PROIECT DE LECTIE

INSTITUTOR I : CHELARU DANIELA CLASA : a III a ARIA CURRICULARÃ : Limbã si comunicare OBIECTUL : Limba si literatura românã SUBIECTUL : Semnele de punctuatie : linia de dialog, douã puncte TIPUL LECTIEI : consolidare DURATA : 45 min. OBIECTIVE DE REFERINTÃ : - sã utilizeze corect în exprimarea oralã proprie elementele de constructie a comunicãrii studiate - sã respecte regulile de despãrtire în silabe, ortografia si punctuatia într-un text propriu - sã manifeste atentie fatã de interlocutor în diferite situatii de comunicare - sã manifeste cooperare în diferite situatii de comunicare OBIECTIVE OPERATIONALE : a) COGNITIVE : O1 - sã identifice semnele de punctuatie din propozitii date ( -, :) O2 - sã justifice folosirea semnelor de punctuatie ( -, :) O3 - sã citeascã propozitii cu intonatia impusã de semnele de punctuatie O4 - sã alcãtuiascã un scurt text folosind semnele de punctuatie : linia de dialog, douã puncte O5 - sã completeze un text cu semnele de punctuatie omise b) AFECTIVE : O6 - sã participe cu interes la lectie c) PSIHOMOTORII : O7 - sã adopte o pozitie corectã în bancã în timpul scrisului RESURSE : a) procedurale : 1. metode de comunicare oralã : - expozitive : explicatia - conversative : conversatia 2. metode de învãtare prin actiune realã : exercitiul 3. metode de instruire activã : turul galeriei b) materiale : fise, postere, etichete, bilete colorate continând cuvinte si semne de punctuatie c) organizatorice : frontal, individual, pe grupe, METODE DE EVALUARE :

pregãtirea materialelor necesare desfãsurãrii orei .Limba si literatura românã. Daniela Berechet Maria Gardin Florian Berechet Florin Gardin .aprecierea verbalã BIBLIOGRAFIE : 1. Ed. 5198 / 1.aerisirea sãlii de clasã .Bucuresti. revãzutã dupã noua ortografie..proba scrisã . Piatra-Neamt. Paralela 45. Programe scolare pentru clasa a III a .11. Anita Dulman.stabilirea linistii si ordinii .analiza rãspunsurilor .Limba românã clasa a III a. Pitesti. aprobat prin ordin al ministrului nr. Adan. teme de evaluare. Mirela Mihãescu.Limba românã clasa a III a.observarea comportamentului . 2006 ORGANIZAREA ACTIVITÃTII : .2004 2. Minodora Platcu . Radical. Ed. 2005 4. 2005 3. Dan Agrigoroae . Craiova. editia a VII a. 2004. manual pentru clasa a III a Ed.

Verific tema cantitativ si calitativ. : ) conver si cazurile în satia care se folosesc.EVENIMENTE LE LECTIEI OB OP CONTINUTUL INFORMATIONAL AL LECTIEI Activitatea învãtãtoarei Activitatea elevilor procedu rale RESURSE EVALUA RE organi zatorice material e 1. Exerci Îsi reamintesc tiul semnele de punctuatie ( -. VERIFICAREA TEMEI SI A CUNOSTINTE LOR ANTERIOARE 5 min. Mama cumpãrã legume Fiecare grupã îsi : morcovi. apoi se grupeazã în functie de culoarea Propozitia 1 : biletului. frontal individu al O1 O3 O2 Exerci tiul pe grupe Observare sistematicã individu .Unde asezi aceste propozitia care a legume ? fost formatã de întreaga grupã.” Într-un bol vor fi bilete de culori diferite. Se actualizeazã informatiile : • Linia de dialog aratã începutul spuselor fiecãrei persoane care ia parte la comunicare. un bilet. ceapã. DIRIJAREA CONSOLIDÃ RII 25 min. tema Va trebui sã fiti atenti sã identificati aceste semne de punctuatie în diferite texte. ANUNTAREA TEMEI SI A OBIECTIVE LOR 1 min. Pe fiecare va fi scris un cuvânt sau un semn de punctuatie. Explica tia bilete colorate conti nând cuvinte si semne de punctua tie frontal 3. ardei. ajutând la Fiecare elev ia alcãtuirea unei propozitii. • Semnul douã puncte ( : ) anuntã vorbirea cuiva sau stã înaintea unei însiruiri (enumerãri) Prezintã tema. sã completati întrun text semnul de punctuatie corespunzãtor. caiet de teme individu analiza al rãspunsuri lor frontal 2. alege un lider care va aseza la Propozitia 2 : panou . “Astãzi la limba românã vom rezolva exercitii folosind semnele de punctuatie învãtate : linia Recepteazã de dialog si douã puncte.

Reexamineazã produsele turul galeriei pe grupe . Un membru al grupei va justifica folosirea semnelor de punctuatie. în cutii. Anexa 1 Fisa va fi rezolvatã pe un poster care se va afisa pe tablã. (4 6 replici )” Pentru realizarea acestei sarcini elevii au la dispozitie 5 minute. Dupã ce toate grupele au rezolvat sarcina fisei iar posterele au fost afisate.Vor sta în cãmarã : pe rafturi. apoi o rezolvã individual. Explica tia fise poster frontal observarea sistematicã pe grupe Rezolvã fisa. Propozitia 4 : . Verific prin sondaj câteva dialoguri. O4 O6 O7 Împart elevilor câte o fisã: “Realizati un dialog între un cocos si o gâscã.Mã gândeam sã nu se certe asa îngrãmãdite. Dupã ce se încheie turul galeriei. grupurile se vor roti trecând pe la fiecare poster examinând si discutând modul de rezolvare.Propozitia 3 : . Fiecare grupã va primi câte o fisã continând un text în care lipsesc semnele de punctuatie. 4. grupurile îsi reexamineazã produsul în comparatie cu Primesc numere si formeazã grupe. Citesc dialogul creat. Numerele identice formeazã o grupã. exerci tiul postere Discutã despre rezolvarea fiecãrei fise si o noteazã. explica tia exerci tiul fise al proba scrisã frontal individu al Dupã rezolvarea sarcinii fiecare elev revine la locul sãu. EVALUAREA 10 min. Primesc fisa si citesc cerinta. O5 O6 O1 Fiecare elev primeste un numãr.

Verific modul de notare. Aprecie rea verbalã frontal aprecierea individu verbalã al . Tema pentru acasã : 7 pagina 32 manual Noteazã tema. Ascultã aprecierile fãcute. CONCLUZII SI APRECIERI Fac aprecieri generale si individuale asupra modului în care s-a desfãsurat lectia. Exerci tiul caiet de teme individu al 6. 5 TEMA PENTRU ACASÃ 2 min.celelalte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful