnog polja. Padajući meni koji služi za izbor tipa linije Debljina linije se zadaje u pixelima. nakon čega se otvara padajući meni za izbor jednog od programom predviđenih tipova linija.385 U ovom delu dijalog box-a.rs * Tel.radimpex.

rs * Tel. Deo dijalog box-a rezervisan za podešavanje parametra o konstruktivnim elementima Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . nalaze se parametri koji utiču na način iscrtavanja konstruktivnih elemenata. zadavanjem željene vrednosti u odgovraajućem edit box-u. tako i na hartiji prilikom štampe.radimpex.386 I veličina simbola se takođe određuje u pixelima.rs * e-mail: info@radimpex. kako na ekranu. Edti box za izbor veličine simbola na ekranu Konstrukcija U ovom delu stabla.

radimpex. Napomenućemo da se debljina linija na ekranu zadaje u pixelima.rs * Tel.387 Za sve parametre se drže dupli podaci. Deo dijalog box-a rezervisan za ibor tipa i veličine fonta Pored svake grupe parametara. dodato je komandno polje pomoću koga se zadati parametri mogu dodeliti svim ostalim tekstovima. Copyright (c) Radimpex * http://www. a na hartiji u milimetrima. kojima se definiše ispisivanje tekstova na crtežu. 011 3809-158 . U ovoj kartoteci se pored prethodno oisanih porametara zadaju i podaci u vrsti fonta kojom se ispisuju pojedini tekstovi na crtežu.rs * e-mail: info@radimpex. odnosno svaki parametar može imati jednu vrednost na ekranu a drugi pri štampi.

011 3809-158 . Napomenućemo da se dodeljivanje parametara pomoću ove naredbe vrši odvojeneo za ekran i papir. parametri za tekstove čija se veličina zadaje u mm neće se dodeliti tekstovima čija se veličina zadaje u pikselima. ispisuje na koje će se tekstove zadate izmene odnositi. i obrnuto. U dijalog boxu se u zagradama. Takođe.radimpex.rs * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www. omogućen je i izbor tipa šrafure. pored naziva grupe parametara “Font”. Za površinske elemente konstrukcije.388 Komandno polje za brzu promenu parametara Aktiviranjem ovog komandnog polja otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Pomoću prikazanih check box-ova vrši se izbor parametara.rs * e-mail: info@radimpex. dok se aktiviranjem komandnog polja “OK” njihovo trenutno stanje pridružuje svim ostalim tekstovima.

389 Padajući meni koji služi za izbor tipa šrafure Pored tipa. na uključeno stanje. važi i za sve ostale elemente crteža. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex. svaka od šrafura je određena i bojom šrafure i bojom njene podloge. imate mogućnost da se šrafura ne postavlja preko podloge već da bude providna (tada će zadata boja podloge biti ignorisana). Postavljanjem prekidača “Providna”. te se više nećemo baviti ovim dijalog box-om.rs * Tel.radimpex. Sve prethodno rečeno za konstrukciju. Copyright (c) Radimpex * http://www.

radimpex. imate parametara koja utiče na način funkcionisanja programa.390 3.4. ovaj dijalog box je organizovan putem kartoteka (vidi poglavlje “2. Izgled dijalog box-a u okviru naredbe “Funkcionalnost” Zbog velike količine raznorodnih podataka.2 Funkcionalnost mogućnost da podesite grupu Izborom naredbe “Funkcionalnost”.rs * e-mail: info@radimpex.”). Copyright (c) Radimpex * http://www. Svaka od ponuđenih kartoteka predstavlja celinu za sebe i ovde ćemo ih detaljno opisati.rs * Tel. 011 3809-158 .5.4.

te se promenom podataka u ovom dijalog box-u one trenutno preracunavaju i konvertuju u odabrani merni sistem. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. u bilo kom trenutku rada sa programo možete potpuno slobodno menjati tekuće jedinice mera. što se sve vrednosti zadate u programu.391 Jedinice mera Izgled kartoteke “Jedinice mera” U okviru ove kartoteke imate mogućnost da podesite merni sistem u kome želite da radite. Jedinice mera ne moraju uopšte biti međusobno usaglašene.rs * e-mail: info@radimpex. a za sile “kN”. izborom jedne od ponuđenih vrednosti u zatvorenim listama. Na primer. Na statusnoj liniji. Naime. 011 3809-158 . uvek se ispisuje trenutno aktivan merni sistem.rs * Tel. sile i temperaturu. te možete odabrati za dužinu recimo “ft” (stope). birate jedinice mera za: dužinu. Ported toga. “Kn”. interno pamte u metarskom mernom sistemu (“m”. Ovakva fleksibilnost je omogućena zbog toga. možete model kreirati u jednom. “Celsius”). a rezultate gledati u drugom mernom sistemu.

Lista za izbor jedinica mera za dužinu U okviru svake od ponuđenih dužinskih jedinica mera.392 Deo statusne linije rezervisan za prikaz tekućih jedinica mera Izborom iz svake od ponuđene tri zatvorene liste. 011 3809-158 .rs * Tel. to znači da će se cela geometrija modela izražavati u metrima. a u zagradi njeni manji delovi. koriste se jedino pri zadavanju geometrije poprečnih preseka greda. Ako pak Copyright (c) Radimpex * http://www. a jedino će kod zadavanja dimenzija poprečnog preseka greda biti koršćeni santimetri. možete odabrati jednu od programom predviđenih jedinica mera. na prvom mestu se ispisuje osnovna jedinica.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. mm]”. Ako za dužinske jedinice odaberete “m [cm. Manji delovi osnovne dužinske jedinice mera.

Iz zatvorene liste “Jezik aplikacije”. kako cena programa nije ista u svim zemljama u kojima se on prodaje. 011 3809-158 . to će kupljena licenca odrediti i sadržaj ove liste. da će promena dužinskih jedinica mera dovesti i do automatskog prepravljanja sadržaja eventualno postavljenih kota na crtežu. Naime. zavisi isključivo od licence kupljenog programa.radimpex. a jedino će kod zadavanja dimenzija poprečnog preseka greda biti koršćeni milimetri. samo okruženje programa će biti na odabranom jeziku. one će uvek odgovarati trenutno postavljenim jedinicama mera za dužinu. vrši se izbor jezika koji će program koristiti pri samom radu.393 za dužinske jedinice odaberete “cm [mm]”. Na taj način. Nakon promene jezika aplikacije. Copyright (c) Radimpex * http://www. i aktiviranjem komannog polja “OK”. Znači. Jezik Izgled kartoteke “Jezik” U okviru ove kartoteke.rs * Tel. Na kraju ćemo napomenuti i to. to znači da će se cela geometrija modela. program će izdati odgovrajuću poruku. izražavati u santimetrima. nalaze se dve zatvorene liste iz kojih možete odabrati jedan od programom predviđenih jezika. Koji će sve jezici biti podržani u ovoj listi.rs * e-mail: info@radimpex.

to bi svakako bilo dobro da i projektna dokumentacija bude na datom jeziku. te će na raspolaganju uvek biti svi programom predviđeni jezici. iz zatvorene liste “Jezik izveštaja”.394 Iz sadržaja prikazane poruke. sam izgled programa i dalje ostaje na istom jeziku. kao i potpisi svih blokova crteža se kreiraju na jednom od ponuđenih jezika. biće ispisivani na odabranom jeziku.rs * e-mail: info@radimpex. Ove konfiguracije se razlikuju u kontrastu. svi nadalje generisani tekstovi na hartiji. oštrini i osvetljenosti modela. Izborom željenog jezika. Osvetljenje 3D scene U okviru ove kartoteke imate mogućnost da iz zatvorene liste izaberete jedan od 3 načina prikazivanja renderovanog modela: “Svetlija scena”. ali tekstualni izveštaji. U ovoj listi nema ograničenja po pitanju kupljene licence.rs * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .radimpex. Znači. jasno se vidi da je za prihvatanje novog jezika. “Normalno osvetljena” i “Tamnija scena”. neophodno da prvo izađete iz programa. Kako Vam se u praksi može desiti i slučaj da projekat radite za inostrano tržište. i da ga potom ponovo pokrenete.

predviđeno je komandno polje “Default”. Za vraćanje klizača u programski definisan položaj. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. koji su prikazani u ovoj kartoteci. i deformisanog modela konstrukcije.395 Animacija Izgled kartoteke “Animacija” Pomoću pet klizača. imate mogućnost da utičete na način animacije koju program vrši pri prikazivanju formi oscilovanja. Copyright (c) Radimpex * http://www. Na vrednost ovih parametara utičete tako što svaki od klizača postavljate u željeni položaj.rs * Tel. od manje ka većoj vrednosti.

odrediće fomat datoteke u koju se eksportuje usvojena armatura u program ArmCAD. program će poštovati u okviru naredbi za eksport usvojene armature u ArmCAD (vidi poglavlja 9. Stanje ovih prekidača. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel.8 i 9.rs * e-mail: info@radimpex.3.4. 011 3809-158 .6).396 Eksport u ArmCAD Izbor jednog od ponuđena dva prekidača.radimpex.

kao i datoteke sa kreiranom projektnom dokumentacijom (ekstenzija “*.radimpex.397 Automatsko snimanje U okviru ove kartoteke imate mogućnost da podesite automatsko snimanje datoteke sa ulaznim podacima (ekstenzija “*. koje se nalazi u produžetku edit box-a. koji se nalazi ispod njega. Za oporavak datoteka sa ulaznim podacima Copyright (c) Radimpex * http://www. U edit box-u “Period snimanja” se zadaje vremenski interval automatskog snimanja.rs * e-mail: info@radimpex.twp_d”). zadaje putanja do nekog već postojećeg foldera. koji se otvara aktiviranjem komandnog polja.rs * Tel. 011 3809-158 . dok se u edit box-u. u kome će se snimati ove datoteke. odnosno snimiti na željenom mestu radi daljeg korišćenja.twp”). Program će automatski da snima ove datoteke samo ako je check box “Uključeno automatsko snimanje” postavljen na uključeno stanje. Dijalog box za izbor foldera Bilo koji od automatski snimljenih fajlova se može u svakom trenutku “oporaviti”. Izbor foldera se može izvršiti i pomoću dijalog box-a.

rs * Tel. Ako su svih 10 pozicija popunjene. Copyright (c) Radimpex * http://www. tražiće one na kojima je već snimljena tekuća datoteka i presnimiće najstariju kopiju.rs * e-mail: info@radimpex. program će izbrisati sve datoteke sa rezultatima koje su istog imena (naravno. ako postoje). nakon čega se otvara novi dijalog box: Dijalog box za snimanje datoteka Ovo je standardni dijalog box za snimanje datoteka i pomoću njega se oporavljena datoteka snima na željeno mesto na disku radi daljeg korišćenja.398 je predviđeno komandno polje “Oporavak datoteka”. Ako u listi nema kopija tekuće datoteke. a ista datoteka se može pojaviti u listi proizvoljan broj puta sa različitim vremenima snimanja. Da bi se izvršio oporavak selektovane datoteke potrebno je da se aktivira komandno polje “Oporavi datoteku”. Program datoteku snima na prvoj praznoj poziciji u listi. a samo selektovanje se vrši klikom miša preko imena željene datoteke. U koloni “Projekat” su prikazana imena datoteka. Ako dati projekat pre automatskog snimanja nije bio snimljen dodeliće mu se ime “Noname”. Ako oporavljenu datoteku sa ulaznim podacima snimite preko datoteke od koje je kreirana. Trenutno selektovana datoteka je u listi obeležena posebnom bojom. dok su u koloni “Vreme” za svaku datoteku ispisani datum i vreme snimanja. 011 3809-158 .radimpex. Nakon aktiviranja ovog komandnog polja otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za oporavak automatski snimljenih datoteka U centralnom delu dijalog box-a se nalazi lista sa automatski snimljenim datotekama. Pamti se maksimalno 10 datoteka. presnimiće generalno najstariju kopiju.

rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. odnosno sa istim imenom i u istom folderu u kome se nalaze sve ostale datoteke datog projekta. Razmera Izgled kartoteke “Razmera” Copyright (c) Radimpex * http://www.399 Pomoću komandnog polja “Briši” se selektovana kopija datoteke uklanja iz liste.radimpex. Nakon aktiviranja ovog komandnog polja otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Rad sa ovim dijalog box-om je isti kao i sa dijalog box-om za oporavak datoteka sa ulaznim podacima. kako bi u daljem radu sa projektom mogla da se koristi. Za oporavak datoteka sa projektnom dokumentacijom je predviđeno komandno polje “Oporavak izveštaja”. Važno je napomenuti da je neophodno da se oporavljena datoteka snimi preko datoteke od koje je kreirana. 011 3809-158 .

Iz ovoga proizilazi da zadavanje bilo koje razmere crteža neće promeniti ekranski prikaz crteža po pitanju geometrije modela i opterećenja. postavite i u prostor predviđen za prikaz ikona na ekranu. intenzitete opterećenja.rs * e-mail: info@radimpex. onda jednoj crtačkoj jedinici odgovara “1 m”. Odnosno. Pored tekstova.3”).rs * Tel. 011 3809-158 . ili da u samom edit box-u zadate željenu vrednost. simbol ortotropije. pomoću naredbe “Ikone” (vidi poglavlje “3. obzirom da se njihova veličina. a takođe i na tekstove koji predstavljaju redne brojeve setova konstruktivnih elemenata. Zbog toga je i potrebno zadati razmeru. a program će na osnovu trenutnih gabarita crteža. odrediti veličinu tekstova i simbola na ekranu u crtačkim jedinicama.400 Da bismo objasnili ulogu ove kartoteke. itd). Kako je štampa tako organizovana. Pri izboru razmere imate mogućnost ili da iz liste. to imate mogućnost da ovaj “combo box”. promenu razmere možete vršiti i bez ulaska u ovaj dijalog box. Da bi se izbeglo mukotrpno preračunavanje razmere u kojoj se crta. odaberete jednu od ponuđenih vrednosti.5. iz razloga čitljivosti. ovo preračunavanje se odnosi i na sve simbole čija se veličina takođe zadaje u milimetrima (simbol za tačkasti oslonac. zadaje u milimetrima. Obzirom da će Vam promena razmere realtivno često trebati u radu sa programom. tačkasto opterećenje. u programu je usvojeno da se sve crta u “1:1”.radimpex. to će promena razmere imati uticaja samo na ekranski prikaz. itd. Ovo se odnosi na sve tekstove koji se ispisuju pomoću naredbi “Tekst” i “Kota”. Međutim. dijalog box će biti zatvoren. ako je za tekuću dužinsku jedinicu odbaran metar. to nije slučaj sa tekstovima. koja se otvara klikom miša na strelicu sa desne strane edit box-a. ”. da se bez obzira na postavljenu razmeru pri eksportu grafičkih blokova. Podela Izgled kartoteke “Podela” Copyright (c) Radimpex * http://www. Nakon zadavanja nove razmere i aktiviranja komandnog polja “OK”. moramo prvo pojasniti osnovnu koncepciju programa u vezi sa razmerama crtanja i štampanja. Znači. zadata veličina tekstova i simbola u milimetrima na hartiji uvek poštuje. koja će odrediti veličinu svih tekstova na ekranu u crtačkim jedinicama.

3D površi. Preklapanje Izgled kartoteke “Preklapanje” Copyright (c) Radimpex * http://www. ili pak kada je lukom određena lučna promena grede. na programski definisane vrednosti. izolinije iscrtava sa obe strane površinskih elemenata konstrukcije.ON Za vraćanje klizača. Naime. Vodite računa da će preterana finoća lukova usporiti rad programa te je za preporuku da ove vrednosti ne menjate već da korisitite “default” postavljene vrednosti.rs * Tel. kada su deo 3D cilndra. zahteva se od programa da u prozoru za 3D prikaz modela. 011 3809-158 . u modulu za obradu rezultata proračuna. jer ih zaklanja poleđina datog površinskog elementa. može se desiti da pune izolinije ne budu vidljive na svim delovima. promenljivog poprečnog preseka. Izolinije sa obe stane . i to kada su oni lučni segmenti linisjkih entiteta (lukovi). ako je ovaj check box postavljen na isključeno stanje.401 Kako se lukovi u programu aproksimiraju kao niz pravih segmenata. Postavljanjem check box-a “Izolnije sa obe strane” na uključeno stanje. to se pomoću četiri prikazana klizača određuje finoća njihove podele.OFF Izolinije sa obe stane .radimpex. i svih ostalih parametara u ovoj kartoteci. predviđeno je komandno polje “Deafult”.rs * e-mail: info@radimpex.

na mestu preklapanja se usvajaju karkteristike poslednje iscrtanog elemenata. to će u slučaju postojanja preklopljenih greda program sam izbaciti duplikate. U oba slučaja. i sam proračun modela. ispisivati vrednosti uticaja i odgovarajući simboli Kotiranje linijskih u 3D . Rezultati U okviru ove kartoteke se mogu podesiti određeni parametri koji utiču na način prikazivanja rezultata: Prikaz ekstrema površinskih entiteta .pomoću ovog check box-a se može zahtevati prikazivanje svih rezultata sa samo dve boje . Ipak. kako se kontrola unetih podataka automatski poziva i pred generisanje mreže konačnih elemenata i pred proračun. Da li će duplikati greda biti automatski izbacivani ili ne.rs * e-mail: info@radimpex. itd).pomoću ovog check box-a se definiše da li će se u prozoru “3D pogled” ispisivati numeričke vrednosti na dijagramima prikazanih uticaja u linijskim entitetima Dve boje za izolinije i legende . to smo jedino za grede dozvolili da se one mogu privremeno preklapati na crtežu.radimpex. a druge za negativne vrednosti Početni broj podela za površinske . pomeranje.jedne za pozitivne.u ovom edit box-u se zadaje početni broj podela za prikazivanje rezultata u površinskim entitetima.402 Obzirom da kod konstruktivnih elemenata ne važi prncip superpozicije.pomoću ovog check box-a se definiše da li će se pri prikazivanju uticaja u površinskim entitetima. i na taj način se izbacuju nepotrebni elementi crteža. Kako ova stalna provera može znatno usporiti rad programa. to se u okviru svih naredbi za manipulaciju sa elementima crteža (kopiranje. model će ući ispravan u proceduru gemerisanja mreže konačnih elemenata. proverava preklapanje istorodnih elemenata. U slučaju potpunog ili delimičnog preklapnja.rs * Tel. za preporuku je da ovaj check box bude uvaek postavljen na uključeno stanje. To znači da će se neki uticaj u površinskim Copyright (c) Radimpex * http://www. u tačkama u kojima se nalaze ekstremi. reguliše se stanjem check box-a “Izbaci preklopljene grede”. Naime. 011 3809-158 .

011 3809-158 .rs * Tel.1”.u ovom edit box-u se zadaje početni broj podela za prikazivanje rezultata dimenzionisanja betonskih ploča Proračun U okviru ove kartoteke definiše se način proračuna modela.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex.403 entitetima prikazivati sa ovim brojem podela sve dok se u okviru naredbe za njegovo prikazivanje ne zada neka druga vrednost Početni broj podela za beton . Copyright (c) Radimpex * http://www. Detaljna objašnjenja ponuđenih opcija nalaze se u poglavlju “7.

se može zahtevati da se oni više ne pojavljuju i da se poslednji dati odgovor koristi ubuduće. koja program u toku rada prikazuje.404 Poništavanje automatskih odgovora Komandno polje za poništavanje automatskih odgovora U dijalog box-ovima nekih upozorenja.rs * Tel.rs * e-mail: info@radimpex. Nakon njenog aktiviranja otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Copyright (c) Radimpex * http://www.5.radimpex. 011 3809-158 . Aktiviranjem ovog komandnog polja se takva podešavanja poništavaju u svim dijalog box-ovima u kojima su zadata. 3.3 Ikone Pomoću naredbe “Ikone” imate mogućnost da sami odredite raspored ikona na ekranu.

radimpex.rs * e-mail: info@radimpex. Redosled grupa ikona u listi ujedno određuje i njihov položaj na ekranu. 011 3809-158 .405 Dijalog box za određivanje rasporeda ikona na ekranu U ovom dijalog box-u se radi sa pojedinačnim ikonama koje se grupišu u logičke celine. Iz zatvorene liste je izabran tulbar koji se nalazi uz gornju ivicu ekrana Sve grupe ikona koje pripadaju izabranom tulbaru su prikazane u listi. koja se nalazi u gornjem levom uglu dijalog box-a. Copyright (c) Radimpex * http://www. a zatim se ovim grupama zadaje položaj unutar izabranog tulbara.rs * Tel. Izbor tulbara se vrši iz zatvorene liste.

radimpex.rs * e-mail: info@radimpex. dok se pomoću Pomoću komandnog polja “ Briši ” selektovana grupa uklanja iz liste.rs * Tel. se može promeniti pomoću (na gore) i (na dole). Pored imena svake grupe u listi nalazi se check komandnih polja box. program će pri pokušaju brisanja grupe koja nije prazna izbaciti odgovarajuće obaveštenje: Sve ikone koje pripadaju selektovanoj grupi se prikazuju u donjem levom delu dijalog box-a. a samim tim i na ekranu. S obzirom da se mogu brisati komandnog polja “ samo prazne grupe. čije stanje određuje da li će se data grupa ikona prikazivati na ekranu. 011 3809-158 . Dodaj ” se u listu ubacuje nova grupa.406 Grupe ikona koje pripadaju gornjem tulbaru Položaj selektovane grupe ikona u listi. istim redosledom kojim će se prikazivati na ekranu: Copyright (c) Radimpex * http://www.

011 3809-158 . Komandna polja za ubacivanje i izbacivanje ikona Napomenućemo da je u ovom dijalogu dozvoljena višestruka selekcija. s obzirom da se neke naredbe ne pojavljuju u svim modulima. se može promeniti pomoću (na gore) i (na dole). koja se nalazi iznad neraspoređenih ikona.407 Ikone koje pripadaju selektovanoj grupi “Datoteka” Položaj selektovane ikone u grupi. a samim tim i na ekranu. komandnih polja .radimpex. Iz zatvorene liste. Od izabranog modula zavisi koje će se ikone pojaviti u dijalogu. se bira modul programa za koji se određuje raspored ikona na ekranu.rs * Tel. dok se pomoću Selektovana ikona se može ukloniti iz grupe aktiviranjem komandnog polja grupi može pridružiti bilo koja neraspoređena ikona (neraspoređene ikone komandnog polja su prikazane u desnom delu dijalog box-a).rs * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. tako da se istovremeno može ubacivati/izbacivati više ikona.

s obzirom da se u njima ne nalaze ikone. koji ne mogu fizički da stanu uz desnu ivicu ekrana. Ova naredba se nalazi u padajućem meniju “Setup”. a program će izdati odgovarajuće obaveštenje. pa je komandno polje Briši ” disejblovano kada je neka od njih selektovana.408 Iz zatvorene liste je izabran modul “Unos podataka” Pri raspoređivanju grupa ikona na ekranu. 3.4 Prečice Pomoću naredbe “Prečice”. bilo kojoj naredbi u programu može se dodeliti kombinacija tastera koja će se koristiti za njeno pokretanje.5. “ Kada se aktivira komandno polje “OK” program zatvara dijalog box i na ekranu prikazuje raspored ikona koji je u njemu definisan. Ako postoji neka prazna grupa ikona izlazak iz dijalog box-a neće biti dozvoljen. imate potpunu slobodu. kao i grupa “Izbor uticaja” (koja se pojavljuje u modulu za obradu podataka) mogu postaviti samo uz gornju ivicu ekrana. “Razmera”. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. a njenim izborom otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Copyright (c) Radimpex * http://www. “Faze građenja”. s tim što se grupe “Slučajevi opterećenja”. već “combo box”-ovi.rs * Tel. Ove grupe ne mogu da se izbrišu iz gornjeg tulbara.

Izbor naredbe se vrši klikom miša preko njenog imena. Obzirom da se u listi nalazi veliki broj naredbi.409 Izgled dijalog box-a za definisanje prečica U donjem delu dijalog box-a su prikazane sve naredbe kojima se mogu dodeliti prečice. a zatim se sa tastature unese prvo ili nekoliko početnih slova imena željene naredbe. postavi fokus na edit box “Unos prečice” i u njemu zada željena kombinacija tastera. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex. U ovoj proceduri se klikom miša obeleži bilo koja naredba. 011 3809-158 .rs * Tel. ili pomoću tastera “Tab” sa tastature. omogućeno je i njihovo pronalaženje pomoću tastature. nakon čega se ona obeležava posebnom bojom. Da bi se selektovanoj naredbi dodelila prečica potrebno je da se klikom miša.

a u gornjem delu Aktiviranjem komandnog polja “ dijalog box-a se ispisuju naziv naredbe i prečica koja joj je dodeljena.rs * Tel.radimpex. U listi se prikazuje naziv naredbe i prečica koja joj je dodeljena Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex.410 Naredbi “Snimi” je dodeljena prečica “Ctrl+S” Postavi ” ova procedura se završava.

411 Kao prečice se mogu zadati sva slova i svi brojevi. Ako se pokuša zadavanje prečice koja je već u upotrebi program će izbaciti odgovarajuće obaveštenje. zatim se aktivira komandno polje “ Komandno polje za brisanje selektovane prečice Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel. Uklanjanje prečice se vrši tako što se u gornjoj listi selektuje naredba kojoj je dodeljena. a Briši ”. Napomenućemo i da se prečice za transparentne naredbe mogu zadati samo u kombinaciji sa tasterom “Ctrl”. 011 3809-158 . kao i njihove kombinacije sa tasterima “Ctrl” i “Shift”.radimpex. Ako se pokuša zadavanje neke druge kombinacije program će izdati odgovarajuće obaveštenje.rs * e-mail: info@radimpex.

otvara se dijalog box u kome se daje opis izvršenih izmena i nudi izbor jedne od mogućih akcija. 3.radimpex. ti podaci će biti uništeni (datoteka “*. Nakon izbora jedne od ovih naredbi. “Učitaj”. program će Vas automatski ubaciti u proceduru naredbe “Snimi kao”. Imena datoteka. U samom vrhu ekrana. program prvo analizira stanje crteža sa kojim se do tog trenutka radilo. dok se ekstenzije određuju programski. da li postoje rezultati proračuna.rs * Tel. čuvaju se u datotekama koje se snimaju na tvrdi disk računara. u zavisnosti od toga da li je za dati model izgenerisana mreža konačnih elemenata. moraju odgovarati sadržaju crteža ulaznih podataka.1 Otvaranje nove datoteke (Nova) U slučaju kada ste radili sa nekom starom datotekom i želite da kreirate potpuno novi model. to svaki model može imati više datoteka. i svi podaci o do tada kreiranom crtežu će biti snimljeni pod imenom koje Vi zadate. Pri svakom novom pokretanju programa.rs * e-mail: info@radimpex. iza imena programa. U svim ovim slučajevima. *TWP_D . Kako se u datotekama pored ulaznih podataka i mreže konačnih elemenata čuvaju i rezultati proračuna. a u slučaju da učinjene izmene utiču na ranije formiranu mrežu konačnih elemenata i eventualno postojeće rezultate proračuna.6 Komande za rad sa datotekama Svi podaci o jednom crtežu (modelu). sve dok ne izađete iz programa ili ne aktivirate neku od naredbi: “Nova”. između uglastih zagrada ispisano je ime datoteke sa kojom se trenutno radi.čuvaju se podaci o rezulatatima proračuna koji su kreirani u modulu “Proračun modela”. i ispituje da li su na njemu izvršene neke izmene. Razlog ovome je više nego jasan. Sada može nastupiti više slučajeva. korisnik zadaje sam po svojoj volji. U slučaju izvršenih izmena. program će Vas obavestiti svojom porukom. dok progamski zadate ekstenzije određuju koji se podaci u njima nalaze: *. u prvom redu odozgo. “Snimi”.6. automatski se otvara prazan crtež kome se programski zadaje privremeno ime “Untitled”. Sve one imaju zajedničko ime.čuvaju se podaci o rezulatatima proračuna modalne analize koji su kreirani u modulu “Formiranje mreže“. 011 3809-158 . a izborom nekog od ponuđenih komandnih polja mogu se sprovesti sledeće akcije: Yes promene se snimaju u datoteku pod tekućim imenom. Pod ovim imenom će se voditi svi elementi koje budete crtali. potrebno je da aktivirate naredbu “Nova” koja se nalazi u okviru pradajućeg menija “Datoteka”.412 3. i podaci o izgenerisanoj mreži konačnih elemenata u modulu “Formiranje mreže” *TWP_M .čuvaju se podaci o grafičkom dokumentu koji se kreira u modulu “Obrada rezultata”. i da li učinjene izmene utiču na njih. Copyright (c) Radimpex * http://www. jer podaci o mreži konačnih elemenata i rezultatima proračuna.TWP čuvaju se podaci o samom crtežu (modelu) kreirani u modulu “Unos podataka”.TWP_O” će biti obrisana sa diska računara). *TWP_0 . Kada se izabere ova naredba.

a u centralnom delu dijalog box-a su prikazani svi “Tower”-ovi ulazni fajlovi (*.2 Učitavanje datoteka (Učitaj) Pomoću naredbe “Učitaj”.radimpex. ispisuje se verzija programa sa kojom je selektovan model kreiran. u zatvorenoj listi “Lokacija:”. Ispred imena “Tower”-ovih ulaznih fajlova. i sprovodi kontrolu o eventalno izvršenim izmenama. odnosno neće biti zapamćene. iznad prozora predviđenog za prikaz sadržaja crteža. Copyright (c) Radimpex * http://www. kao i status modela po pitanju rezultata proračuna. Takođe. u prozoru koji se nalazi u desnom delu dijalog box-a.rs * e-mail: info@radimpex. omogućeno je učitavanje neke od ranije formiranih datoteka. program će Vas automatski ubaciti u proceduru naredbe “Snimi kao”. a ispod njega i svi opisni podaci koji su pridruženi modelu pomoću naredbe “Podaci o projektu” (vidi poglavlje “3. U slučaju izbora komandnog polja “Yes” ili “No”. 011 3809-158 . Sada na ovako praznom crtežu možete kreirati svoj model. Ovakvu kontrolu program sprovodi i pri aktiviranju naredbi “Učitaj” i “Snimi”.twp).413 No sve promene na crtežu će biti ignorisane.6. 3. programom je predviđeno da se nakon njenog selektovanja. kao i pri izlasku iz programa ili pri prelasku u druge module programa. nalazi se ime tekućeg direktorijuma. kao i ispred imena pod direktorijuma nalaze se odgovarajući simboli: simbol koji označava “Tower”-ov ulazni fajl simbol koji označava pod direktorijum Za lakše pronalaženje datoteke koju želite da učitate.rs * Tel. Cancel .6. pojavi sadržaj crteža. onako kako je to objašnjeno u prethodnom poglavlju. kome će zadati privremeno ime “Untitled”.izborom ovog komandnog polja se odustaje od otvaranja nove datoteke. aktivirana naredba “Nova” će biti nastavljena i program će otvoriti prazan crtež. koji se nalaze u tekućem direktorijumu. koje se takođe nalaze u okviru padajućeg menija “Datoteka”.8”). gde ćete imati mogućnost da kreirani crtež snimite pod imenom koje Vi zadate. program prvo analizira stanje crteža sa kojim se do tog trenutka radilo. a sledećim aktiviranjem neke od naredbi koje menjaju tekući crtež. Nakon toga se otvara dijalog box sledećeg izgleda: Izgled “dijalog box”-a za učitavanje fajlova U vrhu dijalog box-a. Samo učitavanje datoteke se odvija tako što se ona mišem selektuje i aktivira komandno polje “Učitaj”. Kada se izabere ova naredba. Komandno polje “Cancel” je predviđeno za odustajanje od procedure učitavanja datoteke.

ili kada se malim izmenama na postojećem može kreirati potpuno novi model. kao što je to već objašnjeno u poglavlju “3. U slučaju da za dati model postoji izgenerisana mreža konačnih elemenata. pojavi ćer se sve datoteke koje imaju odabranu ekstenziju. morati ponovo da izgenerišete mrežu konačnih elemenata i ponovo sprovedete proračun.6. u centralnom prozoru dijalog box-a za učitavanje datoteka. Napomena: Učitavanje datorteka se može vršiti i bez aktiviranja naredbe “Učitaj”.rs * Tel. i u slučaju da one utiču na ove podatke izdaje odgovarajuće upozorenje. U vrhu ekrana će stajati privremno zadato ime “Untitled”.radimpex. snimi u datoteku pod istim imenom pod kojim je i učitana u program. a da nova verzija programa otkrije greške. Naime program pamti nazive poslednje četri datoteke sa kojima ste radili i njihova imena ispisuje u padajućem meniju “Datoteka”. i za aktivne postavite datoteke koji imaju staru ekstenziju: “*. Ova opcija se najčešće koristi kada se pravi više varijanti rešenja za jedan isti model. pomoću naših starih programa “Tower” i “Planet”. željena datoteka će biti otvorena.6. Samo kreiranje datoteke novog formata “*. kako bi se sprečio gubitak većeg broja podataka usled nestanka električne energije ili nekog drugog nepredviđenog događaja.twp” možete sprovesti pomoću naredbe “Snimi” ili “Snimi kao”. Obzirom da se nova verzija programa značajno razlikuje od starih programa.rs * e-mail: info@radimpex. ima osnovnu ulogu da trenutno stanje crteža sa kojim se radi. u oblasti crteža će se pojaviti sadržaj datog modela. Napomena: Ovu naredbu treba s vremena na vreme aktivirati. Iz ovog razloga može nastupiti i situacija da kontrola geometrije u staroj verziji programa pokaže da nema crtačkih grešaka. trenutni sadržaj crteža se snima u novu datoteku pod potpuno novim imenom.twr” ili “*. 3. potrebno je da kliknete mišem preko strelice koja se nalazi sa desne strane zatvorene liste “Tip fajla:”. a postojeća ostaje nepromenjena. 3. odnosno koje su kreirane pomoću jednog od naših starih programa. 011 3809-158 .plw”. obavezno aktivirajte naredbu “Kontrola geometrije”. obzirom da pri konvertovanju starih datoteka mogu nastupiti određeni problemi. Copyright (c) Radimpex * http://www. Nakon selektovanja željene datoteke starog formata i aktiviranja komandnog polja “Učitaj”. Jednostavnim klikom miša preko jednog od ponuđenih imena. program sprovodi kontrolu o tipu učinjenih izmena.6. to ćete za učitane stare datoteke. Aktiviranjem ove naredbe. otvara se potpuno isti dijalog box kao i kod naredbe “Učitaj”. Nakon ove operacije.4 Snimanje datoteka pod drugim imenom (Snimi kao) Pomoću naredbe “Snimi kao”. i eventalno rezultati proračuna. sa kojim se sada može nastaviti rad. koji proizilaze iz činjenice da je stara verzija programa radila sa tačnošću “1E-04”.414 Učitavanje datoteka starog formata U slučaju da želite da radite sa nekom od datoteka koje su ranije kreirane. Nakon učitavanja datotetaka koje su kreirane sa starim verzijama programa. a nova u tačnosti “1E-07”.3 Snimanje izmena na crtežu (Snimi) Naredba “Snimi”.1”.

6.5 Import Pomoću naredbe “Import”. odnosno sada će im biti pridruženi podaci o trenutnom stanju crteža. Zadavanjem novog imena. trenutni sadržaj crteža će biti snimljen samo u datoteci sa ekstenzijom “*. onda će biti kreirana i datoteka “*.twp_o”. dok će izbor komandnog polja “No” označiti odustajanje od ove operacije i povratak na osnovni izgled dijalog box-a naredbe “Snimi kao”. Ako je postojala i mreža konačnih elemenata i eventualno rezultati proračuna. otvara se potpuno isti dijalog box kao i kod naredbe “Ubaci”. 011 3809-158 .11. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * e-mail: info@radimpex. i aktiviranjem komandnog polja “Snimi”. Izborom ove naredbe. stari podaci koji su čuvani u datoteci pod izabranim imenom će biti uništeni.twp”. Ako se za novo ime datoteke zada neko koje već postoji.radimpex. pod novozadatim imenom.rs * Tel. 3. a trenutno stanje crteža je bilo takvo da im je odgovaralo. koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Nivo” (vidi poglavlje “2. U suprotnom slučaju.4”). ovaj dijalog box se zatvara. a novoformirana datoteka u okviru tekućeg direktorijuma postaje aktivna.415 Novo ime datoteke se zadaje u edit box-u “Ime fajla:” koji se nalazi u donjem delu dijalog box-a. program će Vas o tome obavestiti svojom porukom: Izborom komandnog polja “Yes”. odnosno sve dalje operacije će se odnositi na novu datoteku. imate mogućnost da u sastav crteža ubacite sadržaj bilo koje od ranije kreiranih datoteka.

Copyright (c) Radimpex * http://www. klik na desni taster miša će importovanu globalnu X osu postaviti u pravcu globalne X ose tekućeg modela. Tačka sa X ose ubačenog modela (<Globalna X Osa>): U slučaju da model nije potrebno zarotirati. za referentnu tačku odabrali i snimili onu koja će lako odrediti položaj importovanih elemenata. u odnosu na elemente tekućeg crteža. Napomenućemo da se položaj referentne tačke modela postavlja pomoću naredbe “Referentna tačka” (vidi poglavlje “2.radimpex. smesti u koodintani početak tekućeg modela. Naime. sadržaj importovane datoteke može se postaviti u potpuno proizvoljan nagnuti položaj. u odnosu na globalni koordintani sistem tekućeg modela. izborom podopcije “Ref. i sam tok naredbe je potpuno isti kao i kod naredbe “Ubaci”. 0. 0>): Ovakav način određivanja položaja importovanih entiteta. odnosno refrentna tačka. Umesto izbora tačke sa crteža. počeak/<0. komadna linija će promeniti sadržaj. određuje se izborom tačke koja će sa prethodno zadatom. Položaj referentne tačke (Koord. 0. Svakako da će položaj svih entiteta. 011 3809-158 . odnosno referena tačka. 0>): Znači. odrediti pravac globalne X koordinatne ose imporovanog modela.tačka”. Nakon selektovanja datoteke za ubacivanje.rs * Tel. Kako definisanje položaja koordintanog početka ne mora biti uvek najzgodnije rešenje. Jedina razlika je u tome što se kod naredbe “Ubaci”. u odnosu na globalni koordinatni sistem tekućeg modela. to program omogućava da se izborom proizvoljne tačke sa crteža. Eventualno zaokrenuti položaj importovanog modela.5. Položaj koordinatnog početka (Ref.4”).416 Izgled “dijalog box-a za import proizvoljno selektovane datoteke Pored toga. biti određen njihovim udaljenjem od ovako postavljenog koordinatnog početka. sadržaj selektovane datoteke ubacuje na tekući nivo. u koju će biti smešten koordinatni početak modela koji se ubacuje. podrazumeva da ste prethodno u modelu koji se importuje. sada je potrebno odabrati tačku sa crteža. desni klik miša će u oba slučaja dovesti do prihvatanja podruzemvane opcije da se koordinatni početak. zauzme položaj odabrane tačke. Pored toga. te se sada od korisnika očekuje da odredi položaj referentne tačke importovanog modela. dok se kod ove naredbe sadržaj selektovane datoteke ubacuje na prozivoljno odabrano mesto na crtežu. iz datoteke koja se ubacuje. koja je selektovana za import. Na ovaj način se ceo importovani model translatorno pomera tako da koordinatni početak. program će sa komandne linije zahtevati da odredite položaj globalnog koordinatnog početka datoteke.rs * e-mail: info@radimpex. tačka/<0. odredi položaj referentne tačke importovanog modela.

te ga ovde nećemo ponavljati. Kako je format DXF datoteke univerzalan. gotovo u potpunosti odgovara “AutoCad”-ovom načinu rada sa blokovima crteža. tada je potrebno ukloniti suvišne elemente konstrukcije i pomoću naredbe “Snimi kao”. ova opcija može biti zgodna ako crtež modela imate već ranije kreiran u programu ”AutoCad” (arhitektonska podloga).radimpex.417 Kako se kroz prethodno zadate dve tačke može postaviti beskonačno mnogo ravni.6 Učitavanje crteža iz AutoCad-a (DXF Import) Bez obzira na svu lakoću iscrtavanja modela u programu “Tower”.4”). klik na desni taster miša će importovanu XOY ravan postaviti u XOY ravan tekućeg modela. Tačka iz XOY ravni ubačenog modela (<Globalna XOY ravan>): U slučaju da model nije potrebno zarotirati. program će otvoriti dijalog box za mapiranje osnovnih slučajeva opterećenja. koji podržavaju ovaj format datoteka. Napomenućemo da pored ravanskih crteža. to preko njega možete importovati geometriju modela i iz ostalih crtačkih programa. 3.6.11.rs * e-mail: info@radimpex. Znači. navešćemo neka od pravila koja se moraju poštovati prilikom kreiranja DXF datoteka: Copyright (c) Radimpex * http://www. Primena ove naredbe je velika kada se pojedini delovi kreirane konstrukcije mogu primeniti i na nekom drugom modelu. Da biste ovu opciju pravilno koristili. Ovakva logika. to da bi položaj importovanih entiteta bio potpuno određen program zahteva da odaberete tačku koja ća se prethodno zadate dve tačke odrediti ravan koju formiraju globalne X i Y ose importovanog modela. 011 3809-158 . Izgled “dijalog box”-a za mapiranje importovanih slučejva opterećenja Smisao i način rada sa ovim dijalog box-om je potpuno isti kao i kod naredbe “Ubaci” (vidi poglavlje “2.rs * Tel. Obzirom da je izborom i poslednje tačke položaj svih importovanih entiteta potpuno određen u prostoru. pogram podžava import i 3D geometrije modela. snimiti sadržaj samo modela koji se želi kasnije importovati u neki drugi model.

Izgled dijalog box-a za mapiranje layer-a. grede. Nakon izbora željene DXF datoteke. ♦ ako sadržaj DXF fajla želite da ubacite na određeno mesto u već postojeći model. ♦ ukinite vidljivost svih šrafura. pre eksporta u DXF. što se sada u listi prikazuju samo datoteke sa ekstenzijom “*.rs * e-mail: info@radimpex.418 ♦ obavezno eksplodirajte sve blokove na crtežu ♦ ukinite vidljivost svih nivoa (Layer-a) koji Vam nisu potrebni. itd). program će analizirati stanje u selektovanom fajlu i otvoriti novi dijalog box.0). kako velike koordinate ne bi izazvale tolerancijske probleme u “Tower”-u. 011 3809-158 . koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Datoteka”. otvara se dijalog box koji je identičan dijalogu koji se otvara pri izboru naredbe “Učitaj”.0. ♦ vodite računa da linijske entitete predstavite samo sa jednom linijom a ne sa duplim linijama (zidovi. Izgled dijalog box-a za učitavanje DXF datoteka Jedina razlika je u tome. Izborom naredbe “DXF Import”. ♦ crtež skalirajte tako da jedna crtačka jedinica u “AutoCad”-u odgovara odabranoj jedinici mera za dužinu u programu “Tower” (naredba “Funkcionalnost” -> “Jedinice mera”). sve ih translatorno pomerite u okolinu koordinatnog početak (0.DXF”.rs * Tel. jer se pri učitavanju u “Tower” može preterano opteretiti crtež.radimpex. prethodno u “AutoCad”-u sve entitete pomerite tako da njihove koordinate dobiju željene vrednosti. ♦ ako je položaj entiteta u “AutoCad”-ovom crtežu predstavljen sa velikim koordinatama. odnosno boja Copyright (c) Radimpex * http://www.

dovešće do učitavanja sadržaja datog “layer”-a i njegova geometrija će biti pridružena odabranom tipu entiteta. layer 1. koji tip entiteta će preuzeti njenu geometriju.419 Kako program omogućava da se geometrija svakog od “layera”-a.radimpex. Na prvom mestu stoji opcija “Ništa”.rs * Tel. od programa je zahtevano mapiranje entiteta po bojama Logika rada je ista kao i kada se mapiraju “layer”-i. Prikazana lista ima onoliko redova koliko ima i “layer”-a u datoteci koja se učitava. površinski oslonac. krug. pravougaonik. Copyright (c) Radimpex * http://www. to je sada potrebno odrediti koji od “layer”-a će biti učitan. linijski oslonac. 011 3809-158 . Postupak se odvija tako što se klikom miša na strelicu “ ”. pretvori u drugi tip entiteta. greda. layer 3 i Layer 4. a u desnom delu podaci koji će za svaki od ovih “layer”-a odrediti da li će oni biti učitani ili ne. koja se nalazi na kraju svakog reda. a zatim spisak svih entiteta za koje je predviđeno da mogu preuzeti geometriju datog “layer”-a: ploča. Napomenućemo da se pri određivanju položaja tačkastih oslonaca pored tačaka može preuzeti i težište zatvorene figure. Izbor bilo kog drugog podatka iz liste. koji je prikazan u datom redu. otvori padajuća lista i iz nje odabere tip entiteta koji želite da preuzme geometriju iz datog layer-a. Pored mapiranja “layer”-a. Naime. program podržava i razlikovanje tipa entiteta po bojama. i ako se učitava. u listi će se pojaviti onoliko redova koliko ima i definsanih boja u fajlu koji se učitava. layer 2. kojom je on predstavljen u DXF datoteci (kvadrat. Znači. Izbor opcije “Ništa” znači da njenim izborom sadržaj “layer”-a.rs * e-mail: info@radimpex. U levom delu liste su prikazani svi “layer”-i iz učitanog DXF fajla. tačkasti oslonac. za svaku od boja se može odrediti da li će biti učitana ili ne. itd. a koji ne.). Postvaljanjem na uključeno stanje prekidača “Boja”. postavljanjem prekidača “Boja” na uključeno stanje. Padajuća lista za izbor tipa entiteta U okviru svakog reda. sadržaj zatvorenih lista je isti. neće biti učitan.

Napomenućemo da se eksportuju samo konstruktivni elementi koji su trenutno vidljivi. i otpočeće proces učitavanja entiteta iz DXF datoteke. Ploče i površinski oslonci na krivim površima se Copyright (c) Radimpex * http://www. “LINEARSUPPORT” i “POINTSUPPORT”. Naredba se nalazi u padajućem meniju “Datoteka” i njenim aktiviranjem otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Dijalog box za eksport modela u DXF format U edit box-u se zadaju ime datoteke. možete naknadno svim entitetima lako pridružiti željeni set numeričkih podataka. Napomenućemo da je pomoću ove naredbe moguće učitavati i zakrivljene delove modela. linijski i tačkasti oslonci redom u layer-e “AREASUPPORT”. aktiviranjem komandnog polja “ Iz zatvorene liste se vrši izbor mernih jedinica koje će se koristiti pri eksportovanju modela. te pomoću naredbe “Promena setova”. pretvoren u “Tower”-ove entitete. Ovi podaci se mogu zadati i pomoću standardnog “Windows”-ovog dijalog box-a za snimanje datoteka. Svim konstruktivnim elementima biće pridružen tekući set podataka. Svaki tip elemenata se eksportuje u poseban “layer”.rs * e-mail: info@radimpex.420 Aktiviranjem komandnog polja “OK”.radimpex. “AutoCAD”). Ploče se eksportuju u layer “PLATE”. Jasno da će program učitati samo entitete sa vidljivih i ne zamrznutih “layer”-a. Izgled učitane DXF datoteke sa geometrijom “torus”-a 3. Ovaj format je univerzalan i podržava ga većina crtačkih programa (na pr. Ubrzo. kao i njen položaj na disku. na način kako je to zadato u prethodnom dijalog box-u. na ekranu će se pojaviti sadržaj DXF datoteke.rs * Tel.7 Eksport geometrije u DXF format (DXF Eksport) Pomoću ove naredbe možete da eksportujete geometriju celog modela u DXF format. koji se otvara ”. 011 3809-158 . a površinski. grede u “BEAM”. dijalog box će nestati sa ekrana.6.

radimpex. “PLATEMESH” i “AREASUPPORTMESH”.6. Pri izboru bilo koje od ponuđenih opcija. Izgled “dijalog box”-a za zadavanje podataka o projektu Značenje podataka koje treba zadati u odgovarajućim edit box-ovima je više nego jasno.rs * e-mail: info@radimpex. obzirom da se on može aktivirati jedino iz modula “Formiranje mreže”.6. i u slučaju da ono ne odgovara sadržaju datoteke (*. zajedno sa svim ostalim podacima o crtežu. Copyright (c) Radimpex * http://www. 3. Kako se u program mogu učitavati i datoteke kreirane sa starim verzijama programima. identičan kao i kod naredbe “Učitaj”.1”.rs * Tel.6. Ako je kreiran novi model.7 Prelazak u druge module programa Kao što smo već na početku ovog uputstva rekli. 011 3809-158 .8 Podaci o projektu Izborom naredbe “Podaci o projektu”.twp). U ovom meniju jedino nije omogućen direktan prelazak u modul “Proračun modela”. logičan potez je prelazak u modul za formiranje mreže konačnih elemenata. Pored samog prikaza crteža. 3. omogućeno je zadavanje raznih tekstualnih podataka koji će biti snimljeni u datoteku “*. pa je izborom jedne od ponuđenih opcija u okviru padajućeg menija “Moduli”. omogućen prelazak u te module. to se u donjem delu dijalog box-a programski ispisuje informacija o tolerancijskoj tačnosti sa kojom je datoteka kreirana.twp”. program se sastoji iz više modula.9 Kraj rada sa programom Izlaz iz programa se može postići ili izborom naredbe “Kraj” u okviru padajućeg menija “Datoteka” ili jednovremenim pritiskom na tastere “Alt” i “F4”. pojavljuje se dijalog box sa odgovarajućim upozorenjem. analizira se trenutno stanje crteža i po potrebi otvara dijalog box sa upozorenjem o vrsti učinjenih izmena.421 eksportuju u posebne layer-e. 3. kako je to već objašnjeno u poglavlju “3. i ovi podaci će jasno ukazivati na sadržaj date datoteke. pre izlaska iz programa analizira se trenutno stanje crteža. koje su radile u tačnosti “1E-04”. gde je njihova zakrivljenost predstavljena pomoću linija. U oba slučaja. i oni imaju prevashodnu ulogu da budu od pomoći pri kasnijem učitavanju datoteka u program.

Za gredne elemente koji se nalaze van gabarita ploče ovo pravilo ne važi i za njih nije potrebno generisati mrežu konačnih elemenata.gredni i . linijski i površinski oslonci. Iz ovoga proizilazi da trougaone i razuđene četvorougaone elemente treba koristiti samo na mestima gde je geometriju nemoguće opisati kvadratnim elementima. Manji broj konačnih elemenata znači kraće vreme proračuna ali i lošije opisivanje modela.granični (oslonački). sa većim brojem elemenata vernije opisujemo model.1 Osnovni pojmovi Obzirom da se proračun vrši metodom konačnih elemenata. Kod linijskih i površinskih oslonaca. Prema tome. pa samim tim i celokupnu ploču proizvoljne geometrije treba predstaviti skupom malih trouglova i četvorouglova. razvili smo naredbu pomoću koje se može automatski generisati mreža konačnih elemenata. pri čemu se najbolji dobijaju za kvadratni. ali ne preveliki jer je posle određene granice dobitak u tačnosti izuzetno mali u odnosu na vreme proračuna. optimalno rešenje je negde u sredini: dovoljno veliki broj elemenata da bi se opisao model. što znači da se lučne grede na modelu zamenjuju nizom pravih greda. mreža konačnih elemenata se ne mora generisati za modele koji u sebi ne sadrže ploče (gredne konstrukcije). i komplikovanosti njihovih kontura. Pločasti elementi mogu biti trougaonog i četvorougaonog oblika. gustina mreže će takođe uticati na kvalitet opisivanja modela. U samom proračunu.pločasti . Copyright (c) Radimpex * http://www. koji se nalaze unutar konture ploče. Da bismo Vam u tome pomogli. Programom su predviđena tri tipa konačnih elemenata: .rs * Tel.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . ali zato vreme proračuna raste. Oni se moraju dodirivati samo po celim stranicama. FORMIRANJE MREŽE KONAČNIH ELEMENATA 4. može biti u veoma velikom opsegu. a njihove dimenzije treba da su što ujednačenije. Iz svega napred rečenog proizilazi.422 4. Suština metode konačnih elemenata je u tome da se svi konstruktivni elementi predstave skupom odgovarajućih manjih elemenata. odnosno mreža treba da bude što homogenija. da nije baš lak posao napraviti korektnu mrežu konačnih elemenata. i on naravno zavisi od veličine same ploče. koji se mogu dobiti u modulu “Obrada rezultata proračuna” (dijagrami se iscrtavaju na osnovu proračunatih uticaja na krajevima izgenerisanih grednih elemenata). jedna od ključnih operacija u pripremi modela za proračun je generisnje mreže konačnih elemenata. Sa graničnim elementima se modeliraju kako kruti tako i elastični oslonci. Prema tome. Gredni elementi mogu biti samo pravi. Sa druge strane. Gustina mreže kod grednih elemenata koji se nalaze unutar ploče utiče kako na kvalitet opisivanja lukova. pa samim tim i nepreciznije rezultate. Broj pločatih elemenata sa kojima predstavljamo neku ploču ili zid. bolji rezultati se dobijaju za četvorougaoni nego za trougaoni element. Granični elementi se raspoređuju na mestima gde su predviđeni tačkasti. odnosno zida. Tokom rada sa programom. vrlo brzo ćete steći iskustvo i osećaj za procenu optimalne mere po pitanju broja konačnih elemenata. tako i na kvalitet dijagrama uticaja u gredama.

3. U protivnom. Ili da kao ulazni podatak zadate ukupan broj čvorova na modelu. a korisnik će biti upozoren. zavisi isključivo od volje korisnika i njegovih navika.423 4. te možete odmah aktivirati naredbu za proračun. Koji će od ova dva podatka biti zadat kao ulazni.5”). Izgled dijalog box-a za generisanje mreže konačnih elemenata Za određivanje gustine mreže konačnih elemenata. i popravite ih u modulu “Unos podataka”. pomoću naredbe “Kontrola unetih podataka”. bez prethodnog generisanja mreže konačih elemenata. i ako ne postoje ni teoretski uslovi da ona bude proračunata. neće se dozvoliti formiranje mreže konačnih elemenata. program prvo ispituje regularnost modela.2 Generisanje mreže konačnih elemenata Naredba “Generisanje” će biti dostupna za aktiviranje samo u slučajevima kada na modelu postoji barem jedan površinski element konstrukcije (ploča. Ovi podaci se zadaju u odgovarajućim edit box-ovima.rs * e-mail: info@radimpex. Nakon izbora naredbe za generisanje mreže konačnih elemenata. Konstrukcija mora biti stabilna i opterećena. koji rade simultano. Upozorenje o neispravnosti modela po pitanju zadatih ulaznih podataka Ako dođe do ovog slučaja. odnosno automatski sprovodi testiranje kao kod naredbe “Kontrola unetih podataka” (vidi poglavlje “3.rs * Tel. 011 3809-158 . automatski se proračunava i Copyright (c) Radimpex * http://www. ova naredba će biti nekativna. otkrijte sve greške koje će program markirati na crtežu.radimpex. odnosno zid). ili da zadate prosečnu veličinu jednog konačnog elementa. program analizira geometriju modela i otvara dijalog box sledećeg izgleda. imate dve mogućnosti. zadavanjem vrednosti u jednom edit box-u. Ako su ispunjeni formalni uslovi da mreža konačnih elemenata može biti generisana. Naime.

rs * Tel.rs * e-mail: info@radimpex. Napomenućemo da postavljeno teorijsko ograničenje od 300000 čvorova ne znači i da model sa ovolikim brojem čvorova može biti proračunat. izgenerisanu mrežu od 300000 čvorova možete opcjom proređenja svesti na drastično manji broj elemenata koji je moguće proračunati. program će ovu vrednost smanjivati sve dok se ne uspe da izgeneriše regularnu mrežu konačnih elemenata. može se desiti i slučaj da program ponudi mrežu od 300000 čvorova. 011 3809-158 . postavljanjem check box-a “Minimalna mreža” na ukjučeno stanje.424 prikazuje odgovarajuća vrednost u drugom. po pitanju teorisjkog maskimalnog broja čvorova (300000). na ekranu će stajati dijalog box. Znači u slučajevima. Ako se sa veličinom elementa od 1 m ne može izgenerisati regularna mreža konačnih elemenata (nalazi se van postavljenih intervala). Default vrednosti koje program nudi u edit box-ovima. nalaze se unutar intervala mogućih vrednosti. kada se nudi maksimalna broj čvorova. Prema tome. za preporuku je da pokušate da izgenerišete mrežu sa manjim brojem čvorova. Broj čvorova koji program preporučuje treba uzeti sa velikom rezervom. To jednostavno zavisi od složenosti modela i ne može se eskplicitno reći. nakon čega će otpočeti proces generisanja mreže prema zadatim kriterijumima. i informacija o broju izgenerisanih čvorova. Do njih je program došao analizom veličine i složenosti modela.radimpex. obzrom da se pre samog procesa generisanja mreže konanih elemenata. Copyright (c) Radimpex * http://www. U toku samog generisanja. i ako je to slučaj. usvaja za default. a da ipak uspete da je izgenerišeta sa recimo 250000 čvorova. potrebno je aktivirati komandno polje “OK”. Default vrednosti program postavlja po sledećem pravilu. odnosno manja vrednost. Dijalog box za praćenje procesa generisanja mreže konačnih elemenata Ako se sa zadatom prosečnom veličinom elementa ne može izgenerisati reguralna mreža konačnih elenata. koji pokazuje da se odvija neki proces. i njoj odgovarajući broj čvorova. Prvo ispituje da li se prosečna veličina jednog konačnog elementa od 1m nalazi unutar postavljenog intervala. odnosno ukunog broja čvorova na modelu. kao i na osnovu samog ograničenja programa. tada se ova vrednost. Pored toga. Posle izvesnog vremena. ne može dobiti pouzdana informacija o potrebnom broju čvorova. tada se za ovaj parametar kao default vrednost nudi veća. Pored mogućnosti zadavanje prosečne veličine jednog konačnog elementa. Nakon zadavanja parametara kojima se definiše gustina mreže konačnih elemenata. na ekranu će se pojaviti poruka o uspešno sprovednom postupku generisanja mreže konačnih elemenata. tako da je potpuno sve jedno koji se od podatka zadaje kao ulazni. imate mogućnost da od programa zahtevate da izgeneriše mrežu sa najmanjim mogućim brojem čvorova.

može se javiti i slučaj da program ne može uopšte da izgeneriše mrežu konačnih elemenata. neće u potpunosti odgovarati zadatom. Copyright (c) Radimpex * http://www. Informacija o broju izgenerisanih čvorova na mreži konačnih elemenata je stalno prisutna na početku stausne linije.1.5m .425 Aktiviranjem komandnog polja “OK”.rs * Tel. Za uobičajene konstrukcije sa kojima se možete sresti u praksi. prosečna veličina jednog konačnog elementa trebalo bi da se nalazi u granicama od 0. Što se tiče ukupnog broja čvorova na modelu. ali će mu biti što je moguće bliži.0 m. Ako program dođe do ovakvog zaključka. sve dok ne dobijete zadovoljavajuću mrežu.radimpex. ovaj dijalog box će biti zatvroen. 011 3809-158 . Igenerisana mreža konačnih elemenata Napomenućemo da broj čvorova na izgenerisanoj mreži konačnih elemenata. postupak generisanja možete ponavljati zadavanjem novih ulaznih parametara. a na ekranu će se pojaviti izgenerisana mreža konačnih elementa. Ova nemogućnost apsolutno tačnog procenjivanja. on ne bi trebalo da bude veći od 50000 i za vrlo komplikovane i velike modele. Ako niste zadovoljni gustinom i oblikom mreže konačnih elemenata. a pri tome model može biti potpuno proizvoljne geometrije. 4. proizilazi iz uslova da konačni elementi treba da budu što homogenijih dimenzija.3 Greške koje prekidaju proces generisanja U slučaju da ste neprecizno crtali. izdaće odgovarajuće upozorenje.rs * e-mail: info@radimpex. jer je geometrija modela takva da je za generisanje mreže potreban preveliki broj čvorova.

011 3809-158 . Ako 3D kontrola geomertije otkrije crtačke greške. U okviru ove procedure. ovaj prozor će nestati sa ekrana. Aktiviranjem komandnog polja “OK”.rs * e-mail: info@radimpex. a na modelu će biti markirane sve crtačke greške. a program će automatski pozvati naredbu “Kontrola geometrije” (vidi poglavlje “3.6”). što odgovara 3D kontroli geometrije. program postavlja na isključeno stanje.radimpex. Sada mogu nastupiti dva slučaja.3. Copyright (c) Radimpex * http://www. na ekranu će se pojaviti upozorenje u okviru naredbe “Kontrola geometrije”.426 Aktiviranjem komandnog polja “OK”. program izdaje sledeće upozorenje. Ako je tip crtačke greške takav. parametre: “Samo u 2D pogledu” i “Samo vidljivi entiteti”. markirala je sve crtačke greške Sada je potrebno da pređete u modul “Unos podataka”.rs * Tel. da ga 3D kontola geometrije ne može otkriti. Sprovedena 3D kontrola geometrije. ovaj dijalog box će biti zatvoren. i popravite sve markirane crtačke greške.

neophodno je i pravilno modelirati konstrukciju. treba arhitektonski crtež svesti na što pravilniji oblik.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. i ona treba da zadovolji sledeće uslove: ♦ mreža treba da sadrži što je moguće više kvadratnih elemenata istih dimenzija. Isterivanje tačnosti na nivou od 10 ili 20 santimetara nema nikakvog smisla u cilju poboljšanja rezultata proračuna. Pokretanjem naredbe “Kontrola geometrije” i postavljanujem prekidača “Samo u 2D pogledu”.4 Ocena kvaliteta izgenerisane mreže konačnih elemenata Što se tiče same procene.homogena mreža Loša .nehomogena mreža ♦ broj konačnih elemenata treba da bude dovoljan da se funkcija promene uticaja može dovoljno dobro opisati Copyright (c) Radimpex * http://www. uvek kada je to moguće. Svakako da ćete vremenom steći iskustvo i dobiti osećaj za brže postavljanje ovakvog kriterijuma. ne postoje jasni kriterijumi. sami ćete uočiti da li je mrežom konačnih elemenata model dobro opisan ili ne. da li je sa izgenerisanom mrežom konačnih elemenata model dobro opisan ili ne.radimpex. Upoređivanjem dobijenih rezultata proračuna sa očekivanim. na uključeno stanje. program će sada biti u stanju da markira crtačke greške.427 Upozorenje da u okviru sklopa “Ram H_13” postoji crtačka greška Na osnovu sadržaja upozorenja jasno se vidi u kom sklopu je problem. navedeni sklop. Dobra . pa je na korisniku da sam da procenu. ova ocena se dobija vizuelnim sagledavanjem mreže. Odnosno. a samim tim i proračun modela. pored preciznog crtanja. Sada je potrebno preći u modul za unos podataka i postaviti za tekući 2D pogled. U principu. 4. Napomena: Da bi se izbegle greške koje će onemogućiti formiranje mreže konačnih elemenata. 011 3809-158 .

to se na pojedinim čvorovima sa mreže konačnih elementa mogu pojaviti markeri upozorenja koji signaliziraju da te delove modela treba vizuelno prekontrolisati (boju ovih markera možete podesiti pomoću naredebe “Parametri”).428 Dobra . već osnovno izgenerisanu.retka mreža ♦ treba izbegavati četvorougaoni konačni element čije stranice formiraju ugao blizak 180°. Ako niste baš mnogo iskusni po pitanju procene valjanosti mreže konačnih elemenata. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel. Na mestima dejstva koncentrisanih sila javljaju se nagli skokovi uticaja koji kod krupne mreže mogu da ne budu dobro obrađeni. programom je predviđen niz naredbi. kao i trougaoni jako izduženi element. 4.1 Progušćavanje mreže U prethodnom tekstu je pomenuto da gustina mreže utiče na tačnost rezultata. a pomoću kojih se može vršiti korekcija izgenerisane mreže. Korišćenje progušćenja nije obavezno i na korisniku je da shodno svom iskustvu i osećaju koristi fino podešavanje gustine mreže. smanjenjem veličine konačnih elemenata na tim mestima.rs * e-mail: info@radimpex. dovoljno gustu mežu konačnih elemenata. najbolje je da ne koristite ni jednu od ovih naredbi. 011 3809-158 . U slučaju da postoje neki elementi ne baš pravilnog oblika. tu zonu modela treba ili progustiti na način kako će to biti opisano u sledećem poglavlju. Ovim se obezbeđuje da se ne povećava gustina cele mreže. ali sada sa većim brojem čvorova.dovoljno gusta mreža Loša . s obzirom da se tačne vrednosti uticaja dobijaju samo u čvorovima i sredinama konačnih elemenata. smanjujemo rastojanje između tačaka u kojima se uticaji proračunavaju i povećavamo kvalitet rezultata proračuna. što bi uticalo na povećanje vremena proračuna. ili ponovo izgenerisati mrežu konačnih elemenata. Zato.radimpex. već samo nekih delova mreže pri čemu se tačnost povećava.5.5 Korekcija izgenerisane mreže konačnih elemenata U slučaju da Vam izgenerisana mreža ne odgovara u potpunosti. Loš četvorougaoni element Loš trougaoni element Kako će program uvek izgenerisati mrežu sa formalno regularnim konačnim elementima (neće se nikad javiti neregularni petougaoni elementi). 4. koje ćemo opisati u ovom poglavlju.

/kRuž. progušćava se samo ta polovina.rs * e-mail: info@radimpex.tačkastih oslonaca ili na mestima dejstva koncentrisanih sila./<krAj>): Ovaj postupak u potpunosti odgovara proceduri iscrtavanja proizvoljne zatvorene poligonalne linije (vidi poglavlje “2. Odnose se na četvorougaone pločaste elemente. Copyright (c) Radimpex * http://www. koje povećava gustinu okolnih elementa koji imaju zajednički čvor. koje možemo smatrati polovinama četvorougla. Sva progušćenja se mogu kombinovati. Progušćenja se postavljaju na već gotovu.429 Za progušćavanje mreže predviđeno je sedam šema.radimpex. Šeme progušćenja dele jedan četvorougao : na dva dela jednom vertikalom na dva dela jednom horizontalom na četiri dela. regularnu mrežu konačnih elemenata na sledeći način: ♦ prvo se aktivira ikona koja predstavlja izabranu šemu progušćenja i tada će se od korisnika zahtevati da na mreži konačnih elemenata obeleži zonu koja će biti progušćena. i sa vertilkalom i sa horizontalom na dva dela sa levom dijagonalom na dva dela sa desnom dijagonalom na četri dela sa obe dijagonale Sedma šema progušćenja je progušćenje “Kapitel”. 011 3809-158 . Svi konačni elementi koji se nalaze unutar zadate zone. Prva tačka progušćenja (Kontura/Prav. biće progušćeni izabranom šemom progušćenja.rs * Tel.6”). Ovo progušćenje se preporučuje na mestima stubova . a kod trougaonih.

Progušćavanje već progušćenih delova modela nije moguće. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel. potrebno je selektovati jedan čvor osnovne mreže (ne mogu se selektovati čvorovi koji su dobijeni nekim od progušćenja). 011 3809-158 . posle aktiviranja odgovarajuće ikone. Progušćenje za kapitel: Nakon selekcije.430 ♦ pri korišćenju progušćenja za kapitele. Nakon postavljanja svakog od progušćenja. odnosno uzastopnim progušćavanjem sa istom šemom. program će na statusnoj liniji ispisivati informaciju o novom broju čvorova na mreži konačnih elemenata. oko tog čvora biće postavljeno navedeno progušćenje.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. tako što će se on uhvatiti u mali pravougaonik na pokazivaču. neće se dobijati duplo manji konačni elementi.

koja se nalazi u padajućem meniju “Korekcija”. zadaje se proizvoljna zatvorena poligonalna linija. sam postupak definisanja oblasti je potpuno isti kao i u naredbama za progušćenje mreže. 4. program će Vam omogućiti da proredite mrežu na proizvoljno odabranim delovima modela. kojom se od korisnika zahteva da na mreži konačnih elemenata obeleži zonu koja će biti proređena.431 Napomena: Progušćavanje mreže treba koristiti samo na modelima gde je to zaista i potrebno. ona menja svoj naziv iz koga se može jasno videti koji je stepen prorađenja odabran. Naročito treba izbegavati progušćenja sa dijagonalama. jer kao što smo na samom početku ovog dela uputstva rekli. na komandnoj liniji se javlja poruka.5. Izborom naredbe “Proređenje”. Dijagonalama je poželjno progušćavati samo jako razuđene četvorougaone elemente. Znači. a šta ne./<krAj>/Dubina <1>): Na kraju komandne linije nalazi se podopcija “Dubina <1>”./kRuž. gde god je to moguće. 011 3809-158 . Uzastopnim klikom miša preko ove podopcije. do kog stepena (dubine) je potrebno izvršiti prorađenje.rs * Tel. U ostalim slučajevima će se dobiti bolji rezultati za homogenu mrežu.2 Proređenje U slučaju da izgenerisana mreža konačnih elemenata ima veliki broj čvorova. Svi konačni elementi koji se nalaze unutar zadate zone biće proređeni tako što će im. pri tom ne utičući mnogo na samu tačnost.radimpex. Kada ste odabrali stpen proređenja. bolji rezultati se dobijaju za pravougaone nego za trougaone elemente. pomoću koje je moguće zadati. i da želite da ubrzate proces proračuna. Obično se za zone proređenja biraju delovi modela koji u svojoj okolini ne sadrže oslonce i koncentrisana opterećenja koja mogu uzrokovati nagle promene (skokove) u uticajima. na ovaj način dobijaju izgled rombova). Stepen proređenja ide od 1-5. Prva tačka proređenja (Kontura//Prav. Proređena mreža konačnih elemenata do zadatog stepene proređenja “1” Koju zonu ćete odabrati za proređenje zavisi isključivo od Vašeg osećaja šta je to dobra mreža konačnih elemenata. odnosno od manjeg ka većem proređenju. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * e-mail: info@radimpex. biti izbačeni nepotrebni čvorovi (konačni elementi.

3 Pomeranje čvora Pomoću naredbe “Pomeranje čvora”. biće savim dobri za uticaje u verikalnim delovima konstrukcije i temeljima.radimpex. uticaji u međuspratnim konstrukcijama od vertiklanog opterećenja. Njenim aktiviranjem. Copyright (c) Radimpex * http://www. a uticaji na prostornom modelu sa maksimalno proređenom mrežom u međuspratnim konstrukcijama.5. a tačnost rezultata Vas ne interesuje na svim njegovim delovima. sama po sebi. sve dok mu klikom miša ne odredite novi položaj. Napomena: Napomenućemo da sa zadavanjem većeg stepena proređenja ne može dobiti homogena mreža. na komandnoj liniji će se pojaviti nova poruka. pomoću podopcije “Kontura”. drastično ćete smanjiti broj čvorova na mreži konačnih elemnata. korigujete geometriju elemenata koji imaju nepoželjan (kritičan) oblik (vidi poglavlje “4. već samo u temeljima ili pak vertikalnim sklopovima od horizontalnog opterećenja. Nakon selekcije čvora čiji položaj nije fiksiran. imate mogućnost da pomeranjem pojedinih čvorova sa mreže. komandna linija dobija sledeći oblik. Program će kontrolisati valjanost novog položaja. mogu se proračunati u odvojenim datotekama. i u slučaju da se sa njim ne bi dobili regularni konačni elementi. neće dozvoliti ovu operaciju. 4. već dovoljno homogena.6 Podela greda koje se nalaze van ploča (Podela greda van ploča) Kako se procedurom generisanja mreže konačnih elemenata. te ovu mogućnost treba koristiti samo u slučajevima kada modeli imaju izuzetmo veliki broj čvorova. Nakon izbora ove naredbe.rs * Tel. ukoliko je osnovna izgenerisana mreža. program će u DRAG modu iscrtavati geometriju okolnih elemenata čiji je selektovani čvor zajednički. 011 3809-158 . ne može uticati na podelu linijskih elemenata koji se nalaze van ploča. U takvim slučajevima. to je programom predviđena naredba “Podela greda van ploča”. kada Vas ne interesuju uticaji u međuspratnim konstrukcijama. U ovoj proceduri nije moguće selektovati čvorove čiji je položaj fiksiran samom geometrijom konstruktivnih elemenata i opterećenja. Novi položaj (<krAj>): Pomerajući miša po crtežu. 4. otvara se dijalog box sledećeg izgleda. za maksimalno prorađenje selektovati sve međuspratne konstrukcije. Tipičan primer ovakve primene je kod velikih zgrada.4”). koja se takođe nalazi u okviru padajućeg menija “Korekcija”. a rezultati dobijeni proračunom. Tada je potrebno.rs * e-mail: info@radimpex. Izaberite čvor sa mreže (<krAj>): Sada se od korisnika zahteva da select box-om zahvati čvor koji želi da pomeri. Na ovaj način.432 Svakako da je moguće i za ceo model zahtevati proređenje.

rs * Tel. dovela do poboljšanja tačnosti pri proračunu stabilnosti i proračunu po teoriji II-og reda. bez ikakvog uticaja na tačnost proračuna po teoriji I-og reda. Izbor komandnog polja “Yes”. 011 3809-158 . Naglasićemo da se ovaj parametar ne odnosi na grede i linijske oslonce koji se nalaze unutar ploče. Aktiviranjem komandnog polja “OK”. Znači kod ovakvih modela. a parametar podele je promenjen. na koje će biti izdeljene grede koje se nalaze van ploča. ovakva podela će kod linijskih konstrukcija dovesti do mnogo preciznijeg proračuna pripadajućih masa u svakom novo dodatom čvoru duž greda koje se nalaze van ploče (vidi poglavlje “6. sitnija podela. za preporuku je da na uključeno stanje postavite prekidač “Sve grede”. te će njihova gustina odrediti i tačnost rezultata u ovim linijskim elementima konstrukcije. duž datih linijskih elemenata. i grede spregnutnog poprečnog preseka. Kako podela i ostalih greda. program će izdati odgovarajuće upozorenje. proračun po teoriji II-og reda. To se naročito odnosi na linijske konstrukcije kod kojih bi ovakva. Na ovaj način. dovešće do gubitka postojećih rezultata proračuna. to program po “defult”u. U slučaju da reulatati proračuna već postoje. Podela greda van ploča je neophodna samo za oslonačke grede (grede ispod kojih se nalaze linijski oslonci). jer će u tom slučaju njihovu podelu određivati sama gustina mreže konačnih elemenata. to kod nekih modela može biti od interesa da sve grede van ploča budu podeljene na niz manjih delova.1”). dok će izbor komandnog polja “No” označiti povratak na dijalog box za definisanja parametara podele. Pored toga. ovaj dijalog box će biti zatvoren. koje se nalaze van ploča nije neophodna. Ovo je urađeno zbog toga što bi podela svih ostalih greda samo bespotrebno povećala broj čvorova na mreži konačnih elemenata. a stanje ponuđenih prekidača određuje. lučne grede. pri modalnoj analizi. na uključeno stanje postavlja prekidač “Samo neophodne”. a program će pri kasnijem proračunu poštovati ovde postavljeni parametar podele.433 Izgled dijalog box-a za podešavanje gustine čvorova na gredama koje se nalaze van poloče U edit box-u “Veličina segmenta”. ubacuju se među čvorovi.radimpex. definiša se dužina segmenta. da li će baš sve grede van ploča biti ovako podeljene.rs * e-mail: info@radimpex. Ali. kako je programom predviđen i proračun stabilnosti. ili samo one za koje je ovakva podela neophodna. Copyright (c) Radimpex * http://www. a i postupak modalne analize.

zavisi isklučivo od Vas.Ako se proračun sprovodi samo po teoriji I-og reda. onda nemojte podelu zadavati pomoću ove naredbe. . funkcionišu na potpuno isti način kao i modulu za unos podataka. Prema tome. zahtev za podelom svih greda zavisi isključivo od vrste konstrukcije koju model predstavlja. Naredbe “Undo” i “Redo”. već su ranije opisane u poglavlju “2. odnosi na sve grede van ploča. iskorisite ovu mogućnost. stim što se vraćanje korak unazad. Način rada sa njima je identičan ranije opisanom postupku. dobijen bespotrebno veći broj čvorova. obzirom da je na ovaj način. sva postavljenja progušćenja i proređenja se automatski uklanjaju sa modela.7 Ostale naredbe Izborom naredbe “Reset”. Napomena: Kako se zadati parametar podele greda. za preporuku je podeliti sve grede. Ostale naredbe. . iznećemo neka osnovna pravila koja Vam mogu biti od pomoći pri donošenju odluke da li ćete na uključeno stanje postavite prekidač “Sve grede”.”.radimpex. jer su ovo ionako mali modeli koji se brzo proračunavaju. podela svih greda van ploča neće imati nikakvu ulogu na tačnost proračuna. to u slučaju da želite da ova podela bude različita na pojedinim gredama.Kod modalne analize. ili samo za one za koje je to neophodno.Kod proračuna stabilnosti i proračuna po teoriji II-og reda.rs * Tel. za preporuku je da zadate parametra podele na svim gredama jer ćete dobiti tačnije rezultate proračuna. 011 3809-158 . koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Korekcija”. već pri samom određivanju položaj greda na modelu. ovde odnosi isključivo na mrežu konačnih elemenata. to finija podela stubova neće dovesti do značajnijeg poboljšanja rezultata proračuna. odnosno unapred. . Copyright (c) Radimpex * http://www. tamo gde to nije neophodno. Za linijske konstrukcije. i Vašeg osećaja za očekivanu tačnost rezultata proračuna. . U nastavku. ako niste sigurni da li je podelu potrebno izvršiti za sve grede van ploča ili ne. a model nema preveliki broj čvorova. Ovako postavljene krajeve manjih greda. neće izazvati nikakve štetne posledice na samu tačnost proračuna. 4. Kod modela koji predstavljaju zgrade. već će samo proračun biti sporiji. koje su prisutne u ovom modulu. grede koje se nalaze van ploče uglavnom predstavljaju stubove. Kako je njima pripadajuća masa znatno manja od masa koje su koncentrisane u međuspratnim konstrukcijama.rs * e-mail: info@radimpex. željene grede nacrtajte iz više kolineranih segmenata.Zahtev za podelom greda. program će morati da poštuje i pri raspoređivanju masa a i pri samom proračunu.434 Da li ćete podelu vršiti za sve grede koje se nalaze van ploča.

Padajući meni sa naredbama za proračun i prikaz rezultata stabilnosti Kako se proračun stabilnosti sprovodi tako što se intenzitet definisanog promenljivog opterećenja varira. 011 3809-158 . to će ova naredba biti dostupna samo u slučaju da su prethodno zadate i kombinacije opterećenja.radimpex. od programa možete zahtevati proračun kritičnih sila i dužina izvijanja za sve grede na modelu.435 5. PRORAČUN STABILNOSTI U okviru padajućeg menija “Stabilnost”. nalazi se grupa naredbi za proračun i prikaz rezultata.rs * Tel. u modulu za formiranje mreže konačnih elemenata. sve dok se ne pronađe prva nulta vrednost determinante postavljenog sistema jednačina po teoriji II-og reda. U protivnom program će izdati odgovaraju}e upozorenje. Copyright (c) Radimpex * http://www. Pod uslovom da postoje kreirane kombinacije. za ovu vrstu analize konstrukcije. Kako se proračun stabilnosti vrši samo za zadate kombinacije u modulu “Unos podataka”.rs * e-mail: info@radimpex. pomoću naredebe “Proračun” koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Stabilnost”. otvoriće se dijalog box u kome se vrši izbor kombinacija za koje treba sprovesti proračun stabilnosti. Znači. nakon izbora nardbe “Stabilnost => Proračun”. to će za ovakav proračun vađiti ista ograničenja kao i kod zahteva za proračunom po teoriji II-og reda.

011 3809-158 .promenljivo.radimpex. u koloni “St. Postojanje simbola “√” u koloni “St.rs * Tel. Iz tog razloga. dok intenzitet stalnog opterećenja ostaje nepromenjen.” je potrebno odrediti status svakog od osnovnih slučajeva opterećenja po pitanju njegovog promenljivog.” u njoj se postavlja. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * e-mail: info@radimpex. ukazuju da je proračun stabilnosti zahtevan samo za drugu i četvrtu kombinaciju U levom list box-u. odnosno stalnog karaktera.436 Izgled dijalog box-a za definisanje ulaznih podataka o proračunu stabilnosti Kako za veće modele proračun stabilnosti može trajati prilično dugo. Kako se kritična sila dobija iz izraza: N.kr = N.”. odnosno ukida simbol “√”.stalno + δ × N. Postavljeni simboli u koloni “St. to je jasno da se pri proračunu stabilnosti varira samo intenzitet promenljivih opterećenja.” označava da je data kombinacija selektovana za proračun stabilnosti. to u desnom list box-u imate mogućnost da odaberete samo neke od kombinacija za koje želite proračun stabilnosti. prikazani su svi zadati osnovni slučajevi opterećenja. Uzastopnim klikom miša na kolonu “St.

” označava da dati osnovni slučaj opterećenja ima stalni karakter.radimpex. jer oni uglavnom predstavljaju koeficijente sigurnosti pri proračun uticaja po teoriji I-og. zadati multiplikator sa kojim će dato osnovno opterećenje ući u kombinaciju pri proraćunu stabilnosti (multiplikatori zadati pri kreiranju samih kombinacija nemaju nikakvu ulogu pri proračunu stabilnosti. odnosno II-og reda). U koloni “Koef.rs * e-mail: info@radimpex.437 Postojanje simbola “√” u koloni “St. Postavljeni simboli u koloni “St. U slučaju da je za proračun stabilnosti odabrana kombinacija u kojoj su sadržana samo fiksna opterećenja. Copyright (c) Radimpex * http://www. nalaze se i dva edit box-a pomoću kojih možete zadavanjem drugačijih vrednosti od ponuđenih. program će izdati odgovarajuće upozorenje. uticati na dužinu i tačnost samog postupka proračuna stabilnosti. ukazuju da će pri proračunu stabilnosti samo prvi slučaj imati karakter stalnog opterećenja Svakako da u okviru odabranih kombinacija za proračun stabilnosti.” možete svakom od opterećenja za koje je definisano da ima stalni karakter.”. odnosno barem jedno od njih mora biti varijabilno. U donjem delu ovog dijalog box-a. 011 3809-158 . ne mogu sva sadržana opterećenja imati stalni karakter.rs * Tel. odnosno da se njegov intenzitet neće varirati pri proračunu stabilnosti.

otpočeće proračun stabilnosti i po njegovom završetku. Dijalog box koji se otvara u okviru naredbe “Kritično opterećenje” U prikazanoj listi ima onoliko redova. Kada je postavljena na uključeno stanje. koja se takođe nalazi u okviru padajućeg menija “Stabilnost”. odnosno može biti postavljena ili na uključeno ili na isključeno stanje. pri kome dolazi do narušavanja stabilnosti sistema za datu kombinaciju. to u slučaju da znate maksimalni koeficient. otvara se dijalog box sledećeg izgleda. u okviru padajućeg menija “Stabilnost”. taj red postaje naznačen posebnom bojom. a u zagradi podatak o koeficijentu izvijanja “µ” za kritično optrećenje sistema. nalaze se numerički podatak o vrednosti parametra “δ” koji predstavlja kritičan faktor opterećenja.rs * Tel. radi kao prekidač. Dovoljna tačnost izračunatog koeficijenta δ Ovaj parametar praktično određuje kada će iterativni proračun biti prekinut.kr”. 011 3809-158 . Izborom ove naredbe. čijim množenjem će promenljivo opterećenje dovesti do sloma konstrukcije. Svakako da i vrednost ovog parametra utiče na dužinu proračuna. U svakom od prikazanih redova. što znači da će nakon aktiviranja komandnog polja “OK” ta kombinacija postati tekuća. možete znatno ubrzati sam tok proračuna. Aktivaranjem komandnog polja “OK”. pronalaženjem nule funkcije u nepoznatom intervalu. odnosno kada će kriterijum za dovoljnu tačnost proračuna biti ispunjen. Naredba “Prikaz rezultata”. Ove vrednosti se izračunavaju po sledećim formulama: Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. vrši se pomoću naredbe “Kritično opterećenje”. pojaviće se dijalog box sa informacijom o uspešno sprovedenom postupku proračunan stabilnosti. Promena tekuće kobinacije za koju je sproveden proračun stabilnosti.rs * e-mail: info@radimpex. Klikom miša na proizvoljnu poziciju u okviru jednog od redova. na ekranu će na sredini svake od greda biti ispisana vrednost normalne sile pri kritičnoj vrednosti opterećenja “N.438 Interval u kome se traži vrednost koeficijenta δ kako se problem stabilnosti rešava iterativno. koliko i kombinacija za koje je sproveden proračun stabilnosti.

stalno + δ • N.radimpex. sada ispisuje i informaciju o trenutno postavljenoj kombinaciji.prom δkoeficijent izvijanja za kritično opterećenje sistema dužina izvijanja grede stvarna dužina grede krutost grede normalna sila u gredi pri kritičnoj vrednosti opterećenja normalna sila u gredi od opterećenja čiji se intenzitet ne varira normalna sila u gredi od opterećenja čiji se intenzitet varira kritičan faktor opterećenja pri kome dolazi do narušavanja stabilnosti sistema Prikaz dužina izvijanja i kritičnih sila u pritisnutim grednim elementima konstrukcije U ovakvom režimu rada.rs * Tel.kr = N.439 µ = l0/l = π/l • (EI/N.kr)1/2 N. za koju su na ekranu prikazani rezulatati proračuna stabilnosti.rs * e-mail: info@radimpex.stalno N. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .kr N. program na početku statusne linije.prom Upotrebljene oznake u prethodnim formulama imaju sledeća značenja: µlo lEI N.

koriste se kao ulazni podaci pri kasnijem seizmičkom proračunu konstrukcija. dok će aktiviranje komandnog polja “Yes” dovesti do ponovnog proračuna. program prvo ispituje regularnost modela. bio bi dugotrajan i mukotrpan posao. Upozorenje o neispravnosti modela po pitanju zadatih ulaznih podataka U ovom slučaju. Sam proračun. to je za sprovođenje modalne analize potrebno još zadati položaj i intenzitet svih masa koje deluju na objektu. kako intenziteta masa tako i određivanja njihovog težišta. i ako postoje. otvara dijalog box sledećeg izgleda. a korisnik će biti upozoren. MODALNA ANALIZA 6. i ako ne postoje ni teoretski uslovi da ona bude proračunata.440 6. i popravite ih u modulu “Unos podataka”.rs * e-mail: info@radimpex. poznati svi podaci koji opisuju geometriju i krutost modela. program prvo ispituje da li već postoje rezultati proračuna. Komandno polje “No” je predviđeno za odustajanje. u okviru padajućeg menija “Modalna analiza”. pomoću naredbe “Kontrola unetih podataka”.5”). konstrukcija se opisuje sa njenom krutošću i rasporedom masa koje deluju na njoj. Kako su nakon formiranja mreže konačnih elemenata. formiranje mreže konačnih elemenata nije neophodno). U slučaju da rezultati proračuna ne postoje.rs * Tel. Konstrukcija mora biti stabilna i opterećena.1 Proračun Modalna analiza služi za proračun svojstvenih vrednosti i oblika oscilovanja konstrukcije. te za nju nije potrebno prethodno generisanje mreže konačnih elemenata. Da bi uopšte moglo da se pristupi proračunu modalne analize. 011 3809-158 . odnosno automatski sprovodi testiranje kao kod naredbe “Kontrola unetih podataka” (vidi poglavlje “3. te smo zbog toga razvili potpuno automatizovan postupak za određivanja pripadajućih masa svakom od izgenerisanih čvorova sa mreže konačnih elemenata. Copyright (c) Radimpex * http://www. a konstrukcija se sastoji samo od linijskih elemenata. Pri modalnoj analizi. neće se dozvoliti proračun. Izborom naredbe “Proračun”. neophodno je da model bude kreiran i da bude fomirana mreža konačnih elemenata (jasno da za modele koji se sastoje isključivo od linijskih elementa. Ovako dobijeni rezultati. otkrijte sve greške koje će program markirati na crtežu.3.radimpex.

011 3809-158 . Potrebu za podelom svih greda. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. Na ovaj način.6”). recimo na svaki metar. dok će izbor komandog polja “Yes” dovesti do nastavka naredbe za dinamički proračun. Konzola je od betona. tada će mase biti postavljene na svaki metar njene dužine. mase će biti posatvljene samo na njenom vrhu i na dnu.ON Ako su ispunjeni svi formalni uslovi da proračun može biti sproveden.441 Ako je model ispravan po pitanju kontrole unetih podataka. program će izdati sledeće upozorenje. Podela greda . ilustrovaćemo na jednostavnom primeru konzole koja je opterećena sopstvenom težinom. program će samo za linijske konstrukcije proveriti. pri modalnoj analizi preporučljivo sve grede izdeliti na manje segmente. Komandno polje “No” je predviđeno za odustajanje. Ako to nije slučaj. u proračun će ući samo 50% od njene stvarne mase. i visoka je 10 m. program će otvoriti dijalog box sledećeg izgleda. Ovo upozorenje ne predstavlja grešku već služi kao podsetnik da je za ovakvu vrstu konstrukcija. Ako se pak zada podela greda. da li ste pomoću naredbe “Podela greda van ploča”.rs * Tel.rs * e-mail: info@radimpex. a proračunate forme oscilovanja neće dobiti realne vrednosti.OFF Podela greda . to u slučaju da nije izvršena podela greda na manje segmente. pravougaonog poprečnog preseka b/d=40/40 cm. zahtevali podelu svih greda na manje segmente (vidi poglavlje “4. Kako se mase postavljaju na početku i kraju svake od greda na modelu. a forme oscilovanja će dobiti tačne vrednosti.

Na ovaj način imate mogućnost da se prilagodite pojedinim seizmičkim propisima koji tačno definišu koja opterećenja treba uzeti u obzir pri proračunu težine objekta (na primer: 100% stalnog tereta. Pomoću check box-ova “Sprečiti oscilovanje u X. ukoliko se spreči oscilovanje u Z pravcu. ona će biti uzeta u obzir jedino ako je zadata u okviru nekog od osnovnih slučajeva opterećenja.rs * Tel. koji ne može biti veći od 128 (ograničenje programa). Copyright (c) Radimpex * http://www. Što se tiče sopstvene težine konstrukcije.” zadati multiplikator. odnosno omogućava se “filtriranje” dobijenih formi oscilovanja. kojim će se množiti sva zadata opterećenja u okviru datog osnovnog slučaja opterećenja pri proračunu masa. nalazi se onoliko redova koliko ima i osnovnih slučajeva opterećenja. Komandno polje “Napredne opcije seizmičkog proračuna” otvara dijalog box u kome se mogu definisati napredne opcije seizmičkog proračuna.radimpex.442 Izgled dijalog box-a za proračun modalne analize U listi koja se nalazi u gornjem delu dijalog box-a. Y ili Z pravcu” utiče se na stepene slobode oscilovanja konstrukcije. Na primer. forme oscilovanja neće sadržati vertikalne oscilacije. Sada je potrebno u koloni “Koef. U edit box-u “Broj tonova” zadaje se željeni broj tonova. 011 3809-158 . 100% opterećenja od snega i 50% od projektovanog korisnog opterećenja).rs * e-mail: info@radimpex. a ukoliko se spreče oscilovanja u X i Y pravcu. forme oscilovanja sadržaće samo vertikalne oscilacije.

443 Izgled dijalog box-a u kome se definišu napredne opcije seizmičkog proračuna Način grupisanja masa u modelu može biti: Realni raspored masa – masa se nalazi u svakom čvoru konstrukcije.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel.00” Copyright (c) Radimpex * http://www. Ovo je podrazumevani način grupisanja masa i ekvivalentan je grupisanju masa u programu “Tower 5”. 011 3809-158 . - Za grupisanje masa su izabrani svi nivoi osim nivoa “0.radimpex. Mase grupisane u nivoima izabranih tavanica – kod ovog načina korisnik bira horizontalne nivoe (nivoe tavanica) u kojima će koncentrisati mase. a veličina svake mase je sračunata na osnovu vertikalne komponente opterećenja koja deluje u tom čvoru.

Ovo smanjivanje krutosti neće se primenjivati na temeljne ploče – ploče ispod kojih se nalazi površinski oslonac. Faktor krutosti horizontalnih ploča na savijanje – pomoću ovog parametra može se smanjiti krutost horizontalnih ploča na savijanje pri seizmičkom proračunu.001 krutost na savijanje oko pravaca 2 i 3. Sadejstvo zida sa zidom u upravnom pravcu – omogućeno je definisanje sadejstvujuće zone zida iz drugog pravca koji utiče na povećanje krutosti zida. Faktor krutosti vertikalnih zidova na savijanje – pomoću ovog parametra može se smanjiti krutost na savijanje vertikalnih zidova pri seizmičkom proračunu. pri čemu za faktor 1. Faktor krutosti na savijanje greda u horizontalnim pločama – pomoću ovog parametra može se smanjiti krutost na savijanje greda u horizontalnim pločama. Opseg za ovaj faktor je od 1.001 krutost na savijanje se smanjuje 1000 puta.0 do 0. Izbor nivoa u kojima će se grupisati mase vrši se uključivanjem check box-ova u listi tavanica (nivoa).rs * e-mail: info@radimpex. Ostale napredne opcije seizmičkog proračuna služe za uticanje na karakteristike modela koje se pri seizmičkoj analizi (modalnoj analizi i proračunu uticaja u seizmičkim slučajevima opterećenja) razlikuju od karakteristika modela za statičku analizu. pri čemu za faktor 1. Ovo smanjenje krutosti greda neće se primenjivati na gredama koje se nalaze u temeljnim pločama – a to su ploče ispod kojih se nalazi površinski oslonac.radimpex.0 do 0.0 do 0. Faktor krutosti vertikalnih zidova na aksijalno naprezanje – pomoću ovog parametra može se smanjiti aksijalna krutost vertikalnih zidova pri seizmičkom proračunu.0 karakteristike ploča ostaju neizmenjene. 011 3809-158 .rs * Tel. Širina sadejstvujuće zone (sa jedne strane) zadaje se kao multiplikator (n) debljine posmatranog zida (d).0 karakteristike greda ostaju neizmenjene.001. Opseg za ovaj faktor je od 1. Opseg za ovaj faktor je od 1.001. a značenje je isto kao i kod faktora za krutost ploča.0 do 0. a značenje je isto kao i kod faktora za krutost ploča. Faktor krutosti vertikalnih stubova na aksijalno naprezanje – pomoću ovog parametra može se smanjiti aksijalna krutost vertikalnih stubova pri seizmičkom proračunu. a za faktor 0.0 do 0. Multiplikator krutosti oslonaca – pomoću ovog parametra se može povećati krutost svih oslonaca u seizmičkom proračunu. stubova) biće dodeljene tavanicama i to će program izvesti automatski. mase iz vertikalnih elemenata konstrukcije (zidova.001.001. - - - - - - Copyright (c) Radimpex * http://www.444 Ovim načinom grupisanja. kao i torziona krutost se smanjuju 1000 puta. Opseg za ovaj faktor je od 1. a za faktor 0.001. Opseg za ovaj faktor je od 1.

se sa Po završenom proračunu. program nudi i grafičku i numeričku obradu rezultata sprovedene modalne analize za trenutno postavljeni tekući ton.445 Definisanje sadejstvujuće zone zida Zadate opcije seizmičkog proračuna se ispisuju i u glavnom dijalog box-u naredbe.rs * Tel. Dovođenjem miša u položaj da pokazuje na odgovarajuću ikonu na statisnoj liniji. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. Deo dijalog box-a u kome se prikazuju zadate napredne opcije seizmičkog proračuna Za modele sa nelinearnim elementima proračun modalne analize izvršiće zanemarivanjem nelinearnosti.rs * e-mail: info@radimpex. pojavljuje se mali prozor u kome se ispisuje informacija o trenutno postavljenom tekućem tonu. 011 3809-158 . o čemu će se i dobiti odgovarajuće obaveštenje.

rs * e-mail: info@radimpex. tada će se proračun modalne analize odnositi uvek na poslednju fazu. neophodno je da program prevarite. To će za posledicu imati da će pri proračunu biti ukinuti svi nepotrebni stepeni slobode.rs * Tel. Prostor predviđen za prikaz treuntno raspoložive virtualne memorije računara Copyright (c) Radimpex * http://www. U donjem delu dijalog box-a za praćenja procesa proračuna. može Vam se desiti slučaj da na računaru nema dovoljno raspoložive virtualne memorije. program stalno ispisuje informaciju o trenutnoj količini raspoložive virtualne memorije. Napomena: U slučaju da model sadrži više faza građenja.2 Greške koje prekidaju proces proračuna U toku proračuna velikih modela. ili pak u upravnoj ravni. 6. Međutim.446 Informacija o periodu oscilovanja konstrukcije za tekući ton Napomena: Ako je geometrija modela takva da svi elementi konstrukcije pripadaju istoj ravni. tako što ćete dodati poseban slučaj opterećenja u okviru koga ćete na ravanskom modelu zadati jednu koncentrisanu silu čiji vektor ne sme pripadati ni ravni konstrukcije ni ravni koja je upravna na nju. i pri tome opterećenje deluje ili u istoj. 011 3809-158 . Svakako da ćete ovaj slučaj opterećenja ignorisati pri obradi rezultata.radimpex. u slučaju da želite da sprovedete prostorni proračun za ravanski model. te će i sam proračun biti mnogo brži. program će ovakav model pri proračunu proglasiti za ravanski. Tipičan primer primene prostornog proračuna je kada želite da dobijete forme oscilovanja i van ravni kojoj pripada model.

1”. obezbedite dovoljno raspoložive virtualne memorije. vrši se pomoću naredbe “Izbor tekućeg tona” koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Modalna analiza”. proces proračuna će biti prekinut. program će prekinuti proces rešavanja i izdati odgovarajuće upozorenje.radimpex. a na ekranu će se pojaviti sledeće upozorenje. na način kako je to opisano u poglavlju “1. Sada Vam preostaje da.rs * Tel.447 U slučaju da u toku proračuna ponestane slobodne virtualne memorije.rs * e-mail: info@radimpex.3 Izbor tekućeg tona Promena tekućeg tona. otvara se dijalog box sledećeg izgleda. koje izazivaju labilnost sistema. U ovom slučaju. Izborom ove naredbe. Klikom miša na proizvoljnu poziciju u okviru jednog od Copyright (c) Radimpex * http://www. zbog njegove fleksibilnosti u definisanju potpuno proizvoljnih konstrukcija. za proračun modela. nalaze se numerički rezultati proračuna za dati ton. Pri otklanjanju ovakvog tipa grešaka. Izgled dijalog box-a za promenu tekućeg tona U prikazanoj listi ima onoliko kolona koliko i proračunatih formi oscilovanja. 6. 011 3809-158 . koju je program mogao sam da otkrije. naredba “Kontrola unetih podataka” Vam neće biti od pomoći jer se ne radi o očiglednoj grešci. pouzdano se mogu otkriti jedino u samom postupku rešavanja sistema jednačina. Sada se morate vratiti u modul za unos podataka i otkloniti sve pogrešno zadate podatke. Iako program pre samog procesa proračuna vrši kontrolu ulaznih podataka. i to podatak o periodu oscilovanja konstrukcije i o frekvenciji. eventualno učinjene greške. a sistem je ipak labilan. U svakom od prikazanih redova.

rs * e-mail: info@radimpex. 6. 011 3809-158 .rs * Tel.radimpex. Prikaz forme oscilovanja za tekući ton U ovakvom režimu rada. Kada je postavljena na uključeno stanje. program će neko vreme utrošiti na kreiranje “AVI” fajla i na ekranu će se ubrzo pojaviti dijalog box sledećeg izgleda. odnosno može biti postavljena ili na uključeno ili na isključeno stanje. što znači da će nakon aktiviranja komandnog polja “OK” taj ton postati tekući. Copyright (c) Radimpex * http://www. taj red postaje naznačen posebnom bojom. program na početku statusne linije sada ispisuje informaciju o trenutno postavljenom tekućem tonu i vrednost njegovog perioda oscilovanja. 6. tada se u prozoru “3D Pogled” iscrtava deformisana mreža konačnih elemenata prema formi oscilovanja za tekući ton.448 redova.4 Prikaz tekućeg tona Naredba “Prikaz tekućeg tona” radi kao prekidač.5 Animacija tekućeg tona Nakon izbora naredbe “Animacija tekućeg tona”. odnosno frekvencije.

Pomoću naredbe “Funkcionalnost” (kartoteka “Animacija”).rs * Tel. to pomoću naredbe “Mase” imate mogućnost da prekontrolišete ispravnost njihovog postavljanja. na modelu će svaka od izgenerisanih masa biti označena simbolom malog kruga.rs * e-mail: info@radimpex. Komandno polje “Izlaz” je predviđeno za izlazak iz dijalog box-a i prekid animacije tekućeg tona. 011 3809-158 . možete uticati na parametre koji određuju način kreiranja animacije (vidi poglavlje “3. prikazuje se animacija oscilovanja konstrukcije za tekući ton. Komandna polja “Play” i “Stop” služe za pokretanje i zaustavljanje animacije.5. van okruženja programa “Tower”. Copyright (c) Radimpex * http://www.6 Kontrola postavljenih masa (Mase) Kako je postupak proračuna i postavljanja masa potpuno automatizovan. 6. Izborom ove naredbe. dok izborom komandnog polja “Snimi” imate mogućnost da kreiranu animaciju sačuvate na disku računara kao “AVI” fajl koji možete kasnije. puštati kao posebnu animaciju pomoću “Windows”-ovog programa “Media Player”.449 Izgled dijalog box-a za animaciju tekućeg tona U otvorenom dijalog box-u.radimpex.2”).

a za selektovanje će biti dostupni samo postavljeni simboli masa. a na ekranu će se pojaviti dijalog box sa željenom informacijom. <0 sel.rs * Tel. Nakon aktiviranja ove naredbe. Izborom podopcije “Izveštaj” sa komandne linije. program će ući u standardnu proceduru selektovanja. otvara se dijalog box u kome je moguće sumirati mase po nivoima (horizontalnim ravnima).450 Uz svaki od postavljenih simbola. ispisuje se i intenzitet date mase.> (Sve/Prozor/pOligon/Deselektovanje/Izvestaj/<krAj>): Kada ste odabrali sve mase za koje Vas intersuje zbirna vrednost. Naime.rs * e-mail: info@radimpex. na ovaj način možete dobiti informaciju koliki je ukupan zbir proizvoljno odabranih masa. klik na desni taster miša će označiti kraj procedure selektovanja. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. 011 3809-158 .

Za svaki od postavljenih nivoa.451 Izgled “dijalog box”-a u okviru podopcije “Izveštaj” Ovaj dijalog box gotovo u potpunosti odgovara dijalog box-u za editovanje nivoa (vidi poglavlje “2. Ista logika važi i ako ispod posmatranog nivoa nema ni jednog drugog nivoa. tada će u masu tog nivoa ući i sve mase koje imaju veću visinu koordinatu od posmatranog nivoa. Ako iznad posmatranog nivoa nemi ni jedan drugi nivo. ispisuje i njemu pripadajuća masa. Jedina razlika je u tome. 011 3809-158 .rs * Tel.rs * e-mail: info@radimpex. njemu pripadajuća masa će odgovarati ukunoj masi celog modela.radimpex. ako na modelu postoji samo jedan nivo. ispisuje se i njemu pripadajuća masa Algoritam proračuna pripadajućih masa odvija se tako. pored njegove visinske koordinate i naziva. pored svih masa koje imaju istu visinsku Z koordinatu kao i sam nivo. što u masu posmatranog nivoa. Copyright (c) Radimpex * http://www. što se na slici za svaki od postavljenih nivoa.11. ulaze i sve mase koje se nalaze između horizontalnih ravni koje su postavljene na polovini visinske razlike sa susednim nivoima.1”). Prema tome.

uvek se ispisuje i informacija o ukupnoj masi celog modela Pri prvom pozivu ove naredbe. kako ovi nivoi nemaju nikakve veze sa prethodno postavljenim nivoima na modelu. to ćete imati mogućnost da sve podatke o sprovedenoj modalnoj analizi priložite i u projekat. Kako se kompletan padajući meni “Modalna analiza”. Copyright (c) Radimpex * http://www. Na ovaj način imate potpunu slobodu da po svojoj želji sumirate mase u odnosu na proizvojno postavljene horizontalne ravni. nalazi i u modulu za obradu rezultata proračuna.rs * e-mail: info@radimpex. dodavanjem novih. to položaj ovih nivoa možete potpuno slobodno editovati. Pored toga. 011 3809-158 .rs * Tel. imaćete mogućnost da u projekat ubacite crteže sa označenim položajem i intenzitetom masa.452 Ispod crteža nivoa. Međutim. program po “deafult”-u postavlje sve nivoe koji su ranije kreirani pomoću naredbe za editovanje nivoa. Eksportom grafičkih blokova u toku izvršenja naredbe “Mase”.radimpex. ili pak brisanjem postojećih. O načinu kreiranja projektne dokumentacije biće više reči u poglavlju koje se odnosi na modul za obradu rezultata proračuna. u projekat možete priložiti i sliku svih kreiranih nivoa sa informacijom o pripadajućim masama.

Pri uključenom stanju check box-a “Prikaz .453 Izgled dijalog box-a “Mase po nivoima” U ovom dijalogu se može podesiti način prikaza masa u modelu.rs * e-mail: info@radimpex. umesto prikazivanja mase u svakom čvoru modela prikazuje se simbol samo jedne jedine mase u težistu svakog nivoa. 011 3809-158 . Mase elemenata koji ne leže u ravni nivoa preraspodeljuju se najbližim nivoima.radimpex. Prikazivanje mase u svakom čvoru modela Prikaz – jedan nivo jedna masa (u težištu nivoa) Kada se ovaj dijalog pokrene u modulu za obradu podataka dostupne su i opcije za prikazivanje centara krutosti i kreiranje izveštaja.rs * Tel.jedan nivo jedna masa (u težištu nivoa)”. Copyright (c) Radimpex * http://www.

rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . program prikazuje položaj centra krutosti u svakom nivou.454 Izgled dijalog box-a “Mase po nivoima” u modulu za obradu rezultata Pri uključenom stanju check box-a “Prikaz centra krutosti nivoa”.radimpex. Prikaz centra krutosti u svakom nivou Aktiviranjem komandnog polja “Parametri za centar krutosti” otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Copyright (c) Radimpex * http://www. Centar krutosti se određuje na osnovu rasporeda i krutosti indirektnih elemenata (stubova i zidova) za svaki nivo.rs * Tel.

stubovi se neće uzeti u obzir. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex.455 Dijalog box za definisanje parametara proračuna centra krutosti U edit box-u “Procenat učešća zidova” može se definisati procenat sa kojim se u obzir uzima krutost zidova pri određivanju centra krutosti. Ukoliko se za ovaj podatak unese vrednost 0. Pomoću komandnih polja za kreiranje izveštaja mogu se tabelarno prikazati podaci o veličini mase na svakom nivou. .Komandno polje pomoću koga se izveštaj generiše i smešta u projektnu dokumentaciju .rs * Tel.radimpex. kao i koordinate centra krutosti na svakom nivou. zidovi se neće uzeti u obzir. Check box “Zanemariti krutost zidova na savijanje” omogućava da se zanemari krutost zida na savijanje oko slabije ose. koordinate težišta mase na svakom nivou.Komandno polje pomoću koga se izveštaj generiše i šalje na štampu Copyright (c) Radimpex * http://www. Ukoliko se za ovaj podatak unese vrednost 0. U edit box-u “Procenat učešća stubova” može se definisati procenat sa kojim se u obzir uzima krutost stubova pri određivanju centra krutosti.

“out-of-core” solver. što dovodi do ograničenja kapaciteta. Na osnovu pripremljenih podataka. Kod ravanskih problema. a potom i sam postupak rešavanja (dekompozicija sistema jednačina). javljaju se tri nepoznata pomeranja. “In-core” označava da se ceo sistem jednačina rešava odjednom. kako virtualne tako i RAM memorije. Ovaj solver ima daleko veći kapacitet nego “in-core” solver. Sam postupak se odvija tako što se prvo vrši priprema podataka. grednim i graničnim elementima. Za efikasan proračun. Korisnik može da izabere solver sa kojim želi da vrši proračun modela u dijalog box-u naredbe “Funkcionalnost”. “Out-of-core” označava da se sistem jednačina rešava tako što se deli u niz manjih sistema jednačina (blokova) koji se zasebno računaju. i za ovako formiran sistem linearnih jednačina.1 Potrebna konfiguracija računara”. Drugi. velike brzine proračuna.rs * e-mail: info@radimpex. Program “Tower” raspolaže sa dva proračunska modula (solvera). takozvani “standardni solver” je isti solver koji se koristi i u programu “Tower 5”.radimpex. odnosno sadržaj crteža sa definisanim podacima o konstrukciji i opterećenju se numerički obrađuje.456 7. dok se kod prostornih konstrukcija u svakom čvoru javljaju nepoznatih šest pomeranja. metodom konačnih elemenata određuje uticaje u pločatim. 011 3809-158 .rs * Tel. takozvani “solver velikog kapaciteta” je novi solver. u poglavlju “Proračun”.1 Namena i opis rada modula Modul za proračun. To je direktni. a za pamćenje rezultata faktorizacije i dekompozicije ovih blokova se koriste privremeni fajlovi na disku. To je direktni “in-core” solver. a potom iz njih i sve potrebne presečne sile u modelu. Način podešavanja ovih parametara. sprovodi se prvo prenumeracija. Kako konstrukcije mogu biti proizvoljne geometrije i složenosti. to sistem jednačina koji se formira može imati veliki broj nepoznatih. neophodno da imate dovoljno raspoložive. Iz dobijenih rešenja. brzina vršenja proračuna je manja. ali zbog složenijeg postupka koji se uz to sastoji od više faza. Deo dijalog box-a “Funkcionalnost” u kome se definišu parametri proračuna modela Copyright (c) Radimpex * http://www. Prvi. detaljno je opisan u poglavlju “1. naročito velikih modela. program prvo izračunava pomeranja. formira se globalna matrica krutosti sistema sa odgovarajućim slobodnim članovima. u svakom čvoru sa mreže konačnih elemenata. PRORAČUN MODELA 7.

srednji nivo angažovanja procesora Najmanji prioritet . Izborom check box-a “Koristi samo za modele sa više od 40000 čvorova”. dok će aktiviranje komandnog polja “Yes” dovesti do ponovnog proračuna. Copyright (c) Radimpex * http://www. te za nju nije potrebno prethodno generisanje mreže konačnih elemenata. neće se dozvoliti proračun. a kada je prioritet najmanji. omogućeno je da korisnik sam definiše direktorijum (a samim tim i particiju. program prvo ispituje da li već postoje rezultati proračuna. odnosno disk) za smeštanje ovih velikih privremenih fajlova. program prvo ispituje regularnost modela.5”). odnosno automatski sprovodi testiranje kao kod naredbe “Kontrola unetih podataka” (vidi poglavlje “3. vreme trajanja proračuna je najkraće. U slučaju da rezultati proračuna ne postoje. Kada se check box “Korisnik sam definiše folder gde će se praviti veliki privremeni fajlovi” postavi na uključeno stanje. 011 3809-158 . a korisnik će biti upozoren. modeli sa manje od 40000 čvorova rešavaće se standardnim solverom. Taj direktorijum se nalazi na istoj particiji (disku) na kome je instaliran “Windows”. U slučaju da na toj particiji nema dovoljno prostora. i ako ne postoje ni teoretski uslovi da ona bude proračunata. i ako postoje. tako da mu je potrebno dosta slobodnog prostora na disku. Izborom naredbe “Proračun”. a konstrukcija se sastoji samo od linijskih elementa. Konstrukcija mora biti stabilna i opterećena. Predviđena su tri nivoa: Normalan prioritet . otvara dijalog box sledećeg izgleda.457 Ukoliko je izabran solver velikog kapaciteta. Komandno polje “No” je predviđeno za odustajanje. Podešavanjem nivoa prioriteta proračuna određuje se njegov prioritet pri korišćenju procesora i ostalih resursa računara u odnosu na druge procese koji su istovremeno aktivni.najmanji nivo angažovanja procesora Pri normalnom prioritetu. može se ograničiti njegova upotreba samo na velike modele.rs * Tel.proračun se sprovodi najvećom mogućom brzinom uz maksimalno moguće iskorišćenje (zauzetost) procesora Manji prioritet .rs * e-mail: info@radimpex. Rešavanje sistema jednačina veoma intenzivno koristi resurse računara. solver velikog kapaciteta snima velike količine podataka na disk u obliku velikih fajlova. odnosno na modele koji mogu biti preveliki za standardni solver.radimpex. u toku proračuna moguće je računar koristiti i za rad u nekim drugim programima.3. Program za smeštanje privremenih fajlova koristi direktorijum koji je operativni sistem (Windows) predvideo za tu namenu. u okviru padajućeg menija “Moduli”. reda veličine nekoliko gigabajta. Tokom rada. u edit box-u ispod njega se može uneti putanja do nekog već postojeceg foldera. ti fajlovi se brišu i ne zauzima se prostor na disku. Nakon proračuna.

Copyright (c) Radimpex * http://www. biće više reči u narednim poglavljima ovog dela uputstva. i popravite ih u modulu “Unos podataka”. pomoću naredbe “Kontrola unetih podataka”. Ako su ispunjeni formalni uslovi da proračun može biti sproveden. otkrijte sve greške koje će program markirati na crtežu.458 Upozorenje o neispravnosti modela po pitanju zadatih ulaznih podataka Ako dođe do ovog slučaja.rs * Tel. program će otvoriti dijalog box sledećeg izgleda. Izgled dijalog box-a u okviru naredbe za proračun modela U ovom dijalog box-u se nizom ponuđenih parametara određuje način i vrsta proračuna. otpočeće odabrani način proračuna.rs * e-mail: info@radimpex. Aktiviranjem komandnog polja “OK”. 011 3809-158 . U toku samog proračuna.radimpex. na ekranu će stalno stajati dijalog box u kome se prikazuje kako napreduje proces rešavanja. O značenju ovih parametara. U ovom dijalog box-u je prisutno i komandno polje “Cancel” čijim izborom možete odustati od započetog proračuna.

te će i sam proračun biti mnogo brži. i pri tome opterećenje deluje ili u istoj. pouzdano se mogu otkriti jedino u samom postupku rešavanja sistema jednačina. program će ovakav model pri proračunu proglasiti za ravanski. Copyright (c) Radimpex * http://www. Međutim. ili pak u upravnoj ravni. koje izazivaju labilnost sistema. program na disku računara kreira odgovarajuću datoteku sa rezultatima proračuna (“*.TWP_O”). zbog njegove fleksibilnosti u definisanju potpuno proizvoljnih konstrukcija. a na ekranu će se pojaviti sledeće upozorenje. To će za posledicu imati da će pri proračunu biti ukinuti svi nepotrebni stepeni slobode. U donjem delu dijalog box-a za praćenja procesa proračuna. Napomena: Ako je geometrija modela takva da svi elementi konstrukcije pripadaju istoj ravni.radimpex. za proračun modela. na način kako je to opisano u poglavlju “1. eventualno učinjene greške. može Vam se desiti slučaj da na računaru nema dovoljno raspoložive virtualne memorije. program stalno ispisuje informaciju o trenutnoj količini raspoložive virtualne memorije.rs * Tel. 7. Kada ne može da dođe do rešenja sistema jednačina zbog toga što je matrica krutosti singularna U ovom slučaju program prekida proračun i izdaje odgovarajuće upozorenje. proces proračuna će biti prekinut. Iako program pre samog procesa proračuna vrši kontrolu ulaznih podataka. u slučaju da želite da sprovedete prostorni proračun za ravanski model. neophodno je da program prevarite. U ovom slučaju. i automatski prelazi u modul za obradu rezultata proračuna. Prostor predviđen za prikaz treuntno raspoložive virtualne memorije računara U slučaju da u toku proračuna ponestane slobodne virtualne memorije.459 Nakon završenog proračuna. tako što ćete dodati poseban slučaj opterećenja u okviru koga ćete na ravanskom modelu zadati jednu koncentrisanu silu čiji vektor ne sme pripadati ni ravni konstrukcije ni ravni koja je upravna na nju.2 Greške koje prekidaju proces proračuna U toku proračuna velikih modela. Program može da konstatuje labilnost modela u dva slučaja: 1. program će prekinuti proces rešavanja i izdati odgovarajuće upozorenje. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex. obezbedite dovoljno raspoložive virtualne memorije.1”. Sada Vam preostaje da. Svakako da ćete ovaj slučaj opterećenja ignorisati pri obradi rezultata.

Kontrola postojanja prevelikih deformacija vrši se nakon proračuna. Granica za “prevelike” deformacije je ono pomeranje čvora koje je veće od gabarita modela ili ona rotacija čvora koja je veća od 90 stepeni. i tom prilikom program izdaje odgovarajuće obaveštenje.460 Na osnovu podatka o tome koja jednačina je uzrok singularnosti matrice. može se dobiti informacija o položaju čvora i njegovom stepenu slobode koji je uzrok labilnosti. Program na modelu obeležava labilan čvor i ispisuje oznaku datog stepena slobode (Xp.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. koja je očigledno posledica greške. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . ali samo će prvih 5-6 biti navedeno i obeleženo na crtežu. program je rešio sistem jednačina. Yp. prilikom inicijalizacije rezultata u modulu za obradu rezultata. Ako su deformacije prevelike U ovom slučaju. ali u modelu su za pojedine slučajeve opterećenja pronađeni čvorovi sa prevelikom deformacijom. Moguće je da više čvorova ima velike deformacije. Yr i Zr). 2.rs * Tel. Zp. Labilan je čvor na desnom kraju grede. a uzrok labilnosti je stepen slobode “Xr” Simbol labilnog čvora ostaje vidljiv i u modulu za unos podataka kako bi se lakše mogao otkloniti uzrok labilnosti. Xr. Ovaj simbol će nestati sa modela pri ponovnom pokretanju proračuna ili aktiviranjem komande “Reset” u modulu za obradu rezultata.

rs * Tel. u okviru dijalog box-a naredbe “Proračun”. 7. postavljanjem ponuđenih parametara. Copyright (c) Radimpex * http://www. Ukoliko se izabere ova opcija. od programa se mogu zahtevati različiti načini proračuna. vrši se izbor teorije po kojoj će se sprovesti proračun.461 Velike deformacije imaju čvorovi na početku (Yr). 011 3809-158 . program će automatski. u dovoljnom stepenu redukovati torzionu krutost što će dovesti do značajnog smanjenja momenata torzije u tim gredama. postavljanjem odgovarajućeg prekidača na uključeno stanje.radimpex.3 Načini proračuna Kao što smo već na početku ovog dela uputstva rekli. sredini (Zp) i kraju (Yr) grede Simboli labilnih čvorova će se ukloniti sa crteža aktiviranjem komande “Reset” u modulu za obradu rezultata. Omogućeno je isključivanje (redukcija) torzionih uticaja u gredama koje se nalaze u horizontalnim pločama. Izgled dijalog box-a u okviru naredbe za proračun modela U delu dijalog box-a “Teorija”. Na raspolaganju su teorija I-og i II-og reda.rs * e-mail: info@radimpex.

Komandno polje “No” je predviđeno za odustajanje. oslonac). Ako u modelu postoji barem jedna greda koja se nalazi van ploče. Zbog svoje specifičnosti. pomeranje oslonaca i temperaturne uticaje. a u drugom se proračun sprovodi sa korigovanom matricom krutosti sistema usled sračunatih deformacija i normalnih sila u grednim elementima.6”).3. proračun po teoriji II-og reda. Ovo upozorenje ne predstavlja grešku već služi kao podsetnik da je za ovakvu vrstu proračuna preporučljivo da sve grede koje se nalaze van ploča izdeliti na manje segmente. program će nakon zahteva za proračun.rs * Tel. 011 3809-158 . aktiviranjem komande “Proračun” otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda: Copyright (c) Radimpex * http://www.3.2 Teorija II-og reda Proračun po teoriji II-og reda se odvija u dva koraka. a eventualno zadate kombinacije jednovremenog delovanja osnovnih slučajeva opterećenja će biti samo prenete u modul za obradu rezultata proračuna. u modulu za obradu rezultata proračuna. Tu se pre svega misli na modele koji u sebi sadrže faze građenja. 7. Proračun po teoriji II-og reda neće biti moguć ni za modele koji u sebi ne sadrže ni jedan gredni element. Napomenućemo da je za proračun po teoriji II-og reda neophodno da sve potrebne kombinacije zadate u modulu “Unos podataka”. a prethodno niste pomoću naredbe “Podela greda van ploča”.3 Proračun modela sa nelinearnim elementima U slučaju da model sadrži neki element sa nelinearnim ponašanjem (štap.3.1 Teorija I-og reda Proračun po teoriji I-og reda se sprovodi za sve zadate osnovne slučajeve opterećenja. zahtev za konstruisanje uticajne linije. biti nedostupan. Ovakvo upozorenje ćete dobiti i pred proračun stabilnosti. izdati sledeće upozorenje. biće dostupan samo za uobičajene konstrukcije. Rezultati dobijeni u drugom koraku proračuna sada odgovaraju uticajima po teoriji II-og reda. jer se od rezultata proračuna po teoriji II-og reda ne mogu naknadno praviti linearne kombinacije.radimpex. dok će za egzotične mogućnosti koje program nudi. zadato pokretno opterećenja. U prvom se vrši proračun po teoriji I-og reda.rs * e-mail: info@radimpex.462 7. 7. obzirom da se i on zasniva na proračunu po teroiji II-og reda. zahtevali podelu svih greda na manje segmente (vidi poglavlje “4. dok će izbor komandog polja “Yes” dovesti do nastavka proračuna po teoriji II-og reda.

Veoma mala vrednost uticaće na produženje trajanja proračuna i ukupan broj iteracija.05 označava da će se karakteristike (krutost) elementa redukovati 20 puta (na 5% od vrednosti u prethodnoj iteraciji). - - - Copyright (c) Radimpex * http://www. Omogućen je i seizmički proračun za modele sa nelinearnim elementima. “Koeficijent redukcije za jednu iteraciju” – utiče na korak degradacije karakteristika elementa koji je u određenoj iteraciji napregnut uticajima koje ne može da primi. “Tolerisano prekoračenje napona u tlu” – zadaje se maksimalna vrednost napona neodgovarajućeg znaka (za površinski oslonac koji može da primi samo reakciju pritiska. za pozitivan i za negativan pravac dejstva seizmičkih sila. konačna iteracija vrši po teoriji II reda. a dovoljno mali da bi mogao da se ignoriše). ovo je maksimalna vrednost napona pritiska koji taj štap može da primi.463 Izgled dijalog box-a za proračun modela sa nelinearnim elementima Gornji deo dijaloga identičan je dijalogu koji se otvara pri pokretanju proračuna modela bez nelinearnih elemenata. Omogućen je proračun po teoriji II reda za modele sa nelinearnim elementima i to tako što se iterativni nelinearni proračun vrši po teoriji I reda dok se poslednja. Svaki seizmički slučaj opterećenja će se proračunavati dva puta. 011 3809-158 . Kao rezultat.radimpex.rs * Tel. Veoma mala vrednost uticaće na dužinu proračuna i ukupan broj iteracija. U delu dijaloga “Parametri nelinearnog proračuna” mogu se zadati: “Maksimalni broj iteracija” – može da utiče na dužinu proračuna.rs * e-mail: info@radimpex. “Tolerisano prekoračenje napona u štapovima” – zadaje se maksimalna vrednost napona neodgovarajućeg znaka (za štap koji može da prima samo zatezanje. može se desiti da se ne dobije rešenje. dobiće se rezultati za dvostruko veći broj seizmičkih slučajeva opterećenja. Utiče na potreban broj iteracija. Vrednost 0. a ukoliko se unese nedovoljno veliki broj. a dovoljno mali da bi mogao da se ignoriše). ovo je maksimalni napon zatezanja koji tlo može da primi.

program za svaku od masa na modelu sračunava odgovarajuću inercijalnu silu. zadaje se period oscilovanja konstrukcije iz prvog tona koji odgovara translatornom pomeranju u zadatom pravcu delovanja zemljotresa.rs * Tel. i na osnovu ulaznih podataka vezanih za dati standard. Programom su predviđeni seizmički proračuni za različite standarde. u modulu za obradu rezultata. Ovako dadati seizmički slučajevi opterećenja biće potpuno ravnopravni sa ostalim slučajevima opterećenja. na osnovu rezultata prethodno sprovedene modalne analize.CQC ili SRSS. moguće je praviti i kombinacije jednovremenog delovanja seizmičkih i ostalih slučajeva opterećenja. Na taj način dobijaju se seizmički slučajevi opterećenja koji po karakteru u potpunosti odgovaraju bilo kom drugom zadatom opterećenju na modelu. Programom je omogućeno zadavanje poptuno proizvoljnih pravaca delovanja zemljotresa. Velika prednost ove metoda je u tome što proračunate presečne sile imaju odgovarajući predznak te svi dijagrami presečnih sila dobijaju očekivani oblik. i pre ovakvog načina seizmičkog proračuna. pre samog seizmičkog proračuna obavezno je sprovesti modalnu analizu (vidi poglavlje “6”). Kako se za period oscilovanja konstrukcije može zadati potpuno prozivoljna vrednost. Kao ulazni podatak.464 7. i deo u kome se vrši proračun odgovarajućih seizmičkih sila. Po završenom proračunu program sada sve ove interne slučajeve opterećenja redukuje na onoliko slučajeva opterećenja koliko je i zadato pravaca delovanja zemljotresa.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. to ovakav tip proračuna ne zahteva prethodno sprovedenu modalnu analizu. njeni rezultati dosta nepregledni obzirom da su dobijeni nekom od statističkih metoda. koliko je i zadato pravaca delovanja zemljotresa. Svaka od ovako proračunatih inercijalnih sila deluje u pravcu oscilovanja konstrukcije u okviru datog tona Kako se veličine projektnih seizmičkih sila sračunavaju posebno za svaki oblik sopstvenih oscilacija objekta. koji su kreirani u modulu za unos podataka. Prema tome. te će nakon sprovedenog seizmičkog proračuna. te su uvek istog znaka. prethodno sprovedete modalnu analizu i dobijete tačan podatak o periodu oscilovanja konstrukcije u pravcu zadatog zemljotresa. objasnićemo način funkcionisanja programa pri analizi uticaja u konstrukciji usled delovanja seizmičkih sila. Tada se svakako podrazumeva da ste na neki drugi način došli do podatka o periodu oscilovanja konstrukcije. Multimodalna analiza Sam postupak se može grubo podeliti na dva dela. Odnosno. Na osnovu perioda i formi oscilovanja. baziraju se ili na multi modalnoj analizi. dobijaju se jednom od statističkih metoda . ili na metodi ekvivalentnog statičkog opterećenja. Ipak. Metoda ekvivalentnog statičkog opterećenja Ova metoda ne uzima u obzir uticaje od viših tonova oscilovanja konstrukcije.3. i ostalih koje definiše dati standard. 011 3809-158 . proračunavaju se zamenjujuće statičke sile koja na celom modelu deluju u pravcu zadatog zemljotresa. to program interno sprovodi analizu za “n” nezavisnih slučajeva opterećenja. Merodavne presečne sile za svaki od zadatih pravac delovanja zemljotresa.4 Seizmički proračun U ovom delu uputstva.rs * e-mail: info@radimpex. Na osnovu ovog ulaznog podataka. odnosno uvek imaju pozitivnu vrednost. uz ostale slučajeve opterećenja biti dodato onoliko novih slučajeva opterećenja. pri čemu broj slučajeva opterećenja “n” odgovara proizvodu zadatih pravaca delovanja zemljotresa i broju proračunatih svojstvenih vrednosti oscilovanja konstrukcije. ali su za razliku od metode ekvivalentnog statičkog oterećenja. I to na deo u kome se vrši modalna analiza. Svi ponuđeni standardi za seizmiki proračun. Multi modalna analiza predstavlja tačniji portupak. za sve prethodno sračunate tonove oscilovanja. za preopuku je da.

011 3809-158 .0. a U slučaju da nema prigušenja ζ je prigušenje. a dijagonalni su jednaki 1.radimpex. otvoriće se odgovarajući dijalog box za definisanje ulaznih podataka koji su neophodni za odabrani propis. pomoću koje se vrši izbor propisa po kojima će se sračunavati seizmičke sile. od programa možete zahtevati i sezimički proračun konstrukcije. Zatvorena lista. svi vandijagonalni koeficijenti ρ nm su nula. biće dostupna tek nakon postavljanja prekidača “Seizmički proračun” na uključeno stanje. Koeficijenti korelacije ρ nm za CQC metod sa konstantnim prigušenjem su: ρ nm = 8ζ 2 (1 + r )r 3 / 2 (1 − r 2 ) 2 + 4ζ 2 r (1 + r ) 2 gde je r = ωn / ωm i mora biti manje ili jednako 1.465 CQC metoda modalnog kombinovanja Ova metoda modalnog kombinovanja (Complete Quadratic Combination) je opštija metoda od do sada primenjivane SRSS (Square Root of the Sum of the Squares). ζ = 0.rs * e-mail: info@radimpex. tada ćete seizmički proračun moći da sprovedete jedino za standarde koji se zasnivaju na metodi ekvivalentnih statičkih sila.0 pa se ova metoda modalnog kombinovanja transformiše u SRSS metodu. F= Izbor standarda ∑f n 2 n Postavljanjem check box-a “Seizmički proračun” na uključeno stanje. Copyright (c) Radimpex * http://www. u zavisnosti od odabranog standarda.rs * Tel. Nakon aktiviranja komandnog polja “OK”. Ekstremna vrednost očekivanog uticaja sračunava se na sledeći način: F= ∑∑ f ρ n n m nm m f gde je f n modalna sila koja se odnosi na ton n. Ako prethodno nije sprovedena modalna analiza.

rs * e-mail: info@radimpex. BULG. SIA) Za ove propise sprovedena modalna analiza nije neophodan uslov za proračun. 011 3809-158 .rs * Tel. JUS – multimodalna.466 Napredne opcije seizmičkog proračuna Propisi u kojima se seizmički proračun vrši metodom multimodalne analize (EUROCODE. važiće i pri proračunu seizmičkih slučajeva opterećenja. SIA262.radimpex. neposredno pred seizmički proračun. Copyright (c) Radimpex * http://www. HRN-N. proizvoljna spektralna kriva) Za ove propise neophodno je izvršiti modalnu analizu pre sprovođenja seizmičkog proračuna. Napredne opcije seizmičkog proračuna koje su izabrane pri modalnoj analizi. Propisi u kojima se seizmički proračun vrši metodom ekvivalentnog statičkog opterećenja (JUS. Izgled dijalog box-a za seizmički proračun po JUS-u (metoda ekvivalentnih statičkih sila) Komandno polje “Napredne opcije seizmičkog proračuna” aktivira dijalog u kojem se mogu definisati napredne opcije seizmičkog proračuna. SNIP. pa se “napredne opcije seizmičkog proračuna” mogu zadavati i na ovom mestu.

MODALNA ANALIZA”. u dijalogu će biti prikazani parametri koji su zadati za proračun modalne analize.rs * Tel.rs * e-mail: info@radimpex. Ako to nije slučaj. otvara se dijalog box sledećeg izgleda. Copyright (c) Radimpex * http://www. da se modalna analiza i seizmički proračun sprovode sa istim parametrima. zasniva se na multimodalnoj analizi konstrukcije. Ukoliko je modalna analiza već sprovedena.3. program će pri izlasku iz dijalog box-a izdati odgovarajuće upozorenje. Izborom ove opcije seizmičkog proračuna.467 Izgled dijalog box-a u kome se definišu napredne opcije seizmičkog proračuna Rad sa ovim dijalogom je detaljno objašnjen u poglavlju “6.1 EUROCODE Seizmički proračun po EUROCOD-u. 7.4. pri čemu se u obzir uzima uticaj svih proračunatih tonova iz modalne analize. 011 3809-158 . Preporučljivo je. ali nije neophodno.radimpex.

definiše se pravac delovanja zemljotresa.TC.0 za viskozno prigušenje od 5% Napomena: Vrednosti karakterističnih perioda oscilovanja (TB. korekcioni faktor zavisan od prigušenja.468 Izgled dijlaog box-a za seizmički proračun po EuroCod-u U gornjem delu dijalog box-a se zadaju parametri koji definišu vrstu tla.rs * e-mail: info@radimpex.TD) mogu biti definisane Nacionalnim Aneksom. itd. Copyright (c) Radimpex * http://www. a u listi koja se nalazi u donjem delu dijalog box-a. tip konstrukcije.radimpex.. intenzitet seizmičkog dejstva. sa referentnom vrednošću od 1. Eurocode 8 EN 1998-1 definise Horizontalni elasticni spektar odgovora kao: gde Se(T) je ordinata elasticnog spektra odgovora T ag TB Tc TD S η je period oscilovanja linijskog sistema sa jednim stepenom slobode je projektovano ubrzanje tla donja granica za period oscilovanja za granu sa konstantnim spektralnim ubrzanjem gornja granica za period oscilovanja za granu sa konstantnim spektralnim ubrzanjem vrednost koja definise pocetak oblasti spektra sa konstantnim pomeranjem parametar tla. 011 3809-158 . velicina direktno zavisna od kategorije tla.rs * Tel.

koje ne pripadaju ni jednoj drugoj kategoriji (faktor znacaja γΙ = 1. (faktor znacaja γΙ = 1.B. škole.. dvorane.radimpex. Eurocode 8 EN 1998-1 definiše kategorije tla kao: A B C D E stena ili neke druge stenolike geoloske formacije uključujući najvise 5m slabijeg materijala na površini krute naslage peska. uzimajući u obzir kapacitet konstrukcije za disipaciju energije kroz prevashodno duktilno ponašanje njenih elemenata. vrši ese linearna analiza zasnovana na spektru odgovora koji je redukovan u odnosu na elastični spektar. 011 3809-158 . (faktor znacaja γΙ = 0. npr.rs * e-mail: info@radimpex.8) Napomena: Nacionalnim Aneksom mogu se definisati drugacije vrednosti faktora značaja.. Eurocode 8 EN 1998-1 definise Projektni spektar za linearnu analizu kao: gde su Copyright (c) Radimpex * http://www. npr.C.469 Eurocode 8 EN 1998-1 preporučuje upotrebu dva tipa spektra: Tip 1 i Tip 2 koji su definisani za tipove tla A. vatrogasne stanice.D i E. električne centrale itd.0) Građevine sa minimalnim značajem za javnu sigurnost. bolnice. ispod kojeg se nalazi čvršći materijal. poljoprivredni objekti itd.2) Obične građevine. Taj redukovani spektar se naziva ‘Projektni spektar’. npr. šljunka ili prekonsolidovane gline. Kategorija značaja Eurocode 8 EN 1998-1 definiše ketegorije značaja objekta kao: I II III IV Građevine ciji je integritet za vreme zemljotresa od vitalnog značaja za zaštitu stanovništva. (faktor znacaja γΙ = 1. šljunka ili srednje krutih glina sa debljinom od nekoliko desetina do mnogo stotina metara naslage rastresitog tla bez kohezije (sa ili bez izvesnih mekih kohezionih slojeva) tlo koje se sastoji od naslaga tla tipa C i D sa debljinom koja varira izmedju 5 i 20m. kulturne institucije. najmanje debljine nekoliko desetina metara sa karakteristikom postepenog povećanja mehaničkih osobina sa dubinom duboke naslage srednje gustog peska.rs * Tel.4) Građevine čija je seizmička otpornost značajna iz aspekta posledica nastalih zbog njihovog rušenja. Da bi se izbegla eksplicitna nelinearna analiza. Koji ce se od ova dva tipa spektra izabrati zavisi od karakteristike najverovatnijeg zemljotresa. Nacionalnim Aneksom mogu biti predviđeni razliciti spektri odgovora.

Preporučena vrednost je 0.0 Faktor koji uzima u obzir klasu duktilnosti (kD) treba usvojiti prema sledećem: kD = 1.5 Upotrebljene oznake imaju sledeće značenje: q0 – kD – kR – kW – osnovna vrednost faktora ponašanja faktor koji uzima u obzir klasu duktilnosti faktor koji uzima u obzir pravilnost konstrukcije po visini faktor koji uzima u obzir preovlađujuću vrstu loma konstruktivnih sistema sa zidovima Osnovna vrednost faktora ponašanja (q0) zavisi od vrste konstruktivnog sistema: Okvirni sistem => Dvojni sistem .00 za pravlne konstrukcije kR = 0.80 za nepravlne konstrukcije Faktor koji uzima u obzir preovlađujuću vrstu loma konstruktivnih sistema sa zidovima (kW) usvaja se prema sledećem: kW = 1.50 za DC “L” Faktor koji uzima u obzir pravilnost konstrukcije po visini (kR) ima sledeće vrednosti: kR = 1.0 q0=3.0.75 za DC “M” kD = 0.470 q faktor ponašanja β donja granica elastičnog spektra.sa dominantnim zidovima.sa povezanim zidovima => Sistem zidova . sa povezanim zidovima => Dvojni sistem . 011 3809-158 .2 Faktor ponašanja Faktor ponašanja je uveden kao mera disipacije energije i sračunava se prema sledećem izrazu: q = q0 x kD x kR x kW ≥ 1. preporučena vrednost je 0. Copyright (c) Radimpex * http://www.0 q0=4.rs * e-mail: info@radimpex.5 .radimpex. sa nepovezanim zidovima => Sistem zidova .0 q0=5. dvojni sitem sa dominantnim zidovima i sitem sa je preovlađujući odnos dimenzija zidova jezgrom (a0 konstruktivnog sistema .00 za DC “H” kD = 0.sa nepovezanim zidovima => Sistem sa jezgrom => Sistem obrnutog klatna => q0=5.rs * Tel.5 a0) ≤ 1 za sistem zidova.0 q0=4.5 q0=5.sa dominantnim zidovima.2 ali se Nacionalnim Aneksom može predvideti i druga vrednost. To je u stvari koeficijent seizmičkog intenziteta (Ks) koji je propisan na osnovu seizmičke zone u kojoj se objekat nalazi.0 q0=5.00 za okvirni i dvojni dominantno okvirni sistem kW = 1 / (2.sa dominantnim okvirima => Dvojni sistem .5 q0=2.odnos visine prema dužini zida) Odnos ag/g Odnos ag/g je odnos projektovanog ubrzanja tla i gravitacione konstante. Donja granica elstičnog spektra U ovom polju se zadaje vrednost za donju granicu elastičnog spektra β.

rs * e-mail: info@radimpex.471 Tip spektra Osim dva podrazumevana tipa spektra (Tip “1” i Tip “2”) za koje se automatski postavljaju vrednosti parametara “S”.D.rs * Tel.radimpex. Komandno polje je predviđeno trajno zapamtite. Ukoliko se unese vrednost 0. “Tb(S)”. to za njega nije neophodno prethodno sprovesti modalnu analizu. aktivirajte komandno polje za snimanje za brisanje neke ranije definisane spektralne krive. CQC postaje ekvivalentna SRSS metodi kombinovanja. Procenat viskoznog prigušenja ζ (CQC) Procenat viskoznog prigušenja je ulazni podatak za CQC statisticku metodu kombinovanja. Pored pravca zemljotresa.E). ukoliko želite istu da . koji se definiše zadavnjem odgovarajućih koeficienata u kolonama “kx”.B. 011 3809-158 .4. “Tc(S)” i “Td(S)” za sve kategorije tla (A. 7.3. Nakon unošenja parametara koji definišu novu spektralnu krivu.C.2 JUS (Ekvivalentno statičko opterećenje) Kako se ovaj standard bazira na metodi ekvivalentnih statičkih sila. “ky” i “kz”. Pravac delovanja zemljotresa U listi koja se nalazi u donjem delu dijalog box-a imate mogućnost da zadate proizvoljan broj pravaca mogućeg delovanja zemljotresa (ova lista funkcioniše na potpuno isti način kao i ostale liste u programu). Izborom ovog standarda. Izgled dijlaog box-a za seizmički proračun po JUS-u (metoda ekvivalentnih statičkih sila) Copyright (c) Radimpex * http://www. u koloni “Naziv” možete datom pravcu delovanja zemljotresa pridružiti i proizvoljan naziv. Edit box-ovi omogućavaju definisanje sva četiri parametra sa kojim se definiše neka spektralna kriva. programom je omogućeno definisanje novih elastičnih spektara ubrzanja saglasnih sa Nacionalnim Aneksima. otvara se dijalog box sledećeg izgleda.

00) Stambene zgrade.II kategorija tla . te će program na osnovu tih podataka usvojiti odgovarajuće koeficiente koji se koriste u formuli za proračun ukupne seizmičke sile koja deluje na objekat. vrši se izbor kategorije tla (ovaj parametar zajedno sa zadatim periodom oscilovanja konstrukcije određuje vrednost koeficienta dinamičnosti “Kd”).rs * e-mail: info@radimpex. zgrade koje sadrže predmete izuzetne kulturne i umetničke vrednosti i druge zgrade u kojima se vrše aktivnosti od posebnog interesa za društveno-političke zajednice.II kategorija (Ko=1. zdravstveni objekti.IX seizmička zona => Ks=0. kao i konstrukcije od običnih zidova.I kategorija (Ko=1.00 ≥ Kd ≥ 0.3. => Kd=0. Kategorija objekta . kategorije objekta (=> “Ko”) i vrste konstrukcije (=> “Kp”).025 .rs * Tel.50) Zgrade sa prostorijama predviđenim za veće skupove ljudi (bioskopske dvorane. .III kategorija (Ko=0. restorani.050 .33) => Kd=0.60) Copyright (c) Radimpex * http://www.VIII seizmička zona => Ks=0. objekti veze koji nisu uvršteni u prethodnu kategoriju (PTT.5/T (1.00) Sve savremene konstrukcije od armiranog betona. svi energetski objekti instalisane snage do 40MW.1.00 ≥ Kd ≥ 0.2. (Kp=1.472 Prema važećem pravilniku za objekte visokogradnje. .VII seizmička zona => Ks=0.00 ≥ Kd ≥ 0.III kategorija tla Vrsta konstrukcije . škole. agrotehnički objekti Seizmička zona . sve čelične konstrukcije osim konstrukcija navedenih u tački 2 ovog člana. odnosno naglom promenom krutosti. zgrade vatrogasne službe. sve savremene drvene konstrukcije osim konstrukcija definisanih u tački 3 ovog člana.I kategorija tla . fakulteti. hoteli. industrijske zgrade koje nisu svrstane u prvu kategoriju . . industrijske zgrade sa skupocenom opremom. 011 3809-158 .9/T (1. ukupna seizmička sila se proračunava prema sledećoj formuli: S = Ko x Ks x Kd x Kp x G U gornjem delu dijalog box-a.30) Konstrukcije od armiranih zidova i čelične konstrukcije sa dijagonalama. Kategorija tla .75) Pomoćno-proizvodne zgrade. pozorišta. (Kp=2. javne zgrade koje nisu svrstane u prvu kategoriju. (Kp=1. fiskulturne izložbene i slične dvorane). seizmičke zone (=> “Ks”).7/T (1.100 U slučaju da objekat nije lociran ni na jednoj od ponuđenih seizmičkih zona.00) Konstrukcije sa fleksibilnim prizemljem ili spratom. RTV i drugi). imate u mogućnost da u edit box-u “Ks=” zadate prozivoljnu vrednost koeficienta seizmičnosti.47) => Kd=0.radimpex.

rs * e-mail: info@radimpex. Pravac delovanja zemljotresa U listi koja se nalazi u donjem delu dijalog box-a imate mogućnost da zadate proizvoljan broj pravaca mogućeg delovanja zemljotresa (ova lista funkcioniše na potpuno isti način kao i ostale liste u programu). prema prethodno navedenoj formuli raspoređuje samo 85% ukupne seizmičke sile koja deluje na objekat. a da se preostalih 15% sile zadaje da deluje kao koncentrisana sila u vrhu objekta. Sve mase koje se nalaze ispod zadate visine svakako neće ući u proračun seizmičkih sila. Prekidač “15% sile”.473 Kako se za objekte do 5 spratova raspored seizmičkih sila po visini objekta vrši prema približnom obrascu: Si = S x (Gi x Hi) / (∑Gi x Hi) gde je: Si Gi Hi . tada će se na desni klik miša. kada je on u poziciji da pokazuje na kolonu “T”. 011 3809-158 .rs * Tel. koji se definiše zadavnjem ugla u koloni “α (°)” (uglu od 0° odgovara pravac globalne X ose). aktivan će postati i edit box “Zg=” u kome treba zadati referentnu visinu koja određuje vrh objekta (program po default-u za ovu vrednost usvaja najviši postavljeni nivo u objektu). program će srazmerno njihovim intenzitetima raspodeliti 15% ukupne seizmičke sile kao koncentrisane sile. koji reguliše da se za objekte preko 5 spratova. Naime. potrebno je u koloni “T” zadati i period oscilovanja konstrukcije za taj pravac.radimpex. otvoriti i lista sa proračunatim periodima oscilovanja konstrukcije za sve zahtevane tonove. svim masama koje se nalaze na toj i većoj visinskoj koordinati. Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosi se na “Član 31”.težina i-te mase -visina i-te mase od gornjeg ruba temelja to je neophodno u edit box-u “Zd=“ zadati visinsku kotu u odnosu na koju se računaju visine raspoređenih masa (program po default-u za ovu vrednost usvaja visinsku koordinatu najniže potavljenog nivoa u objektu). a u koloni “Naziv” možete datom pravcu delovanja zemljotresa pridružiti i proizvoljan naziv. Ako ste prethodno sproveli i modalnu analizu. Pored pravca zemljotresa. Postavljanjem ovog prekidača na uključeno stanje.seizmička horizontalna sila u i-toj masi .

neće odmah otpočeti seizmički proračun. tada od svih tih vrednosti treba za perid oscilovanja odabrati najveću (uticaj prvog tona za dati pravac). Prvi i osnovni je kod izuzetno velikih konstrukcija. aktiviranjem komandnog polja “OK”.rs * e-mail: info@radimpex. U uvodnom delu ovog dela uputstva. i da tako sračunate periode oscilovanja. otpočeće proračun konstrukcije u kome će sada pored svih zadatih osnovnih slučajeva opterećenja.1”. ta numerička vrednost će biti upisana u koloni “T”. koje za mnoge objekte može biti zadovoljavajuće.rs * Tel. zadati dovoljno malu vrednost. Copyright (c) Radimpex * http://www. Ovde ćemo kao veoma važnu stvar napomenuti da period oscilovanja konstrukcije mora odgovarati tonu u kome je dominantna translatorna oscilacija u datom pravcu. programu će nedostajati podaci o težini objekta. U takvim slučajevima. Ovakav način seizmičkog proračuna ima više primena. ali je činjenica da i ovaj postupak daje rešenje. u kome je sada potrebno odrediti način na koji će biti izvršen proračun težine objekta. Zbog toga je predviđena mogućnost zadavanja potpuno prozivoljne vrednosti u koloni “T”. 011 3809-158 . i ako ima više tonova u kojima je dominanto pomeranje u tom pravcu. na osnovu koje se proračunavaju seizmičke sile. Tada imate mogućnost da prvo napravite jednostavniji model koji će dovoljno dobro opisati ponašanje konstrukcije u modalnoj analizi. U slučaju da prethodno nije sprovedena modalna analiza. rekli smo da se metoda ekvivalentnog statičkog opterećenja može primeniti i bez prethodno izvršene modalne analize. već će program otvoriti još jedna dijalog box.474 Klik na desni taster miša u okviru kolone “T” otvara padajući meni za izbor proračunatih perioda oscilovanja. recimo “T=0. Drugi razlog može biti i u tome da uopšte nemate potrebu za sprovođenjem modalne analize već želite da za vrednost koeficienta dinamičnosti “Kd” umesto stvarne vrednosti usvojite maksimalnu pravilnikom dozvoljenu vrednost (Kd=1.radimpex. Jednostavnim klikom miša u okviru željenog reda.0). Svakako da ovaj način ne preporučujemo. U takvim slučajevima ćete za period oscilovanja konstrukcije. unesete kao ulazni podatak za proračun ekvivalentnih seizmičkih sila na stvarnom modelu. biti dodato još onoliko slučajeva opterećenja koliko ste i zadali pravaca u kojima deluje zemljotres. u svim zadatim pravcima delovanja zemljotresa. Aktiviranjem komandnog polja “OK”.

rs * Tel. vrši se izbor kategorije tla. kojim će se množiti sva zadata opterećenja u okviru datog osnovnog slučaja opterećenja pri proračunu težine objekta. Sada je potrebno u koloni “Koef.475 Izgled dijalog box-a za definisanje težine objekta U listi koja se nalazi u gornjem delu dijalog box-a. Na ovaj način imate mogućnost da se prilagodite propisu koji tačno definiše koja opterećenja treba uzeti u obzir pri proračunu težine objekta. 011 3809-158 .radimpex. Pravilnik još nije usvojen. na osnovu čega će program usvojiti odgovarajuće koeficiente koji se koriste u formulama za proračun seizmičkih sila. a pored toga dosta je sličan i ostalim standardima koji se primenjuju u svetu. 7. seizmičke zone i kategorije objekta. Aktiviranjem komadnog polja “OK”.4. Algoritam koji se nudi u ovoj opciji. Izgled dijlaog box-a za seizmički proračun po JUS-u (spektralna analiza) U gornjem delu dijalog box-a.” zadati multiplikator. nalazi se onoliko redova koliko ima i osnovnih slučajeva opterećenja. zasniva se na pravilniku o tehničkim normativima za projektovanje i proračun inženjerskih objekata u seizmičkim područjima. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * e-mail: info@radimpex. otpočeće seizmički proračun. a u listi koja se nalazi u donjem delu dijalog box-a imate mogućnost da zadate proizvoljan broj pravaca mogućeg delovanja zemljotresa.3 JUS (Multi modalna analiza) Izbor ovog standarda će biti moguć jedino ako je prethodno sprovedena modalna analiza.3. ali ga u programu nudimo kao opciju zbog toga što se oslanja na potpune rezultate modalne analize i teoriju dinamike konstrukcije.

Ts=0. Delimično ukopani objekti.35 a=0. To=0. VII VIII IX Vrsta Vrsta Vrsta Vrsta Vrsta seizmička zona => Xmax = 0.00 2. To=0.rs * e-mail: info@radimpex. Koeficient dinamičnosti (βi). izračunava se prema sledećem izrazu: Sik = Ks x βi x ηik x ψ x Gk Vrednost koeficienta seizmičkog intenziteta (Ks). Podzemni objekti U slučaju da objekat nije lociran ni na jednoj od ponuđenih seizmičkih zona. Ts=0.476 Veličina projektnih seizmičkih sila za svaku od masa postavljenih na konstrukciju.85 Koeficient prigušenja “λ” zavisi od vrste konstrukcije i ima sledeće vrednosti: Vrsta konstrukcije 1 Vrsta konstrukcije 2 Vrsta konstrukcije 3 => => => λ= 0.50 2.radimpex.10. Nadzemne betonske i armiranobetonske konstrukcije sa nosivim zidovima 3.00 3. To=0.40 konstrukcije konstrukcije konstrukcije konstrukcije konstrukcije 1 2 3 4 5 => => => => => µp µp µp µp µp = = = = = 4. Nadzemne čelične i armiranobetonske konstrukcije. proračunava se prema sledećim obrascima: Za 0 < Ti < To => za To ≤ Ti ≤ Ts => za Ti > Ts => Parametri “a”.20.55 a=0.20 seizmička zona => Xmax = 0.konstrukcije od zemlje i kamena 4. i vrednosti se usvajaju prema sledećoj tabeli: I kategorija tla II kategorija tla III kategorija tla => => => a=0.15.rs * Tel. 011 3809-158 . objekti izloženi zemljinom pritisku 5.00 4.07 λ= 0.10 Copyright (c) Radimpex * http://www.20. lučnih i grednih sistema 2. ramovskih.00 Konstrukcije su klasifikovane prema sledećem: 1.30. Ts=0. a faktor duktilnosti konstrukcije “µp” je određen u zavisnosti od vrste konstrukcije i ugrađenih materijala.25.10 seizmička zona => Xmax = 0. “To” i “Ts” zavise od kategorije tla.05 λ= 0. imate u mogućnost da u edit box-u “Ks=” zadate prozivoljnu vrednost za koeficient seizmičnosti. Nasuti objekti . određuje se prema formuli: Ks = Xmax / µp gde je vrednost maksimalnog ubrzanja tla (Xmax) određena u zavisnosti od seizmičke zone.

Pravac delovanja zemljotresa U donjem delu dijalog box-a se u prikazanoj listi zadaje proizvoljan broj pravaca dejstava zemljotresa.60 0. Gk težina mase u kojoj se proračunava intenzitet seizmičke sile. određuje se smer delovanja zemljotresa.15 λ= 0.2.80 Procenat viskoznog prigušenja ζ (CQC) Procenat viskoznog prigušenja je ulazni podatak za CQC statisticku metodu kombinovanja.rs * Tel.2.477 Vrsta konstrukcije 4 Vrsta konstrukcije 5 => => λ= 0.. CQC postaje ekvivalentna SRSS metodi kombinovanja. Kx .20 Koeficient (ηik) zavisi od oblika sopstvenih oscilacija konstrukcije. Copyright (c) Radimpex * http://www.3.koeficijent delovanja u pravcu globalne Y ose Kz . a zadavanjem vrednosti koeficienata u kolonoma: “Kx”.) komponentalne vrednosti (ηikj) određuju prema sledećem izrazu: gde je: Uikj projekcija normalizovanog vektora (Uik) i-tog tona oscilovanja u tački “k” na tri ortogonalne koordinatne ose X. i Z (j=1. te se za svaki pojedini oblik oscilovanja (i=1..3. Poslednji koeficient koji figuriše u izrazu za određivanje seizmičke sile je koeficient redukcije (ψ). koji zavisi od vrste konstrukcije i ima sledeće vrednosti: Vrsta Vrsta Vrsta Vrsta Vrsta konstrukcije konstrukcije konstrukcije konstrukcije konstrukcije 1 2 3 4 5 => => => => => ψ= ψ= ψ= ψ= ψ= 0. biti dodato još onoliko slučajeva opterećenja koliko ste i zadali pravaca u kojima deluje zemljotres.75 0.4.rs * e-mail: info@radimpex.koeficijent delovanja u pravcu globalne Z ose Aktiviranjem komandnog polja “OK”. 011 3809-158 .radimpex. j=1.2.3) Cos(αikj) . Y.koeficijent delovanja u pravcu globalne X ose Ky . “Ky” i “Kz”. otpočeće proračun konstrukcije u kome će sada pored svih zadatih osnovnih slučajeva opterećenja.65 0.70 0.cosinus ugla između vektora seizmičkog dejstva i projekcije normalizovanog vektora i-tog tona oscilovanja u tački “k” (Uikj).. Ukoliko se unese vrednost 0.

12 Copyright (c) Radimpex * http://www. seizmičke zone. a u listi u donjem dijalog box-u se zadaje proizvoljan broj pravaca delovanja zemljotresa.00 K1=0. koja ometaju normalnu funkciju.iz blokova od opeke ili kamena Zgrade i objekti sa konstrukcijom gde mogu da se dopuste značajnije ne elastične deformacije. Zgrade i objekti sa konstrukcijom kod kojih se dopuštaju ne elastične deformacije i oštećenja.radimpex. ali obezbeđuju bezopasnost po živote ljudi i neoštećivanje opreme a koji su izgradjeni: . i zadaju se vrednosti koeficienata “K1” i “Kψ”.iz armirano betonskih krupno panelnih ili monolitnih konstrukcija .25 K1=0.22 K1=0. postavljeno u tački “k”.478 7.iz ramova od čelika sa vertikalnim dijafragmama ili vezama . prsline.35 K1=0.35 K1=0. K1 K1=1. 011 3809-158 .22 K1=0. koje odgovara i-tom tonu sopstvenih vibracija konstrukcije.iz ramova od armiranog betona sa vertikalnim dijafragmama ili vezama .25 K1=0.4 Ruski propisi (SNIP) Proračun seizmičkih sila po Ruskim standardima. Proračunsko seizmičko opterećenje “Sik” u odabranom pravcu.iz ramova od čelika bez vertikalnih dijafragmi ili veza .rs * e-mail: info@radimpex. Izgled dijlaog box-a za seizmički proračun po Ruskim propisima (SNIP) U gornjem delu dijalog box-a. privremeno obustavljanje funkcije objekta pri obezbeđenju bezopasnosti po ljude.3. takođe se zasniva na multi modalnoj analizi. određuje se po formuli: Sik=K1 x Soik K1 Soik koeficient koji obuhvata dozvoljena oštećenja objekata vrednost seizmičkog opterećenja za i-ti ton sopstvenih oscilacija konstrukcije. U daljem tekstu ćemo ukratko izneti formule po kojima se proračunavaju projektovane seizmičke sile. oštećenja sekundarnih elemenata.4.rs * Tel. Vrednosti koeficienata K1 se određuju prema sledećoj tabeli: Dozvoljena oštećenja zgrada i objekata Zgrade i objekti sa konstrukcijom kod kojih se ne dopuštaju ne elastične deformacije i oštećenja. njihovo pomeranje.iz ramova od armiranog betona bez vertikalnih dijafragmi ili veza . koji se određuje prema predpostavci elastičnih deformacija konstrukcije. vrši se izbor kategorije tla.

30 Kψ=1.8 sec => βi = 2.5 gde je “Ti” period sopstvenih oscilacija konstrukcije za i-ti ton oscilovanja.1 sec => βi = 1+15Ti za 0.5 za Ti >= 0.8/ Ti)0.20 IX seizmička zona => A = 0.4/ Ti)0..5(0.rs * Tel.1 sec < Ti < 0. Objekti iz ramova.5 III kategoriju tla: za Ti <= 0. zavisi od odabrane kategorije tla i izračanuva se prema sledećim izrazima: I-va i II-ga kategorija tla: za Ti <=0.1 sec < Ti < 0.8 Koeficient (ηik) zavisi od oblika sopstvenih oscilacija konstrukcije i izračunava se prema sledećoj formuli: gde je: Xi(Xk) i Xi(Xj) . izuzev hidrotehničkih objekata. CQC postaje ekvivalentna SRSS metodi kombinovanja.pomeranje konstrukcije prilikom sopstvenih oscilacija po i-tom tonu u razmatranoj tački “k” i u svim tačkama “j”.25 i većim. i 2. Visoki objekti sa malom razmerom u osnovi (kule.težina mase u tački “j”.radimpex.5(0.8 sec => βi = 2. U svim slučajevima. 011 3809-158 . 2. Copyright (c) Radimpex * http://www.40 Koeficient dinamičnosti (βi) koji odgovara “i”-tom tonu sopstvenih oscilacija konstrukcije. odvojeni liftovski šahtovi i sl). jarboli. Vrednost koeficienta Kψ se usvaja po sledećoj tabeli: Karakteristike konstrukcija 1. dimnjaci. Kψ Kψ=1. a Qj . Ukoliko se unese vrednost 0. kod kojih ispuna po spratovima ne utiče na deformabilnost objekta. 3. koeficient “βi” ne sme biti manji od 0.1 sec => βi = 1 + 15 Ti za 0. Zgrade i objekti koji ne podpadaju pod tačke 1.4 sec => βi = 2. Objekti sa stubovima u prizemnom spratu.4 sec => βi = 2.10 VIII seizmička zona => A = 0.479 Vrednost seizmičkog opterećenja za i-ti ton sopstvenih oscilovanja konstrukcije se izračunava prema sledećoj formuli: Soik = A x βi x ηik x Kψ x Gk Vrednost koeficienta “A” se usvaja u zavisnosti od seizmičke zone: VII seizmička zona => A = 0. sa odnosom krutosti prizemlja i viših spratova jednakim 0.50 Kψ=1.rs * e-mail: info@radimpex.5 za Ti >= 0.00 Procenat viskoznog prigušenja ζ (CQC) Procenat viskoznog prigušenja je ulazni podatak za CQC statisticku metodu kombinovanja.

rs * e-mail: info@radimpex. određuje se smer delovanja zemljotresa. 011 3809-158 .50 II kategorija objekta => C=1. Kx . 7.koeficijent delovanja u pravcu globalne Y ose Kz .00 III kategorija objekta => C=0.05 0. a zadavanjem vrednosti koeficienata u kolonoma: “Kx”.radimpex. otpočeće proračun konstrukcije u kome će sada pored svih zadatih osnovnih slučajeva opterećenja. usvaja se iz tablice regulisane propisima i može imati vrednosti od 0.rs * Tel.4.50. Copyright (c) Radimpex * http://www. biti dodato još onoliko slučajeva opterećenja koliko ste i zadali pravaca u kojima deluje zemljotres. takođe se zasniva na multi modalnoj analizi. Izgled dijlaog box-a za seizmički proračun po Bugarskim propisima (BUG) Seizmička sila se proračunava prema sledećem izrazu: Eik = Kc x C x R x βi x ηik x Qk Koeficient seizmičnosti ”Kc”. usvaja se na osnovu odabrane seizmičke zone: VI VII VIII IX seizmička seizmička seizmička seizmička zona zona zona zona => => => => Kc Kc Kc Kc = = = = 0. “Ky” i “Kz”.5 Bugarski propisi (BUG) Proračun seizmičkih sila po Bugarskim standardima.20 do 0.3.15 0.koeficijent delovanja u pravcu globalne Z ose Aktiviranjem komandnog polja “OK”.10 0.480 Pravac delovanja zemljotresa U donjem delu dijalog box-a se u prikazanoj listi zadaje proizvoljan broj pravaca dejstava zemljotresa.27 Koeficient značaja “C” zavisi od kategorije objekta i ima sledeće vrednosti: I kategorija objekta => C=1.koeficijent delovanja u pravcu globalne X ose Ky .75 Vrednost koeficienta reagovanja “R”.

biti dodato još onoliko slučajeva opterećenja koliko ste i zadali pravaca u kojima deluje zemljotres. Izborom ovog standarda.rs * e-mail: info@radimpex.8 ≤ βi ≤ 2.5) (1. Ukoliko se unese vrednost 0.3.6/Ti (0.5) Koeficient (ηik) zavisi od oblika sopstvenih oscilacija konstrukcije i izračunava se prema sledećoj formuli: Procenat viskoznog prigušenja ζ (CQC) Procenat viskoznog prigušenja je ulazni podatak za CQC statisticku metodu kombinovanja.9/Ti βi=1.8 ≤ βi ≤ 2. a zadavanjem vrednosti koeficienata u kolonoma: “Kx”. 7.0 ≤ βi ≤ 2.481 Koeficient dinamičnosti “βi” zavisi od proračunatog perioda oscilovanja konstrukcije u i-tom tonu sopstvenih oscilacija konstrukcije i kategorije tla: I II III kategorija tla: kategorija tla: kategorija tla: βi=0. otvara se dijalog box sledećeg izgleda.2/Ti βi=1.koeficijent delovanja u pravcu globalne Y ose Kz . 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www.koeficijent delovanja u pravcu globalne X ose Ky .4. otpočeće proračun konstrukcije u kome će sada pored svih zadatih osnovnih slučajeva opterećenja. Pravac delovanja zemljotresa U donjem delu dijalog box-a se u prikazanoj listi zadaje proizvoljan broj pravaca dejstava zemljotresa. CQC postaje ekvivalentna SRSS metodi kombinovanja.koeficijent delovanja u pravcu globalne Z ose Aktiviranjem komandnog polja “OK”. “Ky” i “Kz”. određuje se smer delovanja zemljotresa.6 Švajcarski propisi (SIA) Kako se ovaj standard bazira na metodi ekvivalentnih statičkih sila.radimpex. Kx .5) (0.rs * Tel. to za njega nije neophodno prethodno sprovesti modalnu analizu.

482 Izgled dijlaog box-a za seizmički proračun po Švajcarskim propisima (SIA) Ukupna seizmička sila se proračunava prema sledećoj formuli: S = Ck x Sk(T) x G U gornjem delu dijalog box-a.moguća veća oštećenja na nosivom sastavu. ali bez rušenja objekta . Koeficient “Ck” se izračunava iz izraza “Ck = 0. pri čemu vrednost koeficienta “K” zavisi od kategorije objekta i vrste konstrukcije.srednja oštećenja Dokazi .u izuzetnim slučajevima i Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . vrši se izbor kategorije tla.5 K = 2.4 K = 1.rs * Tel.65 / K”.1 K = 2.7 K = 1.0 K = 1.0 K = 1.2 K = 1.nosivosti . kategorije objekta i vrste konstrukcije.5 2.3 K = 1.verovatna veća okupljanja ljudi .0 objekta Kategorija objekta Karakteristike . seizmičke zone.robe i oprema bez naročite vrednosti .nema većih okupljanja ljudi . Vrsta konstrukcije Vrsta Vrsta Vrsta Vrsta Vrsta Vrsta Vrsta konstrukcije konstrukcije konstrukcije konstrukcije konstrukcije konstrukcije konstrukcije 1 2 3 4 5 6 7 Kategorija objekta I K K K K = = = = 2.nosivosti I II .nema opasnosti po okolinu .4 K = 1.2 K = 1.4 K = 1.0 1.0 objekta Kategorija III K = 1.7 1.2 Kategorija II K = 2.radimpex.objekat sa vrednom Normirana oštećenja .rs * e-mail: info@radimpex.5 K = 1. te će program na osnovu tih podataka usvojiti odgovarajuće koeficiente koji se koriste u formuli za proračun ukupne seizmičke sile koja deluje na objekat.

rs * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www.veliki stepen ugroženosti okoline .rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. Nepomični oslonci mostova Na osnovu odabrane seizmičke zone i kategorije tla.Lučni i prednapregnuti mostovi 7.483 opremom i robom .manja oštećenja bez ugrožavanja funkcionalnosti objekta . Čelični i betonski ramovi 2. propisom je definisano osam oblika spektralne krive.tvrdo tlo .srednje tvrdo tlo Spekralne krive prema Švajcarskim propisima Vrednost koeficienta Sk(T) odogvara ordinati odgovarajuće spektralne krive za zadati period oscilovanja konstrukcije.važna infrastrukturna funkcija objekta . Seizmička zona seizmička seizmička seizmička seizmička zona zona zona zona 1 2 3a 3b Kategorija tla .životno važna infrastrukturna funkcija . Zidane konstrukcije bez armature 5. Drvene konstrukcije 4.nosivost . Betonski noseći zidovi sa armaturom. Gredni mostovi (oslonci. čelične konstrukcije 3.veliki stepen ugroženosti okoline upotrebljivosti III . 011 3809-158 . nosači) 6.upotrebljivost Vrsta konstrukcije 1.

težina i-te mase -visina i-te mase od gornjeg ruba temelja to je neophodno u edit box-u “Zd=“ zadati visinsku kotu u odnosu na koju se računaju visine raspoređenih masa (program po default-u za ovu vrednost usvaja visinsku koordinatu najniže potavljenog nivoa u objektu). tada od svih tih vrednosti treba za perid oscilovanja odabrati najveću (uticaj prvog tona za dati pravac). Pored pravca zemljotresa. Jednostavnim klikom miša u okviru željenog reda. otvoriti i lista sa proračunatim periodima oscilovanja konstrukcije za sve zahtevane tonove.rs * Tel.484 Kako se raspored seizmičkih sila po visini objekta vrši prema približnom obrascu: Si = S x (Gi x Hi) / (∑Gi x Hi) gde je: Si Gi Hi . ta numerička vrednost će biti upisana u koloni “T”. 011 3809-158 . i ako ima više tonova u kojima je dominanto pomeranje u tom pravcu. potrebno je u koloni “T” zadati i period oscilovanja konstrukcije za taj pravac. Pravac delovanja zemljotresa U listi koja se nalazi u donjem delu dijalog box-a imate mogućnost da zadate proizvoljan broj pravaca mogućeg delovanja zemljotresa (ova lista funkcioniše na potpuno isti način kao i ostale liste u programu).seizmička horizontalna sila u i-toj masi . Ovde ćemo kao veoma važnu stvar napomenuti da period oscilovanja konstrukcije mora odgovarati tonu u kome je dominantna translatorna oscilacija u datom pravcu. tada će se na desni klik miša.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. Sve mase koje se nalaze ispod zadate visine svakako neće ući u proračun seizmičkih sila. a u koloni “Naziv” možete datom pravcu delovanja zemljotresa pridružiti i proizvoljan naziv. Klik na desni taster miša u okviru kolone “T” otvara padajući meni za izbor proračunatih perioda oscilovanja. Ako ste prethodno sproveli i modalnu analizu. kada je on u poziciji da pokazuje na kolonu “T”.rs * e-mail: info@radimpex. koji se definiše zadavnjem ugla u koloni “α (°)” (uglu od 0° odgovara pravac globalne X ose).

Ovakav način seizmičkog proračuna ima više primena. aktiviranjem komandnog polja “OK”. Aktiviranjem komadnog polja “OK”. već će program otvoriti još jedna dijalog box.3. Pomoću ove opcije imate mogućnost da sami definišete spektralnu krivu i tako sprovedete seizmički proračun prema proizvoljnom standardu. Zbog toga je predviđena mogućnost zadavanja potpuno prozivoljne vrednosti u koloni “T”.” zadati multiplikator. i da tako sračunate periode oscilovanja. Prvi i osnovni je kod izuzetno velikih konstrukcija. kojim će se množiti sva zadata opterećenja u okviru datog osnovnog slučaja opterećenja pri proračunu težine objekta. koje za mnoge objekte može biti zadovoljavajuće. biti dodato još onoliko slučajeva opterećenja koliko ste i zadali pravaca u kojima deluje zemljotres.rs * e-mail: info@radimpex. U slučaju da prethodno nije sprovedena modalna analiza. U takvim slučajevima.4.radimpex.7 Proizvoljna spektralna kriva Pored svih prethodno opisanih mogućnosti seizmičkog proračuna po određenim standardima. Copyright (c) Radimpex * http://www. otpočeće proračun konstrukcije u kome će sada pored svih zadatih osnovnih slučajeva opterećenja. 011 3809-158 . otpočeće seizmički proračun. u kome je sada potrebno odrediti način na koji će biti izvršen proračun težine objekta. neće odmah otpočeti seizmički proračun. 7. Na ovaj način imate mogućnost da se prilagodite propisu koji tačno definiše koja opterećenja treba uzeti u obzir pri proračunu težine objekta.485 U uvodnom delu ovog dela uputstva. ali je činjenica da i ovaj postupak daje rešenje. Ovakav način seizmičkog proračuna se zasniva na multi modalnoj analizi.rs * Tel. program dozvoljava i opciju kreiranja proizvoljne spektralne krive. unesete kao ulazni podatak za proračun ekvivalentnih seizmičkih sila na stvarnom modelu. Izgled dijalog box-a za definisanje težine objekta U listi koja se nalazi u gornjem delu dijalog box-a. nalazi se onoliko redova koliko ima i osnovnih slučajeva opterećenja. rekli smo da se metoda ekvivalentnog statičkog opterećenja može primeniti i bez prethodno izvršene modalne analize. Svakako da ovaj način ne preporučujemo. Tada imate mogućnost da prvo napravite jednostavniji model koji će dovoljno dobro opisati ponašanje konstrukcije u modalnoj analizi. Aktiviranjem komandnog polja “OK”. programu će nedostajati podaci o težini objekta. Sada je potrebno u koloni “Koef. na osnovu koje se proračunavaju seizmičke sile.

možete Copyright (c) Radimpex * http://www. Pomoću komandnih polja “Dodaj” i “Briši”. Izgled dijalog box-a za definisanje proizvoljne spektralne krive U desnom delu ovog dijalog box-a.koeficijent delovanja u pravcu globalne X ose Ky . Svaka spektralna kriva je određena svojim nazivom i nizom ordinata u odabranom intervalu perioda oscilovanja. određuje se smer delovanja zemljotresa.radimpex. nalazi se lista sa svim do tada kreiranim spektralnim krivama. Kx . a zadavanjem vrednosti koeficienata u kolonoma: “Kx”. koja se nalaze ispod ove liste. “Ky” i “Kz”.486 Izgled dijalog box-a za seizmički proračun. kreiranjem prozivoljne spktralne krive U donjem delu dijalog box-a se u prikazanoj listi zadaje proizvoljan broj pravaca dejstava zemljotresa.koeficijent delovanja u pravcu globalne Y ose Kz .koeficijent delovanja u pravcu globalne Z ose Izborom komandnog polja “Biblioteka” ulazi se u proceduru definisanja nove. a sa njene leve strane graficka interpretacija trenutno aktivne krive iz liste.rs * Tel.rs * e-mail: info@radimpex. ili izbor neke od ranije kreiranih spektralnih krivi. 011 3809-158 .

Njen izgled se definse zadavanjem vrednosti ordinata (podatak u koloni “m/s2”) za prozivoljno odabrani broj tačaka na apscisi. Procenat viskoznog prigušenja ζ (CQC) Procenat viskoznog prigušenja je ulazni podatak za CQC statisticku metodu kombinovanja. vrednost ovog koeficienta predstavlja proizvod svih koeficienata koji su određeni datim standardom u zavisnosti od sezimičke zone. koja predstavlja period oscilovanja konstrukcije (podatak u koloni “T (s)”.487 uređivati svoju bazu spektralnih krivi. Izborom komandog polja “OK” program će se vratiti u osnovni dijalog box i preuzeti sve definisane podatke za odbaranu spektralnu krivu iz baze. odnosno postavljanjem ovog check box-a na uključeno stanje imate mogućnost da napravite kopiju spektralne krive koja je bila trenutno aktivna neposredno pre aktiviranja komandnog polja “Dodaj”. Pomoću komandnih polja “Dodaj” i “Briši” dodajete. U donjem levom uglu dijalog box-a. kategorije objekta. otpočeće proračun konstrukcije u kome će sada pored svih zadatih osnovnih slučajeva opterećenja.radimpex. Kako je veza između dve susedne tačke linearna. dok je na pravim delovima dovoljno definisati ordinate samo na početku i kraju. 011 3809-158 . itd. Znači.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. nalazi se lista u kojoj se definise sam izgled krive. CQC postaje ekvivalentna SRSS metodi kombinovanja. to na krivim delovima spektra morate definisati ordinate u više među tačaka. Ukoliko se unese vrednost 0. Deo dijalog box-a rezervisan za naziv odabrane spektralne krive U edit box-u “K=”. Aktiviranjem komandnog polja “OK”. odnosno uklanjate par podataka koji definiše oblik spektralne krive. Copyright (c) Radimpex * http://www. biti dodato još onoliko slučajeva opterećenja koliko ste i zadali pravaca u kojima deluje zemljotres. potrebno je zadati vrednost koeficienta sa kojim će biti linerano pomnožene vrednosti ordinata na definisanoj spektralnoj krivoj. Uloga check box-a “Sa kopiranjem” je potpuno ista kao i u ostalim naredbama u programu.

iz liste se može izabrati neki drugi statički uticaj u ploči. Ako su za dati entitet u toku rada sa programom prikazivani uticaji.1 Namena i opis rada modula Modul za obradu rezultata omogućava sveobuhvatnu analizu rezultata proračuna i priprema grafičke i tekstualne izveštaje za formiranje kvalitetne projektne dokumentacije. i prikazuju se putem izolinija. Lista za brzi izbor uticaja Ova lista se može koristiti u toku prikazivanja svih vrsta uticaja: statičkih uticaja u svim elementima konstrukcije. Kako se u okviru prozora “2D pogled”. to će prikazani rezutati u ovom prozoru biti više nego pregledni.. Copyright (c) Radimpex * http://www. . Na osnovu sračunatih uticaja i odabranog standarda. program će prikazati onaj koji je izabran poslednji. uticaja u reduktoru. OBRADA REZULTATA PRORAČUNA 8. u suprotnom će se prikazati “default” uticaj za taj entitet (Mx za ploče. Rezultati proračuna se mogu dobiti za sve konstruktivne elemente. rezultata dimenzionisanja betonskih ploča i betonskih greda..). 011 3809-158 . za tekući prikaz mogu postavljati prozivoljno odabrani delovi konstrukcije (ramovi.488 8. programom je predviđeno i automatsko dimenzionisanje betonskih. Sadržaj liste zavisi od uticaja i entiteta za koji se on prikazuje.rs * Tel.itd. M3 za grede itd. nalazi se zatvorena lista pomoću koje se može vršiti brza promena uticaja. čeličnih i drvenih konstrukcija. Uticaji koji se prikažu pri pokretanju naredbe. dijagrama presečnih sila. Rezultati proračuna se prikazuju u prozoru “2D pogled”. U tulbaru. Uticaji se prikazuju odmah nakon pokretanja odgovarajuće naredbe. mogu se naknadno menjati pomoću liste za brzi izbor uticaja ili pomoću opcija sa komandne linije. pomoćni pogledi).rs * e-mail: info@radimpex. nivoi. koji je postavljen uz gornju ivicu ekrana. Način prikazivanja uticaja je isti za sve entitete.radimpex. Ako je recimo prikazan momenat savijanja Mx.

u zatvorenoj listi se nalaze samo oni koji se najčešće koriste. Pomoću naredbe “Rezultati”. (kraj 6. koja je dodata u okviru padajućeg menija prozora “3D pogled”. (ispred njenog naziva je postavljen simbol “√”). 011 3809-158 .489 Sadržaj liste kada se prikazuju statički uticaji u ploči S obzirom da se za neke entitete može prikazati veliki broj uticaja. Naime.rs * e-mail: info@radimpex. izborom ove opcije za svaki entitet će se otvoriti isti dijalog box koji bi se otvorio pomoću naredbe za prikazivanje uticaja u datom entitetu. za odabranu vrstu uticaja.radimpex. Kada je ova naredba postavljena na uključeno stanje. Ostali uticaji se mogu izabrati iz dijalog box-a koji se otvara izborom opcije “Ostali”. Ova naredba radi kao prekidač. odnosno može biti postavljena ili na uključeno ili na isključeno stanje.13. od programa je zahtevan prikaz rezultata i u prozoru “3D pogled” Prikazani rezultati u prozoru “3D pogled” mogu biti znatno pregledniji aktiviranjem naredbe “Samo tekući 2D prikaz” koja se nalazi u okviru padajućeg menija “3D pogled” (vidi poglavlje “2.3) Pomoću naredbe “Rezultati”. biti prikazani na celom modelu.rs * Tel.7”). Copyright (c) Radimpex * http://www. tada će rezultati. rezultati se mogu dobiti i u prozoru “3D pogled”.

to pomoću naredbe “Sakrivanje” imate mogućnost da grupišete pojedine delove modela u celine (vidi poglavlje “2.2 Funkcionalnost”).rs * Tel. zidovima. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .2”). Prikazivanje ovih vrednosti definiše se pomoću check box-a “Kotiranje linijskih u 3D”.10. međuspartnim gredama. U prozoru “3D pogled” prikazane su numeričke vrednosti uticaja u gredi Kako se rezultati za odabrani uticaj prikazuju samo na trenutno vidljivim elementima konstrukcije. itd. Na ovaj način možete lako pronalaziti ekstremne vrednosti i jasnije prikazivati rezultate u srodnim delovima konstrukcije: u stubovima. u kartoteci “Rezultati” (poglavlje “3.5.rs * e-mail: info@radimpex. koji se nalazi u dijalog box-u naredbe “Funkcionalnost”.radimpex. međuspratnim pločama.490 Postavljenje prekidača “Samo tekući 2D prikaz” na uključeno stanje. dovelo je do prikaza rezultata u prozoru “3D pogled” samo za tekući nivo temelja U “Tower-u 6” je omogućeno ispisivanje numeričkih vrednosti uticaja na dijagramima linijskih entiteta koji se prikazuju u prozoru “3D pogled”.

rezultati proračuna postaju još pregledniji Ukidanje vidljivosti po tipovima entiteta. 011 3809-158 . nalaze se i ovom modulu programa. dovodi do ukidanja vidljivosti odgovarajućeg konstruktivnog elementa Gotovo sve naredbe opisane u poglavlju “2.rs * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www.11”). postiže se isto kao i u modulu za unos podataka.1”). Grafički interfejs”. Iz tog razloga. stim što je u modulu za obradu rezultata zabranjeno brisanje i pomeranje nivoa koji u sebi sadrže konstruktivne elemente.rs * e-mail: info@radimpex.10. Ova naredba funkcioniše na potpuno isti način.491 Za trenutno vidljivu grupu “Stubovi”.radimpex. ili pomoću naredbe “Vidljivost”. U slučaju da pokušate ovakvu akciju program će izdati odgovarajuće upozorenje. Desni klik miša preko jedne od prvih 5 ikona. Izuzetak su jedino naredbe pomoću kojih se menja geometrija konstrukcije i zadato opterećenje. iz menija “Nivo” su izbačene sve naredbe osim naredbe “Edit” (vidi poglavlje “2. ili pak desnim klikom miša na odgovarajuću ikonu (vidi poglavlje “2.

imate mogućnost da u projekat priložite i rezutate modalne analize i proračuna stabilnosti. nalazi se kompletan meni “Modalna analiza” i meni “Stabilnost“ koji su prisutni i u modulu za formiranje mreže konačnih elemenata (vidi poglavlja “5” i “6“).rs * e-mail: info@radimpex. koje su preuzeta iz modula za unos podataka.2”). “Pomeranje”. izbačene su sve naredbe koje utiču na geometriju konstrukcije: “Brisanje”. Naredbe za rad sa simbolima ramova su ostavljene. itd. “Rotacija” i “Array” (vidi poglavlje “2.4”). napomenućemo još i to da se naredba za promenu tekuće faze građenja ne nalazi u meniju.). obzirom da bi to dovelo do gubitka postojećih rezultata proračuna. Copyright (c) Radimpex * http://www. U okviru padajućeg menija “Uticaji”.492 I iz menija “Dispozicija”.9”). u proceduri selektovanja neće biti moguće selektovati elemente konstrukcije i opterećenja. Ova grupa naredbi je predviđena za manipulaciju sa entitetima koji se kreiraju u modulu za obradu rezulatata (zone postavljene armature u pločama. te ih možete aktivirati na potpuno isti način kao i u modulu za unos podataka. Međutim. Sve naredbe iz padajućih menija prozora “2D pogled” i prozora “3D pogled”.12”). “Kopiranje”.rs * Tel. Naredbe za manipulaciju sa elementima crteža. u okviru modula za obradu rezultata proračuna.13. prisutne su u meniju “Korekcija” (vidi poglavlje 2.radimpex. “Ogledalo”. Isto važi i za naredbe “Rezultanta“. Na kraju.1. Kako naredbe iz padajućeg menija “Pomoćni nivo” ne utiču na geometriju modela. Obzirom da se projektna dokumentacija pravi samo u modulu za obradu rezultata proračuna. Pokretanjem ovih naredbi. već se može aktivirati jedino preko odgovarajuće ikone (vidi poglavlje “3. tako da i u modulu za obradu rezultata imate mogućnost da bršete i postavljate nove simbole. to su u ovom modulu prisutne i naredbe za obradu rezultata sprovedene modalne analize i proračuna stabilnosti. zadata linije preseka za iscrtavanje dijagrama presečnih sila. postoje i u modulu za obradu rezultata proračuna. 011 3809-158 . “Gubitak sile prednaprezanja” i ”Kontrola pokretnog opterecenja”. to su one prisutne i u modulu za obradu rezultata proračuna (vidi poglavlje “3.

Izgled dijalog box-a za postavljanje tekućeg slučaja opterećenja Copyright (c) Radimpex * http://www. otvara se dijalog box sledećeg izgleda.493 Ikona za promenu tekuće faze građenja 8. U modul za obradu rezultata proračuna. Jasno da se u ovom slučaju ne mogu analizirati nepostojeći rezultati proračuna.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex.2 Izbor tekućeg slučaja opterećenja Nakon završenog proračuna. 011 3809-158 . Izborom naredbe “Slučajevi opterećenja” koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Uticaji”. već se mogu eventualno samo pripremiti ulazni podaci za štampu. program automatski prelazi u modul za obradu rezultata proračuna i za aktivan postavlja slučaj opterećenja koji je bio tekući u modulu za unos podataka.rs * Tel. može se ući i kada se radi sa modelom koji nije proračunat.

nakon čega taj red postaje naznačen posebnom bojom. Izborom komandnog polja “SRSS kombinacije”.1 Kreiranje SRSS kombinacija U okviru naredbe “Slučajevi opterećenja”. dok se u gornjem delu dijalog box-a nalazi lista sa Dodaj” u listu se ubacuje kreiranim SRSS kombinacijama.2. Aktiviranjem komandnog polja “ Copyright (c) Radimpex * http://www. dijalog box će biti zatvoren. 011 3809-158 . otvara se dijalog box sledećeg izgleda. može se vršiti i iz zatvorene liste. Crna strelica sa leve strane list box-a pokazuje koji je slučaj opterećenja bio tekući neposredno pre aktiviranja ove naredbe.rs * Tel. 8. koja se nalazi u prostoru predviđenom za ikone. a program će biti spreman da prikaže razultate proračuna za novo postavljeni tekući slučaj opterećenja. Promena tekućeg slučaja opterećenja se vrši jednostavnim klikom miša preko njegovog imena. Izgled dijalog box-a za kreiranje SRSS kombinacija U donjem levom delu dijalog box-a. Izbor tekućeg slučaja opterećenja.radimpex.494 U listi su prikazani svi zadati osnovni slučajevi opterećenja. Aktiviranjem komandnog polja “OK”. omogućeno je i kreiranje SRSS kombinacija opterećenja.rs * e-mail: info@radimpex. nalazi se lista u kojoj su prikazani svi osnovni slučajevi opterećenja koji su do tada zadati.

ukoliko oni postoje. najbolje je da pre bilo kakvog rada u modulu za obradu podataka izvršite njihovo definisanje. SRSS kombinacija se definiše tako što se u kolonama koje imaju isti redni broj kao i osnovni slučajevi opterećenja koji ulaze u kombinaciju zada multiplikator. Obzirom da ova naredba može biti destruktivna. Iz tog razloga. Obzirom da se SRSS kombinacije tretiraju kao osnovni slučajevi opterećenja. i vraća se na osnovni izgled dijalog box-a naredbe “Slučajevi opterećenja”.495 novi red. tako da će sveka promena u ovom dijalog box-u dovesti do brisanja rezultata dimenzionisanja. koji ima onoliko kolona koliko je i osnovnih slučajeva opterećenja. 011 3809-158 . Komandno polje “ Gore” i “ Dole” trenutno selektovanoj kombinaciji vrši dok se pomoću komandnih polja “ promena položaja u listi na gore. odnosno na dole. Zadavanjem multiplikatora trećem i četvrtom osnovnom slučaju opterećenja. Nakon aktiviranjem komandnog polja “OK” program zatvara tekući dijalog box.rs * e-mail: info@radimpex. uz prihvatanje svih unetih izmena. ako su vam SRSS kombinacije potrebne. u dijalog box-u se prikazuje i odgovarajuće obaveštenje. prikazivaće se u ovom dijalog box-u potpuno ravnopravno sa ostalim osnovnim slučajevima i biće dostupne za kreiranje anvelopa uticaja i običnih kombinacija opterećenja. Briši” je predviđeno za uklanjanje selektovane SRSS kombinacije iz liste.radimpex. kreirana je SRSS kombinacija Bilo koji uticaj za SRSS kombinaciju se računa po sledećoj formuli: E= gde je: E – uticaj k – multiplikator i – redni broj osnovnog slučaja opterećenja ∑k i ⋅ Ei2 SRSS kombinacije se u programu tretiraju na isti način kao i osnovni slučajevi opterećenja.rs * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www.

2”.rs * Tel. otvara se dijalog box sledećeg izgleda. Napomenućemo da kreiranje kombinacija u modulu za obradu rezultata proračuna. Izborom komandnog polja “Kombinacije”.2.2 Kreiranje kombinacija Pored izbora tekućeg slučaja opterećenja. neće biti moguće jedino u slučaju da je proračun sproveden po teoriji II-og reda. Copyright (c) Radimpex * http://www. važi i ovde.radimpex. pa sve rečeno u poglavlje “3.496 Kreirana SRSS kombinacija je prikazana u dijalog box-u “Slučajevi opterećenja” ravnopravno sa ostalim osnovnim slučajevima opterećenja 8. i u slučaju da se svi postavljeni slučajevi opterećenja odnose na konstruisanje uticajne linije. Izgled dijalog box-a za kreiranje kombinacija Način rada sa ovim dijalog box-om je potpuno isti kao i sa naredbom “Kombinacije opterećenja” u modulu za unos podataka. 011 3809-158 .2. omogućeno je i kreiranje proizvoljnih kombinacija njihovog jednovremenog delovanja.rs * e-mail: info@radimpex. u okviru naredbe “Slučajevi opterećenja”.

radimpex. Postojanje simbola “√” označava da će taj slučaj opterećenja.rs * Tel. odnosno kreiranu kombinaciju.3 Anvelope uticaja Pored prikaza rezultata za tekući slučaj opterećenja. pojavljivaće se i uklanjati simbol “√”. u okviru kolone “A”. jasno ukazuju od kojih slučajeva opterećenja i kombinacija je zahtevana anvelopa uticaja U edit box-u.rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . Uzastopnim klikom miša preko polja u koloni “A”. a zatim klikom miša na kolonu “A” u list box-u. označiti sve osnovne slučajeve opterećenja i kombinacije koje će ući u obzir pri proračunu anvelopa ekstremnih uticaja.2. su prikazani redni brojevi svih slučajeva opterećenja i kombinacija od kojih je zahtevana anvelopa uticaja. koji se nalazi ispod check box-a “Anvelope”.497 8. odnosno kombinacija. od programa se može zahtevati i prikaz anvelopa ekstremnih uticaja. U ovom slučaju treba check box “Anvelope” postaviti na uključeno stanje. Postavljeni simboli. ući u proračun anvelopa. Copyright (c) Radimpex * http://www.

rs * Tel. 2 i 3. a kada je potrebno izabrati slučajeve opterećenja sa rednim brojevima 1. Kreirani anvelopski slučaj opterećenja se može trajno zapamtiti u modelu. Copyright (c) Radimpex * http://www. a njegovim izborom se u bilo kom trenutku mogu učitati svi podaci koji su mu pridruženi. Ako je na pr. Uneti redni brojevi/intervali se moraju razdvajati zarezima.rs * e-mail: info@radimpex. Za ovu namenu je Snimi ”. u zatvorenoj listi će se pojavljivati zadati naziv. u edit box treba uneti string “1-3”.498 Redni brojevi svih slučajeva opterećenja i kombinacija od kojih je zahtevana anvelopa uticaja Izbor slučajeva opterećenja i kombinacija za proračun anvelope uticaja se može vršiti i direktno u ovom edit box-u unošenjem njihovih rednih brojeva ili intervala koji obuhvata željene redne brojeve.radimpex. Od tog trenutka. 011 3809-158 . čijim se izborom otvara dijalog box sledećeg predviđeno komandno polje “ izgleda: U edit box-u se zadaje željeni naziv. potrebno selektovati slučaj opterećenja sa rednim brojem 1 u edit box treba uneti string “1”. dok se aktiviranjem komandnog polja “OK” vrši snimanje.

499 Zatvorena lista iz koje se vrši izbor ranije snimljenih anvelopskih slučajeva opterećenja Pomoću komandnog polja “ Briši ” se tekući anvelopski slučaj opterećenja uklanja iz liste. Izborom komandnog polja “OK”. sa svojim nazivom i rednim brojevima slučajeva opterećenja koji su selektovani za proračun anvelopa ekstremnih uticaja. nakon aktiviranja komandnog polja “OK”.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. dijalog box će biti zatvoren. a u zatvorenoj listi za izbor slučajeva opterećenja nalaziće se svi snimljeni anvelopski slučajevi opterećenja. jasno se vidi da je za tekući slučaj postavljena anvelopa ekstremnih uticaja. u zatvorenoj listi za izbor slučajeva opterećenja umesto imena pojaviće se tekst “Anv:”. Ukoliko definisani anvelopski slučaj opterećenja nije snimljen. 011 3809-158 .rs * Tel. Na osnovu sadržaja zatvorene liste.

odnosno može biti postavljena ili na uključeno ili na isključeno stanje. U zatvorenoj listi za izbor slučajeva opterećenja će se ispred datih anvelopa ispisivati znak pitanja “(?)”. u ovom slučaju će predstavljati anvelope ekstremnih uticaja. 011 3809-158 .3 Prikaz deformisanog modela Naredba “Prikaz deformisanog modela”. tako da ne postoje redni brojevi koji su zadati pri kreiranju anvelopa. radi kao prekidač. Može se desiti da se u toku rada sa modelom izbrišu neki slučajevi opterećenja ili kombinacije.rs * Tel. a pri pokušaju njihovog izbora program će izbaciti odgovarajuće obaveštenje. tada se pored trenutno vidljivih konstruktivnih elemenata i opterećenja. Ako se takva anvelopa izabere iz zatvorene liste u dijalogu “Slučajevi opterećenja”. Copyright (c) Radimpex * http://www. u prozoru “3D pogled”. i postavljanjem check box-a “Anvelope” na isključeno stanje.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex. 8. Ponovnim ulaskom u dijalog box ove naredbe. ponovo zahtevati prikaz rezultata za bilo koji od osnovnih slučajeva opterećenja ili proizvoljno kreiranu kombinaciju. kao i mogućnost brisanja svih ostalih neregularnih anvelopa. Kada je naredba postavljena na uključeno stanje (ispred njenog naziva postavljen je simbol “√”). program će ponuditi mogućnost njenog brisanja. koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Uticaji”. možete umesto prikaza anvelopa.500 Svi rezultati koji se od ovog trenutka budu prikazivali u okviru pojedinih naredbi. prikazuje i prostorni izgled deformisane mreže konačnih elemenata za postavljeni tekući slučaj opterećenja.

7”). Nakon toga. u okviru naredbe “Vidljivost”. 011 3809-158 .rs * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www. u prozoru “3D pogled” će biti prikazan deformisani oblik samo odabranog dela modela (vidi poglavlje “2. na uključeno stanje. postavljanjem naredbe “Samo tekući 2D prikaz”. Pomoću naredbe “Samo tekući 2D prikaz”. crteža.13. tada pomoću komandnog polja “Sve nevidljivo”. tada je potrebno da prvo sadržaj tog dela konstrukcije postavite za tekući prikaz u okviru prozora “2D pogled”.501 Deformisani model se prikazuje samo u prozoru “3D pogled” U slučaju da želite da pogledate deformisani oblik samo određenog dela modela.radimpex. možete uknuti vidljivost svih elemenata. od programa je zahtevan prikaz samo deformisanog oblika temelja Ako želite da u prozoru “3D pogled” bude prikazana samo deformisana mreža konačnih elemenata.rs * e-mail: info@radimpex.

Nakon izbora naredbe “Animacija deformisanog modela”. 011 3809-158 . Izgled dijalog box-a za animaciju deformisanog modela U otvorenom dijalog box-u. Pomoću naredbe “Funkcionalnost” (kartoteka “Animacija”).2”).radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. program će neko vreme utrošiti na kreiranje “AVI” fajla i na ekranu će se ubrzo pojaviti dijalog box sledećeg izgleda.rs * Tel.502 Isklučivanje vidljivosti svim entitetima na crtežu.5. obzirom da se i u tom slučaju rezultati prikazuju putem anvelopa ekstremnih uticaja za različite položaje pokretnog opterećenja.rs * e-mail: info@radimpex. od programa zahtevan prikaz anvelopa ekstremnih uticaja. možete uticati na parametre koji određuju način kreiranja animacije (vidi poglavlje “3. dobija se prikaz samo deformisane mreže konačnih elemenata Na kraju ćemo još napomenuti da se prikaz deformisane mreže konačnih elemenata ne može dobiti ako je umesto tekućeg slučaja opterećenja. Isto važi i ako je u okviru tekućeg slučaja opterećenja zadato pokretno opterećenja. prikazuje se animacija deformisanog modela za tekući slušaj opterećenja.

Naredba za dobijanje sume reakcija. Svakako da. koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Uticaji”. otvara se dijalog box sledećeg izgleda.ako tekući slučaj opterećenja predstavlja seizmičko opterećenje koje je proračunato metodom multi modalne analize. Komandno polje “Izlaz” je predviđeno za izlazak iz dijalog box-a i prekid animacije tekućeg tona. U levom delu dijalog box-a. obzirom da se i u tom slučaju rezultati prikazuju putem anvelopa ekstremnih uticaja za različite položaje pokretnog opterećenja. a u desnom delu odgovarajuće sume reaktivnog opterećenja za postavljeni tekući slučaj opterećenja.rs * e-mail: info@radimpex. koji je postavljen uz gornju ivicu ekrana. van okruženja programa “Tower”. koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Uticaji”. .rs * Tel. te uvek imaju pozitivnu vrednost. program odmah u prozoru “2D prikaz“ prikazuje rezultate proračuna u pločastim elementima za tekući slučaj opterećenja. predviđena je naredba “Sume reakcija”. puštati kao posebnu animaciju pomoću “Windows”-ovog programa “Media Player”. obzirom da su sve reakcije oslonaca dobijene nekom od statističkih metoda. Njenim izborom. 011 3809-158 .ako je u okviru tekućeg slučaja opterećenja zadato pokretno opterećenje.4 Suma reakcija Za kontrolu tačnosti intenziteta zadatog opterećenja. dok izborom komandnog polja “Snimi” imate mogućnost da kreiranu animaciju sačuvate na disku računara kao “AVI” fajl koji možete kasnije. biće neaktivna u sledećim slučajevima: . Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. U tulbaru. nalazi se zatvorena lista pomoću koje se može vršiti brza promena vrste uticaja. .503 Komandna polja “Play” i “Stop” služe za pokretanje i zaustavljanje animacije. Prikazivanje sume reakcija u ovakvim slučajevima nema nikakvog smisla.5 Uticaji u ploči .ako je umesto tekućeg slučaja opterećenja. prikazuje se sume zadatog opterećenja u pravcu globalnih koordinatnih osa. od programa zahtevan prikaz anvelopa ekstremnih uticaja.zidu Izborom naredbe “Ploča”. 8. aktivno i reaktivno opteerćenje moraju stajati u ravnoteži. 8. u slučaju ispravno sprovedenog proračuna.

radimpex.rs * Tel. to je moguće zahtevati prikaz bilo kog od uticaja koji se javljaju pri složenom naprezanju ploče.rs * e-mail: info@radimpex. Kako se pomoću programa “Tower”. ili pak izborom podopcije “prIkaz” sa komandne linije. mogu rešavati i prostorni modeli. Izgled idjalog box-a za izbor uticaja u pločama i zidovima U levom delu ovog dijalog box-a se nalazi oblast u kojoj se vrši izbor uticaja koji će biti prikazani na ekranu. Na sledećoj slici su prikazane sve presečne sile koje se mogu javiti na jednom konačnom pločastom elementu.504 Lista za brzi izbor uticaja U zatvorenoj listi se nalaze samo oni uticaji koji se najčešće koriste. Ostali uticaji se mogu izabrati iz dijalog box-a koji se otvara izborom opcije “Ostali” u tulbaru. pored ravanskih. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www.

rs * e-mail: info@radimpex. za koje se generiše radijalna mreža konačnih elemenata (sfera.moment savijanja u pravcu lokalne Y ose Mxy . kupa. Prema tome. Iz slike se jasno vidi i usvojena konvencija o pozitivnim smerovima presečnih sila. Kako ploča može imati potuno proizvoljan položaj u prostoru. U svim ovim slučajevima lokalna Z osa je usmerena ka oku posmatrača. U slučaju rotaciono simetričnih tela. Na raspolaganju su: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Mx . Copyright (c) Radimpex * http://www.normalna sila u pravcu lokalne X ose Ny .moment savijanja u pravcu lokalne X ose My . 011 3809-158 .torzioni moment Nx . dok je lokalna Z osa u pravcu normale na ravan ploče.y .transverzalna sila u pravcu lokalne Z ose (deluje u ravni koja je definisana položajem lokalne Z i Y ose) Lokalna X i Y osa svake od ploča leži u ravni same ploče.smičuća sila u ravni ploče Tz. odnosno proizvoljno definisan kosi pogled. kada je u njemu prikazan sadržaj tekućeg nivoa.radimpex. odnosno gornja ivica ploče je bliža oku posmatrača. Potpuno je ista analogija i kada je u prozoru “2D pogled” prikazan tekući ram. ako je u prozoru “2D Pogled” prikazan tekući nivo onda će lokalni koordinatni sistem ploča koje pripadaju datom nivou u potpunosti odgovarati lokalnom koordinatnom sistemu za izbor tačka u prozoru “2D pogled”.normalna sila u pravcu lokalne Y ose Nxy . dok je lokalna Y osa usmerena u radijalnom pravcu.505 Na levoj slici su prikazane presečne sile koje odgovaraju savijanju ploče (naprezanje upravno na ravan ploče). to je zbog jasnoće sagledavanja lokalnog koordinatnog sistema ploča uvedena konvencija da on u potpunosti odgovara lokalnom koordinatnom sistemu za crtanje u prozoru “2D pogled”.transverzalna sila u pravcu lokalne Z ose (deluje u ravni koja je definisana položajem lokalne Z i X ose) ♦ Tz.x .rs * Tel. lokalna X osa je usmerena u tangencijalnom. a na desnoj presečne sile koje odgovaraju membranskom naprezanju (naprezanju u ravni ploče). spirala). Vrsta uticaja Izbor uticaja se vrši postavljanjem odgovarajućeg prekidača na uključeno stanje.

u zavisnosti od toga da li se glavni naponi računaju na gornjoj ili donjoj strani ploče.g α.g σ1. na gornjoj ivici ploče napon za pravac glavne ose 2.g τ.g σu. svakako treba uvrstiti odgovarajuće komponentalne napone.radimpex. koji učestvuju u prethodno prikazanim formulama se proračunavaju iz izraza koji takođe odgovaraju ravnom stanju napona: U izraze za proračun glavnih napona.d napon za pravac glavne ose 1. to naponska slika za složeno naprezanje u potpunosti odgovara ravnom stanju napona. na donjoj ivici ploče napon smicanja na donjoj ivici ploče uporedni napon na donjoj ivici ploče pravac delovanja glavnih napona na gornjoj ivici ploče pravac delovanja glavnih napona na donjoj ivici ploče Kako se glavni naponi proračunavaju samo na gornjoj i donjoj strani ploče. Glavni napon σ1 predstavlja maksimalnu.d σu. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ σ1. Copyright (c) Radimpex * http://www.g σ2.506 Lokalni koordinatni sistem ploče za radijalno izgenerisanu mrežu konačnih elemenata Pored presečnih sila. i ove vrednosti se za ravno stanje napona računaju iz sledećih izraza: Vrednosti komponentalnih napona.d σ2. a σ2 minimalnu vrednost napona u posmatranoj tački.d τ. na gornjoj ivici ploče napon smicanja na gornjoj ivici ploče od Nxy i Mxy uporedni napon na gornjoj ivici ploče napon za pravac glavne ose 1. rezultatima proračuna su predviđeni i glavni naponi.d α.rs * e-mail: info@radimpex. na donjoj ivici ploče napon za pravac glavne ose 2. a vrednosti smičućih napona od transverzalnih sila su u tim tačkama jednaki nuli. i oni se prikazuju posebno za gornju i donju stranu ploče (gornja ivica ploče je usmerena ka pozitivnom smeru lokalne Z ose ploče). 011 3809-158 .rs * Tel.

011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Xp Yp Zp Xr Yr Zr u1 u2 u3 r1 r2 r3 pomeranje u pravcu globalne X ose pomeranje u pravcu globalne Y ose pomeranje u pravcu globalne Z ose rotacija oko globalne X ose rotacija oko globalne Y ose rotacija oko globalne Z ose pomeranje u pravcu lokalne X ose pomeranje u pravcu lokalne Y ose pomeranje u pravcu lokalne Z ose rotacija oko lokalne X ose rotacija oko lokalne Y ose rotacija oko lokalne Z ose Copyright (c) Radimpex * http://www. za ravno stanje napona pruža Mohr-ov krug. Vrednost uporednog napona se proračunava iz Miss-ove formule (hipoteza najveće energije distorzije): Što se tiče deformacija.radimpex.rs * Tel. Ugao koji zaklapa pravac napona σ1 sa pravcem globalne X ose je određen sledećim izrazima: Ravni u kojima se javljaju glavni naponi leže upravno jedna na drugu. program pri složenom naprezanju prikazuje rezultate za sva tri pomeranja i sve tri rotacije u pravcu i globalnih i lokalnih koordinatnih osa.507 Preglednu sliku o rasporedu napona u proizvoljnoj tački modela.

tako da se jasno razdvaja od ostalih. Vrsta izolinija Kako su izolinije najpogodniji način za prikazivanje uticaja u površinskim elementima. “Empty” (prazne) izolinije ♦ “Full” (pune) izolinije se grafički interpretiraju tako što se oblast između dve susedne izolinije popunjava istom bojom. Nulta linija se naznačava posebnom bojom. Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosno zida. Duž svake od postavljenih linija na crtežu. koja određuje interval uticaja između vrednosti te dve izolinije. 011 3809-158 .radimpex. Programom su predviđena tri tipa izolinija i to: ♦ “Empty” (prazne) izolinije su linije koje povezuju tačke na ploči sa istim intenzitetom (potencijalom).rs * Tel.508 Pomeranja i rotacije imaju pozitivne vrednosti ako njihovi vektori deluju u pravcu pozitivnih globalnih. pri čemu svakoj boji odgovara određeni interval uticaja.rs * e-mail: info@radimpex. odnosno lokalnih osa. Na ovaj način se cela površina ploče. popunjava ofarbanim površinama. to se u gornjem desnom delu dijalog box-a nalazi pravougaona oblast u kojoj se biraju vrste izolinija kojima će biti interpretirani izabrani uticaji. se vrši postavljanjem odgovarajućeg prekidača na uključeno stanje. ispisuje se i njen intenzitet. Izbor tipa izolinija.

Pri tome se za pozitivne vrednosti koriste različite nijanse jedne boje. od programa se može zahtevati da oblasti između njih farba sa samo dve boje. za razliku od punih. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex. Odnosno. prateći veličinu uticaja. Zasićenost boje se povećava od najmanje do najveće vrednosti izolinija. ne povlače jasnu granicu. ♦ “Smooth” (glatke) izolinije. Na ovaj način se dobija “plastična” slika o uticajima. već se boja postepeno preliva. Kada su rezultati u bilo kom entitetu prikazani putem izolinija. “Smooth” (glatke) izolinije Zančenje tablice u gornjem desnom uglu prozora “2D pogled” je isto kao i kod prikaza punih izlinija. oblasti Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * Tel. dok se za negativne vrednosti koriste različite nijanse druge boje.509 “Full” (pune) izolinije U gornjem desnom uglu prozora “2D pogled” uvek se postavlja i tablica koja za svaku od postavljenih boja izolinija ukazuje na opseg vrednosti.

u kartoteci “Rezultati”.510 između izolinija sa najmanjim vrednostima farbaju se najbleđim nijansama.rs * Tel. u grani “Rezultati => Površinski => Pune izolinije”. definiše za koje vrednosti će biti iscrtane izolinije. Isto važi i za slučajeve opterećenja u okviru kojih je zadato pokretno opterećenje. Prikazivanje rezultata sa dve boje bira se u dijalog box-u naredbe “Funkcionalnost”. biće dostupan jedino ako je pomoću naredbe “Slučajevi opterećenja”. Kako se na crtežu putem izolinija ne mogu jednovremeno prikazivati anvelope i za maksimalne pozitivne i za maksimalne negativne uticaje. odnosno kreiranu kombinaciju. dok se oblasti između izolinija sa najvećim vrednostima farbaju sa tamnijim nijansama zadate boje. tako što se check box “Dve boje za izolinije i legende” postavi na uključeno stanje.rs * e-mail: info@radimpex. to se izborom jednog od prekidača: “Max +” i “Max -“. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. 011 3809-158 . umesto rezultata za tekući slučaj opterećenja. Rezultati u ploči su prikazani sa dve boje Izbor boja koje će se koristiti za prikazivanje pozitivnih i negativnih vrednosti vrši se u dijalog box-u naredbe “Parametri”. zahtevan prikaz anvelopa ekstremnih uticaja. Anvelope Izbor prekidača u delu dijalog box-a “Anvelope”.

Znači.rs * e-mail: info@radimpex. Ostali intervali se postavljaju na jednakim razmacima. to se pod terminom “Ceo model”. i može se zadati u opsegu od 2 (najređe) do 20 (najgušće).). jer će se maksimalna i minimalna vrednost odabranog uticaja osnositi na ceo model. Kako je pomoću naredbe “Sakrivanje” (vidi poglavlje “2. može se zadati broj na koliko će se jednakih segmenata podeliti interval od maksimalne do minimalne vrednosti izabranog uticaja. Copyright (c) Radimpex * http://www. ram.radimpex. Na ovaj način će jedna boja predstavljati isti interval uticaja na svim međuspratnim pločama. Na primer. Međutim. itd.10. Pored toga. 011 3809-158 . Naime. Kako ćete verovatno sve tipske spratove armirati istom armaturom. ovde podrazumevaju sve ploče i zidovi na modelu. Broj podela izolinija U edit box-u “Broj podela”. koji se nalazi u donjem desnom delu ovog dijalog box-a. na kojima je ekstremna vrednost odabranog uticaja suprotnog znaka. izolinije će biti postavljene u istim intevalima. Za tipičan primer ovakve primene prikaza izolinija navešćemo primer zgrade koja ima tipske spratove.rs * Tel. Napomenućemo da ako izabrani uticaj ima nultu vrednost. Podrazumevana vrednost koja se nudi je 7 podela. koji su trenutno vidljivi. to ukidanjem vidljivosti svim ostalim pločama i zidovima. Na ovaj način imate mogućnost da dobijete jedinstvenu podelu u svim pločama i zidovima na celom modelu. tada će interval odabranog uticaja odrediti njegova maksimalna i minimalna vrednost u svakom sklopu modela posebno (nivo. tada će ona obavezno ući kao jedna od granica. Pored ovog edit box-a. ako je ovaj prekidač postavljen na uključeno stanje.511 Na delovima ploče. tada će sve ploče i zidovi na modelu imati zajedničku tablicu vrednosti. na podelu izlonija utiče i stanje prekidača “Ceo model”. na svim trenutno vidljivim međuspratnim pločama. pomoću njega se određuje gornja i donja granica celog opsega mogućih vrednost odabranog uticaja. izlonije se ne postavljaju. moguće za vidljive postaviti samo pojedine delove modela. svaki od sklopova na modelu će imati svoj opseg mogućih vrednosti. pomoćni pogled. lako ćete uočiti i na kojoj od međuspratnih ploča se javljaju ekstremne vrednosti. i postavljanjem prekidača “Ceo model” na uključeno stanje. zelena boja će na svim pločama i zidovima predstavljati jedan isti interval odabranog uticaja. Ovaj broj podela praktično određuje gustinu izolinija.2”). Ako je ovaj prekidač postavljen na isklučeno stanje.

može se aktivirati jedino ako je prethodno na uključeno stanje postavljen prekidač “Ceo model”. koji se nalazi u okviru dijalog box-a za izbor uticaja u pločama.rs * Tel.s – transverzalna sila čiji se vektor poklapa sa pravcem projektovane globalne X ose na kosu ravan ploče Copyright (c) Radimpex * http://www.s – normalna sila čiji se vektor poklapa sa pravcem projektovane globalne X ose na kosu ravan ploče Nx.rs * e-mail: info@radimpex. Izgled dijalog box-a za izbor uticaja koji su projektovani na pravac jedne od globalnih osa Ova naredba ima primenu kod ploča koje stoje zakošeno u prostoru te sa na ovaj način uticaji projektuju na pravac odabrabe globalne ose. sve međuspratne ploče su dobile zajedničku oznaku izolinija Prekidač “Globalno”. Na ovaj način se praktično menja lokalni koordinatni sistem zakošenih ploča.s – moment čiji se vektor poklapa sa pravcem projektovane globalne X ose na kosu ravan ploče Nx.512 Postavljanjem prekidača “Ceo model” na uključeno stanje. 011 3809-158 . Mx. Tada će njegovo postavljanje na ukjučeno stane dovesti do promene sadržaja centralnog dela dijalog box-a. ali tako da pripadaju samoj kosoj ravni ploče.radimpex.

Copyright (c) Radimpex * http://www.n – normalna sila čiji se vektor poklapa sa normalom na pravac projektovane globalne Z ose na kosu ravan ploče Tz.n – moment čiji se vektor poklapa sa normalom na pravac projektovane globalne Y ose na kosu ravan ploče Ny.s – normalna sila čiji se vektor poklapa sa pravcem projektovane globalne Z ose na kosu ravan ploče Nz.s – transverzalna sila čiji se vektor poklapa sa pravcem projektovane globalne Z ose na kosu ravan ploče Mz.rs * Tel.n – normalna sila čiji se vektor poklapa sa normalom na pravac projektovane globalne X ose na kosu ravan ploče Tx. odnosi se na parabolično zaobljavanje momenata savijanja iznad oslonaca.n – transverzalna sila čiji se vektor poklapa sa normalom na pravac projektovane globalne Z ose na kosu ravan ploče Zone oslonaca Poslednji podatak koji se može zadati u ovom dijalog box-u.radimpex. Naime.s – moment čiji se vektor poklapa sa pravcem projektovane globalne Z ose na kosu ravan ploče Nz.513 Mx. u kojoj se svi elementi konstrukcije modeliraju bez dimenzionalnim konačnim elementima. čiji se intenzitet dobija na osnovu vrednosti momenata savijanja.s – transverzalna sila čiji se vektor poklapa sa pravcem projektovane globalne Y ose na kosu ravan ploče My. postavljanjem prekidača “Zone oslonaca” na uključeno stanje. Na levoj slici je prikazan dijagram momenata dobijen direktno iz proračuna metodom konačnih elemenata. parabolično zaobli u zavisnosti od zadatih dimenzija elemenata na koje se ona oslanja.s – moment čiji se vektor poklapa sa pravcem projektovane globalne Y ose na kosu ravan ploče Ny.n – transverzalna sila čiji se vektor poklapa sa normalom na pravac projektovane globalne X ose na kosu ravan ploče My.n – transverzalna sila čiji se vektor poklapa sa normalom na pravac projektovane globalne Y ose na kosu ravan ploče Mz.s – normalna sila čiji se vektor poklapa sa pravcem projektovane globalne Y ose na kosu ravan ploče Ny. 011 3809-158 . od programa se zahteva da sve špiceve momenata savijanja u pločama. na mestima njenog oslanjanja.n – moment čiji se vektor poklapa sa normalom na pravac projektovane globalne X ose na kosu ravan ploče Nx.n – moment čiji se vektor poklapa sa normalom na pravac projektovane globalne Z ose na kosu ravan ploče Nz. Svakako da će ovako proračunati momenti savijanja imati uticaja i na intenzitet svih ostalih uticaja (napona).n – normalna sila čiji se vektor poklapa sa normalom na pravac projektovane globalne Y ose na kosu ravan ploče Ty.rs * e-mail: info@radimpex.

to će se parboličnim zaobljavanjem dobiti veće ublažavanje momenata savijanja. a ako je bio postavljen na uključeno stanje. Uzmimo za primer međuspratnu ploču sa kapitelima. to mnogi standardi dozvoljavaju parabolično zaobljavanje računski dobijenih oslonačkih momenata. 011 3809-158 . Za linijske oslonce to je podatak “d”. na mestima gde se ploča oslanja na prave tačkaste i linijske oslonce. a za tačkaste oslonce oblik i dimenzije koji su mu pridruženi pomoću komandnog polja “Presek”. Copyright (c) Radimpex * http://www.514 Međutim.rs * Tel. Ako je prekidač “Ceo model” bio postavljen na isključeni stanje. na način kako je to prikazano na desnoj slici. Svakako da će izolinije biti zajedničke za sve ploče i zidove u okviru datog sklopa.radimpex. Prikaz rezultata Aktiviranjem komandnog polja “OK”. dijalog box će nestati. a na ekranu će se pojaviti prikaz izabranih uticaja. Iz slike se jasno vidi da na ovo ublažavanje oslonačkih momenata direktno utiče širina konstruktivnog elementa na koji se ploča oslanja. Polje predviđeno za ispis vrste prikazanih uticaja i njegovih ekstrema Na statusnoj liniji. ram. za podatak o njihovoj dimenziji se koristi pridruženi parametar u okviru seta njihovih numeričkih podataka. u krajnjem levom polju. pomoćni pogled. što je konstruktivni element na koji se ploča oslanja širi. Promenom tekućeg prikaza u prozoru “2D pogled”. Pri paraboličkom zaobljavanju uticaja. kako oslanjanje ploča u prirodi ne deluju samo u jednoj tački već po celoj širini datog konstruktivnog elementa. tada će prikazani ekstremi imati uvek istu vrednost obzirom da se odnose na sve ploče i zidove na modelu. Naime. izolinije će biti tako postavljene da predstavljaju podelu od najveće do najmanje vrednosti na svim pločama koje se nalaze u datom sklopu. u pravcu pružanja dijagrama.).rs * e-mail: info@radimpex. tada će prikazani ekstremi odgovarati tranutnom sadržaju u prozoru “2D pogled”. na način kako je to i zadato u dijalog box-u. izolinije će se prikazavati za sve ploče i zidove koji pripadaju tekućem sklopu (nivo. ispisuje se naziv uticaja za koji su prikazane izolinije i informacija o njegovim ekstremnim vrednostima. itd. U ovom slučaju.

ispsuje se vrednost odabranog uticaja na mestu koje je određeno trenutnim položajem miša. Copyright (c) Radimpex * http://www. Ova opcija je namenjena brzom pregledu rezultata proračuna koji se u površinskim elementima konstrukcije predstavljaju pomoću izolinija.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex. ispisuje vrednost aktivnog uticaja. Naredba radi tako. 011 3809-158 . koja odgovara trenutnom položaju miša. Simbolom malog trougla označen je položaj ekstremne vrednosti na ovom delu modela Napomenućemo da se lokalni ekstremi nalaze samo u prvom i poslednjem intervalu podele izolinija.515 Polje predviđeno za prikaz očitane vrednosti uticaja mišem U krajnjem desnom polju statusne linije. program označava i položaj lokalnih ekstrema. u krajnjem desnom polju rezervisanom za informaciju o autoru programa. što se mišem kreće po površinskim delovima modela.rs * Tel. na svakoj od prikazanih ploča. Bez obzira na odabrani tip izolinija. pri čemu se na statusnoj liniji.

g” i “α. U svakom slučaju gušća mreža konačnih elemenata će dovesti do približnijeg izgleda dijagrama na mestu skoka transverzalne sile. Ovo ćemo ilustrovati na jednostavnom primeru izdužene kontinualne ploče na dva polja. međutim kod transfrzalnih sila dovodi do ovakve pojave. Naime.rs * Tel. Ovaj problem se može prevazići postavljanjem fiktivne linije zglobova iznad srednjeg oslonca. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .radimpex.. u svakom od čvorova se vrednosti uprosečuje sa vrednostima iz okolnih čvorova. neophodno je da u svakoj tački na modelu postoji samo jedna vrednost datog uticaja. Napomenućemo da uticaji transverzalnih sila neće uvek imati očekivani oblik u zoni gde se javlja skok transverzalne sile. koja je opterećena verikalnim opterećenjem.516 Od svih uticaja koji se mogu prikazati u pločama. Ovde pod fiktivnom linijom zglobova podrazumevamo postavljanje graničnog uslova iznad srednjeg oslonca. pomoću naredbe “Granični uslovi“ (vidi poglavlje 3. Iz tog razloga. da bi se uticaji u površinskim elemntima prikazali putem izolinija. umesto očekivane vertikalne.d”) ne prikazuju putem izolinija već pomoću strelica koje jasno ilustruju pravac njihovog delovanja.1. bez oslobađanja ni jednog uticaja. Dijagram transverzalnih sila Duž linije srednjeg oslonca.rs * e-mail: info@radimpex. a u slučaju pritiska ka unutra.3). Naime. To kod ostalih uticaja nema nikakvu štetnu posledicu. Prikaz krstova glavnih napona neće biti moguć ako je umesto tekućeg slučaja opterećenja zahtevano od programa da prikazuje anvelope ekstremnih uticaja. dobijena je kosa ordinata. u sredini svakog konačnog elementa će biti postavljene dve ortogonalne strelice u pravcu delovanja glavnih napona. jedino se pravci glavnih napona (prekidači “α. odnosno glavnog napona “σ2”. Na krajevima linija koje određuju pravac delovanja glavnog napona “σ1”. se u slučaju zatezanja javljaju strelice okrenute ka spolja. Razlog ovakvom prikazu leži u samoj organizaciji podataka pri prikazu izolinijama.

517 Dijagram transverzalnih sila sa postavljenom fiktivnom linijom zglobova iznad srednjeg oslonca 8. ulazi se u standardnu proceduru selektovanja. 011 3809-158 . Klik na desni taster miša. Kako su izolinije zajedničke na svim pločama i zidovima jednog sklopa to se selektovanjem jedna ploče automatski selektuju i sve ostale ploče koje pripadaju tom sklopu. čiju podelu izolinija želite da editujete. tako i njihove međusobne razmake. <0 sel.radimpex. da se izolinije postavljaju tako što se ukupan interval od maksimalnog do minimalnog uticaja koji se analizira. Izborom ove naredbe. imate mogućnost da sami podesite kako broj izolinija.1 Obeležavanje izolinija (Legenda) Već smo ranije rekli.5. Pomoću naredbe “Legenda”. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * e-mail: info@radimpex. deli na zadati broj jednakih podela.> Legenda za uticaje u ploči – Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/pResek/eXtras/ Deselektovanje/>krAj>): Sada je potrebno selektovati jednu ili više ploča.rs * Tel. označiće kraj procedure selektovanja i program će otvoriti dijalog box sledećeg izgleda.

Nakon zadavanja željene vrednosti. Gustinu izolinija možete definisati ili zadavanjem broja podela ili zadavanjem vrednosti ekvidistance jednakih rastojanja između susednih izolinija (ova dva podatka se zadaju u edit box-ovima “Korak” i “Broj podela”). u jednom od ova dva edit box-a. 011 3809-158 .518 Izgled dijalog box-a za podešavanje vrednosti izolinija U slučaju da se naredba “Legenda” aktivira kada su na modelu prikazane izolinije za sve trenutno vidljive ploče i zidove na modelu (u okviru naredbe “Ploča”.rs * Tel. ona postaje markirana. Svakako da će brisanje biti onemogućeno ako se u listi nalaze samo dve vrednosti koje ceo interval proračunatih uticaja dele na minimalan broj od dve podele. obavlja se tako što se prvo mišem klikne preko nje (taj red u list box-u postaje posebno naznačen) a zatim se aktivira komandno polje “Briši”. i pritiskom na taster “Enter” ili “Tab”. U prikazanoj listi.radimpex. to će nakon svake promene program automatski ažurirati i njihov redosled u listi. nalaze se sve vrednosti uticaja za koje su iscrtane izolinije na crtežu. postavljene izolinije imaju zajedničku podelu te prethodno selektovanje nije neophodno. što u ovakvom režimu rada. tada će program odmah otvoriti ovaj dijalog box bez prethodne procedure selektovanja ploča.rs * e-mail: info@radimpex. programom je omogućeno i pojedinačno editovanje svih vrednosti koje se nalaze u list box-u. a u gornjem desnom uglu dijalog box-a program ispisuje ekstremne vrednosti datog uticaja na svim selektovanim pločama (prva i poslednja vrednost iz liste). prekidač “Ceo model” je postavljan na uključeno stanje). Klikom miša preko bilo koje vrednosti izolinije u list box-u. Copyright (c) Radimpex * http://www. program će automatski preurediti listu sa vrednostima prema zadatom kriterijumu. Razlog leži u tome. Dadavanje novih vrednosti će biti omogućeno sve dok se ne dostigne maksimalan broj od 20 podela. Pored prethodno opisanog automatskog definisanja gustina i intenziteta izolinija. u listu se može ubaciti nova vrednost izolinije i to ispod aktivnog (markiranog) reda. i tada je moguće sa tastature zadati joj novu vrednost. Kako vrednosti izolinija moraju biti u rastućem poretku. Aktiviranjem komandnog polja “Dodaj”. Uklanjanje neke od vrednosti izolinija iz liste.

itd. za potvrdu izvršenih korekcija u listi. pri čemu zadata linija preseka određuje samo mesto njihovog delovanja. onda se i dijagram odnosi na te uticaje. 011 3809-158 . Klikom na komandno polje “OK”. uticaji biti prikazani u istim intervalima izolinija.5. a na crtežu će se pojaviti nove izolinije čiji će intenziteti odgovarati zadatim vrednostima. 8. Na kraju ćemo napomenuti da se podela izolinija za dati uticaj pamti za svaki sklop na modelu odvojeno. kada nema izolinija na ekranu.rs * e-mail: info@radimpex.519 Kao i u ostalim dijalog box-ovima.radimpex. Naime. kada na ekranu nisu prikazane izolinije Na raspolaganju su sledeći uticaji: Presečne sile: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Ms Mn Mns Ns Nn Ts Tn Momenat savijanja koji deluje u pravcu zadatog preseka Momenat savijanja koji deluje u pravcu normale na zadatu liniju preseka Torzioni moment Normalna sila koja deluje u pravcu zadatog preseka Normalna sila koja deluje u pravcu normale na zadatu liniju preseka Transverzalna sila za ravan čija je normala upravna na zadatu liniju preseka Transverzalna sila za ravan čija je normala u pravcu zadatog preseka Copyright (c) Radimpex * http://www. ako su izolinije prisutne na ekranu.rs * Tel. Prethodno editovanje vrednosti izolinija možete poništiti na celom modelu. komandno polje “Cancel” je predviđeno za odustajanje od izvršenih izmena.2 Uticaji u proizvoljnom preseku (Presek) Za korisnike kojima prikaz uticaja u površinskim elementima putem izolinija nije dovoljno jasan i pregledan. dijalog box će nestati. razvijena je ova naredba pomoću koje je moguće uticaje prikazati putem dijagrama za proizvoljno zadat položaj preseka. tok naredbe je uvek isti. pre zadavanja položaja preseka otvoriće se dijalog box za izbor uticaja za koji je potrebno isrtati dijagrame presečnih sila. jedino ponovnim izborom naredbe “Ploča”. Tada će na svim prethodno selektovanim sklopovima. i zadavanjem novog broja podela. mogu nastupiti dva slučaja.). U zavisnosti od toga da li su na ekranu iscrtane ili ne izolinije nekog od uticaja. a komandno polje “OK”. U stvari. U suprotnom slučaju. zidovi. Izgled dijalog box-a za izbor uticaja. ali je razlika jedino u vrsti uticaja koji se prikazuje. Mogućnost selektovanja više sklopova na modelu ima naročitu primenu kada želite da unificirate podelu izloinija na srodnim delovima konstrukcije (tipski sprat.

program će parabolično zaobliti sve računski dobijene špiceve momenata iznad oslonaca.d σn.520 Naponi: ♦ σs. program će sa komandne linije ponuditi i mogućnost zadavanja širine trake.rs * e-mail: info@radimpex.d ♦ σu. odnosno njegovim postavljanjem na uključeno stanje.d Napon koji deluje u pravcu zadatog preseka. Prva tačka (Krug/<krAj>: Nakon zadavanja položaja prve tačke. 011 3809-158 . na komandnoj liniji će se pojaviti nova poruka.). Kada je položaj linije preseka potpuno određen. Copyright (c) Radimpex * http://www.g ♦ σn. (na gornjoj strani ploče) Napon koji deluje u pravcu normale na zadatu liniju preseka (na gornjoj strani ploče) Smičući napon koji deluje u pravcu zadatog preseka (na gornjoj strani ploče) Uporedni napon (na gornjoj strani ploče) Napon koji deluje u pravcu zadatog preseka.d - Deformacije: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Xp Yp Zp Xr Yr Zr u1 u2 u3 r1 r2 r3 Pomeranje u pravcu globalne X ose Pomeranje u pravcu globalne Y ose Pomeranje u pravcu globalne Z ose Rotacija oko globalne X ose Rotacija oko globalne Y ose Rotacija oko globalne Z ose Pomeranje u pravcu lokalne X ose Pomeranje u pravcu lokalne Y ose Pomeranje u pravcu lokalne Z ose Rotacija oko lokalne X ose Rotacija oko lokalne Y ose Rotacija oko lokalne Z ose Kako se pomoću naredeb “Presek” mogu analizirati uticaji i u površinskim osloncima.tla Napon u tlu Uloga i značenje prekidača “Zone oslonaca” je potpuno isto kao i u dijalog box-u naredbe za prikaz uticaja u pločama. pored prave linije. itd. može biti od koristi pri analizi uticaja u rotaciono simetričnim delovima konstrukcije (sfera.g σs.rs * Tel. moguće je zadati i lučni i kružni oblik linije preseka. kružna ploča. u odnosu na zadatu liniju preseka. na komandnoj liniji će se javiti poruka kojom se od korisnika zahteva iscrtavanje potpuno prozivoljne jedno-segmentne linije.g ♦ ♦ ♦ ♦ τns. Nakon izbora željenog uticaja i aktiviranja komandnog polja “OK”. kojom se zahteva izbor i druge tačke linije preseka. Druga tačka (lUk/<krAj>): Izborom odgovarajućih podopcija sa komandne linije. odnosno lučnog preseka.radimpex. (na donjoj strani ploče) Napon koji deluje u pravcu normale na zadatu liniju preseka (na donjoj strani ploče) Smičući napon koji deluje u pravcu zadatog preseka (na donjoj strani ploče) Uporedni napon (na donjoj strani ploče) ♦ τns.g σu. Naime. to je za izbor uticaja predviđen i napon u tlu: ♦ σ. dijalog box će nestati sa ekrana i dalji tok naredbe će biti isti kao i kada su na ekranu prikazane izolinije nekog od uticaja. Zadavanje kružnog.

u zavisnosti od toga kakvu vrstu dijagrama želite da dobijete duž zadate linije preseka. 011 3809-158 . na njegovo težište. i na ekranu će se pojaviti dijagram duž zadate linije preseka.radimpex.521 Širina (Spreg-sila) <0>: Napomenućemo da se podopcija “Spreg-sila“. Izbor ove podopcije će takođe za širinu trake usvojiti vrednost “0”. Dijagram momenata savijanja u pravcu zadate linije preseka: “Ms” Ovakav način prikaza dijagrama je uobičajen za sve vrste uticaja u površinskim delovima konstrukcije. pojavljuje na komandnoj liniji samo ako je za vrstu uticaja odabrano: “Nn“. klikom na desni taster miša prihvatite “default” širinu trake “0”. Sada se nudi više mogućnosti. program ispisati i numeričke vrednosti koje je dobio redukcijom uticaja duž zadate linije preseka. stim što će na početku zadate linije preseka. bez integraljenja po zadatoj širini preseka.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. Isti dijagram ćete dobiti i ako sa komandne linije izaberite podopciju “Spreg-sila”. Dijagrami bez zadavanja širine trake Ako želite običan dijagram. Copyright (c) Radimpex * http://www. “Ns“ ili “Nns“.

u odnosu na težište zadate lnije preseka.”. odredite željenu širinu trake. predstavlja površinu dijagrama. predstavlja proračunatu vrednost “M=”. ili pak zadavanjem numeričke vrednosti sa tastature. na početku zadate linije preseka. odnosno negativan znak uticaja. sada se nude nove mogućnosti. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. Vrsta dijagrama (Spreg/Povrsina/<srednja Vrednost>): Izborom jedne od punuđenih podopcija sa komadne linije.rs * Tel. pri čemu se poštuje pozitivan. dovešće do uprosečivanja uticaja na zadatoj širini trake. Ovakva vrsta dijagrama ima naročitu primenu kod seizmičkih zidova koji su opterećeni horizontalnim silama. Dijagrami sa zadavanjem širine trake Ako želite da se uticaji integrale duž zadate linije preseka na određenoj širini. 011 3809-158 . Bez obzira na koju se opciju odlučite.rs * e-mail: info@radimpex. na komandnoj liniji će se pojaviti sledeća poruka. Oznaka za srednju vrednost je “Sr.522 Dijagram normalnih sila “Nn” sa opcijom “Spreg-sila” Normalna sila “N=”. U težištu svake površine dijagrama istog znaka. za odabrani uticaj “Nn”. Nakon ovoga. Na ovaj način. možete dobiti intenzitet ukupne normalne sile i momenta savijanja koji izazivaju horizontalne sile u ravni zida. tada ili izborom tačke sa crteža. program će ispisati zadatu širinu trake “b=” i označiti odabranu vrstu dijagrama. za Spreg “M” a za površinu “T” Izbor podrazumevane podopcije “srednja Vrednost”. Moment koji prave ovako proračunate normalne sile. povlačenjem horizontalne linije preseka. program postavlja strelicu čiji intenzitet predstavlja površinu tog dela dijagrama.

0 i odabrana je podopcija “srednja Vrednost” Svaka ordinata na dijagramu. dobija se dijagram momenata savijanja u ravni zida kao i kod odgovarajućeg grednog elementa. koje se prostiru upravno na zadatu liniju preseka. 011 3809-158 . Na ovaj način.radimpex. tako da dobijena vrednost u svakoj tački zadate linije preseka. Ovakava vrsta dijagrama ima primenu kod analize uticaja savijanja u pločama. predstavlja moment od sprega sila. odabrani uticaj se na zadatoj širini integrali. Izborom podopcije “Spreg”. Za uticaj “Ns” zadata je širina trake koja odgovara celoj širini zida i odabrana je podopcija “Spreg” Ovakva vrsta dijagrama se najčešće koristi kod zidova koji su opterećeni horizontalnim silama. duž linije koja je upravna na zadatu linija preseka.rs * Tel.523 Za uticaj “Ms” zadata je širina trake b=2. Na ovaj način.rs * e-mail: info@radimpex. predstavlja srednju vrednost odabranog uticaja. povlačenjem vertikalnog preseka za odabrani uticaj “Ns”. ekstremne vrednosti uticaja se ublažavaju njihovim uprosečavanjem na zadatoj širini. Copyright (c) Radimpex * http://www. a na dužini koja odgovara zadatoj širini trake.

praktično predstavljaju vrednost “M=” koja bi se dobila povlačenjem horizontalnog preseka za odabrani uticaj “Nn”. predstavlja površinu dijagrama sila koje se prostiru upravno na zadatu liniju preseka. Za uticaj “Ns”. po srednjoj liniji. na ovaj način može se dobiti dijgram koji u potpunosti odgovara obostrano uklještenoj nadvarnoj gredi.524 Dobijene ordinate na ovakvom dijagramu. Niz horizontalnih preseka za uticaj “Nn”. i odabrana je podopcija “Spreg” Izborom podopcije “Površina”. odabrani uticaj se na zadatoj širini integrali tako da. bez zadavanja širine trake. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel. na posmatranom mestu.radimpex. sa korišćenjem podopcije “Spreg-sila” Podopcija “Spreg” ima primenu i kod zidova sa otvorima. koji su opterećeni vertikalnim teretom. dela zida iznad otvora. dobijena vrednost u svakoj tački zadate linije preseka. zadata je širina trake koja odgovara visini nadvratne grede. 011 3809-158 . Povlačenjem horizontalnog preseka.rs * e-mail: info@radimpex.

rotirati itd. tada će se duž zadatih linja preseka pojaviti po dva dijagrama. <0 sel. Napomena: Bez obzira na odabranu vrstu uticaja. Copyright (c) Radimpex * http://www. ulazi se u proceduru selektovanja ploča. 011 3809-158 . Znači. Postavljene linije preseka.radimpex. za odabrani uticaj “Nns” (smičuće sile u ravni zida). koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Uticaji”. Kako je programom omogućeno da se u jednom koraku iscrta proizvoljan broj dijagrama.rs * e-mail: info@radimpex. Znači.525 Za uticaj “Nns” zadata je širina trake koja odgovara celoj širini zida i odabrana je podopcija “Površina” Ovakva vrsta dijagrama se najčešće koristi kod zidova koji su opterećeni horizontalnim silama. uvek iscrtavaju uprvano na ravan ploče.3 Uticaji u ploči u zadatom LKS Pomoću ove naredbe možete da definišete lokalni koordinatni sistem ploče u odnosu na koji će se prikazivati uticaji. Isto važi i za slučaj opterećenja u kome je postavljeno pokretno opterećenje. povlačenjem vertikalnog preseka.rs * Tel. sve dok na pitanje o prvoj tački preseka ne odgovorite klikom na desni taster miša. Ako je pomoću naredbe “Slučajevi opterećenja” zahtevan prikaz anvelopa ekstremnih uticaja. postvaljeni dijagrami se mogu brisati. a zadavanjem novih možete dopuniti postojeći crtež.> Zadavanje LKS ploča – Selektovanje (Sve / Prozor / pOligon / pResek / eXtras / Deselektovanje / <krAj> / prIkaz): Istovremeno program za svaku ploču iscrtava simbol koji pokazuje trenutnu orijentaciju njenog lokalnog koordinatnog sistema. ravan u kojoj se prikazuju dijagrami preseka na odgovara uvek i ravni u kojoj dati utucaji deluju. Izborom naredbe “Uticaji u ploči u zadatom LKS”. prethodno iscrtani preseci neće biti uklonjeni. dobija se dijagram transverzalnih sila kao i kod odgovarajućeg grednog elementa. a drugi maksimalnim negativnim uticajima.5. kopirati. Ponovnim izborom ove naredbe. 8. odnosno zida. Na ovaj način. dijagrami preseka se u prozoru “3D pogled”. pri čemu će jedan odgovarati maksimalnim pozitivnim. to će se ova serija pitanja pojavljivati na komandnoj liniji. biće dostupne za selekciju u okviru svih naredbi iz padajućeg menija “Korekcija”.

pomoću podopcije “prIkaz” možete izabrati uticaj koji će se prikazivati u pločama.1 moment savijanja u pravcu lokalne ose 1 moment savijanja u pravcu lokalne ose 2 torzioni moment transverzalna sila u pravcu lokalne ose 3 (deluje u ravni koja je definisana položajem lokalnih osa 3 i 1 ) transverzalna sila u pravcu lokalne ose 3 (deluje u ravni koja je definisana položajem lokalnih osa 3 i 2) normalna sila u pravcu lokalne ose 1 normalna sila u pravcu lokalne ose 2 smičuća sila u ravni ploče T3.rs * Tel. Njenim aktiviranjem otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Dijalog box za izbor uticaja u ploči Izbor uticaja vrši se u delu dijalog box-a “Vrsta uticaja”.radimpex. postavljanjem odgovarajućeg prekidača na uključeno stanje. Na raspolaganju su: M1 M2 M12 T3.2 N1 N2 N12 - Copyright (c) Radimpex * http://www.526 Izborom naredbe “Uticaji u ploči u zadatom LKS” na svakoj ploči se prikazuje simbol njenog LKS U bilo kom trenutku rada sa ovom naredbom.rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 .

Copyright (c) Radimpex * http://www. Druga tačka vektora ose 1: Osa 2 LKS imaće pravac koji sa pravcem ose 1 zaklapa ugao od 90°. Ugao <0>: Pomoću podopcije “Radijalno” imate mogućnost da izborom centralne tačke. Aktiviranjem komandnog polja “OK” program zatvara dijalog box i prikazuje izabrani uticaj. pravac lokalne ose 1 definiše se unošenjem sa tastature ugla koji će ona u ravni trenutnog pogleda da zaklapa sa horizontalom.radimpex. program će izabrane uticaje prikazivati u odnosu na njega. Nakon izbora prve. potrebno je da zadate i drugu tačku vektora ose 1. tako da ih ovde nećemo objašnjavati. 011 3809-158 . Ostali parametri imaju isto značenje kao kod obične naredbe za prikazivanje uticaja u pločama. Pomoću podopcije “Ugao”. čime će njena orijentacija biti potpuno određena. selektovanim pločama zadate radijalni LKS: Centar radijalnog LKS: Bez obzira kojim ste od navedenih načina definisali LKS selektovanih ploča. komandna linija dobija novi izgled: Prva tačka vektora ose 1 (Ugao / Radijalno): Sada je potrebno da zadate prvu tačku vektora koji će odrediti novi pravac lokalne ose 1. Prikazan je moment savijanja “M1” u LKS ploča Nakon selektovanja ploča kojima se menja orijentacija LKS. ili da izaberete neku od ponuđenih podopcija.rs * Tel.527 Pomoću check box-a “Crtanje simbola LKS” određuje se da li će se crtati simboli koji prikazuju orijentaciju LKS ploča.rs * e-mail: info@radimpex.

radimpex. 011 3809-158 . prikazaće se izolinije ugiba u pločama: Izolinije ukupnog ugiba u ploči bez zadath referentnih tačaka Istovremeno se na komandnoj liniji javlja sledeća poruka: Referentne tačke za relativni ugib ploča – Prva tačka ( prIkaz / <krAj> ): Izborom podopcije “prIkaz” sa komandne linije otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Copyright (c) Radimpex * http://www. tako da se pravac ose 1 poklapa sa pravcem duže stranice ploče. 8. Na ovaj način su u datoj ploči dobijeni isti uticaji kao i u donjoj ploči Na kraju ćemo još napomenuti da se pomoću ove naredbe ne mogu prikazivati uticaji za anvelopske slučajeve opterećenja.rs * e-mail: info@radimpex.528 Gornjoj ploči je promenjen LKS.4 Relativni ugib ploča Izborom naredbe “Relativni ugib ploča”. koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Uticaji”.5.rs * Tel.

Njegovo stanje određuje da li će se simboli referentnih tačaka prikazivati na crtežu.rs * Tel. 011 3809-158 . Ugib u njoj će biti nula. koje se nalaze u čvorovima mreže konačnih elemenata. Korisnik može za referentne tačke da izabere bilo koje tačke iz tekućeg 2D pogleda.rs * e-mail: info@radimpex. Nakon zadavanja prve referentne tačke komandna linija dobija novi izgled: Referentne tačke za relativni ugib ploča – Druga tačka ( prIkaz / <krAj> ): U ovom trenutku naredba može da se završi aktiviranjem desnog tastera miša ili izborom podopcije “krAj” sa komandne linije. Tada će u ploči biti prikazan relativni ugib sračunat u odnosu na zadatu prvu referentnu tačku. nalazi i check box “Iscrtavanje referentnih tačaka”. koristeći OSNAP kriterijum. Sada imate mogućnost da zadate prvu referentnu tačku za proračun relativnog ugiba ploče. a to su najčešće tačke na mestima stubova ili zidova. Zadate tačke se odnose na proračun relativnog ugiba u svim pločama tekućeg 2D prikaza. Referentne tačke predstavljaju nepomerljive tačke na konstrukciji. a ugibi u svim ostalim tačkama ploče će se umanjiti za deformaciju koja je postojala na mestu referentne tačke pre nego što smo istu proglasili za nepomerljivu. Prikaz relativnog ugiba u pločama “wr” nakon postavljanja referentne tačke Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.529 Dijalog box “Relativni ugib ploča” U ovom dijalog box-u se pored parametara za zadavanje broja podela i izbor vrste izolinija kojima će se prikazivati ugibi.

P2 P1 B C2 X A C1 T1 T2 Pretpostavimo da je ukupni ugib u ploči označen sa “A” i da on predstavlja stvarnu deformaciju.rs * Tel. Prikaz relativnog ugiba ploča “wr”. nakon postavljanja tri referentne tačke Radi boljeg razumevanja pojma relativnog ugiba ilusrovaćemo rezultate na jednostavnom primeru jedne tanke ploče oslonjene na dva stuba.530 S obzirom da je programom omogućeno zadavanje maksimalno tri referentne tačake naredbu možete i da nastavite unosom druge tačke.rs * e-mail: info@radimpex. Formula po kojoj se računa relativni ugib u sredini ploče glasi: Copyright (c) Radimpex * http://www. tako da program onemogućava unos treće tačke koja je kolinearna sa prve dve. potrebno je da referentne tačke postavimo na mestima tih stubova (tačke T1 i T2) i na taj način će one biti proglašene za nepomerljive tačke. S obzirom da ove tri tačke definšu ravan. pri čemu se i stubovi deformišu. nakon čega komandna linija dobija novi izgled: Referentne tačke za relativni ugib ploča – Treća tačka ( prIkaz / <krAj> ): I nakon unosa druge referentne tačke naredba može ili da se završi ili da se sada zada treća tačka. 011 3809-158 . Relativni ugib u tim referentnim tačkama biće. Ploča je opterećena sa sopstvenom težinom i dve koncentrisane sile u stubovima P1 i P2. jasno je da se one ne mogu nalaziti na jednoj osi. naravno nula. U svim ostalim tačkama relativni ugib će se dobiti tako što će se na osnovu pomeranja referentnih tačaka (C1 i C2) napraviti ravan koja će sadržati osu koja prolazi kroz tačke T1 i T2. posle čega će se naredba automatski završiti.radimpex. Ukoliko želimo da zanemarimo skraćenje stubova (C1 i C2).

nakon čega se ponovo prikazuje stvarni ugib ploča.rs * e-mail: info@radimpex. Na kraju je potrebno još napomenuti i da se za anvelopske slučajeve opterećenja ne može prikazivati relativni ugib ploča. 011 3809-158 . koje se nalaze u čvorovima mreže konačnih elemenata. čime je zanemarena njihova deformacija – ukupna deformacija ploče pre postavljanja referentnih tačaka – deo deformacije u ravni koja sadrži pravu provučenu kroz referentne tačke stubova T1 i T2 “C1” i “C2” – deformacije stubova Analogno ugibu koji se sračunava u sredini ploče. ukoliko su prethodno zadate referentne tačke.5. koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Vrednosti”. ulazi se u proceduru zadavanja dodatnih tačaka u kojima će se kotirati uticaji u površinskim entitetima: Položaj dodatne kote (Brisanje / <krAj>): Za dodatne kote korisnik može da izabere bilo koje tačke površinskog entiteta iz tekućeg 2D pogleda. Nakon zadavanja svih dodatnih tačaka u kojima je potrebno izvršiti kotiranje. Ponovnim izborom naredbe “Relativni ugib ploča”. dobijaju se i ugibi u svim ostalima tačkama ploče. iz komande se može izaći na desni klik miša ili aktiviranjem podopcije “krAj” sa komandne linije. Copyright (c) Radimpex * http://www. Svaku tačku koja je izabrana za dodatno kotiranje program predstavlja istim simbolom kojim se obeležavaju i lokalni ekstremi u površinskim entitetima.radimpex. tako da će osim ekstremnih vrednosti uticaja biti prikazane i sve dodatne kote. u svim izabranim tačkama će se izvršiti dodatno kotirnje uticaja. 8.531 X= A – B “X” “A” “B” – relativni ugib ploče dobijen nakon postavljanja referentnih tačaka na mestima stubova. Ako nakon toga pozovete komandu za prikaz uticaja u površinskim entitetima.rs * Tel.5 Dodatno kotiranje uticaja u površinskim entitetima Izborom naredbe “Dodatno kotiranje uticaja u površinskim entitetima”. komandna linija dobija novi izgled: Referentne tačke za relativni ugib ploča – Prva tačka (prIkaz / Brisanje / <krAj>): Izborom podopcije “Brisanje” sa komandne linije uklanjaju se sve ranije zadate referentne tačke.

Svakako da će izbor ove naredbe biti onemogućen za modele koji u sebi ne sadrže ni jednu gredu. a na pokazivaču se pojavljuje mali kvadratić za selektovanje. 8. 011 3809-158 .> Brisanje dodatnih kota . mogu se dobiti dijagrami presečnih sila u gredama. Nakon aktiviranja naredbe.532 Uticaji u pločama su dodatno kotirani u svim zadatim tačkama Napomenućemo da je moguće i da se prvo prikažu uticaji u površinskim entitetima. program odmah u prozoru “2D prikaz“ prikazuje rezultate proračuna u grednim elementima za tekući slučaj opterećenja.6 Uticaji u gredama Izborom naredbe “Greda”. ulazi se u proceduru selektovanja dodatnih kota koje korisnik želi da obriše.rs * Tel.radimpex. Izborom podopcije “Brisanje” sa komandne linije.rs * e-mail: info@radimpex. a program će se vratiti na osnovni oblik komandne linije u ovoj naredbi. a nakon toga da se aktivira naredba “Dodatno kotiranje uticaja u površinskim entitetima” i izaberu tačke za dodatno kotiranje. Copyright (c) Radimpex * http://www. a komandna linija dobija novi izgled: <0 sel. mogu se dobiti dijagrami presečnih sila u gredama. Izborom naredbe “Greda”. Svakako da će izbor ove naredbe biti onemogućen za modele koji u sebi ne sadrže ni jednu gredu.Selektovanje (Sve / Prozor / pOligon / <krAj>): Aktiviranjem podopcije “krAj” sa komandne linije ili klikom na desni taster miša sve selektovane dodatne kote biće obrisane sa ekrana.

Na prvom mestu ove liste nalazi se opcija “Disp. 011 3809-158 . da se za sve grede prikažu dijagrami odabranog uticaja (dijagrami po svim gredama). Numeracija greda odgovarajućim brojevima čvorova sa mreže konačnih elemenata (dispozicija greda) Sada imate dve mogućnosti. ili pak da zahtevate. Ili da zahtevate jednovremeni prikaz više dijagrama za selektovanu gredu (pojedinačni dijagrami).“ koja obezbeđuje prikaz numeracije početka i krajeva svih greda na modelu.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. koji je postavljen uz gornju ivicu ekrana. nalazi se zatvorena lista pomoću koje se može vršiti brza promena vrste uticaja.533 Lista za brzi izbor uticaja U tulbaru.rs * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www.

program na komandnoj liniji ispisuje poruku kojom se očekuje izbor jedne ili više greda.radimpex. Znači. U vrhu dijalog box-a. Nakon aktiviranja naredbe “Greda”. na komandnoj liniji će se pojaviti i podopcija “Kolinearne”. Ova numeracija je jako zgodna kod formiranja grafičke projektne dokumentacije. nakon čega će se. svaki od prikazanih pojedinačnih dijagrama. nosi i podatak o početnom i krajnjem čvoru grede za koju je iscrtan.1 Pojedinačni dijagrami Numeracija početka i kraja svake od prikazanih greda. otvariće se dijalog box za izbor uticaja za koje se želi iscrtavanje dijagrama. kako bi se tačno znalo na koje grede se odnose iscrtani dijagrami. vrši se zbog identifikacije greda na crtežu i njima odgovarajućih pojedinačnih dijagrama. Kada ste selektovali sve grede za koje želite prikaz dijagrama. 011 3809-158 . nakon izbora prve grede.6. Naime. Prilaganjem u projekt i dispozicije greda sa obeleženim čvorovima na njihovim krajevima.rs * Tel. Pored pojedinačnog izbora jedne po jedne grede. <0 sel. automatski će biti odabrane sve grede koje su kolinearne sa prvom selektovanom.21”. sledeća greda koju možete selektovati mora biti povezana sa njom. potrebno je desnim klikom miša označiti kraj procedure selektovanja. na ekranu pojaviti dijalog box sledećeg izgleda.> Izbor greda – Selektovanje (prIkaz/sakrivanje Uticaja/Presek/<krAj>): Selektovanje više greda je moguće samo u slučaju kada su one međusobno povezane. ispisuje se oznaka greda koje su selektovane za pojedinačan prikaz dijagrama Izborom Komandnog polja “Set”. nakon selektovanja prve grede.rs * e-mail: info@radimpex. O kreiranju projektne dokumentacije biće više reči u poglavlju “8. Copyright (c) Radimpex * http://www. tačno će biti određen i njihov položaj na modelu. Njenim izborom. pod uslovom da su grede pravilno selektovane. za koje se želi prikaz pojedinačnih dijagrama.534 8.

011 3809-158 .radimpex.rs * Tel.535 Izgled dijalog box-a za izbor uticaja za koje je potrebno istovremeno prikazati pojedinačne dijagrame U levom delu dijalog box-a se postavljanjem odgovarajućih check box-ova na uključeno stanje vrši izbor koji će sve dijagrami biti istovremeno prikazani u dijalog box-u. Iscrtavanje dijagrama se može zahtevati za sledeće uticaje: Presečne sile: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ N1 T2 T3 M1 M2 M3 normalna sila u pravcu lokalne ose “1” grede transverzalna sila u pravcu lokalne ose “2” grede transverzalna sila u pravcu lokalne ose “3” grede torzioni momenti oko lokalne ose “1” grede momenti savijanja oko lokalne ose “2” grede momenti savijanja oko lokalne ose “3” grede Deformacije: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ u1 u2 u3 r1 r2 r3 Xp Yp Zp Xr Yr Zr pomeranje u pravcu lokalne ose “1” grede pomeranje u pravcu lokalne ose “2” grede pomeranje u pravcu lokalne ose “3” grede rotacija oko lokalne ose “1” grede rotacija oko lokalne ose “2” grede rotacija oko lokalne ose “3” grede pomeranje u pravcu globale X ose pomeranje u pravcu globale Y ose pomeranje u pravcu globale Z ose rotacija oko globalne X ose rotacija oko globalne Y ose rotacija oko globalne Z ose Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * e-mail: info@radimpex.

011 3809-158 . Znači. za odabrani uticaj u delu “Anvelope”.2 = T2/A2 τ. nakon čega će edit box “Broj kolona” biti dostupan za unos podatka.23 srednja kvadratna vrednost smičućih napona Pri proračunu napona primenjene su sledeće formule: σ. a deformacije su pozitivne ako njihovi vektori pomeranja i rotacija deluju u pravcu pozitivnih smerova lokalnih.32)1/2 Prema usvojenoj konvenciji.22 + τ.0 napon od normalne sile u preseku. u koliko redova će odabrani dijagrami biti prikazani u dijalog box-u. na ekranu će se istovremeno pojaviti svi odabrani dijagrami. tada će u ovom dijalog box-u biti moguće odabrati i uticaj za koji treba konstruisati anvelope.minimalni normalni napon u preseku. određuje njihov međusobni položaj.maksimalni normalni napon u preseku. Copyright (c) Radimpex * http://www.23 = (τ. Napon se sračunava u svim tačkama poprečnog preseka i kao rezultat se usvaja najveća dobijena vrdnost ♦ σ.min . Ako je pomoću naredbe “Slučajevi opterećenja” umesto tekućeg slučaja opterećenja zahtevan prikaz anvelopa ekstremnih uticaja. ♦ τ. Znači.0 = N1/A1 τ.2 napon smicanja u pravcu lokalne ose 2 ♦ τ. a za ostale dijagrami odgovarajućih vrednosti. Nakon aktiviranja komandnog polja “OK”.3 = T3/A3 τ. tada će program sam rasporediti položaj dijagrama. tako da prostor u prozoru za prikaz pojedinačnih dijgrama bude što optimalnije popunjen. Kako se za jednoremeni prikaz može odbrati proizvoljan broj dijagrama. to ovaj podatak može biti od korisiti. tada je potrebno za broj redova da zadate broj 5.max/min = N1/A1 ± M2/W2 ± M3/W3 σ. odnosno globalnih koordinatnih osa.max . i želite da oni budu smešteni u jednoj koloni.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. to se pomoću check box-a “Automatski određen”.rs * Tel.3 napon smicanja u pravcu lokalne ose 3 ♦ τ. Ako je ovaj check box postavljen na uključeno stanje. Kao ulazni podatak zadajete. Međutim. ako ste odabrali za prikaz recimo 5 dijagrama. postavite prekidač “Automatski određen” na isključeno stanje.536 Naponi: ♦ σ. takav programski određen položaj dijagrama Vam ne mora uvek odgovarati. biće konstruisane anvelope ekstremnih vrednosti. U tim slučajevima. u slučaju da želite da štampate ove dijagrame. Kako pojedini seizmički propisi ograničavaju maksimalno aksijalno naprezanje seizmičkih stubova od vertiklanog tereta. Isto važi i za slučaj opterećenja u okviru koga je definisano pokretno opterećenja. Napon se sračunava u svim tačkama poprečnog preseka i kao rezultat se usvaja najmanja dobijena vrdnost ♦ σ. presečne sile su pozitivne ako njihovi vektori deluju u pravcu pozitivnih smerova lokalnih koordinatnih osa svake od greda.

Uspravna orijentacija pojedinačnih dijagrama Ovakav način prikaza je primeren kada se za prikaz pojedinačnih dijagrama selektuju stubovi. Pomoću check box-a “Obrnuto” možete promeniti smer crtanja dijagrama. može se zahtevati njihov uspravan položaj. umesto položene orijentacije dijagrama. 011 3809-158 . kao i oznaku vrste uticaja na koje se odnose.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. na uključeno stanje.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel.537 Svi dijagrami imaju obeležene i iskotirane ekstremne vrednosti. Postavljanjem check box-a “Uspravno”. odnosno redosled početka i kraja selektovanih greda.

rs * e-mail: info@radimpex. koja je postavljena uz donju ivicu dijalog box-a. Da bi se izbegle ovakve situacije omogućeno je podešavanje razmaka između dijagrama. Copyright (c) Radimpex * http://www. Nakon toga se na statusnoj liniji. neophodno je da se klikom miša preko površine predviđene za prikaz dijagrama postavi fokus.radimpex.rs * Tel. Da bi bilo koja vrsta podešavanja uopšte bila moguća. ispisuje kratak opis mogućih podešavanja.538 Promenjeni redosled početka i kraja selektovanih greda Može se desiti da prikazani dijagrami nisu dovoljno jasni da bi se štampali. 011 3809-158 . kao i veličine samih dijagrama. pa sve deluje jako zbijeno. Na primer kada se preklapaju ispisane numeričke vrednosti susednih dijagrama ili se prikazuju uticaji u dugačkim gredama.

da bi se izbeglo preklapanje numeričkih vrednosti Podešavanje veličine dijagrama vrši se sa tastature.Pomoću strelice koja je usmerena na desno povećava se horizontalno rastojanje između dijagrama . 011 3809-158 .Pomoću strelice koja je usmerena na gore povećava se vertikalno rastojanje između dijagrama .539 Nakon postavljanja fokusa na statusnoj liniji se prikazuje opis mogućih podešavanja Podešavanje razmaka između dijagrama vrši se sa tastature pomoću strelica: .radimpex.rs * Tel. istovremenim pritiskom na taster “Ctrl” i odgovarajuću strelicu: Copyright (c) Radimpex * http://www.Pomoću strelice koja je usmerena na levo smanjuje se horizontalno rastojanje između dijagrama Pre podešavanja dolazi do preklapanja numeričkih vrednosti Povećano je vertikalno rastojanje.rs * e-mail: info@radimpex.Pomoću strelice koja je usmerena na dole smanjuje se vertikalno rastojanje između dijagrama .

Povećava se horizontalna dimenzija svih dijagrama .rs * Tel. Zatvorena lista za izbor pojedinačnih delova spregnutog poprečnog preseka Izborom jednog od ponuđenih preseka iz liste.Smanjuje se vertikalna dimenzija svih dijagrama .rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. koja se nalazi u donjem delu dijalog box-a.Smanjuje se horizontalna dimenzija svih dijagrama Dijagrami pre podešavanja veličine Povećana je horizontalna dimenzija dijagrama Pritiskom na taster “Home” poništavaju se sve zadate promene.Povećava se vertikalna dimenzija svih dijagrama . pojaviti dijagrami pripadajućih uticaja odabranog dela spregnutog preseka.540 “Ctrl”+ “Ctrl”+ “Ctrl”+ “Ctrl”+ . 011 3809-158 . dostupna će biti i zatvorena lista za izbor pojedinačnih delova spregnutog poprečnog preseka. na ekranu će se umesto uticaja za ceo presek. Copyright (c) Radimpex * http://www. U slučaju selektovanja greda spregnutog poprečnog preseka. a razmak i veličina dijagrama se vraćaju na default stanje.

rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. dijalog box za prikaz pojedinačnih dijagrama će biti zatvorem. Razlog skoku normalnih sila je ekscentričan položaja pojedinačnih delova spregnutoig preseka u odnosu na postavljenu sistemsku osu grede. Komandna polja za štampu pojedinačnih dijagrama O načinu kreiranja projektne dokumentacije. a na ekranu će opet biti prikazana dispozicija greda. Skok normalne sila se javlja na mestima povezanosti pojedinačnih delova spregnutog preseka i zavisi od zadatog parametra podele greda van ploča (vidi poglavlje “4. Aktiviranjem komadnog polja “OK”. Štampanje pojedinačnih dijarama za selektovane grede je obezbeđeno pomoću komandnih polja koja se nalaze u donjem desnom uglu dijalog box-a.21”.541 Dijagrami uticaja koji pripadaju čeličnom profilu “I 260”.radimpex.6”). Program će opet očekivati ili da Copyright (c) Radimpex * http://www. biće više reči u poglavlju “8. u okviru definisanog spregnutog poprečnog preseka Napomenućemo da će dijagram momenata savijanja u pojedinačnim presecima imati testerasti oblik zbog skokovite promene normalne sile u njima. 011 3809-158 .

Ostali uticaji se mogu izabrati iz dijalog box-a koji se otvara izborom opcije “Ostali” u tulbaru. ili pak izborom podopcije “prIkaz” sa komandne linije. već samo za jedan. “M2D” i “T2D” koji imaju sledeće značenje.6.rs * Tel.542 selektujete neke druge grede za prikaz njihovih pojedinačnih dijagrama. nalazi se zatvorena lista pomoću koje se može vršiti brza promena vrste uticaja. 8. Takođe u ovom dijalog box-u se pored svih prethodno opisanih uticaja pojavljuju i prekidači “N. odnosno ne može biti odabran jednovremeni prikaz dijagrama za više uticaja. Lista za brzi izbor uticaja U zatvorenoj listi se nalaze samo oni uticaji koji se najčešće koriste. Jedina razlika je u tome što sada prekidači u levom delu dijalog box-a ne rade kao check box-ovi već kao radio button-i.radimpex.2 Dijagrami po svim gredama U tulbaru. Izgled dijalog box-a za izbor dijagrama po svim gredama Ovaj dijalog box je gotovo identičan dijalogu koji se otvara izborom komenanog polja “Set” u okviru dijalog box-a za prikaz pojedinačnih dijagrama.rs * e-mail: info@radimpex. ili pak da od programa zahtevate jednovremni prikaz dijagrama za sve grede na modelu. Copyright (c) Radimpex * http://www. koji je postavljen uz gornju ivicu ekrana. 011 3809-158 .sr”.

dijagrami mogu biti prenatrpani pa samim tim i nepregledni. 011 3809-158 . isprojektovati na ravan savijanja koja odgovara trenutnoj ravni prikaza u prozoru “2D pogled”.rs * Tel. koja je prisutna na komandnoj liniji. zahteva da na sredini svake od greda ispiše srednju vrednost normalne sile koja se u njoj javlja. Izborom ove podopcije. ulazi se u standardnu proceduru selektovanja “(vidi poglavlje “2. program će odmah ukloniti dijagrame i biće u proceduri selektovanja sve dok se klikom na desni taster miša na vratite na osnovni oblik komandne linije u okviru ove naredbe. od programa se zahteva da prikaže 2D prikaza. Izborom podopcije “Sakrivanje uticaja”. možete od programa zahtevati da na pojedinim gredama ne prikazuje dijagrame. postvaljanjem ovog pekidača na uključeno stanje dijagram transverzalnih sila u ravni tekućeg transverzalne sile. Copyright (c) Radimpex * http://www. Naime.> Sakrivanje uticaja – Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/pResek/eXtras/Deselktovanje/<krAj>): Na svim selektovanim gredama. isprojektovati na ravan koja prozoru “2D pogled”. Naime. na svim gredama će se jednovremeno pojaviti dijagrami odabranog uticaja.543 N.8”). <0 sel. Ovakav način prikaza je jako zgodan kada se želi prikaz normalnih sila u rešetkastim konstrukcijama. program će na lokalni koordinatni sistem svake odgovara trenutnoj ravni prikaza u M2D - T2D - Izborom željenog uticaja i aktiviranjem komandnog polja “OK”. Jednovremeni prikaz dijagrama “M3” na svim gredama U slučaju da se na modelu nalazi veliki broj greda. koji su proračunati u odnosu na lokalni koordinatni sistem svake od greda (M2 i M3). koje su proračunate u odnosu od greda (T2 i T3). program će momente savijanja.radimpex.sr - postvaljanjem ovog pekidača na uključeno stanje. postvaljanjem ovog pekidača na uključeno stanje od programa se zahteva da prikaže dijagram momenata savijanja u ravni tekućeg 2D prikaza.rs * e-mail: info@radimpex. od programa se umesto prikaza dijagrama normalnih sila “N1”.

U ovu proceduru se ulazi izborom podopcije “Presek”.6.radimpex.10. Copyright (c) Radimpex * http://www.2”). sakriveni elementi konstrukcije uopšte neći biti ni vidljivi na crtežu. <0 sel. programom je omogućeno i crtanje rasporeda napona u ravni odabranog poprečnog preseka. selekcija će biti onemogućena. Za grede koje su definisane kao “Proizvoljne”. program će sa komandne linije prvo zahtevati da selektujete gredu za koju Vas interesuje raspored napona. koja je stalno prisutna na komandnoj liniji. Nakon izbora željene grede. Naime. program će sa komandne linije zahtevati da odaberete tačku koja pripada prethodno selektovanoj gredi. te se samim tim na njima dijagarami neće ni iscrtavati. Njenim izborom.rs * e-mail: info@radimpex.544 Pomoću opcije sakravnja uticaja na ekranu su ostali samo dijagrami u temeljnim gredama Svakao da se procedurom deselektovanja u sastav crteža mogu vratiti svi prethodno sakriveni dijagrami.> Greda na kojoj se traži presek – Selektovanje (<krAj>): Napomenućemo da će u proceduri selekcije. 8.3 Dijagrami u poprečnom preseku Pored prikaza pojedinačnih dijagrama. i mogućnosti crtanja dijgrama po svim gredama. 011 3809-158 . Napomenućemo da ova opcija radi potpuno nezavisno od opcije sakravnja elementa konstrukcije (vidi poglavlje “2. dostupne biti samo grede za koje je definisan oblik poprečnog preseka.rs * Tel. Tačka na gredi: Izbor tačke na selektovanoj gredi. i koja će odrediti mesto poprečnog preseka. sa prikazom raspodele napona u datom preseku. dovešće do otvaranja dijalog box-a.

u odnosu na koji se crta dijagram napona. Copyright (c) Radimpex * http://www. program iscrtava dijagram rapodele napona u odnosu na zadate linije preseka. u jednom od edit boxova: “Koristi pomerenu osu 3” i “Koristi pomerenu osu 2”. Zadat je pomeren položaj preseka u odnosu na lokalnu osu 3. Translatorno pomeranje položaja preseka se vrši zadavanjem željene vrednosti. te klikom miša preko njih. lokalne ose grede su naznačene crnom bojom.radimpex. naznačen crvenom bojom.545 Dijalog box za prikaz raspodele napona. u odbranom poprečnom preseku grede U srednjem delu dijalog box-a. 011 3809-158 . možete sa ekrana ukinuti prikaz jednog od prikazanih dijgrama.rs * Tel. Na crtežu poprečnog preseka. Ova dva edit box-a rade i kao prekidači. položaj preseka odgovara položaju lokalnih osa. Po “default”-u. dok je položaj preseka.rs * e-mail: info@radimpex.

rs * Tel. 011 3809-158 . Informacija o trenutnom udaljenju miša od lokalnih osa. biće od velike pomoći za određivanje vrednosti. i intenzitetu napona u datoj tački Informacija o udaljenju miša od lokalnih osa.radimpex. program u dnu dijalog box-a ispisuje informaciju kako o trenutnoj vrednosti napona u datoj tački. možete lako odabrati željeni položaj preseka. Ako se model sastoji od više faza građenja. Copyright (c) Radimpex * http://www. tako i njeno udaljenje u odnosu na lokalne ose grede. iscrtati raspodelu dijagrama napona. program će za sve oblike selektovanog poprečnog preseka u njima.546 Zahtevan je prikaz samo dijagrama u odnosu na lokalnu osu 3 Dovođenjem miša u položaj da pokazuje na unutrašnjost poprečnog preseka. koju je potrebno zadati u edit box-ovima za translatorno pomeranje preseka. bez prethodnog pamćenja dimenzija preseka.rs * e-mail: info@radimpex. Na ovaj način.

547 Dijgram napona u poprečnom preseku grede. 011 3809-158 . čijim postavljanjem na isključeno stanje. biće dostupan i check box “Sve faze”. dosupan će biti i edit box “Broj kolona”. možete od programa zahtevati prikaz raspodele napona samo za postavljenu tekuću fazu građenja.6.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex.1”). Prikaz dijagrama napona samo za tekuću fazu građenja U slučaju jednovremenog prikaza dijagrama za sve definisane faze građenja.rs * Tel. omogućeno je pomoću komandnih polja koja se nalaze u donjem desnom uglu dijalog box-a. Copyright (c) Radimpex * http://www. kroz sve definsane faze građenja U tom slučaju. Ovaj podatak ima potpuno isti smisao kao i kod pojedinačnog prikaza dijagrama u gredama (vidi poglavlje “8. Štampanje raspodele napona u porečnom preseku. koji reguliše način raspoređivanja poprečnih preseka u dijalog box-u.

na komandnoj liniji će biti dodata nova podopcija “Legenda” <1 sel. nakon čega će se otvoriti dijalog box sledećeg izgleda. Njenim aktiviranjem na komandnoj liniji će se pojaviti sledeća poruka: <0 sel.21”.> Legenda za grede – Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/pResek/eXtras/Deselektovanje/<krAj>): Sada se od korisnika očekuje da selektuje sve grede. biće više reči u poglavlju “8.6. za aktiviranje će biti dostupna i komanda “Legenda”. 011 3809-158 . 8. Nakon selektovanja prve greda.rs * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www.4 Prikaz uticaja u gredama putem izolinija (Legenda) Ako su po završetku naredbe “Greda”.548 Komandna polja za štampu dijagrama u selektovanom poprečnom preseku O načinu kreiranja projektne dokumentacije.> Legenda za grede – Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/pResek/eXtras/Deselektovanje/krAj/<Legenda>): Kada ste završili proceduru selektovanja.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex. klik na desni taster miša će označiti izbor podrazumevane podopcije “Legenda”. na ekranu ostali prikazani dijagrami presečnih sila u gredama. za koje želi prikaz uticaja putem izolinija.

U gornjem desnom uglu dijalog box-a program ispisuje ekstremne vrednosti datog uticaja na svim selektovanim gredama (prva i poslednja vrednost iz liste). ili pak kada je u okviru tekućeg slučaja opterećenja zadato pokretno opterećenje. Kako se na crtežu putem izolinija ne mogu jednovremeno prikazivati anvelope i za maksimalne pozitivne i za maksimalne negativne uticaje. 011 3809-158 . Jedina razlika je u tome što je dodat deo “Anvelope” koji će biti aktivan samo u slučaju da je za tekući slučaj postavljena anvelopa. dodato je i komandno polje “Set” čijim aktiviranjem se otvara dijalog box za izbor uticaja u gredama.rs * Tel. Izgled dijalog box-a za izbor utcaja za koji je potrebno postaviti izolinije u gredama Copyright (c) Radimpex * http://www.549 Izgled dijalog box-a za podešavanje vrednosti izolinija u grednim elementima konstrukcije Ovaj dijalog box gotovo u potpunosti odgovara dijalog box-a za editovanje izolinija u površinskim elementima konstrukcije.radimpex. U ovom dijalog box-u.rs * e-mail: info@radimpex. definiše za koje vrednosti će biti iscrtane izolinije. to se izborom jednog od prekidača: “Max +” i “Max -“.

Lista mogućih vrednosti izolinija za novo postavljeni uticaj “N1” Nakon izbora željenog uticaja.rs * e-mail: info@radimpex. i podešavanja broja podela i vrednosti izolinija. ovaj dijalog box će biti zatvoren. program će postaviti listu mogućih vrednosti odabranog uticaja. 011 3809-158 . Izolinije su postavljene samo na prethodno selektovanim krovnim gredama Copyright (c) Radimpex * http://www. a na crtežu će sve prethodno selektovane grede biti ofarbane odgovarajućim bojama. za sve prethodno selektovane grede. u osnovnom dijalog box-a za editovanje vrednosti izolinija u gredama.radimpex.rs * Tel.550 Nakon izbora željenog uticaja. i aktivaranja komandnog polja “OK”. aktiviranjem komandnog polja “OK”. pri čemu će svaka od postavljenih boja odrediti interval odabranog uticaja.

6. pri čemu komandna linija dobija novi izgled: Položaj dodatne kote (Brisanje svih / Ravnomerno / <krAj>): Za dodatne tačke moguće je izabrati bilo koje tačke koje pripadaju selektovanim entitetima. ova naredba posataje naročito efikasna. itd. uvek se postavlja i tablica koja za svaku od postavljenih boja izlonija ukazuje na opseg vrednosti. a potom i sve tačke u kojima želi da se kotiranje izvrši.> Linijski entitet koji se dodatno kotira . Znači.2”).radimpex. Program će i dalje biti u proceduri selekcije novih greda. Ovakva obrada rezultata u gredama ima višestruku primenu. položaj pritisnutih i zategnutih štapova u rešetkastim konstrukcijama. <0 sel. koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Vrednosti”. i selektovanjem svih tih grednih elemenata. biće dostupan sve dok sa komandne linije ne izabrete podopciju “krAj”.5 Dodatno kotiranje uticaja u linijskim entitetima Izborom naredbe “Dodatno kotiranje uticaja u linijskim entitetima”. pri čemu i dalje ostaju selektovane sve prethodno odabrane grede.rs * e-mail: info@radimpex. Program je markirao sve stubove na modelu u kojima se javlja normalna sila pritiska veća od 50 kN 8. Lako se može dobiti informacija o položaju momenata savijanja koji premašuju neku postavljenu vrednost recimo u svim međuspratnim gedama na modelu. 011 3809-158 . u slučaju da želite da selektujete novu grupu greda. prvo morate da de-selektujete ranije selektovane grede. ofarbane grede će zameniti dijagrami koji su bili prikazani na ekranu neposredno pre aktiviranja naredbe “Legenda”. položaj ekstremnih normalnih sila pritiska u svim stubovima. Njenim izborom.Selektovanje (Sve / Prozor / pOligon / pResek / eXtras / Deselektovanje / <krAj>): Sada se od korisnika očekuje da prvo selektuje sve linijske entitete čije uticaje želi dodatno da kotira.10.551 U gornjem desnom uglu prozora “2D pogled”. Korišćenjem mogućnosti grupisanja istorodnih elemenata konstrukcije u celine (vidi poglavlje “2. i najčešće se koristi za otkrivanje ekstremnih vrednosti pojedinih uticaja na celom modelu. Ovakav način obrade rezultata u gredama. ulazi se u proceduru selektovanja linijskih entiteta u kojima će se dodatno kotirati dijagrami uticaja. Ukoliko imate potrebu da dijagrame kotirate u tačkama koje se nalaze na određenoj Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel.

a nakon toga se aktivira naredba “Dodatno kotiranje uticaja u linijskim entitetima” i izaberu se željene tačke za kotiranje. dovoljno je da sa komandne linije izaberete podopciju “Ravnomerno”. Dijagrami uticaja u gredama bez zadavanja dodatnih kota Dijagrami uticaja u gredama sa ravnomerno zadatim dodatnim kotama Potrebno je napomenuti da je dodatne kote moguće uneti i na taj način što se prvo prikažu uticaji u nekom od linijskih entiteta. nalazi se zatvorena lista pomoću koje se može vršiti brza promena vrste uticaja.552 udaljenosti jedne od druge. Svakako da će ova naredba biti dostupna za aktiviranja samo u slučaju kada je na modelu postavljen površinski oslonac. a između uglastih zagrada je ispisana njegova tekuća vrednost. 8. nakon čega komandna linija dobija novi izgled. Izborom podopcije “Brisanje svih” sa selektovanih linijskih entiteta se uklanjaju sve prethodno zadate dodatne kote.7 Uticaji u površinskim osloncima (tlu) U slučaju fundiranja na elastičnoj podlozi. Copyright (c) Radimpex * http://www. Odstojanje <1>: Od korisnika se zahteva zadavanje odstojanja na kojima će se nalaziti dodatne kote. koji je postavljen uz gornju ivicu ekrana.radimpex. pomoću naredbe “Površinski oslonac” možete dobiti informaciju o naponu u tlu i sleganju oslonaca. dijagrami uticaja će biti dodatno iskotirani u svim zadatim tačkama. Nakon zadavanja svih dodatnih tačaka u kojima korisnik želi da iskotira uticaje.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. 011 3809-158 . Ako nakon toga pozovete komandu za prikaz uticaja u linijskim entitetima. U tulbaru. izraženog u metrima. iz komande se može izaći na desni klik miša ili aktiviranjem podopcije “krAj” sa komandne linije.

tla – R1 R2 napon u tlu (reakcije u pravcu lokalne ose “3” površinskog oslonca) sleganje tla (pomeranje u pravcu lokalne ose “3” površinskog oslonca) reakcije u pravcu lokalne ose “1” površinskog oslonca reakcije u pravcu lokalne ose “2” površinskog oslonca Konvencija o lokalnom kooridntanom sitemu površinskih oslonaca je potpuno ista kao i kod ploča i zidova. Izgled dijalog box-a za izbor uticaja u površinskim osloncima Ovaj dijalog box je veoma sličan ranije opisanom dijalog box-u za izbor uticaja u pločama i zidovima. Kod površinskih oslonaca.radimpex. 011 3809-158 . Prema usvojenoj konvenciji. napon u tlu ima pozitivnu vrednost ako predstavlja pritisak (reakcija deluje u pravcu pozivne lokalne ose “3”). Takođe i sleganje je pozitivno ako deluje u pravcu pozitivne lokalne ose “3”.rs * Tel.553 Lista za brzi izbor uticaja U zatvorenoj listi se nalaze samo oni uticaji koji se najčešće koriste.rs * e-mail: info@radimpex.tla – s. ili pak izborom podopcije “prIkaz” sa komandne linije. na raspolaganju su sledeći uticaji: σ. Ostali uticaji se mogu izabrati iz dijalog box-a koji se otvara izborom opcije “Ostali” u tulbaru. Copyright (c) Radimpex * http://www. pa sve prethodno rečeno važi i ovde. Jedina razlika je u vrsti uticaja za koje se želi prikaz rezultata putem izolinija.

odnosno zidovima. 8.554 Značenje svih ostalih ponuđenih parametara u ovom dijalog box-a je potpuno isto kao i kod naredbe za izbor utcaja u pločama. pomoću koje se analiziraju uticaji u gredama.rs * Tel.radimpex. sa komandne linije. 011 3809-158 . analizira se raspodela uticaja duž linijskih oslonaca. Naredba radi potpuno isto kao i naredba opisana u poglavlju “8. Način funkcionisanja naredbi “Presek” i “Leganda”. Prikaz sleganja tla putem punih izolinija Svakako da će izolinije biti prikazane samo kada je u prozoru “2D pogled” prikazan površinski oslonac. potpuno je isti kao i kada su na ekranu prikazane izolinije uticaja u pločama.8 Uticaji u linijskim osloncima Izborom naredbe “Linijski oslonci”. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * e-mail: info@radimpex. ili pak opcije “Ostali“ u tulbaru. Jedina razlika je u vrsti uticaja za koje se mogu prikazivati rezultati. za jasniji prikaz uticaja u površinskim elemntima konstrukcije. odnosno zidovima. Prema tome. nakon aktiviranja ove naredbe.6”. za tekući prikaz u prozoru “2D pogled” potrebno je da postavite sklop koji u sebi sadrži površinski oslonac. Izborom opdopcije “prIkaz”. otvara se dijalog box sledećeg izgleda.

za razliku od greda ne mogu se dobiti odgovarajući dijagrami uticaja za proizvoljno odabrani uticaj anvelope. Napomenućemo da se u ovom dijalog box-u ne mogu birati uticaji za konstruisanje anvelopa. σ.rs * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. Način prikaza uticaja u linijskim osloncima u potpunosti odgovara prethodno opisanom postupku za grede. 011 3809-158 . Isto važi i kada je u okviru tekućeg slučaja opterećenja zadato pokretno opterećenje.tla reakcija oslonca u pravcu lokalne ose “1” linijskog oslonca reakcija oslonca u pravcu lokalne ose “2” linijskog oslonca reakcija oslonca u pravcu lokalne ose “3” linijskog oslonca moment uklještenja oko lokalne ose “1” linijskog oslonca napon u tlu za slučaj fundiranja na elastičnoj podlozi sleganje tla za slučaj fundiranja na elastičnoj podlozi (pomeranje u pravcu lokalne ose “2” linijaskog oslonca) Za linijske oslonce kojima je u setu numeričkih podataka prodružen i podatak o pripadajućoj širini temeljne trake (prekidač “Tlo” je postavljen na uključeno stanje) tada će prikazana vrednost napona u tlu prestavljati količnik reakcije “R2” i zadate pripadajuće širine trake “b=”.tla s.555 Izgled dijalog box-a za izbor uticaja u linijskim osloncima Kod linijskih oslonaca se iscrtavaju dijagrami sledećih uticaja: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ R1 R2 R3 M1 σ. te se u linijskim osloncima mogu dobiti i pojedinačni i jednovremni dijagrami odabranog uticaja. reakcije su pozitivne ako njihovi vektori deluju u pravcu pozitivnih smerova lokalnih osa linijskih oslonaca.tla = R2/b Prema usvojenoj konvenciji. tada će odabrana vrsta uticaja ujedno predstavljati i anvelopu njegovih uticaja. Znači.rs * Tel.već u slučaju da je za tekući slučaj postavljena anvelopa.

rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel.tla” na svim linijskim osloncima Pored toga. mesta najvećih sleganja tla. i za linijske oslonce je dostupna opcija prikaza uticaja putem izolinija (naredba “Legenda”). Copyright (c) Radimpex * http://www. itd.556 Pojedinačan prikaz dijgrama za selektovane linijske oslonca Jednovremeni prikaz dijagrama “σ. Na ovaj način i u linijskim osloncima se lako može dobiti informacija o mestima gde se javljaju naponi u tlu koji prekoračuju zadatu vrednost.radimpex. 011 3809-158 .

557 Program je markirao sva mesta na linijskim osloncima na kojima se javlja napon u tlu veći od 30 kN/m2 8. Prikaz reakcija oslonaca na ekranu Izborom podopcije “prIkaz”. 011 3809-158 .9 Reakcije oslonaca Izborom naredbe “Reakcije”.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex. koja je prisutna na komandnoj liniji. na crtežu će uz sve tačkaste i linijske oslonce biti ispisane njihove reakcije. otvara se dijalog box sledećeg izgleda.rs * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www.

Ako je pomoću naredbe “Slučajevi opterećenja” umesto tekućeg slučaja opterećenja zahtevan prikaz anvelopa ekstremnih uticaja. Ovi prekidači rade kao check box-ovi. na ekranu će se uz sve tačkaste i linijske oslonce pojaviti sve odabrane vrste reakcija. Nakon izbora vrste reakcija i aktiviranja komandnog polja “OK”. vrši se izbor reakcija koje će na crtežu biti prikazane uz odgovarajuće tačkaste i linjske oslonce. Isto važi i za slučaj opterećenja u okviru koga je zadato pokretno opterećenje.rs * Tel. i oni imaju sledeće značenje: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ R1 R2 R3 M1 M2 M3 r1 r2 r3 m1 reakcija tačkastog oslonca u pravcu njegove lokalne ose “1” reakcija tačkastog oslonca u pravcu njegove lokalne ose “2” reakcija tačkastog oslonca u pravcu njegove lokalne ose “3” moment uklještenja tačkastog oslonca za obrtanje oko njegove lokalne ose “1” moment uklještenja tačkastog oslonca za obrtanje oko njegove lokalne ose “2” moment uklještenja tačkastog oslonca za obrtanje oko njegove lokalne ose “3” prosečna raspodeljena reakcija linijskog oslonca u pravcu njegove lokalne ose “1” prosečna raspodeljena reakcija linijskog oslonca u pravcu njegove lokalne ose “2” prosečna raspodeljena reakcija linijskog oslonca u pravcu njegove lokalne ose “3” prosečan raspodeljeni moment linijskog oslonca za obrtanje oko njegove lokalne ose “1” Prema usvojenoj konvenciji.radimpex. pri čemu će jedna odgovarati maksimalno pozitivnoj a druga maksimalno negativnoj vrednosti.558 Izgled dijalog box-a za izbor reakcija koje će biti prikazane na ekranu Pomoću prekidača koji se nalaze u dijalog box-u.rs * e-mail: info@radimpex. reakcije tačkastih i linijskih oslonaca su pozitivne ako njihovi vektori deluju u pravcu pozitivnih smerova lokalnih koordinatnih osa tačkastih odnosno linijskih oslonaca. tada će se na crtežu prikazivati po dve reakcije. odnosno više njih može istovremeno biti postavljeno na uključeno stanje. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www.

za izabranu reakciju prikazivaće se ekstremne vrednosti.rs * e-mail: info@radimpex. na crtežu će se za svaku reakciju prikazivati po dve vrednosti. Pomoću ovih radio button-a vrši se izbor reakcije za koju se prikazuje anvelopa. pri čemu će jedna odgovarati maksimalnoj a druga minimalnoj vrednosti date reakcije. Prikaz reakcija tačkastog oslonca kada je check box “Max/min” postavljen na uključeno stanje Kada je check box “Max/min” postavljen na isključeno. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel. za promenu su dostupni i radio button-i koji se nalaze u delu dijalog box-a “Anvelopa”. Znači.radimpex. 011 3809-158 . a za ostale reakcije vrednosti koje odgovaraju ovim ekstremima.559 Check box pomoću koga se bira način prikazivanja reakcija za anvelopske slučajeve opterećenja Kada je ovaj check box postavljen na uključeno stanje.

imate mogućnost da reakcije oslonaca prikažete bez oznaka. Ukoliko se check-box “Prikaz bez simbola” postavi na uključeno stanje dobiće se maksimalno komapaktan prikaz reakcija tačkastih oslonaca. Na taj način se smanjuje gužva na crtežu i povećava se njegova preglednost. dok se za reakcije koje nisu u ravni trenutnog pogleda iza prikazane vrednosti u zagradama ispisuje oznaka.rs * Tel. Prikaz reakcija sa oznakama Prikaz reakcija bez oznaka Pravac simbola reakcija koje se nalaze u ravni trenutnog pogleda jasno ukazuje na to o kojim se reakcijama radi. tako da znak minus (“-”) ukazuje da je smer date reakcije suprotan od smera odgovarajuće lokalne ose tačkastog oslonca. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. Sada se vrednosti reakcija ispisuju sa znakom.560 Prikaz ekstremnih vrednosti reakcija Prikaz reakcija za izabrani uticaj “R3” Postavljanjem na uključeno stanje check box-a “Skraćeni prikaz”. bez iscrtavanja grafickih simbola.

to se oni prikazuju tek nakon izbora podopcije “prIkaz”. U svakom slučaju.služi za jednovremeni prikaz uticaja u elementima konstrukcije. Njenim izborom. se nalaze parametri kojima se vrši izbor uticaja za prikaz u indirektnim elementima. 011 3809-158 . pod indirektnim elementima se podrazumevaju grede. komandna linija dobija sledeći oblik. Tada se na jednom crtežu istovremeno može sagledati raspored normalnih sila u svim stubovima i zidovima od vertikalnog tereta. ploče i zidovi koji prodiru trenutnu ravan prikaza u prozoru “2D pogled”. Njenim izborom otvara se dijalog box sledećeg izgleda. već je prodiru. Ovakav način prikaza rezultata je naročito zgodan kada se za tekući prikaz u prozoru “2D pogled” postavi nivo. Znači. postaviti deo konstrukcije za koji vas interesuju uticaji u indirektnim elementima.rs * e-mail: info@radimpex.561 Prikaz reakcija bez simbola 8. Znači. ili pak raspored momenata u stubovima i zidovima ako se radi o seizmičkom slučaju opterećenja. pa tek potom aktivirati podopciju “prIkaz”.rs * Tel. prvo je potrebo za tekući prikaz u prozoru “2D pogled”. koji ne pripadaju tekućoj ravni prikaza u prozoru “2D pogled”. naredba ima višestruku primenu. Izgled dijalog box-a za izbor uticaja u indirektnim elementima U dijalog box-u. Na raspolaganju su sledeći uticaji: Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. Uticaji u indirektnim elementima (prIkaz/<krAj>): Kako proračun ovih uticaja za ceo model može potrajati.10 Uticaji u indirektnim elementima Naredba “Uticaji u indirektnim elementima”. sa komandne linije.

Vektor sile pripada ravni zida i upravan je na liniju preseka ploče. odnosno zida.rs * e-mail: info@radimpex. lokalna osa “x” pogleda je uvek horizontalna a lokana osa “y” je uvek vertikalna. na mestu preseka sa tranutnom ravni prikaza u prozoru “2D pogled”. Lokalne ose u prozoru “2D pogled” Kako uticaji u indirektnim elementima obično imaju skok na mestu njihovog preseka sa trenutnom ravni prikaza u prozoru “2D pogled”.rs * Tel. 011 3809-158 . ram.562 Uticaji u indirektnim grednim elementima (stubovi i grede) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ N Tx Tz Mt Mx My uticaji u indirektnim gredama u pravcu normale na ravan tekućeg 2D prikaza uticaji u indirektnim gredama u pravcu lokalne ose “x” tekućeg 2D prikaza uticaji u indirektnim gredama u pravcu lokalne ose “y” tekućeg 2D prikaza torzioni momenti oko normale na ravan tekućeg 2D prikaza momenti savijanja oko lokalne ose “x” tekućeg 2D prikaza momenti savijanja oko lokalne ose “y” tekućeg 2D prikaza Uticaji u indirektnim pločastim elementima (zidovi i ploče) ♦M ♦T ♦N . Pravac delovanja transverzalne sile je određen linijom preseka ploče. odnosno ploče. sa tranutnom ravni prikaza u prozoru “2D pogled”.transverzalna sila u ravni zida. to se pomoću sledeće grupe prekidača određuje mesto delovanja odabranih uticaja za prikaz.moment savijanja u ravni zida. kosi ram.normalna sila u ravni zida. odnosno ploče.radimpex. . Copyright (c) Radimpex * http://www. . na mestu preseka sa tranutnom ravni prikaza u prozoru “2D pogled” (vektor momenta je upravan na ravan zida). odnosno zida.. na mestu preseka sa tranutnom ravni prikaza u prozoru “2D pogled”.. odnosno ploče. sa tranutnom ravni prikaza u prozoru “2D pogled”.). Uticaji u indirektnim reduktorima ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ N Tx Tz Mt Mx My uticaji u indirektnim reduktorima u pravcu normale na ravan tekućeg 2D prikaza uticaji u indirektnim reduktorima u pravcu lokalne ose “x” tekućeg 2D prikaza uticaji u indirektnim reduktorima u pravcu lokalne ose “y” tekućeg 2D prikaza torzioni momenti oko normale na ravan tekućeg 2D prikaza momenti savijanja oko lokalne ose “x” tekućeg 2D prikaza momenti savijanja oko lokalne ose “y” tekućeg 2D prikaza Bez obzira na to šta je trenutno prikazano u prozoru “2D pogled” (nivo.

dijalog box će biti zatvoren.radimpex. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www. a u prozoru “2D pogled”. neposredno iznad ravni kojoj pripada postavljeni tekući nivo u prozoru “2D pogled”.rs * Tel. Program će prikazati odabrane uticaje u indirektnim grednim elementima neposredno ispod. Ispod/Iza - Razlika - Aktiviranjem komandnog polja “OK”. odnosno iza. Znači. Uzećemo za primer uticaje u krajnjem desnom zidu. neposredno ispod ravni kojoj pripada postavljeni tekući nivo u prozoru “2D pogled”. na mestu njegovog preseka sa temeljnom pločom. koji deluje baš u ravni tekućeg nivoa. trenutne ravni prikaza u prozoru 2D pogled. Na nivou temeljne ploče zahtevan je prikaz normalnih sila u svim stubovima i zidovima Uticaji koje program prikazuje u indirektnim zidovima i pločama. trenutne ravni prikaza u prozoru 2D pogled.563 Iznad/Ispred Program će prikazati odabrane uticaje u indirektnim grednim elementima neposredno iznad. odnosno ispred. Program će prikazati razliku odabranih uticaja u indirektnim grednim elementima neposredno iznad (ispred).rs * e-mail: info@radimpex. uz sve trenutno vidljive indirektne elemente biće ispisane vrednosti odabranih uticaja. bez tereta koji deluje u ravni tekućeg nivoa. Znači uključujući i teret koji deluje u ravni tekućeg nivoa. i neposredno ispod (iza) trenutne ravni prikaza u prozoru 2D pogled. Tipičan primer je ako se želi prikaz normalnih sila u stubovima od vertikalnog tereta. od delovanje seizmike u X pravcu. u potpunosti odgovaraju vrednostima koje bi se dobile pomoću naredbe “Presek”. Tipičan primer je ako se želi prikaz normalnih sila u stubovima od vertikalnog tereta. Tipičan primer je ako se želi prikaz normalnih sila u stubovima od vertikalnog tereta.

Velika prednost naredbe “Uticaji u indirektnim elementima”. potebno odabrati uticaj “Nns”. dobijeni naredbom “Uticaji u indirektnim elementima” Iste vrednosti uticaja. na mestu njegovog dodira sa temeljnom pločom. na mestu njegovog uklještenja sa temeljnom pločom.rs * Tel. dobijeni naredbom “Presek”. istovremeno mogu dobiti uticaji u svim elementima konstrukcije koji prodiru datu ravan pogleda.rs * e-mail: info@radimpex. Pri ispisu uticaja u indirektnim elementima. Naime ako je pomoću naredbe “Vidljivost” ukinuta vidljivost indirektnih grednih Copyright (c) Radimpex * http://www. povlačenjem preseka u datom zidu. Za vrstu uticaja. dobili bi i pomoću naredbe “Presek”. potrebno je odbrati “Nn”. Npomenućemo da je povlačenjem istog preseka. je u tome što se na jednom crtežu.564 Uticaji u zidu.radimpex. program vodi računa o trenutnom stanju njihove vidljivosti. 011 3809-158 . na mestu njegovog uklještenja sa temeljnom pločom. a sa komandne linije podopciju “Spreg-sila”. Uticaji u zidu. za dobijanje transverzalne sile na mestu uklještenja sa temeljnom pločom.

Nakon izbora ove podopcije program sa komandne linije zahteva unošenje gustine: Gustina (<Default>): Gustina se zadaje u metrima. Što se ploča tiče. 8. odnosno i indirektni elementi. <0 sel. radi daljeg zajedničkog prikazivanja i analiziranja. a i za naredbu “Sakrivanje” pomoću koje se selektivno ukida vidljivost samo određenoj grupi elemenata crteža. Jasno je da će dužina trajanja proračuna biti kraća. a između uglastih zagrada se ispisuje tekuća vrednost. tada za gredne indirektne elemente neće biti ispisani uticaji.1 Kreiranje reduktora Izborom naredbe “Reduktor” ulazi se u proceduru selektovanja ploča i greda koje će se pridružiti reduktoru. pravolinijske grede moraju biti paralelne sa reduktorom.11 Reduktor Reduktor je linijski entitet koji omogućava da se uticaji iz više paralelnih konstruktivnih elemenata redukuju u jednu osu.> Reduktor – Selektovanje (Sve / Prozor / pOligon / pResek / eXtras / Deselektovanje / <krAj>): Napomenućemo da se u prozoru “2D pogled”. one moraju biti ravanske i moraju biti paralelne sa ravni u kojoj je reduktor.565 elemenata (u okviru dela “Simbol u preseku”. Pri selektovanju treba voditi računa o tome da entiteti koji se pridružuju reduktoru moraju da ispune određene geometrijske uslove.rs * Tel. 011 3809-158 . mogu selektovati i ploče i grede koje prodiru ravan trenutnog prikaza. 8. Copyright (c) Radimpex * http://www. Naredbe za kreiranje reduktora i prikazivanje uticaja u reduktoru nalaze se u modulu za obradu rezultata. što je veća vrednost koju korisnik zada za gustinu. Elementi čiji se uticaji redukuju mogu biti i površinski (ploče/zidovi) i linijski (grede/stubovi). dok se lučne grede moraju nalaziti u ravnima koje su paralelne sa ravni u kojoj je reduktor. S obzirom da proračun uticaja u reduktoru može da traje prilično dugo u zavisnosti od gustine mreže konačnih elemenata.radimpex. korisnik ima mogućnost da utiče na gustinu dijagrama reduktora. / kRuž. pomoću podopcije “Gustina”. / Ofset / <krAj>/ Gustina): Ova procedura je identična sa crtanjem bilo koje poligonalne linije. crtanjem proizvoljne poligonalne linije zadaje se geometrija reduktora. u padajućem meniju “Uticaji”. a samim tim i na dužinu trajanja proračuna. s tim da se njihovi centri nalaze na istoj normali na te ravni (odnosno njihovi lukovi moraju biti koncentrični).11.rs * e-mail: info@radimpex. Isto važi i za ploče i zidove. pored ploča i greda koje se u njemu nalaze. Nakon selektovanja željenih entiteta. <-> Prva tačka (Kontura / Prav. check box “Greda” je postavljen na isključeno stanje). tako da je ovde nećemo objašnjavati. Napomena: Uticaji u indirektnim površinskim elementima za multimodalne seizmičke slučajeve opterećenja sada se izračunavaju statističkim kombinovanjem uticaja od svih tonova (CQC shema). Naime.

nakon aktiviranja neke od ovih podopcija program će izdati odgovarajuće obaveštenje. program za svaki selektovani entitet proverava da li zadovoljava navedene geometrijske uslove. 011 3809-158 . Bez obzira na koji način ste odredili geometriju reduktora.rs * e-mail: info@radimpex. odnosno centar krutosti svih njihovih preseka sa tekućom ravni. U slučaju da se kroz datu tačku može postaviti više reduktora. tako da sadrži i navedenu tačku. / Ofset / <krAj> / Gustina / Težište / Centar krutosti): Ove opcije imaju smisla samo ako se u prozoru “2D pogled” bar neki od izabranih entiteta vide u preseku. / kRuž. Entiteti koji ne zadovoljavaju date uslove izbacuju se iz selekcije uz odgovarajuće obaveštenje. <-> Prva tačka (Kontura / Prav. i na osnovu geometrija selektovanih objekata odrediti geometriju reduktora. / Ofset / <krAj>/ Gustina <1>): Kada se završi definisanje geometrije reduktora. Copyright (c) Radimpex * http://www. Ako se u prozoru “2D pogled” ni jedan od selektovanih entiteta ne vidi u preseku. Ako se od svih selektovanih entiteta može kreirati reduktor.566 Ako se izabere podopcija “Default” sa komandne linije. program će izabrati onaj koji je normalan na tekuću ravan u prozoru “2D pogled”.rs * Tel. gustina dijagrama reduktora će biti proračunata na osnovu gustine mreže konačnih elemenata. kada se naredba završi on će se prikazati na crtežu. U tom slučaju program će odrediti težište.radimpex. <-> Prva tačka (Kontura / Prav. / kRuž. na komandnoj liniji će se nakon selekcije pojaviti i podopcije “Težište” i “Centar krutosti”.

8. a ako je već pokretana prikazaće dijagram poslednjeg izabranog uticaja.567 Prikaz reduktora na crtežu Napomenućemo da se pomoću naredbe “Promena setova” reduktoru mogu pridružiti novi entiteti. pomoću ove naredbe je moguće promeniti i gustinu dijagrama reduktora.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex.2 Uticaji u reduktoru Aktiviranjem naredbe “Uticaji u reduktoru” program sve uticaje iz entiteta koji su pridruženi reduktoru redukuje na zadatu osu. U reduktoru je prikazan dijagram uticaja “M3” Istovremeno se na komandnoj liniji javlja sledeća poruka: Uticaji (Prikaz / <krAj>) Aktiviranjem podopcije “Prikaz” otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Copyright (c) Radimpex * http://www.11.rs * Tel. kao i da se već dodeljeni entiteti mogu deselektovati. Takođe. Ako se naredba pokreće prvi put prikazaće se dijagram default uticaja (“M3”). 011 3809-158 .

10”).rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. Za prikazivanje je izabran uticaj “T2” Uticaji u reduktorima koji prodiru ravan prikazanu u prozoru “2D pogled” mogu se prikazati pomoću naredbe “Uticaji u indirektnim elementima” (vidi poglavlje “8. Copyright (c) Radimpex * http://www. Na raspolaganju su: N1 T2 T3 M1 M2 M3 normalna sila u pravcu lokalne ose 1 reduktora transverzalna sila u pravcu lokalne ose 2 reduktora transverzalna sila u pravcu lokalne ose 3 reduktora torzioni momenti oko lokalne ose 1 reduktora momenti savijanja oko lokalne ose 2 reduktora momenti savijanja oko lokalne ose 3 reduktora Aktiviranjem komandnog polja “OK” program zatvara dijalog box i prikazuje dijagram izabranog uticaja u reduktoru. 011 3809-158 .568 Dijalog box za izbor uticaja u reduktoru Izbor uticaja koji će se prikazivati u reduktoru vrši se postavljanjem odgovarajućeg prekidača na uključeno stanje. Napomenućemo i da se za anvelopske slučajeve opterećenja ne mogu prikazivati uticaji u reduktoru.radimpex.

program na komandnoj liniji ispisuje poruku kojom zahteva izbor jedne ili više greda po kojima se kreće pokretno opterećenje.12 Uticajna linija Izborom naredbe “Uticajna linija”.> Grede sa pokretnim opterećenjem . Njenim izborom.569 8. koja opciono može biti ispred i iza vozila. proizvoljne dužine i proizvoljnog rasporeda.rs * Tel.> Grede sa pokretnim opterećenjem . koja se sastoji od “vozila” (proizvoljno definisanog pokretnog opterećenja) i “pešačke navale” (raspodeljenog opterećenja). nakon izbora prve grede. na ekranu će biti prikazana uticajna linija za odgovarajuću vrstu uticaja.radimpex. <1 sel.Selektovanje (Deselektovanje / Šema opt / <krAj>): Pored pojedinačnog izbora jedne po jedne grede. automatski će biti odabrane sve grede koje su kolinearne sa prvom selektovanom. na komandnoj liniji će se pojaviti i podopcija “Kolinearne”. <0 sel.rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . Uticajna linija za momenat savijanja M3 Program pruža mogućnost definisanja šeme pokretnog opterećenja za uticajnu liniju.Selektovanje (Deselektovanje / Kolinearne / Šema opt / kriTični položaj / <krAj>): Nakon selektovanja svih greda sa pokretnim opterećenjem. Izborom podopcije “Šema opt” sa komandne linije otvara se sledeći dijalog box: Copyright (c) Radimpex * http://www.

Deo dijalog box-a predviđen za zadavanje koncentrisanih sila Dodaj ”.koordinata tačke u kojoj deluje koncentrisana sila “Pz [kN]” .intenzitet sile Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . dok se pomoću Novi red se ubacuje u listu pomoću komandnog polja “ Briši ” selektovani red uklanja iz liste.rs * Tel.570 Dijalog box za definisanje šeme pokretnog opterećenja za uticajnu liniju Šema pokretnog opterećenja za uticajnu liniju definiše se zadavanjem koncentrisanih i linijskih sila i kontinualnog opterećenja. pri čemu podaci u svakom od redova odgovaraju jednoj koncentrisanoj sili. unošenjem numeričkih vrednosti u odgovarajućim kolonama: “X [m]” . Koncentrisane sile Podaci o koncentrisanim silama zadaju se u okviru prikazane liste u gornjem levom delu dijalog box-a. Položaj i intenzitet koncentrisane komandnog polja “ sile se zadaju direktno u listi.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex.

koja se nalazi u gornjem desnom delu dijalog box-a. znak “+” označava delovanje sile na dole. konvencija za znak sile je obrnuta od uobičajene. U najčešćim slučajevima u praksi.koordinata početne tačke linije po kojoj deluje linijsko opterećenje . Naravno. tj.rs * e-mail: info@radimpex.571 Radi bržeg i lakšeg unosa podataka. potrebno je zadati jednako podeljeno opterećenje. Program zadate sile usmerava u pravcu globalne Z ose celog modela. Linijske sile Podaci o linijskom opterećenju se zadaju u listi. odnosno briše trenutno selektovani. Deo dijalog box-a predviđen za zadavanje linijskih sila Prikazane kolone imaju sledeće značenje: “X1 [m]” “X2 [m]” . 011 3809-158 . tj.intenzitet linijskog opterećenja na početku “P2 [kN/m]” . Copyright (c) Radimpex * http://www.koordinata krajnje tačke linije po kojoj deluje linijsko opterećenje “P1 [kN/m]” . znak “+” označava delovanje sile na dole. konvencija za znak sile je obrnuta od uobičajene. Iz tog razloga zadatu vrednost u edit box-u “P1” program automatski postavlja i u edit box-u “P2”. Dodaj ” i “ Briši ” je ista kao i pri unosu koncentrisane sile.radimpex.rs * Tel. Uloga komandnih polja “ da se pomoću njih dodaje novi red podataka.intenzitet linijskog opterećenja na kraju Kao i kod koncentrisanih sila. kada je to potrebno u ovom edit box-u možete zadati vrednost koja se razlikuje od one u edit box-u “P1”. Program zadate sile usmerava u pravcu globalne Z ose celog modela.

rs * Tel. na crtežu se prikazuju posebnom bojom. opterećenja čiji su podaci sadržani u tekućim redovima datih tabela.572 Kontinualno opterećenje . Zbog lakše kontrole unetih podataka u tabelama.ispred i iza” omogućeno je definisanje “pešačke navale”. Deo dijalog box-a predviđen za zadavanje kontinualnog opterećenja Sva zadata opterećenja u tabelama i edit box-ovima grafički se prikazuju u donjem desnom delu dijalog box-a. Konvencija za znak sile je takođe obrnuta od uobičajene. Deo dijalog box-a predviđen za grafičku kontrolu zadate šeme pokretnog opterećenja za uticajnu liniju Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * e-mail: info@radimpex. koja može da se nalazi ispred i/ili iza “vozila”. a njen položaj je definisan slobodnim prostorom do “vozila” (proizvoljno definisanog pokretnog opterećenja) čija se dužina unosi u edit box-u “Slobodan prostor”. 011 3809-158 . U edit box-u “Intenzitet” zadaje se intenzitet “pešačke navale”.radimpex.ispred i iza U delu dijalog box-a “Kontinualno opterećenje . tako da znak “+” označava delovanje sile na dole.

Komandno polje “ selektovane šeme koja je ranije smeštena u bazu. i aktiviranjem komandnog polja “OK”. u zatvorenoj listi će se pojavljivati zadati naziv i njegovim izborom će svi podaci koji su mu pridruženi biti Briši ” je predviđeno za brisanje preuzeti i prikazani u dijalog box-u.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex.rs * Tel. svi uneti podaci će biti snimljeni u biblioteku šema pokretnih opterećenja. Od tog trenutka pa nadalje. Da bi se izbeglo nepotrebno ponavljanje definisanja istih ili sličnih šema. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . Za snimljene šeme opterećenja se može kreirati i izveštaj. ukoliko želite da istu trajno Snimi ”. zapamtite aktivirajte komandno polje “ Zadavanjem željenog imena.573 Biblioteka šema pokretnog opterećenja za uticajnu liniju U praksi se često primenjuju iste šeme pokretnog opterećenja za uticajnu liniju. Deo dijalog box-a rezervisan za rad sa bibliotekom šema pokretnog opterećenja Nakon definisanja šeme pokretnog opterećenja za uticajnu liniju. omogućeno je da se kreirane šeme snime u bazu i po potrebi naknadno učitaju.

radimpex.Komandno polje pomoću koga se izveštaj generiše i šalje na štampu .rs * e-mail: info@radimpex. pri izlasku iz dijalog box-a aktiviranjem komandnog polja “OK”. Izgled kreiranog izveštaja Ukoliko šema opterećenja nije snimljena.Komandno polje pomoću koga se izveštaj generiše i smešta u projektnu dokumentaciju . pojaviće se upozorenje “Izabrana šema opterećenja nije snimljena. crteža (kao u dijalogu) i tablica sa numeričkim podacima kojima su definisana zadata opterećenja.Komandno polje pomoću koga se izveštaj generiše i snima u tekstualni fajl Izveštaj se sastoji od naziva šeme pokretnog opterećenja. Nastavljate dalje?” i tu šemu ćete moći da koristite samo dok ne izađete iz programa. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel. 011 3809-158 .574 Komandna polja za kreiranje izveštaja .

“Samo maksimum” i “Samo minimum”) definiše za koje se ekstremne vrednosti traži kritični položaj. Pomoću druge zatvorene liste se izborom jedne od ponuđenih opcija (“Maksimum i minimum”. Na crtežu se pored rezultata koji su dobijeni analizom prvog poretka postavlja simbol koji ukazuje na smer kretanja opterećenja: “-->”. Kritični položaj Način proračuna kritičnog položaja opterećenja se definiše pomoću zatvorenih listi. obzirom da su kod simetričnih opterećenja rezultati za oba smera kretanja identični.rs * e-mail: info@radimpex. Napomenućemo da izbor poretka ima smisla samo ako zadato opterećenje nije simetrično.rs * Tel. Pomoću komandnog polja “Reset” imate mogućnost da odjedanput uklonite sve prethodno definisane podatke o tekućoj šemi opterećenja. “Analiza samo II poretka” – analizira se kretanje opterećenja samo u jednom smeru (sa desne na levu stranu).radimpex. “Analiza samo I poretka” – analizira se kretanje opterećenja samo u jednom smeru (sa leve na desnu stranu). koje se nalaze levo od grafičkog prikaza šeme pokretnog opterećenja. Zatvorene liste za definisanje proračuna kritičnog položaja opterećenja Iz prve zatvorene liste se može izabrati jedna od tri ponuđene opcije: “Analiza oba poretka” – analizira se kretanje opterećenja u oba smera. Na crtežu se pored rezultata koji su dobijeni analizom drugog poretka postavlja simbol koji ukazuje na smer kretanja opterećenja:“<--”. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www.575 Napomenućemo i da se za šemu koja nije snimljena ne može kreirati izveštaj.

rs * e-mail: info@radimpex. na crtežu će se prikazati ekstremne vrednosti kao i njihov položaj za tekuću šemu pokretnog opterećenja.rs * Tel. zadatim multiplikatorom će linearno biti pomnoženi svi naponi u ploči kao i napon u tlu u slučaju fundiranja na elastičnoj podlozi. pri čemu se oni razdvajaju jedino po svom karakteru: Presečne sile Naponi Deformacije zadatim multiplikatorom će linearno biti pomnožene sve presečne sile u pločama. Izborom naredbe “Skaliranje uticaja”. kao i sleganje tla u slučaju fundiranja na elastičnoj podlozi. kao i reakcije oslonaca. Bez obzira. Izgled dijalog box-a za skaliranje uticaja U edit box-ovima u levom delu dijalog box-a. gredama. za koji se od konstruktivnih elemenata analiziraju rezultati. Svakako da je jedna od najvećih primena ovih faktora skaliranja u tome da se rezultati iz jednog mernog sistema prevedu u drugi.576 Izborom podopcije “kriTični položaj” sa komandne linije. Ako je pri iscrtavanju modela za dužine kao jednica Copyright (c) Radimpex * http://www. otvara se dijalog box sledećeg izgleda. zadatim multiplikatorom će linearno biti pomnožene sve deformacije ploča i greda.13 Skaliranje uticaja Pomoću ove naredbe se utiče na računski dobijene rezultate proračuna i na način njihovog ispisa na crtežu. koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Vrednosti”. 011 3809-158 . Uticajna linija sa prikazanim kritičnim položajem 8. zadatim multiplikatorima će biti pomnoženi svi odgovarajući rezultati. zadaju se vrednosti multiplikatora. sa kojima će biti linearno pomnoženi rezultati proračuna.radimpex.

zadavanje vrednosti “1000” u edit box-u “Deformacije”. programski zadatu razmeru. znači prikaz svih vrednosti). 8. Donja granica . odnosno na crtežu će biti ispisane samo reakcije čiji je intenzitet po apsolutnoj vrednosti veći od zadate donje granice (zadavanje vrednosti “0”.kako se većina rezultata proračuna prikazuje putem dijagrama na kojima se ispisuju i ordinate ekstremnih vrednosti. a jednovremenim pritiskom na tastere “Alt” i “F6” se smanjuje. Copyright (c) Radimpex * http://www. već ih neće ni prikazivati. Na ovaj način program ne samo da neće kotirati vrednosti manje od zadate. Pored promene razmere u kojoj se iscrtavaju dijagrami. Tehnička nula . Pritiskom na funkcijski taster “F5”.rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . a jednovremenim pritiskom na tastere “Alt” i “F5” se smanjuju. U takvim slučajevima imate mogućnost da u ovom edit box-u zadate proizvoljnu vrednost i da od programa zahtevate da ne kotira vrednosti koje su po apsolutnoj vrednosti manje od zadate. biti prikazani kao celobrojne vrednosti. Funkcijski taster “F7” je pedviđen za poništavanje svih prethodno zadatih skairanja dijagrama i povratak na početnu. ordinate se proporcionalno povećavaju. to crtež u nekim slučajevima može postati nepregledan. bez obzira šta oni predstavljaju.rs * Tel. i na koji konstruktivni element se odnose. dovešće do prikaza proračunatih pomeranja u milimetrima. Broj decimala .14 Skaliranje razmere dijagrama Izgled dijagrama u linijskim konstrukcijama.u ovom edit box-u se definiše sa kojom preciznošću. može se podešavati i skaliranjem vrednosti ordinata na dijagramu. Naime. odnosno sa koliko decimala. Istovremenim pritiskom na taster “Ctrl” i funkcijski taster “F6” prikazivanje ordinata se isključuje. Vrednost zadata u ovom edit box-u se odnosi i na prikaz reakcija tačkastih oslonaca.radimpex. odnosno bez unutrašnjih ordinata. treba prikazivati rezultate proračuna.577 mere korišćen metar. u ovom dijalog box-u se može uticati na preglednost ispisa numeričkih rezultata proračuna na crtežu. Akriviranje komandnog polja “OK” će označiti kraj ove naredbe. tada će svi rezultati. Ako se zada vrednost “0”. pritiskom na funkcijski taster “F6” gustina šrafure se povećava. i izgled dijagrama presečnih sila. pomoću funkcijskog tastera “F6” je moguće podešavati gustinu šrafure dijagrama. dok se ponovnim pritiskom na iste tastere uključuje. a sve postavljene parametre. program će poštovati u svom daljem radu. Pored zadavanja faktora skaliranja.zadavanjem željene vrednosti imate mogućnost da program svim vrednostima koje su manje od zadate dodeli vrednost nula. Dijagrami uticaja u linijskim entitetima mogu se prikazivati i bez šrafure.

a za poništavanje skaliranja funkcijski taster “F7”. I ovde je za skaliranje razmere predviđen funkcijski taster “F5”.rs * Tel. 011 3809-158 . prikaz deformisanog modela i prikaz tekuće forme oscilovanja konstrukcije. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex. simbole strelica kojima se prikazuju reakcije tačkastih oslonaca.578 Prikaz dijagrama sa ordinatama Prikaz dijagrama bez ordinata Sve prethodno rečeno ne odnosi se samo na dijagrame u linijskim elementima konstrukcije već i na dijagrame preseka u površinskim elementima konstrukcije.

rs * Tel.rs * e-mail: info@radimpex. Izgled dijalog box-a za prikaz tekstualnog izveštaja Ploče .> Predmer . a njenim aktiviranjem se ulazi u standardnu proceduru selektovanja: <0 sel.579 8.predmer Tabela sa predmerom za ploče Predmer za ploče se sastoji od tabele u kojoj su za svaki set ploča prikazani sledeći podaci: Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .radimpex. Naredba se nalazi u padajućem meniju “Vrednosti”.Selektovanje (Sve / Prozor / pOligon / pResek / eXtras / Deselektovanje / <krAj>): Klik na desni taster miša će označiti kraj procedure selektovanja i na ekranu će se pojaviti dijalog box sa tekstualnim izveštajem za sve prethodno izabrane grede i ploče.15 Predmer Pomoću naredbe “Predmer” možete automatski da generišete tekstualni izveštaj sa potrebnim količinama materijala za selektovane grede i ploče modela.

Copyright (c) Radimpex * http://www. dok se u drugom redu ispisuje materijal od koga su date grede kreirane zapreminska težina materijala dužina svih greda datog seta/preseka zapremina svih greda datog seta/preseka masa svih greda datog seta/preseka U poslednjem redu obe tabele “Ukupno” ispisuju se dužina. zapremina i masa svih selektovanih greda.radimpex.rs * Tel.predmer po setovima” se uvek prikazuje i u njoj su selektovane grede grupisane po setovima. Ostale kolone su iste za obe tabele: Set Presek/Materijal γ [kN/m3] L [m] V [m3] m [T] redni broj seta u prvom redu se ispisuje opis preseka grede. 011 3809-158 . Prikazani numerički podaci u ovom redu moraju biti isti za obe tabele.predmer Tabele sa predmerom za grede Za izveštaj predmera greda predviđene su dve vrste tabela. a pripadaju različitim setovima. dok se u drugom redu ispisuje materijal od koga su ploče datog seta kreirane γ [kN/m3] zapreminska težina materijala P [m2] površina svih ploča datog seta V [m3] zapremina svih ploča datog seta m [T] masa svih ploča datog seta U poslednjem redu tabele “Ukupno” prikazuje se površina.u prvom redu se ispisuje debljina ploča. Tabela “Grede .predmer po poprečnim presecima” se prikazuje u situacijama u kojima se među selektovanim gredama nalaze grede koje imaju isti poprečni presek i iste numeričke podatke. Tabela “Grede . Grede . zapremina i masa svih selektovanih ploča.580 Set redni broj seta d [m]/Materijal . U ovoj tabeli se grede grupišu po poprečnim presecima i ona ne sadrži kolonu “Set”.rs * e-mail: info@radimpex.

koja se nalaze u donjem desnom delu dijalog box-a. kreirani izveštaj predmera se može eksportovati u projektnu dokumentaciju ( datoteku ( ).rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. ).radimpex. Za svaki materijal su prikazani sledeći podaci: Materijal γ [kN/m3] V [m3] m [T] u ovoj koloni se prikazuje naziv materijala zapreminska težina materijala zapremina svih greda i ploča koje su kreirane od datog materijala masa svih greda i ploča koje su kreirane od datog materijala Pomoću komandnih polja. štampu ( ) ili tekstualnu Komandna polja za eksport izveštaja Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .581 Rekapitulacija količina materijala Tabela rekapitulacije količina materijala U ovoj tabeli prikazuje se rekapitulacija količina svih materijala koji su korišćeni za kreiranje selektovanih ploča i greda.

Izborom naredbe “Tekstualni izveštaj”. tada je potrebno da u prvom koraku selektujete samo jednu od željenih ploča. Copyright (c) Radimpex * http://www. Nakon završene selekcije. koja se u modulu za obradu rezultata proračuna nalazi u okviru padajućeg menija “Vrednosti”.16 Tekstualni prikaz rezultata statičkog proračuna Pored mogućnosti prilaganja u projekat.> Selektovanje entiteta – Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/pResek/eXtras/Deselktovanje/<krAj>): Kako se numerički rezultati mogu u jednom teenutku gledati samo za jedan tip entiteta (ploče. itd). u kojima se u formi tabela mogu dobiti numerički rezultati sprovedenog statičkog proračuna. Izgled dijalog box-a za prikaz numeričkih rezultata proračuna u pločama i zidovima Način rada sa ovom naredbom je potpuno isti za sve tipove konstruktivnih elemenata a jedina razlika je u vrsti uticaja koji se za pojedine elemente konstrukcije mogu dobiti.radimpex. Znači.rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . Zbog toga ćemo u daljem tekstu prikazati način kreiranja tekstualnih izveštaja za uticaje u ploči. to će izbor prvog entiteta odrediti i koje je sve entitete moguće nadalje selektovati. program će sa komandne linije zahtevati da selektujete entitete u kojima vas interesuju numerički rezultati proračuna. program će u zavisnosti od tipa selektovanog entiteta otvoriti odgovarajući dijalog box. crteža sa grafičkim prikazom rezultata proračuna. a potom i ostale. ako želite da gledate numeričke rezultate u pločama. programom je omogućeno i kreiranje tesktualnih izveštaja.rs * Tel. grede. <0 sel. pa će sve nadalje rečeno važiti i za ostale elemente konstrukcije. Ako u prvom koraku selektujete više raznorodnih entiteta. a ostale izbaciti iz selekcije.582 8. onda će se program sam odlučiti za jedan od njih.

Izveštaj se generiše za sva opterećenja. Copyright (c) Radimpex * http://www. generiše za sve osnovne slučajeve “Sva osnovna opterećenja” “Sve kombinacije opterećenja” “Sva opterećenja” - Izveštaj se generiše za sve kombinacije opterećenja. sve kombinacije i sve anvelope koje su ranije kreirane za dati model.583 Ploče Izgled dijalog box-a za kreiranje tekstualnih izveštaja u pločama i zidovima Izbor opterećenja za koje će se kreirati tekstualni izveštaj vrši se u donjem levom delu dijalog box-a (“Opterećenja”). koja postaje dostupna tek kada se izabere ovaj prekidač. U listi se nalaze svi osnovni slučajevi opterećenja.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. Prikazane opcije imaju sledeće značenje: “Tekući slučaj opterećenja” Izveštaj se generiše za slučaj opterećenja koji je izabran iz zatvorene liste.radimpex. 011 3809-158 . Bilo koji od ovih slučajeva opterećenja može se izabrati za kreiranje izveštaja. Izveštaj se opterećenja.

rs * Tel. “Deformacija LKS” i “Deformacija GLO” donji deo odgovarajučih tabela će biti dostupan ili ne. Postavljanjem na uključeno stanje prekidača koji se nalaze sa leve strane naziva uticaja. određujete da li će se ti rezultati naći u sastavu tekstualnog izveštaja ili ne. a koja ne U zavisnosti od stanja prekidača “Presečne sile”. 011 3809-158 . nalaze se tri tabele koje će biti aktivne ili neaktivne. Copyright (c) Radimpex * http://www. Objanićemo način rada sa tabelom za presečne sile.radimpex. a to će se odnositi i na ostale dve tabele. Prekidači koji određuju koja će vrsta uticaja biti prikazana u tekstualnom izveštaju.rs * e-mail: info@radimpex. Način rada sa tabelama je potpuno isti. u zavisnosti od stanja prekidača koji se nalaze na njihovom vrhu.584 Deo dijalog box-a u kome se vrši izbor opterećenja U gornjem delu dijalog box-a.

ako je prekidač “Ekstremi” postavljen na isključeno stanje.rs * e-mail: info@radimpex. Prekidač koji određuje vrstu tekstualnog izveštaja Pomoću prekidača “Ekstremi”. a broj kolona će odrediti broj odabranih uticaja za prikaz. Copyright (c) Radimpex * http://www. praktično se određuje vrsta tekstualnog izveštaja. odnosno da li želite da se prikaže samo određeni broj maksimalnih vrednosti odabranog uticaja ili pak rezultati u svim selektovanim elementima konstrukcije.radimpex. 011 3809-158 . Znači.rs * Tel. biće dostupni za promenu samo ako je prekidač “Ekstremi” postavljen na uključeno stanje. tada će kreirana tabela sadržati onoliko redova koliko ima i čvorova na mreži konačnih elementa u selektovanim pločama. tada je potrebno da odaberete za koje uticaje tražite ekstreme.585 Prekidači koji određuju broj kolona u izveštaju Prekidači koji se nalaze sa desne strane naziva datog uticaja. Ako je pak prekidač “Ekstremi” postavljen na uključeno stanje.

u edit box-u “n”. 011 3809-158 . broj postavljenih prekidača sa leve strane naziva uticaja će odrediti broj kolona. određujete da li rezultati treba da predstavljaju maksimalne pozitivne vrednosti. U listi se nalazi i opcija “Sve faze”. Njenim izborom izveštaj se generiše za sve faze građenja. se zadaje broj ekstremnih vrednosti koje je potrebno prikazati. za promenu postaje dostupna i zatvorena lista. to je u okviru ove naredbe omogućeno snimanje pojedinih stanja prekidača. definišu se parametri za datu vrstu presečnih sila. za koje smatrate da je relativno tipično. tada aktivirajte ovu ikonu. a postavljanjem na uključeno stanje prekidača u kolonama “+”. Izborom iz ove liste određuje se faza građenja za koju se generiše izveštaj.radimpex. Znači.586 Deo dijalog box-a za izbor vrste i broja ekstrema U svakom od prikazanih osam redova. Ispred svake grupe rezultata ispisuje se redni broj i opis datog seta. Svaka od ovih tabela će sadržati onoliko redova koliko je i zahtevano ekstremnih vrednosti datog uticaja (podatak u koloni “n”). a broj prekidača postavljenih sa desne strane naziva uticaja će odrediti broj tabela. Kada tekući model sadrži faze građenja. maksimalne negativne ili pak maksimalne vrednosti po apsolutnom znaku. ili pak više odabranih kriterijuma sotriranja. Ova opcija je dostupna samo kada se kreira izveštaj za zadati broj ekstremnih vrednosti izabranih uticaja. Copyright (c) Radimpex * http://www. “-” i “⎮⎮”. za svaki od odabranih uticaja možete tražiti željeni broj ekstrema po jednom. U okviru svakog od ovih redova. određujete kriterijum sortiranja rezultata. mogu i sva tri prekidača biti postavljena na isključeno stanje. Naime. kada podesite neko stanje za izveštaj. Svakako da će ovi prekidači biti aktivni samo u redovima koji se odnose na odabrane uticaje za prikaz. Naime. odnosno kada je check box “Ekstremi” postavljen na uključeno stanje. U okviru jednog reda. koja se nalazi u donjem desnom delu dijalog box-a (“Faza građenja”). Prema tome. i da će Vam često trebati u radu sa programom. Pomoću check box-a “Razdvojeno po setovima” od programa se može zahtevati da rezultate u izveštaju grupiše po setovima.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. Kako ćete u radu sa programom često menjati vrstu izveštaja u zavisnosti od trenutnih potreba. što će označiti da se za taj uticaj neće tražiti ekstremi već će se oni prikazivati samo kao odgovarjuće vrednosti pri pronalaženju drugih ekstremnih vrednosti.

rs * Tel.587 Sada je u edit box-u potrebno zadati tekstualni opis koji će Vas asocirati na odabranu vrstu tekstualnog izveštaja i aktivirati komandno polje “OK”. Zatvorena lista za izbor nekog od ranije snimljenih tipova izveštaja Kada ste odabrali vrstu tekstualnog izveštaja.rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . Zatvorena lista koja se nalazi u donjem levom uglu ovog dijalog box-a je predviđena za izbor nekog od ranije snimljenih tipova izveštaja. i sadržaj njegovih kolona i redova. aktiviranjem komandnog polja “OK”. program će otvoriti dijalog box sa sadržajem kreiranog tekstualnog izveštaja.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www.

ili pak za smeštanje ovog izveštaja u glavni projekt. u kojima se generišu razni tekstualni izveštaji.588 Dijalog box sa sadržajem kreiranog tekstualnog izveštaja Isto kao i kod ostalih procedura u programu. imate mogućnost da se izborom odgovarajućeg komadnog polja odlučite ili za direktnu štampu. Ikona za smeštanje TXT izveštaja u glavni projekat Ikona za direktnu štampu TXT izveštaja Ikona za eksport TXT izveštaja u txt datoteku Aktiviranjrem komandnog polja “OK”. program će se vratiti na osnovni izgled dijalog box-a u okviru ove naredbe.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel. Osnovni izgled dijalog box-a za kreiranje tekstualnog izveštaja sa rezultatima u pločama Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .

> Selektovanje entiteta – Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/pResek/eXtras/Deselktovanje/<krAj>): Program će biti u proceduri selekcije novih entiteta.rs * Tel. definiše se sadržaj izveštaja: “Ključne vrednosti” – U izveštaju se prikazuju samo vrednosti u ključnim tačkama selektovanih greda/stubova “Ključne vrednosti + dx” – Pored ključnih vrednosti u izveštaju se prikazuju i vrednosti u tačkama koje su određene zadatim intervalom u edit box-u “dx” Copyright (c) Radimpex * http://www. Izborom jednog od prekidača. sve dok izborom pod-opcije “krAj“ ne označite kraj ove naredbe. vratite na osnovni izgled komandne linije u okviru ove naredbe.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex. ili pak da se izborom komandnog polja “Cancel”. <0 sel. odnosno tačkama u kojima se javljaju lokalni ekstremi. koji postaju dostupni nakon postavljanja check box-a “Ekstremi” na isključeno stanje.589 Sada imate mogućnost ili da zahtevate novu vrstu izveštaja za iste selektovane entitete. 011 3809-158 . Grede Izgled dijalog box-a za kreiranje tekstualnih izveštaja u gredama i stubovima Za stubove i grede može se kreirati izveštaj sa ključnim vrednostima izabranih uticaja. Pod ključnim vrednostima se podrazumevaju vrednosti u svim karakterističnim tačkama grede.

rs * e-mail: info@radimpex. Prekidači koji određuju vrstu uticaja za koje se traži anvelopa Copyright (c) Radimpex * http://www. i pod uslovom da je check box “Ekstremi“ postavljen na isključeno stanje. imate mogućnost da odaberete uticaje za koje će biti tražena anvelopa.590 Parametri pomoću kojih se definiše kreiranje izveštaja sa ključnim vrednostima u selektovanim gredama U slučaju da je za tekući slučaj opterećenja postavljena anvelopa.radimpex.rs * Tel. 011 3809-158 .

rs * e-mail: info@radimpex. u meniju koji se otvara desnim klikom miša preko naziva poglavlja “Statički proračun”. pomoću ostalih check box-ova vrši se izbor reakcija za koje se traži anvelopa. 011 3809-158 .rs * Tel. Napomenućemo da sve što je ovde navedeno važi i za naredbu pomoću koje se generiše izveštaj sa rezultatima statičkog proračuna za ceo model. Copyright (c) Radimpex * http://www. Ako je ovaj check box postavljen na isključeno stanje. a za ostale reakcije vrednosti koje odgovaraju ovim ekstremima. maksimalna i minimalna.radimpex. Znači. Ova naredba se nalazi u editoru hartije.591 Tačkasti oslonac Izgled dijalog box-a za kreiranje tekstualnih izveštaja u tačkastim osloncima Ako se među izabranim slučajevima opterećenja za kreiranje tekstualnog izveštaja u tačkastim osloncima nalazi i anvelopski slučaj. za promenu postaju dostupni i parametri u delu dijalog box-a “Anvelopa”. Parametri pomoću kojih se definiše kreiranje izveštaja za anvelopske slučajeve opterećenja Kada je check box “Max/min” postavljen na uključeno stanje u izveštaju će se za svaku izabranu reakciju i anvelopski slučaj opterećenja ispisivati dve vrednosti. za izabrane reakcije u izveštaju će se prikazivati ekstremne vrednosti.

otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a koji se otvara aktiviranjem naredbe “Generisanje izveštaja za grupe entiteta” Sam postupak rada sa ovim dijalog box-om može se podeliti na dva dela.radimpex.592 8. Definisanje konfiguracija Izbor tekstualnih i grafičkih blokova sa rezultatima statičkog proračuna vrši se u delu dijalog box-a “Statički uticaji”. koja se u modulu za obradu rezultata proračuna nalazi u okviru padajućeg menija “Vrednosti”. Izborom naredbe “Generisanje izveštaja za grupe entiteta”.17 Generisanje izveštaja za grupe entiteta Pomoću ove naredbe može se na jednostavan način kreirati kompletan izveštaj za izabrane grupe entiteta. 011 3809-158 . kao i tekstualne i grafičke blokove sa rezultatima dimenzionisanja i to za sve vrste konstruktivnih elemenata. kao i snimanje njihovog trenutnog stanja u bazu konfiguracija radi daljeg korišćenja. Ovaj izveštaj može da sadrži tekstualne i grafičke blokove sa rezultatima statičkog proračuna. U drugom delu se kreiraju grupe entiteta i za njih vrši generisanje izveštaja. U prvom se pomoću ponuđenih parametara vrši izbor tekstualnih i grafičkih blokova koji će se naći u izveštaju. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * e-mail: info@radimpex.rs * Tel.

011 3809-158 . dok su oni sa desne strane predviđeni za rad sa grafičkim blokovima.rs * Tel. Aktiviranjem datog komandnog polja program otvara dijalog box u kome se vrši izbor uticaja koji će se naći u sastavu tekstualnog izveštaja odgovarajućeg entiteta. Copyright (c) Radimpex * http://www.593 Deo dijalog box-a za izbor tekstualnih i grafičkih blokova sa rezultatima statičkog proračuna Može se definisati izgled izveštaja za ploče. grede.rs * e-mail: info@radimpex. Postavljanjem na uključeno stanje nekog od check box-ova sa leve strane. Svakom entitetu su pridružena po dva check box-a i komandna polja. postaje dostupno i komandno polje koje se nalazi pored njega. linijske oslonce i reakcije oslonaca. Oni koji se nalaze sa leve strane imena entiteta predviđeni su za rad sa tekstualnim izveštajima. površinske oslonce.radimpex.

rs * Tel.594 Dijalog box za izbor uticaja koji će se naći u sastavu tekstualnog izveštaja ploča Rad sa dijalog box-ovima za tekstualne izveštaje je isti kao kod naredbe “Tekstualni izveštaj”. Aktiviranjem komandnih polja sa desne strane imena entiteta. otvaraju se odgovarajući dijalog box-ovi u kojima se vrši izbor uticaja za generisanje grafičkih blokova. Izbor tekstualnih i grafičkih blokova sa rezultatima dimenzionisanja vrši se u dijalog box-ovima koji se otvaraju aktiviranjem odgovarajućih komandnih polja u delu “Dimenzionisanje”.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex. Dijalog box za izbor grafičkih blokova u ploči koji će se naći u sastavu izveštaja Rad sa ovim dijalog box-ovima je isti kao kod naredbi za prikazivanje statičkih uticaja u odgovarajućim entitetima. s tim što je deo za izbor slučaja opterećenja i faze građenja nedostupan. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . s obzirom da se njihov izbor vrši u osnovnom dijalog box-u naredbe.

595 Dijalog box za izbor tekstualnih i grafičkih blokova sa rezultatima dimenzionisanja betonskih ploča Nakon izbora svih grafičkih i tekstualnih blokova potrebno je snimiti tekuće stanje parametara ”. Za ovu namenu je predviđeno komandno polje “ aktiviranjem otvara dijalog box sledećeg izgleda: Zadavanjem željenog imena. i aktiviranjem komandnog polja “OK”.rs * e-mail: info@radimpex. u kojoj su svi parametri postavljeni na isključeno stanje.rs * Tel.radimpex. U zatvorenoj listi nalazi se i konfiguracija sa imenom “Default”. 011 3809-158 . otvara se dijalog box sledećeg izgleda. koji se nalazi u delu dijalog box-a “Definisanje novih grupa”. Copyright (c) Radimpex * http://www. svi zadati podaci biće snimljeni. Kreiranje grupa entiteta i generisanje izveštaja Izborom komandnog polja “Nivo”. a zadati naziv će se pojaviti u zatvorenoj listi za izbor konfiguracija. čijim se u bazu konfiguracija. tako da se njenim izborom na najbrži način mogu poništiti unete izmene.

Copyright (c) Radimpex * http://www.596 Dijalog box za izbor nivoa U dijalog box-u su prikazani svi nivoi koji se nalaze u modelu. 011 3809-158 . Pomoću komandnog polja “Pomoćni pogled” u listu se mogu ubaciti i pomoćni pogledi.radimpex.> Ramovi .Selektovanje (Sve / Prozor / pOligon / pResek / eXtras / Deselektovanje / <krAj>): Klik na desni taster miša označiće kraj procedure selektovanja. U listu su ubačeni izabrani nivoi Izborom komandnog polja “Ram”. pri čemu komandna linija dobija sledeći oblik: <0 sel. nakon čega se dijalog box ponovo otvara. dijalog box se zatvara i ulazi se u proceduru selektovanja ramova u prozoru “Dispozicija”. a svi selektovani ramovi prikazuju u listi.rs * Tel.rs * e-mail: info@radimpex. Sada je potrebno da izaberete nivoe za koje želite da kreirate izveštaj i da ih aktiviranjem komandnog polja “OK” ubacite u listu.

> Linijski entiteti . odnosno “Grupa linijskih oslonaca” ako su sa crteža selektovani linijski oslonci. 011 3809-158 . Selektovanjem greda sa crteža. tako da će entitet koji je prvi selektovan odrediti koji će entiteti ući u selekciju.rs * Tel. nakon čega se dijalog box ponovo otvara. Klik na desni taster miša označiće kraj procedure selektovanja. u listu je ubačena grupa greda Copyright (c) Radimpex * http://www. a u listu se ubacuje grupa sa imenom “Grupa greda” ako su selektovane grede.rs * e-mail: info@radimpex. Naime.597 Dijalog box za izbor pomoćnih pogleda Grupe za koje se generiše izveštaj. mogu se kreirati i selektovanjem linijskih entiteta (greda i linijskih oslonaca) sa crteža.radimpex.Selektovanje (Sve / Prozor / pOligon / pResek / eXtras / Deselektovanje / <krAj>): Napomenućemo da se ne mogu kreirati grupe u kojima se istovremeno nalaze i grede i linijski oslonci. aktiviranjem komandnog polja “Linijski entiteti” dijalog box se zatvara i ulazi se u proceduru selektovanja linijskih entiteta: <0 sel.

otvara se padajući meni sa stavkama “Selektuj sve” i “Deselektuj sve”. određuje da li će se za tu grupu entiteta generisati izveštaj. koji se otvara desnim klikom miša preko njenog imena. Grupe entiteta mogu se selektovati i unošenjem njihovih rednih brojeva u edit box-u “Izbor”. Na ovaj način svim grupama biće pridružena izabrana konfiguracija.rs * Tel. Znači izveštaj se ne generiše za trenutno stanje parametara. dovoljno je da se ona dodeli jednoj grupi. Za svaku grupu entiteta. odnosno deselektovati svi check box-ovi istovremeno. Njihovim izborom mogu se selektovati. zadaje se ime poglavlja u koje se ubacuje izveštaj za entitete koji pripadaju datoj grupi. Jednostavnim klikom miša preko naziva bilo koje grupe. u koloni “Konfiguracija” nalazi se zatvorena lista iz koje se može izabrati bilo koja ranije snimljena konfiguracija. koji se nalazi ispod liste.rs * e-mail: info@radimpex. on se selektuje i može se promeniti unosom novog imena sa tastature. Desnim klikom miša preko nekog od ovih check box-ova. izabere naredba “Dodeli svima”. Copyright (c) Radimpex * http://www. već za snimljenu konfiguraciju koja je pridružena datoj grupi entiteta. a zatim da se iz padajućeg menija. Ako se izveštaj za sve grupe generiše sa istom konfiguracijom.598 U koloni “Naziv” u listi. Naredba za dodeljivanje iste konfiguracije svim grupama entiteta Stanje check box-a koji se nalazi na kraju svakog reda.radimpex. 011 3809-158 .

Izborom opcije “Sve faze”. Copyright (c) Radimpex * http://www. izborom iz zatvorene liste “Faze građenja” određuje se faza za koju se generiše izveštaj.radimpex. tako ostaju trajno zapamćene za kasnije korišćenje. Izborom ove ikone otvara se dijalog box “Vidljivost” u kome možete da regulišete način vidljivosti svakog elementa konstrukcije i opterećenja posebno. Napomenućemo da se kreirane grupe snimaju u datoteku pri snimanju modela. Pored ove liste se nalaze i dve ikone. Izabrano stanje vidljivosti je jednokratno. ali da se može koristiti u datom projektu. predviđena je za izbor nekog od ranije snimljenih stanja vidljivosti. a zatim aktivira odgovarajuće dugme.599 Uključeni check box-ovi označavaju da će se za te grupe entiteta generisati izveštaj Gore ” i “ Dole ” omogućena je promena redosleda grupa Pomoću komandnih polja “ entiteta u listi. Pri pokretanju naredbe program poredi ove konfiguracije i konfiguracije koje su snimljene u bazu.rs * e-mail: info@radimpex. Pomoću komandnog polja “ Briši ” selektovane grupe se uklanjaju iz liste. Ako se u bazi ne nalazi konfiguracija koja je dodeljena nekoj grupi. Ukoliko se u modelu nalaze faze građenja. kada će biti vraćeno stanje vidljivosti koje je postavljeno u modulu za obradu rezultata.rs * Tel. pored njenog imena se ispisuje zvezdica (*) koja ukazuje da ona nije snimljena u bazu. tako da će ono važiti sve dok se ne izađe iz dijalog box-a “Generisanje izveštaja za grupe entiteta”. U datoteku se snimaju i sve konfiguracije koje su dodeljene grupama. Zatvorena lista koja se nalazi u delu dijaloga “Vidljivost”. 011 3809-158 . izveštaj se generiše za sve faze građenja. sa kojim će se vršiti generisanje grafičkih blokova. Postupak se odvija tako što se prvo klikne preko reda u kome se nalazi grupa kojoj je potrebno promeniti položaj u listi.

Pri tome. izveštaj se može generisati i za: “Sva osnovna opterećenja”. jer će na osnovu nje biti generisan izveštaj.600 Izborom ove ikone otvara se dijalog box u kome se mogu podešavati karakteristike blokova koji se generišu. Tako će na primer blokove sa rezultatima dimenzionisanja čeličnih greda ubaciti u poglavlje “Dimenzionisanje (čelik)”. Kada su zadati svi potrebni parametri pristupa se generisanju izveštaja. Pored pojedinačnog slučaja opterećenja koji se bira iz liste. U delu dijalog box-a “Opterećenja” vrši se izbor opterećenja za koja se generišu izveštaji rezultata statičkog proračuna.rs * Tel. kao i da li je grupama za koje se generiše izveštaj odgovarajući check box postavljen na uključeno stanje. faza građenja i vidljivost ne snimaju u konfiguraciju. 011 3809-158 . Kada je ovaj check box postavljen na isključeno stanje program automatski svaki blok smešta u odgovarajuće poglavlje. Deo dijalog box-a u kome se vrši izbor opterećenja za generisanje izveštaja Napomenućemo da se izabrano opterećenje. već se pri svakom generisanju izveštaja ponovo definišu. “Sve kombinacije opterećenja” ili “Sva opterećenja”.radimpex. tako da će sve izmene parametara ostati zapamćene i nakon izlaska iz tekuće naredbe. Ovaj dijalog box je isti kao i dijalog box koji se otvara desnim klikom miša preko ikone “Eksport bloka” u modulu za obradu rezultata. “ Generiši ceo izveštaj” – Izborom ovog komandnog polja izveštaj se generiše i eksportuje u projektnu dokumentaciju Generiši ceo izveštaj” – Izborom ovog komandnog polja izveštaj se generiše i šalje na štampu “ Pomoću check box-a “Grupisati po nazivu” određuje se položaj generisanih blokova u projektnoj dokumentaciji. Ako je Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * e-mail: info@radimpex. treba proveriti da li je za svaku od grupa u koloni “Konfiguracija” izabrana neka od ranije snimljenih konfiguracija.

omogućeno je generisanje izveštaja i za trenutno stanje parametara. desnim klikom miša preko selektovanih grupa u listi otvara se padajući meni. 3.rs * e-mail: info@radimpex. 2. Redni broj faze građenja Redni broj grupe u listi Tip entiteta Vrsta uticaja Redni broj slučaja opterećenja Da bi se olakšalo kreiranje konfiguracija i kontrola unetih podataka.radimpex. 5. 4. 4. 5.601 ovaj check box postavljen na uključeno stanje program će za svaku grupu entiteta kreirati novo poglavlje sa imenom koje je zadato u koloni “Naziv”. 3. 2. iz koga se može izabrati neka od ponuđenih opcija za generisanje izveštaja. Izbor tipa sortiranja se vrši iz zatvorene liste. “Sortiranje tip 1” (po slučajevima opterećenja) se vrši prema sledećim kriterijumima: 1. i u njega će ubaciti sve blokove koji su generisani za entitete iz date grupe. Copyright (c) Radimpex * http://www. 4. 2. Redni broj faze građenja Redni broj grupe u listi Redni broj slučaja opterećenja Tip entiteta Vrsta uticaja “Sortiranje tip 2” (po vrsti entiteta) se vrši prema sledećim kriterijumima: 1. 3. Redni broj faze građenja Redni broj grupe u listi Tip entiteta Redni broj slučaja opterećenja Vrsta uticaja “Sortiranje tip 3” (po vrsti uticaja) se vrši prema sledećim kriterijumima: 1. 011 3809-158 . Naime. koja se nalazi sa desne strane komandnih polja za generisanje izveštaja. Blokovi koji se eksportuju mogu se sortirati na više načina.rs * Tel. 5.

radimpex. kada se recimo žele pripremiti ulazni podaci za projektnu dokumentaciju. Napomenućemo da se izveštaji koji su generisani za trenutno stanje parametara ne mogu ubacivati u projektnu dokumentaciju. Copyright (c) Radimpex * http://www.602 Sadržaj padajućeg menija za generisanje izveštaja sa trenutnim stanjem parametara Može se generisati ceo izveštaj ili samo neki njegov deo. oni se uklanjaju i zamenjuju novim. Njihova prvenstvena namena je kontrola unetih podataka pri kreiranju konfiguracija. u meniju se neće naći opcije za generisanje izveštaja dimenzionisanja. 8.18 Trenutno uklanjanje prikazanih uticaja sa ekrana (Reset) Kada su na ekranu prikazani neki od uticaja. 011 3809-158 . Sadržaj ovog menija nije uvek isti. Međutim. Tako da ukoliko npr. a na njemu ostaje samo crtež ulaznih podataka. ili kada se želi iskontrolisati tačnost zadatih ulaznih podataka. izveštaj se generiše i prikazuje na ekranu. izborom druge naredbe za obradu rezultata. često se ukazuje potreba za uklanjanjem prikazanih uticaja sa ekrana i bez aktiviranja neke druge naredbe za obradu rezultata.rs * e-mail: info@radimpex. rezultati se uklanjaju sa ekrana. Izborom neke od stavki iz menija.rs * Tel. Izborom naredbe “Reset”. Ova potreba se javlja. na primer tekstualni izveštaj sa rezultatima statičkog proračuna za ploče ili izveštaj dimenzionisanja betonskih greda. nisu uključeni check box-ovi koji se odnose na dimenzionisanje. već zavisi od toga koji su tekstualni i grafički blokovi izabrani za generisanje.

603 8. koji se pri prikazu ulaznih podataka i rezultata proračuna pozivaju na brojeve čvorova sa mreže konačnih elemenata. čvorova” koji se nalazi u okviru naredbe “Vidljivost”. Dijalog box za generisanje izveštaja kontrole setova U delu dijalog box-a “Prikaz” smeštena su dva radio button-a: “Izveštaj za trenutni 2D pogled” i “Izveštaj za 3D pogled”.rs * Tel.Ploča/Zid (Izbor / <krAj> / iZveštaj): Izborom ove podopcije otvara se dijalog box iz koga se vrši generisanje izveštaja kontrole setova.”). Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.20 Kontrola setova Kada se naredba “Kontrola setova” pokrene u modulu za obradu rezultata na komandnoj liniji se pojavljuje i podopcija “iZveštaj”. <Sve> Kontrola setova . 011 3809-158 . pomoću kojih se vrši izbor pogleda za koji se generiše izveštaj. 8. Pikaz numeracije čvorova sa mreže konačnih elemenata se postiže postavljanjem na uključeno stanje check box-a “Br.rs * e-mail: info@radimpex.K. Svakako da postavljanje ovog check box-a na uključeno stanje neće imati nikakvog smisla ako se za vidljivu ne postavi i sama mreža konačnih elemenata (check box “M. tada će Vam svakako trebati i crtež koji ima numerisane sve brojeve čvorova sa mreže konačnih elemenata.E.19 Numeracija čvorova sa mreže konačnih elemenata U slučaju da želite da u projektnu dokumentaciju priložite i tekstualne izveštaje.

Copyright (c) Radimpex * http://www.604 Komandna polja za izbor pogleda U slučaju da se projektna dokumentacija štampa na crno-belom štampaču. tako da se oni ne mogu izabrati za generisanje izveštaja. vrši izbor konstruktivnih elemenata i opterećenja za koje se generiše izveštaj kontrole setova. 011 3809-158 . eksport grafičkih blokova sa bojama ne bi imao smisla. U delu dijalog box-a “Entiteti” se.radimpex. U njemu se pomoću ponuđenih radio button-a definiše da li će se grafički blokovi generisati samo za tekući ili za sve osnovne slučajeve opterećenja. Deo dijalog box-a “Slučajevi opterećenja” biće nedostupan za promenu sve dok se bar jedno opterećenje ne selektuje za kreiranje izveštaja. Iz tog razloga se u delu dijalog box-a “Prikaz” nalazi i check box “Samo sa crnom bojom”. Deo dijalog box-a u kome se vrši izbor entiteta za generisanje izveštaja Check box-ovi entiteta koji se ne nalaze u tekućem modelu su disejblovani.rs * Tel. uključivanjem odgovarajućih check box-ova. kojim se od programa može zahtevati da u grafičkim blokovima sve setove prikazuje sa crnom bojom.rs * e-mail: info@radimpex.

na kome se nalazi ikona blokovi se eksportuju u projektnu dokumentaciju. 011 3809-158 . Komandna polja za generisanje izveštaja Copyright (c) Radimpex * http://www. grafički Aktiviranjem komandnog polja “Generiši ceo izveštaj”.605 Deo dijalog box-a u kome se vrši izbor opterećenja .rs * Tel.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. dok se izborom istoimenog komandnog polja sa ikonom grafički blokovi eksportuju direktno u štampu.

606 Generisani grafički blokovi sa setovima površinskog opterećenja Napomenućemo da se grafički blokovi sa setovima numeričkih podataka konstruktivnih elemenata smeštaju u poglavlje “Konstrukcija”. otvara se prozor sa izgledom projektne dokumentacije.radimpex. a postoji i mogućnost njihovog automatskog generisanja.TWP_D”. za svaki model je moguće kreirati samo jednu projektnu dokumentaciju. proizvoljno odabranih prikaza na ekranu. to je pomoću grupe naredbi koja se opisuje u ovom delu uputstva.21 Kreiranje projektne dokumentacije Kako je ceo program grafički orijentisan. Pri ulasku u modul za obradu rezultata proračuna. Izborom naredbe “Editor hartije” koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Datoteka”. Pored toga. 011 3809-158 . ili rezultate proračuna. omogućeno lako pravljenje kvalitetne projektne dokumentacije. Prema tome. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel. bez obzira da li oni predstavljaju ulazne podatke.rs * e-mail: info@radimpex. dok se grafički blokovi sa setovima numeričkih podataka opterećenja smeštaju u poglavlje “Opterećenje”. u ovaj dokument se mogu smeštati i raznorazni tekstualni izveštaji. koja služi za kreiranje tekstualnih i grafičkih izveštaja. Svaki “Tower”-ov ulazni fajl ima istoimenu datoteku sa ekstenzijom “*. 8. ovaj dokument postaje aktivan i spreman za smeštanje.

to će izborom naredbe “Eksport bloka”. U dnu ekrana. u projekat biti priložena dispozicija ramova Copyright (c) Radimpex * http://www. postavite fokus na željeni prozor. ispisuje se informacija o rednom broju tekuće strane projektne dokumentacije. Kako je fokus na prozoru “Dispozicija”.607 Izgled prozora za rad sa projektnom dokumentacijom U levom delu prozora.radimpex.rs * Tel. u modulu za obradu rezultata proračuna. vrši se iz osnovnog okruženja programa.21. nalazi se razgranato stablo koje celu projektnu dokumntaciju deli na manje celine.rs * e-mail: info@radimpex. Kako se u svakom trenutku može eksportovati sadržaj bilo kog od prozora. 011 3809-158 . to je jako važno da pre eksporta slike.1 Eksport grafičkih blokova Eksport crteža u projektnu dokumentaciju. 8. a u desnom delu izgled trenutno aktivne strane dokumenta. na statusnoj liniji.

prikazan je definisani izgled tipske hartije.rs * e-mail: info@radimpex. Isto tako. slobodna površina hartije za štampu. slobodna površina hartije za štampu. postave “default” karakteristike blokova koji će biti eksportovani. deli se po horizntali na zadati broj jednakih delova.radimpex. 011 3809-158 . i raspored grafičkih blokova koji odgovara trenutno postavljenim parametrima u ovom dijalog box-u. Zadavanjem podatka u edit box-u “Broj redova”. određuje se default veličina blokova koji će nadalje biti eksportovani. u okviru prozora naredbe “Editor hartije”. nakon čega se otvara dijalog box sledećeg izgleda. Izgled dijalog box-a za podešavanje “default” karkteristika blokova.608 Default karakteristike blokova koji će biti eksportovani Iako se veličina eksportovanih grafičkih blokova može naknadno menjati. Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel. Da bi projektna dokumntacija izgledala što preglednije. koji će biti eksportovani U desnom delu dijalog box-a. poželjno je da se pre samog eksporta crteža. zadavanjem podatka u edit box-u “Broj kolona”. deli se po vertikali na zadati broj jednakih delova. veličina grafičkih blokova se određuje veličinom prostora na hartiji koja se dobija njenom podelom na zadati broj redova i kolona. To se postiže desnim klikom miša preko ikone “Eksport bloka”. U delu dijalog box-a “Maksimalna veličina bloka”.

Deo dijalog box-a za zadavanje željene razmere blokova Napomenućemo da će program pri eksportu blokova kontrolisati zadatu razmeru. zadate “1”. potrebno je da u delu dijalog box-a “Razmera bloka“. i u slučaju da dati blok ne može biti eksportovan u zadatoj razmeri. U sklučaju da želite da eksporotvani blokovi budu u zadatoj razmeri.rs * e-mail: info@radimpex. na celom listu hartije. ograničiti veličinu bloka. Copyright (c) Radimpex * http://www. ako želite da grafički blok bude na celoj strani hartije.rs * Tel. 011 3809-158 . određena je zadatim brojem redova 3 i brojem kolona 2 Prema tome. veličina eksprtovanih blokova ne zavisi od trenutne razmere crteža.609 “Default” veličina garfičkih blokova. na kom delu tipske hratije treba da bude smešten. već od definisanog podataka. potrebno je da za broj redova i kolona. Znači. prekidač postavite na uključeno stanje i da u edit box-u zadate željenu razmeru.radimpex.

Napomenućemo da se pod naslovom podrazumeva tekst koji se ispisuje u vrhu bloka. podešava se ravnanje ovih tekstova. pomoću prekidača: “Levo”. “Centar” i “Desno”.radimpex.rs * e-mail: info@radimpex. malo kasnije). Edit box za definisanje rezolucije bit mape Kako svaki eksportovani blok sadrži i naslov i potpis. postavljanjem na uključeno stanje jednog od ponuđena dva prekidača: “Uspravno” ili “Položeno” definiše se “default” orijentacija bloka. u delu dijalog box-a “Potpis bloka”.610 U delu dijalog box-a “Orijentacija bloka”. 011 3809-158 . Zadavanjem žejene vrednosti u ovom edit box-u birate rezoluciju bitmape koja će biti kreirana. a pod potpisom deo teksta koji se ispisuje u dnu bloka. Postavljanjem na uključeno stanje chack box- Copyright (c) Radimpex * http://www. Odabrana je položena orijentacija blokova Deo dijalog box-a “Rezolucija bitmape“ se odnosi samo na opciju eksporta tekućeg prikaza u “clpboard“ (ova opcija eksportovanja blokova će biti opisana u ovom poglavlju.rs * Tel.

u njegov sastav neće ući ni jedan tekst koji se nalazi van gabarita crteža.611 a “Uspravan tekst”.radimpex. O načinu preloma strane. objasnićemo osnovnu koncepciju programa po pitanju razmere i gabarita crteža. Kako se veličina svih tekstova u programu zadaje u milimetrima na hartiji. Koliki ćete procenat uvećanja zadati. Preporučujemo da po “default-u” ovi check boxovi budu postavljeni na isklučeno stanje. biće više reči kasnije. svakom grafičkom bloku se može zadati da počne na novoj strani. Da se to ne bi desilo. povećate slobodan prostor oko crteža. tako da se naslov postavlja uz levu. odnosno u novom redu. program određuje iz njegovog gabarita i raspoloživog prostora za štampu.rs * e-mail: info@radimpex. proizilazi da pri eksportu crteža. smeste u tako napravljen slobodan prostor. a potpis uz desnu ivicu bloka Odabran je centriran ispis i naslova i potpisa. i to na bočnim stranama bloka Sledeća dva check box-a: “Počni na novoj strani” i “Počni u novom redu”. U delu dijalog box-a “Margine”. Copyright (c) Radimpex * http://www. Iz svega prethodno rečenog. obzirom da ćete u prozoru naredbe “Editror hartije” imati mogućnost da samo pojedinim blokovima. samo pojedinim blokovima prodružite ovakve parametre. to se pri određivanju gabarita crteža oni ne uzimaju u obzir. a da tek po završetku kreiranja projektne dokumentacije. gde je to zaista i potrebno. fizičku veličinu crteža koji se eksportuje. koji je zadat u delu dijalog box-a “Maksimalna veličina bloka”. imate mogućnost da zadate veličinu slobodnog prostora oko crteža. Naime.rs * Tel. menja se položaj naslova i potpisa. u edit box-u “X” i “Y” možete zadati proizvoljno procentualno uvećanje stvarnog gabarita crteža u oba pravca. 011 3809-158 . i na taj način obezbediti da se svi tekstovi po ivici crteža. Pre nego što objasnimo ulogu parametara kojima se reguliše veličina slobodnog prostora oko crteža. vezani su za prelom strane u projektnoj dokumentaciji. svakako zavisi od vrste crteža i zadate veličine tekstova u milimetrima. Naime. Preporučujemo da “default” podatak od “5%” ne menjate.

rs * Tel.radimpex. postiže se ili izborom naredbe “Eksport bloka”. priložiti u projektnu dokumentaciju. Eksport grafičkih blokova Sam eksport grafičkih blokova. u programu “Tower 6” omogućeno je da se izabere njihov prikaz u jednoj koloni. Kako je operacija eksporta grafičkih blokova relativno česta. program će trenutni sadržaj prozora. O ovoj naredbi će biti više reč kasnije.rs * e-mail: info@radimpex. i da li će oni biti uspravni ili pak položeni. nije prikazan ni jedan entitet opterećenja. Napomenućemo da trenutno stanje zuma neće uticati na sadržaj bloka. on će biti smešten u stablu dokumenta uz odgovarajući pod-naslov. Eksport bloka će biti moguć u svakom tenutku rada sa programom. obzirom da se uvek eksportuje kompletan sadržaj prozora. zavisi isključivo od odabranog formata hartije i složenosti geometrije modela sa kojim radite. svi nadalje eksprotvani blokovi biće uokvireni. vezan je za iscrtavanje okvira oko eksportovanih blokova. tada će takav blok biti pridružen pod-nasovu “Ulazni podaci – Copyright (c) Radimpex * http://www. tada mogu nastupiti dva slučaja. Naime. U zavinosti od toga šta je sadržano u eksportovanom bloku. Check box “Jedna kolona”. Nakon zahteva za eksport bloka. koja se nalazi u okviru padajućeg menija “Pomoćne funkcije”. u okviru prozora naredbe “Editor hartije”. i u ovakvim slučajevima se eksportuje ceo blok. na kome je postavljen fokus. ili klikom miša na ovu ikonu. bez obzira da li su trenutno prikazni neki od rezultata proračuna. 011 3809-158 . Koju ćete “defualt” veličinu eksportovanih blokova zadati. postavljanjem na uključeno stanje prekidača “Okvir oko bloka”. to se ona može postići i pritiskom na funkcijski taster “F2”. Aktiviranjem komandog polja “OK”. i poštovaće ih pri eksportu novih grafičkih blokova. ili pak ulazni podaci. Znači. program će prihvatiti sve zadate parametre. Ako pri eksportu bloka nisu bili prikazani rezultati. U slučaju da želite da u projekat priložite uvećeni deo modela. za tu namenu je predviđena posebna naredba. Ako u prozoru čiji se sadržaj eksportuje. a potom se on naknadno uvećava. pomoću koga se reguliše da li će tekstualni izveštaj biti prikazan u jednoj koloni Poslednji parametar koji se nudi u ovom dijalog box-u.612 S obzirom da program po “default”-u uske tekstualne izveštaje automatski prelama u više kolona.

Ako su na ekranu prikazni bilo koji od rezultata proračuna. Kako je ova operacija relativno česta. tako da na ovaj način možete eksportovati uvećani deo modela.radimpex. Ako je barem jedan entitet opterećenja vidljiv. Znači trenutno stanje zuma utiče na sadržaj bloka. Kako je fokus na prozoru “2D pogled”. iz padajućeg menija “Pomoćne funkcije” ili klikom miša na ovu ikonu. tada će blok biti pridružen pod naslovu “Statički proračun”. a svi rezultati dimenzionisanja odgovarajućem pod-naslovu koji se odnosi na dimenzionisanje za dati materijal. Eksportovani crteži tekuće forme oscilovanja. Jedino će eksport sadržaj aprozora “Dispozicija” uvek dovesti do istog sadržaja bloka. tada će blok biti pridružen podnaslovu “Ulazni podaci . Eksport vidljivog dela bloka Izborom naredbe “Eksport vidljivog dela bloka”.rs * Tel. biće pridruženi pod-naslovu “Modalna analiza”.rs * e-mail: info@radimpex. to se ona može postići i istovremenim pritiskom na tastere “Shift” i “F2”. u projektnu dokumentaciju se eksportuje grafički blok sa delom modela koji je trenutno vidljiv u prozoru na kome je postavljen fokus. to će izborom naredbe “Eksport vidljivog dela bloka ”u projektnu dokumentaciju biti priložen zumirani deo modela iz ovog prozora Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . uključujući i prikaz deformisnog modela.613 Konstrukcija”.Opterećenje”.

čijim ektiviranjem se vrši eksport bloka u projektnu dokumentaciju.radimpex. 011 3809-158 .2 Eksport blokova iz dijalog box-ova Pored prethodno opisanog načina eksporta grafičkih blokova. 8. U većini dijalog box-ova prisutno ji i ovo komandno polje. 8. Copyright (c) Radimpex * http://www. U zavisnosti od sadržaja datog dijalog box-u. program omogućava smeštanje u projektnu dokumentaciju i blokova koji se generišu u dijalog box-ovima pojedinih naredbi.614 Sva pravila koja važe za eksport kompletnog sadržaja prozora pomoću naredbe “Eksport bloka”.rs * e-mail: info@radimpex. Izborom ove ikone. otvara se dijalog box sledećeg izgleda. potrebno je da definišete veličinu i izgled jedne strane dokumenta.21.21.3 Definisanje formata hartije (Format hartije) Pre bilo kakvog rada sa projektnom dokumentacijom. program će eksportovati ili grafički ili pak tekstualni blok.rs * Tel. važe i za ovu naredbu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.rs * Tel. da vaš izlazni uređaj za štampu podržava zadati format hartije. Svakako da je uslov. U zavisnosti od izlaznog uređaja za štampu koji imate.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. postavljanjem na uključeno stanje prekidača “Proizvoljni format”. možete odabrati orijentaciju hartije: “Uspravno” ili “Položeno”. imaćete mogućnost da u edit box-ovima “Širina” i “Visina” zadate potpuno prozivoljne dimenzije papira. iz zatvorene liste odaberite jedan od ponuđenih formata hartije. U kartoteci “Format hartije” imate mogućnost da definišete veličinu stranice dokumenta.615 Izgled dijalog box-a za podešavanje formata hartije Ovaj dijalog box je zbog velike količine podataka organizovan putem kartoteka. Edit box-ovi za zadavanje prozivoljnih dimenzija hartije Postvaljanjem na uključeno stanje jednog od ponuđena dva prekidača. 011 3809-158 . U slučaju da u listi nije ponuđen željeni format.

Selektovani tekstualni izveštaj je prikazan sa izabranom bojom pozadine Boja pozadine selektovanih tekstualnih izveštaja može se promeniti pomoću “color box”-a “Boja pozadine selektovanog izveštaja“.616 S obzirom da projektna dokumentacija sadrži veliki broj tekstualnih blokova. da bi se olakšao rad sa njima omogućeno je prikazivanje sadržaja blokova koji su selektovani u stablu izveštaja sa posebnom bojom pozadine. otvorice dijalog za izbor boje Copyright (c) Radimpex * http://www. Klik miša preko strelice sa desne strane “color box”-a.rs * e-mail: info@radimpex.radimpex. 011 3809-158 .rs * Tel.

obzirom da se u “futer”-u svake hartije mora naći i potpis autora programa. a sa četiri edit box-a. obzirom da svaki izlazni uređaj ima ograničenje po pitanju neto površine za štampu.rs * e-mail: info@radimpex. Ako ne želite zaglavlje. odnosno “footer-u” svake strane izveštaja: Copyright (c) Radimpex * http://www. program će izdati odogvarajuće upozorenje. sa njegove gornje. leve i desne strane imate mogućnost da definišete odgovarajuće margine. Minimalna. Vodite računa pri zadavanju ovih vrednosti. za donju marginu je 8 mm. programski ograničena vrednost. prikazan je odabrani format hartije.617 Definisanje margina U okviru kartoteke “Margine” definiše se neto površina hartije za štampu. U ovoj proceduri. ali se zato pri štampi dokumenta može desiti slučaj da drajver ne može na tom delu ivičnog prostoru da izvrši štampu. tada u ovom edit box-u zadajte vrednost “0”.radimpex. Jedino oganičenje pri zadavanju margina će biti u edit box-u “Dole”. donje. U ovakvim slučajevima. Izgled kartoteke “Margine” U centralnom delu dijalog box-a. U slučaju da svaka strana vašeg dokumenta treba da sadrži i zaglavlje.rs * Tel. koji će se ispisivati u “header-u”. U okviru kartoteke “Margine” postoje četiri edit box-a za unošenje proizvoljnog teksta. program će dozvoliti zadavanje potpuno prozivoljne vrednosti. 011 3809-158 . zadati njegovu dimenziju. nakon zahteva za štampu. tada je potrebno u edit box-u “Visina zaglavlja”.

618 Kartoteka “Margine” sa četiri edit box-a za unos teksta u “header” i “footer” “Gore .rs * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 .radimpex.tekst iz edit box-a će biti smešten u “footer” pored desne margine Izborom ove ikone. Definisanje izgleda zaglavlja U okviru kartoteke “Zaglavlje” definiše se izgled zaglavlja koje će biti odštampano u vrhu svake strane dokumenta.Levo:” . otvara se padajući meni za automatsko ubacivanje programski definisanih tekstova.Levo:” .tekst iz edit box-a će biti smešten u “header” pored desne margine “Dole .rs * Tel.tekst iz edit box-a će biti smešten u “footer” pored leve margine “Dole . Na raspolaganju su sledeći tekstovi: #p #n #t #d Redni broj tekuće strane Ukupan broj strana Trenutno vreme Tekući datum Ubačeni programski definisani tekstovi. Copyright (c) Radimpex * http://www. u edit box-u se označavaju simbolom “#” i odgovarajućim slovom.tekst iz edit box-a će biti smešten u “header” pored leve margine “Gore . koja se nalazi sa desne strane svakog od prethodno opisanih edit box-ova.Desno:” .Desno:” .

Tablica zaglavlja je podeljena na niz ćelija (pravougaonih oblasti). a visina zadatim podatkom u edit box-u “Visina zaglavlja”. u donjem delu dijalog box-a se prikazuje sadržaj trenutno aktivne ćelije.rs * e-mail: info@radimpex. U donjem delu dijalog box-a je prikazan sadržaj trenutno aktivne ćelije namenjene prikazu naslova projekta Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.619 Izgled kartoteke “Zaglavlje” Default izgled zaglavlja koje se isporučuje uz program. prikazuje se trenutan izgled kreiranog zaglavlja.rs * Tel. predstavlja smo ugledni primer za postupak njegovog formiranja. Širina tablice zaglavlja je određene širinim papira koja je umanjena za levu i desnu marginu. u okviru kartoteke “Margine”. 011 3809-158 . U gornjem delu dijalog box-a. i klikom miša u okviru svake od njih.

selektovani tekst se izbacuje iz ćelije i prebacuje u “clipboard” selektovani tekst se prebacuje u “clipboard” bez izbacivanja iz ćelije prethodno smešteni tekst u “clipboard”.620 U svaku od ćelija. kakav je i programom “WordPad”. Izbor i veličina fonta se vrši iz zatvorenih lista koje se nalaze iznad polja predviđenog za editovanje sadržaja trenutno aktivne ćelije. u potpunosti odgovara postupku rada sa tekst procesorima. utiče sa na izgled i sadržaj trenutno aktivne ćelije. Postupak editovanja sadržaja trenutno aktivne ćelije. Zatvorne liste za izbor vrste i veličine fonta Pomoću sledeće grupe ikona. može se uneti potpuno prozivoljan sardžaj. 011 3809-158 . selektovani tekst označava kao stavku u listi niza podataka Copyright (c) Radimpex * http://www. i to na mesto k