Nama: Ic

:

Abdul Hafiz Bin Abdul Rahim 871208-11-5581 PISMP BM/PJ/SIVIK SEMESTER 4

Opsyen

Refleksi Program BinaInsan Guru siri 5 2011 di SK KAMIL 1

Program inibermulapadajan 7.30 pagidimana kami bertolakdaripadainstitutmenujuke PasirPuteh yangmerupakanlokasi SK Kamil 1. Sepanjangminggusebelum program iniberlangsungpelbagaitaklimattelahdiberikanolehjawatankuasa yang terlibat.Konsep program BIG kali iniialahLawatan Benchmark sekolahberprestasitinggi jam 8.45 pagidanterusmenujukebilikmesyuarat SK Kamil 1 bagimendengartaklimattentanglawataninidantentatifnya. Kami jugadiperkenalkandenganbeberapa guru cemerlang yang mempunyaikepakarandalampengajaranbahasaMelayu .Pihak kami yang diwakiliolehsaudaraNazrinFaizturutme mberipenerangansecaraterperincitnentanghalatujulawatan yang kami adakanini.Perkara yang dapat kami pelajaridisiniadalahpengurusantaklimatdanpenerimaanlawatan yang professional yang diamalkanolehkakitangan SK Kamil . ProgramlawataninidimulakandengansegmenlawatankekelasbahasaMelayubagimelihatsendi ripengajaranbahasaMelayu yang dijalankan di sekolahIni. Kami dibahagikankepada 4 kumpulanbagimelihatperjalananpengajaranbahasaMelayudaritahun 1,3dan 5. Fokuskepadasesiadalahdarisegipemerhatian,pemantauan,pemahamanda npengalamanpara guru . Ternyatapara guru di sinihebatdalammengajardanmempunyaitarafprestasi yang berbeza. ABM jugadigunakanagakringkasnamunmembawamakna yang pentingdalamsesipengajaran.Sesiinibermuladaripada 9 setengahpagidanberakhirpada jam 11 pagi. Selepaskudapanpagi kami meneruskanlawatan kami denganmelawatkelasprasekolah, pemulihandanpendidikankhas .Pelbagaiperkongsianpengalamantelahdilakukanoleh guru -guru disana.Antarapesanan yang utamadaripada guru-guru di siniialahmenjadiguru mestilahamatsabarbagimelayanikarenahanakmurid yang pelbagailebih -lebihlagimuridKami telahtiba di SK Tebakatkira -kira

Kaedahpengajaranjugahendaklahmengunakanmodul yang sesuaidengankemampuankognitifmereka.bilanganmurid.muridpemulihandanpendidikankhas. Ternyata SK Kamilmempunyairamuan yang cukupuntukmencapaitahapsekolahberprestasitinggidanmeningkattahapdaripadatahap SK Perkasa yang dianugerahkanolehJabatanPelajaranNegeri Kelantan Sesunguhnyabanyak yang telahdipelajarisepanjangberlangsung program ini .sejarah. yang paling pentingadalahpengurusansekolahsertadedikasi guru amatpentingdalammenjadikansesebuahsekolahmencapaikecemerlangandalammendidikmindadan rohanimurid-murid. Hanya guru-guru yang besrsediadansanggupuntukmengorbankanmasadantenagasemata -matauntukmemberikan yang terbaikkepadaanakdidiknyasahajamampumenjulangkannamaseko lahketahap yang tertinggi .kakitangan. Pelbagaimaklumattelahdiberitahuoleh guru besarsepertiprestasisekolah. Tepat jam 12 tengaharisesibersamapentadbirtelahdiadakan yang dikendalikansen dirioleh guru besar. anugerah yang diterimadanperancangan yang akan datang.latarbelakang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful