You are on page 1of 17

Nama : ………………………………………………..

Tahun : ………………………

SULIT
015/1

Matematik
Kertas 1
“LTS 3”
2005
1 jam

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

“LEARNING TO SCORE 2005”


MATEMATIK
Kertas 1 - Set Tiga

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.

4. Bagi setiap soalan, hitamkan satu ruangan sahaja.

5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan.

7. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 17 halaman bercetak


[ Lihat sebelah
SULIT
Jawab semua soalan

1 483 253 ÷ 23 =

A 20 011
B 20 111
C 21 011
D 21 110

2 14·5 – 2·25 + 0·42

A 11·83
B 12·25
C 12·35
D 12·67

27
3 – 0.37 =
50

A 0.10
B 0.17
C 0.64
D 0.91

4 RM 2.20 – 75 sen + RM 3.25 =

A RM 1.80
B RM 4.70
C RM 5.20
D RM 5.80

4
5 9– 2
7

6
A 7
7
3
B 7
7
6
C 6
7
3
D 6
7
6 4 218 – 138 X 30 =

A 78
B 178
C 122 400
D 125 430

7 45 minit selepas Jam 2050 ialah

A 8.05 a.m.
B 8.05 p.m.
C 9.35 a.m.
D 9.35 p.m.

1
8 + = 25%
5

2
A
5
1
B
10
1
C
20
9
D
20

9 Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor yang tidak lengkap.

60 120 X Y Z
RAJAH 1

Purata bagi X, Y dan Z ialah

A 270
B 280
C 540
D 840
10 Antara nombor berikut yang manakah apabila dibundarkan kepada ratus
yang terdekat menjadi 90 900

A 89 818
B 89 858
C 90 858
D 90 968

11 Rajah 2 menunjukkan kata-kata Amirul

Saya berjiran dengan Adam.


Jarak rumah kami lebih kurang
50 langkah murid tahun 6

RAJAH 2
Anggarkan jarak yang sesuai di antara rumah Amirul dan rumah Adam.

A 40 mm
B 40 cm
C 40 m
D 40 km

12 Bundarkan hasil darab 747 x 28 kepada ratus yang terdekat

A 21 900
B 21 000
C 20 900
D 20 800

13 3ℓ 40mℓ – 1ℓ 90mℓ=

A 1 050 mℓ
B 1 500 mℓ
C 1 850 mℓ
D 1 950 mℓ
14 Rajah 3 menunjukkan gabungan kuboid P dan kubus Q

P
10 cm 4 cm
Q

8 cm

RAJAH 3
Di antara kuboid yang berikut, yang manakah mempunyai isipadu yang sama
dengan rajah di atas.

A
18 cm

2 cm
6 cm

B 7 cm

2 cm
16 cm

C
8 cm

4 cm
8 cm

D
4 cm

3 cm
10 cm
15 Jadual 1 menunjukkan bilangan guli yang dipunyai oleh empat orang pelajar.

Murid Bilangan guli

Ariff 60

Asyraf 54

Aiman 2
daripada Ariff
3
Aimi Kurang 16 daripada Asyraf

JADUAL 1
Hitungkan purata guli yang dipunyai oleh mereka?

A 76
B 66
C 48
D 38

16 Di antara pasangan pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah


berikut adalah setara kecuali

A
=

B =

C
=

D
=
17 Berapakah mesti ditolak daripada 54 supaya menjadi 36·42

A 17·42
B 17·58
C 18·42
D 18·58

18 Rajah 4 menunjukkan harga sebatang pen. Harga sebuah buku itu tidak
ditunjukkan.

RM44.90

RAJAH 4

Puan Alia membeli 2 batang pen dan 3 buah buku yang sama, dengan
harga RM100. Berapa harga sebuah buku?

A RM3.40
B RM3.50
C Rm10.20
D RM10.50

19 Bilangan penduduk Kampung Jaya ialah 1 674 orang. Bilangan penduduk


Kampung Jana adalah 2 kali bilangan penduduk Kampung Jaya. Bilangan
penduduk Kampung Boyan adalah kurang 876 orang daripada bilangan
penduduk Kampung Jana. Hitungkan jumlah penduduk di ketiga-tiga
kampung itu.

A 4 224
B 5 022
C 7 494
D 9 246
20 Rajah 5 menunjukkan harga bagi buah mangga dalam satu jualan murah.

6 biji
RM7.50

RAJAH 5
Rosni membeli 15 biji mangga dan beliau membayar RM20.
Berapakah baki wangnya.

A RM1.25
B RM1.75
C RM2.25
D RM2.75

21 Rajah 6 menunjukkan sebuah segiempat sama WXYZ

3 cm 4 cm
W X

4 cm

Y Z
RAJAH 6

Hitungkan luas, dalam cm², kawasan berlorek.

A 12
B 20
C 29
D 37
22 Aini membeli 120 biji manggis. Dia makan 15 biji manggis itu. Bakinya
diberikan sama banyak kepada Wani, Lina, Devi, Lim dan Adam. Antara
berikut pengiraan manakah betul untuk mencari bilangan manggis yang
diperolehi oleh Adam?

120 ! 15
A
5

120 ! 15
B
4

120 + 15
C
4

120 + 15
D
5

23 Bil tidak lengkap pada Jadual 2 menunjukkan pembelian tiga jenis barang
yang dibeli oleh Puan Nurul.

Kuantiti Barang Harga Seunit Harga


3 botol Sos Tiram RM 1.90
12 biji Telur 20 sen
4 bungkus Mee
Jumlah RM 10.70
JADUAL 2

Berapakah harga sebungkus mee?

A 55 sen
B 65 sen
C RM2.20
D RM2.60

24 Wang sebanyak RM1 050 dibahagikan antara Ramli dan 14 orang rakannya.
Semua rakannya mendapat wang yang sama banyak kecuali Ramli. Ramli
mendapat RM210 lebih daripada rakan yang lain. Berapakah wang yang
diterima oleh Ramli?

A RM266
B RM270
C RM280
D RM285
25 Rajah 8 menunjukkan sebuah graf hasil pengeluaran telefon bimbit oleh
kilang P,Q,R,S dan T.

Bilangan
telefon bimbit
6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0
P Q R S T kilang

RAJAH 8

Sebanyak 2% daripada hasil pengeluaran setiap kilang tidak dapat


dipasarkan.
Kirakan jumlah telefon bimbit yang dapat dipasarkan oleh kelima-lima kilang
tersebut.

A 30
B 300
C 14 700
D 15 000
26 Rajah 9 menunjukkan harga dan jumlah diskaun yang diberi oleh sebuah
kedai untuk jam model R dan S.

RM300
RM450 Diskaun
Diskaun 10%
20%

RAJAH 9

Berapakah beza di antara harga jam tangan Model R dan jam tangan
Model S selepas diskaun itu.

A 120
B 90
C 60
D 57

27 Rajah 10 menunjukkan dua waktu yang berlainan pada hari yang sama.
P Q

pagi malam

RAJAH 10

Di antara pernyataan berikut yang manakah benar?

A Waktu pada jam P ialah jam 1925


B Waktu pada jam Q ialah jam 0935
C Waktu jam P kurang 1 jam 10 minit daripada waktu jam Q
D Beza waktu di antara kedua waktu ialah 14 jam 10 minit
28 Rajah 11 menunjukkan berat kacang soya dalam satu guni.

RAJAH 11

Puan Sharifah membungkus semula kesemua kacang soya itu sama banyak
ke dalam 20 kampit kecil.
Berapakah berat kacang soya dalam gram, bagi setiap kampit kecil itu?

A 4 020
B 402
C 40.2
D 4.02

29 Rajah 12 menunjukkan segitiga sama sisi PQR yang dibahagikan kepada


beberapa segitiga sama sisi yang sama besar.
P

S T

R Q
RAJAH 12

Diberi luas PQR ialah 50 cm2. Berapakah luas, dalam cm2, segitiga SPT

A 9
B 18
C 32
D 41
30 Rajah 13 menunjukkan dua buah bekas P dan Q yang berisi air.

P Q

RAJAH 13

Isipadu air bekas Q tiga kali isipadu air dalam bekas P. Jumlah isipadu air
dalam kedua-dua bekas ialah 1·8ℓ.
Berapakah isipadu, dalam mℓ, air dalam bekas P?

A 450
B 600
C 1200
D 1350

31 Jadual 3 menunjukkan peratus murid tahun 6 yang lulus dalam peperiksaan


Matematik penggal pertama.

KELAS BIL MURID % LULUS


6 Mawar 40 90
6 Seroja 35 80
6 Teratai 46 50
6 Kenanga 40 75
JADUAL 3

Bilangan murid tahun enam yang lulus ujian itu ialah

A 105
B 117
C 134
D 161

1 2
32 Cikgu Hamzah menganggarkan hingga daripada jumlah muridnya tidak
5 5
akan menghadiri kelas tambahan. Jumlah murid Cikgu Hamzah ialah 120
orang. Berapakah anggaran bilangan murid yang hadir ke kelas tambahan
itu?

A 90
B 70
C 48
D 24
33 Rajah 14 menunjukkan harga bagi dua jenis sayuran di sebuah kedai.

RM3.60 RM2.80
1 kg 1 kg

Tomato RAJAH 14 Terung

1
Puan Devi telah membeli 500 gram tomato dan kg terung.
4
Berapakah wang yang perlu dibayar oleh beliau.

A RM1.60
B RM2.30
C RM2.50
D RM3.20

34 Empat orang pemancing berjaya menangkap 24 ekor ikan. Abdul mendapat


8 ekor ikan, Wahab menangkap setengah daripada tangkapan Abdul, Zarid
mendapat bilangan ikan yang sama dengan Wahab dan bakinya diperolehi

oleh Rashid. Mewakili dua ekor ikan. Antara piktograf berikut yang

manakah menunjukkan bilangan ikan mereka?

A Abdul
Wahab
Zarid
Rashid

B Abdul
Wahab
Zarid
Rashid

C Abdul
Wahab
Zarid
Rashid

D Abdul
Wahab
Zarid
Rashid
35 Seorang pekedai sedang menyemak bil jualannya. Di antara bil berikut,
yang manakah salah pengiraannya.

A Kuantiti Barang H/Seunit Harga


2kg daging RM8 RM16.00
3kg gula RM1.25 RM3.75
2tin susu RM2.20 RM4.40
Jumlah RM24.15

B Kuantiti Barang H/Seunit Harga


2kg daging RM8.00 RM16.00
3kg gula RM1.25 RM3.75
2tin susu RM5.10 RM10.20
Jumlah RM29.95

C Kuantiti Barang H/Seunit Harga


2kg daging RM5.00 RM10.00
3kg gula RM1.25 RM3.65
2tin susu RM5.10 RM10.25
Jumlah RM23.85

D Kuantiti Barang H/Seunit Harga


3kg daging RM5 RM15.00
2kg gula RM1.25 RM 2.50
1tin susu RM5.10 RM 5.10
Jumlah RM22.60

36 Rajah 13 menunjukkan berat dua biji kek P dan Q yang ditimbang pada
penimbang berasingan

P Q
RAJAH 15
Di antara berikut, pernyataan manakah yang salah?

A Berat kek P ialah 350g


B Berat kek Q ialah 500g
C Jumlah berat kedua-dua kek itu ialah 850g
D Beza berat di antara kedua-dua kek itu ialah 250g
37 Rajah 16 menunjukkan sebuah segitiga sama kaki PQS dan sebuah segitiga
sama sisi PQR

6 cm

P Q

R
RAJAH 16

Perimeter seluruh rajah itu ialah 28cm.Hitungkan panjang, SQ dalam cm.

A 12
B 10
C 8
D 4

38 Rajah 17 menunjukkan berat sebuah beg dan berat empat keping papan.
400 g

x
1200 g

1.7 kg
4.9 kg
RAJAH 17

Jika berat beg adalah sama dengan berat empat keping papan itu,
Berapakah berat, dalam kg, papan yang berlabel X?

A 1·6
B 1·78
C 2·4
D 3·3
39 Rajah 18 menunjukkan hasil kerja tiga orang murid berkaitan dengan purata

Aimi : Purata 30, 40 dan 80 ialah 60

Fuad : Purata bagi 55, 20 dan 9 ialah 28

Aiman : Purata bagi 90, 24 dan 18 ialah 44

RAJAH 18

Di antara mereka bertiga, siapakah yang mengira purata dengan betul.

A Aiman sahaja
B Aimi sahaja
C Aimi dan Fuad
D Fuad dan Aiman

40 Rajah 19 menunjukkan sekeping kalendar bagi satu tahun tertentu.

RAJAH 19

Chong akan menyambut harijadinya 20 hari dari tarikh di atas.Manakala


Omar pula akan menyambut hari lahirnya 4 hari lebih awal daripada Chong.
Bilakah harijadi Omar.

A 22 Julai 2005
B 24 Julai 2005
C 30 Ogos 2005
D 03 Sept 2005