RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH

)

Mata pelajaran Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif

: Bahasa Melayu : 5 Orked : 32 orang : Kebudayaan : Perayaan di Malaysia : 12 Februari 2007 : 60 minit : Pada akhir pelajaran murid dapat; i. ii. iii. Murid dapat menyatakan tentang pengalaman mereka menyambut perayaan secara lisan. Membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan mengenai perayaan di Malaysia. Murid dapat menulis karangan pendek mengenai pengalaman mereka menyambut perayaan masingmasing dengan menggunakan ayat majmuk yang betul.

Hasil Pembelajaran:

1.1 berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonansi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami den didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul dan memahami petikan yang dibaca. Aras 2 (i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonansi berdasarkan tanda baca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 (i) menyediakan perenggan dengan mengguna ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

Bahasa Melayu. menghormati dan Menghargai. memproses dan melaporkan. interpersonal. intrapersonal. sebutan dan intonansi. Kemahiran Belajar : Menerima maklumat. menbuat inferens. Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai perayaan yang terdapat di Malaysia dengan cara berdialog dan membina ayat dengan menggunakan ayat mudah. BBB : Power point. menulis dan mendengar. Kecerdasan Pelbaga : Kinestetik. ayat tunggal dan ayat majmuk. Sistem ejaan.Kemahiran Bahasa : Sistem Bahasa : Kemahiran bertutur. dan kemahiran mengkategori. buku latihan dan alat tulis. Ilmu Nilai : : Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) Kemahiran Berfikir : Membuat perbezaan. naturalis dan emosi. . menghayati. Kebudayaan Kesenian.

visual. iii)murid dikehendaki membentangkan perbezaan antara perayaan yang terdapat di Malaysia dan bandingkan dengan pengetahuan dan pengalaman mereka. KB : membuat inferens BCB : i) membaca dengan intonansi yang betul.Isi Pelajaran Murid ditayangkan power point yang berkaitan dengan jenis-jenis perayaan yang terdapat di Malaysia. BBB : teks cerita. hormatmenghormati BBB : power point . ii)murid diminta untuk berada dalam kumpulan dan membuat perbincangan. iv)kemudian guru menanyakan soalan kepada murid berkaitan dengan petikan tersebut. iii)guru menjelaskan tujuan aktiviti dan tajuk pengajaran yang akan diajari pada hari itu. Catatan KB : menghubungkait. KP : verbal linguistik. interpersonal Nilai : kerjasama. Langkah 2 (15 minit) i)murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set Induksi (5 minit) i)murid diminta untuk melihat paparan power point dan menghayatinya. ii) mendengar dengan aktif. power point Guru mengadakan perbincangan kumpulan antara murid-murid dan melakukan pembentangan melalui power point. ii)murid diminta untuk membezakan jenis perayaan mengikut kaum dan menceritakan pengalaman mereka. iv)kemudian kumpulan yang berjaya menyiapkan dahulu akan membentangkan hasil perbincangan mereka dan mereka akan mendapat KB : menghubungkaitkan. ii)murid diminta membaca petikan itu secara individu dengan kuat dan mengikut intonansi serta gaya yang betul. menjana idea BCB : memproses maklumat dan melaporkan maklumat. iii)murid-murid yang lain dikehendaki mendengar dan meneliti teks sambil memahami petikan tersebut. Langkah 1 (15 minit) i)murid dikehendaki untuk mengelik salah satu pautan yang disediakan. intrapersonal. inferens BCB: menonton dengan aktif BBB : power point Guru memberi teks cerita yang bertajuk “Perayaan Di Malaysia” melalui power point.

membuat inferens. visual.interpersonal.. Guru membuat rumusan mengenai pengajaran yang telah diajar dan menanyakan soalan kepada murid akan apa yang mereka telah pelajari. KP : intrapersonal. memproses. Nilai : bekerjasama. menghubungkaitkan. i)guru terlebih dahulu menanyakan kepada murid sekiranya mereka masih Aktiviti tidak memahami tajuk pengajaran pada Pemgayaan: hari tersebut. Langkah 3 (20 minit) KB : menjana idea. v)guru menanyakan soalan yang berkaitan dengan tajuk dan pengetahuan sedia ada mereka. verbal-linguistik. mencatat dan melaporkan maklumat. diberikan dengan mengisi tempat kosong. ii)murid juga menyatakan nilai-nilai murni yang telah dipelajari pada hari tersebut.ganjaran. BBB : kertas latihan. BCB : mengumpul. Menulis karangan ii)guru memberi latihan kepada murid pendek iaitu membuat karangan pendek berdasarkan mengenai perbezaan perayaan di tajuk yang diberi. Nilai-nilai murni : -Menghargai -Bersyukur -Menghormati -bekerjasama . menghargai. Penutup (5 minit) i)murid digalakkan supaya mengumpul maklumat tambahan daripada bahanbahan yang lain bagi menambanhkan pengetahuan mereka. iii)guru membimbing kumpulan murid Aktiviti yang memerlukan pemulihan dengan Pemulihan: menyediakan teks cerita yang perlu Menyudahkan dilengkapkan dengan mengisi tempat petikan yang kosong. Malaysia. Guru memberi latihan kepada murid-murid. Guru juga menayakan nilainilai murni yang terdapat semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful