Η ΥΑΜΗΛΗ ΑΝΣΑΓΩΝΘ΢ΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΑΘΣΘΑ ΣΗ΢

Πνιύο ιόγνο γίλεηαη ηειεπηαία γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
΢ηνηρεία βνκβαξδίδνπλ ηνπο Έιιελεο εξγαδόκελνπο θαη νύηε ιίγν νύηε πνιύ ζεσξνύλ
ππεύζπλνπο ηνπο κηζζνύο ησλ εξγαδόκελσλ γηα ηελ θαηάληηα ηεο ειιεληθήο
παξαγσγηθήο απνδηνξγάλσζεο θαη παξαθκήο. ΢ε κηα πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο
ελνρώλ ζηνπο εξγαδόκελνπο ελνρνπνηνύλ ηηο ακνηβέο ηνπο γηα λα πεξάζνπλ
επθνιόηεξα ηα βάξβαξα αληηιατθά κέηξα ηεο θπβέξλεζεο. Είλαη γεγνλόο πσο ε
αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα θαη
κεηώλεηαη ζπλερώο θαη ηαρύηαηα (δηάγξακκα 1).
Δηάγξακκα 1

Πεγή Δεκνζίεπζεο: Καζεκεξηλή. Ηκ. Δεκνζίεπζεο: 27-09-2009. Πεγή: Οξγαληζκνί /
Παγθόζκηα Σξάπεδα Φνξείο / Δ.Ν.Σ. Φνξείο / Δηεζλήο Δηαθάλεηα

Αλ θαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο
είλαη
ηδηαίηεξα
ακθίβνια
(δεο
http://eparistera.blogspot.com/2010/10/blogpost_30.html) εληνύηνηο παξακέλεη ην γεγνλόο ηεο αδπλακίαο ηεο ειιεληθήο
παξαγσγηθήο κεραλήο λα ζηαζεί ζην ύςνο πνπ απαηηνύλ νη απμεκέλεο απαηηήζεηο
αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ ζεκεξηλνύ δηεζλνύο πεξηβάιινληνο. ΢ε κηα επνρή ξαγδαίαο
κείσζεο ησλ ξπζκώλ αύμεζεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο ε αληαγσληζηηθόηεηα ηεο
νηθνλνκίαο κηαο αλαπηπγκέλεο ρώξαο κπνξεί λα ζηεξηρζεί πιένλ ζηε γξήγνξε
ελζσκάησζε ησλ όπνησλ ηερλνινγηθώλ θαηλνηνκηώλ αιιά, θπξίσο, ζηελ παξαγσγή
αγαζώλ πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο. Σα παξαπάλσ ηζρύνπλ θπζηθά κέζα ζηα πιαίζηα
ηνπ θαπηηαιηζκνύ θαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνύλ ε θάζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη
ζήκεξα. ΢ηνπο επόκελνπο πίλαθεο βιέπνπκε ηελ ζέζε δηαθόξσλ ρσξώλ ζηνλ
πίλαθα ηεο παγθόζκηαο θαηάηαμεο αληαγσληζηηθόηεηαο από ην 2001 σο ην 2010 .

1

ΠΘΝΑΚΑ΢ 1
Ο ΠΑΓΚΟ΢ΜΘΟ΢ ΔΕΘΚΣΗ΢ ΑΝΣΑΓΩΝΘ΢ΣΘΚΟΣΗΣΑ΢

http://greekeconomistsforreform.com/wp-content/uploads/Katsoulakos-BoG.pdf

ΠΘΝΑΚΑ΢ 2

http://greekeconomistsforreform.com/wp-content/uploads/Katsoulakos-BoG.pdf

Όηαλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο παξαγσγήο έρεη κεηαθεξζεί ζηηο ππό αλάπηπμε ρώξεο
νη αλαπηπγκέλεο γηα λα δηαηεξήζνπλ έλα κέξνο ηεο παξαγσγήο θαη λα κε
θαηαζηξαθνύλ παξαγσγηθά ζηξέθνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ παξαγσγή αγαζώλ πνπ
ελζσκαηώλνπλ όζν ην δπλαηό πςειόηεξε ηερλνινγία θαη πςειόηεξεο πνηνηηθέο
πξνδηαγξαθέο. Σν παηρλίδη απηό δελ είλαη εύθνιν θαη ζίγνπξα δε κπνξνύλ λα ην
θαηαθέξνπλ όιεο νη αλαπηπγκέλεο ρώξεο θαζώο ην κεξίδηό ηνπο ζηελ παγθόζκηα
παξαγσγή αγαζώλ ζπξξηθλώλεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν. Παξάιιεια νη ππό
2

αλάπηπμε ρώξεο εληείλνπλ ζπλερώο ηελ πξνζπάζεηά ηνπο ζηελ ελζσκάησζε ησλ
ηερλνινγηώλ θαη ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ κε
ζεακαηηθά απνηειέζκαηα. ΢ηε δηαδηθαζία απηή ε ειιεληθή παξαγσγή πζηεξεί όιν θαη
πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο θπξηόηεξνπο εκπνξηθνύο εηαίξνπο, πνπ είλαη ε Ε.Ε.
ζηα επόκελα γξαθήκαηα βιέπνπκε ηε ρξνληθή κεηαβνιή ην ηζνδύγην ηνπ εμσηεξηθνύ
εκπνξίνπ ηεο Ειιάδαο, ην εκπνξηθό έιιεηκκα ησλ ρσξώλ κειώλ ηεο Ε.Ε ην 2009 θαη
ην ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ηεο Ειιάδαο από ην 1994 σο ην 2008.
Δηάγξακκα 2
ΕΜΠΟΡΘΚΟ Θ΢ΟΖΤΓΘΟ ΕΛΛΑΔΑ΢

ΠΗΓΗ: http://www.tradingeconomics.com/greece
Δηάγξακκα 3
ΕΛΛΕΘΜΜΑ ΕΜΠΟΡΘΚΟΘΤ Θ΢ΟΖΤΓΘΟΤ

3

Δηάγξακκα 4
Θ΢ΟΖΤΓΘΟ ΣΡΕΥΟΤ΢ΩΝ ΢ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΗΓΗ: http://researchonmoneyandfinance.org/media/reports/eurocrisis/fullreport.pdf
Σα παξαπάλσ επαξθώο, λνκίδσ, απνδεηθλύνπλ ηελ όιν θαη επηδεηλνύκελε ζέζε
ηεο ειιεληθήο παξαγσγηθήο κεραλήο ηόζν ζηνλ αγξνηηθό όζν θαη ζηνλ βηνκεραληθό
ηνκέα. Η κεγάιε επηδείλσζε ηνπ εκπνξηθνύ ειιείκκαηνο δελ νθείιεηαη ζηελ αύμεζε
ησλ εηζαγσγώλ, ζε ζρέζε κε ην ΑΕΠ, αιιά ζηελ θαηάξξεπζε ησλ εμαγσγώλ. Από
ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ήδε ε αδπλακία ηεο αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ
ζηηο
αλαπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο ρώξεο ζε ζπλδπαζκό κε ηε κείσζε ησλ
πνζνζηώλ θέξδνπο νδήγεζε ηνλ θαπηηαιηζκό ζε επίζεζε ζηνπο εξγαηηθνύο κηζζνύο
θαη ζηα εξγαηηθά θνηλσληθά δηθαηώκαηα. ΢ε κηα πξνζπάζεηα αλάθηεζεο ηεο
θεξδνθνξίαο ηνπ αιιά θαη ηεο όιν θαη κεηνύκελεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ
ελνρνπνηνύζε ηνπο κηζζνύο γηα ηελ αδπλακία ηνπ ζηελ παξαγσγή.
Η θξίζε ηνπ 2008 είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ έληαζε ζηελ επίζεζε θαηά ησλ κηζζώλ
κε ηελ ειιεληθή αζηηθή ηάμε θαη ηνπο πνιηηηθνύο εθπξνζώπνπο ηεο λα επηηίζεληαη
πιένλ κε αζύιιεπηε ζθνδξόηεηα ζηνπο εξγαηηθνύο κηζζνύο ζεσξώληαο ηνπο
ππεύζπλνπο ηόζν γηα ηελ θξίζε ρξένπο όζν θαη γηα ηελ επηδείλσζε ηεο
αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σν κόλν ζσζηό ζηε παξαπάλσ ζέζε
είλαη πσο ε αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κεησλόηαλ ηαρύηαηα. Όζν
γηα ηα αίηηα απηήο παξαζάγγαο απέρεη ε αηηία πνπ πξνβάιιεη ε ειιεληθή αζηηθή από
ηελ πξαγκαηηθόηεηα. ΢ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηηο κέζεο αθαζάξηζηεο
εηήζηεο απνδνρέο ησλ Ειιήλσλ εξγαδόκελσλ (ζε επξώ) θαηά ην 2008 θαη ην 2009
όπσο δίλνληαη από ηε eurostat.
4

Δηάγξακκα 5
ΜΕ΢Ο΢ ΜΘ΢ΘΟ΢ ΢ΣΘ΢ ΥΩΡΕ΢ ΜΕΛΗ ΣΗ΢ Ε.Ε

h
ttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GK-10-001/EN/KS-GK-10-001EN.PDF

΢ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ην πνζνζηό ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ
κηζζνύο κηθξόηεξνπο από ηα δύν ηξίηα ησλ κέζσλ εηήζησλ κηζζώλ.
Δηάγξακκα 6
ΥΑΜΗΛΟΜΘ΢ΘΟΘ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΘ ΣΟ 2006

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/2/2e/Low_wage_earners

Σα παξαπάλσ δεδνκέλα επαξθώο, λνκίδσ ζηεξίδνπλ ηε ζέζε πσο νη κηζζνί ζηελ
Ειιάδα βξίζθνληαη ζην θαηώηαην επίπεδν κεηαμύ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ θαη
θνληά ζην επίπεδν ησλ ρσξώλ κε ππό κεηάβαζε νηθνλνκίεο. Απνθιείεηαη επνκέλσο
ην επίπεδν ησλ κηζζώλ ζηελ Ειιάδα λα είλαη ππεύζπλν γηα ηε ρακειά
αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο παξαγσγηθήο κεραλήο. ΢πλερίδνληαο ηε
πξνζπάζεηα δηεξεύλεζεο ησλ αηηίσλ ηεο ρακειήο αληαγσληζηηθόηεηαο, αθνύ
απνθιείζηεθε ε πηζαλόηεηα ησλ πςειώλ κηζζώλ, αο δνύκε ηελ παξαγσγηθόηεηα ηεο
εξγαζίαο θαη ηηο επηδόζεηο ησλ δηαθόξσλ ρσξώλ ζηνλ ηνκέα απηό.
5

ΠΘΝΑΚΑ΢ 3

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GK-10-001/EN/KS-GK-10-001EN.PDF
Διάγραμμα 7
Labour productivity growth

ΠΗΓΗ:OECD Factbook 2009: Economic, Environmental and Social Statistics - ISBN 92-64-05604-1 - © OECD 2009

6

Σα παξαπάλσ δεδνκέλα δείρλνπλ πσο ε παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ
Ειιάδα είλαη από ηηο πςειόηεξεο κεηαμύ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ θαη ζεκαληηθά
κεγαιύηεξε από ην κέζν όξν ησλ ρσξώλ κειώλ ηνπ ΟΟ΢Α. Εμ αηηίαο απηνύ
βιέπνπκε ζην επόκελν δηάγξακκα ηε ζπλεηζθνξά ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο
εξγαζίαο ζηε κέζε θαηά θεθαιή αύμεζε ηνπ ΑΕΠ λα είλαη ζε ςειά επίπεδα ζηελ
Ειιάδα.
Διάγραμμα 8
΢ΤΝΕΘ΢ΦΟΡΑ ΣΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΘΚΟΣΗΣΑ΢ ΣΗ΢ ΕΡΓΑ΢ΘΑ΢ ΢ΣΗΝ ΚΑΣΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΑΤΞΗ΢Η ΣΟΤ ΑΕΠ

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GK-10-001/EN/KS-GK-10-001EN.PDF
Μήπσο ην αίηην βξίζθεηαη ζηελ πςειή θνξνιόγεζε ησλ εηαηξεηώλ θαη ησλ εηαηξηθώλ
θεξδώλ ζηελ Ειιάδα; ΢ηα δηαγξάκκαηα 10 θαη 11 βιέπνπκε ηε θνξνιόγεζε θπζηθώλ
θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ ζηε Ειιάδα θαη ηνπο ζπληειεζηέο θνξνιόγεζεο ησλ
δηαλεκόκελσλ θεξδώλ.
Διάγραμμα 9

7

Διάγραμμα 10

Σα δεδνκέλα ησλ δηαγξακκάησλ θαλεξώλνπλ πσο ζηελ Ειιάδα ην θεθάιαην
βξίζθεηαη ππό ζθαλδαιώδεο θαζεζηώο θνξνινγηθήο αζπιίαο. Αλ κάιηζηα ιάβνπκε
ππόςε καο πσο ε πξαγκαηηθή θνξνινγία ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηε ρξήζεΑλ
επνκέλσο νύηε ε ρακειή παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο νύηε ε πςειέο θνξνινγηθέο
ππνρξεώζεηο δελ επζύλνληαη γηα ηε ρακειή ζέζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηελ
παγθόζκηα θαηάηαμε αληαγσληζηηθόηεηαο κήπσο νη εξγνδνηηθέο θνηλσληθέο εηζθνξέο
είλαη ππεύζπλεο γηα ηε ζέζε απηή; ΢ην ράξηε πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηηο
πξαγκαηηθέο εξγνδνηηθέο ζπλεηζθνξέο ησλ εξγνδνηώλ ζαλ πνζνζηό επί ηνπ
ζπλνιηθνύ θόζηνπο εξγαζίαο. Εύθνια δηαπηζηώλνπκε πσο νη θνηλσληθέο εξγνδνηηθέο
ζηελ Ειιάδα είλαη από ηηο ρακειόηεξεο ζηελ Επξώπε.

8

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/thumb/a/ad/Hourly_labour_cost_

Σα παξαπάλσ δεδνκέλα απνθιείνπλ, λνκίδσ, θάζε ζθέςε γηα απνδνρή σο αηηίνπ
ηεο ρακειήο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπο εξγαηηθνύο κηζζνύο θαη ηηο θνηλσληθέο
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο. Αλ επνκέλσο δελ είλαη ε εξγαζία ππεύζπλε γηα ηε ρακειή
αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο ηόηε ν ππεύζπλνο πξέπεη λα είλαη ν
άιινο παξάγνληαο ηεο παξαγσγήο. Σν θεθάιαην. ζην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε
ηε ρξνληθή κεηαβνιή ησλ επελδύζεσλ, ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο νιηθήο
παξαγσγηθόηεηαο ζηελ Ειιάδα από ην 1960 σο ην 2007.
Παξαηεξνύκε πσο ην πνζνζηό ησλ επελδύζεσλ θπκαηλόηαλ ζε πνζνζηά κεηαμύ
ηνπ 20 Καη ηνπ 30% ηνπ ΑΕΠ θάηη πνπ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο πξώηεο δεθαεηίεο, ήηαλ
ζρεηηθά ρακειό. Είλαη βεβαίσο γεγνλόο πσο νη επελδύζεηο, ζαλ πνζνζηό ηνπ ΑΕΠ,
βξίζθνληαη πιένλ ζε επίπεδα πνπ θπκαίλνληαη γύξσ ζην 20% γηα ην ζύλνιν ησλ
αλαπηπγκέλσλ θάηη πνπ θαλεξώλεη ηελ εμάληιεζε ησλ αλαπηπμηαθώλ δπλαηνηήησλ
ηνπ θαπηηαιηζκνύ. Παξαηεξνύκε επίζεο ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο από ην
1990 σο ζήκεξα αιιά θαη ηελ ζηαζηκόηεηα ζηελ εμσζηξέθεηα ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο από ηεο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη κεηά.
9

Διάγραμμα 11
ΕΠΕΝΔΤ΢ΕΘ΢, ΕΞΩ΢ΣΡΕΦΕΘΑ ΚΑΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘΚΟΣΗΣΑ

ΠΗΓΗ: HTTP://WWW.ECON.UOA.GR/UA/FILES/1570704617..PDF

΢πλερίδνληαο ηελ πξνζπάζεηά καο γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ αηηίσλ ηεο ρακειήο
αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζα ζηξαθνύκε πιένλ, ππνρξεσηηθά
ζηε δνκή ηεο ζε ζύγθξηζε κε ηελ Ε.Ε.
Δηάγξακκα 12
ΔΟΜΗ ΣΗ΢ ΜΕΣΑΠΟΘΗ΢Η΢ ΢ΣΗΝ Ε.Ε ΣΩΝ 14. 1980-

2002

http://www.econ.uoa.gr/UA/files/1570704617..pdf
10

Δηάγξακκα 13
ΔΟΜΗ ΣΗ΢ ΜΕΣΑΠΟΘΗ΢Η΢ ΢ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 1980-

2003

http://www.econ.uoa.gr/UA/files/1570704617..pdf
Σν ζπκπέξαζκα από ηα δύν πξνεγνύκελα δηαγξάκκαηα είλαη εύθνιν. Ελώ ε ρξήζε
πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ Ε.Ε από 38,9 ην 1980 αλέβεθε ζην 42,4 ην 2002 ζηελ
Ειιάδα παξέκεηλε θαη ην 2003 ζην 18,1 πνιύ θνληά ζην 15,7 ηνπ 1980 θαη πνιύ
πίζσ από ην 42,4 ηεο Ε.Ε. ην ίδην παξαηεξνύκε θαη ζηε δνκή ησλ κεηαπνηεηηθώλ
εμαγσγώλ
Δηάγξακκα 14
ΔΟΜΗ ΜΕΣΑΠΟΘΗΣΘΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΢ΣΗΝ Ε.Ε ΣΩΝ 14. 1980-2003

http://www.econ.uoa.gr/UA/files/1570704617..pdf
11

Δηάγξακκα 15
ΔΟΜΗ ΜΕΣΑΠΟΘΗΣΘΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΢ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 1980-2003

http://www.econ.uoa.gr/UA/files/1570704617..pdf
Εδώ ηα ζηνηρεία είλαη αθόκε πην απνθαιππηηθά. Ελώ νη εμαγσγέο πξντόλησλ
πςειήο ηερλνινγίαο από 49,5 ην 1980 εμαθνληίζηεθαλ ζην 63,8 ην 2003 ζηελ
Ειιάδα από 12,4 ην 1980 έθηαζαλ κόλν ην 29 ην 2003 ρσξίδνληάο ηελ από ηνλ
επξσπατθό κέζν όξν ηεξάζηην ράζκα. Σα παξαπάλσ απνηππώλνληαη θαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα.
ΠΘΝΑΚΑ΢ 4

ΣΑΞΘΝΟΜΗ΢ΕΘ΢ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ΢

http://greekeconomistsforreform.com/wp-content/uploads/Katsoulakos-BoG.pdf

12

Έλα αθόκε ζηνηρείν πνπ εληζρύεη πεξαηηέξσ ηελ παξαπάλσ άπνςε είλαη θαη ην
πνζνζηό ησλ απαζρνινύκελσλ κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν
ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ.
Δηάγξακκα 16

Αλ εμαηξέζνπκε ηελ Θηαιία, ε νπνία έρεη επίζεο παξόκνηα πξνβιήκαηα κε απηά ηεο
Ειιάδαο, ε Ειιάδα έρεη από ηα ρακειόηεξα πνζνζηά εξγαδνκέλσλ κε ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε από ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ
Η κείσζε ηεο
αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο έρεη επνκέλσο σο κνλαδηθό αίηηό ηεο
ηελ αδπλακία θαη ηελ αληθαλόηεηα ηεο ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο. Η ειιεληθή αζηηθή
ηάμε πνηέ δελ θαηάθεξε λα ζηαζεί ζην ύςνο ηεο ηζηνξηθήο απνζηνιήο ηεο.
Παξαζηηηθή, θνκπξαδόξηθε θαη θξαηηθνδίαηηε εθκεηαιιεπόηαλ απιά ηε λνκή ηεο
εμνπζίαο γηα λα απνζπά πξνλόκηα θαη λα ιπκαίλεηαη ην δεκόζην ρξήκα.
Εμαζθαιίδνληαο νπζηαζηηθά θνξνινγηθή αζπιία κνηξαδόηαλ θαηόπηλ ηνπο θόξνπο
πνπ πιήξσλαλ νη εξγαδόκελνη θαξπνύκελε ηαπηόρξνλα θαη ηα δάλεηα ηα νπνία
έπαηξλαλ νη πνιηηηθνί ηεο εθπξόζσπνη.
Η θξίζε ρξένπο, θαη όρη κόλν, πνπ ζνβεί ζηελ Ειιάδα από ην 2009 απνηέιεζε κηα
ρξπζή επθαηξία γηα ηελ ειιεληθή αζηηθή ηάμε. Δηαζηξεβιώλνληαο ηελ πξαγκαηηθόηεηα
πξνζπαζεί από ηε κηα λα απνδώζεη ηηο επζύλεο γηα ηε ρακειή αληαγσληζηηθόηεηα
ζηνπο εξγαηηθνύο κηζζνύο θαη από ηελ άιιε θνξηώλεη ηα δάλεηα πνπ ε ίδηα
θαξπώζεθε ζηνπο ώκνπο ησλ εξγαδόκελσλ. Εμαπνιύνληαο κε απύζκελν ζξάζνο
θαη ςέκαηα κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ επίζεζε ζηελ εξγαζία επηδηώθεη ηε ζπζζώξεπζε
κε κεγαιύηεξε έληαζε ρξεζηκνπνηώληαο θαη ηε δηθή ηεο αλεπάξθεηα σο κνριό αθόκε
κεγαιύηεξεο αληζνθαηαλνκήο ηνπ θνηλσληθά παξαγόκελνπ πινύηνπ.
Μήπσο ήξζε ε ώξα λα απαιινηξησζνύλ νη απαιινηξησηέο;

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful