You are on page 1of 10

Joan Francés Blanc Las lengas de Libor Sztemon 1

Lo mrezisk

Lengas bastidas 1 EDICIONS TALVERA

Joan Francés Blanc – Las lengas de Libor Sztemon 1 - Lo mrezisk

Joan Francés Blanc Las lengas de Libor Sztemon 1: Lo mrezisk
© 2010 Edicions Talvera

Online: ISBN 979-10-90696-01-3 CD-ROM: ISBN 979-10-90696-09-9 2

Joan Francés Blanc – Las lengas de Libor Sztemon 1 - Lo mrezisk

Lo mrezisk Ensenhador
Ensenhador...............................................................................................................................3 Gramatica..................................................................................................................................4 Fonetica.................................................................................................................................4 Escritura.............................................................................................................................4 Pronóncia...........................................................................................................................4 Morfologia..............................................................................................................................4 Declinason..........................................................................................................................4 Declinason dels substantius...........................................................................................4 Declinason dels adjectius...............................................................................................5 Declinason dels pronoms personals..............................................................................6 Numerals............................................................................................................................7 Conjugason........................................................................................................................8

3

Joan Francés Blanc – Las lengas de Libor Sztemon 1 - Lo mrezisk

Lo mrezisk es una lenga eslava construcha, que se classifica dins la familha de las lengas eslavas del nòrd. Foguèt creada per Libor Sztemon, que ne publiquèt la descripcion sul malhum. L. Sztemon creèt tanben d'autras lengas eslavas septentrionalas : lo lydnevi, lo seversk, lo slavëni (qu'es fòrça vesin del mrezisk) e lo slavisk.

Gramatica
Fonetica

Escritura
Lo mrezisk s'escriu amb l'alfabet latin, e doas letras suplementàrias : Ö e Š.

Pronóncia
E scritura Pronóncia a b c d e f a b ʦ d ɛ f Pronóncia del mrezisk g h i j k l m n o ö p q r g h i j k l m n o ə p ɣ r s š t s ʃ t u v w x y z u v w ɣz ɯ z

La taula dona la pronóncia en alfabet fonetic internacional.

Morfologia

Declinason
Lo mrezisk a uèit cas (nominatiu, genitiu datiu, accuzatiu, vocatiu, locatiu, instrumental e ablatiu) e dos nombres (singular a plural).

Declinason dels substantius
Los substantius se declinan segon quatre tipes segon la terminason.
Primièra declinason dels substantius : tipe man (l'òme) cs a s . ing plur. nominatiu man maner genitiu mane manere datiu manu maneru accusatiu mana t manera t vocatiu o man o maner locatiu manvö manervö instrumental mana m manera m ablatiu mans i maners i

4

Joan Francés Blanc – Las lengas de Libor Sztemon 1 - Lo mrezisk

S egonda declinason dels substantius : tipe kvina (la femna) cs a s . ing plur. nominatiu kvina kvinar genitiu kvinaje kvinare datiu kvinaju kvinaru accusatiu kvinat kvinara t vocatiu o kvina o kvinar locatiu kvinavö kvinarvö instrumental kvinam kvinara m ablatiu kvinas i kvinars i

Tresena declinason dels substantius: tipe zame (la tèrra) cs a s . ing plur. nominatiu zame zamer genitiu zameje zamere datiu zameju zameru accusatiu zamet zamera t vocatiu o zame o zamer locatiu zamevö zamervö instrumental zamem zamera m ablatiu zames i zamers i Quatrena declinason dels substantius : tipe mesto (la ciutat) cs a s . ing plur. nominatiu mesto zamer genitiu mestoje mestore datiu mestoju mestoru accusatiu mestot mestora t vocatiu o mesto o mestor locatiu mestovö mestorvö instrumental mestom mestora m ablatiu mestos i mestors i

Declinason dels adjectius
cs a nominatiu genitiu datiu accusatiu vocatiu locatiu instrumental ablatiu Declinason dels adjectius : tipe dobar (bon) pos itiu c ompa tiu ra s uperla tiu dobary dobarty na jdobarty dobaryje dobartyje na jdobartyje dobaryju dobartyju najdoba rtyju dobaryja t dobartyja t na jdobartyja t o dobary o dobarty o na jdobarty dobaryvö dobartyvö na jdobartyvö dobaryja m dobartyja m na jdobartyja m dobarys i dobartys i na jdobartys i

Lo creator de la lenga nos daissèt pas de descripcion de las formas pluralas.

5

Joan Francés Blanc – Las lengas de Libor Sztemon 1 - Lo mrezisk

Declinason dels pronoms personals
Declinason dels pronoms personals cs a 1a s . ing 2a s . ing 3a s . ing nominatiu ja te ho genitiu jave teve hove datiu javu tevu hovu accusatiu jat tet hot locatiu javö tevö hovö instrumental jam tem hom ablatiu jasi tesi hosi Declinason dels pronoms personals cs a 1a plur. 2a plur. 3a plur. nominatiu me ve ny genitiu me veje nyve datiu mevu veju nyvu accusatiu met vet nyt locatiu mevö vevö nyvö instrumental mem vem nym ablatiu mesi vesi nysi

Illustracion: la pagina wèb de L. Sztemon sul mrezisk

6

Joan Francés Blanc – Las lengas de Libor Sztemon 1 - Lo mrezisk

Numerals
nombre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80 90 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 2 000 1 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 000 c rdina a l ništo jedan deva tera štara pynta šasta sedam osam devet desat jedanasta devanasta teranasta štaranasta pyntanasta šastanasta sedamnasta osamnasta devetnasta devadesta teradesta štaradesta pyntadesta šastadesta sedamdesta osamdesta dovedesta dovedestasedam (jedan)séta devaseta teraseta štaraseta pyntaseta šastaseta sedamseta osamseta doveseta (jedan) tesac déva tésac meljon meljord beljon Numerals ordina l ništy jedany devany terany štarany pyntany šastan sedamy osamy devety desaty jedanasty devanasty teranasty štaranasty pyntanasty šastanasty sedamnasty osamnasty devetnasty devadesty teradesty štaradesty pyntadesty šastadesty sedamdesty osamdesty dovedesty dovedestasedamy (jedan)sety devasety terasety štarasety pyntasety šastasety sedamsety osamsety dovesety (jedan) tesacy déva tésacyn meljony meljordy beljony druhová ništöre jedanöre devöre tarnöre štarnöre pyntöre šastöre sadmöre osmöre devtöre dastöre jedanaste devanaste teranaste štaranaste pyntanaste šastanaste sedamnaste osamnaste devetnaste devadeste teradeste štaradeste pyntadeste šastadeste sedamdeste osamdeste dovedeste dovedestasadmöre (jedna)störe devastöre terastöre štarastöre pyntastöre šastastöre sadmastöre osmastöre dovestöre (jedan) tesacöre déva tésacöre meljonöre meljordöre beljonöre ná obná s ništykorte jedankorte devakorte terakorte štarakorte pyntakorte šastakorte sadmakorte osmakorte devtakorte dastakorte jednakorte devakorte terakorte štarakorte pyntakorte šastakorte sedamkorte osamkorte devetkorte devadestykorte teradestykorte štaradestykorte pyntadestykorte šastadestykorte sedamdestykorte osamdestykorte dovedestykorte dovedestasadmakorte (jedne)štökorte deveštökorte tereštökorte štareštökorte pynteštökorte šasteštökorte sadmeštökorte osmeštökorte doveštökorte (jedan) tesackorte déva tésackorte meljonökorte meljordökorte beljonökorte

7

Joan Francés Blanc – Las lengas de Libor Sztemon 1 - Lo mrezisk

Conjugason
La conjugason del mrezisk conois tres temps : present, passat e futur. La relativitat es marcada per l'aspect verbal. Lo condicional se forma amb lo prefixe bi- apondut a las formas del passat. Lo subjonctiu se forma amb l'infixe -i-. La negacion se marca pel prefixe ne-.
pers ona 1a sing. 2a sing. 3a sing. 1a plur. 2a plur. 3a plur. infinitiu betyn betyn, èsser pa s t sa pres ent futur belem jem / em budem beles tes / es budes belest hest / est budest belesom mesom / esom budesom beleste veste / este budeste belent hent / ent budent autres temps pa ipi rtic nom verba l pa ipi futur rtic pres ent betije jesa beliv impera tiu budös budösmo budösto s ubjonc tiu jim / im tis / is hist / ist misom / isom viste / iste hint / int c ondic l iona bi-belem bi-beles bi-belest bi-belesom bi-beleste bi-beli

pers ona 1a sing. 2a sing. 3a sing. 1a plur. 2a plur. 3a plur. infinitiu nebetyn

nebetyn, èsser pas pa s t sa pres ent futur impera tiu nebelem nejem / nem nebudem nebeles netes / nes nebudes nebudös nebelest nehest / nest nebudest nemesom / nebelesom nesom nebudesom nebudösmo nebeleste neveste / neste nebudeste nebudösto nebelent nehent / nent nebudent autres temps pa ipi rtic nom verba l pa ipi futur rtic pres ent nebetije nejesa nebeliv

s ubjonc tiu nejim / nim netis / nis nehist / nist nemisom / nisom neviste / niste nehint / nint

c ondic l iona bi-nebelem bi-nebeles bi-nebelest bi-nebelesom bi-nebeleste bi-nebeli

8

Joan Francés Blanc – Las lengas de Libor Sztemon 1 - Lo mrezisk imetyn, aver futur budem imety budes imety budest imety budesom imety budeste imety budent imety pa ipi futur rtic imaliv

pers ona a 1 sing. 2a sing. 3a sing. 1a plur. 2a plur. 3a plur. infinitiu imetyn

pa s t sa imalem imales imalest

pres ent imem imes imest

impera tiu imelös imelösmo imelösto -

s ubjonc tiu imejim imetis imehist imenisom imetiste imehint

c ondic l iona bi-imalem bi-imales bi-imalest bi-imalesom bi-imaleste bi-imalent

imalesom imesom imaleste imeste imalent iment autres temps pa ipi rtic nom verba l pres ent imetije imaja

pers ona 1a sing. 2a sing. 3a sing. 1a plur. 2a plur. 3a plur. infinitiu nemetyn

pa s t sa pres ent nemalem nemem nemales nemes nemalest nemest nemalesom nemesom nemaleste nemeste nemalent nement autres temps pa ipi rtic nom verba l pres ent nemetije nemaja

nemetyn, aver pas futur impera tiu budem nemety budes nemety nemelös budest nemety budesom nemety nemelösmo budeste nemety nemelösto budent nemety pa ipi futur rtic nemaliv

s ubjonc tiu nemejim nemetis nemehist nemenisom nemetiste nemehint

c ondic l iona bi-nemalem bi-nemales bi-nemalest bi-nemalesom bi-nemaleste bi-nemalent

9

Joan Francés Blanc
白让法郎索瓦

Lo mrezisk
(Las lengas de Libor Sztemon 1) Edicions Talvera Lengas bastidas
1. Joan Francés Blanc, Las lengas de Libor Sztemon 1: Lo mrezisk , 2010 2. (ed. Joan Francés Blanc), Las lengas de Libor Sztemon 2: Sorgas, 2009 3. Joan Francés Blanc, Lexic mrezisk-chèc-occitan, 2010 4. Joan Francés Blanc, Úvod do mrezisku, 2010

L'autor Joan Francés Blanc, vadut en 1961 a Agen, escriu en occitan dempuish 1990. Prosator (duas navèras premiadas au prèmi Condo Sambeat, un roman editat per Princi Néguer), editorialista e polemista (dens frem de revistas occitanas), e lexicograf (purmèrs lexics en 1992, collaboracion a lexics collectius en las annadas 2000). http://jf.blanc.free.fr

http://edicions.talvera.online.fr
Edicion en linha 0 € ISBN 979-10-90696-01-3 Edicion sus CD-ROM 5 € ISBN 979-10-90696-09-9

10