You are on page 1of 13
ie PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA 49 naclé 20 Ne. f= GB = 6° Citre Curtea Constitutionalit Onorata Curte, {n conformitee cu a.135 alin. (1) lit.) din Consttutia Republicii Moldova, . 4) din Legea n1:317/1994 cu privite la Curtea Constitutional gi art. 4 alin, (1) lit) din Codul juisdictei consttufionale nr, 502/195, Sesizarea privind constatarea circunstanjelor care justfici dizolvarea Parlamentului de legislatura a X-a. Cu cea mai fualtt consideratie pentru Onorata Curte, Sanoler MAIA SANDU “Anes: Sestearea privind constararea cireumstanfelor care justia dzolvarea Parlamentult delegisatura a ~ 12 file A EPUB MgO Inge nr if = [-conrea coerTONR 7 ast PRESEDINTELE REPUBLICIL MOLDOVA SESIZARE PRIVIND CONSTATAREA CIRCUMSTANTELOR CARE JUSTIFICA DIZOLVAREA PARLAMENTULUL DE LEGISLATURA A X-A (depusi in conformitate eu dispoziflle art. 135 alin. (1) lit.) Constitufia Republieii Moldova, a art. 4 alin, (1) lit.) «din Legea nr. 317/1994 cu privire la Curtea Constitutional sia art. 4 alin, (1) lit.) din Codut jurisdiefiei constitutionale nr. 502/195) I, AUTORUL SESIZARIL SANDU MATA -Presedinte al Republicii Moldova; mun. Chigintu, MD 2073, Bd. Stefan cel Mare, nr.154; Il, OBIECTUL SESIZARIL Prezenta sesizare are ca obiect constatarea de catre fnalta Curte, prin Aviz, in temeiul art.{35 alin,(1) lit. din Constitugie, a eireumstanfelor fick dizolvaren Parlamentului de legislatura a X-a in sensul art, 88 alin, (2) din Constitutie, din motivul expirdrii termenului de 3 luni de zile in interiorul ciruia Parlamentul este autorizat de a forma Guvernul, termenului de 45 de zile de Ia prima solicitare sirespingerea a dout solicitiri de investiturd a Guvernului. II. CADRUL NORMATIV PERTINENT Prevederile relevante ale Constitutiei Republieii Moldova sunt urmétoarele: Articolul 1 Statul Republica Moldova, (1). Republica Moldova este un stat suveran si independent, unitar ai indivizibil, (2) Forma de guvemimint a statului este epublica, @) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, in car demnitatea omului, drepturile si libertajile lui, libera dezvoltare a personality tumane, dreptatea si pluralismal politic reprezint& valori supreme gi sint garantate.” 2 Articolul 2 Suveranitatea si puterea de stat wea “naffonala aparjine poporului Republi care 0 exercitii in mod direct si prin organele sale reprezentative, stabilite de Constitute (2) Nici o persoana particulari, nici 0 parte din popor, nici un grup social, nici un part politic sau o alté formafiune obsteasca nu poate exercita puterea de stat in nume progriu, Uzurparea puterii de stat consttuie cea mai grava erima ‘impottiva poporulu.” Moldova, formele Articolul 6 Separatia si colaborarea puterilor ain Republica Moldova. paterea legislativi, executiva. si judecttoreasea sint Separate si colaboreazi in exercitarea prerogstivelor ce le revin, potrivit prevederilor Consttuiei” Presedintele Republcii Moldova, seful statului (1) Pregedintele Republict Moldova este sel statul {@)Pregedintele Republcii Moldova reprezinti statal gi este garantul suveranitii,independentei nationale, al unit si integrtiitertoriale a ii.” Articotul 85 Dizolvarea Parlamentului (2) tn cazul imposibilitayit formarii Guvernului sau al bloc&rii procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni, Presedintele Republic Moldova, dupi consultarea fracfiunilor parlamentare, poate si dizolve Parlamentul. @ Parlamentut poate fi dizolvat, dack nu a acceptat votul de ineredere pentru formarea Guvernului, in termen de 45 de zile de la prima solicitare sinumai dupi respingerea a cel putin dowi solicitari de investitura (G) In cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvato singurd dat. (4)Parlamentul nu ‘poate fi dizolvat in ultimele 6 luni ale mandatului Pregedintelui Republicii Moldova, gi nei in timpul stiri de urgent’, de asediu sau de rizboi.” Articolul 134 Statutul (1) Curtea Constitufionald este unica autoritate de jurisdictie consttutionala fn Republica Moldova. (2) Curtea Constitutionald este independenti de orice alté autoritate public si se supune numai Corstitujei. (3) Curtea Constitutional garanteazi’ suprematia Constitutiei, asigurd realizarea prineipiulsi separieii puterii de stat ta putere legislativ8, putere a executiva si putere judecdtoreascd si garanteazi responsabilitatea statului fay de cetijean sia cetdfeanului fa de sta.” Articolul 135 Atribuile (1) Curtea Constituyional: a)exercitl, Ia sesizare, controlul constitutionalititit legilor si hotivilor Parlamentului, a decretelor Presedintelui Republicii Moldova, « hotitirilor si ordonanjelor Guvernului, precum si a tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte; ») interpreteazi Constituta; ©) se pronunti asupra initiativelor de revizuire a Constitutes 4) confirma rezultatele referendumurilor republieane; e) confirma rezultatele alegerii Parlamentului gi a Presedintelui Republicit Moldova; Aeonstati cireumstantele care justifick dizolvarea Parlamentului, demiterea Presedintelui Republicii Moldova sau interimatul functiei de Presedinte, precum si imposibilitatea Presedintelui Republicii Moldova de a-si exercita atribuile mai mult de 60 de zile; g) rezolvi cazurile exceptionale de neconstitujionalitate a actelor juridice, sesizate de Curtea Suprem’ de Justiie; bh) hotiriste asupra chestiunilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid, (2) Curtea Constitutionalé isi desfigoara actvitatea din previizuti de Legea cu privire la Curtea Constitutionatd.” tiva subiectitor IV, EXPUNEREA ARGUMENTELOR IN SPRIJINUL SESIZARIL 2019, Curtea a confirmat rezultatele 2019 $i a validat mandatele deputatilor 2020, in. scopul declansirii alegerilor parlamentare Ton Chieu @ anunjat demisia sa din funcfia de Prim-minisiru al Republicii Moldova’, fapt care a implicat demisia tntregului Guvem, Declaratia a fost ficuté in cadrul unui briefing de pres, dup® sedina comund cu pregedintele in exerci la acea ort al Republicii Moldova, Igor Dodon, si cu presedintele Parlamentului, Zinaida Greceanti Pe 28 decembrie 2020, Presedintele fri a organizat consultiri cu fractiunile si grupurile parlamentare in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de Prim-ministru "enone een hc asia anew La 27 ianuarie 2021, Pregedintele Republicii Moldova a emis Decretul ‘r.25-IX prin care a desemnat-o pe dna Netalia Gavrilia tn ealtate de candidat pentru funcfia de Prim-ministru, Pe 8 februarie 2021, candidatul 1a functia de Prim-ministru @ depus Ia Parlament 0 adres scrisi pentru investitura Guvemului impreundi cu lista Guvernului si programul de activitate’, solicitind includerea acestei chestiuni in ordinea de zi a sedinjei Parlamentului in vederea dezbaterii si obfineriivotului, Pe 11 februarie 2021, in sedinja plenari a Parlamentului, candidatul desemnat a prezentat programul de activitate si intreaga listi a Guvemulu, Parlamentul respingénd acordarea votului de incredere. La 11 februarie 2021, au avut loc noi consultiri potrivit art.98 alin.) din Constitujie. La finalizarea acestora, prin Decretul Pregedintelui Republicil Moldova nr.32-IX din 11 februarie 2021, a fost desemnata repetat doamna Natalia Gavrilid tn calitate de candidat pentru funcfia de Prim-ministr Prin Hotirfrea Curfii Constitujionale nr. 6 din 23 februarie 2021, a fost declarat neconstitufional Deeretul Pregedintelui Republicti Moldova nr. 32-IX din 11 februarie 2021 privind desemnarea candidatului pentr functia de Prim-ministru. Totodati, Curtea a dispus cl ftactunile parlamentare si Presedintele Republicii Moldova trebuie si recurgi In noi consultit. La 16 martie 2021, intre Pregedintele irii si fractiunile si grupurite parlamentare, s-au desfésurat noi consultéri in vederea desemnérii unui candidat pentru functia de Prim-ministru, in aceeasi zi, Pregedintele Republicii a emis Decretul nt. 47-IX, prin care La desemnat pe domnul Igor Grosu in calitate de candidat pentru finctia de Prim-ministru al Guvernului.. La 17 marti 2021, un grup de depuiaji in Perlament au depus 0 sesizare prin care au solicitat’ Curtii Constituyionale controlul —consttujionalitait Decretului Presedintelui Republicii nr. 47-IX din 16 mattie 2021, prin care domnul Jgor Grosu a fost desemnat in calitate de candidat pentru funcfia de Prim-minista, La 22 martie 2021, prin Hotirdrea nr.10/2021, Curtea Constitujionala 4 recunoscut constitufional Decretul Pregedintelui Republicii Moldova nr. 47-IX din 16 martie 2021 privind desemnarea candidatului pentru. functia de Prim-ministra La 23 martie 2021, prin adrest serisi, candidatul la funcfia de Prim-ministra 1 depus la Secretaritul Parlamentului lista Guvernului si programul de activitate ‘8 acestuig solicitind acordarea votului de investituri®, Prin sceeasi adres, ceandidatul la funcfia de Prim-ministra al Guvernului, domnul Igor Grosu, ‘2 solictat Parlamentului examinarea acestui subiect in cadrul gedinfei_plenare ‘eu respectarea termenelor prevlzute de Constitufia fri si de jurisprudenga instanfei de contencios constitufional * Dare inn prima solcinrede neti regia Pastamet cu 265 din 08.02.2021 - ‘nilimlament enna Dcamentasned- 116s anSe 485-0 7 This » aera incnsa doa solic de invest estat in Palen 65 in 203.202 - 5 La 25 martie 2021, desi a fost inclusi pe ordinea de zi a gedinfel plenare, examinarea subiectului ‘cu privire la acordarea votului de tncredere_ liste! si Programului de activitate a Guvermului a esuat din cauza neintruniil ceringet 4e cvorumt.Fractiunile pariamentare PSRM si Partidul ,Sor” (incluzAnd platforma Pentru Moldova”) au blocat deliberat sedinfa plenari prin_pasirea Tegislativului. Presedintele Parlamentului « anunfat, in dow’ rdnduri, ec tipsa cvorumului echivaleaz’ cu esuarea tentativei de investiturd a Guvernului sau, {in sensul art.85 alin.) din Constitute, cu respingeree solicitaii de investitur La 26 martie 2021, Presedintele firii @ organizet consultiti in sensul art85 alin.(1) din Legea Suprema cu fracjiunile si grupurile parlamentare. fn aceasth 2, au dat curs invitafici la consultiri fractiunea Partidului Democrat din Moldova, grupal ,PRO Moldova’, fracjiunea Partidului Platforma DA gi fiactiunea Partidulai Actiune gi Solidartate. Fractiunile PSRM i Petidul ,Sor”, motivind cf la orele la care au fost invitate la consultiri are loc yedinja plenari a Parlamentului, au refuzat si se prezinte Ia acestea, Urmare acestui fapt, Pregedintele {Srila chemat repetat la consultiri fractiunile PSRM gi Partidul ,Sor” pentru ziua de luni, 29 martie 2021. La 29 martie 2021 au avut loc consultivile ev fractiunile PSRM si Partidul for”, Circumstante de drept Potrivit art. 85 elin.(1) si (2) din Constitute: () In cazul inposibitcati formérit Guvermului saw al blocarit procedurit de adoptare a legilor timp de 3 luni, Presedintele Republicit Moldova, ‘dupa consultarea fractiunilor parlamentare, poate s@ dizolve Parlamentul 2) Parlamentul poate fi dizotvar, dacdi mu a acceptat votul de incredere pentru formarea Gwernulul, in termen de 45 de zile de ta prima solicitare {i mumai dupa respingerea a cel putin dow solicitari de investitura.” Prin Hotiriren Curfii Constitutionale nr.30 din 1 octombrie 2013, pentru interpretarea articolului 85 alin. (1) si alin.(2) din Constitutia Republicii Moldova (dizolvarea Parlamentulu) (Sesizarea nr.22b/2013)", instanja de contencios constitutional a statuat: vol Jn sensul aliveatului (1) al articolului 85 din Constitute: “ermenul de 3 luni pentru dizolvarea Parlamentului se referd la blocarea rocedurii de adoptare a legilor sila imposibiltatea formérii Guvermului; = termenul de 3 luni incepe sit curgii de la data aparitiei circumstangelor ce au determinat necesitatea formérii unul nou Gwvern, curge indiferent ide declangarea procedurilor de formare a noului Guvern sawlsi de efectuarea procedurilor prevézute de alineatul (2) al articolului 85 din Constingi, include perioadele de consultare a fractiunilor parlamentare si de efectuare a altor proceduri legale si consttuie termenul limita pentru formarea noului Guevern. 6 2.Termemul de 45 de zile cuprins la articolul 85 alin.(2) din Constitutie se include in termenad de 3 luni cuprins la articolul 85 alin.(1) din Constitute. 5. In sensul alineatelor (1) si (2) ale articolului 85 din Constitute = dreptul Presedintelui Republicii Moldova de a dicolva Parlamentul in cazul neacceptirii votului de ineredere pentru formarea Guvernului intervine dupi expivarea a 45 de zile de ta prima solicitare si respingerea a cel putin dow solicitiri de investtura pani la expirarea termenului de 3 luni; ~ dupit expivarea termenului de 3 luni Presedintele Republicti Moldova este obligat sit dicolve Parlamentul dacit a esuat formarea Guvernului, inclusiv dacii nu s-a acceptat votul de ineredere pentru formarea Guvernului 4.Jn sensul articolului 85 din Constitujie, dreptul de a sesiza Curtea Constitujionald privind aprecierea circumstanfelor care justified dizolvarea Parlamentului este un drept exclusiv al Pregedintelui Republicii Moldova.” Aceleagi considerente au fost reiterate de inalta Curte cu prilejul adoptirii Hotirarii nr.29 din 24 noiembrie 2015 pentru interpretarea articolului 85 alin.(1) gi alin.(4) din Constitutia Republicli Moldova (dizolvarea Perlamentului) (esizarea nr-44b/2015)" ~a se vedea in special pa.34-38. Mai mult deeat atét, Curtea, prin aceasti hotirare ~ Hotirirea nr. 29 din 24 noiembrie 2015 a explicat rajionamentul imperativitiiidizolv Parlamentului fn situajia eyudtii fnvestirii unui guvern timp de 3. luni prin urmatoarele considerente de principiu — ,[..] prerogativa Sefulul statulul de a dizolva Parlamentul constitule 0 garanjie constitugionala care permite solutionarea si deblocarea unei erize instituyionale [J nfo-] articolul 85 are calitatea de mecanism de echilibrare a puterlor, mecanism care se aplica fn scopul evitarit sax depasirii unei crize institufionale sau a unui conflict intre puterea legislativé si puterea executivd [..J; lu] normele constitujionate turmirese 88 asigure perpetuarea exercitiril puter de edtre insttufile statu, iar situafile provicorit, precum interimatul, menite sit evite erearea vidului de putere, trebuie si fie fnlaturate eft mai eurdnd (1; | dspozitille cuprinse fn articolul 85 alin() si alin.(2) din Constituie se urmareste resirangerea erioadei de crit politica si institutional gi asigurarea functionalitail organelor consttujionale ale statului, iar prin atribuirea dreptului Presedintelui de a dizolva Parlamentul se evita obstructionarea actvitafit unei puteri in stat I". in plus, des: Constitujia prevede 0 interdictie expresti de_dizolvare entului in utimele 6 luni de mandat al Presedintelui Republicii Moldova potrivitalin.(4) al art.85 din Constitute, Curtea a statuat cf aceasta y[..] mu poate a functioneze in scopul de a genera sau perpetua 0 erizd institgionala ‘sau conflict intre puter’ [...}", or, in viziunea Curti, o{...] 0 eventuald aménare a dizobirii Parlamentului pand la expirarea mandatului Presedintelul Republi fn conditille in care dizolvarea acestuia devine deja cert dupa expirarea termenului de trei ai, mu are nici o rafiune si nu este de naturi sit contribuie Ia solujionarea si deblocarea erizei insttufionale; (dJimpotrivi, deoarece poate ‘conduce la mentinerea pentru 0 perioadd de peste gase luni a unui Guvern interimar, ce are capacitate extrem de limitata de acfiune, aménarea dizobvarii 7 Parlamentului, in condigile in care acesta nu mai are dreptul sai formeze tun Guvern plenipotentiar, conduce la prelungirea irationala si la agravarea crizei institufionale” ~ a se vedea par.42-43. Considerente in sensul in care termenul de 3 luni constituie termenul limita pentru formarea noului Guvem, cel de 45 de zile cuprins la articolul 85 alin(2) din Constitujie incluzindu-se in termenul de 3 luni cuprins la articolul 85 alin(1) din Constitutie se regisese, de asemenea, in Decizin Curtii Constitutionale nr.13 din 16 decembrie 2015 [par.13-17], precum si in Hotirirea Curtii nr.16 din 17 iunie 2015 {psr-39]. in esenfi, in sensul acestor interpret ale Constitutiei, rezult ed termenul de 3 luni este perioada maxima in care Constitujia tolereazi_ blocajele instituionale, solujionarea confictelor dintre puterile statului si, totodata, sdisfunctionalitatea” institufilor statului, fie c& este vorba de Guvern, fie de Parlament. Dup& expirarea termenului de 3 luni in interiorul cdruia nu s-a format ‘un Guvern, dizolvarea Parlamentului devine iminenté. Or, principiu! continuitii si func{ionaltigii depline insttuilor fundamentale ale statului trebuic 4 prevaleze gi si determine aplicarea priortard a acelor prevederi consttutionale care exclud pentru o perioad mai mare de 3 luni situatile de crizi politict sau instituyional8. Asa fiind, la expirarea termenului general de 3 luni in care Constituja autorizeaza exercitarea de catre Parlament a atribufilor sale de formare 4 Guvernului, Parlamentul devine ex jure nefunejional din perspectiva dreptului siu de a forma Guvernul, astfel incat obiectivul constitutional de a asigura functionalitatea insttuilor statului incumba obligatia Presedintelui statului, in calitatea sa de garant al suveranitiii gi de Sef al statului, de a dizolva Parlamentul Mengiondim ef, potrivit jurisprudenfet constante a Curt Consttufionsle, reiterata inclusiv in Hlotérdrea 6/2021 [pag.49], interpretarea dati dispozitiilor constitufionale comport un caracter oficial si obligatoriu pentru toate subiectele raporturilor juridice. Hotérérea prin care se interpreteaza un text constitujional are fort de Constituie si este obligatorie, inclusiv considerentele sale, pentru toate autorititile Republic’ Moldova, Aceasta se aplicd direct, fir8 nici 0 alta conditie de forma - a se vedea Hotirrea Curtii Consttufionale nr.33 din 10 octomt 2013, par.47; Hotirrea Curfii Constitutionale nr.2 din 20 ianuarie 2015, par.143; ia Curfii Constitutionale nr.4 din 26 februarie 2016, par.13; Decizia Curt jonale nr.S1 din 6 iunie 2017, par.26. Respectarea hotéririlor Curti ‘esenfialé pentru bune-funcjionare @ autorititilor , eft si pentru afirmarea statului de drept - a se vedea Hotirdrea Curfii Constitufionale nr.33 din 10 octombrie 2013, par. 52; Hotdtirea Curti Consttutionale ne-26 din 11 noiembrie 2014, par. 72. Raportind aceste considerente ale instanfei de contencios constitutional Ia obiectul prezentei sesiziri, conchidem ei termenul de 3 luni in interiorul ciruin urma a fi iayestit un Guvern a fnceput si eurgi, potrivit par.48 din Hotirirea Curfii_nr30/2013, de la demisia Guvernului condus de Ion Chieu ~23 decembrie 2020. Cele 3 luni in interiorul cirora trebuie tnvestit un Guvern a ex In 23 martie 2021. Pini Ia aceast dati, un nou Guvern nu a fost investi, prin uurmare, incepind cu 24 martie 2021, survine consecin{a constitujionali a dizolvarii Parlament ith Ia art. 85 alin, (1) din Constitute Sefului Statului constitufionali de a pune in aplicare efectele constituti vare a Parlamentului de legislatura a X-a. Consideriim necesar de a evidenjia ci, in spot’, sunt cumulate atit ireumstanjele de dizolvare ex jure ale Parlamentului stabilite la art. 85 alin, (1) din Constitujc, cat si cele stabilite la art. 85 alin, (2) din Constitutie privind izolvarea Parlameatului cu titlu de sancjiune constitufionalé din motive imputabile Parlamentului. ‘Astfel, Ia data de 8 februarie 2021, candidatul desemnat ta functia de Prim-ministru a depus in adresa Pregedintelui Parlamentului, prin adres seis, solicitarea de investiur’ @ Guvernului impreuna cu liste Cabinetului de minis si Programul de aciivitate. Ca atare, 8 februarie 2021 constituie ziva primei Solicitri de investturd, adiea prima zi de la care tncepe sf curgit termenul ‘de 45 de zile in sensul art. 85 alin.(2) din Constitute. terior, in provedura legislaiva a fost inregistrat proiectul de hotérire nr.25 ‘are a fost supus examindrii in gedinfa plenara din data de 11 februarie 2021, iar {n susfinerea proiectelui nu a votat nici un deputat. Prevederile ar.98 alin(3) din Constitujie statueazt cf Parlamentul condi votul de incredere Guvemului cu votul majoritiii deputatlor ales Astfel, proiectul de hotirére pentru aprobarea Programului de activitate 1 Guvernului si acordarea votului de incredere Guvernului a fost respins de plenul Parlamentalui in data de 11.02.2021, fiind, astfel, respinsi si prima solictare de investiturd a Guvernului La 23 martie 2021, domnul Igor Grosu, céndidat desemnat la functia de Prim-ministru, @ depus la Parlament Programa de activitate a Guvernului si lista membrilor Guvernului, solicitind includerea in ordinea de zi « sedintei plenare a Parlamenului a subiectului in cauzi in vederea dezbaterii acestuia fn termenii previzufi de Consttufia rit si jurisprudenfa Curfii Constitutional. Subiectul aprobari listei Guvernului sia programului de activitae a fost inclus in cordinea de i a sedinei plenare a Parlamentului pentra 25 martie 2021. Ins yedinla plenari respectivi a fost boicotatk de fractiunea PSRM gi fractiunea Partidului Sor (ncluzdind .platforma Pentru Moldova”). in consecinf, nefiind intrunit evorumul pentru a pune in deebatere subiectul vizat, precum a mengionat in doud rénduri Presedintele Perlamentului, tentativa de investituré @ Guvernului a fost epuizati/a esuat, in jurisprudenja sa, Curtea Constitutional a statuat in mai multe rindari eh nefntrunitea cvorumului deliberativ atunci cand se examineazi subiectul fnvestiii unui Guver sau al alegerii Pregedinteui fait (pe vremea cénd acesta ‘se alegea de Parlament) echivaleazd cu esuarea tentativei de investiturd sau ° al alegerii (in termenii art.85 alin(2) - respingerea tentativei de investitur). fn acest sens_a se vedea Decizia Curfii Constitufionale nr-1 din 19 ianuarie 2016 (par24-26, 48), dar si Avizele nr-4/2000, nr.2/2009, nr.4/2010. ‘Asa fiind, In data de 25 martie 2021, s-a consumat termenul de 45 de zile sicea de a doua teatativi de formare a Guvernului, eeea ce constituie temei de dizolvare a Parlamentului in sensul art. 85 alin, (2) din Constitute r, Parlamentul deliberat si-a asumat consecinje constitutionale ale incapactati asigurisii funcfionelitijii Guvernului in termenul si condifile stabilite de Constitjie, din care motiv suntem indrituigi de e constataneglijarea de cite arlament a regulilor consttufionale privind exercitarea aribufilor constitutionale de formare a Guvernului. ‘Menfiondm ck pe data de 26 si, respectiv, 29 martie 2021 Pregedintele Republicii Moldova a organizat consultéri cu toate fructiunile si gruputile parlamentare, la acestea find puse in discutie, in principal, cele dou’ tentative ‘equate de acordare a votului de incredere’ Guvernului, dar i constatarea celementelor care just fica dizolvarea Perlamentului teri ck la data de 23 decembrie 2020, domnul Ton Chiou sia anunjat demisia din funcjia de prim-ministru, si implicit a Guvemului, in scopul declangitii alegerilor parlamentare anticipate. Subsecvent, din data de 23 decembrie 2020 a incepat a curge termenul de 3 luni prevazut in articolul 83 alin, (1), care, odati consumat, duce la dizolvarea Parlamentului pentru motivul de imposibiltate de formare a’ Guvernului. Astfel, incepand cu 23 martie 2021, adict dup& 3 luni de la imposibilitatea formarii Guvemului, apar circumstangele previzute de Legea Suprema care justficd dizolvarea Parlamentului Prin imposibilitatea formarii Guvernului urmeaz a se inelege situatia in care Parlamentul nu acond& sau nu poate acorda votul de ineredere pentru investrea Gavernului. Curtea Constitufionalé, in Hotiréreanr.30/2013, a indicat c& termenul de 3 luri, prevazut de alin.(1) al articolului 85, este un termen-limita de dizolvare @ Parlamentului, comun pentru ambele cazuri in care intervine © situajie de crizd sau conflict, si anume: imposibilitatea formarii Guvernulti sau blocarea proceduri de adoptare a legilr. La fel, Curtea a subliniatc& termenul de 3 luni este un termen general de formare a Guvernului, incepe si curgi de Ia data apariiei circumstanfelor ce au determinat necesitatea formarit unui now Gaver, curge indferent de declangarea procedurlor de formare a noului Guvem le efectuaree procedurilor previzute de alineatul (2) al atticolului 85 din Constitujie, include perioadele de consultare a fincfiunilor pariamentare si a altor proceduri legale gi constituie termenul limita pentru formarea noului Guvern. In privinja imposibilitii investirii Guvernulut intr-un termen de 3 luni de zilo, in jurisprudenja sa, Curten a indicat e& Seful statului este obligat s& dizolve Parlamentul, astfel dreptul lui discretionar de a dizolva Perlamentul se transform {n obligafic impusi de voinja legiuitorului constituant La acest capitol este relevant gi faptul eX Inalta Curte a reiterat cf, indiferent reumstanfele care au determinat lipsa votului de ineredere, eguarea noului Guvern in fermen de 3 luni duce inevitabil Ia dizolvarea 10 Or, un Guvern de fi perpetuu in timp. ‘Astfel, Presedistele Republicll Moldova, in_virutea competenjelor sale constitufionale, este in drept si dizolve Parlamentul in cazarile gi in modul stat de art. 85 alin, (2) din Constitute gi, in calitatea sa de garant al suveraniti (art.77 alin. (2) din Constituie), este obligat de a pune in aplicare efectele constitufionale de dizolvare a Parlamentului stabilite Ia art.85 alin. (1) din Constitiuie. Dizolvarea Parlamentului de citre seful statului constituie 0 modalitate de solufionare a crizei provocate de conflictul apfrut intre autoritatea legislativa si cea executiva in cozul imposibilititi formérii Guvernului sau al blocdri timp de luni a procedurii de adoptare a legilor. Prin dizolvarea Parlamen si desfigurarea alegerilor, alegitorilor li se ofer posibili pe eale constitutional confictul dintre autoritit Constitujia stabileste procedura de examinare a chestiu Parlamentului, Astfel, Pregedintele, in condifiile stabilite la art. 85 alin. (1) din Constitutie, dizolvi Parlamentul dup& consultarea fractiunilor parlamentare. fin plus, “dup& cum reiese din art.135 alin(l) litt) din Constitute, circumstanjele care justifick dizolvarea Parlamentului urmeaza si fie constatate de ‘Curtea Constitutional. Prin Hotardrea Curfii Constitujionale nr-30/2013, Curtea a mai statuat 4 ,in scopul realizérii colaborarit $i controlului reciproe in procesul exercitarit suveranitajit nationale, Constituyia Republicii Moldova stabileyte anumite raporturi intre Parlament (puterea legislativa), Seful statulul yi Guvern (puterea executivd), raporturi ce se manifesta prin interactiune reciprocd, competente strict stabilite si limitate de reglementari constiturionale (articolele 72, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 89, 93, 95, 98, 104, 105, 106 din Constitute). 34, Cu referire la’ principiul constitutional al separarii si colaborérit puterilor in stat, Curtea tn Hotardrea nr.23 din 9 noiembrie 2011 privind interpretarea articolului 116 alin (4) din Constitute, a mentionat: ‘»19, Principiul echilibrului institutional, cunoscut astitzi sub denumirea checks and balances” (in tradueere aproximativé din limba engleza insemnand ssistemul de fréne si contrabalante”), sti la baza democratiei si presupune eckilibrul puterior si controtul for reeiproe, asifel ined puterle statale si aiba aproximativ aceeasi pondere, adica sa fie echilibrate, pentru a se putea limita reelproc, eviténd astiel ca puterea statalai sa fie folosit in mod abu 20, Acest sistem de frine $i contrabalanfe reprezint& condita sine qua non @ democratiei moderne, impiedicénd omnipotenfa legislativului, pe cea @ executivulul saw a judiciarutui.” 35, In contextul celor mentionate si apreciind prineiplul separatiei puterilor ca un mecanism de verificare reciprocé intre puteri si de asigurare a unui echilibru functional intre ele, Curtea refine cd rationamentul care sti la baza dacestui echilibru. este impiedicarea hegemoniei unei puteri constitutionale jonar cu un Prim-ministru interimar nu poate a ‘m detrimentul altora i evitarea incdlearit ordinit constityionale stabilite rin vointa neviciatéa poporulul Totodati, Curtea_mentioneazit 8, in poflda stabitityit mandatulut Parlamentului (4 ani), Legea Suprema stipuleazd mai multe circumstanfe care pot declanga dizotvarea Parlamentului inaint de terme 38. Astfel, articolul 85 din Constitgie prevede in mod expres si exhaustiv cazurile si temeiurile pentru care Parlamentul poate fi dizolvat inainte de expirarea mandatlui sau, $i anume impesibilitatea formeirii Guvernului sau @ blocirii procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni. In circumstanfele enunfate Parlanental este dizolvat de catre Presedintele Republicli Moldova dupa consultarea fraetiumilor parlamentare, 39. Curtea mentioneazd cd respectiva norma consttujionald este una speciald, dar mu singura care reglementeazd cazurile si circumstangele in care Parlamentului ise aplicd sanciumea constitujionald a dizolwaril, Curtea refine ed sanctiunea constitutional aplicabilaé Parlamentului — dizolvarea se admie, conform procedurilor previzute de Constitute, in situatile dnd organul legislativ si reprezentativ suprem mi-gi mai poate exercita fancjile $i astfel, mu mai poate exprima voinfa alegitorilor. Din aceste considerente, 'nIegaturd cu disfuretia survenita, prin dizolvarea Parlamentului si desfigurarea alegerilor anticipate alegatorilor li se ofert posibilitatea de a solutiona pe cale constitutional conflctl dintre autoriti 42, Totodatt, prerogativa Sefului statului de a dizotva Parlamentul constituie 0 garantie constitutionala, care permite solujionarea $i deblocarea tunei crize institufionale.” Mai mult, reiegind din prevederile Hotiréii Curfii Consttujionale nr.29/2015, dupa expirarea termenului de trei luni Presedintele Republicii Moldova este obligat si dizolve Parlamentul dac& a esuat formarea Guvernului Astfel, dupa expiratea termenului de trei luni in care nu s-a format un Guvern, dizolvarea Parlamentalui este iminenti, iar Parlamentul nu mai are dreptul Ia alte tentative de formare a unui executiv. Ynsumand cele relatate mai sus, la aparifia circumstanjelor de dizolvare a Parlamentului descrise in ar.85 alin(1) si 2) din Consttuie, Presedintele fri este obligat, in mod neintirziat, si. sesizeze Curtea Consttutionala pentru constatarea citcumstanfelor de dizolvare, cu emiterea ulterioari decretuli de dizolvare a Parlamentului gi stabilirea dateialegerilor parlamentare anticipate. Or, Pregedintele iri, In calitaten sa de garant al suveranitaii nu este in dept de a tolera exercitarea puterit de stat de eitre 0 autoritate constitujionalé al cre dat fost desfiinjat ex jure de Constitujie tn cazul tiruniril clreumstangelor stabilite de Legea Suprema giSau de a acorda o alti sansi sau un termen suplimentar de formare a Guvermului contrar regulilor constitujionale stabilite ‘de Constitute gi precizate de Inalta Curte tn jurisprudenfa sa constant 2 Y. CERINTELE SESIZARIT in temeiul cel menjonat, in conformitate eu prevederie rt. 135 alin (1) li in. Consiga: Republic Moldovs, x a4 alin, (I) lie dln Legen nt. 317/1994 eu privice la Cutea Constiujionald ga art 4 alin, (1) lit din Codul isi’ consttfonalen.$02/1995, soiitim Cui Constitutional: Consatarea cirumstanjelor care justified diclvarea Parlamentului de legitatura a Xa ca urmare a inposibil formérit Guvermula port {art85 alin) si 2) din Constitute. VI. DECLARATIA $I SEMNATURA, Declar pe onoare ci informafiile ce figureazi in prezentul formular de sesizare sunt exacte. Sano (Gemntura autora sesizaity