SULIT 015/2 “LTS 2 2006” Kertas 2 40 minit Nama: .............................................................................

015/2

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK
MATEMATIK

Kertas 2 Empat puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 4. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah. 5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tuliskan jawapan yang baru. 6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan. 7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. 8. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir peperiksaan. Kod Pemeriksa Soalan Markah Penuh 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 3 17 3 18 3 19 3 20 3 Jumlah Markah Diperolehi

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak.

[ 40 markah ] Jawab semua soalan.

1

Nyatakan nilai digit yang digariskan dalam nombor 39 426.

[ 1 markah ]

1

1

___________________________________________________________________ 2 Rajah menunjukkan sekeping kad nombor. [ 1 markah ]

56806
Cerakinkan nombor itu.

2

1

___________________________________________________________________ 3 Rajah 1 menunjukkan berat seekor ikan.

0 kg 4 1

3

2

Rajah 1

3

Berapakah berat,dalam kg, ikan tersebut?

[ 1 markah ]

1

4

Berapakah beza 1 938 dengan 84 765 ?

[ 1 markah ]

4

1
8 25
[ 1 markah ]

5

Tukarkan

kepada peratus.

5

1

6

Rajah 2 menunjukkan sebuah pepejal

a) Namakan pepejal tersebut . [ 2 markah ]

6
b) Berapakah bilangan bucunya ?

2 1
7 4·136 X 7 = [ 2 markah ]

7

2

3

8

2

1 3 + = 8 4

[ 2 markah ]

8

2

9

Berapa peratuskah 420 daripada 600 ?

[ 2 markah ]

9

2 1

10

Jadual 1 menunjukkan tempoh masa Liyana belajar dalam sehari.

Mata Pelajaran Matematik Sains

Tempoh masa 50 jam 45 minit

Jadual 1

Berapa lamakah masa, dalam jam dan minit, Liyana belajar dalam sehari?

10 [ 2 markah ] 2

4

11

Jadual 2 menunjukkan bilangan wang kertas dan duit syiling Encik Azahar.

Nilai Wang RM 10 RM 5 50 sen

Bilangan 6 7 7

Jadual 2

11 Hitungkan jumlah wang beliau . 2
12 791 – 32 x 16 = [ 2 markah ] [ 2 markah ]

12

2

13

Rajah 3 menunjukkan sebuah segi tiga sama kaki .

Q

P 8 cm
Rajah 3

R

13
Perimeter seluruh rajah ialah 32 cm. Berapakah panjang , dalam cm, PQ? [ 2 markah ]

2 1

5

14

75 sen + RM 12 - RM 8.90 =

[ 2 markah ]

14

2 1

___________________________________________________________________ 15 Ranti mempunyai 600 keping setem. Dia memberikan 35% daripada setemnya kepada Susila. Berapakah bilangan setem Ranti yang tinggal ? [ 2 markah ]

15

2

16

Hitungkan 13 kg 40g - 1.09 kg = Nyatakan jawapan dalam kg. [ 3 markah ]

16

3

17

Encik Zainal mempunyai wang sebanyak RM 560. Dia membelanjakan RM 538.20 dan bakinya wangnya digunakan untuk membeli 4 pasang sarung kaki yang sama. Berapakah harga sepasang sarung kaki? [ 3 markah ]

17

3 2

6

18

Rajah 4 menunjukkan harga 4 biji nanas .

4 biji RM 5

Rajah 4

. Encik Nasir membeli 36 biji nanas yang sama. Berapakah wang yang perlu dibayarnya ? 18
[ 3 markah ]

3

19

Rajah 5 menunjukkan isipadu air dalam sebuah jag dan sebiji gelas.

3 liter

580 ml

Rajah 5 Air di dalam gelas tersebut dimasukkan ke dalam jag. Berapakah isipadu, dalam mℓ , air dalam jag itu.

19

[ 3 markah ]

3

7

20

Jadual 4 menunjukkan bilangan murid dalam 3 buah kelas Tahun 6

6 Mawar Bilangan Murid 76 Jadual 4

6 Seroja

6 Teratai 88

Jumlah murid tahun Enam Seroja adalah Tahun Enam Mawar dan Enam Teratai.

1 daripada jumlah murid 2

Berapakah purata murid dalam setiap kelas ?

[ 3 markah ]

20

3 1

KERTAS SOALAN TAMAT

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.