KONCEPTI INOVACIJE Neki koncepri su uvedeni da bi obezbedili uvid u razli ite tipove i na ine inovacije.

Ve ina ovih inovacija e biti spomenjene u ostalim delovima knjige. 2.1. Tipovi inovacije Inovacija je esto povezana sa novom tehnologijom ali ova percepcija je previ e jednostavna i mora imati brojeve formi ili tipova inovacije. Najjdnostavniji tip inovacije obuhvata:

proizvod, proces, uslugu i biznis modeli koji su prikazani na slici 2.1. Novi ru ni muzi ki plejer, sli an iPod-u, ili novi mobilni telefon sli an iPhone-u su skora nji primeri inovativnog proizvoda. Drugi primeri uklju uju i ve inu istra ivanja i razvoj inesticiranja Prius- elektri no ±gasovnih automobila iz tozote i A380 super veliki avion iz Eirbus-a. Istra ivanje novog pravca proizvodnje za proizvodnju auto goriva iz obnovljivih biljnih izvora, kao i e erne trske ili kukuruza, umesto konvencionalne sirove naftne preradjevine, je primer procesa inovacije. Produkcija etanola od e erne trske, za raspolaganje benzinskih aditiva, postale su iroko praktikovane u brazilu pre mnogo godina i goriva iy drugih biljnih izvora se sada naglo razvijaju u drugim delovima sveta. Gas-za te nost (GTL) tehnologija se razvila uz pomo Shell, Exxon,Sasol i drugih da bi pretvorila prirodni gas u Ä istu³ te nost ugljovodonika kojise mo e koristiti za visoko kvalitetno dizel gorivo i kao sirovine za proizvodnju deterdzenata i ulja. Ovi novi procesi su korisni naprednim procesima za primenu sofisticiranih sistema katalizatora koji uveliko pobolj savaju efikasnost i samim tim ekonomiju ovogprocesa inovacije.

Zanimljivo je da su ra unar ,hard disk i flash memorija tehnologije koje su tako e do ivele dodatnu efikasnost dobitaka na smanjene tro kove. Oni su proizvod iskustva koje su sve vi e naprednih ra unara i omogu io razvoj sve mo nih i slo enih softverskih sistema. Kompanije se takmi e u ovoj tehnologiji inkrementalnom prostoru moraju da odr avaju njihov nivo istra ivanja i razvoj da odr i korak sa ovim odnosima pobolj anje performansi ili njihovi proizvodi postaju zastarela. Takozvana "kriva iskustva" je primer postepen inovacija u kojima je raspore en kontinualno istra ivanje i razvoj nastojanju da istera dole tro kove proizvoda sa vremenom, normalno kroz

U industriji elektronike brzo kre u. hemikalija u rasutom stanju.2. nau nih. Ova knjiga e se prvenstveno fokusirati na ekonomsku i nau no-tehnolo ke inovacije. 2. Inovacije mogu da imaju sasvim razli itog stepena transformacije koje se mogu podeliti u tri klase koje su prikazane na slici. . Stopa smanjenja tro kova je normalno eksponencijalno sa kumulativni broj proizvedenih jedinica je rezultiralo linearnim logaritamske odnos kao to je prikazano na slici. obrazovne. Inovacija mo e da do e preko irokog spektra ekonomskih. te strme "kriva iskustva" predstavlja veliki izazov za inovaciju kompanije u ovom poslovnom sektoru da ostanu na se ivo obe tehnologije i tro kove. sociolo ke i umetni ke ljudskih aktivnosti. Stopa smanjenja tro kova. kao merena obroncima ove "krive iskustva" mo e da enormno varira u zavisnosti od vrste proizvoda. 2. tehnolo kih. na primer. stopa smanjenja tro kova je relativno sporo u odnosu na savremene elektronske industrije. LCD TV sa ravnim ekranom i Lap Top ra unare opada veoma brzo.4. gde tro kovi proizvoda kao to su digitalni memorijski ure aji.pobolj anja u proizvodnji.

kao i radi nekoliko developmentoriented poslovanja uklju uju i tkanine. To je mikro organizaciju i razvoj lokalne zajednice banka po eli u Banglade u ini da je mali krediti. Na drugom kraju skale proizvodnje. O ovome bi kompanije i organizacije koje su usmerene na proizvod. nanotehnologije. Banke danas nastavlja da se iri kroz narod i dalje daje male kredite ruralno siroma no. profitabilnost i vrednost za akcionare sa ovom tehnologijom. Sistem je zasnovan na ideji da izlije su ve tine koje su u koristi. smatra da je poslovni model inovatora su najve e nagrada u poslednjih nekoliko decenija. koji se zove microcredits da osiroma eni bez potrebe za kolateral. . Ovo se verovatno kontra-intuitivno na ta ve ina ljudi bi verovao. Organizacije i njenih osniva a. Zajedni ki termin. Zanimljivo je da Gary Hamel. Na primer. ekonomije ovih inovacija procesa broj velikih razmera biljaka GTL su trenutno u izgradnji u Katar. koji obuhvata primenu inovativnih tehnologija u blizini atomskih razmera. Google je razvio visoko napredni Internet pretra iva a koja se mo e smatrati usluga inovacija. stoga.2 Pojmovi Inovacije Sada ubrzano razvija u drugim delovima sveta ~ Gasna T ~ te nosti Vigil) tehnologiju je razvila el. mo an Internet pretra iva i generisanje prihoda ciljano reklamiranje "klikova" je primer inovacije poslovni model. " ista" te ni ugljovodonik proizvoda koji se mogu koristiti kao kvalitetno dizel gorivo i kao fcedstock za proizvodnju deterd enata i lubeoil. gustina tranzistora vrlo brzo omogu ava pove anje proizvodnje Trun ure ajima kao to su ipovi fle memorije (koristi se u nano iPod-). ali izabrao inovativni biznis model za generisanje dramati nog rasta prihoda. trenutno "vru a" tema sa rizi ni kapital preduze a i obe ava da e napraviti novi talas inovacije proizvoda. Google nudi za besplatan. Navedeni primeri se odnose na razne vrste inovacija koje su uspe no privedeni tr i tu. je Grameen banke. proces i usluga inovacija trebale da razmisle o svom poslovnim modelima za potencijalne visokom dodatom vredno u ukupnih rezultata. gde je prirodni gas izobilju. Muhammad Jounus. ovaj Google poslovnih inovacija je stvorio itav novi poslovni model paradigme unutar IT industrije.100 a njen uspeh je inspirisan sli nim projektima irom sveta.. a drugi evo Sasol konvertujete udaljenim prirodnog gasa. u oblasti mikro-elektronike. Od sredine-2006. Grameen Banka filijala numerisana prosek 2. osniva konsultantske kompanije stratega. pru a druge usluge. tr i te mo e da podrazumeva kombinaciju tipova inovacija. ali veliki potro a tr i ta je daljinski. Banka prima depozite. integrisanih kola (koji se koristi u laptop) hard disk i diskove (koji se koristi u velikim digitalne ure aje za skladi tenje). Ovi novi procesi da koriste napredne procese primenu sofisticiranih sistema katalizatora koji uveliko pobolj ati efikasnost i. U nekim slu ajevima. su zajedni ki dobio Nobelovu nagradu za mir u 2006. telefon i energetskih kompanija. Biogoriva primeru gore bi se mogla posmatrati kao kombinacija procesa i inovacije proizvoda. U stvari. Primer inovacije poslovni model koji je imao veliki uticaj u siroma nim zemljama kao to je Banglade .2. Preuzimanje muzike sa iPod i pla anje putem interneta koriste i Apple iTunes softvera su primeri usluga inovacija. Ekskson.

Drugi primer bi integrisana kola gde miniaturizacija i ra unarske snage su. Kompanije se takmi e u ovoj tehnologiji inkrementalni prostoru moraju da odr avaju njihov nivo istra ivanja i razvoj da odr i korak sa ovim odnosima pobolj anje performansi ili njihovi proizvodi postaju zastarela. pri emu karakteristike performanse. tako e. normalno kroz pobolj anja u proizvodnji. LCD TV sa ravnim ekranom i Lap Top ra unare opada veoma brzo. bezbednost. prikazan na slici. gde tro kovi proizvoda kao to su digitalni memorijski ure aji. na primer. Stopa smanjenja tro kova. 2.5. . stopa smanjenja tro kova je relativno sporo u odnosu na savremene elektronske industrije. 2. ekonomi nost.2.4. pouzdanost. te "kriva iskustva" predstavlja veliki izazov za inovaciju kompanije u ovom poslovnom sektoru da ostanu na sje ivo obe tehnologije i tro kove. 2. udobnost i relativne cene su postepeno pobolj ani tokom mnogo godina. Takozvana "kriva iskustva" je primer postepenih inovacija u kojima je raspore eno kontinualno istra ivanje i razvoj nastojanju da istera dole tro kove proizvoda sa vremenom. kao merena obroncima ove "krive iskustva" mo e da enormno varira u zavisnosti od vrste proizvoda. U industriji elektronike brzo kre u. hemikalija u rasutom stanju. u stvari Mur je ispitivanje gustine tranzistora na kome je smanjen tro ak i primetio da. dramati no pobolj ana u proteklih 10 godina i. kao to su tranzistori se manje kroz napredak u photolithograph . broj ovih komponenti raste bi "kurs od pribli no za faktor dva svake dve godine" . Stopa smanjenja tro kova je normalno eksponencijalno sa kumulativni broj proizvedenih jedinica je rezultiralo linearnim logaritamske odnos kao to je prikazano na slici.4 Kvantna Inovacije Kvantna inovacija uklju uje veliko pobolj anje postoje ih tehnologija.3 Inkrementalne Inovacije Primer inkrementalnih inovacija bi bila evolucija savremenih motornih vozila. koje pokazuju trenutnu tehnologiju kao to je ilustrovano u "S kriva".

sada su skoro potpuno raseljeni stariji TV-tube te nih kristala prikazuje a ~ LCD. Jedan primer disruptivnih inovacija je zamena filma fotografija sa digitalnih fotoaparata i slike. Open source softver za ra unar. lider u pro losti fotografskih poslova je kasno uvidela da je digitalna tehnologija zamenjena filmom da bi se izborili za opstanak. Da Vincijeva robotska hirurgija iz Intuitivne hirurgije ubrzano zamenjuje konvencionalne otvore. kao to su linuks. U oblasti komunikacija. respektivno. pa ak i laparoskopsku hirurgija. 2. Intemet je skoro potpuno raseljeni mehani ki prenos dokumenata i ima veliki uticaj na brzinu i efikasnost za upravljanje dokumentima u kancelariji modema iako se kancelarija bez papira jo uvek nije pojavila. prelazak na digitalnu i privla i nove igra e kao to su Sony iz elektronske industrije koji je doneo nadle nosti koje su vredne da inoviraju u novu eru digitalne slike. neinvazivna. Interesantno. 2. Kodak.) Izgleda da se iz pobede nad vi e energetski intenzivne i kra eg trajanja plazma tehnologije.Nedavni primeri uklju uju iPod nano i iPod-apple sa kojima se raseljena jednom sveprisutni SONY ® vokmen muzi ki plejer za mobilne ure aje. 3dimenzionalna medicinska tehnologija kao to su kompjuterske tomografije ~ CT).6.5 Disruptivne Inovacije Disruptivne inovacije podrazumevaju razvoj novih proizvoda ili procesa da ozna ava pobolj anje koje se na kraju ini u potpunosti vi ka struje tehnologije kao to je prikazano na Figuri. magnetna rezonanca (MR) i ultrazvuk su sada raseljeni mnogo ranije neta ne ili invazivnih . stalno zamenjuju i vlasni kie sisteme kao to su one iz Microsofta. Ostaje da se vidi da li e Apple I-telefon i Noodle otvorenog koda android mobilnih telefona Softver postati kvantna inovacija i rasela postoje ih mobilnih telefona hardvera i softvera. Televizori ravnih ekrana. danas su iroko primenjeni od strane kompanija kao to su IBM. Mobilni telefoni su sve zamene fiksne linije komunikacije i u nekim zemljama su sada ve dominantno sredstvo komunikacije. U oblasti medicinskih.

Ve ina univerziteta irom sveta po inju da koriste softvere otvorenog izvornog koda. je bio destruktivan prema drugim modelima poslovnog softvera. U oblasti komunikacija. i to je komunikacioni sistem za mla e generacije. pru a besplatne usluge pretra ivanja i ostvarili prihod od ogla avanja putem Interneta. open source operativni sistem. Potro a i dokazuju i imaju ima pristup naprednoj tehnologiji za pretragu. Socijalne mre e softvera kao to su You tube i Facebook vrlo brzo zamenjuju telefon. prelazak na digitalnu i privla i nove igra e kao to su Sony iz elektronsku industriju koji je doneo nadle `nosti koje su vredne da inovira u novu eru digitalne slike. Linuks je sada usvojen. a imaju najve i potencijal ekonomske koristi. pa ak i slobodnog softvera koji se finansira kroz reklamiranje prihoda. je bila spora da prepoznaju da je digitalna tehnologija e na kraju rasele filmom i od tada borili za opstanak. nastavnike i administratore. Na primer. Intemet je skoro potpuno raseljena mehani ke prenos dokumenata i ima veliki uticaj na brzinu i efikasnost za upravljanje dokumentima u kancelariji modema iako kancelarije bez papira jo uvek nije pojavila. personalizovane droge bi potencijalno mogle micati ". Razli itim re imima inovacije karakteri e razli ita ekonomska korist i rizik profila kao to je prikazano na slici. Interestinglv. Incrementivna inovacija je na drugom kraju spektra sa kvantno inovacijom izme u. lider u pro losti fotografski posao. Distruptivne inovacije podrazumevaju razvoj novih proizvoda ili procesa da je takva ozna ena pobolj anje koje se na kraju ini u potpunosti vi ka struje tehnologije. pretplate na bazi softvera.7. tako e ima najve i rizik u pogledu uspeha. jedan odgovara svima" blokbasteru lekova koji je trenutno Osnovna delatnost velikih farmaceutskih kompanija. Google poslovni model. Iako veoma u povoju. Open source softver sve vi e remeti i pouzdanost i performanse pobolj ava do te mere da vlasni ki raseljava. . pa ak i podr an od strane multinacionalne kompanije poput IBM-a.koji nudi internet za e-u enje platforme za svoje studente. 2. Kodak.dijagnosti kih tehnika. Distruptivna inovacija. Jedan primer distruptivne inovacije je zamena filma fotografija sa digitalnih fotoaparata i slike.

Na primer. kao to su apple. Odrzivost ciklusa inovacija Uspe na preduze a visokog rasta se posti i pravu ravnote u izme u kvantne i inkrementalni inovacije projekata. Nasuprot tome. nastavnici i administratori. u farmaceutskom sektoru. 3dimenzionalni medicinske tehnologije kao to su kompjuterske tomografije ~ CT).Mobilni telefoni su sve zamene fiksne linije komunikacije i u nekim zemljama su sada ve dominantno sredstvo komunikacije.) Izgleda da se iz pobede nad vi e energetski intenzivne i kra eg trajanja plazma tehnologije. za energiju i hemikalije rasute sektoru. nudi internet za e-u enje platforme za svoje studente. Inkrementalni niz inovacija slede. 2. a pored kvantnih inovacija je u razvoju. Nove inovativne proizvode kao to su iPod. pretplate na bazi softvera. .6. Na primer. kvantna inovacije onda e esto biti onoliko dugo koliko decenija zbog pro ireno toksi nost i klinickih ispitivanja koje zahtevaju govemmene vlasti pre novi lek mo e biti bezbedno lansiran na tr i tu. kao to su nano iPod. kao i niz novih aplikacija brzo slede kao na slici. U oblasti medicinskih. pru a besplatne usluge pretra ivanja i ostvarili prihod od ogla avanja putem Interneta. Sli no tome. open source operativni sistem. u ~ omers postaju koristi da ima pristup naprednoj tehnologiji za pretragu. procesa ili usluga. Kvantna inovacija je fo110ued po inkrementalne inovacija za pobolj anje proizvoda. s obzirom na slo enost procesa skale-a. vreme potrebno za razvoj i pokretanje novih novina kvantni tako e mo e da bude na nivou decenije. Iako veoma u povoju. kao to su 3G mogu nosti. pa ak i podr an od strane multinacionalne kompanije poput IBM-a. u razvoj softvera. 2. ima sposobnost da efikasno upravlja ciklus kvantnog i inkrementalnog na ina. pa ak i slobodnog softvera koji se finansira kroz reklamiranje prihoda. Linuks je sada usvojen. jedan odgovara svima" blokbasteru lekova koji se trenutno Osnovna delatnost velikih farmaceutskih kompanija. Major univerzitetima irom sveta po inju da zagrljaju softvera otvorenog izvornog koda. pored kvantne inovacije kao to je iPhone je pokrenuo i inkrementalna pobolj anja. magnetna rezonanca (MR) i ultrazvuk su sada raseljeni mnogo ranije neta ne ili invazivnih dijagnosti kih tehnika. vreme na tr i tu e se. koja su pokrenuta i brzo zauzima zna ajan udeo globalnog tr i ta. Televizori ravnih ekrana. da bude relativno kratak za oba na ina inovacije. neinvazivna. Da se odr i visoki rast. Najvisi rang inovacije u kompanije. Open source softver i sve vi e remeti i pouzdanost i performanse pobolj ava do te mere da je vlasni ki raseljavanja. u principu. Google poslovni model. koja odr ava udeo na tr i tu. sada su skoro potpuno raseljeni stariji TV-tube te nih kristala prikazuje a ~ LCD. personalizovane droga potencijalno mogao micati ". U estalost kvantne i inkrementalni inovacije e iroko variraju u zavisnosti od poslovnog sektora.8. je bio destruktivan prema drugim modelima poslovnog softvera.

ima mnogo estica google inovacije u pripremi. Mo da. Google Desktop Search. male novoosnovane firme podr an od strane globalne investicione su kvantne inovacije u visokom rastu obnovljivih energetskih sektora. . Da Vincijev robotske hirurgije iz Intuitivne hirurgiju ubrzano zamenjuju i konvencionalne otvoren. Open source softver za ra unar. Apple verovatno ima odvojene ekipe upravljanja kvantnog i inkrementalnog razvoja kako bi se osiguralo da oni odr avaju uravnote eno istra ivanje i razvoj portfolija. ali budu nost njihovog visokog nivoa kvantne inovacije predstoji. Nedavni primeri uklju uju iPod nano i iPod-od apple sa kojima se raseljena jednom sveprisutni Sony vokmen ® muzi ki plejer za mobilne ure aje. se bore za odr avanje i rast prihoda i prihvatljiv proizvod margine. respektivno. to zna i da mo e da svoje resurse za inovacije odr ava rastu i deo tr i ta za postoje e proizvode su jako rastegnuti. Google-101 cloud Google Obnovljiva energija jeftinija od uglja i Google biliana mobilni softver i. Nasuprot tome. stalno zamenjuju i vlasni kih sistema kao to su one iz Microsof ^ l Ostaje da se vidi da li Apple I-telefon i Noodle otvorenog koda android mobilnih telefona Softver e postati kvantna inovacija i rasele postoje ih mobilnih telefona hardvera i softvera. danas iroko primenjuju od strane kompanija kao to su IBM. Ovo uklju uje programu Google Earth.ini se da su zaklju ani u inkrementalna inovacija i. nesumnjivo. Google je jo jedan dobar primer uspe ne kompanije visokog rasta koji proaktivno upravlja kvantna inkrementalni i inovacije. Jo jedna inovacija je planirana uz mogu e pokretanje laptopa koriste i samo fle memorije i zamenjuju om trenutnom hard disk tehnologijom. Mnogim drugim velikim azijskim kompanijama u sektoru elektronike i poslovnom sektoru . Pove anje raznolikosti poslovnih modela e verovatno predstaviti neke izazove na Google-u. Google Image Search. zajedno sa svojim konkurentima. Pove ana kvantna inovacija e verovatno biti jedini put napredovanja za ove kompanije da postigne odr ivi visoke stope rasta. kao to su l. pa ak i laparoskopska hirurgija. Google analitiku. mo e biti suo ena sa luksuz neravnote e prema kvantnoj inovacija. AdSense.Da bi se postigao izuzetan perforrnas. Mnoge multinacionalne naftne i gasne kompanije se zaklju avaju u dugoro ne inkrementalne inovativne projekte koji uglavnom ciljaju skromna pobolj anja u vezi fosilnih goriva tehnologiju. Google istra ivanje i razvoj kulture je sna no poravnat prema kvantnoj inovacije i oni nastavljaju i na iznena enje i radost tr i ta sa novim proizvodima izvan roman Google pretrage. Gu ^ Cle Mali biznis Apps.inuks. vi e od bilo koje druge kompanije.

8. kao to su nano iPod. koja se odr ava udeo na tr i tu. Na primer. ima sposobnost da efikasno upravlja ciklus kvantne i inkrementalni na in. a pored kvantnih inovacija je u razvoju. relativno nove. Dakle. za energiju i hemikalije rasute sektoru. Nasuprot tome.U zdravstvenom sektoru. kao to su 3G mogu nosti. Kvantna nove inovativne proizvode kao to su iPod. s obzirom na slo enost procesa skale-a. kompanije. Da se odr i visoki rast. . u principu. Inkrementalni niz inovacija slede. koja su pokrenuta i brzo zauzme zna ajan udeo globalnog tr i ta. Drugim preduze ima u istom poslovnom sektoru. kao to su Sony. Uspe na preduze a visokog rasta e posti i pravu ravnote u izme u kvantne i inkrementalne inovacije projekata. Cevanica u strategiji e verovatno biti potrebno da se postigne bolje i kvantne inkrementalne inovacije stanje i vra anje visokog rasta prihoda. . u farmaceutskom sektoru. U estalost kvantne i inkrementalni inovacije e iroko variraju u zavisnosti od poslovnog sektora. vreme na tr i tu e se. Biotech velike kompanije kao to su Amgen i Genenrech imaju jak fokus na pretrpele kvantni inovacije sa jakim gasovoda inovativnih lekova. Kvantna inovacija je po inkrementalne inovacija za pobolj anje proizvoda. Sony vokman ® je kvantno ~ inovacija. jak korisnik odgovor innovaeive zapaliti e-knjiga od Amazona sugeri e da je Sony e-knjige tako e mogu biti raseljena po kvantnoj inovacija iz prodaje na mre i. da bude relativno kratak za oba na ina inovacije. vreme potrebno za razvoj i pokretanje novih novina kvantni tako e mo e da bude na nivou decenije. Da bi se ovo postiglo izuzetan perforrnans. Sticanje hiotech malih inovativnih kompanija je da velike farmaceutske strategije esto ostvare inovacije iznosa. Na primer. Apple je verovatno ima odvojene ekipe upravljanja kvantne i inkrementalni razvoj kako bi se osiguralo da oni odr avaju uravnote en istra ivanje i razvoj portfolija. mnogim velikim farmaceutskim kompanijama tradicionalno vi e usmerena na dodatnu inovacija irom eksistino droge nego inovacije ve i rizik u vezi sa kvantnom nova vrsta droge. 2. Jo jedna inovacija iz kvantne jabuka Izgleda da bude planirana uz mogu e pokretanje laptopa koriste i samo fle memorije i zamenjuju i trenutni hard disk tehnologijom. ali dalji razvoj izgleda da su postale zaklju ne u malim inkrementalnim pobolj anjima pru a za otvaranje kvantne inovacija. procesa ili usluga. kao i niz novih aplikacija brzo slede kao na slici. e se o ekivati da se postigne povremeno remeti inovativnost. Sli no tome. pored kvantne inovacija kao to je iPhone je pokrenuo i inkrementalni pobolj anja. kompanija kao to su Google i Apple sa jakim kulture kvantni inovacija. izgleda da se bore sa ovim balans. u razvoj softvera. Vrh rang inovaciju kompanije. kao to je apple. kvantne inovacije onda e esto biti onoliko dugo koliko decenija zbog pro ireno toksi nost i klinickih ispitivanja koje zahtevaju govemmene vlasti pre novi lek mo e biti bezbedno lansiran na tr i tu. Inkrementalno inovacije e obi no uklju ivati pobolj ane formulacije i proizvodna tehnologija za odre eni vlasni ki droge razliku. Remeti inovacije je veoma te ko da se planira i verovatno e se pojaviti iznenada iz istra iva kih projekata koji su fokusirani na kvantnoj inovacije. Iako nikako nije odre en.

danas iroko primenjuju od strane kompanija kao to su IBM. 2. pa ak i laparoskopska hirurgija. Nedavni primeri uklju uju iPod nano i iPod-od jabuka sa kojima se raseljena jednom sveprisutni Sony vokmen ® muzi ki plejer za mobilne ure aje. Nasuprot tome. Mali biznis Apps. Google analitiku. Mnoge multinacionalne naftne i gasne kompanije se da se zaklju ati u dugoro ni inkrementalni inovacija projekte koji uglavnom ciljaju skromna pobolj anja u vezi fosilnih goriva tehnologiju. Open source softver za ra unar. Google Image Search. se bore za odr avanje i rast prihoda i prihvatljiv proizvod margine. Pove anje raznolikosti poslovnih modela e verovatno predstaviti neke izazove na Google-u. male novoosnovane firme podr an od strane globalne investicione su announchng kvantne inovacije korake u visok rast obnovljivih energetskih sektora. ali budu nost njihovog visokog nivoa kvantne inovacija se divili. .5. zajedno sa svojim konkurentima. Poslednje najave el. mo e biti suo ena sa luksuzom neravnote e prema kvantnoj inovacija. Google Desktop Search. respektivno. Google je jo jedan dobar primer uspe ne kompanije visokog rasta koji proaktivno upravlja kvantna inkrementalni i inovacije. Google-101 cloud Google Obnovljiva energija jeftinija od uglja i Google biliana mobilni softver i. Pove ana kvantna inovacije e verovatno biti jedini put napred za ove kompanije da postigne odr ivi visoke stope rasta.Mnogim drugim velikim azijskim kompanijama u sektoru elektronike i poslovni ini se da su zaklju ani u inkrementalni inovacija i. vi e od bilo koje druge kompanije. ima mnogo estica google inovacije u pripremi. Ovo uklju uje programu Google Earth. od partnerstva sa manjim inovativnim obnovljivim energetskim kompanija se ini da ozna ava strate ku promenu u pravom smeru. to zna i da mo e da svoje resurse za inovacije odr ava rastu i deo tr i ta za postoje e proizvode su jako rastegnuti. AdSense. Kvantna inovacija uklju uje veliki pobolj anje postoje ih tehnologija. Mo da. koje displaces trenutnu tehnologiju kao to je ilustrovano u "S kriva". Google istra ivanje i razvoj kulture je sna no poravnat prema kvantnoj inovacije i oni nastavljaju i na iznena enje i radost tr i te sa novim proizvodima izvan roman Google pretrage. nesumnjivo. stalno zamenjuju i vlasni kih sistema kao to su one iz Microsof ^ l Ostaje da se vidi da li Apple I-telefon i Noodle otvorenog koda android mobilnih telefona Softver e postati kvantne inovacije i rasele postoje e mobilnih telefona hardvera i softvera. Da Vincijeva robotska hirurgija iz Intuitivne hirurgije ubrzano zamenjuju i konvencionalne otvore. na primer. prikazan na slici. kao to su linuks.

. profitabilnost i vrednost za akcionare sa ovom tehnologijom. koja obuhvata primenu inovativnih tehnologija u blizini atomskih razmera. tr i ta mogu da podrazumevaju kombinaciju tipova inovacija. stoga. Iznad primeri se odnose na razne vrste inovacija koje su uspe no privedeni tr i tu. Ovo je microfmance organizaciju i razvoj lokalne zajednice po elo u Banglade u ine da je mali krediti. " ist" te ni ugljovodonik proizvod koji se mo e koristiti kao visokokvalitetno dizel gorivo i kao afeedstock za proizvodnju deterd enata i lubeoil. Ovi novi procesi koriste napredne procese i primenu sofisticiranih sistema katalizatora. osniva konsultantske kompanije strategija. gde je prirodni gas u izobilju. integrisanih kola (koji se koriste u laptopu) hard disk i diskove (koji se koristi u velikim digitalne ure aje za skladi tenje) zajedni ki termin. ekonomije ovih procesa inovacije imaju niz velikih razmera biljaka GTL koji su trenutno u izgradnji u Kataru. telefon i energetskih kompanija. proces i usluga inovacija treba da razmisle o svojm poslovnim modelima za potencijalne visokom dodatom vredno u ukupnih rezultata. Od sredine 2006. ali velika potro nja tr i ta je daljinska. Organizacije i njeni osniva i.(GTL) tehnologija je razvijena od strane el. Grameen banke numerisane su preko 2. Bio-goriva. Primer inovacije poslovni model koji je imao veliki uticaj u siroma nim zemljama kao to su Banglade . nanotehnologija. ali je izabrao inovativni biznis model za generisanje dramati nog rasta prihoda. Na drugom kraju skale proizvodnje. i radi nekoliko razvojno-orijentisanih preduze a. koji se zovu microcredits. mo an Internet pretra iva i generisanje prihoda ciljano reklamiranje "klikova" je primer inovacije poslovnog modela. smatra da je poslovni model inovatora najve a nagrada u poslednjih nekoliko decenija. Banka prima depozite. Velikoj meri da pobolj aju efikasnost i. ovaj Google poslovnih inovacija je stvorio itav novi poslovni model paradigme unutar IT industrije. u polju "mikro-elektronici. Zanimljivo. gustina tranzistora je vrlo brzo omogu avanje pove anja proizvodnje jo manje i mo nije ure aje kao to su ipovi fle memorije (koji se koristi u iPod-Marie).100 filijala i njen uspeh je inspirisan sli nim projektima u svetu. je Gramecn banke. pru a druge usluge. Preuzimanje muzike sa iPod-a i pla anje putem interneta koriste i Apple iTunes softvere su primeri usluga inovacija. uklju uju i tkanine. trenutno je "vru a" tema sa rizi nim kapitalom preduze a i obe ava stvaranje novog talasa inovacije proizvoda. Muhammad su zajedni ki dobili Nobelovu nagradu za mir u 2006. U stvari. Na primer. Kompanije i organizacije koje su usmerene na proizvod. Geri Hamei. U nekim slu ajevima. Ekskson. Google. Banka danas nastavlja da se iri kroz narod i dalje daje male kredite siroma nima. primeru gore bi se mogla posmatrati kao kombinacija procesa i inovacije proizvoda. Google je razvio visoko napredni Internet pretra iva koji se mo e smatrati kao usluga inovacije. a drugi Sasoi Io se konvertuje prirodnim gasom. Ovo se smatra verovatno kontra-intuitivno.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful