You are on page 1of 16

GazetaInformator.

pl

Racibórz Rybnik

Żory

Wodzisław Śląski
Jastrzębie Zdrój

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XVI | 29 marca 2021 | Nr 3 (326)

RACIBÓRZ SRATEGIA ROZWOJU

Uderzenie
Turystyczna strategia miast trzeciej fali
Przedstawiciele raciborskiego samorządu zawitali do Prudnika,
by czerpać z turystycznych doświadczeń “miasta tkaczy”. – Będzie gorzej, niż zakła-
daliśmy jeszcze kilka tygodni
ników musi także zostać w do-
mach z dziećmi. To powoduje, że
temu – przewidują ekonomiści. prawie 4% dorosłych Polaków nie

Fot. Urząd Miasta Racibórz


IRENEUSZ BUREK Sytuacja pandemiczna w Pol- może normalnie wykonywać swo-
sce jest coraz trudniejsza. Z tego ich obowiązków zawodowych.
Projektowanie miasta powodu rząd wprowadza nowe Niektóre firmy od dawna bo-
wspólnym mianownikiem obostrzenia, co ma także wpływ rykają się z brakiem rąk do pracy.
Tematem spotkania, któ- na gospodarkę. Prognozy co do Dotyczy to zwłaszcza sektora bu-
re odbyło się 16 marca wzrostu PKB w tym roku były bar- dowlanego, gdzie praca zdalna
w Prudniku, było m.in. projek- dzo optymistyczne, jednak trzecia jest niemożliwa. Skutkiem tego
towanie i tworzenie turystyczne- fala epidemii i możliwość wpro- będzie wstrzymanie niektórych
go szlaku miejskiego, aplikacja wadzenia całkowitego lockdow- inwestycji, co przyniesie przed-
pomagająca turystom zwiedzać nu podetną jej skrzydła. – Będzie siębiorcom straty. Równocześnie,
miasto samodzielnie,wprowa- gorzej, niż zakładaliśmy jeszcze jak obliczył Główny Urząd Staty-
dzanie Systemu Identyfikacji kilka tygodni temu – przewidują styczny, w ciągu ostatniego roku
Wizualnej miasta oraz działa- ekonomiści. w polskich firmach trwale ubyło
nia skutkujące wzrostem zain- Widmo ponownego za- ponad 110 tys. miejsc pracy. Cho-
teresowania turystów miejskim mknięcia gospodarki krążyło już dzi głównie o branżę usługową
muzeum. od jakiegoś czasu. 25 marca rząd – wielu przedsiębiorców nie było
Dawid Wacławczyk zacieka- poinformował o nowych ob- stać na czekanie, dlatego pozwal-
wił się również aspektem rozwo- ostrzeniach. Zostały zamknięte niali pracowników.
ju miasta w kontekście tworzącej wielkopowierzchniowe sklepy - Tego rodzaju usługi na pew-
się w Raciborzu strategii rozwo- meblowe i budowlane oraz sa- no będą ciągnąć wzrost gospodar-
ju miasta. - Burmistrz Grzegorz lony fryzjerskie, urody i kosme- czy w dół - przewiduje dr Bohdan
Zawiślak przekonywał mnie do tyczne. W sklepach i kościołach Wyżnikiewicz, prezes Instytutu
zainteresowania się uczestnic- obowiązują nowe limity osób. Prognoz i Analiz Gospodarczych.
twem Raciborza w projekcie Nie działają żłobki i przedszkola. Jednak jak podkreśla, wiele firm
Cittaslow tj. sieci miast, które Zostały utrzymane także dotych- potrafi sobie radzić z trudną sy-
zamiast łapać zadyszkę za go- czasowe restrykcje. Restauracje, tuacją. - W ubiegłym roku to było
nieniem wielkich metropolii, Z burmistrzem Prudnika Grzegorzem Zawiślakiem oraz jego zastępcą Jarosławem Szóstką kawiarnie czy bary już od jesieni duże zaskoczenie, ludzie i przed-
stawiają na jakość życia, pielę- spotkał się wiceprezydent Raciborza Dawid Wacławczyk,Karolina Kunicka z Grzegorzem Ka- nie może przyjmować klientów, siębiorcy byli zdezorientowani, co
gnowanie swojego klimatu, ży- walcem, czyli naczelniczka i specjalista ds. turystyki Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki a jedynie mogą wydawać jedze- przytłumiło wzrost gospodarczy.
cie wolniejsze, ale wartościowe. i Sportu Urzędu Miasta Racibórz. O praktycznych rozwiązaniach zastosowanych w Prudniku nie na wynos. Od kilku miesięcy Natomiast teraz mamy za sobą
Ten kierunek jest ciekawy i po- opowiadała Małgorzata Halek-Malinowska, dyrektor Agencji Sportu i Promocji w Prudniku. nie można też korzystać z siłowni. rok doświadczeń, podczas które-
jawia się w rozmowach, jakie W rolę przewodnika wcielił się kierownik referatu Strategii i Rozwoju prudnickiego ratusza W podobnej sytuacji, choć z kilku- go wielu przedsiębiorców było
prowadzimy z naszymi miesz- Marcin Husak, autor licznych publikacji poświęconych historii ziemi prudnickiej. tygodniową przerwą, jest branża w stanie dostosować się do no-
kańcami. Warto rozważyć po- Na zdj. od lewej Marcin Husak, Małgorzata Halek-Malinowska, Jarosław Szóstka, Grzegorz hotelarska. Zamknięte są również wych warunków - zauważył. Jak
mysł uczestnictwa w tej sieci, by Zawiślak, Dawid Wacławczyk, Karolina Kunicka oraz Grzegorz Kawalec. kina, teatry czy muzea, nie można przyznał, ostatnio IPAG spodzie-
korzystać z doświadczeń świa- organizować wystaw ani wesel. wał się wzrostu PKB w tym roku
domych swojej wartości samo- zrównoważonego rozwoju. Mia- dobre i sprawdzone. Strategie nie nie zatrzymamy przybyszów, Jednak trzecia fala epidemii w wysokości 4,3%. Jednocześnie
rządów, odrzucających wielko- sta spod znaku ślimaka przyj- mogą być pisane w oderwaniu od nie wzmocnimy zasobów rynku uderza w polską gospodarkę nie szacował, że w pierwszym kwar-
miejskie kompleksy. Kto wie, mują wspólne cele dla polepsze- trendów światowych, strategii re- pracy, a wręcz przeciwnie, bę- tylko poprzez zakazy, ale także tale PKB spadło o 1,4% w porów-
być może z naszej wizyty wynik- nia jakości życia mieszkańców gionalnych i szeroko rozumiane- dziemy mieli poważny problem przez brak pracowników w pol- naniu z analogicznym okresem
nie w przyszłości dalsza współ- i przybliżenia kultury dobrego go otoczenia. z rotacją chwilowych mieszkań- skich firmach. Na kwarantannie zeszłego roku.
praca między naszymi samorzą- życia …”). Racibórz nie sprostał ców. Na najbliższe kadencje sa- przebywa obecnie 423 889 osób
dami. Z pewnością nasze miasta wówczas wyzwaniu, koncepcja Miasta jak magnes morząd musi mieć dobry i kon- (dane z 29 marca). Wielu pracow- KP
mogą stanowić ciekawe punkty upadła. Kolejny raz podejmuje Naukowcy mówią, że mamy sekwentny program zmiany
turystyczne na mapie wycieczek rękawicę w obszarze jakości ży- 20 lat, aby podjąć działania, aby miast w magnes zatrzymujący
odwiedzających Śląsk i Morawy cia przy okazji tworzenia strategii zapobiec zniszczeniu różnorod- ludzi.
– relacjonuje wiceprezydent Da- rozwoju Raciborza. Trzeba przy- ności naszej planety. Rozma- Zatem trzeba postawić py-
wid Wacławczyk. znać, że „rekonesans” w Prudni- wiamy więc o czterech kaden- tanie retoryczne: Czy receptą
Przypomnijmy, rok temu ku, w tych okolicznościach, był cjach samorządowych. W tak na uleczenie miasta i skutecz-
w styczniu Urząd Miasta Racibo- zdecydowanie zasadny. Nie tyl- krótkim czasie, przy wszelkich ne przyciąganie turystów jest
rza przymierzał się do wdrażania ko dlatego, że, jak twierdzi Wa- rozwiązaniach, jeśli mówimy sama definicja atrakcji tury-
Centrum Kulturowego w obrębie cławczyk, z Prudnikiem łączy nas o tym, że zmiany (w myśleniu, stycznych, budowanie aplikacji
starego miasta Raciborza. Pisali- długa wspólna historia, dziedzic- w budowaniu miasta) zacho- i dbałość o muzea, czy do tego
śmy wówczas, że pobliskie mia- two Moraw i Śląska, los Ziem dzą wolno, to trzeba pamiętać, nie trzeba przede wszystkim
sto Głubczyce znajduje się w wy- Odzyskanych, klimat polsko- że zmiany społeczne zachodzą dodać wsłuchania się w potrze-
kazie 31 miast cittaslowpolska.pl -czeskiego pogranicza i przeko- bardzo szybko. Jeśli na czas by mieszkańców czy znajomo-
(na stronie czytamy m.in.: „Do- nanie o konieczności rozwijania nie przygotujemy przestrze- ści trendów takich jak slow ci-
cenienie potencjału niewielkich turystyki, ale również z powodu ni do życia, to nie tylko trudno ties, zero waste i innych, które
miast to trend XXI wieku, dosko- konieczności wymiany doświad- będzie przekonać turystów do dziś rozwijają się w społeczeń-
nale wpisujący się w założenia czeń i kontynuowania tego, co odwiedzin, ale w miastach też stwie zmieniającej się Europy?
R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 29 marca 2021, nr 3 (326) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ GOSPODARKA

Park Kulturowy gwoździem do trumny przedsiębiorców?


Radny Stanisław Borowik apeluje o wstrzymanie prac z uwagi na trudną sytuację finansową przedsiębiorców.

Fot. Katarzyna Przypadło


KATARZYNA CICHOŃ zimowe, będą musieli spełnić
wszystkie nowe obowiązują-
Po rocznej przerwie raci- ce warunki. Pragnę przypo-
borski Urząd Miasta wzno- mnieć, że przedsiębiorcy
wił prace nad Parkiem Kul- mają od dłuższego czasu
turowym. Na jego obszarze zamknięte lokale, które od
uregulowane byłyby kwestie dłuższego czasu generują ol-
dotyczące m. in. umieszcza- brzymie straty. Jak mi wia-
nia tablic, napisów i ogłoszeń domo, niektórzy właścicie-
reklamowych czy form małej le mają podpisane stosowne
architektury. Intencja jest ta- umowy sponsorskie do 2025
ka, by chronić i eksponować roku, które zobowiązują
to, co najbardziej wartościo- ich do postawienia sprzętu
we z punktu widzenia dorob- (krzesła, ławy, stoły) na tere-
ku historycznego, architekto- nie ogródków z logotypami
nicznego i urbanistycznego firmy – wyjaśnia radny Sta-
miasta. Magistrat zapewnił, nisław Borowik. Przypomina
że porządkowanie kwestii też, że za niedotrzymanie ta-
estetyki i ładu przestrzenne- kiej umowy grożą kary finan-
go miasta będzie szło w parze sowe.
z pomocą dla przedsiębior- – Przygotowanie no-
ców i wydłużonym okre- wych ogródków letnich i zi-
sem pomiędzy ogłoszeniem mowych kosztuje wiele na-
a wejściem w życie przepi- kładów finansowych, które
sów. Nie da się jednak ukryć, - Człowiek o wiele lepiej czuje się i funkcjonuje w przestrzeni estetycznej, uporządkowanej, gdzie architektury nie zasła- w tym czasie nie są możliwe
że przedsiębiorcy znaleźli się niają reklamy, a gdzie reklama pełni formę biżuterii miejskiej – uważa wiceprezydent Dawid Wacławczyk, przewodni- do wykonania. Tylko kilku-
w trudnej sytuacji. czący zespołu ds. prac nad utworzeniem Parku Kulturowego Stare Miasto w Raciborzu. letni oddech czasowy pozwo-
Podczas spotkania ze- li przywrócić płynność finan-
społu ds. parku kulturowe- dział wówczas, że dostosowa- uważa, że prace nad Parkiem 2025 roku z realizacją planu przedsiębiorców, którzy po- sową wielu przedsiębiorcom.
go podkreślano, że to trudny nie się do zapisów uchwały Kulturowym będą za dużym dotyczącego powstania Par- siadają lokale gastronomicz- Dlatego proszę pana prezy-
czas, zwłaszcza dla gastro- może być dodatkowym utrud- obciążeniem dla przedsię- ku Kulturowego w okolicach ne na terenie Rynku, wynika, denta o wstrzymanie się od
nomii, dlatego urzędnicy nie nieniem dla przedsiębiorców biorców. Radny napisał w tej Rynku i w jego otoczeniu. że jeszcze będzie można roz- realizacji planu, co przywróci
będą narzucać tempa prac w dobie pandemii. sprawie interpelację do pre- - Jak wynika z rozmów, stawiać ogródki latem, nato- przedsiębiorcom nadzieje na
nad uchwałą. Wiceprezydent Mimo tych zapewnień zydenta, w której zwrócił się które przeprowadził pan Wa- miast jak wynikało z rozmo- lepsze jutro - apeluje radny
Dawid Wacławczyk powie- radny Stanisław Borowik z prośbą o wstrzymanie się do cławczyk z przedstawicielem wy, aby rozstawić ogródki Stanisław Borowik.

RACIBÓRZ – POLSKA

Liczymy się dla Polski?


#liczysiękażdy brzmi motto Narodowego Spisu Powszechnego Ludności.
W okolicznościach trze- mediów społecznościowych. tysięcy pacjentów pozosta-
ciej fali pandemii Covid-19, Powszechna bowiem jest nie wionych bez pomocy, coraz
w przeddzień Świat Wielka- tylko irytacja związana z mro- większa liczba zgonów spo-
nocy, w dniach, kiedy rząd żeniem gospodarki, ograni- wodowana brakiem leczenia
polski wprowadza kolejny czeniem praw publicznych, i kompletny brak informacji
lockdown, GUS zawiadamia ale przede wszystkim bra- rozłożonego na łopatki syste-
o obowiązku każdego Polaka kiem dostępu do usług me- mu służby zdrowia jest powo-
w zakresie spisu powszechne- dycznych; zarówno w szpi- dem pytania: czy liczymy się
go ludności i mieszkań. Motto talach, jak i przychodniach dla Polski?
spisu #liczysiękażdy wywołu- specjalistycznych czy ogól-
je liczne dyskusje na łamach nych. Bezsilność i niemoc I

Moi dziadkowie przelewali swoją krew za Polskę…


- Chciałam Wam Panowie ogromnie podziękować... Domyślam się, że to nie wina lekarzy. Oni także zostali sami Dodzwonić się do przychodni?! Ja osobiście gdy dzwonię
Dzięki Wam, odwołano planowe zabiegi/operacje... z tym wszystkim... jest to około 40-70 razy, zanim ktoś odbierze i w ogóle bę-
I po miesiącach czekania na wyczekaną operację, która Narzucenie Waszych chorych zasad z góry. Gdzie przecież dzie sygnał...
miała zmienić moje życie na „normalne”- wszystko odwo- Wy macie samych najlepszych specjalistów pod nosem 24h Jak człowiek ma się leczyć???!!!
łano i odesłano mnie do domu tak jak stałam... na dobę? Więc czym się martwić? Gdybym była bardziej na siłach, pojechałabym do War-
A zrobiono to w najprostszy sposób - zrobiono z człowieka Mieliście rok czasu... KURWA ROK. szawy.
debila... Ze mnie jak i z setki (jak nie tysiąca) innych osób... Żeby przygotować nasze szpitale oraz kadrę lekarską na I napluła Wam prosto w twarz za to co zrobiliście z moim
Z guza, który musi być usunięty bo powoduje szereg niepra- trwającą pandemię. krajem!!!
widłowości w organizmie, co zostało stwierdzone przez fa- Zamiast dokupić porządne respiratory, wyposażyć lekarzy, Za to, co robicie z Polakami!!!
chowych lekarzy - nagle... NIE TRZEBA GO USUWAĆ! Nic oddziały... Moi dziadkowie przelewali swoją krew za Polskę… Co Wy
się nie dzieje!!! Otrzymałam do rąk kartę anestezjologiczną, DALIŚCIE KURWA MILIONY RYDZYKOWI... z nią skurwesyny zrobiliście??!!!
wszelkie wskazówki co do pielęgnacji rany, nazajutrz miała A teraz zabieracie zwykłym, szarym ludziom ostatnią de- W tym kraju prędzej pomoże Ci człowiek, który sam nie
się odbyć operacja... A tu nagle wieczorem przychodzi le- skę ratunku???? ma nic niż ten, który został powołany po to by pomagać,
karz twierdząc, że nic nie trzeba robić… Akurat wtedy, kie- Żyjecie w innym świecie!!! Nam żaden lekarz nie przywiezie a od pieniędzy i dobroci przewraca się mu w dupie!
dy narzuciliście z góry lekarzom odwołanie planowych ope- kuli do domu po operacji biodra… Operacja??? Ja sobie poradzę na inny sposób, mam dużo sił jeszcze.
racji... To nic, że guz nie wiadomo, czy jest rakowy… To nic, Poczekamy jak wszyscy 5 lat w kolejce. Ludzie! Bo Wy się sa- Ale nie wyobrażam sobie takiego „babciątka” szurającego
że w każdej chwili może rosnąć i robić większy ucisk... To mi leczycie w domu zamiast dzwonić do lekarza i po karetkę! nogami... Czekającego latami na operacje ratującą życie...
nic, że w każdej chwili może spowodować śmiertelną cho- Dlatego tyle zgonów przez pandemię... I odesłanego z kwitkiem...
robę autoimmunologiczną (a już jest podejrzenie, że jest...) To tak na serio? Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy...
Nie ma zagrożenia życia... ROBICIE SOBIE PAŃSTWO Z NAS JAJA? Was też to dosięgnie... – napisała zrozpaczona Beata
Nie trzeba operować... Karetki nie chcą przyjeżdżać! w mediach społecznościowych.
A ja z ciągłymi atakami zostałam „wykopsana” jak idiotka... W szpitalach nie ma miejsc!
Nie otrzymując nawet wyników tomografii komputerowej, Oddziały udarowe full! Cytowany wpis pochodzi z facebooka, opatrzony tagami:
ani spirometrii, o które muszę teraz skamlać. Z guzem pra- Gdy coś się dzieje - może z łaską ktoś przez słuchawkę wysłu- #Niedzielski #Morawiecki #skurwesyny
wie 5cm. cha...

Wydawca: R-Media Ireneusz Burek W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664 Redakcje:
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12

Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 29 marca 2021, nr 3 (326) Wiadomości 3
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ – EKOLOGIA RACIBÓRZ HISTORIA

JASTRZĘBSKI PRĄD Cmentarzysko sprzed 4000 lat odkryto


PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
na Starej Wsi

Fot. F. Bernas
Odsłonięty kościec ułożony był na prawym boku ze zgiętymi rękami, podkurczonymi
nogami i twarzą skierowaną na wschód, co jest charakterystyczne dla pochówków
z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu.

Fot. Muzeum w Raciborzu


katarzyna przypadło był na prawym boku ze zgię-
tymi rękami, podkurczonymi
W połowie marca tego ro- nogami i twarzą skierowaną
ku do Działu Archeologii Mu- na wschód, co jest charak-
zeum w Raciborzu dotarła in- terystyczne dla pochówków
formacja o odnalezieniu przez z okresu neolitu i wczesnej
rolnika na polu uprawnym epoki brązu. – W opisywanym
Dach szkoły, na którym położone są panele fotowoltaiczne. w rejonie Raciborza – Sta- przypadku kości nóg zosta-
rej Wsi ludzkich kości. Na- ły wydobyte na powierzchnię
W Jastrzębiu-Zdroju dzięki bezpośredniemu wyko- tychmiast podjęto działania podczas prac polowych. Poni-
od 2016 r. „zaoszczędzo- rzystaniu promieniowania sło- terenowe mające na celu za- żej oraz obok wyeksplorowa-
no” 4 554 drzew i 177 ton necznego. bezpieczenie odnalezionych nego grobu zaobserwowano
niewpuszczonego do po- – Montaż paneli fotowol- szczątków. Okazało się, że są dwa kolejne pochówki, także
wietrza dwutlenku węgla. taicznych pozwala nam przede to fragmenty całego pochów- ułożone na boku, co dowodzi,
Od 2016 roku na szko- wszystkim ograniczyć emisję ku znajdującego się bardzo że natrafiono na pozostałości
łach, przedszkolach i basenach dwutlenku węgla, co ma pozy- płytko, ok. 30 cm, poniżej cmentarzyska. W tej sytuacji
w Jastrzębiu-Zdroju założono tywny wpływ na środowisko. poziomu terenu. Tak płytkie można uznać, że opisywa-
łącznie 12 instalacji fotowolta- Od 2016 roku w naszym mie- usytuowanie mogiły wiąże się ne pochówki mogą stanowić
icznych. Dzięki instalacjom wy- ście zamontowaliśmy kilkana- z postępującą erozją stoku, część grobu zbiorowego. Pod-
produkowano 335 MWh ener- ście instalacji. Panele pojawiły która powoduje odsłanianie jęto decyzję o odłożeniu dal-
gii elektrycznej. Oznacza to, że się między innymi na budynku znajdujących się pierwotnie szej eksploracji do zakończe-
„zaoszczędzono” 4 554 drzew ZS nr 5, ZS nr 6, basenie Lagu- dużo głębiej pochówków. nia sezonu prac rolniczych.
oraz 177 ton niewpuszczonego na, Kąpielisku Zdrój czy Domu W porozumieniu z Wo- Pochówki zostały zabezpieczo-
do powietrza dwutlenku węgla. Pomocy Społecznej. Miasto jewódzkim Urzędem Ochro- ne, a kolejne prace badawcze
Promieniowanie słoneczne, planuje montaż instalacji rów- ny Zabytków podjęto decyzję przeprowadzone zostaną je-
wiatr, opady czyli odnawialne nież na innych obiektach – mó- o eksploracji odkrytego grobu. sienią tego roku – relacjonuje
źródła energii są niewyczerpal- wi Franciszek Bernas, pracow- Odsłonięty kościec ułożony raciborskie muzeum.
ne i przyjazne środowisku. Co- nik Wydziału Infrastruktury
raz więcej osób instaluje panele Komunalnej i Inwestycji. SAMBOROWICE – AKCJE CHARYTATYWNE
fotowoltaiczne, które pozwalają
wytwarzać energię elektryczną,

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ – EDUKACJA
kp
Strażacy z OSP Samborowice zdobywają
BĘDĄ UCZYĆ górskie szczyty
O JASTRZĘBIU-ZDROJU – Dlaczego to robimy? szczyty w ramach akcji „Zo- bimy? Po to, by zwracać uwa- między innymi przez „Stra-
Po to, by zwracać uwagę stań dawcą szpiku tak jak my gę na choroby nowotworowe żak na szlaku”). Dziękujemy
Fot. Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

na choroby nowotworo- – walczymy nie tylko z poża- i zachęcać do zapisania się do za wszelakie słowa podziwu
we i zachęcać do zapisa- rami, ale i z nowotworami”. bazy dawców szpiku Funda- i zachęty. Za nami pięć szczy-
nia się do bazy dawców 21 marca zaliczyli Kowadło cja DKMS – tak jak my. Jeże- tów i już planujemy następny.
szpiku Fundacja DKMS (988 m n.p.m.) – najwyższy li nic to nie kosztuje, to dla- Przed nami 23 – jeżeli jeste-
– tak jak my. Jeżeli nic to szczyt Gór Złotych i Rudawiec czego nie pomóc? – tłumaczą ście chętni na wspólne zdoby-
nie kosztuje, to dlaczego (1112 m n.p.m.) – najwyższy strażacy. wanie gór w szczytnym celu,
nie pomóc? – tłumaczą szczyt Gór Bialskich, a więc – Na szlaku znów budzi- zapraszamy do kontaktu – za-
strażacy. 4. i 5. szczyt Korony Gór Pol- liśmy wielkie zainteresowa- chęca OSP Samborowice.
Strażacy z OSP Sambo- ski. – Wspólna pasja, jeden nie i odbyliśmy parę fajnych
rowice zdobywają górskie cel – pomoc. Dlaczego to ro- rozmów (akcja wspierana kp

Fot. OSP Samborowice

Każda klasa w szkole wa będą pisały program, a od


podstawowej i ponadpod- września ruszą lekcje.
stawowej sbędzie pozna- Każda klasa w szkole podsta-
wała historię, zwyczaje wowej czy ponadpodstawowej,
i tradycje miasta. w ramach zajęć dodatkowych,
Jastrzębie-Zrój chce raz w tygodniu będzie pozna-
wzmacniać tożsamość miesz- wała historię, zwyczaje i tradycje
kańców już od najmłodszych miasta. Lekcje będą obejmowały
lat. Jedną z metod mają być również elementy edukacji oby-
lekcje o mieście. watelskiej - uczniowie dowiedzą
Prezydent Anna Hetman się, jakie są sposoby na branie
ogłosiła wśród nauczycieli kon- udziału w życiu miasta i współ-
kurs na utworzenie programu decydowaniu o nim.
takich zajęć. Stworzą go trzy
nauczycielki. Do końca czer- kp
4 Publicystyka 29 marca 2021, nr 3 (326) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ SPRAWY KONTROWERSYJNE

Walka na głosy w sporze o windę


Negatywna opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie została uwzględniona
przez Miejską Konserwator Zabytków.

Fot. Urząd Miasta Racibórz


katarzyna cichoń dynku i połączenie jej z elewa- Urzędu Miasta oraz niszczy wi-
cją zachodnią łącznikiem, któ- dok i samą pracę Mariana Za-
Trwa dyskusja o lokalizację ry „wejdzie” do budynku obok wisły. Radny pytał też o zgodę
windy dla niepełnosprawnych sgraffita. Ta koncepcja zosta- na rozpoczęcie prac. Warto do-
przy budynku raciborskiego ła przez nią zaopiniowana po- dać, że 15 lutego Marek Labus
magistratu. Zdaniem części spo- zytywnie, winda nie narusza przekazał mediom list otwarty,
łeczeństwa wybudowanie windy elewacji frontowej budynku, w którym pisał, że na początku
zgodnie z projektem z 2020 ro- a sgraffito zostaje zachowane. lutego podczas konferencji pra-
ku zasłoni część pracy artysty Z uwagi na dużą potrzebę bu- sowej prezydent informował, że
Mariana Zawisły. dowy windy, stosunkowo niskie już trwają prace wstępne w bu-
Przypomnijmy, że w imie- koszty i małą ingerencję w sam dynku Urzędu Miasta i za kilka
niu Wojewódzkiego Konser- budynek Miejska Konserwator miesięcy winda będzie gotowa,
watora Zabytków projekt opi- Zabytków przyjęła przedsta- włodarz pokazał też wówczas
niowała st. insp. Wiesława wione w koncepcji rozwiąza- jej wizualizację z zeszłego roku.
Prusecka, która przekazała opi- nie – informuje Lucyna Siwek. – Dlaczego pozwolono na
nię, że z punktu widzenia kon- Rzecznik prasowa magistratu rozpoczęcie prac w Urzędzie
serwatorskiego budowa windy ustosunkowała się też do nega- Miasta w sytuacji, kiedy nawet
zewnętrznej na elewacji fron- tywnej opinii Wiesławy Prusec- nie złożono wniosku o pozwo-
towej w bezpośrednim sąsiedz- kiej. - Co do opinii Wojewódz- lenie na budowę? - zapytał rad-
twie sgraffita Mariana Zawisły kiego Konserwatora Zabytków ny Klima. - Kto wydał zgodę na
nie jest korzystna dla zabytko- pragnę wyjaśnić, że na mocy rozpoczęcie prac związanych
wego budynku oraz samej de- Porozumienia Wojewody Ślą- z windą przez firmę w Urzędzie
koracji ściennej przedstawiają- skiego z Prezydentem Miasta Miasta, skoro nie ma pozwo-
cej herb Raciborza. Racibórz w sprawie przekazania leń, a pani konserwator nawet
Zapytaliśmy więc w racibor- niektórych kompetencji z zakre- nie widziała ostatecznego pro-
skim Urzędzie Miasta o to, jakie su ochrony zabytków, uzgod- jektu windy. Podobna sytuacja
jest stanowisko Miejskiego Kon- nienia pozwolenia na budowę jest z budową żłobka na Ostro-
serwatora Zabytków w tym te- co do budynku przy ul. Batore- gu. Dlaczego już przekazano
macie oraz czy decyzja o budo- go 6 powinna dokonać Miejska firmie plac budowy, a jeszcze
wie windy według tego projektu Konserwator Zabytków. Opinia nie ma nawet pozwolenia na
nie stoi w sprzeczności z nega- Wojewódzkiego Konserwatora budowę. Dlaczego tak się dzie-
tywną opinią Wojewódzkiego Zabytków jest ważnym głosem je? Czy jest to zgodne z przepi-
Konserwatora Zabytków. w dyskusji, jednak kompeten- sami i dobrym obyczajem? –
cje w świetle prawa pozostają pytał w interpelacji radny Piotr
Zdaniem magistratu po stronie Miejskiej Konserwa- Klima.
W odpowiedzi rzecznik Lu- tor Zabytków – poinformowała Prezydent Dariusz Polowy Projekt windy dla niepełnosprawnych z 2020 roku.
cyna Siwek przekazała, że Miej- Lucyna Siwek. poinformował, że zadanie re-
skiej Konserwator Zabytków alizowane jest w formule „za- ce związane z jej realizacją 7 lipca 1994 r. Prawo budowla- bót budowlanych związanych
zależy na zachowaniu dzieła Rozpoczęcie prac projektuj i wybuduj”, w związ- rozpoczną się dopiero po uzy- ne – przekazał prezydent. z budową windy. Miejska Kon-
Mariana Zawisły i od początku bez zgody? ku z tym realizacja zadania skaniu prawomocnej decyzji Włodarz odpowiedział też serwator Zabytków opiniowała
postulowała o to, żeby budowa O zmianę lokalizacji win- jest prowadzona dwutorowo. o pozwoleniu na budowę. Nie- na pytanie, kto wydał zgodę na program funkcjonalno-użytko-
windy nie naruszyła tego dzieła. dy apelował też radny Piotr – Na podstawie programu zależnie od powyższego pro- rozpoczęcie prac związanych wy, na podstawie którego wy-
- Przedstawiona jej w kwietniu Klima. Nie kwestionuje on po- funkcjonalno–użytkowego wadzone są roboty remontowe z windą skoro nie ma pozwo- konana została dokumenta-
2020 r. wstępna wizualizacja trzeby tej inwestycji, ale sprze- pracownia projektowa opraco- w pomieszczeniach sanitaria- leń, a konserwator nawet nie cja projektowa, stanowiąca
windy zakładała dobudowanie ciwia się obecnemu projektowi, wała projekt budowlany i zło- tów, na które to prace nie jest widziała ostatecznego projek- uszczegółowienie rozwiązań
windy do południowej ściany ponieważ jego zdaniem zabu- żyła wniosek o pozwolenie na wymagane uzyskanie zgód lub tu windy. – Do dnia dzisiejsze- zaproponowanych w progra-
wysuniętej na zachód części bu- rza on architekturę budynku budowę windy. Wszelkie pra- pozwoleń w myśl ustawy z dnia go nie rozpoczęto żadnych ro- mie – wyjaśnił prezydent.

RACIBÓRZ – HISTORIA

100-lecie powstania klasztoru Annuntiata w Raciborzu


W raciborskim klasztorze przyszłe misjonarki kształtują swą formację duchową, kształcą się, zdobywają wiedzę,
nabywają niezbędnych umiejętności do pracy na misjach, uczą się języków obcych.
Fot. siostrymisyjne.pl

100 lat temu, 25 marca 1921 dzenie posiada swoje placówki lekcjach. Przez kilka lat prowa-
r., w Raciborzu powstał Klasztor w 44 krajach świata na wszyst- dziły dla ubogich dzieci ogródek
Zgromadzenia Misyjnego Sióstr kich kontynentach, a liczba jego Świętej Rodziny naprzeciw ko-
Służebnic Ducha Świętego. Z tej członków wynosi ok. 4 tys. Pod- ścioła Matki Bożej. Annuntiata
okazji radny Piotr Klima wy- stawą i celem Zgromadzenia była i jest otwarta dla każdego
szedł z inicjatywą przyznaniu Misyjnego jest przygotowanie człowieka, szczególnie zaś dla
Medalu „Zasłużony dla Miasta i wysyłanie misjonarek do róż- biednych, bezdomnych i od-
Raciborza” dla zgromadzenia. nych krajów misyjnych. rzuconych.
– Raciborzanie od dziesięciole- W 1921 r. siostry ze zgroma- W Annuntiacie od lat 80.
ci znajdują tu wsparcie duchowe dzenia z prowincji austriackiej odbywały się cykliczne nocne
i materialne. Zgromadzenie ma zakupiły w Raciborzu duży bu- czuwania dla młodzieży, które
charyzmat misyjny. Misjonarki dynek po restauracji Edelweis. gromadziły setki osób. Trady-
na stałe wpisały się w historię Z biegiem lat klasztor rozbu- cyjnie odbywają się też skupie-
naszego miasta. Z Annuntiaty dowano, założono przedszkole nia w Adwencie i Wielkim Po-
wyruszały i wyruszają do wielu i szkołę katolicką. W 1940 r. zo- ście. Siostry wypiekają hostie,
krajów świata. Obecnie 77 sióstr stał udostępniony przesiedleń- prowadzą też Muzeum Misyjne,
posługuje w 29 krajach. Annun- com, jeńcom i rannym, a w czę- w którym gromadzą pamiąt-
tiata była i jest otwarta dla każ- ści urządzono szpital porodowy. ki z misji. Od wielu lat siostry
dego człowieka, szczególnie W połowie lutego 1945 r., pod- prowadzą Krąg Biblijny i Gru-
zaś dla biednych, bezdomnych czas walk o Racibórz, siostry wyjeżdżać do placówek misyj- wają wiedzę, nabywają niezbęd- skowa, która obejmuje opieką pę Misyjną, które regularnie się
i odrzuconych. Każde miej- musiały opuścić klasztor i udać nych do krajów na całym świe- nych umiejętności do pracy na paliatywną chorych w domach spotykają, zgłębiają Biblię i po-
sce w klasztorze jest dotknięte się do Głubczyc. Po opuszczeniu cie. Obecnie 77 sióstr posługuje misjach, uczą się języków ob- i wspiera ich rodziny. Są siostry, znają działalność misyjną.
cierpieniem i ofiarą – czytamy go przez żołnierzy radzieckich w 29 krajach. cych. które wykonują iniekcje, stawia- Siostry nie były obojętne
w uzasadnieniu. wróciły do swego domu. Stał się Annuntiata to Dom Maryi W Raciborzu jest też ostoja ją bańki i opiekują się chorymi w dniach trudnych dla mia-
„Annuntiata” oznacza on dla Zgromadzenia Misyjnego i kolebka sióstr, serce polskiej odpoczynku dla sióstr powra- w ich domach. Siostry prowadzą sta i powiatu. Niosły pomoc
„zwiastowanie”. Łacińska na- Sióstr Służebnic Ducha Święte- prowincji zgromadzenia, które cających z misji, a także Dom kuchnię dla ubogich, w której poszkodowanym i strażakom,
zwa zgromadzenia to Congrega- go ośrodkiem formacyjnym liczy 128 sióstr posługujących św. Józefa dla starszych, często rozdają chleb i obiady. Każde- kiedy przyszła powódź tysiącle-
tio Missionalis Servarum Spiri- z postulatem i nowicjatem. Był w 12 placówkach. Mówi się, że schorowanych sióstr. Wśród go dnia do 20 osób samotnych cia w 1997 r. oraz gdy wybuchły
tus Sancti, potocznie werbistki. rozbudowywany, przybywało w raciborskim klasztorze przy- sióstr są katechetki uczące i potrzebujących dowożą posiłki. pożary lasów w okolicach Kuźni
Jego hasło brzmi: „Niech żyje powołań, coraz więcej sióstr po szłe misjonarki kształtują swoje w szkołach czy pielęgniarki pra- Naprzeciw klasztoru funkcjonu- Raciborskiej 1993 r.
Święty, Trójjedyny Bóg w ser- ślubach wieczystych i opano- serca – kształtują swą formację cujące w szpitalu, również co- je ich Dom dla Dzieci, gdzie ze
cach naszych”. Obecnie zgroma- waniu języków obcych zaczęło duchową, kształcą się, zdoby- vidowym. Jest siostra środowi- świetlicy korzystają dzieci po kp
PLUSY dlaBIZNESU
Magazyn Gospodarczy 3/2021 PLUSYdlaBIZNESU.pl 29 marca 2021 nr 3 (326)
REGION GOSPODARKA ODPADAMI

Fot. Ireneusz Burek


Skrzynka na niepotrzebne rzeczy
Każdego roku wytwarza się około 2 mld ton odpadów stałych. Według prognoz za 30 lat produkcja śmieci
sięgnie 3,4 mld ton. Statystyczny Polak wytwarza ponad 300 kg śmieci rocznie.
IRENEUSZ BUREK sumpcjonistyczne podejście do merce podczas lockdownu zwią- produkcję, konsumpcję, ponow- zasad określanych jako 5R: odma- wobec planety… - czytamy w ser-
życia musimy zakończyć, gdyż zanego ze światową pandemią, ne wykorzystanie i odzyskiwa- wiaj (refuse), ograniczaj (reduce), wisie zero-waste.pl
Wyrzucamy, bo stać nas na to zasoby Ziemi nie są nieograniczo- działania te są mało skuteczne, nie wszystkich produktów, opa- wykorzystaj ponownie (reuse), re-
Przyczyną powstawania od- ne, katastrofy związane z ograni- bo konsument „musi” kupować. kowań i materiałów, bez ich cyklinguj (recycle), kompostuj (rot). Kup teraz
padów jest bogacenie się społe- czeniem zasobów Ziemi są coraz Według badań agencji IQS, bli- spalania, oraz bez zrzutów do Bardzo proste założenia, Kilka dni temu przeglądając
czeństw. Rosnący konsumpcjo- bliżej. Tylko w Polsce marnujemy sko połowa badanych (46%) jest ziemi, wody lub powietrza, które które idą w parze z dyskusjami aukcje internetowe, natknąłem
nizm bardzo mocno przekłada się 9 milionów ton żywności. zdania, że należy zmusić produ- zagrażają środowisku lub zdrowiu o nadmiernym konsumpcjoniź- się na skrzynkę drewnianą, któ-
na wzrost produkcji odpadów. Je- centów do rezygnacji z plastiku. ludzkiemu. To styl życia, zgodnie mie świata. Idea stała się trendem rą można kupić za jedyne 59 zł.
śli w lokalnych mediach toczą się Toniemy w plastikach Dopóki to nie nastanie, nawet z którym człowiek stara się ge- i swoistą modą na nowy styl ży- „Skrzynka drewniana, idealna na
dyskusje nad wysokością opłat za Na terenie Unii Europejskiej produkty BIO będą często owija- nerować jak najmniej odpadów, cia. - Za jej pośrednictwem można prezent urodzinowy, wieczór ka-
wywóz odpadów i koszty ich se- każdego roku powstaje około 26 ne na potrzeby przesyłek grubymi a tym samym nie zanieczysz- identyfikować się z innymi, odnaj- walerski i inne okazje. Zamykana,
gregacji, to warto przypomnieć, mln ton plastikowych odpadów, warstwami folii, a malutki przed- czać środowiska. To cel etyczny, dywać w podążających za daną z uchwytem do przenoszenia, po-
że tu„na dole” widzimy namiastkę a tylko mniej niż jedna trzecia miot zapakowany będzie w wiel- ekonomiczny i wizjonerski, któ- modą swoją grupę wsparcia. Jeśli mieści butelkę o długości 35 cm,
problemu, jak często się określa - trafia do recyklingu. Decyzją Par- kie pudło, wypełnione folią bąbel- ry pomaga ludziom naśladować dzięki modzie coraz więcej ludzi wewnątrz znajduje się dedykacja,
zaledwie wystający wierzchołek lamentu Europejskiego od 2021 kową, workami z powietrzem czy zrównoważone naturalne cykle, dobrze czuje się z wielorazową zapakowana jest w folię, idealnie
ogromnej góry lodowej. Na ko- roku ma obowiązywać całkowity styropianowymi chipsami. w których wszystkie odrzucane torbą na zakupy i jednocześnie nadaje się do przechowywania
lejnych szczytach ekologicznych zakaz stosowania przedmiotów materiały mają stać się zasobami. zauważa związek między kolejną niepotrzebnych rzeczy”.
mądrzy tego świata łamią sobie z plastiku jednorazowego. Kam- Zero Waste - moda czy nowa To wreszcie podejście polegające zakupioną torbą plastikową, a gó- Puenta? Czy mamy wpływ na
głowy nad poszukiwaniem roz- panie edukacyjne uświadamiają, jakość życia? na stworzeniu gospodarki o obie- rą odpadów, które trafiają na skła- generowanie odpadów? Genero-
wiązań dotyczących efektywnych, jak dużym zagrożeniem dla śro- Co oznacza pojęcie Zero Wa- gu zamkniętym, w którym używa dowiska, lądują w rzekach i oce- wanie odpadów zaczyna się w na-
a jednocześnie ekologicznych dowiska są odpady z tworzyw ste? Definicja przyjęta przez Ze- się zasobów, zamiast tworzyć od- anach, to nie ma w tej modzie nic szym umyśle z chwilą gdy decy-
sposobów unieszkodliwiania od- sztucznych. Mimo tego jednak, ro Waste International Alliance pady. złego. Moda może być jednym dujemy się na„kup teraz”. Kupując
padów. Od lat specjaliści z prze- zwłaszcza podczas dynamicznie brzmi: ochrona wszystkich zaso- Życie zgodnie z ideą Zero Wa- z środków dotarcia z pozytyw- kolejną niepotrzebną skrzynkę na
konaniem argumentują, że kon- rozwijającego się rynku e-com- bów poprzez odpowiedzialną ste sprowadza się do stosowania nym przekazem – dobrze być fair niepotrzebne rzeczy.

REGION – EKOLOGIA

5000 zł na oszczędzanie wody. Rusza program Moja Woda 2.0


Program Moja Woda ma Dostępność zasobów wody czyniamy się do zatrzymania środowiska i dla domowych bu- cych na zbieranie, retencjono- pojemność zbiornika/zbiorników
pomóc w łagodzeniu skut- w Polsce jest stosunkowo niska nawet miliona dwustu tysięcy dżetów – mówi wiceprezes NFO- wanie i wykorzystywanie wód to 2 m³ (jeśli będzie on przedmio-
ków suszy w Polsce i ograni- – na jednego mieszkańca przy- metrów sześciennych wody opa- ŚiGW Artur Lorkowski. opadowych oraz roztopowych tem wniosku). Okres trwałości
czyć zagrożenie powodziowe pada ok. 1600 m³ wody rocznie, dowej rocznie. To tyle, ile mieści Ministerstwo Klimatu i Środo- na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięcia to 3 lata od da-
przez budowę przy domach czyli nawet trzykrotnie mniej niż 320-400 basenów olimpijskich. wiska i NFOŚiGW w drugiej edy- przedsięwzięciem. Dzięki temu ty jego zakończenia. Realizacja
instalacji zatrzymujących w pozostałych krajach Unii Euro- Dlatego w tym roku będziemy cji programu zainwestują 100 wody te nie będą odprowadza- przedsięwzięcia musi być zgodna
deszczówkę. pejskiej. Moja Woda ma pomóc kontynuowali ten program – wy- mln zł w łagodzenie skutków su- ne na przykład do kanalizacji by- z przepisami prawa, a zastosowa-
W Światowy Dzień Wody, w łagodzeniu skutków suszy jaśnia minister klimatu i środowi- szy w Polsce. Nabór rozpoczął się towo-gospodarczej, kanalizacji ne urządzenia i materiały, nowe
22 marca, Narodowy Fundusz w Polsce i ograniczyć zagroże- ska Michał Kurtyka. 22 marca i potrwa do wyczerpa- deszczowej, rowów odwadnia- lub używane, muszą być dopusz-
Ochrony Środowiska i Gospo- nie powodziowe przez budowę – Ogłaszamy drugi nabór na nia alokacji. jących odprowadzających poza czone do stosowania na rynku
darki Wodnej uruchomił drugą przy domach instalacji zatrzy- dofinansowanie kolejnych 20 tys. Każdy właściciel domu jed- teren nieruchomości, na tereny polskim.
odsłonę programu Moja Woda. mujących deszczówkę. instalacji przydomowej retencji, norodzinnego będzie mógł sąsiadujące, ulice, place itp. Szczegółowe zasady zawarte
Wnioski o dotacje do 5 tys. zł na – Program Moja Woda cie- które pozwolą zatrzymać kolej- otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale Wnioski należy składać do są w programie Moja Woda oraz
przydomowe instalacje zatrzy- szył się ogromnym zaintere- ny milion metrów sześciennych nie więcej niż 80% kosztów kwa- wojewódzkich funduszy ochro- regulaminach naboru, które są do-
mujące wody opadowe i roz- sowaniem. Wartość złożonych rocznie w przydomowych insta- lifikowanych, które zostaną po- ny środowiska i gospodarki wod- stępne na stronach internetowych
topowe można składać do wo- wniosków – na ok. 25 tysięcy lacjach. Dzięki temu odciążamy niesione po 1 czerwca 2020 r. Do nej przed zakończeniem realizacji wojewódzkich funduszy ochrony
jewódzkich funduszy ochrony przydomowych mikroinstalacji kanalizację i zmniejszamy ryzy- dofinansowania kwalifikuje się przedsięwzięcia. Minimalna kwa- środowiska i gospodarki wodnej.
środowiska i gospodarki wod- – przekroczyła dostępny budżet ko podtopień powodowanych zakup, montaż, budowa i uru- lifikowana kwota inwestycji to 2
nej. 100 mln zł. W ten sposób przy- ulewnymi deszczami. To zysk dla chomienie instalacji pozwalają- tys. zł. Minimalna, sumaryczna KP
R E K L A M A
II PLUSY dlaBIZNESU 29 marca 2021, nr 3 (326)

R E K L A M A

Dobrych Świąt
życzy załoga SOFT-IB
integracja 29 marca 2021, nr 3 (326) PLUSY dlaBIZNESU III
REGION GOSPODARKA

Województwo śląskie „Europejskim Regionem Przedsiębiorczości”


Województwo zostało wyróżnione za najlepszą strategię w zakresie wspierania przedsiębiorczości w trudnym okresie walki z pandemią.
KATARZYNA PRZYPADŁO kierunku, wspierając przedsię-

Fot. slaskie.pl
biorców w tym trudnym okre-
Województwo śląskie sie. Przyjęta przez Sejmik stra-
otrzymało nagrodę „Europej- tegia rozwoju województwa to
ski Region Przedsiębiorczości”. odpowiedź na wyzwania, które
Została ona wręczona podczas stoją przed regionem w per-
sesji plenarnej Komitetu Regio- spektywie najbliższych lat i wie-
nów. Wyróżnienie zostało przy- rzę, że jej realizacja przełoży się
znane sześciu regionom, a jego na dalszy rozwój województwa
laureaci zostali uhonorowani – mówił przewodniczący Sejmi-
marką ERP na okres dwóch lat ku Województwa Śląskiego, Jan
(2021 i 2022), co umożliwi im Kawulok.
zaplanowanie i wdrożenie stra- Władze regionu jako jeden
tegii udanej odbudowy gospo- z pierwszych regionów w Unii
darczej i społecznej. Europejskiej dokonały zmian
ERP to projekt nagradzają- w Regionalnym Programie
cy regiony UE wyróżniające się Operacyjnym Województwa
wybitną i innowacyjną strategią Śląskiego na lata 2014-2020
przedsiębiorczości - niezależnie w celu zapewnienia natych-
od ich wielkości, zamożności miastowego wsparcia dla firm
czy kompetencji. Regiony, które z sektora MŚP działających
przedstawią najbardziej wiary- w regionie. 6 kwietnia 2020
godny, przyszłościowy i obiecu- r. Urząd Marszałkowski wraz
jący plan działania, otrzymują z podległymi mu instytucjami
w danym roku tytuł ERP. Nagro- regionalnymi wprowadził Ślą-
da została ustanowiona przez ski Pakiet dla Gospodarki ma-
Europejski Komitet Regionów jący na celu wsparcie przed-
wspólnie z Komisją Europej- siębiorców w tym trudnym
ską przy wsparciu podmiotów czasie. Stanowił on uzupełnie-
na poziomie UE takich jak SME nie wsparcia państwa udziela-
United, Eurochambres oraz So- wać miejsca pracy – podkreślał kursu postanowiło stworzyć gicznej i cyfrowej transformacji Wojciech Kałuża. nego w ramach tzw. tarczy an-
cial Economy Europe. marszałek. specjalną dwuletnią edycję będą kluczowymi elementami Przewodniczący Komisji tykryzysowej. 19 października
W imieniu województwa Śląskie zostało wyróżnio- Europejskiego Regionu Przed- europejskiego planu odbudo- Polityki Gospodarczej Euro- 2020 r. Sejmik Województwa
śląskiego nagrodę odebrał Mar- ne ze względu na opracowa- siębiorczości 2021-2022, której wy gospodarczej. pejskiego Komitetu Regionów, Śląskiego przyjął Strategię Roz-
szałek Województwa Śląskiego ną strategię na rzecz wsparcia celem było zachęcenie regio- - Naszą szczególną uwagę Michael Murphy, w specjal- woju Województwa Śląskiego
Jakub Chełstowski. – Tytuł Eu- przedsiębiorczości i sektora nów i miast Unii Europejskiej zwracamy na kwestie zrówno- nym oświadczeniu pogratulo- „Śląskie 2030. Zielone Śląskie”,
ropejskiego Regionu Przed- MŚP, które mierzą się ze skut- do opracowania strategii po- ważonego i innowacyjnego wał województwu śląskiemu która jest odpowiedzią m.in. na
siębiorczości to prestiżowe kami kryzysu wywołanego budzania przedsiębiorczości, rozwoju przedsiębiorstw dzia- otrzymania tytułu. Podkreślił, wyzwania środowiskowe, przed
i historyczne wyróżnienie dla COVID-19. Wyróżnienie mar- w szczególności sektora ma- łających na terenie regionu. że jury konkursu było jedno- jakimi stoi województwo. Jej
województwa śląskiego. Po- ką „Europejskiego Regionu łych i średnich przedsiębiorstw, W związku z pandemią oraz głośne w pozytywnej ocenie zapisy mają przyczynić się do
twierdza, że w trudnym czasie Przedsiębiorczości” zapewnia z uwzględnieniem skutków kry- dlatego, że uważamy, iż admi- złożonego w ramach konkur- poprawy warunków życia w re-
walki z pandemią potrafiliśmy uznanie na poziomie europej- zysu związanego z pandemią nistracja publiczna powinna su wniosku. Dodał, że śląskie gionie, w tym do poprawy jako-
we współpracy z Komisją Euro- skim i widoczność regional- COVID-19. Skutki te wymagać odpowiadać na potrzeby MŚP, zaproponowało ambitną, per- ści środowiska.
pejską przygotować największy nych strategii przedsiębior- będą długiego i intensywnego czujemy się również zobowią- spektywiczną wizję wspierania Oprócz województwa ślą-
w Polsce regionalny program czości. Oznacza także dostęp procesu odbudowy w całej Eu- zani do zapewnienia dalszej po- przedsiębiorczości. skiego, nagrodę ERP otrzyma-
pomocy gospodarce o wartości do rosnącej sieci pionierskich ropie. Budowanie silnych i od- mocy tym firmom, które chcą - To ogromne wyróżnienie ło jeszcze pięć innych europej-
1,4 mld zł. Zrobiliśmy to, co po- regionów, które aktywnie pornych ekosystemów przed- się rozwijać oraz tym, które dla województwa śląskiego skich miast i regionów: Region
winien zrobić samorząd regio- wzmacniają swoje ekosyste- siębiorczości stanie się jednym walczą o przetrwanie i chcą od- i wyraz uznania naszej pracy na Prowansja-Alpy-Lazurowe Wy-
nalny. W szerokiej współpracy my przedsiębiorczości, wymie- z priorytetów polityki gospo- zyskać utraconą pozycję rynko- rzecz mieszkańców i regionu. brzeże (Francja), Region Wspól-
ze stroną europejską i admini- niają się dobrymi praktykami darczej w UE i w województwie wą. Liczymy na naszych przed- Cieszę się, że działania władz re- nota Madrytu (Hiszpania),
stracją rządową zaproponowa- i współpracują w zakresie pro- śląskim. Ponadto wspieranie siębiorców, ich innowacyjność, gionu zostały zauważone i do- Region Helsinki-Uusimaa (Fin-
liśmy skuteczne rozwiązanie, jektów europejskich. inteligentnej i zrównoważonej kreatywność i nowe pomysły, cenione przez przedstawicieli landia), Miasto Castelo Branco
które pozwoliło przetrwać wie- W związku z trudną sytu- przedsiębiorczości oraz większe to z czego od lat słynie nasz re- Unii Europejskiej, co potwier- (Portugalia) i Miasto Gabrovo
lu firmom trudny czas i zacho- acją pandemiczną jury kon- zaangażowanie na rzecz ekolo- gion – tłumaczył wicemarszałek dza, że zmierzamy w dobrym (Bułgaria).

REGION – EKOLOGIA

Pojemnik na elektroodpady stanie w Wodzisławiu Śląskim


Dzięki pojemnikom mieszkańcy zyskują możliwość bezpiecznego, szybkiego i ekologicznego oddania elektrycznych śmieci.
Już niebawem mieszkań- mniejsze wytwarzanie śmieci, lejne tego typu zadania. priorytetów naszego miasta, któ-
Fot. SKM w Wodzisławiu Śl.

cy Wodzisławia Śląskiego będą a tym samym działanie na rzecz Pojemniki przeznaczonych re stanowi zieloną oazę w sercu
mogli w bezpieczny sposób po- środowiska naturalnego. na zużyty sprzęt elektryczny przemysłowego Śląska. W Ryb-
zbywać się problemowych elek- Dotychczas w ramach akcji i elektroniczny pojawiły się już niku otoczonym lasami dawnej
troodpadów. Służby Komunalne #ekoSWD w Wodzisławiu Ślą- w Rybniku. – Biorąc pod uwa- puszczy śląskiej dbanie o przy-
Miasta przygotowują specjalny skim stanęły metalowe serca na gę doświadczenia miast należą- rodę jest szczególnie ważne. Je-
pojemnik, do którego będzie nakrętki. W ten sposób miasto cych do Śląskiego Związku Gmin stem przekonany, że mieszkań-
można wyrzucić m.in. zużyte zachęca mieszkańców nie tylko i Powiatów oraz Związku Miast cy naszego miasta będą chętnie
baterie i tonery, płyty CD i DVD, do recyklingu, ale i do poma- Polskich, szczególnie doświad- korzystać z czerwonych pojem-
ładowarki i telefony. To kolej- gania potrzebującym. Nakręt- czenia Bytomia i Tychów, Ryb- ników, pozbywając się ze swoich
na inicjatywa przeprowadzona ki zbierane są bowiem z myślą nik dołącza do ogólnopolskie- domów, mieszkań, garaży i piw-
w ramach akcji #ekoSWD. Po- o wspieraniu różnego rodzaju go projektu Elektryczne Śmieci. nic zalegających tam elektrycz-
jemnik powstaje z materiałów, akcji charytatywnych. Ponadto Nasz udział w projekcie wpisuje nych śmieci – mówi Piotr Kucze-
które pozostały z innych zadań w każdej dzielnicy ustawione zo- Służby Komunalne Miasta przygotowują specjalny pojemnik, do się w prowadzoną od lat politykę ra, prezydent miasta.
– wszystko zgodnie z ideą „ze- stały pojemniki na zużyte bate- którego będzie można wyrzucić m.in. zużyte baterie, tonery, płyty, proekologiczną. Troska o środo-
ro waste”, która zakłada jak naj- rie. Pracownicy SKM planują ko- ładowarki i telefony. wisko jest jednym z wiodących KP
R E K L A M A
IV PLUSY dlaBIZNESU 29 marca 2021, nr 3 (326) integracja
REGION PRAWO

Fot. freepik.com
Postępowanie restrukturyzacyjne odpowiedzią na
trudną sytuację przedsiębiorców w czasie kryzysu
Przedsiębiorcy, którzy są niewypłacalni lub zagrożeni niewypłacalnością, mogą skorzystać
z postępowania restrukturyzacyjnego.
DOMINIKA KREBS miętać, że zaniechanie temu Na kolejnym etapie sąd doko- uproszczoną formą postępowa- ochronnym, w konsekwencji cze- wadzenia działalności, a wierzy-
obowiązkowi może doprowadzić nuje wyboru nadzorcy/ zarządcy nia restrukturyzacyjnego jest po- go dłużnik zostaje objęty ochroną ciele mogą liczyć na zaspokojenie
W piątek, 5.03.2021 roku, od- do umorzenia postępowania re- postępowania. Osoba nadzorcy/ stępowanie o zatwierdzenie ukła- przed dotychczasowymi i nowymi wierzytelności w zakresie objętym
było się webinarium dla przed- strukturyzacyjnego, co wiąże się zarządcy wykonuje co do zasa- du. W ramach tego postępowania postępowaniami egzekucyjnymi. przyjętym układem.
siębiorców przybliżające aspek- automatycznie z utratą parasola dy (w zależności od rodzaju po- dłużnik zawiera umowę z doradcą 3. Kolejnym rodzajem postę-
ty związane z postępowaniem ochronnego. stępowania) zdecydowaną więk- restrukturyzacyjnym, który wspo- powania restrukturyzacyjnego Skuteczna restrukturyzacja
restrukturyzacyjnym. Webinar Pomimo licznych korzyści, ja- szość obowiązków związanych maga dłużnika przy podejmo- jest przyspieszone postępowanie – podstawowe informacje
prowadzony był przez radcę kie niesie za sobą postępowanie z prowadzoną restrukturyzacją waniu działań zmierzających do układowe, które umożliwia dłuż- Podstawowym warunkiem
prawnego Agnieszkę Potoniec restrukturyzacyjne, musimy pa- dłużnika. Wśród jego zadań wy- zawarcia układu z wierzycielami nikowi zawarcie układu z wie- przeprowadzenia skutecznej re-
z Kancelarii KRPM Legal. miętać, że każdorazowo - w za- różnić można m. in.: kontakt z sę- (m.in. zbieranie głosów, odda- rzycielami po sporządzeniu i za- strukturyzacji jest wybór najwła-
leżności od rodzaju prowadzonej dzią-komisarzem i wierzycielami wanie głosów przez wierzycieli). twierdzeniu spisu wierzytelności ściwszego trybu postępowania,
Korzyści płynące z otwarcia restrukturyzacji - w mniejszym oraz zawiadamianie wierzycie- Zgromadzona przez dłużnika do- w ramach uproszczonego trybu. który będzie odpowiedni dla kon-
postępowania lub większym stopniu ogranicza li o otwarciu postępowania czy kumentacja jest następnie prze- Co istotne – postępowanie to mo- kretnego przypadku. W ramach
restrukturyzacyjnego ono swobodę dłużnika w zakre- przygotowanie spisu wierzytel- kazywana przez do sądu wraz że być prowadzone jedynie w sy- prowadzonych ustaleń warto
Najważniejszym celem po- sie prowadzonej przez niego dzia- ności. z wnioskiem o zatwierdzenie tuacji, gdy wartość wierzytelności również rozważyć charakter pro-
stępowania restrukturyzacyjnego łalności, w szczególności w przy- Na kolejnym etapie - po za- układu. Niewątpliwą zaletą tego spornych dłużnika nie przekra- blemu, z jakim mierzy się przed-
jest uniknięcie upadłości dłużnika, padku otwarcia postępowania twierdzeniu spisu wierzytelności rodzaju postępowania jest jego cza 15% wszystkich wierzytelno- siębiorca, stosunek wierzycieli do
który jest niewypłacalny bądź też sanacyjnego. oraz przedstawieniu wierzycie- odformalizowany charakter oraz ści. Przyspieszone postępowanie dłużnika i ewentualne wprowa-
zagrożony niewypłacalnością Warto pamiętać, że wniosek lom propozycji układowych sę- możliwość dalszego sprawowania układowe jest co do zasady krót- dzenie zmian w zakresie funkcjo-
przy jednoczesnym uwzględnie- o otwarcie postępowania restruk- dzia-komisarz wyznacza termin kontroli nad przedsiębiorstwem sze od postępowania układowego nowania przedsiębiorstwa.
niu praw wierzycieli tego dłużni- turyzacyjnego powinien zostać zgromadzenia wierzycieli w ra- przez dłużnika. Warto jednak mieć czy sanacyjnego i chroni dłużnika Podmiotem uprawnionym do
ka. Z uwagi na cel przyświecający złożony niezwłocznie po wystą- mach którego przeprowadzone na uwadze również negatywny przed egzekucją. złożenia wniosku o rozpoczęcie
postępowaniu restrukturyzacyj- pieniu stanu zagrożenia niewypła- jest głosowanie nad propozycja- aspekt postępowania o zatwier- 4. Gdy suma wierzytelności restrukturyzacji jest dłużnik, który
nemu, nie można go mylić z po- calnością dłużnika. Czas trwania mi układowymi. Co do zasady dzenie układu, jakim niewątpliwie spornych przekracza 15% zamiast utracił zdolność do wykonywania
stępowaniem upadłościowym. postępowania restrukturyzacyjne- zatwierdzenie układu wiąże się jest brak parasola ochronnego, przyspieszonego postępowania swoich zobowiązań pieniężnych
Postępowanie upadłościowe go jest każdorazowo uzależniony z częściowym umorzeniem dłu- który zabezpiecza dłużnika przed układowego prowadzone jest po- lub przez okres 24 miesięcy obcią-
skutkuje bowiem co do zasady od szeregu indywidualnych czyn- gów dłużnika i rozłożeniem po- prowadzonymi postępowaniami stępowanie układowe. W tym ro- żają go zobowiązania pieniężne,
ostatecznym zamknięciem firmy. ników, takich jak w szczególności zostałej części płatności na raty. egzekucyjnymi. dzaju postępowania wierzyciele które przekraczają wartość jego
Założenie postępowania restruk- rodzaj wybranego postępowania Jednocześnie należy pamiętać, że 2. Obecnie w związku z trwa- mogą zgłaszać sprzeciwy do spi- majątku (dot. spółek).
turyzacyjnego jest więc zupełnie restrukturyzacyjnego, rozmiar zatwierdzony układ nie obejmuje jącą pandemią koronawirusa sów wierzytelności, które przygo- Warto pamiętać, że we wnio-
odmienne, a jego finalnym celem przedsiębiorstwa prowadzonego wszystkich wierzytelności dłużni- w ramach przepisów tzw. Tar- towane są przez nadzorcę sądo- sku kierowanym do sądu należy
jest dalsze działanie firmy. przez dłużnika, ilość wierzycieli ka, a tylko te, które powstały do czy 4.0 ustawodawca postanowił wego, a dłużnik podlega ochronie każdorazowo sprecyzować, który
Tematyką postępowania re- czy wartość i charakter zaległości dnia otwarcia przez sąd postępo- wprowadzić do porządku praw- przed prowadzonymi egzekucja- rodzaj postępowania przedsię-
strukturyzacyjnego powinni za- dłużnika. wania restrukturyzacyjnego dłuż- nego tzw. uproszczone postępo- mi. Należy pamiętać, że we wnio- biorca chce otworzyć. Wniosek
interesować się w szczególności nika – pozostałe zobowiązania nie wanie restrukturyzacyjne, które sku o otwarcie postępowania o otwarcie postępowania należy
przedsiębiorcy, którzy w najbliż- Postępowanie uczestniczą w układzie. jest swego rodzaju modyfikacją układowego dłużnik musi wyka- złożyć w sądzie rejonowym, wła-
szym czasie mogą utracić płyn- restrukturyzacyjne postępowania o zatwierdzenie zać, że w ramach prowadzonego ściwym dla miejscowości, w któ-
ność finansową. Jedną z pod- krok po kroku Rodzaje postępowań układu. Tak jak w przypadku postępowania będzie w stanie rej dłużnik prowadzi działalność.
stawowych zalet tego rodzaju Postępowanie restrukturyza- restrukturyzacyjnych wspomnianego wcześniej postę- systematycznie regulować wszyst- Należy mieć ponadto na uwa-
postępowania jest zapewnienie cyjne co do zasady jest wszczy- i ich cechy szczególne powania, do jego inauguracji ko- kie obciążające go zobowiązania, dze, że decydując się na przepro-
dłużnikowi swego rodzaju para- nane na podstawie wniosku Ustawodawca wyróżnił na- nieczne jest podpisanie umowy które powstaną po dniu otwarciu wadzenie postępowania restruk-
sola ochronnego na czas trwa- o otwarcie postępowania, skie- stępujące rodzaje postępowań z doradcą restrukturyzacyjnym. postępowania. turyzacyjnego, niezbędne jest
nia postępowania. Ta szczególna rowanego do sądu (wyjątkiem restrukturyzacyjnych: Kolejno, ustawodawca wymaga 5. Najbardziej skomplikowa- dokładne przeanalizowanie kon-
ochrona wiąże się w szczegól- jest postępowanie o zatwier- • postępowanie o zatwierdzenie od dłużnika dokonania stosow- nym, radykalnym i przez to naj- kretnego przypadku, indywidual-
ności z możliwością zawieszenia dzenie układu oraz uproszczo- układu – obowiązujące w for- nego obwieszczenia w Monito- dłuższym rodzajem postępowania nych problemów danego przed-
prowadzonych postępowań eg- ne postępowanie restrukturyza- mie sprzed pandemii; rze Sądowym i Gospodarczym. restrukturyzacyjnego jest postępo- siębiorcy i wybór odpowiedniego
zekucyjnych przy jednoczesnym cyjne wprowadzone przepisami • uproszczone postępowanie re- Od dnia, w którym opublikowa- wanie sanacyjne. Ten rodzaj postę- trybu postępowania do jego indy-
zakazie wszczynania nowych eg- tzw. Tarczy 4.0, o których kilka strukturyzacyjne – wprowadzo- no przedmiotowe obwieszczenie, powanie umożliwia przebudowę widualnej sytuacji, stąd w związku
zekucji. Należy jednak mieć na słów poniżej). Po złożeniu wnio- ne w ramach przepisów tzw. dłużnik ma dokładnie 4 miesiące firmy na podstawie ustalonego koniecznością sprawnego, ale jed-
uwadze, że wspomniany parasol sku sąd właściwy do rozpo- Tarczy 4.0 na czas trwającej epi- na przeprowadzenie głosowania planu restrukturyzacyjnego i za- nocześnie przemyślanego działa-
ochronny nie rozciąga się na no- znania sprawy podejmuje de- demii; wśród wierzycieli i złożenie do są- pewnia pełną ochronę przed egze- nia, zaleca się kontakt z podmio-
we zobowiązania, w konsekwen- cyzję w przedmiocie otwarcia • przyspieszone postępowanie du wniosku o zatwierdzenie ukła- kucją. Niewątpliwym minusem te- tami specjalizującymi się w tego
cji czego dłużnik musi pamiętać, postępowania, w przypadku gdy układowe; du. Co istotne - w przeciwieństwie go rodzaju postępowania – oprócz rodzaju postępowaniach.
by systematycznie regulować przedsiębiorca w treści przed- • postępowanie układowe; oraz do postępowania o zatwierdzenie jego złożonego charakteru – jest
bieżące zobowiązania, powsta- stawionego wniosku wykaże, że • postępowanie sanacyjne. układu – uproszczone postępo- co do zasady utrata kontroli dłuż- Opracowanie na podstawie
łe po otwarciu postępowania jest niewypłacalny lub zagrożony 1. Najbardziej odformalizo- wanie restrukturyzacyjnego obej- nika. Dzięki sanacji dłużnik może webinarium prowadzonego przez
restrukturyzacyjnego. Warto pa- niewypłacalnością. waną i jednocześnie najbardziej muje dłużnika tzw. parasolem odzyskać możliwość dalszego pro- Kancelarię Prawną KRPM Legal
R E K L A M A
29 marca 2021, nr 3 (326) PLUSY dlaBIZNESU V
R E K L A M A
VI PLUSY dlaBIZNESU 29 marca 2021, nr 3 (326) jakość życia
REGION JAKOŚĆ ŻYCIA RUDYSZWAŁD INWESTYCJE

Fot. freepik.com

Fot. Patryk Pyrlik/UMWS


Droga łącząca powiat raciborski
i Czechy wyremontowana
Remont przeszły ulice Wiejska, Główna i Rakowiec – od skrzyżo-
wania z DK45 do przejścia granicznego Chałupki – Šilheřovice.

Nowa fabryka dla JSW KATARZYNA PRZYPADŁO

W Rudyszwałdzie oddano
pogranicza i wpływa na rozwój
powiatu – tłumaczył Grzegorz
Swoboda, starosta raciborski.
Zastosowane w projekcie
elementy poprawiające bezpie-
czeństwo uczestników ruchu dro-
do użytku przebudowaną drogę Przedmiotem inwestycji była gowego to: zatoka autobusowa,
Jastrzębska Spółka Węglowa ma nowy zakład produkujący łączącą powiat raciborski z Cze- przebudowa drogi powiatowej nr chodniki, oświetlenie przejść dla
spoiwa cementowo-mineralne. Zakład może wytwarzać chami. W uroczystym otwarciu 3532S w Rudyszwałdzie w ciągu pieszych, progi akustyczne, porę-
inwestycji pn. „Przebudowa ulic ulic Wiejskiej, Głównej i Rakowiec, cze ochronne oraz dostosowanie
nawet do 15 tys. ton spoiwa rocznie. Rakowca, Głównej i Wiejskiej tj. od skrzyżowania ul. Wiejskiej skrzyżowań do parametrów poru-
w Rudyszwałdzie w ramach połą- z ul. Zabełkowską (DK45) do skrzy- szających się pojazdów. Dodatko-
DOMINIKA KREBS której obsługi wystarczy dwóch izolacyjnych pasów posadzko- czenia komunikacyjnego z przej- żowania ul. Rakowiec z ul. Wojsk wo zakres inwestycji obejmował:
pracowników. Możliwe jest wy- wych, tam izolacyjnych i przeciw- ściami granicznymi na teren Re- Ochrony Pogranicza, tj. przejścia przebudowę nawierzchni jezdni ul.
W trakcie ośmiu miesięcy twarzanie nawet 15 tys. ton spo- wybuchowych, tokretu. publiki Czeskiej” uczestniczył granicznego Chałupki – Šilheřo- Wiejskiej wraz z poszerzeniem jej
Przedsiębiorstwo Gospodarki iwa rocznie przy ruchu jedno- Spoiwa stosowane są również wicemarszałek Wojciech Kałuża vice. Przebudowany odcinek ma do 5,5 m, wykonanie nakładki as-
Wodnej i Rekultywacji wybudo- zmianowym, co pozwoli sprostać do wzmacniania skorodowanej oraz starosta raciborski Grzegorz długość ok. 3,3 km. Droga powia- faltowej istniejącej nawierzchni ul.
wało od podstaw nowoczesny za- zapotrzebowaniu zakładów gór- obudowy stalowej, wypełniania Swoboda i wójt gminy Krzyżano- towa nr 3532S w Rudyszwałdzie Głównej wraz z poszerzeniem jej do
kład w Czerwionce- Leszczynach niczych Jastrzębskiej Spółki Wę- przestrzeni między obudową wice Grzegorz Utracki. zapewnia bezpośrednie połącze- szerokości 5,0 – 5,5 m, przebudowę
do produkcji spoiw cementowo- glowej. a górotworem (wykładka), wy- – Widzimy, jak dobrze pracu- nie z przejściem granicznym z Re- istniejącego odwodnienia i budo-
-mineralnych dla kopalń Jastrzęb- W zakładzie możliwa jest pro- pełnienia wyrw i pustek w gó- ją środki europejskie w regionie publiką Czeską Chałupki – Šilheřo- wę nowego, przebudowę zjazdów
skiej Spółki Węglowej. dukcja spoiw na bazie cementu, rotworze, uszczelniania zrobów i jakie efekty przynosi współpraca vice. Objęty projektem odcinek ul. indywidualnych i wlotów skrzyżo-
Dzięki tej inwestycji, wartej popiołów lotnych oraz kruszyw ścian zawałowych, doszczelnia- na wielu szczeblach. Ta droga ma Rakowiec o długości 0,9 km stano- wań z drogami gminnymi, utwar-
3,5 mln złotych netto, zakłady o różnej frakcji, co pozwala w za- nia korków izolacyjnych, iniekcji służyć mieszkańcom i naszym go- wi granicę państwa z Republiką dzenie poboczy, przebudowę koli-
górnicze z JSW będą miały za- leżności od receptury na produk- górotworu, kotwienia z użyciem ściom z Czech. Wierzę, że ten ruch Czeską i prowadzi bezpośrednio dującej infrastruktury elektrycznej
gwarantowane dostawy, które cje spoiwa do wykładki mecha- zaczynów mineralno-cemento- turystyczny odżyje i wróci do nor- do przejścia granicznego. i teletechnicznej, wykonanie ele-
zapewniają parametry technicz- nicznej, torkretów zwykłych jak wych, likwidacji szybów. malności, a nowa infrastruktura Całkowita wartość inwesty- mentów bezpieczeństwa ruchu.
ne i kontrole jakości produkowa- również zbrojonych, czy spoiw Grupa JSW jest największym na pewno to ułatwi – mówił wi- cji wyniosła prawie 4,3 mln zł. Pro- Powiat raciborski zrealizował
nych spoiw. Pozwoli ona również do budowy tam i korków. producentem węgla koksowe- cemarszałek Wojciech Kałuża. – jekt został zrealizowany z udziałem projekt w ścisłej współpracy z gmi-
na utrzymanie cen spoiw na sta- Górnicze spoiwa mineralne go i koksu w Unii. Produkowany Zależy nam na rozbudowie sieci środków unijnych w ramach Re- ną Krzyżanowice oraz ze stroną cze-
bilnym poziomie. są stosowane do wykonywania przez Grupę JSW koks jest sprze- infrastruktury drogowej. Dziś fi- gionalnego Programu Operacyj- ską – gminą Šilheřovice. Oddany do
W zakładzie poza nowocze- ochronnych pasów podporo- dawany na rynku globalnym nalizujemy ważną inwestycję na nego Województwa Śląskiego na użytku odcinek stanowi przykład
snymi magazynami powstała wych wzdłuż chodników przy- klientom z Polski, Niemczech, Au- terenie powiatu, znaczącą drogę, lata 2014-2020, a dofinansowanie wspólnej realizacji inwestycji przez
również linia produkcyjna, do ścianowych ścian zawałowych, strii, Słowacji, Włoszech i Indii. która służy mieszkańcom całego wyniosło prawie 2,2 mln zł. stronę polską i czeską.

REGION – JAKOŚĆ ŻYCIA

Innowacyjne technologie energetyczne przyszłością Polski?


NFOŚiGW w ramach programu „Nowa Energia” wspiera nowoczesne technologie energetyczne.
Pierwszy nabór dotyczy innowacyjnych projektów wodorowych. Przewidziano na ten cel 300 mln złotych.
Narodowy Fundusz Ochrony których celem jest rozwój techno- szansę na szybkie umiędzynaro- Jak podsumowuje wiceprezes premii innowacyjnej w wysokości energetyki odnawialnej nie jest na
Środowiska i Gospodarki Wod- logii i produkcji „bezemisyjnego” dowienie ze względu na rosnącą NFOŚiGW Artur Lorkowski, obecny do 20% kapitału wypłaconej po- tyle opracowana, by oprzeć na niej
nej uruchomił program „Nowa wodoru oraz technologii prze- rolę wodoru w procesach energe- nabór skierowany jest do tych, któ- życzki po uzyskaniu efektu rzeczo- bezpieczeństwo energetyczne UE.
Energia”, w którym zostanie udo- syłania i wykorzystania wodoru, tycznych. rzy planują uruchomić produkcję wego, ale nie więcej niż 10 mln zł. Zadaniem zaproponowanego
stępnione wsparcie w wysokości dostosowania infrastruktury do Pierwszy nabór w programie nowego wyrobu w zakresie go- Centrum Technologii Bezemisyj-
300 mln złotych. Program wspie- transportu wodoru, magazyno- Nowa Energia, dotyczący tech- spodarki wodorowej lub wdrożyć Utworzenie Centrum nych byłyby badania nad czystymi
ra uruchomienie innowacyjnych wania wodoru, wykorzystania nologii wodorowych, wpisuje się nową technologię wodorową we Technologii Bezemisyjnych technologiami węglowymi, rów-
technologii energetycznych, wodoru w transporcie drogo- w założenia Strategii Wodorowej własnej działalności. Kolejne na- Podczas posiedzenia komi- nież w zakresie wychwytywania
zgodnie z celami Polityki Energe- wym, kolejowym lub wodnym, do 2030 roku, opracowanej przez bory w ciągu roku będą dotyczyć sji Przemysłu, Badań Naukowych i składowania dwutlenku węgla.
tycznej Polski do 2040 roku. wykorzystujących synergiczne Ministerstwo Klimatu i Środowi- innych obszarów tematycznych. i Energii Izabela Kloc, eurodepu- Mariya Gabriel, komisarz do spraw
Jak mówi minister klimatu efekty pomiędzy łączeniem sek- ska. Określone w strategii cele W czerwcu projekty będą w obsza- towana PiS, przedstawiła pomysł innowacji i badań naukowych,
i środowiska Michał Kurtyka, ce- torów. powinny skupiać się na budowa- rze plusenergetyczych budynków, utworzenia Europejskiego Cen- zdeklarowała otwartość na pomysł
lem programu jest podniesienie Jak twierdzi prezes NFO- niu kompetencji polskiego prze- zaś w sierpniu w tematach inteli- trum Technologii Bezemisyjnych. utworzenia Centrum.
innowacyjności polskich przed- ŚiGW prof. Maciej Chorowski, mysłu w zakresie technologii wo- gentnych miast energii, wielopa- W ostatnich miesiącach miało Jak podkreśla Izabela Kloc, nie
siębiorstw, aby w jak największym technologie wodorowe są nie- dorowych, a dokładnie produkcji, liwowych bloków z magazynami miejsce wiele niepokojących za- chodzi o rezygnację z ambitnych
stopniu przechodziły w kierunku zwykle wymagające zarówno transportu, magazynowania i je- ciepła lub chłodu oraz stabilnymi burzeń w dostawach energii, co na celów Zielonego Ładu, ale o wy-
energetyki bezemisyjnej lub o ni- pod względem materiałowym, go wykorzystania. i bezemisyjnymi źródłami energii, własnej skórze odczuli mieszkańcy korzystanie wszystkich dostęp-
skiej emisyjności. jak i inżynierskim, a również pod Wnioski można składać od 18 a także samowystarczalnymi kla- krajów Unii Europejskiej. nych środków, by wzmocnić bez-
Z 2,5 mld złotych w pilota- kątem spełnienia warunków bez- marca, kluczowe jest spełnienie strami energetycznymi. Zdaniem Izabeli Kloc powo- pieczeństwo europejskiego rynku
żowym naborze wodorowym pieczeństwa. Dzięki programo- kryterium innowacyjności oraz Przedsiębiorcy będą mogli dem wystąpienia takich wydarzeń energetycznego.
przewidziano 300 mln złotych. wi Nowa Energia istnieje szansa opłacalności ekonomicznej, co uzyskać pożyczkę do 85% kosztów była zawodność odnawialnych źró-
Wspierane będą przedsięwzięcia, wdrożenia rozwiązań, które mają jest określone w programie. kwalifikowanych z możliwością deł energii. Co więcej, technologia DK
R E K L A M A
integracja 29 marca 2021, nr 3 (326) PLUSY dlaBIZNESU VII
REGION PRACA

Fot. freepik.com
Praca zdalna możliwa też dla cudzoziemca
Ze względu na koronawirusa coraz częściej praca wykonywana jest w sposób zdalny.
Możliwość świadczenia pracy w ten sposób ma również pracownik z zagranicy zatrudniony w Polsce.
DOMINIKA KREBS Jeżeli obcokrajowiec pracu- o szczególnych rozwiązaniach za granicą, zatrudnianych przez Kolejną istotną sprawą jest lub wykonuje tam pracę ponad
je na podstawie zezwolenia, to związanych z zapobieganiem, polskie podmioty, należy spoj- podatek dochodowy. Jeśli pra- 183 dni w skali roku podatko-
Pandemia Covid-19 przy- skierowanie go na pracę zdalną przeciwdziałaniem i zwalcza- rzeć na przepisy innych państw. ca świadczona jest na stałe za wego, wtedy rozliczeń dokonu-
czyniła się do upowszechnie- jest nieco prostsze. We wniosku niem COVID-19, innych chorób Nie podlegają oni bowiem obo- granicą, to pracownik powi- je w państwie, w którym miesz-
nia pracy zdalnej. Wcześniej by- na zatrudnienie trzeba wskazać zakaźnych oraz wywołanych ni- wiązkowi ubezpieczeniowemu nien płacić podatek dochodo- ka. Jeśli zaś ma stałe miejsce
ła ona formą korzyści. Miejsce miejsce wykonywania pracy, mi sytuacji kryzysowych pozwa- w Polsce. W takim przypadku wy zgodnie z miejscowym pra- zamieszkania w Polsce, a np.
pracy pracownika nie zawsze jednakże zezwolenie wg stano- la na zlecenie obcokrajowcowi miejsce pracy musi zostać okre- wem. wyjechał na kilka miesięcy (do
musi pokrywać się z miejscem wiska PIP jest ważne na teryto- wykonywania swoich obowiąz- ślone za granicą i również praca W przypadku, kiedy praca 6 w ciągu roku) do ojczystego
siedziby pracodawcy. Dotyczy rium całej Polski, jeżeli obcokra- ków zdalnie, mimo innego miej- musi być wykonywana za grani- zdalna świadczona jest na pod- kraju i stamtąd pracuje zdalnie,
to również pracownika zza gra- jowiec świadczy pracę na rzecz sca pracy wpisanego w oświad- cą. Gdy te warunki są spełnione, stawie umowy o pracę, istotne to polski przedsiębiorca, który
nicy. Jednakże prawo nie mó- podmiotu w nim wskazanego. czeniu. Jak zaznacza inspekcja obcokrajowiec nie jest pracow- jest to, czy Rzeczpospolita Pol- jest pracodawcą i płatnikiem
wi wiele na temat zatrudniania Sytuacja jest odmienna pracy, polecenie wykonywania nikiem na obszarze Polski i pra- ska ma z państwem cudzoziem- składek, jest zobowiązany do
cudzoziemców w formie pracy w przypadku pracy cudzoziem- pracy zdalnej dla celów dowo- codawca nie jest zobowiązany ca zawartą umowę o unikaniu poboru oraz wpłacania na ra-
zdalnej. ca na podstawie oświadczenia. dowych, powinno być udoku- do pokrywania składek na tere- podwójnego opodatkowania. chunek urzędu skarbowego
Jeżeli pracownik jest zatrud- W tym przypadku legalność po- mentowane np. w postaci maila nie Polski. Wynagrodzenia osoby mającej zaliczki na podatek dochodowy
niony na podstawie umowy wierzenia mu pracy zależy od skierowanego do pracownika. Każda sprawa cudzoziemca miejsce zamieszkania w danym i uregulowania również innych
o pracę lub podobnej umowy, wykonywania jej w warunkach wykonującego na rzecz polskie- państwie podlegają opodatko- obowiązków względem urzędu
to możliwe są ewentualne ogra- określonych w oświadczeniu, Praca zdalna cudzoziemca go pracodawcy pracę zdalną, waniu tylko w tym państwie, skarbowego.
niczenia przewidziane w pra- wpisanym do ewidencji przez a ubezpieczenie społeczne bez obecności na terytorium chyba że praca jest wykonywa- Jak widać, zatrudnienie pra-
wie miejscowym. Nie dotyczy urząd pracy. Co za tym idzie po- Przepisy dotyczące zasady Polski powinna być rozpatry- na w innym państwie. Wówczas cownika z zagranicy w formie
to państw Unii Europejskiej, na- wierzenie pracy obcokrajow- podlegania danego pracowni- wana indywidualnie. Od niej to w nim może być opodatko- pracy zdalnej jest możliwe, jed-
tomiast pozostałe kraje mogą cowi w innym miejscu niż jest ka ubezpieczeniu społecznemu bowiem zależą potencjalne wane wynagrodzenie. Państwo nak wiąże się z szeregiem obo-
ograniczać zatrudnianie swoich wskazane w oświadczeniu sta- mówią, iż podlegają mu osoby obowiązki wobec organów po- rezydencji stosuje wtedy od- wiązków, które należy spełnić.
obywateli przez inne państwa. nowi wykroczenie fizyczne, które wykonują pracę datkowych. powiednią metodę unikania Co więcej pracodawcy muszą
Jednakże od tej regu- na terenie Rzeczpospolitej Pol- podwójnego opodatkowania. też liczyć się z ograniczeniami
Zdalnie przy zezwoleniu ły są wyjątki. Wprowadzona ski. Natomiast w przypadku pra- Podatek dochodowy, Jeśli cudzoziemiec ma sta- przewidzianymi w prawie miej-
i oświadczeniu z początkiem marca specustawa cowników świadczących pracę a pracownik z zagranicy łe miejsce pracy poza Polską scowym.

REGION – GOSPODARKA

Zwrot subwencji PFR coraz bliżej


Wkrótce rozpocznie się procedura umorzenia subwencji z tarczy finansowej 1.0.
Niestety część przedsiębiorców będzie zmuszona zwrócić otrzymane środki.
Przedsiębiorcy, którzy udzielenia subwencji firma nie 50 a 100 proc., zwrotowi dodat- dzie się tam również harmono- Kontrolujący szczególną prawidłowo złożone oświadcze-
w ubiegłym roku otrzymali środ- została zawieszona ani nie roz- kowo podlega od 0 do nawet 50 gram spłaty reszty kwoty sub- uwagę będą zwracali na kwestie nie o byciu małym przedsiębior-
ki z tarczy finansowej 1.0, muszą poczęto procesu jej likwidacji, proc. subwencji, analogicznie do wencji. Zostanie ona rozłożona związane ze spełnieniem kryte- cą (licząc na wyższą subwencje),
szykować się na zwrot subwencji zwrotowi podlega minimum 25 skali redukcji zatrudnienia. Jeże- na 24 nieoprocentowane raty. rium spadku obrotów. Dodat- sztucznie zawyżony spadek obro-
z tarczy PFR. Część z najbardziej proc. otrzymanej subwencji. li zatrudnienie będzie niższe niż Przedsiębiorcy, którzy otrzy- kowo kontrole mogą dotyczyć tów czy dane podmiotów powią-
poszkodowanych branż będzie Czy przedsiębiorca będzie na poziomie 50 proc., zwroto- mali subwencje w maju 2020 r., również takich aspektów jak we- zanych.
mogła skorzystać z całkowitego zmuszony zwrócić większą su- wi podlega dodatkowo 50 proc. rozpoczną jej spłatę już w lipcu. ryfikacja poziomu zatrudnienia, Przedsiębiorcy powinni prze-
umorzenia subwencji. Natomiast mę, zależy od utrzymania stanu wysokości subwencji. statusu przedsiębiorcy i powią- prowadzić analizę dokumentów
reszta będzie musiała zwrócić zatrudnienia. Jeżeli przedsiębior- PFR informuje, iż nie później Kontrola otrzymanej zania z innymi przedsiębiorcami, księgowych i porównać je z wnio-
subwencje w całości lub w części. ca utrzyma średnią liczbę pra- niż do 31 marca zostanie opubli- subwencji a także sposobu i celowości wy- skiem złożonym do PFR. W przy-
Jeżeli przedsiębiorca korzy- cowników w okresie 12 pełnych kowany zmieniony regulamin Subwencja powinna być wy- korzystania środków. Mogą to być padku kiedy kontrola wykryje ja-
stający z tarczy zawiesił dzia- miesięcy kalendarzowych w sto- tarczy finansowej 1.0. Pierwsze korzystana zgodnie z regulami- kontrole na miejscu, a także wery- kieś nieprawidłowości możliwe jest
łalność w ciągu 12 miesięcy od sunku do stanu zatrudnienia na umorzenia nastąpią po 29 kwiet- nem Programu i zawartą umową fikacja dokumentacji wewnętrz- opracowanie i wprowadzenie mo-
dnia przyznania subwencji lub koniec miesiąca kalendarzowe- nia 2021 r. Wtedy też przedsię- subwencji- na pokrycie kosztów nej przedsiębiorstw, również hi- delu naprawczego. Istotne bowiem
rozpoczął się proces likwidacji go poprzedzającego datę złoże- biorcy otrzymają elektroniczne prowadzonej działalności gospo- storii rachunków bankowych. jest, by wydatkowane środki były
firmy czy otwarcie postępowania nia wniosku na poziomie wyż- formularze na konto w banku, darczej. Celem oceny słuszności Szczegółowej analizie mo- prezentowane w sposób transpa-
upadłościowego lub restruktury- szym niż 100 proc., to nie musi w którym wypłacona była sub- otrzymania subwencji i wyko- gą zostać poddane również m.in. rentny i zgodny z deklarowanym
zacyjnego, to musi zwrócić sub- on zwracać więcej niż 25 proc. wencja z informacją o kwocie rzystania jej w sposób poprawny spełnienie przesłanek przyznania we wniosku przeznaczeniem.
wencje w wysokości 100 proc. subwencji. Jeżeli jednak poziom umorzenia. Poza informacją ile będą przeprowadzane kontrole pomocy, prawidłowość podanych
Natomiast gdy przez rok od dnia zatrudnienia mieści się między wyniesie kwota umorzenia, znaj- przez organy PFR. danych dot. wielkości firmy, nie- DK
R E K L A M A
VIII PLUSY dlaBIZNESU 29 marca 2021, nr 3 (326)

R E K L A M A
GazetaInformator.pl >> 29 marca 2021, nr 3 (326) Wiadomości 5

R E K L A M A
<< GazetaInformator.pl
6 ogłoszenia 29 marca 2021, nr 3 (326)
Z regionu
R E K L A M A

PRACA
Zatrudnimy na stanowisku: Specjalista do spraw reklamy i marketingu

Opis stanowiska:
▶ tworzenie i moderowanie materiałów w social media - Instagram, Facebook,
YouTube
▶ kontakt z pracownikami i współpraca przy tworzeniu treści
▶ oferowanie produktów reklamowych, głównie reklamy internetowej
▶ obsługa klientów, aktualizacja danych, ewidencja i monitorowanie realizacji
zleceń

Wymagania:
▶ posiadanie charyzmy i dobrego poczucia humoru
▶ zdolności copywriterskie, błyskotliwość i umiejętność szybkiego
reagowania
▶ znajomość trendów social media
▶ umiejętność podstawowej obróbki zdjęć, wideo, audio
▶ umiejętność podstawowej obsługi programów graficznych

Mile widziane:
▶ doświadczenie w mediach
▶ prawo jazdy

Praca lokalnie w siedzibie firmy w Raciborzu


Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: biuro@r-media.pl

Prosimy o załączenie klauzuli:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Kupię mieszkanie
oraz garaż na terenie
Raciborza.
Powierzchnia mieszkania
jaka mnie interesuje
to maksymalnie 65 m2.

Tel. 886 123 970

Pranie dywanów, tapicerki


meblowej, samochodowej,
polerowanie maszynowe,
pastowanie, czyszczenie
ścian i elewacji.

Tel. 32 763 40 43, 504 412 875


Racibórz, ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk
Racibórz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9:00-13:00
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
29 marca 2021, nr 3 (326)
Z regionu
LYSKI ROZRYWKA

LYSKI ROCK FESTIVAL DOPIERO W PRZYSZŁYM ROKU

Fot. Anna Łapka


Acid Drinkers oraz Agnieszka Chylińska podczas Lyski Rock Festival w 2019 roku.

- Nasze wspólne ma-


rzenia nie doczekają się
– Stało się… Pomimo na-
szych wysiłków, próby porusze-
a tym samym ciągła niepew-
ność i brak informacji na temat
Niestety nasze wspólne marze-
nia nie doczekają się spełnie-
Przypomnijmy, że Lyski
Rock Festival wcześniej od-
Zobacz zapowiedzi
spełnienia - komentują nia nieba i ziemi jest już jasne. dłuższej perspektywy obowią- nia w 2021. Jednak dzięki wy- bywał się pod hasłem Magia
organizatorzy imprezy. Nie będziemy w stanie zreali- zywania obostrzeń i regulacji trwałości przetrwamy te trudne Rocka. Podczas ostatniej edy-
Tegoroczna edycja Ly- zować festiwalu w tym roku. odnośnie imprez masowych, chwile i w końcu spotkamy się cji imprezy w 2019 roku na
ski Rock Festival miała od- Miesiącami żyliśmy nadzieją, podyktowały powyższą decyzję z najlepszymi emocjami ever 26 scenie festiwalu wystąpiły ta-
być się 27 sierpnia, jednak że w tym roku organizacja te- – przekazują organizatorzy fe- sierpnia 2022 – zapowiadają kie zespoły jak The Analogs,
ze względu na obostrzenia go wydarzenia będzie możli- stiwalu. organizatorzy. Cały skład zgo- Proletaryat, Acid Drinkers,
związane z pandemią or- wa i spotkamy się z Wami na – Jest nam bardzo przy- dził się zagrać wtedy z jeszcze Chylińska i LemOn.
ganizatorzy podjęli decyzję scenie jednego z największych kro, gdyż wiemy, że wiązali- większą energią. – Rozwalimy
o przeniesieniu imprezy na festiwali na Śląsku. Trwają- ście z ostatnim piątkiem wa- wtedy system. Obiecujemy –
przyszły rok. ca pandemia koronawirusa, kacji ogromne oczekiwania. mówią organizatorzy imprezy.

RACIBÓRZ – ROZRYWKA

RCK znów zafunduje „Kulturę z dostawą do domu”! na Wielkanoc.


● O teatrze słów kilka – łakomy kąsek.
Sytuacja wszystkim nam znana sprawiła, że w najbliższym ● Muzyczne niespodzianki? – A co to w ogóle za pytanie!
czasie wracamy z akcją RCK #Kultura z dostawą do domu. – Jasne, że tak!
Wszelkie działania przenosimy zatem do sieci, gdzie czekają ● Z filmem też będziemy za pan brat!
na Was atrakcyjne materiały dostarczane przez naszych in-
struktorów oraz zespoły Amatorskiego Ruchu Artystycznego. To tylko zalążek naszych pomysłów! Nie możemy przecież
zdradzać wszystkiego! Koniecznie bądźcie z nami, śledząc
Jak działamy? nasze media społecznościowe.
Mamy mnóstwo nowych pomysłów! Główne działania będą odbywać się na naszym Facebooku, na
● Kącik zielarski?- Bardzo proszę! który już dziś serdecznie zapraszamy: www.facebook.com/
● Nietypowe zagadki?- Pewnie! RaciborskieCentrumKultury
● „Zrób to sam” – bez tego by się nie obeszło zwłaszcza
na Święta! Pomożemy Wam udekorować dom Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia wkrótce!

Artykuł sponsorowany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury
RACIBÓRZ – ROZRYWKA
Reklama 29 marca 2021, nr 3 (326) << GazetaInformator.pl
REGION PROMOCJA BIZNESU

Leon łączy od 20 lat!


Oferta Leona w niczym nie odbiega od wielkich graczy na rynku, a ogromnym plusem jest lokalny charakter firmy.
Jak bardzo zmienił się in- jest lokalny charakter firmy. ry, jednego z najbardziej utytu-
ternet przez 20 lat najlepiej po- - Staramy się być blisko klienta. łowanych dżudoków. Piotr zdo-
kazuje historia największego lo- Nasz serwis reaguje szybko na bywał medale na Mistrzostwach
kalnego operatora w regionie, awarie, a my na zmieniające się Polski, Mistrzostwach Świata Ju-
firmy Leon. 128 Kbit/s za 50 zł potrzeby klienta. Nasz lokalny niorów, Mistrzostwach Europy
- tak wyglądały ceny łącza inter- charakter to także inwestowa- Seniorów oraz Pucharze Świata.
netowego 20 lat temu u opera- nie w naszą społeczność. Daje- - Wsparcie mistrza jest dla nas
tora Leon. Dziś firma obchodzi my pracę 70 osobom z regionu, jedną z form lokalnego patrioty-
okrągły jubileusz i ma do zaofe- tu odprowadzamy podatki, zmu. Wierzymy, że dzięki temu
rowania prędkość nawet 1Gb/s, a także budujemy infrastrukturę łatwiej będzie sięgać po kolejne
telewizję światłowodową oraz te- światłowodową oraz zwiększa- trofea. A My będziemy mieć po-
lefonię komórkową. my komfort pracy i życia miesz- wód do dumy, że mamy mistrza
Kiedy Leon pojawił się na kańców – przekonuje Grzegorz – dodaje prezes firmy.
rynku, internet raczkował. Swoje Goik, prezes operatora Leon. Aby podziękować swoim
pierwsze kroki stawiali interne- Z usług Leona obecnie korzysta- klientom za wspólne 20 lat Le-
towi giganci jak Google, allegro. ją mieszkańcy powiatu rybnic- on zaprasza na swoją stronę
pl czy onet.pl. W 2004 roku, kie- kiego, jastrzębskiego, żorskiego, www.leon.pl, gdzie w zakładce
dy startuje Facebook, Leon do- wodzisławskiego oraz racibor- ‘20 lat’ przez cały rok jest moż-
starcza łącze już nie tylko miesz- skiego. Infrastruktura operatora liwość wzięcia udziału w kon-
kańcom Rybnika, ale i Radlina, to 900 kilometrów światłowo- kursach z atrakcyjnymi nagro-
Pszowa. dów! To więcej niż odległość ze dami. Do zgarnięcia są między
Śląska do Bałtyku. innymi smarfony, opaski Xiomi
Lokalne jest ok! Mi Band czy też roczne abona-
Dziś z jego światłowodu ko- Mistrzowski internet menty internetowe i telewizyjne.
rzysta ponad 19 tysięcy osób Zaangażowanie w życie re- - Rozstrzygnęliśmy już pierwsze
w regionie. Jego oferta w niczym gionu widać także na innych po- konkursy, ale jest jeszcze sporo
nie odbiega od wielkich graczy ziomach. W tym roku operator do wygrania – zaprasza Grze-
na rynku, a ogromnym plusem został sponsorem Piotra Kucze- gorz Goik.

Operator Leon
Tel. 32 440 8000
www.leon.pl
Artykuł sponsorowany

R E K L A M A