SULIT 015/2 “LTS 1 2006” Kertas 2 40 minit Nama: .............................................................................

015/2

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK MATEMATIK Kertas 2
Empat puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 4. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah. 5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tuliskan jawapan yang baru. 6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan. 7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. 8. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir peperiksaan. Kod Pemeriksa Soalan Markah Penuh 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 3 17 3 18 3 19 3 20 3 Jumlah Markah Diperolehi

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak.
[Lihat

sebelah

SULIT

1

Nyatakan nilai tempat bagi digit yang bergaris 38 064. ( 1 markah )

1

1

2

2 3

=

12
( 1 markah )

Apakah nombor yang mesti diisi dalam petak kosong.

2

1 3 Rajah 1 menunjukkan sebuah segiempat sama.

Hitungkan bilangan paksi simetri rajah itu ( 1 markah )

_________________________________ 3

RAJAH 1 .

1

4

Tukarkan 0∙8 kepada peratus.

( 1 markah )

4

1

2

5

2 × 480 = 5

( 1 markah )

5

1 6 Lukiskan bentuk berikut pada ruang yang disediakan. a. Sebuah segi empat tepat ( 1 markah )

b. Sebuah segi tiga bersudut tegak

( 1 markah )

6

2

7

1

1 jam + 45 minit = 2

( 2 markah )

7

2

3

8

56 ─ 3∙87 =

( 2 markah )

8

2

9

Rajah 2 terdiri daripada beberapa petak segiempat sama yang sama besar.

RAJAH 2 Berapakah pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah itu? ( 2 markah )

9

2

10

Rajah 3 menunjukkan beberapa keping wang kertas dan duit syiling yang dimiliki oleh Liana.

10

RAJAH 3 Hitungkan jumlah wang itu. 2

( 2 markah )

4

11

126 + 63 ÷ 7 = ( 2 markah )

11

2

12

Sebuah sekolah mempunyai 550 orang murid. 28% daripada jumlah murid itu berbasikal ke sekolah. Berapakah bilangan murid yang berbasikal ke sekolah? ( 2 markah )

12

2

13

Rajah 4 menunjukkan waktu mula sebuah rancangan televisyen

Mula RAJAH 4 Adam menonton rancangan tersebut selama 45 minit. Pukul berapakah rancangan tersebut tamat? ( 2 markah )

13

2

5

14

Rajah 5 terdiri daripada sebuah segiempat sama PQRS dan sebuah segitiga bersudut tegak XYZ.
P 10 cm Q

X

4 cm

S

Y

R

12 cm 15 cm

Z

RAJAH 5 Panjang SY = YR. Hitungkan perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu.

( 2 markah )

14

2

15

Jadual 1 yang tidak lengkap menunjukkan markah bagi 4 orang murid. Ali 55 Bala 82 JADUAL 1 Diberi purata markah mereka ialah 73. Berapakah markah yang diperolehi oleh Chong? ( 2 markah ) Chong Danny 65

15

2

6

16

Hitungkan 2∙6 kg – 920g. Nyatakan jawapan dalam kg. ( 3 markah )

16

3

17

Rajah 6 menunjukkan sebuah segiempat tepat RSTU dan sebuah segitiga bersudut tegak RSV. R 4 cm S

V

10 cm 7 cm

U RAJAH 6 a. Berapakah panjang RV?

T

( 1 markah )

b. Hitungkan luas, dalam cm², kawasan berlorek.

( 2 markah )

17

3

7

18

Rajah 7 menunjukkan berat dua uncang guli K dan L. K

L

kg 3 2
RAJAH 7 Hitungkan jumlah berat, dalam g, dua uncang itu, jika berat uncang K dikurangkan sebanyak 250g. ( 3 markah )

1

18

3

19

Jadual 2 menunjukkan harga barang yang dibeli oleh Musa.

Jenis Barang Baju Tali pinggang JADUAL 2

Harga RM50.90 RM39.90

Musa membayar dengan sekeping wang kertas RM100. Berapakah baki wang Musa? ( 3 markah )

19

3

8

20.

Rajah 8 menunjukkan isipadu air dalam sebuah jag.

1∙4 l

RAJAH 8

Berapakah isipadu air yang tinggal dalam jag itu jika 600ml dituangkan ke dalam bekas yang lain? ( 3 markah )

20

3 KERTAS SOALAN TAMAT

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful