MINISTERUL EDUCAȚIEI,CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI

COLEGIUL TEHNIC,,VICTOR UNGUREANU,,

CÂMPIA TURZII

NR______/_________

EVALUAREA REZULTATELOR UNUI AGENT ECONOMIC PRIN ANALIZA SWOT

PROIECT PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE CALIFICARE PROFESIONALA NIVELUL 3-TEHNICIAN ÎN ACTIVITAȚI ECONOMICE

ÎNDRUMĂTOR PROFESOR ECONOMIST: BAGINEAN MIRELA

CANDIDAT: SUBA GEORGE-LUCIAN

-2010-

5.Cuprins 1.3. 3. BERE CRAIOVA S.A.C. Ameninţări 4. 3.4. Puncte slabe 3. Puncte tari 3.C.Analiza SWOT – prezentare teoretică 3.ANLIZA SWOT A S. Oportunităţi 3.Argument 2.1 ISTORICUL ŞI PROFILUL S.Concluzii Bibliografie ANEXE .A.2. BERE CRAIOVA S.

a situaţiei competitivităţii ei în acest mediu şi a situaţiei firmei. este analiza SWOT. în consolidarea poziţiei ei pe piaţă şi anume prin elaborarea.1. stabilirea obiectivelor strategice şi a strategiei necesare atingerii lor. analiza continuă. sunt cele ce asigură necesarul de supravieţuire al societăţii. ARGUMENT În economia modernă. O analiză SWOT reprezintă modalitatea de a obţine un set de observaţii şi predicţii foarte utile în procesul de planificare. Luarea deciziilor strategice privind definirea misiunii firmei. Managementul strategic este procesul prin care o firmă poate obţine efecte materializate în creşterea semnificativă a performantelor sale. prosperă şi se dezvoltă constant. Metoda de analiză a mediului. implementarea şi controlul strategiei firmei în vederea realizării misiunii asumate şi asigurării avantajului competitiv. a capacităţii acesteia de a înfrunta schimbările produse în mediu. un departament guvernamental. a mediului extern al firmei pentru a anticipa sau sesiza la timp schimbările din cadrul acestuia iar pe de altă parte.a situaţiei interne a firmei pentru a evalua capacitatea ei de a face faţă schimbărilor. de la participanţii unui grup. . evidenţiem polarizarea acestora în două categorii: unele care obţin succese apreciabile. a dezvoltării. firmele reprezintă „forţa motrică” a progresului. Această analiză poate fi utilizată în cadrul unei conferinţe unde participanţii sunt din locaţii şi organizaţii diferite. unde participanţii reprezintă personal plătit. iar altele care se luptă cu greu pentru supravieţuire sau înregistrează performanţe economico-financiare modeste. Poate fi utilizată de o organizaţie. cum ar fi un ONG. Studiind firmele. Formularea strategiei firmei este procesul prin care managementul firmei defineşte misiunea ei strategică. Poate de asemenea fi folosită într-o comunitate sau într-o organizaţie bazată pe comunitate. se bazează pe un amplu proces de analiză şi evaluare a mediului de acţiune a firmei. în esenţă. unde participanţii nu sunt plătişi şi a căror apartenenţă se bazează pe rezidenţă. a determinat cearea unor metodologii specifice de analiză şi diagnosticare a activităţii firmei (afacerii). pe de o parte. a competitivităţii şi a firmei pe care o prezint în continuare. Managementului strategic îi este specifică. deduce obiectivele strategice necesare realizării misiunii. Examinarea factorilor care determină succesul sau eşecul unei firme (afaceri). aplicarea planului care materializează strategia respectivă. sau o firmă privată. alege strategia adecvată atingerii obiectivelor şi precizează modalităţile punerii în operă a acesteia.

însă valoarea sa este de multe ori subestimată..ori poate fi specific. a competitivităţii şi a firmei pot folosi şi eventualilor investitori pentru a-şi plasa investiţiile sau firmelor de consultanţă financiară.Analiza swot reprezintă . managementul de vârf al firmei poate anticipa schimbările şi elabora.prezentarea.Analiza SWOT se poate aplica la orice idee tratată managerial.pentru că instrumentul managerial SWOT construieste o perspectivă realistă asupra subiectului respectiv. . analiza competiţiei. Analiza Swot constituie un pas important în planificarea cursului de acțiune pentru orice întreprindere.ordinea logică pentru ințelegerea. implementa strategia optimă pentru a asigura prosperitatea firmei. permitand managerilor decidenti sa actioneze proactiv. Metodele de analiză a mediului..veriga lipsă.Este important numai să se identifice cu toată claritatea subiectul analizei. sa apere si sa promoveze interesele/obiectivele organizatiei cu succese mai bune.Acestea pentru ca formatul analizei SWOT introduce in reprezentarea ideii și mediului în care operează aceasta.discutarea funcționării sale și luarea deciziilor.in ciuda simplității sale.ori anvergura cerută poate fi limitată. Prin intermediul său şi (sau) al altor analize cum ar fi: analiza situaţiei industriei şi a atractivităţii acesteia. Analiza SWOT poate uneori evidenția și tema un schimbări necesare in cultura organizațională. Astfel analiza SWOT constituie cea mai importanta tehnica manageriala utilizata pentru intelegerea pozitiei strategice a unei intreprinderi/organizatii.Analiza SWOT a fost gandita ca un instrument managerial ce colecteaza si organizeaza aceasta informatie critica.Analiza SWOT constituie de multe ori stimulul pentru participarea la o experiență de grup.analiza poate avea anvergura largă. Scopul pentru care se efecutează analiza SWOT poate fi general. care face ca echipa managerială sa ajunga la un acord și să se angajeze pe calea implementării unui set de programe de acțiune pe termen lung.cât si impulsul pentru analiza situației la care se găsește organizația. autoanaliza firmei şi a forţei ei competitive.

îndeosebi concurente. „Oportunităţi” există pentru fiecare firmă şi trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia necesară fructificării lor sau pot fi create. prin măsuri adecvate ea poate fi transformată în oportunitate. „Oportunităţile” reprezintă factori de mediu externi pozitivi pentru firmă. îndeosebi pe baza unor rezultate spectaculoase ale activităţilor de cercetare-dezvoltare. iar următoarele două privesc mediul şi oglindesc impactul acestuia asupra activităţii firmei. Punctele slabe reprezintă activităţi pe care firma nu le realizează la nivelul propriu celorlalte firme concurente sau resurse de care are nevoie dar nu le posedă. firmei. Puncte forte). Punctele slabe ale firmei sunt caracteristici ale acesteia care îi determină un nivel de performanţe inferior celor ale firmelor concurente. anticiparea sau sesizarea lor la timp permiţând firmei să-şi reconsidere planurile strategice astfel încât să le evite sau să le minimalizeze impactul. Mai mult. „ameninţări” de diverse naturi şi cauze pândesc permanent firma. Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competenţe distinctive pe care aceasta le posedă la un nivel superior în comparaţie cu alte firme. „Opportunities” (Oportunităţi.2. capacitatea firmei de a-şi realiza integral obiectivele stabilite.ANALIZA SWOT – prezentare teoretică SWOT reprezintă acronimul pentru cuvintele englezeşti „Strengthts” (Forţe. Şanse) şi „Threats” (Ameninţări). Primele două privesc firma şi reflectă situaţia acesteia. Puncte slabe). Ca şi în cazul oportunităţilor. sau resurse pe care le posedă şi care depăşesc pe cele ale altor firme. reprezintă activităţi pe care firma le realizează mai bine decât firmele concurente. pentru a-şi stabili o nouă strategie sau a-şi reconsidera strategia existentă în scopul exploatării profitabile a oportunităţilor apărute. „Weaknesses” (Slăbiciuni. determinând reducerea performanţelor ei economico-financiare. 1 . Altfel prezentat. ceea ce îi asigură un anumit avantaj în faţa lor. altfel spus şanse oferite de mediu. atunci când o ameninţare iminentă este sesizată la timp. cu alte cuvinte situaţii sau evenimente care pot afecta nefavorabil. punctele forte. „Ameninţările” sunt factori de mediu externi negativi pentru firmă. adică a unor inovări de anvergură care pot genera chiar noi industrii sau domenii adiţionale pentru producţia şi comercializarea de bunuri si servicii. în măsură semnificativă.

existenţa unui sistem bine organizat şi eficace de planificare strategică. etc. punctele slabe. la nevoie.posibilitatea de a practica economia de scară. ◘ comercial. Este recomandabil ca problemele urmărite în ceea ce priveşte punctele forte. pentru reconsiderarea lor.posedarea unor abilităţi deosebite în materie de inovare a produselor şi/sau tehnologiilor. Cu privire la „Punctele forte” esenţiale: . . O parte din principalele probleme de urmărit în cadrul analizei SWOT sunt prezentate în continuare.viteza de reacţie decizională la modificările produse în mediul intern sau extern. ele pot fi folosite drept referinţă pentru efectuarea unei analize. Probleme de urmărit în analiza firmei: A. . oportunităţile şi ameninţările să aibă o anvergură necesară pentru a fi cu adevărat probleme strategice.existenţa unei imagini favorabile despre firmă. . ◘ pregătirii personalului. .deţinerea poziţiei de lider sau de vârf de piaţă. ◘ cercetare-dezvoltare. dar pot şi este preferabil să fie completate cu alte probleme specifice firmei în cauză. . ◘ costurilor. .Aplicarea analizei SWOT este facilitată dacă se foloseşte o listă de probleme care trebuie urmărite în cadrul analizei şi ale căror răspunsuri sunt relevante pentru evaluarea situaţiei de fapt a mediului şi a firmei.calitatea culturii de întreprindere 2 . .suficienţa resurselor financiare disponibile.existenţa unei competenţe distinctive pe unul sau mai multe din planurile: ◘ managerial. ◘ calităţii produselor şi/sau serviciilor. .posedarea unor brevete de invenţii de produse şi /sau tehnologii care conferă firmei avantaj competitiv. să aibă legătură cu planurile strategice şi să ofere indicii semnificative pentru evaluarea judiciozităţii acestora şi.posedarea unor abilităţi comerciale deosebite. . . ◘ organizatoric.

. Cu privire la „Oportunităţi” potenţiale: .inexistenţa unei direcţii strategice clare. 3 . . . .B. stagnare sau chiar recesiune a pieţei. . .existenţa unei infrastructuri neadecvate.puterea crescândă de negociere a furnizorilor şi/sau a clienţilor. . uzate fizic sau moral. franchising. gusturilor sau preferinţelor clienţilor.deteriorarea continuă a poziţiei competitive.vulnerabilitatea la presiunile concurenţei. .schimbări ale nevoilor.lipsa unor abilităţi sau competenţe deosebite.existenţa unor dezavantaje competitive (handicap tehnologic.intrarea unor noi competitori pe piaţă.lipsa competenţei manageriale. .adoptarea unor reglementări legislative sau normative restrictive cu impact nefavorabil. . avantajoase.intrarea intr-o perioadă de recesiune economică la nivel naţional sau internaţional.erodarea imaginii firmei în percepţia deţinătorilor de interese. . . Cu privire la „Punctele slabe” potenţiale: . .existenţa cererii pe noi pieţe a produselor şi/sau serviciilor existente.reducerea ponderii pe piaţă.vulnerabilitate la fluctuaţiile mediului de afaceri.existenţa cererii de noi produse şi/sau servicii pe pieţele existente sau pe pieţe noi. .atenţie precumpănitoare dată problemelor curente în detrimentul celor de perspectivă. . .cererea crescândă pentru produse de substituţie. .schimbări demografice nefavorabile. costuri ridicate). . -manifestarea unei stări de stagnare sau regres la firmele concurente. -posibilităţi de încheiere a unor alianţe.posibilităţi de extindere a nomenclatorului de produse şi/sau servicii. Probleme de urmărit la analiza mediului: A. factoring. B. Cu privire la „Ameninţări” potenţiale: . . . .menţinerea unui nomenclator inadecvat de produse şi/sau servicii (prea larg sau prea îngust). . -posibilităţi de încheiere a unor contracte de leasing. .posibilităţi de integrare verticală. acorduri etc.creşterea rapidă a pieţei.presiunea crescândă a concurenţei.creştere mai lentă.

relaţii de muncă. Analiza SWOT are un pronunţat caracter calitativ. oportunităţile. cercetare. Diagnosticarea în urma utilizării analizei SWOT. tehnice. financiar şi personal . prin care se identifica punctele forte. sociologice. pentru adâncirea investigaţiei şi conturarea unor concluzii mai detaliate. se formulează recomandări de eliminare sau diminuare a aspectelor negative şi /sau de valorificare a celor pozitive. poate fi definită ca o cercetare complexă a aspectelor economice.Analiza SWOT se poate desfăşura la scara ansamblului firmei sau.dezvoltare. la cea a domeniilor funcţionale din cadrul firmei: marketing. permiţând formularea unui diagnostic asupra condiţiei trecute şi actuale a firmei sau a domeniilor ei funcţionale. punctele slabe. conturându-se perspectivele de evoluţie pe termen lung ale firmei şi ale domeniilor respective. pe baza răspunsurilor la problemele menţionate anterior. ameninţările şi cauzele care le generează şi/sau le va genera. producţie. juridice si manageriale ce caracterizează activitatea unei firme. vânzări şi distribuţie. 4 .

Până la această dată. de centrul oraşului.000 tone. BERE CRAIOVA S. filtrare şi liniştire bere. BERE CRAIOVA S. la mică distanţă de gară şi la aproximativ 8 km. Ea se învecinează cu: Elpreco Craiova.ANLIZA SWOT A S. electric. C. iar începând din anul 1996 a intrat în componenţa concernului BBAG Austria.2. AMC.C. iar construcţia lui a început în primăvara anului 1969. fermentare I şi captare CO2.A. Fabrica de bere Craiova a fost pusă în funcţiune la începutul lunii aprilie 1970. centrala pentru producerea şi distribuirea aerului şi a agentului de răcire. 5 . fabrica de malţ. 3. sectorul fabricare bere a lucrat începând din 6 aprilie 1970 cu malţ indigen de la alte unităţi din ţară şi cu malţ de import din Germania. în perioada 1970 – 1978 s-au creat în mod curent 7 – 8 sortimente de bere. Astfel. Unitatea este structurată pe trei mari sectoare de producţie şi anume: fabricare bere cu secţiile: fierbere. punctul de primire şi distribuire a agentului termic de la uzina Prefabricate din Craiova.C. Societatea este privatizată prin metoda MEBO. cu o capacitate anuală de 11. S. iar în următoarele luni şi cu sectoarele îmbuteliere la sticlă şi butoi şi fabrica de malţ. este amplasată în zona industrială de vest a oraşului Craiova. Baza de Aprovizionare Craiova şi cu Întreprinderea de Transporturi în Comun. Pe lângă aceste unităţi de producţie. fabrica mai dispunea iniţial de: ateliere de întreţinere şi reparaţii: mecanic.A. A. Cehoslovacia. 3.1 ISTORICUL ŞI PROFILUL S. acesta asigurând fondurile necesare pentru investiţii mai ales în tehnologie modernă. Diversificarea sortimentală a producţiei de bere a început o dată cu pornirea fabricii. Belgia şi Franţa . PUNCTE TARI: a). BERE CRAIOVA S. Proiectul noului obiectiv a fost întocmit şi avizat de către specialişti din Centrala Berii în 1968.3. La sfârşitul lunii august 1970 este pus în funcţiune ultimul sector al Întreprinderii de Bere Craiova şi anume Fabrica de Malţ. mai întâi cu sectorul fabricare bere. îmbuteliere bere la sticle şi butoaie. fermentare II.

acesta fiind o preocupare constantă. e). 3. f). Societatea beneficiază de un management modern. c). 6 . fabrică veche şi de capacitate mică. Comercializează şi bere Kaiser.3. b). e). Prin tehnologiile şi aparatura modernă cu care este dotată. a crescut preocuparea şi grija salariaţilor pentru bunul mers al producţiei. 51% din acţiunile societăţii sunt deţinute de concernul BBAG Austria. secţiile şi compartimentele necesare unei întreprinderi moderne. Infrastructura de distribuţie slab dezvoltată.000 sticle pe oră) şi este unicat pentru România prin gradul avansat de automatizare. La sectorul fabricare malţ s-a făcut mult mai puţin pe linia mecanizării şi modernizării instalaţiilor şi a procesului tehnologic.b). O serie de oraşe ale Olteniei. proprii. d). Structura organizaţională a societăţii este modernă. sub formă de hamei granule (Pellets) sau hamei extract cu un bogat conţinut de acizi alfa. j).). Ea a fost dată în folosinţă la începutul lunii octombrie 1996. g). La hameiere se foloseşte în exclusivitate hamei din import de la firma John Barth . Societatea prin produsele sale şi preţurile atractive ale acestora. situându-se printre liderii de piaţă. precum şi paletizarea şi depaletizarea navetelor. chiar şi prin eforturi proprii. Privatizarea făcându-se cu participarea personalului societăţii. PUNCTE SLABE: a). pentru ridicarea calităţii produselor obţinute şi mărirea capacităţii de producţie. pe care o îmbuteliază. societatea are posibilitatea urmăririi eficiente a calităţii produselor. c).montaj constituie o bună piaţă de desfacere pentru produsul bere. el urmând să fie modernizat abia în anii ce vin. Creşterea rapidă a pieţei datorate existenţei unei singure fabrici de bere în întreaga Oltenie (la Turnu Severin). ce nu putea asigura nici pe departe cererea de bere a populaţiei din această importantă zonă a ţării. Societatea are o structură de cercetare. Diversificarea sortimentală a producţiei de bere h). Linia este de mare capacitate (36. Lipsa surselor de apă. i). cuprinzând sectoarele. 3. f).4 OPORTUNITĂŢI: a). Linia de îmbuteliere complet automatizată provenind de la firma KHS care asigură pasteurizarea în vrac a berii ce urmează a fi îmbuteliată. cu un număr mare de muncitori ocupaţi în industrie şi în construcţii . puternic industrializate. Vânzări mai scăzute în anotimpul rece. are o imagine favorabilă pe piaţă. d).

g). AMENINŢĂRI: a). cu excepţia celor din judeţul Vâlcea. e). Degradarea solului în zonele de cultură a orzului şi orzoaicei. d). Pauperizarea populaţiei. e). Podgoriile Olteniei. Emanciparea consumatorilor. Presiunea tot mai crescândă a concurenţei – bere importată sau produsă sub licenţă în ţară. c). deţin o mică pondere din totalul terenurilor agricole. c). cu renume: Beck. sucuri naturale (zona pomicolă importantă aflată la distanţă relativ mică). Olt. Societatea are posibilitatea extinderii nomenclatorului de produse fie prin sortimente noi de bere. Fluctuaţiile monedei naţionale faţă de moneda EURO sau DOLAR. Societatea prin potenţialul său şi prin potenţialul zonei în care se află amplasată are posibilitatea integrare pe verticală şi de diversificare. d). etc. Politicile de reducere şi eliminare a consumului de alcool. b). Heineken etc. 3. 7 . Carlsberg. Mehedinţi. Existenţa unor culturi întinse de oarze (orz şi orzoaică) în judeţele Dolj. materie primă în fabricarea berii. iar cantitatea de vin ce se produce anual în această zonă a ţării este relativ mică în comparaţie cu alte zone geografice. Alternanţa de ani secetoşi şi umezi cu efecte asupra recoltelor de orz şi orzoaică.b).5. fie prin produse derivate: drojdie de bere. f).

A. a oportunităţilor şi a ameninţărilor se poate concluziona că societatea S.  ierarhizarea obiectivelor de dezvoltare. furnizarea de agent termic. a punctelor slabe. a direcţiilor strategice şi a obiectivelor de dezvoltare (unde se vre să se ajungă). h)are o piaţă de desfacere stabilă şi este posibilă lărgirea ei. CRAIOVA : a)este o societate profitabilă. se poate acţiona prin:  continuarea modernizării bazei tehnico-materiale. i)a obţinut profit constant.  pregătirea şi formarea de specialişti pentru întreprinderile de profil interesate. de sucuri şi chiar de alcool).C. . etc.C.  elaborarea măsurilor de dezvoltare şi stabilirea indicatorilor de realizat.4. Pentru menţinerea şi accentuarea dezvoltării societăţii S.  altele. BERE S. CONCLUZII În urma identificării punctelor tari.  realizarea de servicii către alte întreprinderi ( îmbuteliere produse. d)posedă o bază tehnico-materială modernă în proporţie de aproximativ 80%.  producerea şi comercializarea de materii prime sau semifabricate pentru alte întreprinderi.  dezvoltarea nomenclatorului de produse (producţia de drojdie de bere.  dezvoltarea sectorului de desfacere şi desfacerea directă către clienţi a produselor.). În urma analizei concluziilor de către conducerea la vârf a societăţii se poate realiza:  redefinirea misiunii.A. c)are o structură organizatorică optimă. CRAIOVA.  executarea de „service” altor întreprinderi cu instalaţii identice. b)are un management modern. BERE S. j)are posibilitatea de integrare verticală. e)are o cultură organizaţională bună. f)are produse diversificate şi de bună calitate. l)are posibilitatea de a se menţine printre liderii de piaţă zonali şi chiar naţionali. g)are un preţ de cost al produselor competitiv. k)are posibilitatea şi condiţiile de diversificare a produselor.

 exploatează Oportunităţile. aceasta implicând analiza mediului intern al întreprinderii şi a mediului extern general şi specific. procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente:  construieşte pe Punctele Tari.  îndepărtează Ameninţările . utilizată în cazul planificării strategice pentru identificarea potenţialelor. De fapt analiza SWOT trebuie să dea răspunsul la întrebarea „Unde suntem?”.  elimină Punctele Slabe. Analiza SWOT dă ocazia să se identifice măsurile oportune pentru înlăturarea/diminuarea punctelor slabe (ierarhizarea lor ca priorităţi) şi elimină în mare măsură surprinderea în cazul ameninţărilor.8 Analiza SWOT este o metodă eficientă. Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că. a priorităţilor şi pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de dezvoltare. indiferent de acţiunile stabilite.

Management strategic.9 BIBLIOGRAFIE: Management. 1999. Editura Economică. Bucureşti. . Editura Uranus. 1998. Bucureşti. Editura ALL BECK. Bucureşti. Editura Economică. Marketing. 1996. 2000. Bucureşti. Management strategic.

T.C. LABORATOR PERSONAL SALARIZARE. ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR CENZORI CONSILIUL DE ADMINISTARŢIE CONCEPŢIE C. BERE CRAIOVA S.A.C. PM DIRECTOR GENERAL CONSILIER JURIDIC COMITET DE DIRECŢIE DIRECTOR TEHNIC SECŢIA PRELUCRARE 1 SECŢIA PRELUCRARE 2 SECTOR MATRIŢE SECTOR ÎNTREŢINERE ATELIER 1 ATELIER 2 DIRECTOR COMERCIAL MARKETING VÂNZĂRI APROVIZIONARE TRANSPORTURI DIRECTOR ECONOMIC FINANCIAR CONTABILITATE SERVICE .ANEXE STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful