You are on page 1of 19

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL IALOVENI
coNSrLruL coMUNEr nAznur

===:=========:====:====::=:====:=======::=
7 4236, 74538, fax 02687 4236, E-mail : razenip rimaria@gmail.comowww.razeni.md
Proiect

DECIZIE Nr.2/1
din 2 aprilie 2021
Cu^privire Ia numirea in func(ie.
In corespundere cu art.74 ain.2lit. u) al Legii privind administralia publica
locald Nr.436-XVI din 28.12.2006, art.9 alin. 1 lit. h), art. 28 alin. I ,29,30 alin.
1, qi 31 din Legea Nr.158 - XVI din 4 iulie 2008 ,,Cu privire la funclia publicd gi
statutul funclionarului public, art. 25 din Legea ff. 270 din 23 noiembrie 2018
privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar, art. 10 alin. ldin Legea
bugetului de stat pentru anul2021nr. 258 din 16.12.2020 gi a procesului - verbal
nr. 3 din 15 ianuarie 2021 al qedinlei Comisiei de concurs, emit prezenta,
consiliul comunal Rdzeni
DECIDE :
1. Dna Antoci Cristina, invingdtoare al concursului, se nume$te, in funclia de
secretar al consiliului comunal Rdzeni, incepind cu 19 martie 2021.
2. Se stabileqte durata perioadei de prob6 pentru D-na Antoci Cristina de 6 luni.
3. Dnul Munteanu Serghei - specialist in economier so numeqte mentor pe
parcursul perioadei de probd a secretarului consiliului comunal Dna Antoci
Cristina.
4, Se pune in seama Dnului Munteanu Serghei s5 intocmeascd programul
individual de desfd$urare a perioadei de prob6 a funclionarului public debutant Dna
Antoci Cristina.
5. Dnei Antoci Cristina i se atribuie, incepind cu 19 martie 2021, treapta de
salarizare - I, clasa de salaizare - 60, coeficientul de salaizare - 3,43 .
Salariul de referinld - 1750 lei.
Cuantumul salariului de bazd stabilit - 6010,00 lei.
6. Contabilitatea primdriei va calcula qi va achita titularului funcliei salariul lunar,
tinind cont de prevederile pct.5 din prezenta dispozilie si de alte drepturi salariale
acordate suplimentar la salariul de bazd corespunzdtor.
T.Prezenta dispozilie se aduce lacunogtinla persoanelor vizale.
8. Controlul indeplinirii prevederilor prezentei dispozilii, se asumd Crelu Ion,
primarul comunei Rdzeni.

Specialist in economie Munteanu Serghei


REPUBLTCA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
coNsILruLCoMUNEr nAzpxr

=:===:====:=:=====:=
74236,74538,fax026874236, E-mail:razeniprimaria@gmail.com,www.razeni.md
Proiect

PROIECT DE DECIZIE Nr.2t2


Din 2 aprilie 202L

Cu privire la indeplinirea
atribufiilor secretarului in cazul absen{ei.

in corespundere cu art.l4(2) qi 38(5) ale Legii privind administralia publicd locald


Nr.436-XVI din 28.12.2006, art.49 al Legii nr. 158 din 04.07.2008 Cu privire la
funclia public qi statutul func{ionarului public, Consiliul comunal Razeni
consiliul comunal Rdzeni

DECIDE:

f. indeplinirea atributiilor pentru durata absenlei temporare ale secretarului


consiliului comunal (concediului ordinar, concediului medicil gi altele), se pun in
seama specialistului in economie al Primdriei comunei Rdzeni - Dl Serghei
Munteanu.
2. Controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii se asumd primarului comunei
Dl Ion Cretu.

Specialist in economier/ / Munteanu Serghei


,fti,w
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
coNSTLTLCoMUNEI nAzrNr

==========:::====:=:=::::::::::::=:::=:==:=::=::===:=:=:::=::=::::
74236,74538,fax026874236, E-mail : razeniprimaria@gmail.com, www.razeni.md
-_.::::::::=::::::=:::_-_
Proiect

DECIZTE 213
din 2 aprilie 20Zl

cu privire la executarea bugetului comunei Rizeni pentru anul2020

in corespundere cu art.14 alin. 2lit. n)al Legii privind administratia public6 locali
Nr.436-XVI din 28.12.2006 qi Legii cu privire la finantele publice locale nr.397-XV
din 16.10.2003, Consiliul comunal R[zeni

DECIDE :

1. Se ia act de executarea bugetului comunei Rdzeni pentru anul 2020. Bugetul


executat al primdriei comunei constituie:
- la venituri suma de 16 l11,2mii lei;
- la cheltuieli- suma de 15 373,0 mii lei, {inind cont de soldul disponibil format la
01.01 .2020 - 929,9 mii lei, iar la 3l.lz.zo20
-166g,1 mii lei.
Raportul privind executarea bugetului pe anul 2020 se
anexeazd,la proiectul de
decizie.
2. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemneazd, contabilul gef Titica
Tatiana.
3. Controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii il va asigura domnul Crefu Ion,
primarul comunei Rdzeni.

Contabil qef C*tn Titica Tatiana


REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
coNSrLruL coMUNEr nAznur

======::==:===:====:===:====:====:=:====:
74236174538rfax0268742361$-mail:razeniprimaria@gmail.com,www.razeni.md
Proiect
DECIZIE nr.2l4
din 2 apritie202t
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
In corespundere_ cu art.l4(2) lit.(n) al Legii privind administra{ia publica
local6, Nr.436-
XVI din 28'12.2006' a.Legii cu privire la frnanplJ puuti.. locale nr.397-XV
din 16.10.2003:
Soldul disponibil al primdriei format la situatia 0 t.Ot .zoZt
constituie suma de 166g,1 mii lei,
S.A DECIS:
1' Se alocrdin soldul disponibil al bugetului prim5rieicomuneimijloacele financiare
suml de 1668,1 mii lei format la situatia 01,01,2021, dupi cum in
uimeazl:
1'1' Se alocE 15,8 mii lei pentru achitarea indemnizaliei
consilierilor pent u qedinfele
consiliului;
ORG 2/106901 Aparatul primarului
F1F3 /0111/ Autoritati legislative si executive
P3 /0005/ Activitatea executivelor locale.
Cod eco 281900',Alte cheltuieli,,
1'2' Se alocr suma ag rf ,-0 mii lei pe3tru acordarea ajutoarelor
bdnesti dup5 cum urmeazd;
- Se alocd suma de4.2mii lei ajutoare bdnesti participanlilor la 'Evenimentele
din
Avganistan (14 persoane x 300 lei).
- Se alocd t'-?. de 21,8 mii ajutoare bdnesti participantilor
Ei participantilor invalizi la
Evenimentele din Transnistria (70 pers/participanti * joo
lei si ) pers/in'valizi x 400 lei).
- Se alocd suma.de,S,0 mii lei, ajutor bdn.s, pentru tratamentul
dnei. Gaid[u Luclmila,
educator in institulia de educalie timpurie nr.1 Ghiocel.
ORG 2/106901 Aparatul primarului
F1F3 /1090/ Alte servicii de protectie sociala
P3 100291 I Acordarea ajutoarelor unice
cod eco 272600 "Ajutoare bdneqti,,.
1'3' Se alocr suma de 1510 mii, cu titlu de contribulie la programul
incubator prin
intermediul PNUD Moldova, Guvernul Elveliei qi Asociafia
de Baqtinaqi.
ORG 2/106901 Aparatul primarului
F 1 F3 /062 0 I D ezv oltare comunald qi amenaj area
teritoriului
P 3 / 00333 I Amenaj area satelor/comunelor
Cod eco 253000 "subvenfii acordate asocialiilor obqteqti,,
1'4' Se alocl suma de 490,3 mii Iei pentru executarea lucrlrilor
de construcfie a relelelor de
canalizarc qi stafiei de epurare din s. Rdzeni rnul Ialoveni (statia
de epurare).
ORG2i 1 0690/Apartul primarului
F1F3/0630/ Aprovizionarea cu ap6
P3/003 19/Proiecte de investitii publice
cod eco 319230 "Instalatii de transmisie in curs de executie,,.
1'5' Se aloci suma de 24210 mii lei pentru procurarea materialelor
de construclie la
extinderea iluminatului stradal.
ORG2/ 1 06 9 0 I Ap arutul primarului
FI F3/0640/Iluminarea strdzilor
P 3 I 0033 5 llluminarea
srrdald
cod eco 337fi} procurarea materiareror
de construclie,,.
1'6' Se aloci suma de 17,0 mii lei pentu
cheltuieli de alime,tafie a copiilor din i,stitufiile
educalie timpurie. de
ORG2/05 1921 Grddinila nr.l Ghiocel +
7,3 mii lei
Org2l05l93l Cradin itra nr.2 Alunelul +6,5
rnii lei
Org2ll306lGradini1a nr.3 Buburu za +3,2
rnii lei
Ir 1lr3i091 I /Ilducatie tinrpr-u.ie
P3 I 004481 Asigurarea alimentdrii copiilor in instituliile
de invildmint.
Cod eco 331 1 10 procurarea produselor
alimentare
1'7' se alocr suma de 355,0 mii lei, pentru
materiale de constructie la repar.a{ia portiunilor
de drum din satul Rdzeni, rnul Ialoveni (str.
Basarabiei , calea de acces strada Ion
Pelivan-pod_strada Diomid platon,
str.prieteniei).
Cod eco 337110 procurarea materialelor
de .orrt.u"!ie
Se alocr suma tle 100,0 mii lei,
servicii mecanizate la gospoddria drumurilor,
cod eco 222990 "Alte mdrfuri servicii
Ei neatribuite altor alineate,,
Or 92 I I 0690 I Aparatul primarului
i,- 1 F3/045 1 /Transport rutier

P3I 0039 5 I Gospoddria


drumurilor
1'8' se alocr suma de 66,0 mii lei, servicii
de proiectare a sondei arteziene a
apd din s' Rdzeni, rnul laloveni, Ei castelului de
Ei a s.rriciilo. cle verificare Ei expertizare.
P3/003 I 9/Proiecte de investilii publice
Cod eco 319240 pregatirea proiectelor
Se aloci suma de 100,0 mii lei
amenajarea teritoriului (ingr6direa) -, achizilionarea materialelor de construcfie pentru
la fintiniie ;;;t.*'a; bucdfi) din locaritate
P3100431/Aprovizionarea cu ap6 gi canalizare
.

cod eco 337rr0 procurarea materiarelor


de constructie,,.
Se alocr suma cle 95,0 mii lei cheltuieli
, la repara[ia castelelor de apd existente di,
s.Rdzeni, rnul Ialoveni(montarea turnului
de apd.
P3/0043llAprovizionarea cu apd qi canalizare
Cod eco 312120,,Reparatii capitale ale
construcliilor speciale,,
ORG 2/l 06901 Aparatul prin-rarului
F1F3/06301 Aprovizionarea cu apd
1'9' Se alocr suma de 123,0 mii lei,
achizilionarea materialelor de construclie pe,tru
construclia trotuarului din parcul de la intrarea
in sat cu dimensiunea 200mx3x0,15.
se alocr suma de 18,0 mii lei, achizilionarea
materialelor de construcfie (1evi din beton
armat d' 1000mm* l'5,2m*3buc*6000 lei)
pentru constucfia podului (iazulRoqca)
Cod eco 337110 procurarea materialelor
de construcfie,,.
Or 92 I I 0 69 0 I Ap aratul primarului
F lF 3 I 0620lDez'o rtare cornunald
si anr ena area
i teri to ri ur u i
P3I 003 33 / Amenaj area comunel orlsatelor
2' Rcsponsabil de executarea prezentei
decizii se clesemneazi contabilul
;ef Titica Tatiana
r.',.oerilor prezentei decizii fl va asigura domnur crefu ron,
i;,1,:1ffi:L'JffI#;l',1,.
Contabil gef 0,teo Titica Tatiana
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
coNsrLruLCoMUNEr nAznNr

=========:=====================-:================:==:=:=========:=--
74236' 74538' fax 026874236,u-matl
: razeniprimaria@gmair.com, www.razeni.md
=========:============:=== _::====================_=:====:=======:=:=====
proiect
DECIZIE nr.2/5
2 aprilie 2021
cu privire Ia rectificarea bugeturrr''n
al primlriei comunei RIzeni pe anul202l

in corespundere- cu art.l4(2) lit.(n) al i-egii


privind
XVI din 28'12'2006, aLegii p.iri.. la finanlelJpJuii"" aclministratia publiod locald, Nr.436-
", locale nr.397-xydi, 16.10.2003:
S-A DECIS:

1' se distribuie din soldul disponibil3]


primrriei
de 1668,1 mii rei format Ia situatia luqetului mijloacele financiare in sumr
ot.ofeozi, o*u cum
- 15'8 mii lei pentru achitarea indemnizali.i ;r;ili;rilor urmeazr:
pentru gedin{ele consiliului;
ORG 2/1 0690lAparatul primarului
F1F3 /0l l l/ Autoritati legislative si executive
P3 /0005/ Activitatea executivelor
locale.
Cod eco 281900 ,,Alte cheltuieli,,
- 31,0 mii lei pentru acordarea ajutoarelor
bdnesti
ORG 2/1 06901 Aparatul primarului
FlF3 /1090/ Alte servicii de protectie sociala
P3 100291 I Acordarea ajutoarelor unice
cod eco 272600,,Ajutoare bdneEti,,.
1'l' l5'0 mii' cu titlu de contribulie la programul
incubator prin intermediul PNUD
Moldova,
Guvernul Elvefiei gi Asociafiei de B{tinaqi.
ORG 2/l 06901 Aparatul primarului
F lF
3 I 0 620 r D ezv ortare comunal
d qi amenaj area teritori ur ui
P3/00333 / Amenajarea satelor/comunelor
Cod eco 253000,,Subven{ii acorclate
asocia}iilor obEteEti,,
- 490'3 mii lei pentru executarea lucrdrilor de construcfie
a relelelor de canalizare gi staliei
de epurare din s. Rdzeni rnul Ialoveni (stalia
de epurare).
ORG2/ 1 0 690 / Aparrul primarului
FlF3/06301 Aprovizionarea cu apd
P3/003 l9lproiecte de investitii publice
cod eco 319230 "Instaratii de transmisie in
curs de executie,,.
- 242''0 mii lei,achizilionarea materialelor de constr.uclie la
extinderea iluminatului stradal.
ORG2/ 1 0 690 / Aparatul primarului
F I F3l0640/Iluminarea strdzi lor
P 3 / 0033 5 /Iluminarea strdald

cod eco 337r10 procurarea materiarelor de


constructie,,.
- 17 mii lei pentu cheltuieli cle alimentalie a copiilor din
'0 instituliile de educalie timpurie.
ORG2/05192/ Grddinila nr. t Ghiocel + 7,3
mii lei
Org2l05l93l Grddin itra nr.2 Alunelul +6,5 rnii lei
Org2ll306lGradini1a nr.3 Buburu za +3,2mii
lei
F lli'i/091 lilidLrcalie timpurie
P3 I 00448 I Asigurarea aliment[rii copiilor
i, institu{ii re de invdfamint.
Cod eco 331 I 10 procurarea produselor
alimentare
- 355,0 mii lei, pentru materiale de
constructie Ia reparalia porliunilor
R[zeni, mul Ialoveni. de drum clin satul
Or 92 I 1 0 69 0 I Aparatul primarul
ui
F 1F3/045 1/Transport rutier
Cod eco 337110 procurarea materialelor
de construcfie
- suma de 100,0 mii lei, servicii rnecanizate la gospoddria
drurnurilor,
cod eco 222990 "Alte mirfuri
Ei servicii neatribuit. urto.urin;;;,;'srrrurrrvr'
Or 92 I 1 0 69 0 / Aparatul primarului
F 1 F3/045 I /Transport rutier
P3I 0039 5 I Gospoddria
drumurilor
-
66'0 mii lei' servicii de proiectare
a sonde i artezieneEi a castelului de apa din s. Rdzeni,
rnul Ialoveni, ;i a serviciilor de verificare
Ei expertizare.
ORG 2/1 0690/Aparatul primarului
Ir 1 F3/0630 I Aprovizionar.ea cu ap6
P3/003 I 9/proiecte de investifii publice
Cod eco 319240 pregatirea proiectelor
- 100'0 mii lei achizilionarea materialelor
(ingridirea) la 'fintinile arteziene (5
de construcfie pentru amenajarea teritoriului
bucali) din rocalitate .
ORG 2/10690/ Aparatul primarului
F1F3/0630/ Aprovizionui.u cu ap6
P^3 I 00 43 I /Aprovizi onarea
cu apf qi canal izare
Cod eco 337110 procurarea materialelor
- 95'0 mii lei , cheltuieli la reparaliadecastelelor
construc{ie,,.
ie apd existe,te din s.Rdzeni, rnul lalove,i
(montarea turnului de apd.
P310043llAprovizionarea cu ap6 canalizare
Ei
Cod eco 312120,,Reparafii capitale
ale construcliilor speciale,,
ORG 2/1 06901 Aparatr-rl primarr-rlui
F1F3/06301 Aprovizionui.u cu ap[
- 123'0 mii lei' achizi{ionarea materialelor de construcfie
pentru construc{ia trotuarului din
parcul de la intrarea in sat cu dimensiunea
200,rx3x0, r 5.
- l8'0 mii lei, achizilionarea materialelor de construcfie
(fevi din beton armat d.1000mmx
l'5'2m*3buc*6000 lei) pentru constuclia podurui
(iazulRo;ca)
Cod eco 337110 procurarea materialelor
de construc(ie,,.
Or 92 I 1 0 69 O/Aparatul prirnarulu
i
F lF 3 I 0620ll)ezvo ltare conl
unaki qi antenaj area ter.i l ori u I Lri
P 3 I 00333 I Amenaj area
comunelor/satelor
2' Se majoreaz5 bugetul comunei la venituri
2'l' 1599'2 mii lei' cod eco lgl420 "Transferuri ;i cheltuieli in sum5 de 3127,7 mii lei:
capitale pri,rite cu destinatie speciald intre
instituliile bugetului de stat gi instituliile bugetelor
locale de nivelul 1,,, s3s4/2g7lResurse
atrase de institulii.
Realizarea proiectului nr'5989 "Retele
d,e canalizare si statie cle epurare din
Ialoveni"' inbaza contractului nr.214644-5989 s.Razeni, r.
din27.05.2020, donatoriMi,isterul Agriculturii,
Dezvoltarii Regionale si Mediului,
cod eco 3rg23o "Instaratii de transmisie
in curs de executie,,+ I sl2,g mii lei
ORG2/ 1 069 0 I Apartul primarului
F1F3/0630/ Aprovizionarea cu
apd
P3/003 l9lproiecre de investitii
publice
Implimentarea proiectului conform
contractului de grant nr.07l05 din
Agenfia pentru Eficientd Energeticd. 17.06,2016. donator
cod eco 319230 "Instalatii de transmisie
in curs de executie,,+g6,4mii lei.
ORG2/ 1 0690 I Aparatul primarului,
F I F3/0640/ Iluminarea strazilor
P3l003 l9lproiecte de investitii publice
2'2' l'0 mii lei la venituri , mijloace
' bdnesti de la v?,zarea terenurilor proprietate
unitdlilor administrativ teritorial5 la pubricd a
Ei cheltuieli pentru procurarea materialelo r
gospoddresc gi rechizite de birou. d.e uz
ORG2 l334\l Acliuni generale
F1F3 /041 l/Servicii generale, economice
gi cornerciale
Cod eco 371210 ,,Realizarea terenurilor,,
cod eco 336110 Procurarea materialelor
de uz gospoddresc
2'3' l'0 mii Ieio la venituri clin privati zarca !i rechizite de birou,,.
apartamenteror si ra cheltuieli pentru
materialelor de uz gospoddresc gi rechizite proclrrarea
de birou.
ORG2 13348/ Ac{iuni generale
F1F3 /01 691 Alte servicii de stat
cu destinafie generald.
Cod eco 41 5240,,Vinzarea apartamentelor
cdtre cetdteni,,
cod eco 336110 ,,Procurarea materialelor
cle uz gospoddresc rechizite
2'4' 1525'0 mii lei, oRG2/l 0690lAp.aratul ;i de birou,,.
primarului, la venituri cod eco l44224,,Donafii
pentru cheltuieli capitale oin susrse
H.irX,:T,
.ri..n. pentru instituliile bugetare,, Ia
9i
- cod eco 3 r2r20 ,,Reparafii capitale pentru arte
constructii speciale,, + r 100,0 mii rei
de consolidare a ravenei
Lti}lififi;iji#t'"r ;i .ru",,u'iu up.ro. de suprarafd di,
F 1 F 3 I 0 620 r D ezv ortare comunal' qi amenaj area teritori
P3 100333 I Amenajarea satelor/comunelor
ur ui
- cod eco 337110,,Procut'area materialelor
de construclie,,+ 425,Lmii lei, achizilionarea
materialelor de construcfie pentru reparafia
strdzilor g Martie Ei Grigore Bivol.
F I F3 /045 l /Transport rutier
P3 I 0039 5 / Gospodaria drumurilor
2'5' 1'5 mii lei' contribufia cetSlenilor la
exinderearefelelor de apeduct ( conectarea
reteaua de apeduct) din s. Razeni, la
rnul Ialoveni,
cod eco 144214 "Donatii voluntare pentru
chertuieli .ufitul",,
cod eco 337110 ,,procurarea materiilelor
de co,.,rtru"tiJ,l
ORG2/ 1 0690 / Apartul primarului
FlF3/06301 Aprovizionarea cu apd
P3 I 0043 I / Apa qi canalizarea

3' Responsabil de executarea prezentei decizii se desemn


eazd cortabilul qef ritica Tatiana
4' prezentei decizii il va asigura rromnur
,t;H:li'.;H*'#"1,1'""o"ilor crefu ron,

Contabil gef
Titica Tatiana
C,Uu
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
coNSTLIUL coMUNEI nAzrNt

=::::::::===::::::::=======:::__:=:==========
74236'74538rfax026874236, E-mail : razeniprimaria@gmail.com,
www.razeni.md
:===:-:-::===::_:_:_:_=====:::::::===========
rrorect DECtzlE 2t6
din 2 aprilie 2021

Cu privire la modificarea p I al deciziei consiliului


comunal RIzeni nr, 617 din lg
decembri e 2020,,Cu priviie la salarizare,,.

ln coresp*dtt: cu art.l4(2) lit.(n) al Legii privind


administratia publica local[
Nr'436-XVI din 28.12.2006, Notifici"u n. isoitorq-S1
comunal
din tz.ot.zo2t, consiliul
Rdzeni

DECIDE:

1. Se modific[ p.l al deciziei consiliului comunal


2020,,Cu privire ia salari zare,, cu urmdtorul text
Rdzeni w. 617 din 18 decembrie
:

achizifioneazi serviciile indeplinite in bazd de


contracte prestdri servicii,
incheiate cu persoane fizice pentru anul 2021
cu remunerarea stabilitd pentru
prestarea serviciilor conform tabelului:

1.1. cheltuieli inbaza contractelor cu persoane frzice:

Denumirea
Salariu lunar Fondul anual de
serviciilor (lei) salariu
(lei)

Total fond de salariu


Contributii de
asigurdri sociale2goh

Sursa de acoperire:
FlF2/0820/Servicii in domeniul cultu rii
P3 100234/Activitatea caselor de culturl
ORG2/0520UCase de culturi

Specialist recrutare
4. Pidurar 28 1600 I 3800
5.
45600
Eglg, cadastru 28 t 600 ),7 5 3000 36000
6. Jurist 28 1 600 1,0 5000 60000
Total lr25 17400 208800
\.uurr ruuul Oe 5046 60552
asiguririso ciale 29%o
II Total fond Oe saiariu 281600 lr25 22446 269352
7. Specialist tehnologii 222210 1.5 2000 24000
informationale
Specialist per,t.u 222210 )5
- )- 2000 24000
8. deservirea paginii
WEB
Total 0 4000
Contributii d. 1 160,00
4t000^00
13920,00
asigurdri sociale2gyo
m Total 222210 'l.t a a
,0 516010
Sursa de alcoperire: | 61920,00
FlF3/0111, Autorutlfi legislative gi executive
P3/0009/Se rvicii de suport
oRG 2/106 i90 / Ap ar atu lprima ru I u i
fr[rr €[ur ug lotDal zu I 600 1.0 6000
qi volei
72000

10. Antrenor lupte 28 t 600 1,0 4s70 54840


Greco romane
Total 10570 126840
Contributii de 3065,30 36793,60
asigurdri sociale2g%o
ilI. Total: 281600 2r0 1363sio 163623,60
Sursa de acoperire:
I I I
FlF3/O8l2/Servicii de sport qiculturl fizicd
P3/00230/Activit[fi sportive
ORG 21 10690 I Aparatul primarului
r._auru utuacuc oe zu I 60u 1,0 s000 60000,00
sprijin
Logoped 28 I 600 0,5 2500 30000,00
Total 7500 90000,00
Contributii d" 2175,00 26100,00
asigurdriso ciale 29%o
Total 281600 1,5 9675,00 116100,00
Sursa de acoperire: I

F1F3i8802/trducaf ie timpurie
P3/001 99/ Educafie tim purie
oRG2/0s1e3/Gm
-Sef unitate pompieri 281600
salvatori -0,25u nita{i
-Pompieri - 4unitifi;
-Conducltori auto la
PTSP RIzeni 4
unitifi
Contributii d"
as i gurSri so ciale 29o/o

Sursa de acoperire:
FIF3/032l/Servicii de pompieri qi salvatori
l3]0i159{P rotecf ie civi Ii qi'a prrare impo triva incend i,or
ORG 2/ 10690I Aparatu I pri marului

2' La rindul 3 clin tabel, la rubrica


,,nurndrul de uniti[i,,, cifi.a,,r,, se modificd cu cifia
,r0175",
3' Mai jos de rindul 6 din tabel, rindul
,,total" in rubrica numdrul de unitdli, cifra
,,4,25" se substituie cu cifra,,4,,
In rest decizia rdmine neschirnbatd.

Specialist in economie
Munteanu Serghei
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
coNSTLIULcoMUNET nAznNr

=::::::::===:::_:::=========::::::============
74236'74538,fax026874236, E-mail
: razenipr imaria@gmail.com, www.razeni.md
=-:::::::_=:::::::::===:=:::::::===========
Proiect DECIZIE 2t7
din 2 aprilie 2021

cu privire
Ia abrogarea deciziei consiliului comunal
RIzeni nr. 6/g din 1g
decembrie2020 r, cu privire la stabilirea procentului
de arendr a terenurilor
Administrafiei publice locale pentru anul Z02lrr.

in cotesp*dT: rit.(n) al Legii privind administra{ia publica locala


-c-u 2tt.14(2)
Nr'436-XVI din 28.12.2006, Notificui.u ,.. itoiiiiii;8 ;il'il.tr.rorr, consiliul
comunal Rdzeni

DECIDE:

1' Se abrogd decizia consiliului comunal Rdzeni


nr. 6lg din 1g decemb rie 2020 ,,
cu privire la stabilirea procentului de arend[ a terenurilor
locale pentru anul 2021,,.
Administrafiei publice
2' Controlul indeplinirii prezentei Decizii se asumd primarului comunei Rdzeni Dl
Crefu Ion.

speciarist in econom
Munteanu Serghei
" _@/
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
coNSILTLCoMUNET nAznNt

=--:--:::::==:::==-::-==:=:=::::::-==========::
74236,74538,fax026874236, E-mail : razeniprimaria@gmail.com,
www.razeni.md
:=:=::===:=:::=:=:::::::__:::::=:=::=:=:=::
Proiect DECIZIE 218
din 2 aprilie 2021

Cu privire Ia modificarea anexei la decizia consiliului comunal R5zeni


nr.6nJ
din 18 decembrie 2020 r, Cu privire la aprobarea Programului de activitate
al
Consiliului comunal RIzeni pentru anul 2021".

in corespundele cu art. l4(2) lit.(n) al Legii privind administratia public5 locald


Nr.436-XVI din 28.12.2006, Notificarea nr. lzo4torq-S7 din tz.ot.2o2l, consiliul
comunal R[zeni

DECIDE:

1' Se modificd anexa la deciziaconsiliului comunal Rdzeni nr. 6113 din


1g decembrie
2020 ,,Cu privire Ia aprobarea Programului de activitate al Consiliului
comunal
Rdzeni pentru anul202l" fiind excluse secliunile III-VIII. (programul
se anexeaz6).

2' Controlul executdrii prevederilor prezentei decizii, se asum6 secretarului


consiliului comunal.

Specialist in economie Munteanu Serghei


REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
coNsILruL coMUNEr RAzrNr

===================================================================
74236' 74538, fax 026874236,B-mail : razeniprimaria@gmail.com,
www.razeni.md
=============:======================================================

DECIZIE Nr. 2/9


din 2 aprilie 20Zl

Cu privire la completarea p. 4 aldeciziei Consiliului


comunal Rrzen i nr. 6/16
din 18 decembrie-2020,,Cu privire la repartizarea masei
lemnoase obfinute in
urma efectuirii tlierilor in unele pur.*l. forestiere primiriei,,.
ale
in corespundere cu art. 14 alin. 2lit.
c) al Legii privind administrafia publicd
local6 Nr.436-XVI din 29.12.2006, consiliul coriunal
Rdzeni

DECIDE:

1'St completeazdp.4 al deciziei Consiliului comunal Rdzeni w.6116 din 1g


decembrie 2020 ,,Cu privire la repartizarea masei
lemnoase oblinute in urma
efectudrii tdierilor in unele pur..i. forestiere ale primdriei,, dup6 cuvintele ,,1
vvrrvrv sr
m'. - gratis" cu urmdtorul text:
- 10, lei pentru un metru ster nuiele;
- 20,lei pentru un metru ster crengi;
- 900 lei, pentru un metru cub lemn de construcfie;
- 13% din masa lemnoasd - 4SO lei metru ster.
in rest decizierdmdne neschimbatd.
2' Controlul indep_linirii prevederilor prezentei Deciziei se pune
primarului comunei Dl Crefulon.
in seama

Viceprimar lffirLGurru Eugeniu

J(r
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
coNSTLIUL coMUNEr nAzrur

=:==============================:========:=======
74236,74538, fax 026874236, E-mair
:razeniprimaria@gmair.com,www.razeni.md
Proiect

DECIZIE Nr.2/10
din 2 aprilie 2021
cu privire Ia transmiterea bunurui ta baranfa primiriei.

Avdnd in vedere prevederile Legii nr.l92


din l2.o7.2ol3privind ratificare Acordului
de grant dintre.. Guvemele Rlpubticii Moldova qi a Japoniei, intru realizarea
Proiectului ,,rJtilizarea eficientd a combustibilului
solid din biom asd,,, precum gi
Acordului de cooperare semnat intre IP
,,Agenfia fentru Dezvoltarea gi Mod ernizarea
Agriculturii" 9i Autoritatea publicd locale,"uuara'"u
,"zultutexecutarea lucrarilor de
instalare a cazanelor de biomasd gi semnarea actelor
de recep{ie final6, in
corespundere cu art'14 ain.Z lit. c)
al- regii priuiro administrajia puuric6
Nr'436-XVI din 28' 12.2006, in scopul ,.Jp..tarii local6
prevederito. art. g, alin. 2) din
Legea nr 523-xIV din 16.07.1999 cu privire
iu prop.i etatea publicd a unit[lilor
administrativ-teritoriale, consiliul comunar
R[zeni
DECIDE:
1' se trasmite de cdtre Guvernul Republicii
Moldov a cazanulpe biomas6, instalat la
Liceul Teoretic ,,Ion PeliYan", la semnarea
actelor de receplie finald, la balanta
Primdriei comunei R6zeni, raionul Ialoveni. ' i--

2' Primaria Ya organiza exploatarea corespunzatoare


conform scopului asumat.
a cazangeriei pe biomasd

3' Executatea ptezentei decizii se pune in seama


Dlui crefu Ion, primarul comunei
R[zeni.

Primar
Gr"l Crefu Ion
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOYENI
coNSTLIUL coMuNEr nAzrcxr
============================================

74236,74538, fax 026874236,Email:razeniprim


aria@gmair.com,www.razeni.md
Proiect

DECIZIEXn4{
din 2 aprilie 20Zl

cu p rivi r e la v dnzarea-c um pira rea teren u lui aferen t.


tn conformitate cu art.4(2) lit.a) din Lege a
nr.435-Xvl din 2g.12.2006 privind
descentralizarea.administiuiiua; art...!4, ulir.e),
lit.b) din Lege a nr.436-Xvl din
28J22006 privind administrafia publiri toruti;'Legea
nr.1543-XI[ din 25.02J99g, Legea nr. 'lx:xvr
cadastrului bunurilor imobile
administrarea gi deetatizarea propriJt{ii publir., L.g.u
din 04.05.2007 privind
privind pre{ul normativ qi moout de- viizare-cumparare,r. 130g din 25.07.1997
Guvernului Republicii Moldova nr,l42g din a pdmintului, Hotdrirea
16.12.200g pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la vinzarea-cumpiri"u
terenurilor aferente, lu6nd ?n
considera{ie avintrile comisiilor de specialitaf,-iui"a
in consii..ai. avizulcomisiei
consultative de speciaritate, consiliul comuna
{.are.ri,
DECIDE :
1' Se vinde terenul
3 ypraf4ade
construcfiei cu numdrul
0,4768 ha cu nr. cadastral 2334330.073, aferent
cadastral 2334330.073.01 amplasat in
R6zeni, proprietarului construcfiei cet.Luchian extravilan in satul
Ilie.
Prelul de vinzare a terenului constituie 1076L
l;
qi 17 bani), conform borderoului de calcul (anexa @u?mii
qapte sute qaizeci qi opt lei

2' Se imputerniceqte primarul comunei, sa ifectue


rr.rl
ze tranzaclia de vinzare-cumpdrare
a terenului, mentionat in pct. r, conform
legislatiei in vigoare.
3' controlul asupra executirii prezentei deiizii
se prr. in seama primarului.

Anex[ nr'l: BoRDERouL DE cALCUL AL pRETULUI


DE vINZARE - cuMpAnanp a
TERENULUI DIN INTRA VILANUL rocarrratrif
eeneNT coNSTRUCTTT LoR pRIVATE

Specialist in relafii funciare qi cadastr


" frF Beregoi Ilie
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOYENI
coNSILTULCoMUNET nAznNr

=:=============:===============:=================
74236,74538rfax026874236,B-mail:razeniprimaria@gmail.com,www.razeni.md
Proiect

DECIZIE Nr.2tt2

cu privire ra atribuirea unor,.-::T::::':.,,ru amprasa rea stupineror.

itr ccrn{brtlitate ctt preveclerile art.4 alin. I lit g) al Legii nr'.435 ciin 2g. 12..2006
privi,cl descentraiizareii adrrrinistrativir, arr. la aliri't
si : tii rrl ql i1)al t.egii
XVI din 28 ciecembrie 2006 privincl Aclministratia Publica l-ocali. 'r.436.*
lit' a)' b), g) qi h), art.9, art. l0 si l2 ale Legii nf;.t,iir-,rii,,,;. art 3, art.7 ali,. I
Clonsi liul corrunal ltdzeni,
i; clin 30.03.2006,
DECIDE:
i ' Se atribuie terenuri de amplasare gratuitd a stupinelor
in pastoral in raza
extravilanului comunei Rdzeni, dupd curn urmeazd:
a) Dlui chiosa Andrei, in conturu r nr. 1426 cu suprafa{a
de 0,03 ha;
b) Dlui Bu;machiu Andrei, in conturur 4Tg cu supafaga
de 0,20 ha;
c) Dlui Beregoi constantin, in conturul 1209 cusupafala
de 0,02 ha
2'La cererea de atribuire gratuitd a terenurilor de amplasare a stupinelor
in pastoral,
solicitantanfii menfionali, va anexa cerlificatul privind
inregistrarea stupinei in
Registrul de evidenfd a gospoddriilor,
finut de primdrie gi ca indica:
a) suprafa(a gi numirul conturului al terenului solicitat;
b) numdrul de familii de albine;
c) numSrul paqaportului stupinei;
d) perioada de amplasare.
3' Executatea prezentei decizii se pune in seama Dlui Cre{u Ion,
primarul comunei
Rdzeni.

Specialist in relafii funciare qi cadastru


Beregoi Ilie
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
coNSILTL coMUNEr nAznNr
================:===============:=======:=

74236,74538, fax 02G874236,Email:razeniprim aria@gmail.com,www.razeni.md


Proiect

DECIZIE Nr.2/13
din 2 aprilie 2021
Cu privire la corectarea erorilor comise la executarea lucrlrilor cadastrale
in procesuil inregistririi masive.

in cadrul inregistrdrii masive qi atribuirii terenurilori in proprietate privatd, au fost


executate lucrdri cadastrale, in urma cdrora au fost eliberaie
iitturi de autentificare a
dreptului delindtorului de teren. Mai tirziu au fost depistate mai multe
tipuri de erori,
care necesit6 afi corectate.
!n temeiul art.l alin.2) lit. d), afi.77 alin. (4) din Legea nr. 436-XVl din 28.t2.2006
privind administra{ia publicd local[, a*.4 pct.l lit.g) al fegii w.435
din 2g. 12.2006
privind descentralizarea administratr1vd, tg ulin. +)'rit. c),-art.55
alin. a,;il;;;;
cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02:.tggg art.510 al codului
ciiit,
Indicafiile metodologice privind corectarea erorilor gi inldturarea neconformitililor
in
planul cadastral intocmit in procesul de privatizare in mas6 a terenurilor, aprobatd
prin ordinul A RFC nr. 43 din 09.04 .2015,pct.88 din Instrucliunea cu privire
la modul
de executate a lucririlor cadastrale la nivel de teren, aprobat prin
Ordinul ARCF nr.70
din 04.08 .2017, Regulamentul privind modul de corect are a erorilor comise in
procesul atribuirii in proprietate aterenurilor, aprobat prin Hotirirea Guvernului
nr.
460 din 02.10.2019, Consiliuls comunal Rdzeni,

DECIDE:

1. A corecta Titlul de autentificare a dreptului de{indtorului de teren, eliberat in urma


mdsur[rilor masive a bunurilor imobile - teren pentru construclii, cu numlrul cadastral
2334t10461, eliberat greqit pe numere cet. Andriufd Gheorghe Grigirii.
A corecta numele din titlu din Andriu!6 Gheorghe Grigirii in nu-J. Toderaqco Lilia
Dumitru, nlscuti la 14.02.1973, c lp 09g22l}4glg75.

2. Se acceptd rezultatele lucrdrilor cadastrale la nivel de teren cu modifi carea


ulterioar6 a suprafefei din 0,0540 ha, indicatd in Titlul de autentificare a dreptului
delindtorului de teren, eliberat in timpul evalurrii in mas6
a bunurilor imobile - teren
pentru construclii, cu numrrul cadastral 2334334.367,
cet. Andronic Lidia Tudor in
suprafala de 0,0900 ha, conform materialelor intocmite
de ocr Ialoveni.
3' Specialistul relafii funciare qi cadastru, va prezenta Instituliei publice
Servicii Publice" raionul Ialoveni materialel. .. ..rulta ,,Agenfia
din piezenta decizie,pentru
introducerea modificirilor in documentaifa cadastrali,
conform legislaliei
4' Ptezenta decizie se aduce la cunoEtinta publicului persoulrto, in vigoare.
afiqarea in locuri publice.
;i interesate prin

Specialist in rela(ii funciare qi cadastru


G; Beregoi Ilie

You might also like