Entri kali ini ingin saya kongsi bersama anda semua antara perkara asas yang kita perlu

fahami dalam transaksi kehidupan seharian kita, Riba. Secara amnya ,kita memahami riba ini adalah satu bentuk dimana orang yang berhutang perlu membayar hutangnya dengan kadar yang lebih daripada apa yang dihutangkan. Seperti ramai yang sedia maklum, di sisi agama Islam, Riba merupakan antara perkara yang ditegah dan diharamkan di dalam agama. Oleh itu, kali ini ingin saya kongsi bersama anda semua mengenai definsi riba itu sendiri, hukumnya, serta jenis-jenisnya. Definisi Riba Dari segi bahasa, riba boleh ditakrifkan sebagai tambahan ataupun di dalam bahasa arab ziyadah. Dari sudut istilah, terdapat berbagai-bagai takrif yang telah dikeluarkan ulama. Walaupun terdapat sedikit perbezaan, secara dasarnya adalah sama. Menurut Ibnu al-Arabiy, Riba didefinisikan sebagai semua tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi. Imam Suyuthi pula dalam Tafsir Jalalain menyatakan Riba adalah tambahan yang dikenakan di dalam muamalah, wang, makanan, baik dalam bentuk kadar mahupun waktu. Daripada dua takrifan yang dibuat oleh ulama disini, bolehlah kita fahami bahawa riba ini merupakan satu bentuk eksploitasi di dalam transaksi di mana satu pihak itu telah dizalimi kerana dikenakan tambahan di dalam transaksi tersebut tanpa mendapat apa-apa balasan atau kompensasi. Oleh itu kefahaman kita mengenai hutang yang perlu dibayar lebih dari pokoknya adalah bertepatan dengan definisi ini. Ini adalah kerana, apabila seseorang itu meminjam, mengapa dia perlu membayar lebih daripada apa yang dipinjam? Lebihan itu merupakan eksploitasi yang dikenakan oleh orang yang memberikan pinjaman ke atas orang yang berhutang. Selain itu, terdapat lagi bentuk riba yang lain. Mari kita lihat bahagian-bahagian riba yang dipecahkan oleh ulama. Jenis-Jenis Riba Secara umumnya, Riba boleh dibahagikan kepada 2 jenis; Riba al-Fadhl dan Riba an-Nasii`ah. Walaubagaimanapun, terdapat juga cendiakawan yang membahagikan riba kepada 4 jenis iaitu; Riba al-Fadhl, Riba an-Nasii`ah, Riba al-Qardh, dan Riba al-Yad. Riba an-Nasii`ah Riba Nasii`ah adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran hutang di mana hutang itu sepatutnya dibayarkan pada tempoh yang tertentu, akan tetapi dilewatkan pembayaran hutang kepada tempoh yang baru. Misalnya, Adli berhutang dengan Ismail sebanyak RM 100 dan berjanji akan membayar hutang RM 100 itu dalam tempoh sebulan akan datang. Akan tetapi, apabila genap tempoh sebulan itu, Adli tidak mampu membayar hutangnya dan meminta untuk dilewatkan sedikit waktu membayar hutangnya. Oleh kerana penangguhan itu, Ismail meminta Adli membayar RM 120 kepadanya. RM 20 ini merupakan tambahan akibat kelewatan pembayaran hutang tersebut dan dikenali sebagi Riba an-Nasii`ah. Riba al-Qardh. Riba al-Qardh adalah meminjamkan wang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Maksudnya, jika Ahmad meminjamkan Ali RM 2000, dia meminta Ali membayar semula RM 2300. Riba anNasii`ah dan Riba al-Qardh secara dasarnya sama, akan tetapi perbezaannya ialah Riba anNasii`ah berlaku apabila si penghutang lambat membayar hutang, manakala Riba al-Qardh berlaku sama ada si penghutang lambat membayar hutang mahupun membayar hutang pada waktunya. Di antara hadis yang melarang pengambilan Riba al-Qardh ialah;

Imam Bukhari] Hadis di atas menunjukkan bahwa peminjam tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman dalam bentuk apapun. pengharaman riba ini bukan tertakuluk kepada 6 komoditi itu sahaja.[HR. juallah sesuka hatimu jika dilakukan dengan spontan´. emas. sejenis dengan sejenis. dan garam. kurma dengan kurma.w telah bersabda. Sekiranya berlainan jenisnya akan tetapi masih dalam kategori di atas. tamar. barli dengan berli. Apabila jenisnya berbeza. meriwayatkan sebuah Hadis dari Anas r. barley. Ulama Zahiriberpendapat komoditi yang tertakluk adalah hanya 6 komoditi yang disebutkan dalam hadis. gandum dengan gandum. Manakala Ulama Hanafi berhujah bahawa komoditi-komoditi yang boleh terlibat dengan riba alFadhl tidak hanya tertumpu dengan apa yang disebut di dalam hadis.a. Dalilnya dari hadis yang diriwiyatkan oleh imam Muslim. akan tetapi apaapa sahaja komoditi yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan 6 komoditi tersebut. perak dengan perak. Mereka juga berpendapat komoditi yang tertakuluk kepada riba al-Fadhl ini adalah mana-mana komoditi makanan yang boleh disimpan berdasarkan analogi yang diambil daripada hadis. apabila melakukan transaksi dalam komoditi-komoditi di atas.a Menurut hadis di atas.Imam Bukhari dalam ³Kitab Tarikh´nya. . bererti sama timbangan dan kadarnya serta pertukaran tersebut dilakukanon the spot sekiranya dua barang yang ditukarkan itu sama jenisnya. Walaubagaimanapun ulama berbeza pendapat dalam menentukan komoditi yang tertakluk dengan syarat pertukaran sama kadar dan secara spontan. lebih-lebih lagi jika si peminjam menetapkan adanya tambahan atas pinjamannya.HR Muslim dari Ubadah bin Shamit r. ³Bila ada yang memberikan pinjaman (wang mahupun barang). maka janganlah ia menerima hadiah (dari yang meminjamkannya)´. setara dengan setara. akan tetapi boleh dikembangkan kepada semua komoditi yang kebiasaannya dijual menggunakan ukuran dan timbangan. Riba al-Fadhl Riba al-fadhl adalah riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis iaitu seperti apa yang disebutkan dalam hadis. Ulama Syafie dan Hambalibersependapat dalam hujah ulama Maliki mengenai emas dan perak akan tetapi tidak bersependapat dalam hal komoditi-komoditi lain yang mana Ulama Maliki menegaskan komoditi makanan yang boleh disimpan termasuk dalam komoditi yang berkaitan dengan riba al-Fadl. Maksudnya: ³Emas dengan emas. dan dan secara spontan. Manakala mazhab fiqh yang lain berpendapat.a bahwa Rasulullah s. Ulama Malikiberpendapat pertukaran yang tidak sama nilainya antara emas dan emas serta perak dengan perak adalah dilarang kerana ianya termasuk dalam kategori wang (medium pertukaran). gandum. hendaklah pertukaran dilakukan secara on the spot sahaja tanpa perlu mengikut syarat-syarat persamaan dari kadarnya. garam dengan garam. perak. hendaklah kita melakukannya tanpa ada tambahan dari mana-mana belah pihak.

Makusdnya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba).Riba al-Yadd Riba al-Yadd ialah riba yang berlaku akibat penangguhan dalam pertukaran barangbarang. Maka bagimu pokok hartamu.w. Ini boleh dibuktikan melalui firman Allah s. . bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Maka Ketahuilah.w.w. lebih daripada apa yang telah dipersetujui dalam akad. Contoh bagaimana riba ini berlaku ialah apabila Yusof menjual kereta kepada Syahmi. Hukum Riba Sudah Jelas bahawa Riba ini. mengikut salah satu kaedah umum fiqh iaitu µApa yang haram diterima haram juga untuk diberi¶. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba).t juga telah berfirman di dalam surah al-Baqrah ayat 276 dan 278.t di dalam surah al-Baqarah ayat 275. kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. tidak kira mana-mana jenis riba pun telah diharamkan oleh Allah s.t juga telah mengisytiharkan perang terhadap orang yang mengamalkan riba di muka bumi ini melalui firmannya di dalam surah al-Baqarah ayat 279.(278) Allah s. Makusdnya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.(276) Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman.(279) Hendaklah kita jelas bahawa pengharaman riba ini bukan sahaja terhadap orang yang mengambil riba sahaja. bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum diambil) jika kamu orang-orang yang beriman. dan Allah tida menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Mereka telah berakad bahawa Yusof menjualnya dengan harga RM 30 ribu. Ini adalah kerana. Mereka berdua berpisah dari majlis akad dan Syahmi telah menangguhkan pembayaran. bahkan orang yang memberi riba juga dihukumkan berdosa.w. Yusof telah minta RM 32 ribu daripadanya. Maksudnya: Dan Allah telah menghalakan jual beli dan mengharamkan riba(275) Allah s.t. Apabila Syahmi ingin membayar hutang pembelian kereta tersebut kepada Yusof.

Ini adalah kerana sistem kewangan konvensional yang bertapak kukuh di dunia pada hari ini adalah berdasarkan sistem riba. InsyaAllah di masa akan datang kita boleh berkongsi lagi mengenai bentuk-bentuk riba moden yang terdapat di Malaysia . menyertai aktiviti pelaburan yang beunsurkan riba seperti Swish Cash dan banyak lagi haruslah dielakkan dan dijauhkan sama sekali.Riba Masa Kini Aktiviti Riba masa kini cukup berleluasa dalam masyarakat moden. keterlibatan secara langsung di dalam aktiviti riba seperti membuat pinjaman dengan bank konvensional. Di Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful