PENGENALAN Undang-undang atau piagam merupakan satu sistem peraturan atau norma yang

dirangka untuk cuba diikuti oleh ahli -ahli masyarakat. Biasanya ini adalah peraturan sesuatu negara. Jika peraturan-peraturan ini dilanggar, orang yang melanggar peraturan tersebut mungkin dihukum atau dide nda. Peraturan ini biasanya dibuat oleh pemerintah negara tersebut supaya rakyatnya boleh hidup, bekerja dan bersosial antara satu sama lain . Jika dilihat pada zaman Rasulullah (S.A.W), terdapat juga satu sistem atau undang undang yang telah digubal iaitu Piagam Madinah. Ia merupakan piagam pertama yang ditulis secara rasmi dalam sejarah dunia. Terdapat tiga langkah yang diambil oleh Rasulullah dalam membentuk piagam Madinah. Langkah pertama, Rasulullah s.a.w. mendirikan sebuah masjid sebagai tempat orang Islam beribadat dan tempat Rasulullah menyampaikan ajaran Islam serta tempat pentadbiran Rasulullah. Langkah kedua, Mengikat tali persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin, bagi mewujud kan persefahaman dan untuk membantu kaum Muhajirin memulakan hidup baru dengan pertolongan kaum Ansar. Dan langkah ketiga Mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi supaya sama -sama mempertahankan Madinah dari ancaman luar. Ia digubal bertujuan menghadapi masyarakat majmuk Madinah dan membentuk peraturan yang dipatuhi bersama semua penduduk selain ingin menyatukan masyarakat pelbagai kaum. Ia juga bertujuan mewujudkan perdamaian dan melenyapkan permusuhan seterusnya mewujudkan keamanan di madinah. Di samping berlainan agama dan buday a´ [1] . Di Malaysia juga mempunyai undang-undangnya tersendiri. Ia merupakan Perlembagaan Malaysia. Dikenali juga sebagai Perlembagaan Persekutuan mengandungi 183 perkara, adalah undang-undang tertinggi di Malaysia. Sejarah Perlembagaan bermula se jak Tanah Melayu berlindung di bawah naungan Kerajaan Inggeris pada akhir abad ke -19. Sejarah perlembagaan moden negeri -negeri Persekutuan boleh dikatakan bermula pada 10 September 1899 apabila mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak dirasmikan. Keadaan ini berterusan sehinggalah Jepun berjaya menawan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu 1948, kemudiannya telah ditubuhkan selepas Malayan Union dimansuhkan. Perlembagaan yang dibentuk dalam tahun 1948 ini berjalan dengan beberapa pengubahsuaian yang perlu hingga tahun 1957 apabila Persekutuan Tanah Melay mencapai kemerdekaan. Akta Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu menamatkan kedaulatan dan bidang kuasa Inggeris di Tanah Melayu.Perlembagaan Persekutuan 1957 berkuat kuasa sehingga sekarang dengan beberapa pin daan penting iaitu memasukkan Sabah, Sarawak dan Singapura serta menukar nama Persekutuan Malaysia . Tujuannya adalah untuk itu Piagam

Madinah dibentuk untuk persefahaman dan kesatuan antara penduduk setempat walaupun

mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil dan saksama dan memperuntukan kuasa kerajaan dan rakyat selain menjadi sumber rujukan untuk penggubalan undang -undang .

pesuruh Allah bagi orang -orang yang beriman dan orang -orang yang memeluk Islam dari Quraisy dengan penduduk Yathrib dan orang-orang yang bersama mereka lalu masuk ke dalam golongan mereka d an berjuang bersama -sama mereka. dengan berkebajikan untuk menbayar wang tebusan darah dengan adil. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum negara.PIAGAM MADINAH Piagam Madinah telah digubal oleh Nabi Muhammad s. y Fasal 12 Bahawa orang-orang yang beriman tidaklah boleh membiarkan sebarang masalah di antara mereka sendiri bahkan mestilah sama -sama bertanggungjawab memberi sumbangan. Kesatuan Ummah dan Kedaulatan Negara Kebebasan bergerak dan tinggal di Madinah Hak dan tanggungjawab dari segi ketahanan dan mempertahankan negara Dasar hubungan baik dan saling bantu -membantu antara semua warganegara Tanggungjawab individu dan negara pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial.w. Beberapa undang-undang keselamatan seperti hukuman Qisas dan sebagainya telah dicatatkan y y y Kebebasan beragama Tanggungjawab negara terhadap orang bukan Islam Kewajipan semua pihak terhadap perdamaian. pada tahun 622M bersamaan tahun pertama Hijrah.a. Kandungan piaga m ini terdiri daripada 47 fasal yang mana 23 fasal piagam tersebut membicarakan tentang hubungan antara umat Islam sesama umat Islam iaitu antara Ansar dan Muhajirin manakala 24 fasal yang berbaki membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat bukan Islam iaitu Yahudi Prinsip Piagam Madinah y y y y y y y [1] . y Fasal 2 Bahawa mereka adalah satu umat (bangsa) berbeza dari manusia -manusia lain. Kandungan Piagam Madinah (sebahagian sahaja) y Fasal 1 Dengan nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Penyayang : Inilah kitab (Piagam Bertulis) dari Nabi Muhammad. merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia. .

dan mereka hendaklah bersatu bersama -sama menentang orang tersebut walaupun jika orang itu anak kepada salah seora ng dari mereka. tidak sayugianya ia menolong mana -mana kafir terhadap seseorang mukmin. y Fasal 16 Bahawa orang-orang Yahudi yang menyertai kita hendaklah mendapatkan pertolongan dan pimpinan denga n tidak menzalimi dan tidak boleh ada pakatan tidak baik terhadap mereka. melakukan kezaliman atau dosa atau perseteruan atau kerosakan di kalangan orang -orang beriman. . y Fasal 17 Bahawa perdamaian orang -orang mukmin itu adalah satu dan sama. y Fasal 13 Bahawa orang-orang beriman lagi bertaqwa hendaklah menentang sesiapa yang membuat kesalahan. melainkan dengan dasar persamaan dan keadilan di kalangan mereka. oleh itu tidak boleh dibuat perjanjian dengan mana -mana orang mukmin tanpa diturut serta oleh mukmin yang lain dalam sesuatu perang pada jalan Allah. ia melindungi nasib orang yang lemah dari perbuatan mereka. y Fasal 14 Tidak sayugianya seseorang mukmin itu membunuh seorang mukmin lain kerana seorang kafir. y Fasal 15 Bahawa jaminan Allah itu adalah satu dan sama.y Fasal 12-b Hendaklah seseorang yang beriman itu tidak membuat apa -apa perjanjian dengan orang yang di bawah kawalan seseorang yang beriman yang lain dengan tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu. melanggar kesusilaan. dan bahawa orang -orang Mukmin hendaklah salinh menjamin sesama sendiri terhadap (gangguan) orang lain. oleh itu hendaklah disilihgantikan tenaga menentangnya. y Fasal 18 Bahawa setiap serangan kita hendaklah dikira sebagai serangan terhadap semua.

y Fasal 23 Berbalah walau bagaimanapun kamu dalam sesuatu perkara hendaklah merujukkan perkara itu kepada Allah dan Nabi Muhammad. . mereka bebas dengan agama mereka sendiri (Yahudi) dan orang Islam dengan agama mereka (Islam). melainkan sesiapa yang zalim dan berbuat dosa maka hal itu ti dak akan menimpa melainkan dirinya dan keluarganya sendiri . begitu juga orang -orang yang sekutu mereka dan begitu juga diri mereka sendiri. dan percaya Allah dan Hari Kemudian. y Fasal 24 Bahawa orang-orang Yahudi hendaklah turut serta membelanja sama -sama dengan orang orang mukmin selama mana mereka itu berperang . y Fasal 22 Bahawa tidak harus bagi mana -mana orang mukmin yang mengakui isi kandungan Piagam ini. Semua orang mukmin hendaklah bersatu suara mengutuk perbuatan itu. y Fasal 21 Barangsiapa membunuh dengan sewenang -wenangnya akan seorang mukmin dengan tidak ada bukti yang cukup hendaklah dihukum bunuh balas kecuali dipersetuji oleh wali yang kena bunuh menerima ganti darah. y Fasal 20 Bahawa orang-orang mukmin lagi bertaqwa hendaklah teguh di atas sebaik -baik petunjuk dan seteguh-teguhnya.y Fasal 19 Bahawa orang mukmin hendaklah saling membela sesama mereka atas setiap darah yang tumpah pada jalan Allah. bahkan tida k harus bagi mereka menegakkan terhadapnya. y Fasal 25 Bahawa kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu ummah bersama orang-orang mukmin. Barangsiap a menolong orang itu maka keatasnya laknat Allah dan kemurkaanNya pada hari Kiamat kelak. menolong mana -mana orang yang mencabul ataupun melindungi orang itu. dan tidak akan diterima darinya sebarang tebusan dan tidak juga sebarang taubat.

y Fasal 36 Tiada seorang pun yang menyertai Piagam ini boleh menarik diri keluar dari pakatan mereka melainkan dengan persetujuan dari (Nabi) Muhammad. dan pertolongan hendaklah diberi kepada orang yang dizalimi. . dan hendaklah mereka saling nasihat -menasihati. tidak boleh dilakukan terhadapnya sebarang bahaya dan dosa. y Fasal 37 Bahawa orang-orang Yahudi hendaklah menbiayai negara seperti mana orang -orang mukmin juga hendaklah membiayai negara. dan hendaklah mereka sama0sama tolong menolong menentang sesiapa jua yang memerangi orang -orang yang menganggotai Piagam ini. sama-sama membuat kebajikan terhadap perbuatan dosa. y Fasal 37-b Mana-mana orang tidaklah boleh dianggap bersalah kerana kesalahan yang dilakukan oleh sekutunya. y Fasal 40 Bahawa jiran tetangga hendaklah diperlaku sebagai diri sendiri. y Fasal 36-b Tidak boleh disekat dari membuat kelukaan yang dilakukan oleh mana -mana orang ke atas dirinya. Allah menyaksikan kebaikan isi kandungan piagam ini dan merestuinya . y Fasal 42 Bahawa apa j uga kemungkaran (bunuh) atau apa juga pertengkaran di antara sesama peserta piagam ini sekira -kira dikhuatiri membawa bencana maka hendaklah dirujukkan kepada hukum Allah dan kepada penyelesaian oleh Muhammad pesuruh Allah.y Fasal 34 Bahawa orang-orang yang bersekutu dengan Yahudi Bani Tha¶alabah (diper lakukan) sama dengan mereka itu. barang siapa membuat kejahatan maka balasannya adalah dirinya dan keluarganya kecuali orang yang dizalimi dan bahawa Allah akan melindungi orang yang menghormati piagam ini.

dan bahawa ±mulai dari saat ini barang siapa berpergiaan dari kota Madinah atau menetap di dalamnya adalah terjamin keselamatannya k ecuali orang-orang yang zalim atau bersalah. Dan mereka hendaklah berbuat kebajikan dengan tidak melakukan dosa kerana barang siapa yang berbuat sesuatu maka dialah yang menanggungnya sendiri. . Dan bahawa Allah merestui setiap orang yang membuat kebajikan dan bertakwa dan bahawa Muhammad hendaklah diakui Pesuruh Allah.y Fasal 44 Bahawa hendaklah bantu -membantu mempertahankan kota Yathrib daripada mana -mana pihak yang mencerobohnya. y Fasal 47 Bahawa piagam ini tidak boleh dipakai bagi melindungi orang -orang zalim dan yang bersalah. y Fasal 46 Bahawa orang-orang Yahudi Aus sendiri dan begitu juga orang -orang yang bersekutu dengan mereka hendaklah memikul kewajipan sama seperti mana pihak -pihak yang lain yang menganggotai ini demi kebaikan mereka semata -mata (perdamaian) dari anggota anggota piagam ini. Dan Allah menyaksi akan kebenaran isi kandungan Piag am ini dan merestuinya. dan bila mana mereka diajak berbuat demikian maka orang -orang mukmin hendaklah merestuinya kecuali terhadap orang -orang yang memerangi agama (Islam). y Fasal 45 Apabila mereka diajak untuk berdamai atau untuk masuk campur dalam satu -satu perdamaian maka hendaklah mereka bersedia berdamai atau masuk campur ke dalam perdamaian itu.

Perlembagaan ini telah dirangka berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Reid yang telah melakukan kajian dalam tahun 1956. 1957.PERLEMBAGAAN MALAYSIA Perlembagaan Malaysia merupakan satu dokumen undang -undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan kepada dua dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957.Perhubungan antara persekutuan dan negeri -negeri Bahagian 7 . agama dan undang -undang persekutuan Bahagian 2 . Perlembagaan berkenaan berkuatkuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos. Raja berperlembagaan yang moden biasanya menggunakan konsep politik tiga serangkai. Bahagian 1 . Perlembagaan Malaysia boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu undang undang bertulis dan undang -undang tidak bertulis. Ianya bermula dari satu persidangan perlembagaan telah diadakan di London 18 Januari hingga 6 F ebruari 1956 yang telah dihadiri oleh satu rombongan delegasi daripada Persekutuan Malaya.wikipedia. Manakala perlembagaan tidak bertulis merangkumi semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu dokumen seperti undang-undang yang diluluskan oleh parlimen an keputusan -keputusan mahkamah.com. Ini bermaksud Raja adalah hanya merupakan ketua simbolik di dalam rangkai esekutif dan kuasanya adalah terhad oleh p erlembagaan negara (www.Kebebasan asasi Bahagian 3 . 2011) [2] . yang mengandungi empat wakil pemerintah.Negeri-negeri. Perlembagaan ini dibahagikan kepada 15 bahagian dan 13 jadual. dan juga Pesuruhjaya Tinggi British di Malaya dan penasihat -penasihatnya. Undang -undang bertulis adalah bentuk perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam sayu dokumen.Pilihanraya .Persekutuan Bahagian 5 .Kewarganegaraan Bahagian 4 . Kerajaan Malaysia mengamalkan konsep µraja berperlembagaan¶ dan µdemokrasi berparlimen¶. iaitu ketua Menteri Persekutuan ( Tunku Abdul Rahman ) dan tiga menteri -menteri lain. setiap bahagian mengandungi satu atau lebih artikel yang relevan.Peruntukan-peruntukan kewangan Bahagian 8 .Negeri-negeri Bahagian 6 . Raja berpembagaan adalah sejenis kerajaan yang ditubuhkan di bawah system berperlembagaan yang mengiktiraf Raja sebagai ketua Negara.

Peruntukan sementara Bahagian 14 .Kehakiman Bahagian 10 .Bahagian 9 .Prosiding terhadap Yang di -Pertuan Agung dan raja -raja JADUAL Jadual Pertama [Perkara 18(1).Peruntukan Tambahan Berhubung dengan Kewarganegar aan Jadual Ketiga [Perkara 32 dan 33] .Kuasa-kuasa khas menentang kuasa subversif dan darurat Bahagian 12 .Sumpah Jawatan bagi Yang di -Pertuan Agong dan Timbalan Yang di -Pertuan Agong Jadual Kelima [Perkara 38(1)] . 57(1A)(a).Kewarganegaraan Melalui Kuat Kuasa Undang -undang bagi Orang yang Lahir Pada atau Selepas Hari Malaysia Bahagian III [Perkara 31] .Kewarganegaraan Melalui Kuat Kuasa Undang -undang bagi Orang yang Lahir Sebelum Hari Malaysia Bahagian II [Perkara 14(1)(b)] .Pemilihan Yang di -Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong Jadual Keempat [Perkara 37] .Pemilihan Ahli -Ahli Dewan Negara Jadual Kelapan [Perkara 71] .Majlis Raja-Raja Jadual Keenam [Perkara 43(6).Peruntukan yang hendaklah Dimasukkan ke dalam Perlembagaan Ne geri . 124. 43B(4).Bentuk Sumpah dan Ikrar Jadual Ketujuh [Perkara 45] . 59(1).Perkecualian bagi kedaulatan raja -raja dan sebagainya Bahagian 15 .19(9)] .Perkhidmatan awam Bahagian 11 .Sumpah Pemohon bagi Pendaftaran atau Penaturalisasian Jadual Kedua [Perkara 39] Bahagian I [Perkara 14(1)(a)] .Am dan pelbagai Bahagian 13 . 142(6)] .

Peruntukan Tetap Bahagian II . 7 tah un 1948). yang Terpakai bagi Mentafsirkan Perlembagaan. 161C(3)] .(Dimansuhkan) Jadual Ketiga Belas [Perkara 113.Pemberian Khas kepada Negeri Sabah dan Sarawak Bahagian V . 77] .Pemberian Ikut Kepala Bahagian II . .Sumber Hasil yang Diberikan kepada Negeri Bahagian IV .Teks asal perkara 1 hingga 15 sebelum pengubahsuaian.Bahagian I .Pemberian Jalan Negeri Bahagian III .Pemberian dan Sumber Hasil yang Diserahhakkan kepada Negeri Bahagian I .Sumber Tambahan Hasil yang Diserahhakkan kepada Negeri Sabah dan Sarawak Jadual Kesebelas [Perkara 160(1)] .Peruntukan Sementara sebagai Gantian bagi Peruntukan dalam Bahagian I Jadual Kesembilan [Perkara 74.Senarai Perundangan (Tanggungjawab dan hak kerajaan Persekutuan dan Negeri) Jadual Kesepuluh [Perkara 109.Peruntukan yang berhubungan dengan Penyempadanan Bahagian -Bahagian Pilihan Raya Catatan . Jadual Kedua Belas . 117] .Peruntukan Ordinan Tafsiran dan Fasal -Fasal Am 1948 (Ordinan Malayan Union No. 116. 112C.

Terdapat beberapa persamaan konsep Piagam Madinah yang dapat dilihat di dalam perlembagaan Malaysia kini.a. Kenyataan ini tertulis dalam Perlembagaan Malaysia Perkara 3 (1). rakyat mempunyai tanggungjawab untuk membantu mempertahankan Negara daripada jatuh di pihak musuh. ³mana-mana orang tidaklah boleh dianggap bersalah kerana kesalahan yang dilakukanoleh sekutunya. Manakala dalam Piagam Madinah ada menyebut tentang kebebasan umat bukan Islam untuk menganuti agama mereka masing masing dan tidak boleh menganggu agama lain walaupun majoriti penduduk Madinah adalah beragama Islam .RELEVENSI PIAGAM MADINAH DENGAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA Perdebatan mengenai persamaan antara konsep pemerintahan Nabi Muhammad s. 2011) [1] . Contohnya apabila Negara menghadapi peperangan.w. Kebebasan beragama dijamin di dalam Perlembagaan dimana setiap orang mempunyai hak untuk menganuti dan mengamalkan agamanya  . perlembagaan mempunyai undang -undang yang memperuntukan rakyat Malaysia untuk membela diri dan mempunyai hak untuk membela diri dan tidak boleh dianggap bersalah jika tidak mempunyai bukti yang cukup untuk membuktikan dia bersalah seper ti mana disebut dalam Perkara 5 . rakyat Madinah iaitu Ansar dan Muhijirin bersama-sama mempertahankan Madinah daripada menghadapi serangan musuh.com. Seseorang tidak boleh dianggap bersalah selagi dia tidak dibuktikan bersalah. 1. 2. Kebebasan beragama dan hak asasi manusia Pada masa sekarang. rakyat Malaysia mempunyai kebebasan beragama dan hak asasi manusia.wikipedia.w iaitu Piagam Madinah dengan perlembagaan Malaysia telah lama menjadi persoalan oleh para penkaji sejarah di Malaysia ini. Dalam Piagam Madinah Fasal 37 -b. .a. Semasa pemerint ahan Nabi Muhammad s. Hak dan tanggungjawab dari segi ketahanan dan mempertahankan negara Rakyat Malaysia juga mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan negara apabila diserang oleh pihak musuh. dan pertolongan hendaklah diberi kepada orang yang dizalimi (www. Sementara dalam perlembagaan Malaysia.

Dalam Piagam Madinah Fasal 45 dan 17 membicarakan mengenai perdamaian. Perkara 5 menyebut tiada seorang p un boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang -undang . Selain itu Perlembagaan Malaysia Perkara 5 yang menyentuh mengenai kebebasan diri. hendaklah dibunuh balas . Begitu juga yang berlaku untuk meminda atau membincangkan mengenai Perlembagaan Malaysia. Cara menyelesaikan masalah Di dalam menguruskan sesuatu undang -undang atau perlembagaan. 4. selain Perkara 11(1) yang menyatakan agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan  . apabila diajak berdamai haruslah mereka bersedia berdamai .W. perlunya undang -undang untuk mengadili mereka supaya mereka yang benar-benar bersalah sahaja dihukum. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. . segala pemasaalahan dibawa ke majlis syura untuk mencari penyelesaian. sudah tentu terdapat perkara berbangkit mengenainya dan harus disel esaikan dengan segera. Dasar hubungan baik dan saling bantu membantu antara semua warganegara Sesungguhnya dasar hubungan baik dan saling bantu membantu antara semua warganegara adalah penting bagi menjamin keamanan sesuatu negara terutama negara yang mempunyai rakyat yang terdiri daripada berbilang kaum dan agama. Antara isi kandungannya menyatakan semua orang adalah sama rata di sisi undang -undang dan berhak mendapat perlindungan. Dalam piagam Madinah Fasal 21 menyebutkan barangsiapa membunuh dengan sewenang -wenangnya denga n tiada bukti. Oleh itu. Begitu juga dalam Perlembagaan Malaysia Perkara 8 yang membicarakan tentang kesamarataan. Walaubagaimanapun manusia tidak dapat lari dari melakukan kesilapan. Pertama sekali. Sesiapa tidak boleh dianggap bersalah sebelum beliau dibuktikan bersalah .T pernah berfirman bahawa manusia adalah sebaik-baik kejadian.3. Allah S. perkara tersebut perl u dibahas di Dewan Rakyat seterusnya ke Dewan Negara sebelum diluluskan  5. Semasa pembentukan Piagam Madinah.

melainkan sesiapa yang zalim dan berbuat dosa maka hal itu tidak akan menimpa melainkan dirinya dan keluar ganya sendiri . namun begitu pemimpin haruslah bijak mengatasi masalah sensitif ini. 7. Manakala dalam Perlembagaan Malaysia Perkara 10 mengenai kebebasan bercakap. Setiap warganegara berhak mendapat perlindungan dan merpertahan hak masing masing Setiap warganegara berhak mendapat perlindungan dan mempertahankan hak m asingmasing kerana sudah menjadi tanggungjawab pemimpin untuk memberikan perlindungan kepada rakyat. berhimpun dan berpesatuan menyatakan tiap tiap warganegara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. semua warganegara adalah tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia.w. berhimpun secara aman dan membentuk peratuan .6. berada di bawah satu pemerintahan atau undang -undang.a. Rakyat yang berbilang agama. ras. adalah ketua negara untuk semua penduduk Madinah dan segala pertelingkaran hendaklah merujuk kepada baginda dan di malaysia. membawa kepada perlunya kepada satu pemerintahan bagi memastikan tiada ksejahteraan dan keamanan Negara terjamin. Setiap kaum mengakui agama san kebudayaan mereka adalah yang terbaik. Terdapatnya ramai Rakyat yang berbilang agama. Ini dapat dilihat dalam Piagam Madiah Fasal 25 yang mengatakan bahawa kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu ummah bersama orang -orang mukmin. bangsa dan budaya. keturunan atau tempat lahir  . Begitu juga dengan Perlembagaan Malaysia Perkara 12(1) yang mengatakan tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana -mana warganegara semata -mata atas alasan agama. . mereka bebas dengan agama mereka sendiri (Yahudi) dan orang Islam dengan agama mereka (Islam). begitu juga orang -orang yang sekutu mereka dan begitu juga diri mereka sendiri. bangsa dan budaya. Dalam Piag am Madinah menyebut Nabi Muhammad s. Fasal 37-b Piagam Madinah menyebut mana-mana orang tidaklah boleh dianggap bersalah kerana kesalahan yang dilakukan oleh sekutunya: dan pertolongan hendaklah diberi kepada orang yang dizalimi  . 8. Memperakui kewujudan dan kepentingan kaum lain Kepelbagain bangsa dalam sesebuah negara boleh mendatangkan pelbagai masalah seperti perselisihan pendapat mengenai agama dan kebudayaan.

Ia juga merupakan dasar yang menentukan corak dan kusa sesebuah kerajaan. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya . taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil -Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. . Oleh itu kita sebagai rakyat sebuah negara haruslah patuh terhadap undang undang tersebut sebagaima na dalam surah An-Nisaa [59] Wahai orang -orang yang beriman. maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al -Quran) dan (Sunnah) RasulNya jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat.KESIMPULAN Sesuatu undang-undang atau piagam digubal oleh pemimpin mempunyai sebab dan tujuan tersendiri. Kemudian jika kamu berbantah -bantah (berselisihan) dalam sesuat u perkara.

2FPerkara_160 [3] http://ipm.upsi. .edu.Kuala Lumpur:Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) .org/wiki/Piagam_Madinah [2] http://ms.2007.wikipedia.RUJUKAN [1] http://ms.MODUL HUBUNGAN ETNIK.com/journal/ [5] Shamsul Amri Baharuddin.org/wiki/Perlembagaan_Malaysia#Artikel.multiply.my/web/images/stories/perlembagaan.pdf [4] http://nasbunnurain.wikipedia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful