You are on page 1of 95

!

∀#∃%&∃∀∋(%
)∗%+,−−%./001234%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

5.∀6#%∃∋7879:;%<=>>%

%
%

%
?,≅?Α%ΒΧ∆%Χ3Ε∗01ΦΓ?%<=>>%+,−−%./001234%
Χ3Η,0Α%ΒΧ∆%Χ3Ε∗01ΦΓ?%<=>>%+Ιϑϑ/ΚΛ,ϑϑ/%#,0Η14,4%
%
%
Γ??ΕΑΜΜΧΓ/Νϑ,Ο1?1342Π)Ν3Φ2Ε3?ΠΧ3Θ%
ΧΓ/Νϑ%,Ο1?1342%12%%/ΝΡ/∗2%0,/Ο14Φ%Θ/4Ι2Χ01Ε?2Π%%
2,4Ο%Ε3221)1Ν1?1,2%?3%Λ,?,0%Σ/41Χϑ%/?Α%ΤΕΦ/41ΧϑΥςΦΘ/1ΝΠΧ3ΘΩ%

%
%
Ο1ΗΙΝΦ,%Μ%)1Φ%Θ34,∗%
0,Χ0Ι1?%Μ%Χ3Ι01,0%
/434∗Θ3Ι2%
Ε0,2ΙΘ,Ο%)Ν1Ε%
ΧΓ,/Ε%
Χ3ΘΘ1?%
14Η/2134%Μ%Ε3ΕΕ,Ο%Μ%−1Ν?Γ∗Κ01ΧΓ%
Ν/Ρ%
)Ι∗%Μ%)3003Ρ,0%
Ο1/Θ34Ο%
1?%ΕΝ,/2,2%
;,Θ10/Θ12%Μ%Ξ%Μ%Ψ10Φ141/%
Χ34Η14Χ14Φ%
:14Ι2%
?/00∗%Μ%ΘΙΝ),00∗%2Γ/Ο,%
,∗,2%
Ν,Φ2%
/0Θ2%Μ%Γ/4Ο2%
−14Φ,02%
)Ι))Ν,%ΙΕ%Χ/0,−ΙΝΝ∗%
%
%
0,Ο%ΦΝ3),%
∀2ΓΙ0)/41Ε/Ν%
Ν134Κ2?0/4ΦΝ,0%
30%
Γ,ΝΘ,?%−/0%/)3Η,%Μ%/%
Φ/0Ν/4ΟΖ2%ΧΓ/0Φ,%
2?/0Η14Φ%Μ%Ι4Ε/∗Χ,4?%
Ε,/2%Ρ1?Γ%−3ΡΝ%
[ΟΙ2?%
Ο,?/1Ν[%
Θ/2?2%2Ν/4?,Ο%
[Η10?Ι,[%Μ%014Φ2%Ρ302,%
?Γ/4%0/))Ν,Ζ2%2Γ3Ι?%Μ%2ΕΝ1??14Φ%
?0ΙΘΕ,?%
1ΘΕ32?2%Μ%0,Η,Ν%
23Ν/0%2Γ30,2%

0/Η,42%
Ρ3ΝΗ,2%
)Ν33Ο%)∗%3Χ,/42%
2ΕΙ00,Ο%Μ%2Ρ,/?,Ο%
%
%
ΧΝ1Θ),Ο%
Ο/4Φ,03Ι2%Μ%2Ν/∗%
30ΧΓ,2?0/Ν%ΘΙ21Χ%
),ΝΝ∗%Μ%2Ν/14%Μ%Ο,Ρ%
Φ0/Χ,%
Χ34ΟΙΧ?%
ΡΓ12Ε,0%Μ%14−30Θ%
ΕΝ,/2Ι0,%
?,ΝΝ2%?/Ν,2%
2Ρ30,%
Ο,/Ο%
/Θ)Ν,%Μ%14%/%Χ10ΧΝ,%
Ο1Η12134%3−%/%Ε3,Θ%
2/4Φ%Μ%?/Ν,%
0,ΕΙ?/?134%
Χ0,2?%Μ%)30,%
Χ3ΘΘ1?%?3%
Γ14Ο,0%
2Ι−−,014Φ%Μ%ΕΝ,/2,%
Γ/0Ο%?3%ΕΝ,/2,%
%
%
/ΟΗ/4Χ,Ο%
34Χ,%ΙΕ34%/%?1Θ,%
Ε03Ε,0?∗%Μ%14Χ3Θ,%
Ε03Η1Ο,Ο%−30%
Θ3Ο,0/?,%Μ%Θ,Ο1Χ14,%
∴Ι2?%
),/02%Μ%)ΙΝΝ2%
]Ι1ΧϑΝ∗%ΙΕ34%:/?Ι0,%
−1ΝΝ,Ο%
Θ/2?,0%Μ%?Γ01Η,%
ΘΙ2?%Ε/0?%
%
%
−/0%/Ρ/∗%

Ο0,/Θ,Ο%
ΘΙ0Ο,0,Ο%
2?/0?,Ο%ΙΕ%
2Ν/14%Μ%ΟΙ4Φ%
−3Ι4Ο%
Θ30414Φ%
%
%
Φ34,%/Ρ/∗%
Ο0,/Θ,Ο%
?/00∗%
Ο,/Ο%
Ν1,2%Μ%2ΙΕ14,%
Ο12ΧΝ32,%
Ν3/?Γ23Θ,%
Χ34Χ,/Ν,Ο%
Ν1,%Μ%Θ,00∗%
%
%
),−,ΝΝ%
Ο03Ρ4,Ο%
Η3∗/Φ,%Μ%Ο,Ν/∗%
Χ342?/4?Ν∗%
Ο,Ν/∗%Μ%)Ι214,22%
Χ342?/4?Ν∗%
Ο,ΝΙ2134%
Ν,/04%Μ%Ρ/2?,%
Ο0,/Θ%Μ%2/Ρ%
4Ι02,%
,4?10,Ν∗%
%
%
Ο0,/Θ,Ο%
Γ/4Φ,Ο%
Ν32,%Μ%Ν32?%
?Γ/?%2/Θ,%
Ε312342%
43?%/%)1?%
01ΦΓ?%/Ρ/∗%
0,Ο%Μ%ΧΙ0?/14%Μ%Θ,/414Φ%
Ο,Ν1ΦΓ?%
/2%1−%Μ%Ο1Η1Ο,Ο%

%
%
)0,/ϑ%
,≅Ε0,22134%
−0Ι1?−ΙΝ%Μ%?1Θ,%
Ρ1?Γ2?/4Ο%
2Ν/∗%
Ι4Ν,22%Μ%Ο122,Θ)Ν,%
Ο1Χ,%
2?0ΙΧϑ%Μ%2Ν/?,%
2Χ01),%
ΘΙ2?%Γ/2?,%
%
%
ΧΝ32,%Μ%Ν14,/Φ,%
−3Ι4Ο,0%
1?%ΕΝ,/2,2%
3),Ο1,4Χ,%
/2ϑ2%−30%
Γ/2?,%
,/ΧΓ%Μ%3ΙΦΓ?%
/Φ0,,Θ,4?%
Ο,Ν/∗%
3−%4,Χ,221?∗%
%
%
2Ε,/ϑ2%
Ρ034Φ%Μ%−Ν/Φ0/4?%
Θ30,%2ϑ1ΝΝ−ΙΝΝ∗%
Ε0,Ε/0,Ο%
Φ03Ρ%Χ3ΝΟ%
3),Ο1,4?%
?30?Ι0,Ο%Μ%Ο,/?Γ%
Ο,−,4Ο%−03Θ%Χ/0,%
/?%34Χ,%
[0,/Ο∗%Κ%[%
%
%
2?3Ε%
Ι40,Ρ/0Ο14Φ%
/Φ0,,Θ,4?%
/)1Ο,%Μ%?0,/?Θ,4?%

?Γ14ϑ%
,−−30?Ν,22Ν∗%Μ%/Ν23%
−/ΝΝ%2Γ30?%
2Γ0Ι4ϑ,4%
Ρ/1?%Μ%0,/Ο1Ν∗%
Χ,0?/14Ν∗%
]Ι1ΧϑΝ∗%
Ε03Θ12,%−/2?,4,Ο%Μ%Γ/4Ο2%
?1Θ,%Μ%Ρ,ΝΝ%Μ%Ρ034ΦΝ∗%Ο34,%
ϑ43?%)/ΟΝ∗%
%
%
,]Ι/Ν%
Χ0Ι,Ν%
∗,?%Ν,/04%
0,/Ο∗%
Φ1Η,%Μ%]Ι1ΧϑΝ∗%
ΦΙ/0/4?,,%
Χ,/2,%Μ%14∴Ι0∗%
?30Θ,4?%
ϑ43Ρ%
Ο314Φ%23%Μ%Ο1Ο%
,≅Γ1)1?%ΧΓ/0Θ2%
]Ι1ΧϑΝ∗%
ΦΝ/ΟΝ∗%Μ%Ρ3ΙΝΟ%
Φ3%Θ30,%0,Ο%
),−30,%
ΡΓ/?%230?%3−%
ΘΙ2?%
Ν,?%Μ%?Γ03ΙΦΓ%
[3Ρ4%1−%
032,%2Γ/ΝΝ%Φ3ΠΠΠ[%
Φ34,%Μ%?Ρ3%
34,%
Φ34,%
%
%
Ο/0ϑ%
−Ι003Ρ%
/Ρ/∗%
Ο/Ρ4%−0,??14Φ%
−1,0Χ,Ν∗%

)Ν33ΟΚ0,Ο%Μ%)10Ο%
,∗,2%ΡΓ3%Μ%Ν3/?Γ,2%/)3Η,%
Θ30,%
−/?Γ3Θ2%
1443Χ,4?%Μ%Ο1,%
0,Θ,Θ),0%
/)3Η,%Μ%Ι4ϑ43Ρ4%
Ν3ΡΝ∗%
?Γ102?%Μ%34Χ,%
)03ϑ,4%/Ρ/∗%
%
%
Χ/Ι2,Ο%Μ%]Ι1ΧϑΝ∗%
,/ΧΓ%34,%
?Ρ3%
2Ι0,Ν∗%Μ%−33Ν%
34Χ,%
ΙΕ%?3%43Ρ%Μ%/Ν23%
2ΕΙ0%
Ε3,?1Χ%Η,14%
,424/0,Ο%
Χ03ΡΟ2%
2ΙΧΓ%Μ%12%Ο12Ε,02,Ο%
,≅?3Ν%
ΕΝ,/2Ι0,%
),−30,%
/−?,0%Μ%Ν1,%
,1?Γ,0%Μ%ΘΙ2?%
Ο12Ε,02,%
%
;,44/ΧΓ,01)%
23/0%Μ%−Ι0412Γ,Ο%−33Ν%
?01,2%Μ%/??/142%
ϑ43Ρ%2?/14%
0,?14Ι,%
2,/2342%Μ%/22/ΙΝ?,Ο%
/ΕΕ314?2%
Ε03ΧΝ/1Θ%
/Ν23%Μ%Ν3ΡΝ∗%
Ο0,/Ο,Ο%Μ%Φ0/Η,%

Ν∗14Φ%14%−3ΝΟ2%
Ν/1Ο%Ρ/2?,%
2ΙΘΘ34,Ο%
Χ0,/?Ι0,%Μ%Χ3Η,0%
/Ν23%Μ%−30Χ,Ο%
Ε,4,?0/)Ν,%
Ο1Ο%
0,Ρ/0Ο%
%
%
Ρ3Ν−%Μ%−3ΝΟ%
Ε30ΕΓ∗0/%
Φ3ΝΟ%
2?/02%Μ%2,/%
Ρ1?Γ,0,Ο%Μ%2?0,Ρ4%
ΧΓ1ΝΝ,Ο%Μ%Ρ/≅,Ο%Μ%Γ,/Η,Ο%
2ΕΙΘ,%
%
%
2ΙΕΕ3214Φ%
,1?Γ,0%Μ%Ρ/?ΧΓ−ΙΝ%
Ο0/Ρ%)/Χϑ%
Θ12−30?Ι4,%2Γ1414Φ%
Ν3/?Γ23Θ,4,22%
Χ31Ν2%
Ι4−/Θ1Ν1/0%
/Ν/0Θ,Ο%Μ%,≅?,4Ο,Ο%
Ρ14Ο14Φ%
Χ31Ν14Φ%Μ%ΧΙ??14Φ%
Ο,−,/?%
43Ρ%Μ%Ν1−?,Ο%ΙΕ%
−,??,0,Ο%2?/?,%
,4?/4ΦΝ,Ο%2?/?,%
Ρ0/?Γ%
4,Χϑ%
Η3Θ1?%Μ%14%2,/234%
%
%
2Ι)21Ο,%
2,,%
214ϑ%
Χ,/2,%Μ%2?3Ε%

ΧΙ?%/Ρ/∗%
Ρ1?Γ%Χ3421Ο,0/)Ν,%−30Χ,%
?Γ14ϑ14Φ%Μ%/Ν23%2?Ι44,Ο%
Χ34Φ0/?ΙΝ/?,%
Φ3%Ε,421Η,%
)3Ρ14Φ%
/42Ρ,0,Ο%
21ΘΕΝ,%?,ΝΝ14Φ%
%
%
2Ε,4Ο%
Ο,23Ν/?,%
0,Χ,4?%
−,,Ο%Μ%0,−0,2Γ%
?/ϑ,%?Γ3ΙΦΓ?%
/Ε/0?%
Ε0/∗,02%Ε3Ν12Γ,Ο%
Ο12Ε,02,Ο%
/ΧΧΙ2?3Θ,Ο%?3%
43?1Χ,%
23Ι4Ο%
−/14?%/ΝΡ/∗2%
%
%
−0,,%−03Θ%Χ/0,%
Ρ/2?,Ο%
2,42,2%
Θ12Ν,/Ο14Φ%Μ%[Ν1−,Ν1ϑ,⊥[%
?33%Ρ,/ϑ%
1Θ/Φ14/?134%
Χ3ΘΕΝ/14,Ο%
Ι4/ΧΧΙ2?3Θ,Ο%Μ%2Ι2Ε,Χ?%
Ι42,,ΘΝ∗%
14Ο1Φ4/?134%
?,2?%
Ε1?∗%Μ%Ο12Θ/∗%
142?,/Ο%3−%
−30Χ1)Ν∗%
%
%
Χ,/2,%
−31Ν,Ο%Μ%0,?Ι04,Ο%

Ι2,Ν,22%
Ο,/ΟΝ∗%
2334%/−?,0%
0/0,−1,Ο%
Θ12Ν,/Ο14Φ%
0,2?%
Φ03Ρ2%Μ%Θ14ΦΝ,Ο%
)Ν14Ο,Ο%
Ρ1?Γ%Ο1−−1ΧΙΝ?∗%
?Γ,%2Ι4%Μ%0,Η,/Ν,Ο%
ΓΙΘ)Ν,0%
/−−Ν1Χ?134%
14Ο1Φ4/?134%Μ%ΧΙ4414Φ%
ΕΝ3?%
14%/ΕΕ,/0/4Χ,%
−1,0Χ,%
Η/013Ι2Ν∗%Χ3Ν30,Ο%
/0Θ,Ο%Ν1ϑ,4,22%
),Χ/Ι2,%3−%
_/)∗Ν34%
%
%
Ι40ΙΝ∗%
Ο1Η,02134%
Ε0/4Χ,Ο%
Χ0Ι,Ν%
/Ν23%Μ%Η13Ν,4?%
Ν3Ρ,0%
0,Χ31Ν%
14/41Θ/?,%3)∴,Χ?%
0,]Ι1?,2%
Ν33ϑ2%
%
%
[?Γ3ΙΦΓ?%
Ε0,Ο/?,2%
Η13Ν,4Χ,%12%
?Γ,10%ΧΝ/1ΘΠΠΠ[%
2?0,4Φ?Γ%Μ%Θ1ΦΓ?1Ν∗%
Χ3ΘΕΝ/1414Φ%
Ο,/?Γ%
2ΧΙ00∗%

Γ,ΝΕΝ,22%
Φ01,Η,2%Μ%2Ν/Η,2%
Γ,10%
Φ0/Χ13Ι2%−3,2%
Χ/001,Ο%/Ρ/∗%
/−−Ν1Χ?,Ο%
)∗%Η13Ν,4Χ,%
%
%
43%
Χ34?14Ι,%
2ΕΙΘ,%
)0,,Υ,%
Ο1Ο%Μ%Χ3Ι0?,2∗%
1ΘΕ01234,Ο%
Γ,/Η,%Μ%0/12,%
Θ12Ν,/Ο%
?Γ,%:30?Γ%α14Ο%
ΡΓ,?Γ,0%
Γ/Υ/0Ο%
Ο1Η,02,Ν∗%
Ο,?,0Θ14,Ο%
ΡΓ1ΧΓ%34,%Μ%Β3−%?Ρ3∆%
0,Ρ/0Ο%
230Χ,0∗%
),−30,%Μ%Ι4ϑ43Ρ14ΦΝ∗%
0,Φ0,?%
Ο,2?0ΙΧ?134%
Χ3Ι4?,4/4Χ,%
]Ι1?,%ΕΝ/4?,Ο%Μ%Ε,02342%
Ρ,ΝΝΚ),14Φ%
Χ/ΝΝ,Ο%ΦΝ33Θ%
%
%
Ι4Χ342Χ13Ι2%
Ο,Θ,/430%
2Ε31Ν2%Μ%)Ι214,22%
Ν,ΧΓ,0%
Ι4Ο,2,0Η,Ο%
2ΙΟΟ,4%ΧΓ/4Φ,2%
Ε1,0Χ,Ο%Μ%Θ3Η,Ο%
?0,/?Θ,4?%

?3ΙΧΓ2?34,%
2,Ε/0/?,Ο%
Ο1Η,0?,Ο%
Ε0,22%Μ%Χ03ΡΟ%
Ο,23Ν/?,%
Ρ1ΝΟ,04,22%Μ%2Ν3Ρ%2Γ/Ο,%
Ε3Ρ,0%
Χ34Ο1?134%
3Η,0−Ν3Ρ14Φ%
/−−Ν1Χ?134%Μ%Ε/0,4?/Φ,%
3Η,0?/ϑ,%Μ%/ΝΡ/∗2%
Ο,/?ΓΝ1ϑ,%
0,]Ι,2?%Μ%Ο330%
ΓΙΟΟΝ,Ο%
Ρ1?Γ%Ο1−−1ΧΙΝ?∗%
0,Χ,4?%Μ%14212?,4?Ν∗%
/Χ]Ι121?134%
%
%
Χ3421Ο,0%
−/2?,414Φ%
Φ03Ι4Ο%
Ν3?%Μ%−/ΝΝ,4%
0,Η,/Ν,Ο%
Ρ/4Ο,014Φ%Μ%?01Χϑ2%
/??,4Ο14Φ%
ΓΙΘ1Ν1?∗%
4/?Ι0/Ν%Μ%Ο,2,0?%
Ο12Χ0,Ο1?%Θ/∗%
Χ,/2,%
%
%
Θ/ϑ,%/Θ,4Ο2%
23/ϑ,Ο%
),−,ΝΝ%
Ν3Ρ,0,Ο%
Ε/Φ/4%
/Ν23%Μ%?Γ0Ι2?%
Η13Ν,4?Ν∗%
?/ϑ,%
0,Χ3ΘΕ,42,%
ΧΝ,/42,Ο%

Ο,Χ,1Η,Ο%Μ%0,Ρ/0Ο%
0,Χ3Η,0,Ο%
%
%
2ϑ1ΝΝ−ΙΝΝ∗%
Ε1,0Χ,Ο%Μ%Ο,2?03∗%
/Η,4Φ,%
Θ12∴ΙΟΦΘ,4?%
Ο,/−%:/?Ι0,%
,≅/ΘΕΝ,%
−302/ϑ,4%
Θ12∴ΙΟΦ14Φ%
/Ο304,Ο%Μ%0/4ϑ%
Ρ1?Γ%Ο1−−1ΧΙΝ?∗%
Ρ0,?ΧΓ,Ο%Μ%Ν,Ε,02%
3Ι?Ο1Ο%
?Γ,%2Ι4Ζ2%/??,ΘΕ?%
%
%
ΧΓ/013?%Μ%2ϑ∗%
Χ/001,Ο%/Ρ/∗%
Ρ1?Γ%ΕΝ,/2Ι0,%
Γ3001Ο%Μ%2Ι0Ε/22%
Φ3Η,04%Μ%/4∗?Γ14Φ%
Ρ1?Γ%ΕΝ,/2Ι0,%
?Γ034,%Μ%Ν3ΡΝ14,22%
Ε3Ν1?1Χ/Ν%
ΧΙ4414Φ%
Φ0/Χ13Ι2%Μ%2Ι)Θ122134%
Θ/ϑ,%0,/Ο∗%
Η,01−∗%Μ%/00/4Φ,%
%
%
−30Θ,0Ν∗%
?Γ1Χϑ,2?%
2?0/4Φ,0%Μ%−/Η30%
0Ι2Γ%
/)03/Ο%
ΧΝ1Θ)%ΙΕ%
ΦΝ1??,014Φ%
ΧΓ/013?%
Ρ1?ΓΟ0/Ρ%Μ%ΧΓ/013?%

−,,)Ν,%Μ%Ν1Η14Φ%
2?/0Η,%
/?%/ΝΝ%Μ%Ρ/Νϑ%
∴Ι2?%/−?,0%
Ρ/2?14Φ%
/Ρ/∗%
Χ3Ι4?,Ο%Μ%Θ34,∗%
/Χ]Ι10,%
ΕΝ,4?∗%
%
Ρ/Νϑ%
∴/Ρ%
,4?0/1Ν2%
,4−3ΝΟ2%Μ%Ε,0−30Θ%
Φ0/2Ε14Φ%Μ%?Ρ12?%
2Ρ30Ο%
/4Φ,0%
Ο1230Ο,0Ν∗%Μ%?304%
Χ34?03Ν%
/Χ?1342%
Θ/Ν1Χ,%
Θ30,%Μ%/4Φ,0%
Χ03ΡΟ2%
0,Χ0,/?134%
/ΕΕ03/ΧΓ%Μ%−,2?1Η1?∗%
%
%
;,Θ10/Θ12%
,Θ1??14Φ%−0/Φ0/4Χ,%
ΧΝ/Ο%
)3ΝΟ4,22%
0,Η,/Ν14Φ%
0Ι2Γ%?3Φ,?Γ,0%
Χ34?,2?%Μ%?ΙΘΙΝ?%
,42Ι,%
Ο,Χ,1Η,0%Μ%Ο12Ο/14%
%
%
)/??Ν,%
14∴Ι0,%

/03Ι2,2%
Ο1Ο%Μ%Χ3Ι0?,2∗%
ΘΙΧΓ%
Φ01,−%
Ι4ϑ43Ρ14ΦΝ∗%
Ο,Χ,1Η,0%Μ%Ρ30,%
Γ,ΝΕΝ,22%
ΡΓ/?%
Ο12Ε,02,Ο%
),Ν34Φ2%?3%ΦΓ32?2%
%
%
?/ϑ,%2Γ,Ν?,0%
/4Ο%Μ%−1,0Χ,Ν∗%0,Χ3Ι4?%
Ρ/0Ν1ϑ,%Ρ30?Γ1,2%
Θ,/2Ι0,Ο%
Χ/2Ι/Ν%
ΕΝΙ4Ο,0%
)0/4Ο12Γ%Μ%Γ1ΦΓΚ2Ε101?,Ο%
Ε1?∗%
Θ12,0/)Ν,%Μ%0,Ρ/0Ο%
Ν1−,Κ0,2?3014Φ%
Θ12),Ν1,Η,0%
Φ1Η,%
−/Η30%
%
%
Ι4,≅Ε,Χ?,ΟΝ∗%
Γ3001)Ν,%Μ%Χ3Ν30%
)01ΦΓ?Ν∗%
Ι4−/Θ1Ν1/0%
2?/∗%
Ο,2?03∗%Μ%ϑ43Ρ4%
,≅ΧΓ/4Φ,%
2,Χ0,?Ν∗%
Ι4,≅Ε,Χ?,ΟΝ∗%
ΘΙ0ϑ∗%Μ%ΧΝ3??,Ο%
?Ρ3−3ΝΟ%
Ι4Ν1ϑ,%
2ϑ1ΝΝ−ΙΝΝ∗%Ι4Ι2Ι/ΝΝ∗%
0,Η,/Ν%
Ο,−1Ν,Ο%

]Ι1ΧϑΝ∗%Μ%/Ν1Η,%
/?%−ΙΝΝ%Ν,4Φ?Γ%
Ρ1?Γ3Ι?%/Η/1Ν%
Ν3ΝΝ,Ο%
03ΝΝ%
430%Μ%Χ,/2,%
Θ30?/Ν%Μ%?Γ,0,%
Ν/Χϑ14Φ%Μ%ϑ43Ρ4%
),∗34Ο%/4∗%0,Θ,Ο∗%
%
%
Ο12Χ3Η,0,Ο%
Ι4Ο34,%
14Χ0,/2,%Μ%/ΕΕ,/2,%
/4∗?Γ14Φ%
/Ν0,/Ο∗%
,4Ο,Ο%
0,−0,2Γ%Μ%Γ/0Θ−ΙΝ%
Χ/Ε?1Η,2%
Χ/Ι214Φ%Ο,23Ν/?134%
∴ΙΟΦΘ,4?%
,≅/Ν?,Ο%
Ο/4Χ,Ο%Μ%0/Η/Φ,Ο%
2Ι0Ε/22%
4/?Ι0/Ν%Μ%ΟΙ?∗%
%
%
/4≅13Ι2%Χ03ΡΟ2%
Ν/Χϑ14Φ%Μ%Ο12/2?,0%
%
%
0Ι))12Γ%Γ,/Ε%
Ρ1ΝΟ%Μ%3−%?Γ,%Ρ33Ο2%
)1ΟΟ14Φ%
Ι4,≅Ε,Χ?/4?Ν∗%
3)∴,Χ?%3−%0,Η,0,4Χ,%
Ε,02Ι/2134%Μ%?01Χϑ2%
Ν3Η14ΦΝ∗%Η1Ν,%
Η13Ν/?,%
?Γ3ΙΦΓ?%Μ%−ΙΝΝ%3−%Χ/0,2%
ΡΓ/?Ζ2%Ε1,0Χ14Φ%Μ%12%
0,Κ,ΧΓ3,Ο%

1ΘΘ,Ο1/?,Ν∗%
%
%
−Ν33Ο,Ο%Μ%Ι4Ο,2,0Η14Φ%
2?ΙΕ,−1,Ο%
1443Χ,4?%
2/Η/Φ,%Μ%?/ΙΦΓ?%
/ΕΕ,/0/4Χ,%
2Ι2Ε1Χ134%
2Ε014Φ?1Θ,%
0,?Ι04%
Ρ1ΝΝ14ΦΝ∗%Μ%23−?%
%
%
Ν,3Ε/0Ο%
Ο,Θ342?0/?,Ο%
Ο,Θ/4Ο%Μ%2,1Υ,Ο%
301Φ14%
/??10,%−Ν3Ρ,Ο%
Ρ1?Γ%Μ%Ο1−−1ΧΙΝ?∗%
;Γ/4Γ/0%03),2%
2Ε0,/Ο%
Γ/0ΘΝ,22%?,/ΧΓ14Φ2%
2,Χ0,?Ν∗%
Ν3Η14Φ%Μ%2Θ/ΝΝ%Χ0322%
Ο,Ε/0?%
Ρ/4Ο,014Φ%Ρ1Ο,%
Ρ304%3Ι?%Μ%Ε1,0Χ,Ο%
]Ι1ΧϑΝ∗%
Φ01,Η3Ι2%
/ΧΧ3Ι4?%Μ%ΧΝ32,%)∗%
2?/∗%
ΧΝ32,%)∗%
%
%
Ο,Χ,1?%
/?%34Χ,%
2?/14,Ο%Μ%−0,2Γ%
Ο12−1ΦΙ0,Ο%
Ι4Ο,Χ1Ο,Ο%
Ε,0Χ,1Η,%Μ%ΦΙ1Ν,%
Ο,/?Γ%ΕΝ/Χ,%

Ο,?,0Θ14,Ο%
Ο,−14,Ο%Μ%/?%34Χ,%
Χ3Ι0?,3Ι2Ν∗%
Ι4−1??14Φ%
)0,/?Γ,%14?3%
)014Φ%−30?Γ%
,4?Γ0/ΝΝΘ,4?2%
%
%
/)/4Ο34,Ο%Μ%,4−,,)Ν14Φ%
Θ1ΦΓ?1Ν∗%
2?Ι44,Ο%Μ%,4Φ/Φ,%
Ο,2?0ΙΧ?134%
0,−0/14%Μ%0,Ρ/0Ο%
Ι4Χ342Χ13Ι2%−/Η30%
2?/14,Ο%2?/02%Μ%,4?Γ0/ΝΝ%
]Ι1ΧϑΝ∗%Μ%Ε3ΡΟ,0,Ο%Ε,01Ν%
2Γ/0Ε%
Χ/Ε?1Η,%
Θ,Θ301/Ν2%Μ%ΧΝΙ?ΧΓ%
Φ01,−%Ε0,Η,4?2%Φ01,−%
?33%Ν/?,%Μ%0,1Φ4%
Χ/0,%Μ%−/Ν?,014Φ%
Ε1,0Χ14Φ%
Ε1,0Χ,%Μ%2?30∗%
/−−Ν1Χ?134%
?Ρ3%
∴Ι2?%Μ%2Γ3Ρ,Ο%
Ε03Ε,0Ν∗%
,Η,414Φ%2?/0%Μ%2?/02%
−Ν/2Γ14Φ%
Ο,21Φ42%
)012?Ν14Φ%Μ%ΧΝ,/0%
,≅Χ,Ε?%
Χ0,/?Ι0,%Μ%Θ/ϑ,%Ο1Θ%
?Γ,%Θ334%
ΧΓ/4Φ,%
−30Θ%
Θ/0Η,Ν3Ι2%Μ%−30Θ,0Ν∗%
Χ34?03Ν%
Ε3Ι0%−30?Γ%
,4Ο2%3−%?Γ,%)1?%

%
%
0,Η,/Ν%
8/0?/0Ι2%
1ΘΕ01234,Ο%Μ%Ν/4Ο%
Ο,2?0ΙΧ?134%
1?2,Ν−%Μ%]Ι/1Ν,Ο%
ΕΝ,/2,2%
:/)3Ε3Ν/22/0%
,1?Γ,0%Μ%−302/ϑ,4%
/−−Ν1Χ?%
/−−Ν1Χ?14Φ%
Ι4?01,Ο%Μ%Ι40,2Ε,Χ?,Ο%
Ο,−,/?,Ο%
Ι4ϑ43Ρ14Φ%
Θ12∴ΙΟΦ,%Μ%Χ34−Ν1Χ?%
),−30,%
−/Ν2,%/ΕΕ,/0/4Χ,%
−0,,Ο%Μ%1ΘΕ03Ε,0%
,4−,,)Ν,Ο%
Ο,Ν1Η,0%
)34Ο2%2,Η,0%
,Ν2,%
ΕΙ?%?3%?01/Ν%
ΦΙ/0Ο%
Ο,Θ342?0/?,Ο%
24/0,%Μ%/?%34Χ,%
%
%
)Ι02?%
Ο12?Ι0)/4Χ,%
Θ/ϑ,%0,/Ο∗%Μ%24/Φ2%
−30Χ,%]Ι1?,%Ι2,Ν,22%
/22/ΙΝ?%Μ%ΕΙ412Γ%
Γ30030%,/21Ν∗%Θ/221Η,%
Ι4,4ΧΙΘ),0,Ο%
[?Γ,%:/?Ι0/Ν%?Γ,%
34Ν∗%3)2?/ΧΝ,ΠΠΠ[%
Γ14Ο0/4Χ,%
4,Η,0%?Γ,%Θ30,%
Ρ/?ΧΓ−ΙΝ%Μ%]Ι1ΧϑΝ∗%
[2Ν/Η,0∗%

Ν1−?14Φ%ΙΕ%Μ%2ϑΙΝΝΠΠΠ[%
),−30,%
0/12,2%
Η13Ν,4Χ,%Μ%2Ι0Ε/22%
Θ/4∗ΚΓ,/Ο,Ο%
2ΕΝ1?%Μ%]Ι1ΧϑΝ∗%
0,]Ι1?,%
?30ΧΓ,2%]Ι,ΝΝ,Ο%
)0/4Ο12Γ,Ο%34Χ,%
ΙΕ34%/%?1Θ,%
%
%
1ΘΕ/0?1/Ν%Μ%0,Ρ/0Ο%
14?,0,2?%
Χ/Ε?1Η,%
0,Χ3Φ41Υ,Ο%Μ%/42Ρ,0%
Γ14Ο,0%
2,?%−0,,%
43≅13Ι2%Μ%2Γ/Ε,%
?33%−/2?1Ο13Ι2%
Ρ/2?,Ο%
Ρ0,?ΧΓ,Ο4,22%
ΕΙ412ΓΘ,4?2%Μ%Ι44,0Η,%
2Ε,/ϑ%
0,Χ/ΝΝ%Μ%Ι4ϑ43Ρ4%
Ο,2Ε31Ν%
−/ΝΝ,4%
Χ3Η,0,Ο%Μ%Ο,Χ,1?%
−30Θ%
Ο,23Ν/?,%
Ο120,Φ/0Ο%Μ%0,2?30,Ο%
:/)3Ε3Ν/22/0%
Ε0,∗%ΙΕ34%
/ΕΕ,/0/4Χ,%
)012?Ν14Φ%Μ%Ι4ϑ43Ρ4%
1ΘΘ,Ο1/?,Ν∗%,ΘΕ?∗%
%
%
/ΝΝ%?Γ,%ΡΓ1Ν,%
Χ342ΙΘ,Ο%Μ%)0,/?Γ%
)Ι04,Ο%
21,Φ,%

3Η,0Χ3Θ,%Μ%Ο12/2?03Ι2%
Ο12Χ,04%
3−−2Ε014Φ%
2ΕΙ00,Ο%Μ%,4?,0?/14Θ,4?%
Ι??,0%Μ%Ρ,/014,22%
Ο,ΧΝ/0,%Μ%Ξ%
/Ν23%
Ι42,,ΘΝ∗%
%
%
/Φ/14%
43?%/?%/ΝΝ%
14%0,?Ι04%
Ο,23Ν/?,%
%
%
,≅Γ/Ι2?,Ο%Μ%Ε1,0Χ,Ο%
,4Ο%
Ο,2?03∗%Μ%Ν/0Φ,0%
?0,/ΧΓ,0∗%
2Ι0,Ν∗%Μ%Θ,Ν?2%
Ο,−,4Ο%
−/Η30%
)Ν33Ο∗%
)Ν33Ο2?/14,Ο%
Χ34−10Θ14Φ%
2?/0Η/?134%
Ε/∗%−30%Μ%∴ΙΟΦΘ,4?%
Ο03Η,%14%
Ι4,/2,%
3Γ%Μ%Ο12/2?,0%
1?%ΕΝ,/2,2%
2Ι0,Ν∗%Μ%;3Θ,34,%
%
−33Ν12Γ%
∀Ο/ΟΚ4/0/01%
Χ3ΘΘ/4Ο2%
2?/?134%Μ%−1≅,Ο%
ϑ43Ρ%
)1??,0Ν∗%

Θ30,%
Θ12−30?Ι4,%Μ%/ΕΕ/ΝΝ%
2Ε/4%3−%Ν1−,%
),?0/∗,Ο%
Η1Ν,%
1ΘΕ/0?1/Ν%Μ%Γ3Ι0ΦΝ/22%
0,Χ3Ι4?%
)014Φ%)/Χϑ%
)ΙΝΝ%
)3Ο∗%Μ%Γ3042%
Ν134%
−30,Ν,Φ2%Μ%Θ/4,%
2,0Ε,4?%
2Χ/Ν,2%Μ%?/1Ν%
,/ΦΝ,%
Γ14ΟΝ,Φ2%Μ%−3Ι0%−,,?%
?Γ12%12%/ΝΝ%Μ%?Γ,%),/2?%
Ε,0ΧΓ,Ο%
/?3Ε%_/)∗Ν34%
?Γ12%12%/ΝΝ%Μ%?Γ,%),/2?%
Η,0Θ1Ν134%Μ%;,Θ10/Θ12%01Ο,2%
2Γ/Ο3Ρ2%
14Ο1Φ4/4?%Μ%Ο,2,0?%)10Ο2%
!(;8∃&7β!%
[/ΝΝ%12%Θ∗2?,0∗%Μ%?Γ3%
43%34,Ζ2%)Ν/Θ,Ν,22ΠΠΠ[%
Ρ0,?ΧΓ%
),%Ο12Θ/∗,Ο%
,≅ΙΝ?%3Η,0%
Ε1Χ?Ι0,%
Χ/ΝΝ,Ο%Μ%ΓΙΘ1Ν1?∗%
0,/ΧΓ,Ο%
Χ34Φ,/Ν14Φ%Μ%Γ,/0?%
0,Η1Η,Ο%
Ο,,ΕΝ∗%
Ο,2,0Η14Φ%0,Ε03/ΧΓ%
/Ν23%
)Ν3?%3Ι?%
Ι4Ε0/∗,ΟΚ−30%
Θ30?/Ν%Ν1−,%
%
%

Θ/ϑ,%0,/Ο∗%
)Ν122%
Ι40,/Ο∗%
14%2Ε1?,%3−%
[/−−Ν1Χ?134%
),%ΧΓ,,0,ΟΠΠΠ[%
Η,4,0/)Ν,%
Γ/)1?2%Μ%/Ν23%
2Ρ,ΝΝ,Ο%
Ι4ϑ43Ρ14Φ%
Ρ/4Ο,014Φ%
Ο10,Χ?,Ο%Χ3Ι0?,21,2%
Ο/ΥΥΝ,Ο%
/00/∗,Ο%
−,/0%
0,?Ι042%?Γ,%2/ΝΙ?,%
%
%
Ο3Χ?014,2%
Φ34,%?3%
Ι??,0Ν∗%Ρ,/0∗%
4/?Ι0/Ν%Μ%−/Η30,Ο%
Ε1,0Χ,%
?1Θ,%
Ο33Θ,Ο%Μ%−,/0−ΙΝ%
Ο12?0,22%Μ%Ο12?0,22,Ο%
Ρ1?Γ%Ο1−−1ΧΙΝ?∗%
2,Χ0,?Ν∗%Μ%)/?Γ,%
ΧΝ,/42,Ο%
/ΕΕ,/0/4Χ,%
01Η/Ν%
2Ι0Ε/2214Φ%Μ%2Χ/0Χ,Ν∗%
∀Ο/ΟΚ4/0/01%
,≅Ε/42,%
Θ12,0∗%Μ%Ο,2?03∗,Ο%
Ε/22,Ο%?Γ03ΙΦΓ%
14%0,?Ι04%
0,Ε/∗%
Γ,ΝΟ%Χ/Ε?1Η,%
2?30,%ΙΕ%Μ%Ο,−1Ν,Ο%
?Γ03,2%3−%Ο,/?Γ%
Χ3Ι0?,3Ι2Ν∗%

/Ν?Γ3ΙΦΓ%Μ%Ο1Θ%
%
%
Ε1,0Χ14Φ%Μ%2Ε101?%
Θ/Ο,%ϑ43Ρ4%
),Χ/Ι2,%3−%
2?/0Η,Ο%Μ%0,2Ε342,%
;,Θ10/Θ12%
Γ/Ο%ΧΝ1Θ),Ο%Μ%/Ρ/∗%
2,,Ο%0,Ν,/2,Ο%
0,Χ3Η,0,Ο%
Ε/0?,Ο%/2Ι4Ο,0%
Ρ,4?%
,Η,0∗ΡΓ,0,%
2Ι)∴,Χ?%Μ%?3Φ,?Γ,0%
ΧΝ,/0%
2?0ΙΧ?Ι0,%
),Χ3Θ,2%−0,]Ι,4?%
ΧΝ/1Θ%Μ%0,Ρ/0Ο%
−/Η30%
/ΧΧ3Ι4?,Ο%Ι4Ο34,%
Ε314?%3Ι?%
ΕΙ02Ι1?%
Χ34?,4?%?3%Ν,/Η,%
ΧΓ/0Φ,%
1ΘΕ/10%Μ%0,Ν,/2,Ο%
Ο,ΧΝ/0,%Μ%Χ/ΝΝ%Μ%4/Θ,%
Ε03Η,%
ϑ43Ρ%
?Γ,0,%
Ι4ϑ43Ρ14Φ%
%
%
2ΕΙ00,Ο%
0,Ε/∗%
Φ3%Μ%Ο/ΥΥΝ,Ο%
2Ι0Ε/2214Φ%
0,Χ3Η,0∗%
%
%
0,Ρ/0Ο%
Φ03Ρ%Ο3Ν,−ΙΝ%

/ΝΘ32?%
2334%/−?,0%
?3Ρ/0Ο%
3Ι?Χ3Θ,%
2?,Ε%/21Ο,%Μ%?0ΙΘΕ,Ο%
23Ι4Ο%
/ΕΕ/ΝΝ%
2?0/14%Μ%Ο,2Χ01),%
Χ31Ν2%Μ%2Χ/Ν,2%
Γ3001Ο%
Ε0,∗%Μ%)Ι0414Φ%
Θ/Ρ%
,∗,2%Μ%Ι4/ΧΧΙ2?3Θ,Ο%
]Ι1ΧϑΝ∗%
Θ3Η14Φ%Μ%Ρ,/ϑ%
Ι4?/Θ,Ο%
2,1Υ,%Μ%Ε1,0Χ14Φ%Μ%−ΝΙ4Φ%
ΧΝ3??,Ο%
),Φ/4%?3%
Ο,−1Ν,%
%
%
2?0ΙΧϑ%/Φ/142?%
Θ3Ι4?%
2Ι−−,014Φ2%
−30Θ,0Ν∗%Μ%)Ι04,Ο%
Θ12−30?Ι4,2%
0,2?%
?/1Ν%Μ%Ν/2Γ%
Ι443?1Χ,Ο%
−30Θ,0Ν∗%Μ%Ρ/2%Χ/ΝΝ,Ο%
Ο/1Ν∗%
Γ,1ΦΓ?%Μ%0,Θ/14%
?01Χϑ,0∗%
?/1Ν%
∗1,ΝΟ14Φ%
3)Ν1Φ,Ο%
,≅?,4Ο,Ο%Μ%/−−Ν1Χ?,Ο%
),Φ/4%?3%
Γ,/Η,%
ΧΝ/Θ30%Μ%ΧΓ3ϑ14Φ%Μ?/Ν342%
2,1Υ,%Μ%Ε01Υ,%

?Γ,4%
Ν332,4%
Θ1ΦΓ?%Μ%Ν,22,4,Ο%
)0,/?Γ,%3Ι?%
ΧΙ0,2%Μ%ΕΝ/Χ,%
−ΙΝΝ%3−%Φ0/Χ,%
0/12,%
Θ/ϑ,%0,/Ο∗%
%
%
2,/234/)Ν,%
/−−Ν1Χ?14Φ%
Ε0,Ε/0,%Μ%14∴Ι0,Ο%
Φ0,Ρ%
4,Η,0?Γ,Ν,22%
−/ΝΝ14Φ%Ρ,1ΦΓ?%Μ%2ΕΝ1?%
Θ12∴ΙΟΦ,Ο%
0,Χ3Φ41Υ,Ο%
2Γ1Ε%
Χ0,2?%
Ρ034Φ%Μ%/Ο304,Ο%
Χ03ΡΟ%
ΕΝ/∗−ΙΝ%Μ%0/4Φ,Ο%
Χ34−Ι2134%
Ρ34Ο,0,Ο%/?%
)/2,Ν,22%Μ%Χ34Χ,/Ν,Ο%
∗3Ι4Φ%Ο0/Φ342%
?/Ν342%Μ%Ο,−,/?%
Θ/4∗%?1Θ,2%
Ε03Η121342%2Ι1?,Ο%),Γ/Η130%
?/Νϑ%Μ%Φ0/Η,%Μ%Φ0/4?14Φ%
Ο,2,0Η14Φ%Ε1?∗%
2,Η,0,%
ΡΓ1Θ2%
ϑ43Ρ%43?%Μ%,4?,0Ε012,%
%
%
2ΙΧΓ%ΡΓ1Θ2%Μ%,4?,0Ε012,%
4,1?Γ,0%Μ%Ε0,22%
3)Ν1Φ/?134%
),Ν34Φ2%
/Ν23%

Φ0/Η,%Μ%Χ3Ι4?,4/4Χ,%
),Ο,Χϑ,Ο%
Η,1Ν%
304/Θ,4?%
?1ΦΓ?Ν∗%Μ%/Ο304,Ο%
/Ν?Γ3ΙΦΓ%Μ%,0,%
ΕΙ0Ε32,%
Ι4,≅Ε,Χ?,Ο%
Ο10,Χ?%Μ%ΧΝ32,%
ΕΝ/Χ,Ο%
Ο3ΧΙΘ,4?%Μ%Ο,Ν1Η,0%
)∗%ΡΓ1ΧΓ%
1ΘΕΝ30,%
ΡΓ,?Γ,0%Μ%)3Ι4Ο%
?Γ14ϑ%
/Θ/Υ,Θ,4?%Μ%Ι44/?Ι0/Ν%
ΦΙ1Ν?∗%
Ο,Χ,1Η,%
−1ΝΝ,Ο%Μ%)/Ο,%
1ΘΕ32?,0%
/4Φ,0,Ο%
Η1Φ1Ν/4?Ν∗%
%
%
/Χ?%
2/Χ0/Θ,4?/Ν%
14?01Χ/?,%
Ο,Ν1ΦΓ?%Μ%14Ρ/0ΟΝ∗%
Ε03Ε,0%
Γ/0)30%Μ%Ρ304%3Ι?%
−/ΝΝ2%?3%
Ν1−,Ν1ϑ,%
Ε1Χ?Ι0,%
Ε30?0/∗%ΧΓ31Χ,%
−30Θ,0Ν∗%Μ%0,1Φ4,Ο%
0,Η,0,Ο%
Ο,−,/?,Ο%
Χ34Ο1?134%
Ε/14−ΙΝ%Μ%Γ,/Ν,Ο%
−/0,Ρ,ΝΝ%
Ρ,4?%
?0/Η/1Ν%Μ%4,/0%

?01/Ν%
Ε/22%?Γ03ΙΦΓ%
Ρ,4?%
Θ/ϑ,%0,/Ο∗%
2,1Υ,Ο%
2Γ/0Ε%Μ%2ΕΙ0%
Χ3Η,0,Ο%Ρ1?Γ%−3/Θ%
Ο1Χ,%/1Θ,Ο%
/0Θ30%Μ%?304%
−,?ΧΓ%
)014Φ%/)3Ι?%
14Ο1Φ4/4?%
Χ03ΡΟ2%
%
%
14Γ/)1?%Μ%Ο,23Ν/?,%
−30?Ι4/?,%
−33Ν12Γ%
∀Ο/ΟΚ4/0/01%
Ο122Ι/Ο,Ο%
/Ν23%Μ%,4?0,/?∗%
Χ34ΟΙΧ?%
Ε0,Ε/0/?134%
2Ε101?%Μ%,4?10,Ν∗%
2ϑ1ΝΝ%Μ%ΕΝ/Χ,Ο%?3Φ,?Γ,0%
0,Ρ/0Ο%
,ΘΙΝ/?,%
)Ι1Ν?%ΙΕ%
Γ3001)Ν,%
?0/Χ,%
ΧΝ32,%)∗%Μ%2Γ1414Φ%
ΦΝ1??,014Φ%
Θ1ΦΓ?%
14?,0Ε0,?,Ο%Μ%Ο12/2?,0%
Χ3421Ο,0%
Θ1ΦΓ?%
0,Ρ/0Ο%
ϑ43Ρ%Μ%14?,4Ο,Ο%
Ο10,Χ?%
)Ι1Ν?%
Ρ/Φ,%
Θ1ΦΓ?1Ν∗%Μ%/Ν?Γ3ΙΦΓ%

Ο,/?Γ%
,≅Γ/Ι2?,Ο%
−,/0−ΙΝ%Μ%?Γ,4%10,%
Χ/ΝΝ,Ο%
Ε,01Ν%
1ΘΘ,Ο1/?,Ν∗%
Φ0/Χ13Ι2%
%
%
∀Ο/ΟΚ4/0/01%
Θ1ΦΓ?%
ΙΕΓ3ΝΟ%
Ν,/Η,%
Ο12Γ3430%Μ%Ε03Η,%
?0ΙΝ∗%Β)∗%8/ΘΘΙΥ∆%
Ρ30Ο2%Μ%34%ΦΙ/0Ο%
012,%
Ο,−,/?,Ο%
Ο,)/2,Ο%Μ%,4?,0?/14Θ,4?%
2334%/−?,0%
4/Θ,Ο%
∀22∗01/%
%
?Γ14ϑ%
Φ3ΝΟ%
),Φ/4%Μ%ΦΙ,22%
Ε30?0/∗,Ο%
Ο,21Φ4%Μ%?Ι0Θ31Ν%
Χ3ΘΕ/012342%
−,/0−ΙΝ%
Φ03Ρ14Φ%Ρ,/ϑ%
−14/ΝΝ∗%
Ν∗14Φ%Μ%Ε032?0/?,%
?0/42ΘΙ?,%
Ν1Η14Φ%
ΧΙ2?3Θ%Μ%/00/4Φ,Ο%
/ΝΡ/∗2%
Ο12Ο/14,Ο%
Χ3ΘΕ/4∗%
Φ,4,0321?∗%Μ%/21Ο,%

Ο,2Χ01),%
?03Ι)Ν,23Θ,%Μ%Ε0/12,Ο%
Χ3Ι0?Ν∗%Φ0/Χ,2%
Η,0Θ1ΝΝ134%
)01/02%
Ο,Χ,1Η,Ο%Μ%)Ι04,Ο%
Χ/0,Ο%Μ%2Ι2Ε,Χ?%
Ο12Χ/0Ο,Ο%
Ν3/?Γ23Θ,%
430%
Ε0,Ε/0,Ο%
Φ0ΙΟΦ14Φ%Μ%0,Η,/Ν,Ο%
144,0%
Ι2,Ν,22%
,≅Ε,01,4Χ,%Μ%Ο,Χ,1?%
%
%
?30Θ,4?%
2Γ/Θ,%
−Ν1??14Φ%Μ%2,Χ0,?%
?Γ,4%Μ%Φ/Θ)Ν14Φ%
Ρ1Ν,2%
4/?Ι0/Ν%
Ι4Ο0,22%Μ%Ο12Ε,Ν%
Ο,/?ΓΝ1ϑ,%Μ%2Ε101?%
?,2?,Ο%
2?/0?Ν,%
]Ι1ΧϑΝ∗%Μ%Ο,−1Ν,Ο%
Ε1,0Χ,%
?,0030%
Γ/2?1Ν∗%
ΙΕ03/0%Μ%?3Φ,?Γ,0%
Ο12Χ/0Ο%
4/Θ,Ο%
2Γ1414Φ%Μ%Η,0Θ1Ν134%
Γ/0Θ%Μ%,2Χ/Ε,%
Ο0,Ρ%
Φ0,∗%
3Ρ4%Μ%∴Ι2?%Μ%Ο,,Ο2%
Ρ,0,%/ΧΧΙ2?3Θ,Ο%
Ε/??,04%
Ρ01?,%Μ%Χ34Η,02/?134%

%
%
:/?Ι0,%
?Ι0Θ31Ν%
−Ν/2Γ%
?ΓΙ4Ο,0,Ο%Μ%ϑ43Ρ%
,Η,0%214Χ,%
2?0ΙΦΦΝ,%
,Η,0%214Χ,%
Θ/Ε%Μ%0,43Ρ4%
Θ1ΦΓ?%Μ%ϑ43Ρ%
Θ1214−30Θ,Ο%
ϑ4,Ρ%
:/?Ι0,%Μ%?Γ14ϑ2%
?3%−/0,%Ρ,ΝΝ%
Φ0,Ρ%
,≅?3ΝΝ,Ο%
ΧΙ4414ΦΝ∗%Μ%Ε0,?,4Ο,Ο%
Ρ034Φ%
?,ΝΝ%Μ%Ο,Χ,1Η,0%
?Γ14ϑ%
3Η,0?Γ03Ρ%
/ΝΝ/∗%
234Φ%Μ%Ο1−−1ΧΙΝ?%
2Ι0,Ν∗%Μ%2Ι)ΟΙ,%
Θ/0ϑ%
Ο12ΕΝ/∗%
Ο12ΦΙ12,%
−30Θ,0Ν∗%Μ%,4Φ0/−?,Ο%
ΘΙ2?%
Ρ1Υ/0Ο0∗%
Χ,Ν,)0/?,Ο%Ε3Ρ,0%
Ο34,%Μ%Ε0,?,4Ο,Ο%
/4∗?Γ14Φ%
?Γ,0,−30,%Μ%2,,2%
Ο12Χ3Η,0%
Γ,/0Ο%
0,Η,/Ν%Μ%Η/4]Ι12Γ%
Γ,10%
?Γ,4%Μ%0,Θ,Θ),014Φ%
∗1,ΝΟ14Φ%Μ%/)∴,Χ?%
ϑ4,Ρ%

2334%/−?,0%
?,001−∗%Μ%Ο1Φ41−1,Ο%
Χ3Ι4?,4/4Χ,%
Ο,Χ30/?,Ο%Μ%Ν,??,02%
2Ε3??,Ο%
Ι4ϑ43Ρ4%
%
),/014Φ%
−102?%Μ%Ο,ΧΝ14,%
%
%
Φ0,Ρ%Μ%ϑ4,Ρ%
1443Χ,4?%
Ε/Ν,%Μ%/ΕΕ/ΝΝ,Ο%
Ο,−/Χ,Ο%
2,Χ0,?Ν∗%
2?/0?%ΙΕ%
Ε/14%
Χ/ΙΦΓ?%Μ%ΕΝ/Χ,Ο%
,≅Ε0,22134%
/ΕΕ03Ε01/?,%
14−,Χ?%Μ%Ε1,0Χ,%
Ο12Χ,04%
Θ/ϑ,%0,/Ο∗%
14Χ0,/2,%
−Ν∗%Μ%?,ΝΝ%Μ%ΧΙ?%
/ΕΕ,/0/4Χ,%
214Χ,%?Γ,4%
Ι44/?Ι0/Ν%
Φ03Ρ%
ΧΝ,/0%Μ%Θ30,%−33Ν12Γ%
21Φ42%
2Ε101?%
2/?12−1,Ο%
Ο10,Χ?%Μ%3−−,0%
%
%
Χ,0,Θ34∗%
?Ι04%/Ρ/∗%
;/ΘΘΙ0/ΘΘ/?%
)0/1Ο,Ο%
23Ν,Θ4%Μ%)/2,%

,≅Ε,01,4Χ,%
/−−Ν1Χ?134%
Ο,210,%Μ%3Η,0?Γ03Ρ%
0,Η,/Ν2%
2?/0ΚΝ1?%
Ο∗4/2?1,2%Μ%?01/Ν%
ΟΙ0/?134%Μ%Χ3421Ο,0,Ο%
0,Ε033−%
0,Χ/ΝΝ,Ο%Μ%0,Φ134%
Φ/14,Ο%
Ο12Χ3Η,0,Ο%
Χ/Η,%
Θ1ΦΓ?%Μ%03/02%
/−−Ν1Χ?2%
2Ν/Χϑ,4%
?0,/ΧΓ,0∗%Μ%)1,0%
?0/Η/1Ν%
/Ν23%Μ%Ο,−,/?%
?Γ,∗%Ρ12Γ,Ο%Μ%?,001−∗%
Φ3%
2Ι0Ε012,Ο%
ϑ4,Ρ%
Θ1ΦΓ?%
ϑ43Ρ14Φ%
Ο3Χ?302Ζ%2ϑ1ΝΝ%Μ%),Ρ1ΝΟ,0,Ο%
Γ,/Ν,Ο%
,4Φ0/−?,Ο%
14−,Χ?%Μ%1ΟΝ,%?/Νϑ%
Ο,Χ,1Η14Φ%
/ΕΕ0,Γ,421Η,%
Ο12Χ3Η,0,Ο%Μ%3ΕΕ30?Ι41?∗%
Ο12ΧΝ32,Ο%
)∗%?Γ,10%−/Η30%
Ο,ΧΝ/0,%Μ%−1??14Φ%
),Φ14414Φ%
Ε/142%Μ%Χ,/2,%
%
%
0,2?30,%
0/12,%ΙΕ%
2?01Χ?%Μ%2?034Φ,2?%
?,ΝΝ%

−ΙΝ−1ΝΝ%
−30Θ,0Ν∗%Μ%2Ι0Ε/22,2%
Γ,ΝΕ%
ΟΡ,ΝΝ%
−01ΦΓ?,4%
?0/Χϑ%3−%)Ν33Ο%
−ΝΙ1Ο%
Χ3/02,Ν∗%
Η13Ν,4?%Μ%/??/Χϑ%
Φ03Ρ4%Μ%2ΕΝ1?%
ϑ43Ρ%
2?034ΦΝ∗%Μ%Ι4Ο3%
0,Θ3Η,%
Ι4Ο,02?/4Ο14Φ%
Ε03),Ο%Μ%Ρ3Ι4Ο%
0,Χ3Η,0,Ο%
),∗34Ο%Γ3Ε,%
Φ3ΝΟ,4%Μ%−1??14Φ%
0,Ε/1Ο%
Ε1,0Χ,Ο%
?Γ,0,−30,%Μ%?0/Χϑ%
%
%
?03Ι)Ν,%
2334%/−?,0%
304/Θ,4?,Ο%Μ%Θ1ΦΓ?%
Ε0,Ε/0,Ο%
ΧΙ0,%
Ε/14%Μ%0,Ν1,Η,Ο%
Ι4,≅Ε,Χ?,Ο%
Ε01234%
Φ0,Ρ%Μ%Χ34]Ι,0,Ο%
2/Η,Ο%
0,Χ3ΘΕ,42,%
0,]Ι1?,%
?Γ14ϑ%Μ%Ρ1Χϑ,Ο4,22%
Ο,2,0Η,%
Ε/∗%Γ3Θ/Φ,%
Ρ/Φ,Ο%Ρ/0%
Θ,Ο1Χ14,2%
0,−Ι2,%
−302/ϑ,4%

%
%
ΕΙ?%−30?Γ%
3−−2Ε014Φ%
/Ο304,Ο%
Ρ30?Γ%Μ%)/Ν/4Χ,Ο%
Φ/?Γ,0%?3Φ,?Γ,0%
Χ3ΘΕΝ,?,4,22%
%
%
Ρ1ΝΟ%Μ%Ε3Ν1?,%
Φ,4,03Ι2%
?Γ034,%
2Ε014Φ?1Θ,%
)Ι0Ο,423Θ,%Μ%Ο,,Ε%2Ν,,Ε%
23−?,4,Ο%
2?,,Ε,Ο%
:/?Ι0,%Μ%ϑ4,Ρ%
)03ΙΦΓ?%−30?Γ%
3Η,0Χ/2?%Μ%0,Η,/Ν%
/Ο304,Ο%
−30Θ,0Ν∗%
?0/Χϑ%Μ%Θ1ΦΓ?%
Η1Ν1−∗%
/Ν23%Μ%/%ΡΓ1Ν,%),−30,%
Χ3421Ο,0%Μ%Ρ1ΝΟ%
Ο,23Ν/?,%
)Ν33ΟΚ2?/14%Μ%03Ρ%
Ι4Ν/Χ,Ο%)33?2%
?Γ,4%Μ%Γ,ΝΘ,?%
Χ3/?%3−%Θ/1Ν%
Ο0,Ρ%?3Φ,?Γ,0%
),0,−?%Μ%?1Θ,%
%
%
),Φ0ΙΟΦ,Ο%
2Ι−−,0%
23−?,4%
?0/Χϑ%Μ%/Ν23%
/%ΡΓ1Ν,%),−30,%
Ο/Ρ414Φ%
Φ/Η,%14%ΧΓ/0Φ,%

Ρ1?Γ%2Ν,,Ε%
ϑ43Ρ%Μ%,≅Ε,01,4Χ,%
Φ/0Ν/4Ο2%
0,Χ3Ι4?%
ΕΝ/Χ,Ο%Μ%,/0?Γ%
4,1?Γ,0%
430%Μ%2?0,/Θ%
Χ34?/14%
2,Ε/0/?,%Μ%2Γ/Ε,%
,4?,0%
Φ0,∗%Θ/??,0%
2Ι1?,Ο%Μ%:/?Ι0,%
/0Θ,Ο%
Θ/00,Ο%Μ%]Ι1?,%
Χ3ΙΝΟ%43?%Μ%Ρ034Φ%
−33Ν12Γ%
2Ε014Φ%Μ%14ΧΝ1414Φ%
Ε0,22%
2Ε,Χ1,2%
/Ν?Γ3ΙΦΓ%Μ%Φ30,Ο%
ΙΕ)0/1Ο14Φ2%
0,Η1Ν,Ο%
Ε1,0Χ,Ο%Μ%−302/ϑ,4%
/22/1Ν2%
Ο12ΕΝ/∗,Ο%
Φ/ΝΝ%Μ%0/4Χ30%
14Γ32Ε1?/)Ν,%
−30Θ,0Ν∗%
Ε3Ρ,0%Μ%0,21Φ4,Ο%
Ρ/4Ο,0,Ο%
14%Ο1−−,0,4?%Ο10,Χ?1342%
ΧΝ,/0%Μ%Ν∗14Φ%Ε032?0/?,%
/0Θ30%
Ο,Ε1Χ?,Ο%Μ%Ε034,%
Ι40,Η,4Φ,Ο%
%
%
14?0ΙΟ,%ΙΕ34%
0,Ρ/0Ο%
Χ/Ε?1Η,%
ΧΙ?%Μ%?Ρ3%
4,1?Γ,0%Μ%430%Μ%Ο,−,/?%

Γ14Ο,0%
Χ3421Ο,0%),−30,%
2ΙΕΕ32,Ο%
1?%ΕΝ,/2,2%
%
%
,42Ν/Η,Ο%Μ%?,ΝΝ%
0,Η,4Φ,%
Γ,/0?%Μ%2Ν/Η,0∗%
14%?Γ,10%Ε3Ρ,0%
Ν30,%Μ%/ΕΕ314?,Ο%
?/Ν,%Μ%/−−Ν1Χ?134%
?,/ΧΓ14Φ%
Ι2,%
0,43Ι4Χ,%Μ%Θ1ΦΓ?%
Ρ/4Ο,0,Ο%/Ρ/∗%
?3Φ,?Γ,0%
%
%
ΦΙ/0Ο%
Ο12Θ/∗%
Γ3001Ο%
Ο0/Ρ%)/Χϑ%
/??,ΘΕ?,Ο%
ΧΓ/ΝΝ,4Φ,%
Ο,ΧΝ/0,%Μ%Ο,,Θ,Ο%
,/0Ν1,0%Μ%Θ/14?/14%
/22/ΙΝ?,Ο%Μ%2334%
Θ,Ν?,Ο%
?Ι04%/Ρ/∗%
Ο,2Ε1?,%Μ%Φ1Η,%Ρ/∗%
)Ι04,Ο%
2,Χ0,?Ν∗%
Ι4,≅Ε,Χ?,ΟΝ∗%Μ%ΘΙΝ?1Χ3Ν30,Ο%
/Ν23%Μ%0,Χ3Ι4?%
−30Θ,0Ν∗%
Χ/,2/02%
Ρ3Η,4%Μ%Ν1−,Ν1ϑ,%
Φ3%3Ι?%Μ%Ι2,Ν,22%
2Γ/Ε,%
?0/42−30Θ,Ο%
14Φ,4Ι1?∗%Μ%Ε0,,414Φ%

∗1,ΝΟ14Φ%
Ν34Φ,0%Μ%Θ14ΦΝ,Ο%
Φ/0Ν/4Ο%
2334%/−?,0%Μ%−Ν,,?%
Η13Ν,4?Ν∗%Μ%2,Χ0,?Ν∗%
∀2ΓΙ0Κ0,2ΓΚ12Γ1%
2/Ν?∗%
432?01Ν2%
2?,,0%Μ%?Γ14ϑ%
∀2ΓΙ0Κ0,2ΓΚ12Γ1%
Ρ/2%Θ14Ο,Ο%
Θ,Ν/4ΧΓ3Ν∗%Μ%Φ0/Χ,−ΙΝ%
Γ/4Φ%Ο3Ρ4%
/22/ΙΝ?2%
Ε/142%
2,Χ0,?Ν∗%Μ%)012ϑΝ∗%
?304%
Θ30,%Μ%,/2∗%
Φ,4?Ν,%
0/))Ν,%
Θ/22,2%
Ε321?134%
!/2?,0%Μ%,−−30?%
Ρ3Η,4%
−Ν3Ρ,Ο%
2Ι0Ε/2214Φ%
23Ν1Ο%
/Ο304,Ο%
Ε,/Χ3Χϑ%
ΘΙΝ?1Χ3Ν30,Ο%
Χ34?14Ι,%Μ%?3%
)01ΦΓ?%
4/Θ,%
%
%
2,0Η/4?2%Μ%Ε03?,Χ?%
Ε3Ρ,02%
/?%34Χ,%Μ%Γ/0Θ14Φ%
Ε322,221342%
−/2Γ134,Ο%
−30%Ε03?,Χ?14Φ%

ΟΡ,ΝΝ%Μ%Ο,?,0130/?,%
Ο,/ΟΝ∗%
ΕΝ/Χ,%
Ε/142?/ϑ14Φ%Μ%/2%1−%
Ε01Υ,2%
−30Θ,0Ν∗%
2Ρ30Ο2%
30Ο,0%Μ%Χ3/?2%3−%Θ/1Ν%
Ι414Γ/)1?,Ο%
%
%
/ΕΕ,/0/4Χ,%
−10ΘΝ∗%Μ%?30Θ,4?14Φ%
?Γ/?%
Η31Χ,%
?/2?14Φ%−0/1Ν%
Ρ/2?14Φ%Μ%/Ρ/∗%
ΕΙ?%14?3%
)31Ν%Μ%),−30,%)Ι04?%
Ο,2?03∗%
Γ,ΝΕ,0%Μ%Ε03Θ12,Ο%
0Ι14%
2Θ3?Γ,0%
Ε/∗%−30%
Ο123),Ο1,4Χ,%
2/−,?∗%
Ρ/2?,Ο%/Ρ/∗%
ΕΝ/Χ,%Μ%−1,0Χ,%
/ΕΕ03/ΧΓ14Φ%Μ%/ΧΓ1,Η,Ο%
),/014Φ%
ΕΙ0Ε32,%
234Φ%Μ%Γ/0Θ34∗%
,ΧΓ3%
/??10,%
ΘΙΝ?1Χ3Ν30,Ο%
Φ/0Θ,4?%Μ%?Ι04,Ο%
/%01ΧΓ%21Νϑ%
2?3Ν,4%
ΕΝ3??,Ο%
2Χ3ΡΝ,Ο%Μ%?Γ0,/?,414Φ%
?3Φ,?Γ,0%
Ε1414Φ%Μ%Ε/14%

4,/0Ν∗%
Ρ0,?ΧΓ,Ο4,22%
)0/4Ο12Γ%
Ε/41ΧΚ2?01Χϑ,4%Μ%,≅Γ/Ι2?,Ο%
−,/0,Ο%
ΕΙ0,%/Ο304Θ,4?%
%
%
2Ε101?%
)Ν33Ο∗%
2?,,Ε,Ο%Μ%ΧΝ,/0Ν∗%
ΧΝ/2Ε%
Χ3ΘΕ/4∗%
)Ν14Ο−3ΝΟ14Φ%
14?,0Ε0,?%Μ%−1,0Χ,%Μ%−33Ν12Γ%
)/2,%
Ο,)/ΙΧΓ,0∗%
Θ30,%
Χ3Ι4?%
ΕΝ/Χ,Ο%
0,23ΝΗ,Ο%Μ%,4?,0Ε012,%
?Γ,0,−30,%
Χ3Ι42,Ν%
2?/4Ο14Φ%ΕΝ/Χ,%
3)2ΧΙ0,Ο%
ΕΝ/44,Ο%
?,001−1,Ο%Μ%1ΘΘ,Ο1/?,Ν∗%
[Ρ03?,%
)∗%−30Χ,ΠΠΠ[%
?0∗%
Χ0Ι,Ν?∗%
%
%
ΕΝΙ4Φ,%
−1,0Χ,%
Ο10,Χ?,Ο%Μ%2ΙΟΟ,4Ν∗%
/Ν?Γ3ΙΦΓ%
Ο12Θ/ΝΝ∗%
Γ,/Ν%
),Φ0ΙΟΦ,Ο%Μ%0,Ρ/0Ο%
∴Ι2?%0,Χ,4?Ν∗%
Ν33ϑ%3Η,0%

?,0Θ%3−%Ν1−,%
Ε1,0Χ,%
2?33Ο%
Ρ/1?,Ο%Μ%Ν,/04,Ο%
Ε1,0Χ,Ο%
Ο1Η1Ο,%
14?,2?14,2%
1ΘΘ,Ο1/?,Ν∗%Μ%?Γ,4%
?Γ14ϑ%
Θ,/42%
Ε/14%
Θ/?,%
0,Ν,/2,Ο%
),−30,%Μ%3Η,0?Ι04,Ο%
Ο,2?03∗,Ο%
Ε,01Ν3Ι2%
/ΝΝ/∗,Ο%Μ%),−30,%
1Θ/Φ14,Ο%
%
%
,4−30Χ,Ο%Μ%Ν,−?%
23003Ρ−ΙΝ%
2ΙΧΧ,22%
Θ12?/ϑ,4Ν∗%?Γ14ϑ14Φ%
Χ342ΙΝ?%Μ%−Ν/2Γ∗%
2Ε101?%
2,Χ0,?%
ΕΝ/Χ,Ο%
−ΙΝΝ%3−%Χ/0,2%
ϑ43Ρ%
−33Ν12Γ4,22%
03Ν,2%Μ%Θ3/4%
5∀&:∀879:;%
−30Θ,0Ν∗%
Ο,2?03∗%
,4?/4ΦΝ,Ο%
Ε0/Χ?1Χ,%Μ%:/?Ι0,%
%
%
Ε0,∗%
/??,ΘΕ?%
/Ν23%

]Ι3?Γ%Μ%Χ34?01Η,%
),Ν1,Η,%
−30Θ%
3Ι?Ν/2?%
)∗%
Η1Φ30%Μ%2?0/1ΦΓ?Ρ/∗%
Θ30414Φ%Ε0/∗,02%
Θ30,%−1??14Φ%
[Θ/?,%
,Η,414Φ%2?/0ΠΠΠ[%
/Ο304%
Χ34?14Ι3Ι2Ν∗%
%
%
43Ρ%/4Ο%?Γ,4%
Ν1−,Φ1Η14Φ%
),Φ14%Μ%Θ1ΦΓ?%
0,]Ι,2?%
Ο12Χ30Ο%
Ε0/12,%Μ%2?/?,Ν∗%
2Ι1?2%
Θ/Ο,%0,Ο%
Ρ14Ο14Φ%
Ι4ΧΙ0ΟΝ,Ο%
2/Ρ%
Ν3Ρ,0%Μ%Η,0Θ1Ν134%
[/%−/2?%Χ3Ν30%?Γ3%
Θ3Ο,2?ΠΠΠ[%
?1,%
Ρ/4?%1?%Μ%Ι2Ι/Ν%
Φ/0Ν/4Ο%
/?%Ν/2?%
%
%
Ε/∗%
−,/0%Μ%Χ34?14Ι3Ι2Ν∗%
Γ3001Ο%
Φ1Η,%Ν1−,%?3%
Ι42Ι2Ε,Χ?,Ο%
2/4Χ?1?∗%
/Ν23%
Ν/)30%

1Θ/Φ14,%
0,Ρ/0Ο%Μ%/Ο304,Ο%
%
%
Ο,2Χ,4Ο,Ο%
Ο123),Ο1,4Χ,%
Φ0/4?,Ο%Μ%Χ3ΘΕΝ/14?%
Θ/ϑ,%?Γ,10%Ε,/Χ,%
,Η,0∗%Ε/0?%Μ%1?%ΕΝ,/2,2%
)10Ο2%
Ε0/12,%Μ%Ν33ϑ%/−?,0%
Χ,0?/14Ν∗%Μ%Χ,/2,%
[:/?Ι0,%Φ34,%]Ι1ΧϑΝ∗%
/ΝΝ%2,0Ε,4?ΠΠΠ[%
ϑ43Ρ4%
4,/0)∗%
Ο12ΕΝ,/2,%Μ%)∗%43%Θ,/42%
Ο,Ν/∗%
)0,,Ο14Φ%Μ%,/21Ν∗%
0,/234%Μ%Γ/0ΘΖ2%Θ302,Ν%
Χ,0?/14Ν∗%
Ε0,Ε/0,%
2Ν/∗%Μ%Φ34,%
Χ34Χ,/Ν%
Ι44/?Ι0/Ν%
−/Ν21−∗%Μ%Ο,Η12,%
/ΧΧΙ0/?,Ν∗%
/?%34Χ,%
Ε03Θ14,4?%
Θ30,%Μ%Θ,001Ν∗%
%
%
−03Θ%43?Γ14Φ%
Γ/0Θ%
/ΝΝ%Μ%/03Ι4Ο%
Ο03Ρ4%
/?%/ΝΝ%?1Θ,2%
430%3−−,4Ο%Μ%/)3Η,%
?3%?Γ12%ΕΝ/Χ,%
Ε/0?%Μ%?Γ,Θ%/ΝΝ%
)∗%?Ρ3%Μ%/4Ο%43%Θ30,%
)10Ο2%

141]Ι1?1,2%Μ%Θ/ϑ,%0,/Ο∗%
03Ρ%ΙΕ34%03Ρ%
Ο3Ι)?%
Ι4Ν,22%
Ν,22,4,Ο%
Γ/2?,%
)Ι1ΝΟ%ΙΕ%
?3Φ,?Γ,0%Μ%ΕΝ,/214Φ%
2ΓΙ4%
,Η,0Θ30,%Μ%2Ν/∗%
3)Ν1Φ,Ο%
Ι40,2,0Η,ΟΝ∗%
Χ34Ο,Θ4,Ο%
14%43%2,42,%Μ%Φ01,Η3Ι2%
2334%
2,0Η1?ΙΟ,%
%
%
/ΕΕ314?%
14%Γ/2?,%
?,/0%Μ%/Ε/0?%
?Γ,Θ2,ΝΗ,2%
2Χ/0Χ,Ν∗%Μ%−30)1Ο%
2Ε014Φ%
Ι4Ν,22%
)0,/?Γ,%Μ%2/∗%
2?0/?/Φ,Θ%
Ο,2?03∗%Μ%)01ΦΓ?%
Χ03ΡΟ%
1?%ΕΝ,/2,2%
/Η,4Φ,%
2Γ/Θ,%Μ%ΘΙ0Ο,0,02%
Ε/∗%−30%
ΧΙ02,%
Γ/0Θ%Μ%?304%
]Ι1ΧϑΝ∗%
Γ,ΝΕ%Μ%Ρ1?Γ3Ι?%Ε0/12,%
),Ν34Φ2%
34Χ,%ΙΕ34%/%?1Θ,%
Φ314Φ%
ϑ14ΦΟ3Θ2%
Θ/0Η,Ν%/?%

Ο,−,/?,Ο%Μ%ΕΝ/Χ,%
ϑ43Ρ%
3),Ο1,4?%
%
%
3−−,42,%
Θ/4∗%?1Θ,2%3Η,0%
14%0,?Ι04%
Η,4Φ,−ΙΝ%
2,,%?3%Μ%Φ01,−%
ϑ14ΟΝ,%
,4Ο%
Ε032Ε,0%Μ%0Ι14,Ο%
2,Χ0,?%
Θ,0Χ1−ΙΝ%Μ%1−%2Ε,4?%
Φ3%
Θ,0Χ∗%Μ%2Ν/14%
ϑ1ΝΝ%
Ε3Ρ,0%Μ%Ε/0?%
Η1ΝΝ/14%
14−/Θ∗%
Χ3ΘΘ1?%Μ%]Ι1ΧϑΝ∗%
∴ΙΟΦΘ,4?%
ΕΝ/14%
−0,,%
0,Η,/Ν,Ο%
−302/ϑ,%
/Φ0,,Θ,4?%
Ο,Ν/∗%Μ%Γ/0Θ%
1ΘΕ32?,02%
Θ/ϑ,%0,/Ο∗%
Ε/∗Θ,4?%Μ%Φ03Ρ4%Χ3ΝΟ%
?30?Ι0,Ο%
Ε/14−ΙΝ%
Χ34Η1Χ?,Ο%
Χ,0?/14Ν∗%
Ι4Ε03−1?/)Ν,%
Ε0,Ε/0,Ο%Μ%ΧΓ/0Φ,%
0,/Ο1Ν∗%Μ%Ι4−1?%
Ε03Θ12,%
1ΘΕ03Η,Ο%
2,Η,0,Ν∗Μ%?01Χϑ2%

Θ/ϑ,%0,/Ο∗%
−,,)Ν,%
Ο3Ι)?%
Ε034,%Μ%Φ3%
%
%
Ν,4Φ?ΓΡ12,%
,≅Γ/Ι2?,Ο%
Ε/0?%
Χ34?01Η/4Χ,%
Ο,Ν/∗%Μ%Χ3Ι4?%
430%
Θ3Η,%
%
%
Θ12−30?Ι4,%
,≅/Θ14,2%
∴ΙΟΦ,Ο%Μ%Ρ30Ο2%
Ο/0ϑ4,22%Μ%Χ3Θ,%2Ι0,Ν∗%
2Ι0,Ν∗%
Ε03Θ12,Ο%
0,Ε,/?%
1?%ΕΝ,/2,2%
01Η,0%
Ο3Ι)?%
−/Η30%Μ%]Ι1ΧϑΝ∗%
Θ/4∗%
/Ν23%
ΧΝ/Θ30%Μ%?3Φ,?Γ,0%
,/Φ,0%−30%
?30Θ,4?%
/Η,4Φ,%?Γ,Θ2,ΝΗ,2%
Ο,Ε01Η,%Μ%Ε3Ρ,0%
Χ/Ε?Ι0,%
0,Ε03/ΧΓ%Μ%Ο3Θ14134%
?Γ034,%
0/4ϑ%
Ο,Ε/0?%
0Ι14,Ο%Μ%?0ΙΝ∗%
Ο,Χ,1Η,Ο%
?/ϑ,4%
?30Θ,4?%

),%Ε/0?,Ο%
Χ3ΘΕ/4∗%
Χ/001,Ο%3−−%
/ΝΡ/∗2%Μ%0ΙΝ14Φ%
%
%
Χ3ΘΘ/4Ο%
∴ΙΟΦ,2%
Ο3Ι)?%Μ%ΕΝ/Χ,%
∴ΙΟΦΘ,4?%
Η13Ν/?,%Μ%,Η,0∗ΡΓ,0,%
Ο,Χ,1?%
?/Νϑ%Μ%Ν,/04,Ο%
Ο/0ϑ%Μ%Χ,/2,Ο%
430%
Γ/0Θ%Μ%Γ/2?,%
ΦΙ/0Ο,Ο%
Χ,0?/14Ν∗%
/00/4Φ,%Μ%Χ34?01Η,%
?3Φ,?Γ,0%
Ε0,Ε/0,Ο%
?30Θ,4?%
Θ12−30?Ι4,%
)Ι01,Ο%Μ%,/0?Γ%
0,/234%
?3Φ,?Γ,0%
/21Ο,%Μ%/4∗?Γ14Φ%
2Γ03ΙΟ2%
ΡΓ1ΧΓ%Ρ,0,%
?ΓΙ2%
Ν/1Ο%
Ο,2?03∗,Ο%Μ%/−?,0Ρ/0Ο2%
Χ,0?/14Ν∗%
,/ΧΓ%3−%?Γ,Θ%
230Χ,0,0%
%
%
Θ30,%
4,/0Ν∗%2Ν,Ρ%
43?Γ14Φ%
−Ι013Ι2%
2Ν/∗%

),−/ΝΝ%
ΘΙ2?%
,Η,0∗ΡΓ,0,%Μ%2Ε,/ϑ%
Θ,/4ΡΓ1Ν,%
Ο3Ι)?%
Ν1Η14Φ%Μ%/21Ο,%
2?ΙΕ,−1,Ο%
0Ι14,Ο%
]Ι/ϑ,Ο%
4/?Ι0/Ν%Μ%0,Η3ϑ,Ο%
?Γ,Θ2,ΝΗ,2%
Ο/0ϑ%
/−?,0Ρ/0Ο2%
Ρ1Χϑ,Ο4,22%
0,Ε/1Ο%
/ΝΝ3Ρ,Ο%Μ%Ρ034ΦΟ314Φ%
∴ΙΟΦΘ,4?%
2,Ε/0/?,%
/ΧΧΙ02,Ο%Μ%?3Φ,?Γ,0%
ϑ43Ρ4%
Χ,/2,%Μ%0,Ρ/0Ο%
2Γ3Ρ4%
%
;Γ/Θ/2Γ2ΓΙΘΙϑ14%
−Ν/??,0%
ΕΝ,/2,2%
Ρ01?,%Μ%),−30,%
Ρ/2%Χ/ΝΝ,Ο%
Ι2,Ο%
Ο0,/014,22%Μ%21≅%−,,?%
−1??14Φ%
),Ν1,Η,%
Ο10?%Μ%Ε/0?%
14Φ,413Ι2%
),−30,%
,4ΧΝ32Ι0,%Μ%ΦΝ/ΟΟ,4,Ο%
),Ν34Φ,Ο%Μ%4,/0%
−Ν3Ρ,Ο%
2Ε03Ι?%
ϑ43Ρ%

214Χ,%Μ%/22,0?%
Χ3421Ο,0%
Θ/Ο,%ϑ43Ρ4%
Ρ034ΦΝ∗%
2ΙΕΕ32,%Μ%2Ι0Ε012,Ο%
)Ν14Ο,Ο%
,≅Ε,01,4Χ,%
Χ3421Ο,02%
2Γ/Ε,%Μ%/ΕΕ,/0/4Χ,%
Χ/0Η14Φ%
4,Ρ%−1ΦΙ0,2%
Χ3Ι4?,Ο%
),/?,4%
,4Φ0/Η14Φ%Μ%,ΘΕ,0302%
Ε,0Χ,1Η,%
]Ι1,?%Μ%ΕΝ/Χ,%
Ν/)30%
−3ΝΝ3Ρ%
/Θ)1?13Ι2%
),2,?2%Μ%ΕΙ02Ι1?%
%
%
Ο,−1Ν,%
1?%ΕΝ,/2,2%
Ι4Ο,02?/4Ο%
1ΘΕ,01/Ν%ΧΝ3/ϑ%
−Ν3/?%Μ%0,Ε03/ΧΓ%
1ΘΕ/10%
−3ΙΝ2%
)0,/?Γ,%Μ%Ο1Η12134%
ΟΡ,ΝΝ14Φ%
0,/ΝΘ%
2Γ,Ν?,0%Μ%2Γ/Ε,%
2ΕΝ1?%
ΕΝ,/2,Ο%
/ΝΡ/∗2%Μ%−122Ι0,2%
Η/ΙΝ?%
−/ΝΝ%
/ΕΕ,/0/4Χ,%
?Γ14ϑ%Μ%)0,/ϑ%3Ε,4%
−30Θ,0Ν∗%
Ρ12Γ%Μ%Φ1Η,%

Ο,210,Ο%
?01/Ν%
Ο3Η,%Μ%ΕΝ/Χ,Ο%
%
%
Ν/)30%
Χ3421Ο,0%
Ν,2?%Μ%,4?,0Ε012,%
2Χ304%
)0/4Ο12Γ%
Ε01Ο,%
),/014Φ%Μ%/)/2Γ%
Ε0,Ε/0,%
01ΧΓΝ∗%
Ε0,22,Ο%
?Γ034,%Μ%−30Θ%
4,Η,0?Γ,Ν,22%
Χ03ΡΟ%
/2Χ,4Ο%
)01),0∗%Μ%Ν1Η,2%
Ρ12Γ%
ϑ43Ρ%Μ%14−,0130%Ο,2?14∗%
Ν/?,Ν∗%
Ε3Ρ,0%
?3%Ο1221ΘΙΝ/?,%Μ%?3ΝΟ%
4/Θ,Ο%
ΕΝ/Χ,Ο%3Η,0Γ,/Ο%
2Γ,Ν?,0%Μ%3ΧΧΙΕ∗%
Ι4Ν,22%Μ%)3ΙΦΓ?%
%
%
∴ΙΟΦ,Ο%
),∗34Ο%
2Γ01,ϑ2%
,ΧΓ3%Μ%Ν/)30%
Ο1,Ο%
Χ3ΘΕΝ,?,Ν∗%
2Ι)Θ,0Φ,Ο%
Ρ/2%/ΧΧΙ2?3Θ,Ο%Μ%34Χ,%
,≅?,4Ο,Ο%
Ε0,?,4Ο,Ο%
Θ30,%

Ο,Χ,1Η,0%
Χ3ΘΕΝ,?,Ο%
?Γ,0,−30,%Μ%Ν/Χϑ%Ρ14Φ2%
ΧΓ/4Φ14Φ%Μ%Θ,22,4Φ,0%
%
%
ΕΝ,/2Ι0,2%
Φ/0Θ,4?2%
Ο,?01Θ,4?%
Θ/44,0%
1Θ1?/?,Ο%Μ%14%?Γ,%,4Ο%
Φ/Θ,2%
/ΕΕ,/0/4Χ,%
)/?Γ,%Μ%)/214%
−,4Ο%3−−%
),/?%
Ι4Χ3Η,0%
14%?Γ,%2/Θ,%Ρ/∗%
Ρ/?,0%
%
%
),Γ/Η130%
Ο12ΕΝ/∗,Ο%
Ι4Ν332,%
Ο,210,%Μ%Ν1Η,2%Μ%ΕΝ/42%
?,ΝΝ%
Χ342ΙΘ14Φ%Μ%2Ρ,0Η,Ο%
Ο12Χ3Η,0%
−1ΦΙ0,2%
,0/2,Ο%
)Ν14Ο%
,≅Ε0,22Ν∗%Μ%Ο,21Φ4%
)0,/ϑ%
−30Θ,0Ν∗%
ΕΝ,/2,%
%
%
Θ,22/Φ,%
Ρ,/Ε34%
Ε1,0Χ,%
4/?Ι0/Ν%Μ%3ΧΧ/2134%
−30Θ,0Ν∗%

Ο,−1Ν,Ο%
0,Ρ/0Ο%
Ρ/2%Χ/ΝΝ,Ο%
Ο,)/2,Ο%Μ%Ο12Φ0/Χ,Ο%
ΕΙ02Ι14Φ%
)3Ι4Ο/0∗%Μ%3Ε,4%
34Χ,%
0,/ΧΓ,Ο%
Ε0/12,%
ΟΡ,ΝΝ%
2/∗%
0,Χ30Ο2%Μ%/??,4?134%
Ο,2,0?,Ο%
Γ/Ν−%
%
%
Ο1Η1Ο,%Μ%)34Ο%
Ρ1,ΝΟ2%
)Ν/Θ,%
ΦΝ301−∗14Φ%Μ%)Ν33Θ2%
4/?Ι0/Ν%
?Γ,0,−30,%
2Ε101?%
Η13Ν,4?Ν∗%Μ%)Ν14Ο,Ο%
2?0ΙΧϑ%
Ε3Ρ,0−ΙΝΝ∗%
−30Θ,0Ν∗%
Ρ1Υ,4,Ο%
/Ρ3ϑ,%Μ%ΕΝ,/2,Ο%
?3Φ,?Γ,0%
%
%
∴3Ι04,∗%
Ο12?/4?%
/Ο304,Ο%
ΕΝ/Χ,Ο%
2?3ΕΕ,Ο%
/)3Ο,%
/ΕΕ,/0/4Χ,%Μ%0,/ΧΓ,Ο%
Χ/ΝΝ,Ο%Μ%2Ε,,ΧΓ%
0,Η,4Φ,%
Ρ1?Γ%Ο1−−1ΧΙΝ?∗%

Γ14Ο,0%
2Ρ,/?,Ο%
/221Φ4,Ο%
)01??Ν,%
/)/4Ο34,Ο%
Ο12−1ΦΙ0,%Μ%Φ/Θ,2%
/ΕΕ,/0/4Χ,%
3ΕΕ321?,%Μ%2Ι)Θ1221Η,%
Ε/0?%
Θ/44,0%Μ%?Γ,4%
14%2,ΧΝΙ2134%
Φ1Η,4%
Ν/)30,02%
%
%
ΧΝ/1Θ%
2Χ0ΙΕ%
ΙΝ3Ι2%
4,22%
Ο,2Ε1?,%
Χ34−Ν1Χ?%
0,Χ3Η,0%
Ν/?,Ν∗%
Χ/ΝΝ,Ο%Μ%ΕΝ/Χ,Ο%
Ν30,%
∴ΙΟΦΘ,4?%Μ%Ο,Ν1Η,0%
34Χ,%
Ρ01?14Φ%
ϑ4,Ρ%Γ3Ρ%
[Ν14,4%
14Ο1Χ/?14Φ%2ϑ∗ΠΠΠ[%
2,Χ0,?Ν∗%Μ%2ΙΘ%ΙΕ%
Ο12?Ι0)/4Χ,%
Ε/14%
Χ/Θ,%)/Χϑ%
4/Θ,Ο%
;Γ/Θ/2Γ2ΓΙΘΙϑ14%
%
%
−3ΝΝ3Ρ%
0,Ρ/0Ο%
)/1?2%−30Θ%

ΕΝΙ4Ο,0%
?0,/Ο%Μ%Ε,0ΧΓ,Ο%/?3Ε%
23∴3Ι04%
−30,Θ32?%ΕΝ/Χ,%
)3Ρ%Μ%?Γ,4%2,0Η1Χ,%
Ο,Θ/4Ο%
Χ34ΟΙΧ?%
?Ι04,Ο%/Ρ/∗%
?,ΝΝ%Μ%Χ3Ε13Ι2Ν∗%
Φ/142%Η1Χ?30∗%
Χ3Η,0,Ο%
Ι4ϑ43Ρ4%
2∗ΘΘ,?01Χ/Ν%Μ%Η/14%
),Χ3Θ,%
34Χ,%
/ΕΕ314?,Ο%
Ε321?134%Μ%−/ΝΝ,4%
ΧΝ/1Θ%
0ΙΝ,%
2ΙΘΘ34%
1ΘΘ,Ο1/?,Ν∗%
Χ3ΘΘ/4Ο2%Μ%/ΝΡ/∗2%
ΟΡ,ΝΝ14Φ%
ΕΝ/Χ,%
%
%
Η,0Ο1Χ?%
Ο,Ε01Η,%
14−ΝΙ,4Χ,%
−30Θ%Μ%/Ν?,0%
?01Χϑ2%
,/ΧΓ%3?Γ,0%
Γ/ΕΓ/Υ/0ΟΝ∗%
Θ12−30?Ι4,%
Χ3421Ο,0,Ο%
/Ο∴ΙΟ1Χ/?,%Μ%21Ν,4Χ,Ο%
?Γ034,%
Ι4−1412Γ,Ο%Μ%Χ/ΝΝ,Ο%
ϑ1ΝΝ14Φ%
2,Χ0,?%
1?%ΕΝ,/2,2%
ΧΝ,/0%

2,Χ0,?Ν∗%Μ%2Χ/0Χ,Ν∗%
Ε0,∗%
%
%
∗3Ι4Φ%Μ%Θ10030%
0,2ΕΝ,4Ο,4?%
−30Θ,0Ν∗%
Ε03Φ,4∗%Μ%/ΝΝ3??,Ο%?1Θ,%
−Ι?1Ν,%Μ%Ο,2?0ΙΧ?1Η,%
2Ι0Ε/22,2%
Ε0,Ο1Χ?134%
?Γ,%;,0Ε,4?%
4/003Ρ%
?01Χϑ,0∗%
Χ34?,4?13Ι2%Μ%−30,2,,14Φ%
Χ30Ε2,%
?Γ303ΙΦΓΝ∗%
Χ3ΘΕ32,Ο%
/2Ν/4?%Μ%2,Ε/0/?,%
Ι4Ν,22%
ϑ14ΦΟ3Θ2%
−30,2?/ΝΝ%Μ%Ο,212?%
3)ΟΙ0/?,%
Ρ1?Γ%ΕΝ,/2Ι0,%
%
%
Ρ1Ο,2Ε0,/Ο%
ΟΙ?1−ΙΝΝ∗%
3)Ν1Φ,Ο%Μ%Χ3Ι4?2%
Ε03Η121342%
Ρ/1?%Μ%Χ3ΘΕ/0,%
?30?Ι0,%
Ι4Ο,0?/ϑ,2%
Ι40,Θ,Ο1,Ο%
ΓΙ00∗%/Ρ/∗%
/ΝΝ,Η1/?134%
2?,/Ο−/2?%Μ%1ΘΕ01234,Ο%
]Ι1ΧϑΝ∗%
3Ι?Ν/2?14Φ%
2,Ε/0/?,%Μ%Χ3Ι4?%
2Χ/??,014Φ%
Χ3Ι4?2%

Θ32?%Ο12?/4?%
Φ/?Γ,014Φ2%Μ%Χ03ΡΟ2%
/)Ι4Ο/4Χ,%
)Ν33Θ,Ο%Μ%0,Η1Η14Φ%
Ε322,221342%
%
%
Ρ1?Γ,0,Ο%Μ%Ι401Ε,%
Ρ/4Ο,014Φ%
Ε03−1?2%
0,Ρ/0Ο%
?Ρ3%
3Ε,42%Μ%Η,Γ,Θ,4?Ν∗%
Θ,/Φ,0%
]Ι1ΧϑΝ∗%Μ%−0,]Ι,4?%
2Ι4%
2334%
Ο0,22,2%Μ%Φ3ΝΟ%
%
Ο1Η1Ο,Ο%
Ε/0?2%
Χ/ΝΝ,Ο%Μ%,43ΙΦΓ%
3?Γ,02%
ΟΡ,ΝΝ%Μ%)Ι0414Φ%
2Ι0Ε/2214Φ%
01Η,02%
Ν1Η,%
34,%
Φ3%
]Ι1ΧϑΝ∗%Μ%Θ/0Η,Ν%
2Γ/Ο3Ρ2%
/Φ/142?%?Γ,Θ2,ΝΗ,2%
∗,ΝΝ3Ρ,Ο%Μ%Φ03Ρ%
34,%
Ο1/Θ34Ο2%
Θ3??Ν,Ο%Μ%/ΕΕ03/ΧΓ,2%
Ε3Ν12Γ%
0,−14,%
Ν,22%Μ%/2%Μ%?Γ32,%
?3Φ,?Γ,0%Μ%34,%

?Γ,10%4/?Ι0,%
Ρ30ϑ14Φ%
Ε03Η,Ο%
ϑ,,Ε%Ρ1?Γ%?Γ,Θ%
3−?,4?1Θ,2%Μ%∴Ι2?%
?Γ,4%
2/∗%Μ%/−−10Θ%
Φ1Η,2%
Ν1Θ)2%
ΕΝ,/%Μ%Ρ/0%
Ο0,/Θ2%Μ%Ρ1?ΧΓ%
),/2?%Μ%Ο/0,%
Φ1Η,4%
)Ι∗14Φ%
Φ01,Η3Ι2%
/Φ/142?%Μ%Ο,Η1Ν%
%
%
1ΘΘ,Ο1/?,Ν∗%
2Ι)∴,Χ?%Θ/??,0%
?/00∗%
1ΘΕ,0−,Χ?%Μ%2Ρ14ΟΝ,02%
2Γ,/0%Μ%Ε033−%
4,Η,0?Γ,Ν,22%
Ν32,2%
/Φ/14%Μ%,Ν2,%
2Ι)?Ν,%Ο,Χ,1?2%
Γ/Ο%,4ΧΝ32,Ο%
2?034Φ,0%
Ε/14?,Ο%)10Ο2%Μ%2/4Φ%Μ%Θ3Η,Ο%
2?301,2%Μ%),/2?2%
]Ι1Χϑ%
/Ν1Η,%
?Γ14ϑ%3−%Μ%[ΕΝ/∗%34%%Ο/Θ2,Ν2ΠΠΠ[%
%
%
,4Η1034,Ο%
Χ34ΟΙ1?%
Ο,210,%Μ%34,%Μ%0Ι4%
03∗/Ν?∗%
23Ι4Ο%Μ%?3Ρ,0%
?Γ32,%

Ε03Θ12,Ο%
2Ν/∗%
Ο,210,%
3?Γ,02%Μ%ΓΙ4Ο0,Ο−3ΝΟ%
2Ν,Ρ%Μ%3Ε,4Ν∗%
Φ,4,03Ι2%
Ν,/04,Ο%Ρ,ΝΝ%
ΟΡ,ΝΝ%
Ι4Ο,41/)Ν∗%Ρ30?Γ%Μ%Ε01Χ,%
Ρ/≅,2%Μ%,43ΙΦΓ%
2/Θ,%
?Ρ3%
/2%Μ%−3,%
?Ρ3%
14%Γ/2?,%
?304%?3%Ε1,Χ,2%
)304,%
,Η,0∗%34,%
4,/0Ν∗%
0,Θ,Ο∗%
ΦΙ/0Ο%
Ρ33Ο2%Μ%Ο,/Ο%
ΧΓ332,%
?3Φ,?Γ,0%
1?%ΕΝ,/2,2%
%
%
24/ϑ,2%Μ%ΦΝ1Ο,%
Ο/14?∗%
Θ12,/2,%
ΟΡ14ΟΝ,Ο%
),/2?%Μ%0,23Ι4Ο%
Χ3ΘΕ/4∗%
Χ300,Χ?Ν∗%Μ%,]Ι1ΕΕ,Ο%
)10Ο2%Μ%)3ΙΦΓ%
2Ν,Ρ%
0,Χ3Φ41Υ,Ο%
,∗,%
ΘΙ2?%2Ν/∗%
Χ3Θ,%ΡΓ/?%Θ/∗%
%
%

03∗/Ν%Μ%Ρ34Ο03Ι2Ν∗%
/Ο304,Ο%
430%Μ%?Γ14ϑ%
Ι4Ο1Ο%
2Γ0Ι4ϑ,4%Μ%2Ν,,Ε%
Γ,/0%
ΘΙ2?%Μ%Ε03−−,0%
4/Θ,Ο%Μ%Χ03Ρ4,Ο%
ΕΝ,/%
,1?Γ,0%
Ο,)/?14Φ%
−Ν,,2%Μ%−/Ν?,02%
Ε0,22,Ο%
ΕΝ,/2,2%
/ΕΕ,/0/4Χ,%
8ΙϑΙΝ?1Κ:14Ι0?/%
Ν34Φ,0%Μ%Η/412Γ,Ο%
ϑ43Ρ%
14∴Ι0∗%Μ%0,Ε03/ΧΓ%
Θ1ΦΓ?%
ΕΙ02Ι,%
4/003ΡΝ∗%
Χ3/ΝΚ)Ν/Χϑ%Μ%Ε/14?,Ο%
?304%?3%Ε1,Χ,2%
4/?Ι0/Ν%Μ%Θ/Ο,%ϑ43Ρ4%
Χ342?/4?Ν∗%
Θ12−30?Ι4,%
2/Θ,%Μ%),/2?%
Γ/?ΧΓ,Ο%Μ%Ν3ΙΟΝ∗%
/Φ/142?%:/?Ι0,%
]Ι3?Γ%34,%
[Χ,0?/14Ν∗%3Ι0%3Ρ4ΠΠΠ[%
%
%
)10Ο2%Μ%Ο0,Ρ%/2Ι4Ο,0%
)033Ο%Μ%Θ14ΦΝ,Ο%Μ%∀22∗01/%
Θ/Ο,%ϑ43Ρ4%
Ν12?,4,Ο%
Ο3Ρ4Ρ/0Ο%2Γ3Ρ%
Ο,Χ,1Η,%
Ι4Χ3Η,0,Ο%
ΕΝ,/Ο%Μ%0,−0/14%

∴ΙΟΦΘ,4?%
Ρ01?,2%
Θ3Ι?Γ%
?Γ32,%Μ%4/Θ,%
Ν1ΦΓ?Ν∗%
?Γ,0,%Μ%?/Ν,%
1?%ΕΝ,/2,2%
/Ε/0?%
%
%
Ε1,0Χ,%
234Φ%Μ%ΧΝ/∗%
−/Ο,Ο%Μ%/Φ/142?%
Φ0/22%
Γ/0Η,2?,Ο%
2ΕΙ4%Μ%Φ03Ρ4%
ΧΙ?%Μ%2Χ/??,0,Ο%
1ΘΕ01234,Ο%
Θ/0Η,Ν2%Μ%Θ3Η,%
Ο0,/Θ%
Ρ,)2%Μ%ΓΙΘ/42%Μ%Ρ3Η,%
[/Ο304Θ,4?%
/Φ/142?%∴ΙΟΦΘ,4?%
8ΙϑΙΝ?1Κ:14Ι0?/%Ο1Ο%Φ014Ο%
?Γ0Ι%Ο/0ϑ%/4Ο%Ο1ΘΠΠΠ[%
−Ν,Ρ%?3Φ,?Γ,0%
−0,2Γ%ΓΙ,2%
2ΕΝ,4Ο30%Μ%Γ14Ο,0%
Ο,2Χ01),%
ΕΝ,/214Φ%Μ%Ο,Ε?Γ2%
ΕΝ/Χ,%
Ο12Ε,ΝΝ,Ο%Μ%Ο,2?03∗,Ο%
)01Θ−ΙΝ%Μ%Θ/ϑ,2%?01/Ν%
,/0?ΓΝ∗%
Ε/0?%
%
%
Ο1Η12134%Μ%Θ/0ϑ,Ο%
/Φ/142?%
03∗/Ν%Μ%2Γ,/0%
Χ34−10Θ,Ο%
Η12/Φ,%Μ%/2?3Ι4Ο,Ο%

Χ0,/?Ι0,%Μ%),Ο,Χϑ,Ο%
Ρ1?Γ%Η31Χ,%
Θ,001,2?%Μ%,∗,2%
?34ΦΙ,%
Ι4)3Ι4Ο%
)Ι0412Γ,Ο%Μ%Θ,Ν?,Ο%
Ε0/12,%
2?/ΘΘ,0,Ο%
;,Θ10/Θ12%/Ν1ΦΓ?,Ο%
)01Θ%
Ρ/2%4,/0,0%
Χ34Χ,/Ν,Ο%
Ο0/Ρ4%Μ%Ε/0?,Ο%
Θ12/??,4Ο,Ο%
−/2?,4,Ο%
Ν14Φ,0,Ο%
Χ3−−,02%
[ΡΓ/?%Ρ/2%Ο/0ϑ%
ΦΝ1??,0,Ο%/Ρ/∗%?3%∴,Ρ,Ν2ΠΠΠ%
!(;8∃&7β!ΠΠ[%
%
%
)03ϑ,4%
Ν32?%
:/?Ι0,%
[Ρ30Ο2%Ο0/Ρ%/Ρ/∗%
Ο,Ε01Η,Ο%3−%Ο/∗2ΠΠΠ[%
ΟΡ,ΝΝ%Μ%Ρ33Ο2%
/?%34Χ,%
Ν1,%
Ν3∗/ΝΝ∗%Μ%Ε03Θ12,Ο%
Χ/Ι2,Ο%Μ%Ο1,%
0,Η,02,%
43?Γ14Φ%Μ%Ι4Ν,22%Μ%2,,%
Ι4Ο,0%?01/Ν%
∴ΙΟΦ,%
Ν1−?%Μ%Ο3Θ/14%
Χ30Ε2,%Μ%Χ3ΝΟ,0%Μ%214ϑ%
Χ300ΙΕ?,Ο%
Φ/0Ο,4%
−30,),/02%Μ%Θ12,2?,,Θ%
ΟΡ14ΟΝ,%

/Φ/14%Μ%−1412Γ%
Ν32?%
−/0%Μ%,/0?Γ%Μ%)/412Γ,Ο%
/Ε/0?%
?ΙΘΙΝ?%
1ΘΕ/?1,4?%Μ%)0/4Ο12Γ%
Ε03−1?2%
%
%
Χ34?,4?134%
]Ι1ΧϑΝ∗%
0,Η,/Ν%
Ν322,2%
Χ34Χ,/Ν%Μ%2Ε,,ΧΓ%
0,Θ302,%Ρ,ΝΝ14Φ%
Χ3Θ−30?%
34Χ,%?Γ,%Φ03Ι4Ο%
0,Θ3Η,Ο%Μ%ΡΓ,0,%
2ΕΙ0414Φ%Μ%2Ε,,ΧΓ%
ΟΙ2?2%/0,%)Ν,4Ο,Ο%
−30Θ%
Ε03Θ12,%
ΟΡ,ΝΝ%
ϑ43Ρ%Μ%−/ΝΝ%
Χ03Ρ4,Ο%Μ%Φ03Ρ%
Ε0/12,%
Ε01Χ,%
Ρ30?Γ%
Ν14,/Φ,%
033?%Μ%Ο12ΕΝ,/2,Ο%
ϑ4,,Ν14Φ%Μ%,4−3ΝΟ,Ο%
Θ/4∗%
ΕΙ0ΧΓ/2,%
?/ϑ,%0,Ρ/0Ο%
Ι2Ι0Ε,02%
,/ΧΓ%34,%Μ%Γ/Η14Φ%
−1Η,%?1Θ,2%Θ30,%
%
%
Γ,/Ο%Μ%4/Η,Ν%
),Ν34Φ14Φ%
Θ∗2?,013Ι2%

/??/ΧΓ,Ο%Μ%),?Ρ,,4%
Ρ0/?Γ%Μ%ΦΝ,,%
0/12,%
Ν1−,Ζ2%Ν,4Φ?Γ%
)Ι∗%
0,Χ,1Η,%
Χ03Ρ4,Ο%
ΕΝ,/2,%Μ%Χ03ΡΟ2%
1ΝΝΙ2?0/?,%
ϑ14ΦΟ3Θ2%
2,/234%/001Η,Ο%
Ρ30ϑ%
?31Ν%Μ%,4ΟΙ0,%
Θ/0ϑ,?%
2Ι4012,%Μ%Ι4Ο,0?1Ο,%
?3Φ,?Γ,0%
214Χ,%Μ%−3Ι4Ο%
/ΧΧ0Ι,Ο%
Ε/∗%
)3Ι4Ο%Μ%Ρ30ϑ%
2334%Μ%Ο/0ϑ%
Ρ/≅,Ο%
2ΙΘΘ34%
−Ι0?Γ,0%Μ%0,Ε03/ΧΓ%
03Ρ%
,/ΧΓ%34,%Μ%/Ν1ϑ,%
Ν3Ρ%
/001Η,%
,]Ι/?,%Μ%Ν1−?,Ο%
Ο,Χ,1Η,%
/00/4Φ,%Μ%0,Ρ/0Ο%
%
%
/2ϑ,Ρ%
)Ν33Θ%
0,Θ,Θ),0%Μ%∴ΙΟΦΘ,4?%
2Ρ,/?,Ο%Μ%0,Χ,1Η,%
0,]Ι1?,%
0,Ε/∗%
,/ΧΓ%Μ/Ν1ϑ,%
2Ε,,ΧΓ%
Ε3Ι02%−30?Γ%

Χ,/2,%
,Η,0%Γ1ΟΟ,4%
0,Χ3Η,0∗%Ρ1?ΓΓ,ΝΟ%
,43ΙΦΓ%
0,Ρ/0Ο%
%
%
Ο/0ϑ4,22%Μ%Θ/0ϑ,Ο%
Θ,/?%
/−?,0Ρ/0Ο%Μ%Φ3%
ΟΡ,ΝΝ%
Ε1,0Χ,%Μ%Ρ3Ι4Ο%
Ε/22/Φ,%
2Ν3Ρ%
/42Ρ,0%Μ%2Ν3Ρ%
Χ,0?/14Ν∗%
Ο,Χ,1Η,2%
/Χ]Ι10,%
0,/ΝΘ%
Ρ/Νϑ,Ο%Μ%Ε1,0Χ,%
2Ε3?%Μ%231Ν14Φ%
ϑ43Χϑ%Μ%ΟΡ,ΝΝ14Φ%
Ε03ΘΕ?Ν∗%
3Ε,4%
Φ,Θ2%Μ%Ν14,4%
,/0?Γ%Μ%2,/%Μ%2?/14Ν,22%
Χ03ΡΟ2%
ΕΝ/Χ,Ο%
,4ΟΝ,22Ν∗%
%
%
Ι4−1??14Φ%
Χ03Ρ4,Ο%
/Ο304,Ο%
Ι4)Ν,Θ12Γ,Ο%
2Ε,/ϑ%Μ%2Ν/ΙΦΓ?,0%
2Γ,/0,0%Μ%2,1Υ,2%
Χ03ΡΟ2%
%
%
?Γ1,Η,2%
Θ/ϑ,%0,/Ο∗%

?Γ034,%
−ΙΝΝ∗%
−1??14Φ%
2,/Ν2%Μ%2,/Θ2%
,/ΧΓ%Μ%Χ0,/?Ι0,%Μ%Θ/0ϑ%
?Γ,0,−30,%2?/14%
),/2?%?01−Ν,2%Χ30Ε2,2%
;,Θ10/Θ12%
,Η,0∗%Μ%Θ,/Ν%
−3Ι4Ο%
4/Θ,%
0,23Ι4Ο14Φ%Μ%Ι41234%
),/2?2%Μ%3),∗%
Χ3ΘΕ/4∗%Μ%ΕΙ02,%
ΕΙ0ΧΓ/2,Ο%
,/0?Γ%
/−/0%
ΓΙ,%Μ%Ι4?0Ι,%
ΟΡ,ΝΝ14Φ%Μ%Ρ1?Γ14%
2,?%Μ%?Γ034,%
Θ334%
Φ03Η,2%Μ%?Γ034Φ,Ο%Μ%2Ε,/ϑ%
Φ3%14?3%Μ%Ε3Ρ,0%
34,%Μ%34Χ,%Θ/Ο,%
ΟΡ,ΝΝ14Φ%
ΕΙ02Ι,%
ΦΝ1ΘΕ2,Ο%Μ%2/4ϑ%
/Ν1ΦΓ?,Ο%
/Ο304,Ο%Μ%4/Θ,%
Ρ/ΝΝ%Μ%/)3Η,%
Ο,2Χ01Ε?134%
ΧΓ1ΝΟ0,4%Μ%−3ΝΝ3Ρ14Φ%
01Η,0%Μ%−03Θ%Μ%?Γ034,%
)Ν/Υ,Ο%
2,?%−30?Γ%
Ι4Ο,0%Μ%Θ334%
/Χ]Ι10,%
−0Ι1?2%Μ%2334%
ΦΝ1ΘΕ2,Ο%
Ο3Θ/14%
2ΙΟΟ,4Ν∗%Μ%)3Ι4Ο%
Φ1ΝΟ,Ο%Χ3ΘΕ/4∗%

),Ν3Ρ%Μ%/ΝΝ%?304%
2,Θ)Ν/4Χ,%
Γ/2%)Ι04,Ο%
2Γ/ϑ,4%Μ%Θ,Ν?,Ο%
ΦΝ/4Χ,2%Ν/Ο,4%
Ρ1?Γ%14?,4?134%
%
%
/2?0/∗%
Χ/ΝΝ,Ο%Μ%?3%ΕΝ,/2Ι0,%
03Ι2,Ο%Μ%Χ34−Ι2134%
[?Γ3%Ν1−,Ν1ϑ,%/4Ο%
ΕΝ,/2/4?ΠΠΠ[%
0,Η,/Ν%
/ΟΓ,0,%
)Ι04?%Μ%/2Γ,2%
3Η,0Χ/Θ,%
4/Θ,2%
3Ρ4%4/Θ,%
Χ/ΝΝ,Ο%Μ%ΟΡ,ΝΝ2%
2?0ΙΧϑ%Ο3Ρ4%
/Ν1ϑ,%
%
2ΙΧΓ%)Ν3Ρ2%
ΧΓ/4Φ,Ν14Φ2%Μ%2Θ3ϑ,%
2ΕΝ1?%Μ%2Ε0/ΡΝ%
?,ΝΝ?/Ν,2%
Φ4/2Γ%Μ%2Γ/ΧϑΝ,Ο%
4312,%,Ν34Φ/?,2%
Ν,22,0%
?Ρ14,2%Μ%?Ρ3%Μ%?3ΙΧΓ,2%?0,)Ν,%
/0Θ30%
2?/0%Μ%),Φ/4%
Ο01Η,4%
0Ι4%Μ%Χ304,0%
3Ε,4%−1,ΝΟ%
4,/0%Μ%2Ε/0,Ο%
?Ι04,Ο%
)10Ο2%
Ε03Θ12,Ο%

Θ1ΦΓ?%Μ%ΡΓ,4%
Ο,/Ν?%Μ%0/Η,Ν%3Ι?%
%
%
14Ο,,Ο%
Γ/Η,%Μ%Θ/2?,0∗%
3Ι?21Ο,%
Χ/ΙΦΓ?%Μ%)Ν/Χϑ%3ΡΝ%
2Ε0/∗%Μ%)34,%
Ο0,Ρ%
,43ΙΦΓ%
34Χ,%/Φ/14%
3Ρ4,Ο%Μ%Ρ33Ο2%
Ι??,0Ν∗%Ν32?%
Ε/0/Ο14Φ%
−10,%Μ%)Ι042%Μ%,Η,0%
?Γ3ΙΦΓ%
Ι42,Η,0,%Μ%1?%ΕΝ,/2,2%
Ρ0,Χϑ%Μ%?Γ1,−%
0,Ε/∗%
2Γ1,ΝΟ%
2Ι4%Μ%Ρ33Ο%
21,Φ,%Μ%Ρ34%
Χ/ΝΝ,Ο%
2Ν/ΙΦΓ?,0%
Ρ,/ϑ,4,Ο%Μ%Χ03Ρ4%
Ε0/∗%Μ%0,Ρ/0Ο%
2334%12%Ν3/?Γ,Ο%
/−?,0Ρ/0Ο%
,2?,,Θ%Ι4Ρ30?Γ∗%
Ο1Η1Ο,%Μ%?Γ,4%Μ%032,%
Γ1Ο,%Μ%ΓΙ,%
,∗,21ΦΓ?%Μ%−Ν∗%3Ι?%
Ε322,221342%14%Θ14Ο%
34Ν∗%Μ%2/1Ν%
%
%
0,Χ,1Η,Ο%
1ΘΘ,/2Ι0/)Ν,%
/0Θ∗%Μ%ΕΝ/Χ,%
Φ/?Γ,0,Ο%
0/12,Ο%

Ν/1Ο%34%Μ%2Γ1,ΝΟ2%
)03ϑ,%Χ3ΘΕΝ,?,Ν∗%
−3ΙΦΓ?%
−Ν33Ο%Μ%)Ν33Ο%
Θ14ΦΝ,Ο%
,/ΧΓ%Μ%2Ν,Ρ%
2Ν/14%Μ%Ο34,%
Ρ3Ι4Ο2%
Γ,Ρ4%?3%Ε1,Χ,2%
Φ03Ι4Ο%
ΟΡ,ΝΝ%
]Ι1ΧϑΝ∗%Μ%)30,%Ο3Ρ4%
−30,?3ΝΟ%
%
%
−30Θ,0Ν∗%
−/2?,4,Ο%Μ%/ΝΡ/∗2%
?Γ034,%Μ%Ν1−?,Ο%Γ1ΦΓ%
ΧΓ,/?%Μ%−Ν/Θ,Μ%/Ν1ϑ,%
Χ/001,2%3−−%
Φ0/2Ε,Ο%Μ%)Ι0414Φ%
,Η,0∗%Ε/0?%
Ρ/2?,%
Ρ1?Γ,02%Μ%:/?Ι0,%
ΕΝ/Χ,%
Ο,2?03∗%
]Ι/ϑ,%Μ%0,Ρ/0Ο%
Ν1ΦΓ?,4%Μ%2Γ1,ΝΟ%
Ν/Χ,Ο%
24/0,Ο%
Ν,/Η,%Μ%Ν34Φ14Φ%
Ο/Ρ414Φ%
3Ι?Ρ/0Ο%
Θ30,%Χ,0?/14%
),2,?%Μ%)Ι0∗%
ΧΙ02,%
Ε/2214Φ%Μ%,4ΧΙΘ),0%
Θ,/?%
−1Ν?Γ%
?ΓΙ4Ο,0%
Ρ/2Γ14Φ%
−Ν,2Γ%Μ%Θ,/Ο3Ρ%

4ΙΘ,03Ι2%
03/2?,Ο%Μ%Χ0∗%3Ι?%
2/1Ο%)33ϑ2%
[ΠΠΠ%2Ε101?%?Γ,10%Γ33Ο2%
∗3Ι%Ρ1ΝΝ%ϑ43Ρ%?Γ,Θ%)∗%?Γ,10ΠΠΠ[%
ΓΙ001,ΟΝ∗%
/22,Θ)Ν∗%
?/ϑ,%?Γ,Θ2,ΝΗ,2%
Ρ/?,0%
]Ι1ΧϑΝ∗%Μ%Ε0,∗%
2Ρ14,Ζ2%Ο10?%
/??/14%
2Ι4Ο0∗%Μ%Θ/0Η,Ν2%
,/ΧΓ%34,%Μ%),?0/∗2%
%
%
Ρ/Η,2%
Χ03ΙΧΓ%
/Ν23%Μ%Ν,/Ο%
/?%34,%?1Θ,%
Γ,/0%
14%Χ3ΘΕ/4∗%
14%/ΕΕ,/0/4Χ,%
0,Χ3Φ41Υ,Ο%
4,/014Φ%
Ν3Χϑ,Ο%]Ι1ΧϑΝ∗%
,/ΧΓ%Μ%Ρ33Ο%Μ%/0Θ∗%
Ι4−Ι0Ν,Ο%
Θ/ϑ,%0,/Ο∗%
0ΙΝ,%
Ρ0/?Γ%
,1?Γ,0%Μ%/0Θ∗%
2Γ,Ν?,0%
/Ο304,Ο%
0,Ο%
,/ΧΓ%34,%
Ρ30ϑ,Ο%/)3Η,%?Γ,Θ%
Ρ0,/?Γ,Ο%
Χ03ΡΟ2%
Χ34Χ,/Ν,Ο%
−1,ΝΟ%Μ%0,Θ/142%
/ΕΕ03/ΧΓ%

2Ι003Ι4Ο,Ο%
)0/4Ο12Γ%Μ%Θ,22/Φ,%
,/ΧΓ%Μ%Γ/4Φ,Ο%
03∗/Ν%
03Ι?,%
Ν,/Ο,4%2,/Ν%
%
%
ΙΕΟ0/Ρ4%Μ%Γ33Ο2%
Ο,)/?14Φ%
Ο,/Ο%Μ%),Χ3Θ,%
−1ΦΓ?%
Ρ,1ΦΓ2%Μ%Ρ34%
,/0?Γ%Μ%Θ/?ΧΓ%Μ%/Φ/142?%
ϑ43Ρ%
01ΧΓ%−/)01Χ%
Γ/4Φ2%),Ν3Ρ%
2Γ/0Ε,414Φ%
/ΕΕ,/0/4Χ,%Μ%21Φ42%
2Ι4%Μ%2Ι0,%Μ%34%
,1?Γ,0%Μ%/0Θ∗%
ϑ43Ρ%Μ%Ο,−141?,Ν∗%0,2?2%
4,1?Γ,0%Μ%Ρ30ϑ%Μ%Ο,,Θ2%
Ε032Ε,01?∗%
Ν,/Η,%
Χ3ΘΘ/4Ο2%
2,/0,Ο%,∗,2%
ϑ43Ρ%Μ%−Ι0?Γ,0%
0,Η,/Ν%
/0,%Χ/ΝΝ,Ο%
∴ΙΟΦ,%
Γ,/0%
Χ,0?/14Ν∗%
2Ε,,Ο1Ν∗%Μ%Ο10,Χ?2%
Φ/?Γ,0%
Φ33Ο2%
?Γ1,−%Μ%Ο,2?03∗%
Ε14%
Ρ0,?ΧΓ%
Ρ,/Ν?Γ%Μ%Ρ1,ΝΟ2%
Γ1Ο%Μ%Χ304,0%
),/Θ2%Μ%033−2%Μ%)Ι04%

0/?2%
ΧΝ14Φ14Φ%
Ο03ΙΦΓ?%
)Ν,/0%,∗,2%Μ%Ε03Θ12,%
,43ΙΦΓ%
%
%
ΧΙ02,%Μ%Ν/?ΧΓ,Ο%
Θ30,%Υ,/Ν3Ι2%
34,%2Ρ33Ε%Μ%Ο,,Ο2%
Χ34Χ,/Ν,Ο%
ΕΙ02Ι,2%
0,43Ρ4,Ο%Μ%2Γ/Θ,%Μ%2ΕΙ00,Ο%
Ν34Φ%/Φ3%
Ι4Ε03−1?/)Ν,%
ΧΙ02,Ο%
−/0%/4Ο%Ρ1Ο,%
)Ι214,22%
03∗/Ν%
,Η,0%Μ%1ΘΕ/10%Μ%Ε01Χ,%
0,/ΧΓ%Μ%0/423Θ%
Θ,0ΧΓ/4?2%
2,/%2Γ/4?1,2%
Ο1Χ,%
1?%ΕΝ,/2,2%Μ%),−/ΝΝ2%
Ε,ΟΟΝ,02%
0,Ο%
ΟΡ,ΝΝ%Μ%−Ν3/?%
2Γ/Ο3Ρ%Μ%Ρ33Ο%Μ%ΕΝ/Χ,%
−30Θ,0Ν∗%ΕΝ,/2,2%
)30Ο,0,Ο%Μ%/03Ι4Ο%
Ο/0ϑ4,22%
%
%
−/0%Μ%Χ3Ι4?0∗%
/Θ)Ν14Φ%
Ρ1,ΝΟ,Ο%
0ΙΝ,Ο%
,≅/ΘΕΝ,%Μ%2ΙΧΓ%
Χ/2?%,∗,2%Μ%)Ι∗%
1Φ43Θ14∗%
Ν3∗/ΝΝ∗%

?Γ,∗%/0,%Φ/?Γ,0,Ο%
∀2ΓΙ0)/41Ε/Ν%
0,Ε/10,Ο%Μ%2,0Η/4?2%
Ο,/?Γ%Μ%Ο1Η1Ο,%Μ%Φ33Ο2%
ϑ43Ρ%
2Γ,,?2%Μ%Ν1,%
)Ι0∗14Φ%
),/014Φ%Μ%ΕΙ02,%
),Χϑ34%
Ι4Ν,22%Γ33ΟΡ14ϑ%
ΧΓ332,%Μ%14?3%Ρ/0%
ΕΙ02Ι,Ο%
2Ν,1ΦΓ?%3−%Γ/4Ο%
?Γ0,/?,4,Ο%
Ν,/2Γ%
?33ϑ%/1Θ%
2Ε30?%
Φ4/Ρ,Ο%Μ%,∗,2%
Ε/Ι2,Ο%Μ%Ν/?ΧΓ,Ο%
Γ/ΙΝ,Ο%
)Ν33Ο%)Ι02?%
0,?Ι04,Ο%
Ν332,Ο%Μ%Ν,/2Γ%
)Ν33Ο∗%
Χ03ΙΧΓ,Ο%
Ο0/ΦΦ,Ο%?Γ,Θ%3Ι?%
01ΕΕ,Ο%
2ϑ14%Μ%Ε/0?,Ο%
−Ν/∗,Ο%
Ο0,Ρ%Μ%ϑ41−,%
Ε1,0Χ,Ο%
/22,Θ)Ν,Ο%
,4?0/1Ν2%
2Ν,,ΕΝ,224,22%ΓΙ001,Ο%
%
%
4/Θ,%Μ%03Ι4Ο,Ο%
2?0,?ΧΓ,Ο%
Γ33Ο%Μ%/Ο304,Ο%
Ε322,221342%
)Ι04?%
01ΧΓ,2%Μ%Θ,0ΧΓ/4?2%

Ρ,/Ν?Γ%34Ν∗%
Ν3/?ΓΝ∗%
Ε03ΟΙΧ,%
03∗/Ν%
Φ/Η,%Μ%ΦΓ32?%
Ν14Φ,0%
2Ρ30Ο%
/22/1Ν%Μ%2,1Υ,%
Χ/ΝΝ2%Μ%ΡΓ1Ε2%
ΧΝ/2Ε%Μ%Γ33Ο2%
ΧΓ32,%
Φ/Θ,2%
)Ι01,Ο%Μ%01ΧΓ,2%
Θ/ϑ,%0,/Ο∗%
)/??Ν,%Μ%Θ/Ο,%ϑ43Ρ4%
2Ν/ΙΦΓ?,0%Μ%03∗/Ν%
03∗/ΝΝ∗%Ε0,∗%
Ε0,Ε/0,Ο%
Χ03ΡΟ2%
2Ν,Ρ%Μ%Ε1,0Χ,Ο%
ΕΙ02Ι,Ο%
2Γ1−?,Ο%Μ%/2Ι4Ο,0%
%
%
∗1,ΝΟ,Ο%Μ%Ε31234,Ο%
0ΙΝ,Ο%Μ%ΟΡ,ΝΝ%
Ι4Ε,012Γ,Ο%
/−?,0Ρ/0Ο%
0,/0,Ο%Μ%2Ν,Ρ%
Γ1Ν?%
)0/4Ο12Γ,Ο%
?0,/ΧΓ,03Ι2%
Γ/Ο%−,?ΧΓ,Ο%Μ%,∗,2%
Ν3ΕΕ,Ο%
2Γ3Ρ,Ο%0,/Ο1Ν∗%
?3Ρ/0Ο%
)Ι01,Ο%ΧΝ,/4Ν∗%
,4?1Χ,Ο%
/Ν?/0%
−/10%Θ/44,0%
231Ν,Ο%Μ%)Ι01,Ο%
ΓΙ,%

Γ/0Θ%
2?100,Ο%Μ%?Γ,%Φ03Ι4Ο%
34,%Χ,0?/14%ΕΝ/Χ,%
03??,Ο%
),4,−1?,Ο%∀2ΓΙ0)/41Ε/Ν%
Η,0Θ1Ν134%
2Χ/Ν,2%Μ%Φ0,Ρ%231Ν,Ο%
)01Ο/Ν%Χ,0,Θ34∗%
%
%
Χ03ΡΟ2%
1ΘΘ,Ο1/?,Ν∗%
?304%?3%Ε1,Χ,2%
2ΙΧΓ%
Ρ30?Γ%
2Γ1,ΝΟ%
Ο,Ν/∗%Μ%,/ΦΝ,%
/Ο304,Ο%
,∗,2%Ρ30?Γ%
Χ,0?/14?∗%
Χ0,/?Ι0,%
0,Χ,1Η,Ο%
Ο34,%Μ%Ο,Ν/∗%
0,Ε,/?,ΟΝ∗%
0,Ρ/0Ο%Ν32?%
2ΙΧΓ%Μ%Φ33Ο2%
2Γ/Θ,Ο%
Ε322,221342%
0,Ε/1Ο%
∗1,ΝΟ,Ο%
Ε01234,02%
Ε/1Ο%ΙΕ%
−/0%Μ%ϑ43Ρ%
34%,Η,0∗%21Ο,%
2/Θ,%Μ%?1Θ,%
Ρ0/?Γ%
)Ι02?%Χ3ΘΕΝ,?,Ν∗%
01Η,4%
Ν/2?,Ο%
03∗/Ν%Μ%Θ/4∗%
2?0/?/Φ,Θ%
Φ/Η,%Μ%4,Ρ2%

Χ0,/?Ι0,%
2Ν/∗%
2Γ1ΕΕ,Ο%3Η,0%
Ρ/?,0%
,∗,2%Μ%2ΕΝ14?,0,Ο%
%
%
/Ο304,Ο%
/Φ/14%Μ%?Γ10Ο%Μ%142?/4Χ,%
2Ν/14%
Γ/4Φ,Ο%
Ο0/Ρ4%?3%)1?2%
2Ρ30Ο%
Ο10,Χ?%Μ%ΦΙ,2?2%
Ν/2?,Ο%
03∗/Ν%
Ι4?1Ν%Μ%4,/0Ν∗%
Ο34,%/Ρ/∗%
Θ1ΦΓ?%
−1Η,%14%?Γ0,,%
2Ν/14%
23ΙΦΓ?%
?/14?,Ο%Μ%Θ12Ε03ΙΟ%
30Ο,0%
Ο01Η,4%Μ%Ρ/Φ,0%
Χ34Ο,Θ4%
Θ/ϑ,%0,/Ο∗%
34,%
Χ0,/?Ι0,%
0,142%Μ%0,Θ,Ο∗%
Θ/ϑ,2%Μ%ΧΓ/4Φ,%
?0/Η,Ν14Φ%34%,/0?Γ%
)10Ο%Μ%)3ΙΦΓ%
)Ν3223Θ%Μ%)01/0%
Χ03Ρ4%Μ%Γ,/Ο%
%
%
?Γ,Θ%Μ%2/ΝΙ?,Ο%
,4?,0,Ο%
/4∗%Μ%)3Ο1Ν∗%
?3Φ,?Γ,0%
2,Θ)Ν/4Χ,%Μ%−1ΦΙ0,%

Ν34Φ,0%
Γ1ΟΟ,4%
Ι4Ν,22%Μ%?Ι04,Ο%
Γ,/Ν,Ο%Μ%∗1,ΝΟ,Ο%
Η3ΙΧΓ2/−,%
01Η,0)/4ϑ%
Ο12Θ/∗,Ο%
Γ/0ΟΝ∗%,43ΙΦΓ%
Γ/Ο%2,/0ΧΓ,Ο%
14?,00,Ο%
0/12,Ο%Μ%Θ/4∗%
Ε/0?%
ΕΝ/?−30Θ%
−/0%Μ%Γ1Ο,3Ι2%
),/2?2%Μ%ΙΕ21Ο,%Ο3Ρ4%
Ρ/?,0%
2ΝΙΘ),014Φ%
/Ν1Η,%Μ%),Γ3ΝΟ,4%
Η,0Θ1Ν134%
/Ν1Η,%Μ%?Γ32,%Μ%)/??Ν,%
Ε/0?%Μ%21Ο,2%
2Ν/∗%
Ν,/Η,%3−−%
Ε1,0Χ,Ο%Μ%)0/14%Ε/4%
−,ΝΝ%
Ν1−?,Ο%
Ρ,/ϑΝ∗%
−/0%
ΕΝΙ4Ο,0%
Θ122,Ο%
)Ι02?%Μ%/Ρ3ϑ,%
−3/Θ14Φ%
Ο1,%Μ%23%Γ,ΝΕ,Ο%
Γ/2?,42%
Ρ/Η,2%
%
%
Ν/Ε%Μ%Ρ/Η,2%Μ%Ρ/4%
),−30,%
ΕΙ?%?3%−Ν1ΦΓ?%
ϑ43Ρ%Μ%?0ΙΝ∗%Μ%∴ΙΟΦΘ,4?%
Χ30Ε2,%

Φ3ΝΟ%Χ3142%
430%0,/Ο%
)Ι01/Ν%
0,2?%Μ%2?3Ν,%Μ%−1Η,%
0,/ΝΘ%
Ρ0/Χϑ%
Θ12Ν1Η14Φ%Μ%2Ι0Ε/22,Ο%
−302/ϑ,4%
/22Ι0,%
2Ε,/02%
?1,Ο%Μ%?3Φ,?Γ,0%
)Ι02?%
?Γ,Θ2,ΝΗ,2%
%
7ΝΙΚ!,0%
Ρ/2%/ΧΧΙ2?3Θ,Ο%
?Γ0,,Κ−3ΝΟ%Μ%Φ3%),−30,%
?/ϑ,4%3−−%
Ο3Η,%
ΓΙ2Γ,Ο%
Ι2Ι/Ν%Θ,/Ο3Ρ%
?Γ,4%
21ΘΕΝ,%
2?0ΙΧϑ%
Χ/Ο,4Χ,%Μ%21Θ1Ν/0%
/Ρ/ϑ,414Φ%
Ν/2Γ,2%
,4Χ10ΧΝ,Ο%Μ%Ν3Χ/Ν%
)14Ο14Φ%
,∗,2%Μ%2,Ε/0/?,%
4,ΡΝ∗%)Ν33Θ,Ο%
Χ/ΝΝ,Ο%
ΕΝ,/2/4?%
%
%
100,Ε03/ΧΓ/)Ν,%
Χ34?,ΘΕ?%
Ο0,22,Ο%
ΕΝ3Ρ,Ο%Ν/4Ο%
Η/01,Φ/?,Ο%

Ο12Γ,2%
Ε0,Ε/0,2%
−10,ΕΝ/Χ,Ζ2%Φ/0Θ,4?2%
?Ι04%
Ε03−1?%
%
%
?01−Ν,2%Μ%2Ε,Χϑ2%
/−−,Χ?%
Χ3Ν30%
),Χϑ34%Μ%/??,4Ο/4?2%Μ%ΕΝ3?%
Χ300,2Ε34Ο,4Χ,%
ΧΙ0Ν,Ο%
,4ΧΝ32Ι0,%
/Ο304%
Η,02,2%Μ%2Ε,ΧΙΝ/?,%
14Η/ΝΙ/)Ν,%/ΕΕ,/0/4Χ,%
Γ/Ν?2%
%
%
Ο1Η1Ο,%
14Η,4?,Ο%Μ%?Γ14ϑ%−1?%
Θ/ϑ,%0,/Ο∗%
Χ30Ε2,%
2?30,Γ3Ι2,%
Χ3ΘΕΝ/14%
ΕΝ/Χ,Ο%/Φ/142?%Μ%Ν/)30%
14Η/ΝΙ/)Ν,%
Χ03Ρ4%Μ%ΧΙ?%Μ%/ΝΡ/∗2%
ΧΝ/1Θ%
Ο,Ρ%
Φ0,,4%Μ%)/Ν/4Χ,%
−Ν3/?%
Χ/2?%/2Γ30,%
)0,/?Γ,2%3Ι?%
Χ3Ι4?,0−,1?%
Ι4Χ,/214Φ%
ΧΙ??14Φ2%
Χ3ΘΕ/0,Ο%?3%
7ΝΙΚ!,0%Μ%Χ3Ι02,%
Ε0,,42%
101Ο,2Χ,4?%

2,Ε/0/?,%
Ο,Ν/∗%
%
%
)3Ι4Ο/0∗%
2Ε014Φ%
?/ϑ,%)/Χϑ%Μ%2Ν/Η,0∗%
Ν1Η14Φ%
),Χ3Θ,2%2?/Φ4/4?%
Ρ/?,0−/ΝΝ2Ζ%Μ%Χ34Ο1?134%
−30Θ,0Ν∗%
Θ,?,0%
?Γ,%Ε/Ε,02%Μ%Ρ,0,%
Χ/ΝΝ,Ο%Ε032?1?Ι?,2%
ΕΙ42%
2?,/Ν%
Η,02,2%
Χ3/02,%Μ%2Γ/0Ε,4,Ο%
−ΙΝΝ%0/4Φ,%
Χ3ΘΕ/0,Ο%?3%
24/ϑ,2Ζ%Ε31234%
Ο12Χ,0414Φ%
Γ,/Η,42%
ϑ4,/Ο,Ο%
Ε,,Η12Γ%
%
%
?Γ1Χϑ,?2%Μ%ΟΙΕ,Ο%
Θ14Ι?,%142,Χ?2%
−0,?−ΙΝ%
1?%ΕΝ,/2,2%
/Χϑ43ΡΝ,ΟΦ,%
2Ι2Ε1Χ134%Μ%Χ34−10Θ2%
2,Χ0,?%
?/)Ν,%
%
%
Ι4−,,Ν14Φ%
Ι40,/23414Φ%
−30,)3Ο14Φ%
)/0Φ/142%Μ%Ο,Χ,1Η,%
Ε3,?0∗%

Ρ01?,%
−Ν/Φ0/4?%
Ο1Θ1412Γ,2%
1Θ/Φ14/0∗%Μ%)Ν/Θ,%
Θ12,0Ν∗%Ι4Χ,0?/14?1,2%
Χ/??Ν,%
/%Ρ14Ο%Μ%2Ε/??,0,Ο%
2Ν/4?14Φ%
−Ν1Χϑ2%
Ε01Χ,%
0Ι4414Φ%Μ%Ο3Ρ4Ρ/0Ο%
−/Χ,%
Ο03ΕΕ,Ο%
0/Φ%
−Ι22%
2ΘΙΦΦΝ,Ο%Μ%Θ34,∗%
?Γ1,Η,0∗%
?/≅%Μ%1Θ/Φ1414Φ2%
−/2Γ134/)Ν,%
24/0,2%
%
%
14Γ/)1?/4?2%
/22,Θ)Ν,%
304/Θ,4?/Ν%Μ%−/0ΘΝ/4Ο%
2Γ01Η,Ν,Ο%
Θ,/Ο3Ρ2%
Η/013Ι2Ν∗%Μ%Ε0,∗%
2Χ122302%Μ%?30?Ι0,%
0Ι14,Ο%
2Ε1??Ν,%
14%0,Ο%Ν,??,02%
Ο0/ΦΦ,Ο%/)3Ι?%
ΡΜ3Ι?%Ε,0−30Θ/4Χ,%
Θ34,∗Ζ2%Μ%Ο,Χ,1Η,Ο%
Θ/Ν1Φ4,Ο%
Γ/0ΘΝ,22%
ΕΝ3?%
Φ1ΟΟ1Ν∗%Μ%?Ι0414Φ%
Χ30Ε2,%
0,Η,Ν0∗%
]Ι/00,Ν14Φ%

/ΧΧ,4?Ι/?,%
?Γ1Χϑ,?%Μ%Ε/22%)∗%
Χ34−12Χ/?,Ο%)Ν33ΟΚ2?/14%
1ΘΕ,01/Ν%23−?,4,02%
ΕΝ/∗%ΙΕ34%
Ι4Ο,0Θ14,2%
%
%
)Ν33Θ%Μ%,Η,414Φ%),ΝΝ%
ΓΙ4?14Φ%Γ304%
/Ο304,Ο%
Ν1−,Ν1ϑ,%231Ν%
Χ/ΝΝ%−30?Γ%
−Ι4,0/Ν%234Φ2%
2?0,/ϑ,Ο%
2Ε3??,Ο%
,/ΧΓ%Μ%−Ν/??,014Φ%
34Χ,%Μ%Ρ34%
Χ3ΝΟ%
Θ30,%
ΧΓ1ΝΟ0,4%
%
%
0,Ρ/0Ο%
Χ34?,ΘΕ?%Μ%23ΙΦΓ?%
ΓΙ001,Ο%
Φ3%Μ%/2?0/∗%
)3Ι4Ο%
/2%Μ%21Ν,4?Ν∗%
0Ι14,Ο%
−0/1Ν%2ϑ∗%
,/0?Γ%Μ%2,ΧΙ0,Ν∗%
Ρ/Η,2%
/2?03Ν3Φ,02%
14−,Χ?,Ο%
0,Θ/14Ο,0%
?Γ,4%
2Ε/0,Ο%Μ%43?%
7ΝΙΚ!,0%
Χ0,/?Ι0,2%
Ε0,Ε/0,%
−Ν,,%Μ%Ο,Χ,1Η,0%

2Ν1ΕΕ,0∗%
Γ14Ο0/4Χ,%
?Γ03/?%
2Ρ,,?%Μ%/Ν23%
%
%
2Γ/Θ,−/Χ,Ο%1421Φ41/%
2Ρ/ΝΝ3Ρ,Ο%ΙΕ%
ΡΓ/?%
0,Ρ/0Ο%
,≅/Ν?,Ο%
Χ03ΡΟ%
Χ3−−,02%Μ%Φ33Ο2%
?Γ034Φ%
3Η,0−,Ο%
Γ3Ι0ΦΝ/22%Μ%4,/0)∗%
?3Θ)%)Ι??342%
Ο01,Ο%Μ%ΧΓ/01?∗%
0ΙΝ,02%
Ρ1?Γ,0%
Ι40,Ν1/)Ν,%
−30Θ,0Ν∗%
)012ϑΝ∗%43)Ν,%
Ν∗14Φ%14%−3ΝΟ2%Μ%14Ρ/0ΟΝ∗%
Ν/1Ο%Ρ/2?,%
Χ0,/?Ι0,%Μ%3)Ν1Φ,Ο%
Ε,4,?0/)Ν,%
0,Ρ/0Ο%
Ε03Η121342%Μ%2,Η,0/ΝΝ∗%
Ε312343Ι2%
%
%
,424/0,%Μ%Ο12Χ,04%
,/Φ/0%
2ΙΕΕ30?%
Ο,?/14%Μ%)Ι0Ο,4,Ο%
Ε0/12,%
1ΘΕ/0?1/ΝΝ∗%Θ/Ν1Φ4/4?%
,2?,,Θ%
)Ν/Χϑ,4,Ο%Μ%2ΕΝ1?%
Χ/Ε01Χ13Ι2Ν∗%
2Γ03ΙΟ%

)Ι??342%
Θ10030%Μ%/ΝΝ3??,Ο%
Ε03Φ,4∗%
03Η14ΦΚ0,2ΕΝ,4Ο,4?%
Ν322%Μ%Ε/2?%Μ%Χ3Ι4?%
2Ι0Ε/22,2%
Ε0,Ο1Χ?134%
ΝΙΧϑ1,2?%Μ/4,Ρ%
ΟΡ,ΝΝ,Ο%Μ%?3Φ,?Γ,0%
2Χ/0Χ,Ν∗%
Ν/?ΧΓ,Ο%
/ΕΕ,/0/4Χ,%
/Ο304,Ο%
Ο0/Ρ4%ΙΕ%Μ%/00/∗,Ο%
ΧΝ1ΕΕ,Ο%
Χ012Ε%
ΧΙ0Ν,Ο%
Χ3Θ),Ο%
Ν/0∗4≅%
Ν∗01Χ2%
Ν∗4≅%Μ%34∗≅%
2]Ι/2Γ,Ο%
2ΕΓ14≅%Μ%Χ03ΡΟΚΝ,4Φ?Γ%
)Ι04?%
,∗,%
Ν1ΦΓ?414Φ%
1ΘΘ,/2Ι0/)Ν,%
,ΟΦ,%
1034%
Ν3Χϑ,Ο%Μ%Ο3Ι)?,Ο%
0,,Ν,Ο%
Ρ1,ΝΟ,Ο%Μ%Ν/?ΧΓ%
Φ0/4?%Μ%∴ΙΟΦΘ,4?%
/%ΡΓ1?%
/4∗?Γ14Φ%
%
Γ/2?,4%
8ΙϑΙΝ?1Κ:14Ι0?Ι%
/Ρ/1?%Μ%ϑ,,Ε%ΙΕ%
2?33Ο%Μ%),Φ/4%

?/Νϑ%Μ%0Ι42%Μ%0,/ΝΘ2%
Ρ0/?Γ%
3Η,0?Ι04,Ο%
2Γ/Θ,%Μ%ΧΓ,,ϑ%
)∗%4/?Ι0,%
/2ϑ,Ο%Μ%/ΦΓ/2?%
),Γ/Ν−%
Ν/?ΧΓ,Ο%
Ρ/Η,2%Μ%Ι4ΧΓ/4Φ14Φ%Μ%Ο0,Ρ%
2/∗14Φ2%Ε03Χ,,Ο%
Ν,/Η,%
Γ,/Η,Ο%
−1,ΝΟ%Μ%Ν322%
)Ι214,22%
/2ϑ,Ο%Μ%/ΟΗ12,Ο%
]Ι1ΧϑΝ∗%
0,Ε,/?%
Ε/Χ?%
−Ι0?Γ,0%
/Ν1Η,%Μ%ΧΝ,/0Ν∗%
/22Ι0,%
−3Ι4Ο%Μ%,/0?Γ%
−,?ΧΓ%
/22,Θ)Ν/Φ,%
ΟΡ,ΝΝ%
Χ/ΝΝ,Ο%
Ι2,%Μ%Χ,0?/14%
Ν14Φ,0%
−Ι0?Γ,0%
2?3Ε%Μ%ϑ43Χϑ2%
Θ/ϑ,%0,/Ο∗%
Ι4Χ3Η,02%
)Ι214,22%
Φ/?Γ,02%
ΧΝ,−?%
%
%
4,Χϑ%
2,Η,0,Ο%Μ%?Ρ3%
2/4ϑ%
2ΕΙ0?,Ο%
2Γ3Ρ4%

−10ΘΝ∗%
Θ12Γ/Ε%
Ο0,Ρ%
Ο,ΧΝ/0,Ο%
/ΟΟ0,22,2%
2Ε3ϑ,%
Θ3Ι?Γ%
Ε03Θ12,Ο%
0,Ρ/0Ο%
Ν3∗/ΝΝ∗%Μ%Ρ1?Γ14%Γ,/014Φ%
Ο,/Ν?%
Ε03ΘΕ?Ν∗%Μ%∗1,ΝΟ,Ο%
−10,%Μ%−Ν,Ρ%Μ%Γ302,%
Ν/4Ο%Φ0144,Ο%
0,Χ30Ο,Ο%
Χ3ΘΕΝ,?,Ν∗%
%
%
Ο12Θ/∗%Μ%ΕΝ/∗14Φ%
Ε/22,2%Μ%]Ι1ΧϑΝ∗%
−102?%Μ%−1412Γ%Μ%Θ/?ΧΓ%
2,ΝΟ3Θ%
3Η,0ΚΕ/22,Ο%
8ΙϑΙΝ?1Κ:14Ι0?Ι%
14%?Ι04%
−3ΝΝ3Ρ,Ο%
Φ03Η,2%
2Γ,Ο%
Ν1Θ)2%
03Ρ2%Μ%Ο/ΘΕ,414Φ%
2ϑ1,2%
2Ε,/ϑ2%
Χ3Ι0?,3Ι2%
Ε3Ν12Γ,Ο%
,4ΧΝ32,Ο%
/Ο304,Ο%
−/2?,4,Ο%
2Θ/ΝΝ,2?%Μ%Ν,/2?%
Γ,/02%
Χ3ΘΘ,4Ο%
)Ι214,22%Μ%0,/Ο1,Ο%
/00/∗,Ο%

Ε01Χ,%
2Ι003Ι4Ο,Ο%
Ο0/Ρ2%Μ%4,Χϑ%
Χ/2?2%Μ%?Γ3ΙΦΓ%Μ%21Φ4%
23Θ,ΡΓ1Ν,%
%
%
34Χ,%
,/ΧΓ%Μ%?1Θ,2%
/Ο304,Ο%
2/∗14Φ%
−3Ι4Ο%Μ%−/ΙΝ?Ν,22%
Χ/ΙΦΓ?%
0,Χ,1Η,Ο%
ΕΝ/Χ,Ο%
1ΘΕ/10,Ο%
Φ,4,0321?∗%Μ%),−30,%
ΧΝ,/4Ν14,22%
Φ1ΝΟ,Ο%
,Η,0∗ΡΓ,0,%
2?0ΙΧϑ%
,]Ι/Ν%Μ%,/0?Γ%Μ%,/2∗%
)03ϑ,4%
ΟΡ,ΝΝ14Φ%
2?3Ε%Μ%Ρ/4Ο,014Φ%
Γ302,%Μ%Ρ33Ο2%Μ%/−?,0Ρ/0Ο%Ο3Ρ4%
Ο,41,Ο%
ΧΝ1Θ),Ο%3Η,0%
Φ1/4?2%Μ%ΟΡ,ΝΝ,Ο%Μ%,/0?Γ%
2Γ,Ο%
10342%
ΡΓ,?Γ,0%Μ%−03Υ,4%Μ%−/Ο,Ο%
21Φ4,Ο%Μ%2,Η,0/Ν%
21Φ4,Ο%Μ%Χ0322,Ο%Μ%?Γ01Χ,%
/Ρ/0,%Μ%ΟΡ,ΝΝ14Φ%
3Ρ4,Ο%
2Ε1ϑ,Ο%
2Ι003Ι4Ο,Ο%
2Γ3Ρ4%
Ο0/Ρ4%ΙΕ%
Φ/?,2%2?0ΙΧϑ%2ΓΙ?%
%

%
Χ/0Η,Ο%Χ/Ε1?/Ν2%
2ϑ1ΝΝ−ΙΝΝ∗%Μ%Ε1Χϑ,Ο%
Ε3ΡΟ,0,Ο%Ε/Ε,0%
Χ3Η,0%
Γ/1Ν,Ο%
1?%ΕΝ,/2,2%
2Γ1,ΝΟ%
)Ι04,Ο%
?Ι042%Μ%Χ3Ι0?,2∗%
0,Ε/∗%
,/ΧΓ%Μ%Ο1Ο%Μ%−3ΝΟ%
Ν3ΡΝ∗%
2?01ΕΕ,Ο%
2/1Ν14Φ%
Ρ0/ΕΕ,Ο%Μ%2ϑ142%
/Ο304,Ο%
Ο3Ι)Ν,−3ΝΟ%
2Ε/014Φ%Μ%Ο12Χ0,,?%
0,,Ν,Ο%
Ε01Χ,%
Ρ30?Γ%
ΧΙ2?3Θ2%
0,Ρ/0Ο%
Ι4/2ϑ,Ο%
4,/0,Ο%Μ%2,/234%
)Ν,/?2%Μ%Ρ30Ο2%
[ΡΓ,0,%
2Ε,/ϑ2%
?/ϑ,%?Γ,%Ν,/ΟΠΠΠ[%
/Φ/142?%
3Ρ4,02Γ1Ε%
Χ34Η,02/?134%
2Ι0Ε/2214Φ%?0ΙΘΕ,?2%
ΕΝ,/2,2%
Ι4Χ,/214ΦΝ∗%
ΡΓ3ΝΝ∗%Μ%Φ34,%
%
%
2ΙΘΘ34,Ο%
0,?Ι04%
2Ν/∗%

)3Ρ,Ο%
−Ι0?Γ,0%Μ%Ε/Χ?%
Φ/14%Μ%,≅ΧΓ/4Φ,%
214ΦΝ,%43?,2%
ΓΙ4?,02%Μ%Χ/2?%3−−%
43?1Χ,%
2Ν/4?14Φ%Μ%/003Ρ2%
ΕΙΝΝ,Ο%/Ε/0?%
Ρ/1?14Φ%ΕΝ/Χ,2%
2Ν1Ο%Μ%3Ε,4%
/0?−ΙΝΝ∗%Μ%Ε0,?,4Ο,Ο%
Ρ01?Γ,Ο%
/Θ3Ι4?%
21Φ4,Ο%Μ%)Ν,4Ο%
?/ϑ,4%Μ%/?%34Χ,%
Ν,4Φ?Γ%Μ%Φ34,%
Χ30Ε2,%Μ%14%Ρ30Ο%
3)?/14%
0,Ρ/0Ο%
,Η,0∗%1?,Θ%Μ%0,Ε/∗%
)/0?,0%
),/014Φ%
Ν,/Ο14Φ%Ν322%Μ%Ρ1?Γ3Ι?%Ο,Ν/∗%
−,ΝΝ%
ΘΙ2?%
Ν,/Η14Φ%
2Ε,,ΧΓ,2%
Γ14?%Μ%−Ι0?Γ,0%
Χ3ΘΘ,4Ο%Μ%,/ΧΓ%
Ρ/1?,Ο%
0,Χ,1Η,Ο%
Ρ30?Γ∗%
2ΙΘ%Μ%2Ν,Ρ%Μ%2/4ϑ%
Φ03ΙΕ%
]Ι/00∗%
Ι4Ο34,%Μ%14Ο,4?Ι0,%
?1,Ο%
ΧΙ?%
),ΝΝ∗%
Ν332,414Φ%
?Γ03/?%
Ε/0?,Ο%

,23ΕΓ/ΦΙ2%Μ%Ρ14Ο%Μ%?Γ0,Ρ%
Ο0,Ρ%Μ%ΡΓ3Ν,%
)03ϑ,%Μ%ΕΙΝΝ,Ο%
,Ο1)Ν,%
,Η,4%
Γ,Ρ,Ο%
4/Θ,%Μ%−Ν/Ε2%
14%?Γ,%Ρ14Ο%
8ΙϑΙΝ?1Κ:14Ι0?Ι%
%
%
)/Χϑ)34,%
0/Η,42%Μ%Χ/2?%Μ%Φ03Η,%
Ε1,0Χ,Ο%
−30ϑ2%
2ϑ14%Μ%),/2?%
)0,/Ο%Μ%)Ν33Ο%
Ε3Ν12Γ,Ο%Γ304%Μ%Φ/?,%
_/)∗Ν34%Μ%2,Η,4?∗%Θ1Ν,2%Μ%)∗%Χ/4ΟΝ,Ν1ΦΓ?%
Ο,Η12,%
/00/4Φ,Θ,4?%
Ε0/12,%
]Ι1ΧϑΝ∗%
,≅ΧΓ/4Φ,%Μ%41ΦΓ?%
?Ι04,Ο%
2Ε0/4Φ%
ΕΙ02Ι,%
,≅Γ30?,Ο%Μ%?0/1Ν%
Χ/2?%/03Ι4Ο%
/443Ι4Χ,Ο%Μ%?Γ0Ι2?%
Ρ1?Γ3Ι?%Χ/Ι214Φ%Ο/Θ/Φ,%
Θ/1Θ2%Μ%Ε/Χϑ%Μ%14%?Γ,%Θ1Ο2?%
1ΘΕ/10,Ο%
Ε1?ΧΓ,Ο%
2Γ1,ΝΟ2%
Χ342?/4?%)0/14ΚΡ03?Γ%
Ο0,Ρ%)/Χϑ%
ΕΙ02Ι14Φ%Μ%−30Φ3?%
?/2ϑ2%?1?Ν,Ο%−/Η30%
2,Ε/0/?,%
?1ΝΝ%Μ%)3ΡΘ,4%Μ%)03ϑ,%
%

%
Ν,ΟΦ,%Μ%2?0,/Θ%
−3/Θ,Ο%Μ%Χ304,02%
14%Γ,/Ε2%
−/ΝΝ,4%Μ%−10ΘΝ∗%
Γ1Ν?%
24/0Ν14Φ%
∗1,ΝΟ,Ο%
Ο3Ρ42?0,/Θ%
?Γ03/?%Γ3ΝΝ3Ρ%
Χ3/Ν2%
)0,/ϑ2%
ΧΙ?2%
2Ν/)2%Μ%Ρ30Ο%
Ε03ΘΕ?Ν∗%
2Ε,,ΧΓ%
2Γ34,%Μ%34%Μ%Ρ/ΝΝ2%
4312,%
Ε/0?%234Φ2%
Ο,/Ν?%
Ν14Φ,0%
%
%
Χ34?14Ι,%
0,Ο%Μ%ΧΝ3ΙΟ%
)/Χϑ%
/4Ο%−30?Γ%
0,Ο3Ι)Ν,2%
?Γ1Χϑ,?%
Ρ/1?14Φ%Μ%?Γ0,/?,4,Ο%
/2?0/∗%
Θ14ΦΝ,Ο%
0,Ε03/ΧΓ−ΙΝ%
)03ϑ,%/Ρ/∗%
,≅?,4Ο14Φ%
2ϑ142%
?Γ03Ρ4%3Ε,4%
/Ν23%Μ%0/ΝΝ1,Ο%
0,Χ3Η,0,Ο%
0,Ρ/0Ο%
Ε322,2%Μ%434,%
,/0?Γ%

214ϑ2%
Ν,22,4%Μ%0,−Ι2,Ο%
),Γ3ΝΟ,4%
Ν3Χϑ,Ο%Μ%/Ο304%
Γ,Ρ%?3%Ε1,Χ,2%
/Ο∴ΙΟΦ,Ο%
/Χ]Ι1,2Χ,Ο%
Ι4Χ3Η,0%
?Γ0,,%Μ%?1Θ,2%
ΧΓ1,−Ν∗%
2Γ03Η,%
%
%
),/2?%
ΕΙ02Ι14Φ%
0,?0,/?,Ο%Μ%Ο12Θ3Ι4?2%
2ϑ14%
Ν3ΡΝ∗%Χ3ΘΕ/4∗%
Χ34ΟΙΧ?%
2Γ1Η,0,Ο%
03∗/Ν%
0,212?/4Χ,%
Θ/ϑ,%0,/Ο∗%
0,Ε/∗%
)Ι04,Ο%/Ν1Η,%
)1ΦΦ,0%Μ%,/0?Γ%
34Χ,%ΙΕ34%/%?1Θ,%
Φ0ΙΟΦ14ΦΝ∗%Μ%/Ο304,Ο%
−Ι0?Γ,0%
?Ι042%
3),Ο1,4?%Μ%21Φ4%
Γ3ΝΝ3Ρ%Μ%Ρ1?Γ14%Μ%43?Γ14Φ%
Θ12−30?Ι4,%
0,/Ο1,Ο%−30%
ΧΙ2?3Θ%Μ%2Χ∗?Γ,%
−,,?%Μ%Φ3,2%
Χ03ΡΟ2%
2,Ε/0/?,%
%
%
Φ03Ι4Ο%Μ%1034%
/0Θ∗%

ΕΝ/4?,Ο%
2Γ/Ε,Ο%
?Ι04,Ο%
Ρ1?Γ3Ι?%Μ%14∴Ι0∗%
,/0?Γ%−102?%Ο,Χ,1?−ΙΝ%3)∴,Χ?%
,ΟΦ,%
Ε3Ν12Γ,Ο%
8ΙϑΙΝ?1Κ:14Ι0?Ι%
0,/Ο1Ν∗%Μ%Χ34?03Ν2%Μ%Γ34302%
0,Ε/∗%
2?/142%)Ν14ϑ14Φ%
Ο1/Φ34/ΝΝ∗%
2Ι0,%Μ%Γ/1Ν%
Ι4Ρ0/Ε%Μ%Θ14ΦΝ,%
2Ν/4?Ρ12,%%

Jeff Harrison has publications from Writers Forum, MAG Press, Persistencia Press, and Furniture Press. He
has e-books from Blazevox, xPress(ed), Argotist Ebooks, and Chalk Editions. His poetry has appeared in
An Introduction to the Prose Poem (Firewheel Editions), The Hay(na)ku Anthology Vol. II (Meritage
Press), The Chained Hay(na)ku Project (Meritage Press), Sentence: a Journal of Prose Poetics, Otoliths,
Xerography, Moria, NOON: journal of the short poem, Dusie, MiPOesias, Big Bridge, and elsewhere.

%
%
%
%