You are on page 1of 24

LTS 2005 SAINS 018 SET 3

JPN PERAK

Nama : _____________________________________ Tarikh : ______________

SULIT 018
018
SAINS
LTS 2005
Set 3
1 Jam
15 minit

JABATAN PELAJARAN PERAK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

_____________________________________________

MODUL LEARNING TO SCORE UPSR 2005

SAINS
1 Jam 15 Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B.
Bahagian A
1. Bahagian A mengandungi 30 soalan .
2. Jawab semua soalan dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.
Bahagian B
1.Bahagian ini mengandungi lima soalan. Jawab semua soalan.
2. Jawapan hendaklah dituliskan dalam ruangan yang disediakan.

HALAMAN 2
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

Bahagian A

( 30 markah )

Jawab semua soalan

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan , iaitu A , B , C dan D.Pilih jawapan yang
betul.Kemudian, pada kertas jawapan kamu, hitamkan ruangan yang mempunyai huruf
yang sama dengan pilihan jawpan yang telah kamu pilih itu.

Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit.Sekiranya kamu tidak dapat
menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya

1 Maklumat di bawah menunjukkan proses pembiakan haiwan P.

W - Anak dijaga oleh ibu

X - Telur dipanaskan di bawah perut ibu

Y - Ibu haiwan P bertelur

Z - Anak menjadi dewasa

Pilih urutan yang betul

A W  X  Y  Z
B W  Y  X  Z
C Y  X  W  Z
D Z  Y  X  W

2 “ Biji benih dari tumbuh-tumbuhan perlu disebarkan oleh agen penyebaran


tumbuhan tertentu “

Penyebaran ini penting kerana……….

A persaingan antara tumbuhan


B pertumbuhan yang lebih baik
C menjaga kemandirian spesies
D memulihara tumbuhan tersebut

HALAMAN 3
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

3 Haiwan ini mempunyai ciri-ciri berikut

Ia memakan haiwan lain

Ia mempunyai gigi yang tajam

Ia hidup di habitat berair

Ia membiak dalam bilangan yang sedikit

Apakah haiwan tersebut?

A Kuda laut
B Ikan pari
C Buaya
D Memerang

4 Gambar di bawah menunjukkan tiga jenis haiwan

Antara berikut haiwan yang manakah membiak cara yang sama seperti haiwan-
haiwan di atas?

A C

D
B

HALAMAN 4
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

5 Rajah menunjukkan tiga ekor haiwan

P Q R

Kucing jantan Anjing jantan Kucing betina

Apakah yang akan berlaku apabila haiwan P,Q dan R ingin mencari pasangan?

A Haiwan P akan gagal mendapatkan pasangannya

B Haiwan Q akan gagal mendapatkan pasangannya

C Haiwan P dan Q gagal mendapatkan pasangannya

D Haiwan R akan mendapat haiwan Q sebagai pasanganya

6 Antara berikut yang manakah bahan bukan magnet ?

A Paku
B Pemadam
C Pin baju
D Klip kertas

7 Saiz bayang –bayang suatu objek legap bergantung kepada

I saiz objek
II bentuk objek
III kekuatan cahaya
IV jarak objek daripada cahaya

Kombinasi pernyataan yang manakah betul

A I dan II
B II, III dan IV
C I, dan IV
D I, II, III dan IV

HALAMAN 5
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

8 Apakah yang dimaksudkan dengan kelajuan ?

A Tempoh masa yang lama dalam satu jarak yang ditetapkan.


B Jarak yang dilalui dalam satu tempoh masa yang ditetapkan.
C Jarak yang jauh dalam tempoh masa yang singkat .
D Tempoh yang lama dalam jarak yang jauh.

9 Maklumat menunjukkan tentang daya

Tindakan daya bertentangan

Menghentikan objek bergerak

Ia boleh menajamkan pisau

Apakah yang dimaksudkan berdasarkan maklumat di atas

A Daya tolakan
B Daya geseran
C Daya tarikan
D Daya tolakan dan Daya tarikan

10 Gambar menunjukkan sejenis alat

Beberapa pernyataan berikut tentang alat ini adalah betul

I Alat ini digunakan untuk menyukat masa


II Unit yang digunakan ialah saat
III Unit yang digunakan sentimeter
IV Alat ini boleh juga digunakan menyukat jarak

Kombinasi pernyataan yang manakah betul

A I dan II sahaja
B II dan IV sahaja
C I , II dan IV sahaja
D I , III dan IV sahaja

HALAMAN 6
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

11 Carta palang menunjukkan kelajuan kereta di sebuah tempat

Kelajuan( Km/J) )
60

50

40

30

20

10

0
X Y Z
Jenis kereta

Pernyataan manakah yang betul berdasarkan carta palang itu.

A Kereta Y lebih laju daripada kereta X dan kereta Z.


B Kereta Z lebih laju daripada kereta X dan kereta Z
C Kereta X lebih laju daripada kereta Z tetapi kurang laju daripada kereta Y
D Kereta X kurang laju daripada kereta Y tetapi lebih laju daripada kereta Z

HALAMAN 7
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

12 Rajah di bawah menunjukkan dua buah magnet.

S
X

U S
Y

Apakah akan berlaku apabila magnet Y didekatkan kepada magnet X yang


digantungkan pada satu spring ?

A Spring akan memanjang


B Spring akan memendek
C Spring tidak berubah
D Spring akan terpesong

HALAMAN 8
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

13 Rajah menunjukkan tiga objek dan litar ringkas.

Paku besi Getah pemadam Klip kertas

Sel kering
x

Mentol
Mentol

Manakah pemerhatian yang betul tentang nyalaan mentol apabila objek


disambungkan kepada x dan y.

Paku Getah Pemadam Klip Kertas


A Tidak menyala Menyala Tidak menyala
B Menyala Menyala Tidak menyala
C Menyala Tidak menyala Menyala
D Tidak menyala Tidak menyala Tidak menyala

14 Sebuah mangkuk bertutup berisi air telah dijemur di bawah panas Matahari
selama 1 jam. Isipadu air berkurangan dan di bahagian dalam penutupnya
terdapat titis – titis air. Apakah proses yang telah berlaku.

I Pencairan
II Penyejatan
III Kondensasi
IV Peleburan

Kombinasi pernyataan yang manakah betul ?

A I dan II
B II dan III
C I, II dan IV
D I, II, III dan IV

HALAMAN 9
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

15 Rajah menunjukkan dua jenis logam, logam Y lebih cepat mengembang dari
logam X.

X
Y

Apakah bentuk yang kelihatan selepas logam itu dipanaskan selama 15 minit.

16 Kepentingan memelihara dan memulihara hutan rimba kita adalah untuk

I mengawal banjir
II menyejukkan suhu Bumi
III menyimpan khazanah ubat-ubatan manusia
IV menentukan kemandirian spesies flora dan fauna

Kombinasi yang manakah menunjukkan kepentingan memelihara dan


memulihara hutan rimba ?

A I, II dan III sahaja


B I, II dan IV sahaja
C II, III dan IV sahaja
D I, II, III dan IV

HALAMAN 10
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

17 Gambar rajah di bawah menunjukkan gambar segulung tisu

Antara objek M , N , O dan P berikut yang manakah objek yang sama bahan
buatannya ?

M N

O P

A M dan N sahaja.
B O dan P sahaja.
C M dan O sahaja.
D N dan P sahaja.

18 Maklumat di bawah menunjukkan proses mengitar semula kertas.

W - Kertas dibiarkan kering


X -
Y - Kertas direndam dalam air
Z - Kertas dikisar dengan pengisar makanan

Antara berikut yang manakah mewakili langkah X?

A Bahan peluntur dimasukkan


B Kertas dicarik dan dikoyakkan
C Kertas dilapik kain dan disterika
D Kertas ditapis menggunakan kasa dawai

HALAMAN 11
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

19 Carta pai di bawah menunjukkan % bahan buangan yang dilakukan di sebuah


taman perumahan.

Logam
10%
Lain-lain
5%

Plastik
15%
Kertas
70%

Apakah kesan ke atas alam semulajadi, sekiranya bahan buangan di atas


tidak di kawal?

I Pembakaran terbuka akan berlaku


II Tumbuhan akan semakin berkurangan.
III Habitat haiwan akan musnah
IV Haiwan berpindah ke tempat lain.

Kombinasi pernyataan yang manakah betul

A I dan II sahaja.
B II dan III sahaja.
C III dan IV sahaja.
D I , II , III dan IV.

20 Maklumat di bawah menunjukkan langkah-langkah yang terdapat dalam proses


pengetinan

P = Tin dibersihkan

Q = Tin ditutup rapat

R = Bahan makanan dipanaskan

S = Makanan dimasukkan ke dalam tin

Antara berikut yang manakah menunjukkan kaedah pengetinan yang betul.

A S  R  Q  P
B R  Q  P  S
C P  S  R  Q
D Q  P  R  S

HALAMAN 12
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

21 Anda telah menuangkankan 50 ml air dalam bekas A ke dalam bekas B.

50 ml 50 ml
Bekas A Bekas B

Apakah kesimpulan anda dari aktiviti di atas?

I. Air tidak boleh berubah bentuk


II. Isipadu air boleh berubah
III. Bentuk air berubah mengikut bekas
IV. Isipadu air tidak berubah walaupun bentuk bekas berubah

Kombinasi pernyataan yang manakah betul

A I dan II sahaja
B II dan III sahaja
C III dan IV sahaja
D I , II , III dan IV.

22 Maklumat di bawah menerangkan tentang keadaan di Bulan

Permukaan bulan mempunyai lebih banyak kawah berbanding bumi

Antara berikut, yang manakah sebab untuk menyokong pernyataan di atas?

A Tiada lapisan atmosfera di Bulan


B Saiz Bulan lebih kecil daripada Bumi
C Lebih banyak meteriod terdapat di angkasa Bulan.
D Daya tarikan graviti Bulan hanya 1/6 daya tarikan gravity Bumi.

HALAMAN 13
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

23 Antara penyataan berikut, yang manakah benar tentang daya tarikan graviti
Bumi?

I Daya yang menarik semua objek di Bumi.


II Semua objek yang dilambung ke udara jatuh ke Bumi semula.
III Menarik air di lautan dan di udara ke Pusat Bumi.
IV Menyebabkan manusia berdiri tegak di permukaan Bumi dan tidak
terapung di udara.

Kombinasi pernyataan manakah yang betul ?

A I, II dan III sahaja


B I, III dan IV sahaja
C II, III dan IV sahaja
D I, II, III dan IV.

24 Maklumat di bawah menunjukkan susunan beberapa komponen

W – Planet
X – Galaksi
Y – Sistem suria
Z – Alam Semesta

Susun komponen di atas mengikut saiz semakin besar

A Z, X, Y , W
B W, Y, X , Z
C X, W, Y , Z
D W, Y, Z, X

HALAMAN 14
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

25 Gambar rajah X, Y dan Z menunjukkan beberapa corak buruj.

Apakah arah yang ditunjukkan oleh buruj X, Y dan Z ?

X Y Z
A Selatan Utara Utara
B Selatan Selatan Utara
C Utara Utara Selatan
D Utara Selatan selatan

HALAMAN 15
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

26 Gambar di bawah menunjukkan seorang Ahli Astronomi sedang berfikir

Aku perlu alat yang mampu


mengatasi had keupayaan
penglihatanku.
Ia amat perlu bagi membantu
aku mengkaji planet…….

AHLI
ASTRONOMI

Berdasarkan apa yang sedang difikirkan oleh ahli astronomi di atas, apakah alat
yang kamu fikir dapat membantu beliau?

A periskop
B teleskop
C binokular
D kanta pembesar

27 Maklumat di bawah menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk asas

• mempunyai empat permukaan yang berbentuk segi tiga


• mempunyai satu tapak yang berbentuk segi empat
• mempunyai satu puncak yang tajam

Bentuk asas yang dimaksudkan dalam maklumat petikan di atas ialah

A kon
B kubus
C silinder
D piramid

HALAMAN 16
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

28 Gambar di bawah menunjukkan Si Kambing sedang duduk di kerusi A dan B

Kerusi A A
Kerusi Kerusi
KerusiBB

Setelah menduduki kedua-dua kerusi,Si Kambing mendapati bahawa kerusi A


lebih stabil berbanding kerusi B.

Antara berikut, manakah merupakan ciri yang sesuai bagi menjelaskan apa yang
telah di kaji oleh Si kambing?

I. Tapak kerusi yang luas


II. Bentuk kerusi yang leper
III. Pusat graviti yang rendah
IV. Pusat graviti yang tinggi

Kombinasi ciri-ciri yang sesuai ialah

A I dan II sahaja
B I dan III sahaja
C II dan III sahaja
D I , II , III dan IV

HALAMAN 17
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

29 Gambar rajah di bawah menunjukkan sejenis alat

beban

Alat di atas menjadi lebih mudah untuk mengangkat beban, sekiranya

I takal itu dibesarkan


II gunakan tali yang lebih besar
III gunakan takal bergerak
IV tambahkan lagi bilangan takal

Kombinasi pernyataan yang sesuai ialah

A I dan II sahaja
B II dan III sahaja
C III dan IV sahaja
D I , II , dan IV

HALAMAN 18
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

30 Gambar di bawah menunjukkan sejenis alat

Antara alat-alat berikut, yang manakah apabila digunakan mempunyai prinsip


yang sama dengan alat di atas ?

P Q

R S

A P dan R
B P dan Q
C Q dan S
D Q , R dan S

HALAMAN 19
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

Bahagian B
( 20 markah )

Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Sekiranya kamu tidak dapat
menjawab sesuatu soalan teruskan menjawab soalan berikutnya.

Tahun Arnab
1998 2
1999 3
2000 5
2001 9
2002 3
2003 5

1 Jadual di atas menunjukkan bilangan arnab peliharaan Auni di rumahnya dari


tahun 1998 hingga 2003.

(a) Apakah corak perubahan bilangan haiwan di atas?

____________________________________________________________
[ 1 markah ]

(b) Apakah pemerhatian yang boleh dibuat tentang bilangan arnab pada tahun
1998?

____________________________________________________________

____________________________________________________________
[ 1 markah ]

(c) Nyatakan inferens berdasarkan pemerhatian di ( b ).

____________________________________________________________

____________________________________________________________
[ 1 markah]

HALAMAN 20
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

Bilangan haiwan yang pupus dipengaruhi oleh pencemaran.

(d) Tuliskan satu hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan di atas.

____________________________________________________________

____________________________________________________________
[ 1 markah ]

2 Rajah menunjukkan keputusan suatu penyiasatan.

Getah
Getah (5 cm)
Getah (12 cm)
(8 cm)

Beban(100 g)

Beban(100 g)

Beban(100 g)

(a) Apakah tujuan penyiasatan itu?

__________________________________________________________
[1 markah]
(b) Berdasarkan keputusan, nyatakan yang berikut:

(i) Pemboleh ubah dimanipulasi

____________________________________________________

HALAMAN 21
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

[ 1 markah]

(ii) Pemboleh ubah bergerak balas

____________________________________________________
[1 markah]

(c) Apakah hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah yang kamu


nyatakan di (b)

__________________________________________________________

__________________________________________________________
[1 markah]

3 Dua utas dawai yang sama jenis dan saiz diletakkan seperti rajah di bawah.
Hujung dawai tersebut digantung pemberat. Dawai tersebut dipetik dan nada
bunyi yang terhasil dicatat di bawah.

Radas M Radas N

200 gram pemberat 300 gram

Keputusan:

Nada bunyi rendah Nada bunyi tinggi

(a) Tuliskan inferens yang boleh dibuat untuk menerangkan perbezaan nada
bunyi yang dihasilkan bagi radas M berbanding radas N ?

__________________________________________________________
[1 markah ]

(b) Tuliskan hipotesis berdasarkan inferens anda di jawapan (a).

__________________________________________________________

HALAMAN 22
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

__________________________________________________________
[1 markah ]
(c) Tuliskan pembolehubah yang perlu dimalarkan dalam penyiasatan di atas
selain daripada saiz dawai.

__________________________________________________________
[1 markah ]

(d) Ramalkan apakah yang berlaku kepada nada bunyi yang terhasil pada
radas N jika saiz dawai lebih besar digunakan dengan menggunakan
pemberat yang sama.

__________________________________________________________
[1 markah ]

4 Satu eksperimen telah di jalankan untuk mengkaji perkaitan antara bilangan sel
kering dengan kecerahan mentol pada satu litar lengkap.

Keputusan eksperimen di rekodkan dalam jadual di bawah.

Sel kering

suis

mentol

Bilangan sel kering Nyalaan mentol


1 Malap
2 Terang
3 Sangat terang
4 Tidak menyala

(a) Apakah tujuan eksperimen di atas ?

__________________________________________________________

__________________________________________________________
[1 markah ]

HALAMAN 23
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

(b) Nyatakan dua pembolehubah yang perlu di ambil daripada eksperimen di


atas .

(i) Pembolehubah dimanipulasi

____________________________________________________
[ 1 markah ]
(ii) Pembolehubah bergerakbalas

____________________________________________________
[ 1 markah ]

(c) Tuliskan satu hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan eksperimen di


atas ?

__________________________________________________________

__________________________________________________________
[ 1 markah ]

(d) Apakah kesimpulan yang boleh di buat berdasarkan eksperimen di atas?


__________________________________________________________

__________________________________________________________
[ 1 markah ]

HALAMAN 24
LTS 2005 SAINS 018 SET 3
JPN PERAK

5 Graf menunjukkan jarak planet-planet dalam Sistem Suria daripada Matahari


dan tempoh edaran planet-planet itu mengelilingi Matahari.

29.5
1600 tahun
Jarak dari mataharii

1400
1200
11.9
1000
tahun
800
600
687
400 365¼ 88
hari
200 hari hari
0
Bumi Musytari Marikh Utarid Zuhal
Planet

(a) Tuliskan satu pemerhatian berdasarkan graf,

__________________________________________________________
[ 1 markah ]

(b) Nyatakan corak tempoh peredaran planet mengelilingi Matahari apabila


jarak antara planet dengan Matahari semakin jauh.

__________________________________________________________
[ 1 markah ]

Planet yang dekat dengan Matahari mempunyai saiz orbit yang kecil.
Planet yang jauh daripada Matahari mempunyai saiz orbit yang besar

(c) Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan hubungan antara saiz orbit


dengan tempoh edaran bagi mengelilingi sesebuah planet.

__________________________________________________________

__________________________________________________________
[ 1 markah ]
KERTAS SOALAN TAMAT

HALAMAN 25